ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 174

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
10 ta' Lulju 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/966 tas-6 ta' Lulju 2018 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun għal Sħubija Ekonomika

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/967 tas-26 ta' April 2018 li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 907/2014 fir-rigward tan-nuqqas ta' konformità mal-iskadenzi tal-pagament u fir-rigward tar-rata tal-kambju applikabbli għat-tfassil tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq

2

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/968 tat-30 ta' April 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħlu l-valutazzjonijiet tar-riskju b'rabta ma' speċijiet aljeni invażivi

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/969 tad-9 ta' Lulju 2018 li jemenda l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti għat-tneħħija ta' materjali speċifiċi ta' riskju mir-ruminanti żgħar ( 1)

12

 

*

Direttiva Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2018/970 tat-18 ta' April 2018 li temenda l-Annessi II, III u V tad-Direttiva (UE) 2016/1629 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni

15

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/971 tad-9 ta' Lulju 2018 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2018) 4460)  ( 1)

20

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/683 tal-4 ta' Mejju 2018 li jimponi dazju antidumping proviżorju fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti tajers pnewmatiċi, ġodda jew b'wiċċ ġdid, tal-lastiku, tat-tip użat għall-karozzi tal-linja jew għat-trakkijiet, b'indiċi tat-tagħbija li jaqbeż il-121, li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/163 ( ĠU L 116, 7.5.2018 )

38

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/467/KE tat-23 ta' Ġunju 2003 li tistabbilixxi l-kwalifika ta' uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolosi, bruċellosi u lewkosi bovina enżootika ta' xi Stati Membri u reġjuni fl-Istati Membri rigward annimali bovini ( ĠU L 156, 25.6.2003 ) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, il-Kapitolu 03, il-Volum 039)

39

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

10.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 174/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/966

tas-6 ta' Lulju 2018

dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun għal Sħubija Ekonomika

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 91, l-Artikolu 100(2) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 207(4), flimkien mal-Artikolu 218(5) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fid-29 ta' Novembru 2012, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni tiftaħ negozjati għal ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Ġappun.

(2)

In-negozjati għal Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun għal Sħubija Ekonomika (“il-Ftehim”) ġew konklużi b'suċċess.

(3)

Jenħtieġ li l-Ftehim jiġi ffirmat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-iffirmar f'isem l-Unjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun għal Sħubija Ekonomika huwa b'dan awtorizzat, suġġett għall-konklużjoni tal-imsemmi Ftehim (1).

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat li jaħtar il-persuna jew il-persuni li jkollhom is-setgħa li jiffirmaw il-Ftehim f'isem l-Unjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Lulju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

G. BLÜMEL


(1)  It-test tal-Ftehim ser jiġi ppubblikat flimkien mad-deċiżjoni dwar il-konklużjoni tiegħu.


REGOLAMENTI

10.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 174/2


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/967

tas-26 ta' April 2018

li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 907/2014 fir-rigward tan-nuqqas ta' konformità mal-iskadenzi tal-pagament u fir-rigward tar-rata tal-kambju applikabbli għat-tfassil tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 40 u l-Artikolu 106(6) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 75(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jistipula li l-pagamenti ta' appoġġ lill-benefiċjarji skont is-Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni u Kontroll (SIAK) iridu jsiru mill-Istati Membri matul perjodu ta' żmien partikolari. Il-pagamenti li ma jkunux saru f'dak il-perjodu mhumiex eliġibbli għal pagamenti mill-Unjoni, u għaldaqstant ma jistgħux jiġu rimborżati mill-Kummissjoni, kif previst fl-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Fir-rigward tal-appoġġ mogħti fil-qafas tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), dawk l-iskadenzi tal-pagament japplikaw għas-sena tat-talba 2019. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi marbuta mal-pagamenti mill-FAEŻR.

(2)

Meta wieħed iqis li f'xi każijiet il-pagamenti tas-SIAK mill-FAEŻR ikunu saru mill-Istati Membri wara t-30 ta' Ġunju minħabba verifiki addizzjonali mill-Istati Membri b'rabta ma' talbiet kontenzjużi, appelli u kontroversji ġuridiċi nazzjonali oħra, b'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, jenħtieġ li jiġi stabbilit marġni fiss b'rabta mal-infiq, li fih ma jsir l-ebda tnaqqis tal-pagamenti għal dawn il-każijiet. Barra minn hekk, ladarba dan il-marġni jinqabeż, sabiex jiġi aġġustat l-impatt finanzjarju b'mod proporzjonali mad-dewmien imġarrab fil-pagament, jenħtieġ li jkun hemm dispożizzjoni li permezz tagħha l-Kummissjoni tkun tista' tnaqqas il-pagamenti mill-Unjoni b'mod proporzjonali skont il-perjodu ta' dewmien irreġistrat fil-pagament.

(3)

L-Artikolu 5 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 (2) jipprevedi regoli għall-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fir-rigward ta' tnaqqis proporzjonali għall-pagamenti ta' kull xahar meta l-infiq ikun sar wara d-data tal-iskadenza tal-pagament. Fir-rigward tal-FAEŻR, id-dikjarazzjonijiet tal-infiq u r-rimborżi jsiru darba għal kull trimestru tas-sena. Għal raġunijiet ta' sempliċità u ta' effiċjenza, jenħtieġ li jiġi applikat persentaġġ uniku ta' tnaqqis għall-pagamenti li jsiru tard u li jiġu rimborżati mill-FAEŻR għal kull trimestru.

(4)

L-Artikolu 11(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 907/2014 jistipula r-rata tal-kambju li trid tintuża mill-Istati Membri li mhumiex parti miż-żona tal-euro għal kull operazzjoni ta' pagament jew ta' rkupru għall-fini tat-tfassil tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq tagħhom. Madankollu, id-dikjarazzjonijiet annwali tal-infiq imfassla mill-Istati Membri jinkludu ammonti li ma jinvolvux ir-reġistrazzjoni ta' operazzjoni ta' pagament jew ta' rkupru fil-kontijiet tal-Aġenzija tal-Pagamenti, bħal pereżempju d-dħul assenjat li jirriżulta mill-konsegwenzi finanzjarji ta' nuqqas ta' rkupru, kif previst fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Għalhekk, jenħtieġ li tkun prevista r-rata tal-kambju applikabbli għal operazzjonijiet għajr dawk speċifikati fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 907/2014.

(5)

Għaldaqstant jenħtieġ li r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 907/2014 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 907/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

It-titolu tal-Artikolu 5 jinbidel b'dan li ġej:

“Nuqqas ta' Konformità mal-aħħar skadenza tal-pagament fir-rigward tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija”;

(2)

L-Artikolu 5a li ġej jiddaħħal wara l-Artikolu 5:

“Artikolu 5a

Nuqqas ta' Konformità mal-aħħar skadenza tal-pagament fir-rigward tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

1.   Fir-rigward tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), skont l-eċċezzjonijiet imsemmija fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, u b'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, l-infiq li jkun sar wara l-iskadenza tal-pagament għandu jkun eliġibbli għall-pagamenti mill-Unjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6 ta' dan l-Artikolu.

2.   Meta l-infiq li jkun sar wara l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 75(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 ikun ugwali għal-livell limitu ta' 5 % jew inqas tal-infiq li jkun sar qabel dik l-iskadenza, ma għandu jsir l-ebda tnaqqis tal-pagamenti interim.

Meta l-infiq li jkun sar wara l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 75(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 ikun ogħla mil-livell limitu ta' 5 %, kull infiq ieħor li jkun sar tard għandu jitnaqqas għall-perjodi speċifikati fl-Artikolu 22(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 (*1) b'konformità mar-regoli li ġejjin:

(a)

l-infiq li jkun sar bejn l-1 ta' Lulju u l-15 ta' Ottubru tas-sena li fiha skadiet l-iskadenza tal-pagament għandu jitnaqqas b'25 %;

(b)

l-infiq li jkun sar bejn is-16 ta' Ottubru u l-31 ta' Diċembru tas-sena li fiha skadiet l-iskadenza tal-pagament għandu jitnaqqas b'60 %;

(c)

l-infiq li jkun sar iktar tard mill-31 ta' Diċembru tas-sena li fiha skadiet l-iskadenza tal-pagament għandu jitnaqqas b'100 %.

3.   B'deroga mill-paragrafu 2, meta l-livell limitu msemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dak il-paragrafu ma jkunx intuża kollu għall-pagamenti li jkunu saru fir-rigward tas-sena kalendarja N sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru tas-sena N + 1 u dak li jifdal mil-livell limitu jaqbeż it-2 %, dak li jifdal għandu jitnaqqas għal 2 %.

4.   Meta jkun hemm kundizzjonijiet ta' ġestjoni eċċezzjonali għal ċerti miżuri, jew jekk jiġu ppreżentati raġunijiet iġġustifikati mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tapplika stadji progressivi differenti minn dawk stipulati fil-paragrafi 2 u 3, jew tapplika tnaqqis inferjuri jew ma tapplika l-ebda tnaqqis.

5.   Il-verifiki dwar il-konformità mal-iskadenza tal-pagament għandhom isiru darba kull sena finanzjarja fir-rigward tal-infiq li jkun sar sal-15 ta' Ottubru.

Kwalunkwe skadenza tal-pagament li ma tiġix rispettata għandha titqies fid-deċiżjoni ta' approvazzjoni tal-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

6.   It-tnaqqis imsemmi f'dan l-Artikolu għandu jiġi applikat mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni sussegwenti dwar l-approvazzjoni tal-konformità, imsemmija fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

(*1)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 tas-6 ta' Awwissu 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni ta' kontijiet, ir-regoli dwar kontrolli, garanziji u trasparenza (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 59).”"

(3)

Fl-Artikolu 11(2), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Għal operazzjonijiet fejn l-avveniment operattiv ma jkunx ġie stabbilit permezz tal-leġiżlazzjoni agrikola settorjali, ir-rata tal-kambju applikabbli għandha tkun ir-rata tal-kambju ta' qabel tal-aħħar li ġiet stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew qabel l-aħħar xahar tal-perjodu li għalih jiġu ddikjarati l-infiq jew id-dħul assenjat.”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' April 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 tal-11 ta' Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 18).


10.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 174/5


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/968

tat-30 ta' April 2018

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħlu l-valutazzjonijiet tar-riskju b'rabta ma' speċijiet aljeni invażivi

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(3) tiegħu,

Billi:

(1)

B'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014, il-Kummissjoni adottat lista ta' speċijiet aljeni invażivi li jħassbu lill-Unjoni (“il-lista tal-Unjoni”), li trid tiġi aġġornata regolarment. Prekundizzjoni għall-inklużjoni ta' speċijiet ġodda fil-lista tal-Unjoni hi li tkun saret valutazzjoni tar-riskju kif imsemmi fl-Artikolu 5 ta' dak ir-Regolament (“il-valutazzjoni tar-riskju”). Fil-punti (a) sa (h) tiegħu, l-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014 jistabbilixxi l-elementi komuni li jridu jitqiesu fil-valutazzjoni tar-riskju (“l-elementi komuni”).

(2)

B'konformità mal-Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014, l-Istati Membri jistgħu jippreżentaw talbiet għall-inklużjoni ta' speċijiet aljeni invażivi fil-lista tal-Unjoni. Ma' dawk it-talbiet trid tinhemeż valutazzjoni tar-riskju. Diġà jeżistu bosta metodi u protokolli biex issir il-valutazzjoni tar-riskju, dan jintużaw u huma osservati fi ħdan il-komunità xjentifika fil-qasam tal-invażjonijiet bijoloġiċi. Jenħtieġ jiġu rikonoxxuti l-valur u s-sodezza xjentifika ta' dawn il-metodi u l-protokolli. Fl-interess tal-użu effiċjenti tal-għarfien eżistenti, jenħtieġ li kwalunkwe metodu jew protokoll li jkun fih l-elementi komuni jiġi aċċettat għat-tħejjija tal-valutazzjoni tar-riskju. Madankollu, biex ikun żgurat li kull deċiżjoni dwar l-elenkar tal-ispeċijiet tkun ibbażata fuq valutazzjonijiet tar-riskju ta' kwalità kbira u sodezza simili u biex l-assessuri tar-riskju jkollhom gwida dwar kif jiżguraw li l-elementi komuni jitqiesu kif xieraq, hemm bżonn jiġu stabbiliti deskrizzjoni dettaljata tal-elementi komuni u l-metodoloġija li trid tintuża fil-valutazzjoni tar-riskju u li magħha jenħtieġ jimxu l-metodi u l-protokoll eżistenti.

(3)

Biex il-valutazzjoni tar-riskju tgħin fl-irfid tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livell tal-Unjoni, jenħtieġ li din tkun rilevanti għall-Unjoni kollha kemm hi, għajr għall-aktar reġjuni mbiegħda (“iż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju”).

(4)

Biex il-valutazzjoni tar-riskju tipprovdi bażi xjentifika u evidenza sodi ħalli fuqhom jistrieħ it-teħid tad-deċiżjonijiet, jenħtieġ li kull informazzjoni li din tkun tinkludi, anki b'rabta mal-abbiltà ta' speċi li tistabbilixxi u tinfirex fl-ambjent kif imsemmi fl-Artikolu 4(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014, tkun sostnuta bl-aqwa evidenza xjentifika disponibbli. Dan l-aspett jenħtieġ jiġi indirizzat fil-metodoloġija li trid tintuża fil-valutazzjoni tar-riskju.

(5)

L-ispeċijiet aljeni invażivi huma theddida ambjentali serja, iżda mhux kull speċi hi studjata sew bl-istess mod. Meta speċi ma tkunx tinsab fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju jew tkun preżenti biss f'numri żgħar, jaf ma jkunx hemm għarfien dwar din l-ispeċi jew inkella l-għarfien dwarha ma jkunx komplut. Sakemm jinkiseb għarfien sħiħ, l-ispeċi jaf tkun diġà ġiet introdotta jew xterdet fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju. Għaldaqstant, il-valutazzjoni tar-riskju jenħtieġ tkun tista' tqis dan in-nuqqas ta' għarfien u informazzjoni u tindirizza l-livell għoli ta' inċertezza fejn jidħlu l-konsegwenzi ta' introduzzjoni jew tixrid tal-ispeċijiet rilevanti.

(6)

Biex il-valutazzjoni tar-riskju tipprovdi bażi soda li fuqha jkun jista' jistrieħ it-teħid ta' deċiżjonijiet, jenħtieġ li din tkun soġġetta għal kontroll rigoruż tal-kwalità,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-applikazzjoni tal-elementi komuni

L-Anness ta' dan ir-Regolament jistabbilixxi deskrizzjoni fid-dettall tal-applikazzjoni tal-elementi komuni stabbiliti fil-punti (a) sa (h) tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014 (“l-elementi komuni”).

Artikolu 2

Il-metodoloġija li trid tintuża fil-valutazzjoni tar-riskju

1.   Il-valutazzjoni tar-riskju għandha tinkludi l-elementi komuni, kif jispeċifika l-Anness ta' dan ir-Regolament, u għandha tkun konformi mal-metodoloġija stabbilita f'dan l-Artikolu. Il-valutazzjoni tar-riskju tista' tistrieħ fuq kwalunkwe protokoll jew metodu, diment li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti kollha stabbiliti f'dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) Nru 1143/2014.

2.   Il-valutazzjoni tar-riskju għandha tkopri t-territorju tal-Unjoni, għajr l-aktar reġjuni mbiegħda (“iż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju”).

3.   Il-valutazzjoni tar-riskju għandha tistrieħ fuq l-aktar informazzjoni xjentifika affidabbli disponibbli, inkluż l-aktar riżultati riċenti tar-riċerka internazzjonali, sostnuta b'referenzi għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi riveduti mill-pari. Jekk ma jkunx hemm pubblikazzjonijiet xjentifiċi riveduti mill-pari jew jekk l-informazzjoni mogħtija f'dawn il-pubblikazzjonijiet ma tkunx biżżejjed, jew biex tissupplementa l-informazzjoni miġbura, l-evidenza xjentifika tista' tinkludi wkoll pubblikazzjonijiet oħrajn, opinjonijiet esperti, informazzjoni miġbura mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, notifiki uffiċjali u informazzjoni minn bażijiet tad-dejta, inkluż informazzjoni miġbura bix-xjenza taċ-ċittadini. Kull sors għandu jiġi rikonoxxut u referenzjat.

4.   Il-metodu jew il-protokoll użati għandhom jippermettu li titlesta l-valutazzjoni tar-riskju anki meta ma jkun hemm l-ebda informazzjoni dwar xi speċi jew meta l-informazzjoni dwar xi speċi ma tkunx biżżejjed. Meta jkun hemm nuqqas ta' informazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju għandha tiddikjara dak il-fatt b'mod espliċitu ħalli l-ebda kwistjoni fil-valutazzjoni tar-riskju ma titħalla mingħajr tweġiba.

5.   Ma' kull tweġiba mogħtija fil-valutazzjoni tar-riskju għandha tingħata valutazzjoni tal-livell ta' inċertezza jew fiduċja, li tkun tirrifletti l-possibbiltà li l-informazzjoni meħtieġa għat-tweġiba ma tkunx disponibbli jew ma tkunx biżżejjed jew il-fatt li l-evidenza disponibbli tkun kunfliġġenti. Il-valutazzjoni tal-livell ta' inċertezza jew ta' fiduċja li takkumpanja t-tweġiba għandha tistrieħ fuq metodu jew protokoll dokumentati. Il-valutazzjoni tar-riskju għandha tinkludi referenza għal dak il-metodu jew il-protokoll dokumentati.

6.   Il-valutazzjoni tar-riskju għandha tinkludi sommarju tal-komponenti differenti tagħha, kif ukoll konklużjoni ġenerali, b'mod ċar u konsistenti.

7.   Parti integrali mill-valutazzjoni tar-riskju għandha tkun proċess tal-kontroll tal-kwalità u dan għandu jinkludi għall-inqas rieżami tal-valutazzjoni tar-riskju minn żewġ analizzaturi pari. Il-valutazzjoni tar-riskju għandha tinkludi deskrizzjoni tal-proċess tal-kontroll tal-kwalità.

8.   L-awtur(i) tal-valutazzjoni tar-riskju u l-analizzaturi pari għandhom ikunu indipendenti u jkollhom għarfien espert xjentifiku rilevanti.

9.   L-awtur(i) tal-valutazzjoni tar-riskju u l-analizzaturi pari ma għandhomx ikunu affiljati fl-istess istituzzjoni.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' April 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35.


ANNESS

Deskrizzjoni dettaljata tal-elementi komuni

Elementi komuni

Deskrizzjoni dettaljata

L-Artikolu 5(1)(a) - deskrizzjoni tal-ispeċi flimkien mal-identità tassonomika tagħha, l-istorja tagħha u l-firxa naturali u potenzjali tagħha

(1)

Id-deskrizzjoni tal-ispeċi għandha tagħti informazzjoni biżżejjed biex ikun żgurat li l-identità tal-ispeċi tkun tista' tingħaraf mingħajr referenza għal dokumentazzjoni addizzjonali.

(2)

L-ambitu tal-valutazzjoni tar-riskju għandu jiġi delinjat b'mod ċar. Filwaqt li, bħala regola ġenerali, jenħtieġ issir valutazzjoni tar-riskju waħda għal kull speċi unika, jaf ikun hemm każijiet meta jkun ġustifikat li ssir valutazzjoni tar-riskju waħda li tkopri aktar minn speċi waħda (eż. speċijiet li jappartjenu għall-istess ġeneru b'karatteristiċi u impatt identiċi jew komparabbli). Għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar jekk il-valutazzjoni tar-riskju tkoprix aktar minn speċi waħda, jew jekk teskludix jew tinkludix biss ċerti sottospeċijiet, unitajiet tassonomiċi aktar baxxi, speċijiet ibridi, varjetajiet jew razez (u jekk iva, liema sottospeċijiet, unitajiet tassonomiċi aktar baxxi, speċijiet ibridi, varjetajiet jew razez). Kull għażla bħal din għandha tiġi ġustifikata kif xieraq.

(3)

Id-deskrizzjoni tal-identità tassonomika tal-ispeċi għandha tinkludi dawn l-elementi kollha li ġejjin:

il-familja, l-ordni u l-klassi tassonomika li għalihom tappartjeni l-ispeċi;

l-isem xjentifiku attwali tal-ispeċi, u l-awtur ta' dak l-isem;

lista tal-aktar sinonimi komuni tal-isem xjentifiku attwali;

l-ismijiet użati fil-kummerċ;

lista tal-aktar sottospeċi, unitajiet tassonomiċi aktar baxxi, speċijiet ibridi, varjetajiet jew razez komuni;

informazzjoni dwar l-eżistenza ta' speċijiet oħrajn li jidhru simili ħafna:

speċijiet aljeni oħrajn b'karatteristiċi invażivi simili li jridu jkunu evitati bħala speċijiet sostituti (f'dan il-każ li jista' jitqies li titħejja valutazzjoni tar-riskju għal aktar minn speċi waħda, ara l-punt 2);

speċijiet aljeni oħrajn mingħajr karatteristiċi invażivi simili li jistgħu jintużaw bħala speċijiet sostituti potenzjali;

speċijiet indiġeni, biex ikunu evitati l-identifikazzjoni ħażina u l-immirar żbaljat.

(4)

Id-deskrizzjoni tal-istorja tal-ispeċi għandha tinkludi l-istorja tal-invażjoni tal-ispeċi, inkluż informazzjoni dwar il-pajjiżi li invadiet (fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju u fi bnadi oħra, jekk rilevanti) u indikazzjoni tal-medda taż-żmien tal-ewwel osservazzjonijiet, l-istabbiliment u t-tixrid.

(5)

Id-deskrizzjoni tal-firxa naturali u potenzjali tal-ispeċi għandha tinkludi indikazzjoni tal-kontinent jew parti minn kontinent, iż-żona klimatika u l-ħabitat fejn tokkorri l-ispeċi b'mod naturali. Jekk applikabbli, din jenħtieġ tindika jekk l-ispeċi tistax tinfirex b'mod naturali fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju.

L-Artikolu 5(1)(b) - deskrizzjoni tax-xejriet u d-dinamiċi tar-riproduzzjoni u tat-tixrid tal-ispeċi, inkluż valutazzjoni dwar jekk jeżistux il-kundizzjonijiet ambjentali meħtieġa għar-riproduzzjoni u t-tixrid tagħha

(1)

Id-deskrizzjonijiet tax-xejriet tar-riproduzzjoni u tat-tixrid għandhom jinkludu elementi tal-istorja tal-ħajja tal-ispeċi u kif iġġib ruħha, li jkunu jistgħu jispjegaw l-abbiltà tagħha li tistabbilixxi u tixtered, fosthom strateġija tar-riproduzzjoni u t-tkabbir, il-kapaċità tat-tifrix, il-lonġevità, ir-rekwiżiti ambjentali u klimatiċi, il-karatteristiċi speċjalisti jew ġeneralisti, u informazzjoni rilevanti oħra disponibbli.

(2)

Id-deskrizzjoni tax-xejriet u d-dinamiċi tar-riproduzzjoni għandha tinkludi dawn l-elementi kollha li ġejjin:

lista u deskrizzjoni tal-mekkaniżmi tar-riproduzzjoni tal-ispeċi;

valutazzjoni ta' jekk fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju jeżistux kundizzjonijiet ambjentali xierqa għar-riproduzzjoni tal-ispeċi;

indikazzjoni tal-pressjoni tal-propagula tal-ispeċi (pereżempju l-għadd ta' gameti, żrieragħ, bajd jew propaguli, l-għadd ta' ċikli tar-riproduzzjoni kull sena) għal kull wieħed minn dawk il-mekkaniżmi tar-riproduzzjoni b'rabta mal-kundizzjonijiet ambjentali taż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju.

(3)

Id-deskrizzjoni tax-xejriet u d-dinamiċi tat-tixrid għandha tinkludi dawn l-elementi kollha li ġejjin:

lista u deskrizzjoni tal-mekkaniżmi tat-tixrid tal-ispeċi;

valutazzjoni ta' jekk fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju jeżistux kundizzjonijiet ambjentali xierqa għat-tixrid tal-ispeċi;

indikazzjoni tar-rata ta' kull wieħed minn dawn il-mekkaniżmi tat-tixrid b'rabta mal-kundizzjonijiet ambjentali taż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju.

L-Artikolu 5(1)(c) - deskrizzjoni tal-mogħdijiet potenzjali tal-introduzzjoni u tat-tixrid tal-ispeċi, kemm intenzjonati u mhux intenzjonati, inkluż fejn rilevanti l-prodotti bażiċi li magħhom hija ġeneralment assoċjata l-ispeċi

(1)

Għandha titqies kull mogħdija tal-introduzzjoni u tat-tixrid tal-ispeċi. Bħala bażi għandha tintuża l-klassifikazzjoni tal-mogħdijiet żviluppata mill-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (1).

(2)

Id-deskrizzjoni tal-mogħdijiet intenzjonati tal-introduzzjoni għandha tinkludi dawn l-elementi kollha li ġejjin:

lista u deskrizzjoni tal-mogħdijiet b'indikazzjoni tal-importanza tagħhom u tar-riskji assoċjati (eż. il-probabbiltà ta' introduzzjoni fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju, abbażi ta' dawk il-mogħdijiet; il-probabbiltà ta' sopravivenza, riproduzzjoni jew tkattir waqt it-trasport u l-ħażna; l-abbiltà u l-probabbiltà ta' trasferiment minn dawk il-mogħdijiet għal ħabitat jew ospitant xierqa), inkluż, meta possibbli, dettalji dwar l-oriġnijiet speċifiċi u l-punti tat-tmiem tal-mogħdijiet;

indikazzjoni tal-pressjoni tal-propagula (pereżempju, il-volum stmat jew in-numru stmat ta' kampjuni, jew il-frekwenza ta' penetrazzjoni minn dawn il-mogħdijiet), inkluż il-probabbiltà ta' invażjoni mill-ġdid wara l-qerda.

(3)

Id-deskrizzjoni tal-mogħdijiet mhux intenzjonati tal-introduzzjoni għandha tinkludi dawn l-elementi kollha li ġejjin:

lista u deskrizzjoni tal-mogħdijiet b'indikazzjoni tal-importanza tagħhom u tar-riskji assoċjati (eż. il-probabbiltà ta' introduzzjoni fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju, abbażi ta' dawk il-mogħdijiet; il-probabbiltà ta' sopravivenza, riproduzzjoni jew tkattir waqt it-trasport u l-ħażna; il-probabbiltà ta' nuqqas ta' detezzjoni fil-punt tad-dħul; l-abbiltà u l-probabbiltà ta' trasferiment minn dawk il-mogħdijiet għal ħabitat jew ospitant xierqa), inkluż, meta possibbli, dettalji dwar l-oriġnijiet speċifiċi u l-punti tat-tmiem tal-mogħdijiet;

indikazzjoni tal-pressjoni tal-propagula (pereżempju, il-volum stmat jew in-numru stmat ta' kampjuni, jew il-frekwenza ta' penetrazzjoni minn dawn il-mogħdijiet), inkluż il-probabbiltà ta' invażjoni mill-ġdid wara l-qerda.

(4)

Id-deskrizzjoni tal-prodotti bażiċi li magħhom hija ġeneralment assoċjata l-introduzzjoni għandha tinkludi lista u deskrizzjoni tal-prodotti bażiċi b'indikazzjoni tar-riskji assoċjati (pereżempju, il-volum tal-fluss tal-kummerċ; il-probabbiltà li l-prodott bażiku jkun kontaminat jew li jaġixxi bħala vettur).

(5)

Id-deskrizzjoni tal-mogħdijiet intenzjonati tat-tixrid għandha tinkludi dawn l-elementi kollha li ġejjin:

lista u deskrizzjoni tal-mogħdijiet b'indikazzjoni tal-importanza tagħhom u tar-riskji assoċjati (eż. il-probabbiltà ta' tixrid fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju, abbażi ta' dawk il-mogħdijiet; il-probabbiltà ta' sopravivenza, riproduzzjoni jew tkattir waqt it-trasport u l-ħażna; l-abbiltà u l-probabbiltà ta' trasferiment minn dawk il-mogħdijiet għal ħabitat jew ospitant xierqa), inkluż, meta possibbli, dettalji dwar l-oriġnijiet speċifiċi u l-punti tat-tmiem tal-mogħdijiet;

indikazzjoni tal-pressjoni tal-propagula (pereżempju, il-volum stmat jew in-numru stmat ta' kampjuni, jew il-frekwenza ta' penetrazzjoni minn dawn il-mogħdijiet), inkluż il-probabbiltà ta' invażjoni mill-ġdid wara l-qerda.

(6)

Id-deskrizzjoni tal-mogħdijiet mhux intenzjonati tat-tixrid għandha tinkludi dawn l-elementi kollha li ġejjin:

lista u deskrizzjoni tal-mogħdijiet b'indikazzjoni tal-importanza tagħhom u tar-riskji assoċjati (eż. il-probabbiltà ta' tixrid fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju, abbażi ta' dawk il-mogħdijiet; il-probabbiltà ta' sopravivenza, riproduzzjoni jew tkattir waqt it-trasport u l-ħażna; il-faċilità tad-detezzjoni; l-abbiltà u l-probabbiltà ta' trasferiment minn dawk il-mogħdijiet għal ħabitat jew ospitant xierqa), inkluż, meta possibbli, dettalji dwar l-oriġnijiet speċifiċi u l-punti tat-tmiem tal-mogħdijiet;

indikazzjoni tal-pressjoni tal-propagula (pereżempju, il-volum stmat jew in-numru stmat ta' kampjuni, jew il-frekwenza ta' penetrazzjoni minn dawn il-mogħdijiet), inkluż il-probabbiltà ta' invażjoni mill-ġdid wara l-qerda.

(7)

Id-deskrizzjoni tal-prodotti bażiċi li magħhom huwa ġeneralment assoċjat it-tixrid għandha tinkludi lista u deskrizzjoni tal-prodotti bażiċi b'indikazzjoni tar-riskji assoċjati (pereżempju, il-volum tal-fluss tal-kummerċ; il-probabbiltà li l-prodott bażiku jkun kontaminat jew li jaġixxi bħala vettur).

L-Artikolu 5(1)(d) - valutazzjoni rigoruża tar-riskju tal-introduzzjoni, l-istabbiliment u t-tixrid f'reġjuni bijoġeografiċi rilevanti skont il-kundizzjonijiet attwali u skont kundizzjonijiet ta' tibdil fil-klima prevedibbli

(1)

Din il-valutazzjoni dettaljata għandha tipprovdi tagħrif dwar ir-riskji li speċi tiġi introdotta, tiġi stabbilita u tixtered fir-reġjuni bijoġeografiċi rilevanti fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju, li jispjega kif il-kundizzjonijiet ta' tibdil fil-klima prevedibbli se jinfluwenzaw dawn ir-riskji.

(2)

Din il-valutazzjoni rigoruża ta' dawk ir-riskji ma għandhiex għalfejn tkun tinkludi firxa sħiħa ta' simulazzjonijiet abbażi tax-xenarji differenti tat-tibdil fil-klima, diment li ssir valutazzjoni tal-introduzzjoni, l-istabbiliment u t-tixrid probabbli f'perjodu ta' żmien medju (eż. 30-50 sena) bi spjega ċara tas-suppożizzjonijiet.

(3)

Pereżempju, ir-riskji msemmija fil-punt (1) jistgħu jiġu deskritti f'termini ta' “probabbiltà” jew “rata”.

L-Artikolu 5(1)(e) - deskrizzjoni tad-distribuzzjoni attwali tal-ispeċi, inkluż jekk l-ispeċi hix diġà preżenti fl-Unjoni jew f'pajjiżi ġirien, u tbassir tad-distribuzzjoni probabbli tagħha fil-futur

(1)

Id-deskrizzjoni tad-distribuzzjoni attwali fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju jew fil-pajjiżi ġirien għandha tinkludi dawn l-elementi kollha li ġejjin:

lista ta' reġjun(i) bijoġeografiku/ċi jew ta' subreġjun(i) tal-baħar fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju, fejn l-ispeċi tkun preżenti u fejn ġiet stabbilita;

l-istatus attwali tal-istabbiliment tal-ispeċi f'kull Stat Membru u, meta rilevanti, fil-pajjiżi ġirien.

(2)

It-tbassir tad-distribuzzjoni futura probabbli fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju jew fil-pajjiżi ġirien għandha tinkludi dawn l-elementi kollha li ġejjin:

lista ta' reġjun(i) bijoġeografiku/ċi jew ta' subreġjun(i) tal-baħar fiż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju, fejn l-ispeċi tista' tistabbilixxi ruħha f'kundizzjonijiet ta' tibdil fil-klima prevedibbli;

lista tal-Istati Membri u, meta rilevanti, tal-pajjiżi ġirien fejn l-ispeċi tista' tistabbilixxi ruħha, b'mod partikolari f'kundizzjonijiet ta' tibdil fil-klima prevedibbli.

L-Artikolu 5(1)(f) - deskrizzjoni tal-impatt negattiv fuq il-bijodiversità u servizzi tal-ekosistema relatati, inkluż fuq speċijiet indiġeni, siti protetti, ħabitats fil-periklu, u saħħet il-bniedem, is-sikurezza u l-ekonomija, inkluż valutazzjoni tal-impatt potenzjali fil-futur li tqis l-għarfien espert xjentifiku disponibbli

(1)

Fid-deskrizzjoni għandha ssir distinzjoni bejn l-impatt magħruf u l-impatt futur potenzjali fuq il-bijodiversità u servizzi tal-ekosistema relatati. L-impatt magħruf għandu jiġi deskritt għaż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju, u għall-pajjiżi terzi jekk rilevanti (eżempju, b'kundizzjonijiet ekoklimatiċi simili). L-impatt futur potenzjali għandu jiġi valutat biss għaż-żona tal-valutazzjoni tar-riskju.

(2)

Id-deskrizzjoni tal-impatt magħruf u l-valutazzjoni tal-impatt futur potenzjali għandhom jistrieħu fuq l-aqwa evidenza kwantitattiva jew kwalitattiva disponibbli. Il-kobor tal-impatt għandu jingħata punteġġ jew jiġi klassifikat mod ieħor. Is-sistema tal-punteġġ jew tal-klassifikazzjoni tal-impatt li tintuża għandha tinkludi referenza għall-pubblikazzjoni sottostanti.

(3)

Id-deskrizzjoni tal-impatt magħruf u l-valutazzjoni tal-impatt futur potenzjali fuq il-bijodiversità għandhom jagħmlu referenza għal dawn l-elementi kollha li ġejjin:

ir-reġjuni bijoġeografiċi differenti jew is-subreġjuni tal-baħar fejn l-ispeċi tista' tistabbilixxi ruħha;

l-ispeċijiet indiġeni milquta, inkluż l-ispeċijiet tal-lista l-ħamra u l-ispeċijiet elenkati fl-Annessi tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (2), u l-ispeċijiet koperti mid-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3);

il-ħabitats milquta, inkluż il-ħabitats tal-lista l-ħamra u l-ħabitats elenkati fl-Annessi tad-Direttiva 92/43/KEE;

is-siti protetti milquta;

Il-karatteristiċi kimiċi, fiżiċi jew strutturali u l-funzjonament milqutin tal-ekosistemi;

l-istatus ekoloġiku milqut tal-ekosistemi akkwatiċi jew l-istatus ambjentali milqut tal-ilmijiet tal-baħar.

(4)

Id-deskrizzjoni tal-impatt magħruf u l-valutazzjoni tal-impatt futur potenzjali fuq servizzi tal-ekosistema relatati għandhom jagħmlu referenza għal dawn l-elementi kollha li ġejjin:

is-servizzi ta' provvediment;

is-servizzi regolatorji;

is-servizzi kulturali.

(5)

Id-deskrizzjoni tal-impatt magħruf u l-valutazzjoni tal-impatt futur potenzjali fuq saħħet il-bniedem, is-sikurezza u l-ekonomija, meta rilevanti għandha tinkludi informazzjoni dwar:

mard, allerġiji jew affezzjonijiet oħrajn għall-bnedmin li jistgħu jirriżultaw direttament jew indirettament minn speċi;

danni provokati direttament jew indirettament minn speċi b'konsegwenzi għas-sikurezza tal-bnedmin, tal-proprjetà jew tal-infrastruttura;

tfixkil dirett jew indirett ta' attività ekonomika jew soċjali, jew konsegwenzi oħrajn fuqha, minħabba l-preżenza ta' speċi.

L-Artikolu 5(1)(g) - valutazzjoni tal-ispejjeż potenzjali tad-dannu

(1)

Il-valutazzjoni, f'termini ta' flus jew mod ieħor, tal-ispejjeż potenzjali tad-dannu fuq il-bijodiversità u servizzi tal-ekosistema għandha tiddeskrivi dawk l-ispejjeż b'mod kwantitattiv u/jew kwalitattiv skont liema informazzjoni tkun disponibbli. Jekk l-informazzjoni disponibbli ma tkunx biżżejjed biex jiġu valutati l-ispejjeż għaż-żona kollha tal-valutazzjoni tar-riskju, għandhom jintużaw dejta kwalitattiva jew studji differenti tal-każ minn madwar l-Unjoni jew minn pajjiżi terzi, jekk ikunu disponibbli.

(2)

Il-valutazzjoni tal-ispejjeż potenzjali tad-dannu fuq saħħet il-bniedem, is-sikurezza u l-ekonomija għandha tiddeskrivi dawk l-ispejjeż b'mod kwantitattiv u/jew kwalitattiv skont liema informazzjoni tkun disponibbli. Jekk l-informazzjoni disponibbli ma tkunx biżżejjed biex jiġu valutati l-ispejjeż għaż-żona kollha tal-valutazzjoni tar-riskju, għandhom jintużaw dejta kwalitattiva jew studji differenti tal-każ minn madwar l-Unjoni jew minn pajjiżi terzi, jekk ikunu disponibbli.

L-Artikolu 5(1)(h) - deskrizzjoni tal-użi magħrufa għall-ispeċi u tal-benefiċċji soċjali u ekonomiċi li jirriżultaw b'dawk l-użi

(1)

Id-deskrizzjoni tal-użi magħrufa għall-ispeċi għandha tinkludi lista u deskrizzjoni tal-użi magħrufa fl-Unjoni u bnadi oħrajn, jekk rilevanti.

(2)

Id-deskrizzjoni tal-benefiċċji soċjali u ekonomiċi li jirriżultaw mill-użi magħrufa għall-ispeċi għandha tinkludi deskrizzjoni tar-rilevanza ambjentali, soċjali u ekonomiċi ta' kull wieħed minn dawk l-użi u indikazzjoni tal-benefiċjarji assoċjati, b'mod kwantitattiv u/jew kwalitattiv skont liema informazzjoni tkun disponibbli. Jekk l-informazzjoni disponibbli ma tkunx biżżejjed biex tipprovdi deskrizzjoni ta' dawk il-benefiċċji għaż-żona kollha tal-valutazzjoni tar-riskju, għandhom jintużaw dejta kwalitattiva jew studji differenti tal-każ minn madwar l-Unjoni jew minn pajjiżi terzi, jekk ikunu disponibbli.


(1)  UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. - Ir-referenzi għall-klassifikazzjoni tal-mogħdijiet żviluppata mill-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika għandhom jitqiesu daqslikieku referenzi għall-aktar verżjoni riċenti ta' dik il-klassifikazzjoni.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

(3)  Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).


10.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 174/12


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/969

tad-9 ta' Lulju 2018

li jemenda l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti għat-tneħħija ta' materjali speċifiċi ta' riskju mir-ruminanti żgħar

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċerti enċefalopatiji sponġiformi trasmissibbli (1), u partikolarment fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 23 tiegħu.

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 jistabbilixxi r-regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni tal-enċefalopatiji sponġiformi trażmissibbli (TSEs) fl-annimali. Dan japplika għall-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' annimali ħajjin u ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u, f'ċerti każijiet speċifiċi, għall-esportazzjonijiet tagħhom.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 jiddefinixxi l-materjal speċifiku ta' riskju (“SRM”) bħala t-tessuti mniżżlin fl-Anness V tiegħu, u jipprevedi li dan il-materjal jitneħħa u jintrema skont l-Anness V tiegħu u skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 (2) It-tneħħija tal-materjal speċifiku ta' riskju hija miżura mmirata li tindirizza r-riskju għal enċefalopatija sponġiformi bovina fl-annimali bovini, ovini u kaprini. Il-lista ta' materjali speċifiċi ta' riskju fl-annimali ovini u kaprini hija stabbilita fil-punt 1(b) tal-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 999/2001.

(3)

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (“OIE”) rigward l-enċefalopatija sponġiformi bovina (BSE), stabbiliti fil-Kapitolu 11.4 tal-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri tal-OIE (3), japplikaw għall-aġent tal-BSE tal-baqar biss. Għaldaqstant, sa fejn l-annimali ovini u kaprini huma kkonċernati, l-OIE ma tiddefinixxi l-ebda lista ta' tessuti li jenħtieġ li ma jiġux ikkummerċjalizzati minħabba riskju ta' BSE tagħhom.

(4)

Id-Dokument ta' Strateġija tal-Kummissjoni dwar l-enċefalopatiji sponġiformi trażmissibbli (TSE) għall-2010–2015 (4) jipprevedi l-possibbiltà ta' reviżjoni tal-lista attwali ta' SRM ibbażata fuq evidenza xjentifika u li tqis l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni epidemjoloġika tal-BSE. Is-sitwazzjoni epidemjoloġika tal-BSE fl-Unjoni tjiebet b'mod sinifikanti. Fl-2016, fl-Unjoni ġew irrapportati ħames każijiet ta' BSE filwaqt li fl-2001 ġew irrapportati 2 166 każ. Dan it-titjib fis-sitwazzjoni tal-BSE fl-Unjoni huwa rifless fil-fatt li 24 Stat Membru tal-Unjoni u żewġ reġjuni ta' Stat Membru issa huma rikonoxxuti li għandhom status ta' riskju negliġibbli ta' BSE skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/453/KE (5), skont l-istatus ta' riskju ta' BSE kif rikonoxxut mill-OIE.

(5)

Għal dak li hu SRM minn ruminanti żgħar, id-Dokument ta' Strateġija tal-Kummissjoni dwar l-enċefalopatiji sponġiformi trażmissibbli għall-2010–2015 isemmi valutazzjoni tar-riskju, għaddejja dak iż-żmien stess, fuq il-pertinenza tal-lista ta' SRM fir-ruminanti. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) ippubblikat din il-valutazzjoni tar-riskju fit-2 ta' Diċembru 2010, f'Opinjoni Xjentifika dwar l-infettività tal-BSE/TSE f'tessuti ta' ruminanti żgħar (“l-opinjoni tal-EFSA tal-2010”) (6). F'dik l-opinjoni, l-EFSA stmat li l-għadd ta' ruminanti infettati bil-BSE li jistgħu jidħlu fil-katina alimentari fl-Unjoni kull sena huwa limitat ħafna, u kkonfermat li dawn l-istimi jmorru kontra kull epidemija tal-BSE mifruxa fil-popolazzjoni ta' ruminanti fl-Unjoni. Din il-konklużjoni tal-EFSA hija valida fl-Unjoni kollha, indipendentement mill-istatus tar-riskju ta' BSE fl-Istati Membri.

(6)

Kif issemma fl-Opinjoni Xjentifika Konġunta dwar kull assoċjazzjoni epidemjoloġika jew molekulari possibbli bejn it-TSEs fl-annimali u fil-bnedmin adottata mill-EFSA u miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fit-9 ta' Diċembru 2010 (7), fid-dinja kollha ġew irrappurtati żewġ każijiet biss ta' BSE f'annimali kaprini u ma ġie rrappurtat ebda każ ta' BSE naturali fl-annimali ovini. Iż-żewġ każijiet ta' BSE naturali instabu f'mogħoż li twieldu qabel ma beda jiġi pprojbit l-għalf ta' proteini pproċessati mill-annimali lill-annimali tar-razzett u f'mument meta l-epidemija BSE fl-annimali bovini kienet qed tilħaq l-ogħla livell.

(7)

Fil-5 ta' Awwissu 2015, l-EFSA ppubblikat Opinjoni Xjentifika dwar talba biex tiġi rieżaminata pubblikazzjoni xjentifika fir-rigward tal-potenzjal żoonotiku tal-prijoni tal-iscrapie ovina (“l-opinjoni tal-EFSA tal-2015”) (8). F'dik l-opinjoni, l-EFSA kkonkludiet li m'hemm ebda evidenza ta' rabta kawżali bejn l-iscrapie u t-TSEs li jaffettwaw lill-bnedmin u kkonfermat li l-uniku aġent tat-TSE li deher li kien żoonotiku hija l-aġent klassiku tal-BSE. Barra minn hekk, l-EFSA enfasizzat li m'hemm l-ebda evidenza epidemjoloġika li tissuġġerixxi li l-iscrapie hija żoonotika, b'mod partikolari minħabba li l-inċidenza tal-marda ta' Creutzfeldt Jakob sporadika fil-bnedmin hija simili f'pajjiżi b'inċidenza minima ta' scrapie bħal f'pajjiżi b'inċidenza għolja ta' scrapie.

(8)

Huwa għalhekk xieraq li jiġu emendati r-rekwiżiti eżistenti għat-tneħħija ta' SRM fir-ruminanti żgħar sabiex ikunu biss dawk it-tessuti li jikkonċentraw l-ogħla livelli ta' infettività ta' BSE f'ruminant żgħir infettat li jiġu indikati bħala SRM. Skont l-opinjoni tal-EFSA tal-2010, id-dejta esperimentali turi li l-ogħla livelli ta' infettività f'annimali ovini inokulati bil-BSE jinsabu fil-moħħ u fix-xewka tad-dahar.

(9)

Meta wieħed iqis id-diffikultajiet prattiċi biex jiġi żgurat li ma jiġix ikkontaminat l-għadam tal-kranju bit-tessut tal-moħħ, il-kranju ta' annimali ovini u kaprini ta' iktar minn 12-il xahar, jew ta' dawk li jkollhom sinna inċiżiva permanenti li spuntat fil-ħanek, għandu jibqa' jiġi indikat bħala SRM fl-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 999/2001.

(10)

Għalhekk, huwa biss il-kranju, li jinkludi l-moħħ u l-għajnejn, u x-xewka tad-dahar ta' annimali ta' iktar minn 12-il xahar, jew li jkollhom sinna inċiżiva permanenti li spuntat fil-ħanek, li jenħtieġ li jitqiesu bħala SRM fl-annimali ovini u kaprini.

(11)

Minħabba n-natura speċifika tat-trobbija tal-annimali kaprini u ovini, rari jkun possibbli li d-data tat-twelid eżatta ta' dawn l-annimali tiġi ddeterminata u għalhekk din id-dejta mhix inkluża fir-reġistru mitlub skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 (9). Għaldaqstant, bħalissa jridu jitneħħew il-moħħ, il-kranju u l-għajnejn tal-annimali ovini u kaprini jekk l-annimal ikollu iktar minn 12-il xahar jew jekk ikollu sinna inċiżiva permanenti li spuntat fil-ħanek.

(12)

L-istima tal-età ta' annimali ovini u kaprini abbażi tal-istat tas-snien tipprovdi biss approssimazzjoni, peress li d-data tal-ħruġ tal-ewwel sinna inċiżiva permanenti f'annimal ovin u kaprin tista' tvarja b'diversi xhur. Metodi oħra biex jiġi stmat jekk annimali ovini u kaprini ta' iktar minn 12-il xahar għandhomx jinbagħtu għat-tbiċċir jistgħu jipprovdu livell ekwivalenti ta' garanzija dwar l-età tal-annimal. Peress li tali metodi jistgħu jiddependu fuq il-partikolarità tal-prattiki ta' tbiċċir ta' annimali ovini u kaprini fil-livell nazzjonali, l-affidabbiltà ta' tali metodi jenħtieġ li tiġi evalwata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jwettaq it-tbiċċir. Il-punt 1(b) tal-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 għalhekk jenħtieġ li jiġi emendat sabiex jipprovdi l-possibbiltà li jiġi stmat jekk annimal ikollux iktar minn 12-il xahar, u dan permezz ta' metodu approvat mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jwettaq it-tbiċċir.

(13)

L-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(14)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 999/2001, il-punt 1(b) jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“(b)

fir-rigward tal-annimali ovini u kaprini: il-kranju, inkluż il-moħħ u l-għajnejn, u x-xewka tad-dahar ta' annimali ta' iktar minn 12-il xahar jew li għandhom sinna inċiżiva permanenti li spuntat fil-ħanek, jew li għandhom iktar minn 12-il xahar, kif stmat permezz ta' metodu approvat mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jwettaq it-tbiċċir.”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).

(3)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm.

(4)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill — It-Tieni Pjan Direzzjonali dwar it-TSE — Karta ta' Strateġija dwar l-Enċefalopatiji Sponġiformi Trasmissibbli għall-2010-2015; COM(2010) 384 finali.

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/453/KE tad-29 ta' Ġunju 2007 li tistabbilixxi l-istatus tal-BSE ta' Stati Membri jew pajjiżi terzi jew reġjuni tagħhom skont ir-riskju tal-BSE (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 84).

(6)  EFSA Journal 2010; 8(12):1875 [92 pp.].

(7)  EFSA Journal 2011; 9(1):1945 [111 pp.].

(8)  EFSA Journal 2015; 13(8):4197 [58 pp.].

(9)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta' Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u d-Direttiva 92/102/KEE u 64/432/KEE (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8).


10.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 174/15


DIRETTIVA DELEGATA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/970

tat-18 ta' April 2018

li temenda l-Annessi II, III u V tad-Direttiva (UE) 2016/1629 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva (UE) 2016/1629 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Settembru 2016 li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni, li temenda d-Direttiva 2009/100/KE u li tħassar id-Direttiva 2006/87/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 31(1), (3) u (4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2006/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) titħassar b'effett mis-7 ta' Ottubru 2018 bid-Direttiva (UE) 2016/1629. L-Anness II tad-Direttiva (UE) 2016/1629 jistabbilixxi li r-rekwiżiti tekniċi applikabbli għall-inġenji huma dawk stipulati fl-istandard ES-TRIN 2015/1.

(2)

Jenħtieġ li l-azzjoni mill-Unjoni fis-settur tan-navigazzjoni interna jkollha l-għan li tiżgura l-uniformità fl-iżvilupp tar-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni li jridu jiġu applikati fl-Unjoni.

(3)

Il-Kumitat Ewropew għat-tfassil ta' standards fin-navigazzjoni interna (“CESNI”) inħoloq fit-3 ta' Ġunju 2015 fil-qafas tal-Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni fuq ir-Renu (“CCNR”) biex jiġu żviluppati standards tekniċi għall-passaġġi fuq l-ilma interni f'diversi oqsma, b'mod partikolari fir-rigward tal-bastimenti, it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-ekwipaġġ.

(4)

Is-CESNI adotta Standard Ewropew ġdid li jistabbilixxi Rekwiżiti Tekniċi għall-bastimenti tal-Passaġġi fuq l-Ilma Interni, l-istandard ES-TRIN 2017/1, fil-laqgħa tiegħu tas-6 ta' Lulju 2017 (3).

(5)

L-istandard ES-TRIN jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi uniformi meħtieġa biex jiżguraw is-sikurezza tal-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni. Dan jinkludi dispożizzjonijiet fir-rigward tal-bini tal-bastimenti, l-armar u t-tagħmir għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni, dispożizzjonijiet speċjali fir-rigward ta' kategoriji speċifiċi ta' bastimenti bħal bastimenti tal-passiġġieri, konvojs imbuttati u bastimenti tal-kontejners, dispożizzjonijiet fir-rigward tat-tagħmir tas-sistema ta' identifikazzjoni awtomatika, dispożizzjonijiet fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-bastimenti, mudell ta' ċertifikati u reġistru, dispożizzjonijiet tranżizzjonali, kif ukoll struzzjonijiet għall-applikazzjoni tal-istandard tekniku.

(6)

Is-CCNR se temenda l-qafas leġiżlattiv tagħha, ir-Regolamenti għall-Ispezzjoni ta' Bastimenti tar-Renu, biex jirreferi għal dan l-istandard il-ġdid u jagħmel mandatorju dan l-istandard il-ġdid fil-qafas tal-applikazzjoni tal-Konvenzjoni Reveduta għan-Navigazzjoni fuq ir-Renu.

(7)

Għaldaqstant, jenħtieġ li d-Direttiva (UE) 2016/1629 tiġi emendata skont dan.

(8)

Għall-koerenza, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet emendati jiġu trasposti u japplikaw mill-istess data, kif previst inizjalment għat-traspożizzjoni u għall-applikazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/1629.

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva (UE) 2016/1629 hija emendata kif ġej:

(1)

L-Anness II huwa sostitwit bit-test fl-Anness I ta' din id-Direttiva;

(2)

L-Anness III huwa emendat skont l-Anness II ta' din id-Direttiva;

(3)

L-Anness V huwa emendat skont l-Anness III ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mis-7 ta' Ottubru 2018 u dawn għandhom japplikaw minn din id-data. L-Istati Membri għandhom jgħaddu minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn referenza ta' din ix-xorta waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif trid issir referenza ta' din ix-xorta.

2.   L-Istati Membri għandhom jgħaddu t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva lill-Kummissjoni.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' April 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 252, 16.9.2016, p. 118.

(2)  Id-Direttiva 2006/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 82/714/KEE (ĠU L 389, 30.12.2006, p. 1).

(3)  Ir-Riżoluzzjoni CESNI 2017/II-1.


ANNESS I

ANNESS II

REKWIŻITI TEKNIĊI MINIMI APPLIKABBLI GĦALL-INĠENJI FIL-PASSAĠĠI FUQ L-ILMA INTERNI TAŻ-ŻONI 1, 2, 3 U 4

Ir-rekwiżiti tekniċi applikabbli għall-inġenji huma dawk stipulati fl-istandard ES-TRIN 2017/1.

”.

ANNESS II

L-Anness III tad-Direttiva (UE) 2016/1629 huwa emendat kif ġej:

(1)

il-punt 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Tisħiħ u stabbiltà

Tisħiħ u stabbiltà tal-istruttura

Ċertifikat/attestazzjoni minn soċjetà ta' klassifikazzjoni rikonoxxuta”;

(2)

jiżdied il-punt 8 li ġej:

“8.   Makkinarju

Sistemi tal-ikkwartjar

Xaftijiet tal-iskrejjen u aċċessorji

Magni ta' propulsjoni, akkoppjamenti u aċċessorji

Preżenza ta' tagħmir li jimbotta l-pruwa

Sistemi ta' sentina u installazzjonijiet tat-tifi tan-nar

Sorsi tal-enerġija ta' emerġenza u installazzjonijiet elettriċi

Ċertifikat/attestazzjoni minn soċjetà ta' klassifikazzjoni rikonoxxuta”.


ANNESS III

Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 2.01 tal-Anness V tad-Direttiva (UE) 2016/1629 huwa emendat kif ġej:

(1)

il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(c)

espert nawtiku li jkollu liċenzja ta' kaptan ta' inġenji fil-passaġġi fuq l-ilma interni, li tawtorizza lid-detentur ibaħħar il-bastiment li jrid jiġi spezzjonat;”;

(2)

jiżdied il-punt (d) li ġej:

“(d)

espert ta' inġenju tradizzjonali għall-ispezzjoni ta' inġenju tradizzjonali.”.

DEĊIŻJONIJIET

10.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 174/20


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/971

tad-9 ta' Lulju 2018

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri

(notifikata bid-dokument C(2018) 4460)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u żootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju ta' ċerti annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE (4) tistabbilixxi miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri, fejn kien hemm każijiet ikkonfermati ta' dik il-marda fi ħnieżer domestiċi jew selvaġġi (l-Istati Membri kkonċernati). Fil-Partijiet I sa IV tiegħu, l-Anness ta' dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni jiddemarka u jelenka ċerti żoni tal-Istati Membri kkonċernati, skont il-livell tar-riskju abbażi tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fir-rigward ta' dik il-marda. L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE ġie emendat diversi drabi biex jitqiesu l-bidliet fis-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer li jeħtieġ li jiġu riflessi f'dak l-Anness. L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE ġie emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/950 (5), wara tifqigħat tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi fil-kontej ta' Tulcea u Satu Mare fir-Rumanija u f'ċerti Stati Membri oħra f'Ġunju 2018.

(2)

Ir-riskju tat-tixrid tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-organiżmi selvaġġi huwa marbut mat-tixrid naturali bil-mod ta' dik il-marda fost il-popolazzjonijiet tal-ħnieżer selvaġġi, kif ukoll ir-riskji marbutin mal-attività umana, kif intwera bl-evoluzzjoni epidemjoloġika reċenti ta' dik il-marda fl-Unjoni, u kif iddokumentat mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fl-Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar is-Saħħa u l-Welfare tal-Annimali, ippubblikata fl-14 ta' Lulju 2015; fir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA dwar id-diversi analiżi epidemjoloġiċi fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-pajjiżi Baltiċi u fil-Polonja, ippubblikat fit-23 ta' Marzu 2017; u fir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA dwar id-diversi analiżi epidemjoloġiċi fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-pajjiżi Baltiċi u fil-Polonja, ippubblikat fis-7 ta' Novembru 2017 (6).

(3)

Mid-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/950 'il hawn, il-vajrus tad-deni Afrikan tal-ħnieżer infirex fir-Rumanija. F'Ġunju u f'Lulju 2018, ġew osservati iktar minn mitejn tifqigħa tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi fil-kontea ta' Tulcea fir-Rumanija. Barra minn hekk, f'Lulju 2018, ġew osservati diversi tifqigħat tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi fil-kontej ta' Braila u ta' Constanta fir-Rumanija. Dawn it-tifqigħat tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi jikkostitwixxu żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Wara l-azzjonijiet imsaħħa meħuda mir-Rumanija biex jiġi kkontrollat iċ-ċaqliq ta' ħnieżer ħajjin, ta' prodotti bażiċi tal-ħnieżer, ta' prodotti sekondarji tal-annimali u ta' prodotti oħra (li jistgħu jifirxu iżjed il-marda miż-żoni affettwati bid-deni Afrikan tal-ħnieżer lejn żoni fejn ma kien hemm l-ebda notifika tad-deni Afrikan tal-ħnieżer), iż-żona fir-Rumanija bejn ix-xmara Danubju u l-kosta Rumena mid-delta tad-Danubju sal-belt ta' Constanta jenħtieġ li jiġu elenkati fil-Parti III ta' dak l-Anness. Għalhekk, il-partijiet taż-żona msemmija qabel li preċedentement kienu elenkati fil-Parti I ta' dak l-Anness, issa jenħtieġ li jiġu elenkati fil-Parti III tiegħu.

(4)

Sabiex jitqiesu l-iżviluppi reċenti fl-evoluzzjoni epidemjoloġika tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-Unjoni, u sabiex ir-riskji marbutin mat-tixrid ta' dik il-marda jiġu miġġielda b'mod proattiv, jenħtieġ li fil-każ tar-Rumanija jiġu demarkati ż-żoni l-ġodda ta' daqs suffiċjenti li huma l-iktar fir-riskju u jiġu elenkati skont kif meħtieġ fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għalhekk, jenħtieġ li dak l-Anness jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/178/UE (ĠU L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/950 tat-3 ta' Lulju 2018 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (ĠU L 167, 4.7.2018, p. 11).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


ANNESS

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE huwa sostitwit b'dan li ġej:

ANNESS

PARTI I

1.   Ir-Repubblika Ċeka

Iż-żoni li ġejjin fir-Repubblika Ċeka:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   L-Estonja

Iż-żoni li ġejjin fl-Estonja:

Hiiu maakond.

3.   L-Ungerija

Iż-żoni li ġejjin fl-Ungerija:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Il-Litwanja

Iż-żoni li ġejjin fil-Litwanja:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

powiat gołdapski,

powiat węgorzewski,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

powiat kozienicki,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy w powiecie łęczyńskim,

gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów do wschodniej granicy gminy w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana, Żółkiewka, część gminy Fajsławice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik Górny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Ir-Rumanija

Iż-żoni li ġejjin fir-Rumanija:

Il-kontea ta' Bihor,

Il-kontea ta' Cluj,

Il-kontea ta' Maramureș,

Il-kontea ta' Galați,

Il-kontea ta' Vrancea,

Il-kontea ta' Brăila (għajr il-Gżira l-Kbira ta' Brăila),

Il-kontea ta' Buzău,

Il-kontea ta' Ialomița (għajr l-Għadira ta' Ialomita),

Il-kontea ta' Călărași,

PARTI II

1.   Ir-Repubblika Ċeka

Iż-żoni li ġejjin fir-Repubblika Ċeka:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   L-Estonja

Iż-żoni li ġejjin fl-Estonja:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   L-Ungerija

Iż-żoni li ġejjin fl-Ungerija:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Il-Litwanja

Iż-żoni li ġejjin fil-Litwanja:

Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto, Papilės seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto, Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

powiat radzyński,

gminy Krzywda, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Trzebieszów, miasto Łuków i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na wschód i południe od linii stanowiącej granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gmina Wyryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Sosnowica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820 biegnące od północnej granicy gminy do miejscowości Nowy Orzechów i na południe od drogi biegnącej z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku zachodnim do granicy gminy, część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

część gminy Fajsławice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik Górny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 82 w miejscowości Wólka Cycowska w powiecie łęczyńskim,

gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim.

7.   Ir-Rumanija

Iż-żoni li ġejjin fir-Rumanija:

Il-kontea ta' Sălaj.

PARTI III

1.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

2.   Lithuania

The following areas in Lithuania:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

 

w województwie lubelskim:

gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, część gminy Sosnowica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820 biegnące od północnej granicy gminy do miejscowości Nowy Orzechów i na północ od drogi biegnącej z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku zachodnim do granicy gminy, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,gminy Adamów, Serokomla i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ i zachód od linii stanowiącej północną i zachodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą od zachodniej granicy miasta Łuków do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Ir-Rumanija

Iż-żoni li ġejjin fir-Rumanija:

Il-kontea ta' Satu Mare,

Il-kontea ta' Tulcea,

Il-kontea ta' Constanța,

Il-Gżira l-Kbira ta' Brăila,

L-Għadira ta' Ialomita.

PARTI IV

L-Italja

Iż-żoni li ġejjin fl-Italja:

tutto il territorio della Sardegna.


Rettifika

10.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 174/38


Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/683 tal-4 ta' Mejju 2018 li jimponi dazju antidumping proviżorju fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti tajers pnewmatiċi, ġodda jew b'wiċċ ġdid, tal-lastiku, tat-tip użat għall-karozzi tal-linja jew għat-trakkijiet, b'indiċi tat-tagħbija li jaqbeż il-121, li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/163

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 116 tas-7 ta' Mejju 2018 )

F'paġna 20, fil-premessa (119),

minflok:

“Fir-rigward ta' sussidjarja waħda tal-Grupp Aeolus, (Pirelli Tyre Co., Ltd), il-Kummissjoni ma rċevietx sal-iskadenza stabbilita d-data meħtieġa sabiex jiġi stabbilit il-prezz tal-esportazzjoni. Fit-23 ta' Marzu 2018, il-Kummissjoni informat lill-kumpanija li l-kwestjonarji pprovduti mill-importaturi relatati tagħha ma kinux kompluti u ntalbet biex it-tweġibiet għall-kwestjonarji jiġu riveduti u ppreżentati mill-ġdid. Il-kumpanija kienet infurmata li jekk tonqos milli tipprovdi informazzjoni sħiħa u preċiża sal-iskadenza stabbilita, il-Kummissjoni tista' terġa' lura għall-użu tal-fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. Fl-4 ta' April 2018 il-kumpanija inkwistjoni tat it-tweġibiet riveduti. Madankollu, il-Kummissjoni xorta qisithom bħala mhux kompluti u għalhekk ma setgħux jiġu utilizzati bl-iskop li jiġu analizzati d-dumping u d-dannu. B'riżultat ta' dan il-Kummissjoni stabbilixxiet il-marġni tad-dumping fuq l-informazzjoni vverifikata millkumpaniji verifikati l-oħra tal-Grupp Aeolus, jiġifieri Aeolus Tyre u Chonche Auto Double Happiness Tyre. Il-Grupp Aeolus ġie mistieden biex jaġġorna d-data dwar Pirelli għall-bqija tal-proċedura.”,

aqra:

“Fir-rigward ta' Pirelli Tyre Co., Ltd, il-Kummissjoni ma rċevietx sal-iskadenza stabbilita d-data meħtieġa sabiex jiġi stabbilit il-prezz tal-esportazzjoni. Fit-23 ta' Marzu 2018, il-Kummissjoni informat lill-kumpanija li l-kwestjonarji pprovduti mill-importaturi relatati tagħha ma kinux kompluti u ntalbet biex it-tweġibiet għall-kwestjonarji jiġu riveduti u ppreżentati mill-ġdid. Il-kumpanija kienet infurmata li jekk tonqos milli tipprovdi informazzjoni sħiħa u preċiża sal-iskadenza stabbilita, il-Kummissjoni tista' terġa' lura għall-użu tal-fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. Fl-4 ta' April 2018 il-kumpanija inkwistjoni tat it-tweġibiet riveduti. Madankollu, il-Kummissjoni xorta qisithom bħala mhux kompluti u għalhekk ma setgħux jiġu utilizzati bl-iskop li jiġu analizzati d-dumping u d-dannu. B'riżultat ta' dan il-Kummissjoni stabbilixxiet il-marġni tad-dumping fuq l-informazzjoni vverifikata mill-kumpaniji verifikati l-oħra tal-Grupp Aeolus, jiġifieri Aeolus Tyre u Chonche Auto Double Happiness Tyre. Il-Grupp Aeolus ġie mistieden biex jaġġorna d-data dwar Pirelli għall-bqija tal-proċedura.”;

F'paġna 45, fl-Anness,

minflok:

“Quindao GRT Rubber Co. Ltd

C350 ”,

aqra:

“'Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350 ”.


10.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 174/39


Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/467/KE tat-23 ta' Ġunju 2003 li tistabbilixxi l-kwalifika ta' uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolosi, bruċellosi u lewkosi bovina enżootika ta' xi Stati Membri u reġjuni fl-Istati Membri rigward annimali bovini

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 156 tal-25 ta' Ġunju 2003 )

(Edizzjoni Speċjali bil-Malti, il-Kapitolu 03, il-Volum 039)

F'paġna 152, fit-titolu tad-Deċiżjoni,

minflok:

“li tistabbilixxi l-kwalifika ta' uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolosi, bruċellosi u lewkosi bovina enżootika ta' xi Stati Membri u reġjuni fl-Istati Membri rigward annimali bovini”,

aqra:

“li tistabbilixxi l-istatus ta' xi Stati Membri u reġjuni fl-Istati Membri bħala uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolosi, bruċellosi u lewkosi bovina enżootika fir-rigward tal-merħliet ta' annimali bovini”;

F'paġna 152, fil-premessi (1), (2), (3), (5), (6) u (8) u fl-Artikolu 1, fil-paragrafi 1 u 2 u f'paġna 153, fl-Artikolu 2, fil-paragrafi 1 u 2,

minflok:

“annimali bovini”,

aqra:

“merħliet ta' annimali bovini”;

F'paġna 152, fil-premessi (2), (3) u (4),

minflok:

“l-kwalifika”,

aqra:

“l-istatus”.