ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 88

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
4 ta' April 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/523 tat-28 ta' Marzu 2018 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 biex jikklassifika s-sustanza fluważuron f'dak li għandu x'jaqsam mal-limitu massimu ta' residwi tagħha ( 1 )

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/524 tat-28 ta' Marzu 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi Bacillus subtilis (Cohn 1872) ir-razza tal-mikrobu QST 713, identiku għar-razza tal-mikrobu AQ 713, klodinafop, klopiralid, ċiprodinil, diklorprop-P, fosetil, mepanipirim, metkonażol, metrafenon, pirimikarb, u r-razza tal-mikrobu Pseudomonas chlororaphis: MA 342, pirimetanil, kinoksifen, rimsulfuron, spinosad, tijakloprid, tijametossam, tiram, tolklofos-metil, triklopir, trineksapak, tritikonażol, u żiram ( 1 )

4

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/483 tat-22 ta' Marzu 2018 dwar il-prezz minimu għax-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat għat-tmintax-il sejħa parzjali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080 ( ĠU L 81, 23.3.2018 )

7

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

4.4.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 88/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/523

tat-28 ta' Marzu 2018

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 biex jikklassifika s-sustanza fluważuron f'dak li għandu x'jaqsam mal-limitu massimu ta' residwi tagħha

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta' limiti ta' residwi ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 14 flimkien mal-Artikolu 17 tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini fformulata mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 470/2009, il-limitu massimu ta' residwi (“l-MRL”) għas-sustanzi farmakoloġikament attivi maħsubin għall-użu fl-Unjoni fil-prodotti mediċinali veterinarji għall-annimali li jipproduċu l-ikel jew fil-prodotti bijoċidali użati fit-trobbija tal-annimali irid jiġi stabbilit f'Regolament.

(2)

It-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 (2) tistabbilixxi s-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fejn jidħlu l-limiti massimi ta' residwi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali.

(3)

Il-fluważuron diġà huwa inkluż f'dik it-tabella bħala sustanza approvata għall-annimali bovini applikabbli għall-muskoli, għax-xaħam, għall-fwied u għall-kliewi, minbarra għall-annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem.

(4)

Tressqet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (l-EMA) sabiex l-entrata eżistenti għall-fluważuron tiġi estiża għall-ħut bil-ġewnaħ.

(5)

Abbażi tal-opinjoni tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju, l-EMA rrakkomandat li jiġi stabbilit limitu massimu tar-residwi għall-fluważuron fil-ħut bil-ġewnaħ.

(6)

Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 470/2009, l-EMA trid tqis li jew tuża l-limiti massimi ta' residwi stabbiliti għal sustanza farmakoloġikament attiva li tinsab f'oġġett tal-ikel partikulari għal oġġett tal-ikel ieħor li ġej mill-istess speċi, jew inkella li tuża l-limiti massimi ta' residwi stabbiliti għal sustanza farmakoloġikament attiva fi speċi waħda jew iktar għal speċijiet oħrajn.

(7)

L-EMA jidhrilha li huwa xieraq li l-entrata għall-fluważuron tiġi estrapolata għall-ħalib tal-annimali bovini u għat-tessuti tar-ruminanti kollha minbarra l-ispeċijiet ovini.

(8)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 jiġi emendat skont dan.

(9)

Huwa xieraq li l-partijiet interessati kkonċernati jingħataw perjodu raġonevoli taż-żmien biex jieħdu l-miżuri li jaf ikunu meħtieġa biex huma jikkonformaw mal-limitu massimu ta' residwi l-ġdid.

(10)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu jibda japplika mit-3 ta’ Ġunju 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Marzu 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta' Diċembru 2009 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali (ĠU L 15, 20.1.2010, p. 1).


ANNESS

Fit-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010, l-entrata għas-sustanza “fluważuron” tinbidel b'dan li ġej:

Sustanza farmakoloġikament attiva

Residwu markatur

Speċi tal-annimali

MRL

Tessuti kkonċernati

Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)

Klassifikazzjoni Terapewtika

“Fluważuron

Fluważuron

Ir-ruminanti kollha ħlief il-bovini u l-ovini

200 μg/kg

Muskoli

Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem

Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti”

7 000 μg/kg

Xaħam

500 μg/kg

Fwied

500 μg/kg

Kliewi

 

Bovini

200 μg/kg

Muskoli

L-EBDA ANNOTAZZJONI

7 000 μg/kg

Xaħam

500 μg/kg

Fwied

500 μg/kg

Kliewi

200 μg/kg

Ħalib

 

Ħut bil-ġewnaħ

200 μg/kg

Muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali

L-EBDA ANNOTAZZJONI


4.4.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 88/4


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/524

tat-28 ta' Marzu 2018

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi Bacillus subtilis (Cohn 1872) ir-razza tal-mikrobu QST 713, identiku għar-razza tal-mikrobu AQ 713, klodinafop, klopiralid, ċiprodinil, diklorprop-P, fosetil, mepanipirim, metkonażol, metrafenon, pirimikarb, u r-razza tal-mikrobu Pseudomonas chlororaphis: MA 342, pirimetanil, kinoksifen, rimsulfuron, spinosad, tijakloprid, tijametossam, tiram, tolklofos-metil, triklopir, trineksapak, tritikonażol, u żiram

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (2) tistabbilixxi s-sustanzi attivi meqjusin approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(2)

Il-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi mepanipirim, ir-razza tal-mikrobu Pseudomonas chlororaphis: MA 342, kwinossifen, tijakloprid, tiram u żiram ġew estiżi l-aħħar permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2016 (3). Il-perjodi ta' approvazzjoni ta' dawk is-sustanzi se jiskadu fit-30 ta' April 2018.

(3)

Il-perjodu ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi Bacillus subtilis (Cohn 1872) ir-razza tal-mikrobu QST 713, identiku għar-razza tal-mikrobu AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tijametossam, tolklofos-metil u tritikonażol ġew estiżi bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 487/2014 (4). Il-perjodi ta' approvazzjoni ta' dawk is-sustanzi se jiskadu fit-30 ta' April 2018.

(4)

Il-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi klopiralid, ċiprodinil, fosetil, pirimetanil u trineksapak ġew estiżi bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 678/2014 (5). Il-perjodi ta' approvazzjoni ta' dawk is-sustanzi se jiskadu fit-30 ta' April 2018.

(5)

Il-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi diklorprop-P, metkonażol, oksamil u triklopir ġew estiżi bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 878/2014 (6). Il-perjodi ta' approvazzjoni ta' dawk is-sustanzi se jiskadu fit-30 ta' April 2018.

(6)

L-applikazzjonijiet għat-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanzi msemmija fil-Premessi 2 sa 5 tressqu skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 (7).

(7)

Il-valutazzjoni tas-sustanzi ddewmet minħabba raġunijiet li ma kinux fil-kontroll tal-applikanti, u għalhekk aktarx li l-approvazzjonijiet ta' dawk is-sustanzi attivi jiskadu qabel ma tkun ittieħdet deċiżjoni dwar it-tiġdid tagħhom. Għaldaqstant hemm bżonn li l-perjodi ta' approvazzjoni tagħhom jiġu estiżi.

(8)

Fid-dawl tal-għan tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, fir-rigward ta' każijiet meta l-Kummissjoni tadotta Regolament li jistipula li l-approvazzjoni ta' sustanza attiva msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament ma tiġġeddidx minħabba li ma jkunux issodisfati l-kriterji tal-approvazzjoni, il-Kummissjoni tistabbilixxi data ta' skadenza fl-istess data prevista qabel dan ir-Regolament jew fid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament li jistipula li l-approvazzjoni tas-sustanza attiva ma tiġġeddidx, skont liema minn dawn id-dati tigi aktar tard. Fir-rigward tal-każijiet meta l-Kummissjoni tadotta Regolament li jistipula t-tiġdid ta' sustanza attiva msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tipprova tistabbilixxi l-aktar data tal-applikazzjoni kmieni possibbli, kif xieraq skont iċ-ċirkostanzi.

(9)

Peress li l-approvazzjonijiet tas-sustanzi attivi jiskadu fit-30 ta' April 2018, dan ir-Regolament jenħtieġ li jidħol fis-seħħ malajr kemm jista' jkun.

(10)

Għalhekk ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(11)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 hi emendata skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Marzu 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-lista ta' sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2016 tas-17 ta' Novembru 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi aċetamiprid, l-aċidu benżojku, flażasulfuron, mekoprop-P, mepanipirim, meżosulfuron, propineb, propossikarbażon, propiżammid, propikonażol, ir-razza tal-mikrobu Pseudomonas chlororaphis: MA 342, piraklostrobina, kwinossifen, tijakloprid, tiram, żiram, żossamidu (ĠU L 312, 18.11.2016, p. 21).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 487/2014 tat-12 ta' Mejju 2014 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi Bacillus subtilis (Cohn 1872) ir-razza tal-mikrobu QST 713, identiku għar-razza tal-mikrobu AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tijametossam, tolklofos-metil u tritikonażol (ĠU L 138, 13.5.2014, p. 72).

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 678/2014 tad-19 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward l-estensjoni ta' perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi klopiralid, ċiprodinil, fosetil, pirimetanil u trineksapak (ĠU L 180, 20.6.2014, p. 11).

(6)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 878/2014 tat-12 ta' Awwissu 2014 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi diklorprop-P, metkonażol, oksamil u triklopir (ĠU L 240, 13.8.2014, p. 18).

(7)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta' Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta' tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26).


ANNESS

Il-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 hija emendata kif ġej:

(1)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 73, Tiram, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(2)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 74, Żiram, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(3)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 82, Kwinossifen, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(4)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 89, ir-razza tal-mikrobu Pseudomonas chlororaphis: MA 342, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(5)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 90, Mepanipirim, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(6)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 92, Tijakloprid, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(7)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 123, Klodinafop, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(8)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 124, Pirimikarb, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(9)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 125, Rimsulfuron, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(10)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, fir-ringiela 126, Tolklofos-metil, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(11)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 127, Tritikonażol, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(12)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 129, Klopiralid, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(13)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 130, Ċiprodinil, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(14)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 131, Fosetil, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(15)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 132, Trineksapak, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(16)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, fir-ringiela 133, Diklorprop-P, tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(17)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 134, Metkonażol, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(18)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 135, Pirimetanil, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(19)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 136, Triklopir, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(20)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 137, Metrafenon, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(21)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ir-razza tal-mikrobu QST 713, identika għar-razza tal-mikrobu AQ 713, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(22)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 139, Spinosad, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;

(23)

fis-sitt kolonna, l-iskadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 140, Tijametoksam, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2019”;


Rettifika

4.4.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 88/7


Rettifika tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/483 tat-22 ta' Marzu 2018 dwar il-prezz minimu għax-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat għat-tmintax-il sejħa parzjali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 81 tat-23 ta' Marzu 2018 )

F'paġna 9,

minflok:

“(3)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,”,

aqra:

“(3)

Il-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax l-opinjoni tiegħu fil-limitu taż-żmien stabbilit mill-president tiegħu,”.