ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 209

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
20 ta' Awwissu 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE, Euratom) 2018/1150 tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-25 ta' Lulju 2018 li taħtar Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja

1

 

 

LINJI GWIDA

 

*

Linja Gwida (UE) 2018/1151 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta' Awwissu 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/23 dwar ir-rekwiżiti ta' rapportaġġ statistiku tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-istatistika esterna (BĊE/2018/19)

2

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tal-Ftehim dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fiż-Żona Ekonomika Ewropea u tliet ftehimiet relatati ( ĠU L 170, 11.6.2014 )

29

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

DEĊIŻJONIJIET

20.8.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/1


DEĊIŻJONI (UE, Euratom) 2018/1150 TAR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TAL-ISTATI MEMBRI

tal-25 ta' Lulju 2018

li taħtar Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja

IR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TAL-ISTATI MEMBRI TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 19 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 253 u 255 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106(a)(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-mandati ta' erbatax-il Imħallef u ħames Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja jiskadu fis-6 ta' Ottubru 2018. Jenħtieġ li jsiru ħatriet biex jimtlew dawn il-karigi għall-perijodu li jibda fis-7 ta' Ottubru 2018.

(2)

Il-mandat tal-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali huwa għal perijodu ta' sitt snin.

(3)

Ġiet proposta l-kandidatura tas-Sur Nuno José Cardoso da Silva Piçarra għall-kariga ta' Mħallef tal-Qorti tal-Ġustizzja.

(4)

Il-kumitat stabbilit skont l-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ta opinjoni dwar l-adegwatezza tas-Sur Nuno José Cardoso da Silva Piçarra għall-qadi tad-dmirijiet ta' Mħallef tal-Qorti tal-Ġustizzja,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Sur Nuno José Cardoso da Silva Piçarra huwa b'dan maħtur Imħallef tal-Qorti tal-Ġustizzja għall-perijodu mis-7 ta' Ottubru 2018 sas-6 ta' Ottubru 2024.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta' Lulju 2018.

Il-President

N. MARSCHIK


LINJI GWIDA

20.8.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/2


LINJA GWIDA (UE) 2018/1151 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-2 ta' Awwissu 2018

li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/23 dwar ir-rekwiżiti ta' rapportaġġ statistiku tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-istatistika esterna (BĊE/2018/19)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b' mod partikolari l-Artikolu 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 u 16 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex iwieġeb għal ħtiġijiet analitiċi li dejjem qegħdin jiżdiedu għal finijiet ta' politika monetarja u stabbiltà finanzjarja li jirriżultaw mill-kriżijiet finanzjarji u ekonomiċi, il-konsegwenzi tal-globalizzazzjni (eż inġinerija finanzjarja u żieda fil-komplessità ta' ditti multinazzjonali), u l-istatistika dwar l-innovazzjoni finanzjarja, il-bilanċ tal-pagamenti trimestrali u l-pożizzjonijiet ta' investiment internazzjonali trid tissaħħaħ aktar. Barra minn dan. hija meħtieġa integrazzjoni ulterjuri bejn l-istatistika dwar il-bilanċ tal-pagamenti trimestrali u l-pożizzjonijiet ta' investiment internazzjonali u l-kontijiet nazzjoanli (inkluż settorjali).

(2)

Is-settur korporattiv mhux finanzjarju huwa importanti ħafna ekonomikament, iżda għadu mhuwiex kopert separatament fil-Linja Gwida BĊE/2011/23 (2). Barra minn dan, l-importanza tas-subsetturi individwali ta' istituzzjonijiet finanzjarji u mhux monetarji (non-MFIs) għall-finanzjament tal-ekonomija għadha qed tikber, u dan iżid l-importanza tal-ġbir ta' informazzjoni bħal din għall-finijiet tat-trasparenza u biex tissaġħaħ l-analiżi ekonomika u finanzjarja.

(3)

Ir-riskji tar-rata tal-kambju u l-iżbilanċi tal-munita huma dejjem aktar relevanti fil-kuntest tal-globalizazzjoni u l-integrazzjoni finanzjarja, kif identifikar mill-G20 fil-kuntest tal-inizjattiva tagħha għal-lakuni fid-dejta. Bħala l-ewwel pass lejn komprensjoni aħjar ta' dawn ir-riskji, u biex jintefa' aktar dawl fuq kif tiżviluppa l-importanza relattiva ta' muniti ewlenin, informazzjoni komprensiva dwar il-munita ta-denominazzjoni ta' pożizzjonijiet ta' investiment internazzjonali għandha tiġi rrapportata fuq bażi trimestrali.

(4)

Għal analiżi bilaterali bir-reqqa tat-tranżazzjonijiet u l-pożizzjonijiet ta' invetiment internazzjonali taż-żona tal-euro fil-konfront tas-sħab kummerċjali ewlenin, huwa meħtieġ titjib fid-dettal ġeografiku sabiex il-pajjiżi kollha tal-G-20 ikunu identifikati b'mod individwali. Barra minn dan, konsiderazzjonijiet dwar il-kwalità tad-dejta, jiġifieri analiżi tal-asimettriji bilaterali, jenħtieġu l-ġbir ta' dejta trimestrali fuq tranżazzjonijiet u pożizzjonijiet bilaterali bejn l-Istati Membri kollha.

(5)

Il-konsistenza bejn il-bilanċ tal-pagamenti u l-istatistika dwar il-pożizzjoni tal-investiment internazzjonali fuq naħa u l-istatistika dwar il-kontijiet nazzjonali (inkluż settorjali) fuq in-naħa l-oħra hija ta' importanza fundamantali fl-isforzi biex tittejjeb il-kwalità tad-dejta. Il-metodoloġiji sottostanti għall-kumpilazzjoni ta' dawn iż-żewġ settijiet ta' dejta huma identiċi; b'hekk id-dejta miż-żewġ setturi hija ta' spiss ikombinata għal finijiet analitiċi. Huwa għaldaqstant importanti illi jkun hemm biżżejjed dettal disponibbli skont it-tip tal-istrument, fil-bilanċ tal-pagamenti u l-istatistika dwar il-pożizzjonijiet ta' investiment internazzjonali sabiex tkun possibli kombinazzjoni preċiża taż-żewġ settijiet ta' dejta.

(6)

Il-kumpilazzjoni u r-rilaxx ta' aggregati taż-żona tal-euro għar-rekwiżiti tad-dejta ġodda kollha għandhom ikunu akkumpanjati minn rilaxx komprensiv tas-settijiet ta' dejta nazzjonali rispettivi sabiex tkun permessa analiżi sinifikanti bejn il-pajjżi ta' din l-informazzjoni. Settijiet ta' dejta nazzjonali li ser ikunu ppubblikati m'għandhomx ikun fihom tagħrif statistiku kunfidenzjali skont ir-Regolament (KE) Nru 2533/98.

(7)

Sabiex jitħalla biżżejjed żmien għat-tħejjija għat-tibdil neċessarju għall-metodi ta' kumpilazzjoni tal-istatistika nazzjonali, il-banek ċentrali nazzjonali li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom jikkonformaw ma' din il-Linja Gwida mill-1 ta' Marzu 2021.

(8)

Għalhekk, il-Linja Gwida BĊE/2011/23 għandha tiġi emendata f'dan is-sens,

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

Artikolu 1

Emendi

Il-Linja Gwida BĊE/2011/23 hija emendata kif ġej:

1.

fl-Artikolu 1, il-punt 17 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(17)

‘settijiet ta' dejta nazzjonali pubblikabbli’ tfisser is-serje nazzjonali identifikata fil-kolonni taħt il-kliem ‘subsett pubblikabbli’ fit-Tabelli 2 u 4 tal-Anness II, li huma subsettijiet tad-dejta ppreżentata fil-kolonni rimanenti tat-Tabelli rispettivi, u li mhumiex tagħrif statistiku kunfidenzjali skont ir-Regolament (KE) Nru 2533/98.”;

2.

Fl-Artikolu 2, jitħassar il-paragrafu 1a;

3.

fl-Artikolu 3a, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'li ġej:

“1.   Il-BĊE għandu jibgħat lill-BĊNi l-aggregati taż-żona tal-euro illi jippubblika, kif ukoll is-settijiet ta' dejta nazzjonali pubblikabbli.”;

4.

L-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Mingħajr preġudizzju għall-kompiti ta' monitoraġġ tal-BĊE kif stipulati fl-Anness V, il-BĊNi għandhom, b'kooperazzjoni ma' awtoritajiet kompetenti l-oħra kif imsemmi fl-Artikolu 4 meta xieraq, jiżguraw li ssir sorveljanza u evalwazzjoni tal-kwalità tal-informazzjoni statistika li titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-BĊE. Il-BĊE jevalwa din id-dejta b'mod simili u f'waqtu. Il-Bord Eżekuttiv għandu jirrapporta ta' kull sena lill-Kunsill Governattiv dwar il-kwalità tad-dejta u jagħmel dwn ir-rapporti disponibbli għall-pubbliku.”

(b)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.   Meta d-dejta għal partita fit-Tabelli 1 sa 5 tal-Anness II tkun ta' daqs negliġibbli jew insinifikanti għall-istatistika taż-żona tal-euro u dik nazzjonali, jew id-dejta għal dik il-partita ma tkunx tista' tinġabar bi spiża raġonevoli, għandhom jitħallew isiru l-aħjar estimi bbażati fuq metodoloġiji statistiċi sodi kemm-il darba ma jiġix kompromess il-valur analitiku tal-istatistika. Barra minn hekk, għandhom jitħallew isiru l-aħjar estimi għar-rendikonti li ġejjin fit-Tabelli 1, 2, 4 u 6 tal-Anness II:

(a)

subpartiti ta' dħul primarju fuq investiment dirett u investiment ieħor;

(b)

subpartiti ta' dħul primarju ieħor u ta' dħul sekondarju;

(c)

subpartiti ta' trasferimenti kapitali fil-kont kapitali;

(d)

rendikont ġeografiku ta' obbligazzjonijiet ta' derivattivi finanzjarji;

(e)

krediti fuq dħul investit mill-ġdid fuq ishma ta' fondi ta' investiment mingħajr kodiċi ISIN;

(f)

krediti ta' dħul ta' investiment fuq ishma ta' fondi ta' investiment b'kodiċi ISIN (sakemm is-CSDB jitqies xieraq għad-derivazzjoni xierqa ta' din il-partita);

(g)

rendikont ta' konsenji transkonfinali ta' karti tal-flus skont id-denominazzjoni;

(h)

rendikont tas-settur ta' tranżazzjonijiet u l-pożizzjonijiet fil-munita ud-depożiti (assi) ta' ‘setturi oħra’;

(i)

rendikont tal-pożizzjonijiet ta' investiment internazzjonali skont il-munita tad-denominazzjoni u l-maturità residwa.”.

5.

L-Annessi I u II huma emendati skont l-Anness ta' din il-Linja Gwida.

Artikolu 2

Effettività u implimentazzjoni

1.   Din il-Linja Gwida għandha ssir effettiva fil-jum tan-notifika tagħha lill-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

2.   Il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandhom jikkonformaw ma' din il-Linja Gwida mill-1 ta' Marzu 2021.

Artikolu 3

Destinatarji

Din il-Linja Gwida hija indirizzata lill-banek ċentrali kollha tal-Eurosistema.

Magħmula fi Frankfurt am Main, it-2 ta' Awwissu 2018.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  Linja Gwida 2012/120/UE tad-9 ta' Diċembru 2011 dwar ir-rekwiżiti ta' rapportar statistiku tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-istatistika esterna (BĊE/2011/23 ) (ĠU L 65, 3.3.2012, p. 1).


ANNESS

L-Annessi I u II tal-Linja ta' Gwida BĊE/2011/23 huma emendati kif gej:

1.

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

Sezzjoni 1 hija mibdula b'li ġej:

“1.   Statistika dwar il-bilanċ tal-pagamenti

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jeħtieġ statistika dwar il-bilanċ tal-pagamenti f' zewġ frekwenzi: ta' kull xahar u trimestrali fir-rigward tal-perijodi tal-kalendarju referenzjarji korrispondenti. Id-dejta annwali tiġi kkumpilata billi tiġi magħduda flimkien id-dejta trimestrali rapportata mill-Istati Membri għas-sena korrispondenti. Safejn huwa possibbli, l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti għandha tkun konsistenti ma' statistika oħra fornita għat-tmexxija tal-politika monetarja, b'mod partikolari kontijiet nazzjonali (inkluz settorjali) trimestrali u l-istatistika monetarja u bankarja ta' kull xahar.

1.1.   Statistika ta' kull xahar tal-bilanċ tal-pagamenti

Għan

L-għan tal-bilanċ tal-pagamenti ta' kull xahar taż-żona euro huwa sabiex jintwerew l-elementi ewlenin li jaffettwaw l-kondizzjonijiet monetarji u s-swieq tal-kambju (ara l-Anness II, Tabella 1).

Rekwiżiti

Huwa essenzjali li d-dejta tkun adattata sabiex tintuża fil-kalkolu tal-bilanċ tal-pagamenti taż-żona tal-euro.

Minħabba t-terminu ta' skadenza qasir għall-forniment tad-dejta ta' kull xahar dwar il-bilanċ tal-pagamenti, in-natura ferm aggregata tagħhom u l-użu tagħhom għal skopijiet tal-politika monetarja u operazzjonijiet tal-kambju barrani, il-BĊE jippermetti xi devjazzjoni mill-istandards internazzjonali (ara l-Artikolu 2(4)), fejn dan ma jistax jiġi evitat. M'huwiex meħtieġ li jsir rapportaġġ fuq il-bażi ta' dovuti jew transazzjonijiet sħaħ. Fejn huwa neċessarju li jiġi osservat terminu ta' skadenza, il-BĊE ser jaċċetta estimi jew dejta preliminari, sakemm dawn ma jiddevjawx b'mod sinifikanti minn standards internazzjonali u jizguraw kwalità ta' dejta suffiċjenti.

Dak li huwa meħtieġ għal kull kategorija wiesgħa ta' transazzjonijiet huwa l-assi u l-obbligazzjonijiet (jew krediti u debiti għal partiti ta' kont kurrenti). B'mod ġenerali dan jeħtieġ li l-BĊNi, f'dak li għandu x'jaqsam ma' transazzjonijiet internazzjonali, jiddistingwi bejn transazzjonijiet ta' Stati Membri oħra taż-żona tal-euro u transazzjonijiet barra ż-żona tal-euro. Il-BĊNi jagħmlu dan b'mod konsistenti.

Meta s-sħubija taż-żona tal-euro tinbidel, il-BĊNi jkunu meħtieġa li jimplimentaw il-bidla fid-definizzjoni talkompożizzjoni ta' pajjiżi taż-żona tal-euro mid-data meta tidħol fis-seħħ il-bidla fis-sħubija. L-aħjar estimi tad-dejta storika li tkopri ż-żona tal-euro mkabbra tintalab mingħand il-BĊNi taż-żona tal-euro kif kienet komposta qabel u mill-BĊNi tal-Istati Membri l-ġodda taż-żona tal-euro.

Sabiex tkun tista' ssir aggregazzjoni bis-sens tad-data li relatata maż-żona euro fuq bażi ta' kull xahar fil-qasam tal-investiment tal-portafol, hija meħtieġa distinzjoni bejn transazzjonijiet f'titoli maħruġa minn residenti taż-żona euro u transazzjonijiet f'titoli maħruġa minn non-residenti taz-żona euro. L-istatistika dwar tranżazzjonijiet netti f'assi ta' investiment ta' portafol taż-żona tal-euro jiġu kkumpilati permezz ta' aggregazzjoni tat-tranżazzjonijiet netti rapportati f'titoli maħruġa minn non-residenti taż-żona tal-euro. Statistiċi dwar tranżazzjonijiet netti f'obbligazzjonijiet ta' portafolji ta' investiment taż-żona tal-euro jiġu kkumpilati permezz ta' konsolidazzjoni ta' tranżazzjonijiet netti f'obbligazzjonijiet nazzjonali u tranżazzjonijiet netti totali f'titoli maħruġa u mixtrija minn residenti taż-żona tal-euro.

Għar-rigward tad-dħul minn portafolji ta' investiment, jintużaw rekwiżit ta' rapportar u metodu ta' kumpilazzjoni analogi għad-dejta aggregata.

Bil-għan li tiġi kkumpilata l-preżentazzjoni monetarja tal-bilanċ tal-pagamenti, il-BĊNi huma mitluba jippreżentaw id-dejta mqassma skont is-settur istituzzjonali. Għall-bilanċ tal-pagamenti ta' kull xahar ir-rendikont settorali huwa dak li ġej:

għall-investiment dirett: (a) korporazzjonijiet li jieħdu d-depożiti ħlief għall-bank ċentrali; (b) fondi tas-suq tal-flus; (c) gvern ġenerali; (d) setturi oħrajn,

għal assi ta' investiment ta' portafoll u investimenti oħrajn: (a) il-bank ċentrali; (b korporazzjonijiet li jieħdu d-depożiti ħlief għall-bank ċentrali; (c) fondi tas-suq tal-flus; (d) gvern ġenerali; (e) setturi oħrajn.

Bil-għan li jiġi kumpilat tqassim settorali tal-bilanċ tal-pagamenti, b'hekk li tkun tista' ssir kostruzzjoni ta' preżentazzjoni monetarja, il-BĊN huma meħtieġa jipprovdu dejta dwar tranzazzjonijiet netti f'titoli ta' investiment ta' portafoll maħruġa minn residenti taż-żona tal-euro mqassma skont is-settur istituzzjonali li għalih jappartjeni l-emittent. Barra minn hekk, l-obbligazzjonijiet tal-investiment ta' portafoll għandom jinkludu rendikont skont is-settur istituzzjonali tal-emittent domestiku.

L-istatistika dwar it-transazzjonijiet netti f'obbligazzjonijiet ta' investiment ta' portafoll fiż-żona tal-euro mqassma skont is-settur huma mbagħad ikkumpilati permezz ta' konsolidazzjoni tal-obbligazzjonijiet nazzjonali netti totali tas-setturi rispettivi u t-transazzjonijiet netti korrispondenti f'titoli maħruġa u mixtrija minn residenti taż-żona tal-euro.

Il-BĊNi (u awtoritajiet kompetenti oħrajn fejn xieraq) jiġbru dejta dwar investimenti f'portafolji skont wieħed mill-mudelli stabbiliti fit-tabella li tinsab fl-Anness VI.

1.2.   Statistika trimestrali tal-bilanċ tal-pagamenti

Għan

L-għan tal-bilanċ tal-pagamenti trimestrali taż-żona tal-euro huwa li jagħti informazzjoni aktar iddettaljata sabiex tkun tista' ssir analiżi ulterjuri ta' tranżazzjonijiet internazzjonali. Dejta tal-bilanċ tal-pagamenti trimestrali hija l-bażi wkoll għal monitoraġġ ekonomiku dettaljat tal-pajjiż.

Din l-istatistika tikkontribwixxi b'mod partikolari għall-kumpilazzjoni tal-kontijiet settorjali u finanzjarji taż-żona tal-euro u għall-pubblikazzjoni konġunta tal-bilanċ tal-pagamenti tal-UE/żona tal-euro b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea (Eurostat).

Rekwiżiti

L-istatistika trimestrali tal-bilanċ tal-pagamenti tikkonforma kemm jista' jkun mal-istandards internazzjonali (ara l-Artikolu 2(4)). Ir-rendikont meħtieġ tal-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti trimestrali huwa ppreżentat fl-Anness II, Tabella 2. Il-kunċetti u d-definizzjonijiet armonizzati użati fil-kontijiet tal-kapital u finanzjarji huma stabbiliti fl- Anness III

Ir-rendikont tal-kont kurrenti trimestrali huwa simili għal dak meħtieġ għaċ-ċifri ta' kull xahar. Madankollu, għas-servizzi u għad-dħul huwa meħtieġ rendikont aktar iddettaljat fuq bażi trimestrali.

Fil-kont finanzjarju, il-BĊE jsegwi r-rekwiżiti tas-sitt edizzjoni tal-Manwal tal-Bilanċ tal-Ħlasijiet u tal-Pożizzjoni tal-Investiment Internazzjonali tal-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) (iktar 'il quddiem imsejjaħ il-“BPM6”) għall-partita “investiment ieħor”. Hemm differenza fil-preżentazzjoni tar-rendikont (i.e. is-settur bħala l-ewwel prijorità). Dan ir-rendikont settorjali huwa aktar dettaljat izda jibqa' madankollu kumpatibbli mar-rendikont tal-BPM6 meta l-istrumenti jkollhom prijorità. Bħal fil-preżentazzjoni tal-BPM6, il-munita u d-depożiti huma distinti mis-self u investimenti oħrajn.

Il-BĊNi huma mitluba jiddistingwu bejn tranżazzjonijiet ma' Stati Membri taż-żona tal-euro u t-tranżazzjonijiet internazzjonali l-oħrajn kollha. L-istatistika dwar tranżazzjonijiet netti f'assi ta' investiment ta' portafol taż-żona tal-euro tiġi kkumpilata permezz ta' aggregazzjoni tat-tranżazzjonijiet netti rapportati f'titoli maħruġa minn non-residenti taż-żona tal-euro. Statistika dwar tranżazzjonijiet netti f'obbligazzjonijiet ta' investiment f'portafoll taż-żona tal-euro jiġu kkumpilati permezz ta' konsolidazzjoni tat-tranżazzjonijiet netti f'obbligazzjonijiet nazzjonali u tranżazzjonijiet netti totali f'titoli maħruġa u mixtrija minn residenti taż-żona tal-euro.

Jiġu applikati rekwiżit ta' rapportar u metodu ta' kumpilazzjoni td-dejta aggregata analogi fir-rigward tad-dħul minn investiment f'portafoll.

Il-BĊNi huma mitlubin ukoll jipprezentaw dejta trimestrali mqassma skont is-settur istituzzjonali. Dan ir-rekwizit tad-dejta jeċċedi l-komponenti standard tal-FMI. Ir-rekwiziti tas-settur illi għandhom jipprezentaw il-BĊNi huma kif ġej: (a) banek ċentrali; (b) korporazzjonijiet illi jieħdu d-depoziti, minbarra l-banek ċentrali; (c) fondi tas-suq tal-flus; (d) gvern ġenerali; (e) fondi ta' investiment li mhumiex tas-suq tal-flus; (f) korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni; (g) istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn; (h) korporazzjonijiet mhux finanzjarji; u (i) unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet li ma jagħmlux qliegħ li jservu l-unitajiet domestiċi.

Għall-kompilazzjoni tal-istatistika dwar tranżazzjonijiet netti fiż-żona tal-euro f'obbligazzjonijiet ta' investiment f'portafoll skont is-settur ta' emittenti li huma residenti fiż-żona tal-euro, ir-rekwiżiti għal dejta trimestrali huma simili għal dawk għall-bilanċ tal-pagamenti ta' kull xahar.

B'mod konformi mas-sistema ta' kontijiet nazzjonali, il-BPM6 jirrakkomanda li l-imgħax għandu jiġi rreġistrat fuq bażi ta' dovuti. Dan ir-rekwiżit jaffettwa l-kont kurrenti (dħul minn investiment) kif ukoll il-kont finanzjarju.”;

(b)

Sezzjoni 3 hija mibdula b'li ġej:

“3.   Statistika dwar il-pożizzjoni tal-investiment internazzjonali

L-għan

Il-pożizzjoni ta' investiment internazzjonali hija dikjarazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet esterni taż-żona tal-euro fit-totalità tagħha, għall-finijiet tal-analiżi tal-politika monetarja u tas-suq tal-kambju. B'mod partikolari, din tikkontribwixxi għall-evalwazzjoni tal-vulnerabbiltà esterna tal-Istati membri u sabiex jiġu ssorveljati l-iżviluppi tal-investimenti f'assi likwidi barra mill-pajjiż mis-settur li għandu investimenti fi flus. Dan it-tagħrif statistiku huwa fundamentali għall-kumpilazzjoni tal-kont tal-kumplament tad-dinja fil-kontijiet finanzjarji trimestrali taż-żona tal-euro. Statistika trimestrali dwar il-pozizzjoni tal-investiment internazzjonali hija wkoll il-bazi għal monitoraġġekonomiku dettaljat tal-pajjiz, inkluz fil-kuntest tal-proċedura tal-izbilanċi makroekonomiċi tal-Kummissjoni Ewropea (*1).

Rekwiżiti

Il-BĊNi għandhom jipprovdu statistika dwar il-pożizzjoni tal-investiment internazzjonali fuq bażi trimestrali fir-rigward tal-livelli tal-istokks fit-tmiem tal-perijodu u evalwazzjonijiet mill-ġdid dovuti għar-rata tal-kambju jew bidliet oħrajn fil-prezz.

Id-dejta dwar il-pożizzjoni tal-investiment internazzjonali għandha tikkonforma sfejn possibbli mal-istandards internazzjonali (ara l-Artikolu 2(4). Il-BĊE jiġbor il-pożizzjoni ta' investiment internazzjonali għaż-żona tal-euro kollha. Ir-rendikont tal-pozizzjoni tal-investiment internazzjonali għaż-żona tal-euro hija ppreżentata fl-Anness II, Tabella 4.

Il-pożizzjoni ta' investiment internazzjonali turi l-istokks finanzjarji fit-tmiem tal-perijodu ta' referenza, stmata bi prezzijiet tat-tmiem tal-perijodu. Il-bidliet fil-valur tal-istokks jistgħu jkunu dovuti għall-fatturi li ġejjin. Fl-ewwel lok, parti mill-bidla fil-valur matul il-perijodu ta' referenza tista' tkun dovuta għat-tranżazzjonijiet finanzjarji li jkunu seħħu u li jkunu ġew imniżżla fil-bilanċ tal-pagamenti. Fit-tieni lok, parti mill-bidliet fil-pożizzjonijiet fil-bidu u fit-tmiem ta' perijodu partikolari jkunu kkawżati minn bidliet fil-prezzijiet tal-assi u l-obbligazzjonijiet finanzjarji murija. Fit-tielet lok, f'każ li l-istokks ikunu denominati f'muniti differenti mill-unità tal-kont użata għall-pozizzjoni tal-investiment internazzjonali, bidliet fir-rati tal-kambju fil-konfront ta' muniti oħrajn ser jeffettwaw ukoll il-valuri. Fl-aħħar nett, kull bidla oħra li ma tkunx dovuta għall-fatturi hawn fuq imsemmija jitqiesu li huma dovuti għal bidliet fil-volum matul il-perijodu.

Rikonċiljazzjoni kif suppost bejn il-flussi u l-pożizzjonijiet finanzjarji taż-żona tal-euro teħtieġ li ssir distinzjoni bejn il-bidliet fil-valur dovuti minħabba l-prezz u bidliet oħra fir-rati tal-kambju u bidliet fil-volum oħrajn.

Il-kopertura tal-pożizzjoni ta' investiment internazzjonali għandha tkun kemm jista' jkun qrib dik għall-flussi tal-bilanċ tal-pagamenti trimestrali. Il-kunċetti, id-definizzjonijiet u r-rendikonti huma konformi ma' dawk użati għall-flussi tal-bilanċ tal-pagamenti trimestrali.

Safejn huwa possbbli, id-dejta dwar il-pożizzjoni ta' investiment internazzjonali għandha tkun konsistenti ma' statistika oħra, b'mod partikolari l-istatistika monetarja u bankarja u kontijiet finanzjarji

Fir-rigward tal-bilanċ ta' pagamenti ta' kull xahar u trimestrali, il-BĊNi huma meħtieġa li jagħmlu distinzjoni fl-istatistika tagħhom tal-pożizzjoni ta' investiment internazzjonali bejn investimenti fil-konfront ta' Stati Membri taż-żona tal-euro u l-pożizzjonijiet internazzjonali l-oħrajn kollha. Fil-kontijiet ta' investiment f'portafoll, għandha ssir distinzjoni bejn investimenti f'titoli maħruġa minn residenti taż-żona tal-euro u dawk f'titoli maħruġa minn persuni mhux residenti taż-żona tal-euro. L-istatistika dwar l-assi f'investiment f 'portafoll taż-żona tal-euro tiġi kkumpilata permezz ta' aggregazzjoni tal-assi f'titoli rrappurtati u maħruġa minn persuni mhux residenti fiż-żona tal-euro. L-istatistika dwar l-obbligazzjonijiet f'investiment f 'portafoll taż-żona tal-euro tiġi kkumpilata permezz ta' konsolidazzjoni tal-obbligazzjonijiet nazzjonali kollha u tal-investimenti f'titoli maħruġa u mixtrija minn residenti taż-żona tal-euro.

Assi u obbligazzjonijiet ta' investiment f'portafoll fi ħdan il-pożizzjoni tal-investiment internazzjonali huma kkumpilati għal kollox mid-dejta dwar l-istokk.

Il-BĊNi (u awtoritajiet kompetenti oħrajn tal-istatistika fejn xieraq) jiġbru, bħala minumu, stokks trimestrali ta' investiment f'portafoll ta' assi u obbligazzjonijiet fuq il-bażi ta' titolu b'titolu skont wieħed mill-mudelli stabbiliti fit-tabella li tinsab fl-Anness VI.

(*1)  Regolament (UE) Nru 1174/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro (ĠU L 306, 23.11.2011, p. 8) u r-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro (ĠU L 306, 23.11.2011, p. 25).”;"

2.

L-Anness II huwa emendat kif gej:

(a)

It-Tabella 2 hija ssostitwita b'dan li ġej:

Tabella 2

Bilanċ tal-pagamenti trimestrali

 

Kreditu

Debitu

Subsett pubblikabbli

Kreditu

Debitu

1.

Kont kurrenti (1)

Ġeo 4d (2)

Ġeo 1

Ġeo 4d

Ġeo 1

Oġġetti

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 4d

Ġeo 4d

Merkanzija ġenerali fuq bażi ta' bilanċ ta' pagamenti

Ġeo 3

Ġeo 3

Ġeo 1

Ġeo 1

Esportazzjonijiet netti ta' prodotti permezz ta' merchanting

Ġeo 3

 

Ġeo 1

 

Prodotti akkwistati permezz ta' merchanting (kreditu negattiv)

Ġeo 3

 

 

 

Prodotti mibjugħa permezz ta' merchanting

Ġeo 3

 

 

 

Deheb mhux monetarju

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Markar – aġġustament ta' kummerċ kważi-tranżitu

Ġeo 4

Ġeo 4

 

 

Servizzi

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 4d

Ġeo 4d

Servizzi ta' manifattura fuq inputs fiżiċi li huma proprjetà ta' ħaddieħor

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Servizzi ta' manutenzjoni u tiswija mhux inklużi band'oħra (n.i.e.)

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Trasport

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Vjaġġar

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Kostruzzjoni

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Servizzi ta' assigurazzjoni u pensjoni

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Servizzi finanzjarji

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Servizzi li għalihom jintalbu ħlasijiet espliċiti u servizzi finanzjarji oħrajn

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Servizzi finanzjarji intermedjarji mkejla b'mod indirett (FISIM)

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Ħlasijiet għall-użu ta' proprjetà intellettwali n.i.e.

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet, tal-kompjuter u tal-informazzjoni

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Servizzi oħra ta' negozju

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Servizzi ta' riċerka u żvilupp

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Servizzi ta' konsulenza professjonali u ta' ġestjoni

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Servizzi tekniċi, relatati mal-kummerċ, u servizzi ta' negozju oħrajn

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Servizzi personali, kulturali u rikreattivi

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Prodotti u servizzi tal-gvern n.i.e.

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Dħul primarju

Ġeo 4d

Ġeo 1

Ġeo 4d

Ġeo 1

Kumpens tal-impjegati

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Dħul mill-investiment

Ġeo 4d

Ġeo 1

Ġeo 4d

Ġeo 1

Skont is-settur tar-resident (Sec 2d) (3)

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

Investiment dirett

Ġeo 4d

Ġeo 4d

Ġeo 4d

Ġeo 4d

Ekwità (dividendi u qliegħ investit mill-ġdid)

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 2

Ġeo 2

F'impriżi ta' investiment dirett

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

F'investitur dirett (investiment bil-maqlub)

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Bejn impriżi sħab

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

Li minnhom: qliegħ investit mill-ġdid

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

Strumenti ta' dejn

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 2

Ġeo 2

F'impriżi ta' investiment dirett

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

F'investitur dirett (investiment bil-maqlub)

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Bejn impriżi sħab

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

li minnhom: imgħax qabel l-allokazzjoni FISIM

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

li minnhom: imgħax

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

Investiment tal-portafoll

Ġeo 4d

Ġeo 1

Ġeo 4d

Ġeo 1

Ekwità u ishma f'fond ta' investiment

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 2

Ġeo 1

Titoli ta' ekwità

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

Dividendi

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

Ġeo 1

 

 

Skont is-settur tal-emittent tal-kontroparti (Settur 2)

Ġeo 2

 

 

 

Ishma ta' fond ta' investiment

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

Dividendi

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

Ġeo 1

 

 

Skont is-settur tal-emittent tal-kontroparti (Settur 2)

Ġeo 2

 

 

 

Qligħ investit mill-ġdid

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

Ġeo 1

 

 

Skont is-settur tal-emittent tal-kontroparti (Settur 2)

Ġeo 2

 

 

 

Titoli ta' dejn

Ġeo 2

Ġeo 1

Ġeo 2

Ġeo 1

Żmien qasir

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 2

Ġeo 1

Imgħax

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

Ġeo 1

 

 

Skont is-settur tal-emittent tal-kontroparti (Settur 2)

Ġeo 2

 

 

 

Żmien twil

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 2

Ġeo 1

Imgħax

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

Ġeo 1

 

 

Skont is-settur tal-emittent tal-kontroparti (Sec2)

Ġeo 2

 

 

 

Investiment ieħor

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 4d

Ġeo 4d

Prelevamenti minn dħul ta' kważi korporazzjonijiet

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Imgħax

Ġeo 3

Ġeo 3

Ġeo 1

Ġeo 1

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

Li minnhom: imgħax fuq drittijiet speċjali ta' prelevament (SDRs)

 

Ġeo 1

 

 

li minnhom: imgħax qabel l-allokazzjoni FISIM

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

Dħul mill-investiment attribwibbli lil sidien ta' polza fl-assigurazzjoni, skemi ta' pensjoni u skemi ta' garanzija standardizzati

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

Assi ta' riżerva

Ġeo 3

 

Ġeo 1

 

li minnhom: imgħax

Ġeo 3

 

 

 

Dħul primarju ieħor

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 2

Ġeo 2

Gvern ġenerali

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Taxxi fuq il-produzzjoni u fuq l-importazzjonijiet

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Taxxi fuq prodotti

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Taxxi oħrajn fuq il-produzzjoni

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Sussidji

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Sussidji fuq il-prodotti

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Sussidji oħrajn fuq il-produzzjoni

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Kirjiet

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Setturi oħrajn

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Taxxi fuq il-produzzjoni u fuq l-importazzjonijiet

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Taxxi fuq prodotti

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Taxxi oħrajn fuq il-produzzjoni

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Sussidji

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Sussidji fuq il-prodotti

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Sussidji oħrajn fuq il-produzzjoni

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Kirjiet

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Dħul sekondarju

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 2

Ġeo 2

Gvern ġenerali

Ġeo 3

Ġeo 3

Ġeo 1

Ġeo 1

Taxxi kurrenti fuq id-dħul, il-ġid eċċ.

Ġeo 3

 

 

 

Kontribuzzjonijiet soċjali

Ġeo 3

 

 

 

Benefiċċji soċjali

 

Ġeo 3

 

 

Kooperazzjoni internazzjonali kurrenti

Ġeo 3, UIs

Ġeo 3, UIs

 

 

Trasferimenti kurrenti mixxellanji

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Taxxa fuq il-valur miżjud u riżorsi proprji tal-Unjoni bbazati fuq id-dħul gross nazzjonali

 

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

 

Setturi oħrajn

Ġeo 3

Ġeo 3

Ġeo 1

Ġeo 1

Taxxi kurrenti fuq id-dħul, il-ġid eċċ.

 

Ġeo 3

 

 

Kontribuzzjonijiet soċjali

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Benefiċċji soċjali

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Primjums tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja netti

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Trasferimenti kurrenti mixxellanji

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Li minnhom: trasferimenti personali (bejn unitajiet domestiċi residenti u mhux residenti)

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Li minnhom: ħlasijiet għall-ħaddiema

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 1

Ġeo 1

Aġġustament għal bidla fid-drittijiet tal-pensjoni

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

2.

Kont tal-kapital

Ġeo 4

Ġeo 4

Ġeo 4d

Ġeo 4d

Akkwisti/ċessjonijiet grossi ta' assi finanzjarji mhux prodotti

Ġeo 3

Ġeo 3

Ġeo 1

Ġeo 1

Trasferimenti ta' kapital

Ġeo 3

Ġeo 3

Ġeo 1

Ġeo 1

Gvern ġenerali

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Taxxi kapitali

Ġeo 3

 

 

 

Għotjiet ta' investiment

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Trasferimenti kapitali oħrajn

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Li minnhom: maħfra tad-dejn

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Setturi oħrajn

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Taxxi kapitali

 

Ġeo 3

 

 

Għotjiet ta' investiment

Ġeo 3

 

 

 

Trasferimenti kapitali oħrajn

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

Li minnhom: maħfra tad-dejn

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 


 

Akkwist nett ta' assi finanzjarji

Espożizzjoni netta għal obbligazzjonijiet

Nett

Subsett pubblikabbli

Akkwist nett ta' assi finanzjarji

Espożizzjoni netta għal obbligazzjonijiet

Nett

3.

Kont finanzjarju

Ġeo 2 (4)

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 2 (4)

Ġeo 1

Ġeo 1

Investiment dirett

Ġeo 4d

Ġeo 4d

 

Ġeo 4d

Ġeo 4d

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ekwità u ishma f'fond ta' investiment

Ġeo 4

Ġeo 4

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

F'impriżi ta' investiment dirett

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

F'investitur dirett (investiment bil-maqlub)

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

Bejn impriżi sħab

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

a.

Titoli ta' ekwità

 

 

 

 

 

 

Ishma kkwotati

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

Ishma mhux ikkwotati u ekwità oħra

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Ishma ta' fondi ta' investiment

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

li minnhom: investiment mill-ġdid ta' qligħ

Ġeo 1

Ġeo 1

 

 

 

 

Strumenti ta' dejn

Ġeo 4

Ġeo 4

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

F'impriżi ta' investiment dirett

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

F'investitur dirett (investiment bil-maqlub)

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

Bejn impriżi sħab

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

Titoli ta' dejn

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

Self

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

Krediti u avvanzi kummerċjali

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

Strumenti ta' dejn oħrajn

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

Investiment tal-portafoll

Ġeo 4d

Ġeo 1

 

Ġeo 4d

Ġeo 1

 

Ekwità u ishma f'fond ta' investiment

Ġeo 4

Ġeo 1

 

Ġeo 2

Ġeo 1

 

Titoli ta' ekwità

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 3

Ġeo 1

 

 

 

 

Ishma kkwotati

Ġeo 2

Ġeo 1

 

 

 

 

Ishma mhux ikkwotati

Ġeo 2

Ġeo 1

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ishma kkwotati

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ishma mhux ikkwotati

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur tal-emittent kontroparti (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Ishma kkwotati

Ġeo 2

 

 

 

 

 

Ishma mhux ikkwotati

Ġeo 2

 

 

 

 

 

Ishma ta' fond ta' investiment

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

Ġeo 1

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur tal-emittent tal-kontroparti (Settur 2)

Ġeo 2

 

 

 

 

 

Li minnhom: investiment mill-ġdid ta' qliegħ

Ġeo 1

Ġeo 1

 

 

 

 

Titoli ta' dejn

Ġeo 2

Ġeo 1

 

Ġeo 2

Ġeo 1

 

Żmien qasir

Ġeo 4

Ġeo 1

 

Ġeo 2

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

Ġeo 1

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur tal-emittent tal-kontroparti (Settur 2)

Ġeo 2

 

 

 

 

 

Żmien twil

Ġeo 4

Ġeo 1

 

Ġeo 2

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

Ġeo 1

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur tal-emittent kontroparti (Settur 2)

Ġeo 2

 

 

 

 

 

Derivattivi finanzjarji (għajr riżervi) u opzjonijiet fuq l-ishma għall-impjegati

 

 

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

Skont is-settur residenti (Settur 2)

 

 

Ġeo 3

 

 

 

Investiment ieħor

Ġeo 4

Ġeo 4

 

Ġeo 4d

Ġeo 4d

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ekwità oħra

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

Munita u depożiti

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Li minnhom: munita euro

Ġeo 1

Ġeo 1

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

 

 

 

 

 

 

Żmien qasir

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

Li minnhom: pretensjonijiet/obbligazzjonijiet tekniċi intra-Ewrosistema

Ġeo 1

Ġeo 1

 

 

 

 

Żmien twil

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Żmien qasir

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Żmien twil

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Self

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Żmien qasir

Ġeo 3, FMI

Ġeo 3, FMI

 

 

 

 

Żmien twil

Ġeo 3, FMI

Ġeo 3, FMI

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Żmien qasir

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Żmien twil

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Assigurazzjoni, skemi ta' pensjoni, u skemi ta' garanzija standardizzati

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

Krediti u avvanzi kummerċjali

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

 

 

 

 

 

 

Żmien qasir

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

Żmien twil

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

Li minnhom: Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Kontijiet oħra riċevibbli/pagabbli

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

 

 

 

 

 

 

Żmien qasir

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

Żmien twil

Ġeo 3

Ġeo 3

 

 

 

 

SDRs

 

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

Assi ta' riżerva

Ġeo 3

 

 

Ġeo 1

 

 

4.

Entrati saldatorji

 

 

 

 

 

 

Bilanċ fuq prodotti u servizzi

 

 

Ġeo 4

 

 

Ġeo 4d

Bilanċ tal-kont kurrenti

 

 

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

Għoti ta' self nett (+)/teħid ta' self nett (-) (bilanċ minn kont kurrenti u kapitali)

 

 

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

Self nett (+)/teħid ta' self nett (-) (minn kont finanzjarju)

 

 

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

Żbalji u omissjonijiet netti

 

 

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

5.

Partiti tal-memo

 

 

 

 

 

 

Investiment dirett (prinċipju direzzjonali estiz)

'Il Barra

'Il Ġewwa

 

'Il Barra

'Il Ġewwa

 

Dħul mill-investiment

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Tranżazzjonijiet finanzjarji

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

(1)

Kunċetti u definizzjonijiet ta' partiti magħżula huma speċifikati fl-Anness III.

(2)

Id-dettalji tar-rendikonti ġeografiċi meħtieġa huma speċifikati fit-Tabella 7.

(3)

Id-dettalji tar-rendikonti istituzzjonali meħtieġa huma speċifikati fit-Tabella 8.

(4)

Inkluzi tranzazzjonijiet netti (akkwisti netti ta' assi finanzjarji bit-tnaqqis taat-tiġrib ta' obbligazzjonijiet nett) f'derivattivi finanzjarji”.

(b)

It-Tabella 2 A hija mħassra;

(c)

It-Tabella 4 hija ssostitwita b'dan li ġej:

Tabella 4

Pożizzjoni ta' investiment internazzjonali trimestrali

 

Assi (/'il barra)

Obbligazzjonijiet ('il ġewwa)

Nett

“Subsett pubblikabbli”

Pożizzjonijiet

Pożizzjonijiet

Rivalutazzjonijiet dovuti għal tibdilfir-rata tal-kambju

Rivalutazzjonijiet mill-ġdid dovuti għal bidliet oħrajn fil-prezzijiet

Pożizzjonijiet

Rivalutazzjonijiet dovuti għal tibdilfir-rata tal-kambju

Rivalutazzjonijiet mill-ġdid dovuti għal bidliet oħrajn fil-prezzijiet

Rivalutazzjonijiet mill-ġdid dovuti għal bidliet oħrajn fil-prezzijiet

Assi

Obbligazzjonijiet

Nett

1.

Kont finanzjarju  (1)

Ġeo 2 (2)

 

 

Ġeo 1

 

 

 

Ġeo 2

Ġeo 1

Geo1 (5)

Investiment dirett

Ġeo 4d

 

 

Ġeo 4d

 

 

 

Ġeo 4d

Ġeo 4d

 

Skont is-settur residenti (Sec 2) (3)

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Ekwità u ishma f'fond ta' investiment

Ġeo 4

 

 

Ġeo 4

 

 

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

F'impriżi ta' investiment dirett

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

F'investitur dirett (investiment bil-maqlub)

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

Bejn impriżi sħab

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

a.

Titoli ta' ekwità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ishma kkwotati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

Ishma mhux ikkwotati u ekwità oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

b.

Ishma ta' fondi ta' investiment

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

Strumenti ta' dejn

Ġeo 4

 

 

Ġeo 4

 

 

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

F'impriżi ta' investiment dirett

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

F'investitur dirett (investiment bil-maqlub)

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

Bejn impriżi sħab

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

Titoli ta' dejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

Self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

 

Krediti tal-kummerċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

 

Strumenti ta' dejn oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

Investiment tal-portafoll

Ġeo 4d

 

 

Ġeo 1

 

 

 

Ġeo 4d

Ġeo 1

 

Ekwità u ishma f'fond ta' investiment

Ġeo 4

 

 

Ġeo 1

 

 

 

Ġeo 2

Ġeo 1

 

Skont il-munita tad-denominazzjoni (Cur 1) (4)

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Titoli ta' ekwità

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Ishma kkwotati

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

 

 

 

 

Ishma mhux ikkwotati

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur tal-emittent tal-kontroparti (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ishma kkwotati

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

 

Ishma mhux ikkwotati

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

 

Ishma ta' fond ta' investiment

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur tal-emittent tal-kontroparti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

 

Titoli ta' dejn

Ġeo 2

 

 

Ġeo 1

 

 

 

Ġeo 2

Ġeo 1

 

Żmien qasir

Ġeo 4

 

 

Ġeo 1

 

 

 

Ġeo 2

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 3

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur tal-emittent kontroparti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

 

Skont il-munita tad-denominazzjoni (Cur 1)

Ġeo 2

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Żmien twil

Ġeo 4

 

 

Ġeo 1

 

 

 

Ġeo 2

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

Ġeo 3

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

 

 

 

 

B'fidi dovut fi żmien sena jew inqas

 

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

B'fidi dovut fi żmien aktar minn sena

 

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur tal-emittent kontroparti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

 

Skont il-munita tad-denominazzjoni (Cur 1)

Ġeo 2

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Derivattivi finanzjarji (għajr riżervi) u opzjonijiet fuq l-ishma għall-impjegati

Ġeo 4

 

 

Ġeo 4

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

Ġeo 1

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Investiment ieħor

Ġeo 4

 

 

Ġeo 4

 

 

 

Ġeo 4d

Ġeo 4d

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 2

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont il-munita tad-denominazzjoni (Cur 1)

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Ekwità oħra

Ġeo 1

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 1

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

 

 

 

 

 

 

Munita u depożiti

Ġeo 4

Ġeo 2

 

Ġeo 4

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Li minnho munita euro

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żmien qasir

Ġeo 3

 

 

Ġeo 3

 

 

 

 

 

 

Li minnhom: pretensjonijiet/obbligazzjonijiet tekniċi intra-Ewrosistema

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Żmien twil

Ġeo 3

 

 

Ġeo 3

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Żmien qasir

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Żmien twil

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont il-munita tad-denominazzjoni (Cur 1)

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Self

Ġeo 4

Ġeo 2

 

Ġeo 4

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żmien qasir

Ġeo 3, FMI

 

 

Ġeo 3, FMI

 

 

 

 

 

 

Żmien twil

Ġeo 3, FMI

 

 

Ġeo 3, FMI

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Żmien qasir

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Żmien twil

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont il-munita tad-denominazzjoni (Cur 1)

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Assigurazzjoni, skemi ta' pensjoni, u skemi ta' garanzija standardizzati

Ġeo 1

Ġeo 2

Ġeo 2

Ġeo 1

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

Ġeo 3

 

 

Ġeo 3

 

 

 

 

 

 

Krediti u avvanzi kummerċjali

Ġeo 4

Ġeo 2

 

Ġeo 4

Ġeo 2

 

 

Ġeo 2

Ġeo 2

 

Skont is-settur residenti (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żmien qasir

Ġeo 3

 

 

Ġeo 3

 

 

 

 

 

 

Żmien twil

Ġeo 3

 

 

Ġeo 3

 

 

 

 

 

 

Li minnhom: korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont il-munita tad-denominazzjoni (Cur 1)

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Kontijiet oħra riċevibbli/pagabbli

Ġeo 1

Ġeo 2

 

Ġeo 1

Ġeo 2

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

Skont is-settur residenti (Settur 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żmien qasir

Ġeo 3

 

 

Ġeo 3

 

 

 

 

 

 

Żmien twil

Ġeo 3

 

 

Ġeo 3

 

 

 

 

 

 

SDRs

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

 

 

Ġeo 1

 

2.

Partiti tal-memo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kont finanzjarju totali (għajr għal assi ta' rizerva u derivattivi finanzjarji u opzjonijiet fuq l-ishma għall-impjegati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skont il-munita tad-denominazzjoni (Cur 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (IFMi)

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Gvern ġenerali

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Setturi oħrajn

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Fondi ta' investimenti li mhumiex fondi tas-swieq tal-flus (MMF)

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Istituzzjonijiet finanzjarji oħra

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet li ma għandhomx skop ta' profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (NPISHs)

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

 

 

Dejn estern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejn estern gross

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2d)

 

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

Ġeo 1

 

Dejn estern nett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skont is-settur residenti (Sec 2d)

 

 

 

Ġeo 1

 

 

 

 

Ġeo 1

 

Investiment dirett (prinċipju direzzjonali estiz)

Ġeo 1

 

 

Ġeo 1

 

 

 

Ġeo 1

Ġeo 1

 

(d)

It-Tabella 4 A hija mħassra;

(e)

It-Tabella 7 hija ssostitwita b'dan li ġej:

Tabella 7

Tqassim ġeografiku

Ġeo 0

Ġeo 1

Ġeo 2

Ġeo 3

Ġeo 4

Ġeo 4d

Domestiċi + il-bqija tad-dinja

Il-kumplament tad-dinja

Il-kumplament tad-dinja

Il-kumplament tad-dinja

Il-kumplament tad-dinja

Il-kumplament tad-dinja

Fiż-żona tal-euro

Fiż-żona tal-euro

Fiż-żona tal-euro

Fiż-żona tal-euro

Barra miż-żona tal-euro

Barra miż-żona tal-euro

Barra miż-żona tal-euro

Barra miż-żona tal-euro

 

Fl-Unjoni

Fl-Unjoni

Fl-Unjoni

 

Barra mill-Unjoni

Barra mill-Unjoni

Barra mill-Unjoni

 

 

Stati Membri individwali, il-BĊE u l-Mekkanzmu Ewropew għall-Istabbilità (MES)

Pajjizi tal-G-20 (barra miz-zona tal-euro)

 

 

Ċentri finanzjarji offshore

Li minnhom: Ir-Renju Unit

 

 

Li minnhom: Ħong Kong

Li minnhom: L-Istati Uniti”

 

 

Istituzzjonijiet tal-Unjoni (ħlief għall-BĊE u l-MES)

 

 

 

Li minnhom: Il-Bank Ewropew tal-Investiment

 

 

 

Organizzazzjonijiet internazzjonali (ħlief għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni)

 

 

 

Li minnhom: FMI

 

 

 

Pajjizi tal-G-20 (barra miz-zona tal-euro)

 

 

 

L-Arġentina

 

 

 

L-Awstralja

 

 

 

Il-Brażil

 

 

 

Il-Kanada

 

 

 

Iċ-Ċina

 

 

 

L-Indja

 

 

 

L-Indonezja

 

 

 

Il-Ġappun

 

 

 

Il-Messiku

 

 

 

Il-Federazzjoni Russa

 

 

 

L-Arabja Sawdita

 

 

 

L-Afrika ta' Isfel

 

 

 

Il-Korea ta' Isfel

 

 

 

It-Turkija

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

L-Istati Uniti

 

 

 

In-Norveġja

 

 

 

L-Isvizzera

 

(f)

It-Tabella 8 hija ssostitwita b'dan li ġej:

Tabella 8

Rendikonti skont is-settur

Sec 1

Sec 2

Sec 2d

Sec 2r

Ekonomija totali

 

Bank ċentrali

 

IFMi oħrajn

 

Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għall-bank ċentrali

 

MMFs

 

Gvern ġenerali

 

Setturi oħrajn

Ekonomija totali

 

Bank ċentrali

 

IFMi oħrajn

 

Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għall-bank ċentrali

 

MMFs

 

Gvern ġenerali

 

Setturi oħrajn

 

Fondi ta' investiment li mhumiex MMF

 

Kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

Istituzzjonijiet finanzjarji oħra

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

 

Unitajiet domestiċi u NPISHs

Ekonomija totali

 

Bank ċentrali

 

IFMi oħrajn

 

Gvern ġenerali

 

Setturi oħrajn

Li minnhom:

 

Fondi ta' investiment li mhumiex MMF

 

Kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

Istituzzjonijiet finanzjarji oħra

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Ekonomija totali

 

Bank ċentrali

 

IFMi oħrajn

 

Gvern ġenerali

 

Setturi oħrajn”

(g)

Tiżdied it-Tabella 9 li ġejja:

Tabella 9

Rendikont tal-munita ta' denominazzjoni

Cur 1

Euro

Dollaru Amerikan

Yen Ġappuniż

Muniti oħrajn”


(1)  Kunċetti u definizzjonijiet ta' partiti magħżula huma speċifikati fl-Anness III.

(2)  Id-dettalji tar-rendikonti ġeografiċi meħtieġa huma speċifikati fit-Tabella 7.

(3)  Id-dettalji tar-rendikonti tas-settur istituzzjonali meħtieġa huma speċifikati fit-Tabella 8.

(4)  Id-dettalji tar-rendikonti tal-munita tad-denominazzjoni meħtieġa huma speċifikati fit-Tabella 9.

(5)  Id-dettal huwa wkoll parti mir-rekwizit sħiħ.”.


Rettifika

20.8.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/29


Rettifika tal-Ftehim dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fiż-Żona Ekonomika Ewropea u tliet ftehimiet relatati

iffirmat fi Brussell, fil-11 ta' April 2014

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 170 tal-11 ta' Ġunju 2014 )

Fil-paġna 20, l-Artikolu 2, paragrafu 2, subparagrafu (a), punt (ii), punt (aa),

minflok:

“‘Verżjoni bil-Kroat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

akkumulazzjoni applikata ma' …… (isem tal-pajjiż/pajjiżi)

ebda akkumulazzjoni applikata (3)’.”,

aqra:

“‘Verżjoni bil-Kroat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

cumulation applied with …… (isem tal-pajjiż/pajjiżi),

no cumulation applied (3)’.”.