ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 39

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 60
16 ta' Frar 2017


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/261 tal-15 ta' Frar 2017 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

1

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/262 tas-6 ta' Frar 2017 li tiddetermina, għas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, l-awtorità tal-ħatra u l-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi l-kuntratti ta' reklutaġġ, u li tħassar id-Deċiżjoni 2013/811/UE

4

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/263 tal-14 ta' Frar 2017 dwar miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju u miżuri għal bijosigurtà rinforzata u s-sistemi tad-detezzjoni bikrija f'dak li għandu x'jaqsam mar-riskji maħluqa minn għasafar selvaġġi għat-trażmissjoni ta' virusijiet tal-influwenza tat-tjur b'patoġeniċità għolja għall-pollam (notifikata bid-dokument C(2017) 765)  ( 1 )

6

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/264 tal-14 ta' Frar 2017 li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (notifikata bid-dokument C(2017) 766)

12

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/265 tal-14 ta' Frar 2017 li tinkludi l-Gvern tat-Territorji tal-Majjistral tal-Kanada bħala korp rikonoxxut fil-lista msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1850 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki (notifikata bid-dokument C(2017) 757)

43

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2016 tas-Sottokumitat Doganali tal-UE u tar-Repubblika tal-Moldova tas-6 ta' Ottubru 2016 li tissostitwixxi l-Protokoll II tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, li jikkonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti oriġinarji u l-metodi ta' koperazzjoni amministrattiva [2017/266]

45

 

 

III   Atti oħrajn

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Nru 84/16/COL tas-27 ta' April 2016 li temenda, għal mitt darba u wieħed, ir-regoli proċedurali u sostantivi fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat billi tintroduċi Linji Gwida ġodda għall-analiżi tal-kompatibilità mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE tal-Għajnuna mill-Istat biex jippromwovu l-eżekuzzjoni ta' proġetti importanti ta' interess komuni Ewropew [2017/267]

49

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

16.2.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 39/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/261

tal-15 ta' Frar 2017

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Frar 2017.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali

Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

337,2

MA

120,3

SN

359,5

TR

130,6

ZZ

236,9

0707 00 05

MA

64,9

TR

186,2

ZZ

125,6

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

57,8

TR

183,0

ZZ

120,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,8

IL

69,5

MA

48,8

TN

49,3

TR

76,6

ZZ

58,6

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

93,2

IL

166,2

JM

122,7

MA

92,0

TR

87,8

ZZ

112,4

0805 22 00

IL

114,7

MA

103,2

TR

60,4

ZZ

92,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

98,8

ZZ

90,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

CL

121,2

CN

112,8

ZA

121,7

ZZ

118,6


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

16.2.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 39/4


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2017/262

tas-6 ta' Frar 2017

li tiddetermina, għas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, l-awtorità tal-ħatra u l-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi l-kuntratti ta' reklutaġġ, u li tħassar id-Deċiżjoni 2013/811/UE

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Unjoni Ewropea, kif stipulati mir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 2 ta' dawk ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 6 ta' dawk il-Kondizzjonijiet ta' Impjieg,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 240(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill jaqa' taħt ir-responsabbiltà ta' Segretarju Ġenerali.

(2)

Sabiex tiġi promossa s-simplifikazzjoni amministrattiva u l-ġestjoni effettiva tal-persunal, is-Segretarju Ġenerali jenħtieġ li jkollu ambitu usa' li jiddelega s-setgħat tiegħu fir-rigward tal-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (“ir-Regolamenti tal-Persunal”) u l-Kondizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Unjoni Ewropea (“il-Kondizzjonijiet ta' Impjieg”) lid-Direttur Ġenerali tal-Amministrazzjoni. Barra minn hekk, is-Segretarju Ġenerali jenħtieġ li jkun awtorizzat li jiddelega lid-Diretturi Ġenerali kollha s-setgħa li jiddeċiedu dwar riassenjazzjonijiet u trasferimenti interni skont il-ħtiġijiet tal-persunal fid-Direttorati Ġenerali tagħhom.

(3)

Jenħtieġ li d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/811/UE (2) titħassar,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Is-setgħat mogħtija mir-Regolamenti tal-Persunal lill-awtorità tal-ħatra u mill-Kondizzjonijiet ta' Impjieg lill-awtorità kompetenti li tikkonkludi l-kuntratti ta' reklutaġġ għandhom jiġu eżerċitati, fir-rigward tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill:

(a)

mill-Kunsill fir-rigward tas-Segretarju Ġenerali;

(b)

mill-Kunsill, fuq proposta mis-Segretarju Ġenerali, fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikoli 1a, 30, 34, 41, 49, 50 u 51 tar-Regolamenti tal-Persunal lid-Diretturi Ġenerali;

(c)

mis-Segretarju Ġenerali f'każijiet oħra.

2.   Is-Segretarju Ġenerali huwa awtorizzat li jiddelega, kompletament jew parzjalment, lid-Direttur Ġenerali tal-Amministrazzjoni kwalunkwe setgħa jew is-setgħat kollha tiegħu fir-rigward tal-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Kondizzjonijiet ta' Impjieg.

3.   Is-Segretarju Ġenerali huwa awtorizzat li jiddelega lid-Diretturi Ġenerali kollha s-setgħa fir-rigward tar-riassenjazzjonijiet u t-trasferimenti fl-interess tas-servizz fi ħdan id-Direttorati Ġenerali rispettivi tagħhom f'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1) tar-Regolamenti tal-Persunal.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni 2013/811/UE hija b'dan imħassra.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Marzu 2017.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Frar 2017.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tad-29 ta' Frar 1968 li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej u li jistabbilixxi miżuri temporanji applikabbli għall-uffiċjali tal-Kummissjoni (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/811/UE tas-17 ta' Diċembru 2013 li tiddetermina għas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill l-awtorità bis-setgħa ta' ħatra u l-awtorità bis-setgħa ta' konklużjoni tal-kuntratti ta' reklutaġġ u li tħassar id-Deċiżjoni 2011/444/UE (ĠU L 355, 31.12.2013, p. 91).


16.2.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 39/6


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/263

tal-14 ta' Frar 2017

dwar miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju u miżuri għal bijosigurtà rinforzata u s-sistemi tad-detezzjoni bikrija f'dak li għandu x'jaqsam mar-riskji maħluqa minn għasafar selvaġġi għat-trażmissjoni ta' virusijiet tal-influwenza tat-tjur b'patoġeniċità għolja għall-pollam

(notifikata bid-dokument C(2017) 765)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar, veterinarju u zootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Kommunitarju ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta' Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 63(3) tagħha,

Billi:

(1)

L-influwenza tat-tjur hija marda virali infettiva tal-għasafar, li tinkludi l-pollam. L-infezzjoni bil-virusijiet tal-influwenza tat-tjur fil-pollam domestiku tagħti lok għal żewġ forom tal-marda li huma distinti bil-kapaċità tat-tixrid tagħhom. Ġeneralment, il-forma b'patoġeniċità baxxa tikkawża sintomi ħfief biss, filwaqt li l-forma b'patoġeniċità għolja tirriżulta f'rati għoljin ferm ta' mwiet fil-biċċa l-kbira tal-ispeċijiet tal-pollam. Dik il-marda jista' jkollha impatt serju fuq il-profitabilità tat-trobbija tal-pollam.

(2)

Id-Direttiva 2005/94/KE tistabbilixxi l-miżuri minimi ta' kontroll li għandhom jiġu applikati f'każ ta' tifqigħa ta' dik il-marda fil-pollam jew f'għasafar f'kaptività oħrajn u tistipula wkoll ċerti miżuri preventivi li għandhom x'jaqsmu mas-sorveljanza u mad-detezzjoni minn kmieni tal-influwenza tat-tjur.

(3)

Id-Direttiva 2005/94/KE tistipula wkoll li r-regoli dettaljati meħtieġa mis-sitwazzjoni epidemjoloġika biex jiġu ssupplimentati l-miżuri minimi ta' kontroll stabbiliti f'dik id-Direttiva jistgħu jiġu adottati mill-Kummissjoni.

(4)

Għasafar selvaġġi, b'mod partikolari għasafar tal-ilma migratorji selvaġġi, huma magħrufa bħala l-ospitant naturali ta' virusijiet tal-influwenza tat-tjur b'livell patoġeniku baxx, li huma jġorru ġeneralment mingħajr ma juru sinjali ta' dik il-marda, matul il-movimenti migratorji staġjonali tagħhom. Madankollu, minn nofs l-2005 'l hawn, l-evidenza stabbiliet li razza tal-virus tas-sottotip H5N1 tal-influwenza tat-tjur b' patoġeniċità għolja (“HPAI”) hija kapaċi tinfetta għasafar selvaġġi u tinxtered minnhom fuq distanzi twal (4).

(5)

Il-preżenza ta' virusijiet tal-influwenza tat-tjur fl-għasafar selvaġġi tirrappreżenta theddida kontinwa għall-introduzzjoni diretta u indiretta ta' dawn il-virusijiet f'azjendi agrikoli fejn jinżammu l-pollam jew għasafar oħra f'kaptività bir-riskju ta' tixrid sussegwenti tal-virus minn azjenda agrikola infettata għal azjendi agrikoli oħra.

(6)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/734/KE (5) ġiet adottata wara l-introduzzjoni tal-virus HPAI tas-sottotip H5N1 mix-Xlokk tal-Asja għall-Ewropa permezz tat-tixrid lejn il-Punent matul l-2005 sabiex jissaħħu l-miżuri ta' kontroll li diġà ġew stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, b'mod partikolari fid-dawl tar-riskji maħluqa mit-tixrid interkontinentali bla preċedent tal-virus HPAI minn għasafar selvaġġi.

(7)

Id-Deċiżjoni 2005/734/KE tistipula miżuri ta' bijosigurtà u miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' trażmissjoni tal-virus HPAI H5N1 minn għasafar selvaġġi għal pollam u għasafar oħra f'kaptività billi jiġu pprevenuti kuntatti diretti u indiretti bejn dawn il-popolazzjonijiet. Id-Deċiżjoni 2005/734/KE tesiġi li l-Istati Membri jidentifikaw iż-żoni tat-territorju tagħhom li huma partikolarment f'riskju għall-introduzzjoni tal-virus HPAI H5N1 f'azjendi agrikoli fejn ikun hemm preżenti pollam u għasafar oħra f'kaptività, filwaqt li jitqiesu s-sitwazzjoni epidemjoloġika u fatturi tar-riskju speċifiċi. L-Istati Membri huma meħtieġa japplikaw ċerti miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju f'dawk l-oqsma ta' riskju għoli, bħal pereżempju tiżgura li l-pollam ikkonċernat qed jinżamm ġewwa. L-Istati Membri huma mitluba wkoll jiżguraw li s-sidien isiru aktar konxji tar-riskji ta' trażmissjoni u tan-neċessità li jiġu applikati miżuri ta' bijosigurtà fl-azjendi agrikoli tagħhom.

(8)

Barra minn hekk, id-Deċiżjoni 2005/734/KE tistipula li l-Istati Membri għandhom jintroduċu sistemi ta' detezzjoni minn kmieni li huma mmirati lejn ir-rappurtar malajr ta' kull sinjal ta' influwenza tat-tjur fil-merħliet tal-pollam mis-sidien lill-awtorità veterinarja kompetenti li għandha tqis il-parametri speċifiċi u bidliet żgħar fil-produzzjoni tad-dejta.

(9)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/367/UE (6) tistabblixxi linji gwida dwar l-implimentazzjoni mandatorja mill-Istati Membri ta' programmi ta' sorveljanza għall-influwenza tat-tjur fil-pollam domestiku u l-għasafar selvaġġi inkluż ir-rekwiżiti tal-ikkampjunar u tal-ittestjar fil-laboratorji. DIn tipprevedi wkoll li l-awtoritajiet kompetenti jiġu notifikati mingħajr dewmien dwar xi mwiet anormali jew mard sinifikanti jew mortalità f'għasafar salvaġġi speċjalment f'għasafar tal-ilma migratorji selvaġġi.

(10)

Waqt l-aħħar parti tal-2014 u l-ewwel parti tal-2015, il-virus HPAI H5N8 iddaħħal fl-Unjoni minn għasafar selvaġġi. Dan ikkawża mortalità ta' rata baxxa ħafna, iżda wassal għal tifqigħat fil-pollam u f'għasafar oħra f'kaptività f'bosta Stati Membri oħra.

(11)

Mill-aħħar ta' Ottubru 2016 'l hawn, ġiet individwata razza tal-virus relatata mill-qrib mal-HPAI H5N8 f'għasafar migratorji selvaġġi li prinċipalment instabu mejtin, f'20 Stat Membru, jiġifieri fil-Bulgarija, fir-Repubblika Ċeka, fid-Danimarka, fil-Ġermanja, fl-Irlanda, fil-Greċja, fi Spanja, fi Franza, fil-Kroazja, fl-Italja, fl-Ungerija, fin-Netherlands, fl-Awstrija, fil-Polonja, fir-Rumanija, fis-Slovenja, fis-Slovakkja, fil-Finlandja, fl-Iżvezja u fir-Renju Unit, kif ukoll f'pajjiżi terzi fil-qrib bħall-Iżvizzera, is-Serbja u l-Ukraina. Il-biċċa l-kbira tat-tifqigħat ġew ikkonfermati fi Franza, fl-Ungerija u fil-Bulgarija f'ċerti żoni b'għadd kbir ta' azjendi agrikoli li jżommu l-papri u l-wiżż.

(12)

Is-sitwazzjoni epidemjoloġika attwali hija dinamika ħafna u dejjem tevolvi. Il-movimenti tal-għasafar migratorji qed ikomplu u l-attivitajiet ta' sorveljanza kontinwa min-naħa tal-Istati Membri qed ikomplu jidentifikaw il-virus HPAI H5N8 fl-għasafar selvaġġi. Għalhekk, il-virus se jibqa' theddida għal pollam u għasafar oħra f'kaptività fl-Unjoni għax-xhur li ġejjin u x'aktarx matul movimenti staġjonali ulterjuri ta' għasafar migratorji bir-riskju ta' trażmissjoni ikbar tal-virus bejn azjendi agrikoli f'ċerti ambjenti b'riskju għoli.

(13)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) bħalissa qed tħejji opinjoni xjentifika komprensiva dwar l-influwenza tat-tjur li għandha tiġi ffinalizzata f'Settembru 2017. Madankollu, fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali tal-epidemija tal-HPAI H5N8, l-EFSA ntalbet tipprovdi valutazzjoni urġenti tas-sitwazzjoni epidemjoloġika u pariri xjentifiċi preliminari dwar l-adegwatezza tal-miżuri protettivi stabbiliti fil-livell tal-Unjoni li huma fis-seħħ f'dak li għandu x'jaqsam mar-riskji maħluqa minn għasafar selvaġġi infettati bl-HPAI H5N8.

(14)

Fl-20 ta' Diċembru 2016, il-Grupp ta' Esperti Xjentifiċi fis-Saħħa u l-Benessri tal-Annimali tal-EFSA ppubblika d-dikjarazzjoni li ġejja: “Rikjesta urġenti dwar l-influwenza tat-tjur” (7) li tikkonferma li l-implimentazzjoni stretta tal-miżuri tal-bijosigurtà u tal-mitigazzjoni tar-riskji huma l-aktar mezz importanti biex tiġi evitata t-trażmissjoni ta' virusijiet tal-HPAI, taż-żewġ tas-sottotipi H5 u H7, direttament jew indirettament minn għasafar selvaġġi għal ġo azjendi agrikoli li fihom jinżammu l-pollam u l-għasafar f'kaptività. Il-bijosigurtà f'azjendi agrikoli ta' dan it-tip għandha tkun prattika ta' rutina u għandha tissaħħaħ matul perjodi ta' riskju akbar.

(15)

L-EFSA kkonkludiet ukoll li s-sorveljanza passiva ta' għasafar selvaġġi hija l-aktar mezz effettiv għad-detezzjoni bikrija tal-preżenza tal-virusijiet tal-HPAI f'għasafar selvaġġi u tirrakkomanda li jiġu mmirati t-teħid tal-kampjuni u l-ittestjar tal-għasafar selvaġġi u b'hekk jissaħħu ċerti dispożizzjonijiet dwar l-għasafar selvaġġi stabbiliti fil-linji gwida dwar l-implimentazzjoni tal-programmi ta' sorveljanza għall-influwenza tat-tjur fl-għasafar selvaġġi stipulati fl-Anness II tad-Deċiżjoni 2010/367/UE.

(16)

L-EFSA tirreferi wkoll għall-valutazzjoni (8) mwettqa miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) li tgħid li s'issa, fid-dinja kollha ma ġew irrappurtati l-ebda infezzjonijiet fil-bniedem bil-virus HPAI H5N8 attwali u li karatterizzazzjoni ulterjuri tal-virus turi li għadu essenzjalment virus tal-għasafar mingħajr l-ebda affinità speċifika żejda għall-bniedem.

(17)

L-esperjenza miksuba mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-miżuri stipulati fid-Deċiżjoni 2005/734/KE juru li għandha tinżamm il-flessibilità sabiex dawk il-miżuri jkunu jistgħu jiġu adattati għas-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Istati Membri individwali.

(18)

Sabiex tintlaħaq il-mira tal-popolazzjonijiet ta' għasafar li huma l-aktar f'riskju u sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-miżuri stabbiliti f'din id-Deċiżjoni, għandhom jiġu mmirati ċerti miżuri preventivi lejn azjendi agrikoli li fihom jinżammu l-pollam.

(19)

Il-miżuri stipulati fid-Deċiżjoni 2005/734/KE għandhom għalhekk jiġu rieżaminati u adattati biex jqisu s-sitwazzjoni epidemjoloġika attwali fil-pollam u fl-għasafar selvaġġi fl-Istati Membri, id-dikjarazzjoni dwar l-influwenza tat-tjur ppubblikata mill-EFSA fl-20 ta' Diċembru 2016 u l-esperjenza miksuba mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni prattika tal-miżuri stabbiliti f'dik id-Deċiżjoni.

(20)

Il-miżuri stipulati fid-Deċiżjoni 2005/734/KE ġew emendati u estiżi diversi drabi u huma applikabbli sal-31 ta' Diċembru 2017. Għal iktar ċarezza fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, id-Deċiżjoni 2005/734/KE għandha titħassar u tibidel b'din id-Deċiżjoni.

(21)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni għandhom jiġu rieżaminati, jekk neċessarju, fid-dawl tal-eżitu finali tal-opinjoni xjentifika tal-EFSA dwar l-influwenza tat-tjur li għandu jiġi ffinalizzat f'Settembru 2017.

(22)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni japplikaw sat-30 ta' Ġunju 2018.

(23)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-suġġett u l-kamp ta' applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju u sistemi ta' detezzjoni bikrija f'dak li għandu x'jaqsam mar-riskji maħluqa minn għasafar selvaġġi għall-introduzzjoni tal-influwenza tat-tjur b'patoġeniċità għolja (HPAI) f'azjendi agrikoli kif ukoll miżuri biex itejbu l-għarfien fost is-sidien dwar dawn ir-riskji u dwar il-ħtieġa li jimplimentaw jew isaħħu l-miżuri tal-bijosigurtà fl-azjendi agrikoli tagħhom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' din id-Deċiżjoni għandhom japplikaw id-definizzjonijiet preżentati fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2005/94/KE.

Artikolu 3

Identifkazzjoni taż-żoni ta' riskju għoli għall-introduzzjoni tal-virusijiet tal-HPAI

L-Istati Membri għandhom jidentifikaw u jeżaminaw mill-ġdid iż-żoni tat-territorju tagħhom li huma f'riskju partikolari għall-introduzzjoni tal-virusijiet tal-HPAI fl-azjendi agrikoli (minn hawn 'il quddiem imsemmija bħala “żoni ta' riskju għoli”) kif ukoll il-perjodu ta' żmien li matulu dan ir-riskju jippersisti, filwaqt li jitqiesu l-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

is-sitwazzjoni epidemjoloġika fit-territorju tagħhom jew fit-territorju tal-Istati Membri jew pajjiżi terzi fil-qrib, b'mod partikolari fir-rigward ta':

(i)

id-detezzjoni ta' virusijiet tal-HPAI fl-għasafar selvaġġi jew fil-feċi miġbura minnhom;

(ii)

it-tifqigħat tal-HPAI fl-azjendi agrikoli li fihom jinżammu l-pollam jew għasafar oħra f'kaptività li x'aktarx li huma relatati mad-detezzjoni tal-virusijiet tal-HPAI kif imsemmi fil-punt (i);

(iii)

id-detezzjonijiet preċedenti ta' virusijiet tal-HPAI, kif imsemmi f'(i) u (ii) u r-riskju ta' okkorrenza mill-ġdid;

(b)

il-fatturi ta' riskju għall-introduzzjoni ta' virusijiet tal-HPAI f'azjendi agrikoli, b'mod partikolari fir-rigward ta':

(i)

il-pożizzjoni tagħhom tul ir-rotta migratorja tal-għasafar, b'mod partikolari meta l-għasafar ikunu ġejjin mill-Asja ċentrali jew tal-Lvant, miż-żoni tal-Baħar Kaspju u tal-Baħar l-Iswed, mill-Lvant Nofsani u mill-Afrika;

(ii)

id-distanza bejn l-azjenda agrikola u artijiet mistagħdra, għadajjar, paludi, lagi jew xmajjar fejn jistgħu jinġabru l-għasafar migratorji, b'mod partikolari dawk tal-ordnijiet Anseriformes u Charadriiformes;

(iii)

il-post fejn jinsabu l-azjendi agrikoli f'żoni b'densità għolja ta' għasafar migratorji, partikolarment għasafar tal-ilma;

(iv)

it-tjur li jinżammu f'azjendi agrikoli mikxufa, fejn il-kuntatt bejn l-għasafar selvaġġi u l-pollam ma jkunx jista' jiġi evitat b'mod suffiċjenti.

(c)

il-fatturi ta' riskju addizzjonali għat-tixrid tal-virusijiet tal-HPAI fi ħdan u bejn dawn l-azjendi agrikoli, b'mod partikolari, meta:

(i)

il-post fejn tinsab l-azjenda agrikola jkun f'żoni b'densità għolja ta' azjendi agrikoli;

(ii)

l-intensità ta' movimenti ta' pollam, ta' vetturi u ta' persuni, fl-azjendi agrikoli u minnhom u kuntatti diretti jew indiretti oħra bejn azjenda agrikola u oħra jkunu għoljin;

(d)

il-valutazzjonijiet tar-riskju b'rabta mar-relevanza tat-tixrid tal-virusijiet tal-HPAI minn għasafar selvaġġi jitwettqu mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) u minn korpi internazzjonali tal-valutazzjoni tar-riskju;

(e)

ir-riżultati tal-programmi ta' sorveljanza mwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2005/94/KE.

Artikolu 4

Miżuri ta' riskji ta' mitigazzjoni

1.   Skont is-sitwazzjoni epidemjoloġika speċifika fit-territorju tagħhom u sakemm ikun hemm bżonn, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri xierqa u prattikabbli sabiex inaqqsu r-riskju ta' trażmissjoni mill-virusijiet tal-HPAI minn għasafar selvaġġi għall-pollam f'żoni ta' riskju għoli.

2.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu diretti, partikolarment, lejn il-prevenzjoni ta' kuntatt dirett jew indirett bejn għasafar selvaġġi, u b'mod partikolari għasafar tal-ilma migratorji selvaġġi, u l-pollam u b'mod partikolari l-papri u l-wiżż.

3.   L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu dawn li ġejjin fiż-żoni ta' riskju għoli:

(a)

iż-żamma tal-pollam fil-miftuħ;

(b)

l-użu ta' ġibjuni tal-ilma li qegħdin fil-miftuħ għall-pollam;

(c)

l-għoti tal-ilma lill-pollam mill-ilma tal-wiċċ fil-ġibjuni li għandhom aċċess għalih l-għasafar selvaġġi;.

(d)

il-ħażna ta' għalf għall-pollam li ma tkunx protetta minn għasafar selvaġġi jew annimali oħra.

4.   Bħala miżuri ulterjuri ta' mitigazzjoni tar-riskju, l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu:

(a)

il-ġbir flimkien tal-pollam u għasafar oħra f'kaptività fis-swieq, wirjiet, esebizzjonijiet u avvenimenti kulturali;

(b)

l-użu tal-għasafar tat-taħrik tal-ordnijiet Anseriformes u Charadriiformes (“għasafar tat-taħrik”).

5.   L-Istati Membri għandhom jeżaminaw mill-ġdid l-miżuri li ħadu skont il-paragrafi 1 sa 4 b'mod regolari sabiex jaġġustawhom u jadattawhom biex iqisu s-sitwazzjoni epidemjoloġika, inklużi r-riskji kkawżati minn għasafar selvaġġi.

Artikolu 5

Sensibilizzazzjoni u miżuri ta' sigurtà

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm il-miżuri meħtieġa fis-seħħ li jqajmu kuxjenza dwar ir-riskji tal-HPAI fost il-partijiet ikkonċernati attivi fis-settur tal-pollam u biex jipprovdulhom informazzjoni dwar il-miżuri ta' bijosigurtà l-aktar xierqa, b'mod partikolari l-miżuri li jridu jiġu eżegwiti f'żoni ta' riskju għoli, permezz tal-mezzi l-aktar xierqa biex titressaq din l-informazzjoni għall-attenzjoni tagħhom.

Artikolu 6

Derogi mill-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji stabbiliti fl-Artikolu 4

1.   B'deroga mill-Artikolu 4(3) u bil-kundizzjoni li jkunu fis-seħħ miżuri tal-bijosigurtà sabiex jiġi evitat ir-riskju tat-trażmissjoni tal-virusijiet tal-HPAI, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw dawn li ġejjin:

(a)

iż-żamma tal-pollam fil-miftuħ, soġġett għall-konformità mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

il-pollam huwa protett kontra kuntatt ma' għasafar selvaġġi bi xbieki jew b'soqfa jew b'mezz xieraq ieħor; jew

(ii)

il-pollam huwa mill-inqas mogħti l-għalf u l-ilma ġewwa jew f'post kenni li jiskoraġġixxi b'mod suffiċjenti l-inżul ta' għasafar selvaġġi u b'hekk jiġi evitat il-kuntatt ta' għasafar selvaġġi mal-ikel u l-ilma intenzjonat għall-pollam.

(b)

l-użu ta' ġibjuni tal-ilma fil-miftuħ meta jkunu meħtieġa għal-raġunijiet ta' benessri tal-annimali għal ċertu pollam u jkunu skrinjati b'mod suffiċjenti kontra l-għasafar tal-ilma selvaġġi;

(c)

l-għoti tal-ilma lil pollam minn ilma tal-wiċċ li għandhom aċċess għalih l-għasafar tal-ilma selvaġġi wara t-trattament biex tkun żgurata l-inattivazzjoni tal-virusijiet tal-influwenza tat-tjur.

2.   B'deroga mill-Artikolu 4(4) u bil-kundizzjoni li jkunu fis-seħħ miżuri tal-bijosigurtà sabiex jiġi evitat ir-riskju tat-trażmissjoni tal-virusijiet tal-HPAI, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw dawn li ġejjin:

(a)

il-ġbir flimkien tal-pollam u għasafar oħra f'kaptività fis-swieq, wirjiet, esebizzjonijiet u avvenimenti kulturali;

(b)

l-użu ta' għasafar tat-taħrik:

(i)

fil-qafas ta' programm ta' sorveljanza għall-influwenza tat-tjur mwettaq skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2005/94/KE, il-proġetti tar-riċerka, l-istudji ornitoloġiċi jew kwalunkwe attività oħra approvata mill-awtorità kompetenti; jew

(ii)

skont il-miżuri xierqa u d-dispożizzjonijiet dwar il-bijosigurtà, li huma mmirati lejn il-prevenzjoni tat-trażmissjoni tal-virus tal-HPAI lill-pollam.

Artikolu 7

Sistemi ta' detezzjoni bikrija f'qatgħat tal-pollam

1.   L-Istati Membri għandhom jintroduċu jew jirrinforzaw is-sistemi ta' detezzjoni bikrija mmirati lejn ir-rappurtar rapidu mis-sidien lill-awtorità kompetenti ta' kull sinjal ta' influwenza tat-tjur f'qatgħat tal-pollam f'azjendi agrikoli li jkunu jinsabu f'żoni ta' riskju għoli.

2.   Is-sistemi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom mill-inqas jikkunsidraw tnaqqis sinifikanti fil-konsum tal-għalf u tal-ilma u fil-produzzjoni tal-bajd, ir-rata ta' mortalità osservata u kwalunkwe sinjal kliniku jew leżjoni post-mortem li jissuġġerixxu l-preżenza tal-virus tal-HPAI filwaqt li titqies il-varjazzjoni ta' dawn il-parametri fi speċijiet tal-pollam u tipi ta' produzzjoni differenti.

Artikolu 8

Sorveljanza akbar tal-għasafar selvaġġi

1.   L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li ż-żieda fis-sorveljanza passiva ta' għasafar selvaġġi tal-popolazzjonijiet u ż-żieda fil-monitoraġġ ta' għasafar mejta jew morda tkun saret f'konformità mal-linji gwida dwar l-implimentazzjoni ta' programmi ta' sorveljanza għall-influwenza tat-tjur fl-għasafar selvaġġi stipulati fl-Anness II tad-Deċiżjoni 2010/367/UE b'attenzjoni speċifika għal-lista ta' speċijiet fil-mira għat-teħid ta' kampjuni u għall-ittestjar fil-laboratorju stabbilita f'dik id-Deċiżjoni u għall-ispeċi ta' għasafar selvaġġi oħra li jkunu wrew li ġew infettati bil-virusijiet tal-HPAI.

2.   L-awtorità kompetenti tista' timmira l-ikkampjunar u l-ittestjar fil-laboratorju ta' għasafar selvaġġi fuq speċijiet u f'żoni ġeografiċi li ma jkunux ġew affettwati qabel mill-virus tal-HPAI.

Artikolu 9

Obbligi ta' konformità u informazzjoni

L-Istati Membri għandhom iżommu lill-Kummissjoni infurmata dwar il-miżuri li jieħdu biex jikkonformaw ma' din id-Deċiżjoni u, jekk ikunux ingħataw derogi skont l-Artikolu 6.

Artikolu 10

Tħassir

Id-Deċiżjoni 2005/734/KE titħassar.

Artikolu 11

Applikabbiltà

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sat-30 ta' Ġunju 2018.

Artikolu 12

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Frar 2017.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority on a request from the European Commission on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risk of its introduction into the EU poultry holdings (The EFSA Journal (2008) 715, 1–161).

(5)  Id-Deċiżjoni 2005/734/KE tad-19 ta' Ottubru 2005 li tistabbilixxi miżuri ta' bijosigurtà sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' trażmissjoni tal-influwenza tat-tjur b'patoġeniċità għolja kkawżata mis-sottotip H5N1 tal-virus A tal-Influwenza minn għasafar selvaġġi fl-ambjent naturali tagħhom għal tjur tal-irziezet u għasafar oħra mrobbija mill-bniedem u li tipprevedi sistema ta' ditezzjoni minn kmieni f'żoni b'riskju partikolari (ĠU L 274, 20.10.2005, p. 105).

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/367/UE tal-25 ta' Ġunju 2010 dwar l-implimentazzjoni mill-Istati Membri ta' programmi ta' sorveljanza għall-influwenza tat-tjur fit-tjur domestiku u t-tjur selvaġġ (ĠU L 166, 1.7.2010, p. 22).

(7)  EFSA Journal 2017;15(1):4687, 32 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4687.

(8)  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2016, RAPID RISK ASSESSMENT: Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf


16.2.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 39/12


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/264

tal-14 ta' Frar 2017

li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

(notifikata bid-dokument C(2017) 766)

(It-testi bil-Bulgaru, bl-Ingliż, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bis-Sloven, bl-Ispanjol u bl-Iżvediż biss huma awtentiċi)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52 tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 31 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (2) u mill-1 ta' Jannar 2015 skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni għandha twettaq il-verifiki meħtieġa, tikkomunika r-riżultati ta' dawn il-verifiki lill-Istati Membri, tieħu nota tal-kummenti tal-Istati Membri, tibda diskussjoni bilaterali biex ikun jista' jintlaħaq ftehim mal-Istati Membri kkonċernati, u b'mod formali tikkomunikalhom il-konklużjonijiet tagħha.

(2)

L-Istati Membri kellhom l-opportunità li jitolbu t-tnedija ta' proċedura ta' konċiljazzjoni. Din l-opportunità ntużat f'xi każijiet u r-rapporti li nħarġu dwar ir-riżultati ġew eżaminati mill-Kummissjoni.

(3)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013, tista' tiġi ffinanzjata biss in-nefqa agrikola li tkun iġġarrbet b'tali mod li ma tkunx inkisret il-liġi tal-Unjoni.

(4)

Fid-dawl tal-verifiki li twettqu, fid-dawl tar-riżultat li ħareġ mid-diskussjonijiet bilaterali u mill-proċeduri ta' konċiljazzjoni, parti min-nefqa ddikjarata mill-Istati Membri ma tissodisfax dan ir-rekwiżit, u għaldaqstant, ma tistax tiġi ffinanzjata mill-FAEG u mill-FAEŻR.

(5)

Għandhom jiġu indikati l-ammonti li mhumiex meqjusa li jistgħu jitħallsu mill-FAEG u mill-FAEŻR. Dawk l-ammonti mhumiex marbutin man-nefqa mġarrba aktar minn erbgħa u għoxrin xahar qabel in-notifika bil-miktub tal-Kummissjoni dwar ir-riżultati tal-verifiki lill-Istati Membri.

(6)

Rigward il-każijiet koperti b'din id-Deċiżjoni, il-valutazzjoni tal-ammonti li jridu jiġu esklużi minħabba n-nuqqas ta' konformità tagħhom mal-liġi tal-Unjoni ġiet ikkomunikata lill-Istati Membri f'rapport ta' sinteżi li ħarġet il-Kummissjoni dwar is-suġġett (3).

(7)

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għal kull konklużjoni finanzjarja li tista' tasal għaliha l-Kummissjoni abbażi tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'kawżi pendenti fil-31 ta' Diċembru 2016,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-ammonti stabbiliti fl-Anness u li huma marbuta man-nefqa li ġarrbu l-aġenziji tal-pagamenti akkreditati tal-Istati Membri u ddikjarati skont il-FAEG jew il-FAEŻR għandhom jiġu esklużi mill-finanzjament tal-Unjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Bulgarija, lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, lir-Repubblika Ellenika, lir-Renju ta' Spanja, lir-Repubblika Franċiża, lir-Repubblika Taljana, lir-Repubblika ta' Ċipru, lir-Repubblika tal-Latvja, lill-Ungerija, lir-Repubblika tal-Awstrija, lir-Repubblika tal-Polonja, lir-Repubblika Portugiża, lir-Repubblika tas-Slovenja, lir-Repubblika tal-Finlandja, lir-Renju tal-Iżvezja, lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Frar 2017.

Għall-Kummissjoni

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni — (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1).

(3)  Ares(2017) 555605, l-1 ta' Frar 2017.


ANNESS

Id-Deċiżjoni: 53

Partita tal-Baġit: 05040501

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SI

Ċertifikazzjoni

2013

Djun tal-FAEŻR iddikjarati qabel iż-żmien bħala irrekuperabbli

TA' DARBA

 

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

 

 

 

 

 

 Total SI:

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10


Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

Partita tal-Baġit: 05070107

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

PT

Awditu finanzjarju — Pagamenti tardivi u skadenzi ta' pagament

2012

Korrezzjoni minħabba pagamenti tardivi

TA' DARBA

 

EUR

– 341 058,21

– 613 918,73

272 860,52

 

Awditu finanzjarju — Superament

2012

Korrezzjoni minħabba superament tal-limiti massimi

TA' DARBA

 

EUR

– 2 249 991,75

– 2 249 991,75

0,00

 

 

 

 

 

 Total PT:

EUR

– 2 591 049,96

– 2 863 910,48

272 860,52

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SI

Ċertifikazzjoni

2013

Żbalji magħrufa tas-SIAK tal-FAEG

TA' DARBA

 

EUR

285,33

0,00

285,33

 

 

 

 

 

 Total SI:

EUR

285,33

0,00

285,33


Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

– 2 590 764,63

– 2 863 910,48

273 145,85

Partita tal-Baġit: 6701

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

AT

Ċertifikazzjoni

2014

Approvazzjoni finanzjarja SF2014

TA' DARBA

 

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

 

 

 

 

 

Total AT:

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

BG

Ċertifikazzjoni

2013

Irkupru ta' żbalji amministrattivi tal-FAEG

TA' DARBA

 

EUR

– 808 946,28

0,00

– 808 946,28

 

Ċertifikazzjoni

2014

Żball magħruf tas-SIAK tal-FAEG

TA' DARBA

 

EUR

– 23 513,30

0,00

– 23 513,30

 

Ċertifikazzjoni

2013

Dikjarazzjonijiet eċċessivi tas-SIAK tal-FAEG

TA' DARBA

 

EUR

– 12 839,99

0,00

– 12 839,99

 

 

 

 

 

Total BG:

EUR

– 845 299,57

0,00

– 845 299,57

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

CY

Kundizzjonalità

2014

Nuqqasijiet fl-4 kontrolli ewlenin u fiż-2 kontrolli anċillari (statistika ta' kontroll, superviżjoni) — Għajnuna Diretta— sena tat-talba 2013

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 516 617,16

0,00

– 516 617,16

 

Kundizzjonalità

2015

Nuqqasijiet fl-4 kontrolli ewlenin u fiż-2 kontrolli anċillari (statistika ta' kontroll, superviżjoni) — Għajnuna Diretta— sena tat-talba 2014

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 503 559,05

– 8 178,75

– 495 380,30

 

Kundizzjonalità

2013

Nuqqasijiet fl-4 kontrolli ewlenin u fiż-2 kontrolli anċillari (statistika ta' kontroll, superviżjoni) — Inbid — sena tat-talba 2014

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 29 474,10

0,00

– 29 474,10

 

Kundizzjonalità

2014

Nuqqasijiet fl-4 kontrolli ewlenin u fiż-2 kontrolli anċillari (statistika ta' kontroll, superviżjoni) — Inbid — sena tat-talba 2014

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 2 023,66

0,00

– 2 023,66

 

 

 

 

 

Total CY:

EUR

– 1 051 673,97

– 8 178,75

– 1 043 495,22

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DE

Kundizzjonalità

2013

Evalwazzjoni żbaljata tal-annimali b'2 ċombiet tal-widna neqsin (SMRs 7, 8) — sena tat-talba 2012

TA' DARBA

 

EUR

– 38 456,61

0,00

– 38 456,61

 

Kundizzjonalità

2014

Evalwazzjoni żbaljata tal-annimali b'2 ċombiet tal-widna neqsin (SMRs 7, 8) — sena tat-talba 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 45 384,43

0,00

– 45 384,43

 

Kundizzjonalità

2015

Evalwazzjoni żbaljata tal-annimali b'2 ċombiet tal-widna neqsin (SMRs 7, 8) — sena tat-talba 2014

TA' DARBA

 

EUR

– 95 307,89

0,00

– 95 307,89

 

Ċertifikazzjoni

2011

Ir-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor — ammonti ineliġibbli

TA' DARBA

 

EUR

– 17 137,39

0,00

– 17 137,39

 

Ċertifikazzjoni

2012

Ir-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor — ammonti ineliġibbli

TA' DARBA

 

EUR

– 1 731 625,19

0,00

– 1 731 625,19

 

Irregolaritajiet

2010

Dgħufijiet fil-proċeduri ta' ġestjoni tad-dejn

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 964 861,71

0,00

– 1 964 861,71

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 3 892 773,22

0,00

– 3 892 773,22

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

ES

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

kundizzjonijiet għar-rikonoxximent mhux issodisfati

TA' DARBA

 

EUR

– 33 191,89

– 10 156,42

– 23 035,47

 

Skrutinju tat-tranżazzjonijiet

2010

skrutinji tardivi f'La Rioja u Andalucía

RATA FISSA

0,50 %

EUR

– 146 150,05

0,00

– 146 150,05

 

Skrutinju tat-tranżazzjonijiet

2011

skrutinji tardivi f'La Rioja u Andalucía

RATA FISSA

0,50 %

EUR

– 93 858,26

0,00

– 93 858,26

 

Skrutinju tat-tranżazzjonijiet

2012

skrutinji tardivi f'La Rioja u Andalucía

RATA FISSA

0,50 %

EUR

– 35 460,70

0,00

– 35 460,70

 

Skrutinju tat-tranżazzjonijiet

2010

Twettiq tardiv tal-iskrutinji — La Rioja

RATA FISSA

0,50 %

EUR

– 2 995,48

0,00

– 2 995,48

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Andalucía

TA' DARBA

 

EUR

– 1 531 131,62

– 9 722,69

– 1 521 408,93

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Andalucía

TA' DARBA

 

EUR

– 2 159 599,27

– 41 333,00

– 2 118 266,27

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Andalucía

TA' DARBA

 

EUR

– 1 456 751,54

– 36 337,16

– 1 420 414,38

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Andalucía

TA' DARBA

 

EUR

– 1 499 753,12

– 14 200,84

– 1 485 552,28

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Andalucía

TA' DARBA

 

EUR

– 896 215,57

– 2 557,15

– 893 658,42

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Aragon

TA' DARBA

 

EUR

– 8 679,88

– 55,12

– 8 624,76

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Aragon

TA' DARBA

 

EUR

– 10 681,51

– 534,08

– 10 147,43

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Aragon

TA' DARBA

 

EUR

– 28 978,00

– 175,03

– 28 802,97

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Aragon

TA' DARBA

 

EUR

– 84 663,69

0,00

– 84 663,69

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Aragon

TA' DARBA

 

EUR

– 84 019,25

0,00

– 84 019,25

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Baleares

TA' DARBA

 

EUR

– 11 860,02

– 75,32

– 11 784,70

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Baleares

TA' DARBA

 

EUR

– 14 278,97

– 86,25

– 14 192,72

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Baleares

TA' DARBA

 

EUR

– 233 449,16

– 2 262,89

– 231 186,27

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Baleares

TA' DARBA

 

EUR

– 13 983,26

– 79,24

– 13 904,02

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Baleares

TA' DARBA

 

EUR

– 8 720,47

– 113,07

– 8 607,40

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Canarias

TA' DARBA

 

EUR

– 22 767,51

– 798,11

– 21 969,40

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Canarias

TA' DARBA

 

EUR

– 54 144,30

– 15 229,33

– 38 914,97

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Canarias

TA' DARBA

 

EUR

– 83 110,99

– 4 155,55

– 78 955,44

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Canarias

TA' DARBA

 

EUR

– 127 228,11

– 1 732,48

– 125 495,63

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Canarias

TA' DARBA

 

EUR

– 114 108,33

– 1 463,88

– 112 644,45

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Castilla la Mancha

TA' DARBA

 

EUR

– 26 883,50

– 1 712,30

– 25 171,20

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Castilla la Mancha

TA' DARBA

 

EUR

– 15 731,99

– 95,02

– 15 636,97

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Castilla la Mancha

TA' DARBA

 

EUR

– 37 119,79

– 224,21

– 36 895,58

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Castilla la Mancha

TA' DARBA

 

EUR

– 16 217,50

0,00

– 16 217,50

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Castilla la Mancha

TA' DARBA

 

EUR

– 29 443,87

0,00

– 29 443,87

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Castilla Leon

TA' DARBA

 

EUR

– 26 234,89

– 166,59

– 26 068,30

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Castilla Leon

TA' DARBA

 

EUR

– 151 821,60

– 917,00

– 150 904,60

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Castilla Leon

TA' DARBA

 

EUR

– 22 932,79

– 138,58

– 22 794,21

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Castilla Leon

TA' DARBA

 

EUR

– 32 744,91

0,00

– 32 744,91

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Castilla Leon

TA' DARBA

 

EUR

– 68 357,82

0,00

– 68 357,82

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Cataluña

TA' DARBA

 

EUR

– 225 773,04

0,00

– 225 773,04

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Cataluña

TA' DARBA

 

EUR

– 170 694,03

– 8 534,70

– 162 159,33

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Cataluña

TA' DARBA

 

EUR

– 181 248,30

– 9 062,42

– 172 185,88

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Cataluña

TA' DARBA

 

EUR

– 192 820,93

0,00

– 192 820,93

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Cataluña

TA' DARBA

 

EUR

– 254 597,71

0,00

– 254 597,71

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Comunidad Valenciana

TA' DARBA

 

EUR

– 146 386,75

0,00

– 146 386,75

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Comunidad Valenciana

TA' DARBA

 

EUR

– 200 166,03

– 31 147,05

– 169 018,98

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Comunidad Valenciana

TA' DARBA

 

EUR

– 170 287,72

0,00

– 170 287,72

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Comunidad Valenciana

TA' DARBA

 

EUR

– 168 918,35

– 3 707,16

– 165 211,19

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Comunidad Valenciana

TA' DARBA

 

EUR

– 153 236,13

– 3 351,18

– 149 884,95

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Extremadura

TA' DARBA

 

EUR

– 7 573,50

– 4 869,44

– 2 704,06

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Extremadura

TA' DARBA

 

EUR

– 41 935,82

– 253,29

– 41 682,53

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Extremadura

TA' DARBA

 

EUR

– 6 398,76

– 38,65

– 6 360,11

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Extremadura

TA' DARBA

 

EUR

– 8 379,93

0,00

– 8 379,93

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Extremadura

TA' DARBA

 

EUR

– 4 382,72

0,00

– 4 382,72

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — La Rioja

TA' DARBA

 

EUR

– 127 765,77

– 9 710,55

– 118 055,22

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — La Rioja

TA' DARBA

 

EUR

– 185 478,26

– 2 132,67

– 183 345,59

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — La Rioja

TA' DARBA

 

EUR

– 282 683,90

– 1 707,41

– 280 976,49

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — La Rioja

TA' DARBA

 

EUR

– 284 838,08

– 28,74

– 284 809,34

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — La Rioja

TA' DARBA

 

EUR

– 139 011,79

0,00

– 139 011,79

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Murcia

TA' DARBA

 

EUR

– 259 156,57

– 1 645,65

– 257 510,92

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Murcia

TA' DARBA

 

EUR

– 416 517,97

– 113 614,89

– 302 903,08

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Murcia

TA' DARBA

 

EUR

– 521 156,18

– 3 147,78

– 518 008,40

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Murcia

TA' DARBA

 

EUR

– 401 418,38

0,00

– 401 418,38

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Murcia

TA' DARBA

 

EUR

– 283 457,53

0,00

– 283 457,53

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Navarra

TA' DARBA

 

EUR

– 15 774,57

– 100,17

– 15 674,40

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Navarra

TA' DARBA

 

EUR

– 44 467,97

– 268,59

– 44 199,38

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Navarra

TA' DARBA

 

EUR

– 215 685,94

– 1 302,74

– 214 383,20

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Navarra

TA' DARBA

 

EUR

– 241 224,50

0,00

– 241 224,50

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Navarra

TA' DARBA

 

EUR

– 72 761,39

0,00

– 72 761,39

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Pais Vasco

TA' DARBA

 

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Pais Vasco

TA' DARBA

 

EUR

– 46 466,16

– 280,65

– 46 185,51

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Pais Vasco

TA' DARBA

 

EUR

– 37 334,18

– 225,49

– 37 108,69

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Pais Vasco

TA' DARBA

 

EUR

– 18 369,50

0,00

– 18 369,50

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nefqa ineliġibbli — miżuri ambjentali — Pais Vasco

TA' DARBA

 

EUR

– 18 173,37

0,00

– 18 173,37

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

approvazzjoni tal-programm u affidabbiltà tal-istimi

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 471 338,23

– 410 946,34

– 2 060 391,89

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

approvazzjoni tal-programm u affidabbiltà tal-istimi

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 458 742,85

– 487 812,57

– 1 970 930,28

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

approvazzjoni tal-programm u affidabbiltà tal-istimi

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 824 856,16

– 409 515,20

– 2 415 340,96

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

approvazzjoni tal-programm u affidabbiltà tal-istimi

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 64 228,60

– 753,71

– 63 474,89

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

approvazzjoni tal-programm u affidabbiltà tal-istimi

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 4 355,01

0,00

– 4 355,01

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Rikonoxximent tal-Organizzazzjonijiet ta' Produtturi

TA' DARBA

 

EUR

– 183 847,65

– 9 192,38

– 174 655,27

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Rikonoxximent tal-Organizzazzjonijiet ta' Produtturi u programmi operazzjonali

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 3 922 888,80

– 2 042 758,51

– 1 880 130,29

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Rikonoxximent tal-Organizzazzjonijiet ta' Produtturi u programmi operazzjonali

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 4 917 485,69

– 2 566 722,82

– 2 350 762,87

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Rikonoxximent tal-Organizzazzjonijiet ta' Produtturi u programmi operazzjonali

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 440 969,18

– 220 484,59

– 220 484,59

 

Għajnuna Diretta Oħra — POSEI (2014+)

2015

Ir-Reġistru ċentrali (RIIA) fih żbalji li jikkompromettu l-korrettezza tal-kontroverifiki amministrattivi eżawrjenti previsti fir-Regolament (UE) Nru 180/2014

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 82 894,34

0,00

– 82 894,34

 

Għajnuna Diretta Oħra — POSEI

2013

Ir-Reġistru ċentrali (RIIA) fih żbalji li jikkompromettu l-korrettezza tal-kontroverifiki amministrattivi eżawrjenti previsti fir-Regolament (UE) Nru 180/2014 u fir-Regolament (KE) N°793/2006

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 280 114,91

– 14 005,75

– 266 109,16

 

Għajnuna Diretta Oħra — POSEI (2014+)

2014

Ir-Reġistru ċentrali (RIIA) fih żbalji li jikkompromettu l-korrettezza tal-kontroverifiki amministrattivi eżawrjenti previsti fir-Regolament (UE) Nru 180/2014 u fir-Regolament (KE) N°793/2006

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 234 195,06

0,00

– 234 195,06

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 32 613 727,82

– 6 501 642,40

– 26 112 085,42

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FR

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2014

Kontroll ewlieni: kontrolli amministrattivi, inklużi l-kontroverifiki, biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà tal-għajnuna (il-proporzjon tal-produttività)

TA' DARBA

 

EUR

– 1 297 619,43

0,00

– 1 297 619,43

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2015

Kontroll ewlieni: kontrolli amministrattivi, inklużi l-kontroverifiki, biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà tal-għajnuna (il-proporzjon tal-produttività)

TA' DARBA

 

EUR

– 2 043 712,69

0,00

– 2 043 712,69

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2014

Kontroll ewlieni: verifiki dwar il-korrettezza tal-kalkolu tal-għajnuna inkluża l-applikazzjoni ta' penalitajiet amministrattivi (differenza > 50 %)

TA' DARBA

 

EUR

– 369 979,82

0,00

– 369 979,82

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2015

Kontroll ewlieni: verifiki dwar il-korrettezza tal-kalkolu tal-għajnuna inkluża l-applikazzjoni ta' penalitajiet amministrattivi (differenza > 50 %)

TA' DARBA

 

EUR

– 393 123,12

0,00

– 393 123,12

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 4 104 435,06

0,00

– 4 104 435,06

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GB

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (100 % esklużjoni ta' 10 organizzazzjonijiet tal-produtturi mhux konformi)

TA' DARBA

 

EUR

– 1 233 654,04

0,00

– 1 233 654,04

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (100 % esklużjoni ta' 10 organizzazzjonijiet tal-produtturi mhux konformi)

TA' DARBA

 

EUR

– 1 776 039,39

0,00

– 1 776 039,39

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (100 % esklużjoni ta' 10 organizzazzjonijiet tal-produtturi mhux konformi)

TA' DARBA

 

EUR

– 2 327,82

0,00

– 2 327,82

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (100 % esklużjoni ta' 10 organizzazzjonijiet tal-produtturi mhux konformi)

TA' DARBA

 

EUR

– 1 050 108,51

0,00

– 1 050 108,51

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (Estrapolazzjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 2 905 862,05

0,00

– 2 905 862,05

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (Estrapolazzjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 3 362 953,03

0,00

– 3 362 953,03

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (Estrapolazzjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 7 253,20

0,00

– 7 253,20

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (Estrapolazzjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 446 492,31

0,00

– 446 492,31

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Dgħufijiet f'kontrolli ewlenin fil-programmi operazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 789 356,47

– 413 951,61

– 375 404,86

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Dgħufijiet f'kontrolli ewlenin fil-programmi operazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 877 758,79

– 513 899,25

– 363 859,54

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Dgħufijiet f'kontrolli ewlenin fil-programmi operazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 432,06

– 958,11

– 473,95

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Dgħufijiet f'kontrolli ewlenin fil-programmi operazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 178 835,64

– 149 660,08

– 29 175,56

 

Ċertifikazzjoni

2006

Dgħufijiet fil-proċeduri ta' ġestjoni tad-dejn

TA' DARBA

 

EUR

– 406 257,93

0,00

– 406 257,93

 

Irregolaritajiet

2007

Dgħufijiet fil-proċeduri ta' ġestjoni tad-dejn

TA' DARBA

 

EUR

– 698,64

0,00

– 698,64

 

Irregolaritajiet

2008

Dgħufijiet fil-proċeduri ta' ġestjoni tad-dejn

TA' DARBA

 

EUR

– 9 595,20

0,00

– 9 595,20

 

Irregolaritajiet

2009

Dgħufijiet fil-proċeduri ta' ġestjoni tad-dejn

TA' DARBA

 

EUR

– 1 892,62

0,00

– 1 892,62

 

Irregolaritajiet

2010

Dgħufijiet fil-proċeduri ta' ġestjoni tad-dejn

TA' DARBA

 

EUR

– 195,28

0,00

– 195,28

 

Irregolaritajiet

2011

Dgħufijiet fil-proċeduri ta' ġestjoni tad-dejn

TA' DARBA

 

EUR

– 1 291,27

0,00

– 1 291,27

 

Irregolaritajiet

2012

Dgħufijiet fil-proċeduri ta' ġestjoni tad-dejn

TA' DARBA

 

EUR

– 1 880,44

0,00

– 1 880,44

 

Irregolaritajiet

2013

Dgħufijiet fil-proċeduri ta' ġestjoni tad-dejn

TA' DARBA

 

EUR

– 2 127,59

0,00

– 2 127,59

 

Irregolaritajiet

2014

Dgħufijiet fil-proċeduri ta' ġestjoni tad-dejn

TA' DARBA

 

EUR

– 462,29

0,00

– 462,29

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

– 13 056 474,57

– 1 078 469,05

– 11 978 005,52

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GR

Ċertifikazzjoni

2013

Żbalji identifikati mill-Korp taċ-Ċertifikazzjoni fit-test tal-kompletezza tat-tabella tal-Anness III

TA' DARBA

 

EUR

– 131 353,03

0,00

– 131 353,03

 

Ċertifikazzjoni

2014

L-iżball magħruf identifikat mill-Korp taċ-Ċertifikazzjoni fil-popolazzjoni mhux tas-SIAK tal-FAEG

TA' DARBA

 

EUR

– 11 875,16

0,00

– 11 875,16

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

– 143 228,19

0,00

– 143 228,19

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

HU

Frott u Ħxejjex — Gruppi ta' Produtturi Rikonoxxuti minn Qabel

2013

Gruppi ta' Produtturi — Dgħufija fil-kontroll ewlieni tal-PO 2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 57 894,35

0,00

– 57 894,35

 

Frott u Ħxejjex — Gruppi ta' Produtturi Rikonoxxuti minn Qabel

2014

Gruppi ta' Produtturi — Dgħufija fil-kontroll ewlieni tal-PO 2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 504 307,84

0,00

– 504 307,84

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2014

Organizzazzjonijiet tal-Produtturi — Dgħufija fil-kontroll ewlieni tal-PO 2012 u 2013. SF 2014

RATA FISSA

7,00 %

EUR

– 199 419,79

0,00

– 199 419,79

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Organizzazzjonijiet tal-Produtturi — Dgħufija fil-kontroll ewlieni tal-PO 2012 u 2013. SF 2013

RATA FISSA

7,00 %

EUR

– 66 339,25

– 47 385,18

– 18 954,07

 

 

 

 

 

Total HU:

EUR

– 827 961,23

– 47 385,18

– 780 576,05

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

IT

Kundizzjonalità

2012

Verifika inadegwata ta' SMR1 u SMR5, nuqqas ta' rigorożità fis-sistema tas-sanzjonijiet u l-applikazzjoni tat-tolleranzi, bidwi bl-annimali, sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 655 096,22

– 1 048,74

– 654 047,48

 

Kundizzjonalità

2013

Verifika inadegwata ta' SMR1 u SMR5, nuqqas ta' rigorożità fis-sistema tas-sanzjonijiet u l-applikazzjoni tat-tolleranzi, bidwi bl-annimali, sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 666 277,37

0,00

– 666 277,37

 

Kundizzjonalità

2014

Verifika inadegwata tal-SMR1, tal-SMR3, tal-SMR5 u tal-MRFF, sena tat-talba 2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 752 819,71

0,00

– 752 819,71

 

Kundizzjonalità

2012

Verifika inadegwata tal-SMR1, tal-SMR3, tal-SMR5 u tal-MRFF, bdiewa mingħajr annimali, sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 483 713,21

– 774,38

– 482 938,83

 

Kundizzjonalità

2013

Verifika inadegwata tal-SMR1, tal-SMR3, tal-SMR5 u tal-MRFF, bdiewa mingħajr annimali, sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 523 645,95

0,00

– 523 645,95

 

Ċertifikazzjoni

2012

nuqqas ta' konformità mal-iskadenzi għall-ħlas

TA' DARBA

 

EUR

– 210 365,00

0,00

– 210 365,00

 

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2010

Nuqqas ta' konformità mal-iskadenzi tal-akkwist pubbliku

TA' DARBA

 

EUR

– 1 197 563,28

0,00

– 1 197 563,28

 

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2011

Nuqqas ta' konformità mal-iskadenzi tal-akkwist pubbliku

TA' DARBA

 

EUR

– 4 573 837,72

0,00

– 4 573 837,72

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Dgħufijiet fil-verifiki ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijet tal-produtturi PO2011 — SF2011-2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 122 952,77

0,00

– 1 122 952,77

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Dgħufijiet fil-verifiki ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijet tal-produtturi PO2011 — SF2011-2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 580 398,29

0,00

– 3 580 398,29

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Dgħufijiet fil-verifiki ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijet tal-produtturi PO2011 — SF2011-2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 853,07

0,00

– 3 853,07

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2014

Dgħufijiet fil-verifiki ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijet tal-produtturi PO2011 — SF2014

RATA FISSA

5,00 %

EUR

6 043,13

0,00

6 043,13

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Dgħufijiet fil-verifiki ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijet tal-produtturi PO2012 — SF2012-2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 464 814,60

0,00

– 464 814,60

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Dgħufijiet fil-verifiki ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijet tal-produtturi PO2012 — SF2012-2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 407 604,32

0,00

– 1 407 604,32

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2014

Dgħufijiet fil-verifiki ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijet tal-produtturi PO2012 — SF2014

RATA FISSA

2,00 %

EUR

1 101,64

0,00

1 101,64

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

– 15 635 796,74

– 1 823,12

– 15 633 973,62

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

LV

Kundizzjonalità

2014

Għadd insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post għall-SMRs 7 u 8, nuqqasijiet fil-verifiki tan-notifiki tal-movimenti tal-annimali — Pilastru I — sena tat-talba 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 189 485,56

0,00

– 189 485,56

 

Kundizzjonalità

2015

Għadd insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post għall-SMRs 7 u 8, nuqqasijiet fil-verifiki tan-notifiki tal-movimenti tal-annimali — Pilastru I — sena tat-talba 2014

TA' DARBA

 

EUR

– 210 598,79

0,00

– 210 598,79

 

 

 

 

 

Total LV:

EUR

– 400 084,35

0,00

– 400 084,35

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

PL

Ċertifikazzjoni

2014

Żball mhux tas-SIAK tal-FAEG identifikat fl-ittestjar tal-konformità tal-verifiki fuq il-post

TA' DARBA

 

EUR

– 7 165,39

0,00

– 7 165,39

 

Frott u Ħxejjex — Miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ

2011

Rendimenti (żona/produzzjoni) inkorretti

TA' DARBA

 

EUR

– 26 377 055,48

– 669 020,35

– 25 708 035,13

 

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2010

nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku — pjan għas-sena 2010

TA' DARBA

 

EUR

– 1 873 784,07

0,00

– 1 873 784,07

 

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2011

nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku — pjan għas-sena 2010

TA' DARBA

 

EUR

– 27 609,40

0,00

– 27 609,40

 

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2011

nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku — pjan għas-sena 2011

TA' DARBA

 

EUR

– 1 442 500,04

0,00

– 1 442 500,04

 

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2012

nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku — pjan għas-sena 2011

TA' DARBA

 

EUR

– 18 723,79

0,00

– 18 723,79

 

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2012

nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku — pjan għas-sena 2012

TA' DARBA

 

EUR

– 329 465,32

0,00

– 329 465,32

 

Frott u Ħxejjex — Miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ

2011

Dgħufijiet rigward in-notifiki u l-kontrolli ex-ante

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 937 813,75

– 547 965,83

– 389 847,92

 

 

 

 

 

Total PL:

EUR

– 31 014 117,24

– 1 216 986,18

– 29 797 131,06


Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

– 104 413 086,11

– 8 854 484,68

– 95 558 601,43

Partita tal-Baġit: 6711

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

BG

Ċertifikazzjoni

2014

Żball magħruf tas-SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 9 930,63

0,00

– 9 930,63

 

Ċertifikazzjoni

2013

Dikjarazzjoni eċċessiva u żball magħruf tas-SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 186 798,27

0,00

– 186 798,27

 

Ċertifikazzjoni

2014

Żball magħruf mhux tas-SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 581 320,04

0,00

– 581 320,04

 

Ċertifikazzjoni

2013

Żball l-Aktar Probabbli mhux tas-SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 1 797 022,09

0,00

– 1 797 022,09

 

Ċertifikazzjoni

2014

Żbalji finanzjarji taħt il-Miżuri 121 u 123

TA' DARBA

 

EUR

– 125 203,54

0,00

– 125 203,54

 

Ċertifikazzjoni

2013

Miżura 123 — kwistjonijiet tal-kumitat ta' evalwazzjoni

TA' DARBA

 

EUR

– 41 588,29

0,00

– 41 588,29

 

Ċertifikazzjoni

2014

Żbalji oħra tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 11 380,50

0,00

– 11 380,50

 

 

 

 

 

Total BG:

EUR

– 2 753 243,36

0,00

– 2 753 243,36

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

CY

Kundizzjonalità

2013

Nuqqasijiet fl-4 kontrolli ewlenin u fiż-2 kontrolli anċillari (statistika ta' kontroll, superviżjoni) — Inbid — sena tat-talba 2013

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 482,85

0,00

– 1 482,85

 

Kundizzjonalità

2014

Nuqqasijiet fl-4 kontrolli ewlenin u fiż-2 kontrolli anċillari (statistika ta' kontroll, superviżjoni) — Żvilupp Rurali — sena tat-talba 2013

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 117 859,18

0,00

– 117 859,18

 

Kundizzjonalità

2014

Nuqqasijiet fl-4 kontrolli ewlenin u fiż-2 kontrolli anċillari (statistika ta' kontroll, superviżjoni) — Żvilupp Rurali — sena tat-talba 2014

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 150,09

0,00

– 150,09

 

Kundizzjonalità

2015

Nuqqasijiet fl-4 kontrolli ewlenin u fiż-2 kontrolli anċillari (statistika ta' kontroll, superviżjoni) — Żvilupp Rurali — sena tat-talba 2014

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 115 046,28

0,00

– 115 046,28

 

 

 

 

 

Total CY:

EUR

– 234 538,40

0,00

– 234 538,40

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DE

Kundizzjonalità

2015

Evalwazzjoni żbaljata tal-annimali b'2 ċombiet tal-widna neqsin (SMRs 7, 8) — sena tat-talba 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

ES

Ċertifikazzjoni

2013

Pjan ta' Azzjoni għall-miżuri 122, 223 u 226. Sentenza tal-Qorti (mhux appoġġata adegwatament)

TA' DARBA

 

EUR

– 33 557,18

0,00

– 33 557,18

 

Ċertifikazzjoni

2012

Żbalji minn snin preċedenti li għalihom l-irkupri għadhom ma nbdewx

TA' DARBA

 

EUR

– 5 463,58

0,00

– 5 463,58

 

Ċertifikazzjoni

2011

Ġustifikazzjoni nieqsa għall-ħlas ta' fattura

TA' DARBA

 

EUR

– 35,99

0,00

– 35,99

 

Ċertifikazzjoni

2012

Żball l-aktar probabbli (MLE) għall-popolazzjoni mhux tas-SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 347 412,15

0,00

– 347 412,15

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 386 468,90

0,00

– 386 468,90

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FI

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2013

Miżura 214: Verifika tal-kriterji ta' eliġibbiltà għall-biedja organika, u valutazzjoni tan-natura retroattiva ta' ksur

TA' DARBA

 

EUR

– 2 548,82

0,00

– 2 548,82

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2014

Miżura 214: Verifika tal-kriterji ta' eliġibbiltà għall-biedja organika, u valutazzjoni tan-natura retroattiva ta' ksur

TA' DARBA

 

EUR

– 54 037,45

0,00

– 54 037,45

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2015

Miżura 214: Verifika tal-kriterji ta' eliġibbiltà għall-biedja organika, u valutazzjoni tan-natura retroattiva ta' ksur

TA' DARBA

 

EUR

– 28 246,38

0,00

– 28 246,38

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2014

Miżura 215: Verifika xierqa ta' impenji marbutin mal-aċċess għal barra u għall-imriegħi, u valutazzjoni tan-natura retroattiva ta' ksur

TA' DARBA

 

EUR

– 38 301,03

0,00

– 38 301,03

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2015

Miżura 215: Verifika xierqa ta' impenji marbutin mal-aċċess għal barra u għall-imriegħi, u valutazzjoni tan-natura retroattiva ta' ksur

TA' DARBA

 

EUR

– 31 769,21

0,00

– 31 769,21

 

 

 

 

 

Total FI:

EUR

– 154 902,89

0,00

– 154 902,89

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FR

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 1 — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa (2007-2013)

2013

Nuqqas ta' konformità mal-Art. 25 tar-Regolament 65/2011 (Verifiki fuq il-post imwettqa wara l-pagament finali)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 258 058,85

– 884 557,22

– 373 501,63

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 1 — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2014

Nuqqas ta' konformità mal-Art. 25 tar-Regolament 65/2011 (Verifiki fuq il-post imwettqa wara l-pagament finali)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 539 396,19

0,00

– 1 539 396,19

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 1 — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2015

Nuqqas ta' konformità mal-Art. 25 tar-Regolament 65/2011 (Verifiki fuq il-post imwettqa wara l-pagament finali)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 381 195,39

0,00

– 381 195,39

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR (2014-2020) — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2016

Nuqqas ta' konformità mal-Art. 25 tar-Regolament 65/2011 (Verifiki fuq il-post imwettqa wara l-pagament finali)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 681 851,57

0,00

– 1 681 851,57

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 4 860 502,00

– 884 557,22

– 3 975 944,78

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GR

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2013

Eliġibbiltà ta' mergħa permanenti

TA' DARBA

 

EUR

– 16 790 207,07

– 482,39

– 16 789 724,68

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2014

Eliġibbiltà ta' mergħa permanenti

TA' DARBA

 

EUR

– 4 092 054,10

0,00

– 4 092 054,10

 

Ċertifikazzjoni

2013

Żbalji identifikati mill-Korp taċ-Ċertifikazzjoni fit-test tal-kompletezza tat-tabella tal-Anness III

TA' DARBA

 

EUR

– 80 114,44

0,00

– 80 114,44

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR (2014-2020) — Miżuri soġġetti għas-SIAK

2015

Miżuri 211 u 212: Nuqqas ta' eliġibbiltà tal-mergħa permanenti

TA' DARBA

 

EUR

– 2 075 014,04

0,00

– 2 075 014,04

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

– 23 037 389,65

– 482,39

– 23 036 907,26

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

HU

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 4 LEADER (2007-2013)

2014

Dgħufija fil-proċess tal-għażla tal-proġetti għat-tielet ċiklu ta' applikazzjonijiet

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 042 124,67

0,00

– 2 042 124,67

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 4 LEADER (2007-2013)

2015

Dgħufija fil-proċess tal-għażla tal-proġetti għat-tielet ċiklu ta' applikazzjonijiet

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 664 147,37

0,00

– 1 664 147,37

 

 

 

 

 

Total HU:

EUR

– 3 706 272,04

0,00

– 3 706 272,04

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

IT

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2013

Miżuri 216 u 226: Rekord tal-awditjar adegwat (reġistrazzjoni tal-ħidma ta' kontroll imwettqa) għall-verifiki amministrattivi u fuq il-post (Kontroll anċillari)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 15 494,80

0,00

– 15 494,80

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2014

Miżuri 216 u 226: Rekord tal-awditjar adegwat (reġistrazzjoni tal-ħidma ta' kontroll imwettqa) għall-verifiki amministrattivi u fuq il-post (Kontroll anċillari)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 56 911,92

0,00

– 56 911,92

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR (2014-2020) — miżuri forestali

2015

Miżuri 216 u 226: Rekord tal-awditjar adegwat (reġistrazzjoni tal-ħidma ta' kontroll imwettqa) għall-verifiki amministrattivi u fuq il-post (Kontroll anċillari)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 42 742,25

0,00

– 42 742,25

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR (2014-2020) — Investiment — benefiċjarji privati

2015

Miżuri 216 u 226: Rekord tal-awditjar adegwat (reġistrazzjoni tal-ħidma ta' kontroll imwettqa) għall-verifiki amministrattivi u fuq il-post (Kontroll anċillari)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 353,14

0,00

– 1 353,14

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR (2014-2020) — miżuri forestali

2016

Miżuri 216 u 226: Rekord tal-awditjar adegwat (reġistrazzjoni tal-ħidma ta' kontroll imwettqa) għall-verifiki amministrattivi u fuq il-post (Kontroll anċillari)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 739,03

0,00

– 1 739,03

 

Ċertifikazzjoni

2012

nuqqas ta' konformità mal-iskadenzi għall-ħlas

TA' DARBA

 

EUR

– 5 006 487,10

– 5 006 487,10

0,00

 

Żvilupp Rurali — Investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2015

L-awtoritajiet Taljani ma wettqux kontroverifiki suffiċjenti tad-diversi bażijiet ta' dejta disponibbli sabiex jiġu identifikati l-pannelli solari li setgħu ġew iffinanzjati doppjament.

TA' DARBA

 

EUR

– 216 521,27

0,00

– 216 521,27

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

– 5 341 249,51

– 5 006 487,10

– 334 762,41

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

LV

Kundizzjonalità

2014

Għadd insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post għall-SMRs 7 u 8, nuqqasijiet fil-verifiki tan-notifiki tal-movimenti tal-annimali — Pilastru II — sena tat-talba 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 125 376,52

0,00

– 125 376,52

 

Kundizzjonalità

2015

Għadd insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post għall-SMRs 7 u 8, nuqqasijiet fil-verifiki tan-notifiki tal-movimenti tal-annimali — Pilastru II — sena tat-talba 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 3 253,18

0,00

– 3 253,18

 

Kundizzjonalità

2014

Għadd insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post għall-SMRs 7 u 8, nuqqasijiet fil-verifiki tan-notifiki tal-movimenti tal-annimali — Pilastru II — sena tat-talba 2014

TA' DARBA

 

EUR

– 83 384,34

0,00

– 83 384,34

 

Kundizzjonalità

2015

Għadd insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post għall-SMRs 7 u 8, nuqqasijiet fil-verifiki tan-notifiki tal-movimenti tal-annimali — Pilastru II — sena tat-talba 2014

TA' DARBA

 

EUR

– 2 163,59

0,00

– 2 163,59

 

 

 

 

 

Total LV:

EUR

– 214 177,63

0,00

– 214 177,63

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

PL

Ċertifikazzjoni

2014

Żball mhux tas-SIAK tal-FAEŻR identifikat fl-ittestjar tal-konformità tal-verifiki fuq il-post

TA' DARBA

 

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

 

 

 

 

 

Total PL:

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SE

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2013

Miżura 216 — Evalwazzjoni xierqa tar-raġonevolezza tal-kostijiet permezz ta' tqabbil ta' offerti differenti

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 17 893,40

0,00

– 17 893,40

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2014

Miżura 216 — Evalwazzjoni xierqa tar-raġonevolezza tal-kostijiet permezz ta' tqabbil ta' offerti differenti

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 207 835,80

– 207 835,80

0,00

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR (2014-2020) — Investiment — benefiċjarji privati

2015

Miżura 216 — Evalwazzjoni xierqa tar-raġonevolezza tal-kostijiet permezz ta' tqabbil ta' offerti differenti

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 242 832,60

0,00

– 242 832,60

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR — Assi 2 (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2014

Miżura 227 — Dgħufijiet fir-rigward tal-verifika tal-proċedura ta' akkwist pubbliku

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 525,20

– 3 525,20

0,00

 

Żvilupp Rurali — FAEŻR (2014-2020) — miżuri forestali

2015

Miżura 227 — Dgħufijiet fir-rigward tal-verifika tal-proċedura ta' akkwist pubbliku

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 4 039,15

0,00

– 4 039,15

 

 

 

 

 

Total SE:

EUR

– 476 126,15

– 211 361,00

– 264 765,15


Valuta

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

– 41 166 287,48

– 6 102 887,71

– 35 063 399,77


16.2.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 39/43


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/265

tal-14 ta' Frar 2017

li tinkludi l-Gvern tat-Territorji tal-Majjistral tal-Kanada bħala korp rikonoxxut fil-lista msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1850 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki

(notifikata bid-dokument C(2017) 757)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1850 tat-13 ta' Ottubru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li skonthom prodotti tal-foki li jirriżultaw minn kaċċa tradizzjonalment imwettqa mill-Inuit jew minn komunitajiet indiġeni oħra jistgħu jitqegħdu fis-suq tal-Unjoni. Il-konformità ma' dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu attestati minn korp rikonoxxut fi żmien meta l-prodotti tal-foki jitqegħdu fis-suq.

(2)

L-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1850 jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-entitajiet li jridu jiġu ssodisfati sabiex jiġu inklużi fil-lista ta' korpi rikonoxxuti għall-finijiet tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1007/2009.

(3)

It-tqegħid fis-suq tal-prodotti tal-foki li jirriżultaw minn kaċċa mill-Inuit jew minn komunitajiet indiġeni oħra għandu jkun akkumpanjat minn dokument minn korp rikonoxxut li jattesta li l-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazjzoni (UE) 2015/1850 ġew sodisfati.

(4)

Il-Kummissjoni rċeviet fit-22 ta' Novembru 2016 talba mill-Gvern tat-Territorji tal-Majjistral sabiex jiġi awtorizzat bħala korp rikonoxxut għall-finijiet tal-Artikolu 3(1a) tar-Regolament (KE) Nru 1007/2009. It-talba kienet akkumpanjata minn evidenza dokumentarja rikjesta mill-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1850.

(5)

Il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni abbażi tal-evidenza dokumentarja sottomessa biex tiddetermina jekk il-Gvern tat-Territorji tal-Majjistral issodisfax ir-rekwiżiti sabiex jiġi rikonoxxut bħala korp rikonoxxut skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1850.

(6)

Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-Gvern tat-Territorji tal-Majjistral jissodisfa kull waħda mir-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1850 u li l-Gvern tat-Territorji tal-Majjistral għandu jiġi elenkat bħala korp rikonoxxut.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Gvern tat-Territorji tal-Majjistral għandu jiġi kkunsidrat bħala korp rikonoxxut għall-finijiet tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 2015/1850.

Artikolu 2

Il-kontenut ta' din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fuq il-websajt tal-Kummissjoni mingħajr dewmien.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Gvern tat-Territorji tal-Majjistral tal-Kanada.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Frar 2017.

Għall-Kummissjoni

Karmenu VELLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 271, 16.10.2015, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki (ĠU L 286, 31.10.2009, p. 36).


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

16.2.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 39/45


DEĊIŻJONI Nru 1/2016 TAS-SOTTOKUMITAT DOGANALI TAL-UE U TAR-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA

tas-6 ta' Ottubru 2016

li tissostitwixxi l-Protokoll II tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, li jikkonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' koperazzjoni amministrattiva [2017/266]

IS-SOTTOKUMITAT DOGANALI TAL-UE U TAR-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 38 tal-Protokoll II għal dak il-Ftehim li jikkonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' koperazzjoni amministrattiva,

Billi:

(1)

L-Artikolu 144(2) tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, (“il-Ftehim”) jirreferi għall-Protokoll II tal-Ftehim (“il-Protokoll II”) li jistabbilixxi r-regoli tal-oriġini u jipprevedi l-kumulazzjoni tal-oriġini bejn l-Unjoni u r-Repubblika tal-Moldova.

(2)

Il-parti l-kbira tad-dispożizzjonijiet rigward il-kwistjonijiet tal-kummerċ u dawk relatati mal-kummerċ fil-Ftehim, inkluż il-Protokoll II, ġew applikati proviżorjament mill-1 ta' Settembru 2014.

(3)

L-Artikolu 38 tal-Protokoll II jipprevedi li s-Sottokumitat Doganali previst fl-Artikolu 200 tal-Ftehim jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dak il-Protokoll.

(4)

Il-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (2) (“il-Konvenzjoni”) għandha l-għan li tissostittwixxi l-protokolli dwar ir-regoli tal-oriġini attwalment fis-seħħ fost il-pajjiżi taż-żona pan-Ewro-Mediterranja b'att legali wieħed..

(5)

L-Unjoni ffirmat il-Konvenzjoni fil-15 ta' Ġunju 2011. Bid-Deċiżjoni tiegħu Nru 2 tal-21 ta' Mejju 2014 (3), il-Kumitat Konġunt tal-Konvenzjoni ddeċieda li jistieden lir-Repubblika tal-Moldova biex taderixxi mal-Konvenzjoni.

(6)

L-Unjoni u r-Repubblika tal-Moldova ddepożitaw l-istrument tagħhom ta' aċċettazzjoni għand id-depożitarju tal-Konvenzjoni fis-26 ta' Marzu 2012 u fil-31 ta' Lulju 2015, rispettivament. Għaldaqstant, bis-saħħa tal-Artikolu 10(3) tal-Konvenzjoni, il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fl-Unjoni u fir-Repubblika tal-Moldova fl-1 ta' Mejju 2012 u fl-1 ta' Settembru 2015, rispettivament.

(7)

Għalhekk il-Protokoll II għandu sostitwit bi protokoll ġdid li jagħmel referenza għall-Konvenzjoni.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll II ghall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, li jikkonċernza ddefinizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' koperazzjoni amministrattiva, għandu jiġi sostitwit bit-test li jinsab fl-Anness għal din id-Deċiżjoni

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Hija għandha tapplika mill-1 ta' Diċembru 2016.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Ottubru 2016.

Għas-Sottokumitat Doganali

Il-President

P. KOVACS

Is-Segretarji

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  ĠU L 260, 30.8.2014, p. 4.

(2)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.

(3)  ĠU L 217, 23.7.2014, p. 88.


ANNESS

“IL-PROTOKOLL II

DWAR ID-DEFINIZZJONI TAL-KUNĊETT TA' ‘PRODOTTI ORIĠINARJI’ U L-METODI TA' KOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 1

Regoli tal-oriġini applikabbli

1.   Għall-fini tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, għandhom japplikaw l-Appendiċi I u d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II ghall-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġinipan-Ewro-Mediterranji (1) (‘il-Konvenzjoni’).

2.   Ir-referenzi kollha għall-“ftehim rilevanti” fl-Appendiċi I u fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II għall-Konvenzjoni għandhom jitqiesu li qed jirreferu għal dan il-Ftehim.

Artikolu 2

Riżoluzzjoni tat-tilwim

1.   Meta jinqala' xi tilwim rigward il-proċeduri ta' verifika tal-Artikolu 32 tal-Appendiċi I għall-Konvenzjoni, li ma jkunx jista' jiġi riżolt bejn l-awtoritajiet doganali li jitolbu l-verifika u l-awtoritajiet doganali responsabbli biex iwettqu dik il-verifika, it-tilwim għandu jitressaq quddiem is-Sottokumitat Doganali. Id-dispożizzjonijiet dwar il-mekkaniżmu tar-riżoluzzjoni tat-tilwim fil-Kapitolu 14(Riżoluzzjoni tat-Tilwim) tat-Titolu V (Kwistjonijiet tal-Kummerċ u relatati mal-Kummerċ) ta' dan il-Ftehim ma għandhomx japplikaw.

2.   Fil-każijiet kollha ir-riżoluzzjoni tat-tilwim bejn l-importatur u l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur għandha timxi skont il-leġiżlazzjoni ta' dak il-pajjiż.

Artikolu 3

Emendi fil-Protokoll

Is-Sottokumitat Doganali jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 4

Irtirar mill-Konvenzjoni

1.   Jekk l-Unjoni Ewropea jew ir-Repubblika tal-Moldova javżaw bil-miktub lid-depożitarju tal-Konvenzjoni bl-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-Konvenzjoni f'konformità mal-Artikolu 9 tagħha, l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova għandhom jibdew negozjati minnufih dwar ir-regoli tal-oriġini għall-fini ghall-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2.   Sakemm jidħlu fis-seħħ tali regoli tal-oriġini negozjati mill-ġdid, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II għall-Konvenzjoni, applikabbli fil-mument tal-irtirar, għandhom ikomplu japplikaw għal dan il-Ftehim. Madankollu, mill-mument tal-irtirar, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II għall-Konvenzjoni, għandhom jiġu interpretati fis-sens li jippermettu akkumulazzjoni bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova biss.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet ta' tranżizzjoni — kumulazzjoni

Minkejja l-Artikoli 16(5) u 21(3) tal-Appendiċi I għall-Konvenzjoni, fejn il-kumulazzjoni tinvolvi biss l-Istati tal-EFTA, il-Gżejjer Faeroe, l-Unjoni Ewropea, it-Turkija, il-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni, u r-Repubblika tal-Moldova, il-prova tal-oriġini tista' tkun ċertifikat tal-moviment EUR.1 jew dikjarazzjoni tal-oriġini.”


(1)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.


III Atti oħrajn

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

16.2.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 39/49


DEĊIŻJONI TAL-AWTORITÀ TA' SORVELJANZA TAL-EFTA

Nru 84/16/COL

tas-27 ta' April 2016

li temenda, għal mitt darba u wieħed, ir-regoli proċedurali u sostantivi fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat billi tintroduċi Linji Gwida ġodda għall-analiżi tal-kompatibilità mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE tal-Għajnuna mill-Istat biex jippromwovu l-eżekuzzjoni ta' proġetti importanti ta' interess komuni Ewropew [2017/267]

L-AWTORITÀ TA' SORVELJANZA TAL-EFTA (“L-AWTORITÀ”),

WARA li kkunsidrat il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), b'mod partikolari l-Artikoli 61 sa 63 u l-Protokoll 26,

WARA LI KKUNSIDRAT il-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta' Awtorità ta' Sorveljanza u ta' Qorti tal-Ġustizzja (“Il-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti”), u partikolarment l-Artikolu 24 u l-Artikolu 5(2)(b) tiegħu,

Billi:

Skont l-Artikolu 24 tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti, l-Awtorità għandha ddaħħal fis-seħħ id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ŻEE li jikkonċernaw l-għajnuna mill-Istat,

Skont l-Artikolu 5(2)(b) tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti, l-Awtorità għandha tkun obbligata li toħroġ avviżi jew linji gwida dwar kwistjonijiet trattati fil-Ftehim ŻEE, jekk dak il-Ftehim jew il-Ftehim tas-Sorveljanza jew tal-Qorti espressament jipprovdi hekk jew jekk l-Awtorità tikkunsidra li huwa neċċesarju,

Fl-20 ta' Ġunju 2014, il-Kummissjoni Ewropea adottat komunikazzjoni li tistabbilixxi l-“kriterji għall-analiżi tal-kompatibilità mas-suq intern tal-għajnuna mill-Istat biex tippromwovi l-eżekuzzjoni ta' proġetti importanti ta' interess Ewropew komuni” (1). Il-komunikazzjoni tapplika mill-1 ta' Lulju 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020.

Din il-komunikazzjoni hija wkoll rilevanti għaż-Żona Ekonomika Ewropea,

Għandha tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tar-regoli taż-ŻEE dwar għajnuna mill-Istat fiż-Żona Ekonomika Ewropea kollha skont l-objettiv tal-omoġeneità stabbilit fl-Artikolu 1 tal-Ftehim ŻEE,

Skont il-punt II taħt it-titolu “ĠENERALI” fil-paġna 9 tal-Anness XV tal-Ftehim ŻEE, l-Awtorità, wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni, għandha tadotta atti li jkunu jikkorrispondu ma' dawk adottati mill-Kummisssjoni Ewropea,

WARA li kkonsultat mal-Kummissjoni Ewropea,

WARA li kkonsultat lill-Istati tal-EFTA permezz ta' ittra datata 25 ta' Jannar 2016 dwar dan is-suġġett,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ir-regoli sostantivi fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat għandhom jiġu emendati billi jiġu introdotti Linji Gwida ġodda għall-analiżi tal-kompatibilità mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE tal-għajnuna mill-Istat biex tiġi promossal-eżekuzzjoni ta' proġetti importanti ta' interess komuni Ewropew. Il-Linji Gwida l-ġodda huma annessi ma' din id-Deċiżjoni u jiffurmaw parti integrali minnha.

Artikolu 2

Il-verżjoni bil-lingwa Ingliża biss ta' din id-deċiżjoni hija awtentika.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' April 2016.

Għall-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA

Sven Erik SVEDMAN

Il-President

Frank BÜCHEL

Membru tal-Kulleġġ


(1)  ĠU C 188, 20.6.2014, p. 4.


ANNESS

Linji Gwida għall-analiżi tal-kompatibilità mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE tal-għajnuna mill-Istat biex tippromwovi l-eżekuzzjoni ta' proġetti importanti ta' interess komuni Ewropew  (1)

WERREJ

1.

Introduzzjoni

2.

Kamp ta' applikazzjoni

3.

Kriterji ta' eliġibbiltà

3.1.

Definizzjoni ta' proġett

3.2.

Interess komuni Ewropew

3.2.1.

Kriterji kumulattivi ġenerali

3.2.2.

Indikaturi pożittivi ġenerali

3.2.3.

Kriterji speċifiċi

3.3.

Importanza tal-proġett

4.

Kriterji ta' kompatibbiltà

4.1.

Ħtieġa u proporzjonalità tal-għajnuna

4.2.

Prevenzjoni ta' distorsjonijiet bla bżonn tal-kompetizzjoni u test ta' bbilanċjar

4.3.

Trasparenza

5.

Dispożizzjonijiet finali

5.1.

Obbligu ta' notifika

5.2.

Evalwazzjoni ex post u rappurtar

5.3.

Dħul fis-seħħ, validità u reviżjoni

Kostijiet eliġibbli

1.   Introduzzjoni

1.

Dan il-Kapitolu tal-Linji Gwida jipprovdi gwida dwar il-valutazzjoni, skont ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, tal-finanzjament pubbliku ta' proġetti importanti ta' interess komuni Ewropew (Important Projects of Common European Interest, IPCEIs).

2.

L-IPCEIs jistgħu jirrappreżentaw kontribut importanti ħafna għat-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-kompetittività għall-industrija u l-ekonomija taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) fid-dawl tal-effetti konsegwenzjali pożittivi tagħhom fuq is-suq intern u s-soċjetà.

3.

L-IPCEIs jagħmluha possibbli li jinġabru flimkien għarfien, kompetenzi, riżorsi finanzjarji u atturi ekonomiċi minn madwar iż-ŻEE, biex jingħelbu fallimenti sistemiċi jew tas-suq importanti u sfidi tas-soċjetà li kieku ma jkunux jistgħu jiġu indirizzati. Huma maħsuba biex jiġbru flimkien lis-settur privat u lis-settur pubbliku biex isiru proġetti fuq skala kbira li jipprovdu benefiċċji sinifikanti liż-ŻEE u liċ-ċittadini tal-Partijiet Kontraenti.

4.

L-IPCEIs jistgħu jkunu rilevanti għall-politiki u l-azzjonijiet kollha li jissodisfaw objettivi Ewropej komuni, b'mod partikolari fir-rigward tal-objettivi Ewropa 2020 (2), l-inizjattivi emblematiċi tal-Unjoni Ewropea u l-oqsma ewlenin għat-tkabbir ekonomiku bħat-Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali (3) (Key Enabling Technologies, KETs).

5.

L-inizjattiva tal-Modernizzazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat (State Aid Modernisation, SAM) (4) titlob li l-għajnuna mill-Istat tkun diretta lejn objettivi ta' interess komuni Ewropew b'konformità mal-prijoritajiet tal-aġenda Ewropa 2020, biex tindirizza n-nuqqasijiet fis-suq jew nuqqasijiet sistemiċi importanti oħrajn li jxekklu l-promozzjoni tat-tkabbir u l-impjiegi u l-iżvilupp ta' suq intern integrat, dinamiku u kompetittiv. L-introduzzjoni tal-IPCEIs spiss titlob parteċipazzjoni sinifikanti mill-awtoritajiet pubbliċi peress li kieku s-suq ma jiffinanzjax proġetti bħal dawn. F'każ li l-finanzjament pubbliku ta' dawn il-proġetti jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat, din il-Komunikazzjoni tistabbilixxi r-regoli applikabbli sabiex ikun żgurat li jinżammu kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern.

6.

Is-SAM tikkostitwixxi opportunità tajba biex taġġorna u tikkonsolida l-gwida eżistenti f'dokument wieħed sabiex tiġi konformi mal-objettivi tal-Ewropa 2020 u l-miri tas-SAM u tiġi estiża għal oqsma oħra fejn tista' tapplika wkoll. Dawn il-Linji Gwida b'hekk jieħdu post kull dispożizzjoni eżistenti dwar l-IPCEI. B'dan il-mod, dawn il-Linji Gwida jipprovdu lill-Partijiet Kontraenti gwida dedikata u li tolqot oqsma differenti bl-għan li jħeġġu l-iżvilupp ta' proġetti kollaborattivi importanti li jippromwovu l-interess komuni Ewropew.

7.

L-Artikolu 61(3)(b) tal-Ftehim ŻEE jistipula li għajnuna maħsuba sabiex tippromwovi l-eżekuzzjoni ta' proġetti importanti ta' interess komuni Ewropew tista' tkun ikkunsidrata bħala kompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE. Għaldaqstant, dawn il-Linji Gwida jistabbilixxu gwida dwar il-kriterji li se tapplika l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA (“l-Awtorità”) għall-valutazzjoni tal-għajnuna mill-Istat biex tippromwovi l-eżekuzzjoni tal-IPCEIs. Dawn l-ewwel jiddefinixxu l-kamp ta' applikazzjoni tagħhom kif ukoll jipprovdu lista ta' kriterji li l-Awtorità se tuża biex tivvaluta n-natura u l-importanza ta' dawn il-proġetti għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 61(3)(b) tal-Ftehim ŻEE. Dawn jispjegaw ukoll kif l-Awtorità se tivvaluta l-kompatibilità tal-finanzjament pubbliku tal-IPCEIs skont ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

8.

Dawn il-Linji Gwida ma jeskludux il-possibilità li l-għajnuna li tippromwovi l-eżekuzzjoni ta' IPCEIs tista' tinstab ukoll li tkun kompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE fuq il-bażi ta' dispożizzjonijiet oħrajn, l-iktar l-Artikolu 61(3)(c) tal-Ftehim ŻEE, u r-regoli ta' implimentazzjoni tagħhom. Il-qafas tal-għajnuna mill-Istat bħalissa qed jiġi modernizzat bil-ħsieb li joffri lill-Partijiet Kontraenti iktar possibilitajiet biex jiġu ssussidjati proġetti importanti li jirrimedjaw għall-fallimenti tas-suq u l-isfidi ta' koeżjoni f'oqsma differenti sabiex jiġu promossi t-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi. Madankollu, dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu ma jindirizzawx għal kollox ir-rilevanza, l-ispeċifiċitajiet u l-karattarestiċi tal-IPCEIs, li jistgħu jirrikjedu eliġibilità ddedikata, kompatibilità u dispożizzjonijiet proċedurali, li huma stabbiliti f'dawn il-Linji Gwida.

2.   Kamp ta' applikazzjoni

9.

Dawn il-Linji Gwida japplikaw għall-IPCEIs fis-setturi kollha tal-attività ekonomika.

10.

Dawn il-Linji Gwida ma għandhomx japplikaw għal:

(a)

miżuri li jinvolvu għajnuna mill-impriżi f'diffikultà, kif definit mil-linji gwida ta' salvataġġ u ristrutturazzjoni (5) jew kwalunkwe linja gwida suċċessur tagħhom, kif emendati jew sostitwiti;

(b)

miżuri li jinvolvu għajnuna lil impriżi li jkunu soġġetti għal ordni ta' rkupru pendenti wara deċiżjoni preċedenti tal-Awtorità li tkun iddikjarat l-għajnuna bħala waħda illegali u inkompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE;

(c)

miżuri ta' għajnuna li fihom infushom, minħabba l-kundizzjonijiet mehmuża magħhom jew il-metodu ta' finanzjament tagħhom, jinvolvu ksur mhux separabbli tal-liġi tal-Unjoni taż-ŻEE (6), b'mod partikolari:

miżuri ta' għajnuna fejn l-għoti ta' għajnuna jkun soġġett għall-obbligu li l-benefiċjarju jkollu l-kwartieri tiegħu fil-Parti Kontraenti rilevanti jew li jkun stabbilit b'mod predominanti fit-tali Parti Kontraent,

miżuri ta' għajnuna fejn l-għoti ta ' għajnuna huwa soġġett għall-obbligu li l-benefiċjarju juża oġġetti prodotti nazzjonalment jew servizzi nazzjonali;

miżuri ta' għajnuna li jillimitaw il-possibbiltà li l-benefiċjarju jisfrutta r-riżultati tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni f'Partijiet Kontraenti oħrajn.

3.   Kriterji ta' eliġibbiltà

11.

Fid-determinazzjoni ta' jekk il-proġett jaqax taħt l-Artikolu 61(3)(b) tal-Ftehim ŻEE, japplikaw il-kriterji li ġejjin:

3.1.   Definizzjoni ta' proġett

12.

Il-proposta għal għajnuna tikkonċerna proġett uniku li jkun iddefinit b'mod ċar fir-rigward tal-objettivi tiegħu kif ukoll it-termini tal-implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-parteċipanti u l-finanzjament tiegħu (7).

13.

L-Awtorità tista' tqis ukoll bħala eliġibbli “proġett integrat”, jiġifieri, grupp ta' proġetti uniċi inkorporati fi struttura, pjan direzzjonali jew programm komuni, bl-istess objettiv u bbażati fuq approċċ sistemiku koerenti. Il-komponenti individwali tal-proġett integrat jistgħu jirrelataw ma' livelli separati tal-katina ta' provvista imma jridu jkunu kumplimentari u neċessarji għall-kisba tal-objettiv importanti Ewropew (8).

3.2.   Interess komuni Ewropew

3.2.1.   Kriterji kumulattivi ġenerali

14.

Il-proġett irid jikkontribwixxi b'mod konkret, ċar u identifikabbli għal objettiv tal-Unjoni jew iktar u jrid ikollu impatt sinifikanti fuq il-kompetittività taż-ŻEE, it-tkabbir sostenibbli, l-indirizzar tal-isfidi soċjetali jew il-ħolqien ta' valur madwar iż-ŻEE.

15.

Il-proġett irid jirrappreżenta kontribuzzjoni importanti għall-objettivi komuni Ewropej, pereżempju billi jkun ta' importanza ewlenija għall-istrateġija Ewropa 2020, iż-Żona Ewropea tar-Riċerka, l-istrateġija Ewropea għall-KETs (9), l-Istrateġija tal-Enerġija għall-Ewropa (10), il-qafas tal-2030 għal politiki għall-klima u l-enerġija (11), l-Istrateġija tas-Sigurtà fl-Enerġija (12), l-Istrateġija tal-Elettronika għall-Ewropa, in-netwerks Trans-Ewropej tat-Trasport u l-Enerġija, l-inizjattivi emblematiċi tal-Unjoni bħall-Unjoni tal-Innovazzjoni (13), l-Aġenda Diġitali għall-Ewropa (14), l-Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi (15), jew il-Politika Industrijali għall-Era tal-Globalizzazzjoni (16).

16.

Il-proġett irid normalment jinvolvi iktar minn Parti Kontraenti waħda (17) u l-benefiċċji tiegħu jridu jkunu jmorru lil hinn mill-konfini tal-Partijiet Kontraenti finanzjaturi u jestendu għal parti wiesgħa taż-ŻEE. Il-benefiċċji tal-proġett iridu jkunu definiti b'mod ċar, konkret u identifikabbli (18).

17.

Il-benefiċċji tal-proġett ma jridux ikunu limitati għall-impriżi jew għas-settur ikkonċernat, imma jridu jkunu ta' rilevanza u applikazzjoni usa' għall-ekonomija jew is-soċjetà Ewropea permezz ta' effetti konsegwenzjali pożittivi (bħall-effetti sistemiċi fuq livelli multipli tal-katina tal-valur, jew fuq is-swieq upstream jew downstream, jew użi alternattivi f'setturi oħrajn jew bidla modali) li jkunu definiti b'mod ċar, b'mod konkret u identifikabbli.

18.

Il-proġett irid jinvolvi kofinanzjament mill-benefiċjarju.

19.

Il-proġett irid jirrispetta l-prinċipju tal-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji ta' dannu ambjentali, kif imfakkar fil-Pjan Direzzjonali għal Użu Effiċjenti tar-Riżorsi (19).

3.2.2.   Indikaturi pożittivi ġenerali

20.

Minbarra l-kriterji kumulattivi fit-Taqsima 3.2.1, l-Awtorità se tieħu approċċ iktar favorevoli meta:

(a)

il-proġett ġie maħsub sabiex jippermetti l-parteċipazzjoni tal-Partijiet Kontraenti interessati kollha, filwaqt li jitqies it-tip ta' proġett, l-objettiv tiegħu u l-bżonnijiet ta' finanzjament tiegħu;

(b)

it-tfassil tal-proġett ikun jinvolvi lill-Kummissjoni Ewropea jew lil kull entità ġuridika li l-Kummissjoni Ewropea tkun iddelegatilha setgħatha, bħal pereżempju l-Bank Ewropew tal-Investiment;

(c)

l-għażla tal-proġett tkun tinvolvi lill-Kummissjoni Ewropea jew lil kull entità ġuridika li l-Kummissjoni Ewropea tkun iddelegatilha setgħatha, sakemm din l-entità tkun qed taġixxi biss għal dak l-iskop bħala struttura ta' implimentazzjoni;

(d)

l-istruttura tal-governanza tal-proġett tkun tinvolvi lill-Kummissjoni Ewropea — jew lil kull entità ġuridika li l-Kummissjoni Ewropea tkun iddelegatilha setgħatha — u bosta Partijiet Kontraenti;

(e)

il-proġett ikun jinvolvi interazzjonijiet kollaborattivi importanti f'termini tal-għadd ta' sħab, l-involviment tal-organizzazzjonijiet minn setturi differenti, jew l-involviment ta' impriżi ta' daqsijiet differenti;

(f)

il-proġett jinvolvi kofinanzjament mill-EFTA jew mill-fondi Ewropej tal-Unjoni (20).

3.2.3.   Kriterji speċifiċi

21.

Il-proġetti ta' Riċerka u Żvilupp u ta' Innovazzjoni (RŻI) jridu jkunu ta' natura innovattiva maġġuri jew jikkostitwixxu valur miżjud importanti f'termini ta' RŻI meta mqabbel mal-aqwa fis-settur ikkonċernat.

22.

Il-proġetti li jinkludu użu industrijali jridu jippermettu żvilupp ta' prodott jew servizz ġdid b'kontenut għoli ta' riċerka u innovazzjoni u/jew l-użu ta' proċess ta' produzzjoni fundamentalment innovattiv. L-aġġornamenti regolari mingħajr dimensjoni innovattiva ta' faċilitajiet eżistenti u l-iżvilupp ta' verżjonijiet ġodda ta' prodotti eżistenti ma jikkwalifikawx bħala IPCEI.

23.

Proġetti ambjentali, tal-enerġija u tat-trasport iridu jew ikunu ta' importanza kbira għall-istrateġija ambjentali, tal-enerġija, inkluża s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, jew tat-trasport tal-Unjoni jew jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għas-suq intern, inklużi dawk is-setturi speċifiċi imma mhux limitat għalihom.

3.3.   L-importanza tal-proġett

24.

Sabiex jikkwalifika bħala IPCEI, proġett irid ikun importanti kemm fil-kwantità u kemm fil-kwalità. Huwa għandu jkun jew ta' daqs jew ta' kamp ta' applikazzjoni partikolarment kbir u/jew jimplika livell konsiderevolment għoli ta' riskju teknoloġiku jew finanzjarju.

4.   Kriterji ta' kompatibbiltà

25.

Fil-valutazzjoni tal-kompatibilità mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE tal-għajnuna għall-promozzjoni tal-eżekuzzjoni ta' IPCEI fuq il-bażi tal-Artikolu 61(3)(b) tal-Ftehim ŻEE, il-Kummissjoni se tqis il-kriterji li ġejjin (21).

26.

L-Awtorità se tagħmel test ta' bbilanċjar, biex tivvaluta jekk l-effetti pożittivi mistennija jaqbżux l-effetti negattivi possibbli kif stabbilit hawn taħt.

27.

Fid-dawl tan-natura tal-proġett, l-Awtorità tista' tqis li l-preżenza ta' nuqqas tas-suq jew nuqqasijiet sistemiċi importanti oħrajn, kif ukoll il-kontribut għal interess Ewropew komuni, tkun preżunta meta l-proġett ikun jissodisfa l-kriterji ta' eliġibilità stabbiliti fit-Taqsima 3 hawn fuq.

4.1.   Il-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-għajnuna

28.

L-għajnuna ma tridx tissussidja l-kostijiet ta' proġett li impriża xorta waħda kien ikollha ġġarrab u ma tridx tikkumpensa r-riskju normali tan-negozju ta' attività ekonomika. Mingħajr l-għajnuna r-realizzazzjoni tal-proġett għandha tkun impossibbli, jew għandha tkun irrealizzata f'daqs iżgħar jew kamp ta' applikazzjoni iżgħar jew b'mod differenti li jirrestrinġi b'mod sinifikanti l-benefiċċji mistennija minnu (22). L-għajnuna titqies bħala proporzjonali biss jekk l-istess riżultat ma jkunx jista' jinkiseb b'inqas għajnuna.

29.

Il-Parti Kontraenti trid tipprovdi informazzjoni adegwata lill-Awtorità dwar il-proġett megħjun flimkien ma' deskrizzjoni komprensiva tax-xenarju kontrofattwali li jikkorrispondi għal sitwazzjoni fejn ma tingħata l-ebda għajnuna minn l-ebda Parti Kontraenti. Ix-xenarju kontrofattwali jista' jikkonsisti fin-nuqqas ta' proġett alternattiv jew ta' proġett alternattiv definit b'mod ċar u prevedibbli biżżejjed ikkunsidrat mill-benefiċjarju fit-teħid ta' deċiżjonijiet interni tiegħu, u jista' jkun marbut ma' proġett alternattiv li huwa kompletament jew parzjalment imwettaq barra ż-ŻEE.

30.

Fin-nuqqas ta' proġett alternattiv, l-Awtorità tivverifika li l-ammont ta' għajnuna mill-Istat ma jkunx jaqbeż il-minimu meħtieġ biex il-proġett megħjun ikun profittabbli biżżejjed, pereżempju billi jsir possibbli li jinkiseb rata ta' redditu interna (internal rate of return, IRR) li tikkorrispondi għal parametru referenzjarju speċifiku jew rata minima (hurdle) tas-settur jew ditta. Rati normali ta' redditu meħtieġa mill-benefiċjarju fi proġetti ta' investiment oħra simili, il-kost tal-kapital fit-totalità tiegħu jew ir-redditu li jiġi osservat normalment fl-industrija konċernata jistgħu jintużaw ukoll għal din il-fini. Il-kostijiet u l-benefiċċji mistennija rilevanti kollha jridu jitqiesu matul il-ħajja tal-proġett.

31.

Il-livell massimu ta' għajnuna se jkun iddeterminat fir-rigward tad-diskrepanza ta' finanzjament identifikata b'rabta mal-kostijiet eliġibbli. Jekk tkun iġġustifikata mill-analiżi tad-diskrepanza tal-finanzjament, l-intensità tal-għajnuna tista' tlaħħaq sa 100 % tal-kostijiet eliġibbli. Id-diskrepanza tal-finanzjament tirreferi għad-differenza bejn il-flussi ta' flus pożittivi u negattivi matul il-ħajja tal-investiment, imraħħsa sal-valur attwali tagħhom fuq il-bażi ta' fattur ta' skont xieraq li jirrifletti r-rata ta' redditu neċessarja għall-benefiċjarju biex iwettaq il-proġett l-iktar fid-dawl tar-riskji involuti. Il-kostijiet eliġibbli huma dawk stipulati fl-Anness (23).

32.

Fejn jintwera, pereżempju permezz ta' dokumenti interni ta' kumpanija, li l-benefiċjarju tal-għajnuna għandu għażla ċara bejn li jwettaq proġett megħjun jew proġett alternattiv mingħajr għajnuna, l-Awtorità tqabbel il-valuri attwali netti mistennija tal-investiment fil-proġett megħjun u fil-proġett kontrofattwali, filwaqt li tqis il-probabbiltajiet tax-xenarji kummerċjali differenti li jseħħu.

33.

Fl-analiżi tagħha, l-Awtorità tqis l-elementi li ġejjin:

(a)

:

speċifikazzjoni tal-bidla intenzjonata

:

trid tiġi speċifikata sew il-bidla fl-imġiba li hija mistennija tirriżulta mill-għajnuna mill-Istat, jiġifieri jekk hijiex se twassal għal proġett ġdid, jew jekk humiex se jikbru d-daqs, il-kamp ta' applikazzjoni jew il-veloċità tal-proġett mill-Parti Kontraenti. Il-bidla fl-imġiba trid tiġi identifikata billi jitqabbel xi jkun ir-riżultat mistenni u l-livell ta' attività intenzjonat bl-għajnuna u mingħajrha. Id-differenza bejn iż-żewġ xenarji turi l-impatt tal-miżura tal-għajnuna u l-effett ta' inċentiv tagħha;

(b)

:

livell ta' profittabiltà

:

meta proġett, fih innifsu, ma jkunx ta' profitt biżżejjed biex tidħol għalih impriża privata, iżda jkun jiġġenera benefiċċji importanti għas-soċjetà, hemm iktar probabilità li l-għajnuna jkollha effett ta' inċentiv.

34.

Sabiex ikunu indirizzati d-distorsjonijiet effettivi jew potenzjali diretti jew indiretti tal-kummerċ internazzjonali, l-Awtorità tista' tqis il-fatt li, direttament jew indirettament, il-kompetituri li jinsabu barra miż-ŻEE jkunu rċevew (fl-aħħar tliet snin) jew ikunu se jirċievu, għajnuna ta' intensità ekwivalenti għal proġetti simili. Madankollu, meta minħabba n-natura partikolari tas-settur inkwistjoni d-distorsjonijiet tal-kummerċ internazzjonali x'aktarx li jseħħu wara aktar minn tliet snin, il-perjodu ta' referenza jista' jiġi estiż b'mod korrispondenti. Meta possibbli, il-Parti Kontraenti kkonċernata tipprovdi lill-Awtorità b'biżżejjed informazzjoni biex jippermettilha tivvaluta s-sitwazzjoni, b'mod partikolari l-ħtieġa li jitqies il-vantaġġ kompetittiv li għandu kompetitur minn pajjiż terz. Meta l-Awtorità ma jkollhiex evidenza li tikkonċerna l-għajnuna mogħtija jew proposta, tista' wkoll tibbaża d-deċiżjoni tagħha fuq evidenza ċirkostanzjali.

35.

Meta tiġbor evidenza, l-Awtorità tista' tuża l-poteri investigattivi tagħha (24).

36.

L-għażla tal-istrument ta' għajnuna trid issir fid-dawl tal-falliment tas-suq jew ta' fallimenti sistemiċi importanti oħrajn li qed jipprova jindirizza. Pereżempju, meta l-problema sottostanti tkun nuqqas ta' aċċess għal finanzjament, il-Partijiet Kontraenti għandhom normalment jirrikorru għal għajnuna fil-forma ta' appoġġ ta' likwidità, bħal self jew garanziji (25). Meta jkun meħtieġ ukoll li impriża tingħata wkoll ċertu grad ta' kondiviżjoni tar-riskju, l-istrument ta' għajnuna magħżul normalment għandu jkun avvanz li jitħallas lura. Strument ta' għajnuna li titħallas lura ġeneralment jitqies bħala indikatur pożittiv.

37.

L-objettivi tas-sigurtà tal-enerġija u l-effiċjenza fl-enerġija jridu jitqiesu fl-analiżi fejn ikunu rilevanti.

38.

L-Awtorità tqis b'mod iktar favorevoli proġetti li jkunu jinkludu kontribut sinifikanti mill-benefiċjarji stess jew minn investituri privati indipendenti. Kontribuzzjoni ta' assi tanġibbli u intanġibbli, kif ukoll art, għandhom ikunu vvalutati bil-prezz tas-suq.

39.

L-għażla tal-benefiċjarji permezz ta' sejħa għall-offerti kompetittiva, trasparenti u nondiskriminatorja titqies bħala indikatur pożittiv.

4.2.   Prevenzjoni ta' distorsjonijiet bla bżonn tal-kompetizzjoni u test ta' bbilanċjar

40.

Il-Parti Kontraenti għandha tipprovdi evidenza li l-miżura ta' għajnuna proposta tikkostitwixxi strument politiku xieraq biex tindirizza l-objettiv tal-proġett. Miżura ta' għajnuna ma titqiesx xierqa jekk strumenti ta' politika li joħolqu inqas distorsjoni jew tipi ta' strumenti ta' għajnuna li joħolqu inqas distorsjoni jistgħu jiksbu l-istess riżultat.

41.

Biex l-għajnuna tkun kompatibbli, l-effetti negattivi tal-miżura ta' għajnuna f'termini ta' distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u tal-impatt fuq il-kummerċ bejn il-Parijiet Kontraenti jridu jkunu limitati u inferjuri għall-effetti pożittivi f'dak li jikkonċerna l-kontribut għall-objettiv tal-interess Ewropew komuni.

42.

Fil-valutazzjoni tal-effetti negattivi tal-miżura ta' għajnuna, l-Awtorità tiffoka l-analiżi tagħha fuq l-impatt prevedibbli li l-għajnuna jista' jkollha fuq il-kompetizzjoni bejn l-impriżi fis-swieq tal-prodott ikkonċernat, inklużi s-swieq upstream jew downstream, u fuq ir-riskju ta' kapaċità eċċessiva.

43.

L-Awtorità se tivvaluta r-riskju ta' esklużjoni mis-suq u d-dominanza fis-suq, b'mod partikolari f'każ ta' nuqqas jew disseminazzjoni limitata tar-riżultati tar-riċerka. Proġetti li jinvolvu l-kostruzzjoni ta' infrastruttura (26) jridu jiżguraw aċċess miftuħ u nondiskriminatorju għall-infrastruttura u pprezzar mhux diskriminatorji (27).

44.

L-Awtorità se tivvaluta l-effetti negattivi potenzjali fuq il-kummerċ inkluż ir-riskju ta' tellieqa tas-sussidji bejn il-Partijiet Kontraenti li tista' tinħoloq speċjalment fir-rigward tal-għażla tal-post.

4.3.   Trasparenza

45.

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jiżguraw il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni li ġejja fuq sit web komprensiv dwar l-għajnuna mill-Istat, f'livell nazzjonali jew reġjonali:

(a)

it-test tal-miżura ta' għajnuna u d-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tagħha, jew ħolqa għalih;

(b)

l-identità tal-awtorità jew awtoritajiet li taw l-għajnuna;

(c)

l-identità tal-benefiċjarju individwali, il-forma u l-ammont tal-għajnuna lil kull benefiċjarju, id-data tal-għoti, it-tip ta' impriża (SME/impriża kbira); ir-reġjun fejn jinsab il-benefiċjarju (fil-livell II tan-NUTS); u s-settur ekonomiku prinċipali fejn għandha l-attivitajiet tagħha l-impriża benefikanti (fil-livell tal-grupp NACE) (28).

46.

Dan ir-rekwiżit jista' jitneħħa fir-rigward ta' għotjiet ta' għajnuna individwali li jkunu inqas minn EUR 500 000. Din l-informazzjoni trid tkun ippubblikata wara li d-deċiżjoni tal-għoti tkun ittieħdet, trid tinżamm għal mill-inqas 10 snin u trid tkun disponibbli għall-pubbliku ġenerali mingħajr restrizzjonijiet (29). Il-Partijiet Kontraenti mhux se jkunu obbligati li jipprovdu l-informazzjoni msemmija hawn fuq qabel l-1 ta' Lulju 2016.

5.   Dispożizzjonijiet finali

5.1.   Obbligu ta' notifika

47.

Skont l-Artikolu 1(3) fil-Parti I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta' Awtorità ta' Sorveljanza u ta' Qorti tal-Ġustizzja, il-Partijiet Kontraenti jridu jinfurmaw lill-Awtorità bil-quddiem bi kwalunkwe pjan għall-għoti u l-alterazzjoni ta' għajnuna mill-Istat inkluża l-għajnuna għal IPCEI.

48.

Il-Partijiet Kontraenti involuti fl-istess IPCEI huma mistiedna, meta jkun possibbli, biex jibagħtu lill-Awtorità notifika komuni.

5.2.   Evalwazzjoni ex post u rappurtar

49.

L-eżekuzzjoni tal-proġett irid ikun soġġett għal rappurtar regolari. Fejn xieraq, l-Awtorità tista' titlob li ssir evalwazzjoni ex post.

5.3.   Dħul fis-seħħ, il-validità u r-reviżjoni

50.

Dawn il-Linji Gwida se jiġu applikati mid-data tal-adozzjoni tagħhom sal-31 ta' Diċembru 2020.

51.

L-Awtorità se tapplika l-prinċipji stabbiliti f'dawn il-Linji Gwida għall-proġetti ta' għajnuna kollha nnotifikati li tintalab tieħu deċiżjoni dwarhom wara li l-Linji Gwida jkunu ppubblikati fuq is-sit web tal-Awtorità, anke meta l-proġetti jkunu ġew innotifikati qabel il-pubblikazzjoni tiegħu.

52.

B'konformità mal-Artikolu dwar il-applikazzjoni tar-regoli applikabbli għall-valutazzzjoni ta' għajnuna illegali mill-Istat, fil-Parti II tal-Linji Gwida tal-għajnuna mill-Istat (30), fil-każ ta' għajnuna mhux notifikata, l-Awtorità tapplika dawn il-Linji Gwida jekk l-għajnuna tkun ingħatat wara li jkunu daħlu fis-seħħ, u r-regoli fis-seħħ fiż-żmien li ngħatat l-għajnuna għall-każijiet l-oħra kollha.

53.

L-Awtorità tista' tiddeċiedi li temenda dawn il-Linji Gwida f'kull ħin li jkun meħtieġ għal raġunijiet marbuta mal-politika tal-kompetizzjoni jew biex tqis politiki oħrajn, impenji internazzjonali, żviluppi fis-swieq jew għal kull raġuni ġustifikata oħra.


(1)  Dawn il-linji gwida jikkorrispondu għal komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-kriterji għall-analiżi tal-kompatibilità mas-suq intern tal-għajnuna mill-Istat biex tippromwovi l-eżekuzzjoni ta' proġetti importanti ta' interess komuni Ewropew, ippublikata fl-20 ta' Ġunju 2014 (ĠU C 188, 20.6.2014, p. 4).

(2)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni, Ewropa 2020, Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, COM(2010) 2020 finali, it-3 ta' Marzu 2010.

(3)  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — “Strateġija Ewropea għat-Teknoloġiji Ewlenin ta' Appoġġ — Pont għat-tkabbir u l-impjiegi”, COM(2012) 341 finali, is-26 ta' Ġunju 2012.

(4)  Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Il-Modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-Istat tal-UE (SAM), COM(2012) 209 finali, it-8 ta' Mejju 2012.

(5)  Il-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta' impriżi mhux finanzjarji f'diffikultà, kif adottati bid-Deċiżjoni Nru 321/14/COL (ĠU L 271, 16.10.2015, p. 35 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 62, 15.10.2015, p. 1). Kif spjegat fil-paragrafu 23 ta' dawk il-linji gwida, minħabba li l-eżistenza tagħha stess tkun f'periklu, impriża f'diffikultà ma tistax titqies bħala mezz xieraq għall-promozzjoni ta' objettivi oħra tal-politika pubblika sakemm il-vijabbiltà tagħha ma tiġix żgurata.

(6)  Ara pereżempju l-Kawża C-156/98 Il-Ġermanja v il-Kummissjoni UE:C:2000:467, paragrafu 78 u l-Kawża C-333/07 Régie Networks v Rhone Alpes Bourgogne, UE:C:2008:764, paragrafi 94-116.

(7)  Fil-każ ta' riċerka u żvilupp, meta żewġ proġetti jew aktar ma jkunux separabbli minn xulxin b'mod ċar u b'mod partikolari meta ma jkollhomx probabilitajiet indipendenti ta' suċċess teknoloġiku, dawn iridu jitqiesu bħala proġett uniku. Għajnuna għal proġett li twassal biss għal bidla fil-post fiż-ŻEE fejn isir il-proġett mingħajr ma jinbidlu n-natura, id-daqs jew il-kamp ta' applikazzjoni tal-proġett mhux se tiġi kkunsidrata bħala kompatibbli.

(8)  Minn hawn 'il quddiem proġett uniku u proġett integrat se jissejħu “proġett”.

(9)  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — “Strateġija Ewropea għat-Teknoloġiji Ewlenin ta' Appoġġ — Pont għat-tkabbir u l-impjiegi”, COM(2012) 341 finali, is-26 ta' Ġunju 2012.

(10)  Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, “Enerġija 2020 Strateġija għal enerġija kompetittiva, sostenibbli u b'sigurtà”, COM(2010) 639 finali, l-10 ta' Novembru 2010.

(11)  Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, “Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija fil-perjodu mill-2020 sal-2030”, (COM(2014) 15 finali), it-22 ta' Jannar 2014.

(12)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, “Strateġija Ewropea tas-Sigurtà fl-Enerġija”, COM(2014) 330 finali, it-28 ta' Mejju 2014.

(13)  Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, “Inizjattiva Ewlenija Ewropa 2020 — Unjoni tal-Innovazzjoni”, COM(2010) 546 finali, is-6 ta' Ottubru 2010.

(14)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni, “Aġenda Diġitali għall-Ewropa”, COM(2010) 245 finali, is-26 ta' Awwissu 2010, kif rikonoxxuta fir-riżoluzzjoni tas-37 Laqgħa tal-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-ŻEE tas-26 ta' Ottubru 2011.

(15)  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — “Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza — Inizjattiva ewlenija taħt l-Istrateġija Ewropa 2020”, COM(2011) 21 finali, is-26 ta' Jannar 2011.

(16)  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, “Politika Industrijali Integrata għall-Era tal-Globalizzazzjoni — Il-Kompetittività u s-Sostenibilità fix-Xena Prinċipali”, COM(2010) 614 finali, it-28 ta' Ottubru 2010.

(17)  Bl-eċċezzjoni tal-infrastruttura tar-riċerka interkonnessa u l-proġetti TEN-T li huma ta' importanza fundamentalment transnazzjonali minħabba li huma parti minn netwerk transfruntier konness jew huma essenzjali għat-titjib tal-ġestjoni tat-traffiku transfruntier jew tal-interoperabilità.

(18)  Is-sempliċi fatt li l-proġett jitwettaq minn impriżi f'pajjiżi differenti, jew li infrastruttura tar-riċerka sussegwentement tintuża minn impriżi stabbiliti fi Stati Membri taż-ŻEE differenti mhuwiex suffiċjenti biex proġett jikkwalifika bħala IPCEI. Il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet li proġett jista' jkun deskritt bħala ta' interess Ewropew komuni meta jifforma parti minn programm Ewropew transnazzjonali appoġġat b'mod konġunt minn għadd ta' gvernijiet tal-Istati Membri taż-ŻEE, jew meta jkun ġej minn azzjoni konċertata minn għadd ta' Stati Membri taż-ŻEE biex jegħlbu theddida komuni. Kawżi Konġunti C-62/87 u 72/87 Exécutif regional wallon u SA Glaverbel vs. il-Kummissjoni, UE:C:1988:132, il-paragrafu 22-23.

(19)  Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, “Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi”, COM(2011) 571 finali, l-20 ta' Settembru 2011.

(20)  Finanzjament mill-EFTA jew mill-Unjoni Ewropea ġestit ċentralment mill-istituzzjonijiet, l-aġenziji, l-impriżi konġunti jew korpi oħra taż-ŻEE jew l-Unjoni Ewropea, li l-Partijiet Kontraenti ma jikkontrollawx direttament jew indirettament, ma jikkostitwixxix għajnuna mill-Istat.

(21)  Skont il-ġurisprudenza, l-Awtorità tgawdi minn diskrezzjoni fir-rigward tal-valutazzjoni tal-kompatibilità tal-IPCEIs. Kawżi Konġunti C-62/87 u 72/87 Exécutif regional wallon u SA Glaverbel vs. il-Kummissjoni [1988] ECR 1573, il-paragrafu 21.

(22)  L-applikazzjoni għall-għajnuna trid tippreċedi l-bidu tax-xogħlijiet, li jkun jew il-bidu ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni fuq l-investiment, jew l-ewwel impenn sod biex ikun ordnat tagħmir jew impenn ieħor li jagħmel l-investiment irriversibbli, skont liema jkun l-ewwel wieħed f'termini ta' żmien. Ix-xiri tal-art u x-xogħlijiet preparatorji, bħall-kisba ta' permessi u t-twettiq ta' studji preliminari dwar il-fattibbiltà, mhumiex meqjusa bħala bidu tax-xogħlijiet.

(23)  Fil-każ ta' proġett integrat, il-kostijiet eliġibbli jridu jkunu dettaljati fil-livell ta' kull proġett individwali.

(24)  Ara l-Artikolu 1(3) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 734/2013 tat-22 ta' Lulju 2013, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (ĠU L 204, 31.7.2013, p. 15). Fiż-żmien tal-adozzjoni ta' dawn il-linji gwida, ir-Regolament (UE) Nru 734/2013 kien qed jiġi kkunsidrat għall-inkorporazzjoni tiegħu fil-Ftehim ŻEE. Ir-Regolament (KE) Nru 659/1999 ġie inkorporat fil-Ftehim ŻEE permezz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt Nru 164/2001 (ĠU L 65, 7.3.2002, p. 46 u s-Suppliment ŻEE Nru 13, 7.3.2002, p. 26).

(25)  Għajnuna fil-forma ta' garanziji trid tkun limitata fiż-żmien, u għajnuna fil-forma ta' self trid tkun soġġetta għal perjodi ta' ħlas lura.

(26)  Biex jiġu evitati d-dubji, linji pilota ma jitqisux bħala infrastrutturi.

(27)  Meta l-proġett jinvolvi infrastruttura tal-enerġija, dan għandu jkun soġġett għar-regolamentazzjoni dwar it-tariffi u l-aċċess u għar-rekwiżiti ta' separazzjoni skont il-leġiżlazzjoni dwar is-suq intern.

(28)  Bl-eċċezzjoni tas-sigrieti kummerċjali u ta' informazzjoni kunfidenzjali oħra f'każijiet iġġustifikati kif dovut, u soġġett għall-approvazzjoni tal-Awtorità (Kapitolu dwar is-sigriet professjonali fid-deċiżjonijiet tal-għajnuna mill-Istat, Deċiżjoni Nru 15/04/COL, ippubblikata fil-ĠU L 154, 8.6.2006, p. 27, u Suppliment taż-ŻEE Nru 29, 8.6.2006, p. 1).

(29)  Din l-informazzjoni għandha tkun ippubblikata fi żmien sitt xhur mid-data tal-għotja. F'każ ta' għajnuna illegali, il-Partijiet Kontraenti se jkunu meħtieġa jiżguraw il-pubblikazzjoni ta' din l-informazzjoni ex post, sa mill-inqas sitt(6) xhur mid-data tad-deċiżjoni tal-Awtorità. L-informazzjoni għandha tkun disponibbli f'format li jippermetti li jsir tiftix għad-dejta, tista' tkun estratta, u tista' faċilment tiġi ppubblikata fuq l-Internet, pereżempju f'format CSV jew XML.

(30)  Id-Deċiżjoni Nru 154/07/COL (ĠU L 73, 19.3.2009, p. 23 u s-Suppliment ŻEE Nru 15, 19.3.2009, p. 1).

Appendiċi

Kostijiet eliġibbli

(a)

Studji tal-fattibilità, inklużi studji tekniċi preparatorji, u l-kostijiet biex jinkisbu l-permessi meħtieġa għat-twettiq tal-proġett.

(b)

Il-kostijiet tal-istrumenti u t-tagħmir, (inklużi installazzjonijiet u vetturi tat-trasport) sal-punt u għat-tul taż-żmien użati mill-proġett. Jekk ħajjet dawn l-istrumenti u t-tagħmir ma tintużax kollha fil-proġett, jitqiesu eliġibbli biss il-kostijiet ta' deprezzament li jikkorrispondu għall-ħajja tal-proġett, kif kalkolati abbażi ta' prassi tajba tal-kontabbiltà.

(c)

Il-kostijiet tal-akkwiżizzjoni (jew tal-kostruzzjoni) tal-binjiet, tal-infrastruttura u l-artijiet, sal-punt u għat-tul taż-żmien użati mill-proġett. Meta dawn il-kostijiet jiġu determinati fir-rigward tal-valur ta' trasferiment kummerċjali jew tal-kostijiet tal-kapital realment imġarrba, f'paragun mal-kostijiet ta' deprezzament, il-valur residwu tal-artijiet, tal-binjiet jew tal-infrastruttura għandu jitnaqqas mid-diskrepanza tal-finanzjament, ex ante jew inkella ex post.

(d)

Il-kostijiet ta' materjali oħra, provvisti u prodotti simili meħtieġa għall-proġett.

(e)

Il-kostijiet għall-kisba, il-validazzjoni u d-difiża tal-privattivi u assi intanġibbli oħrajn. Il-kostijiet tar-riċerka kuntrattwali, għarfien u privattivi mixtrija jew liċenzjati minn sorsi barranin b'kundizzjonijiet normali tas-suq, kif ukoll l-ispejjeż tal-konsulenzi u s-servizzi ekwivalenti użati esklussivament għall-proġett.

(f)

Il-kostijiet amministrattivi u tal-persunal (inklużi l-ispejjeż ġenerali) direttament imġarrba għal attivitajiet ta' RŻI, inklużi dawk l-attivitajiet ta' RŻI marbuta mal-ewwel użu industrijali (1), jew fil-każ ta' proġett ta' infrastruttura, imġarrba matul il-kostruzzjoni tal-infrastruttura.

(g)

F'każ ta' għajnuna fi proġett tal-ewwel użu industrijali, in-nefqa kapitali u dik operattiva (CAPEX u OPEX), sakemm l-użu industrijali jirriżulta minn attività RŻI (2), u fih innifsu jinkorpora komponent importanti ferm tar-RŻI li jikkostitwixxi element integrali u neċessarju għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-proġett. In-nefqiet operattivi jridu jkunu relatati ma' tali komponent tal-proġett.

(h)

Jistgħu jiġu aċċettati kostijiet oħrajn, jekk ikunu ġġustifikati, u meta dawn ikunu marbuta bis-sħiħ mat-twettiq tal-proġett, minbarra l-kostijiet operattivi li ma jkunux koperti mill-punt (g).


(1)  L-ewwel użu industrijali jirreferi għat-tisħiħ ta' faċilitajiet pilota, jew għal tagħmir u faċilitajiet li jkunu l-ewwel mit-tip tagħhom u li jkopru l-passi kollha wara l-linja pilota inkluż il-fażi tal-ittestjar, iżda mhux il-produzzjoni tal-massa, u lanqas l-attivitajiet kummerċjali.

(2)  L-ewwel użu industrijali ma għandux għalfejn jitwettaq mill-istess entità li tkun wettqet l-attività RŻI, bil-kundizzjoni li dik l-entità takkwista d-drittijiet biex tuża r-riżultati li jkunu nkisbu mill-attività RŻI preċedenti, u li l-attività RŻI u l-ewwel użu industrijali jkunu t-tnejn koperti mill-proġett u nnotifikati flimkien.