ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 295

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
21 ta' Novembru 2018


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) 2018/1724 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ Ottubru 2018 li jistabbilixxi gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 ( 1 )

1

 

*

Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE ( 1 )

39

 

*

Regolament (UE) 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA), u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011

99

 

*

Regolament (ue) 2018/1727 tal-parlament ewropew u tal-kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust), u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/187/ĠAI

138

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

REGOLAMENTI

21.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 295/1


REGOLAMENT (UE) 2018/1724 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-2 ta’ Ottubru 2018

li jistabbilixxi gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 21(2) u l-Artikolu 114(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Is-suq intern hu wieħed mill-kisbiet l-aktar tanġibbli tal-Unjoni. Peress li jippermetti lin-nies, lill-oġġetti, lis-servizzi u lill-kapital jiċċaqilqu b’mod liberu, joffri opportunitajiet ġodda liċ-ċittadini u lin-negozji. Dan ir-Regolament huwa element essenzjali tal-Istrateġija tas-Suq Uniku stabbilita mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Ottubru 2015 intitolata “Naġġornaw is-Suq Uniku: opportunitajiet aktar għaċ-ċittadini u għan-negozji”. Dik l-istrategija għandha l-għan li joħroġ il-potenzjal sħiħ tas-suq intern billi jagħmilha aktar faċli għaċ-ċittadini u għan-negozji li jiċċaqilqu fl-Unjoni u li jinnegozjaw, jistabbilixxu lilhom infushom u jespandu n-negozju tagħhom bejn il-fruntieri.

(2)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Mejju 2015 intitolata “Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa” irrikonoxxiet ir-rwol tal-Internet u tat-teknoloġiji diġitali fit-trasformazzjoni tal-ħajja tagħna, billi jbiddlu l-mod kif iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom aċċess għall-informazzjoni, jiksbu għarfien, jixtru oġġetti u servizzi, jipparteċipaw fis-suq u jaħdmu, b’hekk jiffaċilitaw opportunitajiet għall-innovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi. Dik il-komunikazzjoni, flimkien ma’ bosta riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament Ewropew, irrikonoxxiet li l-bżonnijiet taċ-ċittadini u tan-negozji f’pajjiżhom stess u b’mod transfruntier jintlaħqu aħjar bl-estensjoni u l-integrazzjoni ta’ portali, siti web, netwerks, servizzi u sistemi fuq livell Ewropew eżistenti u billi dawn jintrabtu ma’ soluzzjonijiet nazzjonali differenti, biex b’hekk tinħoloq “gateway diġitali unika” li sservi bħala punt tad-dħul uniku Ewropew (“il-gateway”). Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ April 2016 intitolata “Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar il-Gvern elettroniku għall-2016-2020 – Inħaffu t-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika” elenkat il-gateway fost waħda mill-azzjonijiet tagħha għall-2017. Ir-rapport tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Jannar 2017, intitolat “It-tisħiħ tad-drittijiet taċ-ċittadini f’Unjoni ta’ tibdil demokratiku – Rapport tal-2017 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE” kkunsidra l-gateway bħala prijorità għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni.

(3)

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill talbu ripetutament għal pakkett ta’ informazzjoni u assistenza aktar komprensiv u aktar faċli għall-utent biex jgħin liċ-ċittadini u lin-negozji jinnavigaw is-suq intern u biex isaħħaħ u jissimplifika l-għodod tas-suq intern sabiex jissodisfa l-bżonnijiet taċ-ċittadini u tan-negozji fl-attivitajiet transfruntiera tagħhom.

(4)

Dan ir-Regolament iwieġeb għal dawk it-talbiet billi joffri liċ-ċittadini u lin-negozji aċċess faċli għall-informazzjoni, għall-proċeduri, u għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi li jeħtieġu sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fis-suq intern. Il-gateway tista’ tikkontribwixxi għal trasparenza akbar ta’ regoli u regolamenti relatati ma’ negozji u avvenimenti tal-ħajja differenti, f’oqsma bħall-ivvjaġġar, l-irtirar, l-edukazzjoni, l-impjieg, il-kura tas-saħħa, id-drittijiet tal-konsumaturi u d-drittijiet tal-familja. Barra minn hekk, dan jista’ jgħin biex tittejjeb il-fiduċja tal-konsumaturi, jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ għarfien dwar ir-regoli tal-protezzjoni tal-konsumatur u r-regoli tas-suq intern u jitnaqqsu l-ispejjeż ta’ konformità għan-negozji. Dan ir-Regolament jistabbilixxi gateway faċli għall-utent u interattiv li, abbażi tal-ħtiġijiet tal-utenti, jenħtieġ li tiggwidahom lejn is-servizzi l-aktar xierqa. F’dak il-kuntest, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom rwol importanti fil-kisba ta’ dawn l-objettivi.

(5)

Il-gateway jenħtieġ li tiffaċilita l-interazzjonijiet bejn iċ-ċittadini u n-negozji, minn naħa, u l-awtoritajiet kompetenti, min-naħa l-oħra, billi tipprovdi aċċess għal soluzzjonijiet online li jiffaċilitaw l-attivitajiet ta’ kuljum taċ-ċittadini u tan-negozji u jimminimizzaw l-ostakli li jiltaqgħu magħhom fis-suq intern. L-eżistenza ta’ gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess online għal informazzjoni preċiża u aġġornata, għal proċeduri u għal servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi tista’ tgħin biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-utenti dwar is-servizzi online differenti eżistenti u tista’ tiffrankalhom il-ħin u l-ispejjeż.

(6)

Dan ir-Regolament għandu tliet għanijiet, jiġifieri li jnaqqas kwalunkwe piż amministrattiv addizzjonali fuq iċ-ċittadini u n-negozji li jeżerċitaw jew li jridu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tas-suq intern, inkluż il-moviment liberu taċ-ċittadini, b’konformità sħiħa mar-regoli u l-proċeduri nazzjonali, li jelimina d-diskriminazzjoni u li jiżgura l-funzjonament tas-suq intern fir-rigward tal-għoti ta’ informazzjoni, tal-proċeduri u tas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi. Minħabba li jkopri l-moviment liberu taċ-ċittadini, li ma jistax jitqies li huwa biss inċidentali, dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun ibbażat fuq l-Artikoli 21(2) u 114(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(7)

Sabiex iċ-ċittadini u n-negozji tal-Unjoni jgawdu d-dritt tagħhom ta’ moviment liberu fis-suq intern, jenħtieġ li l-Unjoni tadotta miżuri speċifiċi u nondiskriminatorji li jippermettu liċ-ċittadini u lin-negozji jkollhom aċċess faċli għal informazzjoni suffiċjentement komprensiva u affidabbli dwar id-drittijiet tagħhom skont il-liġi tal-Unjoni u għal informazzjoni dwar ir-regoli u l-proċeduri nazzjonali applikabbli li jkollhom jikkonformaw magħhom meta jittrasferixxu ruħhom, jgħixu jew jistudjaw, jew meta jistabbilixxu ruħhom jew jagħmlu negozju, fi Stat Membru minbarra pajjiżhom stess. L-informazzjoni jenħtieġ li titqies bħala suffiċjentement komprensiva jekk tinkludi l-informazzjoni kollha li hija neċessarja għall-utenti biex jifhmu x’inhuma d-drittijiet u l-obbligi tagħhom u tidentifika r-regoli li japplikaw għalihom b’rabta mal-attivitajiet li jridu jwettqu bħala utenti transfruntiera. L-informazzjoni jenħtieġ li tiġi ddikjarata b’mod ċar, konċiż u li jinftiehem u tkun operattiva u adattata sew għall-grupp tal-utenti fil-mira. L-informazzjoni dwar il-proċeduri jenħtieġ li tkopri l-passi proċedurali previsti kollha li huma rilevanti għall-utenti. Huwa importanti li ċittadini u negozji li jiffaċċjaw ambjenti regolatorji kumplessi, bħal dawk li huma attivi fil-kummerċ elettroniku u l-ekonomija kollaborattiva, ikunu jistgħu jiskopru faċilment ir-regoli applikabbli u kif dawn japplikaw għall-attivitajiet tagħhom. Aċċess faċli, li jkun ukoll faċli għall-utent, għall-informazzjoni jfisser li jippermetti li l-utent isib l-informazzjoni faċilment, ikun jista’ jidentifika faċilment liema partijiet mill-informazzjoni huma rilevanti għas-sitwazzjoni partikolari tiegħu u jkun jista’ jifhem faċilment l-informazzjoni rilevanti. L-informazzjoni li trid tingħata fil-livell nazzjonali jenħtieġ li ma tirrigwardax biss ir-regoli nazzjonali li jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni, iżda wkoll kwalunwke regola oħra nazzjonali li tapplika kemm għal utenti li ma humiex transfruntiera kif ukoll għall-utenti transfruntiera.

(8)

Regoli dwar l-għoti ta’ informazzjoni f’dan ir-Regolament jenħtieġ li ma tapplikax għal sistemi ġudizzjarji nazzjonali, minħabba li l-informazzjoni f’dak il-qasam rilevanti għall-utenti transfruntiera hija diġà inkluża fil-portal tal-Ġustizzja elettronika. F’xi sitwazzjonijiet koperti minn dan ir-Regolament, il-qrati jenħtieġ li jitqiesu bħala awtoritajiet kompetenti, pereżempju meta l-qrati jkunu qed jamministraw reġistri kummerċjali. Barra minn hekk, il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni jenħtieġ li japplika wkoll għal proċeduri online li jagħtu aċċess għal proċedimenti fil-qrati.

(9)

Huwa ċar li ċ-ċittadini u n-negozji minn Stati Membri oħrajn jistgħu jkunu fi żvantaġġ minħabba n-nuqqas ta’ familjarità tagħhom mar-regoli nazzjonali u mas-sistemi amministrattivi, il-lingwi differenti użati u n-nuqqas ta’ prossimità ġeografika għall-awtoritajiet kompetenti fi Stat Membru li ma huwiex tagħhom. L-aktar mod effiċjenti kif jitnaqqsu l-ostakli riżultanti għas-suq intern huwa li l-utenti transfruntiera u l-utenti mhux transfruntiera jingħataw aċċess għal informazzjoni online f’lingwa li jistgħu jifhmu sabiex ikunu jistgħu jwettqu proċeduri għall-konformità mar-regoli nazzjonali kompletament online u joffrulhom l-assistenza fejn ir-regoli u l-proċeduri mhumiex ċari biżżejjed jew fejn jiltaqgħu ma’ ostakli fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom.

(10)

Għadd ta’ atti tal-Unjoni mmiraw li jipprovdu soluzzjonijiet billi joħlqu one-stop shops settorjali, fosthom punti ta’ kuntatt waħdieni stabbiliti bid-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) li joffru informazzjoni, servizzi ta’ assistenza u aċċess għal proċeduri online rilevanti għall-forniment ta’ servizzi; Punti ta’ Kuntatt tal-Prodott stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), u Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini, stabbiliti mir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), li jipprovdu aċċess għal regoli tekniċi speċifiċi għall-prodotti; u ċentri ta’ assistenza nazzjonali għall-kwalifiki professjonali, stabbiliti mid-Direttiva Nru 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), li jgħinu lill-professjonisti li jkunu se jmorru pajjiż ieħor. Barra minn hekk, ġew stabbiliti netwerks, bħaċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi, sabiex jippromwovu l-fehim tad-drittijiet tal-konsumaturi tal-Unjoni u sabiex jgħinuhom isolvu l-ilmenti tagħhom dwar akkwisti magħmula fi Stati Membri oħrajn fi ħdan in-netwerk, meta jivvjaġġjaw jew meta jkunu qegħdin jixtru online. Barra minn hekk, SOLVIT kif imsemmi fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2013/461/UE (7) jipprova jwassal soluzzjonijiet mgħaġġla, effettivi u informali lil individwi u negozji meta d-drittijiet tas-suq intern tagħhom jiġu miċħuda mill-awtoritajiet pubbliċi. Fl-aħħar nett, diversi portali ta’ informazzjoni bħall-Ewropa Tiegħek, fir-rigward tas-suq intern, u l-portal tal-Ġustizzja elettronika, b’rabta mal-qasam tal-ġustizzja, kienu stabbiliti sabiex jinformaw lill-utenti dwar regoli tal-Unjoni u dawk nazzjonali.

(11)

Bħala riżultat tan-natura settorjali ta’ dawk l-atti tal-Unjoni, il-provvista attwali ta’ informazzjoni u ta’ servizzi ta’ assistenza online u ta’ soluzzjoni tal-problemi flimkien mal-proċeduri online għaċ-ċittadini u għan-negozji għadha frammentata ħafna. Hemm diskrepanzi fid-disponibbiltà ta’ informazzjoni u proċeduri online, hemm nuqqas ta’ kwalità b’rabta mas-servizzi u n-nuqqas ta’ għarfien fir-rigward ta’ dik l-informazzjoni u dawk is-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi. Utenti transfruntiera jesperjenzaw ukoll problemi sabiex isibu dawk is-servizzi u sabiex ikollhom aċċess għalihom.

(12)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jistabbilixxi gateway diġitali unika li tikkostitwixxi l-punt ta’ dħul uniku li minnu ċ-ċittadini u n-negozji jkunu jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni dwar ir-regoli u r-rekwiżiti li jkollhom jikkonformaw magħhom, skont il-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali. Jenħtieġ li l-gateway tissimplifika l-kuntatt taċ-ċittadini u tan-negozji mas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi stabbiliti fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali u tagħmel dak il-kuntatt aktar effettiv. Il-gateway jenħtieġ ukoll li tiffaċilita l-aċċess għall-proċeduri online u t-twettiq tagħhom. Dan ir-Regolament jenħtieġ li ma jaffettwa bl-ebda mod id-drittijiet u l-obbligi skont il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali f’dawk l-oqsma ta’ politika. Għall-proċeduri elenkati fl-Anness II għal dan ir-Regolament u l-proċeduri previsti fid-Direttivi 2005/36/KE u 2006/123/KE, u fid-Direttivi 2014/24/UE (8) u 2014/25/UE (9) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, dan ir-Regolament jenħtieġ li jappoġġa l-użu tal-prinċipju ta’ “darba biss”, u jenħtieġ li jirrispetta bis-sħiħ id-dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-data personali, għall-fini tal-iskambju ta’ evidenza bejn l-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri differenti.

(13)

Il-gateway u l-kontenut tagħha jenħtieġ li jkunu iċċentrati madwar l-utent u faċli biex jintużaw. Il-gateway jenħtieġ li jkollha l-għan li tevita xogħol doppju u jenħtieġ li tipprovdi links għal servizzi eżistenti. Hija jenħtieġ li tippermetti liċ-ċittadini u lin-negozji jinteraġixxu mal-korpi pubbliċi fuq livell nazzjonali u tal-Unjoni billi tipprovdilhom l-opportunità li jagħtu feedback dwar l-esperjenza tagħhom kemm tas-servizzi offruti mill-gateway kif ukoll tal-funzjonament tas-suq intern. L-għodda tal-feedback jenħtieġ li tippermetti lill-utent jindika, b’mod li jagħmilha possibbli għall-utent li jibqa’ anonimu, il-problemi perċepiti, in-nuqqasijiet u l-ħtiġijiet sabiex tħeġġeġ it-titjib kontinwu tal-kwalità tas-servizzi.

(14)

Is-suċċess tal-gateway jiddependi mill-isforz konġunt tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri. Il-gateway jenħtieġ li tinkludi interfaċċa komuni tal-utent integrata fil-portal eżistenti L-Ewropa Tiegħek, li se jkun immexxi mill-Kummissjoni. L-interfaċċa komuni tal-utent jenħtieġ li tipprovdi links għal informazzjoni, għal proċeduri u għal servizzi ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi disponibbli fuq portali ġestiti mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Sabiex tiffaċilita l-użu tal-gateway, l-interfaċċa komuni tal-utent jenħtieġ li tkun disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni (“lingwi uffiċjali tal-Unjoni”). Il-portal eżistenti L-Ewropa Tiegħek u s-sit web ewlieni għall-aċċess tiegħu, adattat għar-rekwiżiti tal-gateway, jenħtieġ li jżomm dan l-approċċ multilingwistiku għall-informazzjoni pprovduta. Il-funzjonament tal-gateway jenħtieġ li jkun appoġġat minn għodod tekniċi żviluppati mill-Kummissjoni f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri.

(15)

Fil-Karta għall-Punti ta’ Kuntatt Waħdieni elettroniċi skont id-Direttiva 2006/123/KE, li ġiet approvata mill-Kunsill fl-2013, l-Istati Membri għamlu impenn volontarju li jassumu approċċ iċċentrat fuq l-utent fl-għoti ta’ informazzjoni permezz tal-punti ta’ kuntatt waħdieni, sabiex ikopru oqsma ta’ importanza partikolari għan-negozji fosthom il-VAT, it-taxxi fuq l-introjtu, is-sigurtà soċjali jew ir-rekwiżiti tal-liġi tax-xogħol. Skont il-Karta u fid-dawl tal-esperjenza mill-portal L-Ewropa Tiegħek, dik l-informazzjoni jenħtieġ li tinkludi wkoll deskrizzjoni tas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi. Iċ-ċittadini u n-negozji jenħtieġ li jkunu jistgħu jirreferu għal dawn is-servizzi meta jkollhom problemi biex jifhmu l-informazzjoni, biex japplikaw dik l-informazzjoni għas-sitwazzjoni tagħhom jew biex jikkompletaw proċedura.

(16)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jelenka l-oqsma ta’ informazzjoni li huma rilevanti għaċ-ċittadini u n-negozji li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u jikkonformaw mal-obbligi tagħhom fis-suq intern. Għal dawk l-oqsma, jenħtieġ li tiġi pprovduta informazzjoni suffiċjentement komprensiva fil-livell nazzjonali, inklużi fil-livelli reġjonali u lokali, u fil-livell tal-Unjoni, u jiġu spjegati r-regoli u l-obbligi applikabbli u l-proċeduri li jridu jitwettqu miċ-ċittadini u min-negozji sabiex jikkonformaw ma’ dawk ir-regoli u l-obbligi. Sabiex tiġi żgurata l-kwalità tas-servizzi offruti, l-informazzjoni mogħtija permezz tal-gateway jenħtieġ li tkun ċara, preċiża u aġġornata, l-użu ta’ terminoloġija kumplessa jenħtieġ li jiġi minimizzat u l-użu ta’ akronomi jenħtieġ li jkun limitat għal dawk li jipprovdu termini simplifikati u faċli biex jinftiehmu u li ma jirrikjedux għarfien eżistenti minn qabel tal-kwistjoni jew tal-qasam tal-liġi. Dik l-informazzjoni jenħtieġ li tingħata b’tali mod li l-utenti jistgħu jifhmu faċilment ir-regoli u r-rekwiżiti bażiċi applikabbli għas-sitwazzjoni tagħhom f’dawn l-oqsma. L-utenti jenħtieġ li jiġu wkoll infurmati dwar in-nuqqas, f’ċerti Stati Membri, ta’ regoli nazzjonali fl-oqsma ta’ informazzjoni elenkati fl-Anness I, speċjalment meta dawn l-oqsma jkunu soġġetti għar-regoli nazzjonali fi Stati Membri oħra. Tali informazzjoni dwar in-nuqqas ta’ regoli nazzjonali tista’ tiġi inkluża fil-portal L-Ewropa Tiegħek.

(17)

Kull meta jkun possibbli, l-informazzjoni diġà miġbura mill-Kummissjoni mingħand l-Istati Membri skont il-liġi tal-Unjoni eżistenti jew arranġamenti volontarji – bħal informazzjoni għall-portal EURES, stabbilit mir-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10), il-portal tal-Ġustizzja Elettronika, stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE (11), jew il-bażi tad-data tal-Professjonijiet Regolati, stabbilita mid-Direttiva 2005/36/KE – jenħtieġ li tintuża biex tkopri parti mill-informazzjoni li tkun aċċessibbli għaċ-ċittadini u n-negozji fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri jenħtieġ li ma jiġux rikjesti jipprovdu fuq is-sit web tagħhom informazzjoni li tkun diġà disponibbli fil-bażijiet ta’ data rilevanti ġestiti mill-Kummissjoni. Meta l-Istati Membri diġà jkollhom jipprovdu informazzjoni online skont atti oħra tal-Unjoni bħad-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12), jenħtieġ li jkun suffiċjenti għall-Istati Membri li jipprovdu links għal informazzjoni eżistenti online. Meta ċerti oqsma politiċi jkunu diġà ġew totalment armonizzati permezz tal-liġi tal-Unjoni, pereżempju d-drittijiet tal-konsumatur, l-informazzjoni pprovduta fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li tkun ġeneralment biżżejjed għall-utenti sabiex ikunu jistgħu jifhmu d-drittijiet jew l-obbligi rilevanti tagħhom. F’każijiet bħal dawn, l-Istati Membri jenħtieġ li ma jkunux obbligati li jipprovdu informazzjoni addizzjonali dwar il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza amministrattivi nazzjonali tagħhom jew kwalunkwe regola amministrattiva nazzjonali oħra ħlief jekk hija rilevanti għall-utenti. Informazzjoni dwar id-drittijiet tal-konsumatur, pereżempju, jenħtieġ li ma tinterferix mad-dritt kuntrattwali, iżda pjuttost jenħtieġ li tinforma lill-utenti dwar id-drittijiet tagħhom skont il-liġi tal-UE u dik nazzjonali fil-kuntest ta’ tranżazzjonijiet kummerċjali.

(18)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jtejjeb id-dimensjoni tas-suq intern ta’ proċeduri online, u b’hekk jikkontribwixxi għad-diġitalizzazzjoni tas-suq intern, billi jisħaq fuq il-prinċipju ġenerali tan-nondiskriminazzjoni inter alia b’rabta mal-aċċess miċ-ċittadini jew min-negozji għal proċeduri online diġà stabbiliti fil-livell nazzjonali u fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali u mal-proċeduri li għandhom isiru disponibbli kompletament online f’konformità ma’ dan ir-Regolament. Fejn utent, f’sitwazzjoni esklużivament ristretta għal Stat Membru uniku, ikun jista’ jaċċessa u jiffinalizza proċedura online f’dak l-Istat Membru f’qasam kopert minn dan ir-Regolament, utent transfruntier jenħtieġ li jkun ukoll jista’ jaċċessa u jiffinalizza dik il-proċedura online, jew permezz tal-istess soluzzjoni teknika jew alternattivament, soluzzjoni teknikament separata li twassal għall-istess eżitu, mingħajr ebda ostakli diskriminatorji. Tali ostakli jistgħu jikkonsistu minn soluzzjonijiet imfassla fil-livell nazzjonali, bħal pereżempju l-użu ta’ partijiet ta’ formoli li jeħtieġu numri tat-telefon nazzjonali, prefissi nazzjonali għal numri tat-telefon jew kodiċijiet postali nazzjonali, pagamenti ta’ miżati li jistgħu jsiru biss permezz ta’ sistemi li ma jipprovdux għal pagamenti transfruntiera, in-nuqqas ta’ spjegazzjonijiet dettaljati f’lingwa oħra għajr lingwa miftiehma minn utenti transfruntiera, in-nuqqas ta’ possibbiltajiet ta’ preżentazzjoni ta’ evidenza elettronika minn awtoritajiet li jinsabu fi Stat Membru ieħor u n-nuqqas ta’ aċċettazzjoni ta’ mezzi ta’ identifikazzjoni elettroniċi maħruġa fi Stati Membri oħrajn. L-Istati Membri jenħtieġ li jipprovdu soluzzjonijiet għal dawk l-ostakoli.

(19)

Meta l-utenti jkunu qed jiffinalizzaw il-proċeduri online bejn il-fruntieri, dawn jenħtieġ li jkunu jistgħu jirċievu l-ispjegazzjonijiet rilevanti kollha f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni li l-aktar tinftiehem mill-akbar numru possibbli ta’ utenti transfruntiera. Dan ma jkunx ifisser li l-Istati Membri huma meħtieġa li jittraduċu l-formoli amministrattivi tagħhom relatati mal-proċedura, jew l-eżitu ta’ dik il-proċedura, f’dik il-lingwa. Madankollu, l-Istati Membri huma mħeġġa jużaw soluzzjonijiet tekniċi li jippermettu lill-utenti jiffinalizzaw il-proċeduri f’kemm jista’ jkun każijiet possibbli, f’dik il-lingwa, filwaqt li jirrispettaw ir-regoli tal-Istati Membri dwar l-użu tal-lingwi.

(20)

Il-proċeduri nazzjonali online li huma rilevanti għall-utenti transfruntiera li jippermettulhom jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tas-suq intern jiddependu fuq jekk dawn humiex residenti jew stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, jew jixtiqux ikollhom aċċess għal proċeduri ta’ dak l-Istat Membru waqt li jkunu residenti jew stabbiliti fi Stat Membru ieħor. Dan ir-Regolament jenħtieġ li ma jżommx l-Istati Membri milli jirrikjedu li utenti transfruntiera li huma residenti jew stabbiliti fit-territorju tagħhom jiksbu numru tal-identifikazzjoni nazzjonali sabiex jiksbu aċċess għall-proċeduri nazzjonali online, dment li dan ma jinvolvix spiża jew piż mhux ġustifikabbli għal dawk l-utenti. Għal utenti transfruntiera li ma jkunux residenti jew stabbiliti fl-Itat Membru kkonċernat, proċeduri nazzjonali online li mhumiex rilevanti għall-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom fis-suq intern, pereżempju reġistrazzjoni biex jirċievu servizzi lokali, bħall-ġbir tal-iskart u l-permessi tal-ipparkjar, ma għandhomx għalfejn ikunu kompletament aċċessibbli online.

(21)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jibni fuq ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13), li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom l-Istati Membri jirrikonoxxu ċerti mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika għal persuni fiżiċi u ġuridiċi suġġetti għal skema ta’ identifikazzjoni elettronika notifikata ta’ Stat Membru ieħor. Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li permezz tagħhom l-utenti jkunu jistgħu jużaw il-mezzi tal-identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni elettronika tagħhom sabiex jaċċessaw servizzi pubbliċi f’sitwazzjonijiet transfruntiera. Istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni huma mħeġġa jaċċettaw mezzi ta’ identifikazzjoni u awtentikazzjoni elettronika għall-proċeduri li huma responsabbli għalihom.

(22)

Għadd ta’ atti settorjali tal-Unjoni bħad-Direttivi, 2005/36/KE, 2006/123/KE, 2014/24/UE u 2014/25/UE jeħtieġu li l-proċeduri jkunu magħmula kompletament disponibbli online. Dan ir-Regolament jenħtieġ li jesiġi li għadd ta’ proċeduri oħra ta’ importanza ewlenija għall-maġġoranza taċ-ċittadini u n-negozji li jeżerċitaw id-drittijiet u li josservaw l-obbligi transfruntiera tagħhom ikunu kompletament disponibbli online.

(23)

Sabiex jippermetti liċ-ċittadini u lin-negozji jgawdu direttament mill-benefiċċji tas-suq intern mingħajr ma jġarrbu piż amministrattiv addizzjonali bla bżonn, dan ir-Regolament jenħtieġ li jirrikjedi diġitalizzazzjoni sħiħa tal-interfaċċa tal-utenti ta’ ċerti proċeduri ewlenin għall-utenti transfruntiera, li huma elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament jenħtieġ ukoll jistabbilixxi l-kriterji sabiex jiġi stabbilit kif dawk il-proċeduri jikkwalifikaw bħala kompletament online. L-obbligu sabiex tali proċedura tkun kompletament disponibbli online jenħtieġ li japplika biss meta il-proċedura tkun ġiet stabbilita fl-Istat Membru kkonċernat. Dan ir-Regolament jenħtieġ li ma jkoprix ir-reġistrazzjoni inizjali ta’ attività ta’ negozju, il-proċeduri li jwasslu għall-kostituzzjoni ta’ kumpaniji jew ditti bħala entitajiet legali jew kwalunkwe preżentazzjoni sussegwenti minn dawn il-kumpaniji jew ditti, peress li proċeduri bħal dawn jeħtieġu approċċ komprensiv li jiffaċilita s-soluzzjonijiet diġitali tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ kumpanija. Meta n-negozji jistabbilixxu ruħhom fi Stat Membru ieħor, ikunu meħtieġa jirreġistraw fi skema tas-sigurtà soċjali u fi skema ta’ assigurazzjoni sabiex jirreġistraw lill-impjegati tagħhom u jħallsu kontribuzzjonijiet liż-żewġ skemi. Jistgħu jkunu meħtieġa jinnotifikaw l-attivitajiet ta’ negozju tagħhom, jiksbu permessi jew jirreġistraw bidliet fl-attività ta’ negozju tagħhom. Dawn il-proċeduri huma komuni għan-negozji li joperaw f’ħafna setturi tal-ekonomija, u għalhekk huwa xieraq li dawk iż-żewġ proċeduri ta’ reġistrazzjoni jkunu magħmula disponibbli online.

(24)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jikkjarifika x’jirrekjedi li offerta ta’ proċedura tkun kompletament online. Proċedura jenħtieġ li tkun meqjusa li hija kompletament online jekk l-utent ikun jista’ jieħu l-passi kollha, mill-aċċess sal-finalizzazzjoni, billi jikkomunika mal-awtorità kompetenti, il-“front office”, b’mod elettroniku, mill-bogħod u permezz ta’ servizz online. Dan is-servizz online jenħtieġ li jiggwida lill-utent permezz ta’ lista tar-rekwiżiti kollha li għandhom jiġu ssodisfati u l-evidenza kollha ta’ sostenn li għandha tiġi pprovduta, jenħtieġ li jippermetti lill-utent jipprovdi l-informazzjoni u l-evidenza ta’ konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti kollha u jenħtieġ li jipprovdi sistema awtomatika ta’ konferma tar-riċevuta lill-utent, dment li l-eżitu tal-proċedura ma jingħatax minnufih. Jenħtieġ li dan ma jżommx lill-awtoritajiet kompetenti milli jikkuntattjaw lill-utenti direttament, meta jkun neċessarju sabiex jiksbu kjarifiki addizzjonali għall-proċedura. Ir-riżultat tal-proċedura, kif stipulat f’dan ir-Regolament, jenħtieġ li jiġi pprovdut ukoll mill-awtoritajiet kompetenti lill-utent b’mod elettroniku, fejn possibbli skont il-liġi tal-Unjoni u nazzjonali applikabbli.

(25)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li ma jaffettwax is-sustanza tal-proċeduri elenkati fl-Anness II li huma stabbiliti fuq livell nazzjonali, reġjonali jew lokali u ma jistabbilix regoli materjali jew proċedurali fi ħdan l-oqsma koperti mill-Anness II, inkluż il-qasam tat-tassazzjoni. L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi sabiex jiġi żgurat li tali proċeduri, fejn ikunu ġew stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, isiru disponibbli kompletament online.

(26)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li ma jaffettwax il-kompetenzi tal-awtoritajiet nazzjonali fi kwalunkwe proċedura, inklużi l-verifika tal-eżatezza u l-validità tal-informazzjoni jew tal-evidenza ppreżentati u l-verifika tal-awtentiċità meta evidenza tkun ippreżentata b’mezzi li ma jkunux is-sistema teknika bbażata fuq il-prinċipju ta’ “darba biss”. Dan ir-Regolament jenħtieġ ukoll li ma jaffettwax il-flussi ta’ ħidma proċedurali fl-awtoritajiet kompetenti u bejniethom, il-“back office”, kemm jekk ikunu diġitalizzati kif ukoll jekk le. Fejn meħtieġ, bħala parti minn xi proċeduri għar-reġistrazzjoni tat-tibdil ta’ attivitajiet kummerċjali, l-Istati Membri jenħtieġ li jkomplu jkunu jistgħu jirrikjedu l-involviment ta’ nutara jew avukati li jistgħu jkunu jridu jużaw mezzi ta’ verifika inklużi l-vidjokonferenza jew mezzi oħra online li jipprovdu konnessjoni awdjoviżiva f’ħin reali. Madankollu, tali involviment jenħtieġ li ma jipprevjenix it-twettiq ta’ proċeduri għar-reġistrazzjoni ta’ tali bidliet fl-intier tagħhom online.

(27)

F’ċerti każijiet, l-utenti jistgħu jintalbu jippreżentaw evidenza biex jipprovaw il-fatti li ma jkunux jistgħu jiġu stabbiliti b’mezzi online. Tali evidenza tista’ tinkludi ċertifikat mediku, prova li wieħed għadu ħaj u prova tal-affidabilità stradali ta’ vetturi bil-mutur jew konferma tan-numri tax-chassis tagħhom. Sakemm l-evidenza tista’ tiġi ppreżentata f’format elettroniku, jenħtieġ li dan ma jikkostitwix eċċezzjoni għall-prinċipju li proċedura jenħtieġ li tiġi offruta kompletament online. F’każijiet oħra, xorta waħda jista’ jkun hemm il-bżonn li l-utenti ta’ proċedura jidhru personalment quddiem awtorità kompetenti bħala parti mill-proċedura online. Kwalunkwe eċċezzjoni bħal din, għajr dawk li jirriżultaw mil-liġi tal-Unjoni, jenħtieġ li tkun limitata għal sitwazzjonijiet li huma ġġustifikati minn raġuni imperattiva ta’ interess pubbliku fl-oqsma tas-sigurtà pubblika, is-saħħa pubblika jew il-ġlieda kontra l-frodi. Sabiex jiżguraw trasparenza, l-Istati Membri jenħtieġ li jikkondividu mal-Kummissjoni u ma’ Stati Membri oħra informazzjoni dwar tali eċċezzjonijiet u r-raġunijiet li għalihom, u ċ-ċirkostanzi li fihom, huma jistgħu jiġu applikati. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux meħtieġa jirrapportaw dwar kull każ individwali fejn, eċċezzjonalment, preżenza fiżika kienet meħtieġa, iżda minflok jenħtieġ li jikkomunikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jipprovdu għal każijiet bħal dawn. Jenħtieġ li l-aqwa prattiki fil-livell nazzjonali u żviluppi tekniċi li jippermettu aktar diġitalizzazzjoni jiġu diskussi regolarment fi grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway.

(28)

F’sitwazzjonijiet transfruntiera, il-proċedura biex tiġi rreġistrata bidla ta’ indirizz tista’ tikkonsisti f’żewġ proċeduri separati, waħda fl-Istat Membru ta’ oriġini biex tintalab dereġistrazzjoni tal-indirizz l-antik, u l-oħra fl-Istat Membru ta’ destinazzjoni biex ikun hemm talba għal reġistrazzjoni fl-indirizz il-ġdid. Iż-żewġ proċeduri jenħtieġ li jiġu koperti minn dan ir-Regolament.

(29)

Minħabba li d-diġitalizzazzjoni tar-rekwiżiti, tal-proċeduri u tal-formalitajiet relatati mar-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali hija diġà koperta mid-Direttiva 2005/36/KE, dan ir-Regolament jenħtieġ li jkopri biss id-diġitalizzazzjoni tal-proċedura li titlob ir-rikonoxximent akkademiku ta’ diplomi, ċertifikati jew xhieda oħra ta’ korsijiet li jkunu tlestew fir-rigward ta’ persuna li tixtieq tkompli jew tibda tistudja, jew biex tuża titolu akkademiku minbarra l-formalitajiet relatati mar-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali.

(30)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li ma jaffettwax ir-regoli ta’ koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 (14) u (KE) Nru 987/2009 (15) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jiddefinixxu d-drittijiet u l-obbligi ta’ persuni assigurati u tal-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, kif ukoll il-proċeduri applikabbli fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali.

(31)

Ġew stabbiliti diversi netwerks u servizzi fil-livell tal-Unjoni u f’dak nazzjonali sabiex jassistu liċ-ċittadini u lin-negozji fl-attivitajiet transfruntiera tagħhom. Huwa importanti li dawk is-servizzi, inklużi s-servizzi kollha ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi eżistenti stabbiliti fil-livell tal-Unjoni, bħaċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi, il-Pariri tal-Ewropa Tiegħek, SOLVIT, il-helpdesk għad-Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali, Europe Direct u n-Netwerk Enterprise Europe, jifformaw parti mill-gateway sabiex ikun żgurat li l-utenti potenzjali kollha jkunu jistgħu jsibuhom. Is-servizzi elenkati fl-Anness III kienu stabbiliti permezz ta’ atti vinkolanti tal-Unjoni filwaqt li servizzi oħrajn joperaw fuq bażi volontarja. Servizzi stabbiliti minn atti vinkolanti tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu marbutin bir-rekwiżiti tal-kwalità stabbiliti f’dan ir-Regolament. Servizzi operati fuq bażi volontarja jenħtieġ li jikkonformaw ma’ dawk ir-rekwiżiti tal-kwalità jekk l-intenzjoni hija li tagħmilhom aċċessibbli mill-gateway. L-għan u n-natura ta’ dawk is-servizzi, l-arranġament ta’ governanza tagħhom, l-iskadenzi eżistenti, u l-bażi volontarja, kuntrattwali jew oħra li joperaw abbażi tagħha jenħtieġ li ma jiġux mibdula minn dan ir-Regolament. Pereżempju, meta l-assistenza li jipprovdu hija ta’ natura informali, dan ir-Regolament jenħtieġ li ma jkollux l-effett li jibdel din l-assistenza f’konsulenza legali ta’ natura vinkolanti.

(32)

Barra minn hekk, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu jżidu lill-gateway servizzi oħrajn ta’ assistenza nazzjonali jew ta’ soluzzjoni tal-problemi pprovduti minn awtoritajiet kompetenti jew minn entitajiet privati jew semiprivati, jew korpi pubbliċi, bħal kmamar tal-kummerċ jew servizzi ta’ assistenza mhux governattivi għaċ-ċittadini, taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament. Fil-prinċipju, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu responsabbli biex jgħinu liċ-ċittadini u lin-negozji fi kwalunkwe problema li jkollhom rigward ir-regoli applikabbli u l-proċeduri li ma jistgħux ikunu indirizzati għal kollox mis-servizzi online. Madankollu, f’oqsma speċjalizzati ħafna u fejn is-servizz ipprovdut minn korpi privati jew semiprivati jissodisfa l-ħtiġijiet tal-utenti, l-Istati Membri jistgħu jipproponu lill-Kummissjoni biex hija tinkludi dawn is-servizzi fil-gateway, dment li dawk is-servizzi jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha stabbiliti f’dan ir-Regolament u ma jidduplikawx is-servizzi ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi li jkunu diġà inklużi.

(33)

Biex jassisti lill-utenti jidentifikaw is-servizz xieraq, dan ir-Regolament jenħtieġ li jipprovdi faċilità għas-sejbien ta’ servizzi ta’ assistenza li awtomatikament tiggwida lill-utenti lejn is-servizz it-tajjeb.

(34)

Il-konformità ma’ lista minima ta’ rekwiżiti tal-kwalità hija essenzjali għas-suċċess tal-gateway sabiex ikun żgurat li l-għoti ta’ informazzjoni jew servizzi huwa affidabbli, peress li nkella, il-kredibbiltà tal-gateway inġenerali tiġi mminata serjament. L-objettiv sovrastanti tal-konformità huwa li jiġi żgurat li l-informazzjoni jew is-servizz jiġu ppreżentati b’mod ċar u faċli għall-utent. Hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jiddeterminaw kif l-informazzjoni tiġi ppreżentata matul il-vjaġġ tal-utent sabiex jintlaħaq dan l-objettiv. Pereżempju, filwaqt li huwa utli għall-utenti li jkunu infurmati, qabel it-tnedija ta’ proċedura, dwar il-mezzi ġeneralment disponibbli ta’ rimedju meta proċedura tagħtia riżultat negattiv, huwa ħafna aktar faċli għall-utent biex jipprovdu kwalunkwe informazzjoni speċifika dwar passi possibbli li għandhom jittieħdu f’każ bħal dan fi tmiem il-proċedura.

(35)

L-aċċessibbiltà tal-informazzjoni għall-utenti transfruntiera tista’ tittejjeb b’mod sostanzjali meta l-informazzjoni tkun disponibbli f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni li ġeneralment tinftiehem mill-akbar għadd possibbli ta’ utenti transfruntiera. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, din il-lingwa jenħtieġ li tkun il-lingwa barranija l-iktar studjata mill-utenti madwar l-Unjoni, iżda f’xi każijiet speċifiċi, b’mod aktar partikolari fil-każ ta’ informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fil-livell lokali minn muniċipalitajiet żgħar qrib il-fruntiera ta’ Stat Membru, l-iktar lingwa adattata tista’ tkun użata bħala l-ewwel lingwa minn utenti transfruntiera fl-Istati Membri ġirien. It-traduzzjoni mil-lingwa jew mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat f’din il-lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni jenħtieġ li tirrifletti perfettament il-kontenut tal-informazzjoni pprovduta fil-lingwa jew fil-lingwi nazzjonali. It-traduzzjoni tista’ tiġi limitata għall-informazzjoni li jeħtieġu l-utenti sabiex jifhmu r-regoli u r-rekwiżiti bażiċi li japplikaw għas-sitwazzjoni tagħhom. Filwaqt li l-Istati Membri jenħtieġ li jiġu mħeġġa jittraduċu kemm jista’ jkun informazzjoni f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni li hija ġeneralment mifhuma mill-akbar għadd possibbli ta’ utenti transfruntiera, il-volum ta’ informazzjoni li għandu jiġi tradott skont dan ir-Regolament se jiddependi fuq ir-riżorsi finanzjarji disponibbli għal dan l-għan, b’mod partikolari dawk mill-baġit tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel l-arranġamenti xierqa biex tiżgura t-twassil effiċjenti tat-traduzzjonijiet lill-Istati Membri fuq talba tagħhom. Il-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway jenħtieġ li jiddiskuti u jipprovdi gwida dwar il-lingwa jew il-lingwi uffiċjali tal-Unjoni li minnhom tali informazzjoni jenħtieġ li tiġi tradotta.

(36)

Skont id-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16), l-Istati Membri huma meħtieġa jiżguraw li s-siti web tal-korpi pubbliċi tagħhom jkunu aċċessibbli skont il-prinċipji ta’ perċezzjoni, operabbiltà, komprensibbiltà u robustezza u li jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti f’dik id-Direttiva. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw konformità mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità, b’mod partikolari l-Artikoli 9 u 21 tagħha, u, sabiex iħeġġu l-aċċess għall-informazzjoni għal persuni b’diżabilità intellettwali, jenħtieġ li jiġu pprovduti kemm jista’ jkun skont il- prinċipju ta’ proporzjonalità’ alternattivi f’lingwaġġ li jinqara faċilment. L-Istati Membri, billi jirratifikaw, u l-Unjoni, billi tikkonkludi, (17) dik il-Konvenzjoni, impenjaw ruħhom li jieħdu miżuri xierqa biex jiżguraw l-aċċess għall-persuni b’diżabilità, fuq bażi ugwali ma’ ħaddieħor, għal teknoloġiji u sistemi ġodda tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, inkluż l-Internet, billi jiffaċilitaw l-aċċess għall-informazzjoni għal persuni b’diżabilità intellettwali, u jipprovdu alternattivi f’lingwaġġ li jinqara faċilment kemm jista’ jkun u b’mod proporzjonat.

(37)

Id-Direttiva (UE) 2016/2102 ma tapplikax għal siti web u applikazzjonijiet mobbli tal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni, iżda l-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura li l-interfaċċa komuni tal-utent u s-siti web taħt ir-responsabbiltà tagħha li għandhom ikunu inklużi fil-gateway ikunu aċċessibbli għall-persuni b’diżabilità, jiġifieri li jkunu perċepibbli, operattivi, li jinftiehmu u robusti. Il-perċezzjoni tfisser li l-informazzjoni u l-komponenti komunital-interfaċċa tal-utent jeħtieġu jkunu preżentabbli għall-utenti f’diversi modi li jistgħu jipperċepixxu; l-operabbiltà tfisser li l-komponenti komuni tal-interfaċċa tal-utenti u n-navigazzjoni jeħtieġu jkunu operabbli; il-fehim tfisser li dik l-informazzjoni u t-tħaddim ta’ interfaċċa komuni tal-utent jeħtieġu jkunu jinftiehmu; u r-robustezza tfisser li l-kontenut jeħtieġ ikun b’saħħtu biżżejjed li jkun jista’ jiġi interpretat b’mod affidabbli permezz ta’ varjetà kbira ta’ aġenti għall-utenti, inklużi teknoloġiji ta’ assistenza. Fir-rigward tat-termini perċepibbli, operattivi, li jinftiehmu u robusti, il-Kummissjoni hija mħeġġa tikkonforma mal-istandards armonizzati rilevanti.

(38)

Sabiex jiġi ffaċilitat il-ħlas ta’ tariffi rikjest bħala parti minn proċeduri online jew għall-għoti ta’ servizzi ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi, l-utenti transfruntiera jenħtieġ li jkunu jistgħu jużaw trasferimenti ta’ kreditu jew debiti diretti kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament u tal-Kunsill (18) jew mezzi oħrajn ta’ ħlas transfruntier li ġeneralment jintużaw, inklużi karti ta’ debitu jew ta’ kreditu.

(39)

Ikun siewi li l-utenti jkunu infurmati dwar iż-żmien mistenni li proċedura tista’ tieħu. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkunu infurmati l-utenti dwar l-iskadenzi applikabbli jew arranġamenti ta’ approvazzjoni taċita jew ta’ silenzju amministrattiv, jekk dawn ma jkunux applikabbli, tal-inqas iż-żmien medju, approssimattiv jew indikattiv, li normalment tieħu l-proċedura inkwistjoni. Dawn l-approssimazzjonijiet jew indikazzjonijiet jenħtieġ li unikament jgħinu lill-utenti meta jippjanaw l-attivitajiet tagħhom jew kwalunkwe pass amministrattiv sussegwenti u jenħtieġ li ma jkollhom l-ebda effett legali.

(40)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jipprevedi wkoll il-verifika tal-evidenza pprovduta mill-utenti fil-format elettroniku, fejn dik l-evidenza tiġi ppreżentata mingħajr siġill elettroniku jew ċertifikazzjoni mill-awtorità kompetenti emittenti, jew fejn l-għodda teknika stabbilita minn dan ir-Regolament jew sistema oħra li tippermetti l-iskambju dirett jew il-verifika ta’ evidenza bejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri differenti ma jkunux disponibbli. Għal dawn il-każijiet, dan ir-Regolament jenħtieġ li jipprovdi mekkaniżmu effettiv għal kooperazzjoni amministrattiva fost l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri bbażat fuq is-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”) stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19). F’dawn il-każijiet, id-deċiżjoni ta’ awtorità kompetenti li tuża l-IMI jenħtieġ li tkun volontarja, iżda ladarba dik l-awtorita’ tkun ippreżentat talba għal informazzjoni jew kooperazzjoni permezz tal-IMI, l-awtorità kompetenti li tirċievi t-talba jenħtieġ li tkun obbligata tikkoopera u tipprovdi risposta. It-talba tista’ tintbagħat permezz tal-IMI kemm lill-awtorità kompetenti li tipprovdi l-evidenza jew lill-awtorità ċentrali li għandha tiġi ddeżinjata mill-Istati Membri f’konformità mar-regoli amministrattivi proprji tagħhom. Sabiex tiġi evitata duplikazzjoni bla bżonn u peress li r-Regolament (UE) 2016/1191 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20) ikopri parti mill-evidenza rilevanti għall-proċeduri koperti minn dan ir-Regolament, l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni għall-IMI stabbiliti fir-Regolament (UE) 2016/1191 jistgħu jintużaw ukoll għall-finijiet ta’ evidenza oħra rikjesta fi proċeduri koperti minn dan ir-Regolament. Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 jenħtieġ li jkun emendat sabiex jippermetti lill-korpi, lill-uffiċċji jew lill-aġenziji tal-Unjoni jsiru atturi fi ħdan l-IMI.

(41)

Is-servizzi online ipprovduti mill-awtoritajiet kompetenti huma kruċjali biex tiżdied il-kwalità u s-sigurtà tas-servizzi mogħtija liċ-ċittadini u lin-negozji. L-amministrazzjonijiet pubbliċi fl-Istati Membri aktar ma jmur qegħdin jaħdmu lejn l-użu mill-ġdid tad-data u ma għadhomx jeħtieġu li ċ-ċittadini u n-negozji jipprovdu l-istess informazzjoni diversi drabi. L-użu mill-ġdid tad-data jenħtieġ li jkun iffaċilitat għall-utenti transfruntiera biex jonqos il-piż addizzjonali.

(42)

Sabiex tippermetti l-iskambju transfruntier legali tal-evidenza u tal-informazzjoni permezz tal-applikazzjoni fl-Unjoni kollha tal-prinċipju ta’ “darba biss”, l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tal-prinċipju ta’ “darba biss”jenħtieġ li tikkonforma mar-regoli applikabbli kollha dwar il-protezzjoni tad-data, inklużi l-prinċipji ta’ minimizzazzjoni tad-data, il-preċiżjoni, il-limitazzjoni tal-ħżin, l-integrità u l-kunfidenzjalità, in-neċessità, il-proporzjonalità u l-limitazzjoni tal-iskop. Jenħtieġ ukoll li l-implementazzjoni tiegħu tikkonforma kompletament mal-prinċipji ta’ sigurtà u ta’ privatezza fid-disinn, u jenħtieġ ukoll li jirrispetta d-drittijiet fundamentali tal-individwi, inklużi dawk relatati mas-sens ta’ ġustizzja u t-trasparenza.

(43)

L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-utenti tal-proċeduri jiġu pprovduti b’informazzjoni ċara dwar kif id-data personali relatata magħhom se tiġi pproċessata skont l-Artikoli 13 u 14 tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21) u l-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament (UE) 2018/1725 (22).

(44)

Sabiex ikompli jiġi ffaċilitat l-użu ta’ proċeduri online, dan ir-Regolament jenħtieġ li jipprovdi l-bażi għall-ħolqien u l-użu ta’ sistema teknika kompletament operattiva u sikura għall-iskambju transfruntier awtomatizzat ta’ evidenza bejn l-atturi involuti fil-proċedura, fejn dan jiġi mitlub b’mod espliċitu miċ-ċittadini u tan-negozji. Meta l-iskambju ta’ evidenza jinkludi data personali, it-talba jenħtieġ li titqies bħala waħda espliċita jekk ikun fiha indikazzjoni mogħtija b’mod ħieles, speċifika, informata u mhux ambigwa tax-xewqat tal-individwu li jiskambja d-data personali rilevanti, permezz ta’ dikjarazzjoni jew ta’ azzjoni affermattiva. Jekk l-utent ma jkunx il-persuna kkonċernata mid-data, il-proċedura online jenħtieġ li ma taffettwax id-drittijiet tiegħu jew tagħha kif imsemmi fir-Regolament (UE) 2016/679. L-applikazzjoni transfruntiera tal-prinċipju ta’ “darba biss” jenħtieġ li twassal għall-fatt li ċ-ċittadini u n-negozji ma jkollhomx għalfejn jipprovdu l-istess data lill-awtoritajiet pubbliċi aktar minn darba, u li jenħtieġ li jkun possibbli li dik id-data tintuża wkoll fuq it-talba tal-utent għall-finijiet tat-tlestija ta’ proċeduri online transfruntiera li jinvolvu utenti transfruntiera. Għall-awtorità kompetenti emittenti, l-obbligu li tintuża sistema teknika għall-iskambju awtomatizzat ta’ evidenza bejn Stati Membri differenti jenħtieġ li japplika biss meta l-awtoritajiet joħorġu b’mod legali, fl-Istat Membru tagħhom stess, evidenza f’format elettroniku li jrendi possibbli tali skambju awtomatizzat.

(45)

Kwalunkwe skambju transfruntier ta’ evidenza jenħtieġ li jkollu bażi legali xierqa bħad-Direttiva 2005/36/KE, 2006/123/KE, 2014/24/UE jew 2014/25/UE jew għall-proċeduri elenkati fl-Anness II, liġi tal-Unjoni jew nazzjonali applikabbli oħra.

(46)

Huwa xieraq li dan ir-Regolament jistabbilixxi, bħala regola ġenerali, li l-iskambju transfruntier awtomatizzat ta’ evidenza jseħħ fuq it-talba espliċita tal-utent. Madankollu, dan ir-rekwiżit jenħtieġ li ma japplikax fejn il-liġi rilevanti tal-Unjoni jew nazzjonali tippermetti l-iskambju transfruntier awtomatizzat ta’ data mingħajr talba espliċita tal-utent.

(47)

Jenħtieġ li l-użu ta’ sistema teknika stabbilita permezz ta’ dan ir-Regolament jibqa’ volontarju u l-utent jenħtieġ li jibqa’ liberu li jippreżenta evidenza b’mezzi oħra barra mis-sistema teknika. L-utent jenħtieġ li jkollu l-possibbiltà li jara l-evidenza u d-dritt li jagħżel li ma jkomplix bl-iskambju tal-evidenza f’każijiet li fihom l-utent, wara li jkun ra l-evidenza li se tkun skambjata, jiskopri li l-informazzjoni mhijiex preċiża, mhijiex aġġornata, jew tmur lil hinn minn dak li hu meħtieġ għall-proċedura inkwistjoni. Id-data inkluża fil-previżjoni jenħtieġ li ma tibqax miżmuma għal perjodu itwal ta’ żmien milli huwa teknikament meħtieġ.

(48)

Is-sistema teknika sigura li jenħtieġ li tiġi stabbilita sabiex tippermetti l-iskambju ta’ evidenza skont dan ir-Regolament jenħtieġ li tagħti wkoll lill-awtoritajiet kompetenti rikjedenti ċ-ċertezza li l-evidenza ġiet ippreżentata mill-awtorità emittenti t-tajba. Qabel ma taċċetta l-informazzjoni pprovduta minn utent fil-kuntest ta’ proċedura, l-awtorità kompetenti jenħtieġ li tkun kapaċi tivverifika l-informazzjoni fejn din toħloq dubji, u li tikkonkludi li hija eżatta.

(49)

Jeżistu għadd ta’ elementi kostitwenti li joffru kapaċitajiet bażiċi li jistgħu jintużaw biex tiġi stabbilita s-sistema teknika, bħall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, stabbilita permezz tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23), u l-elementi kostitwenti tal-eDelivery u tal-eID li jiffurmaw parti minn dik il-faċilità. Dawk l-elementi kostitwenti jikkonsistu minn speċifikazzjonijiet tekniċi, kampjun ta’ software u servizzi ta’ sostenn, u għandhom l-għan li jiżguraw l-interoperabbiltà fost is-sistemi tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) eżistenti fi Stati Membri differenti sabiex iċ-ċittadini, in-negozji u l-amministrazzjonijiet, kull fejn ikunu fl-Unjoni, ikunu jistgħu jibbenefikaw minn servizzi pubbliċi diġitali mingħajr xkiel.

(50)

Is-sistema teknika stabbilita permezz ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ li tkun disponibbli minbarra sistemi oħrajn li jipprovdu mekkaniżmi għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet, bħall-IMI, u jenħtieġ li ma taffettwax lil sistemi oħrajn, inkluż is-sistema prevista fir-Regolament (KE) Nru 987/2009, id-Dokument Ewropew Uniku għall-Akkwist, skont id-Direttiva 2014/24/UE, l-Iskambju Elettroniku ta’ Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali, skont ir-Regolament (KE) Nru 987/2009, il-Karta Professjonali Ewropea, skont id-Direttiva 2005/36/KE, l-interkonnessjoni ta’ reġistri nazzjonali u l-interkonnessjoni ta’ reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpaniji, skont id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (24), u l-interkonnessjoni tar-reġistri tal-insolvenza, taħt ir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (25).

(51)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ sistema teknika li tippermetti l-iskambju awtomatizzat ta’ evidenza, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sabiex din tistabbilixxi, b’mod partikolari l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operattivi ta’ sistema għall-ipproċessar ta’ talba tal-utent għall-iskambju ta’ evidenza u għat-trasferiment ta’ tali evidenza, kif ukoll sabiex tistabbilixxi r-regoli meħtieġa biex tiġi żgurata l-integrità u l-kunfidenzjalità tat-trasferiment. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (26).

(52)

Bil-ħsieb li jiġi żgurat li s-sistema teknika tipprovdi livell għoli ta’ sigurta’ fl-applikazzjoni transfruntiera tal-prinċipju ta’ “darba biss”, il-Kummissjoni jenħtieġ, meta jiġu adottati atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu l-ispeċifikazzjonijiet ta’ din is-sistema teknika, li tikkunsidra l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi mfassla mill-organizzazzjonijiet u l-entitajiet ta’ standardizzazzjoni Ewropej u internazzjonali, partikolarment il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN), l-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni (ETSI), l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO) u l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (UIT), kif ukoll l-istandards ta’ sigurta’ msemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) 2016/679 u fl-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) 2018/1725.

(53)

Meta jkun neċessarju, sabiex jiġu żgurati l-iżvilupp, id-disponibbiltà, il-manutenzjoni, is-superviżjoni, il-monitoraġġ u l-ġestjoni tas-sigurtà tal-partijiet tas-sistema teknika li għalija l-Kummissjoni hija responsabbli, il-Kummissjoni jenħtieġ li titlob il-parir tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

(54)

L-awtoritajiet kompetenti u l-Kummissjoni jenħtieġ li jiżguraw li l-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi li għalihom huma responsabbli jikkonformaw mal-kriterji tal-kwalita’. Il-koordinaturi nazzjonali maħtura skont dan ir-Regolament u l-Kummissjoni jenħtieġ li, f’intervalli regolari, jissorveljaw il-konformità mal-kriterji tal-kwalità u tas-sigurtà fil-livell nazzjonali u Ewropew rispettivament, u jindirizzaw kwalunkwe problema li titfaċċa. Barra minn hekk, il-koordinaturi nazzjonali jenħtieġ li jassistu lill-Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-funzjonament tas-sistema teknika li tippermetti skambju ta’ evidenza transfruntier. Dan ir-Regolament jenħtieġ li jipprovdi lill-Kummissjoni firxa ta’ mezzi sabiex tindirizza kull deterjorament fil-kwalità tas-servizzi offruti mill-gateway, skont is-serjetà u l-persistenza ta’ dan id-deterjorament, li jinvolvu, fejn meħtieġ, il-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway. Dan jenħtieġ li ma jippreġudikax ir-responsabbiltà ġenerali tal-Kummissjoni rigward il-monitoraġġ tal-konformità ma’ dan ir-Regolament.

(55)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jispeċifika l-funzjonalitajiet ewlenin tal-għodod tekniċi li jappoġġjaw il-funzjonament tal-gateway, b’mod partikolari l-interfaċċa komuni tal-utent, ir-repożitorju għal-links, u l-faċilità ta’ sejbien tas-servizzi ta’ assistenza komuni. L-interfaċċa komuni tal-utent jenħtieġ li tiżgura li l-utenti jkunu jistgħu jsibu l-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi fuq is-siti web fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni. L-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li jkollhom l-għan li jipprovdu links għal sors uniku tal-informazzjoni meħtieġa għall-gateway sabiex tiġi evitata konfużjoni fost l-utenti minħabba d-diversi sorsi jew li jidduplikaw l-istess informazzjoni b’mod sħiħ jew parzjali. Dan jenħtieġ li ma jeskludix il-possibbilita’ li jiġu pprovduti links għall-istess informazzjoni offruta minn awtoritajiet kompetenti lokali jew reġjonali fir-rigward ta’ żoni ġeografiċi differenti. Dan jenħtieġ li ma jimpedix lanqas xi duplikazzjoni ta’ informazzjoni fejn din tkun inevitabbli jew mixtieqa, pereżempju meta xi drittijiet, obbligi u regoli tal-Unjoni jkunu ripetuti jew deskritti fuq il-paġni web nazzjonali biex titjieb il-faċilità tal-użu. Sabiex jitnaqqas l-intervent mill-bniedem fl-aġġornament tal-links li għandhom jintużaw mill-interfaċċa komuni tal-utent, meta jkun teknikament possibbli, jenħtieġ li tiġi stabbilita konnessjoni diretta bejn is-sistemi tekniċi rilevanti tal-Istati Membri u r-repożitorju għal-links. L-għodod komuni ta’ appoġġ tal-ICT jistgħu jużaw il-Vokabularju Bażiku tas-Servizzi Pubbliċi (CPSV) biex jiffaċilitaw l-interoperabbiltà mal-katalgi u s-semantika tas-servizzi fil-livell nazzjonali. L-Istati Membri jenħtieġ li jiġu mħeġġa jużaw il-Vokabularju Bażiku tas-Servizzi Pubbliċi (CPSV), iżda huma liberi li jiddeċiedu li jużaw soluzzjonijiet nazzjonali. L-informazzjoni inkluża fir-repożitorju għal-links jenħtieġ li ssir disponibbli għall-pubbliku f’format ta’ data miftuħa, ta’ użu komuni u li tinqara minn magna, pereżempju minn interfaċċi għall-ipprogrammar tal-applikazzjonijiet (APIs), biex tkun tista’ tintuża mill-ġdid.

(56)

Il-faċilità ta’ tiftix tal-interfaċċa komuni tal-utent jenħtieġ li twassal lill-utenti għall-informazzjoni li jkollhom bżonn kull fejn tkun fis-siti web tal-Unjoni jew fil-livell nazzjonali. Barra minn hekk, bħala mod alternattiv biex jiggwida lill-utenti għall-informazzjoni utli, se jibqa’ jkun ta’ għajnuna li jinħolqu links bejn siti web jew paġni web eżistenti u komplementari, li jiġu ssimplifikati u li jingħaqdu kemm jista’ jkun, u li jinħolqu links bejn paġni web u siti web fuq livell tal-Unjoni u nazzjonali li jipprovdu aċċess għal servizzi u informazzjoni online.

(57)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jispeċifika wkoll ir-rekwiżiti ta’ kwalità għall-interfaċċa komuni tal-utent. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura li l-interfaċċa komuni tal-utent tkun konformi ma’ dawk ir-rekwiżiti, u l-interfaċċa jenħtieġ b’mod partikolari tkun disponibbli u aċċessibbli online permezz ta’ diversi mezzi, kif ukoll tkun faċli biex tintuża.

(58)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet tekniċi li jappoġġjaw lill-gateway, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sabiex din tistabbilixxi, meta jkun neċessarju, l-istandards applikabbli u rekwiżiti ta’ interoperabbiltà sabiex ikun iktar faċli li tinstab l-informazzjoni dwar ir-regoli u l-obbligi, dwar proċeduri u dwar servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi li għalihom l-Istati Membri u l-Kummissjoni huma responsabbli. Dawn is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(59)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jalloka wkoll b’mod ċar ir-responsabbiltà għall-iżvilupp, id-disponibbiltà, il-manutenzjoni u s-sigurtà tal-applikazzjonijiet tal-ICT li jappoġġjaw lill-gateway bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Bħala parti mill-kompiti ta’ manutenzjoni tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li b’mod regolari jimmonitorjaw il-funzjonament xieraq ta’ dawk l-applikazzjonijiet tal-ICT.

(60)

Sabiex jiġi żviluppat il-potenzjal sħiħ tal-oqsma differenti ta’ informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi li jenħtieġ li jkunu inklużi fil-gateway, jenħtieġ li jittejjeb ħafna aktar l-għarfien tal-udjenzi fil-mira dwar l-eżistenza u l-operat tagħhom. L-inklużjoni tagħhom fil-gateway jenħtieġ li tagħmilha ħafna aktar faċli għall-utenti li jsibu l-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi li huma jeħtieġu, anki meta ma jkunux familjari magħhom. Barra minn hekk, se jkunu meħtieġa attivitajiet promozzjonali kkoordinati biex jiżguraw li ċ-ċittadini u n-negozji madwar l-Unjoni jsiru jafu bl-eżistenza tal-gateway u l-vantaġġi li joffri. Tali attivitajiet ta’ promozzjoni jenħtieġ li jinkludu l-ottimizzazzjoni tal-magni tat-tiftix u azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni online oħrajn, peress li huma l-aktar kosteffettivi u għandhom il-potenzjal li jilħqu l-akbar udjenza destinatarja possibbli. Għal effiċjenza massima, dawk l-attivitajiet ta’ promozzjoni jenħtieġ li jkunu kkoordinati fil-qafas tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway u l-Istati Membri jenħtieġ li jaġġustaw l-isforzi promozzjonali tagħhom sabiex ikun hemm referenza komuni għall-marka f’kull kuntest rilevanti, bil-possibbiltà li jirreklamaw il-gateway ma’ inizjattivi nazzjonali.

(61)

L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu mħeġġa jippromwovu l-gateway billi jinkludu l-logo tagħha u l-links għaliha fil-paġni web rilevanti kollha li għalihom huma responsabbli.

(62)

L-isem li l-gateway għandu jkun magħruf bih u rreklamat mal-pubbliku inġenerali jenħtieġ li jkun “Your Europe”. L-interfaċċa komuni tal-utent jenħtieġ li tkun prominenti u li tinstab faċilment, partikolarment fil-paġni web rilevanti tal-Unjoni u f’dawk nazzjonali. Il-logo tal-gateway jenħtieġ li jkun viżibbli fil-paġni web rilevanti tal-Unjoni u f’dawk nazzjonali.

(63)

Sabiex tinkiseb informazzjoni adegwata għall-kejl u t-titjib tal-prestazzjoni tal-gateway, dan ir-Regolament jenħtieġ li jirrikjedi lill-awtoritajiet kompetenti u lill-Kummissjoni biex jiġbru u janalizzaw id-data relatata mal-użu tad-diversi oqsma ta’ informazzjoni, proċeduri u servizzi offruti mill-gateway. Il-ġbir ta’ statistika dwar l-utenti, bħad-data relatata mal-għadd ta’ żjarat f’paġni web speċifiċi, l-għadd ta’ utenti fi ħdan Stat Membru meta mqabbel mal-għadd ta’ utenti minn Stati Membri oħra, it-termini użati għat-tiftix, il-paġni web l-aktar miżjura, il-paġni web ta’ riferiment, jew l-għadd, l-oriġini u s-suġġett tat-talbiet għall-assistenza, jenħtieġ li jtejjeb il-ħidma tal-gateway billi jgħin fl-identifikazzjoni tal-udjenza, fl-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ promozzjoni u fit-titjib tal-kwalità tas-servizzi offruti. Il-ġbir ta’ tali data jenħtieġ li jqis il-Valutazzjoni Komparattiva annwali tal-gvern elettroniku li tagħmel il-Kummissjoni sabiex tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni.

(64)

Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi regoli uniformi dwar il-metodu ta’ ġbir u skambju ta’ statistika dwar l-utenti. Dawn is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(65)

Il-kwalità tal-gateway tiddependi fuq il-kwalità tas-servizzi tal-Unjoni u nazzjonali pprovduti permezz tal-gateway. Ghalhekk, il-kwalità tal-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi disponibbli mill-gateway jenħtieġ li tkun ukoll immonitorjata b’mod regolari permezz ta’ għodda għall-feedback mill-utenti li titlob lill-utenti jivvalutaw u jagħtu feedback dwar il-kopertura u l-kwalità tal-informazzjoni, il-proċedura jew is-servizz ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi li użaw. Dan il-feedback jenħtieġ li jinġabar f’għodda komuni li għaliha l-Kummissjoni, l-awtoritajiet kompetenti u l-koordinaturi nazzjonali jenħtieġ li jkollhom aċċess. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament b’konnessjoni mal-funzjonalitajiet komuni ta’ għodod għall-feedback mill-utenti u l-arranġamenti dettaljati għall-ġbir u l-kondiviżjoni tal-feedback tal-utenti. Dawn is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tippubblika, f’forma anonima, ħarsiet ġenerali fil-qosor online tal-problemi li joħorġu mill-informazzjoni miġbura, l-istatistika ewlenija dwar l-utenti u l-feedback ewlieni tal-utenti miġbura skont dan ir-Regolament.

(66)

Barra minn hekk, il-gateway jenħtieġ li tinkludi għodda għal feedback li tippermetti lill-utenti jinnotifikaw, b’mod volontarju u anonimu, kwalunkwe problema u diffikultà li jiltaqgħu magħha waqt li jeżerċitaw id-drittijiet tas-suq intern tagħhom. Din l-għodda jenħtieġ li titqies biss bħala kumplimentari għall-mekkaniżmi ta’ indirizzar tal-ilmenti, peress li ma tistax toffri tweġibiet personalizzati lill-utenti. L-input li jidħol jenħtieġ li jkun ikkombinat ma’ informazzjoni aggregata mis-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi dwar il-każijiet li jkunu ttrattaw sabiex tinħareġ ħarsa ġenerali fuq is-suq intern kif perċepit mill-utenti u sabiex jiġu identifikati oqsma ta’ problemi għal azzjonijiet futuri possibbli biex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern. Dik il-ħarsa ġenerali jenħtieġ li tkun konnessa mal-għodod ta’ rapportar eżistenti, bħat-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Uniku.

(67)

Id-dritt tal-Istati Membri li jiddeċiedu min għandu jwettaq ir-rwol ta’ koordinatur nazzjonali jenħtieġ li ma jkunx affettwat minn dan ir-Regolament. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu kapaċi jaddattaw il-funzjonijiet u responsabbiltajiet tal-koordinaturi nazzjonali tagħhom fir-rigward tal-gateway għall-istrutturi amministrattivi interni tagħhom. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jaħtru koordinaturi nazzjonali addizzjonali biex iwettqu l-kompiti skont dan ir-Regolament waħidhom jew flimkien ma’ oħrajn, b’responsabbilta’ għal diviżjoni tal-amministrazzjoni jew reġjun ġeografiku, jew skont kriterji oħrajn. L-Istati Membri jenħtieġ li jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-identita’ tal-koordinatur nazzjonali uniku li jkunu ħatru għal kuntatti mal-Kummissjoni.

(68)

Jenħtieġ li jitwaqqaf grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway magħmul mill-koordinaturi nazzjonali u ppresedut mill-Kummissjoni bl-għan li tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, speċjalment bl-iskambju tal-aħjar prattiki u b’ħidma konġunta biex tittejjeb il-konsistenza tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni kif meħtieġ minn dan ir-Regolament. Il-ħidma tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway jenħtieġ li tqis l-objettivi stipulati fil-programm ta’ ħidma annwali, li l-Kummissjoni jenħtieġ li tippreżenta lilu għal konsiderazzjoni. Il-programm ta’ ħidma annwali jenħtieġ li jieħu l-forma ta’ linji gwida jew rakkomandazzjonijiet, li ma humiex vinkolanti fuq l-Istati Membri. Il-Kummissjoni, fuq talba tal-Parlament Ewropew, tista’ tiddeċiedi li tistieden lill-Parlament biex jibgħat esperti jattendu l-laqgħat tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway.

(69)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jiċċara liema partijiet tal-gateway għandhom jiġu ffinanzjati permezz tal-baġit tal-Unjoni u liema partijiet huma r-responsabbiltà tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tassisti lill-Istati Membri fl-identifikazzjoni ta’ elementi kostitwenti tal-ICT li jistgħu jintużaw mill-ġdid u finanzjament disponibbli permezz ta’ diversi fondi u programmi fil-livell tal-Unjoni li jistgħu jikkontribwixxu biex jiġu koperti l-ispejjeż ta’ adattamenti u żviluppi fl-ICT meħtieġa fil-livell nazzjonali biex jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament. Il-baġit meħtieġ għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun kompatibbli mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali applikabbli.

(70)

L-Istati Membri huma mħeġġa jikkoordinaw, jiskambjaw u jikkollaboraw aktar ma’ xulxin sabiex iżidu l-kapaċitajiet strateġiċi, operazzjonali, ta’ riċerka u żvilupp tagħhom fil-qasam taċ-ċibersigurtà, b’mod partikolari permezz tal-implimentazzjoni tas-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni, kif imsemmi fid-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27), biex issaħħu s-sigurtà u r-reżiljenza tal-amministrazzjoni u s-servizzi pubbliċi tagħhom. L-Istati Membri huma mħeġġa jżidu s-sigurtà tat-transazzjonijiet u jiżguraw livell suffiċjenti ta’ fiduċja fil-mezzi elettroniċi billi jużaw il-qafas eIDAS stabbilit permezz tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 u b’mod partikolari livelli adegwati ta’ assigurazzjoni. L-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri skont il-liġi tal-Unjoni biex jissalvagwardjaw iċ-ċibersigurtà u jipprevjenu frodi tal-identità jew forom oħra ta’ frodi.

(71)

Meta l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jinvolvu l-ipproċessar ta’ data personali, din jenħtieġ li titwettaq skont il-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali, b’mod partikolari r-Regolament (UE) 2016/679 u r-Regolament (UE) 2018/1725. Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (28) jenħtieġ li tapplika wkoll fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament. Kif previst fir-Regolament (UE) 2016/679, l-Istati Membri jistgħu jżommu fis-seħħ jew jintroduċu aktar kundizzjonijiet, inklużi limitazzjonijiet, fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data dwar is-saħħa, u jistgħu jipprovdu wkoll regoli aktar speċifiċi dwar l-ipproċessar tad-data personali tal-impjegati fil-kuntest tal-impjiegi.

(72)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jippromwovi u jiffaċilita s-simplifikazzjoni tal-arranġamenti ta’ governanza għas-servizzi koperti mill-gateway. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, teżamina mill-ġdid l-arranġamenti ta’ governanza eżistenti u tadattahom fejn neċessarju, sabiex jiġu evitati d-duplikazzjoni u l-ineffiċjenzi.

(73)

L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li jiżgura li l-utenti li joperaw fi Stati Membri oħrajn ikollhom aċċess online għal informazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali komprensiva, affidabbli, aċċessibbli u li tinftiehem dwar id-drittijiet, ir-regoli u l-obbligi, għal proċeduri online li huma għal kollox tranżazzjonali bejn il-fruntieri u għal servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi. Minħabba li dak l-għan ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jista’, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ dan ir-Regolament, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(74)

Sabiex l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżviluppaw u jimplimentaw l-għodod meħtieġa għall-finijiet ta’ implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li wħud mid-dispożizzjonijiet tiegħu japplikaw minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. L-awtoritajiet muniċipali jenħtieġ li jingħataw sa erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament sabiex jimplimentaw ir-rekwiżit li jagħtu informazzjoni dwar ir-regoli, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi li jaqgħu fil-kompetenza tagħhom. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar il-proċeduri li għandhom jiġu offruti kompletament online, l-aċċess transfruntier għal proċeduri online u s-sistema teknika għall-iskambju transfruntier awtomatizzat ta’ evidenza skont il-prinċipju ta’ “darba biss” jenħtieġ li jiġu implimentati sa mhux aktar tard minn ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(75)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u jenħtieġ li jiġi implimentat b’konformità ma’ dawn id-drittijiet u l-prinċipji.

(76)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f’konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (29) u ta l-opinjoni tiegħu fl-1 ta’ Awwissu 2017 (30).

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għal:

(a)

l-istabbiliment u l-operat ta’ gateway diġitali unika li tipprovdi liċ-ċittadini u lin-negozju aċċess faċli għal informazzjoni ta’ kwalità għolja, għal proċeduri effiċjenti u għal servizzi effettivi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi fir-rigward ir-regoli tal-Unjoni u dawk nazzjonali applikabbli għaċ-ċittadini u għan-negozji li jeżerċitaw jew għandhom il-ħsieb li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom mogħtija mil-liġi tal-Unjoni fil-qasam tas-suq intern, skont it-tifsira tal-Artikolu 26(2) tat-TFUE;

(b)

l-użu ta’ proċeduri minn utenti transfruntiera u l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ “darba biss” b’rabta mal-proċeduri elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament u l-proċeduri previsti fid-Direttivi 2005/36/KE, 2006/123/KE, 2014/24/UE u 2014/25/UE;

(c)

ir-rapportar dwar l-ostakli fis-suq intern ibbażat fuq il-ġbir ta’ feedback mingħand l-utenti u statistika mingħand is-servizzi koperti mill-gateway.

2.   Meta dan ir-Regolament ikollu kunflitt ma’ dispożizzjoni ta’ att ieħor tal-Unjoni li jirregola aspetti speċifiċi tas-suġġett kopert b’dan ir-Regolament, id-dispożizzjoni tal-att l-ieħor tal-Unjoni għandha tipprevali.

3.   Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa s-sustanza ta’, jew id-drittijiet mogħtija permezz ta’, kwalunkwe proċedura stipulata fil-livell tal-Unjoni jew dak nazzjonali fi kwalunkwe qasam irregolat minn dan ir-Regolament. Barra minn hekk, dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-miżuri meħuda skont il-liġi tal-Unjoni biex jissalvagwardjaw iċ-ċibersigurtà u jipprevjenu frodi.

Artikolu 2

Stabbiliment tal-gateway diġitali unika

1.   Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu gateway diġitali unika (“il-gateway”) skont dan ir-Regolament. Il-gateway għandha tikkonsisti minn interfaċċa komuni tal-utent ġestita mill-Kummissjoni (“l-interfaċċa komuni tal-utent”), li għandha tkun integrata fil-portal L-Ewropa Tiegħek u li għandha tagħti aċċess għall-paġni web tal-Unjoni u dawk nazzjonali rilevanti.

2.   Il-gateway għandha tipprovdi aċċess għal:

(a)

informazzjoni dwar id-drittijiet, l-obbligi u r-regoli stipulati fil-liġi tal-Unjoni u f’dik nazzjonali li japplikaw għall-utenti li jeżerċitaw, jew għandhom il-ħsieb li jeżerċitaw, id-drittijiet mogħtija lilhom mil-liġi tal-Unjoni fil-qasam tas-suq intern fl-oqsma elenkati fl-Anness I;

(b)

informazzjoni dwar proċeduri online u offline u links għal proċeduri online, inklużi proċeduri koperti permezz tal-Anness II, stabbiliti fil-livell tal-Unjoni u f’dak nazzjonali sabiex l-utenti jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet u jkunu jistgħu jikkonformaw mal-obbligi u r-regoli fil-qasam tas-suq intern fl-oqsma elenkati fl-Anness I;

(c)

informazzjoni dwar is-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi u links għalihom elenkati fl-Anness III jew imsemmija fl-Artikolu 7 b’mod li ċ-ċittadini u n-negozji jkunu jistgħu jirreferu għalihom f’każ li jkollhom mistoqsijiet jew problemi relatati mad-drittijiet, l-obbligi, ir-regoli jew il-proċeduri msemmija fil-punti (a) u (b) ta’ dan il-paragrafu.

3.   L-interfaċċa komuni tal-utent għandha tkun aċċessibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“utent” tfisser jew ċittadin tal-Unjoni, persuna fiżika residenti fi Stat Membru jew persuna ġuridika li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru, u li taċċessa l-informazzjoni, il-proċeduri jew is-servizzi ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi, imsemmija fl-Artikolu 2(2), permezz tal-gateway;

(2)

“utent transfruntier” tfisser utent f’sitwazzjoni li l-aspetti tagħha mhux kollha jinsabu fi ħdan Stat Membru wieħed;

(3)

“proċedura” tfisser sekwenza ta’ azzjonijiet li jridu jieħdu l-utenti sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti, jew sabiex jiksbu deċiżjoni mingħand awtorità kompetenti, sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom kif imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(2);

(4)

“awtorità kompetenti” tfisser kwalunkwe awtorità jew korp ta’ Stat Membru stabbilita f’livell nazzjonali, reġjonali jew lokali b’responsabbiltajiet speċifiċi relatati mal-informazzjoni, mal-proċeduri, mas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi koperti minn dan ir-Regolament;

(5)

“evidenza” tfisser kwalunkwe dokument jew data, inkluża reġistrazzjoni ta’ test jew ta’ ħoss, viżiva jew awdjoviżiva, irrispettivament mill-mezz użat, rikjesti minn awtorità kompetenti sabiex turi fatti jew konformità ma’ rekwiżiti proċedurali msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(2).

KAPITOLU II

SERVIZZI TAL-GATEWAY

Artikolu 4

Aċċess għall-informazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-utenti jkollhom aċċess faċli u online fuq il-paġni web nazzjonali tagħhom għal dawn li ġejjin:

(a)

informazzjoni dwar dawk id-drittijiet, l-obbligi u r-regoli msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(2) li ġejjin mil-liġi nazzjonali;

(b)

informazzjoni dwar dawk il-proċeduri msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(2) li huma stabbiliti fil-livell nazzjonali;

(c)

informazzjoni dwar dawk is-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(2) li huma pprovduti fil-livell nazzjonali.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-portal L-Ewropa Tiegħek jipprovdi lill-utenti aċċess online faċli għal dawn li ġejjin:

(a)

informazzjoni dwar dawk id-drittijiet, l-obbligi u r-regoli msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(2) li ġejjin mil-liġi tal-Unjoni;

(b)

informazzjoni dwar dawk il-proċeduri msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(2) li huma stabbiliti fil-livell tal-Unjoni;

(c)

informazzjoni dwar dawk is-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 2(2) li huma pprovduti fil-livell tal-Unjoni.

Artikolu 5

Aċċess għall-informazzjoni mhux inkluża fl-Anness I

1.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni jistgħu jipprovdu links għall-informazzjoni f’oqsma mhux elenkati fl-Anness I li hija offruta mill-awtoritajiet kompetenti, il-Kummissjoni jew il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, dment li din l-informazzjoni tkun fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-gateway kif definit fil-punt (a) tal-Artikolu 1(1) u tikkonforma mar-rekwiżiti tal-kwalità stabbiliti fl-Artikolu 9.

2.   Il-links għall-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu pprovduti skont l-Artikolu 19(2) u (3).

3.   Qabel ma tiġi attivata kwalunkwe link, il-Kummissjoni għandha tivverifika li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ġew issodisfati u tikkonsulta lill-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway.

Artikolu 6

Proċeduri li jridu jiġu offruti kompletament online

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-utenti jistgħu jaċċessaw u jiffinalizzaw kwalunkwe proċedura elenkata fl-Anness II kompletament online, dment li l-proċedura rilevanti tkun ġiet stabbilita fl-Istat Membru kkonċernat.

2.   Il-proċeduri, imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitqiesu bħala kompletament online meta:

(a)

l-identifikazzjoni tal-utenti, l-għoti ta’ informazzjoni u l-evidenza ta’ sostenn, il-firma u s-sottomissjoni finali jistgħu jsiru kollha b’mod elettroniku mill-bogħod, permezz ta’ kanal ta’ servizz li jippermetti lill-utenti jissodisfaw ir-rekwiżiti marbutin mal-proċedura b’mod strutturat u li jkun faċli għall-utent;

(b)

l-utenti jingħataw konferma tar-riċevuta awtomatika, sakemm l-eżitu tal-proċedura ma jingħatax minnufih:

(c)

l-eżitu tal-proċedura jingħata elettronikament, jew fejn tkun neċessarja għall-finijiet ta’ konformità mal-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali, jingħata b’mezzi fiżiċi; u

(d)

l-utenti jingħataw notifika elettronika tat-tlestija tal-proċedura.

3.   Meta, f’kazijiet eċċezzjonali ġġustifikati permezz ta’ raġunijiet prevalenti ta’ interess pubbliku fl-oqsma tas-sigurtà pubblika, is-saħħa pubblika jew il-ġlieda kontra l-frodi, l-objettiv imfittex ma jistax jinkiseb kompletament online, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-utent jiġi mitlub jidher personalment quddiem l-awtorità kompetenti bħala pass fil-proċedura. F’tali każijiet eċċezzjonali, l-Istati Membri għandhom jillimitaw il-preżenza fiżika għal dak li hu strettament meħtieġ u oġġettivament ġustifikat u għandhom jiżguraw li passi oħra tal-proċedura jistgħu jitwettqu kompletament online. L-Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw li r-rekwiżiti tal-preżenza fiżika ma jirriżultawx f’diskriminazzjoni kontra utenti transfruntiera.

4.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw u jispjegaw, permezz ta’ repożitorju komuni aċċessibbli lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, ir-raġunijiet li għalihom, u ċ-ċirkostanzi li fihom, tista’ tkun meħtieġa l-preżenza fiżika għall-passi proċedurali msemmija fil-paragrafu 3, u r-raġunijiet li għalihom, u ċ-ċirkostanzi li fihom, konsenja fiżika hija meħtieġa, kif imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2.

5.   Dan l-Artikolu ma għandux iżomm lill-Istati Membri milli joffru lill-utenti l-possibbiltà addizzjonali li jaċċessaw u jiffinalizzaw il-proċeduri msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(2) b’mezzi oħrajn minbarra kanal online, jew milli jikkuntattjaw lill-utenti direttament.

Artikolu 7

Aċċess għal servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi

1.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-utenti, inklużi l-utenti transfruntiera, ikollhom aċċess faċli u online permezz ta’ kanali differenti għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi fil-punt (c) tal-Artikolu 2(2).

2.   Il-koordinatur nazzjonali msemmija fl-Artikolu 28 u l-Kummissjoni jistgħu jipprovdu links għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi offruti mill-awtoritajiet kompetenti, il-Kummissjoni jew il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, minbarra dawk elenkati fl-Anness III, skont l-Artikolu 19(2) u (3), dment li tali servizzi jkunu konformi mar-rekwiżiti tal-kwalità stipulati fl-Artikoli 11 u 16.

3.   Fejn meħtieġ, biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-utenti, il-koordinatur nazzjonali jista’ jipproponi lill-Kummissjoni, li links għal servizzi ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi pprovduti minn entitajiet privati jew semiprivati jiġu inklużi fil-gateway, fejn dawk is-servizzi tagħhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

huma joffru informazzjoni jew assistenza fl-oqsma, u għall-finijiet, koperti minn dan ir-Regolament u jikkumplimentaw servizzi diġà inklużi fil-gateway;

(b)

huma offruti bla ħlas jew bi prezz li l-mikrointrapriżi, l-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ u ċ-ċittadini jifilħu jħallsu; u

(c)

huma jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 8, 11 u 16.

4.   Meta l-koordinatur nazzjonali jkun ippropona l-inklużjoni ta’ link skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, u jipprovdi din il-link skont l-Artikolu 19(3), il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk il-kundizzjonijiet fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu humiex issodisfati mis-servizz li jkun ser jiġi inkluż permezz tal-link, u jekk iva, għandha tattiva l-link.

Meta l-Kummissjoni ssib li l-kundizzjonijiet fil-paragrafu 3 ma jkunux issodisfati mis-servizz li jkun se jiġi inkluż, hija għandha tinforma lill-koordinatur nazzjonali dwar ir-raġunijiet biex ma tattivax il-link.

Artikolu 8

Rekwiżiti ta’ kwalità relatati mal-aċċessibbiltà għall-web

Il-Kummissjoni għandha tagħmel aktar aċċessibbli dawk s-siti web u l-paġni web tagħha li permezz tagħhom hija tagħti aċċess għall-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(2) u għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi msemmija fl-Artikolu 7, billi tagħmilhom perċepibbli, operattivi, komprensibbli, u robusti.

KAPITOLU III

REKWIŻITI TAL-KWALITÀ

TAQSIMA 1

Rekwiżiti tal-kwalità relatati mal-informazzjoni dwar id-drittijiet, l-obbligi u r-regoli, dwar il-proċeduri u dwar is-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi

Artikolu 9

Kwalità tal-informazzjoni dwar id-drittijiet, l-obbligi u r-regoli

1.   Meta l-Istati Membri u l-Kummissjoni jkunu responsabbli f’konformità mal-Artikolu 4 biex jiżguraw l-aċċess għall-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(2), huma għandhom jiżguraw li tali informazzjoni tkun konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

tkun faċli għall-utenti, u tippermetti lill-utenti sabiex b’mod faċli jsibu u jifhmu l-informazzjoni u jidentifikaw faċilment liema partijiet tal-informazzjoni jkunu rilevanti għas-sitwazzjoni partikolari tagħhom;

(b)

tkun eżatta u komprensiva biżżejjed biex tkopri l-informazzjoni li l-utenti jridu jkunu jafu sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom f’konformità sħiħa mar-regoli u l-obbligi applikabbli;

(c)

tinkludi referenzi, links għal atti legali, speċifikazzjonijiet tekniċi u linji gwida, fejn ikun rilevanti;

(d)

tinkludi l-isem tal-awtorità kompetenti jew tal-entità responsabbli mill-kontenut tal-informazzjoni;

(e)

tinkludi d-dettalji ta’ kuntatt ta’ kwalunkwe servizz ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi, bħal numru tat-telefon, indirizz tal-posta elettronika, formola għall-mistoqsijiet online jew kwalunkwe mezz ieħor ta’ komunikazzjoni elettronika użat b’mod komuni li jkun l-aktar adattat għat-tip ta’ servizz offrut u għall-udjenza fil-mira ta’ dan is-servizz;

(f)

tinkludi d-data tal-aħħar aġġornament tal-informazzjoni, jekk ikun hemm, jew fejn l-informazzjoni ma tkunx ġiet aġġornata, id-data ta’ pubblikazzjoni tal-informazzjoni;

(g)

tkun strutturata tajjeb u ppreżentata b’mod li l-utenti jistgħu jsibu malajr l-informazzjoni li jridu;

(h)

tinżamm aġġornata; u

(i)

tkun miktuba f’lingwaġġ ċar u sempliċi adattat għall-ħtiġijiet tal-utenti fil-mira.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu aċċessibbli f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tinftiehem b’mod ġenerali mill-akbar għadd possibbli ta’ utenti transfruntiera, skont l-Artikolu 12.

Artikolu 10

Kwalità tal-informazzjoni dwar il-proċeduri

1.   Għall-finijiet ta’ konformità mal-Artikolu 4, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li, qabel mal-utenti jkunu jridu jidentifikaw lilhom infushom qabel it-tnedija tal-proċedura, huma jkollhom aċċess għal spjegazzjoni li tkun komprensiva, ċara u faċli biżżejjed għall-utent tal-elementi li ġejjin, fejn applikabbli, tal-proċeduri msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(2):

(a)

il-passi relevanti tal-proċedura li għandhom jittieħdu mill-utent, inkluża kwalunkwe eċċezzjoni, skont l-Artikolu 6(3), għall-obbligu li l-Istati Membri joffru proċedura kompletament online;

(b)

l-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-proċedura, inklużi d-dettalji tal-kuntatt tagħha;

(c)

il-mezzi aċċettati ta’ awtentikazzjoni, identifikazzjoni u ffirmar għall-proċedura;

(d)

it-tip u l-format tal-evidenza li għandha tiġi ppreżentata;

(e)

il-mezzi ta’ rimedju jew appell li huma ġeneralment disponibbli f’każ ta’ tilwim mal-awtoritajiet kompetenti;

(f)

il-miżati applikabbli u l-metodu ta’ ħlas online;

(g)

kwalunkwe skadenza li għandha tiġi osservata mill-utent jew mill-awtorità kompetenti u fejn ma jkun hemm ebda skadenza, iż-żmien medju, approssimattiv jew indikattiv li l-awtorità kompetenti teħtieġ biex tlesti l-proċedura;

(h)

kwalunkwe regola li tikkonċerna nuqqas ta’ tweġiba mill-awtorità kompetenti u l-konsegwenza legali ta’ dan għall-utenti, inklużi l-approvazzjoni taċita jew arranġamenti ta’ silenzju amministrattiv;

(i)

kwalunkwe lingwa oħra li fiha tista’ titwettaq il-proċedura.

2.   Jekk ma jkunu jeżistu l-ebda approvazzjoni taċita, arranġamenti ta’ silenzju amministrattiv jew arranġamenti simili, l-awtoritajiet kompetenti għandhom, fejn applikabbli, jinformaw lill-utenti dwar kwalunkwe dewmien u dwar kwalunkwe estensjoni tal-iskadenzi jew dwar kwalunkwe konsegwenza tagħhom.

3.   Meta l-ispjegazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun diġà disponibbli għall-utenti li ma humiex transfruntiera, din tista’ tintuża jew terġa’ tintuża għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, dment li tkun tkopri wkoll is-sitwazzjoni tal-utenti transfruntiera, fejn applikabbli.

4.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-ispjegazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu aċċessibbli f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tinftiehem b’mod ġenerali mill-akbar għadd possibbli ta’ utenti transfruntiera, skont l-Artikolu 12.

Artikolu 11

Kwalità tal-informazzjoni dwar is-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi

1.   Għall-finijiet ta’ konformità mal-Artikolu 4, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li, qabel ma jressqu talba għal servizz kif imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 2(2), l-utenti jkollhom aċċess għal spjegazzjoni ċara u faċli għall-utent ta’ dan li ġej:

(a)

it-tip, l-iskop u r-riżultati mistennija mis-servizz offrut;

(b)

id-dettalji ta’ kuntatt tal-entitajiet responsabbli għas-servizz, bħal numru tat-telefon, indirizz tal-posta elettronika, formola għall-mistoqsijiet online jew kwalunkwe mezz ieħor ta’ komunikazzjoni elettronika użat b’mod komuni li jkun l-aktar adattat għat-tip ta’ servizz offrut u għall-udjenza fil-mira ta’ dan is-servizz;

(c)

fejn rilevanti, il-miżati applikabbli u l-metodu ta’ ħlas online;

(d)

kwalunkwe skadenza applikabbli li għandha tiġi rrispettata u, fejn ma jkunx hemm skadenzi, il-medja jew l-istima taż-żmien meħtieġ biex jitwassal is-servizz;

(e)

kwalunkwe lingwa oħra li fiha tista’ ssir it-talba u li tista’ tintuża f’kuntatti sussegwenti.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-ispjegazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu aċċessibbli f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tinftiehem b’mod ġenerali mill-akbar għadd possibbli ta’ utenti transfruntiera, skont l-Artikolu 12.

Artikolu 12

Traduzzjoni tal-informazzjoni

1.   Fejn Stat Membru ma jipprovdix l-informazzjoni, l-ispjegazzjonijiet u l-istruzzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 9, 10 u 11, u fil-punt (a) tal-Artikolu 13(2), f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tinftiehem b’mod ġenerali mill-akbar għadd possibbli ta’ utenti transfruntiera, dak l-Istat Membru għandu jitlob lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi traduzzjonijiet f’dik il-lingwa, fil-limiti tal-baġit tal-Unjoni disponibbli msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 32(1).

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-testi ppreżentati għat-traduzzjoni skont l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jkopru tal-inqas l-informazzjoni bażika fl-oqsma kollha elenkati fl-Anness I u li, fejn ikun hemm baġit tal-Unjoni suffiċjenti disponibbli, huma jkopru kwalunkwe informazzjoni, spjegazzjoni u struzzjoni ulterjuri msemmi fl-Artikoli 9, 10 u 11, u fil-punt (a) tal-Artikolu 13(2), filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet l-aktar importanti tal-utenti transfruntiera. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lir-repożitorju għal-links imsemmija fl-Artikolu 19 il-links għal dik l-informazzjoni tradotta.

3.   Il-lingwa msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun il-lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tkun l-aktar studjata bħala lingwa barranija mill-utenti madwar l-Unjoni. Eċċezzjonalment, meta l-informazzjoni, l-ispjegazzjonijiet jew l-istruzzjonijiet li jkunu jridu jiġu tradotti huma mistennija li jkunu ta’ interess predominanti għall-utenti transfruntiera li joriġinaw minn Stat Membru ieħor, il-lingwa msemmija fil-paragrafu 1 tista’ tkun il-lingwa uffiċjali tal-Unjoni użata bħala l-ewwel lingwa minn dawk l-utenti transfruntiera.

4.   Meta Stat Membru jitlob traduzzjoni f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni li ma tkunx il-lingwa l-aktar studjata bħala lingwa barranija mill-utenti madwar l-Unjoni, huwa għandu jipprovdi raġunijiet għat-talba tiegħu. Meta l-Kummissjoni tqis li l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 għall-għażla ta’ tali lingwa oħra ma jkunux issodisfati, hija tista’ tirrifjuta t-talba u għandha tinforma lill-Istat Membru bir-raġunijiet għal dan ir-rifjut.

TAQSIMA 2

Rekwiżiti relatati mal-proċeduri online

Artikolu 13

Aċċess transfruntier għal proċeduri online

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta proċedura msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(2) u stabbilita fil-livell nazzjonali, tista’ tiġi aċċessata u ffinalizzata online mill-utenti li ma humiex transfruntiera, din tista’ tkun aċċessata u ffinalizzata wkoll mill-utenti transfruntiera b’mod nondiskriminatorju permezz tal-istess soluzzjoni teknika jew waħda alternattiva.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, għall-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, tal-inqas il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a)

l-utenti jkunu jistgħu jaċċessaw l-istruzzjonijiet biex iwettqu l-proċedura f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tinftiehem b’mod ġenerali mill-akbar għadd possibbli ta’ utenti transfruntiera, skont l-Artikolu 12;

(b)

l-utenti transfruntiera jkunu jistgħu jippreżentaw l-informazzjoni meħtieġa, inkluż fejn l-istruttura ta’ din l-informazzjoni tvarja minn informazzjoni simili fl-Istat Membru kkonċernat;

(c)

l-utenti transfruntiera jkunu jistgħu jidentifikaw u jawtentikaw lilhom infushom, jiffirmaw jew jissiġillaw dokumenti elettronikament, kif previst fir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fil-każijiet kollha fejn dan ikun possibbli wkoll għall-utenti mhux transfruntiera;

(d)

l-utenti transfruntiera jistgħu jipprovdu evidenza ta’ konformità mar-rekwiżiti applikabbli u jistgħu jirċievu l-eżitu tal-proċeduri f’format elettroniku fil-każijiet kollha fejn dan ikun possibbli wkoll għall-utenti mhux transfruntiera;

(e)

fejn it-twettiq ta’ proċedura jeħtieġ pagament, l-utenti jistgħu jħallsu kwalunkwe miżata online permezz ta’ servizzi ta’ pagamenti transfruntiera disponibbli b’mod wiesa’, mingħajr diskriminazzjoni bbażata fuq il-post ta’ stabbiliment tal-fornitur tas-servizzi ta’ pagament, il-post tal-ħruġ tal-istrument ta’ pagament jew il-post tal-kont tal-ħlas fl-Unjoni.

3.   Meta l-proċedura ma tkunx tirrikjedi l-identifikazzjoni jew l-awtentikazzjoni elettronika kif imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 2, u meta l-awtoritajiet kompetenti jitħallew jaċċettaw, skont il-liġi jew il-prattiki amministrattivi nazzjonali applikabbli, kopji diġitali ta’ evidenza ta’ identità li mhijiex elettronika, bħal karti tal-identità jew passaporti, fir-rigward tal-utenti mhux transfruntiera, dawk l-awtoritajiet għandhom ukoll jaċċettaw dawn il-kopji diġitali fir-rigward tal-utenti transfruntiera.

Artikolu 14

Sistema teknika għall-iskambju transfruntier awtomatizzat ta’ evidenza u l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ “darba biss”

1.   Għall-finijiet ta’ skambju ta’ evidenza għall-proċeduri online elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament u l-proċeduri previsti fid-Direttivi 2005/36/KE, 2006/123/KE, 2014/24/UE u 2014/25/UE il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, għandha tistabbilixxi sistema teknika għall-iskambju awtomatizzat ta’ evidenza bejn l-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri differenti (“is-sistema teknika”).

2.   Meta l-awtoritajiet kompetenti joħorġu legalment, fl-Istat Membru tagħhom stess u f’format elettroniku li jippermetti l-iskambju awtomatizzat, evidenza li tkun rilevanti għall-proċeduri online msemmija fil-paragrafu 1, huma għandhom jagħmlu din l-evidenza disponibbli wkoll għall-awtoritajiet kompetenti rikjedenti minn Stati Membri oħrajn f’format elettroniku li jippermetti l-iskambju awtomatizzat.

3.   Is-sistema teknika għandha, b’mod partikolari:

(a)

tippermetti l-ipproċessar ta’ talbiet għal evidenza fuq it-talba espliċita tal-utent;

(b)

tippermetti l-ipproċessar ta’ talbiet biex tiġi aċċessata jew skambjata l-evidenza;

(c)

tippermetti t-trażmissjoni ta’ evidenza bejn l-awtoritajiet kompetenti;

(d)

tippermetti l-ipproċessar tal-evidenza mill-awtorità kompetenti rikjedenti;

(e)

tiżgura l-kunfidenzjalità u l-integrità tal-evidenza;

(f)

tippermetti l-possibbiltà li l-utent ikun jista’ jara minn qabel l-evidenza li se tiġi użata mill-awtorità kompetenti rikjedenti u li jagħżel jekk jipproċedix jew inqas bl-iskambju ta’ evidenza;

(g)

tiżgura livell adegwat ta’ interoperabbiltà ma’ sistemi rilevanti oħrajn;

(h)

tiżgura livell għoli ta’ sigurtà għat-trażmissjoni u l-ipproċessar tal-evidenza;

(i)

ma tipproċessax evidenza lil hinn minn dik li hija teknikament meħtieġa għall-iskambju ta’ evidenza, u biss għat-tul ta’ żmien meħtieġ għal dak il-għan.

4.   L-użu tas-sistema teknika m’għandux ikun obbligatorju għall-utenti u għandu jitħalla jsir biss fuq it-talba espliċita tagħhom, sakemm ma jkunx previst mod ieħor skont il-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali. L-utenti għandhom jitħallew jippreżentaw l-evidenza b’mezzi oħrajn apparti s-sistema teknika u direttament lill-awtorità kompetenti rikjedenti.

5.   Il-possibbiltà li tingħata ħarsa minn qabel lejn l-evidenza, imsemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 3, ta’ dan l-Artikolu ma għandhiex tkun rikjesta għall-proċeduri fejn l-iskambju transfruntier awtomatizzat ta’ data mingħajr din il-ħarsa minn qabel ikun permess skont il-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali applikabbli. Dik il-possibbiltà li tingħata ħarsa minn qabel lejn l-evidenza għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligu li tingħata l-informazzjoni skont l-Artikoli 13 u 14 tar-Regolament (UE) 2016/679.

6.   L-Istati Membri għandhom jintegraw is-sistema teknika kompletament operattivabħala parti mill-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1.

7.   L-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-proċeduri online msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitolbu evidenza direttament mingħand l-awtoritajiet kompetenti li joħorġu l-evidenza fi Stati Membri oħrajn, fuq talba espliċita, mogħtija b’mod ħieles, speċifika, informata u mhux ambigwa tal-utent ikkonċernat, permezz tas-sistema teknika. F’konformitá mal-punt (e) tal-paragrafu 3, l-awtoritajiet kompetenti emittenti, imsemmija fil-paragrafu 2, għandhom jagħmlu din l-evidenza disponibbli permezz tal-istess sistema.

8.   L-evidenza magħmula disponibbli lill-awtorità kompetenti rikjedenti għandha tkun limitata għal dak li ġie mitlub u għandha tintuża biss minn dik l-awtorità għall-fini tal-proċedura li għaliha ġiet skambjata l-evidenza. L-evidenza skambjata permezz tas-sistema teknika għandha, għall-iskopijiet tal-awtorità kompetenti rikjedenti, tkun meqjusa bħala awtentika.

9.   Sat-12 ta’ Ġunju 2021, il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni sabiex tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operattivi tas-sistema teknika meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 37(2).

10.   Il-paragrafi 1 sa 8 ma għandhomx japplikaw għall-proċeduri stabbiliti fil-livell tal-Unjoni li jipprovdu għal mekkaniżmi differenti għall-iskambju ta’ evidenza, sakemm is-sistema teknika meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu ma tkunx integrata f’dawk il-proċeduri skont ir-regoli tal-atti tal-Unjoni li jistabbilixxu dawk il-proċeduri.

11.   Il-Kummissjoni u kull wieħed mill-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-iżvilupp, id-disponibbiltà, il-manutenzjoni, is-superviżjoni, il-monitoraġġ u l-ġestjoni tas-sigurtà tal-partijiet rispettivi tagħhom tas-sistema teknika.

Artikolu 15

Il-verifika ta’ evidenza bejn l-Istati Membri

Meta s-sistema teknika, jew sistemi oħrajn għall-iskambju jew il-verifika ta’ evidenza bejn l-Istati Membri ma jkunux disponibbli jew ma jkunux applikabbli, jew meta l-utent ma jitlobx l-użu tas-sistema teknika, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkooperaw permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) fejn dan huwa meħtieġ sabiex jivverifikaw l-awtentiċità tal-evidenza li tkun ġiet ippreżentata lil waħda minn fosthom f’format elettroniku mill-utent għall-fini ta’ proċedura online.

TAQSIMA 3

Rekwiżiti ta’ kwalità relatati mas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi

Artikolu 16

Rekwiżiti ta’ kwalità relatati mas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi

L-awtoritajiet kompetenti u l-Kummissjoni għandhom, fi ħdan il-kompetenzi rispettivi tagħhom, jiżguraw li s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi elenkati fl-Anness III u dawk li ġew inklużi fil-gateway skont l-Artikolu 7(2), (3) u (4) jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ kwalità li ġejjin:

(a)

huma jingħataw f’perjodu ta’ żmien raġonevoli billi titqies il-kumplessità tat-talba;

(b)

meta l-iskadenzi jiġu estiżi, l-utenti jiġu informati minn qabel dwar ir-raġunijiet għal dan u dwar l-iskadenza ġdida mogħtija;

(c)

fejn l-għoti ta’ servizz jeħtieġ pagament, l-utenti jistgħu jħallsu kwalunkwe miżata online permezz ta’ servizzi ta’ pagamenti transfruntier disponibbli b’mod wiesa’ mingħajr diskriminazzjoni bbażata fuq il-post ta’ stabbiliment tal-fornitur tas-servizzi ta’ pagament, il-post tal-ħruġ tal-istrument ta’ pagament jew il-post tal-kont tal-ħlas fl-Unjoni.

TAQSIMA 4

Monitoraġġ tal-kwalità

Artikolu 17

Monitoraġġ tal-kwalità

1.   Il-koordinaturi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 28 u l-Kummissjoni għandhom, fl-ambitu tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, jimmonitorjaw regolarment il-konformità tal-informazzjoni, tal-proċeduri u tas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi disponibbli fuq il-gateway, mar-rekwiżiti tal-kwalità stabbiliti fl-Artikoli 8 sa 13 u 16. Il-monitoraġġ għandu jsir fuq il-bażi tad-data miġbura skont l-Artikoli 24 u 25.

2.   F’każ ta’ deterjorament fil-kwalità tal-informazzjoni, tal-proċeduri u tas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi msemmija fil-paragrafu 1 ipprovduti mill-awtoritajiet kompetenti, il-Kummissjoni għandha, waqt li tieħu inkunsiderazzjoni s-serjetà u l-persistenza tad-deterjorament, tieħu miżura waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)

tinforma lill-koordinatur nazzjonali rilevanti u titlob azzjoni ta’ rimedju;

(b)

tissottometti għad-diskussjoni fil-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway azzjonijiet irrakkomandati biex ittejjeb il-konformità mar-rekwiżiti tal-kwalità;

(c)

tibgħat ittra bir-rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru kkonċernat;

(d)

taqta’ temporanjament l-informazzjoni, il-proċedura, jew is-servizz ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi mill-gateway.

3.   Fejn servizz ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi li għalih hemm ipprovduti links skont l-Artikolu 7(3) b’mod konsistenti ma jikkonformax mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 11 u 16, jew ma jibqax jissodisfa l-ħtiġijiet tal-utenti kif indikat mid-data miġbura skont l-Artikoli 24 u 25, il-Kummissjoni tista’, wara konsultazzjoni mal-koordinatur nazzjonali rilevanti u, fejn meħtieġ, mal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway, taqtal-konnessjoni tiegħu mill-gateway.

KAPITOLU IV

SOLUZZJONIJIET TEKNIĊI

Artikolu 18

Interfaċċa komuni tal-utent

1.   Il-Kummissjoni għandha, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tipprovdi interfaċċa komuni tal-utent, integrat fil-portal “L-Ewropa Tiegħek”, sabiex tiżgura l-funzjonament xieraq tal-gateway.

2.   L-interfaċċa komuni tal-utent għandha tagħti aċċess għall-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi permezz ta’ links għas-siti web jew paġni web fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali rilevanti inklużi fir-repożitorju għal-links imsemmi fl-Artikolu 19.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni, waqt li jaġixxu skont ir-rwoli u r-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, kif stipulat fl-Artikolu 4, għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar ir-regoli u l-obbligi, dwar il-proċeduri u dwar is-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi tkun organizzata u mmarkata b’mod li tiffaċilita s-sejbien tagħha permezz tal-interfaċċa komuni tal-utent.

4.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-interfaċċa komuni tal-utent tikkonforma mar-rekwiżiti tal-kwalità li ġejjin:

(a)

hija faċli li tintuża;

(b)

hija aċċessibbli online permezz ta’ diversi apparati elettroniċi;

(c)

hija żviluppata u ottimizzata għal brawżers tal-Internet differenti;

(d)

hija tissodisfa dawn ir-rekwiżiti tal-aċċessibbiltà għall-web: il-perċettibilità, l-operabbiltà, il-komprensibbiltà u r-robustezza.

5.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu r-rekwiżiti ta’ interoperabbiltà biex tiffaċilita s-sejbien tal-informazzjoni dwar ir-regoli u l-obbligi, dwar il-proċeduri u dwar is-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi permezz tal-interfaċċa komuni tal-utent. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f”konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 37(2).

Artikolu 19

Repożitorju għal-links

1.   Il-Kummissjoni għandha, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tistabbilixxi u żżomm repożitorju elettroniku għal links għall-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi msemmija fl-Artikolu 2(2) li jippermetti l-konnessjoni bejn dawn is-servizzi u l-interfaċċa komuni tal-utent.

2.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi r-repożitorju għal-links bil-links għall-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi aċċessibbli fuq il-paġni web ġestiti fil-livell tal-Unjoni, u għandha żżomm dawk il-links preċiżi u aġġornati.

3.   Il-koordinaturi nazzjonali għandhom jipprovdu r-repożitorju għal-links bil-links għall-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi aċċessibbli fuq il-paġni web ġestiti mill-awtoritajiet kompetenti, jew mill-entitajiet privati jew semiprivati kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) u għandhom iżommu dawk il-links preċiżi u aġġornati.

4.   Meta jkun teknikament possibbli, l-għoti, imsemmijin fil-paragrafu 3, tal-links jista’ jsir awtomatikament bejn is-sistemi rilevanti tal-Istati Membri u r-repożitorju għal-links.

5.   Il-Kummissjoni għandha tqiegħed l-informazzjoni mdaħħla fir-repożitorju għal-links għad-dispożizzjoni tal-pubbliku f’format miftuħ u li jinqara minn magna.

6.   Il-Kummissjoni u l-koordinaturi nazzjonali għandhom jiżguraw li l-links għall-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi offruti permezz tal-gateway ma jinkludux duplikazzjoni u sovrappożizzjonijiet sħaħ jew parzjali bla bżonn li aktarx ifixklu lill-utenti.

7.   Meta d-disponibbiltà tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tkun ipprovduta f’dispożizzjonijiet oħrajn tal-liġi tal-Unjoni, il-Kummissjoni u l-koordinaturi nazzjonali jistgħu jipprovdu links għal dik l-informazzjoni sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dak l-Artikolu.

Artikolu 20

Faċilità ta’ sejbien komuni għas-servizzi ta’ assistenza

1.   Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi elenkati fl-Anness III jew imsemmija fl-Artikolu 7(2) u (3), l-awtoritajiet kompetenti u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-utenti jistgħu jaċċessawhom permezz ta’ faċilità tas-sejbien tas-servizz ta’ assistenza komuni u ta’ soluzzjoni tal-problemi (“il-faċilità tas-sejbien tas-servizz tal-assistenza komuni”) disponibbli permezz tal-gateway.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa u tiġġestixxi l-faċilità ta’ sejbien komuni ta’ servizzi ta’ assistenza, u tiddeċiedi fuq l-istruttura u l-format li bihom għandhom jingħataw id-deskrizzjonijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tas-servizzi ta’ assistenza u soluzzjoni tal-problemi, sabiex il-faċilità ta’ sejbien komuni għas-servizzi ta’ assistenza tkun tista’ taħdem kif xieraq.

3.   Il-koordinaturi nazzjonali għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni d-deskrizzjonijiet u d-dettalji ta’ kuntatt kif imsemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 21

Responsabbiltajiet għall-applikazzjonijiet tal-ICT li jappoġġaw lill-gateway

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-iżvilupp, id-disponibbiltà, il-monitoraġġ, l-aġġornament, il-manutenzjoni, is-sigurtà u l-ospitar ta’ dawn l-applikazzjonijiet tal-ICT u paġni tal-web li ġejjin:

(a)

il-portal L-Ewropa Tiegħek, imsemmi fl-Artikolu 2(1);

(b)

l-interfaċċa komuni tal-utent, imsemmija fl-Artikolu 18(1), inkluża l-magna tat-tiftix jew kwalunkwe għodda oħra tal-ICT li tippermetti t-tiftix tal-informazzjoni u s-servizzi tal-web;

(c)

ir-repożitorju għal-links, imsemmi fl-Artikolu 19(1);

(d)

il-faċilità ta’ sejbien komuni tas-servizzi ta’ assistenza, imsemmija fl-Artikolu 20(1);

(e)

l-għodod ta’ feedback mingħand l-utent, imsemmija fl-Artikolu 25(1) u l-punt (a) tal-Artikolu 26(1).

Il-Kummissjoni għandha taħdem f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri biex tiżviluppa l-applikazzjonijiet tal-ICT.

2.   L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-iżvilupp, id-disponibbiltà, il-monitoraġġ, l-aġġornament, il-manutenzjoni u s-sigurtà tal-applikazzjonijiet tal-ICT relatati mas-siti web u mal-paġni web nazzjonali li jmexxu u li huma konnessi mal-interfaċċa komuni tal-utent.

KAPITOLU V

PROMOZZJONI

Artikolu 22

Isem, logo u tikketta tal-kwalità

1.   L-isem li l-gateway għandu jkun magħruf bih u rreklamat mal-pubbliku inġenerali għandu jkun “Your Europe”.

Il-logo li l-gateway ser jkun magħruf bih u rreklamat mal-pubbliku inġenerali għandu jiġi deċiż mill-Kummissjoni b’kooperazzjoni mill-qrib mal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway sa mhux aktar tard mit-12 ta’ Ġunju 2019.

Il-logo tal-gateway u link għall-gateway għandhom jiġu magħmula viżibbli u disponibbli fuq is-siti web rilevanti fil-livell tal-Unjoni u fil-livell nazzjonali li huma konnessi mal-gateway.

2.   Bħala prova ta’ aderenza mar-rekwiżiti tal-kwalità msemmija fl-Artikoli 9, 10 u 11, l-isem u l-logo tal-gateway għandhom iservu wkoll bħala tikketta tal-kwalità. Madankollu, il-logo tal-gateway għandu jintuża biss bħala tikketta tal-kwalità mill-paġni web u mis-siti web inklużi fir-repożitorju għal-links imsemmi fl-Artikolu 19.

Artikolu 23

Promozzjoni

1.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jippromwovu l-għarfien u l-użu tal-gateway fost iċ-ċittadini u n-negozji u għandhom jiżguraw li l-gateway u l-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi tiegħu huma viżibbli għall-pubbliku u jistgħu jinstabu permezz ta’ magni tat-tiftix li huma aċċessibbli għall-pubbliku.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkoordinaw l-attivitajiet ta’ promozzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u għandhom jirreferu għall-gateway u jużaw il-logo tagħha f’attivitajiet bħal dawn, flimkien ma’ kwalunkwe isem ta’ marka oħra, kif xieraq.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-gateway tista’ tinstab faċilment mis-siti web relatati li għalihom huma responsabbli u li jkun hemm disponibbli links ċari għall-interfaċċa komuni tal-utent f’kull sit web rilevanti fil-livell tal-Unjoni u nazzjonali.

4.   Il-koordinaturi nazzjonali għandhom jippromwovu l-gateway mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

KAPITOLU VI

ĠBIR TA’ FEEDBACK U TA’ STATISTIKA MINGĦAND L-UTENTI

Artikolu 24

Statistika dwar l-utenti

1.   L-awtoritajiet kompetenti u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li tinġabar statistika relatata maż-żjarat tal-utenti fuq il-gateway u fuq il-paġni web li magħhom hija marbuta l-gateway b’mod li jiggarantixxi l-anonimità tal-utenti, sabiex il-gateway tiffunzjona aħjar.

2.   L-awtoritajiet kompetenti, il-fornituri ta’ servizzi ta’ assistenza jew ta’ servizzi ta’ soluzzjoni tal-problemi kif imsemmija fl-Artikolu 7(3) u l-Kummissjoni għandhom jiġbru u jiskambjaw, b’mod aggregat, in-numru, l-oriġini u s-suġġett tat-talbiet għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi u l-ħinijiet ta’ rispons tagħhom.

3.   L-istatistika miġbura skont il-paragrafi 1 u 2, b’rabta mal-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi li magħhom hija konnessa l-gateway għandha tinkludi l-kategoriji ta’ data li ġejjin:

(a)

data marbuta man-numru, l-oriġini u t-tip ta’ utenti tal-gateway;

(b)

data marbuta mal-preferenzi tal-utenti u l-vjaġġi tal-utenti;

(c)

data marbuta mal-faċilità ta’ użu, is-sejbien u mal-kwalità tal-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta’ assistenza u soluzzjoni tal-problemi.

Dik id-data għandha tkun disponibbli għall-pubbliku f’format miftuħ u użat b’mod komuni u li tinqara minn magna.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw il-metodu ta’ ġbir u skambju tal-istatistika dwar l-utenti msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 37(2).

Artikolu 25

Feedback mingħand l-utenti dwar is-servizzi tal-gateway

1.   Sabiex tiġbor informazzjoni diretta mingħand l-utenti dwar is-sodisfazzjon tagħhom bis-servizzi pprovduti permezz tal-gateway u l-informazzjoni li titqiegħed għad-dispożizzjoni fih, il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-utenti permezz tal-gateway għodda tal-feedback faċli li biha jkunu jistgħu, minnufih wara li jużaw kwalunkwe wieħed mis-servizzi msemmija fl-Artikolu 2(2), jikkummentaw b’mod anonimu dwar il-kwalità u d-disponibbiltà tas-servizzi pprovduti fuq il-gateway, tal-informazzjoni li titqiegħed għad-dispożizzjoni fih u tal-interfaċċa komuni tal-utent.

2.   L-awtoritajiet kompetenti u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-utenti jista’ jkollhom aċċess għal din l-għodda msemmija fil-paragrafu 1 mill-paġni web kollha li huma parti mill-gateway.

3.   Il-Kummissjoni, l-awtoritajiet kompetenti u l-koordinaturi nazzjonali għandu jkollhom aċċess dirett għall-feedback tal-utenti miġbur permezz tal-għodda msemmija fil-paragrafu 1 sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw kwalunkwe problema mqajma.

4.   L-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx ikunu meħtieġa, fuq il-paġni web tagħhom li jkunu parti mill-gateway, li jagħtu lill-utenti l-aċċess għall-għodda tal-feedback tal-utent imsemmija fil-paragrafu 1, meta fuq il-paġni web tagħhom diġà jkun hemm għodda oħra għall-feedback tal-utent b’funzjonalitajiet simili għall-għodda tal-feedback tal-utent imsemmija fil-paragrafu 1 sabiex tiġi mmonitorjata l-kwalità tas-servizz. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġbru l-feedback tal-utenti riċevuti permezz tal-għodda għall-feedback tal-utenti tagħhom stess u għandhom jaqsmuh mal-Kummissjoni u l-koordinaturi nazzjonali tal-Istati Membri l-oħrajn.

5.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li tistabbilixxi regoli għall-ġbir u l-qsim tal-feedback tal-utenti. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 37(2).

Artikolu 26

Rapportar dwar il-funzjonament tas-suq intern

1.   Il-Kummissjoni għandha:

(a)

tipprovdi lill-utenti tal-gateway għodda faċli għall-utent sabiex jinnotifikaw u jagħtu feedback b’mod anonimu dwar kwalunkwe ostaklu li huma jiltaqgħu miegħu waqt li jkunu qegħdin jeżerċitaw id-drittijiet tas-suq intern tagħhom;

(b)

tiġbor informazzjoni aggregata mingħand is-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi inklużi fil-gateway dwar is-suġġett tat-talbiet u r-rispons.

2.   Il-Kummissjoni, l-awtoritajiet kompetenti u l-koordinaturi nazzjonali għandu jkollhom aċċess dirett għall-feedback miġbur skont il-punt (a) tal-paragrafu 1.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom janalizzaw u jinvestigaw il-problemi mqajma mill-utenti skont dan l-Artikolu u jindirizzawhom, kull fejn ikun possibbli, bil-mezzi xierqa.

Artikolu 27

Ħarsiet ġenerali fil-qosor online

Il-Kummissjoni għandha tippubblika f’forma anonima ħarsiet ġenerali fil-qosor online tal-problemi li joħorġu mill-informazzjoni miġbura skont l-Artikolu 26(1), l-istatistika ewlenija dwar l-utenti msemmija fl-Artikolu 24, u l-feedback ewlieni tal-utenti msemmi fl-Artikolu 25.

KAPITOLU VII

GOVERNANZA TAL-GATEWAY

Artikolu 28

Koordinaturi nazzjonali

1.   Kull Stat Membru għandu jaħtar koordinatur nazzjonali. Minbarra l-obbligi tagħhom skont l-Artikoli 7, 17, 19, 20, 23 u 25, il-koordinaturi nazzjonali għandhom:

(a)

jaġixxu bħala punt ta’ kuntatt għall-amministrazzjonijiet rispettivi tagħhom għall-kwistjonijiet kollha relatati mal-gateway;

(b)

jippromwovu l-applikazzjoni uniformi tal-Artikoli 9 sa 16 mill-awtoritajiet kompetenti rispettivi tagħhom;

(c)

jiżguraw li r-rakkomandazzjonijiet imsemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 14(2) jiġu implimentati kif xieraq.

2.   Kull Stat Membru jista’, skont l-istruttura amministrattiva interna tiegħu, jaħtar koordinatur wieħed jew aktar sabiex iwettaq kwalunkwe kompitu elenkat fil-paragrafu 1. Koordinatur nazzjonali wieħed għal kull Stat Membru għandu jkun responsabbli għall-kuntatti mal-Kummissjoni fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha relatati mal-gateway.

3.   Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bl-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-koordinatur nazzjonali tiegħu.

Artikolu 29

Grupp ta’ koordinazzjoni

B’dan qed jiġi stabbilit grupp ta’ koordinazzjoni (“il-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway”). Għandu jkun magħmul minn koordinatur nazzjonali wieħed minn kull Stat Membru u għandu jkun presedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi s-segretarjat.

Artikolu 30

Kompiti tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway

1.   Il-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway għandu jappoġġa l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. B’mod partikolari, għandu:

(a)

jiffaċilita l-iskambju u l-aġġornament regolari tal-aqwa prattiki;

(b)

iħeġġeġ l-użu ta’ proċeduri li jitwettqu kompletament online apparti dawk inklużi fl-Anness II għal dan ir-Regolament, u ta’ mezzi ta’ awtentikazzjoni, identifikazzjoni u firma online, kif previst b’mod partikolari dawk ipprovduti fir-Regolament (UE) Nru 910/2014;

(c)

jiddiskuti titjib fil-preżentazzjoni tal-informazzjoni li tkun faċli għall-utent fl-oqsma elenkati fl-Anness I, b’mod partikolari fuq il-bażi tad-data miġbura skont l-Artikoli 24 u 25;

(d)

jgħin lill-Kummissjoni fl-iżvilupp tas-soluzzjonijiet komuni tal-ICT li jappoġġaw il-gateway;

(e)

jiddiskuti l-abbozz tal-programm ta’ ħidma annwali;

(f)

jgħin lill-Kummissjoni fil-monitoraġġ tat-twettiq tal-programm ta’ ħidma annwali;

(g)

jiddiskuti informazzjoni addizzjonali pprovduta skont l-Artikolu 5 bil-ħsieb li tinkoraġġixxi lil Stati Membri oħrajn jipprovdu informazzjoni simili, fejn ikun rilevanti għall-utenti;

(h)

jgħin lill-Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 8 sa 16, skont l-Artikolu 17;

(i)

jinforma dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 6(1);

(j)

jiddiskuti u jirrakkomanda azzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti u lill-Kummissjoni bl-għan li tiġi evitata jew eliminata d-duplikazzjoni tas-servizzi disponibbli permezz tal-gateway;

(k)

jagħti opinjonijiet dwar proċeduri jew miżuri sabiex kwalunkwe problema rigward il-kwalità tas-servizzi mqajma mill-utenti jew suġġeriment biex din titjieb tiġi indirizzata b’mod effiċjenti;

(l)

jiddiskuti l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sigurtà fid-disinn u l-privatezza fid-disinn fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament;

(m)

jiddiskuti kwistjonijiet relatati mal-ġbir tal-feedback u tal-istatistika tal-utenti msemmija fl-Artikoli 24 u 25, sabiex is-servizzi offruti fil-livell tal-Unjoni u nazzjonali jittejbu b’mod kontinwu;

(n)

jiddiskuti kwistjonijiet relatati mar-rekwiżiti tal-kwalità tas-servizzi offruti permezz tal-gateway;

(o)

jiskambja l-aħjar prattiki u jgħin lill-Kummissjoni fl-organizzazzjoni, fl-istruttura u fil-preżentazzjoni tas-servizzi msemmija fl-Artikolu 2(2), biex jippermetti l-funzjonament xieraq tal-interfaċċa komuni tal-utent;

(p)

jiffaċilita l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-promozzjoni koordinata;

(q)

jikkoopera mal-korpi ta’ governanza jew netwerks ta’ servizzi ta’ informazzjoni, u tas-servizzi ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi;

(r)

jipprovdi gwida dwar il-lingwa jew il-lingwi uffiċjali addizzjonali tal-Unjoni li għandhom jintużaw mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikoli 9(2), 10(4) u 11(2), u l-punt (a) tal-Artikolu 13(2).

2.   Il-Kummissjoni tista’ tikkonsulta lill-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 31

Programm ta’ ħidma annwali

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-programm ta’ ħidma annwali li b’mod partikolari għandu jispeċifika:

(a)

l-azzjonijiet sabiex titejjeb il-preżentazzjoni ta’ informazzjoni speċifika fl-oqsma elenkati fl-Anness I u azzjonijiet sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni f’waqtha, mill-awtoritajiet kompetenti fil-livelli kollha, inkluż fil-livell muniċipali, tar-rekwiżit li tingħata informazzjoni;

(b)

l-azzjonijiet biex jiffaċilitaw il-konformità mal-Artikoli 6 u 13;

(c)

l-azzjonijiet meħtieġa biex tiġi żgurata konformità konsistenti mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 9 sa 12;

(d)

l-attivitajiet relatati mal-promozzjoni tal-gateway skont l-Artikolu 23.

2.   Meta tkun qed tħejji l-abbozz tal-programm ta’ ħidma annwali, il-Kummissjoni għandha tqis l-istatistika u l-feedback tal-utenti miġbura skont l-Artikoli 24 u 25 u ta’ kull suġġeriment magħmul mill-Istati Membri. Qabel ma tadottah, il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-abbozz tal-programm ta’ ħidma annwali lill-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway għad-diskussjoni.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 32

Spejjeż

1.   Il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għandu jkopri l-ispejjeż ta’:

(a)

l-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-għodod tal-ICT li jappoġġaw l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament fil-livell tal-Unjoni;

(b)

il-promozzjoni tal-gateway fil-livell tal-Unjoni;

(c)

it-traduzzjoni ta’ informazzjoni, spjegazzjonijiet u struzzjonijiet f’konformità mal-Artikolu 12 sa volum annwali massimu għal kull Stat Membru, mingħajr preġudizzju għal riallokazzjoni possibbli fejn din tkun neċessarja sabiex ikun jista’ jsir użu sħiħ mill-baġit disponibbli.

2.   L-ispejjeż relatati mal-portali web nazzjonali, mal-pjattaformi tal-informazzjoni, servizzi ta’ assistenza u proċeduri stabbiliti fil-livell tal-Istat Membru għandhom jitħallsu mill-baġits rispettivi tal-Istati Membri, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Artikolu 33

Protezzjoni tad-data personali

L-ipproċessar ta’ data personali mill-awtoritajiet kompetenti fil-qafas ta’ dan ir-Regolament għandu jikkonforma mar-Regolament (UE) 2016/679. L-ipproċessar ta’ data personali mill-Kummissjoni fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament għandu jkun konformi mar-Regolament (UE) 2018/1725.

Artikolu 34

Kooperazzjoni ma’ netwerks oħrajn ta’ informazzjoni u assistenza

1.   Wara li tikkonsulta mal-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi liema arranġamenti ta’ governanza informali li jeżistu għal kwalunkwe wieħed mis-servizzi ta’ assistenza jew ta’ soluzzjoni tal-problemi elenkati fl-Anness III jew għal kwalunkwe wieħed mill-oqsma ta’ informazzjoni koperti mill-Anness I għandhom jaqgħu taħt ir-responsabbilta’ tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway.

2.   Fejn is-servizzi jew in-netwerks ta’ informazzjoni u ta’ assistenza nħolqu permezz ta’ att legalment vinkolanti tal-Unjoni għal kwalunkwe qasam ta’ informazzjoni kopert mill-Anness I, il-Kummissjoni għandha tikkoordina l-ħidma tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-gateway u tal-korpi ta’ governanza ta’ dawn is-servizzi jew netwerks bl-għan li tikseb sinerġiji u tevita d-duplikazzjoni.

Artikolu 35

Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern

1.   Is-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1024/2012, għandha tintuża għall-finijiet tal-Artikolu 6(4) u tal-Artikolu 15 u f’konformità magħhom

2.   Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tuża l-IMI bħala r-repożitorju elettroniku għal-links imsemmi fl-Artikolu 19(1).

Artikolu 36

Rapportar u rieżami

Sat-12 ta’ Diċembru 2022 u darba kull sentejn wara dan, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta’ valutazzjoni dwar il-funzjonament tal-gateway u dwar il-funzjonament tas-suq intern fuq il-bażi tal-istatistika u l-feedback miġbur skont l-Artikoli 24, 25 u 26. Ir-rieżami għandu, b’mod partikolari, jevalwa l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 14 waqt li jikkunsidra l-iżviluppi teknoloġiċi, tas-suq u dawk legali li jirrigwardaw l-iskambju tal-evidenza bejn l-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 37

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 38

Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012

Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-Artikolu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 1

Suġġett

“Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli għall-użu ta’ Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (‘IMI’) għal kooperazzjoni amministrattiva fost l-atturi tal-IMI, inkluż l-ipproċessar ta’ data personali.”;

(2)

fl-Artikolu 3, paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-IMI għandha tintuża għall-iskambji ta’ informazzjoni, inkluż ta’ data personali, fost l-atturi tal-IMI u għall-ipproċessar ta’ dik l-informazzjoni għall-finijiet ta’ kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

kooperazzjoni amministrattiva meħtieġa skont l-atti elenkati fl-Anness;

(b)

kooperazzjoni amministrattiva soġġetta għal proġett pilota mwettaq skont l-Artikolu 4.”;

(3)

fl-Artikolu 5, it-tieni paragrafu huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

‘IMI’ tfisser l-għodda elettronika pprovduta mill-Kummissjoni sabiex tiffaċilita l-kooperazzjoni amministrattiva fost l-atturi tal-IMI;”;

(b)

il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

‘kooperazzjoni amministrattiva’ tfisser il-kollaborazzjoni bejn l-atturi tal-IMI bl-iskambju u bl-ipproċessar ta’ informazzjoni għall-fini ta’ applikazzjoni aħjar tal-liġi tal-Unjoni;”;

(c)

il-punt (g) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(g)

‘l-atturi tal-IMI’ tfisser l-awtoritajiet kompetenti, il-koordinaturi tal-IMI, il-Kummissjoni u l-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni;”;

(4)

fl-Artikolu 8(1), jiżdied il-punt li ġej:

“(f)

“tiżgura l-koordinazzjoni mal-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u tagħtihom aċċess għall-IMI.”;

(5)

fl-Artikolu 9, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Għandhom jiġu implimentati mezzi adatti mill-Istati Membri, mill-Kummissjoni u minn korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni biex jiġi żgurat li l-utenti tal-IMI jkunu permessi jaċċessaw data personali pproċessata fl-IMI biss fuq il-bażi tal-ħtieġa tal-għarfien u fil-qasam jew l-oqsma tas-suq intern li għalihom ingħataw id-drittijiet ta’ aċċess skont il-paragrafu 3.”;

(6)

l-Artikolu 21 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun responsabbli għall-monitoraġġ u jiżgura li dan ir-Regolament jiġi applikat meta l-Kummissjoni jew korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni, fir-rwol tagħhom bħala atturi tal-IMI, jipproċessaw data personali. Id-dmirijiet u s-setgħat imsemmija fl-Artikoli 57 u 58 tar-Regolament (UE) 2018/1725 (*1) għandhom japplikaw b’konsegwenza.

(*1)  Regolament (UE) 2018/1725tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39)”;"

(b)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   L-Awtoritajiet ta’ Sorveljanza Nazzjonali u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, kull wieħed jaġixxi fl-ambitu tal-kompetenzi rispettivi tiegħu, għandhom jikkooperaw flimkien sabiex jiżguraw is-superviżjoni kkoordinata tal-IMI u l-użu tagħha mill-atturi tal-IMI skont l-Artikolu 62 tar-Regolament (UE) 2018/1725.”;

(c)

il-paragrafu 4 huwa mħassar;

(7)

fl-Artikolu 29, il-paragrafu 1 huwa mħassar;

(8)

Fl-Anness, jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“11.

Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (*2): l-Artikolu 56, l-Artikoli 60 sa 66 u l-Artikolu 70(1).

12.

Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ Ottubru 2018 li jistabbilixxi gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (*3): L-Artikoli 6(4), u l-Artikoli 15 u 19.

(*2)  ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1."

(*3)  ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39.”."

Artikolu 39

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 2, l-Artikolu 4, l-Artikoli 7 sa 12, l-Artikolu 16, l-Artikolu 17, l-Artikolu 18(1) sa (4), l-Artikolu 19, l-Artikolu 20, l-Artikolu 24(1), (2) u (3), l-Artikolu 25(1) sa (4), l-Artikolu 26 u l-Artikolu 27 għandhom japplikaw mit-12 ta’ Diċembru 2020.

L-Artikolu 6, l-Artikolu 13, l-Artikolu 14(1) sa (8) u (10) u l-Artikolu 15 għandhom japplikaw mit-12 ta’ Diċembru 2023.

Minkejja d-data tal-applikazzjoni tal-Artikoli 2, 9, 10 u 11, l-awtoritajiet muniċipali għandhom jagħmlu l-informazzjoni, l-ispjegazzjonijiet u l-istruzzjonijiet msemmija f’dawk l-Artikoli disponibbli sa mhux aktar tard mit-12 ta’ Diċembru 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, it-2 ta’ Ottubru 2018.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  ĠU C 81, 2.3.2018, p. 88.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Settembru 2018 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2018.

(3)  Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-proċeduri relatati mal-applikazzjoni ta’ ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti legalment kummerċjalizzati fi Stat Membru ieħor u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 3052/95/KE (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 21).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5).

(6)  Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22).

(7)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2013/461/UE tas-17 ta’ Settembru 2013 dwar il-prinċipji li jirregolaw SOLVIT (ĠU L 249, 19.9.2013, p. 10).

(8)  Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).

(9)  Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243).

(10)  Ir-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ April 2016 dwar netwerk Ewropew ta’ servizzi tal-impjiegi (EURES), aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta’ mobilità u integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol u li jemenda Regolamenti (UE) Nru 492/2011 u (UE) Nru 1296/2013 (ĠU L 107, 22.4.2016, p. 1).

(11)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta’ Mejju 2001 li tistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, p. 25).

(12)  Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“ir-Regolament tal-IMI”) (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11).

(13)  Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73).

(14)  Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali (ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1).

(15)  Ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali (ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1).

(16)  Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (ĠU L 327, 2.12.2016, p. 1).

(17)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE tas-26 ta’ Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà (ĠU L 23, 27.1.2010, p. 35).

(18)  Ir-Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u tan-negozju għat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 (ĠU L 94, 30.3.2012, p. 22).

(19)  Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (“ir-Regolament tal-IMI”) (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1).

(20)  Ir-Regolament (UE) 2016/1191 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2016 dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini permezz tas-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (ĠU L 200, 26.7.2016, p. 1).

(21)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali dejta, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(22)  Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ara paġna 39 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(23)  Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE)Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129).

(24)  Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (ĠU L 169, 30.6.2017, p. 46).

(25)  Ir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar proċedimenti ta’ insolvenza (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 19).

(26)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(27)  Id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta’ sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni (ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1).

(28)  Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89).

(29)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(30)  ĠU C 340, 11.10.2017, p. 6.


ANNESS I

Lista ta’ oqsma ta’ informazzjoni li huma rilevanti għaċ-ċittadini u għan-negozji li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tas-suq intern imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(2)

Oqsma ta’ informazzjoni relatati maċ-ċittadini:

Area

INFORMAZZJONI LI TIRRIGWARDA D-DRITTIJIET, L-OBBLIGI U R-REGOLI LI JIRRIŻULTAW MIL-LIĠI TAL-UNJONI U DIK NAZZJONALI

A.

L-ivvjaġġar fl-Unjoni

1.

dokumenti meħtieġa miċ-ċittadini tal-Unjoni, mill-membri tal-familja tagħhom li mhumiex ċittadini tal-Unjoni, mill-minuri li jivvjaġġaw waħedhom u ċittadini li mhumiex tal-Unjoni meta jivvjaġġaw bejn il-fruntieri fl-Unjoni (karta tal-identità, viża, passaport)

2.

id-drittijiet u l-obbligi ta’ dawk li jivvjaġġaw fl-Unjoni u li jitilqu mit-territorju tal-Unjoni bl-ajruplan, bil-ferrovija, bil-vapur u bix-xarabank, u ta’ dawk li jixtru pakketti tal-ivvjaġġar jew arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta

3.

l-assistenza f’każ ta’ mobbiltà mnaqqsa waqt l-ivvjaġġar fl-Unjoni u waqt it-tluq mit-territorju tal-Unjoni

4.

it-trasport ta’ annimali, pjanti, alkoħol, tabakk, sigaretti u oġġetti oħrajn waqt l-ivvjaġġar fl-Unjoni

5.

it-telefonati bil-vuċi u l-bgħit u r-riċezzjoni ta’ messaġġi elettroniċi u ta’ data elettronika fl-Unjoni

B.

Ix-xogħol u l-irtirar fl-Unjoni

1.

it-tiftix ta’ impjieg fi Stat Membru ieħor

2.

il-bidu ta’ impjieg fi Stat Membru ieħor

3.

ir-rikonoxximent tal-kwalifiki biex wieħed jaħdem fi Stat Membru ieħor

4.

it-tassazzjoni fi Stat Membru ieħor

5.

ir-regoli dwar ir-responsabbiltà u l-assigurazzjoni obbligatorji marbuta mar-residenza jew impjieg fi Stat Membru ieħor

6.

it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg, inkluż għall-ħaddiema stazzjonati, kif stipulati bil-liġi jew permezz ta’ strument statutorju (inkluż informazzjoni dwar is-sigħat tax-xogħol, il-liv imħallas, l-intitolamenti għall-btajjel, id-drittijiet u l-obbligi rigward is-sahra, il-kontrolli tas-saħħa, it-terminazzjoni tal-kuntratti, it-tkeċċijiet u s-sensji)

7.

it-trattament indaqs (regoli li jipprojbixxu d-diskriminazzjoni fil-post tax-xogħol, regoli dwar paga indaqs għan-nisa u l-irġiel u dwar paga indaqs għall-impjegati b’kuntratt fiss jew b’kuntratti ta’ impjieg permanenti)

8.

l-obbligi tas-saħħa u tas-sigurtà b’rabta ma’ tipi differenti ta’ attività

9.

id-drittijiet u l-obbligi tas-sigurtà soċjali fl-Unjoni inklużi dawk relatati mat-teħid ta’ pensjonijiet

C.

Il-vetturi fl-Unjoni

1.

it-teħid ta’ vettura bil-mutur fuq bażi temporanja jew permanenti fi Stat Membru ieħor

2.

l-akkwist u t-tiġdid ta’ liċenzja tas-sewqan

3.

ix-xiri ta’ assigurazzjoni tal-vetturi bil-mutur obbligatorja

4.

ix-xiri u l-bejgħ ta’ vettura bil-mutur fi Stat Membru ieħor

5.

ir-regoli dwar it-traffiku nazzjonali u r-rekwiżiti għas-sewwieqa, inklużi r-regoli ġenerali għall-użu tal-infrastruttura tat-toroq nazzjonali: it-tariffi bbażati fuq il-ħin (vinjetta), it-tariffi bbażati fuq id-distanza (pedaġġ), l-istikers tal-emissjonijiet

D.

Ir-residenza fi Stat Membru ieħor

1.

iċ-ċaqliq temporanju jew permanenti lejn Stat Membru ieħor

2.

ix-xiri u l-bejgħ ta’ proprjetà immobbli, inkluża kull kundizzjoni u obbligu relatati mat-tassazzjoni, is-sjieda, jew l-użu ta’ tali proprjetà, inkluż l-użu tagħha bħala residenza sekondarja

3.

il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet muniċipali u fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew

4.

ir-rekwiżiti għall-karti ta’ residenza għaċ-ċittadini tal-Unjoni u għall-membri tal-familja tagħhom, inklużi l-membri tal-familja li mhumiex ċittadini tal-Unjoni

5.

ir-rekwiżiti applikabbli għan-naturalizzazzjoni għal ċittadini minn Stat Membru ieħor

6.

ir-regoli applikabbli f’każ ta’ mewt, inkluż regoli dwar ir-ripatrijazzjoni tal-mejjet lejn Stat Membru ieħor

E.

L-edukazzjoni jew it-taħriġ fi Stat Membru ieħor

1.

is-sistema edukattiva fi Stat Membru ieħor, inklużi l-edukazzjoni u l-kura fit-tfulija bikrija, l-edukazzjoni primarja u sekondarja, l-edukazzjoni għolja u t-tagħlim tal-adulti

2.

il-volontarjat fi Stat Membru ieħor

3.

it-taħriġ fi Stat Membru ieħor

4.

ir-riċerka fi Stat Membru ieħor bħala parti minn programm edukattiv

F.

Il-kura tas-saħħa

1.

it-trattament mediku fi Stat Membru ieħor

2.

ix-xiri online jew fiżiku ta’ prodotti farmaċewtiċi bir-riċetta fi Stat Membru differenti minn dak fejn tkun inħarġet ir-riċetta

3.

ir-regoli tal-assigurazzjoni tas-saħħa applikabbli fil-każ ta’ soġġorn qasir jew fuq perjodu twil fi Stat Membru ieħor, inkluż kif wieħed japplika għal Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea

4.

informazzjoni ġenerali għad-drittijiet jew l-obbligi tal-aċċess għall-parteċipazzjoni f’miżuri pubbliċi disponibbli dwar il-kura tas-saħħa preventiva

5.

is-servizzi pprovduti permezz ta’ numri nazzjonali ta’ emerġenza, inklużi n-numri “112” u “116”

6.

id-drittijiet u l-kundizzjonijiet biex wieħed imur joqgħod f’dar residenzjali tal-kura

G.

Id-drittijiet taċ-ċittadini u tal-familja

1.

it-twelid, il-kustodja għall-minuri, ir-responsabbiltajiet tal-ġenituri, ir-regoli dwar il-maternità surrogata u l-adozzjoni, inkluża l-adozzjoni mit-tieni ġenitur, l-obbligi ta’ manteniment b’konnessjoni mat-tfal f’sitwazzjoni ta’ familja transfruntiera

2.

il-ħajja f’koppja ta’ nazzjonalitajiet differenti, inklużi l-koppji tal-istess sess (iż-żwieġ, is-sħubija ċivili jew irreġistrata, is-separazzjoni, id-divorzju, id-drittijiet tal-proprjetà matrimonjali, id-drittijiet tal-koabitanti)

3.

ir-regoli dwar ir-rikonoxximent tal-ġeneru

4.

id-drittijiet u l-obbligi b’rabta mas-suċċessjoni fi Stat Membru ieħor, inklużi r-regoli tat-taxxa

5.

id-drittijiet u r-regoli applikabbli f’każ ta’ ħtif transfruntier tat-tfal mill-ġenituri

H.

Id-drittijiet tal-konsumaturi

1.

ix-xiri online u fiżiku ta’ oġġetti, kontenut diġitali jew servizzi (inklużi servizzi finanzjarji) minn Stat Membru ieħor

2.

il-pussess ta’ kont tal-bank fi Stat Membru ieħor

3.

il-konnessjoni mal-utilitajiet, bħall-gass, l-elettriku, l-ilma, ir-rimi tal-iskart tad-djar, it-telekoms u l-Internet

4.

il-pagamenti, inklużi t-trasferimenti ta’ kreditu, id-dewmien fil-pagamenti transfruntiera

5.

id-drittijiet tal-konsumatur u l-garanziji relatati max-xiri ta’ oġġetti u servizzi, inklużi l-proċeduri ta’ soluzzjoni tat-tilwim tal-konsumaturi u kumpens

6.

is-sikurezza u s-sigurtà tal-prodotti għall-konsumatur

7.

il-kiri ta’ vettura bil-mutur

I.

Il-protezzjoni tad-data personali

1.

l-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali

Oqsma ta’ informazzjoni marbuta man-negozji:

Qasam

INFORMAZZJONI RIGWARD DRITTIJIET, OBBLIGI U REGOLI

J.

Il-bidu, it-tmexxija u l-għeluq ta’ negozju

1.

ir-reġistrazzjoni, il-bdil tal-forma legali jew l-għeluq ta’ negozju (il-proċeduri ta’ reġistrazzjoni u l-formoli legali għat-twettiq ta’ negozju)

2.

it-trasferiment ta’ negozju lejn Stat Membru ieħor

3.

id-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali (l-applikazzjoni għal privattiva, ir-reġistrazzjoni ta’ trademark, ta’ tpinġija jew disinn, il-kisba ta’ liċenzja għar-riproduzzjoni)

4.

il-korrettezza u t-trasparenza fil-prattiki kummerċjali, inklużi d-drittijiet tal-konsumatur u l-garanziji relatati mal-bejgħ ta’ oġġetti u servizzi

5.

l-offerta’ ta’ faċilitajiet online għall-pagamenti transfruntiera meta wieħed ibiegħ oġġetti u servizzi online

6.

id-drittijiet u l-obbligi li jirriżultaw mil-liġi dwar il-kuntratti, inklużi l-imgħaxijiet fuq pagamenti tardivi

7.

il-proċedimenti ta’ insolvenza u l-likwidazzjoni tal-kumpaniji

8.

l-assigurazzjoni tal-krediti

9.

l-amalgamazzjoni tal-kumpaniji jew il-bejgħ ta’ negozju

10.

ir-responsabbiltà ċivili tad-diretturi ta’ kumpanija

11.

ir-regoli u l-obbligi li jirrigwardaw l-ipproċessar ta’ data personali

K.

Impjegati

1.

it-termini tal-impjieg stipulati bil-liġi jew permezz ta’ strument statutorju (inklużi s-sigħat tax-xogħol, il-liv imħallas, l-intitolamenti għall-btajjel, id-drittijiet u l-obbligi rigward is-sahra, il-kontrolli tas-saħħa, it-terminazzjoni tal-kuntratti, it-tkeċċijiet u s-sensji)

2.

id-drittijiet u l-obbligi tas-sigurtà soċjali fl-Unjoni (ir-reġistrazzjoni bħala impjegatur, ir-reġistrazzjoni tal-impjegati, in-notifika ta’ tmiem ta’ kuntratt ta’ impjegat, il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet soċjali, id-drittijiet u l-obbligi relatati mal-pensjonijiet)

3.

l-impjieg tal-ħaddiema fi Stati Membri oħrajn (il-kollokament tal-ħaddiema, ir-regoli dwar il-libertà tal-forniment ta’ servizzi, ir-rekwiżiti ta’ residenza għall-ħaddiema)

4.

it-trattament indaqs (regoli li jipprojbixxu d-diskriminazzjoni fil-post tax-xogħol, regoli dwar paga indaqs għan-nisa u l-irġiel u paga indaqs għall-impjegati b’kuntratt fiss jew b’kuntratti ta’ impjieg permanenti)

5.

ir-regoli dwar ir-rappreżentazzjoni tal-persunal

L.

Taxxi

1.

VAT: informazzjoni dwar ir-regoli ġenerali, ir-rati u l-eżenzjonijiet, ir-reġistrazzjoni għall-VAT u l-ħlas tal-VAT, u kif tikseb rifużjoni

2.

id-dazji tas-sisa: informazzjoni dwar ir-regoli ġenerali, ir-rati u l-eżenzjonijiet, ir-reġistrazzjoni għall-finijiet tat-taxxa tas-sisa u l-ħlas tat-taxxa tas-sisa, u kif tikseb rifużjoni

3.

id-dazji doganali u taxxi u dazji oħrajn li jinġabru fuq l-importazzjonijiet

4.

il-proċeduri doganali għall-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet skont il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

5.

taxxi oħrajn: pagamenti, rati, dikjarazzjonijiet tat-taxxa

M.

Oġġetti

1.

il-kisba ta’ markar CE

2.

ir-regoli u r-rekwiżiti tal-prodott

3.

l-identifikazzjoni ta’ standards applikabbli, speċifikazzjonijiet tekniċi u ċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti

4.

ir-rikonoxximent reċiproku ta’ prodotti li mhumiex soġġetti għall-ispeċifikazzjonijiet tal-Unjoni

5.

ir-rekwiżiti rigward il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ għas-sustanzi kimiċi perikolużi

6.

il-bejgħ mill-bogħod/barra mill-post tan-negozju: l-informazzjoni li trid tingħata lill-klijenti minn qabel, il-konferma tal-kuntratt bil-miktub, l-irtirar minn kuntratt, il-konsenja tal-oġġetti, obbligi speċifiċi oħrajn

7.

il-prodotti difettużi: id-drittijiet u l-garanziji tal-konsumatur, ir-responsabbiltajiet ta’ wara l-bejgħ, il-mezzi ta’ rimedju għal parti li ssofri dannu

8.

iċ-ċertifikazzjoni, it-tikketti (EMAS, it-tikketti tal-enerġija, l-Ekodisinn, l-Ekotikketta tal-UE)

9.

ir-riċiklaġġ u l-ġestjoni tal-iskart

N.

Servizzi

1.

il-kisba ta’ liċenzji, awtorizzazzjonijiet jew permessi għall-bidu u l-operat ta’ negozju

2.

in-notifika lill-awtoritajiet dwar attivitajiet transfruntiera

3.

ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, inkluż l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

O.

Il-finanzjament tan-negozju

1.

il-kisba ta’ aċċess għal finanzjament fil-livell tal-Unjoni, inklużi l-programmi ta’ finanzjament tal-Unjoni u l-għotjiet għan-negozju

2.

il-kisba ta’ aċċess għal finanzjament fil-livell nazzjonali

3.

inizjattivi indirizzati lill-imprendituri (skambji organizzati għall-imprendituri l-ġodda, programmi ta’ mentoraġġ eċċ.)

P.

Kuntratti pubbliċi

1.

il-parteċipazzjoni f’sejħiet għall-offerti pubbliċi: regoli u proċeduri

2.

il-preżentazzjoni ta’ offerta online bi tweġiba għal sejħa għall-offerti pubblika

3.

ir-rapportar ta’ irregolaritajiet fir-rigward tal-proċess ta’ sejħiet għall-offerti

Q.

Is-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol

1.

l-obbligi dwar is-saħħa u s-sikurezza fir-rigward ta’ tipi differenti ta’ attività, inklużi l-prevenzjoni tar-riskji, l-informazzjoni u t-taħriġ


ANNESS II

Proċeduri msemmija fl-Artikolu 6(1)

Avvenimenti tal-ħajja

Proċeduri

Ir-riżultat mistenni soġġett għal valutazzjoni tal-applikazzjoni mill-awtorità kompetenti f’konformità mal-liġi nazzjonali, fejn rilevanti

Twelid

Talba għal prova tar-reġistrazzjoni tat-twelid

Prova tar-reġistrazzjoni tat-twelid jew ċertifikat tat-twelid

Residenza

Talba għal prova ta’ residenza

Konferma tar-reġistrazzjoni fl-indirizz attwali

Studju

Applikazzjoni għal finanzjament ta’ studju fl-edukazzjoni terzjarja, bħal għotjiet u self ta’ studju minn korp jew istituzzjoni pubblika

Deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għal finanzjament jew konferma tar-riċevuta

Tressiq ta’ applikazzjoni inizjali għall-ammissjoni f’istituzzjoni tal-edukazzjoni terzjarja pubblika

Konferma tal-irċevuta tal-applikazzjoni

Talba għar-rikonoxximent akkademiku ta’ diplomi, ċertifikati jew provi oħrajn ta’ studji jew korsijiet

Deċiżjoni dwar it-talba għar-rikonoxximent

Xogħol

Talba għad-determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli f’konformità mat-Titolu II tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (1)

Deċiżjoni dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli

In-notifika ta’ bidliet fiċ-ċirkustanzi personali jew professjonali tal-persuna li tkun qed tirċievi benefiċċji tas-sigurtà soċjali, rilevanti għat-tali benefiċċji

Konferma tal-irċevuta tan-notifika ta’ tali bidliet

Applikazzjoni għal Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC)

Il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC)

Preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni tat-taxxa fuq id-dħul

Konferma tal-irċevuta tad-dikjarazzjoni

Ċaqliq

Reġistrazzjoni ta’ bidla tal-indirizz

Konferma ta’ dereġistrazzjoni fl-indirizz preċedenti u tar-reġistrazzjoni tal-indirizz il-ġdid

Reġistrazzjoni ta’ vettura bil-mutur li toriġina minn Stat Membru, jew li hija diġà rreġistrata fih, fi proċeduri standard (2)

Prova tar-reġistrazzjoni ta’ vettura bil-mutur

L-akkwist ta’ stikers għall-użu tal-infrastruttura tat-toroq nazzjonali: it-tariffi bbażati fuq il-ħin (vinjetta), it-tariffi bbażati fuq id-distanza (pedaġġ), maħruġa minn korp pubbliku jew istituzzjoni pubblika

Ir-riċevuta ta’ stiker tal-pedaġġ jew ta’ vinjetta jew prova oħra ta’ ħlas

L-akkwist ta’ stikers tal-emissjonijiet maħruġa minn korp pubbliku jew istituzzjoni pubblika

Ir-riċevuta ta’ stiker tal-emissjonijiet jew prova oħra ta’ ħlas

Irtirar

Talba għall-pensjoni u għall-benefiċċji ta’ qabel l-irtirar minn skemi obbligatorji

Konferma tal-irċevuta tat-talba jew id-deċiżjoni rigward it-talba għal pensjoni jew għal benefiċċji ta’ qabel l-irtirar

Talba għal informazzjoni dwar id-data relatata mal-pensjoni minn skemi obbligatorji

Dikjarazzjoni tad-data tal-pensjoni personali

Il-bidu, it-tmexxija u l-għeluq ta’ negozju

Notifika tal-attività ta’ negozju, permess għall-eżerċizzju ta’ attività ta’ negozju, bidliet fl-attività ta’ negozju u t-terminazzjoni ta’ attività ta’ negozju li ma tinvolvix proċeduri ta’ insolvenza jew ta’ likwidazzjoni, bl-esklużjoni tar-reġistrazzjoni inizjali ta’ attività ta’ negozju mar-reġistru tan-negozji u minbarra l-proċeduri li jirrigwardaw il-kostituzzjoni ta’ kumpaniji jew ditti, jew kwalunkwe preżentazzjoni sussegwenti minnhom, skont it-tifsira tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 TFUE

Konferma tar-riċevuta tan-notifika jew bidla, jew tat-talba għal permess għal attività tan-negozju

Reġistrazzjoni ta’ impjegatur (persuna fiżika) mal-iskemi obbligatorji tal-pensjoni u tal-assigurazzjoni

Konferma tar-reġistrazzjoni jew in-numru ta’ reġistrazzjoni tas-sigurtà soċjali

Reġistrazzjoni ta’ impjegati mal-iskemi obbligatorji tal-pensjoni u tal-assigurazzjoni

Konferma tar-reġistrazzjoni jew in-numru ta’ reġistrazzjoni tas-sigurtà soċjali

Preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni tat-taxxa korporattiva

Konferma tal-irċevuta tad-dikjarazzjoni

Notifika lill-iskemi tas-sigurtà soċjali tat-tmiem ta’ kuntratt ma’ impjegat, minbarra l-proċeduri għat-tmiem kollettiv tal-kuntratti tal-impjegati

Konferma tal-irċevuta tan-notifika

Pagament ta’ kontribuzzjonijiet soċjali għall-impjegati

Wasla jew forma oħra ta’ konferma ta’ pagament ta’ kontribuzzjonijiet soċjali għall-impjegati


(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali (ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1).

(2)  Dan ikopri l-vetturi li ġejjin: (a) kwalunkwe vettura bil-mutur jew karru kif imsemmi fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1) u (b) kwalunkwe vettura bil-mutur b’żewġ roti jew tlieta, kemm jekk rota doppja jew xort’oħra, maħsuba għall-ivvjaġġar fit-triq, kif imsemmi fl-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 60, 2.3.2013, p. 52).


ANNESS III

Lista tas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 2(2)

(1)

Punti ta’ kuntatt waħdieni (1)

(2)

Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti (2)

(3)

Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti għall-Bini (3)

(4)

Ċentri ta’ assistenza nazzjonali għall-kwalifiki professjonali (4)

(5)

Punti ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa transkonfinali (5)

(6)

Netwerk Ewropew ta’ servizzi tal-impjiegi (EURES) (6)

(7)

Soluzzjoni online għal tilwim (ODR) (7)


(1)  Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36).

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-proċeduri relatati mal-applikazzjoni ta’ ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti legalment kummerċjalizzati fi Stat Membru ieħor u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 3052/95/KE (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 21).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5).

(4)  Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22–142).

(5)  Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45).

(6)  Ir-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ April 2016 dwar netwerk Ewropew ta’ servizzi tal-impjiegi (EURES), aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta’ mobilità u integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol u li jemenda Regolamenti (UE) Nru 492/2011 u (UE) Nru 1296/2013 (ĠU L 107, 22.4.2016, p. 11).

(7)  Ir-Regolament (UE) Nru 524/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni online għal tilwim mal-konsumaturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE (Regolament dwar l-ODR tal-konsumaturi) (ĠU L 165, 18.6.2013, p. 1).


21.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 295/39


REGOLAMENT (UE) 2018/1725 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-23 ta’ Ottubru 2018

dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 16(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali hija dritt fundamentali. L-Artikolu 8(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-“Karta”) u l-Artikolu 16(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedu li kull persuna għandha dritt għall-protezzjoni tad-data personali li tirrigwardaha. Dan id-dritt huwa wkoll garantit mill-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprovdi lill-persuni fiżiċi bi drittijiet legalment eżegwibbli, jispeċifika l-obbligi ta’ pproċessar tad-data tal-kontrolluri fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità, u joħloq awtorità superviżorja indipendenti, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, responsabbli għall-monitoraġġ tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni. Madankollu, ma japplikax għall-ipproċessar ta’ data personali matul attività tal-istituzzjonijiet u tal-korpi tal-Unjoni li jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u d-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) ġew adottati fis-27 ta’ April 2016. Filwaqt li r-Regolament jistabbilixxi regoli ġenerali sabiex jipproteġi lill-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u sabiex jiġi żgurat il-moviment liberu ta’ data personali fi ħdan l-Unjoni, id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli speċifiċi għall-ħarsien tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u sabiex jiġi żgurat il-moviment liberu ta’ data personali fi ħdan l-Unjoni fl-oqsma tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali u tal-kooperazzjoni tal-pulizija.

(4)

Ir-Regolament (UE) 2016/679 jipprovdi għall-adattament tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 sabiex jiżgura qafas b’saħħtu u koerenti ta’ protezzjoni tad-data fl-Unjoni u sabiex jippermetti li huwa japplika b’mod parallel mar-Regolament (UE) 2016/679.

(5)

Huwa fl-interess ta’ approċċ koerenti għall-protezzjoni ta’ data personali madwar l-Unjoni, u tal-moviment liberu ta’ data personali fi ħdan l-Unjoni, li jiġu allinjati kemm jista’ jkun ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data għall-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data adottati għas-settur pubbliku fl-Istati Membri. Kull meta d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament isegwu l-istess prinċipji bħad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2016/679, dawk iż-żewġ settijiet ta’ dispożizzjonijiet jenħtieġ li, b’mod konformi mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (il-“Qorti tal-Ġustizzja”), jiġu interpretati b’mod omoġenju, b’mod partikolari għaliex jenħtieġ li l-iskema ta’ dan ir-Regolament tinftiehem bħala ekwivalenti għall-iskema tar-Regolament (UE) 2016/679.

(6)

Jenħtieġ li jkunu protetti persuni li d-data personali tagħhom hija pproċessata mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni fi kwalunkwe kuntest, pereżempju għaliex huma impjegati minn dawk l-istituzzjonijiet u l-korpi. Jenħtieġ li dan ir-Regolament ma japplikax għall-ipproċessar ta’ data personali ta’ persuni deċeduti. Dan ir-Regolament ma jkoprix l-ipproċessar tad-data personali li tikkonċerna l-persuni ġuridiċi u b’mod partikolari l-impriżi stabbiliti bħala persuni ġuridiċi, inkluż l-isem u l-forma tal-persuna ġuridika u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna ġuridika.

(7)

Sabiex il-ħolqien ta’ riskju serju ta’ ċirkomvenzjoni jiġi pprevenut, jenħtieġ li l-protezzjoni tal-persuni fiżiċi tkun teknoloġikament newtrali u ma tkunx tibbaża fuq it-tekniki użati.

(8)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji kollha tal-Unjoni. Jenħtieġ li japplika għall-ipproċessar ta’ data personali kompletament jew parzjalment b’mezzi awtomatizzati u għall-ipproċessar għajr b’mezzi awtomatizzati ta’ data personali li tagħmel parti minn sistema ta’ arkivjar jew li tkun intenzjonata sabiex tagħmel parti minn sistema ta’ arkivjar. Jenħtieġ li l-fajls jew settijiet ta’ fajls, kif ukoll il-qoxra ta’ barra tagħhom, li ma jkunux strutturati skont kriterji speċifiċi, ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(9)

Fid-Dikjarazzjoni Nru 21 dwar il-protezzjoni ta’ data personali fl-oqsma tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali u tal-kooperazzjoni tal-pulizija, annessa għall-att finali tal-konferenza intergovernattiva li adottat it-Trattat ta’ Lisbona, il-konferenza għarfet li regoli speċifiċi dwar il-protezzjoni ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ data personali fl-oqsma tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u tal-kooperazzjoni tal-pulizija bbażati fuq l-Artikolu 16 tat-TFUE jistgħu jkunu neċessarji minħabba n-natura speċifika ta’ dawk l-oqsma. Għalhekk, jenħtieġ li kapitolu distint ta’ dan ir-Regolament li jkun fih regoli ġenerali japplika għall-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali, bħal data personali pproċessata għall-finijiet ta’ investigazzjoni kriminali minn korpi, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni meta jwettqu attivitajiet fl-oqsma ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali u ta’ kooperazzjoni tal-pulizija.

(10)

Id-Direttiva (UE) 2016/680 tipprovdi regoli armonizzati għall-protezzjoni u għall-moviment liberu ta’ data personali pproċessata għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-investigazzjoni, tad-detezzjoni jew tal-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew ta’ eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, inkluża s-salvagwardja kontra theddidiet għas-sigurtà pubblika u l-prevenzjoni tagħhom. Sabiex jiġi żgurat l-istess livell ta’ protezzjoni għall-persuni fiżiċi permezz ta’ drittijiet legalment eżegwibbli madwar l-Unjoni u sabiex jiġu evitati diverġenzi li jxekklu l-iskambju ta’ data personali bejn il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni meta jwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 jew tal-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE u l-awtoritajiet kompetenti, jenħtieġ li r-regoli għall-protezzjoni u għall-moviment liberu ta’ data personali operazzjonali pproċessata minn tali korpi, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni jkunu konsistenti mad-Direttiva (UE) 2016/680.

(11)

Jenħtieġ li r-regoli ġenerali tal-Kapitolu ta’ dan ir-Regolament dwar l-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali japplikaw mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi applikabbli għall-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali mill-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni meta jkunu qegħdin iwettqu attivitajiet li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 jew tal-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE. Jenħtieġ li tali regoli speċifiċi jitqiesu bħala lex specialis għad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu ta’ dan ir-Regolament dwar l-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali (lex specialis derogat legi generali). Sabiex titnaqqas il-frammentazzjoni legali, jenħtieġ li regoli speċifiċi dwar il-protezzjoni tad-data applikabbli għall-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali mill-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni meta jkunu qegħdin iwettqu attivitajiet li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 jew tal-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE jkunu konsistenti mal-prinċipji li jirfdu l-Kapitolu ta’ dan ir-Regolament dwar l-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali, kif ukoll mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar is-sorveljanza indipendenti, ir-rimedji, ir-responsabbiltà u l-penali.

(12)

Jenħtieġ li l-Kapitolu ta’ dan ir-Regolament dwar l-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali japplika għall-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni meta jwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 jew il-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE, kemm jekk huma jeżerċitaw tali attivitajiet bħala l-kompiti prinċipali tagħhom jew bħala l-kompiti anċillari tagħhom, għall-finijiet tal-prevenzjoni, id-detezzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali. Madankollu, jenħtieġ li dan ma japplikax għall-Europol jew għall-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew sakemm l-atti legali li jistabbilixxu l-Europol u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jiġu emendati bil-ħsieb li jrendu l-Kapitolu ta’ dan ir-Regolament dwar l-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali, kif adattat, applikabbli għalihom.

(13)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq rieżami ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari l-Kapitolu ta’ dan ir-Regolament dwar l-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali. Jenħtieġ ukoll li l-Kummissjoni twettaq rieżami ta’ atti legali oħra adottati fuq il-bażi tat-Trattati li jirregolaw l-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali mill-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni meta jkunu qegħdin iwettqu attivitajiet li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 u tal-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE. Wara tali rieżami, sabiex tiġi żgurata protezzjoni uniformi u konsistenti tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista’ tagħmel kwalunkwe proposta leġiżlattiva xierqa, inkluż kwalunkwe adattament neċessarju tal-Kapitolu ta’ dan ir-Regolament dwar l-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali, bil-ħsieb li tapplikah għall-Europol u għall-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Jenħtieġ li l-adattamenti jqisu dispożizzjonijiet dwar is-sorveljanza indipendenti, ir-rimedji, ir-responsabbiltà u l-penali.

(14)

L-ipproċessar ta’ data personali amministrattiva, bħal data tal-persunal, mill-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni li jwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 jew il-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE jenħtieġ li jkun kopert minn dan ir-Regolament.

(15)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni li jwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 2 tat-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). Dan ir-Regolament jenħtieġ li ma japplikax għall-ipproċessar ta’ data personali mill-missjonijiet imsemmija fl-Artikoli 42(1), 43 u 44 tat-TUE, li jimplimentaw il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni. Meta jkun xieraq, jenħtieġ li jitressqu proposti rilevanti biex jiġi rregolat aktar l-ipproċessar ta’ data personali fil-qasam tal-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni.

(16)

Il-prinċipji ta’ protezzjoni tad-data jenħtieġ li japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni dwar persuna fiżika identifikata jew identifikabbli. Jenħtieġ li d-data personali li tkun għaddiet minn psewdonimizzazzjoni, li tkun tista’ tiġi attribwita lil persuna fiżika bl-użu ta’ informazzjoni addizzjonali, titqies bħala informazzjoni dwar persuna fiżika identifikabbli. Sabiex jiġi ddeterminat jekk persuna fiżika tkunx identifikabbli, jenħtieġ li jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment x’aktarx ikunu jistgħu jintużaw, bħas-singolarizzazzjoni, mill-kontrollur jew minn kwalunkwe persuna oħra, sabiex persuna fiżika tiġi identifikata direttament jew indirettament. Sabiex jiġi aċċertat liema mezzi huma raġonevolment mistennija jintużaw għall-identifikazzjoni tal-persuna fiżika, jenħtieġ li jitqiesu l-fatturi oġġettivi kollha, bħall-ispejjeż tal-identifikazzjoni u l-ammont ta’ żmien rikjest għall-identifikazzjoni, filwaqt li jitqiesu t-teknoloġija disponibbli fil-mument tal-ipproċessar u l-iżviluppi teknoloġiċi. Jenħtieġ li l-prinċipji tal-protezzjoni tad-data ma japplikawx għalhekk għall-informazzjoni anonima, jiġifieri informazzjoni li mhijiex relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli jew għal data personali li ssir anonima b’tali mod li s-suġġett tad-data ma jkunx jew ma jkunx għadu identifikabbli. Għaldaqstant, dan ir-Regolament ma jikkonċernax l-ipproċessar ta’ tali informazzjoni anonima, inkluż għal finijiet ta’ statistika jew ta’ riċerka.

(17)

L-applikazzjoni ta’ psewdonimizzazzjoni ta’ data personali tista’ tnaqqas ir-riskji għas-suġġetti tad-data kkonċernati u tgħin lill-kontrolluri u lill-proċessuri jissodisfaw l-obbligi tagħhom tal-protezzjoni tad-data. L-introduzzjoni espliċita tal-“psewdonimizzazzjoni” f’dan ir-Regolament mhijiex intiża li tipprekludi kwalunkwe miżura oħra tal-protezzjoni tad-data.

(18)

Il-persuni fiżiċi jistgħu jiġu assoċjati ma’ identifikaturi online ipprovduti mill-apparati, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-protokoll tal-Internet, identifikaturi tal-cookies jew identifikaturi oħrajn bħal tags tal-identifikazzjoni bil-frekwenza tar-radju. Dan jista’ jħalli traċċi li, b’mod partikolari flimkien ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw sabiex joħolqu profili tal-persuni fiżiċi u jidentifikawhom.

(19)

Il-kunsens jenħtieġ li jingħata b’att affermattiv ċar li jistabbilixxi indikazzjoni mogħtija liberament, speċifika, infurmata u mhux ambigwa tal-qbil tas-suġġett tad-data li tiġi pproċessata data personali b’rabta miegħu, pereżempju b’dikjarazzjoni bil-miktub, inkluż b’mod elettroniku, jew bil-fomm. Dan jista’ jinkludi l-immarkar ta’ kaxxa meta jżur sit web tal-Internet, l-għażla ta’ settings tekniċi għas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni jew dikjarazzjoni jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-data tal-ipproċessar propost tad-data personali tiegħu. Jenħtieġ li s-silenzju, kaxxi mmarkati minn qabel jew in-nuqqas ta’ attività għaldaqstant ma jitqisux bħala kunsens. Jenħtieġ li l-kunsens ikun ikopri l-attivitajiet tal-ipproċessar kollha li jsiru għall-istess fini jew finijiet. Meta l-ipproċessar ikollu diversi finijiet, ikun jenħtieġ li jingħata kunsens għalihom kollha. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-data jkollu jingħata wara talba b’mod elettroniku, it-talba trid tkun ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla bżonn għall-użu tas-servizz li tkun qed tiġi pprovduta għalih. Fl-istess ħin, is-suġġett tad-data jenħtieġ li jkollu d-dritt li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin, mingħajr ma tiġi affettwata l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens espress qabel l-irtirar tiegħu. Sabiex jiġi żgurat l-għoti ta’ kunsens b’mod liberu, jenħtieġ li l-kunsens ma jipprovdix raġuni legali valida għall-ipproċessar ta’ data personali f’każ speċifiku meta jkun hemm żbilanċ ċar bejn is-suġġett tad-data u l-kontrollur u għalhekk ikun improbabbli li l-kunsens ikun ingħata liberament fiċ-ċirkostanzi kollha ta’ dik is-sitwazzjoni speċifika. Ħafna drabi ma jkunx possibbli li jiġi identifikat kompletament il-fini tal-ipproċessar ta’ data personali għal finijiet ta’ riċerka xjentifika fil-mument meta tinġabar id-data. Għalhekk jenħtieġ li s-suġġetti tad-data jitħallew jagħtu l-kunsens tagħhom għal ċerti oqsma ta’ riċerka xjentifika meta dan ikun konformi ma’ standards etiċi rikonoxxuti għar-riċerka xjentifika. Jenħtieġ li s-suġġetti tad-data jkollhom l-opportunità li jagħtu l-kunsens tagħhom biss għal ċerti oqsma tar-riċerka jew partijiet ta’ proġetti tar-riċerka sa fejn ikun permissibbli mill-fini intenzjonat.

(20)

Kwalunkwe pproċessar ta’ data personali jenħtieġ li jkun legali u ġust. Jenħtieġ li jkun trasparenti għall-persuni fiżiċi li fir-rigward tagħhom tkun qiegħda tinġabar, tintuża, tiġi kkonsultata jew b’xi mod ieħor ipproċessata data personali u l-punt safejn id-data personali tkun qiegħda tiġi pproċessata jew tkun se tiġi pproċessata. Il-prinċipju ta’ trasparenza jirrikjedi li kwalunkwe informazzjoni u komunikazzjoni marbuta mal-ipproċessar ta’ dik id-data personali tkun aċċessibbli faċilment u li tinftiehem faċilment, u li jintuża lingwaġġ ċar u sempliċi. Dak il-prinċipju jikkonċerna, b’mod partikolari, l-informazzjoni tas-suġġetti tad-data dwar l-identità tal-kontrollur u l-finijiet tal-ipproċessar u informazzjoni ulterjuri biex jiġi żgurat ipproċessar ġust u trasparenti fir-rigward tal-persuni fiżiċi kkonċernati u d-dritt tagħhom li jiksbu konferma u komunikazzjoni tad-data personali li tikkonċernahom u li tkun qiegħda tiġi pproċessata. Jenħtieġ li tinġibed l-attenzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tar-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-ipproċessar ta’ data personali u kif jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b’rabta ma’ tali pproċessar. B’mod partikolari, jenħtieġ li l-finijiet speċifiċi li għalihom tiġi pproċessata data personali jkunu espliċiti u leġittimi u stabbiliti fil-mument meta tinġabar id-data personali. Id-data personali jenħtieġ li tkun adegwata, rilevanti u limitata għal dak li huwa neċessarju għall-finijiet li għalihom hija tkun qiegħda tiġi pproċessata. Dan jirrikjedi, b’mod partikolari, li jiġi żgurat li l-perjodu li matulu tinħażen id-data personali jkun limitat strettament għall-inqas possibbli. Id-data personali jenħtieġ li tkun ipproċessata biss jekk il-fini tal-ipproċessar ma jkunx jista’ jintlaħaq mod ieħor b’mod raġonevoli. Sabiex ikun żgurat li d-data personali ma tinżammx għal aktar żmien minn kemm ikun meħtieġ, jenħtieġ li l-kontrollur jistabbilixxi limiti ta’ żmien għat-tħassir jew għal rieżami perjodiku. Jenħtieġ li jittieħed kull pass raġonevoli sabiex ikun żgurat li data personali li ma tkunx preċiża tiġi rettifikata jew titħassar. Jenħtieġ li d-data personali tiġi pproċessata b’mod li jiżgura sigurtà u kunfidenzjalità adatti tad-data personali, inkluż għall-prevenzjoni ta’ aċċess mhux awtorizzat jew l-użu tad-data personali u t-tagħmir użat għall-ipproċessar u għall-prevenzjoni tad-divulgazzjoni mhux awtorizzata tagħha meta hija tiġi trażmessa.

(21)

F’konformità mal-prinċipju ta’ responsabbiltà, meta l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jibagħtu data personali fi ħdan l-istess istituzzjoni jew korp tal-Unjoni u r-riċevitur ma jkunx parti mill-kontrollur, jew lil istituzzjonijiet jew korpi oħrajn tal-Unjoni, jenħtieġ li dawn jivverifikaw jekk it-tali data personali tkunx rikjesta għat-twettiq leġittimu tal-kompiti fi ħdan il-kompetenza tar-riċevitur. B’mod partikolari, wara t-talba ta’ riċevitur għat-trażmissjoni ta’ data personali, jenħtieġ li l-kontrollur jivverifika l-eżistenza ta’ bażi rilevanti għall-ipproċessar legali ta’ data personali u l-kompetenza tar-riċevitur. Il-kontrollur jenħtieġ li jagħmel ukoll evalwazzjoni proviżorja tal-ħtieġa għat-trażmissjoni tad-data. Jekk iqum xi dubju dwar din in-neċessità, jenħtieġ li l-kontrollur jitlob aktar informazzjoni mingħand ir-riċevitur. Jenħtieġ li r-riċevitur jara li n-neċessità tat-trażmissjoni tad-data tkun tista’ tiġi vverifikata sussegwentament.

(22)

Sabiex l-ipproċessar ikun legali, jenħtieġ li d-data personali tiġi pproċessata fuq il-bażi tan-neċessità għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni jew fl-eżerċitar tal-awtorità uffiċjali tagħhom, il-ħtieġa għall-konformità ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett il-kontrollur jew xi bażi leġittima oħra skont dan ir-Regolament, inkluż il-kunsens tas-suġġett tad-data kkonċernat, in-neċessità għat-twettiq ta’ kuntratt li għalih huwa parti s-suġġett tad-data jew sabiex jittieħdu passi fuq it-talba tas-suġġett tad-data qabel id-dħul f’kuntratt. L-ipproċessar ta’ data personali għat-twettiq ta’ kompiti mwettqin fl-interess pubbliku mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni jinkludi l-ipproċessar ta’ data personali neċessarja għall-ġestjoni u għall-funzjonament ta’ dawk l-istituzzjonijiet u l-korpi. L-ipproċessar tad-data personali jenħtieġ li wkoll jitqies bħala legali meta jkun meħtieġ biex jiġi protett interess li huwa essenzjali għall-ħajja tas-suġġett tad-data jew dik ta’ persuna fiżika oħra. L-ipproċessar ta’ data personali abbażi tal-interess vitali ta’ persuna fiżika oħra fil-prinċipju jenħtieġ li jsir biss meta l-ipproċessar manifestament ma jistax jiġi bbażat fuq bażi legali oħra. Xi tipi ta’ pproċessar jistgħu jservu kemm raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku kif ukoll interessi vitali tas-suġġett tad-data, bħal pereżempju meta l-ipproċessar ikun meħtieġ għal finijiet umanitarji, inkluż għall-monitoraġġ ta’ epidemiji u t-tixrid tagħhom, jew f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenzi umanitarji, b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet ta’ diżastri naturali u diżastri kkawżati mill-bniedem.

(23)

Jenħtieġ li l-liġi tal-Unjoni msemmija f’dan ir-Regolament tkun ċara u preċiża u li l-applikazzjoni tagħha tkun prevedibbli għal persuni soġġetti għalih, f’konformità mar-rekwiżiti li jinsabu fil-Karta u l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali.

(24)

Jenħtieġ li r-regoli interni msemmija f’dan ir-Regolament ikunu atti ċari u preċiżi ta’ applikazzjoni ġenerali, intenzjonata biex jipproduċu effetti legali fir-rigward tas-suġġetti tad-data. Jenħtieġ li jiġu adottati fl-ogħla livell ta’ tmexxija tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, fil-kompetenzi tagħhom u fi kwistjonijiet relatati mal-operat tagħhom. Jenħtieġ li jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Jenħtieġ li l-applikazzjoni ta’ dawk ir-regoli tkun prevedibbli għall-persuni soġġetti għalihom f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Karta u fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali. Ir-regoli interni jistgħu jieħdu l-għamla ta’ deċiżjonijiet, b’mod partikolari meta jiġu adottati mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

(25)

Jenħtieġ li l-ipproċessar ta’ data personali għal finijiet oħra minbarra dawk li għalihom id-data personali tkun inġabret inizjalment ikun permess biss meta l-ipproċessar ikun kompatibbli mal-finijiet li għalihom id-data personali tkun inġabret inizjalment. F’każ bħal dan ma tkun rikjesta l-ebda bażi legali separata għajr dik li tkun ippermettiet il-ġbir tad-data personali. Jekk l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-prestazzjoni ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-kontrollur, il-liġi tal-Unjoni tista’ tiddetermina u tispeċifika l-kompiti u l-finijiet li għalihom l-ipproċessar ulterjuri jenħtieġ li jitqies bħala kompatibbli u legali. L-ipproċessar ulterjuri għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika jenħtieġ li jitqies bħala operazzjoni ta’ pproċessar legali kompatibbli. Il-bażi ġuridika prevista mil-liġi tal-Unjoni għall-ipproċessar ta’ data personali tista’ tipprovdi wkoll bażi ġuridika għall-ipproċessar ulterjuri. Sabiex jiġi żgurat jekk fini ta’ pproċessar ulterjuri jkunx kompatibbli mal-fini li għalih inizjalment tinġabar id-data personali, il-kontrollur, wara li jkun issodisfa r-rekwiżiti kollha għal-legalità tal-ipproċessar oriġinali, jenħtieġ li jqis, fost l-oħrajn: kwalunkwe rabta bejn dawk il-finijiet u l-finijiet tal-ipproċessar ulterjuri intenzjonat; il-kuntest li fih tkun inġabret id-data personali, b’mod partikolari l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġetti tad-data fuq il-bażi tar-relazzjoni tagħhom mal-kontrollur rigward l-użu ulterjuri tagħha; in-natura tad-data personali; il-konsegwenzi għas-suġġetti tad-data tal-ipproċessar ulterjuri intenzjonat; u l-eżistenza ta’ salvagwardji xierqa kemm fl-operazzjoni ta’ pproċessar oriġinali kif ukoll dawk ulterjuri intenzjonati.

(26)

Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett tad-data, jenħtieġ li l-kontrollur ikun jista’ juri li s-suġġett tad-data jkun ta l-kunsens tiegħu għall-attività tal-ipproċessar. B’mod partikolari fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-miktub fuq kwistjoni oħra, jenħtieġ li s-salvagwardji jiżguraw li s-suġġett tad-data jkun konxju tal-fatt li jkun qiegħed jingħata kunsens u tal-punt sa fejn dan jingħata. F’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE (6), jenħtieġ li tiġi pprovduta dikjarazzjoni ta’ kunsens ifformulata minn qabel mill-kontrollur f’forma li tinqara u aċċessibbli faċilment, bl-użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi u mingħajr termini inġusti. Biex il-kunsens ikun wieħed informat, is-suġġett tad-data jenħtieġ li jkun konxju mill-inqas tal-identità tal-kontrollur u l-finijiet tal-ipproċessar li għalihom tkun intenzjonata d-data personali. Jenħtieġ li l-kunsens ma jitqiesx li jkun ingħata liberament jekk is-suġġett tad-data ma jkollux għażla ġenwina jew libera jew ma jkunx jista’ jiċħad jew jirtira l-kunsens mingħajr ħsara.

(27)

Il-minorenni jixirqilhom protezzjoni speċifika fir-rigward tad-data personali tagħhom, minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas konxji tar-riskji, il-konsegwenzi u s-salvagwardji kkonċernati, kif ukoll tad-drittijiet tagħhom fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali. Protezzjoni speċifika bħal din jenħtieġ li tapplika b’mod partikolari għall-ħolqien ta’ profili tal-personalità u għall-ġbir ta’ data personali fir-rigward tal-minorenni meta servizzi jiġu offruti direttament lil minorenni fuq siti web tal-istituzzjonijiet u tal-korpi tal-Unjoni, bħal servizzi ta’ komunikazzjoni interpersonali jew il-bejgħ online ta’ biljetti, u l-ipproċessar ta’ data personali jkun ibbażat fuq il-kunsens.

(28)

Meta r-riċevituri stabbiliti fl-Unjoni għajr l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jkunu jixtiequ li tintbagħtilhom id-data personali tagħhom mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni, jenħtieġ li dawk ir-riċevituri juru li jew it-trażmissjoni tad-data lil dawn ir-riċevituri hija neċessarja għat-twettiq tal-kompitu tagħhom imwettaq fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lilhom. Inkella, jenħtieġ li dawk ir-riċevituri juru li huwa neċessarju li tiġi trażmessa d-data għall-ilħuq ta’ fini speċifiku fl-interess pubbliku u jenħtieġ li l-kontrollur jistabbilixxi jekk ikunx hemm raġuni biex wieħed jassumi li l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data jistgħu jiġu ppreġudikati. F’tali każijiet, jenħtieġ li l-kontrollur iqis b’mod dimostrabbli d-diversi interessi f’kunflitt sabiex tiġi vvalutata l-proporzjonalità tat-trażmissjoni tad-data rikjesta. Il-fini speċifiku fl-interess pubbliku jista’ jkollu x’jaqsam mat-trasparenza tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni juru t-tali neċessità meta huma stess jibdew trażmissjoni, f’konformità mal-prinċipju tat-trasparenza u l-amministrazzjoni tajba. Jenħtieġ li r-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament għal trażmissjonijiet lil riċevituri stabbiliti fl-Unjoni għajr l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jkunu mifhuma bħala supplimentari għall-kundizzjonijiet għall-ipproċessar legali.

(29)

Data personali, li min-natura tagħha, tkun partikolarment sensittiva fir-rigward tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali jistħoqqilha protezzjoni speċifika billi l-kuntest tal-ipproċessar tagħha jista’ joħloq riskji sinifikanti għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali. Jenħtieġ li tali data personali ma tiġix ipproċessata sakemm ma jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti f’dan ir-Regolament. Dik id-data personali jenħtieġ li tinkludi data personali li tiżvela l-oriġini razzjali jew etnika, li permezz tagħha l-użu tat-terminu “oriġini razzjali” f’dan ir-Regolament ma jimplikax li l-Unjoni taċċetta teoriji li jippruvaw jiddeterminaw l-eżistenza ta’ razez umani separati. Jenħtieġ li l-ipproċessar ta’ ritratti ma jitqiesx sistematikament bħala pproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data personali peress li dawn ikunu koperti bid-definizzjoni ta’ data bijometrika biss meta jiġu pproċessati b’mezz tekniku speċifiku li jippermetti l-identifikazzjoni unika jew l-awtentikazzjoni ta’ persuna fiżika. Minbarra r-rekwiżiti speċifiċi għall-ipproċessar ta’ data sensittiva, jenħtieġ li l-prinċipji ġenerali u regoli oħrajn ta’ dan ir-Regolament japplikaw, b’mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-ipproċessar legali. Jenħtieġ li d-derogi mill-projbizzjoni ġenerali għall-ipproċessar ta’ tali kategoriji speċjali ta’ data personali jiġu previsti b’mod espliċitu, fost l-oħrajn, meta s-suġġett tad-data jagħti l-kunsens espliċitu tiegħu jew fir-rigward ta’ ħtiġijiet speċifiċi, b’mod partikolari meta l-ipproċessar isir waqt attivitajiet leġittimi minn ċerti assoċjazzjonijiet jew fondazzjonijiet li l-fini tagħhom huwa li jippermettu l-eżerċitar tal-libertajiet fundamentali.

(30)

Kategoriji speċjali ta’ data personali li jistħoqqilhom protezzjoni ogħla jenħtieġ li jiġu pproċessati għal finijiet relatati mas-saħħa biss meta jkun neċessarju biex jinkisbu dawk il-finijiet għall-benefiċċju ta’ persuni fiżiċi u s-soċjetà kollha, b’mod partikolari fil-kuntest tal-ġestjoni tas-servizzi u s-sistemi tal-kura soċjali jew tas-saħħa. Għalhekk jenħtieġ li dan ir-Regolament jipprevedi kundizzjonijiet armonizzati għall-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data personali dwar is-saħħa, fir-rigward ta’ ħtiġijiet speċifiċi, b’mod partikolari meta l-ipproċessar ta’ din id-data jsir għal ċerti finijiet relatati mas-saħħa minn persuni soġġetti għal obbligu legali ta’ segretezza professjonali. Jenħtieġ li l-liġi tal-Unjoni tipprevedi miżuri speċifiċi u xierqa sabiex jiġu protetti drittijiet fundamentali u d-data personali tal-persuni fiżiċi.

(31)

L-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data personali jista’ jkun meħtieġ għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fl-oqsma tas-saħħa pubblika mingħajr il-kunsens tas-suġġett tad-data. Tali pproċessar jenħtieġ li jkun soġġett għal miżuri adatti u speċifiċi sabiex jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi. F’dak il-kuntest, “saħħa pubblika” jenħtieġ li tiġi interpretata kif definita fir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), jiġifieri l-elementi kollha relatati mas-saħħa, b’mod partikolari l-istat tas-saħħa, inklużi l-morbożità u d-diżabbiltà, il-fatturi determinanti li għandhom effett fuq l-istat tas-saħħa, il-bżonnijiet fil-qasam tal-kura tas-saħħa, ir-riżorsi allokati għall-kura tas-saħħa, il-forniment tal-kura tas-saħħa u l-aċċess universali għaliha, kif ukoll l-infiq u l-finanzjament tal-kura tas-saħħa, u l-kawżi ta’ mortalità. Jenħtieġ li tali pproċessar ta’ data dwar is-saħħa għal raġunijiet ta’ interess pubbliku ma jirriżultax fl-ipproċessar ta’ data personali għal finijiet oħrajn.

(32)

Jekk id-data personali pproċessata minn kontrollur ma tippermettix l-identifikazzjoni ta’ persuna fiżika, jenħtieġ li l-kontrollur tad-data ma jkunx obbligat li jikseb informazzjoni addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett tad-data għall-fini waħdieni li jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament. Madankollu, jenħtieġ li l-kontrollur ma jirrifjutax li jieħu l-informazzjoni addizzjonali pprovduta mis-suġġett tad-data sabiex jappoġġa l-eżerċitar tad-drittijiet tiegħu. Jenħtieġ li l-identifikazzjoni tinkludi l-identifikazzjoni diġitali ta’ suġġett tad-data, pereżempju permezz ta’ mekkaniżmu ta’ awtentikazzjoni bħall-istess kredenzjali, użati mis-suġġett tad-data biex jilloggja fis-servizz online offrut mill-kontrollur tad-data.

(33)

Jenħtieġ li l-ipproċessar ta’ data personali għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika jkun soġġett għal salvagwardji xierqa għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data skont dan ir-Regolament. Dawk is-salvagwardji jenħtieġ li jiżguraw li jkunu fis-seħħ il-miżuri tekniċi u organizzattivi sabiex jiġi żgurat, b’mod partikolari, il-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data. L-ipproċessar ulterjuri ta’ data personali għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika jrid jitwettaq meta l-kontrollur ikun ivvaluta l-fattibbiltà li jissodisfa dawk il-finijiet bl-ipproċessar ta’ data personali li ma jippermettux jew li ma jkunux baqgħu jippermettu l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-data, dment li jkunu jeżistu salvagwardji xierqa (bħal, pereżempju, il-psewdonimizzazzjoni tad-data). Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jipprevedu s-salvagwardji xierqa għall-ipproċessar ta’ data personali għall-finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet statistiċi fil-liġi tal-Unjoni, li jistgħu jinkludu regoli interni adottati mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni fi kwistjonijiet relatati mal-operat tagħhom.

(34)

Jenħtieġ li jiġu pprovduti modalitajiet biex jiffaċilitaw l-eżerċitar mis-suġġett tad-data tad-drittijiet tiegħu taħt dan ir-Regolament, inklużi mekkaniżmi sabiex jintalab u jekk applikabbli, jinkiseb, bla ħlas, b’mod partikolari, l-aċċess għal data personali, ir-rettifika tagħha jew it-tħassir tagħha u l-eżerċitar tad-dritt li joġġezzjona. Jenħtieġ li l-kontrollur jipprovdi wkoll il-mezzi biex isiru talbiet b’mod elettroniku, speċjalment meta d-data personali tiġi pproċessata b’mezzi elettroniċi. Il-kontrollur jenħtieġ li jkun obbligat iwieġeb għal talbiet mis-suġġett tad-data mingħajr dewmien żejjed u fi żmien mhux aktar minn xahar u jagħti raġunijiet meta l-kontrollur ma jkollux l-intenzjoni li jikkonforma ma’ kwalunkwe talba bħal din.

(35)

Il-prinċipji ta’ pproċessar ġust u trasparenti jirrikjedu li s-suġġett tad-data jkun informat bl-eżistenza tal-attività tal-ipproċessar u l-finijiet tagħha. Jenħtieġ li l-kontrollur jipprovdi lis-suġġett tad-data bi kwalunkwe informazzjoni ulterjuri li tkun meħtieġa biex jiġi żgurat ipproċessar ġust u trasparenti filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi u l-kuntest li fih tiġi pproċessata d-data personali. Barra minn hekk, jenħtieġ li s-suġġett tad-data jkun informat bl-eżistenza tat-tfassil tal-profili u l-konsegwenzi ta’ dan it-tfassil tal-profili. Meta d-data personali tinġabar mis-suġġett tad-data, jenħtieġ li s-suġġett tad-data jiġi infurmat ukoll dwar jekk ikunx obbligat jipprovdi d-data personali u dwar il-konsegwenzi meta huwa ma jipprovdix tali data. Dik l-informazzjoni tista’ tingħata flimkien ma’ ikoni standardizzati sabiex tingħata ħarsa ġenerali lejn l-ipproċessar intenzjonat b’mod li jidher faċilment, li jinftiehem u li jinqara sew. Meta l-ikoni jkunu ppreżentati b’mod elettroniku, jenħtieġ li dawn ikunu jistgħu jinqraw minn magna.

(36)

L-informazzjoni fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali relatata mas-suġġett tad-data jenħtieġ li tingħatalu meta tinġabar mis-suġġett tad-data, jew, meta d-data personali tinkiseb minn sors ieħor, f’perjodu raġonevoli, skont iċ-ċirkostanzi tal-każ. Meta d-data personali tkun tista’ tiġi żvelata b’mod leġittimu lil riċevitur ieħor, jenħtieġ li s-suġġett tad-data jkun informat meta d-data personali tkun żvelata għall-ewwel darba lir-riċevitur. Meta l-kontrollur ikollu l-intenzjoni li jipproċessa d-data personali għal finijiet differenti minn dak li għalih tkun inġabret, jenħtieġ li l-kontrollur jipprovdi lis-suġġett tad-data, qabel dak l-ipproċessar ulterjuri, b’informazzjoni dwar dak il-fini l-ieħor u informazzjoni meħtieġa oħra. Meta l-oriġini tad-data personali ma tkunx tista’ tingħata lis-suġġett tad-data peress li jkunu intużaw diversi sorsi, jenħtieġ li tingħata informazzjoni ġenerali.

(37)

Jenħtieġ li suġġett tad-data jkollu d-dritt ta’ aċċess għal data personali li tkun inġabret dwaru, u li jeżerċita dak id-dritt faċilment u f’intervalli raġonevoli, sabiex ikun jaf dwar il-legalità tal-ipproċessar, u jivverifikaha. Dan jinkludi d-dritt tas-suġġetti tad-data li jkollhom aċċess għad-data dwar saħħithom, pereżempju d-data fir-reġistri mediċi tagħhom li jkun fihom informazzjoni bħal dijanjożijiet, riżultati ta’ eżamijiet, valutazzjonijiet mit-tobba li jkunu qed jittrattawhom u kwalunkwe kura jew intervent ipprovdut. Jenħtieġ għalhekk li kull suġġett tad-data jkollu d-dritt li jkun jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod partikolari fir-rigward tal-finijiet li għalihom tkun qiegħda tiġi pproċessata d-data personali, meta possibbli l-perjodu li għalih id-data personali tiġi pproċessata, ir-riċevituri tad-data personali, il-loġika involuta fi kwalunkwe pproċessar awtomatiku tad-data personali u, għallinqas meta bbażata fuq it-tfassil ta’ profili, il-konsegwenzi ta’ dan l-ipproċessar. Jenħtieġ li dak id-dritt ma jaffettwax b’mod negattiv id-drittijiet jew il-libertajiet ta’ persuni oħrajn, inklużi sigrieti tan-negozju jew proprjetà intellettwali u b’mod partikolari d-dritt tal-awtur li jipproteġi s-software. Madankollu, jenħtieġ li r-riżultat ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet ma jkunx rifjut milli tiġi pprovduta l-informazzjoni kollha lis-suġġett tad-data. Meta l-kontrollur jipproċessa kwantità kbira ta’ informazzjoni rigward is-suġġett tad-data, il-kontrollur jenħtieġ li jkun jista’ jitlob li qabel ma tingħata din l-informazzjoni, is-suġġett tad-data jispeċifika l-informazzjoni jew l-attivitajiet ta’ pproċessar li għalihom tkun tirreferi t-talba.

(38)

Jenħtieġ li suġġett tad-data jkollu d-dritt li jitlob ir-rettifika tad-data personali li tirrigwardah u “d-dritt li jintesa” fejn iż-żamma ta’ tali data tikser dan ir-Regolament jew liġi tal-Unjoni li jkun soġġett għaliha l-kontrollur. Jenħtieġ li suġġett tad-data jkollu d-dritt li d-data personali tiegħu titħassar u ma tiġix ipproċessata aktar, meta d-data ma tibqax meħtieġa fir-rigward tal-finijiet li għalihom tinġabar jew tiġi pproċessata b’mod ieħor, fejn suġġett tad-data jkun irtira l-kunsens tiegħu jew joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ data personali li tirrigwardah jew inkella fejn l-ipproċessar ta’ data personali tiegħu ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament. Dak id-dritt huwa rilevanti b’mod partikolari meta s-suġġett tad-data jkun ta l-kunsens tiegħu meta kien minorenni u ma jkunx għal kollox konxju mir-riskji involuti fl-ipproċessar, u aktar tard ikun jixtieq ineħħi din id-data personali, b’mod speċjali fuq l-Internet. Jenħtieġ li s-suġġett tad-data jkun jista’ jeżerċita dak id-dritt minkejja l-fatt li huwa ma jkunx għadu minorenni. Madankollu, jenħtieġ li ż-żamma ulterjuri tad-data personali tkun legali meta tkun meħtieġa għall-eżerċitar tad-dritt tal-libertà ta’ espressjoni u ta’ informazzjoni, għall-konformità ma’ obbligu legali, għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq fl-interess tal-pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-kontrollur, għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika, għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika, jew għall-istabbiliment, l-eżerċitar jew id-difiża ta’ pretensjonijiet legali.

(39)

Sabiex jissaħħaħ id-“dritt li jintnesa” fl-ambjent online, jenħtieġ li d-dritt għat-tħassir ikun estiż ukoll b’mod li kontrollur li jkun għamel id-data personali pubblika jkun obbligat li jinforma lill-kontrolluri li jipproċessaw tali data personali biex iħassru kwalunkwe link għal dik id-data personali jew kopja jew replika tagħha. Meta jagħmel dan, jenħtieġ li l-kontrollur jieħu passi raġonevoli, filwaqt li jqis it-teknoloġija disponibbli u l-mezzi disponibbli għall-kontrollur, inklużi miżuri tekniċi, biex jinforma lill-kontrolluri li jipproċessaw id-data personali dwar it-talba tas-suġġett tad-data.

(40)

Il-metodi li bihom jiġi ristrett l-ipproċessar ta’ data personali jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, it-trasferiment temporanju tad-data magħżula għal sistema tal-ipproċessar oħra, li b’hekk id-data personali magħżula ma tibqax disponibbli għall-utenti, jew li data ppubblikata titneħħa temporanjament minn sit web. F’sistemi tal-arkivjar awtomatizzati, jenħtieġ li r-restrizzjoni tal-ipproċessar fil-prinċipju tiġi żgurata b’mezzi tekniċi b’tali mod li d-data personali ma tkunx soġġetta għal aktar attivitajiet ta’ pproċessar u ma tkunx tista’ tinbidel. Jenħtieġ li l-fatt li l-ipproċessar tad-data personali jkun ristrett jiġi indikat b’mod ċar fis-sistema.

(41)

Sabiex jissaħħu aktar il-kontroll fuq id-data tagħhom stess, meta l-ipproċessar ta’ data personali jitwettaq b’mezzi awtomatizzati, jenħtieġ li s-suġġett tad-data jitħalla wkoll jirċievi data personali li tikkonċernah, li huwa jkun ipprovda lil kontrollur, f’format strutturat, li jintuża b’mod komuni, li jista’ jinqara b’magna u li jkun interoperabbli, u li jittrażmettih lil kontrollur ieħor. Jenħtieġ li l-kontrolluri tad-data jiġu mħeġġin jiżviluppaw formati interoperabbli li jippermettu l-portabbiltà tad-data. Jenħtieġ li dak id-dritt japplika meta s-suġġett tad-data jkun ipprovda d-data personali abbażi tal-kunsens tiegħu jew l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-eżekuzzjoni ta’ kuntratt. Għalhekk jenħtieġ li ma japplikax meta l-ipproċessar tad-data personali jkun meħtieġ għall-konformità ma’ obbligu legali li għalih il-kontrollur ikun soġġett jew għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-kontrollur. Jenħtieġ li d-dritt tas-suġġett tad-data li jittrażmetti jew jirċievi data personali dwaru ma joħloqx obbligu għall-kontrolluri li jadottaw jew iżommu sistemi tal-ipproċessar li huma teknikament kompatibbli. Meta, f’ċertu sett ta’ data personali, ikun ikkonċernat aktar minn suġġett wieħed tad-data, id-dritt ta’ riċeviment tad-data personali jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-data oħrajn f’konformità ma’ dan ir-Regolament. Barra minn hekk, jenħtieġ li dak id-dritt ma jippreġudikax id-dritt tas-suġġett tad-data li jikseb it-tħassir ta’ data personali u l-limitazzjonijiet ta’ dak id-dritt kif stabbilit f’dan ir-Regolament u, b’mod partikolari, ma jkunx jimplika t-tħassir ta’ data personali li tikkonċerna s-suġġett tad-data li tkun ġiet ipprovduta minnu għall-eżekuzzjoni ta’ kuntratt, safejn u sakemm id-data personali tkun meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta’ dak il-kuntratt. Meta jkun teknikament fattibbli, jenħtieġ li s-suġġett tad-data jkollu d-dritt li d-data personali tiġi trażmessa direttament minn kontrollur għal ieħor.

(42)

Meta d-data personali tkun tista’ tiġi pproċessata legalment minħabba li jkun meħtieġ ipproċessar għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-kontrollur, jenħtieġ li s-suġġett tad-data, madankollu, ikun intitolat joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ kwalunkwe data personali relatata mas-sitwazzjoni partikolari tiegħu. Jenħtieġ li tkun ir-responsabbiltà tal-kontrollur li juri li l-interess leġittimu konvinċenti tiegħu jegħleb l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data.

(43)

Jenħtieġ li s-suġġett tad-data jkollu d-dritt li ma jkunx soġġett għal deċiżjoni, li tista’ tinkludi miżura, li tevalwa aspetti personali relatati miegħu li tkun ibbażata unikament fuq ipproċessar awtomatizzat u li tipproduċi effetti legali li jikkonċernaw lilu jew li taffettwah b’mod ugwalment sinifikanti, bħal prattiki ta’ reklutaġġ elettroniku mingħajr l-ebda intervent tal-bniedem. Tali pproċessar jinkludi “tfassil ta’ profili” li jikkonsisti fi kwalunkwe forma ta’ pproċessar awtomatizzat ta’ data personali li tevalwa l-aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika, b’mod partikolari biex jiġu analizzati jew previsti aspetti li jikkonċernaw il-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, is-saħħa, il-preferenzi jew l-interessi personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba, il-lokalizzazzjoni jew il-movimenti tas-suġġett tad-data, meta dan jipproduċi effetti legali li jikkonċernawh jew jaffettwawh b’mod ugwalment sinifikanti.

Madankollu, jenħtieġ li t-teħid ta’ deċiżjonijiet fuq il-bażi tat-tali pproċessar, inkluż it-tfassil ta’ profili, ikun permess meta dan ikun awtorizzat b’mod espliċitu mil-liġi tal-Unjoni. Fi kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar jenħtieġ li jkun soġġett għal salvagwardji adatti, li jkunu jinkludu informazzjoni speċifika dwar is-suġġett tad-data u d-dritt li dan jikseb intervent uman, id-dritt li jesprimi l-fehma tiegħu, id-dritt li jikseb spjegazzjoni tad-deċiżjoni li tkun ittieħdet wara tali valutazzjoni u d-dritt li jikkontesta d-deċiżjoni. Tali miżura jenħtieġ li ma tkunx tikkonċerna minorenni. Sabiex jiġi żgurat ipproċessar ġust u trasparenti fir-rigward tas-suġġett tad-data, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi u l-kuntest li fih tiġi pproċessata d-data personali, jenħtieġ li l-kontrollur juża proċeduri matematiċi jew statistiċi adegwati għat-tfassil ta’ profili, jimplimenta miżuri tekniċi u organizzattivi adatti biex jiġi żgurat, b’mod partikolari, li fatturi li jirriżultaw f’ineżattezzi fid-data personali jiġu kkoreġuti u jitnaqqas ir-riskju ta’ żbalji, jiżgura d-data personali b’mod li jqis ir-riskji potenzjali involuti għall-interessi u d-drittijiet tas-suġġett tad-data u jipprevjeni, fost l-oħrajn, effetti diskriminatorji fuq persuni fiżiċi abbażi tar-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjoni politika, ir-reliġjon jew it-twemmin, is-sħubija fi trade union, l-istat ġenetiku jew tas-saħħa jew l-orjentazzjoni sesswali, jew ipproċessar li jirriżulta f’miżuri li jkollhom dan l-effett. Jenħtieġ li t-teħid ta’ deċiżjonijiet u t-tfassil ta’ profili b’mod awtomatizzat ibbażati fuq kategoriji speċjali ta’ data personali jkunu permessi biss taħt kundizzjonijiet speċifiċi.

(44)

Atti legali adottati fuq il-bażi tat-Trattati jew tar-regoli interni adottati mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni fi kwistjonijiet relatati mal-operat tagħhom jistgħu jimponu restrizzjonijiet li jikkonċernaw prinċipji speċifiċi u d-drittijiet ta’ informazzjoni, ta’ aċċess għal data personali u ta’ rettifika jew ta’ tħassir ta’ din id-data personali, id-dritt għal portabbiltà tad-data, għal kunfidenzjalità tad-data tal-komunikazzjonijiet elettroniċi kif ukoll tal-komunikazzjonijiet ta’ ksur tad-data personali lil suġġett tad-data u ċerti obbligi relatati tal-kontrolluri, sa fejn huwa neċessarju u proporzjonat f’soċjetà demokratika għas-salvagwardja tas-sigurtà pubblika u għall-prevenzjoni, għall-investigazzjoni u għall-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali. Dan jinkludi s-salvagwardja kontra theddidiet għas-sigurtà pubblika u għall-prevenzjoni tagħhom, il-protezzjoni tal-ħajja tal-bniedem speċjalment b’reazzjoni għal diżastri naturali jew ikkawżati mill-bniedem, is-sigurtà interna tal-istituzzjonijiet u tal-korpi tal-Unjoni, għal objettivi importanti oħrajn ta’ interess pubbliku ġenerali tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, b’mod partikolari l-objettivi tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni tal-Unjoni jew għal interess ekonomiku jew finanzjarju importanti tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, u ż-żamma ta’ reġistri pubbliċi għal raġunijiet ta’ interess pubbliku ġenerali jew għall-protezzjoni tas-suġġett tad-data jew tad-drittijiet u tal-libertajiet ta’ oħrajn, inkluż għal finijiet umanitarji, ta’ protezzjoni soċjali u tas-saħħa pubblika.

(45)

Jenħtieġ li tiġi stabbilita r-responsabbiltà tal-kontrollur għal kwalunkwe pproċessar ta’ data personali li jitwettaq mill-kontrollur jew f’isem il-kontrollur. B’mod partikolari, jenħtieġ li l-kontrollur ikun obbligat jimplimenta miżuri adatti u effettivi u jkun jista’ juri l-konformità tal-attivitajiet ta’ pproċessar ma’ dan ir-Regolament, inkluża l-effettività tal-miżuri. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jikkunsidraw in-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-finijiet tal-ipproċessar u r-riskju għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi.

(46)

Ir-riskju għad-drittijiet u għal-libertajiet tal-persuni fiżiċi, ta’ probabbiltà u ta’ gravità li jvarjaw, jista’ jirriżulta mill-ipproċessar ta’ data personali li jista’ jwassal għal dannu fiżiku, materjali jew mhux materjali, b’mod partikolari: meta l-ipproċessar ikun jista’ jwassal għal diskriminazzjoni, għal serq ta’ identità jew għal frodi, għal telf finanzjarju, għal ħsara fir-reputazzjoni, għal telf tal-kunfidenzjalità ta’ data personali protetta mis-segretezza professjonali, għat-treġġigħ lura mhux awtorizzat tal-psewdonimizzazzjoni, jew għal kwalunkwe żvantaġġ ekonomiku jew soċjali sinifikanti ieħor; meta s-suġġetti tad-data jistgħu jiġu mċaħħdin mid-drittijiet u mil-libertajiet tagħhom jew miżmuma milli jeżerċitaw kontroll fuq id-data personali tagħhom; meta tkun ipproċessata data personali li tikxef l-oriġini razzjali jew etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-twemmin filosofiku, is-sħubija fi trade union, u l-ipproċessar ta’ data ġenetika, data dwar is-saħħa jew data dwar il-ħajja sesswali jew il-kundanni penali u r-reati kriminali jew miżuri ta’ sigurtà relatati; meta jiġu evalwati aspetti personali, speċjalment l-analiżi jew it-tbassir ta’ aspetti dwar il-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, is-saħħa, il-preferenzi jew l-interessi personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba, il-lokalizzazzjoni attwali jew il-movimenti, sabiex jinħolqu jew jintużaw profili personali; meta tiġi pproċessata data personali ta’ persuni fiżiċi vulnerabbli, speċjalment tal-minorenni; jew meta l-ipproċessar ikun jinvolvi ammont kbir ta’ data personali u jaffettwa numru kbir ta’ suġġetti tad-data.

(47)

Il-probabbiltà u l-gravità tar-riskju għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data jenħtieġ li jiġu ddeterminati b’referenza għan-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-finijiet tal-ipproċessar tad-data. Jenħtieġ li r-riskju jiġi evalwat abbażi ta’ valutazzjoni oġġettiva, li permezz tagħha jiġi stabbilit jekk l-attivitajiet tal-ipproċessar tad-data jinvolvux riskju jew riskju għoli.

(48)

Il-protezzjoni tad-drittijiet u tal-libertajiet tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali tirrikjedi li jittieħdu l-miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa sabiex jiġi żgurat li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. Sabiex ikun jista’ juri konformità ma’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-kontrollur jadotta politiki interni u jimplimenta miżuri li b’mod partikolari jissodisfaw il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data mid-disinn u l-protezzjoni tad-data b’mod awtomatiku. Tali miżuri jistgħu jikkonsistu, fost l-oħrajn, fil-minimizzazzjoni tal-ipproċessar tad-data personali, il-psewdonimizzazzjoni tad-data personali malajr kemm jista’ jkun, it-trasparenza fir-rigward tal-funzjonijiet u l-ipproċessar ta’ data personali, li jippermetti li s-suġġett tad-data jissorvelja l-ipproċessar tad-data, li jippermetti lill-kontrollur joħloq u jtejjeb il-karatteristiċi tas-sigurtà. Jenħtieġ li l-prinċipji ta’ protezzjoni tad-data mid-disinn u b’mod awtomatiku jiġu kkunsidrati wkoll fil-kuntest tal-offerti pubbliċi.

(49)

Ir-Regolament (UE) 2016/679 jipprevedi li l-kontrolluri juru l-konformità billi jaderixxu mal-mekkanżmi ta’ ċertifikazzjoni approvati. Bl-istess mod, l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu juru konformità ma’ dan ir-Regolament billi jiksbu ċertifikazzjoni b’mod konformi mal-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 2016/679.

(50)

Il-protezzjoni tad-drittijiet u tal-libertajiet tas-suġġetti tad-data kif ukoll ir-responsabbiltà tal-kontrolluri u tal-proċessuri tirrikjedi allokazzjoni ċara tar-responsabbiltajiet skont dan ir-Regolament, inkluż meta kontrollur jistabbilixxi l-finijiet u l-mezzi tal-ipproċessar flimkien ma’ kontrolluri oħra jew meta ssir attività ta’ pproċessar f’isem kontrollur.

(51)

Sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tal-ipproċessar li għandu jitwettaq mill-proċessur f’isem il-kontrollur, meta jafda proċessur bl-attivitajiet tal-ipproċessar, jenħtieġ li l-kontrollur juża biss proċessuri li jipprovdu garanziji suffiċjenti, b’mod partikolari f’termini ta’ għarfien espert, affidabbiltà u riżorsi, għall-implimentazzjoni ta’ miżuri tekniċi u ta’ organizzazzjoni li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, inkluż għas-sigurtà tal-ipproċessar. L-aderenza tal-proċessuri li mhumiex istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni ma’ kodiċi ta’ kondotta approvat jew mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni approvat tista’ tintuża bħala element li bih tintwera l-konformità mal-obbligi tal-kontrollur. It-twettiq tal-ipproċessar minn proċessur għajr istituzzjoni jew korp tal-Unjoni jenħtieġ li jkun regolat minn kuntratt, jew, f’każ li istituzzjonijiet jew korpi tal-Unjoni jaġixxu bħala proċessuri, minn kuntratt jew att legali ieħor taħt il-liġi tal-Unjoni, li jorbot lill-proċessur mal-kontrollur, li jistabbilixxi s-suġġett u t-tul tal-ipproċessar, in-natura u l-finijiet tal-ipproċessar, it-tip ta’ data personali u l-kategoriji tas-suġġetti tad-data, filwaqt li jitqiesu l-kompiti u r-responsabbiltajiet speċifiċi tal-proċessur fil-kuntest tal-ipproċessar li jkun irid jitwettaq u r-riskju għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data. Jenħtieġ li l-kontrollur u l-proċessur ikunu jistgħu jagħżlu li jużaw kuntratt individwali jew klawżoli kuntrattwali standard li jiġu adottati jew b’mod dirett mill-Kummissjoni jew inkella mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u wara jiġu adottati mill-Kummissjoni. Wara t-tlestija tal-ipproċessar f’isem il-kontrollur, jenħtieġ li l-proċessur, fuq għażla tal-kontrollur, jirritorna jew iħassar id-data personali, dment li ma jkunx hemm rekwiżit li tinħażen dik id-data personali skont liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li għaliha jkun soġġett il-proċessur.

(52)

Sabiex juru konformità ma’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-kontrolluri jżommu rekords tal-attivitajiet ta’ pproċessar taħt ir-responsabbiltà tagħhom u l-proċessuri jenħtieġ li jżommu rekords tal-kategoriji tal-attivitajiet ta’ pproċessar taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jkunu obbligati jikkooperaw mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u jagħmlu r-rekords tagħhom disponibbli għalih fuq talba, sabiex ikunu jistgħu iservu għall-monitoraġġ ta’ dawk l-attivitajiet ta’ pproċessar. Sakemm dan ma jkunx opportun meta wieħed iqis id-daqs ta’ istituzzjoni jew korp tal-Unjoni, l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu jistabbilixxu reġistru ċentrali ta’ rekords tal-attivitajiet ta’ pproċessar tagħhom. Għal raġunijiet ta’ trasparenza, jenħtieġ li jkunu kapaċi jagħmlu t-tali reġistru pubbliku wkoll.

(53)

Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-kontrollur jew il-proċessur jevalwa r-riskji inerenti fl-ipproċessar u jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-riskji, bħall-kriptaġġ. Dawn il-miżuri jenħtieġ li jkunu jiżguraw livell adatt ta’ sigurtà, inkluża kunfidenzjalità, filwaqt li jikkunsidraw l-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku u l-ispejjeż tal-implimentazzjoni b’rabta mar-riskji u n-natura tad-data personali li trid tkun protetta. Fil-valutazzjoni tar-riskju tas-sigurtà tad-data, jenħtieġ li tingħata kunsiderazzjoni lir-riskji li huma ppreżentati mill-ipproċessar tad-data personali, bħall-qerda, telf, bidla, divulgazzjoni mhux awtorizzata ta’ data personali trażmessa, maħżuna jew ipproċessata b’xi mod ieħor, jew aċċess għaliha, li jkun aċċidentali jew illegali, li jista’ b’mod partikolari jwassal għal dannu fiżiku, materjali jew mhux materjali.

(54)

Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet elettroniċi kif ipprovdut mill-Artikolu 7 tal-Karta. B’mod partikolari, jenħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jiżguraw is-sigurtà tan-netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi tagħhom. Jenħtieġ li huma jipproteġu l-informazzjoni relatata mat-tagħmir terminali tal-utenti finali li jaċċedu għas-siti web u l-applikazzjonijiet mobbli disponibbli pubblikament tagħhom, skont id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8). Jenħtieġ li huma jipproteġu wkoll id-data personali maħżuna fid-direttorji tal-utenti.

(55)

Jekk ma jiġix indirizzat b’mod xieraq u puntwali, ksur tad-data personali jista’ jirriżulta f’dannu fiżiku, materjali jew mhux materjali għall-persuni fiżiċi. Għalhekk, malli l-kontrollur jinduna li jkun seħħ ksur ta’ data personali, jenħtieġ li l-kontrollur jinnotifika dak il-ksur tad-data personali lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data mingħajr dewmien bla bżonn u, meta jkun fattibbli, mhux aktar tard minn 72 siegħa wara li jkun sar jaf bih, dment li l-kontrollur ma jkunx kapaċi juri, f’konformità mal-prinċipju ta’ responsabbiltà, li l-ksur ta’ data personali x’aktarx ma jirriżultax f’riskju għad-drittijiet u għal-libertajiet tal-persuni fiżiċi. Meta tali notifika ma tkunx tista’ tinkiseb fi żmien 72 siegħa, jenħtieġ li din tkun akkumpanjata mir-raġunijiet għad-dewmien u l-informazzjoni tista’ tiġi pprovduta f’fażijiet mingħajr aktar dewmien żejjed. Meta t-tali dewmien ikun iġġustifikat, jenħtieġ li informazzjoni anqas sensittiva jew anqas speċifika dwar il-ksur tinħareġ mill-aktar fis possibbli, minflok ma jiġi solvut bis-sħiħ l-inċident sottostanti qabel in-notifika.

(56)

Jenħtieġ li l-kontrollur jikkomunika lis-suġġett tad-data ksur ta’ data personali, mingħajr dewmien żejjed, meta dak il-ksur tad-data personali x’aktarx jirriżulta f’riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuna fiżika, sabiex tkun tista’ tieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Jenħtieġ li l-komunikazzjoni tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-data personali kif ukoll rakkomandazzjonijiet lill-persuna fiżika kkonċernata biex jitnaqqsu l-effetti negattivi potenzjali. Jenħtieġ li tali komunikazzjonijiet lis-suġġetti tad-data jsiru malajr kemm jista’ jkun raġonevolment fattibbli u f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra, bħal awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi.

(57)

Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 jipprevedi obbligu ġenerali tal-kontrollur li jinnotifika l-ipproċessar ta’ data personali lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data. Sakemm dan ma jkunx opportun meta wieħed iqis id-daqs tal-istituzzjoni jew il-korp tal-Unjoni, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jenħtieġ li jżomm reġistru tal-attivitajiet ta’ pproċessar innotifikati. Barra minn dan l-obbligu ġenerali, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri u mekkaniżmi effikaċi sabiex isir monitoraġġ tal-attivitajiet ta’ pproċessar li x’aktarx li jirriżultaw f’riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi minħabba n-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-finijiet tagħhom. Tali proċeduri jenħtieġ, b’mod partikolari, li jkunu stabbiliti wkoll fil-każ li t-tipi ta’ attivitajiet ta’ pproċessar jinvolvu l-użu ta’ teknoloġiji ġodda, jew dawk li huma ta’ tip ġdid li fir-rigward tagħhom il-kontrollur għadu ma wettaqx valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data, jew meta valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data ssir meħtieġa minħabba ż-żmien li għadda mill-ipproċessar inizjali. F’każijiet bħal dawn, jenħtieġ li ssir valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data mill-kontrollur qabel l-ipproċessar sabiex jivvaluta l-probabbiltà partikolari u l-gravità tar-riskju għoli, filwaqt li titqies in-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-finijiet tal-ipproċessar u s-sorsi tar-riskju. Dik il-valutazzjoni tal-impatt jenħtieġ li tkun tinkludi b’mod partikolari l-miżuri, is-salvagwardji u l-mekkaniżmi previsti biex jittaffa dak ir-riskju, tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data personali u tintwera l-konformità ma’ dan ir-Regolament.

(58)

Meta valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data tindika li l-ipproċessar ikun jirriżulta, fin-nuqqas ta’ salvagwardji, ta’ miżuri ta’ sigurtà u ta’ mekkaniżmi biex jittaffa r-riskju, f’riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi u l-kontrollur ikun tal-opinjoni li r-riskju ma jistax jitnaqqas b’mod raġonevoli f’termini tal-mezzi teknoloġiċi u l-ispejjeż tal-implimentazzjoni, jenħtieġ li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jiġi kkonsultat, qabel ma jingħata bidu għall-ipproċessar tal-attivitajiet. Tali riskju għoli x’aktarx li jirriżulta minn ċerti tipi ta’ pproċessar u l-firxa u l-frekwenza ta’ pproċessar, li jista’ jirriżulta wkoll fil-materjalizzazzjoni ta’ dannu jew interferenza mad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuna fiżika. Jenħtieġ li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jwieġeb għat-talba għal konsultazzjoni f’perjodu speċifikat. Madankollu, in-nuqqas ta’ reazzjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data f’dak il-perjodu jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe intervent tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data f’konformità mal-kompiti u s-setgħat tiegħu stipulati f’dan ir-Regolament, inkluża s-setgħa li jipprojbixxi l-attivitajiet ta’ pproċessar. Bħala parti minn dak il-proċess ta’ konsultazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli li jiġi ppreżentat l-eżitu ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data mwettqa fir-rigward tal-ipproċessar inkwistjoni lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, b’mod partikolari l-miżuri previsti biex jittaffa r-riskju għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi.

(59)

Jeħtieġ li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jkun informat dwar il-miżuri amministrattivi u kkonsultat dwar ir-regoli interni adottati mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni fi kwistjonijiet relatati mal-operat tagħhom meta jipprovdu għall-ipproċessar ta’ data personali, jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għar-restrizzjonijiet tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data jew jipprovdu salvagwardji xierqa għad-drittijiet tas-suġġetti tad-data, sabiex jiġi żgurat li l-ipproċessar intenzjonat ikun konformi ma’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari fir-rigward tal-mitigazzjoni tar-riskji involuti għas-suġġett tad-data.

(60)

Ir-Regolament (UE) 2016/679 stabbilixxa l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data bħala korp indipendenti tal-Unjoni b’personalità ġuridika. Jenħtieġ li l-Bord jikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti tar-Regolament (UE) 2016/679 u tad-Direttiva (UE) 2016/680 madwar l-Unjoni, inkluż billi jagħti pariri lill-Kummissjoni. Fl-istess ħin, jenħtieġ li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jkompli jeżerċita l-funzjonijiet superviżorji u konsultattivi tiegħu fir-rigward tal-istituzzjonijiet u tal-korpi kollha tal-Unjoni, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data madwar l-Unjoni, waqt li tkun qed tħejji proposti jew rakkomandazzjonijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel ħilitha biex tikkonsulta lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Jenħtieġ li tkun obbligatorja konsultazzjoni mill-Kummissjoni wara l-adozzjoni ta’ atti leġiżlattivi jew matul it-tħejjija ta’ atti delegati u ta’ atti ta’ implimentazzjoni kif iddefiniti fl-Artikoli 289, 290 u 291 tat-TFUE u wara l-adozzjoni tar-rakkomandazzjonijiet u tal-proposti relatati mal-ftehimiet ma’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali kif stipulat fl-Artikolu 218 tat-TFUE li għandhom impatt fuq id-dritt għal protezzjoni ta’ data personali. F’dawn il-każijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun obbligata tikkonsulta lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, ħlief fejn ir-Regolament (UE) 2016/679 jipprovdi għall-konsultazzjoni obbligatorja tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, pereżempju dwar deċiżjonijiet ta’ adegwatezza jew atti delegati dwar ikoni u rekwiżiti standardizzati għal mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni. Meta l-att inkwistjoni jkun ta’ importanza partikolari għall-protezzjoni tad-drittijiet u tal-libertajiet ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista’, barra minn hekk, tikkonsulta lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. F’dawk il-każijiet, bħala membru tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, jenħtieġ li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jikkoordina l-ħidma tiegħu ma’ dan tal-aħħar sabiex joħorġu opinjoni konġunta. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u, meta jkun applikabbli, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, jenħtieġ li jipprovdu l-pariri bil-miktub tagħhom fi żmien tmien ġimgħat. Dak il-perjodu jenħtieġ li jkun iqsar f’każijiet urġenti jew fejn ikun xieraq mod ieħor, pereżempju meta l-Kummissjoni tkun qiegħda tħejji atti delegati u ta’ implimentazzjoni.

(61)

B’mod konformi mal-Artikolu 75 tar-Regolament (UE) 2016/679 il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jenħtieġ li jipprovdi s-segretarjat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

(62)

Fl-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Unjoni, jenħtieġ li uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jara li d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament ikunu qegħdin jiġu applikati u li jagħti pariri lill-kontrolluri u lill-proċessuri dwar l-issodisfar tal-obbligi tagħhom. Jenħtieġ li dak l-uffiċjal ikun persuna b’għarfien espert dwar il-liġi u l-prattiki relatati mal-protezzjoni tad-data, li jkunu stabbiliti b’mod partikolari skont l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-data li jsiru mill-kontrollur jew mill-proċessur u l-protezzjoni rikjesta għad-data personali involuta. Jenħtieġ li t-tali uffiċjali tal-protezzjoni tad-data jkunu f’pożizzjoni li jwettqu d-dmirijiet u l-kompiti tagħhom b’mod indipendenti.

(63)

Jenħtieġ li meta d-data personali tiġi ttrasferita mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni lil kontrolluri, lil proċessuri jew lil destinatarji oħra f’pajjiżi terzi jew lil organizzazzjonijiet internazzjonali, il-livell ta’ protezzjoni tal-persuni fiżiċi żgurat fl-Unjoni minn dan ir-Regolament jiġi garantit. L-istess garanziji jenħtieġ li japplikaw f’każijiet ta’ trasferimenti ulterjuri ta’ data personali mill-pajjiż terz jew mill-organizzazzjoni internazzjonali lil kontrolluri, lil proċessuri fl-istess pajjiż terz jew ieħor jew lil organizzazzjoni internazzjonali oħra. Fi kwalunkwe każ, it-trasferimenti għal pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu jsiru biss f’konformità sħiħa ma’ dan ir-Regolament u b’osservanza tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali stabbiliti fil-Karta. Trasferiment jista’ jseħħ biss jekk, soġġett għal dispożizzjonijiet oħrajn ta’ dan ir-Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur jikkonforma mal-kondizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament relatati mat-trasferiment ta’ data personali lejn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali.

(64)

F’konformità mal-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) 2016/679 jew mal-Artikolu 36 tad-Direttiva (UE) 2016/680, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjiż terz, territorju jew settur speċifikat f’pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali toffri livell adegwat ta’ protezzjoni tad-data. F’każijiet bħal dawn, it-trasferimenti ta’ data personali lejn dak il-pajjiż terz jew dik l-organizzazzjoni internazzjonali minn istituzzjoni jew minn korp tal-Unjoni jistgħu jsiru mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb xi awtorizzazzjoni oħra.

(65)

Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza, jenħtieġ li l-kontrollur jew il-proċessur jieħu miżuri sabiex jikkumpensa għan-nuqqas ta’ protezzjoni tad-data f’pajjiż terz permezz ta’ salvagwardji adatti għas-suġġett tad-data. Salvagwardji adatti bħal dawn jistgħu jikkonsistu mill-użu ta’ klawżoli standard dwar il-protezzjoni tad-data adottati mill-Kummissjoni, ta’ klawżoli standard dwar il-protezzjoni tad-data adottati mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jew ta’ klawżoli kuntrattwali awtorizzati mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Meta l-proċessur ma jkunx istituzzjoni jew korp tal-Unjoni, dawk is-salvagwardji xierqa jistgħu jkunu jikkonsistu wkoll f’regoli korporattivi vinkolanti, f’kodiċi tal-kondotta u f’mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni użati għal trasferimenti internazzjonali skont ir-Regolament (UE) 2016/679. Dawk is-salvagwardji jenħtieġ li jiżguraw konformità mar-rekwiżiti għall-protezzjoni tad-data u d-drittijiet tas-suġġetti tad-data adatti għall-ipproċessar fl-Unjoni, inkluż id-disponibbiltà tad-drittijiet eżegwibbli tas-suġġett tad-data u tar-rimedji legali effettivi, inkluż id-dritt li jinkiseb rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju effettiv u li jintalab kumpens, fl-Unjoni jew f’pajjiż terz. B’mod partikolari, jenħtieġ li jirrigwardaw il-konformità mal-prinċipji ġenerali dwar l-ipproċessar tad-data personali, il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data mid-disinn u b’mod awtomatiku. Jistgħu jsiru trasferimenti wkoll mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni lill-awtoritajiet jew lill-korpi pubbliċi f’pajjiżi terzi jew lill-organizzazzjonijiet internazzjonali b’doveri jew b’funzjonijiet korrispondenti, inkluż abbażi ta’ dispożizzjonijiet li jiddaħħlu f’arranġamenti amministrattivi, bħal memorandum ta’ qbil, u jkunu previsti drittijiet infurzabbli u effikaċi għas-suġġetti tad-data. L-awtorizzazzjoni mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jenħtieġ li tinkiseb meta s-salvagwardji jkunu previsti f’arranġamenti amministrattivi li ma jkunux legalment vinkolanti.

(66)

Jenħtieġ li l-possibbiltà għall-kontrollur jew għall-proċessur li juża klawżoli standard dwar il-protezzjoni tad-data adottati mill-Kummissjoni jew mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data la żżomm lill-kontrolluri jew lill-proċessuri milli jinkludu l-klawżoli standard dwar il-protezzjoni tad-data f’kuntratt usa’, bħal kuntratt bejn il-proċessur u proċessur ieħor, u lanqas milli jżidu klawżoli oħrajn jew salvagwardji addizzjonali dment li ma jikkontradixxux, b’mod dirett jew indirett, il-klawżoli kuntrattwali standard adottati mill-Kummissjoni jew mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jew jippreġudikaw id-drittijiet jew il-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data. Jenħtieġ li l-kontrolluri u l-proċessuri jiġu mħeġġa jipprovdu salvagwardji addizzjonali permezz ta’ impenji kuntrattwali li jissupplimentaw il-klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-data.

(67)

Xi pajjiżi terzi jadottaw liġijiet, regolamenti u atti legali oħrajn li jkunu intenzjonati li jirregolaw direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar ta’ istituzzjonijiet u ta’ korpi tal-Unjoni. Dan jista’ jinkludi sentenzi ta’ qrati jew ta’ tribunali jew deċiżjonijiet ta’ awtoritajiet amministrattivi f’pajjiżi terzi li jirrikjedu li kontrollur jew proċessur jittrasferixxi jew jiżvela data personali, u li mhumiex ibbażati fuq ftehim internazzjonali li jkun fis-seħħ bejn il-pajjiż terz rikjedenti u l-Unjoni. L-applikazzjoni extraterritorjali ta’ dawk il-liġijiet, regolamenti u atti legali oħrajn tista’ tikser id-dritt internazzjonali u tista’ xxekkel il-kisba tal-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi żgurata fl-Unjoni b’dan ir-Regolament. Jenħtieġ li t-trasferimenti jkunu awtorizzati biss meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għal trasferiment lejn pajjiżi terzi. Dan jista’ jkun il-każ, fost l-oħrajn, meta d-divulgazzjoni tkun neċessarja għal raġuni importanti ta’ interess pubbliku rikonoxxuta fil-liġi tal-Unjoni.

(68)

F’sitwazzjonijiet speċifiċi jenħtieġ li tiġi prevista l-possibbiltà ta’ trasferimenti f’ċerti ċirkostanzi meta s-suġġett tad-data jkun ta l-kunsens espliċitu tiegħu, meta t-trasferiment ikun okkażjonali u neċessarju fir-rigward ta’ kuntratt jew pretensjoni legali, irrispettivament minn jekk dan ikunx fi proċedura ġudizzjarja jew fi proċedura amministrattiva jew extraġudizzjarja, inklużi proċeduri quddiem korpi regolatorji. Jenħtieġ li tkun prevista l-possibbiltà ta’ trasferimenti meta dawn ikunu rikjesti minħabba raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni jew meta t-trasferiment isir minn reġistru stabbilit bil-liġi u intenzjonat għall-konsultazzjoni mill-pubbliku jew minn persuni li jkollhom interess leġittimu. F’dan l-aħħar każ, jenħtieġ li dan it-trasferiment ma jkunx jinvolvi d-data personali kollha jew kategoriji sħaħ tad-data li tinsab fir-reġistru, dment li ma jkunx awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni, u, meta r-reġistru jkun intenzjonat għall-konsultazzjoni mill-pubbliku jew persuni li jkollhom interess leġittimu, jenħtieġ li t-trasferiment isir biss fuq it-talba ta’ dawk il-persuni jew, jekk se jkunu r-riċevituri, filwaqt illi jitqiesu għalkollox l-interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-data.

(69)

Jenħtieġ li dawk id-derogi japplikaw b’mod partikolari għal trasferimenti ta’ data rikjesti u neċessarji għal raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’ skambju internazzjonali ta’ data bejn l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni, l-amministrazzjonijiet tat-taxxa jew doganali, l-awtoritajiet superviżorji finanzjarji u s-servizzi kompetenti għal materji tas-sigurtà soċjali jew għas-saħħa pubblika, pereżempju fil-każ ta’ traċċa tal-kuntatt għal mard li jittieħed jew sabiex jitnaqqas u/jew jiġi eliminat id-doping fl-isport. Jenħtieġ li trasferiment ta’ data personali jitqies legali meta jkun neċessarju sabiex ikun protett interess li huwa essenzjali għall-interessi vitali tas-suġġett tad-data jew ta’ persuna oħra, inkluża l-integrità fiżika jew il-ħajja, jekk is-suġġett tad-data ma jkunx kapaċi jagħti kunsens. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza, il-liġi tal-Unjoni tista’, għal raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, tistabbilixxi b’mod espliċitu limiti għat-trasferiment ta’ kategoriji speċifiċi ta’ data lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali. Kwalunkwe trasferiment lil organizzazzjoni umanitarja internazzjonali ta’ data personali ta’ suġġett tad-data li mhuwiex fiżikament jew legalment kapaċi li jagħti kunsens, bil-ħsieb li jitwettaq kompitu dovut taħt il-Konvenzjonijiet ta’ Ġinevra jew li jkun hemm konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali applikabbli f’kunflitti armati, jista’ jitqies bħala neċessarju għal raġuni importanti ta’ interess pubbliku jew għaliex ikun fl-interess vitali tas-suġġett tad-data.

(70)

Fi kwalunkwe każ, meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda deċiżjoni dwar il-livell adegwat ta’ protezzjoni tad-data f’pajjiż terz, jenħtieġ li l-kontrollur jew il-proċessur jużaw soluzzjonijiet li jipprovdu lis-suġġetti tad-data bi drittijiet infurzabbli u effikaċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data tagħhom fl-Unjoni ladarba dik id-data tkun ġiet trasferita sabiex jibqgħu jgawdu mid-drittijiet fundamentali u s-salvagwardji.

(71)

Meta d-data personali tiġi trasferita bejn il-fruntieri, ’l barra mill-Unjoni, hija tista’ tqiegħed f’riskju akbar il-ħila tal-persuni fiżiċi li jeżerċitaw id-drittijiet ta’ protezzjoni tad-data b’mod partikolari sabiex jipproteġu lilhom infushom mill-użu jew id-divulgazzjoni illegali ta’ dik l-informazzjoni. Fl-istess ħin, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, jistgħu ma jkunux kapaċi jagħtu segwitu lill-ilmenti jew jagħmlu investigazzjonijiet relatati mal-attivitajiet barra mill-ġurisdizzjoni tagħhom. L-isforzi tagħhom sabiex jaħdmu flimkien fil-kuntest transfruntier jistgħu jkunu mxekkla wkoll minn nuqqas ta’ setgħat preventivi jew ta’ rimedju, sistemi legali inkonsistenti, u ostakoli prattiċi bħal restrizzjonijiet ta’ riżorsi. Għalhekk, jenħtieġ li tiġi promossa kooperazzjoni eqreb bejn il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali sabiex tgħin l-iskambju ta’ informazzjoni mal-kontropartijiet internazzjonali tagħhom.

(72)

L-istabbiliment fir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, li huwa mogħti s-setgħa li jwettaq il-kompiti tiegħu u jeżerċita s-setgħat tiegħu b’indipendenza sħiħa, huwa komponent essenzjali tal-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom. Jenħtieġ li dan ir-Regolament ikompli jsaħħaħ u jiċċara r-rwol u l-indipendenza tiegħu. Jenħtieġ li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jkun persuna li m’hemmx dubju dwar l-indipendenza tagħha u li tkun rikonoxxuta bħala li għandha l-esperjenza u l-ħiliet rikjesti sabiex taqdi d-dmirijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, pereżempju għaliex tkun ħadmet ma’ waħda mill-awtoritajiet superviżorji stabbiliti skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) 2016/679.

(73)

Sabiex jiġi żgurat monitoraġġ u infurzar konsistenti tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data madwar l-Unjoni, jenħtieġ li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jkollu l-istess kompiti u setgħat effettivi bħall-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, inklużi setgħat ta’ investigazzjoni, setgħat u sanzjonijiet korrettivi, u setgħat ta’ awtorizzazzjoni u ta’ konsultazzjoni, speċjalment f’każijiet ta’ lmenti minn persuni fiżiċi, setgħat li tinġibed l-attenzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja lejn il-ksur ta’ dan ir-Regolament u setgħat ta’ involviment fi proċedimenti legali skont il-liġi primarja. Jenħtieġ li dawn is-setgħat jinkludu wkoll is-setgħa li tiġi imposta limitazzjoni temporanja jew definittiva, inkluża projbizzjoni, fuq l-ipproċessar. Sabiex jiġu evitati spejjeż superfluwi u inkonvenjenzi eċċessivi għall-persuni kkonċernati li jistgħu jkunu affettwati b’mod avvers, jenħtieġ li kull miżura tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data tkun xierqa, neċessarja u proporzjonata fid-dawl tal-iżgurar tal-konformità ma’ dan ir-Regolament, filwaqt li tqis iċ-ċirkostanzi ta’ kull każ individwali u tirrispetta d-dritt ta’ kull persuna li tinstema’ qabel ma kwalunkwe miżura individwali kkonċernata tittieħed. Kull miżura legalment vinkolanti tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jenħtieġ li tkun bil-miktub, ċara u mhux ambigwa, tindika d-data tal-ħruġ tal-miżura, tkun iffirmata mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, tagħti r-raġunijiet għall-miżura, u tirreferi għad-dritt għal rimedju effettiv.

(74)

Jenħtieġ li l-kompetenza superviżorja tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ma tkoprix l-ipproċessar ta’ data personali mill-Qorti tal-Ġustizzja meta taġixxi fil-kapaċità ġuridika tagħha, sabiex titħares l-indipendenza tal-Qorti fit-twettiq tal-kompiti ġudizzjarji tagħha, inkluż it-teħid tad-deċiżjonijiet. Għal tali attivitajiet ta’ pproċessar, il-Qorti tal-Ġustizzja jenħtieġ li tistabbilixxi superviżjoni indipendenti, skont l-Artikolu 8(3) tal-Karta, pereżempju permezz ta’ mekkaniżmu intern.

(75)

Jenħtieġ li d-deċiżjonijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data rigward eżenzjonijiet, garanziji, awtorizzazzjonijiet u kundizzjonijiet relatati mal-attivitajiet ta’ pproċessar tad-data, kif iddefiniti f’dan ir-Regolament, jiġu ppubblikati fir-rapport tal-attivitajiet. Indipendentement mill-pubblikazzjoni ta’ rapporti annwali tal-attivitajiet, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jippubblika rapporti dwar suġġetti speċifiċi.

(76)

Jenħtieġ li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jikkonforma mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

(77)

L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jissorveljaw l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/679 u jikkontribwixxu għall-applikazzjoni konsistenti tiegħu madwar l-Unjoni, sabiex jipproteġu lill-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom u jiffaċilitaw iċ-ċirkolazzjoni libera ta’ data personali fis-suq intern. Jenħtieġ li sabiex tiżdied il-konsistenza fl-applikazzjoni tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fl-Istati Membri u tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data applikabbli għall-istituzzjonijiet u għall-korpi tal-Unjoni, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jikkoopera b’mod effettiv mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

(78)

F’ċerti każijiet, il-liġi tal-Unjoni jipprevedi mudell ta’ superviżjoni koordinata, kondiviża bejn il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data huwa wkoll l-awtorità superviżorja tal-Europol u għal dawn ir-raġunijiet, mudell speċifiku ta’ kooperazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali ġie stabbilit permezz ta’ bord ta’ kooperazzjoni b’funzjoni konsultattiva. Sabiex jitjiebu s-superviżjoni u l-infurzar effikaċi tar-regoli sostantivi dwar il-protezzjoni tad-data, fl-Unjoni jenħtieġ li jiġi introdott mudell uniku u koerenti tas-superviżjoni koordinata. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel proposti leġiżlattivi fejn xieraq bl-għan li temenda l-atti legali tal-Unjoni li jipprovdu għal mudell ta’ superviżjoni koordinata, sabiex tallinjahom mal-mudell ta’ superviżjoni koordinata ta’ dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jservi bħala forum uniku għall-iżgurar tas-superviżjoni kkoordinata effettiva fl-oqsma kollha.

(79)

Jenħtieġ li kull suġġett tad-data jkollu d-dritt li jressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, u d-dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja f’konformità mat-Trattati, jekk is-suġġett tad-data jqis li jkun hemm ksur tad-drittijiet tiegħu skont dan ir-Regolament jew meta l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ma jiħux azzjoni b’rabta ma’ lment, jirrifjuta jew jiċħad l-ilment parzjalment jew kompletament jew ma jiħux azzjoni meta tali azzjoni tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-data. Jenħtieġ li l-investigazzjoni b’segwitu ta’ lment titwettaq, soġġetta għal stħarriġ ġudizzjarju, sal-punt li huwa adegwat fil-każ speċifiku. Jenħtieġ li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jinforma lis-suġġett tad-data dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment fi żmien raġonevoli. Jekk il-każ ikun jirrikjedi aktar koordinazzjoni ma’ awtorità superviżorja nazzjonali, jenħtieġ li s-suġġett tad-data jingħata informazzjoni intermedjarja. Jenħtieġ li bl-għan li jiffaċilita s-sottomissjoni ta’ lmenti, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jieħu miżuri bħall-forniment ta’ formola għas-sottomissjoni tal-ilmenti li tkun tista’ timtela wkoll b’mod elettroniku, mingħajr ma jiġu esklużi mezzi oħrajn ta’ komunikazzjoni.

(80)

Jenħtieġ li kwalunkwe persuna li tkun ġarrbet xi dannu materjali jew mhux materjali b’riżultat ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament ikollha d-dritt li tirċievi kumpens mill-kontrollur jew il-proċessur għad-dannu mġarrab, soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati fit-Trattati.

(81)

Sabiex jissaħħu r-rwol superviżorju tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-infurzar effettiv ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, bħala sanzjoni ultima ratio, ikollu s-setgħa li jimponi multi amministrattivi. Jenħtieġ li l-multi jkollhom l-għan li jissanzjonaw lill-istituzzjoni jew lill-korp tal-Unjoni – u mhux lill-individwi – għal nuqqas ta’ konformità ma’ dan ir-Regolament, sabiex jiskoraġġixxu ksur futur ta’ dan ir-Regolament u jrawmu kultura ta’ protezzjoni ta’ data personali fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jindika l-ksur soġġett għal multi amministrattivi u l-limiti superjuri u l-kriterji għall-istabbiliment tal-multi assoċjati. Jenħtieġ li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jistabbilixxi l-ammont tal-multa f’kull każ individwali, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha tas-sitwazzjoni speċifika, filwaqt li jitqiesu bil-mod dovut in-natura, il-gravità u t-tul taż-żmien tal-ksur, il-konsegwenzi tiegħu u l-miżuri meħudin biex tiġi żgurata konformità mal-obbligi skont dan ir-Regolament u għall-prevenzjoni jew il-mitigazzjoni tal-konsegwenzi tal-ksur. Jenħtieġ li meta jimponi multa amministrattiva fuq istituzzjoni jew korp tal-Unjoni, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jqis il-proporzjonalità tal-ammont tal-multa. Jenħtieġ li l-proċedura amministrattiva għall-impożizzjoni ta’ multi fuq istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni tirrispetta l-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni kif interpretati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

(82)

Meta s-suġġett tad-data jqis li jkun hemm ksur tad-drittijiet tiegħu skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li hu jkollu d-dritt li jagħti mandat lil korp, lil organizzazzjoni jew lil assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li jkunu kostitwiti skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, ikollhom objettivi statutorji li jkunu fl-interess pubbliku u li jkunu attivi fil-qasam tal-protezzjoni tad-data personali biex iressqu lment f’ismu quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Jenħtieġ li tali korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni jkunu wkoll kapaċi jeżerċitaw id-dritt għal rimedju ġudizzjarju f’isem is-suġġetti tad-data jew jeżerċitaw id-dritt li jirċievu kumpens f’isem is-suġġetti tad-data.

(83)

Jenħtieġ li uffiċjal jew impjegat ieħor taċ-ċivil tal-Unjoni li jonqos milli jirrispetta l-obbligi f’dan ir-Regolament ikun soġġett għal azzjoni dixxiplinari jew azzjoni oħra, skont ir-regoli u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni, stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (10) (“Regolamenti tal-Persunal”).

(84)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (11). Jenħtieġ li l-proċedura ta’ eżami tintuża għall-adozzjoni ta’ klawżoli kuntrattwali standard bejn il-kontrolluri u l-proċessuri u bejn il-proċessuri, għall-adozzjoni ta’ lista ta’ attivitajiet ta’ pproċessar li tirrikjedi konsultazzjoni minn qabel tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data mill-kontrolluri li jipproċessaw data personali għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku, u għall-adozzjoni ta’ klawżoli kuntrattwali standard li jipprovdu salvagwardji xierqa għal trasferimenti internazzjonali.

(85)

Jenħtieġ li l-informazzjoni kunfidenzjali li l-Unjoni u l-awtoritajiet nazzjonali tal-istatistika jiġbru għall-produzzjoni tal-istatistika uffiċjali Ewropea u dik nazzjonali tiġi protetta. L-istatistika Ewropea jenħtieġ li tiġi żviluppata, prodotta u mxerrda f’konformità mal-prinċipji tal-istatistika stabbiliti fl-Artikolu 338(2) tat-TFUE. Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) jipprevedi speċifikazzjonijiet ulterjuri dwar il-kunfidenzjalità tal-istatistika għall-istatistika Ewropea.

(86)

Jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (13) jitħassru. Jenħtieġ li r-referenzi għar-Regolament u għad-Deċiżjoni revokati jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

(87)

Sabiex tiġi ssalvagwardjata l-indipendenza sħiħa tal-membri tal-awtorità superviżorja indipendenti, jenħtieġ li l-mandati tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data attwali u tal-Assistent Kontrollur attwali ma jkunux affettwati minn dan ir-Regolament. L-Assistent Kontrollur attwali jenħtieġ li jibqa’ fl-istess kariga sa tmiem il-mandat tiegħu, dment li ma tkunx issodisfata waħda mill-kundizzjonijiet għat-terminazzjoni prematura tal-mandat tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbiliti f’dan ir-Regolament. Id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ li japplikaw għall-Assistent Kontrollur sa tmiem il-mandat tiegħu.

(88)

F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, huwa neċessarju u xieraq għall-ilħuq tal-objettiv bażiku ta’ żgurar ta’ livell ekwivalenti ta’ protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u l-fluss liberu ta’ data personali madwar l-Unjoni li jiġu stabbiliti regoli dwar l-ipproċessar ta’ data personali fl-istituzzjonijiet u fil-korpi tal-Unjoni. Dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkisbu dawk l-objettivi, skont l-Artikolu 5(4) tat-TUE.

(89)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f’konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u ta opinjoni fil-15 ta’ Marzu 2017 (14),

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u objettivi

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli relatati mal-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u regoli relatati mal-moviment liberu ta’ data personali bejniethom jew lil riċevituri oħra stabbiliti fl-Unjoni.

2.   Dan ir-Regolament jipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-protezzjoni ta’ data personali.

3.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jissorvelja l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għall-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar imwettqin minn istituzzjoni jew minn korp tal-Unjoni.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u mill-korpi kollha tal-Unjoni.

2.   L-Artikolu 3 u l-Kapitolu IX ta’ dan ir-Regolament biss għandhom japplikaw għall-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali mill-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni meta jkunu qegħdin iwettqu attivitajiet li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitoli 4 u 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE.

3.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali minn Europol u mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, dment li r-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 (16) ikunu adattati f’konformità mal-Artikolu 98 ta’ dan ir-Regolament.

4.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-ipproċessar ta’ data personali mill-missjonijiet imsemmija fl-Artikoli 42(1), 43 u 44 tat-TUE.

5.   Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar ta’ data personali kompletament jew parzjalment b’mezzi awtomatizzati u għall-ipproċessar għajr b’mezzi awtomatizzati ta’ data personali li tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar jew li tkun intenzjonata sabiex tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

data personali” tfisser kwalunkwe informazzjoni relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli (“suġġett tad-data”); persuna fiżika identifikabbli hija persuna li tista’ tiġi identifikata, direttament jew indirettament, b’mod partikolari b’referenza għal mezz ta’ identifikazzjoni bħal isem, numru ta’ identifikazzjoni, data ta’ lokalizzazzjoni, identifikatur online jew għal fattur wieħed jew aktar speċifiċi għall-identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-persuna fiżika;

(2)

data personali operazzjonali” tfisser id-data personali kollha pproċessata mill-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni li jwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 jew il-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE biex jintlaħqu l-objettivi u l-kompiti stipulati fl-atti legali li jistabbilixxu dawk il-korpi, uffiċċji jew aġenziji;

(3)

“ipproċessar” tfisser kwalunkwe attività jew sett ta’ attivitajiet li jitwettqu fuq data personali jew fuq settijiet ta’ data personali, sew jekk b’mezzi awtomatizzati u sew jekk mingħajrhom, bħalma huma l-ġbir, ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni, l-istrutturar, il-ħażna, l-adattament jew il-bidliet, l-irkupru, il-konsultazzjoni, l-użu, l-iżvelar bi trażmissjoni, it-tixrid jew it-tqegħid għad-dispożizzjoni b’xi mezz ieħor, l-allinjament jew it-taħlita, ir-restrizzjoni, it-tħassir jew il-qerda;

(4)

“restrizzjoni tal-ipproċessar” tfisser l-immarkar ta’ data personali maħżuna bl-għan li jiġi limitat l-ipproċessar tagħha fil-ġejjieni;

(5)

“tfassil tal-profili” tfisser kwalunkwe forma ta’ pproċessar awtomatizzat ta’ data personali li jikkonsisti fl-użu ta’ data personali biex jiġu evalwati ċerti aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika, b’mod partikolari biex jiġu analizzati jew imbassra aspetti rigward il-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, is-saħħa, il-preferenzi personali, l-interessi, l-affidabbiltà, l-imġiba, il-lokalizzazzjoni attwali jew il-movimenti ta’ dik il-persuna fiżika;

(6)

“psewdonimizzazzjoni” tfisser l-ipproċessar ta’ data personali b’tali mod li d-data personali ma tkunx tista’ tibqa’ tiġi attribwita għal suġġett tad-data speċifiku mingħajr l-użu ta’ informazzjoni addizzjonali, dment li tali informazzjoni addizzjonali tinżamm separatament u tkun soġġetta għal miżuri tekniċi u organizzattivi biex jiġi żgurat li d-data personali ma tiġix attribwita għal persuna fiżika identifikata jew identifikabbli;

(7)

“sistema ta’ arkivjar” tfisser kwalunkwe sett strutturat ta’ data personali li tkun aċċessibbli skont kriterji speċifiċi, sew jekk ċentralizzat, deċentralizzat jew mifrux fuq bażi funzjonali jew ġeografika;

(8)

“kontrollur” tfisser l-istituzzjoni jew il-korp tal-Unjonijew id-direttorat ġenerali jew kwalunkwe entità organizzattiva oħra li, waħdu jew flimkien ma’ oħrajn, jiddetermina l-finijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali; meta l-finijiet u l-mezzi ta’ tali pproċessar ikunu ddeterminati minn att speċifiku tal-Unjoni, il-kontrollur jew il-kriterji speċifiċi għan-nomina tiegħu jistgħu jiġu previsti mil-liġi tal-Unjoni;

(9)

“kontrolluri għajr istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni” tfisser kontrolluri skont it-tifsira tal-punt (7) tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2016/679 u kontrolluri skont it-tifsira tal-punt (8) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2016/680;

(10)

“istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni” tfisser l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni stabbiliti mit-TUE, mit-TFUE jew mit-Trattat Euratom, jew fuq il-bażi ta’ dawn;

(11)

“awtorità kompetenti” tfisser kwalunkwe awtorità pubblika fi Stat Membru kompetenti għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, id-detezzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, inkluż is-salvagwardja kontra t-theddid għas-sigurtà pubblika u l-prevenzjoni tiegħu;

(12)

“proċessur” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li jipproċessa data personali f’isem il-kontrollur;

(13)

“riċevitur” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor, li lilha tiġi żvelata d-data personali, irrispettivament milli tkunx parti terza jew le. Madankollu, l-awtoritajiet pubbliċi li jistgħu jirċievu data personali fil-qafas ta’ inkjesta partikolari f’konformità mal-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru m’għandhomx jitqiesu bħala riċevituri; l-ipproċessar ta’ dik id-data minn dawk l-awtoritajiet pubbliċi għandu jkun f’konformità mar-regoli ta’ protezzjoni tad-data applikabbli skont il-finijiet tal-ipproċessar;

(14)

“parti terza” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp għajr is-suġġett tad-data, il-kontrollur, il-proċessur u l-persuni li, taħt l-awtorità diretta tal-kontrollur jew tal-proċessur, ikunu awtorizzati li jipproċessaw id-data personali;

(15)

“kunsens” tas-suġġett tad-data tfisser kwalunkwe indikazzjoni tax-xewqat tas-suġġett tad-data mogħtija b’mod liberu, speċifika, infurmata u mhux ambigwa li permezz tagħha s-suġġett tad-data, permezz ta’ dikjarazzjoni jew permezz ta’ azzjoni affermattiva ċara, juri li jaqbel mal-ipproċessar ta’ data personali relatata miegħu;

(16)

“ksur ta’ data personali” tfisser ksur tas-sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali jew illegali, telf, bidliet, żvelar mhux awtorizzat ta’, jew aċċess għal, data personali trażmessa, maħżuna jew ipproċessata b’xi mod ieħor;

(17)

data ġenetika” tfisser id-data personali relatata mal-karatteristiċi ġenetiċi ta’ persuna fiżika li jkunu ntirtu jew inkisbu li tagħti informazzjoni unika dwar il-fiżjoloġija jew is-saħħa ta’ dik il-persuna fiżika, u li tirriżulta, b’mod partikolari, minn analiżi ta’ kampjun bijoloġiku mill-persuna fiżika inkwistjoni;

(18)

data bijometrika” tfisser data personali li tirriżulta mill-ipproċessar tekniku speċifiku relatat mal-karatteristiċi fiżiċi, fiżjoloġiċi jew tal-imġiba ta’ persuna fiżika, li tippermetti jew tikkonferma l-identifikazzjoni unika ta’ dik il-persuna fiżika, bħall-immaġnijiet tal-wiċċ jew id-data dattiloskopika;

(19)

data dwar is-saħħa” tfisser data personali relatata mas-saħħa fiżika jew mentali ta’ persuna fiżika, inkluża l-provvista ta’ servizzi tal-kura tas-saħħa, li tiżvela informazzjoni rigward l-istat ta’ saħħitha;

(20)

“servizz tas-soċjetà tal-informazzjoni” tfisser servizz kif definit fil-punt (b) tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17);

(21)

“organizzazzjoni internazzjonali” tfisser organizzazzjoni u l-korpi subordinati tagħha regolata bil-liġi internazzjonali pubblika jew kwalunkwe korp ieħor li huwa stabbilit minn ftehim bejn żewġ pajjiżi jew aktar jew abbażi tiegħu;

(22)

“awtorità superviżorja nazzjonali” tfisser awtorità pubblika indipendenti li tkun stabbilita minn Stat Membru skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) 2016/679 jew skont l-Artikolu 41 tad-Direttiva (UE) 2016/680;

(23)

“utent” tfisser kwalunkwe persuna fiżika li tuża netwerk jew tagħmir terminali operat taħt il-kontroll ta’ istituzzjoni jew ta’ korp tal-Unjoni;

(24)

“direttorju” tfisser direttorju disponibbli pubblikament ta’ utenti jew direttorju intern ta’ utenti disponibbli fi ħdan istituzzjoni jew korp tal-Unjoni jew kondiviż bejn istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni, kemm jekk f’forma stampata kif ukoll jekk f’forma elettronika;

(25)

“netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi” tfisser sistema ta’ trażmissjoni, kemm jekk ibbażata fuq infrastruttura permanenti jew kapaċità amministrattiva ċentralizzata jew le, u, meta applikabbli, tagħmir ta’ switching jew routing u riżorsi oħra, inklużi elementi tan-netwerk li mhumiex attivi, li jippermettu li jintbagħtu sinjali bil-wajer, bir-radju, b’mezzi ottiċi jew elettromanjetiċi oħra, inklużi netwerks satellitari, netwerks terrestri fissi (trażmessi b’ċirkwit u trażmessi b’pakkett, inkluż l-Internet) u mobbli, sistemi ta’ kejbil tal-elettriku, dment li jintużaw għall-fini ta’ sinjali ta’ trażmissjoni, netwerks użati għax-xandir bir-radju u t-televiżjoni, u netwerks tat-televiżjoni bil-kejbil, irrispettivament mit-tip ta’ informazzjoni mwassla;

(26)

“tagħmir terminali” tfisser tagħmir terminali kif definit fil-punt (1) tal-Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/63/KE (18).

KAPITOLU II

PRINĊIPJI ĠENERALI

Artikolu 4

Prinċipji relatati mal-ipproċessar ta’ data personali

1.   Id-data personali għandha:

(a)

tkun ipproċessata legalment, ġustament u b’mod trasparenti fir-rigward tas-suġġett tad-data (“legalità, ġustizzja u trasparenza”);

(b)

tinġabar għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u ma tiġix ipproċessata ulterjorment b’mod li ma jkunx kompatibbli ma’ dawk il-finijiet; l-ipproċessar ulterjuri għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka storika jew xjentifika, jew għal finijiet ta’ statistika ma għandux jitqies li huwa inkompatibbli mal-finijiet inizjali (“limitazzjoni tal-fini”), f’konformità mal-Artikolu 13;

(c)

tkun adegwata, rilevanti, u limitata għal dak li hu meħtieġ b’rabta mal-finijiet li għalihom tkun qed tiġi pproċessata (“minimizzazzjoni tad-data”);

(d)

tkun preċiża u, meta jkun meħtieġ, tinżamm aġġornata; irid jittieħed kwalunkwe pass raġonevoli biex jiġi żgurat li d-data personali li ma tkunx preċiża, fid-dawl tal-finijiet li għalihom tiġi pproċessata, titħassar jew tiġi rettifikata mingħajr dewmien (“preċiżjoni”);

(e)

tinżamm f’forma li tippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-data għal żmien mhux itwal milli jkun meħtieġ għall-finijiet li għalihom id-data personali tiġi pproċessata; id-data personali tista’ tinħażen għal perjodi itwal dment li d-data personali tiġi pproċessata biss għall-finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għall-finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għall-finijiet ta’ statistika f’konformità mal-Artikolu 13 soġġett għall-implimentazzjoni tal-miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa rikjesti minn dan ir-Regolament sabiex jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data (“limitazzjoni tal-ħżin”);

(f)

tiġi pproċessata b’mod li jiżgura sigurtà xierqa tad-data personali, inkluża l-protezzjoni mill-ipproċessar mhux awtorizzat jew illegali u kontra t-telf, il-qerda jew il-ħsara aċċidentali, bl-użu ta’ miżuri tekniċi jew organizzattivi xierqa (“integrità u kunfidenzjalità”).

2.   Il-kontrollur għandu jkun responsabbli għall-konformità mal-paragrafu 1 u jkun kapaċi juriha (“responsabbiltà”).

Artikolu 5

Legalità tal-ipproċessar

1.   L-ipproċessar għandu jkun legali biss jekk u safejn mill-inqas ikun japplika wieħed mill-punti li ġejjin:

(a)

l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew lill-korp tal-Unjoni;

(b)

l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-konformità ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett il-kontrollur;

(c)

l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kuntratt li għalih is-suġġett tad-data huwa parti jew sabiex jittieħdu passi fuq talba tas-suġġett tad-data qabel ma jidħol f’kuntratt;

(d)

is-suġġett tad-data jkun ta l-kunsens għall-ipproċessar ta’ data personali tiegħu għal fini speċifiku wieħed jew aktar;

(e)

l-ipproċessar ikun meħtieġ sabiex ikunu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-data jew ta’ persuna fiżika oħra.

2.   Il-bażi għall-ipproċessar imsemmi fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 għandha tkun stabbilita fil-liġi tal-Unjoni.

Artikolu 6

Ipproċessar għal fini kompatibbli ieħor

Meta l-ipproċessar għal finijiet differenti minn dak li għalih id-data personali tkun inġabret ma jkunx ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett tad-data jew fuq il-liġi tal-Unjoni li jikkostitwixxi miżura meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika għas-salvagwardja tal-objettivi msemmija fl-Artikolu 25(1), il-kontrollur għandu, sabiex jaċċerta jekk l-ipproċessar għal għan ieħor huwiex kompatibbli mal-fini li għalih tkun inġabret id-data personali inizjalment, jikkunsidra, fost l-oħrajn:

(a)

kwalunkwe rabta bejn il-fini li għalih tkun inġabret id-data personali u l-fini tal-ipproċessar ulterjuri li jkun intenzjonat;

(b)

il-kuntest li fih tkun inġabret id-data personali, b’mod partikolari fir-rigward tar-relazzjoni bejn is-suġġetti tad-data u l-kontrollur;

(c)

in-natura tad-data personali, b’mod partikolari jekk jiġux ipproċessati kategoriji speċjali ta’ data personali, skont l-Artikolu 10, jew jekk tiġix ipproċessata data personali relatata ma’ kundanni u reati kriminali, skont l-Artikolu 11;

(d)

il-konsegwenzi possibbli għas-suġġetti tad-data tal-ipproċessar ulterjuri intenzjonat;

(e)

l-eżistenza ta’ salvagwardji xierqa, li jistgħu jinkludu kriptaġġ jew psewdonimizzazzjoni.

Artikolu 7

Kundizzjonijiet għal kunsens

1.   Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-kunsens, il-kontrollur għandu jkun jista’ juri li s-suġġett tad-data jkun ta kunsens għall-ipproċessar tad-data personali tiegħu.

2.   Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-data jingħata fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda wkoll kwistjonijiet oħra, it-talba għall-kunsens għandha tiġi ppreżentata b’mod li jingħaraf b’mod ċar mill-kwistjonijiet l-oħra, f’forma li tinftiehem u li tkun faċilment aċċessibbli, bl-użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi. Kwalunkwe parti minn tali dikjarazzjoni li tikkostitwixxi ksur ta’ dan ir-Regolament m’għandhiex tkun vinkolanti.

3.   Is-suġġett tad-data għandu d-dritt li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq kunsens qabel ma dan jiġi rtirat. Qabel ma jagħti l-kunsens, is-suġġett tad-data għandu jiġi informat b’dan. Għandu jkun faċli li kunsens jiġi rtirat daqs kemm ikun faċli li dan jingħata.

4.   Meta jiġi vvalutat jekk il-kunsens ikunx ingħata b’mod liberu, għandu jittieħed kont sħiħ tal-fatt jekk, fost l-oħrajn, l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt, inkluż il-provvista ta’ servizz, tkunx kondizzjonata fuq il-kunsens għall-ipproċessar ta’ data personali li ma jkunx meħtieġ għall-eżekuzzjoni ta’ dak il-kuntratt.

Artikolu 8

Kundizzjonijiet applikabbli għall-kunsens ta’ minorenni fir-rigward tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni

1.   Meta jkun japplika l-punt (d) tal-Artikolu 5(1), fir-rigward tal-offerta ta’ servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni direttament lil minorenni, l-ipproċessar ta’ data personali ta’ minorenni jkun skont il-liġi meta l-minorenni jkollu mill-inqas l-età ta’ 13-il sena. Meta l-minorenni jkollu inqas minn 13-il sena, tali pproċessar ikun legali biss jekk, u dment li, il-kunsens jingħata jew jiġi awtorizzat mid-detentur tar-responsabbiltà ta’ ġenitur fuq il-minorenni.

2.   Il-kontrollur għandu jagħmel sforzi raġonevoli biex jivverifika f’tali każijiet li l-kunsens jingħata jew jiġi awtorizzat mid-detentur tar-responsabbiltà ta’ ġenitur fuq il-minorenni, filwaqt li titqies it-teknoloġija disponibbli.

3.   Il-paragrafu 1 ma għandux jaffettwa d-dritt ġenerali tal-Istati Membri dwar il-kuntratti bħar-regoli dwar il-validità, it-tiswir jew l-effett ta’ kuntratt fir-rigward ta’ minorenni.

Artikolu 9

It-trażmissjonijiet ta’ data personali lir-riċevituri stabbiliti fl-Unjoni għajr l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 4 sa 6 u 10, id-data personali għandha tiġi trażmessa biss lir-riċevituri stabbiliti fl-Unjoni għajr l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jekk:

(a)

ir-riċevitur jistabbilixxi li d-data hija neċessarja għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lir-riċevitur; jew

(b)

ir-riċevitur jistabbilixxi li huwa neċessarju li d-data tiġi trażmessa għal fini speċifiku fl-interess pubbliku u l-kontrollur, meta jkun hemm kwalunkwe raġuni biex wieħed jassumi li l-interessi leġittimi tas-suġġett tat-data jistgħu jiġu ppreġudikati, jistabbilixxi li huwa proporzjonat li tiġi trażmessa d-data personali għal dak il-fini speċifiku, wara li jkun qies b’mod dimostrabbli d-diversi interessi li jkunu f’kunflitt.

2.   Meta l-kontrollur iniedi t-trażmissjoni skont dan l-Artikolu, huwa għandu juri li t-trażmissjoni ta’ data personali hija neċessarja u proporzjonata għall-finijiet tat-trażmissjoni, billi japplika l-kriterji stabbiliti fil-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 1.

3.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jirrikonċiljaw d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali mad-dritt tal-aċċess għal dokumenti f’konformità mal-liġi tal-Unjoni.

Artikolu 10

Ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data personali

1.   L-ipproċessar ta’ data personali, li jiżvela oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, jew sħubija fi trade union, u l-ipproċessar ta’ data ġenetika, data bijometrika sabiex tidentifika b’mod uniku persuna fiżika, data dwar is-saħħa jew data dwar il-ħajja sesswali u l-orjentazzjoni sesswali ta’ persuna fiżika għandu jkun ipprojbit.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika jekk japplika wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

is-suġġett tad-data jkun ta kunsens espliċitu għall-ipproċessar ta’ dik id-data personali għal fini speċifiku wieħed jew aktar, għajr meta l-liġi tal-Unjoni tipprevedi li l-projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma tkunx tista’ titneħħa mis-suġġett tad-data;

(b)

l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-finijiet tat-twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur jew tas-suġġett tad-data fil-qasam tal-liġi dwar l-impjiegi u dwar il-protezzjoni soċjali u s-sigurtà soċjali dment li dan ikun awtorizzat minn liġi tal-Unjoni li tkun tipprevedi salvagwardji xierqa għad-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-suġġett tad-data;

(c)

l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-protezzjoni tal-interessi vitali tas-suġġett tad-data jew ta’ persuna oħra meta s-suġġett tad-data ma jkunx fiżikament jew legalment kapaċi li jagħti l-kunsens,

(d)

l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet leġittimi tiegħu b’salvagwardji xierqa minn korp mingħajr skop ta’ qligħ li jikkostitwixxi entità integrata f’istituzzjoni jew f’korp tal-Unjoni u b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż jew ta’ trade union u bil-kundizzjoni li l-ipproċessar ikun relatat biss mal-membri jew l-ex membri ta’ dan il-korp jew ma’ persuni li jkollhom kuntatt regolari miegħu b’rabta mal-finijiet tiegħu u li d-data ma tkunx żvelata barra dak il-korp mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-data;

(e)

l-ipproċessar ikun relatat ma’ data personali li b’mod ċar tkun saret pubblika mis-suġġett tad-data;

(f)

l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-istabbiliment, l-eżerċitar jew id-difiża ta’ pretensjonijiet legali jew kull meta l-Qorti tal-Ġustizzja tkun qed taġixxi fil-kapaċità ġudizzjarja tagħha;

(g)

l-ipproċessar ikun meħtieġ għal raġunijiet ta’ interess pubbliku sostanzjali, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni, li jkun proporzjonat mal-għan segwit, jirrispetta l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-data u jipprevedi miżuri xierqa u speċifiċi sabiex jissalvagwardja d-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-suġġett tad-data;

(h)

l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-finijiet ta’ mediċina preventiva jew okkupazzjonali, għall-valutazzjoni tal-kapaċità ta’ ħaddiem għax-xogħol, dijanjożi medika, il-forniment ta’ kura tas-saħħa jew soċjali jew it-trattament jew il-ġestjoni ta’ sistemi u ta’ servizzi tal-kura tas-saħħa u soċjali abbażi tal-liġi tal-Unjoni jew skont kuntratt ma’ professjonista fil-kura medika u soġġett għall-kundizzjonijiet u għas-salvagwardji msemmija fil-paragrafu 3;

(i)

l-ipproċessar ikun meħtieġ għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika, bħall-protezzjoni kontra theddid transfruntier serju għas-saħħa jew biex jiġu żgurati standards għoljin ta’ kwalità u sikurezza tal-kura tas-saħħa u ta’ prodotti mediċinali jew apparat mediku, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni li tipprevedi miżuri adatti u speċifiċi sabiex jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data, b’mod partikolari s-segretezza professjonali; jew

(j)

l-ipproċessar ikun meħtieġ għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni, li għandu jkun proporzjonat mal-għan segwit, jirrispetta l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-data u jipprevedi miżuri xierqa u speċifiċi għas-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali u tal-interessi tas-suġġett tad-data.

3.   Id-data personali msemmija fil-paragrafu 1 tista’ tiġi pproċessata għall-finijiet imsemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 2 meta dik id-data tiġi pproċessata minn professjonista, jew taħt ir-responsabbiltà ta’ professjonista, li jkun soġġett għall-obbligu ta’ segretezza professjonali skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru jew regoli stabbiliti minn korpi kompetenti nazzjonali jew minn persuna oħra li tkun ukoll soġġetta għal obbligu ta’ segretezza skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru jew ir-regoli stabbiliti minn korpi kompetenti nazzjonali.

Artikolu 11

Ipproċessar ta’ data personali relatata ma’ kundanni u reati kriminali

L-ipproċessar ta’ data personali relatata ma’ kundanni u reati kriminali jew miżuri ta’ sigurtà relatati abbażi tal-Artikolu 5(1) għandu jitwettaq biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali jew meta l-ipproċessar ikun awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni li jipprevedi salvagwardji xierqa għad-drittijiet u għal-libertajiet tas-suġġetti tad-data.

Artikolu 12

Ipproċessar li ma jirrikjedix identifikazzjoni

1.   Jekk il-finijiet li għalihom il-kontrollur jipproċessa data personali ma jirrikjedux jew ma jkunux għadhom jirrikjedu l-identifikazzjoni ta’ suġġett tad-data mill-kontrollur, il-kontrollur ma għandux ikun obbligat li jżomm, jikseb jew jipproċessa informazzjoni addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett tad-data għall-unika raġuni li jikkonforma ma’ dan ir-Regolament.

2.   Meta, fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-kontrollur ikun jista’ juri li mhuwiex f’pożizzjoni li jidentifika s-suġġett tad-data, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data b’dan, jekk possibbli. F’tali każijiet, l-Artikoli 17 sa 22 ma għandhomx japplikaw għajr meta s-suġġett tad-data, bl-għan li jeżerċita d-drittijiet tiegħu taħt dawk l-Artikoli, jipprovdi informazzjoni addizzjonali li tippermetti li huwa jiġi identifikat.

Artikolu 13

Salvagwardji relatati mal-ipproċessar għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika

L-ipproċessar għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika, għandu jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, f’konformità ma’ dan ir-Regolament, għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data. Dawk is-salvagwardji għandhom jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ miżuri tekniċi u organizzattivi b’mod partikolari sabiex jiġi żgurat ir-rispett tal-prinċipju ta’ minimizzazzjoni tad-data. Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu psewdonimizzazzjoni, dment li dawk il-finijiet ikunu jistgħu jiġu ssodisfati b’dak il-mod. Meta dawk il-finijiet ikunu jistgħu jiġu ssodisfati bi pproċessar ulterjuri li ma jippermettix jew ma jkunx għadu jippermetti l-identifikazzjoni ta’ suġġetti tad-data, dawk il-finijiet għandhom jiġu ssodisfati b’dak il-mod.

KAPITOLU III

ID-DRITTIJIET TAS-SUĠĠETT TAD-DATA

TAQSIMA 1

Trasparenza u modalitajiet

Artikolu 14

Informazzjoni, komunikazzjoni u modalitajiet trasparenti għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-data

1.   Il-kontrollur għandu jieħu miżuri adatti biex jipprovdi kwalunkwe informazzjoni msemmija fl-Artikoli 15 u 16 u kwalunkwe komunikazzjoni skont l-Artikoli 17 sa 24 u 35 relatata mal-ipproċessar lis-suġġett tad-data f’forma konċiża, trasparenti, intelliġibbli u faċilment aċċessibbli, bl-użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi, b’mod partikolari għal kwalunkwe informazzjoni indirizzata speċifikament lil minorenni. L-informazzjoni għandha tiġi pprovduta bil-miktub, jew b’mezzi oħra, inkluż, meta jkun xieraq, b’mezzi elettroniċi. Meta tintalab mis-suġġett tad-data, l-informazzjoni tista’ tingħata bil-fomm dment li tingħata prova tal-identità tas-suġġett tad-data b’mezzi oħra.

2.   Il-kontrollur għandu jiffaċilita l-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-data skont l-Artikoli 17 sa 24. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 12(2), il-kontrollur ma għandux jirrifjuta li jieħu azzjoni fuq it-talba tas-suġġett tad-data biex jeżerċita d-drittijiet tiegħu skont l-Artikoli 17 sa 24, ħlief jekk il-kontrollur juri li huwa ma jkunx f’pożizzjoni li jidentifika s-suġġett tad-data.

3.   Il-kontrollur għandu jipprovdi informazzjoni dwar l-azzjoni meħuda fuq talba skont l-Artikoli 17 sa 24 lis-suġġett tad-data mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ, fi żmien xahar minn meta jirċievi t-talba. Dak il-perjodu jista’ jiġi estiż b’ xahrejn oħra meta jkun meħtieġ, filwaqt li jitqiesu l-kumplessità u l-għadd tat-talbiet. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data dwar kwalunkwe estensjoni fi żmien xahar minn meta jirċievi t-talba, flimkien mar-raġunijiet għad-dewmien. Meta s-suġġett tad-data jagħmel it-talba b’mezzi f’forma elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta b’mezzi elettroniċi, meta jkun possibbli, dment li ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-data.

4.   Jekk il-kontrollur ma jiħux azzjoni fuq it-talba tas-suġġett tad-data, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn xahar minn meta jirċievi t-talba bir-raġunijiet għalfejn ma jkunx ħa azzjoni u dwar il-possibbiltà li jitressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u li jitfittex rimedju ġudizzjarju.

5.   L-informazzjoni pprovduta skont l-Artikoli 15 u 16 u kwalunkwe komunikazzjoni u kwalunkwe azzjoni meħuda skont l-Artikoli 17 sa 24 u 35 għandhom jingħataw mingħajr ħlas. Meta t-talbiet minn suġġett tad-data jkunu manifestament infondati jew eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-natura ripetittiva tagħhom, il-kontrollur jista’ jirrifjuta li jaġixxi fuq it-talba. Il-kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li juri n-natura manifestament infondata jew eċċessiva tat-talba.

6.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12, meta l-kontrollur ikollu dubji raġonevoli dwar l-identità tal-persuna fiżika li tkun qed tagħmel it-talba msemmija fl-Artikoli 17 sa 23, il-kontrollur jista’ jitlob li tiġi pprovduta informazzjoni addizzjonali meħtieġa biex tiġi kkonfermata l-identità tas-suġġett tad-data.

7.   L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lis-suġġetti tad-data skont l-Artikoli 15 u 16 tista’ tingħata flimkien ma’ ikoni standardizzati sabiex tingħata ħarsa ġenerali lejn l-ipproċessar intenzjonat b’mod li jidher faċilment, li jinftiehem u li jinqara sew. Meta l-ikoni jkunu ppreżentati b’mod elettroniku, dawn għandhom ikunu jistgħu jinqraw minn magna.

8.   Fejn il-Kummissjoni tadotta atti delegati skont l-Artikolu 12(8) tar-Regolament (UE) 2016/679 li jistabbilixxu l-informazzjoni li trid tiġi ppreżentata mill-ikoni u l-proċeduri għall-forniment ta’ ikoni standardizzati, l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, meta jkun xieraq, għandhom jipprovdu l-informazzjoni skont l-Artikoli 15 u 16 ta’ dan ir-Regolament flimkien mat-tali ikoni standardizzati.

TAQSIMA 2

Informazzjoni u aċċess għal data personaLI

Artikolu 15

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta meta d-data tinġabar mis-suġġett tad-data

1.   Meta data personali relatata ma’ suġġett tad-data tinġabar mingħand is-suġġett tad-data, il-kontrollur, fil-ħin li tinkiseb id-data personali, għandu jipprovdi l-informazzjoni kollha li ġejja lis-suġġett tad-data:

(a)

l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur;

(b)

id-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data;

(c)

il-finijiet tal-ipproċessar li għalihom hija intenzjonata d-data personali kif ukoll il-bażi legali għall-ipproċessar;

(d)

ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’ riċevituri tad-data personali, jekk jeżistu;

(e)

meta jkun applikabbli, il-fatt li l-kontrollur ikollu l-ħsieb li jittrasferixxi data personali lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali u l-eżistenza jew l-assenza ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza mill-Kummissjoni, jew fil-każ ta’ trasferimenti msemmija fl-Artikolu 48, referenza għas-salvagwardji xierqa jew adatti u l-mezzi li bihom tinkiseb kopja tagħhom jew fejn dawn ikunu saru disponibbli.

2.   Minbarra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur, meta tinkiseb id-data personali, għandu jipprovdi l-informazzjoni ulterjuri li ġejja, meħtieġa biex jiġi żgurat ipproċessar ġust u trasparenti lis-suġġett tad-data:

(a)

il-perjodu li matulu d-data personali tkun se tinħażen, jew jekk dak ma jkunx possibbli, il-kriterji użati biex jiġi ddeterminat dak il-perjodu;

(b)

l-eżistenza tad-dritt li jitlob mingħand il-kontrollur aċċess jew rettifika jew tħassir ta’ data personali jew restrizzjoni tal-ipproċessar rigward is-suġġett tad-data jew, meta jkun applikabbli, id-dritt li joġġezzjona għall-ipproċessar jew id-dritt għall-portabbiltà tad-data;

(c)

meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt (d) tal-Artikolu 5(1) jew il-punt (a) tal-Artikolu 10(2), l-eżistenza tad-dritt li jiġi rtirat il-kunsens fi kwalunkwe ħin, mingħajr ma tiġi affettwata l-legalità tal-ipproċessar abbażi ta’ kunsens qabel l-irtirar tiegħu;

(d)

id-dritt ta’ tressiq ta’ lment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data;

(e)

jekk il-forniment ta’ data personali huwiex rekwiżit statutorju jew kuntrattwali, jew rekwiżit meħtieġ biex wieħed jidħol f’kuntratt, kif ukoll jekk is-suġġett tad-data huwiex obbligat jipprovdi d-data personali u l-konsegwenzi possibbli meta wieħed jonqos milli jipprovdi tali data;

(f)

l-eżistenza ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat inkluż it-tfassil ta’ profili msemmi fl-Artikolu 24(1) u (4) u għallinqas f’dawk il-każijiet, l-informazzjoni importanti dwar il-loġika involuta, kif ukoll is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti ta’ tali pproċessar għas-suġġett tad-data.

3.   Meta l-kontrollur ikollu l-intenzjoni li jipproċessa d-data personali ulterjorment għal fini differenti minn dak li għalih tkun inġabret id-data personali, il-kontrollur għandu jipprovdi lis-suġġett tad-data, qabel dak l-ipproċessar ulterjuri, informazzjoni dwar dak il-fini l-ieħor u kwalunkwe informazzjoni ulterjuri rilevanti kif imsemmi fil-paragrafu 2.

4.   Il-paragrafi 1, 2 u 3 ma għandhomx japplikaw meta u sa fejn is-suġġett tad-data diġà jkollu l-informazzjoni.

Artikolu 16

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta meta d-data personali ma tkunx inkisbet mis-suġġett tad-data

1.   Meta ma tkunx inkisbet data personali mis-suġġett tad-data, il-kontrollur għandu jipprovdi lis-suġġett tad-data l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur;

(b)

id-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data;

(c)

il-finijiet tal-ipproċessar li għalihom hija intenzjonata d-data personali kif ukoll il-bażi legali għall-ipproċessar;

(d)

il-kategoriji tad-data personali inkwistjoni;

(e)

ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’ riċevituri tad-data personali, jekk jeżistu;

(f)

meta jkun applikabbli, il-fatt li l-kontrollur ikollu l-ħsieb li jittrasferixxi data personali lil riċevitur f’pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali u l-eżistenza jew l-assenza ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza mill-Kummissjoni, jew fil-każ ta’ trasferimenti msemmija fl-Artikolu 48, referenza għas-salvagwardji xierqa jew adatti u l-mezzi biex tinkiseb kopja tagħhom jew fejn dawn ikunu saru disponibbli.

2.   Minbarra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur għandu jipprovdi lis-suġġett tad-data l-informazzjoni ulterjuri li ġejja, meħtieġa biex jiġi żgurat ipproċessar ġust u trasparenti fir-rigward tas-suġġett tad-data:

(a)

il-perjodu li matulu d-data personali tkun se tinħażen, jew jekk dak ma jkunx possibbli, il-kriterji użati biex jiġi ddeterminat dak il-perjodu;

(b)

l-eżistenza tad-dritt li jitlob mingħand il-kontrollur aċċess jew rettifika jew tħassir ta’ data personali jew restrizzjoni tal-ipproċessar li jikkonċerna lis-suġġett tad-data jew, meta jkun applikabbli, id-dritt li joġġezzjona għall-ipproċessar jew id-dritt għall-portabbiltà tad-data;

(c)

meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt (d) tal-Artikolu 5(1) jew il-punt (a) tal-Artikolu 10(2), l-eżistenza tad-dritt li jiġi rtirat il-kunsens fi kwalunkwe ħin, mingħajr ma tiġi affettwata l-legalità tal-ipproċessar abbażi ta’ kunsens qabel l-irtirar tiegħu;

(d)

id-dritt ta’ tressiq ta’ lment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data;

(e)

minn liema sors toriġina d-data personali, u meta jkun applikabbli jekk oriġinatx minn sorsi aċċessibbli għall-pubbliku;

(f)

l-eżistenza ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat, inkluż it-tfassil ta’ profili, msemmi fl-Artikolu 24(1) u (4) u għall-inqas f’dawk il-każijiet, l-informazzjoni importanti dwar il-loġika involuta, kif ukoll is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti ta’ tali pproċessar għas-suġġett tad-data.

3.   Il-kontrollur għandu jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2:

(a)

fi żmien perjodu raġonevoli wara l-kisba tad-data personali, iżda mhux aktar tard minn xahar, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi li fihom tiġi pproċessata d-data personali;

(b)

jekk id-data personali tkun se tintuża għal komunikazzjoni mas-suġġett tad-data, sa mhux aktar tard mill-mument tal-ewwel komunikazzjoni lil dak is-suġġett tad-data; jew

(c)

jekk tkun prevista divulgazzjoni lil riċevitur ieħor, mhux aktar tard minn meta d-data personali tkun ġiet żvelata l-ewwel darba.

4.   Meta l-kontrollur ikollu l-intenzjoni li jipproċessa d-data personali ulterjorment għal fini differenti minn dak li għalih tkun inkisbet id-data personali, il-kontrollur għandu jipprovdi lis-suġġett tad-data, qabel dak l-ipproċessar ulterjuri, informazzjoni dwar dak il-fini l-ieħor u kwalunkwe informazzjoni ulterjuri rilevanti kif imsemmi fil-paragrafu 2.

5.   Il-paragrafi 1 sa 4 ma għandhomx japplikaw meta u sa fejn:

(a)

is-suġġett tad-data diġà jkollu l-informazzjoni;

(b)

il-forniment ta’ tali informazzjoni jkun impossibbli li jseħħ jew ikun jeħtieġ sforz sproporzjonat; b’mod partikolari għall-ipproċessar għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika jew sa fejn l-obbligu msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jkun se jagħmel impossibbli jew ixekkel serjament l-ilħuq tal-objettivi ta’ dak l-ipproċessar;

(c)

il-kisba jew id-divulgazzjoni tkun stabbilita b’mod espliċitu mil-liġi tal-Unjoni, li jipprevedi miżuri xierqa biex jiġu protetti l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data; jew

(d)

meta d-data personali jkollha tibqa’ kunfidenzjali soġġetta għall-obbligu tas-segretezza professjonali rregolat mil-liġi tal-Unjoni, inkluż obbligu statutorju ta’ segretezza.

6.   Fil-każijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 5, il-kontrollur għandu jieħu miżuri xierqa biex jipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet u l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data, fosthom billi jqiegħed l-informazzjoni għad-disponibbiltà tal-pubbliku.

Artikolu 17

Dritt ta’ aċċess mis-suġġett tad-data

1.   Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur konferma dwar jekk id-data personali li tikkonċerna lilu tkunx qiegħda tiġi pproċessata jew le, u, meta dan ikun il-każ, l-aċċess għad-data personali u l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-finijiet tal-ipproċessar;

(b)

il-kategoriji tad-data personali inkwistjoni;

(c)

ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’ riċevituri li lilhom tkun ġiet divulgata jew tkun se tiġi żvelata d-data personali, b’mod partikolari riċevituri f’pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

(d)

meta jkun possibbli, il-perjodu mbassar li matulu d-data personali tkun se tinħażen, jew jekk mhux possibbli, il-kriterji użati biex jiġi ddeterminat dak il-perjodu;

(e)

l-eżistenza tad-dritt li jitlob mingħand il-kontrollur rettifika jew tħassir tad-data personali jew restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali rigward is-suġġett tad-data jew li joġġezzjona għal tali pproċessar;

(f)

id-dritt ta’ tressiq ta’ lment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data;

(g)

meta d-data personali ma tinġabarx mis-suġġett tad-data, kwalunkwe informazzjoni disponibbli rigward is-sors tagħha;

(h)

l-eżistenza ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat, inkluż it-tfassil ta’ profili, imsemmi fl-Artikolu 24(1) u (4) u, għallinqas f’dawk il-każijiet, l-informazzjoni importanti dwar il-loġika involuta, kif ukoll is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti ta’ tali pproċessar għas-suġġett tad-data.

2.   Meta d-data personali tkun trasferita lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali, is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jiġi informat rigward is-salvagwardji adatti skont l-Artikolu 48 rigward it-trasferiment.

3.   Il-kontrollur għandu jipprovdi kopja tad-data personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata. Meta s-suġġett tad-data jagħmel it-talba b’mezzi elettroniċi, u dment li ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-data, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta f’forma elettronika użata b’mod komuni.

4.   Id-dritt li tinkiseb kopja msemmija fil-paragrafu 3 ma għandux jaffettwa b’mod negattiv id-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn.

TAQSIMA 3

Rettifika u tħassir

Artikolu 18

Dritt ta’ rettifika

Is-suġġett tad-data għandu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur, mingħajr dewmien bla bżonn, ir-rettifika ta’ data personali li tikkonċerna lilu li ma tkunx eżatta. Filwaqt li jitqiesu l-għanijiet tal-ipproċessar, is-suġġett tad-data għandu d-dritt li jikseb il-kompletezza tad-data personali mhux kompluta, inkluż billi jipprovdi dikjarazzjoni supplimentari.

Artikolu 19

Dritt għal tħassir (“dritt li wieħed ikun minsi”)

1.   Is-suġġett tad-data għandu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur it-tħassir tad-data personali dwaru mingħajr dewmien żejjed u l-kontrollur għandu l-obbligu li jħassar data personali mingħajr dewmien żejjed jekk tkun tapplika waħda minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin:

(a)

id-data personali ma tkunx għadha meħtieġa fir-rigward tal-għanijiet li għalihom tkun inġabret jew ġiet ipproċessata mod ieħor id-data;

(b)

is-suġġett tad-data jirtira l-kunsens li fuqu huwa bbażat l-ipproċessar skont l-Artikolu 5(1)(d) jew l-Artikolu 10(2)(a) u meta ma jkun hemm l-ebda raġuni legali għall-ipproċessar;

(c)

is-suġġett tad-data joġġezzjona għall-ipproċessar skont l-Artikolu 23(1) u ma jkun hemm l-ebda raġuni leġittima prevalenti għall-ipproċessar;

(d)

id-data personali tkun ġiet ipproċessata illegalment;

(e)

id-data personali tkun trid titħassar biex ikun hemm konformità ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett il-kontrollur;

(f)

id-data personali tkun inġabret fir-rigward tal-offerta ta’ servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(1).

2.   Meta l-kontrollur ikun ippubblika d-data personali u jiġi obbligat skont il-paragrafu 1 li jħassar id-data personali, il-kontrollur, filwaqt li jqis it-teknoloġija disponibbli u l-ispiża tal-implimentazzjoni, għandu jieħu passi raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi, biex jinforma lill-kontrolluri, jew lill-kontrolluri għajr l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, li jkunu qegħdin jipproċessaw id-data personali li għaliha s-suġġett tad-data jkun talab lil tali kontrolluri jħassru kwalunkwe link, jew kopja jew replika tagħha.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw sakemm dak l-ipproċessar ikun meħtieġ:

(a)

għall-eżerċitar tad-dritt tal-libertà ta’ espressjoni u informazzjoni;

(b)

għal konformità ma’ obbligu legali li għalih ikun soġġett il-kontrollur jew għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar tal-awtorità uffiċjali mogħtija lill-kontrollur;

(c)

għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika f’konformità mal-punti (h) u (i) tal-Artikolu 10(2) kif ukoll l-Artikolu 10(3);

(d)

għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika, safejn id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 x’aktarx ikun se jagħmel impossibbli jew ixekkel serjament l-ilħuq tal-objettivi ta’ dak l-ipproċessar; jew

(e)

għall-istabbiliment, l-eżerċitar jew id-difiża ta’ talbiet legali.

Artikolu 20

Dritt għal restrizzjoni tal-ipproċessar

1.   Is-suġġett tad-data għandu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur ir-restrizzjoni tal-ipproċessar fejn tapplika waħda minn dawn:

(a)

is-suġġett tad-data jikkontesta l-eżattezza tad-data personali, għal perjodu li jippermetti li l-kontrollur jivverifika l-eżattezza, inkluża l-kompletezza, tad-data personali;

(b)

l-ipproċessar huwa illegali u s-suġġett tad-data jopponi t-tħassir tad-data personali u jitlob minflok ir-restrizzjoni tal-użu tagħha;

(c)

il-kontrollur ma jkollux aktar bżonn tad-data personali għall-finijiet tal-ipproċessar, iżda din tkun meħtieġa mis-suġġett tad-data għall-istabbiliment, l-eżerċitar jew id-difiża ta’ talbiet legali;

(d)

is-suġġett tad-data jkun oġġezzjona għall-ipproċessar skont l-Artikolu 23(1) sakemm jiġi vverifikat jekk il-kriterji leġittimi tal-kontrollur jegħlbux dawk tas-suġġett tad-data.

2.   Fejn l-ipproċessar ikun ġie ristrett skont il-paragrafu 1, tali data personali tista’, bl-eċċezzjoni tal-ħżin, tiġi pproċessata biss bil-kunsens tas-suġġett tad-data jew għall-istabbiliment, l-eżerċitar jew id-difiża ta’ talbiet legali jew għall-protezzjoni tad-drittijiet ta’ persuna fiżika jew ġuridika oħra jew għal raġunijiet ta’ interess pubbliku importanti tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru.

3.   Is-suġġett tad-data li kiseb ir-restrizzjoni tal-ipproċessar skont il-paragrafu 1 għandu jiġi infurmat mill-kontrollur qabel ma titneħħa r-restrizzjoni tal-ipproċessar.

4.   F’sistemi ta’ arkivjar awtomatizzati, ir-restrizzjoni tal-ipproċessar fil-prinċipju għandha tkun żgurata b’mezzi tekniċi. Il-fatt li d-data personali hija ristretta għandu jkun indikat fis-sistema b’tali mod li jiġi jidher ċar li d-data personali ma tistax tintuża.

Artikolu 21

Obbligu ta’ notifika rigward rettifika jew tħassir ta’ data personali jew restrizzjoni tal-ipproċessar

Il-kontrollur għandu jikkomunika kwalunkwe rettifika jew tħassir ta’ data personali jew restrizzjoni tal-ipproċessar imwettqa f’konformità mal-Artikolu 18, l-Artikolu 19(1) u l-Artikolu 20 lil kull riċevitur li lilu tkun ġiet żvelata d-data personali, għajr jekk dan jirriżulta impossibbli jew jinvolvi sforz sproporzjonat. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data dwar dawk ir-riċevituri jekk is-suġġett tad-data jitlob dan.

Artikolu 22

Dritt għall-portabbiltà tad-data

1.   Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jirċievi d-data personali li tikkonċerna lilu, li huwa jkun ipprovda lil kontrollur, f’format strutturat, użat komunement u li jinqara permezz ta’ magna u jkollu d-dritt li jibgħat dik id-data lil kontrollur ieħor mingħajr tfixkil mingħand il-kontrollur li lilu tkun ingħatat id-data personali, meta:

(a)

l-ipproċessar ikun ibbażat fuq kunsens skont il-punt (d) tal-Artikolu 5(1) jew il-punt (a) tal-Artikolu 10(2) jew fuq kuntratt skont il-punt (c) tal-Artikolu 5(1); u

(b)

l-ipproċessar jitwettaq b’mezzi awtomatizzati.

2.   Fl-eżerċitar tad-dritt tiegħu għall-portabbiltà tad-data skont il-paragrafu 1, is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jkollu d-data personali trażmessa direttament minn kontrollur għal kontrollur ieħor jew lil kontrolluri għajr istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni, fejn dan ikun teknikament fattibbli.

3.   L-eżerċitar tad-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19. Dak id-dritt ma għandux japplika għall-ipproċessar meħtieġ għall-prestazzjoni ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-kontrollur.

4.   Id-dritt msemmi fil-paragrafu 1 ma għandux jaffettwa b’mod ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn.

TAQSIMA 4

Dritt għal oġġezzjoni u teħid ta’ deċiżjonijiet individwali awtomatizZATI

Artikolu 23

Dritt għal oġġezzjoni

1.   Is-suġġett tad-data għandu d-dritt li joġġezzjona, għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħu, fi kwalunkwe mument, għall-ipproċessar ta’ data personali li tikkonċerna lilu li hija bbażata fuq il-punt (a) tal-Artikolu 5(1), inkluż it-tfassil ta’ profili abbażi ta’ dik id-dispożizzjoni. Il-kontrollur ma għandux jibqa’ jipproċessa d-data personali sakemm il-kontrollur ma jagħtix raġunijiet leġittimi konvinċenti għall-ipproċessar li jegħlbu l-interessi, id-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data jew għall-istabbiliment, l-eżerċitar jew id-difiża ta’ talbiet legali.

2.   Mhux aktar tard mill-mument tal-ewwel komunikazzjoni mas-suġġett tad-data, id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinġieb għall-attenzjoni tas-suġġett tad-data b’mod espliċitu u għandu jiġi ppreżentat b’mod ċar u separatament minn kwalunkwe informazzjoni oħra.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 36 u 37, fil-kuntest tal-użu tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, is-suġġett tad-data jista’ jeżerċita d-dritt tiegħu li joġġezzjona b’mezzi awtomatizzati permezz ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi.

4.   Meta tiġi pproċessata data personali għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika, is-suġġett tad-data, għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħu, għandu d-dritt li joġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali li tikkonċernah, sakemm l-ipproċessar ma jkunx neċessarju għall-prestazzjoni ta’ kompitu mwettaq għal raġunijiet ta’ interess pubbliku.

Artikolu 24

Teħid ta’ deċiżjonijiet individwali awtomatizzati, inkluż tfassil ta’ profili

1.   Is-suġġett tad-data għandu d-dritt li ma jkunx soġġett għal deċiżjoni bbażata unikament fuq ipproċessar awtomatizzat, inkluż it-tfassil ta’ profili, li jipproduċi effetti legali li jikkonċernaw lilu jew li bl-istess mod jaffettwa lilu b’mod sinifikanti.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika jekk id-deċiżjoni:

(a)

tkun meħtieġa biex wieħed jidħol f’kuntratt, jew iwettaq kuntratt, bejn is-suġġett tad-data u l-kontrollur;

(b)

tkun awtorizzata mil-liġi tal-Unjoni, li tistabbilixxi wkoll miżuri adatti għas-salvagwardja tad-drittijiet u l-libertajiet u l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data; jew

(c)

tkun ibbażata fuq il-kunsens espliċitu tas-suġġett tad-data.

3.   Fil-każijiet imsemmija fil-punt (a) u (c) tal-paragrafu 2, il-kontrollur għandu jimplimenta miżuri adatti biex jiġu salvagwardati d-drittijiet u l-libertajiet u l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data, mill-inqas id-dritt li jikseb intervent uman min-naħa tal-kontrollur, li jesprimi l-fehma tiegħu u li jikkontesta d-deċiżjoni.

4.   Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx ikunu bbażati fuq kategoriji speċjali ta’ data personali msemmija fl-Artikolu 10(1), sakemm ma japplikax il-punt (a) jew (g) tal-Artikolu 10(2) u ma jkunux fis-seħħ miżuri biex jiġu salvagwardati d-drittijiet u l-libertajiet u l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data.

TAQSIMA 5

Restrizzjonijiet

Artikolu 25

Restrizzjonijiet

1.   L-atti legali adottati fuq il-bażi tat-Trattati jew, fi kwistjonijiet relatati mal-operat tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, ir-regoli interni stabbiliti minn dawn tal-aħħar jistgħu jirrestrinġu l-applikazzjoni tal-Artikoli 14 sa 22, 35, u 36 kif ukoll l-Artikolu 4 sa fejn id-dispożizzjonijiet tiegħu jikkorrispondu għad-drittijiet u għall-obbligi previsti fl-Artikoli 14 sa 22, meta t-tali restrizzjoni tirrispetta l-essenza tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali u tkun miżura neċessarja u proporzjonata f’soċjetà demokratika sabiex tissalvagwardja:

(a)

is-sigurtà nazzjonali, is-sigurtà pubblika jew id-difiża tal-Istati Membri;

(b)

il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, id-detezzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, inklużi s-salvagwardji kontra u l-prevenzjoni ta’ theddidiet għas-sigurtà pubblika;

(c)

objettivi importanti oħrajn ta’ interess pubbliku ġenerali tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, b’mod partikolari l-objettivi tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni tal-Unjoni jew interess ekonomiku jew finanzjarju importanti tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, inkluż kwistjonijiet monetarji, baġitarji u fiskali, is-saħħa pubblika u s-sigurtà soċjali;

(d)

is-sigurtà interna tal-istituzzjonijiet u tal-korpi tal-Unjoni, inklużi n-netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi tagħhom;

(e)

il-protezzjoni tal-indipendenza ġudizzjarja u l-proċedimenti ġudizzjarji;

(f)

il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, id-detezzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ ksur ta’ etika għal professjonijiet regolati;

(g)

funzjoni ta’ monitoraġġ, ta’ ispezzjoni jew funzjoni regolatorja marbuta, anki jekk okkażjonalment, mal-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali f’każijiet imsemmija fil-punti (a) sa (c);

(h)

il-protezzjoni tas-suġġett tad-data jew id-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni oħrajn;

(i)

l-infurzar ta’ pretensjonijiet skont id-dritt ċivili.

2.   B’mod partikolari, kwalunkwe att legali jew regola interna msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun fiha dispożizzjonijiet speċifiċi, meta jkun rilevanti, dwar:

(a)

il-finijiet tal-ipproċessar jew il-kategoriji tal-ipproċessar;

(b)

il-kategoriji ta’ data personali;

(c)

il-kamp ta’ applikazzjoni tar-restrizzjonijiet introdotti;

(d)

is-salvagwardji għall-prevenzjoni tal-abbuż jew tal-aċċess jew it-trasferiment illegali;

(e)

l-ispeċifikazzjoni tal-kontrollur jew il-kategoriji tal-kontrolluri;

(f)

il-perjodi ta’ ħżin u s-salvagwardji applikabbli b’kont meħud tan-natura, l-ambitu u l-finijiet tal-ipproċessar jew il-kategoriji tal-ipproċessar; u

(g)

ir-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data;

3.   Meta data personali tiġi pproċessata għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika, il-liġi tal-Unjoni, li tista’ tinkludi regoli interni adottati minn istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni fi kwistjonijiet relatati mal-operat tagħhom, tista’ tipprevedi derogi mid-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 17, 18, 20 u 23 soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 13 sa fejn tali drittijiet x’aktarx jagħmlu impossibbli jew ifixklu serjament l-ilħuq ta’ għanijiet speċifiċi, u tali derogi jkunu meħtieġa għas-sodisfar ta’ dawk il-finijiet.

4.   Meta data personali tiġi pproċessata għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, il-liġi tal-Unjoni, li tista’ tinkludi regoli interni adottati minn istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni fi kwistjonijiet relatati mal-operat tagħhom, tista’ tipprevedi derogi mid-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 17, 18, 20, 21, 22 u 23 soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 13 sa fejn tali drittijiet x’aktarx jagħmlu impossibbli jew ifixklu serjament l-ilħuq tal-finijiet speċifiċi, u tali derogi jkunu meħtieġa għat-twettiq ta’ dawk il-finijiet.

5.   Ir-regoli interni msemmijin fil-paragrafi 1, 3 u 4 għandhom ikunu atti ċari u preċiżi ta’ applikazzjoni ġenerali intenzjonati biex jipproduċu effetti legali fir-rigward tas-suġġetti tad-data, adottati fl-ogħla livell ta’ tmexxija tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u jkunu soġġetti għal pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

6.   Jekk tiġi imposta restrizzjoni skont il-paragrafu 1, is-suġġett tad-data għandu jiġi infurmat f’konformità mal-liġi tal-Unjoni dwar ir-raġunijiet prinċipali li fuqhom hija bbażata l-applikazzjoni tar-restrizzjoni u dwar id-dritt li jressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

7.   Jekk titħaddem restrizzjoni imposta skont il-paragrafu 1 sabiex jiċċaħħad l-aċċess għas-suġġett tad-data, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu, meta jinvestiga l-ilment, jinfurmah biss dwar jekk id-data tkunx ġiet ipproċessata b’mod korrett u, jekk le, jekk tkunx saret xi korrezzjoni neċessarja.

8.   Il-forniment tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 6 u 7 ta’ dan l-Artikolu u fl-Artikolu 45(2) jista’ jiġi differit, jitħalla barra jew jiġi mċaħħad jekk jikkanċella l-effett tar-restrizzjoni imposta skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

KAPITOLU IV

KONTROLLUR U PROĊESSUR

TAQSIMA 1

Obbligi ġenerali

Artikolu 26

Responsabbiltà tal-kontrollur

1.   Meta jitqiesu n-natura, l-ambitu, il-kuntest, u l-finijiet tal-ipproċessar kif ukoll ir-riskji ta’ probabbiltà u gravità li jvarjaw għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi, il-kontrollur għandu jimplimenta miżuri tekniċi u organizzattivi adatti biex jiżgura u jkun jista’ juri li l-ipproċessar isir f’konformità ma’ dan ir-Regolament. Dawk il-miżuri għandhom jiġu rieżaminati u aġġornati meta jkun meħtieġ.

2.   Meta dawn ikunu proporzjonati fir-rigward ta’ attivitajiet ta’ pproċessar, il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu l-implimentazzjoni ta’ politiki adatti dwar il-protezzjoni tad-data mill-kontrollur.

3.   L-aderenza ma’ mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni approvati kif imsemmi fl-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 2016/679 tista’ tintuża bħala element li bih tintwera l-konformità mal-obbligi tal-kontrollur.

Artikolu 27

Protezzjoni tad-data mid-disinn u b’mod awtomatiku

1.   Wara li jikkunsidra l-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku, l-ispejjeż tal-implimentazzjoni u n-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-finijiet tal-ipproċessar kif ukoll ir-riskji ta’ probabbiltà u gravità li jvarjaw għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi kkawżati mill-ipproċessar, il-kontrollur għandu, kemm fiż-żmien tad-determinazzjoni tal-mezzi għall-ipproċessar kif ukoll fiż-żmien tal-ipproċessar innifsu, jimplimenta miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa, bħall-psewdonimizzazzjoni, li huma maħsuba biex jimplimentaw il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data, bħalma hija l-minimizzazzjoni tad-data, b’mod effettiv u biex jintegraw is-salvagwardji meħtieġa fl-ipproċessar sabiex jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u jipproteġi d-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

2.   Il-kontrollur għandu jimplimenta miżuri tekniċi u organizzattivi adatti biex jiżgura li, b’mod awtomatiku, tiġi pproċessata biss data personali li mhijiex meħtieġa għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar. Dak l-obbligu japplika għall-ammont ta’ data personali miġbura, il-livell ta’ pproċessar tagħha, il-perjodu tal-ħżin tagħha u l-aċċessibbiltà tagħha. B’mod partikolari, tali mekkaniżmi għandhom jiżguraw li b’mod awtomatiku d-data personali ma ssirx aċċessibbli mingħajr l-intervent tal-individwu għal numru indefinit ta’ persuni fiżiċi.

3.   Jista’ jintuża mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni approvat skont l-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 2016/679 bħala element li juri l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 28

Kontrolluri konġunti

1.   Meta żewġ jew aktar kontrolluri, jew kontrollur wieħed jew aktar flimkien ma’ kontrollur wieħed jew aktar li mhumiex istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni jiddeterminaw b’mod konġunt il-finijiet u l-mezzi ta’ pproċessar, dawn għandhom ikunu kontrolluri konġunti. Huma għandhom, b’mod trasparenti, jistabbilixxu r-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom għall-konformità mal-obbligi tagħhom ta’ protezzjoni ta’ data, b’mod partikolari fir-rigward tal-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-data u d-dmirijiet rispettivi tagħhom biex jipprovdu l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 15 u 16, permezz ta’ arranġament bejniethom ħlief jekk, u sa fejn, ir-responsabbiltajiet rispettivi tal-kontrolluri konġunti jkunu stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li għalih ikunu suġġetti l-kontrolluri konġunti. L-arranġament jista’ jistabbilixxi punt ta’ kuntatt għas-suġġetti tad-data.

2.   L-arranġament imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jirrifletti kif dovut ir-rwoli u relazzjonijiet rispettivi tal-kontrolluri konġunti vis-à-vis is-suġġetti tad-data. L-essenza tal-arranġament għandha ssir disponibbli għas-suġġett tad-data.

3.   Irrispettivament mit-termini tal-arranġament imsemmi fil-paragrafu 1, is-suġġett tad-data jista’ jeżerċita d-drittijiet tiegħu taħt dan ir-Regolament fir-rigward ta’ kull wieħed mill-kontrolluri, u kontra kull wieħed minnhom.

Artikolu 29

Il-proċessur

1.   Fejn l-ipproċessar ikun se isir f’isem kontrollur, il-kontrollur għandu juża biss proċessuri li jagħtu garanziji suffiċjenti biex jiġu implimentati miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa b’tali mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u jiżgura l-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-data.

2.   Il-proċessur m’għandux jimpjega proċessur ieħor mingħajr l-awtorizzazzjoni bil-miktub, speċifika jew ġenerali, minn qabel tal-kontrollur. Fil-każ tal-awtorizzazzjoni ġenerali bil-miktub, il-proċessur għandu jgħarraf lill-kontrollur bi kwalunkwe intenzjoni ta’ tibdil rigward iż-żieda jew is-sostituzzjoni ta’ proċessuri oħrajn, biex b’hekk jagħti l-opportunità lill-kontrollur joġġezzjona għal tali tibdiliet.

3.   L-ipproċessar minn proċessur għandu jkun regolat minn kuntratt jew att legali ieħor taħt il-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, li jorbot lill-proċessur fir-rigward tal-kontrollur, u li jistabbilixxi s-suġġett u t-tul tal-ipproċessar, in-natura u l-fini tal-ipproċessar, it-tip ta’ data personali u l-kategoriji tas-suġġetti tad-data u l-obbligi u d-drittijiet tal-kontrollur. Dak il-kuntratt jew att legali ieħor għandu jistipula, b’mod partikolari, li l-proċessur:

(a)

jipproċessa d-data personali biss fuq istruzzjonijiet iddokumentati mill-kontrollur, inkluż fir-rigward tat-trasferimenti ta’ data personali lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali, sakemm ma jkunx rikjest jagħmel dan mil-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri li għalih huwa suġġett il-proċessur; f’dan il-każ, il-proċessur għandu jinforma lill-kontrollur dwar dak ir-rekwiżit legali qabel l-ipproċessar, sakemm dik il-liġi ma tipprojbixxix tali informazzjoni għal raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku;

(b)

jiżgura li l-persuni awtorizzati biex jipproċessaw id-data personali jkunu impenjaw ruħhom li jżommu l-kunfidenzjalità jew li jkunu taħt obbligu statutorju xieraq ta’ kunfidenzjalità;

(c)

jieħu l-miżuri kollha mitluba skont l-Artikolu 33;

(d)

jirrispetta l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 4 għall-ingaġġ ta’ proċessur ieħor;

(e)

iqis in-natura tal-ipproċessar, jassisti lill-kontrollur permezz ta’ miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa, sa fejn dan ikun possibbli, għat-twettiq tal-obbligu tal-kontrollur li jwieġeb għat-talbiet tal-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-data mniżżla fil-Kapitolu III;

(f)

jassisti lill-kontrollur sabiex jiżgura l-konformità mal-obbligi skont l-Artikoli 33 sa 41 waqt li titqies in-natura tal-ipproċessar u l-informazzjoni disponibbli lill-proċessur;

(g)

fuq l-għażla tal-kontrollur, iħassar jew jirritorna d-data personali kollha lill-kontrollur wara li jintemm il-forniment ta’ servizzi relatati mal-ipproċessar ta’ data, u jħassar il-kopji eżistenti sakemm il-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru ma jirrikjedix li d-data personali tinħażen;

(h)

jagħmel disponibbli għall-kontrollur kull informazzjoni meħtieġa biex tintwera konformità mal-obbligi stabbiliti f’dan l-Artikolu u jippermetti u jikkontribwixxi għal verifiki, inklużi ispezzjonijiet imwettqa mill-kontrollur jew minn awditur ieħor li jkun ingħata mandat mill-kontrollur.

Fir-rigward tal-punt (h) tal-ewwel subparagrafu, il-proċessur għandu jgħarraf minnufih lill-kontrollur jekk, fl-opinjoni tiegħu, istruzzjoni tikser dan ir-Regolament jew dispożizzjonijiet oħrajn tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru dwar il-protezzjoni tad-data.

4.   Meta proċessur jingaġġa proċessur ieħor biex iwettaq attivitajiet speċifiċi ta’ pproċessar f’isem il-kontrollur, l-istess obbligi ta’ protezzjoni tad-data kif jinsabu fil-kuntratt jew att legali ieħor bejn il-kontrollur u l-proċessur kif imsemmijin fil-paragrafu 3 għandhom jiġu imposti fuq dak il-proċessur l-ieħor permezz ta’ kuntratt jew att legali ieħor skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, li b’mod partikolari jagħtu garanziji suffiċjenti biex jiġu implimentati miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa b’tali mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. Meta dak il-proċessur l-ieħor jonqos milli jħares l-obbligi tiegħu għall-protezzjoni tad-data, il-proċessur inizjali għandu jibqa’ kompletament responsabbli quddiem il-kontrollur għat-twettiq tal-obbligi ta’ dak il-proċessur l-ieħor.

5.   Meta proċessur ma jkunx istituzzjoni jew korp tal-Unjoni, l-aderenza tiegħu ma’ kodiċi ta’ kondotta approvat kif imsemmi fl-Artikolu 40(5) tar-Regolament (UE) 2016/679 jew mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni approvat imsemmi fl-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 2016/679 tista’ tintuża bħala element li bih jintwerew garanziji suffiċjenti kif imsemmija fil-paragrafi 1 u 4 ta’ dan l-Artikolu.

6.   Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe kuntratt individwali bejn il-kontrollur u l-proċessur, il-kuntratt jew l-att legali l-ieħor imsemmi fil-paragrafu 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu jistgħu jkunu bbażati, b’mod sħiħ jew parzjalment, fuq klawżoli kuntrattwali standard imsemmija fil-paragrafi 7 u 8 ta’ dan l-Artikolu inkluż meta jagħmlu parti minn ċertifikazzjoni mogħtija lill-proċessur li mhuwiex istituzzjoni jew korp tal-Unjoni skont l-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 2016/679.

7.   Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi klawżoli kuntrattwali standard għal kwistjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu u f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 96(2).

8.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jadotta klawżoli kuntrattwali standard għall-materji msemmijin fil-paragrafi 3 u 4.

9.   Il-kuntratt jew l-att legali l-ieħor imsemmi fil-paragrafi 3 u 4 għandu jkun bil-miktub, inkluż f’forma elettronika.

10.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 65 u 66, jekk proċessur jikser dan ir-Regolament billi jiddetermina l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar, il-proċessur għandu jitqies bħala kontrollur fir-rigward ta’ dak l-ipproċessar.

Artikolu 30

Ipproċessar taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur

Il-proċessur u kull persuna li taġixxi taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur li jkollhom aċċess għal data personali ma għandhomx jipproċessaw dik id-data ħlief fuq istruzzjonijiet mingħand il-kontrollur, sakemm ma jkunux obbligati jagħmlu dan skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru.

Artikolu 31

Reġistri tal-attivitajiet ta’ pproċessar

1.   Kull kontrollur għandu jżomm rekord tal-attivitajiet ta’ pproċessar taħt ir-responsabbiltà tiegħu. Dak ir-reġistru għandu jkollu l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data u, fejn applikabbli, il-proċessur u l-kontrollur konġunt;

(b)

il-finijiet tal-ipproċessar;

(c)

deskrizzjoni tal-kategoriji ta’ suġġetti tad-data u tal-kategoriji ta’ data personali;

(d)

il-kategoriji ta’ riċevituri li lilhom tkun ġiet żvelata jew se tiġi żvelata d-data personali, inklużi riċevituri fl-Istati Membri, pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

(e)

meta jkun applikabbli, trasferimenti ta’ data personali lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali, inkluża l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali u d-dokumentazzjoni ta’ salvagwardji xierqa;

(f)

fejn ikun possibbli, il-limiti ta’ żmien ippjanati għat-tħassir tad-diversi kategoriji ta’ data;

(g)

fejn ikun possibbli, deskrizzjoni ġenerali tal-miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà msemmija fl-Artikolu 33.

2.   Kull proċessur għandu jżomm reġistru tal-kategoriji kollha ta’ attivitajiet ta’ pproċessar imwettqa f’isem kontrollur, li jkun fih:

(a)

l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-proċessur jew proċessuri u ta’ kull kontrollur li l-proċessur qed jaġixxi f’ismu u tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data;

(b)

il-kategoriji tal-ipproċessar imwettaq f’isem kull kontrollur;

(c)

meta jkun applikabbli, trasferimenti ta’ data personali lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali, inkluża l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali u d-dokumentazzjoni ta’ salvagwardji xierqa;

(d)

meta jkun possibbli, deskrizzjoni ġenerali tal-miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà msemmija fl-Artikolu 33.

3.   Ir-reġistru msemmi fil-paragrafi 1 u 2 għandu jkun bil-miktub, inkluż f’forma elettronika.

4.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jagħmlu r-rekord disponibbli għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq talba.

5.   Sakemm dan ma jkunx opportun meta wieħed iqis id-daqs tal-istituzzjoni jew il-korp tal-Unjoni, l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom iżommu r-rekords tagħhom tal-attivitajiet ta’ pproċessar f’reġistru ċentrali. Huma għandhom jagħmlu r-reġistru aċċessibbli pubblikament.

Artikolu 32

Kooperazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jikkooperaw, fuq talba, mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

TAQSIMA 2

Is-sigurtà tad-data personaLI

Artikolu 33

Sigurtà tal-ipproċessar

1.   Filwaqt li jikkunsidraw l-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku, l-ispejjeż tal-implimentazzjoni u n-natura, l-ambitu, il-kuntest, u l-finijiet tal-ipproċessar kif ukoll ir-riskji ta’ probabbiltà u gravità li jvarjaw għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi, il-kontrollur u l-proċessur għandhom jimplimentaw miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa, biex jiżguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-riskju, inklużi fost l-oħrajn kif xieraq:

(a)

il-psewdonimizzazzjoni u l-kriptaġġ tad-data personali;

(b)

il-kapaċità li jiġu żgurati l-kunfidenzjalità, l-integrità, id-disponibbiltà u r-reżiljenza kontinwi tas-sistemi u s-servizzi ta’ pproċessar;

(c)

il-kapaċità li jiġu rkuprati d-disponibbiltà u l-aċċess għad-data personali fil-pront fil-każ ta’ inċident fiżiku jew tekniku;

(d)

proċess sabiex tiġi ttestjata, ivvalutata u evalwata l-effikaċja tal-miżuri tekniċi u organizzattivi li jiżguraw is-sigurtà tal-ipproċessar.

2.   Fl-evalwazzjoni tal-livell xieraq ta’ sigurtà għandhom jitqiesu b’mod partikolari r-riskji li jippreżenta l-ipproċessar, partikolarment minn qerda, telf, bidla, żvelar mhux awtorizzat ta’, jew aċċess għal data personali trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod ieħor, li jkun aċċidentali jew illegali.

3.   Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jieħdu passi biex jiżguraw li kwalunkwe persuna fiżika li taġixxi taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur li jkollhom aċċess għal data personali ma jipproċessawhiex ħlief fuq istruzzjonijiet mingħand il-kontrollur, sakemm ma jkunux obbligati jagħmlu dan skont il-liġi tal-Unjoni.

4.   L-aderenza ma’ mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni approvat kif imsemmi fl-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 2016/679 tista’ tintuża bħala element li juri l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 34

Notifika ta’ ksur ta’ data personali lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1.   Fil-każ ta’ ksur ta’ data personali, il-kontrollur għandu, mingħajr dewmien bla bżonn, u, fmeta jkun fattibbli, mhux aktar tard minn 72 siegħa wara li jkun sar jaf bih, jinnotifika l-ksur tad-data personali lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, ħlief jekk il-ksur ta’ data personali x’aktarx ma jirriżultax f’riskju għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi. Meta n-notifika lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ma ssirx fi żmien 72 siegħa, hija għandha tkun akkumpanjata minn raġunijiet għad-dewmien.

2.   Il-proċessur għandu jinnotifika lill-kontrollur mingħajr dewmien żejjed wara li jsir konxju ta’ ksur ta’ data personali.

3.   In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha mill-inqas:

(a)

tiddeskrivi n-natura tal-ksur ta’ data personali, inklużi, fejn hu possibbli, il-kategoriji u n-numru approssimattiv tas-suġġetti tad-data kkonċernati u l-kategoriji u n-numru approssimattiv ta’ data personali rreġistrata kkonċernata;

(b)

tikkomunika l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data;

(c)

tiddeskrivi l-konsegwenzi mistennija tal-ksur ta’ data personali;

(d)

tiddeskrivi l-miżuri meħuda jew li huwa propost li jittieħdu mill-kontrollur sabiex jindirizza l-ksur ta’ data personali, inkluż, fejn xieraq, miżuri biex itaffi l-effetti ħżiena possibbli.

4.   Meta, u sa fejn, mhuwiex possibbli li tiġi pprovduta l-informazzjoni fl-istess ħin, l-informazzjoni tista’ tiġi pprovduta f’fażijiet mingħajr dewmien bla bżonn.

5.   Il-kontrollur għandu jinforma lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data dwar il-ksur ta’ data personali.

6.   Il-kontrollur għandu jiddokumenta kwalunkwe ksur ta’ data personali, inklużi l-fatti relattivi għall-ksur tad-data personali, l-effetti tiegħu u l-azzjoni ta’ rimedju meħuda. Dik id-dokumentazzjoni għandha tippermetti lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jivverifika l-konformità ma’ dan l-Artikolu.

Artikolu 35

Komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali lis-suġġett tad-data

1.   Meta l-ksur ta’ data personali probabbilment ikun se jirriżulta f’riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi, il-kontrollur għandu jikkomunika l-ksur ta’ data personali lis-suġġett tad-data mingħajr dewmien bla bżonn.

2.   Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-data msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tiddeskrivi b’lingwaġġ ċar u sempliċi n-natura tal-ksur ta’ data personali u tinkludi mill-inqas l-informazzjoni u l-miżuri imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 34(3).

3.   Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-data msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhiex tkun obbligatorja jekk kwalunkwe waħda minn dawn il-kundizzjonijiet tkun issodisfata:

(a)

il-kontrollur ikun implimenta miżuri ta’ protezzjoni tekniċi u organizzattivi xierqa, u dawk il-miżuri ġew applikati għad-data personali affettwata mill-ksur ta’ data personali, b’mod partikolari dawk li jagħmlu d-data personali ma tinftihemx minn kwalunkwe persuna li ma tkunx awtorizzata biex taċċedi għaliha, bħall-kriptaġġ;

(b)

il-kontrollur ħa miżuri sussegwenti li jiżguraw li r-riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data msemmija fil-paragrafu 1 m’hemmx aktar il-probabbiltà li jimmaterjalizza;

(c)

tinvolvi sforz sproporzjonat. F’każ bħal dan, minflok għandu jkun hemm komunikazzjoni pubblika jew miżura simili fejn is-suġġetti tad-data jiġu infurmati b’mod daqstant effettiv.

4.   Jekk il-kontrollur ma jkunx diġà kkomunika l-ksur tad-data personali lis-suġġett tad-data, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, wara li jkun ikkunsidra l-probabbiltà li l-ksur tad-data personali jirriżulta f’riskju għoli, jista’ jesiġi li jagħmel dan jew jista’ jiddeċiedi li xi kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 jkunu ssodisfati.

TAQSIMA 3

Kunfidenzjalità ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi

Artikolu 36

Kunfidenzjalità ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, partikolarment billi jaraw li n-netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi tagħhom ikunu sikuri.

Artikolu 37

Protezzjoni tal-informazzjoni trażmessa lit-tagħmir terminali tal-utenti, maħżuna fih, relatata miegħu, ipproċessata jew miġbura minnu

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jipproteġu l-informazzjoni trażmessa lit-tagħmir terminali tal-utenti, maħżuna fih, relatata miegħu, ipproċessata u miġbura minnu, b’aċċess għas-siti web u l-applikazzjonijiet mobbli disponibbli pubblikament, f’konformità mal-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2002/58/KE.

Artikolu 38

Direttorji tal-utenti

1.   Id-data personali li tinsab f’direttorji tal-utenti u l-aċċess għat-tali direttorji għandhom ikunu limitati għal dak li huwa strettament neċessarju għall-finijiet speċifiċi tad-direttorju.

2.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha sabiex jipprevjenu li d-data personali li jkun fihom dawn id-direttorji tintuża għal skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta, indipendentement mill-fatt jekk humiex aċċessibbli jew le għall-pubbliku.

TAQSIMA 4

Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data u konsultazzjoni minn qABEL

Artikolu 39

Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data

1.   Meta tip ta’ pproċessar, b’mod partikolari bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda, u waqt li jitqiesu n-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-finijiet tal-ipproċessar, x’aktarx jirriżulta f’livell għoli ta’ riskju għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi, il-kontrollur għandu, qabel l-ipproċessar, iwettaq valutazzjoni tal-impatt tal-attivitajiet ta’ pproċessar previsti fuq il-protezzjoni tad-data personali. Valutazzjoni unika tista’ tindirizza sett ta’ attivitajiet ta’ pproċessar simili li jippreżentaw riskji għoljin simili.

2.   Il-kontrollur għandu jfittex il-parir tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data meta jwettaq valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data.

3.   Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data msemmija fil-paragrafu 1 għandha b’mod partikolari tkun rikjesta fil-każ ta’:

(a)

evalwazzjoni sistematika u estensiva tal-aspetti personali relatati ma’ persuni fiżiċi, li hija bbażata fuq l-ipproċessar awtomatizzat, inkluż it-tfassil tal-profili, u li fuqha huma bbażati deċiżjonijiet li jipproduċu effetti legali li jikkonċernaw lill-persuna fiżika jew li jaffettwaw b’mod sinifikanti b’mod simili lill-persuna fiżika;

(b)

l-ipproċessar fuq skala kbira ta’ kategoriji speċjali ta’ data msemmija fl-Artikolu 10, jew ta’ data personali relatata ma’ kundanni u reati kriminali msemmija fl-Artikolu 11; jew

(c)

il-monitoraġġ sistematiku ta’ żona aċċessibbli għall-pubbliku fuq skala kbira.

4.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jistabbilixxi u jippubblika lista tat-tipi ta’ attivitajiet ta’ pproċessar li huma soġġetti għat-talba ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data skont il-paragrafu 1.

5.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ wkoll jistabbilixxi u jippubblika lista tat-tipi ta’ attivitajiet ta’ pproċessar li għalihom ma tkun rikjesta l-ebda valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data.

6.   Qabel l-adozzjoni tal-listi msemmija fil-paragrafi 4 u 5 ta’ dan l-Artikolu, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jitlob li l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbilit bl-Artikolu 68 tar-Regolament (UE) 2016/679 jeżamina tali listi f’konformità mal-punt (e) tal-Artikolu 70(1) ta’ dak ir-Regolament, meta jirreferu għal attivitajiet ta’ pproċessar minn kontrollur li jaġixxi b’mod konġunt ma’ kontrollur wieħed jew aktar għajr istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni.

7.   Il-valutazzjoni għandha tinkludi minn tal-inqas:

(a)

deskrizzjoni dettaljata tal-attivitajiet ta’ pproċessar previsti u tal-iskopijiet tal-ipproċessar;

(b)

valutazzjoni tal-bżonn u l-proporzjonalità tal-attivitajiet ta’ pproċessar b’rabta mal-iskopijiet;

(c)

valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data msemmija fil-paragrafu 1; u

(d)

il-miżuri previsti biex jindirizzaw ir-riskji, inkluż is-salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ data personali u li juru l-konformità ma’ dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi leġittimi tas-suġġetti tad-data u persuni oħrajn ikkonċernati.

8.   Il-konformità mal-kodiċijiet ta’ kondotta approvati msemmija fl-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) 2016/679 mill-proċessuri rilevanti għajr l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandha tiġi kkunsidrata b’mod dovut fil-valutazzjoni tal-impatt tal-attivitajiet ta’ pproċessar imwettqa minn tali proċessuri, b’mod partikolari għall-finijiet ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data.

9.   Meta jkun xieraq, il-kontrollur għandu jfittex il-fehmiet tas-suġġetti tad-data jew tar-rappreżentanti tagħhom dwar l-ipproċessar intenzjonat, mingħajr preġudizzju għall-protezzjoni ta’ interessi pubbliċi jew għas-sigurtà tal-attivitajiet ta’ pproċessar.

10.   Meta l-ipproċessar skont il-punt (a) jew (b) tal-Artikolu 5(1) ikollu bażi ġuridika f’att legali adottat fuq il-bażi tat-Trattati, li jirregola l-attività jew is-sett ta’ attivitajiet ta’ pproċessar speċifiċi inkwistjoni, u fejn diġà tkun saret valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data bħala parti minn valutazzjoni tal-impatt ġenerali qabel l-adozzjoni ta’ dak l-att legali, il-paragrafi 1 sa 6 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw sakemm dak l-att legali ma jistipulax mod ieħor.

11.   Meta jkun meħtieġ, il-kontrollur għandu jwettaq rieżami biex jivvaluta jekk l-ipproċessar ikunx qed isir f’konformità mal-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data mill-inqas meta jkun hemm bidla fir-riskju mill-attivitajiet ta’ pproċessar.

Artikolu 40

Konsultazzjoni minn qabel

1.   Il-kontrollur għandu jikkonsulta mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data qabel l-ipproċessar meta valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 39 tindika li l-ipproċessar ikun jirriżulta, fin-nuqqas ta’ salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u mekkaniżmi biex jittaffa r-riskju, f’riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi u l-kontrollur ikun tal-opinjoni li r-riskju ma jistax jittaffa b’mod raġonevoli fid-dawl tal-mezzi teknoloġiċi disponibbli u l-kostijiet tal-implimentazzjoni. Il-kontrollur għandu jfittex il-pariri tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data dwar il-bżonn ta’ konsultazzjoni minn qabel.

2.   Meta l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jkun tal-opinjoni li l-ipproċessar intenzjonat imsemmi fil-paragrafu 1 jikser dan ir-Regolament, b’mod partikolari fejn il-kontrollur ma jkunx identifika jew taffa biżżejjed ir-riskju, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu, f’perjodu sa tmien ġimgħat wara li jirċievi t-talba għall-konsultazzjoni, jipprovdi parir bil-miktub lill-kontrollur, u, fejn applikabbli għall-proċessur, u jista’ juża kwalunkwe waħda mis-setgħat tiegħu msemmija fl-Artikolu 58. Dak il-perjodu jista’ jiġi estiż għal sitt ġimgħat, filwaqt li titqies il-kumplessità tal-ipproċessar intenzjonat. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jinforma lill-kontrollur, u meta applikabbli, lill-proċessur, dwar kwalunkwe estensjoni fi żmien xahar minn meta jirċievi t-talba għal konsultazzjoni flimkien mar-raġunijiet għad-dewmien. Dawk il-perjodi jistgħu jiġu sospiżi sakemm il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jkun kiseb informazzjoni li jkun talab għal finijiet ta’ konsultazzjoni.

3.   Meta jikkonsulta mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data skont il-paragrafu 1, il-kontrollur għandu jipprovdi lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data:

(a)

fejn applikabbli, bir-responsabbiltajiet rispettivi ta’ kontrollur, ta’ kontrolluri u ta’ proċessuri konġunti involuti fl-ipproċessar;

(b)

bil-finijiet u l-mezzi tal-ipproċessar intenzjonat;

(c)

bil-miżuri u s-salvagwardji previsti biex jipproteġu d-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data skont dan ir-Regolament;

(d)

bid-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data;

(e)

bil-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data prevista fl-Artikolu 39; u

(f)

bi kwalunkwe informazzjoni oħra mitluba mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

4.   Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tiddetermina lista ta’ każijiet li fihom il-kontrolluri għandhom jikkonsultaw lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u jiksbu awtorizzazzjoni minn qabel mingħandu b’rabta mal-ipproċessar ta’ data personali għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq mill-kontrollur fl-interess pubbliku, inkluż l-ipproċessar tat-tali data b’rabta mal-protezzjoni soċjali u mas-saħħa pubblika.

TAQSIMA 5

Informazzjoni u konsultazzjoni leġiżlattiva

Artikolu 41

Informazzjoni u konsultazzjoni

1.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jinformaw lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data meta jfasslu miżuri amministrattivi u regoli interni relatati mal-ipproċessar ta’ data personali minn istituzzjoni jew korp tal-Unjoni, sew jekk waħedhom jew b’mod konġunt ma’ oħrajn.

2.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jikkonsultaw lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data meta jfasslu r-regoli interni msemmija fl-Artikolu 25.

Artikolu 42

Konsultazzjoni pubblika

1.   Il-Kummissjoni għandha, wara l-adozzjoni ta’ proposti għal att leġiżlattiv, ta’ rakkomandazzjonijiet jew ta’ proposti lill-Kunsill skont l-Artikolu 218 TFUE jew meta tħejji atti delegati jew atti ta’ implimentazzjoni, tikkonsulta mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fejn ikun hemm impatt fuq il-protezzjoni tad-drittijiet u tal-libertajiet tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali.

2.   Meta att imsemmi fil-paragrafu 1 ikun ta’ importanza partikolari għall-protezzjoni tad-drittijiet u tal-libertajiet tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, il-Kummissjoni tista’ tikkonsulta lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data wkoll. F’dawn il-każijiet, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom jikkoordinaw il-ħidma tagħhom sabiex joħorġu opinjoni konġunta.

3.   Il-pariri msemmijin fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jingħataw bil-miktub fi ħdan perjodu li jasal sa tmien ġimgħat mir-riċevuta tat-talba għal konsultazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2. F’każijiet urġenti, jew jekk xieraq f’każijiet oħrajn, il-Kummissjoni tista’ tqassar l-iskadenza.

4.   Dan l-Artikolu ma għandux japplika meta l-Kummissjoni tkun rikjesta, skont ir-Regolament (UE) 2016/679, tikkonsulta lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

TAQSIMA 6

Uffiċjal tal-protezzjoni tad-daTA

Artikolu 43

Nomina tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

1.   L-istituzzjonijiet jew il-korpi kollha għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-data.

2.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jistgħu jaħtru uffiċjal wieħed tal-protezzjoni tad-data għal bosta minnhom, skont l-istruttura organizzattiva u d-daqs tagħhom.

3.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandu jinħatar abbażi tal-kwalitajiet professjonali u, b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi u l-prattiki dwar il-protezzjoni tad-data u l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-Artikolu 45.

4.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandu jkun membru tal-persunal tal-istituzzjoni jew tal-korp tal-Unjoni. B’kont meħud tad-daqs tagħhom u jekk ma tintużax l-opzjoni taħt il-paragrafu 2, l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jistgħu jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-data li jwettaq il-kompiti tiegħu fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ servizz.

5.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jippubblikaw id-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data u għandhom jikkomunikawhom lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 44

Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

1.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jiżguraw li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jkun involut kif dovut u mingħajr dewmien fil-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-protezzjoni ta’ data personali.

2.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jappoġġaw lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data fit-twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 45 billi jipprovdu r-riżorsi meħtieġa biex iwettaq dawk il-kompiti u aċċess għad-data personali u l-attivitajiet ta’ pproċessar, u jsostnu l-għarfien espert tiegħu.

3.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jiżguraw li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data ma jirċievi l-ebda istruzzjoni dwar l-eżerċitar ta’ dawk il-kompiti. Huwa ma għandux jitkeċċa jew ikun penalizzat mill-kontrollur jew mill-proċessur minħabba t-twettiq tal-kompiti tiegħu. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandu jirrapporta b’mod dirett lill-ogħla livell ta’ maniġment tal-kontrollur jew tal-proċessur.

4.   Is-suġġetti tad-data jistgħu jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha relatati mal-ipproċessar tad-data personali tagħhom u għall-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom taħt dan ir-Regolament.

5.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data u l-persunal tiegħu għandhom ikunu marbuta b’segretezza jew b’kunfidenzjalità dwar il-qadi ta’ dmirijiethom, skont il-liġi tal-Unjoni.

6.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jista’ jwettaq kompiti u dmirijiet oħra. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jiżgura li kwalunkwe wieħed minn dawn il-kompiti u dmirijiet ma jirriżultawx f’kunflitt ta’ interess.

7.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jista’ jiġi kkonsultat mill-kontrollur u mill-proċessur, mill-kumitat tal-persunal ikkonċernat u minn kwalunkwe individwu fuq kwalunkwe kwistjoni li tikkonċerna l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, mingħajr ma dawn jgħaddu mill-kanali uffiċjali. Ħadd ma għandu jbati preġudizzju fuq il-bażi ta’ kwistjoni mressqa quddiem l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data kompetenti li tallega li seħħ ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

8.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandu jinħatar għal mandat ta’ tlieta sa ħames snin u għandu jkun eliġibbli sabiex jerġa’ jinħatar. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jista’ jingħata s-sensja mill-istituzzjoni jew mill-korp tal-Unjoni li jkunu ħatruh jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta’ dmirijietu u biss bil-kunsens tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

9.   Wara l-ħatra tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandu jiġi rreġistrat mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data mill-istituzzjoni jew mill-korp tal-Unjoni li jkunu ħatruh.

Artikolu 45

Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

1.   L-uffiċjal għall-protezzjoni tad-data għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:

(a)

li jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur jew lill-proċessur u lill-impjegati li jagħmlu l-ipproċessar dwar l-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament u skont dispożizzjonijiet oħra tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data;

(b)

li jiżgura b’mod indipendenti l-applikazzjoni interna ta’ dan ir-Regolament; li jissorvelja l-konformità ma’ dan ir-Regolament, ma’ liġi oħra applikabbli tal-Unjoni li fiha dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data u mal-politiki tal-kontrollur jew tal-proċessur fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali, inklużi l-assenjazzjoni tar-responsabbiltajiet, is-sensibilizzazzjoni u t-taħriġ tal-persunal involut fl-attivitajiet ta’ pproċessar, u l-verifiki relatati;

(c)

li jiżgura li s-suġġetti tad-data jiġu infurmati bid-drittijiet u bl-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament;

(d)

li jipprovdi pariri meta mitlub fir-rigward tal-ħtieġa ta’ notifika jew ta’ komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali skont l-Artikoli 34 u 35;

(e)

li jipprovdi pariri meta mitlub fir-rigward tal-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data u jissorvelja t-twettiq tagħha skont l-Artikolu 39 u li jikkonsulta lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data f’każ ta’ dubju dwar il-bżonn ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data;

(f)

li jagħti pariri meta mitlub fir-rigward tal-ħtieġa ta’ konsultazzjoni minn qabel tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data skont l-Artikolu 40; li jikkonsulta lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data f’każ ta’ dubju dwar il-bżonn ta’ konsultazzjoni minn qabel;

(g)

li iwieġeb għat-talbiet mingħand il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data; fi ħdan l-isfera tal-kompetenza tiegħu, jikkoopera u jikkonsulta mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq talba ta’ dan tal-aħħar jew fuq inizjattiva tiegħu;

(h)

li jiżgura li d-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data ma jiġux affettwati ħażin mill-attivitajiet ta’ pproċessar.

2.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-kontrollur u lill-proċessur għat-titjib prattiku tal-protezzjoni tad-data u jagħtihom pariri fuq kwistjonijiet li jikkonċernaw l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data. Barra minn hekk, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-kontrollur jew tal-proċessur, tal-kumitat tal-persunal ikkonċernat jew ta’ kwalunkwe individwu, jista’ jinvestiga kwistjonijiet u okkorrenzi direttament relatati mal-kompiti tiegħu li jsir jaf bihom, u jirrapporta lura lill-persuna li kkummissjonat l-investigazzjoni jew lill-kontrollur jew lill-proċessur.

3.   Regoli ta’ implimentazzjoni ulterjuri dwar l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandhom jiġu adottati minn kull istituzzjoni jew korp tal-Unjoni. Ir-regoli ta’ implimentazzjoni għandhom b’mod partikolari jikkonċernaw il-kompiti, id-dmirijiet u s-setgħat tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data.

KAPITOLU V

TRASFERIMENTI TA’ DATA PERSONALI LEJN PAJJIŻI TERZI JEW ORGANIZZAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI

Artikolu 46

Prinċipju ġenerali għal trasferimenti

Kwalunkwe trasferiment ta’ data personali li tkun qed tiġi pproċessata jew tkun intenzjonata li tiġi pproċessata wara trasferiment lejn pajjiż terz jew lejn organizzazzjoni internazzjonali għandu jseħħ biss jekk, soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan ir-Regolament, il-kontrollur u l-proċessur ikunu f’konformità mal-kundizzjonijiet stipulati f’dan il-Kapitolu, inkluż għal trasferimenti ulterjuri ta’ data personali mill-pajjiż terz jew minn organizzazzjoni internazzjonali lejn pajjiż terz ieħor jew lejn organizzazzjoni internazzjonali oħra. Id-dispożizzjonijiet kollha f’dan il-Kapitolu għandhom jiġu applikati sabiex jiġi żgurat li ma jiġix imminat il-livell ta’ protezzjoni tal-persuni fiżiċi ggarantit minn dan ir-Regolament.

Artikolu 47

Trasferimenti abbażi ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza

1.   Trasferiment ta’ data personali lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ meta l-Kummissjoni tkun iddeċidiet, skont l-Artikolu 45(3) tar-Regolament (UE) 2016/679 jew skont l-Artikolu 36(3) tad-Direttiva (UE) 2016/680 li l-pajjiż terz, territorju jew settur speċifikat wieħed jew aktar fi ħdan dak il-pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni tiżgura livell adegwat ta’ protezzjoni u meta d-data personali hija ttrasferita biss sabiex ikunu jistgħu jitwettqu l-kompiti fi ħdan il-kompetenza tal-kontrollur.

2.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar każijiet li fihom iqisu li pajjiż terz, territorju jew settur speċifiku wieħed jew aktar fi ħdan pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni ma jiżgurawx livell adegwat ta’ protezzjoni skont it-tifsira tal-paragrafu 1.

3.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonformaw mad-deċiżjonijiet meħudin mill-Kummissjoni fejn hija tistabbilixxi, skont l-Artikolu 45(3) jew (5) tar-Regolament (UE) 2016/679 jew skont l-Artikolu 36(3) jew (5) tad-Direttiva (UE) 2016/680, li pajjiż terz, territorju jew settur speċifiku wieħed jew aktar fi ħdan pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali jiżguraw jew ma għadhomx jiżguraw livell adegwat ta’ protezzjoni.

Artikolu 48

Trasferimenti soġġetti għal salvagwardji xierqa

1.   Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni skont l-Artikolu 45(3) tar-Regolament (UE) 2016/679 jew l-Artikolu 36(3) tad-Direttiva (UE) 2016/680, kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi data personali lejn pajjiż terz jew lejn organizzazzjoni internazzjonali biss jekk il-kontrollur jew il-proċessur ikun ipprovda salvagwardji xierqa, u bil-kundizzjoni li jkunu disponibbli drittijiet infurzabbli tas-suġġett tad-data u rimedji legali effettivi għas-suġġetti tad-data.

2.   Is-salvagwardji xierqa msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkunu previsti, mingħajr ma jkun hemm bżonn ta’ ebda awtorizzazzjoni speċifika mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, permezz ta’:

(a)

strument legalment vinkolanti u infurzabbli bejn awtoritajiet jew korpi pubbliċi;

(b)

klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-data adottati mill-Kummissjoni f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 96(2);

(c)

klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-data adottati mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u approvati mill-Kummissjoni skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 96(2);

(d)

meta l-proċessur ma jkunx istituzzjoni jew korp tal-Unjoni, regoli korporattivi vinkolanti, kodiċi ta’ kondotta jew mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni skont il-punti (b), (e) u (f) tal-Artikolu 46(2) tar-Regolament (UE) 2016/679.

3.   Soġġett għall-awtorizzazzjoni mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, is-salvagwardji xierqa msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu wkoll jiġu previsti, b’mod partikolari permezz ta’:

(a)

klawżoli kuntrattwali bejn il-kontrollur jew il-proċessur u l-kontrollur, il-proċessur jew ir-riċevitur tad-data personali fil-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali; jew

(b)

dispożizzjonijiet li għandhom jiddaħħlu f’arranġamenti amministrattivi bejn l-awtoritajiet jew il-korpi pubbliċi li jinkludu drittijiet infurzabbli u effettivi tas-suġġett tad-data.

4.   L-awtorizzazzjonijiet mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data abbażi tal-Artikolu 9(7) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 għandhom jibqgħu validi sakemm jiġu emendati, sostitwiti jew imħassra, jekk meħtieġ, mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

5.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jinformaw lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-kategoriji ta’ każijiet li fihom ġie applikat dan l-Artikolu.

Artikolu 49

Trasferimenti jew divulgazzjonijiet mhux awtorizzati mil-liġi tal-Unjoni

Kwalunkwe sentenza ta’ qorti jew tribunal u kwalunkwe deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva ta’ pajjiż terz li tirrikjedi li kontrollur jew proċessur jittrasferixxi jew jiżvela data personali tista’ tkun rikonoxxuta jew infurzabbli biss fi kwalunkwe mod jekk tkun ibbażata fuq ftehim internazzjonali, bħal trattat ta’ assistenza legali reċiproka, fis-seħħ bejn il-pajjiż terz li qed jagħmel it-talba u l-Unjoni, mingħajr preġudizzju għal raġunijiet oħra tat-trasferiment skont dan il-Kapitolu.

Artikolu 50

Derogi għal sitwazzjonijiet speċifiċi

1.   Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza skont l-Artikolu 45(3) tar-Regolament (UE) 2016/679 jew l-Artikolu 36(3) tad-Direttiva (UE) 2016/680, jew ta’ salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 48 ta’ dan ir-Regolament, trasferiment jew sett ta’ trasferimenti ta’ data personali lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali għandu jseħħ biss f’waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

is-suġġett tad-data jkun espliċitament ta kunsens għat-trasferiment propost, wara li jkun ġie informat bir-riskji possibbli ta’ tali trasferimenti għas-suġġett tad-data minħabba n-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza u salvagwardji xierqa;

(b)

it-trasferiment ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kuntratt bejn is-suġġett tad-data u l-kontrollur jew l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ qabel il-kuntratt meħuda fuq talba tas-suġġett tad-data;

(c)

it-trasferiment ikun meħtieġ għall-konklużjoni jew it-twettiq ta’ kuntratt konkluż fl-interess tas-suġġett tad-data bejn il-kontrollur u persuna fiżika jew ġuridika oħra;

(d)

it-trasferiment ikun meħtieġ għal raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku;

(e)

it-trasferiment ikun meħtieġ għall-istabbiliment, l-eżerċitar jew id-difiża ta’ talbiet legali;

(f)

it-trasferiment ikun meħtieġ sabiex jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-data jew ta’ persuni oħra, fejn is-suġġett tad-data ma jkunx fiżikament jew legalment kapaċi li jagħti l-kunsens; jew

(g)

it-trasferiment isir minn reġistru li skont il-liġi tal-Unjoni huwa intenzjonat biex jipprovdi informazzjoni lill-pubbliku u li huwa miftuħ għall-konsultazzjoni jew mill-pubbliku inġenerali inkella minn kwalunkwe persuna li tista’ turi interess leġittimu, iżda biss safejn jiġu ssodisfati fil-każ partikolari l-kundizzjonijiet stipulati fil-liġi tal-Unjoni għall-konsultazzjoni.

2.   Il-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 ma għandhomx japplikaw għal attivitajiet imwettqa minn istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni fl-eżerċitar tas-setgħat pubbliċi tagħhom.

3.   L-interess pubbliku msemmi fil-punt (d) tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-liġi tal-Unjoni.

4.   Trasferiment skont il-punt (g) tal-paragrafu 1 ma għandux jinvolvi t-totalità tad-data personali jew kategoriji sħaħ tad-data personali li jinsabu fir-reġistru, sakemm ma jkunx awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni. Meta r-reġistru huwa intenzjonat għall-konsultazzjoni minn persuni li jkollhom interess leġittimu, it-trasferiment għandu jsir biss fuq it-talba ta’ dawk il-persuni jew jekk se jkunu r-riċevituri.

5.   Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza, il-liġi tal-Unjoni tista’, għal raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, espressament tistabbilixxi limiti għat-trasferiment ta’ kategoriji speċifiċi tad-data personali lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali.

6.   L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni għandhom jinfurmaw lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-kategoriji ta’ każijiet li fihom ġie applikat dan l-Artikolu.

Artikolu 51

Kooperazzjoni internazzjonali għall-protezzjoni ta’ data personali

B’rabta ma’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni u mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, għandhom jieħdu passi xierqa sabiex:

(a)

jiżviluppaw mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni internazzjonali li jiffaċilitaw l-infurzar effettiv ta’ leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ta’ data personali;

(b)

jipprovdu assistenza reċiproka internazzjonali fl-infurzar ta’ leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ta’ data personali, inkluż permezz ta’ notifika, riferiment ta’ lment, assistenza investigattiva u skambju ta’ informazzjoni, soġġetti għal salvagwardji xierqa għall-protezzjoni ta’ data personali u drittijiet u libertajiet fundamentali oħra;

(c)

jinvolvu lil partijiet ikkonċernati rilevanti f’diskussjoni u attivitajiet bil-għan li tiżdied il-kooperazzjoni internazzjonali fl-infurzar ta’ leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ta’ data personali;

(d)

jippromwovu l-iskambju u d-dokumentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni u prattiki dwar il-protezzjoni ta’ data personali, inkluż dwar kunflitti ta’ ġurisdizzjoni ma’ pajjiżi terzi.

KAPITOLU VI

IL-KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DATA

Artikolu 52

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1.   B’dan jiġi stabbilit il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

2.   Fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun responsabbli mill-iżgurar li d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-persuni fiżiċi, u b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-data, jiġu rispettati mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni.

3.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun responsabbli għas-sorveljanza u għall-iżgurar tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u ta’ kwalunkwe att ieħor tal-Unjoni relatat mal-protezzjoni tad-drittijiet u tal-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali minn istituzzjoni jew minn korp tal-Unjoni, u għar-rakkomandazzjoni ta’ istituzzjonijiet u ta’ korpi tal-Unjoni u tas-suġġetti tad-data fil-materji kollha li jikkonċernaw l-ipproċessar ta’ data personali. Għal dak l-għan, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jissodisfa l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 57 u jeżerċita s-setgħat mogħtijin fl-Artikolu 58.

4.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu japplika għad-dokumenti fil-pussess tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jadotta regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 fir-rigward ta’ dawk id-dokumenti.

Artikolu 53

Ħatra tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jaħtru lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data bi ftehim komuni għal mandat ta’ ħames snin, fuq il-bażi ta’ lista mfassla mill-Kummissjoni wara sejħa pubblika għal kandidati. Is-sejħa għal kandidati għandha tippermetti lill-partijiet interessati kollha minn madwar l-Unjoni sabiex jippreżentaw l-applikazzjonijiet tagħhom. Il-lista tal-kandidati mfassla mill-Kummissjoni għandha tkun pubblika u għandha tikkonsisti f’minn tal-anqas tliet kandidati. Fuq il-bażi tal-lista mfassla mill-Kummissjoni, il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jista’ jiddeċiedi li jorganizza seduta ta’ smigħ sabiex ikun jista’ jesprimi preferenza.

2.   Il-lista ta’ kandidati msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun magħmula minn persuni li l-indipendenza tagħhom ma hija ddubitata bl-ebda mod u li huma rikonoxxuti bħala persuni b’għarfien espert fil-protezzjoni tad-data u bl-esperjenza u bil-ħiliet meħtieġa sabiex iwettqu d-dmirijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

3.   Il-mandat tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun jista’ jiġġedded darba.

4.   Id-dmirijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom jintemmu fiċ-ċirkustanzi li ġejjin:

(a)

jekk il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jiġi sostitwit;

(b)

jekk il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jirreżenja;

(c)

jekk il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jingħata s-sensja jew ikun mitlub jirtira b’mod obbligatorju.

5.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jingħata s-sensja jew jiċċaħħad mid-dritt tiegħu għal pensjoni jew għal benefiċċji oħrajn minflok din mill-Qorti tal-Ġustizzja fuq it-talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet rikjesti għat-twettiq ta’ dmirijietu jew jekk ikun ħati ta’ mġiba ħażina serja.

6.   F’każ ta’ sostituzzjoni normali jew ta’ riżenja volontarja, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data xorta waħda għandu jibqa’ fil-kariga tiegħu sakemm jiġi sostitwit.

7.   L-Artikoli 11 sa 14 u 17 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea għandhom japplikaw għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 54

Regolamenti u kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tad-dmirijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, il-persunal u r-riżorsi finanzjarji

1.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jitqies ekwivalenti għal imħallef tal-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tad-determinazzjoni tar-remunerazzjoni, tal-gratifiki, tal-pensjoni tal-irtirar u ta’ kwalunkwe benefiċċju ieħor minflok remunerazzjoni.

2.   L-awtorità tal-baġit għandha tiżgura li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jiġi pprovdut bir-riżorsi umani u finanzjarji neċessarji sabiex iwettaq dmirijietu.

3.   Il-baġit tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jintwera f’intestatura tal-baġit separata fit-taqsima rigward in-nefqa amministrattiva tal-baġit ġenerali tal-Unjoni.

4.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun assistit minn segretarjat. L-uffiċjali u membri oħrajn tal-persunal tas-segretarjat għandhom jinħatru mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u s-superjur ġerarkiku tagħhom għandu jkun il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Għandhom ikunu soġġetti għad-direzzjoni tiegħu b’mod esklużiv. L-għadd tagħhom għandu jiġi deċiż kull sena bħala parti mill-proċedura baġitarja. L-Artikolu 75(2) tar-Regolament (UE) 2016/679 għandu japplika għall-persunal tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data involut fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data mil-liġi tal-Unjoni.

5.   L-uffiċjali u l-membri l-oħrajn tal-persunal tas-segretarjat tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom ikunu soġġetti għar-regoli u għar-regolamenti applikabbli għal uffiċjali u għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni.

6.   Is-sede tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun fi Brussell.

Artikolu 55

Indipendenza

1.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jaġixxi b’indipendenza sħiħa meta jwettaq dmirijietu u jeżerċita s-setgħat tiegħu stess skont dan ir-Regolament.

2.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu, fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u fl-eżerċitar tas-setgħat tiegħu f’konformità ma’ dan ir-Regolament, jibqa’ ħieles minn influwenza esterna, sew jekk tkun diretta jew indiretta, u ma għandux ifittex u jieħu istruzzjonijiet mingħand xi ħadd.

3.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jżomm lura minn kwalunkwe azzjoni inkompatibbli mad-dmirijiet tiegħu u ma għandux, matul il-mandat tiegħu, jinvolvi ruħu fi kwalunkwe okkupazzjoni oħra, sew jekk bi qligħ kif ukoll jekk le.

4.   Wara l-mandat tiegħu, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jġib ruħu b’integrità u b’diskrezzjoni rigward l-aċċettazzjoni ta’ ħatriet u ta’ benefiċċji.

Artikolu 56

Sigriet professjonali

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-persunal tiegħu, kemm matul kif ukoll wara l-mandat tagħhom, għandhom ikunu soġġetti għad-dmir ta’ segretezza professjonali fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu biha matul it-twettiq tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom.

Artikolu 57

Kompiti

1.   Mingħajr ħsara għal kompiti oħrajn stabbiliti skont dan ir-Regolament, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu:

(a)

jissorvelja u jinforza l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament minn istituzzjonijiet u minn korpi tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-ipproċessar ta’ data personali mill-Qorti tal-Ġustizzja li taġixxi fil-kapaċità ġudizzjarja tagħha;

(b)

jippromwovi s-sensibilizzazzjoni u l-għarfien tal-pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-ipproċessar. L-attivitajiet indirizzati speċifikament lejn il-minorenni għandhom jingħataw attenzjoni speċifika;

(c)

jippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-kontrolluri u l-proċessuri għall-obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament;

(d)

fuq talba, jipprovdi informazzjoni lil kwalunkwe suġġett tad-data dwar l-eżerċitar tad-drittijiet tiegħu skont dan ir-Regolament u, jekk xieraq, jikkoopera mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għal dak il-għan;

(e)

jittratta lmenti mressqa minn suġġett tad-data, jew minn korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni f’konformità mal-Artikolu 67, u jinvestiga, safejn ikun xieraq, is-suġġett tal-ilment u jinforma lill-ilmentatur dwar il-progress u l-eżitu tal-investigazzjoni f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, b’mod partikolari jekk tkun meħtieġa aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ awtorità superviżorja oħra;

(f)

iwettaq investigazzjonijiet dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inkluż abbażi ta’ informazzjoni li tasallu minn awtorità superviżorja jew awtorità pubblika oħra;

(g)

jagħti pariri, fuq inizjattiva tiegħu jew fuq talba, lill-istituzzjonijiet u lill-korpi kollha tal-Unjoni dwar miżuri leġiżlattivi u amministrattivi relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet u tal-libertajiet tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali;

(h)

jissorvelja żviluppi rilevanti, sakemm dawn ikollhom impatt fuq il-protezzjoni tad-data personali, b’mod partikolari l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

(i)

jadotta l-klawżoli kuntrattwali standard imsemmija fl-Artikolu 29(8) u fil-punt (c) tal-Artikolu 48(2);

(j)

jistabbilixxi u jżomm lista b’rabta mar-rekwiżit għal valutazzjoni tal-impatt dwar il-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 39(4);

(k)

jieħu sehem fl-attivitajiet tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data;

(l)

jipprovdi s-segretarjat għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, skont l-Artikolu 75 tar-Regolament (UE) 2016/679;

(m)

jagħti pariri dwar l-ipproċessar imsemmi fl-Artikolu 40(2);

(n)

jawtorizza l-klawżoli u d-dispożizzjonijiet kuntrattwali msemmija fl-Artikolu 48(3);

(o)

iżomm reġistru intern tal-ksur ta’ dan ir-Regolament u tal-miżuri meħuda skont l-Artikolu 58(2);

(p)

iwettaq kwalunkwe kompitu ieħor b’rabta mal-protezzjoni tad-data personali; u

(q)

jistabbilixxi r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu.

2.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jiffaċilita l-preżentazzjoni ta’ lmenti msemmija fil-punt (e) tal-paragrafu 1 b’formola għas-sottomissjoni tal-ilmenti li tista’ timtela wkoll b’mod elettroniku, mingħajr ma jiġu esklużi mezzi oħra ta’ komunikazzjoni.

3.   It-twettiq tal-kompiti tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun mingħajr ħlas għas-suġġett tad-data.

4.   F’każ li t-talbiet ikunu manifestament bla bażi jew eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-natura ripetittiva tagħhom, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jirrifjuta li jaġixxi fuq it-talba. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jerfa’ r-responsabbiltà li juri n-natura manifestament bla bażi jew eċċessiva tat-talba.

Artikolu 58

Setgħat

1.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollu s-setgħat investigattivi li ġejjin:

(a)

li jordna lill-kontrollur u lill-proċessur jipprovdu kwalunkwe informazzjoni li jirrikjedi għat-twettiq tal-kompiti tiegħu;

(b)

li jwettaq investigazzjonijiet fil-forma ta’ awditi tal-protezzjoni tad-data;

(c)

li jinnotifika lill-kontrollur jew il-proċessur dwar ksur allegat ta’ dan ir-Regolament;

(d)

li jikseb, mill-kontrollur u mill-proċessur, aċċess għad-data personali kollha u għall-informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tiegħu;

(e)

li jikseb aċċess għal kwalunkwe bini tal-kontrollur u l-proċessur, inkluż għal kwalunkwe tagħmir u mezz għall-ipproċessar tad-data, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni.

2.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollu s-setgħat korrettivi li ġejjin:

(a)

li joħroġ twissijiet lil kontrollur jew proċessur li attivitajiet ta’ pproċessar intenzjonati x’aktarx jiksru dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament;

(b)

li jċanfar kontrollur jew proċessur meta l-attivitajiet ta’ pproċessar ikunu kisru dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament;

(c)

li jirreferi l-kwistjonijiet lill-kontrollur jew lill-proċessur ikkonċernat u, jekk hemm bżonn, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni;

(d)

li jordna lill-kontrollur jew lill-proċessur jikkonforma mat-talbiet tas-suġġett tad-data li jeżerċita d-drittijiet tiegħu skont dan ir-Regolament;

(e)

li jordna lill-kontrollur jew lill-proċessur jagħmel attivitajiet ta’ pproċessar konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, meta jkun xieraq, b’mod speċifiku u f’perjodu ta’ żmien speċifiku;

(f)

li jordna lill-kontrollur jikkomunika ksur ta’ data personali lis-suġġett tad-data;

(g)

li jimponi limitazzjoni temporanja jew definittiva inkluża projbizzjoni fuq l-ipproċessar;

(h)

li jordna r-rettifika jew it-tħassir ta’ data personali jew ir-restrizzjoni tal-ipproċessar skont l-Artikoli 18, 19 u 20 u n-notifika ta’ tali azzjonijiet lir-riċevituri li lilhom tkun ġiet żvelata d-data personali skont l-Artikolu 19(2) u l-Artikolu 21;

(i)

li jimponi multa amministrattiva skont l-Artikolu 66 f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità minn istituzzjoni jew korp tal-Unjoni ma’ waħda mill-miżuri msemmijin fil-punti (d) sa (h) u (j) ta’ dan il-paragrafu, skont iċ-ċirkostanzi ta’ kull każ individwali;

(j)

li jordna s-sospensjoni ta’ flussi ta’ data lejn riċevitur fi Stat Membru, f’pajjiż terz jew lejn organizzazzjoni internazzjonali.

3.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollu s-setgħat ta’ awtorizzazzjoni u ta’ konsultazzjoni li ġejjin:

(a)

li jagħti pariri lis-suġġetti tad-data fl-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom;

(b)

li jagħti parir lill-kontrollur f’konformità mal-proċedura ta’ konsultazzjoni minn qabel imsemmija fl-Artikolu 40, u f’konformità mal-Artikolu 41(2);

(c)

li joħroġ, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba, opinjonijiet għal istituzzjonijiet u għal korpi tal-Unjoni u għall-pubbliku fuq kwalunkwe suġġett relatat mal-protezzjoni ta’ data personali;

(d)

li jadotta l-klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-data msemmija fl-Artikolu 29(8) u fil-punt (c) tal-Artikolu 48(2);

(e)

li jawtorizza l-klawżoli kuntrattwali msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 48(3);

(f)

li jawtorizza l-arranġamenti amministrattivi msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 48(3);

(g)

li jawtorizza attivitajiet ta’ pproċessar skont atti ta’ implimentazzjoni adottati taħt l-Artikolu 40(4).

4.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollu s-setgħa li jirreferi l-kwistjoni lill-Qorti tal-Ġustizzja bil-kundizzjonijiet stipulati fit-Trattati u li jintervjeni f’kawżi miftuħin quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

5.   L-eżerċitar tas-setgħat ikkonferiti lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data skont dan l-Artikolu għandu jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, inklużi r-rimedju ġudizzjarju effettiv u l-proċess ġust, stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni.

Artikolu 59

Obbligu tal-kontrolluri u tal-proċessuri li jirreaġixxu għall-allegazzjonijiet

Meta l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jeżerċita s-setgħat stipulati fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 58(2), il-kontrollur jew il-proċessur ikkonċernat għandu jinforma lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-fehmiet tiegħu fi ħdan perjodu raġonevoli li għandu jiġi speċifikat mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, filwaqt li jqis iċ-ċirkostanzi ta’ kull każ. It-tweġiba għandha tinkludi deskrizzjoni tal-miżuri meħudin, jekk ikunu ttieħdu, bħala tweġiba għall-kummenti tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 60

Rapport tal-attivitajiet

1.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jippreżenta rapport annwali dwar l-attivitajiet tiegħu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u, fl-istess ħin, jagħmlu disponibbli pubblikament.

2.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jgħaddi r-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 lill-istituzzjonijiet u lill-korpi oħrajn tal-Unjoni, li jistgħu jippreżentaw kummenti bl-għan ta’ eżami possibbli tar-rapport mill-Parlament Ewropew.

KAPITOLU VII

KOOPERAZZJONI U KONSISTENZA

Artikolu 61

Kooperazzjoni bejn il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jikkoopera mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u mal-awtorità superviżorja konġunta stabbilita skont l-Artikolu 25 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/917/ĠAI (19) sa fejn hemm bżonn għat-twettiq tad-dmirijiet rispettivi tagħhom, speċjalment billi jipprovdu l-informazzjoni rilevanti lil xulxin, jitolbu lil xulxin jeżerċitaw is-setgħat tagħhom u jwieġbu għat-talbiet ta’ xulxin.

Artikolu 62

Superviżjoni kkoordinata mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali

1.   Meta att tal-Unjoni jirreferi għal dan l-Artikolu, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom, filwaqt li t-tnejn li huma jaġixxu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, jikkooperaw b’mod attiv fi ħdan il-qafas tal-kompetenzi tagħhom sabiex jiżguraw is-superviżjoni effettiva ta’ sistemi informatiċi fuq skala kbira u ta’ korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni.

2.   Huma għandhom, skont il-ħtieġa, filwaqt li kull wieħed minnhom jaġixxi fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-kompetenzi rispettivi tiegħu u fi ħdan il-qafas tar-responsabbiltajiet tiegħu, jiskambjaw informazzjoni rilevanti, jassistu lil xulxin fit-twettiq ta’ awditi u ta’ ispezzjonijiet, jeżaminaw diffikultajiet ta’ interpretazzjoni jew ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u ta’ atti oħra applikabbli tal-Unjoni, jistudjaw problemi fl-eżerċitar ta’ sorveljanza indipendenti jew fl-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data, ifasslu proposti armonizzati għal soluzzjonijiet għal kwalunkwe problema u jippromwovu kuxjenza dwar id-drittijiet ta’ protezzjoni tad-data.

3.   Għall-finijiet stabbiliti fil-paragrafu 2, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali għandhom jiltaqgħu tal-anqas darbtejn fis-sena fi ħdan il-qafas tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Għal dawn il-finijiet, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jiżviluppa metodi ta’ ħidma ulterjuri skont il-bżonn.

4.   Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jippreżenta rapport konġunt dwar attivitajiet ta’ superviżjoni koordinata lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kull sentejn.

KAPITOLU VIII

RIMEDJI, RESPONSABBILTÀ U PENALI

Artikolu 63

Dritt li jitressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1.   Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju ġudizzjarju, amministrattiv jew mhux ġudizzjarju, kull suġġett tad-data għandu d-dritt li jressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jekk is-suġġett tad-data jqis li l-ipproċessar ta’ data personali dwaru jikser dan ir-Regolament.

2.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jinforma lill-ilmentatur dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment inkluż dwar il-possibbiltà ta’ rimedju ġudizzjarju skont l-Artikolu 64.

3.   Jekk il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ma jiħux ħsieb l-ilment jew ma jinfurmax lis-suġġett tad-data fi żmien tliet xhur dwar il-progress jew l-eżitu tal-ilment, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jitqies bħala li adotta deċiżjoni negattiva.

Artikolu 64

Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv

1.   Il-Qorti tal-Ġustizzja għandu jkollha ġuriżdizzjoni biex tisma’ kull tilwim relatat mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, inklużi t-talbiet għad-danni.

2.   Azzjonijiet kontra deċiżjonijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, inklużi d-deċiżjonijiet taħt l-Artikolu 63(3), għandhom jitressqu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

3.   Il-Qorti tal-Ġustizzja għandu jkollha ġuriżdizzjoni bla limitu biex tirrieżamina l-multi amministrattivi msemmija fl-Artikolu 66. Hija tista’ tħassar, tnaqqas jew iżżid dawk il-multi fil-qafas tal-limiti tal-Artikolu 66.

Artikolu 65

Dritt għal kumpens

Kwalunkwe persuna li tkun ġarrbet xi dannu materjali jew mhux materjali b’riżultat ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament għandu jkollha d-dritt li tirċievi kumpens mill-istituzzjoni jew il-korp tal-Unjoni għad-dannu mġarrab, soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati fit-Trattati.

Artikolu 66

Multi amministrattivi

1.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jimponi multi amministrattivi fuq l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, skont iċ-ċirkustanzi ta’ kull każ individwali, meta istituzzjoni jew korp jonqsu milli jikkonformaw ma’ ordni mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data skont il-punti (d) sa (h) u (j) tal-Artikolu 58(2). Meta jiġi deċiż jekk għandhiex tiġi imposta multa amministrattiva u jiġi deċiż l-ammont tal-multa amministrattiva, f’kull każ individwali, għandha tingħata l-kunsiderazzjoni dovuta għal dawn li ġejjin:

(a)

in-natura, il-gravità u t-tul tal-ksur filwaqt li tiġi kkunsidrata n-natura, l-ambitu jew l-għan tal-ipproċessar ikkonċernat kif ukoll l-għadd ta’ suġġetti tad-data affettwati u l-livell ta’ dannu mġarrab minnhom;

(b)

kwalunkwe azzjoni meħuda mill-istituzzjoni jew mill-korp tal-Unjoni biex jittaffa d-dannu mġarrab mis-suġġetti tad-data;

(c)

il-grad ta’ responsabbiltà tal-istituzzjoni jew tal-korp tal-Unjoni filwaqt li jitqiesu l-miżuri tekniċi u organizzattivi implimentati minnu skont l-Artikoli 27 u 33;

(d)

kwalunkwe ksur preċedenti simili mill-istituzzjoni jew mill-korp tal-Unjoni;

(e)

il-grad ta’ kooperazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, sabiex jiġi rimedjat il-ksur u jittaffew l-effetti avversi possibbli tal-ksur;

(f)

il-kategoriji ta’ data personali affettwati mill-ksur;

(g)

il-mod li bih il-ksur sar magħruf mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, b’mod partikolari jekk, u jekk ikun hekk il-każ safejn, l-istituzzjoni jew il-korp tal-Unjoni nnotifikaw il-ksur;

(h)

il-konformità ma’ kwalunkwe waħda mill-miżuri msemmija fl-Artikolu 58 ordnata preċedentament kontra l-istituzzjoni jew il-korp tal-Unjoni kkonċernati fir-rigward tal-istess suġġett. Il-proċedimenti li jwasslu għall-impożizzjoni ta’ dawk il-multi għandhom jitwettqu fi ħdan perjodu ta’ żmien raġonevoli skont iċ-ċirkustanzi tal-każ u filwaqt li jitqiesu l-azzjonijiet u l-proċedimenti rilevanti msemmijin fl-Artikolu 69.

2.   Il-ksur tal-obbligi tal-istituzzjoni jew tal-korp tal-Unjoni skont l-Artikoli 8, 12, 27 sa 35, 39, 40, 43, 44 u 45 għandu, f’konformità mal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, ikun soġġett għal multi amministrattivi sa EUR 25 000 għal kull ksur u sa total ta’ EUR 250 000 fis-sena.

3.   Il-ksur tad-dispożizzjonijiet li ġejjin mill-istituzzjoni jew mill-korp tal-Unjoni għandu, f’konformità mal-paragrafu 1, ikun soġġett għal multi amministrattivi sa EUR 50 000 għal kull ksur u sa total ta’ EUR 500 000 fis-sena:

(a)

il-prinċipji bażiċi għall-ipproċessar, inklużi l-kundizzjonijiet għal kunsens, skont l-Artikoli 4, 5, 7 u 10;

(b)

id-drittijiet tas-suġġetti tad-data skont l-Artikoli 14 sa 24;

(c)

it-trasferimenti ta’ data personali lil riċevitur f’pajjiż terz jew f’organizzazzjoni internazzjonali skont l-Artikoli 46 sa 50;

4.   Jekk istituzzjoni jew korp tal-Unjoni, għall-istess attivitajiet ta’ pproċessar jew għal dawk b’rabta ma’ xulxin jew dawk kontinwi, jiksru diversi dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament bosta drabi jew l-istess dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament diversi drabi, l-ammont totali tal-multa amministrattiva ma għandux jaqbeż l-ammont speċifikat għall-ksur l-aktar gravi.

5.   Qabel ma jieħu deċiżjonijiet skont dan l-Artikolu, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jagħti lill-istituzzjoni jew lill-korp tal-Unjoni li huma soġġetti għall-proċedimenti mwettqin mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data l-opportunità li jinstemgħu fuq il-kwistjonijiet li għalihom joġġezzjona l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jibbaża d-deċiżjonijiet tiegħu biss fuq l-oġġezzjonijiet li fuqhom setgħu jikkummentaw il-partijiet ikkonċernati. L-ilmentaturi għandhom ikunu assoċjati mill-qrib mal-proċeduri.

6.   Id-drittijiet ta’ difiża tal-partijiet ikkonċernati għandhom ikunu rrispettati bis-sħiħ fil-proċedimenti. Dawn għandhom ikunu intitolati għal aċċess għall-fajl tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, soġġett għall-interess leġittimu tal-individwi jew tal-impriżi fil-protezzjoni tad-data personali jew tas-sigrieti kummerċjali tagħhom.

7.   Il-fondi miġbura bl-impożizzjoni ta’ multi f’dan l-Artikolu għandhom jiddaħħlu fil-baġit ġenerali tal-Unjoni.

Artikolu 67

Rappreżentanza tas-suġġetti tad-data

Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jagħti mandat lil korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni, li jkunu mingħajr skop ta’ qligħ, li jkunu kkostitwiti f’konformità mal-liġi tal-Unjoni jew id-dritt ta’ Stat Membru, li l-objettivi statutorji tagħhom ikunu fl-interess pubbliku u li jkunu attivi fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-data fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali tagħhom biex iressqu l-ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data f’ismu, biex jeżerċitaw id-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 63 u 64 f’ismu u biex jeżerċitaw id-dritt li jirċievu l-kumpens imsemmi fl-Artikolu 65 f’ismu.

Artikolu 68

Ilmenti minn persunal tal-Unjoni

Kwalunkwe persuna impjegata minn istituzzjoni jew minn korp tal-Unjoni tista’ tippreżenta ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data rigward ksur allegat tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament inkluż mingħajr ma taġixxi permezz ta’ kanali uffiċjali. Ħadd ma għandu jġarrab preġudizzju minħabba li jkun ippreżenta lment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data li jallega ksur bħal dan.

Artikolu 69

Sanzjonijiet

Fejn uffiċjal jew aġent ieħor tal-Unjoni jonqos milli jirrispetta l-obbligi stabbiliti f’dan ir-Regolament, kemm jekk b’mod intenzjonali jew b’negliġenza min-naħa tiegħu, l-uffiċjal jew l-aġent l-ieħor ikkonċernat għandu jkun soġġett għal azzjoni dixxiplinari jew azzjoni oħra kontra uffiċjal jew aġent ieħor tal-Unjoni Ewropea, f’konformità mar-regoli u mal-proċeduri stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal.

KAPITOLU IX

IPPROĊESSAR TA’ DATA PERSONALI OPERAZZJONALI TAL-UNJONI MINN KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI WAQT LI JWETTQU ATTIVITAJIET LI JAQGĦU FIL-KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TAL-KAPITOLU 4 JEW IL-KAPITOLU 5 TAT-TIELET TAQSIMA TAT-TFUE

Artikolu 70

Kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu

Dan il-Kapitolu japplika biss għall-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali minn korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni waqt li jwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 jew tal-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE, mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi ta’ protezzjoni tad-data applikabbli għal tali korp, uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni.

Artikolu 71

Prinċipji relatati mal-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali

1.   Id-data personali operazzjonali għandha:

(a)

tiġi pproċessata b’mod legali u ġust (“legalità u ġustizzja”);

(b)

tinġabar għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u mhux tiġi pproċessata b’mod li jkun inkompatibbli ma’ dawk il-finijiet (“limitazzjoni tal-fini”);

(c)

tkun adegwata, rilevanti, u mhux eċċessiva fir-rigward tal-finijiet li għalihom tiġi pproċessata (“minimizzazzjoni tad-data”);

(d)

tkun preċiża u, fejn neċessarju, tinżamm aġġornata; kwalunkwe pass raġonevoli jrid jittieħed biex jiġi żgurat li d-data personali operazzjonali li ma tkunx preċiża, b’kont meħud tal-finijiet li għalihom tiġi pproċessata, titħassar jew tiġi rettifikata mingħajr dewmien (“preċiżjoni”);

(e)

tinżamm f’forma li tippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-data għal mhux iktar żmien milli jkun meħtieġ għall-finijiet li għalihom id-data personali operazzjonali tiġi pproċessata (“limitazzjoni tal-ħżin”);

(f)

tiġi pproċessata b’mod li jiżgura sigurtà xierqa tad-data personali, inkluża l-protezzjoni mill-ipproċessar mhux awtorizzat jew illegali u kontra t-telf, il-qerda jew il-ħsara aċċidentali, bl-użu ta’ miżuri tekniċi jew organizzattivi xierqa (“integrità u kunfidenzjalità”).

2.   L-ipproċessar mill-istess kontrollur jew minn wieħed differenti għal kwalunkwe wieħed mill-finijiet stipulati fl-att legali li jistabbilixxi l-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tal-Unjoni ħlief dak li għalih tinġabar id-data personali operazzjonali għandu jkun permess sa fejn:

(a)

il-kontrollur ikun awtorizzat jipproċessa tali data personali operazzjonali għal dan il-fini f’konformità mal-liġi tal-Unjoni; u

(b)

l-ipproċessar huwa meħtieġ u proporzjonat għal dak il-fini l-ieħor skont il-liġi tal-Unjoni.

3.   L-ipproċessar mill-istess kontrollur jew minn wieħed differenti jista’ jinkludi l-arkivjar fl-interess pubbliku, l-użu xjentifiku, statistiku jew storiku, għall-finijiet stipulati fl-att legali li jistabbilixxi l-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tal-Unjoni, soġġett għal salvagwardji xierqa għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data.

4.   Il-kontrollur għandu jkun responsabbli għall-konformità mal-paragrafi 1, 2 u 3, u għandu jkun jista’ juri konformità magħhom.

Artikolu 72

Legalità tal-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali

1.   L-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali għandu jkun legali biss jekk u sakemm dak l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jitwettaq mill-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni meta jkunu qegħdin iwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 jew tal-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE u li jkun ibbażat fuq il-liġi tal-Unjoni.

2.   Atti legali speċifiċi tal-Unjoni li jirregolaw l-ipproċessar fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu għandhom jispeċifikaw tal-inqas l-objettivi tal-ipproċessar, id-data personali operazzjonali li għandha tiġi pproċessata, il-finijiet tal-ipproċessar u l-limiti ta’ żmien għall-ħżin ta’ data personali operazzjonali jew għal rieżami perjodiku tal-ħtieġa għal aktar ħżin ta’ data personali operazzjonali.

Artikolu 73

Distinzjoni bejn kategoriji differenti ta’ suġġetti tad-data

Il-kontrollur għandu, meta jkun applikabbli u sa fejn ikun possibbli, jagħmel distinzjoni ċara bejn id-data personali operazzjonali ta’ kategoriji differenti ta’ suġġetti tad-data, bħall-kategoriji elenkati fl-atti legali li jistabbilixxu korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni.

Artikolu 74

Distinzjoni bejn data personali operazzjonali u verifika tal-kwalità tad-data personali operazzjonali

1.   Il-kontrollur għandu jiddistingwi, sa fejn ikun possibbli, data personali operazzjonali bbażata fuq il-fatti minn data personali operazzjonali bbażata fuq valutazzjonijiet personali.

2.   Il-kontrollur għandu jieħu l-passi raġonevoli kollha biex jiżgura li d-data personali operazzjonali li ma tkunx preċiża, li ma tkunx kompleta jew li ma tibqax tiġi aġġornata la tiġi trażmessa u lanqas ma ssir disponibbli. Għal dan il-għan, il-kontrollur għandu, sa fejn ikun prattikabbli u meta jkun rilevanti, jivverifika l-kwalità tad-data personali operazzjonali qabel ma din tiġi trażmessa jew issir disponibbli, pereżempju billi jikkonsulta mal-awtorità kompetenti li minnha d-data toriġina. Sa fejn ikun possibbli, fit-trażmissjoni kollha ta’ data personali operazzjonali, il-kontrollur għandu jżid l-informazzjoni neċessarja li tippermetti lir-riċevitur jivvaluta l-livell safejn id-data personali operazzjonali hija preċiża, kompleta u affidabbli, u l-punt safejn hija aġġornata.

3.   Jekk jirriżulta li tkun ġiet trażmessa data personali operazzjonali mhux korretta jew li data personali operazzjonali tkun ġiet trażmessa b’mod illegali, ir-riċevitur għandu jiġi nnotifikat mingħajr dewmien. F’dan il-każ, id-data personali operazzjonali kkonċernata għandha tiġi rettifikata jew imħassra jew l-ipproċessar tagħha għandu jkun ristrett f’konformità mal-Artikolu 82.

Artikolu 75

Kundizzjonijiet speċifiċi tal-ipproċessar

1.   Meta l-liġi tal-Unjoni applikabbli għall-kontrollur trażmittenti tipprevedi kundizzjonijiet speċifiċi għall-ipproċessar, il-kontrollur għandu jinforma lir-riċevitur tad-data personali operazzjonali dwar dawk il-kundizzjonijiet u l-obbligu li jikkonforma magħhom.

2.   Il-kontrollur għandu jikkonforma mal-kundizzjonijiet speċifiċi tal-ipproċessar għall-ipproċessar ipprovdut minn awtorità kompetenti trażmittenti f’konformità mal-Artikolu 9(3) u (4) tad-Direttiva (UE) 2016/680.

Artikolu 76

Ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data personali operazzjonali

1.   L-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali li tiżvela oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, jew sħubija ma’ trade union, u l-ipproċessar ta’ data ġenetika, ta’ data bijometrika bil-fini li tiġi identifikata unikament persuna fiżika, data personali operazzjonali dwar is-saħħa jew li tikkonċerna l-ħajja sesswali jew orjentazzjoni sesswali ta’ persuna fiżika għandu jiġi permess biss meta jkun strettament meħtieġ għal finijiet operazzjonali, fi ħdan il-mandat tal-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tal-Unjoni kkonċernati u soġġett għal salvagwardji xierqa għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data. Diskriminazzjoni kontra persuni fiżiċi abbażi ta’ tali data personali għandha tkun ipprojbita.

2.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandu jiġi infurmat minnufih dwar ir-rikors għal dan l-Artikolu.

Artikolu 77

Teħid awtomatizzat ta’ deċiżjonijiet individwali, inkluż it-tfassil ta’ profili

1.   Deċiżjoni bbażata unikament fuq ipproċessar awtomatizzat, inkluż it-tfassil ta’ profili, li toħloq effett legali negattiv rigward is-suġġett tad-data jew tolqtu b’mod sinifikanti, għandha tkun ipprojbita, sakemm ma tkunx awtorizzata mil-liġi tal-Unjoni li għaliha jkun soġġett il-kontrollur u li tipprovdi salvagwardji xierqa għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data, tal-anqas id-dritt li jinkiseb intervent uman min-naħa tal-kontrollur.

2.   Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx ikunu bbażati fuq il-kategoriji speċjali ta’ data personali msemmija fl-Artikolu 76, sakemm ma jkunux fis-seħħ miżuri xierqa biex jiġu salvagwardati d-drittijiet, il-libertajiet u l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-data.

3.   It-tfassil ta’ profili li jwassal għal diskriminazzjoni kontra persuni fiżiċi abbażi ta’ kategoriji speċjali ta’ data personali msemmija fl-Artikolu 76 għandu jkun ipprojbit, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni.

Artikolu 78

Komunikazzjoni u modalitajiet għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-data

1.   Il-kontrollur għandu jieħu passi raġonevoli biex jipprovdi kwalunkwe informazzjoni msemmija fl-Artikolu 79 u jagħmel kwalunkwe komunikazzjoni fir-rigward tal-Artikoli 80 sa 84 u 92 b’relazzjoni mal-ipproċessar lis-suġġett tad-data f’forma konċiża, komprensibbli, u aċċessibbli faċilment, bl-użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi. L-informazzjoni għandha tiġi pprovduta b’kull mezz xieraq, inkluż b’mod elettroniku. Bħala regola ġenerali, il-kontrollur għandu jipprovdi l-informazzjoni fl-istess forma tat-talba.

2.   Il-kontrollur għandu jagħmilha faċli li jiġu eżerċitati d-drittijiet tas-suġġett tad-data msemmija fl-Artikoli 79 sa 84.

3.   Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data bil-miktub dwar is-segwitu tat-talba tiegħu mingħajr dewmien bla bżonn, u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn tliet xhur wara li tasal it-talba tas-suġġett tad-data.

4.   Il-kontrollur għandu jipprovdi l-informazzjoni taħt l-Artikolu 79 u kwalunkwe komunikazzjoni magħmula u azzjoni meħuda skont l-Artikoli 80 sa 84 u 92 mingħajr ħlas. Meta talbiet minn suġġett tad-data jkunu manifestament infondati jew eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-natura ripetittiva tagħhom, il-kontrollur jista’ jirrifjuta li jaġixxi fuq it-talba. Il-kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li juri n-natura manifestament infondata jew eċċessiva tat-talba.

5.   Meta l-kontrollur ikollu dubji raġonevoli dwar l-identità tal-persuna fiżika li tkun qed tagħmel it-talba msemmija fl-Artikoli 80 jew 82, il-kontrollur jista’ jitlob li tiġi pprovduta informazzjoni addizzjonali meħtieġa biex tiġi kkonfermata l-identità tas-suġġett tad-data.

Artikolu 79

Informazzjoni li għandha tkun disponibbli għas-suġġett tad-data jew li għandha tingħata lilu

1.   Il-kontrollur għandu jagħmel disponibbli għas-suġġett tad-data tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-korp, uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni;

(b)

id-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data;

(c)

il-finijiet tal-ipproċessar li għalihom id-data personali operazzjonali tkun intenzjonata;

(d)

id-dritt li jitressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u d-dettalji ta’ kuntatt tiegħu;

(e)

l-eżistenza tad-dritt li jintalbu mingħand il-kontrollur l-aċċess għal data personali operazzjonali u r-rettifika jew it-tħassir tagħha, u r-restrizzjoni tal-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali, dwar is-suġġett tad-data.

2.   Minbarra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur għandu jagħti lis-suġġett tad-data, fil-każijiet speċifiċi previsti mil-liġi tal-Unjoni, l-informazzjoni ulterjuri li ġejja biex ikun jista’ jeżerċita d-drittijiet tiegħu:

(a)

il-bażi legali għall-ipproċessar;

(b)

il-perjodu li għalih se tinħażen id-data personali operazzjonali, jew, meta ma jkunx possibbli, il-kriterji użati biex jiġi ddeterminat dak il-perjodu;

(c)

meta jkun applikabbli, il-kategoriji tar-riċevituri tad-data personali operazzjonali, inkluż f’pajjiż terz jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

(d)

meta jkun meħtieġ, aktar informazzjoni, b’mod partikolari f’każ li d-data personali operazzjonali tinġabar mingħajr ma jkun jaf is-suġġett tad-data.

3.   Il-kontrollur jista’ jittardja, jirrestrinġi jew iħalli barra l-għoti tal-informazzjoni lis-suġġett tad-data skont il-paragrafu 2 sa fejn, u dment li, tali miżura tikkostitwixxi miżura meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika bir-rispett dovut tad-drittijiet fundamentali u l-interessi leġittimi tal-persuna fiżika kkonċernata, sabiex:

(a)

ikun evitat li jiġu mfixkla inkjesti, investigazzjonijiet jew proċeduri uffiċjali jew legali;

(b)

ikun evitat preġudizzju għall-prevenzjoni, id-detezzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(c)

titħares is-sigurtà pubblika tal-Istati Membri;

(d)

titħares is-sigurtà nazzjonali tal-Istati Membri;

(e)

jitħarsu d-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn, bħal vittmi u xhieda.

Artikolu 80

Dritt ta’ aċċess mis-suġġett tad-data

Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur konferma dwar jekk id-data personali operazzjonali li tikkonċernah tkunx qiegħda tiġi proċessata jew le, u fejn dan ikun il-każ, ikollu d-dritt ta’ aċċess għad-data personali operazzjonali u l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-finijiet u l-bażi legali għall-ipproċessar;

(b)

il-kategoriji ta’ data personali operazzjonali kkonċernata;

(c)

ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’ riċevituri li lilhom tkun ġiet żvelata d-data personali operazzjonali, b’mod partikolari riċevituri f’pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

(d)

meta jkun possibbli, il-perjodu li matulu jkun maħsub li d-data personali operazzjonali tkun se tinħażen, jew jekk mhux possibbli, il-kriterji użati biex jiġi ddeterminat dak il-perjodu;

(e)

l-eżistenza tad-dritt li jintalbu mingħand il-kontrollur ir-rettifika jew it-tħassir ta’ data personali operazzjonali jew ir-restrizzjoni tal-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali dwar is-suġġett tad-data;

(f)

id-dritt li jitressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u d-dettalji ta’ kuntatt tiegħu;

(g)

il-komunikazzjoni tad-data personali operazzjonali li tkun qed tiġi pproċessata u ta’ kwalunkwe informazzjoni disponibbli dwar l-oriġini tagħha.

Artikolu 81

Limitazzjonijiet għad-dritt ta’ aċċess

1.   Il-kontrollur jista’ jirrestrinġi, b’mod sħiħ jew parzjalment, id-dritt ta’ aċċess tas-suġġett tad-data sa fejn, u dment li, tali restrizzjoni sħiħa jew parzjali tikkostitwixxi miżura meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika, bir-rispett dovut tad-drittijiet fundamentali u tal-interessi leġittimi tal-persuna fiżika kkonċernata, sabiex:

(a)

ikun evitat li jiġu mfixkla inkjesti, investigazzjonijiet jew proċeduri uffiċjali jew legali;

(b)

ikun evitat preġudizzju għall-prevenzjoni, id-detezzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(c)

titħares is-sigurtà pubblika tal-Istati Membri;

(d)

titħares is-sigurtà nazzjonali tal-Istati Membri;

(e)

jitħarsu d-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn, bħall-vittmi u x-xhieda.

2.   Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data, mingħajr dewmien żejjed, bil-miktub dwar kwalunkwe rifjut jew restrizzjoni ta’ aċċess, u r-raġunijiet għar-rifjut jew ir-restrizzjoni. Tali informazzjoni tista’ titħalla barra meta l-għoti tagħha jimmina fini stabbilit fil-paragrafu 1. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data bil-possibbiltà li jressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jew li jitlob rimedju ġudizzjarju quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Il-kontrollur għandu jiddokumenta r-raġunijiet fattwali jew legali li fuqhom tkun ibbażata d-deċiżjoni. Dik l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq talba.

Artikolu 82

Dritt ta’ rettifika jew tħassir ta’ data personali operazzjonali u restrizzjoni tal-ipproċessar

1.   Is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur, mingħajr dewmien bla bżonn, ir-rettifika ta’ data personali operazzjonali li tikkonċernah li ma tkunx preċiża. Filwaqt li jitqiesu l-finijiet tal-ipproċessar, is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li d-data personali operazzjonali mhux kompluta tiġi kkompletata, inkluż billi jipprovdi dikjarazzjoni supplementari.

2.   Il-kontrollur għandu jħassar id-data personali operazzjonali mingħajr dewmien bla bżonn u s-suġġett tad-data għandu d-dritt li jikseb mill-kontrollur it-tħassir tad-data personali operazzjonali li tikkonċernah mingħajr dewmien bla bżonn meta l-ipproċessar isir bi ksur tal-Artikoli 71, 72(1) jew 76, jew meta d-data personali operazzjonali tkun trid titħassar sabiex ikun hemm konformità ma’ obbligu legali li għalih il-kontrollur ikun soġġett.

3.   Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu jirristrinġi l-ipproċessar meta:

(a)

il-preċiżjoni tad-data personali tiġi kkontestata mis-suġġett tad-data u l-preċiżjoni jew l-impreċiżjoni tagħha ma tistax tkun aċċertata; jew

(b)

id-data personali trid tinżamm għal finijiet ta’ evidenza.

Meta l-ipproċessar ikun ristrett skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data qabel ma jneħħi r-restrizzjoni tal-ipproċessar.

Data ristretta għandha tiġi pproċessata biss għall-fini li tkun impediet it-tħassir tagħha.

4.   Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data bil-miktub bi kwalunkwe rifjut ta’ rettifika jew tħassir ta’ data personali operazzjonali jew jirristrinġi l-ipproċessar u bir-raġunijiet għar-rifjut. Il-kontrollur jista’ jirrestrinġi, b’mod sħiħ jew parzjalment, l-għoti ta’ tali informazzjoni sa fejn tali restrizzjoni tikkostitwixxi miżura meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika, bir-rispett dovut għad-drittijiet fundamentali u tal-interessi leġittimi tal-persuna fiżika kkonċernata sabiex:

(a)

ikun evitat li jiġu mfixkla inkjesti, investigazzjonijiet jew proċeduri uffiċjali jew legali;

(b)

ikun evitat preġudizzju għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, id-detezzjoni, jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(c)

titħares is-sigurtà pubblika tal-Istati Membri;

(d)

titħares is-sigurtà nazzjonali tal-Istati Membri;

(e)

jitħarsu d-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn, bħal vittmi u xhieda.

Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data bil-possibbiltà li jressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jew li jitlob rimedju ġudizzjarju fil-Qorti tal-Ġustizzja.

5.   Il-kontrollur għandu jikkomunika r-rettifika ta’ data personali operazzjonali impreċiża lill-awtorità kompetenti li minnha tkun oriġinat id-data personali operazzjonali impreċiża.

6.   Il-kontrollur għandu, meta d-data personali operazzjonali tkun ġiet rettifikata jew imħassra jew l-ipproċessar ikun ġie ristrett skont il-paragrafi 1, 2 jew 3, jinnotifika lir-riċevituri u jinformahom li għandhom jirrettifikaw jew iħassru d-data personali operazzjonali jew jirrestrinġu l-ipproċessar tad-data personali operazzjonali taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

Artikolu 83

Dritt ta’ aċċess f’investigazzjonijiet u fi proċedimenti kriminali

Meta data personali operazzjonali toriġina minn awtorità kompetenti, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni għandhom, qabel ma jiddeċiedu dwar dritt ta’ aċċess tas-suġġett tad-data, jivverifikaw mal-awtorità kompetenti kkonċernata jekk dik id-data personali tkunx inkluża f’deċiżjoni jew reġistru ġudizzjarji jew fil-fajl ta’ kawża pproċessat matul l-investigazzjonijiet u l-proċedimenti kriminali fl-Istat Membru ta’ dik l-awtorità kompetenti. Meta dan ikun il-każ, għandha tittieħed deċiżjoni dwar id-dritt ta’ aċċess b’konsultazzjoni u f’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtorità kompetenti kkonċernata.

Artikolu 84

Eżerċitar tad-drittijiet mis-suġġett tad-data u verifika mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1.   Fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 79(3), 81 u 82(4), id-drittijiet tas-suġġett tad-data jistgħu jiġu eżerċitati wkoll permezz tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

2.   Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-data bil-possibbiltà li jeżerċita d-drittijiet tiegħu permezz tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data skont il-paragrafu 1.

3.   Meta jiġi eżerċitat id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu tal-inqas jinforma lis-suġġett tad-data li min-naħa tiegħu jkun wettaq il-verifiki kollha meħtieġa jew rieżami. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jinforma lis-suġġett tad-data wkoll bid-dritt tiegħu li jitlob rimedju ġudizzjarju quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Artikolu 85

Protezzjoni tad-data mid-disinn u b’mod awtomatiku

1.   B’kont meħud tal-aħħar żviluppi tekniċi, il-kostijiet tal-implimentazzjoni u n-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-finijiet tal-ipproċessar kif ukoll ir-riskji ta’ probabbiltà u gravità li jvarjaw għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi li jirriżultaw mill-ipproċessar, il-kontrollur għandu, kemm meta jiġu determinati l-mezzi għall-ipproċessar kif ukoll meta jsir l-ipproċessar stess, jimplimenta miżuri tekniċi u organizzattivi adatti, bħall-psewdonimizzazzjoni, li jkunu mfassla biex jimplimentaw prinċipji tal-protezzjoni tad-data, bħall-minimizzazzjoni tad-data, b’mod effettiv u biex jintegraw is-salvagwardji meħtieġa fl-ipproċessar, sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u l-att legali li jistabbilixxih, u jitħarsu d-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

2.   Il-kontrollur għandu jimplimenta miżuri tekniċi u organizzattivi adatti li jiżguraw li, b’mod awtomatiku, tiġi pproċessata biss data personali operazzjonali li tkun adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva fir-rigward tal-fini tal-ipproċessar. Dak l-obbligu japplika għall-ammont ta’ data personali operazzjonali miġbura, il-kobor tal-ipproċessar tagħha, il-perjodu tal-ħżin tagħha u l-aċċessibbiltà tagħha. B’mod partikolari, tali miżuri għandhom jiżguraw li b’mod awtomatiku d-data personali operazzjonali ma ssirx aċċessibbli mingħajr l-intervent tal-individwu għal numru indefinit ta’ persuni fiżiċi.

Artikolu 86

Kontrolluri konġunti

1.   Meta żewġ jew aktar kontrolluri, jew kontrollur wieħed jew aktar, flimkien ma’ kontrollur wieħed jew aktar li mhumiex istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni jiddeterminaw b’mod konġunt il-finijiet u l-mezzi ta’ pproċessar, dawn għandhom ikunu kontrolluri konġunti. Huma għandhom, b’mod trasparenti, jistabbilixxu r-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom għall-konformità mal-obbligi tagħhom ta’ protezzjoni ta’ data, b’mod partikolari fir-rigward tal-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-data u l-kompiti rispettivi tagħhom biex jipprovdu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 79, permezz ta’ arranġament bejniethom ħlief jekk, u sa fejn, ir-responsabbiltajiet rispettivi tal-kontrolluri konġunti jkunu stabbiliti bil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li għalih ikunu soġġetti l-kontrolluri konġunti. L-arranġament jista’ jistabbilixxi punt ta’ kuntatt għas-suġġetti tad-data.

2.   L-arranġament imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jirrifletti b’mod dovut ir-rwoli u relazzjonijiet rispettivi tal-kontrolluri konġunti vis-à-vis is-suġġett tad-data. L-essenza tal-arranġament għandha ssir disponibbli għas-suġġett tad-data.

3.   Irrispettivament mit-termini tal-arranġament imsemmi fil-paragrafu 1, is-suġġett tad-data jista’ jeżerċita d-drittijiet tiegħu taħt dan ir-Regolament fir-rigward ta’ kull wieħed mill-kontrolluri u kontra kull wieħed.

Artikolu 87

Proċessur

1.   Meta l-ipproċessar ikun se jsir f’isem kontrollur, il-kontrollur għandu juża biss proċessuri li jagħtu garanziji suffiċjenti biex jiġu implimentati miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa b’tali mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u l-att legali li jistabbilixxi kostitwenti tal-kontrollur u jiżgura l-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-data.

2.   Il-proċessur m’għandux jimpjega proċessur ieħor mingħajr l-awtorizzazzjoni bil-miktub, speċifika jew ġenerali, minn qabel mill-kontrollur. Fil-każ tal-awtorizzazzjoni ġenerali bil-miktub, il-proċessur għandu jgħarraf lill-kontrollur bi kwalunkwe intenzjoni ta’ tibdil rigward iż-żieda jew is-sostituzzjoni ta’ proċessuri oħrajn, biex b’hekk jagħti l-opportunità lill-kontrollur joġġezzjona għal tali tibdiliet.

3.   L-ipproċessar minn proċessur għandu jkun regolat b’kuntratt jew att legali ieħor taħt il-liġi tal-Unjoni, jew il-liġi ta’ Stat Membru, li jorbot lill-proċessur fir-rigward tal-kontrollur u li jistabbilixxi l-materja u t-tul tal-ipproċessar, in-natura u l-fini tal-ipproċessar, it-tip ta’ data personali operazzjonali u l-kategoriji tas-suġġetti tad-data u l-obbligi u d-drittijiet tal-kontrollur. Dak il-kuntratt jew att legali ieħor għandu jistipula, b’mod partikolari, li l-proċessur:

(a)

jaġixxi biss fuq istruzzjonijiet mill-kontrollur;

(b)

jiżgura li l-persuni awtorizzati biex jipproċessaw id-data personali operazzjonali jkunu impenjaw ruħhom li jżommu l-kunfidenzjalità jew li jkunu taħt obbligu statutorju adatt ta’ kunfidenzjalità;

(c)

jassisti lill-kontrollur permezz ta’ kwalunkwe mezz xieraq biex tiġi żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tas-suġġett tad-data;

(d)

fuq l-għażla tal-kontrollur, iħassar jew jirritorna d-data personali operazzjonali kollha lill-kontrollur wara li jintemm il-forniment ta’ servizzi relatati mal-ipproċessar, u jħassar il-kopji eżistenti sakemm il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi ta’ Stat Membru ma tirrikjedix li d-data personali operazzjonali tinħażen;

(e)

jagħmel disponibbli għall-kontrollur kull informazzjoni meħtieġa biex tintwera l-konformità mal-obbligi mniżżla f’dan l-Artikolu;

(f)

jikkonforma mal-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 u f’dan il-paragrafu biex jingaġġa proċessur ieħor.

4.   Il-kuntratt jew l-att legali l-ieħor imsemmi fil-paragrafu 3 għandu jkun bil-miktub, inkluż f’forma elettronika.

5.   Jekk proċessur jikser dan ir-Regolament jew l-att legali li jistabbilixxi l-kontrollur billi jiddetermina l-finijiet u l-mezzi tal-ipproċessar, il-proċessur għandu jitqies bħala kontrollur fir-rigward ta’ dak l-ipproċessar.

Artikolu 88

Logging

1.   Il-kontrollur għandu jżomm logs għal kwalunkwe waħda mill-attivitajiet ta’ pproċessar li ġejjin fis-sistemi ta’ pproċessar awtomatizzat: il-ġbir, il-bdil, l-aċċess, il-konsultazzjoni, id-divulgazzjoni, inklużi t-trasferimenti, il-kombinament u t-tħassir ta’ data personali operazzjonali. Ir-reġistrazzjonijiet tal-konsultazzjoni u d-divulgazzjoni għandhom jagħmluha possibbli li jiġu stabbiliti l-ġustifikazzjoni għal tali operazzjonijiet u d-data u l-ħin tagħhom, l-identifikazzjoni tal-persuna li tkun ikkonsultat jew żvelat id-data personali operazzjonali, u, sa fejn possibbli, l-identità tar-riċevituri ta’ tali data personali.

2.   Ir-reġistrazzjonijiet għandhom jintużaw biss għall-verifika tal-legalità tal-ipproċessar, l-awtomonitoraġġ, sabiex jiġu żgurati l-integrità u s-sigurtà tad-data personali operazzjonali, u għal proċedimenti kriminali. Tali reġistrazzjonijiet għandhom jitħassru wara tliet snin, sakemm ma jkunux rikjesti għal kontroll kontinwu.

3.   Il-kontrollur għandu jagħmel il-logs disponibbli għall-uffiċjal tiegħu tal-protezzjoni tad-data u għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq talba.

Artikolu 89

Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data

1.   Meta xi tip ta’ pproċessar, b’mod partikolari bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda, u b’kont meħud tan-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-finijiet tal-ipproċessar, x’aktarx jirriżulta f’riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni fiżiċi, il-kontrollur għandu jwettaq, qabel l-ipproċessar, valutazzjoni tal-impatt tal-attivitajiet intenzjonati ta’ pproċessar fuq il-protezzjoni ta’ data personali operazzjonali.

2.   Il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi mill-inqas deskrizzjoni ġenerali tal-attivitajiet intenzjonati ta’ pproċessar, valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-data, il-miżuri previsti sabiex jindirizzaw dawk ir-riskji, salvagwardji, miżuri u mekkaniżmi ta’ sigurtà biex tiġi żgurata l-protezzjoni ta’ data personali operazzjonali u tintwera konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data, b’kont meħud tad-drittijiet u l-interessi leġittimi tas-suġġetti tad-data u persuni oħrajn ikkonċernati.

Artikolu 90

Konsultazzjoni minn qabel mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1.   Il-kontrollur għandu jikkonsulta mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data qabel ma jsir ipproċessar li jkun se jifforma parti minn sistema ġdida ta’ arkivjar li tkun se tinħoloq, meta:

(a)

valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data kif previst skont l-Artikolu 89 tindika li l-ipproċessar jirriżulta f’riskju għoli fin-nuqqas ta’ miżuri meħuda mill-kontrollur biex jittaffa r-riskju; jew

(b)

it-tip ta’ pproċessar, b’mod partikolari, meta jkunu qed jintużaw teknoloġiji, mekkaniżmi jew proċeduri ġodda, jinvolvi riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data.

2.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jistabbilixxi lista tal-attivitajiet ta’ pproċessar li huma soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel skont il-paragrafu 1.

3.   Il-kontrollur għandu jipprovdi lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data bil-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data msemmija skont l-Artikolu 89 u, fuq talba, bi kwalunkwe informazzjoni oħra li tippermetti lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jivvaluta l-konformità tal-ipproċessar u b’mod partikolari r-riskji għall-protezzjoni tad-data personali operazzjonali tas-suġġett tad-data u tas-salvagwardji relatati.

4.   Meta l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jkun tal-opinjoni li l-ipproċessar intenzjonat imsemmi fil-paragrafu 1 se jikser dan ir-Regolament jew l-att legali li jistabbilixxi l-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tal-Unjoni, b’mod partikolari meta l-kontrollur ma jkunx identifika jew taffa r-riskju b’mod suffiċjenti, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jipprovdi parir bil-miktub lill-kontrollur fi żmien perjodu ta’ mhux aktar minn sitt ġimgħat minn meta tasal it-talba għall-konsultazzjoni. Dak il-perjodu jista’ jiġi estiż b’xahar, b’kont meħud tal-kumplessità tal-ipproċessar intenzjonat. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jinforma lill-kontrollur bi kwalunkwe estensjoni bħal din fi żmien xahar minn meta tasal it-talba għall-konsultazzjoni, flimkien mar-raġunijiet għad-dewmien.

Artikolu 91

Sigurtà tal-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali

1.   Il-kontrollur u l-proċessur għandhom, b’kont meħud tal-aħħar żviluppi tekniċi, l-ispejjeż tal-implimentazzjoni u n-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-finijiet tal-ipproċessar kif ukoll ir-riskji ta’ probabbiltà u gravità li jvarjaw għad-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni fiżiċi, jimplimentaw miżuri tekniċi u organizzattivi adatti sabiex jiżguraw livell ta’ sigurtà adegwat għar-riskju, b’mod partikolari fir-rigward tal-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data personali operazzjonali.

2.   Fil-każ tal-ipproċessar awtomatizzat, il-kontrollur u l-proċessur għandhom, wara evalwazzjoni tar-riskji, jimplimentaw miżuri mfasslin sabiex:

(a)

jiċħdu l-aċċess lil persuni mhux awtorizzati għal tagħmir li jipproċessa d-data użat għall-ipproċessar (“kontroll tal-aċċess għat-tagħmir”);

(b)

jimpedixxu l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tneħħija mhux awtorizzati tal-mezzi tad-data (“kontroll tal-mezzi tad-data”);

(c)

jimpedixxu li tiddaħħal data personali operazzjonali b’mod mhux awtorizzat kif ukoll l-ispezzjoni, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzati ta’ data personali operazzjonali maħżuna (“kontroll tal-konservazzjoni”);

(d)

jimpedixxu l-użu ta’ sistemi awtomatizzati ta’ pproċessar minn persuni mhux awtorizzati bl-użu ta’ tagħmir għall-komunikazzjoni tad-data (“kontroll tal-utent”);

(e)

jiżguraw li l-persuni awtorizzati biex jużaw sistema awtomatizzata ta’ pproċessar ikollhom aċċess biss għad-data personali operazzjonali koperta mill-awtorizzazzjoni għall-aċċess tagħhom (“kontroll tal-aċċess għad-data”);

(f)

jiżguraw li jkun possibbli li jiġu vverifikati u stabbiliti l-korpi li lilhom tkun intbagħtet jew tista’ tintbagħat jew issir disponibbli data personali operazzjonali bl-użu ta’ komunikazzjoni tad-data (“kontroll tal-komunikazzjoni”);

(g)

jiżguraw li jkun sussegwentement possibbli li jiġi vverifikat u stabbilit liema data personali operazzjonali tkun iddaħħlet f’sistemi tal-ipproċessar awtomatizzat tad-data, u meta u min ikun daħħal id-data personali operazzjonali (“kontroll tad-dħul”);

(h)

jimpedixxu l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzati ta’ data personali operazzjonali waqt it-trasferiment tad-data personali operazzjonali jew waqt it-trasportazzjoni tal-mezzi tad-data (“kontroll tat-trasport”);

(i)

jiżguraw li s-sistemi installati jistgħu, fil-każ ta’ interruzzjoni, jiġu rkuprati (“irkupru”);

(j)

jassigura li l-funzjonijiet tas-sistema jaħdmu, li s-sejbien ta’ żbalji fil-funzjonijiet jiġi rrappurtat (“affidabbiltà”) u li d-data personali operazzjonali maħżuna ma tistax tiġi korrotta permezz ta’ funzjonament ħażin tas-sistema (“integrità”).

Artikolu 92

Notifika ta’ ksur ta’ data personali lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1.   Fil-każ ta’ ksur ta’ data personali, il-kontrollur għandu, mingħajr dewmien bla bżonn u, fejn fattibbli, mhux aktar tard minn 72 siegħa wara li jkun sar jaf bih, jinnotifika lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data bil-ksur ta’ data personali, ħlief jekk il-ksur ta’ data personali x’aktarx ma jirriżultax f’riskju għad-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni fiżiċi. Meta n-notifika lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ma ssirx fi żmien 72 siegħa, din għandha tkun akkumpanjata minn raġunijiet għad-dewmien.

2.   In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha mill-inqas:

(a)

tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-data personali, inklużi, fejn hu possibbli, il-kategoriji u l-għadd approssimattiv tas-suġġetti tad-data kkonċernati u l-kategoriji u l-għadd approssimattiv ta’ reġistri tad-data personali operazzjonali kkonċernati;

(b)

tikkomunika l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data;

(c)

tiddeskrivi l-konsegwenzi mistennija tal-ksur ta’ data personali;

(d)

tiddeskrivi l-miżuri meħuda jew li huwa propost li jittieħdu mill-kontrollur sabiex jindirizza l-ksur ta’ data personali, inkluż, fejn xieraq, miżuri biex itaffi l-effetti ħżiena possibbli.

3.   Meta, u sa fejn, ma jkunx possibbli li tiġi pprovduta l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 fl-istess ħin, l-informazzjoni tista’ tiġi pprovduta f’fażijiet mingħajr dewmien bla bżonn.

4.   Il-kontrollur għandu jiddokumenta kwalunkwe ksur ta’ data personali msemmi fil-paragrafu 1, fosthom il-fatti relatati mal-ksur ta’ data personali, l-effetti tiegħu u l-azzjoni ta’ rimedju meħuda. Dik id-dokumentazzjoni għandha tippermetti lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jivverifika l-konformità ma’ dan l-Artikolu.

5.   Meta l-ksur ta’ data personali jinvolvi data personali operazzjonali li tkun ġiet trażmessa mill-awtoritajiet kompetenti jew lilhom, il-kontrollur għandu jikkomunika l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 lill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati mingħajr dewmien bla bżonn.

Artikolu 93

Komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali lis-suġġett tad-data

1.   Meta l-ksur ta’ data personali x’aktarx ikun se jirriżulta f’riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni fiżiċi, il-kontrollur għandu jikkomunika l-ksur ta’ data personali lis-suġġett tad-data mingħajr dewmien bla bżonn.

2.   Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-data msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tiddeskrivi b’lingwaġġ ċar u sempliċi n-natura tal-ksur ta’ data personali u għandha tinkludi tal-inqas l-informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 92(2).

3.   Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-data msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhiex tkun rikjesta jekk xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin tiġi ssodisfata:

(a)

il-kontrollur ikun implimenta miżuri ta’ protezzjoni teknoloġika u organizzattiva xierqa, u dawk il-miżuri ġew applikati għad-data personali operazzjonali affettwata mill-ksur ta’ data personali, b’mod partikolari dawk li jagħmlu d-data personali operazzjonali ma tinftihemx minn kwalunkwe persuna li ma tkunx awtorizzata biex taċċedi għaliha, bħall-kriptaġġ;

(b)

il-kontrollur ikun ħa miżuri sussegwenti li jiżguraw li r-riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data msemmija fil-paragrafu 1 mhux probabbli li jimmaterjalizza;

(c)

tinvolvi sforz sproporzjonat. F’każ bħal dan, minflok għandu jkun hemm komunikazzjoni pubblika jew miżura simili fejn is-suġġetti tad-data jiġu infurmati b’mod daqstant effettiv.

4.   Jekk il-kontrollur ma jkunx diġà kkomunika l-ksur ta’ data personali lis-suġġett tad-data, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, wara li jkun ikkunsidra l-probabbiltà li l-ksur ta’ data personali jirriżulta f’riskju għoli, jista’ jitolbu jagħmel dan, jew jista’ jiddeċiedi li xi kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 jkunu ssodisfati.

5.   Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-data msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu tista’ tiġi ttardjata, ristretta jew titħalla barra soġġett għall-kundizzjonijiet u abbażi tar-raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 79(3).

Artikolu 94

Trasferiment ta’ data personali operazzjonali lil pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali

1.   Soġġett għar-restrizzjonijiet u l-kundizzjonijiet stipulati fl-atti legali li jistabbilixxu l-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tal-Unjoni„ il-kontrollur jista’ jittrasferixxi data personali operazzjonali lil awtorità ta’ pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali, sa fejn tali trasferiment ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tal-kontrollur u biss meta l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu jkunu ssodisfati, jiġifieri:

(a)

il-Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni ta’ adegwatezza f’konformità mal-Artikolu 36(3) tad-Direttiva (UE) 2016/680, u ssib li l-pajjiż terz jew territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni jiżgura livell adegwat ta’ protezzjoni;

(b)

fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza tal-Kummissjoni taħt il-punt (a), ftehim internazzjonali ikun ġie konkluż bejn l-Unjoni u dak il-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali skont l-Artikolu 218 tat-TFUE li jagħti prova ta’ garanziji adegwati fir-rigward tal-protezzjoni tal-privatezza u d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individwi;

(c)

fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza tal-Kummissjoni taħt il-punt (a) jew ta’ ftehim internazzjonali taħt il-punt (b), ikun ġie konkluż ftehim ta’ kooperazzjoni li jippermetti l-iskambju ta’ data personali operazzjonali qabel id-data ta’ applikazzjoni tal-att legali li jistabbilixxi l-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tal-Unjoni kkonċernati, bejn dak il-korp, dak l-uffiċċju jew dik l-aġenzija tal-Unjoni u l-pajjiż terz inkwistjoni.

2.   L-atti legali li jistabbilixxu l-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet aktar speċifiċi dwar il-kundizzjonijiet għat-trasferimenti internazzjonali ta’ data personali operazzjonali, b’mod partikolari dwar it-trasferimenti permezz ta’ salvagwardji u derogi xierqa għal sitwazzjonijiet speċifiċi.

3.   Il-kontrollur għandu jippubblika fuq is-sit web tiegħu u jżomm aġġornata lista ta’ deċiżjonijiet ta’ adegwatezza msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1, ftehimiet, arranġamenti amministrattivi u strumenti oħra marbuta mat-trasferiment ta’ data personali f’konformità mal-paragrafu 1.

4.   Il-kontrollur għandu jżomm rekords dettaljati tat-trasferimenti kollha skont dan l-Artikolu.

Artikolu 95

Segretezza tal-inkjesti ġudizzjarji u proċedimenti kriminali

L-atti legali li jistabbilixxu l-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni meta jwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 jew il-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE jistgħu jobbligaw lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, fl-eżerċitar tas-setgħat ta’ sorveljanza tiegħu, jieħu kont bis-sħiħ tas-segretezza tal-inkjesti ġudizzjarji u l-proċedimenti kriminali, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru.

KAPITOLU X

ATTI TA’ IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 96

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-kumitat stabbilit bl-Artikolu 93 tar-Regolament (UE) 2016/679. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

KAPITOLU XI

RIEŻAMI

Artikolu 97

Klawżola ta’ rieżami

Mhux aktar tard mit-30 ta’ April 2022, u kull ħames snin minn hawn ’il quddiem, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma’ proposti leġiżlattivi xierqa.

Artikolu 98

Rieżami ta’ atti legali tal-Unjoni

1.   Sat-30 ta’ April 2022, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina atti legali adottati fuq il-bażi tat-Trattati li jirregolaw l-ipproċessar ta’ data personali operazzjonali minn korpi, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni meta jwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 jew il-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-TFUE, sabiex:

(a)

tiġi vvalutata l-konsistenza tagħhom mad-Direttiva (UE) 2016/680 u l-Kapitolu IX ta’ dan ir-Regolament;

(b)

tiġi identifikata kwalunkwe diverġenza li tista’ tfixkel l-iskambju ta’ data personali operazzjonali bejn il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni meta jwettqu attivitajiet f’dawk l-oqsma u l-awtoritajiet kompetenti; u

(c)

tiġi identifikata kwalunkwe diverġenza li tista’ toħloq frammentazzjoni legali tal-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-data fl-Unjoni.

2.   Fuq il-bażi tar-rieżami, sabiex tiġi żgurata protezzjoni uniformi u konsistenti tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar, il-Kummissjoni tista’ tippreżenta proposti leġiżlattivi xierqa, b’mod partikolari bil-ħsieb li tapplika l-Kapitolu IX ta’ dan ir-Regolament lill-Europol u lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u tinkludi adattamenti tal-Kapitolu IX ta’ dan ir-Regolament, jekk ikun meħtieġ.

KAPITOLU XII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 99

Revoka tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u tad-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE

Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE huma revokati b’effett mill-11 ta’ Diċembru 2018. Referenzi għar-Regolament u għad-Deċiżjoni revokata għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 100

Miżuri tranżitorji

1.   Id-Deċiżjoni 2014/886/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20) u l-mandati attwali tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tal-Assistent Kontrollur ma għandhomx ikunu affettwati minn dan ir-Regolament.

2.   L-Assistent Kontrollur għandu jitqies ekwivalenti għar-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tad-determinazzjoni tar-remunerazzjoni, tal-gratifiki, tal-pensjoni ta’ rtirar u ta’ kwalunkwe benefiċċju ieħor minflok ir-remunerazzjoni.

3.   L-Artikolu 53(4), (5) u (7), u l-Artikoli 55 u 56 ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw għall-Assistent Kontrollur sa tmiem il-mandat tiegħu.

4.   L-Assistent Kontrollur għandu jassisti lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data sabiex jaqdi d-dmirijiet kollha ta’ dan tal-aħħar u jaġixxi bħala sostitut meta l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jkun assenti jew ma jkunx jista’ jattendi għal dawk id-dmirijiet sa tmiem il-mandat tal-Assistent Kontrollur attwali.

Artikolu 101

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Madankollu, dan ir-Regolament għandu japplika għall-ipproċessar ta’ data personali mill-Eurojust minn 12 ta’ Diċembru 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, it-23 ta’ Ottubru 2018.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

K. EDTSTADLER


(1)  ĠU C 288, 31.8.2017, p. 107.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Settembru 2018 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Ottubru 2018.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(5)  Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89).

(6)  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta’ April 1993 dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumaturi (ĠU L 95, 21.4.1993, p. 29).

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 70).

(8)  Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Id-Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

(9)  Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(10)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.

(11)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċitar mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(12)  Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta’ data soġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).

(13)  Id-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-1 ta’ Lulju 2002 dwar ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw il-qadi tad-dmirijiet tas-Superviżur Ewropew tal-protezzjoni tad-Data (ĠU L 183, 12.7.2002, p. 1).

(14)  ĠU C 164, 24.5.2017, p. 2.

(15)  Ir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, p. 53).

(16)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-EPPO”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).

(17)  Id-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17.9.2015, p. 1).

(18)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/63/KE tal-20 ta’ Ġunju 2008 dwar il-kompetizzjoni fis-swieq ta’ tagħmir tat-terminals tat-telekomunikazzjonijiet (ĠU L 162, 21.6.2008, p. 20).

(19)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/917/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar l-użu tat-teknoloġija tal-informatika għall-finijiet doganali (ĠU L 323, 10.12.2009, p. 20).

(20)  Id-Deċiżjoni 2014/886/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Diċembru 2014 li taħtar il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Assistent Kontrollur (ĠU L 351, 9.12.2014, p. 9).


21.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 295/99


REGOLAMENT (UE) 2018/1726 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta’ Novembru 2018

dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA), u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, b’mod partikolari l-Artikolu 74, l-Artikolu 77(2)(a) u (b), l-Artikolu 78(2)(e), l-Artikolu 79(2)(c), l-Artikolu 82(1)(d), l-Artikolu 85(1), l-Artikolu 87(2)(a) u l-Artikolu 88(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Is-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS II) ġiet stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI (3). Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI jistabbilixxu li l-Kummissjoni għandha tkun responsabbli, matul perijodu tranżizzjonali, għat-tmexxija operattiva tas-sistema ċentrali tas-SIS II (SIS II Ċentrali). Wara dak il-perijodu tranżizzjonali, għandu jkun hemm Awtorità tat-Tmexxija li tkun responsabbli għat-tmexxija operattiva tas-SIS II Ċentrali u għal ċerti aspetti tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni.

(2)

Is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) ġiet stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE (4). Ir-Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jistabbilixxi li l-Kummissjoni għandha tkun responsabbli, matul perijodu tranżizzjonali, għat-tmexxija operattiva tal-VIS. Wara dak il-perijodu tranżizzjonali, għandu jkun hemm Awtorità tat-Tmexxija li tkun responsabbli għat-tmexxija operattiva tal-VIS Ċentrali u tal-interfaċċji nazzjonali u għal ċerti aspetti tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni.

(3)

L-Eurodac ġie stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 (6). Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 407/2002 (7) stabbilixxa r-regoli ta’ implimentazzjoni meħtieġa. Dawk l-atti legali tħassru u ġew sostitwiti mir-Regolament (UE) Nru 603/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) b’effett mill-20 ta’ Lulju 2015.

(4)

L-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva ta’ sistemi tal-IT (teknoloġija tal-informazzjoni) fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, li komunement tissejjaħ eu-LISA, ġiet stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1077/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) sabiex tiżgura t-tmexxija operattiva tas-SIS, tal-VIS u tal-Eurodac u ta’ ċerti aspetti tal-infrastrutturi ta’ komunikazzjoni tagħhom u, potenzjalment, dik ta’ sistemi oħrajn tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, soġġetta għall-adozzjoni ta’ atti legali separati tal-Unjoni. Ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011 ġie emendat mir-Regolament (UE) Nru 603/2013 sabiex jiġu riflessi l-bidliet introdotti fl-Eurodac.

(5)

Minħabba li l-Awtorità tat-Tmexxija kienet teħtieġ awtonomija legali, amministrattiva u finanzjarja, hija ġiet stabbilita fl-għamla ta’ aġenzija regolatorja (l-“Aġenzija”) b’personalità ġuridika. Kif kien miftiehem, is-sede tal-Aġenzija ġiet stabbilita f’Tallinn, l-Estonja. Madankollu, minħabba li l-kompiti relatati mal-iżvilupp tekniku u t-tħejjija għat-tmexxija operattiva tas-SIS II u tal-VIS kienu diġà qegħdin jitwettqu fi Strasburgu, Franza u kien installat sit ta’ riżerva għal dawk is-sistemi f’Sankt Johann im Pongau, l-Awstrija, b’konformità wkoll mal-postijiet tas- SIS II u l-VIS kif stabbilit skont l-atti legali rilevanti tal-Unjoni, jenħtieġ li dan jitkompla hekk. Jenħtieġ li dawk iż-żewġ siti jkomplu jkunu wkoll il-postijiet, rispettivament, fejn jitwettqu l-kompiti relatati mat-tmexxija operattiva tal-Eurodac u fejn jiġi stabbilit sit ta’ riżerva għall-Eurodac. Jenħtieġ ukoll li dawk iż-żewġ siti jkunu l-postijiet, rispettivament, għall-iżvilupp tekniku u t-tmexxija operattiva ta’ sistemi tal-IT oħrajn fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u għal sit ta’ riżerva li jkun kapaċi jiżgura t-tħaddim ta’ sistema tal-IT fuq skala kbira f’każ li dik is-sistema tal-IT fuq skala kbira jkollha ħsara. Sabiex jimmassimizza l-użu possibbli tas-sit ta’ riżerva, dak is-sit jista’ jintuża wkoll għat-tħaddim tas-sistemi b’mod simultanju diment li jibqa’ kapaċi jiżgura t-tħaddim tagħhom f’każ ta’ ħsara f’sistema waħda jew aktar. Minħabba li s-sistemi jinvolvu livell għoli ta’ sigurtà, livell għoli ta’ disponibbiltà u huma kritiċi għall-missjoni, jekk il-kapaċità ospitanti tas-siti tekniċi eżistenti ssir insuffiċjenti, jenħtieġ li jkun possibbli għall-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija (il-Bord tat-Tmexxija), fejn ġustifikat abbażi ta’ valutazzjoni tal-impatt u analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji indipendenti, li jipproponi li jiġi stabbilit it-tieni sit tekniku separat, jew fi Strasburgu jew f’Sankt Johann im Pongau jew inkella fiż-żewġ postijiet, skont il-ħtieġa, biex jospita s-sistemi. Jenħtieġ li l-Bord tat-Tmexxija jikkonsulta lill-Kummissjoni u jqis il-fehmiet tagħha qabel ma jinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (l-“awtorità baġitarja”) bl-intenzjoni tiegħu li jimplimenta kwalunkwe proġett relatat ma’ proprjetà.

(6)

Minn mindu bdiet tassumi r-responsabbiltajiet tagħha fl-1 ta’ Diċembru 2012, l-Aġenzija ħadet f’idejha l-kompiti mogħtija lill-Awtorità tat-Tmexxija b’rabta mal-VIS permezz tar-Regolament (KE) Nru 767/2008 u tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI (10). F’April 2013, l-Aġenzija ħadet f’idejha wkoll il-kompiti mogħtija lill-Awtorità tat-Tmexxija b’rabta mas-SIS II permezz tar-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI wara li s-SIS ġiet attivatau, f’Ġunju 2013, bdiet tassumi l-kompiti mogħtija lill-Kummissjoni b’rabta mal-Eurodac b’konformità mar-Regolamenti (KE) Nru 2725/2000 u (KE) Nru 407/2002.

(7)

L-ewwel evalwazzjoni tal-ħidma tal-Aġenzija, ibbażata fuq evalwazzjoni esterna indipendenti u mwettqa fil-perijodu 2015-2016, ikkonkludiet li l-Aġenzija qed tiżgura b’mod effettiv it-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira u kompiti oħrajn fdati lilha, kif ukoll li huma meħtieġa għadd ta’ bidliet fir-Regolament (UE) Nru 1077/2011, bħat-trasferiment lill-Aġenzija tal-kompiti tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni miżmuma mill-Kummissjoni. Filwaqt li tibni fuq dik l-evalwazzjoni esterna, il-Kummissjoni qieset l-iżviluppi politiċi, legali u fattwali u pproponiet b’mod partikolari fir-rapport tagħha tad-29 ta’ Ġunju 2017 dwar il-funzjonament tal-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja (eu-LISA) (ir-rapport tal-evalwazzjoni), li jenħtieġ li l-mandat tal-Aġenzija jiġi estiż sabiex tkun tista’ twettaq il-kompiti derivati mill-adozzjoni mill-koleġislaturi tal-proposti leġislattivi li jafdaw sistemi ġodda f’idejn l-Aġenzija u l-kompiti msemmija fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ April 2016 intitolata “Sistemi ta’ Informazzjoni Aktar Intelliġenti u b’Saħħithom għall-Fruntieri u s-Sigurtà”, fir-rapport finali tal-Grupp ta’ Esperti ta’ Livell Għoli dwar is-Sistemi ta’ Informazzjoni u l-Interoperabbiltà tal-11 ta’ Mejju 2017 u fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Mejju 2017 intitolata “Is-Seba” Rapport ta’ Progress lejn Unjoni tas-Sigurtà Effettiva u Ġenwina’, soġġetta għall-adozzjoni tal-atti legali rilevanti, fejn meħtieġ. B’mod partikolari, l-Aġenzija jenħtieġ li tiġi inkarigata bl-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet rigward l-interoperabbiltà, definita fil-Komunikazzjoni tas-6 ta’ April 2016 bħala l-kapaċità ta’ sistemi tal-informazzjoni li jiskambjaw data u jippermettu l-kondiviżjoni ta’ informazzjoni.

Fejn rilevanti, jenħtieġ li kwalunkwe azzjoni mwettqa fir-rigward tal-interoperabbiltà tkun iggwidata mill-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-23 ta’ Marzu 2017 intitolata “Il-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà – Strateġija ta’ Implimentazzjoni”. L-Anness 2 ta’ dik il-Komunikazzjoni jipprevedi l-linji gwida ġenerali, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki għall-kisba tal-interoperabbiltà jew għall-inqas għall-ħolqien tal-ambjent sabiex tinkiseb interoperabbiltà aħjar meta jitfasslu, jiġu implimentati u ġestiti s-servizzi pubbliċi Ewropej.

(8)

Ir-rapport ta’ evalwazzjoni kkonkluda wkoll li jenħtieġ li l-mandat tal-Aġenzija jiġi estiż sabiex hija tkun tista’ tipprovdi lill-Istati Membri b’pariri fir-rigward tal-konnessjoni tas-sistemi nazzjonali mas-sistemi ċentrali tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira li tmexxi (is-“sistemi”) u b’assistenza u appoġġ ad hoc, fejn mitlub, u biex tipprovdi lis-servizzi tal-Kummissjoni b’assistenza u appoġġ fuq kwistjonijiet tekniċi relatati ma’ sistemi ġodda.

(9)

Jenħtieġ li l-Aġenzija tiġi fdata bit-tħejjija, l-iżvilupp u t-tmexxija operattiva tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ (EES), stabbilita mir-Regolament (UE) 2017/2226 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(10)

Jenħtieġ li l-Aġenzija tiġi fdata ukoll bit-tmexxija operattiva ta’ DubliNet, mezz sigur ta’ trażmissjoni elettronika separat, stabbilit skont l-Artikolu 18 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1560/2003 (12), li l-awtoritajiet tal-ażil kompetenti tal-Istati Membri jenħtieġ li jużaw għall-iskambju tal-informazzjoni dwar l-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali.

(11)

Barra minn hekk, jenħtieġ ukoll li l-Aġenzija tiġi fdata bit-tħejjija, l-iżvilupp u t-tmexxija operattiva tas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) stabbilita mir-Regolament(UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

(12)

Il-funzjoni ċentrali tal-Aġenzija jenħtieġ li tkompli tkun it-twettiq tal-kompiti ta’ tmexxija operattiva għas-SIS II, il-VIS, Eurodac, l-EES, DubliNet, ETIAS u, jekk jiġi deċiż hekk, għal sistemi oħra tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. Jenħtieġ li l-Aġenzija tkun responsabbli wkoll għall-miżuri tekniċi meħtieġa bħala riżultat tal-kompiti li mhumiex ta’ natura normattiva fdati lilha. Dawk ir-responsabbiltajiet jenħtieġ li jkunu mingħajr preġudizzju għall-kompiti normattivi riżervati għall-Kummissjoni weħidha jew għall-Kummissjoni assistita minn Kumitat fl-atti legali tal-Unjoni rispettivi li jirregolaw is-sistemi.

(13)

L-Aġenzija għandha tkun kapaċi timplimenta soluzzjonijiet tekniċi sabiex tkun konformi mar-rekwiżiti ta’ disponibbiltà stipulati fl-atti legali tal-Unjoni li jirregolaw is-sistemi, filwaqt li tirrispetta bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dawk l-atti rigward l-arkitettura teknika tas-sistemi rispettivi. Fejn dawk is-soluzzjonijiet tekniċi jirrikjedu duplikazzjoni ta’ sistema jew duplikazzjoni ta’ komponenti ta’ sistema, jenħtieġ li ssir valutazzjoni tal-impatt u analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji indipendenti u jenħtieġ li tittieħed deċiżjoni mill-Bord tat-Tmexxija wara l-konsultazzjoni tal-Kummissjoni. Jenħtieġ li dik il-valutazzjoni tal-impatt tinkludi wkoll eżami tal-ħtiġijiet f’termini ta’ kapaċità ta’ akkoljenza tas-siti tekniċi eżistenti relatati mal-iżvilupp ta’ tali soluzzjonijiet tekniċi u r-riskji possibbli relatati mal-istruttura operattiva attwali.

(14)

M’għadux iġġustifikat li l-Kummissjoni żżomm ċerti kompiti relatati mal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni tas-sistemi, u għalhekk, dawk il-kompiti jenħtieġ li jiġu ttrasferiti lill-Aġenzija sabiex tittejjeb il-koerenza tal-ġestjoni tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni. Madankollu, għal dawk is-sistemi li jużaw l-EuroDomain, infrastruttura tal-komunikazzjoni protetta pprovduta minn TESTA-ng (Servizzi Trans-Ewropej għat-Telematika bejn l-Amministrazzjonijiet – ġenerazzjoni ġdida) u stabbilita bħala parti mill-Programm ISA li ġie stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 922/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) u kontinwata bħala parti mill-Programm ISA2 li kien stabbilit bid-Deċiżjoni (UE) 2015/2240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15), il-kompiti relatati mal-implimentazzjoni tal-baġit, l-akkwiżizzjoni u t-tiġdid u l-kwistjonijiet kuntrattwali jenħtieġ li jinżammu mill-Kummissjoni.

(15)

Jenħtieġ li l-Aġenzija tkun tista’ tafda kompiti relatati mal-forniment, l-istallazzjoni, il-manutenzjoni u l-monitoraġġ tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni lil entitajiet jew korpi esterni fis-settur privat b’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16). Jenħtieġ li l-Aġenzija jkollha baġit u persunal biżżejjed għad-dispożizzjoni tagħha biex tillimita kemm jista’ jkun il-ħtieġa li testernalizza l-kompiti u d-dmirijiet tagħha lil entitajiet jew korpi esterni tas-settur privat.

(16)

Jenħtieġ li l-Aġenzija tkompli twettaq il-kompiti relatati ma’ taħriġ dwar l-użu tekniku tas-SIS II, tal-VIS u tal-Eurodac u ta’ sistemi oħrajn fdati lilha fil-ġejjieni.

(17)

Sabiex tikkontribwixxi għat-tfassil ta’ politika, fuq livell tal-Unjoni, ibbażat fuq l-evidenza dwar il-migrazzjoni u s-sigurtà u għall-monitoraġġ tal-funzjonament tajjeb tas-sistemi, jenħtieġ li l-Aġenzija tiġbor u tippubblika l-istatistika, u tipproduċi rapporti statistiċi u tagħmilhom disponibbli għall-atturi rilevanti f’konformità mal-atti legali tal-Unjoni li jirregolaw is-sistemi, pereżempju sabiex tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1053/2013 (17) u għall-finijiet tat-twettiq ta’ analiżi tar-riskju u valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18).

(18)

Jenħtieġ li jkun possibbli li l-Aġenzija responsabbli għat-tħejjija, l-iżvilupp u t-tmexxija operattiva ta’ sistemi addizzjonali tal-IT fuq skala kbira skont l-Artikoli 67 sa 89 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Eżempji possibbli ta’ tali sistemi jistgħu jkunu s-sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni tal-Istati Membri li jkollhom informazzjoni dwar is-sentenzi ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi biex tiġi ssupplimentata u appoġġata s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS_TCN) jew is-sistema kompjuterizzata għall-komunikazzjoni transfruntiera fi proċedimenti ċivili u kriminali (e-CODEX). Madankollu, jenħtieġ li l-Aġenzija tkun fdata b’tali sistemi unikament permezz ta’ atti legali tal-Unjoni, li qabilhom tkun saret valutazzjoni tal-impatt.

(19)

Il-mandat tal-Aġenzija fir-rigward tar-riċerka jenħtieġ li jiġi estiż sabiex tiżdied il-kapaċità tagħha li tkun aktar proattiva billi tissuġġerixxi l-bidliet tekniċi meħtieġa u rilevanti fis-sistemi. L-Aġenzija jenħtieġ li mhux biss tkun tista’ timmonitorja l-attivitajiet ta’ riċerka rilevanti għat-tmexxija operattiva tas-sistemi iżda wkoll tkun tista’ tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-partijiet rilevanti tal-Programm Qafas tal-Unjoni Ewropea għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, fejn il-Kummissjoni tiddelega s-setgħat rilevanti lill-Aġenzija. Mill-inqas darba fis-sena, jenħtieġ li l-Aġenzija tipprovdi informazzjoni dwar tali monitoraġġ lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u f’dak li jirrigwarda l-ipproċessar tad-data personali, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

(20)

Jenħtieġ li jkun possibbli li l-Kummissjoni tafda lill-Aġenzija bir-responsabbiltà għat-twettiq ta’ proġetti pilota ta’ natura esperimentali mfasslin biex jittestjaw il-fattibbiltà ta’ azzjoni u s-siwi tagħha, li jistgħu jiġu implimentati mingħajr att bażiku f’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli għall-Kummissjoni li tafda lill-Aġenzija b’kompiti ta’ implimentazzjoni baġitarja għall-provi tal-kunċett iffinanzjati taħt l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19) f’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046, wara li tinforma l-Parlament Ewropew. Jenħtieġ li jkun possibbli għall-Aġenzija li tippjana u timplimenta attivitajiet ta’ ttestjar fuq kwistjonijiet strettament koperti minn dan ir-Regolament u l-atti legali tal-Unjoni li jirregolaw l-iżvilupp, l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistemi, bħall-ittestjar ta’ kunċetti ta’ virtwalizzazzjoni. Meta tingħata l-kompitu li twettaq proġett pilota, l-Aġenzija jenħtieġ li tagħti attenzjoni partikolari lill-Istrateġija ta’ Ġestjoni tal-Informazzjoni tal-Unjoni Ewropea.

(21)

Jenħtieġ li l-Aġenzija, fir-rigward tal-konnessjoni tas-sistemi nazzjonali mas-sistemi ċentrali previsti fl-atti legali tal-Unjoni li jirregolaw is-sistemi, tipprovdi pariri lill-Istati Membri fuq talba tagħhom.

(22)

Jenħtieġ li l-Aġenzija tipprovdi wkoll appoġġ ad hoc lill-Istati Membri fuq talba tagħhom, soġġett għall-proċedura stabbilita f’dan ir-Regolament, fejn meħtieġ minn sfidi jew ħtiġijiet straordinarji tas-sigurtà u tal-migrazzjoni. B’mod partikolari, jenħtieġ li Stat Membru jkun jista’ jitlob u jiddependi fuq rinforzi operattivi u tekniċi fejn dak l-Istat Membru jiffaċċa sfidi migratorji speċifiċi u sproporzjonati f’żoni partikolari tal-fruntieri esterni tiegħu kkaratterizzati mill-wasla ta’ flussi migratorji kbar. Tali rinforzi jenħtieġ li jiġu pprovduti fil-hotspots minn timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni komposti minn esperti mill-aġenziji rilevanti tal-Unjoni. Fejn l-appoġġ tal-Aġenzija jkun meħtieġ f’dan il-kuntest rigward kwistjonijiet relatati mas-sistemi, jenħtieġ li l-Istat Membru kkonċernat jittrażmetti talba għall-appoġġ lill-Kummissjoni, li wara li tivvaluta li tali appoġġ ikun effettivament iġġustifikat, jenħtieġ li tittrasmetti t-talba għal appoġġ, mingħajr dewmien lill-Aġenzija. Jenħtieġ li tinforma lill-Bord tat-Tmexxija b’tali talbiet. Jenħtieġ ukoll li l-Kummissjoni timmonitorja wkoll jekk l-Aġenzija tipprovdix rispons f’waqtu għat-talba għal appoġġ ad hoc. Ir-rapport annwali tal-attività tal-Aġenzija jenħtieġ li jirrapporta fid-dettall dwar l-azzjonijiet li l-Aġenzija wettqet sabiex tipprovdi appoġġ ad-hoc lill-Istati Membri u dwar l-ispejjeż imġarrba f’dak ir-rigward.

(23)

Jenħtieġ li l-Aġenzija tappoġġja wkoll lis-servizzi tal-Kummissjoni fuq kwistjonijiet tekniċi relatati ma’ sistemi eżistenti jew ġodda, meta mitlub, b’mod partikolari għat-tħejjija ta’ proposti ġodda dwar is-sistemi tal-IT fuq skala kbira li għandhom jiġu fdati lill-Aġenzija.

(24)