ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 154

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
18 ta' Ġunju 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/875 tal-15 ta' Ġunju 2018 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq

1

 

 

LINJI GWIDA

 

*

Linja Gwida (UE) 2018/876 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-1 ta' Ġunju 2018 dwar id-Database tar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (RIAD) (BĊE/2018/16)

3

 

*

Linja Gwida (UE) 2018/877 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-1 ta' Ġunju 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja (BĊE/2018/17)

22

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

18.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 154/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/875

tal-15 ta' Ġunju 2018

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 tas-7 ta' Lulju 2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2465/96 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(b) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1210/2003 jelenka korpi pubbliċi, korporazzjonijiet u aġenziji u persuni fiżiċi u ġuridiċi, korpi u entitajiet tal-gvern preċedenti tal-Iraq koperti bl-iffriżar ta' fondi u ta' riżorsi ekonomiċi li kienu jinsabu barra mill-Iraq fid-data tat-22 ta' Mejju 2003 skont dan ir-Regolament.

(2)

Fis-7 ta' Ġunju 2018, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jneħħi annotazzjoni waħda mil-lista ta' persuni jew entitajiet li jenħtieġ li l-iffriżar ta' fondi u ta' riżorsi ekonomiċi japplika għalihom,

(3)

Għaldaqstant jenħtieġ li l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1210/2003 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1210/2003 huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Il-Kap tas-Servizz għall-Istrumenti tal-Politika Barranija


(1)  ĠU L 169, 8.7.2003, p. 6.


ANNESS

Fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1210/2003, titħassar l-annotazzjoni segwenti:

“1.

Central Bank of l-l-Iraq, Rashid Street, Baghdad, Iraq. Tagħrif ieħor: l-ex-Gvernatur kien Dr Issam El Moulla HWEISH; uffiċċji f'Mosul u Basra.”

LINJI GWIDA

18.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 154/3


LINJA GWIDA (UE) 2018/876 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-1 ta' Ġunju 2018

dwar id-Database tar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (RIAD) (BĊE/2018/16)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 127(2) u (5) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 5.1, 12.1 u 14.3 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) iżomm id-Database tar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (RIAD). Ir-RIAD huwa d-database kondiviż ta' dejta ta' referenza dwar unitajiet istituzzjonali legali u statistiċi oħrajn, li l-ġbir tagħhom jappoġġa proċessi tan-negozju madwar l-Eurosistema u t-twettiq tal-kompiti tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ) u l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU). Ir-RIAD jiffaċilita l-integrazzjoni ta' varjetà ta' settijiet ta' dejta, b'mod partikolari billi jipprovdi identifikaturi komuni. Magħquda mad-dejta minn databases oħra bħad-Database Ċentralizzata dwar it-Titoli (CSDB), id-Database tal-Istatistika tal-Investimenti fit-Titoli tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SHSDB) u d-database komuni fuq kreditu analitiku granulari (AnaCredit), id-dejta RIAD jirfdu analiżi u studji li jsostnu t-teħid ta' deċiżjonijiet tal-politika monetarja, l-iskoperta bikrija tar-riskji sistemiċi u t-twettiq ta' politiki makroprudenzjali u superviżjoni mikroprudenzjali. Id-dejta tar-RIAD tintuża wkoll biex tħejji listi uffiċjali ta' istituzzjonijiet finanzjarji monetarji, fondi ta' investiment, korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet, istituzzjonijiet ta' statistika ta' ħlas istituzzjonijiet rilevanti u korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni. Ir-reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza għall-entitajiet tiġi pproċessata u rreġistrata fir-RIADmingħajr ħsara għall-proċeduri eżistenti.

(2)

Ir-RIAD fiha firxa wiesgħa ta' attributi fuq entitajiet individwali u relazzjonijiet bejn tali entitajiet li tippermetti d-derivazzjoni ta' strutturi tal-grupp. Dawn l-istrutturi, inkluż dak magħruf bħala “rabtiet mill-qrib”, jistgħu jkunu komposti b'mod differenti għal skopijiet ta' konsolidazzjoni jew ta' konsolidazzjoni prudenzjali. Dawn il-proċessi tad-dejta u analiżijiet relatati jappoġġaw il-kollateral u l-immaniġġjar tar-riskju, l-istabbiltà finanzjarja u s-superviżjoni mikroprudenzjali.

(3)

Kull bank ċentrali nazzjonali (BĊN) bħalissa jipprovdi l-input tiegħu, u l-aġġornamenti fir-RIAD skont atti legali differenti tal-BĊE bħal Linja Gwida BĊE/2014/15 (1), ir-Regolament (UE) Nru 1333/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/48) (2) u r-Regolament (UE) 2016/867 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2016/13) (3). Is-SEBĊ tuża wkoll id-dejta tal-karta tal-bilanċ irrapportata fil-qafas tal-istatistika monetarja u finanzjarja tal-BĊE fir-rigward tal-kontropartijiet tagħha kif definiti fil-punt 11 tal-Artikolu 2 tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/60) (4). Fil-futur, il-BĊNi se jkunu meħtieġa wkoll li jagħtu l-kontribut tagħhom u jaġġornaw ir-RIAD fir-rigward ta' korporazzjonijiet mhux finanzjarji u entitajiet oħra, b'mod partikolari biex jappoġġaw lil AnaCredit. Il-BĊNi jimmonitorjaw u jiżguraw il-kwalità tal-informazzjoni kollha disponibbli għall-BĊE b'konformità mal-Impenn Pubbliku fl-Istatistika Ewropea mis-SEBĊ u l-Qafas ta' Kwalità tal-Istatistika tas-SEBĊ u l-proċeduri tal-garanzija tal-kwalità (5).

(4)

L-għan ta' din il-Linja Gwida huwa li tikkoordina aħjar ir-responsabbiltajiet ta' kull BĊN u kull qasam kummerċjali rilevanti ta' BĊN biex tiġi pprovduta, aġġornata u vvalidata d-dejta ta' referenza.

(5)

Il-kunfidenzjalità tad-data statistika miġbura skont l-atti legali msemmija f'din il-Linja Gwida għandha tiġi ssalvagwardjata skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 (6). Kull dejta ta' referenza li ma tinġabarx taħt il-qafas legali tas-SEBĊ għall-istatistika tkun suġġetta għad-dispożizzjonijiet dwar il-kunfidenzjalità fil-kuntratt mal-entità relevanti li tkun forniet id-dejta.

(6)

Dejta ta' referenza preċiża, f'waqtha u komprensiva dwar l-entitajiet u r-relazzjonijiet bejniethom hija meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tas-SEBĊ u tal-MSU. Għalhekk, huwa meħtieġ li tissaħħaħ il-governanza ġenerali tar-RIAD u li jiġu kkonsolidati r-rekwiżiti relatati mal-ġbir tad-dejta, il-ġestjoni tal-kwalità u d-disseminazzjoni skont din il-Linja Gwida fir-rigward tal-kompiti tas-SEBĊ indirizzati lill-BĊNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro kif ukoll, għal kompiti tal-MSU, taħt linja gwida separata indirizzata lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.

(7)

Id-dejta ta' referenza rrappurtata bħalissa skont il-Linja Gwida BĊE/2014/15 għandha tiġi rrappurtata skont din il-Linja Gwida. Fil-futur, id-dejta ta' referenza rrappurtata skont il-Linja Gwida (UE) 2017/2335 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2017/38) (7) u linji gwida oħra tal-BĊE, kif meqjus neċessarju, se jiġu rrapportati taħt din il-Linja gwida.

(8)

Ir-Rata ta' Imgħax Overnight Mhux Iggarantita tal-Euro li, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv tal-20 ta' Settembru 2017 tiġi prodotta qabel l-2020, ser tiddependi wkoll fuq l-arrikkimenttal-LEIs irrapportati b'informazzjoni ta' referenza mir-RIAD. Minħabba l-kritikalità għolja u l-importanza tar-rata ġdida futura u l-pubblikazzjoni ppjanata ta' dejta addizzjonali relevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48), il-BĊNi kompetenti għandhom jagħmlu kull sforz possibbli sabiex jiżguraw il-kwalità u l-affidabilità ta' dik id-dejta.

(9)

Fl-interess ta' kooperazzjoni mill-qrib u effettiva fl-SEBĊ għall-immaniġġjar tar-RIAD, din il-Linja Gwida għandha tkun ikkumplimentata minn Rakkomandazzjoni biex tistieden lill-BĊNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro biex jikkontribwixxu b'mod attiv għar-rapportar tad-dejta u validazzjoni fir-RIAD u, fuq bażi reċiproka, jaqsmu dejta dwar l-entitajiet domestiċi tagħhom u jkollhom aċċess għad-database taż-żona tal-euro.

(10)

Barra minn dan, minħabba l-komplementarjetà bejn is-SEBĊ u l-MSU fl-ipproċessar u l-aġġornament tad-dejta dwar strutturi tal-grupp, ir-rekwiżiti rilevanti fir-rigward tal-kompiti tas-SEBĊ għandhom jiġu stabbiliti f'din il-Linja Gwida u r-rekwiżiti rilevanti fir-rigward tal-kompiti tal-MSU għandhom jiġu stabbiliti fil-Linja Gwida futura indirizzata lill-MSU.

(11)

Kwalunkwe dejta personali fir-RIAD għandha tiġi pproċessata skont ir-Regolamenti (KE) Nru 45/2001 (8) u (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

(12)

Huwa neċessarju li tiġi stabbilita proċedura biex isiru emendi tekniċi fl-annessi ta' dan il-Linja Gwida b'mod effettiv, imma dawn la għandhom jibdlu l-qafas kunċettwali sottostanti u lanqas ma għandhom jaffettwaw il-piż ta' rapportar.

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u skop

1.   Din il-Linja Gwida tistabbilixxi l-obbligi tal-BĊNi fir-rigward tar-rapportar tad-dejta ta' referenza lil, u l-manutenzjoni u l-ġestjoni tal-kwalità tad-dejta tar-RIAD, kif ukoll ċerti obbligazzjonijiet tal-BĊE fir-rigward ta' arranġamenti għaż-żamma tad-dejta.

2.   Ir-RIAD għandu jkun is-sett tad-dejta kondiviż tas-SEBĊ ta' dejta ta' referenza dwar entitajiet individwali u r-relazzjonijiet bejniethom. Ir-RIAD għandu jiffaċilita l-integrazzjoni tas-CSDB, l-SHSDB u (minn meta jsir applikabbli l-obbligu tal-aġenti ta' rapportar, li jirrapportaw dejta taħt ir-Regolament (UE) 2016/867 (BĊE/2016/13)) l-AnaCredit,kif ukoll tas-settijiet ta' dejta ta' istituzzjonijiet finanzjarji monetarji, fondi ta' investiment, korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni, l-istituzzjonijiet rilevanti għall-istatistika tal-ħlas u korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, forniti skont l-atti legali relevanti tal-BĊE dwar il-ħtiġijiet ta' rapportar statistiku ta' dawn l-entitajiet. B'dan ir-RIAD jippermetti lis-SEBĊ biex tikseb, fost l-oħrajn, skoperturi bankarji kkonsolidati u d-dejn tal-mutwatarji fuq bażi kkonsolidata.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din il-Linja Gwida, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“entità” tfisser kull waħda minn dawn li ġejjin: (i) unità legali; (ii) fergħa ta' unità legali; (iii) impriża ta' investiment kollettiv; u (iv) kull unità istituzzjonali li ma taqax taħt (i), (ii) jew (iii);

(2)

“unità legali” tfisser persuna legali li l-eżistenza tagħha hija rrikonoxxuta mil-liġi indipendentement mill-individwi jew l-istituzzjonijiet li jistgħu jkunu proprjetarji tiegħu jew huma membri tiegħu, u persuna fiżika li hija involuta f'attività ekonomika minnha innifisha;

(3)

“persuna ġuridika” għandha l-istess tifsira bħal “entità ġuridika” kif iddefinita fil-punt 5 tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) 2016/867 (BĊE/2016/13);

(4)

“fergħa” tfisser post tan-negozju li jifforma parti legalment dipendenti ta' unità legali inkorporata;

(5)

“sede prinċipali” tfisser entità li tikkontrolla waħda jew aktar mill-entitajiet mhux residenti mhux inkorporati;

(6)

“impriża ta' investiment kollettiv” jew “UCITS” għandha l-istess tifsira kif definita fil-punt 7 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10);

(7)

“unità istituzzjonali” għandha l-istess tifsira kif definita fil-paragrafi 2.12 u 2.13 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11);

(8)

“intrapriża” għandha l-istess tifsira kif definita fit-Taqsima III A tal-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 (12);

(9)

“grupp ta' intrapriżi” għandu l-istess tifsira kif definita fit-Taqsima III C tal-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93;

(10)

“grupp bankarju” tfisser grupp ta' entitajiet finanzjarji li jiffunzjona bħala entità ekonomika waħda permezz ta' sors komuni ta' kontroll minn istituzzjoni tal-kreditu jew kumpanija holding finanzjarja awtorizzata skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li huma soġġetti għal konsolidazzjoni tal-kontabilità skont l-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 10 (13);

(11)

“kontroll” għandu l-istess tifsira kif definita fil-punt 37 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(12)

“data ta' referenza” tfisser kwalunkwe data prinċipali li tiddeskrivi entità individwali u r-relazzjonijiet tagħha ma' entitajiet oħra rreġistrati fir-RIAD;

(13)

“Kodiċi RIAD” tfisser l-identifikatur uniku maħluq mill-BĊN kompetenti jew mill-BĊE biex jidentifika entità rreġistrata fir-RIAD;

(14)

“kodiċi temporanju RIAD” tfisser identifikatur, b'format definit minn qabel li huwa differenti mill-format tal-kodiċi RIAD, assenjat jew mill-BĊNi jew mill-BĊE għal entità ġdida meta jiġi rreġistrat fir-RIAD sakemm Il-kodiċi RIAD huwa assenjat;

(15)

“BĊN kompetenti” tfisser il-BĊN responsabbli għall-entitajiet ta' ġestjoni fir-RIAD li huma residenti fl-Istat Membru tiegħu;

(16)

“awtorità nazzjonali kompetenti” għandha l-istess tifsira kif iddefinit fil-punt 2 tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 (14);

(17)

“regola ta' kompożizzjoni” tfisser l-ordni ta' prijorità għal kull attribut wieħed użat minn BĊN għal sorsi ta' data konfliġġenti;

(18)

“Ċentru tar-RIAD” tfisser ċentru ta' attività relatat ma' RIAD fis-SEBĊ użat għall-finijiet tal-Artikolu 3 ta' din il-Linja ta' Gwida;

(19)

“entità residenti” tfisser entità li hija residenti skont it-tifsira fil-punt 4 tal-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98;

(20)

“jum tax-xogħol” tfisser kwalunkwe jum għajr is-Sibt, il-Ħadd jew btala pubblika fil-BĊE jew l-Istat Membru kkonċernat;

(21)

“Identifikatur ta' Entità Ġuridika” jew “LEI” tfisser kodiċi ta' referenza alfanumeriku skont l-istandard ISO 17442 (15) mogħti lil entità ġuridika;

(22)

“istituzzjoni finanzjarja monetarja” jew “MFI” għandha l-istess tifsira kif iddefinita fil-punt (a) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/33) (16);

(23)

“fond ta' investiment” jew “IF” għandha l-istess tifsira kif iddefinita fil-punt (1) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/38) (17);

(24)

“korporazzjoni ta' vettura finanzjarja” jew “FVC” għandha l-istess tifsira kif iddefinita f'punt (1) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/40) (18);

(25)

“istituzzjonijiet rilevanti ta' statistika ta' pagament” jew “PSRI” huma fornituri ta' servizzi ta' ħlas, kif definiti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19), u operaturi tas-sistema tal-ħlas, li huma definiti bħala entitajiet legali li huma legalment responsabbli għat-tħaddim ta' sistema ta' pagament;

(26)

“korporazzjoni tal-assigurazzjoni” (IC) għandha l-istess tifsira kif iddefinita fil-punt (1) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/50) (20);

(27)

“attribut”huma l-attributi li jridu jiġu rrapportati għas-settijiet ta' dejta stipulati fl-Annessi I u II ta' din il-Linja Gwida.

KAPITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR IR-RIAD U DWAR IR-REĠISTRAZZJONI, MANUTENZJONI, REVIŻJONI U TRAŻMISSJONI TA' DEJTA TA' REFERENZA GĦAL ENTIJIET

Artikolu 3

Stabbiliment ta' ċentri ta' RIAD

1.   Kull BĊN għandu jistabbilixxi ċentru lokali tar-RIAD, li jinkludi ċentri lokali ta' kompetenza, għarfien u l-operazzjonijiet tekniċi kollha relatati mad-dejta ta' referenza għall-entitajiet u l-istrutturi tal-grupp tagħhom.

2.   Iċ-ċentri lokali tar-RIAD għandhom iwettqu l-funzjonijiet li ġejjin: (a) li jaġixxu bħala l-punt uniku ta' kuntatt għall-kwistjonijiet kollha ta' dejta ta' referenza relatati ma' RIAD fl-Istat Membru rispettiv tagħhom; (b) biex jikkoordinaw attività ma' awtoritajiet nazzjonali kompetenti oħrajn fil-livell nazzjonali, maċ-ċentru ċentrali tar-RIAD u ma' ċentri oħra fis-SEBĊ, fuq bażi ta' sforzi raġonevoli, sabiex tiġi żgurata l-eżattezza, it-tempestività u l-konsistenza ta' dejta ta' referenza fuq l-entitajiet residenti kollha rreġistrati fir-RIAD, u (c) jiżguraw, fuq il-bażi ta' sforzi raġonevoli, l-użu konsistenti ta' identifikaturi għal entitajiet f'databases oħra sabiex tkun possibbli r-rabta u s-sinkronizzazzjoni tas-settijiet ta' dejta differenti.

3.   Il-BĊE għandu jistabbilixxi ċentru ċentrali tar-RIAD, li għandu jwettaq il-funzjonijiet li ġejjin: (a) li jikkoordina x-xogħol taċ-ċentri lokali tar-RIAD, (b) li jissorvelja u, jekk meħtieġ, jipproponi emendi rigward il-qafas ta' governanza għal RIAD taħt din il-Linja Gwida, għall-kunsiderazzjoni mill-Kumitat tal-Istatistika, (c) li jivverifika l-kwalità tad-dejta, u (d) li jiġġestixxi dejta ta' referenza dwar entitajiet residenti f'pajjiżi terzi.

Artikolu 4

Reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza fir-RIAD

1.   Il-BĊNi għandhom jieħdu l-miżuri kollha possibbli biex jirreġistraw b'mod preċiż l-entitajiet rilevanti kollha fir-RIAD u għandhom b'mod konsistenti jirreferu għal entitajiet bħal dawn, irrispettivament mill-pajjiż ta' residenza tagħhom, permezz tal-kodiċi RIAD assenjat lilhom.

2.   Il-BĊNi għandhom iżommu dejta ta' referenza dwar entitajiet li huma residenti fl-Istat Membru tagħhom u jiżguraw kemm jista' jkun ir-reġistrazzjoni preċiża tagħhom fir-RIAD skont il-perijodi ta' żmien preskritti, li l-BĊE għandu jagħmel disponibbli lill-BĊNi. Id-dejta ta' referenza għal entità tinkludi b'mod partikolari, isimha, l-Identifikatur tal-Entità Legali jew kwalunkwe identifikatur rilevanti ieħor, is-settur istituzzjonali u l-pajjiż ta' residenza, kif ukoll l-attribwiti obbligatorji oħra tad-dejta ta' referenza elenkati fl-Annessi I u II.

3.   Il-BĊE għandu jiġġestixxi dejta ta' referenza għal entitajiet residenti f'pajjiżi terzi fuq bażi ta' sforzi raġjonevoli. Il-BĊE jista' jistabbilixxi arranġamenti bilaterali direttament ma' ċerti BĊN għal xi żoni barra l-Unjoni, eż. għal raġunijiet ta' għarfien espert tan-negozju u kompetenzi lingwistiċi.

4.   Il-BĊN kompetenti għandhom jużaw l-informazzjoni kollha disponibbli għalihom fil-livell nazzjonali biex jiżguraw, sa fejn possibbli, li d-data ta' referenza dwar l-entitajiet residenti rilevanti kollha rreġistrati fir-RIAD tkun kompluta, preċiża u aġġornata. Għal dan il-għan, il-BĊNi jistgħu jużaw is-sorsi kollha disponibbli ta' informazzjoni li jidhrilhom xierqa, sakemm dik l-informazzjoni tista' tintuża għal dan il-għan u sa fejn stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 2533/98, u fejn applikabbli, bla ħsara għas-salvagwardja tal-kunfidenzjalità skont l-Artikolu 8 ta' dak ir-Regolament.

5.   Ir-RIAD jippermetti l-ipproċessar ta' informazzjoni dwar entitajiet u dwar kwalunkwe attribut individwali rilevanti pprovdut minn sors wieħed jew aktar. Jekk ikun hemm żewġ sorsi kontradittorji jew aktar, regola ta' kompożizzjoni għandha tikklassifika s-sorsi tad-dejta rilevanti. Il-BĊN kompetenti għandu jew jaċċetta din ir-regola ta' kompożizzjoni standard jew jiddeċiedi hu nnifsu l-ordni ta' prijorità tas-sorsi tad-data rilevanti. Jekk BĊN kompetenti jadotta ordni ta' prijorità differenti, għandu jirreġistrah fir-RIAD u l-BĊE għandu japprova l-ordni ta' prijorità l-ġdid. Għal kull attribut, tista' tiġi stabbilita regola ta' kompożizzjoni differenti mill-BĊN kompetenti, li tista' tbiddel ir-regola matul iż-żmien, jekk iqis li jkun xieraq. Il-BĊNi jistgħu jagħmlu ftehim mal-BĊE permezz taċ-ċentru ċentrali tar-RIAD dwar kwalunkwe kwistjoni ta' klassifikazzjoni, li jew il-BĊE jew il-BĊNi jikkunsidraw li huma potenzjalment kontroversjali, b'mod partikolari relatati mas-settur tal-MFI.

6.   Bla ħsara għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, skont liema kwalunkwe dejta personali fir-RIAD għandha tiġi pproċessata, il-BĊNi m'għandhomx iħassru entitajiet irreġistrati fir-RIAD sabiex jiżguraw li jkun hemm rekord ta' entità u ċ-ċiklu tal-ħajja tagħha. Il-BĊE għandu jistabbilixxi proċedura biex jikkoreġi żbalji fattwali, u jagħmilha disponibbli għall-BĊNi.

7.   Il-BĊNi kompetenti m'għandhomx jinżammu responsabbli għall-użu ħażin tad-data minn kwalunkwe bank ċentrali ieħor tas-SEBĊ.

Artikolu 5

Assenjazzjoni u ġestjoni tal-kodiċi u l-identifikaturi tar-RIAD

1.   Il-BĊNi kompetenti għandhom jassenjaw kodiċi RIAD lil kull entità residenti malli tiġi rreġistrata l-ewwel darba fir-RIAD. BĊN jew il-BĊE jistgħu jassenjaw kodiċi RIAD temporanju għal entitajiet mhux residenti li għadhom mhumiex identifikati fir-RIAD. Il-kodiċi RIAD u l-kodiċi RIAD temporanju għandhom jissodisfaw il-format meħtieġ, li l-BĊE għandu jagħmel disponibbli lill-BĊNi.

2.   Il-BĊNi għandhom jiżguraw li kull kodiċi tar-RIAD li jassenjaw ikun esklussiv, sabiex il-kodiċi RIAD ma jirrigwardax aktar minn entità waħda, u ma jinbidilx maż-żmien. L-entitajiet għandhom jiġu identifikati unikament f'RIAD bil-kodiċi RIAD sabiex jiżguraw l-iskambju bla xkiel ta' dejta u kwalunkwe sistema ta' komunikazzjoni oħra bejn ir-RIAD u s-SEBĊ u bejn ir-RIAD u l-MSU.

3.   Fil-każ ta' entitajiet irreġistrati b'kodiċi RIAD temporanju, il-BĊNi kompetenti għandhom jivvalutaw kodiċijiet idduplikati potenzjali u jassenjaw kodiċi RIAD mhux aktar tard mill-aħħar ġurnata tax-xogħol tat-tieni xahar wara d-data li fiha li tkun ġiet irċevuta l-lista ta' duplikati potenzjali ġġenerati awtomatikament minn RIAD.

4.   Il-BĊE għandu jassenja l-kodiċi RIAD u jipproċessa d-dejta ta' referenza meħtieġa għall-organizzazzjonijiet internazzjonali fir-RIAD.

5.   L-entitajiet irreġistrati fir-RIAD jista' jkollhom identifikaturi multipli jew “psewdonimi”. Meta jirrapportaw informazzjoni dwar attribut, il-BĊNi għandhom jirreġistraw it-tip ta' identifikatur (jew id-deskrizzjoni tiegħu, jekk permess, meta t-tip ta' identifikatur ma jkunx inkluż fil-lista predefinita tat-tipi ta' identifikaturi fir-RIAD) u l-kodiċi korrispondenti. Il-BĊNi għandhom jiżguraw ukoll li din l-informazzjoni tiġi rrappurtata lill-RIAD fil-format meħtieġ, li l-BĊE għandu jagħmel disponibbli lill-BĊNi.

Artikolu 6

Reġistrazzjoni ta' avvenimenti demografiċi, bidliet fis-settur u azzjonijiet korporattivi fir-RIAD

1.   Il-BĊNi kompetenti għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jirreġistraw l-avvenimenti demografiċi kollha relatati ma' entitajiet li d-data ta' referenza tagħhom hija rreġistrata fir-RIAD. Dawn l-avvenimenti għandhom jinkludu:

(a)

id-data tat-twelid ta' entità;

(b)

id-data tal-għeluq ta' entità;

(c)

id-data li fiha entità ssir inattiva.

2.   Il-BĊNi kompetenti għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jirrappurtaw il-ħolqien ta', jew aġġornamenti b'konnessjoni ma', attributi akkumpanjati mill-firxa ta' valuri ta' validità korrispondenti.

3.   Il-BĊNi kompetenti għandhom jirrappurtaw kull aġġornament b'rabta ma' klassifikazzjoni mill-ġdid tas-settur ta' entità skont l-Anness I jew hekk kif jiksbu għarfien tal-bidla jew fuq bażi ta' kuljum jekk il-bidla tkun fir-rigward ta' klassifikazzjoni mill-ġdid ta' MFI, kemm jekk mhux MFI preċedenti jsir MFI jewinkella MFI issir mhux MFI.

Il-BĊNi kompetenti għandhom jipprovdu lill-BĊE spjegazzjoni bil-miktub dwar kwalunkwe dewmien bejn l-okkorrenza ta' klassifikazzjoni mill-ġdid tal-MFI u r-reġistrazzjoni tagħha fir-RIAD.

4.   Il-BĊNi kompetenti għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jirrapportaw l-azzjonijiet korporattivi kollha li jaffettwaw l-istatus ta' entità, bħat-twelid, modifika (eż. meta entità ssir inattiva) jew l-għeluq ta' dik l-entità.

Il-BĊNi kompetenti għandhom jirrapportaw l-azzjonijiet korporattivi li ġejjin fir-rigward tal-entitajiet residenti elenkati fl-Anness I fir-RIAD malli jiksbu għarfien dwarhom skont il-qafas ta' żmien stabbilit fil-Kapitolu VI:

(a)

fużjonijiet permezz tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida kif definita fl-Artikolu 90 tad-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21);

(b)

fużjonijiet b'akkwist kif iddefinit fl-Artikolu 89 tad-Direttiva (UE) 2017/1132;

(c)

diviżjonijiet b'akkwist kif iddefinit fl-Artikolu 136 tad-Direttiva (UE) 2017/1132;

(d)

diviżjonijiet bil-formazzjoni ta' kumpanniji ġodda kif iddefiniti fl-Artikolu 155 tad-Direttiva (UE) 2017/1132;

(e)

ċessjoni ta' sussidjarja.

Artikolu 7

Politika ta' manutenzjoni u reviżjoni

Il-BĊNi għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jiżguraw li l-attributi kollha jinżammu u jinżammu aġġornati fuq bażi kontinwa. Il-manutenzjoni għandha tinkludi reviżjonijiet f'waqthom u effettivi għall-attributi tad-dejta.

Artikolu 8

Standards ta' trażmissjoni

1.   Il-proċess għat-tlugħ tad-data fir-RIAD huwa deskritt fl-ispeċifikazzjonijiet tal-iskambju tad-dejta li l-NCBs għandhom aċċess għalihom. Il-BĊNi għandhom itellgħu informazzjoni jew permezz tal-faċilità standard tas-SEBĊ jew permezz ta' aġġornamenti online.

2.   Qabel it-trażmissjoni tad-dejta lil RIAD, il-BĊNi għandhom iwettqu kontrolli ta' validazzjoni biex jiżguraw li d-dejta rilevanti tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-iskambju tad-dejta. Il-BĊNi għandhom iżommu sett adegwat ta' kontrolli biex jimminimizzaw l-iżbalji operattivi u jiżguraw l-eżattezza u l-konsistenza tad-dejta rreġistrata fir-RIAD.

3.   Fejn il-BĊN ma jkollhomx aċċess għal RIAD minħabba falliment tekniku, huma għandhom jużaw il-faċilità ta' kontinġenza maħsuba għal dik l-eventwalità jew jittrażmettu d-dejta bil-posta elettronika fl-indirizz li ġej: RIAD-Support@ecb.europa.eu. Il-BĊNi għandhom jissalvagwardjaw il-kunfidenzjalità tad-dejta mibgħuta bl-email skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98.

4.   Meta tittrażmetti d-dejta, il-BĊNi jistgħu jużaw is-sett ta' karattri nazzjonali tagħhom, sakemm jużaw l-alfabet Ruman. Għandhom jużaw l-Unicode (UTF-8) biex juru b'mod korrett is-settijiet kollha tal-karattri speċjali meta jirċievu informazzjoni mill-BĊE permezz tar-RIAD.

Artikolu 9

Rikonoxximenti ta' akkwist u żball

Meta dejta ġdida tiġi rreġistrata fir-RIAD, il-verifiki jkunu ġġenerati awtomatikament biex tiġi vvalidata l-kwalità tal-informazzjoni pprovduta abbażi tal-istandards miftiehma u r-regoli ta' validazzjoni. Il-BĊE għandu jipprovdi lill-BĊNi backflow awtomatizzat inkluż:

(a)

rikonoxximent tal-akkwist li jkun fih informazzjoni sommarja dwar l-aġġornamenti li ġew ipproċessati u implimentati b'suċċess fid-database rilevanti; u/jew

(b)

rikonoxximent ta' żball li fih informazzjoni ddettaljata fuq l-aġġornamenti u l-verifiki ta' validazzjoni li fallew.

Malli jirċievu konferma li jkun sar żball, il-BĊNi għandhom jieħdu azzjoni minnufih biex jittrażmettu l-informazzjoni kkoreġuta.

KAPITOLU III

KUNFIDENZJALITÀ

Artikolu 10

Kunfidenzjalità tal-valuri tal-attributi

1.   Skont ir-reġim ta' kunfidenzjalità stabbilit fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98, dejta ta' referenza kunfidenzjali m'għandhiex tiġi ppubblikata. L-informazzjoni statistika meħuda minn sorsi li huma disponibbli għall-pubbliku skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali m'għandhiex titqies bħala kunfidenzjali u l-informazzjoni rreġistrata fir-RIAD normalment tiġi ppubblikata mill-entitajiet legali li għalihom tirrelata. Kwalunkwe dejta ta' referenza mhux miġbura taħt il-qafas legali għall-istatistika tas-SEBĊ għandha tkun suġġetta għad-dispożizzjonijiet dwar il-kunfidenzjalità stipulati fil-kuntratt mal-entità relevanti li tkun forniet id-dejta.

2.   Il-BĊNi għandhom jiddikjaraw l-istatus ta' kunfidenzjalità ta' kull valur ta' attribut li jiddeskrivi entità billi jingħażel wieħed mill-valuri definiti minn qabel:

(a)

“F” jfisser ħieles, jiġifieri mhux kunfidenzjali u jista' jsir pubbliku;

(b)

“N” jfisser li valur ta' attribut jista' jiġi rilaxxat biss għall-użu tas-SEBĊ u ta' istituzzjonijiet li għalihom hemm fis-seħħ memorandum ta' ftehim, jiġifieri mhux għal rilaxx estern; jew

(c)

“C” jfisser informazzjoni kunfidenzjali.

3.   Il-BĊE għandu jittratta l-informazzjoni pprovduta li tipproteġi l-kunfidenzjalità b'mod xieraq, sabiex il-BĊE ma jippubblikax dejta mmarkata bħala “C” jew “N”. Fir-rigward ta' miżuri kwantitattivi mmarkati bħala “C” jew “N”, il-BĊE jista', madankollu, jippubblika jew iqassam firxa ta' klassijiet ta' daqs.

4.   Il-LEI għandu dejjem ikollu l-valur “F”.

5.   L-attributi li ġejjin għandhom dejjem ikollhom il-valur “F” għal entitajiet b'LEI:

(a)

isem;

(b)

address.

6.   L-attributi li ġejjin għandhom dejjem ikollhom il-valur “F” għall-entitajiet elenkati fl-Anness I:

(a)

isem;

(b)

settur istituzzjonali.

KAPITOLU IV

ĠESTJONI TAL-KWALITÀ TAD-DEJTA

Artikolu 11

Kwalità u sinkronizzazzjoni tad-dejta

1.   Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' verifika tal-BĊE skont ir-Regolament (KE) Nru 2533/98 u r-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (ECB/2013/33), il-BĊNi għandhom jimmonitorjaw u jiżguraw il-kwalità tal-informazzjoni kollha magħmula disponibbli għall-BĊE skont il-prinċipji applikabbli għall-governanza tal-istatistika u l-qafas tal-garanzija ta' kwalità kif ippubblikat fuq is-sit elettroniku tal-BĊE.

2.   Minħabba l-integrazzjoni ppjanata tad-databases, il-BĊNi għandhom jiżguraw li d-data ta' referenza tkun adegwata, kompluta u konsistenti. B'mod partikolari, il-BĊNi għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jiżguraw is-sinkronizzazzjoni tad-dejta ta' referenza użata f'databases differenti.

3.   Fil-każ ta' fehmiet diverġenti dwar, pereżempju, l-identifikazzjoni jew il-klassifikazzjoni ta' entitajiet jew materji oħra li jaffettwaw il-ġestjoni tal-kwalità tad-data, il-BĊE għandu jieħu deċiżjoni wara li jkun ikkonsulta l-Kumitat tal-Istatistika tas-SEBĊ.

4.   Fi żmien sena mill-adozzjoni ta' din il-Linja Gwida, il-Kumitat tal-Istatistika tas-SEBĊ għandu jistabbilixxi proċeduri għall-assigurazzjoni tal-kwalità tad-dejta, inkluż rapport dwar il-kwalità tar-RIAD. Għandu mbagħad jirrevedi l-proċeduri f'intervalli regolari ta' tliet snin.

KAPITOLU V

KOOPERAZZJONI MA' AWTORITAJIET KOMPETENTI OĦRA LI MA JKUNUX BĊNi

Artikolu 12

Kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti l-oħra minbarra l-BĊNi

1.   Fejn is-sorsi tad-dejta kollha jew parti minnha msemmija fil-Kapitolu II, VI u VII jaqgħu fil-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali li mhumiex il-BĊNi, il-BĊNi għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jistabbilixxu arranġamenti ta' kooperazzjoni permanenti ma' dawk l-awtoritajiet li jiżguraw trażmissjoni ta' dejta konformi mal-istandards u r-rekwiżiti stabbiliti f'din il-Linja Gwida, sakemm l-istess riżultat ma jkunx diġa' ntlaħaq abbażi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti. Fejn applikabbli, dawn l-arranġamenti jistgħu jkunu fil-forma ta' memoranda ta' ftehim ma' istituti statistiċi nazzjonali, awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew awtoritajiet nazzjonali oħra.

2.   Meta fil-kors ta' din il-kooperazzjoni BĊN ma jkunx jista' jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitoli II, VI and VII għax l-awtorità nazzjonali kompetenti ma tkunx ipprovdiet lill-BĊN bid-dejta jew l-informazzjoni neċessarja, il-BĊE u l-BĊN għandhom jirrevedu l-kwistjoni flimkien ma' dik l-awtorità nazzjonali bil-għan li jiġi żgurat li l-informazzjoni tkun disponibbli fil-ħin.

3.   Meta s-sorsi tal-informazzjoni statistika indikata bħala kunfidenzjali jkunu l-awtoritajiet kompetenti minbarra l-BĊNi, din l-informazzjoni għandha tintuża mill-BĊE b'mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 2533/98.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TAD-DATA TA' REFERENZA GĦALL-ENTITAJIET

Artikolu 13

Pubblikazzjoni ta' listi ta' entitajiet

Il-BĊE għandu jippubblika listi ta' entitajiet:

(a)

sa fejn u bil-mod permess mir-regolamenti statistiċi rilevanti msemmija f'dan il-Kapitolu; u

(b)

skont il-klassifikazzjoni tas-settur istituzzjonali ddefinita fl-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013.

Artikolu 14

Reġistrazzjoni ta' data ta' referenza għal MFIs

1.   Sabiex jippermettu t-twaqqif u l-manutenzjoni tal-lista ta' MFIs imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), il-BĊNi għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi speċifikati fil-Parti 1 u 2 tal-Anness I ta' din il-Linja ta' Gwida fl-intervalli preskritti.

2.   BĊN għandu jirreġistra fir-RIAD jekk istituzzjoni fil-lista ta' MFIs tkun ristretta fl-attivitajiet tagħha ta' intermedjazzjoni finanzjarja, eż. fl-aċċettazzjoni ta' depożiti jew l-għoti ta' self, b'mod partikolari qabel il-likwidazzjoni u/jew it-tneħħija tiegħu mis-settur tal-MFI.

3.   Il-BĊE jista' perjodikament jitlob iktar informazzjoni mill-BĊN rilevanti, għal liema talba l-BĊN relevanti għandu jwieġeb minnufih bl-informazzjoni mitluba, sabiex jippermetti lill-BĊE jimmonitorja jekk id-dejta tar-RIAD tkunx konsistenti mal-klassifikazzjonijiet nazzjonali rilevanti ta' MFIs.

4.   Fejn MFI hija fergħa, ir-relazzjoni tagħha mas-sede tagħha mhux residenti għandha tiġi rreġistrata fir-RIAD. Bil-maqlub, fejn MFI hija sede, ir-relazzjonijiet tagħha mal-fergħat tagħha residenti fi Stati Membri oħra li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom jiġu rreġistrati fir-RIAD.

5.   Il-BĊNi għandhom jirreġistraw fil-RIAD, fejn possibbli, aġġornamenti tal-attributi speċifikati għall-MFIs fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I, malli jsiru bidliet fis-settur tal-MFI, jew fl-attributi tal-MFIs eżistenti. Jekk dan mhux possibbli, il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE bi spjegazzjoni bil-miktub tad-dewmien bejn l-okkorrenza tal-bidla u r-reġistrazzjoni tagħha fir-RIAD.

Artikolu 15

Reġistrazzjoni ta' data ta' referenza għal IFs

1.   Sabiex tkun tista' tiġi stabbilita u miżmuma lista ta' IFs għall-finijiet statistiċi msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38), il-BĊNi għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi speċifikati fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I ta' din il-Linja Gwida fl-intervalli speċifikati.

2.   Ir-relazzjonijiet bejn IFs u kumpanniji ta' ġestjoni, u bejn sotto-fond u fond umbrella għandhom jiġu rreġistrati fir-RIAD, kif applikabbli.

3.   Il-BĊNi għandhom jirrappurtaw kwalunkwe aġġornamenti għall-attributi speċifikati għal IFs fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I, b'mod partikolari meta IF tingħaqad jew tħalli l-popolazzjoni IF, u jirreġistrawhom fir-RIAD għallinqas fuq bażi trimestrali, fi żmien xahrejn wara tmiem it-trimestru. Madankollu, l-attribut tal-valur tal-assi nett għandu jiġi aġġornat għall-IFs kollha fuq bażi annwali, fi żmien xahrejn mid-data ta' referenza tat-tmiem tas-sena.

Artikolu 16

Reġistrazzjoni ta' data ta' referenza għal FVCs

1.   Sabiex jippermettu l-istabbiliment u ż-żamma tal-lista tal-FVCs imsemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40), BĊNi għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi speċifikati fil-Parti 1 u 2 tal-Anness I fl-intervalli preskritti.

2.   Ir-relazzjonijiet bejn il-FVCs u l-kumpanniji ta' ġestjoni u l-oriġinaturi għandhom jiġu rreġistrati fir-RIAD, kif applikabbli.

3.   Il-BĊNi għandhom jirrappurtaw kwalunkwe aġġornamenti tal-attributi speċifikati għall-FVCs fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I, b'mod partikolari meta FVC tissieħeb jew tħalli l-popolazzjoni tal-FVCs, u tirreġistrahom fir-RIAD tal-anqas fuq bażi trimestrali, fi żmien 14-il jum tax-xogħol wara t-tmiem tat-trimestru.

Artikolu 17

Reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza għal PSRIs

Sabiex jippermettu t-twaqqif u ż-żamma tal-lista tal-PSRI msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1409/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/43) (22), il-BĊNi għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi speċifikati fil-Parti 1 tal-Anness I ta' din il-Linja Gwida fl-intervalli preskritti. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw kwalunkwe aġġornamenti għal dawn l-attributi, b'mod partikolari, meta PSRI jingħaqad jew jitlaq mill-popolazzjoni tal-PSRI, u jirreġistrawhom fir-RIAD fl-aħħar tas-sena, fi żmien tliet xhur wara tmiem is-sena.

Artikolu 18

Reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza għall-ICs

1.   Sabiex jippermettu l-istabbiliment u ż-żamma tal-lista tal-ICs imsemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50), il-BĊNi għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi speċifikati fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I ta' din il-Linja Gwida fl-intervalli preskritti. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw kwalunkwe aġġornamenti ta' dawn l-attributi, b'mod partikolari meta l-popolazzjoni IC tingħaqad jew tħalli l-popolazzjoni tal-ICs, u tirreġistrahom fir-RIAD għallinqas fuq bażi trimestrali, fi żmien xahrejn wara kull tmiem ta' trimestru.

2.   Fejn IC hija fergħa, ir-relazzjonijiet tagħha mas-sede mhux residenti tagħha għandhom jiġu rreġistrati fir-RIAD. Bil-maqlub, fejn IC hija sede, ir-relazzjonijiet tagħha mal-fergħat tagħha residenti fi Stati Membri oħra li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom jiġu rreġistrati fir-RIAD.

Artikolu 19

Pubblikazzjoni regolari ta' settijiet ta' dejta

1.   Sas-18.00 CET ta' kull ġurnata tax-xogħol, il-BĊE għandu jagħmel kopja tas-sett tad-dejta MFI disponibbli fuq il-websajt tiegħu.

2.   Sas-18.00 CET fir-raba' jum tax-xogħol wara l-iskadenza għat-trażmissjoni tal-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel kopja tas-sett tad-dejta IF disponibbli fuq il-websajt tiegħu.

3.   Sat-18.00 CET fit-tieni jum tax-xogħol wara l-iskadenza għat-trażmissjoni tal-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel kopja tas-sett tad-dejta FVC disponibbli fuq il-websajt tiegħu.

4.   Sat-18.00 CET fl-aħħar jum tax-xogħol tax-xahar wara x-xahar li fih għandu jibgħat l-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel kopja tas-sett tad-dejta ta' PSRI disponibbli fuq il-websajt tiegħu.

5.   Sat-18.00 CET fir-raba' jum tax-xogħol wara x-xahar tal-iskadenza għat-trażmissjoni tal-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel kopja tas-sett tad-dejta tal-IC disponibbli fuq il-websajt tiegħu.

KAPITOLU VII

DEJTA TA' REFERENZA RILEVANTI DWAR ENTIJIET GĦAL SETTIJIET TAD-DEJTA U GRUPPI MHUX IPPUBBLIKATI

Artikolu 20

Dejta ta' referenza rilevanti dwar entitajiet għal settijiet tad-dejta mhux ippubblikati

Minbarra d-dejta meħtieġa għal-listi ppubblikati ta' entitajiet, settijiet ta' dejta addizzjonali li mhumiex ippubblikati jużaw ukoll dejta ta' referenza dwar entitajiet. Ħarsa ġenerali lejn l-attributi rilevanti għal dawn is-settijiet ta' dejta hija stabbilita fl-Anness II. L-Artikoli 21 sa 28 jispeċifikaw il-kundizzjonijiet għar-rapportar tal-attributi msemmija fl-Anness II. B'mod partikolari, il-BĊNi għandhom jiżguraw il-kompletezza u l-konsistenza tad-data ta' referenza f'diversi settijiet ta' dejta.

Artikolu 21

Statistika dwar Oġġetti tal-Karta tal-Bilanċ Individwali (“iBSI”) u Rata ta' Imgħax Individwali MFI (“iMIR”)

Il-BĊNi kompetenti għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-bord ta' istituzzjonijiet ta' kreditu taż-żona tal-euro li għalihom id-dejta iBSI jew iMIR għandha tiġi rrapportata minn BĊNi lill-BĊE skont il-Linja Gwida BĊE/2014/15 tiġi rreġistrata b'mod preċiż fir-RIAD. Il-BĊE għandu jinnotifika lill-BĊNi dwar il-kompożizzjoni tal-bord. Il-BCNi għandhom jagħmlu l-emendi neċessarji għall-informazzjoni rreġistrata fir-RIAD jekk l-isħubija tal-bord tiġi affettwata.

Artikolu 22

Dejta ta' referenza rilevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48)

BĊNi kompetenti għandhom jiżguraw li d-dejta ta' referenza għal entitajiet li huma identifikati ma' LEIs rilevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) jiġu rreġistrati fir-RIAD. Il-BĊNi għandhom jiżguraw li jirreġistraw kwalunkwe dejta ta' referenza nieqsa fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn notifika mill-BĊE għal dejta rilevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48). Il-BĊE għandu jinnotifika għall-ipproċessar tal-LEIs għad-dejta rilevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) kull ġimgħa. Il-BĊN kompetenti għandhom ikomplu jaġġornaw id-dejta ta' referenza tal-kontroparti relevanti għar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) għal entitajiet li huma rreġistrati fir-RIAD, hekk kif isiru jafu dwar bidla għal attribut wieħed jew aktar tad-dejta.

Artikolu 23

Dejta ta' referenza rilevanti għall-ġestjoni tal-kollateral

BĊNi kompetenti għandhom jiżguraw il-kwalità u l-affidabbiltà tad-dejta ta' referenza għal entitajiet rilevanti għal skopijiet ta' ġestjoni kollaterali u għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi kollha li huma elenkati fl-Anness II rilevanti għal entitajiet bħal dawn, sabiex il-BĊNi kompetenti jivverifikaw kif jixraq il-konformità mill-kontropartijiet tal-politika monetarja mad-dispożizzjonijiet li jirregolaw ir-rabtiet mill-qrib stabbiliti fit-Titolu VIII tal-Parti Erbgħa fil-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60). Din id-dejta għandha tiġi pproċessata u rreġistrata fir-RIAD skont il-proċeduri eżistenti.

Artikolu 24

Dejta ta' referenza rilevanti għas-Sistema tat-Tmexxija tat-Teżor (TMS)

BĊNi kompetenti għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jirreġistraw fir-RIAD l-attributi kollha elenkati fl-Anness II għal entitajiet rilevanti għat-TMS. Il-BĊE huwa responsabbli biex jassenja l-identifikatur TMS lil entitajiet rilevanti għat-TMS. Din id-dejta għandha tiġi pproċessata u rreġistrata fir-RIAD skont il-proċeduri eżistenti.

Artikolu 25

Dejta ta' referenza rilevanti għal SHSDB

BĊNi kompetenti għandhom jirreġistraw fir-RIAD l-attributi kollha elenkati fl-Anness II għall-kontropartijiet rilevanti għall-SHSDB skont ir-Regolament (UE) 2016/1384 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2016/22) (23) u Linja Gwida (BĊE/2013/7) (24). Il-BĊNi għandhom jiżguraw li entitajiet bħal dawn ikunu marbuta mal-SHSDB permezz ta' identifikatur tal-entità komuni u stabbli li jkopri entitajiet bħal dawn fis-setturi kollha.

Artikolu 26

Dejta ta' referenza rilevanti għas-CSDB

Il-BĊNi għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jirreġistraw fir-RIAD l-attributi kollha elenkati fl-Anness II għall-emittenti ta' titoli residenti fil-pajjiż tagħhom li huma rreġistrati fis-CSDB skont il-Linja Gwida BĊE/2012/21 (25). Il-BĊNi għandhom jiżguraw li entitajiet bħal dawn ikunu marbuta mas-CSDB permezz ta' identifikatur ta' entità stabbli u komuni li jkopri l-entitajiet bħal dawn fis-setturi kollha.

Artikolu 27

Dejta ta' referenza rilevanti għal AnaCredit

Il-BĊNi għandhom jiżguraw li d-dejta ta' referenza għall-kontropartijiet rilevanti għal AnaCredit skont ir-Regolament (UE) 2016/867 (BĊE/2016/13) u fil-Linja Gwida (UE) 2017/2335 (BĊE/2017/38) tiġi rreġistrata fir-RIAD. L-Anness II jipprovdi ħarsa ġenerali tal-attributi rilevanti li huma meħtieġa skont dak ir-Regolament u dik il-Linja Gwida, inkluża l-identifikazzjoni unika tal-kontropartijiet residenti kollha fir-RIAD.

Artikolu 28

Reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza fuq gruppi

1.   BĊNi għandhom jiżguraw ir-reġistrazzjoni ta' dejta ta' referenza relattiva meħtieġa għar-rapportar tad-dejta għall-SHSDB skont ir-Regolament (UE) 2016/1384 (BĊE/2016/22), għal AnaCredit skont ir-Regolament (UE) 2016/867 (BĊE/2016/13) u għall-valutazzjoni ta' rabtiet mill-qrib skont il-Linja ta' Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60). Din l-informazzjoni dwar id-dejta ta' referenza tar-relazzjoni tippermetti l-kostruzzjoni dinamika ta' strutturi tal-grupp mis-sistema.

2.   Il-BĊNi għandhom jirrappurtaw informazzjoni statistika dwar gruppi bankarji fil-livell tal-unitajiet legali, inkluż kwalunkwe entità (il-kumpannija parent diretta jew is-sussidjarja diretta) li jappartjenu lill-grupp bankarju li huma stabbiliti barra ż-żona tal-euro.

3.   Il-BĊNi jistgħu jirrapportaw lill-BĊE informazzjoni dwar entitajiet mhux ikkontrollati.

4.   Il-BĊNi jistgħu jtemmu l-informazzjoni tal-gruppi billi jirreġistraw kwalunkwe tip ieħor ta' membri tal-grupp u entitajiet dipendenti u għandhom fuq bażi raġonevoli ta' sforz iżommu l-informazzjoni aġġornata.

5.   Fil-każ ta' informazzjoni konfliġġenti dwar entitajiet li jappartjenu għal struttura ta' grupp, il-BĊN(i) kompetenti għandu jieħu inkunsiderazzjoni l-gwida tal-BĊN tal-pajjiż li fih il-kap tal-grupp huwa residenti.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 29

Proċedura ta' emenda simplifikata

Il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE jista' jagħmel kwalunkwe emendi tekniċi fl-annessi ta' din il-Linja Gwida, sakemm emendi bħal dawn la jibdlu l-qafas kunċettwali sottostanti u lanqas jaffettwaw il-piż tar-rapportar fuq aġenti ta' rapportar fl-Istati Membri. Il-Bord Eżekuttiv għandu jinforma mingħajr dewmien lill-Kunsill Governattiv b'kull emenda bħal din.

Artikolu 30

Dħul fis-seħħ

Din il-Linja Gwida għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tan-notifika tagħha lill-BĊNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

Artikolu 31

Destinatarji

Din il-Linja Gwida hija indirizzata lill-BĊNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-1 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  Il-Linja Gwida BĊE/2014/15 tal-4 ta' April 2014 dwar statistika monetarja u finanzjarja (ĠU L 340, 26.11.2014, p. 1).

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1333/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2014/48) (ĠU L 359, 16.12.2014, p. 97).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2016/867 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta' Mejju 2016 dwar il-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu (BĊE/2016/13) (ĠU L 144, 1.6.2016, p. 44).

(4)  Il-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta' Diċembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2014/60) (ĠU L 91, 2.4.2015, p. 3).

(5)  It-tnejn ippubblikati fis-sit elettroniku tal-BĊE.

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol.3, p. 23).

(7)  Ir-Regolament (UE) 2017/2335 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-23 ta' Novembru 2017 dwar il-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu (BĊE/2017/38) (ĠU L 333, 15.12.2017, p. 66).

(8)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dak id-dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(9)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(11)  Ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea ta' kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).

(12)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 tal-15 ta' Marzu 1993 dwar l-unitajiet tal-istatistika għall-osservazzjoni u l-analiżi tas-sistema ta' produzzjoni fil-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13 Vol. 12, p. 10).

(13)  Standard Internazzjonali ta' Rapportar Finanzjarju (IFRS) 10 Rapporti Finanzjarji Konsolidati, Il-Fondazzjoni IFRS.

(14)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63)

(15)  Disponibbli fis-sit elettroniku tal-International Organization for Standardizations (ISO) fuq www.iso.org.

(16)  Ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-24 ta' Settembru 2013 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/33) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 1).

(17)  Ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2013 dwar statistika dwar l-attiv u l-passiv ta' fondi ta' investiment (BĊE/2013/38) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 73).

(18)  Ir-Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2013 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta' korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni (BĊE/2013/40) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 107).

(19)  Id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35).

(20)  Ir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta' Novembru 2014 dwar rekwiżiti ta' rapportar statistiku għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (BĊE/2014/50) (ĠU L 366, 20.12.2014, p. 36).

(21)  Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (ĠU L 169, 30.6.2017, p. 46).

(22)  Ir-Regolament (UE) Nru 1409/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta' Novembru 2013 dwar l-istatistika tal-ħlasijiet (BĊE/2013/43) (ĠU L 352, 24.12.2013, p. 18)

(23)  Ir-Regolament (UE) 2016/1384 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta' Awwissu 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/22) (ĠU L 222, 17.8.2016, p. 24).

(24)  Il-Linja Gwida BĊE/2013/7 tat-22 ta' Marzu 2013 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (ĠU L 125, 7.5.2013, p. 17).

(25)  Il-Linja Gwida BĊE/2012/21 tas-26 ta' Settembru 2012 dwar il-qafas ta' mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-Bażi ta' Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli (ĠU L 307, 7.11.2012, p. 89).


ANNESS I

REĠISTRU TA' DEJTA TA' ISTITUZZJONIJIET U AFFILJATI (RIAD) — LISTI GĦALL-PUBBLIKAZZJONI

PARTI 1

Attributi li għandhom jiġu rrappurtati għal settijiet tad-dejta miżmuma għall-pubblikazzjoni

Isem tal-attribut (1)

Rilevanti fil-kuntest tal-lista ta'

MFIs

IFs

FVCs

PSRIs (1)

ICs

Tip

Frekwenza ta' aġġornament

Tip

Frekwenza ta' aġġornament

Tip

Frekwenza ta' aġġornament

Tip

Frekwenza ta' aġġornament

Tip

Frekwenza ta' aġġornament

 

Identifikaturi

Kodiċi RIAD

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Identifikatur nazzjonali (kif ikun disponibbli)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Kodiċi EGR

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

LEI (kif ikun disponibbli)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Kodiċi tal-Identità tal-bank (BIC)

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

ISINs (kif ikun disponibbli)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Isem

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Pajjiż ta' residenza

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Indirizz (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Forma legali (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Marka [Flag] elenkat

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Tip ta' superviżjoni

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Rekwiżiti ta' rapportar

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Tip ta' liċenzja bankarja

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Struttura legali

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Marka konformità UCITS

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Marka Sub-fond

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Tip ta' trasferiment

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Tip ta' Fondi ta' Investiment

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Politika ta' investiment għall-IFs

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Marka Ħlas fornitur tas-servizz (PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Marka Ħlas tal-Operatur tas-sistema

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Marka PSP żgħir

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Marka Deroga PSP mogħtija

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Tip ta' liċenzja PSP

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Ambitu Ġeografiku PSP

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Settur istituzzjonali

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Dettalji tas-Settur istituzzjonali

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Kontroll tas-settur istituzzjonali

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Kodiċi NACE

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Pożizzjoni ġeografika (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Impjiegdomestiku  (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Total karta tal-bilanċ (Regolament BĊE) domestiku  (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Assi netti domestiċi  (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Primjums grossi meħuda domestiċi  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Impjieg totali (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Total tal-karta tal-bilanċ (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Primjums grossi meħuda (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Data ta' twelid

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Data ta' għeluq

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Marka “IsInactive”

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Marka “taħt likwidazzjoni”

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Kontropartijiet meħtieġa

Oriġinatur ta' FVC

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Kumpannija ta' ġestjoni

(kif japplika)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Sede

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Rilevanza: M (obbligatorju), O (fakoltattiv), vojt (ma japplikax).

Frekwenza: a (annwali), q (trimestrali), m (mensili), d (kuljum/kif ikun hemm bidla).

Skeda taż-żmien: għal dejta annwali hija (jekk mhux speċifikata x'imkien ieħor) xahar wara d-data ta' referenza.

PARTI 2

Tipi ta' relazzjonijiet bejn l-entitajiet

 

Tip

Frekwenza ta' aġġornament

1.   

Relazzjonijiet fi ħdan impriża

Relazzjoni bejn unità(jiet) legali u impriża.

O

2.   

Relazzjonijiet ġewwa grupp ta' impriża

Relazzjoni ta' kontroll bejn l-unitajiet legali

M (c)

q

Relazzjoni ta' sjieda (mhux ikkontrollata) bejn l-unitajiet legali

O

q

3.   

Relazzjonijiet oħra

Ness bejn oriġinatur u l-FVC tiegħu

M

q

Ness bejn kumpannija ta' ġestjoni u l-FVC/IF tagħha (f)  (***)

M

q

Ness bejn fergħa mhux residenti u s-sede residenti tagħha

M

q (d)

Ness bejn fergħa residenti u s-sede mhux residenti tagħha

M

q

Ness bejn subfond u fond umbrella (***)

M

q

Ness bejn entità u l-parent aħħari (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

bl-esklużjoni ta' friegħi mhux residenti (jew sede).

(2)  

(++)

inklużi friegħi mhux residenti (jekk japplika)

(***)  kif japplika.

(1)  Jekk jogħġbok innota li l-lista ta' statistiki ta' ħlas ta' istituzzjonijiet rilevanti (PSRIs) jistgħu jikkoinċidu mal-lista ta' MFIs.

(2)  Dan għandu jiġi rrappurtat għall-inqas għal waħda mill-varjabbli skont is-sistema tal-ġbir tad-data.

(c)  għal “gruppi bankarji” biss bis-sede prinċipali fiż-żona tal-euro u għall-kontropartijiet ikkontemplati mir-Regolament (UE) 2016/867 (BĊE/2016/13); inkella fakoltattiv.

(d)  tal-inqas trimestrali, skont is-settur.

(e)  għall-entitajiet tal-AnaCredit rilevanti biss.

(f)  ħlief għal entitajiet awtoġestiti.

(***)  kif japplika.


ANNESS II

REĠISTRU TAD-DEJTA TA' ISTITUZZJONIJIET U AFFILJATI (RIAD) — LISTI MHUX GĦALL-PUBBLIKAZZJONI

L-attributi għandhom jiġu rrappurtati għal settijiet tad-dejta skont il-qafas legali rispettiv tagħhom imsemmi fil-Kapitolu VII ta' din il-Linja Gwida

Isem tal-attribut

Statistiki BSI u MIR individwali (iBSI-iMIR)

Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48)

Entitajiet rilevanti għall-Ġestjoni Kollaterali

Sistema tal-Ġestjoni tat-Teżor (TMS)

Database tal-Istatistika tal-Investimenti fit-Titoli (SHSDB) (1)

Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli (CSDB)

Komuni Granulari (mikrodejta) Database tal-kreditu analitika (AnaCredit) (2)

Identifikaturi tal-Entità

Kodiċi RIAD

x

x

x

x

x

x

x

LEI (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Identifikaturi nazzjonali (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Identifikaturi oħra

 

 

x

x

x

x

x

Identifikatur tal-istrument

ISIN

 

 

 

 

x

x

 

Isem

x

x

x

x

x

x

x

Pajjiż ta' residenza

x

x

x

x

x

x

x

Indirizz

 

 

 

 

 

 

x

Forma legali

 

 

 

 

 

 

x

Settur istituzzjonali

x

x

x

x

x

x

x

Dettalji tas-Settur istituzzjonali

x

x

x

x

x

x

x

Kontroll tas-settur istituzzjonali

x

x

x

x

x

x

x

Grupp kollaterali

 

 

x

 

 

 

 

Kodiċi NACE

 

 

 

 

x

x

x

Pożizzjoni ġeografika (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Flag CCP

 

x

 

 

 

 

 

Rekwiżiti ta' rapportar

 

 

 

 

 

 

x

Qafas ta' Kontabbiltà

 

 

 

 

 

 

x

Impjieg totali

 

 

 

 

 

 

x

Karta tal-bilanċ totali

 

 

 

 

 

 

x

Daqs tal-impriża

 

 

 

 

 

 

x

Fatturat Annwali

 

 

 

 

 

 

x

Status tal-proċeduri legali

 

 

 

 

 

 

x

 

Data ta' twelid

x

x

x

x

x

x

x

Data tal-għeluq

x

x

x

x

x

x

x

Marka “IsInactive”

x

x

x

x

x

x

 

 

Relazzjonijiet

Relazzjoni fis-Sjieda

 

 

x

 

 

 

 

Relazzjoni tal-fergħa

 

 

x

 

 

 

 

Ness

mas-sede

 

 

 

 

x

 

x

lil parent li jikkontrolla dirett

 

 

 

 

x

 

x

lil parent li jikkontrolla aħħari

 

 

 

 

x

 

x

Kumpannija ta' ġestjoni

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Il-lista ta' attributi obbligatorji għar-rwoli rilevanti tal-kontroparti tal-SHSDB hija speċifikata fl-atti legali rispettivi.

(2)  Il-lista ta' attributi obbligatorji għal kontroparti speċifika ta' AnaCredit tiddependi fuq ir-rwol tagħha (mutwatarju, garanti, eċċ.), ir-residenza (fi ħdan Stat Membru ta' rapportar jew barra) u fid-data meta ngħata s-self kif speċifikat fl-atti legali rispettivi.

(*1)  “LEI” jew, jekk mhux disponibbli, “Identifikaturi Nazzjonali” għandhom jiġu pprovduti bħala attributi obbligatorji.


18.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 154/22


LINJA GWIDA (UE) 2018/877 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-1 ta' Ġunju 2018

li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja (BĊE/2018/17)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 5.1, 12.1 u 14.3 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandu jissorvelja t-trażmissjoni tal-politika monetarja u b'mod partikolari l-impatt tal-bidliet fir-rati tal-imgħax applikati għall-operazzjonijiet ta' rifinanzjament ewlenin u operazzjonijiet ta' rifinanzjament immirati fuq żmien twil u tax-xiri mwettaq taħt il-programmi ta' xiri ta' assi fuq il-kundizzjonijiet ta' self għad-djar u korporazzjonijiet mhux finanzjarji. Għal dan il-għan, ta'kull xahar hija meħtieġa informazzjoni statistika dwar titolizzazzjonijiet u trasferimenti oħra minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFIs) ta' self lil unitajiet domestiċi mqassma skont l-iskop. Barra minn hekk, hija meħtieġa informazzjoni statistika dwar l-aggregazzjoni nozzjonali tal-flus kontanti sabiex l-impatt ta' dawn il-pożizzjonijiet ikun jista' jiġi ddifferenzjat minn dak ta' depożiti u self oħrajn fuq il-karti tal-bilanċ tal-MFIs Wara l-istabbiliment tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, li sar kompletament operattiv fl-1 ta' Jannar 2015, huwa wkoll meħtieġ li jiġu rrappurtati pożizzjonijiet vis-à-vis l-SRB. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu stabbiliti l-formati u l-proċeduri li l-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom isegwu sabiex jirrappurtaw din l-informazzjoni lill-BĊE.

(2)

Il-BĊE jżomm id-Database tar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (RIAD), repożitorju ċentrali ta' dejta ta' referenza dwar unitajiet istituzzjonali rilevanti għal skopijiet ta' statistika. Ir-RIAD taħżen, inter alia, il-listi tal-MFIs, fondi ta' investiment (IFs), korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji u istituzzjonijiet relevanti għall-finijiet tal-istatistika dwar il-ħlasijiet. Peress li r-regoli u l-proċeduri li jispeċifikaw kif il-BĊNi jirrapportaw id-dejta meħtieġa lill-BĊE bl-użu tar-RIAD huma stabbiliti f'Linja Gwida separata, għal raġunijiet ta' ċertezza legali d-dispożizzjonijiet tal-Linja Gwida BĊE/2014/15 (1) li jittrattaw dawn ir-regoli u proċeduri jeħtieġu li jitħassru.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/38) (2) jistabbilixxi r-rekwiżiti għar-rapportar ta' statistika dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-IFs. Il-BĊNi għandhom jikklassifikaw u jaggregaw din id-dejta. B'mod partikolari, huwa meħtieġ li jiġu identifikati impriżi għal investiment kollettiv f'titoli trasferibbli fl-istatistiki tal-IFs, li jeħtieġu klassifikazzjoni ġdida tad-dejta eżistenti, abbażi ta' informazzjoni mir-RIAD.

(4)

Għalhekk, il-Linja Gwida BĊE/2014/15 għandha tiġi emendata f'dan is-sens,

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

Artikolu 1

Emendi

Il-Linja Gwida BĊE/2014/15 hija emendata kif ġej:

1.

Fl-Artikolu 1, jitħassar il-paragrafu 4;

2.

fl-Artikolu 3, il-ħames subparagrafu tal-paragrafu 1(a) huwa mibdul b'li ġej:

“Il-partiti kollha huma obbligatorji; madankollu, b'referenza għaċ-ċelloli fit-Tabelli 3 u 4 tal-Parti 3 tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) li jikkorrispondu mal-Istati Membri mhux fiż-żona tal-euro, japplikaw ċerti dispożizzjonijiet speċjali, kif deskritt fil-paragrafu 8. B'referenza wkoll għal dik it-Tabella 3, wara l-istabbiliment tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB) fl-2015 skont ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1), il-BĊNi huma meħtieġ ukoll li jissottomettu pożizzjonijiet vis-à-vis l-SRB taħt iċ-ċellola ta' “istituzzjoni tal-UE magħżula”. Barra minn hekk, b'referenza għar-rekwiżiti tat-Tabella 5 tal-Parti 5 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) għar-rapportar ta' self titolizzat u dekontabilizzat li huma sservizzjati minn MFIs, il-BĊNi jistgħu jestendu r-rekwiżiti ta' rapportar biex jinkludu self ittrasferit mod ieħor li huwa isservizzjat minn MFIs. Sa fejn din l-informazzjoni addizzjonali mhix inkluża fir-rapportar taħt it-Tabella 5 tal-Parti 5 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) imma hija disponibbli għall-BĊNi, għandha tiġi inkluża d-dejta fit-Tabella 4 tal-Parti 1 tal-Anness II ta' din il-Linja Gwida. Sa fejn dik l-informazzjoni dwar is-self titolizzat jew ittrasferit mod ieħor li ma jkunx isservizzjat minn MFIs tkun disponibbli għall-BĊN (eż. minn OFIs jew awżiljarji finanzjarji li jaġixxu bħala dawk li jisservizzjaw is-self), din id-dejta għandha tiġi inkluża fit-Tabella 4 tal-Parti 1 tal-Anness II. Sa fejn dik l-informazzjoni statistika hija disponibbli għall-BĊN fuq l-aggregazzjoni nozzjonali ta' flus kontanti, din id-dejta għandha tiġi inkluża fit-Tabella 5 tal-Parti 1 tal-Anness II.

(*1)  Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta' Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 225, 30.7.2014, p. 1).”;"

3.

fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 huwa mibdul b'dan li ġej:

“2.   Frekwenza tar-rapportar u skadenza

L-istatistika tal-bażi ta' riżerva għandu jkun fiha sitt kronoloġiji għall-istituzzjonijiet ta' kreditu, b'referenza għall-figuri tal-ishma tal-aħħar tax-xahar li għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE kull xahar, sa mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol tal-BĊN qabel il-bidu tal-perijodu ta' żamma ta' riżerva, permezz tas-sistema tal-iskambju tad-dejta tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ). Istituzzjonijiet ta' kreditu tal-aħħar għandhom jirrapportaw lill-BĊNi taqsim limitat fuq bażi trimestrali. Għal dawn l-istituzzjonijiet ta' kreditu tal-aħħar, għandha tintuża statistika tal-bażi ta' riżerva ssimplifikata għat-tliet perijodi ta' żamma ta' riżerva. Il-BĊNi għandhom jużaw id-dejta tal-bażi tar-riżerva trimestrali mill-istituzzjonijiet tal-aħħar għall-figuri ta' kull xahar rapportati lill-BĊE fit-tliet trażmissjonijiet tad-dejta wara r-rilaxx tagħhom.”;

4.

fl-Artikolu 9(2)(c), l-ewwel inċiż huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“It-tliet kronoloġiji tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, li jirreferu għaċ-ċifri tal-istokks tal-aħħar tax-xahar, għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE sa mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol tal-BĊN ta' qabel il-bidu tal-perijodu ta' żamma.”;

5.

fl-Artikolu 17a(1), il-ħames subparagrafu huwa ssostitwit b'li ġej:

“Il-BCNi għandhom jagħmlu l-emendi neċessarji għall-informazzjoni rreġistrata fir-RIAD meta l-isħubija tal-panel tiġi affettwata.”;

6.

fl-Artikolu 19, il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

It-tielet paragrafu huwa ssostitwit b'li gej:

“L-istokks kollha ta' tmiem ix-xahar u aġġustamenti tal-fluss ta' kull xahar kif ukoll informazzjoni ta' kull xahar dwar ħruġ/bejgħ ġdid u fidi ta' ishma/unitajiet ta' fond ta' investiment għandhom jiġu rrappurtati wkoll (i) għas-subsettur ta' fondi nnegozjati fil-borża (ETFs), bħala pożizzjoni “li minnhom” ta' “fondi totali”, u (ii) li jibda bil-perjodu ta' referenza Diċembru 2018, separatament għal impriżi għal investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) IFs u IFs mhux UCITS għal kull subsettur IF skont in-natura ta' investiment. Għad-dejta dwar UCITS u IFs mhux UCITS, il-BĊNi jistgħu jirrappurtaw estimi fuq bażi tal-aħjar sforz fl-ewwel sena tar-rapportar tad-dejta, jiġifieri mill-perjodu ta' referenza Diċembru 2018 għall-perjodu ta' referenza Novembru 2019.”;

(b)

ir-raba' subparagrafu huwa ssostitwit b'li gej:

“Sa fejn id-dejta hija disponibbli, inkluż fuq bażi tal-aħjar stima, stokks ta' tmiem is-semestru u aġġustamenti tal-fluss trimestrali kif ukoll informazzjoni trimestrali dwar ħruġ/bejgħ ġdid u fidi ta' ishma/unitajiet ta' fond ta' investiment għandhom jiġu rrappurtati wkoll għas-subsettur ta' fondi ta' ekwità privata (inkluż fondi ta' kapital ta' riskju) bħala pożizzjoni “li minnhom” ta' “fondi totali”.”;

7.

Fl-Artikolu 20, jitħassar il-paragrafu 6;

8.

fl-Artikolu 20(7), l-ewwel inċiż huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Jekk il-BĊNi jikkumpilaw dejta dwar l-attiv u l-passiv ta' FVCs direttament minn FVCs, u fejn rilevanti, ibbażata skont dejta irrappurtata minn MFIs skont ir-Regolament (KE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/33), u fejn il-BĊNi jagħtu derogi lil FVCs skont l-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/40), il-BĊNi għandhom iżidu l-kopertura sa 100 % għall-FVCs kollha meta jikkumpilaw l-attiv u l-passiv trimestrali ta' data ta' FVCs rrapportata lill-BĊE għal ammonti dovuti, tranżazzjonijiet finanzjarji u tħassir/tnaqqis fil-valur.”;

9.

L-Artikolu 24 huwa mħassar;

10.

L-Artikolu 25 huwa mħassar;

11.

L-Annessi II, III, IV u l-Glossarju huma emendati skont l-Anness ta' din il-Linja Gwida;

12.

L-Annessi V u VI huma mħassra.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Din il-Linja Gwida għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tan-notifika tagħha lill-BĊNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

Artikolu 3

Destinatarji

Din il-Linja Gwida hija indirizzata lill-BĊNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

Magħmula fi Frankfurt am Main, l-1 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  Linja Gwida BĊE/2014/15 tal-4 ta' April 2014 dwar statistika monetarja u finanzjarja (ĠU L 340, 26.11.2014, p. 1).

(2)  Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2013 dwar statistika dwar l-attiv u l-passiv ta' fondi ta' investiment (BĊE/2013/38) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 73).


ANNESS

L-Annessi II, III u IV u l-Glossarju tal-Linja Gwida BĊE/2014/15 huma emendati kif ġej:

1.

L-Anness II huwa emendat kif gej:

(a)

Il-Parti 1 hija emendata kif ġej:

(i)

fil-Parti 1, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

“Fir-rigward tad-dejta tal-karta tal-bilanċ għal istituzzjonijiet finanzjarji monetarji oħrajn (MFIs), il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE dejta dwar ammonti pendenti skont it-Tabelli 1 sa 4 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), u aġġustamenti fil-fluss skont it-Tabelli 1 u 2 aktar 'l isfel.”;

(ii)

ir-raba' paragrafu huwa ssostitwit b'li gej:

“Fir-rigward tar-rekwiżiti li jikkonċernaw it-titolizzazzjonijiet ta' self u trasferimenti oħra ta' self, il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE dejta skont it-Tabelli 5a u 5b tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33). Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE fuq bażi ta' kull xahar, fejn tkun disponibbli, dejta għall-aġġustament ta' self lil unitajiet domestiċi mqassma skont l-iskop għal titolizzazzjonijiet u trasferimenti ta' self oħra li huma meħtieġa fuq bażi trimestrali mit-Tabella 5b tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33). Barra minn hekk, il-BĊNi għandhom jirrapportaw id-dejta tal-aġġustamenti tal-fluss skont it-Tabelli 3a u 3b hawn taħt. Il-partiti addizzjonali dwar it-titolizzazzjoni tas-self u trasferimenti tas-self oħra għandhom jiġu rrapportati fit-Tabella 4, sa fejn din id-dejta ma tkunx meħtieġa taħt it-Tabelli 5a u 5b tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33).”;

(iii)

jiżdied il-ħames paragrafu:

“Fir-rigward tar-rekwiżiti li jikkonċernaw l-aggregazzjoni nozzjonali ta' flus kontanti, sa fejn id-dejta hija disponibbli, il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE ammonti pendenti u aġġustamenti tal-fluss relatati mal-pożizzjonijiet grossi ta' depożiti u self f'aggregazzjonijiet nozzjonali ta' flus kontanti li huma inklużi fir-rekwiżiti tar-rapportar tad-dejta skont it-Tabelli 1 sa 4 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33) skont it-Tabella 5 ta' hawn taħt. Id-depożiti ta' aggregazzjoni nozzjonali ta' flus kontanti għandhom jiġu rrapportati bħala pożizzjoni “li minnhom” ta' “depożiti ta' matul il-lejl”. Is-self nozzjonali ta' aggregazzjoni ta' flus kontanti għandu jiġi ttrattat, fejn applikabbli, bħala “self revolving u overdrafts” u “self b'maturità sa u inkluża sena”, u għandu jiġi rrappurtat bħala pożizzjoni “li minnhom” pożizzjoni ta' “self”. Self mhux kopert kuntrattwalment mill-arranġament tal-aggregazzjoni ta' flus kontanti imma li jingħata lill-parteċipanti tal-aggregazzjoni m'għandux ikun inkluż fir-rapportar tat-Tabella 5.”;

(iv)

It-Tabella 3a hija ssostitwita b'dan li ġej:

Tabella 3a

Titolizzazzjonijiet u trasferimenti oħra ta' self: partiti li għalihom huma meħtieġa aġġustamenti fil-flussi ta' kull xahar  (*1)

PARTITI TAL-KARTI TAL-BILANĊ

A.

Domestiċi

B.

Żona tal-euro minbarra domestiċi

Ċ.

Bqija tad-dinja

MFIs

 

Gvern ġenerali (S.13)

 

Setturi residenti oħra

MFIs

 

Gvern ġenerali (S.13)

 

Setturi residenti oħra

Total

Gvern ġen. ieħor (S.1312+S.1313+S.1314)

Total

Fondi ta' investiment mhux MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

 

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

Total

Gvern ġen. ieħor (S.1312+S.1313+S.1314)

Total

Fondi ta' investiment mhux MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

 

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

Total

Kreditu għall-konsum

Self għal xiri ta' dar

 

Self ieħor

Total

Kreditu għall-konsum

Self għal xiri ta' dar

 

Self ieħor

 

SP/P (2)

 

SP/P (2)

1. 1.

Ammonti pendenti ta' self titolizzat mhux dirikonoxxut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

li minnhom titolizzati b'FVC taż-żona tal-euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Self titolizzat u dirikonoxxut li għalih l-IFM taġixxi bħala servicer  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Ammonti dovuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĊNi biex jirrapportaw, fejn disponibbli, aġġustamenti relatati mar-rekwiżiti trimestrali tat-Tabella 5 tal-Anness I tar-Regolament BĊE/2013/33 għall-aġġustament ta' self lil familji skont l-iskop fuq bażi mensili.

(v)

It-Tabella 4 hija ssostitwita b'dan li ġej:

Tabella 4

Titolizzazzjonijiet u trasferimenti oħrajn ta' self: self dirikonoxxut mill-karta tal-bilanċ ta' IFM

PARTITI TAL-KARTI TAL-BILANĊ

A.

Domestiċi

B.

Żona tal-euro minbarra domestiċi

Ċ.

Bqija tad-dinja

MFIs

Mhux MFIs

MFIs

Mhux MFIs

 

Gvern ġenerali (S.13)

 

Setturi residenti oħra

 

Gvern ġenerali (S.13)

 

Setturi residenti oħra

Total

Gvern ġenerali oħrajn (S.1312+S.1313+S.1314)

Total

Fondi ta' investiment mhux MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

Total

Gvern ġenerali oħrajn (S.1312+S.1313+S.1314)

Total

Fondi ta' investiment mhux MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

Kreditu għall-konsum

Self għal xiri ta' dar

 

Self ieħor

Kreditu għall-konsum

Self għal xiri ta' dar

 

Self ieħor

 

SP/P (4)

 

SP/P (4)

3.

Self dirikonoxxut minn IFM  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Ammonti dovuti

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Skop tas-self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

Sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

iktar minn sena u sa 5 snin

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

iktar minn 5 snin

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Tranżazzjonijiet finanzjarji, bl-esklużjoni tal-impatt ta' trasferimenti ta' self

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Skop tas-self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

Sa sena

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

iktar minn sena u sa 5 snin

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

iktar minn 5 snin

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

M

Rekwiżiti ta' dejta ta' kull xahar.

Q

Rekwiżiti ta' dejta ta' kull xahar.

M / Q

Rekwiżiti tad-dejta għandhom jiġu pprovduti fuq bażi trimestrali, u/jew fuq bażi mensili meta tkun disponibbli.

(vi)

Tiżdied it-Tabella 5 li ġejja:

Tabella 5

Aggregazzjoni nozzjonali ta' flus kontanti: ammonti pendenti u aġġustamenti tal-fluss  (*2)

PARTITI TAL-KARTI TAL-BILANĊ

A.

Domestiċi

B.

Żona tal-euro minbarra domestiċi

Ċ.

Bqija tad-dinja

MFIs

 

Gvern ġenerali (S.13)

 

Setturi residenti oħra

MFIs

 

Gvern ġenerali (S.13)

 

Setturi residenti oħra

Total

Gvern ġen. ieħor (S.1312+S.1313+S.1314)

Total

Fondi ta' investiment mhux MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

Total

Gvern ġen. ieħor (S.1312+S.1313+S.1314)

Total

Fondi ta' investiment mhux MMF (S.124)

Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

Unitajiet domestiċi + istituzzjonijiet bla qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15)

OBBLIGAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Depożiti matul il-lejl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: Pożizzjonijiet ta' aggregazzjoni nozzjonali ta' flus kontanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.x

Valuti barranin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: Pożizzjonijiet ta' aggregazzjoni nozzjonali ta' flus kontanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Self

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: Pożizzjonijiet ta' aggregazzjoni nozzjonali ta' flus kontanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Valuti barranin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li minnhom: Pożizzjonijiet ta' aggregazzjoni nozzjonali ta' flus kontanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

fil-Parti 3, it-tieni sentenza tal-ewwel paragrafu hija ssostitwita b'dan li gej:

“Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE dejta dwar ammonti pendenti skont l-iskema stabbilita fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1074/2013 (BĊE/2013/39), u aġġustamenti fil-fluss skont it-Tabella 1 aktar 'l isfel.”;

(c)

Il-Parti 4 hija emendata kif ġej:

(i)

It-Tabella 1 hija ssostitwita b'dan li ġej:

Tabella 1  (*3)

Dejta tal-BĊE/BĊNi

 

Domestiċi

Żona tal-euro minbarra domestiċi

Bqija tad-dinja

Total

OBBLIGAZZJONIJIET

 

 

 

 

8.

Munita fiċ-ċirkolazzjoni

 

 

 

 

li minnhom: karti tal-flus

 

 

 

 

Karti tal-flus tal-euro

 

 

 

#

Karti tal-flus ta' denominazzjoni nazzjonali

 

 

 

#  (5)

li minnhom: muniti

 

 

 

 

Muniti ddenominati f'euro

 

 

 

#

Muniti f'denominazzjonijiet nazzjonali

 

 

 

#  (5)

11.

Titoli ta' dejn maħruġin  (6)

 

 

 

 

Sa sena

 

 

 

 

13.

Kapital u riżervi

 

 

 

 

li minnhom: kapital ta' ekwità miġbur

 

 

 

 

li minnhom: profitt jew telf akkumulat fil-perijodu ta' kontabilità

 

 

 

 

li minnhom: dħul u spejjeż rikonoxxuti direttament fl-ekwità;

 

 

 

 

li minnhom: fondi li jirriżultaw minn dħul mhux imqassam lill-azzjonisti;

 

 

 

 

li minnhom: provvedimenti

 

 

 

 

14.

Bqija tal-obbligazzjonijiet

 

 

 

 

li minnhom: dovuti fuq depożiti

 

 

 

li minnhom: partiti tranżitorji

 

 

 

li minnhom: partiti ta' sospensjoni

 

 

 

li minnhom: derivattivi finanzjarji

 

 

 

li minnhom obbligazzjonijiet intra-Eurosistema marbutin mal-allokazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro

 (7)

 

 

ASSI

 

 

 

 

7.

Bqija tal-assi

 

 

 

 

li minnhom: dovuti fuq self

 

 

 

li minnhom: partiti tranżitorji

 

 

 

li minnhom: kategoriji ta' sospensjoni

 

 

 

li minnhom: derivattivi finanzjarji

 

 

 

li minnhom: talbiet intra-Eurosistema marbutin mal-allokazzjoni tal-karti tal-flus tal- euro

 (7)

 

 

(ii)

It-Tabella 2 hija ssostitwita b'dan li ġej:

Tabella 2  (*4)

Dejta ta' MFIs oħrajn (ishma)

 

Domestiċi

Żona tal-euro minbarra domestiċi

Bqija tad-dinja

Total

OBBLIGAZZJONIJIET

 

 

 

 

9.

Depożiti

 

 

 

 

Obbligazzjoni tal-kontroparti għal self mhux mhux dekontabilizzat  (8)

 

11.

Titoli ta' dejn maħruġin  (9)

 

 

 

 

Sa sena

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Valuti barranin

#

#

#

 

Aktar minn sena u sa sentejn

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Valuti barranin

#

#

#

 

13.

Kapital u riżervi

 

 

 

 

li minnhom: kapital ta' ekwità miġbur

 

 

 

 

li minnhom: profitt jew telf akkumulat fil-perijodu ta' kontabilità

 

 

 

 

li minnhom: dħul u spejjeż rikonoxxuti direttament fl-ekwità;

 

 

 

 

li minnhom: fondi li jirriżultaw minn dħul mhux imqassam lill-azzjonisti;

 

 

 

 

li minnhom: provvedimenti

 

 

 

 

14.

Bqija tal-obbligazzjonijiet

 

 

 

 

li minnhom: dovuti fuq depożiti

 

 

 

li minnhom: partiti tranżitorji

 

 

 

li minnhom: kategoriji ta' sospensjoni

 

 

 

li minnhom: derivattivi finanzjarji

 

 

 

li minnhom: provvedimenti

 

 

 

 

ASSI

 

 

 

 

3.

Titoli ta' dejn miżmuma

 

 

 

 

li minnhom: titoli ta' dejn proprji miżmuma

 

 

 

 

4

Ekwità

 

 

 

 

li minnhom: ekwità proprija miżmuma

 

 

 

 

5

Ishma/unitajiet ta' fondi ta' investiment

 

 

 

 

li minnhom ishma/unitajiet MMF proprji miżmuma

 

 

 

 (10)

7.

Bqija tal-assi

 

 

 

 

li minnhom dovuti: fuq self

 

 

 

li minnhom: partiti tranżitorji

 

 

 

li minnhom: kategoriji ta' sospensjoni

 

 

 

li minnhom: derivattivi finanzjarji

 

 

 

(d)

Il-Parti 13 hija emendata kif ġej:

(i)

It-tabella 1 hija mħassra;

(ii)

Il-paragrafu 1 huwa mħassar;

(e)

fil-Parti 15a tal-ewwel paragrafu s-sentenza “b'mod partikolari, il-BĊNi huma mistennija li jirrapportaw serje anċillari fuq il-bażi tal-aħjar sforz għal ammonti li jaqbżu EUR 50 miljun, iżda biss meta s-serje anċillari jkunu akbar minn 1 % tal-ammonti pendenti tal-indikatur, jiġifieri limitu minimu = mass(EUR 50 miljun, 1 % tal-istokks).”

“b'mod partikolari, il-BĊNi għandhom jirrapportaw serje anċillari fuq il-bażi tal-aħjar sforz għal ammonti li jaqbżu EUR 50 miljun, imma biss meta s-serje anċillari jkunu akbar minn 1 % tal-ammonti pendenti tal-indikatur, jiġifieri limitu minimu = mass(EUR 50 miljun, 1 % tal-istokks).”;

(f)

fil-Parti 16, it-Taqsima 3 hija mħassra;

(g)

fil-Parti 18, it-Tabella 3 hija mħassra;

2.

L-Anness III huwa emendat kif gej:

(a)

Il-Parti 1 tinbidel b'dan li ġej:

“PARTI 1

Introduzzjoni

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandu arranġamenti speċjali għall-iskambju tad-dejta mal-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ), il-BĊNi tal-pajjiżi li aderew u xi istituti tal-istatisitka nazzjonali tal-Unjoni (NSIs). L-iskambji tad-data jużaw messaġġi ta' pjattaforma standardizzata indipendenti (SDMX (*5)), inkluż dejta (valuri numeriċi) u/jew attributi (metadejta li tispjega d-dejta skambjata).

Biex jiġu skambjati messaġġi statistiċi, id-dejta għandha bżonn tiġi strutturata skont definizzjonijiet ta' struttura tad-dejta preċiżi (DSDs (*6)) li l-kunċetti statistiċi u l-listi ta' kodiċi mehmuża jippermettu li l-kontenut tagħhom jiġi deskritt adegwatament u bla ambigwità. Il-kollezzjoni ta' DSDs kunċetti u listi tal-kodiċi assoċjati jissejħu “definizzjonijiet strutturali”.

Id-definizzjonijiet strutturali tal-BĊE jipprovdu l-lista ta' DSDs, listi ta' kunċetti assoċjati u listi ta' kodiċi maħluqin mill-BĊE u użati fl-iskambji tad-data statistika ta' SDMX. Id-definizzjonijiet huma maħżuna fir-Reġistru tas-SEBĊ (*7) kif ukoll fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea CIRCABC (*8) u huma aċċessibbli mill-membri tal-Electronic Data Interchange (EDI) u l-Grupp ta' Interess Statistiku (inklużi l-membri tal-Grupp ta' Ħidma dwar Ġestjoni ta' Informazzjoni Statistika (WGSIM)). Kopja lokali tinħażen ġeneralment f'kull BĊN. Jekk dan ma jkunx il każ, il-qasam tan-negozju tal-BĊNi għandu jikkuntattja lill-membru WGSIM tagħhom.

Parti 2 telenka d-DSDs tal-BĊE u l-flussi ta' dejta/settijiet ta' dejta relatati li qed jintużaw mis-SEBĊ fil-kuntest tal-istatistika monetarja u finanzjarja. Għal aktar dettalji dwar id-DSDs inklużi d-dimensjonijiet speċifiċi tal-kodiċijiet tas-serje, il-format tagħhom u l-listi tal-kodiċi assoċjati, kif ukoll l-attributi li jiddeskrivu d-dejta, il-format u l-livell ta' rabta tagħhom, jekk jogħġbok irreferi għar-Reġistru tas-SEBĊ.

(*5)  Statistical Data and Metadata eXchange, via SDMX-EDI or SDMX-ML messages."

(*6)  Qabel magħrufa bħala fa milji ta' kodiċi"

(*7)  https://sreg.escb.eu/"

(*8)  www.circabc.europa.eu”;"

(b)

Il-Parti 2 tinbidel b'dan li ġej:

“PARTI 2

DSDs u flussi ta' dejta/settijiet tad-dejta

1.

Fil-messaġġi SDMX kunċetti statistiċi skambjati jistgħu jintużaw jew bħala dimensjonijiet (fil-kompożizzjoni tal-“kodiċijiet” li jidentifikaw is-serje tal-ħin) jew bħala attributi (li jipprovdu informazzjoni dwar id-dejta). Dimensjonijiet u attributi kkodifikati jieħdu l-valur tagħhom minn listi ta' kodiċi predefiniti. Id-DSDs jiddefinixxu l-istruttura tal-kodiċijiet tas-serje skambjati, f'termini ta' kunċetti u listi ta' kodiċi assoċjati. Barra minn dan, huma jiddefinixxu r-relazzjoni tagħhom bl-attributi rilevanti. L-istess struttura tista' tintuża għal diversi flussi ta' dejta, li huma ddifferenzjati bl-informazzjoni tal-fluss ta' dejta/tad-sett tad-dejta.

2.

Fil-kuntest ta' statistika monetarja u finanzjarja, il-BĊE ddefinixxa 12-il DSD użati bħalissa għall-iskambju tal-istatistika mas-SEBĊ u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn. Għall-maġġoranza ta' dawk id-DSDs, sett tad-dejta wieħed li juża dik l-istruttura jiġi skambjat u għaldaqstant l-identifikatur DSD u l-identifikatur tas-sett tad-dejta assoċjat (DSI) użat fil-messaġġi tad-dejta SDMX huma l-istess. Għal finijiet ta' trattament, tempestività u/jew responsabbiltà, żewġ settijiet tad-dejta ġew iddefiniti fil-kuntest ta' skambju bl-użu ta “ECB_BSI1”, “ECB_SSI1” u “ECB_ICPF1” DSDs, u huma distinti fil-livell ta' DSI. Il-karatterisitiċi tal-flussi tad-dejta li ġejjin huma fi produzzjoni:

partiti tal-karta tal-bilanċ (BSI), identifikatur DSD u DSI “ECB_BSI1”,

partiti tal-karta tal-bilanċ fil-kuntest tal-Blue Book (Ktieb Ikħal) (BSP), identifikatur DSD“ECB_BSI1” u DSI “ECB_BSP”,

identifikaturi finanzjarji strutturali bankarji (SSI), identifikatur DSD u DSI “ECB_SSI1”

identifikaturi finanzjarji strutturali bankarji fil-kuntest tal-Blue Book (Ktieb Ikħal) (SSP), identifikatur DSD “ECB_BSI1” u DSI “ECB_SSP”,

Rati ta' imgħax MFI (MIR), identifikatur DSD u DSI “ECB_MIR1”,

intermedjarji finanzjarji oħra (OFI), identifikatur DSD u DSI “ECB_OFI1”,

kwistjonijiet ta' titoli (SEC), identifikatur DSD u DSI “ECB_SEC1”,

sistemi ta' ħlas u saldu (PSS), identifikatur DSD u DSI “ECB_PSS1”,

fondi ta' investiment (IVF), identifikatur DSD u DSI “ECB_IVF1”,

korporazzjonijiet vetturi finanzjarji (FVC), identifikatur DSD u DSI “ECB_FVC1”,

dejta bankarja kkonsolidata (CBD2), identifikatur DSD u DSI “ECB_CBD2”,

statistika bankarja konsolidata internazzjonali (CBS), identifikatur DSD u DSI “BIS_CBS”,

assi u obbligazzjonijiet ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (ICB), identifikatur DSD “ECB_ICPF1” u DSI “ECB_ICB”,

operazzjonijiet tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (primjums, pretenzjonijiet, kummissjonijiet) (ICO), identifikatur DSD u DSI “ECB_ICO1”,

assi u obbligazzjonijiet ta' fondi tal-pensjonijiet (PFB), identifikatur DSD “ECB_ICPF1” u DSI “ECB_PFB”.”;

(c)

Il-Partijiet 3 u 4 huma mħassra;

3.

fl-Anness IV, it-tieni sentenza tat-Taqsima 2 tal-Parti 3 hija ssostitwita b'dan li ġej:

“Il-BĊNi għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti fuq il-bażi tad-dejta rrappurtata mill-MFIs.”;

4.

fil-Glossarju, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“Is-subpartiti kapital u riżervi huma kif ġej:

(a)

Kapital ta' ekwità miġbur jinkludi l-fondi kollha kkontribwiti mis-sidien, mill-kontribuzzjoni inizjali għal kwalunkwe ħruġ sussegwenti ta' forom ta' proprjetà u jirrifletti l-ammont sħiħ ta' kapital miġbur.

(b)

Il-profitt jew it-telf akkumulat fil-perjodu tal-kontabbilità jikkonsisti fil-profitti u t-telf kollha tal-perijodu tal-kontabbiltà kurrenti kif irreġistrat fid-dikjarazzjoni tal-profitt u t-telf li għadu ma ġiex trasferit għal qligħ miżmum.

(c)

Dħul u spejjeż rikonoxxuti direttament f'ekwità jinkludu l-kontraparti għar-rivalutazzjonijiet netti tal-assi u l-obbligazzjonijiet li huma rreġistrati direttament fl-ekwità u mhux fid-dikjarazzjoni tal-profitt u t-telf skont il-qafas tal-kontabbiltà.

(d)

Fondi li jirriżultaw minn dħul mhux imqassam lill-azzjonisti jinkludu riżervi u fondi oħra (eż. profitt jew telf miġjuba 'l quddiem wara tmiem il-perjodu ta' kontabbiltà u qabel ma tkun ittieħdet deċiżjoni dwar id-distribuzzjoni ta' dividendi jew approprjazzjoni bħala riżervi) mhux imqassma lill-azzjonisti.

(e)

Dispożizzjonijiet speċifiċi u ġenerali kontra self, titoli u tipi oħra ta' attività. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jinkludu l-benefiċċji kollha għal indebolimenti u telf ta' self sal-punt li mhumiex innettjati mill-kategorija ta' assi li jirreferu għalihom fil-karta tal-bilanċ statistika.

Investimenti tat-titoli proprji mill-MFIs jinkludu titoli li nxtraw minn investitur ieħor inkwistjoni u mbagħad mixtrija mill-ġdid mill-emittent oriġinali, kif ukoll titoli effettivament maħruġa u miżmuma mid-detentur fil-ħruġ. Kull tip ta' investimenti miżmuma għandhom jinġabru, jiġifieri:

titoli ta' dejn proprji miżmuma;

ekwità proprja miżmuma;

ishma/unitajiet MMF proprji miżmuma.

Valur nett hija l-partita ta' bilanċ tal-karta tal-bilanċ (B.90) (ESA 2010, paragrafu 7.02). L-istokk tal-assi u l-obbligazzjonijiet irreġistrati fil-karta tal-bilanċ huma vvalutati bil-prezzijiet xierqa, li normalment huma l-prezzijiet tas-suq prevalenti fid-data li għaliha tirrelata l-karta tal-bilanċ. Fi skema tal-pensjoni ta' benefiċċju ddefinit, madankollu, il-livell tal-benefiċċji tal-pensjoni mwiegħda lil impjegati parteċipanti jiġi ddeterminat b'formola miftiehma minn qabel. Ir-responsabbiltà ta' skema ta' pensjoni ta' benefiċċju ddefinit hija ugwali għall-valur preżenti tal-benefiċċji mwiegħda, u għalhekk fi skema ta' pensjoni ta' benefiċċju ddefinita l-valur nett jista' jkun differenti minn żero. Fi skema b'kontribuzzjoni ddefinita, il-benefiċċji mħallsa jiddependu mir-rendiment tal-assi akkwistati mill-iskema tal-pensjoni. Il-passiv ta' skema b'kontribuzzjoni ddefinita hu l-valur tas-suq attwali tal-assi tal-fond. Il-valur nett tal-fond ikun dejjem żero.

Aggregazzjoni nozzjonali ta' flus kontanti hija definita, għall-finijiet ta' din il-Linja Gwida, bħala arranġament ta' ġbir ta' flus kontanti pprovdut minn MFI (jew MFIs) lil grupp ta' entitajiet (iktar 'il quddiem “parteċipanti fl-aggregazzjoni” fejn: (a) il-parteċipanti fl-aggregazzjoni jżommu kontijiet legali separati; (b) l-imgħax li għandu jitħallas jew jiġi rċevut mill-MFI huwa kkalkulat fuq il-bażi ta' pożizzjoni nozzjonali netta tal-kontijiet kollha fl-aggregazzjoni; u (c) il-parteċipanti tal-aggregazzjoni jistgħu jiġbdu overdrafts sostnuti minndepożiti ta' parteċipanti oħra tal-aggregazzjoni, mingħajr trasferiment ta' fondi bejn il-kontijiet.”.


(*1)  Aġġustamenti għal write-offs/write-downs japplikaw biss fir-rigward tal-Parti 2; l-aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni japplikaw kullimkien.

(1)  Il-BĊNi jistgħu jestendu l-kopertura ta' din il-partita għal self li b'mod ieħor ikun ittrasferit u dirikonoxxut mill-karta tal-bilanċ tal-IFM li għalih l-IFM taġixxi bħala dak li jisservisjah, skont il-prattika applikata fit-Tabella 5 tal-Anness I tar-Regolament BĊE/2013/33.

(2)  Sjieda unika/sħubijiet mingħajr status legali.”

(3)  BĊNi jirrapportaw dejta disponibbli fuq self dirikonoxxuti minn IFM li mhumiex inklużi fid-dejta rrapportata tat-Tabella 5 tal-Anness I tar-Regolament BĊE/2013/33.

(4)  Sjieda unika/sħubijiet mingħajr status legali.”

(*2)  Aġġustamenti għal tħassir/tnaqqis ta' valur japplikaw biss fir-rigward ta' Self; l-aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni japplikaw kullimkien.”

(*3)  L-istokks għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE għaċ-ċelloli kollha; l-aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni biss għaċ-ċelloli indikati b'#. Iċ-ċelloli mmarkati b'salib (†) jindikaw partiti fil-memorandum bi prijorità baxxa.

(5)  Karti tal-flus u muniti denominati fil-muniti nazzjonali ta' qabel li jibqgħu pendenti wara l-adozzjoni tal-euro. Id-dejta għandha tiġi rrappurtata għal tal-anqas 12-il xahar wara t-tkabbir.

(6)  Titoli ta' dejn maħruġin mill-BĊN għandhom jiġu rrapportati biss jekk il-fenomenu huwa applikabbli.

(7)  Il-pożizzjonijiet netti vis-à-vis l-Eurosistema oriġinali minn (a) distribuzzjoni tal-karti tal-flus tal-euro maħruġa mill-BĊE (8 % tal-emissjonijiet totali); u (b) l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu tal-ishma kapitali. Il-pożizzjoni ta' kreditu jew ta' debitu nett tal-BĊN individwali u l-BĊE għandha tiġi allokata fuq in-naħa tal-assi jew tal-obbligazzjonijiet tal-karta tal-bilanċ skont is-sinjal; jiġifieri pożizzjoni nett pożittiva fil-konfront tal-Eurosistema għandha tkun irrapportata fuq in-naħa tal-assi, pożizzjoni netta negattiva fuq in-naħa tal-obbligazzjonijiet.”;

(*4)  L-istokks għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE għaċ-ċelloli kollha; l-aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni u rivalutazzjoni biss għaċ-ċelloli indikati b'#. Iċ-ċelloli mmarkati b'salib (†) jindikaw partiti fil-memorandum bi prijorità baxxa.

(8)  Dawn il-partiti jirrappreżentaw l-obbligazzjoni tal-kontroparti lejn self titolizzat iżda mhux dekontabilizzat mill-karta tal-bilanċ tal-MFI skont l-istandards ta' kontabilità applikabbli.

(9)  Bla ħsara għall-ftehim bejn il-BĊE u l-BĊN, ma huwiex meħtieġ li dan is-sett ta' informazzjoni jiġi rrapportat mill-BĊNi meta l-BĊE juża sorsi tad-dejta alternattivi.

(10)  Investiment ta' ishma/unitajiet MMF proprji għandhom jiġu rrapportati biss jekk il-fenomenu huwa applikabbli.”;