ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 6

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
11ta' Jannar 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/31 tal-10 ta' Jannar 2018 li jimplimenta l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (UE) Nru 377/2012 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi li jheddu l-paċi, is-sigurtà jew l-istabbiltà tar-Repubblika tal-Guinea-Bissau

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/32 tat-28 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għat-terminoloġija standardizzata tal-Unjoni għall-aktar servizzi rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas ( 1 )

3

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/33 tat-28 ta' Settembru 2017 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-format ta' preżentazzjoni standardizzat tad-dikjarazzjoni tat-tariffi u s-simbolu komuni tagħha skont id-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

26

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/34 tat-28 ta' Settembru 2017 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-format ta' preżentazzjoni standardizzat tad-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi u s-simbolu komuni tiegħu skont id-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

37

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/35 tal-10 ta' Jannar 2018 li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tal-ottametilċiklotetrasilossan (D4) u tad-dekametilċiklopentasilossan (D5) ( 1 )

45

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/36 tal-10 ta' Jannar 2018 li timplimenta d-Deċiżjoni 2012/285/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi li jheddu l-paċi, is-sigurtà jew l-istabbiltà tar-Repubblika tal-Guinea-Bissau

48

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

11.1.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 6/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/31

tal-10 ta' Jannar 2018

li jimplimenta l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (UE) Nru 377/2012 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi li jheddu l-paċi, is-sigurtà jew l-istabbiltà tar-Repubblika tal-Guinea-Bissau

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 377/2012 tat-3 ta' Mejju 2012 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi li jheddu l-paċi, is-sigurtà jew l-istabbiltà tar-Repubblika tal-Guinea-Bissau (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-3 ta' Mejju 2012, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 377/2012.

(2)

Fl-20 ta' Diċembru 2017, il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti stabbilit skont ir-Riżoluzzjoni 2048 (2012) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, neħħa persuna mil-lista ta' persuni soġġetti għal miżuri restrittivi.

(3)

Jenħtieġ li dik il-persuna titneħħa mill-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 377/2012,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 377/2012 huwa b'dan emendat kif jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Jannar 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

E. KRALEVA


(1)  ĠU L 119, 4.5.2012, p. 1.


ANNESS

Fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 377/2012, l-entrata li tikkonċerna l-persuna elenkata hawn taħt hija mħassra:

11.

Sanha CLUSSÉ.


11.1.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 6/3


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/32

tat-28 ta' Settembru 2017

li jissupplimenta d-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għat-terminoloġija standardizzata tal-Unjoni għall-aktar servizzi rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi (1), u b'mod partikolari it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2014/92/UE tirrikjedi li l-Istati Membri jistabbilixxu listi proviżorji tas-servizzi l-aktar rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas u soġġetti għal tariffa u biex jintegraw it-terminoloġija standardizzata tal-Unjoni f'lista finali.

(2)

Jenħtieġ li tiġi stabbilita terminoloġija standardizzata tal-Unjoni għas-servizzi li huma komuni għal tal-inqas il-maġġoranza tal-Istati Membri. Xi Stati Membri inkludew fil-lista proviżorja tagħhom tal-aktar servizzi rappreżentattivi varjazzjonijiet differenti tal-istess servizz. Barra minn hekk, xi Stati Membri jagħmlu distinzjoni bejn l-istabbiliment ta' servizz u l-eżekuzzjoni ta' dak is-servizz. Sabiex jiġi identifikat l-akbar numru possibbli tal-aktar servizzi komuni fi ħdan l-Unjoni, filwaqt li fl-istess ħin jiġi żgurat li t-terminoloġija tas-servizzi hija armonizzata fuq livell adegwat sabiex tgħin lill-konsumaturi jifhmu u jqabblu l-offerti u t-tariffi tal-kontijiet tal-ħlas fuq bażi transfruntiera, għandhom jiġu kkunsidrati l-elementi ewlenin tas-servizzi.

(3)

Id-definizzjonijiet għandhom jiġu fformulati fejn possibbli, b'mod li jidentifika r-rwol tal-fornitur tal-kont bħala fornitur tas-servizzi marbuta mal-kont tal-ħlas.

(4)

Skont id-Direttiva 2014/92/UE it-termini u d-definizzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti għal kull Stat Membru separatament.

(5)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ippreżentat mill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (“ABE”) lill-Kummissjoni.

(6)

L-ABE wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Termini u deċiżjonijiet standardizzati

It-termini standardizzati tal-Unjoni u d-definizzjonijiet ta' dawk it-termini għall-aktar servizzi komuni marbuta ma' kont tal-ħlas kif imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2014/92/UE għandhom ikunu kif stabbilit fl-Anness.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Settembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 257, 28.8.2014, p. 214

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANNESS

Termini u definizzjonijiet standardizzati tal-Unjoni għal servizzi marbuta ma' kontijiet tal-ħlas li huma komuni għall-anqas għal maġġoranza tal-Istati Membri, skont l-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2014/92/UE

IL-BELĠJU

Franċiż

Terminu

Definizzjoni

Tenue de compte

Le prestataire de compte gère le compte utilisé par le client.

Fourniture d'une carte de débit

Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement sur le compte du client.

Fourniture d'une carte de crédit

Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période convenue est prélevé intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date convenue. Un contrat de crédit entre le prestataire et le client détermine si des intérêts seront facturés au client au titre du montant emprunté.

Facilité de découvert

Le prestataire de compte et le client conviennent à l'avance que le client peut aller en négatif lorsqu'il n'y a plus de liquidités sur le compte. Le contrat définit le montant maximum susceptible d'être emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client.

Virement

Le prestataire de compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client vers un autre compte.

Ordre permanent

Le prestataire de compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un montant fixe, du compte du client vers un autre compte.

Domiciliation

Le client autorise quelqu'un d'autre (le bénéficiaire) à donner instruction au prestataire de compte de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Le prestataire de compte vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenue(s) entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier.

Retrait d'espèces

Le client retire des espèces à partir de son compte.


Ġermaniż

Terminu

Definizzjoni

Kontoführung

Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird.

Ausgabe einer Debitkarte

Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Zahlungskarte wird direkt und in voller Höhe von dem Konto des Kunden abgebucht.

Ausgabe einer Kreditkarte

Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Zahlungskarte innerhalb eines vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise von dem Konto des Kunden abgebucht. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Kunden wird festgelegt, ob dem Kunden für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen berechnet werden.

Eingeräumte Kontoüberziehung

Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto vorhanden ist. In der Vereinbarung wird festgelegt, bis zu welcher Höhe das Konto in diesem Fall maximal noch belastet werden kann und ob dem Kunden Entgelte und Zinsen berechnet werden.

Überweisung

Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des Kunden auf ein anderes Konto durch.

Dauerauftrag

Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom Konto des Kunden auf ein anderes Konto.

Lastschrift

Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu übertragen. Der Kontoanbieter überträgt dann zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein.

Bargeldauszahlung

Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto ab.


Olandiż

Terminu

Definizzjoni

Beheren van de rekening

De rekeningaanbieder beheert de rekening voor de klant.

Aanbieden van een debetkaart

De rekeningaanbieder verschaft een debetkaart die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het bedrag van elke transactie die met de debetkaart wordt uitgevoerd, wordt onmiddellijk en volledig afgehouden van de rekening van de klant.

Aanbieden van een kredietkaart

De rekeningaanbieder verschaft een kredietkaart die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het totaalbedrag van de met de kaart uitgevoerde transacties gedurende een overeengekomen periode, wordt ofwel volledig ofwel gedeeltelijk op een overeengekomen datum afgehouden van de betaalrekening van de klant. In een kredietovereenkomst tussen de aanbieder en de klant wordt bepaald of de klant rente in rekening wordt gebracht voor het opnemen van krediet.

Geoorloofde debetstand

De rekeningaanbieder en de klant komen vooraf overeen dat de klant in negatief mag gaan wanneer er geen geld meer beschikbaar is op de betaalrekening van de klant. In deze overeenkomst wordt ook het maximumbedrag bepaald dat ter beschikking kan worden gesteld, en of de klant vergoedingen en rente in rekening wordt gebracht.

Overschrijving

De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, geld over van de rekening van de klant naar een andere rekening.

Doorlopende betalingsopdracht

De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, regelmatig een vast geldbedrag over van de rekening van de klant naar een andere rekening.

Domiciliëring

De klant geeft toestemming aan iemand anders (de begunstigde) om aan de rekeningaanbieder de instructie te geven geld over te maken van de rekening van de klant naar die van de begunstigde. De rekeningaanbieder maakt vervolgens geld over aan de begunstigde op een door de klant en de begunstigde overeengekomen datum of data. Het bedrag kan variëren.

Geldopneming

De klant neemt geld op van zijn of haar eigen rekening.

IL-BULGARIJA

Bulgaru

Terminu

Definizzjoni

Поддържане на сметка

Доставчикът на платежни услуги обслужва платежна сметка, която се използва от клиента.

Предоставяне на дебитна карта

Доставчикът на платежни услуги предоставя платежна карта, свързана с платежната сметка на клиента. Сумата на всяка операция с картата се осчетоводява директно и в пълен размер от платежната сметка на клиента.

Предоставяне на кредитна карта

Доставчикът на платежни услуги предоставя платежна карта, свързана с платежната сметка на клиента. Общата сума от операциите, извършени с картата за договорен период, се осчетоводява от платежната сметка на клиента в пълен размер или частично на договорена дата. С договор за кредит между доставчика и клиента се определя дали на клиента се начислява лихва за предоставения заем.

Овърдрафт

Доставчикът на платежни услуги и клиентът се договарят предварително, че клиентът има право да взема заем, в случай че в неговата платежна сметка не са останали средства. В договора се определя максимална сума, която може да се заема, и дали се начисляват такси и лихва за клиента.

Кредитен превод

По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги извършва парични преводи от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка.

Нареждане за периодични преводи

По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги извършва редовни парични преводи за определена сума от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка.

Директен дебит

Клиентът дава съгласието си трето лице (получател) да нареди на доставчика на платежни услуги да извърши паричен превод от платежната сметка на клиента по платежната сметка на получателя. Доставчикът на платежни услуги извършва паричен превод до получателя на дата или дати, договорени от клиента и получателя. Сумата може да е различна.

Теглене в брой

Клиентът тегли пари в брой от своята платежна сметка.

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Ċek

Terminu

Definizzjoni

Vedení účtu

Poskytovatel účtu vede účet zákazníka a umožňuje mu jeho používání.

Poskytnutí debetní karty

Poskytovatel účtu poskytne zákazníkovi platební kartu spojenou s jeho účtem. Částka každé transakce provedené pomocí této karty je v plné výši stržena přímo z účtu zákazníka.

Poskytnutí kreditní karty

Poskytovatel účtu poskytne zákazníkovi platební kartu spojenou s jeho účtem. Celková částka transakcí provedených touto kartou během dohodnutého období se k dohodnutému datu odečítá v plné nebo částečné výši z účtu zákazníka. Úvěrová smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem stanoví, zda bude zákazníkovi za úvěr účtován úrok.

Přečerpání

Poskytovatel účtu a zákazník se předem dohodnou, že pokud zákazník nebude mít na účtu žádné peníze, mohou mu být poskytovatelem poskytnuty formou úvěru. V dohodě bude stanoveno, jaká je maximální výše poskytnutého úvěru a zda budou zákazníkovi účtovány poplatky a úrok.

Úhrada

Poskytovatel účtu převede peníze na základě pokynů zákazníka z účtu zákazníka na jiný účet.

Trvalý příkaz

Poskytovatel účtu provádí pravidelné převody pevně stanovené částky peněz z účtu zákazníka na jiný účet na základě pokynů zákazníka.

Inkaso

Zákazník umožní jiné osobě (příjemci), aby dala poskytovateli účtu pokyn k převodu peněz z účtu zákazníka na účet příjemce. Na základě tohoto pokynu pak poskytovatel účtu převede peníze příjemci, a to k datu nebo k datům dohodnutým mezi zákazníkem a příjemcem. Částky jednotlivých převodů se mohou lišit.

Výběr hotovosti

Zákazník vybere hotovost ze svého účtu.

ID-DANIMARKA

Daniż

Terminu

Definizzjoni

Drift af en konto (kontogebyr)

Kontoudbyderen sørger for driften af den konto, som kunden benytter.

Udstedelse af debetkort

Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens konto. For hver enkelt transaktion, der er foretaget med kortet, trækkes det fulde beløb direkte fra kundens konto.

Udstedelse af kreditkort

Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens betalingskonto. Det fulde beløb for de transaktioner, der er foretaget med kortet gennem en aftalt periode, trækkes enten helt eller delvist fra kundens betalingskonto på en i forvejen aftalt dato. En kreditaftale mellem kontoudbyderen og kunden afgør, om kunden vil blive pålagt renter for dette lån.

Bevilliget overtræk

Kontoudbyderen og kunden indgår på forhånd en aftale om, at kunden kan låne penge, når der ikke er flere tilbage på kontoen. Aftalen fastlægger et maksimumsbeløb, der kan lånes, og om kunden vil blive pålagt gebyrer og renter.

Pengeoverførsler

På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto til en anden konto.

Faste overførsler

På kundens anmodning foretager kontoudbyderen regelmæssige overførsler af et bestemt beløb fra kundens konto til en anden konto.

Direkte debitering

Kunden tillader en anden (modtageren) at anmode kontoudbyderen om at overføre penge fra kundens konto til denne modtager. Kontoudbyderen overfører derefter penge til modtageren på den eller de dato(er), som kunden og modtageren har aftalt. Beløbet kan variere.

Hævning af kontanter

Kunden hæver kontanter på sin konto.

IL-ĠERMANJA

Ġermaniż

Terminu

Definizzjoni

Kontoführung

Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird.

Ausgabe einer Debitkarte

Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Zahlungskarte wird direkt und in voller Höhe von dem Konto des Kunden abgebucht.

Ausgabe einer Kreditkarte

Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Zahlungskarte innerhalb eines vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise von dem Konto des Kunden abgebucht. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Kunden wird festgelegt, ob dem Kunden für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen berechnet werden.

Eingeräumte Kontoüberziehung

Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto vorhanden ist. In der Vereinbarung wird festgelegt, bis zu welcher Höhe das Konto in diesem Fall maximal noch belastet werden kann und ob dem Kunden Entgelte und Zinsen berechnet werden.

Überweisung

Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des Kunden auf ein anderes Konto durch.

Dauerauftrag

Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom Konto des Kunden auf ein anderes Konto.

Lastschrift

Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu übertragen. Der Kontoanbieter überträgt dann zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein.

Bargeldauszahlung

Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto ab.

L-ESTONJA

Estonjan

Terminu

Definizzjoni

Konto haldamine

Kontohaldur haldab kliendi kasutatavat kontot.

Deebetkaardiga varustamine

Kontohaldur pakub kliendile kliendikontoga seotud maksekaardi. Iga kaarditehingu summa võetakse otse ja kogu ulatuses kliendikontolt.

Krediitkaardiga varustamine

Kontohaldur pakub kliendile kliendi maksekontoga seotud maksekaardi. Kokkulepitud perioodi kaarditehingute kogusumma võetakse kokkulepitud kuupäeval kliendi maksekontolt osaliselt või kogu ulatuses. Kontohalduri ja kliendi vahelises krediidilepingus määratletakse, kas klient peab laenusummalt maksma intresse.

Arvelduskrediit

Kontohaldur ja klient lepivad eelnevalt kokku, et klient võib raha laenata ka siis, kui kontol enam raha ei ole. Lepingus määratletakse laenu maksimumsumma ja kas sellelt arvestatakse tasusid ja intresse.

Maksekorraldus

Kontohaldur kannab kliendi juhise kohaselt raha kliendikontolt teisele kontole.

Püsikorraldus

Kontohaldur kannab regulaarselt kliendi juhise kohaselt kindla summa kliendikontolt teisele kontole.

Otsekorraldus

Klient lubab teisel isikul (saajal) anda kontohaldurile juhised raha ülekandeks kliendikontolt selle isiku (saaja) kontole. Kontohaldur kannab seejärel kliendi ja saaja kokkulepitud kuupäeva (de)l raha saaja kontole. Summa suurus võib muutuda.

Sularaha väljavõtmine

Klient võtab kliendikontolt sularaha välja.

L-IRLANDA

Ingliż

Terminu

Definizzjoni

Maintaining the account

The account provider operates the account for use by the customer.

Providing a debit card

The account provider provides a payment card linked to the customer's account. The amount of each transaction made using the card is taken directly and in full from the customer's account.

Providing a credit card

The account provider provides a payment card linked to the customer's payment account. The total amount of the transactions made using the card during an agreed period is taken either in full or in part from the customer's payment account on an agreed date. A credit agreement between the provider and the customer determines whether interest will be charged to the customer for the borrowing.

Overdraft

The account provider and the customer agree in advance that the customer may borrow money when there is no money left in the account. The agreement determines a maximum amount that can be borrowed, and whether fees and interest will be charged to the customer.

Credit transfer

The account provider transfers money, on the instruction of the customer, from the customer's account to another account.

Standing order

The account provider makes regular transfers, on the instruction of the customer, of a fixed amount of money from the customer's account to another account.

Direct debit

The customer permits someone else (recipient) to instruct the account provider to transfer money from the customer's account to that recipient. The account provider then transfers money to the recipient on a date or dates agreed by the customer and the recipient. The amount may vary.

Cash withdrawal

The customer takes cash out of the customer's account.


Irlandiż

Terminu

Definizzjoni

An cuntas a chothabháil

Oibríonn an soláthraí cuntais an cuntas lena úsáid ag an gcustaiméir.

Cárta dochair a sholáthar

Soláthraíonn an soláthraí cuntais cárta íocaíochta atá nasctha le cuntas an chustaiméara. Méid gach idirbhirt arna dhéanamh ag baint úsáid as an gcárta, déantar é a bhaint go díreach agus go hiomlán de chuntas an chustaiméara.

Cárta creidmheasa a sholáthar

Soláthraíonn an soláthraí cuntais cárta íocaíochta atá nasctha le cuntas íocaíochta an chustaiméara. Méid iomlán na n-idirbheart arna ndéanamh ag baint úsáid as an gcárta le linn tréimhse comhaontaithe, déantar é a bhaint, ina iomláine nó i bpáirt, de chuntas íocaíochta an chustaiméara ar dháta comhaontaithe. Cinntear trí chomhaontú creidmheasa idir an soláthraí agus an custaiméir cibé acu an ngearrfar ús ar an gcustaiméir le haghaidh na hiasachta.

Rótharraingt

Comhaontaíonn an soláthraí cuntais agus an custaiméir roimh ré gur féidir leis an gcustaiméir airgead a fháil ar iasacht nuair nach mbíonn airgead fágtha sa chuntas. Cinntear sa chomhaontú an t-uasmhéid is féidir a fháil ar iasacht, agus cibé acu an ngearrfar táillí agus ús ar an gcustaiméir.

Aistriú creidmheasa

Aistríonn an soláthraí cuntais airgead, ar ordú ón gcustaiméir, ó chuntas an chustaiméara chuig cuntas eile.

Buanordú

Déanann an soláthraí cuntais aistrithe ar bhonn rialta, ar ordú ón gcustaiméir, de mhéid seasta airgid ó chuntas an chustaiméara chuig cuntas eile.

Dochar díreach

Ceadaíonn an custaiméir do dhuine eile (faighteoir) ordú a thabhairt don soláthraí cuntais chun airgead a aistriú ó chuntas an chustaiméara chuig an bhfaighteoir sin. Déanann an soláthraí cuntais airgead a aistriú ina dhiaidh sin chuig an bhfaighteoir ar dháta nó ar dhátaí ar a gcomhaontóidh an custaiméir agus an faighteoir. Féadfar an méid a athrú.

Aistarraingt airgid

Baineann an custaiméir airgead amach as cuntas an chustaiméara.

IL-GREĊJA

Grieg

Terminu

Definizzjoni

Τήρηση του λογαριασμού

Ο πάροχος του λογαριασμού τηρεί τον λογαριασμό προκειμένου να τον χρησιμοποιεί ο πελάτης.

Παροχή χρεωστικής κάρτας

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό του πελάτη. Το ποσό για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με τη χρήση της κάρτας λαμβάνεται απευθείας και εξ ολοκλήρου από τον λογαριασμό του πελάτη.

Παροχή πιστωτικής κάρτας

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη. Το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τη χρήση της κάρτας κατά τη διάρκεια συμφωνηθείσας περιόδου λαμβάνεται εν όλω ή εν μέρει από τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη σε συμφωνημένη ημερομηνία. Η σύμβαση πίστωσης μεταξύ του παρόχου και του πελάτη προσδιορίζει αν θα χρεώνονται τόκοι στον πελάτη για τον δανεισμό των χρημάτων.

Υπερανάληψη

Ο πάροχος του λογαριασμού και ο πελάτης συμφωνούν εκ των προτέρων ότι ο πελάτης μπορεί να δανείζεται χρήματα όταν δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό του. Η συμφωνία καθορίζει το ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί ως δάνειο, και κατά πόσον τέλη και τόκοι θα χρεώνονται στον πελάτη.

Μεταφορά πίστωσης

Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει εντολής του πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.

Πάγια εντολή

Ο πάροχος του λογαριασμού πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές, βάσει εντολής του πελάτη, ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.

Άμεση χρέωση

Ο πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να δώσει εντολή στον πάροχο του λογαριασμού να μεταφέρει χρήματα από τον λογαριασμό του πελάτη προς τον εν λόγω αποδέκτη. Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει στη συνέχεια τα χρήματα στον αποδέκτη την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον αποδέκτη. Το ποσό μπορεί να ποικίλλει.

Ανάληψη μετρητών

Ο πελάτης αναλαμβάνει μετρητά από τον λογαριασμό του.

SPANJA

Spanjol

Terminu

Definizzjoni

Mantenimiento de la cuenta

La entidad gestiona la cuenta para que el cliente pueda operar con ella.

Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito

La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a la cuenta del cliente. El importe de cada una de las operaciones realizadas con la tarjeta se carga directamente y en su totalidad a la cuenta del cliente.

Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito

La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a la cuenta del cliente. El importe total correspondiente a las operaciones realizadas con la tarjeta durante un periodo de tiempo acordado se carga total o parcialmente a la cuenta del cliente en la fecha acordada. En el contrato de crédito formalizado entre la entidad y el cliente se determina si se aplican intereses por las cantidades dispuestas.

Descubierto expreso

La entidad y el cliente acuerdan por anticipado que este último pueda disponer de fondos cuando no quede saldo disponible en su cuenta. En el acuerdo se determina la cantidad máxima de la que puede disponerse y si el cliente deberá abonar comisiones e intereses.

Transferencia

Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad transfiere fondos desde la cuenta del cliente a otra cuenta.

Orden permanente

Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad realiza periódicamente transferencias de un importe determinado desde la cuenta del cliente a otra cuenta.

Domiciliación bancaria

El cliente permite a un tercero (beneficiario) ordenar a la entidad que transfiera fondos desde la cuenta del cliente a la del beneficiario, la entidad transfiere los fondos al beneficiario en la fecha o fechas acordadas entre el cliente y el beneficiario. El importe de dichos adeudos puede variar.

Retirada de efectivo

El cliente retira efectivo de su cuenta.

FRANZA

Franċiż

Terminu

Definizzjoni

Tenue de compte

L'établissement tient le compte du client

Fourniture d'une carte de débit

L'établissement fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est débité directement et intégralement sur le compte du client.

Fourniture d'une carte de crédit

L'établissement fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période convenue est débité intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date convenue. Un contrat de crédit entre l'établissement et le client détermine si des intérêts seront facturés au client au titre du montant emprunté.

Découvert

L'établissement et le client conviennent à l'avance que le client peut emprunter de l'argent lorsqu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Le contrat définit le montant maximum susceptible d'être emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client.

Virement

L'établissement qui tient le compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client vers un autre compte.

Virement permanent

L'établissement qui tient le compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un montant fixe, du compte du client vers un autre compte.

Prélèvement

Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction à l'établissement qui tient le compte de ce client de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Cet établissement vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier.

Retrait d'espèces

Le client retire des espèces à partir de son compte.

IL-KROAZJA

Kroat

Terminu

Definizzjoni

Vođenje računa

Pružatelj računa upravlja računom kako bi ga potrošač mogao koristiti.

Izdavanje debitne kartice

Pružatelj računa izdaje platnu karticu koja je povezana s računom potrošača. Iznos svake pojedinačne transakcije izvršene putem kartice u cijelosti se skida izravno s računa potrošača.

Izdavanje kreditne kartice

Pružatelj računa izdaje platnu karticu koja je povezana s računom za plaćanje potrošača. Ukupan iznos transakcija izvršenih putem kartice u ugovorenom razdoblju skida se u cijelosti ili djelomično s računa za plaćanje potrošača na ugovoreni datum. Ugovorom o kreditu sklopljenim između pružatelja i potrošača utvrđuje se hoće li se potrošaču obračunati kamate na pozajmljeni iznos.

Prekoračenje

Pružatelj računa i potrošač unaprijed ugovaraju da potrošač smije pozajmiti novac kada na računu više nema novčanih sredstava. Tim se ugovorom utvrđuje maksimalni iznos koji se može pozajmiti te hoće li se potrošaču obračunati naknade i kamate.

Kreditni transfer

Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača prenosi novčana sredstva s računa potrošača na drugi račun.

Trajni nalog

Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača izvršava redovite prijenose fiksnih iznosa novčanih sredstava s računa potrošača na drugi račun.

Izravno terećenje

Potrošač dozvoljava drugoj osobi (primatelju plaćanja) da pružatelju računa naloži prijenos sredstava s računa potrošača na račun primatelja plaćanja. Pružatelj računa potom prenosi novac primatelju plaćanja na datum ili datume koji/koje su potrošač i primatelj plaćanja međusobno ugovorili. Iznos se može mijenjati.

Podizanje gotovog novca

Potrošač podiže gotov novac sa svog računa.

L-ITALJA

Taljan

Terminu

Definizzjoni

Tenuta del conto

La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.

Rilascio di una carta di debito

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.

Rilascio di una carta di credito

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.

Fido

Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.

Bonifico

Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente.

Ordine permanente di bonifico

Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.

Addebito diretto

Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.

Prelievo di contante

Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.

ĊIPRU

Grieg

Terminu

Definizzjoni

Τήρηση του λογαριασμού

Ο πάροχος του λογαριασμού διαχειρίζεται τον λογαριασμό που χρησιμοποιεί ο πελάτης.

Παροχή χρεωστικής κάρτας

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό του πελάτη. Το ποσό για κάθε συναλλαγή που γίνεται με την κάρτα αυτή λαμβάνεται απευθείας και εξ ολοκλήρου από τον λογαριασμό του πελάτη.

Παροχή πιστωτικής κάρτας

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη. Το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με την κάρτα αυτή κατά τη διάρκεια συμφωνηθείσας περιόδου λαμβάνεται είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει από τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη σε συμφωνημένη ημερομηνία. Η σύμβαση πίστωσης μεταξύ του παρόχου και του πελάτη προσδιορίζει αν ο πελάτης θα επιβαρύνεται από τόκους για τον δανεισμό χρημάτων.

Υπερανάληψη

Ο πάροχος του λογαριασμού και ο πελάτης συμφωνούν εκ των προτέρων ότι ο πελάτης μπορεί να δανείζεται χρήματα όταν δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό του. Η συμφωνία καθορίζει το μέγιστο ποσό δανεισμού χρημάτων, και κατά πόσον τα τέλη και οι τόκοι θα χρεώνονται στον πελάτη.

Μεταφορά πίστωσης

Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει των εντολών του πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.

Πάγια εντολή

Ο πάροχος του λογαριασμού πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές, βάσει των εντολών του πελάτη, ενός συγκεκριμένου ποσού χρημάτων από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.

Άμεση χρέωση

Ο πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να αναθέσει στον πάροχο του λογαριασμού τη μεταβίβαση χρημάτων από τον λογαριασμό του πελάτη προς τον εν λόγω αποδέκτη. Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει στη συνέχεια τα χρήματα στον αποδέκτη την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον αποδέκτη. Το ποσό μπορεί να κυμαίνεται.

Ανάληψη μετρητών

Ο πελάτης προβαίνει σε ανάληψη μετρητών από τον λογαριασμό του.

IL-LATVJA

Latvjan

Terminu

Definizzjoni

Konta uzturēšana

Konta nodrošinātājs sniedz klientam iespēju izmantot kontu.

Debetkartes nodrošināšana

Konta nodrošinātājs nodrošina maksājumu karti, kas piesaistīta klienta kontam. Katra ar karti veiktā darījuma summa tiek tieši un pilnā apjomā ņemta no klienta konta.

Kredītkartes nodrošināšana

Konta nodrošinātājs nodrošina maksājumu karti, kas piesaistīta klienta maksājumu kontam. Nolīgtā laikposmā ar karti veikto darījumu kopsumma nolīgtā datumā tiek pilnā apjomā vai daļēji ņemta no klienta maksājumu konta. Konta nodrošinātāja un klienta kredītlīgumā nosaka, vai par naudas aizņemšanos klientam tiks piemērota procentu likme.

Pārsnieguma kredīts

Konta nodrošinātājs un klients laikus vienojas, ka klients var aizņemties naudu gadījumos, kad viņa kontā nav naudas līdzekļu. Līgumā noteikta maksimālā summa, ko var aizņemties, un tas, vai klientam par to tiks piemērota maksa un procentu likme.

Pārskaitījums

Konta nodrošinātājs pēc klienta pieprasījuma pārskaita naudu no klienta konta uz citu kontu.

Regulārais maksājums

Konta nodrošinātājs pēc klienta pieprasījuma veic regulārus noteiktas naudas summas pārskaitījumus no klienta konta uz citu kontu.

Tiešais debets

Klients pilnvaro citu personu (saņēmēju) pieprasīt konta nodrošinātājam pārskaitīt naudu no klienta konta šim saņēmējam. Konta nodrošinātājs pārskaita naudu saņēmējam klienta un saņēmēja nolīgtajā datumā vai datumos. Naudas summas var būt dažādas.

Skaidrās naudas izņemšana

Klients izņem skaidro naudu no klienta konta.

IL-LITWANJA

Litwan

Terminu

Definizzjoni

Sąskaitos tvarkymas

Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą sąskaitą.

Debeto kortelės išdavimas

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš kliento sąskaitos.

Kredito kortelės išdavimas

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną. Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar klientas už pasiskolintą sumą mokės palūkanas.

Sąskaitos kreditavimas

Sąskaitos teikėjas ir klientas iš anksto susitaria, kad klientas gali pasiskolinti pinigų, kai jo sąskaitoje nebėra lėšų. Susitarime nustatoma maksimali suma, kurią klientas gali pasiskolinti, ir ar bus taikomi mokesčiai ir palūkanos.

Kredito pervedimas

Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą.

Periodinis nurodymas

Sąskaitos teikėjas kliento nurodymu reguliariai perveda tam tikrą pinigų sumą iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą.

Tiesioginis debetas

Klientas suteikia kitam asmeniui (gavėjui) teisę nurodyti sąskaitos teikėjui pervesti pinigus iš kliento sąskaitos į gavėjo sąskaitą. Sąskaitos teikėjas perveda pinigus gavėjui kliento ir gavėjo susitartą dieną arba susitartomis dienomis. Suma gali kisti.

Grynųjų pinigų išėmimas

Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos.

IL-LUSSEMBURGU

Franċiż

Terminu

Definizzjoni

Tenue de compte

Le prestataire de compte gère le compte utilisé par le client.

Fourniture d'une carte de débit

Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement sur le compte du client.

Fourniture d'une carte de crédit

Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période convenue est prélevé intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date convenue. Un contrat de crédit entre le prestataire de compte et le client détermine si des intérêts seront facturés au client au titre du montant emprunté.

Découvert

Le prestataire de compte et le client conviennent à l'avance que le client peut emprunter de l'argent lorsqu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Le contrat définit le montant maximum susceptible d'être emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client.

Virement

Le prestataire de compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client vers un autre compte.

Ordre permanent

Le prestataire de compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un montant fixe, du compte du client vers un autre compte.

Domiciliation

Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction au prestataire de compte de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Le prestataire de compte vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier.

Retrait d'espèces

Le client retire des espèces de son compte.


Ġermaniż

Terminu

Definizzjoni

Kontoführung

Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird.

Ausgabe einer Debitkarte

Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Zahlungskarte wird direkt und in voller Höhe von dem Konto des Kunden abgebucht.

Ausgabe einer Kreditkarte

Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Zahlungskarte innerhalb eines vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise von dem Konto des Kunden abgebucht. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Kunden wird festgelegt, ob dem Kunden für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen berechnet werden.

Eingeräumte Kontoüberziehung

Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto vorhanden ist. In der Vereinbarung wird festgelegt, bis zu welcher Höhe das Konto in diesem Fall maximal noch belastet werden kann und ob dem Kunden Entgelte und Zinsen berechnet werden.

Überweisung

Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des Kunden auf ein anderes Konto durch.

Dauerauftrag

Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom Konto des Kunden auf ein anderes Konto.

Lastschrift

Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu übertragen. Der Kontoanbieter überträgt dann zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein.

Bargeldauszahlung

Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto ab.

L-UNGERIJA

Ungeriż

Terminu

Definizzjoni

Számlavezetés

A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi használat céljából.

Betéti kártya szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti kártyával végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével közvetlenül és teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája.

Hitelkártya szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A hitelkártyával egy megállapodás szerinti időszak során végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével a megállapodás szerinti időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája. A számlavezető és az ügyfél között létrejött hitelszerződés határozza meg azt, hogy az ügyfél részére a hitel után felszámítanak-e kamatot.

Folyószámlahitel

A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak abban, hogy az ügyfél kölcsönt vehet fel, amennyiben nem áll rendelkezésére pénz a számláján. Ez a szerződés rögzíti a kölcsön maximális összegét, valamint azt, hogy díjat és kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére.

Átutalás

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára.

Rendszeres átutalás

A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen azonos összegben pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára.

Beszedés

Az ügyfél engedélyezi valaki másnak (kedvezményezett), hogy az ügyfél számlavezetőjének utasítást adjon arra, hogy az ügyfél számlájáról a kedvezményezett részére pénzt juttasson el. A számlavezető az ügyfél és a kedvezményezett által megállapodott napon vagy napokon teljesíti a kedvezményezett részére a fizetési műveleteket. A fizetési művelet összege változó nagyságú lehet.

Készpénzfelvétel

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról.

MALTA

Ingliż

Terminu

Definizzjoni

Maintaining the account

The account provider operates the account for use by the customer.

Providing a debit card

The account provider provides a payment card linked to the customer's account. The amount of each transaction made using the card is taken directly and in full from the customer's account.

Providing a credit card

The account provider provides a payment card linked to the customer's payment account. The total amount of the transactions made using the card during an agreed period is taken either in full or in part from the customer's payment account on an agreed date. A credit agreement between the provider and the customer determines whether interest will be charged to the customer for the borrowing.

Arranged overdraft

The account provider and the customer agree in advance that the customer may borrow money when there is no money left in the account. The agreement determines a maximum amount that can be borrowed, and whether fees and interest will be charged to the customer.

Sending money

The account provider transfers money, on the instruction of the customer, from the customer's account to another account.

Standing order

The account provider makes regular transfers, on the instruction of the customer, of a fixed amount of money from the customer's account to another account.

Direct debit

The customer permits someone else (recipient) to instruct the account provider to transfer money from the customer's account to that recipient. The account provider then transfers money to the recipient on a date or dates agreed by the customer and the recipient. The amount may vary.

Cash withdrawal

The customer takes cash out of the customer's account.


Malti

Terminu

Definizzjoni

Iżżomm il-kont

Il-fornitur tal-kont jopera l-kont għall-użu mill-konsumatur.

Il-forniment ta' karta ta' debitu

Il-fornitur tal-kont iforni karta ta' pagament marbuta mal-kont tal-klijent. L-ammont ta' kull tranżazzjoni bl-użu tal-karta jittieħed direttament u b'mod sħiħ mill-kont tal-konsumatur.

Il-forniment ta' karta ta' kreditu

Il-fornitur tal-kont iforni karta ta' pagament marbuta mal-kont tal-pagamenti tal-klijent. L-ammont totali tat-tranżazzjonijiet permezz tal-karta matul perjodu maqbul jittieħed jew b'mod sħiħ jew parzjali mill-kont tal-pagamenti tal-klijent f'data maqbula. Ftehim ta' kreditu bejn il-fornitur u l-konsumatur li jiddetermina jekk hux se jkun hemm imgħax meta l-konsumatur jissellef.

Overdraft

Il-fornitur tal-kont u l-konsumatur jaqblu minn qabel li l-konsumatur jista' jissellef il-flus meta m'hemmx aktar flus fil-kont. Il-ftehim jiddetermina ammont massimu li jista' jiġi missellef, u jekk it-tariffi u l-imgħax hux se jiġu ċċarġjati lill-konsumatur.

Trasferiment ta' kreditu

Il-fornitur tal-kont jittrasferixxi l-flus, wara struzzjoni mill-konsumatur, mill-kont tal-konsumatur għal kont ieħor.

Ordnijiet permanenti

Il-fornitur tal-kont jagħmel trasferimenti regolari, wara struzzjoni mill-konsumatur, ta' ammont fiss ta' flus mill-kont tal-konsumatur għal kont ieħor.

Debit dirett

Il-konsumatur jippermetti li ħaddieħor (riċevitur) jagħti struzzjonijiet lill-fornitur tal-kont biex jittrasferixxi l-flus mill-kont tal-konsumatur għal dak ir-riċevitur. Il-fornitur tal-kont imbagħad jittrasferixxi l-flus lir-riċevitur f'data jew dati li jkunu maqbula mill-konsumatur u r-riċevitur. L-ammont jista' jvarja.

Ġbid ta' flus

Il-konsumatur jieħu l-flus mill-kont tal-konsumatur.

IN-NETHERLANDS

Olandiż

Terminu

Definizzjoni

Aanhouden van de betaalrekening

De aanbieder van de rekening beheert de rekening voor de klant.

Aanbieden van een betaalpas

De aanbieder van de rekening verschaft een betaalpas die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het bedrag van elke transactie die met de betaalpas wordt uitgevoerd, wordt onmiddellijk en volledig afgeschreven van de rekening van de klant.

Aanbieden van een credit card

De aanbieder van de rekening verschaft een credit card die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Die credit card mag de klant gedurende een overeengekomen periode gebruiken. Bij het gebruik van de credit card wordt het totaalbedrag van de uitgevoerde transacties ofwel volledig ofwel gedeeltelijk op een overeengekomen datum afgeschreven van de betaalrekening van de klant. In een eventuele kredietovereenkomst tussen de aanbieder en de klant wordt bepaald of de klant rente in rekening wordt gebracht voor het opnemen van krediet.

Rood staan

De aanbieder van de rekening en de klant komen vooraf overeen dat aan de klant meer geld ter beschikking kan worden gesteld dan het beschikbare tegoed op de betaalrekening van de klant. In deze overeenkomst wordt ook het maximumbedrag bepaald dat ter beschikking kan worden gesteld, en of de klant vergoedingen en rente in rekening wordt gebracht.

Overboeking

De aanbieder van de rekening schrijft in opdracht van de klant geld over van de rekening van de klant naar een andere rekening.

Periodieke overboeking

De aanbieder van de rekening schrijft in opdracht van de klant regelmatig een vast geldbedrag over van de rekening van de klant naar een andere rekening.

Incasso

De klant machtigt iemand anders (de ontvanger) om de aanbieder van de rekening te instrueren om geld over te schrijven van de rekening van de klant naar die van de ontvanger. De aanbieder van de rekening schrijft vervolgens geld over aan de ontvanger op een door de klant en de ontvanger overeengekomen datum of data. Het bedrag kan variëren.

Opname van contant geld

De klant neemt contant geld op van zijn of haar eigen rekening.

L-AWSTRIJA

Ġermaniż

Terminu

Definizzjoni

Kontoführung

Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird.

Bereitstellung einer Debitkarte

Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Karte wird direkt und in voller Höhe dem Konto des Kunden belastet.

Bereitstellung einer Kreditkarte

Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Karte innerhalb eines vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise dem Zahlungskonto des Kunden belastet. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Kunden wird festgelegt, ob der Kunde für die Kreditnahme mit Zinsen belastet wird.

Eingeräumte Kontoüberziehung

Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist. In der Vereinbarung wird festgelegt, in welcher Höhe maximal das Konto in diesem Fall noch belastet werden kann und ob dem Kunden Gebühren und Zinsen berechnet werden.

Überweisung

Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des Kunden auf ein anderes Konto durch.

Dauerauftrag

Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom Konto des Kunden auf ein anderes Konto.

Lastschrift

Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu überweisen. Der Kontoanbieter überweist dann zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein.

Bargeldbehebung

Der Kunde behebt Bargeld von seinem Konto.

IL-POLONJA

Pollakk

Terminu

Definizzjoni

Prowadzenie rachunku

Uprawniony podmiot prowadzi rachunek płatniczy do użytkowania przez klienta.

Użytkowanie karty debetowej

Uprawniony podmiot wydaje kartę płatniczą umożliwiającą wykonywanie transakcji płatniczych, z wyjątkiem transakcji w ciężar środków udostępnionych z tytułu kredytu, powiązaną z rachunkiem klienta. Kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty debetowej jest pobierana w całości bezpośrednio z rachunku klienta.

Użytkowanie karty kredytowej

Uprawniony podmiot wydaje kartę płatniczą powiązaną z rachunkiem płatniczym klienta, umożliwiającą wykonywanie transakcji płatniczych w ciężar środków udostępnionych z tytułu kredytu. Pełna kwota transakcji dokonanych przy użyciu karty kredytowej w uzgodnionym okresie jest pobierana w całości lub w części z rachunku płatniczego klienta w określonym dniu. Umowa o kredyt zawarta między podmiotem a klientem określa, czy od klienta zostaną pobrane odsetki za kredyt.

Kredyt w rachunku bieżącym

Podmiot prowadzący rachunek i klient umawiają się z góry, że klient może zaciągać kredyt w ramach rachunku. Umowa określa maksymalną kwotę kredytu w rachunku, oraz wysokość ewentualnych opłat i odsetek pobieranych od klienta.

Polecenie przelewu

Na zlecenie klienta podmiot prowadzący rachunek przelewa środki z rachunku klienta na inny rachunek.

Zlecenie stałe

Na zlecenie klienta podmiot prowadzący rachunek regularnie przelewa środki w określonej wysokości z rachunku klienta na inny rachunek.

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela przelania określonej kwoty z rachunku bankowego dłużnika na rachunek bankowy wierzyciela.

Wypłata gotówki

Posiadacz rachunku pobiera gotówkę ze swojego rachunku.

IL-PORTUGALL

Portugiż

Terminu

Definizzjoni

Manutenção de conta

O prestador de serviços de pagamento gere a conta para utilização pelo cliente.

Disponibilização de um cartão de débito

O prestador de serviços de pagamento disponibiliza um cartão de pagamento associado à conta do cliente. O montante de cada transação efetuada com o cartão é debitado imediata e integralmente na conta do cliente.

Disponibilização de um cartão de crédito

O prestador de serviços de pagamento disponibiliza um cartão de pagamento associado à conta do cliente. O montante total das transações efetuadas com o cartão durante um período acordado é debitado integral ou parcialmente na conta de pagamento do cliente numa data acordada. O contrato de crédito entre o prestador de serviços de pagamento e o cliente determina se são cobrados juros ao cliente pelo dinheiro emprestado.

Descoberto

O prestador de serviços de pagamento e o cliente acordam previamente que o cliente pode dispor de fundos que excedam o saldo da sua conta. O contrato de crédito determina um montante máximo que pode ser emprestado, e se são cobrados comissões e juros ao cliente.

Transferência a crédito

O prestador de serviços de pagamento transfere, por ordem do cliente, fundos da conta do cliente para outra conta.

Ordem permanente

O prestador de serviços de pagamento efetua, por ordem do cliente, transferências regulares de um montante fixo de dinheiro da conta do cliente para outra conta.

Débito direto

O cliente autoriza que outra pessoa (o beneficiário) ordene ao prestador de serviços de pagamento que transfira dinheiro da conta do cliente para esse beneficiário. O prestador de serviços de pagamento transfere, de seguida, os fundos para o beneficiário em data ou datas acordada(s) entre o cliente e o beneficiário. O montante pode variar.

Levantamento de numerário

O cliente retira numerário da sua conta.

IR-RUMANIJA

Rumen

Terminu

Definizzjoni

Administrarea contului

Furnizorul contului administrează contul în scopul utilizării de către client.

Furnizarea unui card de debit

Furnizorul contului furnizează un card de plată asociat contului clientului. Suma fiecărei tranzacții efectuate prin card este luată total sau parțial din contul clientului.

Furnizarea unui card de credit

Furnizorul contului furnizează un card de plată conectat la contul de plăți al clientului. Suma totală a tranzacțiilor efectuate prin card într-o perioadă convenită este luată total sau parțial din contul de plăți al clientului la o dată convenită. Un contract de credit între furnizor și client stabilește dacă clientul trebuie să plătească dobândă pentru împrumut.

Descoperitul de cont

Furnizorul contului și clientul convin în prealabil că clientul poate împrumuta bani atunci când nu mai există bani pe cont. Acordul stabilește suma maximă care poate fi împrumutată și dacă există taxe și dobânzi care trebuie achitate de client.

Transfer credit

Furnizorul contului transferă bani, în baza unei instrucțiuni date de client, din contul clientului în alt cont.

Ordine de plată programată

Furnizorul contului efectuează transferuri regulate, în baza unei instrucțiuni date de client, a unei sume fixe de bani din contul clientului în alt cont.

Debitare directă

Clientul autorizează o altă persoană (destinatarul) să dea o instrucțiune furnizorului contului să transfere bani din contul clientului către acel destinatar. Furnizorul contului transferă apoi destinatarului banii la o dată sau la date convenite de client și de destinatar. Suma respectivă poate varia.

Retrageri de numerar

Clientul retrage numerar din contul clientului.

IS-SLOVENJA

Sloven

Terminu

Definizzjoni

Vodenje računa

Ponudnik računa upravlja račun, da ga stranka lahko koristi.

Izdaja debetne kartice

Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano z računom stranke. Znesek vsake transakcije, izvedene s kartico, se trga neposredno in v celoti s strankinega računa.

Izdaja kreditne kartice

Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano s plačilnim računom stranke. Celoten znesek transakcij, izvedenih z uporabo kartice v dogovorjenem obdobju, se na dogovorjeni datum deloma ali v celoti trga s strankinega plačilnega računa. Kreditna pogodba, sklenjena med ponudnikom in stranko, določa, ali se stranki za izposojo denarja zaračunajo obresti.

Prekoračitev

Ponudnik računa in stranka se vnaprej dogovorita, da si lahko stranka izposodi denar, če na njenem računu ni več sredstev. Pogodba določa največji znesek, ki si ga stranka lahko izposodi, in ali se ji zato zaračunajo nadomestila in obresti.

Kreditno plačilo

Ponudnik računa po navodilih stranke nakaže denar z računa stranke na drug račun.

Trajni nalog

Ponudnik računa po navodilih stranke redno nakazuje fiksen znesek z računa stranke na drug račun.

Direktna obremenitev

Stranka dovoli drugi osebi (prejemniku), da ponudniku računa naroči prenos denarnih sredstev z računa stranke na račun druge osebe (prejemnika). Ponudnik računa nato nakaže denar prejemniku na datum ali datume, dogovorjene med stranko in prejemnikom. Zneski se lahko spreminjajo.

Dvig gotovine

Stranka lahko s svojega računa dvigne gotovino.


Taljan

Terminu

Definizzjoni

Tenuta del conto

La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.

Rilascio di una carta di debito

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.

Rilascio di una carta di credito

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.

Fido

Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.

Bonifico

Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente.

Ordine permanente di bonifico

Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.

Addebito diretto

Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.

Prelievo di contante

Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.


Ungeriż

Terminu

Definizzjoni

Számlavezetés

A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi használat céljából.

Betéti kártya szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti kártyával végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével közvetlenül és teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája.

Hitelkártya szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A hitelkártyával egy megállapodás szerinti időszak során végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével a megállapodás szerinti időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája. A számlavezető és az ügyfél között létrejött hitelszerződés határozza meg azt, hogy az ügyfél részére a hitel után felszámítanak-e kamatot.

Folyószámlahitel

A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak abban, hogy az ügyfél kölcsönt vehet fel, amennyiben nem áll rendelkezésére pénz a számláján. Ez a szerződés rögzíti a kölcsön maximális összegét, valamint azt, hogy díjat és kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére.

Átutalás

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára.

Rendszeres átutalás

A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen azonos összegben pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára.

Beszedés

Az ügyfél engedélyezi valaki másnak (kedvezményezett), hogy az ügyfél számlavezetőjének utasítást adjon arra, hogy az ügyfél számlájáról a kedvezményezett részére pénzt juttasson el. A számlavezető az ügyfél és a kedvezményezett által megállapodott napon vagy napokon teljesíti a kedvezményezett részére a fizetési műveleteket. A fizetési művelet összege változó nagyságú lehet.

Készpénzfelvétel

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról.

IS-SLOVAKKJA

Slovakk

Terminu

Definizzjoni

Vedenie účtu

Poskytovateľ účtu vedie účet, ktorý je určený na použitie zákazníkom.

Poskytnutie debetnej karty

Poskytovateľ účtu poskytne zákazníkovi platobnú kartu spojenú s jeho účtom. Suma každej transakcie vykonanej pomocou tejto karty sa odpočíta priamo a v plnej výške z účtu zákazníka.

Poskytnutie kreditnej karty

Poskytovateľ účtu poskytne zákazníkovi platobnú kartu spojenú s jeho platobným účtom. Celková suma transakcií vykonaných pomocou tejto karty počas dohodnutého časového obdobia sa k dohodnutému dátumu odpočíta buď v plnej výške alebo čiastočne z platobného účtu zákazníka. Úverovou zmluvou medzi poskytovateľom a zákazníkom sa stanovuje, či sa zákazníkovi účtuje úrok za pôžičku.

Prečerpanie

Poskytovateľ účtu a zákazník sa vopred dohodnú, že v prípade, že zákazník na účte nemá žiadne finančné prostriedky, môže si ich požičať. V dohode sa stanovuje maximálna suma, ktorú si môže požičať, ako aj to, či mu budú účtované poplatky a úrok.

Úhrady

Poskytovateľ účtu prevedie finančné prostriedky podľa pokynov zákazníka z jeho účtu na iný účet.

Trvalý príkaz

Poskytovateľ účtu pravidelne vykonáva prevody pevne stanovenej sumy finančných prostriedkov podľa pokynov zákazníka z jeho účtu na iný účet.

Inkaso

Zákazník umožní inej osobe (príjemcovi), aby poskytovateľovi účtu prikázala previezť finančné prostriedky z účtu zákazníka na účet príjemcu. Poskytovateľ účtu následne prevedie finančné prostriedky príjemcovi k dátumu alebo dátumom dohodnutým medzi zákazníkom a príjemcom. Suma finančných prostriedkov sa môže meniť.

Výbery hotovosti

Zákazník vyberie hotovosť zo svojho účtu.

IL-FINLANDJA

Finlandiż

Terminu

Definizzjoni

Tilin ylläpito

Tilin tarjoaja ylläpitää asiakkaan tiliä.

Debit-kortin tarjoaminen

Tilin tarjoaja myöntää debit-kortin, joka on liitetty asiakkaan tiliin. Kunkin korttia käyttäen tehdyn maksutapahtuman määrä veloitetaan heti ja täysimääräisenä asiakkaan tililtä.

Luottokortin tarjoaminen

Tilin tarjoaja myöntää luottokortin, joka on liitetty asiakkaan tiliin. Korttia käyttäen tehtyjen, sovitun ajan kuluessa kertyneiden maksutapahtumien yhteismäärä veloitetaan joko kokonaan tai osittain asiakkaan tililtä sovittuna päivänä. Tilin tarjoajan ja asiakkaan välinen luottosopimus määrittää, peritäänkö asiakkaalta korkoa kyseisen luoton käyttämisestä..

Tilinylitys

Tilin tarjoaja ja asiakas sopivat etukäteen siitä, että asiakas voi lainata rahaa, kun tilillä ei ole enää rahaa käytettävissä. Sopimuksessa määrätään lainattavissa olevan rahan enimmäismäärä ja se, peritäänkö asiakkaalta siitä maksuja ja korkoja.

Tilisiirto

Tilin tarjoaja siirtää asiakkaan ohjeiden mukaan rahaa asiakkaan tililtä toiselle tilille.

Toistuva maksu

Tilin tarjoaja siirtää asiakkaan ohjeiden mukaan säännöllisesti tietyn rahamäärän asiakkaan tililtä toiselle tilille.

Suoraveloitus

Asiakas sallii jonkun toisen (maksunsaajan) antaa tilin tarjoajalle ohjeet siirtää rahaa asiakkaan tililtä maksunsaajalle. Tilin tarjoaja siirtää sitten rahaa maksunsaajalle asiakkaan ja maksunsaajan sopimana päivänä tai sopimina päivinä. Rahamäärä saattaa vaihdella.

Käteisnosto

Asiakas nostaa käteistä rahaa tililtään


Żvediż

Terminu

Definizzjoni

Tillhandahållande av konto

Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten.

Tillhandahållande av debetkort

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.

Tillhandahållande av kreditkort

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens betalkonto. Hela beloppet för de transaktioner som gjorts med hjälp av kortet under en överenskommen tidsperiod debiteras kontot i sin helhet eller uppdelat vid ett överenskommet datum. Ett kreditavtal mellan kontohållaren och konsumenten fastställer om ränta tas ut av konsumenten för lånet.

Övertrasseringsrätt

Kontohållaren och konsumenten avtalar i förväg om att konsumenten får låna pengar när det inte finns några pengar kvar på kontot. Avtalet fastställer ett maxbelopp som kan lånas och om konsumenten ska betala avgifter och ränta.

Girering

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto.

Stående överföring

På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto.

Direktdebitering

Konsumenten tillåter någon annan (betalningsmottagaren) att ge uppdrag till kontohållaren om att överföra pengar från konsumentens konto till betalningsmottagaren. Kontohållaren överför sedan pengar till betalningsmottagaren på det datum eller de datum som konsumenten och betalningsmottagaren avtalat. Beloppet kan variera.

Kontantuttag

Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto.

L-IŻVEZJA

Żvediż

Terminu

Definizzjoni

Tillhandahållande av konto

Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten.

Tillhandahållande av debetkort

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.

Tillhandahållande av kreditkort

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens betalkonto. Hela beloppet för de transaktioner som gjorts med hjälp av kortet under en överenskommen tidsperiod debiteras kontot i sin helhet. Betalning sker i sin helhet eller uppdelat av konsumenten vid ett överenskommet datum. Ett kreditavtal mellan kontohållaren och konsumenten fastställer om ränta tas ut av konsumenten för lånet.

Kontokredit

Kontohållaren och konsumenten avtalar i förväg om att konsumenten får låna pengar när det inte finns några pengar kvar på kontot. Avtalet fastställer ett maxbelopp som kan lånas och om konsumenten ska betala avgifter och ränta.

Betalning

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto.

Stående överföring

På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto.

Autogiro

Konsumenten tillåter någon annan (betalningsmottagaren) att ge uppdrag till kontohållaren om att överföra pengar från konsumentens konto till betalningsmottagaren. Kontohållaren överför sedan pengar till betalningsmottagaren på det datum eller de datum som konsumenten och betalningsmottagaren avtalat. Beloppet kan variera.

Kontantuttag

Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto.

IR-RENJU UNIT

Ingliż

Terminu

Definizzjoni

Maintaining the account

The account provider operates the account for use by the customer.

Providing a debit card

The account provider provides a payment card linked to the customer's account. The amount of each transaction made using the card is taken directly and in full from the customer's account.

Providing a credit card

The account provider provides a payment card linked to the customer's payment account. The total amount of the transactions made using the card during an agreed period is taken either in full or in part from the customer's payment account on an agreed date. A credit agreement between the provider and the customer determines whether interest will be charged to the customer for the borrowing.

Arranged overdraft

The account provider and the customer agree in advance that the customer may borrow money when there is no money left in the account. The agreement determines a maximum amount that can be borrowed, and whether fees and interest will be charged to the customer.

Sending money

The account provider transfers money, on the instruction of the customer, from the customer's account to another account.

Standing order

The account provider makes regular transfers, on the instruction of the customer, of a fixed amount of money from the customer's account to another account.

Direct debit

The customer permits someone else (recipient) to instruct the account provider to transfer money from the customer's account to that recipient. The account provider then transfers money to the recipient on a date or dates agreed by the customer and the recipient. The amount may vary.

Cash withdrawal

The customer takes cash out of the customer's account.


11.1.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 6/26


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/33

tat-28 ta' Settembru 2017

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-format ta' preżentazzjoni standardizzat tad-dikjarazzjoni tat-tariffi u s-simbolu komuni tagħha skont id-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi (1), u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tiegħu.

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2014/92/UE teħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas jipprovdu lill-konsumatur, tal-inqas darba fis-sena u bla ħlas, b'dikjarazzjoni tat-tariffi kollha mġarrba, kif ukoll, jekk applikabbli, informazzjoni dwar ir-rati ta' imgħax għal servizzi marbuta ma' kont tal-ħlas. Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas huma meħtieġa li jużaw it-termini standardizzati fil-lista finali tal-aktar servizzi rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas. Il-listi finali għandhom jiġu ppubblikati mill-Istati Membri, fejn jintegraw it-terminoloġija standardizzata tal-Unjoni stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/32 (2).

(2)

Sabiex jiżguraw li d-dikjarazzjoni tat-tariffi tilħaq l-għanijiet tad-Direttiva 2014/92/UE u fl-istess ħin, jipprovdu lill-konsumatur bl-informazzjoni kollha rilevanti b'mod aktar trasparenti u biex ikun jista' jqabbel aktar, jinħtieġ li l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas jużaw mudell standardizzat għad-dikjarazzjoni tat-tariffi.

(3)

Fir-rigward tal-preżentazzjoni tal-pakketti ta' servizzi marbuta ma' kont tal-ħlas, għandu jitqies li hemm tipi differenti ta' pakketti offruti minn fornituri tas-servizzi tal-ħlas. Il-forniment ta' ċerti pakketti huwa inkluż f'tariffa ġenerali, bħal pereżempju għaż-żamma jew l-operat tal-kont, filwaqt li pakketti oħra jridu jitħallsu separatament minn din it-tariffa ġenerali u xi pakketti jinkludu ċertu ammont ta' servizzi. Sabiex il-konsumatur isibha iktar faċli biex jifhem il-kontenut tat-tipi differenti ta' pakketti u t-tariffi tagħhom, jinħtieġ li d-dikjarazzjoni tat-tariffi telenka l-pakketti separatament. B'mod partikolari, jekk il-pakketti jitħallsu bħala parti minn tariffa ġenerali, jinħtieġ li dawn il-pakketti jintwerew flimkien ma' din it-tariffa.

(4)

L-Istati Membri jistgħu jesiġu li jiġu pprovduti indikaturi ewlenin bħal indikatur komprensiv tal-ispiża mad-dikjarazzjoni tat-tariffi. Għalhekk jinħtieġ li l-mudell għad-dikjarazzjoni tat-tariffi jinkludi tabella separata biex tintuża minn dawk il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas li huma soġġetti għal dawn il-kundizzjonijiet.

(5)

Barra minn hekk, minħabba li jinħtieġ li d-dikjarazzjoni tat-tariffi tiġi prodotta faċilment mill-fornituri tas-servizzi tal-ħlas, jinħtieġ li jkun hemm struzzjonijiet faċli għall-fornituri tas-servizzi tal-ħlas dwar kif għandha titlesta d-dikjarazzjoni tat-tariffi.

(6)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentati mill-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea) (“ABE”) lill-Kummissjoni Ewropea.

(7)

L-ABE wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Mudell għad-dikjarazzjoni tat-tariffi u s-simbolu komuni tagħha

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jużaw il-mudell kif stabbilit fl-Anness u jimlewh skont kif previst fl-Artikoli minn 2 sa 18.

2.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas ma jistgħux jimmodifikaw il-mudell għad-dikjarazzjoni tat-tariffi meta jimlewh b'mod li mhux dak previst f'dan ir-Regolament. B'mod partikolari, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom isegwu l-ordni tal-informazzjoni, l-intestaturi u s-subintestaturi stabbiliti fil-mudell.

3.   Id-dikjarazzjoni tat-tariffi:

(a)

għandha tkun ippreżentata fil-format A4;

(b)

għandu jkollha t-titolu “Dikjarazzjoni tat-tariffi” fil-biċċa ta' fuq tal-ewwel paġna, bit-titolu fin-nofs bejn il-logo tal-fornitur tas-servizz tal-ħlas fin-naħa ta' fuq tal-lemin tad-dokument u s-simbolu komuni fuq in-naħa ta' fuq tal-lemin tad-dokument;

(c)

għandu jkollha s-simbolu komuni ta' daqs mhux akbar minn 2,5 cm × 2,5 cm u muri kif jidher fil-mudell stabbilit fl-Anness;

(d)

għandha tuża t-tip ta' font Arial jew tip ta' font simili għal Arial u d-daqs tat-tipa 11, bl-eċċezzjoni tat-titolu “Dikjarazzjoni tat-Tariffi” li juża daqs tat-tipa 16 b'tipa grassa; tipa tad-daqs 14 b'tipa grassa għal intestaturi, u daqs tat-tipa 12 b'tipa grassa għas-sub-intestaturi, sakemm ma jkunx hemm bżonn ta' tipa akbar jew l-użu tal-braille għall-persuni li għandhom diffikultà bil-vista skont il-liġi nazzjonali jew bi ftehim bejn il-konsumatur u l-fornitur ta' servizzi tal-ħlas;

(e)

għandha tkun riprodotta iswed u abjad, bl-eċċezzjoni tal-logo tal-fornitur tas-servizzi tal-ħlas u s-simbolu komuni li jista' jiġi ppreżentat bil-kulur, kif stipulat fl-Artikolu 2;

(f)

għandu jkun fiha intestaturi bil-kulur kważi griż skur bid-disinn tal-kuluri bin-numru ta' referenza 166,166,166 tal-mudell tal-kuluri RGB u s-subintestaturi b'kulur griż ċar bid-disinn tal-kulur bin-numru ta' referenza 191,191,191 tal-mudell tal-kulur RGB;

(g)

għandu jkollha l-paġni numerati.

Artikolu 2

Is-simbolu komuni u l-logo tal-fornitur tas-servizzi tal-ħlas

1.   Jekk is-simbolu komuni jintwera bil-kulur għandu jsegwi d-disinn tal-kulur bin-numru ta' referenza 0/51/153 (eżadeċimali: 003399) tal-mudell tal-kulur RGB għall-isfond u d-disinn tal-kulur 255/204/0 (eżadeċimali: FFCC00) tal-mudell tal-kulur RGB għas-simbolu.

2.   Il-logo tal-fornitur tas-servizzi tal-ħlas għandu jkun ta' daqs ekwivalenti għad-daqs tas-simbolu komuni.

3.   Il-logo jista' jintwera biss fil-kulur jekk s-simbolu komuni wkoll jintwera bil-kulur. Meta jiġi stampat bl-abjad u l-iswed is-simbolu komuni għandu jinqara faċilment.

Artikolu 3

L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-fornitur tal-kont

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom ibiddlu l-indikazzjonijiet bejn il-parenteżi kwadri ma' isem il-fornitur tal-kont bit-tipa grassa u lejn in-naħa tax-xellug.

2.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom ibiddlu l-indikazzjonijiet bejn il-parenteżi kwadri bid-dettalji ta' kuntatt tagħhom, bħal pereżempju l-indirizz ġeografiku, in-numru tat-telefown, l-indirizz tal-posta elettronika, in-numru tal-fax, is-sit web u l-persuna / l-punt ta' kuntatt li jista' juża d-detentur tal-kont tal-ħlas għal korrispondenza futura.

Dawn id-dettalji ta' kuntatt għandhom jintwerew ixaqilbu fuq in-naħa tax-xellug.

Artikolu 4

L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tad-detentur tal-kont tal-ħlas

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom ibiddlu l-indikazzjonijiet bejn il-parenteżi kwadri bl-isem tad-detentur tal-kont tal-ħlas.

Dan l-isem għandu jidher b'tipa grassa, fuq in-naħa tax-xellug.

2.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom ibiddlu l-indikazzjonijiet bejn il-parenteżi kwadri bl-indirizz ġeografiku tad-detentur tal-kont tal-ħlas.

Dan l-indirizz ġeografiku għandu jintwera fuq in-naħa tax-xellug u, bl-eċċezzjoni tal-ewwel ittra ta' kull kelma, b'tipa żgħira.

Artikolu 5

L-isem tal-kont u l-identifikazzjoni

1.   Il-fornituri tas-servizz tal-ħlas għandhom juru l-isem tal-kont tal-ħlas.

Dan l-isem għandu jidher b'tipa grassa, fuq in-naħa tax-xellug u eżatt wara kliem rilevanti.

2.   Il-fornituri tas-servizz tal-ħlas għandhom juru d-dettalji li jidentifikaw il-kont tal-ħlas, bħall-Kodiċi Identifikata tal-Bank (Bank Identifier Code, BIC), in-Numru Internazzjonali tal-Kont Bankarju (International Bank Account Number, IBAN), in-numru tal-kont nazzjonali u s-sort code nazzjonali.

Dawn id-dettalji ta' kuntatt għandhom jintwerew fuq in-naħa tax-xellug.

Artikolu 6

Perjodu kalendarju

Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru fir-ringiela “perjodu”, fuq in-naħa tax-xellug, il-perjodu li huwa kopert mid-dikjarazzjoni tat-tariffi.

Artikolu 7

Data

Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru fir-ringiela “data”, fuq in-naħa tax-xellug, id-data kalendarja meta jipprovdu d-dikjarazzjoni tat-tariffi.

Artikolu 8

Dikjarazzjoni introduttorja

It-test tad-dikjarazzjoni introduttorja speċifikat fil-mudell għandu jiġi riprodott kif inhu fid-dikjarazzjonijiet tat-tariffi, bl-użu ta' spazju bejn il-linji 1,15, 0 pt qabel u 10 pt wara t-test.

Artikolu 9

Sommarju ta' tariffi u interessi

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru b'tipa grassa u fuq in-naħa tal-lemin l-ammonti totali ta' tariffi u interessi li għandhom ikunu inklużi fl-erba' tabelli separati taħt “Sommarju ta' tariffi u interessi”.

2.   Jekk l-imgħax mhuwiex applikabbli għal kont speċifiku, u jekk l-inklużjoni ta' din l-informazzjoni hija permessa jew meħtieġa mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2014/92/UE, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jużaw il-kliem “l-interess mhux applikabbli” b'tipa żgħira, fuq in-naħa tal-lemin.

3.   Jekk japplika l-interess iżda, għal perjodu speċifiku, ikun jammonta għal zero, u jekk l-inklużjoni ta' din l-informazzjoni hija permessa jew meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2014/92/UE, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jindikaw dan bl-użu ta' “0” fit-tabella rilevanti.

4.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru l-indikatur komprensiv tal-ispiża li jagħti sommarju tal-ispiża globali annwali tal-kont tal-ħlas f'tabella separata, jekk meħtieġ skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2014/92/UE. Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħassru t-tabella, jekk dawn id-dispożizzjonijiet nazzjonali ma jeħtiġux li l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas juru l-indikatur komprensiv tal-ispiża.

Artikolu 10

Dikjarazzjoni dettaljata ta' tariffi mħallsa fuq il-kont

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jelenkaw fit-tabella intitolata “Dikjarazzjoni dettaljata tat-tariffi mħallsa fuq il-kont” it-tariffi kollha li tħallsu fil-perjodu rilevanti għas-servizzi korrispondenti.

It-tariffi għall-forniment jew manutenzjoni tal-kont għandhom jitniżżlu taħt is-subintestatura “Servizzi ġenerali tal-kont”.

2.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom idaħħlu s-servizzi fis-sottokolonna “Servizz” fuq in-naħa tax-xellug, b'tipa grassa, bl-użu ta' spazju bejn il-linji ta' 0 pt qabel u 0 pt wara kull servizz.

3.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru fis-sottokolonna “L-għadd ta' drabi li ntuża s-servizz” l-għadd ta' drabi li ntuża kull servizz matul il-perjodu rilevanti tad-dikjarazzjoni tat-tariffi, fuq in-naħa tal-lemin, bit-tipa prevista fl-Artikolu 1(3)(d).

Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħallu s-sottokolonna “L-għadd ta' drabi li ntuża s-servizz” vojta jekk:

(a)

intuża servizz iżda l-fornitur tas-servizz tal-ħlas ma żammx ħlas għal dan is-servizz u

(b)

l-inklużjoni ta' din l-informazzjoni hija permessa jew meħtieġa mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2014/92/UE.

4.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru fis-sottokolonna “Tariffa tal-unità” l-istruttura u l-ispiża ta' kull unità tat-tariffa għal kull servizz użat, fuq in-naħa tal-lemin.

5.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru fis-sottokolonna “L-għadd ta' drabi li nżamm ħlas tat-tariffa” l-għadd ta' drabi li nżamm ħlas għal kull servizz matul il-perjodu rilevanti tad-dikjarazzjoni tat-tariffi, fuq in-naħa tal-lemin. Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jindikaw dan fis-sottokolonna korrispondenti bl-użu tal-kliem “tariffa mhux imposta” jekk:

(a)

intuża servizz iżda l-ebda tariffa ma tkun ġiet imposta, u

(b)

l-inklużjoni ta' din l-informazzjoni hija permessa jew meħtieġa mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2014/92/UE.

6.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru fis-sottokolonna “Total” l-ammont totali tat-tariffi mħallas għall-użu ta' dak is-servizz matul il-perjodu rilevanti, b'tipa grassa.

7.   Jekk is-subintestatura ma tinkludi l-ebda servizz, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħassruha. Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħassru s-subintestatura wkoll meta d-detentur tal-kont tal-ħlas ma jużax servizzi lil hinn mill-kwantitajiet indikati fuq il-pakkett ta' servizzi matul il-perjodu rilevanti.

8.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru l-ammont totali tat-tariffi mħallsa minn detentur tal-kont tal-ħlas matul il-perjodu rilevanti fil-kolonna “Tariffi totali mħallsa”, b'tipa grassa.

Artikolu 11

Il-preżentazzjoni tat-tip ta' tariffi

1.   Jekk jiġu imposti tariffi separati f'wieħed jew f'aktar mill-modi li ġejjin, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jipprovdu, fit-tabella “Dikjarazzjoni dettaljata tat-tariffi mħallsa fuq il-kont” fil-kolonna “Servizz” tas-servizz rispettiv fuq linja separata, deskrizzjoni ta' kull istanza fejn tħallset tariffa, kanal jew kundizzjoni (“tipi ta' tariffi”):

(a)

għal istanzi differenti ta' ħlas ta' tariffi fil-forniment tal-istess servizz, bħala t-tariffa inizjali ta' twaqqif u tariffi sussegwenti ta' eżekuzzjoni għall-istess servizz;

(b)

għal kanali differenti li permezz tagħhom jiġi mitlub, użat jew provdut l-istess servizz, bħal permezz tat-telefon, fergħa jew online;

(c)

skont jekk tiġix sodisfata kundizzjoni speċifika għall-istess servizz, bħall-konformità ma' ammont limitu massimu jew minimu għat-trasferimenti tal-kreditu jew ta' ġbid ta' flus.

Id-deskrizzjoni għandha tkun lejn in-naħa tax-xellug. It-tariffi għandhom jintwerew fil-kolonna “Tariffa għal kull unità” fuq in-naħa tal-lemin.

2.   Jekk it-tariffi li jridu jitħallsu jiddependu minn taħlita ta' diversi tipi ta' tariffi, bħal tariffi li jvarjaw skont il-kanal u mbagħad saħansitra jerġgħu jinqasmu skont jekk jintlaħaqx ammont minimu, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom, minbarra li japplikaw il-paragrafu tal-Artikolu 10(5), idaħħlu fuq in-naħa tal-lemin id-deskrizzjoni ta' kull tip ta' tariffa addizzjonali.

3.   Jekk it-tariffa tkun inbidlet matul il-perjodu rilevanti, il-fornituri tas-servizz tal-ħlas għandhom jelenkaw it-tariffi applikati matul kull perjodu, billi jżidu linji ġodda taħt il-kolonna “Tariffa għal kull unità”.

Artikolu 12

Il-preżentazzjoni tal-pakketti tas-servizzi li jridu jitħallsu bħala parti mit-tariffi taħt is-subintestatura “Servizzi ġenerali tal-kont”

1.   Jekk pakkett ta' servizzi marbut ma kont tal-ħlas jiġi offrut mal-kont u dan irid jitħallas bħala parti mit-tariffi taħt is-sottointestatura “Servizzi ġenerali tal-kont”, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jinkludu fit-tabella “Dikjarazzjoni dettaljata tat-tariffi mħallsa fuq il-kont” fir-ringiela “Pakkett ta' servizzi” l-informazzjoni dwar is-servizzi inklużi fil-pakkett fil-kolonna “Servizz” u l-għadd ta' drabi li ntuża l-pakkett fil-kolonna “Għadd ta' drabi li ntuża s-servizz”. Fil-kolonni taħt “Tariffa”, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru t-tariffa li trid titħallas għall-pakkett kollu, u l-għadd ta' drabi li tħallset it-tariffa tal-pakkett matul il-perjodu rilevanti rispettiv kif muri fl-Artikolu 11(1). Ir-ringiela għandha titħassar jekk il-pakkett ta' servizzi jrid jitħallas separatament mit-tariffia għas-servizzi ġenerali tal-kont.

2.   Kull tariffa li trid titħallas għal kwalunkwe servizz li jeċċedi l-kwantità koperta mill-pakkett għandha tiġi żvelata fit-tabella li telenka s-servizzi u t-tariffi kif imsemmija fl-Artikoli minn 1 sa 11.

3.   Jekk in-numru ta' servizzi fil-pakkett mhuwiex limitat, jew jekk il-kwantitajiet tas-servizzi koperti mill-pakkett ma nqabżux, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħassru d-dikjarazzjoni fil-qiegħ tar-ringiela “Servizzi lil hinn minn dawn il-kwantitajiet jridu jitħallsu separatament”.

Artikolu 13

Il-preżentazzjoni tal-pakketti tas-servizzi marbuta ma kont tal-ħlas li jridu jitħallsu separatament mit-tariffi taħt is-subintestatura “Servizzi ġenerali tal-kont”.

1.   Jekk fornitur tas-servizzi tal-ħlas jipprovdi pakkett ta' servizzi marbuta ma' kont tal-ħlas mal-kont u dak il-pakkett irid jitħallas separatament minn kwalunkwe tariffa taħt is-sottointestatura “Servizzi ġenerali tal-kont” għal servizzi ġenerali tal-kont kif imsemmija fit-tabella li telenka s-servizzi u t-tariffi, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja fit-tabella dwar il-pakkett ta' servizzi:

(a)

fil-kolonna dwar il-pakkett ta' servizzi, l-isem kummerċjali, jekk applikabbli, jew il-kontenut tal-pakkett, billi jitħassru l-parentesi kwadri;

(b)

fil-kolonna “Tariffa”, it-tariffa li trid titħallas għall-pakkett kollu għall-perjodu tad-dikjarazzjoni dwar it-tariffi, fuq in-naħa tal-lemin;

(c)

fit-tielet kolonna, l-għadd ta' drabi li kellha titħallas it-tariffa tal-pakkett matul il-perjodu rilevanti.

Kull tariffa addizzjonali li trid titħallas għal kwalunkwe servizz li jeċċedi l-kwantità koperta mill-pakkett għandha tiġi żvelata fit-tabella li telenka s-servizzi u t-tariffi kif imsemmija fl-Artikoli minn 10 sa 11.

2.   Jekk il-pakkett jiġi użat b'frekwenza regolari, il-frekwenza għandha tintwera fil-kolonna “Tariffa” fuq in-naħa tax-xellug, bl-ispiża annwali totali fuq il-linja direttament taħt il-frekwenza, b'tipa grassa u bil-kliem “Spiża annwali totali”.

3.   Jekk il-pakketti differenti jkollhom tariffi differenti matul il-perjodu rilevanti, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi murija għal kull pakkett f'tabella separata.

4.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħassru t-tabella kollha, inkluża l-intestatura “Dettalji ta' tariffi inklużi fil-pakkett ta' servizz” jekk il-pakkett tas-servizzi ma jingħatax mal-kont jew jekk il-pakkett tas-servizzi offrut mal-kont irid jitħallas bħala parti mit-tariffa għal kull servizz ġenerali tal-kont.

5.   Jekk in-numru tas-servizzi kollha fil-pakkett mhuwiex limitat, jew jekk il-kwantitajiet tas-servizzi koperti mill-pakkett ma nqabżux, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħassru d-dikjarazzjoni fil-qiegħ tat-tabella li tgħid “Servizzi lil hinn minn dawn il-kwantitajiet jridu jitħallsu separatament”.

Artikolu 14

Dettalji tal-imgħax imħallas fuq il-kont

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juri fit-tabella “Dettall tal-imgħax imħallas fuq il-kont” l-imgħax imħallas mid-detentur tal-kont tal-ħlas matul il-perjodu kopert mid-dikjarazzjoni tat-tariffi, jekk applikabbli.

2.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru r-rata tal-imgħax fil-kolonna “Rata tal-imgħax” u bħala perċentwali applikata fuq bażi annwali. Jekk ir-rata tal-imgħax inbidlet matul il-perjodu rilevanti, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jelenkaw kull rata tal-imgħax li applikat matul kull perjodu fuq linja separata.

3.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru fil-kolonna “Imgħax” l-imgħax imħallas mid-detentur ta' kont tal-ħlas, espress fil-munita tal-kont, b'tipa grassa. Jekk ir-rata tal-imgħax inbidlet matul il-perjodu rilevanti, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jelenkaw l-imgħax imħallas mid-detentur tal-kont tal-ħlas separatament għal kull perjodu individwali, fuq linja separata.

4.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru l-ammont totali tal-imgħax imħallas mid-detentur tal-kont tal-ħlas matul il-perjodu rilevanti, fir-ringiela “Imgħax totali mħallas”, b'tipa grassa.

5.   Jekk ma jitħallas l-ebda mgħax mid-detentur tal-kont tal-ħlas għaliex l-imgħax mhuwiex applikabbli għall-kont, u jekk l-inklużjoni ta' din l-informazzjoni hija permessa jew meħtieġa mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2014/92/UE, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jindikaw dawn permezz tal-kliem “l-interess mhux applikabbli” b'tipa żgħira, fuq in-naħa tax-xellug, b'tipa grassa, fir-ringiela “Imgħax totali mħallas”.

Artikolu 15

Dettalji tal-imgħax irċevut fuq il-kont

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru fit-tabella “Dettall tal-imgħax irċevut fuq il-kont” l-imgħax irċevut mid-detentur tal-kont tal-ħlas matul il-perjodu kopert mid-dikjarazzjoni tat-tariffi, jekk applikabbli.

2.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom ibiddlu “Isem tal-kont” bl-isem tal-kont tal-ħlas rilevanti.

3.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru r-rata tal-imgħax fil-kolonna “Rata tal-imgħax” u bħala perċentwali applikata fuq bażi annwali. Jekk ir-rata tal-imgħax inbidlet matul il-perjodu rilevanti, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jelenkaw kull rata tal-imgħax li applikat matul kull perjodu fuq linja separata.

4.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru fil-kolonna “Imgħax” l-imgħax irċevut mid-detentur ta' kont tal-ħlas, espress fil-munita tal-kont, b'tipa grassa, fil-kolonna “Imgħax”. Jekk ir-rata tal-imgħax inbidlet matul il-perjodu rilevanti kopert mid-dikjarazzjoni tat-tariffi, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jelenkaw l-imgħax irċevut mid-detentur tal-kont tal-ħlas separatament għal kull perjodu rilevanti individwali, fuq linja separata. Jekk ir-rata tal-imgħax hija applikabbli iżda, għal perjodu speċifiku, tammonta għal zero, il-fornituri tas-servizz tal-ħlas għandhom juru “0” fil-kolonna “Imgħax”.

5.   Jekk kont partikolari ma jħallasx imgħax għaliex ma japplika l-ebda interess għall-kont, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jindikaw bil-kliem “interess mhux applikabbli”, b'tipa żgħira, fuq in-naħa tax-xellug, fil-kolonna “Imgħax”.

6.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru fir-ringiela “Imgħax totali rċevut” l-imgħax totali rċevut mid-detentur tal-kont tal-ħlas matul il-perjodu kopert mid-dikjarazzjoni tat-tariffi, b'tipa grassa.

7.   Jekk ma jitħallas l-ebda mgħax mid-detentur tal-kont tal-ħlas għaliex l-imgħax mhuwiex applikabbli għall-kont, u jekk l-inklużjoni ta' din l-informazzjoni hija permessa jew meħtieġa mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2014/92/UE, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jindikaw dan permezz tal-kliem “l-interess mhux applikabbli” b'tipa żgħira, fuq in-naħa tax-xellug, b'tipa grassa, fir-ringiela “Imgħax totali rċevut”.

Artikolu 16

Informazzjoni addizzjonali

1.   Il-fornituri tas-servizz tal-ħlas għandhom juru fit-tabella “Informazzjoni addizzjonali” kull informazzjoni addizzjonali li tmur lil hinn mill-informazzjoni koperta mill-Artikoli minn 2 sa 15 u li hija direttament marbuta mas-servizzi jew tariffi mħallsa jew l-imgħax imħallas jew irċevut, jew ir-rati ta' imgħax applikati, kif imsemmija fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2014/92/UE matul il-perjodu kopert mid-dikjarazzjoni tat-tariffi. L-informazzjoni addizzjonali murija f'dik it-tabella għandha tinkludi l-informazzjoni meħtieġa mid-dispożizzjonijiet nazzjonali.

2.   Jekk jimlew it-tabella l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom isegwu l-format tal-preżentazzjoni kif stabbilit f'dan ir-Regolament, jekk applikabbli.

3.   Il-fornituri tas-servizz tal-ħlas għandhom iħassru din it-tabella jekk ma jipprovdux l-informazzjoni tat-tip speċifikat fil-paragrafu 1.

Artikolu 17

Ismijiet tad-ditti

Jekk jintuża isem kummerċjali, huwa għandu jintwera eżatt wara l-isem tas-servizz, bit-tipa msemmija fl-Artikolu 1(3)(d) ta' font standard u f'parentesi kwadri.

Artikolu 18

L-użu ta' mezzi elettroniċi

1.   Jekk id-dikjarazzjoni tat-tariffi tingħata b'mezzi elettroniċi l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas jistgħu, jekk fl-istess ħin il-konsumatur ma jkunx fornut b'kopja tad-dikjarazzjoni tat-tariffi skont il-mudell stabbilit fl-Anness u mimlija kif previst mill-Artikoli minn 2 sa 17, jimmodifikaw il-mudell biss f'dawn il-modi li ġejjin:

(a)

b'deroga mill-punt (d) tal-Artikolu 1(3), ikabbru d-daqs tat-tipa, jekk tinżamm il-proporzjon tal-qisien kif stipulat fl-Artikolu 1(3);

(b)

jekk id-dimensjonijiet tal-għodod elettroniċi huma tali li l-użu ta' diversi tabelli u kolonni jrendu diffiċli l-qari tad-dokument tad-dikjarazzjoni dwar it-tariffi, jistgħu jużaw kolonna waħda jew tabella waħda jew tabella waħda jekk tinżamm l-ordni tal-informazzjoni, l-intestaturi u s-subintestaturi;

(c)

jistgħu jużaw għodod elettroniċi, bħal “layering” u “pop-ups jekk it-titolu tad-dikjarazzjoni tat-tariffi, is-simbolu komuni, l-intestaturi u sub-intestaturi jintwerew b'mod prominenti u tinżamm l-ordni tal-informazzjoni.

2.   L-użu ta' għodod elettroniċi msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ma għandux ikun daqshekk intrużivi li jista' jfixkel lill-konsumatur mill-informazzjoni fid-dikjarazzjoni dwar it-tariffi. L-informazzjoni mogħtija bil-layering u pop-ups għandha tkun limitata għall-informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Settembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 257, 28.8.2014, p. 214.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/32 tat-28 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għat-terminoloġija standardizzata tal-Unjoni għall-aktar servizzi rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas (Ara paġna 3 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANNESS

Mudell tad-dikjarazzjoni tat-tariffi

Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

11.1.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 6/37


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/34

tat-28 ta' Settembru 2017

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-format ta' preżentazzjoni standardizzat tad-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi u s-simbolu komuni tiegħu skont id-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi (1), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2014/92/UE teħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas jipprovdu lill-konsumatur b'dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi fuq karta stampata jew mezz durabbli ieħor li jkun fih it-termini standardizzati fil-lista finali tal-aktar servizzi rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas u, meta dawn is-servizzi jiġu offruti minn fornitur tas-servizzi tal-ħlas, it-tariffi korrispondenti għal kull servizz. Il-listi finali għandhom jiġu ppubblikati mill-Istati Membri, fejn jintegraw it-terminoloġija standardizzata tal-Unjoni stabbilita fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/32 (2).

(2)

Sabiex jiġi żgurat li d-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffa jissodisfa l-għanijiet tad-Direttiva 2014/92/UE u fl-istess ħin, il-konsumatur ikollu l-informazzjoni rilevanti kollha b'mod li jtejjeb it-tqabbil u t-trasparenza, jinħtieġ li l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas jużaw mudell standardizzat għad-dokument tal-informazzjoni dwar it-tariffi flimkien ma' struzzjonijiet ċari dwar kif jimtela d-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi.

(3)

Billi d-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi huwa maħsub biex jgħarraf lill-konsumaturi qabel ma jidħlu f'kuntratt għal kont tal-ħlas sabiex ikunu jistgħu jqabblu l-offerti tal-kontijiet tal-ħlas, jinħtieġ li fornitur tas-servizzi tal-ħlas juża l-mudell standardizzat biex jipproduċi dokument wieħed ta' informazzjoni dwar it-tariffi għal kull kont tal-ħlas offrut lill-konsumaturi.

(4)

Sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħżlu l-aħjar kont adattat għall-bżonnijiet tagħhom, filwaqt li xorta jibqa' żgurat livell għoli ta' standardizzazzjoni, jinħtieġ li jkun hemm il-possibbiltà tal-preżentazzjoni ta' taħlita xierqa ta' pakketti u għalhekk jinħtieġ li l-fornitur tas-servizzi tal-ħlas ikun jista' jipproduċi aktar minn dokument wieħed ta' informazzjoni dwar it-tariffi fir-rigward ta' dan il-kont tal-ħlas, sakemm mill-anqas pakkett wieħed ikun inkluż f'kull dokument.

(5)

Sabiex ikun aktar faċli għall-konsumatur biex jifhem il-kontenut ta' diversi tipi ta' pakketti u tariffi, jinħtieġ li d-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffa jelenka l-pakketti separatament.

(6)

Jekk is-servizzi li jaqbżu l-kwantità koperta minn pakkett mhumiex inklużi fil-lista nazzjonali finali tal-aktar servizzi rappreżentattivi u għalhekk mhumiex inklużi fid-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi, jinħtieġ li jintwerew f'tabella separata u ma jkunux inklużi mal-informazzjoni dwar il-kontenut tal-pakketti, sabiex il-konsumaturi jingħataw ħarsa ġenerali ċara tal-pakkett.

(7)

Billi l-kontenut ta' kull dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi mogħti lill-konsumaturi jiddependi mill-offertà ta' servizzi tal-fornitur tas-servizzi tal-ħlas u mil-lista finali tal-Istat Membru tal-aktar servizzi rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas, sabiex tkun żgurata l-komparabbiltà ta' kont tal-ħlas offrut fis-suq uniku, jinħtieġ li l-mudell għad-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi jipprovdi ċerti intestaturi li taħthom għandhom jinġabru s-servizzi differenti.

(8)

Jinħtieġ li l-mudell għad-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi jinkludi tabella separata, biex tintuża minn dawk il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas li jkunu mitluba jipprovdu wkoll indikatur komprensiv tal-ispiża.

(9)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentati mill-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea) (“ABE”) lill-Kummissjoni Ewropea.

(10)

L-ABE wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Mudell għad-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi u s-simbolu komuni tiegħu

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jużaw il-mudell li jinsab fl-Anness u jimlewh kif previst mill-Artikoli minn 2 sa 13.

2.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas ma jistgħux jimmodifikaw il-mudell tad-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi billi jimlew b'mod li mhux dak previst minn dan ir-Regolament. B'mod partikolari, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom isegwu l-ordni tal-informazzjoni, l-intestaturi u s-subintestaturi stabbiliti fil-mudell. Id-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi għandu:

(a)

jiġi ppreżentat f'format A4;

(b)

ikollu t-titolu “Dokument ta' Informazzjoni dwar it-Tariffi” fil-parti ta' fuq tal-ewwel paġna, bit-titolu ċċentrat u mqiegħed bejn il-logo tal-fornitur tas-servizzi tal-ħlas fuq in-naħa ta' fuq tax-xellug tad-dokument u s-simbolu komuni fuq in-naħa ta' fuq tal-lemin tad-dokument;

(c)

ikollu s-simbolu komuni ta' daqs 2,5 cm × 2,5 cm u muri kif jidher fil-mudell stabbilit fl-Anness;

(d)

juża t-tipa Arial jew tipa simili għal Arial bid-daqs tat-tipa 11, bl-eċċezzjoni tat-titolu “Dokument ta' Informazzjoni dwar it-Tariffi” li juża t-tipa tad-daqs 16 b'tipa grassa; it-tipa tad-daqs 14 b'tipa grassa għall-intestaturi, u d-daqs 12 b'tipa grassa għas-subintestaturi, sakemm mhux meħtieġa tipa akbar jew l-użu tal-Braille għall-persuni li għandhom diffikultà bil-vista skont il-liġi nazzjonali jew miftehma bejn il-konsumatur u l-fornitur tas-servizzi tal-ħlas;

(e)

jiġi riprodott bl-abjad u l-iswed, bl-eċċezzjoni tal-logo tal-fornitur tas-servizzi tal-ħlas u s-simbolu komuni li jista' jkun bil-kulur, kif previst fl-Artikolu 2;

(f)

ikollu l-intestaturi b'kulur griż parzjalment skur bid-disinn tal-kuluri bin-numru ta' referenza 166,166,166 tal-mudell tal-kulur RGB u s-subintestaturi b'kulur griż ċar bil-mudell tal-kulur bin-numru ta' referenza 191,191,191 tal-mudell tal-kulur RGB;

(g)

ikollu l-paġni numerati.

3.   Fornitur tas-servizzi tal-ħlas għandu jipprovdi dokument separat ta' informazzjoni dwar it-tariffi għal kull kont tal-ħlas li jiġi offrut lill-konsumaturi.

4.   Minkejja l-forniment ta' kont tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi msemmija fil-Kapitolu IV tad-Direttiva 2014/92/UE jekk fornitur tas-servizzi tal-ħlas joffri biss kont tal-ħlas wieħed li jista' jiġi magħqud ma' pakketti differenti ta' servizzi msemmija fl-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2014/92/UE il-fornitur tas-servizzi tal-ħlas jista' jipprovdi aktar minn dokument wieħed ta' informazzjoni dwar it-tariffi fir-rigward ta' dak il-kont, jekk kull dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi jkun fih mill-inqas pakkett wieħed.

Artikolu 2

Is-simbolu komuni u l-logo tal-fornitur tas-servizzi tal-ħlas

1.   Jekk is-simbolu komuni jidher bil-kulur huwa għandu jsegwi d-disinn tal-kulur bin-numru ta' referenza 0/51/153 (eżadeċimali: 003399) tal-mudell tal-kulur RGB għall-isfond u d-disinn tal-kulur 255/204/0 (eżadeċimali: FFCC00) tal-mudell tal-kulur RGB għas-simbolu.

2.   Il-logo tal-fornitur tas-servizzi tal-ħlas għandu jkun ta' daqs ekwivalenti għad-daqs tas-simbolu komuni.

3.   Il-logo jista' jintwera biss bil-kulur jekk s-simbolu komuni wkoll ikun bil-kulur. Meta jiġi stampat bl-abjad u l-iswed is-simbolu komuni għandu jkun b'mod li jinqara malajr.

Artikolu 3

L-isem tal-fornitur tal-kont

L-isem tal-fornitur tas-servizzi tal-ħlas li joffri dak il-kont għandu jiġi nkluż b'tipa grassa u lejn in-naħa tax-xellug.

Artikolu 4

L-isem tal-kont:

L-isem tal-kont għandu jkun inkluż b'tipa grassa, lejn in-naħa tax-xellug, u taħt l-isem tal-fornitur tal-kont.

Artikolu 5

Data

Id-data ta' meta l-fornitur tas-servizzi tal-ħlas aġġorna l-aħħar id-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi għandha tkun inkluża, bit-tipa prevista fl-Artikolu 1(2)(d), lejn in-naħa tax-xellug u anki taħt l-isem tal-kont.

Artikolu 6

Dikjarazzjoni introduttorja

1.   It-test tad-dikjarazzjoni introduttorja speċifikati fil-mudell għandha tiġi riprodotta fid-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi, bl-ispazju bejn il-linji ta' 1,15, 0 pt qabel u 10 pt wara t-test.

2.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jissostitwixxu l-parenteżi kwadri bl-ismijiet tad-dokumenti prekuntrattwali u kuntrattwali rilevanti.

Artikolu 7

It-tabella “Servizzi u Tariffi”

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jelenkaw is-servizzi li huma inklużi fil-lista nazzjonali finali tal-aktar servizzi rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas imsemmija fl-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2014/92/UE jekk il-fornitur tas-servizzi tal-ħlas joffri dawn is-servizzi, u t-tariffi korrispondenti tagħhom fit-tabella dwar is-servizzi u t-tariffi kif ġej:

(a)

is-servizzi għandhom jiddaħħlu fil-kolonna “Servizz”, lejn in-naħa tax-xellug, b'tipa grassa;

(b)

kull servizz għandu jiġi mniżżel darba biss u jintwera taħt is-subintestatura murija fit-tabella, bħal l-offertà ta' jew il-manutenzjoni tal-kont taħt is-subintestatura “Servizzi ġenerali tal-kont”;

(c)

it-tariffi korrispondenti għas-servizzi għandhom jintwerew fil-kolonna “Tariffa”, lejn in-naħa tal-lemin;

(d)

jekk it-tariffa trid titħallas b'frekwenza regolari minflok skont kemm isir użu, il-frekwenza għandha tiġi indikata fil-kolonna “Tariffa”, lejn in-naħa tax-xellug, segwita mit-tariffa korrispondenti għal dak il-perjodu, lejn in-naħa tal-lemin; it-tariffa annwali totali għandha tiġi żvelata fuq il-linja direttament taħt il-frekwenza, b'tipa grassa, lejn in-naħa tax-xellug, u bil-kliem “Tariffa annwali totali” bit-tariffa korrispondenti lejn in-naħa tal-lemin;

(e)

l-ispazju bejn il-linji għandu jkun uniku, 0 pt qabel u 0 pt wara kull servizz u tariffa.

2.   Jekk l-ebda wieħed mis-servizzi offruti minn fornitur tas-servizzi tal-ħlas, li jikkorrispondi ma' subintestatura, ma huwa inkluż fil-lista nazzjonali finali tal-aktar servizzi rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas, ir-ringiela sħiħa marbuta ma' din is-subintestatura għandha titħassar, kif ukoll it-titolu tas-subintestatura.

3.   Jekk il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas ma joffrux servizz jew aktar mil-lista nazzjonali finali tal-aktar servizzi rappreżentattivi msemmija fl-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2014/92/UE jew jekk is-servizz mhux disponibbli ma' dan il-kont, għandha tintuża l-frażi “servizz mhux disponibbli”.

4.   Jekk iridu jitħallsu tariffi separati b'wieħed jew aktar mill-modi li ġejjin, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jipprovdu, fil-kolonna “Tariffa” ta' dan is-servizz u fuq linja separata, deskrizzjoni ta' kull istanza, kanal jew kundizzjoni fejn trid titħallas tariffa (“tipi ta' tariffi”):

(a)

għal kull istanza differenti fejn trid titħallas tariffa għall-forniment tal-istess servizz, bħal tariffa inizjali ta' twaqqif u tariffi sussegwenti ta' eżekuzzjoni għall-istess servizz;

(b)

għal kanali differenti li permezz tagħhom l-istess servizz jiġi mitlub, użat jew provdut, bħal permezz tat-telefown, fergħa jew online;

(c)

skont jekk tiġix sodisfata kundizzjoni speċifika għall-istess servizz, bħall-konformità għal ammont limitu minimu jew massimu għal trasferimenti ta' kreditu jew ta' ġbid ta' flus.

Id-deskrizzjoni għandha tkun lejn in-naħa tax-xellug u t-tariffa lejn in-naħa tal-lemin.

5.   Jekk it-tariffi jridu jitħallsu skont taħlita ta' diversi tipi ta' tariffi, bħal tariffi li jvarjaw minn kanal u mbagħad jerġgħu jitqassmu skont jekk jintlaħaqx il-livell limitu, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom, minbarra li japplikaw il-paragrafu 4, jaraw li d-deskrizzjoni ta' kull tip addizzjonali ta' tariffa tkun fuq in-naħa tal-lemin.

Artikolu 8

Il-preżentazzjoni ta' pakketti ta' servizzi li jridu jitħallsu bħala parti mit-tariffi skont is-subintestatura “Servizzi ġenerali tal-kont”

1.   Jekk pakkett ta' servizzi marbut ma' kont tal-ħlas jrid jitħallas bħala parti mit-tariffi skont is-subintestatura “Servizzi ġenerali tal-kont”, is-servizzi kollha inklużi fil-pakkett, irrispettivament jekk humiex inklużi fil-lista nazzjonali finali tal-aktar servizzi rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas imsemmija fl-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2014/92/UE għandhom jiġu elenkati fit-taqsima tat-tabella dwar is-servizzi ġenerali tal-kont, fir-ringiela tal-pakketti ta' servizzi.

2.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jinkludu informazzjoni dwar it-tariffa addizzjonali għal kull servizz li jaqbeż il-kwantità koperta mill-pakkett ta' servizzi kif stabbiliti fl-Artikolu 10.

3.   Jekk in-numru tas-servizzi kollha koperti mill-pakkett ta' servizzi mhux limitat, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħassru d-dikjarazzjoni fin-naħa t'isfel tar-ringiela “Servizzi li jaqbżu dawn il-kwantitajiet iridu jitħallsu separatament”.

4.   Ir-ringiela sħiħa tal-pakkett ta' servizzi għandha titħassar, jekk pakkett ta' servizzi ma jiġix offrut mal-kont u jekk il-pakkett ta' servizzi jrid jitħallas separatament minn kull tariffa għal servizzi ġenerali tal-kont.

Artikolu 9

Il-preżentazzjoni ta' pakketti ta' servizzi li jridu jitħallsu separatament mit-tariffi skont is-subintestatura “Servizzi ġenerali tal-kont”

1.   Jekk il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas joffri pakkett ta' servizzi marbut ma' kont tal-ħlas u l-pakkett jitħallas separatament minn kull tariffa taħt is-subintestatura “Servizzi ġenerali tal-kont”, kif imsemmi fit-tabella dwar is-servizzi u t-tariffi, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja fit-tabella dwar il-pakkett ta' servizzi:

(a)

lista tas-servizzi kollha inklużi fil-pakkett, irrispettivament minn jekk jiġux inklużi fil-lista nazzjonali finali tal-aktar servizzi rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas imsemmija fl-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2014/92/UE;

(b)

il-kwantità ta' kull servizz kopert mit-tariffa tal-pakkett, li jista' jkun numru jew indikazzjoni li n-numru ta' servizzi mhux limitat;

(c)

it-tariffa tal-pakkett, fil-kolonna “Tariffa”, lejn in-naħa tal-lemin.

2.   Jekk il-pakkett jitħallas b'frekwenza regolari, il-frekwenza għandha tintwera fil-kolonna “Tariffa” lejn in-naħa tax-xellug, bl-ammont totali tat-tariffa muri fil-linja eżatt taħt il-frekwenza, b'tipa grassa u bl-użu tal-kliem “Tariffa totali annwali”.

3.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jinkludu informazzjoni dwar it-tariffa addizzjonali għal kull servizz li jaqbeż il-kwantità koperta mill-pakkett ta' servizzi kif stabbiliti fl-Artikolu 10.

4.   Jekk in-numru tas-servizzi kollha fil-pakkett mhux limitat, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħassru d-dikjarazzjoni fin-naħa t'isfel tat-tabella li tgħid “Servizzi li jaqbżu dawn il-kwantitajiet iridu jitħallsu separatament”.

5.   Jekk iktar minn pakkett wieħed jaqa' taħt il-paragrafu 1 jiġi inkluż fid-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffa, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jipprovdu l-informazzjoni ta' dan l-Artikolu għal kull pakkett f'tabella separata, u jindikaw l-isem kummerċjali tal-pakkett ta' servizzi, jekk applikabbli.

6.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħassru t-tabella kollha, jekk il-pakkett ta' servizzi mhux offrut mal-kont jew jekk il-pakkett ta' servizzi jitħallas bħala parti mit-tariffa għal kull servizz ġenerali tal-kont.

Artikolu 10

Tabella dwar it-tariffi addizzjonali għas-servizzi li jaqbżu l-kwantità koperta minn pakketti ta' servizzi marbuta ma' kont tal-ħlas

1.   F'din it-tabella l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jinkludu informazzjoni dwar tariffi addizzjonali għal kull servizz li jaqbeż il-kwantità koperta minn pakkett imsemmi fl-Artikoli 8 u 9, jekk din l-informazzjoni ma tkunx inkluża fit-tabella tas-servizzi u t-tariffi, jew jekk it-tariffa korrispondenti għas-servizz hija differenti minn dik tat-tabella.

2.   Jekk il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas joffru aktar minn pakkett wieħed u t-tariffi addizzjonali msemmija fil-paragrafi 1 ikunu differenti minħabba l-pakkett, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jelenkaw it-tariffi differenti separatament għal kull pakkett u jużaw l-isem kummerċjali tal-pakkett, jekk applikabbli.

3.   Meta jimlew din it-tabella, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom isegwu l-istess preżentazzjoni u struttura kif stabbilit f'dan ir-Regolament, jekk applikabbli.

4.   Jek dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi ma jinkludix informazzjoni dwar il-pakketti ta' servizzi, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħassru t-tabella msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 11

Indikatur komprensiv tal-ispiża

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom juru l-indikatur komprensiv tal-ispiża li fil-qosor jiġbor l-ispiża annwali totali tal-kont tal-ħlas, f'tabella separata, jekk meħtieġ mid-dispożizzjonijiet nazzjonali.

2.   Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom iħassru t-tabella fuq l-indikatur komprensiv tal-ispiża, jekk id-dispożizzjonijiet nazzjonali ma jirrikjedux li l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas juru l-indikatur komprensiv tal-ispiża.

Artikolu 12

Ismijiet kummerċjali

Jekk jintuża isem kummerċjali, huwa għandu jiġi eżattament wara l-isem tas-servizz, bit-tipa prevista fl-Artikolu 1(2)(d) u f'parenteżi kwadri.

Artikolu 13

L-użu ta' mezzi elettroniċi

1.   Jekk id-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffa jiġu offrut permezz ta' mezzi elettroniċi, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas jistgħu, jekk fl-istess ħin il-konsumatur jingħata kopja tad-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffa skont il-mudell stabbilit fl-Anness u mimli kif previst mill-Artikoli 2 sa 12, jimmodifikaw il-mudell biss b'dawn il-modi li ġejjin:

(a)

permezz ta' deroga mill-punt (d) tal-Artikolu 1(2), ikabbru d-daqs tat-tipa, sakemm tinżamm il-proporzjon tad-daqs kif stipulat fl-Artikolu 1(2);

(b)

jekk id-dimensjonijiet tal-għodod elettroniċi huma tali li l-użu ta' diversi tabelli u kolonni jrendu l-qari tad-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi diffiċli, jistgħu jintużaw kolonna jew tabella waħda jekk jinżammu l-ordni tal-informazzjoni, l-intestaturi u s-subintestaturi;

(c)

jistgħu jużaw għodod elettroniċi, bħal-layering u pop-ups, jekk it-titolu tad-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi, is-simbolu komuni, id-dikjarazzjonijiet ta' introduzzjoni, l-intestaturi u sub-intestaturi jidhru b'mod prominenti u tinżamm l-ordni ta' informazzjoni.

2.   L-użu tal-għodod elettroniċi msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ma għandux ifixkel lill-konsumatur mill-informazzjoni fid-dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi. L-informazzjoni provduta bil-layering u pop-ups għandha tkun limitata għall-informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Settembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 257, 28.8.2014, p. 214.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/32 tat-28 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għat-terminoloġija standardizzata tal-Unjoni għall-aktar servizzi rappreżentattivi marbuta ma' kont tal-ħlas (Ara paġna 3 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANNESS

Mudell ta' dokument ta' informazzjoni dwar it-tariffi

Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

11.1.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 6/45


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/35

tal-10 ta' Jannar 2018

li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tal-ottametilċiklotetrasilossan (“D4”) u tad-dekametilċiklopentasilossan (“D5”)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE (1) tal-Kummissjoni, u b'mod partikolari l-Artikolu 68(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-17 ta' April 2015, ir-Renju Unit ippreżenta dossier lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (“l-Aġenzija”) skont l-Artikolu 69(4) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (“id-dossier tal-Anness XV (2)”), fejn ippropona li jiġu ristretti l-ottametilċiklotetrasilossan (D4), u d-dekametilċiklopentasilossan (D5) fil-prodotti kosmetiċi li jitlaħalħu bl-ilma f'kundizzjonijiet normali tal-użu. Id-dossier juri li hija meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu indirizzati r-riskji għall-ambjent ikkawżati mill-użu tad-D4 u tad-D5, meta dawn jiġu mormija fl-ilma skartat.

(2)

Fit-22 ta' April 2015, il-Kumitat tal-Istati Membri, imsemmi fl-Artikolu 76(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, fuq talba tad-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija, adotta l-opinjoni li kemm id-D4 kif ukoll id-D5 jissodisfaw il-kriterji tal-Anness XIII ta' dak ir-Regolament għall-identifikazzjoni ta' sustanzi persistenti ħafna (vP) u bijoakkumulattivi ħafna (vB) skont l-Artikolu 77(3)(c) ta' dak ir-Regolament.

(3)

Fl-10 ta' Marzu 2016, il-Kumitat għall-Istima tar-Riskji tal-Aġenzija (l-“RAC”) adotta l-opinjoni tiegħu u kkonkluda li d-D4 tissodisfa l-kriterji tal-Anness XIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għall-identifikazzjoni ta' sustanzi persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi (“PBT”) u ta' sustanzi vPvB, u li d-D5 tissodisfa l-kriterji għall-identifikazzjoni ta' sustanzi vPvB. L-RAC ikkonferma li l-proprjetajiet perikolużi tad-D4 u tad-D5 jagħtu lok għal tħassib speċifiku relatat mal-ambjent meta jkunu preżenti fil-prodotti kosmetiċi li jiġu użati jew mormija fl-ilma. Ikkonkluda wkoll li r-restrizzjoni proposta hija miżura speċifika u xierqa fil-livell tal-Unjoni sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet kkawżati minn prodotti li jitlaħalħu bl-ilma.

(4)

Fid-9 ta' Ġunju 2016, il-Kumitat għall-Analiżi Soċjo-Ekonomika (is-“SEAC”) adotta l-opinjoni tiegħu, fejn indika li r-restrizzjoni proposta hija l-aktar miżura adatta fil-livell tal-Unjoni, f'termini tal-benefiċċji soċjoekonomiċi u l-ispejjeż soċjoekonomiċi relatati magħha, sabiex jitnaqqas ir-rimi tad-D4 u tad-D5 fl-ilma skartat.

(5)

Is-SEAC irrakkomanda differiment ta' erbgħa u għoxrin xahar tal-applikazzjoni tar-restrizzjoni, skont il-perjodu minimu ta' differiment propost fid-dossier tal-Anness XV, sabiex il-partijiet ikkonċernati jkunu jistgħu jieħdu l-miżuri neċessarji għall-konformità.

(6)

Il-Forum tal-Aġenzija għall-Iskambju ta' Informazzjoni dwar l-Infurzar, imsemmi fl-Artikolu 76(1)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, ġie kkonsultat waqt il-proċess tar-restrizzjoni u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu ġew ikkunsidrati.

(7)

Fl-10 ta' Awwissu 2016, l-Aġenzija ppreżentat lill-Kummissjoni l-opinjonijiet tal-RAC u tas-SEAC. (3)

(8)

Il-preżenza tad-D4 u tad-D5 f'ċerti prodotti kosmetiċi toħloq periklu għall-ambjent meta dawn jitlaħalħu bl-ilma wara l-użu, minħabba l-proprjetajiet perikolużi bħala sustanza PBT u vPvB fil-każ tad-D4, u bħala sustanza vPvB fil-każ tad-D5. Il-Kummissjoni tqis li dawk ir-riskji għandhom jiġu indirizzati fil-livell tal-Unjoni. Il-limitu tal-konċentrazzjoni ta' 0,1 % stabbilit minn din ir-restrizzjoni jiżgura b'mod effettiv li kull użu intenzjonat tad-D4 u tad-D5 jitwaqqaf, peress li dawk is-sustanzi jridu jkunu preżenti fil-prodotti kosmetiċi f'konċentrazzjonijiet ħafna ogħla sabiex iwettqu l-funzjoni maħsuba tagħhom.

(9)

Ir-restrizzjoni proposta tikkonċerna l-prodotti kosmetiċi kif definiti fl-Artikolu 2(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Fil-prodotti kosmetiċi li huma maħsuba biex jibqgħu f'kuntatt fit-tul mal-ġilda, max-xagħar jew mal-membrani mukużi, id-D4 u d-D5 jevaporaw maż-żmien wara l-applikazzjoni u kull residwu jiġi eliminat matul it-tlaħliħ normali. Id-dossier tal-Anness XV ma kopriex dawk il-prodotti, minħabba li ma jirrappreżentawx sors maġġuri ta' riskju għall-ambjent ikkawżat mid-D4 u d-D5, u għaldaqstant ir-riskju li dawn jistgħu jippreżentaw lill-ambjent għadu ma ġiex ivvalutat mill-RAC. Għalhekk, ir-restrizzjoni jenħtieġ li tapplika biss għall-prodotti kosmetiċi li jitlaħalħu li, f'kundizzjoni ta' użu normali, jitneħħew bl-ilma ftit wara l-applikazzjoni, minħabba li f'dawn iċ-ċirkostanzi d-D4 u d-D5 jiġu emessi fl-ambjent akkwatiku qabel ma jevaporaw.

(10)

Il-partijiet ikkonċernati jenħtieġ li jingħataw biżżejjed żmien biex jieħdu l-miżuri xierqa biex jikkonformaw mar-restrizzjoni proposta. Ir-restrizzjoni l-ġdida jenħtieġ li tiġi applikata biss minn data aktar tard.

(11)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(12)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Jannar 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/9a53a4d9-a641-4b7b-ad58-8fec6cf26229

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/7209f47e-58a0-4fa7-9890-11366f5aa4e9

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-prodotti kożmetiċi, (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 59).


ANNESS

Fl-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, tiddaħħal din l-entrata ġdida:

“70.

Ottametilċiklotetrasilossan (D4)

Nru CAS 556-67-2

Nru KE 209-136-7

Dekametilċiklopentasilossan (D5)

Nru CAS 541-02-6

Nru KE 208-764-9

1.

Ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq fil-prodotti kosmetiċi li jitlaħalħu bl-ilma f'konċentrazzjoni ugwali jew aktar minn 0,1 % skont il-piż ta' kull sustanza, wara l-31 ta' Jannar 2020.

2.

Għall-finijiet ta' din l-entrata, “prodotti kosmetiċi li jitlaħalħu bl-ilma” tfisser prodotti kosmetiċi kif definiti fl-Artikolu 2(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 li, f'kundizzjonijiet normali ta' użu, jitlaħalħu bl-ilma wara l-applikazzjoni.”


DEĊIŻJONIJIET

11.1.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 6/48


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/36

tal-10 ta' Jannar 2018

li timplimenta d-Deċiżjoni 2012/285/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi li jheddu l-paċi, is-sigurtà jew l-istabbiltà tar-Repubblika tal-Guinea-Bissau

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/285/PESK tal-31 ta' Mejju 2012 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi li jheddu l-paċi, is-sigurtà jew l-istabbiltà tar-Repubblika tal-Guinea-Bissau u li tħassar id-Deċiżjoni 2012/237/PESK (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(1) u (2) tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fil-31 ta' Mejju 2012, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2012/285/PESK.

(2)

Fl-20 ta' Diċembru 2017, il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti stabbilit skont ir-Riżoluzzjoni 2048 (2012) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, neħħa persuna mil-lista ta' persuni soġġetti għal miżuri restrittivi.

(3)

Għalhekk jenħtieġ li l-Anness I għad-Deċiżjoni 2012/285/PESK jiġi emendat skont dan u jenħtieġ li dik il-persuna titneħħa wkoll mill-Anness III għad-Deċiżjoni 2012/285/PESK,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Annessi I u III għad-Deċiżjoni 2012/285/PESK huma b'dan emendati kif jidher fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Jannar 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

E. KRALEVA


(1)  ĠU L 142, 1.6.2012, p. 36.


ANNESS

1.

Fl-Anness I għad-Deċiżjoni 2012/285/PESK, l-entrata li tikkonċerna l-persuna elenkata hawn taħt hija mħassra:

6.

Sanha CLUSSÉ

2.

Fl-Anness III għad-Deċiżjoni 2012/285/PESK, l-entrata li tikkonċerna l-persuna elenkata hawn taħt hija mħassra:

11.

Sanha CLUSSÉ.