ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 48

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
21 ta' Frar 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/254 tal-15 ta' Frar 2018 dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tat-Trattat ta' Marrakexx biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal xogħlijiet pubblikati għal persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista, jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat

1

 

 

Trattat ta' Marrakexx biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal xogħlijiet pubblikati għal persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/255 tad-19 ta' Frar 2018 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istatistika bbażata fuq l-Istħarriġ Ewropew dwar is-Saħħa permezz ta' Intervisti (EHIS) ( 1 )

12

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/256 tal-20 ta' Frar 2018 li jemenda għall-281 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da'esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida

39

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/257 tad-19 ta' Frar 2018 dwar l-għoti ta' derogi lil ċerti Stati Membri fir-rigward tat-trażmissjoni tal-istatistika skont ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istatistika msejsa fuq l-Istħarriġ b'Intervista dwar is-Saħħa Ewropea (EHIS) (notifikata bid-dokument C(2018) 832)  ( 1 )

41

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/849 tas-27 ta' Mejju 2016 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea u li tħassar id-Deċiżjoni 2013/183/PESK ( ĠU L 141, 28.5.2016 )

44

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

21.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 48/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/254

tal-15 ta' Frar 2018

dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tat-Trattat ta' Marrakexx biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal xogħlijiet pubblikati għal persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista, jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114, flimkien mal-punt (a)(v) tal-Artikolu 218(6), tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Mit-22 ta' Jannar 2011, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE (2), l-Unjoni hija marbuta mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà, li d-dispożizzjonijiet tagħha saru parti integrali mill-ordni ġuridiku tal-Unjoni.

(2)

Fis-26 ta' Novembru 2012, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tinnegozja, f'isem l-Unjoni, ftehim internazzjonali fi ħdan l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) dwar aċċess aħjar għall-kotba għall-persuni b'diffikultà biex jaqraw materjal stampat.

(3)

Wara l-konklużjoni b'suċċess ta' dawk in-negozjati, it-Trattat ta' Marrakexx biex jiġi Ffaċilitat l-Aċċess għal Xogħlijiet Pubblikati għal Persuni Għomja, b'Diżabbiltà fil-Vista jew li b'xi mod ieħor għandhom Diffikultà biex Jaqraw Materjal Stampat (it-“Trattat ta' Marrakexx”) ġie adottat fis-27 ta' Ġunju 2013. It-Trattat ta' Marrakexx daħal fis-seħħ fit-30 ta' Settembru 2016.

(4)

Abbażi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/221/UE (3), it-Trattat ta' Marrakexx ġie ffirmat f'isem l-Unjoni fit-30 ta' April 2014, soġġett għall-konklużjoni tiegħu.

(5)

It-Trattat ta' Marrakexx jistabbilixxi sett ta' regoli internazzjonali li jiżguraw li hemm limitazzjonijiet jew eċċezzjonijiet għad-drittijiet tal-awtur fil-livell nazzjonali għall-benefiċċju ta' persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat. It-Trattat għandu wkoll il-mira li jippermetti l-iskambju transfruntier ta' kopji ta' xogħlijiet pubblikati li jkunu saru f'format aċċessibbli skont dawn il-limitazzjonijiet jew eċċezzjonijiet għad-drittijiet tal-awtur. Għalhekk, it-Trattat ta' Marrakexx ser jiffaċilita l-aċċess għal xogħlijiet pubblikati mill-benefiċjarji tiegħu fl-Unjoni u barra minnha.

(6)

Ir-Regolament (UE) 2017/1563 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u d-Direttiva (UE) 2017/1564 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), li jimplimentaw l-obbligi tal-Unjoni taħt it-Trattat ta' Marrakexx, ġew adottati fit-13 ta' Settembru 2017.

(7)

Taħt il-punt (b) tal-Artikolu 19 tat-Trattat ta' Marrakexx, fil-każ tal-Unjoni, id-data effettiva biex issir parti għat-Trattat ta' Marrakexx hija tliet xhur mid-data li fiha jkun sar id-depożitu mad-Direttur Ġenerali tal-WIPO tal-istrument ta' ratifika jew ta' adeżjoni. Huwa adatt li dik id-data tiġi allinjata mad-data sa meta l-Istati Membri għandhom jittrasponu d-Direttiva (UE) 2017/1564 u mad-data li fiha jibda japplika r-Regolament (UE) 2017/1563. Għalhekk, jenħtieġ li d-depożitu tal-istrument ta' ratifika jsir minn tliet xhur qabel id-data sa meta l-Istati Membri għandhom jittrasponu d-Direttiva (UE) 2017/1564 u li fiha r-Regolament (UE) 2017/1563 isir applikabbli.

(8)

Il-konklużjoni tat-Trattat ta' Marrakexx hija kompetenza esklużiva tal-Unjoni (6), u jenħtieġ li t-Trattat ta' Marrakexx jiġi approvat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

It-Trattat ta' Marrakexx biex jiġi Ffaċilitat l-Aċċess għal Xogħlijiet Pubblikati għal Persuni Għomja, b'Diżabbiltà fil-Vista jew li b'xi mod ieħor għandhom Diffikultà biex Jaqraw Materjal Stampat huwa b'dan approvat f'isem l-Unjoni.

It-test tat-Trattat ta' Marrakexx huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jaħtar lill-persuna jew persuni li jkollhom is-setgħa sabiex jiddepożitaw, f'isem l-Unjoni, l-istrument ta' ratifika previst fil-punt (b) tal-Artikolu 19 tat-Trattat ta' Marrakexx.

Dak id-depożitu għandu jseħħ mit-12 ta' Lulju 2018.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Frar 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

K. VALCHEV


(1)  Kunsens tat-18 ta' Jannar 2018 (għadu mhux ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE tas-26 ta' Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà (ĠU L 23, 27.1.2010, p. 35).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/221/UE tal-14 ta' April 2014 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tat-Trattat ta' Marrakexx biex jiġi Ffaċilitat l-Aċċess għal Xogħlijiet Pubblikati għal Persuni Għomja, b'Diżabbiltà fil-Vista jew li b'xi mod ieħor għandhom Diffikultà biex Jaqraw Materjal Stampat (ĠU L 115, 17.4.2014, p. 1.).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2017/1563 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Settembru 2017 dwar l-iskambju transfruntier bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi ta' kopji b'format aċċessibbli ta' ċerti xogħlijiet jew materjal ieħor protett bid-dritt tal-awtur u bi drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat (ĠU L 242, 20.9.2017, p. 1).

(5)  Id-Direttiva (UE) 2017/1564 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Settembru 2017 dwar ċerti użi permessi ta' ċerti xogħlijiet u materjal ieħor protett bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat u li temenda d-Direttiva 2001/29/KE dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU L 242, 20.9.2017, p. 6).

(6)  Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Frar 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.


21.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 48/3


TRADUZZJONI

TRATTAT TA' MARRAKEXX

biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal xogħlijiet pubblikati għal persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat

IL-PARTIJIET KONTRAENTI,

FILWAQT LI JFAKKRU l-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni, opportunitajiet indaqs, aċċessibbiltà u parteċipazzjoni u inklużjoni sħaħ u effettivi fis-soċjetà, proklamati fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà,

KONSAPEVOLI tal-isfidi li jippreġudikaw l-iżvilupp sħiħ ta' persuni b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat, li jillimitaw il-libertà tal-espressjoni tagħhom, inkluża l-libertà li wieħed ifittex, jirċievi u jagħti informazzjoni u ideat ta' kull tip fuq bażi ugwali ma' ħaddieħor, inkluż permezz tal-forom ta' komunikazzjoni kollha tal-għażla tagħhom, it-tgawdija tad-dritt għall-edukazzjoni, u l-opportunità li jagħmlu riċerka,

FILWAQT LI JENFASIZZAW l-importanza tal-ħarsien tad-drittijiet tal-awtur bħala inċentiv u premju għal kreazzjonijiet letterarji u artistiċi u li jtejbu l-opportunitajiet għal kulħadd, inklużi tal-persuni b'diżabbiltà fil-vista jew b'diffikultà biex jaqraw materjal stampat, biex jipparteċipaw fil-ħajja kulturali tal-komunità, biex igawdu l-arti u biex jiskambjaw il-progress xjentifiku u l-benefiċċji tiegħu,

KONXJI mill-ostakli ta' persuni b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat biex jaċċessaw ix-xogħlijiet ippubblikati u biex jiksbu opportunitajiet ugwali fis-soċjetà, u kemm il-ħtieġa li jikber l-għadd ta' xogħlijiet f'formati aċċessibbli kif ukoll li titjieb iċ-ċirkolazzjoni ta' xogħlijiet bħal dawn,

FILWAQT LI JQISU li l-maġġoranza tal-persuni b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat jgħixu f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-pajjiżi l-anqas żviluppati,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU li, minkejja d-differenzi fil-liġijiet nazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur, l-impatt pożittiv ta' teknoloġiji ġodda tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni fuq il-ħajja ta' persuni b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat jista' jissaħħaħ permezz ta' qafas legali mtejjeb fil-livell internazzjonali,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU li bosta Stati Membri stabbilixxew limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet fil-liġijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-awtur għal persuni b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat ieħor, iżda hemm in-nuqqas dejjem jikber ta' xogħlijiet disponibbli f'kopji f'format aċċessibbli għal dawn il-persuni, u li hemm bżonn ta' riżorsi konsiderevoli għall-isforz tagħhom biex ix-xogħlijiet isiru aċċessibbli għal dawn il-persuni, u li n-nuqqas ta' possibbiltajiet ta' skambju transfruntier ta' kopji f'format aċċessibbli ħoloq il-ħtieġa tad-duplikazzjoni ta' dawn l-isforzi,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU kemm l-importanza tal-irwol tad-detenturi li jagħmlu x-xogħlijiet tagħhom aċċessibbli għal persuni b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat u l-importanza ta' limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet xierqa biex ix-xogħlijiet isiru aċċessibbli għal dawn il-persuni, b'mod partikolari meta s-suq ma jkunx jista' jipprovdi dan l-aċċess,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-ħtieġa li jinżamm bilanċ bejn il-ħarsien effettiv tad-drittijiet tal-awtur u l-interessi tal-pubbliku, b'mod partikolari l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-aċċess għall-informazzjoni, u li dan il-bilanċ għandu jiffaċilita l-aċċess effettiv u f'waqtu għal xogħlijiet għall-benefiċċju ta' persuni b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat,

FILWAQT LI JTENNU l-obbligi tal-Partijiet Kontraenti skont it-trattati internazzjonali eżistenti dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u l-importanza u l-flessibbiltà tat-test fuq tliet livelli għal limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet stabbilit fl-Artikolu 9(2) tal-Konvenzjoni ta' Berna għall-Protezzjoni ta' Xogħlijiet Letterarji u Artistiċi, u strumenti internazzjonali oħra,

FILWAQT LI JFAKKRU l-importanza tar-rakkomandazzjonijiet tal-Aġenda għall-Iżvilupp, adottata fl-2007 mill-Assemblea Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO), li għandha l-għan li tiżgura li l-konsiderazzjonijiet dwar l-iżvilupp jiffurmaw parti integrali mix-xogħol tal-Organizzazzjoni,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-importanza tas-sistema internazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur u x-xewqa li l-limitazzjonijiet u l-eċċezzjonijiet jiġu armonizzati bil-għan li jiġi ffaċilitat l-aċċess għal u l-użu ta' xogħlijiet minn persuni b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Relazzjoni ma' Konvenzjonijiet u Trattati Oħra

Xejn f'dan it-Trattat m'għandu jidderoga minn xi obbligi li l-Partijiet Kontraenti għandhom lejn xulxin skont kwalunkwe trattat ieħor, u lanqas ma għandu jippreġudika kwalunkwe dritt li Parti Kontraenti jkollha skont kwalunkwe trattat ieħor.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan it-Trattat:

(a)

“xogħlijiet” tfisser xogħlijiet letterarji u artistiċi fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(1) tal-Konvenzjoni ta' Berna għall-Protezzjoni ta' Xogħlijiet Letterarji u Artistiċi, fil-forma ta' test, notazzjoni u/jew illustrazzjonijiet relatati, kemm jekk ippubblikati kif ukoll jekk b'mod ieħor magħmula disponibbli pubblikament bi kwalunkwe midja (1);

(b)

“kopja f'format aċċessibbli” tfisser kopja ta' xogħol f'mod alternattiv jew għamla alternattiva li tagħti lil persuna benefiċjarja aċċess għax-xogħol, inkluż li l-persuna tingħata permess ikollha aċċess b'mod fattibbli u komdu daqs persuna mingħajr diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandha diffikultà biex taqra materjal stampat. Il-kopja f'format aċċessibbli tintuża esklussivament mill-persuni benefiċjarji u għandha tirrispetta l-integrità tax-xogħol oriġinali, billi tittieħed konsiderazzjoni xierqa tal-bidliet meħtieġa biex jagħmlu xogħol aċċessibbli fil-format alternattiv u tal-ħtiġijiet tal-aċċessibbiltà tal-persuni benefiċjarji;

(c)

“entità awtorizzata” tfisser entità li hija awtorizzata jew rikonoxxuta mill-gvern li tipprovdi edukazzjoni, taħriġ, qari adattiv jew aċċess għal informazzjoni għal persuni benefiċjarji fuq bażi ta' mingħajr skop ta' qligħ. Tinkludi wkoll istituzzjoni jew organizzazzjoni mingħajr skop ta' qligħ li tipprovdi l-istess servizzi lil persuni benefiċjarji bħala waħda mill-attivitajiet primarji jew l-obbligi istituzzjonali tagħha (2).

Entità awtorizzata tistabbilixxi u ssegwi l-prattiċi tagħha stess:

(i)

li tistabbilixxi li l-persuni li sservi huma persuni benefiċjarji;

(ii)

li tillimita d-distribuzzjoni u t-tqegħid għad-disponibbiltà ta' kopji f'format aċċessibbli tagħha għal persuni benefiċjarji u/jew entitajiet awtorizzati;

(iii)

li tiskoraġġixxi r-riproduzzjoni, id-distribuzzjoni u d-disponibilità ta' kopji mhux awtorizzati; u

(iv)

li żżomm attenzjoni kif imiss fi, u reġistri ta', l-immaniġġar tagħha ta' kopji ta' xogħlijiet, filwaqt li tirrispetta l-privatezza tal-persuni benefiċjarji skont l-Artikolu 8.

Artikolu 3

Persuni Benefiċjarji

Persuna benefiċjarja hija persuna li:

(a)

hija għamja;

(b)

għandha diżabbiltà fil-vista jew diżabbiltà fil-perċezzjoni jew biex taqra, li ma tistax titjieb biex tagħti funzjoni viżiva sostanzjalment ekwivalenti għal dik ta' persuna li ma jkollhiex tali diffikultà jew diżabbiltà u għalhekk ma tkunx tista' taqra xogħlijiet stampati sa sostanzjalment l-istess grad bħal persuna mingħajr xi diffikultà jew diżabbiltà; jew (3)

(c)

b'xi mod ieħor, minħabba diżabbiltà fiżika, ma tkunx tista' żżomm jew timmanipula ktieb jew tiffoka jew iċċaqlaq għajnejha sal-grad li normalment ikun aċċettabbli għal qari;

irrispettivament minn kwalunkwe diżabbiltà oħra.

Artikolu 4

Limitazzjonijiet u Eċċezzjonijiet tal-Liġi Nazzjonali Rigward Kopji f'Format Aċċessibbli

1.

(a)

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jipprovdu fil-liġijiet nazzjonali tagħhom dwar id-drittijiet tal-awtur għal limitazzjoni jew eċċezzjoni għad-dritt ta' riproduzzjoni, id-dritt ta' distribuzzjoni, u d-dritt ta' tqegħid għad-dispożizzjoni tal-pubbliku kif previst fit-Trattat WIPO dwar id-Drittijiet tal-Awtur (WCT), biex jiffaċilitaw id-disponibbiltà ta' xogħlijiet f'kopji f'format aċċessibbli għal persuni benefiċjarji. Il-limitazzjoni jew l-eċċezzjoni prevista fil-liġi nazzjonali għandha tippermetti bidliet meħtieġa sabiex jagħmlu x-xogħol aċċessibbli fil-format alternattiv.

(b)

Il-Partijiet Kontraenti jistgħu jipprovdu wkoll limitazzjoni jew eċċezzjoni għad-dritt tal-prestazzjoni pubblika biex jiffaċilitaw l-aċċess għal xogħlijiet għal persuni benefiċjarji.

2.   Parti Kontraenti tista' tissodisfa l-Artikolu 4(1) fir-rigward tad-drittijiet kollha li huma identifikati fih billi tipprovdi limitazzjoni jew eċċezzjoni fil-liġi nazzjonali tagħha dwar id-drittijiet tal-awtur b'tali mod li:

(a)

l-entitajiet awtorizzati għandhom ikunu permessi, mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur tad-drittijiet tal-awtur, li jagħmlu kopja f'format aċċessibbli ta' xogħol, jiksbu mingħand entità awtorizzata oħra kopja f'format aċċessibbli, u jipprovdu dawk il-kopji lil persuni benefiċjarji bi kwalunkwe mezz, inkluż permezz ta' self mhux kummerċjali jew b' komunikazzjoni elettronika b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, u jieħdu kwalunkwe pass intermedju biex jiksbu dawk l-għanijiet, meta jintlaħqu l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(i)

l-entità awtorizzata li tixtieq twettaq din l-attività għandha aċċess legali għal dak ix-xogħol jew għal kopja ta' dak ix-xogħol;

(ii)

ix-xogħol jinbidel f'kopja f'format aċċessibbli, li tista' tinkludi kwalunkwe mezz li jkun meħtieġ għal tiftix fost informazzjoni fil-format aċċessibbli, iżda ma tintroduċix bidliet minbarra dawk meħtieġa biex jagħmlu x-xogħol aċċessibbli lill-persuna benefiċjarja;

(iii)

tali kopji f'format aċċessibbli huma pprovduti esklussivament biex jintużaw minn persuni benefiċjarji, u

(iv)

l-attività titwettaq fuq bażi ta' mingħajr skop ta' qligħ;

u

(b)

persuna benefiċjarja, jew xi ħadd li jaġixxi f'isimha inkluża persuna primarja li tieħu ħsiebha jew tipprovdilha kura, tista' tagħmel kopja f'format aċċessibbli ta' xogħol għall-użu personali tal-persuna benefiċjarja jew b'xi mod ieħor tista' tassisti l-persuna benefiċjarja tagħmel u tuża kopji f'format aċċessibbli fejn il-persuna benefiċjarja jkollha aċċess legali għal dak ix-xogħol jew kopja ta' dak ix-xogħol.

3.   Parti Kontraenti tista' tissodisfa l-Artikolu 4(1) billi tipprovdi limitazzjonijiet jew eċċezzjonijiet oħra fil-liġi nazzjonali tagħha dwar id-drittijiet tal-awtur skont l-Artikoli 10 u 11 (4).

4.   Parti Kontraenti tista' tillimita l-limitazzjonijiet jew l-eċċezzjonijiet skont dan l-Artikolu għal xogħlijiet li, fil-format aċċessibbli partikolari, ma jistgħux jinkisbu kummerċjalment taħt termini raġonevoli għal persuni benefiċjarji f'dak is-suq. Kwalunkew Parti Kontraenti li tuża din il-possibbiltà għandha tiddikjara dan f'notifika depożitata mad-Direttur Ġenerali tal-WIPO meta ssir ir-ratifika ta', l-aċċettazzjoni ta' jew l-adeżjoni ma' dan it-Trattat jew fi kwalunkwe żmien sussegwenti (5).

5.   Għandha tkun kwistjoni għal-liġi nazzjonali li tiddetermina jekk limitazzjonijiet jew eċċezzjonijiet skont dan l-Artikolu humiex suġġetti għal remunerazzjoni.

Artikolu 5

Skambju Transfruntier ta' Kopji f'Format Aċċessibbli

1.   Il-Partijiet Kontraenti għandhom jipprovdu li jekk kopja f'format aċċessibbli ssir taħt limitazzjoni jew eċċezzjoni jew skont il-liġi, dik il-kopja f'format aċċessibbli tista' titqassam jew issir disponibbli permezz ta' entità awtorizzata lil persuna benefiċjarja jew entità awtorizzata f'Parti Kontraenti oħra (6).

2.   Parti Kontraenti tista' tissodisfa l-Artikolu 5(1) billi tipprovdi limitazzjoni jew eċċezzjoni fil-liġi nazzjonali tagħha dwar id-drittijiet tal-awtur b'tali mod li:

(a)

l-entitajiet awtorizzati għandhom ikunu permessi, mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur tad-drittijiet, li jqassmu jew jagħmlu disponibbli għall-użu esklussiv ta' persuni benefiċjarji kopji f'format aċċessibbli lil entità awtorizzata f'Parti Kontraenti oħra; u

(b)

l-entitajiet awtorizzati għandhom ikunu permessi, mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur tad-drittijiet u skont l-Artikolu 2(c), li jqassmu jew jagħmlu disponibbli kopji f'format aċċessibbli lil persuna benefiċjarja f'Parti Kontraenti oħra,

sakemm qabel id-distribuzzjoni jew it-tqegħid għad-disponibilità, l-entità awtorizzata oriġinarja ma kinitx taf jew ma kellhiex bażi raġonevoli biex tkun taf li l-kopja f'format aċċessibbli se tintuża għal persuni oħra barra l-persuni benefiċjarji (7).

3.   Parti Kontraenti tista' tissodisfa l-Artikolu 5(1) billi tipprovdi limitazzjonijiet jew eċċezzjonijiet oħra fil-liġi nazzjonali tagħha dwar id-drittijiet tal-awtur skont l-Artikoli 5(4), 10 u 11.

4.

(a)

Meta entità awtorizzata f'Parti Kontraenti tirċievi kopji f'format aċċessibbli skont l-Artikolu 5(1) u dik il-Parti Kontraenti ma jkollhiex obbligi skont l-Artikolu 9 tal-Konvenzjoni ta' Berna, tiżgura, f'konsistenza mas-sistema u prattiki legali tagħha stess, li kopji f'format aċċessibbli jiġu biss ripprodotti, distribwiti jew isiru disponibbli għall-benefiċċju ta' persuni benefiċjarji fil-ġurisdizzjoni ta' dik il-Parti Kontraenti.

(b)

Id-distribuzzjoni u t-tqegħid għad-disponibilità ta' kopji f'format aċċessibbli permezz ta' entità awtorizzata skont l-Artikolu 5(1) għandhom ikunu limitati għal dik il-ġurisdizzjoni sakemm il-Parti Kontraenti ma tkunx Parti għat-Trattat WIPO dwar id-Drittijiet tal-Awtur jew b'xi mod ieħor tillimita limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet li jimplimentaw dan it-Trattat għad-dritt ta' distribuzzjoni u għad-dritt ta' tqegħid għad-dispożizzjoni tal-pubbliku għal ċerti każijiet speċjali li ma jmorrux kontra l-isfruttament normali tax-xogħol u li ma jippreġudikawx b'mod mhux raġonevoli l-interessi leġittimi tad-detentur tad-drittijiet (8)  (9).

(c)

Xejn f'dan l-Artikolu ma jaffettwa d-determinazzjoni ta' dak li jikkostitwixxi att ta' distribuzzjoni jew att ta' tqegħid għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

5.   Xejn f'dan it-Trattat m'għandu jintuża biex tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-eżawriment tad-drittijiet.

Artikolu 6

Importazzjoni ta' Kopji f'Format Aċċessibbli

Sa fejn il-liġi nazzjonali ta' Parti Kontraenti tippermetti lil persuna benefiċjarja, min jaġixxi f'isimha, jew entità awtorizzata, biex jagħmlu kopja f'format aċċessibbli ta' xogħol, il-liġi nazzjonali ta' dik il-Parti Kontraenti għandha wkoll tħallihom jimportaw kopja f'format aċċessibbli għall-benefiċċju ta' persuni benefiċjarji, mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur tad-dritt (10).

Artikolu 7

Obbligi dwar Miżuri Teknoloġiċi

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu l-miżuri xierqa, fejn meħtieġ, biex jiġi żgurat li meta jipprovdu protezzjoni legali adegwata u rimedji legali effettivi kontra ċ-ċirkumvenzjoni ta' miżuri teknoloġiċi effettivi, din il-protezzjoni legali ma ċċaħħadx lil persuni benefiċjarji milli jgawdu l-limitazzjonijiet u l-eċċezzjonijiet previsti f'dan it-Trattat (11).

Artikolu 8

Rispett għall-Privatezza

Fl-implimentazzjoni ta' limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet previsti f'dan it-Trattat, il-Partijiet Kontraenti għandhom jaħdmu biex jipproteġu l-privatezza ta' persuni benefiċjarji fuq bażi ugwali ma' ħaddieħor.

Artikolu 9

Kooperazzjoni biex jiġi Ffaċilitat l-Iskambju Transfruntier

1.   Il-Partijiet Kontraenti għandhom ifittxu li jrawmu l-iskambju transfruntier ta' kopji f'format aċċessibbli billi jinkoraġġixxu l-kondiviżjoni volontarja tal-informazzjoni biex jgħinu lill-entitajiet awtorizzati fl-identifikazzjoni ta' xulxin. L-Uffiċċju Internazzjonali tal-WIPO għandu jistabbilixxi punt ta' aċċess ta' informazzjoni għal dan l-għan.

2.   Il-Partijiet Kontraenti jintrabtu li jassistu lill-entitajiet awtorizzati tagħhom involuti f'attivitajiet skont l-Artikolu 5 biex jagħmlu informazzjoni dwar il-prattiki tagħhom disponibbli skont l-Artikolu 2(c), kemm permezz ta' kondiviżjoni ta' informazzjoni fost l-entitajiet awtorizzati, kif ukoll billi jagħmlu disponibbli informazzjoni dwar il-politiki u l-prattiki tagħhom, inklużi dawk relatati mal-iskambju transfruntier ta' kopji f'format aċċessibbli, lil partijiet interessati u lil membri tal-pubbliku kif xieraq.

3.   L-Uffiċċju Internazzjonali tal-WIPO huwa mistieden biex jaqsam l-informazzjoni, fejn disponibbli, dwar il-funzjonament ta' dan it-Trattat.

4.   Il-Partijiet Kontraenti jagħrfu l-importanza tal-kooperazzjoni internazzjonali u l-promozzjoni tagħha, b'appoġġ għall-isforzi nazzjonali għat-twettiq tal-iskop u l-għanijiet ta' dan it-Trattat (12).

Artikolu 10

Prinċipji Ġenerali dwar l-Implimentazzjoni

1.   Il-Partijiet Kontraenti jimpenjaw ruħhom li jadottaw il-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw l-applikazzjoni ta' dan it-Trattat.

2.   Xejn m'għandu jipprevjeni lill-Partijiet Kontraenti milli jiddeterminaw il-metodu xieraq ta' implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan it-Trattat fis-sistema u fil-prattika legali tagħhom stess (13).

3.   Il-Partijiet Kontraenti jistgħu jissodisfaw id-drittijiet u l-obbligi tagħhom skont dan it-Trattat permezz ta' limitazzjonijiet jew eċċezzjonijiet speċifikament għall-benefiċċju ta' persuni benefiċjarji, limitazzjonijiet jew eċċezzjonijiet oħra, jew taħlita tagħhom, fi ħdan is-sistema u l-prattika legali nazzjonali tagħhom. Dawn jistgħu jinkludu determinazzjonijiet ġudizzjarji, amministrattivi jew regolatorji għall-benefiċċju tal-persuni benefiċjarji bħala prattiki, negozjar jew użi ġusti biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom b'mod konsistenti mad-drittijiet u l-obbligi tal-Partijiet Kontraenti skont il-Konvenzjoni ta' Berna, trattati oħra internazzjonali, u l-Artikolu 11.

Artikolu 11

Obbligi Ġenerali dwar Limitazzjonijiet u Eċċezzjonijiet

Fl-adozzjoni tal-miżuri meħtieġa biex jiżguraw l-applikazzjoni ta' dan it-Trattat, Parti Kontraenti tista' teżerċita d-drittijiet u għandha tikkonforma mal-obbligi li dik il-Parti Kontraenti jkollha skont il-Konvenzjoni ta' Berna, il-Ftehim dwar Aspetti relatati mal-Kummerċ ta' Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali u t-Trattat WIPO dwar id-Drittijiet tal-Awtur, inklużi ftehimiet interpretattivi tagħhom sabiex:

(a)

skont l-Artikolu 9(2) tal-Konvenzjoni ta' Berna, Parti Kontraenti tista' tippermetti r-riproduzzjoni ta' xogħlijiet f'ċerti każijiet speċjali sakemm tali riproduzzjoni ma tmurx kontra sfruttament normali tax-xogħol u ma tippreġudikax b'mod mhux raġonevoli l-interessi leġittimi tal-awtur;

(b)

skont l-Artikolu 13 tal-Ftehim dwar Aspetti relatati mal-Kummerċ ta' Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali, Parti Kontraenti għandha tillimita limitazzjonijiet jew eċċezzjonijiet għad-drittijiet esklussivi għal ċerti każijiet speċjali li ma jmorrux kontra sfruttament normali tax-xogħol u li ma jippreġudikawx b'mod mhux raġonevoli l-interessi leġittimi tad-detentur tad-drittijiet;

(c)

skont l-Artikolu 10(1) tat-Trattat tal-WIPO dwar id-Drittijiet tal-Awtur, Parti Kontraenti tista' tipprevedi limitazzjonijiet jew eċċezzjonijiet għad-drittijiet mogħtija lill-awturi skont id-WCT f'ċerti każijiet speċjali, li ma jmorrux kontra sfruttament normali tax-xogħol u li ma jippreġudikawx b'mod mhux raġonevoli l-interessi leġittimi tal-awtur;

(d)

skont l-Artikolu 10(2) tat-Trattat tal-WIPO dwar id-Drittijiet tal-Awtur, Parti Kontraenti għandha tillimita, meta tapplika l-Konvenzjoni ta' Berna, kwalunkwe limitazzjoni ta', jew eċċezzjoni għal, drittijiet għal ċerti każijiet speċjali li ma jmorrux kontra sfruttament normali tax-xogħol u li ma jippreġudikawx b'mod mhux raġonevoli l-interessi leġittimi tal-awtur.

Artikolu 12

Limitazzjonijiet u Eċċezzjonijiet Oħra

1.   Il-Partijiet Kontraenti jagħrfu li Parti Kontraenti tista' timplimenta fil-liġi nazzjonali tagħha limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet oħra tad-drittijiet tal-awtur għall-benefiċċju ta' persuni benefiċjarji apparti dawk li huma previsti f'dan it-Trattat b'kunsiderazzjoni għas-sitwazzjoni ekonomika ta' dik il-Parti Kontraenti, u għall-bżonnijiet soċjali u kulturali tagħha, b'konformità mad-drittijiet u l-obbligi internazzjonali ta' dik il-Parti Kontraenti, u fil-każ ta' pajjiż l-inqas żviluppat billi jitqiesu l-bżonnijiet speċjali u d-drittijiet u l-obbligi internazzjonali partikolari u flessibiltajiet tiegħu.

2.   Dan it-Trattat huwa mingħajr preġudizzju għal limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet oħra għal persuni b'diżabbiltà previsti fil-liġi nazzjonali.

Artikolu 13

Assemblea

1.

(a)

Il-Partijiet Kontraenti għandhom ikollhom Assemblea.

(b)

Kull Parti Kontraenti għandha tkun rappreżentata fl-Assemblea minn delegat wieħed li jista' jkun assistit minn delegati, konsulenti u esperti sostituti.

(c)

L-ispejjeż ta' kull delegazzjoni għandhom jitħallsu mill-Parti Kontraenti li tkun ħatret id-delegazzjoni. L-Assemblea tista' titlob lill-WIPO biex tagħti għajnuna finanzjarja sabiex tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta' delegazzjonijiet minn Partijiet Kontraenti kkunsidrati bħala pajjiżi li qed jiżviluppaw f'konformità mal-prattika stabbilita tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti jew li jkunu pajjiżi fi tranżizzjoni għal ekonomija tas-suq.

2.

(a)

L-Assemblea għandha titratta kwistjonijiet li jirrigwardaw iż-żamma u l-iżvilupp ta' dan it-Trattat u l-applikazzjoni u t-tħaddim ta' dan it-Trattat.

(b)

L-Assemblea għandha twettaq il-funzjoni mogħtija lilha bl-Artikolu 15 fir-rigward tal-ammissjoni ta' ċerti organizzazzjonijiet intergovernattivi sabiex jissieħbu f'dan it-Trattat.

(c)

L-Assemblea għandha tiddeċiedi l-konvokazzjoni ta' kwalunkwe konferenza diplomatika għar-reviżjoni ta' dan it-Trattat u tagħti l-istruzzjonijiet neċessarji lid-Direttur Ġenerali tal-WIPO għall-preparazzjoni ta' tali konferenza diplomatika.

3.

(a)

Kull Parti Kontraenti li tkun Stat għandu jkollha vot wieħed u għandha tivvota f'isimha stess biss.

(b)

Kwalunkwe Parti Kontraenti li tkun organizzazzjoni intergovernattiva tista' tipparteċipa fil-vot, minflok l-Istati Membri tagħha, b'għadd ta' voti daqs l-għadd tal-Istati Membri tagħha li jkunu msieħba f'dan it-Trattat. L-ebda tali organizzazzjoni intergovernattiva ma għandha tipparteċipa fil-vot jekk xi wieħed mill-Istati Membri tagħha jeżerċita d-dritt tiegħu li jivvota u viċi versa.

4.   L-Assemblea għandha tiltaqa' wara konvokazzjoni mid-Direttur Ġenerali u, fin-nuqqas ta' ċirkustanzi eċċezzjonali, matul l-istess perijodu u fl-istess post bħall-Assemblea Ġenerali tal-WIPO.

5.   L-Assemblea għandha tagħmel l-almu tagħha biex tieħu d-deċiżjonijiet tagħha b'konsensus u għandha tistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tagħha stess, inklużi l-konvokazzjoni ta' sessjonijiet straordinarji, ir-rekwiżiti ta' kworum u, soġġett għad-dispożizzjonijiet ta' dan it-Trattat, il-maġġoranza meħtieġa għal diversi tipi ta' deċiżjonijiet.

Artikolu 14

Uffiċċju Internazzjonali

L-Uffiċċju Internazzjonali tal-WIPO għandu jaqdi l-kompiti amministrattivi fir-rigward ta' dan it-Trattat.

Artikolu 15

Eliġibbiltà għal Sħubija fit-Trattat

1.   Kwalunkwe Stat Membru tal-WIPO jista' jissieħeb f'dan it-Trattat.

2.   L-Assemblea tista' tiddeċiedi li tħalli kwalunkwe organizzazzjoni intergovernattiva tissieħeb f'dan it-Trattat li tiddikjara li hija kompetenti fir-rigward ta', u li jkollha l-leġiżlazzjoni tagħha li torbot lill-Istati Membri tagħha kollha dwar, kwistjonijiet koperti minn dan it-Trattat u li tkun ġiet debitament awtorizzata, skont il-proċeduri interni tagħha, li tissieħeb f'dan it-Trattat.

3.   L-Unjoni Ewropea, wara li tkun għamlet id-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu preċedenti fil-Konferenza Diplomatika li adottat dan it-Trattat, tista' tissieħeb f'dan it-Trattat.

Artikolu 16

Drittijiet u Obbligi Skont it-Trattat

Soġġetta għal kwalunkwe dispożizzjoni kuntrarja speċifika f'dan it-Trattat, kull Parti Kontraenti għandha tgawdi d-drittijiet kollha u tassumi l-obbligi kollha skont dan it-Trattat.

Artikolu 17

Iffirmar tat-Trattat

Dan it-Trattat ikun miftuħ għall-iffirmar fil-Konferenza Diplomatika f'Marrakexx, u wara fil-kwartieri ġenerali tal-WIPO minn kwalunkwe parti eliġibbli għal sena wara l-adozzjoni tiegħu.

Artikolu 18

Dħul fis-Seħħ tat-Trattat

Dan it-Trattat għandu jidħol fis-seħħ tliet xhur wara li 20 parti eliġibbli msemmija fl-Artikolu 15 ikunu ddepożitaw l-istrumenti tagħhom ta' ratifika jew adeżjoni.

Artikolu 19

Data Effettiva tas-Sħubija fit-Trattat

Dan it-Trattat għandu jorbot:

(a)

l-20 parti eliġibbli msemmija fl-Artikolu 18, mid-data li fiha jkun daħal fis-seħħ dan it-Trattat;

(b)

kull parti eliġibbli oħra msemmija fl-Artikolu 15, mill-għeluq ta' tliet xhur mid-data li fiha tkun iddepożitat l-istrument ta' ratifika jew adeżjoni tagħha mad-Direttur Ġenerali tal-WIPO.

Artikolu 20

Denunzja tat-Trattat

Dan it-Trattat jista' jiġi denunzjat minn kwalunkwe Parti Kontraenti permezz ta' notifika indirizzata lid-Direttur Ġenerali tal-WIPO. Kwalunkwe denunzja għandha ssir effettiva sena mid-data li fiha d-Direttur Ġenerali tal-WIPO jkun irċieva n-notifika.

Artikolu 21

Lingwi tat-Trattat

1.   Dan it-Trattat huwa ffirmat f'verżjoni oriġinali unika bl-Ingliż, bl-Għarbi, biċ-Ċiniż, bil-Franċiż, bir-Russu u bl-Ispanjol, bil-verżjonijiet f'dawn il-lingwi kollha jkunu awtentiċi daqs xulxin.

2.   Test uffiċjali fi kwalunkwe lingwa għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 21(1) għandu jiġi stabbilit mid-Direttur Ġenerali tal-WIPO fuq talba ta' xi parti interessata, wara konsultazzjoni mal-partijiet kollha interessati. Għall-iskopijiet ta' dan il-paragrafu, “parti interessata” tfisser kwalunkwe Stat Membru tal-WIPO li l-lingwa uffiċjali tiegħu, jew xi waħda mil-lingwi uffiċjali tiegħu, tkun involuta u l-Unjoni Ewropea, u kwalunkwe organizzazzjoni intergovernattiva oħra li tista' tissieħeb f'dan it-Trattat, jekk tkun involuta waħda mil-lingwi uffiċjali tagħha.

Artikolu 22

Depożitarju

Id-Direttur Ġenerali tal-WIPO huwa d-depożitarju ta' dan it-Trattat.

Magħmul f'Marrakexx fis-27 jum ta' Ġunju, 2013.

 


(1)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 2(a): Għall-finijiet ta' dan it-Trattat, huwa mifhum li din id-definizzjoni tinkludi tali xogħlijiet f'forma awdjo, bħal audiobooks.

(2)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 2(c): Għall-finijiet ta' dan it-Trattat, huwa mifhum li “entitajiet rikonoxxuti mill-gvern” jistgħu jinkludu entitajiet li jirċievu appoġġ finanzjarju mill-gvern biex jipprovdu edukazzjoni, taħriġ, qari adattiv jew aċċess għal informazzjoni għal persuni benefiċjarji fuq bażi ta' mingħajr skop ta' qligħ.

(3)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 3(b): Xejn f'din il-lingwa ma jimplika li “ma tistax titjieb” teħtieġ l-użu tal-proċeduri u trattamenti dijanjostiċi mediċi kollha possibbli.

(4)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 4(3): Huwa mifhum li dan il-paragrafu la jnaqqas u lanqas jestendi l-ambitu tal-applikabbiltà ta' limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet permessi skont il-Konvenzjoni ta' Berna, rigward id-dritt ta' traduzzjoni, fir-rigward ta' persuni b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat.

(5)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 4(4): Huwa mifhum li rekwiżit tad-disponibbiltà kummerċjali ma jippreġudikax, irrispettivament minn jekk limitazzjoni jew eċċezzjoni skont dan l-Artikolu tkunx konsistenti mat-test fuq tliet livelli.

(6)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 5(1): Huwa mifhum ukoll illi xejn f'dan it-Trattat ma jnaqqas jew jestendi l-ambitu ta' drittijiet esklussivi skont kwalunkwe trattat ieħor.

(7)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 5(2): Huwa mifhum li biex kopji f'format aċċessibbli jitqassmu jew jitqiegħdu għad-disponibbiltà direttament ta' persuna benefiċjarja f'Parti Kontraenti oħra, jista' jkun xieraq li entità awtorizzata tapplika aktar miżuri biex tikkonferma li l-persuna li hija tkun qiegħda sservi tkun persuna benefiċjarja u li ssegwi l-prattiki tagħha stess kif deskritt fl-Artikolu 2(c).

(8)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 5(4)(b): Huwa mifhum li xejn f'dan it-Trattat ma jeħtieġ jew jimplika li Parti Kontraenti tadotta jew tapplika t-test fuq tliet livelli lil hinn mill-obbligi tagħha skont dan l-istrument jew skont trattati oħra internazzjonali.

(9)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 5(4)(b): Huwa mifhum li xejn f'dan it-Trattat ma joħloq xi obbligi għal Parti Kontraenti biex tirratifika, jew taderixxi mad-WCT jew biex tkun konformi ma' kwalunkwe dispożizzjoni tiegħu u xejn f'dan it-Trattat ma jippreġudika kwalunkwe dritt, limitazzjoni u eċċezzjoni fid-WCT.

(10)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 6: Huwa mifhum li l-Partijiet Kontraenti għandhom l-istess flessibilitajiet stabbiliti fl-Artikolu 4 fl-implimentazzjoni tal-obbligi tagħhom skont l-Artikolu 6.

(11)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 7: Huwa mifhum li l-entitajiet awtorizzati, f'bosta ċirkostanzi, jagħżlu li japplikaw miżuri teknoloġiċi fil-produzzjoni, distribuzzjoni u tqegħid għad-dispożizzjoni ta' kopji f'format aċċessibbli u xejn hawn ma jfixkel dawn il-prattiki meta jkunu skont il-liġi nazzjonali.

(12)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 9: Huwa mifhum li l-Artikolu 9 ma jimplikax reġistrazzjoni obbligatorja għal entitajiet awtorizzati u lanqas ma jikkostitwixxi prekondizzjoni għal entitajiet awtorizzati biex ikunu involuti f'attivitajiet rikonoxxuti skont dan it-Trattat, iżda jipprovdi possibilità għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni li tiffaċilita l-iskambju transfruntier ta' kopji f'format aċċessibbli.

(13)  Dikjarazzjoni maqbula dwar l-Artikolu 10(2): Huwa mifhum li meta xogħol jikkwalifika bħala xogħol taħt l-Artikolu 2(a), inklużi tali xogħlijiet f'forma awdjo, il-limitazzjonijiet u l-eċċezzjonijiet previsti minn dan it-Trattat japplikaw mutatis mutandis għal drittijiet relatati kif meħtieġ biex issir il-kopja f'format aċċessibbli, biex titqassam u biex titqiegħed għad-disponibbiltà ta' persuni benefiċjarji.


REGOLAMENTI

21.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 48/12


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/255

tad-19 ta' Frar 2018

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istatistika bbażata fuq l-Istħarriġ Ewropew dwar is-Saħħa permezz ta' Intervisti (EHIS)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika Ewropea dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol.

(2)

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2008, huma meħtieġa miżuri implimentattivi sabiex jiġu speċifikati d-dejta u l-metadejta li għandhom jingħataw rigward l-istat tas-saħħa, id-determinanti tas-saħħa u l-kura tas-saħħa koperti mill-Anness I ta' dak ir-Regolament u biex jiġu stabbiliti l-perjodi u l-intervalli ta' referenza għall-għoti ta' dik id-dejta.

(3)

Id-dejta tirrappreżenta sett minimu ta' dejta statistika li jenħtieġ li jippermetti monitoraġġ aħjar tal-programmi u l-politiki tas-saħħa tal-Unjoni dwar l-inklużjoni soċjali u l-ħarsien soċjali, l-inugwaljanzi fis-saħħa u t-tixjiħ f'saħħtu.

(4)

Jenħtieġ li d-dejta kunfidenzjali mibgħuta lill-Kummissjoni (Eurostat) mill-Istati Membri tkun ġestita skont il-prinċipju tal-kunfidenzjalità statistika bħalma hu stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(5)

Saret analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1338/2008 u din ġiet evalwata skont l-istess artikolu. Din uriet li d-disponibbiltà ta' dejta komparabbli fl-Unjoni kollha x'aktarx li tkun ta' benefiċċju kbir għal deċiżjonijiet ta' politika soċjali u tas-saħħa u għal skopijiet xjentifiċi. Jenħtieġ li l-użu ta' għodod komuni jippermetti l-konsistenza tad-dejta bejn il-pajjiżi, anki jekk il-kosti relatati jkunu jvarjaw skont il-grad ta' integrazzjoni tal-varjabbli mitluba u l-metodoloġija fi ħdan l-istħarriġiet nazzjonali eżistenti.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-suġġett

L-istatistika Ewropea msejsa fuq l-Istħarriġ Ewropew ta' Intervisti dwar is-Saħħa (EHIS) għandha tikkonċerna l-istat tas-saħħa, il-kura tas-saħħa u d-determinanti tas-saħħa kif ukoll karatteristiċi soċjodemografiċi tal-popolazzjoni tal-età ta' 15-il sena u 'l fuq.

Artikolu 2

Id-definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“unità domestika” tfisser:

(a)

unità domestika magħmula minn persuna waħda, jiġiferi persuna li tgħix waħidha f'unità residenzjali separata, jew li tokkupa bħala kerrej, kamra (jew kmamar) separata(i) iżda li ma tikkondividix ma' kwalunkwe wieħed mill-okkupanti l-oħrajn tal-unità residenzjali biex tifforma parti minn unità domestika magħmula minn ħafna persuni kif iddefinita hawn taħt; jew

(b)

“unità domestika magħmula minn ħafna persuni”, jiġifieri grupp ta' tnejn min-nies jew aktar li flimkien jokkupaw parti minn unità residenzjali jew l-unità residenzjali kollha kemm hi u li jipprovdu lilhom infushom bl-ikel u possibbilment bi ħwejjeġ oħra essenzjali għall-għajxien tagħhom. Il-membri tal-grupp jistgħu jiġbru flimkien id-dħul tagħhom, ikollhom baġit komuni u ftit jew wisq jaqsmu l-ispejjeż bejniethom.

Din id-definizzjoni ma tkoprix l-unitajiet domestiċi kollettivi bħal sptarijiet, djar tal-kura jew residenzjali, ħabsijiet, kwartieri militari, istituzzjonijiet reliġjużi, pensjonijiet jew ħostels;

2.

“residenza abitwali” tfisser il-post li fih persuna normalment tqattal-perjodu tal-mistrieħ tagħha ta' kuljum, irrispettivament minn assenzi temporanji għal finijiet ta' rikreazzjoni, vakanzi, żjarat lill-ħbieb u lill-qraba, negozju, kura medika jew pellegrinaġġi reliġjużi.

Il-persuni li ġejjin biss għandhom jiġu kkunsidrati bħala residenti abitwali taż-żona ġeografika kkonċernata:

(a)

dawk li ilhom jgħixu fil-post tar-residenza abitwali tagħhom għal perjodu kontinwu ta' mill-inqas 12-il xahar qabel id-data ta' referenza; jew

(b)

dawk li jkunu waslu fil-post tar-residenza abitwali tagħhom fit-12-il xahar qabel id-data ta' referenza bil-ħsieb li joqogħdu hemm għal mill-inqas għal sena (1).

Meta ċ-ċirkostanzi msemmija fil-punt (a) jew (b) ma jistgħux jiġu stabbiliti, ir-“residenza abitwali” għandha tfisser il-post ta' residenza legali jew reġistrata;

3.

“mikrodejta” tfisser osservazzjonijiet jew miżuri mhux aggregati ta' karatteristiċi ta' unitajiet individwali;

4.

“mikrodejta kkontrollata minn qabel” tfisser mikrodejta vverifikata mill-Istati Membri abbażi ta' regoli komuni miftiehma dwar il-validazzjoni;

5.

“metadejta” tfisser dejta li tiddefinixxi u tiddeskrivi dejta oħra kif ukoll il-metodoloġija użata u l-proċessi statistiċi tan-negozju.

Artikolu 3

Id-dejta meħtieġa

1.   Kull Stat Membru għandu jagħti l-mikrodejta stipulata fl-Anness I lill-Kummissjoni (Eurostat).

2.   Il-mikrodejta għandha tkun ibbażata fuq kampjuni rappreżentattivi nazzjonali tal-probabbiltà.

3.   Bil-għan li jinkiseb livell għoli ta' armonizzazzjoni fir-riżultati tal-istħarriġ li sar fil-pajjiżi kollha, il-Kummissjoni (Eurostat), b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, għandha tipproponi rakkomandazzjonijiet u linji gwida metodoloġiċi u prattiċi dwar il-kampjunar u dwar l-implimentazzjoni tal-istħarriġ. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida se jkunu deskritti fil-“Manwal tal-Istħarriġ tal-Unjoni Ewropea ta' Intervisti dwar is-Saħħa” li se jinkludi kwestjonarju mudell.

4.   Ir-rekwiżiti ta' preċiżjoni għandhom jiġu deskritti fl-Anness II. Il-fatturi tal-ippeżar għandhom jiġu kkalkulati b'tali mod li jqisu l-probabbiltà tal-unitajiet tal-għażla, tan-nuqqas ta' risposta u, skont kif ikun xieraq, tal-aġġustament tal-kampjun ma' dejta esterna marbuta mad-distribuzzjoni tal-persuni fil-popolazzjoni fil-mira.

Artikolu 4

Il-popolazzjoni ta' referenza

1.   Il-popolazzjoni ta' referenza għandha tikkonsisti minn persuni tal-età ta' 15-il sena u 'l fuq li normalment jgħixu f'unitajiet domestiċi privati li jinsabu fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat fil-ħin tal-ġbir tad-dejta.

2.   Għandhom ikunu esklużi t-territorji nazzjonali elenkati fl-Anness III. Barra minn hekk, xi partijiet żgħar tat-territorju nazzjonali li jammontaw għal mhux aktar minn 2 % tal-popolazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri jistgħu wkoll jiġu esklużi mill-kampjun. L-informazzjoni dwar dawk it-territorji nazzjonali għandha tingħata fil-metadejta ta' referenza.

Artikolu 5

Il-perjodu għall-ġbir tad-dejta

1.   Id-dejta għandha tinġabar fl-2019.

2.   Il-ġbir tad-dejta għandu jkun mifrux fuq mill-inqas tliet (3) xhur inkluż mill-inqas xahar (1) tal-perjodu minn Settembru sa Diċembru.

Artikolu 6

L-għoti tal-mikrodejta lill-Kummissjoni (Eurostat)

1.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu l-mikrodejta kkontrollata minn qabel (mingħajr identifikazzjoni diretta inklużi l-fatturi tal-ippeżar) meħtieġa minn dan ir-Regolament skont standard ta' skambju tad-dejta speċifikat mill-Kummissjoni (Eurostat). Id-dejta għandha tingħata lill-Eurostat permezz tal-punt ta' dħul uniku sabiex il-Kummissjoni (Eurostat) tkun tista' taċċessa d-dejta bil-mezzi elettroniċi.

2.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu l-mikrodejta kkontrollata minn qabel fi żmien disa' (9) xhur wara t-tmiem tal-perjodu nazzjonali tal-ġbir tad-dejta.

Artikolu 7

L-għoti tal-mikrodejta u l-metadejta ta' referenza lill-Kummissjoni (Eurostat)

1.   Il-metadejta ta' referenza relatata mal-kwalità għandha tiġi pprovduta skont l-istandard tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika speċifikat mill-Kummissjoni (Eurostat) u li dwaru hemm qbil mal-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu l-mikrodejta relatata mal-kwalità meħtieġa minn dan ir-Regolament skont standard ta' skambju ta' metadejta stabbilit mill-Kummissjoni (Eurostat). Id-dejta għandha tingħata lill-Eurostat permezz tal-punt ta' dħul uniku sabiex il-Kummissjoni (Eurostat) tkun tista' taċċessa d-dejta bil-mezzi elettroniċi.

3.   L-Istati Membri għandhom jagħtu dik il-metadejta lill-Kummissjoni (Eurostat) mhux aktar tard minn tliet (3) xhur wara t-trażmissjoni tal-mikrodejta kkontrollata minn qabel.

Artikolu 8

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Frar 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 70.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-istatistika Ewropea (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).


ANNESS I

Il-mikrodejta li jeħtieġ li tintbagħat lill-Kummissjoni (Eurostat)

Kodiċi tal-varjabbli

Isem il-varjabbli

Kategoriji

Filtru

IL-VARJABBLI TEKNIĊI TAL-ISTĦARRIĠ

PID

In-numru tal-identifikazzjoni tal-persuna li qed twieġeb

Numru b'10 ċifri

Kulħadd

HHID

In-numru tal-identifikazzjoni tal-unità domestika

Numru b'10 ċifri

Ebda risposta

Kulħadd

PRIMSTRAT

L-istrati primarji kif użati fl-għażla tal-kampjun

Numru b'4 ċifri

Mhux applikabbli (l-ebda stratifikazzjoni)

Kulħadd

PSU

L-unitajiet primarji tal-kampjunar kif użati fl-għażla tal-kampjun

Numru b'4 ċifri

Mhux applikabbli (l-ebda kampjunar multistadju)

Kulħadd

WGT

Il-piż finali individwali

Numru bi 8 ċifri

Kulħadd

WGT_SPEC

Il-piż speċjali finali individwali

Numru bi 8 ċifri

Ebda risposta

Kulħadd

PROXY

Il-persuna magħżula kienet il-persuna li ġiet intervistata, jew kien xi ħadd ieħor?(il-persuna intervistata kienet qed tidher f'isem xi ħadd)

Il-persuna nfisha

Membru ieħor tal-unità domestika

Xi ħadd ieħor mhux fl-unità domestika

Kulħadd

REFDATE

Id-data ta' referenza tal-intervista

Numru bi 8 ċifri (YYYYMMDD)

Kulħadd

INTMETHOD

Il-metodu użat għall-ġbir tad-dejta

Verżjoni postali mhux elettronika, awtoġestita

Verżjoni postali elettronika, awtoġestita

(email)

Kwestjonarju fuq l-Internet, awtoġestit

Intervista wiċċ imb' wiċċ, verżjoni mhux elettronika

Intervista wiċċ imb' wiċċ, verżjoni elettronika

Intervista bit-telefown, verżjoni mhux elettronika

Intervista bit-telefown, verżjoni elettronika

Intervista personali fuq l-Internet

Ġbir b'modi differenti

Kulħadd

INTLANG

Il-lingwa użata fl-intervista

Kodiċijiet bi 3 ċifri (il-Lista Standard tal-Kodiċijiet tal-Eurostat)

Ebda risposta

Kulħadd

Il-VARJABBLI TAL-ISFOND

SEX

Is-sess tal-persuna li qed twieġeb

Maskil

Femminil

Kulħadd

YEARBIRTH

Is-sena tat-twelid tal-persuna li qed twieġeb

Numru b'4 ċifri (YYYY)

Kulħadd

PASSBIRTH

Il-persuna li qed twieġeb għalqet sninha dakinhar tal-intervista

Iva

Le

Kulħadd

COUNTRY

Il-pajjiż ta' residenza

Kodiċi tal-pajjiż (kodiċi SCL GEO)

Kulħadd

REGION

Ir-reġjun ta' residenza

Kodiċi b'2 ċifri skont il-livell reġjonali NUTS 2 (2 ċifri wara l-kodiċi tal-pajjiż)

Ebda risposta

Kulħadd

DEG_URB

Il-grad ta' urbanizzazzjoni

Bliet

Rħula u subborgi

Żoni rurali

Ebda risposta

Kulħadd

BIRTHPLACE

Il-pajjiż tat-twelid

Kodiċi tal-pajjiż (kodiċi SCL GEO)

Ebda risposta

Kulħadd

CITIZEN

Il-pajjiż ta' ċittadinanza prinċipali

Kodiċi tal-pajjiż (kodiċi SCL GEO)

Mingħajr Stat

Ebda risposta

Kulħadd

BIRHTPLACEFATH

L-art twelid tal-missier

Kodiċi tal-pajjiż (kodiċi SCL GEO)

Ebda risposta

Kulħadd

BIRTHPLACEMOTH

L-art twelid tal-omm

Kodiċi tal-pajjiż (kodiċi SCL GEO)

Ebda risposta

Kulħadd

HATLEVEL

Il-livell tal-edukazzjoni (l-ogħla livell ta' edukazzjoni mitmum)

Abbażi tal-klassifikazzjoni ISCED-2011, il-kodiċijiet ISCED-A

Ebda edukazzjoni formali jew anqas mill-ISCED 1

ISCED 1 Edukazzjoni primarja

ISCED 2 Edukazzjoni sekondarja tal-ewwel livell

ISCED 3 Edukazzjoni sekondarja għolja

ISCED 4 Edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja

ISCED 5 Edukazzjoni terzjarja f'ċikli qosra

ISCED 6 Baċellerat jew livell ekwivalenti

ISCED 7 Master jew livell ekwivalenti

ISCED 8 Dottorat jew livell ekwivalenti

Ebda risposta

Kulħadd

MAINSTAT

L-istatus tal-attività prinċipali (awtodefinizzjoni)

Impjegat/a

Qiegħed/qiegħda

Irtirat/a

Inkapaċi taħdem (minħabba problemi tas-saħħa)

Student/a, fl-iskola

Xogħol tad-dar

Servizz militari jew maċ-ċivil obbligatorju

Oħrajn

Ebda risposta

Kulħadd

FT_PT

L-impjieg full-time jew part-time prinċipali (awtodefinizzjoni)

Impjieg full-time

Impjieg part-time

Ebda risposta

Mhux applikabbli

MAINSTAT = Impjegat/a

JOBSTAT

L-istatus tal-impjieg fl-impjieg prinċipali

Persuna li taħdem għal rasha u bl-impjegati

Persuna li taħdem għal rasha mingħajr impjegati

Impjegat/a

Ħaddiem/a mal-familja (bla ħlas)

Ebda risposta

Mhux applikabbli

MAINSTAT = Impjegat/a

JOBISCO

Ix-xogħol fl-impjieg prinċipali

ISCO-08 fil-livell ta' 2 ċifri

Ebda risposta

Mhux applikabbli

MAINSTAT = Impjegat/a

LOCNACE

L-attività ekonomika tal-unità lokali għall-impjieg prinċipali (settur ekonomiku)

NACE Rev. 2 fil-livell ta' ċifra 1

Ebda risposta

Mhux applikabbli

MAINSTAT = Impjegat/a

PARTNERS

Imsieħba li jgħixu fl-istess unità domestika

Persuna li tgħix ma' sieħeb legali jew de facto

Persuna li ma tgħix ma' sieħeb legali jew de facto

Ebda risposta

Mhux applikabbli

Kulħadd

MARSTALEGAL

L-istatus ċivili legali

Persuna li qatt ma kienet miżżewġa u qatt ma kienet fi sħubija rreġistrata

Persuna miżżewġa jew li qiegħda fi sħubija rreġistrata

Armel/armla jew fi sħubija rreġistrata li spiċċat mal-mewt tas-sieħeb/sieħba (mhux miżżewweġ/miżżewġa mill-ġdid jew fi sħubija rreġistrata ġdida)

Iddivorzjat/a jew fi sħubija rreġistrata li ġiet xolta legalment (mhux miżżewweġ/miżżewġa mill-ġdid jew fi sħubija rreġistrata ġdida)

Ebda risposta

Kulħadd

HHNBPERS

Id-daqs tal-unità domestika

Numru ta' membri fl-unità domestika

Ebda risposta

Kulħadd

HHNBPERS_0_13

L-għadd ta' persuni ta' 13-il sena jew iżgħar

Numru

Ebda risposta

Kulħadd

HHTYPE

It-tip ta' unità domestika

Unità domestika b'persuna waħda

Ġenitur waħdu b'minn tal-inqas tifel/tifla taħt l-età ta' 25 sena

Ġenitur waħdu bit-tfal kollha li għandhom 25 sena jew aktar

Koppja mingħajr tfal

Koppja b'minn tal-inqas tifel/tifla taħt l-età ta' 25 sena

Koppja bit-tfal kollha li għandhom 25-il sena jew aktar

Tip ieħor ta' unità domestika

Ebda risposta

Kulħadd

HHINCOME

Id-dħul nett ekwivalizzat ta' kull xahar tal-unità domestika

L-ewwel (1) grupp kwintili tal-introjtu

It-2 grupp kwintili tal-introjtu

It-3 grupp kwintili tal-introjtu

Ir-4 grupp kwintili tal-introjtu

Il-5 grupp kwintili tal-introjtu

Ebda risposta

Kulħadd

IL-VARJABBLI TAS-SAĦĦA

Status tas-saħħa

Modulu Minimu tas-Saħħa Ewropea

HS1

L-awtoperċezzjoni dwar is-saħħa ġenerali

Tajba ħafna

Tajba

Passabbli (la tajba u lanqas ħażina)

Ħażina

Ħażina ħafna

Ebda risposta

Kulħadd

HS2

Problema tas-saħħa dejjiema

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

HS3

Il-limitazzjoni f'attivitajiet minħabba problemi tas-saħħa

Limitat/a serjament

Limitat/a pero mhux serjament

Ebda limitazzjoni

Ebda risposta

Kulħadd

Mard u kundizzjonijiet kroniċi

CD1 A

Ażma f'dawn l-aħħar 12-il xahar (inkluża l-ażma allerġika)

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1B

Bronkite kronika, mard pulmonari ostruttiv kroniku, jew enfisema f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1C

Infart kardijaku (attakk tal-qalb) jew konsegwenzi kroniċi ta' infart kardijaku f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1D

Mard koronarju tal-qalb jew anġina pectoris f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1E

Pressjoni għolja tad-demm f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1F

Puplesija (emorraġija ċerebrali, trombożi ċerebrali) jew konsegwenzi kroniċi ta' puplesija f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1G

Artrożi (eskluża l-artrite) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1H

Problema fil-parti t'isfel tad-dahar jew xi difett kroniku ieħor fid-dahar f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1I

Problema fl-għonq jew xi difett kroniku ieħor fl-għonq f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1J

Dijabete f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1K

Allerġija, bħal rinite, infjammazjoni fl-għajnejn, dermatite, allerġija għall-ikel jew oħrajn (eskluża l-ażma allerġika) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1L

Ċirrożi tal-fwied f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1M

Inkontinenza tal-awrina, problemi fil-kontroll tal-bużżieqa tal-awrina f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1N

Problemi tal-kliewi f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1O

Dipressjoni f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD1P

Livelli għolja ta' lipidi fid-demm f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

CD2

Awtoperċezzjoni dwar is-saħħa orali ġenerali

Tajba ħafna

Tajba

Passabbli (la tajba u lanqas ħażina)

Ħażina

Ħażina ħafna

Ebda risposta

Kulħadd

Inċidenti u korrimenti

AC1 A

L-okkorrenza ta' inċident tat-traffiku f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

AC1B

L-okkorrenza ta' inċident fid-dar f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

AC1C

L-okkorrenza ta' inċident fil-ħin liberu f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

AC2

L-intervent ta' kura medika l-aktar serju għall-inċident l-aktar serju f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Dħul fi sptar jew fi kwalunkwe faċilità oħra tas-saħħa

Tabib jew infermier/a

Ma kien meħtieġ l-ebda intervent

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk

AC1 A = Iva jew

AC1B = Iva jew

AC1C = Iva

Assenza mix-xogħol (minħabba problemi tas-saħħa)

AW1

Assenti mix-xogħol minħabba problemi tas-saħħa personali f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk MAINSTAT = Impjegat/a

AW2

L-għadd ta' jiem ta' assenza mix-xogħol minħabba problemi tas-saħħa personali f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Numru ta' jiem

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AW1 = Iva

Limitazzjonijiet funzjonali

PL1

Tilbes nuċċali jew lentijiet tal-kuntatt

Iva

Le

Persuna għamja jew ma tista' tara xejn

Ebda risposta

Kulħadd

PL2

Diffikultà biex tara, anki meta jintlibes nuċċali jew lentijiet tal-kuntatt

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Mhux applikabbli

Jekk PL1 = Iva jew Le jew Ebda risposta

PL3

Tuża apparat għas-smigħ

Iva

Le

Trux/a ħafna

Ebda risposta

Kulħadd

PL4

Diffikultà biex tisma' dak li jingħad f'konverżazzjoni ma' persuna waħda oħra f'kamra kwieta anki meta jintuża apparat għas-smigħ

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Mhux applikabbli

Jekk PL3 = Iva jew Le jew Ebda risposta

PL5

Diffikultà biex tisma' dak li jingħad f'konverżazzjoni ma' persuna waħda oħra f'kamra aktar storbjuża anki meta jintuża apparat għas-smigħ

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Mhux applikabbli

Jekk PL3 = Iva jew Le jew Ebda risposta

PL6

Diffikultà biex timxi nofs kilometru fil-wita mingħajr ebda għajnuna

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Kulħadd

PL7

Diffikultà biex titla'/tinżel 12-il tarġa

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Kulħadd

PL8

Diffikultà biex tiftakar jew biex tikkonċentra

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Kulħadd

PL9

Diffikultà biex tigdem u biex tomgħod l-ikel iebes

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE (1) ≥ 55

Diffikultajiet f'attivitajiet ta' kura personali

PC1 A

Diffikultà biex titma' lilek innifsek

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

PC1B

Diffikultà biex tidħol u tqum mis-sodda jew biex tpoġġi jew tqum mis-siġġu

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

PC1C

Diffikultà biex tilbes u tinża'

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

PC1D

Diffikultà biex tuża t-tojlit

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

PC1E

Diffikultà biex tieħu banju jew doċċa

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

PC2

Normalment tirċievi għajnuna f'attività waħda jew aktar għall-kura tiegħek innifsek: titma' lilek innifsek, tidħol u tqum mis-sodda jew mis-siġġu jew tpoġġi, tilbes u tinża', tuża t-tojlit, tieħu banju jew doċċa

Iva, f'mill-inqas attività waħda

Le

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk (AGE ≥ 55) u

{PC1 A ≠ Ebda diffikultà

jew PC1B ≠ Ebda diffikultà

jew PC1C ≠ Ebda diffikultà

jew PC1D ≠ Ebda diffikultà

jew PC1E ≠ Ebda diffikultà}

PC3

Teħtieġ tirċievi għajnuna jew aktar għajnuna f'attività waħda jew aktar biex tieħu ħsieb tiegħek innifsek: titma' lilek innifsek, tidħol u tqum mis-sodda jew mis-siġġu jew tpoġġi, tilbes u tinża', tuża t-tojlit, tieħu banju jew doċċa

Iva, f'mill-inqas attività waħda

Le

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk (AGE ≥ 55) u

{PC1 A ≠ Ebda diffikultà

jew PC1B ≠ Ebda diffikultà

jew PC1C ≠ Ebda diffikultà

jew PC1D ≠ Ebda diffikultà

jew PC1E ≠ Ebda diffikultà}

Attivitajiet domestiċi

HA1 A

Diffikultà biex tipprepara l-ikel

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Mhux applikabbli (qatt ma ppruvat jew mhemmx bżonn)

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

HA1B

Diffikultà biex tuża t-telefown

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Mhux applikabbli (qatt ma ppruvat jew mhemmx bżonn)

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

HA1C

Diffikultà biex tagħmel ix-xiri

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Mhux applikabbli (qatt ma ppruvat jew mhemmx bżonn)

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

HA1D

Diffikultà biex tippjana t-tqassim u t-teħid tal-mediċini

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Mhux applikabbli (qatt ma ppruvat jew mhemmx bżonn)

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

HA1E

Diffikultà biex tagħmel xogħol tad-dar ħafif

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Mhux applikabbli (qatt ma ppruvat jew mhemmx bżonn)

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

HA1F

Diffikultà biex okkażjonalment tagħmel xogħol tad-dar iebes

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Mhux applikabbli (qatt ma ppruvat jew mhemmx bżonn)

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

HA1G

Diffikultà biex tieħu ħsieb il-finanzi u l-kompiti amministrattivi ta' kuljum

Ebda diffikultà

Xi diffikultà

Diffikultà kbira

Ma tistax għalkollox/Inkapaċi

Mhux applikabbli (qatt ma ppruvat jew mhemmx bżonn)

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AGE ≥ 55

HA2

Normalment tirċievi għajnuna f'attività domestika waħda jew aktar: tipprepara l-ikel, tuża t-telefown, tixtri, tippjana t-tqassim u t-teħid tal-mediċini, tagħmel xogħol tad-dar ħafif jew okkażjonalment iebes, tieħu ħsieb il-finanzi u l-kompiti amministrattivi ta' kuljum

Iva, f'mill-inqas attività waħda

Le

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk (AGE ≥ 55) u

{HA1 A ≠ Ebda diffikultà

jew HA1B ≠ Ebda diffikultà

jew HA1C ≠ Ebda diffikultà

jew HA1D ≠ Ebda diffikultà

jew HA1E ≠ Ebda diffikultà

jew HA1F ≠ Ebda diffikultà

jew HA1G ≠ Ebda diffikultà}

HA3

Teħtieġ għajnuna jew aktar għajnuna f'attività domestika waħda jew aktar: tipprepara l-ikel, tuża t-telefown, tixtri, timmaniġġja l-mediċini, tagħmel xogħol tad-dar ħafif jew okkażjonalment iebes, tieħu ħsieb il-finanzi u l-kompiti amministrattivi ta' kuljum

Iva, f'mill-inqas attività waħda

Le

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk (AGE ≥ 55) u

{HA1 A ≠ Ebda diffikultà

jew HA1B ≠ Ebda diffikultà

jew HA1C ≠ Ebda diffikultà

jew HA1D ≠ Ebda diffikultà

jew HA1E ≠ Ebda diffikultà

jew HA1F ≠ Ebda diffikultà

jew HA1G ≠ Ebda diffikultà}

Uġigħ

PN1

L-intensità tal-uġigħ fiżiku matul l-aħħar 4 ġimgħat

Xejn

Ħafif ħafna

Ħafif

Moderat

Qawwi

Qawwi ħafna

Ebda risposta

Kulħadd

PN2

Kemm dak l-uġigħ interferixxa fix-xogħol normali tal-persuna f'dawn l-aħħar 4 ġimgħat (kemm ix-xogħol barra mid-dar kif ukoll ix-xogħol tad-dar)

Xejn

Daqsxejn

Moderatament

Ftit mhux ħażin

Estremament

Ebda risposta

Kulħadd

Saħħa mentali

MH1 A

Kemm kien hemm nuqqas ta' interess jew gost fl-affarijiet li tagħmel matul l-aħħar ġimagħtejn (2)

Xejn

Diversi jiem

Aktar minn nofs il-jiem

Kważi kuljum

Ebda risposta

Kulħadd

MH1B

Kemm ħassitha mdejqa, dipressa jew bla tama matul l-aħħar ġimagħtejn (2)

Xejn

Diversi jiem

Aktar minn nofs il-jiem

Kważi kuljum

Ebda risposta

Kulħadd

MH1C

Kemm sabitha diffiċli torqod jew tibqa' rieqda, jew kemm kienet qed torqod iżżejjed, matul l-aħħar ġimagħtejn (2)

Xejn

Bosta jiem

Aktar minn nofs il-jiem

Kważi kuljum

Ebda risposta

Kulħadd

MH1D

Kemm ħassitha għajjiena jew li bi ftit enerġija tul l-aħħar ġimagħtejn (2)

Xejn

Diversi jiem

Aktar minn nofs il-jiem

Kważi kuljum

Ebda risposta

Kulħadd

MH1E

Kemm ħassitha bla ġuħ jew kielet iżżejjed matul l-aħħar ġimagħtejn (2)

Xejn

Diversi jiem

Aktar minn nofs il-jiem

Kważi kuljum

Ebda risposta

Kulħadd

MH1F

Kemm ħassitha negattiva dwarha nifsha, jew kemm ħasset li mhix ta' suċċess jew li fallet lilha nifsha jew lill-familja tagħha, matul l-aħħar ġimagħtejn (2)

Xejn

Diversi jiem

Aktar minn nofs il-jiem

Kważi kuljum

Ebda risposta

Kulħadd

MH1G

Kemm ma setgħetx tikkonċentra fuq xi ħaġa, bħal taqra l-gazzetta jew tara t-televiżjoni, matul l-aħħar ġimagħtejn (2)

Xejn

Diversi jiem

Aktar minn nofs il-jiem

Kważi kuljum

Ebda risposta

Kulħadd

MH1H

Kemm iċċaqalqet jew tkellmet tant bil-mod li nies oħrajn setgħu innutaw; jew tant kienet bla kwiet li kienet tiċċaqlaq minn post għal ieħor ħafna aktar mis-soltu, matul l-aħħar ġimagħtejn (2)

Xejn

Diversi jiem

Aktar minn nofs il-jiem

Kważi kuljum

Ebda risposta

Kulħadd

Kura tas-saħħa

Użu tal-kura tal-isptar u taċ-ċentri tal-kura tas-saħħa

HO12

L-għadd ta' ljieli li l-persuna qattgħet bħala pazjent l-isptar f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Numru

Ebda risposta

Kulħadd

HO34

L-għadd ta' drabi li daħlet l-isptar għal jum wieħed mingħajr ma raqdet hemm f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Numru

Ebda risposta

Kulħadd

Użu tal-kura ambulatorja u tal-kura fid-dar

AM1

L-aħħar darba li marret għal vista għand dentist jew ortodontista (għal trattament personali)

Anqas minn 6 xhur ilu

Bejn 6 xhur u 12-il xahar ilu

12-il xahar ilu jew aktar

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

AM2

L-aħħar darba li kkonsultat tabib ġenerali jew it-tabib tal-familja (għal trattament personali)

Anqas minn 12-il xahar ilu

12-il xahar ilu jew aktar

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

AM3

L-għadd ta' konsultazzjonijiet ma' tabib ġenerali jew mat-tabib tal-familja matul l-aħħar erba' ġimgħat (għal trattament personali)

Numru

Ebda risposta

Mhux applikabbli

Jekk AM2 = Anqas minn 12-il xahar ilu

AM4

L-aħħar darba li kellha vista għand speċjalista jew kirurgu mediku (għal trattament personali)

Anqas minn 12 il-xahar ilu

12-il xahar ilu jew aktar

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

AM5

L-għadd ta' konsultazzjonijiet ma' tabib jew kirurgu speċjalista matul l-aħħar erba'ġimgħat (għal trattament personali)

Numru

Ebda risposta

Mhux applikabbli

Jekk AM4 = Anqas minn 12 il-xahar ilu

AM6 A

Konsultazzjoni ma' fiżjoterapista jew ma' kinesiterapista f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

AM6B

Konsultazzjoni ma' psikologu jew ma' psikoterapista f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

AM7

L-użu ta' kwalunkwe servizz tal-kura fid-dar għal ħtiġijiet personali matul l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

Użu tal-mediċina

MD1

L-użu ta' kwalunkwe mediċina preskritta mit-tabib matul l-aħħar ġimagħtejn) (eskluża l-kontraċezzjoni)

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

MD2

L-użu ta' kwalunkwe mediċina, mediċina veġetali jew vitamina mhux preskritta mit-tabib matul l-aħħar ġimagħtejn (eskluża l-kontraċezzjoni)

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

Servizzi preventivi

PA1

L-aħħar darba li l-persuna tlaqqmet kontra l-influwenza

Sena u xahar (YYYYMM)

Ilu ħafna (qabel is-sena kalendarja preċedenti)

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

PA2

L-aħħar darba li xi professjonista tas-saħħa ċċekkjalha l-pressjoni tad-demm

Fl-aħħar 12-il xahar

Minn sena (1) sa inqas minn 3 snin ilu

Minn 3 snin sa inqas minn 5 snin ilu

5 snin jew iktar

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

PA3

L-aħħar darba li xi professjonista tas-saħħa ċċekkjalha l-kolesterol fid-demm

Fl-aħħar 12-il xahar

Minn sena (1) sa inqas minn 3 snin ilu

Minn 3 snin sa inqas minn 5 snin ilu

5 snin jew iktar

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

PA4

L-aħħar darba li xi professjonista tas-saħħa ċċekkjalha z-zokkor fid-demm

Fl-aħħar 12-il xahar

Minn sena (1) sa inqas minn 3 snin ilu

Minn 3 snin sa inqas minn 5 snin ilu

5 snin ilu jew iktar

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

PA5

L-aħħar darba li saritilha test tad-demm fl-ippurgar

Fl-aħħar 12-il xahar

Minn sena (1) sa inqas minn sentejn (2) ilu

Minn sentejn (2) sa inqas minn 3 snin ilu

3 snin ilu jew iktar

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

PA6

L-aħħar darba li saritilha kolonoskopija

Fl-aħħar 12-il xahar

Minn sena (1) sa inqas minn 5 snin ilu

Minn 5 snin sa inqas minn 10 snin ilu

10 snin ilu jew iktar

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

PA7

L-aħħar darba li saritilha mammografija (X-ray tas-sider tal-mara)

Fl-aħħar 12-il xahar

Minn sena (1) sa inqas minn sentejn (2) ilu

Minn sentejn (2) sa inqas minn 3 snin ilu

3 snin ilu jew iktar

Qatt

Ebda risposta

Mhux applikabbli

Jekk SEX = Mara

PA8

L-aħħar darba li saritilha smear test tal-għonq tal-utru

Fl-aħħar 12-il xahar

Minn sena (1) sa inqas minn sentejn (2) ilu

Minn sentejn (2) sa inqas minn 3 snin ilu

3 snin ilu jew iktar

Qatt

Ebda risposta

Mhux applikabbli

Jekk SEX = Mara

Ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa mhux issodisfati

UN1 A

Ħtieġa tal-kura tas-saħħa li ma ġietx issodisfata f'dawn l-aħħar 12-il xahar minħabba lista(i) ta' stennija twila/twal

Iva

Le

Ma kinitx meħtieġa kura tas-saħħa

Ebda risposta

Kulħadd

UN1B

Ħtieġa tal-kura tas-saħħa li ma ġietx issodisfata f'dawn l-aħħar 12-il xahar kaġun tad-distanza jew minħabba problemi ta' trasport

Iva

Le

Ma kinitx meħtieġa kura tas-saħħa

Ebda risposta

Kulħadd

UN2 A

Il-persuna ma setgħetx taffordja eżami jew trattament mediku f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda ħtieġa

Ebda risposta

Kulħadd

UN2B

Il-persuna ma setgħetx taffordja eżami jew trattament dentali f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda ħtieġa

Ebda risposta

Kulħadd

UN2C

Il-persuna ma setgħetx taffordja mediċini preskritti f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda ħtieġa

Ebda risposta

Kulħadd

UN2D

Il-persuna ma setgħetx taffordja kura tas-saħħa mentali (pereżempju minn psikologu jew psikjatra) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Iva

Le

Ebda ħtieġa

Ebda risposta

Kulħadd

Determinanti tas-saħħa

Piż u tul

BM1

It-tul mingħajr iż-żarbun

Numru ta' cm

Ebda risposta

Kulħadd

BM2

Il-piż mingħajr il-ħwejjeġ u ż-żarbun

Numru ta' kg

Ebda risposta

Kulħadd

Attività fiżika

PE1

L-isforz fiżiku tal-kompiti tax-xogħol (inklużi attivitajiet ta' xogħol imħallsa kif ukoll mhux imħallsa)

L-aktar bilqiegħda jew bil-wieqfa

L-aktar mixi jew kompiti ta' sforz fiżiku moderat

L-aktar xogħol tqil jew fiżikament eżiġenti

Ma jitwettqu l-ebda kompiti tax-xogħol

Ebda risposta

Kulħadd

PE2

L-għadd ta' ġranet f'ġimgħa tipika fejn il-persuna timxi għal mill-inqas 10 minuti kontinwament biex tasal jew tmur xi mkien

Numru ta' jiem

Qatt ma nwettaq tali attivitajiet fiżiċi

Ebda risposta

Kulħadd

PE3

Il-ħin li l-persuna tqatta' timxi biex tasal jew tmur xi mkien f'ġurnata tipika

Bejn 10-29 minuta kuljum

Bejn 30-59 minuta kuljum

Bejn siegħa (1) u inqas minn sagħtejn (2) kuljum

Bejn sagħtejn (2) u anqas minn 3 sigħat kuljum

3 sigħat jew aktar kuljum

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk PE2 ≠ Qatt ma nwettaq tali attivitajiet fiżiċi

PE4

L-għadd ta' ġranet f'ġimgħa tipika fejn tuża r-rota għal mill-inqas 10 minuti kontinwament biex tasal jew tmur xi mkien

Numru ta' jiem

Qatt ma nwettaq tali attivitajiet fiżiċi

Ebda risposta

Kulħadd

PE5

Il-ħin li tqatta' fuq ir-rota biex tasal jew tmur xi mkien f'ġurnata tipika

Bejn 10-29 minuta kuljum

Bejn 30-59 minuta kuljum

Bejn siegħa (1) u inqas minn sagħtejn (2) kuljum

Bejn sagħtejn (2) u anqas minn 3 sigħat kuljum

3 sigħat jew aktar kuljum

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk PE4 ≠ Qatt ma nwettaq tali attivitajiet fiżiċi

PE6

L-għadd ta' ġranet f'ġimgħa tipika meta tagħmel attivitajiet sportivi, tal-fitness jew attivitajiet fiżiċi rikreattivi (għall-gost) għal mill-inqas 10 minuti kontinwament li jikkawżaw mill-inqas żieda żgħira fir-rata tan-nifs jew tat-taħbit tal-qalb

Numru ta' jiem

Qatt ma nwettaq tali attivitajiet fiżiċi

Ebda risposta

Kulħadd

PE7

Il-ħin li tqatta' tagħmel attivitajiet sportivi, tal-fitness, jew attivitajiet fiżiċi rikreattivi (għall-gost) f'ġimgħa tipika

Sigħat u minuti (HHMM)

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk PE6 ≠ Qatt ma nwettaq tali attivitajiet fiżiċi

PE8

L-għadd ta' ġranet f'ġimgħa tipika fejn tagħmel attivitajiet li jsaħħu l-muskoli

Numru ta' jiem

Qatt ma nwettaq tali attivitajiet fiżiċi

Ebda risposta

Kulħadd

PE9

Il-ħin mgħoddi bilqiegħda f'ġurnata tipika

Sigħat u minuti (HHMM)

Ebda risposta

Kulħadd

Drawwiet tad-dieta

DH1

Kemm il-darba tiekol frott, eskluż meraq ta' frott magħsur

Darba jew aktar kuljum

Bejn 4 u 6 darbiet fil-ġimgħa

Bejn darba (1) u 3 darbiet fil-ġimgħa

Inqas minn darba fil-ġimgħa

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

DH2

L-għadd ta' porzjonijiet ta' frott kull ġurnata, eskluż meraq ta' frott magħsur

Numru

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk DH1 = Darba jew aktar kuljum

DH3

Kemm il-darba tiekol ħaxix jew insalata, esklużi meraq ta' frott magħsur u patata

Darba jew aktar kuljum

Bejn 4 u 6 darbiet fil-ġimgħa

Bejn darba (1) u 3 darbiet fil-ġimgħa

Inqas minn darba fil-ġimgħa

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

DH4

L-għadd ta' porzjonijiet ta' ħxejjex jew insalata kull ġurnata, esklużi meraq ta' frott magħsur u patata

Numru

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk DH3 = Darba jew aktar kuljum

DH5

Il-frekwenza tax-xorb ta' meraq tal-frott jew ta' meraq veġetali pur

Darba jew aktar kuljum

Bejn 4 u 6 darbiet fil-ġimgħa

Bejn darba (1) u 3 darbiet fil-ġimgħa

Inqas minn darba fil-ġimgħa

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

DH6

Il-frekwenza tax-xorb ta' soft drinks magħmulin ħelwin biz-zokkor

Darba jew aktar kuljum

Bejn 4 u 6 darbiet fil-ġimgħa

Bejn darba (1) u 3 darbiet fil-ġimgħa

Inqas minn darba fil-ġimgħa

Qatt

Ebda risposta

Kulħadd

Tipjip

SK1

It-tip ta' mġiba attwali fir-rigward tat-tipjip tat-tabakk

Tpejjep kuljum

Tpejjep okkażjonalment

Ma tpejjipx

Ebda risposta

Kulħadd

SK2

L-għadd medju ta' sigaretti kuljum

Numru

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk SK1 = Tpejjep kuljum

SK3

Qabel kienet tpejjep it-tabakk kuljum

Iva

Le

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk SK1 = Tpejjep okkażjonalment jew Ma tpejjipx jew Ebda risposta

SK4

L-għadd ta' snin tat-tipjip tat-tabakk kuljum

Numru

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk SK1 = Tpejjep kuljum

jew

{(SK1 = Tpejjep okkażjonalment

jew Ma tpejjipx

jew Ebda risposta)

u SK3 = Iva}

SK5

Il-frekwenza tal-esponiment għad-duħħan tat-tabakk fuq ġewwa

Kuljum, siegħa (1) jew aktar kuljum

Kuljum, inqas minn siegħa (1) kuljum

Tal-inqas darba fil-ġimgħa (iżda mhux kuljum)

Inqas minn darba fil-ġimgħa

Qatt jew kważi qatt

Ebda risposta

Kulħadd

SK6

It-tip ta' użu ta' sigaretti elettroniċi jew ta' tagħmir elettroniku simili

Vaping kuljum

Vaping okkażjonali

Vaping fil-passat

Vaping qatt

Ebda risposta

Kulħadd

Konsum tal-alkoħol

AL1

Il-frekwenza tal-konsum ta' xorb alkoħoliku ta' kull tip (birra, inbid, ċidru, spirti, cocktails, taħlitiet ippreparati minn qabel, likuri, alkoħol magħmul id-dar…) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Kuljum jew kważi

Bejn 5 - 6 ijiem fil-ġimgħa

Bejn 3 - 4 ijiem fil-ġimgħa

Bejn jum (1) u jumejn (2) fil-ġimgħa

Bejn jumejn (2) u 3 ijiem f'xahar

Darba fix-xahar

Anqas minn darba fix-xahar

Mhux f'dawn l-aħħar 12-il xahar, għaliex jien m'għadnix nixrob alkoħol

Qatt, jew ftit belgħat biss jew ippruvajt biss, f'ħajti kollha

Ebda risposta

Kulħadd

AL2

Il-frekwenza tal-konsum ta' xorb alkoħoliku bejn it-Tnejn u l-Ħamis

F'dawk l-4 ijiem kollha

Fi 3 ijiem minn dawk l-4

Fi 2 ijiem minn dawk l-4

F'jum 1 minn dawk l-4

Fl-ebda jum minn dawk l-4 ijiem

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AL1 =

Kuljum jew kważi

jew bejn 5 - 6 ijiem fil-ġimgħa

jew bejn 3 - 4 ijiem fil-ġimgħa

jew bejn jum (1) u jumejn (2) fil-ġimgħa

AL3

Il-medja tal-għadd ta' drinks alkoħoliċi (standard) f'jum wieħed (mit-Tnejn sal-Ħamis)

Bejn 16-il drink jew aktar kuljum

Bejn 10 - 15-il drink kuljum

Bejn 6 - 9 drinks kuljum

Bejn 4 - 5 drinks kuljum

3 drinks kuljum

2 drinks kuljum

Drink wieħed (1) kuljum

0 drinks kuljum

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk (AL1 =

Kuljum jew kważi

jew bejn 5 - 6 ijiem fil-ġimgħa

jew bejn 3 - 4 ijiem fil-ġimgħa

jew bejn jum (1) u jumejn (2) fil-ġimgħa)

u

(AL2 = F'dawk l-4 ijiem kollha

jew Fi 3 ijiem minn dawk l-4

jew Fi 2 ijiem minn dawk l-4

jew F'jum (1) minn dawk l-4)

AL4

Il-frekwenza tal-konsum ta' xorb alkoħoliku bejn il-Ġimgħa u l-Ħadd

F'dawk it-3 ijiem kollha

F'jumejn (2) minn dawk it-3

F'jum (1) minn dawk it-3

Fl-ebda jum minn dawk it-3 ijiem

Ebda risposta

Mhux applikabbli

Jekk AL1 =

Kuljum jew kważi

jew bejn 5 - 6 ijiem fil-ġimgħa

jew bejn 3 - 4 ijiem fil-ġimgħa

jew bejn jum (1) u jumejn (2) fil-ġimgħa

AL5

Il-medja tal-għadd ta' drinks alkoħoliċi (standard) f'jum wieħed (mill-Ġimgħa sal-Ħadd)

16-il drink jew aktar kuljum

Bejn 10 - 15-il drink kuljum

Bejn 6 - 9 drinks kuljum

Bejn 4 - 5 drinks kuljum

3 drinks kuljum

2 drinks kuljum

Drink wieħed (1) kuljum

0 drinks kuljum

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk (AL1 =

Kuljum jew kważi

jew bejn 5 - 6 ijiem fil-ġimgħa

jew bejn 3 - 4 ijiem fil-ġimgħa

jew bejn jum (1) u jumejn (2) fil-ġimgħa)

u

(AL4 = F'dawk it-3 ijiem kollha

jew F'jumejn (2) minn dawk it-3

jew F'jum (1) minn dawk it-3)

AL6

Il-frekwenza ta' drabi fejn xorbot ħafna alkoħol f'jum wieħed (ekwivalenti għal 60 g ta' etanol pur jew aktar) matul l-aħħar 12-il xahar

Kuljum jew kważi

Bejn 5 - 6 ijiem fil-ġimgħa

Bejn 3 - 4 ijiem fil-ġimgħa

Bejn jum (1) u jumejn (2) fil-ġimgħa

2 - 3 ijiem f'xahar

Darba fix-xahar

Anqas minn darba fix-xahar

Mhux f'dawn l-aħħar 12-il xahar

Qatt f'ħajti kollha

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk AL1 =

Kuljum jew kważi

jew bejn 5 - 6 ijiem fil-ġimgħa

jew bejn 3 - 4 ijiem fil-ġimgħa

jew bejn jum (1) u jumejn (2) fil-ġimgħa

jew 2 - 3 ijiem f'xahar

jew Darba fix-xahar

Jew Anqas minn darba fix-xahar

Appoġġ soċjali

SS1

L-għadd ta' ħbieb tal-qalb li tista' sserraħ fuqhom f'każ ta' problemi personali serji

Żero

1 jew 2

Bejn 3 u 5

6 jew aktar

Ebda risposta

Kulħadd

SS2

Il-livell ta' tħassib muri minn nies oħra rigward dak li l-persuna qed tagħmel

Ħafna tħassib u interess

Xi tħassib u interess

Inċert

Ftit tħassib u interess

L-ebda tħassib u interess

Ebda risposta

Kulħadd

SS3

Kemm huwa faċli li ssib għajnuna prattika mill-ġirien f'każ ta' bżonn

Faċli ħafna

Faċli

Possibbli

Diffiċli

Diffiċli ħafna

Ebda risposta

Kulħadd

Il-forniment ta' kura jew assistenza informali

IC1

Il-forniment ta' kura jew assistenza lil xi persuna jew aktar persuni li jbatu minn xi problema marbuta mal-età, kundizzjoni tas-saħħa jew infermità kronika, mill-inqas darba fil-ġimgħa (attivitajiet professjonali esklużi)

Iva

Le

Ebda risposta

Kulħadd

IC2

Ir-relazzjoni prevalenti tal-persuna(i) li tbati/jbatu minn kwalunkwe kundizzjoni jew infermità kronika jew minħabba l-età anzjana li qed tingħata kura jew għajnuna mill-inqas darba fil-ġimgħa mill-persuna li qed twieġeb

Membru(i) tal-familja tal-persuna li qed twieġeb

Mhux membru(i) tal-familja tal-persuna li qed twieġeb

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk IC1 = Iva

IC3

L-għadd ta' sigħat fil-ġimgħa li fihom il-persuna li qed twieġeb tipprovdi kura jew assistenza lill-persuna(i) li tbati/jbatu minn kwalunkwe kundizzjoni jew infermità kronika jew kaġun tal-età anzjana

Inqas minn 10 sigħat fil-ġimgħa

Mill-inqas 10 sigħat iżda inqas minn 20 siegħa fil-ġimgħa

20 siegħa fil-ġimgħa jew aktar

Ebda risposta

Mhux applikabbli

jekk IC1 = Iva


(1)  AGE tirreferi għall-età tal-persuna li qed twieġeb fi snin magħluqa.


ANNESS II

Rekwiżiti ta' preċiżjoni

1.

Ir-rekwiżiti ta' preċiżjoni għas-settijiet tad-dejta kollha huma espressi f'erruri standard u huma ddefiniti bħala funzjonijiet kontinwi tal-istimi attwali u tad-daqs tal-popolazzjoni statistika f'pajjiż.

2.

L-errur standard stmat ta' stima partikolari

Image

ma għandux ikun ikbar mill-ammont li ġej:

Image

3.

Il-funzjoni f(N) għandha tkun fil-forma ta'

Formula

.

4.

Għall-parametri N, a u b għandhom jintużaw il-valuri li ġejjin:

Image

N

a

b

Il-perċentwal tal-popolazzjoni limitata b'mod sever f'attivitajiet normali minħabba problemi ta' saħħa (età ta' 15-il sena jew iktar)

Il-popolazzjoni tal-pajjiż tal-età ta' 15-il sena jew iktar li jgħixu f'unitajiet domestiċi privati, f'miljuni ta' persuni u mqarrba għal 3 ċifri deċimali

1 200

2 800


ANNESS III

It-territorji nazzjonali li huma esklużi mill-istħarriġ

Pajjiż

Territorji nazzjonali

Franza

Id-dipartimenti u t-territorji Franċiżi 'l barra minn Franza

Ċipru

Iż-żona li mhix ikkontrollata mill-gvern

In-Netherlands

Il-Gżejjer tal-Karibew (Bonaire, St. Eustatius u Saba)

L-Irlanda

Il-gżejjer offshore kollha ħlief Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan u Valentia

Ir-Renju Unit

L-Iskozja mit-tramuntana tal-Kanal ta' Caledonia, il-Gżejjer Scilly


21.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 48/39


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/256

tal-20 ta' Frar 2018

li jemenda għall-281 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da'esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta' Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da'esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(1)(a) u l-Artikolu 7a(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mill-iffriżar tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi skont dan ir-Regolament.

(2)

Fl-14 ta' Frar 2018 il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jemenda entrata waħda mil-lista tal-persuni, tal-gruppi u tal-entitajiet li għalihom jenħtieġ li japplika l-iffriżar tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi. Għalhekk jenħtieġ li l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Frar 2018.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Il-Kap tas-Servizz għall-Istrumenti tal-Politika Barranija


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANNESS

Fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002, l-entrata “Djamel Lounici (magħruf ukoll bħala Jamal Lounici). Indirizz: l-Alġerija. Data tat-twelid: 1.2.1962. Post tat-twelid: l-Alġier, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerin. Informazzjoni oħra: (a) Isem il-missier huwa Abdelkader u isem l-omm huwa Johra Birouh; (b) Reġa' lura lejn l-Alġerija mill-Italja, fejn ilu jirrisjedi minn Novembru 2008; (c) L-iben tar-rispett ta' Othman Deramchi. Id-data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 16.1.2004”, taħt l-intestatura “Persuni fiżiċi”, tinbidel b'dan li ġej:

“Djamel Lounici (magħruf ukoll bħala Jamal Lounici). Indirizz: l-Alġerija. Data tat-twelid: 1.2.1962. Post tat-twelid: l-Alġier, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerin. Informazzjoni oħra: (a) Isem il-missier huwa Abdelkader u isem l-omm huwa Johra Birouh; (b) Reġa' lura lejn l-Alġerija minn Franza, fejn ilu jirresjedi minn Settembru 2008; Id-data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 16.1.2004.”


DEĊIŻJONIJIET

21.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 48/41


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/257

tad-19 ta' Frar 2018

dwar l-għoti ta' derogi lil ċerti Stati Membri fir-rigward tat-trażmissjoni tal-istatistika skont ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istatistika msejsa fuq l-Istħarriġ b'Intervista dwar is-Saħħa Ewropea (EHIS)

(notifikata bid-dokument C(2018) 832)

(It-testi bl-Olandiż, bl-Ingliż, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Malti, bir-Rumen u bl-Iżvediż biss huma awtentiċi)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat it-talbiet li saru mir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Renju tan-Netherlands, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Rumanija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2008, il-Kummissjoni tista' tagħti derogi u perjodi ta' tranżizzjoni lill-Istati Membri, li t-tnejn iridu jkunu msejsa fuq raġunijiet oġġettivi.

(2)

L-informazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni tindika li t-talbiet tal-Istati Membri għad-derogi huma minħabba l-ħtieġa għal adattamenti kbar fis-sistemi amministrattivi u statistiċi nazzjonali sabiex jikkonformaw b'mod sħiħ mar-Regolament (KE) Nru 1338/2008.

(3)

Dawn id-derogi jenħtieġ li jingħataw, wara li saret talba għalihom, lir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Renju tan-Netherlands, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Rumanija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq,

(4)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-derogi kif stabbiliti fl-Anness jingħataw lill-Istati Membri elenkati hemmhekk.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Renju tan-Netherlands, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Rumanija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Frar 2018.

Għall-Kummissjoni

Marianne THYSSEN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 70.


ANNESS

Id-derogi mir-Regolament (KE) Nru 1338/2008, kif implimentati mill-Kummissjoni, dwar l-istatistika msejsa fuq l-Istħarriġ Ewropew dwar is-Saħħa permezz ta' Intervisti (EHIS)

Għall-fini tal-ġbir tad-dejta tal-EHIS tal-2019 għandhom jingħataw id-derogi li ġejjin:

 

Il-Belġju, il-Finlandja u n-Netherlands ma għandhomx ikunu meħtieġa jippreżentaw il-varjabbli speċifikati fit-tabella li ġejja:

Il-Belġju

UN2 A, UN2B, UN2C, UN2D dwar il-ħtiġijiet mhux issodisfati

Il-Finlandja

PL2 u PL8 dwar il-limitazzjonijiet funzjonali

PE6 dwar l-attivitajiet fiżiċi

ALI1 sa AL6 dwar il-konsum tal-alkoħol

In-Netherlands

CD1P u CD2 dwar il-mard u l-kundizzjonijiet kroniċi

PL8 u PL9 dwar il-limitazzjonijiet funzjonali

PE9 dwar l-attivitajiet fiżiċi

DH5 u DH6 dwar id-drawwiet ta' dieta

SK3, SK4 u SK6 dwar it-tipjip

 

Il-Belġju, il-Ġermanja, Malta u l-Awstrija għandhom jingħataw deroga dwar il-perjodu tal-ġbir tad-dejta. Il-perjodu tal-ġbir tad-dejta għandu jkun 2018 għall-Belġju, l-2018–2020 għall-Awstrija u l-Ġermanja, u l-2019 sal-2020 għal Malta.

 

Ir-Rumanija għandha tingħata deroga rigward id-dispożizzjoni tal-mikrodejta. Ir-Rumanija għandha tibgħat il-mikrodejta ċċekkjata minn qabel fi żmien 12-il xahar wara tmiem il-perjodu nazzjonali tal-ġbir tad-dejta.

 

Ir-Renju Unit għandu jingħata deroga fir-rigward tal-popolazzjoni ta' referenza. Il-popolazzjoni ta' referenza fir-Renju Unit għandha tkun individwi ta' 16-il sena u aktar li jgħixu fi djar privati residenti fit-territorju nazzjonali matul iż-żmien tal-ġbir tad-dejta.


Rettifika

21.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 48/44


Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/849 tas-27 ta' Mejju 2016 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea u li tħassar id-Deċiżjoni 2013/183/PESK

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 141 tat-28 ta' Mejju 2016 )

Fil-paġna 110, Anness I, Parti (B) (Entitajiet), l-entrata 23, it-tielet kolonna (Lokalità),

minflok:

“… SWIFT: DCBK KKPY”,

aqra:

“… SWIFT: DCBK KPPY”.