ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 20

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
23ta' Jannar 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/98 tal-21 ta' Jannar 2019 li jiftaħ proċedura għall-offerti għax-xiri sfurzat ta' trab tal-ħalib xkumat matul il-perjodu ta' intervent pubbliku mill-1 ta' Marzu sat-30 ta' Settembru 2019

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/99 tat-22 ta' Jannar 2019 li jittermina r-riinvestigazzjoni ta' assorbiment rigward l-importazzjonijiet ta' tubi u pajpijiet ta' ħadid fondut duttili (magħruf ukoll bħala grafit ta' ħadid fondut sferojdali), li joriġinaw mill-Indja mingħajr ma jiġu emendati l-miżuri fis-seħħ

3

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/100 tat-22 ta' Jannar 2019 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2019) 615)  ( 1 )

8

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2018 tas-Sottokumitat Doganali bejn l-UE u l-Ukrajna tal-21 ta' Novembru 2018 li jissostitwixxi l-Protokoll I tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti oriġinarji u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva [2019/101]

40

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

23.1.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 20/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/98

tal-21 ta' Jannar 2019

li jiftaħ proċedura għall-offerti għax-xiri sfurzat ta' trab tal-ħalib xkumat matul il-perjodu ta' intervent pubbliku mill-1 ta' Marzu sat-30 ta' Settembru 2019

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1370/2013 tas-16 ta' Diċembru 2013 li jiddetermina miżuri dwar l-iffissar ta' ċerti għajnuniet u rifużjonijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti agrikoli (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(6) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1240 tat-18 ta' Mejju 2016 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' intervent pubbliku u ta' għajnuna għall-ħżin privat (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 12(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-intervent pubbliku għat-trab tal-ħalib xkumat huwa disponibbli mill-1 ta' Marzu sat-30 ta' Settembru.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1370/2013 jipprevedi li l-limitu kwantitattiv għax-xiri sfurzat tat-trab tal-ħalib xkumat bi prezz fiss għandu jiġu stabbilit bħala żero tunnellati għas-sena 2019.

(3)

Skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) Nru 1370/2013, se tinfetaħ proċedura tal-offerti għax-xiri sfurzat tat-trab tal-ħalib xkumat mill-bidu tal-perjodu ta' intervent pubbliku fl-2019.

(4)

It-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tat-Titolu II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240 tistipula regoli għax-xiri sfurzat permezz ta' proċedura tal-offerti.

(5)

Skont l-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240, jenħtieġ li jiġi stabbilit il-limitu ta' żmien biex l-Istati Membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-offerti kollha ammissibbli.

(6)

Fl-interess ta' amministrazzjoni effiċjenti, għan-notifiki tagħhom lill-Kummissjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jużaw is-sistemi ta' informazzjoni skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1183 (4) u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1185 (5),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ftuħ tal-proċedura tal-offerti

Mill-1 ta' Marzu sat-30 ta' Settembru 2019 tinfetaħ proċedura tal-offerti għax-xiri sfurzat tat-trab tal-ħalib xkumat fl-intervent, bil-kundizzjonijiet previsti fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tat-Titolu II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240 u f'dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Tressiq ta' offerti

1.   Il-perjodi li matulhom jistgħu jitressqu l-offerti għandhom itemmu fil-11:00 (ħin ta' Brussell) fit-tielet nhar ta' Tlieta tax-xahar. Madankollu, f'Awwissu, l-iskadenza għat-tressiq tal-offerti għandha tkun ir-raba' nhar ta' Tlieta tax-xahar fil-11:00 (ħin ta' Brussell).

Jekk nhar ta' Tlieta jaħbat festa pubblika, il-limitu taż-żmien għandu jkun il-11.00 (ħin ta' Brussell) tal-ġurnata tax-xogħol ta' qabel.

2.   L-offerti għandhom jitressqu lill-aġenziji tal-pagamenti approvati mill-Istati Membri (6).

Artikolu 3

Notifika lill-Kummissjoni

In-notifika prevista fl-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240 għandha ssir sal-16:00 (ħin ta' Brussell) fid-dati tal-iskadenza għat-tressiq tal-offerti, kif imsemmi fl-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament, skont ir-Regolament Delegat (UE) 2017/1183 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1185.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Jannar 2019.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali

Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 346, 20.12.2013, p. 12.

(3)  ĠU L 206, 30.7.2016, p. 71.

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1183 tal-20 ta' April 2017 li jissupplimenta r-Regolamenti (UE) Nru 1307/2013 u (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tan-notifiki lill-Kummissjoni ta' informazzjoni u dokumenti (ĠU L 171, 4.7.2017, p. 100).

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1185 tal-20 ta' April 2017 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) Nru 1307/2013 u (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tan-notifiki lill-Kummissjoni tal-informazzjoni u d-dokumenti u li jemendaw u jħassru diversi Regolamenti tal-Kummissjoni (ĠU L 171, 4.7.2017, p. 113).

(6)  L-indirizzi tal-aġenziji tal-pagamenti huma disponibbli fuq is-sit tal-Kummissjoni Ewropea http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_mt.htm


23.1.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 20/3


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/99

tat-22 ta' Jannar 2019

li jittermina r-riinvestigazzjoni ta' assorbiment rigward l-importazzjonijiet ta' tubi u pajpijiet ta' ħadid fondut duttili (magħruf ukoll bħala grafit ta' ħadid fondut sferojdali), li joriġinaw mill-Indja mingħajr ma jiġu emendati l-miżuri fis-seħħ

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea (1) (ir-“Regolament bażiku”) u b'mod partikolari l-Artikoli 9(2) u 12 tiegħu,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   Il-miżuri fis-seħħ

(1)

Il-miżuri attwalment fis-seħħ huma dazju anti-dumping definittiv impost mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/388 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' tubi u pajpijiet ta' ħadid fondut duttili (magħruf ukoll bħala grafit ta' ħadid fondut sferojdali), li joriġinaw mill-Indja (2), kif emendat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1369 (3).

(2)

Il-prodott ikkonċernat huwa wkoll suġġett għal dazju kumpensatorju definittiv impost mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/387 (4). Madankollu, id-dazju kompensatorju mhuwiex suġġett għal din ir-riinvestigazzjoni.

1.2.   It-talba għal riinvestigazzjoni ta' assorbiment

(3)

Il-Kummissjoni rċeviet talba għal riinvestigazzjoni ta' assorbiment tal-miżuri anti-dumping fis-seħħ skont l-Artikolu 12 tar-Regolament bażiku.

(4)

It-talba ġiet ippreżentata fis-16 ta' Marzu 2018 minn Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saint-Gobain PAM España S.A. u Duktus (Production) GmbH (l-“Applikant”), erba' produtturi tal-Unjoni li jirrappreżentaw iktar minn 90 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni ta' tubi u pajpijiet ta' ħadid duttili.

(5)

L-Applikant kien ippreżenta biżżejjed evidenza li tiġġustifika l-ftuħ mill-ġdid tal-investigazzjoni anti-dumping. L-Applikant sostna li l-prezzijiet tal-bejgħ mill-ġdid lil klijenti mhux relatati fl-Unjoni kienu naqsu wara l-perjodu tal-investigazzjoni oriġinali u wara l-impożizzjoni tad-dazju anti-dumping u li dan impedixxa l-effetti ta' rimedju intenzjonati tal-miżuri fis-seħħ. L-evidenza li kien hemm fit-talba indikat li t-tnaqqis fil-prezzijiet tal-bejgħ mill-ġdid ma setax jiġi spjegat minn fatturi oħra bħal bidliet fil-prezzijiet tal-materja prima.

1.3.   Il-ftuħ mill-ġdid tal-investigazzjoni anti-dumping

(6)

Fit-30 ta' April 2018, il-Kummissjoni ħabbret il-ftuħ mill-ġdid tal-investigazzjoni anti-dumping, permezz ta' avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (in-“Notifika ta' Ftuħ mill-Ġdid”) (5).

(7)

Ir-riinvestigazzjoni kienet tikkonċerna d-dazju attwali ta' anti-dumping ta' 14,1 % impost fuq Jindal Saw Limited (“Jindal”), u l-kumpanniji relatati tagħha, u fuq il-“Kumpaniji l-oħra kollha” kif stabbilit fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/388.

1.4.   Il-partijiet interessati

(8)

Fin-Notifika ta' Ftuħ mill-Ġdid, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati jikkuntattjawha sabiex jipparteċipaw fir-riinvestigazzjoni. Barra minn dan, il-Kummissjoni speċifikament infurmat lill-Applikant, lill-produtturi esportaturi u lill-importaturi magħrufa li huma kkonċernati u lill-awtoritajiet tal-pajjiż ikkonċernat dwar ir-riinvestigazzjoni ta' assorbiment u stednithom biex jipparteċipaw.

(9)

Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità jagħtu l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub u jitolbu smigħ mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Seduta fil-proċedimenti kummerċjali. Jindal talbet u ngħatat smigħ mal-Kummissjoni.

1.5.   Ir-riinvestigazzjoni tal-produtturi esportaturi

(10)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarju lil Jindal u lill-kumpaniji relatati tagħha u stiednet produtturi esportaturi oħra biex jippreżentaw ruħhom fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din in-Notifika ta' Ftuħ mill-Ġdid.

(11)

Produttur esportatur Indjan minnhom, Electrosteel Castings Limited, ippreżenta ruħu sad-data tal-iskadenza iżda ma kienx milqut mir-riinvestigazzjoni, peress li mhuwiex suġġett għal dazju anti-dumping definittiv abbażi tal-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/388.

(12)

Żewġ produtturi esportaturi Indjani oħrajn, Electrotherm (India) Ltd u Tata Metaliks Limited, ippreżentaw ruħhom wara l-iskadenza. Dawn il-kumpaniji huma suġġetti għar-rata applikabbli għall-“Kumpaniji l-oħra kollha” fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/388, li ġiet stabbilita fil-livell tad-dazju anti-dumping individwali ta' 14,1 % għal Jindal fl-investigazzjoni oriġinali. Iż-żewġ kumpaniji kellhom bejgħ negliġibbli fl-Unjoni fil-perjodu tar-riinvestigazzjoni ta' assorbiment. Minħabba li dawn il-kumpaniji ppreżentaw ruħhom tard wisq, il-Kummissjoni ma bagħtitilhomx kwestjonarju.

1.6.   Il-kampjunar ta' importaturi mhux relatati

(13)

Sabiex tiddeċiedi jekk il-kampjunar kienx meħtieġ u, jekk iva, biex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni staqsiet lill-importaturi mhux relatati biex jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta' Ftuħ mill-Ġdid. Ħadd ma ppreżenta ruħu.

1.7.   It-tweġibiet għall-kwestjonarju

(14)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarju lil Jindal, li rrispondiet għalih.

1.8.   Iż-żjarat ta' verifika

(15)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset meħtieġa għall-għan ta' din ir-riinvestigazzjoni. Fl-uffiċċji tal-kumpanija li ġejja saret żjara ta' verifika skont l-Artikolu 16 tar-Regolament bażiku: Jindal Saw Italia SpA, Trieste, l-Italja (“Jindal l-Italja”). Jindal l-Italja hija l-unika kumpanija relatata ta' Jindal fl-Unjoni (ara t-Taqsima 3.1).

1.9.   L-iżvelar

(16)

Fl-24 ta' Ottubru 2018, il-Kummissjoni bagħtet dokument ta' żvelar lill-partijiet interessati kollha; dan kien jinkludi l-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagħhom il-Kummissjoni pproponiet it-terminazzjoni tar-riinvestigazzjoni. Il-partijiet interessati ġew infurmati dwar l-iskadenza sa meta setgħu jikkummentaw dwar l-iżvelar. Żewġ entitajiet, l-Applikant u Jindal, irreaġixxew għall-iżvelar. L-Applikant talab u ngħata smigħ mal-Kummissjoni. Il-kummenti ppreżentati mill-partijiet interessati ġew ikkunsidrati u meqjusa fejn kien ġustifikat.

1.10.   Il-perjodi koperti mir-riinvestigazzjoni ta' assorbiment

(17)

Il-perjodu tar-riinvestigazzjoni ta' assorbiment (“RIP”) kien mill-1 ta' April 2017 sal-31 ta' Marzu 2018. Il-perjodu kkonċernat kien mill-1 ta' April 2016 sal-31 ta' Marzu 2018. Il-perjodu ta' investigazzjoni oriġinali (“OIP”, original investigation period) kien mill-1 ta' Ottubru 2013 sat-30 ta' Settembru 2014.

2.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT

(18)

Il-prodott ikkonċernat huwa definit bħala tubi u pajpijiet ta' ħadid fondut duttili (magħruf ukoll bħala grafit ta' ħadid fondut sferojdali), bl-esklużjoni ta' tubi u pajpijiet ta' ħadid fondut duttili mingħajr kisi fuq ġewwa u fuq barra (“pajpijiet mikxufin”), li attwalment jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM ex 7303 00 10 u ex 7303 00 90 (il-kodiċijiet TARIC 7303001010, 7303009010), li joriġinaw mill-Indja (il-“prodott ikkonċernat”).

3.   IS-SEJBIET

(19)

Riinvestigazzjoni ta' assorbiment skont l-Artikolu 12 tar-Regolament bażiku għandha l-għan li tistabbilixxi jekk il-prezzijiet ta' esportazzjoni naqsux jew le jew jekk ma kienx hemm moviment jew jekk kienx hemm moviment insuffiċjenti fil-prezzijiet ta' bejgħ mill-ġdid jew fil-prezzijiet tal-bejgħ sussegwenti fl-Unjoni tal-prodott ikkonċernat mindu saret l-impożizzjoni tal-miżuri oriġinali. Bħala t-tieni pass, jekk jiġi konkluż li l-miżura kellha twassal għal movimenti f'tali prezzijiet, mela allura, biex jitneħħa d-dannu stabbilit preċedentement skont l-Artikolu 3 tar-Regolament bażiku, il-prezzijiet tal-esportazzjoni għandhom jiġu vvalutati mill-ġdid skont l-Artikolu 2 tar-Regolament bażiku u l-marġnijiet tad-dumping għandhom jiġu kkalkulati mill-ġdid biex jitqiesu l-prezzijiet tal-esportazzjoni vvalutati mill-ġdid.

3.1.   Il-bidliet fil-mudell tan-negozju ta' Jindal u fil-bejgħ fl-Unjoni

(20)

Wara l-impożizzjoni tal-miżuri, il-bejgħ ta' Jindal lil pajjiżi tal-Unjoni waqa' b'madwar 90 % meta mqabbel mal-OIP. B'[inqas minn 2 000 tunnellata metrika], il-bejgħ ta' Jindal lil pajjiżi tal-Unjoni issa jammonta għal [inqas minn 0,5 %] tal-konsum tal-Unjoni.

(21)

Barra minn hekk, sa mill-OIP kien hemm bidliet fl-istruttura tal-bejgħ ta' Jindal. Fl-OIP, Jindal kellha tliet kumpaniji tal-bejgħ relatati fir-Renju Unit, fi Spanja u fl-Italja rispettivament, filwaqt li fl-RIP fadal biss il-kumpanija relatata Taljana. Jindal l-Italja tirrappreżenta l-maġġoranza l-kbira tal-bejgħ ta' Jindal lill-Unjoni, b'ammont limitat biss ta' esportazzjonijiet diretti.

(22)

Barra minn hekk, meta mqabbel mal-investigazzjoni oriġinali, fl-RIP Jindal biegħet lil numru sostanzjalment inqas ta' klijenti ([inqas min-nofs meta mqabbel mal-OIP]) f'inqas Stati Membri ([inqas min-nofs meta mqabbel mal-OIP]). Jindal biegħet ukoll numru ħafna iktar baxx ta' tipi tal-prodotti (PCNs): [inqas min-nofs meta mqabbla mal-OIP].

3.2.   L-analiżi tal-iżviluppi tal-prezzijiet

(23)

Meta tistabbilixxi jekk kienx hemm tnaqqis fil-prezzijiet tal-esportazzjoni, il-Kummissjoni normalment tistabbilixxi, għal kull produttur esportatur eżaminat, il-prezzijiet tal-esportazzjoni tiegħu matul l-RIP u tqabbel dawn il-prezzijiet mal-prezzijiet korrispondenti tal-esportazzjoni ddeterminati fl-OIP. Madankollu, peress li l-volumi tal-bejgħ dirett għall-esportazzjoni huma baxxi ħafna, kif deskritt fil-premessa (21), il-prezz tal-esportazzjoni diretta minn Jindal lill-Unjoni u dak lil konsumaturi indipendenti ma setax jiġi kkomparat b'mod sinifikanti. Peress li l-analiżi tal-prezzijiet jenħtieġ li tkun ibbażata fuq il-prezz mogħti lill-ewwel konsumatur indipendenti, u peress li l-kumpaniji relatati ta' Jindal fi Spanja u fir-Renju Unit ma għadhomx jeżistu, il-Kummissjoni bbażat l-analiżi tagħha fuq il-prezz tal-bejgħ mill-ġdid biss li Jindal l-Italja tat lill-ewwel konsumatur mhux relatat.

(24)

Minħabba l-volumi baxxi ħafna li ġew ikkunsidrati u minħabba l-bidliet fit-tipi ta' prodotti, kif indikati fit-Taqsima 3.1, kwalunkwe tqabbil abbażi tal-PCN ma kienx rappreżentattiv u għalhekk ma setax iwassal għal analiżi sinifikanti.

(25)

Għall-finijiet ta' analiżi indikattiva, il-Kummissjoni qabblet prezz medju ponderat b'mod globali għal kull kilogramma għat-tipi kollha tal-prodotti li Jindal l-Italja ffatturat lill-ewwel konsumatur mhux relatat. Din ikkonstatat li bħala medja l-prezz tal-bejgħ mill-ġdid ta' Jindal żdied b'[iktar minn 10 %] bejn l-RIP u l-OIP, u b'hekk jirrifletti [iktar minn 80 %] tad-dazju anti-dumping ta' 14,1 %.

(26)

Barra minn hekk, parti mill-bejgħ ta' Jindal fl-RIP seħħ fuq il-bażi ta' prezzijiet iffissati f'offerti qabel l-impożizzjoni tal-miżuri. Ma jistax jiġi mistenni li l-prezz tal-bejgħ għal tali bejgħ ikun inbidel, u għaldaqstant tqabbil tal-prezzijiet ftit li xejn għandu rilevanza.

(27)

Wara l-iżvelar l-Applikant ippreżenta diversi talbiet. L-ewwel nett, l-Applikant argumenta li l-Kummissjoni jenħtieġ li tqis tliet fatturi esterni: id-dazju kompensatorju ta' 8,7 %, id-dazju doganali konvenzjonali ta' 3,2 %, u r-rata tal-kambju bejn INR u EUR.

(28)

F'dak li għandu x'jaqsam mad-dazju kompensatorju, l-Applikant argumenta li ż-żieda fil-prezz tal-bejgħ mill-ġdid sa livell ta' 8,7 % l-ewwel nett trid tiġi attribwita lid-dazju kompensatorju. Il-Kummissjoni nnotat li r-riinvestigazzjoni hija limitata għall-assorbiment allegat tad-dazju anti-dumping. Fi kwalunkwe każ, ir-riżultati ta' din l-investigazzjoni juru li Jindal l-Italja żiedet il-prezzijiet tagħha lil hinn mil-livell tad-dazju kompensatorju impost fl-2016. Bħala konsegwenza, din it-talba ġiet irrifjutata.

(29)

F'dak li għandu x'jaqsam mad-dazju doganali konvenzjonali, l-Applikant innota li d-dazju doganali konvenzjonali għall-prodott ikkonċernat inbidel minn 0 % għal 3,2 % bejn l-OIP u l-RIP. Tabilħaqq, il-prodotti li jikkorrispondu mal-kategorija S-15a tal-iskema ġeneralizzata ta' preferenzi, li tinkludi prodotti koperti mill-Kapitolu 73 inkluż il-prodott ikkonċernat, attwalment huma suġġetti għal dazju doganali konvenzjonali ta' 3,2 %. L-Applikant argumenta li din il-bidla jenħtieġ li titqies fil-valutazzjoni taż-żieda fil-prezz tal-bejgħ mill-ġdid. Il-Kummissjoni kkonfermat li d-dazju kien diġà tqies fl-analiżi żvelata lill-partijiet interessati. Il-Kummissjoni, madankollu, innotat li ż-żieda fil-prezz ikkonstatata kienet tkun iktar għolja li kieku ż-żieda fid-dazju doganali konvenzjonali ma tqisitx. Peress li ż-żewġ approċċi ma jibdlu xejn fil-konstatazzjonijiet dwar iż-żieda suffiċjenti fil-prezzijiet, il-Kummissjoni ħalliet miftuħa l-kwistjoni dwar jekk iż-żieda fid-dazju doganali konvenzjonali jenħtieġx li tiġi kkunsidrata jew le f'dan il-każ għall-finijiet tat-tqabbil tal-prezzijiet.

(30)

F'dak li għandu x'jaqsam mar-rata tal-kambju, l-Applikant argumenta li jenħtieġ li titqies il-bidla fir-rata tal-kambju bejn EUR u INR. Huwa argumenta li, peress li l-valur tal-INR żdied meta mqabbel mal-EUR, il-kompetittività tal-prezzijiet tal-esportazzjonijiet Indjani naqset. Il-Kummissjoni qieset li l-bidliet fir-rati tal-kambju jistgħu jkunu fattur li għandu jitqies f'sitwazzjonijiet fejn il-fatturazzjoni ssir f'munita barranija. Madankollu, f'dan il-każ it-tqabbil sar abbażi tal-prezz tal-bejgħ mill-ġdid li ġie ffatturat f'EUR, kemm fl-OIP kif ukoll fl-RIP, u għalhekk intużat l-istess munita biex jiġi stmat l-ammont taż-żieda fil-prezz. Għaldaqstant, kwalunkwe aġġustament dovut għall-bidliet fir-rata tal-kambju bejn INR u EUR ma kienx ġustifikat u t-talba ġiet irrifjutata.

(31)

It-tieni nett, l-Applikant argumenta wkoll li l-bejgħ li sar fil-kuntest ta' offerti mhuwiex atipiku u jenħtieġ li jiġi inkluż. Il-Kummissjoni ċċarat li dan il-bejgħ ma ġiex eskluż fit-tqabbil tal-prezzijiet (ara l-premessa (26) iktar 'il fuq).

(32)

It-tielet nett, l-Applikant argumenta li, biex jitqies bħala sinifikanti, il-moviment fil-prezz tal-bejgħ mill-ġdid kellu jkun mill-inqas ekwivalenti għal-livell tad-dazju impost. Il-Kummissjoni nnotat li l-valutazzjoni hija speċifika għall-każ u li l-kriterju legali għall-konstatazzjoni ta' assorbiment mhuwiex jekk il-moviment fil-prezz kienx sinifikanti iżda pjuttost jekk naqas milli jkun hemm xi moviment jew jekk ma kienx hemm biżżejjed moviment fil-prezz tal-bejgħ mill-ġdid, bil-konsegwenza li l-effett tad-dazju anti-dumping jiġi annullat. F'dan il-każ il-Kummissjoni kkonstatat li żieda fil-prezz ta' iktar minn 10 % ma setgħetx titqies insuffiċjenti.

(33)

Ir-raba' nett, l-Applikant talab lill-Kummissjoni tinvestiga l-prodotti importati minn Jindal l-Italja mill-fabbrika ta' Jindal fl-Emirati Għarab Magħquda jew kwalunkwe sors ieħor, biex tikkonferma li dawn l-importazzjonijiet ma kinux joriġinaw mill-Indja jew inkella ġew ikklassifikati ħażin. Il-Kummissjoni nnotat li din it-talba iktar tirreferi għall-allegata ċirkomvenzjoni, li madankollu mhijiex is-suġġett tar-riinvestigazzjoni ta' assorbiment.

(34)

Il-ħames nett, l-Applikant argumenta li l-Kummissjoni ma kellhiex tqabbel biss il-prezz tal-bejgħ mill-ġdid ta' Jindal l-Italja fl-RIP ma' dak ta' Jindal l-Italja fl-OIP, iżda anke mal-prezz tal-bejgħ mill-ġdid tas-sussidjarji preċedenti ta' Jindal fi Spanja u fir-Renju Unit waqt l-OIP. L-Applikant argumenta li dan l-approċċ ikun ġustifikat peress li d-dazju anti-dumping jirreferi għall-bejgħ kollu ta' Jindal.

(35)

Il-Kummissjoni qieset li tali tqabbil ma jkunx xieraq u ma jkunx jirrendi riżultati sinifikanti, b'mod partikolari minħabba t-taħlita differenti tal-prodotti, it-termini tal-kunsinna u l-muniti użati fil-fatturazzjoni. Għaldaqstant sostniet li l-punt ta' riferiment adegwat ikun tqabbil tal-prezzijiet tal-bejgħ ta' Jindal l-Italja biss. Madankollu, għall-finijiet ta' kompletezza, il-Kummissjoni wettqet simulazzjoni li fiha qabblet il-prezz tal-bejgħ mill-ġdid ta' Jindal l-Italja fl-RIP mal-prezz tal-bejgħ mill-ġdid tas-sussidjarji kollha ta' Jindal fl-OIP. Din is-simulazzjoni wriet li bħala medja l-prezz tal-bejgħ mill-ġdid kien jiżdied (b'[iktar minn 13 %]) bejn l-RIP u l-OIP. Għaldaqstant, tali analiżi, minkejja r-rilevanza limitata tagħha, kienet issaħħaħ il-konklużjoni tal-Kummissjoni f'din ir-riinvestigazzjoni.

(36)

Finalment, l-Applikant staqsa dwar il-bejgħ dirett ta' Jindal lill-Unjoni. Il-Kummissjoni nnotat li l-volumi ma setgħux jitqiesu sinifikanti ([inqas minn 300 tunnellata]) u prinċipalment inbiegħu b'termini tal-kunsinna differenti milli fl-investigazzjoni oriġinali. Għalhekk ma setax isir tqabbil sinifikanti. Konsegwentement, dan il-bejgħ ġie eskluż mit-tqabbil tal-prezzijiet.

3.3.   Konklużjoni

(37)

Fid-dawl tal-volumi baxxi u n-nuqqas ta' kumparabbiltà, il-Kummissjoni ma setgħetx twettaq analiżi tal-prezzijiet dettaljata u konklużiva għal Jindal. Madankollu, kif indikat fil-premessa (25), il-Kummissjoni sabet li, b'mod ġenerali, il-prezz tal-bejgħ mill-ġdid ta' Jindal l-Italja żdied meta mqabbel mal-OIP u, għalhekk, il-miżuri wasslu għal moviment pożittiv fil-prezzijiet, b'mod simili għad-dazju kkonċernat. Barra minn hekk, minħabba t-tnaqqis sinifikanti fil-volumi, il-Kummissjoni sabet li l-effett tal-miżuri ma ġiex imminat.

(38)

Minħabba n-nuqqas ta' kooperazzjoni u fid-dawl tal-volumi negliġibbli ([inqas minn 0,1 %] tal-konsum tal-Unjoni) mibjugħa minn produtturi esportaturi Indjani oħra suġġetti għal din ir-riinvestigazzjoni, il-Kummissjoni qieset li l-konstatazzjonijiet ta' hawn fuq japplikaw ukoll għall-“Kumpaniji l-oħra kollha”. F'dan ir-rigward il-Kummissjoni osservat li d-data statistika disponibbli għall-“Kumpaniji l-oħra kollha” ma setgħetx titqies sinifikanti fid-dawl tal-volumi baxxi u tan-nuqqas ta' informazzjoni dwar il-kanali tal-bejgħ ta' produtturi esportaturi Indjani oħra suġġetti għal din ir-riinvestigazzjoni. Madankollu, il-Kummissjoni indikat li d-data tal-prezzijiet li tirrigwarda l-volum ta' bejgħ negliġibbli, li nġabret skont il-bażi ta' data bl-istatistika tal-importazzjonijiet, stabbilita fl-Artikolu 14(6) tar-Regolament bażiku, kienet turi prezz medju għall-“Kumpaniji l-oħra kollha” li kien simili għall-prezz medju ta' Jindal.

(39)

Għaldaqstant, il-Kummissjoni qieset li l-miżuri kellhom effett f'dak li għandu x'jaqsam ma' Jindal u mal-“Kumpaniji l-oħra kollha” msemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/388.

(40)

Fid-dawl ta' dawn is-sejbiet, il-Kummissjoni ħasset li mhuwiex neċessarju li tipproċedi b'kalkolu mill-ġdid tad-dazju.

4.   ŻVELAR U KONKLUŻJONI

(41)

Kif imfisser fit-Taqsima 1.9 iktar 'il fuq, il-Kummissjoni infurmat lill-partijiet interessati kollha dwar il-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li abbażi tagħhom kienet biħsiebha tittermina r-riinvestigazzjoni ta' assorbiment. Il-kummenti ġew analizzati u kkunsidrati fejn ġustifikat.

(42)

Minħabba r-raġunijiet imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li r-riinvestigazzjoni ta' assorbiment jenħtieġ li tiġi tterminata mingħajr ma jiġu emendati l-miżuri fis-seħħ.

(43)

Dan ir-Regolament huwa konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) 2016/1036.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-riinvestigazzjoni ta' assorbiment rigward l-importazzjonijiet ta' tubi u pajpijiet ta' ħadid fondut duttili (magħruf ukoll bħala grafit ta' ħadid fondut sferojdali) li joriġinaw mill-Indja skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2016/1036 hija b'dan itterminata mingħajr ma jiġu emendati l-miżuri anti-dumping fis-seħħ.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Jannar 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/388 tas-17 ta' Marzu 2016 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' tubi u pajpijiet ta' ħadid fondut duttili (magħruf ukoll bħala grafit ta' ħadid fondut sferojdali), li joriġinaw mill-Indja (ĠU L 73, 18.3.2016, p. 53).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1369 tal-11 ta' Awwissu 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/388 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' tubi u pajpijiet ta' ħadid fondut duttili (magħruf ukoll bħala grafit ta' ħadid fondut sferojdali), li joriġinaw mill-Indja (ĠU L 217, 12.8.2016, p. 4).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/387 tas-17 ta' Marzu 2016 li jimponi dazju kompensatorju definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' tubi u pajpijiet tal-ħadid fondut duttili (magħruf ukoll bħala grafit ta' ħadid fondut sferojdali), li joriġinaw mill-Indja (ĠU L 73, 18.3.2016, p. 1).

(5)  ĠU C 151, 30.4.2018, p. 57.


DEĊIŻJONIJIET

23.1.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 20/8


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/100

tat-22 ta' Jannar 2019

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri

(notifikata bid-dokument C(2019) 615)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju applikabbli għall-kummerċ intra-Unjoni ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE (4) tistabbilixxi miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri, fejn kien hemm każijiet ikkonfermati ta' dik il-marda fi ħnieżer domestiċi jew selvaġġi (l-Istati Membri kkonċernati). Fil-Partijiet I sa IV tiegħu, l-Anness ta' dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni jiddemarka u jelenka ċerti żoni tal-Istati Membri kkonċernati, skont il-livell tar-riskju abbażi tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fir-rigward ta' dik il-marda. L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE ġie emendat diversi drabi biex jitqiesu l-bidliet fis-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer li jeħtieġ li jiġu riflessi f'dak l-Anness. L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE ġie emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2015 (5), wara l-okkorrenzi reċenti tad-deni Afrikan tal-ħnieżer li seħħew fil-Latvja, fil-Litwanja u fil-Polonja.

(2)

Ir-riskju tat-tixrid tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-organiżmi selvaġġi huwa marbut mat-tixrid naturali bil-mod ta' dik il-marda fost il-popolazzjonijiet tal-ħnieżer selvaġġi, kif ukoll mal-attività umana, kif intwera bl-evoluzzjoni epidemjoloġika reċenti ta' dik il-marda fl-Unjoni, u kif iddokumentat mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fl-Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar is-Saħħa u l-Welfare tal-Annimali, ippubblikata fl-14 ta' Lulju 2015; fir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA dwar l-analiżijiet epidemjoloġiċi fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-pajjiżi Baltiċi u fil-Polonja, ippubblikat fit-23 ta' Marzu 2017; fir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA dwar l-analiżijiet epidemjoloġiċi fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-pajjiżi Baltiċi u fil-Polonja, ippubblikat fit-8 ta' Novembru 2017; u fir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA dwar l-analiżijiet epidemjoloġiċi fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-Unjoni Ewropea, ippubblikat fid-29 ta' Novembru 2018 (6).

(3)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/60/KE (7) tistabbilixxi l-miżuri minimi tal-Unjoni li jridu jittieħdu għall-kontroll tad-deni Afrikan tal-ħnieżer. B'mod partikolari, l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/60/KE jipprevedi l-istabbiliment ta' żona ta' protezzjoni u ta' sorveljanza meta d-deni Afrikan tal-ħnieżer jiġi kkonfermat uffiċjalment f'azjenda agrikola tal-ħnieżer, u l-Artikoli 10 u 11 ta' dik id-Direttiva jistabbilixxu l-miżuri li jridu jittieħdu fiż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' dik il-marda. Barra minn hekk, l-Artikolu 15 tad-Direttiva 2002/60/KE jipprevedi l-miżuri li jridu jittieħdu meta d-deni Afrikan tal-ħnieżer ikun ikkonfermat fil-ħnieżer selvaġġi, inkluż it-tqegħid ta' azjendi agrikoli tal-ħnieżer taħt sorveljanza uffiċjali fiż-żona definita bħala infettata. L-esperjenza reċenti wriet li l-miżuri stipulati fid-Direttiva 2002/60/KE huma effettivi fil-kontroll tat-tixrid ta' dik il-marda, b'mod partikolari l-miżuri li jipprevedu t-tindif u d-diżinfettar tal-azjendi infettati.

(4)

Filwaqt li titqies l-effettività tal-miżuri li jiġu applikati fl-Istati Membri skont id-Direttiva 2002/60/KE, u b'mod partikolari dawk stabbiliti fl-Artikolu 10(4)(b), fl-Artikolu 10(5) u fl-Artikolu 15 tagħha, u skont il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer stipulati fil-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali, ċerti żoni fil-Polonja li bħalissa huma elenkati fil-Parti III tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE jenħtieġ li issa jiġu elenkati fil-Parti II ta' dak l-Anness, fid-dawl tal-iskadenza tal-perjodu ta' tliet xhur mid-data tal-aħħar tindif u diżinfettar tal-azjendi infettati. Peress li l-Parti III tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE telenka ż-żoni fejn is-sitwazzjoni epidemjoloġika għadha qed tevolvi u hija dinamika ħafna, meta ssir xi emenda għaż-żoni elenkati f'dik il-Parti, dejjem irid jitqies b'mod partikolari l-effett fuq iż-żoni tal-madwar.

(5)

Barra minn hekk, f'Novembru 2018, ġew osservati xi każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi fir-reġjun ta' Dobrich fil-Bulgarija. Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1698 (8) ġiet adottata b'risposta għal dawk il-każijiet. Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/1698 tapplika sal-10 ta' Frar 2019 u tipprevedi li ż-żona infettata stabbilita mill-Bulgarija, fejn japplikaw il-miżuri previsti fl-Artikolu 15 tad-Direttiva 2002/60/KE, iridu jinkludu minn tal-inqas iż-żoni elenkati fl-Anness ta' dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni.

(6)

Dawk il-każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-Bulgarija jikkostitwixxu żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, iż-żona infettata tar-reġjun ta' Dobrich tal-Bulgarija jenħtieġ li issa tiġi elenkata fil-Parti II ta' dak l-Anness.

(7)

Mid-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/2015, kien hemm iktar okkorrenzi tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi fil-Polonja, fl-Ungerija u fil-Belġju li jeħtieġ li jiġu riflessi wkoll fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(8)

F'Diċembru 2018, ġew osservati xi każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi fil-kontej ta' elbląski u ta' rycki fil-Polonja fiż-żoni elenkati fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Dawn il-każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi jikkostitwixxu żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa f'dak l-Anness. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn iż-żoni tal-Polonja affettwati mid-deni Afrikan tal-ħnieżer jiġu elenkati fil-Parti II minflok fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(9)

Barra minn hekk, f'Diċembru 2018, xi każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi ġew osservati fil-kontej ta' kętrzyński, ta' sochaczewski, ta' garwoliński, ta' giżycki, ta' lidzbarski, ta' bielski, u ta' suwalski fil-Polonja qrib iż-żoni elenkati fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Dawn il-każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi jikkostitwixxu żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa f'dak l-Anness. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn iż-żoni tal-Polonja affettwati mid-deni Afrikan tal-ħnieżer jiġu elenkati fil-Parti II minflok fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(10)

F'Diċembru 2018, xi każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi ġew osservati fil-kontej ta' Heves u ta' Borsod-Abaúj-Zemplén fl-Ungerija qrib iż-żoni elenkati fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Dawn il-każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi jikkostitwixxu żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa f'dak l-Anness. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn iż-żoni tal-Ungerija affettwati mid-deni Afrikan tal-ħnieżer jiġu elenkati fil-Parti II minflok fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(11)

F'Diċembru 2018 u f'Jannar 2019 ġew osservati xi każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi fil-provinċja tal-Lussemburgu fil-Belġju fiż-żoni elenkati fil-Parti I u qrib iż-żoni elenkati fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Dawn il-każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi jikkostitwixxu żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa f'dak l-Anness. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn iż-żoni tal-Belġju affettwati mid-deni Afrikan tal-ħnieżer jiġu elenkati fil-Parti II minflok fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(12)

Sabiex jitqiesu l-iżviluppi reċenti fl-evoluzzjoni epidemjoloġika tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-Unjoni, u sabiex ir-riskji marbuta mat-tixrid ta' dik il-marda jiġu miġġielda b'mod proattiv, jenħtieġ li fil-każ tal-Belġju, tal-Bulgarija, tal-Ungerija u tal-Polonja jiġu demarkati żoni ġodda ta' daqs suffiċjenti li huma l-iktar fir-riskju, u jenħtieġ li dawn jiġu elenkati skont kif meħtieġ fil-Partijiet I u II tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE jiġi emendat skont dan.

(13)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Jannar 2019.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/178/UE (ĠU L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2015 tas-17 ta' Diċembru 2018 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (ĠU L 322, 18.12.2018, p. 57).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(7)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/60/KE tas-27 ta' Ġunju 2002 li tistabbilixxi miżuri għall-kontroll tad-deni Afrikan tal-qżieqeż u temenda d-Direttiva 92/119/KEE għar-rigward tal-marda Teschen u d-deni Afrikan tal-qżieqeż (ĠU L 192, 20.7.2002, p. 27).

(8)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1698 tad-9 ta' Novembru 2018 li tikkonċerna ċerti miżuri ta' protezzjoni marbuta mad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-Bulgarija (ĠU L 282, 12.11.2018, p. 15).


ANNESS

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE huwa sostitwit b'dan li ġej:

“ANNESS

PARTI I

1.   Il-Belġju

Iż-żoni li ġejjin fil-Belġju:

fil-provinċja tal-Lussemburgu:

iż-żona hija delimitata favur l-arloġġ:

mill-fruntiera ma' Franza,

Rue Mersinhat,

N818,

N83: Le Buisson des Cailles,

Rue des Sources,

Rue Antoine,

Rue de la Cure,

Rue du Breux,

Rue Blondiau,

Nouvelle Chiyue,

Rue de Martué,

Rue du Chêne,

Rue des Aubépines,

N85: Rue des Iles,

N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des Combattants, Rue du Pré au bois,

N801: Rue Notre-Dame,

N894: Rue des Combattants, Rue des Tilleuls, Naleumont, Rue de Rindchay, Rue de la Distillerie,

N40: Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

mill-fruntiera mal-Gran Dukat tal-Lussemburgu,

mill-fruntiera ma' Franza,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N897,

La N897 jusque son intersection avec la N879,

La N879 jusque son intersection avec la N891,

La N891 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France,

mill-fruntiera ma' Franza.

2.   Il-Bulgarija

Iż-żoni li ġejjin fil-Bulgarija:

fir-reġjun ta' Silistra:

il-muniċipalità kollha ta' Glavinitza,

il-muniċipalità kollha ta' Tutrakan,

il-muniċipalità kollha ta' Dulovo,

fil-muniċipalità ta' Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

fir-reġjun ta' Dobrich:

il-muniċipalità kollha ta' Baltchik,

il-muniċipalità kollha ta' General Toshevo,

il-muniċipalità kollha ta' Dobrich,

il-muniċipalità kollha ta' Dobrich-selska (Dobrichka),

fil-muniċipalità ta' Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

fil-muniċipalità ta' Karvarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

il-muniċipalità kollha ta' Tervel, għajr Brestnitsa u Kolartzi,

fir-reġjun ta' Ruse:

fil-muniċipalità ta' Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

fil-muniċipalità ta' Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

fil-muniċipalità ta' Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

fil-muniċipalità ta' Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

fil-muniċipalità ta' Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

fir-reġjun ta' Veliko Tarnovo:

fil-muniċipalità ta' Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh,

fir-reġjun ta' Pleven:

fil-muniċipalità ta' Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

fil-muniċipalità ta' Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

fil-muniċipalità ta' Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

fil-muniċipalità ta' Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya,

fir-reġjun ta' Vratza:

fil-muniċipalità ta' Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

fil-muniċipalità ta' Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

fil-muniċipalità ta' Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

fir-reġjun ta' Montana:

fil-muniċipalità ta' Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

fil-muniċipalità ta' Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

fil-muniċipalità ta' Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo,

fir-reġjun ta' Vidin:

fil-muniċipalità ta' Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

fil-muniċipalità ta' Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

fil-muniċipalità ta' Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Ir-Repubblika Ċeka

Iż-żoni li ġejjin fir-Repubblika Ċeka:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

4.   L-Estonja

Iż-żoni li ġejjin fl-Estonja:

Hiiu maakond.

5.   Hungary

Iż-żoni li ġejjin fl-Ungerija:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

7.   Il-Litwanja

Iż-żoni li ġejjin fil-Litwanja:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

8.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gmina Miłki, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim.

część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

powiat miejski Elbląg,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Świątki w powiecie olsztyńskim,

gminy Miłakowo, Małdyty i część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 519 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 527 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 527 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 519 do południowo - wschodniej granicy gminy w powiecie ostródzkim;

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

9.   Ir-Rumanija

Iż-żoni li ġejjin fir-Rumanija:

Județul Alba cu următoarea delimitare:

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Arad cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Macea,

Șiria,

Bârzava,

Toc, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III,

Județul Bistrița,

Județul Brașov,

Județul Cluj,

Județul Covasna,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Brănișca,

Municipiul Deva,

Turdaș,

Localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Județul Vâlcea,

Județul Bistrița Nasaud,

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș.

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj.

PARTI II

1.   Il-Belġju

Iż-żoni li ġejjin fil-Belġju:

fil-provinċja tal-Lussemburgu:

iż-żona hija delimitata favur l-arloġġ:

mill-fruntiera ma' Franza,

La N85 jusque son intersection avec la N83 au niveau de Florenville,

La N83 jusque son intersection avec la N891,

La N891 jusque son intersection avec la N879 au niveau de Marbehan,

La N879 jusque son intersection avec la N897 au niveau de Marbehan,

La N897 jusque son intersection avec la E25 - E411,

La E25 - E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France,

mill-fruntiera ma' Franza.

2.   Il-Bulgarija

Iż-żoni li ġejjin fil-Bulgarija:

fir-reġjun ta' Silistra:

fil-muniċipalità ta' Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

fil-muniċipalità ta' Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

fil-muniċipalità ta' Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

fil-muniċipalità ta' Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina,

fir-reġjun ta' Dobrich:

fil-muniċipalità ta' Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

fil-muniċipalità ta' Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

fil-muniċipalità ta' Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

fil-muniċipalità ta' Karvarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Ir-Repubblika Ċeka

Iż-żoni li ġejjin fir-Repubblika Ċeka:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

4.   L-Estonja

Iż-żoni li ġejjin fl-Estonja:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

5.   L-Ungerija

Iż-żoni li ġejjin fl-Ungerija:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és 705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

7.   Il-Litwanja

Iż-żoni li ġejjin fil-Litwanja:

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417,Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybės,Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

8.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka i miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

gmina Gołdap, Dubeninki i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino, Orneta, część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od południowo - zachodniej granicy gminy do południowo - zachodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na północ od granic miasta Lidzbark Warmiński oraz linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn i część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

gminy Borowie, Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny, Sobolew i Trojanów w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,

część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gmina Fajsławice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

gmina Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

PARTI III

1.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Il-Litwanja

Iż-żoni li ġejjin fil-Litwanja:

Akmenės rajono savivaldybė,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

3.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4.   Ir-Rumanija

Iż-żoni li ġejjin fir-Rumanija:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Partea din județu Arges cu următoarele comune:

Comuna Bârla,

Comuna Miroși,

Comuna Popești,

Comuna Ștefan cel Mare,

Comuna Slobozia,

Comuna Mozăceni,

Comuna Negrași,

Comuna Izvoru,

Comuna Recea,

Comuna Căldăraru,

Comuna Ungheni,

Comuna Hârsești,

Comuna Stolnici,

Comuna Vulpești,

Comuna Rociu,

Comuna Lunca Corbului,

Comuna Costești,

Comuna Mărăsești,

Comuna Poiana Lacului,

Comuna Vedea,

Comuna Uda,

Comuna Cuca,

Comuna Morărești,

Comuna Cotmeanaâ,

Comuna Răchițele de Jos,

Comuna Drăganu-Olteni,

Comuna Băbana,

Comuna Bascov,

Comuna Moșoaia,

Municipiul Pitești,

Comuna Albota,

Comuna Oarja,

Comuna Bradu,

Comuna Suseni,

Comuna Căteasca,

Comuna Rătești,

Comuna Teiu,

Județul Olt,

Județul Dolj.

PARTI IV

L-Italja

Iż-żoni li ġejjin fl-Italja:

it-territorju kollu ta' Sardenja.


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

23.1.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 20/40


DEĊIŻJONI Nru 1/2018 TAS-SOTTOKUMITAT DOGANALI BEJN L-UE U L-UKRAJNA

tal-21 ta' Novembru 2018

li jissostitwixxi l-Protokoll I tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva [2019/101]

IS-SOTTOKUMITAT DOGANALI BEJN L-UE U L-UKRAJNA,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 26(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Protokoll I tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva,

Billi:

(1)

L-Artikolu 26(2) tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra (“il-Ftehim”), jirreferi għall-Protokoll I tal-Ftehim (“il-Protokoll I”) għar-regoli tal-oriġini.

(2)

Il-Ftehim daħal fis-seħħ fl-1 ta' Settembru 2017.

(3)

L-Artikolu 39 tal-Protokoll I jipprevedi li s-Sottokumitat Doganali stabbilit skont l-Artikolu 83 tal-Kapitolu 5 tat-Titolu IV tal-Ftehim jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dak il-Protokoll u li jissostitwixxi r-regoli tal-oriġini stipulati f'dak il-Protokoll.

(4)

Il-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (2) (“il-Konvenzjoni”) għandha l-għan li b'att legali wieħed tibdel il-protokolli dwar ir-regoli tal-oriġini li hemm fis-seħħ bħalissa fost il-pajjiżi taż-żona pan-Ewro-Mediterranja.

(5)

L-Unjoni Ewropea ffirmat il-Konvenzjoni fil-15 ta' Ġunju 2011. Fis-16 ta' Mejju 2017, il-Kumitat Konġunt stabbilit skont l-Artikolu 3(1) tal-Konvenzjoni ddeċieda li l-Ukrajna jenħtieġ li tiġi mistiedna taderixxi għall-Konvenzjoni (3).

(6)

L-Unjoni Ewropea ddepożitat l-istrument ta' aċċettazzjoni tagħha għand id-depożitarju tal-Konvenzjoni fis-26 ta' Marzu 2012. L-Ukrajna ddepożitat l-istrument ta' aċċettazzjoni tagħha mad-depożitarju tal-Konvenzjoni fid-19 ta' Diċembru 2017. Konsegwentement, bl-applikazzjoni tal-Artikolu 10(2) u (3) tagħha, il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ għall-Unjoni fl-1 ta' Mejju 2012 u għall-Ukrajna fl-1 ta' Frar 2018.

(7)

Għalhekk, jenħtieġ li l-Protokoll I jiġi sostitwit bi protokoll ġdid li jirreferi għall-Konvenzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll I tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva, għandu jiġi sostitwit bit-test li jinsab fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fil-Bulletin Uffiċjali tal-Ukrajna.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Għandha tibda tapplika mill-1 ta' Jannar 2019.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Novembru 2018.

Għas-Sottokumitat Doganali bejn l-UE u l-Ukrajna

Il-President

F.P. DE PINNINCK

Segretarji

D. WENCEL

N. BILOUS


(1)  ĠU L 161, 29.5.2014, p. 3.

(2)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.

(3)  Id- Deċiżjoni Nru 1/2017 tal-Kumitat Konġunt tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji tas-16 ta' Mejju 2017 rigward it-talba tal-Ukrajna biex issir Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji [2017/1367] (ĠU L 191, 22.7.2017, p. 11).


ANNESS

PROTOKOLL I

DWAR ID-DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA' “PRODOTTI ORIĠINARJI” U L-METODI TA' KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 1

Regoli tal-oriġini applikabbli

1.   Għall-fini tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, għandhom japplikaw l-Appendiċi I u d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli tal-oriġini preferenzjali pan-Ewro-Mediterranji (1) (“il-Konvenzjoni”).

2.   Ir-referenzi kollha għall-“Ftehim rilevanti” fl-Appendiċi I u fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni għandhom jitqiesu li qed jirreferu għal dan il-Ftehim.

Artikolu 2

Soluzzjoni għat-tilwim

1.   Meta jinqala' xi tilwim b'rabta mal-proċeduri ta' verifika tal-Artikolu 32 tal-Appendiċi I għall-Konvenzjoni li ma jkunx jista' jissolva bejn l-awtoritajiet doganali li jkunu qed jitolbu l-verifika u l-awtoritajiet doganali li jkunu responsabbli biex iwettqu din il-verifika, it-tilwim għandu jitressaq quddiem is-Sottokumitat Doganali. Id-dispożizzjonijiet dwar il-mekkaniżmu tas-soluzzjoni tat-tilwim fil-Kapitolu 14 (Soluzzjoni tat-Tilwim) tat-Titolu IV (Kummerċ u Kwistjonijiet Relatati mal-Kummerċ) ta' dan il-Ftehim ma għandhomx japplikaw.

2.   Fil-każijiet kollha, is-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-importatur u l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur għandha timxi skont il-leġislazzjoni ta' dak il-pajjiż.

Artikolu 3

Emendi għall-Protokoll

Is-Sottokumitat Doganali jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 4

Irtirar mill-Konvenzjoni

1.   Jekk l-Unjoni Ewropea jew l-Ukrajna jagħtu avviż bil-miktub lid-depożitarju tal-Konvenzjoni dwar l-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-Konvenzjoni f'konformità mal-Artikolu 9 tagħha, l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna għandhom jidħlu minnufih f'negozjati dwar ir-regoli tal-oriġini għall-iskop tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2.   Sakemm jidħlu fis-seħħ tali regoli tal-oriġini negozjati mill-ġdid, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, applikabbli fil-mument tal-irtirar, għandhom ikomplu japplikaw għal dan il-Ftehim. Madankollu, mill-mument tal-irtirar, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II għall-Konvenzjoni għandhom jiġu interpretati b'mod li jippermetti akkumulazzjoni bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna biss.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet ta' tranżizzjoni — kumulazzjoni

Minkejja l-Artikoli 16(5) u 21(3) tal-Appendiċi I għall-Konvenzjoni, fejn il-kumulazzjoni tinvolvi biss l-Istati tal-EFTA, il-Gżejjer Faeroe, l-Unjoni Ewropea, it-Turkija, il-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni, u r-Repubblika tal-Moldova, il-Georgia u l-Ukrajna, il-prova tal-oriġini tista' tkun ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew dikjarazzjoni tal-oriġini.


(1)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.