ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 306

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 60
22 ta' Novembru 2017


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2167 tal-5 ta' Lulju 2017 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/2374 li jistabbilixxi pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Lbiċ

2

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2168 tal-20 ta' Settembru 2017 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 589/2008 dwar l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-bajd tat-tiġieġ li jitrabba barra meta t-tiġieġ ikollhom aċċess limitat għal barra

6

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2169 tal-21 ta' Novembru 2017 dwar il-format u l-arranġamenti għat-trażmissjoni tal-Istatistika Ewropea tal-prezzijiet tal-gass naturali u tal-elettriku skont ir-Regolament (UE) 2016/1952 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

9

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2017/2170 tal-15 ta' Novembru 2017 li tissoġġetta lill-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]furan-2-karbossammid (furanilfentanil) għal miżuri ta' kontroll

19

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/2171 tal-20 ta' Novembru 2017 dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji li għandhom jitħallsu mill-Istati Membri għall-finanzjament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, inklużi l-limitu massimu għall-2019, l-ammont annwali għall-2018, l-ewwel ħlas parzjali għall-2018 u tbassir indikattiv u mhux vinkolanti għall-ammonti annwali mistennija ta' kontribuzzjonijiet għas-snin 2020 u 2021

21

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2172 tal-20 ta' Novembru 2017 li temenda d-Deċiżjoni 2010/670/UE rigward l-użu ta' dħul mhux imqassam mill-ewwel serje ta' sejħiet għal proposti (notifikata bid-dokument C(2017) 7656)

24

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2173 tal-20 ta' Novembru 2017 li temenda l-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE fir-rigward tal-approvazzjoni tal-programm ta' kontroll għall-eradikazzjoni tal-marda ta' Aujeszky għar-reġjun tal-Lombardia fl-Italja (notifikata bid-dokument C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2174 tal-20 ta' Novembru 2017 li temenda l-Anness E tad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE fir-rigward taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ tan-naħal u n-naħal bagħli (notifikata bid-dokument C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2175 tal-21 ta' Novembru 2017 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2176 tal-21 ta' Novembru 2017 li tikkonċerna ċerti miżuri interim ta' protezzjoni marbuta mad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-Polonja (notifikata bid-dokument C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

22.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 306/1


Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

Il-Protokoll għall-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (1) ser jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 2017, wara li l-proċedura prevista fl-Artikolu 4.2 tal-Protokoll għall-Ftehim Qafas ġiet ikkompletata fis-6 ta' Novembru 2017.


(1)  ĠU L 348, 21.12.2016, p. 3.


REGOLAMENTI

22.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 306/2


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2167

tal-5 ta' Lulju 2017

li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/2374 li jistabbilixxi pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Lbiċ

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 15(6) u 18(1) u (3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandu l-għan li jelimina progressivament l-iskartar tal-ħut fis-sajd kollu tal-Unjoni bl-introduzzjoni tal-obbligu tal-ħatt l-art għall-qabdiet ta' speċijiet li huma soġġetti għal-limiti ta' qbid.

(2)

Skont l-Artikolu 15(1)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-obbligu tal-ħatt l-art japplika fl-Ilmijiet tal-Lbiċ għall-ispeċijiet li jiddefinixxu s-sajd mhux iktar tard mill-1 ta' Jannar 2017.

(3)

Sabiex jiġi implimentat l-obbligu tal-ħatt l-art, ir-Regolament Delegat (UE) 2016/2374 (2), stabbilixxa pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Lbiċ għall-perjodu 2016-2018, wara rakkomandazzjoni konġunta ppreżentata mill-Belġju, minn Spanja, minn Franza, min-Netherlands u mill-Portugall fl-2016.

(4)

Il-Belġju, Spanja, Franza, in-Netherlands u l-Portugall għandhom interess ta' ġestjoni tas-sajd dirett fl-ilmijiet tal-Lbiċ. Fit-2 ta' Jannar 2017, dawk l-Istati Membri ppreżentaw rakkomandazzjoni konġunta lill-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Kunsill Konsultattiv għall-Ilmijiet tal-Lbiċ.

(5)

Ir-rakkomandazzjoni konġunta l-ġdida tissupplimenta l-pjan għall-iskartar stabbilit bir-Regolament Delegat (UE) 2016/2374 u tkopri s-sajd għaċ-ċinturin iswed fid-diviżjonijiet VIIIa, IX u X tal-ICES (il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni) u fiż-żona 34.1.2 tas-CECAF (il-Kumitat tas-Sajd għal-Lvant Ċentrali tal-Atlantiku) u s-sajd għall-paġella ħamra fid-diviżjoni IX tal-ICES.

(6)

Il-miżuri proposti fir-rakkomandazzjoni konġunta jikkonformaw mal-Artikolu 18(3) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u għalhekk jistgħu jiddaħħlu fir-Regolament Delegat (UE) 2016/2374.

(7)

Ir-rakkomandazzjoni konġunta ssuġġeriet li għandha tiġi applikata eżenzjoni mill-obbligu ta' ħatt l-art għaċ-ċinturin iswed maqbud bil-konzijiet tal-qiegħ fid-diviżjonijiet VIIIa, IX u X tal-ICES u fiż-żona 34.1.2 tas-CECAF, billi l-evidenza xjentifika eżistenti tindika frekwenza baxxa ta' okkorrenza (u ta' għadd ta' kampjuni), u dan filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi tal-irkapti li jimmiraw għal din l-ispeċi, il-prattiki tas-sajd u l-ekosistema. Il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) fl-evalwazzjoni tiegħu kkonkluda li l-qbid skartat jista' jitqies null jew negliġibbli għal ħafna skopijiet ta' valutazzjoni billi l-mortalità tal-qbid skartat taċ-ċinturin iswed hija kkawżata l-aktar mill-predazzjoni tal-kelb il-baħar u taċ-ċetaċji fuq iċ-ċinturin iswed igganċjat u hija relattivament baxxa meta mqabbla mal-ħatt l-art. Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni għalhekk taċċetta l-eżenzjoni proposta.

(8)

Ir-rakkomandazzjoni konġunta l-ġdida tissuġġerixxi wkoll li għandha tiġi applikata eżenzjoni mill-obbligu tal-ħatt l-art għall-paġella ħamra fis-subżona IX tal-ICES, billi l-Istati Membri jikkunsidraw li l-evidenza xjentifika tindika rati possibbli ta' sopravivenza għolja. Madankollu, jeħtieġ li jitwettqu studji ġodda sabiex jagħtu prova ta' dan u l-eżenzjoni tista' tiġi kkunsidrata fil-futur meta l-Istati Membri kkonċernati jibagħtu lill-Kummissjoni d-dejta mill-provi għaddejjin bħalissa.

(9)

Jeħtieġ li l-Anness tar-Regolament Delegat (UE) 2016/2374 jiġi ristrutturat għall-finijiet ta' ċarezza.

(10)

Jenħtieġ li r-Regolament Delegat (UE) 2016/2374 jiġi emendat skont dan.

(11)

Billi l-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament iħallu impatt dirett fuq l-attivitajiet ekonomiċi marbuta mal-istaġun tas-sajd u mal-ippjanar tal-istaġun tas-sajd tal-bastimenti tal-Unjoni, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu. Dan għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2017, bħala eċċezzjoni għall-prinċipju ġenerali, minħabba s-sottomissjoni tard tar-rakkomandazzjoni konġunta.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament Delegat (UE) 2016/2374 jinbidel bit-test fl-Anness ta' dan ir-Regolament

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Lulju 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/2374 tat-12 ta' Ottubru 2016 li jistabbilixxi pjan għall-iskartar tal-ħut għal ċertu sajd bit-tkarkir tal-qiegħ fl-ilmijiet tal-Lbiċ (ĠU L 352, 23.12.2016, p. 33).


ANNESS

ANNESS

Is-sajd soġġett għall-obbligu tal-ħatt l-art

1.   Is-sajd tal-lingwata komuni (Solea solea)

Żoni tas-sajd

Kodiċi tal-Irkaptu

Deskrizzjoni tal-irkaptu tas-sajd

Daqs tal-Malja

Speċijiet li jridu jinħattu

Id-diviżjonijiet VIIIa, b, d u e tal-ICES

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Ix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ kollha

Malja tax-xbieki wiesgħa bejn 70 mm u 100 mm

Il-qabdiet kollha tal-lingwata komuni

TBB

Ix-xbieki tat-tkarkir bit-travu kollha

Malja tax-xbieki wiesgħa bejn 70 mm u 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Il-parit u x-xbieki tal-għażel kollha

Malja tax-xbieki wiesgħa 100 mm jew iktar.


2.   Is-sajd tal-lingwata komuni (Solea solea) u tal-barbun tat-tbajja' (Pleuronectes platessa)

Żoni tas-sajd

Kodiċi tal-irkaptu

Deskrizzjoni tal-irkaptu tas-sajd

Daqs tal-Malja

Speċijiet li jridu jinħattu

Id-diviżjoni Ixa tal-ICES

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Il-parit u x-xbieki tal-għażel kollha

Malji tax-xbieki ta' 100 mm jew akbar

Il-qabdiet kollha tal-lingwata komuni u tal-barbun tat-tbajja'


3.   Is-sajd tal-merluzz (Merluccius merluccius)

Żoni tas-sajd

Kodiċi tal-irkaptu

Deskrizzjoni tal-irkaptu tas-sajd

Daqs tal-Malja

Speċijiet li jridu jinħattu

Is-sajd fid-diviżjonijiet VIIIa, b, d u e tal-ICES

OTB, OTT, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Ix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u t-tartaruni kollha

Malja tax-xbieki wiesgħa 100 mm jew iktar.

Il-qabdiet kollha tal-merluzz

LL, LLS

Il-konzijiet kollha

Kollha

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Ix-xbieki tal-għażel kollha

Malja tax-xbieki wiesgħa 100 mm jew iktar.

Is-sajd fid-diviżjonijiet VIIIc u IXa tal-ICES

OTB, OTT, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Ix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u t-tartaruni kollha

Bastimenti li jissodisfaw il-kriterji kumulattivi li ġejjin:

1.

Jużaw malja tax-xbieki ta' 70 mm jew akbar

2.

It-total ta' ħatt l-art tal-merluzz fil-perjodu 2014/2015 (1) jikkonsisti minn: aktar minn 5 % ta' dawk l-ispeċijiet kollha li nħattu l-art u f'aktar minn 5 tunnellati metriċi.

Il-qabdiet kollha tal-merluzz

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Ix-xbieki tal-għażel kollha

Malja tax-xbieki wiesgħa bejn 80 mm u 99 mm

LL, LLS

Il-konzijiet kollha

Ganċ itwal minn 3,85 cm +/– 1,15 cm u usa' minn 1,6 cm +/– 0,4 cm


4.   Is-sajd tal-petriċi (Lophiidae)

Żoni tas-sajd

Kodiċi tal-irkaptu

Deskrizzjoni tal-irkaptu tas-sajd

Daqs tal-Malja

Speċijiet li jridu jinħattu

Id-diviżjonijiet VIIIa, b, d u e tal-ICES

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Ix-xbieki tal-għażel kollha

Malja tax-xbieki wiesgħa 200 mm jew iktar

Il-qabdiet kollha tal-petrika

Is-sajd fid-diviżjonijiet VIIIc u IXa tal-ICES

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Ix-xbieki tal-għażel kollha

Malja tax-xbieki wiesgħa 200 mm jew iktar

Il-qabdiet kollha tal-petrika


5.   Is-sajd tal-iskampu (Nephrops norvegicus)

Żoni tas-sajd

Kodiċi tal-irkaptu

Deskrizzjoni tal-irkaptu tas-sajd

Daqs tal-Malja

Speċijiet li jridu jinħattu

Id-diviżjonijiet VIIIa, b, d u e tal-ICES (fl-unitajiet funzjonali biss)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT u TX).

Ix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ kollha

Malji tax-xbieki ta' 70 mm jew akbar

Il-qabdiet kollha tal-iskampu

Id-diviżjonijiet VIIIc u IXa tal-ICES (fl-unitajiet funzjonali biss)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Ix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ kollha

Malji tax-xbieki ta' 70 mm jew akbar

Il-qabdiet kollha tal-iskampu


6.   Is-sajd taċ-ċinturin iswed (Aphanopus carbo)

Żoni tas-sajd

Kodiċi tal-irkaptu

Deskrizzjoni tal-irkaptu tas-sajd

Daqs tal-Malja

Speċijiet li jridu jinħattu

Diviżjonijiet tal-ICES VIIIc, IX, X u CECAF 34.1.2

LLS, DWS

Il-konzijiet tal-qiegħ

Il-qabdiet kollha taċ-ċinturin iswed


7.   Is-sajd tal-paġella ħamra (Pagellus bogaraveo)

Żoni tas-sajd

Kodiċi tal-irkaptu

Deskrizzjoni tal-irkaptu tas-sajd

Daqs tal-Malja

Speċijiet li jridu jinħattu

Id-diviżjoni IX tal-ICES

LLS, DWS

Il-konzijiet tal-qiegħ

Daqs tal-ganċ itwal minn 3,95 cm u usa' minn 1,65 cm

Il-qabdiet kollha tal-paġella ħamra


(1)  Il-perjodu ta' referenza jiġi aġġornat skont dan għas-snin sussegwenti. Għall-2018 il-perjodu ta' referenza se jkun 2015 u 2016 u għall-2019, il-perjodu ta' referenza se jkun 2016 u 2017.


22.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 306/6


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2168

tal-20 ta' Settembru 2017

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 589/2008 dwar l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-bajd tat-tiġieġ li jitrabba barra meta t-tiġieġ ikollhom aċċess limitat għal barra

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 75(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 589/2008 (2) jistabbilixxi t-termini tal-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (3) f'dak li jikkonċerna n-normi tat-tqegħid fuq is-suq applikabbli għall-bajd. B'mod partikolari, il-punt 1 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 589/2008 jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għall-“bajd tat-tiġieġ li jitrabba barra”.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 ħa post ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati f'dan ir-rigward skont l-Artikolu 227 tiegħu.

(3)

Il-punt 1(a) tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 589/2008 jipprevedi perjodu ta' deroga mill-kummerċjalizzazzjoni tal-bajd tat-tiġieġ “li jitrabba barra” f'każijiet ta' aċċess limitat għal barra minħabba restrizzjonijiet adottati skont id-dritt tal-Unjoni, inklużi r-restrizzjonijiet veterinarji biex iħarsu s-saħħa pubblika u s-saħħa tal-annimali, iżda għal perjodu ta' mhux aktar minn 12-il ġimgħa. Wara t-tifqigħat serji tal-influwenza avjarja fl-Unjoni, jidher li hemm bżonn ikun previst perjodu itwal ta' deroga u li jiġu kjarifikati aktar ir-regoli biex dawn jiġu implimentati b'mod armonizzat fl-Unjoni, b'mod partikolari rigward il-bidu tal-perjodu tad-deroga.

(4)

Għalhekk, l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 589/2008 jenħtieġ jiġi emendat skont dan.

(5)

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni immedjata ta' dawn il-miżuri, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 589/2008 jinbidel bit-test stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Settembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 589/2008 tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar it-termini tal-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f'dak li jikkonċerna n-normi tat-tqegħid fuq is-suq applikabbli għall-bajd (ĠU L 163, 24.6.2008, p. 6).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1).


ANNESS

Rekwiżiti minimi li jridu jiġu ssodisfati mis-sistemi ta' produzzjoni għall-metodi differenti ta' trobbija tat-tiġieġ tal-bajd

1.

Il-“bajd tat-tiġieġ li jitrabba barra” irid ikun prodott f'farms li jissodisfaw tal-anqas il-kundizzjonijiet iffissati fl-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/74/KE (1).

B'mod partikolari jridu jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

matul il-ġurnata, it-tiġieġ irid ikollhom aċċess kontinwu għal barra. Madankollu, dan ir-rekwiżit ma jeskludix li l-produttur jillimita l-aċċess għal dan l-ispazju għal perjodu ta' żmien limitat filgħodu, skont il-prattika tajba tal-agrikoltura, u partikolarment il-prattika tajba tat-trobbija tal-annimali.

Jekk il-miżuri adottati skont id-dritt tal-Unjoni jeżiġu limitu fl-aċċess tat-tiġieġ għal barra biex titħares is-saħħa pubblika u s-saħħa tal-annimali, minkejja dik ir-restrizzjoni, il-bajd jista' jitqiegħed fis-suq bħala “li jitrabba barra” sakemm it-tiġieġ tal-bajd ma kellhomx l-aċċess tagħhom għal barra limitat għal perjodu kontinwu ta' aktar minn 16-il ġimgħa. Dak il-perjodu massimu għandu jibda mid-data meta effettivament beda jiġi limitat l-aċċess għal barra tal-grupp tat-tiġieġ inkwistjoni li ġie ffurmat fl-istess żmien.

(b)

l-ispazju fuq barra tat-tiġieġ irid ikun, fil-parti l-kbira, miksi bil-veġetazzjoni u ma jista' jintuża għall-ebda użu ieħor għajr għal ġonna tal-frott, imsaġar jew mergħat tal-bhejjem, u diment li dan l-użu tal-aħħar ikunu awtorizzawh l-awtoritajiet kompetenti;

(c)

id-densità tal-popolazzjoni tal-ispazju fuq barra fl-ebda mument ma tista' taqbeż l-2 500 tiġieġa għal kull ettaru ta' art li tkun għad-dispożizzjoni tat-tiġieġ, jew tiġieġa għal kull 4 metri kwadri. Madankollu, jekk kull tiġieġa jkollha minimu ta' 10 metri kwadri u ssir rotazzjoni biex it-tiġieġ ikollhom aċċess liberu għal kull spazju matul il-ħajja kollha tal-qatgħa, kull reċint utilizzat irid jiggarantixxi fi kwalunkwe ħin tal-anqas 2,5 metri kwadri għal kull tiġieġa;

(d)

l-ispazju fuq barra ma jistax ikun estiż lil hinn minn raġġ ta' 150 metru mill-eqreb fetħa fil-binja. Madankollu, hija awtorizzata estensjoni sa 350 metru mill-eqreb fetħa fil-binja dejjem jekk fl-ispazju fuq barra jkun hemm biżżejjed postijiet tal-kenn kif stipulat fl-Artikolu 4(1)(3)(b)(ii) tad-Direttiva 1999/74/KE imqassmin b'mod uniformi, b'mill-anqas erba' postijiet tal-kenn f'kull ettaru.

2.

Il-“bajd tat-tiġieġ imrobbi mal-art” irid ikun prodott fl-istabbilimenti tat-trobbija li jissodisfaw tal-anqas il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 1999/74/KE.

3.

Il-“bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-gaġeġ” irid ikun prodott fl-istabbilimenti tat-trobbija li jissodisfaw tal-anqas:

(a)

il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 1999/74/KE sal-31 ta' Diċembru 2011; jew

(b)

il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 1999/74/KE.

4.

L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw id-derogi għall-punti 1 u 2 ta' dan l-Anness għall-istabbilimenti ta' anqas minn 350 tiġieġa tal-bajd jew tat-tiġieġ tal-bajd għat-trobbija f'dak li jikkonċerna l-obbligi stipulati fit-tieni frażi tal-punti 1(d), 1(e), 2, 3(a)(i) u 3(b)(i) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 1999/74/KE.


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/74/KE tad-19 ta' Lulju 1999 li tistabilixxi standards minimi għall-ħarsien ta' tiġieġ li jbid (ĠU L 203, 3.8.1999, p. 53).


22.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 306/9


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2169

tal-21 ta' Novembru 2017

dwar il-format u l-arranġamenti għat-trażmissjoni tal-Istatistika Ewropea tal-prezzijiet tal-gass naturali u tal-elettriku skont ir-Regolament (UE) 2016/1952 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1952 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar l-istatistika Ewropea tal-prezzijiet tal-gass naturali u tal-elettriku u li jħassar id-Direttiva 2008/92/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(2) tiegħu

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2016/1952 jistabbilixxi qafas komuni għall-iżvilupp, il-produzzjoni u d-disseminazzjoni ta' statistika Ewropea komparabbli dwar il-prezzijiet tal-gass naturali u tal-elettriku għall-konsumaturi domestiċi u l-konsumaturi finali mhux domestiċi fl-Unjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) 2016/1952, jenħtieġ li l-Istati Membri jittrażmettu d-data statistika f'forma elettronika, biex jikkonformaw mal-format tekniku xieraq li għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni.

(3)

Il-“Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX)” jipprovdi l-istandards statistiċi u tekniċi għall-iskambju tal-istatistika uffiċjali. Jenħtieġ għalhekk li l-Kummissjoni (Eurostat) tistabbilixxi format tekniku f'konformità ma' dawn l-istandards fi ħdan is-Sistema tal-Istatistika Ewropea b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri.

(4)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tas-Sistema tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-data dwar il-prezzijiet tal-gass naturali u tal-elettriku għall-konsumaturi domestiċi u għall-konsumaturi finali mhux domestiċi fl-Unjoni għandha tiġi pprovduta lill-Eurostat permezz tal-punt uniku ta' dħul biex il-Kummissjoni (Eurostat) tkun tista' ssib dik id-data b'mezzi elettroniċi.

Artikolu 2

L-istruttura użata għat-trażmissjoni tad-data lill-Kummissjoni (Eurostat) tinsab fl-Annessi.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Novembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 311, 17.11.2016, p. 1.


ANNESS I

L-istruttura għat-trażmissjoni tad-data statistika dwar il-prezz tal-gass naturali

L-informazzjoni li jeħtieġ li tiġi inkuża fil-fajls tat-trażmissjoni:

Informazzjoni Ġenerali

Qasam

Rimarki

Frekwenza tar-Rapportar

Pajjiż

L-isem tal-pajjiż li qed jirrapporta

Semestru

Organizzazzjoni

L-isem tal-organizzazzjoni li qed tirrapporta

Semestru

Persuna ta' kuntatt

L-isem tal-uffiċjal li qed jirrapporta

Semestru

L-indirizz tal-posta elettronika

L-indirizz tal-posta elettronika tal-uffiċjal li qed jirrapporta

Semestru

Sena

Is-sena ta' referenza għad-data (2018, 2017, eċċ.)

Semestru

Semestru

1 jew 2

Semestru

Għal kull livell tal-konsum it-taqsimiet fit-Tabelli 1, 2 u 4 jeħtieġ li jiġu trażmessi.

Il-livelli għall-konsumaturi domestiċi huma:

Livell-D1 (baxx): konsum annwali ta' inqas minn 20 GJ;

Livell-D2 (medju): konsum annwali ta' 20 jew aktar iżda ta' anqas minn 200 GJ;

Livell-D3 (għoli): konsum annwali ta' 200 GJ jew aktar.

Il-livelli għall-konsumaturi mhux domestiċi huma:

LivellI1: konsum annwali ta' anqas minn 1 000 GJ;

Livell-I2: konsum annwali ta' 1 000 jew aktar iżda ta' anqas minn 10 000 GJ;

Livell-I3: konsum annwali ta' 10 000 jew aktar iżda ta' anqas minn 100 000 GJ;

Livell-I4: konsum annwali ta' 100 000 jew aktar iżda ta' anqas minn 1 000 000 GJ;

Livell-I5: konsum annwali ta' 1 000 000 jew aktar iżda ta' anqas minn 4 000 000 GJ;

Livell-I6: konsum annwali ta' 4 000 000 GJ jew aktar.

Id-data fit-Tabella 3 għandha tkun speċifikata bħala l-medji tal-livelli tal-konsum kollha f'daqqa.

Tabella 1: Livelli ewlenin tal-prezzijiet

Qasam

Rimarki

Frekwenza tar-Rapportar

Status tal-Kunfidenzjalità

 

Semestru

Prezz esklużi t-taxxi

valur

status tal-osservazzjoni

Dan il-livell tal-prezz għandu jinkludi biss il-komponent tal-enerġija u l-provvista u l-komponent tan-netwerk.

Semestru

Prezz eskluża t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) u taxxi rikoverabbli oħrajn

valur

status tal-osservazzjoni

Dan il-livell tal-prezz għandu jinkludi l-komponent tal-enerġija u l-provvista, il-komponent tan-netwerk u t-taxxi, it-tariffi, il-levies u l-imposti kkunsidrati bħala mhux rikoverabbli għall-konsumaturi finali mhux domestiċi. Għall-konsumaturi domestiċi dan il-livell tal-prezz għandu jinkludi l-komponenti tal-enerġija u tan-netwerk u t-taxxi, it-tariffi, il-levies u l-imposti iżda jeskludi l-VAT.

Semestru

Prezz inklużi t-taxxi kollha u l-VAT (rikoverabbli u mhux)

valur

status tal-osservazzjoni

Dan il-livell tal-prezz għandu jinkludi l-komponent tal-enerġija u l-provvista, il-komponent tan-netwerk, u t-taxxi, it-tariffi, il-levies u l-imposti rikoverabbli u mhux rikoverabbli kollha, inkluża l-VAT.

Semestru

Il-valuri huma speċifikati fil-munita nazzjonali għal kull gigajoule (valur kalorifiku gross).

L-istatus tal-kunfidenzjalità u l-istatus tal-osservazzjoni huma stabbiliti bl-użu ta' listi tal-kodiċijiet standard.

Tabella 2: Tqassim dettaljat tal-prezzijiet skont il-komponenti u s-subkomponenti

Qasam

Rimarki

Frekwenza tar-Rapportar

Status tal-kunfidenzjalità

 

 

Prezz tal-enerġija u tal-provvista

valur

status tal-osservazzjoni

Dan il-komponent għandu jinkludi l-prezz tal-komodità (commodity price) għall-gass naturali li jitħallas mill-fornitur jew il-prezz tal-gass naturali fil-punt tad-dħul fis-sistema ta' trażmissjoni, inkluż, jekk applikabbli, il-kostijiet tal-utent finali li ġejjin: il-kostijiet tal-ħżin flimkien ma' kostijiet marbuta mal-bejgħ tal-gass naturali lill-konsumaturi finali.

Annwali

Prezz tan-netwerk

valur

status tal-osservazzjoni

Il-prezz tan-netwerk għandu jinkludi l-kostijiet tal-utent finali li ġejjin: tariffi tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, telf tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, kostijiet tan-netwerk, kostijiet tas-servizz ta' wara l-bejgħ, kostijiet tas-servizz tas-sistema u l-kiri tal-miter u l-kostijiet tal-użu tal-miter.

Annwali

It-taxxa fuq il-valur miżjud

valur

status tal-osservazzjoni

It-taxxa fuq il-valur miżjud kif definita fid-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (1)

Annwali

Taxxi fuq sorsi tal-enerġija rinnovabbli

valur

status tal-osservazzjoni

It-taxxi, it-tariffi, il-levies jew l-imposti marbuta mal-promozzjoni ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u l-ġenerazzjoni tas-CHP (sħana u enerġija kombinati).

Annwali

Taxxi tal-kapaċità

valur

status tal-osservazzjoni

It-taxxi, it-tariffi, il-levies jew l-imposti marbuta ma' kumulazzjonijiet strateġiċi, pagamenti tal-kapaċità u s-sigurtà tal-enerġija; taxxi fuq id-distribuzzjoni tal-gass naturali; “stranded costs” u levies marbuta mal-finanzjament tal-awtoritajiet regolatorji tal-enerġija jew tal-operaturi tas-suq u tas-sistema.

Annwali

Taxxi ambjentali

valur

status tal-osservazzjoni

It-taxxi, it-tariffi, il-levies jew l-imposti marbuta mal-kwalità tal-arja u għal finijiet ambjentali oħra; taxxi fuq l-emissjonijiet tas-CO2 jew gassijiet serra oħrajn.

Annwali

Taxxi oħrajn

valur

status tal-osservazzjoni

It-taxxi, it-tariffi, il-levies jew l-imposti l-oħrajn kollha mhux koperti minn kwalunkwe waħda mill-erba' kategoriji preċedenti: appoġġ għat-tisħin distrettwali; imposti fiskali lokali jew reġjonali; kumpens għall-gżejjer; tariffi ta' konċessjoni marbuta ma' liċenzji u tariffi għall-okkupar ta' art u proprjetà pubblika jew privata minn netwerks jew apparat ieħor.

Annwali

Il-perjodu ta' referenza għall-komponenti kollha u għas-subkomponenti kollha huwa annwali.

Il-valuri huma speċifikati fil-munita nazzjonali għal kull gigajoule (GJ), abbażi tal-valur kalorifiku gross (GCV).

L-istatus tal-kunfidenzjalità u l-istatus tal-osservazzjoni huma stabbiliti bl-użu ta' listi tal-kodiċijiet standard.

Tabella 3: Kostijiet tan-netwerks

Qasam

Rimarki

Frekwenza tar-Rapportar

Status tal-kunfidenzjalità

 

 

Kostijiet tat-trażmissjoni

perċentwal

status tal-osservazzjoni

Is-sehem medju relattiv tal-kostijiet tat-trażmissjoni għall-konsumaturi domestiċi u s-sehem medju relattiv tal-kostijiet tat-trażmissjoni għall-konsumaturi finali mhux domestiċi, espress bħala perċentwal tal-kostijiet totali tan-netwerk.

Annwali

Kostijiet tad-distribuzzjoni

perċentwal

status tal-osservazzjoni

Is-sehem medju relattiv tal-kostijiet tad-distribuzzjoni għall-konsumaturi domestiċi u s-sehem medju relattiv tal-kostijiet tad-distribuzzjoni għall-konsumaturi finali mhux domestiċi, espress bħala perċentwal tal-kostijiet totali tan-netwerk.

Annwali

Il-perjodu ta' referenza għall-kostijiet tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni huwa annwali.

Il-valuri huma speċifikati f'perċentwali.

L-istatus tal-kunfidenzjalità u l-istatus tal-osservazzjoni huma stabbiliti bl-użu ta' listi tal-kodiċijiet standard.

Tabella 4: Volumi tal-konsum

Qasam

Rimarki

Frekwenza tar-Rapportar

Status tal-kunfidenzjalità

 

 

Volumi tal-konsum

perċentwal

status tal-osservazzjoni

Is-sehem relattiv tal-gass naturali f'kull livell tal-konsum abbażi tal-volum totali li għalih jirreferu l-prezzijiet.

Annwali

Il-perjodu ta' referenza għall-konsum tal-volumi huwa annwali.

Il-valuri huma speċifikati f'perċentwali.

L-istatus tal-kunfidenzjalità u l-istatus tal-osservazzjoni huma stabbiliti bl-użu ta' listi tal-kodiċijiet standard.


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni tat-taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1).


ANNESS II

L-istruttura għat-trażmissjoni tad-data statistika dwar il-prezzijiet tal-elettriku

L-informazzjoni li jeħtieġ li tiġi inkuża fil-fajls tat-trażmissjoni:

Informazzjoni Ġenerali

Qasam

Rimarki

Frekwenza tar-Rapportar

Pajjiż

L-isem tal-pajjiż li qed jirrapporta

Semestru

Organizzazzjoni

L-isem tal-organizzazzjoni li qed tirrapporta

Semestru

Persuna ta' kuntatt

L-isem tal-uffiċjal li qed jirrapporta

Semestru

L-indirizz tal-posta elettronika

L-indirizz tal-posta elettronika tal-uffiċjal li qed jirrapporta

Semestru

Sena

Is-sena ta' referenza għad-data (2018, 2017, eċċ.)

Semestru

Semestru

1 jew 2

Semestru

Għal kull livell tal-konsum, it-taqsimiet fit-Tabelli 1, 2 u 4 għandhom ikunu trażmessi.

Il-livelli għall-konsumaturi domestiċi huma:

Livell-DA (baxx ħafna): konsum annwali ta' inqas minn 1 000 kWh;

Livell-DB (baxx): konsum annwali ta' 1 000 jew aktar iżda ta' anqas minn 2 500 kWh;

Livell-DC (medju): konsum annwali ta' 2 500 jew aktar iżda ta' anqas minn 5 000 kWh;

Livell-DD (għoli): konsum annwali ta' 5 000 jew aktar iżda ta' anqas minn 15 000 kWh;

Livell-DE (għoli ħafna): konsum annwali ta' 15 000 kWh jew aktar.

Il-livelli għall-konsumaturi mhux domestiċi huma:

Livell-IA: konsum annwali taħt l-20 MWh;

Livell-IB: konsum annwali ta' 20 jew aktar iżda ta' anqas minn 500 MWh;

Livell-IC: konsum annwali ta' 500 jew aktar iżda ta' anqas minn 2 000 MWh;

Livell-ID: konsum annwali ta' 2 000 jew aktar iżda ta' anqas minn 20 000 MWh;

Livell-IE: konsum annwali ta' 20 000 jew aktar iżda ta' anqas minn 70 000 MWh;

Livell-IF: konsum annwali ta' 70 000 jew aktar iżda ta' anqas minn 150 000 MWh;

Livell-IG: konsum annwali ta' 150 000 MWh jew aktar.

Id-data fit-Tabella 3 għandha tkun speċifikata bħala l-medji tal-livelli tal-konsum kollha f'daqqa.

Tabella 1: Livelli ewlenin tal-prezzijiet

Qasam

Rimarki

Frekwenza tar-Rapportar

Status tal-kunfidenzjalità

 

Semestru

Prezz esklużi t-taxxi:

valur

status tal-osservazzjoni

Dan il-livell tal-prezz għandu jinkludi biss il-komponent tal-enerġija u l-provvista u l-komponent tan-netwerk.

Semestru

Prezz eskluża t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) u taxxi rikoverabbli oħrajn

valur

status tal-osservazzjoni

Dan il-livell tal-prezz għandu jinkludi l-komponent tal-enerġija u l-provvista, il-komponent tan-netwerk u t-taxxi, it-tariffi, il-levies u l-imposti kkunsidrati bħala mhux rikoverabbli għall-konsumaturi finali mhux domestiċi. Għall-konsumaturi domestiċi dan il-livell tal-prezz jinkludi l-komponenti tal-enerġija u n-netwerk u t-taxxi, it-tariffi, il-levies u l-imposti iżda jeskludi l-VAT.

Semestru

Prezz inklużi t-taxxi kollha u l-VAT (rikoverabbli u mhux)

valur

status tal-osservazzjoni

Dan il-livell tal-prezz għandu jinkludi l-komponent tal-enerġija u l-provvista, il-komponent tan-netwerk, u t-taxxi, it-tariffi, il-levies u l-imposti rikoverabbli u mhux rikoverabbli kollha, inkluża l-VAT.

Semestru

Il-valuri huma speċifikati fil-munita nazzjonali għal kull kilowatt fis-siegħa.

L-istatus tal-kunfidenzjalità u l-istatus tal-osservazzjoni huma stabbiliti bl-użu ta' listi tal-kodiċijiet standard.

Tabella 2: Tqassim dettaljat tal-prezzijiet skont il-komponenti u s-subkomponenti

Qasam

Rimarki

Frekwenza tar-Rapportar

Status tal-kunfidenzjalità

 

 

Prezz tal-enerġija u tal-provvista

valur

status tal-osservazzjoni

Il-komponent tal-prezz totali marbut mal-enerġija u l-provvista, esklużi t-taxxi.

Dan il-komponent għandu jinkludi l-kostijiet tal-utent finali li ġejjin: ġenerazzjoni, aggregazzjoni, enerġija tal-bilanċ, kostijiet tal-enerġija fornuta, servizzi tal-konsumatur, ġestjoni ta' wara l-bejgħ u kostijiet oħra tal-provvista.

Annwali

Prezz tan-netwerk

valur

status tal-osservazzjoni

Il-komponent tal-prezz totali marbut mal-prezzijiet tan-netwerk, esklużi t-taxxi.

Il-prezz tan-netwerk għandu jinkludi l-kostijiet tal-utent finali li ġejjin: tariffi tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, telf tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, kostijiet tan-netwerk, kostijiet tas-servizz ta' wara l-bejgħ, kostijiet tas-servizz tas-sistema, u l-kiri tal-miter u l-kostijiet tal-użu tal-miter.

Annwali

It-taxxa fuq il-valur miżjud

valur

status tal-osservazzjoni

It-taxxa fuq il-valur miżjud kif definita fid-Direttiva 2006/112/KE.

Annwali

Taxxi fuq sorsi tal-enerġija rinnovabbli

valur

status tal-osservazzjoni

It-taxxi, it-tariffi, il-levies jew l-imposti marbuta mal-promozzjoni ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u l-ġenerazzjoni tas-CHP.

Annwali

Taxxi tal-kapaċità

valur

status tal-osservazzjoni

It-taxxi, it-tariffi, il-levies jew l-imposti marbuta mal-pagamenti tal-kapaċità, is-sigurtà tal-enerġija u l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni; taxxi fuq ir-ristrutturar tal-industrija tal-faħam; taxxi fuq id-distribuzzjoni tal-elettriku; “stranded costs” u levies marbuta mal-finanzjament tal-awtoritajiet regolatorji tal-enerġija jew tal-operaturi tas-suq u tas-sistema.

Annwali

Taxxi ambjentali

valur

status tal-osservazzjoni

It-taxxi, it-tariffi, il-levies jew l-imposti marbuta mal-kwalità tal-arja u għal finijiet ambjentali oħra; taxxi fuq l-emissjonijiet tas-CO2 jew gassijiet serra oħrajn.

Annwali

Taxxi marbuta mas-settur nukleari

valur

status tal-osservazzjoni

It-taxxi, it-tariffi, il-levies jew l-imposti marbuta mas-settur nukleari, inkluż id-dekummissjonar nukleari, l-ispezzjonijiet u t-tariffi għall-installazzjonijiet nukleari.

Annwali

Taxxi oħrajn

valur

status tal-osservazzjoni

It-taxxi, it-tariffi, il-levies jew l-imposti l-oħrajn kollha mhux koperti minn kwalunkwe waħda mill-ħames kategoriji preċedenti: appoġġ għat-tisħin distrettwali; imposti fiskali lokali jew reġjonali; kumpens għall-gżejjer; tariffi ta' konċessjoni marbuta ma' liċenzji u tariffi għall-okkupar ta' art u proprjetà pubblika jew privata minn netwerks jew apparat ieħor.

Annwali

Il-perjodu ta' referenza għall-komponenti kollha u għas-subkomponenti kollha huwa annwali.

Il-valuri huma speċifikati fil-munita nazzjonali għal kull kilowatt fis-siegħa.

L-istatus tal-kunfidenzjalità u l-istatus tal-osservazzjoni huma stabbiliti bl-użu ta' listi tal-kodiċijiet standard.

Tabella 3: Kostijiet tan-netwerks

Qasam

Rimarki

Frekwenza tar-Rapportar

Status tal-kunfidenzjalità

 

 

Kostijiet tat-trażmissjoni

perċentwal

status tal-osservazzjoni

Is-sehem medju relattiv tal-kostijiet tat-trażmissjoni għall-konsumaturi domestiċi u s-sehem medju relattiv tal-kostijiet tat-trażmissjoni għall-konsumaturi finali mhux domestiċi, espress bħala perċentwal tal-kostijiet totali tan-netwerk.

Annwali

Kostijiet tad-distribuzzjoni

perċentwal

status tal-osservazzjoni

Is-sehem medju relattiv tal-kostijiet tad-distribuzzjoni għall-konsumaturi domestiċi u s-sehem medju relattiv tal-kostijiet tad-distribuzzjoni għall-konsumaturi finali mhux domestiċi, espress bħala perċentwal tal-kostijiet totali tan-netwerk.

Annwali

Il-perjodu ta' referenza għall-kostijiet tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni huwa annwali.

Il-valuri huma speċifikati f'perċentwali.

L-istatus tal-kunfidenzjalità u l-istatus tal-osservazzjoni huma stabbiliti bl-użu ta' listi tal-kodiċijiet standard.

Tabella 4: Volumi tal-konsum

Qasam

Rimarki

Frekwenza tar-Rapportar

Status tal-kunfidenzjalità

 

 

Volumi tal-konsum

perċentwal

status tal-osservazzjoni

Is-sehem relattiv tal-elettriku f'kull livell tal-konsum abbażi tal-volum totali li għalih jirreferu l-prezzijiet.

Annwali

Il-perjodu ta' referenza għall-konsum tal-volumi huwa annwali.

Il-valuri huma speċifikati f'perċentwali.

L-istatus tal-kunfidenzjalità u l-istatus tal-osservazzjoni huma stabbiliti bl-użu ta' listi tal-kodiċijiet standard.


DEĊIŻJONIJIET

22.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 306/19


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2017/2170

tal-15 ta' Novembru 2017

li tissoġġetta lill-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]furan-2-karbossammid (furanilfentanil) għal miżuri ta' kontroll

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI tal-10 ta' Mejju 2005 dwar l-iskambju ta' informazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju u l-kontroll fuq sustanzi psikoattivi ġodda (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(3) tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (2),

Billi:

(1)

Tfassal rapport dwar il-valutazzjoni tar-riskji dwar is-sustanza psikoattiva ġdida N-fenil-N-[(1-(2-feniletil)piperidin-4-yl)]furan-2-karbossammid (furanilfentanil) b'konformità mad-Deċiżjoni 2005/387/ĠAI minn sessjoni speċjali tal-Kumitat Xjentifiku estiż taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga, u sussegwentement intbagħat lill-Kummissjoni u lill-Kunsill fl-24 ta' Mejju 2017.

(2)

Il-furanilfentanil huwa oppjojde sintetiku u huwa strutturalment simili għall-fentanil, sustanza kkontrollata użata ħafna fil-mediċina bħala adittiv fl-anestesija ġenerali waqt il-kirurġija u għall-immaniġġjar tal-uġigħ. Il-furanilfentanil huwa wkoll strutturalment relatat mal-aċetilfentanil u mal-akrilojlfentanil, li t-tnejn li huma kienu s-suġġett ta' Rapport Konġunt tal-EMCDDA-Europol f'Diċembru 2015 u f'Novembru 2016.

(3)

Il-furanilfentanil ilu disponibbli fl-Unjoni mill-inqas minn Ġunju 2015 u nstab f'16-il Stat Membru. F'ħafna każijiet kien issekwestrat f'forma ta' trab, iżda wkoll f'forma likwida u bħala pilloli. Il-kwantitajiet misjubin huma relattivament żgħar. Madankollu, tali kwantitajiet jenħtieġ li jitqiesu fil-kuntest tal-qawwa tas-sustanza.

(4)

Ġew irrapportati 22 każ ta' mewt bil-furanilfentanil minn ħames Stati Membri. Rigward mill-inqas 10 minn dawk l-imwiet, il-furanilfentanil kien il-kawża tal-mewt jew x'aktarx li kkontribwixxa għall-mewt. Barra minn hekk, 11-il każ mhux fatali ta' intossikazzjoni akuta assoċjati mal-furanilfentanil kienu rrappurtati minn tliet Stati Membri.

(5)

Ma hemm ebda informazzjoni li tissuġġerixxi l-involviment tal-kriminalità organizzata fil-manifattura, id-distribuzzjoni (it-traffikar) u l-forniment tal-furanilfentanil fl-Unjoni. Id-data disponibbli tissuġġerixxi li l-furanilfentanil huwa prodott minn kumpanniji kimiċi bbażati fiċ-Ċina.

(6)

Il-furanilfentanil jinbiegħ fuq l-Internet f'ammonti żgħar u bl-ingrossa bħala “kimika għar-riċerka”, tipikament bħala trab u sprej tal-imnieħer lest biex jintuża. Informazzjoni minn sekwestri tissuġġerixxi li l-furanilfentanil jaf kien mibjugħ fuq is-suq illeċitu tal-opjojdi.

(7)

Il-furanilfentanil ma għandu l-ebda użu mediku għall-bniedem jew veterinarju rikonoxxut fl-Unjoni. Ma hemm l-ebda indikazzjoni li l-furanilfentanil jista' jintuża għal xi skop ieħor minbarra bħala standard analitiku ta' referenza u fir-riċerka xjentifika.

(8)

Ir-rapport dwar il-valutazzjoni tar-riskju juri li bosta mistoqsijiet relatati mal-furanilfentanil huma minħabba n-nuqqas ta' data dwar ir-riskji għas-saħħa individwali, ir-riskji għas-saħħa pubblika, u r-riskji soċjali, u jistgħu jitwieġbu permezz ta' iktar riċerka. Madankollu, l-evidenza u l-informazzjoni disponibbli dwar ir-riskji tas-saħħa u soċjali li toħloq din is-sustanza, anki minħabba s-similaritajiet mal-fentanil, jipprovdu bażi suffiċjenti biex il-furanilfentanil jiġi sottopost għal miżuri ta' kontroll fl-Unjoni kollha.

(9)

Il-furanilfentanil mhuwiex elenkat għall-kontroll taħt il-Konvenzjoni Unika tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1961 dwar id-Drogi Narkotiċi jew skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1971 dwar Sustanzi Psikotropiċi. Is-sustanza bħalissa mhijiex qed tiġi vvalutata mis-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti.

(10)

Minħabba li 10 Stati Membri jikkontrollaw il-furanilfentanil taħt leġislazzjoni nazzjonali għall-kontroll tad-drogi u tliet Stati Membri jikkontrollaw il-furanilfentanil taħt leġislazzjoni oħra, li din is-sustanza tkun sottoposta għal miżuri ta' kontroll fl-Unjoni kollha jista' jgħin biex jiġi evitat li jfeġġu ostakli fl-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni ġudizzjarja transkonfinali, u jgħin fil-protezzjoni tal-Unjoni mir-riskji li d-disponibbiltà u l-użu tagħha jistgħu joħolqu.

(11)

Id-Deċiżjoni 2005/387/ĠAI tikkonferixxi setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kunsill bil-ħsieb li jkun hemm reazzjoni rapida u bbażata fuq kompetenza esperta fil-livell tal-Unjoni fil-każ li jfiġġu sustanzi psikoattivi ġodda individwati u rrappurtati mill-Istati Membri, billi tissottoponi dawk is-sustanzi għal miżuri ta' kontroll fl-Unjoni kollha. Billi l-kondizzjonijiet u l-proċedura biex jiġi attivat l-eżerċizzju ta' tali setgħat ta' implimentazzjoni ġew issodisfati, jenħtieġ li tiġi adottata deċiżjoni ta' implimentazzjoni sabiex l-furanilfentanil jitqiegħed taħt kontroll fl-Unjoni kollha.

(12)

Id-Danimarka hi marbuta bid-Deċiżjoni 2005/387/ĠAI u għalhekk qiegħda tieħu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, li timplimenta d-Deċiżjoni 2005/387/ĠAI.

(13)

L-Irlanda hi marbuta bid-Deċiżjoni 2005/387/ĠAI u għalhekk qiegħda tieħu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, li timplimenta d-Deċiżjoni 2005/387/ĠAI.

(14)

Ir-Renju Unit mhuwiex marbut bid-Deċiżjoni 2005/387/ĠAI u għalhekk mhux qiegħed jieħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni, li timplimenta d-Deċiżjoni 2005/387/ĠAI u mhuwiex marbut biha jew soġġett għall-applikazzjoni tagħha,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-sostanza psikoattiva ġdida N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]furan-2-karbossammid (furanilfentanil) għandha tkun soġġetta għal miżuri ta' kontroll fl-Unjoni kollha.

Artikolu 2

Sad-19 ta' Novembru 2018 l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa, skont il-liġi nazzjonali tagħhom, biex is-sustanza psikoattiva l-ġdida msemmija fl-Artikolu 1 tkun soġġetta għal miżuri ta' kontroll u pieni kriminali, kif previst fil-leġislazzjoni tagħhom, b'konformità mal-obbligi tagħhom taħt il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1971 dwar is-Sustanzi Psikotropiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika b'konformità mat-Trattati.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Novembru 2017.

Għall-Kunsill

Il-President

J. AAB


(1)  ĠU L 127, 20.5.2005, p. 32.

(2)  Opinjoni tal-24 ta' Ottubru 2017 (għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).


22.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 306/21


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2017/2171

tal-20 ta' Novembru 2017

dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji li għandhom jitħallsu mill-Istati Membri għall-finanzjament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, inklużi l-limitu massimu għall-2019, l-ammont annwali għall-2018, l-ewwel ħlas parzjali għall-2018 u tbassir indikattiv u mhux vinkolanti għall-ammonti annwali mistennija ta' kontribuzzjonijiet għas-snin 2020 u 2021

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Gruppi tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 (1), kif emendat l-aħħar (“Ftehim ta' Sħubija AKP-UE”),

Wara li kkunsidra l-Ftehim Intern bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar ta' għajnuna mill-Unjoni Ewropea taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-perijodu mill-2014 sal-2020, skont il-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE, u dwar l-allokazzjoni ta' assistenza finanzjarja għall-Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej li għalihom tapplika r-Raba' Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (2) (“il-Ftehim Intern”), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/323 tat-2 ta' Marzu 2015 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp (3) (“ir-Regolament Finanzjarju tal-11-il FEŻ”), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju tal-11 il-FEŻ, il-Kummissjoni ppreżentat proposta sal-15 ta' Ottubru 2017 li tispeċifika (a) il-limitu massimu għall-ammont annwali ta' kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) għall-2019; (b) l-ammont annwali tal-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri għall-FEŻ għas-sena 2018; (c) l-ammont tal-ewwel ħlas parzjali tal-kontribuzzjoni għas-sena 2018; u (d) tbassir indikattiv u mhux vinkolanti għall-ammonti annwali mistennija tal-kontribuzzjonijiet għas-snin 2020 u 2021.

(2)

Skont l-Artikolu 52 tar-Regolament Finanzjarju tal-11-il FEŻ, fl-4 ta' Settembru 2017, il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) bagħat lill-Kummissjoni l-estimi aġġornati tiegħu ta' impenji u pagamenti taħt l-istrumenti li jimmaniġġa.

(3)

L-Artikolu 22(1) tar-Regolament Finanzjarju tal-11-il FEŻ jistipula li s-sejħiet għal kontribuzzjonijiet għandhom l-ewwel jużaw l-ammonti stipulati fil-FEŻ preċedenti. Għaldaqstant, jenħtieġ li ssir sejħa għal fondi taħt l-10 FEŻ għall-BEI u l-11-il FEŻ għall-Kummissjoni.

(4)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2026 (4) stabbilixxiet il-limitu massimu għall-ammont annwali tal-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri għall-FEŻ għall-2018 għal EUR 4 550 000 000 għal Kummissjoni u EUR 250 000 000 għall-BEI.

(5)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1206 (5) stabbilixxiet tnaqqis mill-fondi diżimpenjati ta' kontribuzzjoni mit-Tmien u d-Disa' FEŻ għal ammont ta' EUR 200 000 000,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-limitu massimu għall-ammont annwali tal-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri għall-FEŻ għall-2019 huwa b'dan stabbilit għal EUR 4 900 000 000. Għandu jinqasam f'EUR 4 600 000 000 għall-Kummissjoni, u EUR 300 000 000 għall-BEI.

Artikolu 2

L-ammont annwali tal-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri għall-FEŻ għall-2018 huwa b'dan stabbilit għal EUR 4 800 000 000. Għandu jinqasam f'EUR 4 550 000 000 għall-Kummissjoni, u EUR 250 000 000 għall-BEI.

Artikolu 3

Il-kontribuzzjonijiet individwali għall-FEŻ li jridu jitħallsu mill-Istati Membri lill-Kummissjoni u lill-BEI bħala l-ewwel ħlas parzjali għall-2018 huma stabbiliti fit-tabella fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Il-ħlasijiet ta' dawk il-kontribuzzjonijiet jistgħu jiġu kkombinati ma' aġġustamenti taħt l-implimentazzjoni tat-tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet għal ammont ta' EUR 200 000 000 minn fondi diżimpenjati taħt it-Tmien u d-Disa' FEŻ, wara pjan ta' aġġustament ikkomunikat minn kull Stat Membru.

Artikolu 4

It-tbassir mhux vinkolanti indikattiv għall-ammont annwali mistenni ta' kontribuzzjonijiet għall-2020 huwa b'dan stabbilit għal EUR 4 600 000 000 għall-Kummissjoni u għal EUR 300 000 000 għall-BEI, u għall-2021 għal EUR 4 700 000 000 għall-Kummissjoni u għal EUR 300 000 000 għall-BEI.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Novembru 2017.

Għall-Kunsill

Il-President

M. MAASIKAS


(1)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  ĠU L 210, 6.8.2013, p. 1.

(3)  ĠU L 58, 3.3.2015, p. 17.

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2026 tal-15 ta' Novembru 2016 dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji li għandhom jitħallsu mill-Istati Membri għall-finanzjament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, inklużi l-limitu massimu għall-2018, l-ammont annwali għall-2017, l-ewwel ħlas parzjali għall-2017 u previżjoni indikattiva u mhux vinkolanti għall-ammonti annwali mistennija għas-snin 2019 u 2020 (ĠU L 313, 19.11.2016, p. 25).

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1206 tal-4 ta' Lulju 2017 dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji li għandhom jitħallsu mill-Istati Membri għall-finanzjament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, inkluż it-tieni ħlas parzjali għall-2017 (ĠU L 173, 6.7.2017, p. 15).


ANNESS

STATI MEMBRI

Skema tal-10 FEŻ, %

Skema tal-11 FEŻ, %

l-ewwel (1) ħlas parzjali tal-2018 (EUR)

Total

Il-Kummissjoni 11-il FEŻ

Il-BEI 10 FEŻ

IL-BELĠJU

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

IL-BULGARIJA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

ID-DANIMARKA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

IL-ĠERMANJA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

L-ESTONJA

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

L-IRLANDA

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

IL-GREĊJA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

SPANJA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANZA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

IL-KROAZJA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

L-ITALJA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

ĊIPRU

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

IL-LATVJA

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

IL-LITWANJA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

IL-LUSSEMBURGU

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

L-UNGERIJA

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

IN-NETHERLANDS

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

L-AWSTRIJA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

IL-POLONJA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

IL-PORTUGALL

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

IR-RUMANIJA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

IS-SLOVENJA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

IS-SLOVAKKJA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

IL-FINLANDJA

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

L-IŻVEZJA

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

IR-RENJU UNIT

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

TOTAL TAL-UE-28

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 306/24


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2172

tal-20 ta' Novembru 2017

li temenda d-Deċiżjoni 2010/670/UE rigward l-użu ta' dħul mhux imqassam mill-ewwel serje ta' sejħiet għal proposti

(notifikata bid-dokument C(2017) 7656)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 10a(8) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 10a(8) tad-Direttiva 2003/87/KE jistabbilixxi mekkaniżmu għall-finanzjament ta' proġetti ta' dimostrazzjoni kummerċjali li l-għan tagħhom huwa l-qbid u l-ħżin ġeoloġiku ta' CO2 (minn hawn 'il quddiem, “il-proġetti ta' dimostrazzjoni tas-CCS”) u proġetti ta' dimostrazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi għall-enerġija rinnovabbli (minn hawn 'il quddiem, “il-proġetti ta' dimostrazzjoni tar-RES”), bl-użu ta' 300 miljun kwota mis-sistema tal-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Unjoni (“EU ETS”) li ġew riżervati għal entrati ġodda iżda ma ġewx allokati.

(2)

Fid-Deċiżjoni 2010/670/UE (2), il-Kummissjoni stabbiliet ir-regoli u l-kriterji għall-għażla u għall-implimentazzjoni ta' dawk il-proġetti kif ukoll il-prinċipji bażiċi għall-konverżjoni tal-kwoti f'valur monetarju u għall-ġestjoni tad-dħul.

(3)

Sa nofs l-2014, bħala riżultat tal-ewwel u tat-tieni sejħa għal proposti, kienu ngħataw fondi biex jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' 39 proġett ta' dimostrazzjoni tar-RES u tas-CCS f'20 Stat Membru tal-UE. Madankollu, minħabba l-isfidi li joffri l-ambjent ekonomiku kemm fl-UE kif ukoll dak globali, madwar 20 proġett mogħtija finanzjament taħt l-ewwel sejħa għal proposti, sabuha diffiċli biex jiksbu biżżejjed kapital jew biex jattiraw finanzjaturi addizzjonali. B'riżultat ta' dan, sal-31 ta' Diċembru 2016, 14-il proġett laħqu d-deċiżjoni finali dwar l-investiment tagħhom f'konformità mal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 2010/670/UE u mill-inqas EUR 436 miljun b'rabta mal-proġetti mogħtija finanzjament għal din l-ewwel sejħa għal proposti ma ntużawx.

(4)

Il-fondi li ma tqassmux għandhom jintużaw biex jiffinanzjaw b'mod dirett proġetti fl-ambitu ddefinit fl-Artikolu 10a(8) tad-Direttiva 2003/87/KE. Barra minn hekk, meta wieħed jikkunsidra s-sitwazzjoni speċifika innovattiva ħafna fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli u l-proġetti ta' dimostrazzjoni tas-CCS, parti mill-ispejjeż ta' finanzjament għandhom jiġu pprovduti fil-forma ta' għotjiet.

(5)

Biex jiżdied l-investiment f'dawn il-proġetti innovattivi ħafna fis-settur tal-enerġija fl-UE, li hija prijorità rikonoxxuta mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha Aċċellerazzjoni tal-Innovazzjoni fil-qasam tal-Enerġija Nadifa (3), id-dħul mhux imqassam mill-ewwel sejħa għal proposti għandu jiġi organizzat mill-ġdid mingħajr dewmien, u bi prijorità, permezz tal-Faċilità tal-EDP InnovFin taħt Orizzont 2020 (4). Dan l-appoġġ għandu jkun komplementari għas-sostenn finanzjarju eżistenti u futur, bħall-għotjiet taħt Orizzont 2020.

(6)

Biex jiżdied l-investiment f'dawn il-proġetti innovattivi ħafna fis-settur tat-trasport, il-proġetti eliġibbli għandhom jippromovu biss l-użu innovattiv, replikabbli u skalabbli tal-enerġija rinnovabbli bl-użu tal-Faċilità ta' Dejn fis-settur tat-trasport taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (5).

(7)

Il-proġetti li jingħataw il-finanzjament taħt l-ewwel jew it-tieni sejħa għal proposti li jkunu laħqu deċiżjonijiet finali tal-investiment u jkunu qegħdin jiġu implimentati, se jitqiesu eliġibbli biex japplikaw għall-istrumenti finanzjarji rilevanti.

(8)

Sabiex titqajjem kuxjenza pubblika wiesgħa dwar l-istrumenti finanzjarji rilevanti, il-Kummissjoni u l-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment se jkomplu jorganizzaw workshops tekniċi apposta b'mod regolari għall-Istati Membri u għall-isponsers tal-proġetti.

(9)

Il-Kummissjoni se tirrapporta kmieni biżżejjed lill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima dwar l-iżvilupp tal-Ftehimiet ta' Delega rilevanti bejn il-Kummissjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment, b'mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam mal-kriterji tal-eliġibbiltà, l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji rilevanti, speċjalment l-iżvilupp ta' sensiela ta' proġetti, il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet tal-proġett u fl-aħħar nett dwar l-użu tad-dħul allokat mill-ġdid, u se tikkunsidra l-fehmiet tal-Istati Membri kif xieraq.

(10)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2010/670/UE hija emendata kif ġej:

1.

Fl-Artikolu 2, jiddaħħal il-paragrafu 4 li ġej:

“4.   Kwalunkwe dħul mhux imqassam mill-ewwel serje ta' sejħiet għal proposti għandu jkun disponibbli biex jappoġġja proġetti li qatt ma saru qabel, innovattivi, replikabbli u lesti li juru fuq skala id-dimostrazzjoni tas-CCS u tar-RES, bl-użu tal-istrumenti finanzjarji rilevanti ġestiti mill-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, bi prijorità mogħtija lill-Faċilità tal-EDP InnovFin u l-Istrument ta' Dejn fis-settur tat-trasport taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

Il-paragrafu preċedenti, l-Artikoli 6, 8, 11(1) sa (5), l-ewwel u t-tieni sottoparagrafi tal-Artikolu 11(6) u l-Artikolu 13 ma għandhomx japplikaw għall-użu ta' dan id-dħul.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kmieni biżżejjed lill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima dwar l-iżvilupp tal-Ftehimiet ta' Delega rilevanti bejn il-Kummissjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment, b'mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam mal-kriterji tal-eliġibbiltà, mal-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji rilevanti, speċjalment l-iżvilupp ta' sensiela ta' proġetti, mal-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet tal-proġett u fl-aħħar nett dwar l-użu mill-ġdid tad-dħul, u għandha tikkunsidra l-fehmiet tal-Istati Membri kif xieraq”.

2.

Il-paragrafu li ġej jiżdied mal-Artikolu 14:

“Il-Kummissjoni għandha tirrapporta regolarment lill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima dwar l-użu tad-dħul imsemmi fl-Artikolu 2(4), inkluż informazzjoni bil-quddiem dwar l-appoġġ ippjanat għal proġetti u l-parti mill-appoġġ li għandha tkun disponibbli fil-forma ta' għotjiet, id-distribuzzjoni ġeografika tal-proġetti, l-iskala tal-proġetti u l-kopertura teknoloġika, l-informazzjoni ex-post dwar il-progress fit-twettiq ta' proġetti, l-evitar ta' emissjonijiet tas-CO2, l-ingranaġġ finanzjarju, is-sensibilizzazzjoni u t-tagħlimiet meħuda, kif xieraq.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Novembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Miguel ARIAS CAÑETE

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/670/UE tat-3 ta' Novembru 2010 li tistabbilixxi l-kriterji u l-miżuri għall-finanzjament ta' proġetti kummerċjali ta' dimostrazzjoni li l-għan tagħhom huwa l-qbid u l-ħżin ġeoloġiku ta' CO2, f'kundizzjonijiet ta' sigurtà għall-ambjent, kif ukoll ta' proġetti ta' dimostrazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, fl-ambitu tal-iskema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità, stabbilita bid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 290, 6.11.2010, p. 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 2006/974/KE u 2006/975/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129).


22.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 306/26


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2173

tal-20 ta' Novembru 2017

li temenda l-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE fir-rigward tal-approvazzjoni tal-programm ta' kontroll għall-eradikazzjoni tal-marda ta' Aujeszky għar-reġjun tal-Lombardia fl-Italja

(notifikata bid-dokument C(2017) 7587)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta' Ġunju 1964 dwar il-problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffettwaw il-kummerċ ta' annimali bovini u suwini ġewwa l-Komunità (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 64/432/KEE tistabbilixxi r-regoli għall-kummerċ fl-Unjoni tal-annimali porċini. L-Artikolu 9 ta' dik id-Direttiva jipprevedi li Stat Membru li għandu programm nazzjonali obbligatorju ta' kontroll għall-marda ta' Aujeszky għat-territorju kollu tiegħu jew parti minnu jista' jippreżenta l-programm tiegħu lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni. Jipprevedi wkoll li jistgħu jkunu meħtieġa garanziji addizzjonali għall-kummerċ intern tal-UE tal-annimali porċini.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/185/KE (2) tistabbilixxi garanziji addizzjonali għall-moviment tal-ħnieżer bejn Stat Membru u ieħor. Dawk il-garanziji huma marbuta mal-klassifikazzjoni tal-Istati Membri skont l-istatus tagħhom tal-mard għall-marda ta' Aujeszky. L-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE jelenka l-Istati Membri jew ir-reġjuni tagħhom fejn hemm fis-seħħ programmi ta' kontroll nazzjonali approvati għall-eradikazzjoni tal-marda ta' Aujeszky.

(3)

L-Italja ppreżentat lill-Kummissjoni dokumentazzjoni ta' sostenn għall-approvazzjoni tal-programm ta' kontroll tagħha għall-eradikazzjoni tal-marda ta' Aujeszky għar-reġjun tal-Lombardia, u biex dan ir-reġjun jiġi elenkat kif dovut fl-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE. Wara l-evalwazzjoni tad-dokumentazzjoni ta' sostenn ippreżentata mill-Italja, ir-reġjun tal-Lombardia jenħtieġ li jiġi elenkat fl-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE. Għalhekk jenħtieġ li l-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE jiġi emendat skont dan.

(4)

Għalhekk jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2008/185/KE tiġi emendata skont dan.

(5)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness II tad-Deċiżjoni 2008/185/KE jinbidel bit-test stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Novembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU 121, 29.7.1964, p. 1977.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/185/KE tal-21 ta' Frar 2008 dwar garanziji addizzjonali f'kummerċ intra-Komunitarju tal-majjal rigward il-marda ta' Aujeszky, u kriterji sabiex jipprovdu informazzjoni dwar din il-marda (ĠU L 59, 4.3.2008, p. 19).


ANNESS

ANNESS II

L-Istati Membri jew reġjuni tagħhom fejn huma fis-seħħ programmi approvati ta' kontroll nazzjonali għall-qerda tal-marda ta' Aujeszky

Kodiċi ISO

Stat Membru

Ir-reġjuni

ES

Spanja

Ir-reġjuni kollha

IT

L-Italja

Ir-Reġjun ta' Friuli-Venezia Giulia

Ir-Reġjun tal-Veneto

Ir-Reġjun tal-Lombardia

LT

Il-Litwanja

Ir-reġjuni kollha

PL

Il-Polonja

Il-provinċja ta' dolnośląskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' kujawsko-pomorskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' lubelskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Voidodship lubuskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' łódzkie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' małopolskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' mazowieckie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' opolskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' podkarpackie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' podlaskie ir-reġjuni amministrattivi li ġejjin: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

Il-provinċja ta' pomorskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' śląskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' świętokrzyskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' warmińsko-mazurskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' wielkopolskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha;

Il-provinċja ta' zachodniopomorskie: ir-reġjuni amministrattivi kollha.


22.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 306/28


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2174

tal-20 ta' Novembru 2017

li temenda l-Anness E tad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE fir-rigward taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ tan-naħal u n-naħal bagħli

(notifikata bid-dokument C(2017) 7588)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta' Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta', u l-importazzjoni fil-Komunità ta' annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta' saħħa tal-annimali meħtieġa f'regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A(I) ta' Direttiva 90/425/KEE (1), u b'mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 22 tagħha,

Billi:

(1)

Il-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ intern tal-UE tan-naħal ħaj (Apis mellifera) u tan-naħal bagħli (Bombus spp.) huwa stipulat fil-Parti 2 tal-Anness E tad-Direttiva 92/65/KEE. Iċ-ċertifikat jistabbilixxi rekwiżiti għas-saħħa tal-animali, fost oħrajn, b'rabta mal-okkorrenza tal-koleotteru tal-ġabsala (Aethina tumida) u d-dudu tat-Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) applikabbli għan-naħal u n-naħal bagħli.

(2)

Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dak il-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa jippermettu biss movimenti tan-naħal u tan-naħal bagħli minn żoni ta' radjus ta' mill-inqas 100 km li ma għandhomx restrizzjonijiet assoċjati mal-okkorrenza suspetta jew ikkonfermata ta' dawn il-patoġeni.

(3)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet kompetenti Taljani fir-rigward tal-esperjenza tagħhom tal-okkorrenzi tal-koleotteru tal-ġabsala fil-kolonji tan-naħal tal-għasel fl-Italja mill-adozzjoni tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/909/UE (2) biex jevitaw it-tixrid tal-koleotteru tal-ġabsala mir-reġjuni affettwati tal-Italja, jidher li dawn ir-rekwiżiti huma disproporzjonati għall-ġestjoni tas-settur tal-apikultura affettwat għal perjodu pjuttost twil wara l-iskoperta tal-okkorrenza.

(4)

B'mod partikolari, dawn ir-rekwiżiti ma jqisux li jistgħu jeżistu żoni li, għalkemm ikunu eqreb minn 100 km mit-tali okkorrenzi, xorta huma barra ż-żoni ta' protezzjoni stabbiliti madwar l-okkorrenzi mil-leġiżlazzjoni nazzjonali, mhumiex ristretti mill-miżuri ta' protezzjoni tal-Unjoni u huma koperti minn sorveljanza attiva ppjanata u implimentata b'mod uffiċjali u konformi mal-Linji Gwida għas-sorveljanza tal-infestazzjoni tal-koleotteru tal-ġabsala mfassla mil-Laboratorju ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea għas-saħħa tan-naħal tal-għasel (3), li tipprovdi fiduċja fl-assenza tal-koleotteru tal-ġabsala.

(5)

Barra minn hekk, jenħtieġ li r-rekwiżiti jiġu aġġornati biex iqisu li l-eżami viżwali u l-applikazzjoni immedjata ta' xibka rqiqa madwar il-kunsinna fil-post tal-oriġini huma effettivi ħafna u teknikament fattibbli għall-kunsinni tal-irġejjen tan-naħal flimkien ma' għadd limitat ta' attendenti, biex jitnaqqas ir-riskju potenzjali li jinxtered il-koleotteru tal-ġabsala. Dan huwa kkonfermat minn Opinjoni Xjentifika tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel dwar is-sopravivenza, it-tixrid u l-istabbiliment tal-koleotteru tal-ġabsala, adottata fil-15 ta' Diċembru 2015 (4).

(6)

Peress li r-rekwiżiti attwali huma restrittivi ż-żejjed, huwa għalhekk neċessarju li jiġi emendat il-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ intern tal-UE fin-naħal u n-naħal bagħli billi jiżdied rekwiżit alternattiv dwar is-saħħa tal-annimali għall-kunsinni tal-irġejjen tan-naħal li jirrikonoxxi l-valur ikkombinat tas-sorveljanza attiva mill-awtoritajiet kompetenti fl-aċċertar tan-nuqqas tal-okkorrenzi tal-koleotteru tal-ġabsala flimkien mal-miżuri msaħħa għat-tnaqqis tar-riskji għall-kummerċ intern tal-UE.

(7)

In-naħal bagħli mhuwiex suxxettibbli għad-dudu tat-Tropilaelaps. Dan huwa kkonfermat minn Opinjoni Xjentifika tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel dwar ir-riskju ta' dħul tal-Aethina tumida u t-Tropilaelaps spp. fl-UE, adottata fis-27 ta' Frar 2013 (5).

(8)

Fil-maġġoranza tal-każijiet, in-naħal bagħli jitrabba fi strutturi ambjentalment iżolati li huma soġġetti għal miżuri għolja tal-bijosigurtà u li jiġu kkontrollati b'mod regolari mill-awtorità kompetenti u vverifikati għall-preżenza tal-mard. It-tali stabbilimenti li huma rikonoxxuti u sorveljati mill-awtorità kompetenti tal-pajjiżi kkonċernati x'aktarx ma jiġux affettwati mill-preżenza tal-koleotteru tal-ġabsala, bil-kontra tal-kolonji fil-miftuħ. Diġà huwa possibbli għall-awtoritajiet kompetenti li jiċċertifikaw il-kunsinni mit-tali stabbilimenti għall-importazzjoni tan-naħal bagħli f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 206/2010 (6).

(9)

Huwa għalhekk meħtieġ li l-mudell taċ-ċertifikat ta' saħħa jiġi emendat għall-kummerċ intern tal-UE fin-naħal u n-naħal bagħli biex jiddaħħal rekwiżit alternattiv għas-saħħa tal-annimali għan-naħal bagħli mrobbi fi struttura ambjentalment iżolata.

(10)

Il-maġġoranza l-kbira tal-kunsinni tan-naħal bagħli tinbiegħ u tintbagħat lil hinn mill-fruntieri għal skopijiet ta' dakkir u għalhekk ma għandhiex tiġi ċċertifikata għal skopijiet ta' tnissil jew ta' transumanza minħabba li dan in-naħal qatt ma jitrabba u qatt ma jerġa' lura fil-post tal-oriġini tiegħu. Għalhekk huwa xieraq li tiżdied għażla oħra fiċ-ċertifikat li tippermetti li dawn l-annimali jiġu ċċertifikati għall-produzzjoni.

(11)

In-naħal tal-għasel jista' jiġi kkumerċjalizzat f'forom diversi, bħal pereżempju rġejjen bi ftit attendenti biss, kolonji sħaħ, kolonji tan-nukleu u f'pakketti. Iċ-ċarezza dwar in-natura tal-kunsinna f'dan ir-rigward tiffaċilita l-analiżi tar-riskju mill-awtoritajiet kompetenti għall-kontrolli uffiċjali tal-kunsinni fil-postijiet ta' destinazzjoni. Għalhekk jenħtieġ li tiżdied informazzjoni dettaljata addizzjonali fiċ-ċertifikat.

(12)

Il-Parti 2 tal-Anness E tad-Direttiva 92/65/KEE għalhekk jenħtieġ li tiġi emendata skont dan.

(13)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Parti 2 tal-Anness E tad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE - Ċertifikat tas-Saħħa għall-kummerċ fin-naħal u n-naħal bagħli - huwa emendat kif ġej:

1.

Fl-entrata I.25 tiżdied kaxxa li tista' tiġi mmarkata bil-kliem li ġej: “Produzzjoni (dakkir)”.

2.

Fl-entrata I.31 tiżdied kolonna bit-titlu “Natura tal-prodott bażiku” u taħt it-titlu jiżdiedu l-punti li ġejjin li jistgħu jintgħażlu, kull wieħed f'ringiela separata: “irġejjen, pakketti ta' naħal, kolonji tan-nukleu, kolonji”.

3.

Fl-entrata II. 1 jiddaħħal dan li ġej fil-punt (b), wara l-kliem “mhumiex preżenti”:

“Jew

(b)

Il-kunsinna tikkonsisti biss minn gaġeġ ta' irġejjen tan-naħal kull waħda fiha naħla reġina waħda b'massimu ta' 20 attendent li jakkumpanjawha u ġejja minn żona ta' radjus ta' mill-inqas 100 km li mhijiex soġġetta għal restrizzjonijiet assoċjati mal-okkorrenza suspetta jew ikkonfermata tad-dudu tat-Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) u minn stabbiliment li jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

tinsab mill-inqas 30 km mil-limiti ta' żona ta' protezzjoni ta' radjus ta' mill-inqas 20 km madwar okkorrenza/i kkonfermata/i tal-koleotteru tal-ġabsala; u

tinsab barra minn żona li hija ristretta permezz ta' miżuri protettivi stabbiliti mill-Unjoni minħabba l-okkorrenza tal-koleotteru tal-ġabsala; u

tinsab f'żona fejn l-awtorità kompetenti għadha twettaq sorveljanza għad-detezzjoni tal-koleotteru tal-ġabsala biex tipprovdi livell ta' fiduċja ta' mill-inqas 95 % ta' detezzjoni tal-koleotteru tal-ġabsala jekk mill-inqas 2 % tal-imġiebaħ kienu infettati; u

tiġi spezzjonata kull xahar mill-awtorità kompetenti b'riżultati negattivi biex tipprovdi livell ta' fiduċja ta' mill-inqas 95 % ta' detezzjoni tal-koleotteru tal-ġabsala jekk mill-inqas 2 % tad-duqqajs kienu infettati; u

fejn kull gaġġa jew il-kunsinna kollha hija koperta b'xibka rqiqa bil-pori ta' daqs massimu ta' 2 mm minnufih wara li jsir l-eżami viżwali għaċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa;

Jew

(b)

In-naħal bagħli ġej minn struttura ambjentalment iżolata rikonoxxuta u sorveljata mill-awtorità kompetenti, li hija ħielsa mill-koleotteru tal-ġabsala.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Novembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

(2)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/909/UE tat-12 ta' Diċembru 2014 dwar ċerti miżuri protettivi fir-rigward tal-okkorrenzi konfermati tal-koleotteru tal-ġabsala fl-Italja (ĠU L 359, 16.12.2014, p. 161).

(3)  Kif riveduti l-aħħar fl-1 ta' April 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 206/2010 tat-12 ta' Marzu 2010 li jistabbilixxi listi ta' pajjiżi terzi, territorji jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' annimali partikulari u laħam frisk u r-rekwiżiti relatati maċ-ċertifikazzjoni veterinarja (ĠU L 73, 20.3.2010, p. 1).


22.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 306/31


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2175

tal-21 ta' Novembru 2017

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'ċerti Stati Membri

(notifikata bid-dokument C(2017) 7835)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u żootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/247 (3) ġiet adottata wara t-tifqigħat ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5 f'għadd ta' Stati Membri (“l-Istati Membri kkonċernati”) u l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE (4).

(2)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 tipprevedi li ż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati skont id-Direttiva 2005/94/KE jridu jinkludu minn tal-inqas iż-żoni elenkati bħala żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza fl-Anness ta' dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni. Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 tistipula wkoll li l-miżuri li jridu jiġu applikati fiż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza, kif previst fl-Artikolu 29(1) u fl-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE, iridu jinżammu minn tal-inqas sad-dati stabbiliti fl-Anness ta' dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni għal dawk iż-żoni.

(3)

Mid-data tal-adozzjoni tagħha 'l hawn, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 ġiet emendata diversi drabi sabiex jitqiesu l-iżviluppi fis-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni fir-rigward tal-influwenza avjarja. B'mod partikolari, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 ġiet emendata bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/696 (5) sabiex jiġu stabbiliti r-regoli fir-rigward tad-dispaċċ tal-konsenji ta' flieles ta' ġurnata miż-żoni elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247. Dik l-emenda qieset il-fatt li l-flieles ta' ġurnata jirrappreżentaw riskju baxx ħafna ta' tixrid tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja meta mqabbla ma' prodotti bażiċi oħra tat-tjur.

(4)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 ġiet emendata wkoll sussegwentement bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1841 (6) sabiex jissaħħu l-miżuri ta' kontroll tal-mard applikabbli fejn hemm riskju ikbar ta' tixrid tal-influenza avjarja b'patoġeniċità għolja. B'konsegwenza ta' dan, issa d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 tipprevedi l-istabbiliment fil-livell tal-Unjoni ta' żoni ristretti oħra fl-Istati Membri kkonċernati, kif imsemmi fl-Artikolu 16(4) tad-Direttiva 2005/94/KE, wara tifqigħa jew tifqigħat ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja, u d-durata tal-miżuri li jridu jiġu applikati fihom. Issa d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 tistipula wkoll ir-regoli għad-dispaċċ ta' tjur ħajjin, ta' flieles ta' ġurnata u ta' bajd għat-tifqis miż-żoni ristretti oħra lejn Stati Membri oħra, soġġett għal ċerti kundizzjonijiet.

(5)

Barra minn hekk, l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 ġie emendat diversi drabi sabiex jitqiesu l-bidliet fil-konfini taż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza stabbiliti mill-Istati Membri kkonċernati skont id-Direttiva 2005/94/KE. L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 ġie emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2000 (7), wara n-notifika mill-Italja dwar tifqigħat ġodda ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fl-azjendi tat-tjur li jinsabu fir-reġjun tal-Lombardija ta' dak l-Istat Membru. L-Italja nnotifikat ukoll lill-Kummissjoni li kienet ħadet il-miżuri neċessarji meħtieġa skont id-Direttiva 2005/94/KE wara li seħħew dawk it-tifqigħat, inkluż l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza madwar l-azjendi tat-tjur infettati.

(6)

Mid-data li fiha saret l-aħħar emenda tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/2000 'il hawn, il-Bulgarija nnotifikat lill-Kummissjoni dwar żewġ tifqigħat reċenti ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fl-azjendi tat-tjur li jinsabu fir-reġjuni ta' Sliven u Yambol ta' dak l-Istat Membru. Il-Bulgarija nnotifikat ukoll lill-Kummissjoni li ħadet il-miżuri neċessarji meħtieġa skont id-Direttiva 2005/94/KE wara li seħħew dawk it-tifqigħat reċenti, inkluż l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza madwar l-azjendi kollha tat-tjur infettati.

(7)

Barra minn hekk, l-Italja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar aktar tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f'azjendi tat-tjur li jinsabu fir-reġjuni ta' Lombardija, Piemonte u Lazio ta' dak l-Istat Membru. L-Italja nnotifikat ukoll lill-Kummissjoni li ħadet il-miżuri neċessarji meħtieġa skont id-Direttiva 2005/94/KE wara li seħħew dawk it-tifqigħat reċenti, inkluż l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza madwar l-azjendi kollha tat-tjur infettati u l-estensjoni taż-żoni ristretti oħra stabbiliti.

(8)

Il-Kummissjoni eżaminat il-miżuri li ħadu l-Bulgarija u l-Italja skont id-Direttiva 2005/94/KE, wara t-tifqigħat reċenti ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'dawk l-Istati Membri, u hija sodisfatta li l-konfini taż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti ta' dawk iż-żewġ Stati Membri qegħdin 'il bogħod biżżejjed minn kwalunkwe azjenda tat-tjur li fiha kienet ġiet ikkonfermata tifqigħa ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8. Il-Kummissjoni eżaminat ukoll il-konfini ta' żoni ristretti oħra stabbiliti mill-awtorità kompetenti fl-Italja wara t-tifqigħat reċenti f'dak l-Istat Membru, u hija sodisfatta li l-firxa taż-żoni koperti bl-estensjoni ta' dawk iż-żoni ristretti oħra hija suffiċjenti meta titqies is-sitwazzjoni epidemjoloġika attwali fl-Italja.

(9)

Sabiex jiġi evitat kwalunkwe tfixkil bla bżonn għall-kummerċ fl-Unjoni u biex tiġi evitata l-impożizzjoni minn pajjiżi terzi ta' ostakli mhux ġustifikati għall-kummerċ, jeħtieġ li, b'kollaborazzjoni mal-Bulgarija u l-Italja, jiġu deskritti malajr, fil-livell tal-Unjoni, iż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza stabbiliti f'dawk iż-żewġ Stati Membri, u ż-żoni ristretti oħra li ġew estiżi fl-Italja, skont id-Direttiva 2005/94/KE, wara t-tifqigħat reċenti ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'dawk l-Istati Membri. Għaldaqstant jenħtieġ li l-entrati għall-Bulgarija u għall-Italja fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 jiġu aġġornati sabiex iqisu s-sitwazzjoni epidemjoloġika aġġornata f'dawk l-Istati Membri fir-rigward ta' dik il-marda. B'mod partikolari, jenħtieġ li mal-listi fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 jiżdiedu entrati ġodda għaż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza fil-Bulgarija u fl-Italja u għaż-żoni ristretti oħra li ġew estiżi fl-Italja, li issa huma soġġetti għal restrizzjonijiet skont id-Direttiva 2005/94/KE.

(10)

Għalhekk, jenħtieġ li l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 jiġi emendat biex tiġi aġġornata r-reġjonalizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu inklużi ż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza stabbiliti fil-Bulgarija u fl-Italja, u ż-żoni ristretti oħra li ġew estiżi fl-Italja, skont id-Direttiva 2005/94/KE, wara t-tifqigħat reċenti ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'dawk l-Istati Membri, u d-durata tar-restrizzjonijiet applikabbli fihom.

(11)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 tiġi emendata skont dan.

(12)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 huwa emendat skont l-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Novembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/247 tad-9 ta' Frar 2017 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'ċerti Stati Membri (ĠU L 36, 11.2.2017, p. 62).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta' Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/696 tal-11 ta' April 2017 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'ċerti Stati Membri (ĠU L 101, 13.4.2017, p. 80).

(6)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1841 tal-10 ta' Ottubru 2017 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'ċerti Stati Membri (ĠU L 261, 11.10.2017, p. 26).

(7)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2000 tas-6 ta' Novembru 2017 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'ċerti Stati Membri (ĠU L 289, 8.11.2017, p. 9).


ANNESS

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-Parti A hija emendata kif ġej

(a)

l-entrata għall-Bulgarija tinbidel b'dan li ġej:

“Stat Membru: il-Bulgarija

Żona li tkopri:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

12.11.2017

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

10.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

24.11.2017

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

29.11.2017”

(b)

l-entrata għall-Italja tinbidel b'dan li ġej:

“Stat Membru: l-Italja

Żona li tkopri:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

30.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

4.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

1.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017”

(2)

Il-Parti B hija emendata kif ġej:

(a)

l-entrata għall-Bulgarija tinbidel b'dan li ġej:

“Stat Membru: il-Bulgarija

Żona li tkopri

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

Mit-13.11.2017 sal-21.11.2017

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

21.11.2017

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

Mill-11.11.2017 sal-20.11.2017

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

20.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

Mill-25.11.2017 sat-3.12.2017

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

Mit-30.11.2017 sas-7.12.2017

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017”

(b)

l-entrata għall-Italja tinbidel b'dan li ġej:

“Stat Membru: l-Italja

Żona li tkopri:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

Mit-8.11.2017 sas-16.11.2017

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

Mit-8.11.2017 sas-16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

Mid-9.11.2017 sas-17.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

17.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

Mill-10.11.2017 sat-18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

Mill-10.11.2017 sat-18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

Mis-16.11.2017 sal-24.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

Mit-13.11.2017 sal-21.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

21.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

Mis-16.11.2017 sal-24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

Mis-16.11.2017 sal-24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

Mid-19.11.2017 sas-27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

Mid-29.11.2017 sas-7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

Mid-29.11.2017 sas-7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

Mid-29.11.2017 sas-7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

Mid-29.11.2017 sas-7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

Mis-27.11.2017 sal-5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

Mit-28.11.2017 sas-6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

Mid-29.11.2017 sas-7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

Mit-30.11.2017 sat-8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

Mit-30.11.2017 sat-8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

Mill-1.12.2017 sad-9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

Mill-5.12.2017 sat-13.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

Mit-2.12.2017 sal-10.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

Mit-3.12.2017 sal-11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

11.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

Mis-27.11.2017 sal-5.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

Mit-3.12.2017 sal-11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

Mit-8.12.2017 sas-16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

Mis-7.12.2017 sal-15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

Mis-6.12.2017 sal-14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

Mis-6.12.2017 sal-14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

Mis-7.12.2017 sal-15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017”

(3)

fil-Parti C, l-entrata għall-Italja tinbidel b'dan li ġej:

“Stat Membru: l-Italja

Żona li tkopri

Id-data sa meta l-miżuri jridu jibqgħu applikabbli skont l-Artikolu 3b

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNIXXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)

Municipality of CASALROMANO (MN)

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)