ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 31

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
1 ta' Frar 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/157 tas-6 ta' Novembru 2018 li jemenda l-Anness II tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014 dwar il-programm ta' ħidma għall-evalwazzjoni sistematika tas-sustanzi attivi bijoċidali kollha li jeżistu fil-prodotti bijoċidali msemmijin fir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/158 tal-31 ta' Jannar 2019 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva metossifenożid bħala kandidat għas-sostituzzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

21

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/159 tal-31 ta' Jannar 2019 li jimponi miżuri definittivi ta' salvagwardja kontra l-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-azzar

27

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/160 tal-24 ta' Jannar 2019 li tistipula deroga temporanja mill-kundizzjonijiet meħtieġa għaż-żerriegħa ċċertifikata prevista fid-Direttivi tal-Kunsill 66/401/KEE u 66/402/KEE (notifikata bid-dokument C(2019) 305)  ( 1 )

75

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/161 tal-31 ta' Jannar 2019 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2019) 821)  ( 1 )

77

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/2196 tal-24 ta' Novembru 2017 li jistabbilixxi kodiċi tan-netwerk dwar l-emerġenza u r-restawr tal-elettriku ( ĠU L 312, 28.11.2017 )

108

 

*

Rettifika tad-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2018/822 tal-25 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE dwar l-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni fir-rigward ta' arranġamenti transkonfinali rapportabbli ( ĠU L 139, 5.6.2018 )

108

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

1.2.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 31/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/157

tas-6 ta' Novembru 2018

li jemenda l-Anness II tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014 dwar il-programm ta' ħidma għall-evalwazzjoni sistematika tas-sustanzi attivi bijoċidali kollha li jeżistu fil-prodotti bijoċidali msemmijin fir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 89(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-Anness II tiegħu, ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2014 (2), kif emendat bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/698 (3), jistabbilixxi lista tal-kombinamenti ta' sustanzi attivi u tipi ta' prodotti eżistenti li huma inklużi fil-programm ta' rieżami tas-sustanzi eżistenti li jinsabu fil-prodotti bijoċidali fit-3 ta' Frar 2017.

(2)

L-identitajiet ta' ċerti sustanzi attivi elenkati fl-Anness II li jistgħu jiġu ġġenerati in situ ġew definiti mill-ġdid skont l-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014 sabiex is-sustanzi attivi u l-prekursuri tagħhom li bħalissa huma koperti fil-programm ta' ħidma għall-eżami sistematika jiġu indikati b'mod iktar preċiż.

(3)

Kwalunkwe persuna interessata tista' tinnotifika kombinament ta' sustanza attiva u l-prekursuri tagħha li għadu mhux kopert mill-identità l-ġdida. Il-kombinamenti ta' sustanza/tip ta' prodotti nnotifikati skont l-Artikolu 14(1) (b) u li nstabu konformi mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (l-Aġenzija) mal-Artikolu 17(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014 jenħtieġ jiġu inlużi fl-Anness II ta' dak ir-Regolament skont l-Artikolu 18 tiegħu.

(4)

Fl-istess waqt, wara d-dikjarazzjonijiet li waslu skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014, ġiet ippubblikata stedina biex persuni b'xi interess ikunu jistgħu jinnotifikaw is-sustanzi attivi fit-tip ta' prodotti 19 li kienu bbenefikaw mid-deroga għall-ikel u għall-għalf prevista mill-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007 (4). Il-kombinamenti ta' sustanza/tip ta' prodotti nnotifikati skont l-Artikolu 16(5) u li nstabu konformi mill-Aġenzija mal-Artikolu 17(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014 jenħtieġ jiġu inlużi fl-Anness II ta' dak ir-Regolament skont l-Artikolu 18 tiegħu.

(5)

Jixraq li jiġu indikati l-Istati Membri li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom għandhom ikunu l-awtoritajiet kompetenti tal-evalwazzjoni għall-kombinamenti ta' sustanzi attivi/tipi ta' prodotti li jridu jiżdiedu mal-Anness II tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014.

(6)

Il-kombinamenti ta' sustanzi attivi/tipi ta' prodotti li għalihom ittieħdet deċiżjoni ta' approvazzjoni jew ta' nonapprovazzjoni wara t-3 ta' Frar 2017 jenħtieġ li ma jibqgħux inklużi fl-Anness II tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014.

(7)

Sabiex tkun riflessa s-sitwazzjoni attwali u għal raġunijiet ta' ċertezza legali, jixraq li tiġi pprovduta lista tal-kombinazzjonijiet ta' sustanzi attivi/tipi ta' prodott inklużi fil-programm ta' rieżami tas-sustanzi attivi eżistenti li jinsabu fil-prodotti bijoċidali dakinhar tal-adozzjoni ta' dan ir-Regolament.

(8)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014 huwa sostitwit bl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Novembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2014 tal-4 ta' Awwissu 2014 dwar il-programm ta' ħidma għall-evalwazzjoni sistematika tas-sustanzi attivi bijoċidali kollha li jeżistu fil-prodotti bijoċidali msemmijin fir-Regolament (UE) Nru 528/2012 (ĠU L 294, 10.10.2014, p. 1).

(3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/698 tat-3 ta' Frar 2017 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 1062/2014 dwar il-programm ta' ħidma għall-evalwazzjoni sistematika tas-sustanzi attivi bijoċidali kollha li jeżistu fil-prodotti bijoċidali msemmijin fir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (ĠU L 103, 19.4.2017, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta' Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta' ħidma ta' 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta' prodotti bijoċidali (ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3).


ANNESS

“ANNESS II

KOMBINAMENTI TA' SUSTANZA/TIP TA' PRODOTTI INKLUŻI FIL-PROGRAMM TA' RIEŻAMI FIS-6 TA' NOVEMBRU 2018

Kombinamenti ta' sustanza attiva u tip ta' prodott appoġġati fis-6 ta' Novembru 2018, minbarra kull nanomaterjal ieħor mhux imsemmi b' mod espliċitu fl-entrati 1017 u 1023, u li jeskludu kull ġenerazzjoni in situ tas-sustanza attiva ħlief meta jissemma b'mod espliċitu bir-referenza għall-prekursur(i) appoġġati

Numru tal-entrata

Isem is-sustanza

Stat Membru Relatur

Numru KE

Numru CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldeid

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Aċidu formiku

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

Aċidu performiku ġġenerat minn aċidu formiku u perossidu tal-idroġenu

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Aċidu saliċiliku

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Ossidu tal-etilen

LE

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Aċidu glikoliku

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Aċidu peraċetiku ġġenerat mit-tetraaċetiletilendiammina (TAED) u mill-perossidu tal-idroġenu

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Aċidu peraċetiku ġġenerat minn 1,3- diaċetilossipropan-2-il aċetat u mill-perossidu tal-idroġenu

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

Aċidu peraċetiku ġġenerat mit-tetraaċetiletilendiammina (TAED) u mill-perborat tas-sodju monoidrat

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

Aċidu peraċetiku ġġenerat mill-peridroliżi tal-N-aċetilkaprolattam bil-perossidu tal-idroġenu f'kundizzjonijiet alkalini

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Aċidu L-(+)-lattiku

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Eżaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on (Rotenon)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simklożen

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-Fenil-propen-2-al (Ċinnamaldeid)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Ġeranjol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Gliossal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Aċidu eża-2,4-dienoiku (Aċidu sorbiku)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Klorofen

LE

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-Fenossietanol

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

Diossidu tal-karbonju

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

Diossidu tal-karbonju ġġenerat minn propan, butan jew taħlita tat-tnejn b'kombustjoni

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Dimetilarsinat tas-sodju (Kakodilat tas-sodju)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosilklorammid sodiku (Kloramina T).

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Dimetilditijokarbamat tal-potassju

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Dimetilditijokarbamat tas-sodju

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

2-Bifenilat tas-sodju

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Tiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metam-sodju

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-Tijażol-4-il-1H-benżojmidażol (Tijabendażol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Dijuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Ċjanammid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tijadijażin-2-tijon (Dażomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-Eżaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ċiklopropankarbossilat (d-Tetrametrina)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-Amminopropil)-N-dodeċilpropan-1,3-diammina (Diammina)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-Ditijobis[N-metilbenżammid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-Benżisotijażol-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-Metil-2H-isotijażol-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Dikloroisoċjanurat tas-sodju diidrat

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Troklożen sodiku

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Etilsulfat tal-meċetronju (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Formaldeid rilaxxat minn (Etilenediossi)dimetanol (Prodotti tar-reazzjoni tal-glikol etileniku mal-paraformaldeid (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Piridina-2-tijol 1-ossidu, melħ tas-sodju (Piritijon tas-sodju)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

3-Kloroalliloklorur tal-metenammina (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(Eżaidro-1,3,5-triażina-1,3,5-triil)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetraidro-1,3,4,6-tetrakis(idrossimetil)imidażo[4,5-d]imidażol-2,5(1H,3H)-dijon (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Ditijoċjanat tal-metilen

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-Bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dijon (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Klorur tad-dideċildimetilammonju (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Fidda

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Fidda, bħala nanomaterjal

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Diossdu tal-kubrit iġġenerat mill-kubrit bil-kombustjoni

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Bromu attiv ġġenerat mill-bromur tas-sodju u mill-ipoklorit tas-sodju

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Bromu attiv ġġenerat mill-bromur tas-sodju u mill-ipoklorit tal-kalċju

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Bromu attiv ġġenerat mill-bromur tas-sodju u kloru

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Bromu attiv ġġenerat mill-bromur tas-sodju bl-elettroliżi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Bromu attiv iġġenerat mill-aċidu ipobromiku u l-urea u l-bromourea

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Bromu attiv ġġenerat mill-ipobromit tas-sodju u l-N-bromosulfamat u l-aċidu sulfamiku

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

Bromu attiv iġġenerat mill-ożonu u l-bromur tal-ilma naturali u l-bromur tas-sodju

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Perossidu tal-idroġenu

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Perossidu tal-idroġenu rilaxxat mill-perkarbonat tas-sodju

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-Etildiidro-1H,3H,5H-ossażolo(3,4-c)ossażol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Nitrat tal-fidda

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Perossodisulfat tad-disodju

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tas-sodju

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tal-kalċju

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Kloru attiv rilaxxat mill-kloru

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monoklorammina ġġenerata mis-sulfat tal-ammonju u minn sors tal-kloru

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Klorur tal-fidda

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

Piretrini u Piretrojdi

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Diossidu tal-kloru

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Diossidu tal-kloru ġġenerat mill-klorit tas-sodju bl-elettroliżi

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Diossidu tal-kloru ġġenerat millklorit tas-sodju bl-aċidifikazzjoni

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Diossidu tal-kloru ġġenerat mill-klorit tas-sodju bl-ossidazzjoni

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Diossidu tal-kloru ġġenerat minn klorat tas-sodju u mill-perossidu tal-idroġenu fil-preżenza ta' aċidu qawwi

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

Diossidu tal-kloru ġġenerat mill-klorur tas-sodju bl-elettroliżi

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

Diossidu tal-kloru ġġenerat mill-klorit tas-sodju u mill-bisulfat tas-sodju u mill-aċidu idrokloriku

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

Diossidu tal-kloru ġġenerat mill-klorit tas-sodju u mill-bisulfat tas-sodju

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

Diossidu tal-kloru ġġenerat minn klorit tas-sodju u mill-persulfat tas-sodju

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-Dibromo-2-ċjanoaċetammid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendażim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Pentaidrossiklorur tad-dialuminju

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Kloramina attivata bil-bromid (BAC) iġġenerata mill-prekursuri bromid tal-ammonju u ipoklorit tas-sodju

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Żingu piritijon

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Monoidroklorur tad-dodeċilgwanidina

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Bromu attiv iġġenerat minn klorur tal-bromu

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benżilossi)metanol

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

Aċidu D-glukoniku, kompost bl-N,N-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraażatetradekanediammidina (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(Dijodometil)sulfonil]toluwen

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

Tijoċjanat tal-(benżotijażol-2-iltijo)metil (TCMTB)

LE

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-Metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ċiklopent-2-en-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)ċiklopropankarbossilat (Pralletrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

(E,E)-eża-2,4-dienoat tal-potassju (Sorbat tal-Potassju)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

Prodotti tar-reazzjoni tal-paraformaldeid u tat-2-idrossipropilammina (proporzjon 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-Ottil-2H-isotijażol-3-on (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetilottadeċil[3-(trimetossisilil)propil]klorur tal-ammonju

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromokloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dijon (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-Isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (Isoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(Allilossi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidażol (Imażalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(Tijofosfat tas-6-Kloro-2-ossoossażolo[4,5-b]piridina-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil (Ażametifos)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Klorur tad-dimetiltetradeċil[3-(trimetossisilil)propil] ammonju

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Żejta tal-Eucalyptus citriodora, idratat, ċikliżat

UK

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Żejt tas-Cymbopogon winterianus, frazzjonat, idratat, ċikliżat

UK

Mhux disponibbli

Mhux disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

Żejt tal-Eucalyptus citriodora u ċitronellal, idratat, ċikliżat

UK

Mhux disponibbli

Mhux disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-Idrossi-α,α,4-trimetilċikloeżanmetanol

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-Jodo-2-propinilbutil karbamat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Sulfat tat-tetrakis(idrossimetil)fosfonju (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-Dikloro-2-ottilisotijażol-3(2H)-on (4,5-Dikloro- 2-ottil-2H- isotijażol-3-on (DCOIT))

LE

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Prodotti tar-reazzjoni tal-paraformaldeid u tat-2-idrossipropilammina (proporzjon 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Klorur tal-alkil (C12-18) dimetilbenżil ammonju (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Klorur tal-alkil (C12-16) dimetilbenżil ammonju (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Klorur tad-dideċildimetilammonju (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Komposti tal-ammonju kwaternarju, benżil-C12-18-alkildimetil, imlieħ bil-1,2-benżisotijażol-3(2H)-on 1,1-diossidu (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

N-(Idrossimetil)gliċinat tas-sodju

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Ammini, C10-16-alkildimetil, N-ossidi

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Bis(perossimonosulfat)bis(sulfat) tal-pentapotassju (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Kloru attiv iġġenerat mill-klorur tas-sodju bl-elettroliżi

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloriku

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

Kloru attiv iġġenerat mill-klorur tas-sodju u mill-bis(perossimonosulfat)bis(sulfat) tal-pentapotassju

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Kloru attiv iġġenerat mill-ilma baħar (klorur tas-sodju) bl-elettroliżi

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Kloru attiv iġġenerat mill-klorur tal-manjeżju eżaidrat u mill-klorur tal-potassju bl-elettroliżi

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

Kloru attiv iġġenerat mill-klorur tal-manjeżju eżaidrat bl-elettroliżi

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

Kloru attiv iġġenerat mill-klorur tal-potassju bl-elettroliżi

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Kloru attiv iġġenerat mill-N-klorosulfamat tas-sodju

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

Kloru attiv iġġenerat mill-klorur tas-sodju u mill-bis(perossimonosulfat)bis(sulfat) tal-pentapotassju u mill-aċidu sulfamiku

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

Kloru attiv iġġenerat mill-aċidu idrokloriku bl-elettroliżi

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Diidroġenu bis[monoperossiftalatu(2-)-O1,OO1]manjeżat(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Estratt tal-margosa miż-żejt ippressat bil-kiesaħ mill-qlub tal-Azadirachta Indica estratti permezz tad-diossidu tal-karbonju superkritiku

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Klorur tal-alkil (C12-C14) dimetilbenżilammonju (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Klorur tal-alkil (C12-C14) dimetil(etilbenżil)ammonju (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Estratt tal-Chrysanthemum cinerariaefolium

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Estratt tal-Chrysanthemum cinerariaefolium minn fjuri miftuħa u maturi tat-Tanacetum cinerariifolium miksuba b'solvent tal-idrokarburi

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Estratt tal-Chrysanthemum cinerariaefolium minn fjuri miftuħa u maturi tat-Tanacetum cinerariifolium miksuba bid-diossidu tal-karbonju superkritiku

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Estratt tal-lavanda, Lavandula hybrida, ext./Żejt tal-lavandina

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Prodotti tar-reazzjoni tal- aċidu glutamiku u tal-N-(C12-C14-alkil)propilenediammina (Glukoprotammin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

Aċidu 6-(Falimido)perossieżanojku (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-Butil-benżo[d]isotijażol-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Diossidu tal-kloru ġġenerat minn kumpless tat-tetraklorodekaossidu (TCDO) permezz tal-aċidifikazzjoni

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Fosfat tal-fidda tas-sodju tal-idroġenu taż-żirkonju

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

sec-Butyl 2-(2-idrossietil)piperidina-1-karbossilat/Ikaridina

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

Klorur taċ-ċis-1-(3-kloroallil)-3,5,7-triaża-1-ażonjaadamantan (ċis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

Aċidu perossiottanojku

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Żeolit tal-fidda

SE

Mhux disponibbli

Mhux disponibbli

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Prodotti tar-reazzjoni tal-5,5-dimetilidantojn, 5-etil-5-metilidantojn mal-bromu u mal-kloru (DCDMH)

NL

Mhux disponibbli

Mhux disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Massa tar-reazzjoni tad-diossidu tat-titanju u tal-klorur tal-fidda

SE

Mhux disponibbli

Mhux disponibbli

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Prodotti tar-reazzjoni bejn il-5,5-dimetilidantojn, il-5-etil-5-metilidantojn ul-kloru (DCEMH)

NL

Mhux disponibbli

Mhux disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Ħġieġ tal-fosfat tal-fidda

SE

Mhux disponibbli

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Żeolit taż-żingu tal-fidda

SE

Mhux disponibbli

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Żeolit tar-ram tal-fidda

SE

Mhux disponibbli

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Fidda adsorbita fuq id-diossidu tas-siliċju (bħala nanomaterjal fil-forma ta' aggregat stabbli b'partikuli primarji fin-nanoskala)

SE

Mhux disponibbli

Mhux disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-Allil-2-metil-4-ossoċiklopent-2-enil-(1R,3R;1R, 3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)-ċiklopropankarbossilat (taħlita ta' 4 iżomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Alletrina)

DE

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-Allil-2-metil-4-ossoċiklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ċiklopropankarbossilat (taħlita ta' 2 iżomeri 1R trans: 1R/S biss 1:3) (Esbijotrin)

DE

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-Bromo-2-(4-klorofenil)-1-etossimetil-5-trifluworometilpirrol-3-karbonitril (Klorfenapir)

PT

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polimeru ta' N-Metilmetanammina (EINECS 204-697-4) bil-(klorometil)ossiran (EINECS 203-439-8)/Klorur tal-ammonju kwaternarju polimeriku (Polimeru PQ)

HU

Polimeru

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Idroklorur tal-polieżametilen bigwanid b'piż molekulari medju (Mn) ta' 1415 u b'polidispersità medja (PDI) ta' 4.7 (PHMB(1415;4.7))

FR

Polimeru

32289-58-0 u 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(ossi-1,2-etanediil),.alfa.-[2-(dideċilmetilammonjo)etil]-.omega.-idrossi-, propanoat (melħ) (Bardap 26)

IT

Polimeru

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

Borat tal-N-Dideċil-N-dipolietossiammonju/Borat tad-dideċilpoliossetilammonju (Betaina polimerika)

EL

Polimeru

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Oleorażina tal-kapsiku

Estratti u d-derivattivi fiżikament modifikati tagħhom. Huwa prodott li jista' jkun fih aċidi tar-reżina u l-esteri tagħhom, it-terpèni, u l-prodotti tal-ossidizzazzjoni jew il-polimeruizzazzjoni ta' dawn it-terpèni. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BE

Mhux disponibbli

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Estratt tal-Capsicum annuum

Estratti u d-derivati tagħhom immodifikati fiżikament bħal tinturi, konkreti, assoluti, żjut essenzjali, oleoreżini, terpeni, frazzjonijiet ħielsa mit-terpeni, distillati, residwi, eċċ., miksuba minn Capsicum annuum, Solanaceae.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

Massa tar-reazzjoni ta' (6E)-N-(4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnon-6-enammid u N-(4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnonanammid

BE

Mhux disponibbli

Mhux disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-Fruttożju

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

Għasel

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

Estratt tax-xgħir

Estratti u d-derivati tagħhom immodifikati fiżikament bħal tinturi, konkreti, assoluti, żjut essenzjali, oleoreżini, terpeni, frazzjonijiet ħielsa mit-terpeni, distillati, residwi, eċċ., miksuba minn Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

Ħall

(grad ta' ikel li fih massimu ta' 10 % ta' aċidu aċetiku)

AT

Mhux disponibbli

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

Ġobon

AT

Mhux disponibbli

Mhux disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

Trab tal-bajd

NL

Mhux disponibbli

Mhux disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

Mhux disponibbli

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

Konċentrat tal-meraq tat-tuffieħ

NL

Mhux disponibbli

Mhux disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

Estratt tal-larinġ ħelu

Estratti u d-derivati tagħhom immodifikati fiżikament bħal tinturi, konkreti, assoluti, żjut essenzjali, oleoreżini, terpeni, frazzjonijiet ħielsa mit-terpeni, distillati, residwi, eċċ., miksuba minn Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Estratt tat-tewm

Estratti u d-derivati tagħhom immodifikati fiżikament bħal tinturi, konkreti, assoluti, żjut essenzjali, oleoreżini, terpeni, frazzjonijiet ħielsa mit-terpeni, distillati, residwi, eċċ., miksuba minn Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 


1.2.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 31/21


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/158

tal-31 ta' Jannar 2019

li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva metossifenożid bħala kandidat għas-sostituzzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 24 flimkien mal-Artikolu 20(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/3/KE (2) daħħlet il-metossifenożid bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (3).

(2)

Is-sustanzi attivi li hemm fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE jitqiesu li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u huma mniżżlin fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (4).

(3)

Kif stabbilit fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, l-approvazzjoni tas-sustanza attiva metossifenożid tiskadi fil-31 ta' Lulju 2019.

(4)

Intbagħtet applikazzjoni għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-metossifenożid skont l-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 (5) fil-perjodu taż-żmien previst f'dak l-Artikolu.

(5)

L-applikant bagħat il-fajls addizzjonali meħtieġa skont l-Artikolu 6 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012. L-Istat Membru relatur sab li l-applikazzjoni kienet kompluta.

(6)

L-Istat Membru relatur ħejja rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid b'konsultazzjoni mal-Istat Membru korelatur u fl-4 ta' Awwissu 2016 bagħtu lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”) u lill-Kummissjoni.

(7)

L-Awtorità bagħtet ir-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid lill-applikant u lill-Istati Membri għall-kummenti tagħhom u għaddiet il-kummenti li rċeviet lill-Kummissjoni. L-Awtorità ppubblikat ukoll is-sommarju tal-fajl addizzjonali.

(8)

Fl-10 ta' Awwissu 2017, l-Awtorità bagħtet il-konklużjonijiet tagħha lill-Kummissjoni dwar jekk il-metossifenożid jistax jiġi mistenni jissodisfa l-kriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jew le (6). Fil-25 ta' Mejju 2018 il-Kummissjoni bagħtet l-abbozz tar-rapport dwar it-tiġdid b'rabta mal-metossifenożid lill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf.

(9)

B'rabta mal-kriterji l-ġodda biex jiġu identifikati l-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali li daħħal ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 (7), li bdew japplikaw fl-10 ta' Novembru 2018, fil-konklużjoni tagħha, l-Awtorità tikkonkludi li l-probabbiltà li l-metossifenożid ifixkel is-sistema endokrinali permezz tal-modalitajiet estroġeniċi, androġeniċi u sterojdoġeniċi hija remota ħafna. Barra minn hekk, il-provi disponibbli (l-assaġġ tal-metamorfosi tal-amfibji) jindikaw li x'aktarx li l-metossifenożid mhuwiex se jfixkel is-sistema endokrinali permezz tal-modalità tat-tirojde. B'hekk, il-Kummissjoni tqis li l-metossifenożid ma għandux jitqies bħala sustanza li għandha proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali.

(10)

L-applikant ingħata l-opportunità jibgħat il-kummenti tiegħu dwar l-abbozz tar-rapport dwar it-tiġdid.

(11)

Ġie stabbilit li l-kriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma ssodisfati b'rabta ma' użu rappreżentattiv wieħed jew aktar ta' mill-inqas prodott wieħed għall-protezzjoni tal-pjanti li fih il-metossifenożid. Għalhekk huwa xieraq li tiġġeded l-approvazzjoni tal-metossifenożid.

(12)

Il-valutazzjoni tar-riskju għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-metossifenożid hija bbażata fuq għadd limitat ta' użijiet rappreżentattivi li, madankollu, ma jillimitawx l-użijiet li għalihom jistgħu jiġu awtorizzati l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-metossifenożid. Għalhekk huwa xieraq li titneħħa r-restrizzjoni fuq l-użu bħala insettiċida biss.

(13)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tqis li l-metossifenożid huwa kandidat għas-sostituzzjoni skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Il-metossifenożid huwa sustanza persistenti u tossika skont il-punti 3.7.2.1 u 3.7.2.3 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 rispettivament, minħabba li n-nofs ħajja fil-ħamrija u fl-ilma hija ta' iktar minn 120 jum u minħabba li l-konċentrazzjoni ta' bla effett osservat għal żmien twil għall-organiżmi tal-ilma ħelu hija ta' inqas minn 0,01 mg/l. Għalhekk il-metossifenożid jissodisfa l-kundizzjoni stabbilita fit-tieni inċiż tal-punt 4 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(14)

Għalhekk huwa xieraq li tiġġeded l-approvazzjoni tal-metossifenożid bħala kandidat għas-sostituzzjoni skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(15)

Madankollu, skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, flimkien mal-Artikolu 6 tiegħu, u fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, jeħtieġ li jiddaħħlu ċerti kundizzjonijiet u restrizzjonijiet. B'mod partikulari, huwa xieraq li l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom il-metossifenożid jiġi limitat għas-serer sabiex jitnaqqas l-esponiment tal-ilma ta' taħt l-art u tal-organiżmi li mhumiex fil-mira għalih u li tintalab iktar informazzjoni ta' konferma.

(16)

Għalkemm abbażi tal-informazzjoni xjentifika disponibbli mogħtija fil-qosor fil-konklużjoni tal-Awtorità wieħed jista' jistenna b'mod raġonevoli li l-probabbiltà li l-metossifenożid ikollu proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali hija remota ħafna, sabiex tiżdied il-fiduċja f'din il-konklużjoni, skont il-punt 2(2)(b) tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, jenħtieġ li l-applikant jibgħat valutazzjoni aġġornata tal-informazzjoni mibgħuta u, meta dan ikun rilevanti, iktar informazzjoni li tikkonferma li ma hemmx attività b'effetti endokrinali fuq it-tirojde.

(17)

Għalhekk jenħtieġ li l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 jiġi emendat kif xieraq.

(18)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/917 (8) estenda l-perjodu ta' approvazzjoni tal-metossifenożid sal-31 ta' Lulju 2019 sabiex il-proċess ta' tiġdid ikun jista' jitlesta qabel ma tiskadi l-approvazzjoni ta' dik is-sustanza. Madankollu, minħabba li laħqet ittieħdet deċiżjoni dwar it-tiġdid qabel din id-data ta' skadenza estiża, jenħtieġ li dan ir-Regolament jibda japplika mill-1 ta' April 2019 'il quddiem.

(19)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva bħala kandidat għas-sostituzzjoni

L-approvazzjoni tas-sustanza attiva metossifenożid bħala kandidat għas-sostituzzjoni qed tiġġedded kif stabbilit fl-Anness I.

Artikolu 2

Emendi tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u data ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu jibda japplika mill-1 ta' April 2019 'il quddiem.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta' Jannar 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/3/KE tad-19 ta' Jannar 2005 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi l-imazosulfuron, il-laminarin, il-methoxyfenozide u l-s-metolachlor bħala sustanzi attivi (ĠU L 20, 22.1.2005, p. 19).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-lista ta' sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta' Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta' tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(9):4978.

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 tad-19 ta' April 2018 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 billi jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati l-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali (ĠU L 101, 20.4.2018, p. 33).

(8)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/917 tas-27 ta' Ġunju 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi alfaċipermetrina, beflubutammid, benalassil, bentjavalikarb, bifenażat, boskalid, bromossinil, kaptan, karvone, klorprofam, ċjażofammid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikwat, etefon, etoprofos, etossażol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumjoksażina, fluwossastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, u r-razza Gliocladium catenulatum: J1446, isossaflutol, metalaksil-m, metjokarb, metossifenożid, metribużin, milbemektin, oksasulfuron, ir-razza 251 Paecilomyces lilacinus, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protijokonażol, pimetrożin u s-metolaklor (ĠU L 163, 28.6.2018, p. 13).


ANNESS I

Isem Komuni, Numri ta' Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Il-metossifenożid

Nru tal-CAS: 161050-58-4

Nru tal-CIPAC: 656

N-terz-Butil-N′-(3-metossi-o-toluwojl)-3,5-ksiloidrażid

≥ 970 g/kg

L-impuritajiet li ġejjin ma għandhomx jaqbżu l-livelli li ġejjin fil-materjal tekniku:

 

Terz-butilidrażina < 0,001 g/kg

 

RH-116267 < 2 g/kg

L-1 ta' April 2019

Il-31 ta' Marzu 2026

Għandhom jiġu awtorizzati biss l-użijiet fis-serer.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmi fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta' rieżami dwar il-metossifenożid u b'mod partikulari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

Fil-valutazzjoni ġenerali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jagħtu każ b'mod partikulari l-affarijiet li ġejjin:

il-ħarsien tal-ilma ta' taħt l-art meta s-sustanza tintuża f'reġjuni b'ħamrija u/jew b'kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli;

ir-riskju tal-akkumulazzjoni fil-ħamrija;

il-ħarsien tal-artropodi li mhumiex fil-mira, tal-organiżmi li jgħixu fis-sediment u tal-organiżmi akkwatiċi.

Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskji meta dan ikun xieraq.

L-applikant għandu jibgħat informazzjoni ta' konferma lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-Awtorità b'rabta mal-affarijiet li ġejjin:

1.

sal-1 ta' April 2020, studju komparattiv in vitro dwar il-metaboliżmu tal-metossifenożid;

2.

fi żmien sentejn minn meta jiġi adottat dokument ta' gwida dwar l-evalwazzjoni tal-effett tal-proċessi tat-trattament tal-ilma fuq in-natura tar-residwi li jkun hemm fl-ilma tal-wiċċ u fl-ilma ta' taħt l-art, l-effett tal-proċessi tat-trattament tal-ilma fuq in-natura tar-residwi li jkun hemm fl-ilma tal-wiċċ u fl-ilma ta' taħt l-art meta l-ilma tal-wiċċ jew l-ilma ta' taħt l-art jittella' biex jintuża għax-xorb.

Sal-1 ta' Frar 2021 l-applikant għandu jibgħat ukoll valutazzjoni aġġornata tal-informazzjoni mibgħuta u, meta dan ikun rilevanti, iktar informazzjoni li tikkonferma li ma hemmx attività b'effetti endokrinali fuq it-tirojde, skont il-punti 3.6.5 u 3.8.2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 (2).


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta' rieżami.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 tad-19 ta' April 2018 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 billi jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati l-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali (ĠU L 101, 20.4.2018, p. 33).


ANNESS II

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-Parti A titħassar l-entrata 96 dwar il-metossifenożid;

(2)

fil-Parti E, tiżdied l-entrata li ġejja:

Numru

Isem Komuni, Numri ta' Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“11

Il-metossifenożid

Nru tal-CAS: 161050-58-4

Nru tal-CIPAC: 656

N-terz-Butil-N′-(3-metossi-o-toluwojl)-3,5-ksiloidrażid

≥ 970 g/kg

L-impuritajiet li ġejjin ma għandhomx jaqbżu l-livelli li ġejjin fil-materjal tekniku:

 

Terz-butilidrażina < 0,001 g/kg

 

RH-116267 < 2 g/kg

L-1 ta' April 2019

Il-31 ta' Marzu 2026

Għandhom jiġu awtorizzati biss l-użijiet fis-serer.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmi fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta' rieżami dwar il-metossifenożid u b'mod partikulari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

Fil-valutazzjoni ġenerali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jagħtu każ b'mod partikulari l-affarijiet li ġejjin:

il-ħarsien tal-ilma ta' taħt l-art meta s-sustanza tintuża f'reġjuni b'ħamrija u/jew b'kundizzjonijiet klimatiċi vulnerabbli;

ir-riskju tal-akkumulazzjoni fil-ħamrija;

il-ħarsien tal-artropodi li mhumiex fil-mira, tal-organiżmi li jgħixu fis-sediment u tal-organiżmi akkwatiċi.

Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskji meta dan ikun xieraq.

L-applikant għandu jibgħat informazzjoni ta' konferma lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-Awtorità b'rabta mal-affarijiet li ġejjin:

1.

sal-1 ta' April 2020, studju komparattiv in vitro dwar il-metaboliżmu tal-metossifenożid;

2.

fi żmien sentejn minn meta jiġi adottat dokument ta' gwida dwar l-evalwazzjoni tal-effett tal-proċessi tat-trattament tal-ilma fuq in-natura tar-residwi li jkun hemm fl-ilma tal-wiċċ u fl-ilma ta' taħt l-art, l-effett tal-proċessi tat-trattament tal-ilma fuq in-natura tar-residwi li jkun hemm fl-ilma tal-wiċċ u fl-ilma ta' taħt l-art meta l-ilma tal-wiċċ jew l-ilma ta' taħt l-art jittella' biex jintuża għax-xorb.

Sal-1 ta' Frar 2021 l-applikant għandu jibgħat ukoll valutazzjoni aġġornata tal-informazzjoni mibgħuta u, meta dan ikun rilevanti, iktar informazzjoni li tikkonferma li ma hemmx attività b'effetti endokrinali fuq it-tirojde, skont il-punti 3.6.5 u 3.8.2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 (2)”.


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta' rieżami.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 tad-19 ta' April 2018 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 billi jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati l-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali (ĠU L 101, 20.4.2018, p. 33).


1.2.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 31/27


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/159

tal-31 ta' Jannar 2019

li jimponi miżuri definittivi ta' salvagwardja kontra l-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-azzar

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/478 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 16 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/755 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 dwar regoli komuni għall-importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi terzi (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 13 tiegħu,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   Miżuri proviżorji

(1)

Fit-18 ta' Lulju 2018, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1013 (3) impona miżuri proviżorji ta' salvagwardja fir-rigward tal-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-azzar (“ir-Regolament proviżorju”).

(2)

L-investigazzjoni nbdiet ex officio fis-26 ta' Marzu 2018 (“in-Notifika ta' Bidu”) (4) f'26 kategorija differenti tal-prodott tal-azzar, skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2015/478 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2015/755 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(3)

Fit-28 ta' Ġunju 2018, il-Kummissjoni estendiet l-ambitu tal-prodott tal-investigazzjoni ta' salvagwardja għal żewġ kategoriji addizzjonali (“Avviż ta' Estensjoni”) (5).

(4)

Kif imsemmi fil-premessa (20) tar-Regolament proviżorju, l-investigazzjoni kopriet il-perjodu mill-2013 sal-2017 (“il-perjodu kkunsidrat”).

1.2.   Proċess ġust

(5)

Il-Kummissjoni rċeviet 452 tweġiba għall-kwestjonarju mingħand partijiet interessati fil-qafas ta' din l-investigazzjoni.

(6)

Il-Kummissjoni rċeviet ukoll għadd estensiv ta' kummenti bil-miktub dwar il-konstatazzjoniet li jinsabu fir-Regolament proviżorju mill-produtturi tal-Unjoni, il-produtturi esportaturi, l-importaturi, l-utenti, l-assoċjazzjonijiet u l-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi.

(7)

Wara l-adozzjoni tal-miżuri proviżorji, il-Kummissjoni impenjat ruħha li tivverifika aktar fil-fond l-informazzjoni (inkluża l-aktar data reċenti) ipprovduta mill-produtturi tal-Unjoni għall-fini tad-determinazzjoni finali. Minħabba l-għadd kbir ta' produtturi tal-UE li kkooperaw, kien materjalment impossibbli li jsiru żjarat ta' verifika fil-bini ta' kull produttur tal-Unjoni. Konsegwentement, il-Kummissjoni għażlet li tiċċekkja l-kwalità u l-affidabbiltà tad-data billi tivverifika dawk ta' għadd ta' produtturi magħżula li ntgħażlu biex ikopru volum ta' produzzjoni kbir biżżejjed u l-aktar firxa wiesgħa possibbli tal-kategoriji ta' prodotti taħt investigazzjoni. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni vverifikat it-tweġibiet għall-kwestjonarju fil-bini ta' għaxar produtturi tal-Unjoni li rrappreżentaw aktar minn 15 % tal-bejgħ totali fl-Unjoni fl-2017 tal-prodott li qed jiġi investigat.

(8)

Minn Ġunju sa Settembru 2018, saru tliet żjarat addizzjonali ta' verifika fil-bini tal-produtturi tal-Unjoni li ġejjin:

ArcelorMittal Poland S.A., il-Polonja;

Compañía Española de Laminación, S.L (CELSA), Spanja;

Mannesmann Precision Tubes GmbH, (Salzgitter Group), il-Ġermanja;

Mannesmann Stainless Tubes GmbH, (Salzgitter Group), il-Ġermanja;

Marcegaglia Carbon steel Spa, l-Italja;

Marcegaglia Specialties Spa, l-Italja;

Riva Stahl GmbH, il-Ġermanja;

SIJ Acroni d.o.o., is-Slovenja;

U. S. Steel Košice, s.r.o., is-Slovakkja; u

Ugitech SA, Franza.

(9)

Sabiex tikseb l-aktar informazzjoni reċenti għad-determinazzjoni finali tagħha, fis-7 ta' Settembru 2018 il-Kummissjoni talbet lill-assoċjazzjonijiet tal-produtturi tal-Unjoni biex jissottomettu sett aġġornat ta' data dwar il-kategoriji tal-prodott taħt investigazzjoni.

(10)

Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2015/478 u l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2015/755 il-partijiet interessati kollha li talbu seduta ta' smigħ fi ħdan il-limitu stabbilit ingħataw tali seduta ta' smigħ. Fit-12, it-13 u l-14 ta' Settembru u l-1 ta' Ottubru 2018, il-Kummissjoni organizzat 93 sessjoni ta' smigħ individwali, li matulhom 150 parti interessata esprimew il-fehmiet tagħhom.

(11)

Il-kummenti ppreżentati fi żmien l-iskadenzi mill-partijiet interessati, bil-miktub jew bil-fomm matul is-sessjonijiet ta' smigħ, ġew ikkunsidrati kif xieraq u meqjusa fejn xieraq.

2.   PRODOTT IKKONĊERNAT U PRODOTT SIMILI JEW LI JIKKOMPETI B'MOD DIRETT MIEGĦU

(12)

Il-prodott ikkonċernat huwa ċerti prodotti tal-azzar li jappartjenu lit-28 kategorija tal-prodott tal-azzar definiti fin-Notifika ta' Bidu msemmija hawn fuq, kif emendata mill-Avviż ta' Estensjoni, meħud kollu f'daqqa. Dawn il-kategoriji tal-prodott huma soġġetti għall-miżuri tariffarji tal-Istati Uniti taħt it-Taqsima 232 tal-Att dwar l-Espansjoni tal-Kummerċ tal-1962 (“miżuri tal-Istati Uniti fit-Taqsima 232”).

2.1.   Definizzjoni ta' grupp wieħed

(13)

Il-Kummissjoni ddefinixxiet l-ambitu tal-prodott tal-investigazzjoni ta' salvagwardja fil-premessi (11) sa (17) tar-Regolament proviżorju, fejn ippreżentat raġunament dettaljat b'appoġġ tal-analiżi globali fid-dawl tal-interrelazzjonijiet b'saħħithom bejn il-kategoriji kollha tal-prodott soġġett għall-investigazzjoni.

(14)

Wara l-pubblikazzjoni tar-Regolament proviżorju, bosta partijiet interessati ddikjaraw li m'hemmx prodott wieħed ikkonċernat iżda diversi prodotti kkonċernati. Dawn il-partijiet osservaw li n-Notifika ta' Bidu ma tirreferix għal prodott wieħed ikkonċernat iżda tuża f'xi passaġġi l-plural u tirreferi għal “prodotti kkonċernati”.

(15)

L-istess partijiet sostnew li l-approċċ segwit mill-Kummissjoni fl-investigazzjoni attwali jmur kontra d-deċiżjoni tal-Korp tal-Appell (“AB — Appellate Body”) fl-Istati Uniti — Salvagwardji tal-Azzar (6). F'dan il-każ, l-AB iddeċieda li l-applikazzjoni ta' approċċ globali għall-kalkolu ta' “żviluppi mhux previsti” tista' twassal għall-applikazzjoni ta' “miżuri ta' salvagwardja għal kategorija wiesgħa ta' prodotti anki jekk l-importazzjonijiet ta' wieħed jew aktar minn dawk il-prodotti ma żdidux u ma rriżultawx minn “żviluppi mhux previsti”” u ma kinux jissodisfaw ir-rekwiżit tal-Artikolu XIX tal-GATT. Dawn il-partijiet sostnew ukoll li fl-investigazzjoni ta' salvagwardja dwar l-Azzar tal-2002 (7), il-Kummissjoni wettqet analiżi separata għal kull kategorija ta' prodott u minħabba f'hekk, f'dan il-każ, għandha wkoll titwettaq l-istess valutazzjoni individwali.

(16)

Fl-aħħar nett, diversi partijiet interessati kkontestaw l-interrelazzjonijiet u l-interkonnessjonijiet bejn il-kategoriji tal-prodotti li l-Kummissjoni ressqet biex tiġġustifika l-analiżi unika tagħha. Dawn il-partijiet, filwaqt li jirrikonoxxu li tali rabtiet jeżistu bejn ċerti kategoriji ta' prodotti, kienu tal-fehma li dawn mhumiex preżenti fil-kategoriji kollha, pereżempju bejn il-kategoriji tal-azzar bil-karbonju u tal-azzar inossidabbli, jew bejn prodotti ċatti, prodotti twal u pajpijiet.

(17)

Il-Kummissjoni analizzat dawn l-affermazzjonijiet u rrifjutathom fuq il-bażi li ġejja. L-ewwel nett, l-Avviż ta' Bidu jiddikjara bosta drabi b'mod ċar u mingħajr ebda dubju li t-28 kategorija tal-prodott li qed jiġu investigati ġew ittrattati bħala grupp uniku ta' prodotti sabiex jiġi analizzat jekk il-kundizzjonijiet għall-adozzjoni tas-salvagwardji kinux ġustifikati. Fil-fatt, ir-Regolament proviżorju jirreferi għal 28 kategorija tal-prodott bħala “il-prodott ikkonċernat” jew “il-kategoriji tal-prodott kkonċernat” (ara l-premessa (11) tar-Regolament proviżorju) u l-analiżi li hemm fih issir fuq il-bażi tat-28 kategorija tal-prodott kkonċernat meħuda kollha flimkien (ara l-premessa (22) tar-Regolament proviżorju). Għalhekk, ir-referenza għal “prodotti kkonċernati” għandha tinftiehem bħala l-kategoriji tal-prodott eżaminati flimkien bħala parti minn prodott uniku kkonċernat.

(18)

It-tieni nett, il-Ftehim tad-WTO dwar is-Salvagwardji ma jimponi l-ebda obbligu speċifiku fir-rigward tad-definizzjoni jew l-ambitu tal-prodott li qed jiġi investigat u ma jinkludi l-ebda linji gwida fir-rigward ta' din il-kwistjoni, kif ikkonfermat minn Bord tad-WTO. Fil-fatt, miżura ta' salvagwardja tista' tiġi applikata għal prodott, li l-importazzjoni tiegħu tkun żdiedet; madankollu, mhijiex meħtieġa analiżi diżaggregata għall-każijiet kollha li fihom id-definizzjoni tal-prodott li qed jiġi investigat tinkludi aktar minn prodott wieħed. Għaldaqstant, hija l-awtorità investigattiva li tiddefinixxi l-prodott li qed jiġi investigat, kif ukoll il-mod li bih id-data rilevanti għandha tiġi analizzata fl-investigazzjoni. (8) Barra minn hekk, ma tressqet l-ebda affermazzjoni li tispjega kif, fiċ-ċirkostanzi tal-każ preżenti, il-konsiderazzjoni konġunta tal-kategoriji tal-prodott setgħet affettwat l-analiżi magħmula mill-Kummissjoni u/jew irriżultat f'determinazzjoni inadegwata taż-żieda fl-importazzjonijiet matul il-perjodu tal-investigazzjoni. Fl-aħħar nett, u inċidentalment, il-Kummissjoni tinnota wkoll li d-deċiżjoni tal-Korp tal-Appell imsemmija mill-partijiet tikkonċerna l-analiżi ta' żvilupp mhux previst, u mhux bħala tali l-kwistjoni ta' jekk hijiex permessa analiżi globali taħt il-Ftehim tad-WTO dwar is-Salvagwardji.

(19)

It-tielet, għalkemm il-Kummissjoni tenniet u kkonfermat fl-aħħar determinazzjoni tagħha l-ħtieġa li f'dan il-każ titwettaq analiżi ġenerali tal-kundizzjonijiet meħtieġa biex jiġu imposti salvagwardji, sabiex tkompli tiġi eżaminata r-rabta bejn ċerti kategoriji kif argumentat minn xi partijiet interessati, il-Kummissjoni ddeċidiet ukoll li teżamina t-28 kategorija tal-prodott investigat, li huma ttrattati formalment bħala grupp wieħed, kif ukoll bħala tliet “familji ta' prodotti” tal-azzar. Din id-deċiżjoni ttieħdet sabiex jiġi eżaminat, barra minn hekk, jekk il-konstatazzjoniet għall-grupp uniku humiex ikkonfermati f'livell aktar diżaggregat u sabiex jitneħħa kull dubju dwar l-affidabbiltà tal-konklużjonijiet milħuqa f'livell ġenerali. It-tliet familji ta' prodotti tal-azzar jiġbru mill-ġdid ċerti kategoriji ta' prodotti li juru livell saħansitra aktar b'saħħtu ta' punti komuni bejniethom.

(20)

Fil-fatt, l-industrija tal-azzar spiss tuża tliet familji ta' prodotti tal-azzar, jiġifieri: prodotti ċatti, prodotti twal u tubi. Fil-qafas ta' din l-investigazzjoni ta' salvagwardja qed jitqies li f'kull waħda minn dawn il-familji, il-prodotti għandhom karatteristiċi simili, spiss jużaw l-istess proċessi ta' produzzjoni, spiss ikunu l-input għal prodotti oħra downstream fi ħdan il-familja, għandhom utenti jew konsumaturi komuni fil-katina tal-provvista, u huwa għalhekk li s-sostitwibbiltà tal-provvista u tad-domanda tagħhom u l-kompetizzjoni intra-“familjari” hija aktar evidenti milli kieku l-kategoriji kollha tal-prodott tal-azzar kienu meħuda flimkien fi grupp wieħed.

(21)

It-tliet “familji ta' prodotti” huma definiti kif ġej:

Tabella 1

familji tal-prodotti

Familja tal-prodott

Kategorija tal-prodott

1 Prodotti ċatti

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

2 Prodotti twal

12,13,14,15,16,17,18,19,27,28

3 Tubi

20,21,22,23,24,25,26

(22)

Għaldaqstant, il-Kummissjoni se tindirizza l-kummenti magħmula minn ċerti partijiet interessati fir-rigward tad-definizzjoni wiesgħa tal-prodott ikkonċernat billi tikkumplimenta l-valutazzjoni kumplessiva tat-28 kategorija tal-prodott li qed jiġu investigati b'analiżi għal kull familja ta' prodott kif definit hawn fuq.

2.2.   Talbiet li jikkonċernaw kategoriji speċifiċi tal-prodott

(23)

Bosta partijiet interessati sostnew li ċerti kategoriji tal-prodott speċifiċi għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tal-prodott ikkonċernat, minħabba allegazzjoni ta' nuqqas ta' disponibbiltà jew disponibbiltà limitata ta' produzzjoni fl-Unjoni. Dawn l-affermazzjonijiet jikkonċernaw b'mod partikolari l-kategoriji tal-prodott li ġejjin:

Folji elettriċi mhux bil-vina użati fil-manifattura tal-muturi u tal-ġeneraturi li (li jaqgħu fil-kategorija tal-prodott 3);

Partijiet tal-azzar użati bħala inputs fl-industrija awtomobilistika (li jaqgħu fil-kategorija tal-prodott 4);

Prodotti stanjati (li jaqgħu fil-kategorija tal-prodott 6);

(24)

Il-Kummissjoni analizzat bir-reqqa dawn l-affermazzjonijiet u waslet għall-konklużjoni li prodotti simili jew kategoriji ta' prodotti li jikkompetu direttament fil-fatt jiġu prodotti fl-Unjoni mill-industrija tal-Unjoni. Barra minn hekk, kif se jiġi elaborat hawn taħt fit-taqsima dwar l-interess tal-Unjoni, il-Kummissjoni sawret il-miżuri ta' salvagwardja b'tali mod li jiġi żgurat li t-tfixkil fl-importazzjonijiet jiġi minimizzat u li jiġu ppreservati l-livelli tradizzjonali ta' importazzjoni mis-sħab kummerċjali. Għalhekk, il-probabbiltà allegata ta' skarsezza ta' xi kategoriji ta' prodotti mhijiex ġustifikata, b'konsiderazzjoni wkoll tal-aġġustamenti u tal-kunsiderazzjonijiet li jinsabu fl-analiżi tal-interess tal-Unjoni.

(25)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li t-talba għall-esklużjoni ta' ċerti kategoriji ta' prodotti għandha tiġi miċħuda.

(26)

Fin-nuqqas ta' kummenti ulterjuri dwar il-prodott ikkonċernat u l-prodott simili jew li jikkompeti direttament, il-konklużjonijiet milħuqa fil-premessi (11) sa (17) tar-Regolament proviżorju huma kkonfermati.

3.   ŻIEDA FL-IMPORTAZZJONIJIET

(27)

Fil-premessi (20) sa (29) tar-Regolament proviżorju, il-Kummissjoni għamlet analiżi ġenerali taż-żieda fl-importazzjonijiet għat-28 kategorija tal-prodott ikkonċernat matul il-perjodu 2013-2017. Din l-analiżi globali diġà eskludiet kategoriji ta' prodotti li ma wrewx żieda fl-importazzjoni fuq livell individwali.

(28)

Għad-determinazzjoni definittiva tagħha, il-Kummissjoni segwiet l-istess approċċ iżda, kif spjegat qabel, ikkumplimentat l-analiżi tagħha billi eżaminat l-iżvilupp tal-importazzjonijiet għal kull waħda mit-tliet familji ta' prodotti identifikati fit-Taqsima 2.2 biex tikkonferma l-validità tal-konklużjonijiet milħuqa fuq bażi globali.

(29)

Il-Kummissjoni użat fl-analiżi tagħha l-aktar statistika reċenti, jiġifieri d-data tal-importazzjoni li tkopri l-ewwel nofs tal-2018. Biex tiġi żgurata l-komparabbiltà tad-data ma' perjodi ta' snin sħaħ preċedenti, il-Kummissjoni stabbilixxiet perjodu addizzjonali ad hoc ta' 12-il xahar tal-aħħar 6 xhur tal-2017 u l-ewwel 6 xhur tal-2018 (“l-aktar perjodu reċenti” jew “MRP — most recent period”). Il-Kummissjoni kkoreġiet ukoll xi żbalji żgħar klerikali fid-data użata fl-istadju proviżorju.

(30)

Barra minn hekk, fil-valutazzjoni tagħha tal-evoluzzjoni tal-importazzjonijiet, il-Kummissjoni ma kkunsidratx il-volumi tal-importazzjoni minn sensiela ta' pajjiżi li għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tal-miżuri definittivi, b'mod partikolari: il-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u ċerti pajjiżi li magħhom l-Unjoni ffirmat Ftehim ta' Sħubija Ekonomika li huwa attwalment fis-seħħ, u li speċifikament jipprevedu esklużjoni mill-ambitu ta' salvagwardja multilaterali. (9)

(31)

Filwaqt li, fl-istadju proviżorju, l-importazzjonijiet instabu li ma żdidux għal 5 kategoriji tal-prodott, (10) l-eżami tad-data tal-importazzjoni l-aktar reċenti juri li 2 biss minn 28 kategorija tal-prodott ma esperjenzawx żieda fl-importazzjonijiet, jiġifieri l-kategorija tal-prodott 11 u l-kategorija tal-prodott 23. Il-Kummissjoni għalhekk iddeċidiet li teskludi dawn iż-żewġ kategoriji ta' prodotti mill-ambitu tal-analiżi finali tagħha. L-iżvilupp individwali tal-importazzjonijiet għal kull kategorija tal-prodott huwa inkluż fl-Anness II.

(32)

Fir-rigward tal-analiżi tal-importazzjonijiet globali, l-importazzjonijiet tas-26 kategorija tal-prodott li jifdal li qed jiġu vvalutati juru l-iżviluppi li ġejjin:

Tabella 2

Il-volum tal-importazzjonijiet (wara l-esklużjoni ta' ċerti pajjiżi u prodotti) u s-sehem mis-suq

 

2013

2014

2015

2016

2017

MRP

Importazzjonijiet (000 ta' tunnellati)

18 329

21 868

26 552

29 141

30 094

31 314

indiċi 2013 = 100

100

119

145

159

164

171

Sehem mis-suq

12,7 %

14,4 %

16,9 %

17,9 %

18,1 %

18,8 %

Sors: Tweġibiet tal-Eurostat u għall-kwestjonarju dwar l-industrija tal-Unjoni.

(33)

L-importazzjonijiet żdiedu f'termini assoluti b'71 % matul il-perjodu ta' analiżi, u f'termini relattivi mal-ishma tas-suq żdiedu minn 12,7 % għal 18,8 %. L-aktar żieda sinifikanti seħħet fil-perjodu 2013-2016. Sussegwentement, l-importazzjonijiet komplew jiżdiedu b'pass aktar bil-mod qabel ma reġgħu żdiedu fl-MRP, meta daħlu fis-seħħ il-miżuri tat-Taqsima 232 tal-Istati Uniti. Ix-xejra msemmija hawn fuq hija kkonfermata wkoll mill-maġġoranza vasta tat-tweġibiet għall-kwestjonarju li waslu mingħand produtturi bbażati fil-pajjiżi esportaturi ewlenin. (11)

(34)

Sabiex tissupplimenta l-analiżi tal-importazzjoni globali, il-Kummissjoni wettqet eżami tal-evoluzzjoni tal-importazzjoni għal kull waħda mit-tliet familji ta' prodotti identifikati hawn fuq: prodotti ċatti, prodotti twal u tubi. Fuq din il-bażi, il-volumi ta' importazzjoni u l-ishma tas-suq korrispondenti żviluppaw kif ġej:

Tabella 3

Il-volum tal-importazzjonijiet (wara l-esklużjoni ta' ċerti pajjiżi u prodotti) u s-sehem mis-suq — skont il-familja

 

2013

2014

2015

2016

2017

MRP

Prodotti ċatti

importazzjonijiet (000 ta' tunnellati)

12 327

14 215

18 391

20 281

20 299

20 202

indiċi 2013 = 100

100

115

149

164

164

164

Sehem mis-suq

14,2 %

15,8 %

19,4 %

20,7 %

20,9 %

20,9 %

Prodotti twal

importazzjonijiet (000 ta' tunnellati)

4 001

5 258

6 028

6 550

6 465

7 901

indiċi 2013 = 100

100

131

151

164

162

197

Sehem mis-suq

8,6 %

10,6 %

11,8 %

12,4 %

11,8 %

14,0 %

Tubi

importazzjonijiet (000 ta' tunnellati)

2 001

2 396

2 134

2 310

3 330

3 212

indiċi 2013 = 100

100

120

107

115

166

160

Sehem mis-suq

20,4 %

20,8 %

19,9 %

20,1 %

25,3 %

25,7 %

Sors: Tweġibiet tal-Eurostat u għall-kwestjonarju dwar l-industrija tal-Unjoni.

(35)

L-istatistika turi li t-tliet familji ta' prodotti (prodotti ċatti, prodotti twal u tubi) żdiedu f'termini assoluti b'64 % 97 % u 60 % rispettivament matul l-2013 — MRP. Fl-istess perjodu, l-importazzjonijiet żdiedu wkoll f'termini relattivi mal-ishma fis-suq li żdiedu rispettivament minn 14,2 % għal 20,9 %; 8,6 % sa 14,0 % u 20,4 % sa 25,7 %.

(36)

L-aktar żieda sinifikanti għall-prodotti ċatti, kemm f'termini assoluti kif ukoll relattivi, seħħet fil-perjodu 2013-2016. L-importazzjonijiet minn hemm 'il quddiem baqgħu relattivament stabbli iżda f'livell ħafna ogħla milli kienu fil-perjodu 2013-2015. Għal prodotti twal, l-aktar żieda sinifikanti kemm f'termini assoluti kif ukoll f'termini relattivi, seħħet fil-perjodu 2013-2016 qabel żdiedet bil-qawwa fil-MRP. F'dak li għandu x'jaqsam mat-tubi, l-importazzjonijiet żdiedu progressivament matul il-perjodu 2013-2016, qabel ma żdiedu b'mod qawwi, kemm f'termini assoluti kif ukoll relattivi, fil-perjodu 2016-MRP.

(37)

Fir-rigward tal-kummenti li rċeviet il-Kummissjoni, parti interessata sostniet li żewġ kategoriji ta' prodotti mill-ħames waħda li kienu ġew esklużi mill-ambitu tal-miżuri proviżorji, jiġifieri l-kategoriji tal-prodott 10 u 19, għandhom ikunu koperti mill-miżuri definittivi minħabba li l-istatistika reċenti turi żieda fl-importazzjonijiet. Parti oħra għamlet affermazzjoni simili fir-rigward tal-kategorija tal-prodott 24. Dawn l-affermazzjonijiet ġew aċċettati peress li, kif spjegat qabel, l-istatistika dwar l-importazzjoni relatata mal-kategoriji tal-prodott 10, 19 u 24 fil-fatt uriet żieda ġenerali fl-importazzjonijiet fuq il-perjodu 2013 — MRP. Barra minn hekk, il-volumi ta' importazzjoni għal dawn it-tliet kategoriji tal-prodott żdiedu wkoll matul il-perjodu 2017-MRP. Barra minn hekk, kif żviluppat fil-premessa (34), dawn il-prodotti jappartjenu għal familji ta' prodotti li wkoll juru żieda matul il-perjodu 2013-MRP.

(38)

Diversi partijiet interessati sostnew li ma kienx hemm żieda f'daqqa, qawwija, sinifikanti u reċenti fl-importazzjonijiet u rriferew għar-rapport tal-Korp tal-Appell Arġentina — Żraben (12) u każijiet oħrajn tad-WTO bħal pereżempju l-Istati Uniti — Glutina tal-Qamħ (13), l-Ukrajna — Karozzi tal-Passiġġieri (14), l-Istati Uniti — Salvagwardji tal-Azzar (15). Fil-qosor, din il-ġurisprudenza tistipula li mhuwiex biżżejjed għal investigazzjoni li turi li l-importazzjonijiet żdiedu matul perjodu ta' ħames snin. Iż-żieda trid tkun suffiċjentement reċenti, f'daqqa u sinifikanti kemm b'mod kwantitattiv kif ukoll kwalitattiv, biex tikkawża jew thedded li tikkawża dannu serju. Din il-ġurisprudenza ċċarat ukoll it-tifsira ta' bidla f'daqqa (“li tinvolvi bidla f'daqqa fid-direzzjoni; f'daqqa, weqfin”) u f'daqqa (“jiġru jew jiġu mingħajr twissija; “mhux mistennija”, jew “f'daqqa”). Partijiet oħra sostnew ukoll li ż-żieda fl-importazzjonijiet kienet stabbli jew li l-importazzjonijiet żdiedu sal-2015 mingħajr ma wrew żieda kbira f'daqqa jew qawwija minn dak iż-żmien.

(39)

F'dan ir-rigward, ta' min ifakkar li l-Kummissjoni wettqet analiżi bir-reqqa tal-volumi ta' importazzjoni tal-kategoriji ta' prodotti tal-28 matul il-perjodu 2013-2017 (b'kunsiderazzjoni tax-xejriet fl-importazzjonijiet matul il-perjodu ta' investigazzjoni, aktar milli sempliċiment tqabbel il-punti finali) u li analizzat ukoll l-iżvilupp tal-importazzjonijiet fil-MRP. Fuq din il-bażi, hija eskludiet minn qabel ċerti kategoriji ta' prodotti li ma wrewx żieda matul il-perjodu 2013-MRP. Barra minn hekk, kif spjegat fil-premessi (33), (35) u (36), il-Kummissjoni kkonkludiet li l-importazzjonijiet kienu żdiedu f'termini assoluti b'71 % globalment u bejn 60 % u 97 % meta ngħaqdu f'familji ta' prodotti matul il-perjodu 2013-MRP. Barra minn hekk, l-istatistika tal-Eurostat turi wkoll li l-importazzjonijiet żdiedu b'45 % bejn l-2013 u l-2015 u li din iż-żieda qawwija kompliet sal-MRP biex jilħaq 71 % b'mod ġenerali. Xejra simili hija osservata wkoll f'dak li għandu x'jaqsam maż-żieda relattiva fl-importazzjonijiet. Fuq din il-bażi, huwa kkonfermat li ż-żieda fl-importazzjonijiet kienet waħda qawwija u f'daqqa kif iċċarat mill-każistika. Meta wieħed iqis il-firxa taż-żieda, huwa kkonfermat ukoll li ż-żieda kienet sinifikanti. F'dak li għandu x'jaqsam mar-rettur, il-Kummissjoni tinnota li m'hemm l-ebda ġurisprudenza speċifika dwar kif it-terminu “reċenti” għandu jiġi interpretat. Il-korp tal-Appell sempliċement interpreta r-rekwiżit li Membru jista' japplika salvagwardja biss jekk prodott “ikun qed jiġi importat” fi kwantitajiet akbar biex ifisser li ż-żieda fl-importazzjonijiet trid tkun “reċenti” biżżejjed biex tikkawża jew thedded li tikkawża dannu serju. (16) Il-Kummissjoni kkonfermat li ż-żieda fl-importazzjonijiet, minħabba l-iżviluppi fil-perjodu 2013-MRP u anke 2015-MRP, kienet reċenti biżżejjed biex tikkawża jew thedded li tikkawża dannu serju. Għaldaqstant, il-Kummissjoni rrifjutat l-affermazzjonijiet imsemmija hawn fuq dwar in-nuqqas ta' żieda ta' importazzjoni kwalifikanti.

(40)

Bosta partijiet interessati sostnew li l-analiżi tal-punt ta' punt ta' tmiem mill-Kummissjoni f'livell aggregat ma kinitx biżżejjed u li l-Kummissjoni kellha tanalizza wkoll xejriet li jintervjenu matul il-perjodu 2013-2017, f'konformità mal-każistika tad-WTO bħal pereżempju l-Istati Uniti — salvagwardji għall-azzar (17) u l-Ukrajna — Karozzi tal-Passiġġieri (18). Skont din il-ġurisprudenza, l-analiżi ma tistax tiddependi fuq paragun tal-punti aħħarin tal-perjodu ta' analiżi peress li dan jista' jwassal għal riżultati mmanipulati f'każijiet fejn ma jkunx hemm xejra 'l fuq ċara u mhux interrotta fil-volumi ta' importazzjoni. Il-każistika tipprevedi wkoll li l-awtorità investigattiva tistabbilixxi spjegazzjoni motivata u adegwata dwar l-iżvilupp tal-importazzjonijiet bejn il-punti tat-tmiem.

(41)

Il-Kummissjoni tqis li għadha ma għamlitx biss analiżi tal-punt ta' tmiem minħabba li, kif issostanzjat hawn fuq fil-premessa (33) sa (36), il-Kummissjoni analizzat ukoll ix-xejriet li jintervjenu u għamlet analiżi adegwata u rraġunata tax-xejriet tal-importazzjonijiet. Għaldaqstant, l-affermazzjonijiet rilevanti ġew miċħuda.

(42)

Ċerti partijiet interessati indikaw li l-analiżi tal-evoluzzjoni tal-importazzjonijiet matul il-perjodu 2013-2017 kienet qarrieqa peress li l-livell tal-importazzjonijiet fl-2013 kien baxx b'mod anormali bħala riżultat tal-kriżi ekonomika globali, u ż-żieda fil-perjodu sussegwenti kienet sempliċiment irkupru ta' sitwazzjoni normali.

(43)

F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni kkunsidrat li t-teħid tal-2013 bħala l-punt ta' tluq għall-analiżi ma naqqasx dik l-analiżi. Filwaqt li l-konsum tal-azzar tal-UE fil-fatt żdied b'14 % matul il-perjodu 2013-2017 (ara t-Tabella 4 hawn taħt), tali żieda nkisbet b'mod progressiv matul il-perjodu. B'kuntrast, l-importazzjonijiet żdiedu ferm aktar mid-domanda tal-UE, jiġifieri b'64 % matul l-istess perjodu u b'rata ħafna aktar mgħaġġla mill-konsum tal-UE. Konsegwentement, is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet żdied b'5,4 % (minn 12,7 % għal 18,1 %) matul il-perjodu 2013-2017. Fuq din il-bażi, din i-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(44)

Bosta partijiet interessati sostnew li l-importazzjonijiet mill-industrija tal-Unjoni kellhom jiġu esklużi mill-analiżi tal-volumi tal-importazzjoni. F'dan ir-rigward, ta' min jinnota li ma hemm l-ebda rekwiżit legali biex din l-esklużjoni ssir. Fi kwalunkwe każ, fuq il-bażi tat-tweġibiet għall-kwestjonarju li waslu mingħand il-produtturi tal-Unjoni, dawn l-importazzjonijiet baqgħu stabbli matul il-perjodu 2013-2017 u kienu jammontaw biss għal parti marġinali tal-importazzjoni totali (li tvarja minn 0,3 % għal 0,7 % tal-importazzjonijiet totali). Għaldaqstant, i-affermazzjoni ta' hawn fuq ġiet rifjutata.

(45)

Parti interessata sostniet li l-importazzjonijiet permezz ta' pproċessar attiv kellhom jiġu esklużi mill-analiżi tal-volumi ta' importazzjoni b'mod ġenerali u għall-kategorija tal-prodott 25 b'mod partikolari. F'dan ir-rigward, ta' min jinnota li għall-kategoriji kollha tal-prodotti għajr il-kategorija tal-prodott 25, ix-xejra tal-volum tal-importazzjoni osservata ma tinbidilx jekk l-ipproċessar attiv huwa eskluż mill-analiżi. Fil-każ partikolari tal-kategorija tal-prodott 25, bejgħ minn produttur tal-Unjoni ntilef għall-benefiċċju ta' produttur esportatur f'suq ta' pajjiż terz. Bħala konsegwenza, tqies xieraq li jiġu inklużi dawn il-volumi fil-valutazzjoni taż-żieda fl-importazzjonijiet sabiex jiġi rifless l-impatt sħiħ tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Fuq din il-bażi, din i-affermazzjoni tal-applikant ġiet irrifjutata.

(46)

Ċerti partijiet interessati sostnew li l-volum tal-importazzjoni u s-sehem mis-suq korrispondenti għall-kategoriji tal-prodott 1, 6, 7, 17 u 28 naqsu matul il-perjodu 2016-2017. F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni tinnota li fid-determinazzjoni finali tagħha qieset ukoll l-iżvilupp tal-importazzjonijiet matul l-aktar perjodu reċenti u, fuq din il-bażi, l-importazzjonijiet żdiedu għal dawn il-kategoriji kollha bl-eċċezzjoni tal-kategorija 7. Madankollu, anki għal din il-kategorija tal-aħħar, l-importazzjonijiet matul il-MRP kienu ogħla b'mod sinifikanti mill-2013-2014. Barra minn hekk, il-Kummissjoni wettqet analiżi globali għall-prodotti kollha tal-azzar u individwalment għal kull waħda mit-tliet familji ta' prodotti identifikati, u kkonkludiet li l-importazzjonijiet żdiedu b'mod ġenerali matul il-perjodu kollu analizzat. Għaldaqstant, din l-affermazzjoni ġiet irrifjutata.

(47)

Għaldaqstant, il-Kummissjoni tikkonkludi li kien hemm żieda f'daqqa, qawwija u sinifikanti ta' importazzjonijiet kemm f'termini assoluti kif ukoll f'termini relattivi għall-prodott ikkonċernat taħt valutazzjoni. Din il-konstatazzjoni hija kkonfermata wkoll mid-data fil-livell ta' kull wieħed mit-tliet familji ta' prodotti vvalutati.

4.   ŻVILUPPI MHUX PREVISTI

(48)

Kif spjegat fid-dettall fil-premessi (30) sa (36) tar-Regolament proviżorju, il-Kummissjoni kkonkludiet b'mod preliminari li ż-żieda msemmija hawn fuq fl-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-azzar fl-Unjoni kienet ir-riżultat ta' żviluppi mhux previsti li sabu s-sors tagħhom f'għadd ta' fatturi li jistabbilixxu u jaggravaw l-iżbilanċi fil-kummerċ internazzjonali tal-prodott ikkonċernat.

(49)

Dawn il-fatturi kienu jikkonsistu f'kapaċità żejda mingħajr preċedent tal-produzzjoni tal-azzar li tippersisti minkejja l-għadd kbir ta' miżuri adottati madwar id-dinja biex jitnaqqas, aċċentwat minn sussidji distortivi u miżuri ta' appoġġ tal-gvernijiet, li wasslu għal tnaqqis fil-prezzijiet, żieda fl-użu ta' prattiki ta' restrizzjoni tal-kummerċ, strumenti ta' difiża tal-kummerċ u l-miżuri tal-Istati Uniti fit-Taqsima 232 adottati f'Marzu 2018.

(50)

Diversi partijiet interessati sostnew li jenħtieġ li jintwerew żviluppi mhux previsti għal kull kategorija tal-prodott. Il-Kummissjoni ma taqbilx ma' dawn il-fehmiet u tqis li, minħabba l-interrelazzjoni għolja u l-interkonnessjoni bejn il-kategoriji tal-prodotti kif spjegat fit-Taqsima 2.1, huwa biżżejjed li tintwera l-eżistenza ta' żviluppi mhux previsti globalment. Fuq din il-bażi, din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(51)

F'dak li għandu x'jaqsam mal-kapaċità żejda, bosta partijiet interessati sostnew li l-kapaċità żejda hija magħrufa sew lill-Kummissjoni u ma tistax titqies bħala żvilupp mhux previst. Huma sostnew ukoll li qabel il-Kummissjoni kienet rabtet il-ħsara mġarrba mill-industrija tal-Unjoni mal-importazzjonijiet oġġett ta' dumping jew issussidjati u li r-rabta bejn iż-żieda fl-importazzjonijiet u l-iżvilupp mhux previst tal-kapaċità żejda tal-azzar ma kinitx ġiet stabbilita.

(52)

F'dan ir-rigward, għandu l-ewwel jiġi nnutat li, kif ipprovdut fil-Figura 2.3 tar-rapport dwar l-Allert Kummerċjali Globali “Going Spare: Steel, Excess Capacity, and Protectionism” (19), il-kapaċità eċċessiva dinjija tal-azzar mhux maħdum naqset mill-2009 sal-2011 qabel ma qabdet tendenza opposta mill-2011 sal-2016. Meta wieħed iqis li l-kapaċità totali tal-produzzjoni żejda tal-azzar mhux maħdum fl-2011 kienet diġà ogħla sew mill-produzzjoni totali ta' dik is-sena, kien mistenni li l-kapaċità totali tal-azzar mhux maħdum tonqos jew tal-anqas tibqa' stabbli sabiex jittejbu l-użu tal-kapaċità u l-kosteffiċjenza. Il-kapaċità tal-produzzjoni totali tal-azzar mhux maħdum, madankollu, li baqgħet tiżdied b'mod mhux mistenni wara l-2011, li tiġġenera kapaċità żejda dinjija addizzjonali kif ikkonfermat mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha “Azzar: Iż-żamma tal-impjiegi sostenibbli u t-tkabbir sostenibbli fl-Ewropa” (20). Meta wieħed iqis iż-żmien tal-avvenimenti deskritti hawn fuq u b'mod aktar speċifiku l-fatt li l-kapaċità żejda tal-produzzjoni żdiedet fi żmien meta kien mistenni li tonqos ekonomikament, huwa konkluż li l-kapaċità żejda tal-azzar jenħtieġ li titqies bħala żvilupp mhux previst.

(53)

F'dak li għandu x'jaqsam mal-kawżalità stabbilita f'investigazzjonijiet preċedenti li jittrattaw prattiki kummerċjali inġusti, qed issir referenza għall-Komunikazzjoni msemmija hawn fuq, li tipprevedi li tali investigazzjonijiet huma rikonoxxuti bħala “miżuri li għandhom l-għan li jtaffu l-effetti ta' kapaċità żejda”. Fuq din il-bażi, huwa ċar li l-kapaċità żejda hija intrinsikament marbuta mill-qrib mal-importazzjonijiet li jkunu s-suġġett ta' dumping u ta' sussidji. Madankollu, fl-investigazzjoni antidumping u antisussidji, il-kapaċità żejda fis-settur tal-azzar mhijiex eżaminata bħala żvilupp mhux previst peress li dan ir-rekwiżit mhuwiex preżenti f'valutazzjoni li fuqha hija bbażata l-impożizzjoni ta' dawk l-istrumenti ta' rimedju kummerċjali.

(54)

F'dak li għandu x'jaqsam mar-rabta bejn l-iżvilupp mhux previst tal-kapaċità żejda tal-azzar u ż-żieda fl-importazzjonijiet, huwa ċar li l-produtturi esportaturi għandhom interess li jimmassimizzaw l-utilizzazzjoni tal-kapaċità tagħhom. F'sitwazzjonijiet fejn kapaċità żejda tkun disponibbli wara l-forniment tas-suq domestiku tagħhom, huma se jfittxu opportunitajiet kummerċjali oħra fis-swieq tal-esportazzjoni u b'hekk jiġġeneraw żieda fil-volumi tal-importazzjoni f'dawn is-swieq. Fuq din il-bażi, l-affermazzjonijiet imsemmija hawn fuq jenħtieġ li jiġu miċħuda.

(55)

F'dak li jirrigwarda ż-żieda fl-adozzjoni ta' miżuri restrittivi għall-kummerċ, bosta partijiet sostnew li ma setgħux jiġu rikonoxxuti bħala żviluppi mhux previsti peress li huma eċċezzjonijiet rikonoxxuti għar-regoli ġenerali tad-WTO u li l-għadd ta' miżuri ta' strument għad-difiża tal-kummerċ imposti fl-2017 naqas. Huma sostnew ukoll li r-rabta bejn iż-żieda fl-importazzjonijiet u l-iżvilupp mhux previst ta' miżuri restrittivi tal-kummerċ ma kinitx ġiet stabbilita.

(56)

Il-Kummissjoni ma taqbilx ma' affermazzjonijiet bħal dawn peress li l-fatt li jittieħdu azzjonijiet restrittivi għall-kummerċ fi ħdan il-qafas tar-regoli tad-WTO ma jimplikax li ma jistgħux jitqiesu bħala żvilupp mhux previst. Il-Kummissjoni ma tikkontestax id-dritt tal-pajjiżi li jieħdu miżuri antidumping jew antisussidji skont ir-regoli rilevanti tad-WTO. Il-kwistjoni, madankollu, hija l-għadd ikbar u bla preċedent ta' tali miżuri meħuda minn pajjiżi terzi, li ħolqu devjazzjoni tal-kummerċ li wasslet għal żieda fl-importazzjonijiet lejn l-UE. Huwa mfakkar li, fil-premessa (34) tar-Regolament proviżorju, il-Kummissjoni nnutat li, abbażi tal-istatistika tad-WTO, filwaqt li medja ta' 77 investigazzjonijiet relatati mal-azzar kienu nbdew kull sena matul l-2011-2013, din il-medja żdiedet għal 117 matul l-2015-2016. L-ebda parti ma esprimiet dubji dwar dawn iċ-ċifri li jindikaw żvilupp mhux previst, li wassal għaż-żieda fl-importazzjonijiet stabbilita hawn fuq. Għaldaqstant, l-affermazzjonijiet ta' hawn fuq ġew rifjutati.

(57)

Sa fejn għandhom x'jaqsmu l-miżuri tat-Taqsima 232 tal-Istati Uniti, bosta partijiet interessati sostnew li dawn il-miżuri ma jistgħux jitqiesu bħala żvilupp mhux previst li jikkawża żieda fl-importazzjonijiet billi dawn ġew imposti wara l-perjodu 2013-2017. Partijiet interessati oħra indikaw li anki l-importazzjonijiet li seħħew minn Jannar 2018 sa Marzu 2018 mhumiex affettwati mill-miżuri tat-Taqsima 232 tal-Istati Uniti.

(58)

F'dan ir-rigward, għandu l-ewwel jiġi nnutat li filwaqt li l-miżuri tal-Istati Uniti fit-Taqsima 232 ġew introdotti b'mod effettiv fit-8 ta' Marzu 2018, l-investigazzjoni li wasslet għall-adozzjoni tagħhom kienet diġà nbdiet f'April 2017 u r-rapport li abbażi tiegħu ġew deċiżi ġie ppubblikat fil-11 ta' Jannar 2018. Anki jekk, wieħed jista' jargumenta, il-miżuri tal-Istati Uniti tat-Taqsima 232 setgħu ma kkawżaw l-ebda impatt fuq l-importazzjonijiet qabel l-adozzjoni tagħhom, is-sempliċi bidu tal-investigazzjoni mingħajr dubju ħoloq inċertezza fis-suq u kkawża effetti fuq il-flussi tal-kummerċ tal-azzar. Barra minn hekk, kif ġie kkonfermat aktar hawn taħt, mill-adozzjoni tal-miżuri tal-Istati Uniti fit-Taqsima 232, il-Kummissjoni kkunsidrat li kienet diġà qed isseħħ devjazzjoni tal-kummerċ fir-rigward ta' xi kategoriji ta' prodotti.

(59)

Ta' min jinnota wkoll, f'dan ir-rigward, li l-miżuri tal-Istati Uniti tat-Taqsima 232 rażżnu ż-żieda fl-importazzjonijiet billi żiedu aktar flussi tal-kummerċ lejn it-tendenza ta' żieda preċedenti prevalenti. Kif irrapportat fit-Tabella 14, l-istatistika disponibbli turi li, bl-eċċezzjoni ta' April 2018, l-importazzjonijiet ta' kull xahar tal-azzar fl-Istati Uniti saru konsistentement aktar baxxi mill-volum korrispondenti tagħhom fl-2017. Dan jikkoinċidi ma' xejra opposta li qed tiżdied fl-importazzjonijiet osservati fl-Unjoni, fejn, kif ġie nnutat fit-Tabella 12, il-volumi tal-importazzjonijiet fix-xahar kienu konsistentement f'livell ogħla minn sena qabel.

(60)

Partijiet interessati oħra indikaw li l-impatt tal-miżuri tat-Taqsima 232 għandhom jiġu injorati jew ma għandhomx jiġu stmati żżejjed peress li dawn joperaw soġġetti għal ħafna esklużjonijiet tal-prodott. Fl-istess kuntest, kien allegat li l-esportazzjonijiet Koreani mhumiex kwistjoni, minħabba li l-Korea kisbet biżżejjed volum ta' kwota ta' esportazzjoni mill-amministrazzjoni tal-Istati Uniti.

(61)

F'dan ir-rigward, ta' min jinnota li l-Awstralja biss kienet eżentata inkondizzjonalment mill-miżuri tat-Taqsima 232 u li l-importazzjonijiet tagħha tal-prodotti kkonċernati ammontaw għal madwar 1 % tal-importazzjonijiet totali tal-Istati Uniti fl-2017 (21). Pajjiżi oħra bħall-Korea t'Isfel, l-Arġentina u l-Brażil ingħataw kwota mingħajr tariffi iżda ma kinux eżentati mill-miżuri. F'dak li għandu x'jaqsam ma' dawn il-pajjiżi, ta' min jinnota li numru ogħla ta' kwoti kien stabbilit għal żero u li kwoti numerużi kienu diġà eżawriti għall-allokazzjoni (22) Fuq din il-bażi, huwa meqjus li l-kwoti allokati ma jagħtux garanzija li l-kwota allokata tkun biżżejjed biex tipprevjeni d-diverżjoni tal-kummerċ. Barra minn hekk, fuq il-bażi tal-istatistika disponibbli, jidher li dawn it-tliet pajjiżi rrappreżentaw inqas minn 20 % tat-total tal-importazzjonijiet tal-2017. Għalhekk, l-affermazzjonijiet rilevanti dwar il-kwoti ġew miċħuda.

(62)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, huwa kkonfermat li l-iżviluppi mhux previsti deskritti fil-premessa (49) wasslu u se jkomplu jwasslu għal żieda ċara fl-importazzjonijiet tal-azzar fl-Unjoni.

5.   THEDDIDA TA' DANNU SERJU

(63)

F'konformità mal-approċċ tal-ambitu globali tal-prodott definit f'din l-investigazzjoni, fl-istadju proviżorju, l-analiżi tal-ħsara saret ukoll globalment. Okkażjonalment, ir-Regolament proviżorju wera li l-konklużjonijiet dwar il-ħsara taħt l-analiżi globali ġew ikkorroborati wkoll fil-livell tal-kategorija tal-prodott permezz ta' eżempji.

(64)

Bl-istess mod, il-valutazzjoni tad-dannu fl-istadju definittiv saret fuq bażi globali, jiġifieri għall-prodott ikkonċernat taħt valutazzjoni, u b'hekk ġew inklużi s-26 kategorija tal-prodott fejn il-Kummissjoni sabet żieda fl-importazzjonijiet. Madankollu, bħal fl-evoluzzjonijiet tal-importazzjonijiet, il-Kummissjoni ssupplementat l-analiżi tagħha b'valutazzjoni għal kull waħda mit-tliet familji ta' prodotti msemmija fil-premessa (21) hawn fuq.

(65)

L-analiżi tal-ħsara ta' hawn taħt hija bbażata fuq it-tweġibiet għall-kwestjonarju ppreżentati mill-industrija tal-Unjoni. Wara li waslet informazzjoni aktar aġġornata u l-verifika tad-data, l-indikaturi tad-dannu deskritti fl-istadju proviżorju ġew aġġornati fejn xieraq sabiex jinkludu l-aktar data reċenti (2018).

5.1.   Żvilupp globali tas-sitwazzjoni tal-industrija tal-azzar tal-Unjoni

5.1.1.   Konsum, bejgħ deomestiku u ishma tas-suq

(66)

Il-Kummissjoni stabbilixxiet il-konsum tal-Unjoni billi żiedet il-bejgħ fl-Unjoni tal-produtturi tal-Unjoni, l-importazzjonijiet mill-pajjiżi kollha, bl-esklużjoni tal-importazzjonijiet minn membri taż-ŻEE u minn ċerti pajjiżi li magħhom l-Unjoni ffirmat Ftehim ta' Sħubija Ekonomika li huwa attwalment fis-seħħ (ara l-premessa (30) hawn fuq).

(67)

Fuq din il-bażi, il-konsum tal-Unjoni, il-bejgħ tal-produtturi tal-Unjoni u s-sehem mis-suq korrispondenti żviluppaw kif ġej:

Tabella 4

Il-konsum, il-bejgħ domestiku u l-ishma tas-suq tal-Unjoni

(000 tunnellata)

2013

2014

2015

2016

2017

Konsum (kollu)

148 455

155 730

160 742

166 375

169 350

indiċi 2013 = 100

100

105

108

112

114

Bejgħ domestiku (kollu)

129 592

133 285

133 575

136 586

138 636

indiċi 2013 = 100

100

103

103

105

107

Sehem tas-suq (kollu)

87,3 %

85,6 %

83,1 %

82,1 %

81,9 %

Sors: Data tal-Eurostat u tal-industrija.

(68)

Il-konsum ġenerali tas-26 kategorija tal-prodott rilevanti żdiedu b'mod konsistenti matul il-perjodu 2013-2017, b'żieda globali ta' 14 %. Il-volumi tal-bejgħ tal-produtturi tal-industrija tal-Unjoni żdiedu matul dan il-perjodu, iżda sa ċertu punt inqas mill-konsum tal-Unjoni, jiġifieri b'7 % biss. Is-sehem mis-suq globali tal-industrija tal-Unjoni, għalhekk, naqas b'mod konsistenti matul il-perjodu kkunsidrat, b'5,4 punti perċentwali.

5.1.2.   Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, ir-rata tal-utilizzazzjoni tal-kapaċità u l-ħażniet

(69)

Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, ir-rata tal-utilizzazzjoni tal-kapaċità u l-ħażniet żviluppaw kif ġej:

Tabella 5

Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità, il-ħażniet

(000 tunnellata)

2013

2014

2015

2016

2017

Produzzjoni (kollha)

243 945

249 855

248 763

249 204

254 925

indiċi 2013 = 100

100

102

102

102

105

Kapaċità tal-produzzjoni (kollha)

337 010

334 545

332 427

333 179

335 358

indiċi 2013 = 100

100

99

99

99

100

Użu ta' kapaċità (kollha)

72 %

75 %

75 %

75 %

76 %

Ħażniet (kollha)

11 883

12 734

13 159

12 974

14 140

indiċi 2013 = 100

100

107

111

109

119

Sors: Id-data mill-industrija u t-tweġibiet għall-kwestjonarju.

(70)

Il-volum tal-produzzjoni għall-prodott ikkonċernat taħt valutazzjoni żdied b'mod ġenerali b'5 % matul il-perjodu kkunsidrat. Il-kapaċità tal-produzzjoni baqgħet stabbli u, għalhekk, l-użu tal-kapaċità żdied globalment b'4 punti perċentwali matul il-perjodu 2013–2017. L-istokks miżmuma mill-produtturi tal-industrija tal-Unjoni li kkooperaw żdiedu b'mod ġenerali b'19 % matul il-perjodu 2013–2017.

5.1.3.   Il-prezzijiet tal-bejgħ ta' unità, il-profittabilità u l-fluss tal-flus

(71)

Il-prezzijiet tal-bejgħ ta' unità, il-profittabilità u l-fluss tal-flus żviluppaw kif ġej:

Tabella 6

Il-prezz tal-bejgħ tal-unità, il-profittabilità, il-fluss tal-flus

 

2013

2014

2015

2016

2017

Prezz tal-bejgħ għal kull unità (EUR/tunnellata)

693,6

673,4

636,6

591,0

697,7

indiċi 2013 = 100

100

97

92

85

101

Profittabbiltà (% tal-fatturat)

– 0,9 %

0,8 %

0,6 %

2,1 %

5,6 %

Fluss tal-flus (miljuni ta' EUR)

3 721

4 975

6 461

5 508

6 201

indiċi 2013 = 100

100

134

174

148

167

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju.

(72)

Ċifri vverifikati u aġġornati jikkonfermaw ix-xejra stabbilita fir-Regolament proviżorju. Għall-prodotti kollha, kien hemm dipressjoni sinifikanti tal-prezzijiet fis-suq tal-Unjoni sal-2016. Il-prezzijiet irkupraw għal-livell tagħhom tal-2013 minn hemm 'il quddiem. B'mod ġenerali, u minkejja tnaqqis sinifikanti fil-prezzijiet, l-industrija tal-Unjoni tista' tnaqqas il-kost tal-produzzjoni tagħha biex tilħaq livell marġinali ta' profitt fl-2016 u żżidha għal livell aktar sostenibbli fl-2017 (5,6 %). Il-pożizzjoni ġenerali tal-fluss tal-flus tal-industrija tal-Unjoni żdiedet b'67 % mill-2013 sal-2017.

5.1.4.   L-impjiegi

(73)

F'termini ta' impjieg, l-industrija tal-Unjoni tilfet 9 208 impjieg mill-2013 sal-2017, murija fit-tabella ta' hawn taħt.

Tabella 7

Impjieg

(EFT)

2013

2014

2015

2016

2017

Impjiegi (kollha)

225 607

220 429

218 010

217 460

216 399

indiċi 2013 = 100

100

98

97

96

96

Sors: Id-data mill-industrija u t-tweġibiet għall-kwestjonarju.

5.2.   Analiżi tas-sitwazzjoni tal-industrija tal-azzar tal-Unjoni għat-tliet familji ta' prodotti

5.2.1.   Konsum, bejgħ deomestiku u ishma tas-suq

(74)

Għal kull waħda mit-tliet familji ta' prodotti, il-konsum, il-bejgħ domestiku u l-ishma tas-suq żviluppaw kif ġej:

Tabella 8

Konsum, bejgħ domestiku, sehem mis-suq għal kull familja ta' prodott

(000 tunnellata)

2013

2014

2015

2016

2017

Konsum (ċatt)

87 679

90 729

95 598

98 749

98 124

indiċi 2013 = 100

100

103

109

113

112

Konsum (twal)

50 829

53 333

54 160

55 890

57 921

indiċi 2013 = 100

100

105

107

110

114

Konsum (tubi)

9 947

11 667

10 985

11 735

13 305

indiċi 2013 = 100

100

117

110

118

134

 

 

 

 

 

 

Bejgħ domestiku (ċatti)

75 212

76 365

77 020

78 274

77 601

indiċi 2013 = 100

100

102

102

104

103

Bejgħ domestiku (twal)

46 461

47 679

47 757

48 935

51 095

indiċi 2013 = 100

100

103

103

105

110

Bejgħ domestiku (tubi)

7 920

9 241

8 799

9 377

9 940

indiċi 2013 = 100

100

117

111

118

126

 

 

 

 

 

 

Sehem tas-suq (ċatti)

86 %

84 %

81 %

79 %

79 %

Sehem tas-suq (twal)

91 %

89 %

88 %

88 %

88 %

Sehem mis-suq (tubi)

80 %

79 %

80 %

80 %

75 %

Sors: Data tal-Eurostat u tal-industrija.

(75)

Il-konsum għall-prodotti ċatti laħaq il-quċċata fl-2016, imbagħad naqas marġinalment fl-2017, u dan juri żieda globali ta' 12 %. Il-konsum għal prodotti twal u tubi żdied b'mod konsistenti sal-aħħar tal-2017, li rriżulta rispettivament f'żieda globali ta' 14 % u 34 %.

(76)

Il-bejgħ għall-prodotti kollha tal-azzar żdied b'7 % fil-perjodu 2013-2017. Matul l-istess perjodu żieda simili, iżda inqas evidenti miż-żieda fil-konsum, kienet osservata taħt it-tliet familji ta' prodotti: il-bejgħ tal-produtturi tal-industrija tal-Unjoni ta' prodotti ċatti żdied bi 3 %, u l-bejgħ ta' prodotti twal b'10 % u l-bejgħ ta' tubi b'26 %.

(77)

Ix-xejra tas-suq globali tal-industrija tal-Unjoni (tnaqqis ta' 5 punti perċentwali) kienet ikkonfermata meta ġew analizzati separatament il-prodotti ċatti (tnaqqis ta' 7 punti perċentwali), il-prodotti twal (tnaqqis ta' 3 punti perċentwali) u t-tubi (tnaqqis ta' 5 punti perċentwali).

5.2.2.   Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, ir-rata tal-utilizzazzjoni tal-kapaċità u l-ħażniet

(78)

Għal kull waħda mit-tliet familji ta' prodotti, il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u r-rata tal-użu tal-kapaċità u l-ħażniet żviluppaw kif ġej:

Tabella 9

Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità, il-ħażniet għal kull familja ta' prodott

(000 tunnellata)

2013

2014

2015

2016

2017

Produzzjoni (ċatti)

172 873

177 224

176 567

177 247

180 986

indiċi 2013 = 100

100

103

102

103

105

Produzzjoni (twal)

59 082

59 535

60 079

59 706

60 572

indiċi 2013 = 100

100

101

102

101

103

Produzzjoni (tubi)

11 991

13 096

12 116

12 251

13 366

indiċi 2013 = 100

100

109

101

102

111

 

 

 

 

 

 

Kapaċità tal-produzzjoni (ċatti)

234 615

233 689

230 216

230 921

232 220

indiċi 2013 = 100

100

100

98

98

99

Kapaċità tal-produzzjoni (twal)

80 833

78 244

79 455

79 736

81 806

indiċi 2013 = 100

100

97

98

99

101

Kapaċità tal-produzzjoni (tubi)

24 053

25 482

27 721

27 255

24 224

indiċi 2013 = 100

100

106

115

113

101

 

 

 

 

 

 

Użu tal-kapaċità (ċatti)

74 %

76 %

77 %

77 %

78 %

Użu tal-kapaċità (twal)

73 %

76 %

76 %

75 %

74 %

Użu tal-kapaċità (tubi)

50 %

51 %

44 %

45 %

55 %

Ħażniet (ċatti)

7 573

8 171

8 386

8 098

8 623

indiċi 2013 = 100

100

108

111

107

114

Ħażniet (twal)

3 449

3 430

3 722

3 740

3 877

indiċi 2013 = 100

100

99

108

108

112

Ħażniet (tubi)

861

1 132

1 050

1 137

1 639

indiċi 2013 = 100

100

132

122

132

190

Sors: Id-data mill-industrija u t-tweġibiet għall-kwestjonarju.

(79)

Għat-tliet familji ta' prodotti l-iżvilupp tal-produzzjoni kien diverġenti. Il-produzzjoni żdiedet b'5 % għall-prodotti ċatti u bi 3 % għal prodotti twal, u naqset għat-tubi bi 11 % matul il-perjodu kkunsidrat kollu. Fi kwalunkwe każ, il-varjazzjoni fil-produzzjoni tista' titqies bħala pjuttost stabbli.

(80)

Il-kapaċità ġenerali tal-produzzjoni baqgħet stabbli. Din it-tendenza ġiet ikkonfermata b'mod konsistenti meta ġiet analizzata kull familja tal-prodott: għall-prodotti ċatti (tnaqqis ta' 1 %), il-prodotti twal (żieda ta' 1 %) u t-tubi (żieda ta' 1 %) fil-perjodu kkunsidrat. L-użu tal-kapaċità żdied b'mod ġenerali minn kull familja ta' prodott (ċattib'żieda ta' 4 punti perċentwali, twal b'żieda ta' 1 punt perċentwali u tubi b'żieda ta' 5 punti perċentwali).

(81)

Il-ħażniet għal prodotti ċatti u twal żdiedu għal livell simili matul il-perjodu 2013-2017, filwaqt li, għat-tubi, dawn kważi rduppjaw. Iċ-ċifri vverifikati u aġġornati għaldaqstant jikkonfermaw ix-xejra stabbilita fir-Regolament proviżorju.

5.2.3.   Il-prezzijiet tal-bejgħ ta' unità, il-profittabilità u l-fluss tal-flus

(82)

Għal kull waħda mit-tliet familji ta' prodotti, il-prezzijiet tal-bejgħ ta' unità, il-profittabbiltà u l-fluss tal-flus żviluppaw kif ġej:

Tabella 10

Il-prezz tal-bejgħ tal-unità, il-profittabilità, il-fluss tal-flus għal kull familja tal-prodott

(EUR/tunnellata)

2013

2014

2015

2016

2017

Prezz tal-bejgħ għal kull unità (EUR/tunnellata, ċatti)

711,3

689,3

659,8

612,8

744,3

indiċi 2013 = 100

100

97

93

86

105

Prezz tal-bejgħ għal kull unità (EUR/tunnellata, twal)

607,0

591,3

546,4

509,1

584,4

indiċi 2013 = 100

100

97

90

84

96

Prezz tal-bejgħ għal kull unità (EUR/tunnellata, tubi)

1 093,9

1 063,5

1 013,9

913,2

949,3

indiċi 2013 = 100

100

97

93

83

87

Profittabbiltà (% tal-fatturat, ċatti)

– 1,9 %

0,2 %

0,5 %

2,5 %

7,7 %

Profittabbiltà (% tal-fatturat, twal)

0,7 %

2,1 %

1,7 %

2,1 %

3,1 %

Profittabbiltà (% tal-fatturat, tubi)

1,3 %

0,4 %

– 3,4 %

– 1,2 %

– 1,7 %

Fluss tal-flus (miljuni ta' EUR, ċatti)

2 309

3 997

5 209

4 235

5 177

indiċi 2013 = 100

100

173

226

183

224

Fluss tal-flus (miljuni ta' EUR, twal)

820

1 156

1 534

1 473

1 159

indiċi 2013 = 100

100

141

187

180

141

Fluss tal-flus (miljuni ta' EUR, tubi)

592

– 178

– 283

– 200

– 135

indiċi 2013 = 100

100

– 30

– 48

– 34

– 23

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju.

(83)

Il-prezzijiet tal-bejgħ għall-prodotti ċatti fl-Unjoni naqsu b'14 % sal-2016 u mbagħad irkupraw fl-2017, li telgħu għal livell ogħla minn 2013 (+ 5 %). Il-prezz tal-bejgħ għal kull unità għal prodotti twal u tubi wkoll naqas b'mod sinifikanti sal-2016 (b'16 % u bi 17 % rispettivament) u mbagħad reġa' tela' kemm kemm fl-2017. B'mod ġenerali, il-prezzijiet għal dawn il-prodotti naqsu b'4 % u bi 13 % rispettivament.

(84)

Fir-rigward tal-profitabbiltà, (i) l-industrija tal-Unjoni rnexxielha tikseb livell ta' profitt marġinali għal prodotti ċatti fl-2016 (wara telf u sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm telf fis-snin ta' qabel) u żiedet il-profittabilità tagħha għal 7,7 % fl-2017; (ii) il-profittabbiltà għal prodotti twal laħqet 2,1 % fl-2014 u baqgħet madwar l-istess livell sal-2017, meta żdiedet għal 3,1 %; (iii) Il-profittabbiltà tat-tubi naqset b'mod sinifikanti mill-2013 (1,3 %) għal – 3,4 % fl-2015, u baqgħet negattiva fl-2016 u fl-2017 (– 1,2 % u – 1,7 % rispettivament).

(85)

Il-pożizzjoni tal-fluss tal-flus għal prodotti ċatti u twal tjiebet (din żdiedet b'124 % għaċ-ċatti u b'mod aktar baxx għal prodotti twal, jiġifieri b'41 % biss), filwaqt li għat-tubi l-fluss tal-flus naqas b'mod sinifikanti, b'130 % fl-2014, u baqa' negattiv sa tmiem l-2017.

5.2.4.   L-impjiegi

(86)

Fir-rigward tal-impjiegi, il-produtturi tal-prodotti ċatti ntlaqtu b'mod partikolari billi tilfu kważi 8 600 impjieg matul dak il-perjodu. F'termini ta' perċentwali, l-aktar sitwazzjoni severa kienet għall-industrija li tipproduċi t-tubi fejn it-telf ta' impjiegi kien jammonta għal 12 % matul il-perjodu kkunsidrat.

Tabella 11

L-impjieg għal kull familja ta' prodotti

(EFT)

2013

2014

2015

2016

2017

Impjiegi (ċatti)

134 720

129 256

127 743

126 300

126 124

indiċi 2013 = 100

100

96

95

94

94

Impjiegi (twal)

49 545

49 662

51 288

53 946

53 943

indiċi 2013 = 100

100

100

104

109

109

Impjiegi (tubi)

41 342

41 511

38 978

37 214

36 333

indiċi 2013 = 100

100

100

94

90

88

Sors: Id-data mill-industrija u t-tweġibiet għall-kwestjonarju.

5.3.   Il-konklużjoni tal-industrija tal-Unjoni u l-iżviluppi l-aktar reċenti

(87)

L-analiżi ta' hawn fuq uriet li l-industrija tal-Unjoni — kemm globalment kif ukoll għal kull waħda mit-tliet familji ta' prodotti — kienet f'sitwazzjoni ekonomika diffiċli sal-2016, u rkuprat biss parzjalment fl-2017. L-industrija għalhekk għadha f'pożizzjoni fraġli u vulnerabbli.

(88)

F'Settembru 2018, il-Kummissjoni talbet lill-assoċjazzjonijiet tal-industrija tal-Unjoni biex jipprovdu data ekonomika għall-ewwel semestru tal-2018, sabiex teżamina kif is-sitwazzjoni żviluppat wara l-perjodu ta' investigazzjoni, li kien jikkonsisti fis-snin 2013-2017.

(89)

L-informazzjoni miksuba mill-Kummissjoni ma setgħetx tiġi vverifikata. Barra minn hekk, peress li l-Kummissjoni ma kellhiex data li tikkorrispondi għall-ewwel semestru tal-2017 (l-informazzjoni ġiet ipprovduta abbażi tas-sena 2017 sħiħa), il-Kummissjoni ma setgħetx tasal għal konklużjoni affidabbli bbażata fuq is-sitwazzjoni tal-industrija matul l-ewwel semestru tal-2018. Madankollu, abbażi ta' din id-data tal-2018, ix-xejra tal-2017, jiġifieri rkupru parzjali tal-industrija, tista' tiġi kkonfermata. Madankollu jenħtieġ li jiġi nnutat li — kif indikat fit-Tabella 12 hawn taħt — l-importazzjonijiet fix-xahar lejn l-Unjoni bdew jiżdiedu l-aktar minn Ġunju 2018. Barra minn hekk, il-prezzijiet tal-azzar fl-Unjoni bdew isegwu xejra ta' tnaqqis sa mit-tielet trimestru tal-2018. Għalhekk, mhux possibbli li jiġu osservati l-effetti ta' dawn l-importazzjonijiet u l-iżvilupp tal-prezzijiet fuq is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni matul l-ewwel semestru tal-2018. Għalhekk, id-data reċenti kkonfermat is-sitwazzjoni delikata tal-industrija tal-Unjoni u t-theddida minħabba l-aktar żieda reċenti fl-importazzjonijiet.

5.4.   Theddida ta' dannu serju

(90)

Fir-Regolament proviżorju, il-Kummissjoni kkonkludiet li s-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni ddeterjorat b'mod sinifikanti fil-perjodu 2013-2016 u rkuprat b'mod parzjali fl-2017. Madankollu, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-industrija tal-Unjoni, minkejja t-titjib temporanju, kienet għadha f'sitwazzjoni fraġli u taħt it-theddida ta' dannu serju jekk it-tendenza li qed tiżdied fl-importazzjonijiet kompliet bit-tnaqqis fil-prezzijiet u l-profitabbiltà li rriżulta taħt livelli sostenibbli.

(91)

Din il-konstatazzjoni proviżorja tista' tiġi kkonfermata wkoll fl-istadju definittiv fid-dawl tal-analiżi aġġornata tal-iżvilupp tal-indikaturi tal-ħsara msemmija hawn fuq kemm globalment kif ukoll fil-livell tat-tliet familji ta' prodotti (prodotti ċatti, prodotti twal u tubi).

(92)

L-indikaturi ta' ħsara aġġornati jinkludu d-data ta' tliet kategoriji tal-prodott li qabel kienu ġew esklużi mill-ambitu fl-istadju proviżorju. Fejn disponibbli, l-aktar data reċenti ġiet analizzata u din l-analiżi komprensiva kkonfermat il-konstatazzjonijiet ewlenin li saru fl-istadju proviżorju.

(93)

Fl-istadju proviżorju, element kritiku fid-determinazzjoni tat-theddida ta' ħsara kien li ż-żieda sinifikanti fl-importazzjonijiet osservata sa mill-2013 mhux se tieqaf iżda se żżid u tilħaq livelli ta' ħsara serji fin-nuqqas ta' azzjoni ta' rimedju. Din it-tendenza mistennija diġà bdiet hekk kif juri l-aktar sett aġġornat ta' data (ara t-taqsima 5.6 hawn taħt).

5.5.   Kummenti li waslu wara miżuri proviżorji