ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 351

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 60
30 ta' Diċembru 2017


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/2466 tat-18 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1388/2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/2467 tal-21 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

7

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2468 tal-20 ta' Diċembru 2017 li jistabbilixxi rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi li jikkonċernaw ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropea u l-Kunsill dwar ikel ġdid ( 1 )

55

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2469 tal-20 ta' Diċembru 2017 li jistabbilixxu rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi għall-applikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid ( 1 )

64

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 tal-20 ta' Diċembru 2017 li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid ( 1 )

72

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2330 tal-14 ta' Diċembru 2017 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-karbonat tal-ħadid(II), tal-klorur tal-ħadid(III) eżaidrat, tas-sulfat tal-ħadid(II) monoidrat, tas-sulfat tal-ħadid(II) ettaidrat, tal-fumarat tal-ħadid(II), tal-kelat tal-ħadid(II) tal-idrat tal-aċidi amminiċi, tal-kelat tal-ħadid(II) tal-idrolizzati tal-proteina u tal-kelat tal-ħadid (II) tal-idrat tal-gliċina bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali u tal-ħadid dekstran bħala addittiv fl-għalf għall-ħnienes u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1334/2003 u (KE) Nru 479/2006 ( ĠU L 333, 15.12.2017 )

202

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Din il-harga taghlaq is-serje L ghall-2017.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

30.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 351/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2017/2466

tat-18 ta' Diċembru 2017

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1388/2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata il-provvista suffiċjenti u mingħajr interruzzjoni ta' ċerti prodotti li ma jiġux immanifatturati biżżejjed fl-Unjoni u sabiex jiġi evitat tfixkil fis-suq għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali, infetħu kwoti tariffarji awtonomi permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1388/2013 (1). Il-prodotti li ma jaqbżux dawk il-kwoti tariffarji jistgħu jiġu importati fl-Unjoni b'rati ta' dazju mnaqqsa jew żero.

(2)

Minħabba dawk ir-raġunijiet, huwa neċessarju li b'effett mill-1 ta' Jannar 2018, jinfetħu kwoti tariffarji b'rati ta' dazju żero għal volum xieraq fir-rigward ta' 12-il prodott ġdid. Fil-każ ta' ħames prodotti addizzjonali, jenħtieġ li jiżdiedu l-volumi tal-kwota, peress li żieda hija fl-interessi tal-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni.

(3)

Fil-każ ta' prodott wieħed addizzjonali, jenħtieġ li l-volum tal-kwota jonqos, peress li l-kapaċità tal-produzzjoni tal-produtturi tal-Unjoni żdiedet.

(4)

Fil-każ ta' ħames prodotti, jenħtieġ li l-perjodu tal-kwota u l-volum tal-kwota jiġu adattati, peress li kienu nfetħu għal perjodu ta' sitt xhur biss.

(5)

Fil-każ ta' prodott ieħor, jenħtieġ li d-deskrizzjoni tiegħu tiġi emendata.

(6)

Fil-każ ta' 12-il prodott ieħor, jenħtieġ li l-kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni jingħalqu b'effett mill-1 ta' Jannar 2018, peress li mhux fl-interess tal-Unjoni li dawn il-kwoti jinżammu minn dik id-data 'l quddiem.

(7)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (UE) Nru 1388/2013 jiġi emendat skont dan.

(8)

Sabiex tiġi evitata kwalunkwe interruzzjoni fl-applikazzjoni tal-iskema tal-kwoti u biex ikun hemm konformità mal-linji gwida stabbiliti fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi (2), jenħtieġ li l-bidliet previsti f'dan ir-Regolament fir-rigward tal-kwoti għall-prodotti kkonċernati għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2018. Għaldaqstant jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b'urġenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1388/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)

ir-ringieli għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 u 09.2932 li jidhru fl-Anness I għal dan ir-Regolament jiddaħħlu fit-tabella skont l-ordni tal-kodiċijiet tan- NM indikati fit-tieni kolonna;

(2)

fit-tabella, ir-ringieli għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 u 09.2868 huma sostitwiti bir-ringieli korrispondenti li jidhru fl-Anness II għal dan ir-Regolament;

(3)

fit-tabella, ir-ringieli għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 u 09.2669 jitħassru;

(4)

in-nota fit-tmiem (*) li fiha t-test “Miżura ġdida li għadha kif iddaħħlet jew miżura b'kundizzjonijiet emendati.” titħassar.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Diċembru 2017.

Għall-Kunsill

Il-President

K. SIMSON


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1388/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 7/2010 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 319).

(2)  ĠU C 363, 13.12.2011, p. 6.


ANNESS I

Fit-tabella tal-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1388/2013, ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu skont l-ordni tal-kodiċijiet NM indikati fit-tieni kolonna ta' dik it-tabella:

Nru tal-Ordni

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Il-perjodu tal-kwota

L-ammont tal-kwota

Il-kwota tad-dazji (%)

“09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfat taċ-ċesju (CAS RN 10294-54-9) f'forma solida jew bħala soluzzjoni milwiema li fiha piż skont il-piż ta' iżjed minn 48 % ta' sulfat taċ-ċesju iżda mhux iżjed minn 52 %

1.1.-31.12.

160 tunnellata

0

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tunnellata

0

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enżalutammid INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1.-31.12.

1 000 kg

0

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tunnellata

0

09.2886

ex 2934 99 90

51

Kanagliflożin (INN) (CAS RN 928672-86-0)

1.1.-31.12.

10 tunnellata

0

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additivi li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni ta' difenilammina unoneni ramifikati bi:

skont il-piż aktar minn 28 % iżda mhux aktar minn 35 % 4-monononildifenilammina u

skont il-piż aktar minn 50 % iżda mhux aktar minn 65 % 4,4′-dinonildifenilammina,

skont il-piż persentaġġ totali ta' 2,4-dinonildifenilammina u 2,4′-dinonildifenilammina li ma jaqbiżx 5 %,

użati għall-manifattura taż-żjut lubrifikanti (2)

1.1.-31.12.

900 tunnellata

0

09.2888

ex 3824 99 92

89

Taħlita ta' ammini terzjarji tal-alkildimetil li fiha, skont il-piż:

60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 %, ta' dodekildimetilammina (CAS RN 112-18-5), u

20 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 30 % ta' dimetil(tetradeċil)ammina (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

16 000 tunnellata

0

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Stratifils (rovings/fibri) tal-ħġieġ-S:

magħmulin minn filamenti kontinwi tal-ħġieġ ta' 9 μm (± 0,5 μm),

b'kejl ta' 200 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 680 tex,

li ma jkunx fihom xi ossidu tal-kalċju, u

b'reżistenza meta jinqasmu ta' aktar minn 3 550 Mpa determinat minn ASTM D2343-09

għall-użu fil-manifattura tal-ajrunawtiċi (2)

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

0

09.2906

ex 7609 00 00

20

Fittings tal-aluminju f'għamla ta' tubu jew pajp maħsuba biex jiġu mwaħħla mar-radjaturi tal-muturi (2)

1.1.-31.12.

3 000 000 biċċa

0

09.2909

ex 8481 80 85

40

Valv tal-egżost maħsub biex jintuża fil-manifattura ta' sistemi tal-gass tal-egżost tal-muturi (2)

1.1.-31.12.

1 000 000 biċċa

0

09.2910

ex 8708 99 97

75

Brekit ta' appoġġ tal-ħadid jew tal-azzar, b'toqob tal-immuntar, bi skorfini ta' twaħħil jew mingħajrhom, maħsuba biex twaħħal il-gerboks mal-karozzerija għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 biċċa

0

09.2932

ex 9027 10 90

20

Sensuri lambda maħsuba biex jiġu inkorporati b'mod permanenti f'sistemi tal-egżost tal-muturi (2)

1.1.-31.12.

1 000 000 biċċa

0”


(2)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).


ANNESS II

Fit-tabella tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1388/2013, ir-ringieli għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 u 09.2868 jinbidlu b'dan li ġej:

Nru tal-Ordni

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Il-perjodu tal-kwota

L-ammont tal-kwota

Il-kwota tad-dazji (%)

“09.2828

2712 20 90

 

Xema' bajda (tal-parafina) li fiha anqas minn 0,75 % żejt bil-piż

1.1.-31.12.

120 000 tunnellata

0

09.2929

2903 22 00

 

Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

15 000 tunnellata

0

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′- tetrakis(idrossimetil)-3,3′- ossidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfuraldeide)

1.1.-31.12.

10 000 tunnellata

0

09.2844

ex 3824 99 92

71

Taħlitiet li fihom f'piż:

60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta' 2-kloropropen (CAS RN 557-98-2),

8 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 14 % ta' (Z)-1-kloropropen (CAS RN 16136-84-8),

5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 23 % ta' 2-kloropropan (CAS RN 75-29-6),

mhux aktar minn 6 % ta' 3-kloropropen (CAS RN 107-05-1), u

mhux aktar minn 1 % tal-piż ta' klorur tal-etil (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tunnellata

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butiral tal-vinil) (CAS RN 63148-65-2):

li jkun fihbħala piżbejn 17,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 % ta' gruppi idrossiliu

li d-daqs medju ta' kull partiċella tiegħu (D50) teċċedi 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tunnellata

0

09.2846

ex 3907 40 00

25

Taħlita ta' polimeri ta' polikarbonat u poli(metilmetakrilat) b'kontenut ta' polikarbonat ta' 98,5 % skont il-piż, f'forma ta' gerbub jew bċejjeċ żgħar, bi trażmittanza luminuża ta' mhux anqas minn 88,5 %, imkejla bl-użu ta' kampjun għall-ittestjar ta' ħxuna ta' 4 mm b'tul tal-mewġa ta' λ = 400 nm (skont ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tunnellata

0

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-4,4′-biphenylene)

1.1.-31.12.

3 500 tunnellata

0

09.2848

ex 5505 10 10

10

Fdal ta' fibri sintetiċi (li jinkludi fibri li jibqgħu fil-moxt, fdal tal-ħjut u materjal “garnetted”) ta' najlon jew ta' poliammidi oħra (PA6 u PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tunnellata

0

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Drapp tal-fibra tal-ħġieġ E:

li l-piż tiegħu ikun ta' 20 g/m2 jew aktar, iżda mhux iżjed minn 214 g/m2,

impregnat bis-silan,

f'rombli,

b'kontenut ta' umdità li jiżen 0,13 % jew anqas, u

li minn kull 100 000 fibra ma jkollux aktar minn 3 fibri vojta minn ġewwa,

għall-użu esklussiv fil-manifattura ta' prepregs u laminati miksija bir-ram (2)

1.1.-31.12.2018

6 000 000 m

0

09.2662

ex 7410 21 00

55

Pjanċi:

magħmulin minn tal-anqas saff wieħed ta' tessut tal-fibra tal-ħġieġ mimli bir-reżina tal-epossidu,

miksija fuq naħa waħda jew iż-żewġ naħat bil-fojl tar-ram bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,15 mm,

b'kostant dielettriku (DK) ta' anqas minn 5,4 f'1 MHz, kif imkejjel skont IPC-TM-650 2.5.5.2,

b'tanġenti tat-telf ta' anqas minn 0,035 f'1 MHz, kif imkejjel skont IPC-TM-650 2.5.5.2,

b'indiċi komparattiv ta' trekkjar (CTI) ta' 600 jew aktar

1.1.-31.12.

80 000 m2

0

09.2850

ex 8414 90 00

70

Rota tal-kompressur ta' liga tal-aluminju:

b'dijametru ta' 20 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 130 mm, u

b'piż ta' 5 g jew aktar, iżda mhux aktar minn 800 g

għall-użu fil-manifattura ta' magni bil-kombustjoni (2)

1.1.-31.12.

5 900 000 biċċa

0

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistuni għal sistemi ta' sospensjoni, b'dijametru ta' mhux aktar minn 55 mm, tal-azzar sinterizzat

1.1.-31.12.

2 000 000 biċċa

0”


(2)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).


30.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 351/7


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2017/2467

tal-21 ta' Diċembru 2017

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-produzzjoni fl-Unjoni ta' 67 prodott li mhumiex elenkati fl-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 (1), mhijiex biżżejjed biex tkopri l-bżonnijiet tal-industrija. Għalhekk huwa fl-interess tal-Unjoni li jiġu sospiżi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni (“TDK”) fuq dawk il-prodotti.

(2)

Huwa neċessarju li jiġu mmodifikati l-kundizzjonijiet għas-sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-TDK għal 49 prodott attwalment elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi tekniċi tal-prodotti u x-xejriet ekonomiċi fis-suq. Ċerti klassifikazzjonijiet tal-prodotti ġew emendati sabiex l-industrija tkun tista' tibbenefika bis-sħiħ mis-sospensjonijiet fis-seħħ. Barra minn hekk, l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 jenħtieġ li jiġi aġġornat sabiex f'xi każijiet it-testi jiġu allinjati jew iċċarati. Il-kundizzjonijiet modifikati jirrigwardaw bidliet fid-deskrizzjoni tal-prodotti, fil-klassifikazzjoni tagħhom, fir-rati tad-dazju jew fir-rekwiżiti tal-użu finali tagħhom.

(3)

Id-dati tat-tmiem għar-rieżami obbligatorju previst fir-Regolament (UE) Nru 1387/2013 għandhom jiġu riveduti fir-rigward ta' 188 sospensjoni.

(4)

Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li tinżamm is-sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-TDK rigward 92 prodott elenkat fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013. Għalhekk jenħtieġ li s-sospensjonijiet rigward dawk il-prodotti jitħassru minn dak l-Anness.

(5)

Fl-interessi taċ-ċarezza, l-entrati għas-sospensjonijiet li huma modifikati jew introdotti għall-ewwel darba b'dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġu mmarkati b'asterisk, filwaqt li l-asterisk jenħtieġ li jitneħħa mill-entrati għas-sospensjonijiet li mhumiex modifikati b'dan ir-Regolament.

(6)

Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 1387/2013 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(7)

Saiex tiġi evitata kwalunkwe interruzzjoni tal-applikazzjoni tal-iskema tas-sospensjonijiet awtonomi u biex ikun hemm konformità mal-linji gwida stabbiliti fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi (2), il-bidliet previsti f'dan ir-Regolament fir-rigward tas-sospensjonijiet għall-prodotti kkonċernati għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2018. Għaldaqstant jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b'urġenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)

fit-tabella, ir-ringieli għall-prodotti li l-kodiċijiet NM u TARIC tagħhom huma indikati fl-Anness I għal dan ir-Regolament jitħassru;

(2)

l-asterisks kollha fit-tabella u n-nota fit-tmiem (*) li fiha t-test, il-linja “* Miżura ġdida li għadha kif iddaħħlet jew miżura bil-kundizzjonijiet mibdulin.”, jitħassru;

(3)

ir-ringieli għall-prodotti elenkati fl-Anness II għal dan ir-Regolament jiddaħħlu fit-tabella skont l-ordni tal-kodiċijiet tan-NM indikati fl-ewwel kolonna ta' dik it-t-tabella.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Diċembru 2017.

Għall-Kunsill

Il-President

M. MAASIKAS


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 201).

(2)  ĠU C 363, 13.12.2011, p. 6.


ANNESS I

Fit-tabella fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013, jitħassru r-ringieli li jikkonċernaw is-suspensjonijiet għall-prodotti identifikati mill-kodiċijiet NM u TARIC li ġejjin:

Kodiċi NM

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


ANNESS II

Fit-tabella fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin skont l-ordni tal-kodiċijiet NM indikati fl-ewwel ringiela ta' dik it-tabella:

Kodiċi NM

TARIC

Deskrizzjoni

Ir-rata ta' dazji awtonomi

Unità Supplimentari

Data prevista għal reviżjoni mandatorja

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Żejt tal-palma, żejt tal-ġewż tal-Indi (kopra), żejt taż-żerriegħa tal-palm, għall-manifattura ta':

aċidi grassi monokarbossiliċi industrijali tas-subintestatura 3823 19 10 ,

esteri tal-metil ta' aċidi grassi tas-subintestatura 2915 jew 2916 ,

alkoħols grassi tas-subintestaturi 2905 17 , 2905 19 u 3823 70 użati għall-manifattura ta' kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi,

alkoħols grassi tas-subintestatura 2905 16 , safja jew imħallta, użati għall-manifattura ta' kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi,

aċidu steariku tas-subintestatura 3823 11 00 ,

oġġetti tal-intestatura 3401 , jew

aċidi grassi ta' purità għolja tal-intestatura 2915  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Konċentrat tal-polpa tal-mangu, li jinkiseb bis-sajran:

tal-ġeneru Mangifera spp.,

b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' mhux aktar minn 30 %

biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Konċentrat tal-polpa tal-papaja, li jinkiseb bis-sajran:

tal-ġeneru Carica spp.,

b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %

biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (2)

7,8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Konċentrat tal-polpa tal-gwava, li jinkiseb bis-sajran:

tal-ġeneru Psidium spp.,

b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %

biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Cranberries imqadda magħmula ħelwin, bl-esklużjoni tal-imballaġġ waħdu bħala pproċessar, għall-manifattura ta' prodotti tal-industriji tal-ipproċessar tal-ikel (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Weraq tad-dielja mismuta tal-ġeneru Karakishmish, fis-salmura, li fiha skont il-piż:

aktar minn 6 % ta' konċentrat ta' melħ,

0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1,4 % ta' aċidità espressa bħala aċidu ċitriku, monoidrat u

kemm jekk iva jew le iżda mhux aktar minn 2 000 mg/kg ta' benżoat tas-sodju skont CODEX STAN 192-1995

għall-użu fil-manifattura ta' weraq tad-dielja mimli bir-ross (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Idroliżat tal-proteini tal-kaseina li jikkonsisti minn:

skont il-piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ta' amminoaċidi liberi, u

peptoni li skont il-piż, aktar minn 90 % minnhom għandhom piż molekulari ta' mhux aktar minn 2 000 Da

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Tellurju (CAS RN 13494-80-9) ta' purità skont il-piż ta' 99,99 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 99,999 %, fuq il-bażi tal-impuritajiet metalliċi mkejla bl-analiżi tal-ICP

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Metall tal-litju ta' purità, skont il-piż, ta' 98,8 % jew aktar (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Diossidu tas-siliċju amorfu (CAS RN 60676-86-0),

fil-forma ta' trab

ta' purità skont il-piż ta' 99,0 % jew iktar

b'daqs medju tal-gran ta' 0,7 μm jew iktar, iżda mhux iktar minn 2,1 μm

fejn 70 % tal-partiċelli għandhom dijametru ta' mhux iktar minn 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Diossidu tat-tellurju (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Idrossidu tal-barju (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7):

ta' purità skont il-piż ta' 99,0 % jew iktar

b'medja tad-daqs tal-granuli ta' 0,7 ìm jew aktar iżda mhux aktar minn 2,1 ìm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Klorur tal-idrossilammonju (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Diossidu taż-żirkonju (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Ipofosfit tas-sodju, monoidrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Esaċjanoferrat (II) tal-ammonju u tal-ħadid (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Disilikat tad-disodju (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Dikromat tal-potassju (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

Wolframat tad-diammonju (paratungstat tal-ammonju) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Metavanadat tal-potassju (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Ossidu tal-litju u tal-kobalt (III) u (CAS RN 12190-79-3) b'kontenut ta' kobalt ta' mhux inqas minn 59 %

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Nitrid tat-titanju (CAS RN 25583-20-4) b'daqs tal-partiċella ta' mhux aktar minn 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-Bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluworoprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluworopropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluworoprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluworopropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-eżafluworobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Kloroċiklopentane (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Ottafluworoċiklobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

Klorur tal-4-klorobenżensulfonil (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolat tat-titanju (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Tetraisopropossid tat-titanju (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

Aċidu 4,5-diidrossinaftalina-2,7-disulfoniku (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Ċinnamaldeid (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-Isobutilbenżaldeid (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-Idrossibenżaldeid (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

Eptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Benżofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Benżil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4′-Metilaċetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-Diidrossibenżofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetossi-2-fenilaċetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-Difluworobenżofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Butirat tal-etil (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

3,3-Klorur tad-dimetilbutiril (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

Akrilat ta' 2-(2-Vinilossietossi)etil (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Monometakrilat taż-żingu, f'forma ta' trab (CAS RN 63451-47-8), kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx aktar minn 17 % skont il-piż ta' impuritajiet tal-manifattura

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

Aċidu 4-terz-butilbenżojku (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

Aċidu m-toluwiku (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

Aċidu (2,4,5-trifluworofenil)aċetiku (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Malonat tad-dietil (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

3,4,5-Triidrossibenżoat tal-propil (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Aċetoaċetat tal-etil (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

2,3-Epossi-3-fenilbutirat tal-etil (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

3-Etossipropjonat tal-etil (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

Naftalenilester tal-aċidu 3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6′-dimetil[1,1′-bifenil]-2,2′-diil tetra-1-fosfoniku (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Fosetil-aluminju (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Fosetil-sodju (CAS RN 39148-16-8) fl-għamla ta' soluzzjoni milwiema b'kontenut skont il-piż ta' fosetil-sodju ta' 35 % jew iktar iżda mhux iżjed minn 45 % għall-użu fil-manifattura tal-pestiċidi (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

Karbonat ta' 2,4-di-terz-butil-5-nitrofenil metil (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

Idroklorur tal-klorur ta' 2-(N,N-Dietilammino)etil (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetilottillammina – triklorur tal-boron (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Ċiklopropilammina (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloroanilina (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

N-Metilanilina (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

Aċidu 3,4-dikloroanilina-6-sulfoniku (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

6-Kloro-α,α,α-trifluwor-m-toluwidina (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1-Naftilammina (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

Aċidu 8-amminonaftalen-2-sulfoniku (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

3,3′-Diidroklorur tad-diklorobenżidin (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

Diidroklorur ta' (2R,5R)-1,6-Difenileżan-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

Idroklorur ta' 2-(2-metossifenossi)etilammina (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

Aċidu 3-ammino-4-klorobenżojku (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

Etil-4-dimetilamminobenżoat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

Ester isopropiliku tal-L-alanina koridrat (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5-Dijodotironina (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Isobutilidendiurea (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-Ammino-N-[4-(amminokarbonil)fenil]benżammid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Antranilammid (CAS RN 88-68-6) b'purita skont il-piż ta' 99,5 % jew aktar

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetraidroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

Aċidu 4-[(2,5-Diklorofenil)ażo]-3-idrossi-2-naftojku (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Isoċjanat tal-butil (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5 (u 2,6)-Bis(isoċjanatometil)biċiklo[2.2.1]ettan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isoċjanatometil)benżen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Tetrakis(3-merkaptopropjonat) tal-pentaeritritol (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Diisobutilditijofosfinat tas-sodju (CAS RN 13360-78-6) f'soluzzjoni milwiema

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

Aċidu(Z)-prop-1-en-1-ilfosfoniku (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Ferroċen (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-Dikloro-1,6-dideossi-β-D-fruttofuranosil-4-kloro-4 deossi-α-D-galattopiranosid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-Ammino-γ-butirolatton bromidrat (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-Lattid (CAS RN 4511-42-6) jew D-Lattid (CAS RN 13076-17-0) jew dilattid (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

Aċidu 1-(2,2-Difluworobenżo[d][1,3]diossol-5-il)ċiklopropankarbossiliku (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenżiliden)-D-gluċitolu (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

Aċidu 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirażol-1-il)benżensulfoniku (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Imażalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-Dikloropiridina (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-Metil-3-(trifluworometil)-1H-pirażol-1-il]aċetil]piperidina-4-karbotijoammid (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

Terz-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benżoat (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

4-Osso-1,4-diidrokinolina-3-karbossilat tal-etil (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Klokwintoċet-messil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

Idroklorur ta' 3-(Trifluworometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triażol[4,3-a]pirażina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

1,3-Diidro-5,6-diammino-2H- benżimidażol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrażol (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

Aċidu (S)-indolina-2-karbossiliku (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Paklobutrażol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Dibromur tad-dikwat(ISO) (CAS RN 85-00-7) f'soluzzjoni milwiema għall-użu fil-manifattura tal-erbiċidi (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

Karbonat ta' 4-Nitrofenil u ta' tijażol-5-ilmetil (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

Ossalat ta' (S)-Etil 2-(3-((2-isopropiltijażol-4-il)metil-3-metilureido)-4-morfolinobutanoat (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

Diidroklorur ta' (2-Isopropiltijażol-4-il)-N-metilmetanammina (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Bentijavalikarb-isopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-Benżisotijażol-3(2H)-on (Benżisotijażolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-Metiltijofenotijażina (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ilmorfolina (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Epossikonażolu (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-benżil-2-dimetilammino-4′-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-Difluworofenil)-4,5-diidro-1,2-ossażol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

Aċidu (6R,7R)-7-Ammino-8-osso-3-(1-propenil)-5-tija-1-ażabiċiklo[4.2.0]ott-2-en-2-karbossiliku (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Dimetenammid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-Isopropiltijoksanton (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Benżil-N,N-dimetilażiridina-1-sulfonammid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Glikosidi tal-istevjol purifikati b'kontenut ta' Rebaudiosid M (CAS RN 1220616-44-3) ta' 80 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % skont il-piż għall-użu fil-manifattura ta' xorb mhux alkoħoliku (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Kolorant C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' kolorant C.I Disperse Yellow 232 di 50 %

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Preparat ta' żebgħa tad-dispersjoni, li fih:

Koloranti C.I. Disperse Orange 61 jew disperse Orange 288,

Koloranti C.I. Disperse Blue 291:1,

Koloranti C.I. Disperse Violet 93:1,

kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx C.I. Aħmar f'dispersjoni 54

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Koloranti C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Blue 7 kontenut ta' 50 % jew iktar skont il-piż

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Koloranti C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 jew CAS RN 8004-87-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Violet 1 kontenut ta' 90 % jew iktar skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Koloranti C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) u preparati bbażati fuqha b'kontenut ta' 94 % tas-sustanza kuluranti C.I. Vat Blue 1 jew aktar tal-piż skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Koloranti C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Orange 13 kontenut ta' 80 % jew iktar skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Koloranti C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Orange 5 kontenut ta' 80 % jew iktar skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Koloranti C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Red 207 kontenut ta' 50 % jew iktar skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Koloranti C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Blue 61 kontenut ta' 35 % jew iktar skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Koloranti C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 jew CAS RN 101357-19-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Violet 3 kontenut ta' 90 % jew iktar skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Sustanza kuluranti C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) u preparati bbażati fuqha b'kontenut ta' 97 % tas-sustanza kuluranti C.I. Solvent Yellow 133 jew aktar skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Koloranti C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Solvent Blue 67 kontenut ta' 98 % jew iktar skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Preparati bbażati fuq is-sustanza kuluranti C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) f'distillati taż-żejt mhux maħdum, naftenika ħafifa idrotrattata (CAS RN 64742-53-6), b'kontenut ta' 40 % tas-sustanza kuluranti C.I. Solvent Red 175 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 60 %, tal-piż skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Koloranti C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) u preparati bbażati fuqha b'kontenut ta' 50 % tas-sustanza kuluranti C.I. Pigment Black 12 jew aktar skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Fjokki tal-ħġieġ (CAS RN 65997-17-3):

bi ħxuna ta' 0,3 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 10 μm, u

miksija b'diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7) jew ossidu tal-ħadid (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Kopolimer tat-tetrafluworoetilen f'soluzzjoni ta' butilaċetat b'kontenut ta' solvent ta' 50 % (± 2 %) skont il-piż

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Silikoni b'kontenut ta' 50 % jew aktar tal-piż skont il-piż ta' ksilen u mhux aktar minn 25 % skont il-piż ta' siliċe, tat-tip użat fil-manufattura ta' impjanti kirurġiċi għal żmien twil

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Kopolimeru ta' aċenaftalen f'soluzzjoni fil-lattat tal-etil

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Linka tal-istampar, likwida, li tikkonsisti f'dispersjoni ta' kopolimeru tal-akrilat tal-vinil u pigmenti li jagħtu l-kulur fl-isoparaffini, li fiha, skont il-piż, mhux aktar minn 13 % kopolimeru tal-akrilat tal-vinil u pigmenti li jagħtu l-kulur

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Linka:

magħmula minn polimeru tal-poliesteri u dispersjoni ta' fidda (CAS RN 7440-22-4) u klorur tal-fidda (CAS RN 7783-90-6) fil-metilpropilketon (CAS RN 107-87-9),

b'kontenut solidu totali skont il-piż ta' 55 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 57 %, u

bi gravità speċifika ta' 1,40 g/cm3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,60 g/cm3,

użata għall-manifattura tal-elettrodi (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Aġent tensjoattiv li fih etere 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil, polimerizzat bl-ossiran, b'metil terminali

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Materjal adeżiv ta' rbit temporanju tal-wafers fil-forma ta' sospensjoni ta' polimeru solidu f'D-limonen (CAS RN 5989-27-5) b'kontenut polimeriku ta' 65 % skont il-piż jew aktar, iżda mhux aktar minn 75 %

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Rilaxx temporanju tal-wafers fil-forma ta' sospensjoni ta' polimeru solidu f'ċiklopentanon (CAS RN 120-92-3) b'kontenut polimeriku ta' mhux aktar minn 10 % skont il-piż

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Apparati tat-tqabbid (igniters) għal ġeneraturi tal-gass b'tul totali massimu ta' 20,34 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 25,25 mm, b'pin ta' tul ta' 6,68 mm (± 0,3 mm) jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Trab xott tal-linka jew taħlita għat-toners, magħmula minn:

kopolimer stiren akrilat/butadien

jew iswed karbonju jew pigment organiku

kemm jekk fih poljolefin jew siliċe amorfa kif ukoll jekk le

għall-użu bħala żviluppatur fil-fabbrikazzjoni ta' fliexken mimlija bil-linka/toner jew cartridges għal magni tal-faks, printers tal-kompjuter u kopjaturi (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

Trab ibbażat fuq il-grafit miksi biż-żift:

b'daqs tal-partiċella ta' 10,8 μm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 13,0 μm

b'kontenut ta' ħadid ta' inqas minn 40 ppm,

b'kontenut ta' ram ta' inqas minn 5 ppm,

b'kontenut ta' nikil ta' inqas minn 5 ppm,

b'erja medja tas-superfiċje (N2 fl-atmosfera) ta' 3,0 m2/g jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 4,36 m2/g, u

b'impurità ta' metalli manjetiċi ta' inqas minn 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazzjoni ta' żewġ komponenti tal-ispinożin (3′-etossi-5,6-diidro spinożin J) u (3′-etossi- spinożin L)

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali li jikkonsistu f'tipi differenti ta' mlieħ tal-kalċju tal-prodotti tar-reazzjoni tal-fenol sostitwit bil-poliisobutilen mal-aċidu saliċiliku u l-formaldeid, użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti,

magħmulin fuq il-bażi tal-alkilbenżensulfonati C16-24 tal-kalċju (CAS RN 70024-69-0),

li fihom żjut minerali,

użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess tat-taħlit

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali,

magħmulin fuq il-bażi ta' benżensulfonat sostitwit bil-polipropilenil tal-kalċju (CAS RN 75975-85-8) b'kontenut, skont il-piż, ta' 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 35 %,

b'numru totali tal-bażi kimika (total base number, TBN) ta' 280 jew aktar iżda mhux aktar minn 320,

użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess tat-taħlit

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti,

li fihom is-suċċinimid tal-poliisobutilen miksub minn prodotti ta' reazzjoni tal-polietilenpoliammini mal-anidride poliisobutenilsuċċinika (CAS RN 84605-20-9),

li fihom żjut minerali,

b'kontenut ta' klorur, skont il-piż, ta' 0,05 % jew iktar iżda mhux aktar minn 0,25 %,

b'numru totali tal-bażi kimika (total base number, TBN) ta' 20,

użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess tat-taħlit

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Addittivi,

li fihom aktar minn 20 % sa 45 % ta' żjut minerali skont il-piż,

ibbażati fuq taħlita ta' mlieħ tal-kalċju tas-sulfur tad-dodeċilfenol ramifikati, kemm jekk karbonati u kemm jekk le,

tat-tip użati fil-manifattura tat-taħlitiet tal-addittivi għaż-żjut lubrifikanti

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-bis(2-metilpentan-2-il)aċidu ditijofosforiku mal-ossidu tal-propilen, ossidu tal-fosforu, u l-ammini tal-ktajjen alkiliki C12-14, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut lubrifikanti

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-butil-ċikloeż-3-enkarbossilat, il-kubrit u l-fosfit tat-trifenil (CAS RN 93925-37-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għal manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tat-2-metil-prop-1-ene mal-monoklorur tal-kubrit u s-sulfur tas-sodju (CAS RN 68511-50-2), b'kontenut ta' kloru, skont il-piż, ta' 0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,5 %, użat bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut lubrifikanti

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu f'taħlita ta' N,N-dialkil -2-idrossiaċetammidi bi ktajjen alkiliki ta' tul bejn 12 u 18-il atomu tal-karbonju (CAS RN 866259-61-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Soluzzjoni ta' melħ tal-ammonju kwaternarju bbażata fuq il-poliisobutenil-suċċinimid li fih, skont il-piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 29,9 % 2-etileżanol

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

Stabbilizzatur tal-UV li fih:

ammina mblukkata: N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7) u

jew assorbitur tad-dawl UV b'o-idrossifenil triażina

jew kompost fenoliku modifikat kimikament

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Katodju, f'rollijiet, għal batteriji ċellulari taż-żingu f'forma ta' buttuna (batteriji għal apparat tas-smigħ) (2)

0 %

-

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Inizjatur ibbażat fuq dimetilamminpropilurea

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Katalizzatur tal-ossidazzjoni b'ingredjent attiv ta' di[manganiż (1 +)], 1,2-bis (ottaidro-4,7-dimetil-1H-1,7-triażonin-1-il-kN1, kN4, kN7) etan-di-μ-osso-μ- (etanoato-kO, kO′) -, di[klorur(1-)], użat biex jiġu aċċellerati l-ossidazzjoni kimika jew l-ibbliċjar (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Katalizzatur, f'forma ta' trab, li 95 % (± 1 %) skont il-piż huwa magħmul minn diossidu tat-titanju u li 5 % (± 1 %) skont il-piż huwa magħmul minn diossidu tas-siliċju

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Katalizzatur abbażi ta' aluminosilikat (żeolit), għall-alkilazzjoni ta' idrokarburi aromatiċi, għat-transalkilazzjoni ta' idrokarburi alkilaromatiċi jew għall-oligomerizzazzjoni ta' olefini (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Preparat li skont il-piż fih:

60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % ta' Solvent tan-nafta (żejt mhux maħdum), aromatiku tqil (CAS RN 64742-94-5)

15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' 4-(4-nitrofenilażo)-2,6-di-sek-butil-fenol (CAS RN 111850-24-9), u

10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 15 % ta' 2-sek-butilfenol (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Soluzzjoni milwiema li fiha skont il-piż

10 % jew iktar iżda mhux iktar minn 42 % ta' 2-(3-kloro-5-(trifluworometil)piridin-2-il)etanammina (CAS RN 658066-44-5),

10 % jew iktar iżda mhux iktar minn 25 % ta' aċidu sulfuriku (CAS RN 7664-93-9) u

0,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2,9 % ta' metanol (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Preparat li skont il-piż fih:

85 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 99 %, ta' polietilen glikol etere ta' butil 2-ċjano 3-(4-idrossi-3-metoissifenil) akrilat, u

1 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 %, ta' sorbitantrioleat tal-poliossietilen (20)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 92 % iżda mhux aktar minn 96,5 % skont il-piż 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenżiliden)-D-gluċitol u fih ukoll derivati mill-aċidu karbossiliku u sulfat tal-alkil wieħed

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 47 % skont il-piż 1,3:2,4-bis-O-benżiliden-D-gluċitol

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Preparazzjoni li fiha:

ossidu tat-triottilfosfina (CAS RN 78-50-2),

ossidu tad-diottileżilfosfina (CAS RN 31160-66-4)

ossidu tal-ottildieżilfosfina (CAS RN 31160-64-2) u

ossidu tat-trieżilfosfina( CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Preparazzjoni abbażi ta' 2,5,8,11-tetrametil-6-dodeċin-5,8-diol etossilat (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Preparazzjoni abbażi ta' karbonati tal-alkili li fiha wkoll assorbent UV, użat fil-fabbrikazzjoni ta' lentijiet tan-nuċċalijiet (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Kumplessi ta' dietilenglikol, propilenglikol u titanat tat-trietanolammina (CAS RN 68784-48-5) maħlula fid-dietilenglikol (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Taħlita tat-trab li fiha skont il-piż:

85 % jew aktar ta' diakrilat taż-żingu (CAS RN 14643-87-9),

mhux aktar minn 5 % ta' 2,6-di-terz-butil-alfa-dimetilammino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), u

mhux aktar minn 10 % ta' stearat taż-żingu (CAS RN 557-05-1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Taħlita ta' fitosteroli, mhux fil-forma ta' trab, li fiha, skont il-piż:

75 % jew aktar ta steroli,

mhux aktar minn 25 % ta' stanoli,

għal użu fil-manifattura tal-istanoli/sterolij ew esteri ta' stanoli/steroli (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Preparazzjoni li fiha:

C,C′-ażodi(formammid) (CAS RN 123-77-3),

ossidu tal-manjeżju(CASRN1309-48-4) u

bis(p-toluwen sulfinat) taż-żingu (CAS RN 24345-02-6)

li fiha l-formazzjoni tal-gass minn C,C′-ażodi(formammid) isseħħ f'temperatura ta' 135 °C

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Taħlita ta' fitosteroli derivati mill-injam jew minn żjut b'bażi ta' injam (tall oil), f'forma ta' trab li, skont il-piż:

sitosteroli fiha 60 % jew aktar sa 80 %,

kampesteroli fiha sa 15 %,

stigmasteroli fiha sa 5 %, u

betasitostanoli fiha sa 15 %

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Trab tal-ossidu tal-litju-nikil-kobalt-aluminju (CAS RN 177997-13-6):

b'daqs tal-partiċella ta' inqas minn 10 μm,

b'purità skont il-piż ta' aktar minn 98 %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Idrossidu tan-nikil, trattat (biex tiżdiedlu l-impurità) bi 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 %, skont il-piż, idrossidu taż-żingu u idrossidu tal-kobalt, tat-tip użat biex isiru l-elettrodi pożittivi għall-akkumulaturi

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Ossidu tal-platinu (CAS RN 12035-82-4) imwaħħal fuq appoġġ poruż ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), li fih, skont il-piż:

0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % platinu u

0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' diklorur tal-etilaluminju (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Kopolimeru, fil-forma ta' granuli, li fiha skont il-piż:

78 (± 4 %) ta' stiren,

9 (± 2 %) ta' akrilat ta' n-butil,

11 (± 3 %) ta' metilakrilat ta' n-butil,

1,5 (± 0,7 %) ta' aċidu metilakrilat u

0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,5 % ta' xemgħa poljolefinika

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Kopolimer tal-etilen bil-klorotrifluworoetilen, immodifikat jew mhux permezz tal-eżafluworoisobutilen, f'forma ta' trab, bil-mili jew mingħajru

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Preparazzjoni viskuża, li tikkonsisti essenzjalment minn poli(alkoħol viniliku) (CAS RN 9002-89-5), solvent organiku u ilma biex jintuża bħala kisi protettiv tal-wejfers waqt il-manifattura ta' semikondutturi (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

Kopolimeru tal-etilen u alkoħol tal-vinil li jinħallu fl-ilma (CAS RN 26221-27-2), li skont il-piż ma fihomx aktar minn 38 % tal-unità monomerika tal-etilen

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Kopolimeru ta' metakrilat steariliku, akrilat isoottiliku u aċidu akriliku, imdewweb f'palmitat tal-isopropil

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Politetrametilen-glikol-etere b'piż medju ta' piż molekulari (Mw) ta' 2 700 jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Etere monobutiliku tal-polipropilenglikol (CAS RN 9003-13-8) ta' alkalinità ta' mhux aktar minn 1 ppm ta' sodju

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Etere tal-poliossietilen tal-alkoħol isoamiliku (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Raża tal-poligliċerol poligliċidiletere (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Kopolimer, b'72 % jew aktar, skont il-piż, ta' aċidu tereftaliku u/jew isomeri tiegħu u ċikloeżandimetanol

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Kopolimeru tal-poli(etilen tereftalat) u taċ-ċikloeżandimetanol, li fih iktar minn 10 % skont il-piż ta' ċikloeżandimetanol

3,5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Adeżiv magħmul mis-silikon, li huwa sensittiv għall-pressa, f'solvent li fih il-gomma tal-kopoli(dimetilsiloksan/difenilsiloksan)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Kopolimeru tal-etilenimina u tad-ditijokarbamat tal-etilenimina, f'soluzzjoni milwiema tal-idrossidu tas-sodju

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

Polimeru idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-inden u 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluworen (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

Polimeru idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-flowuren (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Film tal-poli(klorur tal-vinil) Iswed:

b'lostru ta' aktar minn 30° skont l-ASTM D2457,

kopert jew mhux fuq naħa waħda b'film protettiv tal-poli(etilentereftalat), u b'kolla sensittiva għal pressa b'kanali u inforra għar-rilaxx, fuq in-naħa

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Tejp tal-fowm tal-polietilen imsaħħaħ, miksi fuq iż-żewġ naħat b'adeżiv akriliku mikro kkanalizzat sensittiv għall-pressa u fuq naħa waħda b'kisja applikata bi ħxuna ta' 0,38 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx il-1,53 mm

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Tejp tal-fowm akriliku iswed, mgħotti fuq naħa waħda b'adeżiv attivabbli bis-sħana jew adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa u fuq in-naħa l-oħra adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa u folja protettiva li titneħħa (release sheet), b'adeżjoni tat-tqaxxir (peel adhesion) f'angolu ta' 90° jew aktar minn 25 N/ċm (skond bil-metodu ASTM D 3330)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Film riflettenti li jikkonsisti minn:

saff ta' poliuretan,

saff ta' mikrosferi tal-ħġieġ,

saff ta' aluminju metallizzat, u

adeżiv, kopert minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat b'film protettiv li jitneħħa,

anke b'saff ta' poli(klorur tal-vinil) jew le,

saff li jista' jkollu marki tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għal użu speċifiku

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Folji rifletturi jew ta' diffużjoni, f'rombli

għall-protezzjoni kontra r-radjazzjoni termika ultravjola jew infraħamra, biex jitwaħħlu mat-twieqi jew

għat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni ndaqs tad-dawl, intiżi għall-moduli LCD

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Film koestruż bi tliet saffi,

kull saff fih taħlita ta' polipropilen u ta' politilen

li skont il-piż, ma fihx aktar minn 3 % ta' polimeri oħrajn,

sew jekk fih diossidu tat-titanju fis-saff ewlieni, sew jekk le,

li l-ħxuna globali tiegħu ma tkunx aktar minn 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Film tal-poli(etilen tereftalat)

bi ħxuna ta' mhux iżjed minn 20μm,

miksija fuq mill-inqas faċċata waħda b'saff ta' gass protettiv magħmul minn matriċi polimerika b'dispersa ta'siliċe jew ta' ossidu tal-aluminju bi ħxuna ta' mhux iżjed minn 2μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Film estruż tal-poliuretan termoplastiku,bi:

mhux awtoadeżiv,

indiċi ta' isfar ta' isfel ta' iktar minn 1,0 iżda mhux aktar minn 2,5 sa 10 mm films fuq xulxin (kif determinat bil-metodu ta' ttestjar ASTM E 313-10),

trażmissjoni ta' dawl ogħla minn 87 % għal 10 mm films fuq xulxin (kif determinat mill-metodu tal-ittestjar ASTM D 1003-11),

ħxuna totali ta' 0,38 mm jew aktar, iżda mhux iżjed minn 7,6 mm,

wisa' ta' 99 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 cm,

tat-tip li jintużaw fil-produzzjoni tal-ħġieġ sikur laminat

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Rombli ta' fowm tal-poliuretan biċ-ċelluli miftuħa:

bi ħxuna ta' 2,29 mm (± 0,25 mm),

wiċċ trattat bi promotur tal-adeżjoni foraminuż, u

laminat ma' film tal-poliester u saff ta' materjal tessili

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Folja ta' separazzjoni magħmula minn ħafna saffi multiporużi b':

saff wieħed ta' polietilen mikroporuż bejn żewġ saffi ta' polipropilen mikroporużi li jista' jkun miksi b'ossidu tal-aluminju fuq iż-żewġ naħat,

wisa' ta' 65 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 170 mm

ħxuna totali ta' 0,01 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,03 mm

porożità ta' 0,25 jew aktar iżda mhux aktar minn 0,65

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Membrani mikroporużi magħmulin minn Politetrafluworoetilen espandut (ePTFE) f'rombli:

b'wisa' ta' 1 600 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 1 730 mm, u

b'membrana bi ħxuna ta' 15 μm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 50 μm

għal użu fil-manifattura ta' membrana magħmula minn ePTFE b'żewġ komponenti (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Film mikroporuż b'saff wieħed tal-polipropilen jew film mikroporuż bi tliet saffi tal-polipropilen, tal-polietilen u tal-polipropilen, fejn kull film ikollu

żero tiċkin trasversali tad-direzzjoni ta' produzzjoni (TD),

ħxuna totali ta' 10 μm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 50 μm,

wisa' ta' 15 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 900 mm,

tul ta' aktar minn 200 m, iżda ta' mhux aktar minn 3 000 m, u

pori ta' daqs medju ta' bejn 0,02 μm u 0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Parts elettroplejtjati ta' ġewwa jew ta' barra magħmula minn:

kopolimeru tal-akrilonitril-butadien-stiren (ABS), kemm jekk imħallat bil-polikarbonat u kemm jekk le,

saffi ta' ram, nikil u kromu

għall-użu fil-manifattura tal-parts għall-vetturi bil-mutur tal-intestatura 8701 sa 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Housings, partijiet tal-housings, ċilindri, setting wheels, frejms, għata u partijiet oħra ta' akrilonitril-butadien-stiren jew polikarbonat, tat-tip li jintuża fil-manifattura tar-remote controls

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Ċirku ta' diżakkoppjament tas-silikonu, b'dijametru intern ta' 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), tat-tip użat fis-sistemi tas-sensers tal-għajnuna għall-parkeġġ

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Ġilda tal-bufli, maqsuma, ikkonzata kulur il-kromju, ikkonzata mill-ġdid b'mod sintetiku (“ġilda iebsa”), niexfa

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Drapp ta' tessuti, magħmul minn ħjut għat-tul ta' filamenti tal-poliammid-6,6 u ħjut mimdudin ta' filamenti tal-poliammide-6,6, poliuretan u kopolimeru tal-aċidu tereftaliku, p-fenilendiammina u 3,4′-ossibis(fenilammina)

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Mhux minsuġ:

jiżen 30 g/m2 jew aktar, iżda mhux aktar minn 60 g/m2

fih fibri tal-polipropilen jew ta' polipropilen u polietilen

stampat jew le, bi:

minn naħa waħda, 65 % tal-erja kollha tal-wiċċ miksija b'boċċi żgħar ta' 4mm dijametru, li jikkonsistu f'fibri mrembla, mhux mgħaqqda ma' xulxin, elevati u ankrati, tajbin biex jaqbdu magħhom materjali estrużi f'forma ta' ganċ, filwaqt li il-35 % li jifdal tal-erja tal-wiċċ tkun mgħaqqda ħaġa waħda,

u fuq in-naħa l-oħra wiċċ lixx u milsi,

għall-użu fil-manufattura ta' srievet u nforra tas-srievet għat-trabi u oġġetti sanitarji simili. (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Mera elettrokromika awtoskuranti mhux kompluta għall-mirja retroviżuri tal-vetturi:

mgħammra, jew le, bi pjanċa ta' sostenn tal-plastik,

mgħammra, jew le, b'element ta' tisħin,

mgħammra, jew le, bi skrin b'Modulu għall-Angulaturi Moħbija (Blind Spot Module (BSM))

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Ftietel li jvarjaw minn 1 980 sa 2 033 tex, magħmulin minn filamenti kontinwi tal-ħġieġ ta' 9 ìm (± 0,5 μm)

0 %

-

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

Ħjut ta' 33 tex jew multiplu ta' 33 tex (± 13 %) magħmula minn filamenti kontinwi ta' ħġieġ maħdum b'fibri ta' dijametru ta' 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Ħjut ta' 11-il tex jew tal-multiplu tiegħu (± 7,5 %), miksuba minn filamenti tal-ħġieġ b'insiġ kontinwu, li skont il-piż, fihom 93 fil-mija jew aktar ta' diossidu tas-silikon, li għandhom dijametru nominali ta' 6 μm jew 9 μm, differenti minn dawk ittrattati

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Materja prima għall-elementi ottiċi tad-diossidu tas-siliċju fuż bi:

ħxuna ta' 10 cm jew aktar iżda mhux aktar minn 40 cm u

piż ta' 100 kg jew aktar

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Timing chain tal-azzar f'għamla ta' romblu b'reżistenza għar-reħja ta' 2 kN fi 7 000 rpm jew aktar, għal użu fil-manifattura ta' magni għall-vetturi bil-mutur (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Blokok u billetti tal-aluminju lligat li fihom il-litju

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Assemblaġġ għall-provvista ta' arja kompressata, kemm b'reżonatur kif ukoll jekk le, li jinkludi mill-inqas:

tubu tal-aluminju solidu wieħed li jista' jkollu saljatura tal-immuntar

pajp wieħed flessibbli tal-gomma, u

klipp waħda tal-metall

għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Wajer tat-tungstenu

b'kontenut ta' tungstenu ta' 99,95 % tal-piż skont il-piż, u

b'daqs ta' sezzjoni trasversali massima ta' mhux aktar minn 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Trab tal-molibdenu

b'purità skont il-piż ta'99 % jew aktar, u

b'daqs tal-partiċella ta' 1,0 μm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,0 μm

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Stangi jew wajers magħmula mill-kobalt illigat li fihom, skont il-piż:

35 % (± 2 %) kobalt,

25 % (± 1 %) nikil,

19 % (± 1 %) kromu u

7 % (± 2 %) ħadid

li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tal-materjal AMS 5842, tat-tip użat fl-industrija aerospazjali

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Ingott ta' liga tat-titanju,

b'għoli ta' 17,8 cm jew aktar, b'tul ta' 180 cm jew aktar u b'wisa' ta' 48,3 cm jew aktar,

b'piż ta' 680 kg jew aktar,

li fiha elementi tal-liga tal-piż skont il-piż ta':

3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 7 %, tal-aluminju,

1 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 %, tal-landa,

3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 %, taż-żirkonju,

4 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 8 %, tal-molibdenu

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Blokka tal-liga tat-titanju,

għoli ta' 20,3 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 23,3 cm,

b'tul ta' 246,1 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 289,6 cm,

b'wisa' ta' 40,6 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 46,7 cm,

piż ta' 820 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 965 kg,

li fiha elementi tal-liga tal-piż skont il-piż ta':

5,2 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 6,2 %, ta' aluminju,

2,5 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 4,8 %, ta' vanadju

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Vireg u wajers magħmula mil-liga tat-titanju:

b'sezzjoni trasversali uniformi u solida f'għamla ta' ċilindru,

b'dijametru ta' 0,8 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 mm,

b'kontenut ta' aluminju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,7 %,

b'kontenut ta' siliċju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,6 %,

b'kontenut ta' nijobju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,1 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,3 %, u

b'kontenut ta' ħadid, tal-piż skont il-piż, ta' mhux aktar minn 0,2 %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Pjanċi, folji u strixxi rrolljati bis-sħana jew bil-kesħa tat-titanju mhux illigat bi:

ħxuna ta' 0,4 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 100 mm,

tul ta' mhux aktar minn 14-il m, u

wisa' ta' mhux aktar minn 4 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Pjanċi, folji, strixxi u fojl ta' liga tat-titanju

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Tubi u pajpijiet mingħajr saldatura tat-titanju jew ta' liga tat-titanju b':

dijametru ta' 19-il mm jew aktar iżda mhux aktar minn 159 mm,

ħxuna tal-ħajt ta' 0,4 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 8 mm, u

tul massimu ta' 18-il m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Carrier plate magħmula minn karbur tas-siliċju tal-aluminju (AlSiC-9) għaċ-ċirkwiti elettroniċi

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Sett ta' għodod għall-istampar permezz tat-trasferiment u/jew tandem għall-iffurmar kiesaħ, il-pressa, l-iddisinjar, il-qtugħ, it-tgħawwiġ, l-ikkalibrar, it-tneħħija tax-xtur u l-iskanalar tal-folji tal-metall, maħsub biex jintuża biex isiru l-partijiet tax-xażi tal-vetturi bil-mutur (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Magni li jaqbdu bi spark bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b'kombustjoni interna, b'ċilindrata ta' mhux aktar minn 300 cm3 u b'qawwa ta' mhux anqas minn 6 kW iżda li ma taqbiżx 20,0 kW, għall-fabbrikazzjoni ta':

lawnmowers bl-awtopropulsjoni, mgħammra b'sit, tas-subintestarura 8433 11 51 u lawnmowers tas-subintestatura 8433 11 90 ,

trakters tas-subintestatura 8701 91 90 , li l-funzjoni ewlenija hija dik ta' lawmower jew

magni tal-ħsad four-stroke b'magna b'ċilindrata ta' mhux anqas minn 300 cm3 tas-subintestatura 8433 20 10

jew snowploughs u snowblowers tas-subintestatura 8430 20  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Magna four-stroke b'4 ċilindi, li taqbad bil-kompressjoni u li titkessaħ bil-likwidu:

b'ċilindrata massima ta' 3 850 cm3, u

b'output nominali ta' 15 kW jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 85 kW,

maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bl-intestatura 8427  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Injettur tal-fjuwil b'valv tas-solenojd għal atomizzazzjoni ottimizzata fil-kompartiment tal-kombustjoni tal-magna għal użu fil-manifattura ta' magni bil-pistuni b'kombustjoni interna li jaqbdu bi spark għall-vetturi bil-mutur (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Manifold tal-egżost b'housing għat-turbina tat-turboċarġers:

b'reżistenza għas-sħana ta' mhux aktar minn 1 050 °C, u

b'toqba li fiha tiddaħħal rota tat-turbina, b'dijametru minimu ta' 28 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 130 mm

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Manifold tad-dħul għall-provvista ta' arja fiċ-ċilindri tal-magna, li jinkludi mill-inqas:

regolatur,

sensur tal-pressjoni ta' spinta

għall-użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni ta' vetturi bil-mutur (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Valv tad-dħul u tal-egżost magħmul minn liga ta' metalli b'ebusija Rockwell ta' HRC 20 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn HRC 50, għal użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni tal-vetturi bil-mutur (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Ġett taż-żejt bi pressjoni għolja għat-tkessiħ u għall-lubrikazzjoni tal-pistuni tal-magni:

bi pressjoni ta' ftuħ ta' 1 bar jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3 bar,

bi pressjoni ta' għeluq ta' aktar minn 0,7 bar,

b'valv unidirezzjonali

għall-użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni ta' vetturi bil-mutur (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Komponent tat-turbina tal-gass bil-forma ta' rota u bir-raddi, tal-għamla li tintuża fit-turboċarġers:

b'liga bbażata fuq in-nikil fonduta bi preċiżjoni, skont l-istandard DIN G- NiCr13Al6MoNb jew DIN G- NiCr13Al16MoNb jew DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi jew DIN G- NiCr12Al6MoNb jew AMS AISI:686,

b'reżistenza għas-sħana ta' mhux aktar minn 1 100 °C,

b'dijametru ta' 28 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 180 mm,

b'għoli ta' 20 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Housing għat-turbina tat-turboċarġers:

b'reżistenza għas-sħana ta' mhux aktar minn 1 050 °C, u

b'toqba li fiha tiddaħħal rota tat-turbina, b'dijametru minimu ta' 28 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 130 mm

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Kompressur tal-arja tal-membrana bi:

fluss ta' 4,5 l/min jew aktar iżda mhux aktar minn 7 l/min,

qawwa tal-elettriku ta' mhux aktar minn 8,1 W, u

kapaċità tal-pressjoni tal-gejġ li ma taqbiżx l-400 hPa (0,4 bar)

tat-tip użat fil-produzzjoni tas-sits tal-vetturi bil-mutur

0 %

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Riċevitur li jnixxef u li jista' jitneħħa, tal-aluminju u wweldjat bl-ark bi blokk ta' konnessjoni li fih elementi tal-poliammid u taċ-ċeramika:

tul ta' 143 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 292 mm,

b'dijametru ta' 31 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 99 mm,

bi spangle b'tul ta' mhux aktar minn 0,2 mm u bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,06 mm, u

b'dijametru tal-partiċella solida ta' mhux aktar minn 0,06 mm

tat-tip użat fis-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Assemblaġġ ta' propulsjoni li fih, differential, gerijiet ta' dawrien proporzjonali, rota bis-snien għad-differential, drive shafts, buttuni tar-roti, brejkijiet u vireg li fuqhom tintrama lasta għall-użu fil-manifattura ta' vetturi taħt l-intestatura 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

Valv rivers b'erba' modi għar-refriġeranti, li jikkonsisti minn:

valv pilota solenojd

qafas ta' valv tar-ram isfar li jinkludi slider tal-valv u konnessjonijiet tar-ram

bi pressjoni tat-tħaddim sa 4,5 MPa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Ball bearings:

b'dijametru intern ta' 3 mm jew aktar,

b'dijametru estern ta' mhux aktar minn 100 mm,

b'wisa' ta' mhux aktar minn 40 mm,

kemm jekk mgħammra bi protezzjoni kontra t-trab jew le,

għall-użu fil-manifattura tas-sistemi tal-istering biċ-ċinga tat-trażmissjoni tal-vetturi, tas-sistemi ta' power stering tal-elettriku jew tas-sistemi tat-tmun jew tal-assemblaġġ ball screw tas-sistemi tat-tmun (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Housing tal-kuxxinetti tat-tip li jintużaw fit-turboċarġers:

magħmul minn ħadid griż fondut iffurmat bi preċiżjoni konformi mal-istandard DIN EN 1561,

b'kompartamenti għaż-żejt,

mingħajr bearings,

b'dijametru ta' 50 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 250 mm,

b'għoli ta' 40 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm,

kemm jekk bil-kompartamenti għall-ilma u l-konnetturi, jew mingħajrhom

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Trażmissjoni idrostatika:

b'dimensjonijiet (mingħajr xaftijiet) ta' mhux aktar minn 154 mm × 115 mm × 108 mm,

b'piż ta' mhux aktar minn 3,3 kg,

b'veloċità massima ta' rotazzjoni tax-xaft tad-dħul ta' 2 700 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3 200 rpm,

b'torque tax-xaft tal-ħruġ ta' mhux aktar minn 10,4 Nm,

b'veloċità ta' rotazzjoni tax-xaft tal-ħruġ ta' mhux aktar minn 930 rpm b'veloċità ta' input ta' 2 800 rpm, u

b'firxa tat-temperatura operattiva ta' – 5 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn + 40 °C

għal użu fil-manifattura ta' magni għall-qtugħ tal-lawn tal-intestatura 8433 11 90 p/st (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Trażmissjoni idrostatika

bi tnaqqis ta' 20,63:1 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 22,68:1,

b'veloċità ta' input ta' 1 800 rpm jew aktar taħt tagħbija u ta' mhux aktar minn 3 000 rpm meta mhux taħt tagħbija,

b'torque tal-output kontinwu ta' 142 Nm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 156 Nm,

b'torque tal-output intermittenti ta' 264 Nm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 291 Nm, u

b'xaft tal-fus b'dijametru ta' 19,02 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 19,06 mm,

kemm jekk mgħammra, kemm jekk le, bi skrun tal-fannijiet jew b'taljola bi skrun tal-fannijiet integrat

għal użu fil-produzzjoni ta' magni għall-qtugħ tal-lawn awtopropulsivi mgħammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51 , u ta' tratturi tas-subintestatura 8701 91 90 , li l-funzjoni ewlenija tagħhom hija dik ta' magni għall-qtugħ tal-lawn jew p/st (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Mutur DC

b'veloċità tar-rotor ta' 3 500 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 000 rpm mgħobbi u mhux aktar minn 6 500 rpm meta mhux mgħobbi

bil-vultaġġ tal-provvista tal-elettriku DC ta' 100 V jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V

għall-użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Mutur AC/DC universali

b'output nominali ta' 1,2 kW,

b'vultaġġ ta' provvista tal-elettriku ta' 230 V, u

bi brejk tal-magna,

immuntat fuq ger tat-tnaqqis b'xaft tal-ħruġ, magħluq f'housing tal-plastik

għal użu bħala sistema għat-tħaddim bl-elettriku tax-xfafar tal-magni għall-qtugħ tal-lawn (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Muturi DC, mingħajr brushes:

b'dijametru estern ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 100 mm,

b'vultaġġ ta' 12-il V,

b'qawwa f'20 °C, ta' 300 W jew aktar iżda mhux aktar minn 750 W,

b'torque ta' 2,00 Nm jew aktar b'20 °C, iżda mhux aktar minn 7,00 Nm,

b'veloċità ta' rotazzjoni f'20 °C, ta' 600 rpm jew aktar iżda mhux aktar minn 3 100 rpm,

b'senser tal-pożizzjoni tal-angolu tar-rotor, tat-tip resolver jew ta' nofs effett jew mingħajr,

tal-għamla li tintuża fis-sistemi tal-power steering għall-karozzi

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Assemblaġġ ta' mutur b'kurrent dirett mingħajr brushes magħmul minn mutur u trażmissjoni:

b'kontroll elettroniku li jaħdem b'sensuri tal-pożizzjoni li jużaw l-Effett Hall,

b'vultaġġ tad-dħul ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V,

b'dijametru estern tal-mutur ta' 70 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 80 mm,

b'potenza tal-output tal-mutur ta' 350 W jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 550 W,

b'torque massimu tal-output ta' 50 Nm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 52 Nm,

b'veloċità massima ta' rotazzjoni tal-output ta' 280 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 300 rpm,

bi snien koassjali tal-output maskili b'dijametru estern ta' 20 mm (+/– 1 mm), 17-il sinna b'tul minimu tas-snien ta' 25 mm (+/– 1 mm), u

b'distanza ta' 119 mm (+/– 1 mm) bejn bażi u oħra taxs-snien

għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Mutur lest għall-użu fil-vetturi, b'kurrent dirett, bi ħruġ permanenti u mingħajr brushes:

b'veloċità speċifikata massima ta' 4 100  rpm,

b'output minimu ta' 400 W, iżda ta' mhux aktar minn 1,3 kW (bi 12 V),

b'dijametru tal-flanġ ta' 90 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 150 mm,

b'tul massimu ta' 200 mm, imkejjel mill-bidu tax-xaft sat-tarf ta' barra,

b'tul massimu tal-housing ta' 160 mm, imkejjel mill-flanġ sat-tarf ta' barra,

b'housing tal-aluminju fondut magħmul minn massimu ta' żewġ biċċiet (housing bażiku inklużi komponenti tal-elettriku u flanġ b'minimu ta' 2 u massimu ta' 6 toqob) kemm b'kompost tal-issiġillar, kemm jekk le (kanal b'O-ring u bil-grease),

bi statur b'disinn T-tooth singolu u b'koljatura singola tat-tipoloġija 12/8 u

b'kalamiti tal-wiċċ

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Sistema taċ-ċelloli tal-fjuwil

li mill-anqas fiha ċelloli tal-fjuwil tal-aċidu fosforiku,

f'housing b'ġestjoni tal-ilma u t-trattament tal-gass integrati,

għall-forniment fiss u permanenti tal-enerġija

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Membrana taċ-ċelluli tal-fjuwil, f'rollijiet jew folji, b'wisa' ta' mhux aktar minn 150 cm ta' tip li jintuża għall-manifattura ta' ċelluli tal-fjuwil fl-intestatura 8501

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Transformers elettriċi:

b'kapaċità ta' 1 kVA jew inqas

mingħajr plaggijiet jew kejbils,

għall-użu intern biex isiru s-set-top boxes u t-televiżjonijiet (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Bord ta' ċirkwit stampat mgħammar b'ċirkwit ta' pont rettifikatur u komponenti attivi u passivi oħra u li għandu:

żewġ konnetturi tal-output;

żewġ konneturi tal-input li huma disponibbli u utilizzabbli b'mod parallel;

kapaċità li jaqleb bejn modi ta' operazzjoni qawwija u baxxi;

voltaġġ ta' input ta' 40 V (+ 25 % -15 %) jew 42 V (+ 25 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta' input ta' 30 V (± 4 V) meta jkun baxx, jew;

voltaġġ ta' input ta' 230 V (+20 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta' input ta' 160 V (± 15 %)meta jkun baxx, jew;

voltaġġ ta' input ta' 120 V (15 % -35 %) meta jkun qawwi, u voltaġġ ta' input ta' 60 V (± 20 %) meta jkun baxx;

kurrent tal-input li jilħaq it-80 % tal-valur nominali f'20ms;

frekwenza tal-input ta' 45 Hz jew iżjed, iżda mhux iżjed minn 65 Hz għal 42 V u 230 V, u 45 - 70 Hz għal verżjonijiet ta' 120 V;

qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input (inrush current overshoot) ta' mhux iktar minn 250 % tal-kurrent tal-input;

perjodu ta' qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input ta' mhux iktar minn 100 ms;

nuqqas tal-kurrent tal-input (input current undershoot) ta' mhux inqas minn 50 % tal-kurrent tal-input;

perjodu ta' nuqqas tal-kurrent tal-input ta' mhux ikatr minn 20 ms;

kurrent tal-output li jista' jiġi ssettjat minn qabel;

kurrent tal-output li jilħaq id-90 % tal-valur nominali ssettjat minn qabel fi żmien 50ms;

kurrent tal-output li jilħaq iż-żero fi 30 ms wara li jitneħħa l-voltaġġ tal-input;

status ta' ħsara definit f'każ ta' l-ebda tagħbija jew tagħbija għolja wisq (funzjoni end-of-life)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Rettifikatur elettriku:

b'vultaġġ tal-input AC ta' 100-240 V bi frekwenza ta' 50-60 Hz,

b'żewġ vultaġġi tal-output DC ta' 9 V jew aktar iżda mhux aktar minn 12-il V u 396 V jew aktar iżda mhux aktar minn 420 V,

kejbils tal-output mingħajr konnetturi, u

f'kaxxa tal-plastik b'dimensjonijiet ta' 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5 mm) × 38 mm (± 1 mm)

għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jużaw IPL (Dawl Intens f'Pulsazzjonijiet) (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Solenojd b'

konsum ta' elettriku ta' mhux aktar minn 6 W,

reżistenza tal-iżolament ta' aktar minn 100 M ohm, u

toqba tal-inserzjoni ta' 11,4 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 11,8 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Stangi b'forma speċifika, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara li jiġu manjetizzati, li fihom in-neodimju, il-ħadid u l-boron, b'dawn il-qisien:

tul ta' 15 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 52 mm,

wisa' ta' 5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 42 mm,

ta' tip li se jintużaw għall-manifattura ta' servomuturi elettriċi għall-awtomatizzazzjoni industrijali

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Anelli, tubi, boxxli jew kullari magħmulin minn liga tan-neodimju, ħadid u boron, b'

dijametru ta' mhux aktar minn 45 mm,

għoli ta' mhux aktar minn 45 mm,

tat-tip użat biex isiru l-kalamiti permanenti wara manjetizzazzjoni

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Oġġett tal-ferrit agglomerat fil-forma ta' priżma rettangolari maħsub biex isir kalamita permanenti wara li jiġi manjetizzat

kemm jekk ikollu t-truf iċċanfrinati, kemm jekk le

b'tul ta' 27 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 32 mm (± 0,15 mm),

b'wisa' ta' 8,5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm),

bi ħxuna ta' 5,5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm), u

b'piż ta' 6,1 g jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 8,3 g p/st

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Moduli rettangolari biex ikunu inkorporati fil-batteriji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati:

352,5 mm (±1 mm) jew 367,1 mm (± 1 mm) b'fond ta':

b'fond ta': 300 mm (± 2 mm) jew 272,6 mm (± 1 mm)

268,9 mm (± 1,4 mm) jew 229,5 mm (± 1 mm) b'piż ta':

b'piż ta': 45,9 kg jew 46,3 kg

bi klassifikazzjoni ta ':

75 Ah u b'vultaġġ nominali ta': 60V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Moduli għall-ġbir ta' batteriji ta' akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju:

b'tul ta' 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 408 mm,

b'wisa' ta' 33,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm,

b'għoli ta' 138 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm,

b'piż ta' 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, u

b'qawwa ta' 458 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Batteriji ta' akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju jew tal-modulu li jirriċarġjaw:

b'tul ta' 1 203 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 297 mm,

ta' wisa' ta' 282 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 772 mm,

għoli ta' 792 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 839 mm,

b'piż ta' 253 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 293 kg,

b'qawwa ta' 22 kWh jew 26kWh, u

kostitwiti minn 24 jew 48 modulu

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Kojl tal-ignixin:

b'tul ta' 50 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 200 mm,

b'temperatura tat-tħaddim ta' – 40 °C jew iktar iżda mhux iktar minn 140 °C, u

b'vultaġġ ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V,

bil-kejbil tal-konnessjoni jew mingħajru,

għal użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Borma interna:

li fih fetħiet ċentrali u fil-ġnub,

b'aluminju ttemprat (annealed),

b'kisja taċ-ċeramika, reżistenti għal aktar minn 200 ° ċentigradi

għal użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Loudspeakers:

b'impedanza ta' 4 Ohm jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 Ohm,

b'qawwa nominali ta' 2 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 W,

bi brekit tal-plastik jew mingħajrha,

b'kejbil tal-elettriku mgħammar bil-konnetturi, jew mingħajru,

tal-għamla li tintuża fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u tal-moniters tal-vidjows

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Unità ta' kontroll tas-sistema tat-telefonati ta' emerġenza li tinkorpora modulu tal-GPS u tal-GSM, għal użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Moduli li mill-inqas fihom ċipep semikondutturi għal:

ġenerazzjoni ta' sinjali tad-direzzjoni għall-indirizzar tal-pixels jew

direzzjonar tal-indirizzar tal-pixels

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Frejm rettangolari li jorbot u jgħatti:

tal-aluminju lligat li fih is-siliċju u l-manjeżju

twil 500 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 200 mm

wiesa' 300 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1 500 mm

tat-tip użat għall-produzzjoni tas-settijiet tat-televiżjoni

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Konnetturi tat-tip SCART, immuntati f'housing tal-plastik jew tal-metall, b'21 pinn imqassmin fuq żewġ ringieli, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

Konnekter mara u interfaċċji għall-kards tal-memorja Secure Digital (SD), CompactFlash, “Smart Card” u “Common interface modules (cards)”, tat-tip użat għall-issaldjar fuq il-bordijiet taċ-ċirkwiti stampati, għall-ikkumnikar tat-tagħmir elettriku u ċ-ċirkwiti u biex iċ-ċirkwiti elettriċi jinxtegħlu jew jiġu protetti b'vultaġġ ta' mhux aktar minn 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Kuntatti tar-rivits

tar-ram

miksija b'liga tan-nikil u tal-fidda AgNi10 jew bil-fidda li fiha, skont il-piż, 11,2 % (± 1,0 %) ta' ossidu tal-landa u ta' ossidu tal-indju meħudin flimkien

bi ħxuna tal-kisi ta' 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

kemm jekk indurati jew le

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Kontrollur tal-memorja li jista' jiġi pprogrammat għal vultaġġ ta' mhux aktar minn 1 000  V, tat-tip użat għat-tħaddim ta' magna tal-kombustjoni u/jew ta' diversi attwaturi li jaħdmu b'magna tal-kombustjoni, li fih mill-inqas

ċirkwit stampat b'komponenti attivi u passivi,

housing tal-aluminju, u

konnetturi multipli p/st

0 %

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Kejbil tal-konnessjoni tal-antenna għat-trażmissjoni ta' sinjali tar-radju (AM/FM), kemm jekk din tittrażmetti sinjal GPS kemm jekk le, li fih:

kejbil koassjali,

żewġ konnetturi jew aktar, u

3 klipep tal-plastik jew aktar biex jitwaħħal mad-daxxbord

tat-tip użat fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Faxx ta' wajers:

b'vultaġġ ta' 12 V,

imgeżwer fit-tejp jew imdawwar b'tubu tal-plastik spiraliformi,

b'16-il wajer jew aktar, bit-terminals kollha miksijin bil-landa jew mgħammra b'konnetturi,

għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Kejbil tal-estensjoni two-core b'żewġ konnetturi, li fih tal-inqas:

grommet tal-lakstu,

brekit tal-metall għall-irbit

ta' tip użat biex jikkonnettja s-sensuri tal-veloċità tal-vetturi fil-manifattura tal-vetturi tal-Kapitolu 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Akkumulaturi elettriċi użati, tal-jone tal-litju jew tal-idride tal-metall tan-nikil

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Garbox awtomatika b'konvertitur idrawliku tat-torque:

b'mill-inqas tmien gerijiet,

b'torque tal-magna ta' 300 Nm jew aktar, u

b'installazzjoni trażversali jew lonġitudinali

għal użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-intestatura 8703 p/st (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Assemblaġġ tal-gearbox b'input wieħed jew tnejn u b'mill-inqas tliet punti ta' ħruġ f'housing tal-aluminju fondut b'dimensjonijiet ġenerali (mingħajr ix-xaftijiet) ta' mhux aktar minn 455 mm (wisa') × 462 mm (għoli), 680 mm (tul), mgħammar b'tal-inqas:

xaft wieħed tal-output bis-snien esterni,

swiċċ rotatorju li jindika l-pożizzjoni tal-ger,

il-potenzjal għal differential

għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Gearcase b'input uniku u output doppju (trażmissjoni) f'housing tal-aluminju fondut, b'dimensjonijiet globali li ma jaqbżux 148 mm (± 1 mm) × 213-il mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), magħmula mill-inqas minn:

żewġ klaċċijiet elettromanjetiċi ta' direzzjoni unika f'housing wieħed, li jaħdmu fiż-żewġ direzzjonijiet,

xaft tal-input b'dijametru estern ta' 24 mm (± 1 mm), li jispiċċa b'tarf bi 22 sinna,

bushing koassjali tal-output b'dijametru intern ta' 22 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 30 mm, li jispiċċa b'tarf ta' 22 sinna jew aktar iżda mhux aktar minn 28 sinna

għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Klaċċ ċentrifugali mħaddem mekkanikament għal użu ma' ċinga elastomerika f'ambjent xott fi trażmissjoni kontinwament varjabbli (CVT), mgħammar:

b'elementi li jattivaw il-klaċċ f'rotazzjoni partikolari u li jiġġeneraw (b'dan il-mod) forza ċentrifugali,

xaft li fit-tarf tiegħu jidjieq b'5 gradi, iżda b'mhux aktar minn 6 gradi,

3 piżijiet, u

1 molla tal-kompressjoni

għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Parts elettroplejtjati ta' ġewwa jew ta' barra magħmula minn:

kopolimeru tal-akrilonitril-butadien-stiren (ABS), kemm jekk imħallat bil-polikarbonat u kemm jekk le

saffi ta' ram, nikil u kromu

għall-użu fil-manifattura tal-parts għall-vetturi bil-mutur tal-intestatura 8701 sa 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Materjal li jikkonsisti f'film polarizzanti, kemm jekk hu fuq rombli kemm jekk mhux, appoġġjat min-naħa waħda jew miż-żewġ naħat minn materjal trasparenti, kemm jekk fih saffa adeżiv kif ukoll jekk le, kopert minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat minn film li jitneħħa

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Lenti organika korrettiva tan-nuċċalijiet għall-għajnejn, maħduma lesta fuq iż-żewġ naħat, li għad għandha tgħaddi minn proċess ta' kisi, għoti tal-kulur, qtugħ, immuntar jew minn kwalunkwe proċess sostanzjali ieħor għal użu fil-manifattura ta' nuċċalijiet tal-vista (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Elementi ottiċi mhux immuntati magħmula minn ħġieġ kalkoġenidu ffurmat li jittrasmetti l-infrared jew taħlita ta' ħġieġ kalkoġenur li jittrasmetti l-infrared flimkien ma' materjal tal-lenti ieħor

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Lentijiet

ta' daqs mhux akbar minn 80 mm × 55 mm × 50 mm,

b'riżoluzzjoni ta' 160 linja/mm jew aħjar, u

bi proporzjon taż-zoom ta' 18-il darba

ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Lentijiet

ta' daqs mhux akbar minn 125 mm × 65 mm × 65 mm,

b'riżoluzzjoni ta' 125 linja/mm jew aħjar, u

bi proporzjon taż-zoom ta' 16-il darba

ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Assemblaġġ tal-lenti:

b'firxa tal-kamp orizzontali ta' vista ta' 50 grad jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 200 grad,

b'tul fokali ta' 1,16 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,45 mm,

b'apertura ta' F/2,0 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn F/2,6, u

b'dijametru ta' 5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 18,5 mm

għall-użu fil-manifattura ta' kameras awtomobilistiċi CMOS (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Lentijiet immuntati magħmula minn ħġieġ kalkoġenidu li jittrasmetti l-infrared, jew taħlita ta' ħġieġ kalkoġenidu li jittrażmetti l-infraaħmar u materjal ieħor tal-lentijiet

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Kontrollur diġitali tal-valvi għall-kontroll tal-likwidi u l-gassijiet

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1)

(3)  Id-dazju ad valorem biss huwa sospiż. Id-dazju speċifiku għandu jkompli japplika.

(4)  Għandha tiġi stabbilita sorveljanza tal-importazzjonijiet tal-prodotti koperti minn din is-sospensjoni tat-tariffi skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 55 u 56 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal- Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558).

*

Miżura ġdida li għadha kif iddaħħlet jew miżura bil-kundizzjonijiet mibdulin.


30.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 351/55


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2468

tal-20 ta' Diċembru 2017

li jistabbilixxi rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi li jikkonċernaw ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropea u l-Kunsill dwar ikel ġdid

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsiderat ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20 u l-Artikolu 35(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2015/2283 jistabbilixxi regoli għat-tqegħid fis-suq u l-użu ta' ikel ġdid fl-Unjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) 2015/2283 il-Kummissjoni trid tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabblixxu rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi li jikkonċernaw ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi.

(3)

Mingħajr ħsara għall-Artikoli 5, 15 u 16 tar-Regolament (UE) 2015/2283, il-Kummissjoni għandha tivverifika jekk in-notifika taqax fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dak ir-Regolament u l-validità tan-notifika jew l-applikazzjoni.

(4)

In-notifiki msemmija fl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2015/2283 għandu jkun fihom biżżejjed informazzjoni u dokumentazzjoni xjentifika li jippermettu lill-Kummissjoni tivverifika l-validità u jagħtu l-possibbiltà lill-Istati Membri u lill-Awtorità li jivvalutaw l-istorja tal-użu sikur tal-ikel tradizzjonali minn pajjiż terz.

(5)

L-applikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2015/2283 għandu jkun fihom biżżejjed informazzjoni u dokumentazzjoni xjentifika li jippermettu lill-Kummissjoni tivverifika l-validità u jagħtu l-possibbiltà lill-Awtorità li twettaq valutazzjonijiet tar-riskju komprensivi.

(6)

Meta l-applikant jissottometti notifika jew applikazzjoni biex iżid, ineħħi jew jimmodifika l-kundizzjonijiet tal-użu, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-rekwiżiti speċifiċi addizzjonali tat-tikkettar jew ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ ta' wara l-kummerċjalizzazzjoni ta' ikel tradizzjonali awtorizzat minn pajjiż terz, jaf ma jkunx neċessarju li l-applikant jipprovdi d-dejta kollha meħtieġa għall-valutazzjoni sikura meta l-applikant jipprovdi ġustifikazzjoni verifikabbli adegwata.

(7)

Jenħtieġ li l-iskambju tal-informazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-Awtorità jippermetti li meta jkun meħtieġ jiġu sottomessi lill-Kummissjoni oġġezzjonijiet dwar is-sikurezza debitament motivati.

(8)

Jenħtieġ li l-opinjoni tal-Awtorità tipprovdi biżżejjed informazzjoni li taċċerta jekk l-użu propost tal-ikel tradizzjonali minn pajjiż terz hux sikur għall-konsumaturi.

(9)

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament (UE) 2015/2283 il-Kummissjoni trid tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabblixxu r-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 20 ta' dak ir-Regolament.

(10)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni u suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) 2015/2283 fir-rigward tar-rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi li jikkonċernaw l-ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi u l-miżuri tranżitorji msemmija fl-Artikolu 35(3) ta' dak ir-Regolament.

Japplika għan-notifiki u l-applikazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 14 u 16 tar-Regolament (UE) 2015/2283.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Flimkien mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u r-Regolament (UE) 2015/2283, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet segwenti:

(a)

“notifika” tfisser dossier għalih waħdu li jkun fih l-informazjoni u d-dejta xjentifika sottomessa skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2015/2283.

(b)

“applikazzjoni” tfisser dossier għalih waħdu li jkun fih l-informazjoni u d-dejta xjentifika sottomessa skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2015/2283.

Artikolu 3

Struttura, kontenut u preżentazzjoni ta' notifika

1.   Notifika għandha tiġi sottomessa elettronikament lill-Kummissjoni u għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

ittra ta' akkumpanjament;

(b)

dossier tekniku;

(c)

sommarju tad-dossier.

2.   L-ittra ta' akkumpanjament imsemmija fil-paragrafu 1(a) għandha tiġi abbozzata skont il-mudell provdut fl-Anness I.

3.   Id-dossier tekniku msemmi fil-paragrafu 1(b) għandu jkun fih:

(a)

id-dejta amministrattiva kif previst fl-Artikolu 5;

(b)

id-dejta xjentifika kif previst fl-Artikolu 6.

4.   Meta l-applikant jissottometti notifika biex jimmodifika l-kundizzjonijiet tal-użu, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-rekwiżiti speċifiċi tat-tikketta jew ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ ta' wara l-kummerċjalizzazzjoni ta' ikel tradizzjonali awtorizzat minn pajjiż terz, jaf ma jkunx meħtieġ li l-applikant jipprovdi d-dejta kollha skont l-Artikolu 6 meta l-applikant jipprovdi ġustifikazzjoni verifikabbli li tispjega li l-modifiki proposti ma jaffettwawx ir-riżultati tal-valutazzjoni dwar is-sikurezza eżistenti.

5.   Is-somarju tad-dossier imsemmi fil-paragrafu 1(c) għandu jipprovdi evidenza li l-użu ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terz huwa konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2015/2283.

Artikolu 4

Struttura, kontenut u preżentazzjoni ta' applikazzjoni

1.   Applikazzjoni għandha tiġi sottomessa elettronikament lill-Kummissjoni u għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

ittra ta' akkumpanjament;

(b)

dossier tekniku;

(c)

sommarju tad-dossier;

(d)

oġġezzjonijiet tas-sikurezza debitement motivati msemmija fl-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) 2015/2283;

(e)

ir-risposta tal-applikant għall-oġġezzjonijiet tas-sikurezza debitement motivati.

2.   L-ittra ta' akkumpanjament imsemmija fil-paragrafu 1(a) għandha tiġi abbozzata skont il-mudell provdut fl-Anness II.

3.   Id-dossier tekniku msemmi fil-paragrafu 1(b) għandu jkun fih:

(a)

id-dejta amministrattiva kif previst fl-Artikolu 5;

(b)

id-dejta xjentifika kif previst fl-Artikolu 6.

4.   Meta l-applikant jissottometti applikazzjoni biex jimmodifika l-kundizzjonijiet tal-użu, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-rekwiżiti speċifiċi tat-tikketta jew ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ ta' wara l-kummerċjalizzazzjoni ta' ikel tradizzjonali awtorizzat minn pajjiż terz, jaf ma jkunx meħtieġ li l-applikant jipprovdi d-dejta kollha skont l-Artikolu 6 meta l-applikant jipprovdi ġustifikazzjoni verifikabbli li tispjega li l-modifiki proposti ma jaffettwawx ir-riżultati tal-valutazzjoni dwar is-sikurezza eżistenti.

5.   Is-somarju tad-dossier imsemmi fil-paragrafu 1(c) għandu jipprovdi evidenza li l-użu ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terz huwa konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2015/2283.

Artikolu 5

Dejta amministrattiva li trid tiġi pprovduta f'notifika jew f'applikazzjoni

Flimkien mal-informazzjoni deskritta fl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2015/2283, in-notifiki u l-applikazzjonijiet għandhom jinkludu d-dejta amministrattiva segwenti:

(a)

l-isem, l-indirizz u d-dettalji tal-kuntatt tal-persuna responsabbli mid-dossier li hija awtorizzata li tikkomunika mal-Kummissjoni f'isem l-applikant;

(b)

id-data ta' sottomissjoni tad-dossier;

(c)

werrej tad-dossier;

(d)

lista dettaljata tad-dokumenti annessi mad-dossier, inklużi referenzi għal titli, volumi u paġni;

(e)

lista tal-partijiet tad-dossier li jridu jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 2015/2283 u r-regoli stipulati fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Dejta xjentifika li trid tiġi pprovduta f'notifika jew f'applikazzjoni

1.   Id-dossier sottomess b'appoġġ ta' notifika jew ta' applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta' ikel tradizzjonali minn pajjiż terz għandu jippermetti li tiġi vvalutata storja ta' użu sikur tal-ikel tradizzjonali minn pajjiż terz.

2.   L-applikant għandu jipprovdi kopja tad-dokumentazzjoni dwar il-proċedura li tiġi segwita meta tinġabar id-dejta.

3.   L-applikant għandu jipprovdi deskrizzjoni tal-istrateġija tal-valutazzjoni tas-sikurezza u għandu jiġġustifika l-inklużjoni u l-esklużjoni ta' informazzjoni jew studji speċifiċi.

4.   L-applikant għandu jipproponi konklużjoni ġenerali dwar is-sikurezza tal-użi proposti tal-ikel tradizzjonali minn pajjiż terz. Il-valutazzjoni ġenerali ta' riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem għandha ssir fil-kuntest ta' esponiment magħruf jew possibbli tal-bniedem.

Artikolu 7

Verifika tal-validità ta' notifika

1.   Mal-wasla ta' notifika ta' ikel tradizzjonali minn pajjiż terz, il-Kummissjoni għandha bla dewmien tivverifika jekk l-ikel ikkonċernat jaqax fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni (UE) 2015/2283 u jekk in-notifika tissodisfax ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 3, 5 u 6 ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni tista' titlob aktar informazzjoni mingħand l-applikant fir-rigward tal-validità tan-notifika u tinforma lill-applikant dwar il-perjodu li fih dik l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta.

3.   B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2015/2283, notifika tista' titqies valida anki jekk ma jkunx fiha l-elementi kollha meħtieġa skont l-Artikoli 3, 5 u 6 ta' dan ir-Regolamant, kemm-il darba l-applikant ikun ressaq ġustifikazzjoni verifikabbli għal kull element nieqes.

4.   Il-Kummisjoni għandha tgħarraf lill-applikant, l-Istat Membru u l-Awtorità dwar ir-raġunijiet għaliex in-notifika titqies mhix valida.

Artikolu 8

Verifika tal-validità ta' applikazzjoni

1.   Mal-wasla ta' applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' ikel tradizzjonali minn pajjiż terz, il-Kummissjoni għandha bla dewmien tivverifika jekk l-applikazzjoni tissodisfax ir-rekwiżiti tal-Artikoli minn 4 sa 6.

2.   Il-Kummissjoni tista' titlob aktar informazzjoni mingħand l-applikant fi kwistjonijiet fir-rigward tal-validità tal-applikazzjoni u tinforma lill-applikant dwar il-perjodu li fih dik l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta.

3.   B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2015/2283, applikazzjoni tista' titqies valida anki jekk ma jkunx fiha l-elementi kollha rekwiżiti skont l-Artikoli minn 4 sa 6 ta' dan ir-Regolamant, kemm-il darba l-applikant ikun ressaq ġustifikazzjoni verifikabbli għal kull element nieqes.

4.   Il-Kummisjoni għandha tgħarraf lill-applikant, l-Istat Membru u l-Awtorità dwar jekk l-applikazzjoni tqiesitx valida jew le. Jekk l-applikazzjoni ma tqiesitx valida, il-Kummissjoni għandha tindika r-raġunijiet għalhiex mhix valida.

Artikolu 9

Oġġezzjonijiet tas-sikurezza debitement motivati

1.   Mal-wasla ta' notifika valida, tista' titwettaq konsultazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-Awtorità fl-ewwel tliet xhur tal-perjodu stabbilit bl-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) 2015/2283.

2.   L-oġġezzjonijiet tas-sikurezza debitement motivati mressqa għand il-Kummissjoni minn xi Stat Membru jew mill-Awtorità skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) 2015/2283 għandhom jinkludu l-informazzjoni segwenti:

(a)

l-isem u d-deskrizzjoni tal-ikel tradizzjonali minn pajjiż terz;

(b)

stqarrija xjentifika li tindika għaliex l-ikel tradizzjonali minn pajjiż terx jaf jippreżenta riskju ta' sikurezza għas-saħħa tal-bniedem.

Artikolu 10

Informazzjoni li trid tiġi inkluża fl-opinjoni tal-Awtorità

1.   L-opinjoni tal-Awtorità għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-identità u l-karatterizzazzjoni tal-ikel tradizzjonali minn pajjiż terz;

(b)

il-valutazzjoni dwar l-istorja tal-użu f'pajjiż terz;

(c)

valutazzjoni tar-riskju ġenerali li tistabbilixxi, jekk ikun possibbli, is-sikurezza tal-ikel tradizzjonali minn pajjiż terz u li tenfasizza l-inċertezzi u l-limitazzjonijiet fejn dawn ikunu rilevanti;

(d)

konklużjonijiet.

2.   Il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni addizzjonali fit-talba tagħha ta' opinjoni tal-Awtorità

Artikolu 11

Miżuri tranżitorji

In-notifiki kif imsemmija fl-Artikolu 35(2) tar-Regolament (UE) 2015/2283 għandhom jiġu sottomessi lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2019.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Diċembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).


ANNESS I

Mudell tal-ittra li t'akkumpanja notifika għal ikel tradizzjonali minn pajjiż terz skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2015/2283

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Direttorat Ġenerali

Direttorat

Unità

Data: …

Suġġett: Notifika għall-awtorizzazzjoni ta' ikel tradizzjonali minn pajjiż terz skont ir-Regolament (UE) 2015/2283.

(Jekk jogħġbok indika b'mod ċar billi timmarka waħda mill-kaxxi)

Notifika għal awtorizzazzjoni ta' ikel tradizzjonali ġdid.

Notifika għaż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tal-kundizzjonijiet tal-użu ta' ikel tradizzjonali diġà awtorizzat. Jekk jogħġbok ipprovdi referenza għal dik in-notifika.

Notifika għaż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tal-ispeċifikazzjonijiet ta' ikel tradizzjonali diġà awtorizzat. Jekk jogħġbok ipprovdi referenza għal dik in-notifika.

Notifika għaż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tar-rekwiżiti ta' tikkettar speċifiċi addizzjonali ta' ikel tradizzjonali diġà awtorizzat. Jekk jogħġbok ipprovdi referenza għal dik in-notifika.

Notifika għaż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika ta' monitoraġġ ta' wara l-kummerċjalizzazzjoni ta' ikel tradizzjonali diġà awtorizzat. Jekk jogħġbok ipprovdi referenza għal dik in-notifika.

L-Applikant(i) jew ir-Rappreżentant(i) tiegħu/tagħhom fl-Unjoni

(isem/ismijiet, indirizz(i)…)

iressaq/iressqu din in-notifika sabiex tiġi aġġornata l-lista tal-Unjoni dwar ikel ġdid.

L-identità tal-ikel tradizzjonali:

Kunfidenzjalità (1). Fejn xieraq, iddikjara jekk l-applikazzjoni tkunx tinkludi dejta kunfidenzjali skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 2015/2283

Iva

Le

Kategoriji tal-ikel, kundizzjonijiet tal-użu u rekwiżiti ta' tikkettar

Kategorija tal-ikel

Kundizzjonijiet speċifiċi tal-użu

Rekwiżit ta' tikkettar speċifiku addizzjonali

 

 

 

 

 

Dejjem tiegħek,

Firma …

Mehmuża:

Dossier tekniku komplut

Sommarju tad-dossier

Lista tal-partijiet tad-dossier mitluba li jridu jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali u ġustifikazzjoni verifikabbli għal tali talbiet

Kopja tad-dejta amministrattiva tal-applikant(i)


(1)  L-applikanti għandhom jużaw il-format stabbilit fl-Anness III biex jindikaw liema informazzjoni jixtiequ li tiġi ttrattata bħala kunfidenzjali u għandhom jipprovdu d-dettalji kollha meħtieġa biex jissostanzjaw it-talba għal kunfidenzjalità.


ANNESS II

Mudell tal-ittra li t'akkumpanja applikazzjoni għal ikel tradizzjonali minn pajjiż terz skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2015/2283

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Direttorat Ġenerali

Direttorat

Unità

Data: …

Suġġett: Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta' ikel tradizzjonali minn pajjiż terz skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2015/2283

L-Applikant(i) jew ir-Rappreżentant(i) tiegħu/tagħhom fl-Unjoni Ewropea

(isem/ismijiet, indirizz(i)…)

iressaq/iressqu din l-applikazzjoni sabiex tiġi aġġornata l-lista tal-Unjoni dwar l-ikel ġdid.

L-identità tal-ikel tradizzjonali:

Kunfidenzjalità (1). Fejn xieraq, iddikjara jekk l-applikazzjoni tkunx tinkludi dejta kunfidenzjali skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 2015/2283

Iva

Le

Kategoriji tal-ikel, kundizzjonijiet tal-użu u rekwiżiti tat-tikkettar

Kategorija tal-ikel

Kundizzjonijiet speċifiċi tal-użu

Rekwiżit ta' tikkettar speċifiku addizzjonali

 

 

 

 

 

 

Dejjem tiegħek,

Firma …

Mehmuża:

Applikazzjoni kompluta

Sommarju tal-applikazzjoni

Lista tal-partijiet tal-applikazzjoni mitluba li jridu jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali u ġustifikazzjoni verifikabbli għal tali talbiet

Dejta ddokumentata li jkollha x'taqsam ma oġġezzjonijiet ta' sikurezza debitament motivati

Kopja tad-dejta amministrattiva tal-applikant(i)


(1)  L-applikanti għandhom jużaw il-format stabbilit fl-Anness III biex jindikaw l-informazzjoni li jixtiequ li tiġi ttrattata bħala kunfidenzjali u għandhom jipprovdu d-dettalji kollha meħtieġa biex jissostanzjaw it-talba għal kunfidenzjalità.


ANNESS III

Ġustifikazzjoni għal informazzjoni kunfidenzjali

Dan l-Anness għandu jiġi aġġornat matul il-proċedura tal-applikazzjoni jew in-notifika kull darba li applikant jissottometti talba għal trattament kunfidenzjali.

Meta l-proċess tal-produzzjoni jkun fih informazzjoni kunfidenzjali, għandu jiġi pprovdut sommarju mhux kunfidenzjali tal-proċess tal-produzzjoni.

Informazzjoni mitluba li titqies bħala kunfidenzjali

Ġustifikazzjoni

Taqsima x.y (sottomessa fi SSSS/XX/JJ)

 

 

 

Anness X (sottomess fi SSSS/XX/JJ)

 

 

 

Taqsima x.y. (sottomessa fi SSSS/XX/JJ)

 

 

 

Anness X (sottomess fi SSSS/XX/JJ)

 


30.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 351/64


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2469

tal-20 ta' Diċembru 2017

li jistabbilixxu rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi għall-applikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 13 u l-Artikolu 35(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2015/2283 jistabbilixxi regoli għat-tqegħid fis-suq u l-użu ta' ikel ġdid fl-Unjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2015/2283, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu rekwiżiti amministrattivi u ta' dejta xjentifika għall-applikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 10(1) ta' dak ir-Regolament.

(3)

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 5 u 10 tar-Regolament (UE) 2015/2283, il-Kummissjoni għandha tivverifika jekk l-applikazzjoni tkunx taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dak ir-Regolament u l-validità tagħha.

(4)

L-applikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) 2015/2283 għandu jkun fihom biżżejjed informazzjoni u dokumentazzjoni xjentifika sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tivverifika l-validità tagħhom u jkunu jippermettu li l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-Awtorità) twettaq valutazzjonijiet tar-riskji komprensivi tal-ikel ġdid.

(5)

L-applikazzjonijiet għandu jkun fihom deskrizzjonijiet dettaljati tal-istrateġija tal-valutazzjoni tas-sikurezza, id-dejta mhux ipproċessata, it-tagħrif dwar ir-rilevanza tal-materjal tat-test użat fl-istudji tossikoloġiċi, u l-metodi tat-testijiet ta' detezzjoni u ta' karatterizzazzjoni għan-nanomaterjali maħdumin bl-inġinerija.

(6)

L-esperjenza wriet li f'ċerti każijiet ikel ġdid maħsub għal grupp partikolari tal-popolazzjoni jista' wkoll jiġi raġonevolment mistenni li jiġi kkunsmat minn gruppi oħra tal-popolazzjoni u li jistgħu jkunu meħtieġa miżuri ta' ġestjoni tar-riskju biex jittaffew ir-riskji potenzjali għas-saħħa għal dawk il-gruppi tal-popolazzjoni. Għalhekk, jenħtieġ li tingħata informazzjoni biżżejjed fl-applikazzjoni sabiex jiġu vvalutati r-riskji għal dawk il-gruppi tal-popolazzjoni.

(7)

Meta l-applikant jippreżenta applikazzjoni biex iżid, ineħħi jew ibiddel il-kundizzjonijiet tal-użu, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-rekwiżiti ta' tikkettar speċifiċi addizzjonali jew ir-rekwiżiti ta' monitoraġġ ta' wara t-tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid awtorizzat, jista' jagħti l-każ li ma jkunx hemm bżonn li l-applikant jipprovdi d-dejta kollha neċessarja għall-valutazzjoni tar-riskju, meta l-applikant jipprovdi ġustifikazzjoni verifikabbli.

(8)

Sabiex jiġi żgurat li jsiru testijiet tossikoloġiċi li jilħqu ċertu livell, jenħtieġ li dawn jitwettqu b'konformità mar-regoli stipulati fid-Direttiva 2004/10/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Meta dawk il-provi jitwettqu barra mit-territorju tal-Unjoni, jenħtieġ li dawn jimxu skont “il-Prinċipji ta' Prattika Tajba tal-Laboratorju tal-OECD” (3).

(9)

Jenħtieġ li l-opinjoni tal-Awtorità tipprovdi biżżejjed informazzjoni biex jiġi vverifikat jekk l-użu propost tal-ikel ġdid huwiex sikur għall-konsumaturi.

(10)

Sabiex ikun hemm benefiċċju mill-protezzjoni tad-dejta, kif stabbilit fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283, jenħtieġ li talba għall-protezzjoni ta' dejta proprjetarja tkun ġustifikata u li d-dejta kollha kkonċernata tinżamm f'parti separata tal-applikazzjoni.

(11)

Skont l-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) 2015/2283, jeħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri tranżitorji għad-dħul fis-seħħ ta' dak ir-Regolament.

(12)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni u suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2015/2283 fir-rigward tar-rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi għall-applikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 10(1) u l-miżuri tranżitorji msemmija fl-Artikolu 35(3) ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Flimkien mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u r-Regolament (UE) 2015/2283, għandha tapplika d-definizzjoni li ġejja:

 

“applikazzjoni” tfisser fajl indipendenti li fih tagħrif u dejta xjentifika mibgħuta għall-awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) 2015/2283.

Artikolu 3

Struttura, kontenut u preżentazzjoni ta' applikazzjoni

1.   Applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata b'mod elettroniku lill-Kummissjoni u għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

ittra ta' akkumpanjament;

(b)

dossier tekniku;

(c)

sommarju tad-dossier.

2.   L-ittra ta' akkumpanjament imsemmija fil-paragrafu 1(a) għandha tkun abbozzata skont il-mudell ipprovdut fl-Anness I.

3.   Id-dossier tekniku msemmi fil-paragrafu 1(b) għandu jkun fih:

(a)

id-dejta amministrattiva kif previst fl-Artikolu 4,

(b)

id-dejta xjentifika kif previst fl-Artikolu 5,

4.   Meta l-applikant jippreżenta applikazzjoni biex jimmodifika l-kundizzjonijiet tal-użu, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-rekwiżiti ta' tikkettar speċifiċi addizzjonali jew ir-rekwiżiti ta' monitoraġġ ta' wara t-tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid awtorizzat, jista' jagħti l-każ li ma jkunx hemm bżonn li l-applikant jipprovdi d-dejta kollha meħtieġa skont l-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament meta l-applikant jipprovdi ġustifikazzjoni verifikabbli li tispjega li l-bidliet proposti ma jaffettwawx ir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju eżistenti.

5.   Flimkien mal-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (b) u (e) tal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2015/2283, is-sommarju tad-dossier msemmi fil-paragrafu 1(c) ta' dan l-Artikolu għandu jistabbilixxi r-raġunijiet għaliex l-użu tal-ikel ġdid jikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2015/2283.

Artikolu 4

Rekwiżiti dwar dejta amministrattiva

Barra mill-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2015/2283, l-applikazzjoni għandha tinkludi d-dejta amministrattiva li ġejja:

(a)

l-isem/ismijiet tal-manifattur(i) tal-ikel ġdid, jekk huwa/huma differenti minn dak tal-applikant, l-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt;

(b)

l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna responsabbli mid-dossier awtorizzata tikkomunika f'isem l-applikant mal-Kummissjoni;

(c)

id-data tal-preżentazzjoni tad-dossier;

(d)

werrej tad-dossier;

(e)

lista dettaljata ta' dokumenti annessi mad-dossier, inklużi referenzi għal titoli, volumi u paġni;

(f)

lista tal-partijiet tad-dossier li jridu jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali u ġustifikazzjoni verifikabbli skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 2015/2283 u skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness II ta' dan ir-Regolament. Meta l-proċess tal-produzzjoni jkun fih dejta kunfidenzjali, għandu jiġi pprovdut sommarju mhux kunfidenzjali tal-proċess ta' produzzjoni;

(g)

informazzjoni u spjegazzjonijiet li jissostanzjaw l-eżistenza tad-dritt ta' referenza tal-applikant għal evidenza xjentifika jew dejta xjentifika proprjetarja skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283. Dik l-informazzjoni għandha tiġi inkluża f'folder separat.

Artikolu 5

Rekwiżiti dwar dejta xjentifika

1.   Id-dossier mibgħut b'appoġġ ta' applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid għandu jippermetti valutazzjoni tar-riskju komprensiva tal-ikel ġdid.

2.   Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid tinvolvi l-użu ta' nanomaterjali maħduma kif imsemmi fil-punti (a) (viii) u (ix) tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) 2015/2283, l-applikant għandu jipprovdi metodi tat-test ta' detezzjoni u ta' karatterizzazzjoni b'konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 10(4) ta' dak ir-Regolament.

3.   L-applikant għandu jipprovdi kopja tad-dokumentazzjoni dwar il-proċedura u l-istrateġija segwita fil-ġbir tad-dejta.

4.   L-applikant għandu jipprovdi deskrizzjoni ta' valutazzjoni tas-sikurezza u l-istrateġija tal-ittestjar tossikoloġiku korrispondenti u għandu jiġġustifika l-inklużjoni jew l-esklużjoni ta' informazzjoni jew studji speċifiċi.

5.   L-applikant għandu jipprovdi, wara talba, id-dejta mhux ipproċessata tal-istudji individwali, kemm dawk ippubblikati kif ukoll dawk mhux ippubblikati, li jsiru mill-applikant, jew f'ismu, biex jappoġġja l-applikazzjoni tiegħu. Din l-informazzjoni tinkludi dejta użata biex tiġġenera l-konklużjonijiet ta' studji individwali u r-riżultati ta' eżamijiet.

6.   Meta ma jistax jiġi eskluż li ikel ġdid maħsub għal grupp partikolari tal-popolazzjoni jaf jiġi wkoll ikkunsmat minn gruppi oħra tal-popolazzjoni, id-dejta dwar is-sikurezza pprovduta għandha tkopri wkoll lil dawk il-gruppi.

7.   Għal kull studju bijoloġiku jew tossikoloġiku, l-appplikant għandu jiċċara jekk il-materjal tat-test huwiex konformi mal-ispeċifikazzjoni proposta jew eżistenti. Meta l-materjal tat-test ikun differenti minn dik l-ispeċifikazzjoni, l-applikant għandu juri r-rilevanza ta' dik id-dejta mal-ikel ġdid taħt konsiderazzjoni.

Għandhom isiru studji tossikoloġiċi f'faċilitajiet li huma konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2004/10/KE jew, jekk isiru barra mit-territorju tal-Unjoni, għandhom jimxu skont il-Prinċipji ta' Prattika Tajba tal-Laboratorju tal-OECD. L-applikant għandu jagħti prova tal-konformità ma' dawk ir-rekwiżiti u għandu jiġġustifika kwalunkwe devjazzjoni mill-protokolli standard.

8.   L-applikant għandu jipproponi konklużjoni ġenerali dwar is-sikurezza tal-użi proposti tal-ikel ġdid. Il-valutazzjoni ġenerali ta' riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem għandha ssir fil-kuntest ta' esponiment magħruf jew possibbli tal-bniedem.

Artikolu 6

Verifika tal-validità ta' applikazzjoni

1.   Mal-wasla ta' applikazzjoni, il-Kummissjoni għandha tivverifika mingħajr dewmien jekk l-applikazzjoni tkunx taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/2283 u jekk l-applikazzjoni tissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 10(2) ta' dak ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-Awtorità. L-Awtorità għandha tagħti lill-Kummissjoni l-opinjoni tagħha dwar jekk l-applikazzjoni tissodisfax ir-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2015/2283 fi żmien perjodu ta' 30 jum tax-xogħol.

3.   Il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni addizzjonali mingħand l-applikant, f'dak li jirrigwarda l-validità tal-applikazzjoni u tiftiehem mal-applikant dwar il-perjodu li fih għandha tiġi pprovduta din l-informazzjoni.

4.   B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2015/2283, applikazzjoni tista' titqies bħala valida wkoll anki jekk ma jkollhiex l-elementi kollha meħtieġa skont l-Artikoli minn 3 sa 5 ta' dan ir-Regolament, jekk kemm-il darba l-applikant ikun bagħat ġustifikazzjoni li tista' tiġi vverifikata għal kull element nieqes.

5.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-applikant, lill-Istati Membri u lill-Awtorità jekk l-applikazzjoni titqiesx valida jew le. Jekk l-applikazzjoni ma titqiesx valida, il-Kummissjoni għandha tindika r-raġunijiet għaliex ma tkunx valida.

Artikolu 7

Informazzjoni li trid tiġi inkluża fl-opinjoni tal-Awtorità

1.   L-opinjoni tal-Awtorità għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-identità tal-ikel ġdid;

(b)

il-valutazzjoni tal-proċess tal-produzzjoni;

(c)

id-dejta tal-kompożizzjoni;

(d)

l-ispeċifikazzjonijiet;

(e)

l-istorja tal-użu tal-ikel ġdid u/jew tas-sors tiegħu;

(f)

l-użi u l-livelli ta' użu proposti u l-konsum antiċipat;

(g)

l-assorbiment, id-distribuzzjoni, il-metaboliżmu u l-eskrezzjoni (ADME);

(h)

it-tagħrif nutrittiv;

(i)

l-informazzjoni tossikoloġika;

(j)

l-allerġeniċità;

(k)

valutazzjoni kġenerali tar-riskji tal-ikel ġdid skont l-użi u l-livelli ta' użu proposti u li tenfasizza l-inċertezzi u l-limitazzjonijiet meta dan ikun rilevanti;

(l)

meta l-esponiment alimentari jaqbeż il-valur ta' gwida bbażat fuq is-saħħa identifikat fil-valutazzjoni ġenerali tar-riskju, il-valutazzjoni tal-esponiment alimentari tal-ikel ġdid għandha tingħata fid-dettall, filwaqt li tiġi pprovduta l-kontribuzzjoni għall-esponiment totali ta' kull kategorija ta' ikel jew oġġett tal-ikel li għaliha/għalih l-użu huwa awtorizzat jew intalab;

(m)

il-konklużjonijiet.

2.   Il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni addizzjonali fit-talba tagħha ta' opinjoni tal-Awtorità

Artikolu 8

Miżuri tranżitorji

1.   Sal-1 ta' Jannar 2018, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-lista ta' talbiet imsemmija fl-Artikolu 35(1) tar-Regolament (UE) 2015/2283.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha li jkunu rċevew fuq kull talba msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Kull talba msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tiġi aġġornata mill-applikant sabiex jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2015/2283 u f'dan ir-Regolament.

4.   Permezz ta' deroga, il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx japplikaw għal talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu li għalihom rapport tal-istima (valutazzjoni) inizjali jkun intbagħat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 6(4) tar-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) sal-1 ta' Jannar 2018, u li għalihom ma saru l-ebda oġġezzjonijiet raġunati (motivati) għall-kummerċjalizzazzjoni tal-ikel ġdid ikkonċernat fil-perjodu stabbilit fl-Artikolu 6(4) ta' dak ir-Regolament.

5.   Id-data tal-iskadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 35(2) tar-Regolament (UE) 2015/2283 għandha tkun l-1 ta' Jannar 2019.

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Diċembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Id-Direttiva 2004/10/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 dwar l-armonizzazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi relatati mal-applikazzjoni tal-prinċipji ta' prattika laboratorja tajba u l-verifika tal-applikazzjonijiet tagħhom għal testijiet fuq sustanzi kimiċi (ĠU L 50, 20.2.2004, p. 44).

(3)  OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring. Numru 1. OECD Principles on Good Laboratory Practice (kif riveduti fl-1997) ENV/MC/CHEM(98)17.

(4)  Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sikurezza tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid (ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1).


ANNESS I

L-ittra mudell li tinthemeż mal-applikazzjoni għal ikel ġdid

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Direttorat Ġenerali

Direttorat

Unità

Data: …

Suġġett: Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta' xi ikel ġdid skont ir-Regolament (KE) Nru 2015/2283.

(Jekk jogħġbok indika b'mod ċar billi timmarka waħda mill-kaxxi)

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid ieħor.

Applikazzjoni għaż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tal-kondizzjonijiet tal-użu ta' ikel ġdid diġà awtorizzat. Jekk jogħġbok ipprovdi referenza għal dik l-awtorizzazzjoni.

Applikazzjoni għaż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tal-ispeċifikazzjonijiet ta' ikel ġdid diġà awtorizzat. Jekk jogħġbok ipprovdi referenza għal dik l-awtorizzazzjoni.

Applikazzjoni għaż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tar-rekwiżiti addizzjonali speċifiċi tat-tikkettar ta' ikel ġdid diġà awtorizzat. Jekk jogħġbok ipprovdi referenza għal dik l-awtorizzazzjoni.

Applikazzjoni għaż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tar-rekwiżiti tal-monitoraġġ ta' wara l-kummerċjalizzazzjoni ta' ikel ġdid diġà awtorizzat. Jekk jogħġbok ipprovdi referenza għal dik l-awtorizzazzjoni.

L-Applikant(i) jew ir-Rappreżentant(i) tiegħu/tagħhom fl-Unjoni

(isem/ismijiet, indirizz(i) …)

iressaq/iressqu din l-applikazzjoni biex jaġġorna(w) il-lista tal-Unjoni tal-addittivi tal-ikel ġdid.

L-identità ta' ikel ġdid (informazzjoni dwar l-identità tal-ikel ġdid għandha tiġi pprovduta, skont il-kategorija/kategoriji li fihom jaqa' l-ikel ġdid):

Kunfidenzjalità (1). Fejn xieraq, iddikjara jekk l-applikazzjoni tkunx tinkludi dejta kunfidenzjali skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 2015/2283

Iva

Le

Protezzjoni tad-Dejta (2). Fejn xieraq, iddikjara jekk l-applikazzjoni tkunx tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta proprjetarja skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283:

Iva

Le

Kategoriji tal-ikel, il-kundizzjonijiet tal-użu u r-rekwiżiti tat-tikkettar

Kategorija tal-ikel

Kundizzjonijiet speċifiċi tal-użu

Ir-rekwiżit ta' tikkettar speċifiku addizzjonali

 

 

 

 

 

 

Dejjem tiegħek,

Firma …

Mehmuża:

Id-dossier komplut

Sommarju tad-dossier

Lista tal-partijiet tad-dossier li qed jintalbu li jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali u ġustifikazzjoni verifikabbli tat-tali pretensjonijiet

Informazzjoni li tappoġġa l-protezzjoni tad-dejta rigward l-applikazzjoni dwar ikel ġdid

Kopja tad-dejta amministrattiva tal-applikant(i)


(1)  L-applikanti għandhom jużaw il-format stabbilit fl-Anness II li jindika liema informazzjoni jixtiequ li tiġi ttrattata bħala kunfidenzjali u għandhom jipprovdu d-dettalji kollha meħtieġa biex jissostanzjaw it-talba għal kunfidenzjalità.

(2)  L-applikant għandu jispeċifika l-parti(jiet) tal-applikazzjoni li jinkludi/jinkludu dejta propjetarja li għaliha tintalab il-protezzjoni, u jiddikjara b'mod ċar it-taqsima/taqsimiet u n-numru(i) tal-paġna/paġni. L-applikant għandu jipprovdi ġustifikazzjoni/dikjarazzjoni verifikabbli tal-pretensjoni dwar il-proprjetà.


ANNESS II

Ġustifikazzjoni għal informazzjoni kunfidenzjali

Dan l-Anness għandu jiġi aġġornat matul il-proċedura ta' applikazzjoni kull darba li l-applikant jippreżenta talba għat-trattament kunfidenzjali ta' informazzjoni.

Fejn il-proċess tal-produzzjoni jkun fih dejta kunfidenzjali, għandu jiġi pprovdut sommarju mhux kunfidenzjali tal-proċess ta' produzzjoni.

Informazzjoni mitluba li titqies bħala kunfidenzjali

Ġustifikazzjoni

Taqsima x.y (sottomessa fi SSSS/XX/JJ)

 

 

 

Anness X (sottomess fi SSSS/XX/JJ)

 

 

 

Taqsima x.y (sottomessa fi SSSS/XX/JJ)

 

 

 

Anness X (sottomess fi SSSS/XX/JJ)

 


30.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 351/72


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2470

tal-20 ta' Diċembru 2017

li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2015/2283 jistabbilixxi r-regoli dwar l-introduzzjoni fis-suq u l-użu tal-ikel ġdid fl-Unjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2015/2283, il-Kummissjoni trid tistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid awtorizzat jew notifikat skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(3)

Il-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid trid tapplika mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħrajn stabbiliti fil-leġiżlazzjoni li hi speċifika għas-settur.

(4)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid awtorizzat

Il-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid awtorizzat biex jiġi introdott fis-suq fl-Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 2015/2283 hija b'dan stabbilita u mniżżla fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Diċembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid (ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1).


ANNESS

LISTA TAL-UNJONI TAL-IKEL IL-ĠDID

Il-kontenut tal-lista

1.

Il-lista tal-Unjoni għandha tikkonsisti mit-Tabelli 1 u 2

2.

It-Tabella 1 fiha l-ikel il-ġdid awtorizzat u l-informazzjoni li ġejja:

Il-Kolonna 1

:

L-ikel il-ġdid awtorizzat

Il-Kolonna 2

:

Il-kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel il-ġdid. Din il-kolonna hija wkoll maqsuma f'żewġ taqsimiet: Il-kategorija tal-ikel speċifikat u l-Livelli massimi

Il-Kolonna 3

:

Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn

Il-Kolonna 4

:

Rekwiżiti oħrajn

3.

It-Tabella 2 fiha l-iSpeċifikazzjonijiet dwar l-ikel il-ġdid u l-informazzjoni li ġejja:

Il-Kolonna 1

:

L-ikel il-ġdid awtorizzat

Il-Kolonna 2

:

Speċifikazzjonijiet

Tabella 1: L-ikel il-ġdid awtorizzat

L-ikel il-ġdid awtorizzat

Il-kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel il-ġdid

Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn

Rekwiżiti oħrajn

Aċidu tal-N-Aċetil-D-newrammina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Aċidu N-aċetil-D-newramminikufg”

Is-supplimenti tal-ikel li fihom l-aċidu N-aċetil-D-newramminiku għandhom iġorru dikjarazzjoni li dan is-suppliment tal-ikel ma għandux jingħata lit-trabi, lit-tfal iż-żgħar u lit-tfal ta' taħt l-10 snin meta dawn ikunu qed jieħdu l-ħalib tal-omm jew ikel ieħor li fih l-aċidu N-aċetil-D-newramminiku miżjud fl-istess perjodu ta' 24 siegħa.

 

Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 (1)

0,05 g/L ta' formula rikostitwita

Ikel magħmul miċ-ċereali pproċessat u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

0,05 g/kg għall-ikel solidu

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont il-bżonnijiet nutrittivi tat-trabi u tat-tfal iż-żgħar li huma maħsubin għalihom il-prodotti, iżda fi kwalunkwe każ mhux iżjed mil-Livelli massimi speċifikati għall-kategorija msemmija fit-tabella li tikkorrispondi mal-prodotti.

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

0,2 g/L (xarbiet)

1,7 g/kg (bars)

Ikel li fuqu jkollu dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014 (2)

1,25 g/kg

Prodotti magħmulin tal-ħalib ippasturizzat u sterilizzat (inkluż UHT) bla togħmiet miżjuda

0,05 g/L

Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat mingħajr togħma miżjuda, ittrattat bis-sħana wara l-fermentazzjoni, prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat bit-togħma miżjuda, fosthom prodotti ttrattati bis-sħana

0,05 g/L (xarbiet)

0,4 g/kg (solidi)

Analogi ta' prodotti tal-ħalib, inklużi s-sostituti tal-ħalib li jitħalltu max-xarbiet biex ibajduhom

0,05 g/L (xarbiet)

0,25 g/kg (solidi)

Bars taċ-ċereali

0,5 g/kg

Sostituti taz-zokkor għal mat-te u l-kafè

8,3 g/kg

Xarbiet magħmulin mill-frott u mill-ħaxix

0,05 g/L

Xarbiet aromatizzati

0,05 g/L

Kafè, te, infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, ċikwejra, speċjalizzati; tè, infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, u estratti taċ-ċikwejra; preparazzjonijiet tat-te, tal-pjanti u taċ-ċereali għall-infużjonijiet

0,2 g/kg

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE (3)

300 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali ta' fuq l-10 snin

55 mg/kuljum għat-trabi

130 mg kuljum għat-tfal iż-żgħar

250 mg kuljum għat-tfal ta' bejn it-3 u l-10 snin

Adansonia digitata (Baobab) polpa tal-frott imnixxef

Mhux speċifikat

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Polpa tal-frott tal-Baobab”

 

Estratt mill-kolturi taċ-ċelloli ta' Ajuga reptans

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Bi qbil mal-użu normali fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt simili tal-partijiet tal-pjanta maqtugħin mill-art li jwarrdu ta' Ajuga reptans

L-Alanil-L-Glutamina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

 

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013, minbarra l-ikel maħsub għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar

Żejt tal-alga miksub mill-mikroalgi Ulkenia sp.

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tal-mikroalgi Ulkenia sp.”

 

Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin)

200 mg/100 g

Bars taċ-ċereali

500 mg/100 g

Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi xarbiet magħmula mill-ħalib)

60 mg/100ml

Żejt taż-żerriegħa tal-Allanblackia

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “żejt taż-żerriegħa tal-Allanblackia

 

Dlik isfar tax-xaħam u dlik b'bażi ta' krema

20 g/100 g

Estratt tal-werqa tal-Aloe macroclada Baker

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

L-istess bħall-użu normali fis-supplimenti tal-ikel tal-ġel simili li jsir mill-Aloe vera (L.) Burm.

Żejt tal-Krill tal-Antartiku miksub mill- Euphausia superba

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Kontenut massimu ta' aċidu dokosaeżaenojku u ta' aċidu ejkosapentenojku flimkien

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt ta' lipidi mill-krustaċju Krill tal-Antartiku (Euphausia superba)”

 

Prodotti magħmula mill-ħalib ħlief xarbiet magħmula bil-ħalib

200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet

200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Xorb mhux alkoħoliku

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

Xarbiet analogi għal dawk magħmula bil-ħalib

80 mg/100ml

Xaħam li jiddellek u ħwawar

600 mg/100 g

Xaħam għat-tisjir

360 mg/100ml

Ċereali għall-kolazzjon

500 mg/100 g

Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin)

200 mg/100 g

Bars nutrittivi/bars taċ-ċereali

500 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

3 000 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali

450 mg kuljum għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

250 mg/ikla

Ikel biċ-ċereali u ikel tat-trabi pproċessat maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

200 mg/100ml

Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi

Ikel li fuqu jkollu dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014.

Żejt tal-Krill tal-Antartiku li fih ħafna fosfolipidi miksub mill-Euphausia superba

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Kontenut massimu ta' aċidu dokosaeżaenojku u ta' aċidu ejkosapentenojku flimkien

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt ta' lipidi mill-krustaċju Krill tal-Antartiku (Euphausia superba)”

 

Prodotti magħmula mill-ħalib ħlief xarbiet magħmula bil-ħalib

200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet

200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Xorb mhux alkoħoliku

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

Xarbiet analogi għal dawk magħmula bil-ħalib

80 mg/100ml

Xaħam li jiddellek u ħwawar

600 mg/100 g

Xaħam għat-tisjir

360 mg/100ml

Ċereali għall-kolazzjon

500 mg/100 g

Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin)

200 mg/100 g

Bars nutrittivi/bars taċ-ċereali

500 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

3 000 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali

450 mg kuljum għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

250 mg/ikla

Ikel biċ-ċereali u ikel tat-trabi pproċessat maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

200 mg/100ml

Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi

Ikel li fuqu jkollu dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014.

Żejt li fih ħafna aċidu arakidoniku miksub mill-fungus Mortierella alpina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt mill-Mortierella alpina” jew “Żejt tal-Mortierella alpina

 

Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali għal trabi prematuri kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013

Żejt tal-Argan mill-Argania spinosa

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tal-Argan” u jekk jintuża bħala taħwir tal-ikel fuq it-tikketta jrid ikun hemm miktub “Żejt veġetali għall-użu bħala taħwir tal-ikel biss”

 

Bħala taħwir tal-ikel

Mhux speċifikat

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Skont l-użu normali taż-żjut veġetali bħala ikel

Oleoreżina li fiha ħafna astaksantin mill-algi Haematococcus pluvialis

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Astaksantin”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

40-80 mg kuljum ta' oleoreżina li tagħti ≤ 8 mg ta' astaksantina kuljum

Żerriegħa tal-ħabaq (Ocimum basilicum)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew minn taħlita ta' frott u ħaxix

3 g/200 ml għaż-żieda ta' żerriegħa tal-ħabaq sħiħa (Ocimum basilicum)

Estratt iffermentat tal-fażola sewda

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt iffermentat tal-fażola sewda (Sojja)” jew “Estratt iffermentat tas-Sojja”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

4,5 g kuljum

Lattoferrina bovina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Lattoferrina mill-ħalib tal-baqar”

 

Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

100 mg/100ml

Ikel fuq bażi tal-ħalib maħsub għal tfal żgħar (lest biex jiġi kkunsmat)

200 mg/100 g

Ikel taċ-ċereali pproċessati (solidu)

670 mg/100 g

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont il-bżonnijiet tal-individwu sa 3 g kuljum

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

200 mg/100 g

Taħlitiet ta' xorb f'forma ta' trab magħmulin bil-ħalib (lesti għax-xorb)

330 mg/100 g

Xarbiet magħmulin bil-ħalib iffermentat (inklużi xarbiet tal-jogurt)

50 mg/100 g

Xorb mhux alkoħoliku

120 mg/100 g

Prodotti magħmulin bil-jogurt

80 mg/100 g

Prodotti magħmulin bil-ġobon

2 000 mg/100 g

Ġelat

130 mg/100 g

Kejkijiet u ikel tal-għaġina

1 000 mg/100 g

Ħelu

750 mg/100 g

Ċuwingamm

3 000 mg/100 g

Iż-żejt taż-żerriegħa tal-Buglossoides arvensis

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' aċidu stearidoniku

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt irfinut tal-Buglossoides

 

Prodotti tal-ħalib u analogi tagħhom

250 mg/100 g

75 mg/100 g għax-xarbiet

Ġobon u prodotti tal-ġobon

750 mg/100 g

Butir u emulsjonijiet oħra tax-xaħam u taż-żejt inkluż id-dlik (mhux għat-tisjir jew għall-qali)

750 mg/100 g

Ċereali għall-kolazzjon

625 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefinit fid-Direttiva 2002/46/KE, minbarra s-supplimenti tal-ikel għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar

500 mg kuljum

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013, minbarra l-ikel bi skopijiet mediċi speċjali maħsub għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

250 mg/ikla

Żejt tal-Calanus finmarchicus

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tal-Calanus finmarchicus (krustaċju)”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

2,3 g kuljum

Bażi taċ-ċuwingamm (glikol tal-monometossipolietilen)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Bażi tal-gomma (li fiha l-1,3-butadiena, 2-metil-omopolimeru, maleat, esteri bil-polietilenglikol monometiletere)” inkella “Bażi tal-gomma (bin-Nru tal-CAS: 1246080-53-4)”

 

Ċuwingamm

8 %

Bażi taċ-ċuwingamm (kopolimeru tal-etere metilviniliku u tal-anidride malejka)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Bażi tal-gomma (li fiha l-kopolimeru tal-etere metilviniliku u tal-anidride malejku)” inkella “Bażi tal-gomma (bin-Nru tal-CAS 9011-16-9)”

 

Ċuwingamm

2 %

Żejt taċ-chia mis-Salvia hispanica

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt taċ-Chia (Salvia hispanica)”

 

Xaħmijiet u żjut

10 %

Żejt taċ-chia pur

2 g kuljum

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

2 g kuljum

Żerriegħa taċ-chia (Salvia hispanica)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żerriegħa taċ-Chia (Salvia hispanica)”

2.

Huwa meħtieġ li l-pakketti lesti taż-żerriegħa taċ-Chia (Salvia hispanica) ikollhom tikkettar addizzjonali biex jinforma lill-konsumatur li d-doża ta' kuljum ma tridx taqbeż il-15 g.

 

Prodotti tal-ħobż

5 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa jew mitħuna)

Prodotti moħmija

10 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa)

Ċereali għall-kolazzjon

10 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa)

Taħlitiet tal-frott, tal-ġewż u taż-żrieragħ

10 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa)

Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew minn taħlita ta' frott u ħaxix

15 g kuljum għaż-żieda taż-żerriegħa taċ-chia, sħiħa, mgħaffġa jew mitħuna

Pakketti lesti taż-żerriegħa taċ-Chia kif inhuma

15 g kuljum ta' żerriegħa taċ-chia sħiħa

Dlik magħmul mill-frott

1 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa)

Jogurt

1,3 żerriegħa taċ-chia sħiħa f'kull 100 g ta' jogurt jew 4,3 żerriegħa taċ-chia sħiħa f'kull 330 g ta' jogurt (porzjon)

Ikliet sterilizzati lesti biex jittieklu magħmulin miċ-ċereali, miż-żerriegħa, miċ-ċereali foloz u/jew mill-ħemes

5 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa)

Kompost ta' kitinaglukan mill-Aspergillus niger

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Kitinaglukan mill-Aspergillus niger

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

5 g kuljum

Kompost ta' kitinaglukan mill-Fomes fomentarius

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Kitinaglukan mill-Fomes fomentarius

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

5 g kuljum

Estratt ta' kitosan mill-faqqiegħ (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt ta' kitosan mill-Agaricus bisporus” jew “Estratt ta' kitosan mill-Aspergillus niger

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Bi qbil mal-użu normali tal-kitosan mill-krustaċji fis-supplimenti tal-ikel

Sulfat tal-kondrojtin

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Sulfat tal-Kondrojtin miksub mill-fermentazzjoni u s-sulfazzjoni mikrobjali”

 

Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsubin għall-popolazzjoni adulta, minbarra n-nisa tqal u n-nisa li jkunu qegħdin ireddgħu

1 200 mg kuljum

Pikolinat tal-Kromju

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Il-Livelli massimi tal-kromju totali

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Pikolinat tal-Kromju”

 

L-ikel kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013

250 μg kuljum

Ikel imqawwi skont ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 (4)

ħaxixa aromatika Cistus incanus L. Pandalis

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “ħaxixa aromatika Cistus incanus L. Pandalis”

 

Infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi

Konsum ta' kuljum maħsub: 3 g ta' ħaxix aromatika kuljum (2 kikkri kuljum)

Ċitikolina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Ċitikolina”

2.

It-tikkettar tal-ikel li jkun fih iċ-ċitikolina għandu jkollu dikjarazzjoni li tgħid li l-prodott mhuwiex maħsub biex jiġi kkunsmat mit-tfal

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

500 mg kuljum

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

250 mg f'kull doża, u livell massimu ta' konsum ta' 1 000 mg kuljum

Clostridium butyricum

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)” jew “Clostridium butyricum (CBM 588)”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

1,35 × 108 CFU kuljum

Estratt tat-trab tal-kawkaw bix-xaħam imneħħi

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Il-konsumaturi għandhom jiġu avżati biex ma jikkunsmawx aktar minn 600 mg polifenoli li jikkorrispondu għal 1,1 g kuljum ta' trab tal-kawkaw bix-xaħam imneħħi

 

Bars nutrittivi

1 g kuljum u 300 mg ta' polifenoli li jikkorrispondu għal mhux aktar minn 550 mg ta' estratt tat-trab tal-kawkaw bix-xaħam imneħħi f'kull porzjon tal-ikel (jew suppliment tal-ikel)

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

Kull tip ta' ikel ieħor (fost dawn is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE) li saru stabbiliti li jintużaw bħala mezzi għall-ingredjenti funzjonali u li tipikament jitqiegħdu biex jittieħdu minn adulti li jieħdu ħsieb saħħithom

Estratt tal-kawkaw b'livell baxx ta' xaħam

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Il-konsumaturi għandhom jiġu avżati biex ma jikkunsmawx aktar minn 600 mg flavanoli tal-kawkaw kuljum

 

Ikel u supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

730 mg kull doża u madwar 1,2 g kuljum

Żejt taż-żerriegħa tal-kosbor mill-Coriandrum sativum

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt taż-żerriegħa tal-kosbor”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

600 mg kuljum

frott niexef Crataegus pinnatifida

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “frott imnixxef tal-Crataegus pinnatifida

 

Infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi

Skont l-użu normali tal-Crataegus laevigata

Ġammijiet u ġelis skont id-Direttiva 2001/113/KE (5)

Frott ippriżervat fil-ġulepp

α-ċiklodestrina

Mhux speċifikat

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Alfa-ċiklodestrina” jew “α-ċiklodestrina”

 

γ-Ċiklodestrina

Mhux speċifikat

Id-denominiazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Gamma-ċiklodestrina” jew “γ-ċiklodestrina”

 

Preparazzjoni tad-destran prodotta mil-Leuconostoc mesenteroides

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Destran”

 

Prodotti tal-furnara

5 %

Żejt diaċigliċerol li joriġina mill-pjanti

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt diaċigliċerol li joriġina mill-pjanti (mill-inqas 80 % diaċigliċeroli)”

 

Żejt tat-tisjir

 

Dlik xaħmi

Taħlitiet imħawra għall-insalati

Majoneż

Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' xarbiet)

Prodotti tal-furnara

Prodotti tat-tip tal-jogurt

Diidrokapsjat (DHC)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Diidrokapsjat”

2.

Is-supplimenti tal-ikel li fihom id-diidrokapsjat ikollhom fuq it-tikketta li “mhumiex maħsubin għat-tfal ta' taħt l-erba' snin u sitt xhur”

 

Bars taċ-ċereali

9 mg/100 g

Gallettini, cookies u galletti

9 mg/100 g

Snacks magħmulin bir-ross

12 mg/100 g

Xarbiet bil-gass, xarbiet li jitħalltu mal-ilma, xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott

1,5 mg/100ml

Xarbiet magħmulin mill-ħaxix

2 mg/100ml

Xarbiet b'bażi ta' kafè, xarbiet b'bażi ta' te

1,5 mg/100ml

Ilma bit-togħma – bla gass

1 mg/100ml

Ċereali tad-dqiq tal-ħafur imsajjar minn qabel

2,5 mg/100 g

Ċereali oħra

4,5 mg/100 g

Ġelat, deżerti magħmula minn prodotti tal-ħalib

4 mg/100 g

Taħlitiet tal-pudini (lesti għall-ikel)

2 mg/100 g

Prodotti magħmulin bil-jogurt

2 mg/100 g

Ħelu biċ-ċikkulata

7,5 mg/100 g

Ħelu iebes

27 mg/100 g

Ċuwingamm mingħajr zokkor

115 mg/100 g

Sostitut tal-ħalib/kolorant tal-kafè

40 mg/100 g

Sustanzi li jagħtu l-ħlewwa

200 mg/100 g

Soppa (lesta biex tiġi kkunsmata)

1,1 mg/100 g

Taħlita imħawra għall-insalata

16 mg/100 g

Proteina tal-ħaxix

5 mg/100 g

Ikliet lesti għall-ikel

3 mg/ikla

Sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

3 mg/ikla

Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' xarbiet)

1 mg/100ml

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

doża waħda ta' 3 mg

9 mg kuljum

Trab li jitħallat mal-ilma biex isiru xarbiet mhux alkoħoliċi

14,5 mg/kg ekwivalenti għal 1,5 mg/100 ml

Estratt imnixxef mil-Lippia citriodora magħmul mill-kolturi taċ-ċelloli

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Lippia citriodora mill-kolturi taċ-ċelloli HTN®Vb”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Bi qbil mal-użu normali fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt simili mill-weraq tal-Lippia citriodora

Estratt mill-kolturi taċ-ċelloli ta' Echinacea angustifolia

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Bi qbil mal-użu normali fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt simili mill-għeruq tal-Echinacea angustifolia

Żejt tal-Echium plantagineum

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' aċidu stearidoniku

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt irfinut tal-echium”

 

Prodotti b'bażi ta' ħalib u prodotti tal-jogurt għax-xortb li jinbiegħu f'doża waħda

250 mg/100 g; 75 mg/100 g għax-xarbiet

Preparazzjonijiet tal-ġobon

750 mg/100 g

Xaħam li jiddellek u ħwawar

750 mg/100 g

Ċereali għall-kolazzjon

625 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

500 mg kuljum

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż