ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 161

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
26 ta' Ġunju 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/902 tal-21 ta' April 2016 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, u l-applikazzjoni provviżorja ta' Protokoll għall-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

1

 

 

Protokoll għall-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

3

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/903 tal-25 ta' Ġunju 2018 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea fil-Kosovo ( *1)

7

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/904 tal-25 ta' Ġunju 2018 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Asja Ċentrali

12

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/905 tal-25 ta' Ġunju 2018 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Qarn tal-Afrika

16

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/906 tal-25 ta' Ġunju 2018 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għas-Saħel

22

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/907 tal-25 ta' Ġunju 2018 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia

27

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/908 tal-25 ta' Ġunju 2018 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea fil-Bożnija-Ħerzegovina

32

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/909 tal-25 ta' Ġunju 2018 li tistabbilixxi sett komuni ta' regoli ta' governanza għall-proġetti PESCO

37

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/910 tal-25 ta' Ġunju 2018 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2018) 4060)  ( 1)

42

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/911 tal-25 ta' Ġunju 2018 li tistabbilixxi miżuri interim ta' protezzjoni kontra t-tixrid tal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar fil-Bulgarija (notifikata bid-dokument C(2018) 4071)  ( 1)

67

 


 

(*1)   Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

26.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 161/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/902

tal-21 ta' April 2016

dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, u l-applikazzjoni provviżorja ta' Protokoll għall-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Artikoli 207 u 212, flimkien mal-Artikolu 218(5), tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, u b'mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra (1) (“il-Ftehim”), ġie ffirmat fi Brussell fl-10 ta' Mejju 2010.

(2)

Ir-Repubblika tal-Kroazja saret Stat Membru tal-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Lulju 2013.

(3)

Taħt it-termini tal-Artikolu 6(2) tal-Att ta' Adeżjoni, l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Ftehim għandha tiġi miftiehma permezz ta' Protokoll għall-Ftehim. Għandha tkun tapplika proċedura ssimplifikata li permezz tagħha l-Protokoll għandu jiġi konkluż mill-Kunsill, li jaġixxi unanimament f'isem l-Istati Membri, u mill-pajjiżi terzi kkonċernati.

(4)

Fl-14 ta' Settembru 2012, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni tiftaħ negozjati mal-pajjiżi terzi kkonċernati. In-negozjati mar-Repubblika tal-Korea ġew konklużi b'suċċess billi ġie inizjalat il-Protokoll.

(5)

L-Artikolu 4(3) tal-Protokoll jipprevedi l-applikazzjoni provviżorja tiegħu qabel ma jidħol fis-seħħ.

(6)

Jeħtieġ li l-Protokoll jiġi ffirmat, u jkun applikat fuq bażi provviżorja sa meta jitlestew il-proċeduri għall-konklużjoni tiegħu,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-iffirmar f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha tal-Protokoll għall-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, huwa b'dan awtorizzat, suġġett għall-konklużjoni tal-Protokoll.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat biex jinnomina lill-persuna jew persuni mogħtija s-setgħa li jiffirmaw il-Protokoll f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha.

Artikolu 3

Il-Protokoll għandu jkun applikat fuq bażi provviżorja, sa meta jitlestew il-proċeduri għall-konklużjoni tiegħu.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-21 ta' April 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

A. VAN DER STEUR


(1)  ĠU L 20, 23.1.2013, p. 2.


26.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 161/3


PROTOKOLL

għall-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-ESTONJA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

L-UNGERIJA,

IR-REPUBBLIKA TA' MALTA,

IR-RENJU TAN-NETHERLANDS,

IR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TAL-ISVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ

li huma Partijiet Kontraenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, minn hawn 'il quddiem imsejħin “l-Istati Membri”, u

L-UNJONI EWROPEA, minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Unjoni”,

minn naħa waħda, u

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

min-naħa l-oħra,

minn hawn 'il quddiem flimkien imsejħin “il-Partijiet Kontraenti”,

Billi:

Il-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, ġie ffirmat fi Brussell fl-10 ta' Mejju 2010;

It-Trattat ta' Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ it-“Trattat ta' Adeżjoni”, ġie ffirmat fi Brussell fid-9 ta' Diċembru 2011;

Jeħtieġ li r-Repubblika tal-Kroazja taderixxi mal-Ftehim permezz tal-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra;

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Ir-Repubblika tal-Kroazja b'dan taderixxi bħala Parti mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra.

Artikolu 2

Fi żmien debitu wara l-inizjalar ta' dan il-Protokoll, l-Unjoni għandha tikkomunika lill-Istati Membri tagħha u lir-Repubblika tal-Korea l-verżjoni tal-Ftehim bil-lingwa Kroata. Suġġett għad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Protokoll, il-verżjoni bil-lingwa msemmija fl-ewwel sentenza ta' dan l-Artikolu għandha ssir awtentika taħt l-istess kundizzjonijiet għall-verżjonijiet bil-lingwi oriġinali tal-Ftehim.

Artikolu 3

Dan il-Protokoll jifforma parti integrali mill-Ftehim.

Artikolu 4

1.   Dan il-Protokoll għandu jiġi approvat mill-Partijiet Kontraenti, skont il-proċeduri tagħhom stess. Il-Partijiet Kontraenti għandhom jinnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri neċessarji għal dak il-għan.

2.   Il-Protokoll jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara d-data li fiha l-Partijiet Kontraenti kollha jkunu nnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri neċessarji għal dan il-għan.

3.   Suġġett għall-konklużjoni tiegħu f'data iktar 'il quddiem u sa meta jidħol fis-seħħ, il-Protokoll għandu japplika b'mod provviżorju, mid-data tal-iffirmar tiegħu.

Artikolu 5

Dan il-Protokoll huwa mfassal f'żewġ eżemplari fil-lingwa Bulgara, Kroata, Ċeka, Daniża, Olandiża, Ingliża, Estonjana, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ungeriża, Taljana, Latvjana, Litwana, Maltija, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Svediża u Koreana, b'kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentiku.

B'XHIEDA TA' DAN, il-Plenipotenzjarji ffirmati hawn taħt, mogħtija s-setgħa għal dan l-effett, iffirmaw dan il-Protokoll.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи юни през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého prvního června dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende juni to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Juni zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of June in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog lipnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno giugno duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit pirmajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų birželio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év június havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, eenentwintig juni tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de junho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu iunie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého júna dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega junija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta juni år tjugohundrasjutton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā –

Korėjos Respublikos vardu,

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

Image

Image


DEĊIŻJONIJIET

26.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 161/7


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/903

tal-25 ta' Ġunju 2018

li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea fil-Kosovo (*1)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 33 u l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fl-4 ta' Awwissu 2016, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2016/1338 (1) li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) fil-Kosovo u li taħtar lis-Sinjura Nataliya APOSTOLOVA bħala r-RSUE fil-Kosovo. Il-mandat tar-RSUE jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2018.

(2)

Jenħtieġ li l-mandat tar-RSUE jiġi estiż għal perijodu ulterjuri ta' 20 xahar.

(3)

Ir-RSUE ser timplimenta l-mandat fil-kuntest ta' sitwazzjoni li tista' tiddeterjora u li tista' timpedixxi l-kisba tal-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif stabbilit fl-Artikolu 21 tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea

Il-mandat tas-Sinjura Nataliya APOSTOLOVA bħala r-RSUE għall-Kosovo huwa estiż sad-29 ta' Frar 2020. Il-Kunsill jista' jiddeċiedi li l-mandat tar-RSUE jiġi terminat qabel, abbażi ta' valutazzjoni mill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) u proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (RGħ).

Artikolu 2

Objettivi tal-politika

Il-mandat tar-RSUE għandu jkun ibbażat fuq l-objettivi tal-politika tal-Unjoni fil-Kosovo. Dawn jinkludu rwol ta' tmexxija fil-promozzjoni ta' Kosovo stabbli, vijabbli, paċifiku, demokratiku u multietniku; it-tisħiħ tal-istabbiltà fir-reġjun u l-kontribut għal kooperazzjoni reġjonali u r-relazzjonijiet tajba bejn il-ġirien fil-Balkani tal-Punent; il-promozzjoni ta' Kosovo impenjat favur l-istat tad-dritt u l-protezzjoni tal-minoranzi u tal-wirt kulturali u reliġjuż; l-appoġġ tal-perspettiva Ewropea tal-Kosovo u t-tqarrib mal-Unjoni f'konformità mal-perspettiva tar-reġjun u skont il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa, u l-Kosovo, min-naħa l-oħra (2) (minn hawn 'il quddiem “il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni”) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1988 (3), u f'konformità mal-konklużjonijiet rilevanti tal-Kunsill.

Artikolu 3

Mandat

Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-politika, il-mandat tar-RSUE għandu jkun li:

(a)

toffri l-konsulenza u l-appoġġ tal-Unjoni fil-proċess politiku;

(b)

tippromwovi koordinazzjoni politika ġenerali tal-Unjoni fil-Kosovo;

(c)

issaħħaħ il-preżenza tal-Unjoni fil-Kosovo u tiżgura l-koerenza u l-effettività tagħha;

(d)

tipprovdi gwida politika lokali lill-Kap tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo (EULEX KOSOVO), inkluż dwar l-aspetti politiċi ta' kwistjonijiet relatati ma' responsabbiltajiet eżekuttivi;

(e)

tiżgura l-konsistenza u l-koerenza tal-azzjoni tal-Unjoni fil-Kosovo, inkluż sabiex tiġi ggwidata lokalment it-transizzjoni tal-EULEX KOSOVO għat-trasferiment eventwali tal-attivitajiet lill-Uffiċċju tar-RSUE jew tal-UE fil-Kosovo u/jew l-awtoritajiet lokali, kif xieraq;

(f)

tappoġġa l-perspettiva Ewropea tal-Kosovo u r-ravviċinament tiegħu lejn l-Unjoni, b'mod allinjat mal-perspettiva tar-reġjun u f'konformità mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u d-Deċiżjoni (UE) 2015/1988, u b'mod allinjat mal-konklużjonijiet rilevanti tal-Kunsill, permezz ta' komunikazzjoni pubblika mmirata u attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-Unjoni mfassla biex ikunu żgurati l-fehim u l-appoġġ usa' mill-pubbliku tal-Kosovo dwar kwistjonijiet relatati mal-Unjoni, inkluż il-ħidma tal-EULEX KOSOVO;

(g)

timmonitorja, tassisti u tiffaċilita, permezz tal-mezzi u l-istrumenti kollha għad-dispożizzjoni tar-RSUE u bl-appoġġ tal-Uffiċċju tal-UE fil-Kosovo, il-progress dwar il-prijoritajiet politiċi, ekonomiċi u Ewropej, f'konformità mal-kompetenzi u r-responsabbiltajiet istituzzjonali rispettivi, u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni inkluż permezz tal-Aġenda Ewropea għar-Riforma;

(h)

tikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-konsolidazzjoni tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali fil-Kosovo, inkluż fir-rigward tan-nisa u t-tfal u l-protezzjoni tal-minoranzi, f'konformità mal-politika dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni u l-Linji Gwida tal-Unjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

(i)

tassisti fl-implimentazzjoni tad-djalogu bejn Belgrad u Pristina ffaċilitat mill-Unjoni, inkluż il-kompiti ta' appoġġ operazzjonali li għandhom jiġu ttrasferiti mill-EULEX;

(j)

tappoġġa l-mandat tal-Awli Speċjalisti u l-Uffiċċju tal-Prosekuturi Speċjalizzati, kif xieraq, inkluż permezz ta' komunikazzjoni u sensibbilizzazzjoni.

Artikolu 4

Implimentazzjoni tal-mandat

1.   Ir-RSUE għandha tkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-mandat, taħt l-awtorità tar-RGħ.

2.   Il-KPS għandu jżomm kuntatt privileġġjat mar-RSUE u għandu jkun il-punt primarju ta' kuntatt tar-RSUE mal-Kunsill. Il-KPS għandu jipprovdi gwida strateġika u direzzjoni politika lir-RSUE fil-qafas tal-mandat, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tar-RGħ.

3.   Ir-RSUE għandha taħdem f'koordinazzjoni mill-qrib mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u d-dipartimenti rilevanti tiegħu.

Artikolu 5

Finanzjament

1.   L-ammont ta' referenza finanzjarju maħsub sabiex ikopri n-nefqa relatata mal-mandat tar-RSUE għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 2018 sad-29 ta' Frar 2020 għandu jkun ta' EUR 5 150 000.

2.   In-nefqa għandha tiġi amministrata f'konformità mal-proċeduri u r-regoli applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni. Il-parteċipazzjoni ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwist pubbliku mir-RSUE għandha tkun miftuħa mingħajr limiti. Barra minn hekk, ma għandha tapplika l-ebda regola ta' oriġini għall-oġġetti mixtrija mir-RSUE.

3.   L-amministrazzjoni tan-nefqa għandha tkun soġġetta għal kuntratt bejn ir-RSUE u l-Kummissjoni. Ir-RSUE għandha tagħti rendikont lill-Kummissjoni għal kull nefqa.

Artikolu 6

Formazzjoni u kompożizzjoni tat-tim

1.   Fil-limiti tal-mandat tar-RSUE u l-mezzi finanzjarji korrispondenti disponibbli, ir-RSUE għandha tkun responsabbli mill-formazzjoni ta' tim. It-tim għandu jinkludi l-kompetenza esperta dwar kwistjonijiet speċifiċi ta' politika kif jirrikjedi l-mandat. Ir-RSUE għandha żżomm lill-Kunsill u lill-Kummissjoni infurmati fil-pront dwar il-kompożizzjoni tat-tim.

2.   L-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u s-SEAE jistgħu jipproponu l-issekondar ta' persunal biex jaħdem mar-RSUE. Is-salarju ta' tali persunal issekondat għandu jkun kopert mill-Istat Membru, mill-istituzzjoni tal-Unjoni kkonċernata jew mis-SEAE, rispettivament. L-esperti ssekondati mill-Istati Membri fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew is-SEAE jistgħu wkoll jiġu assenjati sabiex jaħdmu mar-RSUE. Il-persunal internazzjonali kkuntrattat għandu jkollu ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru.

3.   Il-persunal issekondat kollu għandu jibqa' taħt l-awtorità amministrattiva tal-Istat Membru li jissekonda, tal-istituzzjoni tal-Unjoni li tissekonda jew tas-SEAE u għandu jwettaq dmirijietu u jaġixxi fl-interess tal-mandat tar-RSUE.

Artikolu 7

Privileġġi u immunitajiet tar-RSUE u tal-persunal tar-RSUE

Il-privileġġi, immunitajiet u garanziji oħra meħtieġa għat-twettiq u l-funzjonament regolari tal-missjoni tar-RSUE u tal-membri tal-persunal tar-RSUE għandhom jiġu miftehmin mal-partijiet ospitanti, kif adatt. L-Istati Membri u s-SEAE għandhom jagħtu l-appoġġ kollu meħtieġ għal dan.

Artikolu 8

Sigurtà ta' informazzjoni klassifikata tal-UE

1.   Ir-RSUE u l-membri tat-tim tar-RSUE għandhom jirrispettaw il-prinċipji u l-istandards minimi ta' sigurtà stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE (4).

2.   Ir-RGħ għandha tkun awtorizzata tirrilaxxa lin-NATO/KFOR informazzjoni u dokumenti klassifikati tal-UE sal-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” iġġenerati għall-finijiet tal-azzjoni, f'konformità mar-regoli ta' sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE.

3.   Ir-RGħ għandha tkun awtorizzata tirrilaxxa lin-Nazzjonijiet Uniti u lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, f'konformità mal-ħtiġijiet operattivi tar-RSUE, informazzjoni u dokumenti klassifikati tal-UE sal-livell “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” li jiġu ġġenerati għall-finijiet tal-azzjoni, f'konformità mar-regoli ta' sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE. Għandhom jitfasslu arranġamenti lokali għal dan il-għan.

4.   Ir-RGħ għandha tkun awtorizzata tirrilaxxa lil partijiet terzi assoċjati ma' din id-Deċiżjoni dokumenti mhux klassifikati tal-UE li jkunu relatati mad-deliberazzjonijiet tal-Kunsill rigward l-azzjoni koperta mill-obbligu tas-segretezza professjonali skont l-Artikolu 6(1) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Kunsill (5).

Artikolu 9

Aċċess għal informazzjoni u appoġġ loġistiku

1.   L-Istati Membri, il-Kummissjoni u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandhom jiżguraw li r-RSUE tingħata aċċess għal kwalunkwe informazzjoni rilevanti.

2.   Id-delegazzjoni tal-Unjoni u/jew l-Istati Membri, kif adatt, għandhom jipprovdu appoġġ loġistiku fir-reġjun.

Artikolu 10

Sigurtà

F'konformità mal-politika tal-Unjoni dwar is-sigurtà ta' persunal stazzjonat barra l-Unjoni f'kapaċità operattiva taħt it-Titolu V tat-Trattat, ir-RSUE għandha tieħu l-miżuri kollha raġonevolment prattikabbli, skont il-mandat tar-RSUE u s-sitwazzjoni ta' sigurtà fiż-żona ta' responsabbiltà, għas-sigurtà tal-persunal kollu taħt l-awtorità diretta tar-RSUE, b'mod partikolari billi:

(a)

tistabbilixxi pjan ta' sigurtà speċifiku bbażat fuq gwida mis-SEAE, li jinkludi miżuri ta' sigurtà fiżiċi, organizzattivi u proċedurali speċifiċi, li jirregolaw il-ġestjoni tal-moviment sigur tal-persunal lejn iż-żona ta' responsabbiltà u ġewwa fiha, kif ukoll il-ġestjoni ta' inċidenti ta' sigurtà u li jipprevedu pjan ta' kontinġenza u ta' evakwazzjoni;

(b)

tiżgura li l-persunal kollu stazzjonat barra l-Unjoni jkun kopert b'assigurazzjoni ta' riskju għoli, kif meħtieġ mill-kundizzjonijiet fiż-żona ta' responsabbiltà;

(c)

tiżgura li l-membri kollha tat-tim tar-RSUE li jkunu ser jiġu stazzjonati barra l-Unjoni, inkluż persunal li jkun ingħata kuntratt lokalment, ikunu rċevew taħriġ adatt fir-rigward tas-sigurtà qabel jaslu fiż-żona ta' responsabbiltà jew kif jaslu fiha, abbażi tal-livelli tar-riskju assenjati lil dik iż-żona mis-SEAE;

(d)

tiżgura li jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet kollha miftehmin, magħmula b'segwitu għal valutazzjonijiet regolari tas-sigurtà, u tippreżenta lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni rapporti bil-miktub dwar l-implimentazzjoni tagħhom u dwar kwistjonijiet oħra ta' sigurtà fil-qafas tar-rapport ta' progress u r-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-mandat.

Artikolu 11

Rappurtar

Ir-RSUE għandha regolarment tipprovdi lir-RGħ u lill-KPS rapporti bil-fomm u bil-miktub. Ir-RSUE għandha tirrapporta wkoll lill-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill, kif meħtieġ. Ir-rapporti regolari għandhom jiġu ċċirkolati permezz tan-netwerk COREU. Ir-RSUE tista' tipprovdi rapporti lill-Kunsill Affarijiet Barranin. F'konformità mal-Artikolu 36 tat-Trattat, ir-RSUE tista' tkun involuta fl-għoti ta' informazzjoni lill-Parlament Ewropew.

Artikolu 12

Koordinazzjoni

1.   Ir-RSUE għandha tikkontribwixxi għall-unità, il-konsistenza u l-effettività tal-azzjoni tal-Unjoni u għandha tgħin biex tiżgura konsistenza fl-użu tal-istrumenti kollha tal-Unjoni u fit-teħid tal-azzjonijiet kollha tal-Istati Membri, biex jinkisbu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni. Għandhom jintalbu kuntatti mal-Istati Membri fejn xieraq. L-attivitajiet tar-RSUE għandhom jiġu kkoordinati ma' dawk tal-Kummissjoni, kif ukoll ma' dawk ta' RSUE oħrajn li jkunu attivi fir-reġjun, kif adatt. Ir-RSUE għandha tipprovdi informazzjoni regolari lill-missjonijiet tal-Istati Membri u lid-delegazzjonijiet tal-Unjoni.

2.   Fuq il-post, għandhom jinżammu kuntatti mill-qrib mal-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni fir-reġjun u mal-Kapijiet ta' Missjoni tal-Istati Membri. Dawn għandhom jagħmlu kull sforz biex jassistu lir-RSUE fl-implimentazzjoni tal-mandat. Ir-RSUE għandha tipprovdi gwida politika lokali lill-Kap tal-EULEX KOSOVO, inkluż dwar l-aspetti politiċi ta' kwistjonijiet relatati ma' responsabbiltajiet eżekuttivi. Ir-RSUE u l-Kmandant tal-Operazzjonijiet Ċivili għandhom jikkonsultaw lil xulxin, kif meħtieġ. Ir-RSUE għandha wkoll iżżomm kuntatti ma' aġenziji lokali rilevanti u ma' atturi internazzjonali u reġjonali oħra fuq il-post.

3.   Ir-RSUE, flimkien ma' atturi oħra tal-Unjoni preżenti fuq il-post, għandha tiżgura t-tixrid u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni fost l-atturi tal-Unjoni fuq il-post bil-ħsieb li jinkiseb livell għoli ta' għarfien u valutazzjoni komuni dwar is-sitwazzjoni.

Artikolu 13

Assistenza rigward pretensjonijiet

Ir-RSUE u l-persunal tar-RSUE għandhom jassistu fil-forniment ta' elementi b'rispons għal kwalunkwe talba u obbligu li jirriżultaw mill-mandati tar-RSUE preċedenti fil-Kosovo, u għandhom jipprovdu assistenza amministrattiva u aċċess għall-fajls rilevanti għal dawn l-għanijiet.

Artikolu 14

Reviżjoni

L-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni u l-konsistenza tagħha ma' kontributi oħra mill-Unjoni għar-reġjun għandhom jiġu riveduti regolarment. Ir-RSUE għandha tippreżenta lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni rapport ta' progress sal-31 ta' Ottubru 2018 u rapport komprensiv dwar l-implementazzjoni tal-mandat sat-30 ta' Novembru 2019.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(*1)  Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/1338 tal-4 ta' Awwissu 2016 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2015/2052 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea fil-Kosovo (Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.) (ĠU L 212, 5.8.2016, p. 109).

(2)  ĠU L 71, 16.3.2016, p. 3.

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1988 tat-22 ta' Ottubru 2015 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-Kosovo, min-naħa l-oħra (ĠU L 290, 6.11.2015, p. 4).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE tat-23 ta' Settembru 2013 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1).

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/937/UE tal-1 ta' Diċembru 2009 li tadotta r-Regoli ta' Proċedura tiegħu (ĠU L 325, 11.12.2009, p. 35).


26.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 161/12


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/904

tal-25 ta' Ġunju 2018

li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Asja Ċentrali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 33 u l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fil-15 ta' April 2015, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2015/598 (1) li taħtar lis-Sur Peter BURIAN bħala r-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) għall-Asja Ċentrali. Il-mandat tar-RSUE jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2018.

(2)

Jenħtieġ li l-mandat tar-RSUE jiġi estiż għal perijodu ulterjuri ta' 20 xahar.

(3)

Ir-RSUE ser jimplimenta l-mandat fil-kuntest ta' sitwazzjoni li tista' tiddeterjora u li tista' timpedixxi l-kisba tal-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea

Il-mandat tas-Sur Peter BURIAN bħala r-RSUE għall-Asja Ċentrali huwa estiż sad-29 ta' Frar 2020. Il-Kunsill jista' jiddeċiedi li l-mandat tar-RSUE jiġi terminat qabel, abbażi ta' valutazzjoni mill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) u proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (RGħ).

Artikolu 2

Objettivi tal-politika

Il-mandat tar-RSUE għandu jkun ibbażat fuq l-objettivi tal-politika tal-Unjoni fl-Asja Ċentrali. Dawk l-objettivi jinkludu:

(a)

il-promozzjoni ta' relazzjonijiet tajba u mill-qrib bejn l-Unjoni u l-pajjiżi tal-Asja Ċentrali abbażi ta' valuri u interessi komuni kif stipulati fi ftehimiet rilevanti;

(b)

il-kontribut għat-tisħiħ tal-istabbiltà u l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi fir-reġjun;

(c)

il-kontribut għat-tisħiħ tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali fl-Asja Ċentrali;

(d)

l-indirizzar ta' theddidiet ewlenin, speċjalment ta' problemi speċifiċi b'implikazzjonijiet diretti għall-Unjoni;

(e)

it-tisħiħ tal-effikaċja u l-viżibbiltà tal-Unjoni fir-reġjun, inkluż permezz tal-koordinazzjoni iżjed mill-qrib ma' sħab u organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti oħrajn, bħall-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u n-NU.

Artikolu 3

Mandat

1.   Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-politika, il-mandat tar-RSUE għandu jkun li:

(a)

jippromwovi l-koordinazzjoni politika tal-Unjoni fuq bażi ġenerali fl-Asja Ċentrali u jgħin biex tkun żgurata l-konsistenza tal-azzjonijiet esterni tal-Unjoni fir-reġjun;

(b)

jimmonitorja, f'isem ir-RGħ, flimkien mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u mal-Kummissjoni, il-proċess ta' implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni għal Sħubija Ġdida mal-Asja Ċentrali, ikkomplementat bil-konklużjonijiet rilevanti tal-Kunsill u rapporti ta' progress sussegwenti dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni għall-Asja Ċentrali, jagħmel rakkomandazzjonijiet u jirrapporta lill-korpi rilevanti tal-Kunsill fuq bażi regolari;

(c)

jgħin lill-Kunsill biex tkompli tiġi żviluppata politika komprensiva fir-rigward tal-Asja Ċentrali;

(d)

isegwi mill-qrib l-iżviluppi politiċi fl-Asja Ċentrali billi jiżviluppa u jżomm kuntatti mill-qrib mal-gvernijiet, il-parlamenti, il-ġudikatura, is-soċjetà ċivili u l-mezzi ta' komunikazzjoni tal-massa;

(e)

iħeġġeġ lill-Każakistan, il-Kirgiżistan, it-Taġikistan, it-Turkmenistan u l-Użbekistan biex jikkooperaw fir-rigward ta' kwistjonijiet reġjonali ta' interess komuni;

(f)

jiżviluppa kuntatti u kooperazzjoni adatti mal-atturi interessati ewlenin fir-reġjun, u l-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali rilevanti kollha;

(g)

jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem fir-reġjun f'kooperazzjoni mar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem, inklużi l-Linji Gwida tal-Unjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari l-Linji Gwida tal-Unjoni dwar it-Tfal u l-Konflitti Armati kif ukoll dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni kontrihom, u tal-politika tal-Unjoni rigward ir-Riżoluzzjoni 1325 (2000) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà, inkluż billi jimmonitorja u jirrapporta dwar l-iżviluppi kif ukoll ifassal rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rigward;

(h)

jikkontribwixxi, f'kooperazzjoni mill-qrib man-NU u l-OSKE, għall-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta' konflitti billi jiżviluppa kuntatti mal-awtoritajiet u ma' atturi lokali oħra bħal organizzazzjonijiet nongovernattivi, partiti politiċi, minoranzi, gruppi reliġjużi u l-mexxejja tagħhom;

(i)

jikkontribwixxi għall-formulazzjoni ta' aspetti tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, fir-rigward tal-Asja Ċentrali li jikkonċernaw is-sigurtà tal-enerġija, is-sigurtà tal-fruntieri, il-ġlieda kontra l-kriminalità serja, inklużi d-droga u t-traffikar tal-bnedmin, kif ukoll il-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma, l-ambjent u t-tibdil fil-klima;

(j)

jippromwovi s-sigurtà reġjonali fl-intern tal-fruntieri tal-Asja Ċentrali fil-kuntest tat-tnaqqis tal-preżenza internazzjonali fl-Afganistan.

2.   Ir-RSUE għandu jappoġġa l-ħidma tar-RGħ u jżomm viżjoni globali tal-attivitajiet kollha tal-Unjoni fir-reġjun.

Artikolu 4

Implimentazzjoni tal-mandat

1.   Ir-RSUE għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-mandat, taħt l-awtorità tar-RGħ.

2.   Il-KPS għandu jżomm kollegament privileġġjat mar-RSUE u għandu jkun il-punt ta' kuntatt primarju tar-RSUE mal-Kunsill. Il-KPS għandu jipprovdi gwida strateġika u direzzjoni politika lir-RSUE fil-qafas tal-mandat, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tar-RGħ.

3.   Ir-RSUE għandu jaħdem f'koordinazzjoni mill-qrib mas- SEAE u d-dipartimenti rilevanti tiegħu.

Artikolu 5

Finanzjament

1.   L-ammont ta' referenza finanzjarja maħsub biex ikopri n-nefqa relatata mal-mandat tar-RSUE għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 2018 sad-29 ta' Frar 2020 għandu jkun ta' EUR 1 660 000.

2.   In-nefqa għandha tiġi amministrata f'konformità mal-proċeduri u r-regoli applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

3.   L-amministrazzjoni tan-nefqa għandha tkun soġġetta għal kuntratt bejn ir-RSUE u l-Kummissjoni. Ir-RSUE għandu jagħti rendikont lill-Kummissjoni għal kull nefqa.

Artikolu 6

Formazzjoni u kompożizzjoni tat-tim

1.   Fil-limiti tal-mandat tar-RSUE u l-mezzi finanzjarji korrispondenti li jsiru disponibbli, ir-RSUE għandu jkun responsabbli mill-formazzjoni ta' tim. It-tim għandu jinkludi l-kompetenza esperta dwar kwistjonijiet speċifiċi ta' politika kif jirrikjedi l-mandat. Ir-RSUE għandu jżomm lill-Kunsill u lill-Kummissjoni infurmati fil-pront dwar il-kompożizzjoni tat-tim.

2.   L-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u s-SEAE jistgħu jipproponu l-issekondar ta' persunal mar-RSUE. Is-salarju ta' tali persunal issekondat għandu jkun kopert mill-Istat Membru kkonċernat, mill-istituzzjoni tal-Unjoni kkonċernata jew mis-SEAE, rispettivament. L-esperti ssekondati mill-Istati Membri mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew mas-SEAE jistgħu wkoll jiġu assenjati biex jaħdmu mar-RSUE. Il-persunal internazzjonali b'kuntratt għandu jkollu ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru.

3.   Il-persunal issekondat kollu għandu jibqa' taħt l-awtorità amministrattiva tal-Istat Membru li jissekonda, l-istituzzjoni tal-Unjoni li tissekonda jew is-SEAE, u għandu jwettaq dmirijietu u jaġixxi fl-interess tal-mandat tar-RSUE.

4.   Il-persunal tar-RSUE għandu jitqiegħed fl-istess post li fih jinsabu d-dipartimenti rilevanti tas-SEAE jew id-delegazzjonijiet rilevanti tal-Unjoni sabiex ikunu żgurati l-koerenza u l-konsistenza tal-attivitajiet rispettivi tagħhom.

Artikolu 7

Privileġġi u immunitajiet tar-RSUE u tal-persunal tar-RSUE

Il-privileġġi, immunitajiet u garanziji oħra meħtieġa għat-twettiq u l-funzjonament regolari tal-missjoni tar-RSUE u tal-membri tal-persunal tar-RSUE għandhom jiġu miftehmin mal-pajjiżi ospitanti, kif adatt. L-Istati Membri u s-SEAE għandhom jagħtu l-appoġġ meħtieġ kollu għal dan il-għan.

Artikolu 8

Sigurtà ta' informazzjoni klassifikata tal-UE

Ir-RSUE u l-membri tat-tim tar-RSUE għandhom jirrispettaw il-prinċipji u l-istandards minimi ta' sigurtà stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE (2).

Artikolu 9

Aċċess għal informazzjoni u appoġġ loġistiku

1.   L-Istati Membri, il-Kummissjoni, is-SEAE u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandhom jiżguraw li r-RSUE jingħata aċċess għal kwalunkwe informazzjoni rilevanti.

2.   Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni fir-reġjun u/jew l-Istati Membri, skont il-każ, għandhom jipprovdu appoġġ loġistiku fir-reġjun.

Artikolu 10

Sigurtà

F'konformità mal-politika tal-Unjoni dwar is-sigurtà ta' persunal stazzjonat barra l-Unjoni f'kapaċità operattiva taħt it-Titolu V tat-Trattat, ir-RSUE għandu jieħu l-miżuri kollha raġonevolment prattikabbli, skont il-mandat tar-RSUE u s-sitwazzjoni tas-sigurtà fiż-żona ta' responsabbiltà, għas-sigurtà tal-persunal kollu taħt l-awtorità diretta tar-RSUE, b'mod partikolari billi:

(a)

jistabbilixxi pjan ta' sigurtà speċifiku bbażat fuq gwida mis-SEAE, li jinkludi miżuri ta' sigurtà fiżiċi, organizzattivi u proċedurali speċifiċi, li jirregolaw il-ġestjoni tal-moviment sigur tal-persunal lejn iż-żona ta' responsabbiltà u ġewwa fiha, kif ukoll il-ġestjoni ta' inċidenti ta' sigurtà u li jipprevedu pjan ta' kontinġenza ta' evakwazzjoni;

(b)

jiżgura li l-persunal kollu stazzjonat barra l-Unjoni jkun kopert b'assigurazzjoni ta' riskju għoli, kif ikunu jeħtieġu l-kondizzjonijiet fiż-żona ta' responsabbiltà;

(c)

jiżgura li l-membri kollha tat-tim tar-RSUE li jkunu ser jiġu stazzjonati barra l-Unjoni, inkluż persunal ikkuntrattat lokalment, ikunu rċevew taħriġ adatt fir-rigward tas-sigurtà qabel jew kif jaslu fiż-żona ta' responsabbiltà, abbażi tal-livelli tar-riskju assenjati lil dik iż-żona mis-SEAE;

(d)

jiżgura li jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet miftehmin kollha li jsiru wara valutazzjonijiet regolari ta' sigurtà u jippreżenta lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni rapporti bil-miktub dwar l-implimentazzjoni tagħhom u dwar kwistjonijiet oħra ta' sigurtà fil-qafas tar-rapport ta' progress u r-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-mandat.

Artikolu 11

Rappurtar

Ir-RSUE għandu jipprovdi regolarment rapporti bil-fomm u bil-miktub lir-RGħ u lill-KPS. Ir-RSUE għandu jirrapporta wkoll lill-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill, kif neċessarju. Ir-rapporti regolari għandhom jiġu ċċirkolati permezz tan-netwerk COREU. Ir-RSUE jista' jipprovdi rapporti lill-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. F'konformità mal-Artikolu 36 tat-Trattat, ir-RSUE jista' jiġi involut fl-għoti ta' informazzjoni lill-Parlament Ewropew.

Artikolu 12

Koordinazzjoni

1.   Ir-RSUE għandu jikkontribwixxi għall-unità, il-konsistenza u l-effikaċja tal-azzjoni tal-Unjoni u għandu jgħin sabiex ikun żgurat li l-istrumenti kollha tal-Unjoni u l-azzjonijiet kollha tal-Istati Membri jkunu impenjati konsistentement, sabiex jinkisbu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni. Għandhom jintalbu kuntatti mal-Istati Membri fejn xieraq. L-attivitajiet tar-RSUE għandhom jiġu kkoordinati mad-dipartiment ġeografiku rilevanti tas-SEAE, kif ukoll mal-Kummissjoni. Ir-RSUE għandu jipprovdi informazzjoni fuq bażi regolari lill-missjonijiet tal-Istati Membri u lid-delegazzjonijiet tal-Unjoni.

2.   Fuq il-post, għandu jinżamm kollegament mill-qrib mal-Kapijiet rilevanti tal-Missjonijiet tal-Istati Membri u mal-Kapijiet rilevanti tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni. Dawn għandhom jagħmlu kull sforz biex jassistu lir-RSUE fl-implimentazzjoni tal-mandat. Ir-RSUE għandu wkoll iżomm kollegament ma' atturi internazzjonali u reġjonali oħrajn fuq il-post.

Artikolu 13

Assistenza rigward pretensjonijiet

Ir-RSUE u l-persunal tar-RSUE għandhom jassistu fil-forniment ta' elementi b'rispons għal kwalunkwe pretensjoni u obbligu li jirriżultaw mill-mandati tar-RSUE preċedenti għall-Asja Ċentrali, u għandhom jipprovdu assistenza amministrattiva u aċċess għall-fajls rilevanti għal tali finijiet.

Artikolu 14

Reviżjoni

L-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni u l-konsistenza tagħha ma' kontributi oħrajn mill-Unjoni lir-reġjun għandhom jiġu riveduti regolarment. Ir-RSUE għandu jippreżenta lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni rapport ta' progress sal-31 ta' Ottubru 2018 u rapport komprensiv dwar l-implementazzjoni tal-mandat sat-30 ta' Novembru 2019.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/598 tal-15 ta' April 2015 li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Asja Ċentrali (ĠU L 99, 16.4.2015, p. 25).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE tat-23 ta' Settembru 2013 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1).


26.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 161/16


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/905

tal-25 ta' Ġunju 2018

li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Qarn tal-Afrika

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 33 u l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-8 ta' Diċembru 2011, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2011/819/PESK (1) li taħtar lis-Sur Alexander RONDOS bħala r-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) għall-Qarn tal-Afrika. Il-mandat tar-RSUE jiskadi fl-20 ta' Ġunju 2018.

(2)

Jenħtieġ li l-mandat tar-RSUE jiġi estiż għal perijodu ulterjuri ta' 20 xahar.

(3)

Ir-RSUE ser jimplimenta l-mandat fil-kuntest ta' sitwazzjoni li tista' tiddeterjora u li tista' timpedixxi l-kisba tal-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea

1.   Il-mandat tas-Sur Alexander RONDOS bħala r-RSUE għall-Qarn tal-Afrika huwa estiż sad-29 ta' Frar 2020. Il-Kunsill jista' jiddeċiedi li l-mandat tar-RSUE jiġi terminat qabel, abbażi ta' valutazzjoni mill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) u proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (RGħ).

2.   Għall-finijiet tal-mandat tar-RSUE, il-Qarn tal-Afrika huwa ddefinit li jikkonsisti mir-Repubblika ta' Djibouti, l-Istat tal-Eritrea, ir-Repubblika Demokratika Federali tal-Etjopja, ir-Repubblika tal-Kenja, ir-Repubblika Federali tas-Somalja, ir-Repubblika tas-Sudan, ir-Repubblika tas-Sudan t'Isfel u r-Repubblika tal-Uganda. Fir-rigward ta' kwistjonijiet b'implikazzjonijiet reġjonali aktar estensivi, ir-RSUE għandu jfittex kuntatti ma' pajjiżi u entitajiet reġjonali lil hinn mill-Qarn tal-Afrika, kif adatt.

Artikolu 2

Objettivi tal-politika

1.   Il-mandat tar-RSUE għandu jkun ibbażat fuq l-objettivi tal-politika tal-Unjoni relattivament għall-Qarn tal-Afrika, kif stabbiliti fl-Istrateġija Globali tal-UE ta' Ġunju 2016, il-Qafas Strateġiku tagħha għall-Qarn tal-Afrika adottat fl-14 ta' Novembru 2011, il-Pjan ta' Azzjoni Reġjonali għall-Qarn tal-Afrika 2015-2020, adottat fis-26 ta' Ottubru 2015, u f'konklużjonijiet rilevanti tal-Kunsill, jiġifieri li tikkontribwixxi b'mod attiv għall-isforzi reġjonali u internazzjonali għall-kisba ta' koeżistenza paċifika u paċi, sigurtà u żvilupp dejjiema fi ħdan u bejn il-pajjiżi fir-reġjun. Ir-RSUE għandu jikkontribwixxi wkoll biex isaħħaħ il-kwalità, l-intensità, l-impatt u l-viżibbiltà tal-impenn tal-Unjoni f'diversi aspetti fil-Qarn tal-Afrika.

2.   L-objettivi tal-politika li għalihom għandu jikkontribwixxi r-RSUE għandhom jinkludu, fost oħrajn:

(a)

il-kontinwazzjoni tal-istabbilizzazzjoni tal-Qarn tal-Afrika, b'konsiderazzjoni tad-dinamika reġjonali usa';

(b)

ir-riżoluzzjoni ta' konflitti, speċifikament dawk fis-Somalja, is-Sudan t'Isfel u s-Sudan, u l-prevenzjoni u t-twissija bikrija ta' konflitti potenzjali bejn il-pajjiżi fir-reġjun jew fl-intern tagħhom;

(c)

appoġġ għall-kooperazzjoni reġjonali politika, ekonomika u ta' sigurtà, b'mod partikolari fil-kuntest ta' impenn politiku mġedded bejn l-Unjoni u l-Awtorità Intergovernattiva għall-Iżvilupp (IGAD);

(d)

ġestjoni mtejba ta' flussi migratorji mħallta mill-Qarn tal-Afrika u fl-intern tiegħu, filwaqt li jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali ta' tali flussi u l-aspetti umanitarji tagħhom;

(e)

sigurtà madwar il-Baħar l-Aħmar.

Artikolu 3

Mandat

1.   Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni relattivament għall-Qarn tal-Afrika, il-mandat tar-RSUE għandu jkun li:

(a)

abbażi tal-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni Reġjonali tagħha, ikollu kuntatti mal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fir-reġjun, il-gvernijiet, l-awtoritajiet reġjonali, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali, is-soċjetà ċivili u d-dijaspori, bil-ħsieb li jiġu promossi l-objettivi tal-Unjoni, u jikkontribwixxi għal fehim aħjar tar-rwol tal-Unjoni fir-reġjun;

(b)

ikollu kuntatti ma' atturi ewlenin barra r-reġjun b'influwenza fil-Qarn tal-Afrika, fl-interessi li jindirizza kwistjonijiet ta' stabbiltà reġjonali usa', inkluż fir-rigward tal-Baħar l-Aħmar, tal-Punent tal-Oċean Indjan u tal-finanzjament tal-Missjoni tal-Unjoni Afrikana fis-Somalja (AMISOM). Dawk il-kuntatti għandhom jinkludu impenn bilaterali mal-Istati Uniti tal-Amerika, il-pajjiżi tal-Golf, l-Eġittu, it-Turkija u ċ-Ċina, kuntatti reġjonali mal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf, u interazzjoni ma' atturi rilevanti oħra hekk kif dawn jitfaċċaw;

(c)

jirrappreżenta lill-Unjoni f'fora internazzjonali rilevanti, kif adatt, u jiżgura l-viżibbiltà għall-appoġġ tal-Unjoni fil-ġestjoni ta' kriżijiet, kif ukoll fir-riżoluzzjoni u l-prevenzjoni tal-konflitti;

(d)

iħeġġeġ u jappoġġa l-kooperazzjoni politika u tas-sigurtà u l-integrazzjoni ekonomika effettivi fir-reġjun permezz tas-sħubija tal-Unjoni mal-Unjoni Afrikana (UA) u l-organizzazzjonijiet reġjonali, b'mod partikolari l- IGAD; jikkontribwixxi għas-segwitu għal-laqgħat ministerjali tal-UE/IGAD u laqgħat ministerjali informali tal-UE mal-pajjiżi membri tal-IGAD;

(e)

isegwi l-iżviluppi politiċi fir-reġjun u jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-politika tal-Unjoni lejn ir-reġjun, bil-ħsieb li jiġu fformulati proposti konkreti għall-azzjoni, inkluż fir-rigward tal-Eritrea, l-Etjopja, is-Somalja, is-Sudan, is-Sudan t'Isfel u l-Eritrea, it-tilwima dwar il-fruntiera Djibouti-Eritrea, it-tilwima dwar il-fruntiera bejn l-Etjopja u l-Eritrea, l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Alġeri, it-tilwima dwar in-Nil, u tħassib ieħor f'dak ir-reġjun li għandu impatt fuq is-sigurtà, l-istabbiltà u l-prosperità tiegħu;

(f)

fir-rigward tas-Somalja, u billi jaħdem f'koordinazzjoni mill-qrib mal-Kap tad-Delegazzjoni tal-Unjoni għas-Somalja u s-sħab reġjonali u internazzjonali rilevanti, inklużi r-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għas-Somalja, l-UA u l-IGAD, ikompli jikkontribwixxi b'mod attiv għal azzjonijiet u inizjattivi li jwasslu għal stabbilizzazzjoni ulterjuri għas-Somalja, b'mod partikolari t-tlestija tal-proċess tal-formazzjoni ta' stat federali u l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Transizzjoni sabiex jinbdew t-transizzjoni u t-trasferiment gradwali tar-responsabbiltajiet mill-AMISOM għall-gvern u l-istituzzjonijiet tas-Somalja. Barra minn hekk, ir-RSUE għandu jkompli jappoġġa l-iżvilupp tas-settur tas-sigurtà fis-Somalja, inkluż permezz tal-missjonijiet tal- Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni tal-Unjoni stazzjonati fir-reġjun, u jaħdem għal tisħiħ fil-koordinazzjoni ta' donaturi internazzjonali biex jappoġġaw is-settur tas-sigurtà fis-Somalja, f'konsultazzjoni mill-qrib ma' Stati Membri;

(g)

fir-rigward tas-Sudan, u billi jaħdem f'koordinazzjoni mill-qrib mal-Kapijiet tad-Delegazzjoni tal-Unjoni f'Khartoum u għall-UA f'Addis Ababa, jikkontribwixxi għall-koerenza u l-effettività tal-politika tal-Unjoni lejn is-Sudan u jappoġġa soluzzjonijiet politiċi għas-sitwazzjoni f'Darfur, il-Kordofan tan-Nofsinhar u l-Blue Nile, u rikonċiljazzjoni nazzjonali permezz ta' proċess politiku olistiku inkluż lejn elezzjonijiet ippjanati fl-2020. F'dak ir-rigward, ir-RSUE għandu jikkontribwixxi għal approċċ internazzjonali koerenti mal-UA u b'mod partikolari l-Grupp ta' Implimentazzjoni ta' Livell Għoli tal-UA għas-Sudan u s-Sudan t'Isfel, in-NU u partijiet ikkonċernati reġjonali u internazzjonali ewlenin oħra, filwaqt li jżomm f'moħħu wkoll il-ħtieġa ta' appoġġ għall-koeżistenza paċifika tas-Sudan u s-Sudan t'Isfel, b'mod partikolari permezz tal-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Addis u r-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet pendenti wara l-Ftehim Komprensiv ta' Paċi;

(h)

fir-rigward tas-Sudan t'Isfel, bl-iskop ta' żvilupp taħt il-Ftehim dwar ir-Riżoluzzjoni tal-Konflitt fis-Sudan t-Isfel u l-proċess tal-Forum ta' Rivitalizzazzjoni ta' Livell Għoli, ikompli jimpenja ruħu f'livell reġjonali, b'mod partikolari man-NU, l-UA, l-IGAD, il-ġirien tas-Sudan t'Isfel u sħab internazzjonali ewlenin oħra, biex jiġu żgurati l-prevenzjoni ta' konflitti ulterjuri u l-implimentazzjoni ta' kwalunkwe ftehim possibbli; f'dak ir-rigward ir-RSUE għandu jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni f'Juba u għall-UA f'Addis Ababa;

(i)

jeżamina l-isfidi transfruntieri b'mod partikolari dwar il-migrazzjoni u, fuq talba, jipparteċipa fi djalogi dwar il-migrazzjoni ma' partijiet interessati rilevanti u jikkontribwixxi b'mod aktar ġenerali lejn il-politika tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni u r-refuġjati fir-rigward tar-reġjun, f'konformità mal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sabiex tiżdied il-kooperazzjoni, inkluż dwar ir-ritorn u r-riammissjoni;

(j)

isegwi mill-qrib sfidi transfruntieri oħra li jolqtu l-Qarn tal-Afrika, b'enfasi fuq ir-radikalizzazzjoni u t-terroriżmu, iżda jħares ukoll lejn is-sigurtà u l-piraterija marittima, il-kriminalità organizzata, il-kuntrabandu u t-traffikar ta' armi, ta' prodotti mill-annimali selvaġġi, ta' drogi u kuntrabandu ieħor, u kwalunkwe konsegwenza politika u ta' sigurtà tal-kriżijiet umanitarji;

(k)

jippromovi l-aċċess umanitarju madwar ir-reġjun;

(l)

jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/168/PESK (2) u l-politika tal-Unjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem, f'kooperazzjoni mar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem, inklużi l-Linji Gwida tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari l-Linji Gwida tal-UE dwar it-tfal u l-konflitt armat, kif ukoll il-Linji Gwida tal-UE dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni kontrihom, u l-politika tal-Unjoni dwar ir-Riżoluzzjoni 1325 (2000) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, inkluż permezz ta' monitoraġġ u rappurtar dwar l-iżviluppi kif ukoll l-ifformular ta' rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rigward.

2.   Għall-fini tat-twettiq tal-mandat, ir-RSUE għandu, fost oħrajn:

(a)

jagħti pariri u jirrapporta dwar id-definizzjoni tal-pożizzjonijiet tal-Unjoni fil-fora internazzjonali, kif adatt, sabiex jippromovi b'mod proattiv l-approċċ ta' politika komprensiv tal-Unjoni lejn il-Qarn tal-Afrika;

(b)

iżomm viżjoni globali tal-attivitajiet kollha tal-Unjoni.

Artikolu 4

Implimentazzjoni tal-mandat

1.   Ir-RSUE għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-mandat, taħt l-awtorità tar-RGħ.

2.   Il-KPS għandu jżomm kollegament privileġġat mar-RSUE u għandu jkun il-punt primarju ta' kuntatt tar-RSUE mal-Kunsill. Il-KPS għandu jipprovdi gwida strateġika u direzzjoni politika lir-RSUE fil-qafas tal-mandat, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tar-RGħ.

3.   Ir-RSUE għandu jaħdem f'koordinazzjoni mill-qrib mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u d-dipartimenti rilevanti tiegħu.

4.   Ir-RSUE għandu jkun primarjament ibbażat fir-reġjun waqt li jiżgura preżenza regolari fil-kwartieri ġenerali tas-SEAE.

Artikolu 5

Finanzjament

1.   L-ammont ta' referenza finanzjarja maħsub biex ikopri n-nefqa relatata mal-mandat tar-RSUE għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 2018 sad-29 ta' Frar 2020 għandu jkun ta' EUR 4 295 000.

2.   In-nefqa għandha tiġi amministrata f'konformità mal-proċeduri u r-regoli applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

3.   L-amministrazzjoni tan-nefqa għandha tkun soġġetta għal kuntratt bejn ir-RSUE u l-Kummissjoni. Ir-RSUE għandu jagħti rendikont lill-Kummissjoni għal kull nefqa.

Artikolu 6

Formazzjoni u kompożizzjoni tat-tim

1.   Fil-limiti tal-mandat tar-RSUE u l-mezzi finanzjarji korrispondenti li jsiru disponibbli, ir-RSUE għandu jkun responsabbli mill-formazzjoni ta' tim. It-tim għandu jinkludi l-kompetenza esperta dwar kwistjonijiet speċifiċi ta' politika u ta' sigurtà kif meħtieġ mill-mandat, inkluż id-dimensjoni tal-ġeneru. Ir-RSUE għandu jinforma fil-pront u regolarment lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-kompożizzjoni tat-tim.

2.   L-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u s-SEAE jistgħu jipproponu l-issekondar ta' persunal biex jaħdem mar-RSUE. Is-salarju ta' tali persunal issekondat għandu jkun kopert mill-Istat Membru, mill-istituzzjoni kkonċernata tal-Unjoni jew mis-SEAE, rispettivament. L-esperti ssekondati mill-Istati Membri mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew mas-SEAE jistgħu wkoll jiġu assenjati biex jaħdmu mar-RSUE. Il-persunal kuntrattat internazzjonali għandu jkollu ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru.

3.   Il-persunal sekondat kollu għandu jibqa' taħt l-awtorità amministrattiva tal-Istat Membru li jissekonda, tal-istituzzjoni tal-Unjoni li tissekonda jew tas-SEAE, u għandu jwettaq dmirijietu u jaġixxi fl-interess tal-mandat tar-RSUE.

4.   Il-persunal tar-RSUE għandu jitqiegħed fl-istess post li fih jinsabu d-dipartimenti rilevanti tas-SEAE jew mad-delegazzjonijiet tal-Unjoni sabiex ikunu żgurati l-koerenza u l-konsistenza tal-attivitajiet rispettivi tagħhom.

Artikolu 7

Privileġġi u immunitajiet tar-RSUE u tal-persunal tar-RSUE

Il-privileġġi, l-immunitajiet u garanziji oħra meħtieġa għat-twettiq u l-funzjonament regolari tal-missjoni tar-RSUE u l-membri tal-persunal tar-RSUE għandhom jiġu miftehmin mal-pajjiż ospitanti, kif adatt. L-Istati Membri u s-SEAE għandhom jagħtu l-appoġġ kollu meħtieġ għal dan il-għan.

Artikolu 8

Sigurtà ta' informazzjoni klassifikata tal-UE

Ir-RSUE u l-membri tat-tim tar-RSUE għandhom jirrispettaw il-prinċipji u l-istandards minimi ta' sigurtà stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE (3).

Artikolu 9

Aċċess għal informazzjoni u appoġġ loġistiku

1.   L-Istati Membri, il-Kummissjoni, is-SEAE u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandhom jiżguraw li jingħata aċċess lir-RSUE għal kwalunkwe informazzjoni rilevanti.

2.   Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni fir-reġjun u/jew l-Istati Membri, kif adatt, għandhom jipprovdu appoġġ loġistiku fir-reġjun.

Artikolu 10

Sigurtà

F'konformità mal-politika tal-Unjoni dwar is-sigurtà ta' persunal stazzjonat barra l-Unjoni f'kapaċità operattiva taħt it-Titlu V tat-Trattat, ir-RSUE għandu jieħu l-miżuri raġonevolment prattikabbli kollha, skont il-mandat tar-RSUE u s-sitwazzjoni tas-sigurtà fiż-żona ta' responsabbiltà, għas-sigurtà tal-persunal kollu taħt l-awtorità diretta tar-RSUE, b'mod partikolari billi:

(a)

jistabbilixxi pjan ta' sigurtà speċifiku bbażat fuq gwida mis-SEAE, li jinkludi miżuri ta' sigurtà fiżiċi, organizzattivi u proċedurali speċifiċi, li jirregolaw il-ġestjoni tal-moviment sigur tal-persunal lejn iż-żona ta' responsabbiltà u ġewwa fiha, kif ukoll il-ġestjoni ta' inċidenti ta' sigurtà u li jipprevedu pjan ta' kontinġenza u ta' evakwazzjoni;

(b)

jiżgura li l-persunal kollu stazzjonat barra l-Unjoni jkun kopert b'assigurazzjoni ta' riskju għoli, kif ikunu jeħtieġu l-kundizzjonijiet fiż-żona ta' responsabbiltà;

(c)

jiżgura li l-membri kollha tat-tim tar-RSUE li jkunu ser jiġu stazzjonati barra l-Unjoni, inkluż persunal kuntrattat lokalment, ikunu rċevew taħriġ adatt ta' sigurtà qabel, jew kif, jaslu fiż-żona ta' responsabbiltà, abbażi tal-livelli tar-riskju assenjati li dik iż-żona mis-SEAE;

(d)

jiżgura li jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet miftehmin kollha li jkunu saru wara valutazzjonijiet regolari ta' sigurtà u jipprovdi lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni rapporti bil-miktub dwar l-implimentazzjoni tagħhom u dwar kwistjonijiet oħra ta' sigurtà fil-qafas tar-rapport ta' progress u r-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-mandat.

Artikolu 11

Rappurtar

Ir-RSUE għandu jipprovdi regolarment rapporti bil-fomm u bil-miktub lir-RGħ u lill-KPS. Ir-RSUE għandu wkoll jirrapporta skont il-ħtieġa lill-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill. Ir-rapporti regolari għandhom jiġu ċċirkolati permezz tan-netwerk COREU. Ir-RSUE jista' jipprovdi rapporti lill-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. F'konformità mal-Artikolu 36 tat-Trattat, ir-RSUE jista' jkun involut fl-għoti ta' informazzjoni lill-Parlament Ewropew.

Artikolu 12

Koordinazzjoni

1.   Ir-RSUE għandu jikkontribwixxi għall-unità, il-konsistenza u l-effikaċja tal-azzjonijiet tal-Unjoni u għandu jgħin biex jiġi żgurat li l-istrumenti kollha tal-Unjoni u l-azzjoni tal-Istati Membri jiġu impenjati b'mod konsistenti, biex jinkisbu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni. Għandhom jintalbu kuntatti mal-Istati Membri fejn xieraq. L-attivitajiet tar-RSUE għandhom jiġu kkoordinati ma' dawk tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni u tal-Kummissjoni. Ir-RSUE għandu jipprovdi regolarment informazzjoni lill-missjonijiet tal-Istati Membri u lid-delegazzjonijiet tal-Unjoni fir-reġjun.

2.   Fuq il-post, għandu jinżamm kollegament mill-qrib mal-Kapijiet rilevanti tal-missjonijiet tal-Istati Membri u mal-Kapijiet rilevanti tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni. Dawn għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jassistu lir-RSUE fl-implimentazzjoni tal-mandat. Ir-RSUE, f'koordinazzjoni mill-qrib mad-delegazzjonijiet rilevanti tal-Unjoni, għandu jipprovdi gwida politika lokali lill-Kmandant tal-Forza tal-EUNAVFOR Atalanta, lill-Kmandant tal-Missjoni tal-EUTM Somalia u lill-Kap tal-Missjoni tal-EUCAP Somalia. Ir-RSUE, il-Kmandanti tal-Operazzjoni tal-UE u l-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għandhom jikkonsultaw lil xulxin kif meħtieġ.

3.   Ir-RSUE għandu jikkoopera mill-qrib mal-awtoritajiet tal-pajjiżi involuti, man-NU, mal-UA, mal-IGAD, ma' partijiet ikkonċernati nazzjonali, reġjonali u internazzjonali oħra, kif wkoll mas-soċjetà ċivili fir-reġjun.

Artikolu 13

Assistenza rigward pretensjonijiet

Ir-RSUE u l-persunal tar-RSUE għandhom jassistu fil-forniment ta' elementi b'rispons għal kwalunkwe pretensjoni u obbligu li jirriżultaw mill-mandati tar-RSUE preċedenti fis-Sudan (u s-Sudan t'Isfel), u għandhom jipprovdu assistenza amministrattiva u aċċess għall-fajls rilevanti għal tali għanijiet.

Artikolu 14

Reviżjoni

L-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni u l-konsistenza tagħha ma' kontributi oħrajn mill-Unjoni għar-reġjun għandhom jiġu riveduti regolarment. Ir-RSUE għandu jippreżenta lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni rapport dwar il-progress sal-31 ta' Ottubru 2018 u rapport komprensiv dwar l-implementazzjoni tal-mandat sat-30 ta' Novembru 2019.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/819/PESK tat-8 ta' Diċembru 2011 li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Qarn tal-Afrika (ĠU L 327, 9.12.2011, p. 62).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/168/PESK tal-21 ta' Marzu 2011 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2003/444/PESK (ĠU L 76, 22.3.2011, p. 56)

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE tat-23 ta' Settembru 2013 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1).


26.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 161/22


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/906

tal-25 ta' Ġunju 2018

li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għas-Saħel

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 33 u l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis-7 ta' Diċembru 2015, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2015/2274 (1) li taħtar lis-Sur Ángel LOSADA FERNÁNDEZ bħala r-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) għas-Saħel. Il-mandat tar-RSUE jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2018.

(2)

Jenħtieġ li l-mandat tar-RSUE jiġi estiż għal perijodu ulterjuri ta' 20 xahar.

(3)

Ir-RSUE ser jimplimenta l-mandat fil-kuntest ta' sitwazzjoni li tista' tiddeterjora u li tista' timpedixxi l-kisba tal-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif stipulat fl-Artikolu 21 tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea

1.   Il-mandat tas-Sur Ángel LOSADA FERNÁNDEZ bħala r-RSUE għas-Saħel huwa estiż sad-29 ta' Frar 2020. Il-Kunsill jista' jiddeċiedi li l-mandat tar-RSUE jiġi terminat qabel, jekk il-Kunsill jiddeċiedi hekk, abbażi ta' valutazzjoni mill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) u ta'proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (RGħ).

2.   Għall-finijiet tal-mandat tar-RSUE, is-Saħel huwa definit li jinkludi l-fokus primarju tal-Istrateġija tal-UE għas-Sigurtà u l-Iżvilupp fis-Saħel (“l-Istrateġija”) u l-Pjan ta' Azzjoni Reġjonali (“il-PAR”) tagħha, jiġifieri l-Burkina Faso, iċ-Chad, il-Mali, il-Mauritania u n-Niġer. Għal kwistjonijiet b'implikazzjonijiet reġjonali aktar estensivi, ir-RSUE għandu jfittex kuntatti mal-pajjiżi tal-Baċir tal-Lag Chad u pajjiżi oħrajn u entitajiet reġjonali jew internazzjonali lil hinn mis-Saħel, inkluż il-Magreb, l-Afrika tal-Punent u l-Golf tal-Guinea, kif adatt.

Artikolu 2

Objettivi tal-politika

1.   Il-mandat tar-RSUE għandu jkun ibbażat fuq l-objettiv ta-politika tal-Unjoni rigward is-Saħel li jsir kontribut attiv għall-isforzi reġjonali u internazzjonali biex jinkisbu paċi, sigurtà u żvilupp dejjiema fir-reġjun. Barra minn hekk, ir-RSUE għandu jimmira li jsaħħaħ il-kwalità, l-intensità u l-impatt tal-involviment multidimensjonali tal-Unjoni fis-Saħel.

2.   Ir-RSUE għandu jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-isforzi kollha tal-Unjoni fir-reġjun, b'mod partikolari fil-qasam politiku, ta' sigurtà u ta' żvilupp, u għall-koordinazzjoni tal-istrumenti rilevanti kollha għall-azzjonijiet tal-Unjoni.

3.   Għandha tingħata prijorità lill-istabbilizzazzjoni fit-tul tal-Mali u lis-sħubija mal-G5 tas-Saħel, f'koordinazzjoni mad-delegazzjonijiet tal-Unjoni u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra, inkluż Stati Membri, il-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE).

4.   L-objettivi tal-politika tal-Unjoni għandu jkollhom l-għan li, permezz tal-użu koordinat u effettiv tal-istrumenti kollha tagħha, jippromwovu r-ritorn tal-Mali u tal-poplu tiegħu lejn triq ta' paċi, rikonċiljazzjoni, sigurtà u żvilupp.

5.   L-objettivi tal-politika tal-Unjoni għandhom jimmiraw ukoll lejn it-tisħiħ tar-rabta bejn kwistjonijiet ta' sigurtà u ta' żvilupp fil-pajjiżi tal-G5 tas-Saħel.

Artikolu 3

Mandat

1.   Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni rigward is-Saħel, il-mandat tar-RSUE għandu jkun li:

(a)

jikkontribwixxi b'mod attiv għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija u l-PAR tagħha u għall-koordinazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri tal-approċċ integrat tal-Unjoni lejn il-kriżijiet reġjonali, bl-għan li jsaħħu l-koerenza u l-effettività globali tal-attivitajiet tal-Unjoni fis-Saħel;

(b)

ifittex kuntatti mal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fir-reġjun, il-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet reġjonali, b'mod partikolari l-G5 Saħel u l-Forza Konġunta tiegħu li fir-rigward tagħha għandha tingħata attenzjoni, fost l-oħrajn, għall-promozzjoni tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-elementi mhux militari tal-forza bħall-komponent tal-pulizija, l-organizzazzjonijiet internazzjonali, is-soċjetà ċivili u d-dijaspori, inkluż mal-pajjiżi kollha tal-Magreb u l-Baċir tal-Lag Chad, bl-għan li jippromwovi l-objettivi tal-Unjoni u jikkontribwixxi għal intendiment aħjar tar-rwol tal-Unjoni fis-Saħel;

(c)

jirrappreżenta u jippromwovi l-interessi u l-viżibbiltà tal-Unjoni f'fora reġjonali u internazzjonali rilevanti, inkluż il-parteċipazzjoni fil-Comité de Suivi tal-Ftehim ta' Paċi tal-Mali, u jiffaċilita azzjoni tal-Unjoni komprensiva u kkoordinata bis-sħiħ fir-reġjun permezz tal-istrumenti rilevanti kollha, inkluż il-kooperazzjoni għall-iżvilupp bħall-Alleanza tas-Saħel, l-attivitajiet tal-Istati Membru u l-appoġġ mill-Unjoni għall-immaniġġar tal-kriżijiet u l-prevenzjoni tal-konflitti permezz tal-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-Forzi Armati tal-Mali (EUTM Mali), il-missjoni tal-PSDK tal-Unjoni Ewropea fil-Mali (EUCAP Sahel Mali), il-missjoni tal-PSDK tal-Unjoni Ewropea fin-Niġer (EUCAP Sahel Niger), u azzjoni ta' stabbilizzazzjoni skont l-Artikolu 28 tat-Trattat;

(d)

iżomm kooperazzjoni mill-qrib man-NU, b'mod partikolari mar-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali għall-Afrika tal-Punent u s-Saħel, ir-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali u l-Kap tal-Missjoni Multidimensjonali Integrata tan-NU għall-Istabbilizzazzjoni fil-Mali, l-Unjoni Afrikana (UA), b'mod partikolari r-Rappreżentant Għoli tal-UA għall-Mali u għas-Saħel, il-G5 tas-Saħel, b'mod partikolari il-Presidenza tal-G5 u s-Segretarju Permanenti tagħha, il-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent, il-Kummissjoni tal-Baċir tal-Lag Chad u partijiet ikkonċernati nazzjonali, reġjonali u internazzjonali ewlenin oħra, inkluż Mibgħuta Speċjali oħrajn għas-Saħel, kif ukoll mal-awtoritajiet rilevanti fiż-żona tal-Magreb u tal-Lvant Nofsani;

(e)

isegwi mill-qrib id-dimensjoni reġjonali u dik transfruntiera tal-isfidi li jiffaċċja r-reġjun, inkluż it-terroriżmu, il-kriminalità organizzata, il-kuntrabandu tal-armi, it-traffikar u l-faċilitazzjoni tad-dħul klandestin tal-bnedmin, it-traffikar tad-drogi, il-flussi tar-refuġjati u tal-migrazzjoni u flussi finanzjarji relatati; f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu, jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ulterjuri tal-Istrateġija tal-UE Kontra t-Terroriżmu;

(f)

isegwi mill-qrib il-konsegwenzi umanitarji, politiċi, ta' sigurtà u ta' żvilupp ta' flussi ta' refuġjati u migrazzjoni fuq skala kbira u tal-flussi finanzjarji illeċiti relatati madwar ir-reġjun; fuq talba, jidħol fi djalogu dwar il-migrazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u jikkontribwixxi b'mod aktar ġenerali għall-politika tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni u r-refuġjati rigward ir-reġjun, f'konformità mal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sabiex iżid il-kooperazzjoni inkluż dwar ir-ritorn u r-riammissjoni; jaħdem mal-pajjiżi tas-Saħel biex isegwi l-azzjoni maqbula fis-Summit tal-Belt Valletta f'Novembru 2015, inkluż il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-UE għall-istabbiltà u li jindirizza l-għeruq ta' dak li jikkawża l-migrazzjoni irregolari u l-ispostament tal-persuni fl-Afrika u b'rabta mal-Oqfsa ta' Sħubija.

(g)

iżomm kuntatti politiċi ta' livell għoli fuq bażi regolari mal-pajjiżi fir-reġjun milquta mit-terroriżmu u mill-kriminalità internazzjonali u biex ikun żgurat ir-rwol ewlieni tal-Unjoni fl-isforzi internazzjonali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità internazzjonali. Dan jinkludi l-isforzi tal-Unjoni biex issaħħaħ l-appoġġ tagħha għas-settur tas-sigurtà permezz tar-reġjonalizzazzjoni tal-missjonijiet tal-PSDK u appoġġ attiv għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet reġjonali speċjalment lill-Forza Konġunta tal-G5 tas-Saħel, il-koordinazzjoni tagħha ma' atturi internazzjonali bħal MINUSMA, u r-relazzjoni tagħha mal-popolazzjoni lokali, f'konformità mar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (UNSCR) 2359 (2017) u UNSCR 2391 (2017), u biex tiżgura li l-għeruq ta' dak li jikkawża t-terroriżmu u l-kriminalità internazzjonali fis-Saħel jiġu indirizzati b'mod adegwat;

(h)

isegwi mill-qrib il-konsegwenzi politiċi, ta' sigurtà u ta' żvilupp tal-kriżijiet umanitarji fir-reġjun;

(i)

fir-rigward tal-Mali, jikkontribwixxi għall-istabbilizzazzjoni tal-pajjiż, b'mod partikolari għar-ritorn sħiħ tan-normalità kostituzzjonali u l-governanza fit-territorju kollu u għal djalogu nazzjonali inklużiv u kredibbli fil-qafas ġenerali tal-Ftehim ta' Paċi tal-Mali. Dan jinkludi wkoll il-promozzjoni tal-bini tal-istituzzjonijiet, ir-riforma tas-settur tas-sigurtà, f'konformità ma' UNSCR 2364 (2017), u l-konsolidazzjoni tal-paċi u r-rikonċiljazzjoni fit-tul u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-impunità fil-Mali, kif ukoll il-faċilitazzjoni ta' sforzi tal-Unjoni attivi u kkoordinati bis-sħiħ biex jiġi implimentat malajr il-Ftehim ta' Paċi tal-Mali;

(j)

jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem fir-reġjun f'kooperazzjoni mar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem, inkluż il-Linji Gwida tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari l-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tfal u l-Konflitti Armati, kif ukoll dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u l-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni kontrihom, u l-politika tal-Unjoni dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà, u jippromwovi l-inklużività u l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-proċess tal-bini tal-istat, f'konformità ma' UNSCR 1325 (2000) u riżoluzzjonijiet sussegwenti dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà, inkluż UNSCR 2242 (2015). Il-kontribut ser jinkludi l-monitoraġġ u r-rapportar tal-iżviluppi, kif ukoll il-formulazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rigward u ż-żamma ta' kuntatti regolari mal-awtoritajiet rilevanti fil-Mali u fir-reġjun, l-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-difensuri u l-osservaturi tad-drittijiet tal-bniedem fir-reġjun;

(k)

isegwi u jirrapporta dwar il-konformità mal-UNSCRs rilevanti, b'mod partikolari UNSCRs 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2295 (2016), 2364 (2017) u 2374 (2017), 2359 (2017), 2391 (2017).

2.   Għall-finijiet tat-twettiq tal-mandat tar-RSUE, ir-RSUE għandu, fost l-oħrajn:

(a)

jagħti pariri u jirrapporta dwar il-formulazzjoni tal-pożizzjonijiet tal-UE f'fora reġjonali u internazzjonali, kif meħtieġ, sabiex jippromovi u jsaħħaħ proattivament l-approċċ komprensiv tal-Unjoni lejn il-kriżi fis-Saħel;

(b)

iżomm viżjoni globali tal-attivitajiet kollha tal-Unjoni u jikkoopera mill-qrib mad-delegazzjonijiet rilevanti tal-Unjoni.

Artikolu 4

Implimentazzjoni tal-mandat

1.   Ir-RSUE għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-mandat, taħt l-awtorità tar-RGħ.

2.   Il-KPS għandu jżomm kollegament privileġġat mar-RSUE u għandu jkun il-punt primarju ta' kuntatt tar-RSUE mal-Kunsill. Il-KPS għandu jipprovdi gwida strateġika u direzzjoni politika lir-RSUE fil-qafas tal-mandat, mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tar-RGħ.

3.   Ir-RSUE għandu jaħdem f'koordinazzjoni mill-qrib mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u d-dipartimenti rilevanti tiegħu.

Artikolu 5

Finanzjament

1.   L-ammont ta' referenza finanzjarja maħsub biex ikopri n-nefqa relatata mal-mandat tar-RSUE għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 2018 sad-29 ta' Frar 2020 għandu jkun ta' EUR 2 400 000.

2.   In-nefqa għandha tiġi amministrata f'konformità mal-proċeduri u r-regoli li japplikaw għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

3.   L-amministrazzjoni tan-nefqa għandha tkun soġġetta għal kuntratt bejn ir-RSUE u l-Kummissjoni. Ir-RSUE għandu jagħti rendikont lill-Kummissjoni għal kull nefqa.

Artikolu 6

Formazzjoni u kompożizzjoni tat-tim

1.   Fil-limiti tal-mandat tar-RSUE u l-mezzi finanzjarji korrispondenti disponibbli, ir-RSUE għandu jkun responsabbli mill-formazzjoni ta' tim. It-tim għandu jinkludi l-kompetenza esperta dwar kwistjonijiet speċifiċi ta' politika u ta' sigurtà kif meħtieġ mill-mandat, inkluż id-dimensjoni tal-ġeneru. Ir-RSUE għandu jżomm lill-Kunsill u l-Kummissjoni infurmati fil-pront bil-kompożizzjoni tat-tim.

2.   L-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, u s-SEAE jistgħu jipproponu l-issekondar ta' persunal biex jaħdem mar-RSUE. Is-salarju ta' tali persunal issekondat għandu jkun kopert mill-Istat Membru, mill-istituzzjoni tal-Unjoni li tibagħtu jew mis-SEAE rispettivament. L-esperti ssekondati mill-Istati Membri mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew mas-SEAE jistgħu wkoll jiġu assenjati lir-RSUE. Il-persunal internazzjonali b'kuntratt għandu jkollu ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru.

3.   Il-persunal issekondat kollu għandu jibqa' taħt l-awtorità amministrattiva tal-Istat Membru li jissekonda, tal-istituzzjoni tal-Unjoni li tissekonda jew tas-SEAE u għandu jwettaq dmirijietu u jaġixxi fl-interess tal-mandat tar-RSUE.

4.   Il-persunal tar-RSUE għandu jitqiegħed fl-istess post li fih jinsabu d-dipartimenti rilevanti tas-SEAE jew id-delegazzjonijiet rilevanti tal-Unjoni sabiex jiġu żgurati l-koerenza u l-konsistenza tal-attivitajiet rispettivi tagħhom.

Artikolu 7

Privileġġi u immunitajiet tar-RSUE u tal-persunal tiegħu

Il-privileġġi, l-immunitajiet u garanziji oħra meħtieġa għat-tlestija u l-funzjonament regolari tal-missjoni tar-RSUE u tal-membri tal-persunal tar-RSUE għandhom jiġu miftiehma mal-pajjiżi ospitanti, kif adatt. L-Istati Membri u s-SEAE għandhom jagħtu l-appoġġ meħtieġ kollu għal dan il-għan.

Artikolu 8

Sigurtà tal-informazzjoni klassifikata tal-UE

Ir-RSUE u l-membri tat-tim tar-RSUE għandhom jirrispettaw il-prinċipji u l-istandards minimi tas-sigurtà stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE (2).

Artikolu 9

Aċċess għal informazzjoni u appoġġ loġistiku

1.   L-Istati Membri, il-Kummissjoni, is-SEAE u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandhom jiżguraw li r-RSUE jingħata aċċess għal kwalunkwe informazzjoni rilevanti.

2.   Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni fir-reġjun u/jew l-Istati Membri, kif xieraq, għandhom jipprovdu appoġġ loġistiku fir-reġjun.

Artikolu 10

Sigurtà

F'konformità mal-politika tal-Unjoni dwar is-sigurtà tal-persunal stazzjonat barra l-Unjoni f'kapaċità operattiva skont it-Titolu V tat-Trattat, ir-RSUE għandu jieħu l-miżuri kollha raġonevolment prattikabbli, skont il-mandat tiegħu u s-sitwazzjoni tas-sigurtà fiż-żona ta' responsabbiltà ġeografika, għas-sigurtà tal-persunal kollu li jaqa' taħt l-awtorità diretta tar-RSUE, b'mod partikolari billi:

(a)

jistabbilixxi pjan ta' sigurtà speċifiku bbażat fuq gwida mis-SEAE, li jinkludi miżuri ta' sigurtà fiżiċi, organizzattivi u proċedurali speċifiċi, li jirregolaw il-ġestjoni tal-moviment sigur tal-persunal lejn iż-żona ta' responsabbiltà u ġewwa fiha, kif ukoll il-ġestjoni ta' inċidenti ta' sigurtà u li jipprevedu pjan ta' kontinġenza u ta' evakwazzjoni;

(b)

jiżgura li l-persunal kollu stazzjonat barra l-Unjoni jkun kopert b'assigurazzjoni ta' riskju għoli, kif meħtieġ mill-kundizzjonijiet fiż-żona ta' responsabbiltà;

(c)

jiżgura li l-membri kollha tat-tim tar-RSUE li ser jiġu stazzjonat barra l-Unjoni, inkluż persunal ikkuntrattat lokalment, ikunu rċevew it-taħriġ adatt fir-rigward tas-sigurtà qabel jaslu, jew kif jaslu, fiż-żona ta' responsabbiltà, abbażi tal-livelli tar-riskju assenjati lil dik iż-żona mis-SEAE;

(d)

jiżgura li jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet miftiehma kollha li jsiru b'segwitu għal valutazzjonijiet regolari tas-sigurtà u jipprovdi lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni rapporti bil-miktub dwar l-implimentazzjoni tagħhom u dwar kwistjonijiet oħra ta' sigurtà fil-qafas tar-rapport ta' progress u r-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-mandat.

Artikolu 11

Rappurtar

Ir-RSUE għandu regolarment jipprovdi rapporti lir-RGħ u lill-KPS, inkluż rapport interim dwar il-mandat fir-rebbiegħa 2019. Ir-RSUE għandu jippreżenta wkoll rapport lill-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill, skont il-ħtieġa. Ir-rapporti regolari għandhom jiġu ċċirkolati permezz tan-netwerk COREU. Ir-RSUE jista' jipprovdi rapporti lill-Kunsill Affarijiet Barranin. F'konformità mal-Artikolu 36 tat-Trattat, ir-RSUE jista' jkun involut fl-għoti ta' informazzjoni lill-Parlament Ewropew.

Artikolu 12

Koordinazzjoni ma' atturi oħra tal-Unjoni

1.   Fil-qafas tal-Istrateġija u l-PAR, ir-RSUE għandu jikkontribwixxi għall-unità, il-konsistenza u l-effettività tal-azzjoni politika u diplomatika tal-Unjoni u għandu jgħin biex jiżgura konsistenza fl-użu tal-istrumenti kollha tal-Unjoni u tal-azzjonijiet kollha tal-Istati Membri, biex jintlaħqu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni. Għandhom jintalbu kuntatti mal-Istati Membri fejn xieraq.

2.   L-attivitajiet tar-RSUE għandhom jiġu kkoordinati ma' dawk tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni u tal-Kummissjoni, kif ukoll dawk ta' RSUE oħrajn attivi fir-reġjun. Ir-RSUE għandu jipprovdi lill-missjonijiet tal-Istati Membri u lid-delegazzjonijiet tal-Unjoni fir-reġjun b'aġġornamenti regolari ta' informazzjoni.

3.   Fuq il-post, għandu jinżamm kollegament mill-qrib mal-Kapijiet tal-Missjonijiet tal-Istati Membri u tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni rilevanti. Dawn għandhom jagħmlu kull sforz biex jgħinu lir-RSUE fl-implimentazzjoni tal-mandat. Ir-RSUE, f'koordinazzjoni mill-qrib mad-delegazzjonijiet rilevanti tal-Unjoni, għandu jipprovdi lill-Kapijiet tal-Missjoni ta' EUCAP Sahel Niger u ta' EUCAP Sahel Mali u lill-Kmandant tal-Missjoni ta' EUTM Mali bi gwida politika lokali. Ir-RSUE, il-Kmandant tal-Missjoni ta' EUTM Mali u l-Kmandant tal-Operazzjonijiet Ċivili ta' EUCAP Sahel Niger u ta' EUCAP Sahel Mali għandhom jikkonsultaw lil xulxin kif meħtieġ.

Artikolu 13

Assistenza rigward pretensjonijiet

Ir-RSUE u l-persunal tar-RSUE għandhom jassistu fil-forniment ta' elementi b'rispons għal kwalunkwe talba u obbligu li jirriżultaw mill-mandati tar-RSUE preċedenti għas-Saħel, u għandhom jipprovdu assistenza amministrattiva u aċċess għall-fajls rilevanti għal tali finijiet.

Artikolu 14

Reviżjoni

L-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni u l-konsistenza tagħha ma' kontributi oħrajn mill-Unjoni lir-reġjun għandhom jinżammu taħt reviżjoni regolari. Ir-RSUE għandu jippreżenta lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni rapport ta' progress sal-31 ta' Ottubru 2018 u rapport komprensiv dwar l-implementazzjoni tal-mandat sat-30 ta' Novembru 2019.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/2274 tas-7 ta' Diċembru 2015 li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għas-Saħel (ĠU L 322, 8.12.2015, p. 44).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE tat-23 ta' Settembru 2013 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1)


26.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 161/27


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/907

tal-25 ta' Ġunju 2018

li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 33 u l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-13 ta' Novembru 2017, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2017/2071 (1) li taħtar lis-Sur Toivo KLAAR bħala r-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia. Il-mandat tar-RSUE jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2018.

(2)

Jenħtieġ li l-mandat tar-RSUE jiġi estiż għal perijodu ulterjuri ta' 20 xahar.

(3)

Ir-RSUE ser jimplimenta l-mandat tiegħu fil-kuntest ta' sitwazzjoni li tista' tiddeterjora u li tista' timpedixxi l-kisba tal-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJON:

Artikolu 1

Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea

Il-mandat tas-Sur Toivo KLAAR bħala r-RSUE għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia huwa estiż sad-29 ta' Frar 2020. Il-Kunsill jista' jiddeċiedi li l-mandat tar-RSUE jiġi terminat aktar kmieni, abbażi ta' valutazzjoni mill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) u proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (RGħ).

Artikolu 2

Objettivi tal-politika

Il-mandat tar-RSUE għandu jkun ibbażat fuq l-objettivi ta' politika tal-Unjoni għall-Kawkasu tan-Nofsinhar, inklużi l-objettivi stabbiliti fil-konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew li saret fi Brussell fl-1 ta' Settembru 2008 u fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Settembru 2008, kif ukoll dawk tas-27 ta' Frar 2012. Dawk l-objettivi jinkludu:

(a)

f'konformità mal-mekkaniżmi eżistenti, inklużi l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u l-Grupp ta' Minsk tagħha, il-prevenzjoni ta' konflitti fir-reġjun, il-kontribut għal soluzzjoni paċifika tal-konflitti fir-reġjun, inklużi l-kriżi fil-Georgia u l-konflitt f'Nagorno-Karabakh, permezz tal-promozzjoni tar-ritorn tar-refuġjati u tal-persuni spostati f'pajjiżhom u permezz ta' mezzi oħra adatti, u l-appoġġ għall-implimentazzjoni ta' tali soluzzjoni f'konformità mal-prinċipji tad-dritt internazzjonali;

(b)

l-involviment kostruttiv mal-atturi ewlenin interessati fir-rigward tar-reġjun;

(c)

l-inkoraġġiment u l-appoġġ ulterjuri għall-kooperazzjoni bejn l-Armenja, l-Ażerbajġan u l-Georgia, u, kif adatt, il-pajjiżi ġirien tagħhom;

(d)

it-tisħiħ tal-effettività u l-viżibbiltà tal-Unjoni fir-reġjun.

Artikolu 3

Mandat

Sabiex jinkisbu l-objettivi ta' politika, il-mandat tar-RSUE għandu jkun li:

(a)

jiżviluppa kuntatti mal-gvernijiet, il-parlamenti, atturi politiċi ewlenin oħra, il-ġudikatura u s-soċjetà ċivili fir-reġjun;

(b)

jinkoraġġixxi lill-pajjiżi fir-reġjun biex jikkooperaw dwar temi reġjonali ta' interess komuni, bħal theddid komuni għas-sigurtà, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, it-traffikar illeċitu u l-kriminalità organizzata;

(c)

jikkontribwixxi għas-soluzzjoni paċifika tal-konflitti f'konformità mal-prinċipji tad-dritt internazzjonali u jiffaċilita l-implimentazzjoni ta' tali soluzzjoni f'koordinazzjoni mill-qrib man-Nazzjonijiet Uniti, l-OSKE u l-Grupp ta' Minsk tagħha;

(d)

fir-rigward tal-kriżi fil-Georgia:

(i)

jgħin fit-tħejjija tad-diskussjonijiet internazzjonali li jsiru taħt il-punt 6 tal-pjan ta' soluzzjoni tat-12 ta' Awwissu 2008, id-Diskussjoni Internazzjonali ta' Ġinevra, u l-miżuri tiegħu ta' implimentazzjoni tat-8 ta' Settembru 2008, inkluż dwar arranġamenti għas-sigurtà u l-istabbiltà fir-reġjun, il-kwistjoni tar-refuġjati u ta' persuni spostati f'pajjiżhom, abbażi tal-prinċipji rikonoxxuti fil-livell internazzjonali, u kwalunkwe suġġett ieħor, bi qbil komuni bejn il-partijiet,

(ii)

jgħin biex tiġi stabbilita l-pożizzjoni tal-Unjoni u jirrappreżentaha, fil-livell tar-RSUE, fid-diskussjonijiet imsemmija fil-punt (i), u

(iii)

jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-pjan ta' soluzzjoni tat-12 ta' Awwissu 2008 u tal-miżuri tiegħu ta' implimentazzjoni tat-8 ta' Settembru 2008;

(e)

jiffaċilita l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' bini ta' fiduċja f'koordinazzjoni mal-kompetenza esperta tal-Istati Membri fejn disponibbli u adatt;

(f)

jassisti fit-tħejjija, kif adatt, tal-kontributi tal-Unjoni għall-implimentazzjoni ta' soluzzjoni possibbli tal-konflitt;

(g)

jintensifika d-djalogu tal-Unjoni mal-atturi ewlenin ikkonċernati fir-rigward tar-reġjun;

(h)

jassisti lill-Unjoni fl-iżvilupp ulterjuri ta' politika komprensiva lejn il-Kawkasu tan-Nofsinhar;

(i)

fil-qafas tal-attivitajiet stabbiliti f'dan l-Artikolu, jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-Linji Gwida tal-Unjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, b'mod partikolari fir-rigward tat-tfal u n-nisa f'żoni milquta minn konflitti, b'mod partikolari permezz tal-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-iżviluppi f'dan ir-rigward.

Artikolu 4

Implimentazzjoni tal-mandat

1.   Ir-RSUE għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-mandat, taħt l-awtorità tar-RGħ.

2.   Il-KPS għandu jżomm kollegament privileġġat mar-RSUE u għandu jkun il-punt primarju ta' kuntatt tar-RSUE mal-Kunsill. Il-KPS għandu jipprovdi lir-RSUE gwida strateġika u direzzjoni politika fil-qafas tal-mandat, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tar-RGħ.

3.   Ir-RSUE għandu jaħdem f'koordinazzjoni mill-qrib mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u d-dipartimenti rilevanti tiegħu.

Artikolu 5

Finanzjament

1.   L-ammont ta' referenza finanzjarja maħsub biex ikopri n-nefqa relatata mal-mandat tar-RSUE għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 2018 sad-29 ta' Frar 2020 għandu jkun ta' EUR 4 340 000.

2.   In-nefqa għandha tiġi ġestita f'konformità mal-proċeduri u r-regoli applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

3.   Il-ġestjoni tan-nefqa għandha tkun soġġetta għal kuntratt bejn ir-RSUE u l-Kummissjoni. Ir-RSUE għandu jkun responsabbli quddiem il-Kummissjoni għal kull nefqa.

Artikolu 6

Formazzjoni u kompożizzjoni tat-tim

1.   Fil-limiti tal-mandat tar-RSUE u l-mezzi finanzjarji korrispondenti li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni, ir-RSUE għandu jkun responsabbli mill-kostituzzjoni ta' tim. It-tim għandu jinkludi l-kompetenza esperta rigward kwistjonijiet speċifiċi ta' politika kif jirrikjedi l-mandat. Ir-RSUE għandu jżomm lill-Kunsill u lill-Kummissjoni infurmati fil-pront dwar il-kompożizzjoni tat-tim.

2.   L-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u s-SEAE jistgħu jipproponu l-issekondar ta' persunal mar-RSUE. Is-salarju ta' tali persunal issekondat għandu jkun kopert mill-Istat Membru, mill-istituzzjoni kkonċernata tal-Unjoni jew mis-SEAE, rispettivament. L-esperti ssekondati mill-Istati Membri mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew mas-SEAE jistgħu wkoll jiġu assenjati biex jaħdmu mar-RSUE. Il-persunal internazzjonali b'kuntratt għandu jkollu ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru.

3.   Il-persunal issekondat kollu għandu jibqa' taħt l-awtorità amministrattiva tal-Istat Membru li jissekonda, tal-istituzzjoni tal-Unjoni li jissekonda, jew tas-SEAE u għandu jwettaq dmirijietu u jaġixxi fl-interess tal-mandat tar-RSUE.

4.   Il-persunal tar-RSUE għandu jitqiegħed fl-istess post li fih jinsabu d-dipartimenti rilevanti tas-SEAE jew id-delegazzjonijiet tal-Unjoni sabiex jiġu żgurati l-koerenza u l-konsistenza tal-attivitajiet rispettivi tagħhom.

Artikolu 7

Privileġġi u immunitajiet tar-RSUE u tal-persunal tar-RSUE

Il-privileġġi, l-immunitajiet u l-garanziji l-oħra meħtieġa għat-twettiq u l-funzjonament regolari tal-missjoni tar-RSUE u tal-membri tal-persunal tar-RSUE għandhom jiġu miftehmin mal-pajjiżi ospitanti, kif adatt. L-Istati Membri u s-SEAE għandhom jagħtu l-appoġġ kollu meħtieġ għal dan il-għan.

Artikolu 8

Sigurtà ta' informazzjoni klassifikata tal-UE

Ir-RSUE u l-membri tat-tim tar-RSUE għandhom jirrispettaw il-prinċipji u l-istandards minimi ta' sigurtà stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE (2).

Artikolu 9

Aċċess għal informazzjoni u appoġġ loġistiku

1.   L-Istati Membri, il-Kummissjoni u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandhom jiżguraw li r-RSUE jingħata aċċess għal kull informazzjoni rilevanti.

2.   Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni u/jew l-Istati Membri, kif adatt, għandhom jipprovdu appoġġ loġistiku fir-reġjun.

Artikolu 10

Sigurtà

F'konformità mal-politika tal-Unjoni dwar is-sigurtà ta' persunal stazzjonat barra l-Unjoni f'kapaċità operattiva taħt it-Titlu V tat-Trattat, ir-RSUE għandu jieħu l-miżuri kollha raġonevolment prattikabbli, skont il-mandat tar-RSUE u s-sitwazzjoni tas-sigurtà fiż-żona ta' responsabbiltà, għas-sigurtà tal-persunal kollu taħt l-awtorità diretta tar-RSUE, b'mod partikolari billi:

(a)

jistabbilixxi pjan ta' sigurtà speċifiku għall-missjoni bbażat fuq gwida mis-SEAE, li jinkludi miżuri ta' sigurtà fiżiċi, organizzattivi u proċedurali speċifiċi għall-missjoni, li jirregola l-ġestjoni tal-moviment sigur tal-persunal lejn iż-żona ta' responsabbiltà u ġewwa fiha, kif ukoll il-ġestjoni ta' inċidenti ta' sigurtà u li jipprevedu pjan ta' kontinġenza u ta' evakwazzjoni;

(b)

jiżgura li l-persunal kollu stazzjonat barra l-Unjoni jkun kopert b'assigurazzjoni ta' riskju għoli, kif meħtieġ mill-kondizzjonijiet fiż-żona ta' responsabbiltà;

(c)

jiżgura li l-membri kollha tat-tim tar-RSUE li jiġu stazzjonati barra l-Unjoni, inkluż persunal ikkuntrattat lokalment, ikunu rċevew it-taħriġ adatt fir-rigward tas-sigurtà qabel jaslu, jew kif jaslu, fiż-żona ta' responsabbiltà, abbażi tal-livelli tar-riskju assenjati lil dik iż-żona mis-SEAE;

(d)

jiżgura li jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet miftehmin kollha li jkunu saru wara valutazzjonijiet regolari ta' sigurtà u jipprovdi lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni rapporti bil-miktub dwar l-implimentazzjoni tagħhom u dwar kwistjonijiet oħra ta' sigurtà fil-qafas tar-rapport ta' progress u tar-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-mandat.

Artikolu 11

Rappurtar

Ir-RSUE għandu regolarment jipprovdi lir-RGħ u lill-KPS rapporti bil-miktub u bil-fomm. Ir-RSUE għandu jippreżenta wkoll rapport skont il-ħtieġa lill-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill. Ir-rapporti regolari għandhom jiġu ċċirkolati permezz tan-netwerk COREU. Ir-RSUE jista' jipprovdi rapporti lill-Kunsill Affarijiet Barranin. F'konformità mal-Artikolu 36 tat-Trattat, ir-RSUE jista' jkun involut fl-għoti ta' informazzjoni lill-Parlament Ewropew.

Artikolu 12

Koordinazzjoni

1.   Ir-RSUE għandu jikkontribwixxi għall-unità, il-konsistenza u l-effettività tal-azzjoni tal-Unjoni u għandu jgħin biex jiġi żgurat li l-istrumenti kollha tal-Unjoni u l-azzjonijiet kollha tal-Istati Membri jkunu impenjati b'mod konsistenti, sabiex jinkisbu l-objettivi ta' politika tal-Unjoni. Għandhom jintalbu kuntatti mal-Istati Membri fejn xieraq. L-attivitajiet tar-RSUE għandhom jiġu kkoordinati ma' dawk tal-Kummissjoni. Ir-RSUE għandu jipprovdi aġġornamenti regolari lill-missjonijiet tal-Istati Membri u lid-delegazzjonijiet tal-Unjoni.

2.   Fuq il-post għandu jinżamm kollegament mill-qrib mal-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni u mal-Kapijiet ta' Missjoni tal-Istati Membri. Dawn għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jassistu lir-RSUE fl-implimentazzjoni tal-mandat. Ir-RSUE, f'koordinazzjoni mill-qrib mal-Kap tad-Delegazzjoni tal-Unjoni għall-Georgia, għandu jipprovdi gwida politika lokali lill-Kap tal-Missjoni ta' Monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea fil-Georgia (EUMM Georgia). Ir-RSUE u l-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għall-EUMM Georgia għandhom jikkonsultaw ma' xulxin skont in-neċessità. Ir-RSUE għandu wkoll iżomm kollegament ma' atturi internazzjonali u reġjonali oħrajn fuq il-post.

Artikolu 13

Assistenza rigward pretensjonijiet

Ir-RSUE u l-persunal tar-RSUE għandhom jassistu fil-provvediment ta' elementi b'rispons għal kwalunkwe pretensjoni u obbligu li jirriżultaw mill-mandati tar-Rappreżentanti Speċjali għall-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia preċedenti, u għandhom jipprovdu assistenza amministrattiva u aċċess għall-fajls rilevanti għal tali finijiet.

Artikolu 14

Reviżjoni

L-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni u l-konsistenza tagħha ma' kontributi oħra mill-Unjoni għar-reġjun għandhom jiġu riveduti regolarment. Ir-RSUE għandu jippreżenta lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni rapport dwar il-progress sal-31 ta' Ottubru 2018 u rapport komprensiv dwar l-implementazzjoni tal-mandat sat-30 ta' Novembru 2019.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/2071 tat-13 ta' Novembru 2017 li taħtar lir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia (ĠU L 295, 14.11.2017, p. 55).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE tat-23 ta' Settembru 2013 dwar ir-regoli ta' sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1).


26.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 161/32


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/908

tal-25 ta' Ġunju 2018

li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea fil-Bożnija-Ħerzegovina

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 33 u l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fid-19 ta' Jannar 2015, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2015/77 (1) li taħtar lis-Sur Lars-Gunnar WIGEMARK bħala r-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) fil-Bożnija-Ħerzegovina (BiH). Il-mandat tar-RSUE jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2018.

(2)

Jenħtieġ li l-mandat tar-RSUE jiġi estiż għal perijodu ulterjuri ta' 14-il xahar.

(3)

Ir-RSUE ser timplimenta l-mandat fil-kuntest ta' sitwazzjoni li tista' tiddeterjora u li tista' timpedixxi l-ksib tal-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea

Il-mandat ta' Lars-Gunnar WIGEMARK bħala r- RSUE fil-Bożnija-Ħerzegovina huwa estiż sal-31 ta' Awwissu 2019. Il-Kunsill jista' jiddeċiedi li l-mandat tar-RSUE jiġi terminat qabel, abbażi ta' valutazzjoni mill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) u ta' proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (RGħ).

Artikolu 2

Objettivi tal-politika

1.   Il-mandat tar-RSUE għandu jkun ibbażat fuq l-objettivi tal-politika li ġejjin tal-Unjoni fil-Bożnija-Ħerzegovina (BiH):

(a)

il-kontinwazzjoni tal-progress fil-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni;

(b)

l-iżgurar ta' BiH stabbli, vijabbli, paċifika, multi-etnika u unita li tikkoopera paċifikament mal-ġirien tagħha; u

(c)

l-iżgurar li l-BiH timxi b'mod irriversibbi fit-triq lejn sħubija fl-UE.

2.   L-UE ser tkompli wkoll tappoġġa l-implimentazzjoni tal-Ftehim Qafas Ġenerali għall-Paċi fil-BiH.

Artikolu 3

Mandat

Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-politika, il-mandat tar-RSUE għandu jkun li:

(a)

joffri l-konsulenza tal-Unjoni u jiffaċilita l-proċess politiku, partikolarment bil-promozzjoni tad-djalogu bejn il-livelli differenti tal-gvern;

(b)

jiżgura l-konsistenza u l-koerenza tal-azzjoni tal-Unjoni;

(c)

jiffaċilita l-progress fir-rigward tal-prijoritajiet politiċi, ekonomiċi u dawk tal-Unjoni, partikolarment billi jinkoraġġixxi aktar ħidma rigward l-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' koordinazzjoni dwar kwistjonijiet tal-Unjoni u l-kontinwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Aġenda ta' Riforma;

(d)

jappoġġa sforzi domestiċi allinjati ma' standards Ewropej biex jiġi żgurat li r-riżultati tal-elezzjoni jistgħu jiġu implimentati;

(e)

jimmonitorja u jagħti pariri lill-awtoritajiet eżekuttivi u leġislattivi fil-livelli kollha tal-gvern fil-BiH, u jżomm kollegament mal-awtoritajiet u l-partiti politiċi fil-BiH;

(f)

jiżgura l-implimentazzjoni tal-isforzi tal-Unjoni fil-firxa kollha tal-attivitajiet fl-oqsma tal-istat tad-dritt u r-riforma tas-settur tas-sigurtà, jippromwovi l-koordinazzjoni globali mill-Unjoni ta', u jagħti direzzjoni politika lokali lil, l-isforzi tal-Unjoni fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u t-terroriżmu, u, f'dak il-kuntest, jipprovdi lir-RGħ u lill-Kummissjoni b'valutazzjonijiet u konsulenza kif meħtieġ;

(g)

jipprovdi appoġġ għal interazzjoni rinfurzata u aktar effikaċi bejn is-sistema tal-ġustizzja kriminali u l-pulizija fil-BiH, kif ukoll għal inizjattivi li jimmiraw biex isaħħu l-effiċjenza u l-imparzjalità tal-istituzzjonijiet ġudizzjarji, b'mod partikolari d-Djalogu Strutturat dwar il-Ġustizzja;

(h)

mingħajr preġudizzju għal-linja ta' kmand militari, joffri lill-Kmandant tal-Forza tal-UE gwida politika dwar kwistjonijiet militari b'dimensjoni politika lokali, b'mod partikolari fir-rigward ta' operazzjonijiet sensittivi, u dwar relazzjonijiet ma' awtoritajiet lokali u l-mezzi tax-xandir lokali; jikkonsulta lill-Kmandant tal-Forza tal-UE qabel ma jieħu azzjoni politika li jista' jkollha impatt fuq is-sitwazzjoni tas-sigurtà u jikkoordina fir-rigward ta' messaġġi koerenti lill-awtoritajiet lokali u organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn; jikkontribwixxi għall-konsultazzjonijiet dwar ir-Reviżjoni Strateġika ta' EUFOR/ALTHEA;

(i)

jikkoordina u jimplimenta l-isforzi ta' komunikazzjoni tal-Unjoni dwar kwistjonijiet tal-Unjoni lejn il-pubbliku fil-BiH;

(j)

jippromwovi l-proċess tal-integrazzjoni fl-Unjoni permezz ta' diplomazija pubblika mmirata u attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-Unjoni mfasslin biex jiżguraw fehim u appoġġ usa' fost il-pubbliku tal-BiH dwar kwistjonijiet relatati mal-Unjoni, inkluż permezz tal-involviment ta' atturi tas-soċjetà ċivili lokali

(k)

jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-konsolidazzjoni tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali fil-BiH, f'konformità mal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

(l)

jimpenja ruħu mal-awtoritajiet rilevanti tal-BiH fir-rigward tal-kooperazzjoni sħiħa tagħhom mal-Mekkaniżmu Internazzjonali li Jeżerċita s-Setgħat Residwi tal-Qrati Kriminali;

(m)

f'konformità mal-proċess ta' integrazzjoni tal-Unjoni, jagħti pariri, jassisti, jiffaċilita u jimmonitorja d-djalogu politiku dwar il-bidliet kostituzzjonali u leġislattivi rilevanti li jkunu neċessarji;

(n)

iżomm kuntatti mill-qrib u konsultazzjonijiet mill-qrib mar-Rappreżentant Għoli fil-BiH u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti oħrajn li jaħdmu fil-pajjiż; f'dak il-kuntest, jinforma lill-Kunsill dwar diskussjonijiet fuq il-post fir-rigward tal-preżenza internazzjonali fil-pajjiż, inkluż l-Uffiċċju tar-Rappreżentant Għoli;

(o)

jipprovdi konsulenza lir-RGħ kif meħtieġ dwar persuni fiżiċi jew ġuridiċi li lilhom jistgħu jiġu imposti miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-BiH;

(p)

mingħajr preġudizzju għal-linji ta' kmand applikabbli, jgħin biex jiġi żgurat li l-istrumenti kollha tal-Unjoni fuq il-post jiġu applikati b'mod koerenti biex jinkisbu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni.

Artikolu 4

Implimentazzjoni tal-mandat

1.   Ir-RSUE għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-mandat, taħt l-awtorità tar-RGħ.

2.   Il-KPS għandu jżomm kollegament privileġġat mar-RSUE u għandu jkun il-punt ta' kuntatt primarju tar-RSUE mal-Kunsill. Il-KPS għandu jipprovdi gwida strateġika u direzzjoni politika lir-RSUE fil-qafas tal-mandat, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tar-RGħ.

3.   Ir-RSUE għandu jaħdem f'koordinazzjoni mill-qrib mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u d-dipartimenti rilevanti tiegħu.

Artikolu 5

Finanzjament

1.   L-ammont ta' referenza finanzjarja maħsub biex ikopri n-nefqa relatata mal-mandat tar-RSUE għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 2018 sal-31 ta' Awwissu 2019 għandu jkun ta' EUR 7 521 937.

2.   In-nefqa għandha tiġi amministrata f'konformità mal-proċeduri u r-regoli applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni. Il-parteċipazzjoni ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwist pubbliku mir-RSUE għandha tkun miftuħa mingħajr limitazzjonijiet. Barra minn hekk, ma għandha tapplika l-ebda regola ta' oriġini għall-oġġetti mixtrija mir-RSUE.

3.   L-amministrazzjoni tan-nefqa għandha tkun soġġetta għal kuntratt bejn ir-RSUE u l-Kummissjoni. Ir-RSUE għandu jagħti rendikont lill-Kummissjoni għal kull nefqa.

Artikolu 6

Formazzjoni u kompożizzjoni tat-tim

1.   Fil-limiti tal-mandat tar-RSUE u l-mezzi finanzjarji korrispondenti li jsiru disponibbli, ir-RSUE għandu jkun responsabbli mill-formazzjoni ta' tim. It-tim għandu jinkludi l-kompetenza esperta dwar kwistjonijiet speċifiċi ta' politika kif rikjest mill-mandat. Ir-RSUE għandu jżomm lill-Kunsill u lill-Kummissjoni informati fil-pront dwar il-kompożizzjoni tat-tim.

2.   L-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u s-SEAE jistgħu jipproponu l-issekondar ta' persunal biex jaħdem mar-RSUE. Is-salarju ta' tali persunal issekondat għandu jkun kopert mill-Istat Membru, mill-istituzzjoni tal-Unjoni kkonċernata jew mis-SEAE, rispettivament. L-esperti ssekondati mill-Istati Membri għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew is-SEAE jistgħu wkoll jiġu assenjati biex jaħdmu mar-RSUE. Il-persunal internazzjonali b'kuntratt għandu jkollu ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru.

3.   Il-persunal issekondat kollu għandu jibqa' taħt l-awtorità amministrattiva tal-Istat Membru li jissekonda, tal-istituzzjoni tal-Unjoni li tissekonda jew tas-SEAE, rispettivament, u għandu jwettaq dmirijietu u jaġixxi fl-interess tal-mandat tar-RSUE.

Artikolu 7

Privileġġi u immunitajiet tar-RSUE u tal-persunal tar-RSUE

Il-privileġġi, l-immunitajiet u garanziji oħra meħtieġa għat-twettiq u l-funzjonament regolari tal-missjoni tar-RSUE u tal-membri tal-persunal tar-RSUE għandhom jiġu miftehmin mal-partijiet ospitanti, kif adatt. L-Istati Membri u s-SEAE għandhom jagħtu l-appoġġ kollu meħtieġ għal dan il-għan.

Artikolu 8

Sigurtà ta' informazzjoni klassifikata tal-UE

Ir-RSUE u l-membri tat-tim tar-RSUE għandhom jirrispettaw il-prinċipji ta' sigurtà u l-istandards minimi stabbiliti mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE (2).

Artikolu 9

Aċċess għal informazzjoni u appoġġ loġistiku

1.   L-Istati Membri, il-Kummissjoni u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandhom jiżguraw li r-RSUE jingħata aċċess għal kwalunkwe informazzjoni rilevanti.

2.   Id-delegazzjoni tal-Unjoni u/jew l-Istati Membri, skont il-każ, għandhom jipprovdu appoġġ loġistiku fir-reġjun.

Artikolu 10

Sigurtà

F'konformità mal-politika tal-Unjoni dwar is-sigurtà ta' persunal stazzjonat barra mill-Unjoni f'kapaċità operattiva taħt it-Titolu V tat-Trattat, ir-RSUE għandu jieħu l-miżuri kollha raġonevolment prattikabbli, skont il-mandat tar-RSUE u s-sitwazzjoni ta' sigurtà fiż-żona ta' responsabbiltà, għas-sigurtà tal-persunal kollu taħt l-awtorità diretta tar-RSUE, b'mod partikolari billi:

(a)

jistabbilixxi pjan ta' sigurtà speċifiku bbażat fuq gwida mis-SEAE, li jinkludi miżuri ta' sigurtà fiżiċi, organizzattivi u proċedurali speċifiċi, li jirregolaw il-ġestjoni tal-moviment sigur tal-persunal lejn iż-żona ta' responsabbiltà u ġewwa fiha, kif ukoll il-ġestjoni ta' inċidenti ta' sigurtà u li jipprevedu pjan ta' kontinġenza u evakwazzjoni;

(b)

jiżgura li l-persunal kollu stazzjonat barra l-Unjoni jkun kopert b'assigurazzjoni ta' riskju għoli, kif ikunu jeħtieġu l-kondizzjonijiet fiż-żona ta' responsabbiltà;

(c)

jiżgura li l-membri kollha tat-tim tar-RSUE li jkunu ser jiġu stazzjonati barra l-Unjoni, inkluż persunal ikkuntrattat lokalment, ikunu rċevew taħriġ adatt fir-rigward tas-sigurtà qabel jew kif jaslu fiż-żona ta' responsabbiltà, abbażi tal-livelli tar-riskju assenjati lil dik iż-żona mis-SEAE;

(d)

jiżgura li jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet miftehmin kollha, li jsiru wara valutazzjonijiet regolari ta' sigurtà u jipprovdi lill-Kunsill lir-RGħ, u lill-Kummissjoni rapporti bil-miktub dwar l-implimentazzjoni tagħhom u dwar kwistjonijiet oħra ta' sigurtà fil-qafas tar-rapport ta' progress u r-rapport dwar implimentazzjoni tal-mandat.

Artikolu 11

Rappurtar

Ir-RSUE għandu jipprovdi rapporti regolarment lir-RGħ u lill-KPS. Ir-RSUE għandu wkoll jirrapporta lill-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill, kif ikun neċessarju. Ir-rapporti regolari għandhom jiġu ċċirkolati permezz tan-netwerk COREU. Ir-RSUE jista' jipprovdi rapporti lill-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. Taħt l-Artikolu 36 tat-Trattat, ir-RSUE jista' jkun involut fl-għoti ta' informazzjoni lill-Parlament Ewropew.

Artikolu 12

Koordinazzjoni

1.   Ir-RSUE għandu jikkontribwixxi għall-unità, il-konsistenza u l-effikaċja tal-azzjoni tal-Unjoni u għandu jgħin biex jiġi żgurat li l-istrumenti kollha tal-Unjoni u l-azzjonijiet kollha tal-Istati Membri jiġu ingaġġati b'mod konsistenti, biex jinkisbu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni. Għandhom jiġu mfittxija kuntatti mal-Istati Membri fejn xieraq. L-attivitajiet tar-RSUE għandhom jiġu kkoordinati ma' dawk tal-Kummissjoni, kif ukoll ma' dawk ta' RSUE oħrajn attivi fir-reġjun, kif meħtieġ. Ir-RSUE għandu jipprovdi informazzjoni regolari lill-missjonijiet tal-Istati Membri u lid-delegazzjonijiet tal-Unjoni.

2.   Fuq il-post, għandu jinżamm kollegament mill-qrib mal-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni fir-reġjun u mal-Kapijiet tal-Missjonijiet tal-Istati Membri. Dawn għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jassistu lir-RSUE fl-implimentazzjoni tal-mandat. Ir-RSUE għandu wkoll iżomm kollegament ma' atturi internazzjonali u reġjonali fuq il-post, u b'mod partikolari jżomm koordinazzjoni mill-qrib mar-Rappreżentant Għoli fil-BiH.

3.   B'appoġġ għall-operazzjonijiet tal-Unjoni ta' maniġġar tal-kriżijiet, ir-RSUE, ma' atturi tal-Unjoni oħrajn preżenti fuq il-post, għandu jtejjeb id-disseminazzjoni u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni minn dawk l-atturi tal-Unjoni bil-ħsieb li jinkiseb livell għoli ta' għarfien u valutazzjoni komuni tas-sitwazzjoni.

Artikolu 13

Assistenza rigward pretensjonijiet

Ir-RSUE u l-persunal tar-RSUE għandhom jassistu fil-forniment ta' elementi b'rispons għal kwalunkwe pretensjoni u obbligu li jirriżultaw mill-mandati tar-RSUE preċedenti fil-BiH, u għandhom jipprovdu assistenza amministrattiva u aċċess għall-fajls rilevanti għal tali għanijiet.

Artikolu 14

Reviżjoni

L-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni u l-konsistenza tagħha ma' kontributi oħrajn mill-Unjoni għar-reġjun għandhom jiġu riveduti regolarment. Ir-RSUE għandu jippreżenta lill-Kunsill, lir-RGħ u lill-Kummissjoni rapport ta' progress sal-31 ta' Ottubru 2018 u rapport komprensiv dwar l-implementazzjoni tal-mandat sal-31 ta' Mejju 2019.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/77 tad-19 ta' Jannar 2015 li taħtar Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea fil-Bożnija-Ħerzegovina (ĠU L 13, 20.1.2015, p. 7).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE tat-23 ta' Settembru 2013 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1).


26.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 161/37


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/909

tal-25 ta' Ġunju 2018

li tistabbilixxi sett komuni ta' regoli ta' governanza għall-proġetti PESCO

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 46(6) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/2315 tal-11 ta' Diċembru 2017 li tistabbilixxi kooperazzjoni strutturata permanenti (PESCO) u li tiddetermina l-lista ta' Stati Membri parteċipanti (1),

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fil-11 ta' Diċembru 2017, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315.

(2)

L-Artikolu 4(2)(f) ta' dik id-Deċiżjoni jipprevedi li l-Kunsill jistabbilixxi sett komuni ta' regoli ta' governanza għall-proġetti, li l-Istati Membri parteċipanti li jkunu qed jieħdu sehem fi proġett individwali jistgħu jadattaw kif ikun meħtieġ għal dak il-proġett.

(3)

Kif speċifikat fil-premessa (5) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/340 (2), sabiex tiġi żgurata konsistenza l-implimentazzjoni tal-proġetti PESCO kollha ser tkun ibbażata fuq is-sett komuni ta' regoli ta' governanza għall-proġetti, inkluż, fost oħrajn, regoli dwar ir-rwol tal-osservaturi jekk ikun il-każ.

(4)

Skont il-paragrafu 12 tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Marzu 2018 dwar pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni tal-PESCO (3), is-sett komuni ta' regoli ta' governanza għall-proġetti jenħtieġ li jiġi adottat mill-Kunsill sa Ġunju 2018. Dan jenħtieġ li jipprovdi qafas li jiżgura implimentazzjoni koerenti u konsistenti tal-proġetti PESCO u jinkludi modalitajiet biex il-Kunsill jiġi infurmat regolarment dwar l-iżvilupp ta' proġetti individwali, f'konformità mal-Artikolu 5(3) tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315, u biex jippermetti lill-Kunsill iwettaq is-sorveljanza neċessarja. F'dan ir-rigward, ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri parteċipanti, inkluż fost oħrajn, ir-rwol tal-Istati osservaturi jekk ikun il-każ, kif ukoll tas-segretarjat tal-PESCO li huwa pprovdut b'mod konġunt mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), inkluż l-Istat Maġġur tal-Unjoni Ewropea (EUMS), u l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA), jenħtieġ li jiġu speċifikati aktar. Jenħtieġ li dan il-qafas jipprovdi wkoll gwida ġenerali lill-parteċipanti fit-tfassil tal-arranġamenti adatti għall-ġestjoni ta' kull proġett, f'konformità mal-Artikolu 5(3) tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315. F'dan il-kuntest, sa Ġunju 2018, il-Kunsill ser ukoll jerġa' lura għall-kwistjoni tal-funzjonijiet ta' koordinazzjoni tal-Istati Membri parteċipanti fl-ambitu tal-proġetti.

(5)

L-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315 jipprevedi li s-SEAE, inkluż l-EUMS, u l-EDA għandhom jipprovdu konġuntament il-funzjonijiet neċessarji ta' segretarjat għall-PESCO, u jispeċifika aktar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet ta' dawn l-entitajiet fl-appoġġ tal-funzjonament tal-PESCO, inkluż tal-proġetti PESCO.

(6)

F'konformità mal-Artikolu 4(2)(g) tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315, il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi, fi żmien debitu, il-kondizzjonijiet ġenerali li skonthom Stati terzi jistgħu eċċezzjonalment jiġu mistiedna jieħdu sehem fi proġetti individwali, f'konformità mal-Artikolu 9 b'mod partikolari l-Artikolu 9(1) tagħha u mal-paragrafu 13 tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Marzu 2018.

(7)

Il-Kunsill għandu għalhekk jadotta Deċiżjoni li tistabbilixxi sett komuni ta' regoli ta' governanza għall-proġetti PESCO,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Definizzjoni

Għall-fini ta' din id-Deċiżjoni, “membri tal-proġett” għandha tfisser l-Istati Membri parteċipanti li qed jieħdu sehem f'proġett PESCO.

Artikolu 2

Informazzjoni u sorveljanza tal-Kunsill

1.   Sa Novembru ta' kull sena, il-Kunsill għandu jirrieżamina, u jaġġorna kif adatt, id-Deċiżjoni (PESK) 2018/340. Il-lista aġġornata tal-membri tal-proġett ta' kull proġett, li tikkonsisti minn dawk li ppreżentaw l-proposta għal proġett, kif ukoll dawk li ġew ammessi għall-proġett f'konformità mal-Artikolu 5(2) tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315, għandha tiġi ppubblikata flimkien ma' tali Deċiżjoni tal-Kunsill aġġornata.

2.   Il-Kunsill għandu jiġi debitament infurmat mill-membri tal-proġett dwar l-iżvilupp tal-proġetti rispettivi ta' PESCO darba fis-sena. Għal dak l-għan, il-membri tal-proġett, permezz tal-koordinaturi tal-proġett, għandhom jirrapportaw lis-segretarjat tal-PESCO dwar il-progress miksub fil-proġetti PESCO rispettivi, bl-użu tal-mudell għad-deskrizzjoni ta' proġett PESCO imsemmi fil-paragrafu 11 tar-Rakomandazzjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Marzu 2018, permezz ta' spazju ta' ħidma elettroniku komuni. Dawn ir-rapporti għandhom jinkludu informazzjoni konsolidata dwar il-progress li jkun sar lejn l-implimentazzjoni tal-proġett, il-pjan direzzjonali, l-objettivi u l-passi ewlenin tiegħu, u l-kontribut tiegħu għat-twettiq tal-impenji aktar vinkolanti rilevanti. B'mod konsistenti mad-Deċiżjoni tal-Kunsill (2013/488/UE (4), il-membri tal-proġett jistgħu jaqblu dwar il-klassifikazzjoni tal-partijiet rilevanti tal-informazzjoni li għandha tingħata.

Is-segretarjat tal-PESCO għandu joħroġ avviż dwar kuntratt, li jippermetti lill-koordinaturi tal-proġett sitt ġimgħat biex jirrappurtaw u għandhom jiġbru l-informazzjoni konsolidata tal-proġetti PESCO bil-ħsieb li jittrasmettuha lill-Kunsill. Fil-prinċipju, it-trasmissjoni lill-Kunsill għandha tippreċedi r-rapport annwali dwar il-PESCO ppreżentat mir-Rappreżentant Għoli b'kont meħud tal-paragrafi 14, 15 u 16 tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Marzu 2018.

3.   Fuq talba mill-Kunsill, il-membri tal-proġett għandhom jipprovdu, permezz tal-koordinaturi tal-proġett, informazzjoni addizzjonali dwar proġetti speċifiċi, minbarra l-informazzjoni regolari msemmija fil-paragrafu 2.

4.   L-Istati Membri parteċipanti għandhom ukoll jipprovdu informazzjoni dwar il-kontribut individwali tagħhom għall-proġetti PESCO li jieħdu sehem fihom, permezz tal-Pjanijiet ta' Implimentazzjoni Nazzjonali tagħhom, li jridu jiġu aġġornati kull sena, kif xieraq, f'konformità mal-Artikolu 3(2) tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315.

5.   L-ispazju ta' ħidma elettroniku komuni għandu jintuża mill-koordinaturi tal-proġett biex jirrapportaw dwar progress rilevanti ieħor u bidliet li jikkonċernaw il-proġett inkluż id-dħul ta' membri ġodda tal-proġett u osservaturi u d-data tad-dħul tagħhom. L-ispazju ta' ħidma elettroniku komuni għandu jintuża b'tali mod li jiżgura trasparenza għall-Istati Membri kollha tal-informazzjoni pprovduta.

Artikolu 3

Segretarjat tal-PESCO

F'konformità mal-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315, u sabiex iwettaq ir-responsabbiltajiet tiegħu, is-segretarjat tal-PESCO għandu:

(a)

jipprovdi punt uniku ta' kuntatt fil-qafas tal-Unjoni għall-kwistjonijiet kollha tal-PESCO;

(b)

jipprovdi punt uniku ta' kuntatt għaqll-Istati Membri parteċipanti wkoll bil-ħsieb li tinqasam l-informazzjoni rilevanti, permezz tal-użu ta' indirizz email funzjonali u spazju ta' ħidma elettroniku komuni. Is-segretarjat tal-PESCO għandu wkoll jiddistribwixxi d-dokumenti tiegħu permezz tal-ispazju ta' ħidma elettroniku komuni;

(c)

jipprovdi funzjonijiet ta' appoġġ u koordinament relatati mal-valutazzjoni tal-proposti għal proġetti PESCO, u jikkontribwixxi biex tiġi implimentata b'mod strutturat il-preżentazzjoni mill-Istati Membri parteċipanti tal-informazzjoni meħtieġa għall-valutazzjoni tal-proġetti kif ukoll għar-rappurtar lill-Kunsill;

(d)

jappoġġa lill-Istati Membri parteċipanti, fuq talba tagħhom, li jkun biħsiebhom jipproponu proġett meta huma jinfurmaw lill-Istati Membri parteċipanti l-oħra. F'konformità mal-Artikolu 5(2) tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315, tali informazzjoni għandha tiġi ċċirkolata fi żmien debitu sabiex jinġabar appoġġ u biex l-Istati Membri parteċipanti interessati jingħataw l-opportunità jingħaqdu kollettivament mal-preżentazzjoni tal-proposta;

(e)

jappoġġa lill-membri tal-proġett meta jipprovdu aġġornamenti dwar il-proġetti rispettivi tagħhom fil-korpi preparatorji rilevanti tal-Kunsill u fil-qafas tal-EDA, kif adatt;

(f)

jibgħat talbiet li jaslu mill-membri tal-proġett lis-servizzi rilevanti fis-SEAE, inkluż l-EUMS, u lill-EDA, sabiex jappoġġaw il-proġetti rispettivi u l-implimentazzjoni tagħhom.

Artikolu 4

Membri tal-proġett

1.   F'konformità mal-Artikolu 5(3) tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315, il-membri tal-proġett għandhom jaqblu bejniethom b'unanimitdwar l-arranġamenti u l-ambitu għall-kooperazzjoni tagħhom u għall-ġestjoni tal-proġett.

2.   Dawn l-arranġamenti jistgħu jinkludu l-kontributi neċessarji meħtieġa għal parteċipazzjoni fil-proġett u r-rekwiżiti tiegħu, il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet fi ħdan il-proġett, il-kondizzjonijiet biex wieħed joħroġ mill-proġett jew biex Stati Membri parteċipanti oħra jingħaqdu mal-proġett, u dispożizzjonijiet rigward l-istatus ta' osservatur. Dawn l-arranġamenti għandhom ikopru wkoll il-kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7.

3.   F'konformità mal-Artikolu 5(2) tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315, il-membri tal-proġett jistgħu jaqblu bejniethom b'unanimità li jdaħħlu lil Stati Membri parteċipanti oħra fil-proġett, fuq talba minn dawn tal-aħħar. Dawn għandhom jinfurmaw lill-Kunsill bid-dħul tal-membri l-ġodda.

4.   Il-membri tal-proġett jistgħu jaqblu bejniethom b'unanimità li ċerti deċiżjonijiet, bħal dawk relatati ma' kwistjonijiet amministrattivi, jittieħdu skont regoli differenti ta' votazzjoni.

5.   Il-membri tal-proġett għandhom jikkontribwixxu għall-proġett bir-riżorsi u l-għarfien espert tagħhom stess. Skont l-ambitu tal-proġett, kull membru tal-proġett għandu jiddetermina n-natura tal-kontribut, li jista' jinkludi riżorsi umani, riżorsi finanzjarji, għarfien espert, tagħmir jew kontributi in natura. Tali kontributi għandhom jappoġġaw il-ilħuq tal-objettiv tal-proġett u għandu jkollhom impatt fuq il-proġett.

6.   Il-membri tal-proġett għandhom jistinkaw biex ifasslu kull proġett b'tali mod li tiġi żgurata l-koerenza tal-prestazzjoni u tal-iskedi ta' żmien ma' proġetti PESCO oħra, u biex il-proġetti jkun koerenti ma' inizjattivi żviluppati f'oqfsa istituzzjonali rilevanti oħra, filwaqt li tiġi żgurata t-trasparenza u l-inklużività u tiġi evitata duplikazzjoni bla bżonn.

7.   F'konformità mal-impenji aktar vinkolanti li jkunu ħadu bħala Stati Membri parteċipanti, il-membri tal-proġett għandhom jimmiraw li jipprovdu forzi u kapaċitajiet li jistgħu jintużaw, b'mod partikolari li jkunu mgħammra sew, imħarrġa u interoperabbli, ikollhom l-istrutturi meħtieġa, fornimenti u partijiet ta' riżerva u li jistgħu jiġu skjerati biex jiġu eżegwiti u sostnuti l-operazzjonijiet.

8.   Kull membru ta' proġett għandu jaħtar punt nazzjonali ta' kuntatt għal kull proġett PESCO li jieħu sehem fih.

Artikolu 5

Koordinaturi ta' proġett

1.   Il-membri tal-proġett ta' kull proġett PESCO għandhom jidentifikaw u jaħtru bejniethom koordinatur wieħed tal-proġett jew aktar minn wieħed li għandhom iwettqu funzjonijiet ta' koordinazzjoni. Fil-prinċipju, l-inizjaturi ta' proġett jistgħu jeżerċitaw ir-rwol ta' koordinatur.

2.   B'mod partikolari, il-koordinaturi ta' proġett:

(a)

għandhom jaġġornaw tal-inqas darba fis-sena l-informazzjoni tal-proġett fi spazju ta' ħidma elettroniku komuni stabbilit mis-segretarjat tal-PESCO, abbażi tal-mudell għad-deskrizzjoni ta' proġett PESCO;

(b)

għandhom jiffaċilitaw il-kooperazzjoni fost il-membri tal-proġett, kif ukoll ma' koordinaturi ta' proġetti oħra fi proġetti PESCO rilevanti oħra, kif adatt, u jaġixxu bħala punt fokali għal mistoqsijiet relatati mal-proġett;

(c)

jistgħu jappoġġaw l-iżvilupp tal-arranġamenti li jirregolaw il-proġett imsemmija fl-Artikolu 4 kif ukoll id-dokumentazzjoni meħtieġa tal-proġett inkluż ir-rappurtar. Għal dak l-għan, il-koordinaturi tal-proġetti jistgħu jużaw l-għodod ta' appoġġ għall-ġestjoni ta' proġett offruti mill-Istati Membri parteċipanti fil-qafas tal-EDA;

(d)

għandhom jippromwovu, skont il-każ, li sforzi għall-kapaċitajiet żviluppati taħt il-proġett jimmiraw li jegħlbu n-nuqqasijiet ta' kapaċità identifikati fil-Pjan ta' Żvilupp tal-Kapaċitajiet u fir-Rieżami Annwali Koordinat dwar id-Difiża, u jikkontribwixxu għat-twettiq tal-impenji aktar vinkolanti inkluż bil-ħsieb tal-missjonijiet l-aktar impenjattivi, u jikkontribwixxu għall-kisba tal-livell ta' ambizzjoni tal-Unjoni.

3.   Il-membri tal-proġett jistgħu jaqblu bejniethom dwar arranġamenti supplimentari dwar il-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet tal-koordinatur tal-proġett, filwaqt li jirriflettu l-ispeċifikazzjonijiet tal-proġett. B'mod partikolari, meta l-membri tal-proġett jaqblu li jassenjaw ir-rwol ta' koordinatur tal-proġett lil diversi membri, għandu jinżamm punt uniku ta' kuntatt mas-segretarjat tal-PESCO.

Artikolu 6

Osservaturi

1.   Il-membri tal-proġett jistgħu jaqblu bejniethom li jippermettu lil Stati Membri parteċipanti oħra jsiru osservaturi tal-proġett.

2.   L-Istati Membri parteċipanti jistgħu, fil-prinċipju, jsiru biss osservaturi soġġett għal kondizzjonijiet, inkluż rigward it-tul ta' żmien, li jiġi determinat mill-membri tal-proġett skont l-ispeċifiċità tal-proġett. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jingħataw mill-koordinaturi tal-proġett fuq talba.

3.   Il-membri tal-proġett jistgħu jaqblu bejniethom fuq arranġamenti speċifiċi dwar l-istatus ta' osservatur, filwaqt li jirriflettu l-pertikolaritajiet tal-proġett u l-istadji differenti tal-iżvilupp tiegħu.

4.   L-osservaturi ma għandu jkollhom l-ebda obbligu li jikkontribwixxu għal proġett bir-riżorsi u l-għarfien espert tagħhom stess. Huma jistgħu jaspiraw li jsiru membru tal-proġett fi stadju aktar tard mingħajr ma jittardjaw il-progress fl-implimentazzjoni tal-proġett.

Artikolu 7

Kwistjonijiet oħra koperti mill-arranġamenti tal-proġett

1.   L-arranġamenti li l-membri tal-proġett jistgħu jaqblu dwarhom bejniethom, fejn adatt bil-miktub, fi ħdan kull proġett PESCO, sabiex jiġi implimentat l-Artikolu 5(3) tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315, jinkludu inter alia l-oqsma kollha li ġejjin jew ftit minnhom:

it-tħejjija, il-presidenza u l-koordinazzjoni tal-laqgħat tal-membri tal-proġett;

id-distribuzzjoni tar-rwoli u r-responsabbiltajiet fost il-membri tal-proġett;

stedina lill-Kummissjoni biex tiġi involuta, kif ikun adatt, fil-proċedimenti tal-proġett;

regoli dwar il-baġit u l-finanzi;

il-preżenza ta' osservaturi fil-proċedimenti tal-proġett;

ir-regoli li għandhom jiġu applikati fil-każ li membru tal-proġett jiddeċiedi li joħroġ mill-proġett, inkluż aspetti legali u finanzjarji, jew meta Stat Membru parteċipanti jfittex li jingħaqad mal-proġett;

l-identifikazzjoni ta' każijiet fejn l-appoġġ tas-SEAE, inkluż tal-EUMS, u tal-EDA, jista' jintalab mill-membri tal-proġett;

speċifikazzjonijiet, strateġija ta' akkwist, għażla ta' struttura ta' appoġġ għall-ġestjoni ta' proġett, u għażla ta' kumpanniji industrijali. F'dan ir-rigward, il-membri tal-proġett jistgħu jaqblu bejniethom li japplikaw l-għodod għall-ġestjoni ta' proġett li jintużaw mill-EDA, bħal arranġamenti relatati mal-proġett, il-miri komuni tal-persunal, ir-rekwiżiti komuni tal-persunal, jew argumenti għall-vijabbiltà.

2.   Il-membri tal-proġett jistgħu jaqblu bejniethom b'unanimità biex jieħdu deċiżjonijiet dwar il-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq f'konformità mal-Artikolu 4(4).

Artikolu 8

L-użu ta' forzi u kapaċitajiet żviluppati

Il-forzi u l-kapaċitajiet żviluppati fi ħdan proġett PESCO jistgħu jintużaw individwalment mill-membri tal-proġett jew kollettivament, kif adatt, fil-kuntest ta' attivitajiet imwettqa mill-Unjoni Ewropea kif ukoll min-NU, in-NATO jew oqfsa oħra.

Artikolu 9

Rieżami

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi riveduta sal-31 ta' Diċembru 2020.

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi adattata jekk ikun meħtieġ sabiex jitqiesu l-kondizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta' Stati terzi fi proġetti individwali, li jridu jiġu deċiżi mill-Kunsill f'konformità mal-Artikolu 4(2)(g) u l-Artikolu 9(1) tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/2315.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  ĠU L 331, 14. 12. 2017, p. 57.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/340 tas-6 ta' Marzu 2018 li tistabbilixxi l-lista ta' proġetti li għandhom jiġu żviluppati taħt il-PESCO (ĠU L 65, 8.3.2018, p. 24).

(3)  ĠU C 88, 8. 3. 2018, p. 1.

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2013 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1).


26.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 161/42


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/910

tal-25 ta' Ġunju 2018

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri

(notifikata bid-dokument C(2018) 4060)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u żootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju ta' ċerti annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE (4) tistabbilixxi miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri, fejn kien hemm każijiet ikkonfermati ta' dik il-marda fi ħnieżer domestiċi jew selvaġġi (l-Istati Membri kkonċernati). Fil-Partijiet I sa IV tiegħu, l-Anness ta' dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni jiddemarka u jelenka ċerti żoni tal-Istati Membri kkonċernati, skont il-livell tar-riskju abbażi tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fir-rigward ta' dik il-marda. L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE ġie emendat diversi drabi biex jitqiesu l-bidliet fis-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer li jridu jiġu riflessi f'dak l-Anness.

(2)

Ir-riskju tat-tixrid tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-organiżmi selvaġġi huwa marbut mat-tixrid naturali bil-mod ta' dik il-marda fost il-popolazzjonijiet tal-ħanżir selvaġġ, kif ukoll ir-riskji marbuta mal-attività umana, kif deher fl-evoluzzjoni epidemjoloġika riċenti ta' dik il-marda fl-Unjoni, u kif iddokumentat mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fl-Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar is-Saħħa u l-Welfare tal-Annimali, ippubblikata fl-14 ta' Lulju 2015; fir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA fuq l-analiżijiet epidemjoloġiċi dwar id-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-pajjiżi Baltiċi u fil-Polonja, ippubblikat fit-23 ta' Marzu 2017; u fir-Rapport Xjentifiku tal-EFSA fuq l-analiżijiet epidemjoloġiċi dwar id-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-pajjiżi Baltiċi u fil-Polonja, ippubblikat fis-7 ta' Novembru 2017 (5).

(3)

F'Ġunju tal-2018, ġew osservati tmienja u tletin tifqigħa tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi u diversi każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fiċ-ċingjali fil-kontea ta' Tulcea fir-Rumanija. Dawn it-tifqigħat ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi flimkien mal-każijiet fiċ-ċingjali fl-istess żona tar-Rumanija jikkostitwixxu żieda fil-livell ta' riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, jenħtieġ li din iż-żona tar-Rumanija affettwata mid-deni Afrikan tal-ħnieżer tiġi elenkata fil-Partijiet I, II u III ta' dak l-Anness.

(4)

F'Ġunju tal-2018, ġiet osservata tifqigħa ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi fil-kontea ta' Saldus fil-Latvja. Din it-tifqigħa ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi, flimkien mal-każijiet fiċ-ċingjali fl-istess żona tal-Latvja, jikkostitwixxu żieda fil-livell ta' riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, jenħtieġ din iż-żona tal-Latvja affettwata mid-deni Afrikan tal-ħnieżer tiġi elenkata fil-Parti III ta' dak l-Anness.

(5)

F'Ġunju tal-2018, ġew osservati tliet tifqigħat ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi fil-kontej ta' Šiauliai, Vilnius u Kaunas fil-Litwanja. Dawn it-tifqigħat ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi flimkien mal-każijiet fiċ-ċingjali fl-istess żoni tal-Litwanja jikkostitwixxu żieda fil-livell ta' riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn iż-żoni tal-Litwanja affettwati mid-deni Afrikan tal-ħnieżer jiġu elenkati fil-Parti III ta' dak l-Anness.

(6)

F'Ġunju tal-2018, ġew osservati żewġ tifqigħat ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi f'Podlaskie u Lubelskie fil-Polonja. Dawn it-tifqigħat fil-ħnieżer domestiċi flimkien mal-każijiet fiċ-ċingjali fl-istess żona tal-Polonja jikkostitwixxu żieda fil-livell ta' riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn iż-żoni tal-Polonja affettwati mid-deni Afrikan tal-ħnieżer jiġu elenkati fil-Parti III ta' dak l-Anness.

(7)

Sabiex jitqiesu l-iżviluppi riċenti tal-evoluzzjoni epidemjoloġika tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-Unjoni, u biex ir-riskji marbuta mat-tixrid ta' dik il-marda jiġu miġġielda b'mod proattiv, jenħtieġ li fil-każ tar-Rumanija, il-Latvja, il-Litwanja u l-Polonja jiġu demarkati ż-żoni l-ġodda ta' daqs suffiċjenti li huma l-aktar fir-riskju u jiġu elenkati skont kif meħtieġ fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għalhekk jenħtieġ li dak l-Anness jiġi emendat skont dan.

(8)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/178/UE (ĠU L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


ANNESS

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE huwa sostitwit b'dan li ġej:

ANNESS

PARTI I

1.   Ir-Repubblika Ċeka

Iż-żoni li ġejjin fir-Repubblika Ċeka:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   L-Estonja

Iż-żoni li ġejjin fl-Estonja:

Hiiu maakond.

3.   L-Ungerija

Iż-żoni li ġejjin fl-Ungerija:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Il-Litwanja

Iż-żoni li ġejjin fil-Litwanja:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

powiat gołdapski,

powiat węgorzewski,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

powiat kozienicki,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do zachodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana w powiecie krasnostawskim,

gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Ir-Rumanija

Iż-żoni li ġejjin fir-Rumanija:

Il-Kontea ta' Satu Mare:

Il-Komun ta' Apa bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Apa,

Il-lokalità ta' Lunca Apei,

Il-lokalità ta' Someseni,

Il-Komun ta' Batarci bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Batarci,

Il-lokalità ta' Comlausa,

Il-lokalità ta' Sirlău,

Il-lokalità ta' Tămășeni,

Il-Komun ta' Bixad bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Bixad,

Il-lokalità ta' Boinești,

Il-lokalità ta' Trip,

Il-Komun ta' Călinesti-Oaș bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Călinești-Oaș,

Il-lokalità ta' Coca,

Il-lokalità ta' Lechința,

Il-lokalità ta' Pășunea Mare,

Il-Komun ta' Carmazana,

Il-Komun ta' Certeze bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Certeze,

Il-lokalità ta' Huța Certeze,

Il-lokalità ta' Moișeni,

Il-Komun ta' Culciu bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Culciu Mare,

Il-lokalità ta' Apateu,

Il-lokalità ta' Cărășeu,

Il-lokalità ta' Corod,

Il-lokalità ta' Culciu Mic,

Il-lokalità ta' Lipău,

Il-Komun ta' Doba bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Doba,

Il-lokalità ta' Boghiș,

Il-lokalità ta' Dacia,

Il-lokalità ta' Paulian,

Il-lokalità ta' Traian,

Il-Komun ta' Gherța Mică,

Il-Komun ta' Halmeu bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Babești,

Il-lokalità ta' Dobolț,

Il-lokalità ta' Halmeu Vii,

Il-Komun ta' Livada bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Livada,

Il-lokalità ta' Adrian,

Il-lokalità ta' Dumbrava,

Il-lokalità ta' Livada Mică,

Il-Komun ta' Medieșu Aurit bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Potău,

Il-lokalità ta' Românesti,

Il-lokalità ta' Medieșu Aurit,

Il-lokalità ta' Babășești,

Il-lokalità ta' Iojib,

Il-lokalità ta' Medieș Rături,

Il-lokalità ta' Medieș Vii,

Il-lokalità ta' Satmarel mill-muniċipalità ta' Satu Mare,

Il-Komun ta' Odoreu bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Odoreu,

Il-lokalità ta' Berindan,

Il-lokalità ta' Cucu,

Il-Komun ta' Ardud bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Ardud,

Il-lokalità ta' Ardud-Vii,

Il-lokalità ta' Baba Novac,

Il-lokalità ta' Gerăușa,

Il-lokalità ta' Mădăraș,

Il-lokalità ta' Sărătura,

Il-Komun ta' Negrești-Oaș bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Negrești-Oaș,

Il-lokalità ta' Luna,

Il-lokalità ta' Tur,

Il-Komun ta' Orașu Nou bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Orașu Nou,

Il-lokalità ta' Orașu Nou-Vii,

Il-lokalità ta' Prilog,

Il-lokalità ta' Prilog Vii,

Il-lokalità ta' Racșa,

Il-lokalità ta' Racșa Vii,

Il-lokalità ta' Remetea Oașului,

Il-Komun ta' Păulești bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Păulești,

Il-lokalità ta' Amati,

Il-lokalità ta' Ambud,

Il-lokalità ta' Hrip,

Il-lokalità ta' Petin,

Il-lokalità ta' Rușeni,

Il-Komun ta' Târna Mare bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Târna Mare,

Il-lokalità ta' Bocicău,

Il-lokalità ta' Valea Seacă,

Il-lokalità ta' Văgaș,

Il-Komun ta' Tarsolt bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Tarsolt,

Il-lokalità ta' Aliceni,

Il-Komun ta' Terebești bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Terebești,

Il-lokalità ta' Aliza,

Il-lokalità ta' Gelu,

Il-lokalità ta' Pișcari,

Il-Komun ta' Turț bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Turț,

Il-lokalità ta' Gherța Mare,

Il-lokalità ta' Turț Băi,

Il-Komun ta' Turulung bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Turulung Vii,

Il-Komun ta' Vama,

Il-Komun ta' Vetiș bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Vetiș,

Il-lokalità ta' Decebal,

Il-lokalità ta' Oar,

Il-Komun ta' Viile Satu Mare bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Viile Satu Mare,

Il-lokalità ta' Cionchești,

Il-lokalità ta' Medișa,

Il-lokalità ta' Tătărești,

Il-lokalità ta' Țireac,

Il-Komun ta' Pișcolt bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Pișcolt,

Il-lokalità ta' Resighea,

Il-lokalità ta' Scărișoara Nouă,

Il-Komun ta' Sanislăuwith bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Sanislău,

Il-lokalità ta' Marna Nouă,

Il-Komun ta' Ciumeștiwith bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Ciumești,

Il-lokalità ta' Berea,

Il-lokalità ta' Viișoara,

Il-lokalità ta' Horea,

Il-Komun ta' Foieniwith bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Foieni,

Il-Komun ta' Urziceni bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Urziceni,

Il-lokalità ta' Urzicenii de Pădure,

Il-Komun ta' Cămin bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Cămin,

Il-Komun ta' Căpleni bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Căpleni,

Il-Komun ta' Berveni bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Berveni,

Il-lokalità ta' Lucăceni,

Il-Komun ta' Moftin bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Domănești.

Il-Kontea ta' Tulcea:

Il-Komun ta' Beidaud bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Beidaud,

Il-lokalità ta' Neatârnare,

Il-lokalità ta' Sarighiol de Deal,

Il-Komun ta' Mihai Bravu bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Mihai Bravu,

Il-lokalità ta' Sinoie,

Il-muniċipalità ta' Galati,

Il-Komun ta' I. C. Brătianu bil-lokalità ta' I. C. Brătianu,

Il-Komun ta' Jijila bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Garvăn,

Il-lokalità ta' Jijila,

Il-Komun ta' Smârdan bil-lokalità ta' Smârdan,

Il-Komun ta' Măcin bil-lokalità ta' Măcin,

Il-Komun ta' Carcaliu bil-lokalità ta' Carcaliu,

Il-Komun ta' Greci bil-lokalità ta' Greci,

Il-Komun ta' Turcoaia bil-lokalità ta' Turcoaia,

Il-Komun ta' Cerna bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Cerna,

Il-lokalità ta' Traian,

Il-lokalità ta' Mircea Vodă,

Il-lokalità ta' General Praporgescu,

Il-Komun ta' Peceneaga bil-lokalità ta' Peceneaga,

Il-Komun ta' Dorobanțu bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Ardealu,

Il-lokalità ta' Dorobanțu,

Il-lokalità ta' Cârjelari,

Il-lokalità ta' Fântâna Oilor,

Il-lokalità ta' Meșteru,

Il-Komun ta' Ostrov bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Ostrov,

Il-lokalità ta' Piatra,

Il-Komun ta' Dăeni bil-lokalità ta' Dăeni,

Il-Komun ta' Topolog bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Măgurele,

Il-lokalità ta' Făgărașu Nou,

Il-lokalità ta' Luminița,

Il-lokalità ta' Topolog,

Il-lokalità ta' Calfa,

Il-lokalità ta' Sâmbăta Nouă,

Il-lokalità ta' Cerbu,

Il-Komun ta' Casimcea bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Rahman,

Il-lokalità ta' Haidar,

Il-lokalità ta' Cișmeaua Nouă,

Il-lokalità ta' Stânca,

Il-lokalità ta' Coruge,

Il-lokalità ta' Casimcea.

PARTI II

1.   Ir-Repubblika Ċeka

Iż-żoni li ġejjin fir-Repubblika Ċeka:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   L-Estonja

Iż-żoni li ġejjin fl-Estonja:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   L-Ungerija

Iż-żoni li ġejjin fl-Ungerija:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada,Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada, Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Il-Litwanja

Iż-żoni li ġejjin fil-Litwanja:

Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

powiat radzyński,

gminy Krzywda, wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów w powiecie łukowskim,

gmina Wyryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Siemień, Sosnowica, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na zachód od drogi nr 819 biegnącej do skrzyżowania z drogą nr 813 i na zachód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Uścimów i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź w powiecie chełmskim.

7.   Ir-Rumanija

Iż-żoni li ġejjin fir-Rumanija:

Il-Kontea ta' Tulcea

Il-Komun ta' Bestepe bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Băltenii de Jos,

Il-lokalità ta' Băltenii de Sus,

Il-lokalità ta' Bestepe,

Il-lokalità ta' Periprava,

Il-lokalità ta' Sfistofca,

Il-Komun ta' Sarichioi bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Sarichioi,

Il-lokalità ta' Enisala,

Il-lokalità ta' Sabangia,

Il-lokalità ta' Visterna,

Il-lokalità ta' Zebil,

Il-Komun ta' Baia bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Baia,

Il-lokalità ta' Camena,

Il-lokalità ta' Caugagia,

Il-lokalità ta' Ceamurlia de Sus,

Il-lokalità ta' Panduru,

Il-komun Ceamurlia de Jos bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Ceamurlia de Jos,

Il-lokalità ta' Lunca,

Il-Komun ta' Ciucurova bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Ciucurova,

Il-lokalità ta' Atmagea,

Il-lokalità ta' Fântâna Mare,

Il-Komun ta' Babadag bil-lokalità ta' Babadag,

Il-Komun ta' Slava Cercheza bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Slava Cercheza,

Il-lokalità ta' Slava Rusă,

Il-Komun ta' Stejaru bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Stejaru,

Il-lokalità ta' Mina Altan Tepe,

Il-lokalità ta' Vasile Alecsandri,

Il-Komun ta' Jurilovca bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Jurilovca,

Il-lokalità ta' Visina,

Il-lokalità ta' Salcioara.

PARTI III

1.   Il-Latvja

Iż-żoni li ġejjin fil-Latvja:

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

2.   Il-Litwanja

Iż-żoni li ġejjin fil-Litwanja:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Il-Polonja

Iż-żoni li ġejjin fil-Polonja:

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, część gminy Dębowa Kłoda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 813 i na wschód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Ir-Rumanija

Iż-żoni li ġejjin fir-Rumanija:

Il-Kontea ta' Satu Mare

Il-Komun ta' Agriș bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Agriș,

Il-lokalità ta' Ciuperceni,

Il-Komun ta' Botiz,

Il-Komun ta' Dorolț bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Atea,

Il-lokalità ta' Dara,

Il-lokalità ta' Petea,

Il-lokalità ta' Dorolț,

Il-Komun ta' Halmeu bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Halmeu,

Il-lokalità ta' Cidreag,

Il-lokalità ta' Mesteacăn,

Il-lokalità ta' Porumbești,

Il-Komun ta' Lazuri bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Lazuri,

Il-lokalità ta' Bercu,

Il-lokalità ta' Nisipeni,

Il-lokalità ta' Noroieni,

Il-lokalità ta' Peleș,

Il-lokalità ta' Pelișor,

Il-Komun ta' Micula bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Micula,

Il-lokalità ta' Bercu Nou,

Il-lokalità ta' Micula Nouă,

Il-Muniċipalità ta' Satu Mare,

Il-Komun ta' Turulung bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Turulung,

Il-lokalità ta' Drăgușeni.

Il-Kontea ta' Tulcea

Il-Muniċipalità ta' Tulcea bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Tulcea,

Il-lokalità ta' Tudor Vladimirescu,

Il-Komun ta' Ceatalchioi bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Ceatalchioi,

Il-lokalità ta' Patlageanca,

Il-lokalità ta' Plauru,

Il-lokalità ta' Salceni,

Il-Komun ta' Pardina bil-lokalità ta' Pardina,

Il-Komun ta' Somova bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Somova,

Il-lokalità ta' Mineri,

Il-lokalità ta' Parches,

Il-Komun ta' Frecăței bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Frecăței,

Il-lokalità ta' Cataloi,

Il-lokalità ta' Poșta,

Il-lokalità ta' Telita,

Il-Komun ta' Horia bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Horia,

Il-lokalità ta' Cloșca,

Il-lokalità ta' Florești,

Il-Komun ta' Izvoarele bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Izvoarele,

Il-lokalità ta' Alba,

Il-lokalità ta' Iulia,

Il-lokalità ta' Valea Teilor,

Il-Komun ta' Mihai Bravu bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Mihai Bravu,

Il-lokalità ta' Satu Nou,

Il-lokalità ta' Turda,

Il-Komun ta' Mihail Kogălniceanu bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Mihail Kogălniceanu,

Il-lokalità ta' Lăstuni,

Il-lokalità ta' Rândunica,

Il-Komun ta' Nalbant bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Nalbant,

Il-lokalità ta' Nicolae Bălcescu,

Il-lokalità ta' Trestenic,

Il-Komun ta' Niculițel bil-lokalità ta' Niculițel,

Il-Komun ta' Isaccea bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Isaccea,

Il-lokalità ta' Tichilești,

Il-lokalità ta' Revărsarea,

Il-Komun ta' C.A.Rosetti bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' C.A.Rosetti,

Il-lokalità ta' Cardon,

Il-lokalità ta' Letea,

Il-Komun ta' Valea Nucarilor bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Valea Nucarilor,

Il-lokalità ta' Agighiol,

Il-lokalità ta' Iazurile,

Il-Komun ta' Chilia Veche bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Chilia Veche,

Il-lokalità ta' Calita,

Il-lokalità ta' Ostrovu Tataru,

Il-lokalità ta' Tatanir,

Il-Komun ta' Crisan bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Crisan,

Il-lokalità ta' Caraorman,

Il-lokalità ta' Mila 23,

Il-komun ta' Mahmudia bil-lokalità ta' Mahmudia,

Il-Komun ta' Maliuc bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Maliuc,

Il-lokalità ta' Ilganii de Sus,

Il-lokalità ta' Gorgova,

Il-lokalità ta' Partizani,

Il-lokalità ta' Vulturu,

Il-Komun ta' Murighiol bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Murighiol,

Il-lokalità ta' Colina,

Il-lokalità ta' Dunavatu de Jos,

Il-lokalità ta' Dunavatu de Sus,

Il-lokalità ta' Plopu,

Il-lokalità ta' Sarinasuf,

Il-lokalità ta' Uzlina,

Il-Komun ta' Nufaru bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Nufaru,

Il-lokalità ta' Ilagnii de Jos,

Il-lokalità ta' Malcoci,

Il-lokalità ta' Victoria,

Il-Komun ta' Sulina bil-lokalitajiet ta' Sulina,

Il-Komun Sfantu Gheorghe bil-lokalità ta' Sfantu Gheorghe,

Il-Komun ta' Luncavița bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Văcăreni,

Il-lokalità ta' Luncavița,

Il-lokalità ta' Rachelu,

Il-Komun ta' Hamcearca bil-lokalitajiet li ġejjin:

Il-lokalità ta' Nifon,

Il-lokalità ta' Căprioara,

Il-lokalità ta' Hamcearca,

Il-lokalità ta' Balabancea,

Il-Komun ta' Grindu bil-lokalità ta' Grindu.

PARTI IV

L-Italja

Iż-żoni li ġejjin fl-Italja:

tutto il territorio della Sardegna.


26.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 161/67


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/911

tal-25 ta' Ġunju 2018

li tistabbilixxi miżuri interim ta' protezzjoni kontra t-tixrid tal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar fil-Bulgarija

(notifikata bid-dokument C(2018) 4071)

(It-test bil-Bulgaru biss huwa awtentiku)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(3) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u zootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju ta' ċerti annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(3) tagħha,

Billi:

(1)

Il-pesta tal-annimali ruminanti żgħar hija marda virali kiefra tal-annimali ruminanti żgħar, jiġifieri n-nagħaġ u l-mogħoż, li tiġi trażmessa primarjament permezz tal-kuntatt dirett. Il-morbidità u l-mortalità li tikkawża l-pesta tal-annimali ruminanti żgħar jafu jkunu għoljin ħafna, b'mod speċjali f'żoni fejn ikun hemm l-ewwel okkorrenza ta' din il-pesta, u joħolqu impatt ekonomiku serju għas-settur agrikolu. Il-pesta tal-annimali ruminanti żgħar ma titteħidx mill-bnedmin. Il-pesta tal-annimali ruminanti żgħar hija endemika f'ħafna pajjiżi fl-Afrika, fil-Lvant Nofsani u fl-Asja, u tikkawża tħassib serju dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali.

(2)

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE (3) tistabbilixxi miżuri ġenerali għall-kontroll ta' ċertu mard tal-annimali, fost l-oħrajn, il-pesta tal-annimali ruminanti żgħar. Dawn il-miżuri jinkludu azzjonijiet li jridu jittieħdu f'każ li jkun hemm suspett u konferma tal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar f'azjenda. Dawn il-miżuri ta' kontroll jinkludu l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u sorveljanza madwar it-tifqigħat u miżuri addizzjonali oħrajn biex jiġi kkontrollat it-tixrid tal-marda.

(3)

Skont l-Artikolu 14.7.7 tal-Edizzjoni tal-2017 tal-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri (“il-Kodiċi”) tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE) (4), meta jkun hemm tifqigħa tal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar, jew ikun hemm infezzjoni bil-virus tal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar f'pajjiż jew f'żona fejn din il-marda ma teżistix, u meta tiġi implimentata politika ta' qerda tal-marda, il-perjodu tal-irkupru għandu jkun ta' sitt xhur wara l-qatla tal-aħħar annimal li toħroġlu l-marda, dejjem jekk ikun issegwa l-Artikolu 14.7.32 ta' dak il-Kodiċi.

(4)

Fit-23 ta' Ġunju 2018, il-Bulgarija bagħtet notifika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra li kien hemm tliet tifqigħat tal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar f'azjendi tal-annimali ruminanti żgħar fil-muniċipju ta' Bolyarovo, fir-reġjun ta' Yambol fil-Bulgarija.

(5)

Il-Bulgarija segwiet il-miżuri ta' kontroll previsti fid-Direttiva 92/119/KEE, u b'mod partikolari “l-qerda” tal-merħliet infettati u l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u sorveljanza madwar it-tifqigħat, kif previst f'dik id-Direttiva. Is-sorveljanza żdiedet ukoll fil-muniċipji qrib iż-żoni affettwati u fil-muniċipji li jinsabu tul il-fruntiera tal-Unjoni ma' pajjiżi terzi li mhumiex ħielsa mill-pesta tal-annimali ruminanti żgħar.

(6)

Minbarra l-miżuri previsti fid-Direttiva 92/119/KEE, hemm bżonn li jittieħdu miżuri interim ta' protezzjoni kontra t-tixrid tal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar. Għaldaqstant, biex il-pesta tal-annimali ruminanti żgħar ma tinxteridx għal żoni oħra tal-Bulgarija u għal Stati Membri u pajjiżi terzi oħrajn, b'mod partikolari permezz tal-kummerċ tal-annimali ruminanti żgħar u l-prodotti ġerminali tagħhom, jenħtieġ li jkun hemm kontroll fuq il-konsenji ta' annimali ruminanti żgħar u fuq it-tqegħid fis-suq ta' ċerti prodotti li jiġu mill-annimali ruminanti ż-żgħar.

(7)

Sakemm jiltaqa' l-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf u b'kollaborazzjoni mal-Istat Membru inkwistjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tieħu miżuri interim ta' protezzjoni marbutin mal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar fil-Bulgarija.

(8)

Jenħtieġ li s-sitwazzjoni tiġi rieżaminata fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf, u l-miżuri jiġu addattati fejn jeħtieġ,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-miżuri interim ta' protezzjoni kontra t-tixrid tal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar fl-Unjoni.

Tapplika għall-annimali ruminanti żgħar u għas-semen, l-ova u l-embrijuni ta' dawk l-annimali, u għal ċerti prodotti bażiċi meħudin minn dawk l-annimali.

Artikolu 2

1.   Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)   “l-annimali ruminanti żgħar”: tfisser kwalunkwe annimal tal-ispeċijiet ovini u kaprini;

(b)   “prodotti sekondarji tal-annimali mhux ipproċessati”: tfisser prodotti sekondarji tal-annimali kif iddefiniti fil-punt (1) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

2.   Barra minn hekk, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

Artikolu 3

Il-Bulgarija għandha tipprojbixxi li jintbagħtu l-prodotti bażiċi li ġejjin, mir-reġjun ta' Yambol lejn partijiet oħra tal-Bulgarija, lejn Stati Membri oħra u lejn pajjiżi terzi:

(a)

annimali ruminanti żgħar;

(b)

is-semen, l-ova u l-embrijuni ta' annimali ruminanti żgħar.

Artikolu 4

1.   Il-Bulgarija għandha tipprojbixxi li dawn il-prodotti bażiċi elenkati hawn taħt li ġejjin mill-annimali ruminanti żgħar fir-reġjun ta' Yambol jitqiegħdu fis-suq barra r-reġjun ta' Yambol:

(a)

laħam frisk;

(b)

laħam ikkapuljat u preparazzjonijiet tal-laħam prodotti mil-laħam imsemmi fil-punt (a);

(c)

prodotti tal-laħam u stonkijiet, bżieżaq tal-awrina u intestini ttrattati, għall-konsum mill-bniedem, magħmulin bil-laħam imsemmi fil-punt (a), minbarra dawk li jkunu ngħataw trattament li jelimina ċerti riskji tas-saħħa tal-annimali bi qbil mal-Anness III tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE (7);

(d)

ħalib u prodotti tal-ħalib mhux ittrattati, minbarra dawk li jkunu ngħataw trattament f'kontenituri ssiġillati ermetikament b'valur F0 ta' 3,00 jew iżjed, kif deskritt fl-Anness III tad-Direttiva 2002/99/KE;

(e)

prodotti li fihom il-prodotti bażiċi msemmijin fil-punti (a) sa (d),

(f)

prodotti sekondarji tal-annimali mhux ipproċessati.

2.   B'deroga mill-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 2(f), l-awtorità kompetenti tista' tawtorizza li jintbagħtu taħt superviżjoni uffiċjali l-prodotti sekondarji tal-annimali mhux ipproċessati li jkunu maħsubin biex jiġu pproċessati jew jinqerdu, f'impjant approvat minnha għal dan l-iskop fit-territorju tal-Bulgarija, bi qbil mad-dispożizzjoni tal-Artikolu 4(4) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sat-23 ta' Diċembru 2018.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Bulgarija.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE tas-17 ta' Diċembru 1992 li tintroduċi miżuri ġenerali Komunitarji għall-kontroll ta' ċertu mard tal-annimali u l-miżuri speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-marda vexxikolari tal-ħnieżer (ĠU L 62, 15.3.1993, p. 69).

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ppr.htm

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.

(7)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11).