ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 330

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 60
13 ta' Diċembru 2017


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

*

Adozzjoni definittiva (UE, Euratom) 2017/2120 tal-baġit emendatorju Nru 3 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

1

 

*

Adozzjoni definittiva (UE, Euratom) 2017/2121 tal-baġit emendatorju Nru 4 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

14

L-ammonti huma espressi f’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.

Kull dħul previst fl-Artikolu 21(1) u (3) tar-Regolament Finanzjarju, imdaħħal fit-Titoli 5 u 6 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista’ jwassal għal approprjazzjonijiet addizzjonali li ddaħħlu taħt l-intestaturi li kellhom in-nefqa inizjali, li wassal għad-dħul korrispondenti.

Iċ-ċifri tar-rendiment jirreferu għall-approprjazzjonijiet kollha awtorizzati, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-baġit, approprjazzjonijiet addizzjonali u dħul assenjat.

Ir-rimarki baġitarji huma esegwiti biss sa fejn dawn ma jimmodifikawx jew jestendux il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ bażi ġuridika eżistenti, ma jkollhomx effett fuq l-awtonomija amministrattiva tal-istituzzjonijiet u jistgħu jiġu koperti minn riżorsi disponibbli (kif indikat fl-Anness għall-ittra ta' eżegwibilità tat-28 ta’ Ottubru 2015).

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 330/1


ADOZZJONI DEFINITTIVA (UE, Euratom) 2017/2120

tal-baġit emendatorju Nru 3 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

IL-PRESIDENT TAL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 314(4)(a) u (9) tiegħu,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikulari l-Artikolu 106a tiegħu,

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta’ Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (1),

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (2),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (3),

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (4),

wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, kif adottat b’mod definittiv fl-1 ta’ Diċembru 2016 (5),

wara li kkunsidra l-abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 3 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 adottat mill-Kummissjoni fit-30 ta’ Mejju 2017,

wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-Abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 3/2017, adottata mill-Kunsill fl-4 ta’ Settembru 2017 u li ntbagħtet lill-Parlament Ewropew dakinhar stess,

wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill mill-Parlament fit-13 ta’ Settembru 2017,

wara li kkunsidra l-Artikoli 88 u 91 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew,

JIKKONFERMA LI:

Artikolu Uniku

Il-proċedura prevista fl-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tlestiet u l-Baġit emendatorju Nru 3 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 ġie adottat b’mod definittiv.

Magħmul fi Strasburgu, it-13 ta’ Settembru 2017.

Il-President

A. TAJANI


(1)  ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(3)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)  ĠU L 51, 28.2.2017.


BAĠIT EMENDATORJU Nru 3 GĦAS-SENA FINANZJARJA 2017

WERREJ

DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U TA’ L-INFIQ SKOND IT-TAQSIMA

Taqsima III: Kummissjoni

— Nefqa 4

— Titolu 04:

Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni 6
— Il-Persunal 12

TAQSIMA III

KUMMISSJONI

NEFQA

Titolu

Intestatura

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 3/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

01

AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

SUQ INTERN, INDUSTRIJA, INTRAPRENDITORIJA U SMES

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

KOMPETIZZJONI

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

IMPJIEGI, AFFARIJIET SOĊJALI U INKLUŻJONI

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

AGRIKOLTURA U ŻVILUPP RURALI

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILITÀ U TRASPORT

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

AMBJENT

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

RIĊERKA U INNOVAZZJONI

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

NETWERKS TAL-KOMUNIKAZZJONI, KONTENUT U TEKNOLOĠIJA

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

RIĊERKA DIRETTA

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

AFFARIJIET MARITTIMI U SAJD

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Riżervi (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

STABILITÀ FINANZJARJA, SERVIZZI FINANZJARJI, U UNJONI TAS-SWIEQ KAPITALI

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Riżervi (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

POLITIKA REĠJONALI U URBANA

38 658 542 242

26 838 474 702

 

 

38 658 542 242

26 838 474 702

Riżervi (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

 

 

38 682 167 242

26 850 849 702

14

TASSAZZJONI U UNJONI DOGANALI

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

EDUKAZZJONI U KULTURA

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMUNIKAZZJONI

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

SAĦĦA U SIKUREZZA ALIMENTARI

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRAZZJONI U AFFARIJIET INTERNI

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Riżervi (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

STRUMENTI TA’ POLITIKA BARRANIJA

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

KUMMERĊ

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

KOOPERAZZJONI INTERNAZZJONALI U ŻVILUPP

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

VIĊINAT U NEGOZJATI GĦAT-TKABBIR

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

GĦAJNUNA UMANITARJA U PROTEZZJONI ĊIVILI

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

ĠLIEDA KONTRA L-FRODI

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOORDINAZZJONI TAL-POLITIKI TAL-KUMMISSJONI U KONSULENZA ĠURIDIKA

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

AMMINISTRAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Riżervi (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BAĠIT

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

AWDITJAR

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIKA

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSJONIJIET U NEFQA RELATATA

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

SERVIZZI LINGWISTIĊI

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERĠIJA

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

ĠUSTIZZJA U KONSUMATURI

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

AZZJONI KLIMATIKA

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

RIŻERVI

571 858 775

307 693 341

 

 

571 858 775

307 693 341

 

Total

154 007 127 090

130 569 308 903

500 000 000

 

154 507 127 090

130 569 308 903

Li minnhom Riżervi (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

TITOLU 04

IMPJIEGI, AFFARIJIET SOĊJALI U INKLUŻJONI

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 3/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

04 01

NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM TA’ POLITIKA “IMPJIEGI, AFFARIJIET SOĊJALI U INKLUŻJONI”

103 133 045

103 133 045

 

 

103 133 045

103 133 045

04 02

FOND SOĊJALI EWROPEW

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

04 03

IMPJIEGI, AFFARIJIET SOĊJALI U INKLUŻJONI

264 640 500

214 691 000

 

 

264 640 500

214 691 000

04 04

FOND EWROPEW TA’ AĠĠUSTAMENT GĦALL-GLOBALIZZAZZJONI (FEG)

p.m.

25 000 000

 

 

p.m.

25 000 000

04 05

STRUMENT GĦALL-ASSISTENZA TA’ QABEL L-ADEŻJONI — IMPJIEGI, POLITIKI SOĊJALI U ŻVILUPP TAR-RIŻORSI UMANI

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 06

FOND GĦAL GĦAJNUNA EWROPEA GĦALL-PERSUNI L-AKTAR FIL-BŻONN

545 826 912

441 000 000

 

 

545 826 912

441 000 000

 

Titolu 04 — Total

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

KAPITOLU 04 02 —   FOND SOĊJALI EWROPEW

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 3/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

04 02

FOND SOĊJALI EWROPEW

04 02 01

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew — Objettiv 1 (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Tlestija tal-programm speċjali għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni fl-Irlanda ta’ Fuq u l-kontej tal-fruntiera tal-Irlanda (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew— Objettiv 1 (ta’ qabel l-2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew— Objettiv 2 (2000 sa 2006)

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew — Objettiv 2 (ta’ qabel l-2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew — Oġġettiv 3 (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew— Objettiv 3 (ta’ qabel l-2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Tlestija ta’ EQUAL (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Tlestija tal-inizjattivi Komunitarji preċedenti (ta’ qabel l-2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew — Azzjonijiet innovattivi u assistenza teknika (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 11

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew — Azzjonijiet innovattivi u assistenza teknika (ta’ qabel l-2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew — Konverġenza (2007 sa 2013)

1,2

p.m.

510 000 000

 

 

p.m.

510 000 000

04 02 18

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew — PEACE (2007 sa 2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew — Kompetittività reġjonali u impjiegi (2007 sa 2013)

1,2

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

04 02 20

Tlestija tal-Fond Soċjali Ewropew — Assistenza teknika operazzjonali (2007 sa 2013)

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

04 02 60

Fond Soċjali Ewropew — Reġjuni anqas żviluppati — Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi

1,2

7 346 787 700

4 979 660 000

 

 

7 346 787 700

4 979 660 000

04 02 61

Fond Soċjali Ewropew — Reġjuni fi tranżizzjoni — Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi

1,2

1 907 753 625

1 109 539 000

 

 

1 907 753 625

1 109 539 000

04 02 62

Fond Soċjali Ewropew — Reġjuni aktar żviluppati — Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi

1,2

3 629 184 747

2 490 475 000

 

 

3 629 184 747

2 490 475 000

04 02 63

Fond Soċjali Ewropew (FSE) — Assistenza teknika operazzjonali

04 02 63 01

Fond Soċjali Ewropew — Assistenza teknika operazzjonali

1,2

16 000 000

11 000 000

 

 

16 000 000

11 000 000

04 02 63 02

Fond Soċjali Ewropew — Assistenza teknika operattiva immaniġjata mill-Kummissjoni fuq talba ta’ Stat Membru

1,2

p.m.

567 079

 

 

p.m.

567 079

 

Artikolu 04 02 63 — Subtotal

 

16 000 000

11 567 079

 

 

16 000 000

11 567 079

04 02 64

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

1,2

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

 

Kapitolu 04 02 — Total

 

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

Kummenti

L-Artikolu 175 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jiddisponi li l-objettivi tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali stipulati fl-Artikolu 174 għandhom ikunu sostnuti mill-azzjoni li tieħu permezz tal-Fondi Strutturali, li jinkludu l-Fond Soċjali Ewropew ('FSE'). Il-kompiti, l-objettivi prijoritarji u l-organizzazzjoni tal-Fondi Strutturali jiġu definiti f’konformità mal-Artikolu 177 TFUE.

L-Artikolu 80 tar-Regolament Finanzjarju jiddisponi korrezzjonijiet finanzjarji fil-każ ta’ nefqa mġarrba bi ksur tal-liġi applikabbli.

L-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999, l-Artikoli 100 u 102 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 u l-Artikoli 85, 144 u 145 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 dwar il-kriterji għal korrezzjonijiet finanzjarji mill-Kummissjoni jiddisponi regoli speċifiċi dwar il-korrezzjonijiet finanzjarji applikabbli għall-FSE.

Kwalunkwe dħul mill-korrezzjonijiet finanzjarji mwettqa fuq dik il-bażi jiddaħħal fl-Artikolu 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 jew 6 5 4 tad-dikjarazzjoni tad-dħul u jikkostitwixxi dħul assenjat skont il-punt (c) tal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju.

L-Artikolu 177 tar-Regolament Finanzjarju jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għal rimborż sħiħ, jew parzjali, ta’ pagamenti ta’ prefinanzjament fir-rigward ta’ operazzjoni partikolari.

L-Artikolu 82 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 jiddisponi regoli speċifiċi dwar ammonti ta’ prefinanzjament applikabbli għall-FSE.

Ammonti ta’ prefinanzjament rimborżati għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat intern f’konformità mal-Artikolu 21(4) tar-Regolament Finanzjarju u għandhom jiġu mdaħħla fil-Partita 6 1 5 0 jew 6 1 5 7.

Miżuri kontra l-frodi huma ffinanzjati skont l-Artikolu 24 02 01.

Bażi ġuridika

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 174, 175 u 177 tiegħu.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 tal-21 ta’ Ġunju 1999 li jwaqqaf dispożizzjonijiet ġenerali fuq il-Fondi Strutturali (ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1), u b’mod partikulari l-Artikolu 39 tiegħu.

Ir-Regolament (KE) Nru 1784/1999 tat-12 ta’ Lulju 1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew (ĠU L 213, 13.8.1999, p. 5-8).

Ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 12).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25) u b’mod partikolari l-Artikoli 82, 83, 100 u 102 tiegħu.

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10. 2012, p. 1) u b’mod partikolari l-Artikoli 21(3) (4), 80 u 177 tiegħu.

Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).

Atti ta’ referenza

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Berlin tal-24 u l-25 ta’ Marzu 1999.

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Brussell tas-16 u s-17 ta’ Diċembru 2005.

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta’ Frar 2013.

04 02 64
Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 3/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tagħti appoġġ addizzjonali lill-miżuri kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ iffinanzjati mill-FSE. Hi tirrappreżenta l-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ skont il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi fir-reġjuni b'livell ta' qgħad fost iż-żgħażagħ li fl-2012 kien jaqbeż il-25 % jew għall-Istati Membri fejn ir-rata tal-qgħad telgħet b'iktar minn 30 % fl-2012, reġjuni li għandhom rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ta' iktar minn 20 % fl-2012 (“reġjuni eleġibbli”). It-EUR 3 000 000 000 addizzjonali allokati għal din l-linja għall-perjodu 2014-2020 huma maħsuba biex joffru kofinanzjament simmetriku lil interventi tal-FSE fir-reġjuni eleġibbli. Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tiffinanzja l-ħolqien ta' impjiegi deċenti.

Filwaqt li titħeġġeġ l-ugwaljanza bejn is-sessi, għandha tingħata attenzjoni speċjali għas-sitwazzjoni tan-nisa żgħażagħ li jistgħu jħabbtu wiċċhom ma' ostakoli dovuti għad-differenza fis-sessi biex jiksbu offerta ta' kwalità għolja ta' impjieg, edukazzjoni kontinwa, apprendistat jew traineeship;

Din l-approprjazzjoni għandha tintuża, fost affarijiet oħra, biex jiġi appoġġat it-twaqqif ta' strutturi edukattivi li jgħaqqdu l-edukazzjoni mhux formali, korsijiet tal-lingwa, is-sensibilizzazzjoni demokratika u t-taħriġ vokazzjonali fir-reġjuni l-aktar milquta mill-qgħad fost iż-żgħażagħ, kemm mill-atturi statali kif ukoll mill-organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Il-marġini li baqgħu disponibbli taħt il-limiti tal-QFP għal approprjazzjonijiet ta' pagament għas-snin 2014-2017 għandhom jikkostitwixxu l-marġini globali tal-QFP għal impenji, li għandhom ikunu disponibbli minbarra l-limiti stabbiliti fil-QFP għas-snin 2016 sal-2020 għall-objettivi tal-politika relatati mat-tkabbir u l-impjieg, partikolarment l-impjieg taż-żgħażagħ kif stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Dċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).

Bażi ġuridika

Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).

Ir-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 470).

TABELLA TAL-PERSUNAL

Entitajiet imwaqqfin mill-Unjoni Ewropea u li għandhom personalità ġuridika

Aġenziji deċentralizzati

Aġenziji deċentralizzati — Enerġija

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

Grupp ta’ funzjoni u grad

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 3/2017

Il-Baġit Rivedut 2017

Karigi permanenti

Karigi temporanji

Karigi permanenti

Karigi temporanji

Karigi permanenti

Karigi temporanji

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

5

5

AD 10

AD 9

2

2

4

AD 8

10

1

11

AD 7

10

10

AD 6

7

7

AD 5

18

–7

11

Sub-total AD

53

53

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

AST 5

1

3

4

AST 4

1

3

4

AST 3

13

–7

6

AST 2

AST 1

Sub-total AST

15

15

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Sub-total AST/SC

Total

68

68

Proġetti Konġunti Ewropej

Impriża Konġunta għar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR)

Grupp ta’ funzjoni u grad

Impriża Konġunta għar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR)

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 3/2017

Il-Baġit Rivedut 2017

Karigi permanenti

Karigi temporanji

Karigi permanenti

Karigi temporanji

Karigi permanenti

Karigi temporanji

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

–1

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

2

2

AD 10

5

–3

2

AD 9

3

3

AD 8

5

1

6

AD 7

4

1

5

AD 6

4

5

9

AD 5

10

–9

1

Sub-total AD

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

AST 5

1

–1

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

AST 1

2

–1

1

Sub-total AST

6

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Sub-total AST/SC

Total

39

39


13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 330/14


ADOZZJONI DEFINITTIVA (UE, Euratom) 2017/2121

tal-baġit emendatorju Nru 4 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

IL-PRESIDENT TAL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 314(4)(a) u (9) tiegħu,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu,

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (1),

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (2),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (3),

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (4),

wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, kif adottat b'mod definittiv fl-1 ta' Diċembru 2016 (5),

wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 adottat mill-Kummissjoni fis-26 ta' Ġunju 2017,

wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017, adottata mill-Kunsill fl-4 ta' Settembru 2017 u li ntbagħtet lill-Parlament Ewropew dakinhar stess,

wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill mill-Parlament fit-13 ta' Settembru 2017,

wara li kkunsidra l-Artikoli 88 u 91 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew,

JIKKONFERMA LI:

Artikolu Uniku

Il-proċedura prevista fl-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tlestiet u l-baġit emendatorju Nru 4 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 ġie adottat b'mod definittiv.

Magħmul fi Strasburgu, it-13 ta’ Settembru 2017.

Il-President

A. TAJANI


(1)  ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(3)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)  ĠU L 51, 28.2.2017.


BAĠIT EMENDATORJU Nru 4 GĦAS-SENA FINANZJARJA 2017

WERREJ

DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U TA’ L-INFIQ SKOND IT-TAQSIMA

Taqsima III: Kummissjoni

— Nefqa 17

— Titolu 13:

Politika reġjonali u urbana 19

— Titolu 40:

Riżervi 36

TAQSIMA III

KUMMISSJONI

NEFQA

Titolu

Intestatura

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

01

AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

SUQ INTERN, INDUSTRIJA, INTRAPRENDITORIJA U SMES

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

KOMPETIZZJONI

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

IMPJIEGI, AFFARIJIET SOĊJALI U INKLUŻJONI

14 313 326 529

10 725 565 124

 

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

AGRIKOLTURA U ŻVILUPP RURALI

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILITÀ U TRASPORT

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

AMBJENT

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

RIĊERKA U INNOVAZZJONI

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

NETWERKS TAL-KOMUNIKAZZJONI, KONTENUT U TEKNOLOĠIJA

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

RIĊERKA DIRETTA

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

AFFARIJIET MARITTIMI U SAJD

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Riżervi (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

STABILITÀ FINANZJARJA, SERVIZZI FINANZJARJI, U UNJONI TAS-SWIEQ KAPITALI

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Riżervi (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

POLITIKA REĠJONALI U URBANA

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Riżervi (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

14

TASSAZZJONI U UNJONI DOGANALI

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

EDUKAZZJONI U KULTURA

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMUNIKAZZJONI

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

SAĦĦA U SIKUREZZA ALIMENTARI

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRAZZJONI U AFFARIJIET INTERNI

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Riżervi (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

STRUMENTI TA’ POLITIKA BARRANIJA

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

KUMMERĊ

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

KOOPERAZZJONI INTERNAZZJONALI U ŻVILUPP

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

VIĊINAT U NEGOZJATI GĦAT-TKABBIR

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

GĦAJNUNA UMANITARJA U PROTEZZJONI ĊIVILI

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

ĠLIEDA KONTRA L-FRODI

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOORDINAZZJONI TAL-POLITIKI TAL-KUMMISSJONI U KONSULENZA ĠURIDIKA

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

AMMINISTRAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Riżervi (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BAĠIT

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

AWDITJAR

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIKA

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSJONIJIET U NEFQA RELATATA

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

SERVIZZI LINGWISTIĊI

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERĠIJA

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

ĠUSTIZZJA U KONSUMATURI

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

AZZJONI KLIMATIKA

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

RIŻERVI

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

 

Total

154 507 127 090

130 569 308 903

1 166 797 579

 

155 673 924 669

130 569 308 903

Li minnhom Riżervi (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

TITOLU 13

POLITIKA REĠJONALI U URBANA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

13 01

NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM TA’ POLITIKA “POLITIKA REĠJONALI U URBANA”

89 356 102

89 356 102

 

 

89 356 102

89 356 102

Riżervi (40 01 40)

1 125 000

1 125 000

 

 

1 125 000

1 125 000

 

90 481 102

90 481 102

 

 

90 481 102

90 481 102

13 03

FOND EWROPEW GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI U OPERAZZJONIJIET REĠJONALI OĦRA

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

13 04

FOND TA’ KOEŻJONI (FK)

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

13 05

STRUMENT GĦALL-ASSISTENZA TA' QABEL L-ADEŻJONI — ŻVILUPP REĠJONALI U KOOPERAZZJONI REĠJONALI U TERRITORJALI

115 060 568

264 279 412

 

 

115 060 568

264 279 412

13 06

FOND TA’ SOLIDARJETÀ

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 07

REGOLAMENTAZZJONI DWAR L-GĦAJNUNA

34 836 240

39 031 865

 

 

34 836 240

39 031 865

13 08

PROGRAMM TA’ APPOĠĠ GĦAL RIFORMI STRUTTURALI (SRSP) – ASSISTENZA TEKNIKA OPERAZZJONALI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Riżervi (40 02 41)

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

Titolu 13 — Total

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Riżervi (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

KAPITOLU 13 03 —   FOND EWROPEW GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI U OPERAZZJONIJIET REĠJONALI OĦRA

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

13 03

FOND EWROPEW GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI U OPERAZZJONIJIET REĠJONALI OĦRA

13 03 01

Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Objettiv 1 (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Tlestija tal-programm speċjali għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni fl-Irlanda ta’ Fuq u l-kontej tal-fruntiera tal-Irlanda (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Objettiv 1 (ta’ qabel l-2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Objettiv 2 (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Objettiv 2 (ta’ qabel l-2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Tlestija ta’ Urban (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Tlestija ta’ programmi preċedenti — Inizjattivi tal-UE (ta’ qabel l-2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Assistenza teknika operazzjonali u miżuri ta’ innovazzjoni (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Assistenza teknika operazzjonali u miżuri ta’ innovazzjoni (ta’ qabel l-2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-Fond Internazzjonali għall-Irlanda

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Tlestija tal-inizjattiva Komunitarja Interreg III (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Sostenn għar-reġjuni fuq il-fruntiera ma’ pajjiżi kandidati — Tlestija ta’ programmi preċedenti (2000 sa 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Konverġenza

1,2

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

13 03 17

Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — PEACE

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 18

Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Kompetittività reġjonali u impjiegi

1,2

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

13 03 19

Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Kooperazzjoni territorjali Ewropea

1,2

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

13 03 20

Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Assistenza teknika operazzjonali

1,2

p.m.

1 610 747

 

 

p.m.

1 610 747

13 03 31

Tlestija ta' Assistenza teknika u disseminazzjoni ta’ informazzjoni dwar l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u għarfien aħjar tal-istrateġija dwar il-makroreġjuni (2007 sa 2013)

1,2

p.m.

154 965

 

 

p.m.

154 965

13 03 40

Tlestija ta' Strumenti ta’ kondiviżjoni tar-riskji ffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) il-pakkett Konverġenza (2007 sa 2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Tlestija ta' Strumenti ta’ kondiviżjoni tar-riskji ffinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) il-pakkett Kompetittività reġjonali u impjiegi (2007 sa 2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Reġjuni anqas żviluppati — Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi

1,2

18 775 111 553

12 457 677 000

 

 

18 775 111 553

12 457 677 000

13 03 61

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Reġjuni fi tranżizzjoni — Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi

1,2

3 719 489 334

2 204 431 000

 

 

3 719 489 334

2 204 431 000

13 03 62

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Reġjuni aktar żviluppati — Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi

1,2

4 622 273 189

3 043 052 000

 

 

4 622 273 189

3 043 052 000

13 03 63

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Allokazzjoni addizzjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi u sottopopolati — Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi

1,2

222 029 433

139 873 000

 

 

222 029 433

139 873 000

13 03 64

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Kooperazzjoni Territorjali Ewropea

13 03 64 01

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Kooperazzjoni Territorjali Ewropea

1,2

1 731 601 443

783 299 000

 

 

1 731 601 443

783 299 000

13 03 64 02

Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali fil-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea KTE tal-FEŻR — Kontribuzzjoni mill-Intestatura 4 (IPA II)

4

9 396 205

1 312 500

 

 

9 396 205

1 312 500

13 03 64 03

Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi tal-Viċinat Ewropew fil-KTE tal-FEŻR — Kontribuzzjoni mill-Intestatura 4 (Strument Ewropew ta’ Viċinat, SEV)

4

1 459 650

231 000

 

 

1 459 650

231 000

 

Artikolu 13 03 64 — Subtotal

 

1 742 457 298

784 842 500

 

 

1 742 457 298

784 842 500

13 03 65

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Assistenza teknika operazzjonali

13 03 65 01

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Assistenza teknika operazzjonali

1,2

74 000 000

69 400 000

 

 

74 000 000

69 400 000

13 03 65 02

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Assistenza teknika operattiva immaniġjata mill-Kummissjoni fuq talba ta' Stat Membru

1,2

p.m.

1 028 043

 

 

p.m.

1 028 043

 

Artikolu 13 03 65 — Subtotal

 

74 000 000

70 428 043

 

 

74 000 000

70 428 043

13 03 66

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Azzjonijiet ta’ innovazzjoni fil-qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli

1,2

53 090 514

42 472 411

 

 

53 090 514

42 472 411

13 03 67

Strateġiji makroreġjonali 2014-2020 — l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku — Assistenza teknika

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 68

Strateġiji makroreġjonali 2014-2020 — Strateġija tal-Unjoni Ewropea għar-reġjun tad-Danubju — Assistenza Teknika

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

13 03 77

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

13 03 77 01

Proġett pilota — Koordinazzjoni pan-Ewropea tal-metodi ta’ integrazzjoni tar-Rom

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Azzjoni preparatorja — Promozzjoni ta’ ambjent aktar favorevoli għall-mikrokreditu fl-Ewropa

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 06

Azzjoni preparatorja — Tisħiħ tal-kooperazzjoni reġjonali u lokali permezz tal-promozzjoni tal-politika reġjonali tal-Unjoni fuq skala globali

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 07

Azzjoni preparatorja — Definizzjoni ta’ mudell ta’ governanza għar-Reġjun tad-Danubju tal-Unjoni Ewropea — koordinament aħjar u effikaċi

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 08

Proġett pilota — Lejn identità reġjonali komuni, rikonċiljazzjoni tan-nazzjonijiet u kooperazzjoni ekonomika u soċjali inkluża Pjattaforma Pan-Ewropea għall-Kompetenza u l-Eċċellenza fil-makroreġjun tad-Danubju

1,2

p.m.

322 551

 

 

p.m.

322 551

13 03 77 09

Azzjoni preparatorja dwar Forum tal-Atlantiku għall-Istrateġija Atlantika tal-Unjoni Ewropea

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 10

Azzjoni preparatorja — Sostenn għal Mayotte, jew għal kwalunkwe territorju ieħor potenzjalment affettwat, fil-proċess tal-qalba għall-istatus ta’ reġjun ultraperiferiku

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Azzjoni preparatorja — Lejn identità reġjonali komuni, rikonċiljazzjoni tan-nazzjonijiet u kooperazzjoni ekonomika u soċjali inkluża Pjattaforma Pan-Ewropea għall-Kompetenza u l-Eċċellenza fil-makroreġjun tad-Danubju

1,2

p.m.

1 234 347

 

 

p.m.

1 234 347

13 03 77 13

Proġett pilota — dwar il-politika ta' koeżjoni u s-sinerġiji mal-fondi ta' riċerka u żvilupp: it-“triq lejn l-eċċellenza”

1,2

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

13 03 77 14

Azzjoni preparatorja – Strateġija reġjonali għar-Reġjun tal-Baħar tat-Tramuntana

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 15

Azzjoni preparatorja — Bliet madwar id-dinja: Kooperazzjoni bejn l-UE u pajjiżi terzi dwar l-iżvilupp urban

1,2

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

13 03 77 16

Azzjoni preparatorja — Il-qagħda attwali u mixtieqa tal-potenzjal ekonomiku fir-reġjuni barra mill-belt kapitali Griega, Ateni.

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 17

Azzjoni preparatorja — Kooperazzjoni UE-CELAC dwar il-koeżjoni territorjali

1,2

2 000 000

1 700 000

 

 

2 000 000

1 700 000

13 03 77 18

Azzjoni preparatorja — Politika ta' Koeżjoni u sinerġiji mal-fondi ta' riċerka u żvilupp: it-triq lejn l-eċċellenza — it-triq 'il quddiem

1,2

1 500 000

1 000 000

 

 

1 500 000

1 000 000

13 03 77 19

Azzjoni preparatorja — Appoġġ għat-tkabbir u l-governanza f'reġjuni li l-iżvilupp tagħhom għadu lura

1,2

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

13 03 77 20

Azzjoni preparatorju — Il-vantaġġi ekonomiċi u kompetittivi u l-potenzjal għal speċjalizzazzjoni intelliġenti fil-livell reġjonali fir-Rumanija

1,2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 21

Proġett pilota — Strateġija tal-UE għar-Reġjun Adrijatiku u Joniku (EUSAIR): il-ġenerazzjoni u t-tħejjija ta' inizjattivi u proġetti b'valur miżjud ġenwin għar-reġjun kollu kemm hu

1,2

1 300 000

650 000

 

 

1 300 000

650 000

13 03 77 22

Azzjoni preparatorja — Strateġija makroreġjonali 2014-2020: Strateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Alpi

1,2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 23

Azzjoni preparatorja — Aġenda urbana għall-UE

1,2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

 

Artikolu 13 03 77 — Subtotal

 

10 300 000

10 506 898

 

 

10 300 000

10 506 898

 

Kapitolu 13 03 — Total

 

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

Kummenti

L-Artikolu 175 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprovdi li l-objettivi tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali stabbiliti fl-Artikolu 174 għandhom jiġu sostnuti bl-azzjoni li tittieħed permezz tal-Fondi Strutturali, li tinkludi l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR). Skont l-Artikolu 176, il-FEŻR huwa maħsub biex jgħin fil-korrezzjoni tal-iżbilanċi reġjonali ewlenin fl-Unjoni. Il-kompiti, l-objettivi ta’ prijorità u l-organizzazzjoni tal-Fondi Strutturali jiġu definiti skont l-Artikolu 177.

L-Artikolu 80 tar-Regolament Finanzjarju jipprovdi għal korrezzjonijiet finanzjarji fl-eventwalità ta’ nefqa li tkun tikser id-dritt applikabbli.

L-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999, l-Artikoli 100 u 102 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 u l-Artikoli 77, 136 u 137 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 dwar kriterji għal korrezzjonijiet finanzjarji mill-Kummissjoni jipprovdu għal regoli speċifiċi dwar korrezzjonijiet finanzjarji applikabbli għall-FEŻR.

Kwalunkwe dħul mill-korrezzjonijiet finanzjarji mwettqa fuq dik il-bażi jiddaħħal fl-Artikolu 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 jew 6 5 4 tad-dikjarazzjoni tad-dħul u jikkostitwixxi dħul assenjat skont il-punt (c) l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju.

L-Artikolu 177 tar-Regolament Finanzjarju jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għar-rimborż, in toto jew in parte, tal-pagamenti ta’ prefinanzjament fir-rigward ta’ operazzjoni partikolari.

L-Artikolu 82 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 jipprovdi għal regoli speċifiċi dwar ir-rimborż ta’ prefinanzjament applikabbli għall-FEŻR.

Ammonti ta’ prefinanzjament rimborżati għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat intern skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament Finanzjarju u għandhom jiddaħħlu fil-Partita 6 1 5 0 jew 6 1 5 7.

Miżuri kontra l-frodi huma finanzjati skont l-Artikolu 24 02 01.

Bażi ġuridika

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 174, 175, 176 u 177 tiegħu.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 tal-21 ta’ Ġunju 1999 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi Strutturali (ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1) u b’mod partikolari l-Artikolu 39 tiegħu.

Ir-Regolament (KE) Nru 1783/1999 tat-12 ta’ Lulju 1999 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ĠU L 213, 13.08.1999, p. 1).

Ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1783/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25) u b’mod partikolari l-Artikoli 82, 83, 100 u 102 tiegħu.

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1) u b’mod partikolari l-Artikoli 21(3) u (4), 80 u 177 tiegħu.

Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).

Atti ta’ referenza

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Berlin tal-24 u 25 ta’ Marzu 1999.

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Brussell tal-15 u s-16 ta’ Diċembru 2005.

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta’ Frar 2013.

13 03 16
Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Konverġenza

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-impenji li għad iridu jitħallsu għall-programmi taħt l-objettiv tal-FEŻR tal-konverġenza fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013. Dan l-objettiv jimmira li jħaffef ir-ritmu tal-konverġenza tal-Istati Membri u r-reġjuni l-anqas żviluppati billi jtejjeb il-kundizzjonijiet għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi.

Parti minn din l-approprjazzjoni għandha l-għan li tintuża biex tindirizza d-diskrepanzi intrareġjonali sabiex tiżgura li l-istat tal-iżvilupp ġenerali ta' reġjun partikolari ma jaħbix iċ-ċikli ta' faqar u unitajiet territorjali żvantaġġati.

B’konformità mal-Artikolu 105a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 kif modifikat permezz tal-punt 7 tal-Anness III tat-Trattat dwar l-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 112, 24.4.2012), programmi u proġetti kbar li, fid-data tal-adeżjoni tal-Kroazja, kienu approvati taħt ir-Regolament (KE) Nru 1085/2006 u li l-implimentazzjoni tagħhom ma tkunx tlestiet sa dik id-data, għandhom jiġu kkunsidrati li ġew approvati mill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006, bl-eċċezzjoni tal-programmi approvati taħt il-komponenti msemmija fil-punti minn (a) sa (e) tal-Artikolu 3 (1) tar-Regolament (KE) Nru 1085/2006.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1783/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

13 03 18
Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Kompetittività reġjonali u impjiegi

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri impenji li għad iridu jitħallsu għall-programmi taħt l-objettiv tal-FEŻR tal-kompetittività reġjonali u impjiegi fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013. Minbarra fir-reġjuni l-anqas żviluppati, dan l-objettiv għandu jkun immirat lejn it-tisħiħ tal-kompetittività u l-attrazzjoni tar-reġjuni kif ukoll tal-impjiegi billi jitqiesu l-miri stipulati fl-istrateġija Ewropa 2020.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1783/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

13 03 19
Tlestija tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Kooperazzjoni territorjali Ewropea

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri impenji li għadhom mhumiex imħallsa għall-programmi taħt l-objettiv tal-FEŻR ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013. Dan l-objettiv għandu jkun immirat lejn it-tisħiħ tal-kooperazzjoni territorjali u l-kooperazzjoni makroreġjonali u l-iskambju ta’ esperjenza fil-livell xieraq.

Skont l-Artikolu 105a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 kif modifikat permezz tal-punt 7 tal-Anness III għat-Trattat dwar l-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 112, 24.4.2012), programmi u proġetti kbar li, fid-data tal-adeżjoni tal-Kroazja, kienu approvati taħt ir-Regolament (KE) Nru 1085/2006 u li l-implimentazzjoni tagħhom ma tkunx tlestiet sa dik id-data, għandhom jiġu kkunsidrati li ġew approvati mill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006, bl-eċċezzjoni tal-programmi approvati taħt il-komponenti msemmija fil-punti minn (a) sa (e) tal-Artikolu 3 (1) tar-Regolament (KE) Nru 1085/2006.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1783/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

KAPITOLU 13 04 —   FOND TA’ KOEŻJONI (FK)

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

13 04

FOND TA’ KOEŻJONI (FK)

13 04 01

Tlestija tal-proġetti tal-Fond ta’ Koeżjoni (ta’ qabel l-2007)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 02

Tlestija tal-Fond ta’ Koeżjoni (2007 sa 2013)

1,2

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

13 04 03

Tlestija ta' strumenti ta’ kondiviżjoni tar-riskji ffinanzjati mill-pakkett tal-Fond ta’ Koeżjoni (2007 sa 2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 60

Fond ta’ Koeżjoni — Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi

1,2

9 055 827 791

5 651 952 000

 

 

9 055 827 791

5 651 952 000

13 04 61

Fond ta' Koeżjoni — Assistenza teknika operazzjonali

13 04 61 01

Fond ta’ Koeżjoni — Assistenza teknika operazzjonali

1,2

24 307 786

22 300 000

 

 

24 307 786

22 300 000

13 04 61 02

Fond ta' Koeżjoni — Assistenza teknika operattiva immaniġjata mill-Kummissjoni fuq talba ta' Stat Membru

1,2

p.m.

711 532

 

 

p.m.

711 532

 

Artikolu 13 04 61 — Subtotal

 

24 307 786

23 011 532

 

 

24 307 786

23 011 532

 

Kapitolu 13 04 — Total

 

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

Kummenti

L-Artikolu 177, it-tieni paragrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprovdi li għandu jiġi stabbilit Fond ta’ Koeżjoni sabiex isostni proġetti fl-oqsma tal-ambjent u tan-netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-trasport.

L-Artikolu H tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1164/94, l-Artikoli 100 u 102 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 u l-Artikoli 85, 144 u 145 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 dwar il-kriterji għal korrezzjonijiet finanzjarji mill-Kummissjoni jipprovdu għal regoli speċifiċi dwar korrezzjonijiet finanzjarji applikabbli għall-Fond ta’ Koeżjoni.

L-Artikolu 80 tar-Regolament Finanzjarju jipprovdi għal korrezzjonijiet finanzjarji fl-eventwalità ta’ nefqa li tkun tikser id-dritt applikabbli. Kwalunkwe dħul mill-korrezzjonijiet finanzjarji mwettqa fuq dik il-bażi jiddaħħal fl-Artikolu 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 jew 6 5 4 tad-dikjarazzjoni tad-dħul u jikkostitwixxi dħul assenjat skont il-punt (c) tal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju.

L-Artikolu 177 tar-Regolament Finanzjarju (UE, Euratom) jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għar-rimborż, in toto jew in parte, tal-pagamenti ta’ prefinanzjament fir-rigward ta’ operazzjoni partikolari.

L-Artikolu 82 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 jipprovdi għal regoli speċifiċi dwar ir-rimborż ta’ prefinanzjament applikabbli għall-Fond ta’ Koeżjoni.

Ammonti ta’ prefinanzjament rimborżati għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat intern skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament Finanzjarju u għandhom jiddaħħlu fil-Partita 6 1 5 0 jew 6 1 5 7.

Operazzjonijiet kontra l-frodi jkunu ffinanzjati taħt l-Artikolu 24 02 01.

Bażi ġuridika

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 177 tiegħu.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1164/94 tas-16 ta’ Mejju 1994, li jistabbilixxi l-Fond ta’ Koeżjoni (ĠU L 130, 25.5.1994, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25) u b’mod partikolari l-Artikoli 82, 100 u 102 tiegħu.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1164/94.

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1), u b’mod partikolari l-Artikolu 21 (3) u (4) u l-Artikoli 80 u 177 tiegħu.

Ir-Regolament (UE) Nru 1300/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 281).

Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).

Atti ta’ referenza

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Brussell tal-15 u s-16 ta’ Diċembru 2005.

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta’ Frar 2013.

13 04 02
Tlestija tal-Fond ta’ Koeżjoni (2007 sa 2013)

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri impenji li għadhom ma tħallsux għall-Fond ta’ Koeżjoni mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013.

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba wkoll biex tkopri impenji li għad iridu jitħallsu mill-miżuri ta’ tħejjija, monitoraġġ, sostenn amministrattiv u tekniku, valutazzjoni, awditjar u spezzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006, kif ipprovdut fl-Artikolu 45 ta’ dak ir-Regolament. B’mod partikolari, din tista’ tintuża biex tkopri:

in-nefqa ta’ sostenn (spejjeż ta’ rappreżentanza, taħriġ, laqgħat),

in-nefqa għall-informazzjoni u l-pubblikazzjoni,

in-nefqa għat-teknoloġija tal-informazzjoni u t-telekomunikazzjoni,

il-kuntratt għall-forniment ta' servizzi u studji,

l-għotjiet.

Din l-approprjazzjoni hija wkoll maħsuba biex tkopri impenji li għad iridu jitħallsu għal miżuri approvati mill-Kummissjoni fil-kuntest tat-tħejjija tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020.

B’konformità mal-Artikolu 105a(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006, kif modifikat bil-punt 7 tal-Anness III għat-Trattat dwar l-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 112, 24.4.2012), programmi u proġetti kbar li, fid-data tal-adeżjoni tal-Kroazja, kienu approvati taħt ir-Regolament (KE) Nru 1085/2006 u li l-implimentazzjoni tagħhom ma tkunx tlestiet sa dik id-data, għandhom jiġu kkunsidrati li ġew approvati mill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006, bl-eċċezzjoni tal-programmi approvati taħt il-komponenti msemmija fil-punti minn (a) sa (e) tal-Artikolu 3 (1) tar-Regolament (KE) Nru 1085/2006.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006 tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi Fond ta’ Koeżjoni (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 79).

Atti ta’ referenza

Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 158 u 161 tiegħu.

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 174 u 177 tiegħu.

KAPITOLU 13 06 —   FOND TA’ SOLIDARJETÀ

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

13 06

FOND TA’ SOLIDARJETÀ

13 06 01

Għajnuna għall-Istati Membri fil-każ ta' diżastru naturali kbir b'riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-ambjent naturali jew l-ekonomija

9

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 02

Għajnuna għall-pajjiżi li qed jinnegozjaw is-sħubija fil-każ ta' diżastru naturali kbir b'riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-ambjent naturali jew l-ekonomija

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Kapitolu 13 06 — Total

 

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 01
Għajnuna għall-Istati Membri fil-każ ta' diżastru naturali kbir b'riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-ambjent naturali jew l-ekonomija

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

Kummenti

Dan l-Artikolu huwa maħsub biex jirreġistra approprjazzjonijiet li ġejjin mill-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea fil-każ ta’ diżastri kbar jew reġjonali fl-Istati Membri. L-assistenza għandha tiġi pprovduta f’każ ta’ diżastri naturali lill-Istati Membri kkonċerrnati, bi skadenza stabbilita għall-użu tal-assistenza finanzjarja mogħtija u għandhom isiru dispożizzjonijiet għall-istati benefiċjarji biex ikun iġġustifikat l-użu tal-assistenza li jirċievu. Jinħtieġ li l-assistenza miksuba li tiġi sussegwentement ikkumpensata minn pagamenti ta’ partijiet terzi, skont il-prinċipju ta' “min iniġġes iħallas”, pereżempju, jew li tkun ingħatat lil hinn mill-valutazzjoni finali tal-ħsarat, tkun irkuprata.

Bl-eċċezzjoni ta ħlas bil-quddiem, l-allokazzjoni tal-approprjazzjonijiet tiġi mwettqa permezz ta’ trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet mir-riżerva jew, f’każ li ma jkunx hemm biżżejjed approprjazzjonijiet fir-riżerva, b’baġit emendatorju fl-istess ħin li ssir id-deċiżjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3).

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884), u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tiegħu.

TITOLU 40

RIŻERVI

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

40 01

RIŻERVI GĦAN-NEFQA AMMINISTRATTIVA

5 769 253

5 769 253

 

 

5 769 253

5 769 253

40 02

RIŻERVI GĦALL-INTERVENTI FINANZJARJI

566 089 522

372 326 522

 

 

566 089 522

372 326 522

40 03

RIŻERVA NEGATTIVA

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Titolu 40 — Total

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

KAPITOLU 40 03 —   RIŻERVA NEGATTIVA

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

40 03

RIŻERVA NEGATTIVA

40 03 01

Riżerva negattiva

8

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Kapitolu 40 03 — Total

 

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

40 03 01
Riżerva negattiva

Baġit 2017

Baġit emendatorju Nru 4/2017

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

Kummenti

Il-prinċipju ta’ riżerva negattiva huwa previst fl-Artikolu 47 tar-Regolament Finanzjarju. Din ir-riżerva trid tintuża qabel it-tmiem tas-sena finanzjarja permezz ta’ trasferiment b’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikoli 26 u 27 tar-Regolament Finanzjarju.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).