ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 32

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
6 ta' Frar 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/171 tad-19 ta' Ottubru 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment għal obbligi ta' kreditu skaduti ( 1 )

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/172 tat-28 ta' Novembru 2017 li jemenda l-Annessi I u V tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi ( 1 )

6

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/173 tad-29 ta' Novembru 2017 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/936 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġġornament tal-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda elenkati fl-Anness I għal dak ir-Regolament

12

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/174 tat-2 ta' Frar 2018 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista ta' fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi, tal-kompożizzjoni tal-familja u tal-evoluzzjoni tal-introjtu għall-2019 ( 1 )

35

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/175 tat-2 ta' Frar 2018 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż

48

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/176 tad-29 ta' Jannar 2018 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar emenda fl-Anness XIII (Trasport) għall-Ftehim ŻEE

50

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/177 tat-2 ta' Frar 2018 dwar l-elementi li jridu jiġu inklużi fl-arranġamenti tekniċi, ġuridiċi u finanzjarji bejn l-Istati Membri għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2017/1938 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista tal-gass

52

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

6.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/171

tad-19 ta' Ottubru 2017

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment għal obbligi ta' kreditu skaduti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 178(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Peress li l-kundizzjonijiet tas-suq u dawk ekonomiċi li jinsabu fl-istess ġurisdizzjoni huma simili, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiffissaw limitu uniku għall-valutazzjoni tal-materjalità ta' obbligu ta' kreditu kif imsemmi fl-Artikolu 178(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għall-istituzzjonijiet kollha fil-ġurisdizzjonijiet rispettivi tagħhom. Tali livell ta' materjalità, li għandu jibqa' konsistenti tul iż-żmien, iġib benefiċċji miżjuda ta' komparabbiltà miżjuda tar-rekwiżiti ta' kapital fost istituzzjonijiet li jinsabu fl-istess ġurisdizzjoni.

(2)

Minn naħa waħda, l-ammont li jista' jiġi kunsidrat bħala materjali jiddependi fuq il-livell ta' obbligu ta' kreditu ġenerali. Min-naħa l-oħra, l-istituzzjonijiet għandhom it-tendenza li jikkunsidraw l-ammonti kollha taħt ċertu livell bħala immaterjali, irrispettivament mir-rabta mal-obbligu ġenerali tal-kreditu. Għalhekk, il-limitu minimu tal-materjalità għandu jikkonsisti minn żewġ komponenti; komponent assolut (ammont assolut) u komponent relattiv (il-perċentwal kumplessiv tal-obbligu tal-kreditu li l-ammont skadut jirrappreżenta). L-obbligu ta' kreditu dovut fil-passat għandu, bħala konsegwenza, ikun ikkunsidrat bħala materjali kemm meta l-limitu espress bħala ammont assolut u l-limitu espress bħala perċentwal jinqabżu.

(3)

Bejn diversi obbligaturi, hemm differenzi sinifikanti fl-introjtu medju u l-ammonti medji ta' obbligi ta' kreditu. Għalhekk, il-limiti ta' materjalità għandhom jiġu differenzjati kif xieraq, b'komponenti assoluti separati tal-limiti minimi għal skoperturi fil-livell tal-konsumatur u għal skoperturi oħra.

(4)

Il-limitu minimu ta' materjalità għandu jiġi adattat għall-karatteristiċi speċifiċi lokali ta' kull ġurisdizzjoni. Id-differenzi fil-kundizzjonijiet ekonomiċi, fosthom il-livelli differenti tal-prezzijiet f'ġurisdizzjonijiet, jiġġustifikaw li l-komponent assolut tal-limitu minimu ta' materjalità jista' jvarja minn ġurisdizzjoni għal ġurisdizzjoni. Tali divrenzjar, madankollu, rarament ikun iġġustifikat fir-rigward tal-komponent relattiv. B'riżultat ta' dan, il-komponent relattiv jenħtieġ li fil-prinċipju jkun l-istess fil-ġurisdizzjonijiet kollha, waqt li jenħtieġ li tkun permessa xi flessibbiltà għall-komponent assolut. Dan se jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti biex jistabbilixxu l-limitu ta' materjalità għal livell xieraq, sal-ammont massimu speċifikat, filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet speċifiċi fil-ġurisdizzjonijiet rispettivi tagħhom.

(5)

Minkejja li l-kundizzjonijiet għall-istabbiliment ta' limitu ta' materjalità madwar il-ġurisdizzjonijiet differenti fl-Unjoni jenħtieġ li jkunu armonizzati, xi differenzi fil-limiti minimi applikabbli fil-ġurisdizzjonijiet differenti jenħtieġ li jitħallew, u dan jirrifletti livelli differenti ta' riskju li huma meqjusa bħala raġonevoli mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti skont l-ispeċifiċitajiet tas-suq nazzjonali. Il-livell adatt ta' materjalità għalhekk, jista' jkollu jiġi diskuss fil-qafas tal-kulleġġi differenti tas-superviżuri.

(6)

Il-limitu minimu ta' materjalità jista' jkollu impatt sinifikanti fuq il-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali u t-telf mistenni għall-istituzzjonijiet kollha fil-ġurisdizzjoni rilevanti, indipendentement mill-metodu wżat għal dan il-kalkolu. Għal dawn ir-raġunijiet, meta jkun qed jiġi definit il-limitu tal-materjalità, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkunsidraw għadd ta' fatturi, inkluż il-karatteristiċi speċifiċi tar-riskju ta' skoperturi fil-livell tal-konsumatur. Il-karatteristiċi speċifiċi tar-riskju għal skoperturi fil-livell tal-konsumatur u skoperturi li mhumiex fil-livell tal-konsumatur jenħtieġ li jiġu kkunsidrati separatament.

(7)

Il-limitu minimu ta' materjalità stabbilit minn awtorità kompetenti ta' ġurisdizzjoni partikolari seta' kien applikat wkoll mill-istituzzjonijiet li joperaw fuq bażi transfruntiera. Il-limitu minimu stabbilit mill-awtorità kompetenti ta' ġurisdizzjoni oħra jista' għalhekk ikun fattur importanti meta awtorità kompetenti tivvaluta jekk il-livell ta' riskju rifless minn ċertu limitu huwa raġonevoli. Għalhekk, limiti ta' materjalità definiti mill-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu trasparenti u għandhom jiġu nnotifikati lill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) sabiex ikunu jistgħu jsiru pubbliċi.

(8)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu l-limitu ta' materjalità għal livell li jikkorrispondi mal-livell ta' riskju li huma jqisu raġonevoli. Hekk kif dak il-livell tar-riskju jiddependi fuq il-mod kif jiġi applikat il-limitu minimu ta' materjalità li jikkonċerna l-proċess ta' identifikazzjoni, huwa meħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti, meta jistabbilixxu l-limitu massimu biex isiru ċerti suppożizzjonijiet dwar kif l-ammonti u l-proporzjonijiet li se jitqabblu ma' komponent assoluti u relattivi ta' materjalità se jiġu kkalkulati u liema stadju tal-proċess ta' identifikazzjoni awtomatika ta' materjalità japplika. F'dak il-kuntest, il-limitu għandu jiġi stabbilit b'tali mod li l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jidentifikaw obbligaturi li joħolqu riskji għoljin sinifikanti minħabba pagamenti tardivi sistematiċi parzjali jew irregolari, u li jiġi identifikat obbligu ta' kreditu materjali b'mod f'waqtu.

(9)

Il-materjalità tal-maturità tal-obbligi ta' kreditu tagħmel parti mid-definizzjoni ta' inadempjenza skont l-Artikolu 178(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Għal istituzzjonijiet li jużaw l-Approċċ Ibbażat fuq Klassifikazzjonijiet Interni (l-“Approċċ IRB”), kwalunkwe bidla f'din id-definizzjoni twassal għal bidliet materjali f'sistemi ta' klassifikazzjoni li jintużaw għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu. Għalhekk, awtorità kompetenti m'għandhiex tbiddel il-limitu ta' materjalità sakemm huwa inadegwat minħabba tibdil fil-kundizzjonijiet tas-suq jew ekonomiċi li twassal għal distorsjonijiet sinifikanti fil-proċessi ta' identifikazzjoni f'każ ta' inadempjenza

(10)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jitħallew jiddifferixxu l-applikazzjoni ta' limiti ta' materjalità għal istituzzjonijiet li huma mitluba jwettqu bidliet materjali tal-mudelli IRB tagħhom u għal istituzzjonijiet li l-implimentazzjoni ta' dawn il-limiti huwa ta' piż għax l-approċċ preċedenti tagħhom għad-determinazzjoni tal-materjalità ta' skoperturi skaduti huwa differenti b'mod sinifikanti minn dawk il-limiti. Barra minn hekk, għal istituzzjonijiet li jużaw l-Approċċ IRB iżda li japplikaw l-Approċċ Standardizzat għal parti tal-iskoperturi tagħhom fuq il-bażi tal-Artikolu 148 jew 150 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, id-data tal-applikazzjoni l-ġdida ta' limiti ta' materjalità għandhom jiġu allinjati għall-iskoperturi kollha ta' dawk l-istituzzjonijiet. Madankollu, sabiex jiġi evitat kull dewmien eċċessiv fl-applikazzjoni tal-limiti madwar l-Unjoni, tali perjodi itwal għandu jkun limitat.

(11)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw żmien biżżejjed biex iwettqu l-analiżi komprensiva meħtieġa għall-istabbiliment tal-limitu tal-materjalità f'livell raġonevoli.

(12)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomessi mill-ABE lill-Kummissjoni.

(13)

L-ABE wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kundizzjonijiet għall-istabbiliment ta' livell għal materjalità għal skoperturi fil-livell tal-konsumatur

1.   Awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi għall-istituzzjonijiet kollha taħt il-ġurisdizzjoni tagħha limitu ta' materjalità singolu għal skoperturi fil-livell tal-konsumatur.

Madankollu, għall-istituzzjonijiet li japplikaw id-definizzjoni ta' inadempjenza imniżżla fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-livell ta' faċilita ta' kreditu individwali, l-awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi limitu ta' materjalità separata waħda għal skoperturi fil-livell tal-konsumatur.

2.   Il-limitu ta' materjalità msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu jikkonsisti minn komponent assolut u relattiv.

Il-komponent assolut għandu jiġi espress bħala ammont massimu għat-total ta' kull ammont skadut dovut minn obbligant lill-istituzzjoni, l-impriża prinċipali ta' dik l-istituzzjoni jew xi waħda mis-sussidjarji tagħha (“obbligu ta' kreditu skadut”). L-ammont massimu m'għandux ikun iktar minn EUR 100 jew l-ekwivalenti ta' dan l-ammont fil-munita nazzjonali rilevanti.

Il-komponent relattiv għandu jiġi espress bħala perċentwal li jirrifletti l-ammont ta' obbligu ta' kreditu f'dak li jirrelata għall-ammont totali ta' skoperturi tal-karta bilanċjali għal dak l-obbligant lill-istituzzjoni, l-impriża prinċipali ta' dik l-istituzzjoni jew xi waħda mis-sussidjarji tagħha, esklużi l-iskoperturi ta' ekwità. Il-perċentwal għandu jkun ta' bejn 0 % u 2,5 %, u għandu jiġi stabbilit għal 1 % meta dak il-perċentwal jirrifletti livell ta' riskju li l-awtorità kompetenti tikkunsidrah bħala raġonevoli skont l-Artikolu 3

3.   Il-limitu minimu ta' materjalità msemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu jiġi stabbilit b'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2, bl-unika differenza li l-“obbligu ta' kreditu skadut” u l-“ammont totali ta' skoperturi tal-karta bilanċjali tal-istituzzjoni għal dak l-obbligant, esklużi l-iskoperturi ta' ekwità” għandhom jirreferu għall-ammonti tal-obbligu ta' kreditu ta' obbligant li jirriżultaw minn faċilità mogħtija minn istituzzjoni waħda ta' kreditu lill-istituzzjoni, lill-impriża prinċipali jew lil xi waħda mis-sussidjarji tagħha.

4.   Meta tistabbilixxi l-limitu minimu ta' materjalità f'konformità ma' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti għandha tqis il-karatteristiċi tar-riskju ta' skoperturi fil-livell tal-konsumatur u l-ispeċifikazzjoni ta' skoperturi fil-livell tal-konsumatur kif stabbilit fl-Artikolu 147 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għal banek li japplikaw l-Approċċ Ibbażat fuq il-Klassifikazzjoni Interna u fl-Artikolu 123 ta' dak ir-Regolament għall-istituzzjonijiet li japplikaw l-Approċċ Standardizzat.

5.   Meta tistabbilixxi l-limitu minimu ta' materjalità f'konformità ma' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti għandha tassumi li l-obbligant ikun inadempjenti meta kemm il-limitu espress bħala element assolut ta' materjalità u l-limitu espress bħala komponent relattiv ta' dan il-limitu jinqabeż jew għal 90 jum konsekuttiv jew għal 180 jum konsekuttiv, fejn l-iskoperturi kollha inklużi fil-kalkolu ta' obbligu ta' kreditu skaduti huma ggarantiti permezz ta' proprjetà residenzjali jew proprjetà immobbli kummerċjali ta' SME u d-90 jum ġew sostitwiti b'180 jum skont l-Artikolu 178(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għal dawk l-iskoperturi.

Artikolu 2

Limitu minimu ta' materjalità ta' skoperturi li mhumiex fil-livell tal-konsumatur

1.   Awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi għall-istituzzjonijiet kollha taħt il-ġurisdizzjoni tagħha limitu minimu ta' materjalità singolu għal skoperturi li mhumiex fil-livell tal-konsumatur.

2.   Il-limitu minimu ta' materjalità msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi stabbilit skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(2), bl-unika differenza li komponent assolut ta' dak il-limitu ta' materjalità m'għandux ikun iktar minn EUR 500 jew l-ekwivalenti ta' dan l-ammont fil-munita nazzjonali rilevanti.

3.   Meta tistabbilixxi l-limitu minimu ta' materjalità f'konformità ma' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti għandha tqis il-karatteristiċi tar-riskju ta' skoperturi għajr skoperturi fil-livell tal-konsumatur.

4.   Meta tistabbilixxi l-limitu minimu ta' materjalità f'konformità ma' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti għandha tassumi li l-obbligant ikun inadempjenti meta kemm il-limitu espress bħala element assolut tal-limitu minimu ta' materjalità u l-limitu espress bħala komponent relattiv ta' dan il-limitu minimu jinqabeż jew għal 90 jum konsekuttiv jew għal 180 jum konsekuttiv, fejn skoperturi inklużi fil-kalkolu ta' obbligu ta' kreditu preċedenti huma skoperturi għal entità fis-settur pubbliku u d-90 jum ġew sostitwiti b'180 jum skont l-Artikolu 178(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għal dawk l-iskoperturi.

Artikolu 3

Livell tar-riskju

Awtorità kompetenti għandha tikkunsidra li limitu minimu ta' materjalità jirrifletti livell raġonevoli ta' riskju, skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 178(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, meta dan il-limitu minimu la jwassal għar-rikonoxximent ta' numru eċċessiv ta' inadempjenzi li huma dovuti la għal ċirkostanzi oħra għajr diffikultajiet finanzjarji ta' obbligant u lanqas għal dewmien sinifikanti fir-rikonoxximent ta' inadempjenzi li huma minħabba diffikultajiet finanzjarji ta' obbligant.

Artikolu 4

In-notifika ta' limiti ta' materjalità

Awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-ABE dwar il-limiti minimi ta' materjalità stabbiliti fil-ġurisdizzjoni tagħha. L-awtorità komponenti li tistabbilixxi l-komponent relattiv tal-limitu minimu tal-materjalità għal livell ogħla jew perċentwal inqas minn 1 % għandu jissostanzja dik l-għażla lill-ABE.

Artikolu 5

Aġġornament tal-limiti minimi ta' materjalità

Fejn il-komponent assolut tal-limitu minimu tal-materjalità hu stabbilit f'munita differenti mill-euro u fejn, minħabba l-volatilità tar-rati tal-kambju, l-ekwivalenti ta' dak il-komponent ikun ogħla minn EUR 100 għal skoperturi fil-livell tal-konsumatur jew EUR 500 għal skoperturi għajr skoperturi fil-livell tal-konsumatur, dan il-limitu minimu għandu jibqa' l-istess, sakemm l-awtorità kompetenti ma tissostanzjax lill-ABE li l-limitu minimu tal-materjalità ma għadux jirrifletti livell ta' riskju li l-awtorità kompetenti tikkunsidra bħala raġonevoli.

Artikolu 6

Id-data tal-applikazzjoni tal-limiti minimi ta' materjalità

Awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi data ta' applikazzjoni tal-limitu minimu ta' materjalità li tista' tvarja għal kategoriji differenti ta' istituzzjonijiet iżda li m'għandhiex tkun iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020 għal istituzzjonijiet li jużaw l-Approċċ Standardizzat stipulat fil-Parti Tlieta, it-Titolu II, il-Kapitolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Artikolu 7

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-7 ta’ Mejju 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Ottubru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


6.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/6


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/172

tat-28 ta' Novembru 2017

li jemenda l-Annessi I u V tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 23(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 649/2012 jimplimenta l-Konvenzjoni ta' Rotterdam dwar il-Proċedura ta' Kunsens Infurmat Minn Qabel għal ċerti kemikali u pestiċidi perikolużi fil-kummerċ internazzjonali (Konvenzjoni ta' Rotterdam), iffirmata fil-11 ta' Settembru 1998 u approvata, f'isem il-Komunità Ewropea, permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/106/KE (2).

(2)

Is-sustanza 3-deken-2-on ma ġietx approvata skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), bl-effett li l-użu tas-sustanza bħala pestiċida huwa pprojbit u għalhekk din is-sustanza jenħtieġ li tiżdied mal-lista tas-sustanzi kimiċi li hemm fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 649/2012.

(3)

Ma ġiet ippreżentata l-ebda applikazzjoni għat-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva karbendażim skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, bl-effett li l-użu tal-karbendażim bħala pestiċida fil-grupp ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti huwa pprojbit u għalhekk din is-sustanza jenħtieġ li tiżdied mal-lista tas-sustanzi kimiċi li hemm fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 649/2012.

(4)

Ma ġiet ippreżentata l-ebda applikazzjoni għat-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva tepralossidim skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, bl-effett li l-użu tat-tepralossidim bħala pestiċida huwa pprojbit u għalhekk din is-sustanza għandha tiżdied mal-lista tas-sustanzi kimiċi li hemm fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 649/2012.

(5)

Is-sustanzi ċibutrin u triklosan ma ġewx approvati għall-użu fi prodotti bijoċidali skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), bl-effett li dawk is-sustanzi huma pprojbiti għall-użu bħala pestiċidi u għalhekk jenħtieġ li jiżdiedu mal-listi ta' sustanzi kimiċi li hemm fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 649/2012.

(6)

Is-sustanza triflumuron ma ġietx approvata għall-użu fi prodotti bijoċidali skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012, bl-effett li dik is-sustanza hija pprojbita għall-użu fis-sottokategorija “pestiċidi oħrajn li jinkludu l-bijoċidi” u għalhekk jenħtieġ li tiżdied mal-lista tas-sustanzi kimiċi li hemm fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 649/2012.

(7)

Is-sustanzi 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen, benżilbutilftalat, ftalat tad-diisobutil, pentaossidu tad-diarseniku u fosfat tat-tris (2-kloruetil) huma elenkati fl-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) peress li ġew identifikati bħala sustanzi ta' tħassib serju ħafna. Konsegwentement, huma soġġetti għal awtorizzazzjoni. Billi ma ngħatat l-ebda awtorizzazzjoni, dawk is-sustanzi huma severament ristretti għall-użu industrijali. Għalhekk, dawk is-sustanzi jenħtieġ li jiżdiedu mal-Partijiet 1 u 2 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 649/2012.

(8)

Fis-seba' laqgħa tagħha, li saret bejn l-4 u l-15 ta' Mejju 2015, il-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni ta' Rotterdam iddeċidiet li tinkludi l-metamidofos fl-Anness III ta' dik il-Konvenzjoni, bl-effett li dik is-sustanza kimika tiġi soġġetta għall-proċedura ta' kunsens infurmat minn qabel skont dik il-Konvenzjoni. Il-Konferenza tal-Partijiet iddeċidiet ukoll li tħassar l-entrata eżistenti fl-Anness III għall-“metamidofos (formulazzjonijiet likwidi li jinħallu li jaqbżu s-600 g ta' ingredjent attiv/l)”. Għalhekk, dawk il-bidliet jenħtieġ li jiġu riflessi fil-listi ta' sustanzi kimiċi li jinsabu fil-Partijiet 1 u 3 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 649/2012.

(9)

Fis-seba' laqgħa tagħha, li saret bejn l-4 u l-15 ta' Mejju 2015, il-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (“il-Konvenzjoni ta' Stokkolma”), li ġiet approvata permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/507/KE (6), iddeċidiet li tinkludi s-sustanzi eżaklorobutadjen u polikloronaftaleni fl-Anness A tal-Konvenzjoni. Dawk is-sustanzi jinsabu elenkati fil-Parti B tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) u għalhekk jenħtieġ li jiżdiedu fil-Parti 1 tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 sabiex tiġi implimentata l-Konvenzjoni ta' Stokkolma.

(10)

Permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/293 (8), is-sustanza kimika eżabromoċiklododekan (HBCDD) ġiet miżjuda fil-Parti A tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 wara d-deċiżjoni li tittieħed fis-sitt laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Stokkolma, li saret bejn it-28 ta' April u l-10 ta' Mejju 2013, biex dik is-sustanza tiġi elenkata fil-Parti 1 tal-Anness A ta' dik il-Konvenzjoni. Konsegwentement, dik is-sustanza kimika jenħtieġ li tiżdied fil-Parti 1 tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 649/2012.

(11)

Il-Konvenzjoni ta' Stokkolma tippermetti r-riċiklaġġ ta' prodotti li fihom jew li jista' jkun fihom l-etere tat-tetrabromodifenil u l-etere tal-pentabromodifenil jew l-etere tal-eżabromodifenil u l-etere tal-ettabromodifenil, u l-użu u r-rimi finali ta' prodotti mmanifatturati minn materjali riċiklati li fihom dawk is-sustanzi diment li jittieħdu passi biex jiġu evitati l-esportazzjonijiet ta' dawn il-prodotti li fihom livell jew konċentrazzjonijiet ta' dawk is-sustanzi li jaqbżu dawk permessi għall-bejgħ, l-użu, l-importazzjoni jew il-manifattura ta' dawk l-oġġetti fit-territorju tal-Parti rispettiva. Sabiex jiġi implimentat dak l-obbligu fl-Unjoni, il-prodotti li jkun fihom konċentrazzjonijiet ta' dawk is-sustanzi ta' 0,1 % jew aktar skont il-piż meta jiġu prodotti b'mod parzjali jew għalkollox minn materjali riċiklati jew minn materjali mill-iskart ippreparat għall-użu mill-ġdid jenħtieġ li jiġu projbiti għall-esportazzjoni billi jiżdiedu fil-Parti 1 tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 649/2012.

(12)

Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 649/2012 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(13)

Huwa xieraq li jingħata perjodu ta' żmien raġonevoli li jippermetti lill-partijiet ikkonċernati kollha biex jieħdu l-miżuri meħtieġa għall-konformità ma' dan ir-Regolament u lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 649/2012 jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-Anness I huwa emendat skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(2)

L-Anness V huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament;

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' April 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Novembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 60.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/106/KE tad-19 ta' Diċembru 2002 li tikkonċerna l-approvazzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta' Rotterdam dwar il-Proċedura ta' Kunsens Infurmat bil-Quddiem għal ċerti kemikali u pestiċidi perikolużi fil-kummerċ internazzjonali (ĠU L 63, 6.3.2003, p. 27).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1907/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/507/KE tal-14 ta' Ottubru 2004 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (ĠU L 209, 31.7.2006, p. 1).

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7).

(8)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/293 tal-1 ta' Marzu 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti fejn jidħol l-Anness I (ĠU L 55, 2.3.2016, p. 4).


ANNESS I

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-Parti 1 hija emendata kif ġej:

(a)

l-entrata għall-metamidofos hija sostitwita bl-entrata li ġejja:

Sustanza Kimika

Numru CAS

Nru Einecs

Kodiċi NM (***)

Sottokategorija (*)

Limitazzjoni tal-użu (**)

Pajjiżi li għalihom mhi meħtieġa l-ebda notifika

“Metamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b”;

 

(b)

l-entrata għall-metamidofos (formulazzjonijiet likwidi tas-sustanza li jinħallu, li jeċċedu s-600 g tal-ingredjent attiv/l)) titħassar;

(c)

jiżdiedu l-entrati li ġejjin:

Sustanza Kimika

Numru CAS

Nru Einecs

Kodiċi NM (***)

Sottokategorija (*)

Limitazzjoni tal-użu (**)

Pajjiżi li għalihom mhi meħtieġa l-ebda notifika

“3-deken-2-on (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

sr

 

Benżilbutilftalat (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Karbendażim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Ċibutrin (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Ftalat tad-diisobutil (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Pentaossidu tad-diarseniku (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

sr

 

Tepralossidim (+)

149979-41-9

Mhux applikabbli (n.a.)

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklosan (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Fosfat tat-tris (2-kloruetil) (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

sr”;

 

(2)

Il-Parti 2 hija emendata kif ġej:

(a)

l-entrata għall-metamidofos titħassar;

(b)

jiżdiedu l-entrati li ġejjin:

Sustanza Kimika

Numru CAS

Nru Einecs

Kodiċi NM (***)

Kategorija (*)

Limitazzjoni tal-użu (**)

“3-deken-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Benżilbutilftalat

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Ċibutrin

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Ftalat tad-diisobutil

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Pentaossidu tad-diarseniku

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepralossidim

149979-41-9

Mhux applikabbli (n.a.)

ex 2932 99 00

p

b

Triklosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Fosfat tat-tris(2-kloroetil)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr”;

(3)

Il-Parti 3 hija emendata kif ġej:

(a)

tiżdied l-entrata li ġejja:

Sustanza Kimika

Numru/i CAS rilevanti

Kodiċi HS

Sustanza pura (**)

Kodiċi HS

Taħlitiet li jkun fihom is-sustanza (**)

Kategorija

“Metamidofos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pestiċida”;

(b)

L-entrata għall-metamidofos (formulazzjonijiet likwidi tas-sustanza li jinħallu, li jeċċedu s-600 g tal-ingredjent attiv/l)) titħassar.


ANNESS II

Fil-Parti 1 tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 jiżdiedu l-entrati li ġejjin:

Deskrizzjoni ta' sustanzi kimiċi/prodott(i) soġġetti għall-projbizzjoni tal-esportazzjoni

Dettalji addizzjonali, fejn relevanti (eż. isem is-sustanza kimika, Nru KE, Nru CAS, eċċ.)

 

“Eżaklorobutadjen

Nru KE 201-765-5

Nru CAS 87-68-3,

Kodiċi tan-NM 2903 29 00

 

Polikloronaftaleni

Nru KE 274-864-4

Nru CAS 70776-03-3 u oħrajn

Kodiċi tan-NM 3824 99 93

 

Eżabromoċiklododekan

Nru KE 247-148-4, 221-695-9

Nru CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 u oħrajn

Kodiċi tan-NM 2903 89 80

Prodotti li jkun fihom konċentrazzjonijiet sa 0,1 % jew aktar skont il-piż ta' etere tat-tetrabromodifenil, etere tal-pentabromodifenil, etere tal-eżabromodifenil jew ta' etere tal-ettabromodifenil meta jiġu prodotti b'mod parzjali jew għalkollox minn materjali rriċiklati jew minn materjali mill-iskart ippreparat għall-użu mill-ġdid

Etere tat-tetrabromodifenil

Nru KE 254-787-2 u oħrajn

Nru CAS 40088-47-9 u oħrajn

Kodiċi tan-NM 2909 30 38

Etere tal-pentabromodifenil

Nru KE 251-084-2 u oħrajn

Nru CAS 32534-81-9 u oħrajn

Kodiċi tan-NM 2909 30 31

Etere tal-eżabromodifenil

Nru KE 253-058-6 u oħrajn

Nru CAS 36483-60-0 u oħrajn

Kodiċi tan-NM 2909 30 38

Etere tal-ettabromodifenil

Nru KE 273-031-2 u oħrajn

Nru CAS 68928-80-3 u oħrajn

Kodiċi tan-NM 2909 30 38 ”.


6.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/12


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/173

tad-29 ta' Novembru 2017

li jemenda r-Regolament (UE) 2015/936 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġġornament tal-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda elenkati fl-Anness I għal dak ir-Regolament

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/936 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ġunju 2015 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim, protokolli jew arranġamenti bilaterali oħra, jew minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni oħrajn (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 35 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehimiet, protokolli jew arranġamenti bilaterali oħra, jew minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni oħrajn huma stabbiliti fir-Regolament (UE) 2015/936. L-Anness I ta' dak ir-Regolament jiddetermina l-prodotti tat-tessili msemmija fl-Artikolu 1 billi jelenka l-kodiċijiet relevanti tan-Nomenklatura Magħquda.

(2)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (2) stabbilixxa n-Nomenklatura Magħquda. L-Anness I ta' dak ir-Regolament huwa aġġornat kull sena u jiġi ppubblikat bħala Regolament ta' Implimentazzjoni fih innifsu biex tiġi allinjata n-Nomenklatura Magħquda mat-tibdiliet possibbli adottati mill-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana fir-rigward tan-nomenklatura tas-Sistema Armonizzata jew fi ħdan il-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fir-rigward tar-rati tad-dazju konvenzjonali.

(3)

Fis-6 ta' Ottubru 2016 il-Kummissjoni adottat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1821 (3), li mmodifika n-nomenklatura ta' xi prodotti koperti mill-Anness I tar-Regolament (UE) 2015/936.

(4)

Sabiex ir-Regolament (UE) 2015/936 jiġi allinjat mar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1821, l-Anness I għar-Regolament (UE) 2015/936 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (UE) 2015/936 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Novembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 160, 25.6.2015, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1821 tas-6 ta' Ottubru 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 294, 28.10.2016, p. 1).


ANNESS

Fl-Anness I, it-Taqsima A tinbidel b'dan li ġej:

“A.   PRODOTTI TAT-TESSUTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1

1.

Mingħajr preġudizzju għar-regoli għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda (NM), il-kliem tad-deskrizzjoni tal-oġġetti huwa kkunsidrat li huwa ta' valur indikattiv biss għaliex il-prodotti koperti minn kull kategorija huma determinati, fi ħdan dan l-Anness, minn kodiċijiet NM. Fejn hemm is-simbolu “ex” quddiem kodiċi NM, il-prodotti koperti f'kull kategorija huma determinati mill-ambitu tal-kodiċi NM u b'dak tad-deskrizzjoni korrispondenti.

2.

L-ilbiesi li ma jintgħarfux jekk humiex għall-irġiel jew għas-subien jew inkella lbies għan-nisa jew għall-bniet huma kklassifikati ma' dawk tal-aħħar.

3.

Fejn tintuża l-espressjoni ‘ilbies għat-trabi’, din hija maħsuba biex tkopri l-ilbies sal-qies kummerċjali 86, b'dan il-qies inkluż.

Kategorija

Deskrizzjoni

Kodiċi tan-NM 2017

Tabella ta' ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

GRUPP I A

1

Ħjut tal-qoton, mhux maħruġa għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2.

Drappijiet minsuġin tal-qoton, barra mill-garża, mid-drapp tax-xugaman, id-drappijiet minsuġin dojoq, id-drappijiet tal-pil, id-drappijiet tax-xinilja, it-tull u drappijiet oħra tax-xibka

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Li minnhom: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3.

Drappijiet minsuġin mill-fibri sintetiċi (mhux sħiħ, jew skartat) barra mid-drappijiet minsuġin irqaq, id-drappijiet tal-pil, (inklużi d-drappijiet tax-xugaman) u d-drappijiet tax-xinilja

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Li minnhom: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

GRUPP I B

4

Qomos, T-shirts, tgeżwira ħafifa maħduma b'mod fin, ġampers polo jew turtle necked u pullovers (barra minn dawk tas-suf jew tal-pil fin tal-annimali), flokkijiet ta' taħt u affarijiet simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Ġersijiet, pullovers, slip-overs, sdieri, twinsets, cardigans, bed-jackets u ġampers (minbarra ġkieket u blejżers), anoraks, wind-cheaters, ġgieket waister u affarijiet simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Qliezet qosra li jintrabtu taħt l-irkoppa, xorts mhux malji tal-għawm u qliezet (li jinkludu slacks) minsuġin tal-irġiel jew tas-subien; qliezet jew slacks minsuġin tan-nisa jew tal-bniet, tas-suf, tal-qoton jew magħmulin minn fibri sintetiċi; il-partijiet t'isfel tat-track suits infurrati, minbarra dawk tal-kategoriji 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Blawżijiet, qomos u qomos-blawsijiet tan-nisa u tal-bniet, kemm dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ kemm dawk li mhumiex, magħmulin bis-suf jew bil-fibri sintetiċi

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Qomos tal-irġiel jew tas-subien, għajr dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

GRUPP II A

9

Drapp tax-xugaman terri u drappijiet minsuġin terri simili, tal-qoton: bjankerija tal-kamra tal-banju u bjankerija tal-kċina, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, mid-drapp tax-xugaman tat-terri u drappijiet tat-terri minsuġin, tal-qoton

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Bjankerija tas-sodda, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Ħajt tal-fibri sintetiċi, jew dawk ta' tul predeterminat jew dawk skartati, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

Li minnhom: akriliku

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Ħajt tal-fibri sintetiċi, jew dawk ta' tul predeterminat jew dawk skartati, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Drappijiet minsuġin tal-pil u drappijiet tax-xinilja (minbarra d-drapp tax-xugaman tat-terri jew drappijiet tat-terri tal-qoton u drappijiet minsuġin irqiq) uċuh tat-tessut bit-trofof, tas-suf, tal-qoton, jew tat-tessut magħmul mill-fibri sintetiċi

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

Li minnhom: kurduroj tal-qoton

 

 

5801 22 00

 

 

39

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tal-kamra tal-banju u bjankerija tal-kċina, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, u minbarra x-xugamani tat-terri jew tad-drappijiet simili tat-terri tal-qoton

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

GRUPP II B

12

Panty-hose u tights, kalzetti, kalzetti ta' taħt, peduni, peduni sal-għaksa, kalzettini u affarijiet simili, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, minbarra dawk tat-trabi, inklużi l-kalzetti għall-vini varikużi, minbarra l-prodotti tal-kategorija 70

24,3 pari

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Qliezet ta' taħt u qliezet ta' taħt imqaċċtin tal-irġiel u tas-subien, qliezet ta' taħt u qliezet ta' taħt imqaċċtin tan-nisa u tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

14

Sraten minsuġin tal-irġiel jew tas-subien, kapotti għax-xita u kowtijiet oħrajn, imnatar u kapep, tas-suf, tal-qoton, jew tat-tessut magħmul mill-fibri sintetiċi (minbarra l-parkas) (tal-kategorija 21)

0,72

1 389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Sraten minsuġin, kapotti għax-xita u kowtijiet oħrajn, imnatar u kapep, tan-nisa u tal-bniet; ġkieket u blejżers tas-suf, tal-qoton jew tat-tessut magħmulin mill-fibri sintetiċi (minbarra l-parkas) (tal-kategorija 21)

0,84

1 190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Ilbiesi u tibdiliet tal-irġiel jew tas-subien, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, minbarra t-tibdiliet għall-iskijjar; track suits infurrati tal-irġiel jew tas-subien, bil-qoxra ta' barra magħmula mill-istess drapp, tal-qoton jew tat-tessuti sintetiċi

0,80

1 250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Ġkieket jew blejżers tal-irġiel u tas-subien, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf jew tal-fibri sintetiċi

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Flokkijiet taċ-ċingi u flokkijiet ta' taħt oħrajn, qliezet ta' taħt u qliezet ta' taħt imqaċċtin, qomos ta' billejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tal-irġiel jew tas-subien minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Flokkijiet taċ-ċingi u flokkijiet ta' taħt oħrajn, slips, ilbiesi ta' taħt, qliezet ta' taħt imqaċċtin, qliezet ta' taħt, ilbiesi ta' billejl, piġamijiet, négligees, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tan-nisa u tal-bniet minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Imkatar, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Parkas; anoraks, windcheaters, ġgieket waister u simili, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi; il-partijiet ta' fuq tat-tracksuits bl-inforra, barra mill-kategoriji 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Qomos ta' billejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ tal-irġiel jew tas-subien

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Qomos ta' billejl, piġamijiet, négligees, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tan-nisa jew tal-bniet

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Ilbiesi tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, tan-nisa jew tal-bniet

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Dbielet tan-nisa jew tal-bniet, inklużi d-dbielet bil-qliezi

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Qliezet, overolls b'bavalor u biċ-ċineġ, qliezet sal-irkoppa u xorts (minbarra l-malji tal-għawm), magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Ilbiesi sħaħ u ensembles tan-nisa jew tal-bniet, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, esklużi l-iski suits; track suits infurrati, bil-qoxra ta' barra magħmula minn l-istess drapp, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, tan-nisa jew tal-bniet

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Riċipetti, minsuġin, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Ħwejjeġ u aċċessorji tal-ħwejjeġ tat-trabi, esklużi l-ingwanti, il-mittens u l-mitts tat-trabi, tal-kategoriji 10 u 87, kalzetti tat-trabi, peduni u kalzettini, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tal-kategorija 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Track suits tal-drapp magħmul bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Ilbies industrijali jew ta' fuq ix-xogħol tal-irġiel jew tas-subien, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Fradal, smock overolls u ilbies ieħor industrijali jew ta' fuq ix-xogħol tan-nisa jew tal-bniet, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Ilbies tal-iskijjar, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Ħwejjeġ, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ u minbarra l-ħwejjeġ tal-kategoriji 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 u 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Sraten, ġkieket, blejżers u ħwejjeġ oħra, inklużi ilbiesi tal-iskijjar, magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, minbarra l-ħwejjeġ tal-kategoriji 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

GRUPP III A

33

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta' polietilene jew polipropilene, anqas minn 3 m wesgħin

 

 

5407 20 11

 

 

Xkejjer u boroż, tat-tip użat għall-ippakkjar tal-oġġetti, mhux magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, miksubin minn strixxa jew xi ħaġa simili

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta' polietilene jew polipropilene, wesgħin 3 m jew aktar

 

 

5407 20 19

 

 

35

Drappijiet minsuġin ta' filamenti sintetiċi, minbarra dawk tat-tajers tal-kategorija 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Li minnhom: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Drappijiet minsuġin ta' filamenti artifiċjali, minbarra dawk għat-tajers tal-kategorija 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Li minnhom: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Drappijiet minsuġin oħrajn ta' fibri artifiċjali ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple):

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Li minnhom: barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew dawk ibbliċjati

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Drapp tal-purtieri sintetiku maħdum bil-labar jew bil-ganċ, inkluż id-drapp tal-purtieri tax-xibka

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38 B

Purtieri tax-xibka, barra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Purtieri minsuġin (inklużi l-purtieri tad-drapp, il-blinds ta' ġewwa, il-pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħra tad-dar), minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu), mhux għall-bejgħ bl-imnut, minbarra dawk ta' ħajta waħda lixxa mhux mibruma jew b'barma ta' mhux aktar minn 50 dawra/m

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Ħajt ta' fibri kontinwi sintetiċi, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5401 20 10

 

 

Ħajt ta' fibri artifiċjali; ħajt ta' filamenti artifiċjali, mhux għall-bejgħ bl-imnut, minbarra l-ħajt singlu tar-rejon viskuż mhux mibrum jew b'barma ta' mhux aktar minn 250 dawra/m u ħajt singlu lixx taċ-ċelluloża aċetata

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Ħajt ta' filament sintetiku, ħajt ta' fibri artifiċjali ta' tul predeterminat, ħajt tal-qoton, għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf imqardax jew mimxut jew mill-pil fin ta' annimali oħra

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Ħajt tas-suf tan-nagħaġ jew tal-ħrief imqardax (ħajt tas-suf) jew pil fin imqardax tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Ħajt tas-suf tan-nagħaġ jew tal-ħrief mimxut (ħajt fin imqardax) jew pil fin mimxut tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf jew pil fin mimxut tal-annimali, għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Drappijiet minsuġin mis-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf jew mill-pil fin tal-annimali

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Qoton, imqardax jew mimxut

 

 

5203 00 00

 

 

53

Garża tal-qoton

 

 

5803 00 10

 

 

54

Fibri artifiċjali ta' tul predeterminat, inklużi l-fibri skartati, imqardxa, mimxutin jew ipproċessati b'mod ieħor għall-għażil

 

 

5507 00 00

 

 

55

Fibri sintetiċi ta' tul predeterminat, inklużi l-fibri skartati, imqardxa, mimxutin jew ipproċessat b'mod ieħor għall-għażil

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Ħajt tal-fibri sintetiċi ta' tul predeterminat (inkluż l-iskart), mhux għall-bejgħ bl-imnut

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Twapet, carpentines u raggs, bl-għoqod (magħmulin jew maħlulin)

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Twapet u għata oħra tal-art tat-tessut, minbarra t-twapet tal-kategorija 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Arazzi, magħmulin bl-idejn, tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u simili, arazzi rrakkmati (eż. bil-petit point u cross stitch) magħmulin f'pannelli jew simili bl-idejn

 

 

5805 00 00

 

 

61

Drappijiet minsuġin irqiq, u drappijiet irqaq (bolduc) magħmulin minn medd mingħajr it-tagħma, magħqudin flimkien permezz ta' sustanza li twaħħal, barra mit-tikketti jew oġġetti simili tal-kategorija 62

Drappijiet elastiċi u aċċessorji (mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ), magħmulin minn materjali tat-tessut miġburin flimkien mill-ħajt tal-lastku

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Ħajt tax-xinilja (inkluż ħajt tax-xinilja tat-troffa), ħajt tal-guipure (minbarra l-ħajt metallizzat u ħajt tax-xagħar gimm taż-żiemel)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Tull u drappijiet tax-xibka oħrajn iżda li ma jinkludux id-drappijiet minsuġin, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, il-bizzilla magħmula bl-idejn jew fuq il-magni, bil-biċċiet, fi strixxi jew f'disinji dekorattivi

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Tikketti, baġġijiet u simili tat-tessut, mhux irrakkmati, bil-biċċa, fi strixxi jew maqtugħin bid-disinn jew bil-qies, minsuġin

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Żigarelli u burduri ornamentali bil-biċċa; ġmiemen u oġġetti simili

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Rakkmu bil-biċċa, fi strixxi jew f'motifi:

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Drapp magħmul bil-labar jew bil-ganċ ta' fibri sintetiċi li fihom 5 % piż jew aktar ta' ħajt elastomeriku u drappijiet magħmulin bil-labar jew bil-ganċ li fihom 5 % piż jew aktar ta' ħajt tal-lastku

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Bizzilla Raschel u drapp ta' pil twil tal-fibri sintetiċi

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Drappijiet magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, barra minn dawk tal-kategoriji 38 A u 63, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Raggs u kutri tas-safar, minbarra dawk magħmulin bil-labar jew bil-ganċ, tas-suf jew tal-fibri sintetiċi

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

GRUPP III B

10

Ingwanti, ingwanti li jgħattu erba' swaba' biss (mittens) u ingwanti li jgħattu nofs is-swaba' biss (mitts), maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

17-il par

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Aċċessorji tal-ħwejjeġ magħmulin bil-labar jew bil-ganċ minbarra dawk għat-trabi; bjankerija tad-dar ta' kull xorta, maħduma bil-labar jew bil-ganċ; purtieri (inkluż drapp tal-purtieri) u interior blinds, pavaljuni bil-frenża tal-purtieri jew tas-sodda u artikli oħra tat-tiżjin innitjati jew maħduma bil-kroxè; kutri u raggs tas-safar u oġġetti oħra maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, inklużi partijiet tal-ħwejjeġ jew ta' aċċessorji tal-ħwejjeġ

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Li minnhom: xkejjer jew boroż tat-tip li jkunu użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, magħmulin minn strixxi tal-polijetilin jew tal-polipropelin

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Slips u ilbiesi ta' taħt tan-nisa u tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Panty-hose u tights tal-fibri sintetiċi, ta' kejl ta' anqas minn 67 decitex (6,7 tex) kull ħajta

30,4 pari

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Kalzetti twal tan-nisa tal-fibri sintetiċi

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Malji tal-għawm, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Ilbiesi sħaħ u ensembles tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin mis-suf, mil-qoton jew mill-fibri sintetiċi, bil-labar jew bil-ganċ, minbarra lbies tal-iskijjar

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Ilbiesi sħaħ u ensembles tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin mis-suf, mil-qoton jew mill-fibri sintetiċi, bil-labar jew bil-ganċ, minbarra l-iski suits

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Xalel, imkatar, xalpi, mantilji, veli u affarijiet simili, minbarra dawk innittjati jew maħdumin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew magħmulin minn fibri sintetiċi

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri sintetiċi, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Kurpetti, ċinturini tal-kurpett, ċineg tat-takkalja, ċineg, takkalji, u oġġetti simili, u partijiet tagħhom, kemm dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, kif ukoll dawk li mhumiex

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Ingwanti, mittens u mitts, li mhumiex maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Kalzetti, peduni jew kalzettini, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; aċċessorji tal-ħwejjeġ oħra, partijiet tal-ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ħwejjeġ barra minn dawk għat-trabi, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè.

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils ta' fibri sintetiċi, immaljati jew le

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Tined

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Xkejjer u boroż ta' tip użat għall-imballaġġ tal-oġġetti minn materjali minsuġa li mhumiex magħmula minn strixxi tal-polietilena jew il-polipropelin

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Materjal tessili artab u oġġetti minnu fibri tat-tessut, li ma jaqbżux il-5 mm fit-tul (troffa), trab tessut u biċċiet tal-fibri mill-mitħna (mill neps)

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Feltru u oġġetti magħmulin minnu, mimlija jew le, miksija jew le, minbarra l-għata tal-art

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Drappijiet mhux minsuġin u oġġetti magħmulin minnhom, mimlijin jew le, miksijin jew le, mgħottijin jew le, jew laminati jew le

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Xbieki tal-ispag, taċ-ċwiemi jew tal-ħabel u xbieki tas-sajd tal-ħajt, tal-ispag, taċ-ċwiemi jew tal-ħabel

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Oġġetti oħrajn magħmulin minn ħajt, spag, ċwiemi, kejbils jew ħabel, barra mid-drappijiet tat-tessuti, oġġetti magħmulin minn dawn id-drappijiet u artikoli tal-kategorija 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Drappijiet tat-tessut miksija bil-gomma jew b'sustanzi amilaċeuża, tat-tipi użati għall-qxur ta' barra tal-kotba u simili; drapp tal-intraċċar; kanvas għat-tpinġija ppreparat; bakrum u drappijiet tat-tessut simili mwebbes tat-tip użat għall-bażi tal-kpiepel.

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linolju, sew jekk maqtugħ tal-forma u sew jekk le għata tal-art li tikkonsisti f'kisi jew għata applikata fuq bażi tessili, kemm jekk maqtugħa f'forma jew le.

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Drapp tat-tessut bil-gomma, mhux maħdum bil-labar jew bil-ganċ, ħlief dak tat-tajers

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Drappijiet tat-tessut mimlijia jew miksija mod ieħor; tila mpittra li tkun xenarju tat-teatru, purtieri tal-istudjo, minbarra dawk tal-kategorija 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Drappijiet tat-tessut mimlija, miksija jew laminati b'mod ieħor bi preparazzjonijiet ta' derivattivi taċ-ċelluloża jew b'materjali artifiċjali tal-plastik oħrajn

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, minbarra dawk tal-fibri sintetiċi

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Inċirati, qlugħ, tined tal-bastimenti jew tad-dgħajjes u sunblinds

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Saqqijiet pnewmatiċi minsuġin

 

 

6306 40 00

 

 

111

Oġġetti tal-kampeġġ, minsuġin, minbarra saqqijiet pnewmatiċi u tined

 

 

6306 90 00

 

 

112

Oġġetti tat-tessut oħrajn magħmulin, minsuġin, barra dawk tal-kategoriji 113 u 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Biċċiet tal-art, biċċiet tal-platti u dusters, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6307 10 90

 

 

114

Drappijiet minsuġin u oġġetti għall-użu tekniku

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

GRUPP IV

115

Ħajt tal-kittien jew tar-rami

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Drappijiet minsuġin tal-kittien jew tar-rami

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina tal-kittien jew tar-rami, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Purtieri (inklużi dawk tad-drapp), blinds ta' ġewwa, purtieri u pavaljuni tas-sodda u oġġetti oħra tad-dar tal-kittien jew tar-rami, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Spag oħxon, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-kittien jew tar-rami

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Xkejjer u boroż, tat-tipi użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, użati, tal-kittien, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xinilja tal-kittien jew tar-rami, barra dawk id-drappijiet minsuġin irqiq

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili, tal-kittien jew tar-rami, minbarra dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

 

 

ex 6214 90 00

 

 

GRUPP V

124

Fibri sintetiċi diskontinwi

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief għall-ħajt ta' kategorija 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u affarijiet simili) u imitazzjoni ta' watar magħmula minn materjali sintetiċi

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Fibri sintetiċi diskontinwi

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Raden ta' filamenti artifiċjali (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief ħajt tal-kategorija 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta' watar magħmula minn materjali tat-tessut artifiċjali

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Pil oħxon tal-annimali, imqardax jew mimxut

 

 

5105 40 00

 

 

129

Ħajt magħmul mill-pil oħxon tal-annimali jew mill-pil taż-żiemel

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Ħajt tal-ħarir ħlief dak mibrum mill-iskart tal-ħarir

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 B

Ħajt tal-ħarir ħlief dak tal-kategorija 130 A; watar tad-dudu tal-ħarir

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Ħjut ta' fibri tessili veġetali oħra

 

 

5308 90 90

 

 

132

Ħajt tal-karta

 

 

5308 90 50

 

 

133

Ħajt tal-qanneb veru

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Ħajt metallizzat

 

 

5605 00 00

 

 

135

Drappijiet minsuġin mill-pil oħxon tal-annimali jew mill-pil taż-żwiemel

 

 

5113 00 00

 

 

136

Drappijiet minsuġin ta' ħarir jew ta' skart ta' ħarir.

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xinilja u drapp minsuġ irqiq tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Drappijiet minsuġa mill-ħajt tal-karta u fibri tat-tessuti oħra barra dawk tar-rami

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Drappijiet minsuġa mill-ħjut tal-metall jew mill-ħajt metallizzat

 

 

5809 00 00

 

 

140

Drapp maħdum bil-labar jew bil-ganċ minn materjal tat-tessut minbarra s-suf jew il-pil fin tal-annimali, il-qoton jew il-fibri sintetiċi

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Raggs u kutri tas-safar ta' materjal tat-tessut barra dawk tas-suf jew tal-pil fin tal-annimali, il-qoton jew il-fibri sintetiċi

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Twapet u għata oħra tal-art tat-tessut magħmulin mis-sisal, minn fibri oħra tal-familja agave jew mill-qanneb Manila

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Feltru magħmul mill-pil oħxon tal-annimali

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils immaljati jew mhumiex, manilla (qanneb Manilla) jew minn qanneb veru

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spag għall-irbit jew għall-imballar għal użu bil-makkinarju agrikolu, tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave, minbarra l-prodotti tal-kategorija 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 C

Spag, ċwiemi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-ġuta jew tal-fibri tat-tessut bast taħt l-intestatura Nru 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqiet mhux tajbin għat-tkebbib) skart tal-ħajt u stokk garneted, barra dak mhux imqardax jew mimxut

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Ħajt tal-ġuta jew ta' fibri oħra tat-tessut bast tal-intestatura Nru 5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 B

Ħjut ta' kajjar

 

 

5308 10 00

 

 

149

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessut bast oħrajn ta' wisa' mhux aktar minn 150 cm

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn ta' wisa' mhux aktar minn 150 cm; xkejjer u boroż, tat-tipi użati fl-ippakkjar tal-oġġetti, tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessut bast oħrajn, barra dawk użati

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Kisi tal-art tal-fibri tal-ġewż tal-Indi (kajjar)

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Twapet u għata oħra tal-art, tat-tessut tal-ġuta jew tat-tessut tal-fibri bast oħrajn, barra dawk bil-bżiebeż jew bit-trofof

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Feltru tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn maħdum bin-newl bil-labra mhux mimli b'sustanza oħra jew miksi, barra l-għata tal-art

 

 

5602 10 11

 

 

153

Xkejjer u boroż, tax-xorta użati għall-ippakkjar ta' oġġetti, tat-tessuti tal-fibri tal-ġuta jew ta' bast oħrajn taħt l-intestatura Nru 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Fosdqa tad-dud tal-ħarir tajbin għat-tkebbib

 

 

5001 00 00

 

 

Ħarir mhux maħdum (mhux mibrum)

 

 

5002 00 00

 

 

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqiet mhux adattati għat-tkebbib) skart tal-ħajt u stokk garneted, mhux imqardax jew mimxut

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Suf mhux imqardax jew mimxut

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Xagħar fin jew oħxon tal-annimali, mhux imqardax jew mimxut

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Skart tal-ħarir jew ta' pil fin jew oħxon tal-annimali, inkluż l-iskart tal-ħajt iżda eskluż l-istokk garneted

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Stokk garneted tas-suf jew pil fin jew oħxon tal-annimali

 

 

5104 00 00

 

 

Kittien, kemm maħdum kemm mhux, iżda mhux mibrum; stoppa tal-kittien u skart (inkl. l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Rami u tessuti tal-fibri veġetali, maħduma jew mhumiex, iżda mhux mibruma: stoppa, suf qasir u skart, għajr il-kajjar u l-manilla

 

 

5305 00 00

 

 

Qoton, mhux imqardax jew mimxut

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Skart tal-qoton (inklużi skart tal-qoton u stokk garneted)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Qanneb veru (Cannabis sativa L.), maħdum jew mhux, iżda mhux mibrum: stoppa u skart ta' qanneb veru (inkluż l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Manilla (Qanneb Manilla jew Musa Textilis Nee), maħdum jew mhux, iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-manilla (inkluż l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

 

 

5305 00 00

 

 

Ġuta jew fibri tat-tessuti bast (eskl. il-kittien, il-qanneb veru u r-rami), maħdum jew mhux iżda mhux mibrum; stoppa u skart tal-ġuta jew tessut tal-fibri bast (inkluż l-iskart tal-ħajt u stokk garnetted)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Tessuti ta' fibri veġetali oħrajn, maħduma jew mhumiex, iżda mhux mibrumin: stoppa u skart ta' fibri bħal dawn (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Blawsijiet u pullovers maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tal-ħarir jew l-iskart tal-ħarir, għan-nisa jew għall-bniet

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Ħwejjeġ, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, ħlief il-ħwejjeġ tal-kategoriji 1 sa 123 u 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Ilbiesi, blawsijiet u blawżijiet qomos, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u oġġetti simili ħlief dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

6214 10 00

 

 

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

6215 10 00

 

 

160

Imkatar tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Ħwejjeġ, mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, ħlief dawk tal-kategoriji 1 sa 123 u l-kategorija 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Garża u oġġetti tal-garża magħmulin f'forom jew f'pakketti għall-bejgħ bl-imnut

 

 

3005 90 31 ”

 

 


6.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/35


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/174

tat-2 ta' Frar 2018

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista ta' fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi, tal-kompożizzjoni tal-familja u tal-evoluzzjoni tal-introjtu għall-2019

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 2003 li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 15(2)(f) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 stabbilixxa qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika Ewropea dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għajxien, sabiex jiġi żgurat li, fil-livell nazzjonali u f'dak tal-Unjoni, ikun hemm disponibbli dejta komparabbli u aġġornata, kemm trasversali kif ukoll lonġitudinali, dwar l-introjtu u dwar il-livell u l-kompożizzjoni tal-faqar u l-esklużjoni soċjali.

(2)

Skont l-Artikolu 15(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1177/2003, kull sena jridu jiġu adottati miżuri ta' implimentazzjoni biex jispeċifikaw l-oqsma sekondarji fil-mira u l-fatturi varjabbli li jridu jiġu inklużi f'dik is-sena fil-komponent trasversali tal-UE-SILC. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu adottati miżuri ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira u l-identifikaturi tagħhom għall-modulu tal-2019 dwar it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi, tal-kompożizzjoni tal-familja u tal-evoluzzjoni tal-introjtu.

(3)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira u l-identifikaturi tagħhom għall-modulu tal-2019 dwar it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi, tal-kompożizzjoni tal-familja u tal-evoluzzjoni tal-introjtu, parti mill-komponent trasversali tal-UE-SILC, għandha tiġi stipulata fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Frar 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 165, 3.7.2003, p. 1.


ANNESS

Il-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira u l-identifikaturi tagħhom għall-modulu tal-2019 dwar it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi, tal-kompożizzjoni tal-familja u tal-evoluzzjoni tal-introjtu, parti mill-komponent trasversali tal-UE-SILC, għandhom ikunu kif ġej:

1.   Unitajiet

Għandha tingħata informazzjoni dwar it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi għall-membri attwali kollha tal-familja jew, jekk ikun applikabbli, għar-rispondenti magħżula kollha ta' età 'il fuq min 24 sena u taħt is-60 sena.

L-informazzjoni dwar l-evoluzzjoni tal-introjtu u l-kompożizzjoni tal-familja tapplika fil-livell tal-familja u tirreferi għall-familja kollha kemm hi.

2.   Metodu ta' ġbir tad-dejta

Għall-fatturi varjabbli li japplikaw fil-livell individwali, il-metodu ta' ġbir tad-dejta huwa intervista personali mal-membri attwali kollha tal-familja u, jekk applikabbli, għar-rispondenti magħżula kollha ta' età 'il fuq minn 24 sena u taħt is-60 sena.

Għall-fatturi varjabbli li japplikaw fil-livell tal-familja, il-metodu ta' ġbir tad-dejta huwa intervista personali mar-rispondent tal-familja.

Jekk il-persuni rilevanti huma temporanjament assenti jew inabilitati, l-intervisti permezz ta' prokura huma permessi bħala eċċezzjoni.

3.   Perjodu ta' referenza

Għall-fatturi varjabbli li jikkonċernaw it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi, il-perjodu ta' referenza għandu jkun meta l-intervistat kellu madwar 14-il sena.

Għall-fatturi varjabbli li jikkonċernaw l-evoluzzjoni tal-introjtu u l-kompożizzjoni tal-familja (grid tal-unità domestika), il-perjodu ta' referenza għandu jkun il-perjodu attwali.

4.   Definizzjonijiet tat-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi

(1)   Missier: il-persuna li l-intervistat iqis li jkun missieru meta kellu madwar 14-il sena. Ġeneralment, il-missier ikun il-missier bijoloġiku, iżda jekk l-intervistat iqis lil xi ħadd ieħor bħala missieru waqt il-perjodu ta' referenza, it-tweġibiet jenħtieġ li jirreferu għal din il-persuna, anki jekk il-missier bijoloġiku jkun ħaj u magħruf.

(2)   Omm: il-persuna li l-intervistat iqis li tkun ommu meta kellu madwar 14-il sena. Ġeneralment, l-omm tkun l-omm bijoloġika, iżda jekk l-intervistat iqis lil xi ħadd ieħor bħala ommu waqt il-perjodu ta' referenza, it-tweġibiet jenħtieġ li jirreferu għal din il-persuna, anki jekk l-omm bijoloġika tkun ħajja u magħrufa.

(3)   Familja: tirreferi għall-familja li fiha kien jgħix ir-rispondent meta kellu madwar 14-il sena.

Jekk il-ġenituri tar-rispondent kienu divorzjati/separati u l-kustodja kienet maqsuma b'mod ugwali (50 % tal-ħin għal kull ġenitur), ir-rispondent għandu l-possibbiltà li:

jagħżel il-familja tiegħu fuq bażi oġġettiva, meta jitqies l-indirizz ewlieni tiegħu meta kellu madwar 14-il sena (jiġifieri dak fir-reġistru tal-popolazzjoni u fil-karta tal-identità/passaport tiegħu);

jagħżel il-familja tiegħu fuq bażi soġġettiva skont fejn kien iħossu l-iktar id-dar meta kellu madwar 14-il sena.

Jekk il-ġenituri tar-rispondent kienu divorzjati/separati u l-kustodja ma kinitx maqsuma b'mod ugwali, il-familja jenħtieġ li tkun dik fejn ir-rispodent għex fil-biċċa l-kbira taż-żmien jew il-ħin kollu.

Il-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni (Eurostat) fil-Fajl tad-Dejta dwar il-Familja (il-fajl H) u fil-Fajl tad-Dejta Personali (il-fajl P) wara l-fatturi varjabbli primarji fil-mira.

 

Modulu tal-ittestjar tal-2019

Trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi

Isem tal-varjabbli

Kodiċi

Fattur varjabbli fil-mira

Dejta tal-familja

PT220

 

Tip ta' familja meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

1

Familja

2

Għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni

PT220_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT230

 

Preżenza tal-omm meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

1

Iva

2

Le, ma kinitx tgħix fl-istess familja iżda kelli kuntatt

3

Le, ma kinitx tgħix fl-istess familja u ma kellix kuntatt

4

Le, mejta

PT0230_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT240

 

Preżenza tal-missier meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

1

Iva

2

Le, ma kienx jgħix fl-istess familja iżda kelli kuntatt

3

Le, ma kienx jgħix fl-istess familja u ma kellix kuntatt

4

Le, mejjet

PT240_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT020

 

Numru ta' adulti meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

Numru (2 ċifri) 0-99

PT020_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT030

 

Numru ta' tfal meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

Numru (2 ċifri) 0-99

PT030_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT040

 

Numru ta' persuni fil-familja attiva meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

Numru (2 ċifri) 0-99

PT040_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT250

 

Livell ta' urbanizzazzjoni meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

1

Belt (aktar minn 100 000 abitant)

2

Belt żgħira jew subborg (minn 10 000 sa 100 000 abitant)

3

Żona rurali, belt żgħira ħafna jew villaġġ (inqas minn 10 000 abitant)

PT250_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT210

 

Status tal-akkomodazzjoni meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

1

Propretarju

2

Kera

3

L-akkomodazzjoni ngħatat b'xejn

– 1

Ma nafx

PT210_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

Sfond tal-ġenituri

PT060

 

Pajjiż tat-twelid tal-missier

 

Pajjiż tat-twelid tal-missier (kodiċi SCL GEO alpha-2)

– 1

Ma nafx

PT060_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 5

Mhux applikabbli — Il-missier mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejjet

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT070

 

Ċittadinanza tal-missier

 

Il-pajjiż taċ-ċittadinanza ewlenija (kodiċi SCL GEO alpha-2)

– 1

Ma nafx

PT070_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 5

Mhux applikabbli — Il-missier mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejjet

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT090

 

Pajjiż tat-twelid tal-omm

 

Pajjiż tat-twelid tal-omm (kodiċi SCL GEO alpha-2)

– 1

Ma nafx

PT090_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 5

Mhux applikabbli — L-omm mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejta

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT100

 

Ċittadinanza tal-omm

 

Il-pajjiż taċ-ċittadinanza ewlenija (kodiċi SCL GEO alpha-2)

– 1

Ma nafx

PT100_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 5

Mhux applikabbli — L-omm mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejta

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

Dejta dwar l-edukazzjoni

PT110

 

L-ogħla livell ta' edukazzjoni miksub mill-missier

1

Livell baxx (inqas mill-primarja, edukazzjoni primarja jew edukazzjoni sekondarja baxxa)

2

Livell medju (edukazzjoni sekondarja għolja u edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja)

3

Livell għoli (ċiklu qasir ta' edukazzjoni terzjarja, baċellerat jew livell ekwivalenti, master's jew livell ekwivalenti, dottorat jew livell ekwivalenti)

– 1

Ma nafx

PT110_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 5

Mhux applikabbli — Il-missier mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejjet

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT120

 

L-ogħla livell ta' edukazzjoni miksub mill-omm

1

Livell baxx (inqas mill-primarja, edukazzjoni primarja jew edukazzjoni sekondarja baxxa)

2

Livell medju (edukazzjoni sekondarja għolja u edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja)

3

Livell għoli (ċiklu qasir ta' edukazzjoni terzjarja, baċellerat jew livell ekwivalenti, master's jew livell ekwivalenti, dottorat jew livell ekwivalenti)

– 1

Ma nafx

PT120_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 5

Mhux applikabbli — L-omm mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejta

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

Dejta dwar ix-xogħol

PT130

 

Status tal-attività tal-missier meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

1

Impjegat li jaħdem full-time

2

Impjegat li jaħdem part-time

3

Ħaddiem għal rasu jew jgħin fin-negozju tal-familja

4

Qiegħed/ifittex xogħol

5

Irtirat

6

B'diżabbiltà permanenti u/jew ma jistax jaħdem

7

Għandu xogħlijiet domestiċi u responsabbiltajiet ta' kura

8

Persuna mhux attiva oħra

– 1

Ma nafx

PT130_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 5

Mhux applikabbli — Il-missier mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejjet

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT140

 

Pożizzjoni maniġerjali tal-missier meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

1

Iva

2

Le

– 1

Ma nafx

PT140_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 4

Mhux applikabbli — Il-missier ma jaħdimx (mhux impjegat)

– 5

Mhux applikabbli — Il-missier mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejjet

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT150

 

Xogħol ewlieni tal-missier meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

 

Kodiċi ISCO-08(COM) (ċifra 1)

– 1

Ma nafx

PT150_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 4

Mhux applikabbli — Il-missier ma jaħdimx (mhux impjegat)

– 5

Mhux applikabbli — Il-missier mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejjet

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT160

 

Status tal-attività tal-omm meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

1

Impjegata li taħdem full-time

2

Impjegata li taħdem part-time

3

Ħaddiema għal rasha jew tgħin fin-negozju tal-familja

4

Qiegħda/tfittex xogħol

5

Irtirata

6

B'diżabbiltà permanenti u/jew ma tistax taħdem

7

Għandha xogħlijiet domestiċi u responsabbiltajiet ta' kura

8

Persuna mhux attiva oħra

– 1

Ma nafx

PT160_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 5

Mhux applikabbli — L-omm mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejta

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT170

 

Pożizzjoni maniġerjali tal-omm meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

1

Iva

2

Le

– 1

Ma nafx

PT170_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 4

Mhux applikabbli — L-omm ma taħdimx (mhux impjegata)

– 5

Mhux applikabbli — L-omm mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejta

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT180

 

Xogħol ewlieni tal-omm meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

 

Kodiċi ISCO-08(COM) (ċifra 1)

– 1

Ma nafx

PT180_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 4

Mhux applikabbli — L-omm ma taħdimx (mhux impjegata)

– 5

Mhux applikabbli — L-omm mhux preżenti u ma hemmx kuntatt jew mejta

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

Privazzjoni materjali

PT190

 

Sitwazzjoni finanzjarja tal-familja meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

1

Ħażina ħafna

2

Ħażina

3

Moderatament ħażina

4

Moderatament tajba

5

Tajba

6

Tajba ħafna

– 1

Ma nafx

PT190_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT260

 

Bżonnijiet bażiċi tal-iskola (kotba u tagħmir għall-iskola) miksuba meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena.

1

Iva

2

Le, minħabba raġunijiet finanzjarji

3

Le, minħabba raġunijiet oħra

PT260_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT270

 

Meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena, ta' kuljum kellu ikla bil-laħam, bit-tiġieġ, bil-ħut (jew l-ekwivalenti veġetarjana)

1

Iva

2

Le, minħabba limiti finanzjarji

3

Le, raġuni oħra

PT270_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

PT280

 

Ġimgħa ta' vaganzi kull sena 'l bogħod mid-dar meta r-rispondent kellu madwar 14-il sena

1

Iva

2

Le, minħabba limiti finanzjarji

3

Le, raġuni oħra

PT280_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (għex f'familja kollettiva jew f'istituzzjoni)

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

 

Modulu fakultattiv tal-ittestjar tal-2019

Evoluzzjoni tal-introjtu u l-kompożizzjoni tal-familja

Isem tal-varjabbli

Kodiċi

Fattur varjabbli fil-mira

HI010

 

Tibdil fl-introjtu meta mqabbel mas-sena ta' qabel (FAKULTATTIV)

1

Żdied

2

Bejn wieħed u ieħor baqa' l-istess

3

Naqas

HI010_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

HI020

 

Raġuni għaż-żieda (FAKULTATTIV)

1

Indiċjar/rivalutazzjoni tas-salarju

2

Żieda fil-ħin tax-xogħol, paga jew salarju (l-istess impjieg)

3

Lura fis-suq tax-xogħol wara mard, paternità/maternità, liv tal-ġenituri, tħaris tat-tfal jew tħaris ta' persuna b'mard jew diżabbiltà

4

Bidu jew tibdil tal-impjieg

5

Bidla fil-kompożizzjoni tal-familja

6

Żieda fil-benefiċċji soċjali

7

Oħrajn

HI020_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli HI010≠1

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

HI030

 

Raġuni għat-tnaqqis fl-introjtu (FAKULTATTIV)

1

Tnaqqis fil-ħin tax-xogħol, paga jew salarju (l-istess impjieg), inkluż xogħol għal rashom (involuntarju)

2

Paternità/maternità/liv tal-ġenituri/tħaris tat-tfal/tħaris ta' persuna b'mard jew diżabbiltà

3

Bidla tal-impjieg

4

Telf tal-impjieg/qgħad/falliment tal-intrapriża (proprja)

5

Sar ma jistax jaħdem minħabba mard jew diżabbiltà

6

Divorzju/tmiem ta' sħubija/tibdil ieħor fil-kompożizzjoni tal-familja

7

Irtirar

8

Tnaqqis fil-benefiċċji soċjali

9

Oħrajn

HI030_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli HI010≠3

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

HI040

 

Introjtu ulterjuri (FAKULTATTIV)

1

Żdied

2

Baqa' l-istess

3

Naqas

HI040_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 3

Mhux ir-“rispondent magħżul”

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)

HGYX (1)

 

Grid tal-unità domestika (FAKULTATTIV)  (2)

10

Sieħeb/sieħba (livell baxx)

11

Raġel/mara/sieħeb jew sieħba ċivili (livell għoli)

12

Sieħeb jew sieħba/koabitant jew koabitanta (livell għoli)

20

Iben/bint (livell baxx)

21

Iben/bint naturali/addottat jew addottata (livell għoli)

22

Iben/bint ir-raġel jew il-mara (livell għoli)

30

Iben/bint tar-rispett (livell għoli; baxx)

40

Neputi/neputija (livell għoli; baxx)

50

Ġenitur (livell baxx)

51

Ġenitur naturali/addottiv (livell għoli)

52

Żewġ jew mart il-ġenitur (livell għoli)

60

Ġenitur tar-rispett (livell għoli; baxx)

70

Nannu/nanna (livell għoli; baxx)

80

Ħu/oħt (livell baxx)

81

Ħu/oħt naturali (livell għoli)

82

Ħu/oħt minn żwiġijiet oħra (livell għoli)

90

Qarib ieħor (livell għoli; baxx)

95

Persuna oħra li mhux qarib (livell għoli; baxx)

99

Mhux iddikjarat (livell għoli; baxx)

HGYX_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

Mhux applikabbli (persuna waħda fil-familja)

– 7

Mhux applikabbli (RB010≠2019)


(1)  X = 1,…, numru ta' persuni fil-familja – 1

Y = 2,…, numru ta' persuni fil-familja

Y > X.

(2)  Jistgħu jintużaw il-kategoriji ta' tweġibiet ta' livell baxx u/jew ta' livell għoli.


6.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/48


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/175

tat-2 ta' Frar 2018

li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 26 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 jistipula li d-denominazzjoni tal-bejgħ ta' xorb spirituż tal-kategorija 9 “Spirtu tal-frott” għandha tkun “spirtu” preċeduta mill-isem tal-frotta, berry jew ħaxixa li tintuża. Madankollu, f'uħud mil-lingwi uffiċjali d-drawwa hi li dawk id-denominazzjonijiet tal-bejgħ jiġu espressi billi isem il-frotta jiġi supplimentat b'suffiss. Għalhekk, l-indikazzjoni ta' denominazzjoni tal-bejgħ li tikkonsisti minn isem il-frotta supplimentat b'suffiss għandha tiġi permessa għal spirti tal-frott b'tikketta b'kitba b'dawk il-lingwi uffiċjali.

(2)

Fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008, l-ispeċifikazzjonijiet tal-kategorija 10 “Spirtu tas-sidru u spirtu tal-perry” ma jipprevedux b'mod ċar il-possibbiltà li s-sidru u l-perry jiġu distillati flimkien bl-għan li tiġi prodotta din il-kategorija ta' xorb spirituż. Madankollu, f'ċerti każijiet, ix-xorb spirituż tradizzjonalment jinkiseb permezz tad-distillazzjoni tas-sidru u tal-perry flimkien. Għalhekk, id-definizzjoni ta' din il-kategorija ta' xorb spirituż għandha tiġi modifikata sabiex tippermetti b'mod espliċitu l-possibbiltà li s-sidru u l-perry jiġi distillati flimkien fejn dan ikun previst minn metodi ta' produzzjoni tradizzjonali. F'dawk il-każijiet, huwa meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli dwar id-denominazzjoni tal-bejgħ korrispondenti. Sabiex jiġu evitati diffikultajiet għall-atturi ekonomiċi, ikun xieraq ukoll li tiġi stabbilita dispożizzjoni tranżitorja b'rabta mad-denominazzjoni tal-bejgħ ta' xorb spirituż li jkun ġie prodott qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(3)

Għalhekk, l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(4)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għax-Xorb Spirituż,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-Punt (f) tal-kategorija 9 jinbidel b'dan li ġej:

“(f)

Id-denominazzjoni tal-bejgħ ta' spirtu tal-frott għandha tkun “spirtu” preċeduta mill-isem tal-frotta, berry jew ħaxixa, bħal: spirtu taċ-ċirasa, li jista' jissejjaħ ukoll kirsch, spirtu tal-għanbaqar li jista' jissejjaħ ukoll slivovitz, spirtu tal-mirabella, tal-ħawħ, tat-tuffieħ, tal-lanġas, tal-berquq, tat-tin, taċ-ċitru jew tal-għeneb jew spirtu ta' frott ieħor. Din id-denominazzjoni tal-bejgħ tista' tiġi espressa billi jintuża isem il-frotta supplimentat b'suffiss, meta tiġi espressa biċ-Ċek, bil-Kroat, bil-Grieg, bil-Pollakk, bis-Slovakk, bis-Sloven u bir-Rumen.

Jista' jissejaħ ukoll wasser, flimkien ma' isem il-frotta.

Isem il-frotta jista' jissostitwixxi “spirtu ta'” segwit minn isem il-frotta fil-każ tal-frott jew berries li ġejjin biss:

mirabella (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.)

għanbaqar (Prunus domestica L.),

quetsch (Prunus domestica L.),

frott tal-ubrjagola (Arbutus unedo L.),

tuffieħ tat-tip “Golden Delicious”.

Jekk ikun hemm ir-riskju li l-konsumatur finali ma jifhimx faċilment waħda minn dawk id-denominazzjonijiet tal-bejgħ li ma jinkludux il-kelma “spirtu”, it-tikkettar u l-prezentazzjoni għandhom jinkludu l-kelma “spirtu”, li tista' tiġi supplimentata bi spjegazzjoni.”;

(2)

Il-kategorija 10 tinbidel b'dan li ġej:

“10.

Spirtu tas-sidru, spirtu tal-perry u spirtu tas-sidru u tal-perry

(a)

Spirtu tas-sidru, spirtu tal-perry u spirtu tas-sidru u tal-perry huma xarbiet spiritużi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

huma prodotti esklussivament permezz tad-distillazzjoni tas-sidru jew tal-perry f'anqas minn 86 % vol. sabiex id-distillat ikollu l-aroma u t-togħma miġjuba mill-frott;

(ii)

fihom kwantità ta' sustanzi volatili li tilħaq jew taqbeż il-200 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. ta' alkoħol;

(iii)

fihom kontenut massimu ta' metanol ta' 1 000 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol.

Il-kundizzjoni msemmija fil-punt (i) m'għandhiex teskludi xarbiet spiritużi prodotti skont metodi ta' produzzjoni tradizzjonali li jippermettu d-distillazzjoni tas-sidru u tal-perry flimkien. F'dawk il-każijiet, id-denominazzjoni tal-bejgħ għandha tkun “spirtu tas-sidru u tal-perry”.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-ispirtu tas-sidru, tal-spirtu tal-perry u tal-ispirtu tas-sidru u tal-perry għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, kemm jekk dilwit kif ukoll jekk le, hekk kif definit fil-punt (5) tal-Anness I.

(d)

L-ispirtu tas-sidru, l-ispirtu tal-perry u l-ispirtu tas-sidru u tal-perry ma għandhom jiġu miżjuda b'ebda sustanzi tat-taħwir.

(e)

L-ispirtu tas-sidru, l-ispirtu tal-perry u l-ispirtu tas-sidru u tal-perry jista' jkollhom miżjud fihom biss karamella, bħala mezz sabiex jiġi adattat il-kulur.”.

Artikolu 2

Xarbiet alkoħoliċi tal-kategorija 10 fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 u d-denominazzjonijiet tal-bejgħ tagħhom li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dak ir-Regolament fil-ħin tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq sakemm jispiċċaw il-ħażniet.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Frar 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16.


DEĊIŻJONIJIET

6.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/50


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/176

tad-29 ta' Jannar 2018

dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar emenda fl-Anness XIII (Trasport) għall-Ftehim ŻEE

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 91 flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2894/94 tat-28 ta' Novembru 1994 dwar l-arranġamenti għall-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 1(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (2) (“il-Ftehim ŻEE”) daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 1994.

(2)

Skont l-Artikolu 98 tal-Ftehim ŻEE, il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE jista' jiddeċiedi li jemenda, inter alia, l-Anness XIII (Trasport) għall-Ftehim ŻEE.

(3)

Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(4)

Jenħtieġ għalhekk li l-Anness XIII (Trasport) għall-Ftehim ŻEE jiġi emendat skont dan.

(5)

Jenħtieġ għalhekk li l-pożizzjoni tal-Unjoni fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE tkun ibbażata fuq l-abbozz tad-deċiżjoni mehmuż,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar l-emenda proposta fl-Anness XIII (Trasport) għall-Ftehim ŻEE, għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Jannar 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

R. PORODZANOV


(1)  ĠU L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  ĠU L 1, 3.1.1994, p. 3.

(3)  Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1).


ABBOZZ

DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE Nru …/2018

ta' …

li temenda l-Anness XIII (Trasport) għall-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b'mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi (1) se tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

Jenħtieġ għalhekk li l-Anness XIII għall-Ftehim ŻEE jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-punt li ġej jiddaħħal wara l-punt 5 (Imħassar) tal-Anness XIII għall-Ftehim ŻEE:

“5a.

32014 L 0094: Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1).

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva għandhom jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a)

Fir-rigward tal-Istati tal-EFTA, il-kelma “fit-TFUE” fl-Artikolu 3(5) għandha taqra “fil-Ftehim ŻEE”.

(b)

L-Artikolu 6 ma għandux japplika għall-Iżlanda.

(c)

Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal-Liechtenstein.”.

Artikolu 2

It-test tad-Direttiva 2014/94/UE bil-lingwa Iżlandiża u b'dik Norveġiża, li se jiġi ppubblikat fis-Suppliment taż-ŻEE ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandu jkun awtentiku.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fi […], dment li jkunu saru n-notifiki kollha skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*1).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE u fis-Suppliment taż-ŻEE ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Is-Segretarji tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE


(1)  ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1.

(*1)  [Ma hemm indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.] [Hemm indikati rekwiżiti kostituzzjonali.]


RAKKOMANDAZZJONIJIET

6.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/52


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/177

tat-2 ta' Frar 2018

dwar l-elementi li jridu jiġu inklużi fl-arranġamenti tekniċi, ġuridiċi u finanzjarji bejn l-Istati Membri għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2017/1938 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista tal-gass

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat l-Artikolu 13(12) tar-Regolament (UE) 2017/1938 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2017 dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 994/2010 (1),

Billi:

(1)

L-Artikolu 194(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jiddikjara li l-politika tal-enerġija tal-UE għandha timmira għas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija tal-Unjoni, bi spirtu ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri.

(2)

Ir-Regolament dwar is-sigurtà tal-provvista tal-gass huwa maħsub li jsaħħaħ is-solidarjetà u l-fiduċja bejn l-Istati Membri u li jippermetti lis-suq intern tal-gass jiffunzjona kemm jista' jkun fit-tul, anki meta jkun hemm nuqqas ta' provvista.

(3)

Ir-Regolament jintroduċi, għall-ewwel darba, mekkaniżmu ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri biex jittaffew l-effetti ta' emerġenza serja fl-Unjoni u jiġi żgurat li l-gass ikun jista' jasal għand il-klijenti protetti mis-solidarjetà.

(4)

Meta jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiġi implimentat il-mekkaniżmu ta' solidarjetà, l-Istati Membri jridu jaqblu fuq għadd ta' kwistjonijiet tekniċi, ġuridiċi u finanzjarji fl-arranġamenti bilaterali tagħhom u jiddeskrivuhom fil-pjanijiet ta' emerġenza tagħhom.

(5)

Sabiex tgħin lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni, u wara li kkonsultat mal-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar il-Gass, il-Kummissjoni ħejjiet dan id-dokument ta' gwida mhux vinkolanti dwar l-elementi ewlenin li jenħtieġ li jiġu inklużi fit-tali arranġamenti,

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.

L-Istati Membri għandhom isegwu l-linji gwida legalment mhux vinkolanti li jinsabu fl-Anness ta' din ir-Rakkomandazzjoni. Dawn il-linji gwida għandhom iservu ta' għajnuna lill-Istati Membri biex jistabbilixxu arranġamenti tekniċi, ġuridiċi u finanzjarji sabiex japplikaw l-obbligi ta' solidarjetà msemmija fl-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2017/1938, u jiddeskrivuhom fil-pjanijiet ta' emerġenza li huma meħtieġa jfasslu skont ir-Regolament.

2.

Din ir-Rakkomandazzjoni għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Frar 2018.

Għall-Kummissjoni

Miguel ARIAS CAÑETE

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 280, 28.10.2017, p. 1.


ANNESS

I.   INTRODUZZJONI

Ir-Regolament (UE) 2017/1938 (“ir-Regolament”) isarraf il-kunċett ta' solidarjetà fi prattika u jistabbilixxi mekkaniżmu ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri li jopera meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fid-dispożizzjonijiet rilevanti jkunu ssodisfati. Is-solidarjetà hija mekkaniżmu li jintuża bħala l-aħħar alternattiva: tippermetti li l-gass jgħaddi mingħajr interruzzjoni, fi spirtu ta' solidarjetà, lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Dawn huma l-klijenti domestiċi u ċerti servizzi essenzjali li fl-Artikolu 2(6) tar-Regolament huma definiti bħala “klijenti protetti mis-solidarjetà”.

1.   Il-mekkaniżmu ta' solidarjetà

Jekk Stat Membru jitlob solidarjetà, il-mekkaniżmu ta' solidarjetà jinkludi obbligu għall-Istati Membri l-oħra li huma konnessi direttament li jagħtu prijorità lill-provvista lil klijenti protetti mis-solidarjetà fl-Istat Membru rikjedenti qabel il-konsumaturi domestiċi mingħajr protezzjoni mis-solidarjetà. Dan huwa meħtieġ biss meta s-suq jonqos milli jwassal il-volumi ta' gass meħtieġa (1). Il-limiti tal-għajnuna li Stat Membru jista' jipprovdi huma:

il-kapaċità ta' interkonnessjoni disponibbli;

l-ammont ta' gass meħtieġ biex l-Istat Membru jkun jista' jipprovdi lill-klijenti protetti mis-solidarjetà tiegħu stess meta l-provvista tal-gass tagħhom tkun mhedda;

is-sikurezza tan-netwerk tal-gass tiegħu stess; u

għal ċerti pajjiżi, il-provvista lill-impjanti kritiċi tal-enerġija li jaħdmu bil-gass biex tinżamm is-sikurezza tal-provvista tal-elettriku.

Bħala miżura li tintuża bħala l-aħħar alternattiva, is-solidarjetà tista' tibda topera biss minn Stat Membru rikjedenti meta s-suq, kemm fl-Istat Membru rikjedenti u f'kull Stat Membru li għandu l-potenzjal li jipprovdi l-gass, jonqos milli joffri l-volumi ta' gass meħtieġa, inklużi dawk offruti volontarjament minn klijenti mhux protetti, biex jissodisfa d-domanda mill-klijenti protetti mis-solidarjetà. Barra minn hekk, il-miżuri fil-pjan ta' emerġenza tal-Istat Membru rikjedenti, inkluża r-restrizzjoni furzata għal-livell tal-klijenti protetti mis-solidarjetà, jeħtieġ li jkunu ġew eżawriti. Minkejja dawn il-kundizzjonijiet stretti għall-attivazzjoni tas-solidarjetà, il-mekkaniżmu jipprovdi ċ-ċertezza u s-sigurtà ta' provvista ta' gass mingħajr interruzzjoni lill-familji u lis-servizz soċjali essenzjali.

Fit-tali ċirkostanzi, x'aktarx li diġà daħlu fis-seħħ jew huma imminenti miżuri mhux tas-suq jew restrizzjonijiet ukoll fl-Istati Membri li potenzjalment jistgħu jkunu fornituri. Kieku dan ma kienx il-każ, l-offerti ta' ċerti volumi ta' gass ikunu għadhom jeżistu u l-gass ikun jista' jibqa' jgħaddi sa fejn huwa meħtieġ skont is-sinjali tal-prezzijiet (jekk jeżistu), mingħajr il-bżonn li tiġi attivata s-solidarjetà. Fil-fatt, il-mekkaniżmu ta' solidarjetà huwa riallokazzjoni temporanja tal-gass li jkun fadal mill-klijenti li mhumiex klijenti protetti mis-solidarjetà fi Stat Membru wieħed għall-klijenti protetti mis-solidarjetà fi Stati Membru ieħor, fl-istess suq tal-gass Ewropew integrat. Is-solidarjetà tista' tiġi pprovduta biss jekk in-netwerk tal-gass ikunu għadu jista' jirrialloka u jittrasporta l-gass b'mod sikur (2).

L-elementi differenti ta' arranġament bilaterali li jittratta l-aspetti ġuridiċi, tekniċi u finanzjarji tas-solidarjetà diġà huma parzjalment koperti mill-Artikolu 13 tar-Regolament. Barra minn hekk, fl-arranġamenti bilaterali tagħhom, l-Istati Membri jridu jaqblu dwar l-elementi u d-dettalji meħtieġa kollha sabiex jipprovdu ċertezza u sigurtà lil dawk kollha involuti fil-funzjonament tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà. Dawn l-arranġamenti jridu jiġu deskritti fil-pjanijiet ta' emerġenza rispettivi; b'mod partikolari, irid jiġi inkluż il-mekkaniżmu ta' kumpens, jew mill-inqas sommarju tiegħu.

Il-kumpens kif deskritt fl-Artikolu 13 tar-Regolament huwa wiesa'. Ikopri l-ħlasijiet għall-gass u l-ispejjeż addizzjonali (bħal pereżempju t-trasport) għall-kunsinni lill-klijenti protetti mis-solidarjetà fl-Istati Membru li jkun qed jitlob is-solidarjetà, flimkien mal-ħlasijiet lill-klijenti fl-Istat Membru li jkun qed jipprovdi s-solidarjetà minħabba li jkunu ġarrbu restrizzjonijiet. Għall-finijiet ta' dawn il-linji gwida, il-kumpens f'dan is-sens usa' huwa msejjaħ “kumpens għas-solidarjetà”. Il-kumpens għad-danni mġarrba minħabba restrizzjonijiet huwa msejjaħ “kumpens għar-restrizzjonijiet”.

Hemm bosta kundizzjonijiet biex is-solidarjetà tkun tista' taħdem sewwa.

L-ewwel nett, il-miżuri bbażati fuq is-suq għandhom jiġu segwiti kemm jista' jkun fit-tul. L-Istati Membri jridu jagħmlu kull sforz biex jistabbilixxu mekkaniżmu jew pjattaforma li jippermettu li jkun hemm rispons volontarju min-naħa tad-domanda. Dan huwa fl-interess tal-fornitur potenzjali u tal-Istati Membri rikjedenti wkoll, għaliex jekk le, il-miżuri mhux tas-suq — bħal pereżempju l-bidla furzata tal-fjuwil jew ir-restrizzjoni tal-klijenti — ikunu jridu jibdew fi stadju aktar bikri. Dan huwa wkoll konformi mal-prinċipju ġenerali fir-Regolament li s-suq għandu jingħata flessibbiltà massima biex isolvi l-kwistjonijiet tal-provvista tal-gass.

It-tieni nett, il-prezzijiet bl-ingrossa jridu jitħallew jinbidlu b'mod liberu, anki matul emerġenza; l-iffriżar jew l-iffissar ta' limitu massimu għall-prezzijiet mhux se jippermettu li s-sinjali tal-prezzijiet jirriflettu l-ħtieġa għal aktar gass, u għalhekk il-gass ma jgħaddix fejn hu meħtieġ.

It-tielet nett, l-aċċess bejn il-fruntieri tal-infrastruttura għandu jinżamm teknikament u b'mod sikur skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) f'kull ħin, anki f'emerġenza. Skont il-limitazzjonijiet tekniċi f'kull Stat Membru, l-arranġamenti għandhom jiżguraw li l-interkonnetturi, it-terminali tal-gass naturali likwifikat, il-faċilitajiet tal-ħżin tal-gass taħt l-art, il-hubs u l-offerti min-naħa tad-domanda, fejn xieraq, ikunu kompletament aċċessibbli għall-parteċipanti fis-suq bejn il-fruntieri. Dan idewwem il-ħtieġa li tiġi attivata s-solidarjetà fl-Istat Membru li qed jiffaċċja diffikultajiet fil-provvista.

Ir-raba' nett, l-Istati Membri huma mħeġġa jikkooperaw tul l-istadji kollha ta' emerġenza. Il-kooperazzjoni effikaċi fl-istadji bikrija tista' ddewwem il-ħtieġa li tiġi attivata s-solidarjetà. Din tipprevjeni wkoll l-iżvilupp ta' prezzijiet tal-gass potenzjalment differenti (eż. wara l-valur tat-tagħbija mitlufa għall-gruppi ta' klijenti b'restrizzjonijiet) fis-swieq konnessi u taġixxi bħala diżinċentiv għas-solidarjetà (għall-provvista ta' solidarjetà).

2.   Bażi ġuridika

L-Artikolu 13(12) tar-Regolament jistipula li l-Kummissjoni għandha tagħti gwida mhux legalment vinkolanti għall-elementi prinċipali tal-arranġamenti tekniċi, ġuridiċi u finanzjarji sal-1 ta' Diċembru 2017, wara li tkun ikkonsultat il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar il-Gass. Dik il-gwida għandha tkopri b'mod partikolari kif għandhom jiġu applikati l-elementi deskritti fl-Artikolu 13(8) u (10) tar-Regolament fil-prattika.

3.   Kamp ta' applikazzjoni tal-linji gwida

L-Artikolu 13 tar-Regolament jidentifika bosta elementi u aspetti tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà li jeħtieġ li jintlaħaq qbil dwarhom u li jiġu inklużi f'arranġamenti bilaterali. Biex tiġi offruta gwida utli dwar dawn u dwar xi elementi oħra li jistgħu jiġu inklużi fit-tali arranġamenti l-ewwel irid ikun hemm fehim aħjar tas-sitwazzjoni li fiha tista' tiġi attivata s-solidarjetà u l-isforzi u l-prinċipji bażiċi li jistgħu jevitaw li sseħħ sitwazzjoni bħal din. Il-gwida attwali mhux legalment vinkolanti ma għandhiex u ma jistax ikollha l-għan li tipprovdi lista eżawrjenti u preskrittiva xierqa għall-Istati Membri kollha, minħabba li jrid ikollhom il-libertà li jagħżlu l-aħjar soluzzjonijiet għalihom, meta jitqiesu l-kapaċitajiet, l-oqfsa eżistenti, is-sitwazzjoni u l-prijoritajiet tagħhom. Minflok, tirrakkomanda l-użu ta' sejre ta' elementi meħtieġa u fakultattivi, tiddeskrivi modi possibbli kif jistgħu joperaw ċerti miżuri ta' solidarjetà, u toffri eżempji u l-aħjar prattiki.

L-approċċ propost huwa li l-Istati Membri jużaw l-oqfsa u l-proċeduri nazzjonali eżistenti kull fejn ikun possibbli, jew li jadattawhom kif meħtieġ għall-finijiet tas-solidarjetà. Dan jista' jinkludi, pereżempju, l-użu ta' pjattaformi eżistenti għall-miżuri min-naħa tad-domanda jew mekkaniżmi ta' kumpens għall-klijenti eżistenti.

II.   ARRANĠAMENTI ĠURIDIĊI, TEKNIĊI U FINANZJARJI

1.   Arranġamenti ġuridiċi

L-għan tal-arranġamenti ġuridiċi huwa li jipprovdu ċertezza tad-dritt lil dawk kollha li jipprovdu jew li jirċievu l-gass f'sitwazzjonijiet ta' solidarjetà. Huwa rrakkomandat li l-Istati Membri involuti fl-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà jistabbilixxu arranġamenti ġuridiċi ċari, trasparenti u effettiv sabiex il-partijiet ikkonċernati jkunu jafu r-regoli u l-proċeduri għas-solidarjetà bejn il-fruntieri.

L-Artikolu 13(10) tar-Regolament jirrikjedi li jiġu stabbiliti arranġamenti bejn l-Istati Membri interkonnessi. Bħalissa, hemm Stati Membri li mhumiex fiżikament konnessi ma' Stat Membru ieħor (4), grupp ta' Stat Membri li huma konnessi ma' xulxin iżda ma' ebda Stat Membru ieħor (5), u bosta Stati Membri li għandhom fruntiera komuni jew żona ekonomika esklussiva iżda mhumiex direttament konnessi ma' xulxin (6). Billi bħalissa qegħdin jiġu żviluppati proġetti ta' infrastruttura għall-interkonnessjonijiet, din is-sitwazzjoni tista' tinbidel. Jekk l-interkonnessjonijiet jibdew joperaw wara l-1 ta' Diċembru 2018, l-Istati Membri rilevanti se jkollhom idaħħlu fis-seħħ l-arranġamenti ġuridiċi, finanzjarji u tekniċi stabbiliti fl-Artikolu 13(10) tar-Regolament mal-ewwel opportunità.

1.1.   L-Istati Membri kkonċernati u l-identifikazzjoni ta' pajjiż terz (l-Artikolu 13(2))

L-Istati Membri kkonċernati mill-mekkaniżmu ta' solidarjetà huma:

l-Istat Membru li jkun talab għas-solidarjetà; u

l-Istati Membri kollha li huma direttament konnessi mal-Istat Membru rikjedenti.

L-Istati Membri direttament konnessi kollha għandhom jikkonkludu arranġamenti bilaterali dwar l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà minn qabel, sakemm ir-Regolament ma jipprevedix eżenzjoni mit-tali obbligu. Jekk hemm aktar minn Stat Membru wieħed li jista' jipprovdi s-solidarjetà, l-Istat Membru rikjedenti jrid jikkonsultahom kollha u jitlob offerti għall-volumi ta' gass li jkollu bżonn għall-provvista tal-klijenti protetti mis-solidarjetà. Kull offerta bħal din tagħti forma prattika lill-ftehim dwar il-prezz tal-gass inkluż fl-arranġament bilaterali preċedenti. Dan il-ftehim jista' jkun fih referenza għal prezz tas-suq jew metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-prezz tal-gass. Ladarba l-Istat Membru li jitlob solidarjetà jagħżel offerta waħda jew aktar, huwa jidentifika l-Istat(i) Membru(i) involut realment fil-provvista tas-solidarjetà.

L-obbligu tal-Istati Membri l-oħra li jistgħu jipprovdu s-solidarjetà iżda li l-offerti tagħhom ma ntgħażlux jiġi temporanjament sospiż. Jekk is-sitwazzjoni ta' kriżi tkompli tmur għall-agħar, l-Istat Membru li jkun talab għall-offerti jista' jitlobhom solidarjetà fi kwalunkwe mument. Madankollu, it-talba trid terġa' titressaq, minħabba li ċ-ċirkustanzi x'aktarx jinbidlu maż-żmien (pereżempju, il-prezz tal-gass jista' jinbidel jew il-volum tal-gass potenzjalment disponibbli jista' jonqos). Huwa rrakkomandat li l-Istat Membru li jirċievi talba bħal din jaġġorna l-offerta tiegħu, filwaqt li jqis kull tibdil fis-sitwazzjoni (il-volumi ta' gass fil-ħażniet taħt l-art, il-flussi, it-temperatura, il-konsum, eċċ.). Għal dik ir-raġuni, l-Istati Membri li l-obbligu tagħhom ikun temporanjament sospiż għandhom jinżammu infurmati dwar is-sitwazzjoni tal-Istat Membru rikjedenti. Il-Kummissjoni se timmonitorja mill-qrib is-sitwazzjoni fl-Istat Membru li qed jirċievi s-solidarjetà.

F'sitwazzjonijiet speċifiċi, il-kunċett ta' Stati Membri direttament konnessi jkopri wkoll konnessjoni permezz ta' pajjiż terz. Hawnhekk, id-dritt li wieħed jitlob u l-obbligu li wieħed jipprovdi solidarjetà jiddependu fuq il-ftehimiet eżistenti bejn l-Istati Membri u l-ftehim tal-pajjiż terz ikkonċernat. Il-ftehim bejn l-Istati Membri jkun jrid jindika li l-pajjiż terz ikollu jimpenja ruħu li jgħaddi l-volumi ta' gass mibgħuta mit-territorju tiegħu filwaqt li tkun qed tiġi pprovduta s-solidarjetà. Mingħajr dan l-impenn, is-solidarjetà mhux neċessarjament tinkiseb.

1.2.   Talba għas-solidarjetà

Is-sitwazzjonijiet ta' kriżi jeħtieġu rispons malajr. Għalhekk, it-talba għas-solidarjetà għandha tkun qasira, standardizzata u jkun fiha ammont minimu ta' informazzjoni meħtieġa. Idealment, l-Istati Membri li jikkonkludu arranġament bilaterali jistgħu jikkunsidraw li jiftiehmu fuq mudell u jehmżuh mal-arranġament bħala anness. L-informazzjoni li ġejja tidher li hija l-minimu meħtieġ biex wieħed iwieġeb b'mod effiċjenti għal talba ta' solidarjetà:

l-isem tal-Istat Membru rikjedenti, inkluża l-entità responsabbli u l-persuna(i) ta' kuntatt;

l-isem tal-Operatur tas-Sistema ta' Trażmissjoni (TSO) jew tal-maniġer taż-żona ta' kummerċ (fejn rilevanti) u l-persuna(i) ta' kuntatt responsabbli;

il-volum ta' gass mitlub (mkejjel f'unità miftiehma b'mod komuni);

informazzjoni dwar il-pressjoni tal-gass;

indikazzjoni mill-Istat Membru li qed jitlob solidarjetà tal-punt(i) ta' kunsinna preferibbli;

talba għal offerta(i), inkluż il-prezz (ara t-Taqsima 3.1.), il-volum, il-punti tal-kunsinna u l-ħin tal-kunsinna;

talba biex jiġi indikat il-ħin tal-ewwel kunsinna possibbli u t-tul antiċipat għall-provvista (bl-indikazzjoni tal-perjodu antiċipat li matulu l-Istat Membru rikjedenti se jipprovdi s-solidarjetà);

referenza għall-impenn mill-Istat Membru rikjedenti biex iħallas kumpens għas-solidarjetà.

Mudell għat-tweġibiet mill-Istati Membri rikjesti jista' jiżgura l-kumparabbiltà u fehim aħjar tal-kwantitajiet u tal-kundizzjonijiet offruti fis-solidarjetà. Il-mudell jista' jimtela' minn qabel b'informazzjoni magħrufa meta l-Istati Membri jkunu daħlu f'arranġament bilaterali u jiġi mehmuż mal-pjanijiet ta' emerġenza rispettivi.

1.3.   Il-bidu u t-tmiem tal-perjodu ta' solidarjetà.

It-talba għas-solidarjetà hija valida u twassal għall-obbligu li tiġi pprovduta s-solidarjetà mill-mument meta ssir it-talba. Dan ma jiġix affettwat mill-verifiki li twettaq il-Kummissjoni skont l-Artikolu 11(8) tar-Regolament ta' jekk id-dikjarazzjoni ta' emerġenza mill-Istat Membru li qed jitlob solidarjetà kinitx ġustifikata u tal-miżuri meħuda biex jiġu implimentati l-azzjonijiet elenkati fil-pjan ta' emerġenza. Il-Kummissjoni għanda ħamest ijiem biex twettaq din il-proċedura ta' verifika. Huwa improbabbli li Stat Membru jitlob solidarjetà inqas minn ħamest ijiem wara li jiddikjara emerġenza, minħabba li normalment il-problemi bil-provvista tal-gass jieħdu ż-żmien biex jilħqu livell li jiġġustifika talba bħal din. Jekk l-Istat Membru jagħmel hekk, il-verifiki tal-Kummissjoni tal-ġustifikazzjoni għad-dikjarazzjoni ta' emerġenza jkunu għadhom għaddejjin. Madankollu, verifika li tkun għadha għaddejja bħal din ma għandhiex tħalli impatt fuq il-validità tat-talba għas-solidarjetà.

Ir-riskju li l-mekkaniżmu ta' solidarjetà jintuża ħażin b'talba għas-solidarjetà mhux ġustifikata huwa limitat ħafna, minħabba l-konsegwenzi estensivi u l-kundizzjonijiet stretti li jridu jiġu ssodisfati qabel ma jiġi attivat il-mekkaniżmu ta' solidarjetà, jiġifieri:

l-applikazzjoni tal-miżuri ta' emerġenza kollha previsti fil-pjan ta' emerġenza; u

ir-restrizzjoni tal-klijenti mingħajr il-protezzjoni mis-solidarjetà fl-Istat Membru li qed jitlob solidarjetà.

Jekk il-verifiki tal-Kummissjoni jikkonkludu li talba għas-solidarjetà ma kinitx ġustifikata, l-Istat Membru li jkun ħareġ it-talba mhux ġustifikata u li jkun irċieva għajnuna mill-ġirien konnessi direttament ikollu jħallas għall-gass li jkun irċieva, flimkien mal-ispejjeż addizzjonali lill-Istati Membri li jkunu pprovdew l-għajnuna.

L-obbligu li tiġi pprovduta solidarjetà ma jibqax japplika meta:

wara proċedura ta' verifika, il-Kummissjoni tikkonkludi li d-dikjarazzjoni ta' emerġenza ma għadhiex iġġustifikata;

l-Istat Membru li jkun talab solidarjetà jinforma lill-Istati Membri li qed jipprovdu solidarjetà li reġa' qiegħed f'pożizzjoni li jipprovdi l-gass lill-klijenti domestiċi tiegħu protetti mis-solidarjetà; u

l-Istat Membru li qed jipprovdi solidarjetà ma jkunx għadu jista' jipprovdi għall-klijenti protetti mis-solidarjetà tiegħu stess.

Huwa wkoll possibbli li, minkejja li tkun għaddejja kriżi ta' gass akuta f'pajjiżu, l-Istat Membru li inizjalment talab solidarjetà jiddeċiedi li jirrinunzja għad-dritt tiegħu biex jitlob għat-tali solidarjetà — għaliex ma jkunx jista' jħallas, pereżempju.

1.4.   Rwoli u responsabbiltajiet

L-Istati Membri għandhom jieħdu r-responsabbiltà aħħarija għat-tħaddim tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà. B'mod partikolari dan jinkludi d-deċiżjoni li jitolbu solidarjetà u l-monitoraġġ globali ta' kif l-entitajiet responsabbli għal kompiti speċifiċi qegħdin joperaw il-mekkaniżmu. Ir-Regolament ma jeħtieġx il-ħolqien ta' entitajiet speċifiċi ġodda. Preferibbilment, huwa rakkomandat li l-Istati Membri jallokaw responsabbiltajiet lil entitajiet eżistenti jew, f'ċirkostanzi speċjali, lil entitajiet ġodda, filwaqt li jqisu l-istruttura organizzattiva u l-esperjenza tagħhom fil-ġestjoni tal-kriżijiet u fir-rispons għall-emerġenzi. Sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż, u b'mod partikolari biex jiġu evitati spejjeż fissi, l-Istati Membri jistgħu jiddependu fuq mekkaniżmi eżistenti fejn possibbli. Il-prinċipju ta' gwida f'dan ir-rigward għandu jkun li tiġi pprovduta solidarjetà b'mod effiċjenti u effettiv.

Skont ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni tal-qafas, b'kompiti u responsabbiltajiet assenjati b'mod ċar lill-atturi rispettivi bħal pereżempju t-TSOs, l-awtorità regolatorja nazzjonali u l-impriżi tal-gass. L-awtoritajiet kompetenti huma fl-aħjar pożizzjoni biex iħejju l-arranġamenti bilaterali mal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri konnessi direttament. Aktar tard, dawn jistgħu jiffurmaw il-bażi ġuridika għas-solidarjetà, inkluż il-ħlas tal-kumpens u l-pagamenti finanzjarji wara li tkun ġiet ipprovduta s-solidarjetà. L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti huma fl-aħjar pożizzjoni wkoll biex ikunu responsabbli li jibagħtu jew jirċievu t-talbiet għas-solidarjetà, l-offerti għall-volumi ta' gass u biex jipprovdu notifika meta l-applikazzjoni tas-solidarjetà tkun ġiet sospiża. Ir-responsabbiltà finanzjarja marbuta mal-kumpens fl-aħħar mill-aħħar għandha wkoll tkun tal-Istat Membru.

Soġġett għal-limitazzjonijiet tekniċi u ġuridiċi f'kull Stat Membru, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali huma fl-aħjar pożizzjoni biex imexxu jew mill-inqas biex ikunu involuti fil-proċess tal-kalkolu tal-ispejjeż ta' kumpens fuq il-bażi ta' metodoloġija li jkunu żviluppaw minn qabel u ppubblikaw fil-pjan ta' emerġenza. L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija tista' tkun involuta f'dan il-proċess. Preferibbilment, it-TSOs għandhom ikunu responsabbli mid-dispaċċ tal-volumi ta' gass meħtieġa, u għandhom jagħmlu dan b'mod kosteffiċjenti.

It-TSOs (jew entità ta' bbilanċjar) huma fl-aħjar pożizzjoni biex jieħdu r-responsabbiltà għall-koordinazzjoni tal-aspetti tekniċi kollha u l-implimentazzjoni ta' miżuri operattivi kollha meħtieġa meta tiġi applikata s-solidarjetà. L-entità rispettiva fl-Istat Membru li jipprovdi solidarjetà tista' wkoll tkun l-entità responsabbli għall-ġbir tat-talbiet għall-gass u l-ispejjeż addizzjonali, filwaqt li tivverifikahom u tibgħathom lill-entità responsabbli fl-Istat Membru li jibbenefika mis-solidarjetà. F'dan il-kuntest, approċċ ta' punt ta' waqfa waħda jista' jkun utli. Huwa rrakkomandat li l-Istati Membri jidentifikaw u jaqblu dwar l-entità responsabbli għall-ġbir u biex twassal it-talbiet għall-kumpens għar-restrizzjonijiet.

Dispożizzjoni għal medjatur fl-arranġamenti bilaterali konklużi bejn l-Istati Membri tista' tassigura lit-tnejn li huma dwar il-ħlas u l-kalkolu tal-ispejjeż ta' kumpens. Il-medjatur jista' jgħin biex isolvi kull nuqqas ta' qbil dwar l-ammont tal-kumpens li jrid jitħallas.

1.5.   Forma ġuridika tal-arranġamenti bilaterali

Ma hemm l-ebda ħtieġa espliċita rigward il-forma ġuridika tal-arranġamenti bilaterali. L-Istati Membri huma liberi li jsibu forma ġuridika li toħloq drittijiet u obbligi bejniethom jekk jiġi applikat il-mekkaniżmu ta' solidarjetà. Id-dritt li wieħed jitlob solidarjetà u l-obbligu biex wieħed jipprovdi s-solidarjetà huma stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament. L-arranġamenti bilaterali se jiddefinixxu kif dawn id-drittijiet u l-obbligi stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni għandhom jiġu eżerċitati. L-arranġamenti se jkunu operattivi, mhux politiċi. Mal-ewwel daqqa ta' għajn, għall-finijiet ta' implimentazzjoni jista' jkun biżżejjed li l-awtoritajiet rilevanti jikkonkludu arranġament amministrattiv vinkolanti. Dan jista' jinkludi d-dispożizzjonijiet tat-trattati bilaterali eżistenti, arranġamenti kuntrattwali bejn it-TSOs jew kundizzjonijiet ta' liċenzjar speċifiċi għall-entitajiet tal-gass, sakemm jiġu sorveljati mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti. Min-naħa l-oħra, strument ġuridiku mhux vinkolanti bħal memorandum ta' qbil ma jkunx biżżejjed, minħabba li ma joħloqx obbligi ġuridiċi bejn il-parteċipanti. Arranġamenti fil-forma ta' memorandum, għalhekk, ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-Artikolu 13 biex tinħoloq sistema vinkolanti għas-solidarjetà, u jista' jiġi interpretat bħala implimentazzjoni insuffiċjenti tal-Artikolu 13(10).

2.   Arranġamenti tekniċi

L-iskop tal-arranġamenti tekniċi huwa li jiddeskrivu d-dispożizzjonijiet u l-kundizzjonijiet tekniċi meħtieġa kollha biex ikun jista' jiffunzjona l-mekkaniżmu ta' solidarjetà fil-prattika. Dan jirrikjedi l-kondiviżjoni ta' informazzjoni minn qabel obbligatorja dwar il-kapaċità teknika u l-limitazzjonijiet tal-infrastruttura tal-gass u l-volumi ta' gass massimi teoretiċi rilevanti għas-solidarjetà, flimkien maċ-ċertezza li ma jkunx hemm limitazzjonijiet tekniċi irregolari li jistgħu joħolqu diffikultajiet għas-solidarjetà. Jekk jeżistu limitazzjonijiet tekniċi jew limitazzjonijiet oħrajn, l-Istati Membri huma mħeġġa jidentifikaw u jaqblu dwar soluzzjonijiet reċiprokament aċċettabbli li jridu jiġu applikati fil-punti ta' interkonnessjoni jekk jiġi attivat il-mekkaniżmu ta' solidarjetà.

Skont il-limitazzjonijiet tekniċi f'kull Stat Membru, jista' jkun li t-TSOs (jew entità ta' bbilanċjar) ikunu fl-aħjar pożizzjoni biex jieħdu r-responsabbiltà tal-koordinazzjoni tal-aspetti tekniċi kollha u biex jimplimentaw il-miżuri operattivi meħtieġa kollha meta tiġi applikata s-solidarjetà, abbażi tal-għarfien tagħhom tas-sistemi tal-gass u tal-iskemi ta' kooperazzjoni transfruntiera eżistenti tagħhom (7). Dawn l-istrutturi ta' kooperazzjoni eżistenti, il-ftehimiet u l-esperjenza għandhom jitqiesu fis-sitwazzjonijiet ta' solidarjetà, jew anki jservu bħala bażi. Fi kwalunkwe każ, irid jiġi identifikat qafas ġenerali ċar (jekk ikun diġà fis-seħħ) jew jiġi stabbilit tali qafas, inklużi l-kundizzjonijiet tekniċi, sabiex il-kooperazzjoni meħtieġa tista' titwettaq b'ċertezza tad-dritt.

Id-dejta teknika tista' tiġi aġġornata kif meħtieġ fil-pjanijiet.

2.1.   Soluzzjonijiet tekniċi u koordinazzjoni (l-Artikolu 13(10)(c))

Is-soluzzjonijiet u l-arranġamenti tekniċi jistgħu jsiru għall-partijiet diversi tal-infrastruttura fi Stat Membru partikolari. Dan jipprovdi stampa ċara tal-għajnuna disponibbli, il-limitazzjonijiet tekniċi involuti u stima aħjar tal-ispejjeż għall-implimentazzjoni ta' kull miżura (jekk rilevanti). Minħabba li s-sitwazzjonijiet ta' kriżi potenzjali jistgħu jkunu differenti ħafna, huwa importanti li t-TSOs (jew entità ta' bbilanċjar) ikollhom firxa wiesgħa ta' għażliet u għodod li jistgħu jużaw. Lista indikattiva u mhux eżawrjenti ta' soluzzjonijiet tekniċi tista' tiġi deskritta fl-arranġamenti tekniċi, sabiex iż-żewġ partijiet ikunu konxji mill-passi li jistgħu jittieħdu qabel u wara emerġenza għall-finijiet ta' solidarjetà. Is-simulazzjonijiet idrawliċi tal-miżuri ta' solidarjetà jistgħu jkunu ta' benefiċċju għall-istat ta' tħejjija għal sitwazzjonijiet bħal dawn.

Irid ikun hemm koordinazzjoni bejn it-TSOs rilevanti jew il-maniġers taż-żona ta' kummerċ, l-operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni (DSOs), il-koordinaturi nazzjonali ta' emerġenza, l-awtoritajiet kompetenti u l-entitajiet involuti fit-twassil tal-gass lill-klijenti protetti mis-solidarjetà. Dan ifisser li l-gass mit-tnaqqis fid-domanda fi Stat Membru wieħed jista' jsir disponibbli u jiġi pprovdut lil Stat Membru konness direttament li qed jitlob solidarjetà. It-TSOs, id-DSOs, il-koordinaturi nazzjonali ta' emerġenza u entitajiet oħra involuti fil-kunsinna tal-gass lill-klijenti protetti mis-solidarjetà għandhom ikunu involuti kmieni biżżejjed fid-diskussjonijiet dwar id-dispożizzjonijiet ta' solidarjetà u possibbilment jaħdmu flimkien biex iwettqu l-arranġamenti ta' solidarjetà.

It-TSOs għandhom ukoll ikunu intitolati biex jużaw il-kapaċità ta' trażmissjoni mhux użata, kemm jekk tkun ġiet allokata jew le. Fi kwalunkwe każ, il-kumpens għall-ispejjeż ta' trażmissjoni għandu jitħallas skont il-prinċipji miftiehma.

L-aċċess għall-hubs u pjattaformi oħra għandu jinżamm għall-itwal żmien possibbli, anki f'emerġenza (l-Artikolu 13(4) tar-Regolament) biex tiġi evitata l-ħtieġa li tiġi attivata s-solidarjetà. Għalhekk, irid ikun hemm aċċess kontinwu għat-terminali tal-gass naturali likwifikat, kapaċità ta' ħżin u ta' interkonnessjoni, inkluża l-kapaċità bidirezzjonali, sabiex ikun hemm flussi effiċjenti bejn il-fruntieri (l-Artikolu 13(10)(c)). Dawn l-aspetti għandhom jiġu indirizzati b'mod espliċitu fl-arranġamenti.

2.2.   Il-volumi ta' gass jew il-metodoloġija għall-iffissar tagħhom (l-Artikolu 13(10)(d) tar-Regolament)

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Istati Membri tal-viċinat (jiġifieri, fornituri potenzjali tas-solidarjetà) dwar il-volumi ta' gass massimi teoretiċi li jistgħu jitolbu u l-limitu fuq il-kapaċità tal-interkonnettur, għall-fini ta' trasparenza u bħala bażi għad-diskussjonijiet dwar l-arranġamenti. Madankollu, il-volumi ta' gass eżatti meħtieġa, mitluba u disponibbli jkunu magħrufa biss meta tiġi attivata s-solidarjetà. Għall-kalkolu ta' dawn il-volumi ta' gass massimi teoretiċi, mill-inqas għandhom jitqiesu l-elementi li ġejjin:

il-klijenti protetti mis-solidarjetà kkonċernati;

l-impjanti kritiċi tal-enerġija li jitħaddmu bil-gass kkonċernati (fejn japplika) u l-volumi ta' gass assoċjati tagħhom; u

il-produzzjoni ta' gass domestiku fl-Istati Membri li jipproduċu.

Ix-xenarji standard tal-provvista adattati għall-klijenti protetti mis-solidarjetà jistgħu jaġixxu bħala punt ta' tluq tajjeb għal dan il-kalkolu.

L-Istati Membri kollha jridu jidentifikaw il-klijenti protetti mis-solidarjetà tagħhom bl-użu tad-definizzjoni prevista fl-Artikolu 2(6) tar-Regolament u l-konsum annwali ta' gass tagħhom (medju u massimu).

L-impjanti kritiċi tal-enerġija li jitħaddmu bil-gass u l-volumi ta' gass annwali assoċjati (l-Artikolu 13(1), it-tieni subparagrafu tar-Regolament) jista' jkollhom impatt importanti fuq il-volumi ta' gass disponibbli għas-solidarjetà. Fl-Istat Membru li jipprovdi solidarjetà, it-tali volumi ta' gass jillimitaw l-ammont potenzjalment disponibbli għas-solidarjetà; f'xi wħud Stati Membri li jirċievu, l-impjanti kritiċi tal-enerġija li jitħaddmu bil-gass jingħataw prijorità fuq il-klijenti protetti mis-solidarjetà, iżda l-volumi ta' gass meħtieġa għall-funzjonament tagħhom ma għandhomx impatt fuq il-volumi li jistgħu jkunu meħtieġa.

L-arranġamenti għandhom jinkludu lista dettaljata tal-impjanti tal-enerġija li jitħaddmu bil-gass li ġew identifikati bħala kritiċi għas-sistema tal-elettriku (l-Artikolu 11(7) tar-Regolament), u l-gass naturali għal dawn l-impjanti għandu jiġi provdut anki waqt is-solidarjetà. It-tali lista għandha tiġi stabbilita fuq il-bażi tat-talbiet u l-valutazzjoni mit-TSOs tal-gass u tal-elettriku. Il-lista ta' impjanti tal-enerġija għandha tkun iġġustifikata kif xieraq, u turi li jekk dawn l-impjanti jintfew għal żmien qasir, dan jista' jaffettwa s-sikurezza tas-sistema tal-enerġija. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li jaqblu fuq kemm-il darba għandha tiġi vverifikata u aġġornata l-lista.

Skont is-sitwazzjoni ta' kriżi speċifika, jitqiesu meħtieġa biss il-volumi ta' gass li għandhom bżonn l-impjanti tal-enerġija li fl-arranġamenti jkunu ġew identifikati bħala kritiċi meta tintalab is-solidarjetà. Dan jista' jirrigwarda, perżempju, l-impjanti f'ċertu reġjun. Skambju ta' informazzjoni ad hoc dwar is-sitwazzjoni għandu jsir bħala parti mill-komunikazzjoni bejn l-entitajiet rilevanti (TSO, l-awtorità kompetenti) fl-Istati Membri qabel u waqt li tiġi pprovduta s-solidarjetà.

L-Istati Membri li jipproduċu l-gass iridu jindikaw il-produzzjoni annwali tagħhom.

Il-volumi msemmijin hawn fuq jistgħu jiġu identifikati fil-bidu ta' kull sena ta' gass jew f'intervalli differenti, fuq il-bażi tal-aħħar dejta disponibbli, tal-aġġornamenti tal-pjanijiet jew fuq bażi ad hoc.

2.3.   Is-sikurezza operattiva tan-netwerks (l-Artikolu 13(7) tar-Regolament)

L-arranġamenti jistgħu jipprovdu d-deskrizzjoni tal-possibbiltajiet u l-limitazzjonijiet tekniċi tan-netwerks individwali tal-gass li jrid isirilhom manutenzjoni biex is-sistema tal-gass tkun tista' topera b'mod sikur u affidabbli. Din hija informazzjoni importanti kemm għall-Istati Membri fornituri kif ukoll għal dawk li jirċievu. L-elementi minimi li jridu jiġu deskritti huma:

Il-kapaċità massima ta' esportazzjoni tal-interkonnessjoni u ċ-ċirkostanzi li fihom it-TSO se tipprovdi sal-kapaċità massima ta' esportazzjoni. Iċ-ċirkostanzi jistgħu jinkludu, pereżempju, il-pressjoni tas-sistema, il-linepack, id-disponibbiltà ta' gass f'ċerti punti ta' dħul, jew il-livell ta' ħżin ta' gass b'livell rispettiv ta' kapaċità ta' rtirar. Idealment, dawn id-dettalji għandhom jiġu ddefiniti għall-punti ta' interkonnessjoni individwali.

Il-produzzjoni massima domestika u l-limitazzjonijiet, fejn japplika. Meta teżisti l-produzzjoni domestika, din tista' tiġi miżjuda għal ċerti perjodi ta' żmien. L-għażliet u l-limitazzjonijiet rilevanti jistgħu jiġu deskritti.

Fejn japplika, il-kapaċità disponibbli permezz ta' pajjiż terz u l-elementi tekniċi tal-ftehim dwarha (l-Artikolu 13(2) tar-Regolament).

3.   Arranġamenti finanzjarji

L-arranġamenti finanzjarji għandhom jiżguraw li l-gass provdut taħt il-mekkaniżmu ta' solidarjetà jitħallas bi prezz xieraq. Dawn l-arranġamenti jistgħu jkopru l-kalkolu tal-ispejjeż, il-kumpens għas-solidarjetà (inkluż il-kumpens għar-restrizzjonijiet) u l-proċeduri ta' ħlas li jridu jiġu identifikati u stabbiliti bejn l-entitajiet rilevanti.

Mekkaniżmu li jipprovdi għall-kumpens għar-restrizzjonijiet għandu joffri inċentivi għas-soluzzjonijiet ibbażati fuq il-loġika tas-suq, bħal pereżempju l-irkanti u r-rispons fin-naħa tad-domanda (l-Artikolu 13(4) tar-Regolament). Dan jista' jinkludi referenzi għal mekkaniżmi marbuta ma' emerġenzi nazzjonali li b'mod indirett jiffaċilitaw is-solidarjetà billi jiżguraw li s-suq fl-Istat Membru li jipprovdi s-solidarjetà jaħdem għall-itwal żmien possibbli. L-arranġamenti finanzjarji ma għandhomx jintroduċu inċentivi ħżiena bħal pereżempju li jinżamm il-gass jew li ssir spekulazzjoni fuq prezz ogħla fi stadju aktar avvanzat tal-emerġenza, li jistgħu huma stess joħolqu l-ħtieġa għal solidarjetà. Il-kumpens għas-solidarjetà għandu jkopri l-ispejjeż reali mġarrba; ma jistax isir sors ta' profitt għall-entità li tipprovdi. L-Istat Membru li jirċievi s-solidarjetà għandu jħallas minnufih ammont ġust għall-gass riċevut lill-Istat Membru fornitur. Dan tal-aħħar imbagħad jiddetermina kif dawn il-fondi jiġu ġestiti u kif dawn jaqblu mal-arranġamenti tan-newtralità tal-ibbilanċjar eżistenti.

Kwalunkwe kumpens imħallas lil klijenti li huma ristretti f'emerġenza — kemm jekk dan jirriżulta mill-obbligu li wieħed jipprovdi solidarjetà bejn il-fruntieri jew minn emerġenza nazzjonali — għandu jkun l-istess bħal dak stabbilit fil-liġi nazzjonali.

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, l-Istati Membri jistgħu jżommu l-mekkaniżmu nazzjonali eżistenti (dwar il-kumpens relatat mar-restrizzjonijiet) għall-emerġenzi purament nazzjonali (jiġifieri meta ma jkunx hemm talba għas-solidarjetà). Dan jagħtihom il-libertà li jiddeċiedu jekk jixtiqux iħallsu kumpens jew le għall-industrija ristretta. Madankollu, meta emerġenza nazzjonali tiżviluppa f'sitwazzjoni fejn tiġi attivata s-solidarjetà bejn il-fruntieri, għażla waħda tista' tkun li jitqassam il-kumpens għas-solidarjetà mħallas mill-Istati Membru rikjedenti lill-Istat Membru li qed jagħti l-għajnuna fost il-gruppi ta' konsumaturi ristretti (restrizzjoni) kollha, kemm jekk ġew ristretti qabel ma ġiet attivata s-solidarjetà kif ukoll jekk dan seħħ wara. Din l-għażla ssegwi skema mfassla fl-Istat Membru li jkun qed jipprovdi s-solidarjetà, iżda preferibbilment tkun ibbażata fuq it-tip ta' approċċ skont il-“valur ta' tagħbija mitlufa”. Alternattivament, l-Istati Membri jistgħu wkoll jiddeċiedu li jħallsu kumpens riċevut għas-solidarjetà ġo “fond ta' solidarjetà” ġestit ċentralment. B'dan il-mod, il-mekkaniżmi nazzjonali ta' kumpens eżistenti għar-restrizzjonijiet jibqgħu fil-kompetenza tal-Istati Membri u fl-istess ħin l-approċċi differenti fl-Istati Membri ma jwasslux għal trattament differenti tal-gruppi ta' konsumaturi ristretti f'pajjiż meta tiġi pprovduta s-solidarjetà bejn il-fruntieri fejn il-kumpens għas-solidarjetà jkun obbligatorju.

L-elementi ewlenin tal-kumpens għas-solidarjetà huma l-prezz tal-gass u l-ispejjeż addizzjonali li jirriżultaw fl-Istat Membru li qed jgħin biex jiżgura li l-gass jasal wara l-fruntiera. Dawn huma bbażati fuq spejjeż li jiġġarrbu realment li l-qafas ġuridiku nazzjonali fl-Istat Membru li qed jgħin jippermetti li jitħallsu.

Jistgħu jintużaw approċċi differenti biex jiġi ddeterminat il-prezz tal-gass u dawn jistgħu jiġu miftiehma fl-arranġamenti, skont il-livell tal-iżvilupp tas-suq fl-Istat Membru, il-miżuri disponibbli jew l-istadju tal-emerġenza. Madankollu, huwa importanti li l-arranġamenti jkunu ċari dwar l-approċċ miftiehem, f'liema ċirkustanzi japplikaw u li jidentifikaw kull parametru magħruf li jista' jintuża (pereżempju, il-primjum, jekk jintgħażel il-prinċipju tal-“aħħar tranżazzjoni kummerċjali magħrufa flimkien mal-primjum”).

3.1.   Il-prezz tal-gass

L-arranġamenti finanzjarji għandhom jirreferu għall-prezz tal-gass kkunsinnat u/jew il-metodoloġija għall-iffissar tal-prezz, filwaqt li jitqies l-impatt fuq l-operazzjonijiet tas-suq (l-Artikolu 13(10)(b) tar-Regolament). Din l-aħħar kundizzjoni tista' tinftiehem li qed timmira għal prezz jew metodoloġija li ma tfixkilx is-suq jew ma toħloqx inċentivi ħżiena. Il-prezz tal-gass li jservi bħala bażi għall-kumpens għas-solidarjetà jiġi ddeterminat (permezz tas-suq jew mezzi oħra) fl-Istat Membru li jipprovdi s-solidarjetà.

(a)   Il-prezz tas-suq

Bħala prinċipju ta' gwida, il-prezz tal-gass ma għandux ikun inqas mill-prezz tas-suq, għaliex dan jista' jwassal għal inċentivi ħżiena. Jekk il-prezz ma jiġix iffriżat u jitħalla jsegwi b'mod dinamiku d-domanda u l-provvista tal-gass, jista' jipprovdi sinjal anki waqt emerġenza. Fis-swieq żviluppati, il-flussi massimi fl-interkonnetturi jsegwu s-sinjal tal-prezz lejn l-Istati Membri f'emerġenza. Fit-tali ċirkostanzi jiġi preżunt li ma tkunx ġiet attivata l-ebda solidarjetà.

Fis-swieq inqas żviluppati, fejn il-prezzijiet jistgħu ma jkunux dinamiċi waqt emerġenza, jista' jkun meħtieġ li jintużaw miżuri differenti biex jiġi stabbilit il-prezz tal-gass, iżda dawn xorta jistgħu jkunu bbażati fuq is-suq. Il-prezz ta' referenza massimu għall-gass tas-solidarjetà jista' jikkorrispondi għall-prezz tal-aħħar tranżazzjoni/kummerċ fl-UE fi skambju jew punt ta' kummerċ virtwali, wara verifika regolatorja ta' kemm huwa b'saħħtu l-prezz. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiftiehmu biex jorbtu l-prezz tal-gass ma' hub speċifiku.

Fl-Istati Membri fejn jeżisti ħżin strateġiku, l-Istat Membru jew l-awtorità kompetenti jiddeċiedu f'liema punt tul is-sitwazzjoni ta' emerġenza jippermettu r-rilaxx tal-gass mill-ħżin strateġiku. Il-prezz tas-“suq” fil-mument tar-rilaxx tal-ħżin (jew eżatt qabel) għandu jkun il-prezz li jrid jitħallas mill-Istat Membru riċeventi (8).

(b)   Ipprezzar amministrattiv/restrizzjoni

Jekk ma hemmx prezz tas-suq, jistgħu jkunu meħtieġa approċċi oħra biex jiġi stabbilit il-prezz tas-suq, bħal pereżempju l-aħħar prezz tas-suq magħruf jew il-prezz tas-suq medju fl-iskambju aċċessibbli l-aktar qrib, f'punt ta' kummerċ virtwali jew f'hub miftiehem. Il-medja tista' tkopri perjodu ta' żmien raġonevoli qabel il-kunsinna (eż. minn 5 sa 7 ijiem) u perjodu identiku wara l-kunsinna, bi primjum jew mingħajr primjum. Alternattivament, il-prezz tal-aħħar kummerċ jew miżura tal-gass magħrufa bi primjum jew mingħajr primjum jista' jkun ukoll indikazzjoni. Primjum jista' jitqies sabiex titneħħa d-diskrepanza — jekk teżisti diskrepanza — bejn l-aħħar prezz magħruf u l-valur tat-tagħbija mitlufa tal-klijenti ristretti (9). Il-prezz jista' jiġi bbażat ukoll fuq fjuwil alternattiv li l-Istati Membru li jkun qed jipprovdi solidarjetà jkollu juża biex jagħmel il-livell meħtieġa ta' gass naturali disponibbli.

Kalkolu tal-valur tat-tagħbija mitlufa jista' jintuża biex jiġi ddeterminat il-prezz tal-volumi ta' gass ristretti, minħabba li nistgħu nassumu li l-konsumaturi industrijali jkunu jafu l-valur tagħhom stess. Il-valur jirrifletti l-benefiċċji li l-grupp ta' konsumaturi speċifiku jkun tilef bħala riżultat tar-restrizzjoni fuqu. B'dan l-approċċ, dan il-valur għandu jkun magħruf jew ikkomunikat lill-awtorità kompetenti jew lill-awtorità regolatorja nazzjonali minn qabel. Normalment dan ikun rifless ukoll fl-ordni tar-restrizzjoni fil-pjanijiet ta' emerġenza nazzjonali. Barra minn hekk, dan l-approċċ jagħmilha faċli biex jitqabblu l-“offerti” minn Stati Membri differenti (ara l-Artikolu 13(4) tar-Regolament).

Fl-aħħar nett, jista' jkun tajjeb li wieħed iħares lejn metodoloġija ta' pprezzar mill-awtorità regolatorja nazzjonali jew l-awtorità kompetenti, jew l-użu ta' indikatur, bħal pereżempju l-prezz tal-opzjonijiet ta' xiri.

(c)   Kemm wieħed huwa lest li jħallas

Jista' jkun raġonevoli li jiġi stabbilit l-ammont massimu li kull Stat Membru huwa lest li jħallas għall-gass f'sitwazzjoni ta' solidarjetà. Il-valur massimu x'aktarx ikun il-valur tat-tagħbija mitlufa għall-klijenti protetti mis-solidarjetà fi Stat Membru speċifiku. Jekk il-prezz tal-gass jaqbeż dan il-valur, mhuwiex fl-interess tal-Istat Membru li jitlob għal gass taħt il-mekkaniżmu ta' solidarjetà. Madankollu, din l-informazzjoni mhux bilfors trid tkun parti mill-arranġamenti jew tkun riflessa fil-pjanijiet.

3.2.   Kategoriji oħra ta' spejjeż

L-arranġamenti finanzjarji għandhom ikopru kwalunkwe kategoriji oħra ta' spejjeż, inklużi l-ispejjeż rilevanti u raġonevoli tal-miżuri stabbiliti minn qabel (l-Artikolu 13(8)(b) tar-Regolament), li se jkollhom jiġu koperti minn kumpens ġust u immedjat (l-Artikolu 13(10)(e)). L-ispejjeż addizzjonali għandhom jinżammu kemm jista' jkun baxxi u għandha tingħata attenzjoni sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, minħabba li ħafna mill-elementi ta' spejjeż addizzjonali diġà jistgħu jkunu riflessi fil-prezz tal-gass. Wieħed jista' jassumi li l-parti l-kbira tal-ispejjeż addizzjonali diġà tkun riflessa fil-prezz tal-gass bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż tat-trasport.

(a)   It-trasport u l-ispejjeż assoċjati

Il-kumpens għandu jkopri t-trasport u l-ispejjeż assoċjati, bħal pereżempju l-ispejjeż għall-ġarr tal-gass naturali likwifikat, it-tariffi tar-rigassifikazzjoni eċċ. L-Istati Membri jistgħu jiftiehmu li l-kapaċitajiet neċessarji jiġu riżervati għall-volumi ta' solidarjetà meta meħtieġa, sabiex l-ispejjeż relatati mat-trasport jitħallsu bl-użu ta' proċeduri standard tat-TSO.

(b)   L-ispejjeż għar-rilaxx tal-ħżin strateġiku jew għall-obbligi tal-ħżin

Fil-każ tal-ħżin strateġiku, l-ispejjeż għar-rilaxx tal-ħżin strateġiku jistgħu jiġu inklużi għall-volum rilevanti ta' gass, minħabba li jkunu ġew stabbiliti minn qabel — sakemm ma jkunux diġà riflessi fil-prezz tal-gass.

Fil-prinċipju, jekk hemm prezz tas-suq fil-mument tar-rilaxx tal-volumi addizzjonali mill-ħżin strateġiku, il-prezz tas-suq diġà jirrifletti l-ispiża addizzjonali assoċjata mat-tali miżura — inkluża l-ispiża li tiġi stabbilita minn qabel. Inkella, il-miżura ma tkunx ġiet invokata f'dak il-mument, għaliex ikun għad hemm soluzzjonijiet irħas disponibbli.

L-ispejjeż tat-tali miżuri tas-sigurtà tal-provvista mhux tas-suq ġeneralment jiġu soċjalizzati u jiffurmaw parti mill-kont tal-utent aħħari. Jista' jiżdied kontribut pro rata miftiehem għall-ispiża — f'konformità mal-ammonti hekk rilaxxati għall-finijiet tas-solidarjetà — mal-ispejjeż addizzjonali li jridu jitħallsu mill-Istat Membru riċeventi.

Madankollu, l-obbligu tal-ħżin jeħtieġu biss li ċerti volumi ta' gass jinħażnu fil-bidu tal-istaġun tax-xitwa; wara dan, il-gass maħżun jintuża bħala rispons għad-domanda tas-suq u għall-prezzijiet. Għalhekk, ma għandu jkun hemm l-ebda spiża addizzjonali marbuta mar-rilaxx tiegħu minbarra l-prezz tal-gass u l-ispejjeż tat-trasport. Fi kwalunkwe każ, għandu jittieħed kont tal-modi partikolari li bihom l-Istati Membri jġestixxu l-ħżin strateġiku u l-obbligi tal-ħżin.

(c)   L-ispiża għat-tnaqqis ta' standard ta' provvista miżjuda

It-tnaqqis ta' standard ta' provvista miżjuda għal-livelli normali huwa obbligu skont ir-Regolament meta tibda emerġenza fi Stat Membru tal-viċinat u meta x'aktarx ikun hemm impatt bejn il-fruntieri. Ma hemm l-ebda rabta bejn it-tnaqqis fi standard ta' provvista miżjuda u talba għas-solidarjetà, jiġifieri l-ispejjeż tat-tali miżuri ma jistgħu jiġu koperti mill-kumpens.

(d)   Id-danni għall-industriji ristretti (kumpens għar-restrizzjoni)

Spejjeż oħrajn jistgħu wkoll ikopru l-ispejjeż mġarrba minn obbligu li jitħallas kumpens fl-Istat Membru li qed jgħin, inklużi d-danni għall-industrija ristretta. It-tali spejjeż jistgħu jiġu inklużi fl-ispiża għall-kumpens jekk il-qafas ġuridiku nazzjonali jipprevdi l-obbligu li jitħallsu d-danni lill-industrija ristretta, inkluż il-kumpens għad-dannu ekonomiku, minbarra l-prezz tal-gass. Il-metodoloġija rilevanti għall-kalkolu trid tiġi inkluża fl-arranġamenti. Jista' jkun hemm ftehim biex l-ammont tal-kumpens imġarrab realment jingħadda lill-entitajiet li jużaw il-gass ta' solidarjetà fl-Istat Membru li jkun qed jirċievi s-solidarjetà.

Madankollu, l-ispejjeż għad-danni tal-industrija ristretta jistgħu jiġu koperti biss mill-kumpens jekk ma jkunux riflessi fil-prezz tal-gass li jrid iħallas l-Istat Membru li qed jitlob solidarjetà; l-Istat Membru li jkun talab solidarjetà ma għandux iħallas kumpens għall-istess spejjeż darbtejn.

(e)   L-ispejjeż għall-proċedimenti ġudizzjarji fl-Istat Membri li jipprovdi solidarjetà

Spejjeż oħra jistgħu jkunu relatati wkoll mar-rimborż tal-ispejjeż li jirriżultaw minn proċedimenti ġudizzjarji, proċedimenti ta' arbitraġġ u saldi, flimkien ma' spejjeż relatati li jirriżultaw mit-tali proċedimenti li jinvolvu lill-Istat Membru li jkun qed jipprovdi solidarjetà fil-konfront tal-entitajiet involuti fil-provvista tat-tali solidarjetà (l-Artikolu 13(8)(c) tar-Regolament). Madankollu, it-tali kumpens għandu jitħallas biss wara li tkun ingħatat prova tal-ispejjeż mġarrba.

Fil-każ ta' tilwim li jinvolvi Stat Membru li jipprovdi s-solidarjetà u entità fuq kumpens (insuffiċjenti) mingħand l-Istat Membru li jirċievi s-solidarjetà, għandu jkun hemm salvagwardji biex jipproteġu lill-Istat Membru tal-aħħar minn imġiba kollużiva bejn l-Istat Membru li jipprovdi s-solidarjetà u l-entità. Jista' jkun hemm ċirkostanzi li fihom l-entità kkonċernata u l-Istat Membru fejn hija stabbilita jitilgħu l-qorti kontra xulxin għal prezz ogħla tal-gass jew għal aktar kumpens għall-entità u ssir kollużjoni bejniethom għad-detriment tal-Istat Membru li qed jitlob solidarjetà, li lanqas biss huwa parti mill-proċedimenti ġuridiċi. It-tali ċirkostanzi għandhom jiġu evitati.

Is-sitwazzjoni deskritta hawn fuq hija differenti minn sitwazzjoni fejn kumpanija fl-Istat Membru li jkun qed jipprovdi solidarjetà jibda proċedimenti ġudizzjarji kontra entità fl-Istat Membru li jkun qed jirċievi s-solidarjetà fuq il-prezz tal-gass jew il-kumpens għar-restrizzjoni. Fit-tali sitwazzjoni, il-kumpanija jew l-entità li jitilfu l-każ iridu jħallsu l-ispejjeż involuti.

3.3.   Indikazzjoni ta' kif jiġi kkalkulat kumpens ġust (l-Artikolu 13(10)(f))

Il-metodi li ġejjin jistgħu jitqiesu biex jiġi kkalkulat kumpens ġust:

Għadd sempliċi tal-elementi kollha deskritti fit-taqsima ta' hawn fuq.

Il-valur taż-żmien tal-flus: il-ħlas għandu jsir minnufih. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiftiehmu fuq rata tal-imgħax li għandha tiġi applikata għall-kumpens ladarba jkun għadda perjodu realistiku wara l-provvista tas-solidarjetà, u ladarba l-ammont eżatt tal-kumpens ikun ġie kkalkulat u miftiehem.

Ftehim bejn l-Istati Membri li jużaw munita differenti dwar il-munita li biha għandu jiġi kkalkulat u jitħallas il-kumpens, inkluża r-rata tal-kambju rilevanti.

3.4.   Il-kalkolu tal-kumpens tal-ispejjeż rilevanti u raġonevoli kollha u l-impenn li jitħallas il-kumpens (l-Artikolu 13(3))

Huwa probabbli li l-kalkolu eżatt tal-ħlas eżatt lill-Istat Membru li jkun ipprovda s-solidarjetà u lill-entitajiet f'dan l-Istat Membru jista' biss iseħħ b'mod realistiku ftit wara li jkun ġie kkunsinnat il-gass mitlub taħt il-mekkaniżmu ta' solidarjetà. Fl-arranġament bilaterali tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jiftiehmu dwar l-approċċ ta' kif jiġi kkalkulat il-prezz tal-gass u l-ispejjeż addizzjonali, u dwar data ta' skadenza realistika għall-ħlas.

Informazzjoni dwar il-volumi ta' gass li jkunu ġew ikkunsinnati realment u kull informazzjoni oħra rilevanti għall-kalkolu tal-kumpens trid tintbagħat lill-persuna(i) ta' kuntatt rilevanti fl-Istati Membri involuti fl-eżerċizzju ta' solidarjetà sabiex it-tnejn li huma jkunu jistgħu jwettqu kalkolu finali tal-kumpens. L-informazzjoni tista' tkun disponibbli mit-TSO, mid-DSO, mill-operatur tal-ħżin, minn fornitur jew minn maniġer taż-żona ta' kummerċ, skont il-miżura applikata. Il-kalkolu tal-kumpens jista' jiġi ddelegat li xi entità oħra predefinita.

3.5.   L-arranġamenti għall-ħlas (l-Artikolu 13(8), l-aħħar subparagrafu, tar-Regolament)

Bħala prinċipju ta' gwida, il-proċeduri eżistenti għall-ħlas u l-kumpens domestiku (jew għat-tranżazzjonijiet ta' bbilanċjar) fi Stat Membru u r-rwoli u r-responsabbiltajiet eżistenti f'dan ir-rigward għandhom jinżammu u jiġu applikati kull fejn huwa possibbli għall-ħlasijiet ta' kumpens għas-solidarjetà bejn l-Istati Membri wkoll. L-arranġamenti bejn l-Istati Membri għandhom jiffukaw fuq kif tista' tiġi konnessa jew implimentata interfaċċa bejn dawn l-oqfsa nazzjonali eżistenti. In-natura tas-solidarjetà tista' teħtieġ li l-Istat Membru jew l-awtorità kompetenti jkunu l-interfaċċa li ġġorr ir-responsabbiltà finanzjarja aħħarija.

3.6.   Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet: min iħallas lil min, jew min jorganizza l-ħlasijiet

Meta jkunu għadhom possibbli l-miżuri volontarji min-naħa tad-domanda fl-Istat Membru li qed jgħin, l-aċċess għall-pjattaforma rilevanti u għall-kapaċità ta' interkonnessjoni jrid jinżamm. Għandu jkun possibbli li xerrej wara l-fruntiera jwettaq ħlasijiet għall-gass bl-istess mod bħal dak ta' xerrej lokali — jew direttament lill-impriża tal-gass jew, jekk il-gass jinkiseb minn entità ta' bbilanċjar permezz ta' pjattaforma ta' bbilanċjar, bl-użu tal-proċeduri ta' ħlas fis-seħħ għal dik il-pjattaforma (10).

Meta jiġu introdotti restrizzjonijiet, kull qafas ġuridiku, proċess ta' ħlas jew awtorità responsabbli għall-ġestjoni tal-ħlasijiet eżistenti fl-Istat Membru li qed jipprovdi s-solidarjetà jistgħu jintużaw jew jiġu adattati kif meħtieġ għall-ħlasijiet ta' kumpens minn pajjiż fil-viċinat.

Il-benefiċjarju aħħari tas-solidarjetà huwa l-konsumatur domestiku. Il-gass meħtieġ għal dawn il-konsumaturi jingħadda mill-fornitur, bil-flussi bejn il-fruntiera mmaniġġjati mit-TSO u fl-aħħar ikkunsinnati mid-DSOs. Fil-każ ta' restrizzjoni, il-fornitur tal-gass tal-klijent ristrett mhux protett għandu jkun żgur li jsiru ħlasijiet kontinwi, filwaqt li jqis il-volumi tas-solidarjetà. Dawn għandhom ikunu miftiehma skont l-iskema ta' kumpens fl-Istat Membru. Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet potenzjali jistgħu jitqassmu kif deskritt fil-punt 1.4.

3.7.   Deskrizzjoni u passi fil-proċess ta' ħlas

Skont l-oqfsa eżistenti u skont kif tiġi miftiehma mill-Istati Membri l-interfaċċa bejn dawn l-oqfsa, il-proċeduri miftiehma jridu jiġu inklużi fl-arranġamenti.

Jekk wieħed jassumi li hemm involviment bejn Stat Membru u ieħor fl-aspetti finanzjarji — u b'mod partikolari l-monitoraġġ, il-verifika u t-tqassim tat-talbiet wara li l-gass tas-solidarjetà jkun ġie kkunsinnat — l-entità relevanti fl-Istat Membru li jkun qed jipprovdi s-solidarjetà jikkalkula l-ammont tal-kumpens fuq il-bażi tal-volum ta' gass ikkunsinnat, l-elementi tal-ispejjeż miftiehma u l-metodu ta' kalkolu miftiehem u jressaq it-talba tiegħu għall-ħlas lill-entità relevanti fl-Istat Membru rikjedenti. L-Istat Membru li jkun irċieva l-gass ta' solidarjetà jikkonferma l-ammont li ġie kkunsinnat realment, jivverifika l-kalkolu u, jekk ma jkollux oġġezzjonijiet, iħallas sal-iskadenza miftiehma. Il-proċessi finali fl-Istati membri — bħal pereżempju d-distribuzzjoni tal-kumpens jew l-iċċarġjar ta' kumpens għas-solidarjetà — isegwu r-regoli nazzjonali (eż. jistgħu jiġu applikati direttament lill-entità li tkun qed toffri jew li qed tiġi ristretta jew jiġu soċjalizzati).

Id-dati ta' skadenza għall-kalkolu, l-iskrutinju u l-ħlas tal-kumpens għas-solidarjetà jridu jiġu inklużi fl-arranġamenti. L-istess japplika għal-liġi applikabbli u l-opzjonijiet ta' arbitraġġ fil-każ ta' tilwim li jirriżulta mill-użu tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà.

III.   KONKLUŻJONI

Bis-saħħa tar-Regolament dwar is-sigurtà tal-provvista tal-gass, għall-ewwel darba fil-politika tal-UE dwar l-enerġija, ix-xewqa politika għas-solidarjetà bejn l-Istati Membri saret realtà fuq il-post. Barra minn hekk, ir-Regolament jgħolli s-solidarjetà mill-istatus ta' kunċett applikat nazzjonalment għal dak ta' xibka ta' sikurezza għal dawk l-aktar vulnerabbli fl-UE kollha. Jintroduċi drittijiet u obbligi wiesgħa li jipprovdu ċ-ċertezza u s-sigurtà ta' provvista ta' gass mingħajr interruzzjoni lill-familji u lis-servizz soċjali essenzjali. Il-gwida f'dan id-dokument toffri firxa kbira ta' għażliet biex ikun jista' jiffunzjona l-mekkaniżmu ta' solidarjetà, filwaqt li l-Istati Membri jibqgħu liberi li jagħżlu l-aħjar soluzzjoni għalihom.


(1)  Ara l-Artikoli 2(6) u 13 tar-Regolament.

(2)  Għal din ir-raġuni l-miżuri fil-pjan ta' emerġenza jridu jiżguraw li s-sistema ta' trażmissjoni tal-gass fl-Istat Membru li jkun qed jitlob solidarjetà tkun teknikament kapaċi li tilqa' l-flussi 'l ġewwa (eż. ikun hemm livell xieraq ta' linepack disponibbli) meta tiġi attivata azzjoni ta' solidarjetà fi stadju avvanzat ta' emerġenza.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta' trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 (ĠU L 211, 14.8.2009, p. 36).

(4)  Ċipru, il-Finlandja u Malta.

(5)  L-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja.

(6)  Il-Polonja-il-Litwanja, il-Finlandja-l-Estonja, il-Finlandja-l-Iżvezja, Malta-l-Italja, Ċipru-il-Greċja, l-Ungerija-is-Slovenja. Il-Polonja-ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja-is-Slovakkja, Franza-l-Italja.

(7)  It-TSOs diġà jaħdmu flimkien fl-aċċess għal gass flessibbli fl-Istati Membri tal-viċinat. Xi wħud minnhom għandhom ftehimiet ta' bbilanċjar operattivi ma' TSOs kontigwi. Dawn il-ftehimiet jippermettu kollaborazzjoni li tissodisfa l-ħtiġijiet ta' bbilanċjar residwi, filwaqt li jkun hemm ġestjoni tax-xokkijiet fil-provvista fuq terminu qasir u monitoraġġ aħjar tal-flussi ta' dħul/ħruġ.

(8)  Pereżempju, il-ħżin strateġiku tal-Italja ta' ħżin strateġiku huwa pprezzat għal EUR 63/MWh; Il-ħżin strateġiku tal-Ungerija huwa marbut mal-prezz fuq it-TTF ftit jiem qabel ir-rilaxx, flimkien ma' primjum.

(9)  Hemm każijiet fejn il-primjum ikopri l-“valur tal-assigurazzjoni” tal-gass magħmul disponibbli. Skont l-industrija, dan il-valur huwa bejn EUR 0,5 u EUR 1/MWh.

(10)  Pereżempju, bil-prodott ta' bbilanċjar fuq żmien qasir NetConnect Germany, il-prodott bażiku jitħallas permezz ta' kont apposta ġestit mill-maniġer taż-żona ta' kummerċ.