ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 192

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
30 ta' Lulju 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/1063 tas-16 ta' Mejju 2018 li jemenda u li jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1064 tal-25 ta' Lulju 2018 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd

29

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1065 tas-27 ta' Lulju 2018 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 f'dak li għandu x'jaqsam mal-validazzjoni awtomatika tal-liċenzji tal-ekwipaġġ tat-titjira tal-Unjoni u mat-taħriġ dwar it-tlugħ u l-inżul

31

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1066 tas-27 ta' Lulju 2018 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq

34

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1067 tas-26 ta' Lulju 2018 li temenda d-Deċiżjoni 2011/163/UE dwar l-approvazzjoni tal-pjanijiet sottomessi mill-pajjiżi terzi skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE (notifikata bid-dokument C(2018) 4804)  ( 1 )

36

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1068 tas-27 ta' Lulju 2018 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2018) 5121)  ( 1 )

43

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

30.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1063

tas-16 ta' Mejju 2018

li jemenda u li jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 u 253 tiegħu,

Billi:

(1)

L-implimentazzjoni prattika tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 (il-Kodiċi) flimkien mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 (2) uriet li jeħtieġ li jsiru xi emendi għal dak ir-Regolament Delegat sabiex jiġi aġġustat aħjar għall-ħtiġijiet tal-operaturi ekonomiċi u tal-amministrazzjonijiet doganali.

(2)

Fl-Artikolu 1(19) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, jenħtieġ li d-definizzjoni ta' “esportatur” tiġi mmodifikata b'rabta mal-esportazzjoni ta' merkanzija li ma tinġarrx minn individwu privat fil-bagalji personali tiegħu, sabiex tingħata iktar flessibilità lis-sħab tan-negozju fl-għażla tal-persuna li tista' taġixxi bħala esportatur. Id-definizzjoni attwali hija problematika peress li tiddetermina bħala “esportatur” lil persuna waħda biss, li jkollha tissodisfa tliet rekwiżiti kumulattivi: tkun stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni, tkun detentur ta' kuntratt ma' destinatarju f'pajjiż terz, u jkollha s-setgħa li tiddetermina li l-merkanzija trid tiġi ttrasportata 'l barra mit-territorju doganali tal-Unjoni. Għalhekk, jenħtieġ li d-definizzjoni l-ġdida ta' “esportatur” tkun inqas restrittiva u tkun tillimita l-kundizzjonijiet biex wieħed ikun esportatur għar-rekwiżiti essenzjali għall-funzjonament tal-proċedura tal-esportazzjoni: l-esportatur irid ikollu s-setgħa li jiddetermina li l-merkanzija tkun trid tinħareġ 'il barra mit-territorju doganali tal-Unjoni u, b'konformità mal-Artikolu 170(2) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013, l-esportatur irid ikun stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni. Huwa biss f'każijiet meta s-sħab tan-negozju ma jaqblux fuq il-persuna li tista' taġixxi bħala esportatur jew il-persuna ma tkunx stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni, li l-esportatur jiġi ddeterminat mil-leġiżlazzjoni doganali.

(3)

Fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, il-persuni li jitolbu prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni, irrispettivament jekk ikunux stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni jew le, jenħtieġ li jintalbu jirreġistraw għal numru EORI sabiex ikunu jistgħu jaċċessaw is-sistema tal-Prova tal-Istatus tal-Unjoni tal-KDU msemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/578 (3).

(4)

L-awtoritajiet doganali jeħtieġu deroga permanenti mill-obbligu li jużaw tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta b'rabta mal-applikazzjonijiet u mad-deċiżjonijiet li qajla jseħħu u li għalihom l-obbligu li jużaw tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta jkun jeħtieġ sforz ekonomiku sproporzjonat. Minħabba li l-firxa ta' tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta tvarja minn Stat Membru għal ieħor, l-applikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet li fir-rigward tagħhom jenħtieġ li din id-deroga tingħata, ivarjaw ukoll minn Stat Membru għal ieħor. L-Istati Membri kollha jridu jużaw tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta fir-rigward tal-applikazzjonijiet u tad-deċiżjonijiet li għalihom jeżistu rekwiżiti komuni tad-dejta u li għalihom tħejjew sistemi elettroniċi komuni. B'hekk, jenħtieġ li jiġi stipulat Artikolu 7a ġdid tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 li jippermetti l-użu ta' mezzi oħra għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta esklużivament għall-applikazzjonijiet u għad-deċiżjonijiet li għalihom ir-rekwiżiti tad-dejta rilevanti mhumiex stabbiliti fl-Anness A tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

(5)

Sabiex jiġi evitat li l-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet tiddewwem bla bżonn minn applikant li ma jipprovdix l-informazzjoni t-tajba lill-awtoritajiet doganali, minkejja li jkun ingħata l-opportunità li jagħmel dan, jenħtieġ li l-Artikolu 10(a) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 ma jestendix id-dritt li jinstemgħu għal applikanti li jkunu ntalbu jipprovdu informazzjoni rilevanti u ma jkunux għamlu dan, bir-riżultat li l-awtoritajiet doganali ma jkunux jistgħu jaċċettaw l-applikazzjoni tagħhom.

(6)

Jenħtieġ li d-definizzjoni ta' esportatur reġistrat fl-Artikolu 37(21) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 tiġi ċċarata biex tkopri wkoll lill-esportaturi stabbiliti fi Stat Membru u reġistrati mal-awtoritajiet doganali ta' dak l-Istat Membru, għall-fini tal-esportazzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-Unjoni lejn pajjiż jew territorju li miegħu l-Unjoni jkollha arranġament kummerċjali preferenzjali, sabiex dawk l-esportaturi jkunu jistgħu jagħmlu dikjarazzjonijiet tal-oriġini biex jibbenefikaw mill-arranġament kummerċjali preferenzjali kkonċernat. Min-naħa l-oħra, jenħtieġ li d-definizzjoni ma tinkludix ir-reġistrazzjoni ta' esportaturi tal-Unjoni għall-fini ta' sostituzzjoni ta' dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini meta l-merkanzija tiġi rikunsinnata lejn it-Turkija, għaliex is-sostituzzjoni ta' prova tal-oriġini fl-UE meta l-merkanzija tiġi rikunsinnata lejn it-Turkija mhijiex applikabbli.

(7)

L-Artikolu 40 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 jipprevedi l-possibbiltà li jintużaw mezzi oħra għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta meta jiġu ppreżentati applikazzjonijiet biex wieħed isir esportatur reġistrat. Jenħtieġ li din id-deroga permanenti tiġi estiża għal kull komunikazzjoni u għal kull skambju ta' informazzjoni b'rabta mal-applikazzjonijiet u mad-deċiżjonijiet li jikkonċernaw l-istatus ta' esportatur reġistrat u b'rabta ma' kwalunkwe applikazzjoni u att sussegwenti marbuta mal-ġestjoni ta' dawk id-deċiżjonijiet, peress li s-sistema elettronika eżistenti għall-ipproċessar tad-dejta għall-esportaturi reġistrati, is-Sistema tal-Esportaturi Reġistrati (REX) imsemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578, attwalment ma tinkludix interfaċċa armonizzata għall-komunikazzjonijiet mal-operaturi ekonomiċi. Id-deroga hija temporanja u ma tkunx meħtieġa ladarba s-sistema REX tipprovdi dik l-interfaċċa armonizzata.

(8)

Sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli dwar l-oriġini tal-merkanzija, jenħtieġ li l-awtoritajiet doganali fl-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiżi benefiċjarji li japplikaw l-akkumulazzjoni bilaterali jew reġjonali, kif stabbilit fl-Artikolu 53 u fl-Artikolu 55(8) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, iwettqu l-verifiki u l-kontrolli kollha meħtieġa tal-oriġini u mhux biss jikkontrollaw il-ħruġ jew it-tfassil tal-provi tal-oriġini.

(9)

Sabiex tiġi ċċarata iktar ir-regola għad-determinazzjoni tal-oriġini fil-każ ta' akkumulazzjoni reġjonali, jenħtieġ li t-tieni u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 55(4) u tal-Artikolu 55(6) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 jingħaqdu.

(10)

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mat-termini użati fl-Artikolu 166(1)(b) u (c), fl-Artikolu 167(1)(s), fl-Artikolu 168 u fl-Artikolu 169 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, jenħtieġ li l-kliem li ntuża fl-Artikolu 76 ta' dak ir-Regolament Delegat fir-rigward tad-deroga għall-kalkolu tal-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni fuq il-prodotti proċessati li jirriżultaw mill-ipproċessar attiv, jiġi emendat.

(11)

Għal raġunijiet ta' ċarezza, jenħtieġ li l-Artikolu 82 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 jirreferi għall-Anness li fih jiġu stabbiliti r-rekwiżiti komuni rilevanti tad-dejta għall-impenn tal-garanti.

(12)

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-garanziji, jenħtieġ li r-referenza fl-Artikolu 83 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 għall-Istati Membri tiġi sostitwita b'referenza għall-awtoritajiet doganali.

(13)

Jenħtieġ li l-limitu ta' żmien għat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar ħlas lura jew remissjoni previst fl-Artikolu 97 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 jiġi estiż meta ma jkunx possibbli għall-awtorità doganali kompetenti li twettaq valutazzjoni u tieħu deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni f'perjodu ta' żmien xieraq minħabba li d-deċiżjoni li trid tittieħed tkun tiddependi fuq l-eżitu ta' każ li jinvolvi kwistjonijiet pendenti identiċi jew komparabbli ta' fatti u ta' liġi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jew ta' proċeduri amministrattivi pendenti li jistgħu jaffettwaw dik id-deċiżjoni. Sabiex jiġi żgurat li l-estensjoni tal-perjodu għat-teħid ta' deċiżjoni ma taffettwax b'mod avvers lill-applikant, jenħtieġ li dik l-estensjoni tkun possibbli biss jekk l-applikant ma jopponihiex u jenħtieġ li tkun limitata b'mod ċar għal dawk is-sitwazzjonijiet speċifiċi.

(14)

Sabiex jiġi żgurat il-fluss bla xkiel fil-kummerċ ta' merkanzija tal-Unjoni bejn partijiet mit-territorju doganali tal-Unjoni li għalihom tapplika d-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (4) jew id-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE (5) u partijiet minn dak it-territorju li fihom dawk id-dispożizzjonijiet ma japplikawx (territorji fiskali speċjali), jenħtieġ li l-Artikoli 114 u 134 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 jistabbilixxu ċerti simplifikazzjonijiet li jikkonċernaw il-formalitajiet u l-kontrolli doganali li huma applikabbli għal dak il-kummerċ meta jseħħ fl-istess Stat Membru.

(15)

Skont l-Artikolu 115 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, post għajr l-uffiċċju doganali kompetenti jista' jiġi approvat għall-finijiet tal-preżentazzjoni ta' merkanzija bil-kundizzjoni li l-merkanzija tiġi ddikjarata għal proċedura doganali jew tiġi riesportata f'perjodu ta' żmien qasir ħafna. Jenħtieġ li dak il-perjodu jiġi estiż kemxejn sabiex iktar operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jikkonformaw ma' dik il-kundizzjoni. Jenħtieġ li l-istess estensjoni tapplika għall-kundizzjoni rigward l-approvazzjoni ta' post għajr faċilità ta' ħażna temporanja għall-ħażna temporanja tal-merkanzija.

(16)

Sabiex tiġi protetta l-informazzjoni dwar il-post tal-qabda tal-prodotti tas-sajd meta l-verżjoni stampata tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd tiġi pprovduta lill-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi sabiex dawk l-awtoritajiet ikunu jistgħu jiċċertifikaw li l-prodotti u l-merkanzija tas-sajd marittimu trażbordati u trasportati mill-pajjiż jew mit-territorju tagħhom ma jkunux ġew immanipulati, jenħtieġ li l-operaturi ekonomiċi jitħallew ineħħu dik l-informazzjoni mill-verżjoni stampata tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd għall-finijiet ta' dik iċ-ċertifikazzjoni. Sabiex tkun tista' ssir l-allokazzjoni tal-prodotti u tal-merkanzija tas-sajd marittimu fil-ġurnal ta' abbord tas-sajd rispettiv fil-każijiet fejn iċ-ċertifikazzjoni ta' nuqqas ta' manipulazzjoni tiġi pprovduta fuq formola jew fuq dokument għajr il-verżjoni stampata tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd, jenħtieġ li l-operatur ekonomiku jinkludi f'dik il-formola jew f'dak id-dokument, referenza għall-ġurnal ta' abbord tas-sajd rispettiv.

(17)

Jenħtieġ li l-possibbiltà fl-Artikolu 136 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 li jiġi ddikjarat verbalment mezz tat-trasport għal dħul temporanju tiġi estiża biex tkopri s-sitwazzjonijiet speċifiċi msemmija fl-Artikoli 214, 215 u 216 ta' dak ir-Regolament Delegat minħabba li normalment il-formalitajiet doganali standard ma jkunux meħtieġa għal merkanzija ta' dik ix-xorta.

(18)

Il-kalkolu tal-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni f'ċerti każijiet ta' pproċessar attiv ġie previst darbtejn bl-istess mod fl-Artikoli 76(b) u 168(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446. Jenħtieġ li din id-duplikazzjoni titneħħa billi jitħassar l-Artikolu 168(2).

(19)

Jenħtieġ li l-awtorizzazzjonijiet ta' użu finali li jippermettu l-ħażna f'daqqa ta' prodotti differenti li jaqgħu taħt il-Kapitoli 27 u 29 tan-Nomenklatura Magħquda (“ħażna mħallta”) jistabbilixxu garanziji suffiċjenti għall-identifikazzjoni sussegwenti tal-merkanzija differenti li tkun ġiet imħallta u li jippermettu s-superviżjoni tagħha mid-dwana. Jenħtieġ li dispożizzjoni simili għal dik li teżisti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (6) li tħassar, tiddaħħal fir-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

(20)

Sabiex tiġi żgurata konsistenza mal-Artikolu 118(4) tal-Kodiċi, jenħtieġ li l-Artikolu 189 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 jippermetti li merkanzija difettuża jew merkanzija li ma tikkonformax mat-termini tal-kuntratt, titqiegħed taħt il-proċedura ta' tranżitu estern, minflok tinħareġ 'il barra mit-territorju doganali tal-Unjoni, u ż-żewġ tipi ta' merkanzija jwasslu biex dik il-merkanzija titlef l-istatus doganali ta' merkanzija tal-Unjoni.

(21)

Bl-għan li jiġi ssimplifikat l-użu tal-proċedura tal-esportazzjoni segwita minn proċedura ta' tranżitu u sabiex jiġi eliminat ir-riskju li jfeġġ dejn doganali u dejn għal tariffi oħra mhux koperti minn garanzija, jenħtieġ li l-merkanzija tal-Unjoni esportata lejn pajjiż terz u li tiġi trasportata mit-territorju doganali tal-Unjoni taħt operazzjoni TIR jew taħt proċedura ta' tranżitu skont il-Konvenzjoni ATA jew il-Konvenzjoni ta' Istanbul, titqiegħed taħt il-proċedura ta' tranżitu estern u b'hekk issir merkanzija mhux tal-Unjoni.

(22)

Sabiex tiġi ffaċilitata s-superviżjoni mill-awtoritajiet doganali ta' movimenti ta' merkanzija msemmija fl-Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE mqiegħda taħt il-proċedura tal-esportazzjoni segwita mill-proċedura ta' tranżitu, jenħtieġ li dik il-merkanzija titħalla titqiegħed taħt il-proċedura ta' tranżitu estern, u b'hekk titlef l-istatus doganali ta' merkanzija tal-Unjoni.

(23)

Sabiex jiġi ffaċilitat l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet mill-awtoritajiet doganali u sabiex il-proċess tal-applikazzjoni jkun iktar effiċjenti għall-operaturi ekonomiċi, jenħtieġ li l-kunsinnaturi awtorizzati jitħallew jissottomettu applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għall-użu ta' siġilli ta' tip speċjali lill-awtorità doganali li tkun kompetenti għall-għoti tal-istatus ta' kunsinnatur awtorizzat.

(24)

Għadd ta' dispożizzjonijiet marbuta mad-dħul temporanju jirreferu għal mezzi tat-trasport li jintużaw privatament jew kummerċjalment. Jenħtieġ li t-tifsira ta' dawk it-termini tiġi ċċarata għall-finijiet tar-regoli kollha dwar eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni fil-kuntest ta' dħul temporanju. Għalhekk, jenħtieġ li d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 215(4) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 jiġu kkonvertiti f'regola iktar ġenerali fl-Artikolu 207 ta' dak ir-Regolament Delegat.

(25)

Jenħtieġ li jiddaħħal paragrafu ġdid fl-Artikolu 215 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, sabiex il-persuni fiżiċi li jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fit-territorju doganali tal-Unjoni jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-proċedura tad-dħul temporanju biex b'hekk ikunu jistgħu jużaw fl-Unjoni mezzi tat-trasport bit-triq mhux tal-Unjoni mikrija privatament. Il-ftuħ ta' din il-possibbiltà jsolvi wħud mill-problemi li jiffaċċjaw l-aġenziji tal-kiri tal-karozzi u jħeġġeġ it-turiżmu fil-fruntieri. Madankollu, peress li d-dħul temporanju huwa maħsub b'mod prinċipali għal persuni stabbiliti 'l barra mill-Unjoni, jenħtieġ li l-Artikolu 218 jillimita dan l-użu privat għal perjodu ta' żmien qasir.

(26)

Jenħtieġ li l-użu tal-proċedura tad-dħul temporanju skont l-Artikolu 218, l-Artikolu 220, l-Artikolu 223, l-Artikolu 228 u l-Artikoli 231 sa 236 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 ikun permess ukoll meta d-detentur tal-proċedura jkun stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni. Din il-flessibbiltà hija meħtieġa għaliex ma hemm l-ebda raġuni li tiġġustifika trattament differenti tal-persuni stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni u 'l barra minnu għall-finijiet tal-importazzjoni temporanja ta' ċertu merkanzija, bħal pereżempju l-merkanzija li trid tiġi esibita jew tintuża f'avveniment pubbliku.

(27)

Sabiex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet ġuridiċi jiġu implimentati kif jixraq fis-sistemi elettroniċi rilevanti, jenħtieġ li jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet tal-Annessi A u B tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

(28)

Permezz tad-Deċiżjoni 94/800/KE (7), il-Kunsill approva l-Ftehim dwar ir-Regoli tal-Oriġini anness mal-att finali ffirmat f'Marrakech fil-15 ta' April 1994. L-Anness 22-01 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 jipprevedi regoli speċifiċi biex jiġi ddeterminat il-pajjiż fejn ċertu merkanzija saritilha l-aħħar trasformazzjoni sostanzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 32 tal-istess Regolament. Jenħtieġ li lista ta' regoli ta' dan it-tip tiġi estiża biex tinkludi prodotti addizzjonali sabiex tippermetti interpretazzjoni uniformi tal-prinċipju tal-aħħar trasformazzjoni sostanzjali għal dawk il-prodotti. Barra minn hekk, biex jiġi żgurat li r-regoli jiġu applikati kif suppost, il-lista tiġi aġġornata mal-aħħar verżjoni tan-nomenklatura tal-merkanzija stabbilita skont il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u Kodifikazzjoni tal-Merkanzija (is-Sistema Armonizzata).

(29)

Wara l-pubblikazzjoni tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, ġew identifikati tipi differenti ta' żbalji u jeħtieġ li jiġu kkoreġuti. Fl-Artikoli 124a, 126a, 129a, 129d, 131, 193, 195 u 197, ir-referenza għall-Artikoli tal-Kodiċi li qed jiġi ssupplimentat jeħtieġ li tkun iktar preċiża. Fl-Annessi A u B, ċerti elementi tad-dejta jeħtieġ li jiġu definiti aħjar. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza, jenħtieġ li l-mudelli fl-Annessi B-03 u B-05 li fihom żball fir-referenza numerika tal-element “Numru ta' referenza/UCR” jiġu sostitwiti u jenħtieġ li jiġi kkoreġut żball fir-referenza tal-element tad-dejta komuni “Il-Kodiċi tan-NM, il-kwantità netta, il-valur (O)” fl-Anness 71-05. Jenħtieġ li fl-Anness 90 jiġu kkoreġuti xi referenzi żbaljati għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (8), għar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 u għall-Kodiċi.

(30)

Id-dispożizzjonijiet emendatorji ta' dan ir-Regolament jimmodifikaw diversi dispożizzjonijiet tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 li kienu diffiċli biex jiġu applikati fil-prattika. Jenħtieġ li dawn jiżguraw li l-Kodiċi u r-Regolament Delegat jiġu implimentati iktar b'konformità mar-realtà ekonomika u għaldaqstant huma meħtieġa b'urġenza. Għalhekk, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu.

(31)

Għal raġunijiet ta' ċertezza tad-dritt, jenħtieġ li d-dispożizzjoni l-ġdida dwar l-użu ta' mezzi oħra għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta fir-rigward tal-applikazzjonijiet u tad-deċiżjonijiet li għalihom ir-rekwiżiti tad-dejta rilevanti mhumiex stabbiliti fl-Anness A tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 japplikaw mit-2 ta' Ottubru 2017. F'dik id-data, ġiet skjerata s-Sistema tad-Deċiżjonijiet Doganali tal-KDU msemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578, u minn dak iż-żmien 'il hawn, skont l-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/341 (9), l-awtoritajiet doganali ma jistgħux jibqgħu jippermettu l-użu ta' mezzi oħra għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta għall-applikazzjonijiet u għad-deċiżjonijiet doganali. Madankollu, wara t-2 ta' Ottubru 2017, xorta kellhom jibqgħu jintużaw ċerti applikazzjonijiet u deċiżjonijiet stampati. Jenħtieġ li dawn iħallu effetti għal ċertu perjodu ta' żmien u la huwa fl-interess tal-operatur ekonomiku u lanqas fl-interess tal-Istat Membru li l-validità tagħhom tiġi ddubitata minħabba li ma jkunux fil-forma dovuta.

(32)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 jiġi emendat u kkoreġut skont dan.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446

Ir-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1(19) jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“(19)

“esportatur” tfisser:

(a)

individwu privat li jkun qed iġorr il-merkanzija li trid tinħareġ mit-territorju doganali tal-Unjoni fejn din il-merkanzija tkun tinsab fil-bagalji personali tal-individwu privat;

(b)

f'każijiet oħra, fejn (a) ma japplikax:

(i)

persuna stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni, li jkollha s-setgħa li tiddetermina u li ddeterminat li l-merkanzija trid tinħareġ 'il barra minn dak it-territorju doganali;

(ii)

fejn (i) ma japplikax, kwalunkwe persuna stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni li tkun parti kontraenti għal kuntratt li skontu l-merkanzija trid tinħareġ 'il barra minn dak it-territorju doganali.”;

(2)

fl-Artikolu 5(1), jiżdied il-punt li ġej:

“(f)

jitlob ir-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni ta' prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni.”;

(3)

fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 2 tat-Titolu I, jiddaħħal dan li ġej:

“Subtaqsima 0

Mezzi għall-iskambju ta' informazzjoni li jintużaw għall-applikazzjonijiet u għad-deċiżjonijiet li għalihom ir-rekwiżiti tad-dejta rilevanti mhumiex stabbiliti fl-Anness A

Artikolu 7a

Applikazzjonijiet u deċiżjonijiet li jsiru permezz ta' mezzi oħra għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta

(l-Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

L-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu l-użu ta' mezzi oħra għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta b'rabta mal-applikazzjonijiet u mad-deċiżjonijiet li għalihom ir-rekwiżiti tad-dejta rilevanti mhumiex stabbiliti fl-Anness A u b'rabta ma' kwalunkwe applikazzjoni u att sussegwenti marbuta mal-ġestjoni ta' dawn id-deċiżjonijiet.”;

(4)

fl-Artikolu 10, il-punt (a) jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“(a)

meta l-applikazzjoni għal deċiżjoni ma tiġix aċċettata skont l-Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament jew skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (*1);

(*1)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558).”;"

(5)

fl-Artikolu 37(21), il-punti (b) u (c) jiġu sostitwiti b'dan li ġej:

“(b)

esportatur li jkun stabbilit fi Stat Membru u li jkun reġistrat mal-awtoritajiet doganali ta' dak l-Istat Membru għall-fini tal-esportazzjoni ta' prodotti li joriġinaw fl-Unjoni lejn pajjiż jew lejn territorju li magħhom l-Unjoni jkollha arranġament kummerċjali preferenzjali; jew

(c)

rikunsinnatur tal-merkanzija li jkun stabbilit fi Stat Membru u li jkun reġistrat mal-awtoritajiet doganali ta' dak l-Istat Membru għall-fini li jagħmel dikjarazzjonijiet ta' sostituzzjoni dwar l-oriġini sabiex prodotti oriġinarji jiġu rikunsinnati lejn post ieħor fit-territorju doganali tal-Unjoni jew, fejn ikun applikabbli, lejn in-Norveġja jew lejn l-Iżvizzera (“rikunsinnatur reġistrat”);”;

(6)

l-Artikolu 40 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 40

Mezzi għall-applikazzjoni biex wieħed isir esportatur reġistrat u għall-iskambju ta' informazzjoni ma' esportaturi reġistrati

(l-Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Mezzi oħra għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta jistgħu jintużaw għal kull komunikazzjoni u skambju ta' informazzjoni b'rabta mal-applikazzjonijiet u mad-deċiżjonijiet li jikkonċernaw l-istatus ta' esportatur reġistrat u b'rabta ma' kwalunkwe applikazzjoni u att sussegwenti marbuta mal-ġestjoni ta' dawn id-deċiżjonijiet.”;

(7)

fl-Artikolu 53, it-tieni paragrafu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“L-Artikoli 41 sa 52 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 108 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 għandhom japplikaw mutatis mutandis għal esportazzjonijiet mill-Unjoni lejn pajjiż benefiċjarju għall-finijiet ta' akkumulazzjoni bilaterali.”;

(8)

l-Artikolu 55 jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“4.   L-akkumulazzjoni reġjonali bejn pajjiżi benefiċjarji fl-istess grupp reġjonali għandha tapplika biss bil-kundizzjoni li x-xogħol jew l-ipproċessar li jsir fil-pajjiż benefiċjarju fejn il-materjali jkomplu jiġu proċessati jew inkorporati jmur lil hinn mill-operazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 47(1) u, fil-każ ta' prodotti tessili, anke lil hinn mill-operazzjonijiet stabbiliti fl-Anness 22-05.

Meta l-kundizzjoni stabbilita fl-ewwel subparagrafu ma tkunx issodisfata, il-pajjiż li jrid jiġi ddikjarat bħala l-pajjiż tal-oriġini fuq il-prova tal-oriġini li tinħareġ jew li ssir għall-finijiet tal-esportazzjoni tal-prodotti lejn l-Unjoni għandu jkun il-pajjiż tal-grupp reġjonali fejn joriġina l-ogħla sehem tal-valur tal-materjali li ntużaw fil-manifattura tal-prodott finali.”;

(b)

il-paragrafu 6 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“6.   Meta tingħata, l-akkumulazzjoni reġjonali bejn il-pajjiżi benefiċjarji tal-Grupp I jew tal-Grupp III għandha tippermetti li l-materjali li joriġinaw f'pajjiż ta' grupp reġjonali wieħed jitqiesu bħala materjali li jkunu oriġinaw f'pajjiż tal-grupp reġjonali l-ieħor meta jiġu inkorporati fi prodott miksub hemmhekk, diment li x-xogħol jew l-ipproċessar li jsir fil-pajjiż benefiċjarju tal-aħħar imur lil hinn mill-operazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 47(1) u, fil-każ ta' prodotti tessili, anke lil hinn mill-operazzjonijiet stabbiliti fl-Anness 22-05.

Meta l-kundizzjoni stabbilita fl-ewwel subparagrafu ma tkunx issodisfata, il-pajjiż li jrid jiġi ddikjarat bħala l-pajjiż tal-oriġini fuq il-prova tal-oriġini għall-finijiet tal-esportazzjoni tal-prodotti lejn l-Unjoni għandu jkun il-pajjiż li jipparteċipa fl-akkumulazzjoni fejn joriġina l-ogħla sehem tal-valur tal-materjali li ntużaw fil-manifattura tal-prodott finali.”;

(c)

il-paragrafu 8 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“8.   L-Artikoli 41 sa 52 ta' dan ir-Regolament u l-Artikoli 108 sa 111 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 għandhom japplikaw mutatis mutandis għal esportazzjonijiet minn pajjiż benefiċjarju għal ieħor għall-finijiet ta' akkumulazzjoni bilaterali.”;

(9)

fl-Artikolu 76, il-punt (b) jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“(b)

fi żmien l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali sabiex il-merkanzija titqiegħed taħt il-proċedura ta' pproċessar attiv, il-merkanzija tkun ġiet soġġetta għal miżura ta' politika agrikola jew kummerċjali, għal dazju provviżorju jew definittiv tal-antidumping, għal dazju kompensatorju, għal miżura ta' salvagwardja jew għal dazju addizzjonali li jirriżulta minn sospensjoni ta' konċessjonijiet li kieku din ġiet iddikjarata għal rilaxx għal ċirkolazzjoni libera;”;

(10)

fl-Artikolu 82, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“5.   Ir-rekwiżiti komuni tad-dejta tal-impenn ta' garanti biex tiġi pprovduta garanzija individwali, garanzija individwali fil-forma ta' kupuni jew garanzija komprensiva huma stabbiliti fl-Annessi 32-01, 32-02 u 32-03 rispettivament.”;

(11)

fl-Artikolu 83, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“3.   L-awtoritajiet doganali għandhom jaċċettaw il-forom ta' garanzija msemmija fil-paragrafu 1 diment li dawk il-forom ta' garanzija jkunu aċċettati skont il-liġi nazzjonali.”;

(12)

l-Artikolu 97 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 97

Estensjoni tal-limitu ta' żmien għat-teħid ta' deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni

(l-Artikolu 22(3) tal-Kodiċi)

1.   Meta jkun japplika l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 116(3) tal-Kodiċi jew il-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 116(3) tal-Kodiċi, il-limitu ta' żmien għat-teħid ta' deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni għandu jiġi sospiż sa żmien meta l-Istat Membru kkonċernat ikun irċieva n-notifika tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni jew in-notifika mill-Kummissjoni li l-fajl ġie ritornat għar-raġunijiet previsti fl-Artikolu 98(6) ta' dan ir-Regolament.

2.   Meta jkun japplika l-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 116(3) tal-Kodiċi, il-limitu ta' żmien għat-teħid ta' deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni għandu jiġi sospiż sa żmien meta l-Istat Membru kkonċernat ikun irċieva notifika tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-każ li jinvolvi kwistjonijiet paragunabbli fil-fatt u fid-dritt.

3.   Meta d-deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni tista' tiġi affettwata mill-eżitu ta' waħda mill-proċeduri amministrattivi pendenti jew proċedimenti tal-qorti, il-limitu ta' żmien għat-teħid tad-deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni, bil-qbil tal-applikant, jista' jiġi estiż kif ġej:

(a)

Jekk każ li jinvolvi kwistjonijiet identiċi jew paragunabbli fil-fatt u fid-dritt ikun pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-limitu ta' żmien għat-teħid tad-deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni jista' jiġi estiż għal perjodu li jintemm mhux iktar tard minn 30 jum wara d-data li tinqata' s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja;

(b)

Jekk id-deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni tiddependi fuq l-eżitu ta' talba għal verifika sussegwenti tal-prova tal-oriġini preferenzjali li tkun saret skont l-Artikoli 109, 110 jew 125 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 jew skont il-ftehim preferenzjali kkonċernat, il-limitu ta' żmien għat-teħid tad-deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni jista' jiġi estiż għad-durata tal-verifika kif imsemmi fl-Artikoli 109, 110 jew 125 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 jew permezz tal-ftehim preferenzjali kkonċernat, u fi kwalunkwe każ mhux iktar tard minn 15-il xahar mid-data li fiha tkun intbagħtet it-talba; u

(c)

Jekk id-deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni tiddependi fuq l-eżitu ta' proċedura ta' konsultazzjoni bl-għan li tiżgura l-klassifikazzjoni tariffarja korretta u uniformi jew id-determinazzjoni tal-oriġini tal-merkanzija kkonċernata fil-livell tal-Unjoni, li tkun saret skont l-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447, il-limitu ta' żmien għat-teħid tad-deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni jista' jiġi estiż għal perjodu li jintemm mhux iktar tard minn 30 jum wara n-notifika mill-Kummissjoni tal-irtirar tas-sospensjoni tat-teħid ta' deċiżjonijiet BTI u BOI, kif previst fl-Artikolu 23(3) ta' dak ir-Regolament ta' Implimentazzjoni.”;

(13)

l-Artikolu 114 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 114

Kummerċ ma' territorji fiskali speċjali

(l-Artikolu 1(3) tal-Kodiċi)

1.   L-Istati Membri għandhom japplikaw l-Artikoli 115 sa 118 ta' dan ir-Regolament u l-Artikoli 133 sa 152 tal-Kodiċi għall-merkanzija tal-Unjoni li tinġab minn jew lejn territorju fiskali speċjali lejn jew minn parti oħra tat-territorju doganali tal-Unjoni, li ma tkunx territorju fiskali speċjali u li ma tinsabx fl-istess Stat Membru.

2.   Meta l-merkanzija tal-Unjoni tintbagħat minn territorju fiskali speċjali lejn parti oħra tat-territorju doganali tal-Unjoni, li ma tkunx territorju fiskali speċjali, iżda li tkun tinsab fl-istess Stat Membru, din għandha tiġi ppreżentata lid-dwana minnufih mal-wasla tagħha f'dik il-parti l-oħra tat-territorju doganali tal-Unjoni. Madankollu, soġġett għall-approvazzjoni tal-awtorità doganali tal-Istat Membru kkonċernat, il-merkanzija tista' tiġi ppreżentata fl-uffiċċju doganali magħżul jew fi kwalunkwe post ieħor magħżul jew approvat minn dik l-awtorità doganali qabel it-tluq tagħha mit-territorju fiskali speċjali.

Il-merkanzija għandha tiġi ppreżentata lid-dwana mill-persuna li ġġib il-merkanzija lejn il-parti l-oħra tat-territorju doganali jew mill-persuna li għan-nom tagħha jew f'isimha l-merkanzija tinġab lejn dik il-parti tat-territorju doganali tal-Unjoni.

3.   Meta l-merkanzija tal-Unjoni tintbagħat minn parti tat-territorju doganali tal-Unjoni, li ma tkunx territorju fiskali speċjali, lejn territorju fiskali speċjali fl-istess Stat Membru, din għandha tiġi ppreżentata lid-dwana minnufih mal-wasla tagħha fit-territorju fiskali speċjali. Madankollu, soġġett għall-approvazzjoni tal-awtorità doganali tal-Istat Membru kkonċernat, il-merkanzija tista' tiġi ppreżentata fl-uffiċċju doganali magħżul jew fi kwalunkwe post ieħor magħżul jew approvat minn dik l-awtorità doganali qabel it-tluq tagħha mill-post tad-dispaċċ.

Il-merkanzija għandha tiġi ppreżentata mill-persuna li ġġib il-merkanzija lejn it-territorju fiskali speċjali jew mill-persuna li għan-nom tagħha jew f'isimha l-merkanzija tinġab lejn it-territorju fiskali speċjali.

4.   Il-merkanzija tal-Unjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandha tkun soġġetta biss għad-dispożizzjonijiet doganali skont l-Artikolu 134 ta' dan ir-Regolament.”;

(14)

l-Artikolu 115 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 115

Approvazzjoni ta' post għall-preżentazzjoni tal-merkanzija lid-dwana u għall-ħażna temporanja

(l-Artikoli 139(1) u 147(1) tal-Kodiċi)

1.   Post li mhuwiex l-uffiċċju doganali kompetenti jista' jiġi approvat għall-finijiet tal-preżentazzjoni tal-merkanzija meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikunu ssodisfati r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 148(2) u (3) tal-Kodiċi u fl-Artikolu 117 ta' dan ir-Regolament;

(b)

il-merkanzija tiġi ddikjarata għal proċedura doganali jew tiġi riesportata mhux iktar tard minn tliet ijiem wara l-preżentazzjoni tagħha jew mhux iktar tard minn sitt ijiem wara l-preżentazzjoni tagħha fil-każ ta' destinatarju awtorizzat kif imsemmi fl-Artikolu 233(4)(b) tal-Kodiċi, sakemm l-awtoritajiet doganali ma jkunux jeħtieġu li l-merkanzija tiġi eżaminata skont l-Artikolu 140(2) tal-Kodiċi.

Meta l-post diġà jkun awtorizzat għall-fini tat-tħaddim tal-faċilitajiet ta' ħażna temporanja, dik l-approvazzjoni ma għandhiex tkun meħtieġa.

2.   Post li mhuwiex faċilità ta' ħażna temporanja jista' jiġi approvat għall-ħażna temporanja tal-merkanzija meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikunu ssodisfati r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 148(2) u (3) tal-Kodiċi u fl-Artikolu 117 ta' dan ir-Regolament;

(b)

il-merkanzija tiġi ddikjarata għal proċedura doganali jew tiġi riesportata mhux iktar tard minn tliet ijiem wara l-preżentazzjoni tagħha jew mhux iktar tard minn sitt ijiem wara l-preżentazzjoni tagħha fil-każ ta' destinatarju awtorizzat imsemmi fl-Artikolu 233(4)(b) tal-Kodiċi, sakemm l-awtoritajiet doganali ma jkunux jeħtieġu li l-merkanzija tiġi eżaminata skont l-Artikolu 140(2) tal-Kodiċi.”;

(15)

l-Artikolu 133 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 133

Prodotti u merkanzija trażbordati u trasportati minn pajjiż jew territorju li ma jkunx parti mit-territorju doganali tal-Unjoni

(l-Artikolu 6(2) u (3)(a) tal-Kodiċi)

1.   Meta l-prodotti u l-merkanzija msemmija fl-Artikolu 119(1)(d) u (e) jiġu trażbordati u trasportati minn pajjiż jew territorju li ma jkunx parti mit-territorju doganali tal-Unjoni, għall-finijiet ta' prova tal-istatus doganali skont l-Artikolu 129, għandha tiġi pprovduta verżjoni stampata tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni jew tal-bastiment fabbrika tal-Unjoni, akkumpanjata minn verżjoni stampata tad-dikjarazzjoni tat-trażbord, fejn applikabbli, u fuqha, flimkien mal-informazzjoni elenkata fl-Artikolu 130(1), tiġi ddikjarata l-informazzjoni li ġejja:

(a)

approvazzjoni mill-awtorità doganali ta' dak il-pajjiż jew territorju;

(b)

id-dati tal-wasla tal-prodotti u tal-merkanzija f'dak il-pajjiż jew territorju u tat-tluq minnu;

(c)

il-mezzi tat-trasport li ntużaw għar-rikunsinna lejn it-territorju doganali tal-Unjoni;

(d)

l-indirizz tal-awtorità doganali msemmija fil-punt (a).

Għall-finijiet ta' preżentazzjoni lill-awtorità doganali ta' pajjiż jew ta' territorju li ma jkunx parti mit-territorju doganali tal-Unjoni, il-verżjoni stampata tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd imsemmi fl-ewwel subparagrafu ma hemmx għalfejn tinkludi l-informazzjoni dwar il-post fejn inqabdu l-prodotti tas-sajd marittimu kif stabbilit fl-Artikolu 130(1)(a).

2.   Meta jintużaw formoli jew dokumenti oħra għajr verżjoni stampata tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd għall-finijiet tal-paragrafu 1, dawk il-formoli jew dokumenti, flimkien mal-informazzjoni meħtieġa skont il-paragrafu 1, għandhom jinkludu referenza għall-ġurnal ta' abbord tas-sajd, li permezz tagħha tkun tista' ssir l-identifikazzjoni tal-vjaġġ tas-sajd rispettiv.”;

(16)

l-Artikolu 134 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 134

Dikjarazzjonijiet doganali fil-kummerċ ma' territorji fiskali speċjali

(l-Artikolu 1(3) tal-Kodiċi)

1.   Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-kummerċ fil-merkanzija tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(3) tal-Kodiċi:

(a)

il-Kapitoli 2, 3 u 4 tat-Titolu V tal-Kodiċi;

(b)

il-Kapitoli 2 u 3 tat-Titolu VIII tal-Kodiċi;

(c)

il-Kapitoli 2 u 3 tat-Titolu V ta' dan ir-Regolament;

(d)

il-Kapitoli 2 u 3 tat-Titolu VIII ta' dan ir-Regolament.

2.   Fil-kuntest tal-kummerċ fil-merkanzija tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(3) tal-Kodiċi li jseħħ fl-istess Stat Membru, l-awtoritajiet doganali ta' dak l-Istat Membru jistgħu japprovaw li dokument wieħed jista' jintuża biex jiġu ddikjarati d-dispaċċ (“dikjarazzjoni tad-dispaċċ”) u l-introduzzjoni (“dikjarazzjoni tal-introduzzjoni”) tal-merkanzija kkunsinnati lejn, minn jew bejn it-territorji fiskali speċjali.

3.   Sad-dati tal-aġġornament tas-Sistemi tal-Importazzjoni Nazzjonali msemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578, fil-kuntest ta' kummerċ fil-merkanzija tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(3) tal-Kodiċi li jseħħ fl-istess Stat Membru, l-awtorità doganali tal-Istat Membru kkonċernat tista' tawtorizza l-użu ta' fattura jew ta' dokument tat-trasport minflok id-dikjarazzjoni tad-dispaċċ jew tal-introduzzjoni.”;

(17)

fl-Artikolu 136(1), il-punt (a) jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“(a)

palits, kontejners u mezzi tat-trasport, u parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir għal dawk il-palits, kontejners u mezzi tat-trasport, kif imsemmija fl-Artikoli 208 sa 216;”;

(18)

fl-Artikolu 168, jitħassar il-paragrafu 2;

(19)

fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu VII, jiddaħħal l-Artikolu 177a li ġej:

“Artikolu 177a

Ħażna mħallta ta' prodotti soġġetti għal superviżjoni doganali taħt l-użu aħħari

(l-Artikolu 211(1) tal-Kodiċi)

L-awtorizzazzjoni għall-użu aħħari kif imsemmi fl-Artikolu 211(1)(a) tal-Kodiċi għandha tistabbilixxi l-mezzi u l-metodi ta' identifikazzjoni u ta' superviżjoni doganali għall-ħażna mħallta ta' prodotti soġġetti għal superviżjoni doganali li jaqgħu taħt il-Kapitoli 27 u 29 tan-Nomenklatura Maqgħuda jew ta' dawn il-prodotti bi żjut minerali (petroleum) mhux raffinati li jaqgħu taħt il-kodiċi tan-NM 2709 00.

Meta l-prodotti msemmija fl-ewwel paragrafu ma jaqgħux fl-istess kodiċi tan-NM bi tmien ċifri, jew ma jkollhomx l-istess kwalità kummerċjali u l-istess karatteristiki tekniċi u fiżiċi, il-ħażna mħallta tista' titħalla biss meta t-taħlita sħiħa trid tgħaddi minn wieħed mit-trattamenti msemmija fin-Nota Addizzjonali 5 tal-Kapitolu 27 tan-Nomenklatura Maqgħuda.”;

(20)

l-Artikolu 189 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 189

Applikazzjoni tal-proċedura ta' tranżitu estern f'każijiet speċifiċi

(l-Artikolu 226(2) tal-Kodiċi)

1.   Meta l-merkanzija tal-Unjoni tiġi esportata lejn pajjiż terz li jkun parti kontraenti għall-Konvenzjoni dwar proċedura ta' tranżitu komuni jew meta l-merkanzija tal-Unjoni tiġi esportata u tgħaddi minn pajjiż ta' tranżitu komuni wieħed jew iktar u japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta' tranżitu, il-merkanzija għandha titqiegħed taħt il-proċedura ta' tranżitu estern imsemmija fl-Artikolu 226(2) tal-Kodiċi fil-każijiet li ġejjin:

(a)

il-merkanzija tal-Unjoni tkun għaddiet mill-formalitajiet tal-esportazzjoni doganali bl-għan li jingħataw rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi skont il-politika agrikola komuni;

(b)

il-merkanzija tal-Unjoni tkun ġiet minn ħażniet ta' intervent, tkun soġġetta għal miżuri ta' kontroll fir-rigward tal-użu jew tad-destinazzjoni tagħha, u tkun għaddiet mill-formalitajiet doganali dwar l-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi skont il-politika agrikola komuni;

(c)

il-merkanzija tal-Unjoni tkun eliġibbli għal ħlas lura jew remissjoni tad-dazju fuq l-importazzjoni skont l-Artikolu 118(1) tal-Kodiċi.

2.   Il-merkanzija tal-Unjoni li tkun eliġibbli għall-ħlas lura jew għar-remissjoni tad-dazju fuq l-importazzjoni skont l-Artikolu 118(1) tal-Kodiċi tista' titqiegħed taħt il-proċedura ta' tranżitu estern imsemmija fl-Artikoli 118(4) u 226(2) tal-Kodiċi.

3.   Meta l-merkanzija tal-Unjoni tiġi esportata lejn pajjiż terz u tiġi trasportata fit-territorju doganali tal-Unjoni taħt operazzjoni TIR jew taħt proċedura ta' tranżitu skont il-Konvenzjoni ATA jew il-Konvenzjoni ta' Istanbul, il-merkanzija għandha titqiegħed taħt il-proċedura ta' tranżitu estern imsemmija fl-Artikolu 226(2) tal-Kodiċi.

4.   Meta tiġi esportata l-merkanzija msemmija fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2008/118/KE li jkollha l-istatus doganali ta' merkanzija tal-Unjoni, dik il-merkanzija tista' titqiegħed taħt il-proċedura ta' tranżitu estern imsemmija fl-Artikolu 226(2) tal-Kodiċi.”;

(21)

jiddaħħal l-Artikolu 197a li ġej:

“Artikolu 197a

Applikazzjonijiet għall-użu ta' siġilli ta' tip speċjali

(it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi)’

Meta kunsinnatur awtorizzat jew operatur ekonomiku li japplika għall-istatus ta' kunsinnatur awtorizzat imsemmi fl-Artikolu 233(4)(a) tal-Kodiċi japplika għal awtorizzazzjoni għall-użu ta' siġilli ta' tip speċjali, kif imsemmi fl-Artikolu 233(4)(c) tal-Kodiċi, l-applikazzjoni tista' tiġi sottomessa lill-awtorità doganali kompetenti biex tieħu deċiżjoni fl-Istat Membru fejn ikunu ppjanati li jibdew l-operazzjonijiet ta' tranżitu tal-Unjoni tal-kunsinnatur awtorizzat.”;

(22)

fl-Artikolu 207, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Meta f'din is-Subtaqsima jissemma użu kummerċjali ta' mezz tat-trasport, dan għandu jfisser l-użu ta' mezz tat-trasport għat-trasport ta' persuni għal remunerazzjoni jew l-użu ta' mezz tat-trasport għat-trasport industrijali jew kummerċjali tal-merkanzija, kemm jekk għal remunerazzjoni u kemm jekk le. L-użu privat ta' mezz tat-trasport għandu jfisser l-użu ta' mezz tat-trasport għajr wieħed kummerċjali.”;

(23)

fl-Artikolu 212, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Meta l-mezzi tat-trasport jiġu ddikjarati verbalment għal dħul temporanju skont l-Artikolu 136(1) jew permezz ta' att ieħor skont l-Artikolu 139(1), flimkien mal-Artikolu 141(1), l-awtorizzazzjoni għal dħul temporanju għandha tingħata lill-persuna li jkollha l-kontroll fiżiku tal-merkanzija fil-mument tar-rilaxx tal-merkanzija għall-proċedura ta' dħul temporanju sakemm dik il-persuna ma taġixxix f'isem persuna oħra. Jekk dan ikun il-każ, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata lill-persuna tal-aħħar.”;

(24)

l-Artikolu 215 jiġi emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“2a.   Persuni fiżiċi li jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fit-territorju doganali tal-Unjoni għandhom jibbenefikaw minn eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni fir-rigward ta' mezzi tat-trasport li jkunu krew b'kuntratt bil-miktub konkluż ma' servizz professjonali tal-kiri tal-karozzi u li jużaw privatament.”;

(b)

jitħassar il-paragrafu 4;

(25)

fl-Artikolu 218, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“4.   Fil-każ imsemmi fl-Artikolu 215(2a), il-mezzi tat-trasport għandhom jiġu riesportati fi żmien tmint ijiem minn mindu jkunu tqiegħdu taħt il-proċedura ta' dħul temporanju.”;

(26)

fl-Artikolu 220, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-applikant għal awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' dħul temporanju u d-detentur tal-proċedura ta' dħul temporanju stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni għandhom jibbenefikaw ukoll minn eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal materjali għall-benessri tal-baħħara.”;

(27)

fl-Artikolu 223, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-applikant u d-detentur tal-proċedura jistgħu jiġu stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni.”;

(28)

fl-Artikolu 228, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-applikant u d-detentur tal-proċedura jistgħu jiġu stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni.”;

(29)

fl-Artikolu 231, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-applikant u d-detentur tal-proċedura jistgħu jiġu stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni.”;

(30)

fl-Artikolu 232, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-applikant u d-detentur tal-proċedura jistgħu jiġu stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni.”;

(31)

fl-Artikolu 233, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-applikant u d-detentur tal-proċedura jistgħu jiġu stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni.”;

(32)

fl-Artikolu 234, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“4.   L-applikant u d-detentur tal-proċedura jistgħu jiġu stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni.”;

(33)

fl-Artikolu 235, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-applikant u d-detentur tal-proċedura jistgħu jiġu stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni.”;

(34)

fl-Artikolu 236, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-applikant u d-detentur tal-proċedura jistgħu jiġu stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni fis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (b).”;

(35)

L-Anness A jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(36)

L-Anness B jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(37)

L-Anness 22-01 jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Korrezzjonijiet għar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446

Ir-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 jiġi kkoreġut kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 124 a, it-titolu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 124a

Prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni permezz ta' dokument “T2L” jew “T2LF”

(l-Artikoli 6(2), 6(3)(a) u 153(2) tal-Kodiċi)”;

(2)

fl-Artikolu 126a, it-titolu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 126a

Prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni permezz tal-produzzjoni ta' manifest tal-kumpanija tat-tbaħħir

(l-Artikoli 6(2) u 6(3)(a) tal-Kodiċi)”;

(3)

fl-Artikolu 129 a, it-titolu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 129a

Formalitajiet waqt il-ħruġ ta' dokument “T2L” jew “T2LF”, fattura jew dokument tat-trasport minn emittent awtorizzat

(l-Artikoli 6(2) u 6(3)(a) tal-Kodiċi)”;

(4)

fl-Artikolu 129d, it-titolu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 129d

Kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tat-tfassil tal-manifest tal-kumpanija tat-tbaħħir wara t-tluq

(l-Artikoli 6(3)(a) u 153(2) tal-Kodiċi)”;

(5)

fl-Artikolu 131, it-titolu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 131

Trażbord

(l-Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)”;

(6)

fl-Artikolu 193, it-titolu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 193

L-awtorizzazzjonijiet għall-istatus ta' kunsinnatur awtorizzat biex il-merkanzija titqiegħed taħt il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni

(l-Artikolu 233(4)(a) tal-Kodiċi)”;

(7)

fl-Artikolu 195, it-titolu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 195

Awtorizzazzjonijiet għall-istatus ta' destinatarju awtorizzat biex jirċievi l-merkanzija trasportata taħt il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni

(l-Artikolu 233(4)(b) tal-Kodiċi)”;

(8)

fl-Artikolu 197, it-titolu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 197

Awtorizzazzjoni għall-użu ta' siġilli ta' tip speċjali

(l-Artikolu 233(4)(c) tal-Kodiċi)”;

(9)

l-Anness A jiġi kkoreġut skont kif stabbilit fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(10)

l-Anness B jiġi kkoreġut skont kif stabbilit fl-Anness V ta' dan ir-Regolament;

(11)

l-Anness B-03 jiġi kkoreġut skont kif stabbilit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

(12)

fil-punt (9) tat-Titolu II tal-Anness B-04 “Formalitajiet matul it-tranżitu”, it-tieni paragrafu taħt l-intestatura “Il-Kaxxa Trażbord (7/1)”, il-kliem “kaxxa 18” jiġu sostitwiti bil-kliem “il-kaxxa Identità tal-mezz tat-trasport fit-tluq (7/7) u l-kaxxa Nazzjonalità tal-mezz tat-trasport fit-tluq (7/8)”;

(13)

l-Anness B-05 jiġi kkoreġut skont kif stabbilit fl-Anness VII ta' dan ir-Regolament;

(14)

fis-seba' ringiela “Il-Kodiċi tan-NM, il-kwantità netta, il-valur (O) tal-prodotti proċessati” tal-ewwel kolonna “Elementi tad-dejta komuni” tal-ewwel tabella tat-Taqsima A tal-Anness 71-05, it-test jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Il-Kodiċi tan-NM, il-kwantità netta, il-valur (O) tal-merkanzija”.

(15)

L-Anness 90 jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1(3) għandu japplika mit-2 ta' Ottubru 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Mejju 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tat-28 ta' Lulju 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/578 tal-11 ta' April 2016 li tistabbilixxi Programm ta' Ħidma relatat mal-iżvilupp u t-tnedija tas-sistemi elettroniċi previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 99, 15.4.2016, p. 6).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1).

(5)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa u li tħassar id-Direttiva 92/12/KEE (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 12).

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1).

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1).

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabilixxi l-Kodiċi tad-Dwana Komunitarju (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).

(9)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/341 tas-17 ta' Diċembru 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli tranżizzjonali għal ċerti dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni fejn is-sistemi rilevanti għadhom ma sarux operazzjonali u li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 (ĠU L 69, 15.3.2016, p. 1).


ANNESS I

L-Anness A tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 huwa emendat kif ġej:

(1)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 1, fin-Noti, id-deskrizzjoni tan-nota [14] hija sostitwita b'din li ġejja:

“Din l-informazzjoni tiġi pprovduta fil-każ ta' awtorizzazzjoni għall-użu ta' pproċessar attiv EX/IM mingħajr l-użu tal-iskambju standardizzat ta' informazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 176, u fil-każ ta' awtorizzazzjoni għall-użu ta' pproċessar attiv IM/EX.”;

(2)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 1, fin-Noti, id-deskrizzjoni tan-nota [15] hija sostitwita b'din li ġejja:

“Din l-informazzjoni tintuża biss fil-każ ta' awtorizzazzjoni relatata mal-użu ta' pproċessar attiv IM/EX jew użu aħħari.”;

(3)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 4 – Dati, żminijiet, perjodi u postijiet, fl-element tad-dejta 4/3 (“Post fejn il-kontijiet prinċipali għall-finijiet doganali huma miżmuma jew aċċessibbli”), l-ewwel paragrafu taħt l-intestatura “Il-kolonni kollha rilevanti tat-tabella użati:” huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-kontijiet prinċipali għall-finijiet doganali kif imsemmija fit-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi huma dawk il-kontijiet li għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet doganali bħala l-kontijiet prinċipali għal finijiet doganali li jippermettu lill-awtoritajiet doganali li jissorveljaw u jimmonitorjaw l-attivitajiet kollha koperti mill-awtorizzazzjoni jew mid-deċiżjoni kkonċernata. Il-materjal kummerċjali, fiskali jew kontabilistiku ieħor eżistenti tal-applikant jista' jiġi aċċettat bħala kontijiet prinċipali għall-finijiet doganali jekk jiffaċilita kontrolli abbażi ta' verifika.”;

(4)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 5 – Identifikazzjoni ta' merkanzija, fl-element tad-dejta 5/9 (“Kategoriji jew movimenti ta' merkanzija esklużi”), il-paragrafu taħt l-intestatura “Il-kolonni kollha rilevanti tat-tabella użati:” huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Speċifika l-movimenti, jew inkella – bl-użu tal-ewwel 6 ċifri tal-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda – l-oġġetti tal-merkanzija li huma esklużi mis-simplifikazzjoni.”;

(5)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 7 – Attivitajiet u proċeduri, fl-element tad-dejta 7/2 (“Tip ta' proċeduri doganali”), il-paragrafu taħt l-intestatura “Il-kolonni kollha rilevanti tat-tabella użati:” huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Bl-użu tal-kodiċijiet tal-Unjoni rilevanti, indika jekk l-awtorizzazzjoni hix maħsuba li tintuża għall-proċeduri doganali jew għall-operat ta' faċilitajiet ta' ħżin. Fejn applikabbli, daħħal in-numru ta' referenza tal-awtorizzazzjoni, jekk dan ma jkunx jista' jinkiseb minn informazzjoni oħra fl-applikazzjoni. Jekk l-awtorizzazzjoni għadha ma ngħatatx, indika n-numru ta' reġistrazzjoni tal-applikazzjoni.”;

(6)

fit-Titolu IV, il-Kapitolu 1, Tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta, ir-ringiela marbuta mal-element tad-dejta IV/6, il-kolonna “Isem tal-E.D.”, it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Simplifikazzjonijiet u faċilitazzjonijiet li diġà ngħataw, ċertifikati ta' sigurtà u ta' sikurezza maħruġa abbażi ta' konvenzjonijiet internazzjonali, ta' Standard Internazzjonali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, jew ta' Standard Ewropew ta' korp Ewropew għall-Istandardizzazzjoni jew ċertifikati li jagħtu status ekwivalenti għal dak ta' AEO maħruġa f'pajjiżi terzi u rikonoxxuta fi ftehim.”;

(7)

fit-Titolu IV, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, l-intestatura tal-element tad-dejta IV/6 hija sostitwita b'din li ġejja:

“IV/6.   Simplifikazzjonijiet u faċilitazzjonijiet li diġà ngħataw, ċertifikati ta' sigurtà u ta' sikurezza maħruġa abbażi ta' konvenzjonijiet internazzjonali, ta' Standard Internazzjonali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, jew ta' Standard Ewropew ta' korp Ewropew għall-Istandardizzazzjoni jew ċertifikati li jagħtu status ekwivalenti għal dak ta' AEO maħruġa f'pajjiżi terzi u rikonoxxuta fi ftehim.”;

(8)

fit-Titolu V, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, l-element tad-dejta V/1, il-paragrafu taħt l-intestatura huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Indika fuq liema elementi li għandhom jiżdiedu jew jiġu mnaqqsa mill-prezz skont l-Artikoli 71 u 72 tal-Kodiċi jew fuq liema elementi li jiffurmaw parti mill-prezz effettivament imħallas jew li għandu jitħallas skont l-Artikolu 70(2) tal-Kodiċi, tapplika s-simplifikazzjoni (eż. Assists, Royalties, spejjeż tat-trasport eċċ.) segwit minn referenza għall-metodu ta' kalkolu użat għad-determinazzjoni tal-ammonti rispettivi.”;

(9)

fit-Titolu V, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, l-element tad-dejta VI/2, il-paragrafu taħt l-intestatura huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Indika l-perjodu medju, ikkalkolat abbażi tal-perjodu riċenti ta' 12-il xahar, bejn it-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura doganali u t-twettiq tal-proċedura, jew inkella, fejn applikabbli, bejn it-tqegħid tal-merkanzija fi ħżin temporanju u t-tmiem tal-ħżin temporanju. Din l-informazzjoni tingħata biss fejn il-garanzija komprensiva tkun se tintuża biex il-merkanzija titqiegħed taħt proċedura speċjali jew għall-operat ta' faċilità ta' ħżin temporanju.”;

(10)

fit-Titolu XIII, il-Kapitolu 1, Tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta, ir-ringiela marbuta mal-element tad-dejta XIII/6, il-kolonna “Status”, ir-referenza “[1]” titħassar;

(11)

fit-Titolu XIV, il-Kapitolu 1, Tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta, ir-ringiela marbuta mal-element tad-dejta XIV/4, il-kolonna “Isem tal-E.D.”, it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Skadenza għas-sottomissjoni tad-dikjarazzjoni supplimentari”;

(12)

fit-Titolu XIV, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, l-element tad-dejta XIV/2, il-paragrafu taħt l-intestatura huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Applikazzjoni:

Jekk l-applikazzjoni tikkonċerna esportazzjoni jew riesportazzjoni, agħti evidenza li l-kundizzjonijiet deskritti fl-Artikolu 263(2) tal-Kodiċi huma ssodisfati.

Awtorizzazzjoni:

Jekk l-awtorizzazzjoni tikkonċerna esportazzjoni jew riesportazzjoni, agħti raġunijiet għala għandu japplika eżoneru skont l-Artikolu 263(2) tal-Kodiċi.”;

(13)

fit-Titolu XIV, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, l-element tad-dejta XIV/4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“XIV/4.   Skadenza għas-sottomissjoni tad-dikjarazzjoni supplimentari

L-awtorità doganali li tieħu d-deċiżjonijiet għandha tistabbilixxi, fl-awtorizzazzjoni, limitu ta' żmien biex id-detentur tal-awtorizzazzjoni jibgħat id-dettalji tad-dikjarazzjoni supplimentari lill-uffiċċju doganali sorveljanti.

Il-limitu ta' żmien għandu jiġi espress f'jiem.”;

(14)

fit-Titolu XX, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, fl-element tad-dejta XX/2, it-test taħt l-intestatura huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Applikazzjoni:

Indika n-numru ta' referenza tad-deċiżjoni dwar l-għoti ta' garanzija komprensiva jew dwar eżenzjoni mill-garanzija. Jekk l-awtorizzazzjoni rispettiva għadha ma ngħatatx, indika n-numru ta' reġistrazzjoni tal-applikazzjoni.

Awtorizzazzjoni:

Indika n-numru ta' referenza tad-deċiżjoni dwar l-għoti ta' garanzija komprensiva jew dwar eżenzjoni mill-garanzija.”


ANNESS II

L-Anness B tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 huwa emendat kif ġej:

(1)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, is-Sezzjoni 1, it-tabella għall-Grupp 1, ir-ringiela marbuta mal-element tad-dejta 1/6, fil-kolonna G3, it-test jitħassar;

(2)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, is-Sezzjoni 1, it-tabella għall-Grupp 2, ir-ringiela marbuta mal-element tad-dejta 2/2 hija sostitwita b'din li ġejja:

“2/2

Informazzjoni addizzjonali

44

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY”

 

(3)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, is-Sezzjoni 1, it-tabella għall-Grupp 2, ir-ringiela marbuta mal-element tad-dejta 2/3 hija sostitwita b'din li ġejja:

“2/3

Dokumenti prodotti, ċertifikati u awtorizzazzjonijiet, referenzi addizzjonali

44

A

[7]

[8]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7] [9]

XY

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7]

XY

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

Y

A

X

A

X

 

 

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7] [9]

XY”

 

(4)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, is-Sezzjoni 1, fit-tabella għall-Grupp 3, jiżdiedu r-ringieli li ġejjin:

“3/45

Numru ta' identifikazzjoni tal-persuna li tipprovdi garanzija

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

3/46

Numru ta' identifikazzjoni tal-persuna li tħallas id-dazju doganali

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y”

 

(5)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, is-Sezzjoni 1, fit-tabella għall-Grupp 5, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“5/31

Data tal-aċċettazzjoni

 

 

 

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

A

XY

[51]”

 

 

 

(6)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, is-Sezzjoni 1, it-tabella għall-Grupp 7, ir-ringiela marbuta mal-element tad-dejta 7/1, fil-kolonna D3, it-test jitħassar;

(7)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, is-Sezzjoni 1, it-tabella għall-Grupp 7, ir-ringiela marbuta mal-element tad-dejta 7/19, fil-kolonna D3, it-test jitħassar;

(8)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, is-Sezzjoni 1, it-tabella għall-Grupp 8, ir-ringieli marbutin mal-elementi tad-dejta 8/2 u 8/3, fil-kolonna H2, it-test jitħassar;

(9)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, is-Sezzjoni 1, it-tabella għall-Grupp 8, ir-ringiela marbuta mal-element tad-dejta 8/7 “Tħassir” titħassar:

(10)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, fis-Sezzjoni 2, tiżdied in-nota li ġejja:

“[51]

Dan l-element tad-dejta għandu jintuża biss f'dikjarazzjonijiet supplimentari.”;

(11)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 1, l-element tad-dejta 1/6 “Numru tal-oġġett individwali tal-merkanzija”, il-kliem “Il-kolonni A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a sa F1d, F2a sa F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3 sa G5, H1 sa H6 u I1 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:” huwa sostitwit bil-kliem li ġej:

“Il-kolonni A1 sa A3, B1 sa B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a sa F1d, F2a to F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 sa H6 u I1 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:”;

(12)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, fil-Grupp 2, l-element tad-dejta 2/1 “Dikjarazzjoni ssimplifikata/Dokumenti preċedenti” huwa emendat kif ġej:

(a)

qabel l-intestatura “Il-kolonni D1 sa D3 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:”, jiddaħħal it-test li ġej:

“Il-kolonni B1 u H1 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:

 

Daħħal id-dettalji relatati mat-tħassir tal-merkanzija ddikjarata fid-dikjarazzjoni kkonċernata, b'rabta mat-tmiem tal-ħżin temporanju.

 

Tali dettalji għandhom jinkludu l-kwantità tat-tħassir, u l-unità ta' kejl rispettiva.”;

(b)

l-intestatura “Il-kolonna E2 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:” u t-test ta' taħtha huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Il-kolonna E2 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:

 

Daħħal l-NRM tad-dikjarazzjoni(jiet) fil-qosor tad-dħul ippreżentata/i fir-rigward tal-merkanzija qabel il-wasla tagħha fit-territorju doganali tal-Unjoni.

 

Fil-każ ta' merkanzija tal-Unjoni, fejn applikabbli u disponibbli għall-persuna li tippreżenta l-manifest doganali tal-merkanzija, daħħal ir-referenza tad-dikjarazzjoni doganali li biha l-merkanzija ġiet rilaxxata għal ċirkolazzjoni libera.

 

Fejn jingħata l-NRM tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul jew id-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera, u l-manifest doganali tal-merkanzija jew il-prova tal-istatus doganali ta' merkanzija tal-Unjoni ma jikkonċernawx l-oġġetti kollha tal-merkanzija tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul jew tad-dikjarazzjoni doganali rispettivament, daħħal in-numri rispettivi tal-oġġett fid-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul jew fid-dikjarazzjoni doganali, fejn dawn ikunu disponibbli għall-persuna li tkun qed tippreżenta l-manifest elettroniku.”;

(c)

l-intestatura “Il-kolonna G3 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:” u t-test ta' taħtha huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Il-kolonna G3 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:

 

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 139(4) tal-Kodiċi, daħħal l-NRM tad-dikjarazzjoni(jiet) fil-qosor tad-dħul jew, fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 130 tal-Kodiċi, tad-dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja jew tad-dikjarazzjoni(jiet) doganali li tkun ġiet ippreżentata/jkunu ġew ippreżentati fir-rigward tal-merkanzija.

 

Fil-każ li dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja tkun ġiet ippreżentata skont l-Artikolu 145(3) tal-Kodiċi, b'rabta mal-merkanzija kkonċernata, daħħal ir-referenza għal dik id-dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja.

 

Fejn in-notifika tal-preżentazzjoni ma tikkonċernax l-oġġetti kollha ta' merkanzija fid-dikjarazzjoni msemmija ta' qabel, il-persuna li tippreżenta l-merkanzija għandha tipprovdi n-numru/i rilevanti tal-oġġetti attribwit(i) lill-merkanzija f'dik id-dikjarazzjoni ta' qabel.”;

(13)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 2, l-element tad-dejta 2/3 “Dokumenti prodotti, ċertifikati u awtorizzazzjonijiet, referenzi addizzjonali”, qabel l-intestatura “Il-kolonni B1 sa B4, C1, H1 sa H5 u I1 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:”, jiddaħħal it-test li ġej:

“Il-kolonni B1 u H1 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:

 

Daħħal id-dettalji relatati mat-tħassir tal-merkanzija ddikjarata fid-dikjarazzjoni kkonċernata, b'rabta mal-liċenzji u ċ-ċertifikati ta' importazzjoni/esportazzjoni.

 

Tali dettalji għandhom jinkludu r-referenza għall-awtorità li toħroġ il-liċenzja jew iċ-ċertifikat ikkonċernat(a), il-perjodu ta' validità tal-liċenzja jew taċ-ċertifikat ikkonċernat(a), l-ammont jew il-kwantità tat-tħassir u l-unità rispettiva ta' kejl.”;

(14)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, fil-Grupp 3, jiżdied it-test li ġej:

3/45.    Numru ta' identifikazzjoni tal-persuna li tipprovdi garanzija

Il-kolonni kollha rilevanti użati tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:

Din l-informazzjoni tieħu l-forma tan-numru EORI msemmi fl-Artikolu 1(18) tal-persuna li tipprovdi l-garanzija, jekk tkun differenti mid-dikjarant.

3/46.    Numru ta' identifikazzjoni tal-persuna li tħallas id-dazju doganali

Il-kolonni kollha rilevanti użati tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:

Din l-informazzjoni tieħu l-forma tan-numru EORI msemmi fl-Artikolu 1(18) tal-persuna li tħallas id-dazju doganali, jekk tkun differenti mid-dikjarant.”;

(15)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, fil-Grupp 5, jiżdied it-test li ġej:

5/31.   Data tal-aċċettazzjoni

Il-kolonni kollha rilevanti użati tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:

Daħħal id-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni simplifikata jew id-data meta l-merkanzija ddaħħlet fir-rekords tad-dikjarant.”;

(16)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 7, fl-element tad-dejta 7/1 “Trażbordi”, l-intestatura “Il-kolonna D3 tat-tabella:” u t-test ta' taħtha jitħassru;

(17)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 7, fl-element tad-dejta 7/19 “Inċidenti oħra waqt it-trasport”, l-intestatura “Il-kolonna D3 tat-tabella:” u l-paragrafu ta' taħtha jitħassru;

(18)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, fil-Grupp 8, l-intestatura marbuta mal-element tad-dejta 8/7 “Tħassir” u t-test ta' taħtha jitħassru.


ANNESS III

L-Anness 22-01 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 huwa emendat kif ġej:

(1)

fin-Noti introduttorji, fil-punt 2.1., it-tielet sentenza hija sostitwita b'din li ġejja:

“‘Sistema Armonizzata’ jew ‘SA’ tfisser in-nomenklatura tal-oġġetti ta' merkanzija stabbilita skont il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema Armonizzata ta' Deskrizzjoni u Kodifikazzjoni tal-Merkanzija, kif emendata bir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-Kooperazzjoni Doganali tas-27 ta' Ġunju 2014 (‘SA 201’).”;

(2)

Tul it-test tal-Anness, il-kliem “Kodiċi SA 2012” huwa sostitwit bil-kliem “Kodiċi SA 2017”;

(3)

fit-Taqsima I, il-Kapitolu 2, fit-tabella, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“0206

Ġewwieni li jittiekel ta' annimali tal-ifrat, majjal, nagħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tal-irkib, frisk, imkessaħ jew iffriżat.

L-oriġini tal-oġġetti ta' merkanzija ta' din l-intestatura tkun il-pajjiż fejn l-annimal ikun ġie msemmen għal perjodu ta' mill-anqas 3 xhur qabel il-qatla, jew fil-każ ta' majjal, nagħaġ jew mogħoż, mill-anqas xahrejn qabel il-qatla.”;

(4)

fit-Taqsima II, qabel il-Kapitolu 14, jiddaħħal it-test li ġej:

“KAPITOLU 11

Prodotti tal-industrija tat-tħin; malt; lamti; inulina; glutina tal-qamħ

Regola residwa tal-Kapitolu applikabbli għat-taħlitiet:

1.

Għall-iskopijiet ta' din ir-regola residwa, “taħlit” tfisser l-operazzjoni intenzjonata u kkontrollata b'mod proporzjonali li tikkonsisti filli jinġiebu flimkien żewġ materjali funġibbli jew aktar.

2.

L-oriġini ta' taħlita ta' prodotti ta' dan il-Kapitolu tkun il-pajjiż tal-oriġini tal-materjali li jammontaw għal aktar minn 50 % skont il-piż tat-taħlita. Il-piż tal-materjali tal-istess oriġini jittieħed flimkien.

3.

Meta l-ebda wieħed mill-materjali użati ma jilħaq il-perċentwal meħtieġ, l-oriġini tat-taħlita tkun il-pajjiż li fih ikun sar it-taħlit.

Regola residwa tal-Kapitolu:

Meta l-pajjiż tal-oriġini ma jkunx jista' jiġi ddeterminat bl-applikazzjoni tar-regoli primarji u tar-regola/i residwa/i oħra tal-Kapitolu, il-pajjiż tal-oriġini tal-oġġetti tal-merkanzija jkun il-pajjiż li fih oriġina l-ikbar porzjon tal-materjali, kif determinat abbażi tal-piż tal-materjali.

Kodiċi SA 2017

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Regoli primarji

1101

Dqiq tal-qamħ jew tal-meslin.

CC

1102

Dqiq taċ-ċereali ħlief tal-qamħ u tal-meslin

CC

1103

Xgħir u barli mitħun oħxon (cereal groats), pasta u gerbub.

CC

1104

Ħbub tal-qamħ maħdumin mod ieħor (pereżempju, imqaxxrin, imremblin, imqattgħin irqiq, imfarrkin f'biċċiet tondi, imfettin jew mitħunin oħxon), ħlief ross tal-intestatura 1006 ; nibbieta taċ-ċereali, sħiħa, imrembla, imqattgħa rqiq jew mitħuna.

CC

1105

Dqiq, pasta, trab, bċejjeċ irqaq, ħbub u gerbub tal-patata.

CC

1106

Dqiq, pasta u trab tal-veġetali leguminużi mnixxfin tal-intestatura 0713 , tas-sagu jew ta' għeruq jew tuberi tal-intestatura 0714 jew tal-prodotti tal-Kapitolu 8

CC

1107

Malt, kemm jekk inkaljat jew le.

CC

1108

Lamti; inulina.

CTH

1109

Gluteina tal-qamħ, imnixxfa jew le.

CTH”;

(5)

fit-Taqsima IV, il-Kapitolu 20, it-tabella, ir-ringiela marbuta mal-Kodiċi SA 2012 ex 2009, fil-kolonna “Deskrizzjoni tal-merkanzija”, il-kliem “Meraq tal-għeneb Oħrajn” huwa sostitwit bil-kliem “Meraq tal-għeneb”;

(6)

fit-Taqsima XI, il-Kapitolu 58, it-tabella, ir-ringiela marbuta mal-Kodiċi SA 2012 5804, fil-kolonna “Deskrizzjoni tal-merkanzija”, it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Tullijiet u drappijiet oħrajn ta' xibka, mhux inklużi drappijiet minsuġin, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; bizzilla bil-biċċa, fi strixxi jew f'motifi, ħlief drappijiet tal-intestaturi 6002 sa 6006.”;

(7)

fit-Taqsima XVI, il-Kapitolu 84, l-intestatura “Definizzjoni ta' ‘Assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi’ għall-fini tal-intestatura 8473” u ż-żewġ sentenzi ta' warajha huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Definizzjoni ta' ‘Assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi’

Ir-regola primarja ‘Assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi’, użata fit-tabella ta' hawn isfel, tfisser bidla minn ċipep, dadi jew prodotti semikondutturi oħrajn f'ċipep, dadi jew prodotti semikondutturi oħrajn li huma ppakkjati jew immuntati f'mezz komuni għall-konnessjoni jew konnessi u mbagħad immuntati. L-assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi ma għandux jitqies bħala operazzjoni minima.”;

(8)

fit-Taqsima XVI, il-Kapitolu 85 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-intestatura “Id-definizzjoni ta' ‘assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi’ għall-finijiet tal-intestaturi 8535, 8536, 8537, 8541 u 8542” u ż-żewġ sentenzi ta' warajha huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Definizzjoni ta' ‘Assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi’

Ir-regola primarja ‘Assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi’, użata fit-tabella ta' hawn isfel, tfisser bidla minn ċipep, dadi jew prodotti semikondutturi oħrajn f'ċipep, dadi jew prodotti semikondutturi oħrajn li huma ppakkjati jew immuntati f'mezz komuni għall-konnessjoni jew konnessi u mbagħad immuntati. L-assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi ma għandux jitqies bħala operazzjoni minima.”;

(b)

fit-tabella, wara r-ringiela marbuta mal-Kodiċi SA 2012 ex 8501, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

ex 8523 59

Ċirkwit bil-karta taċ-ċippa integrata b'kojl integrat

CTH jew Assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi

ex 8525 80

Komponent tal-immaġnijiet tas-semikondutturi

CTH jew Assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi”;

(c)

fit-tabella, ir-ringiela marbuta mal-Kodiċi SA 2012 ex 8536, fil-kolonna “Deskrizzjoni tal-merkanzija”, it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Apparat elettriku semikonduttur għall-iswiċċjar jew il-protezzjoni ta' ċirkwiti elettriċi, jew biex isiru konnessjonijiet miegħu jew f'ċirkwiti elettriċi (pereżempju, swiċċijiet, rilejs, fusien, suppressuri taż-żidiet f'daqqa tal-enerġija, plakek, sokits, ħolders tal-lampi u konnetturi oħrajn, kaxex tal-junction), għal vultaġġ ta' mhux iktar minn 1 000 volt”.

(d)

fit-tabella, ir-ringiela marbuta mal-Kodiċi SA 2012 ex 8537 10 titħassar;

(e)

fit-tabella, tiddaħħal ir-ringiela li ġejja:

ex 8548 90

Moduli b'konnessjoni intelliġenti inkluż kontrollur tal-komunikazzjoni u kontrollur sigur bi Smart Card

CTH jew Assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi”;

(9)

fit-Taqsima XVIII, il-Kapitolu 90 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-intestatura “Definizzjoni ta' ‘assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi’ għall-finijiet tal-intestaturi 9026 u 9031” u ż-żewġ sentenzi ta' warajha huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Definizzjoni ta' ‘Assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi’

Ir-regola primarja ‘Assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi’, użata fit-tabella ta' hawn isfel, tfisser bidla minn ċipep, dadi jew prodotti semikondutturi oħrajn f'ċipep, dadi jew prodotti semikondutturi oħrajn li huma ppakkjati jew immuntati f'mezz komuni għall-konnessjoni jew konnessi u mbagħad immuntati. L-assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi ma għandux jitqies bħala operazzjoni minima.”;

(b)

it-tabella hija sostitwita b'din li ġejja:

“Kodiċi SA 2017

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Regoli primarji

ex 9029

Komponent semikonduttur b'senser għall-kamp manjetiku bbażat fuq elementi resistivi manjetosensittivi, kemm jekk b'komponent addizzjonali għall-kundizzjonament tas-sinjal kif ukoll jekk mingħajru

CTH, għajr mill-intestatura 9033 ; jew Assemblaġġ ta' prodotti semikondutturi”.


ANNESS IV

L-Anness A tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 huwa kkoreġut kif ġej:

(1)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 1, fin-Noti, id-deskrizzjoni tan-Nota [10] hija sostitwita b'din li ġejja:

“Din l-informazzjoni tiġi pprovduta biss għall-finijiet tal-applikazzjonijiet li ġejjin:

(a)

applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għall-użu ta' pproċessar attiv jew proċeduri ta' użu aħħari fejn l-applikant huwa stabbilit barra mit-territorju doganali tal-Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 162;

(b)

applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għal dħul temporanju kif imsemmi fl-Artikolu 205.”;

(2)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 4 – Dati, żminijiet, perjodi u postijiet, fl-element tad-dejta 4/8 (“Il-post fejn tinsab il-merkanzija”), it-test taħt l-intestatura “Kolonni 7b sa 7d tat-tabella:” huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Bl-użu tal-kodiċi rilevanti, daħħal l-identifikatur tal-post jew tal-postijiet fejn tista' tinsab il-merkanzija meta titqiegħed taħt proċedura doganali.”;

(3)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 4 – Dati, żminijiet, perjodi u postijiet, fl-element tad-dejta 4/10 (“Uffiċċju(i) doganali tar-rilaxx”), it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-kolonni rilevanti kollha tat-tabella użati:

Indika l-uffiċċju/i doganali suġġerit(i) ta' kollokament, kif definit fl-Artikolu 1(17).”.

(4)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 4 – Dati, żminijiet, perjodi u postijiet, fl-element tad-dejta 4/13 (“Uffiċċju doganali ta' superviżjoni”), it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-kolonni rilevanti kollha tat-tabella użati:

Indika l-uffiċċju doganali sorveljanti kompetenti, kif definit fl-Artikolu 1(36).”;

(5)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 5 – Identifikazzjoni ta' merkanzija, fl-element tad-dejta 5/1 (“Kodiċi tal-prodott bażiku”), l-intestatura “Kolonni 7c sa 7d tat-tabella:” hija sostitwita bl-intestatura

“Kolonni 7b sa 7d tat-tabella:”;

(6)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 5 – Identifikazzjoni ta' merkanzija, l-element tad-dejta 5/4 (“Valur tal-merkanzija”) huwa kkoreġut kif ġej:

(a)

l-intestatura “Kolonni 8a; 8b u 8d tat-tabella:” hija sostitwita bl-intestatura “Kolonni 8a sa 8d tat-tabella:”;

(b)

l-intestatura “Kolonni 8c tat-tabella:” u t-test ta' taħtha jitħassru;

(7)

fit-Titolu XVI, il-Kapitolu 2, Rekwiżiti tad-dejta, fl-element tad-dejta XX/3 (“Garanziji addizzjonali”), ir-raba' inċiż huwa sostitwit b'dan li ġej:

“—

il-banana tkun intiżnet skont il-proċedura stabbilita fl-Anness 61-03 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447,”.


ANNESS V

L-Anness B tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 huwa kkoreġut kif ġej:

(1)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 2, is-Sezzjoni 1, it-tabella, ir-ringiela marbuta ma' G4, fil-kolonna “Bażi legali”, it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

“L-Artikoli 5(17) u 145 tal-Kodiċi”;

(2)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 2, is-Sezzjoni 1, it-tabella, ir-ringiela marbuta ma' G5, fil-kolonna “Bażi legali”, it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

“L-Artikolu 148(5)(b) u (c) tal-Kodiċi”;

(3)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, is-Sezzjoni 1, it-tabella għall-Grupp 5, ir-ringiela marbuta mal-element tad-dejta 5/1, fil-kolonna “Numru tal-Kaxxa”, ir-referenza “S12” titħassar;

(4)

fit-Titolu I, il-Kapitolu 3, is-Sezzjoni 1, it-tabella għall-Grupp 7, ir-ringiela marbuta mal-element tad-dejta 7/13, fil-kolonna “Isem tal-E.D.”, it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Kodiċi tat-tip ta' fornitur ta' kontejner”;

(5)

(ma japplikax għal-lingwa Maltija);

(6)

(ma japplikax għal-lingwa Maltija);

(7)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 3 – Partijiet, fl-element tad-dejta 3/2 “Numru ta' identifikazzjoni tal-esportatur”, il-kliem “Il-kolonni H1 sa H4 u I1 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:” huwa sostitwit bil-kliem:

“Il-kolonni H1, H3 u H4 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:”;

(8)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 3 – Partijiet, fl-element tad-dejta 3/17 “Dikjarant”, il-kliem “Il-kolonni H1 sa H6 u I1 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:” huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Jekk id-dikjarant u l-importatur ikunu l-istess persuna, daħħal il-kodiċi rilevanti ddefinit għall-E.D. 2/2 Informazzjoni addizzjonali.”;

(9)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 3 – Partijiet, fl-element tad-dejta 3/36 “Numru ta' identifikazzjoni tal-parti li trid tiġi nnotifikata – Kuntratt tat- trasport fuq livell domestiku”, l-ewwel paragrafu taħt l-intestatura “Il-kolonni kollha rilevanti użati tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:” huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din l-informazzjoni tieħu l-forma tan-numru EORI tal-parti li trid tiġi nnotifikata msemmi fl-Artikolu 1(18), kull meta dan in-numru jkun disponibbli għad-dikjarant.”;

(10)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 5 – Dati/Ħinijiet/Perjodi/Postijiet/Pajjiżi/Reġjuni, fl-element tad-dejta 5/1 “Id-data u l-ħin stmat tal-wasla fl-ewwel post tal-wasla fit-territorju doganali tal-Unjoni”, il-kliem “Il-kolonni G1 sa G3 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:” huwa sostitwit bil-kliem

“Il-kolonni G1 u G2 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:”;

(11)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 5 – Dati/Ħinijiet/Perjodi/Postijiet/Pajjiżi/Reġjuni, l-element tad-dejta 5/20 “Kodiċi tal-pajjiżi minn fejn tgħaddi l-kunsinna” huwa sostitwit b'dan li ġej:

5/20.    Kodiċi tal-pajjiżi minn fejn tgħaddi l-kunsinna

Il-kolonni kollha rilevanti użati tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:

Identifikazzjoni f'ordni kronoloġika tal-pajjiżi li minnhom tgħaddi l-merkanzija bejn il-pajjiż tat-tluq oriġinali u tad-destinazzjoni aħħarija kif stipulat fl-aktar Polza Domestika baxxa tat-tagħbija, fl-aktar polza baxxa tal-vjeġġ bl-ajru tal-merkanzija jew fid-dokument tat-trasport bl-art/bil-ferrovija. Din tinkludi wkoll il-pajjiżi tat-tluq oriġinali u tad-destinazzjoni aħħarija tal-merkanzija.”;

(12)

(ma japplikax għal-lingwa Maltija);

(13)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, fil-Grupp 6 – Identifikazzjoni tal-merkanzija, l-elementi tad-dejta 6/16 “Kodiċi tal-prodott bażiku – Kodiċi addizzjonali tat-TARIC” u 6/17 “Il-kodiċi tal-prodott bażiku – Il-kodiċi(jiet) nazzjonali addizzjonali” huma sostitwiti b'dan li ġej:

6/16.    Kodiċi tal-prodott bażiku – Kodiċi(jiet) addizzjonali tat-TARIC

Il-kolonni kollha rilevanti użati tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:

Daħħal il-kodiċi(jiet) addizzjonali tat-TARIC li jikkorrispondi/u mal-oġġett inkwistjoni.

6/17.    Kodiċi tal-prodott bażiku – Kodiċi(jiet) nazzjonali addizzjonali

Il-kolonni kollha rilevanti użati tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:

Daħħal il-kodiċi(jiet) addizzjonali nazzjonali li jikkorrispondi/u mal-oġġett inkwistjoni.”;

(14)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 7 – Informazzjoni dwar it-trasport (modi, mezzi u tagħmir), fl-element tad-dejta 7/3 “Numru ta' referenza tat-twassil”, in-noti huma sostitwiti b'dan li ġej:

7/3.    Numru ta' referenza tat-twassil

Il-kolonni kollha rilevanti użati tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:

 

Identifikazzjoni tal-vjaġġ tal-mezz ta' trasport, pereżempju n-numru tal-vjaġġ, in-numru tat-titjira tal-IATA, jew in-numru tal-ħruġ, jekk ikun applikabbli.

 

Għal trasport marittimu u bl-ajru, f'sitwazzjonijiet fejn l-operatur tal-bastiment jew tal-ajruplan jittrasporta l-merkanzija taħt arranġament għall-kondiviżjoni tal-bastiment, għall-kondiviżjoni tal-kodiċi jew taħt ftehim kontraenti simili ma' msieħba, għandu jintuża n-numru tal-vjaġġ jew tat-titjira tal-imsieħba.”;

(15)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 7 – Informazzjoni dwar it-trasport (modi, mezzi u tagħmir), l-element tad-dejta 7/7 “Identità tal-mezz ta' trasport fil-punt tat-tluq” huwa kkoreġut kif ġej:

(a)

il-kliem “Il-kolonni B1 u B2 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:” huwa sostitwit bil-kliem “Il-kolonni B1, B2 u B3 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:”;

(b)

l-ewwel paragrafu taħt l-intestatura “Il-kolonni D1 sa D3 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:” huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din l-informazzjoni għandha tieħu l-forma tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vapur mogħti mill-OMI jew in-Numru ta' Identifikazzjoni uniku Ewropew għall-Bastimenti (il-kodiċi tal-ENI) għal trasport bil-baħar jew fl-ilmijiet navigabbli interni. Għal modi oħra ta' trasport, il-metodu ta' identifikazzjoni għandu jkun identiku għal dak mogħti fil-kolonni B1, B2 u B3 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta.”;

(16)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 7 – Informazzjoni dwar it-trasport (modi, mezzi u tagħmir), l-element tad-dejta 7/9 “Identità tal-mezz ta' trasport mal-wasla”, il-kliem “Il-kolonni G4 u G5 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:” huwa sostitwit bil-kliem:

“Il-kolonna G4 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:”;

(17)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 7 – Informazzjoni dwar it-trasport (modi, mezzi u tagħmir), l-intestatura tal-element tad-dejta 7/11 “Identifikazzjoni tad-daqs u t-tip ta' kontejner” hija sostitwita bl-intestatura “Daqs u tip ta' kontejner”;

(18)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 7 – Informazzjoni dwar it-trasport (modi, mezzi u tagħmir), fl-element tad-dejta 7/14 “Identità tal-mezz attiv ta' trasport li jkun qed jaqsam il-fruntiera”, il-kliem “Il-kolonni E2, F1a sa F1c, F2a, F2b, F4a, F4b u F5 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:” huwa sostitwit bil-kliem:

“Il-kolonni E2, F1a sa F1c, F4a, F4b u F5 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:”;

(19)

fit-Titolu II, Rekwiżiti tad-dejta, il-Grupp 7 – Informazzjoni dwar it-trasport (modi, mezzi u tagħmir), fl-element tad-dejta 7/15 “Nazzjonalità tal-mezz attiv ta' trasport li jkun qed jaqsam il-fruntiera”, il-kliem “Il-kolonni F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b u F5 tat-tabella dwar ir- rekwiżiti tad-dejta:” huwa sostitwit bil-kliem

“Il-kolonni F1a, F1b, F4a, F4b u F5 tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta:”.


ANNESS VI

Fl-Anness B-03 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, fil-Kapitolu I, il-kampjun tal-lista tal-merkanzija huwa sostitwit b'dan li ġej:

Image”.


ANNESS VII

Fl-Anness B-05 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, fit-Titolu I, il-kampjun tal-Lista ta' Oġġetti fit-Tranżitu/ta' Sigurtà huwa sostitwit b'dan li ġej:

Image”.


ANNESS VIII

Fl-Anness 90 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (KE) Nru 2015/2446, it-tabella hija emendata kif ġej:

(1)

fir-ringiela 5, fil-kolonna “Id-dispożizzjonijiet applikabbli skont ir-Regolament (KEE) Nru 2913/92 u r-Regolament (KEE) Nru 2454/93”, it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Awtorizzazzjonijiet għal “dikjarazzjoni simplifikata” (L-Artikolu 76(1)(a) u (b) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, l-Artikoli 253 sa 253 g, 254, 260 sa 262, 269 sa 271, 276 sa 278, 282, 289 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93)”;

(2)

fir-ringiela 6, fil-kolonna “Id-dispożizzjonijiet applikabbli skont il-Kodiċi ta' dan ir- Regolament u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“U/jew postijiet magħżula jew approvati mill-awtoritajiet doganali kif imsemmi fl-Artikolu 5(33) tal-Kodiċi”;

(3)

fir-ringiela 15, fil-kolonna “Id-dispożizzjonijiet applikabbli skont ir-Regolament (KEE) Nru 2913/92 u r-Regolament (KEE) Nru 2454/93”, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(L-Artikoli 84 sa 90, l-Artikoli 114 sa 123 u l-Artikolu 129 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92; l-Artikoli 496 sa 523 u l-Artikoli 536 sa 549 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93)”;

(4)

fir-ringiela 16, fil-kolonna “Id-dispożizzjonijiet applikabbli skont ir-Regolament (KEE) Nru 2913/92 u r-Regolament (KEE) Nru 2454/93”, l-ewwel paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal sistema ta' pproċessar attiv bir-rifużjoni (L-Artikoli 84 sa 90 u l-Artikoli 114 sa 129 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92; l-Artikoli 496 sa 523, l-Artikoli 536 sa 544 u l-Artikolu 550 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93)”.


30.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/29


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1064

tal-25 ta' Lulju 2018

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 183(b) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli u jħassar r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 u (KE) Nru 614/2009 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 (3) stabbilixxa r-regolamenti dettaljati għall-implimentazzjoni tas-sistema ta' dazji addizzjonali tal-importazzjoni u ffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd.

(2)

Minn kontroll regolari tad-data, li abbażi tagħha jiġu stabbiliti l-prezzijiet rappreżentattivi għall-prodotti tas-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, jirriżulta li jenħtieġ li jiġu emendati l-prezzijiet rappreżentattivi għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti biex jitqiesu l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet skont l-oriġini.

(3)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 1484/95 jiġi emendat skont dan.

(4)

Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat li din il-miżura tapplika kemm jista' jkun malajr wara li d-data aġġornata ssir disponibbli, jenħtieġ li r-Regolament preżenti jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1484/95 għandu jiġi sostitwit bit-test li jinsab fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali

Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 150, 20.5.2014, p. 1.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 tat-28 ta' Ġunju 1995 li jistabbilixxi r-regolamenti dettaljati għall-implimentazzjoni tas-sistema ta' dazji addizzjonali tal-importazzjoni u l-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u biex iħassar ir-Regolament Nru 163/67/KEE (ĠU L 145, 29.6.1995, p. 47).


ANNESS

ANNESS I

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-oġġetti

Prezz rappreżentattiv

(f'EUR/100 kg)

Garanzija msemmija fl-Artikolu 3

(f'EUR/100 kg)

Oriġini (1)

0207 12 10

Karkassi tat-tiġieġ tat-tip Gallus domesticus, preżentazzjoni 70 %, iffriżati

108,6

0

AR

0207 12 90

Karkassi tat-tiġieġ tat-tip Gallus domesticus, preżentazzjoni 65 %, iffriżati

139,4

0

AR

225,0

0

BR

0207 14 10

Qatgħat tat-tiġieġ, mingħajr għadam, tat-tip Gallus domesticus, iffriżati

263,5

11

AR

249,1

15

BR

334,8

0

CL

255,3

13

TH

0207 27 10

Qatgħat tad-dundjani, mingħajr għadam, iffriżati

305,0

0

BR

321,9

0

CL

0408 91 80

Bajd, imnixxef, mingħajr qoxra

242,1

1

AR

1602 32 11

Qatgħat nejjin tat-tiġieġ tat-tip Gallus domesticus

237,5

15

BR


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7).


30.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/31


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1065

tas-27 ta' Lulju 2018

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 f'dak li għandu x'jaqsam mal-validazzjoni awtomatika tal-liċenzji tal-ekwipaġġ tat-titjira tal-Unjoni u mat-taħriġ dwar it-tlugħ u l-inżul

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 7(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 (2) jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni tal-apparat ta' taħriġ ta' simulazzjoni tat-titjir, għaċ-ċertifikazzjoni tal-bdoti involuti fit-tħaddim ta' ċerti inġenji tal-ajru u għaċ-ċertifikazzjoni tal-persuni u tal-organizzazzjonijiet involuti fit-taħriġ, fit-testijiet u fil-kontrolli tal-bdoti.

(2)

Wara spezzjonijiet fir-rampa li saru barra mit-territorju tal-Istati Membri li matulhom instab li xi membri tal-ekwipaġġ tat-titjira kienu qed iħaddmu inġenji tal-ajru rreġistrati fi Stat Membru li ma kienx dak li ħarġilhom il-liċenzji ta' bdoti tagħhom, l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (l-ICAO) emendat l-Anness 1 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali li ġiet iffirmata f'Chicago, sabiex tiffaċilita l-validazzjoni awtomatika tal-liċenzji permezz ta' ftehimiet bejn l-organizzazzjonijiet reġjonali għas-sorveljanza tas-sikurezza.

(3)

Jenħtieġ li r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 ikun jirrifletti dik l-emenda sabiex ikun jippermetti l-validazzjoni awtomatika tal-liċenzji tal-ekwipaġġ tat-titjira tal-Unjoni f'pajjiżi terzi. Skont l-emenda 174 tal-punt 1.2.2.3.2.1 tal-Anness 1 tal-ICAO, jenħtieġ li jkun hemm perjodu tranżitorju sabiex ikunu jistgħu jsiru l-bidliet meħtieġa fil-liċenzji tal-bdoti eżistenti.

(4)

Sa minn meta daħal fis-seħħ l-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 (il-Parti-FCL), li l-abbozz tiegħu ssejjes fuq il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Rekwiżiti konġunti dwar l-avjazzjoni nru 1 marbutin mal-ħruġ ta' liċenzji għall-ekwipaġġ tat-titjira (il-JAR-FCL 1), l-Unjoni qed timxi fuq approċċ ibbażat iktar fuq il-kompetenzi sabiex tiżgura li jiġu implimentati rekwiżiti proporzjonati bbażati fuq il-prestazzjoni għal-liċenzji tal-ekwipaġġ tat-titjira. Għalhekk, jenħtieġ li r-rekwiżit tat-taħriġ marbut mat-tlugħ u mal-inżul fil-fażi avvanzata tal-kors tat-taħriġ għal-liċenzja ta' bdot ta' ekwipaġġ multiplu jiġi emendat sabiex ikun allinjat mar-rakkomandazzjonijiet li l-ICAO għamlet fid-Dokument nru 9868 tagħha dwar it-taħriġ marbut mal-proċeduri għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru msejjaħ “Procedures for Air Navigation Services - Training” (PANS-TRG).

(5)

L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni bagħtet abbozz ta' regoli ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni flimkien mal-Opinjonijiet tagħha bin-Nru 16/2016 u Nru 03/2017.

(6)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 jiġi emendat kif xieraq.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 4 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“9.   Fil-każ ta' liċenzji maħruġin qabel id-19 ta' Awwissu 2018, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fit-tieni paragrafu ta' ARA.FCL.200(a), hekk kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1065 (*1), sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2022.

(*1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1065 tas-27 ta' Lulju 2018 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 f'dak li għandu x'jaqsam mal-validazzjoni awtomatika tal-liċenzji tal-ekwipaġġ tat-titjira tal-Unjoni u mat-taħriġ dwar it-tlugħ u l-inżul (ĠU L 192, 30.7.2018, p. 31).”;"

(2)

l-Anness I (il-Parti-FCL) huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-parti FCL.045, jiżdied il-punt (e) li ġej:

“(e)

Bdot li jkun beħsiebu jsuq inġenju tal-ajru rreġistrat fi Stat Membru li ma jkunx dak li ħareġ il-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira 'l barra mit-territorju tal-Unjoni għandu jġorr, bħala dokument stampat jew f'format elettroniku, l-aħħar verżjoni tad-dokument mehmuż tal-ICAO li jinkludi referenza għan-numru ta' reġistrazzjoni tal-ICAO tal-ftehim li jirrikonoxxi l-validazzjoni awtomatika tal-liċenzji, kif ukoll il-lista tal-Istati li ffirmaw dak il-ftehim.”;

(b)

fl-Appendiċi 5, il-punt 11 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“11.

Il-kors tat-taħriġ għandu jinkludi mill-inqas 12-il telgħa u nżul l-art biex tkun żgurata l-kompetenza. Dan l-ammont ta' tlugħ u nżul jista' jitnaqqas għal mill-inqas sitta, dejjem jekk, qabel ma jingħata t-taħriġ, l-organizzazzjoni tat-taħriġ approvata u l-operatur jiżguraw:

(a)

li jkun hemm proċedura fis-seħħ biex jiġi vvalutat il-livell ta' kompetenza meħtieġ tal-bdot student; u

(b)

li jkun hemm proċess fis-seħħ biex ikun żgurat li tittieħed azzjoni korrettiva jekk l-evalwazzjoni waqt it-taħriġ tindika li hemm bżonn isir dan.

Dan it-tlugħ u dan l-inżul għandu jitwettaq taħt is-sorveljanza ta' għalliem f'ajruplan li għalih għandha tinħareġ il-klassifikazzjoni tat-tip.”;

(3)

l-Anness VI (il-Parti-ARA) huwa emendat kif ġej:

(a)

il-parti ARA.GEN.105 hija emendata kif ġej:

(i)

jiddaħħlu l-punti 3a u 3b li ġejjin:

“3a.

“ARO.RAMP” tfisser is-Subparti RAMP tal-Anness II tar-Regolament dwar l-Operazzjonijiet tal-Ajru;

3b.

“ivvalidata awtomatikament” tfisser l-aċċettazzjoni, mingħajr ebda formalità, ta' liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira maħruġa minn Stat skont l-Anness I tal-Konvenzjoni ta' Chicago minn Stat kontraenti tal-ICAO mniżżel fid-dokument mehmuż tal-ICAO;”;

(ii)

il-punt 12 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“12.

“dokument mehmuż tal-ICAO” tfisser dokument mehmuż ma' liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira vvalidata awtomatikament maħruġa skont l-Anness 1 tal-Konvenzjoni ta' Chicago li jissemma fl-element XIII tal-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira;”;

(b)

il-parti ARA.FCL.200 hija emendata kif ġej:

il-punt (a) tal-parti ARA.FCL.200 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(a)

Ħruġ ta' liċenzji u klassifikazzjonijiet. L-awtorità kompetenti għandha toħroġ liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira u l-klassifikazzjonijiet assoċjati magħha billi tuża l-formola stabbilita fl-Appendiċi I ta' din il-Parti.

Jekk bdot ikun beħsiebu jsuq inġenju tal-ajru rreġistrat fi Stat Membru li ma jkunx dak li ħareġ il-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira 'l barra mit-territorju tal-Unjoni, l-awtorità kompetenti għandha:

(1)

iżżid il-kumment li ġej fl-element XIII tal-liċenzja tal-ekwipaġġ tat-titjira: “Din il-liċenzja hija vvalidata awtomatikament skont id-dokument tal-ICAO mehmuż magħha”; u

(2)

tqiegħed id-dokument mehmuż tal-ICAO għad-dispożizzjoni tal-bdot bħala dokument stampat jew f'format elettroniku.”;

(c)

fl-Appendiċi I, il-punt (a)(2)(XIII) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(XIII)

kummenti: jiġifieri approvazzjonijiet speċjali marbutin ma' restrizzjonijiet u approvazzjonijiet għall-privileġġi, inklużi approvazzjonijiet tal-profiċjenza fil-lingwa, kummenti dwar il-validazzjoni awtomatika tal-liċenzja, u klassifikazzjonijiet għall-inġenji tal-ajru tal-Anness II meta dawn jintużaw għat-trasport kummerċjali bl-arju; u”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 tat-3 ta' Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 311, 25.11.2011, p. 1).


30.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/34


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1066

tas-27 ta' Lulju 2018

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 tas-7 ta' Lulju 2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2465/96 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(b) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1210/2003 jelenka korpi pubbliċi, korporazzjonijiet u aġenziji u persuni fiżiċi u ġuridiċi, korpi u entitajiet tal-gvern preċedenti tal-Iraq koperti bl-iffriżar ta' fondi u ta' riżorsi ekonomiċi li kienu jinsabu barra mill-Iraq fid-data tat-22 ta' Mejju 2003 skont dan ir-Regolament.

(2)

Fit-23 ta' Lulju 2018, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jneħħi erba' annotazzjonijiet mil-lista ta' persuni jew entitajiet li għalihom jenħtieġ li japplika l-iffriżar ta' fondi u ta' riżorsi ekonomiċi.

(3)

Għaldaqstant jenħtieġ li l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1210/2003 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1210/2003 huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Il-Kap tas-Servizz għall-Istrumenti tal-Politika Barranija


(1)  ĠU L 169, 8.7.2003, p. 6.


ANNESS

Fl-Anness III, jitħassru l-annotazzjonijiet li ġejjin:

(a)

“71.

IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (magħrufa ukoll bħala IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Indirizzi: (a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Bagdad, l-Iraq; (b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Bagdad, l-Iraq.”

(b)

“87.

MOSUL SUGAR STATE COMPANY (magħrufa ukoll bħala MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Indirizz: Box 42, Gizlany Street, Mosul, l-Iraq.”

(c)

“132.

STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Indirizz: P.O. Box 11183, Bagdad, l-Iraq.”

(d)

“153.

STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Indirizz: Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Bagdad, l-Iraq.”

DEĊIŻJONIJIET

30.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/36


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1067

tas-26 ta' Lulju 2018

li temenda d-Deċiżjoni 2011/163/UE dwar l-approvazzjoni tal-pjanijiet sottomessi mill-pajjiżi terzi skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE

(notifikata bid-dokument C(2018) 4804)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta' April 1996 dwar miżuri għall-monitoraġġ ta' ċerti sustanzi u residwi tagħhom f'annimali ħajjin u prodotti tal-annimali u li tħassar id-Direttivi 85/358/KEE u 86/469/KEE u d-Deċiżjonijiet 89/187/KEE u 91/664/KEE (1), u b'mod partikolari r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 29(1) tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 29 tad-Direttiva 96/23/KE jenħtieġ li l-pajjiżi terzi minfejn l-Istati Membri huma awtorizzati jimportaw l-annimali u l-prodotti tal-annimali koperti minn dik id-Direttiva, jissottomettu pjanijiet ta' monitoraġġ tar-residwi li jipprovdu l-garanziji meħtieġa (“il-pjanijiet”). Il-pjanijiet jenħtieġ li jinkludu mill-inqas il-gruppi ta' residwi u s-sustanzi elenkati fl-Anness I ta' dik id-Direttiva.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/163/UE (2) tapprova l-pjanijiet sottomessi minn ċerti pajjiżi terzi fir-rigward tal-annimali u l-prodotti tal-annimali speċifikati elenkati fl-Anness ta' dik id-Deċiżjoni (“il-lista”).

(3)

Fid-dawl tal-pjanijiet riċenti sottomessi minn ċerti pajjiżi terzi u l-informazzjoni addizzjonali miksuba mill-Kummissjoni, huwa meħtieġ li l-lista tiġi aġġornata.

(4)

Il-Bożnija-Ħerzegovina ssottomettiet lill-Kummissjoni pjan għal-laħam tal-bovini, l-ovini u l-porċini. Dak il-pjan jagħti biżżejjed garanziji u jenħtieġ li jiġi approvat. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-entrati għall-Bożnija-Ħerżegovina għal-laħam tal-bovini, l-ovini u l-porċini jiġu inklużi fil-lista.

(5)

Il-Greenland hi inkluża fil-lista għal-laħam tal-ovini u l-annimali tal-kaċċa mrobbija fl-irziezet u l-annimali tal-kaċċa slavaġ. Madankollu, il-Greenland informat lill-Kummissjoni li ma għadhiex interessata li tesporta l-laħam tal-annimali tal-kaċċa slavaġ lejn l-Unjoni peress li l-laħam tal-annimali tal-kaċċa slavaġ jinbiegħ biss domestikament. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-entrata għall-Greenland fir-rigward tal-annimali tal-kaċċa slavaġ titneħħa mil-lista.

(6)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2011/163/UE tiġi emendata skont dan.

(7)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni 2011/163/UE jiġi sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 125, 23.5.1996, p. 10.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/163/UE tas-16 ta' Marzu 2011 dwar l-approvazzjoni tal-pjanijiet sottomessi mill-pajjiżi terzi skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE (ĠU L 70, 17.3.2011, p. 40).


ANNESS

ANNESS

Kodiċi tal-ISO2

Pajjiż

Bovini

Ovini/kaprini

Porċini

Ekwini

Pollam

Akkwakultura

Ħalib

Bajd

Fniek

Annimali tal-kaċċa slavaġ

Annimali tal-kaċċa mrobbija fl-irziezet

Għasel

AD

Andorra

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

L-Emirati Għarab Magħquda

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

L-Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

L-Armenja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

L-Arġentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

L-Awstralja

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Il-Bożnija-Ħerzegovina

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Il-Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Il-Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Il-Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Il-Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Il-Brażil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Il-Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Il-Belarussja

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Il-Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Il-Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

L-Iżvizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Iċ-Ċilì

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Il-Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Iċ-Ċina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Il-Kolombja

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Il-Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Ir-Repubblika Dominicana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

L-Ekwador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

L-Etjopja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Il-Gżejjer Falkland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Il-Gżejjer Faeroe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Il-Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Il-Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Greenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Il-Gwatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Il-Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

L-Indoneżja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Iżrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

L-Indja

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

L-Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Il-Ġamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Il-Ġappun

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Il-Kenja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Il-Kirgiżistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Il-Korea t'Isfel

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Is-Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Il-Marokk

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Il-Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Il-Montenegro

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Ir-Repubblika tal-Unjoni tal-Myanmar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Il-Messiku

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Il-Malasja

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Il-Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

In-Namibja

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

New Caledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

In-Nikaragwa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

New Zealand

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Il-Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Il-Perù

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Il-Filippini

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre u Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Il-Gżejjer Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Il-Paragwaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Is-Serbja (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Ir-Russja

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ir-Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

L-Arabja Sawdija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapor

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Is-Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Is-Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

It-Tajlandja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

It-Tuneżija

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

It-Turkija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

It-Tajwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

It-Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

L-Ukrajna

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

L-Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

L-Istati Uniti

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

L-Urugwaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Il-Venezwela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Il-Vjetnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

L-Afrika t'Isfel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ZM

Iż-Żambja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  Il-ħalib tal-iġmla biss.

(2)  L-esportazzjoni lejn l-Unjoni ta' ekwidi ħajjin għat-tbiċċir (annimali li jipproduċu l-ikel biss).

(3)  Pajjiżi terzi li jużaw biss materja prima mill-Istati Membri jew minn pajjiżi terzi oħrajn li jkunu approvati għall-importazzjoni ta' din il-materja prima lejn l-Unjoni, skont l-Artikolu 2.

(4)  L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja; in-nomenklatura definittiva għal dan il-pajjiż se tiġi miftiehma wara n-negozjati attwali fil-livell tan-NU.

(5)  Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo).

(6)  Għar-renni mir-reġjuni ta' Murmansk u Yamalo-Nenets biss.

(7)  Minn hawn 'il quddiem mifhum bħala l-Istat ta' Iżrael, bl-esklużjoni tat-territorji li jinsabu taħt l-amministrazzjoni ta' Iżrael minn Ġunju 1967, jiġifieri l-Għoljiet ta' Golan, l-Istrixxa ta' Gaża, Ġerusalemm tal-Lvant u l-bqija tax-Xatt tal-Punent.

(8)  Għall-prodotti bażiċi ta' laħam frisk li joriġinaw min-New Zealand biss, li jkunu ddestinati għall-Unjoni, u li jitħattu u jitgħabbew mill-ġdid u jgħaddu minn Singapore, kemm jekk jinħażnu hemm, kif ukoll jekk le.


30.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 192/43


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1068

tas-27 ta' Lulju 2018

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri

(notifikata bid-dokument C(2018) 5121)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u żootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju ta' ċerti annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE (4) tistabbilixxi miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri, fejn kien hemm każijiet ikkonfermati ta' dik il-marda fi ħnieżer domestiċi jew selvaġġi (l-Istati Membri kkonċernati). Fil-Partijiet I sa IV tiegħu, l-Anness ta' dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni jiddemarka u jelenka ċerti żoni tal-Istati Membri kkonċernati, skont il-livell tar-riskju abbażi tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fir-rigward ta' dik il-marda. L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE ġie emendat diversi drabi biex jitqiesu l-bidliet fis-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer li jeħtieġ li jiġu riflessi f'dak l-Anness. L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE ġie emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1036 (5), wara l-okkorrenzi reċenti tad-deni Afrikan tal-ħnieżer li seħħew fil-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja u r-Rumanija.

(2)

Ir-riskju tat-tixrid tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-organiżmi selvaġġi huwa marbut mat-tixrid naturali bil-mod ta' dik il-marda fost il-popolazzjonijiet tal-ħnieżer selvaġġi, kif ukoll ir-riskji marbutin mal-attività umana, kif intwera bl-evoluzzjoni epidemjoloġika reċenti ta' dik il-marda fl-Unjoni, u kif iddokumentat mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fl-Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar is-Saħħa u l-Welfare tal-Annimali, ippubblikata fl-14 ta' Lulju 2015; fir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA dwar l-Analiżijiet epidemjoloġiċi fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-pajjiżi Baltiċi u fil-Polonja, ippubblikat fit-23 ta' Marzu 2017; u fir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA dwar l-Analiżijiet epidemjoloġiċi fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-pajjiżi Baltiċi u fil-Polonja, ippubblikat fis-7 ta' Novembru 2017 (6).

(3)

Mid-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/1036, is-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni evolviet fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer, u kien hemm okkorrenzi oħra ta' dik il-marda li jridu jiġu riflessi fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(4)

F'Lulju tal-2018, ġew osservati tliet tifqigħat ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi fil-kontej ta' Chełm, Włodawa u Hrubieszów fil-Polonja. Dawn it-tifqigħat tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi jikkostitwixxu żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn iż-żoni tal-Polonja affettwati mid-deni Afrikan tal-ħnieżer issa jiġu elenkati fil-Parti III minflok fil-Parti II ta' dak l-Anness.

(5)

F'Lulju tal-2018, ġew osservati żewġ tifqigħat ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi fil-kontej ta' Marijampolė u Šiauliai fil-Litwanja. Dawn it-tifqigħat tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi jikkostitwixxu żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn iż-żoni tal-Litwanja affettwata mid-deni Afrikan tal-ħnieżer issa jiġu elenkati fil-Parti III minflok fil-Parti I u l-Parti II ta' dak l-Anness.

(6)

F'Ġunju tal-2018, ġiet osservata tifqigħa ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi fil-kontea ta' Kuldīga fil-Latvja. Din it-tifqigħa ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi tikkostitwixxi żieda fil-livell tar-riskju, li jenħtieġ li tiġi riflessa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, jenħtieġ li din iż-żona tal-Latvja affettwata mid-deni Afrikan tal-ħnieżer issa tiġi elenkata fil-Parti III minflok fil-Parti II ta' dak l-Anness.

(7)

F'Lulju 2018 ġew osservati erba' każijiet tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer selvaġġi fil-kontej ta' Kętrzyn, Kozienice u Lubartów fil-Polonja. Dawn il-każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer selvaġġi jikkostitwixxu żieda fil-livell tar-riskju, li jenħtieġ li tiġi riflessa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn iż-żoni tal-Polonja affettwata mid-deni Afrikan tal-ħnieżer issa jiġu elenkati fil-Parti II minflok fil-Parti I ta' dak l-Anness.

(8)

Barra minn hekk, f'Lulju tal-2018 ġie osservat każ tad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ħanżir selvaġġ fil-kontea ta' Klaipėda fil-Litwanja. Dan il-każ ta' deni Afrikan tal-ħnieżer f'ħanżir selvaġġ jikkostitwixxi żieda fil-livell tar-riskju, li jenħtieġ li tiġi riflessa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, jenħtieġ li din iż-żona tal-Litwanja affettwata mid-deni Afrikan tal-ħnieżer tiġi elenkata fil-Parti II ta' dak l-Anness.

(9)

Sabiex jitqiesu l-iżviluppi riċenti tal-evoluzzjoni epidemjoloġika tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-Unjoni, u biex ir-riskji marbuta mat-tixrid ta' dik il-marda jiġu miġġielda b'mod proattiv, jenħtieġ li fil-każ tal-Latvja, il-Litwanja u l-Polonja jiġu demarkati żoni ġodda ta' daqs suffiċjenti li huma l-aktar fir-riskju, u li dawn jiġu elenkati skont kif meħtieġ fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għalhekk, jenħtieġ li dak l-Anness jiġi emendat skont dan.

(10)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/178/UE (ĠU L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1036 tad-19 ta' Lulju 2018 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (ĠU L 185, 23.7.2018, p. 29).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


ANNESS

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE huwa sostitwit b'dan li ġej:

ANNESS

PARTI I

1.   Ir-Repubblika Ċeka

Iż-żoni li ġejjin fir-Repubblika Ċeka:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   L-Estonja

Iż-żoni li ġejjin fl-Estonja:

Hiiu maakond.

3.   L-Ungerija

Iż-żoni li ġejjin fl-Ungerija:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Il-Litwanja

Iż-żoni li ġejjin fil-Litwanja:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė,

6.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze, część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i Korsze w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łęczyńskim,

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Siennica Różana położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gmina Łaszczów, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Ir-Rumanija

Iż-żoni li ġejjin fir-Rumanija:

Il-kontea ta' Galați,

Il-kontea ta' Vrancea,

Il-kontea ta' Buzău,

Il-kontea ta' Cluj,

Il-kontea ta' Maramureș,

Il-kontea ta' Bistrița,

Il-kontea ta' Arad bid-delimitazzjoni li ġejja:

Fin-naħa tat-Tramuntana tal-linja deskritta viċin il-lokalitajiet li ġejjin:

Macea

Șiria

Bârzava

Toc, li tinsab f'salib it-toroq mat-Triq Nazzjonali nru. 7

Lejn it-Tramuntana mit-Triq Nazzjonali nru. 7

Il-kontea ta' Hunedoara bid-delimitazzjoni li ġejja:

Lejn it-Tramuntana mil-linja deskritta viċin il-lokalitajiet li ġejjin:

Brănișca

Il-muniċipalità ta' Deva

Turdaș

Il-lokalitajiet ta' Zam u Aurel Vlaicu li jinsabu f'salib it-toroq mat-Triq Nazzjonali nru. 7

Lejn it-Tramuntana mit-Triq Nazzjonali nru. 7

Il-kontea ta' Alba bid-delimitazzjoni li ġejja:

Lejn it-Tramuntana mit-Triq Nazzjonali nru. 7

Il-kontea ta' Vaslui,

Il-kontea ta' Bacau,

Il-kontea ta' Covasna,

Il-kontea ta' Prahova,

Il-kontea ta' Ilfov,

Il-kontea ta' Giurgiu.

PARTI II

1.   Ir-Repubblika Ċeka

Iż-żoni li ġejjin fir-Repubblika Ċeka:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   L-Estonja

Iż-żoni li ġejjin fl-Estonja:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   L-Ungerija

Iż-żoni li ġejjin fl-Ungerija:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Il-Litwanja

Iż-żoni li ġejjin fil-Litwanja:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Węgorzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę biegnącą do wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

PARTI III

1.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96

Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9

Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Neretas novada Mazzalves pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts

Tērvetes novada Bukaišu pagasts

Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2.   Il-Litwanja

Iż-żoni li ġejjin fil-Litwanja:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,