ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 344

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
17 ta' Diċembru 2016


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/2285 tat-12 ta' Diċembru 2016 li jiffissa għall-2017 u l-2018 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta' ħut tal-fond u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/72

32

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2286 tal-15 ta' Diċembru 2016 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni ta' politika tal-użu ġust u dwar il-metodoloġija għall-valutazzjoni tas-sostenibbiltà tat-tneħħija tal-ħlasijiet supplimentari tar-roaming bl-imnut u dwar l-applikazzjoni li għandu jressaq fornitur tar-roaming għall-finijiet ta' dik il-valutazzjoni ( 1 )

46

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2287 tas-16 ta' Diċembru 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 431/2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja tal-importazzjoni għaċ-ċanga ffriżata u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 593/2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji għaċ-ċanga friska ta' kwalità għolja, imkessħa u ffriżata, u għal-laħam tal-buflu ffriżat

63

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2288 tas-16 ta' Diċembru 2016 li japprova l-butossidu tal-piperonil bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18 ( 1 )

65

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2289 tas-16 ta' Diċembru 2016 li japprova l-epsilon-Momfluworotrin bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18 ( 1 )

68

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2290 tas-16 ta' Diċembru 2016 li japprova l-aċidu peraċetiku bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tipi 11 u 12 ( 1 )

71

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2291 tas-16 ta' Diċembru 2016 li japprova l-L(+) Aċidu lattiku bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 1 ( 1 )

74

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2292 tas-16 ta' Diċembru 2016 li jistipula l-medja ponderata tar-rati massimi għat-terminazzjoni ta' telefonati bil-mobile madwar l-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2293 tas-16 ta' Diċembru 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

79

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2294 tas-16 ta' Diċembru 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

81

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2295 tas-16 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Deċiżjonijiet 2000/518/KE, 2002/2/KE, 2003/490/KE, 2003/821/KE, 2004/411/KE, 2008/393/KE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE u d-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni 2012/484/UE, 2013/65/UE dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali minn ċerti pajjiżi, skont l-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2016) 8353)  ( 1 )

83

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2296 tas-16 ta' Diċembru 2016 li twaqqaf il-grupp indipendenti ta' esperti maħtura bħala l-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew

92

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2297 tas-16 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/497/KE u 2010/87/UE dwar klawżoli kuntrattwali standard għat-trasferiment ta' dejta personali lil pajjiżi terzi u lil proċessuri stabbiliti fit-tali pajjiżi, skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2016) 8471)  ( 1 )

100

 

 

LINJI GWIDA

 

*

Linja Gwida (UE) 2016/2298 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal- Eurosistema (BĊE/2016/31)

102

 

*

Linja Gwida (UE) 2016/2299 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2016/32)

117

 

*

Linja Gwida (UE) 2016/2300 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2016/33)

123

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DIRETTIVI

17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/1


DIRETTIVA (UE) 2016/2284 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta' Diċembru 2016

dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 192(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

F'dawn l-aħħar 20 sena sar progress sinifikanti fl-Unjoni fil-qasam tal-emissjonijiet antropoġeniċi fl-arja u fil-qasam tal-kwalità tal-arja, b'mod partikolari permezz ta' politika dedikata tal-Unjoni, inkluża l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2005 intitolata “Strateġija Tematika dwar it-Tniġġis tal-Arja” (it-“TSAP”). Id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) kellha rwol strumentali f'dak il-progress billi imponiet limiti fuq l-emissjonijiet annwali totali tal-Istati Membri mill-2010 'l quddiem ta' diossidu tal-kubrit (SO2), ta' ossidi tan-nitroġenu (NOx), ta' komposti organiċi volatili mhux metaniċi (NMVOC) u ta' ammonijaka (NH3). Bħala riżultat, bejn l-1990 u l-2010 l-emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit tnaqqsu bi 82 %, l-emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu tnaqqsu b'47 %, l-emissjonijiet ta' komposti organiċi volatili mhux metaniċi tnaqqsu b'56 % u l-emissjonijiet tal-ammonijaka tnaqqsu bi 28 % fl-Unjoni. Madankollu, kif indikat fil-Komumikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2013 intitolata “Programm għal Arja Nadifa għall-Ewropa” (“it-TSAP riveduta”), għad baqa' impatti negattivi sinifikanti fuq u riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

(2)

Is-seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali (5) jikkonferma l-objettiv tal-Unjoni tul perijodu ta' żmien twil rigward il-politika tal-arja, li jintlaħqu livelli ta' kwalità tal-arja li ma jagħtux lok għal impatti negattivi sinifikanti fuq u riskji sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, u jitlob, għal dak l-għan, li jkun hemm konformità sħiħa mal-leġislazzjoni attwali tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja, miri u azzjonijiet strateġiċi għal wara l-2020, sforzi msaħħa f'oqsma fejn il-popolazzjoni u l-ekosistemi jinsabu esposti għal livelli għolja ta' inkwinanti tal-arja, u sinerġiji msaħħa bejn il-leġislazzjoni dwar il-kwalità tal-arja u l-objettivi tal-politika tal-Unjoni li ġew stabbiliti, b'mod partikolari, fir-rigward tat-tibdil fil-klima u tal-bijodiversità.

(3)

It-TSAP riveduta tistabbilixxi objettivi strateġiċi ġodda għall-perijodu sal-2030 bl-għan li toqrob aktar lejn l-objettiv tal-Unjoni tul perijodu ta' żmien twil dwar il-kwalità tal-arja.

(4)

L-Istati Membri u l-Unjoni jinsabu fil-proċess li jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-Merkurju tal-2013 tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent, li tfittex li tipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent permezz tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-merkurju minn sorsi eżistenti u ġodda bil-ħsieb tad-dħul fis-seħħ tagħha fl-2017. Jenħtieġ li l-emissjonijiet rapportati ta' dak l-inkwinant jinżammu taħt sorveljanza mill-Kummissjoni.

(5)

L-Istati Membri u l-Unjoni huma partijiet għall-Konvenzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) dwar it-Tniġġis Transkonfini tal-Arja Fuq Distanza Twila tal-1979 (“Konvenzjoni LRTAP”) u għal diversi Protokolli tagħha, inkluż il-Protokoll sabiex Titnaqqas l-Aċidifikazzjoni, l-Ewtrofikazzjoni u l-Ożonu Troposferiku tal-1999 li ġie rivedut fl-2012 (“il-Protokoll rivedut ta' Gothenburg”).

(6)

Rigward is-sena 2020 u s-snin ta' wara, il-Protokoll rivedut ta' Gothenburg jistabbilixxi impenji ġodda għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, filwaqt li jieħu s-sena 2005 bħala s-sena bażi, għal kull parti fir-rigward ta' diossidu tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu, komposti organiċi volatili mhux metaniċi, ammonijaka u għall-partiċelli fini, jippromwovi tnaqqis tal-emissjonijiet ta' karbonju iswed u jitlob li jkun hemm ġbir u żamma ta' informazzjoni dwar l-effetti negattivi ta' konċentrazzjonijiet u depożizzjonijiet ta' inkwinanti tal-arja fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u għal parteċipazzjoni fil-programmi orjentati lejn l-effetti skont il-Konvenzjoni LRTAP.

(7)

Għaldaqstant, jenħtieġ li l-limitu massimu nazzjonali tal-emissjonijiet stabbilit bid-Direttiva 2001/81/KE jiġi rivedut sabiex jinġieb konformi mal-impenji internazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri. Għal dak l-għan, l-impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għal kwalunkwe sena mill-2020 sal-2029 f'din id-Direttiva huma identiċi għal dawk stabbiliti fil-Protokoll rivedut ta' Gothenburg.

(8)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jimplimentaw din id-Direttiva b'mod li jikkontribwixxi b'mod effikaċi għall-ilħuq tal-objettiv fit-tul tal-Unjoni rigward il-kwalità tal-arja kif appoġġjat mil-linji gwida tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u tal-objettivi tal-Unjoni rigward il-bijodiversità u l-protezzjoni tal-ekosistemi billi l-livelli u d-depożizzjoni tat-tniġġis tal-arja minn inkwinanti aċidifikanti, ewtrofikanti u tal-ożonu jitnaqqsu għal livelli aktar baxxi mit-tagħbijiet u l-livelli kritiċi stabbiliti mill-Konvenzjoni LRTAP.

(9)

Jenħtieġ li din id-Direttiva tikkontribwixxi wkoll għall-ksib, b'mod kosteffikaċi, tal-objettivi dwar il-kwalità tal-arja stabbiliti fil-leġislazzjoni tal-Unjoni u għall-mitigazzjoni tal-impatti tat-tibdil fil-klima flimkien mat-titjib fil-kwalità tal-arja globalment u għat-titjib tas-sinerġiji mal-politika tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija, filwaqt li tiġi evitata duplikazzjoni tal-leġislazzjoni eżistenti tal-Unjoni.

(10)

Din id-Direttiva tikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis tal-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja relatati mas-saħħa fl-Unjoni billi ttejjeb il-benesseri taċ-ċittadini tal-Unjoni kif ukoll tiffavorixxi t-transizzjoni lejn ekonomija ekoloġika.

(11)

Jenħtieġ li din id-Direttiva tikkontribwixxi għat-tnaqqis progressiv tat-tniġġis tal-arja, filwaqt li tibni fuq tnaqqis li twettaq permezz ta' leġislazzjoni tal-Unjoni dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja fuq il-bażi tas-sors li tindirizza emissjonijiet ta' sustanzi speċifiċi.

(12)

Jenħtieġ li l-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja fuq il-bażi tas-sors tikseb it-tnaqqis tal-emissjonijiet mistenni. L-identifikazzjoni ta' leġislazzjoni dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja fuq il-bażi tas-sors mhux effettiva tal-Unjoniu r-rispons għaliha fi stadju bikri huma essenzjali sabiex jintlaħqu l-objettivi aktar ġenerali marbutin mal-kwalità tal-arja, kif jidher mid-diskrepanza bejn l-emissjonijiet reali u l-emissjonijiet waqt test ta' ossidi tan-nitroġenu minn karozzi EURO 6 li jaħdmu bid-diżil.

(13)

Jenħtieġ li l--Istati Membri jkunu konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva mill-2020 sal-2029 u mill-2030 'il quddiem. Sabiex jiġi żgurat progress li jista' jintwera fit-twettiq tal-impenji tal-2030, jenħtieġ li l-Istati Membri għandhom jidentifikaw livelli ta' emissjonijiet indikattivi fl-2025 li jkunu teknikament fattibbli u ma jinvolvux spejjeż sproporzjonati, u jenħtieġ li jippruvaw ikunu konformi ma' tali livelli. Fejn l-emissjonijiet għall-2025 ma jistgħux jiġu limitati f'konformità mal-perkors ta' tnaqqis determinat, jenħtieġ li l-Istati Membri jispjegaw ir-raġunijiet għal dik id-devjazzjoni kif ukoll il-miżuri li jwasslu lill-Istati Membri lura fuq il-perkors tagħhom fir-rapporti sussegwenti tagħhom li jiġu mħejjija skont din id-Direttiva

(14)

L-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva għall-2030 'il quddiem huma bbażati fuq il-potenzjal għat-tnaqqis stmat ta' kull Stat Membru li jinsab fir-Rapport nru 16 tat-TSAP ta' Jannar 2015 (“TSAP 16”), dwar l-eżami tekniku tad-differenzi bejn l-istimi nazzjonali u dawk previsti tat-TSAP 16, u dwar l-objettiv politiku li jinżamm it-tnaqqis ġenerali tal-impatt fuq is-saħħa sal-2030 (meta mqabbel mal-2005) l-aktar viċin possibbli għal dak tal-proposta tal-Kummissjoni għal din id-Direttiva. Biex tiżdied it-trasparenza, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippubblika s-suppożizzjonijiet sottostanti użati fit-TSAP 16.

(15)

Jenħtieġ li l-konformità ma' impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet tiġi evalwata b'referenza għall-istatus metodoloġiku speċifiku fil-mument li fih kien ġie stabbilit l-impenn.

(16)

Jenħtieġ li r-rekwiżiti ta' rappurtar u l-impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet ikunu bbażati fuq il-konsum nazzjonali tal-enerġija u l-karburanti mibjugħa. Madankollu, xi Stati Membri jistgħu, skont il-Konvenzjoni LRTAP, li jużaw it-total tal-emissjonijiet nazzjonali kkalkulat abbażi tal-karburanti użati rigward is-settur tat-trasport bit-triq bħala bażi għall-konformità. Jenħtieġ li dik l-għażla tinżamm f'din id-Direttiva sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn il-liġi internazzjonali u dik tal-Unjoni.

(17)

Sabiex jiġu indirizzati xi wħud mill-inċertezzi inerenti fl-istabbiliment tal-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet, il-Protokoll rivedut ta' Gothenburg jinkludi flessibbiltajiet li jenħtieġ li jiġu inkorporati f'din id-Direttiva. B'mod partikolari, il-Protokoll rivedut ta' Gothenburg jistabbilixxi mekkaniżmu biex jiġu aġġustati l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet u għal medja ta' emissjonijiet annwali nazzjonali għal massimu ta' tliet snin meta jintlaħqu ċerti kondizzjonijiet. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġu stabbiliti flessibbiltajiet f'din id-Direttiva fejn timponi impenn għal tnaqqis, li jeċċedi t-tnaqqis kosteffikaċi identifikat fit-TSAP 16 u, wkoll biex l-Istati Membri jiġu assistiti f'każ ta' avvenimenti eċċezzjonali u mhux mistennija relatati mal-ġenerazzjoni jew il-provvista tal-enerġija dment li jintlaħqu dawk il-kondizzjonijiet speċifiċi. L-użu ta' dawk il-flessibbiltajiet għandu jkun mmonitorjat mill-Kummissjoni filwaqt li jittieħed kont tal-gwida żviluppata skont il-Konvenzjoni LRTAP. Għall-finijiet ta' valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal aġġustamenti, l-impenji ta' tnaqqis tal-emissjoni għall-perijodu bejn 2020 u 2029 jenħtieġ li jiġu kkunsidrati li kienu stabbiliti fl-4 ta' Mejju 2012, id-data meta ġie rivedut il-Protokoll ta' Gothenburg.

(18)

Jenħtieġ li kull Stat Membru jfassal, jadotta u jimplimenta programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja bil-ħsieb li jilħaq l-impenji tiegħu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, u biex jagħti kontribut effettiv għall-kisba tal-objettivi dwar il-kwalità tal-arja. Għal dak l-għan, jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu l-ħtieġa li jitnaqqsu l-emissjonijiet, b'mod partikolari ta' ossidi tan-nitroġenu u partiċelli fini, f'żoni u f'agglomerazzjonijiet li huma affettwati minn konċentrazzjonijiet eċċessivi ta' inkwinanti tal-arja u/jew f'dawk iż-żoni u f'agglomerazzjonijiet li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-tniġġis tal-arja f'żoni u f'agglomerazzjonijiet oħra, inkluż f'pajjiżi ġirien. Għal dak l-għan, jinħtieġ li l-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja stabbiliti skont l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(19)

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet minn sorsi antropoġeniċi, jenħtieġ li l-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja jikkunsidraw miżuri applikabbli għas-setturi rilevanti kollha, inklużi l-agrikoltura, l-enerġija, l-industrija, it-trasport bit-triq, it-tbaħħir intern, it-tisħin domestiku u l-użu ta' makkinarju mobbli mhux tat-triq u solventi. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu intitolati li jiddeċiedu dwar il-miżuri li jadottaw sabiex jikkonformaw mat-twettiq tal-impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva.

(20)

Fit-tfassil ta' programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja, jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu kont tal-aħjar prattiki biex jiġu indirizzati, fost oħrajn,l-inkwinantil-aktar ta' ħsara fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva fir-rigward ta' gruppi sensittivi tal-popolazzjoni umana.

(21)

L-agrikoltura tagħti kontribut importanti għal emissjonijiet atmosferiċi ta' ammonijaka u partiċelli fini. Sabiex jitnaqqsu dawk l-emissjonijiet, jenħtieġ li l-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja jinkludu miżuri applikabbli għas-settur agrikolu. Jenħtieġ li tali miżuri jkunu kosteffikaċi u bbażati fuq informazzjoni u data speċifiċi, filwaqt li jittieħed kont tal-progress xjentifiku u l-miżuri preċedenti meħuda mill-Istati Membri. Il-politika agrikola komuni toffri lill-Istati Membri l-possibbiltà li jikkontribwixxu għall-kwalità tal-arja b'miżuri speċifiċi. Evalwazzjoni fil-ġejjieni ser tipprovdi fehim aħjar tal-effetti ta' dawk il-miżuri.

(22)

Jenħtieġ li t-titjib fil-kwalità tal-arja jinkiseb permezz ta' miżuri proporzjonati. Meta jieħdu miżuri li ser jiġu inklużi fi programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja li jkunu applikabbli għas-settur agrikolu, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li jittieħed kont b'mod sħiħ tal-impatti tagħhom fuq azjendi agrikoli żgħar sabiex tiġi limitata, kemm jista' jkun possibbli, kwalunkwe spiża addizzjonali.

(23)

Meta ċerti miżuri meħuda taħt il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja immirati għall-prevenzjoni tal-emissjonijiet fis-settur tal-agrikoltura jkunu eliġibbli għal appoġġ finanzjarju, b'mod partikolari miżuri minn azjendi agrikoli li jeħtieġu bidliet sinifikanti ta' prattiki jew investimenti sinifikanti, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiffaċilita l-aċċess għal tali appoġġ finanzjarju u għal fondi oħrajn disponibbli tal-Unjoni.

(24)

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet, jenħtieġ li l-Istati Membri jikkunsidraw li jappoġġjaw il-bidla lejn investimenti f'teknoloġiji nodfa u effiċjenti. L-innovazzjoni tista' tgħin biex tittejjeb is-sostenibbiltà u jissolvew il-problemi f'ras il-għajn, billi ttejjeb ir-reazzjonijiet settorjali għall-isfidi tal-kwalità tal-arja.

(25)

Programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja, inkluż l-analiżi li tappoġġa l-identifikazzjoni ta' politiki u miżuri, jenħtieġ li jiġu aġġornati b'mod regolari.

(26)

Sabiex ifasslu programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja li huma infurmati tajjeb u sabiex ifasslu kwalunkwe aġġornamenti sinifikanti, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu dawk il-programmi u aġġornamenti soġġetti għal konsultazzjoni mal-pubbliku u mal-awtoritajiet kompetenti fil-livelli kollha u fi żmien meta l-għażliet kollha rigward il-politiki u l-miżuri jkunu miftuħa. L-Istati Membri għandhom jipparteċipaw f'konsultazzjonijiet transkonfinali fejn l-implimentazzjoni tal-programm tagħhom tista' taffettwa l-kwalità tal-arja fi Stat Membru jew pajjiż terz ieħor, b'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni u dik internazzjonali, inkluż il-Konvenzjoni tal-UNECE dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali f'Kuntest Transkonfinali (il-“Konvenzjoni Espoo”) tal-1991 u l-Protokoll tagħha dwar il-Valutazzjoni Strateġika Ambjentali tal-2003.

(27)

L-għan ta' din id-Direttiva, fost oħrajn, huwa li tħares is-saħħa tal-bnedmin. Kif il-Qorti tal-Ġustizzja indikat f'bosta okkażjonijiet, tkun inkompatibbli mal-effett vinkolanti li t-tielet paragrafu tal-Artikolu 288 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jagħti lil direttiva li teskludi, fil-prinċipju, il-possibbiltà ta' obbligu impost minn direttiva milli jiġi invokat minn persuni konċernati. Dik il-konsiderazzjoni tapplika partikolarment b'rabta ma' direttiva li għandha l-objettiv li tikkontrolla u tnaqqas it-tniġġis atmosferiku u li hi mfassla, għaldaqstant, biex tħares is-saħħa tal-bnedmin.

(28)

Jenħtieġ li l--Istati Membri jippreparaw u jirrappurtaw inventarji u projezzjonijiet nazzjonali ta' emissjonijiet kif ukoll rapporti tal-inventarju informattivi dwar l-inkwinanti kollha tal-arja koperti minn din id-Direttiva, li mbagħad jenħtieġ li jippermettu lill-Unjoni li tikkonforma mad-dmirijiet tagħha ta' rappurtaġġ skont il-Konvenzjoni LRTAP u l-Protokolli tagħha.

(29)

Sabiex tinżamm il-konsistenza ġenerali għall-Unjoni kollha kemm hi, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li r-rappurtar tagħhom lill-Kummissjoni dwar l-inventarji u l-projezzjonijiet nazzjonali tagħhom dwar l-emissjonijiet kif ukoll ir-rapporti tal-inventarju informattivi jkunu konsistenti bis-sħiħ mar-rappurtar tagħhom skont il-Konvenzjoni LRTAP.

(30)

Sabiex tiġi valutata l-effettività tal-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Istati Membri jimmonitorjaw ukoll l-impatti tat-tniġġis tal-arja fuq l-ekosistemi terrestri u akkwatiċi, u jirrappurtaw it-tali impatti. Sabiex jiġi żgurat approċċ kosteffikaċi, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw l-indikaturi fakultattivi ta' monitoraġġ imsemmija f'din id-Direttiva u jenħtieġ li jikkoordinaw ma' programmi ta' monitoraġġ oħra stabbiliti skont id-Direttivi relatati u, jekk adatt, il-Konvenzjoni LRTAP.

(31)

Jenħtieġ li jiġi stabbilit Forum Ewropew dwar l-Arja Nadifa, li jinvolvi l-partijiet interessati kollha inkluż l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fil-livelli rilevanti kollha, għall-iskambju tal-esperjenza u l-prattiki tajba, b'mod partikolari biex jingħata kontribut għall-gwida u tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni koordinata tal-leġislazzjoni u l-politiki tal-Unjoni relatati mat-titjib tal-kwalità tal-arja.

(32)

F'konformità mad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw tixrid attiv u sistematiku ta' informazzjoni permezz ta' mezzi elettroniċi.

(33)

Jeħtieġ li d-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) tiġi emendata sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ta' dik id-Direttiva mal-Konvenzjoni tal-UNECE dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Relatati mal-Ambjent tal-1998 (il-“Konvenzjoni Aarhus”).

(34)

Sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi tekniċi u internazzjonali, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tal-Anness I, kif ukoll il-Parti 2 tal-Anness III u l-Anness IV, biex jiġu adattati għall-iżviluppi fi ħdan il-qafas tal-Konvenzjoni LRTAP u fir-rigward tal-emendar tal-Anness V biex jiġi adattat għall-progress tekniku u xjentifiku u għal żviluppi fi ħdan il-qafas tal-Konvenzjoni LRTAP. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, inkluż fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (9). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(35)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' flessibbiltajiet u programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja skont din id-Direttiva, jenħtieġ li s-setgħat ta' implimentazzjoni jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni. Dawn is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (KE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10).

(36)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu regoli dwar penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Jenħtieġ li dawk il-penali jkunu effikaċi, proporzjonati u dissważivi.

(37)

Bil-ħsieb tan-natura u l-punt safejn il-modifiki li jenħtieġ li jsiru għad-Direttiva 2001/81/KE jridu jkopru, jenħtieġ li dik id-Direttiva tiġi mibdula sabiex jittejbu ċ-ċertezza, iċ-ċarezza, u t-trasparenza legali u s-simplifikazzjoni leġislattiva. Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità fit-titjib tal-kwalità tal-arja, jenħtieġ li l-Istati Membri jikkonformaw mal-livelli massimi tal-emissjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2001/81/KE sakemm l-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva jsiru applikabbli fl-2020.

(38)

Peress li l-objettiv ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni għall-ambjent u għas-saħħa tal-bnedmin, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda minflok, minħabba n-natura transkonfinali tat-tniġġis tal-arja, jista' jintlaħaq aħjar fuq il-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

(39)

F'konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni (11), l-Istati Membri refgħu r-responsabbiltà li jakkumpanjaw, f'każijiet ġustifikati, in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom b'dokument wieħed jew iktar li jispjega(w) ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta' din id-Direttiva, il-leġislatur jikkunsidra li t-trasmissjoni ta' dawn id-dokumenti għandha tkun ġustifikata,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Objettivi u suġġett

1.   Sabiex tersaq lejn il-ksib ta' livelli tal-kwalità tal-arja li ma jirriżultawx f'impatti negattivi sinifikanti fuq u riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, din id-Direttiva tistabbilixxi l-impenji tat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-emissjonijiet atmosferiċi antropoġeniċi ta' diossidu tal-kubrit (SO2), ossidi tan-nitroġenu (NOx), komposti organiċi volatili mhux metaniċi (NMVOC), ammonijaka (NH3) u partiċelli fini (PM2,5) tal-Istati Membri u tirrikjedi li jitfasslu, jiġu adottati u implimentati programmi nazzjonali ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja u li jiġu sorveljati u rappurtati l-emissjonijiet għal dawk l-inkwinanti u għall-inkwinantil-oħra msemmija fl-Anness I, kif ukoll l-impatti tagħhom.

2.   Din id-Direttiva tikkontribwixxi wkoll biex jinkisbu:

(a)

l-objettivi dwar il-kwalità tal-arja stabbiliti fil-leġislazzjoni tal-Unjoni u progress lejn l-objettiv fit-tul tal-Unjoni li tilħaq livelli ta' kwalità tal-arja konformi mal-linji gwida dwar il-kwalità tal-arja ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

(b)

l-objettivi tal-Unjoni dwar il-bijodiversità u l-ekosistemi f'konformità mas-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali;

(c)

it-tisħiħ ta' sinerġiji bejn il-politika tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja u politiki rilevanti oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari l-politiki tal-klima u l-enerġija.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva għandha tapplika għal emissjonijiet tal-inkwinantimsemmija fl-Anness I mis-sorsi kollha li jinsabu fit-territorju tal-Istati Membri, fiż-żoni ekonomiċi esklużivi tagħhom u fiż-żoni tagħhom ta' kontroll tat-tniġġis.

2.   Din id-Direttiva ma tkoprix l-emissjonijiet fil-Gżejjer Kanarji, id-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, il-Madejra u l-Azores.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“emissjoni” tfisser ir-rilaxx ta' sustanza minn punt jew sors diffuż fl-atmosfera;

(2)

“emissjonijiet antropoġeniċi” tfisser l-emissjonijiet atmosferiċi ta' inkwinanti assoċjati mal-attivitajiet tal-bniedem;

(3)

“prekursuri tal-ożonu” tfisser ossidi tan-nitroġenu, komposti volatili organiċi mhux metaniċi, metan u monossidu tal-karbonju;

(4)

“objettivi ta' kwalità tal-arja” tfisser il-valuri ta' limitu, il-valuri mira u l-obbligi tal-konċentrazzjoni tal-espożizzjoni għall-kwalità tal-arja stabbiliti fid-Direttiva 2008/50/KE u d-Direttiva 2004/107/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12);

(5)

“diossidu tal-kubrit” jew “SO2” tfisser il-komposti kollha tal-kubrit espressi bħala diossidu tal-kubrit, inkluż it-trijossidu tal-kubrit (SO3), l-aċidu tal-kubrit (H2SO4), u komposti ridotti tal-kubrit bħas-sulfur tal-idroġenu (H2S), merkaptani u sulfidi tad-dimetil;

(6)

“ossidi tan-nitroġenu” jew “NOx” tfisser monossidu tan-nitroġenu u diossidu tan-nitroġenu, espressi bħala diossidu tan-nitroġenu;

(7)

“komposti organiċi volatili mhux metaniċi” jew “NMVOC” tfisser il-komposti organiċi kollha, għajr il-metan, li huma kapaċi jipproduċu ossidanti fotokimiċi permezz ta' reazzjoni ma' ossidi tan-nitroġenu fil-preżenza tad-dawl tax-xemx;

(8)

“partiċelli fini” jew “PM2,5” tfisser partikoli b'dijametru ajrudinamiku daqs jew anqas minn 2,5 mikrometri (μm);

(9)

“karbonju iswed” jew “BC” tfisser partiċelli karbonjużi li jassorbu d-dawl;

(10)

“impenn nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet” tfisser l-obbligu tal-Istati Membri fit--tnaqqis ta' emissjonijiet ta' sustanza; tispeċifika it-tnaqqis ta' emissjonijiet li bħala minimu għandu jintlaħaqt fis-sena kalendarja mira' bħala perċentwal tat-total ta' emissjonijiet rilaxxati matul is-sena bażi (2005);

(11)

“ċiklu tal-inżul u tat-tluq” tfisser iċ-ċiklu li jinkludi l-mument li l-ajruplan jidħol minn u joħroġ għal fuq ir-runway, il-ġirja għat-tluq, x'ħin jinqata' mill-art, x'ħin javviċina r-runway, l-inżul u l-attivitajiet l-oħra kollha tal-ajruplan li jseħħu f'altitudni ta' inqas minn 3 000 pied;

(12)

“traffiku marittimu internazzjonali” tfisser vjaġġi fuq il-baħar jew f'ilmijiet kostali ta' bastimenti tal-bnadar kollha, għajr bastimenti tas-sajd, li jitilqu mit-territorju ta' pajjiż wieħed u li jaslu fit-territorju ta' pajjiż ieħor;

(13)

“żona ta' kontroll tat-tniġġis” tfisser żona tal-baħar li tinsab mhux aktar minn 200 mil nawtiku bogħod mil-linji ta' referenza li minnhom titkejjel il-wisa' tal-baħar territorjali, stabbilita minn Stat Membru għall-prevenzjoni, it-tnaqqis u l-kontroll tat-tniġġis minn bastimenti skont ir-regoli u l-istandards internazzjonali applikabbli;

(14)

“Leġislazzjoni tal-Unjoni dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja fuq il-bażi tas-sors” tfisser leġislazzjoni tal-Unjoni bil-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' inkwinantital-arja koperti minn din id-Direttiva billi jittieħdu miżuri ta' mitigazzjoni fis-sors.

Artikolu 4

Impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet

1.   Bħala minimu, l-Istati Membri għandhom jillimitaw l-emissjonijiet antropoġeniċi annwali tagħhom ta' diossidu tal-kubrit, ta' ossidi tan-nitroġenu, komposti organiċi volatili mhux metaniċi, ammonijaka, u partiċelli fini b'konformità mal-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet applikabbli mill-2020 sal-2029 u mill-2030 'il quddiem, kif stabbilit fl-Anness II.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa bil-għan li jillimitaw l-emissjonijiet antropoġeniċi tal-2025 tagħhom ta' diossidu tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu, komposti organiċi volatili mhux metaniċi, ammonijaka u partiċelli fini5. Il-livelli indikattivi ta' dawk l-emissjonijiet għandhom jiġu determinati permezz ta' perkors ta' tnaqqis lineari stabbilit bejn il-livelli tal-emissjonijiet tagħhom definiti mill-impenji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2020 u l-livelli ta' emissjonijiet definiti mill-impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-2030.

L-Istati Membri jistgħu jsegwu perkors ta' tnaqqis mhux lineari jekk dan ikun ekonomikament jew teknikament aktar effiċjenti, u sakemm mill-2025 dan jingħaqad progressivament mal-perkors ta' tnaqqis lineari u sakemm ma jaffettwa ebda impenn ta' tnaqqis ta' emissjoni għall-2030. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu dak il-perkors ta' tnaqqis lineari u r-raġunijiet għaliex ikunu qed isegwuh fil-programmi nazzjonali ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja li għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 10(1).

Fejn l-emissjonijiet għall-2025 ma jistgħux jiġu limitati f'konformità mal-perkors tat-tnaqqis determinat, l-Istati Membri għandhom jispjegaw ir-raġunijiet għal dik id-devjazzjoni kif ukoll il-miżuri li jwasslu lill-Istati Membri lura fuq il-perkors tagħhom fir-rapporti tal-inventarju informattivi sussegwenti tagħhom li għandhom jiġu pprovduti lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 10(2).

3.   L-emissjonijiet li ġejjin mhumiex meqjusa għall-fini ta' konformità mal-paragrafi 1 u 2:

(a)

emissjonijiet mill-ajruplani lil hinn miċ-ċiklu ta' nżul u tlugħ;

(b)

emissjonijiet mit-traffiku marittimu nazzjonali lejn u mit-territorji msemmija fl-Artikolu 2(2);

(c)

emissjonijiet minn traffiku marittimu internazzjonali;

(d)

emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu u komposti organiċi volatili mhux metaniċi minn attivitajiet li jaqgħu taħt in-Nomenklatura 2014 għar-Rappurtar (NFR) kif previst mill-kategoriji 3B (ġestjoni ta' demel) u 3D (ħamriji agrikoli) tal-Konvenzjoni LRTAP.

Artikolu 5

Flessibbiltajiet

1.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu, f'konformità mal-Parti 4 tal-Anness IV, inventarji nazzjonali annwali aġġustati tal-emissjonijiet għal diossidu tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu, komposti organiċi volatili mhux metaniċi, ammonijaka u partiċelli fini, meta n-nuqqas ta' konformità mal-impenji nazzjonali tagħhom għat-tnaqqis ta' emissjonijiet jirriżulta mill-applikazzjoni ta' metodi ta' inventarji tal-emissjonijiet imtejba aġġornati skont l-għarfien xjentifiku.

Għall-fini tad-determinazzjoni ta' jekk il-kondizzjonijiet rilevanti stabbiliti fil-Parti 4 tal-Anness IV humiex sodisfatti, l-impenji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għas-snin 2020 sa 2029 għandhom jiġu kkunsidrati li ġew stabbiliti fl-4 ta' Mejju 2012.

Mill-2025 il-kondizzjonijiet addizzjonali li ġejjin għandhom japplikaw għall-aġġustamenti fil-każ li jkun hemm fatturi ta' emissjonijietli jkunu differenti b'mod sinifikanti minn kategoriji ta' sorsi speċifiċi meta mqabbla ma' dawk li kienu mistennija bħala riżultat tal-implimentazzjoni ta' norma jew standard partikolari skont il-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja fuq il-bażi tas-sors, skont il-punti 1(d)(ii) u (iii) tal-Parti 4 tal-Anness IV:

(a)

l-Istat Membru ikkonċernat, wara li jkun qies is-sejbiet tal-programmi nazzjonali ta' spezzjoni u infurzar li jissorveljaw l-effettività tal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja fuq il-bażi tas-sors, juri li l-fatturi differenti b'mod sinifikanti ma jirriżultawx mill-implimentazzjoni tagħha fil-pajjiż jew l-infurzar ta' dik il-leġislazzjoni;

(b)

l-Istat Membru kkonċernat ikun informa lill-Kummissjoni bid-differenza sinifikanti fil-fatturi ta' emissjoni li, skont l-Artikolu 11(2), għandha tinvestiga l-ħtieġa għal azzjoni ulterjuri.

2.   Jekk f'sena partikolari Stat Membru, minħabba xitwa eċċezzjonalment kiesħa jew sajf eċċezzjonalment niexef, ma jkunx jista' jkun konformi mal-impenji tiegħu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, huwa jista' jikkonforma ma' dawk l-impenji billi jieħu medja tal-emissjonijiet annwali nazzjonali tiegħu għas-sena inkwistjoni u s-sena ta' qabel dik is-sena u s-sena ta' wara, sakemm din il-medja ma taqbiżx il-livell ta' emissjonijiet annwali nazzjonali determinat mill-impenn tal-Istat Membru.

3.   Jekk f'sena partikolari Stat Membru, li għalih impenn ta' tnaqqis wieħed jew aktar stabbiliti fl-Anness II huma stabbiliti f'livell aktar strett mit-tnaqqis kosteffikaċi identifikat fit-TSAP 16, ma jistax jikkonforma mal-impenn ta' tnaqqis ta' emissjonijiet rilevanti wara li jkun implimenta l-miżuri kosteffikaċi kollha, għandu jitqies li qed jikkonforma ma dak l-impenn għat-tnaqqis ta' emissjonijiet rilevanti għal massimu ta' ħames snin, sakemm għal kull waħda minn dawk is-snin jikkumpensa għal dak in--nuqqas ta' konformità permezz ta' tnaqqis ekwivalenti tal-emissjonijiet ta' inkwinantieħor imsemmi fl-Anness II.

4.   Stat Membru għandu jitqies li jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 4 għal massimu ta' tliet snin, meta n-nuqqas ta' konformità mal-impenji tiegħu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għas-sustanzi li jniġġsu rilevanti jirriżulta minn interruzzjoni jew telf ta' kapaċità għal għarrieda u eċċezzjonali fis-sistema tal-provvista jew produzzjoni tal-enerġija u/jew tat-tisħin, li ma setax jiġi raġonevolment previst, u sakemm jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-Istat Membru ikkonċernat ikun wera li jkunu saru l-isforzi kollha raġonevoli, inkluż l-implimentazzjoni ta' miżuri u politiki ġodda, biex tiġi żgurata l-konformità, u li jkunu ser jibqgħu jsiru biex il-perijodu ta' nuqqas ta' konformità jinżamm qasir kemm jista' jkun; u

(b)

l-Istat Membru ikkonċernat ikun wera li l-implimentazzjoni ta' miżuri u politiki addizzjonali ma' dawk imsemmija fil-punt (a) twassal għal spejjeż sproporzjonati, li jqiegħdu sostanzjalment f'periklu s-sigurtà tal-enerġija nazzjonali, jew joħolqu riskju sostanzjali ta' faqar enerġetiku għal parti sinifikanti tal-popolazzjoni.

5.   L-Istati Membri li biħsiebhom japplikaw il-paragrafu 1, 2, 3 jew 4 għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan sal-15 ta' Frar tas-sena ta' rappurtar konċernata. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi l-inkwinanti u l-oqsma kkonċernati u, fejn disponibbli, il-kobor tal-impatti fuq l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet.

6.   Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, għandha teżamina u tevalwa jekk l-użu ta' kwalunkwe flessibbiltà għal sena partikolari jissodisfax il-kondizzjonijiet rilevanti stabbiliti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u fil-Parti 4 tal-Anness IV, jew fil-paragrafi 2, 3 jew 4 ta' dan l-Artikolu, fejn applikabbli.

Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li l-użu ta' flessibbiltà mogħtija ma jkunx f'konformità mal-kondizzjonijiet rilevanti stabbiliti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u fil-Parti 4 tal-Anness IV, jew fil-paragrafi 2, 3 jew 4 ta' dan l-Artikolu, hija għandha tadotta deċiżjoni fi żmien disa' xhur mid-data tal-wasla tar-rapport rilevanti msemmi fl-Artikolu 8(4), li tinforma lill-Istat Membru kkonċernat li l-użu ta' dik il-flessibbiltà ma jistax jiġi aċċettat u tiddikjara r-raġunijiet għal dak ir-rifjut. Fejn il-Kummissjoni ma tqajjem ebda oġġezzjoni fi żmien disa' xhur mid-data tal-wasla tar-rapport rilevanti msemmi fl-Artikolu 8(4), l-Istat Membru kkonċernat għandu jqis l-użu ta' dik il-flessibbiltà bħala valida u aċċettata għal dik is-sena.

7.   Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw ir-regoli dettaljati għall-użu tal-flessibbiltajiet imsemmijin fil-paragrafi 1, 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17.

8.   Il-Kummissjoni, meta teżerċita s-setgħat tagħha skont il-paragrafi 6 u 7, għandha tqis id-dokumenti ta' gwida rilevanti żviluppati skont il-Konvenzjoni LRTAP.

Artikolu 6

Programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja

1.   L-Istati Membri għandhom ifasslu, jadottaw u jimplimentaw il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja rispettivi tagħhom f'konformità mal-Parti 1 tal-Anness III sabiex jillimitaw l-emissjonijiet antropoġeniċi annwali tagħhom f'konformità mal-Artikolu 4, u biex jikkontribwixxu għall-ksib tal-objettivi ta' din id-Direttiva skont l-Artikolu 1(1).

2.   Fit-tfassil, l-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-programm imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom:

(a)

jivvalutaw sa liema punt is-sorsi nazzjonali ta' emissjonijiet x'aktarx li jkollhom impatt fuq il-kwalità tal-arja fit-territorji tagħhom u fl-Istati Membri ġirien tagħhom bl-użu, fejn adatt, tad-data u l-metodoloġiji żviluppati bħala parti mill-Programm Ewropew għall-Monitoraġġ u l-Evalwazzjoni (EMEP) skont il-Protokoll għall-Konvenzjoni LRTAP dwar il-finanzjament fit-tul tal-programm ta' kooperazzjoni għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tat-trasmissjoni fuq medda twila ta' inkwinanti tal-arja fl-Ewropa;

(b)

iqisu l-ħtieġa li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' inkwinanti tal-arja sabiex tintlaħaq il-konformità mal-objettivi relatati mal-kwalità tal-arja fit-territorji tagħhom u, fejn adatt, fl-Istati Membri ġirien;

(c)

jagħtu prijorità lil miżuri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju iswed meta jieħdu miżuri biex jinkisbu l-impenji nazzjonali tagħhom għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-partiċelli fini;

(d)

jiżguraw koerenza ma' pjanijiet u programmi rilevanti oħrajn stabbiliti bis-saħħa ta' rekwiżiti stabbiliti fil-leġislazzjoni nazzjonali jew tal-Unjoni.

Bil-ħsieb li jikkonformaw mal-impenji nazzjonali rilevanti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, l-Istati Membri għandhom jinkludu fil-programmi nazzjonali tagħhom għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja l-miżuri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet stabbiliti bħala obbligatorji fil-Parti 2 tal-Anness III u jistgħu jinkludu f'dawk il-programmi l-miżuri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet stabbiliti bħala fakultattivi fil-Parti 2 tal-Anness III jew miżuri li jkollhom effett ta' mitigazzjoni ekwivalenti.

3.   L-Istati Membri għandhom jaġġornaw il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja tagħhom tal-anqas kull erba' snin.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, il-politiki u l-miżuri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li jinsabu fil-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom jiġu aġġornati fi żmien 18-il xahar mill-preżentazzjoni tal-aħħar inventarju nazzjonali tal-emissjonijiet jew projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet jekk, skont id-data ppreżentata, l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 4 ma jitħarsux jew ikun hemm riskju ta' nuqqas ta' konformità.

5.   L-Istati Membri għandhom jikkonsultaw lill-pubbliku, f'konformità mad-Direttiva 2003/35/KE, u lill-awtoritajiet kompetenti li, minħabba r-responsabbiltajiet ambjentali speċifiċi tagħhom fil-qasam tat-tniġġis, il-kwalità u l-ġestjoni tal-arja fil-livelli kollha, x'aktarx li jiġu milquta mill-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja, dwar l-abbozzi tal-programmi nazzjonali tagħhom ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja u kwalunkwe aġġornament sinifikanti qabel il-finalizzazzjoni ta' dawk il-programmi.

6.   Fejn adatt, għandhom isiru konsultazzjonijiet transkonfinali.

7.   Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja, fejn adatt, permezz ta' skambju ta' prattiki tajba.

8.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 16 sabiex temenda din id-Direttiva fir-rigward tal-adattament tal-Parti 2 tal-Anness III għall-iżviluppi, inkluż progress tekniku, fi ħdan il-qafas tal-Konvenzjoni LRTAP.

9.   Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi gwida dwar l-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni ta' programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja.

10.   Il-Kummissjoni għandha tispeċifika wkoll permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-format tal-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17.

Artikolu 7

Appoġġ finanzjarju

Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha biex tiffaċilita l-aċċess għal fondi eżistenti tal-Unjoni, f'konformità mad-dispożizzjonijiet legali li jirregolaw dawk il-fondi, sabiex tappoġġa l-miżuri li għandhom jittieħdu bil-ħsieb li jkun hemm konformità mal-objettivi ta' din id-Direttiva.

Dawk il-fondi tal-Unjoni jinkludu l-finanzjament disponibbli attwali u futur skont, fost oħrajn:

(a)

il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni;

(b)

il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, inkluż il-finanzjament rilevanti fil-qafas tal-politika agrikola komuni;

(c)

strumenti għall-finanzjament ta' azzjoni għall-ambjent u l-klima bħall-programm LIFE.

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-possibbiltà li jinħoloq punt ta' kuntatt waħdieni, fejn kwalunkwe parti interessata tkun tista' tivverifika faċilment id-disponibbiltà ta' fondi tal-Unjoni, u l-proċeduri ta' aċċess relatati, għal proġetti li jindirizzaw tħassib dwar it-tniġġis tal-arja.

Artikolu 8

Inventarji u projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet, u rapporti tal-inventarju informattivi

1.   L-Istati Membri għandhom jippreparaw u jaġġornaw kull sena l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet għall-inkwinanti stabbiliti fit-Tabella A tal-Anness I, f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fiha.

L-Istati Membri jistgħu jħejju u jaġġornaw ta' kull sena l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet għall-inkwinanti stabbiliti fit-Tabella B tal-Anness I, f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fiha.

2.   L-Istati Membri għandhom iħejju u jaġġornaw kull erba' snin inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet spazjalment diżaggregati u inventarji ta' sorsi lokalizzati kbar u, kull sentejn, projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet ta' inkwinanti stabbiliti fit-Tabella C tal-Anness I, f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fiha.

3.   L-Istati Membri għandhom ifasslu rapport tal-inventarju informattiv li għandu jakkompanja l-inventarji u l- projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fit-Tabella D tal-Anness I.

4.   L-Istati Membri li jagħżlu flessibbiltà skont l-Artikolu 5 għandhom jinkludu l-informazzjoni li turi li l-użu ta' dik il-flessibbiltà jissodisfa l-kondizzjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Artikolu 5(1) u fil-Parti 4 tal-Anness IV jew fl-Artikolu 5(2), (3) jew (4) fejn applikabbli, fir-rapport tal-inventarju informattiv tas-sena konċernata.

5.   L-Istati Membri għandhom iħejju u jaġġornaw l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet, (inkluż jekk ikun adatt l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet aġġustati), il-proġettazzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet, inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet spazjalment diżaggregati, inventarji ta' sorsi lokalizzati kbar u r-rapporti tal-inventarju informattivi li jakkumpanjawhom f'konformità mal-Anness IV.

6.   Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, għandha ta' kull sena tħejji u taġġorna inventarji tal-emissjonijiet fl-Unjoni kollhau rapport tal-inventarju informattiv kif ukoll kull sentejn, projezzjonijiet tal-emissjonijiet fl-Unjoni kollha u, kull erba' snin, inventarji tal-Unjoni kollha tal-emissjonijiet spazjalment diżaggregati, għall-inkwinanti kollha msemmija fl-Anness I, fuq il-bażi tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

7.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 16 sabiex temenda din id-Direttiva fir-rigward tal-adattament tal-Anness I u l-Anness IV għall-iżviluppi, inkluż progress tekniku u xjentifiku, fi ħdan il-qafas tal-Konvenzjoni LRTAP.

Artikolu 9

Monitoraġġ tal-impatti tat-tniġġis tal-arja

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-monitoraġġ ta' impatti negattivi tat-tniġġis tal-arja fuq l-ekosistemi abbażi ta' netwerk ta' siti ta' monitoraġġ li jkun jirrappreżenta t-tipi ta' ekosistemi tagħhom tal-ilma ħelu, il-ħabitati naturali u seminaturali u l-foresti, filwaqt li jieħdu approċċ kosteffikaċi u bbażat fuq ir-riskji.

Għal dak l-għan, l-Istati Membri għandhom jikkoordinaw ma' programmi ta' monitoraġġ oħra stabbiliti skont il-leġislazzjoni tal-Unjoni inkluż id-Direttiva 2008/50/KE, id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) u d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (14) u, jekk adatt, il-Konvenzjoni LRTAP u, fejn adatt, jużaw data miġbura taħt dawk il-programmi.

Sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jużaw l-indikaturi fakultattivi ta' monitoraġġ elenkati fl-Anness V.

2.   Il-metodoloġiji stabbiliti fil-Konvenzjoni LRTAP u l-Manwali tagħha għall-Programmi Internazzjonali ta' Kooperazzjoni jistgħu jintużaw meta tinġabar u tiġi rrappurtata l-informazzjoni elenkata fl-Anness V.

3.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 16 sabiex temenda din id-Direttiva fir-rigward tal-adattament tal-Anness V għall-progress tekniku u xjentifiku u għall-iżviluppi fi ħdan il-qafas tal-Konvenzjoni LRTAP.

Artikolu 10

Rappurtar mill-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-ewwel programm nazzjonali tagħhom għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja lill-Kummissjoni sal-1 ta' April 2019.

Meta programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja jiġi aġġornat skont l-Artikolu 6(4), l-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-programm aġġornat lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn.

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja u l-aġġornamenti tagħhom fid-dawl tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 4(2) u l-Artikolu 6.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-inventarji u l- projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet, l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet spazjalment diżaggregati, l-inventarji ta' sorsi lokalizzati kbar u r-rapporti tal-inventarju informattivi tagħhom imsemmija fl-Artikolu 8(1), (2) u (3) u, fejn rilevanti, fl-Artikolu 8 (4), lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent f'konformità mad-dati tar-rappurtar stabbiliti fl-Anness I.

Dan ir-rappurtar għandu jkun konsistenti mar-rappurtar lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni LRTAP.

3.   Il-Kummissjoni, assistita mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, u f'konsultazzjoni mal-Istati Membri kkonċernati, għandha tirrieżamina d-data dwar l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet fl-ewwel sena ta' rappurtar u regolarment wara dan. Dak ir-rieżami għandu jinvolvi dan li ġej:

(a)

kontrolli li jivverifikaw it-trasparenza, il-preċiżjoni, il-konsistenza, il-komparabbiltà u l-kompletezza tal-informazzjoni ppreżentata;

(b)

kontrolli biex jiġu identifikati każijiet fejn id-data tal-inventarju titħejja b'mod li mhuwiex konsistenti mar-rekwiżiti stabbiliti skont il-liġi internazzjonali, b'mod partikolari skont il-Konvenzjoni LRTAP;

(c)

fejn adatt, il-kalkolu tal-korrezzjonijiet tekniċi meħtieġa li jirriżultaw, f'konsultazzjoni mal-Istat Membru kkonċernat.

Fejn l-Istat Membru konċernat u l-Kummissjoni ma jkunux jistgħu jilħqu qbil dwar il-ħtieġa jew dwar il-kontenut tal-korrezzjonijiet tekniċi skont il-punt (c), il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-korrezzjonijiet tekniċi li għandhom jiġu applikati mill-Istat Membru konċernat.

4.   L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw l-informazzjoni li ġejja msemmija fl-Artikolu 9 lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent:

(a)

sal-1 ta' Lulju 2018 u kull erba' snin minn hemm 'il quddiem, il-post fejn jinsabu s-siti tal-monitoraġġ u l-indikaturi assoċjati li jintużaw għall-monitoraġġ tal-impatti tat-tniġġis tal-arja; u

(b)

sal-1 ta' Lulju 2019 u kull erba' snin minn hemm 'il quddiem, id-data ta' monitoraġġ imsemmija fl-Artikolu 9.

Artikolu 11

Rapporti mill-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha, sal-1 ta' April 2020 u kull erba' snin minn hemm 'il quddiem, tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, inkluż valutazzjoni tal-kontribut tagħha għall-ksib tal-objettivi msemmija fl-Artikolu 1, inkluż:

(a)

progress lejn:

(i)

il-livelli ta' emissjonijiet indikattivi u l-impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4 u, fejn applikabbli, ir-raġunijiet għal kwalunkwe nuqqas ta' ksib;

(ii)

il-livelli ta' kwalità tal-arja fl-ambjent f'konformità mal-linji gwida dwar il-kwalità tal-arja ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

(iii)

l-objettivi tal-Unjoni dwar il-bijodiversità u l-ekosistemi f'konformità mas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali;

(b)

l-identifikazzjoni ta' miżuri ulterjuri meħtieġa fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex jinkisbu l-objettivi msemmija fil-punt (a);

(c)

l-użu ta' fondi tal-Unjoni biex jiġu appoġġati l-miżuri meħuda bil-ħsieb li jkun hemm konformità mal-objettivi ta' din id-Direttiva;

(d)

ir-riżultati tal-eżami tal-Kummissjoni tal-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja u l-aġġornamenti tagħhom skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 10(1);

(e)

evalwazzjoni tal-impatti fuq is-saħħa, dawk ambjentali u soċjoekonomiċi ta' din id-Direttiva.

2.   Fejn ir-rapport jindika li n-nuqqas ta' ksib tal-livelli indikattivi ta' emissjonijiet u impenji ta' tnaqqis ta' emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 4 jista' jkun riżultat ta' leġislazzjoni ineffettiva tal-Unjoni dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja fuq il-bażi tas-sors, inkluż l-implimentazzjoni tagħha fil-livell tal-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha, fejn adatt, tinvestiga l-ħtieġa għal azzjoni ulterjuri filwaqt li tikkunsidra wkoll l-impatti settorjali tal-implimentazzjoni. Fejn adatt, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti leġislattivi, inkluż leġislazzjoni ġdida dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja fuq il-bażi tas-sors, sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-impenji ta' din id-Direttiva.

Artikolu 12

Forum Ewropew dwar l-Arja Nadifa

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Forum Ewropew dwar l-Arja Nadifa biex jingħata kontribut għall-gwida u tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni koordinata tal-leġislazzjoni u l-politiki tal-Unjoni relatati mat-titjib tal-kwalità tal-arja, li jlaqqa' l-partijiet interessati kollha inkluż l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fil-livelli rilevanti kollha, il-Kummissjoni, l-industrija, is-soċjetà ċivili u l-komunità xjentifika f'intervalli regolari. Fil-Forum Ewropew dwar l-Arja Nadifa għandu jsir skambju tal-esperjenza u l-prattiki tajba, inkluż dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet mit-tisħin domestiku u t-trasport bit-triq, li jistgħu jinfurmaw u jsaħħu l-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja u l-implimentazzjoni tagħhom.

Artikolu 13

Reviżjoni

1.   Fuq il-bażi tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 11(1), il-Kummissjoni għandha tirrevedi din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2025 bil-ħsieb li jiġi ssalvagwardjat il-progress lejn il-ksib tal-objettivi msemmija fl-Artikolu 1(2), b'mod partikolari billi jitqies il-progress xjentifiku u tekniku u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija.

Jekk ikun adatt, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti leġislattivi għal impenji dwar it-tnaqqis fl-emissjonijiet għall-perijodu wara l-2030.

2.   Fir-rigward tal-ammonijaka, il-Kummissjoni, fir-reviżjoni tagħha, għandha tevalwa b'mod partikolari:

(a)

l-evidenza xjentifika l-aktar reċenti';

(b)

aġġornamenti tad-Dokument ta' Gwida tal-UNECE dwar il-Prevenzjoni u t-Tnaqqis ta' Emissjonijiet tal-Ammonijaka minn Sorsi Agrikoli tal-2014 (id- “Dokument ta' Gwida dwar l-Ammonijaka”) (15), il-Kodiċi Qafas tal-UNECE għall-Prattika Agrikola Tajba għat-Tnaqqis ta' Emissjonijiet tal-Ammonijaka (16), kif riveduti l-aħħar fl-2014;

(c)

aġġornamenti tal-Aħjar Metodi Tekniċi Disponibbli kif iddefiniti fil-punt (10)fl-Artikolu 3(10) tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17);

(d)

miżuri agroambjentali fil-qafas tal-politika agrikola komuni.

3.   Fuq il-bażi tal-emissjonijiet nazzjonali rappurtati tal-merkurju l-Kummissjoni għandha tivvaluta l-impatt tagħhom fuq il-ksib tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 1(2) u għandha tikkunsidra miżuri biex jitnaqqsu dawk l-emissjonijiet, u jekk adatt, tippreżenta proposta leġislattiva.

Artikolu 14

Aċċess għall-informazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom, b'konformità mad-Direttiva 2003/4/KE, jiżguraw it-tixrid attiv u sistematiku fost il-pubbliku tal-informazzjoni li ġejja billi tippubblikaha fuq sit web li jista' jiġi aċċessat mill-pubbliku:

(a)

il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja u kwalunkwe aġġornamenti;

(b)

l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet, (inkluż, fejn applikabbli, l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet aġġustati), il- projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet, r-rapporti tal-inventarju informattivi u rapporti u informazzjoni addizzjonali pprovduti lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 10.

2.   Il-Kummissjoni, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18), għandha tiżgura t-tixrid attiv u sistematiku fost il-pubbliku ta' inventarji u projezzjonijiet tal-emissjonijiet fl-Unjoni kollha, kif ukoll rapporti tal-inventarju informattivi fuq sit web li jista' jiġi aċċessat mill-pubbliku.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha:

(a)

is-suppożizzjonijiet sottostanti kkunsidrati għal kull Stat Membru għad-definizzjoni tal-potenzjal ta' tnaqqis ta' emissjonijiet nazzjonali tagħhom użat għat-tħejjija ta' TSAP 16;

(b)

il-lista ta' leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja fuq il-bażi tas-sors; u

(c)

ir-riżultati tal-eżami msemmi fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 10(1).

Artikolu 15

Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u koordinazzjoni fi ħdan organizzazzjonijiet internazzjonali

L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, kif adatt, ifittxu li, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 218 tat-TFUE, ikun hemm kooperazzjoni bilaterali u multilaterali ma' pajjiżi terzi u koordinazzjoni fi ħdan organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħall-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP), l-UNECE, l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO), l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) u l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO), inkluż permezz tal-iskambju ta' informazzjoni dwar ir-riċerka u l-iżvilupp tekniku u xjentifiku, bl-għan li tittejjeb il-bażi għall-iffaċilitar tat-tnaqqis tal-emissjonijiet.

Artikolu 16

Eżerċizzju tad-delega

1.   Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati bil-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati msemmija fl-Artikoli 6(8), 8(7) u 9(3) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mill-31 ta' Diċembru 2016. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta' żmien identiċi, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perijodu.

3.   Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 6(8), 8(7) u 9(3) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma' tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti innominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. (19)

5.   Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikoli 6(8), 8(7) u 9(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 17

Proċedura ta' Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandu jassistiha l-Kumitat dwar il-Kwalità tal-Arja fl-Ambjent stabbilit bl-Artikolu 29 tad-Direttiva 2008/50/KE. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn il-Kumitat ma jagħti ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz ta' att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 18

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawk il-pieni jiġu implimentati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 19

Emenda għad-Direttiva 2003/35/KE

Fl-Anness I tad-Direttiva 2003/35/KE, għandu jiżdied il-punt li ġej:

“(g)

L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE (*1).

Artikolu 20

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikun hemm konformità ma' din id-Direttiva sal-1 ta' Lulju 2018.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu f'konformità mal-Artikolu 10(2) sal-15 ta' Frar 2017.

L-Istati Membri għandhom minnufih jgħarrfu lill-Kummissjoni f'dak ir-rigward.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn referenza bħal din meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. Il-metodi li bihom issir tali referenza għandha tkun stabbilita mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jaddottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 21

Tħassir u dispożizzjonijiet transizzjonali

1.   Id-Direttiva 2001/81/KE hija mħassra b'effett mill-1 ta' Lulju 2018.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu:

(a)

l-Artikoli 1 u 4 ta' u l-Anness I għad-Direttiva 2001/81/KE għandhom jibqgħu japplikaw sal-31 ta' Diċembru 2019;

(b)

l-Artikoli 7 u 8 ta' u l-Anness III għad-Direttiva 2001/81/KE għandhom jitħassru fil-31 ta' Diċembru 2016.

Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni stabbilita fl-Anness VI.

2.   Sal-31 ta' Diċembru 2019, l-Istati Membri jistgħu japplikaw l-Artikolu 5(1) ta' din id-Direttiva b'rabta mal-livelli massimi skont l-Artikolu 4 ta' u l-Anness I għad-Direttiva 2001/81/KE.

Artikolu 22

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru 2016.

Artikolu 23

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, l-14 ta' Diċembru 2016.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

I. KORČOK


(1)  ĠU C 451, 16.12.2014, p. 134.

(2)  ĠU C 415, 20.11.2014, p. 23.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Novembru 2016 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Diċembru 2016.

(4)  Id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi (ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22).

(5)  Id-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 “Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna”, (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171).

(6)  Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa (ĠU L 152, 11.6.2008, p. 1).

(7)  Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsil 90/313/KEE (ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26).

(8)  Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003, li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta' ċerti pjani u programmi li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja (ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17).

(9)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(11)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.

(12)  Id-Direttiva 2004/107/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali (ĠU L 23, 26.1.2005, p. 3).

(13)  Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

(14)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

(15)  Id-Deċiżjoni 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1.

(16)  Id-Deċiżjoni ECE/EB.AIR/127, paragrafu 36e.

(17)  Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17).

(18)  Ir-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali (ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13).

(19)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.


ANNESS I

MONITORAĠĠ U RAPPURTAR TA' EMISSJONIJIET FL-ARJA

Tabella A

Rekwiżiti ta' rappurtar annwali tal-emissjonijiet kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(1)

Element

Inkwinanti

Serje kronoloġika

Dati tar-rappurtar

Emissjonijiet nazzjonali totali skont il-kategorija tas-sorsi tal-NFR (1)  (2)

SO2, NOX, NMVOC, NH3, CO

metalli tqal (Cd, Hg, Pb) (3)

POPs (4) (total ta' PAHs (5), ta' benżo(a)piren, benżo(b)fluworanten, benżo(k)fluworanten, indeno(1,2,3-cd)piren, diossini/furani, PCBs (6), HCB (7))

Annwali, mill-1990 sas-sena ta' rappurtar nieqes 2 (X–2)

15 ta' Frar (9)

Emissjonijiet nazzjonali totali skont il-kategorija tas-sorsi tal-NFR (2)

PM2,5, PM10  (8) u, jekk disponibbli, BC.

Annwali, mill-2000 sas-sena ta' rappurtar nieqes 2 (X–2)

15 ta' Frar (9)


Tabella B

Rekwiżiti ta' rappurtar annwali tal-emissjonijiet kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(1)

Element

Inkwinanti

Serje kronoloġika

Data tar-rappurtar

Emissjonijiet nazzjonali totali skont il-kategorija tas-sorsi tal-NFR (10)

metalli tqal (As, Cr, Cu, Ni, Se u Zn u l-komposti tagħhom) (11)

TSP (12)

Annwali, mill-1990 (2000 għal TSP,) sas-sena ta' rappurtar nieqes 2 (X–2)

15 ta' Frar


Tabella C

Rekwiżiti ta' rappurtar dwar l-emissjonijiet u l- projezzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 8(2)

Element

Inkwinanti

Serje kronoloġika/snin ta' mira

Dati tar-rappurtar

Data nazzjonali dwar l-emissjonijiet imqassma fi grilji skont il-kategorija tas-sorsi (GNFR)

SO2, NOX, NMVOC, CO, NH3, PM10, PM2,5

metalli tqal (Cd, Hg, Pb)

POPs (total ta' PAHs, HCB, PCBs, diossini/furani)

BC (jekk disponibbli)

Kull erba' snin għas-sena ta' rappurtar nieqes 2 (X–2)

mill-2017

1 ta' Mejju (13)

Sorsi Lokalizzati Kbar (LPS) skont il-kategorija tas-sorsi (GNFR)

SO2, NOX, NMVOC, CO, NH3, PM10, PM2,5

metalli tqal (Cd, Hg, Pb)

POPs (total ta' PAHs, HCB, PCBs, diossini/furani)

BC (jekk disponibbli)

Kull erba' snin għas-sena ta' rappurtar nieqes 2 (X–2)

mill-2017

1 ta' Mejju (13)

Emissjonijiet projettati, aggregati skont l-NFR

SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5 u, jekk disponibbli, BC

Kull sentejn, li jkopru s-snin ta' projezzjoni 2020, 2025, 2030 u, fejn disponibbli, 2040 u 2050

mill-2017

15 ta' Marzu


Tabella D

Rekwiżiti ta' rappurtar annwali dwar ir-rapport tal-inventarju informattiv kif imsemmi fl-Artikolu 8(3)

Element

Inkwinanti

Serje kronoloġika/snin ta' mira

Dati tar-rappurtar

Rapport tal-Inventarju Informattiv

SO2, NOX, NMVOC, NH3, CO, PM2,5, PM10

metalli tqal (Cd, Hg, Pb) u BC

POPs (total ta' PAHs, benżo(a)piren, benżo(b)fluworanten, benżo(k)fluworanten, indeno(1,2,3-cd)piren, diossini/furani, PCBs, HCB)

Jekk disponibbli, metalli tqal (As, Cr, Cu, Ni, Se u Zn u l-komposti tagħhom) u TSP

Is-snin kollha

(kif indikat fit-tabelli A-B-C)

15 ta' Marzu


(1)  Nomenklatura għar-rappurtar (NFR) skont kif stipulat mill-Konvenzjoni LRTAP.

(2)  emissjonijiet naturali għandhom jiġu rrappurtati skont il-metodoloġiji stabbiliti fil-Konvenzjoni LRTAP u l-gwida għall-inventarju tal-emissjonijiet ta' inkwinanti tal-arja tal-EMEP/EEA. Ma għandhomx ikunu inklużi f'totali nazzjonali u għandhom jiġu rappurtati separatament.

(3)  Cd (kadmju), Hg (merkurju), Pb (ċomb).

(4)  POPs (inkwinanti organiċi persistenti).

(5)  PAHs (idrokarburi poliċikliki aromatiċi).

(6)  PCBs (Polychlorinated biphenyls).

(7)  HCB (hexachlorobenzene)

(8)  “PM10” tfisser partiċelli b'dijametru aerodinamiku daqs jew anqas minn 10 mikrometri (μm).

(9)  Sottomissjonijiet mill-ġdid minħabba żbalji għandhom isiru wara mhux aktar tard minn erba' ġimgħat u għandhom jinkludu spjegazzjoni ċara dwar il-bidliet li jkunu saru.

(10)  emissjonijiet naturali għandhom jiġu rrappurtati skont il-metodoloġiji stabbiliti fil-konvenzjoni LRTAP u l-gwida għall-inventarju tal-emissjonijiet ta' inkwinanti tal-arja tal-EMEP/EEA. Ma għandhomx ikunu inklużi f'totali nazzjonali u għandhom jiġu rappurtati separatament.

(11)  As (arseniku), Cr (kromju), Cu (ram), Ni (nikil), Se (selenju), Zn (żingu).

(12)  TSP (total ta' partikoli sospiżi).

(13)  Sottomissjonijiet mill-ġdid minħabba żbalji għandhom isiru fi żmien erba' ġimgħat u għandhom jinkludu spjegazzjoni ċara dwar il-bidliet li jkunu saru.


ANNESS II

IMPENJI NAZZJONALI GĦAT-TNAQQIS TA' EMISSJONIJIET

Tabella A

Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit (SO2), ossidi tan-nitroġenu (NOx) u komposti volatili organiċi mhux metaniċi (NMVOC). L-impenji għat-tnaqqis għandhom is-sena 2005 bħala s-sena bażi, u għat-trasport bit-triq, japplikaw għal emissjonijiet ikkalkulati fuq il-bażi ta' karburanti mibjugħa (*1).


Stat Membru

Tnaqqis ta' SO2 imqabbel mal-2005

Tnaqqis ta' NOx imqabbel mal-2005

Tnaqqis ta' NMVOC imqabbel mal-2005

Għal kwalunkwe sena mill-2020 sal-2029

 

Għal kwalunkwe sena mill-2030

Għal kwalunkwe sena mill-2020 sal-2029

 

Għal kwalunkwe sena mill-2030

Għal kwalunkwe sena mill-2020 sal-2029

 

Għal kwalunkwe sena mill-2030

Belġju

43 %

 

66 %

41 %

 

59 %

21 %

 

35 %

Bulgarija

78 %

 

88 %

41 %

 

58 %

21 %

 

42 %

Repubblika Ċeka

45 %

 

66 %

35 %

 

64 %

18 %

 

50 %

Danimarka

35 %

 

59 %

56 %

 

68 %

35 %

 

37 %

Ġermanja

21 %

 

58 %

39 %

 

65 %

13 %

 

28 %

Estonja

32 %

 

68 %

18 %

 

30 %

10 %

 

28 %

Greċja

74 %

 

88 %

31 %

 

55 %

54 %

 

62 %

Spanja

67 %

 

88 %

41 %

 

62 %

22 %

 

39 %

Franza

55 %

 

77 %

50 %

 

69 %

43 %

 

52 %

Kroazja

55 %

 

83 %

31 %

 

57 %

34 %

 

48 %

Irlanda

65 %

 

85 %

49 %

 

69 %

25 %

 

32 %

Italja

35 %

 

71 %

40 %

 

65 %

35 %

 

46 %

Ċipru

83 %

 

93 %

44 %

 

55 %

45 %

 

50 %

Latvja

8 %

 

46 %

32 %

 

34 %

27 %

 

38 %

Litwanja

55 %

 

60 %

48 %

 

51 %

32 %

 

47 %

Lussemburgu

34 %

 

50 %

43 %

 

83 %

29 %

 

42 %

Ungerija

46 %

 

73 %

34 %

 

66 %

30 %

 

58 %

Malta

77 %

 

95 %

42 %

 

79 %

23 %

 

27 %

Netherlands

28 %

 

53 %

45 %

 

61 %

8 %

 

15 %

Awstrija

26 %

 

41 %

37 %

 

69 %

21 %

 

36 %

Polonja

59 %

 

70 %

30 %

 

39 %

25 %

 

26 %

Portugall

63 %

 

83 %

36 %

 

63 %

18 %

 

38 %

Rumanija

77 %

 

88 %

45 %

 

60 %

25 %

 

45 %

Slovenja

63 %

 

92 %

39 %

 

65 %

23 %

 

53 %

Slovakkja

57 %

 

82 %

36 %

 

50 %

18 %

 

32 %

Finlandja

30 %

 

34 %

35 %

 

47 %

35 %

 

48 %

Żvezja

22 %

 

22 %

36 %

 

66 %

25 %

 

36 %

Renju Unit

59 %

 

88 %

55 %

 

73 %

32 %

 

39 %

UE 28

59 %

 

79 %

42 %

 

63 %

28 %

 

40 %


Tabella B

Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-ammonijaka (NH3) u partiċelli fini (PM2,5). L-impenji għat-tnaqqis għandhom is-sena 2005 bħala s-sena bażi, u għat-trasport bit-triq, japplikaw għal emissjonijiet ikkalkulati fuq il-bażi ta' karburanti mibjugħa (*2).


Stat Membru

Tnaqqis ta' NH3 imqabbel mal-2005

Tnaqqis ta' PM2,5 imqabbel mal-2005

Għal kwalunkwe sena mill-2020 sal-2029

 

Għal kwalunkwe sena mill-2030

Għal kwalunkwe sena mill-2020 sal-2029

 

Għal kwalunkwe sena mill-2030

Belġju

2 %

 

13 %

20 %

 

39 %

Bulgarija

3 %

 

12 %

20 %

 

41 %

Repubblika Ċeka

7 %

 

22 %

17 %

 

60 %

Danimarka

24 %

 

24 %

33 %

 

55 %

Ġermanja

5 %

 

29 %

26 %

 

43 %

Estonja

1 %

 

1 %

15 %

 

41 %

Greċja

7 %

 

10 %

35 %

 

50 %

Spanja

3 %

 

16 %

15 %

 

50 %

Franza

4 %

 

13 %

27 %

 

57 %

Kroazja

1 %

 

25 %

18 %

 

55 %

Irlanda

1 %

 

5 %

18 %

 

41 %

Italja

5 %

 

16 %

10 %

 

40 %

Ċipru

10 %

 

20 %

46 %

 

70 %

Latvja

1 %

 

1 %

16 %

 

43 %

Litwanja

10 %

 

10 %

20 %

 

36 %

Lussemburgu

1 %

 

22 %

15 %

 

40 %

Ungerija

10 %

 

32 %

13 %

 

55 %

Malta

4 %

 

24 %

25 %

 

50 %

Netherlands

13 %

 

21 %

37 %

 

45 %

Awstrija

1 %

 

12 %

20 %

 

46 %

Polonja

1 %

 

17 %

16 %

 

58 %

Portugall

7 %

 

15 %

15 %

 

53 %

Rumanija

13 %

 

25 %

28 %

 

58 %

Slovenja

1 %

 

15 %

25 %

 

60 %

Slovakia

15 %

 

30 %

36 %

 

49 %

Finlandja

20 %

 

20 %

30 %

 

34 %

Żvezja

15 %

 

17 %

19 %

 

19 %

Renju Unit

8 %

 

16 %

30 %

 

46 %

UE 28

6 %

 

19 %

22 %

 

49 %


(*1)  L-Istati Membri li għandhom l-għażla li jużaw it-total nazzjonali tal-emissjonijiet kif ikkalkulat abbażi tal-karburanti użati bħala bażi għall-konformità skont il-Konvenzjoni LRTAP jistgħu jżommu dik l-għażla sabiex jiżguraw koerenza bejn il-liġi internazzjonali u tal-Unjoni.

(*2)  L-Istati Membri li għandhom l-għażla li jużaw it-total nazzjonali tal-emissjonijiet kif ikkalkulat abbażi tal-karburanti użati bħala bażi għall-konformità skont il-Konvenzjoni LRTAP jistgħu jżommu dik l-għażla sabiex jiżguraw koerenza bejn il-liġi internazzjonali u tal-Unjoni.


ANNESS III

KONTENUT TAL-PROGRAMMI NAZZJONALI GĦALL-KONTROLL TAT-TNIĠĠIS TAL-ARJA MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 6 U 10

PARTI 1

Kontenut minimu ta' programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja

1.

Il-programmi nazzjonali tal-bidu għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja msemmija fl-Artikoli 6 u 10 għandhom tal-inqas ikopru l-kontenut li ġej:

(a)

il-qafas ta' politika nazzjonali dwar il-kwalità tal-arja u t-tniġġis li fil-kuntest tiegħu ġie żviluppat il-programm, inkluż:

(i)

il-prijoritajiet tal-politika u r-relazzjoni tagħhom mal-prijoritajiet stabbiliti f'oqsma ta' politika rilevanti oħra, inkluż it-tibdil fil-klima u, meta jkun adatt, l-agrikoltura, l-industrija u t-trasport;

(ii)

ir-responsabbiltajiet attribwiti lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali;

(iii)

il-progress li sar mill-politiki u l-miżuri attwali fit-tnaqqis tal-emissjonijiet u t-titjib tal-kwalità tal-arja, u kemm dawn huma konformi mal-obbligi nazzjonali u tal-Unjoni;

(iv)

l-evoluzzjoni ulterjuri proġettata f'każ li l-ebda bidla ma sseħħ fil-politiki u l-miżuri adottati diġà;

(b)

l-għażliet ta' politika meqjusa bħala li jikkonformaw mal-impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-perijodu bejn l-2020 u l-2029 u għall-2030 'il quddiem u l-livelli intermedji ta' emissjonijiet iddeterminati għall-2025 u li jikkontribwixxu biex itejbu aktar il-kwalità tal-arja, u l-analiżi tagħhom, inkluż il-metodu tal-analiżi; fejn ikunu disponibbli, l-impatti individwali jew ikkombinati tal-politiki u l-miżuri dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet, il-kwalità tal-arja u l-ambjent u l-inċertezzi assoċjati magħhom;

(c)

il-miżuri u l-politiki magħżula għall-adozzjoni, inkluż skeda taż-żmien għall-adozzjoni, l-implimentazzjoni u r-reviżjoni tagħhom u l-awtoritajiet kompetenti responsabbli;

(d)

fejn ikun rilevanti, spjegazzjoni tar-raġunijiet għalfejn il-livelli ta' emissjonijiet indikattivi għall-2025 ma jistgħux jintlaħqu mingħajr miżuri li jinvolvu spejjeż sproporzjonati;

(e)

fejn ikun rilevanti, rendikont tal-użu tal-flessibiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 5 u kwalunkwe konsegwenza ambjentali li tirriżulta minn dan l-użu;

(f)

valutazzjoni ta' kif il-politiki u l-miżuri magħżula jiżguraw koerenza mal-pjanijiet u l-programmi stabbiliti f'oqsma oħra ta' politika rilevanti.

2.

L-aġġornamenti tal-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja msemmija fl-Artikoli 6 u 10 għandhom tal-inqas jinkludu:

(a)

valutazzjoni tal-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-programm, it-tnaqqis tal-emissjonijiet u t-tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet;

(b)

kwalunkwe tibdil sinifikanti fil-kuntest tal-politika, il-valutazzjonijiet, il-programm jew l-iskeda ta' żmien tal-implimentazzjoni tagħhom.

PARTI 2

Miżuri għat-tnaqqis ta' emissjonijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(2)

L-Istati Membri għandhom jieħdu kont tad-Dokument ta' Gwida dwar l-Ammonijaka rilevanti, u għandhom jużaw l-aqwa tekniki disponibbli skont id-Direttiva 2010/75/UE.

A.   Miżuri biex jiġu kkontrollati l-emissjonijiet tal-ammonijaka

1.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kodiċi nazzjonali konsultattiv ta' prattika agrikola tajba għall-kontroll tal-emissjonijiet tal-ammonijaka, b'kont meħud tal-Kodiċi Qafas tal-UNECE għal Prattika Agrikola Tajba għat-Tnaqqis tal-Emissjonijiet tal-Ammonja tal-2014, li jkopri tal-inqas it-temi li ġejjin:

(a)

il-ġestjoni tan-nitroġenu, b'kont meħud taċ-ċiklu sħiħ tan-nitroġenu;

(b)

strateġiji għall-għalf tal-bhejjem;

(c)

tekniki b'emissjonijiet baxxi għat-tifrix tad-demel;

(d)

sistemi b'emissjonijiet baxxi għall-ħżin tad-demel;

(e)

sistemi b'emissjonijiet baxxi għall-postijiet fejn jinżammu l-annimali;

(f)

possibbiltajiet biex jiġu limitati l-emissjonijiet tal-ammonijaka mill-użu ta' fertilizzanti minerali.

2.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu baġit nazzjonali għan-nitroġenu biex jiġu sorveljati l-bidliet fit-telf ġenerali ta' nitroġenu reattiv mill-agrikoltura, inkluż l-ammonijaka, l-ossidu nitruż, l-ammonijaka, in-nitrati u n-nitriti, fuq il-bażi tal-prinċipji stabbiliti fid-Dokument Gwida dwar il-Baġits tan-Nitroġenu tal-UNECE (1).

3.

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-użu tal-fertilizzanti tal-karbonat tal-ammonju u jistgħu jnaqqsu l-emissjonijiet tal-ammonijaka mill-fertilizzanti inorganiċi billi jużaw il-metodi li ġejjin:

(a)

is-sostituzzjoni ta' fertilizzanti bbażati fuq l-urea bil-fertilizzanti bbażati fuq in-nitrat tal-ammonju;

(b)

fil-każ li l-fertilizzanti bbażati fuq l-urea jibqgħu jiġu applikati, l-użu ta' metodi li huwa ppruvat li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-ammonijaka b'mhux anqas minn 30 % meta mqabbel mal-metodu ta' referenza, kif speċifikat fid-Dokument ta' Gwida dwar l-Ammonijaka;

(c)

il-promozzjoni tas-sostituzzjoni ta' fertilizzanti inorganiċi b'fertilizzanti organiċi u, fejn jibqgħu jiġu applikati fertilizzanti inorganiċi, it-tixrid ta' dawn f'konformità mal-ħtiġijiet previsti tal-għalla jew il-bur li fuqhom qed jiġu applikati fir-rigward tan-nitroġenu u l-fosfru, filwaqt li jittieħed kont ukoll tal-kontenut eżistenti tan-nutrijenti fil-ħamrija u nutrijenti minn fertilizzanti oħra.

4.

L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-emissjonijiet tal-ammonijaka mid-demel tal-irziezet billi jużaw il-metodi li ġejjin:

(a)

it-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-applikazzjoni tad-demel likwidu u d-demel solidu fuq ir-raba' u l-bur, bl-użu ta' metodi li jnaqqsu l-emissjonijiet b'tal-inqas 30 % meta mqabbel mal-metodu ta' referenza deskritt fid-Dokument ta' Gwida dwar l-Ammonijaka u bil-kondizzjonijiet li ġejjin:

(i)

jitferrxu biss demel u demel likwidu skont il-ħtiġijiet previsti ta' nutrijent tal-għalla jew il-bur li fuqhom qed jiġu applikati fir-rigward tan-nitroġenu u l-fosfru, filwaqt li jittieħed kont ukoll tal-kontenut eżistenti tan-nutrijenti fil-ħamrija u n-nutrijenti minn fertilizzanti oħra;

(ii)

ma jitferrixx demel u demel likwidu meta l-art li fuqha jiġu applikati tkun mifqugħa bl-ilma, mgħarrqa, iffriżata jew mgħottija bil-borra;

(iii)

jiġi applikat id-demel likwidu li jinfirex fuq il-bur bl-użu ta' trailing hose, trailing shoe jew permezz ta' injezzjoni fil-baxx jew fil-fond;

(iv)

jiġu inkorporati fil-ħamrija d-demel u d-demel likwidu li jinfirxu fuq ir-raba' li jinħadem fl-ewwel erba' sigħat mit-tifrix;

(b)

jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-ħażna tad-demel barra l-irziezet tal-annimali, billi jintużaw il-metodi li ġejjin:

(i)

għall-imħażen tad-demel likwidu mibnija wara l-1 ta' Jannar 2022, bl-użu ta' sistemi jew tekniki ta' ħżin b'emissjonijiet baxxi li ġie ppruvat li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-ammonijaka b'mhux inqas minn 60 % meta mqabbel mal-metodu ta' referenza deskritt fid-dokument ta' gwida dwar l-ammonijaka, u b'mill-inqas 40 % għall-imħażen eżistenti tad-demel likwidu;

(ii)

jiġu mgħottija l-imħażen għad-demel solidu;

(iii)

jiġi żgurat li l-azjendi agrikoli jkollhom kapaċità biżżejjed ta' ħżin tad-demel biex iferrxu d-demel matul dawk il-perijodi biss li huma xierqa għat-tkabbir ta' uċuħ tar-raba';

(c)

jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-irziezet tal-annimali, bl-użu ta' sistemi li huma magħrufa li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-ammonijaka b'tal-inqas 20 % meta mqabbel mal-metodu ta' referenza deskritt fid-Dokument ta' Gwida dwar l-Ammonijaka;

(d)

jitnaqqsu l-emissjonijiet mid-demel, bl-użu ta' strateġiji ta' għalf b'livelli baxxi ta' proteini u li huma magħrufa li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-ammonijaka b'tal-inqas 10 % meta mqabbel mal-metodu ta' referenza deskritt fid-Dokument ta' Gwida dwar l-Ammonijaka.

B.   Miżuri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet biex jiġu kkontrollati l-emissjonijiet ta' partiċelli fini u ta' karbonju iswed

1.

Mingħajr preġudizzju għall-Anness II dwar il-kondizzjonalità tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), l-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu l-ħruq fil-miftuħ fl-għelieqi ta' skart u fdal tal-ħsad agrikolu u ta' fdal tal-foresti.

L-Istati Membri għandhom jissorveljaw u jinfurzaw l-implimentazzjoni ta' kwalunkwe projbizzjoni implimentata skont l-ewwel subparagrafu. Kwalunkwe eżenzjoni għal tali projbizzjoni għandha tkun limitata għal programmi preventivi biex jiġu evitati nirien bla kontroll, għall-kontroll ta' pesti, jew biex titħares il-bijodiversità.

2.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kodiċi konsultattiv nazzjonali ta' prattiki agrikoli tajbin għall-ġestjoni tajba tal-fdal tal-ħsad, abbażi tal-metodi li ġejjin:

(a)

titjib tal-istruttura tal-ħamrija permezz tal-inkorporazzjoni tal-fdal tal-ħsad;

(b)

tekniki mtejba għall-inkorporazzjoni tal-fdal tal-ħsad;

(c)

użu alternattiv tal-fdal tal-ħsad;

(d)

titjib tal-istatus tan-nutrijenti u tal-istruttura tal-ħamrija permezz tal-inkorporazzjoni tad-demel kif meħtieġ għat-tkabbir ottimali tal-pjanti, biex b'hekk jiġi evitat il-ħruq tad-demel (demel tal-irziezet, tiben tal-firxa).

C.   Il-prevenzjoni tal-impatti fuq azjendi agrikoli żgħar

Meta jieħdu l-miżuri deskritti fit-taqsimiet A u B, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu kkunsidrati b'mod sħiħ l-impatti fuq l-azjendi agrikoli żgħar u mikro.

L-Istati Membri jistgħu, pereżempju, jeżentaw azjendi żgħar u mikro minn dawk il-miżuri fejn ikun xieraq u possibbli fid-dawl tal-impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet.


(1)  Deċiżjoni 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).


ANNESS IV

IL-METODOLOĠIJI GĦAT-TĦEJJIJA U L-AĠĠORNAMENT TAL-INVENTARJI U L- PROJEZZJONIJIET NAZZJONALI TAL-EMISSJONIJIET, IR-RAPPORTI TAL-INVENTARJU INFORMATTIVI U L-INVENTARJI NAZZJONALI TAL-EMISSJONIJIET AĠĠUSTATI MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 5 U 8

Għall-inkwinanti msemmija fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom jippreparaw inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet, inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet aġġustati fejn rilevanti, projezzjonijiet nazzjonali ta' emissjonijiet, inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet spazjalment diżaggregati, inventarji ta' sorsi lokalizzati kbar u rapporti tal-inventarju informattivi, bl-użu ta' metodoloġiji adottati mill-Partijiet għall-Konvenzjoni LRTAP (Linji Gwida għar-Rappurtar tal-EMEP), u huma mitluba li jużaw il-Gwida tal-EMEP/EEA għall-inventarju tal-emissjonijiet ta' inkwinanti tal-arja (il-Gwida tal-EMEP/EEA) msemmija fih. Barra minn hekk, informazzjoni supplimentari, b'mod partikolari d-data tal-attivitajiet, meħtieġa għall-valutazzjoni tal-inventarji u l- projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet għandha titħejja skont l-istess linji gwida.

Id-dipendenza fuq il-Linji Gwida għar-Rappurtar tal-EMEP hija mingħajr preġudizzju għall-arranġamenti addizzjonali speċifikati f'dan l-Anness u għar-rekwiżiti għan-nomenklatura tar-rappurtar, is-serje kronoloġika u d-dati tar-rappurtar speċifikati fl-Anness I.

PARTI 1

Inventarji nazzjonali annwali tal-emissjonijiet

1.

L-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet għandhom ikunu trasparenti, konsistenti, komparabbli, sħaħ u preċiżi.

2.

L-emissjonijiet mill-kategoriji ewlenin identifikati għandhom jiġu kkalkulati skont il-metodoloġiji definiti fil-Gwida tal-EMEP/EEA u bil-għan li tintuża l-metodoloġija ta' livell 2 jew ogħla (iddettaljata).

L-Istati Membri jistgħu jużaw metodoloġiji oħra kompatibbli u bbażati fuq ix-xjenza biex jistabbilixxu l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet fejn dawk il-metodoloġiji jagħtu stimi aktar preċiżi mill-metodoloġiji standard stabbiliti fil-Gwida tal-EMEP/EEA.

3.

Għall-emissjonijiet mit-trasport, l-Istati Membri għandhom jikkalkulaw u jirrappurtaw l-emissjonijiet konsistenti mal-bilanċi nazzjonali tal-enerġija kif rappurtati lill-Eurostat.

4.

L-emissjonijiet mit-trasport tat-triq għandhom jiġu kkalkulati u rrappurtati abbażi tal-karburanti li jinbiegħu (1) fl-Istat Membru kkonċernat. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu wkoll jirrappurtaw l-emissjonijiet mit-trasport tat-triq abbażi tal- karburanti użati jew abbażi tal-kilometri misjuqa fl-Istat Membru.

5.

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw l-emissjonijiet nazzjonali annwali tagħhom espressi fl-unità applikabbli speċifikata fil-mudell għar-rappurtar NFR tal-Konvenzjoni LRTAP.

PARTI 2

Projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet

1.

Il- projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet għandhom ikunu trasparenti, konsistenti, komparabbli, sħaħ u preċiżi u l-informazzjoni rappurtata għandha tinkludi tal-inqas dan li ġej:

(a)

identifikazzjoni ċara tal-politiki u l-miżuri adottati u ppjanati inklużi fil- projezzjonijiet;

(b)

fejn adatt, ir-riżultati tal-analiżi tas-sensittività mwettqa għall- projezzjonijiet;

(c)

deskrizzjoni tal-metodoloġiji, il-mudelli, is-suppożizzjonijiet sottostanti u l-parametri ewlenin ta' li jidħol u li joħroġ.

2.

Il- projezzjonijiet tal-emissjonijiet għandhom jiġu stmati u aggregati għas-setturi tas-sorsi rilevanti. L-Istati Membri għandhom jipprovdu proġettazzjoni “b'miżuri” (miżuri adottati) u, fejn ikun rilevanti, projezzjoni “b'miżuri addizzjonali” (miżuri ppjanati) projezzjoni għal kull inkwinant skont il-gwida stabbilita fil-Gwida tal-EMEP/EEA.

3.

Il- projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet għandhom ikunu konsistenti mal-inventarju nazzjonali annwali tal-emissjonijiet għas- sena x – 3 u mal- projezzjonijiet rappurtati skont ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

PARTI 3

Rapport tal-inventarju informattiv

Ir-rapporti tal-inventarju informattivi għandhom jitħejjew skont il-Linji Gwida għar-Rappurtar tal-EMEP u għandhom jiġu rrappurtati billi jintuża l-mudell għar-rapporti tal-inventarju kif speċifikat fil-linji gwida. Ir-rapport tal-inventarju għandu jinkludi tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

deskrizzjonijiet, referenzi u sorsi ta' informazzjoni tal-metodoloġiji, suppożizzjonijiet, fatturi ta' emissjoni u data tal-attivitajiet speċifiċi, kif ukoll ir-raġunament għall-għażla tagħhom;

(b)

deskrizzjoni tal-kategoriji ewlenin nazzjonali tas-sorsi ta' emissjonijiet;

(c)

informazzjoni dwar inċertezzi, garanzija tal-kwalità u verifika;

(d)

deskrizzjoni tal-arranġamenti istituzzjonali għat-tħejjija tal-inventarju;

(e)

kalkoli mill-ġdid u titjib ippjanat;

(f)

jekk rilevanti, informazzjoni dwar l-użu tal-flessibbiltajiet previsti fl-Artikolu 5(1), (2), (3) u (4);

(g)

jekk tkun rilevanti, informazzjoni dwar ir-raġunijiet għall-iżvijar mill-perkors ta' tnaqqis determinat skont l-Artikolu 4(2), kif ukoll il-miżuri ta' konverġenza mal-perkors;

(h)

sommarju eżekuttiv.

PARTI 4

Aġġustament tal-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet

1.

Stat Membru li jipproponi aġġustament tal-inventarju nazzjonali tal-emissjonijiet tiegħu skont l-Artikolu 5(1) għandu jinkludi fil-proposta tiegħu lill-Kummissjoni tal-anqas id-dokumenti ta' sostenn li ġejjin:

(a)

evidenza li l-impenn/impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet konċernat(i) inqabeż/inqabżu;

(b)

evidenza ta' kemm l-aġġustament tal-inventarju tal-emissjonijiet inaqqas l-iskorriment u jikkontribwixxi għall-konformità mal-impenn/impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet konċernat(i);

(c)

stima ta' jekk u meta l-impenn/impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet konċernat(i) mistenni(ja) li jinkiseb/jinkisbu abbażi tal-projezzjonijiet nazzjonali tal-emissjonijiet mingħajr l-aġġustament;

(d)

evidenza li l-aġġustament hu konsistenti ma' wieħed jew diversi mit-tliet ċirkostanzi li ġejjin. Tista' ssir referenza, skont kif adatt, għal aġġustamenti preċedenti rilevanti:

(i)

fil-każ ta' kategoriji ġodda ta' sorsi tal-emissjonijiet:

evidenza li l-kategorija l-ġdida tas-sors tal-emissjonijiet hija rikonoxxuta fil-letteratura xjentifika u/jew tal-Gwida tal-EMEP/EEA;

evidenza li din il-kategorija tas-sors ma kinitx inkluża fl-inventarju storiku nazzjonali rilevanti tal-emissjonijiet fiż-żmien meta ġie stabbilit l-impenn għat-tnaqqis tal-emissjonijiet;

evidenza li l-emissjonijiet minn kategorija ġdida ta' sors jikkontribwixxu sabiex Stat Membru ma jkunx kapaċi jissodisfa l-impenji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet, bl-appoġġ ta' deskrizzjoni dettaljata tal-metodoloġija, ta' data u tal-fatturi tal-emissjoni użati biex tintlaħaq dik il-konklużjoni;

(ii)

fil-każ tal-fatturi tal-emissjonijiet sostanzjalment differenti użati għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet minn kategoriji ta' sorsi speċifiċi:

deskrizzjoni tal-fatturi tal-emissjonijiet oriġinali, inkluż deskrizzjoni dettaljata tal-bażi xjentifika li minnha ġie derivat il-fattur tal-emissjonijiet;

evidenza li l-fatturi oriġinali tal-emissjonijiet intużaw biex jiġi ddeterminat it-tnaqqis tal-emissjonijiet fiż-żmien meta ġew stabbiliti;

deskrizzjoni tal-fatturi aġġornati tal-emissjonijiet, inkluża informazzjoni dettaljata dwar il-bażi xjentifika li minnha ġie derivat il-fattur tal-emissjonijiet;

tqabbil tal-istimi tal-emissjonijiet magħmula bl-użu tal-fatturi oriġinali u dawk aġġornati tal-emissjonijiet, li juru li l-bidla fil-fatturi tal-emissjonijiet tikkontribwixxi biex Stat Membru ma jkunx jista' jissodisfa l-impenji tiegħu ta' tnaqqis;

ir-raġunament li ntuża biex ġie deċiż jekk il-bidliet fil-fatturi tal-emissjonijiet humiex sostanzjali;

(iii)

fil-każ tal-metodoloġiji sostanzjalment differenti użati għad-determinazzjoni ta' emissjonijiet minn kategoriji ta' sorsi speċifiċi:

deskrizzjoni tal-metodoloġija oriġinali użata, inkluż informazzjoni dettaljata dwar il-bażi xjentifika li minnha ġie derivat il-fattur tal-emissjonijiet;

evidenza li l-metodoloġija oriġinali intużat biex jiġi determinat it-tnaqqis tal-emissjonijiet fiż-żmien meta dan ġie stabbilit;

deskrizzjoni tal-metodoloġija aġġornata użata, inkluż deskrizzjoni dettaljata tal-bażi jew referenza xjentifika li minnha ġiet derivata;

tqabbil ta' stimi tal-emissjonijiet imwettqa bl-użu tal-metodoloġiji oriġinali u dawk aġġornati li juru li l-bidla fil-metodoloġija tikkontribwixxi sabiex Stat Membru ma jkunx kapaċi jissodisfa l-impenn tiegħu għat-tnaqqis;

ir-raġunament biex jiġi deċiż jekk il-bidla fil-metodoloġija hix sinifikanti.

2.

L-Istati Membri jistgħu jippreżentaw l-istess informazzjoni ta' sostenn għal proċeduri ta' aġġustament fuq il-bażi ta' prekondizzjonijiet simili, bil-kondizzjoni li kull Stat Membru jippreżenta l-informazzjoni speċifika meħtieġa għall-pajjiż individwali kif stabbilit fil-paragrafu 1.

3.

L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw mill-ġdid l-emissjonijiet aġġustati sabiex tiġi żgurata l-konsistenza, sa fejn ikun possibbli, tas-serje kronoloġika għal kull sena li għaliha jiġi(u) applikat(i) l-aġġustament/i.


(1)  L-Istati Membri li għandhom l-għażla li jużaw it-total nazzjonali tal-emissjonijiet kif ikkalkulat abbażi tal- karburanti użati bħala bażi għall-konformità skont il-Konvenzjoni LRTAP jistgħu jżommu din l-għażla sabiex jiżguraw koerenza bejn il-liġi internazzjonali u tal-Unjoni.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE (ĠU L 165, 18.6.2013, p. 13).


ANNESS V

INDIKATURI FAKULTATTIVI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-IMPATTI TAT-TNIĠĠIS TAL-ARJA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 9

(a)

għall-ekosistemi tal-ilma ħelu: jiġi stabbilit kemm hi kbira l-ħsara bijoloġika, inklużi r-riċevituri sensittivi (mikrofiti, makrofiti u dijatomi), u telf tal-istokk tal-ħut jew telf ta' invertebrati:

 

l-indikatur ewlieni ta' kapaċità ta' newtralizzazzjoni tal-aċidu (ANC) u l-indikaturi ta' sostenn tal-aċidità (pH), is-sulfat (SO4) maħlul, in-nitrat (NO3) u l-karbonju organiku maħlul:

 

frekwenza ta' teħid ta' kampjuni: minn kull sena (fil-lagi fi żmien il-ħarifa) sa kull xahar (fix-xmajriet).

(b)

għall-ekosistemi terrestri: jiġu eżaminati l-aċidità tal-ħamrija, it-telf tan-nutrijenti fil-ħamrija, il-qagħda u l-bilanċ tan-nitroġenu kif ukoll it-telf tal-bijodiversità:

(i)

l-indikatur ewlieni ta' aċidità tal-ħamrija: frazzjonijiet skambjabbli tal-katjoni ta' bażi (saturazzjoni ta' bażi) u aluminju skambjabbli fil-ħamrija:

 

frekwenza ta' teħid ta' kampjuni: kull 10 snin;

 

indikaturi ta' sostenn: pH, sulfat, nitrat, katjoni ta' bażi, konċentrazzjonijiet tal-aluminju f'soluzzjoni ta' ħamrija:

 

frekwenza ta' teħid ta' kampjuni: kull sena (fejn rilevanti);

(ii)

l-indikatur ewlieni ta' lissija tan-nitrati fil-ħamrija (NO3,leach):

frekwenza ta' teħid ta' kampjuni: kull sena;

(iii)

l-indikatur ewlieni ta' proporzjon tal-karbonju man-nitroġenu (C/N) u l-indikatur ta' sostenn ta' total ta' nitroġenu fil-ħamrija (Ntot):

frekwenza ta' teħid ta' kampjuni: kull għaxar snin;

(iv)

l-indikatur ewlieni ta' bilanċ tan-nutrijenti fil-weraq (N/P, N/K, N/Mg):

frekwenza ta' teħid ta' kampjuni: kull erba' snin.

(c)

għall-ekosistemi terrestri: tiġi eżaminata l-ħsara mill-ożonu għat-tkabbir u l-bijodiversità tal-veġetazzjoni:

(i)

l-indikatur ewlieni ta' ħsara għat-tkabbir tal-veġetazzjoni u ħsara lill-weraq u l-indikatur ta' sostenn tal-fluss tal-karbonju (Cflux):

frekwenza ta' teħid ta' kampjuni: kull sena;

(ii)

l-iskorriment tal-indikatur ewlieni tal-livelli kritiċi bbażati fuq il-fluss:

frekwenza ta' teħid ta' kampjuni: kull sena matul l-istaġun tat-tkabbir.


ANNESS VI

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Id-Direttiva 2001/81/KE

Din id-Direttiva

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2, l-ewwel subparagrafu, u t-tieni subparagrafu, il-punti (c), (d) u (e)

Artikolu 2

Artikolu 3, il-punt (e)

Artikolu 3, punt (1)

Artikolu 3, punti (2), (3), (4), (5), (8), (9), (12) u (13)

Artikolu 3, il-punt (i)

Artikolu 3, punt (6)

Artikolu 3, il-punt (k)

Artikolu 3, punt (7)

Artikolu 3, il-punt (h)

Artikolu 3, punt (10)

Artikolu 3, il-punt (g)

Artikolu 3, punt (11)

Artikolu 4

Artikolu 4(1) u (2)

Artikolu 2, it-tieni subparagrafu, il-punti (a) u (b)

Artikolu 4(3)

Artikolu 5

Artikolu 6(1)

Artikolu 6(1)

Artikolu 6(2)

Artikolu 6 (2), (5) sa (10)

Artikolu 6(3)

Artikolu 6(3) u (4)

Artikolu 7

Artikolu 7(1)

Artikolu 8 (1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 8 (1), it-tieni subparagrafu, (2) sa (4)

Artikolu 7(2)

Artikolu 8 (5)

Artikolu 7(3)

Artikolu 8 (6)

Artikolu 7(4)

Artikolu 8 (7)

Artikolu 9

Artikolu 8(2)

Artikolu 10 (1)

Artikolu 8(1)

Artikolu 10 (2)

Artikolu 10 (3) u (4)

Artikolu 9

Artikolu 11

Artikolu 12

Artikolu 10

Artikolu 13

Artikolu 6(4)

Artikolu 14(1)

Artikolu 7(3) u Artikolu 8(3)

Artikolu 14(2) u (3)

Artikolu 11

Artikolu 15

Artikolu 13(3)

Artikolu 16

Artikolu 13(1) u (2)

Artikolu 17

Artikolu 14

Artikolu 18

Artikolu 19

Artikolu 15

Artikolu 20

Artikolu 21

Artikolu 16

Artikolu 22

Artikolu 17

Artikolu 23

Artikolu 8(1) u Anness III

Anness I

Anness I

Anness II

Annessi III, V u VI

Anness III

Anness IV


Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-Rieżami ta' Emissjonijiet tal-Metan

Il-Kummissjoni tikkunsidra li hemm każ qawwi tal-kwalità tal-arja biex l-iżvilupp tal-emissjonijiet tal-metan fl-Istati Membri jinżamm taħt rieżami bil-għan li jitnaqqsu l-konċentrazzjonijiet tal-ożonu fl-UE u biex jiġi promoss internazzjonalment it-tnaqqis tal-metan.

Il-Kummissjoni tikkonferma li abbażi tar-rapporti ta' emissjonijiet nazzjonali, hija biħsiebha tkompli tivvaluta l-impatt tal-emissjonijiet tal-metan fuq il-ksib tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 1, il-paragrafu 2 tad-Direttiva NEC u se tikkunsidra miżuri biex jitnaqqsu dawn l-emissjonijiet, u fejn adatt, tippreżenta proposta leġiżlattiva għal dak l-għan. Fil-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni se tqis għadd ta' studji li għadhom għaddejjin f'dan il-qasam, li mistennija li jiġu ffinalizzati fl-2017, kif ukoll aktar żviluppi internazzjonali f'dan il-qasam.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/32


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2016/2285

tat-12 ta' Diċembru 2016

li jiffissa għall-2017 u l-2018 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta' ħut tal-fond u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/72

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 43(3) tat-Trattat jipprevedi li l-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jesiġi li jiġu adottati miżuri ta' konservazzjoni filwaqt li jitqies il-parir xjentifiku, tekniku u ekonomiku disponibbli, inkluż, fejn rilevanti, ir-rapporti min-naħa tal-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF).

(3)

Il-Kunsill għandu r-responsabbiltà li jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd, inklużi ċerti kondizzjonijiet li huma funzjonalment marbuta magħhom, kif opportun. Jenħtieġ li l-opportunitajiet tas-sajd jitqassmu fost l-Istati Membri b'mod li tkun żgurata l-istabbiltà relattiva għal kull Stat Membru fl-attivitajiet tas-sajd għal kull stokk jew tip ta' sajd u wara li jitqiesu kif imiss l-għanijiet tal-politika komuni tas-sajd stabbiliti mir-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(4)

L-opportunitajiet tas-sajd għall-ispeċijiet tal-fond kif iddefinit fil-punt (a) fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 (2) jiġu deċiżi fuq bażi biennali.

(5)

Il-qabdiet totali permissibbli (“TACs”) jenħtieġ li jiġu stabbiliti abbażi tal-parir xjentifiku disponibbli, filwaqt li jitqiesu l-aspetti bijoloġiċi u soċjoekonomiċi, u filwaqt li jiġi żgurat trattament ġust bejn is-setturi tas-sajd, kif ukoll fid-dawl tal-opinjonijiet espressi waqt il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, u b'mod partikolari l-kunsilli konsultattivi kkonċernati.

(6)

L-opportunitajiet tas-sajd jenħtieġ li jkunu f'konformità mal-ftehimiet u l-prinċipji internazzjonali, bħall-Ftehim tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1995 dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni ta' stokkijiet ta' ħut tranżonali u stokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna (3), u skont il-prinċipji ta' ġestjoni ddettaljati stabbiliti fil-Linji Gwida Internazzjonali tal-2008 għall-Ġestjoni tas-Sajd f'Baħar Fond fl-Ibħra Miftuħa tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti, li skonthom, b'mod partikolari, jenħtieġ li r-regolatur ikun aktar kawt meta l-informazzjoni ma tkunx ċerta, ma tkunx affidabbli jew ma tkunx adegwata. In-nuqqas ta' informazzjoni xjentifika adegwata ma għandux jintuża bħala raġuni biex ikunu posposti jew biex ma jittiħdux miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni.

(7)

L-aktar pariri xjentifiċi reċenti mingħand il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) u mill-STECF jindikaw li l-biċċa l-kbira tal-istokkijiet tal-fond għadhom jinħasdu b'mod mhux sostenibbli, u li biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tagħhom, l-opportunitajiet tas-sajd għal dawk l-istokkijiet jenħtieġ li jitnaqqsu iktar sakemm l-evoluzzjoni tal-istokkijiet turi xejra pożittiva.

(8)

Fid-dawl tal-parir tal-ICES, huwa xieraq li t-TAC għall-paġella ħamra fl-ilmijiet tal-Majjistral issir TAC tal-qabdiet aċċessorji biss.

(9)

Qabdiet sinifikanti tal-paġella ħamra jittieħdu miż-żoni rilevanti tal-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant (CECAF) u l-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran (GFCM), li jikkonfinaw mas-subżona IX tal-ICES. Minħabba li d-data tal-ICES għal dawk iż-żoni adjaċenti mhix kompluta, l-ambitu tat-TAC jenħtieġ li jibqa' limitat għas-subżona IX tal-ICES. Madankollu, bil-ħsieb tat-tħejjija ta' deċiżjonijiet futuri ta' ġestjoni, jenħtieġ li jiġi previst rappurtar tad-data għal dawk iż-żoni adjaċenti.

(10)

L-ICES jagħti parir li ma għandu jkun hemm l-ebda qbid tal-mera tal-Atlantiku qabel l-2020. Fl-imgħoddi, kienu ġew stabbiliti t-TACs għall-mera tal-Atlantiku (mill-2010 'l hawn, dawk it-TACs ġew iffissati għal żero). Huwa xieraq li s-sajd, iż-żamma abbord, it-trażbord u l-ħatt l-art ta' dik l-ispeċi jkunu pprojbiti, billi l-istokk tnaqqas u mhuwiex jirkupra. L-ICES josserva li ma kien hemm ebda sajd dirett tal-Unjoni lejn il-mera tal-Atlantiku fil-Grigal tal-Atlantiku mill-2010.

(11)

Skont il-parir mogħti mill-ICES, osservazzjonijiet limitati abbord juru li l-perċentwali tal-grenadier rasu raffa kienu inqas minn 1 % tal-qabdiet irrappurtati ta' grenadier imnieħru tond. Abbażi ta' dawk il-kunsiderazzjonijiet, l-ICES huwa tal-parir li ma għandu jkun hemm l-ebda sajd dirett għall-grenadier rasu raffa u li l-qabdiet aċċessorji tiegħu għandhom jingħaddu kontra t-TAC għall-grenadier imnieħru tond sabiex jiġi mminimizzat il-potenzjal għal rappurtar żbaljat tal-ispeċijiet. L-ICES jindika li hemm differenzi konsiderevoli, li jmorru lil hinn minn ordni ta' kobor (aktar minn għaxar darbiet), bejn il-proporzjonijiet relattivi tal-grenadier imnieħru tond u dak b'rasu raffa kif irrappurtati fil-ħatt l-art uffiċjali u l-qabdiet osservati u l-istħarriġ xjentifiku f'żoni fejn bħalissa jsir is-sajd għall-grenadier rasu raffa. Id-data disponibbli għal din l-ispeċi hija limitata ħafna, u xi data tal-ħatt l-art irrappurtata hija kkunsidrata mill-ICES bħala rappurtar żbaljat tal-ispeċijiet. B'konsegwenza ta' dan, mhuwiex possibbli li jiġu stabbiliti b'mod preċiż ir-rekords storiċi ta' qabdiet tal-grenadier rasu raffa. Għalhekk, kwalunkwe qabda aċċessorja tal-grenadier rasu raffa tenħtieġ li tkun limitata għal 1 % tal-kwota ta' kull Stat Membru għall-grenadier imnieħru tond u tingħadd ma' dik il-kwota, skont il-parir xjentifiku.

(12)

L-ICES jagħti parir li qabdiet diretti ta' klieb il-baħar tal-fond jenħtieġ li jiġu stabbiliti fil-livell ta' żero. Madankollu, l-ICES jindika wkoll li l-limiti ta' qbid restrittivi li huma applikabbli bħalissa jwasslu għal rappurtar żbaljat ta' qabdiet aċċessorji inevitabbli ta' klieb il-baħar tal-fond. B'mod partikolari, is-sajd artiġjanali dirett fil-baħar fond għaċ-ċinturin iswed li juża l-konzijiet ikollu qabdiet aċċessorji inevitabbli ta' klieb il-baħar tal-fond, li bħalissa qed jiġu mormija mejtin. Fid-dawl ta' dawk il-fatti, u sabiex tinġabar l-informazzjoni xjentifika dwar il-klieb il-baħar tal-fond, jenħtieġ li tiġi introdotta qabda aċċessorja permissibbli restrittiva għall-2017 u l-2018 fuq bażi ta' prova billi jiġi permess il-ħatt l-art limitat ta' qabdiet aċċessorji inevitabbli ta' klieb il-baħar tal-fond f'sajd artiġjanali dirett fil-baħar fond għaċ-ċinturin iswed li juża l-konzijiet. Il-konzijiet huma rikonoxxuti bħala rkaptu tas-sajd selettiv f'tali sajd. L-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ li jiżviluppaw miżuri reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd għaċ-ċinturin iswed u jistabbilixxu miżuri speċifiċi tal-ġbir tad-data għall-klieb il-baħar tal-fond biex jiġi żgurat monitoraġġ mill-qrib ta' stokkijiet. L-iffissar ta' qabda aċċessorja permissibbli għall-klieb il-baħar tal-fond fl-ilmijiet tal-Unjoni u f'dawk internazzjonali tas-subżoni V, VI, VII, VIII u IX tal-ICES, fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali tas-subżona X tal-ICES u fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1, 34.1.2 u 34.2 huwa mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-istabbiltà relattiva fir-rigward tal-klieb il-baħar tal-fond f'dawk iż-żoni.

(13)

Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 (4), l-istokkijiet li huma soġġetti għal diversi miżuri msemmija fih jenħtieġ li jiġu identifikati. Jenħtieġ li japplikaw TACs ta' prekawzjoni għal stokkijiet li dwarhom m'hemmx evalwazzjoni b'bażi xjentifika tal-opportunitajiet tas-sajd speċifika għas-sena li fiha qed jiġu ffissati t-TACs; it-TACs analitiċi jenħtieġ li japplikaw għall-każijiet l-oħrajn. Fid-dawl tal-pariri tal-ICES u tal-STECF dwar stokkijiet tal-fond, dawk li dwarhom m'hemmx evalwazzjoni b'bażi xjentifika dwar l-opportunitajiet tas-sajd rilevanti, jenħtieġ li jkunu soġġetti għal TACs ta' prekawzjoni.

(14)

F'konformità mal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 847/96, fil-15 ta' Settembru 2016 l-Portugall ressaq talba indirizzata lill-Kummissjoni biex iżżid it-TAC 2016 għall-inċova fis-subżoni IX u X tal-ICES u fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1 sa 15 000 tunnellata. Fil-parir tiegħu tal-21 ta' Ottubru 2016 l-ICES ikkonferma l-istat eċċezzjonalment tajjeb ta' dak l-istokk tal-inċova u l-fatt li l-qbid ta' 15 000 tunellata fl-2016 jista' jitqies bħala sostenibbli. Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/72 (5) jiġi emendat skont dan.

(15)

L-opportunitajiet tas-sajd għall-inċova fis-subżoni IX u X tal-ICES u fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1 previsti fir-Regolament (UE) 2016/72 japplikaw mill-1 ta' Jannar 2016. Id-dispożizzjonijiet emendatorji stipulati f'dan ir-Regolament jenħtieġ li japplikaw ukoll minn dik id-data. Tali applikazzjoni retroattiva hija mingħajr preġudizzju għall-prinċipji taċ-ċertezza legali u l-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi peress li l-opportunitajiet tas-sajd ikkonċernati huma akbar meta mqabbla mal-opportunitajiet stabbiliti fir-Regolament (UE) 2016/72.

(16)

Biex tiġi evitata l-interruzzjoni tal-attivitajiet tas-sajd u biex jiġi żgurat l-għajxien tas-sajjieda tal-Unjoni, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-1 ta' Jannar 2017. Għal raġunijiet ta' urġenza, dan ir-Regolament jenħtieġ li jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jiffissal-opportunitajiet tas-sajd annwali għas-snin 2017 u 2018, disponibbli għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għall-istokkijiet ta' ħut ta' ċerti speċijiet tal-fond fl-ilmijiet tal-Unjoni u f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni fejn huma meħtieġa limiti tal-qbid.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“bastiment tas-sajd tal-Unjoni” tfisser bastiment li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru u li jkun irreġistrat fl-Unjoni;

(b)

“ilmijiet tal-Unjoni” tfisser l-ilmijiet taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri, minbarra l-ilmijiet li jmissu mat-territorji msemmija fl-Anness II għat-Trattat;

(c)

“qabda totali permissibbli” (TAC) tfisser il-kwantità li tista' tinqabad u tinħatt l-art minn kull stokk ta' ħut kull sena;

(d)

“kwota” tfisser proporzjon mit-TAC allokat lill-Unjoni jew lil Stat Membru;

(e)

“ilmijiet internazzjonali” tfisser ilmijiet li ma jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-ebda Stat.

2.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet taż-żoni li ġejjin:

(a)

iż-żoni tal-ICES (il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma ż-żoni ġeografiċi speċifikati fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6);

(b)

iż-żoni tas-CECAF (il-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant) huma ż-żoni ġeografiċi speċifikati fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7).

Artikolu 3

TACs u allokazzjonijiet

It-TACs għall-ispeċijiet tal-fond li jinqabdu mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni jew f'ċerti ilmijiet li mhumiex tal-Unjoni, l-allokazzjoni ta' dawn it-TACs fost l-Istati Membri u l-kundizzjonijiet li huma funzjonalment konnessi magħhom, fejn hu rilevanti, huma stipulati fl-Anness.

Artikolu 4

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd

1.   L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri kif stabbilit f'dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr preġudizzju għal:

(a)

l-iskambji li jsiru skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(b)

it-tnaqqis u r-riallokazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 37 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (8);

(c)

ir-riallokazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 10(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (9);

(d)

il-ħatt l-art addizzjonali li jkun permess skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(e)

il-kwantitajiet li jinżammu skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(f)

it-tnaqqis li jsir skont l-Artikoli 105 u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

2.   L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika għall-istokkijiet li huma soġġetti għal TAC ta' prekawzjoni, filwaqt li l-Artikolu 3(2) u (3) u l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament għandhom japplikaw għall-istokkijiet li huma soġġetti għal TAC analitika, ħlief fejn hu speċifikat mod ieħor fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Kondizzjonijiet għall-ħatt l-art tal-qabdiet u tal-qabdiet aċċessorji

Il-ħut minn stokkijiet li għalihom huma stabbiliti t-TACs għandu jinżamm abbord jew jinħatt l-art biss jekk jinqabad minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru li jkollu kwota u li dik il-kwota ma tkunx eżawrita.

Artikolu 6

Projbizzjoni

Għandu jkun ipprojbit li bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jistadu għall-mera tal-Atlantiku (Hoplostethus atlanticus) fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV tal-ICES, u li jżommu abbord, jittrażbordaw jew iħottu l-art il-mera tal-Atlantiku li jinqabad f'dik iż-żona;

Artikolu 7

Trasmissjoni tad-data

Meta, skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-Istati Membri jippreżentaw lill-Kummissjoni d-data relattiva mal-ħatt l-art ta' kwantitajiet ta' stokkijiet maqbudin, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Emenda għar-Regolament (UE) 2016/72

Fl-Anness IA għar-Regolament (UE) 2016/72, l-entrata fit-tabella għall-inċova fis-subżoni IX, X tal-ICES u fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411) hija sostitwita b'dan li ġej:

Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanja

7 174

 

 

Il-Portugall

7 826

 

 

L-Unjoni

15 000

 

 

TAC

15 000

 

TAC ta' prekawzjoni

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2017. Madankollu, l-Artikolu 8 għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

G. MATEČNÁ


(1)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 tas-16 ta' Diċembru 2002 li jistabbilixxi ħtiġijiet speċifiċi ta' aċċess u kondizzjonijiet relattivi applikabbli għas-sajd ta' ħażniet ta' baħar fond (ĠU L 351, 28.12.2002, p. 6).

(3)  Il-Ftehim dwar l-Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 marbutin mal-konservazzjoni u l-ġestjoni ta' stokkijiet ta' ħut tranżonali u stokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna (ĠU L 189, 3.7.1998, p. 16).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tal-TAC u l-kwoti (ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3).

(5)  Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/72 tat-22 ta' Jannar 2016 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2016 għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, u li jemenda r-Regolament (UE) 2015/104 (ĠU L 22, 28.1.2016, p. 1).

(6)  Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-Grigal tal-Atlantiku (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70).

(7)  Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'ċerti żoni li mhumiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 1).

(8)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(9)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità u l-aċċess ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93 u (KE) Nru 1627/94 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 3317/94 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 33).


ANNESS

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għaż-żoni tal-ICES.

PARTI 1

Id-definizzjoni tal-ispeċijiet u tal-gruppi ta' speċijiet

1.

Fil-lista stabbilita fil-Parti 2 ta' dan l-Anness, l-istokkijiet tal-ħut huma msemmija skont l-ordni alfabetika tal-ismijiet bil-Latin tal-ispeċijiet. Madankollu l-klieb il-baħar tal-fond qiegħdin fil-bidu ta' dak il-lista. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, qiegħda tingħata t-tabella komparattiva tal-ismijiet komuni u tal-ismijiet bil-Latin ta' hawn taħt:

Isem komuni

Kodiċi Alfa-3

Isem xjentifiku

Iċ-ċinturin iswed

BSF

Aphanopus carbo

Il-fonsa ħamra

ALF

Beryx spp.

Il-grenadier ta' mnieħru tond

RNG

Coryphaenoides rupestris

Il-grenadier rasu raffa

RHG

Macrourus berglax

Il-paġella ħamra

SBR

Pagellus bogaraveo

Il-lipp abjad

GFB

Phycis blennoides

2.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “il-klieb il-baħar tal-fond” tfisser il-lista ta' speċijiet li ġejja:

Isem komuni

Kodiċi Alfa-3

Isem xjentifiku

Il-gattarelli tal-fond

API

Apristurus spp.

Il-kelb il-baħar tal-frilli

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Iż-żagħrun

CWO

Centrophorus spp.

Il-mazzola Portugiża

CYO

Centroscymnus coelolepis

Il-mazzola bellusija mneħirha twil

CYP

Centroscymnus crepidater

Il-mazzola sewda

CFB

Centroscyllium fabricii

Il-mazzola munqar l-għasfur

DCA

Deania calcea

Il-murruna sewda

SCK

Dalatias licha

Il-mazzola tal-fanal maġġuri

ETR

Etmopterus princeps

Il-mazzola tal-fanal

ETX

Etmopterus spinax

Il-gattarell ġurdien

GAM

Galeus murinus

Il-murruna ta' sitt garġi

SBL

Hexanchus griseus

Il-pixxiporku tal-Atlantiku

OXN

Oxynotus paradoxus

Il-mazzola snien tas-skieken

SYR

Scymnodon ringens

Il-kelb il-baħar tal-Groenlandja

GSK

Somniosus microcephalus

PARTI 2

L-opportunitajiet tas-sajd annwali (f'tunnellati ta' piż ħaj)

Speċi:

Il-klieb il-baħar tal-fond

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni V, VI, VII, VIII u IX

(DWS/56789-)

Sena

2017

2018

 

 

L-Unjoni

10 (1)

10 (1)

 

 

TAC

10 (1)

10 (1)

 

TAC ta' prekawzjoni

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika


Speċi:

Il-klieb il-baħar tal-fond

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żona X

(DWS/10-)

Sena

2017

2018

 

 

Il-Portugall

10 (2)

10 (2)

 

 

L-Unjoni

10 (2)

10 (2)

 

 

TAC

10 (2)

10 (2)

 

TAC ta' prekawzjoni

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika


Speċi:

Il-klieb il-baħar tal-fond, Deania hystricosa u Deania profundorum

Żona:

L-ilmijiet internazzjonali taż-żona XII

(DWS/12INT-)

Sena

2017

2018

 

 

L-Irlanda

0

0

 

 

Spanja

0

0

 

 

Franza

0

0

 

 

Ir-Renju Unit

0

0

 

 

L-Unjoni

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC ta' prekawzjoni

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika


Speċi:

Il-klieb il-baħar tal-fond

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1, 34.1.2 u 34.2

(DWS/F3412C)

Sena

2017

2018

 

 

L-Unjoni

10 (3)

10 (3)

 

 

TAC

10 (3)

10 (3)

 

TAC ta' prekawzjoni

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika


Speċi:

Iċ-ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni I, II, III u IV

(BSF/1234-)

Sena

2017

2018

 

 

Il-Ġermanja

3

3

 

 

Franza

3

3

 

 

Ir-Renju Unit

3

3

 

 

L-Unjoni

9

9

 

 

TAC

9

9

 

TAC ta' prekawzjoni


Speċi:

Iċ-ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

(BSF/56712-)

Sena

2017

2018

 

 

Il-Ġermanja

34

30

 

 

L-Estonja

17

15

 

 

L-Irlanda

84

74

 

 

Spanja

168

148

 

 

Franza

2 362

2 078

 

 

Il-Latvja

110

97

 

 

Il-Litwanja

1

1

 

 

Il-Polonja

1

1

 

 

Ir-Renju Unit

168

148

 

 

Oħrajn

9 (4)

8 (4)

 

 

L-Unjoni

2 954

2 600

 

 

TAC

2 954

2 600

 

TAC Analitika


Speċi:

Iċ-ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni VIII, IX u X

(BSF/8910-)

Sena

2017

2018

 

 

Spanja

10

9

 

 

Franza

26

23

 

 

Il-Portugall

3 294

2 965

 

 

L-Unjoni

3 330

2 997

 

 

TAC

3 330

2 997

 

TAC Analitika


Speċi:

Iċ-ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali tas-CECAF 34.1.2

(BSF/C3412-)

Sena

2017

2018

 

 

Il-Portugall

2 488

2 189

 

 

L-Unjoni

2 488

2 189

 

 

TAC

2 488

2 189

 

TAC ta' prekawzjoni


Speċi:

Il-fonsa ħamra

Beryx spp.

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

(ALF/3X14-)

Sena

2017

2018

 

 

L-Irlanda

9

9

 

 

Spanja

63

63

 

 

Franza

17

17

 

 

Il-Portugall

182

182

 

 

Ir-Renju Unit

9

9

 

 

L-Unjoni

280

280

 

 

TAC

280

280

 

TAC Analitika


Speċi:

Il-grenadier ta' mnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni I, II u IV

(RNG/124-)

Sena

2017

2018

 

 

Id-Danimarka

1 (5)

1 (5)

 

 

Il-Ġermanja

1 (5)

1 (5)

 

 

Franza

7 (5)

7 (5)

 

 

Ir-Renju Unit

1 (5)

1 (5)

 

 

L-Unjoni

10 (5)

10 (5)

 

 

TAC

10 (5)

10 (5)

 

TAC ta' prekawzjoni


Speċi:

Il-grenadier ta' mnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żona III

(RNG/03-)

Sena

2017

2018

 

 

Id-Danimarka

263 (6)  (7)

211 (6)  (7)

 

 

Il-Ġermanja

1 (6)  (7)

1 (6)  (7)

 

 

L-Iżvezja

14 (6)  (7)

11 (6)  (7)

 

 

L-Unjoni

278 (6)  (7)

223 (6)  (7)

 

 

TAC

278 (6)  (7)

223 (6)  (7)

 

TAC ta' prekawzjoni


Speċi:

Il-grenadier ta' mnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni Vb, VI u VII

(RNG/5B67-)

Sena

2017

2018

 

 

Il-Ġermanja

6 (8)  (9)

6 (8)  (9)

 

 

L-Estonja

45 (8)  (9)

46 (8)  (9)

 

 

L-Irlanda

198 (8)  (9)

203 (8)  (9)

 

 

Spanja

49 (8)  (9)

50 (8)  (9)

 

 

Franza

2 513  (8)  (9)

2 569  (8)  (9)

 

 

Il-Litwanja

58 (8)  (9)

59 (8)  (9)

 

 

Il-Polonja

29 (8)  (9)

30 (8)  (9)

 

 

Ir-Renju Unit

148 (8)  (9)

151 (8)  (9)

 

 

Oħrajn

6 (8)  (9)  (10)

6 (8)  (9)  (10)

 

 

L-Unjoni

3 052  (8)  (9)

3 120  (8)  (9)

 

 

TAC

3 052  (8)  (9)

3 120  (8)  (9)

 

TAC Analitika


Speċi:

Il-grenadier ta' mnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

(RNG/8X14-)

Sena

2017

2018

 

 

Il-Ġermanja

17 (11)  (12)

14 (11)  (12)

 

 

L-Irlanda

4 (11)  (12)

3 (11)  (12)

 

 

Spanja

1 883  (11)  (12)

1 508  (11)  (12)

 

 

Franza

87 (11)  (12)

69 (11)  (12)

 

 

Il-Latvja

30 (11)  (12)

24 (11)  (12)

 

 

Il-Litwanja

4 (11)  (12)

3 (11)  (12)

 

 

Il-Polonja

590 (11)  (12)

472 (11)  (12)

 

 

Ir-Renju Unit

8 (11)  (12)

6 (11)  (12)

 

 

L-Unjoni

2 623  (11)  (12)

2 099  (11)  (12)

 

 

TAC

2 623  (11)  (12)

2 099  (11)  (12)

 

TAC Analitika


Speċi:

Il-paġella ħamra

Pagellus bogaraveo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni VI, VII u VIII

(SBR/678-)

Sena

2017

2018

 

 

L-Irlanda

4 (13)

4 (13)

 

 

Spanja

116 (13)

104 (13)

 

 

Franza

6 (13)

5 (13)

 

 

Ir-Renju Unit

14 (13)

13 (13)

 

 

Oħrajn

4 (13)

4 (13)

 

 

L-Unjoni

144 (13)

130 (13)

 

 

TAC

144 (13)

130 (13)

 

TAC Analitika


Speċi:

Il-paġella ħamra

Pagellus bogaraveo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żona IX (14)

(SBR/09-)

Sena

2017

2018

 

 

Spanja

137 (15)

130 (15)

 

 

Il-Portugall

37 (15)

35 (15)

 

 

L-Unjoni

174 (15)

165 (15)

 

 

TAC

174 (15)

165 (15)

 

TAC Analitika


Speċi:

Il-paġella ħamra

Pagellus bogaraveo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żona X

(SBR/10-)

Sena

2017

2018

 

 

Spanja

5

5

 

 

Il-Portugall

507

507

 

 

Ir-Renju Unit

5

5

 

 

L-Unjoni

517

517

 

 

TAC

517

517

 

TAC Analitika


Speċi:

Il-lipp abjad

Phycis blennoides

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni I, II, III u IV

(GFB/1234-)

Sena

2017

2018

 

 

Il-Ġermanja

9

8

 

 

Franza

9

8

 

 

Ir-Renju Unit

15

13

 

 

L-Unjoni

33

29

 

 

TAC

33

29

 

TAC Analitika


Speċi:

Il-lipp abjad

Phycis blennoides

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

(GFB/567-)

Sena

2017

2018

 

 

Il-Ġermanja

11 (16)

10 (16)

 

 

L-Irlanda

278 (16)

247 (16)

 

 

Spanja

628 (16)

559 (16)

 

 

Franza

380 (16)

338 (16)

 

 

Ir-Renju Unit

869 (16)

774 (16)

 

 

L-Unjoni

2 166  (16)

1 928  (16)

 

 

TAC

2 166  (16)

1 928  (16)

 

TAC Analitika


Speċi:

Il-lipp abjad

Phycis blennoides

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni VIII u IX

(GFB/89-)

Sena

2017

2018

 

 

Spanja

258 (17)

230 (17)

 

 

Franza

16 (17)

14 (17)

 

 

Il-Portugall

11 (17)

10 (17)

 

 

L-Unjoni

285 (17)

254 (17)

 

 

TAC

285 (17)

254 (17)

 

TAC Analitika


Speċi:

Il-lipp abjad

Phycis blennoides

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni X u XII

(GFB/1012-)

Sena

2017

2018

 

 

Franza

9

8

 

 

Il-Portugall

40

36

 

 

Ir-Renju Unit

9

8

 

 

L-Unjoni

58

52

 

 

TAC

58

52

 

TAC Analitika

(1)  Esklussivament għal qabdiet aċċessorji f'sajd bil-konzijiet iffukat fuq iċ-ċinturin iswed. L-ebda sajd dirett m'għandu jiġi permess.

(2)  Esklussivament għal qabdiet aċċessorji f'sajd bil-konzijiet iffukat fuq iċ-ċinturin iswed. L-ebda sajd dirett m'għandu jiġi permess.

(3)  Esklussivament għal qabdiet aċċessorji f'sajd bil-konzijiet iffukat fuq iċ-ċinturin iswed. L-ebda sajd dirett m'għandu jiġi permess.

(4)  Esklussivament għall-qabdiet aċċessorji. F'din il-kwota mhuwiex permess sajd dirett.

(5)  L-ebda sajd dirett tal-grenadier rasu raffa m'huwa permess. Qabdiet aċċessorji ta' grenadier rasu raffa (RHG/124-) għandhom jingħaddu ma' din il-kwota. Ma jistgħux ikunu aktar minn 1 % tal-kwota.

(6)  Ma għandux isir sajd dirett tal-grenadier ta' mnieħri tond fiż-żona tal-ICES IIIa.

(7)  L-ebda sajd dirett tal-grenadier rasu raffa m'huwa permess. Qabdiet aċċessorji ta' grenadier rasu raffa (RHG/03-) għandhom jingħaddu ma' din il-kwota. Ma jistgħux ikunu aktar minn 1 % tal-kwota.

(8)  Jista' jsir sajd massimu ta' 10 % ta' kull kwota fl-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV (RNG/*8X14- għall-grenadier imnieħru tond; RHG/*8X14- għall-qabdiet aċċessorji tal-grenadier rasu raffa)).

(9)  L-ebda sajd dirett tal-grenadier rasu raffa m'huwa permess. Qabdiet aċċessorji ta' grenadier rasu raffa (RHG/5B67-) għandhom jingħaddu ma' din il-kwota. Ma jistgħux ikunu aktar minn 1 % tal-kwota.

(10)  Esklussivament għall-qabdiet aċċessorji. Mhuwiex permess sajd dirett.

(11)  Jista' jsir massimu ta' sajd ta' 10 % ta' kull kwota fl-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII (RNG/*5B67- għall-grenadier imnieħru tond; u RHG/*5B67- għall-qabdiet aċċessorji tal-grenadier rasu raffa).

(12)  L-ebda sajd dirett tal-grenadier rasu raffa m'huwa permess. Qabdiet aċċessorji ta' grenadier rasu raffa (RHG/8X14-) għandhom jingħaddu ma' din il-kwota. Ma jistgħux ikunu aktar minn 1 % tal-kwota.

(13)  Esklussivament għall-qabdiet aċċessorji. F'din il-kwota mhuwiex permess sajd dirett.

(14)  Madankollu, il-qabdiet fiż-żona 37.1.1 tal-GFCM għandhom jiġu rrappurtati (SBR/F3711). Madankollu, il-qabdiet fiż-żona 34.1.11 tas-CECAF għandhom jiġu rrappurtati (SBR/F34111).

(15)  Fl-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni VI, VII, u VIII (SBR/*678-) il-massimu tas-sajd li jista' jsir huwa ta' 8 % ta' din il-kwota.

(16)  Fl-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni VIII u IX (GFB/*89-) il-massimu tas-sajd li jista' jsir huwa ta' 8 % ta' din il-kwota.

(17)  Fl-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni V, VI u VII (GFB/*567-) il-massimu tas-sajd li jista' jsir huwa ta' 8 % ta' din il-kwota.


17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/46


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2286

tal-15 ta' Diċembru 2016

li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni ta' politika tal-użu ġust u dwar il-metodoloġija għall-valutazzjoni tas-sostenibbiltà tat-tneħħija tal-ħlasijiet supplimentari tar-roaming bl-imnut u dwar l-applikazzjoni li għandu jressaq fornitur tar-roaming għall-finijiet ta' dik il-valutazzjoni

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 6d(1) tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Korp tar-Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjoni Elettronika (il-BEREC),

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 531/2012, il-fornituri tar-roaming ma għandhom jimponu l-ebda ħlas supplimentari addizzjonali mal-prezz bl-imnut domestiku fuq il-klijenti tar-roaming fl-Istati Membri għas-sejħiet tar-roaming regolati magħmulin jew riċevuti, għall-messaġġi SMS tar-roaming regolati mibgħutin jew għas-servizzi regolati tar-roaming tad-dejta użati, inkluż il-messaġġi MMS, soġġett għal “politika tal-użu ġust”. Din id-dispożizzjoni tapplika mill-15 ta' Ġunju 2017, sakemm l-att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat flimkien mal-proposta dwar is-suq tar-roaming bl-ingrossa msemmija fl-Artikolu 19(2) ta' dak ir-Regolament, ikun beda japplika minn dik id-data.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 jipprevedi li f'ċirkostanzi speċifiċi u eċċezzjonali, fornitur tar-roaming jista' jressaq applikazzjoni lill-awtorità regolatorja nazzjonali tiegħu għal awtorizzazzjoni biex japplika ħlas supplimentari fuq il-klijenti tar-roaming tiegħu. Ma' din l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għandu jingħata t-tagħrif kollu meħtieġ biex jintwera li, fin-nuqqas ta' ħlasijiet supplimentari tar-roaming bl-imnut, il-fornitur ma jkunx jista' jkopri l-ispejjeż tal-provvista tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut, b'mod li tiddgħajjef is-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tiegħu.

(3)

Biex madwar l-Unjoni tkun żgurata applikazzjoni konsistenti ta' kull politika li jkollha l-għan li tipprevjeni l-użu abbużiv jew anomalu tas-servizzi tar-roaming (“politika tal-użu ġust”) u tal-awtorizzazzjonijiet biex jiġi applikat ħlas supplimentari, hu meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni ta' din il-politika tal-użu ġust u dwar il-metodoloġija għall-valutazzjoni tas-sostenibbiltà tat-tneħħija tal-ħlasijiet supplimentari tar-roaming bl-imnut u dwar l-applikazzjoni li għandu jressaq fornitur tar-roaming għall-finijiet ta' dik il-valutazzjoni.

(4)

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 531/2012, politika tal-użu ġust għandha l-għan li tipprevjeni l-użu abbużiv jew anomalu mill-klijenti tar-roaming tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bil-prezz domestiku applikabbli, bħall-użu ta' servizzi bħal dawn għal finijiet oħra minbarra l-ivvjaġġar perjodiku, bħal pereżempju l-użu ta' servizzi bħal dawn fuq bażi permanenti. Il-miżuri ta' implimentazzjoni għandhom jiżguraw li l-possibbiltà li tiġi applikata politika tal-użu ġust tar-roaming biex jintlaħaq dan l-objettiv ma tiġix sfruttata mill-fornituri tar-roaming għal finijiet oħra, għad-detriment tal-klijenti tar-roaming impenjati fi kwalunkwe forma ta' vjaġġar perjodiku.

(5)

Jekk fl-Unjoni jitneħħew il-ħlasijiet supplimentari tar-roaming bl-imnut, l-istess kundizzjonijiet tariffarji jkunu japplikaw għall-użu tas-servizzi mobbli waqt ir-roaming fl-Unjoni, kemm fil-pajjiż tal-abbonament tal-mowbajl tal-klijent kif ukoll 'il barra minnu. Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 għandu l-għan li jelimina d-differenzi bejn il-prezzijiet domestiċi u dawk tar-roaming waqt l-ivvjaġġar perjodiku fl-Unjoni, u hekk isir possibbli l-“uża r-roaming qisek qiegħed pajjiżek” (“roaming like at home”). Madankollu, dawn ir-regoli mhumiex maħsuba biex jippermettu roaming permanenti fl-Unjoni, jiġifieri meta klijent fi Stat Membru bi prezzijiet domestiċi mobbli ogħla jixtri servizzi mingħand operaturi stabbiliti fi Stati Membri bi prezzijiet domestiċi mobbli orħos, u fi Stati Membri fejn normalment il-klijent ma jkunx residenti u ma jkollux rabtiet stabbli oħra bi preżenza frekwenti u sostanzjali fit-territorju tagħhom, bil-ħsieb li juża r-roaming b'mod permanenti fl-ewwel Stat Membru.

(6)

L-użu tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bil-prezz domestiku applikabbli fuq bażi permanenti għal finijiet oħra minbarra l-ivvjaġġar perjodiku, x'aktarx li jfixkel il-kompetizzjoni, jagħmel pressjoni biex jiżdiedu l-prezzijiet domestiċi fis-swieq domestiċi u jpoġġi f'riskju l-inċentivi tal-investiment fis-swieq domestiċi u fis-swieq miżjura. Fis-suq miżjur, l-operaturi miżjura jkollhom jikkompetu direttament mal-fornituri tas-servizzi domestiċi ta' Stati Membri oħra, meta l-prezzijiet, l-ispejjeż, il-kundizzjonijiet regolatorji u kompetittivi jaf ikunu differenti ħafna, u abbażi ta' kundizzjonijiet tar-roaming bl-ingrossa stabbiliti qrib l-ispiża għall-uniku fini li jiffaċilitaw ir-roaming perjodiku. Għall-operatur domestiku, l-użu permanenti tat-tariffi domestiċi bir-roaming jaf iwassal għal ċaħda jew restrizzjoni tas-servizzi tar-roaming bl-ingrossa mill-operaturi miżjura, jew il-forniment mill-operatur domestiku ta' volumi domestiċi ristretti jew l-applikazzjoni ta' prezzijiet domestiċi ogħla, b'effetti konsegwenzjali fuq l-abbiltà tal-operatur domestiku li jaqdi lill-klijenti domestiċi normali tiegħu f'pajjiżu u 'l barra minn pajjiżu.

(7)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli ta' implimentazzjoni bbażati fuq prinċipji ċari u ta' applikazzjoni ġenerali li jkunu jistgħu jinkludu l-bosta mudelli diversi ta' vjaġġar perjodiku mill-klijenti tar-roaming, sabiex jiġi żgurat li dik il-politika tal-użu ġust ma tkunx ostaklu għat-tgawdija sħiħa tal-“uża r-roaming qisek qiegħed pajjiżek” minn dawk il-klijenti. Għall-finijiet ta' politika tal-użu ġust li għandha tiġi applikata minn fornitur tar-roaming, normalment il-klijent għandu jitqies li jkun qed jivvjaġġa b'mod perjodiku fl-Unjoni u 'l barra minn pajjiżu meta dak il-klijent normalment ikun residenti fl-Istat Membru tal-fornitur tar-roaming jew meta jkollu rabtiet stabbli ma' dak l-Istat Membru bi preżenza frekwenti u sostanzjali fit-territorju tiegħu, u jkun jikkonsma servizzi regolati tar-roaming bl-imnut f'xi Stat Membru ieħor.

(8)

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 jipprevedi li b'politika tal-użu ġust, il-klijenti tal-fornitur tar-roaming għandhom ikunu jistgħu jikkonsmaw volumi ta' servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bil-prezz domestiku applikabbli fil-livell tal-bejgħ bl-imnut li huma konsistenti mal-pjanijiet tat-tariffi domestiċi rispettivi tagħhom.

(9)

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-fornituri tar-roaming joffru, u li l-klijenti tar-roaming deliberatament jagħżlu, tariffi tar-roaming alternattivi skont l-Artikolu 6e(3) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012, li jistgħu jinkludu l-użu ta' kundizzjonijiet kuntrattwali li ma jaqgħux taħt politika tal-użu ġust stabbilita skont dan ir-Regolament.

(10)

Sabiex ikun żgurat li s-servizzi tar-roaming bl-imnut ma jkunux soġġetti għal użu abbużiv jew anomalu mhux relatat mal-ivvjaġġar perjodiku 'l barra mill-Istat Membru ta' residenza tal-klijent jew mill-Istat Membru li l-klijent ikollu rabtiet stabbli miegħu bi preżenza frekwenti u sostanzjali fit-territorju tiegħu, il-fornituri tar-roaming jaf ikunu jeħtieġu jistabbilixxu l-post ta' residenza normali tal-klijenti tar-roaming tagħhom jew l-eżistenza ta' rabtiet stabbli bħal dawn. Filwaqt li jqis il-forom ta' prova li s-soltu jintużaw fl-Istati Membri rispettivi u l-livell tar-riskju ta' użu abbużiv jew anomalu, il-fornitur tar-roaming għandu jkun jista' jispeċifika l-evidenza raġonevoli tal-post ta' residenza li għandha tingħata, bis-superviżjoni tal-awtorità regolatorja nazzjonali fejn jidħlu l-proporzjonalità tal-piż dokumentarju ġenerali u l-adegwatezza tiegħu fil-kuntest nazzjonali. Evidenza bħal din, fir-rigward ta' utenti individwali, tista' tinkludi dikjarazzjoni mill-klijent, il-preżentazzjoni ta' dokument validu li jikkonferma l-Istat Membru ta' residenza tal-klijent, speċifikazzjoni tal-indirizz postali jew l-indirizz fejn jintbagħat il-kont tal-klijent għal servizzi oħra pprovduti fl-Istat Membru fornitur tar-roaming, dikjarazzjoni mingħand istituzzjoni tal-edukazzjoni terzjarja fuq reġistrazzjoni għal korsijiet full-time, prova ta' reġistrazzjoni fuq reġistru elettorali lokali jew ta' ħlas ta' taxxi lokali/fuq kull ras. Fil-każ tal-klijenti tan-negozju, evidenza bħal dik tista' tinkludi dokumentazzjoni dwar il-post tal-inkorporazzjoni jew tal-istabbiliment tal-entità korporattiva, il-post tal-prestazzjoni effettiva tal-attività ekonomika ewlenija tagħha, jew il-post ewlieni fejn l-impjegati identifikati li jużaw SIMcard partikolari jkunu qed iwettqu l-kompiti tagħhom. Rabtiet stabbli ma' Stat Membru li jinvolvu preżenza frekwenti u sostanzjali fit-territorju tiegħu jistgħu jirriżultaw minn relazzjoni ta' impjieg sostenibbli u full-time, inkluż dik tal-ħaddiema transfruntiera; relazzjonijiet kuntrattwali fit-tul li jinvolvu grad simili ta' preżenza fiżika ta' persuna li taħdem għal rasha, il-parteċipazzjoni f'korsijiet ta' studju full-time rikorrenti; jew minn sitwazzjonijiet oħra, bħal dawk ta' ħaddiema ssekondati jew ta' persuni rtirati, kull meta dawn jinvolvu l-istess livell ta' preżenza territorjali.

(11)

Il-fornituri tar-roaming għandhom jillimitaw l-applikazzjonijiet għas-sottomissjoni ta' evidenza ta' residenza normali jew ta' rabtiet stabbli oħra li jinvolvu preżenza frekwenti u sostanzjali fit-territorju tiegħu wara l-konklużjoni ta' kuntratt partikolari strettament għas-sitwazzjonijiet meta d-dejta li trid tinġabar għal skopijiet ta' fatturazzjoni jidher li tkun tipprovdi indikazzjonijiet ta' użu abbużiv jew anomalu mhux relatati mal-ivvjaġġar perjodiku. L-evidenza mitluba għandha tkopri biss dak li hu strettament meħtieġ u proporzjonat biex tiġi kkonfermata r-rabta tal-klijent mal-Istat Membru tal-fornitur tar-roaming. L-ebda rekwiżit ta' dokumentazzjoni ma għandu jkun impost fuq il-klijenti biex isostnu l-konformità mal-kundizzjonijiet għal politika tal-użu ġust mingħajr tali raġunijiet. B'mod partikolari, ma għandux ikun hemm rekwiżit għas-sottomissjoni rikorrenti ta' tali dokumentazzjoni li ma tkunx relatata ma' valutazzjoni bbażata fuq ir-riskju tal-probabbiltà ta' użu abbużiv jew anomalu.

(12)

Biex il-klijenti jkunu jistgħu jikkonsmaw volumi ta' servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bil-prezz domestiku applikabbli fil-livell tal-bejgħ bl-imnut li jkun konsistenti mal-pjanijiet tat-tariffi domestiċi rispettivi tagħhom, il-fornitur tar-roaming, bħala regola ġenerali, ma għandu jimponi l-ebda limitu fuq il-volumi tas-servizzi mobbli disponibbli lill-klijenti tar-roaming għajr għal-limitu domestiku, meta dak il-klijent ikun qed jivvjaġġa b'mod perjodiku fl-Unjoni. Dawn il-limiti nazzjonali għandhom jinkludu politika tal-użu ġust applikabbli fir-rigward tal-użu domestiku tal-pjan tariffarju.

(13)

F'ċerti pjanijiet tariffarji domestiċi, deskritti minn hawn 'il quddiem bħala pakketti ta' dejta miftuħa, il-konsum tad-dejta jista' jkun bla limitu jew jista' jipprovdi volumi ta' dejta bi prezz domestiku impliċitu għal kull unità baxx meta mqabbel mal-ħlas tar-roaming bl-ingrossa regolat massimu msemmi fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 531/2012. Fin-nuqqas ta' salvagwardji speċifiċi għal volumi eċċezzjonali għal dawn il-pakketti ta' dejta miftuħa, huwa aktar probabbli li dawn il-pjanijiet tariffarji, u mhux il-pjanijiet tariffarji oħra, ikunu soġġetti għal bejgħ mill-ġdid organizzat lil persuni mhux residenti jew li ma jkollhomx rabtiet stabbli li jinvolvu preżenza frekwenti u sostanzjali fl-Istat Membru tal-fornitur tar-roaming. Barra minn hekk, tali użu anomalu jew abbużiv ta' pakketti ta' dejta miftuħa waqt ir-roaming jista' jwassal għall-għajbien ta' dawn il-pjanijiet tariffarji mis-swieq domestiċi, jew għar-restrizzjoni tar-roaming b'dawn il-pjanijiet tariffarji, għad-detriment tal-utenti domestiċi, u li jmur kontra l-objettiv tar-Regolament (UE) Nru 531/2012. Dan ir-riskju huwa konsiderevolment inqas akut għal servizzi ta' telefonati bil-vuċi u ta' SMS, peress li dawn is-servizzi huma soġġetti għal limitazzjonijiet fiżiċi jew temporali akbar, u x-xejriet fl-użu attwali kienu stabbli jew naqsu matul l-aħħar snin. Dan huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-operaturi li jieħdu miżuri biex jindirizzaw xejriet atipiċi ħafna fl-użu tas-servizzi tar-roaming bil-vuċi jew SMS li jirriżultaw minn attivitajiet frodulenti. Filwaqt li huwa neċessarju li jiġu pprovduti salvagwardji addizzjonali kontra tali riskji akbar ta' użu abbużiv ta' servizzi tar-roaming ta' dejta bl-imnut bil-prezz domestiku applikabbli fil-livell tal-bejgħ bl-imnut b'pakketti ta' dejta miftuħa, il-konsumatur domestiku li jivvjaġġa perjodikament fl-Unjoni għandu madankollu jkollu l-possibbiltà li jikkonsma volumi bl-imnut ta' dawn is-servizzi ekwivalenti għad-doppju tal-volumi li jistgħu jinxtraw bil-limitu tar-roaming ta' dejta bl-ingrossa bi prezz ugwali għall-prezz domestiku applikabbli fil-livell tal-bejgħ bl-imnut ġenerali, eskluż il-VAT, tal-komponent tas-servizzi mobbli tal-pjan tariffarju domestiku għall-perjodu ta' fatturazzjoni kollu inkwistjoni. Dan jirrappreżenta volum li hu konsistenti ma' dak il-pjan tariffarju domestiku, peress li jadatta għall-prezz bl-imnut domestiku tal-pjan tariffarju kkonċernat, u għalhekk jista' jiġi applikat fil-każ ta' pakketti ta' dejta miftuħa, inkluż meta jkun f'pakkett ma' servizzi bl-imnut mobbli oħra. L-applikazzjoni tal-irdoppjar tirrifletti b'mod adegwat li l-operaturi spiss jinnegozjaw prezzijiet tar-roaming ta' dejta bl-ingrossa li jkunu inqas mil-livelli massimi applikabbli, u li l-klijenti spiss ma jikkonsmawx id-dejta kollha allokata lilhom skont il-pjan tariffarju tagħhom. F'dan ir-rigward, it-trasparenza għall-konsumatur tiġi żgurata permezz tal-konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 531/2012, skont liema Regolament il-fornitur tar-roaming għandu jibgħat avviż lill-klijent tar-roaming meta l-volum applikabbli tal-użu ġust tas-servizzi regolati tar-roaming tad-dejta jkun ġie kkonsmat kollu, fejn jindika il-ħlas supplimentari li jiġi applikat fuq kwalunkwe konsum addizzjonali tas-servizzi regolati tar-roaming tad-dejta mill-klijent tar-roaming.

(14)

Bl-għan li jiġi indirizzat ir-riskju li l-abbonamenti mħallsa minn qabel, li ma jinvolvux impenn fit-tul, jiġu użati għal skopijiet ta' roaming permanenti biss, il-fornitur tar-roaming għandu jkun intitolat, bħala alternattiva għall-eżiġenza tal--għoti ta' evidenza ta' residenza jew ta' rabtiet stabbli li jinvolvu preżenza frekwenti u sostanzjali fit-territorju tal-Istat Membru ta' dak il-fornitur tar-roaming, li jillimita l-użu ta' servizzi tar-roaming ta' dejta bl-imnut bil-prezz domestiku applikabbli fil-livell tal-bejgħ bl-imnut b'abbonament imħallas minn qabel għall-volumi li jistgħu jinxtraw bil-limitu tar-roaming ta' dejta bl-ingrossa bl-ammont monetarju li jifdal, eskluż il-VAT, disponibbli f'dak l-abbonament imħallas minn qabel fil-mument tal-konsum tar-roaming.

(15)

Il-fornitur tar-roaming għandu jkun jista' jieħu miżuri biex jikxef u jipprevjeni l-użu abbużiv jew anomalu mis-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bil-prezzijiet domestiċi, għal finijiet oħra minbarra l-ivvjaġġar perjodiku. Fl-istess ħin, il-klijenti tar-roaming għandhom ikunu protetti minn kwalunkwe miżura li tista' taffettwa b'xi mod il-kapaċità tagħhom li jużaw servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bil-prezzijiet domestiċi waqt li jkunu qed jivvjaġġaw perjodikament fl-Unjoni, barra minn pajjiżhom. Il-miżuri biex jikxfu u jipprevjenu l-użu abbużiv jew anomalu tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bi prezzijiet domestiċi għandhom ikunu sempliċi u trasparenti, u għandhom jimminimizzaw il-piż amministrattiv għal konsumaturi tar-roaming kif ukoll it-twissijiet eċċessivi u bla ħtieġa. B'konformità mar-rekwiżit ta' residenza jew ta' rabtiet stabbli li jinvolvu preżenza frekwenti u sostanzjali fil-pajjiż tal-fornitur tar-roaming, l-indikaturi li jissostanzjaw il-probabbiltà ta' użu abbużiv jew anomalu għandhom ikunu bbażati fuq indikaturi oġġettivi bbażati fuq xejriet tat-traffiku li jindikaw in-nuqqas ta' preżenza fiżika prevalenti tal-klijent tar-roaming fil-pajjiż tal-fornitur tar-roaming jew ta' użu domestiku prevalenti tas-servizzi mobbli domestiċi. B'definizzjoni, dawn l-indikaturi oġġettivi għandhom jiġu stabbiliti matul ċertu perjodu ta' żmien. Dan il-perjodu għandu jkun twil biżżejjed, mill-inqas erba' xhur, li jippermetti lill-klijenti tar-roaming jikkunsmaw is-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bi prezzijiet domestiċi meta jkunu f'xi forma ta' vjaġġar perjodiku prevedibbli fl-Unjoni. L-indikaturi tal-preżenza fil-pajjiż tal-fornitur tar-roaming m'għandhomx jiġu affettwati b'mod negattiv minn roaming involontarju f'reġjuni fuq il-fruntiera. F'dan ir-rigward, is-sitwazzjoni tal-klijenti tar-roaming involantarju u dik tal-ħaddiema transfruntiera għandha tittieħed inkunsiderazzjoni billi jitqies li l-illoggjar man-netwerk tal-fornitur tar-roaming fi kwalunkwe punt f'jum speċifiku jindika jum ta' preżenza domestika għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-indikaturi oġġettivi. F'konformità mar-Regolament (UE) Nru 531/2012, il-fornituri tar-roaming għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni adegwata sabiex il-klijenti tagħhom ikunu jistgħu jevitaw fil-ħin l-okkorrenzi ta' roaming involontarju. Il-preżenza u l-konsum 'l barra mill-Unjoni m'għandhomx jaffettwaw b'mod negattiv il-kapaċità tal-klijent tar-roaming li jgawdi mill-“uża r-roaming qisek qiegħed f'pajjiżek” fl-Unjoni, peress li dawn ma jistgħux jitqiesu bħala indikaturi tar-riskju li l-klijent ikun qed japprofitta mir-roaming bil-prezz domestiku applikabbli fil-livell tal-bejgħ bl-imnut fl-Istat Membru tal-fornitur tar-roaming għal finijiet oħra minbarra l-ivvjaġġar perjodiku fl-Unjoni. F'dan ir-rigward, dawn il-preżenza u konsum għandhom jitqiesu bħala ta' natura domestika għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-indikaturi oġġettivi. Il-fornitur tar-roaming jista' joqgħod ukoll fuq kwalunkwe evidenza ċara oħra ta' użu abbużiv jew anomalu ta' servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bi prezzijiet domestiċi, bħal xi abbonament li bilkemm jintuża fl-Istat Membru tal-fornitur tar-roaming iżda jintuża l-aktar waqt ir-roaming, jew meta diversi abbonamenti jintużaw sekwenzjalment mill-istess klijent waqt li jkun roaming.

(16)

B'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 li jissalvagwardjaw it-trasparenza fl-użu tas-servizzi tar-roaming u bi qbil mar-regoli dwar il-kuntratti fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika, il-klawżoli kuntrattwali li jipprevedu politika tal-użu ġust għandhom jiġu kkomunikati b'mod ċar lill-klijenti qabel ma dawn jidħlu fis-seħħ. Il-politiki tal-użu ġust applikati minn fornitur tar-roaming skont dan ir-Regolament għandhom jiġu notifikati mill-fornitur tar-roaming lill-awtorità regolatorja nazzjonali,

(17)

L-ipproċessar tad-dejta dwar it-traffiku u l-lok hu soġġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). B'mod partikolari, l-Artikolu 6 jippermetti lill-fornitur tar-roaming li jipproċessa d-dejta dwar it-traffiku li tkun meħtieġa biex isiru l-kontijiet tal-abbonati jew il-ħlasijiet tal-interkonnessjoni. L-applikazzjoni ta' miżuri mill-fornitur tar-roaming biex jikxfu u jipprevjenu l-użu abbużiv jew anomalu tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bi prezzijiet domestiċi ma għandhiex twassal għall-ħażna u l-ipproċessar awtomatizzat tad-dejta tal-klijenti identifikabbli personalment, inkluż id-dejta dwar it-traffiku u l-lok, li mhix relatata jew proporzjonata mal-għan tal-kxif u l-prevenzjoni tal-użu abbużiv jew anomalu.

(18)

B'mod partikolari, il-fornitur tar-roaming għandu jkun kapaċi jikxef u jipprevjeni li, bi ksur tal-kundizzjonijiet kuntrattwali fil-livell tal-bejgħ bl-ingrossa jew bl-imnut, partijiet terzi jisfruttaw it-traffiku tal-“uża r-roaming qisek qiegħed pajjiżek” għall-arbitraġġ tal-prezzijiet biex jiksbu vantaġġ ekonomiku bil-bejgħ lil klijenti li normalment mhumiex residenti jew ma għandhomx rabtiet stabbli mal-Istat Membru tal-fornitur tar-roaming. Meta l-operatur jistabbilixxi, b'evidenza oġġettiva u sostanzjata, dan l-abbuż sistematiku tal-attività, l-operatur għandu jinnotifika lill-awtorità regolatorja nazzjonali l-elementi li jikkaratterizzaw l-abbuż sistematiku u l-miżuri meħuda biex tkun żgurata l-konformità mal-kundizzjonijiet kollha tal-kuntratt sottostanti sa mhux aktar tard minn meta tittieħed il-miżura.

(19)

F'każijiet speċifiċi, meta l-operatur ikollu evidenza sostanzjata tax-xejriet tal-użu ta' klijent tar-roaming partikolari li juru probabbiltà ta' konsum abbużiv jew anomalu tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut fil-livelli domestiċi tal-prezzijiet għal finijiet oħra minbarra l-ivvjaġġar perjodiku, minkejja l-evidenza dokumentarja ta' residenza jew ta' rabtiet stabbli mogħtija minn dak il-klijent, dan għandu javża lill-klijenti bir-riskju ta' attivazzjoni ta' ħlas supplimentari tar-roaming. Il-kriterji oġġettivi li jistgħu jintużaw bħala indikaturi li jissostanzjaw il-probabbiltà ta' użu abbużiv jew anomalu għandhom jiġu ddefiniti minn qabel fil-kuntratt.

(20)

Il-possibbiltà għall-fornitur tar-roaming li japplika ħlasijiet addizzjonali hija mingħajr preġudizzju għal xi miżuri proporzjonati li jistgħu jittieħdu, skont il-liġi nazzjonali b'konformità mal-liġi tal-Unjoni, fil-każ li l-klijent ikun ipprovda attivament tagħrif mhux preċiż, ħalli tkun żgurata l-konformità mal-kundizzjonijiet kollha tal-kuntratt sottostanti.

(21)

Il-fornituri tar-roaming li japplikaw politika tal-użu ġust għandhom jistabbilixxu proċeduri trasparenti, sempliċi u effiċjenti biex jindirizzaw l-ilmenti tal-klijenti b'rabta mal-applikazzjoni ta' dik il-politika. B'konformità mal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012, f'kull każ, il-klijenti tar-roaming għandu jkollhom aċċess għall-korp kompetenti għar-riżoluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti, li għandu jsolvi t-tilwim pendenti b'mod ġust u malajr bejn il-klijenti u l-fornituri tar-roaming li ġġib magħha l-applikazzjoni ta' politika tal-użu ġust b'konformità mal-Artikolu 34 tad-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), kif emendata bid-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(22)

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 531/2012, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iwettqu monitoraġġ u jissorveljaw strettament l-applikazzjoni tal-politika tal-użu ġust biex ikun żgurat li kull politika tal-użu ġust applikata mill-fornituri domestiċi ma xxekkilx id-disponibbiltà tal-“uża r-roaming qisek qiegħed pajjiżek” għall-klijenti. Jekk l-awtorità regolatorja nazzjonali ssib li nkisru l-obbligi stabbiliti bir-Regolament dwar ir-roaming, l-awtorità nazzjonali għandha s-setgħa biex teżiġi l-waqfien minnufih ta' dan il-ksur.

(23)

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u għall-obbligi eżistenti bil-liġi tal-Unjoni, jew bil-liġi nazzjonali b'konformità mal-liġi tal-Unjoni. Dan jinkludi b'mod partikolari d-dritt tal-utenti finali li jużaw netwerks u servizzi mobbli tal-komunikazzjoni elettronika f'xi Stat Membru irrispettivament min-nazzjonalità jew mill-post tar-residenza tagħhom fl-Unjoni; ir-regoli nazzjonali li jeżiġu prova tal-identità jew evidenza dokumentarja oħra biex tinkiseb SIMcard jew inkella għall-abbonament ma' dawn in-netwerks jew dawn is-servizzi; kull miżura nazzjonali b'rabta mal-kontinwità tas-servizz jew mal-kreditu mħallas minn qabel b'numru jew SIMcard partikolari. u d-dritt tal-fornituri tas-servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi li japplikaw miżuri adegwati f'konformità mal-liġi nazzjonali sabiex jikkombattu l-frodi.

(24)

Billi x-xejriet fl-użu tar-roaming ivarjaw matul is-sena, l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari għar-roaming li jippreżentaw il-fornituri tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 sabiex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tagħhom, għandhom jiġu vvalutati abbażi tad-dejta dwar it-traffiku li tkopri mill-inqas 12-il xahar. Sabiex jiġi kkalkulat il-volum tat-traffiku matul is-sena, għandu jkun possibbli li l-fornitur tar-roaming juri l-projezzjonijiet tat-traffiku. Dawn il-projezzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq dejta attwali bħad-dejta attwali dwar l-użu tar-roaming, l-estrapolazzjonijiet ta' użu domestiku attwali għall-użu tar-roaming, l-estrapolazzjonijiet ta' użu attwali tar-roaming ta' subsett sinifikanti ta' klijenti tar-roaming li jużaw pjanijiet tariffarji tal-“uża r-roaming qisek qiegħed pajjiżek” għall-klijenti tar-roaming kollha skont ir-regoli tal-“uża r-roaming qisek qiegħed pajjiżek”, b'konformità mal-Artikolu 6a tar-Regolament (UE) Nru 531/2012. Meta jiġu rieżaminati l-applikazzjonijiet għal deroga ta' sostenibbiltà minn applikanti differenti, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li s-suppożizzjonijiet użati minn kull applikant biex jikkalkula l-volumi projettati jkunu konsistenti, wara li jitqiesu d-differenzi rilevanti tal-pożizzjonament kummerċjali u l-bażijiet tal-klijenti.

(25)

Kull dejta dwar l-ispiża u d-dħul li tappoġġa l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari għar-roaming li jippreżentaw il-fornituri tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 sabiex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tagħhom, għandha tkun ibbażata fuq il-kontijiet finanzjarji li jistgħu jiġu aġġustati għal-projezzjonijiet tal-volum tat-traffiku. Devjazzjonijiet mill-projezzjonijiet tal-ispiża abbażi tal-kontijiet finanzjarji għandhom ikunu permessi biss jekk dawn jiġu sostnuti bi provi ta' impenji finanzjarji li jkunu diġà saru qabel tibda l-applikazzjoni.

(26)

Għandha tiġi prevista metodoloġija armonizzata biex jiġu stabbiliti l-ispejjeż u d-dħul tal-provvista ta' servizzi regolati tar-roaming bl-imnut, bil-għan li tkun żgurata l-konsistenza tal-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari li jippreżentaw il-fornituri tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tagħhom.

(27)

Il-forniment tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut jinkludi żewġ kategoriji ġenerali tal-ispejjeż: l-ispiża biex jinxtara l-aċċess għar-roaming bl-ingrossa minn netwerks miżjura għat-traffiku żbilanċjat, u spejjeż oħra speċifiċi għar-roaming. B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 531/2012, l-ispiża biex jinxtara l-aċċess għar-roaming bl-ingrossa minn netwerks miżjura għat-traffiku żbilanċjat ikopruha t-tariffi tar-roaming bl-ingrossa effettivi li huma applikati għall-volumi li bihom it-traffiku tar-roaming 'il barra tal-fornitur tar-roaming jaqbżu t-traffiku tar-roaming 'il ġewwa. Fil-każ tal-fornituri tar-roaming li, domestikament, jixtru l-aċċess bl-ingrossa minn fornitur tar-roaming ieħor (pereżempju, Operaturi ta' Netwerk Mobbli Virtwali), l-ispiża tal-aċċess għar-roaming bl-ingrossa għal dawk il-fornituri tista' tkun ogħla minn dik għall-fornitur, meta l-operatur domestiku tan-netwerk ospitanti jitlob ħlas mill-fornitur tar-roaming li jkun qed jixtri l-aċċess bl-ingrossa domestiku bi prezz tal-aċċess għar-roaming bl-ingrossa ogħla minn dak miksub mill-operaturi tan-netwerk miżjur għalih stess u/jew il-forniment ta' servizzi relatati. Din l-ispiża għolja tal-aċċess għar-roaming bl-ingrossa tista' twassal biex il-fornituri tar-roaming li jixtru l-aċċess domestiku bl-ingrossa jippreferu li jitolbu l-approvazzjoni biex japplikaw ħlas supplimentari għar-roaming, u l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew dan l-aspett meta jirrevedu dawn l-applikazzjonijiet.

(28)

L-ispejjeż l-oħra speċifiċi-għar-roaming biex jingħataw servizzi regolati tar-roaming bl-imnut huma komuni għall-forniment tas-servizzi tar-roaming fl-Unjoni u fil-pajjiżi li mhumiex tal-UE u xi wħud huma komuni wkoll għall-forniment bl-ingrossa u bl-imnut tas-servizzi tar-roaming. Għall-finijiet ta' applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari tar-roaming li jippreżenta fornitur tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tiegħu, dawk l-ispejjeż komuni għandhom jiġu allokati għall-forniment tas-servizzi tar-roaming bl-imnut fi ħdan l-Unjoni u, fil-każ ta' dawk li huma komuni għall-forniment bl-imnut u bl-ingrossa, tas-servizzi tar-roaming skont il-proporzjon ġenerali għad-dħul finanzjarju tar-roaming 'il ġewwa u 'l barra.

(29)

L-ispejjeż biex jingħataw servizzi regolati tar-roaming bl-imnut jistgħu jiġu kkalkulati wkoll li jinkludu proporzjon ta' spejjeż konġunti u komuni li jiġġarrbu biex jingħataw is-servizzi bl-imnut mobbli b'mod ġenerali, diment li l-kalkolu jkun jirrifletti l-proporzjon użat għall-allokazzjoni ta' dawn is-servizzi tad-dħul mill-forniment tas-servizzi bl-imnut mobbli l-oħra kollha.

(30)

Biex jinstab l-ammont tad-dħul mill-forniment tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut, l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari li jippreżenta fornitur tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tiegħu, għandha tqis bis-sħiħ id-dħul kollu tan-negozju bl-imnut miġbur direttament għall-forniment tas-servizzi bl-imnut mobbli li joriġinaw fi Stat Membru miżjur, bħalma hu d-dħul għat-traffiku li jaqbeż il-volumi skont xi politika tal-użu ġust jew minn servizzi regolati tar-roaming alternattivi, kif ukoll kull ħlas ieħor għal kull unità jew ħlas ieħor li jġib miegħu l-użu tas-servizzi bl-imnut mobbli fi Stat Membru miżjur.

(31)

Peress li s-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut jingħataw skont il-kundizzjonijiet domestiċi applikabbli, dawn għandhom jitqiesu li jiġġeneraw parti mid-dħul minn ħlasijiet perjodiċi fissi għall-forniment tas-servizzi bl-imnut mobbli domestiċi. Għalhekk dawn għandhom jitqiesu meta tkun qed tiġi vvalutata l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari għar-roaming li jippreżenta fornitur tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tiegħu skont il-metodoloġija stabbilita f'dan ir-Regolament. Għal dak il-fini, id-dħul minn kull servizz bl-imnut mobbli għandu jkun allokat abbażi ta' kjavi li tirrifletti l-proporzjon bejn it-traffiku ta' bosta servizzi mobbli, ponderat skont il-proporzjon bejn il-ħlasijiet tar-roaming bl-ingrossa medji għal kull unità.

(32)

Biex jitqies li għandu l-effett li jdgħajjef is-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tal-operatur, kull marġini nett tar-roaming bl-imnut li jirriżulta mit-tnaqqis tal-ispejjeż biex jingħataw is-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut mid-dħul korrispondenti għandu jkun negattiv għallinqas b'ammont li jiġġenera riskju ta' effett apprezzabbli fuq l-evoluzzjoni tal-prezzijiet domestiċi. B'mod partikolari, biex jitqies li jagħti lok għal riskju bħal dan, il-marġni nett negattiv tar-roaming bl-imnut għallinqas għandu jirrappreżenta proporzjon apprezzabbli ta' qligħ ġenerali, qabel id-deprezzament tat-taxxa tal-interess u l-amortizzament, mill-forniment ta' servizzi mobbli oħra.

(33)

Anki meta l-marġni nett tar-roaming bl-imnut ikun jirrappreżenta proporzjon apprezzabbli tal-marġni ġenerali għall-forniment ta' servizzi mobbli oħra, ċerti ċirkustanzi speċifiċi, bħal-livell tal-kompetizzjoni fis-suq domestiku, jew il-karatteristiċi speċifiċi tal-applikant xorta jistgħu jeskludu r-riskju ta' effett apprezzabbli fuq l-evoluzzjoni tal-prezzijiet domestiċi.

(34)

Fl-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni biex japplika ħlas supplimentari tar-roaming li jippreżenta fornitur tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tiegħu, il-fornitur tar-roaming għandu jagħti stima tat-telf minħabba l-forniment ta' “uża r-roaming qisek qiegħed f'pajjiżek” u l-arranġamenti korrispondenti għall-applikazzjoni tal-ħlas supplimentari meħtieġ biex dawn jiġu rkuprati, filwaqt li jitqiesu l-ħlasijiet bl-ingrossa massimi applikabbli.

(35)

Għandu jkun possibbli li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħtu awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari tar-roaming mill-ewwel jum tal-applikazzjoni tat-tneħħija tal-ħlasijiet supplimentari tar-roaming bl-imnut fl-Unjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 531/2012. Għal dak l-għan, l-iskambji bejn il-fornitur tar-roaming li jivvaluta tali applikazzjoni u l-awtorità regolatorja nazzjonali, kif ukoll l-għoti ta' informazzjoni u dokumentazzjoni rilevanti f'dan ir-rigward, jistgħu jiġu previsti qabel dik id-data.

(36)

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 531/2012, l-awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari tar-roaming għandha tingħata minn awtorità regolatorja nazzjonali għal perjodu ta' 12-il xahar. Sabiex iġedded l-awtorizzazzjoni, il-fornitur tar-roaming għandu jaġġorna l-informazzjoni u jippreżentaha lill-awtorità regolatorja nazzjonali kull 12-il xahar f'konformità mal-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012.

(37)

Minħabba l-obbligi li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jissorveljaw strettament l-applikazzjoni ta' politika tal-użu ġust u l-miżuri dwar is-sostenibbiltà tat-tneħħija tal-ħlasijiet supplimentari tar-roaming bl-imnut, kif ukoll li jirrapportaw kull sena lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti, dan ir-Regolament għandu jispeċifika l-informazzjoni minima li għandha tinġabar u tintbagħat lill-Kummissjoni biex din tkun tista' tagħmel monitoraġġ tal-applikazzjoni tagħha.

(38)

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 531/2012, perjodikament il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami ta' dan l-att ta' implimentazzjoni fid-dawl tal-iżviluppi fis-suq.

(39)

Il-Kumitat għall-Komunikazzjoni ma tax opinjoni.

(40)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, dan ir-Regolament għandu jiġi interpretat u applikat b'konformità ma' dawk id-drittijiet u l-prinċipji, b'mod partikolari d-dritt tar-rispett tal-ħajja privata u tal-ħajja tal-familja, id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali, il-libertà tal-espressjoni u l-libertà li jsir negozju. Kull ipproċessar tad-dejta personali skont dan ir-Regolament għandu jirrispetta d-drittijiet fundamentali, inkluż id-dritt tar-rispett tal-ħajja privata u tal-ħajja tal-familja u d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali skont l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u għandu jkun konformi mad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), mad-Direttiva 2002/58/KE, kif emendata bid-Direttivi 2006/24/KE (6) u 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u mar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). B'mod partikolari, il-fornituri tas-servizzi għandhom jiżguraw li kwalunkwe pproċessar tad-dejta personali skont dan ir-Regolament għandu jkun meħtieġ u proporzjonat sabiex jikseb l-għan rilevanti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TAQSIMA I

ID-DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Is-suġġett u l-kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dettaljati biex tkun żgurata l-implimentazzjoni konsistenti ta' politika tal-użu ġust li l-fornituri tar-roaming jaf japplikaw għall-konsum tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut mogħtija bil-prezz domestiku applikabbli fil-livell tal-bejgħ bl-imnut b'konformità mal-Artikolu 6b tar-Regolament (UE) Nru 531/2012.

2.   Dan jistabbilixxi wkoll regoli dettaljati dwar:

(a)

l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-fornituri tar-roaming biex japplikaw ħlas supplimentari tar-roaming li jiġu ppreżentati skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tagħhom;

(b)

il-metodoloġija li għandhom japplikaw l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jivvalutaw jekk il-fornitur tar-roaming ikunx stabbilixxa li ma jistax ikopri l-ispejjeż għall-forniment tas-servizzi regolati tar-roaming, bil-konsegwenza li tiddgħajjef is-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tiegħu.

Artikolu 2

Id-definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet fir-Regolament (UE) Nru 531/2012.

2.   Għandhom japplikaw ukoll dawn id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“rabtiet stabbli” ma' Stat Membru li tfisser il-preżenza fit-territorju tal-Istat Membru li tirriżulta minn relazzjoni ta' impjieg sostenibbli u full-time, inkluż dik tal-ħaddiema transfruntiera; minn relazzjonijiet kuntrattwali fit-tul li jinvolvu grad simili ta' preżenza fiżika ta' persuna li taħdem għal rasha; mill-parteċipazzjoni f'korsijiet ta' studju full-time rikorrenti; jew minn sitwazzjonijiet oħra, bħal dawk ta' ħaddiema ssekondati jew ta' persuni rtirati, kull meta dawn jinvolvu l-istess livell ta' preżenza territorjali;

(b)

“servizzi bl-imnut mobbli” tfisser servizzi mobbli pubbliċi tal-komunikazzjoni pprovduti lill-utenti finali, li jinkludu s-servizzi bil-vuċi, bl-SMS u bid-dejta;

(c)

“pakkett ta' dejta miftuħa” tfisser pjan tariffarju għall-provvista ta' servizz(i) bl-imnut mobbli li ma jillimitax il-volum ta' servizzi bl-imnut ta' dejta mobbli inklużi mal-ħlas ta' spiża perjodika fissa jew li għalihom il-prezz domestiku għal kull unità tas-servizzi bl-imnut ta' dejta mobbli, li jinkiseb billi l-prezz bl-imnut domestiku ġenerali, eskluż il-VAT, għal servizzi mobbli li jikkorrispondu għall-perjodu ta' fatturazzjoni kollu jiġi diviż bil-volum totali tas-servizzi bl-imnut ta' dejta mobbli disponibbli domestikament, ikun inqas mill-ħlas tar-roaming bl-ingrossa regolat massimu msemmi fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 531/2012;

(d)

“pjan tariffarju mħallas minn qabel” tfisser pjan tariffarju li permezz tiegħu jiġu pprovduti s-servizzi bl-imnut mobbli fuq tnaqqis ta' kreditu disponibbli mill-klijent lill-fornitur abbażi ta' kull unità, qabel il-konsum, u li minnu l-konsumatur ikun jista' jirtira mingħajr penali f'każ ta' eżawriment jew ta' skadenza ta' kreditu;

(e)

“Stat Membru miżjur” tfisser Stat Membru li mhux dak tal-fornitur domestiku tal-klijent tar-roaming;

(f)

“marġni tas-servizzi mobbli” tfisser il-qligħ, qabel l-imgħax, it-taxxa, id-deprezzament u l-ammortizzament, mill-bejgħ tas-servizzi mobbli minbarra s-servizzi tar-roaming bl-imnut provduti fl-Unjoni, li għalhekk jeskludi l-ispejjeż u d-dħul mis-servizzi tar-roaming bl-imnut;

(g)

“grupp” tfisser impriża prinċipali u kull impriża sussidjarja tagħha soġġetta għall-kontroll tal-impriża prinċipali skont it-tifsira tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (8).

TAQSIMA II

IL-POLITIKA TAL-UŻU ĠUST

Artikolu 3

Il-prinċipju bażiku

1.   Il-fornitur tar-roaming għandu jipprovdi servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bil-prezz domestiku lill-klijenti tar-roaming tiegħu li normalment huma residenti fl-Istat Membru tiegħu jew li jkollhom rabtiet stabbli bi preżenza frekwenti u sostanzjali fl-Istat Membru tiegħu, meta dawn ikunu qed jivvjaġġaw perjodikament fl-Unjoni.

2.   Kwalunkwe politika tal-użu ġust li japplikaw il-fornituri tar-roaming biex jipprevjenu l-użu abbużiv jew anomalu tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut għandha tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5 u għandha tiżgura li l-klijenti kollha jkollhom aċċess għas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut bil-prezz domestiku waqt li jkunu qed jivvjaġġaw perjodikament fl-Unjoni bl-istess kundizzjonijiet daqslikieku dawn is-servizzi ġew ikkonsmati f'pajjiżhom.

Artikolu 4

L-użu ġust

1.   Għall-finijiet ta' kwalunkwe politika tal-użu ġust, il-fornitur tar-roaming jista' jitlob lill-klijenti tar-roaming tiegħu biex jipprovdu prova ta' residenza normali fl-Istat Membru tal-fornitur tar-roaming jew ta' rabtiet stabbli ma' dak l-Istat Membru bi preżenza frekwenti u sostanzjali fit-territorju tiegħu.

2.   Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe limitu domestiku tal-volum, fil-każ ta' pakkett ta' dejta miftuħa, il-klijent tar-roaming għandu jkun jista' jikkonsma, waqt li jivvjaġġa perjodikament fl-Unjoni, volum ta' servizzi ta' roaming tad-dejta bl-imnut bil-prezz domestiku bl-imnut ekwivalenti għal mill-inqas id-doppju tal-volum miksub billi l-prezz bl-imnut domestiku ġenerali ta' dak il-pakkett ta' dejta miftuħa jiġi diviż, eskluż il-VAT, korrispondenti għall-perjodu kollu tal-kont, bil-ħlas tar-roaming bl-ingrossa regolat massimu msemmi fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 531/2012.

Fil-każ tal-bejgħ ta' servizzi bl-imnut mobbli miġbura f'pakkett ma' servizzi jew terminali oħra, il-prezz bl-imnut domestiku ġenerali ta' dak il-pakkett ta' dejta għandu jiġi determinat, għall-finijiet tal-Artikolu 2(2)(c) u ta' dan il-paragrafu, billi jitqies il-prezz applikat għall-bejgħ separat tal-komponent tas-servizzi bl-imnut mobbli tal-pakkett, eskluż il-VAT, jekk disponibbli, jew il-prezz tal-bejgħ ta' dawn is-servizzi bl-istess karatteristiċi fuq bażi awtonoma.

3.   Fil-każ ta' pjanijiet ta' tariffi mħallsa minn qabel, bħala alternattiva għar-rekwiżit tal-politika tal-użu ġust imsemmi fil-paragrafu 1, il-fornitur tar-roaming jista' jillimita l-konsum ta' servizzi ta' roaming tad-dejta bl-imnut fl-Unjoni bil-prezz bl-imnut domestiku għal volumi ekwivalenti għal mill-inqas il-volum miksub billi l-ammont globali, eskluż il-VAT, ta' kreditu disponibbli li jifdal u diġà mħallsa mill-konsumatur lill-fornitur jiġi diviż, fil-waqt tal-bidu tar-roaming, bil-ħlas tar-roaming bl-ingrossa regolat massimu msemmi fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 531/2012.

4.   Fil-kuntest tal-ipproċessar tad-dejta dwar it-traffiku skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2002/58/KE, biex jipprevjenu l-użu abbużiv jew anomalu tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut mogħtija bil-prezz domestiku applikabbli fil-livell tal-bejgħ bl-imnut, il-fornitur tar-roaming jista' japplika mekkaniżmi ta' kontroll ġusti, raġonevoli u proporzjonati bbażati fuq indikaturi oġġettivi marbuta mar-riskju ta' użu abbużiv jew anomalu lil hinn mill-ivvjaġġar perjodiku fl-Unjoni.

L-indikaturi oġġettivi jistgħu jinkludu miżuri biex jiġi stabbilit jekk il-klijenti jkollhomx il-konsum domestiku prevalenti fuq il-konsum tar-roaming jew jekk il-preżenza domestika tagħhom hijiex prevalenti fuq dik fi Stati Membri oħra tal-Unjoni.

Biex jiġi żgurat li l-klijenti tar-roaming impenjati fi vjaġġar perjodiku ma jiġux soġġetti għal twissijiet bla bżonn jew eċċessivi skont l-Artikolu 5(4), il-fornituri tar-roaming li japplikaw dawn il-miżuri biex jistabbilixxu xi riskju ta' użu abbużiv jew anomalu ta' servizzi roaming għandhom josservaw dawn l-indikaturi ta' preżenza u ta' konsum b'mod kumulattiv u għal perjodu ta' żmien ta' mill-inqas erba' xhur.

Il-fornitur tar-roaming għandu jispeċifika, fil-kuntratti mal-klijenti tar-roaming, is-servizz(i) bl-imnut mobbli li l-indikatur tal-konsum jirreferi għalih(om) u d-durata minima tal-perjodu ta' osservazzjoni.

Il-konsum domestiku prevalenti jew il-preżenza domestika prevalenti tal-klijent tar-roaming waqt il-perjodu ta' osservazzjoni definit għandhom jitqiesu bħala prova ta' użu mhux abbużiv u mhux anomalu ta' servizzi regolati tar-roaming bl-imnut.

Għall-iskop tat-tieni, it-tielet u l-ħames subparagrafu, kull jum li fih klijent tar-roaming ikun illoggja fuq in-netwerk domestiku għandu jingħadd bħala jum ta' preżenza fiżika ta' dak il-klijent.

Indikaturi oġġettivi oħra marbuta mar-riskju ta' użu abbużiv jew anomalu tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut mogħtija bil-prezz domestiku applikabbli fil-livell tal-bejgħ bl-imnut jistgħu jinkludu biss:

(a)

inattività fit-tul ta' SIMcard partikolari li tkun assoċjata li tintuża l-aktar, jekk mhux biss, għar-roaming;

(b)

l-abbonament u l-użu sekwenzjali ta' diversi SIMcards mill-istess klijent waqt ir-roaming.

5.   Meta l-fornitur tar-roaming jistabbilixxi, b'evidenza oġġettiva u sostanzjata, li xi SIMcards reġgħu nbigħu b'mod organizzat lil persuni li effettivament mhumiex residenti fl-Istat Membru ta' dak il-fornitur tar-roaming bl-imnut jew lil persuni li ma għandhomx rabtiet stabbli bi preżenza frekwenti u sostanzjali mal-Istat Membru ta' dak il-fornitur tar-roaming bl-imnut biex ikun jista' jsir konsum tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut mogħtija bil-prezz domestiku applikabbli fil-livell tal-bejgħ bl-imnut minbarra għall-iskop tal-ivvjaġġar perjodiku, il-fornitur tar-roaming jista' jieħu miżuri proporzjonati minnufih biex jiżgura l-konformità mal-kundizzjonijiet kollha tal-kuntratt sottostanti.

6.   Meta jaġixxi skont din it-taqsima, il-fornitur tar-roaming għandu jikkonforma mad-Direttivi 2002/58/KE u 95/46/KE u mal-miżuri ta' implimentazzjoni nazzjonali tagħhom, u mar-Regolament (UE) 2016/679.

7.   Dan ir-Regolament ma japplikax għall-politiki tal-użu ġust definiti fit-termini kuntrattwali ta' tariffi tar-roaming alternattivi previsti skont l-Artikolu 6e(3) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012.

Artikolu 5

It-trasparenza u s-superviżjoni tal-politiki tal-użu ġust

1.   Meta fornitur tar-roaming japplika politika tal-użu ġust, fil-kuntratti mal-klijenti tar-roaming, dan għandu jinkludi t-termini u l-kundizzjonijiet kollha relatati ma' din il-politika, inkluż kull mekkaniżmu ta' kontroll applikat skont l-Artikolu 4(4). Bħala parti mill-politika tal-użu ġust, il-fornitur tar-roaming għandu jistabbilixxi proċeduri trasparenti, sempliċi u effiċjenti biex jindirizza l-ilmenti tal-klijenti dwar l-applikazzjoni ta' politika tal-użu ġust. Dan hu mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-klijenti tar-roaming, b'konformità mal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012, li jirrikorru għall-proċeduri sempliċi, trasparenti, ġusti u pronti għar-riżoluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti stabbiliti fl-Istat Membru tal-fornitur tar-roaming b'konformità mal-Artikolu 34 tad-Direttiva 2002/22/KE. Tali mekkaniżmu għall-ilmenti u proċeduri għar-riżoluzzjoni tat-tilwim għandhom jippermettu lill-klijent tar-roaming jipprovdi evidenza li mhux juża s-servizzi regolati ta' roaming bl-imnut għal finijiet oħra minbarra l-ivvjaġġar perjodiku, b'rispons għal twissija skont il-paragrafu (3), l-ewwel subparagrafu.

2.   Il-politiki tal-użu ġust b'konformità ma' dan ir-Regolament għandhom jiġu notifikati mill-fornitur tar-roaming lill-awtorità regolatorja nazzjonali.

3.   Meta jkun hemm evidenza oġġettiva u sostanzjata, ibbażata fuq l-indikaturi oġġettivi msemmija fl-Artikolu 4(4), li tindika riskju ta' użu abbużiv jew anomalu ta' servizzi regolati ta' roaming bl-imnut fl-Unjoni bil-prezz bl-imnut domestiku minn klijent partikolari, il-fornitur tar-roaming għandu jwissi l-konsumatur dwar skoperti ta' mġieba li jindikaw riskju bħal dan qabel ma japplikaxi ħlas supplimentari skont l-Artikolu 6e tar-Regolament (UE) Nru 531/2012.

Fil-każijiet meta tali riskju jirriżulta min-nuqqas ta' rispett tal-kriterji tal-prevalenza ta' konsum domestiku u tal-prevalenza ta' preżenza domestika matul il-perjodu ta' osservazzjoni definit, imsemmi fil-ħames subparagrafu tal-Artikolu 4(4), l-indikazzjonijiet addizzjonali ta' riskju li jirriżultaw mill-preżenza jew użu mhux domestiċi ġenerali tal-klijent tar-roaming għandhom jitqiesu għall-finijiet tar-riżoluzzjoni ta' kwalunkwe lment sussegwenti kif previst fil-paragrafu (1) jew tal-proċedura għar-riżoluzzjoni tat-tilwim skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012, rigward l-applikabbiltà ta' ħlas supplimentari.

Dan il-paragrafu għandu japplika irrispettivament mill-preżentazzjoni, min-naħa tal-klijent tar-roaming, ta' evidenza dokumentarja ta' residenza jew ta' rabtiet stabbli oħra bi preżenza frekwenti u sostanzjali fl-Istat Membru tal-fornitur tar-roaming skont l-Artikolu 4(1).

4.   Meta l-fornitur tar-roaming jagħti twissija lill-klijent tar-roaming skont il-paragrafu 3, il-fornitur għandu jinforma lill-klijent li, fin-nuqqas ta' bidla fix-xejra tal-użu f'perjodu li ma jistax ikun iqsar minn ġimagħtejn, li turi konsum jew preżenza domestiċi reali, jista' jiġi applikat ħlas supplimentari skont l-Artikolu 6e tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 għal kwalunkwe użu ulterjuri ta' servizzi regolati ta' roaming bl-imnut bis-SIMcard inkwistjoni wara d-data ta' tali twissija.

5.   Il-fornitur tar-roaming għandu jieqaf japplika l-ħlas supplimentari malli l-użu tal-klijent ma jibqax jindika riskju ta' użu abbużiv jew anomalu tas-servizzi regolati ta' roaming bl-imnut abbażi tal-indikaturi oġġettivi msemmija fl-Artikolu 4(4).

6.   Meta fornitur tar-roaming jistabbilixxi li xi SIM cards reġgħu nbigħu b'mod organizzat lil persuni li normalment mhumiex residenti fl-Istat Membru ta' dak il-fornitur tar-roaming bl-imnut jew lil persuni li ma għandhomx rabtiet stabbli bi preżenza frekwenti u sostanzjali mal-Istat Membru ta' dak il-fornitur tar-roaming bl-imnut biex ikun jista' jsir konsum tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut minbarra għall-iskop tal-ivvjaġġar perjodiku 'l barra minn dak l-Istat Membru skont l-Artikolu 4(3), l-operatur għandu jgħarraf lill-awtorità regolatorja nazzjonali bl-evidenza li toħroġ mill-abbuż sistematiku inkwistjoni u bil-miżura meħuda biex jiżgura l-konformità mal-kundizzjonijiet kollha tal-kuntratt sottostanti għallinqas fl-istess ħin meta tittieħed miżura bħal din.

TAQSIMA III

L-APPLIKAZZJONI U L-METODOLOĠIJA GĦALL-VALUTAZZJONI TAS-SOSTENIBBILTÀ TAT-TNEĦĦIJA TAL-ĦLASIJIET TAR-ROAMING BL-IMNUT

Artikolu 6

Id-dejta li tappoġġa l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari tar-roaming li jippreżenta fornitur tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tiegħu

1.   L-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari tar-roaming li jippreżentaw il-fornituri tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiku tagħhom (“l-applikazzjoni”), għandhom jiġu vvalutati abbażi tad-dejta dwar il-volumi ġenerali tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut mogħtija, mill-fornitur tar-roaming li qed japplika, projettati fuq perjodu ta' 12-il xahar li jibda mhux qabel il-15 ta' Ġunju 2017. Għall-ewwel applikazzjoni, dawn il-projezzjonijiet ta' volum għandhom jiġu stmati bl-użu ta' waħda minn dawn l-alternattivi jew ta' kombinazzjoni tagħhom:

(a)

il-volumi attwali ta' servizzi regolati ta' roaming bl-imnut mogħtija mill-applikant bil-prezzijiet regolati tar-roaming bl-imnut applikabbli qabel il-15 ta' Ġunju 2017;

(b)

il-volumi projettati ta' servizzi regolati ta' roaming bl-imnut wara l-15 ta' Ġunju 2017, fejn il-volumi pprojettati ta' servizzi regolati ta' roaming bl-imnut matul il-perjodu inkwistjoni jkunu stmati abbażi tal-konsum domestiku bl-imnut attwali tas-servizzi mobbli u l-ħin li l-klijenti tar-roaming tal-applikant jgħaddu fl-Unjoni, barra minn pajjiżhom;

(c)

il-volumi projettati ta' servizzi regolati ta' roaming bl-imnut wara l-15 ta' Ġunju 2017, fejn volumi ta' servizzi regolati ta' roaming bl-imnut jiġu stmati abbażi tal-bidla proporzjonali fil-volumi ta' servizzi regolati ta' roaming bl-imnut esperjenzati fil-pjanijiet tariffarji tal-applikant li jirrappreżentaw parti sostanzjali tal-bażi tal-klijenti li fuqhom l-applikant stabbilixxa l-prezzijiet ta' servizzi regolati ta' roaming bl-imnut fil-livell domestiku għal perjodu ta' mill-inqas 30 jum, skont il-metodoloġija stipulata fl-Anness I.

Jekk tiġi aġġornata l-applikazzjoni mressqa skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012, il-volumi ġenerali projettati tas-servizzi tar-roaming regolati għandhom jiġu aġġornati abbażi tax-xejra medja attwali tal-konsum tas-servizzi mobbli domestiċi mmultiplikati bl-għadd osservat ta' klijenti tar-roaming u l-ħin li jkunu għaddew fl-Istati Membri miżjura fit-12-il xahar ta' qabel.

2.   Kwalunkwe dejta dwar l-ispejjeż u d-dħul tal-applikant għandha tkun ibbażata fuq il-kontijiet finanzjarji, li għandhom ikunu disponibbli għall-awtorità regolatorja nazzjonali, u jistgħu jiġu aġġustati skont l-istimi tal-volumi b'konformità mal-paragrafu 1. Meta jiġu projettati l-ispejjeż, id-devjazzjoni miċ-ċifri li joħorġu mill-kontijiet finanzjarji passati għandhom jitqiesu biss jekk ikollhom l-appoġġ ta' evidenza ta' impenji finanzjarji għall-perjodu kopert mill-projezzjonijiet.

3.   L-applikant għandu jipprovdi d-dejta kollha meħtieġa li tintuża għall-kalkolu tal-marġni tas-servizzi mobbli u tal-ispejjeż u d-dħul attwali u projettati ġenerali tal-forniment tas-servizzi regolati tar-roaming matul il-perjodu rilevanti.

Artikolu 7

Id-determinazzjoni ta' spejjeż speċifiċi għar-roaming għall-forniment ta' servizzi regolati tar-roaming bl-imnut

1.   Sabiex jiġi stabbilit li l-applikant ma jistax jirkupra l-ispejjeż tiegħu, bil-konsegwenza li tiddgħajjef is-sostenibbiltà tas-sistema tal-ħlasijiet domestiċi tiegħu, għandhom jitqiesu biss dawn l-ispejjeż speċifiċi għar-roaming, jekk jiġu ssostanzjati fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari għar-roaming:

(a)

l-ispejjeż biex jinxtara l-aċċess tar-roaming bl-ingrossa;

(b)

l-ispejjeż bl-imnut speċifiċi għar-roaming.

2.   Fir-rigward tal-ispejjeż imġarrba biex jinxtraw is-servizzi regolati tar-roaming bl-ingrossa, għandu jitqies biss l-ammont b'kemm il-ħlasijiet ġenerali tal-applikant lil kumpaniji oħra li jipprovdu servizzi bħal dawn fl-Unjoni jaqbżu s-somom totali ġenerali dovuti lilu għall-forniment tal-istess servizzi lil fornituri oħra tar-roaming fl-Unjoni. Fir-rigward tas-somom dovuti lill-fornitur tar-roaming għall-forniment ta' servizzi regolati tar-roaming bl-ingrossa, il-fornitur tar-roaming għandu jassumi volumi projettati ta' dawn is-servizzi tar-roaming bl-ingrossa li jkunu konsistenti mas-suppożizzjoni li fuqha huma bbażati l-volumi projettati tiegħu fl-Artikolu 6(1).

3.   Fir-rigward tal-ispejjeż bl-imnut speċifiċi għar-roaming, għandhom jitqiesu dawn l-ispejjeż li ġejjin, jekk jiġu ssostanzjati fl-applikazzjoni:

(a)

l-ispejjeż tal-operat u l-ġestjoni tal-attivitajiet tar-roaming, inkluż is-sistemi u s-softwer għall-informazzjoni tan-negozju maħsuba apposta għall-operat u l-ġestjoni tar-roaming;

(b)

l-ispejjeż għall-ikklirjar tad-dejta u tal-pagamenti, inkluż l-ikklirjar tad-dejta u l-ispejjeż tal-ikklirjar finanzjarju;

(c)

l-ispejjeż tan-negozjati u tal-ftehim, inkluż l-ispejjeż ta' tariffi esterni u l-użu ta' riżorsi interni;

(d)

l-ispejjeż imġarrba għall-konformità mar-rekwiżiti għall-forniment tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut stabbiliti bl-Artikoli 14 u 15 tar-Regolament (UE) Nru 531/2012, filwaqt li titqies il-politika tal-użu ġust applikabbli li jadotta l-fornitur tar-roaming.

4.   L-ispejjeż imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 3 għandhom jitqiesu biss b'mod proporzjonat mal-proporzjon tal-volum tat-traffiku ġenerali tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut tal-applikant mat-traffiku ġenerali bl-imnut 'il barra u bl-ingrossa 'l ġewwa tas-servizzi tar-roaming tiegħu, b'konformità mal-metodoloġija stabbilita fl-Anness II, il-punti (1) u (2), u b'mod proporzjonat mal-proporzjon tal-ammont ġenerali tat-traffiku tas-servizzi tar-roaming bl-imnut tiegħu fl-Unjoni mat-traffiku ġenerali tas-servizzi tar-roaming bl-imnut tiegħu fl-Unjoni u 'l barra mill-Unjoni, b'konformità mal-metodoloġija stabbilita fl-Anness II, il-punti (1) u (3).

5.   L-ispejjeż imsemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 3 għandhom jitqiesu biss b'mod proporzjonat mal-proporzjon tal-volum tat-traffiku ġenerali tas-servizzi tar-roaming bl-imnut tal-applikant fl-Unjoni mat-traffiku ġenerali tas-servizzi tar-roaming bl-imnut tiegħu fl-Unjoni u 'l barra mill-Unjoni, b'konformità mal-metodoloġija stabbilita fl-Anness II, il-punti (1) u (3).

Artikolu 8

L-allokazzjoni ta' spejjeż komuni u konġunti tal-imnut għall-forniment tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut

1.   Minbarra l-ispejjeż determinati skont l-Artikolu 7, fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari għar-roaming jista' jiddaħħal proporzjon tal-ispejjeż konġunti u komuni mġarrba għall-forniment tas-servizzi bl-imnut mobbli b'mod ġenerali. Jekk jiġu ssostanzjati fl-applikazzjoni, għandhom jitqiesu biss dawn l-ispejjeż li ġejjin:

(a)

l-ispejjeż tal-fatturazzjoni u l-ġbir, inkluż kull spiża marbuta mal-ipproċessar, il-kalkolu, il-produzzjoni u n-notifika tal-kont attwali tal-klijent;

(b)

l-ispejjeż għall-bejgħ u d-distribuzzjoni, inkluż l-ispejjeż għall-operat tal-ħwienet u mezzi oħra tad-distribuzzjoni għall-bejgħ tas-servizzi bl-imnut mobbli;

(c)

l-ispejjeż għall-assistenza tal-klijenti, inkluż l-ispiża għat-tħaddim ta' kull servizz ta' assistenza tal-klijenti disponibbli għall-utent finali;

(d)

l-ispejjeż għall-ġestjoni tad-dejn mitluf, inkluż l-ispejjeż imġarrba bit-tħassir tad-dejn li ma jistax jinġabar u għall-ġbir tad-dejn mitluf;

(e)

l-ispejjeż tal-kummerċjalizzazzjoni, inkluż l-ispejjeż kollha għar-reklamar tas-servizzi mobbli.

2.   Jekk jiġu ssostanzjati fl-applikazzjoni, l-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitqiesu biss b'mod proporzjonat mal-proporzjon tat-traffiku ġenerali tas-servizzi tar-roaming bl-imnut tal-applikant fl-Unjoni mat-traffiku bl-imnut ġenerali tas-servizzi bl-imnut mobbli kollha, miksub bħala medja ponderata ta' dak il-proporzjon għal kull servizz mobbli, b'piżijiet li jirriflettu l-medja tal-prezzijiet rispettivi tar-roaming bl-ingrossa mħallsa mill-applikant b'konformità mal-metodoloġija stabbilita fl-Anness II, il-punti (1) u (4).

Artikolu 9

Id-determinazzjoni tad-dħul mill-forniment tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut

1.   Għall-finijiet biex jiġi stabbilit li l-applikant ma jistax jirkupra l-ispejjeż tiegħu, bil-konsegwenza li tiddgħajjef is-sostenibbiltà tas-sistema tal-ħlasijiet domestiċi tiegħu, għandu jitqies biss dan id-dħul u jiddaħħal fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari għar-roaming:

(a)

id-dħul li joħroġ direttament mit-traffiku tas-servizzi bl-imnut mobbli li joriġinaw fi Stat Membru miżjur;

(b)

proporzjon tad-dħul ġenerali mill-bejgħ tas-servizzi bl-imnut mobbli bbażat fuq ħlasijiet perjodiċi fissi.

2.   Id-dħul imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandu jinkludi:

(a)

kwalunkwe ħlas bl-imnut impost skont l-Artikolu 6e tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 għat-traffiku li jaqbeż kull politika tal-użu ġust li japplika l-fornitur tar-roaming;

(b)

kwalunkwe dħul minn servizzi regolati tar-roaming alternattivi skont l-Artikolu 6e(3) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012;

(c)

kwalunkwe prezz bl-imnut domestiku fatturat abbażi ta' kull unità jew b'eċċess ta' ħlasijiet perjodiċi fissi għall-forniment tas-servizzi bl-imnut mobbli u kkawżat bl-użu tas-servizzi bl-imnut mobbli fi Stat Membru miżjur.

3.   Sabiex jiġi stabbilit id-dħul imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, fil-każ tal-bejgħ ta' servizzi bl-imnut mobbli miġbura f'pakkett ma' servizzi jew terminali oħra, għandu jitqies biss id-dħul marbut mal-bejgħ tas-servizzi bl-imnut mobbli. Dak id-dħul għandu jiġi determinat b'referenza għall-prezzijiet applikati għall-bejgħ b'mod separat ta' kull komponent tal-pakkett, jekk ikunu disponibbli, jew għall-bejgħ ta' dawn is-servizzi bl-istess karatteristiċi fuq bażi awtonoma.

4.   Sabiex jiġi ddeterminat il-proporzjon tad-dħul ġenerali mill-bejgħ ta' servizzi bl-imnut mobbli marbuta mal-forniment tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut, għandha tiġi applikata l-metodoloġija stabbilita fl-Anness II, il-punti (1) u (5).

Artikolu 10

Il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari għar-roaming li jippreżentaw il-fornituri tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 sabiex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tagħhom

1.   Meta jkunu qed jivvalutaw applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari tar-roaming li jippreżenta fornitur tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 sabiex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tiegħu, l-awtorità regolatorja nazzjonali tista' tikkonkludi li l-applikant ma jistax ikopri l-ispejjeż għall-forniment tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut, bil-konsegwenza li tiddgħajjef is-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tiegħu, biss meta l-marġni nett negattiv tar-roaming bl-imnut tal-applikant ikun ekwivalenti għal 3 % tal-marġni tas-servizzi mobbli jew iżjed.

Il-marġni nett tar-roaming bl-imnut għandu jkun l-ammont li jifdal meta l-ispejjeż għall-forniment tas-servizzi regolati tar-roaming bl-imnut jitnaqqsu mid-dħul mill-forniment ta' dawn is-servizzi, kif stabbilit b'konformità ma' dan ir-Regolament. Biex tistabbilixxi dan, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tagħmel rieżami tad-dejta mogħtija fl-applikazzjoni biex tiżgura l-konformità mal-metodoloġija għad-determinazzjoni tad-dħul u tal-ispejjeż, kif stabbilit fl-Artikoli 7, 8 u 9.

2.   Meta l-valur assolut tal-marġni nett tar-roaming bl-imnut tal-applikant ikun ekwivalenti għal 3 % tal-marġni tas-servizzi mobbli jew iżjed, l-awtorità regolatorja nazzjonali xorta għandha tirrifjuta l-ħlas supplimentari meta tkun tista' tistabbilixxi li aktarx, minħabba ċ-ċirkustanzi speċifiċi, se tiddgħajjef is-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi. Dawn iċ-ċirkustanzi jinkludu sitwazzjonijiet meta:

(a)

l-applikant huwa parti minn grupp u jkun hemm evidenza ta' trasferiment intern tal-prezzijiet favur il-kumpaniji sussidjarji l-oħra tal-grupp fl-Unjoni, b'mod partikolari fid-dawl ta' żbilanċ sostanzjali fil-ħlasijiet tar-roaming bl-ingrossa applikati fi ħdan il-grupp;

(b)

il-grad tal-kompetizzjoni fis-swieq domestiċi juri li hemm kapaċità biex jiġu assorbiti l-marġnijiet imnaqqsa;

(c)

l-applikazzjoni ta' politika tal-użu ġust aktar restrittiva, mill-ġdid b'konformità mal-Artikoli 3 u 4, tnaqqas il-marġni nett tar-roaming bl-imnut għal proporzjon inqas minn 3 %.

3.   Fiċ-ċirkostanzi eċċezzjonali fejn operatur ikollu marġni negattiv tas-servizzi mobbli u marġini nett negattiv tar-roaming bl-imnut, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tawtorizza l-applikazzjoni ta' ħlas supplimentari fuq is-servizzi regolati tar-roaming.

4.   Meta tawtorizza l-ħlas supplimentari għas-servizzi regolati tar-roaming, id-deċiżjoni finali tal-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tidentifika l-ammont tal-marġni negattiv determinat tar-roaming bl-imnut li jista' jiġi rkuprat bl-applikazzjoni ta' ħlas supplimentari bl-imnut fuq is-servizzi tar-roaming mogħtija fl-Unjoni. Il-ħlas supplimentari għandu jkun konsistenti mas-suppożizzjonijiet tat-traffiku tar-roaming li fuqhom tissejjes il-valutazzjoni tal-applikazzjoni u jiġi stabbilit b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

TAQSIMA IV

ID-DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 11

Il-monitoraġġ tal-politika tal-użu ġust u l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari li jippreżentaw il-fornituri tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 sabiex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tagħhom

Biex isir monitoraġġ tal-applikazzjoni konsistenti tal-Artikoli 6b u 6c tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 u ta' dan ir-Regolament, u bil-għan li l-Kummissjoni tkun infurmata kull sena bl-applikazzjonijiet skont l-Artikolu 6d(5) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012, b'mod regolari l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiġbru l-informazzjoni dwar:

(a)

kwalunkwe azzjoni li jieħdu biex jissorveljaw l-applikazzjoni tal-Artikolu 6b tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 u r-regoli dettaljati stabbiliti f'dan ir-Regolament;

(b)

l-għadd ta' applikazzjonijiet biex jiġi applikat ħlas supplimentari tar-roaming li jiġu ppreżentati, awtorizzati u mġedda matul is-sena skont l-Artikolu 6c(2) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012;

(c)

kemm huma l-marġnijiet netti negattivi tar-roaming bl-imnut rikonoxxuti fid-deċiżjonijiet tagħhom biex jawtorizzaw ħlas supplimentari għar-roaming u l-arranġamenti li jikkonċernaw ħlas supplimentari li ġie ddikjarat fl-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni biex jiġi applikat ħlas supplimentari tar-roaming li ppreżentaw il-fornituri tar-roaming skont l-Artikolu 6c(2) tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-mudell tal-ħlasijiet domestiċi tagħhom.

Artikolu 12

Ir-rieżami

Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li twettaq rieżami aktar kmieni fid-dawl ta' esperjenza ta' implimentazzjoni inizjali u ta' kwalunkwe tibdil sinifikanti fil-fatturi msemmija fl-Artikolu 6d(2) tar-Regolament Nru 531/2012, il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami ta' dan l-att ta' implimentazzjoni sa mhux aktar tard minn Ġunju 2019, wara li tikkonsulta lill-BEREC.

Artikolu 13

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 172, 30.6.2012, p. 10.

(2)  Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

(3)  Id-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva Servizz Universali) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 51).

(4)  Id-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, id-Direttiva 2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ĠU L 337, 18.12.2009, p. 11).

(5)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(6)  Id- Direttiva 2006/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar iż-żamma ta' data ġenerata jew proċessata b'konnessjoni mal-provvista ta' servizzi pubblikament disponibbli ta' komunikazzjoni elettronika jew ta' networks ta' komunikazzjoni pubblika u li temendi d-Direttiva 2002/58/KE (ĠU L 105, 13.4.2006, p. 54).

(7)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 tal-20 ta' Jannar 2004 dwar il-kontroll ta' konċentrazzjoni bejn impriżi (ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet) (ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1).

(9)  Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 33)


ANNESS I

Bidla proporzjonali fil-volumi attwali tas-servizzi regolati tar-roaming skont “uża r-roaming qisek qiegħed f'pajjiżek” meta mqabblin mal-istess perjodu fis-sena ta' qabel:

Formula

Fejn:

 

k = servizz (1 = bil-vuċi, 2 = SMS, 3 = tad-dejta);

 

n hija l-għadd ta' jiem tal-applikazzjoni ta' “uża r-roaming qisek qiegħed f'pajjiżek” (n≥ 30); u

 

t hija s-sena tal-ewwel applikazzjoni ta' “uża r-roaming qisek qiegħed f'pajjiżek”.

Dan il-persentaġġ għandu jintuża biex tiġi stmata l-bidla fil-volumi matul il-perjodu projettat ta' 12-il xahar billi jiġi mmultiplikat bil-volumi tas-sena ta' qabel.


ANNESS II

(1)

Il-piżijiet wi tas-servizzi bl-imnut mobbli:

Formula

Fejn:

 

k = servizz (1 = bil-vuċi, 2 = SMS, 3 = tad-dejta);

 

il-“prezz medju tar-roaming bl-ingrossa li jħallas l-operatur” tirreferi għall-prezz medju ta' kull unità għat-traffiku żbilanċjat imħallas mill-operatur għal kull servizz, fejn l-unità għal kull servizz hija ċenteżmi tal-euro kull (i) minuta, għal servizz bil-vuċi, (ii) SMS, għal SMS u (iii) MB, għal servizz tad-dejta).

(2)

Il-proporzjon tal-volum tat-traffiku ġenerali tas-servizzi tar-roaming bl-imnut tal-applikant mat-traffiku ġenerali bl-imnut 'il barra u bl-ingrossa 'l ġewwa tas-servizzi tar-roaming tiegħu:

Formula

Fejn:

k

=

servizz (1 = bil-vuċi, 2 = SMS, 3 = tad-dejta)

(3)

Il-proporzjon tal-volum tat-traffiku ġenerali tas-servizzi tar-roaming bl-imnut tal-applikant fl-Unjoni mat-traffiku ġenerali tas-servizzi tar-roaming bl-imnut tiegħu fl-Unjoni u 'l barra mill-Unjoni:

Formula

Fejn:

k

=

servizz (1 = bil-vuċi, 2 = SMS, 3 = tad-dejta).

(4)

Il-proporzjon tat-traffiku ġenerali tas-servizzi tar-roaming bl-imnut tal-applikant fl-Unjoni mat-traffiku bl-imnut ġenerali tas-servizzi bl-imnut mobbli kollha:

Formula

fejn

k

=

servizz (1 = bil-vuċi, 2 = SMS, 3 = tad-dejta)

(5)

Id-dħul bl-imnut tar-roaming fl-UE:

Formula

Fejn:

k

=

servizz (1 = bil-vuċi, 2 = SMS, 3 = tad-dejta).


17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/63


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2287

tas-16 ta' Diċembru 2016

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 431/2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja tal-importazzjoni għaċ-ċanga ffriżata u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 593/2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji għaċ-ċanga friska ta' kwalità għolja, imkessħa u ffriżata, u għal-laħam tal-buflu ffriżat

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-punt (a) tal-Artikolu 187 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 431/2008 (2) jipprovdi għall-ftuħ u għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja tal-importazzjoni ta' laħam iffriżat tal-annimali bovini koperti mill-kodiċi NM 0202 u prodotti koperti mill-kodiċi NM 0206 29 91.

(2)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 593/2013 (3) jipprovdi għall-ftuħ u għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji għaċ-ċanga friska ta' kwalità għolja, imkessħa u ffriżata, u għal-laħam tal-buflu ffriżat.

(3)

Bl-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, l-UE kabbret l-unjoni doganali tagħha. Konsegwentement, l-UE kienet obbligata skont ir-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) tidħol f'negozjati mal-membri tad-WTO li għandhom drittijiet ta' negozjati mal-Istat Membru aderenti sabiex ikun hemm ftehim dwar aġġustament kumpensatorju eventwali.

(4)

Il-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Orjentali tal-Urugwaj skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) tal-1994 rigward il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja matul l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea, approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1884 (4), fih previst l-estensjoni taż-żewġ kwoti tar-rata tariffarja eżistenti tal-Unjoni għaċ-ċanga. Il-kwota eżistenti għal-laħam mingħajr għadam tal-annimali bovini jenħtieġ li tiġi estiża b'76 tunnellata u l-kwota eżistenti għal-laħam iffriżat tal-annimali bovini jenħtieġ li tiġi estiża b'1 875 tunnellata.

(5)

Peress li l-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Orjentali tal-Urugwaj għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2017, huwa għalhekk xieraq li dan ir-Regolament japplika minn dik id-data.

(6)

Għall-finijiet tal-amministrazzjoni xierqa tal-kwota tariffarja pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 431/2008 il-kwantità addizzjonali ta' laħam iffriżat tal-annimali bovini jenħtieġ li tkun disponibbli mill-perjodu tal-kwota 2017/2018.

(7)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 431/2008 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 593/2013 jenħtieġ li jiġu emendati skont dan.

(8)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 431/2008 huwa emendat kif ġej:

1.

Fl-ewwel subparagrafu, il-kliem “53 000 tunnellata” jinbidlu bil-kliem “54 875 tunnellata”;

2.

Jiddaħħal it-tieni subparagrafu li ġej:

“Madankollu, għall-perjodu tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni 2016/2017 l-ammont totali għandu jkun ta' 53 000 tunnellata.”

Artikolu 2

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 593/2013 huwa emendat kif ġej:

1.

Fl-Artikolu 1(1), il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

66 826 tunnellata għal laħam ta' annimali bovini frisk ta' kwalità għolja, imkessaħ jew iffriżat koperti mill-kodiċijiet NM 0201 u 0202 u għal prodotti koperti mill-kodiċi NM 0206 10 95 u 0206 29 91.”

2.

Fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(c), il-kliem “6 300 tunnellata” jinbidlu bil-kliem “6 376 tunnellata”;

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2017

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 431/2008 tad-19 ta' Mejju 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja tal-importazzjoni ta' laħam iffriżat tal-annimali bovini koperti mill-kodiċi NM 0202 u prodotti koperti mill-kodiċi NM 0206 29 91 (ĠU L 130, 20.5.2008, p. 3).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 593/2013 tal-21 ta' Ġunju 2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji għaċ-ċanga friska ta' kwalità għolja, imkessħa u ffriżata, u għal-laħam tal-buflu ffriżat (ĠU L 170, 22.6.2013, p. 32).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1884 tat-18 ta' Ottubru 2016 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Orjentali tal-Urugwaj skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 rigward il-modifika ta' konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja fil-kuntest tal-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea (ĠU L 291, 26.10.2016, p. 1).


17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/65


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2288

tas-16 ta' Diċembru 2016

li japprova l-butossidu tal-piperonil bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 89(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2014 (2) jistabbilixxi lista ta' sustanzi attivi eżistenti li għandhom jiġu evalwati biex possibbilment jiġu approvati għall-użu fil-prodotti bijoċidali. Dik il-lista tinkludi l-butossidu tal-piperonil.

(2)

Il-butossidu tal-piperonil ġie evalwat għall-użu fil-prodotti tat-tip 18, insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra, kif deskritt fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3)

Il-Greċja ntgħażlet bħala l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni u fid-29 ta' Mejju 2015 bagħtet ir-rapport tal-valutazzjoni flimkien mar-rakkomandazzjonijiet tagħha.

(4)

Skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2014, il-Kumitat tal-Prodotti Bijoċidali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ta l-opinjonijiet tiegħu fis-16 ta' Ġunju 2016, filwaqt li qies il-konklużjonijiet tal-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni.

(5)

Skont dawk l-opinjonijiet, il-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18 li fihom il-butossidu tal-piperonil jistgħu jkunu mistennija li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 19(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, sakemm ikunu konformi ma' ċerti kundizzjonijiet li jikkonċernaw l-użu tiegħu.

(6)

Għalhekk, jixraq li l-butossidu tal-piperonil jiġi approvat għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18 soġġett għall-konformità ma' ċerti speċifikazzjonijiet u kundizzjonijiet.

(7)

Minħabba li l-butossidu tal-piperonil jissodisfa l-kriterji għax huwa persistenti ħafna (vP) skont l-Anness XIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), l-artikoli ttrattati bil-butossidu tal-piperonil jew li jinkorporawh għandhom jiġu ttikkettati b'mod adegwat meta jitqiegħdu fis-suq.

(8)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu ta' żmien raġonevoli qabel sustanza attiva tiġi approvata, sabiex il-partijiet interessati jkunu jistgħu jieħdu l-miżuri preparatorji meħtieġa biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda.

(9)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-butossidu tal-piperonil huwa approvat bħala sustanza attiva għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18, soġġett għall-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2014 tal-4 ta' Awwissu 2014 dwar il-programm ta' ħidma għall-evalwazzjoni sistematika tas-sustanzi attivi bijoċidali kollha li jeżistu fil-prodotti bijoċidali msemmijin fir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 294, 10.10.2014, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANNESS

Isem Komuni

Isem tal-IUPAC

Numri ta' Identifikazzjoni

Grad minimu ta' purità tas-sustanza attiva (1)

Data tal-approvazzjoni

Data tal-iskadenza tal-approvazzjoni

Tip ta' prodott

Kundizzjonijiet speċifiċi

Butossidu tal-piperonil

Isem tal-IUPAC:

5-{[2-(2-butossietossi)etossi]metil}-6-propil-1,3-benżodiossol

Nru tal-KE: 200-076-7

Nru CAS: 51-03-6

94 % w/w

fl-1 ta' Lulju 2018.

fit-30 ta' Ġunju 2028.

18

L-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali huma soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

1.

Fil-valutazzjoni tal-prodott għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-esponimenti, lir-riskji u lilll-effikaċja marbuta ma' kull użu kopert mill-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni, iżda li mhuwiex indirizzat fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni tas-sustanza attiva.

2.

Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-użi vvalutati, il-valutazzjoni tal-prodott għandha tagħti attenzjoni partikolari lil:

(a)

l-ilma tal-wiċċ u l-kompartimenti tas-sediment għall-prodotti użati fuq ġewwa għall-ħolqien taċ-ċpar;

(b)

l-ilma tal-wiċċ, is-sediment u l-ħamrija għall-prodotti użati fuq barra għall-ħolqien taċ-ċpar.

3.

Għall-prodotti li jistgħu jwasslu għal residwi fl-ikel jew fl-għalf, għandha tiġi vverifikata l-ħtieġa li jiġu ddefiniti livelli massimi ta' residwu (MRLs) ġodda jew li jiġu emendati l-livelli massimi ta' dawk eżistenti skont ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jew ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), u għandha tittieħed kull miżura xierqa ta' mitigazzjoni biex ikun żgurat li l-MRLs applikabbli ma jinqabżux.

L-introduzzjoni fis-suq ta' oġġetti ttrattati hija soġġetta għal din il-kundizzjoni:

Il-persuna responsabbli mill-introduzzjoni fis-suq ta' oġġett ittrattat bil-butossidu tal-piperonil, jew li jkun jinkorporah, għandha tiżgura li t-tikketta ta' dak l-oġġett ittrattat ikun fiha l-informazzjoni mniżżla fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 58(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.


(1)  Il-purità indikata f'din il-kolonna kienet il-grad minimu ta' purità tas-sustanza attiva evalwata skont l-Artikolu 89(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Is-sustanza attiva fil-prodott introdott fis-suq jista' jkollha l-istess purità jew purità differenti jekk ikun ġie ppruvat teknikament li din hija ekwivalenti għas-sustanza attiva vvalutata.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta' limiti ta' residwi ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1)


17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/68


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2289

tas-16 ta' Diċembru 2016

li japprova l-epsilon-Momfluworotrin bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 90(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Fid-29 ta' Mejju 2013, ir-Renju Unit irċieva applikazzjoni, skont l-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), għall-inklużjoni tas-sustanza attiva epsilon-Momfluworotrin, fl-Anness I tagħha, għall-użu fi prodotti tat-tip 18, insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra kif dekritti fl-Anness V ta' dik id-Direttiva, li jikkorrispondu għall-prodotti tat-tip 18 kif deskritti fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(2)

Fis-6 ta' Ottubru 2015, f'konformità mal-Artikolu 90(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, ir-Renju Unit ressaq rapport ta' valutazzjoni, flimkien mar-rakkomandazzjonijiet tiegħu.

(3)

L-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ġiet ifformulata fis-16 ta' Ġunju 2016 mill-Kumitat dwar il-Prodotti Bijoċidali, fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-awtorità kompetenti tal-valutazzjoni.

(4)

Skont dawk l-opinjonijiet, il-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18 li fihom l-epsilon-Momfluworotrin jistgħu jkunu mistennija li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 19(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, sakemm ikunu konformi ma' ċerti kundizzjonijiet li jikkonċernaw l-użu tiegħu.

(5)

Għalhekk, jixraq li l-epsilon-Momfluworotrin jiġi approvat għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18 soġġett għall-konformità ma' ċerti speċifikazzjonijiet u kundizzjonijiet.

(6)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu ta' żmien raġonevoli qabel sustanza attiva tiġi approvata, sabiex il-partijiet interessati jkunu jistgħu jieħdu l-miżuri preparatorji meħtieġa biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-epsilon-Momfluworotrin huwa approvat bħala sustanza attiva għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 18, soġġett għall-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar it-tqegћid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1).


ANNESS

Isem Komuni

Isem tal-IUPAC

Numri ta' Identifikazzjoni

Grad minimu ta' purità tas-sustanza attiva (1)

Data tal-approvazzjoni

Data tal-iskadenza tal-approvazzjoni

Tip ta' prodott

Kundizzjonijiet speċifiċi

epsilon-Momfluworotrin

Isem tal-IUPAC:

 

L-isomeri kollha: 2,3,5,6-tetrafluworo-4-(metossimetil)benżil (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-3-(2-ċjanoprop-1-enil)-2,2-dimetilċiklopropankarboksilat

 

Isomeru RTZ: 2,3,5,6-Tetrafluworo-4-(metossimetil)benżil (Z)-(1R,3R)-3-(2-ċjanoprop-1-enil)-2,2-dimetilċiklopropankarboksilat

Nru tal-KE: xejn

Nru CAS:

 

L-isomeri kollha: 609346-29-4

 

Isomeru RTZ: 1065124-65-3

L-isomeri kollha: 93 % w/w

L-isomeri RTZ: 82,5 % w/w

L-1 ta' Lulju 2017

It-30 ta' Ġunju 2027

18

L-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali huma soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

1.

Fil-valutazzjoni tal-prodott għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-esponimenti, lir-riskji u lilll-effikaċja marbuta ma' kull użu kopert mill-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni, iżda li mhuwiex indirizzat fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni tas-sustanza attiva.

2.

Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-użi vvalutati, il-valutazzjoni tal-prodott għandha tagħti attenzjoni partikolari lill-ilma tal-wiċċ, lis-sediment u lill-ħamrija għall-prodotti użati (i) fuq ġewwa bħal sprej fl-arja; u (ii) fuq barra bħala sprej għal fuq l-uċuħ.

3.

Għall-prodotti li jistgħu jwasslu għal residwi fl-ikel jew fl-għalf, għandha tiġi vverifikata l-ħtieġa li jiġu ddefiniti livelli massimi ta' residwu (MRLs) ġodda jew li jiġu emendati l-livelli massimi ta' dawk eżistenti skont ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jew ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), u għandha tittieħed kull miżura xierqa ta' mitigazzjoni biex ikun żgurat li l-MRLs applikabbli ma jinqabżux.


(1)  Il-purità indikata f'din il-kolonna kienet il-grad minimu ta' purità tas-sustanza attiva evalwata skont l-Artikolu 90(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Is-sustanza attiva fil-prodott introdott fis-suq jista' jkollha l-istess purità jew purità differenti jekk ikun ġie ppruvat teknikament li din hija ekwivalenti għas-sustanza attiva vvalutata.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta' limiti ta' residwi ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1).


17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/71


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2290

tas-16 ta' Diċembru 2016

li japprova l-aċidu peraċetiku bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tipi 11 u 12

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 89(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2014 (2) jistabbilixxi lista ta' sustanzi attivi eżistenti li għandhom jiġu evalwati biex possibbilment jiġu approvati għall-użu fil-prodotti bijoċidali. Dik il-lista tinkludi l-aċidu peraċetiku.

(2)

L-aċidu peraċetiku ġie evalwat għall-użu fil-prodotti tat-tipi 11, preservattivi għal sistemi tat-tkessiħ u tal-ipproċessar tal-likwidi, u prodotti tat-tip 12, slimiċidi, kif deskritti fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3)

Il-Finlandja ntgħażlet bħala l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni u fit-3 ta' Lulju 2015 bagħtet ir-rapport tal-valutazzjoni flimkien mar-rakkomandazzjonijiet tagħha.

(4)

Skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2014, il-Kumitat tal-Prodotti Bijoċidali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ta l-opinjonijiet tiegħu fl-14 ta' Ġunju 2016, filwaqt li qies il-konklużjonijiet tal-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni.

(5)

Skont dawk l-opinjonijiet, il-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tipi 11 u 12 li fihom l-aċidu peraċetiku jistgħu jkunu mistennija li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 19(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, sakemm ikunu konformi ma' ċertu kundizzjonijiet li jikkonċernaw l-użu tagħhom.

(6)

Għalhekk, jixraq li l-aċidu peraċetiku jiġi approvat għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tipi 11 u 12 soġġett għall-konformità ma' ċerti speċifikazzjonijiet u kundizzjonijiet.

(7)

L-aċidu peraċetiku huwa soluzzjoni milwiema li fiha l-aċidu aċetiku u l-perossidu tal-idroġenu. Minħabba l-preżenza tal-perossidu tal-idroġenu, li jista' jintuża fil-produzzjoni ta' prekursuri tal-isplussivi, l-awtorizzazzjonijiet ta' prodotti bijoċidali li fihom l-aċidu peraċetiku għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(8)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu ta' żmien raġonevoli qabel sustanza attiva tiġi approvata, sabiex il-partijiet interessati jkunu jistgħu jieħdu l-miżuri preparatorji meħtieġa biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda.

(9)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-aċidu peraċetiku huwa approvat bħala sustanza attiva għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tipi 11 u 12, soġġett għall-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2014 tal-4 ta' Awwissu 2014 dwar il-programm ta' ħidma għall-evalwazzjoni sistematika tas-sustanzi attivi bijoċidali kollha li jeżistu fil-prodotti bijoċidali msemmijin fir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 294, 10.10.2014, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi (ĠU L 39, 9.2.2013, p. 1).


ANNESS

Isem Komuni

Isem tal-IUPAC

Numri ta' Identifikazzjoni

Grad minimu ta' purità tas-sustanza attiva (1)

Data tal-approvazzjoni

Data tal-iskadenza tal-approvazzjoni

Tip ta' prodott

Kundizzjonijiet speċifiċi

Aċidu peraċetiku

Isem tal-IUPAC:

Aċidu perossietanojku

Nru tal-KE: 201-186-8

Nru CAS: 79-21-0

L-ispeċifikazzjoni hija bbażata fuq il-materjali tal-bidu, il-perossidu tal-idroġenu u l-aċidu aċetiku li jintużaw għall-manifattura tal-aċidu peraċetiku.

L-aċidu peraċetiku f'soluzzjoni milwiema li fiha l-aċidu aċetiku u l-perossidu tal-idroġenu.

l-1 ta' Lulju 2018

it-30 ta' Ġunju 2028

11

L-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali huma soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

1.

Fil-valutazzjoni tal-prodott għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-esponimenti, lir-riskji u lilll-effikaċja marbuta ma' kull użu kopert mill-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni, iżda li mhuwiex indirizzat fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni tas-sustanza attiva.

2.

Minħabba l-preżenza tal-perossidu tal-idroġenu, l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 98/2013.

3.

Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-użi vvalutati, il-valutazzjoni tal-prodott għandha tagħti attenzjoni partikolari:

(a)

lill-utenti professjonali u lill-utenti industrijali;

(b)

lill-ilma baħar għall-prodotti użati f'sistemi ta' tkessiħ ta' darba biss;

(c)

lill-ilma tal-ħamrija u tal-wiċċ għall-prodotti li jintużaw f'sistemi tat-tkessiħ li jiċċirkolaw mill-ġdid kbar u miftuħin.

12

L-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali huma soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

1.

Fil-valutazzjoni tal-prodott għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-esponimenti, lir-riskji u lilll-effikaċja marbuta ma' kull użu kopert mill-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni, iżda li mhuwiex indirizzat fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni tas-sustanza attiva.

2.

Minħabba l-preżenza tal-perossidu tal-idroġenu, l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 98/2013.

3.

Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-użi vvalutati, il-valutazzjoni tal-prodott għandha tagħti attenzjoni partikolari lill-utenti professjonali u lill-utenti industrijali.


(1)  Il-purità indikata f'din il-kolonna kienet il-grad minimu ta' purità tas-sustanza attiva evalwata skont l-Artikolu 89(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Is-sustanza attiva fil-prodott introdott fis-suq jista' jkollha l-istess purità jew purità differenti jekk ikun ġie ppruvat teknikament li din hija ekwivalenti għas-sustanza attiva vvalutata.


17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/74


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2291

tas-16 ta' Diċembru 2016

li japprova l-L(+) Aċidu lattiku bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 1

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari tal-Artikolu 90(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Fid-29 ta' Awwissu 2013, il-Ġermanja rċeviet applikazzjoni, skont l-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), għall-inklużjoni tas-sustanza attiva L(+) Aċidu lattiku fl-Anness I tagħha, għall-użu fi prodotti tat-tip 1, il-prodotti bijoċidali tal-iġjene tal-bniedem, kif deskritti fl-Anness V ta' dik id-Direttiva, li jikkorrispondu għall-prodotti tat-tip 1 kif deskritti fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(2)

Fil-5 ta' Frar 2015, f'konformità mal-Artikolu 90(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, il-Ġermanja ressqet rapport ta' valutazzjoni, flimkien mar-rakkomandazzjonijiet tagħha.

(3)

L-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ġiet ifformulata fl-10 ta' Diċembru 2015 mill-Kumitat dwar il-Prodotti Bijoċidali, fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni.

(4)

Skont dawk l-opinjonijiet, il-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 1 li fihom l-L(+) Aċidu lattiku jistgħu jkunu mistennija li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 19(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, sakemm ikunu konformi ma' ċerti kundizzjonijiet li jikkonċernaw l-użu tagħhom.

(5)

Għalhekk, jixraq li l-L(+) Aċidu lattiku jiġi approvat għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 1 soġġett għall-konformità ma' ċerti speċifikazzjonijiet u kundizzjonijiet.

(6)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu ta' żmien raġonevoli qabel sustanza attiva tiġi approvata, sabiex il-partijiet interessati jkunu jistgħu jieħdu l-miżuri preparatorji meħtieġa biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-L(+) aċidu lattiku huwa approvat bħala sustanza attiva għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 1, soġġett għall-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar it-tqegћid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1).


ANNESS

Isem Komuni

Isem tal-IUPAC

Numri ta' Identifikazzjoni

Grad minimu ta' purità tas-sustanza attiva (1)

Data tal-approvazzjoni

Data tal-iskadenza tal-approvazzjoni

Tip ta' prodott

Kundizzjonijiet speċifiċi

L(+) Aċidu lattiku

Isem tal-IUPAC:

Aċidu (S)-2-Idrossipropanojku

Nru tal-KE: 201-196-2

Nru CAS: 79-33-4

95,5 % w/w

L-1 ta' Lulju 2017

It-30 ta' Ġunju 2027

1

L-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali huma soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

1.

Fil-valutazzjoni tal-prodott għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-esponimenti, lir-riskji u lilll-effikaċja marbuta ma' kull użu kopert mill-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni, iżda li mhuwiex indirizzat fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni tas-sustanza attiva.

2.

Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-użi vvalutati, il-valutazzjoni tal-prodott għandha tagħti attenzjoni partikolari lill-utenti mhux professjonali.


(1)  Il-purità indikata f'din il-kolonna kienet il-grad minimu ta' purità tas-sustanza attiva evalwata skont l-Artikolu 89(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Is-sustanza attiva fil-prodott introdott fis-suq jista' jkollha l-istess purità jew purità differenti jekk ikun ġie ppruvat teknikament li din hija ekwivalenti għas-sustanza attiva vvalutata.


17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/77


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2292

tas-16 ta' Diċembru 2016

li jistipula l-medja ponderata tar-rati massimi għat-terminazzjoni ta' telefonati bil-mobile madwar l-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) 2015/2352

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 6e(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 531/2012, il-fornituri domestiċi ma għandhom jimponu ebda ħlas supplimentari addizzjonali mal-prezz bl-imnut domestiku fuq il-klijenti tar-roaming fi kwalunkwe Stat Membru għal kwalunkwe telefonata roaming regolata rċevuta, fil-limiti permessi minn politika ta' użu ġust. Din id-dispożizzjoni tapplika mill-15 ta' Ġunju 2017, sakemm l-att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat flimkien mal-proposta dwar is-suq tar-roaming bl-ingrossa msemmija fl-Artikolu 19(2) ta' dak ir-Regolament, ikun beda japplika minn dik id-data.

(2)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 531/2012, il-fornituri domestiċi jistgħu japplikaw ħlas supplimentari flimkien mal-prezz domestiku bl-imnut, għall-konsum ta' servizzi regolati ta' roaming bl-imnut, matul perjodu transitorju mit-30 ta' April 2016 sad-data meta jiġi applikabbli l-att leġislattiv previst fl-Artikolu 19(2) ta' dak ir-Regolament.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 jippermetti lill-fornituri domestiċi li japplikaw, wara l-perjodu ta' tranżizzjoni, ħlas supplimentari flimkien mal-prezz domestiku bl-imnut, għall-konsum ta' servizzi regolati ta' roaming bl-imnut li jaqbeż kwalunkwe limitu stipulat taħt politika ta' użu ġust.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 jillimita kwalunkwe ħlas supplimentari applikat għal telefonati tar-roaming regolati rċevuti għall-medja ponderata tar-rati massimi għat-terminazzjoni ta' telefonati bil-mobile madwar l-Unjoni.

(5)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2352 (2) jistabbilixxi l-medja ponderata tar-rati massimi għat-terminazzjoni ta' sejħiet bil-mobile madwar l-Unjoni li għandu jiġu applikat mit-30 ta' April 2016 fuq il-bażi tal-valuri tad-data kif kienu fl-1 ta' Lulju 2015.

(6)

Il-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi pprovda lill-Kummissjoni b'informazzjoni aġġornata miġbura mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati Membri dwar: (i) il-livell massimu tal-ogħla rati għat-terminazzjoni tas-sejħiet bil-mobile li jkunu imponew, skont l-Artikoli 7 u 16 tad-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) (id-“Direttiva ta' Qafas”) u l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) (id-“Direttiva tal-Aċċess”), f'kull suq nazzjonali għat-terminazzjoni ta' sejħiet bil-vuċi bl-ingrossa fuq networks individwali tal-mobile, u ii) l-għadd totali ta' abbonati fl-Istati Membri.

(7)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 531/2012, il-Kummissjoni kkalkulat il-medja ponderata tar-rati massimi għat-terminazzjoni ta' sejħiet bil-mobile madwar l-Unjoni billi: (i) immultiplikat ir-rata massima għat-terminazzjoni ta' sejħiet bil-mobile permessa fi Stat Membru partikolari mill-għadd totali ta' abbonati f'dak l-Istat Membru, (ii) għaddiet dan il-prodott għall-Istati Membri kollha u (iii) iddividiet it-total miksub bin-numru totali ta' abbonati fl-Istati Membri kollha, fuq il-bażi tal-valuri tad-dejta kif kienu fl-1 ta' Lulju 2016. Għal pajjiżi mhux fiż-żona tal-Euro, ir-rata tal-kambju rilevanti hija l-medja tat-tieni kwart tal-2016 miksuba mill-bażi ta' dejta tal-Bank Ċentrali Ewropew.

(8)

Għalhekk hemm bżonn li jkun aġġornat il-valur tal-medja pponderata tar-rati massimi għat-terminazzjoni ta' telefonati bil-mobile madwar l-Unjoni stabbiliti skont ir-Regolament (UE) 2015/2352.

(9)

Għalhekk ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2352 għandu jitħassar.

(10)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 531/2012, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-medja ponderata tar-rati massimi għat-terminazzjoni ta' telefonati bil-mobile madwar l-Unjoni kull sena.

(11)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat għall-Komunikazzjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-medja ponderata tar-rati massimi għat-terminazzjoni ta' sejħiet bil-mobile madwar l-Unjoni hija stabbilita għal EUR 0,0108 kull minuta.

Artikolu 2

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2352 jitħassar.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 172, 30.6.2012, p. 10

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2352 tas-16 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi l-medja ponderata tar-rati massimi għat-terminazzjoni ta' sejħiet bil-mobile madwar l-Unjoni (ĠU L 331, 17.12.2015, p. 7)

(3)  Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju komuni għan-networks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) (ĠU L 108; 24.4.2002, p. 33)

(4)  Id-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta', netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati (Id-Direttiva tal-Aċċess) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 7).


17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/79


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2293

tas-16 ta' Diċembru 2016

li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta' Lulju 1987, dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(1)(d),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa nomenklatura tal-oġġetti, (minn hawn 'il quddiem imsejħa “in-NM”), biex fl-istess waqt jissodisfa r-rekwiżiti tat-Tariffa Doganali Komuni, l-istatistika tal-kummerċ estern tal-Unjoni u politiki oħrajn tal-Unjoni li jikkonċernaw l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' oġġetti.

(2)

Permezz tad-Deċiżjoni (UE) 2016/1885 (2), il-Kunsill ikkonkluda l-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) tal-1994 fir-rigward tal-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja matul l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea (“il-Ftehim”). Il-Ftehim jipprovdi għal tnaqqis fid-dazji doganali għal żewġ kategoriji ta' prodotti. L-Unjoni u ċ-Ċina nnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri interni tagħhom għad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim u l-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2017.

(3)

Jeħtieġ li jiġu implimentati l-miżuri previsti fid-Deċiżjoni (UE) 2016/1885 fit-Tariffa Doganali Komuni. Għalhekk, l-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 għandu jiġi emendat skont dan.

(4)

Il-bidliet fir-rata tad-dazji doganali għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ b'urġenza.

(5)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika mill-1 ta' Jannar 2017.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1885 tat-18 ta' Ottubru 2016 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) tal-1994 fir-rigward tal-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja matul l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea (ĠU L 291, 26.10.2016, p. 7).


ANNESS

It-Tieni Parti tal-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 hija emendata kif ġej:

(1)

fit-Taqsima XII, fil-Kapitolu 64, ir-ringiela dwar il-kodiċi NM 6404 19 90 tinbidel b'dan li ġej:

“6404 19 90

– – –

Oħra

16,9

pa”;

(2)

fit-Taqsima XVI, fil-Kapitolu 84, ir-ringiela dwar il-kodiċi NM 8415 10 90 tinbidel b'dan li ġej:

“8415 10 90

– –

Sistemi maqsumin (Split-system)

2,5

—”.


17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/81


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2294

tas-16 ta' Diċembru 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali

Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

99,7

SN

241,4

TN

269,5

TR

111,3

ZZ

180,5

0707 00 05

MA

79,2

TR

154,2

ZZ

116,7

0709 93 10

MA

150,3

TR

167,9

ZZ

159,1

0805 10 20

IL

126,4

TR

73,7

ZZ

100,1

0805 20 10

MA

70,4

ZZ

70,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

113,5

JM

125,0

MA

74,5

TR

76,2

ZZ

97,3

0805 50 10

AR

76,7

TR

88,5

ZZ

82,6

0808 10 80

US

132,4

ZZ

132,4

0808 30 90

CN

94,8

ZZ

94,8


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/83


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2295

tas-16 ta' Diċembru 2016

li temenda d-Deċiżjonijiet 2000/518/KE, 2002/2/KE, 2003/490/KE, 2003/821/KE, 2004/411/KE, 2008/393/KE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE u d-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni 2012/484/UE, 2013/65/UE dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali minn ċerti pajjiżi, skont l-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument C(2016) 8353)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta, (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tagħha,

Wara li kkonsultat lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta,

Billi:

(1)

Fis-sentenza tagħha tas-6 ta' Ottubru 2015 fil-Kawża C-362/14 Maximillian Schrems vs Data Protection Commissioner  (2), il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea sabet li, meta adottat l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2000/520/KE, (3) il-Kummissjoni marret lil hinn mill-kompetenza mogħtija lilha fl-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE, moqri fid-dawl tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u ddikjarat li l-Artikolu 3 ta' din id-Deċiżjoni bħala invalida.

(2)

L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni 2000/520/KE stabbilixxa kundizzjonijiet restrittivi li taħthom l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jissospendu l-flussi ta' dejta lejn kumpanija awtoċċertifikata tal-Istati Uniti, minkejja l-konstatazzjoni ta' adegwatezza tal-Kummissjoni.

(3)

Fis-sentenza tagħha Schrems, il-Qorti tal-Ġustizzja kkjarifikat li l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jibqgħu kompetenti biex jissorveljaw it-trasferiment ta' dejta personali lejn pajjiż terz li kien is-suġġett ta' deċiżjoni ta' adegwatezza tal-Kummissjoni u li l-Kummissjoni m'għandhiex il-kompetenza li tirrestrinġi s-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE. Skont dan l-Artikolu, dawk l-awtoritajiet għandhom, b'mod partikolari, setgħat ta' investigazzjoni, bħas-setgħa li jiġbru l-informazzjoni kollha neċessarja għat-twettiq tad-dmirijiet superviżorji tagħhom, u setgħat effettivi ta' intervent, bħal dik li tiġi imposta projbizzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ipproċessar ta' dejta, u s-setgħa li jibdew proċedimenti legali (4).

(4)

Il-Qorti tal-Ġustizzja qieset fis-sentenza Schrems li, f'konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE, l-Istati Membri u l-korpi tagħhom iridu jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu konformi mal-atti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, peress li dawn tal-aħħar fil-prinċipju huma preżunti li huma legali u li għalhekk jipproduċu effetti legali sakemm ma jiġux irtirati, annullati fil-kuntest ta' rikors għal annullament jew iddikjarati invalidi wara rinviju għal deċiżjoni preliminari jew eċċezzjoni ta' illegalità.

(5)

Konsegwentement, deċiżjoni ta' adegwatezza tal-Kummissjoni adottata skont l-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE hija vinkolanti fuq il-korpi kollha tal-Istati Membri destinatarji, inkluż l-awtoritajiet superviżorji indipendenti tagħhom, sa fejn din għandha l-effett li tirrikonoxxi it-trasferimenti ta' dejta personali mill-Istati Membri rispettivi lejn il-pajjiż terz kopert minnha (5). Minn dan isegwi li l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali ma jkunux jistgħu jadottaw miżuri li jmorru kontra deċiżjoni ta' adegwatezza mill-Kummissjoni, bħal atti li jiddikjaraw dik id-deċiżjoni invalida jew li huma intiżi sabiex jiġi ddeterminat b'effett vinkolanti li l-pajjiż terz kopert minnha ma jiżgurax livell adegwat ta' protezzjoni. Kif iċċarat mis-sentenza Schrems, dan ma jipprekludix awtorità superviżorja nazzjonali milli teżamina t-talba ta' individwu dwar il-livell ta' protezzjoni tad-dejta personali li huwa żgurat f'pajjiż terz suġġett għal deċiżjoni ta' adegwatezza tal-Kummissjoni u, fejn tqis li huwa fondat, li tibda proċeduri legali quddiem il-qrati nazzjonali, sabiex jekk ikollhom dubji dwar il-validità tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, jagħmlu rinviju ta' deċiżjoni preliminari għall-finijiet tal-eżami tal-validità tad-deċiżjoni (6).

(6)

Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2000/518/KE (7), 2002/2/KE (8), 2003/490/KE (9), 2003/821/KE (10), 2004/411/KE (11), 2008/393/KE (12), 2010/146/UE (13), 2010/625/UE (14), 2011/61/UE (15) u d-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/484/UE (16) u 2013/65/UE (17), li huma deċiżjonijiet ta' adegwatezza, fihom limitazzjoni fuq is-setgħat tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali li huma komparabbli mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni 2000/520/KE, li l-Qorti tal-Ġustizzja qieset bħala invalida.

(7)

Fid-dawl tas-sentenza Schrems u skont l-Artikolu 266 tat-Trattat, id-dispożizzjonijiet f'dawn id-Deċiżjonijiet li jillimitaw is-setgħat tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom għalhekk jiġu sostitwiti.

(8)

Fis-sentenza Schrems, il-Qorti tal-Ġustizzja ċċarat ulterjorment li, billi l-livell ta' protezzjoni żgurat minn pajjiż terz jista' ikun suġġett għal bidla, il-Kummissjoni għandha, wara li tkun adottat deċiżjoni skont l-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE, tivverifika perjodikament jekk il-konstatazzjoni dwar l-adegwatezza tal-livell ta' protezzjoni żgurat mill-pajjiż terz inkwistjoni għadux iġġustifikat fil-fatt u legalment (18). Fid-dawl tal-konstatazzjonijiet f'din is-sentenza f'dak li jirrigwarda l-aċċess għad-dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, ir-regoli u l-prassi li jirregolaw it-tali aċċess għandhom jiġu mmonitorjati wkoll.

(9)

Għalhekk, għal dawk il-pajjiżi li għalihom tkun adottat deċiżjoni ta' adegwatezza, il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, tissorvelja l-iżviluppi, kemm fil-liġi kif ukoll fil-prattika, li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament tat-tali deċiżjonijiet, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi.

(10)

Sabiex tiffaċilita l-monitoraġġ effettiv tal-funzjonament tad-deċiżjonijiet ta' adegwatezza attwalment fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha tiġi informata mill-Istati Membri dwar azzjoni rilevanti meħuda mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

(11)

Il-Partit Ħaddiem dwar il-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar tad-Dejta Personali stabbilit skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE ta opinjoni, li ġiet ikkunsidrata fit-tħejjija ta' din id-Deċiżjoni.

(12)

Il-miżuri pprovduti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 31(1) tad-Direttiva 95/46/KE.

(13)

Id-Deċiżjonijiet 2000/518/KE, 2002/2/KE, 2003/490/KE, 2003/821/KE, 2004/411/KE, 2008/393/KE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE u d-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni 2012/484/UE u 2013/65/UE għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2000/518/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE b'mod li jwasslu għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn l-Iżvizzera sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.”

(2)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu 3a li ġej:

“Artikolu 3a

1.   Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi fl-ordni ġuridiku Żvizzeru li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-Deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, bl-għan li jiġi evalwat jekk l-Iżvizzera tkompli tiżgura livell adegwat ta' protezzjoni tad-dejta personali.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin b'każijiet fejn l-azzjoni tal-korpi responsabbli milli jiżguraw il-konformità mal-istandard ta' protezzjoni fl-Iżvizzera tonqos milli tiżgura t-tali konformità.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi Żvizzeri responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra t-tali interferenzi.

4.   Jekk l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadux żgurat, inkluż f'sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità Żvizzera kompetenti u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi abbozz ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE bil-għan li din id-Deċiżjoni tiġi rrevokata jew sospiża jew li jiġi llimitat l-iskop tagħha.”

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni 2002/2/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li jwasslu għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lil riċevitur fil-Kanada li l-attivitajiet tiegħu jaqgħu taħt l-ambitu tal-Att Kanadiż dwar il-Protezzjoni tal-Informazzjoni Personali u d-Dokumenti Elettroniċi sabiex jiġu protetti l-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.”

(2)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu 3a li ġej:

“Artikolu 3a

1.   Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi fl-ordni ġuridiku Kanadiżi li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-Deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, bl-għan li jiġi evalwat jekk il-Kanada tkompli tiżgura livell adegwat ta' protezzjoni ta' dejta personali.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin bil-każijiet fejn l-azzjoni tal-korpi responsabbli milli jiżguraw il-konformità mal-istandards ta' protezzjoni fil-Kanada tonqos milli tiżgura t-tali konformità.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi Kanadiżi responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, u/jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra tali interferenzi.

4.   Fejn l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadhiex żgurata, inkluż f'sitwazzjonijiet koperti mill-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-awtorità kompetenti Kanadiża u, jekk meħtieġ, tipproponi abbozzi ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE, bl-għan li tirrevoka jew tissospendi din id-Deċiżjoni jew tillimita l-kamp ta' applikazzjoni tagħha.”

Artikolu 3

Id-Deċiżjoni 2003/490/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li twassal għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn l-Arġentina sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.”

(2)

jiddaħħal l-Artikolu 3a li ġej:

“Artikolu 3a

1.   Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi fl-ordni ġuridiku Arġentin li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-Deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, bl-għan li jiġi evalwat jekk l-Arġentina tkompli tiżgura livell adegwat ta' protezzjoni tad-dejta personali.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin b'każijiet fejn l-azzjoni tal-korpi responsabbli li jiżguraw il-konformità mal-istandards ta' protezzjoni tal-Arġentina tonqos milli tiżgura t-tali konformità.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi Arġentini responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra tali interferenzi.

4.   Jekk l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadux żgurat, inkluż f'sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità Arġentina kompetenti u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi abbozz ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE bil-għan li din id-Deċiżjoni tiġi rrevokata jew sospiża jew li jiġi llimitat l-iskop tagħha.”

Artikolu 4

L-Artikoli 3 u 4 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/821/KE jinbidlu b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li twassal għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn l-Bailiwick of Guernsey sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 4

1.   Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi fl-ordni ġuridiku ta' Guernsey li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-Deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, bl-għan li jiġi evalwat jekk il-Guernsey ikompli jiżgura livell adegwat ta' protezzjoni tad-dejta personali.

2.   L-Istati Membri kif ukoll il-Kummissjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin b'każijiet fejn l-azzjonijiet tal-awtoritajiet li jassiguraw il-konfomità mal-istandard tal-protezzjoni fil-Guernsey ma jżommux il-konformità.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi tal-Guernsey responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra t-tali interferenzi.

4.   Jekk l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadux żgurat, inkluż f'sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti ta' Guernsey u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi abbozz ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE bil-għan li din id-Deċiżjoni tiġi rrevokata jew sospiża jew li jiġi limitat l-iskop tagħha.”

Artikolu 5

L-Artikoli 3 u 4 tad-Deċiżjoni 2004/411/KE jinbidlu b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li twassal għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn l-Isle of Man sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 4

1.   Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi fl-ordni ġuridiku tal-Isle of Man li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-Deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, bl-għan li jiġi evalwat jekk Isle of Man ikompli jiżgura livell adegwat ta' protezzjoni tad-dejta personali.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin bil-każijiet fejn l-azzjoni tal-korpi responsabbli li jiżguraw il-konformità mal-istandard ta' protezzjoni fl-Isle of Man tonqos milli tiżgura din il-konformità.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi tal-Isle of Man responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra t-tali interferenzi.

4.   Jekk l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadux żgurat, inkluż f'sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Isle of Man u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi abbozz ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE bil-għan li din id-Deċiżjoni tiġi rrevokata jew sospiża jew li jiġi limitat l-iskop tagħha.”

Artikolu 6

L-Artikoli 3 u 4 tad-Deċiżjoni 2008/393/KE jinbidlu b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li twassal għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn il-Jersey sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 4

1.   Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi fl-ordni ġuridiku ta' Jersey li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-Deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, bl-għan li jiġi evalwat jekk il-Jersey ikompli jiżgura livell adegwat ta' protezzjoni tad-dejta personali.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin bil-każijiet fejn l-azzjoni tal-korpi responsabbli milli jiżguraw il-konformità mal-istandards ta' protezzjoni f'Jersey tonqos milli tiżgura t-tali konformità.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi ta' Jersey responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra t-tali interferenzi.

4.   Jekk l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadux żgurat, inkluż f'sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti ta' Jersey u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi abbozz ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE bil-għan li din id-Deċiżjoni tiġi rrevokata jew sospiża jew li jiġi limitat l-iskop tagħha.”

Artikolu 7

L-Artikoli 3 u 4 tad-Deċiżjoni 2010/146/UE jinbidlu b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li jwasslu għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lil riċevitur fil-Gżejjer Faroe li l-attivitajiet tagħhom jaqgħu taħt l-ambitu tal-Att tal-Gżejjer Faroe dwar l-Ipproċessar tad-Dejta Personali sabiex jiġu protetti l-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 4

1.   Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi fl-ordni ġuridiku tal-Gżejjer Faroe li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-Deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, bl-għan li jiġi evalwat jekk il-Gżejjer Faroe ikomplu jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni tad-dejta personali.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin bil-każijiet fejn l-azzjoni tal-korpi responsabbli li jiżguraw il-konformità mal-istandard ta' protezzjoni tal-Gżejjer Faroe tonqos milli tiżgura din il-konformità.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi tal-Gżejjer Faroe responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra tali interferenzi.

4.   Jekk l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadux żgurat, inkluż f'sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Faroe u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi abbozz ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE bil-għan li din id-Deċiżjoni tiġi rrevokata jew sospiża jew li jiġi limitat l-iskop tagħha.”

Artikolu 8

L-Artikoli 3 u 4 tad-Deċiżjoni 2010/625/UE jinbidlu b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li twassal għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn l-Andorra sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 4

1.   Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi fl-ordni ġuridiku ta' Andorra li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-Deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, bl-għan li jiġi evalwat jekk l-Andorra tkompli tiżgura livell adegwat ta' protezzjoni tad-dejta personali.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin bil-każijiet fejn l-azzjoni tal-korpi responsabbli milli jiżguraw il-konformità mal-istandard ta' protezzjoni f'Andorra tonqos milli tiżgura t-tali konformità.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi ta' Andorra responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra tali interferenzi.

4.   Jekk l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadux żgurat, inkluż f'sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti ta' Andorra u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi abbozz ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE bil-għan li din id-Deċiżjoni tiġi rrevokata jew sospiża jew li jiġi limitat l-iskop tagħha.”

Artikolu 9

L-Artikoli 3 u 4 tad-Deċiżjoni 2011/61/UE jinbidlu b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li twassal għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn l-Iżrael sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 4

1.   Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi fl-ordni ġuridiku ta' Iżrael li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, bl-għan li jiġi evalwat jekk l-Istat ta' Iżrael ikompli jiżgura' livell adegwat ta' protezzjoni tad-dejta personali.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin bil-każijiet fejn l-azzjoni tal-korpi responsabbli li jiżguraw il-konformità mal-istandard ta' protezzjoni tal-Istat tal-Iżrael tonqos milli tiżgura din il-konformità.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi ta' Iżrael responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra tali interferenzi.

4.   Jekk l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadux żgurat, inkluż f'sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti ta' Iżrael u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi abbozz ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE bil-għan li din id-Deċiżjoni tiġi rrevokata jew sospiża jew li jiġi limitat l-iskop tagħha.”

Artikolu 10

L-Artikoli 2 u 3 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/484/UE hija emendata kif ġej:

“Artikolu 2

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li twassal għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn ir-Repubblika Orjentali tal-Urugwaj sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 3

1.   Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, tissorvelja l-iżviluppi fis-sistema legali tar-Repubblika Orjentali tal-Urugwaj li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-Deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, sabiex jiġi evalwat jekk ir-Repubblika Orjentali tal-Urugwaj tkompli tiżgura livell adegwat ta' protezzjoni ta' dejta personali.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni jinfurmaw lil xulxin bil-każijiet fejn l-azzjoni tal-korpi responsabbli biex jiżguraw il-konformità mal-istandard ta' protezzjoni fir-Repubblika Orjentali tal-Urugwaj tonqos milli tiżgura din il-konformità.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi Urugwajani responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra tali interferenzi.

4.   Jekk l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadux żgurat, inkluż f'sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti Urugwajana u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi abbozz ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE bil-għan li din id-Deċiżjoni tiġi rrevokata jew sospiża jew li jiġi limitat l-iskop tagħha.”

Artikolu 11

L-Artikoli 2 u 3 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/65/UE jinbidlu b'dan li ġej:

“Artikolu 2

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li twassal għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn in-New Zealand sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 3

1.   Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi fl-ordni ġuridiku ta' New Zealand li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament ta' din id-Deċiżjoni, inklużi l-iżviluppi dwar l-aċċess għal dejta personali minn awtoritajiet pubbliċi, bl-għan li jiġi evalwat jekk in-New Zealand tkompli tiżgura livell adegwat ta' protezzjoni tad-dejta personali.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni jinfurmaw lil xulxin bil-każijiet fejn l-azzjoni tal-korpi responsabbli li jiżguraw il-konformità mal-istandard ta' protezzjoni fin-New Zealand tonqos milli tiżgura din il-konformità.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin bi kwalunkwe indikazzjoni li l-interferenzi mill-awtoritajiet pubbliċi ta' New Zealand responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, l-infurzar tal-liġi jew interessi pubbliċi oħra mad-dritt tal-individwi għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju, jew li ma hemm l-ebda protezzjoni legali effettiva kontra tali interferenzi.

4.   Jekk l-evidenza turi li livell adegwat ta' protezzjoni m'għadux żgurat, inkluż f'sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti ta' New Zealand u, jekk ikun meħtieġ, tipproponi abbozz ta' miżuri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 95/46/KE bil-għan li din id-Deċiżjoni tiġi rrevokata jew sospiża jew li jiġi limitat l-iskop tagħha.”

Artikolu 12

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Věra JOUROVÁ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  ECLI:UE:C:2015:650.

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/520/KE tas-26 ta' Lulju 2000 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni pprovduta mill-Prinċipji ta' Privatezza ta' Port Salv u li tirrigwarda Mistoqsijiet li Jsiru ta' Spiss maħruġa mid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-USA (ĠU L 215, 25.8.2000, p. 7).

(4)  Schrems, paragrafi 40 et seq., minn 101 sa 103.

(5)  Schrems, paragrafi 51, 52 u 62.

(6)  Schrems, paragrafi 52, 62 u 65.

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/518/KE tas-26 ta' Lulju 2000 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali previst fl-Iżvizzera (ĠU L 215, 25.8.2000, p. 1).

(8)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/2/KE, tal-20 ta' Diċembru 2001 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali previst mill-Att Kanadiż dwar il-Protezzjoni tal-Informazzjoni Personali u d-Dokumenti Elettroniċi (ĠU L 2, 4.1.2002, p. 13).

(9)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/490/KE tat-30 ta' Ġunju 2003 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali fl-Arġentina (ĠU L 168, 5.7.2003, p. 19).

(10)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/821/KE tal-21 ta' Novembru 2003 dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali fil-Guernsey (ĠU L 308, 25.11.2003, p. 27).

(11)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/411/KE tat-28 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali fl-Isle of Man (ĠU L 151, 30.4.2004, p. 48).

(12)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/393/KE tat-8 ta' Mejju 2008 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali f'Jersey (ĠU L 138, 28.5.2008, p. 21).

(13)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/146/UE tal-5 ta' Marzu 2010 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata prevista mill-Att tal-Gżejjer Faroe dwar l-ipproċessar tad-dejta personali (ĠU L 58, 9.3.2010, p. 17).

(14)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/625/UE tad-19 ta' Ottubru 2010 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali f'Andorra (ĠU L 277, 21.10.2010, p. 27).

(15)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/61/UE tal-31 ta' Jannar 2011 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali mill-Istat ta' Iżrael fir-rigward tal-ipproċessar awtomatizzat tad-dejta personali (ĠU L 27, 1.2.2011, p. 39).

(16)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/484/UE tal-21 ta' Awwissu 2012 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali mir-Repubblika Orjentali tal-Urugwaj fir-rigward tal-ipproċessar awtomatizzat tad-dejta personali (ĠU L 227, 23.8.2012, p. 11).

(17)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/65/UE tad-19 ta' Diċembru 2012 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-dejta personali min-New Zealand (ĠU L 28, 30.1.2013, p. 12).

(18)  Schrems, paragrafu 76. It-tali verifika hija meħtieġa, fi kwalunkwe każ, meta l-Kummissjoni teħtieġ kwalunkwe informazzjoni li twassal għal dubju ġġustifikat f'dak ir-rigward.


17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/92


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2296

tas-16 ta' Diċembru 2016

li twaqqaf il-grupp indipendenti ta' esperti maħtura bħala l-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-ħidma tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew tikkontribwixxi b'mod pożittiv lejn it-titjib tan-netwerk Ewropew għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM), b'mod partikolari billi tipprovdi lill-Kummissjoni b'rakkomandazzjonijiet imparzjali, ibbażati fuq l-evidenza dwar il-prestazzjoni tas-servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru fuq livell ta' Unjoni u fuq dak lokali kif ukoll tal-funzjonijiet tan-netwerk. L-assistenza pprovduta mill-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni hija indispensabbli sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Ajru Uniku Ewropew, li għalihom l-iskema ta' prestazzjoni, stabbilita skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 (2), li tinkludi żviluppi ulterjuri meħtieġa fid-dawl tal-esperjenzi miksuba matul l-applikazzjoni tagħha s'issa, kif ukoll l-iskema ta' imposti marbuta sfiq u stabbilita skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 391/2013 (3), huma fatturi ewlenin, u b'mod aktar ġenerali fid-dawl tal-Istrateġija tal-Avjazzjoni tal-Kummissjoni (4).

(2)

Il-ħatra tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni attwali se tiġi fi tmiemha fil-31 ta' Diċembru 2016, skont id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/672/UE (5). Il-Kummissjoni għandha taħtar Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni ġdid li jkompli jassisti lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza wara dik id-data. Din il-ħatra għandha tkun għall-perjodu li jibda fl-1 ta' Jannar 2017 u jintemm fil-31 ta' Diċembru 2024 biż-żewġ ġranet inklużi, sabiex tipprovdi għal perjodu twil biżżejjed, u b'hekk jiġu żgurati l-kontinwità u l-istabbiltà, filwaqt li tipprovdi wkoll għal terminu fiss li jkun konsistenti mal-perjodi ta' referenza, kif meħtieġ mill-Artikolu 3(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013.

(3)

Peress li dak il-perjodu jestendi mit-tieni għat-tielet perjodu ta' referenza, kull tiġdid tas-sħubija fil-korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jkun tali li jiżgura tranżizzjoni bla xkiel u kontinwità tal-esperjenza u tal-għarfien disponibbli.

(4)

Sabiex tissaħħaħ l-imparzjalità tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, grupp indipendenti ta' esperti għandu jiġi stabbilit biex jassisti fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' prestazzjoni u dak il-grupp ta' esperti għandu jkun maħtur bħala l-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni.

(5)

L-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 jispeċifika b'mod ġenerali x'inhu r-rwol tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni fil-kuntest tal-iskema ta' prestazzjoni. L-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 jipprovdi aktar dettalji, b'mod mhux eżawrjenti, f'dak li għandu x'jaqsam mal-kompiti u l-attivitajiet tiegħu (tal-Korp). L-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) Nru 598/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) jattribwixxi wkoll ċerti kompiti. Għal raġunijiet ta' ċarezza u kompletezza, skont dawk id-dispożizzjonijiet, il-kompiti kollha tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jiġi elenkat. Il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jgħin lill-Kummissjoni billi jipprovdilha parir, għarfien espert u servizzi oħra. Għal dan l-għan, dan għandu jikkoordina mal-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza. Għandu wkoll jassisti lill-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza fuq talba tagħhom.

(6)

Il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni għandu jkun appoġġat minn Segretarjat ipprovdut mill-Kummissjoni bil-ħsieb li jiġi żgurat il-funzjonament effiċjenti u effettiv tiegħu.

(7)

Il-membri tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni għandhom ikunu speċjalisti bi kwalifiki għolja, b'kompetenza xierqa fl-oqsma ta' prestazzjoni ewlenin. Il-membri kollha minbarra l-President, għandhom jintgħażlu permezz ta' sejħa għall-applikazzjonijiet u proċedura ta' għażla, sabiex ikunu rrispettati l-prinċipji tal-oġġettività, l-opportunitajiet indaqs u t-trasparenza u jkun possibbli li jiġu skoperti kunflitti ta' interess reali jew potenzjali, u dawn għandhom jinħatru fil-kapaċità personali tagħhom. Fid-dawl tal-kompiti u tar-responsabbiltajiet tiegħu jew tagħha, il-President għandu jinħatar mill-Kummissjoni, skont l-arranġamenti amministrattivi tagħha, filwaqt li jiġu rrispettati dawk il-prinċipji u jkun possibbli li jiġu skoperti l-kunflitti ta' interess.

(8)

Fid-dawl tal-kwalifiki tagħhom, l-għarfien espert u r-rekwiżiti f'termini ta' imparzjalità u ta' nuqqas ta' kunflitti ta' interess, il-fatt li jinħatru fil-kapaċità personali tagħhom u skont l-importanza tax-xogħol tagħhom, dawk il-membri, minbarra l-president, għandhom jirċievu rimunerazzjoni lil hinn mir-rimborż tal-ispejjeż, u din għandha tkun proporzjonata mal-kompiti attribwiti lilhom. Il-President għandu jiġi remunerat u jingħata rimborż skont l-arranġamenti amministrattivi interni tal-Kummissjoni.

(9)

Għalhekk huwa wkoll xieraq li l-attivitajiet tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, kif ukoll l-ispejjeż ta' appoġġ amministrattiv u tekniku tiegħu jkunu ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni.

(10)

Ix-xogħol tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni jeħtieġ aċċess għad-dejta relatata mal-prestazzjoni msemmija fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, disponibbli fi ħdan il-Eurocontrol. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi arranġamenti xierqa mal-Eurocontrol biex tiżgura aċċess, li jinkludi l-ġbir, il-validazzjoni, l-analiżi preliminari u l-forniment ta' din id-dejta. Dawk l-arranġamenti iridu jirrikonoxxu d-dimensjoni pan-Ewropea tal-analiżi tal-prestazzjoni, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2394 (7).

(11)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli xierqa dwar ir-regoli ta' proċedura tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni u dwar ir-rappurtar tiegħu lill-Kummissjoni sabiex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tiegħu. Ir-regoli dwar l-iżvelar tal-informazzjoni għandhom jiġu stabbiliti wkoll.

(12)

Id-dejta personali għandha tiġi pproċessata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

(13)

Din id-Deċiżjoni m'għandhiex tibqa' tapplika ladarba l-perjodu tal-ħatra tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, kif stabbilit f'din id-Deċiżjoni, jintemm.

(14)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ajru Uniku stabbilit bl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Ħatra tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni

1.   Il-grupp ta' esperti indipendenti dwar il-prestazzjoni tas-servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru u l-funzjonijiet tan-netwerks fl-ajru uniku Ewropew, huwa b'dan stabbilit għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2017 sal-31 ta' Diċembru 2024.

2.   Il-grupp ta' esperti msemmi fil-paragrafu 1 huwa b'dan innominat bħala l-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew, għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2017 sal-31 ta' Diċembru 2024.

Artikolu 2

Kompiti

Il-kompiti tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni se jkunu:

(a)

li jgħin lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' prestazzjoni, b'mod partikolari f'dak li hu attivitajiet elenkati fl-Artikolu 3(3) u (6) (a) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013;

(b)

li jipprovdi informazzjoni jew rapporti ad hoc dwar kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni fuq talba tal-Kummissjoni, skont l-Artikolu 3(4) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013;

(c)

li jgħin lill-Kummissjoni, meta tintalab, fid-definizzjoni tal-modalitajiet ta' aċċess għal dejta relatata mal-prestazzjoni msemmija fl-Artikoli 21 u 22 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013;

(d)

li jassisti lill-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza, meta jintalab, fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' prestazzjoni billi jipprovdi opinjoni indipendenti tal-kwistjonijiet marbuta mal-prestazzjoni u billi jiddetermina firxiet ta' valuri indikattivi għall-iffissar tal-miri, skont l-Artikoli 3(6)(b) u (c) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013;

(e)

li jappoġġa lill-awtoritajiet kompetenti meta jintalab, biex tiġi vvalutata s-sitwazzjoni tal-istorbju fl-ajruporti li għalihom huma responsabbli, skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) Nru 598/2014.

Artikolu 3

Rwol Konsultattiv

1.   Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta mal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni dwar kwalunkwe kwistjoni marbuta mal-prestazzjoni tas-servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru u l-funzjonijiet tan-netwerks fl-ajru uniku Ewropew.

2.   Il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni jista', fuq inizjattiva tiegħu stess, jirrapporta u jirrakkomanda lill-Kummissjoni għat-titjib tal-iskema ta' prestazzjoni, b'konformità mal-Artikolu 3(5) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013.

Artikolu 4

Il-kompożizzjoni u l-ħatra tal-membri u l-president

1.   Il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni se jkun magħmul minn disa' membri, inkluż il-President tiegħu.

2.   Il-membri, minbarra l-President, għandhom ikunu individwi maħtura fil-kapaċità personali tagħhom wara l-għażla tagħhom abbażi ta' sejħa għall-applikazzjonijiet.

3.   Il-membri, minbarra l-President, se jinħatru mid-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għall-Mobbiltà u t-Trasport tal-Kummissjoni, f'isem il-Kummissjoni, minn fost speċjalisti b'kompetenza xierqa li jkunu wieġbu għas-sejħa għall-applikazzjonijiet, wara konsultazzjoni mal-Istati Membri dwar ħatriet potenzjali. L-għażla u l-kriterji ta' eliġibbiltà se jinkludu l-kriterji stabbiliti fl-Anness.

4.   Id-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għall-Mobbiltà u t-Trasport tal-Kummissjoni, f'isem il-Kummissjoni, se jaħtar speċjalist bil-kompetenzi xierqa bħala l-President tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, skont l-arranġamenti amministrattivi tagħha u wara konsultazzjoni mal-Istati Membri. Il-President jaġixxi bħala r-rappreżentant tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni u se jippresjedi fuq il-laqgħat tiegħu.

5.   Il-mandat tal-President u l-membri l-oħra se jkun ta' sentejn, u jista' jiġġedded darbtejn. Mhux aktar minn żewġ terzi tal-membri se jiġġeddilhom il-mandat fl-istess żmien.

6.   Membru li ma jkunx għadu kapaċi jikkontribwixxi b'mod effettiv fid-deliberazzjonijiet tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, li jirriżenja jew li ma jikkonformax mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 5 u s-6 ta' Mejju jista' jiġi ssostitwit, skont il-paragrafi 2, 3 u 4, kif ikun xieraq, għall-bqija tal-mandat ta' dak il-membru.

7.   Id-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għall-Mobbiltà u t-Trasport tal-Kummissjoni, f'isem il-Kummissjoni, jista' jistabbilixxi lista ta' riżerva ta' kandidati xierqa li tista' tintuża biex jinħatru sostituti tal-membri kollha minbarra l-President. Il-Kummissjoni se tistaqsi lill-applikanti għall-kunsens tagħhom qabel ma tinkludihom fuq il-lista.

8.   L-ismijiet tal-individwi maħtura bħala membri tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni se jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

9.   Id-dejta personali se tinġabar, tiġi pproċessata u ppubblikata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 5

Prinċipji ta' sħubija

1.   Meta jkun qed iwettaq il-kompiti skont din id-Deċiżjoni, il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni u l-membri tiegħu għandhom ikunu imparzjali u jaġixxu b'mod indipendenti minn kull influwenza esterna u dan fl-interess pubbliku. Il-membri għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni għal dan l-għan, li permezz tagħha jimpenjaw ruħhom sabiex jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom fi ħdan il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni għal dan l-għan.

2.   Dawn ma għandhomx jiddelegaw ir-responsabbiltajiet tagħhom lil xi persuna oħra.

3.   L-individwi li japplikaw biex jinħatru bħala membri għandhom jiżvelaw kull ċirkostanza li tista' twassal għal kunflitt ta' interess billi jissottomettu dikjarazzjoni ta' interessi, kif stabbilit fis-sejħa għall-applikazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 4(2). L-individwu li jinħatar bħala l-President għandu wkoll jiżvela kull tali ċirkostanza fil-ħin qabel il-ħatra tiegħu jew tagħha. F'dik id-dikjarazzjoni, dawn l-individwi għandhom jiżvelaw tal-anqas kwalunkwe interess professjonali u finanzjarju u kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-interessi tagħhom jistgħu jikkompromettu jew jistgħu raġonevolment jitqiesu li jikkompromettu l-kapaċità tagħhom, bħala membri tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, li jaġixxu b'mod imparzjali u fl-interess pubbliku.

4.   Għall-finijiet tal-valutazzjoni dwar jekk jistax ikun hemm kunflitt ta' interess, għandhom jiġu kkunsidrati għadd ta' fatturi, inkluż in-natura, it-tip u l-importanza tal-interess tal-individwu, kif ukoll il-punt sa fejn l-interess jista', b'mod raġonevoli, jinfluwenza l-parir tal-individwu kif ukoll il-proċess globali tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni. L-interess għandu jitqies bħala insinifikanti jew minimu fejn x'aktarx ma jikkompromettix jew fejn ikun perċepit b'mod raġonevoli li jikkomprometti l-kapaċità tal-individwu li jaġixxi b'mod imparzjali u fl-interess pubbliku meta dan jagħti parir lill-Kummissjoni.

5.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli l-formola tad-dikjarazzjoni tal-interessi għall-membri maħtura pubblikament permezz ta' websajt apposta. Għandhom jittieħdu l-miżuri tekniċi biex jiġi indikat lill-magni tat-tiftix li l-formola tad-dikjarazzjoni tal-interessi m'għandhiex tidher fir-riżultati tat-tiftix.

6.   Il-membri huma suġġetti għall-obbligu ta' segretezza professjonali, kif ukoll għar-regoli tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni kklassifikata tal-Unjoni, stabbiliti fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 (9) u (UE, Euratom) 2015/444 (10).

7.   Il-membri se jiffirmaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' kunfidenzjalità fil-bidu ta' kull mandat.

Artikolu 6

Metodu ta' ħidma

1.   Filwaqt li jkun suġġett għall-approvazzjoni minn qabel mid-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għall-Mobbiltà u t-Trasport tal-Kummissjoni, f'isem il-Kummissjoni, partikolarment fir-rigward tal-finanzjament tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, dan se jadotta d-dokumenti li ġejjin:

(a)

fil-programm ta' ħidma annwali tiegħu u r-rapport annwali;

(b)

ir-regoli ta' proċedura tiegħu;

(c)

il-modalitajiet tal-kooperazzjoni tiegħu mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali;

(d)

l-arranġamenti ta' ħidma flimkien mal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-arju, mal-operaturi tal-ajruporti, mal-koordinaturi tal-ajruporti u mat-trasportaturi tal-ajru msemmija fl-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013;

(e)

pjan ta' ġestjoni tad-dejta.

2.   Il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni se jadotta r-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu u d-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 b'votazzjoni ta' maġġoranza sempliċi.

3.   Sabiex ikunu eżaminati kwistjonijiet speċifiċi rilevanti għax-xogħol tiegħu, il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni jista' jistabbilixxi sottogruppi minn fost il-membri tiegħu, abbażi ta' termini ta' referenza definiti mill-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni u bi ftehim mad-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għall-Mobbiltà u t-Trasport tal-Kummissjoni, f'isem il-Kummissjoni. Dawn is-sottogruppi għandhom jiġu xolti hekk kif jintemm il-mandat tagħhom.

4.   Il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, kif ukoll is-sottogruppi tiegħu għandhom jiltaqgħu fil-bini tal-Kummissjoni. Madankollu, f'każijiet eċċezzjonali, il-laqgħat jistgħu jsiru xi mkien ieħor.

5.   L-attendenza tal-membri tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni f'laqgħat tiegħu, kif ukoll tas-sottogruppi tiegħu, hija obbligatorja. F'każ ta' assenza, il-ġustifikazzjonijiet għandhom jintbagħtu lill-President u lis-Segretarjat.

6.   Il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni se jiżgura, bl-appoġġ tas-Segretarjat, li l-metodoloġija tiegħu tirrifletti l-aħħar standards xjentifiċi.

Artikolu 7

Appoġġ amministrattiv u tekniku

1.   Il-Kummissjoni se tipprovdi appoġġ tekniku u amministrattiv meħtieġ għall-funzjonament tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, inkluż is-Segretarjat tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni u s-sottogruppi tiegħu, sabiex jiġi żgurat il-funzjonament effiċjenti u effikaċi tiegħu. Is-Segretarjat għandu jsejjaħ il-laqgħat plenarji tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni u jassistihom, u għandu wkoll isejjaħ il-laqgħat tas-sottogruppi.

L-appoġġ amministrattiv u tekniku se jiġi pprovdut b'mod kosteffiċjenti li jiżgura l-indipendenza funzjonali u teknika tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

2.   Fejn il-Eurocontrol tiġi identifikata bħala l-fornitur xieraq tad-dejta, il-Kummissjoni se tistabbilixxi arranġamenti approprjati magħha għall-ġbir, il-validazzjoni, il-preanaliżi u d-dispożizzjoni ta' din id-dejta, sabiex jiġi żgurat aċċess kontinwu tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni għad-dejta relatata mal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, disponibbli fi ħdan l-Eurocontrol.

Artikolu 8

Ir-rapportar u t-trasparenza

1.   Biex iwettaq il-kompiti mogħtija lilu fl-Artikolu 2, il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni se joħroġ rapporti u rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni.

2.   Il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni se joffri lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali l-possibbiltà li tiġi vverifikata d-dejta fattwali relatati mal-valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjanijiet ta' prestazzjoni qabel ma joħroġ ir-rapporti tiegħu.

3.   Il-Kummissjoni se tippubblika r-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni permezz ta' websajt apposta.

4.   Kif iddefinit fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), tali pubblikazzjoni m'għandhiex tintervjeni meta l-iżvelar tar-rapport jew rakkomandazzjoni, jew parti minn dawn, iddgħajjef il-protezzjoni tal-interess pubbliku jew dak privat.

5.   Il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni se jadotta rapport annwali dwar il-ħidma tiegħu, inkluż dwar il-kooperazzjoni tiegħu mal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni u dwar l-arranġamenti ta' ħidma flimkien mal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-arju, mal-operaturi tal-ajruporti, mal-koordinaturi tal-ajruporti u mat-trasportaturi tal-ajru, kif imsemmi fl-Artikolu 3(7) u (8) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, rispettivament, kif ukoll il-ftehim mal-Eurocontrol fir-rigward tal-aċċess għad-dejta relatata mal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(2).

6.   Il-Kummissjoni se tissorvelja l-funzjonament tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni u tinforma regolarment lill-Istati Membri dwar il-progress tal-ħidma tiegħu.

Artikolu 9

Allokazzjonijiet, spejjeż u remunerazzjoni

1.   Il-membri tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, minbarra l-President, se jkunu intitolati għal kumpens speċjali sa massimu ta' EUR 600 fil-forma ta' unità ta' spiża ta' kuljum għal kull jum sħiħ ta' xogħol. Il-kumpens totali se jiġi kkalkulat u aġġustat 'il fuq favur l-ammont li jikkorrispondi mal-eqreb nofs jum ta' xogħol. Il-ħlasijiet kollha se jsiru f'ewro.

2.   L-ispejjeż għall-ivvjaġġar u għall-għajxien li jġarrbu l-membri, minbarra l-President, jitħallsu lura mill-Kummissjoni skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2007)5858 (12). Dawk l-ispejjeż se jitħallsu lura fil-limiti tal-approprjazzjonijiet disponibbli, allokati skont il-proċedura annwali għall-allokazzjoni tar-riżorsi.

3.   Il-President tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni se jiġi remunerat u l-ispejjeż għall-ivvjaġġar u għall-għajxien tiegħu jew tagħha se jiġu rimborżati mill-Kummissjoni skont l-arranġamenti amministrattivi tagħha.

Artikolu 10

Finanzjament

L-ispejjeż tal-attivitajiet bil-għan li jitwettqu l-kompiti msemmija fl-Artikolu 2, inklużi l-ispejjeż marbuta mal-kumpensi u rimborsi tal-membri tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 9, kif ukoll l-ispejjeż ta' appoġġ amministrattiv u tekniku msemmi fl-Artikolu 7, se jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni. L-ispejjeż li jikkorrispondu mal-allokazzjonijiet u mar-rimborżi msemmija fl-Artikoli 9(1) u (2) se jiġu ffinanzjati skont l-Artikolu 204 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) u l-Artikolu 287 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (14).

Artikolu 11

Revoka

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/672/UE hija revokata.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Din tapplika mill-1 ta' Jannar 2017 sal-31 ta' Diċembru 2024.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema ta' prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk (ĠU L 128, 9.5.2013, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 391/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (ĠU L 128, 9.5.2013, p. 31).

(4)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Strateġija tal-Avjazzjoni għall-Ewropa COM(2015) 598 final.

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/672/UE tal-24 ta' Settembru 2014 dwar l-estensjoni tal-ħatra tal-Korp ta' Evalwazzjoni ta' Analiżi tal-Ajru Uniku Ewropew (ĠU L 281, 25.9.2014, p. 5).

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 598/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' regoli u proċeduri fir-rigward tal-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f'ajruporti tal-Unjoni fi ħdan Approċċ Bilanċjat u li jħassar id-Direttiva 2002/30/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 65).

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2394 tat-8 ta' Diċembru 2015 dwar il-pożizzjoni li trid tittieħed mill-Istati Membri f'isem l-Unjoni Ewropea, fir-rigward tad-deċiżjonijiet li trid tadotta l-Kummissjoni Permanenti tal-Eurocontrol, rigward ir-rwoli u l-kompiti tal-Eurocontrol u dwar is-servizzi ċentralizzati (ĠU L 332, 18.12.2015, p. 136).

(8)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(9)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar is-Sigurtà fil-Kummissjoni (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 41).

(10)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).

(11)  Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(12)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2007) 5858 tal-5 ta' Diċembru 2007“Regoli dwar ir-rimborż tal-ispejjeż imġarrba min-nies barra mill-Kummissjoni mistiedna jattendu laqgħat fil-kapaċità tagħhom ta' esperti”.

(13)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298 26.10.2012, p. 1).

(14)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).


ANNESS

Kriterji tal-għażla u tal-eliġibbiltà għall-membri tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni

Il-kriterji tal-għażla u tal-eliġibbiltà għall-membri tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni se jinkludu dan li ġej:

(a)

għarfien espert rilevanti u ppruvat, kompetenza u esperjenza professjonali ta' livell għoli tal-applikant, f'oqsma rilevanti għall- oqsma ta' prestazzjoni ewlenin;

(b)

rappreżentazzjoni bilanċjata ta' kompetenza u ta' għarfien espert għall-oqsma ta' prestazzjoni ewlenin kollha, kif ukoll tal-ġeneru u tal-oriġini ġeografika

(c)

rappreżentazzjoni bbilanċjata ta' għarfien f'oqsma relatati ma', iżda mhux limitati għal:

il-politika tal-UE dwar l-avjazzjoni u l-leġiżlazzjoni applikabbli;

il-ġestjoni tal-ajru u/jew tal-ajruporti;

ir-rekwiżiti għall-missjonijiet militari u l-immaniġġjar tal-operazzjonijiet militari;

il-kwistjonijiet ekonomiċi marbuta mal-avjazzjoni, l-immaniġġjar tat-tnedija tas-SESAR u l-mekkaniżmi relatati mal-finanzjament tal-unjoni;

it-tekniki tal-valutazzjoni komparattiva, u tal-analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji, u l-ippjanar finanzjarju;

ir-relazzjoni dipendenti bejn l-ispejjeż u oqsma oħra ta' prestazzjoni kif ukoll bejn ir-rekwiżiti ċivili u militari;

l-identifikazzjoni ta' riskji għas-sikurezza u l-kejl tar-rendiment tas-sikurezza;

l-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet (ETS) u l-kejl tal-prestazzjoni ambjentali (li tindirizza, fost l-oħrajn, l-impatt ambjentali tal-avjazzjoni, l-effiċjenza tal-fjuwil, u l-emissjonijiet tas-CO2 u tal-istorbju);

l-impatt minn interazzjonijiet mal-erja tal-SES li tkun tmiss ma' spazju tal-ajru inklużi inħawi perikolużi u l-ġestjoni tal-fluss;

(d)

il-kapaċità biex jiġu analizzati u vvalutati r-relazzjonijiet dipendenti u l-interazzjonijiet bejn oqsma ta' prestazzjoni u biex jiġu ddefiniti miri ta' prestazzjoni fil-ġejjieni bbażati fuq titjib operazzjonali u teknoloġiku ppjanat;

(e)

ħiliet lingwistiċi xierqa, li jippermettu lill-applikant li jieħu sehem bis-sħiħ u b'mod effettiv fix-xogħol tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni;

(f)

indipendenza u assenza ta' kunflitti ta' interess.


17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/100


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2297

tas-16 ta' Diċembru 2016

li temenda d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/497/KE u 2010/87/UE dwar klawżoli kuntrattwali standard għat-trasferiment ta' dejta personali lil pajjiżi terzi u lil proċessuri stabbiliti fit-tali pajjiżi, skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument C(2016) 8471)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta, (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 26(4) tagħha,

Wara li kkonsultat lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta,

Billi:

(1)

Fis-sentenza tagħha tas-6 ta' Ottubru 2015 fil-Kawża C-362/14 Maximillian Schrems vs Data Protection Commissioner  (2), il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea sabet li, meta adottat l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2000/520/KE (3), il-Kummissjoni marret lil hinn mill-kompetenza mogħtija lilha fl-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE, moqri fid-dawl tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u ddikjarat li l-Artikolu 3 ta' din id-Deċiżjoni bħala invalidu.

(2)

L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni 2000/520/KE stabbilixxa kundizzjonijiet restrittivi li taħthom l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jissospendu l-flussi ta' dejta lejn kumpanija awtoċċertifikata tal-Istati Uniti, minkejja l-konstatazzjoni ta' adegwatezza tal-Kummissjoni.

(3)

Fis-sentenza tagħha Schrems, il-Qorti tal-Ġustizzja kkjarifikat li l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jibqgħu kompetenti biex jissorveljaw it-trasferiment ta' dejta personali lejn pajjiż terz li kien is-suġġett ta' deċiżjoni ta' adegwatezza tal-Kummissjoni u li l-Kummissjoni m'għandhiex il-kompetenza li tirrestrinġi s-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE. Skont dan l-Artikolu, dawk l-awtoritajiet għandhom, b'mod partikolari, setgħat ta' investigazzjoni, bħas-setgħa li jiġbru l-informazzjoni kollha neċessarja għat-twettiq tad-dmirijiet superviżorji tagħhom, u setgħat effettivi ta' intervent, bħal dik li tiġi imposta projbizzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ipproċessar ta' dejta, u s-setgħa li jibdew proċedimenti legali (4).

(4)

Fl-istess sentenza tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE, l-Istati Membri u l-korpi tagħhom iridu jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu konformi mal-atti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, peress li dawn tal-aħħar fil-prinċipju huma preżunti li huma legali u li għalhekk jipproduċu effetti legali sakemm ma jiġux irtirati, annullati fil-kuntest ta' rikors għal annullament jew iddikjarati invalidi wara rinviju għal deċiżjoni preliminari jew eċċezzjoni ta' illegalità.

(5)

Mutatis mutandis, deċiżjoni tal-Kummissjoni adottata skont l-Artikolu 26(4) tad-Direttiva 95/46/KE torbot lill-korpi kollha tal-Istati Membri destinatarji, inkluż l-awtoritajiet superviżorji indipendenti tagħhom, sa fejn din għandha l-effett li tirrikonoxxi li trasferimenti li jsiru fuq bażi ta' klawżoli kuntrattwali standard stabbiliti f'dan ir-rigward joffru protezzjoni biżżejjed kif mitluba skont l-Artikolu 26(2) ta' dik id-Direttiva. Dan ma jwaqqafx lil awtorità nazzjonali superviżorja milli teżerċita s-setgħat tagħha li tissorvelja l-flussi tad-dejta, inkluż is-setgħa li tissospendi jew tipprojbixxi t-trasferiment ta' dejta personali meta tiddetermina li t-trasferiment ikun sar bi ksur tal-liġi tal-UE jew nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-dejta, bħal, pereżempju, meta l-importatur tad-dejta ma jirrispettax il-klawżoli kuntrattwali standard.

(6)

Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/497/KE (5) u 2010/87/UE (6) jinkludu limitazzjoni fuq is-setgħat tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali li tkun komparabbli mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni 2000/520/KE, li l-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat bħala invalida.

(7)

Fid-dawl tas-sentenza Schrems u skont l-Artikolu 266 tat-Trattat, id-dispożizzjonijiet f'dawk id-Deċiżjonijiet li jillimitaw is-setgħat tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom għalhekk jiġu sostitwiti.

(8)

Sabiex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ effettiv tal-funzjonament tad-deċiżjonijiet dwar il-klawżoli kuntrattwali standard li attwalment jinsabu fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha tkun informata mill-Istati Membri dwar l-azzjoni rilevanti meħuda mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

(9)

Il-Grupp ta' Ħidma dwar il-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar tad-Dejta Personali stabbilit skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE ta opinjoni, li ġiet ikkunsidrata fit-tħejjija ta' din id-Deċiżjoni.

(10)

Il-miżuri pprovduti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 31(1) tad-Direttiva 95/46/KE.

(11)

Id-Deċiżjonijiet 2001/497/KE u 2010/87/UE għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2001/497/KE jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 4

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li jwassal għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn pajjiżi terzi sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istat Membru kkonċernat għandu, mingħajr dewmien, jinforma lill-Kummissjoni, li għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.”

Artikolu 2

L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2010/87/UE jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 4

Kull meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 28(3) tad-Direttiva 95/46/KE li jwasslu għas-sospensjoni jew il-projbizzjoni definittiva ta' flussi ta' dejta lejn pajjiżi terzi sabiex jipproteġu individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni li għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.”

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Věra JOUROVÁ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  ECLI:UE:C:2015:650.

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/520/KE tas-26 ta' Lulju 2000 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni pprovduta mill-Prinċipji ta' Privatezza ta' Port Salv u li tirrigwarda Mistoqsijiet li Jsiru ta' Spiss maħruġa mid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-USA (ĠU L 215, 25.8.2000, p. 7).

(4)  Schrems, paragrafi 40 et seq.,u l-paragrafi minn 101 sa 103.

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/497/KE tal-15 ta' Ġunju 2001 dwar klawżoli standard kuntrattwali għat-trasferiment ta' data personali lil pajjiżi terzi, skont id-Direttiva 95/46/KE (ĠU L 181, 4.7.2001, p. 19).

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/87/UE tal-5 ta' Frar 2010 dwar klawżoli kuntrattwali standard għat-trasferiment ta' dejta personali għall-proċessuri stabbiliti f'pajjiżi terzi taħt id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 39, 12.2.2010, p. 5).


LINJI GWIDA

17.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 344/102


LINJA GWIDA (UE) 2016/2298 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-2 ta' Novembru 2016

li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal- Eurosistema (BĊE/2016/31)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-ewwel inċiż tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Centrali u tal-Bank Centrali Ewropew, u b'mod partikolari l-ewwel inċiż tal-Artikolu 3.1, u l-Artikoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2, u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 20 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-kisba ta' politika monetarja waħdanija tinvolvi d-definizzjoni tal-istrumenti u l-proċeduri li għandhom jintużaw mill-Eurosistema, li tikkonsisti fil-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-banek ċentrali nazzjonali ta' dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (iktar 'il quddiem il-“BĊNi”), sabiex dik il-politika tiġi implimentata b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha li l-munita tagħhom hija l-euro.

(2)

Għall-finijiet tal-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal- Eurosistema tista' tagħmel proċeduri għal sejħiet għal offerti b'rata fissa jew rata varjabbli. Il-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/60) (1) għandha tiġi emendata biex tinkorpora ċerti raffinamenti tekniċi u editorjali neċessarji dwar il-passi operattivi tal-proċeduri ta' sejħa għall-offerti.

(3)

L-Eurosistema tikkunsidra li huwa meħtieġ illi jiġu emendati l-kriterji ta' eliġibbiltà u biex jiġu aġġustati l-miżuri ta' kontroll tar-risku applikabbli għal strumenti ta' dejn mhux garantiti ta' grad ogħla maħruġa minn istituzzjonijiet ta' kreditu jew ditti ta' investiment jew l-entitajiet marbuta mill-qrib magħhom fil-qafas tal-kollateral tagħha biex jieħdu inkunsiderazzjoni l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) fl-Istati Membri.

(4)

L- Eurosistema żviluppat qafas waħdieni għal assi eliġibbli bħala kollateral sabiex l-operazzjonijiet ta' kreditu kollha tal-Eurosistema jitwettqu b'mod armonizzat permezz tal-implimentazzjoni tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60) fl-Istati Membri kollha li l-munita tagħhom hija l-euro. Il-Kunsill Governattiv jikkunsidra li huwa meħtieġ li jiddaħħal xi tibdil fil-qafas kollaterali tal-Eurosistema biex titħalla l-inklużjoni ta' strutturi ta' kupun bi flussi ta' kontanti potenzjalment negattivi għall-assi negozjabbli.

(5)

L-Eurosistema teħtieġ li jkollha dejta ta' livell ta' self komprensiva u standardizzata fuq l-assi li jiġġeneraw l-aggregazzjoni ta' fluss ta' kontanti li jiggarantixxu t-titoli ggarantiti permezz tal-assi. Id-dejta ta' livell ta' self għandha tiġi sottomessa mill-partijiet rilevanti lil repożitorju indikat mill-Eurosistema. Ir-rekwiżiti tal-Eurosistema għall-indikazzjoni ta' repożitorji ta' dejta tal-livell ta' self, kif ukoll il-proċess ta' indikazzjoni attwali, għandhom jiġu kkjarifikati iktar fl-interess tat-trasparenza.

(6)

Bil-għan li tiġi ssalvagwardata l-adegwatezza tal-kollateral tal-Eurosistema, il-kriterji tal-eliġibbiltà għall-talbiet ta' kreditu, u, b'mod partikolari, il-kriterju fuq restrizzjonijiet għar-realizzazzjoni għandhom jiġu emendati. Il-BĊNi għandhom jieħdu miżuri speċifiċi biex jeskludu jew jimmitigaw b'mod sinifikanti r-riskju ta' tpaċija meta jaċċettaw talbiet ta' kreditu bħala kollateral. Talbiet ta' kreditu oriġinati qabel l-1 ta' Jannar 2018 li ma kinux suġġetti għal dawk il-miżuri jistgħu jkunu mobilizzati bħala kollateral sal-31 ta' Diċembru 2019, iżda l-kriterji l-oħra kollha ta' eliġibbiltà għandhom jiġu ssodisfatti.

(7)

Sabiex l-Eurosistema tiġi mħarsa kontra r-riskju ta' telf finanzjarju f'każ ta' inadempjenza ta' kontroparti, assi eliġibbli mmobilizzati bħala kollateral għal operazzjonijiet ta' kreditu tal-Eurosistema għandhom ikunu suġġetti għall-miżuri ta' kontroll tar-riskju stipulati fit-Titolu VI tal-Parti Erbgħa tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60). Bħala riżultat tar-reviżjoni regolari tal-qafas għall-kontroll tar-riskji tal-Eurosistema, il-Kunsill Governattiv jikkunsidra li għandhom isiru diversi aġġustamenti.

(8)

Assi eliġibbli huma meħtieġa biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' kwalità ta' kreditu tal-Eurosistema speċifikati fil-qafas tal- valutazzjoni tal-kreditu tal-Eurosistema (ECAF), li jippreskrivi l-proċeduri, ir-regoli u t-tekniki sabiex jiġi żgurat li jinżamm ir-rekwiżit tal-Eurosistema għal standards ta' kreditu għoljin għall-assi eliġibbli. Wara reviżjoni tar-regoli ECAF, għandu jsir tibdil speċifiku, b'mod partikolari fir-rigward tal-kriterji ta' aċċettazzjoni ġenerali ta' istituzzjonijiet ta' evalwazzjoni ta' kreditu estern (ECAIs) u rekwiżiti operattivi addizzjonali għal EACIs fir-rigward ta' bonds koperti.

(9)

Hemm bżonn li jsiru emendi tekniċi żgħar fl-interessi taċ-ċarezza, pereżempju fir-rigward tat-terminoloġija tal-bonds koperti.

(10)

Għalhekk, il-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60) għandha tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

Artikolu 1

Emendi

Il-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60) hija emendata skont kif ġej:

1.

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 12 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(12)

‘bond kopert’ tfisser strument ta' dejn li għandu rikors doppju: (a) direttament jew indirettament lil istituzzjoni ta' kreditu; u (b) lil aggregazzjoni ta' kopertura dinamika ta' assi sottostanti, u li għalihom ma jkun hemm ebda segmentazzjoni tar-riskju;”;

(b)

jigi mdaħħal il-punt (46a) li gej:

“(46a)

‘ditta ta' investiment’ tfisser ditta ta' investiment kif definita fil-punt (2) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;”;

(c)

il-punt 48 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(48)

‘bond kopert jumbo’ tfisser bond kopert maħruġ b'volum ta' ħruġ ta' mill-inqas EUR 1 biljun, li għalihom ta' mill-inqas tliet market-makers jipprovdu kwotazzjonijiet regolari ta' offerta u talba;”;

(d)

il-punt 71 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(71)

‘bonds koperti oħrajn’ tfisser bonds koperti strutturali jew multi cédulas;”;

(e)

il-punt 74 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(74)

‘klassifikazzjoni ta' kreditu pubbliku’ tfisser klassifikazzjoni ta' kreditu li tkun: (a) maħruġa jew approvata minn aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati fl-Unjoni u aċċettati bħala istituzzjoni ta' valutazzjoni tal-kreditu esterna mill-Eurosistema; u (b) żvelati pubblikament jew iddistribwiti b'abbonament;”

(f)

il-punt (88) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(88)

‘bond kopert strutturat’ ifisser bond kopert, bl-eċċezzjoni ta' multi cédulas, li mhux maħruġ skont ir-rekwiżiti taħt l-Artikolu 52(4) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1);

(*1)  Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw għal impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).”;"

(g)

il-punt (94) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(94)

‘bond kopert li jikkonforma mal-UCITS’ ifisser bond kopert li jinħareġ skont ir-rekwiżiti taħt l-Artikolu 52(4) tad-Direttiva 2009/65/KE;”

2.

L-Artikolu 25 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-Paragrafu 1, it-Tabella 4 hija mibdula b'dan li ġej:

“Tabella 4

Passi operattivi għall-proċeduri ta' sejħiet għal offerti

Pass 1

Tħabbira ta' sejħa għal offerti

(a)

Tħabbira pubblika tal-BĊE

(b)

Tħabbira pubblika tal-BĊNi u tħabbira diretta lill-kontropartijiet individwali (jekk titqies meħtieġa)

Pass 2

Preparazzjoni tal-kontropartijiet u sottomissjoni ta' offerti

Pass 3

Ġbir tal-offerti mill-Eurosistema

Pass 4

Allokazzjoni tal-offerti u t-tħabbira tar-riżultati tal-offerti

(a)

Deċiżjoni tal-BĊE dwar l-allokazzjoni tal-offerta

(b)

Tħabbira pubblika tal-BĊE tar-riżultati tal-allokazzjoni

Pass 5

Ċertifikazzjoni tar-riżultati tal-allokazzjoni individwali

Pass 6

Saldu tat-tranżazzjonijiet”;

(b)

fil-paragrafu 2, it-Tabelli 5 u 6 huma ssostitwiti b'dan li ġej:

“Tabella 5

Skeda ta' żmien indikattiva għall-passi operattivi fi proċeduri standard ta' sejħiet għall-offerti (il-ħinijiet huma indikati skont il-Ħin Ċentrali Ewropew  (3) )

Image Test ta 'immaġni

Tabella 6

Skeda ta' żmien indikattiva għall-passi operattivi fi proċeduri mgħaġġla ta' sejħiet għal offerti (il-ħinijiet huma indikati skont is-CET)

Image Test ta 'immaġni ”;

(3)  Il-Ħin Ċentrali Ewropew (Central European Time — CET) iqis il-bidla għall-Ħin tas-Sajf tal-Ewropa Ċentrali (Central European Summer Time)."

3.

fl-Artikolu 30, il-paragrafi 1 u 2 huma ssostitwiti b'dan li ġej:

“1.   Proċeduri ta' sejħiet għal offerti standard għandhom jitħabbru pubblikament mill-BĊE bil-quddiem. Barra minn hekk, il-BĊNi jistgħu jħabbru proċeduri standard ta' sejħiet għall-offerti pubblikament u direttament lill-kontropartijiet, jekk dan jitqies li huwa neċessarju.

2.   Proċeduri ta' sejħiet għal offerti mgħaġġla jistgħu jitħabbru pubblikament mill-BĊE bil-quddiem. Fi proċeduri mgħaġġla ta' sejħiet għall-offerti li jitħabbru pubblikament bil-quddiem, il-BĊN jista' jikkuntattja lill-kontropartijiet magħżula direttament jekk dan jitqies li huwa neċessarju. Fi proċeduri mgħaġġla ta' sejħiet għall-offerti li ma jitħabbrux pubblikament bil-quddiem, il-kontropartijiet magħżula għandhom jiġu kkuntattjati direttament mill-BĊNi.”;

4.

fl-Artikolu 43, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'li ġej:

“1.   Il-BĊE għandu jħabbar pubblikament id-deċiżjoni tal-allokazzjoni tas-sejħa għal offerti fir-rigward tar-riżultati tal-offerta. Barra minn hekk, il-BĊNi jistgħu jħabbru d-deċiżjoni tal-allokazzjoni tas-sejħa għal offerti pubblikament u direttament lill-kontropartijiet, jekk jidhrilhom li dan huwa neċessarju.”;

5.

fl-Artikolu 55a, il-paragrafu 3 huwa mibdul b'li ġej:

“3.   Fil-każ ta' friegħi, l-informazzjoni rapportata taħt il-paragrafu 1 għandha tirrigwarda l-istituzzjoni li lilha tappartjeni il-fergħa.”;

6.

fl-Artikolu 61, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'li ġej:

“1.   Il-BĊE għandu jippubblika lista aġġornata ta' assi negozjabbli eliġibbli fuq is-sit elettroniku tiegħu, skont il-metodoloġiji indikati fis-sit elettroniku tiegħu, u għandu jaġġornah kull jum meta t-TARGET2 huwa operattiv. Assi negozjabbli inklużi fil-lista ta' assi negozjabbli eliġibbli jsiru eliġibbli għall-użu fl-operazzjonijiet ta' kreditu tal-Eurosistema meta jiġu ppubblikati fil-lista. Bħala eċċezzjoni għal din ir-regola, fil-każ speċifiku ta' strument ta' dejn għal żmien qasir bil-valur ta' saldu tal-istess jum, l-Eurosistema tista' tagħti l-eliġibbiltà mid-data ta' ħruġ. Assi vvalutati skont l-Artikolu 87(3) m'għandhomx jiġu ppubblikati f'din il-lista ta' assi negozjabbli eliġibbli.”;

7.

fl-Artikolu 63, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'li ġej:

“1.   Sabiex ikunu eliġibbli, strumenti ta' dejn għandu jkollhom xi waħda minn dawn l-istrutturi ta' kupun li ġejjin sal-fidi finali:

(a)

kupuni fissi, żero, jew multi-step bi skeda ta' kupun predefinita u valuri tal-kupun predefiniti; jew

(b)

kupuni varjabbli li għandhom din l-istruttura: rata tal-kupun = (rata ta' referenza * l) ± x, b' f ≤ rata tal-kupun ≤ c, fejn:

(i)

ir-rata ta' referenza hija biss waħda milli ġejjin f'mument partikolari:

rata tas-suq tal-flus tal-euro eż. Euribor, LIBOR jew indiċijiet simili,

rata kostanti ta' swaġ ta' maturità eż. CMS, EIISDA, EUSA,

ir-rendiment ta' bond wieħed tal-gvern taż-żona tal-euro, jew indiċi ta' bosta minnhom, li għandhom maturità ta' sena jew inqas,

indiċi ta inflazzjoni taż-żona tal-euro;

(ii)

f (minimu), c (massimu), l (fattur ta' ingranaġġ/diżingranaġġ) u x (marġni) huma, jekk preżenti, numri li huma jew predefiniti fil-ħin tal-ħruġ, jew inkella jistgħu jinbidlu maż-żmien biss skont rotta predefinita fil-ħin tal-ħruġ, fejn l huwa aktar minn żero matul il-ħajja sħiħa tal-assi. Għall-kupuni varjabbli b'rata ta' referenza ta' indiċi ta' inflazzjoni, l għandu jkun ugwali għal wieħed.”;

8.

l-Artikolu 77a li ġej huwa mdaħħal:

“Artikolu 77a

Restrizzjonijiet fuq investimenti għal titoli ggarantiti b'assi

Kull investiment ta' flejjes li huma ta' kreditu għal min jagħmel il-ħruġ jew ta' kull kont ta' bank SPV intermedjarju taħt id-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni m'għandux jikkonsisti, għal kollox jew parzjalment, attwalment jew potenzjalment, minn segmenti ta' noti ta' ABSs, marbuta mal-kreditu, swaps jew strumenti derivati oħra, titoli sintetiċi jew talbiet simili.”;

9.

Fl-Artikolu 73, il-paragrafu 7 huwa mħassar.

10.

fl-Artikolu 78, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'li ġej:

“1.   Dejta komprensiva u standardizzata fil-livell ta' self dwar l-aggregazzjoni ta' assi li jiġġeneraw fluss ta' flus li jiggarantixxu ABSs għandhom ikunu disponibbli skont il-proċeduri stipulati fl-Anness VIII, li jinkludi informazzjoni dwar il-punteġġ tal-kwalità tad-dejta meħtieġ u r-rekwiżiti għall-indikazzjoni tal-Eurosistema tar-repożitorji tad-dejta tal-livell ta' self. Fil-valutazzjoni tagħha tal-eliġibbiltà, l-Eurosistema tqis: (a) kull nuqqas fil-konsenja tad-dejta, u (b) il-frekwenza li fiha jinstab li l-oqsma ta' dejta individwali dwar il-livell ta' self ma fihom ebda dejta sinifikanti.”;

11.

fit-Taqsima 2, Kapitolu 1 tat-Titolu II tal-Parti Erbgħa, is-Subtaqsima 4 li ġejja hija miżjuda:

“Subtaqsima 4

Kriterji ta' eliġibbiltà speċifiċi għal ċerti strumenti ta' dejn mhux garantiti

Artikolu 81a

Kriterji ta' eliġibbiltà għal ċerti strumenti ta' dejn mhux garantiti

1.   Biex ikunu eliġibbli għal operazzjonijiet ta' kreditu tal-Eurosistema, strumenti ta' dejn mhux garantiti maħruġa minn istituzzjonijiet ta' kreditu jew ditti ta' investiment, jew minn entitajiet marbuta mill-qrib tagħhom kif iddefinit fl-Artikolu 138(2), għandhom jikkonformaw mal-kriterji ġenerali relatati dwar it-tipi kollha ta' assi negozjabbli stabbiliti fit-Taqsima 1, bl-eċċezzjoni tar-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 64 sa fejn dak l-istrument ta' dejn mhux iggarantit ikun suġġett għas-subordinazzjoni statutorja.

2.   Għall-finijiet ta' din is-subtaqsima, subordinazzjoni statutorja tfisser subordinazzjoni, ibbażata fuq qafas statutorju applikabbli għal-emittent, ta' strument ta' dejn mhux iggarantit li ma huwiex suġġett għal subordinazzjoni bis-saħħa tat-termini u l-kundizzjonijiet tal-istrument ta' dejn, jiġifieri subordinazzjoni kuntrattwali.”;

12.

fl-Artikolu 83, il-punt (a) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(a)

Klassifikazzjoni ta' ħruġ ECAI: din il-klassifikazzjoni tirreferi għal valutazzjoni tal-kreditu ECAI assenjata jew lil ħruġ jew, fin-nuqqas ta' klassifikazzjoni ta' ħruġ mill-istess ECAI, is-serje tal-programm jew il-ħruġ li taħtu jinħareġ l-assi. Valutazzjoni ECAI għall-programm jew serje ta' ħruġ tkun relevanti biss jekk tapplika għall-assi partikolari kkonċernat u hija espliċitament u mingħajr ambigwità mqabbla mal-kodiċi tal-assi ISIN mill-ECAI, u ma teżisti l-ebda klassifikazzjoni tal-ħruġ differenti mill-istess ECAI. Għal klassifikazzjonijiet tal-ħruġ ECAI, l-Eurosistema ma għandha tagħmel ebda distinzjoni fir-rigward tal-maturità oriġinali tal-assi.”;

13.

fl-Artikolu 104, għandu jiddaħħal il-paragrafu (3a) li ġej:

“3a.   Mill-1 ta' Jannar 2018, il-BĊNi għandhom jużaw mekkaniżmu sabiex jisguraw li r-riskju ta' tpaċija ikun ġie eskluż jew immitigat b'mod sinifikanti meta jaċċettaw bħala kollateral talbiet ta' kreditu li joriġinaw wara dik id-data. Talbiet ta' kreditu oriġinati qabel l-1 ta' Jannar 2018 li ma kinux suġġetti għal dak il-mekkaniżmu jistgħu jkunu mobilizzati bħala kollateral sal-31 ta' Diċembru 2019, iżda l-kriterji l-oħra kollha ta' eliġibbiltà għandhom jiġu ssodisfatti.”;

14.

L-Artikolu 120 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafi 1 u 2 huma mibdulin b'dan li ġej:

“1.   Għall-finijiet tal-ECAF, il-kriterji ta' aċċettazzjoni ġenerali għall-ECAIs għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

L-ECAIs għandhom ikunu reġistrati mill-Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq, skont ir-[Regolament (KE) Nru 1060/2009.

(b)

L-ECAIs għandhom jissodisfaw kriterji operattivi u jipprovdu kopertura relevanti sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni effiċjenti tal-ECAF. B'mod partikolari, l-użu tal-valutazzjoni tal-kreditu tal-ECAI huwa suġġett għad-disponibbiltà lill-Eurosistema ta' informazzjoni fuq dawn il-valutazzjonijiet, kif ukoll informazzjoni għall-paragun u l-assenjazzjoni, jiġifieri l-immappjar tal-valutazzjonijiet għall-passi tal-kwalità tal-kreditu tal-Eurosistema u għall-finijiet tal-proċess ta' monitoraġġ tal-prestazzjoni, skont l-Artikolu 126.

2.   L-Eurosistema tirriżerva d-dritt li tiddeċiedi jekk tibdiex proċedura ta' aċċettazzjoni ECAF wara applikazzjoni minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu (CRA). Meta tagħmel id-deċiżjoni tagħha, l-Eurosistema għandha tieħu inkunsiderazzjoni, fost affarijiet oħra, jekk is-CRA tipprovdix kopertura rilevanti għall-implimentazzjoni effiċjenti tal-ECAF skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness IXa.”;