ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 5

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 60
10ta' Jannar 2017


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/39 tat-3 ta' Novembru 2016 dwar ir-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista ta' frott u ħxejjex, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/40 tat-3 ta' Novembru 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista ta' frott u ħxejjex, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi u li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014

11

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/41 tad-9 ta' Jannar 2017 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

20

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2017/42 tad-19 ta' Diċembru 2016 li taħtar membru, propost mir-Repubblika Taljana, fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

22

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

10.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 5/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/39

tat-3 ta' Novembru 2016

dwar ir-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista ta' frott u ħxejjex, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 25 u l-Artikolu 223(3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (2), u b'mod partikolari l-Artikoli 62(2)(a) sa (d) u 64(7)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1370/2013 tas-16 ta' Diċembru 2013 li jiddetermina miżuri dwar l-iffissar ta' ċerti għajnuniet u rifużjonijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti agrikoli (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(5) tiegħu,

Billi:

(1)

It-Taqsima I tal-Kapitolu II tat-Titolu I tal-Parti II tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tistipula żewġ skemi ta' għajnuna maħsuba biex itejbu d-distribuzzjoni tal-prodotti agrikoli lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi. L-ewwel skema għandha x'taqsam mal-provvista tal-frott u l-ħxejjex, il-frott u l-ħxejjex ipproċessati u l-prodotti tal-banana (l-Iskema tal-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel) u t-tieni waħda għandha x'taqsam mal-provvista tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (l-Iskema tal-ħalib fl-iskejjel). Dawk iż-żewġ skemi huma sostitwiti minn skema waħda introdotta mir-Regolament (UE) 2016/791 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) b'effett mis-sena skolastika 2017/2018. Din l-iskema waħedha tistipula qafas komuni ġdid għall-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista tal-frott u l-ħxejjex, tal-prodotti pproċessati tal-frott u l-ħxejjex, tal-prodotti friski tas-settur tal-banana (“il-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel”) u għall-provvista tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (“il-ħalib fl-iskejjel”) lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi (l-“iskema tal-iskejjel”). Ir-Regolament ((UE) Nru 1308/2013 kif emendat mir-Regolament (UE) 2016/791 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati u ta' implimentazzjoni wkoll. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tal-iskema tal-iskejjel skont il-qafas il-ġdid, għandhom jiġu adottati ċerti regoli permezz ta' atti bħal dawn. Dawk l-atti għandhom jieħdu post ir-Regolamenti Delegati tal-Kummissjoni (UE) Nru 1047/2014 (5) u (UE) 2016/247 (6), ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/248 (7) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2008 (8). Dawk l-atti huma mħassra mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/40 (9).

(2)

F'konformità mal-Artikolu 23(8) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-Istati Membri li jkunu jixtiequ jipparteċipaw fl-iskema tal-iskejjel jeħtieġ li jfasslu strateġija għall-implimentazzjoni tagħha. Sabiex tkun tista' tiġi evalwata l-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel, jenħtieġ li jiġu ddefiniti l-elementi tal-istrateġija. Sabiex jiġi limitat il-piż amministrattiv, jixraq li ssir distinzjoni bejn dawk l-elementi li għandhom jiġu inklużi fl-istrateġija u dawk li għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni meta jintalbu, jiġifieri fil-każ ta' verifiki, jekk ma jkunux inklużi fl-istrateġija.

(3)

Għall-fini ta' amministrazzjoni soda u ġestjoni korretta tal-baġit, l-Istati Membri li jimplimentaw l-iskema tal-iskejjel jeħtieġ li jippreżentaw talba għall-għajnuna tal-Unjoni fuq bażi annwali. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi ddefinit il-kontenut ta' din it-talba.

(4)

Jenħtieġ li jiġu ddeterminati l-kontenut u l-frekwenza tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna ppreżentati mill-applikanti għall-għajnuna, kif ukoll ir-regoli dwar il-preżentazzjoni ta' dawk l-applikazzjonijiet. Barra minn hekk, jenħtieġ li tiġi speċifikata l-evidenza meħtieġa għas-sostenn tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti wkoll il-penali li jridu jiġu applikati mill-awtorità kompetenti meta applikazzjoni għall-għajnuna tiġi ppreżentata tard.

(5)

Jenħtieġ li l-kundizzjonijiet għall-ħlas tal-għajnuna jiġu ċċarati aktar sabiex titqies id-distinzjoni bejn l-għajnuna għall-provvista u għad-distribuzzjoni tal-prodotti u l-għajnuna għat-twettiq tal-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament, tal-monitoraġġ, tal-evalwazzjoni u tar-reklamar. Jenħtieġ li jiġi speċifikat ukoll il-kontenut tal-evidenza ddokumentata meħtieġa għas-sostenn ta' kull applikazzjoni għall-ħlas tal-għajnuna.

(6)

Jenħtieġ li jiġu definiti l-iskadenzi għat-trasferimenti bejn l-allokazzjonijiet finanzjarji għall-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel u għall-ħalib għall-iskejjel, u l-preżentazzjoni, il-format u l-kontenut tan-notifiki tat-trasferiment lill-Kummissjoni.

(7)

Sabiex jiġi mmassimizzat il-potenzjal sħiħ tal-fondi disponibbli, il-Kummissjoni jeħtieġ li tadotta l-miżuri biex tiġi riallokata l-għajnuna tal-Unjoni mhux mitluba bejn l-Istati Membri li jipparteċipaw fl-iskema tal-iskejjel li nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jużaw ammont ogħla mill-allokazzjoni disponibbli tagħhom, skont l-Artikolu 5(5) tar-Regolament (UE) Nru 1370/2013. Jenħtieġ li jiġu ddefiniti l-kundizzjonijiet għal dawk it-trasferimenti tal-fondi bejn l-Istati Membri.

(8)

Sabiex tiġi vvalutata l-effettività tal-iskema tal-iskejjel u sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jtejbu aktar l-istrateġiji nazzjonali u reġjonali tagħhom, jenħtieġ li l-Istati Membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni bir-riżultati u bis-sejbiet tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni tagħhom tal-iskema. Għal raġunijiet ta' ċarezza, jixraq li tiġi ffissata data għan-notifika tar-riżultati tal-eżerċizzju ta' monitoraġġ annwali u tar-rapport ta' evalwazzjoni lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika dawk id-dokumenti.

(9)

Sabiex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, jenħtieġ li jiġu adottati miżuri effettivi ta' kontroll għall-ġlieda kontra l-irregolaritajiet u l-frodi. Dawn il-miżuri ta' kontroll għandhom jinvolvu verifika amministrattiva sistematika tal-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna, issupplementata b'verifiki fuq il-post. Il-kamp ta' applikazzjoni, il-kontenut, it-twaqqit u r-rappurtar ta' dawk il-miżuri ta' kontroll jeħtieġ li jiġu speċifikati sabiex jiżguraw approċċ ekwu u uniformi bejn l-Istati Membri, filwaqt li jqisu l-implimentazzjoni differenti tagħhom tal-iskema tal-iskejjel.

(10)

L-ammonti mħallsa bi żball jeħtieġ li jiġu rkuprati skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 809/2014 (10).

(11)

F'konformità mal-Artikolu 23(10) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, il-pubbliku jeħtieġ li jkun konxju biżżejjed tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-iskema tal-iskejjel. Minbarra d-dispożizzjoni dwar il-kartellun stipulata fir-Regolament Delegat (UE) 2017/40, jixraq li jiġu stabbiliti regoli dwar ir-reklamar tal-iskema tal-iskejjel u dwar l-użu tal-emblema tal-Unjoni.

(12)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni u definizzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 u (UE) Nru 1370/2013 fir-rigward tal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista u d-distribuzzjoni tal-frott u l-ħxejjex, tal-prodotti pproċessati tal-frott u l-ħxejjex u tal-prodotti friski tas-settur tal-banana (“il-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel”), u tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (“il-ħalib fl-iskejjel”) lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi, għall-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament u għal ċerti spejjeż relatati fil-qafas tal-iskema msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 (“l-iskema tal-iskejjel”).

2.   Għall-finijiet tal-iskema tal-iskejjel, “sena skolastika” tfisser perjodu li jibda mill-1 ta' Awwissu sal-31 ta' Lulju tas-sena ta' wara.

Artikolu 2

Strateġiji tal-Istati Membri

1.   L-istrateġija ta' Stat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 23(8) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/40 għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

(a)

il-livell amministrattiv li fih se tiġi implimentata l-iskema tal-iskejjel;

(b)

il-ħtiġijiet li jridu jiġu indirizzati permezz tal-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel u l-klassifikazzjoni tagħhom f'termini ta' prijoritajiet;

(c)

ir-riżultati li mistennija jinkisbu permezz tal-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel u l-indikaturi biex titkejjel il-kisba tagħhom;

(d)

is-sitwazzjoni inizjali li fir-rigward tagħha se jitkejjel il-progress fil-kisba tar-riżultati, abbażi tad-dejta disponibbli;

(e)

il-baġit stmat għall-elementi ewlenin tal-iskema tal-iskejjel fir-rigward tal-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel u tal-ħalib fl-iskejjel, kif ukoll il-baġit għal elementi li jikkonċernaw l-iskema sħiħa għall-iskejjel;

(f)

il-grupp fil-mira;

(g)

il-lista tal-prodotti, skont il-gruppi tal-prodotti elenkati fl-Artikolu 23(3), (4) u (5) u, jekk applikabbli, (7) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, li għandhom jiġu pprovduti fi ħdan l-iskema tal-iskejjel;

(h)

jekk il-prodotti ma jkunux disponibbli mingħajr ħlas fi ħdan l-iskema tal-iskejjel, l-arranġamenti li ddaħħlu fis-seħħ biex jiġi żgurat li l-ammont tal-għajnuna tal-Unjoni huwa rifless b'mod xieraq fil-prezz ta' dawk il-prodotti;

(i)

jekk jiġu awtorizzati t-tabelli standard ta' kostijiet unitarji, il-finanzjament b'rata fissa u/jew il-finanzjament b'somma sħiħa, il-metodu ta' kalkolu ġust, ekwu u verifikabbli użat għall-istabbiliment tagħhom; jekk tintuża sistema bbażata fuq il-kost, l-arranġamenti biex tiġi vvalutata r-raġonevolezza tal-kostijiet ippreżentati mill-applikanti għall-għajnuna;

(j)

l-għanijiet u l-kontenut tal-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament;

(k)

il-proċeduri dwar l-involviment tal-awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati rilevanti;

(l)

il-proċeduri biex jintgħażlu l-fornituri tal-prodotti, tal-materjali u tas-servizzi fi ħdan l-iskema tal-iskejjel;

(m)

l-arranġamenti li ddaħħlu fis-seħħ għar-reklamar tal-għoti ta' għajnuna tal-Unjoni fi ħdan l-iskema tal-iskejjel.

2.   L-Istati Membri għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, fuq talba, l-informazzjoni li ġejja, jekk din ma tkunx inkluża fl-istrateġija:

(a)

il-kriterji għall-għażla tal-prodotti li se jkunu forniti fi ħdan l-iskema tal-iskejjel u l-prijorità jew il-prijoritajiet imsemmija fl-Artikolu 23(11) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(b)

l-arranġamenti għall-forniment u/jew id-distribuzzjoni tal-prodotti, inkluż fir-rigward tal-kostijiet eliġibbli, il-frekwenza prevista u t-twaqqit tad-distribuzzjoni u, f'każ li tiġi permessa d-distribuzzjoni fil-qafas tal-ikliet regolari fl-iskejjel, il-miżuri meħuda sabiex jikkonformaw mal-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/40;

(c)

jekk ikunu stabbiliti l-prezzijiet massimi li jridu jitħallsu mill-benefiċjarji għall-prodotti, il-materjali u s-servizzi disponibbli fi ħdan l-iskema tal-iskejjel, il-metodu ta' kalkolu ġust, ekwu u verifikabbli użat għall-istabbiliment tagħhom;

(d)

l-ammont ta' għajnuna nazzjonali jekk din l-għajnuna tingħata b'żieda mal-għajnuna tal-Unjoni għall-iskema tal-iskejjel;

(e)

jekk l-iskemi nazzjonali eżistenti jiġu estiżi jew isiru aktar effettivi permezz tal-għajnuna tal-Unjoni, l-arranġamenti li ddaħħlu fis-seħħ biex jiġi żgurat il-valur miżjud tal-iskema tal-iskejjel;

(f)

jekk jiġu distribwiti l-prodotti msemmija fl-Artikolu 23(5) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat li l-għajnuna tal-Unjoni titħallas biss għall-komponent tal-ħalib ta' dawk il-prodotti, u ma taqbiżx l-ammont imsemmi fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 1370/2013;

(g)

l-istrutturi, l-arranġamenti u l-formoli stabbiliti għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni tal-iskema tal-iskejjel skont l-Artikolu 9 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/40 u għall-verifiki b'konformità mal-Artikoli 9 u 10 ta' dan ir-Regolament.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-istrateġiji tal-Istati Membri.

Artikolu 3

Talba mill-Istati Membri għall-għajnuna tal-Unjoni

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw sal-31 ta' Jannar ta' kull sena t-talba tagħhom għall-għajnuna tal-Unjoni b'rabta mas-sena skolastika li jmiss u, jekk applikabbli, jaġġornaw it-talba għall-għajnuna tal-Unjoni b'rabta mas-sena skolastika attwali. It-talba għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

Informazzjoni relatata mas-sena skolastika li jmiss:

(i)

l-allokazzjoni indikattiva tal-għajnuna għall-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel u għall-ħalib fl-iskejjel, stabbilita fl-Anness 1 tar-Regolament (UE) Nru 1370/2013;

(ii)

ir-rieda biex parti mill-allokazzjoni indikattiva għall-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel u għall-ħalib fl-iskejjel tiġi ttrasferita għall-allokazzjoni indikattiva l-oħra, sal-perċentwal massimu msemmi fl-Artikolu 23a(4) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, kif ukoll il-perċentwal u l-ammont tat-trasferiment;

(iii)

ir-rieda li tintuża aktar mill-allokazzjoni indikattiva għall-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel u/jew għall-ħalib fl-iskejjel u l-ammont addizzjonali massimu mitlub, jekk tkun disponibbli allokazzjoni addizzjonali;

(iv)

l-ammont tal-allokazzjoni indikattiva li mhijiex mitluba, jekk ma jkunx hemm rieda li jintuża l-ammont kollu tal-allokazzjoni indikattiva għall-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel u/jew għall-ħalib fl-iskejjel;

(v)

l-ammont totali mitlub għall-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel u għall-ħalib fl-iskejjel.

(b)

Informazzjoni relatata mas-sena skolastika attwali:

(i)

it-trasferiment bejn l-allokazzjonijiet definittivi msemmija fl-Artikolu 23a(4)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(ii)

jekk ma jkunx hemm rieda li jintuża l-ammont kollu tal-allokazzjoni definittiva tal-għajnuna għall-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel u/jew għall-ħalib fl-iskejjel għas-sena skolastika attwali, l-ammont li ma jkunx se jintalab għall-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel u/jew għall-ħalib fl-iskejjel;

(iii)

ir-rieda li jintuża aktar mill-ammont kollu tal-allokazzjoni definittiva tal-għajnuna għall-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel u/jew għall-ħalib fl-iskejjel għad-dispożizzjoni tagħhom fis-sena skolastika attwali, jekk tkun disponibbli allokazzjoni addizzjonali.

L-ammonti msemmija f'dan l-Artikolu għandhom jiġu espressi f'EUR.

Artikolu 4

Applikazzjoni għall-għajnuna ppreżentata mill-applikanti għall-għajnuna

1.   L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu dwar il-forma, il-kontenut u l-frekwenza tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna skont l-istrateġija tagħhom u r-regoli stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6.

2.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna relatati mal-provvista u mad-distribuzzjoni tal-prodotti għandhom jinkludu mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-kwantitajiet tal-prodotti distribwiti skont il-gruppi tal-prodotti kif imsemmija fil-paragrafi (3), (4), (5) u, jekk applikabbli, (7) tal-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(b)

l-identifikazzjoni tal-applikant u l-isem u l-indirizz jew in-numru uniku tal-identifikazzjoni tal-istabbilimenti jew tal-awtoritajiet edukattivi li lilhom ġew distribwiti dawk il-kwantitajiet;

(c)

l-għadd ta' tfal fir-reġistru tal-iskola fil-bidu tas-sena skolastika fl-istabbiliment jew fl-istabbilimenti edukattivi intitolati li jirċievu l-prodotti koperti mill-iskema tal-iskejjel matul il-perjodu kopert mill-applikazzjoni għall-għajnuna.

3.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna relatati mal-provvista u mad-distribuzzjoni tal-prodotti u mal-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament jistgħu jkopru perjodi ta' bejn ġimagħtejn u s-sena skolastika sħiħa.

4.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom jiġu ppreżentati fi żmien tliet xhur minn tmiem il-perjodu li jkopru jew, fil-każ ta' applikazzjonijiet għall-għajnuna relatati mal-monitoraġġ, l-evalwazzjoni jew ir-reklamar, mid-data tal-konsenja tal-materjal jew tas-servizz.

5.   Jekk il-limitu ta' żmien imsemmi fil-paragrafu 4 jinqabeż b'anqas minn 60 jum kalendarju, l-għajnuna għandha titħallas iżda għandha titnaqqas kif ġej:

(a)

b'5 % jekk il-limitu ta' żmien jinqabeż b'1 sa 30 jum kalendarju;

(b)

b'10 % jekk il-limitu ta' żmien jinqabeż b'31 sa 60 jum kalendarju.

Ladarba l-limitu ta' żmien jinqabeż b'aktar minn 60 jum kalendarju, l-għajnuna għandha tkompli titnaqqas b'1 % għal kull jum addizzjonali, ikkalkulat fuq il-bilanċ li jifdal.

6.   L-ammonti mitluba fl-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom ikunu sostnuti minn evidenza ddokumentata li turi l-prezz tal-prodotti, tal-materjal jew tas-servizzi konsenjati flimkien ma' rċevuta jew prova ta' ħlas jew ekwivalenti. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw id-dokumenti li għandhom jiġu ppreżentati b'sostenn għall-applikazzjonijiet għall-għajnuna.

Fil-każ ta' applikazzjonijiet għall-għajnuna relatati mal-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament; il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-reklamar, l-evidenza dokumentata għandha tinkludi wkoll it-tqassim finanzjarju skont l-attività u d-dettalji tal-kostijiet relatati.

Artikolu 5

Ħlas tal-għajnuna

1.   L-għajnuna relatata mal-provvista u mad-distribuzzjoni tal-prodotti għandha titħallas biss:

(a)

Jekk tiġi ppreżentata rċevuta għall-kwantitajiet effettivament ipprovduti u/jew iddistribwiti; jew

(b)

Jekk l-Istat Membru jawtorizza l-użu ta' skali standard ta' kostijiet unitarji, ta' finanzjament b'rata fissa u/jew ta' finanzjament b'somma sħiħa, mal-preżentazzjoni ta' prova alternattiva li l-kwantitajiet ġew fornuti u/jew iddistribwiti għall-iskop tal-iskema tal-iskejjel u ġew imħallsa.

2.   L-għajnuna relatata mal-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament, mal-monitoraġġ, mal-evalwazzjoni u mar-reklamar għandha titħallas biss mal-konsenja tal-materjal jew tas-servizzi kkonċernati u malli tiġi ppreżentata l-evidenza dokumentata relatata kif mitlub mill-awtorità kompetenti jew, jekk l-Istat Membru jawtorizza l-użu tal-iskali standard ta' kostijiet unitarji, tal-finanzjament b'rata fissa u/jew tal-finanzjament b'somma f'daqqa, mal-preżentazzjoni ta' prova alternattiva li l-materjal jew is-servizzi ġew ikkonsenjati u mħallsa.

3.   L-għajnuna għandha titħallas mill-awtorità kompetenti fi żmien tliet xhur mid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-għajnuna għajr jekk ikunu ġew miftuħa inkjesti amministrattivi.

4.   Kwalunkwe għajnuna li tikkonċerna s-sena skolastika 2017/2018 ma għandhiex titħallas mill-awtorità kompetenti qabel il-bidu ta' din is-sena skolastika.

Artikolu 6

Trasferimenti bejn l-allokazzjonijiet

1.   It-trasferimenti bejn l-allokazzjonijiet indikattivi, skont l-Artikolu 23a(4)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, għandhom isiru fit-talba għall-għajnuna tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.

2.   It-trasferimenti bejn l-allokazzjonijiet definittivi, skont l-Artikolu 23a(4)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, meta ma jkun sar l-ebda trasferiment bejn l-allokazzjonijiet indikattivi, jistgħu jsiru fit-talba għall-għajnuna tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-ammont ta' kwalunkwe trasferimenti bħal dawn sal-31 ta' Jannar tas-sena skolastika li matulha jkunu saru.

Artikolu 7

Riallokazzjoni tal-għajnuna tal-Unjoni

1.   Abbażi tal-ammonti tal-għajnuna tal-Unjoni mitluba skont l-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha talloka mill-ġdid l-allokazzjonijiet indikattivi mhux mitluba jew partijiet minnhom mhux mitluba skont l-Artikolu 5(5) tar-Regolament (UE) Nru 1370/2013.

Ma għandu jingħata l-ebda ammont addizzjonali lil Stat Membru għall-grupp ta' prodotti li minnu l-Istat Membru kkonċernat ikun għamel trasferiment għall-grupp l-ieħor ta' prodotti skont l-Artikolu 6(1).

Jekk Stat Membru ma jippreżentax talba skont l-Artikolu 3, l-allokazzjonijiet indikattivi ta' dan l-Istat Membru għandhom jitqiesu bħala mhux mitluba.

2.   Il-Kummissjoni tista' tqassam mill-ġdid kwalunkwe allokazzjonijiet definittivi mhux mitluba jew partijiet minnhom mhux mitluba għas-sena skolastika attwali kif notifikat skont l-Artikolu 3(b) fost dawk l-Istati Membri li nnotifikaw ir-rieda tagħhom li jużaw aktar mill-allokazzjonijiet definittivi tagħhom.

Ma għandu jingħata l-ebda ammont addizzjonali lil Stat Membru għall-grupp ta' prodotti li minnu l-Istat Membru kkonċernat ikun għamel trasferiment għall-grupp l-ieħor ta' prodotti skont l-Artikolu 6(2).

Din ir-ridistribuzzjoni għandha ssir fi ħdan l-allokazzjoni għall-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel jew għall-ħalib fl-iskejjel, abbażi tal-allokazzjonijiet indikattivi tal-Istati Membri li jippreżentaw it-talba. Jekk applikabbli, l-ammonti mhux mitluba mill-Istati Membri fi ħdan l-istess allokazzjoni jistgħu jiġu ddistribwiti lill-Istati Membri li talbu ammonti addizzjonali għall-allokazzjoni l-oħra.

3.   L-ammont tal-allokazzjoni definittiva li jista' jiġi allokat mill-ġdid lil Stat Membru ieħor skont il-paragrafu 1 għandu jkun ibbażat fuq il-livell ta' użu tal-allokazzjoni definittiva tal-għajnuna tal-Unjoni fis-sena skolastika preċedenti għall-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel u għall-ħalib fl-iskejjel rispettivament minn dak l-Istat Membru. Filwaqt li tqis id-dikjarazzjonijiet tan-nefqa li jkunu ntbagħtu lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru ta' qabel l-applikazzjoni għall-għajnuna skont l-Artikolu 10 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 (11), l-ammont tal-allokazzjoni definittiva għandu jiġi kkalkulat kif ġej:

(a)

meta l-użu tal-allokazzjoni definittiva jkun ta' 50 % jew inqas, ma għandha tingħata l-ebda allokazzjoni addizzjonali;

(b)

meta l-użu tal-allokazzjoni definittiva jaqbeż il-50 % iżda jkun ta' 75 % jew inqas, l-allokazzjoni addizzjonali massima għandha tkun limitata għal 50 % tal-allokazzjoni indikattiva;

(c)

meta l-użu tal-allokazzjoni definittiva jaqbeż il-75 %, l-allokazzjoni addizzjonali massima ma għandhiex tkun limitata.

Il-kalkolu deskritt fl-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għall-kalkolu tal-allokazzjonijiet definittivi għas-snin skolosatiċi 2017/2018 u 2018/2019, kif ukoll għall-Istati Membri l-ġodda li japplikaw l-iskema tal-iskejjel jew wieħed mill-komponenti tagħha matul l-ewwel sentejn tal-implimentazzjoni.

Artikolu 8

Monitoraġġ u evalwazzjoni

1.   Il-monitoraġġ kif imsemmi fl-Artikolu 9 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/40 għandu jissejjes fuq id-dejta li toriġina mill-obbligi ta' ġestjoni u ta' kontroll, inklużi dawk stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5 ta' dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar ir-riżultati tal-eżerċizzju ta' monitoraġġ sal-31 ta' Jannar wara tmiem is-sena skolastika kkonċernata.

2.   Għal kull perjodu ta' sitt snin kopert mill-istrateġija mfassla skont l-Artikolu 23(8) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni rapport ta' evalwazzjoni li jkun fih ir-riżultati tal-evalwazzjoni stipulata fl-Artikolu 9 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/40 tal-perjodu ta' implimentazzjoni li jkopri l-ewwel ħames snin skolastiċi sal-1 ta' Marzu tas-sena ta' wara li jintemm dak il-perjodu.

L-ewwel rapport ta' evalwazzjoni għandu jiġi ppreżentat fl-1 ta' Marzu 2023 jew qabel.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-riżultati tal-eżerċizzju ta' monitoraġġ annwali u r-rapporti ta' evalwazzjoni tal-Istati Membri.

Artikolu 9

Verifiki amministrattivi

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' dan ir-Regolament. Dawk il-miżuri għandhom jinkludu verifika amministrattiva sistematika tal-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna fi ħdan l-iskema tal-iskejjel.

2.   L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu d-dokumenti ta' sostenn relatati mal-provvista u mad-distribuzzjoni tal-prodotti li jridu jiġu ppreżentati mal-applikazzjoni għall-għajnuna skont l-Artikolu 5. L-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki fuq l-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna, inkluż kampjun rappreżentattiv tad-dokumenti ta' sostenn ippreżentati mal-applikazzjoni għall-għajnuna.

3.   Il-verifiki amministrattivi mwettqa fir-rigward tal-għajnuna mitluba għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, ir-reklamar u l-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament, għandhom jinkludu l-verifika tal-konsenja tal-materjal u tas-servizzi u l-veraċità tan-nefqa ddikjarata.

4.   F'każ ta' għajnuna marbuta mal-provvista u mad-distribuzzjoni tal-prodotti u mal-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament, il-verifiki amministrattivi għandhom ikunu ssupplimentati b'verifiki fuq il-post b'konformità mal-Artikolu 10.

Artikolu 10

Verifiki fuq il-post

1.   F'każ ta' għajnuna marbuta mal-provvista u mad-distribuzzjoni tal-prodotti, il-verifiki fuq il-post għandhom jinkludu b'mod partikolari l-verifika ta' dan li ġej:

(a)

ir-reġistri msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/40, inklużi r-reġistri finanzjarji bħall-fatturi tax-xiri u tal-bejgħ, in-noti tal-konsenja jew l-estratti bankarji;

(b)

l-użu tal-prodotti b'konformità ma' dan ir-Regolament.

2.   Il-verifiki fuq il-post għandhom jitwettqu matul il-perjodu tas-sena skolastika mill-1 ta' Awwissu sal-31 ta' Lulju li miegħu huma relatati (il-perjodu N) u/jew matul it-8 xhur ta' wara (il-perjodu N+1).

Il-verifiki fuq il-post jistgħu jsiru matul l-implimentazzjoni tal-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament.

Kull verifika fuq il-post għandha titqies li hija lesta ladarba jinħareġ ir-rapport ta' kontroll korrispondenti, kif imsemmi fil-paragrafu 6.

3.   L-għadd totali ta' verifiki fuq il-post għandhom ikopru mill-inqas 5 % tal-għajnuna ddikjarata fil-livell nazzjonali u mill-anqas 5 % tal-applikanti kollha għall-għajnuna li jittrattaw il-provvista u d-distribuzzjoni tal-prodotti u l-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament fir-rigward ta' kull sena skolastika.

Meta l-għadd tal-applikanti għall-għajnuna fi Stat Membru jkun anqas minn mija, il-verifiki fuq il-post għandhom jitwettqu fl-istabbilimenti ta' mhux anqas minn ħames applikanti.

Meta l-għadd tal-applikanti għall-għajnuna fi Stat Membru jkun anqas minn ħamsa, il-verifiki fuq il-post għandhom jitwettqu fl-istabbilimenti tal-applikanti kollha.

Meta l-applikant, li ma jkunx stabbiliment edukattiv, japplika għall-għajnuna marbuta mal-provvista u mad-distribuzzjoni tal-prodotti, il-verifika fuq il-post imwettqa fl-istabbiliment ta' dak l-applikant għandha tkun issupplimentata minn verifiki fuq il-post fl-istabbiliment ta' mill-inqas żewġ stabbilimenti edukattivi jew ta' mill-inqas 1 % tal-istabbilimenti edukattivi rreġistrati mill-applikant b'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/40, skont liema minnhom ikun l-akbar.

Meta l-applikant japplika għall-għajnuna marbuta mal-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament, il-verifiki fuq il-post fl-istabbiliment tal-applikant jistgħu jiġu sostitwiti, abbażi ta' analiżi tar-riskju, minn verifiki fuq il-post fil-postijiet fejn jitwettqu l-miżuri ta' akkumpanjament. Fuq il-bażi tal-analiżi tar-riskju, l-Istati Membri għandhom jiffissaw il-livell ta' tali verifiki fuq il-post.

4.   Fuq il-bażi tal-analiżi tar-riskju, l-awtorità kompetenti għandha tagħżel dawk l-applikanti li għandhom jiġu soġġetti għal verifiki fuq il-post.

Għal dan l-għan, l-awtorità kompetenti għandha tqis b'mod partikolari dan li ġej:

(a)

iż-żoni ġeografiċi differenti;

(b)

in-natura rikorrenti tal-iżbalji u s-sejbiet tal-verifiki li jkunu twettqu fis-snin ta' qabel;

(c)

l-ammont ta' għajnuna involuta;

(d)

it-tip ta' applikanti;

(e)

it-tip ta' miżura edukattiva ta' akkumpanjament, jekk ikun hemm.

5.   Sakemm l-iskop tal-verifiki ma jiġix ippreġudikat, jista' jingħata avviż bil-quddiem, limitat b'mod strett għall-perjodu taż-żmien minimu neċessarju.

6.   L-awtorità kompetenti ta' kontroll għandha tfassal rapport ta' kontroll dwar kull verifika fuq il-post. Ir-rapport għandu jiddeskrivi preċiżament il-prodotti differenti kkontrollati.

Ir-rapport ta' kontroll għandu jkun maqsum fil-partijiet li ġejjin:

(a)

parti ġenerali li jkun fiha, b'mod partikolari, l-informazzjoni li ġejja:

(i)

il-perjodu kopert, l-applikazzjoni jew l-applikazzjonijiet għall-għajnuna vverifikati, il-kwantitajiet tal-prodotti li għalihom tkun intalbet l-għajnuna fil-każ ta' applikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-provvista u mad-distribuzzjoni tal-prodotti, l-istabbilimenti edukattivi li jkunu qed jipparteċipaw, stima bbażata fuq id-dejta disponibbli dwar l-għadd ta' tfal li għalihom tħallset l-għajnuna u l-ammont finanzjarju involut;

(ii)

il-persuni responsabbli preżenti;

(b)

parti li tiddeskrivi, b'mod separat, il-verifiki mwettqa, u li jkun fiha, b'mod partikolari, l-informazzjoni li ġejja:

(i)

id-dokumenti li ġew ivverifikati;

(ii)

in-natura u l-ammont ta' verifiki li jkunu twettqu;

(iii)

ir-rimarki u s-sejbiet.

Ir-rapporti kollha ta' kontroll għandhom jitlestew sa mhux aktar tard minn 8 xhur wara tmiem is-sena skolastika.

7.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-verifiki fuq il-post li twettqu u s-sejbiet relatati sal-31 ta' Ottubru tas-sena kalendarja ta' wara s-sena skolastika kkonċernata.

Artikolu 11

Irkupru tal-pagamenti mhux dovuti

Għall-irkupru tal-ammonti mħallsa bi żball, għandu japplika, mutatis mutandis, l-Artikolu 7 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 809/2014.

Artikolu 12

Reklamar

1.   Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li ma jużawx il-kartellun imsemmi fl-Artikolu 12 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/40, fl-istrateġija tagħhom għandhom jispjegaw b'mod ċar kif se jgħarrfu lill-pubbliku dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-iskema tal-iskejjel tagħhom.

2.   Il-mezzi ta' komunikazzjoni u l-miżuri tar-reklamar imsemmija fl-Artikolu 12 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/40, kif ukoll il-materjali edukattivi u l-għodod li għandhom jintużaw fi ħdan il-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament, għandhom juru l-bandiera Ewropea u jsemmu “l-Iskema tal-iskejjel” u sakemm id-daqs tal-materjali u l-għodod ma jeskludix dan, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni.

3.   Ir-referenzi għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandhom jirċievu mill-anqas l-istess viżibbiltà bħall-kontribuzzjonijiet minn entitajiet privati jew pubbliċi oħra li jkunu qed jappoġġaw l-iskema tal-iskejjel tal-Istat Membru.

4.   L-Istati Membri jistgħu jkomplu jużaw il-ħażniet eżistenti ta' kartelluni u għodod oħra ta' reklamar skont ir-Regolamenti (UE) 2016/248 u (KE) Nru 657/2008.

Artikolu 13

Notifiki

1.   In-notifiki mill-Istati Membri lill-Kummissjoni għandhom isiru b'mezzi elettroniċi, billi jintużaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-trasferiment tad-dejta li l-Kummissjoni għamlet disponibbli.

2.   Il-forma u l-kontenut ta' dawk in-notifiki għandhom jiġu ddefiniti fuq il-bażi tal-mudelli li l-Kummissjoni qegħdet għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, wara li jkun ġie informat il-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli.

Artikolu 14

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika għall-għajnuna għas-sena skolastika 2017/2018 u għas-snin skolastiċi ta' wara.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(3)  ĠU L 346, 20.12.2013, p. 12.

(4)  Ir-Regolament (UE) 2016/791 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tal-iskema ta' għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fi stabbilimenti edukattivi (ĠU L 135, 24.5.2016, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1047/2014 tad-29 ta' Lulju 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istrateġija nazzjonali jew reġjonali li l-Istati Membri għandhom ifasslu għall-finijiet tal-iskema ta' ħalib għall-iskejjel (ĠU L 291, 7.10.2014, p. 4).

(6)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/247 tas-17 ta' Diċembru 2015 li jissupplimenta lir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista u d-distribuzzjoni ta' frott u ħxejjex, frott u ħxejjex proċessati u prodotti tal-banana fil-qafas tal-iskema tal-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel (ĠU L 46, 23.2.2016, p. 1).

(7)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/248 tas-17 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista u għad-distribuzzjoni ta' frott u ħxejjex, frott u ħxejjex ipproċessati u prodotti tal-banana fil-qafas tal-iskema tal-frott u tal-ħxejjex għall-iskejjel, u li jiffissal-allokazzjoni indikattiva għal dik l-għajnuna (ĠU L 46, 23.2.2016, p. 8).

(8)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2008 tal-10 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 rigward l-għajnuna Komunitarja għall-provvista tal-ħalib u ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal tal-iskola f'ċerti stabbilimenti tal-edukazzjoni (ĠU L 183, 11.7.2008, p. 17).

(9)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/40 tat-3 ta' Novembru 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista ta' frott u ħxejjex, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi u li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 (ara l-paġna 11 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(10)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 809/2014 tas-17 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema integrata ta' amministrazzjoni u kontroll, tal-miżuri tal-iżvilupp rurali u tal-kundizzjonalità (ĠU L 227, 31.7.2014, p. 69).

(11)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 tas-6 ta' Awwissu 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni ta' kontijiet, ir-regoli dwar kontrolli, garanziji u trasparenza (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 59).


10.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 5/11


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/40

tat-3 ta' Novembru 2016

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista ta' frott u ħxejjex, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi u li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014

IL-KUMMISJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 24 u l-Artikolu 223(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (2), u b'mod partikolari l-Artikoli 64(6)(a) u 106(5) tiegħu,

Billi:

(1)

It-Taqsima I tal-Kapitolu II tat-Titolu I tal-Parti II tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jistipula żewġ skemi ta' għajnuna maħsubin sabiex itejbu d-distribuzzjoni tal-prodotti agrikoli lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi. L-ewwel skema għandha x'taqsam mal-provvista tal-frott u l-ħxejjex, il-frott u l-ħxejjex ipproċessati u l-prodotti tal-banana (l-Iskema tal-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel) u t-tieni waħda għandha x'taqsam mal-provvista tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (l-Iskema tal-ħalib fl-iskejjel). Dawk iż-żewġ skemi huma sostitwiti minn skema waħda introdotta mir-Regolament (UE) 2016/791 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) b'effett mis-sena skolastika 2017/2018. Din l-iskema waħedha tistipula qafas komuni ġdid għall-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista tal-frott u l-ħxejjex, tal-prodotti pproċesati tal-frott u l-ħxejjex, tal-prodotti friski tas-settur tal-banana (“frott u ħxejjex għall-iskejjel”) u għall-provvista tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (“ħalib fl-iskejjel”) lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi (l-“iskema tal-iskejjel”). Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 kif emendat mir-Regolament (UE) 2016/791 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati u ta' implimentazzjoni wkoll. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tal-iskema tal-iskejjel skont il-qafas il-ġdid, għandhom jiġu adottati ċerti regoli permezz ta' atti bħal dawn. Dawk l-atti għandhom jieħdu post ir-Regolamenti Delegati tal-Kummissjoni (UE) Nru 1047/2014 (4) u (UE) 2016/247 (5), ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/248 (6) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2008 (7). Għaldaqstant, dawk l-atti għandhom ikunu revokati iżda għandhom jibqgħu japplikaw sakemm jaslu fi tmiemhom l-Iskemi attwali tal-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel, u tal-ħalib fl-iskejjel.

(2)

Skont l-Artikolu 23(8) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, bħala kundizzjoni sabiex jieħdu sehem fl-iskema tal-iskejjel, l-Istati Membri jridu jfasslu strateġija f'livell nazzjonali jew reġjonali għall-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel qabel ma jieħdu sehem fl-iskema tal-iskejjel. Trid titfassal strateġija ġdida kull sitt snin. Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jimplimentaw l-iskema tal-iskejjel f'livell reġjonali, iridu jfasslu strateġija għal kull reġjun u jistipulaw qafas ta' koordinazzjoni, skont id-dispożizzjonijiet jew il-proċeduri tagħhom. Iridu jistabbilixxu punt uniku ta' kuntatt għall-iskambju ta' informazzjoni mal-Kummissjoni sabiex jgħinu lill-Kummissjoni fil-valutazzjoni tagħha tal-istrateġiji u fil-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat. Xieraq ukoll li jistabbilixxu dispożizzjonijiet li jiddefinixxu sa meta l-istrateġija u kwalunkwe emenda konsegwenti jridu jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni.

(3)

Għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet speċifiċi għat-tfassil u l-applikazzjoni tal-miżuri edukattivi li jakkumpanjaw, b'mod partikolari fir-rigward tal-bżonn li tkun appoġġjata d-distribuzzjoni tal-prodotti. Għandha tkun permessal-possibbiltà li dawk il-miżuri jistgħu jinvolvu wkoll lill-għalliema u lill-ġenituri, bil-għan li tkompli tissaħħaħ l-effikaċja ta' dawk il-miżuri u l-effikaċja kumplessiva tal-iskema tal-iskejjel.

(4)

Fl-interess taċ-ċertezza legali, xieraq li jiġu speċifikati l-ispejjeż imġarrbin għall-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel li huma eliġibbli għall-għajnuna mill-Unjoni.

(5)

Fl-interess tal-amministrazzjoni soda u tal-ġestjoni u s-superviżjoni baġitarja, għandhom jiġu speċifikati l-kundizzjonijiet għall-għoti tal-għajnuna, u għall-għażla u l-approvazzjoni tal-applikanti għall-għajnuna.

(6)

Għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet speċifiċi għas-sospensjoni u l-irtirar tal-approvazzjoni u għall-penali amministrattivi li jridu jiġu imposti fuq l-applikanti għall-għajnuna li jonqsu milli jirrispettaw l-obbligi stabbiliti taħt l-iskema tal-iskejjel.

(7)

Biex tiġi vvalutata l-effikaċja tal-iskema tal-iskejjel, u biex tkun tista' ssir reviżjoni bejn il-pari u jiġu skambjati l-aħjar prattiki, l-Istati Membri għandhom jissorveljaw u jevalwaw l-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel fuq bażi regolari u jibagħtu r-riżultati tagħhom lill-Kummissjoni. Għal dan il-għan, għandhom jiġu speċifikati l-għamla u t-tip ta' informazzjoni fir-rapporti ta' monitoraġġ. Barra minn hekk, nuqqas min-naħa tal-Istati Membri milli jirrispettaw ir-rekwiżiti ta' monitoraġġ u evalwazzjoni jista' jxekkel il-valutazzjoni tal-effikaċja tal-iskema tal-iskejjel u l-garanzija tal-ġestjoni korretta tal-għajnuna mill-Unjoni. Għaldaqstant għandhom jiġu pprovduti dispożizzjonijiet għat-tnaqqis dissważiv tal-għajnuna li jrid jiġi applikat mill-Kummissjoni meta Stat Membru jippreżenta r-rapport ta' evalwazzjoni tard.

(8)

Bil-għan li l-monitoraġġ u evalwazzjoni tal-iskema tal-iskejjel ikunu effettivi, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw l-għamla u t-tip ta' informazzjoni li jridu jinnotifikaw lill-Kummissjoni.

(9)

Sabiex jiġi żgurat li l-prodotti distribwiti taħt l-iskema tal-iskejjel jissodisfaw l-objettivi ta' promozzjoni ta' drawwiet tal-ikel tajbin għas-saħħa u jiżguraw li t-tfal jidraw it-togħma naturali ta' dawk il-prodotti, xieraq li jiġi speċifikat li l-livell massimu ta' zokkor miżjud fil-prodotti msemmijin fl-Artikolu 23(4) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, li għalihom iż-żieda ta' zokkor mhijiex teknikament neċessarja sabiex jiġu ppreparati jew immanifatturati, għandu jkun żero.

(10)

Sabiex jiġi żgurat li l-prodotti mqassmin taħt l-iskema tal-iskejjel jissodisfaw l-objettivi ta' promozzjoni ta' drawwiet tal-ikel tajbin għas-saħħa, xieraq li jiġi speċifikat il-livell massimu ta' zokkor u/jew għasel miżjud fil-prodotti elenkati fl-Anness V għar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 li l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw limiti li huma inqas minn dawn.

(11)

Għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex jiġi żgurat li jkun hemm valur miżjud u viżibbiltà tal-iskema tal-iskejjel tal-Unjoni meta l-prodotti li jirċievu l-għajnuna mill-Unjoni taħt l-iskema tal-iskejjel jiġu distribwiti ma' ikliet regolari tal-iskejjel fl-istabbilimenti edukattivi.

(12)

Skont l-Artikolu 23a(8) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-Istati Membri jridu jirreklamaw l-involviment tagħhom fl-iskema tal-iskejjel u l-fatt li din hija ssussidjata mill-Unjoni. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jesebixxu kartellun fl-istabbilimenti edukattivi li jieħdu sehem. Il-kartellun għandu jitfassal f'konformità ma' ċerti rekwiżiti minimi.

(13)

Il-Kapitolu V tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 (8) jistabbilixxi regoli dwar l-event operattiv għar-rata tal-kambju applikabbli għall-ammonti u l-pagamenti tal-għajnuna mill-Unjoni. Għaldaqstant, hemm bżonn li jiddaħħlu regoli li jikkonċernaw l-għajnuna marbuta mal-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel. Għalhekk, ir-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

IR-REGOLI ĠENERALI DWAR L-ISKEMA TAL-ISKEJJEL

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni u definizzjonijiet

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tal-għajnuna mill-Unjoni għall-provvista u d-distribuzzjoni tal-frott u l-ħxejjex, tal-prodotti pproċessati tal-frott u l-ħxejjex u tal-prodotti friski tas-settur tal-banana (“il-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel”), u għall-provvista u d-distribuzzjoni tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (“il-ħalib fl-iskejjel”) lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi, għall-akkumpanjament tal-miżuri edukattivi u għal ċerti spejjeż relatati fil-qafas tal-iskema msemmija fl-Artikolu 23 ta' dak ir-Regolament (“l-iskema tal-iskejjel”).

2.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandha tapplika d-definizzjoni tas-sena skolastika stabbilita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/39 (9).

Artikolu 2

L-istrateġija tal-Istati Membri

1.   Meta jfasslu l-istrateġija msemmija fl-Artikolu 23(8) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu l-livell amministrattiv li fih jixtiequ jimplimentaw l-iskema tal-iskejjel. Jekk Stat Membru jiddeċiedi li jimplimenta l-iskema tal-iskejjel f'livell reġjonali, irid ifassal strateġija għal kull reġjun u qafas ta' koordinazzjoni li jakkumpanjaha fil-livell tal-Istat Membru. L-Istat Membru għandu jistabbilixxi punt uniku ta' kuntatt għall-iskambju ta' informazzjoni mal-Kummissjoni.

2.   Jekk Stat Membru ma jpoġġix il-prodotti taħt l-iskema tal-iskejjel disponibbli bla ħlas, fl-istrateġija tiegħu għandu jispjega l-arranġamenti li implimenta sabiex jiżgura li l-għajnuna mill-Unjoni taħt l-iskema tal-iskejjel hija riflessa fil-prezz li bih jitqiegħdu għad-dispożizzjoni dawk il-prodotti.

3.   L-Istati Membri li jixtiequ jieħdu sehem fl-iskema tal-iskejjel għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-istrateġija tagħhom sat-30 ta' April ta' qabel l-ewwel sena skolastika koperta mill-istrateġija. Madankollu, sal-1 ta' Awwissu 2017 l-Istati Membri għandhom ikunu nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-istrateġija tagħhom li tkopri l-perjodu ta' sitt snin bl-ewwel sena skolastika li tkun dik tal-2017/2018.

4.   Stat Membru jista' jemenda l-istrateġija tiegħu. L-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar l-istrateġija emendata tiegħu fi żmien xahrejn mill-emenda.

Artikolu 3

Il-miżuri edukattivi li jakkumpanjaw

1.   Il-miżuri edukattivi ta' sostenn imsemmijin fl-Artikolu 23(10) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 għandu jkollhom rabta diretta mal-objettivi tal-iskema tal-iskejjel.

2.   Il-miżuri edukattivi ta' sostenn għandhom jappoġġjaw id-distribuzzjoni tal-frott, il-ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel u, f'każ li jinkludu prodotti agrikoli oħrajn apparti dawk imsemmijin fl-Artikolu 23(3), (4) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, il-miżuri għandhom jistipulaw id-dewqan ta' dawk il-prodotti l-oħrajn.

3.   Fil-miżuri edukattivi ta' sostenn jistgħu jkunu involuti l-ġenituri u l-għalliema wkoll.

Artikolu 4

L-ispejjeż eliġibbli

1.   Dan huma l-ispejjeż eliġibbli għall-għajnuna tal-Unjoni:

(a)

l-ispejjeż tal-prodotti fornuti taħt l-iskema tal-iskejjel u distribwiti lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi msemmijin fl-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, li jistgħu jinkludu l-ispejjeż tax-xiri, ir-renta, il-kiri u l-lokazzjoni ta' tagħmir li jintuża għall-provvista u għad-distribuzzjoni tal-prodotti, kif previst fl-istrateġija tal-Istat Membru;

(b)

l-ispejjeż tal-miżuri edukattivi ta' sostenn, inklużi:

(i)

l-ispejjeż għall-organizzazzjoni ta' klassijiet tad-dewqan, għall-ħolqien u għaż-żamma tal-ġonna tal-iskejjel, għall-organizzazzjoni ta' żjarat f'irziezet u għal attivitajiet simili mmirati sabiex iqarrbu lit-tfal lejn l-agrikoltura,

(ii)

l-ispejjeż tal-miżuri mmirati sabiex jedukaw lit-tfal dwar l-agrikoltura, id-drawwiet tal-ikel tajbin għas-saħħa, il-ktajjen alimentari lokali, il-produzzjoni organika, il-produzzjoni sostenibbli u l-ġlieda kontra l-ħela tal-ikel;

(c)

l-ispejjeż għall-pubbliċità tal-iskema tal-iskejjel, li għandu jkollha l-għan dirett li tinforma lill-pubbliku ġenerali dwar l-iskema tal-iskejjel, inkluż:

(i)

l-ispiża tal-kartellun imsemmi fl-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament,

(ii)

l-ispejjeż tal-kampanji tal-informazzjoni fuq ix-xandir, komunikazzjonijiet elettroniċi, gazzetti u mezzi simili tal-komunikazzjoni,

(iii)

l-ispejjeż tas-sessjonijiet informattivi, il-konferenzi, is-seminars u l-gruppi ta' ħidma ddedikati il-pubbliku ġenerali jiġi infurmat dwar l-iskema tal-iskejjel u avvenimenti simili,

(iv)

l-ispejjeż tal-materjal promozzjonali u informattiv bħal ittri, fuljetti, volantini, oġġetti u affarijiet simili,

(d)

l-ispejjeż tal-miżuri ta' netwerking sabiex jiġu skambjati l-esperjenzi u l-aħjar prattiki fl-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel;

(e)

l-ispejjeż relatati mal-obbligu tal-Istati Membri li jissorveljaw u jevalwaw l-effikaċja tal-iskema tal-iskejjel tagħhom;

(f)

l-ispejjeż tat-trasport u d-distribuzzjoni tal-prodotti fornuti taħt l-iskema tal-iskejjel, safejn ma jkunux koperti mill-punt (a) ta' dan il-paragrafu.

2.   L-ispejjeż imsemmijin fil-paragrafu 1 m'għandhomx ikunu ffinanzjati minn xi skema, programm, miżura jew operazzjoni ta' għajnuna oħra tal-Unjoni.

3.   It-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) mhijiex eliġibbli għall-għajnuna tal-Unjoni.

4.   In-nefqa relatata mal-ispejjeż tal-persunal mhijiex eleġibbli għall-għajnuna tal-Unjoni jekk dawk l-ispejjeż tal-persunal ikunu ffinanzjati mill-fondi pubbliċi tal-Istat Membru.

Artikolu 5

Il-kundizzjonijiet ġenerali biex tingħata l-għajnuna u biex jintgħażlu l-applikanti għall-għajnuna

1.   L-għajnuna mogħtija lil Stat Membru taħt l-iskema tal-iskejjel għandha tkun distribwita lil dawk l-applikanti għall-għajnuna li jkunu ġew approvati mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru skont l-Artikolu 6 u li l-applikazzjoni tagħhom tkun relatata mal-implimentazzjoni ta' waħda jew iktar minn fost dawn li ġejjin:

(a)

il-provvista jew id-distribuzzjoni ta' prodotti lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi taħt l-iskema tal-iskejjel;

(b)

il-miżuri edukattivi ta' sostenn;

(c)

l-azzjonijiet ta' monitoraġġ u evalwazzjoni;

(d)

il-pubbliċità.

2.   L-Istat Membru għandu jagħżel l-applikanti għall-għajnuna minn fost dawn il-korpi:

(a)

l-istabbilimenti edukattivi;

(b)

l-awtoritajiet edukattivi;

(c)

il-fornituri jew id-distributuri tal-prodotti;

(d)

l-organizzazzjonijiet li jaġixxu f'isem stabbiliment edukattiv wieħed jew iktar jew awtorità edukattiva waħda jew iktar li huma stabbiliti apposta għall-finijiet ta' ġestjoni u provvediment ta' kwalunkwe waħda mill-attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 1;

(e)

xi entità pubblika jew privata oħra li tkun involuta fil-ġestjoni u fil-provvediment ta' xi waħda mill-attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 1.

Artikolu 6

Il-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tal-applikanti għall-għajnuna

1.   L-applikanti għall-għajnuna għandhom jiġu approvati mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun jinsab l-istabbiliment edukattiv li lilu jiġu fornuti u/jew li lilu jitqassmu l-prodotti. L-approvazzjoni għandha tkun soġġetta għal dawn l-impenji bil-miktub li jkunu ħadu l-applikanti:

(a)

li jiżguraw li l-prodotti ffinanzjati mill-Unjoni taħt l-iskema jkunu disponibbli għall-konsum mit-tfal fl-istabbiliment jew fl-istabbilimenti edukattivi li għalihom ikunu applikaw għall-għajnuna;

(b)

li jużaw l-għajnuna allokata għall-miżuri edukattivi ta' sostenn, għall-monitoraġġ, għall-evalwazzjoni u għall-pubbliċità, skont l-objettivi tal-iskema tal-iskejjel;

(c)

li jroddu lura kull ammont ta' għajnuna li ma kellux jitħallas għall-kwantitajiet ikkonċernati, jekk jinstab li l-prodotti ma jkunux tqassmu lit-tfal jew ma jkunux eliġibbli għall-għajnuna tal-Unjoni;

(d)

li jroddu lura kull ammont ta' għajnuna li ma kellux jitħallas għall-miżuri edukattivi ta' sostenn, għall-monitoraġġ, għall-evalwazzjoni, għall-miżuri ta' pubbliċità, jekk jinstab li dawn il-miżuri jew dawn l-attivitajiet ma jkunux twettqu sew;

(e)

li jqiegħdu d-dokumenti ta' sostenn għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti meta din titlobhomlhom;

(f)

li jippermettu kull verifika neċessarja li l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tagħmel, b'mod partikolari l-iskrutinju tar-rekords u l-ispezzjonijiet fiżiċi.

Meta l-applikazzjonijiet għall-għajnuna jkunu jikkonċernaw attivitajiet soġġetti għal proċeduri ta' akkwist, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw l-approvazzjoni kif mogħtija meta l-impenji stabbiliti fl-ewwel subparagrafu jkunu inklużi fil-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fil-proċeduri ta' akkwist pubbliku.

2.   Fil-każ ta' applikazzjonijiet għall-għajnuna relatati mal-provvista u/jew id-distribuzzjoni tal-prodotti biss, ma għandhomx japplikaw il-punti (b) u (d) tal-paragrafu 1. L-applikanti għandhom jieħdu impenn addizzjonali bil-miktub li jżommu rekord tal-ismijiet u tal-indirizzi tal-istabbilimenti edukattivi jew l-awtoritajiet edukattivi meta jirċievu l-prodotti tagħhom u li jżommu rekord tal-kwantitajiet tal-prodotti speċifiċi mibjugħin jew fornuti.

3.   Fil-każ ta' applikazzjonijiet għall-għajnuna relatati mal-miżuri edukattivi ta' sostenn biss, m'għandhomx japplikaw il-punti (a) u (c) tal-paragrafu 1. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jispeċifikaw kwalunkwe impenn addizzjonali bil-miktub li jrid jitwettaq mill-applikanti, b'mod partikolari fir-rigward:

(a)

tal-miżuri edukattivi ta' sostenn imwettqin fl-iskejjel, meta dawk l-iskejjel ma jkunux applikanti għall-għajnuna;

(b)

tal-miżuri edukattivi ta' sostenn li jinkludu d-distribuzzjoni tal-prodotti.

4.   Fil-każ ta' applikazzjonijiet għall-għajnuna relatati mal-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-pubbliċità biss, m'għandhomx japplikaw il-punti (a) u (c) tal-paragrafu 1.

5.   L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw l-approvazzjonijiet mogħtijin taħt l-iskema tal-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel skont ir-Regolament Delegat (UE) 2016/247 u/jew taħt l-iskema tal-ħalib fl-iskejjel skont ir-Regolament (KE) Nru 657/2008 bħala validi jekk ma jinbidlux il-kriterji u l-kundizzjonijiet.

Artikolu 7

Is-sospensjoni jew l-irtirar tal-approvazzjoni

1.   Jekk l-applikant jonqos milli jikkonforma mal-obbligi stabbiliti taħt l-iskema tal-iskejjel, l-awtorità kompetenti għandha tissospendi l-approvazzjoni tal-applikant għal perjodu ta' bejn xahar u tnax-il xahar jew tirtiraha, skont il-gravità tan-nuqqas ta' konformità u skont il-prinċipju tal-proporzjonalità.

2.   Is-sospensjoni u l-irtirar m'għandhomx ikunu imposti fil-każijiet imsemmijin fil-punti minn (a) sa (d) tal-Artikolu 64(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jew jekk in-nuqqas ta' konformità kien minuri.

3.   Fuq it-talba tal-applikant u jekk ikunu ġew rimedjati r-raġunijiet għall-irtirar, l-awtorità kompetenti tista' terġa' tagħti l-approvazzjoni lill-applikant għall-għajnuna wara perjodu minimu ta' 12-il xahar mid-data li fiha jkunu ġew rimedjati r-raġunijiet għall-irtirar.

Artikolu 8

Il-penali amministrattivi

F'każijiet ta' nuqqas ta' konformità mal-obbligi stabbiliti taħt l-iskema tal-iskejjel, ħlief dawk imsemmijin fil-punti minn (a) sa (d) tal-Artikolu 64(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-applikant, minbarra li jirkupra l-ammonti li ma kellhomx jitħallsu, għandu jħallas penali amministrattiva daqs id-differenza bejn l-ammont inizjalment meħud u l-ammont li l-applikant huwa intitolat għalih.

Artikolu 9

Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jistipulaw li jkun hemm l-istrutturi u l-forom xierqa sabiex jiżguraw il-monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel.

2.   L-Istati Membri għandhom jevalwaw l-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel sabiex jivvalutaw l-effikaċja tagħha fid-dawl tal-għanijiet tagħha.

3.   Ir-rapporti annwali ta' monitoraġġ mill-Istati Membri għandu jkun fihom informazzjoni dwar il-fondi użati għall-provvista u d-distribuzzjoni ta' kull wieħed mill-gruppi ta' prodotti elenkati fl-Artikolu 23(3), (4) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u għall-miżuri edukattivi ta' sostenn, in-numru ta' stabbilimenti edukattivi u t-tfal li jieħdu sehem fl-iskema tal-iskejjel, id-daqs medju tal-porzjon u l-prezz medju għal kull porzjon, il-frekwenza tal-kunsinna tal-prodotti, il-kwantitajiet tal-prodotti fornuti mqassmin skont il-gruppi ta' prodotti u, jekk applikabbli, tal-prodotti apparti dawk elenkati fl-Artikolu 23(3), (4) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 li huma inklużi taħt il-miżuri edukattivi ta' sostenn skont l-Artikolu 23(7) ta' dak ir-Regolament, it-tipi ta' komunikazzjoni u l-miżuri li jakkumpanjaw implimentati, u l-awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati involuti fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel.

4.   Ir-rapporti annwali ta' kontroll mill-Istati Membri dwar il-verifiki fuq il-post imwettqin u s-sejbiet relatati għandhom jinkludu informazzjoni dwar l-ammont ta' għajnuna mitlub, imħallas u soġġett għal verifiki fuq il-post, it-tnaqqis tal-għajnuna wara l-kontrolli amministrattivi, it-tnaqqis tal-għajnuna dovut għas-sottomissjoni tard tal-applikazzjonijiet, l-ammont ta' għajnuna rkuprat wara l-verifiki fuq il-post, u l-penali amministrattivi applikati.

5.   Meta Stat Membru ma jressaqx rapport ta' evalwazzjoni quddiem il-Kummissjoni li jkun fih ir-riżultati tal-evalwazzjoni stipulati fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu fil-limiti ta' żmien imsemmijin fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/39, l-ammont tal-allokazzjoni definittiva li jmiss għandu jitnaqqas kif ġej:

(a)

b'5 % jekk il-limitu ta' żmien jinqabeż b'jum 1 sa 30 jum;

(b)

b'10 % jekk il-limitu ta' żmien jinqabeż b'31 u 60 jum.

Jekk il-limitu ta' żmien jinqabeż b'aktar minn 60 jum, l-allokazzjoni definittiva għandha titnaqqas b'1 % għal kull jum addizzjonali, ikkalkolata fuq il-bilanċ li jifdal.

Artikolu 10

Il-livelli massimi ta' ingredjenti miżjudin

1.   Il-livell massimu ta' zokkor miżjud li jista' jkun awtorizzat mill-Istati Membri skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 23(6) fil-prodotti msemmijin fl-Artikolu 23(4) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 huwa żero.

2.   Il-livell massimu ta' zokkor u/jew għasel miżjud li jista' jkun permess mill-Istati Membri skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 23(6) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 fil-prodotti elenkati fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 huwa ta' 7 %. Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, iz-zokkor għandu jfisser l-oġġetti elenkati taħt il-kodiċijiet NM 1701 u 1702. Iz-zokkor miżjud mal-frott għandu jkun inkluż fil-livell massimu ta' 7 % taz-zokkor miżjud.

3.   Il-ġobon jista' jkun fih massimu ta' 10 % f'ingredjenti mhux lattiċi.

Artikolu 11

Id-distribuzzjoni tal-prodotti flimkien mal-ikliet regolari tal-iskejjel

F'każijiet iġġustifikati kif xieraq li fihom l-Istati Membri jqisu li dan ikun iktar effettiv sabiex jilħqu l-objettivi tal-istrateġiji tagħhom, jistgħu jawtorizzaw lill-iskejjel biex iqassmu l-prodotti li jirċievu għajnuna mill-Unjoni taħt l-iskema tal-iskejjel flimkien mal-ikliet regolari tal-iskejjel.

F'dawn il-każijiet, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk il-prodotti:

(a)

ma jintużawx fit-tħejjija tal-ikliet regolari tal-iskejjel;

(b)

ma jintużawx sabiex jieħdu post prodotti li huma parti mill-ikliet regolari tal-iskejjel permezz tal-kontribuzzjoni finanzjarja minn entitajiet pubbliċi u/jew privati;

(c)

jibqgħu f'kull ħin jidhru bħala parti evidenti mill-iskema tal-iskejjel, permezz ta' miżuri xierqa ta' komunikazzjoni u pubbliċità.

Il-paragrafu (b) m'għandux japplika meta l-istabbilimenti edukattivi jqassmu ikliet regolari tal-iskejjel mingħajr ħlas.

Artikolu 12

Il-pubbliċità

Għall-finijiet tal-Artikolu 23a(8) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-Istati Membri jistgħu jużaw kartellun li jissodisfa r-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament, li għandu jitqiegħed b'mod permanenti f'post li jidher ċar fl-intrata prinċipali tal-istabbiliment edukattiv li jkun qiegħed jieħu sehem.

KAPITOLU II

EMENDI, REVOKAR U DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 13

Emenda tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014

Fir-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014, jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 32a

L-ammonti u l-pagamenti tal-għajnuna relatati mal-implimentazzjoni tal-Iskema tal-iskejjel

Għall-għanuna mogħtija għall-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel imsemmija fit-Taqsima I tal-Kapitolu II tat-Titolu I tal-Parti II tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-evveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-1 ta' Jannar ta' qabel is-sena skolastika kkonċernata.”.

Artikolu 14

Revoki

Ir-Regolament (KE) Nru 657/2008, ir-Regolamenti Delegati (UE) Nru 1047/2014 u (UE) 2016/247 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/248 huma revokati. Madankollu, dawk ir-Regolamenti jibqgħu japplikaw għall-iskema tal-ħalib fl-iskejjel u l-iskema tal-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel għas-snin skolastiċi ta' qabel is-sena skolastika 2017/2018 sakemm dawk l-iskemi jaslu fi tmiemhom.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika għall-għajnuna għas-sena skolastika 2017/2018 u għas-snin skolastiċi ta' wara.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(3)  Ir-Regolament (UE) 2016/791 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tal-iskema ta' għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fi stabbilimenti edukattivi (ĠU L 135, 24.5.2016, p. 1).

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1047/2014 tad-29 ta' Lulju 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istrateġija nazzjonali jew reġjonali li l-Istati Membri għandhom ifasslu għall-finijiet tal-iskema ta' ħalib għall-iskejjel (ĠU L 291, 7.10.2014, p. 4).

(5)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/247 tas-17 ta' Diċembru 2015 li jissupplimenta lir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista u d-distribuzzjoni ta' frott u ħxejjex, frott u ħxejjex proċessati u prodotti tal-banana fil-qafas tal-iskema tal-frott u l-ħxejjex għall-iskejjel (ĠU L 46, 23.2.2016, p. 1).

(6)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/248 tas-17 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista u għad-distribuzzjoni ta' frott u ħxejjex, frott u ħxejjex ipproċessati u prodotti tal-banana fil-qafas tal-iskema tal-frott u tal-ħxejjex għall-iskejjel, u li jiffissal-allokazzjoni indikattiva għal dik l-għajnuna (ĠU L 46, 23.2.2016, p. 8).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2008 tal-10 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 rigward l-għajnuna Komunitarja għall-provvista tal-ħalib u ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal tal-iskola f'ċerti stabbilimenti tal-edukazzjoni (ĠU L 183, 11.7.2008, p. 17).

(8)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 tal-11 ta' Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 18).

(9)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/39 tat-3 ta' Novembru 2016 dwar ir-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista ta' frott u ħxejjex, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (ara l-paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS

Ir-rekwiżiti minimi tal-powster imsemmi fl-Artikolu 12

Id-daqs tal-poster:

A3 jew akbar

L-ittri:

1 cm jew akbar

It-titlu:

“Skema għall-Iskejjel” tal-Unjoni Ewropea

Il-kontenut:

Tal-anqas it-test li ġej:

L-iskola (speċifika t-tip ta' stabbiliment edukattiv pereżempju nursery/skola preprimarja/primarja/sekondarja) tagħna qed tipparteċipa fl-“Iskema għall-Iskejjel” tal-Unjoni Ewropea bl-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni Ewropea.

Il-powster għandu jkollu l-emblema tal-Unjoni.


10.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 5/20


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/41

tad-9 ta' Jannar 2017

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Jannar 2017.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali

Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

269,9

MA

102,0

SN

188,2

TR

114,3

ZZ

168,6

0707 00 05

MA

85,5

TR

164,9

ZZ

125,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

244,2

TR

175,5

ZZ

209,9

0805 10 20

EG

49,1

MA

54,3

TR

72,5

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

175,1

MA

73,2

ZZ

124,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

157,1

JM

119,0

TR

74,4

ZZ

116,8

0805 50 10

TR

85,9

ZZ

85,9

0808 10 80

CN

96,3

US

116,9

ZZ

106,6

0808 30 90

CL

282,6

CN

84,1

TR

133,1

ZZ

166,6


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

10.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 5/22


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE, Euratom) 2017/42

tad-19 ta' Diċembru 2016

li taħtar membru, propost mir-Repubblika Taljana, fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 302 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu,

Filwaqt li kkunsidra l-proposta mill-Gvern Taljan,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fit-18 ta' Settembru 2015 u fl-1 ta' Ottubru 2015, il-Kunsill adotta d-Deċiżjonijiet (UE, Euratom) 2015/1600 (1) u (UE, Euratom) 2015/1790 (2) li jaħtru l-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-perijodu mill-21 ta' Settembru 2015 sal-20 ta' Settembru 2020.

(2)

Konsegwentement għal tmiem il-mandat tas-Sur Carmelo CEDRONE, sar vakanti siġġu ta' membru fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Sinjura Ester VITALE, Segretaria Generale aggiunta UIL Caltanissetta e Enna, hija b'dan maħtura membru fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-bqija tal-mandat attwali, jiġifieri sal-20 ta' Settembru 2020.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

L. SÓLYMOS


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2015/1600 tat-18 ta' Settembru 2015 li taħtar il-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-perijodu mill-21 ta' Settembru 2015 sal-20 ta' Settembru 2020 (ĠU L 248, 24.9.2015, p. 53).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2015/1790 tat-1 ta' Ottubru 2015 li taħtar il-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-perijodu mill-21 ta' Settembru 2015 sal-20 ta' Settembru 2020 (ĠU L 260, 7.10.2015, p. 23).