ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 256

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
12 ta' Ottubru 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1513 tal-10 ta' Ottubru 2018 li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), fir-rigward ta' ċerti sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), il-kategorija 1 A jew 1B ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1514 tal-10 ta' Ottubru 2018 li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-abamektina, għall-metil tal-aċibenzolar-S, għall-klopiralid, għall-emamektina, għall-feneżammid, għall-fenpirażamina, għall-fluważifop-P, għall-isofetammid, għall-Pasteuria nishizawae Pn1, għat-Talk E553B u għat-tebukonażol f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1515 tal-10 ta' Ottubru 2018 li jemenda l-Annessi III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għad-difenilammina u għall-oksadiksil f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

33

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1516 tal-10 ta' Ottubru 2018 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-penoxsulam, għat-triflumizole u għat-triflumuron f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

45

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1517 tal-11 ta' Ottubru 2018 li jistabbilixxi regoli dettaljati li jimplimentaw ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/581 li temporanjament jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċertu tip ta' prodotti maħsuba li jiġu inkorporati jew użati f'inġenji tal-ajru

58

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1518 tad-9 ta' Ottubru 2018 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali, fir-rigward tal-awdituri esterni tal-Banco de España

63

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1519 tad-9 ta' Ottubru 2018 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/150/UE dwar l-organizzazzjoni ta' esperiment temporanju li jistipula ċerti derogi għall-kummerċjalizzazzjoni ta' popolazzjonijiet tal-ispeċijiet tal-pjanti qamħ, xgħir, ħafur u qamħirrum skont id-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE (notifikata bid-dokument C(2018) 5470)  ( 1 )

65

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1520 tad-9 ta' Ottubru 2018 li tħassar ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1268/2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni

67

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1521 tal-10 ta' Ottubru 2018 li temenda d-Deċiżjoni 2009/11/KE li tawtorizza metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fi Spanja (notifikata bid-dokument C(2018) 6507)

84

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1522 tal-11 ta' Ottubru 2018 li tistabbilixxi format komuni għall-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja skont id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi (notifikata bid-dokument C(2018) 6549)  ( 1 )

87

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1523 tal-11 ta' Ottubru 2018 li tistabbilixxi mudell tad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà b'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku ( 1 )

103

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1524 tal-11 ta' Ottubru 2018 li tistabbilixxi metodoloġija ta' monitoraġġ u l-arranġamenti għar-rappurtar mill-Istati Membri b'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (notifikata bid-dokument C(2018) 6560)  ( 1 )

108

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2018 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tat-28 ta' Settembru 2018 li tagħti kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Tekniku ta' Kooperazzjoni Agrikola u Rurali (ĊTA) fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu għas-snin finanzjarji 2001, 2002 u 2003 [2018/1525]

117

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2018 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tat-28 ta' Settembru 2018 li tagħti kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Tekniku ta' Kooperazzjoni Agrikola u Rurali (ĊTA) fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu għas-snin finanzjarji 2004, 2005 u 2006 [2018/1526]

118

 

*

Deċiżjoni Nru 3/2018 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tat-28 ta' Settembru 2018 li tagħti kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Tekniku ta' Kooperazzjoni Agrikola u Rurali (ĊTA) fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu għas-snin finanzjarji 2007-2016 [2018/1527]

119

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

12.10.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 256/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1513

tal-10 ta' Ottubru 2018

li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), fir-rigward ta' ċerti sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), il-kategorija 1 A jew 1B

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 68(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jistabbilixxi l-kriterji għall-klassifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi fi klassijiet ta' periklu, inklużi l-klassijiet ta' periklu karċinoġeniċità, mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali u tossiċità riproduttiva, il-kategorija 1 A jew 1B. F'dan ir-Regolament, is-sustanzi kklassifikati fi kwalunkwe waħda minn dawn it-tliet klassijiet jissejħu kollettivament “sustanzi CMR”.

(2)

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 jistabbilixxi restrizzjonijiet dwar il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' ċerti sustanzi, taħlitiet u oġġetti perikolużi. Il-Kummissjoni żviluppat kriterji għall-identifikazzjoni ta' oġġetti li jkun fihom sustanzi CMR li jistgħu jintużaw mill-konsumaturi, li fir-rigward tagħhom ikun xieraq li tiġi miżjuda restrizzjoni ġdida fl-Anness XVII bl-użu tal-proċedura simplifikata msemmija fl-Artikolu 68(2) ta' dak ir-Regolament. Skont il-kriterji żviluppati mill-Kummissjoni, il-ħwejjeġ, tessuti oħra u ż-żraben huma meqjusa bħala każ ta' prijorità (3).

(3)

Ċerti sustanzi CMR huma preżenti fil-ħwejjeġ u aċċessorji relatati, tessuti oħra u ż-żraben, bħala impuritajiet mill-proċess ta' produzzjoni jew minħabba li jkunu ġew miżjuda intenzjonalment biex jagħtuhom proprjetajiet speċifiċi.

(4)

L-informazzjoni mir-rapporti tal-awtoritajiet pubbliċi u tal-partijiet ikkonċernati jindikaw il-potenzjal għal-konsumaturi li jkunu esposti għas-sustanzi CMR preżenti fil-ħwejjeġ u aċċessorji relatati, f'tessuti oħra jew fiż-żraben permezz tal-kuntatt mal-ġilda jew permezz tal-inalazzjoni. Dawn il-prodotti huma disponibbli fuq skala wiesgħa għall-użu mill-konsumaturi, inkluż f'kapaċità privata jew meta jintuża prodott fil-kuntest ta' servizz ipprovdut lill-pubbliku ġenerali (pereżempju l-lożor fi sptar jew it-tapizzerija f'librerija pubblika). Għalhekk, sabiex jiġi minimizzat l-esponiment tal-konsumatur, it-tqegħid fis-suq tas-sustanzi CMR fil-ħwejjeġ u aċċessorji relatati (inkluż, inter alia, il-ħwejjeġ u l-basktijiet tal-isports), jew fiż-żraben għall-użu mill-konsumaturi jenħtieġ li jiġu pprojbiti meta s-sustanzi CMR ikunu preżenti f'konċentrazzjonijiet ogħla minn ċertu livell. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li din ir-restrizzjoni tkopri wkoll is-sitwazzjoni fejn is-sustanzi CMR huma preżenti f'dawk il-konċentrazzjonijiet f'tessuti oħra li jiġu f'kuntatt mal-ġilda tal-bniedem sa livell li huwa simili għall-ħwejjeġ (pereżempju, il-lożor, il-kutri, it-tapizzerija jew il-ħrieqi li jistgħu jerġgħu jintużaw).

(5)

Il-Kummissjoni kkonsultat lill-partijiet ikkonċernati fir-rigward tas-sustanzi u l-oġġetti li jenħtieġ li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-restrizzjoni l-ġdida skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (4) u ddiskutiet aspetti speċifiċi tar-restrizzjoni (inklużi l-limiti ta' konċentrazzjoni u d-disponibbiltà tal-metodi tal-ittestjar) magħhom f'sessjoni ta' ħidma teknika (5).

(6)

Kull waħda mis-sustanzi li jridu jiġu ristretti għandha proprjetajiet differenti u tintuża fi proċessi differenti fl-industrija tal-ħwejjeġ u aċċessorji relatati, tat-tessuti u taż-żraben. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu speċifikati l-limiti ta' konċentrazzjoni massimi, għas-sustanzi individwali jew għal gruppi ta' sustanzi, filwaqt li titqies il-fattibbiltà teknika biex jinkisbu dawk il-limiti u d-disponibbiltà ta' metodi analitiċi xierqa. Il-formaldeid jintuża fil-ġkieket u l-kowtijiet, u fit-tapizzerija, sabiex jagħtihom proprjetajiet strutturali u ta' ritardant tal-fjammi rispettivament. Minħabba nuqqas ta' informazzjoni dwar alternattivi xierqa, jenħtieġ li, għal perjodu limitat, tiġi applikata konċentrazzjoni inqas ristretta għall-formaldeid fil-ġkieket, fil-kowtijiet jew fit-tapizzerija sabiex l-operaturi jkunu jistgħu jadattaw ruħhom għar-restrizzjoni.

(7)

Jenħtieġ li l-ħwejjeġ, l-aċċessorji relatati u ż-żraben, jew partijiet mill-ħwejjeġ, mill-aċċessorji relatati u miż-żraben, magħmulin kompletament mill-ġilda, mill-fer jew mill-ġlud ħoxnin naturali, ma jiġux koperti mir-restrizzjoni l-ġdida li trid tiġi adottata minn dan ir-Regolament minħabba li jintużaw sustanzi kimiċi u proċessi differenti fil-produzzjoni tagħhom. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li l-qfieli u l-aċċessorji dekorattivi mhux magħmulin mit-tessuti ma jiġux koperti mir-restrizzjoni l-ġdida.

(8)

Jenħtieġ li t-twapet minn ħajt sa ħajt u l-kisi tal-art tat-tessuti għall-użu fuq ġewwa, ir-raggs u r-runners għalissa jkunu eżentati mir-restrizzjoni l-ġdida minħabba trikkib regolatorju potenzjali u minħabba li jistgħu jkunu rilevanti sustanzi oħra għalihom. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrieżamina l-eżenzjoni kif ukoll l-adegwatezza ta' restrizzjoni separata.

(9)

Jenħtieġ li t-tagħmir ta' protezzjoni personali li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/425 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u l-apparat mediku li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) ikunu eżentati mir-restrizzjoni l-ġdida minħabba l-ħtieġa ta' tagħmir u apparat bħal dan biex jiġu ssodisfati rekwiżiti speċifiċi f'termini ta' sikurezza u funzjonalità.

(10)

Il-Forum għall-Iskambju ta' Informazzjoni dwar l-Infurzar tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, imsemmi fl-Artikolu 76(1)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, ġie kkonsultat matul il-proċess għall-iżvilupp tar-restrizzjoni u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu ġew ikkunsidrati.

(11)

Jenħtieġ li l-operaturi jingħataw biżżejjed żmien biex jieħdu l-miżuri xierqa biex jikkonformaw mar-restrizzjoni adoattata permezz ta' dan ir-Regolament. Għalhekk jenħtieġ li r-restrizzjoni l-ġdida tapplika biss minn data speċifika li hija aktar tard mid-data li fiha jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament.

(12)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(13)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Ottubru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations

(4)  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299

(5)  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088

(6)  Ir-Regolament (UE) 2016/425 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar tagħmir ta' protezzjoni personali u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE (ĠU L 81, 31.3.2016, p. 51).

(7)  Ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2017 dwar apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE (ĠU L 117, 5.5.2017, p. 1).


ANNESS

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

tiżdied l-entrata li ġejja:

“72

Is-sustanzi elenkati fil-kolonna 1 tat-Tabella fl-Appendiċi 12

1.

Ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq wara l-1 ta' Novembru 2020 fi kwalunkwe oġġett minn dawn li ġejjin:

(a)

ħwejjeġ jew aċċessorji relatati,

(b)

tessuti ħlief ħwejjeġ li, b'kundizzjonijiet normali jew raġonevolment previdibbli ta' użu, jiġu f'kuntatt mal-ġilda tal-bniedem sa livell simili għall-ħwejjeġ,

(c)

żraben,

jekk il-ħwejjeġ, l-aċċessorju relatat, it-tessut għajr ħwejjeġ jew iż-żarbun jintuża mill-konsumaturi u s-sustanza hija preżenti f'konċentrazzjoni, imkejla f'materjal omoġenju, ugwali jew aktar minn dik speċifikata għal dik is-sustanza fl-Appendiċi 12.

2.

Permezz ta' deroga, fir-rigward tat-tqegħid fis-suq tal-formaldeid [CAS Nru 50-00-0] fil-ġkieket, fil-kowtijiet jew fit-tapizzerija, il-konċentrazzjoni rilevanti għall-finijiet tal-paragrafu 1 għandhom ikunu 300 mg/kg matul il-perjodu bejn l-1 ta' Novembru 2020 u l-1 ta' Novembru 2023. Il-konċentrazzjoni speċifikata fl-Appendiċi 12 għandha tapplika minn hemm 'il quddiem.

3.

Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal:

(a)

ħwejjeġ, aċċessorji relatati jew żraben, jew partijiet minn ħwejjeġ, aċċessorji relatati jew żraben, li jkunu magħmula esklussivament mill-ġilda, mill-fer jew mill-ġlud ħoxnin naturali;

(b)

qfieli mhux magħmulin mit-tessuti u aċċessorji dekorattivi mhux magħmulin mit-tessuti;

(c)

ħwejjeġ użati, aċċessorji relatati, tessuti ħlief ħwejjeġ jew żraben

(d)

twapet minn ħajt sa ħajt u kisi tal-art tat-tessuti għall-użu fuq ġewwa, raggs u runners.

4.

Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għall-ħwejjeġ, l-aċċessorji relatati, it-tessuti għajr ħwejjeġ jew iż-żraben fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/425 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*) jew ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).

5.

Il-paragrafu 1(b) ma għandux japplika għat-tessuti mhux riutilizzabbli. “Tessuti mhux riutilizzabbli” tfisser tessuti li huma mfassla biex jintużaw darba biss jew għal żmien limitat u li mhumiex maħsuba għal użu sussegwenti għall-istess skop jew skop simili.

6.

Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' kwalunkwe restrizzjoni aktar stretta stabbilita f'dan l-Anness jew f'leġiżlazzjoni applikabbli oħra tal-Unjoni.

7.

Il-Kummissjoni għanda tirrieżamina l-eżenzjoni fil-paragrafu 3(d) u, jekk xieraq, timmodifika dak il-punt kif meħtieġ.

(*)

Ir-Regolament (UE) 2016/425 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar tagħmir ta' protezzjoni personali u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE (ĠU L 81, 31.3.2016, p. 51).

(**)

Ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2017 dwar apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE (ĠU L 117, 5.5.2017, p. 1).”

(2)

tiżdied l-Appendiċi 12 kif ġej:

Appendiċi 12

L-entrata 72 — sustanzi ristretti u limiti massimi ta' konċentrazzjoni skont il-piż f'materjali omoġeni:

Sustanzi

Nru tal-Indiċi

Nru CAS

Nru EC

Limitu tal-konċentrazzjoni skont il-piż

Il-kadmju u l-komposti tiegħu (elenkati fl-Anness XVII, l-Entrati 28, 29, 30, l-Appendiċijiet 1-6)

1 mg/kg wara l-estrazzjoni (espress bħala metall tas-Cd li jista' jiġi estratt mill-materjal)

Il-komposti tal-kromu VI (elenkati fl-Anness XVII, l-Entrati 28, 29, 30, l-Appendiċijiet 1-6)

1 mg/kg wara l-estrazzjoni (espress bħala Cr VI li jista' jiġi estratt mill-materjal)

Il-komposti tal-arseniku (elenkati fl-Anness XVII, l-Entrati 28, 29, 30, l-Appendiċijiet 1-6)

1 mg/kg wara l-estrazzjoni (espress bħala metall tal-As li jista' jiġi estratt mill-materjal)

Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu (elenkati fl-Anness XVII, l-Entrati 28, 29, 30, l-Appendiċijiet 1-6)

1 mg/kg wara l-estrazzjoni (espress bħala metall tal-Pb li jista' jiġi estratt mill-materjal)

Benżen

601-020-00-8

71-43-2

200-753-7

5 mg/kg

Benż[a]antraċen

601-033-00-9

56-55-3

200-280-6

1 mg/kg

Benż[e]aċefenantrilen

601-034-00-4

205-99-2

205-911-9

1 mg/kg

Benżo[a]piren; Benżo[def]krisen

601-032-00-3

50-32-8

200-028-5

1 mg/kg

Benżo[e]piren

601-049-00-6

192-97-2

205-892-7

1 mg/kg

Benżo[j]fluworanten

601-035-00-X

205-82-3

205-910-3

1 mg/kg

Benzo[k]fluworanten

601-036-00-5

207-08-9

205-916-6

1 mg/kg

Krisen

601-048-00-0

218-01-9

205-923-4

1 mg/kg

Dibenż[a,h]antraċen

601-041-00-2

53-70-3

200-181-8

1 mg/kg

α, α,α,4-tetraklorotoluwen; p-klorobenżotriklorur

602-093-00-9

5216-25-1

226-009-1

1 mg/kg

α, α,α-triklorotoluwen; benżotriklorur

602-038-00-9

98-07-7

202-634-5

1 mg/kg

α-klorotoluwen; klorur tal-benżil

602-037-00-3

100-44-7

202-853-6

1 mg/kg

Formaldeid

605-001-00-5

50-00-0

200-001-8

75 mg/kg

aċidu 1,2-benżendikarbossiliku; esteri alkiliċi di-C6-8 ramifikati, C7-rikki

607-483-00-2

71888-89-6

276-158-1

1 000  mg/kg (individwalment jew kombinati ma' ftalati oħrajn f'din l-entrata jew f'entrati oħra tal-Anness XVII li huma kklassifikati fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 fi kwalunkwe waħda mill-klassijiet ta' periklu karċinoġeniċità, mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali u tossiċità riproduttiva, il-kategorija 1 A jew 1B

Flatat tal-bis(2-metossietil)

607-228-00-5

117-82-8

204-212-6

1 000  mg/kg (individwalment jew kombinati ma' ftalati oħrajn f'din l-entrata jew f'entrati oħra tal-Anness XVII li huma kklassifikati fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 fi kwalunkwe waħda mill-klassijiet ta' periklu karċinoġeniċità, mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali u tossiċità riproduttiva, il-kategorija 1 A jew 1B

Diisopentilftalat

607-426-00-1

605-50-5

210-088-4

1 000  mg/kg (individwalment jew kombinati ma' ftalati oħrajn f'din l-entrata jew f'entrati oħra tal-Anness XVII li huma kklassifikati fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 fi kwalunkwe waħda mill-klassijiet ta' periklu karċinoġeniċità, mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali jew tossiċità riproduttiva, il-kategorija 1 A jew 1B

Ftalat tad-di-n-pentil (DPP)

607-426-00-1

131-18-0

205-017-9

1 000  mg/kg (individwalment jew kombinati ma' ftalati oħrajn f'din l-entrata jew f'entrati oħra tal-Anness XVII li huma kklassifikati fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 fi kwalunkwe waħda mill-klassijiet ta' periklu karċinoġeniċità, mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali u tossiċità riproduttiva, il-kategorija 1 A jew 1B

Ftalat tad-di-n-eżil (DnPP)

607-702-00-1

84-75-3

201-559-5

1 000  mg/kg (individwalment jew kombinati ma' ftalati oħrajn f'din l-entrata jew f'entrati oħra tal-Anness XVII li huma kklassifikati fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 fi kwalunkwe waħda mill-klassijiet ta' periklu karċinoġeniċità, mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali jew tossiċità riproduttiva, il-kategorija 1 A jew 1B

N-metil-2-pirrolidon; 1-metil-2-pirrolidon (NMP)

606-021-00-7

872-50-4

212-828-1

3 000  mg/kg

N,N-dimetilaċetammid (DMAC)

616-011-00-4

127-19-5

204-826-4

3 000  mg/kg

N,N-dimetilformammid; dimetil formammid (DMF)

616-001-00-X

68-12-2

200-679-5

3 000  mg/kg

1,4,5,8-tetraamminoantrakinon; C.I. Blu Dispers 1

611-032-00-5

2475-45-8

219-603-7

50 mg/kg

Benżenammin, idroklorur ta' 4,4′-(4-iminoċikloeża-2,5-dienilidenmetilen)dianilina; C.I. Aħmar Bażiku 9

611-031-00-X

569-61-9

209-321-2

50 mg/kg

[4-[4,4′-bis(dimetilammino)benżidriliden]ċikloeża-2,5-dijen-1-iliden]klorur tad-dimetilammonju; C.I. Vjola Bażiku 3 bi ≥ 0,1 % tal-keton ta' Michler (Nru EC 202-027-5)

612-205-00-8

548-62-9

208-953-6

50 mg/kg

klorur ta' 4-kloro-o-toluwidinju

612-196-00-0

3165-93-3

221-627-8

30 mg/kg

2-Aċetat tan-Naftilammonju

612-071-00-0

553-00-4

209-030-0

30 mg/kg

4-metossi-m-fenilen sulfat tad-diammonju; Sulfat ta' 2,4-diamminoaniżol

612-200-00-0

39156-41-7

254-323-9

30 mg/kg

idroklorur ta' 2,4,5-trimetilanilina

612-197-00-6

21436-97-5

30 mg/kg

Kinolina

613-281-00-5

91-22-5

202-051-6

50 mg/kg


12.10.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 256/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1514

tal-10 ta' Ottubru 2018

li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-abamektina, għall-metil tal-aċibenzolar-S, għall-klopiralid, għall-emamektina, għall-feneżammid, għall-fenpirażamina, għall-fluważifop-P, għall-isofetammid, għall-Pasteuria nishizawae Pn1, għat-Talk E553B u għat-tebukonażol f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 14(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-livelli massimi ta' residwu (l-MRLs) għall-metil tal-aċibenzolar-S, għall-feneżammid, għall-fluważifop-P, għall-isofetammid u għat-tebukonażol ġew stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għall-klopiralid, għall-emamektina u għall-fenpirażamina, l-MRLs kienu stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III ta' dak ir-Regolament. Għall-Pasteuria nishizawae Pn1 u għat-Talk E553B, ma ġewx stabbiliti MRLs speċifiċi u lanqas ma ġew inklużi fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament, u għaldaqstant għalihom japplika l-valur prestabbilit ta' 0,01 mg/kg stabbilit fl-Artikolu 18(1)(b) tiegħu.

(2)

Fil-kuntest ta' proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta' prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva “abamektina” fuq il-frott taċ-ċitru, tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 għall-modifika tal-MRLs eżistenti.

(3)

Fir-rigward tal-metil tal-aċibenzolar-S, tressqet applikazzjoni bħal din għall-brunġiel u għall-kukurbiti. Fir-rigward tal-klopiralid, tressqet applikazzjoni bħal din għall-basal u għall-kurrat. Fir-rigward tal-emamektina, tressqet applikazzjoni bħal din għall-brassika bil-weraq, għall-fażola (bil-miżwed) u għall-piżelli (bil-miżwed). Fir-rigward tal-feneżammid, tressqet applikazzjoni bħal din għall-għanbaqar, għall-blueberries, għall-cranberries, għall-passolina, għar-ribes bix-xewk u għall-fażola (bil-miżwed). Fir-rigward tal-fenpirażamina, tressqet applikazzjoni bħal din għall-ħass, għall-ħxejjex oħrajn tal-insalata, għall-ispinaċi u għal weraq simili. Għall-fluważifop-P, tressqet applikazzjoni bħal din għat-tadam. Fir-rigward tal-isofetammid, tressqet applikazzjoni bħal din għat-tadam, għall-bżar, għall-brunġiel, għall-okra u għall-kukurbiti (b'qoxra li tittiekel). Fir-rigward tat-tebukonażol, tressqet applikazzjoni bħal din għaż-żebbuġ, għar-ross, għall-“ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu” u għall-infużjonijiet erbali mill-fjuri, mill-weraq u minn ħxejjex aromatiċi.

(4)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawn l-applikazzjonijiet ġew evalwati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta' evalwazzjoni ntbagħtu lill-Kummissjoni.

(5)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, (“l-Awtorità”), ivvalutat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta' evalwazzjoni, u eżaminat b'mod partikolari r-riskji għall-konsumaturi u, fejn rilevanti, għall-annimali u tat opinjonijiet raġunati dwar l-MRLs proposti (2). L-Awtorità għaddiet dawn l-opinjonijiet lill-applikanti, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u qegħdithom għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(6)

Fir-rigward tal-applikazzjonijiet l-oħra kollha l-Awtorità kkonkludiet li r-rekwiżiti kolla fir-rigward tad-data ġew issodisfati u li, abbażi tal-evalwazzjoni tal-esponiment tal-konsumatur għal 27 grupp speċifiku Ewropew tal-konsumatur, l-emendi għall-MRLs mitluba mill-applikanti kienu aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumatur. L-Awtorità qieset l-aktar tagħrif reċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-esponiment tul il-ħajja għal dawk is-sustanzi permezz tal-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista' jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-esponiment għal perjodu qasir minn konsum għoli tal-prodotti rilevanti ma wrew li hemm riskju li tinqabeż id-doża aċċettabbli ta' kuljum jew id-doża akuta ta' referenza.

(7)

Fir-rigward tal-abamektina, l-applikant ippreżenta wkoll metodi analitiċi vvalidati għall-matriċijiet tal-uċuħ b'kontenut għoli ta' aċidu u ta' ilma. Fir-rigward tat-tebukonażol, l-applikant ippreżenta wkoll metodi analitiċi vvalidati għall-matriċijiet tal-uċuħ kollha. Għalhekk, jenħtieġ li n-noti f'qiegħ il-paġna rispettivi jitħassru mill-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(8)

Fil-kuntest tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva Pasteuria nishizawae Pn1, fis-sommarju tad-dossier ġiet inkluża applikazzjoni għal MRL skont l-Artikolu 8(1)(g) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Din l-applikazzjoni ġiet evalwata mill-Istat Membru kkonċernat f'konformità mal-Artikolu 11(2) ta' dak ir-Regolament. L-awtorità vvalutat l-applikazzjoni u wasslet konklużjoni dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva, fejn hija rrakkomandat l-inklużjoni tal-Pasteuria nishizawae Pn1 fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (4).

(9)

It-Talk E553B ġie approvat bħala sustanza bażika bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/691 (5). Il-kundizzjonijiet tal-użu ta' dik is-sustanza mhumiex mistennija jwasslu għall-preżenza ta' residwi fil-prodotti tal-ikel jew tal-għalf li jistgħu jkunu ta' riskju għall-konsumatur. Għalhekk jixraq li dik is-sustanza tiġi inkluża fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(10)

Abbażi tal-opinjonijiet raġunati tal-Awtorità u tal-konklużjonijiet tagħha u filwaqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, l-emendi xierqa tal-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(11)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġi emendat skont dan.

(12)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Ottubru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA huma disponibbli online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits. EFSA Journal 2018;16(4):5254.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel. EFSA Journal 2018;16(4):5256.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5149.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods. EFSA Journal 2018;16(4):5255.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5158.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves. EFSA Journal 2018;16(3):5231.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato. EFSA Journal 2018;16(4):5253.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(5):5264.

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried). EFSA Journal 2018;16(5):5257.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1. EFSA Journal 2018;16(2):5159.

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/691 tas-7 ta' Mejju 2018 li japprova s-sustanza bażika Talk E553B skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (ĠU L 117, 8.5.2018, p. 6).


ANNESS

L-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, il-kolonni għall-abamektina, għall-metil tal-aċibenzolar-S, għall-feneżammid, għall-fluważifop-P, għall-isofetammid u għat-tebukonażol huma sostitwiti kif ġej:

Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi ta' residwu (mg/kg)

Numru tal-Kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Abamektina (is-somma ta' avermektina B1a, avermektina B1b u isomeru delta-8,9 ta' avermektina B1a, espressa bħala avermektina B1a) (F) (R)

Aċibenżolar-S-metil (is-somma ta' aċibenżolar-S-metil u aċidu aċibenżolariku (liberu u konjugat), espressa bħala aċibenżolar-S-metil)

Feneżammid (F)

Fluważifop-P (is-somma tal-isomeri kostitwenti kollha tal-fluważifop, l-esteri tiegħu u l-konjugati tiegħu, espressa bħala fluważifop)

Isofetammid

Tebukonażol (R)

(10

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

 

 

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0110010

Grejpfrut

 

 

 

 

 

5

0110020

Larinġ

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Lumi

 

 

 

 

 

5

0110040

Xkomp

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandolin

 

 

 

 

 

5

0110990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

5

0120000

Ġewż tas-siġar

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0120010

Lewż

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120040

Qastan

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120060

Ġellewż

0,02 (+)

0,1

 

 

 

 

0120070

Macadamia

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120100

Pistaċċi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120110

Ġewż

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0130000

Pomu

0,03 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130010

Tuffieħ

 

0,3

 

 

 

0,3

0130020

Lanġas

 

0,2

 

 

 

0,3

0130030

Sfarġel

 

0,2

 

 

 

0,5

0130040

Naspli

 

0,2

 

 

 

0,5

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

0,2

 

 

 

0,5

0130990

Oħrajn (2)

 

0,2

 

 

 

0,5

0140000

Frott tal-għadma

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140010

Berquq

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140020

Ċiras (ħelu)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

7

 

 

1 (+)

0140030

Ħawħ

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140040

Għanbaqar

0,01  (*1)

0,01 (*1)

2

 

 

1

0140990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0150000

Berries u frott żgħir

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

għeneb

0,01  (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

4

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

 

 

0,5

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

 

 

1 (+)

0152000

(b)

frawli

0,15

0,15

10

0,3

4

0,02 (*1)

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

 

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0153010

Tut

0,08

 

 

 

 

 

0153020

Tut salvaġġ

0,01 (*1)

 

 

 

 

(+)

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

0,08

 

 

 

 

 

0153990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 (+)

0154000

(d)

berries u frott żgħir ieħor

0,01 (*1)

 

 

0,1

 

1,5

0154010

Mirtill

 

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154020

Cranberries

 

0,15

20

 

4

 

0154030

Ribes (abjad, aħmar u iswed)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154040

Ribes bix-xewk (aħdar, aħmar u isfar)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154050

Warda skoċċiża

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154060

Ċawsli (abjad u iswed)

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154990

Oħrajn (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Frott mixxellanju b'dawn li ġejjin:

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Tamal

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161020

Tin

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

 

 

0,5

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161050

Karambola

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161060

Kaki

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161070

Għanbaqar ta' Ġava

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0162000

(b)

b'qoxra li ma tittikilx, żgħir

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0162010

Frott tal-kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

0,4

15 (+)

 

 

0,02 (*1)

0162020

Liċċi

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162030

Frott tal-passjoni

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1

0162040

Bajtar tax-xewk

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162050

Tuffieħ stilla

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162060

Frotta tal-kaki/Kaki tal-Virġinja

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162990

Oħrajn (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0163000

(c)

b'qoxra li ma tittikilx, kbir

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

Banana

0,02

0,08

 

 

 

1,5

0163030

Mango

0,01 (*1)

0,6 (+)

 

 

 

0,1

0163040

Papaja

0,03 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

2

0163050

Rummien

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

Ċerimoja

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

Gwava

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

Durian

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

Frotta tal-annona

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

 

0210000

Ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0211000

(a)

patata

 

 

 

0,15

 

0,02 (*1)

0212000

(b)

ħxejjex tropikali tal-għeruq u tat-tuberi

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħrajn tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi ħelwa

 

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213020

Zunnarija

 

 

 

0,4

 

0,4

0213030

Celeriac/krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

 

0,5

 

0,5

0213040

Għeruq tal-mustarda

 

 

 

0,5

 

0,4

0213050

Artiċokks

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213060

Zunnarija bajda

 

 

 

0,5

 

0,4

0213070

Għerq it-tursin/Tursin ta' Hamburg

 

 

 

0,5

 

0,4

0213080

Ravanell

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213090

Leħjet il-bodbod

 

 

 

0,5

 

0,4 (+)

0213100

Swedes

 

 

 

0,5

 

0,3

0213110

Lift

 

 

 

0,5

 

0,3

0213990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0220010

Tewm

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,1

0220020

Basal

 

0,15

0,8

0,3

 

0,15

0220030

Xalotti

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,15

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0220990

Oħrajn (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Ħxejjex tal-frott tal-familja tas-Solanaceae u tal-familja tal-Malvaceae

 

 

 

 

 

 

0231010

Tadam

0,09 (+)

0,3

2

0,06

1,5

0,9

0231020

Bżar ħelu

0,07

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

3

0,6

0231030

Brunġiel

0,09

0,15

2

1

1,5

0,4 (+)

0231040

Bamja

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0231990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0232000

(b)

kukurbiti b'qoxra li tittiekel

0,04

0,4

1

0,03

1

 

0232010

Ħjar

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Ħjar tal-pikles

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0232030

Zukkini

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0233000

(c)

kukurbiti b'qoxra li ma tittikilx

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0233010

Bettieħ

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Qargħa ħamra

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Dulliegħ

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0,15

0234000

(d)

qamħirrum ħelu

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,6

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0240000

ħxejjex tal-Brassica (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassica tal-weraq żgħir)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

(a)

brassica li tagħmel il-fjuri

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0241010

Brokkli

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Pastard

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0242000

(b)

brassica bir-ras

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

0242010

Brussels sprouts

 

 

 

 

 

 

0242020

Kaboċċi bir-ras

 

 

 

 

 

 

0242990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

brassica bil-weraq

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0243010

Kaboċċi Ċiniżi/pe-tsai

0,05

 

 

 

 

 

0243020

Kales

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0244000

(d)

kolrabi

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

 

 

50

0,02

 

0,5

0251010

Ħass tal-ħaruf/Valerjanella

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Ħass

0,09 (+)

0,4

 

 

20

 

0251030

Escaroles/indivja tal-weraq wiesa'

0,1 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Krexxuni tal-art

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251060

Aruka

0,015

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Mustarda ħamra

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom l-ispeċijiet tal-brassica)

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02

20

0,02 (*1)

0252010

Spinaċi

 

0,6

 

 

 

 

0252020

Burdlieq

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

Weraq tas-selq

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252990

Oħrajn (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

(c)

weraq tad-dielja u speċijiet simili

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0254000

(d)

krexxuni

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

(e)

witloof/ċikwejra

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

0,3

50

0,02

20

2

0256010

Maxxita

2

 

 

 

 

 

0256020

Kurrat salvaġġ

2

 

 

 

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0256040

Tursin

2

 

 

 

 

 

0256050

Salvja

2

 

 

 

 

 

0256060

Klin

2

 

 

 

 

 

0256070

Timu

2

 

 

 

 

 

0256080

Ħabaq u l-fjuri li jittieklu

2

 

 

 

 

 

0256090

Weraq tar-rand

2

 

 

 

 

 

0256100

Stragun

2

 

 

 

 

 

0256990

Oħrajn (2)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0260000

Legumi

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Fażola (bil-miżwed)

0,03

 

15

1,5

 

2 (+)

0260020

Fażola (bla miżwed)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2 (+)

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

0,03

 

0,01 (*1)

2

 

2 (+)

0260040

Piżelli (bla miżwed)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1,5

 

0,02 (*1)

0260050

Għads

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270000

Ħxejjex biz-zokk

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270010

Spraġ

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270020

Kardun

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270030

Krafes

0,05

 

 

0,3

 

0,5 (+)

0270040

Bużbież ta' Firenze

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270050

Qaqoċċ

0,01 (*1)

 

 

0,9

 

0,6

0270060

Kurrat

0,01  (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0270070

Rabarbru

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambù

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270090

Qlub tal-palm

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

 

 

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

 

 

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

 

 

 

 

0290000

Algi u organiżmi prokarjoti

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300000

BUS U ĦEMMES/ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

0300010

Fażola

 

 

 

 

 

0,3

0300020

Għads

 

 

 

 

 

0,2

0300030

Piżelli

 

 

 

 

 

0,2

0300040

Lupini/fażola tal-lupini

 

 

 

 

 

0,2

0300990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0,2

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Żrieragħ taż-żejt

 

 

 

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,6

0401020

Karawett

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,2

0401040

Ġulġlien

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

 

 

0,1

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401060

Żerriegħa tal-lift/tal-kolza

 

 

 

9

0,015

0,5

0401070

Fażola tas-sojja

 

 

 

15

0,01 (*1)

0,15

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,3

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

 

 

0,7

0,01 (*1)

2

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqqom

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,3

0401140

Qannabusa

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Fażola tar-riġnu

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Frott taż-żejt

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

 

 

 

0,5

0402020

Qlub tal-palm taż-żejt

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402030

Frott tal-palm taż-żejt

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0500000

ĊEREALI

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500010

Xgħir

 

0,05

 

 

 

2

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloz oħrajn

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500030

Qamħirrum

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500040

Millieġ komuni

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500050

Ħafur

 

0,01 (*1)

 

 

 

2

0500060

Ross

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

0500070

Segala

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,3

0500080

Sorgu

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500090

Qamħ

 

0,05

 

 

 

0,3

0500990

Oħrajn (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0610000

Tejiet

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0620000

Żrieragħ tal-kafè/kafeni

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0630000

Infużjonijiet erbali minn dawn li ġejjin:

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

fjuri

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0631010

Kamumilla

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibisku

 

 

 

 

 

 

0631030

Ward

 

 

 

 

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

 

 

 

 

0631050

Tilju

 

 

 

 

 

 

0631990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0632010

Frawli

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Matè/te tal-Paragwaj

 

 

 

 

 

 

0632990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

għeruq

 

 

 

4 (+)

 

 

0633010

Valerjana

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0633020

Ġinseng

 

 

 

 

 

0,15

0633990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0639000

(d)

kull parti oħra tal-pjanta

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0640000

Żerriegħa tal-kawkaw

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0650000

Ħarrub

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0700000

ĦOPS

0,1

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

40

0800000

ĦWAWAR

 

 

 

 

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

1,5

0810010

Ħlewwa

 

 

 

 

 

 

0810020

Kemmun iswed

 

 

 

 

 

 

0810030

Karfus

 

 

 

 

 

 

0810040

Kosbor

 

 

 

 

 

 

0810050

Kemmun

 

 

 

 

 

 

0810060

Xibt

 

 

 

 

 

 

0810070

Bużbież

 

 

 

 

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

 

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

 

 

 

0810990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820030

Karwija

 

 

 

 

 

1,5

0820040

Kardamomu

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820060

Boċċi tal-bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820070

Vanilja

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820080

Tamar tal-Indja/tamarindi

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kannella

 

 

 

 

 

 

0830990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

 

(+)

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ġinġer (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Żagħfran tal-Indja/kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Għerq tal-mustarda (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Oħrajn (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 

 

0850990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Żagħfran

 

 

 

 

 

 

0860990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Qoxra ta' barra tan-noċemuskata

 

 

 

 

 

 

0870990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0900010

Pitravi taz-zokkor

 

 

 

0,5

 

 

0900020

Kannamieli

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI - ANNIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

 

 

1010000

Prodotti bażiċi minn dawn li ġejjin:

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1011000

(a)

ħnieżer

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Muskoli

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1011020

Xaħam

 

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1011030

Fwied

 

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1011040

Kliewi

 

 

 

0,06 (+)

 

0,2

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

0,06

 

0,2

1011990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1012000

(b)

bovini

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskoli

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1012020

Xaħam

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1012030

Fwied

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1012040

Kliewi

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1012990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1013000

(c)

nagħaġ

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskoli

0,02

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1013020

Xaħam

0,05

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1013030

Fwied

0,025

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1013040

Kliewi

0,02

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,05

 

 

0,07

 

0,2

1013990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1014000

(d)

mogħoż

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskoli

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1014020

Xaħam

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1014030

Fwied

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1014040

Kliewi

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1014990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1015000

(e)

ekwini

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskoli

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1015020

Xaħam

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1015030

Fwied

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1015040

Kliewi

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1015990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1016000

(f)

pollam

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

1016010

Muskoli

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016020

Xaħam

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016030

Fwied

 

 

 

0,04 (+)

 

 

1016040

Kliewi

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

0,04

 

 

1016990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017000

(g)

annimali terrestri mrobbija oħrajn

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskoli

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1017020

Xaħam

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1017030

Fwied

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1017040

Kliewi

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1017990

Oħrajn (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1020000

Ħalib

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

 

(+)

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

 

(+)

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

 

(+)

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

 

 

 

 

1020990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Bajd tal-għasafar

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Tiġieġ

 

 

 

 

 

 

1030020

Papri

 

 

 

 

 

 

1030030

Wiżż

 

 

 

 

 

 

1030040

Summien

 

 

 

 

 

 

1030990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibji u Rettili

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Annimali terrestri vertebrati selvaġġi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ĦUT, PRODOTTI TAL-ĦUT U KULL PRODOTT TAL-IKEL TAL-BAĦAR JEW TAL-ILMA ĦELU IEĦOR (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI JEW PARTIJIET MILL-PRODOTTI UŻATI BISS GĦALL-PRODUZZJONI TAL-GĦALF (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI TAL-IKEL IPPROĊESSATI (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Solubbli fix-xaħam

Abamektina (is-somma ta' avermektina B1a, avermektina B1b u isomeru delta-8,9 ta' avermektina B1a, espressa bħala avermektina B1a) (F) (R)

(R)

=

Id-definizzjoni ta' residwu tvarja għall-kombinazzjonijiet li ġejjin tal-pestiċida u n-numru tal-kodiċi:

Abamektina — kodiċi 1000000 għajr għal 1040000 : avermektina B1a

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat nuqqas ta' disponibbiltà ta' xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi u l-provi tar-residwu. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk din tiġi sottomessa sad-19 ta' Novembru 2017, jew, fil-każ li dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tqis in-nuqqas tagħha.

0120010

Lewż

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

0120110

Ġewż

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat nuqqas ta' disponibbiltà ta' xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwu. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk din tiġi sottomessa sad-19 ta' Novembru 2017, jew, fil-każ li dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tqis in-nuqqas tagħha.

0130000

Pomu

0154030

Ribes (abjad, aħmar u iswed)

0154040

Ribes bix-xewk (aħdar, aħmar u isfar)

0163040

Papaja

0231010

Tadam

0251010

Ħass tal-ħaruf

0251020

Ħass

0251030

Escaroles/indivja tal-weraq wiesa'

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom l-ispeċijiet tal-brassica)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat nuqqas ta' disponibbiltà ta' xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwu. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk din tiġi sottomessa sad-19 ta' Novembru 2017, jew, fil-każ li dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tqis in-nuqqas tagħha.

0255000

(e)

witloof/ċikwejra

0256030

Weraq tal-karfus

Aċibenżolar-S-metil (is-somma ta' aċibenżolar-S-metil u aċidu aċibenżolariku (liberu u konjugat), espressa bħala aċibenżolar-S-metil)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat nuqqas ta' disponibbiltà ta' xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwu. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk din tiġi sottomessa sas-26 ta' Ġunju 2016, jew, fil-każ li dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tqis in-nuqqas tagħha.

0163030

Mango

Feneżammid (F)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat nuqqas ta' disponibbiltà ta' xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwu u dwar il-parametri GAP. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk din tiġi sottomessa sat-23 ta' Lulju 2017, jew, fil-każ li dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tqis in-nuqqas tagħha.

0162010

Frott tal-kiwi (aħdar, aħmar u isfar)

Fluważifop-P (is-somma tal-isomeri kostitwenti kollha tal-fluważifop, l-esteri tiegħu u l-konjugati tiegħu, espressa bħala fluważifop)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat nuqqas ta' disponibbiltà ta' xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk din tiġi sottomessa sad-29 ta' Ġunju 2018, jew, fil-każ li dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tqis in-nuqqas tagħha.

0631000

(a)

fjuri

0632000

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

0633000

(c)

għeruq

0700000

ĦOPS

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0820000

Ħwawar tal-frott

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

1011010

Muskoli

1011020

Xaħam

1011030

Fwied

1011040

Kliewi

1012010

Muskoli

1012020

Xaħam

1012030

Fwied

1012040

Kliewi

1013010

Muskoli

1013020

Xaħam

1013030

Fwied

1013040

Kliewi

1014010

Muskoli

1014020

Xaħam

1014030

Fwied

1014040

Kliewi

1016010

Muskoli

1016020

Xaħam

1016030

Fwied

1020010

Bhejjem tal-ifrat

1020020

Nagħaġ

1020030

Mogħoż

1030000

Bajd tal-għasafar

Tebukonażol (R)

(R)

=

Id-definizzjoni ta' residwu tvarja għall-kombinazzjonijiet li ġejjin tal-pestiċida u n-numru tal-kodiċi:

tebukonażol — kodiċi 1000000 għajr għal 1040000 : is-somma tat-tebukonażol, l-idrossi-tebukonażol, u l-konjugati tagħhom, espressa bħala tebukonażol

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat nuqqas ta' disponibbiltà ta' xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwu. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk din tiġi sottomessa sal-25 ta' Jannar 2016, jew, fil-każ li dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tqis in-nuqqas tagħha.

0140020

Ċiras (ħelu)

0151020

Għeneb għall-inbid

0153020

Tut salvaġġ

0153990

Oħrajn (2)

0213090

Leħjet il-bodbod

0231030

Brunġiel

0233010

Bettieħ

0260010

Fażola (bil-miżwed)

0260020

Fażola (bla miżwed)

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

0270030

Krafes

(2)

Fil-Parti A tal-Anness III, il-kolonni għall-klopiralid, għall-emamektina u għall-fenipirażamina huma sostitwiti kif ġej:

Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi ta' residwu (mg/kg)

Numru tal-Kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (2)

Klopiralid

Emamektina benżoat B1a, expressa bħala emamektina

Fenpirażamina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0110010

Grejpfrut

 

 

 

0110020

Larinġ

 

 

 

0110030

Lumi

 

 

 

0110040

Xkomp

 

 

 

0110050

Mandolin

 

 

 

0110990

Oħrajn (2)

 

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0120010

Lewż

 

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

 

0120060

Ġellewż

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

0120990

Oħrajn (2)

 

 

 

0130000

Pomu

0,5

0,02

0,01 (*2)

0130010

Tuffieħ

 

 

 

0130020

Lanġas

 

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

 

0130040

Naspli

 

 

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

 

 

0130990

Oħrajn (2)

 

 

 

0140000

Frott tal-għadma

0,5

 

 

0140010

Berquq

 

0,02

5

0140020

Ċiras (ħelu)

 

0,01 (*2)

4

0140030

Ħawħ

 

0,03

4

0140040

Għanbaqar

 

0,02

3

0140990

Oħrajn (2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0150000

Berries u frott żgħir

 

 

 

0151000

(a)

għeneb

0,5

0,05

3

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

0152000

(b)

frawli

0,5

0,05

3

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

0,5

0,01 (*2)

5

0153010

Tut

 

 

 

0153020

Tut salvaġġ

 

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

 

0153990

Oħrajn (2)

 

 

 

0154000

(d)

berries u frott żgħir ieħor

 

0,01 (*2)

 

0154010

Mirtill

0,5

 

4

0154020

Cranberries

4

 

0,01 (*2)

0154030

Ribes (abjad, aħmar u iswed)

0,5

 

0,01 (*2)

0154040

Ribes bix-xewk (aħdar, aħmar u isfar)

0,5

 

0,01 (*2)

0154050

Warda skoċċiża

0,5

 

0,01 (*2)

0154060

Ċawsli (abjad u iswed)

0,5

 

0,01 (*2)

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

0,5

 

0,01 (*2)

0154080

Frott tas-sebuqa

0,5

 

0,01 (*2)

0154990

Oħrajn (2)

0,5

 

0,01 (*2)

0160000

Frott mixxellanju b'dawn li ġejjin:

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

 

 

 

0161010

Tamal

 

 

 

0161020

Tin

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

0161070

Għanbaqar ta' Ġava

 

 

 

0161990

Oħrajn (2)

 

 

 

0162000

(b)

b'qoxra li ma tittikilx, żgħir

 

 

 

0162010

Frott tal-kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

 

0162020

Liċċi

 

 

 

0162030

Frott tal-passjoni

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

 

0162060

Frotta tal-kaki/Kaki tal-Virġinja

 

 

 

0162990

Oħrajn (2)

 

 

 

0163000

(c)

b'qoxra li ma tittikilx, kbir

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banana

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

0163050

Rummien

 

 

 

0163060

Ċerimoja

 

 

 

0163070

Gwava

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Frotta tal-annona

 

 

 

0163990

Oħrajn (2)

 

 

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

0210000

Ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0211000

(a)

patata

0,5

 

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali tal-għeruq u tat-tuberi

1

 

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

0212990

Oħrajn (2)

 

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħrajn tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi ħelwa

 

 

 

0213010

Pitravi

1

 

 

0213020

Zunnarija

0,5

 

 

0213030

Celeriac/krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

0,5

 

 

0213040

Għeruq tal-mustarda

0,5

 

 

0213050

Artiċokks

0,5

 

 

0213060

Zunnarija bajda

0,5

 

 

0213070

Għerq it-tursin/Tursin ta' Hamburg

0,5

 

 

0213080

Ravanell

0,5

 

 

0213090

Leħjet il-bodbod

0,5

 

 

0213100

Swedes

1,5

 

 

0213110

Lift

1,5

 

 

0213990

Oħrajn (2)

0,5

 

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

Tewm

0,5

 

 

0220020

Basal

0,5

 

 

0220030

Xalotti

0,5

 

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

0,7

 

 

0220990

Oħrajn (2)

0,5

 

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

0,5

 

 

0231000

(a)

Ħxejjex tal-frott tal-familja tas-Solanaceae u tal-familja tal-Malvaceae

 

0,02

 

0231010

Tadam

 

 

3

0231020

Bżar ħelu

 

 

3

0231030

Brunġiel

 

 

3

0231040

Bamja

 

 

0,01 (*2)

0231990

Oħrajn (2)

 

 

0,01 (*2)

0232000

(b)

kukurbiti b'qoxra li tittiekel

 

0,01 (*2)

0,7

0232010

Ħjar

 

 

 

0232020

Ħjar tal-pikles

 

 

 

0232030

Zukkini