ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 329

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
3 ta' Diċembru 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (Euratom) 2016/2116 tat-12 ta' Frar 2016 li tapprova l-konklużjoni mill-Kummissjoni Ewropea f'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, tal-Ftehim li jestendi l-Ftehim Qafas għall-kollaborazzjoni internazzjonali fir-riċerka u l-iżvilupp ta' sistemi ta' enerġija nukleari tal-Ġenerazzjoni IV

1

 

 

Ftehim li jestendi l-Ftehim Qafas għall-kollaborazzjoni internazzjonali fir-riċerka u l-iżvilupp ta' sistemi ta' enerġija nukleari tal-Ġenerazzjoni IV

3

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2117 tad-29 ta' Settembru 2016 dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

6

 

 

Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

8

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2118 tat-28 ta' Ottubru 2016 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kanada, min-naħa l-oħra

43

 

 

Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kanada, min-naħa l-oħra

45

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/2119 tat-2 ta' Diċembru 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 113/2010 fir-rigward tal-adattament tal-lista tal-proċeduri doganali u tad-definizzjoni tad-dejta ( 1 )

66

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2120 tat-2 ta' Diċembru 2016 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1) ( 1 )

70

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2121 tat-2 ta' Diċembru 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

73

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2122 tat-2 ta' Diċembru 2016 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f'ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2016) 8158)  ( 1 )

75

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2123 tat-30 ta' Novembru 2016 dwar l-armonizzazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-kundizzjonijiet ta' liċenzji ġenerali ta' trasferiment għall-forzi armati u għall-awtoritajiet kuntrattwali kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2016) 7711)

101

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2124 tat-30 ta' Novembru 2016 dwar l-armonizzazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-kundizzjonijiet tal-liċenzji ġenerali ta' trasferiment għal riċevituri ċċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2016) 7728)

105

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2125 tat-30 ta' Novembru 2016 dwar il-linji gwida għall-miżuri ta' awtoregolamentazzjoni konklużi mill-industrija skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

109

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2016 tal-Kumitat Konġunt tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji tat-28 ta' Settembru 2016 rigward it-talba tal-Georgia biex issir Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji [2016/2126]

118

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1900 tal-5 ta' Ottubru 2015 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Bożnija-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra, rigward Deċiżjoni tal-Kunsill Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni li tadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu ( ĠU L 277, 22.10.2015 )

119

 

*

Rettifika tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1821 tas-6 ta' Ottubru 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' ( ĠU L 294, 28.10.2016 )

119

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (Euratom) 2016/2116

tat-12 ta' Frar 2016

li tapprova l-konklużjoni mill-Kummissjoni Ewropea f'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, tal-Ftehim li jestendi l-Ftehim Qafas għall-kollaborazzjoni internazzjonali fir-riċerka u l-iżvilupp ta' sistemi ta' enerġija nukleari tal-Ġenerazzjoni IV

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u b'mod partikolari t-tieni paragrafu tal-Artikolu 101 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Forum Internazzjonali tal-Ġenerazzjoni IV (GIF) huwa qafas għall-kooperazzjoni internazzjonali fir-riċerka u l-iżvilupp, imniedi fl-2001 fuq inizjattiva tal-Istati Uniti tal-Amerka. L-għan tal-GIF huwa li jingħaqdu l-isforzi biex jiġu żviluppati disinni ġodda ta' sistemi ta' enerġija nukleari biex jipprovdu provvista affidabbli ta' enerġija, filwaqt li jindirizzaw is-sikurezza nukleari, it-tnaqqis tal-iskart, in-nonproliferazzjoni u t-tħassib pubbliku, b'mod sodisfaċenti.

(2)

Fit-30 ta' Lulju 2003, abbażi ta' Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Novembru 2002, il- Komunità ssieħbet fil-GIF billi ffirmat il-Karta tagħha (il-“Karta”), li l-firmatarji inizjali kienu ffirmaw fl-2001. Permezz ta' Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2011, l-adeżjoni inizjali tal-Komunità għall-Kartagħal 10 snin, ġiet estiża għal perjodu bla limitat, suġġett għall-irtirar bil-kunsens unanimu tal-Istati Membri tal-Unjoni. Kull membru tal-GIF (inkluża l-Komunità), jista' jirtira billi javża bil-miktub 90 jum qabel l-irtirar. Peress li l-Karta ma tipprevedi l-ebda skambju finanzjarju jew allokazzjoni baġitarja speċjali bejn il-partijiet, din taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tat-tielet paragrafu tal-Artikolu 101 tat-Trattat Euratom.

(3)

Sabiex tiġi implimentata l-Karta, il-firmatarji għalihom ikkonkludew Ftehim Qafas għall-kollaborazzjoni internazzjonali fuq ir-riċerka u l-iżvilupp ta' sistemi ta' Eenerġija nukleari Ġenerazzjoni IV (il-“Ftehim Qafas”), li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-kooperazzjoni kif ukoll arranġamenti sussegwenti ta' sistemi u proġetti.

(4)

Abbażi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2005 dwar l-approvazzjoni tal-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika għal Ftehim Qafas u Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Jannar 2006, adottata skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 101 tat-Trattat, il-Komunità aderixxiet għall-Ftehim Qafas fl-24 ta' Jannar 2006, meta l-Kummissarju debitament awtorizzat iffirma strument ta' adeżjoni, li ġie ddepożitat mal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi, f'Pariġi fl-10 ta' Frar 2006. Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka kien inħatar bħala l-aġent ta' implimentazzjoni tal-Komunità, skont l-Artikolu III.2 tal-Ftehim Qafas.

(5)

Il-Ftehim Qafas daħal fis-seħħ fit-28 ta' Frar 2005 għal perjodu ta' 10 snin u ġie estiż fis-26 ta' Frar 2015, meta erba' partijiet taw il-kunsens tagħhom biex ikunu marbuta bil-Ftehim li jestendi l-Ftehim Qafas għall-kollaborazzjoni internazzjonali fir-riċerka u l-iżvilupp ta' sistemi ta' enerġija nukleari tal-Ġenerazzjoni IV (il-“Ftehim ta' Estensjoni”), f'konformità mal-proċedura ta' estensjoni speċifika prevista fil-Ftehim Qafas. Il-Komunità u l-firmatarji l-oħra li ma setgħux ilestu fil-ħin il-proċeduri ta' approvazzjoni interni tagħhom jistgħu sussegwentement iġeddu l-parteċipazzjoni tagħhom permezz ta' firma f'konformità mal-Artikolu II.3 tal-Ftehim ta' Estensjoni.

(6)

It-tiġdid tal-parteċipazzjoni tal-Komunità fil-Ftehim Qafas huwa indipendenti minn kull deċiżjoni dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-parteċipazzjoni tal-Komunità fid-diversi sistemi tal-GIF u fl-arranġamenti relatati mal-proġett. Il- Komunità se tiddetermina b'mod individwali, in-natura tal-kontribuzzjoni tagħha, intellettwali u finanzjarja, fl-attivitajiet tal-GIF.

(7)

Għalhekk, għandu jiġu approvat it-tiġdid mill-Kummissjoni, f'isem il-Komunità, tal-Ftehim Qafas bl-iffirmar tal-Ftehim ta' Estensjoni skont il-proċedura ta' estensjoni speċifika,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-konklużjoni mill-Kummissjoni, f'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, tal-Ftehim ta' estensjoni, il-Ftehim Qafas għall-kollaborazzjoni internezzjonali fir-riċerka u l-iżvilupp ta' sistemi ta' enerġija nukleari tal-Ġenerazzjoni IV, huwa b'dan approvat.

It-test tal-Ftehim ta' Estensjoni huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Article 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Frar 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/3


TRADUZZJONI

FTEHIM

li jestendi l-Ftehim Qafas għall-kollaborazzjoni internazzjonali fir-riċerka u l-iżvilupp ta' sistemi ta' enerġija nukleari tal-Ġenerazzjoni IV

Il-Gvern tal-Kanada, il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, il-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, il-Gvern tar-Repubblika Franċiża, il-Gvern tal-Ġappun, il-Gvern tar-Repubblika tal-Korea, il-Gvern tal-Federazzjoni Russa, il-Gvern tar-Repubblika tal-Afrika t'Isfel, il-Gvern tal-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerka, kull wieħed bħala Parti tal-Ftehim Qafas għall-Kollaborazzjoni Internazzjonali fir-Riċerka u l-Iżvilupp ta' Sistemi ta' Enerġija Nukleari tal-Ġenerazzjoni IV, magħmul f'Washington fit-28 ta' Frar 2005 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “Ftehim Qafas”), kollettivament imsejħa “il-Partijiet”:

FILWAQT LI TITQIES xewqthom biex ikomplu l-kollaborazzjoni ta' suċċess u ta' benefiċċju reċiproku mwettqa sal-lum skont il-Ftehim Qafas;

FILWAQT LI JIĠI NNUTAT l-aġġornament tal-pjan direzzjonali teknoloġiku għas-Sistemi ta' Enerġija Nukleari tal-Ġenerazzjoni IV (f'Jannar 2014);

FILWAQT LI JITFAKKAR l-Artikolu XV tal-Ftehim Qafas, li jiddikjara li kull kollaborazzjoni mibdija skont il-Ftehim Qafas iżda mhux mitmuma fl-iskadenza jew fit-terminazzjoni tal-Ftehim Qafas tista' tkompli sakemm titlesta skont id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Qafas; u

FILWAQT LI JAĠIXXU skont il-paragrafu 3 tal-Artikolu XII tal-Ftehim Qafas,

B'DAN JIFTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu I

Estensjoni tal-Ftehim Qafas

Soġġetta għall-paragrafu 5 tal-Artikolu XII tal-Ftehim Qafas, il-Ftehim Qafas għandu jiġi estiż għal perjodu ta' għaxar (10) snin, sat-28 ta' Frar 2025.

Artikolu II

Iffirmar u Dħul fis-Seħħ

1.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ, għal dawk il-Partijiet li taw il-kunsens tagħhom biex ikunu marbuta, fid-data meta tliet Partijiet ikunu indikaw il-kunsens tagħhom biex ikunu marbuta.

2.   Il-Partijiet għandhom jindikaw il-kunsens tagħhom biex ikunu marbuta b'firma li ma tkunx suġġetta għall-aċċettazzjoni jew b'firma li tkun suġġetta għall-aċċettazzjoni segwita bid-depożitu ta' strument ta' aċċettazzjoni mad-Depożitarju.

3.   Għal Parti li tagħti l-kunsens tagħha biex tkun marbuta wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fir-rigward ta' dik il-Parti, fid-data tal-firma tiegħu li ma tkunx suġġetta għall-aċċettazzjoni jew fid-data tad-depożitu tal-istrument ta' aċċettazzjoni tiegħu mad-Depożitarju.

4.   Il-Partijiet beħsiebhom, f'konformità mal-Artikolu XV tal-Ftehim Qafas, ikomplu skont id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Qafas, il-kollaborazzjoni mibdija iżda mhux mitmuma sat-28 ta' Frar 2015, ma' dawk il-Partijiet tal-Ftehim Qafas li għalihom dan il-Ftehim ma daħalx fis-seħħ sat-28 ta' Frar 2015.

Artikolu III

Depożitarju

L-oriġinal ta' dan il-Ftehim għandu jiġi ddepożitat mas-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi.

B'XHIEDA TA' DAN, il-firmatarji, debitament awtorizzati, iffirmaw dan il-Ftehim.

MAGĦMUL f'oriġinal wieħed, bl-Ingliż u bil-Franċiż, fejn kull test huwa ugwalment awtentiku.

GĦALL-GVERN TAL-KANADA:

Is-Sa Michelle d'AURAY

Canadian Ambassador and Permanent Representative to the OECD

Data: il-21 ta' Ottubru 2016

GĦALL-KOMUNITÀ EWROPEA TAL-ENERĠIJA ATOMIKA:

Is-Sur Tibor NAVRACSICS

EU Commissioner

Data: l-10 ta' Novembru 2016

GĦALL-GVERN TAR-REPUBBLIKA TAL-POPLU TAĊ-ĊINA:

Is-Sur Jun ZHAI

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to France

Data: it-23 ta' Ġunju 2016

GĦALL-GVERN TAR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA:

Is-Sur Danie VERWAERDE

Administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

Data: is-26 ta' Frar 2015

GĦALL-GVERN TAL-ĠAPPUN:

Is-Sur Kazuo KODAMA

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Delegation of Japan to the OECD

Data: is-26 ta' Frar 2015

GĦALL-GVERN TAR-REPUBBLIKA TAL-KOREA:

Is-Sur Si-hyung LEE

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Korean Permanent Delegation to the OECD

Data: is-26 ta' Frar 2015

GĦALL-GVERN TAL-FEDERAZZJONI RUSSA:

Is-Sur Sergey Vladilenovich KIRIENKO

Chief Executive Officer of the State Atomic Energy Corporation “Rosatom”

Data: id-29 ta' Ġunju 2015

GĦALL-GVERN TAR-REPUBBLIKA TAL-AFRIKA T'ISFEL:

Is-Sa Tina JOEMAT-PETTERSSON

Minister of Energy of the Republic of South Africa

Data: il-15 ta' Settembru 2015

GĦALL-GVERN TAL-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA

Is-Sur Mauro DELL'AMBROGIO

Secrétaire d'Etat de la Confédération suisse à la formation, à la recherche et à l'innovation

Data: is-27 ta' Awwissu 2015

GĦALL-GVERN TAL-ISTATI UNITI TAL-AMERKA:

Is-Sur Daniel JOHANNES

Ambassador and Permanent Representative to the OECD

Data: is-26 ta' Frar 2015


3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/6


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/2117

tad-29 ta' Settembru 2016

dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 207 u 209, flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

F'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/279/UE (2), il-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra (“il-Ftehim”) ġie ffirmat fis-27 ta' Ġunju 2012, soġġett għall-konklużjoni tiegħu.

(2)

Il-Ftehim għandu jiġi approvat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra, huwa b'dan approvat f'isem l-Unjoni.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà għandu jippresjedi l-Kumitat Konġunt stipulat fl-Artikolu 52 tal-Ftehim.

L-Unjoni jew, kif jista' jkun il-każ, l-Unjoni u l-Istati Membri, għandhom ikunu rrappreżentati fil-Kumitat Konġunt skont is-suġġett.

Artikolu 3

Il-President tal-Kunsill għandu, f'isem l-Unjoni, jagħti n-notifika prevista fl-Artikolu 63(1) tal-Ftehim (3).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Settembru 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

P. ŽIGA


(1)  Il-Kunsens tas-17 ta' Diċembru 2015 (għadu ma ġiex ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2012/279/UE tal-14 ta' Mejju 2012 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra (ĠU L 137, 26.5.2012, p. 1).

(3)  Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ser tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.


3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/8


FTEHIM QAFAS

dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

L-UNJONI EWROPEA,

minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Unjoni”

u

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-ESTONJA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TAL-UNGERIJA,

MALTA,

IR-RENJU TAL-PAJJIŻI L-BAXXI,

IR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TAL-ISVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ,

Partijiet Kontraenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

minn hawn 'il quddiem imsejħa l-“Istati Membri”,

minn naħa waħda, u

IR-REPUBBLIKA SOĊJALISTA TAL-VJETNAM,

minn hawn 'il quddiem imsejħa “Vjetnam”,

min-naħa l-oħra,

Minn hawn 'il quddiem imsejħa b'mod konġunt il-“Partijiet”,

WAQT LI JIKKUNSIDRAW ir-rabtiet tradizzjonali ta' ħbiberija bejn il-Partijiet u r-rabtiet storiċi, politiċi u ekonomiċi mill-qrib li jgħaqqduhom,

BILLI l-Partijiet jagħtu importanza partikolari lin-natura komprensiva tar-relazzjoni reċiproka tagħhom, kif muri, inter alia, bil-“Pjan Direttur għar-relazzjonijiet bejn il-Vjetnam u l-Unjoni Ewropea sal-2010 u l-orjentazzjonijiet lejn l-2015” tal-Vjetnam tal-2005 u d-diskussjonijiet li segwew bejn il-Partijiet,

BILLI l-Partijiet jikkunsidraw li dan il-Ftehim jifforma parti minn relazzjoni aktar wiesgħa u koerenti bejniethom permezz ta' ftehimiet li fihom jipparteċipaw it-tnejn li huma,

WAQT LI JAFFERMAW MILL-ĠDID l-impenn tagħhom lejn il-prinċipji ġenerali tal-liġi internazzjonali u l-iskopijiet u l-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, u r-rispett għall-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem,

WAQT LI JAFFERMAW MILL-ĠDID ir-rispett tagħhom lejn l-indipendenza, is-sovranità, l-integrità territorjali u l-unità nazzjonali tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam,

WAQT LI JAFFERMAW MILL-ĠDID ir-rabta tagħhom mal-prinċipju ta' governanza tajba u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni,

WAQT LI JAFFERMAW MILL-ĠDID ix-xewqa tagħhom li jippromwovu l-progress ekonomiku u soċjali għall-popli tagħhom, filwaqt li jqisu l-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli u r-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali,

WAQT LI JIKKUNSIDRAW li l-Qorti Kriminali Internazzjonali tikkostitwixxi żvilupp importanti għall-paċi u l-ġustizzja internazzjonali, li timmirra għall-prosekuzzjoni effettiva tal-aktar reati serji ta' tħassib għall-komunità internazzjonali,

BILLI l-Partijiet jaqblu li l-proliferazzjoni tal-armi ta' distruzzjoni massiva (ADM) isservi ta' theddida ewlenija għas-sigurtà internazzjonali u jixtiequ li jsaħħu d-djalogu tagħhom u l-kooperazzjoni f'dan il-qasam. L-adozzjoni b'kunsens tar-Riżoluzzjoni 1540 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU) hija l-bażi tal-impenn tal-komunità internazzjonali kollha fil-ġlieda kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta' distruzzjoni massiva,

WAQT LI JAGĦRFU l-bżonn li jsaħħu d-diżarm kif ukoll l-impenji ta' non-proliferazzjoni skont obbligi internazzjonali applikabbli għall-Partijiet,

WAQT LI JESPRIMU l-impenn sħiħ tagħhom biex jiġġieldu kull forma ta' terroriżmu b'konformità mal-liġi internazzjonali, inkluż il-liġi dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-liġi umanitarja u li jistabbilixxu kooperazzjoni internazzjonali effettiva u strumenti biex jiżguraw l-eradikazzjoni tagħhom, u jfakkru r-Riżoluzzjonijiet tal-KSNU rilevanti,

WAQT LI JAGĦRFU l-importanza tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni tas-7 ta' Marzu 1980 bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Indoneżja, il-Malasja, il-Filippini, Singapor u t-Tajlandja — pajjiżi membri tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN) — u li kien estiż għall-Vjetnam fl-1999, kif ukoll il-Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam tas-17 ta' Lulju 1995,

WAQT LI JAGĦRFU l-importanza li jsaħħu r-relazzjoni eżistenti bejn il-Partijiet bil-ħsieb li jtejbu l-kooperazzjoni bejniethom, u l-impenn komuni tagħhom li jikkonsolidaw, iqawwu u jiddiversifikaw ir-relazzjonijiet tagħhom f'oqsma ta' interess reċiproku fuq il-bażi tas-sovranità, l-ugwaljanza, in-non-diskriminazzjoni, ir-rispett għall-ambjent naturali u l-benefiċċju reċiproku,

WAQT LI JAGĦRFU l-istatus tal-Vjetnam bħala pajjiż li qed jiżviluppa u jqisu l-livelli rispettivi tal-iżvilupp tal-Partijiet,

WAQT LI JAGĦRFU l-importanza sinifikanti tal-kooperazzjoni fl-iżvilupp għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, speċjalment il-pajjiżi li qed jiżviluppaw bi dħul baxx u bi dħul medju u baxx, għat-tkabbir ekonomiku sostnut tagħhom, l-iżvilupp sostenibbli u t-twettiq fil-ħin u bis-sħiħ tal-għanijiet tal-iżvilupp maqbula internazzjonalment, inklużi l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju tan-Nazzjonijiet Uniti,

WAQT LI JAGĦRFU l-progress magħmul mill-Vjetnam biex jilħaq l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju tan-Nazzjonijiet Uniti u fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija tiegħu għall-Iżvilupp Soċjo-Ekonomiku kif ukoll il-livell attwali tal-iżvilupp tiegħu bħala pajjiż li qed jiżviluppa bi dħul baxx,

BILLI l-Partijiet jagħtu importanza partikolari lill-prinċipji u r-regoli li jirregolaw il-kummerċ internazzjonali li jinsabu fil-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), u l-bżonn li japplikawhom b'mod trasparenti u mhux diskriminatorju,

WAQT LI JAGĦRFU li l-kummerċ għandu rwol sinifikanti fl-iżvilupp u l-importanza ta' programmi preferenzjali tal-kummerċ,

WAQT LI JESPRIMU l-impenn sħiħ tagħhom biex jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli fid-dimensjonijiet kollha tiegħu, inkluż il-protezzjoni ambjentali u l-kooperazzjoni effettiva biex jiġġieldu t-tibdil fil-klima kif ukoll il-promozzjoni effettiva u l-implimentazzjoni ta' standards tax-xogħol rikonoxxuti internazzjonalment rattifikati mill-Partijiet,

WAQT LI JENFASIZZAW l-importanza tal-kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni,

WAQT LI JIKKONFERMAW ix-xewqa tagħhom li jtejbu, f'konformità sħiħa mal-attivitajiet li jsiru f'qafas reġjonali, il-kooperazzjoni bejn il-Partijiet ibbażata fuq valuri li huma jaqsmu u l-benefiċċju reċiproku,

WAQT LI JINNOTAW li d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim li jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, taħt it-Titolu V, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jorbtu lir-Renju Unit u lill-Irlanda bħala Partijiet Kontraenti separati jew, alternattivament, bħala parti mill-Unjoni Ewropea, f'konformità mal-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-istess japplika għad-Danimarka, f'konformità mal-Protokoll (Nru 22) dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness ma' dawk it-Trattati,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

TITOLU I

NATURA U AMBITU

Artikolu 1

Prinċipji Ġenerali

1.   Il-Partijiet jikkonfermaw l-impenn tagħhom lejn il-prinċipji ġenerali tal-liġi internazzjonali kif definiti fl-iskopijiet u l-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, affermati mill-ġdid fid-Dikjarazzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar il-Prinċipji tal-Liġi Internazzjonali li jikkonċernaw Relazzjonijiet ta' Ħbiberija u Kooperazzjoni fost l-Istati f'konformità mal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, tal-24 ta' Ottubru 1970, u fi trattati internazzjonali rilevanti oħra, li inter alia jesprimu l-istat tad-dritt, u l-prinċipju ta' pacta sunt servanda; u lejn ir-rispett tal-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u strumenti internazzjonali rilevanti oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem li għalihom il-Partijiet huma Partijiet Kontraenti, li jsaħħu l-linji politiċi interni u internazzjonali taż-żewġ Partijiet u li jikkostitwixxu element essenzjali ta' dan il-Ftehim.

2.   Il-Partijiet jikkonfermaw l-impenn tagħhom biex jikkooperaw aktar lejn il-ksib komplut tal-għanijiet ta' żvilupp maqbula internazzjonalment, inklużi l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju tan-Nazzjonijiet Uniti, permezz tal-konformità mal-obbligi internazzjonali reċiproki eżistenti li huma applikabbli għall-Partijiet. Dan jikkostitwixxi element essenzjali ta' dan il-Ftehim. Huma jikkonfermaw ukoll l-impenji rispettivi tagħhom lejn il-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp tal-2005, id-Dikjarazzjoni ta' Pariġi dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna maqbula fil-Forum ta' Livell Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna fl-2005, l-Aġenda għall-Azzjoni ta' Accra maqbula fit-Tielet Forum ta' Livell Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna, u d-Dikjarazzjoni Prinċipali ta' Hanoi dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna maqbula fl-2006 bil-ħsieb li jtejbu aktar il-prestazzjoni fir-rigward ta' kooperazzjoni fl-iżvilupp, inkluż progress fuq in-non-kondizzjonalità tal-għajnuna u l-ksib ta' mekkaniżmi tal-għajnuna aktar prevedibbli.

3.   Il-Partijiet jikkonfermaw l-impenn tagħhom biex jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli fid-dimensjonijiet kollha tiegħu, jikkooperaw biex jindirizzaw l-isfidi tat-tibdil fil-klima kif ukoll tal-globalizzazzjoni u jikkontribwixxu għall-għanijiet ta' żvilupp maqbula internazzjonalment, inklużi dawk li jinsabu fl-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju tan-Nazzjonijiet Uniti.

4.   Il-Partijiet jaqblu li l-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta' kooperazzjoni kollha taħt dan il-Ftehim għandhom iqisu l-livelli tal-iżvilupp, il-bżonnijiet u l-kapaċità rispettivi tagħhom

5.   Il-Partijiet jikkonfermaw li l-kummerċ għandu rwol sinifikanti fl-iżvilupp u li l-programmi preferenzjali tal-kummerċ jgħinu biex jippromwovu l-iżvilupp f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, inkluż il-Vjetnam.

6.   Il-Partijiet jaqblu li l-kooperazzjoni taħt dan il-Ftehim tkun skont il-leġiżlazzjoni, ir-regoli u r-regolamenti rispettivi tagħhom.

Artikolu 2

Għanijiet tal-Kooperazzjoni

Bil-ħsieb li jsaħħu r-relazzjoni bilaterali tagħhom, il-Partijiet jimpenjaw ruħhom li jwettqu djalogu komprensiv u jippromwovu aktar kooperazzjoni bejniethom fis-setturi kollha ta' interess reċiproku. L-isforzi tagħhom ikunu b'mod partikolari mmirati biex:

(a)

jistabbilixxu kooperazzjoni bilaterali u f'kull fora jew organizzazzjoni reġjonali u internazzjonali rilevanti;

(b)

jiżviluppaw kummerċ u investiment bejn il-Partijiet għall-vantaġġ reċiproku tagħhom;

(c)

jistabbilixxu kooperazzjoni fl-oqsma kollha relatati mal-kummerċ u l-investiment ta' interess reċiproku, sabiex jiffaċilitaw il-kummerċ sostenibbli u l-flussi tal-investiment u biex jipprevjenu u jneħħu l-ostakli għall-kummerċ u l-investiment, b'mod konsistenti u komplimentari fir-rigward ta' inizjattivi reġjonali UE-ASEAN li qed jiġu attwalment implimentati u futuri;

(d)

jaħdmu permezz ta' kooperazzjoni fl-iżvilupp biex jeqirdu l-faqar, jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli, jiġġieldu l-isfidi emerġenti bħat-tibdil fil-klima u l-mard li jittieħed, iqawwu r-riforma ekonomika u jintegraw fl-ekonomija dinjija;

(e)

jistabbilixxu kooperazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja u s-sigurtà, inkluż l-istat tad-dritt u l-kooperazzjoni legali, il-protezzjoni tad-data, il-migrazzjoni, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, il-ħasil tal-flus u d-drogi illeċiti;

(f)

ikattru l-kooperazzjoni fis-setturi l-oħra kollha ta' interess reċiproku, inklużi d-drittijiet tal-bniedem; il-politika ekonomika, is-servizzi finanzjarji; it-tassazzjoni, il-politika industrijali u l-intrapriżi żgħar u medji; it-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni; ix-xjenza u t-teknoloġija; l-enerġija; it-trasport; l-ippjanar u l-iżvilupp urban u reġjonali; it-turiżmu; l-edukazzjoni u t-taħriġ; il-kultura; it-tibdil fil-klima; ir-riżorsi ambjentali u naturali; l-agrikoltura, il-forestrija, il-bhejjem, is-sajd u l-iżvilupp rurali; is-saħħa; l-istatistika; ix-xogħol; l-impjieg u l-affarijiet soċjali; ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika; l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (OMG); il-prevenzjoni u l-mitigazzjoni ta' diżastri naturali; l-ugwaljanza bejn is-sessi;

(g)

itejbu l-parteċipazzjoni eżistenti u jinkoraġġixxu parteċipazzjoni ġdida taż-żewġ Partijiet fil-programmi ta' kooperazzjoni subreġjonali u reġjonali miftuħa għall-parteċipazzjoni tal-Parti l-oħra;

(h)

jistabbilixxu kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta' distruzzjoni massiva u l-mezzi tat-twassil tagħhom; biex jiġġieldu l-kummerċ illeċitu ta' armi ħfief u ta' kalibru żgħir u fl-aspetti kollha tiegħu; fdalijiet tal-gwerra;

(i)

jistabbilixxu kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

(j)

ikabbru r-rwoli u l-profili tal-Partijiet fir-reġjuni rispettivi tagħhom b'diversi mezzi, inklużi l-iskambji kulturali, l-użu ta' teknoloġija tal-informatika u l-edukazzjoni;

(k)

jippromwovu l-fehim minn poplu għall-ieħor inter alia permezz ta' kooperazzjoni fost entitajiet bħal gruppi ta' riflessjoni, persuni akkademiċi, is-settur kummerċjali u l-media fil-forma ta' seminars, konferenzi, interazzjoni bejn żgħażagħ u attivitajiet oħra

Artikolu 3

Kooperazzjoni f'Organizzazzjonijiet Reġjonali u Internazzjonali

1.   Il-Partijiet jintrabtu li jiskambjaw opinjonijiet u jikkooperaw f'fora u f'organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali, inklużi n-Nazzjonijiet Uniti u l-aġenziji u l-organizzazzjonijiet tagħha, id-djalogu UE-ASEAN, il-Forum Reġjonali tal-ASEAN (ARF), il-Laqgħa bejn l-Ewropa u l-Asja (ASEM), u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO).

2.   Il-Partijiet jaqblu wkoll li jippromwovu l-kooperazzjoni f'dawn l-oqsma bejn gruppi ta' riflessjoni, persuni akkademiċi, OMG, is-settur kummerċjali u l-media permezz tal-organizzazzjoni ta' seminars, konferenzi, u attivitajiet oħra relatati, sakemm din il-kooperazzjoni tkun ibbażata fuq kunsens reċiproku.

Artikolu 4

Kooperazzjoni Bilaterali u Reġjonali

1.   Għal kull settur tad-djalogu u l-kooperazzjoni taħt dan il-Ftehim, u filwaqt li jkunu enfasizzati kif xieraq il-materji taħt il-kooperazzjoni bilaterali, il-Partijiet jaqblu li jwettqu l-attivitajiet relatati jew fuq livell bilaterali jew reġjonali jew permezz ta' kumbinazzjoni taż-żewġ oqfsa. Waqt l-għażla tal-aħjar qafas, il-Partijiet ser ifittxu li jimmassimizzaw l-impatt fuq, u jsaħħu l-involviment ta', il-partijiet kollha interessati, filwaqt li jagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi disponibbli u jqisu l-fattibilità politika u istituzzjonali, u jiżguraw il-koerenza ma' attivitajiet oħra li jinvolvu l-Unjoni u l-ASEAN. Il-kooperazzjoni tista', kif ikun xieraq, tinkludi appoġġ għall-integrazzjoni u l-bini komunitarju tal-ASEAN.

2.   Il-Partijiet jistgħu, kif ikun xieraq, jiddeċiedu li jestendu l-appoġġ finanzjarju lejn attivitajiet ta' kooperazzjoni fl-oqsma koperti mill-ftehim jew relatati miegħu, skont il-proċeduri u r-riżorsi finanzjarji rispettivi tagħhom. Din il-kooperazzjoni tista' partikolarment tappoġġa l-implimentazzjoni tar-riformi soċjoekonomiċi tal-Vjetnam, u tista' tinkludi miżuri ta' żvilupp ta' kapaċità bħall-organizzazzjoni ta' skemi tat-taħriġ, workshops u seminars, skambji ta' esperti, studji, u azzjonijiet oħra maqbula mill-Partijiet skont strateġiji ta' assistenza għall-iżvilupp ta' donaturi.

TITOLU II

KOOPERAZZJONI FL-IŻVILUPP

Artikolu 5

Prinċipji Ġenerali

1.   L-objettivi ċentrali tal-kooperazzjoni fl-iżvilupp huma biex jinkisbu l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju kif ukoll l-eradikazzjoni tal-faqar, l-iżvilupp sostenibbli u l-integrazzjoni fl-ekonomija dinjija. L-objettivi tal-kooperazzjoni fl-iżvilupp għandhom iqisu l-istrateġiji u l-programmi ta' żvilupp soċjoekonomiku tal-Vjetnam. Il-Partijiet jirrikonoxxu li l-kooperazzjoni fl-iżvilupp bejniethom hija essenzjali għall-indirizzar tal-isfidi tal-iżvilupp tal-Vjetnam.

2.   Il-Partijiet jaqblu li jippromwovu attivitajiet ta' kooperazzjoni skont il-proċeduri u r-riżorsi rispettivi tagħhom.

Artikolu 6

Għanijiet tal-Kooperazzjoni

L-istrateġiji tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Partijiet għandhom jimmiraw biex, inter alia:

(a)

jiksbu tkabbir ekonomiku sostnut;

(b)

jippromwovu l-iżvilupp uman u soċjali;

(c)

jippromwovu riformi u żvilupp istituzzjonali;

(d)

jippromwovu s-sostenibbiltà, ir-riġenerazzjoni u l-aħjar prattiċi ambjentali, u l-preservazzjoni tar-riżorsi naturali;

(e)

jipprevenu u jittrattaw il-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima;

(f)

jagħtu appoġġ lil-linji politiċi u l-istrumenti mmirati għall-integrazzjoni progressiva fl-ekonomija u l-kummerċ dinji.

Artikolu 7

Forom ta' Kooperazzjoni

1.   Għal kull settur tal-kooperazzjoni taħt dan it-Titolu, il-Partijiet jaqblu li jwettqu attivitajiet f'livell bilaterali jew reġjonali jew permezz ta' kombinament tat-tnejn, inkluż permezz ta' kooperazzjoni tripartita.

2.   Il-forom ta' kooperazzjoni bejn il-Partijiet jistgħu jinkludu:

(a)

l-iżvilupp u l-assistenza teknika għall-programmi u l-proġetti kif maqbula mill-Partijiet;

(b)

l-iżvilupp ta' kapaċità permezz ta' korsijiet tat-taħriġ, workshops u seminars, skambju ta' esperti, studji, u riċerka konġunta bejn il-Partijiet;

(c)

il-konsiderazzjoni ta' forom oħra ta' finanzjament għall-iżvilupp kif xieraq;

(d)

l-iskambju ta' informazzjoni dwar l-aħjar prattiċi ta' effikaċja tal-għajnuna.

TITOLU III

PAĊI U SIGURTÀ

Artikolu 8

Fil-Ġlieda Kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Distruzzjoni Massiva u l-Mezzi tat-Twassil Tagħhom

1.   Il-Partijiet jikkonsidraw li l-proliferazzjoni tal-armi ta' distruzzjoni massiva u l-mezzi tat-twassil tagħhom, kemm għal atturi tal-istat u mhux tal-istat, tirrappreżenta waħda mill-aktar theddid serji għall-istabbiltà u s-sigurtà internazzjonali, filwaqt li jaffermaw mill-ġdid id-drittijiet leġittimi tal-Partijiet biex jirriċerkaw, jiżviluppaw, jużaw, jinnegozjaw u jittrasferixxu teknoloġija bijoloġika, kimika u nukleari u materjali relatati għal skopijiet paċifiċi skont it-trattati u l-konvenzjonijiet li huma partijiet għalihom. Il-Partijiet għalhekk jaqblu li jikkooperaw u jikkontribwixxu biex jiġġieldu l-proliferazzjoni tal-armi ta' distruzzjoni massiva u l-mezzi tat-twassil tagħhom permezz ta' konformità sħiħa ma' u l-implimentazzjoni nazzjonali tal-obbligi eżistenti rispettivi tagħhom taħt trattati u ftehimiet ta' diżarm u non-proliferazzjoni internazzjonali u obbligi internazzjonali rilevanti li huma applikabbli għall-Partijiet. Il-Partijiet jaqblu li din id-dispożizzjoni tikkostitwixxi element essenzjali tal-Ftehim.

2.   Il-Partijiet barra minn hekk jaqblu li jikkooperaw u jikkontribwixxu biex jiġġieldu l-proliferazzjoni tal-armi ta' distruzzjoni massiva u l-mezzi tat-twassil tagħhom billi:

(a)

jieħdu passi biex jiffirmaw, jirrattifikaw, jew jidħlu, kif xieraq, għat-trattati u l-ftehimiet internazzjonali l-oħra kollha rilevanti, u li jimplimentaw bis-sħiħ l-obbligi rispettivi tagħhom;

(b)

jistabbilixxu, b'konsiderazzjoni xierqa għall-kapaċità ta' kull Parti, sistema effettiva ta' kontrolli tal-esportazzjoni nazzjonali, li tikkontrolla l-esportazzjoni u t-tranżitu ta' oġġetti relatati mal-armi ta' distruzzjoni massiva, inkluż il-kontroll tal-użu aħħari tal-armi ta' distruzzjoni massiva fuq teknoloġiji ta' użu doppju u li tinkludi sanzjonijiet effettivi għall-ksur ta' kontrolli tal-esportazzjoni skont ir-Riżoluzzjoni 1540 tal-KSNU mingħajr ma tolqot l-attivitajiet normali u legali tal-importazzjoni u l-esportazzjoni u t-tranżazzjonijiet finanzjarji. Din tista' tinkludi l-provvista ta' assistenza, inkluż l-iżvilupp ta' kapaċità.

3.   Il-Partijiet jaqblu li jfittxu djalogu politiku regolari li jakkompanja u jikkonsolida dawn l-elementi.

Artikolu 9

Kooperazzjoni fil-Ġlieda Kontra Kummerċ Illeċitu f'Armi Ħfief u ta' Kalibru Żgħir (SALW) fl-Aspetti Kollha Tiegħu

1.   Il-Partijiet jirrikonoxxu li l-manifattura, it-trasferiment u ċ-ċirkolazzjoni illeċita ta' armi ħfief u ta' kalibru żgħir, fl-aspetti kollha tagħħom, inkluż l-akkumulazzjoni eċċessiva tagħhom, u t-tixrid mhux ikkontrollat qed ikomplu jkunu ta' theddida serja għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali, filwaqt li jaffermaw mill-ġdid id-drittijiet leġittimi tal-Partijiet li jimmanifatturaw, jimportaw u jżommu armi ħfief u ta' kalibru żgħir għad-difiża proprja tagħhom u għall-bżonnijiet ta' sigurtà. F'dan ir-rigward, il-Partijiet ifakkru l-kontenut rilevanti tar-Riżoluzzjonijiet 64/50 u 64/51 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU.

2.   Il-Partijiet jaqblu li josservaw u jimplimentaw bis-sħiħ l-obbligi rispettivi tagħhom biex jindirizzaw il-kummerċ illeċitu ta' armi ħfief u ta' kalibru żgħir, fl-aspetti kollha tiegħu, taħt il-ftehimiet internazzjonali eżistenti li għalihom il-Partijiet huma partijiet kontraenti u taħt ir-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, kif ukoll l-impenji tagħhom fil-qafas ta' strumenti internazzjonali rilevanti oħra applikabbli f'dan il-qasam, bħall-Programm ta' Azzjoni tan-NU biex jipprevenu, jiġġieldu u jeqirdu l-kummerċ illeċitu ta' armi ħfief u ta' kalibru żgħir fl-aspetti kollha tiegħu.

3.   Il-Partijiet jintrabtu li jistabbilixxu djalogu, kif xieraq, sabiex jiskambjaw opinjonijiet u informazzjoni u jiżviluppaw fehim komuni dwar il-kwistjonijiet u l-problemi relatati mal-kummerċ illeċitu ta' armi ħfief u ta' kalibru żgħir, u li jsaħħu l-abbiltà tal-Partijiet biex jipprevenu, jiġġieldu u jeqirdu dan il-kummerċ.

Artikolu 10

Kooperazzjoni fil-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu

Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid l-importanza tal-ġlieda kontra t-terroriżmu b'konformità sħiħa mal-liġi, inkluża l-Karta tan-NU, il-liġi dwar id-drittijiet tal-bniedem, il-liġi dwar ir-refuġjati u l-liġi umanitarja internazzjonali. F'dan il-qafas u, skont l-Istrateġija Globali tan-NU Kontra t-Terroriżmu, li tinsab fir-Riżoluzzjoni Nru 60/288 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, u fid-Dikjarazzjoni Konġunta UE-ASEAN tat-28 ta' Jannar 2003 dwar il-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-Partijiet jaqblu li jsaħħu l-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u t-trażżin tat-terroriżmu.

Il-Partijiet għandhom jagħmlu dan b'mod partikolari:

(a)

fil-qafas tal-implimentazzjoni sħiħa tar-Riżoluzzjoni 1373 tal-KSNU u riżoluzzjonijiet oħra rilevanti tan-NU, u jieħdu passi sabiex jirratifikaw u jimplimentaw b'mod komplut konvenzjonijiet u strumenti internazzjonali dwar il-ġlieda u l-prevenzjoni tat-terroriżmu;

(b)

billi jistabbilixxu taħt il-Kumitat Konġunt konsultazzjonijiet regolari dwar kooperazzjoni fil-ġlieda u l-prevenzjoni tat-terroriżmu;

(c)

bl-iskambju ta' informazzjoni dwar gruppi terroristiċi u n-netwerks ta' appoġġ tagħhom skont il-liġi internazzjonali u nazzjonali u, bla ħsara għall-programmi u l-istrumenti tal-Partijiet, billi jipprovdu appoġġ għall-iżvilupp ta' kapaċità fil-ġlieda u l-prevenzjoni tat-terroriżmu;

(d)

bl-iskambji ta' opinjonijiet dwar mezzi u metodi wżati għal kontra t-terroriżmu u l-inċitament ta' atti terroristiċi, inkluż f'oqsma tekniċi u taħriġ, u bl-iskambju ta' esperjenzi fir-rigward tal-prevenzjoni tat-terroriżmu;

(e)

billi jikkooperaw sabiex iqawwu l-kunsens internazzjonali fuq il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-qafas normattiv tiegħu u billi jaħdmu għal ftehim dwar il-Konvenzjoni Komprensiva dwar it-Terroriżmu Internazzjonali mill-aktar fis possibbli sabiex jikkomplimenta l-istrumenti eżistenti tan-NU ta' kontra t-terroriżmu;

(f)

billi jippromwovu l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri tan-NU sabiex effettivament jimplimentaw l-Istrateġija Globali tan-NU Kontra t-Terroriżmu;

(g)

bl-iskambju tal-aħjar prattiċi fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Artikolu 11

Kooperazzjoni Legali

1.   Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw fuq materji legali, it-tisħiħ tal-istat tad-dritt u tal-istituzzjonijiet fil-livelli kollha fl-oqsma tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja u l-infurzar tal-liġi.

2.   Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw fit-titjib tal-kapaċità ġuridika u s-sistema legali f'oqsma bħal-liġi ċivili, il-liġi proċedurali ċivili, il-liġi kriminali u l-liġi proċedurali kriminali, kif ukoll biex iwettqu skambju ta' informazzjoni dwar sistemi legali u leġiżlazzjoni.

3.   Il-Partijiet jaqblu wkoll li jikkooperaw fil-qasam tal-ġustizzja kriminali internazzjonali. Il-Partijiet jikkonsidraw li l-aktar reati serji ta' tħassib għall-komunità internazzjonali għandhom jiġu kkastigati u li l-prosekuzzjoni effettiva tagħhom għandha tiġi żgurata billi jittieħdu l-miżuri fil-livell xieraq.

4.   Il-Partijiet jikkonsidraw li l-Qorti Kriminali Internazzjonali hija istituzzjoni progressiva u indipendenti li topera għall-fini ta' paċi u ġustizzja internazzjonali. Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw bil-ħsieb li jsaħħu l-qafas legali mmirat biex jipprevjeni u jikkastiga l-aktar reati serji ta' tħassib għall-komunità internazzjonali u li jikkonsidraw il-possibbiltà ta' adeżjoni għall-Istatut ta' Ruma. Il-Partijiet jaqblu li d-djalogu u l-kooperazzjoni dwar din il-materja jkunu ta' benefiċċju.

TITOLU IV

KOOPERAZZJONI DWAR KWISTJONIJIET TA' KUMMERĊ U INVESTIMENT

Artikolu 12

Prinċipji Ġenerali

1.   Il-Partijiet għandhom jidħlu fi djalogu dwar il-kummerċ bilaterali u multilaterali u kwistjonijiet relatati mal-kummerċ bil-ħsieb li jsaħħu r-relazzjonijiet ta' kummerċ bilaterali u javvanzaw is-sistema tal-kummerċ multilaterali.

2.   Il-Partijiet jintrabtu li jippromwovu l-iżvilupp u d-diversifikazzjoni tal-iskambji kummerċjali tagħhom sal-aktar livell għoli possibbli u għall-benefiċċju reċiproku tagħhom. Huma jintrabtu li jiksbu kundizzjonijiet ta' aċċess għas-suq imtejba u prevedibbli billi jaħdmu għall-eliminazzjoni tal-barrieri għall-kummerċ, b'mod partikolari permezz tat-tneħħija fil-ħin ta' barrieri mhux tat-tariffi u restrizzjonijiet għall-kummerċ, u billi jieħdu l-miżuri biex itejbu t-trasparenza, filwaqt li jikkonsidraw ix-xogħol li twettaq f'dan il-qasam minn organizzazzjonijiet internazzjonali li fihom iż-żewġ Partijiet huma membri.

3.   Filwaqt li jirrikonoxxu li l-kummerċ għandu rwol indispensabbli fl-iżvilupp, u li skemi ta' preferenzi għall-kummerċ, inkluża s-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP), u t-trattament speċjali u differenzjat kif speċifikat mill-WTO urew li huma ta' benefiċċju għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, il-Partijiet għandhom jaħdmu biex isaħħu l-konsultazzjonijiet fuq l-implimentazzjoni effettiva tagħhom.

4.   Il-Partijiet għandhom jikkonsidraw il-livelli tal-iżvilupp rispettivi tagħhom għall-implimentazzjoni ta' dan it-Titolu.

5.   Il-Partijiet għandhom iżommu lil xulxin informati fir-rigward tal-iżvilupp tal-kummerċ u ta' linji politiċi relatati mal-kummerċ bħall-politika agrikola, il-politika dwar is-sigurtà tal-ikel, il-politika dwar il-konsumatur u l-politika ambjentali.

6.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu d-djalogu u l-kooperazzjoni biex jiżviluppaw ir-relazzjonijiet tal-kummerċ u l-investiment tagħhom, inklużi s-soluzzjoni għal problemi kummerċjali u l-provvista ta' assistenza teknika u programmi ta' żvilupp ta' kapaċità biex jindirizzaw kwistjonijiet dwar kummerċ, inter alia, fl-oqsma msemmija taħt dan it-Titolu.

7.   Bil-ħsieb li joħorġu l-potenzjali tagħhom u jużaw il-komplementarjetà ekonomika tagħhom, il-Partijiet jaħdmu biex jesploraw u jfittxu aktar opportunitajiet u soluzzjonijiet biex isaħħu r-relazzjonijiet tal-kummerċ u l-investiment tagħhom, inkluż, fejn xieraq, in-negozjar ta' ftehimiet dwar kummerċ ħieles u ftehimiet oħrajn ta' interess reċiproku.

Artikolu 13

Żvilupp tal-Kummerċ

1.   Il-Partijiet jintrabtu li jiżviluppaw, jiddiversifikaw u jżidu l-kummerċ bejniethom u li jtejbu l-kompetittività tal-prodotti tagħhom fi swieq domestiċi, reġjonali u internazzjonali. Il-kooperazzjoni bejn il-Partijiet għal dan il-għan għandha partikolarment timmira biex issaħħaħ l-iżvilupp ta' kapaċità f'oqsma bħal strateġiji ta' żvilupp tal-kummerċ, titjib tal-potenzjal għall-kummerċ, inklużi l-preferenzi SĠP, il-kompetittività, il-promozzjoni tat-trasferiment tat-teknoloġija bejn l-intrapriżi, it-trasparenza tal-linji politiċi, il-liġijiet u r-regolamenti, l-informazzjoni dwar is-suq, l-iżvilupp istituzzjonali kif ukoll in-netwerking reġjonali.

2.   Il-Partijiet għandhom jużaw bis-sħiħ l-Għajnuna għall-Kummerċ u programmi ta' assistenza supplimentari oħra Għall-finijiet tat-tkabbir tal-kummerċ u l-investiment bejniethom.

Artikolu 14

Kwistjonijiet Sanitarji u Fitosanitarji u tat-Trattament Xieraq tal-Annimali

1.   Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid id-drittijiet u l-obbligi eżistenti tagħhom taħt il-Ftehim tal-WTO dwar miżuri Sanitarji u Fitosanitarji (SPS).

2.   Il-Partijiet għandhom isaħħu l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-proċeduri tal-leġiżlazzjoni, l-implimentazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni, l-ispezzjoni u s-sorveljanza dwar miżuri sanitarji u fitosanitarji f'kummerċ bejn il-Partijiet fil-qafas ta' Ftehim tal-WTO dwar miżuri Sanitarji u Fitosanitarji, il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Protezzjoni tal-Pjanti (IPPC), l-Office International des Épizooties (OIE) u l-CODEX Alimentarius.

3.   Il-Partijiet barra minn hekk jaqblu li jikkooperaw fuq materji dwar miżuri sanitarji u fitosanitarji u li jippromwovu l-kooperazzjoni f'dan il-qasam bejn il-Partijiet, permezz tal-iżvilupp ta' kapaċità u assistenza teknika, li għandhom ikunu speċifiċi għall-bżonnijiet ta' kull Parti u mmirati biex jgħinuhom jikkonformaw mal-qafas legali ta' xulxin inkluż is-sigurtà tal-ikel, is-saħħa tal-pjanti u l-annimali u l-użu ta' standards internazzjonali.

4.   Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw kif meħtieġ dwar it-trattament xieraq tal-annimali, inklużi l-assistenza teknika u l-iżvilupp ta' kapaċità għall-iżvilupp ta' standards ta' trattament xieraq tal-annimali.

5.   Il-Partijiet għandhom joħolqu punti ta' kuntatt għall-komunikazzjoni dwar kwistjonijiet taħt dan l-Artikolu.

Artikolu 15

Barrieri Tekniċi għall-Kummerċ

1.   Il-Partijiet għandhom jippromwovu l-użu ta' standards internazzjonali u jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni dwar standards, regolamenti tekniċi, u proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità, speċjalment fil-qafas tal-Ftehim tal-WTO dwar Barrieri Tekniċi għall-Kummerċ (TBT).

2.   Il-Partijiet jaħdmu biex jiskambjaw informazzjoni mill-istadji bikrin tal-formulazzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida fil-qasam tat-TBT. Għal dan il-għan, il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu kwalunkwe miżuri mmirati biex isolvu d-differenzi ta' bejniethom fil-qasam tal-valutazzjoni tal-konformità u l-istandardizzazzjoni u t-titjib tal-konverġenza u l-kompatibilità bejn is-sistemi rispettivi tal-Partijiet f'dan il-qasam. Il-Partijiet jaqblu li jiskambjaw opinjonijiet dwar, u li jesploraw il-possibbiltà li tiġi applikata ċertifikazzjoni tal-parti terza bil-ħsieb li jkunu ffaċilitati l-flussi tal-kummerċ bejniethom.

3.   Il-kooperazzjoni dwar barrieri tekniċi għall-kummerċ għandha ssir, inter alia, permezz ta' djalogu b'mezzi xierqa, proġetti konġunti, assistenza teknika u programmi ta' żvilupp ta' kapaċità. Il-Partijiet għandhom joħolqu, meta meħtieġ, punti ta' kuntatt għall-komunikazzjoni dwar kwistjonijiet taħt dan l-Artikolu.

Artikolu 16

Kooperazzjoni dwar Materji Doganali u l-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ

1.   Il-Partijiet għandhom:

(a)

jaqsmu l-esperjenza u l-aħjar prattiċi u jeżaminaw il-possibbiltajiet għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-importazzjoni, l-esportazzjoni u proċeduri doganali oħrajn;

(b)

jiżguraw it-trasparenza tar-regolamenti doganali u ta' faċilitazzjoni tal-kummerċ;

(c)

jiżviluppaw kooperazzjoni dwar materji doganali, u mekkaniżmi effettivi u reċiproki ta' assistenza amministrattiva;

(d)

ifittxu l-konverġenza tal-fehmiet u azzjoni konġunta fil-kuntest ta' inizjattivi internazzjonali rilevanti inkluż il-faċilitazzjoni tal-kummerċ.

2.   Il-Partijiet ser jagħtu attenzjoni speċjali biex, inter alia,

(a)

iżidu d-dimensjoni ta' sigurtà u sikurezza tal-kummerċ internazzjonali;

(b)

jiżguraw infurzar doganali aktar effettiv u effiċjenti ta' drittijiet tal-proprjetà intelletwali;

(c)

jiżguraw approċċ bilanċjat bejn il-faċilitazzjoni tal-kummerċ u l-ġlieda kontra l-frodi u l-irregolaritajiet.

3.   Mingħajr ħsara għal forom oħra ta' kooperazzjoni, ipprovduti taħt dan il-Ftehim, il-Partijiet jistqarru l-interess tagħhom billi fil-futur jikkonsidraw il-konklużjoni ta' protokolli dwar il-kooperazzjoni doganali u l-assistenza amministrattiva reċiproka, fil-qafas istituzzjonali stabbilit f'dan il-Ftehim.

4.   Il-Partijiet għandhom jaħdmu biex jimmobilizzaw riżorsi ta' assistenza teknika biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni dwar regolamenti dwar materji doganali u ta' faċilitazzjoni tal-kummerċ taħt dan il-Ftehim.

Artikolu 17

Investiment

Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu fluss akbar ta' investiment permezz tal-iżvilupp ta' ambjent attraenti u stabbli għall-investiment permezz ta' djalogu konsistenti mmirat biex ikabbar il-fehim u l-kooperazzjoni dwar kwistjonijiet dwar investiment, jesploraw mekkaniżmi amministrattivi biex ikunu ffaċilitati l-flussi tal-investiment, u jippromwovu regoli stabbli, trasparenti, miftuħa u kundizzjonijiet indaqs għall-investituri tal-Partijiet.

Artikolu 18

Politika dwar il-Kompetizzjoni

1.   Il-Partijiet għandhom ikollhom liġijiet, regolamenti u awtoritajiet relatati mal-kompetizzjoni. Huma għandhom japplikaw dawn il-liġijiet b'mod effettiv, mhux diskriminatorju u trasparenti sabiex ikattru ċ-ċertezza legali fit-territorji rispettivi tagħhom.

2.   Għal dan il-għan, il-Partijiet jistgħu jidħlu f'attivitajiet ta' żvilupp ta' kapaċità u attivitajiet oħra ta' kooperazzjoni fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' liġijiet u regolamenti dwar il-kompetizzjoni, suġġetti għad-disponibilità tal-finanzjament taħt l-istrumenti u l-programmi ta' kooperazzjoni tal-Partijiet.

Artikolu 19

Servizzi

Il-Partijiet għandhom jistabbilixxu djalogu regolari partikolarment immirat għall-iskambju ta' informazzjoni dwar l-ambjenti regolatorji rispettivi tagħhom bil-ħsieb li jiġu identifikati l-aħjar prattiċi, issir promozzjoni tal-aċċess għas-swieq ta' xulxin, inkluż il-kummerċ elettroniku, issir promozzjoni tal-aċċess għal sorsi tal-kapital u t-teknoloġija u ssir promozzjoni tal-kummerċ f'servizzi bejn iż-żewġ reġjuni u fis-swieq ta' pajjiżi terzi.

Artikolu 20

Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intelletwali

1.   Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid l-importanza kbira li jagħtu lill-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali (DPI) u l-implimentazzjoni sħiħa tal-impenji internazzjonali dwar il-protezzjoni tad-DPI, bil-ħsieb li jiżguraw protezzjoni adegwata u effettiva ta' dawn id-drittijiet, skont l-istandards/ftehimiet internazzjonali rilevanti, bħall-Ftehim dwar l-Aspetti relatati mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intelletwali (TRIPS) u l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta' Varjetajiet Ġodda ta' Pjanti (UPOV), inklużi l-mezzi effettivi tal-infurzar.

2.   Il-Partijiet jaqblu li jkabbru l-kooperazzjoni dwar il-protezzjoni u l-infurzar ta' proprjetà intelletwali, inkluż fuq mezzi xierqa għall-iffaċilitar tal-protezzjoni u r-reġistrazzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-parti l-oħra fit-territorji rispettivi tagħhom, filwaqt li jqisu r-regoli, il-prattiċi u l-iżviluppi internazzjonali f'dan il-qasam u l-kapaċità rispettiva tagħhom.

3.   Il-kooperazzjoni għandha tiġi implimentata fil-forom maqbula mill-Partijiet, inkluż għall-iskambju ta' informazzjoni u esperjenzi dwar kwistjonijiet bħall-prattika, il-promozzjoni, it-tixrid, is-simplifikazzjoni, il-ġestjoni, l-armonizzazzjoni, il-protezzjoni, l-infurzar u l-applikazzjoni effettiva tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, il-prevenzjoni tal-abbużi ta' dawn id-drittijiet, il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni u l-piraterija, inklużi l-istabbiliment u t-tisħiħ ta' organizzazzjonijiet għall-kontroll u l-protezzjoni ta' dawn id-drittijiet.

Artikolu 21

Parteċipazzjoni Mkabbra ta' Atturi Ekonomiċi

1.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw l-operazzjoni tal-Kmamar tal-Kummerċ u l-Industrija kif ukoll il-kooperazzjoni fost l-assoċjazzjonijiet professjonali tal-Partijiet bil-ħsieb li jippromwovu l-kummerċ u l-investiment f'oqsma ta' interess għaż-żewġ Partijiet.

2.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu djalogu bejn il-korpi regolatorji rispettivi tagħhom u l-atturi tas-settur privat bil-ħsieb li jiġu diskussi żviluppi riċenti fl-ambjent tal-kummerċ u l-investiment, jesploraw il-bżonnijiet tal-iżvilupp tas-settur privat u jiskambjaw opinjonijiet dwar oqfsa ta' politika għat-tisħiħ tal-kompetittività korporattiva.

Artikolu 22

Konsultazzjonijiet

Bil-ħsieb li jiżguraw is-sigurtà u l-previdibbiltà fir-relazzjoni tal-kummerċ bilaterali tagħhom, il-Partijiet jaqblu li jikkonsultaw ma' xulxin fil-pront u mill-aktar fis possibbli fuq talba minn Parti kwalunkwe materji ta' differenza li jistgħu jinħolqu b'konnessjoni mal-kummerċ u l-materji relatati mal-kummerċ taħt dan it-Titolu.

TITOLU V

KOOPERAZZJONI FIL-QASAM TAL-ĠUSTIZZJA

Artikolu 23

Il-Ġlieda Kontra l-Kriminalità Organizzata

Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, ekonomika u finanzjarja kif ukoll il-korruzzjoni. Din il-kooperazzjoni partikolarment timmira li timplimenta u tippromwovi standards u strumenti internazzjonali rilevanti, bħall-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali u l-Protokolli li jsostnuha u l-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni, fejn applikabbli.

Artikolu 24

Kooperazzjoni fil-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu

1.   Il-Partijiet jaqblu fuq il-bżonn li jaħdmu u jikkooperaw biex jipprevjenu r-riskju li s-sistemi finanzjarji tagħhom jiġu abbużati u li jsir ħasil ta' kwalunkwe rikavat minn attivitajiet kriminali serji, kif rakkomandat mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF).

2.   Iż-żewġ Partijiet jaqblu li jippromwovu t-taħriġ u l-assistenza teknika mmirati lejn l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tar-regolamenti u l-funzjonament effiċjenti ta' mekkaniżmi għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. B'mod partikolari, il-kooperazzjoni għandha tippermetti l-iskambji ta' informazzjoni rilevanti bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Partijiet fil-qafas tal-leġiżlazzjoni rispettiva tagħhom fuq il-bażi ta' standards xierqa għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu ekwivalenti għal dawn adottati mill-Partijiet u l-korpi internazzjonali attivi f'dan il-qasam, bħat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF).

Artikolu 25

Kooperazzjoni Kontra Drogi Illeċiti

1.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw biex jiżguraw approċċ komprensiv u bilanċjat, permezz ta' azzjoni effettiva u koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, inkluża dik mis-setturi tal-infurzar tal-liġi, doganali, tas-saħħa, tal-ġustizzja u tal-intern u setturi rilevanti oħra, bl-għan li jnaqqsu l-provvista (inkluż il-kultivazzjoni illeċita ta' peprin tal-loppju u l-produzzjoni ta' drogi sintetiċi) u t-traffikar ta', u d-domanda għal, drogi illeċiti kif ukoll l-impatt tagħhom fuq l-utenti tad-drogi u s-soċjetà inġenerali u biex jiksbu aktar kontrolli effettivi tal-prekursuri.

2.   Il-Partijiet għandhom jaqblu fuq mezzi ta' kooperazzjoni biex jilħqu dawn l-objettivi. L-azzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq prinċipji maqbula b'mod komuni skont il-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti li huma partijiet għalihom; id-Dikjarazzjoni Politika, id-Dikjarazzjoni dwar il-Prinċipji ta' Gwida tat-Tnaqqis fid-Domanda għad-Drogi, u l-Miżuri għat-Tisħiħ fil-Kooperazzjoni Internazzjonali għall-Ġlieda kontra l-Problema Dinjija tad-Droga, adottati mill-20 Sessjoni Speċjali tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi f'Ġunju 1998; u d-Dikjarazzjoni Politika u l-Pjan ta' Azzjoni adottati fit-52 sessjoni tal-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Drogi Narkotiċi f'Marzu 2009.

3.   Il-kooperazzjoni bejn il-Partijiet għandha tinkludi assistenza teknika u amministrattiva partikolarment fl-oqsma li ġejjin: l-abbozzar ta' leġiżlazzjoni u linji politiċi nazzjonali; l-istabbiliment ta' istituzzjonijiet nazzjonali u ċentri tal-informazzjoni u l-monitoraġġ; taħriġ ta' personal; riċerka relatata mad-drogi; sforzi biex titnaqqas id-domanda għal, u l-ħsara li ssir, mid-drogi; u kooperazzjoni ġuridika u bejn il-pulizija; u kontroll effettiv ta' prekursuri peress li hu relatat mal-manifattura illeċita ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi. Il-Partijiet jistgħu jaqblu li jinkludu oqsma oħra.

Artikolu 26

Protezzjoni ta' Dejta Personali

1.   Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw sabiex itejbu l-livell ta' protezzjoni ta' dejta personali għall-ogħla standards internazzjonali, kif xieraq, bħal dawk li jinsabu fi strumenti internazzjonali, safejn dawn japplikaw għall-Partijiet.

2.   Il-kooperazzjoni fir-rigward tal-protezzjoni ta' dejta personali tista' tinkludi, inter alia, assistenza teknika fil-forma ta' skambju ta' informazzjoni u kompetenzi.

TITOLU VI

ŻVILUPP SOĊJO-EKONOMIKU U OQSMA OĦRA TA' KOOPERAZZJONI

Artikolu 27

Kooperazzjoni dwar Migrazzjoni

1.   Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid l-importanza ta' sforzi komuni sabiex jamministraw il-flussi migratorji bejn it-territorji tagħhom. Bil-ħsieb li jsaħħu l-kooperazzjoni, il-Partijiet għandhom jistabbilixxu djalogu komprensiv dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-migrazzjoni. It-tħassib dwar il-migrazzjoni għandu jiġi inkluż fl-istrateġiji nazzjonali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali ta' pajjiżi ta' orġini, tranżitu u destinazzjoni tal-migranti.

2.   Il-kooperazzjoni bejn il-Partijiet għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni tal-bżonnijiet speċifiċi mwettqa b'konsultazzjoni reċiproka bejn il-Partijiet u li għandha tiġi implimentata skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali rilevanti fis-seħħ. Il-kooperazzjoni ser tiffoka, inter alia, fuq:

(a)

l-indirizzar tal-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni;

(b)

it-twettiq ta' djalogu komprensiv dwar il-migrazzjoni legali li, kif maqbul b'mod reċiproku, jimmira li jistabbilixxi mekkaniżmi għall-promozzjoni ta' opportunitajiet ta' migrazzjoni legali;

(c)

l-iskambju ta' esperjenzi u prattiċi dwar l-osservanza u l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar l-Istatus tal-Refuġjati, iffirmata fit-28 ta' Lulju 1951, u tal-Protokoll relattiv għaliha, iffirmat fil-31 ta' Jannar 1967, speċjalment il-prinċipji ta' “non-refoulment” u “ripatrijazzjoni volontarja”.

(d)

ir-regoli tad-dħul, kif ukoll id-drittijiet u l-istatus tal-persuni li jiddaħħlu, it-trattament ġust u l-integrazzjoni ta' persuni ta' nazzjonalità differenti residenti b'mod leċitu, l-edukazzjoni u t-taħriġ, il-miżuri kontra r-razziżmu u l-ksenofobija;

(e)

l-istabbiliment ta' politika effettiva u preventiva kontra l-immigrazzjoni illegali, il-kuntrabandu ta' migranti u t-traffikar ta' bnedmin, inklużi metodi għall-ġlieda kontra netwerks ta' kuntrabandisti u ta' traffikanti u l-protezzjoni tal-vittmi ta' dan it-traffikar.

(f)

ir-ritorn, taħt kundizzjonijiet umani u dinjitużi, ta' persuni residenti illegalment inklużi l-promozzjoni tar-ritorn volontarju tagħhom, u r-riammissjoni ta' dawn il-persuni skont il-paragrafu 3.

(g)

kwistjonijiet identifikati bħala ta' interess reċiproku fil-qasam tal-viżi u s-sigurtà ta' dokumenti tal-ivvjaġġar;

(h)

kwistjonijiet identifikati bħala ta' interess reċiproku fil-qasam ta' kontrolli fuq il-fruntieri;

(i)

żvilupp ta' kapaċità teknika u umana.

3.   Fil-qafas tal-kooperazzjoni għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-immigrazzjoni illegali u mingħajr ħsara għall-bżonn ta' protezzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, il-Partijiet jaqblu wkoll li:

(a)

ladarba n-nazzjonalità Vjetnamita ta' persuna li tkun ser tiġi aċċettata mill-ġdid tiġi stabbilita mill-awtoritajiet kompetenti tal-Vjetnam skont il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali jew il-ftehimiet eżistenti rilevanti, il-Vjetnam għandu jaċċetta mill-ġdid kwalunkwe ċittadini tiegħu preżenti illegalment fit-terrotorju ta' Stat Membru, fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti ta' dan tal-aħħar u mingħajr dewmien mhux meħtieġ;

(b)

ladarba n-nazzjonalità ta' persuna li tkun ser tiġi aċċettata mill-ġdid tiġi stabbilita mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat skont il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali jew il-ftehimiet eżistenti rilevanti, kull Stat Membru għandu jaċċetta mill-ġdid kwalunkwe ċittadin tiegħu preżenti illegalment fit-territorju tal-Vjetnam, fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti ta' dan tal-aħħar u mingħajr dewmien mhux meħtieġ.

Il-Partijiet għandhom jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom b'dokumenti tal-identità xierqa għal dawn il-finijiet. Meta persuna li tkun ser tiġi aċċettata mill-ġdid ma jkolliex fil-pussess tagħha kwalunkwe dokument jew provi oħra tan-nazzjonalità, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat jew il-Vjetnam għandhom, fuq talba mill-Vjetnam jew mill-Istat Membru kkonċernat, jagħmlu arranġamenti biex jintervistaw lill-persuna sabiex jistabbilixxu n-nazzjonalità tagħha.

4.   Suġġetti għal-liġijiet u l-proċeduri rispettivi tagħhom, il-Partijiet għandhom ikabbru l-kooperazzjoni tagħhom fuq il-kwistjonijiet ta' riammissjoni, fejn jimmiraw, fuq talba ta' waħda mill-Partijiet u kif maqbul b'mod reċiproku, għall-innegozjar ta' ftehim bejn l-UE u l-Vjetnam dwar ir-riammissjoni taċ-ċittadini rispettivi tagħhom.

Artikolu 28

Edukazzjoni u Taħriġ

1.   Il-Partijiet jaqblu li jippromwovu l-kooperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ li kif xieraq tirrispetta d-diversità tagħhom sabiex isaħħu l-fehim reċiproku u jaqblu li jżidu l-għarfien dwar l-opportunitajiet edukattivi fl-UE u fil-Vjetnam.

2.   Il-Partijiet għandhom barra minn hekk jenfasizzaw miżuri mfassla biex jinħolqu rabtiet bejn l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla rispettivi tagħhom u aġenziji speċjalizzati u li jinkoraġġixxu l-iskambju ta' informazzjoni, tagħrif, studenti, esperti u riżorsi tekniċi, filwaqt li jieħdu vantaġġ mill-faċilitajiet offruti minn programmi tal-Unjoni fix-Xlokk tal-Asja fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll l-esperjenza li ż-żewġ Partijiet kisbu f'dan il-qasam.

3.   Iż-żewġ naħat jaqblu wkoll li jippromwovu l-implimentazzjoni ta' programmi rilevanti għal edukazzjoni ogħla bħall-programm Erasmus Mundus u programmi ta' taħriġ għal interpreti tal-konferenzi u jinkoraġġixxu istituzzjonijiet edukattivi fl-UE u fil-Vjetnam biex jikkooperaw fi programmi ta' gradi u riċerka konġunti bil-ħsieb li jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni u l-mobilità akkademika.

4.   Il-Partijiet jaqblu wkoll li jibdew djalogu dwar materji ta' interess reċiproku relatati mal-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni ogħla u tas-sistema ta' taħriġ tekniku u vokazzjonali, li jistgħu partikolarment jinkludu miżuri għall-assistenza teknika, immirati biex, inter alia, itejbu l-qafas tal-kwalifiki u l-assigurazzjoni tal-kwalità.

Artikolu 29

Saħħa

1.   Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw fis-settur tas-saħħa bil-ħsieb li jtejbu l-kundizzjonijiet tas-saħħa u l-benesseri soċjali, b'mod partikolari t-tisħiħ tas-sistema tas-saħħa, inkluż il-kura tas-saħħa u l-assigurazzjoni tas-saħħa.

2.   Il-kooperazzjoni għandha prinċipalment issir fuq:

(a)

programmi li jimmiraw li jsaħħu s-settur tas-saħħa, inkluż it-titjib tas-sistemi tas-saħħa, is-servizzi tas-saħħa u l-kundizzjonijiet tas-saħħa kif ukoll il-benesseri soċjali;

(b)

attivitajiet konġunti dwar l-epidemjoloġija, inklużi kollaborazzjoni fil-prevenzjoni bikrija u l-kontroll ta' epidemiji bħall-influwenza avjarja u pandemika u mard prinċipali ieħor li jittieħed;

(c)

ftehimiet internazzjonali dwar is-saħħa, b'mod partikolari l-Konvenzjoni ta' Qafas dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk u r-Regolamenti Internazzjonali dwar is-Saħħa;

(d)

standards dwar is-sigurtà tal-ikel, inkluż netwerk ta' kontroll awtomatiku għall-importazzjonijiet tal-ikel, kif koperti bl-Artikolu 14;

(e)

l-iskambju ta' informazzjoni, esperjenza fir-rigward ta' linji politiċi u regolamenti dwar tagħmir farmaċewtiku u mediku, kif maqbul b'mod reċiproku.

(f)

il-prevenzjoni u l-kontroll ta' mard li ma jittiħidtx permezz tal-iskambju ta' informazzjoni u prattiċi tajba, il-promozzjoni ta' stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa, l-indirizzar ta' elementi prinċipali li jiddeterminaw is-saħħa kif ukoll is-sorveljanza u l-ġestjoni ta' dak il-mard.

3.   Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza ta' aktar modernizzazzjoni tas-settur tas-saħħa u jaqblu li jsaħħu l-iżvilupp ta' kapaċità u l-assistenza teknika fis-settur tas-saħħa.

Artikolu 30

Ambjent u Riżorsi Naturali

1.   Il-Partijiet jaqblu dwar il-bżonn li jikkonservaw u jamministraw b'mod sostenibbli r-riżorsi naturali u d-diversità bijoloġika bħala bażi għall-iżvilupp tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri.

2.   Il-Partijiet jaqblu li l-kooperazzjoni f'dan il-qasam għandha tippromwovi l-konservazzjoni u t-titjib tal-ambjent waqt li ssegwi l-iżvilupp sostenibbli. L-eżitu tas-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli għandu jitqies fl-attivitajiet kollha li jsiru mill-Partijiet taħt dan il-Ftehim.

3.   Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw bil-ħsieb li jkabbru l-appoġġ reċiproku fir-rigward tal-politika ambjentali u l-integrazzjoni ta' konsiderazzjonijiet ambjentali fis-setturi kollha tal-kooperazzjoni.

4.   Il-Partijiet jintrabtu li jkomplu u jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom speċifikament fir-rigward ta':

(a)

il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni attiva tal-Partijiet fl-implimentazzjoni ta' ftehimiet ambjentali multilaterali li huma partijiet għalihom, inklużi l-Konvenzjoni ta' Basel, il-Konvenzjoni ta' Stokkolma u l-Konvenzjoni ta' Rotterdam;

(b)

il-promozzjoni ta' għarfien ambjentali u t-tkabbir tal-parteċipazzjoni lokali, inklużi l-parteċipazzjoni ta' komunitajiet indiġeni u lokali fl-isforzi tal-protezzjoni ambjentali u l-iżvilupp sostenibbli;

(c)

il-promozzjoni u l-użu ta' teknoloġiji, prodotti u servizzi ambjentali, inkluż permezz tal-użu ta' strumenti regolatorji u bbażati fuq is-suq;

(d)

il-prevenzjoni ta' ċaqliq transkonfinali illegali tal-iskart, inkluż skart perikoluż u sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu;

(e)

titjib tal-kwalità tal-arja tal-ambjent, il-ġestjoni ambjentali tajba tal-iskart, is-sigurtà tal-kimiċi, il-ġestjoni integrata u sostenibbli tar-riżorsi tal-ilma u l-promozzjoni tal-konsum u l-produzzjoni sostenibbli;

(f)

l-iżvilupp sostenibbli u l-protezzjoni tal-foresti, inkluż il-promozzjoni tal-ġestjoni ta' foresti sostenibbli, iċ-ċertifikazzjoni tal-foresti, il-miżuri għall-ġlieda kontra l-qtugħ illegali ta' siġar u l-kummerċ assoċjat miegħu, u l-integrazzjoni tal-iżvilupp tal-forestrija fl-iżvilupp komunitarju lokali;

(g)

il-ġestjoni effettiva tal-parks nazzjonali u r-rikonoxximent u l-konservazzjoni taż-żoni ta' bijodiversità u l-ekosistemi vulnerabbli, b'konsiderazzjoni xierqa tal-komunitajiet lokali u indiġeni li jgħixu fi jew qrib dawn iż-żoni;

(h)

il-protezzjoni u l-preservazzjoni tal-ambjent tal-kosta u tal-baħar bil-promozzjoni tal-ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi tal-baħar sabiex jinkiseb żvilupp tal-baħar sostenibbli;

(i)

tal-protezzjoni tal-ħamrija u l-preservazzjoni tal-funzjonijiet tal-ħamrija u l-ġestjoni tal-art sostenibbli;

(j)

titjib fil-kapaċità tal-ġestjoni tal-art, linji ekonomiċi trasparenti dwar l-art u l-funzjonament korrett tas-suq tal-proprjetà immobbli, ibbażati fuq il-prinċipju tal-Ġestjoni tal-Art Sostenibbli u drittijiet ekwi għall-azzjonisti, sabiex ikun żgurat kemm l-użu effettiv kif ukoll il-protezzjoni ambjentali għall-iżvilupp sostenibbli.

5.   Għal dawn l-għanijiet, il-Partijiet għandhom jimmiraw li jsaħħu l-kooperazzjoni, permezz ta' oqfsa bilaterali u multilaterali, inklużi programmi ta' assistenza teknika bil-ħsieb li jippromwovu l-iżvilupp, it-trasferiment u l-użu ta' teknoloġiji tajbin għall-ambjent, kif ukoll inizjattivi u arranġamenti ta' sħubija bbażati fuq il-prinċipju ta' benefiċċju reċiproku għas-sodisfazzjoni bikri tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju.

Artikolu 31

Kooperazzjoni dwar Tibdil fil-Klima

1.   Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw biex jaċċelleraw il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-impatt tagħha fuq id-degradazzjoni tal-ambjent u l-faqar, jippromwovu linji politiċi li jgħinu jnaqqsu t-tibdil fil-klima u jadattaw għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima, speċjalment iż-żieda fil-livell tal-baħar, u jistabbilixxu l-ekonomiji tagħhom fuq tkabbir sostenibbli b'konsum ta' livell baxx tal-karbonju.

2.   L-objettivi tal-kooperazzjoni għandhom ikunu li:

(a)

jtejbu l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, bl-għan ġenerali ta' tranżizzjoni lejn ekonomiji b'konsum ta' livell baxx tal-karbonju li huma siguri u sostenibbli, permezz ta' azzjonijiet ta' mitigazzjoni konkreti skont il-prinċipji tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC);

(b)

jtejbu l-prestazzjonijiet tal-enerġija tal-ekonomiji tagħhom, bil-promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, il-konservazzjoni tal-enerġija, u l-użu ta' enerġija sigura u sostenibbli rinnovabbli, u l-qlib lejn ġenerazzjoni adattata għall-klima li tikkontribwixxi għat-tqegħid tal-pedament għal rivoluzzjoni ta' enerġija ekoloġika;

(c)

jippromowvu mudelli ta' Produzzjoni u Konsum Sostenibbli (PKS) fl-ekonomiji tagħhom, li jikkontribwixxu biex inaqqsu l-pressjonijiet fuq l-ekosistemi, inklużi l-ħamrija u l-klima;

(d)

jadattaw għall-impatt inevitabbli u ħażin tat-tibdil fil-klima, inkluż l-integrazzjoni ta' miżuri ta' adattament fl-istrateġiji tat-tkabbir u l-iżvilupp tal-Partijiet u l-ippjanar fis-setturi u fil-livelli kollha.

3.   Sabiex jilħqu l-objettivi stabbiliti fil-paragrafu 2, il-Partijiet għandhom:

(a)

jintensifikaw id-djalogu dwar il-politika u l-kooperazzjoni fil-livell tekniku;

(b)

jippromwovu l-kooperazzjoni għal attivitajiet ta' Riċerka u Żvilupp (R&Ż) u teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi;

(c)

isaħħu l-kooperazzjoni dwar azzjonijiet ta' mitigazzjoni xierqa nazzjonali, pjanijiet ta' tkabbir b'konsum baxx tal-karbonju, programmi nazzjonali għall-adattament tat-tibdil fil-klima u Tnaqqis tar-Riskju ta' Diżastri;

(d)

ikabbru l-bini tal-kapaċità u jsaħħu l-istituzzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi tat-tibdil fil-klima;

(e)

jippromwovu ż-żieda fl-għarfien, speċjalment għall-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli u dawk li jgħixu f'żoni vulnerabbli, u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni ta' komunitajiet lokali bħala reazzjoni għat-tibdil fil-klima.

Artikolu 32

Agrikoltura, Forestrija, Bhejjem, Sajd u Żvilupp Rurali

1.   Il-Partijiet jaqblu li jkabbru l-kooperazzjoni, inkluż permezz ta' djalogu msaħħaħ u l-iskambju ta' esperjenza, fl-agrikoltura, il-forestrija, fir-rigward tal-bhejjem, is-sajd u l-iżvilupp rurali, b'mod partikolari fl-oqsma li ġejjin:

(a)

il-politika agrikola u l-perspettiva internazzjonali dwar l-agrikoltura b'mod ġenerali;

(b)

il-faċilitazzjoni tal-kummerċ bejn il-Partijiet ta' pjanti u annimali u l-prodotti tagħhom, u l-iżvilupp u l-promozzjoni tas-suq;

(c)

il-politika dwar l-iżvilupp f'żoni rurali;

(d)

il-politika dwar il-kwalità għall-pjanti, l-annimali u l-prodotti akwatiċi, u b'mod partikolari l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti u l-produzzjoni organika; il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti ta' kwalità, partikolarment il-prodotti organiċi u ta' indikazzjoni ġeografika (tikkettar, ċertifikazzjoni u kontroll);

(e)

it-trattament xieraq tal-annimali;

(f)

l-iżvilupp ta' agrikoltura sostenibbli u adattata għall-ambjent u dwar it-trasferiment ta' bijoteknoloġiji;

(g)

l-appoġġ għal politika sostenibbli u responsabbli fit-tul dwar il-baħar u s-sajd inkluż il-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi tal-kosta u l-baħar;

(h)

il-promozzjoni tal-isforzi għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra prattiċi tas-sajd illegali, mhux rapportati u mhux regolati u l-qtugħ ta' siġar u l-kummerċ illegali ta' prodotti tal-forestrija permezz tal-Infurzar tal-Liġi tal-Foresta, Governanza u Kummerċ (FLEGT) u l-Ftehim ta' Sħubija ta' Volontieri (VPA);

(i)

ir-riċerka dwar l-eredità, l-għażla tal-varjetà tal-annimali u l-pjanti, inkluż titjib ta' kwalità għolja tal-bhejjem, u riċerka dwar l-għalf u n-nutrizzjoni għall-annimali terrestri u akwatiċi;

(j)

il-mitigazzjoni tal-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima fuq il-produzzjoni agrikola u t-tnaqqis tal-faqar f'żoni mbegħda u rurali;

(k)

l-appoġġ u l-promozzjoni tal-ġestjoni ta' foresti sostenibbli, inkluż l-adattament tat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tal-effetti negattivi.

2.   Il-Partijiet jaqblu li jeżaminaw possibbiltajiet għall-assistenza teknika fil-produzzjonijiet tal-pjanti u l-annimali, inkluż iżda mhux limitat għal titjib fil-produttività tal-annimali u l-pjanti u l-kwalità tal-prodott u jaqblu wkoll li jikkonsidraw programmi tal-iżvilupp ta' kapaċità mmirati biex jibnu l-kapaċità maniġerjali f'dan il-qasam.

Artikolu 33

Kooperazzjoni Relatata mal-Ugwaljanza bejn is-Sessi

1.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw biex isaħħu l-linji politiċi u l-programmi relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll l-iżvilupp ta' kapaċità istituzzjonali u amministrattiva u jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' strateġiji nazzjonali dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, inkluż id-drittijiet u l-għoti tas-setgħa lin-nisa, sabiex jiżguraw il-parteċipazzjoni ekwa tal-irġiel u n-nisa fis-setturi kollha tal-ħajja ekonomika, kulturali, politika u soċjali. B'mod partikolari, il-kooperazzjoni għandha tiffoka fuq it-titjib tal-aċċess tan-nisa għar-riżorsi neċessarji għall-eżerċizzju sħiħ tad-drittijiet fundamentali tagħhom.

2.   Il-Partijiet għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' qafas adegwat biex:

(a)

jiżguraw li kwistjonijiet relatati ma' ugwaljanza bejn is-sessi jiġu inkorporati kif xieraq fl-istrateġiji, fil-linji politiċi u fil-programmi kollha tal-iżvilupp;

(b)

jiskambjaw esperjenzi u mudelli għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, u jippromwovu l-adozzjoni ta' miżuri pożittivi favur in-nisa.

Artikolu 34

Kooperazzjoni dwar Trattament ta' Fdalijiet tal-Gwerra

Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza tal-kooperazzjoni għat-tneħħija ta' mini, bombi u artilleriji oħra mhux sploduti u l-osservanza ta' trattati internazzjonali li huma partijiet għalihom, filwaqt li jqisu strumenti rilevanti oħra. Il-Partijiet għalhekk jaqblu li jikkooperaw permezz ta':

(a)

taqsim ta' esperjenza u djalogu, tkabbir tal-kapaċità tal-maniġment, u taħriġ tal-esperti, riċerkaturi u esperti speċjalizzati, inkluż assistanza fl-iżvilupp ta' kapaċità suġġetti għall-proċeduri domestiċi tagħhom biex jindirizzaw il-kwistjonijiet innotati hawn fuq;

(b)

komunikazzjoni u edukazzjoni dwar il-prevenzjoni ta' inċidenti kkawżati minn bombi u mini, rijabilitazzjoni u reintegrazzjoni fil-komunità għall-vittmi tal-bombi u l-mini.

Artikolu 35

Kooperazzjoni dwar Drittijiet tal-Bniedem

1.   Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw fil-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' strumenti tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali li huma partijiet għalihom.

Tiġi pprovduta assistenza teknika għal dan il-għan.

2.   Din il-kooperazzjoni tista' tinkludi:

(a)

il-promozzjoni u l-edukazzjoni dwar drittijiet tal-bniedem;

(b)

it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem;

(c)

it-tisħiħ tad-djalogu eżistenti dwar id-drittijiet tal-bniedem;

(d)

it-tisħiħ tal-kooperazzjoni fir-rigward tal-istituzzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem tan-NU.

Artikolu 36

Riforma tal-Amministrazzjoni Pubblika

Il-Partijiet, abbażi ta' valutazzjoni dwar il-bżonnijiet speċifiċi mwettqa permezz ta' konsultazzjoni reċiproka, jaqblu li jikkooperaw bil-ħsieb li jirristrutturaw u jtejbu l-effettività tal-amministrazzjoni pubblika, inter alia, billi:

(a)

jtejbu l-effiċjenza organizzattiva, inkluż id-deċentralizzazzjoni;

(b)

jżidu l-effettività tal-istituzzjonijiet fl-għoti tas-servizzi;

(c)

jtejbu l-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi u l-kontabilità skont il-liġijiet u r-regolamenti rispettivi tal-Partijiet;

(d)

jtejbu l-qafas legali u istituzzjonali;

(e)

jibnu l-kapaċitajiet għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika (għoti ta' servizz pubbliku, kompożizzjoni u eżekuzzjoni tal-baġit, politika kontra l-korruzzjoni);

(f)

jibnu l-kapaċità tal-mekkaniżmi u l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi;

(g)

jirriformaw is-servizz pubbliku, l-aġenziji u l-proċeduri amministrattivi;

(h)

jibnu l-kapaċità għall-modernizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika.

Artikolu 37

Assoċjazzjonijiet u Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi

1.   Il-Partijiet jirrikonoxxu r-rwol u l-kontribuzzjoni potenzjali ta' assoċjazzjonijiet u OMG, inklużi l-imsieħba soċjali, fil-proċess ta' kooperazzjoni skont dan il-Ftehim.

2.   Skont il-prinċipji demokratiċi u d-dispożizzjonijiet legali u amministrativi ta' kull Parti, l-assoċjazzjonijiet organizzati u l-OMG jistgħu:

(a)

jipparteċipaw fil-proċess tat-tfassil tal-politika;

(b)

ikunu informati dwar u jipparteċipaw f'konsultazzjonijiet dwar strateġiji tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni u linji politiċi settorjali, partikolarment f'oqsma li jikkonċernawhom, inklużi l-istadji kollha tal-proċess tal-iżvilupp;

(c)

jirċievu riżorsi finanzjarji, safejn ir-regoli interni ta' kull Parti jippermettu, u appoġġ għall-iżvilupp ta' kapaċità f'oqsma kritiċi;

(d)

jipparteċipaw fl-implimentazzjoni ta' programmi ta' kooperazzjoni fl-oqsma li jikkonċernawhom.

Artikolu 38

Kultura

1.   Il-Partijiet jaqblu li jippromwovu l-kooperazzjoni kulturali f'diversi aspetti li tirrispetta kif xieraq id-diversità tagħhom sabiex iżidu l-fehim reċiproku u l-konoxxenza tal-kulturi rispettivi tagħhom.

2.   Il-Partijiet jaħdmu biex jieħdu l-miżuri xierqa biex jippromwovu l-iskambji kulturali u jwettqu inizjattivi konġunti f'diversi sferi kulturali inkluż il-kooperazzjoni fil-konservazzjoni tal-wirt kulturali fir-rigward tad-diversità kulturali. F'dan ir-rigward, il-Partijiet jaqblu li jkomplu jikkooperaw fil-qafas tal-Laqgħa bejn l-Ewropa u l-Asja (ASEM) billi jappoġġaw l-attivitajiet tal-Fondazzjoni Asja-Ewropa (ASEF). Għal dan il-għan, il-Partijiet għandhom jappoġġaw u jippromwovu s-sħubija fit-tul u l-attivitajiet ta' kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kulturali tagħhom.

3.   Il-Partijiet jaqblu li jikkonsultaw u jikkooperaw f'fora internazzjonali rilevanti, bħall-UNESCO, sabiex isegwu l-objettivi komuni u jippromwovu d-diversità kulturali kif ukoll il-protezzjoni tal-wirt kulturali. F'dan ir-rigward, il-Partijiet jaqblu li jippromwovu r-ratifikazzjoni u jsaħħu l-kooperazzjoni fl-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali, li kienet ġiet adottata fl-20 ta' Ottubru 2005, u tenfasizza d-djalogu dwar il-politika, l-integrazzjoni tal-kultura fl-iżvilupp sostenibbli u t-tnaqqis tal-faqar bil-ħsieb li tkattar l-iżvilupp ta' settur kulturali dinamiku billi tiffaċilita l-iżvilupp tal-industriji kulturali. Il-Partijiet għandhom ikomplu bl-isforzi tagħhom biex jinkoraġġixxu stati oħra jirratifikaw dik il-Konvenzjoni.

Artikolu 39

Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika

1.   Il-Partijiet jaqblu li jsaħħu l-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika f'oqsma ta' interess reċiproku, inklużi l-industrija, l-enerġija, it-trasport, l-ambjent, b'mod partikolari t-tibdil fil-klima u l-ġestjoni tar-riżorsi umani (eż. is-sajd, il-forestrija u l-iżvilupp rurali), l-agrikoltura u s-sigurtà tal-ikel, il-bijoteknoloġiji, u s-saħħa tal-bniedem u l-annimali, filwaqt li jitqiesu l-linji politiċi rispettivi tagħhom u l-programmi ta' kooperazzjoni.

2.   L-għanijiet ta' din il-kooperazzjoni għandhom, inter alia, ikunu li:

(a)

jinkoraġġixxu l-iskambji ta' informazzjoni xjentifika u teknoloġika u l-kompetenzi, inkluż dwar l-implimentazzjoni ta' linji politiċi u programmi;

(b)

jippromwovu relazzjonijiet fit-tul u sħubiji tar-riċerka bejn komunitajiet xjentifiċi, ċentri tar-riċerka, universitajiet u industriji;

(c)

jippromwovu t-taħriġ tar-riżorsi umani fix-xjenza u t-teknoloġija;

(d)

isaħħu l-applikazzjoni tar-riċerka xjentifika u teknoloġika għall-promozzjoni ta' żvilupp sostenibbli u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja.

3.   Il-kooperazzjoni għandha tieħu l-forom li ġejjin:

(a)

proġetti u programmi konġunti ta' R&Ż;

(b)

skambju ta' informazzjoni, għarfien u esperjenza permezz tal-organizzazzjoni konġunta ta' seminars u workshops xjentifiċi, laqgħat, simpożji u konferenzi;

(c)

taħriġ u skambju ta' xjentisti, riċerkaturi żgħar permezz ta' skemi ta' mobilità internazzjonali u programmi ta' skambju, li jipprovdu għat-tixrid massimu tar-riżultati tar-riċerka, it-tagħlim u l-aħjar prattiċi;

(d)

forom oħra kif maqbula b'mod reċiproku mill-Partijiet.

4.   F'din il-kooperazzjoni, il-Partijiet għandhom jiffavorixxu l-parteċipazzjoni tal-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, iċ-ċentri tar-riċerka u s-setturi produttivi rispettivi tagħhom, b'mod partikolari intrapriżi żgħar u medji. L-attivitajiet tal-kooperazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipji tar-reċiproċità, it-trattament ġust u l-benefiċċji reċiproki, u jiżguraw protezzjoni adegwata tal-proprjetà intelletwali.

5.   Prijoritajiet speċifiċi ta' kooperazzjoni għandhom jiġu maqbula għal, inter alia, l-oqsma li ġejjin:

(a)

il-promozzjoni u l-faċilitazzjoni tal-aċċess għal faċilitajiet tar-riċerka deżinjati għall-iskambju u t-taħriġ ta' riċerkaturi;

(b)

l-inkoraġġiment tal-integrazzjoni tar-R&Ż fi programmi/proġetti ta' assistenza għall-iżvilupp tal-investiment u uffiċjali.

6.   Il-Partijiet għandhom jaħdmu biex jimmobilizzaw sorsi finanzjarji biex jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika taħt dan il-Ftehim fil-kapaċitajiet tagħhom.

7.   Il-Partijiet jaqblu li jagħmlu l-isforzi kollha biex iżidu l-għarfien pubbliku dwar il-possibbiltajiet offruti mill-programmi rispettivi tagħhom għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika.

Artikolu 40

Kooperazzjoni dwar Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni

1.   Waqt li jagħrfu li t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) huma elementi ewlenija tal-ħajja moderna u ta' importanza vitali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali, il-Partijiet jaqblu li jiskambjaw opinjonijiet dwar il-linji politiċi rispettivi f'dan il-qasam bil-ħsieb li jippromwovu l-iżvilupp ekonomiku u soċjali.

2.   Il-kooperazzjoni f'dan il-qasam għandha, inter alia, tiffoka fuq:

(a)

il-faċilitazzjoni tad-djalogu dwar aspetti differenti tal-iżvilupp tal-ICT;

(b)

l-iżvilupp ta' kapaċità tal-ICT inkluż l-iżvilupp tar-riżorsi umani;

(c)

l-interkonnessjoni u l-interoperabilità tan-netwerks u s-servizzi tal-Partijiet u tax-Xlokk tal-Asja;

(d)

l-istandardizzazzjoni u t-tixrid ta' ICT ġdida;

(e)

il-promozzjoni ta' kooperazzjoni fir-R&Ż bejn il-Partijiet fil-qasam tal-ICT;

(f)

il-kwistjonijiet/aspetti tas-sigurtà tal-ICT kif ukoll il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità;

(g)

il-valutazzjoni tal-konformità tat-telekomunikazzjonijiet, inkluż it-tagħmir tar-radju;

(h)

il-kooperazzjoni u t-taqsim ta' esperjenzi u l-aħjar prattiċi dwar l-introduzzjoni ta' teknoloġija tal-informatika għas-soċjetà kollha u l-amministrazzjoni pubblika;

(i)

il-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet rilevanti tagħhom u l-aġenti f'oqsma tas-setturi awdjoviżivi u tal-media;

(j)

l-inkoraġġiment ta' aktar kooperazzjoni bejn l-intrapriżi tal-ICT tal-Partijiet inkluż it-trasferiment tat-teknoloġija.

Artikolu 41

Trasport

1.   Il-Partijiet jaqblu li jsaħħu aktar il-kooperazzjoni tagħhom f'oqsma rilevanti tal-politika tat-trasport bil-ħsieb li jkabbru u jespandu l-opportunitajiet tal-investiment, itejbu ċ-ċaqliq tal-oġġetti u l-passiġġieri, jippromwovu s-sigurtà u s-sikurezza marittima u tal-avjazzjoni, b'mod aktar partikolari t-tfittix u s-salvataġġ, jiġġieldu l-piraterija, u l-konverġenza regolatorja aktar wiesgħa, inaqqsu l-impatti ambjentali tat-trasport, u jżidu l-effiċjenza tas-sistemi tat-trasport tagħhom.

2.   Il-kooperazzjoni bejn il-Partijiet f'dan il-qasam għandha timmira biex tippromwovi:

(a)

l-iskambji ta' informazzjoni dwar il-linji politiċi u l-prattiċi tat-trasport rispettivi tagħhom, speċjalment fir-rigward tat-trasport urban, rurali, marittimu u tal-ajru, l-ippjanar tat-trasport urban, il-loġistika tat-trasport, l-iżvilupp tat-trasport pubbliku u l-interkonnessjoni u l-interoperabilità ta' netwerks tat-trasport multimodali;

(b)

l-iskambju ta' informazzjoni dwar is-sistema Ewropea globali ta' navigazzjoni bis-satellita (Galileo) bl-użu tal-istrumenti bilaterali xierqa, b'enfasi fuq il-kwistjonijiet regolatorji, industrijali u tal-iżvilupp tas-suq ta' interess reċiproku;

(c)

l-azzjonijiet konġunti fil-qasam tas-servizzi tat-trasport bl-ajru permezz ta', inter alia, l-implimentazzjoni ta' ftehimiet eżistenti, l-eżami tal-possibbiltajiet għall-iżvilupp ulterjuri ta' relazzjonijiet, kif ukoll il-kooperazzjoni regolatorja u teknika f'oqsma bħas-sikurezza tal-avjazzjoni, is-sigurtà tal-avjazzjoni, u l-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru bil-ħsieb ta' appoġġ għall-konverġenza regolatorja u tat-tneħħija tal-ostakli għan-negozju. Fuq din il-bażi, il-Partijiet għandhom jesploraw l-ambitu possibbli għal kooperazzjoni akbar fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili;

(d)

djalogu fil-qasam tas-servizzi tat-trasport marittimu li jimmira għal aċċess mhux ristrett għas-swieq marittimi internazzjonali u n-negozji fuq bażi kummerċjali, impenji għall-eliminazzjoni gradwali ta' skemi eżistenti ta' riservazzjoni tal-merkanzija, l-astensjoni mill-introduzzjoni ta' klawżoli dwar it-taqsim tal-merkanzija, l-istabbiliment fis-servizzi tat-trasport marittimu inklużi s-servizzi awżiljarji, klawżoli dwar trattament nazzjonali u MFN dwar l-aċċess għas-servizzi awżiljarji u s-servizzi tal-portijet għal bastimenti mħaddma minn ċittadini jew kumpaniji tal-Parti l-oħra u kwistjonijiet relatati mat-trasport minn bieb għal bieb.

(e)

l-implimentazzjoni ta' standards tas-sigurtà, sikurezza u ta' prevenzjoni tat-tniġġis, partikolarment fir-rigward tat-trasport marittimu u bl-ajru, skont il-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti, inkluż il-kooperazzjoni fil-fora internazzjonali xierqa li jimmiraw biex jiżguraw infurzar aħjar tar-regolamenti internazzjonali. Għal dan il-għan, il-Partijiet għandhom jippromwovu l-kooperazzjoni teknika u l-assistenza fuq kwistjonijiet relatati mas-sikurezza tat-trasport, inkluż inter alia t-tfittix u s-salvataġġ, l-investigazzjoni ta' diżgrazzji u inċidenti.

Artikolu 42

Enerġija

1.   Il-Partijiet jaqblu li jkabbru l-kooperazzjoni fis-settur tal-enerġija bil-ħsieb li:

(a)

jiddiversifikaw il-provvisti tal-enerġija sabiex itejbu s-sigurtà tal-enerġija, u jiżviluppaw forom innovattivi u rinnovabbli ġodda tal-enerġija, inklużi bijofjuwils u bijomassa sostenibbli b'konformità mal-kundizzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż, l-enerġija mir-riħ u solari kif ukoll il-ġenerazzjoni tal-enerġija idro u jappoġġaw l-iżvilupp ta' oqfsa xierqa tal-politika biex joħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-investiment u kundizzjonijiet indaqs għall-enerġija rinnovabbli u l-integrazzjoni f'oqsma tal-politika rilevanti;

(b)

jiksbu l-użu razzjonali tal-enerġija b'kontribuzzjonijiet kemm min-naħa tal-provvista kif ukoll tad-domanda bil-promozzjoni tal-effiċjenza tal-enerġija fil-produzzjoni tal-enerġija, it-trasport, id-distribuzzjoni u l-użu aħħari;

(c)

ikattru t-trasferiment tat-teknoloġija mmirata għall-produzzjoni u l-użu ta' enerġija sostenibbli;

(d)

ikabbru l-iżvilupp ta' kapaċità u l-faċilitazzjoni tal-investiment fil-qasam fuq il-bażi ta' regoli kummerċjali trasparenti u mhux diskriminatorji;

(e)

jindirizzaw ir-rabtiet bejn l-aċċess għas-servizzi tal-enerġija li jistgħu jintlaħqu u l-iżvilupp sostenibbli.

2.   Għal dawn l-għanijiet, il-Partijiet jaqblu li jippromwovu l-kuntatti u r-riċerka konġunta kif ukoll li jkabbru l-assistenza teknika u l-proġetti tal-iżvilupp ta' kapaċità permezz ta' fora reġjonali xierqa dwar il-produzzjoni nadifa u l-protezzjoni ambjentali għall-benefiċċju reċiproku tal-Partijiet. Iż-żewġ naħat għandhom jesploraw aktar possibbiltajiet għal kooperazzjoni akbar fis-sigurtà u s-sikurezza nukleari fil-qafas u l-politika legali eżistenti tagħhom.

Artikolu 43

Turiżmu

1.   Iggwidati mill-Kodiċi ta' Etika Globali għat-Turiżmu tal-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu u mill-prinċipji tas-sostenibbiltà bbażati fuq il-“Proċess lokali tal-Aġenda 21”, il-Partijiet għandhom jimmiraw biex itejbu l-iskambju ta' informazzjoni u jistabbilixxu l-aħjar prattika sabiex jiżguraw żvilupp bilanċjat u sostenibbli tat-turiżmu.

2.   Il-Partijiet jaqblu li jiżviluppaw il-kooperazzjoni dwar, inter alia:

(a)

il-protezzjoni u l-massimizzazzjoni tal-potenzjal tal-wirt naturali u kulturali;

(b)

il-mitigazzjoni tal-impatti negattivi tat-turiżmu;

(c)

it-tkabbir tal-kontribuzzjoni pożittiva tal-kummerċ turistiku għall-iżvilupp sostenibbli tal-komunitajiet lokali, inter alia, bl-iżvilupp tal-ekoturiżmu u t-turiżmu kulturali, filwaqt li jiġu rispettati l-integrità u l-interessi tal-komunitajiet lokali u indiġeni;

(d)

l-assistenza teknika u l-iżvilupp ta' kapaċità, inklużi programmi ta' taħriġ għal dawk li jfasslu l-politika u l-maniġers tat-turiżmu;

(e)

l-inkoraġġiment tal-industrija tat-turiżmu inklużi l-operaturi tal-ġiti u l-aġenti tal-ivvjaġġar taż-żewġ Partijiet biex jiżviluppaw aktar il-kooperazzjoni bilaterali inkluż it-taħriġ.

Artikolu 44

Politika Industrijali u Kooperazzjoni ma' SMEs

Il-partijiet, filwaqt li jitqiesu l-linji politiċi u l-objettivi ekonomiċi rispettivi tagħhom, jaqblu li jippromwovu l-kooperazzjoni fil-politika industrijali fl-oqsma kollha meqjusa bħala adattati, bil-ħsieb li jtejbu l-kompetittività ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, inter alia, permezz ta':

(a)

l-iskambju ta' informazzjoni u esperjenzi dwar il-ħolqien ta' qafas legali u kundizzjonijiet oħra għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju biex itejbu l-kompetittività tagħhom;

(b)

il-promozzjoni tal-kuntatti u l-iskambji bejn l-operaturi ekonomiċi, l-inkoraġġiment ta' investimenti konġunti u l-istabbiliment ta' impriżi konġunti u netwerks ta' informazzjoni partikolarment permezz ta' programmi orizzontali tal-Unjoni, l-istimular b'mod partikolari ta' trasferimenti ta' soft u hard technology bejn l-imsieħba, inkluż teknoloġiji ġodda u avvanzati;

(c)

il-provvista ta' informazzjoni u l-istimular tal-innovazzjoni u l-iskambju ta' prattiċi ġodda dwar l-aċċess għall-finanzi u s-suq, inklużi servizzi ta' awditjar u ta' kontabilità partikolarment għal mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar;

(d)

il-faċilitazzjoni u l-appoġġ għall-attivitajiet rilevanti stabbiliti mis-setturi privati u l-assoċjazzjonijiet kummerċjali tal-Partijiet;

(e)

il-promozzjoni tar-responsabbiltà soċjali korporattiva u l-kontabilità u l-inkoraġġiment ta' prattiċi kummerċjali responsabbli inkluż il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli. Din il-kooperazzjoni għandha tkun komplimentata minn perspettiva tal-konsumatur bħall-informazzjoni ta' fuq il-prodott u r-rwol tal-konsumatur fis-suq;

(f)

it-twettiq ta' proġetti ta' riċerka konġunti, l-assistenza teknika u l-kooperazzjoni dwar standards, regolamenti tekniċi u proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità f'oqsma industrijali magħżula, kif maqbul b'mod reċiproku.

Artikolu 45

Djalogu dwar il-Politika Ekonomika

Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw fuq il-promozzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni dwar ix-xejriet u l-politika ekonomika rispettiva tagħhom, u t-taqsim ta' esperjenzi bil-koordinazzjoni tal-politika ekonomika fil-kuntest tal-kooperazzjoni ekonomika reġjonali u l-integrazzjoni permezz ta' mekkaniżmi bilaterali u multilaterali eżistenti f'oqsma ta' interess reċiproku, inkluż it-taqsim ta' informazzjoni fuq il-proċess ta' riforma u l-ekwitizzazzjoni ta' intrapriżi tal-istat b'konformità mal-liġijiet u r-regolamenti tal-Partijiet.

Artikolu 46

Kooperazzjoni dwar it-Tassazzjoni

1.   Bil-ħsieb li jsaħħu u jiżviluppaw l-attivitajiet ekonomiċi filwaqt li jqisu l-bżonn li jiżviluppaw oqfsa regolatorji u amministrattivi xierqa, il-Partijiet huma impenjati għall-governanza tajba fil-qasam tat-taxxa u ser jimplimentaw il-prinċipji tat-trasparenza u l-iskambju ta' informazzjoni fil-qafas tal-ftehimiet dwar it-taxxa bilaterali bejn l-Istati Membri u l-Vjetnam. Il-Partijiet jaqblu wkoll li jsaħħu l-iskambju tagħhom tal-esperjenza, id-djalogu u l-kooperazzjoni għall-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u prattiċi oħra ta' dannu għat-taxxa.

2.   Il-Partijiet jaqblu li jsaħħu l-kooperazzjoni fil-qasam tat-taxxa bil-ħsieb li jkabbru l-kapaċità regolatorja u amministrattiva tagħhom permezz, inter alia, tal-iskambju ta' esperjenza u assistenza teknika.

3.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu l-implimentazzjoni effettiva tal-ftehimiet dwar it-taxxa bilaterali bejn l-Istati Membri u l-Vjetnam u jappoġġaw il-konsiderazzjoni ta' ftehimiet ġodda bħal dawn fil-futur.

Artikolu 47

Kooperazzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji

Il-Partijiet jaqblu li jwettqu djalogu partikolarment immirat għall-iskambju ta' informazzjoni u esperjenzi fuq l-ambjenti regolatorji rispettivi tagħhom, u jsaħħu l-kooperazzjoni bil-ħsieb li jtejbu l-kontabilità, l-awditjar, is-sistemi superviżorji u regolatorji tas-servizzi bankarji, l-assigurazzjoni u partijiet oħra tas-settur finanzjarju inkluż permezz ta' programmi ta' bini ta' kapaċità f'oqsma ta' interess reċiproku.

Artikolu 48

Kooperazzjoni dwar il-Prevenzjoni u l-Mitigazzjoni ta' Diżastri Naturali

1.   Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw biex jipprevenu u jirreaġixxu b'mod effettiv għal diżastri naturali biex inaqqsu t-telf tal-ħajja, proprjetà, riżorsi naturali, l-ambjent u l-wirt kulturali u biex jintegraw it-tnaqqis ta' riskju minn diżastri fis-setturi u l-oqsma kollha ta' intervent fil-livell nazzjonali u lokali.

2.   Fuq dik il-bażi, il-Partijiet jaqblu li:

(a)

jaqsmu informazzjoni dwar il-monitoraġġ, il-valutazzjoni, it-tbassir u l-provvista ta' twissija bikrija ta' diżastri naturali;

(b)

jkabbru l-kapaċità permezz tat-taqsim ta' esperjenza, l-aħjar prattiċi fil-prevenzjoni u l-mitigazzjoni ta' diżastri naturali;

(c)

jappoġġaw lil xulxin fit-teknoloġija, fit-tagħmir speċjalizzat u l-materjali meħtieġa għall-ġestjoni ta' diżastri u r-reazzjoni waqt emerġenza;

(d)

jkabbru d-djalogu bejn l-awtoritajiet tal-Partijiet inkarigati mill-ġestjoni ta' diżastri naturali u r-reazzjoni waqt emerġenza biex jappoġġaw u jsaħħu l-kooperazzjoni f'dan il-qasam.

Artikolu 49

Ippjanar u Żvilupp Urban u Reġjonali

1.   Il-Partijiet jaqblu li jippromwovu l-kooperazzjoni u s-sħubija f'dan il-qasam fl-għarfien tagħhom tar-rwol importanti tal-ippjanar u l-iżvilupp urban u reġjonali sabiex jinkisbu tkabbir ekonomiku, tnaqqis tal-faqar u żvilupp sostenibbli,.

2.   Il-kooperazzjoni fl-ippjanar u l-iżvilupp urban u reġjonali tista' tkun fil-forom li ġejjin:

(a)

l-iskambju ta' esperjenza fl-indirizzar ta' kwistjonijiet relatati mal-ippjanar u l-iżvilupp urban u reġjonali sostenibbli, inkluż, inter alia:

linji politiċi li jittrattaw l-ippjanar urban u l-infrastruttura relatata, l-ippjanar reġjonali u l-espansjoni urbana, il-konservazzjoni u l-iżvilupp ta' bliet storiċi;

l-istabbiliment ta' netwerks urbani bil-parteċipazzjoni tal-maniġment ċentrali u lokali inklużi muniċipalitajiet, assoċjazzjonijiet u OMG, aġenziji, kuntratturi u assoċjazzjonijiet professjonali;

il-ġestjoni tal-arkitettura, l-ippjanar u l-espansjoni ta' spazji urbani bl-użu ta' għodod tas-Sistema ta' Informazzjoni Ġeografika (GIS);

l-ippjanar u l-iżvilupp ta' ċentri urbani u r-rinnovament ta' ċentri ta' bliet u l-ippjanar ambjentali urban;

ir-relazzjonijiet bejn żoni urbani u rurali;

l-iżvilupp ta' infrastrutura teknika urbana, inklużi r-rijabilitazzjoni u t-tijib ta' sistemi urbani tal-provvista tal-ilma, il-kostruzzjoni ta' sistemi tad-drenaġġ u sistemi ta' trattament ta' skart solidu, il-protezzjoni tal-ambjent u t-tisbiħ tal-pajsaġġ urban;

(b)

l-appoġġ għal taħriġ u żvilupp ta' kapaċità għall-maniġers ta' livell ċentrali, reġjonali u lokali fl-ippjanar reġjonali u urban, il-ġestjoni tal-arkitettura u l-wirt arkitettoniku;

(c)

il-kooperazzjoni fil-qafas tal-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħal UN-HABITAT u l-Forum Urban Dinji permezz ta' programmi ta' riċerka konġunti u l-organizzazzjoni ta' workshops u seminars għall-iskambju ta' informazzjoni u esperjenza fl-ippjanar u l-iżvilupp urban, inkluż l-espansjoni urbana, id-disinn urban, l-iżvilupp tal-art u l-iżvilupp tal-infrastruttura teknika.

3.   Il-Partijiet jaqblu li jkabbru l-kooperazzjoni, jaqsmu l-esperjenza u l-informazzjoni fost l-awtoritajiet reġjonali u urbani tagħhom biex isolvu problemi urbani kumplessi permezz tal-promozzjoni ta' żvilupp sostenibbli.

Artikolu 50

Xogħol, Impjieg u Affarijiet Soċjali

1.   Il-Partijiet jaqblu li jkabbru l-kooperazzjoni fil-qasam tax-xogħol, l-impjieg u l-affarijiet soċjali, inklużi il-kooperazzjoni dwar ix-xogħol, il-koeżjoni reġjonali u soċjali, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-iżvilupp tal-kapaċitajiet tul il-ħajja, l-iżvilupp tar-riżorsi umani, il-migrazzjoni internazzjonali u x-xogħol deċenti, is-sigurtà soċjali bil-ħsieb li jsaħħu d-dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni.

2.   Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid il-bżonn li jappoġġaw il-proċess ta' globalizzazzjoni li hu ta' benefiċċju għal kulħadd u li jippromwovu l-impjieg sħiħ u produttiv u x-xogħol deċenti bħala l-element prinċipali tal-iżvilupp sostenibbli u tat-tnaqqis tal-faqar, kif approvat mir-Riżoluzzjoni 60/1 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU u d-Dikjarazzjoni Ministerjali tal-parti ta' livell għoli tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-NU ta' Lulju 2006. Il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ Partijiet għandha tkun kompatibbli ma' u tqis il-karatteristiċi rispettivi u n-natura diversa tas-sitwazzjonijiet ekonomiċi u soċjali.

3.   Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid l-impenji tagħhom li jirrispettaw, jippromwovu u jissodisfaw standards tax-xogħol rikonoxxuti internazzjonalment, kif stabbiliti f'konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO) li huma partijiet għalihom imsemmija fid-Dikjarazzjoni tal-ILO dwar il-Prinċipji u d-Drittijiet Fundamentali fuq ix-Xogħol. Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw u jipprovdu assistenza teknika bil-ħsieb li jippromwovu r-ratifikazzjoni ta' standards tax-xogħol rikonoxxuti internazzjonalment kif xieraq u b'mod effettiv jimplimentaw standards tax-xogħol rattifikati mill-Partijiet.

4.   Suġġetti għal-liġijiet, il-kundizzjonijiet u l-proċeduri applikabbli fil-pajjiż ospitanti u t-trattati internazzjonali rilevanti u l-konvenzjonijiet li huma partijiet għalihom, il-Partijiet għandhom jimmiraw li jiżguraw li t-trattament maqbul għaċ-ċittadini tal-Parti l-oħra, impjegati legalment fit-territorju tal-pajjiż ospitanti għandu jkun ħieles minn kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità, fir-rigward, inter alia, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, ir-remunerazzjoni jew it-tkeċċija kif imqabbel mal-kundizzjonijiet applikati għal ċittadini ta' terzi pajjiżi oħra.

5.   Il-forom tal-kooperazzjoni jistgħu jinkludu programmi u proġetti speċifiċi, kif maqbula b'mod reċiproku, kif ukoll żvilupp ta' kapaċità, skambju ta' politika u inizjattivi dwar suġġetti ta' interess komuni fuq livell bilaterali jew multilaterali, bħal fil-livelli tal-ASEM, l-UE-ASEAN u l-ILO.

Artikolu 51

Statistika

1.   Il-Partijiet jaqblu li jippromwovu l-kooperazzjoni fl-armonizzazzjoni u l-iżvilupp ta' metodi tal-istatistika inkluż il-ġbir, l-ipproċessar, l-analiżi, u t-tixrid tal-istatistika.

2.   Għal dan il-għan, il-Partijiet jaqblu li jsaħħu l-kooperazzjoni, inkluż permezz ta' fora reġjonali u internazzjonali, permezz tal-iżvilupp ta' kapaċità u proġetti ta' assistenza teknika oħra, inkluża l-provvista ta' software modern tal-istatistika, bil-ħsieb li jtejjeb il-kwalità tal-istatistika.

TITOLU VII

QAFAS ISTITUZZJONALI

Artikolu 52

Kumitat Konġunt

1.   Il-Partijiet jaqblu li jistabbilixxu Kumitat Konġunt, magħmul minn rappreżentanti taż-żewġ naħat fl-ogħla livell possibbli, li x-xogħlijiet tiegħu għandhom ikunu li:

(a)

jiżgura l-funzjonament tajjeb u l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim;

(b)

jistabbilixxi prijoritajiet fir-rigward tal-għanijiet ta' dan il-Ftehim;

(c)

jissorvelja l-iżvilupp tar-relazzjoni komprensiva bejn il-Partijiet u jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-promozzjoni tal-objettivi ta' dan il-Ftehim;

(d)

jitlob, kif xieraq, informazzjoni minn kumitati jew korpi oħra stabbiliti taħt ftehimiet oħrajn bejn il-Partijiet u jikkonsidra kwalunkwe rapporti sottomessi minnhom;

(e)

jiskambja opinjonijiet u jagħmel suġġerimenti fuq kwalunkwe kwistjoni ta' interess komuni, inklużi azzjonijiet futuri u riżorsi disponibbli biex jitwettqu;

(f)

jsolvi differenzi li joħorġu mill-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni ta' dan il-Ftehim;

(g)

jeżamina l-informazzjoni kollha ppreżentata mill-Parti fir-rigward tas-sodisfazzjon tal-obbligi u jagħmel konsultazzjonijiet mal-Parti l-oħra biex ifittex soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ Partijiet skont l-Artikolu 57.

2.   Il-Kumitat Konġunt għandu normalment jiltaqa' annwalment f'Hanoi u Brussell alternattivament, f'data li tiġi stabbilita bi ftehim reċiproku. Jistgħu jiġu konvenuti wkoll laqgħat straordinarji tal-Kumitat Konġunt bi qbil bejn il-Partijiet. Il-Kumitat Konġunt għandu jkun ippresedut alternattivament minn kull waħda mill-Partijiet. L-aġenda għal-laqgħat tal-Kumitat Konġunt għandha tiġi determinata bi qbil bejn il-Partijiet.

3.   Il-Kumitat Konġunt għandu jistabbilixxi sottokumitati u gruppi ta' ħidma speċjalizzati sabiex jgħinuh fit-twettiq tax-xogħlijiet tiegħu. Dawn is-sottokumitati u l-gruppi ta' ħidma għandhom jagħmlu rapporti dettaljati tal-attivitajiet tagħhom lill-Kumitat Konġunt f'kull laqgħa tiegħu.

4.   Il-Partijiet jaqblu li għandu jkun ukoll ix-xogħol tal-Kumitat Konġunt li jiżgura l-funzjonament tajjeb ta' kwalunkwe ftehim settorjali jew protokoll konkluż jew li jkun ser jiġi konkluż bejn il-Partijiet.

5.   Il-Kumitat Konġunt għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.

TITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 53

Riżorsi għall-Kooperazzjoni

1.   Il-Partijiet jaqblu li jagħmlu disponibbli r-riżorsi xierqa, inklużi l-mezzi finanzjarji, safejn ir-riżorsi u r-regolamenti rispettivi tagħhom jippermettu, sabiex jissodisfaw l-objettivi tal-kooperazzjoni stabbiliti f'dan il-Ftehim.

2.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu lill-Bank Ewropew tal-Investiment biex ikompli bl-operazzjonijiet tiegħu fil-Vjetnam, skont il-proċeduri u l-kriterji tal-finanzjament tiegħu.

Artikolu 54

Klawżola dwar Żviluppi Futuri

1.   Il-Partijiet jistgħu b'kunsens reċiproku jespandu l-ambitu ta' dan il-Ftehim bil-ħsieb li jkabbru l-livell ta' kooperazzjoni, anke billi jissumplimentawh permezz ta' ftehimiet jew protokolli dwar setturi jew attivitajiet speċifiċi. Dawn il-ftehimiet speċifiċi għandhom ikunu parti integrali tar-relazzjonijiet bilaterali ġenerali kif regolati b'dan il-Ftehim u għandhom jifformaw parti minn qafas istituzzjonali komuni.

2.   Fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, kwalunkwe mill-Partijiet tista' tressaq suġġerimenti biex twessa' l-ambitu tal-kooperazzjoni, filwaqt li tqis l-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni tiegħu.

Artikolu 55

Ftehimiet Oħra

1.   Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, la dan il-Ftehim u lanqas l-azzjoni li tittieħed taħtu ma għandha tolqot s-setgħat tal-Istati Membri li jwettqu attivitajiet ta' kooperazzjoni bilaterali mal-Vjetnam jew li jikkonkludu, fejn xieraq, ftehimiet ġodda ta' sħubija u kooperazzjoni mal-Vjetnam.

2.   Dan il-Ftehim ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni jew l-implimentazzjoni ta' impenji meħuda mill-Partijiet rispettivi f'relazzjonijiet ma' partijiet terzi.

3.   Ftehimiet eżistenti dwar oqsma speċifiċi ta' kooperazzjoni li jaqgħu fl-ambitu ta' dan il-Ftehim għandhom jiġu kkonsidrati bħala parti mir-relazzjonijiet bilaterali ġenerali kif regolati b'dan il-Ftehim u bħala li jifformaw parti minn qafas istituzzjonali komuni.

Artikolu 56

Applikazzjoni u Interpretazzjoni tal-Ftehim

1.   Kull Parti tista' tirreferi lill-Kumitat Konġunt kwalunkwe diverġenza fl-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2.   Il-Kumitat Konġunt jista' jsolvi l-kwistjoni permezz ta' rakkomandazzjoni.

Artikolu 57

Twettiq ta' Obbligi

1.   Il-Partijiet għandhom jieħdu kwalunkwe miżuri ġenerali jew speċifiċi meħtieġa biex iwettqu l-obbligi tagħhom taħt dan il-Ftehim u għandhom jiżguraw li jikkonformaw mal-objettivi u l-iskopijiet stabbiliti f'dan il-Ftehim.

2.   Jekk waħda mill-Partijiet tikkonsidra li l-Parti l-oħra naqqset milli tissodisfa kwalunkwe mill-obbligi tagħha taħt dan il-Ftehim, tista' tieħu miżuri xierqa.

3.   Qabel tagħmel dan, minbarra f'każijiet ta' ksur materjali tal-Ftehim, għandha tippreżenta lill-Kumitat Konġunt l-informazzjoni kollha rilevanti meħtieġa għal ezaminazzjoni dettaljata tas-sitwazzjoni bil-ħsieb li tfittex soluzzjoni aċċettabbli għall-Partijiet.

4.   Il-Partijiet jaqblu li għall-iskop tal-interpretazzjoni korretta u l-applikazzjoni prattika ta' dan il-Ftehim, it-terminu “miżuri xierqa” kif imsemmi fl-Artikolu 57(2) ifisser miżuri meħuda skont il-liġi internazzjonali u li huma proporzjonali man-nuqqas ta' implimentazzjoni tal-obbligi taħt dan il-Ftehim. Fl-għażla ta' dawn il-miżuri, għandha tingħata prijorità lil dawk li l-inqas jiddisturbaw il-funzjonament ta' dan il-Ftehim. Dawn il-miżuri għandhom jiġu notifikati immedjatament lill-Parti l-oħra u għandhom ikunu suġġetti għal konsultazzjonijiet fil-Kumitat Konġunt jekk il-Parti l-oħra titlob hekk.

Artikolu 58

Faċilitajiet

Biex tkun iffaċilitata l-kooperazzjoni fil-qafas ta' dan il-Ftehim, iż-żewġ Partijiet jaqblu li jagħtu l-faċilitajiet neċessarji lill-uffiċjali u lill-esperti involuti fl-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom, skont ir-regoli u r-regolamenti interni taż-żewġ Partijiet.

Artikolu 59

Dikjarazzjonijiet

Id-Dikjarazzjonijiet għal dan il-Ftehim għandhom jifformaw parti integrali mill-Ftehim.

Artikolu 60

Applikazzjoni Territorjali

Dan il-Ftehim għandu japplika għat-territorju li fih it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea hu applikat taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak it-Trattat, minn naħa waħda, u għat-territorju tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra.

Artikolu 61

Definizzjoni tal-Partijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, “il-Partijiet” għandha tfisser l-Unjoni jew l-Istati Membri tagħha jew l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, skont is-setgħat rispettivi tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra.

Artikolu 62

Sigurtà Nazzjonali u Żvelar ta' Informazzjoni

Xejn f'dan il-Ftehim ma għandu jitqies bħala li jeħtieġ li kwalunkwe Parti tipprovdi kwanunkwe informazzjoni, li tikkonsidra l-iżvelar tagħha bħala li jmur kontra l-interessi tas-sigurtà essenzjali tagħha.

Artikolu 63

Dħul fis-Seħħ u Perjodu ta' Validità

1.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara d-data li fiha l-aħħar Parti tkun innotifikat lill-oħra dwar il-konklużjoni tal-proċeduri legali neċessarji għal dan l-iskop.

2.   Dan il-Ftehim hu validu għal perjodu ta' ħames snin. Għandu jiġi awtomatikament estiż għal aktar perjodi suċċessivi ta' sena, sakemm waħda mill-Partijiet ma tinnotifikax lill-Parti l-oħra bil-miktub bl-intenzjoni tagħha li ma testendix dan il-Ftehim sitt xhur qabel it-tmiem ta' kwalunkwe perjodu ta' sena sussegwenti.

3.   Kwalunkwe emenda lil dan il-Ftehim għandha ssir bi ftehim bejn il-Partijiet. Kwalunkwe emenda għandha ssir effettiva biss wara li l-Parti tal-aħħar tkun innotifikat lill-Parti l-oħra li l-formalitajiet kollha neċessarji jkunu ġew konklużi.

4.   Dan il-Ftehim jista' jiġi terminat minn waħda mill-Partijiet b'avviż bil-miktub ta' denunzja mogħti lill-Parti l-oħra. It-terminazzjoni għandha tidħol fis-seħħ sitt xhur wara l-irċevuta tan-notifika mill-Parti l-oħra.

Artikolu 64

Notifiki

In-notifiki li jsiru taħt l-Artikolu 63 għandhom isiru lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Vjetnam, rispettivament.

Artikolu 65

Test Awtentiku

Dan il-Ftehim huwa mfassal, f'żewġ eżemplari, bil-Bulgaru, Ċek, Daniż, Olandiż, Ingliż, Estonjan, Finlandiż, Franċiż, Ġermaniż, Grieg, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż u Vjetnamiż, b'kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentiku.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii doisprezece.

V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundratolv.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


ANNESS

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR L-ISTATUS TAL-EKONOMIJA TAS-SUQ

Il-Partijiet għandhom ikabbru l-kooperazzjoni biex jimxu lejn ir-rikonoxximent bikri tal-istatus tal-ekonomija tas-suq tal-Vjetnam mill-aktar fis possibbli, suġġett għall-proċeduri rilevanti.

DIKJARAZZJONI UNILATERALI MILL-UNJONI EWROPEA DWAR IS-SISTEMA ĠENERALIZZATA TA' PREFERENZI (SĠP)

L-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi l-importanza sinifikanti tal-SĠP għall-iżvilupp tal-kummerċ u għandha tikkoopera wkoll permezz ta', inter alia, djalogu, skambji u attivitajiet ta' żvilupp ta' kapaċità, bil-ħsieb li tiżgura l-aħjar użu tal-iskema mill-Vjetnam skont il-proċeduri rilevanti tal-Partijiet u l-politika tal-kummerċ li qed tevolvi tal-UE.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR L-ARTIKOLU 24 (KOOPERAZZJONI FIL-ĠLIEDA KONTRA L-ĦASIL TAL-FLUS U L-FINANZJAMENT TAT-TERRORIŻMU)

Il-Partijiet jaqblu li l-Kumitat Konġunt ser jistabbilixxi lista tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-iskambju tal-informazzjoni rilevanti taħt dan l-artikolu.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR L-ARTIKOLU 57 (TWETTIQ TA' OBBLIGI)

Il-Partijiet jaqblu li, għall-finijiet tal-interpretazzjoni korretta u l-applikazzjoni prattika ta' dan il-Ftehim, it-terminu “ksur materjali tal-Ftehim” fl-Artikolu 57 (3), skont l-Artikolu 60 (3) tal-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar il-Liġi tat-Trattati tal-1969 (“Konvenzjoni ta' Vjenna”), jikkonsisti fi:

(a)

rifjut tal-ftehim mhux sanzjonat mill-Konvenzjoni ta' Vjenna; jew

(b)

ksur ta' element essenzjali tal-Ftehim, kif deskritt fl-Artikolu 1(1) u (2) u l-Artikolu 8.

F'każijiet ta' ksur materjali tal-Ftehim, il-miżura għandha tiġi notifikata immedjatament lill-Parti l-oħra. Fuq talba tal-Parti l-oħra, il-Kumitat Konġunt għandu jwettaq konsultazzjonijiet urġenti f'perjodu ta' mhux aktar minn 30 jum għal eżami dettaljat ta' kwalunkwe aspett jew bażi tal-miżura bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni aċċettabbli għall-Partijiet.


3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/43


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/2118

tat-28 ta' Ottubru 2016

dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kanada, min-naħa l-oħra

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31(1) u l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 212(1), flimkien mal-Artikolu 218(5) u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 218(8) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta mill-Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-8 ta' Diċembru 2010 il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni u lir-Rappreżentant Għoli biex jiftħu negozjati mal-Kanada għal Ftehim Qafas li jieħu post id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta dwar ir-relazzjonijiet EU-Kanada tal-1996.

(2)

Meta titqies ir-relazzjoni storikament viċina u r-rabtiet dejjem eqreb bejn il-Partijiet, kif ukoll ix-xewqa tagħhom li jsaħħu u jwessgħu r-relazzjonijiet b'mod ambizzjuż u innovattiv, in-negozjati dwar il-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kanada, min-naħa l-oħra (“il-Ftehim”) ġew konklużi b'suċċess bl-inizjalar tal-Ftehim f'Ottawa fit-8 ta' Settembru 2014.

(3)

L-Artikolu 30 tal-Ftehim jipprevedi l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim qabel ma jidħol fis-seħħ.

(4)

Il-Ftehim għandu jiġi ffirmat f'isem l-Unjoni. Il-Ftehim għandu jiġi applikat parzjalment, fuq bażi provviżorja f'konformità mal-Artikolu 30 tiegħu, sa metajitlestew il-proċeduri neċessarji għall-konklużjoni tiegħu.

(5)

L-iffirmar tal-Ftehim f'isem l-Unjoni u l-applikazzjoni provviżorja ta' partijiet tal-Ftehim huma mingħajr preġudizzju għall-allokazzjoni ta' kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha f'konformità mat-Trattati,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   L-iffirmar f'isem l-Unjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kanada, min-naħa l-oħra, huwa b'dan approvat, soġġett għall-konklużjoni ta' dak il-Ftehim.

2.   It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat jindika l-persuna jew persuni bis-setgħa li jiffirmaw il-Ftehim f'isem l-Unjoni.

Artikolu 3

1.   Sakemm il-Ftehim jidħol fis-seħħ, f'konformità mal-Artikolu 30 tal-Ftehim u soġġett għan-notifiki previsti fih, il-partijiet segwenti tal-Ftehim għandhom jiġu applikati b'mod provviżorju bejn l-Unjoni u l-Kanada, iżda biss sa fejn dawn ikopru materji li jaqgħu fil-kompetenza tal-Unjoni, inkluż materji li jaqgħu fil-kompetenza tal-Unjoni rigward id-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta' politika estera u ta' sigurtà komuni:

(a)

Titolu I: l-Artikolu 1;

(b)

Titolu II: l-Artikolu 2;

(c)

Titolu III: l-Artikolu 4(1), l-Artikolu 5 u l-Artikolu 7(b);

(d)

Titolu IV:

l-Artikolu 9, l-Artikoli 10(2), 10(3), 12(4), 12(5) u 12(10), u l-Artikoli 14, 15, 16 u 17;

l-Artikoli 12(6), 12(7), 12(8), 12(9) u l-Artikolu 13, sa fejn dawn id-dispożizzjonijiet huma limitati għall-materji li fir-rigward tagħhom l-Unjoni tkun diġà eżerċitat il-kompetenzi tagħha internament;

(e)

Titolu V: l-Artikolu 23(2);

(f)

Titolu VI: l-Artikoli 26, 27 u 28;

(g)

Titolu VII: l-Artikoli 29, 30, 31, 32, 33 u 34, sa fejn dawn id-dispożizzjonijiet huma limitati għall-fini li tiġi żgurata l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim.

2.   Id-data li minnha l-Ftehim ser jiġi applikat provviżorjament ser tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data wara dik tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Ottubru 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

M. LAJČÁK


3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/45


FTEHIM TA' SĦUBIJA STRATEĠIKA

bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kanada, min-naħa l-oħra

L-UNJONI EWROPEA, minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Unjoni”,

u

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-ESTONJA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

L-UNGERIJA,

IR-REPUBBLIKA TA' MALTA,

IR-RENJU TAN-NETHERLANDS,

IR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TAL-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ,

Partijiet Kontraenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Istati Membri”,

minn naħa waħda, u

IL-KANADA

min-naħa l-oħra,

minn hawn 'il quddiem imsejħa konġuntament “il-Partijiet”,

ISPIRATI mill-ħbiberija li ilha teżisti bejn il-poplu tal-Ewropa u l-Kanada permezz tar-rabtiet storiċi, kulturali, politiċi u ekonomiċi estensivi tagħhom,

WAQT LI INNUTAW il-passi importanti meħuda sa mill-Ftehim Kwadru tal-1976 għall-kooperazzjoni kummerċjali u ekonomika bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Kanada, id-Dikjarazzjoni tal-1990 dwar ir-Relazzjonijiet Transatlantiċi bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, u l-Kanada, id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-1996 dwar ir-Relazzjonijiet bejn l-UE u l-Kanada u l-Pjan ta' Azzjoni Konġunt bejn l-UE u l-Kanada, l-Aġenda ta' Sħubija bejn l-UE u l-Kanada tal-2004 u l-Ftehim tal-2005 bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada li jistabbilixxi qafas għall-parteċipazzjoni tal-Kanada fl-operazzjonijiet ta' immaniġjar tal-kriżijiet tal-Unjoni Ewropea,

JAFFERMAW MILL-ĠDID ir-rabta b'saħħitha tagħhom mal-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

JAQSMU l-istess fehma li l-proliferazzjoni tal-armi ta' qerda massiva toħloq theddida kbira għas-sigurtà internazzjonali,

JIBNU fuq it-tradizzjoni twila tagħhom ta' kooperazzjoni fil-promozzjoni tal-prinċipji internazzjonali tal-paċi u s-sigurtà u l-istat tad-dritt,

JAFFERMAW MILL-ĠDID id-determinazzjoni tagħhom li jiġġieldu kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata permezz ta' kanali bilaterali u multilaterali,

JAQSMU flimkien impenn biex jitnaqqas il-faqar, jitħeġġeġ it-tkabbir ekonomiku inklużiv u jiġu megħjuna l-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-isforzi tagħhom lejn ir-riformi politiċi u ekonomiċi,

JIRRIKONOXXU x-xewqa tagħhom li jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli fid-dimensjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali tiegħu;

KBURIN bil-kuntatti interpersonali estensivi bejn iċ-ċittadini tagħhom u l-impenn tagħhom għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità tal-espressjonijiet kulturali,

JIRRIKONOXXU r-rwol importanti li jista' jkollhom organizzazzjonijiet multilaterali effettivi fl-avvanz 'il quddiem tal-kooperazzjoni u fil-kisba ta' eżiti pożittivi dwar kwistjonijiet u sfidi globali,

KONXJI mir-relazzjoni dinamika tagħhom fil-qasam tal-kummerċ u l-investiment, li se tissaħħaħ aktar permezz tal-implimentazzjoni effettiva ta' ftehim ekonomiku u kummerċjali komprensiv,

IFAKKRU li d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim li jaqgħu fl-ambitu tal-Parti Tlieta, it-Titolu V tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jorbtu lir-Renju Unit u lill-Irlanda bħala Partijiet Kontraenti separati, u mhux bħala parti mill-Unjoni Ewropea, sakemm l-Unjoni Ewropea flimkien mar-Renju Unit u/jew l-Irlanda ma jkunux innotifikaw b'mod konġunt lill-Kanada li r-Renju Unit jew l-Irlanda tintrabat bħala parti mill-Unjoni Ewropea f'konformità mal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda fir-rigward taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja annessa mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jekk ir-Renju Unit u/jew l-Irlanda ma jibqgħux marbutin bħala parti mill-Unjoni Ewropea f'konformità mal-Artikolu 4a tal-Protokoll Nru 21, l-Unjoni Ewropea flimkien mar-Renju Unit u/jew l-Irlanda jgħarrfu minnufih lill-Kanada b'kull bidla fil-pożizzjoni tagħhom, u f'dan il-każ jibqgħu marbutin bid-diżpozzjonijiet tal-ftehim fil-kwalità individwali tagħhom. L-istess japplika għad-Danimarka skont il-Protokoll anness ma' dawk it-Trattati dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka,

JIRRIKONOXXU li l-bidliet istituzzjonali fl-Unjoni Ewropea sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona,

JAFFERMAW l-istatus tagħhom bħala sħab strateġiċi u d-determinazzjoni tagħhom biex ikomplu jsaħħu u jkabbru r-relazzjoni tagħhom u l-kooperazzjoni internazzjonali tagħhom abbażi tar-rispett reċiproku u d-djalogu biex javvanzaw 'il quddiem l-interessi u l-valuri kondiviżi tagħhom,

KONVINTI li din il-kooperazzjoni għandha tissawwar b'mod progressiv u pragmatiku, b'mod parallel mal-iżvilupp tal-politiki tagħhom,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

TITOLU I

BAŻI GĦALL-KOOPERAZZJONI

Artikolu 1

Prinċipji ġenerali

1.   Il-Partijiet jesprimu l-appoġġ tagħhom għall-prinċipji komuni kif stabbilit fil-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti.

2.   Konxji tar-relazzjoni strateġika tagħhom, il-Partijiet jaħdmu sabiex titjieb il-koerenza fl-iżvilupp tal-kooperazzjoni tagħhom fuq livelli bilaterali, reġjonali u multilaterali.

3.   Il-Partijiet jimplimentaw dan il-Ftehim abbażi ta' valuri komuni, il-prinċipji tad-djalogu, ir-rispett reċiproku, is-sħubija ugwali, il-multilateraliżmu, il-kunsens u r-rispett għal-liġi internazzjonali.

TITOLU II

DRITTIJIET TAL-BNIEDEM, LIBERTAJIET FUNDAMENTALI, DEMOKRAZIJA U L-ISTAT TAD-DRITT

Artikolu 2

Appoġġ u avvanz tal-prinċipji demokratiċi, drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali

1.   Ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u fit-trattati internazzjonali eżistenti dwar id-drittijiet tal-bniedem u strumenti legalment vinkolanti oħrajn, li għalihom l-Unjoni jew l-Istati Membri u l-Kanada huma partijiet, jirrifletti l-politiki interni u internazzjonali tal-Partijiet u jikkostitwixxi element essenzjali ta' dan il-Ftehim.

2.   Il-Partijiet jagħmlu ħilithom sabiex jikkooperaw u jiddefendu dawn id-drittijiet u l-prinċipji fil-politiki tagħhom stess u jħeġġu lil Stati oħra sabiex jaderixxu ma' dawk it-trattati internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u strumenti legalment vinkolanti u biex jimplimentaw l-obbligi tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom stess.

3.   Il-Partijiet huma impenjati li jmexxu 'l quddiem id-demokrazija, inkluż proċessi elettorali ħielsa u ġusti f'konformità mal-istandards internazzjonali. Kull Parti tgħarraf lill-oħra bil-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali rispettivi tagħha u tistieden lill-Parti l-oħra biex tipparteċipa kif xieraq.

4.   Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza tal-istat tad-dritt għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u għall-funzjonament effettiv ta' istituzzjonijiet ta' governanza fi Stat demokratiku. Dan jinkludi l-eżistenza ta' sistema ġudizzjarja indipendenti, l-ugwaljanza quddiem il-liġi, id-dritt għal proċess ġust u aċċess minn individwi għal rimedju legali effettiv.

TITOLU III

PAĊI U SIGURTÀ INTERNAZZJONALI U MULTILATERALIŻMU EFFETTIV

Artikolu 3

Armi ta' qerda massiva

1.   Il-Partijiet jikkunsidraw li l-proliferazzjoni ta' armi ta' qerda massiva (AQM) u l-mezzi tal-konsenja tagħhom, kemm lejn atturi statali kif ukoll lejn dawk mhux statali, tirrappreżenta waħda mill-akbar theddidiet serji għall-istabbiltà u s-sigurtà internazzjonali.

2.   Il-Partijiet għalhekk jaqblu li jikkooperaw u li jikkontribwixxu għall-prevenzjoni tal-proliferazzjoni tal-AQM u l-mezzi tal-konsenja tagħhom b'konformità sħiħa mal-obbligi u bl-implimentazzjoni tagħhom skont il-ftehimiet internazzjonali li jikkonċernaw id-diżarm u n-nonproliferazzjoni u r-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Barra minn hekk, il-Partijiet ikomplu jikkooperaw, kif xieraq, b'appoġġ għall-isforzi ta' nonproliferazzjoni permezz tal-parteċipazzjoni fir-reġimi ta' kontroll ta' esportazzjoni li għalihom it-tnejn huma parti. Il-Partijiet jaqblu li din id-dispożizzjoni tikkostittwixxi element essenzjali ta' dan il-Ftehim.

3.   Barra minn hekk, il-Partijiet jaqblu wkoll li jikkooperaw u jikkontribwixxu sabiex jiġġieldu kontra l-proliferazzjoni tal-AQM u l-mezzi ta' konsenja tagħhom billi:

(a)

kif xieraq, jieħdu l-passi biex jiffirmaw, jirratifikaw jew jaderixxu mat-trattati ta' diżarm u nonproliferazzjoni kollha rilevanti u li jimplimentaw bis-sħiħ l-obbligi kollha skont it-trattati li tagħhom jagħmlu parti u jħeġġu lil stati oħra sabiex jaderixxu ma' dawk it-trattati;

(b)

iżommu sistema effettiva ta' kontrolli fuq l-esportazzjoni nazzjonali, jikkontrollaw l-esportazzjoni u jevitaw is-senserija illeċita u t-tranżitu tal-merkanzija relatata mal-AQM inkluż il-kontroll tal-użu aħħari tal-AQM fuq it-teknoloġiji b'użu doppju u li jinkludu sanzjonijiet effettivi għall-ksur tal-kontrolli fuq l-esportazzjoni;

(c)

il-ġlieda kontra l-proliferazzjoni ta' armi kimiċi, bijoloġiċi u tossiċi. Il-Partijiet jaqblu li jikkollaboraw f'fora rilevanti biex imexxu 'l quddiem il-prospetti għal aderenza universali għal konvenzjonijiet internazzjonali, inkluża l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi (il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-Ħażna u l-Użu ta' Armi Kimiċi u dwar il-Qerda tagħhom) u l-Konvenzjoni dwar l-Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni u l-Ħażna ta' Armi Batterjoloġiċi (Bijoloġiċi) u Tossiċi u dwar il-Qerda tagħhom).

4.   Il-Partijiet jaqblu li jistabbilixxu laqgħat regolari f'livell għoli bejn l-UE u l-Kanada biex jiġu skambjati l-fehmiet dwar modi kif tiġi promossa l-kooperazzjoni fuq firxa ta' kwistjonijiet ta' nonproliferazzjoni u diżarm.

Artikolu 4

Armi ħfief u ta' kalibru żgħir

1.   Il-Partijiet jirrikonoxxu li l-manifattura, it-trasferiment u ċ-ċirkolazzjoni illegali ta' Armi Ħfief u ta' Kalibru Żgħir (SALWs), inkluż il-munizzjon tagħhom, u l-akkumulazzjoni eċċessiva tagħhom, il-ġestjoni ħażina, il-ħażniet mhux assigurati sewwa u l-firxa mhux ikkontrollata tagħhom, ikomplu joħolqu theddida serja għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali.

2.   Il-Partijiet jaqblu li jimplimentaw l-impenji rispettivi tagħhom biex jindirizzaw il-kummerċ illeċitu tas-SALW, inkluż il-munizzjon tagħhom, fil-qafas tal-istrumenti internazzjonali rilevanti inkluż il-Programm ta' Azzjoni tan-NU għall-Prevenzjoni, il-Ġlieda Kontra u l-Qerda ta' Kummerċ Illeċitu tas-SALW fl-aspetti kollha tiegħu kif ukoll l-obbligi li joħorġu minn Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU.

3.   Il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex jieħdu miżuri biex jindirizzaw il-kummerċ illeċitu tas-SALW u jikkooperaw u jaħdmu għall-koordinazzjoni, il-komplimentarjetà u s-sinerġija fl-isforzi komuni tagħhom biex jgħinu lil Stati oħra biex jindirizzaw il-kummerċ illeċitu tas-SALW u l-munizzjon fil-livelli globali, reġjonali u nazzjonali, kif xieraq.

Artikolu 5

Qorti Kriminali Internazzjonali

1.   Il-Partijiet jaffermaw li l-aktar reati serji ta' tħassib għall-komunità internazzjonali ma jistgħux ma jiġux puniti u li l-prosekuzzjoni effettiva tagħhom trid tiġi żgurata billi jittieħdu miżuri fil-livell nazzjonali u billi tiżdied il-kooperazzjoni internazzjonali, inkluż permezz tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI).

2.   Il-Partijiet jikkondividu impenn komuni biex tiġi promossa r-ratifika universali tal-Istatut ta' Ruma tal-QKI jew l-adeżjoni miegħu, u biex jaħdmu lejn l-implimentazzjoni domestika effettiva tagħha tal-Istatut fost l-Istati Partijiet għall-QKI.

Artikolu 6

Kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu

1.   Il-Partijiet jirrikonoxxu li l-ġlieda kontra t-terroriżmu hija prijorità komuni u tenfasizza li l-ġlieda kontra t-terroriżmu titmexxa b'rispett għall-istat tad-dritt, il-liġi internazzjonali, b'mod partikolari l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u r-Riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, id-drittijiet tal-bniedem, il-liġi dwar ir-refuġjati u l-liġi umanitarja internazzjonali u l-libertajiet fundamentali.

2.   Il-Partijiet iżommu konsultazzjonijiet ta' livell għoli kontra t-terroriżmu u kuntatti ad hoc bil-ħsieb li jiġu promossi sforzi operazzjonali konġunti effettivi kontra t-terroriżmu u mekkaniżmi kollaborattivi fejn possibbli. Dan jinkludi skambji regolari dwar il-listi ta' terroristi, il-ġlieda kontra strateġiji tal-estremiżmu vjolenti u approċċi għall-kwistjonijiet emerġenti relatati mal-ġlieda kontra t-terroriżmu.

3.   Il-Partijiet għandhom impenn komuni għall-promozzjoni ta' metodu internazzjonali komprensiv fil-ġlieda kontra t-terroriżmu taħt it-tmexxija tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-Partijiet jagħmlu ħilithom b'mod partikolari biex jikkooperaw sabiex jissaħħaħ il-kunsens internazzjonali f'dan il-qasam sabiex tiġi promossa l-implimentazzjoni sħiħa tal-Istrateġija Globali tan-NU Kontra t-Terroriżmu u r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, kif xieraq.

4.   Il-Partijiet ikomplu jikkooperaw mill-qrib fil-qafas tal-Forum Globali dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-gruppi ta' ħidma tiegħu.

5.   Il-Partijiet jiġu ggwidati mir-rakkomandazzjonijiet internazzjonali stabbiliti mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu.

6.   Il-Partijiet ikomplu jaħdmu flimkien kif xieraq biex tissaħħaħ il-kapaċità kontra t-terroriżmu ta' Stati oħra biex jipprevjenu, jidentifikaw u jirrispondu għal attivitajiet terroristiċi.

Artikolu 7

Kooperazzjoni fil-promozzjoni tal-paċi u l-istabbiltà internazzjonali

Biex imexxu 'l quddiem l-interessi komuni tagħhom għall-promozzjoni tal-paċi u s-sigurtà internazzjonali u ta' istituzzjonijiet multilaterali u politiki effikaċi, il-Partijiet:

(a)

ikomplu bl-isforzi tagħhom biex tissaħħaħ aktar is-sigurtà transatlantika, b'kunsiderazzjoni tar-rwol ċentrali tal-arkitettura tas-sigurtà transatlantika eżistenti bejn l-Ewropa u l-Amerika ta' Fuq;

(b)

issaħħu l-isforzi konġunti tagħhom b'appoġġ għall-ġestjoni tal-kriżi u l-bini ta' kapaċità, u jkomplu jtejbu l-kooperazzjoni tagħhom f'dan ir-rigward, inkluż fl-operazzjonijiet u l-missjonijiet tal-UE. Il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni f'dawn l-attivitajiet, inkluż permezz ta' konsultazzjonijiet bikrija u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni dwar l-ippjanar, fejn jitqies xieraq mill-Partijiet.

Artikolu 8

Kooperazzjoni f'fora u organizzazzjonijiet multilaterali, reġjonali u internazzjonali

1.   Il-Partijiet jaqsmu impenn għall-multilateraliżmu u l-isforzi biex titjieb l-effettività ta' fora u organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali bħan-Nazzjonijiet Uniti u l-organizzazzjonijiet u l-aġenziji speċjalizzati tagħha, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), l-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO), l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u fora multilaterali oħra.

2.   Il-Partijiet iżommu mekkaniżmi ta' konsultazzjoni effettivi dwar il-marġini ta' fora multilaterali. Fin-NU, minbarra d-djalogi eżistenti tagħhom fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, il-Partijiet jistabbilixxu mekkaniżmi ta' konsultazzjoni permanenti fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Uffiċċji tan-NU fi Vjenna u oħrajn, kif xieraq u maqbul mill-Partijiet.

3.   Il-Partijiet jagħmlu ħilithom ukoll biex jikkonsultaw dwar l-elezzjonijiet biex ikun hemm rappreżentanza effettiva f'organizzazzjonijiet multilaterali.

TITOLU IV

ŻVILUPP EKONOMIKU U SOSTENIBBLI

Artikolu 9

Djalogu u tmexxija globali fi kwistjonijiet ekonomiċi

Filwaqt li jirrikonoxxu li globalizzazzjoni sostenibbli u prosperità akbar jistgħu jinkisbu biss permezz ta' ekonomija dinjija miftuħa, ibbażata fuq il-prinċipji tas-suq, regolamenti effettivi u istituzzjonijiet globali b'saħħithom, il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex:

(a)

ikunu minn ta' quddiem fil-promozzjoni ta' politiki ekonomiċi sodi u mmaniġġjar finanzjarju prudenti kemm lokalment kif ukoll permezz tal-involviment reġjonali u internazzjonali tagħhom;

(b)

ikollhom djalogu politiku regolari ta' livell għoli dwar kwistjonijiet makroekonomiċi, inklużi rappreżentanti tal-banek ċentrali kif xieraq, bl-għan ta' kooperazzjoni fi kwistjonijiet ta' tħassib komuni;

(c)

jinkoraġġixxu, kif xieraq, djalogu fil-waqt u effettiv u kooperazzjoni fi kwistjonijiet ekonomiċi globali ta' interess komuni f'organizzazzjonijiet multilaterali u fora li fihom jipparteċipaw il-Partijiet, bħall-OECD, il-G-7, il-G-20, il-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI), il-Bank Dinji u l-Organizzazzjoni dinjija għall-Kummerċ (WTO).

Artikolu 10

Promozzjoni tal-kummerċ ħieles u titjib tal-investiment

1.   Il-Partijiet jikkooperaw sabiex jippromwovu żieda u żvilupp sostenibbli tal-kummerċ u l-investiment bejniethom għall-vantaġġ reċiproku tagħhom, kif previst fi ftehim ekonomiku u kummerċjali komprensiv.

2.   Il-Partijiet jagħmlu ħilithom sabiex jikkooperaw biex isaħħu d-WTO bħala l-aktar qafas effettiv għal sistema kummerċjali globali b'saħħitha, inklużiva u bbażata fuq ir-regoli.

3.   Il-Partijiet ikomplu jimpenjaw ruħhom fil-kooperazzjoni doganali.

Artikolu 11

Kooperazzjoni dwar it-tassazzjoni

Bil-ħsieb li jsaħħu u jiżviluppaw il-kooperazzjoni ekonomika tagħhom, il-Partijiet isegwu u japplikaw il-prinċipji ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa, jiġifieri, it-trasparenza, l-iskambju tal-informazzjoni u l-evitar ta' prattiki fiskali dannużi fl-oqfsa tal-Forum tal-OECD dwar prattiki dannużi ta' tassazzjoni u l-Kodiċi ta' Kondotta tal-Unjoni dwar it-tassazzjoni tan-negozju, kif applikabbli. Il-Partijiet jagħmlu ħilithom sabiex jaħdmu flimkien biex jippromwovu u jtejbu l-implimentazzjoni ta' dawn il-prinċipji fuq livell internazzjonali.

Artikolu 12

Żvilupp sostenibbli

1.   Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom li jilħqu l-ħtiġijiet attwali mingħajr ma jikkompromettu l-ħtiġijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. Huma jirrikonoxxu li biex ikun vijabbli fuq perjodu itwal ta' żmien, it-tkabbir ekonomiku għandu jsegwi l-prinċipji ta' żvilupp sostenibbli.

2.   Il-Partijiet ikomplu jippromwovu l-użu responsabbli u effiċjenti tar-riżorsi u jqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tal-ħsara ambjentali u l-impatt marbut magħha dwar il-benesseri tal-bniedem.

3.   Il-Partijiet ikomplu jinkoraġġixxu sforzi għall-promozzjoni ta' żvilupp sostenibbli permezz tad-djalogu, l-iskambju tal-aħjar prattiki, governanza tajba u ġestjoni finanzjarja soda.

4.   Il-Partijiet jikkondividu l-istess għan li jitnaqqas il-faqar u li jiġi appoġġjat l-iżvilupp ekonomiku inklużiv madwar id-dinja, u jagħmlu ħilithom biex jaħdmu flimkien kull meta jkun possibbli biex jintlaħaq dan l-għan.

5.   Għal dan l-għan, il-Partijiet jistabbilixxu djalogu politiku regolari dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp sabiex tittejjeb il-koordinazzjoni tal-politika dwar kwistjonijiet ta' interess komuni kif ukoll il-kwalità u l-effettività tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħhom, f'konformità ma' prinċipji aċċettati internazzjonalment dwar l-effettività tal-għajnuna. Il-Partijiet jaħdmu flimkien biex isaħħu r-responsabbiltà u t-trasparenza b'enfasi fuq it-titjib tar-riżultati tal-iżvilupp, u jirrikonoxxu l-importanza li jiġu involuti għadd ta' atturi, inkluż is-settur privat u s-soċjetà ċivili, fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp.

6.   Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza tas-settur tal-enerġija għall-prosperità ekonomika u l-paċi u l-istabbiltà internazzjonali. Huma jaqblu dwar il-ħtieġa li jtejbu u jiddiversifikaw il-provvisti tal-enerġija, jippromwovu l-innovazzjoni u jżidu l-effiċjenza tal-enerġija sabiex tissaħħaħ l-opportunità tal-enerġija, is-sigurtà, u l-enerġija sostenibbli u affordabbli. Il-Partijiet iżommu djalogu ta' livell għoli dwar l-enerġija u jkomplu jikkollaboraw permezz ta' mezzi bilaterali u multilaterali sabiex jappoġġjaw swieq miftuħa u kompetittivi, jaqsmu l-aħjar prattiki, jippromwovu regolamentazzjoni trasparenti, u jiddiskutu l-oqsma ta' kooperazzjoni rigward kwistjonijiet tal-enerġija.

7.   Il-Partijiet jagħtu importanza kbira lill-protezzjoni u l-konservazzjoni tal-ambjent u jirrikonoxxu l-ħtieġa għal standards għolja ta' ħarsien ambjentali sabiex jitħares l-ambjent għall-ġenerazzjonijiet futuri.

8.   Il-Partijiet jirrikonoxxu t-theddida globali tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li tittieħed azzjoni immedjata u ulterjuri sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet bl-għan li jiġu stabbilizzati l-konċentrazzjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra fl-atmosfera, f'livell li tiġi evitata interferenza antropoġenika perikoluża mas-sistema tal-klima. B'mod partikolari, jikkondividu ambizzjoni komuni biex jinstabu soluzzjonijiet innovattivi biex jimmitigaw u jadattaw għall-effetti tat-tibdil fil-klima. Il-Partijiet jirrikonoxxu n-natura globali tal-isfida u jkomplu jappoġġjaw l-isforzi internazzjonali lejn reġim ġust, effettiv, komprensiv, u ibbażat fuq ir-regoli skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) li tapplika għall-Partijiet kollha tal-Konvenzjoni, inkluż li jaħdmu flimkien fit-tmexxija 'l quddiem tal-Ftehim ta' Pariġi.

9.   Il-Partijiet ikomplu d-djalogi ta' livell għoli dwar l-ambjent u t-tibdil fil-klima bl-għan li jaqsmu l-aħjar prattiki u jippromwovu kooperazzjoni effettiva u inklużiva dwar it-tibdil fil-klima u kwistjonijiet oħra marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent.

10.   Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza ta' djalogu u kooperazzjoni fuq livelli bilaterali jew multilaterali fil-qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u xogħol deċenti, b'mod partikolari fil-kuntest tal-globalizzazzjoni u t-tibdil demografiku. Il-Partijiet jagħmlu ħilithom sabiex jiġu promossi l-kooperazzjoni u l-iskambji ta' informazzjoni u ta' esperjenzi rigward l-impjiegi u kwistjonijiet tax-xogħol. Il-Partijiet jikkonfermaw ukoll l-impenn tagħhom li jsegwu, jippromwovu u jdaħħlu fis-seħħ l-istandards tax-xogħol rikonoxxuti internazzjonalment li huma impenjaw ruħhom għalihom, bħal dawk imsemmija fid-Dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) tal-1998 dwar il-Prinċipji u d-Drittijiet Fundamentali fuq ix-Xogħol u s-segwitu tagħha.

Artikolu 13

Djalogu dwar oqsma oħra ta' interess reċiproku

Waqt li jirrikonoxxu l-impenn komuni tagħhom li jssaħħu u jespandu l-involviment fit-tul tagħhom kif ukoll jirrikonoxxu l-kooperazzjoni eżistenti, il-Partijiet jagħmlu ħilithom, fil-fora multilateral u bilaterali xierqa, biex jinkoraġġixxu djalogu espert u skambji ta' prattiki tajbin f'oqsma ta' politika li huma ta' interess reċiproku. Dawn jinkludu l-oqsma li ġejjin, iżda mhumiex limitati għalihom: l-agrikoltura, is-sajd, l-oċean internazzjonali u l-politika marittima, l-iżvilupp rurali, it-trasport internazzjonali, l-impjiegi u l-kwistjonijiet ċirkumpolari inklużi x-xjenza u t-teknoloġija. Fejn xieraq, dan jista' jinkludi wkoll skambji dwar prattiki leġiżlattivi, regolatorji u amministrattivi, kif ukoll dwar proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet.

Artikolu 14

Benesseri taċ-ċittadini

1.   Waqt li jirrikonoxxu l-importanza li jespandu u jsaħħu d-djalogu u l-kooperazzjoni tagħhom dwar għadd kbir ta' kwistjonijiet li jaffettwaw il-benesseri taċ-ċittadini tagħhom u lill-komunità globali akbar, il-Partijiet jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw id-djalogu, il-konsultazzjoni u, fejn possibbli, il-kooperazzjoni dwar kwistjonijiet eżistenti kif ukoll emerġenti ta' interess reċiproku li jaffettwaw il-benesseri taċ-ċittadini.

2.   Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza tal-protezzjoni tal-konsumatur u jinkoraġġixxu l-iskambju ta' informazzjoni u l-aqwa prattiki f'dan il-qasam.

3.   Il-Partijiet jinkoraġġixxu kooperazzjoni reċiproka u skambju ta' informazzjoni dwar kwistjonijiet globali ta' saħħa, u dwar it-tħejjija u r-rispons għal emerġenzi tas-saħħa pubblika globali.

Artikolu 15

Kooperazzjoni fl-għarfien, ir-riċerka, l-innovazzjoni u t-teknoloġija tal-komunikazzjoni

1.   Meta jqisu l-importanza ta' għarfien ġdid biex jiġu indirizzati l-isfidi globali, il-Partijiet ikomplu jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni fil-qasam tax-xjenza, it-teknoloġija, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

2.   Filwaqt li jirrikonoxxu l-importanza tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni bħala elementi ewlenin tal-ħajja moderna u l-iżvilupp soċjoekonomiku, il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex jikkooperaw u jaqsmu opinjonijiet dwar il-politiki nazzjonali, reġjonali u internazzjonali f'dan il-qasam kif xieraq.

3.   Waqt li jirrikonoxxu li s-sigurtà u l-istabbiltà tal-Internet b'rispett sħiħ tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali hija sfida globali, il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex jikkooperaw f'livelli bilaterali u multilaterali permezz tad-djalogu u l-iskambju ta' għarfien espert.

4.   Il-Partijiet jirrikonoxxu li l-użu ta' sistemi spazjali huwa dejjem aktar importanti sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' politika soċjoekonomika, ambjentali u internazzjonali tagħhom. Il-Partijiet ikomplu jkabbru l-kooperazzjoni tagħhom fl-iżvilupp u l-użu tal-assi spazjali biex jiġu appoġġjati ċ-ċittadini, in-negozji u l-organizzazzjonijiet governattivi.

5.   Il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex ikomplu l-kooperazzjoni tagħhom fil-qasam tal-istatistika, b'attenzjoni partikolari fuq il-promozzjoni b'mod attiv tal-iskambju tal-aħjar prattiki u politiki.

Artikolu 16

Promozzjoni tad-diversità tal-espressjonijiet kulturali, l-edukazzjoni u ż-żgħażagħ, u l-Kuntatti Interpersonali

1.   Il-Partijiet kburin bir-rabtiet kulturali, lingwistiċi u tradizzjonali, li ilhom jeżistu u li bnew pontijiet ta' fehim bejniethom. Jeżistu rabtiet transatlantiċi fil-livelli kollha tal-gvern u s-soċjetà u l-impatt ta' din ir-relazzjoni hija sinfikanti fis-soċjetajiet Kanadiżi u Ewropej. Il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex jinkoraġġixxu dawn ir-rabtiet u biex isibu modi ġodda biex jitrawwmu r-relazzjonijiet permezz ta' kuntatti interpersonali. Il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex jużaw skambji permezz ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi u gruppi ta' riflessjoni li jlaqqgħu flimkien liż-żgħażagħ u s-sħab ekonomiċi u soċjali oħrajn bl-għan li jespandu u jsaħħu dawn ir-relazzjonijiet u jarrikkixxu l-fluss tal-ideat għas-soluzzjoni ta' sfidi komuni.

2.   Filwaqt li jirrikonoxxu r-relazzjonijiet estensivi akkademiċi u dawk marbutin mal-edukazzjoni, l-isport, il-kultura, it-turiżmu u l-mobbiltà taż-żgħażagħ, li żviluppaw bejniethom matul is-snin, il-Partijiet japprovaw u jinkoraġġixxu kollaborazzjoni kontinwa fl-espansjoni ta' dawn ir-rabtiet, kif xieraq.

3.   Il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex irawwmu d-diversità tal-espressjonijiet kulturali, inkluż permezz tal-promozzjoni, kif xieraq, tal-prinċipji u l-objettivi tal-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-2005 dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali.

4.   Il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw l-iskambji, il-kooperazzjoni u d-djalogu bejn l-istituzzjonijiet kulturali tagħhom u l-professjonisti f'dan il-qasam kif xieraq.

Artikolu 17

Reżiljenza għad-diżastri u ġestjoni tal-emerġenzi

Biex jitnaqqas l-impatt ta' diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem u tiżdied ir-reżiljenza tas-soċjetà u l-infrastruttura, il-Partijiet jaffermaw l-impenn komuni tagħhom biex jippromwovu l-prevenzjoni, it-tħejjija, ir-rispons u l-miżuri ta' rkupru, inkluż permezz ta' kooperazzjoni kif xieraq fil-livell bilaterali u multilaterali.

TITOLU V

ĠUSTIZZJA, LIBERTÀ U SIGURTÀ

Artikolu 18

Kooperazzjoni ġudizzjarja

1.   Rigward il-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali, il-Partijiet jippruvaw itejbu l-kooperazzjoni eżistenti fl-għajnuna legali reċiproka u l-estradizzjoni bbażata fuq ftehimiet internazzjonali rilevanti. Bis-setgħat u l-kompetenzi tagħhom, il-Partijiet jippruvaw ukoll li jsaħħu l-mekkaniżmi eżistenti u fejn xieraq jikkunsidraw l-iżvilupp ta' mekkaniżmi ġodda biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam. Dan jinkludi, fejn xieraq, l-adeżjoni mal-istrumenti internazzjonali rilevanti u l-implimentazzjoni tagħhom u kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-Eurojust.

2.   Il-Partijiet jiżviluppaw, kif xieraq, kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, sa fejn jistgħu bil-kompetenzi rispettivi tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward tan-negozjati, ir-ratifika u l-implimentazzjoni ta' konvenzjonijiet multilaterali dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili, inklużi l-Konvenzjonijiet tal-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat fil-qasam tal-kooperazzjoni legali internazzjonali u l-litigazzjoni kif ukoll il-protezzjoni tat-tfal.

Artikolu 19

Kooperazzjoni kontra d-drogi illeċiti

1.   Permezz tas-setgħat u l-kompetenzi rispettivi tagħhom, il-Partijiet jikkooperaw biex jiżguraw approċċ ibbilanċjat u integrat fil-kwistjonijiet marbuta mad-drogi. Il-Partijiet jiffokaw l-isforzi tagħhom biex:

isaħħu l-istrutturi għall-ġlieda kontra d-drogi illeċiti;

inaqqsu l-provvista, it-traffikar u d-domanda għal drogi illeċiti;

jindirizzaw il-konsegwenzi soċjali u fuq is-saħħa mill-abbuż tad-drogi illeċiti; kif ukoll

jimmassimizzaw l-effettività ta' strutturi li għandhom l-għan li jnaqqsu d-devjazzjoni ta' prekursuri kimiċi li jintużaw għall-produzzjoni illeċita ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi.

2.   Il-Partijiet jikkollaboraw biex jinkisbu dawn l-objetttivi, inkluż, fejn ikun possibbli, billi jikkoordinaw il-programmi tagħhom ta' għajnuna teknika u billi jħeġġu l-pajjiżi li għadhom ma għamlux dan, biex jirratifikaw u jimplimentaw il-konvenzjonijiet internazzjonali esiżtenti dwar il-kontroll tad-drogi li għalihom l-Unjoni jew l-Istati Membri u l-Kanada huma parti. Il-Partijiet jibbażaw l-azzjonijiet tagħhom fuq prinċipji aċċettati b'mod komuni skont il-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti dwar il-kontroll tad-drogi u jsegwu l-għanijiet globali tad-Dikjarazzjoni Politika tan-NU tal-2009 u l-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Kooperazzjoni Internazzjonali lejn Strateġija Integrata u Bbilanċjata fil-Ġlieda kontra l-Problema Dinjija tad-Drogi.

Artikolu 20

Kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni

1.   Il-Partijiet għandhom impenn komuni li jikkooperaw fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, ekonomika u finanzjarja, il-korruzzjoni, il-falsifikazzjoni, il-kuntrabandu u t-tranżazzjonijiet illegali, billi jikkonformaw mal-obbligi internazzjonali reċiproki tagħhom f'dan il-qasam, inkluż fir-rigward tal-kooperazzjoni effettiva fl-irkupru ta' assi jew fondi li ġejjin minn atti ta' korruzzjoni.

2.   Il-Partijiet jaffermaw l-impenn tagħhom li jiżviluppaw il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, inkluż permezz ta' kooperazzjoni kontinwa mal-Europol.

3.   Barra minn hekk, il-Partijiet jagħmlu ħilithom sabiex jikkollaboraw, f'fora internazzjonali, biex jippromwovu, kif xieraq, l-adeżjoni mal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali u l-implimentazzjoni tagħha u l-Protokolli supplimentari tagħha li huma partijiet għalihom.

4.   Il-Partijiet jagħmlu ħilithom ukoll biex jippromwovu, kif xieraq, l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni, inkluż permezz tal-operazzjoni ta' mekkaniżmu ta' reviżjoni b'saħħitha, filwaqt li jqisu l-prinċipji ta' trasparenza u l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili.

Artikolu 21

Ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu

1.   Il-Partijiet jirrikonoxxu l-ħtieġa li jikkooperaw sabiex jiġi evitat l-użu tas-sistemi finanzjarji tagħhom biex isir ħasil tal-qligħ mill-attivitajiet kriminali kollha inkluż it-traffikar tad-drogi u l-korruzzjoni u għall-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu. Din il-kooperazzjoni testendi għat-telf ta' assi jew fondi li jkunu ġejjin minn attività kriminali, fl-oqfsa legali rispettivi tagħhom u mal-liġijiet.

2.   Il-Partijiet jaqsmu informazzjoni rilevanti, kif xieraq fl-oqfsa legali u l-liġijiet rispettivi tagħhom, u jimplimentaw miżuri xierqa għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, skont ir-rakkomandazzjonijiet tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja u l-istandards adottati minn korpi internazzjonali rilevanti oħra attivi f'dan il-qasam.

Artikolu 22

Ċiberkriminalità

1.   Il-Partijiet jirrikonoxxu li ċ-ċiberkriminalità hija problema globali li teħtieġ rispons globali. Għal dan l-għan, il-Partijiet isaħħu l-kooperazzjoni biex tiġi evitata u miġġielda ċ-ċiberkriminalità permezz tal-iskambju ta' informazzjoni u għarfien prattiku, f'konformità mal-oqfsa legali rispettivi tagħhom u mal-liġijiet. Il-Partijiet jagħmlu ħilithom sabiex jaħdmu flimkien, fejn xieraq, biex jipprovdu assistenza u appoġġ lil stati oħra fl-iżvilupp ta' liġijiet, politiki u prattiki effettivi biex tiġi evitata u miġġielda ċ-ċiberkriminalità kull fejn isseħħ.

2.   Kif xieraq, fl-oqfsa legali rispettivi tagħhom u mal-liġijiet, il-Partijiet jaqsmu l-informazzjoni fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-investigaturi taċ-ċiberkriminalità, it-twettiq tal-investigazzjonijiet taċ-ċiberkriminalità u l-forensika diġitali.

Artikolu 23

Ġestjoni tal-migrazzjoni, l-ażil u l-fruntieri

1.   Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom li jikkooperaw u jaqsmu l-opinjonijiet fil-qafas tal-liġijiet u r-regolamenti rispettivi tagħhom fl-oqsma tal-migrazzjoni (inkluż il-migrazzjoni legali, il-migrazzjoni irregolari, it-traffikar tal-bnedmin, il-migrazzjoni u l-iżvilupp), l-ażil, l-integrazzjoni, il-ġestjoni tal-viżi u tal-fruntieri.

2.   Il-Partijiet għandhom objettiv komuni ta' vvjaġġar mingħajr viża bejn l-Unjoni u l-Kanada għaċ-ċittadini kollha rispettivi tagħhom. Il-Partijiet jaħdmu flimkien u jagħmlu kull sforz biex jiksbu, kemm jista' jkun malajr, ivvjaġġar mingħajr viża bejn it-territorji tagħhom għaċ-ċittadini kollha b'passaport validu.

3.   Il-Partijiet jaqblu li jikkooperaw għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-migrazzjoni irregolari. Għal dan l-għan:

(a)

Il-Kanada ddaħal mill-ġdid iċ-ċittadini tagħha preżenti illegalment fit-territorju ta' Stat Membru, fuq talba ta' dan tal-aħħar u, sakemm ma jkunx previst mod ieħor bi ftehim speċifiku, mingħajr aktar formalitajiet;

(b)

Kull Stat Membru jdaħħal mill-ġdid iċ-ċittadini tiegħu preżenti illegalment fit-territorju tal-Kanada, fuq talba ta' dan tal-aħħar u, sakemm ma jkunx previst mod ieħor bi ftehim speċifiku, mingħajr aktar formalitajiet;

(c)

L-Istati Membri u l-Kanada jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom b'dokumenti tal-ivvjaġġar xierqa għal dan l-għan;

(d)

Il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex jidħlu f'negozjati ta' ftehim speċifiku li jistabbilixxu obbligi dwar ir-riammissjoni, inkluża r-riammissjoni ta' persuna nazzjonali ta' pajjiżi terzi u ta' persuni apolidi.

Artikolu 24

Protezzjoni konsulari

1.   Il-Kanada tippermetti liċ-ċittadini tal-Unjoni li jekk l-Istat Membru li tiegħu huma ċittadini ma jkollux rappreżentanza permanenti aċċessibbli fil-Kanada, huma jkollhom il-benefiċċji tal-protezzjoni tal-awtoritajiet diplomatiċi u konsulari ta' kull Stat Membru.

2.   L-Istati Membri jippermettu liċ-ċittadini Kanadiżi li jekk il-Kanada ma jkollhiex rappreżentanza permanenti aċċessibbli fit-territorju ta' Stat Membru partikolari, huma jkollhom il-benefiċċji fit-territorju ta' dak l-Istat Membru tal-protezzjoni tal-awtoritajiet diplomatiċi u konsulari ta' kull Stat ieħor maħtur mill-Kanada.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 huma maħsuba biex ineħħu kull rekwiżit għal notifika u kunsens li b'mod ieħor ikunu jistgħu japplikaw bl-iskop li jippermettu liċ-ċittadini tal-Unjoni jew tal-Kanada li jkunu rappreżentati minn kull Stat għajr dak li tiegħu huma ċittadini.

4.   Il-Partijiet jirrevedu fuq bażi annwali l-funzjonament amministrattiv tal-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 25

Protezzjoni tad-dejta personali

1.   Il-Partijiet jagħrfu l-ħtieġa li tiġi protetta d-dejta personali u jagħmlu ħilithom biex jaħdmu flimkien biex jippromwovu standards internazzjonali għoljin.

2.   Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza li jipproteġu d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali inkluż id-dritt għall-privatezza fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali. Għal dan l-għan, il-Partijiet qed jiftiehmu li, fil-qafas tal-liġijiet u r-regolamenti rispettivi tagħhom, isegwu l-impenji li ħadu marbutin ma' dawn id-drittijiet, inkluż fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u reati oħra serji li huma ta' natura transnazzjonali, inkluża l-kriminalità organizzata.

3.   Il-Partijiet ikomplu jikkooperaw fil-qafas tal-liġijiet u r-regolamenti rispettivi tagħhom f'livelli bilaterali u multilaterali permezz ta' djalogu u skambju ta' kompetenzi, kif xieraq, fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali.

TITOLU VI

DJALOGU POLITIKU U MEKKANIŻMI TA' KONSULTAZZJONI

Artikolu 26

Djalogu politiku

Il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex isaħħu d-djalogu u l-konsultazzjoni tagħhom b'mod effettiv u pragmatiku biex jappoġġjaw ir-relazzjoni tagħhom li qed tikber, imexxu r-relazzjoni tagħhom u biex jippromwovu l-interessi u l-valuri komuni permezz tal-involviment multilaterali tagħhom.

Artikolu 27

Mekkaniżmi ta' konsultazzjoni

1.   Il-Partijiet jinvolvu ruħhom fi djalogu permezz ta' kuntatti, skambji u konsultazzjonijiet kontinwi, li jinkludu dawn li ġejjin:

(a)

summits fil-livell tal-mexxejja fuq bażi annwali jew skont kif miftiehem b'mod reċiproku, li jsiru b'mod alternat fl-Unjoni u fil-Kanada;

(b)

laqgħat fil-livell tal-ministru tal-affarijiet barranin;

(c)

konsultazzjonijiet fil-livell ministerjali dwar kwistjonijiet ta' politika li huma ta' interess reċiproku;

(d)

konsultazzjonijiet ta' uffiċjali għolja u livell ta' ħidma dwar kwistjonijiet ta' interess reċiproku jew laqgħat ta' informazzjoni u kooperazzjoni dwar l-iżviluppi kbar lokali jew internazzjonali;

(e)

promozzjoni ta' skambji ta' delegazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament tal-Kanada.

2.   Kumitat Ministerjali Konġunt

(a)

Kumitat Ministerjali Konġunt (KMK) huwa b'dan stabbilit.

(b)

Il-KMK:

(i)

jissostitwixxi d-Djalogu Transatlantiku;

(ii)

jiġi kkopresedut mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Kanada u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà;

(iii)

jiltaqa' fuq bażi annwali, jew kif miftiehem skont iċ-ċirkostanzi;

(iv)

jadotta l-aġenda, ir-regoli u l-proċeduri proprji tiegħu;

(v)

jieħu d-deċiżjonijiet bl-approvazzjoni taż-żewġ Partijiet;

(vi)

jirċievi rapport annwali tal-Kumitat Konġunt għall-Kooperazzjoni (KKK) dwar l-istat tar-relazzjoni u jagħmel rakkomandazzjonijiet relatati mal-ħidma tal-KKK inkluż fuq oqsma ġodda ta' kooperazzjoni futura u r-riżoluzzjoni ta' kull tilwim li tirriżulta mill-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim;

(vii)

huwa magħmul minn rappreżentanti tal-Partijiet.

3.   Kumitat Konġunt għall-Kooperazzjoni

(a)

Il-Partijiet jistabbilixxu Kumitat Konġunt għall-Kooperazzjoni (KKK).

(b)

Il-Partijiet jiżguraw li l-KKK:

(i)

jirrakkomanda prijoritajiet rigward il-kooperazzjoni bejn il-Partijiet;

(ii)

jissorvelja l-iżviluppi tar-relazzjoni strateġika bejn il-Partijiet;

(iii)

jaqsam l-opinjonijiet u jagħmel suġġerimenti dwar kwistjoniiet ta' interess komuni;

(iv)

jagħmel rakkomandazzjonijiet għal effiċjenzi, effettività akbar u sinerġiji bejn il-Partijiet;

(v)

jiżgura li dan il-Ftehim jaħdem sewwa;

(vi)

jipprovdi rapport annwali fuq il-KMK dwar l-istat tar-relazzjoni li l-Partijiet jippubblikaw, kif innutat fil-paragrafu 2(b)(vi) ta' dan l-Artikolu;

(vii)

jittratta b'mod xieraq kull kwistjoni li titressaq quddiemu mill-Partijiet skont dan il-Ftehim;

(viii)

jistabbilixxi sottokumitati biex jgħinuh fit-tewettiq tad-dmirijiet tiegħu. Madankollu dawn is-sottokumitati ma għandhomx jidduplikaw korpi stabbiliti skont ftehimiet oħrajn bejn il-Partijiet;

(ix)

jikkunsidra sitwazzjonijiet fejn kull Parti tqis li l-interessi tagħha ġew jew setgħu ġew affettwati ħażin mill-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet f'oqsma ta' kooperazzjoni li mhumiex irregolati minn ftehim speċifiku.

(c)

Il-Partijiet jiżguraw: li l-KKK jiltaqa' darba fis-sena fl-Unjoni u l-Kanada b'mod alternat; li jsiru laqgħat speċjali tal-KKK wara talba minn xi waħda mill-Partijiet; li l-KKK jiġi kkopresedut minn uffiċjal għoli wieħed mill-Kanada u minn uffiċjali għoli mill-Unjoni; u li jaqbel dwar it-termini ta' referenza tiegħu stess, inkluż il-parteċipazzjoni tal-osservaturi.

(d)

Il-KKK ikun magħmul mir-rappreżentanti tal-Partijiet, b'attenzjoni dovuta biex tiġi promossa l-effiċjenza u l-ekonomija fl-istabbiliment tal-livelli ta' parteċipazzjoni.

(e)

Il-Partijiet jaqblu li l-KKK jista' jitlob kumitati u korpi simili stabbiliti skont ftehimiet bilaterali eżistenti bejn il-Partijiet biex jipprovdu aġġornamenti regolari lill-KKK dwar l-attivitajiet tagħhom bħala parti minn ħarsa ġenerali kontinwa u komprensiva tar-relazzjoni bejn il-Partijiet.

Artikolu 28

Twettiq tal-obbligi

1.   Fl-ispirtu ta' rispett reċiproku u kooperazzjoni li huma inkorporati b'dan il-Ftehim, il-Partijiet jieħdu l-miżuri ġenerali jew speċifiċi meħtieġa biex iwettqu l-obbligi tagħhom skont dan il-Ftehim.

2.   Fil-każ li jinqalgħu xi mistoqsijiet jew differenzi mill-implimentazzjoni jew l-interpretazzjoni ta' dan il-Ftehim, il-Partijiet isaħħu l-isforzi tagħhom biex jikkonsultaw u jikkooperaw sabiex isolvu l-kwistjonijiet fil-ħin u b'mod ta' ħbiberija. Wara talba ta' waħda mill-Partijiet, il-mistoqsijiet jew id-differenzi jiġu riferuti lill-KKK għal aktar diskussjoni u studju. Il-Partijiet jistgħu jiddeċiedu wkoll b'mod konġunt li jirreferu dawn il-kwistjonijiet għal rapportar speċjali ta' sottokumitati lill-KKK. Il-Partijiet jiżguraw li l-KKK jew is-sottokumitat maħtur jiltaqa' fi żmien raġonevoli biex ifittex soluzzjoni għal kull differenza fl-implimentazzjoni jew l-interpretazzjoni ta' dan il-Ftehim permezz ta' komunikazzjoni bikrija, eżami bir-reqqa tal-fatti inkluż pariri ta' esperti u evidenza xjentifika kif xieraq, u djalogu effettiv.

3.   Filwaqt li jaffermaw mill-ġdid l-impenn qawwi komuni tagħhom favur id-drittijiet tal-bniedem u n-nonproliferazzjoni, il-Partijiet iqisu li ksur partikolarment serju u vjolazzjoni sostanzjali tal-obbligi deskritti fl-Artikoli 2(1) u 3(2) jistgħu jiġu indirizzati bħala każ ta' urġenza speċjali. Il-Partijiet jikkunsidraw li, biex sitwazzjoni tikkostitwixxi “ksur partikolarment serju u sostanzjali” tal-Artikolu 2(1), il-gravità u n-natura tagħha jridu jkunu ta' tip eċċezzjonali bħal kolp ta' stat jew delitti gravi li jheddu l-paċi, is-sigurtà u l-benesseri tal-komunità internazzjonali.

4.   F'każijiet fejn sitwazzjoni li sseħħ f'pajjiż terz tista' tiġi kkunsidrata bħala ekwivalenti fil-gravità u n-natura għal każ ta' urġenza speċjali, il-Partijiet jagħmlu ħilithom biex iwettqu konsultazzjonijiet urġenti, fwara talba ta' waħda mill-Partijiet, jaqsmu l-fehmiet dwar is-sitwazzjoni u jikkunsidraw ir-reazzjonijiet possibbli.

5.   Fil-każ mhux mistenni u mhux probabbli li tinqala' urġenza speċjali fit-territorju ta' waħda mill-Partijiet, kull Parti tista' tirreferi l-kwistjoni lil KMK. Il-KMK jista' jitlob lil KKK biex jorganizza konsultazzjonijiet urġenti fi żmien 15-il jum. Il-Partijiet jipprovdu l-informazzjoni u l-evidenza rilevanti meħtieġa għal eżami bir-reqqa u riżoluzzjoni f'waqtha u effettiva tas-sitwazzjoni. Jekk il-KKK ma jkunx jista' jirranġa s-sitwazzjoni, jista' jressaq il-każ lill-KMK għal kunsiderazzjoni urġenti.

6.

(a)

F'każ ta' urġenza speċjali fejn il-KMK ma jkunx jista' jirranġa s-sitwazzjoni, kull Parti tista' tiddeċiedi li tissospendi d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim. Fl-Unjoni, id-deċiżjoni li tissospendi tkun teħtieġ unanimità. Fil-Kanada, id-deċiżjoni ta' sospensjoni tittieħed mill-Gvern tal-Kanada skont il-liġijiet u r-regolamenti tagħha. Il-Parti tinnotifika minnufih lill-Parti l-oħra, bil-miktub, bid-deċiżjoni u tapplika d-deċiżjoni għall-perjodu minimu ta' żmien meħtieġ biex tiġi riżolta l-kwistjoni b'mod aċċettabbli għall-Partijiet.

(b)

Il-partijiet iżommu taħt reviżjoni kostanti l-iżvilupp tas-sitwazzjoni li ħoloq dik id-deċiżjoni u li jista' jservi bħala bażi għal miżuri oħra xierqa meħuda barra mill-qafas ta' dan il-Ftehim. Il-Parti li tinvoka s-sospensjoni jew miżuri oħra tirtirahom hekk kif jiġu ggarantiti.

7.   Barra minn hekk, il-Partijiet jirrikonoxxu li ksur partikolarment serju u sostanzjali tad-drittijiet tal-bniedem jew tan-nonproliferazzjoni, kif definit fil-paragrafu 3 jista' jservi wkoll bħala raġuni għat-terminazzjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv tal-UE u l-Kanada (CETA) skont l-Artikolu 30.9 ta' dan il-Ftehim.

8.   Dan il-Ftehim ma għandux jaffettwa jew jippreġudika l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' ftehimiet oħra bejn il-Partijiet. B'mod partikolari, id-dispożizzjonijiet għas-soluzzjoni tat-tilwim ta' dan il-Ftehim ma jissostitwixxix jew jaffettwa b'xi mod id-dispożizzjonijiet għas-soluzzjoni tat-tilwim ta' ftehimiet oħra bejn il-Partijiet.

TITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 29

Sigurtà u divulgazzjoni tal-informazzjoni

1.   Dan il-Ftehim ma jitqiesx li jippreġudika l-liġijiet u r-regolamenti tal-Unjoni, tal-Istati Membri jew dawk Kanadiżi dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali.

2.   Dan il-Ftehim ma jiġix interpretat fis-sens li jobbliga lil xi Parti li tipprovdi xi informazzjoni jekk din il-parti tqis li tmur kontra l-interessi tas-sigurtà essenzjali tagħha li tiżvela dik l-informazzjoni.

Artikolu 30

Dħul fis-seħħ u terminazzjoni

1.   Il-Partijiet jgħarrfu lil xulxin meta jkunu lestew il-proċeduri interni meħtieġa biex dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ. Dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara d-data tal-aħħar notifika.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, l-Unjoni u l-Kanada japplikaw partijiet ta' dan il-Ftehim fuq bażi provviżorja, kif stipulat f'dan il-paragrafu, sakemm jidħol fis-seħħ u skont il-proċeduri interni u l-leġiżlazzjoni rispettivi, kif applikabbli.

L-applikazzjoni provviżorja tibda fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-data li fiha l-Unjoni u l-Kanada jkunu nnotifikaw lil xulxin b'dan li ġej:

(a)

Għall-Unjoni, it-tlestija tal-proċeduri interni meħtieġa għal dan l-iskop, li tindika l-partijiet tal-Ftehim li għandhom ikunu applikati b'mod provviżorju; kif ukoll

(b)

Għall-Kanada, it-tlestija tal-proċeduri meħtieġa għal dan l-iskop, li tikkonferma l-qbil mal-partijiet tal-Ftehim li għandhom ikunu applikati b'mod provviżorju.

3.   Kull Parti tista' tinnotifika lill-Parti l-oħra bil-miktub dwar l-intenzjoni tagħha li tiddenunzja dan il-Ftehim. Id-denunzja tidħol fis-seħħ sitt xhur wara n-notifika.

Artikolu 31

Emenda

Il-Partijiet jistgħu jemendaw dan il-Ftehim bi ftehim bil-miktub. L-emenda tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara d-data tal-aħħar notifika li biha l-Partijiet jgħarrfu lil xulxin li l-proċeduri interni meħtieġa kollha għad-dħul fis-seħħ tal-emenda tlestew.

Artikolu 32

Notifiki

Il-Partijiet jissottomettu n-notifiki kollha li saru skont l-Artikoli 30 u 31 lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u d-Dipartiment tal-Affarijiet Barranin, il-Kummerċ u l-Iżvilupp tal-Kanada jew lis-suċċessuri rispettivi tagħhom.

Artikolu 33

Applikazzjoni territorjali

Dan il-Ftehim japplika, minn naħa waħda, għat-territorji li fihom jiġu applikati t-Trattati li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea u bil-kundizzjonijiet stipulati f'dawn it-Trattati, u min-naħa l-oħra, għall-Kanada.

Artikolu 34

Definizzjoni tal-Partijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, it-terminu “il-Partijiet” ifisser l-Unjoni Ewropea jew l-Istati Membri tagħha, jew l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom, minn naħa waħda, u l-Kanada, min-naħa l-oħra.

Dan il-Ftehim għandu jitfassal f'żewġ kopji bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bil-Kroat, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol, bl-Iżvediż, bit-Taljan, bl-Ungeriż, u kull test huwa ugwalment awtentiku.

B'XHIEDA TA' DAN, is-sottoskritti, debitament awtorizzati għal dan il-fini, iffirmaw dan il-Ftehim.

Съставено в Брюксел на тридесети октомври през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třicátého října dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte oktober to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the thirtieth day of October in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trente octobre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog listopada godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trīsdesmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, dertig oktober tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego października roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de outubro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la treizeci octombrie două mii șaisprezece.

V Bruseli tridsiateho októbra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tridesetega oktobra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den trettionde oktober år tjugohundrasexton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Canada

Pour le Canada

Image


REGOLAMENTI

3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/66


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2119

tat-2 ta' Diċembru 2016

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 113/2010 fir-rigward tal-adattament tal-lista tal-proċeduri doganali u tad-definizzjoni tad-dejta

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 3(2), 5(2) u 6(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika Ewropea rigward il-kummerċ ta' merkanzija ma' pajjiżi li mhumiex membri. Is-sors ewlieni tad-dejta storika għal din l-istatistika hija dejta miksuba mid-dikjarazzjonijiet doganali. Dak ir-Regolament twaqqaf biex jikkunsidra s-simplifikazzjonijiet speċifiċi u ġodda tal-iżdoganar li se jkunu implimentati skont ir-Regolament (KE) Nru 450/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) (il-“Kodiċi Doganali Modernizzat”). Dan kien jikkonċerna speċjalment l-“awtovalutazzjoni” li kellha tinkludi rinunzja fuq il-provvediment ta' dikjarazzjoni lid-dwana u l-iskema ta' żdoganar ċentralizzat fejn il-formalitajiet doganali tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni jistgħu jitwettqu f'aktar minn Stat Membru wieħed.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) (il-“il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni”) rrevoka l-Kodiċi Doganali Modernizzat u ssostitwixxa, b'effett mill-1 ta' Mejju 2016, id-dispożizzjonijiet doganali previsti mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (4).

(3)

Jeħtieġ li l-ambitu tal-istatistika dwar il-kummerċ estern jiġi allinjat mal-proċeduri doganali tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 ġie implimentat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 113/2010 (5) u kien jirrifletti d-dispozizzjonijiet doganali stabbiliti fil-Kodiċi Doganali Modernizzat. Wara l-applikazzjoni sħiħa tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni mill-1 ta' Mejju 2016, il-bidliet lid-dispożizzjonijiet doganali għandhom ikunu riflessi fir-Regolament (KE) Nru 471/2009 u fir-Regolament (UE) Nru 113/2010 fir-rigward tal-ġbir tal-istatistika u l-kompilazzjoni tal-istatistika tal-kummerċ estern.

(5)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/578 (6) tistabbilixxi l-Programm ta' Ħidma msemmi fl-Artikolu 280 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013, u hija relatata mas-sistemi doganali elettroniċi li għandhom jiġu żviluppati skont il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

(6)

Sakemm dawk is-sistemi elettroniċi jsiru disponibbli, ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/341 (7) (l-“Att Delegat Tranżizzjonali”) jipprovdi għal miżuri tranżizzjonali għall-iskambju u l-ħżin tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali nfushom u bejn l-awtoritajiet doganali u l-operaturi ekonomiċi.

(7)

Fir-rigward tas-simplifikazzjoni doganali tal-Iżdoganar Ċentralizzat prevista fl-Artikolu 179 tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, għal raġunijiet metodoloġiċi, l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet koperti minn din l-iskema ma għandhomx neċessarjament jiġu allokati lill-Istat Membru tad-destinazzjoni jew lill-Istat Membru tal-esportazzjoni attwali, peress li kwalunkwe moviment intra-Komunitarji rispettiv ta' prodotti bejn dawn l-Istati Membri u l-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-prodotti fil-waqt tar-rilaxx fil-proċedura doganali jista' jkun kopert aħjar u b'mod aktar koerenti mill-istatistika intra-UE tal-kummerċ.

(8)

Madankollu, id-definizzjonijiet tal-istatistika dwar l-Istati Membri rispettivi għandhom jiġu emendati sabiex, fuq naħa waħda, jiġi identifikat moviment ekonomikament rilevanti wara l-iżdoganar, għall-importazzjonijiet jew qabilha, għall-esportazzjonijiet.

(9)

Id-definizzjonijiet tal-istatistika għal dawk l-Istati Membri rispettivi għandhom ikunu allinjati wkoll b'mod koerenti mad-dispożizzjonijiet tal-iżdoganar doganali taħt l-Iżdoganar Ċentralizzat, fejn l-Istat Membru biss li jkun identifikat fil-proċess tal-iżdoganar bħala l-Istat Membru parteċipanti jkun mistenni li jirċievi informazzjoni marbuta mal-iżdoganar mingħand l-Istat Membru li jissorvelja l-iżdoganar.

(10)

Għall-għan tal-ġbir armonizzat tal-istatistika tal-kummerċ estern, id-definizzjonijiet ta' ċerti elementi oħra tad-dejta għandhom jiġu aġġustati biex jirriflettu l-bidliet introdotti permezz tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

(11)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 471/2009 u (UE) Nru 113/2010 għandhom jiġu emendati kif xieraq.

(12)

Il-miżuri li previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-istatistika f'dak li għandu x'jaqsam mal-kummerċ tal-prodotti ma' pajjiżi terzi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 471/2009 jinbidel b'dan li ġej:

“1.   L-istatistika tal-kummerċ estern għandha tirreġistra l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet tal-prodotti.

Esportazzjoni għandha tiġi rreġistrata mill-Istati Membri fil-każ li l-prodotti joħorġu mit-territorju statistiku tal-Komunità

(a)

b'konformità ma' waħda mill-proċeduri doganali li ġejjin stipulati fir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1) (il-“Kodiċi Doganali tal-Unjoni”):

esportazzjoni;

ipproċessar passiv;

(b)

fl-applikazzjoni tal-Artikolu 258 tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni;

(c)

fl-applikazzjoni tal-Artikolu 269(3) tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni;

(d)

fl-applikazzjoni tal-Artikolu 270 tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni li jwettaq proċedura ta' pproċessar attiv.

Importazzjoni għandha tiġi rreġistrata mill-Istati Membru fil-każ li l-prodotti jidħlu fit-territorju statistiku tal-Komunità b'konformità ma' waħda mill-proċeduri doganali li ġejjin stipulati fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni:

(a)

ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa inkluż l-użu finali;

(b)

l-ipproċessar attiv.

Artikolu 2

Ir-Regolament (UE) Nru 113/2010 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

“Il-valur statistiku għandu jissejjes fuq il-valur tal-prodotti fil-waqt u l-post li jaqsmu l-fruntiera tal-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-prodotti fil-waqt tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali, billi jidħlu fih (importazzjonijiet) jew billi joħorġu minnu (esportazzjonijiet).”

(b)

il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:

“4.   Il-valur imsemmi fil-paragrafi 2 u 3 għandu jiġi aġġustat, fejn meħtieġ, b'tali mod li l-valur statistiku jkun fih biss u interament l-ispejjeż tat-trasport u tal-assigurazzjoni meħtieġa biex il-prodotti jitwasslu mill-post tat-tluq tagħhom sal-fruntiera tal-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-prodotti fil-waqt tar-rilaxx fil-proċedura doganali (il-valur tat-tip CIF fuq l-importazzjonijiet u l-valur tat-tip FOB fuq l-esportazzjonijiet).”

(2)

L-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 6(4) jinbidlu b'dan li ġej:

“3.   Dawn li ġejjin għandhom japplikaw għall-importazzjoni:

 

Fejn il-prodotti jiġu rilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa jew imqiegħda taħt il-proċedura tal-użu aħħari, l-Istat Membru tad-destinazzjoni għandu jkun l-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-prodotti fil-waqt tar-rilaxx fil-proċedura doganali. Madankollu, meta fil-waqt li titfassal id-dikjarazzjoni doganali ikun magħruf li l-prodotti se jintbagħtu lejn Stat Membru ieħor wara r-rilaxx, dan l-Istat Membru tal-aħħar għandu jkun l-Istat Membru tad-destinazzjoni.

 

Fejn il-prodotti jitqiegħdu taħt il-proċedura doganali ta' pproċessar attiv, l-Istat Membru tad-destinazzjoni għandu jkun l-Istat Membru fejn issir l-ewwel attività ta' pproċessar.

 

Mingħajr preġudizzju għas-subparagrafi 1 u 2 ta' dan il-paragrafu għall-iskopijiet tat-trażmissjoni tad-dejta msemmija fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 471/2009, l-Istat Membru tad-destinazzjoni għall-iskambju tad-dejta għandu jkun l-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-prodotti fil-waqt tar-rilaxx fil-proċedura doganali.

4.   Dan li ġej għandu japplika għall-esportazzjoni:

 

L-Istat Membru tal-esportazzjoni attwali għandu jkun l-Istat Mmebru fejn ikunu jinsabu l-prodotti fil-waqt tar-rilaxx fil-proċedura doganali.

 

Madankollu, fejn ikun magħruf li l-prodotti nġabu minn Stat Membru ieħor lejn l-Istat Membru li fih ikunu jinsabu l-prodotti fil-waqt tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali, dak l-Istat Membru l-ieħor għandu jkun l-Istat Membru tal-esportazzjoni attwali, bil-kundizzjoni li

(i)

il-prodotti nġiebu minn dak l-Istat Membru l-ieħor biss bl-għan li jiġu ddikjarati għall-esportazzjoni, u

(ii)

l-esportatur mhuwiex stabbilit fl-Istat Membru li fih ikunu jinsabu l-prodotti fil-waqt tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali u

(iii)

id-dħul fl-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-prodotti fil-waqt tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali ma jikkostitwixxix akkwist intra-Unjoni tal-prodotti jew tranżazzjoni ittrattata bħala tali kif imsemmi fid-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (*2).

 

Meta l-prodotti jiġu esportati wara li ssirilhom il-proċedura doganali ta' pproċessar attiv, l-Istat Membru fejn tkun twettqet l-aħħar attività ta' pproċessar għandu jkun l-Istat Membru tal-esportazzjoni attwali.

 

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan il-paragrafu għall-iskopijiet tat-trażmissjoni tad-dejta msemmija fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 471/2009, l-Istat Membru tal-esportazzjoni attwali għall-iskambju tad-dejta għandu jkun l-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-prodotti fil-waqt tar-rilaxx fil-proċedura doganali.

(*2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1).”"

(3)

Fl-Artikolu 7(2), it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

“F'każ ta' importazzjoni, id-dejta dwar il-pajjiż tal-kunsinna/bgħit għandha tindika l-Istat Membru jew il-pajjiż mhux membru li minnu l-prodotti inizjalment intbagħtu lejn l-Istat Membru fejn ikunu jinsabu l-prodotti fil-waqt tar-rilaxx tagħhom fil-proċedura doganali, jekk la tranżazzjoni kummerċjali (pereżempju, bejgħ jew ipproċessar) u lanqas waqfien mhux relatat mat-trasport tal-prodotti ma jkunu saru fi Stat Membru intermedju jew f'pajjiż mhux membru intermedju. Jekk ikun hemm tali waqfien jew tali tranżazzjoni kummerċjali, id-dejta għandha tindika l-aħħar Stat Membru intermedju jew l-aħħar pajjiż mhux membru intermedju.”

(4)

Il-paragrafu 13 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 13

L-identifikazzjoni tal-kummerċjant

Id-dejta dwar il-kummerċjant għandha tkun numru ta' identifikazzjoni xieraq li jiġi assenjat lill-importatur, fil-każ tal-importazzjoni, jew lill-esportatur, fil-każ tal-esportazzjoni.”

(5)

Fl-Artikolu 15(4), it-tieni sentenza tinbidel b'dan li ġej:

“L-awtoritajiet responsabbli mill-assenjar tan-Numru ta' Identifikazzjoni tar-Reġistrazzjoni tal-Operaturi Ekonomiċi (in-numru EORI) għandhom, fuq talba tal-awtoritajiet nazzjonali tal-istatistika, jipprovdu aċċess għad-dejta disponibbli fis-sistema elettronika dwar in-numru EORI kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (*3).

(*3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558).”"

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it- 2 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 152, 16.6.2009, p. 23.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 450/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (Kodiċi Doganali Modernizzat) (ĠU L 145, 4.6.2008, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 113/2010 tad-9 ta' Frar 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-kopertura kummerċjali, id-definizzjoni tad-dejta, il-kompilazzjoni tal-istatistika dwar il-kummerċ skont il-karatteristiċi tan-negozju u skont il-munita tal-fatturat, u movimenti jew oġġetti speċifiċi (ĠU L 37, 10.2.2010, p. 1).

(6)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/578 tal-11 ta' April 2016 li tistabbilixxi Programm ta' Ħidma relatat mal-iżvilupp u t-tnedija tas-sistemi elettroniċi previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 99, 15.4.2016, p. 6.)

(7)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/341 tas-17 ta' Diċembru 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli tranżizzjonali għal ċerti dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni fejn is-sistemi elettroniċi rilevanti għadhom mhux operazzjonali u li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 ĠU L 69, 15.3.2016, p. 1


3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/70


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2120

tat-2 ta' Diċembru 2016

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 552/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-interoperabbiltà tax-Xibka Ewropea ta' Amministrazzjoni ta' Traffiku tal-Ajru (ir-Regolament tal-interoperabbiltà) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(5) tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat dwar l-Ajru Uniku,

Billi:

(1)

L-Artikolu 2(2)(16) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006 (2) jirreferi għad-definizzjonijiet stabbiliti fil-Volum 1 tal-Proċeduri tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (l-ICAO) għas-Servizzi tan-Navigazzjoni bl-Ajru — l-Operazzjonijiet tal-Inġenji tal-Ajru (PANS-OPS, id-Dok. 8168), u b'mod aktar speċifiku għar-raba' edizzjoni tiegħu tal-1993 li tinkludi l-Emenda 13. Wara l-adozzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006, l-ICAO emendat dak id-dokument u adottat il-ħames edizzjoni tiegħu tal-2006 li tinkludi l-Emenda 6.

(2)

L-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006 jirreferi għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 2 tal-ICAO — ir-Regoli tal-Ajru u b'mod aktar speċifiku għall-għaxar edizzjoni tiegħu ta' Lulju 2005 li tinkludi kull emenda sal-Emenda 42. Wara l-adozzjoni tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 428/2013 (3), ir-regoli komuni tal-ajru, kif adottati permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012 (4), saru applikabbli u dan l-aħħar komplew jiġu aġġornati permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1185 (5). Fit-Taqsima 4 tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012, dawk ir-regoli komuni tal-ajru jindirizzaw b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet relatati mal-pjanijiet tat-titjiriet, u b'hekk jieħdu post ir-referenzi preċedenti tal-Anness 2 tal-ICAO.

(3)

L-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006 jirreferi għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Proċeduri tal-ICAO għas-Servizzi tan-Navigazzjoni bl-Ajru — il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru (PANS-ATM, id-Dok. 4444), u b'mod aktar speċifiku għall-ħmistax-il edizzjoni tiegħu tal-2007 li tinkludi l-Emenda 4. Wara l-adozzjoni tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 428/2013, l-ICAO emendat dak id-dokument, u l-aktar dokument riċenti jinkludi l-Emenda 6. L-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006 jirreferi wkoll għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Proċeduri Supplimentari Reġjonali tal-ICAO (id-Dok. 7030), u b'mod aktar speċifiku għall-ħames edizzjoni tiegħu tal-2008 li tinkludi l-Emenda 7. Wara l-adozzjoni tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 428/2013, l-ICAO emendat dak id-dokument, u l-aktar dokument riċenti jinkludi l-Emenda 9.

(4)

Ir-referenzi fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006 għall-Anness 2 tal-ICAO, għad-Dok. 8168, għad-Dok. 4444 u għad-Dok. 7030 għandhom jiġu aġġornati biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi legali internazzjonali tagħhom u biex tkun żgurata l-konsistenza mal-qafas regolatorju internazzjonali tal-ICAO.

(5)

Għaldaqstant ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006 hu emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 2(2), il-punt (16) jinbidel b'dan li ġej:

“16.

“proċeduri taż-żona tat-terminal” tfisser it-tluq bl-istrument standard u l-wasliet bl-istrument standard kif definiti fil-Proċeduri tal-ICAO għas-Servizzi tan-Navigazzjoni bl-Ajru — l-Operazzjonijiet tal-Inġenji tal-Ajru (PANS-OPS, id-Dok. 8168 — il-Volum 1 — il-ħames edizzjoni — tal-2006, li tinkludi kull emenda sal-Emenda 6).”;

(2)

l-Anness jinbidel bit-test mogħti fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 26.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006 tal-4 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi r-rekwiżiti dwar proċeduri għall-pjanijiet tat-titjiriet fil-fażi ta' qabel it-titjira għall-Ajru Uniku Ewropew (ĠU L 186, 7.7.2006, p. 46).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 428/2013 tat-8 ta' Mejju 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1033/2006 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-ICAO imsemmija fl-Artikolu 3(1) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 929/2010 (ĠU L 127, 9.5.2013, p. 23).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012 tas-26 ta' Settembru 2012 li jistabbilixxi regoli komuni tal-ajru u dispożizzjonijiet operattivi dwar is-servizzi u l-proċeduri fin-navigazzjoni bl-ajru u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1035/2011 u r-Regolamenti (KE) Nru 1265/2007, (KE) Nru 1794/2006, (KE) Nru 730/2006, (KE) Nru 1033/2006 u (UE) Nru 255/2010 (ĠU L 281, 13.10.2012, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1185 tal-20 ta' Lulju 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 923/2012 rigward l-aġġornament u l-ikkompletar tar-regoli komuni tal-ajru u dispożizzjonijiet operattivi dwar is-servizzi u l-proċeduri fin-navigazzjoni bl-ajru (SERA Parti C) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 730/2006 (ĠU L 196, 21.7.2016, p. 3).


ANNESS

“ANNESS

Id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1)

1.

It-Taqsima 4 tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012 (1).

2.

It-Taqsima 4.4 tal-Kapitolu 4 (Il-pjanijiet tat-titjiriet) u l-paragrafu 11.4.2.2 tal-Kapitolu 11 (Il-messaġġi dwar il-movimenti) tad-Dok. 4444 tal-PANS-ATM tal-ICAO (il-ħmistax-il edizzjoni tal-2007, li tinkludi kull emenda sal-Emenda 6).

3.

Il-Kapitolu 2 (Il-pjanijiet tat-titjiriet) u l-paragrafu 6.12.3 tal-Kapitolu 6 (L-istimi tal-konfini) tal-Proċeduri Supplimentari Reġjonali, id-Dok. 7030, il-Proċeduri Supplimentari Reġjonali Ewropej (EUR) (il-ħames edizzjoni tal-2008, li tinkludi kull emenda sal-Emenda 9).


(1)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012 tas-26 ta' Settembru 2012 li jistabbilixxi regoli komuni tal-ajru u dispożizzjonijiet operattivi dwar is-servizzi u l-proċeduri fin-navigazzjoni bl-ajru u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1035/2011 u r-Regolamenti (KE) Nru 1265/2007, (KE) Nru 1794/2006, (KE) Nru 730/2006, (KE) Nru 1033/2006 u (UE) Nru 255/2010 (ĠU L 281, 13.10.2012, p. 1).”


3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/73


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2121

tat-2 ta' Diċembru 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali

Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

CL

115,2

MA

94,5

TN

200,0

TR

118,4

ZZ

132,0

0707 00 05

EG

191,7

MA

79,2

TR

154,7

ZZ

141,9

0709 93 10

MA

99,5

TR

145,0

ZZ

122,3

0805 10 20

TR

62,2

ZA

59,7

ZZ

61,0

0805 20 10

MA

63,7

TR

71,7

ZZ

67,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

114,6

MA

63,3

PE

95,4

TR

82,6

ZZ

89,0

0805 50 10

TR

80,5

ZZ

80,5

0808 10 80

US

100,7

ZA

164,3

ZZ

132,5

0808 30 90

CN

98,6

TR

126,8

ZZ

112,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/75


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2122

tat-2 ta' Diċembru 2016

dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f'ċerti Stati Membri

(notifikata bid-dokument C(2016) 8158)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u żootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Billi:

(1)

L-influwenza avjarja hija marda virali infettiva tal-għasafar, li tinkludi l-pollam. L-infezzjonijiet bil-vajrusis tal-influwenza avjarja fil-pollam domestiku jikkawżaw żewġ forom ta' dik il-marda li huma distinti mill-virulenza tagħhom. Ġeneralment, il-forma b'patoġeniċità baxxa tikkawża sintomi ħfief biss, filwaqt li l-forma b'patoġeniċità għolja tirriżulta f'rati għoljin ferm ta' mwiet fil-biċċa l-kbira tal-ispeċijiet tal-pollam. Dik il-marda jista' jkollha impatt serju fuq il-profitabilità tat-trobbija tal-pollam.

(2)

Għalkemm l-influwenza avjarja tinstab l-aktar fl-għasafar, f'ċerti ċirkustanzi jaf ikun hemm infezzjonijiet ukoll fil-bnedmin.

(3)

Fil-każ ta' tifqigħa tal-influwenza avjarja fi Stat Membru (“l-Istat Membru kkonċernat”), hemm riskju li l-aġent tal-marda jinfirex f'azjendi oħrajn fejn jinżamm il-pollam jew għasafar oħrajn miżmuma fil-magħluq. Bħala riżultat ta' dan, tista' tinfirex mill-Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i) għal Stati Membri oħrajn jew għal pajjiżi terzi permezz tal-kummerċ f'pollam ħaj jew f'għasafar oħrajn miżmuma fil-magħluq jew fil-prodotti tagħhom.

(4)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE (3) tistabbilixxi ċerti miżuri preventivi marbutin mas-sorveljanza u mad-detezzjoni bikrija tal-influwenza avjarja u l-miżuri minimi ta' kontroll li għandhom jiġu applikati f'każ ta' tifqigħa ta' dik il-marda fil-pollam jew f'għasafar oħrajn miżmuma fil-magħluq. Din id-Direttiva tipprevedi l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza f'każ ta' tifqigħa tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja. B'mod partikolari din ir-reġjonalizzazzjoni hija applikata sabiex tippreserva l-istat tas-saħħa tal-għasafar fil-bqija tat-territorju bil-prevenzjoni tal-introduzzjoni tal-patoġenu u l-iżgurar ta' detezzjoni bikrija.

(5)

Il-vajrus A tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 tista' tinfirex permezz ta' għasafar selvaġġi waqt il-migrazzjoni tul distanzi twal. L-Ungerija, il-Ġermanja, l-Awstrija, il-Kroazja, in-Netherlands, id-Danimarka, l-Iżvezja, il-Finlandja u r-Rumanija ndunaw bil-vajrus f'għadd ta' għasafar selvaġġi ta' speċijiet differenti li ġeneralment instabu mejta. Wara dawn is-sejbiet f'dawk l-Istati Membri, it-tifqigħat ikkawżati mill-istess sottotip tal-vajrus kienu kkonfermati fil-pollam fl-Ungerija, fil-Ġermanja, fl-Awstrija, fid-Danimarka, fl-Iżvezja u fin-Netherlands.

(6)

Diversi Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar miżuri protettivi fir-rigward ta' tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fil-pollam f'ċerti Stati Membri ġew adottati b'rispons għall-epidemija attwali. Id-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1968 (4), (UE) 2016/2011 (5) u (UE) 2016/2012 (6) kienu adottati wara li seħħew tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja fl-Ungerija, fil-Ġermanja u fl-Awstrija u l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza f'dawk l-Istati Membri skont id-Direttiva 2005/94/KE. Dawk id-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni jistipulaw li ż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza stabbiliti f'dawk l-Istati Membri, skont id-Direttiva 2005/94/KE, għandhom jikkonsistu mill-anqas minn dawk iż-żoni elenkati fl-Annessi tagħhom.

(7)

Barra minn hekk, wara aktar tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fl-Ungerija, l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1968 kien emendat mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2010 (7). L-Annessi tad-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (KE) 2016/1968 u (UE) 2016/2011 imbagħad ġew emendati mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2064 (8) wara aktar tifiqgħat fil-Ġermanja u fl-Ungerija.

(8)

Sussegwentement, id-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2065 (9), (UE) 2016/2086 (10) u (UE) 2016/2085 (11) kienu adottati wara n-notifikazzjoni tal-ewwel tifiqgħa tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fid-Danimarka, fl-Iżvezja, u fin-Netherlands.

(9)

Fil-każijiet kollha, il-Kummissjoni eżaminat il-miżuri meħuda mill-Istat Membru kkonċernat skont id-Direttiva 2005/94/KE u ħarġet sodisfatta li l-fruntieri taż-żoni ta' protezzjoni u sorveljanza, stabbiliti mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati, jinsabu 'l bogħod biżżejjed minn kwalunkwe azjenda fejn tkun ġiet ikkonfermata tifqigħa.

(10)

Sabiex jiġi evitat kull xkiel bla bżonn għall-kummerċ fl-Unjoni u biex jiġi evitat li pajjiżi terzi jimponu ostakli mhux iġġustifikati għall-kummerċ, jeħtieġ li jiġu deskritti malajr, fil-livell tal-Unjoni, b'kollaborazzjoni mal-Iżvezja, iż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza stabbiliti fl-Istati Membri kkonċernati.

(11)

Is-sitwazzjoni epidemjoloġika attwali hija dinamika ħafna u dejjem tevolvi. Is-sorveljanza dejjem għaddejja għall-influwenza avjarja fl-Istati Membri tkompli tidentifika l-vajrus tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fl-għasafar selvaġġi. Il-preżenza ta' dak il-vajrus fl-għasafar selvaġġi hija ta' theddida kontinwa għall-introduzzjoni diretta u indiretta tal-vajrus tal-influwenza avjarja fl-azjendi tal-pollam bir-riskju tal-firxa sussegwenti possibbli tal-influwenza avjarja minn azjenda tal-pollam infettata għal azjendi tal-pollam oħrajn.

(12)

Minħabba s-sitwazzjoni epidemjoloġika li dejjem tevolvi fl-Unjoni, u meta wieħed iqis l-istaġjonalità taċ-ċirkolazzjoni tal-vajrus fl-għasafar selvaġġi, hemm riskju li fix-xhur li ġejjin iseħħu aktar tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fl-Unjoni. Għaldaqstant il-Kummissjoni qiegħda kontinwament tevalwa s-sitwazzjoni epidemjoloġika u żżomm il-miżuri taħt reviżjoni.

(13)

Għaldaqstant huwa xieraq għal raġunijiet ta' ċarezza u sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-partijiet interessati jinżammu aġġornati dwar is-sitwazzjoni epidemjoloġika attwali, li ż-żoni ta' protezzjoni u sorveljanza kollha li ġew stabbiliti mill-Istati Membri kkonċernati skont id-Direttiva 2005/94/KE jiġu elenkati f'att wieħed tal-Unjoni u t-tul ta' żmien ta' dik ir-reġjonalizzazzjoni għandu jiġi ffissat filwaqt li titqies l-epidemjoloġija tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja.

(14)

Għaldaqstant id-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1968, (UE) 2016/2011, (UE) 2016/2012, (UE) 2016/2065, (UE) 2016/2085 u (UE) 2016/2086 għandhom jiġu mħassra u sostitwiti permezz ta' dan l-att.

(15)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi ż-żoni ta' protezzjoni u sorveljanza fil-livell tal-Unjoni li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri elenkati fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni, wara tifqigħa jew tifqigħat tal-influwenza avjarja fil-pollam jew f'għasafar oħrajn miżmuma fil-magħluq ikkawżati mill-influwenza b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2005/94/KE u t-tul taż-żmien tal-miżuri li għandhom jiġu applikati skont l-Artikolu 29(1) u l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE (“l-Istati Membri kkonċernati”).

Artikolu 2

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li:

(a)

iż-żoni ta' protezzjoni stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom, skont l-Artikolu 16(1)(a) tad-Direttiva 2005/94/KE, jinkludu mill-inqas iż-żoni elenkati bħala żoni ta' protezzjoni fil-Parti A tal-Anness ta' din id-Deċiżjoni;

(b)

il-miżuri li għandhom jiġu applikati fiż-żoni ta' protezzjoni, kif previsti fl-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE, jinżammu mill-anqas sad-dati għaż-żoni ta' protezzjoni stipulati fil-Parti A tal-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li:

(a)

iż-żoni ta' sorveljanza stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom, skont l-Artikolu 16(1)(b) tad-Direttiva 2005/94/KE, jinkludu mill-inqas iż-żoni elenkati bħala żoni ta' sorveljanza fil-Parti B tal-Anness ta' din id-Deċiżjoni;

(b)

il-miżuri li għandhom jiġu applikati fiż-żoni ta' sorveljanza, kif previsti fl-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE, jinżammu mill-anqas sad-dati għaż-żoni ta' protezzjoni stipulati fil-Parti B tal-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Id-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1968, (UE) 2016/2011, (UE) 2016/2012, (UE) 2016/2065, (UE) 2016/2085 u (UE) 2016/2086 huma mħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-31 ta' Mejju 2017.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummisjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta' Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza avjarja u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16).

(4)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1968 tad-9 ta' Novembru 2016 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fl-Ungerija (ĠU L 303, 10.11.2016, p. 23).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2011 tas-16 ta' Novembru 2016 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fil-Ġermanja (ĠU L 310, 17.11.2016, p. 73).

(6)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2012 tas-16 ta' Novembru 2016 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fl-Awstrija (ĠU L 310, 17.11.2016, p. 81).

(7)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2010 tas-16 ta' Novembru 2016 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1968 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fl-Ungerija (ĠU L 310, 17.11.2016, p. 69).

(8)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2064 tal-24 ta' Novembru 2016 li temenda l-Annessi tad-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1968 u (UE) 2016/2011 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fl-Ungerija u fil-Ġermanja (ĠU L 319, 25.11.2016, p. 47).

(9)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2065 tal-24 ta' Novembru 2016 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fid-Danimarka (ĠU L 319, 25.11.2016, p. 65).

(10)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2086 tat-28 ta' Novembru 2016 dwar ċertu miżuri protettivi interim marbuta mal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fl-Iżvezja (ĠU L 321, 29.11.2016, p. 80).

(11)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2085 tat-28 ta' Novembru 2016 dwar ċertu miżuri protettivi interim marbuta mal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fin-Netherlands (ĠU L 321, 29.11.2016, p.76).


ANNESS

PARTI A

Żoni ta' protezzjoni fl-Istati Membri kkonċernati kif imsemmija fl-Artikoli 1 u 2:

Stat Membru: Id-Danimarka

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE)

Il-partijiet tal-muniċipalità ta' Helsingør (kodiċi ADNS 02217) li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N56.0739; E12.5144

13.12.2016

Stat Membru: Il-Ġermanja

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE)

Kreis Schleswig-Flensburg:

Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel

5.12.2016

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder

5.12.2016

Kreis Ostholstein:

In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder — K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße

5.12.2016

In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile

Quarmbeck

Bad Suderode

Gernrode

19.12.2016

In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil

Ortsteil Rieder

19.12.2016

In der Gemeinde Thale die Ortsteile

Ortsteil Neinstedt

Ortsteil Stecklenberg

19.12.2016

Stadt Ueckermünde

17.12.2016

Gemeinde Grambin

17.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

17.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow

Kalkvitz

Klein Karrendorf

Groß Karrendorf

Kowall

12.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Groß Kieshof

Groß Kieshof Ausbau

Klein Kieshof

12.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil

Oldenhagen

12.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Karbow

Lodmannshagen

12.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil

Rappenhagen

12.12.2016

In der Gemeinde Katzow der Ortsteil

Kühlenhagen

12.12.2016

In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile

Dabitz

Küstrow

Zipke

10.12.2016

Stadt Barth einschließlich Ortsteile

Tannenheim

Glöwitz ohne Ortsteil Planitz

10.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil

Jager

12.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile

Mannhagen

Wilmshagen

Hildebrandshagen

Altenhagen

Klein Behnkenhagen

Behnkendorf

Groß Behnkenhagen

Engelswacht

Miltzow

Klein Miltzow

Reinkenhagen

Hankenhagen

10.12.2016

In der Stadt Sassnitz die Ortsteile

Sassnitz

Dargast

Werder

Buddenhagen

10.12.2016

In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast

10.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile

Demen

Kobande

Venzkow

17.12.2016

Landkreis Cloppenburg

Gemeinde Barßel

Ortsteil Harkebrügge

Vom Schnittpunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze Barßel entlang der Gemeindegrenze in südlicher Richtung bis zur Bismarckstraße, entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Dorfstraße in Harkebrügge, entlang der Dorfstraße in südlicher Richtung bis zur Glittenbergstraße, entlang dieser in westlicher Richtung, dann entlang Kreisstraße, Straße Am Scharrelerdamm und entlang der westlichen Gemeindegrenze nach Norden bis zur Bahnlinie in Elisabethfehn und von dort entlang der Bahnlinie in östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze

15.12.2016

Landkreis Ammerland

Gemeinde Edewecht

Schnittpunkt Kreisgrenze/Kortemoorstraße, Kortemoorstraße, Hübscher Berg, Lohorster Straße, Wittenberger Straße, Edewechter Straße, Rothenmethen, Kanalstraße, Am Voßbarg, Wirtschaftweg zwischen “Am Voßbarg” und “Am Jagen”, Am Jagen, Edewechter Straße, Ocholter Straße, Nordloher Straße, Bahnlinie Richtung Barßel bis Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze in südöstliche Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze / Kortemoorstraße

15.12.2016

Stat Membru: L-Ungerija

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Fid-direzzjoni tat-Tramuntana fi triq 5402 ħierġa minn Jászszentlászló lejn Kiskunmajsa, żewġ kilometri minn Jászszentlászló

Fid-direzzjoni tal-Majjistral fi triq 5404 ħierġa minn Szank għal Kiskunmajsa, kilometru minn Szank

Fid-direzzjoni tan-Nofsinhar il-ġunzjoni ta' triq 5405 u t-triq li tgħaqqad Szank u Kiskunmajsa-Bodoglár

Fid-direzzjoni tan-Nofsinhar fi triq 5402 li tgħaqqad Kiskunhalas ma' Kiskunmajsa, 3,5 kilometri mill-fruntiera tat-territorju intern ta' Kiskunmajsa

Mid-direzzjoni tan-Nofsinhar, fi triq 5409, 2,7 kilometri mill-fruntiera tat-territorju intern ta' Kiskunmajsa

Mid-direzzjoni tan-Nofsinhar, żewġ kilometri minn Kígyós lejn it-Tramuntana

Mid-direzzjoni tan-Nofsinhar, 1,5 kilometri mill-fruntiera tat-territorju intern ta' Csólyospálos lejn il-Lbiċ

Fuq il-fruntiera tal-kontea, tliet kilometri fid-direzzjoni tal-Lbiċ mill-ġunzjoni tal-fruntiera tal-kontea u triq 5404 ġejja minn Csólyospálos lejn il-fruntiera tal-kontea

Mad-direzzjoni tal-fruntiera tal-kontea, il-ġunżjoni ta' triq 5411 fid-direzzjoni tal-Lvant minn Kömpöc u l-frunitera tal-kontea

Mad-direzzjoni tal-fruntiera tal-kontea lejn it-Tramuntana, 1,5 kilometri minn triq 5411

Fid-direzzjoni tal-Punent, żewġ kilometri mill-frunitera tat-territorju intern ta' Kömpöc

Fid-direzzjoni tal-Majjistral sal-fruntiera tal-kontea, 0,5 kilometri lejn il-Lvant mil-limitu tal-fruntiera tal-kontea fid-direzzjoni tat-Tramuntana

Fid-direzzjoni tat-Tramuntana, il-ġunzjoni tal-fruntiera tal-kontea u triq 5412

0,5 kilometri fid-direzzjoni tal-Punent, imbagħad fid-direzzjoni tal-Majjistral sal-punt inizjali; issupplimentati bil-partijiet tad-distretti ta' Mórahalom u Kistelek tal-kontea ta' Csongrád li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46,419599, E19,858897; N46,393889

21.12.2016

Il-partijiet tad-distretti ta' Kiskunfélegyháza, Kecskemét u Kiskunmajsa tal-kontea ta' Bács-Kiskun li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.682422, E19.638406 u N46.685278, E 19.64; issupplimentati biż-żoni kompletament mibnija tal-lokalitajiet ta' Bugac (ħlief għal Bugac-Alsómonostor) u Móricgát-Erdőszéplak

3.12.2016

Il-partijiet tad-distrett ta' Kiskunhalas tal-kontea ta' Bács-Kiskun li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.268418, E19.573609 u N46.229847; E19.619350; issupplimentati biż-żona kompletament mibnija tal-lokalità ta' Kelebia-Újfalu

5.12.2016

Il-partijiet tad-distrett ta' Mórahalom tal-kontea ta' Csongrád li jinsabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.342763, E19.886990; issupplimentati biż-żoni kompletament mibnija tal-lokalitajiet ta' Forráskút, Üllés u Bordány

15.12.2016

Il-partijiet tad-distrett ta' Kunszentmárton tal-kontea ta' Jász-Nagykun-Szolnok li jinsabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.8926211; E20.367360 u N46.896193, E20.388287; issupplimentati biż-żoni kompletament mibnija tal-lokalità ta' Öcsöd

16.12.2016

Il-partijiet tad-distrett ta' Kiskunmajsa tal-kontea ta' Bács-Kiskun li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.584528, E19.665409

17.12.2016

Stat Membru: in-Netherlands

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Biddinghuizen

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309)

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)

Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710)

Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)

19.12.2016

Stat Membru: L-Awstrija

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach

14.12.2016

Stat Membru: L-Iżvezja

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Dawk il-partijiet tal-muniċipalità ta' Helsingborg (kodiċi ADNS 01200) li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati ċċentrati fuq N56,053495 u E12,848939 (WGS84)

23.12.2016

PARTI B

Żoni ta' sorveljanza fl-Istati Membri kkonċernati kif imsemmija fl-Artikoli 1 u 3:

Stat Membru: Id-Danimarka

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Iż-żona tal-partijiet tal-muniċipalitajiet ta' Helsingør, Gribskov u Fredensborg li jestendu lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona ta' protezzjoni u fiċ-ċirku ta' radjus ta' għaxar kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N56.0739;E12.5144

22.12.2016

Il-partijiet tal-muniċipalità ta' Helsingør (kodiċi ADNS 02217) li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N56.0739; E12.5144

14.12.2016 sa 22.12.2016

Stat Membru: Il-Ġermanja

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Kreis Schleswig-Flensburg:

Entlang der äußeren Gemeindegrenze Schleswig, weiter auf äußere Gemeindegrenze Lürschau, weiter auf äußere Gemeindegrenze Idstedt, weiter auf äußere Gemeindegrenze Stolk, weiter auf äußere Gemeindegrenze Klappholz, weiter auf äußere Gemeindegrenze Havetoft, weiter auf obere Gemeindegrenze Mittelangeln, weiter auf obere Gemeindegrenze Mohrkirch, weiter auf äußere Gemeindegrenze Saustrup, weiter auf äußere Gemeindegrenze Wagersrott, weiter auf äußere Gemeindegrenze Dollrottfeld, weiter auf äußere Gemeindegrenze Boren bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze entlang bis

14.12.2016

Kreis Rendsburg-Eckernförde:

 

Gemeinde Kosel: gesamtes Gemeindegebiet.

 

Gemeinde Rieseby

 

Amtsgrenze Rieseby, südlich weiter Amtsgrenze Kosel entlang bis Kreisgrenze

14.12.2016

Kreis Schleswig-Flensburg:

Südlich an der Gemeindegrenze Borwedel entlang, weiter auf unterer Gemeindegrenze Fahrdorf bis zur Gemeindegrenze Schleswig

14.12.2016

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze über den Wasserweg durch den Petroleumhafen, weiter durch die Trave, Verlängerung des Sandbergs, die B75 queren Richtung Heiligen-Geist Kamp, weiter über die Arnimstraße und Edelsteinstraße, über Heiweg Richtung Wesloer Tannen bzw. Brandenbaumer Tannen, die Landesgrenze entlang, die Landstraße überqueren, am Wasser entlang bis zur Kreisgrenze zu Ostholstein, die Kreisgrenze entlang zum Petroleumhafen

14.12.2016

Kreis Ostholstein:

Die Gemeinden Ratekau, Bad Schwartau und Timmendorfer Strand sowie der nachfolgend beschriebene Bereich der Gemeinde Scharbeutz: Dem Straßenverlauf der L 102 ab der Straße Bövelstredder folgend bis zur B76, der Bundestraße bis zur Wasserlinie folgend, weiter bis zur Gemeindegrenze Timmendorfer Strand

14.12.2016

Gemeinde Ditfurt

28.12.2016

In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile

Gersdorfer Burg

Morgenrot

Münchenhof

Quarmbeck

28.12.2016

In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile

Asmusstedt

Badeborn

Opperode

Radisleben

Rieder

28.12.2016

In der Stadt Harzgerode die Ortsteile

Hänichen

Mägdesprung

28.12.2016

In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile

Timmenrode

Wienrode

28.12.2016

In der Stadt Thale die Ortsteile

Friedrichsbrunn

Neinstedt

Warnstedt

Weddersleben

Westerhausen

28.12.2016

In der Gemeinde Selmsdorf die Orte und Ortsteile

Hof Selmsdorf

Selmsdorf

Lauen

Sülsdorf

Teschow

Zarnewanz

14.12.2016

In der Gemeinde Lüdersdorf der Ort

Palingen

14.12.2016

In der Gemeinde Schönberg der Ort

Kleinfeld

14.12.2016

In der Gemeinde Dassow die Orte und Ortsteile

Barendorf

Benckendorf

14.12.2016

In der Stadt Torgelow der Ortsteil

Torgelow-Holländerei

26.12.2016

In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil

Hoppenwalde

sowie den Wohnsiedlungen

Eggesiner Teerofen

Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz)

Karpin

26.12.2016

In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile

Bellin

Berndshof

26.12.2016

Gemeinde Mönkebude

26.12.2016

Gemeinde Leopoldshagen

26.12.2016

Gemeinde Meiersberg

26.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile

Jädkemühl

Starkenloch

26.12.2016

In der Gemeinde Luckow die Ortsteile

Luckow

Christiansberg

26.12.2016

Gemeinde Vogelsang-Warsin

26.12.2016

In der Gemeinde Lübs die Ortsteile

Lübs

Annenhof

Millnitz

26.12.2016

In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile

Blumenthal

Louisenhof

Sprengersfelde

26.12.2016

Die Stadt Wolgast und die Ortsteile

Buddenhagen

Hohendorf

Pritzier

Schlaense

Tannenkamp

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Fettenvorstadt

Fleischervorstadt

Industriegebiet

Innenstadt

Nördliche Mühlenvorstadt

Obstbaumsiedlung

Ostseeviertel

Schönwalde II

Stadtrandsiedlung

Steinbeckervorstadt

südliche Mühlenstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Schönwalde I

Südstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Friedrichshagen

Ladebow

Insel Koos

Ostseeviertel

Riems

Wieck

Eldena

21.12.2016

In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile

Kessin

Krebsow

Schlagtow

Schlagtow Meierei

21.12.2016

In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile

Moeckow

Zarnekow

21.12.2016

In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile

Lühmannsdorf

Brüssow

Giesekenhagen

Jagdkrug

21.12.2016

In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile

Wrangelsburg

Gladrow

21.12.2016

In der Gemeinde Züssow der Ortsteil

Züssow

21.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile

Neuenkirchen

Oldenhagen

Wampen

21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Wackerow

Dreizehnhausen

Groß Petershagen

Immenhorst

Jarmshagen

Klein Petershagen

Steffenshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile

Hinrichshagen

Feldsiedlung

Heimsiedlung

Chausseesiedlung

Hinrichshagen Hof I und II

Neu Ungnade

21.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil

Broock

21.12.2016

In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile

Levenhagen

Alt Ungnade

Boltenhagen

Heilgeisthof

21.12.2016

In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile

Diedrichshagen

Guest

21.12.2016

In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile

Brünzow

Klein Ernsthof

Kräpelin

Stielow

Stielow Siedlung

Vierow

21.12.2016

In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil

Hanshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Katzow die Ortsteile

Katzow

Netzeband

21.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile

Kemnitz

Kemnitzerhagen

Kemnitz Meierei

Neuendorf

Neuendorf Ausbau

Rappenhagen

21.12.2016

In der Gemeinde Loissin die Ortsteile

Gahlkow

Ludwigsburg

21.12.2016

Gemeinde Lubmin gesamt

21.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Loddmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile

Rubenow

Groß Ernsthof

Latzow

Nieder Voddow

Nonnendorf

Rubenow Siedlung

Voddow

21.12.2016

In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile

Wusterhusen

Gustebin

Pritzwald

Konerow

Stevelin

21.12.2016

Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile

20.12.2016

In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile

Saatel

Redebas

Löbnitz

Ausbau Löbnitz

20.12.2016

In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile

Divitz

Frauendorf

Wobbelkow

Spoldershagen

20.12.2016

Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks

20.12.2016

In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile

Fuhlendorf

Bodstedt

Gut Glück

20.12.2016

Gemeinde Pruchten gesamt

20.12.2016

Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt

20.12.2016

In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile

Voigdehagen

Andershof

Devin

22.12.2016

In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile

Zitterpenningshagen

Teschenhagen

22.12.2016

Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt

20.12.2016

Gemeinde Groß Kordshagen gesamt

20.12.2016

In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil

Kummerow-Heide

20.12.2016

Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen

20.12.2016

In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile

Nisdorf

Günz

Neuenpleen

20.12.2016

Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen

20.12.2016

Gemeinde Karnin gesamt

20.12.2016

In der Stadt Grimmen die Ortsteile

Hohenwarth

Stoltenhagen

22.12.2016

In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile

Glashagen

Kakernehl

Wittenhagen

Windebrak

22.12.2016

In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile

Bookhagen

Elmenhorst

Neu Elmenhorst

22.12.2016

Gemeinde Zarrendorf gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Griebenow

Dreizehnhausen

Kreutzmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Willershusen

Wüst Eldena

Willerswalde

Bartmannshagen

22.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile

22.12.2016

Gemeinde Lietzow gesamt

22.12.2016

Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes

22.12.2016

Gemeinde Sagard gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Glowe die Ortsteile

Polchow

Bobbin

Spyker

Baldereck

22.12.2016

Gemeinde Seebad Lohme gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen

auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort

21.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil

Glewitz

22.12.2016

In der Gemeinde Gustow die Ortsteile

Prosnitz

Sissow

22.12.2016

In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil

Venzvitz

22.12.2016

In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil

Prora

22.12.2016

In der Gemeinde Gneven der Ortsteil

Vorbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Langen Brütz der Orsteil

Kritzow

26.12.2016

In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen

Barnin

Hof Barnin

26.12.2016

In der Gemeinde Bülow der Ort und Ortsteile

Bülow

Prestin

Runow

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Crivitz die Orte und Ortsteile

Augustenhof

Basthorst

Crivitz, Stadt

Gädebehn

Kladow

Muchelwitz

Bahnstrecke

Wessin

Badegow

Radepohl

26.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ortsteil

Buerbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Zapel der Ort und die Ortsteile

Zapel

Zapel-Hof

Zapel-Ausbau

26.12.2016

In der Gemeinde Friedrichsruhe die Ortsteile

Goldenbow

Ruthenbeck

Neu Ruthenbeck und Bahnhof

26.12.2016

In der Gemeinde Zölkow der Ort und die Ortsteile

Kladrum

Zölkow

Groß Niendorf

26.12.2016

In der Gemeinde Dabel der Ort und die Ortsteile

Dabel

Turloff

Dabel-Woland

26.12.2016

In der Gemeinde Kobrow der Ort und die Ortsteile

Dessin

Kobrow I

Kobrow II

Stieten

Wamckow

Seehof

Hof Schönfeld

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Sternberg die Gebiete

Obere Seen und Wendfeld

Peeschen

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Brüel die Ortsteile

Golchen

Alt Necheln

Neu Necheln

26.12.2016

In der Gemeinde Kuhlen-Wendorf der Ort und die Ortsteile

Gustävel

Holzendorf

Müsselmow

Weberin

Wendorf

26.12.2016

In der Gemeinde Weitendorf die Orsteile

Jülchendorf

Kaarz

Schönlage

26.12.2016

Stadt Ueckermünde

18.12.2016 sa 26.12.2016

Gemeinde Grambin

18.12.2016 sa 26.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

18.12.2016 sa 26.12.2016

Kreis Schleswig-Flensburg:

Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel

6.12.2016 sa 14.12.2016

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder

6.12.2016 sa 14.12.2016

Kreis Ostholstein:

In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder — K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße

6.12.2016 sa 14.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow

Kalkvitz

Klein Karrendorf

Groß Karrendorf

Kowall

13.12.2016 sa 21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Groß Kieshof

Groß Kieshof Ausbau

Klein Kieshof

13.12.2016 sa 21.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil

Oldenhagen

13.12.2016 sa 21.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Karbow

Lodmannshagen

13.12.2016 sa 21.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil

Rappenhagen

13.12.2016 sa 21.12.2016

In der Gemeinde Katzow der Ortsteil

Kühlenhagen

13.12.2016 sa 21.12.2016

In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile

Dabitz

Küstrow

Zipke

11.12.2016 sa 20.12.2016

Stadt Barth einschließlich Ortsteile

Tannenheim

Glöwitz ohne Ortsteil Planitz

11.12.2016 sa 20.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil

Jager

13.12.2016 sa 22.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile

Mannhagen

Wilmshagen

Hildebrandshagen

Altenhagen

Klein Behnkenhagen

Behnkendorf

Groß Behnkenhagen

Engelswacht

Miltzow

Klein Miltzow

Reinkenhagen

Hankenhagen

11.12.2016 sa 22.12.2016

In der Stadt Sassnitz die Ortsteile

Sassnitz

Dargast

Werder

Buddenhagen

11.12.2016 sa 22.12.2016

In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast

11.12.2016 sa 22.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile

Demen

Kobande

Venzkow

18.12.2016 sa 26.12.2016

In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile

Quarmbeck

Bad Suderode

Gernrode

20.12.2016 sa 29.12.2016

In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil

Ortsteil Rieder

20.12.2016 sa 29.12.2016

In der Gemeinde Thale die Ortsteile

Ortsteil Neinstedt

Ortsteil Stecklenberg

20.12.2016 sa 29.12.2016

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreuzung B 401/B 72 in nördlicher Richtung entlang der B 72 bis zur Kreisgrenze, von dort entlang der Kreisgrenze in östlicher und südöstlicher Richtung bis zur L 831 in Edewechterdamm, von dort entlang der L 831 (Altenoyther Straße) in südwestlicher Richtung bis zum Lahe-Ableiter, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis zum Buchweizendamm, entlang diesem weiter über Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper

Straße und Lindenweg bis zur K 297 (Schwaneburger Straße), entlang dieser in nordwestlicher Richtung bis zur B 401 und entlang dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreuzung B 401/B 72

24.12.2016

Landkreis Ammerland

Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westerstede Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschendamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstraße, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche bzw. Kreisgrenze, Hauptstraße, entlang Kreisgrenze in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße

Das Beobachtungsgebiet umfasst alle an beiden Straßenseiten gelegenen Tierhaltungen

24.12.2016

Landkreis Leer

Gemeinde Detern

Anfang an der Kreisgrenze Cloppenburg-Leer auf der B72 Höhe Ubbehausen. In nördlicher Richtung Ecke “Borgsweg”/ “Lieneweg” weiter in nördlicher Richtung auf den “Deelenweg”. Diesem wieder folgend auf den “Handwieserweg”. Diesem nordöstlich folgend auf die “Barger Straße” und weiter nördlich auf die Straße “Am Barger Schöpfswerkstief”.

Dieser östlich folgend, dann nördlich auf die Straße “Fennen” weiter und dieser nördlich folgend auf die Straße “Zur Wassermühle”.

Nördlich über die Jümme dem Aper Tief folgend in Höhe des “Französischer Weg” auf die “Osterstraße”. Von dort Richtung Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland und dieser weiter folgend zum Ausgangspunkt Höhe Ubbehausen

24.12.2016

Stat Membru: L-Ungerija

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Iż-żona tal-partijiet tad-distretti ta' Orosháza u Mezőkovácsháza tal-kontea ta' Békés u ż-żona tal-partijiet tad-distrett ta' Makó tal-kontea ta' Csongrád li jestendu lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona ta' protezzjoni u fiċ-ċirku ta' radjus ta' għaxar kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.39057; E20.74251; issupplimentati biż-żoni kompletament mibnija tal-lokalitajiet ta' Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza u Mezőhegyes u biż-żoni kollha amminstrattivi tal-lokalitajiet ta' Pitvaros u Csanádalberti

6.12.2016

Iż-żona magħluqa bit-toroq li ġejjin: Triq 52 mill-konnessjoni tat-triq M5 u 52 f'Kecskemét għall-konnessjoni ma' triq 5301 Minn hawn it-triq 5301 sal-konnessjoni ma' triq 5309 It-triq 5309 sa Kiskunhalas. Minn Kiskunhalas it-triq 5408 sal-fruntiera tal-kontea. Mad-direzzjoni tal-fruntiera tal-kontea sat-triq M5 sal-punt ta' oriġini tal-konnessjoni tat-triq 52-M5.

21.12.2016

Fid-direzzjoni tat-Tramuntana fi triq 5402 ħierġa minn Jászszentlászló lejn Kiskunmajsa, żewġ kilometri minn Jászszentlászló

Fid-direzzjoni tal-Majjistral fi triq 5404 ħierġa minn Szank għal Kiskunmajsa, kilometru minn Szank

Fid-direzzjoni tan-Nofsinhar il-ġunzjoni ta' triq 5405 u t-triq li tgħaqqad Szank u Kiskunmajsa-Bodoglár

Fid-direzzjoni tan-Nofsinhar fi triq 5402 li tgħaqqad Kiskunhalas ma' Kiskunmajsa, 3,5 kilometri mill-fruntiera tat-territorju intern ta' Kiskunmajsa

Mid-direzzjoni tan-Nofsinhar, fi triq 5409, 2,7 kilometri mill-fruntiera tat-territorju intern ta' Kiskunmajsa

Mid-direzzjoni tan-Nofsinhar, żewġ kilometri minn Kígyós lejn it-Tramuntana

Mid-direzzjoni tan-Nofsinhar, 1,5 kilometri mill-fruntiera tat-territorju intern ta' Csólyospálos lejn il-Lbiċ

Fuq il-fruntiera tal-kontea, tliet kilometri fid-direzzjoni tal-Lbiċ mill-ġunzjoni tal-fruntiera tal-kontea u triq 5404 ġejja minn Csólyospálos lejn il-fruntiera tal-kontea

Mad-direzzjoni tal-fruntiera tal-kontea, il-ġunżjoni ta' triq 5411 fid-direzzjoni tal-Lvant minn Kömpöc u l-frunitera tal-kontea

Mad-direzzjoni tal-fruntiera tal-kontea lejn it-Tramuntana, 1,5 kilometri minn triq 5411

Fid-direzzjoni tal-Punent, żewġ kilometri mill-frunitera tat-territorju intern ta' Kömpöc

Fid-direzzjoni tal-Majjistral sal-fruntiera tal-kontea, 0,5 kilometri lejn il-Lvant mil-limitu tal-fruntiera tal-kontea fid-direzzjoni tat-Tramuntana

Fid-direzzjoni tat-Tramuntana, il-ġunzjoni tal-fruntiera tal-kontea u triq 5412

0,5 kilometri fid-direzzjoni tal-Punent, imbagħad fid-direzzjoni tal-Majjistral sal-punt inizjali; issupplimentati b'dawk il-partijiet tad-distretti ta' Mórahalom u Kistelek tal-kontea ta' Csongrád li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46,419599, E19,858897; N46,393889

22.12.2016 sa 30.12.2016

Iż-żona tal-partijiet tad-distretti ta' Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskőrös u Kiskunmajsa tal-kontea ta' Bács-Kiskun li testendi lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona tal-protezzjoni u fiċ-ċirku tar-radjus ta' għaxar kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.682422, E19.638406; u N46.685278, E 19.64

12.12.2016

Il-partijiet tad-distretti ta' Kiskunfélegyháza, Kecskemét u Kiskunmajsa tal-kontea ta' Bács-Kiskun li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.682422, E19.638406 u N46.685278, E 19.64; issupplimentati biż-żoni kompletament mibnija tal-lokalitajiet ta' Bugac (ħlief għal Bugac-Alsómonostor) u Móricgát-Erdőszéplak

4.12.2016 sa 12.12.2016

Iż-żona tal-partijiet tad-distretti ta' Kiskunhalas u Jánoshalma tal-kontea ta' Bács-Kiskun u ż-żona tal-partijiet tad-distrett ta' Mórahalom tal-kontea ta' Csongrád li testendi lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona tal-protezzjoni u fiċ-ċirku tar-radjus ta' għaxar kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.268418, E19.573609 u N46.229847; E19.619350; issupplimentati biż-żona kompletament mibnija tal-lokalità ta' Balotaszállás

20.12.2016

Il-partijiet tad-distrett ta' Kiskunhalas tal-kontea ta' Bács-Kiskun li jinsabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.268418; E19.573609 u N46.229847; E19.619350; issupplimentati biż-żona kompletament mibnija tal-lokalità ta' Kelebia-Újfalu

12.12.2016 sa 20.12.2016

Iż-żona tal-partijiet tad-distretti ta' Kiskunhalas u Jánoshalma tal-kontea ta' Bács-Kiskun u ż-żona tal-partijiet tad-distrett ta' Mórahalom tal-kontea ta' Csongrád li testendi lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona tal-protezzjoni u fiċ-ċirku tar-radjus ta' għaxar kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.229847; E19.619350

14.12.2016

Iż-żona tal-partijiet tad-distretti ta' Mórahalom, Kistelek u Szeged tal-kontea ta' Csongrád u ż-żona tal-partijiet tad-distrett ta' Kiskunmajsa tal-kontea ta' Bács-Kiskun li testendi lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona tal-protezzjoni u fiċ-ċirku tar-radjus ta' għaxar kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.342763, E19.886990

24.12.2016

Il-partijiet tad-distrett ta' Mórahalom tal-kontea ta' Csongrád li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.342763, E19.886990; issupplimentati biż-żoni kompletament mibnija tal-lokalitajiet ta' Forráskút, Üllés u Bordány

16.12.2016 sa 24.12.2016

Iż-żona tal-partijiet tad-distretti ta' Kunszentmárton u Mezőtúr tal-kontea ta' Jász-Nagykun u ż-żona tal-partijiet tad-distrett ta' Szarvas tal-kontea ta' Békés li testendi lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona tal-protezzjoni u fiċ-ċirku tar-radjus ta' għaxar kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.8926211, E20.367360 u N46.896193, E20.388287; issupplimentati biż-żoni kompletament mibnija tal-lokalitajiet ta' Békésszentandrás, Kunszentmárton

25.12.2016

Il-partijiet tad-distrett ta' Kunszentmárton tal-kontea ta' Jász-Nagykun-Szolnok li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.8926211, E20.367360 u N46.896193, E20.388287; issupplimentati biż-żona kompletament mibnija tal-lokalità ta' Öcsöd

17.12.2016 sa 25.12.2016

Iż-żona tal-partijiet tad-distretti ta' Kiskunmajsa and Kiskunfélegyháza tal-kontea ta' Bács-Kiskun li testendi lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona tal-protezzjoni u fiċ-ċirku tar-radjus ta' għaxar kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.584528, E19.665409

26.12.2016

Il-partijiet tad-distrett ta' Kiskunmajsa tal-kontea ta' Bács-Kiskun li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati tal-GPS iċċentrati fuq N46.584528, E19.665409

18.12.2016 sa 26.12.2016

Stat Membru: in-Netherlands

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Biddinghuizen

Vanaf Knardijk N302 in Harderwijk de N302 volgen in noordwestelijke richting tot aan de N305

Bij splitsing de N305 volgen in noordelijke richting tot aan N302

De N302 volgen tot Vleetweg

De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg

De kuilweg volgen tot aan de Rietweg

De Rietweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Larserringweg

De Larserringweg volgen in noordelijke richting tot de Zeeasterweg

De Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddepad

Lisdoddepad volgen in noordelijke richting tot aan de Dronterweg

De Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan de Biddingweg (N710)

De Biddingweg (N710) in noordelijke richting volgen tot aan de Elandweg

De Elandweg volgen in westelijke richting tot aan de Dronterringweg (N307)

Dronterringweg (N307) volgen in Zuidoostelijke overgaand in Hanzeweg tot aan Drontermeer(Water)

Drontermeer volgen in zuidelijke richting ter hoogte van Buitendijks

Buitendijks overgaand in Buitendijksweg overgaand in Groote Woldweg volgen tot aan Zwarteweg

De Zwarteweg in westelijke richting volgen tot aan de Mheneweg Noord

Mheneweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuiderzeestraatweg

Zuiderzeestraatweg in zuidwestelijke richting volgen tot aan de Feithenhofsweg

Feithenhofsweg volgen in zuidelijkerichting tot aan Bovenstraatweg

Bovenstraatweg in westelijke richting volgen tot aan Laanzichtsweg

Laanzichtsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bovendwarsweg

Bovendwarsweg volgen in westelijke richting tot aan de Eperweg (N309)

Eperweg (N309) volgen in zuidelijke richting tot aan autosnelweg A28 (E232)

A28 (E232) volgen in zuidwestelijke richting tot aan Harderwijkerweg (N303)

Harderwijkerweg(N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Horsterweg

Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Nijkerkerweg

Oude Nijkerkerweg overgaand in arendlaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zandkampweg

Zandkampweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Telgterengweg

Telgterengweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bulderweg

Bulderweg volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkerweg

Nijkerkerweg volgen in westelijke richting tot aan Riebroeksesteeg

Riebroekersteeg volgen in noordelijke/westelijke richting (doodlopend) overstekend A28 tot aan Nuldernauw (water)

Nuldernauw volgen in noordelijke richting overgaand in Wolderwijd (water) tot aan Knardijk (N302)

N302 volgen in Noordwestelijke richting tot aan N305

28.12.2016

Biddinghuizen

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309)

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)

Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710)

Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)

20.12.2016 sa 28.12.2016

Stat Membru: L-Awstrija

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Gemeinden Langen, Buch, Schwarzach, Kennelbach, Wolfurt, Bildstein, Dornbirn, Lustenau, Lochau, Höchst, Hörbranz, Gaißau, Eichenberg

23.12.2016

Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach

15.12.2016 sa 23.12.2016

Stat Membru: L-Iżvezja

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Iż-żona tal-partijiet tal-muniċipalitajiet ta' Helsingborg, Ängelholm, Bjuv u Åstorp (kodiċi ADNS 01200) li jestendu lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona tal-protezzjoni u fiċ-ċirku tar-radjus ta' għaxar kilometri, bil-koordinati ċċentrati fuq N56,053495 u E12,848939 (WGS84)

1.1.2017

Dawk il-partijiet tal-muniċipalità ta' Helsingborg (kodiċi ADNS 01200) li jinstabu f'ċirku ta' radjus ta' tliet kilometri, bil-koordinati ċċentrati fuq N56,053495 u E12,848939 (WGS84)

24.12.2016 sa 1.1.2017


RAKKOMANDAZZJONIJIET

3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/101


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2123

tat-30 ta' Novembru 2016

dwar l-armonizzazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-kundizzjonijiet ta' liċenzji ġenerali ta' trasferiment għall-forzi armati u għall-awtoritajiet kuntrattwali kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument C(2016) 7711)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), l-Istati Membri huma obbligati li jippubblikaw minn tal-inqas erba' liċenzji ġenerali ta' trasferiment.

(2)

Il-liċenzji ġenerali ta' trasferiment huma element ewlieni tas-sistema ta' liċenzjar issimplifikata li ddaħħlet bid-Direttiva 2009/43/KE.

(3)

Id-differenzi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' liċenzji ġenerali ta' trasferiment ippubblikati minn Stati Membri f'termini ta' prodotti relatati mad-difiża koperti u l-kundizzjonijiet diverġenti applikati għat-trasferimenti ta' dawn il-prodotti jistgħu jfixklu l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/43/KE u l-kisba tal-mira tagħha ta' simplifikazzjoni. L-armonizzazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-kundizzjonijiet għat-trasferimenti skont il-liċenzji ġenerali ta' trasferiment ippubblikati minn Stati Membri hija importanti biex tiżgura l-attraenza u l-użu ta' dawk il-liċenzji

(4)

Ir-rappreżentanti tal-Istati Membri fil-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2009/43/KE issuġġerew li l-armonizzazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-kundizzjonijiet għal trasferimenti b'liċenzji ġenerali ta' trasferiment ippubblikati mill-Istati Membri tista' tinkiseb bl-adozzjoni ta' Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni.

(5)

Il-linji gwida ppreżentati f'din ir-Rakkomandazzjoni huma r-riżultat ta' negozjati mal-Istati Membri dwar l-armonizzazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u l-kundizzjonijiet għal trasferimenti taħt liċenzja ġenerali tal-forzi armati u l-awtoritajiet kuntrattwali kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2009/43/KE (“GTL-AF”)

(6)

Din ir-rakkomandazzjoni hija meqjusa bħala bażi għal GTL-AF tal-Istati Membri. Il-prodotti relatati mad-difiża elenkati taħt il-punt 1.1 ta' din ir-Rakkomandazzjoni huma lista minima u mhux eżawrjenti ta' prodotti li għalihom l-Istati Membri jippermettu t-trasferiment taħt il-GTL-AF tagħhom. Dan ifisser li l-GTL-AF ippubblikata minn Stat Membru tista' tippermetti wkoll it-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża inklużi fl-Anness tad-Direttiva 2009/43/KE li mhumiex elenkati f'din ir-Rakkomandazzjoni.

(7)

L-Istati Membri jfakkru li huma marbuta b'impenji taħt id-dritt Ewropew, bħalma hija l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK (2), kif ukoll l-impenji internazzjonali fil-qasam tal-kontroll tal-esportazzjoni.

(8)

Din ir-Rakkomandazzjoni tapplika għal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea kif imniżżel fl-Anness tad-Direttiva 2009/43/KE. Din ir-Rakkomandazzjoni ser tiġi aġġornata meta jkun meħtieġ sabiex tirrifletti aġġornamenti futuri tal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.   LIĊENZJI ĠENERALI TA' TRASFERIMENT GĦALL-FORZI ARMATI U GĦALL-AWTORITAJIET KUNTRATTWALI KIF IMSEMMI FIL-PUNT (A) TAL-ARTIKOLU 5(2) TAD-DIRETTIVA 2009/43/KE

1.1.   Prodotti relatati mad-difiża eliġibbli għal trasferiment taħt liċenzja ġenerali ta' trasferiment għall-forzi armati u għall-awtoritajiet kuntrattwali kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2009/43/KE

Dawn il-kategoriji LM b'subpunti li ġejjin huma subsett tal-lista ta' prodotti relatati mad-difiża mniżżlin fl-Anness tad-Direttiva 2009/43/KE. Il-liċenzja ġenerali ta' trasferiment għall-forzi armati u għall-awtoritajiet kuntrattwali kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 5(2) ta' dik id-Direttiva (“GTL-AF”) għandha, bħala minimu, tippermetti t-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża speċifikati permezz tal-kategoriji LM hawn taħt. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jinkludu aktar kategoriji LM ta' prodotti relatati mad-difiża li jikkorrispondu fil-GTL-AF tagħhom.

Il-lista tal-kategoriji LM li għandhom jiġu koperti bħala minimu:

LM 4. Subpunti (a) u (b). Il-prodotti kollha huma inklużi, ħlief:

Minjieri

Munizzjon tat-tip cluster, bombi u splussivi u submunizzjonijiet u l-komponenti tagħhom imfassla apposta

Granati li jintefgħu bl-idejn u granati sparati bl-azzarini

Torpidows, torpidows mingħajr applikazzjoni ta' testata u korpi ta' torpidows

Bombi

Iggwidati, mhux iggwidati u projettili oħra (jiġifieri, rokits, missili, MANPADS, …)

Apparat esplożiv tal-infanterija, kargi li jeħlu u vojta.

Huma esklużi wkoll għal dawn l-armi:

Testati tal-gwerra u kargi ta' splussivi

Kargi ta' tqabbid

Irjus ta' detezzjoni tal-mira, sistemi ta' gwida, apparat li jwassal lura għall-bażi

Stadji individwali ta' rokit

Vetturi tad-dħul mill-ġdid

Magni

Sistemi ta' kontroll tal-vettur tal-ispinta

Tagħmir għall-illanċjar u lanċaturi

Sistemi ta' tqegħid, ingann, imblukkar jew tfixkil

Komponenti ddisinjati apposta għal MANPADS.

LM 5. Il-prodotti kollha huma inklużi, ħlief:

Prodotti ta' kontramiżura

Tagħmir u komponenti esklużi minn kategoriji oħra fl-istess liċenzja ġenerali ta' trasferiment.

LM 6. Il-prodotti kollha huma inklużi, ħlief:

Vetturi kompluti

Xażi u turretti

Tagħmir u komponenti esklużi minn kategoriji oħra fl-istess liċenzja ġenerali ta' trasferiment.

LM 7. Subpunt (g).

LM 9. Il-prodotti kollha, ħlief:

Bastimenti u sottomarini kompluti

Apparat ta' kxif ta' taħt l-ilma u l-komponenti tagħhom imfassla apposta

Sistemi ta' Propulsjoni Indipendenti mill-Arja ddisinjati apposta għal sottomarini u l-komponenti tagħhom imfassla apposta

Bwieq sħaħ

Kontromiżuri

Tagħmir u komponenti esklużi minn kategoriji oħra fl-istess liċenzja ġenerali ta' trasferiment.

LM 10. Il-prodotti kollha, ħlief:

Inġenju tal-ajru komplut

UAVs kompluti u komponenti ddisinjati apposta jew modifikati għall-UAVs

Qafas tal-inġenji tal-ajru tal-ġlied u tal-ħelikopters tal-ġlied

Magni tal-inġenji tal-ajru tal-ġlied

Tagħmir u komponenti esklużi minn kategoriji oħra fl-istess liċenzja ġenerali ta' trasferiment.

LM 11. Subpunt (a). Dawn il-merkanziji biss:

Tagħmir ta' gwida u ta' navigazzjoni, ħlief is-sistemi ta' MANPADS jew kif iddefinit mill-MTCR I

Sistemi awtomatizzati ta' kmand u kontroll.

LM 13. Subpunti (c) u (d).

LM 14. Il-prodotti kollha, ħlief tagħmir għat-taħriġ tal-MANDPADS.

LM 15. Subpunti (b), (c), (d) u (e).

LM 16. Il-prodotti kollha, ħlief:

Oġġetti relatati mal-MANPADS

Kwalunkwe punt relatat ma' oġġetti li l-esportazzjoni tagħhom mhijiex permessa taħt l-istess liċenzja ġenerali ta' trasferiment.

LM 17. Subpunti (a), (b), (d), (e), (j), (k), (l), (m), (n), (o) u (p). Il-prodotti kollha, ħlief:

Subpunt (n): Mudelli ta' ttestjar huma esklużi jekk ikunu ddisinjati speċifikament għall-iżvilupp ta' oġġetti speċifikati minn LM4, 6, 9 jew 10 kif ukoll komponenti ddisinjati apposta għal dawn il-mudelli tat-test.

LM 21. subpunt (a) u (b). Il-prodotti li ġejjin biss u jekk ikunu awtorizzati minn kategoriji oħra f'din il-liċenzja ġenerali ta' trasferiment biss

(a)

“Software” ddisinjat apposta jew modifikat għal kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

It-tħaddim jew il-manutenzjoni ta' tagħmir stabbilit fl-Anness tad-Direttiva 2009/43/KE;

(b)

“Software” speċifiku, minbarra s-software speċifikat minn ML21.a., kif ġej:

1.

“Software” ddisinjat apposta għal użu militari u maħsub apposta għall-immudellar, l-istimulazzjoni u l-evalwazzjoni tas-sistemi tal-armi militari;

4.

“Software” iddisinjat apposta għall-użu militari u ddisinjat apposta għal Kmand, Komunikazzjonijiet, Kontroll u Intelligence (C3I) jew applikazzjonijiet ta' Kmand, Komunikazzjonijiet, Kontroll, Kompjuter u Intelligence (C4I);

LM 22. Subpunt (a). It-teknoloġiji kollha ħlief dawk meħtieġa għall-iżvilupp u l-produzzjoni u biss jekk ikunu awtorizzati minn kategoriji oħra fl-istess liċenzja ġenerali ta' trasferiment.

1.2.   Kundizzjonijiet li għandhom ikunu inkorporati fil-Liċenzja Ġenerali ta' Trasferiment għall-Forzi Armati

Din il-lista ta' kundizzjonijiet li ġejja mhijiex eżawrjenti. Madankollu, kundizzjonijiet oħra miżjuda minn Stat Membru f'GTL-AR m'għandhomx jikkontradixxu jew jimminaw il-kundizzjonijiet elenkati hawn taħt.

Validità ġeografika: Iż-Żona Ekonomika Ewropea (UE 28 u l-Iżlanda u n-Norveġja (3)).

Trasferimenti mill-ġdid fi ħdan iż-ŻEE huma permessi mingħajr kontrolli ex ante; jista' jkun meħtieġ biss rappurtar ex post.

Il-GTL-AF hija maħsuba għall-użu aħħari ta' benefiċjarji eliġibbli kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2009/43/KE. Il-bejgħ sussegwenti, li ma jkunx magħruf fil-mument tat-trasferiment, jitqies bħala esportazzjoni ġdida. Għall-esportazzjonijiet ġodda, hija r-responsabbiltà tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru riċevitur biex tikkontrolla l-esportazzjonijiet jew it-trasferimenti mibdija minn bejgħ sussegwenti mhux magħruf fiż-żmien tat-trasferiment.

Għall-fini ta' verifika ex-post taħt il-GTL-AF, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri jirrappurtaw dwar l-użu tal-GTL-AF skont ir-rekwiżiti minimi ta' rappurtar kif speċifikat fl-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2009/43/KE.

2.   SEGWITU

L-Istati Membri huma mistiedna jagħtu effett lil din ir-Rakkomandazzjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2017.

L-Istati Membri huma mħeġġa biex jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe miżura meħuda biex tagħti effett lil din ir-Rakkomandazzjoni.

3.   DESTINATARJI

Din ir-Rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità (ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1).

(2)  Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir militari (ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 111/2013 tal-14 ta' Ġunju 2013 (ĠU L 318, 28.11.2013, p. 12), li nkorporat id-Direttiva 2009/43/KE fi Ftehim taż-ŻEE inkludiet test ta' adattazzjoni expliċitu: “Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal-Liechtenstein”.


3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/105


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2124

tat-30 ta' Novembru 2016

dwar l-armonizzazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-kundizzjonijiet tal-liċenzji ġenerali ta' trasferiment għal riċevituri ċċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument C(2016) 7728)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), l-Istati Membri huma obbligati li jippubblikaw minn tal-inqas erba' liċenzji ġenerali ta' trasferiment.

(2)

Il-liċenzji ġenerali ta' trasferiment huma element ewlieni tas-sistema ta' liċenzjar issimplifikata li ddaħħlet bid-Direttiva 2009/43/KE.

(3)

Id-differenzi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-liċenzji ġenerali ta' trasferiment ippubblikati minn Stati Membri f'termini ta' prodotti relatati mad-difiża koperti u l-kundizzjonijiet diverġenti applikati għat-trasferimenti ta' dawn il-prodotti jistgħu jfixklu l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/43/KE u l-kisba tal-għan tagħha ta' simplifikazzjoni. L-armonizzazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-kundizzjonijiet għat-trasferimenti skont il-liċenzji ġenerali ta' trasferiment ippubblikati minn Stati Membri hija importanti biex tiżgura l-attraenza u l-użu ta' dawk il-liċenzji.

(4)

Ir-rappreżentanti tal-Istati Membri fil-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2009/43/KE issuġġerew li l-armonizzazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-kundizzjonijiet għal trasferimenti b'liċenzji ġenerali ta' trasferiment ippubblikati mill-Istati Membri tista' tinkiseb bl-adozzjoni ta' Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni.

(5)

Il-linji gwida ppreżentati f'din ir-Rakkomandazzjoni huma r-riżultat ta' negozjati mal-Istati Membri dwar l-armonizzazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-kundizzjonijiet għal trasferimenti taħt liċenzja ġenerali ta' trasferiment għal riċevituri li jkunu ġew iċċertifikati skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2009/43/KE (“GTL-CR”).

(6)

Din ir-rakkomandazzjoni hija meqjusa bħala bażi għal GTL-CR tal-Istati Membri. Il-prodotti relatati mad-difiża elenkati taħt il-punt 1.1 ta' din ir-Rakkomandazzjoni huma lista minima u mhux eżawrjenti ta' prodotti li għalihom l-Istati Membri jippermettu t-trasferiment taħt il-GTL-CR tagħhom. Dan ifisser li l-GTL-CR ippubblikata minn Stat Membru tista' tippermetti wkoll it-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża inklużi fl-Anness tad-Direttiva 2009/43/KE li mhumiex elenkati f'din ir-Rakkomandazzjoni.

(7)

L-Istati Membri jfakkru li huma marbuta b'impenji taħt il-liġi Ewropea, bħal Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK (2), kif ukoll l-impenji internazzjonali fil-qasam tal-kontroll tal-esportazzjoni.

(8)

Din ir-Rakkomandazzjoni tapplika għal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea kif imniżżel fl-Anness tad-Direttiva 2009/43/KE. Din ir-Rakkomandazzjoni ser tiġi aġġornata meta jkun meħtieġ sabiex tirrifletti aġġornamenti futuri tal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.   LIĊENZJI ĠENERALI TA' TRASFERIMENT GĦAL RIĊEVITURI ĊĊERTIFIKATI SKONT L-ARTIKOLU 9(2) TAD-DIRETTIVA 2009/43/KE

1.1.   Prodotti relatati mad-difiża eliġibbli għal trasferiment taħt liċenzja ġenerali ta' trasferiment għal riċevituri ċċertifikati skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2009/43/KE

Dawn il-kategoriji LM bis-subpunti li ġejjin huma subsett tal-lista ta' prodotti relatati mad-difiża mniżżlin fl-Anness tad-Direttiva 2009/43/KE. Il-liċenzja ġenerali ta' trasferiment għal riċevituri ċċertifikati f'konformità mal-Artikolu 9 ta' dik id-Direttiva (“GTL-CR”) għandha, bħala minimu, tippermetti t-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża speċifikati permezz tal-kategoriji LM hawn taħt. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jinkludu aktar kategoriji LM ta' prodotti relatati mad-difiża li jikkorrispondu fil-GTL-CR tagħhom.

Il-lista tal-kategoriji LM li għandhom jiġu koperti bħala minimu:

LM 6. Il-prodotti kollha huma inklużi, ħlief:

Vetturi kompluti:

Xażi u turretti

Tagħmir u komponenti esklużi minn kategoriji oħra fl-istess liċenzja ġenerali ta' trasferiment.

LM 9. Il-prodotti kollha, ħlief:

Bastimenti u sottomarini kompluti

Apparat ta' kxif ta' taħt l-ilma u l-komponenti tagħhom imfassla apposta

Sistemi ta' Propulsjoni Indipendenti mill-Arja ddisinjati apposta għal sottomarini u u l-komponenti tagħhom imfassla apposta

Bwieq sħaħ

Kontromiżuri

Tagħmir u komponenti esklużi minn kategoriji oħra fl-istess liċenzja ġenerali ta' trasferiment.

LM 10. Il-prodotti kollha, ħlief:

Inġenju tal-ajru komplut

UAVs kompluti u komponenti ddisinjati apposta jew modifikati għall-UAVs

Oqsfa tal-inġenji tal-ajru tal-ġlied u tal-ħelikopters tal-ġlied

Magni tal-inġenji tal-ajru tal-ġlied

Tagħmir u komponenti esklużi minn kategoriji oħra fl-istess liċenzja ġenerali ta' trasferiment.

LM 11. Subpunt (a). Dawn il-merkanziji biss:

Tagħmir ta' gwida u ta' navigazzjoni, ħlief is-sistemi ta' MANPADS jew kif iddefinit mill-MTCR I

Sistemi awtomatizzati ta' kmand u kontroll.

LM 13. Subpunti (c) u (d).

LM 15. Subpunti (b), (c) u (d).

LM 16. Il-prodotti kollha, ħlief:

Prodotti relatati mal-MANPADS

Kwalunkwe punt relatat ma' prodotti li l-esportazzjoni tagħhom mhix permessa fl-istess liċenzja ġenerali ta' trasferiment

LM 17. Subpunti (a), (b), (d), (e), (j), (k), (l), (m), (n), (o) u (p). Il-prodotti kollha, ħlief:

Subpunt (n): Mudelli ta' ttestjar huma esklużi jekk ikunu ddisinjati speċifikament għall-iżvilupp ta' prodotti speċifikati minn LM4, 6, 9 jew 10 kif ukoll komponenti ddisinjati apposta għal dawn il-mudelli tat-test.

LM 21. Subpunt (a). Il-prodotti li ġejjin biss u jekk ikunu awtorizzati minn kategoriji oħra f'din il-liċenzja ġenerali ta' trasferiment biss:

(a)

“Software” ddisinjat apposta jew immodifikat għal kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

It-tħaddim jew il-manutenzjoni ta' tagħmir stabbilit fl-Anness tad-Direttiva 2009/43/KE;

(b)

“Software” speċifiku, minbarra s-software speċifikat minn ML21.a., kif ġej:

1.

“Software” ddisinjat apposta għal użu militari u maħsub apposta għall-immudellar, l-istimulazzjoni u l-evalwazzjoni tas-sistemi tal-armi militari;

4.

“Software” ddisinjat apposta għall-użu militari u ddisinjat apposta għal Kmand, Komunikazzjonijiet, Kontroll u Intelligence (C3I) jew applikazzjonijiet ta' Kmand, Komunikazzjonijiet, Kontroll, Kompjuter u Intelligence (C4I);

LM 22. Subpunt (a). It-teknoloġiji kollha għajr dawk meħtieġa għall-iżvilupp u l-produzzjoni u jekk ikunu awtorizzati minn kategoriji oħra fl-istess liċenzja ġenerali ta' trasferiment biss.

1.2.   Kundizzjonijiet li għandhom ikunu inkorporati fil-Liċenzja Ġenerali ta' Trasferiment għal riċevituri ċertifikati

Din il-lista ta' kundizzjonijiet mhijiex eżawrjenti. Madankollu, kundizzjonijiet oħra miżjuda minn Stat Membru f'GTL-CR m'għandhomx jikkontradixxu jew jimminaw il-kundizzjonijiet elenkati hawn taħt.

Validità ġeografika: Iż-Żona Ekonomika Ewropea (l-UE 28 u l-Iżlanda u n-Norveġja (3)).

Trasferimenti mill-ġdid fi ħdan iż-ŻEE huma permessi mingħajr kontrolli ex-ante; jista jkun meħtieġ biss rappurtar ex-post.

L-esportazzjoni mill-ġdid: L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw il-ħelsien minn kwalunkwe limitazzjonijiet tal-esportazzjoni f'waħda jew aktar mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

għal komponenti integrati skont l-għan tal-Artikolu 4(8) tad-Direttiva 2009/43/KE;

Filkaż li l-utent aħħari jinsab f'wieħed minn dawn il-pajjiżi: L-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, New Zealand, l-Iżvizzera, il-Liechtenstein u l-Istati Uniti tal-Amerka.

Fiż-żewġ każijiet ta' riesportazzjoni, l-awtorità nazzjonali kompetenti mill-Istat Membru tal-oriġini tista' titlob lill-fornitur għal dikjarazzjoni ta' użu li għandu jipprovdi l-benefiċjarju ċċertifikat skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2009/43/KE.

Għall-fini ta' verifika ex-post taħt il-GTL-CR, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri jirrappurtaw dwar l-użu tal-GTL-CR skont ir-rekwiżiti minimi ta' rappurtar kif speċifikat fl-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2009/43/KE.

2.   SEGWITU

L-Istati Membri huma mistiedna jagħtu effett lil din ir-Rakkomandazzjoni sa mhux aktar tard mill-[1 ta' Lulju 2017]

L-Istati Membri huma mħeġġa biex jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe miżura meħuda biex tagħti effett lil din ir-Rakkomandazzjoni.

3.   DESTINATARJI

Din ir-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità (ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1).

(2)  Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir militari (ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 111/2013 tal-14 ta' Ġunju 2013 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE (ĠU L 318, 28.11.2013, p. 12), li nkorporat id-Direttiva 2009/43/KE fi Ftehim taż-ŻEE inkludiet test ta' adattazzjoni expliċitu: “Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal-Liechtenstein”.


3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/109


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2125

tat-30 ta' Novembru 2016

dwar il-linji gwida għall-miżuri ta' awtoregolamentazzjoni konklużi mill-industrija skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) hemm previst li meta prodott jissodisfa l-kriterji msemmija fil-paragrafu 2, dan għandu jiġi kopert minn miżura ta' implimentazzjoni jew minn miżura ta' awtoregolamentazzjoni.

(2)

L-Artikolu 15(2) tad-Direttiva 2009/125/KE jistipula l-kriterji għall-prodotti li għandhom jiġu koperti minn miżura ta' implimentazzjoni jew ta' awtoregolamentazzjoni, inkluż li dak il-prodott jirrappreżenta volum sinifikanti ta' bejgħ fi ħdan l-Unjoni (pereżempju bejgħ ta' aktar minn 200 000 unità kull sena), li jkollu impatt ambjentali sinifikanti u li għandu potenzjal sinifikanti li jtejjeb l-impatt ambjentali mingħajr spejjeż eċċessivi, b'kunsiderazzjoni għan-nuqqas ta' leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni, nuqqasijiet tas-suq u d-differenza kbira fil-prestazzjoni ambjentali fost il-prodotti disponibbli fis-suq b'funzjonalità ekwivalenti.

(3)

L-Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/125/KE jistipula li ftehimiet volontarji jew miżuri oħra ta' awtoregolamentazzjoni jistgħu jiġu ppreżentati bħala alternattiva għall-miżuri ta' implimentazzjoni għal grupp ta' prodotti u għandhom jiġu evalwati mill-inqas abbażi tal-Anness VIII tad-Direttiva.

(4)

Il-prodotti għandhom ikunu soġġetti għal modi alternattivi ta' azzjoni bħall-ftehimiet ta' awtoregolamentazzjoni tal-industrija previsti fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/125/KE aktar milli miżuri ta' implimentazzjoni obbligatorji, fil-każ li azzjoni bħal din x'aktarx li tilħaq l-għanijiet politiċi aktar malajr jew b'anqas spejjeż minn dawn tal-aħħar.

(5)

Il-Kummissjoni ħejjiet Linji Gwida dwar il-miżuri ta' awtoregolamentazzjoni konklużi mill-industrija sabiex jiġu ffaċilitati l-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' dawn it-tip ta' miżuri u tiżgura l-konsistenza tagħhom.

(6)

Il-Linji Gwida b'mod partikulari, jindirizzaw il-lista ta' kriterji indikattivi fl-Anness VIII tad-Direttiva 2009/125/KE li jistgħu jintużaw mill-Kummissjoni sabiex tevalwa l-ammissibbiltà ta' inizjattivi awtoregolatorji bħala alternattiva għall-miżuri ta' implimentazzjoni u li jirrigwardaw il-parteċipazzjoni miftuħa, il-valur miżjud, ir-rappreżentattività, l-għanijiet kwantifikati u mqassma fi stadji, l-involviment tas-soċjetà ċivili, il-monitoraġġ u r-rappurtar, l-effettività fl-infiq fl-amministrazzjoni ta' inizjattiva awtoregolatorja, is-sostenibilità u l-kompatibilità tal-inċentivi.

(7)

L-Anness VIII tad-Direttiva 2009/125/KE jistipula li l-lista ta' kriterji msemmija mhijiex eżawrjenti u l-Artikolu 17 tal-istess Direttiva jistipula li miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha mill-inqas tiġi evalwata abbażi tal-Anness VIII. Il-Linji Gwida b'mod partikolari għandhom jiffokaw fuq kif l-operat ta' miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandu jkun ġestit, min jista' jipparteċipa, fuq l-informazzjoni u l-monitoraġġ u fuq ir-rappurtar u l-konformità.

(8)

Il-Linji Gwida ġew diskussi mal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati fil-Forum Konsultattiv stabbilit skont l-Artikolu 18 tad-Direttiva 2009/125/KE.

(9)

Kif meħtieġ skont il-punt 6 tal-Anness VIII tad-Direttiva 2009/125/KE, miżuri ta' awtoregolamentazzjoni għandhom jinkludu sistema mfassla tajjeb ta' rappurtar u ta' monitoraġġ. Il-Kummissjoni, assistita mill-Forum Konsultattiv u l-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19(1) tad-Direttiva 2009/125/KE għandha tissorvelja l-applikazzjoni ta' miżuri ta' awtoregolamentazzjoni u għandha tikkunsidra l-introduzzjoni ta' miżuri implimentattivi obbligatorji jekk l-għanijiet tal-miżuri awtoregolatorji ma jkunux ġew issodisfati,

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.

L-industrija għandha ssegwi l-linji gwida stabbiliti fl-Anness. Il-konformità ma' dawn il-linji gwida se tiggarantixxi li miżura ta' awtoregolamentazzjoni tal-ekodisinn se titqies mill-Kummissjoni bħala waħda li hija alternattiva valida għal miżura ta' implimentazzjoni.

2.

Din ir-Rakkomandazzjoni se tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Miguel ARIAS CAÑETE

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10).


ANNESS

1.   GĦANIJIET

L-awtoregolamentazzjoni hija l-formulazzjoni ta' kodiċijiet ta' kondotta jew restrizzjonijiet tal-operat mis-setturi tan-negozju jew tal-industrija fuq inizjattiva proprja fejn huma stess ikunu responsabbli għall-infurzar tagħhom. L-Awtoregolamentazzjoni pura mhijiex komuni u fil-livell tal-Unjoni ġeneralment tinvolvi l-instigar jew l-iffaċilitar min-naħa tal-Kummissjoni tat-tfassil tal-miżura tal-awtoregolamentazzjoni. Fil-kuntest ta' Regolamentazzjoni Aħjar (1) il-Kummissjoni tqis approċċi mhux regolatorji mfassla sew bħala soluzzjonijiet alternattivi ta' politika.

Id-Direttiva 2009/125/KE (“id-Direttiva”) tipprevedi ftehimiet volontarji jew miżuri oħra ta' awtoregolamentazzjoni bħala alternattiva għall-implimentazzjoni tar-regolamenti skont il-qafas tagħha, billi tagħtihom prijorità meta x'aktarx jilħqu l-għanijiet tal-politika b'mod aktar malajr jew b'anqas spejjeż minn rekwiżiti obbligatorji (2). Id-Direttiva tipprevedi kriterji indikattivi għall-valutazzjoni ta' miżuri ta' awtoregolamentazzjoni (3), iżda, abbażi tal-esperjenza mat-tliet ftehimiet volontarji rikonoxxuti mill-Kummissjoni sa issa (4), il-membri tal-Forum Konsultattiv stabbilit bl-Artikolu 18 tad-Direttiva indikaw il-ħtieġa għal linji gwida fir-rigward ta' dawn il-kriterji, b'mod partikolari fir-rigward tal-monitoraġġ u tar-rapportar.

Dawn il-Linji Gwida għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' awtoregolamentazzjoni skont id-Direttiva. Huma maħsuba biex jassistu lill-industrija u biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni konsistenti ta' miżuri ta' awtoregolamentazzjoni. Iqisu l-prinċipji għal awtoregolamentazzjoni u koregolamentazzjoni aħjar (5).

L-insegwiment ta' dawn il-Linji Gwida se jgħin biex ikun żgurat li miżura ta' awtoregolamentazzjoni tal-ekodisinn titqies mill-Kummissjoni bħala alternattiva valida għal miżura ta' implimentazzjoni. Għal miżuri eżistenti ta' awtoregolamentazzjoni tal-ekodisinn, il-Kummissjoni tenħtieġ tirċievi proposta għal reviżjoni tal-miżura allinjata kemm jista' jkun mal-Linji Gwida, sa mhux aktar tard mill-2018.

2.   IR-RIKONOXXIMENT TA' MIŻURI TA' AWTOREGOLAMENTAZZJONI TAL-EKODISINN

Il-Kummissjoni se tagħti prijorità lill-miżuri ta' awtoregolamentazzjoni għal gruppi ta' prodotti li huma inklużi fi Pjan ta' Ħidma tal-ekodisinn previst fl-Artikolu 16 tad-Direttiva. L-industrija tinħtieġ li tipprovdi lill-Kummissjoni b'kull proposta għal miżura ta' awtoregolamentazzjoni għal dawn il-gruppi ta' prodotti qabel jew matul l-analiżi teknika, ambjentali u ekonomika (“studju ta' tħejjija”) għall-grupp ta' prodotti kkonċernat.

L-industrija tista' tintalab temenda l-proposta biex tqis kwalunkwe kumment irċevut mill-Kummissjoni u mill-Forum Konsultattiv.

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tirrikonoxxi miżura ta' awtoregolamentazzjoni, hija toqgħod lura milli tadotta regolament ta' implimentazzjoni dwar l-ekodisinn. Jekk, madankollu, il-monitoraġġ tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni jew il-feedback mill-partijiet interessati jindika nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni, il-Kummissjoni terġa' tivvaluta s-sitwazzjoni.

Ir-rikonoxximent ta' miżura ta' awtoregolamentazzjoni ma jwaqqafx lill-Kummissjoni milli tadotta leġiżlazzjoni skont strumenti oħra tal-politika (eż id-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7)) għall-grupp ta' prodotti inkwistjoni.

3.   IL-LINJI GWIDA GĦAL MIŻURI TA' AWTOREGOLAMENTAZZJONI TAL-EKODISINN

Kull miżura ta' awtoregolamentazzjoni tal-ekodisinn konkluża mill-industrija għandha tinkludi regoli li jirregolaw l-operat tagħha. Sabiex tiġi żgurata l-omoġeneità ta' miżuri ta' awtoregolamentazzjoni rikonoxxuti skont id-Direttiva u sabiex jiġu ffaċilitati l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tagħhom, il-miżuri ta' awtoregolamentazzjoni jridu jsegwu l-Linji Gwida stabbiliti hawn taħt. Miżura ta' awtoregolamentazzjoni tista' tipprevedi aktar regoli flimkien ma' dawk stabbiliti fil-Linji Gwida, u tista' tespandi fuq ir-regoli kif jinsabu fil-Linji Gwida.

3.1.   Parteċipazzjoni Miftuħa

Kumpaniji interessati li jistabbilixxu miżura ta' awtoregolamentazzjoni jentieġ li jagħmlu avviż pubbliku dwar l-intenzjoni tagħhom li jagħmlu dan qabel ma jinbeda l-proċess tal-iżvilupp tal-miżura. Huma għandhom jipprovdu punt ta' kuntatt, sabiex jagħtu l-opportunità lill-kumpaniji oħra biex jieħdu sehem.

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni jentieġ li jkun fiha lista tal-kumpaniji li huma firmatarji għall-miżura. Għandu jkun possibli li f'kull ħin kumpaniji li huma attivi fl-istess suq ta' prodotti, ikunu jistgħu jissieħbu fil-miżura ta' awtoregolamentazzjoni, bil-kundizzjoni li jipparteċipaw fl-ispejjeż operattivi tagħha. Il-formola tas-sħubija li għandha timtela u tiġi ffirmata minn kumpanija li tixtieq issir firmatarja għandha tinhemeż mal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni. Il-firmatarji għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, il-formoli tas-sħubija oriġinali mimlija u ffirmati, mingħajr dewmien żejjed.

Firmatarju li jirtira mill-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandu jagħti avviż bil-miktub ta' mill-anqas xahar lill-President tal-Kumitat tat-Tmexxija (ara t-taqsima 3.5). Il-President għandu jgħarraf lill-Kumitat tat-Tmexxija dwar l-irtirar ta' firmatarju fi żmien ġimgħa minn meta jirċievi l-avviż bil-miktub.

3.2.   Valur Miżjud

Proposti għal miżuri ta' awtoregolamentazzjoni jew għal verżjonijiet riveduti ta' miżuri eżistenti ta' awtoregolamentazzjoni jridu jkunu akkumpanjati minn nota ta' spjega li tispjega kif il-proposta tilħaq l-għanijiet tal-ekodisinn b'mod aktar malajr jew b'anqas spejjeż mir-rekwiżiti obbligatorji, sostnuta minn evidenza.

Jekk xi wħud mill-firmatarji jew il-firmatarji kollha jkunu kkonkludew ftehim separat jew assoċjazzjoni ta' kwalunkwe tip fir-rigward tal-għanijiet tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni, id-dokumenti kollha rilevanti relatati mal-ftehim jew l-assoċjazzjoni għandhom jissemmew u jsiru disponibbli għall-pubbliku.

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha tipprevedi analiżi tal-elementi kollha essenzjali, billi tindika data jew ċirkostanzi speċifiċi li jagħtu bidu għall-analiżi. Iż-żmien tal-analiżi għandu jkun iġġustifikat abbażi tal-ħtieġa li l-miżura (tkompli) twassal valur miżjud, filwaqt li jitqiesu l-istadji ta' rekwiżiti inklużi fil-miżura u l-pass tal-iżvilupp teknoloġiku tal-grupp ta' prodotti kkonċernat.

L-analiżi għandha tistabbilixxi jekk hijiex meħtieġa verżjoni ġdida tal-miżura. Il-proċess tal-analiżi u tar-reviżjoni għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' osservaturi fuq il-Kumitat tat-Tmexxija. Is-sejbiet tal-proċess ta' analiżi u, fejn rilevanti, il-proposta għall-miżura riveduta ta' awtoregolamentazzjoni għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni.

3.3.   Rappreżentanza

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha tiddikjara l-kopertura tas-suq tal-firmatarji tagħha. Din il-kopertura trid tkun mill-anqas 80 % tal-unitajiet imqiegħda fis-suq tal-Unjoni u/jew li jiġu operati (8) tat-tip ta' prodotti koperti mill-miżura. Il-firmatarji għandhom jipprovdu evidenza, miġbura jew ivverifikata minn persuna ġuridika jew fiżika indipendenti li tipprova li l-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha kopertura tas-suq ta' mill-anqas 80 %. Għandha tintbagħat lill-Kummissjoni:

meta tiġi ppreżentata miżura ta' awtoregolamentazzjoni jew verżjoni riveduta ta' miżura eżistenti ta' awtoregolamentazzjoni, bis-sejbiet li jkunu ġew iġġenerati jew aġġornati fi żmien is-sitt xhur preċedenti;

fi żmien tliet xhur minn kwalunkwe bidla fil-firmatarji (eż wara l-irtirar ta' firmatarju jew wara li diviżjoni rilevanti ta' firmatarju tkun inbiegħet lil xi ħadd li mhuwiex firmatarju), sakemm ir-rapport l-aktar riċenti ma jurix li l-kopertura tas-suq se tibqa' mill-anqas 80 % wara l-bidla; u

sentejn wara li jkun intbagħat l-aħħar rapport, biex taġġorna l-kopertura wara l-bidliet fis-suq.

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha tiddefinixxi l-indikatur(i) preċiż(i) użat(i) biex tiġi vvalutata l-kopertura tas-suq mitluba. L-indikaturi għandhom ikunu oġġettivi, u jkunu jistgħu jitkejlu u jiġu vverifikati minn korp indipendenti. L-indikaturi għandhom ikopru l-kategoriji kollha tal-prodotti relatati mal-enerġija koperti mill-miżura.

3.4.   Għanijiet kwantifikati u mqassma fi stadji

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha telenka t-tipi kollha ta' prodotti fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tagħha, tipprovdi d-definizzjonijiet ta' dawn il-prodotti, u telenka t-tipi ta' prodotti li jappartjenu għall-grupp ta' prodotti li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni iżda huwa eżentat mill-ħtiġijiet tagħha. Għandhom jiġu pprovduti ġustifikazzjonijiet għall-eżenzjonijiet kollha li jsiru.

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha tistabbilixxi disinn, u fejn xieraq, rekwiżiti ta' informazzjoni għall-prodotti fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha. Ir-rekwiżiti għandhom ikollhom x'jaqsmu mal-impatti ambjentali sinifikanti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott u jimmiraw li jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti.

Għandu jkun possibbli li titkejjel il-konformità mar-rekwiżiti billi jintużaw indikaturi ċari u affidabbli. Għandhom jingħataw id-dettalji ta' kif għandha titkejjel u tiġi vverifikata l-konformità. Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha tipprovdi dokumentazzjoni li fuqha jkunu bbażati r-rekwiżiti proposti. Kwalunkwe differenzi kbar bejn ir-rekwiżiti proposti u d-dokumentazzjoni għandhom jiġu enfasizzati.

Ir-rekwiżiti għandhom jiġu ppreżentati bid-data tal-applikazzjoni tagħhom u jekk il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni tkopri firxa twila ta' żmien, din għandha tinkludi livelli suċċessivi ta' rekwiżiti. Ir-rekwiżiti għandhom japplikaw għal mill-anqas 90 % tal-unitajiet kollha (koperti mill-miżura ta' awtoregolamentazzjoni) imqiegħda fis-suq u/jew li jiġu operati minn kull firmatarju.

3.5.   Involviment tas-soċjetà ċivili

Il-Forum Konsultattiv, li jinkludi rappreżentanti mill-Istati Membri, l-industrija, trejdunjins, negozjanti, bejjiegħa bl-imnut, importaturi, gruppi ta' protezzjoni ambjentali u organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, għandu jiġi kkonsultat dwar kull proposta għal miżura ta' awtoregolamentazzjoni.

Kumitat tat-Tmexxija

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha tistabbilixxi Kumitat tat-Tmexxija li se jmexxi l-operat tal-miżura.

Il-Kumitat tat-Tmexxija għandu jkun iffurmat mill-firmatarji kollha tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni u l-Kummissjoni. Kull wieħed minn dawn għandu jkun irrappreżentat minn membru wieħed u kollha għandu jkollhom drittijiet tal-vot ugwali.

Il-membri tal-Forum Konsultattiv, u l-Ispettur Indipendenti għandu jkollhom l-istat ta' osservatur għall-Kumitat tat-Tmexxija, mingħajr drittijiet tal-vot.

Hemm bżonn li l-Kumitat tat-Tmexxija jiltaqa' mill-anqas darba fis-sena fi Brussell. Il-laqgħat tal-Kumitat tat-Tmexxija għandhom ikunu miftuħa għall-partijiet interessati, inklużi l-kumpaniji mis-settur kopert mill-miżura ta' awtoregolamentazzjoni li mhumiex firmatarji għaliha.

Il-Kumitat tat-Tmexxija irid jeleġġi President minn fost il-membri tiegħu. Il-President fl-abbozz ta' aġenda għal laqgħa tal-Kumitat tat-Tmexxija għandu jinkludi l-punti kollha mitluba mill-membri u mill-osservaturi. Għandhom jintbagħtu stediniet għal-laqgħa tal-Kumitat tat-Tmexxija lill-membri u lill-osservaturi kollha. It-tħabbira tal-laqgħa tal-Kumitat tat-Tmexxija, inkluż abbozz ta' aġenda, għandha tiġi ppubblikata fuq is-sit elettroniku tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni sa mhux aktar tard minn xahar qabel il-laqgħa.

Dokumenti li għandhom jiġu ppreżentati u diskussi fil-laqgħa tal-Kumitat tat-Tmexxija għandhom jintbagħtu lill-membri u lill-osservaturi kollha tal-Kumitat tat-Tmexxija, u jridu jiġu ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni mhux aktar tard minn ġimgħa qabel il-laqgħa.

Il-parteċipanti kollha għandu jkollhom id-dritt li jitkellmu fil-laqgħat tal-Kumitat tat-Tmexxija u li jitolbu lill-President jirreġistra l-opinjonijiet tagħhom fil-minuti.

L-abbozz tal-minuti għandu jintbagħat lill-membri u lill-osservaturi kollha tal-Kumitat tat-Tmexxija u dawn għandhom mill-anqas ġimagħtejn sabiex jippreżentaw il-kummenti dwarhom. Il-minuti finali għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni fi żmien xahar mil-laqgħa.

Sit elettroniku

Għandu jiġi stabbilit sit elettroniku għall-miżura ta' awtoregolamentazzjoni. Is-sit elettroniku mill-anqas irid ikun fih:

l-aktar verżjonijiet riċenti u dawk preċedenti tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni;

lista aġġornata tal-firmatarji u informazzjoni dwar l-irtirar u l-esklużjonijiet riċenti tal-firmatarji;

verżjonijiet fil-qosor ta' rapporti dwar l-kopertura tas-suq (mingħajr l-iżvelar ta' dejta kummerċjali jew kunfidenzjali ta' firmatarji individwali);

listi aġġornati tal-prodotti ddikjarati bħala konformi mill-firmatarji (prodotti misjuba li mhumiex konformi mill-Ispettur Indipendenti ma għandhomx jiġu inklużi);

ir-rapporti ta' konformità prodotti mill-Ispettur Indipendenti;

lista aġġornata tal-firmatarji li ma jkunux konformi;

għal kull laqgħa tal-Kumitat tat-Tmexxija: stediniet, abbozz ta' aġendi, dokumenti tal-laqgħa u minuti tal-laqgħa; u

informazzjoni dwar l-Ispettur Indipendenti, inklużi d-dettalji tal-kuntatt tiegħu.

Is-sit elettroniku jrid ikun fih funzjoni fejn il-viżitaturi jistgħu jippreżentaw mistoqsijiet dwar il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni lill-firmatarji u lill-Ispettur Indipendenti. It-tweġiba trid tingħata fi żmien xahar.

Ilmenti

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha tiżgura li kull parti tista' tippreżenta, mingħajr ħlas, allegazzjonijiet sostanzjati ta' nuqqas ta' konformità possibbli lill-Ispettur Indipendenti. L-Ispettur Indipendenti għandu jevalwa dawn l-allegazzjonijiet u, fejn xieraq, isegwihom billi jitlob informazzjoni mill-firmatarju kkonċernat, permezz ta' ttestjar u/jew ta' spezzjoni. L-Ispettur Indipendenti f'kull laqgħa tal-Kumitat tat-Tmexxija għandu jagħti ħarsa ġenerali lejn l-allegazzjonijiet kollha ppreżentati mill-aħħar laqgħa u, jekk ma jkunx investiga xi waħda minnhom, jipprovdi r-raġunijiet tiegħu għal dan.

Aċċess għad-dejta

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha tinkludi rekwiżit li l-firmatarji jagħtu, fuq talba, lill-Kummissjoni u lill-osservaturi tal-Kumitat tat-Tmexxija aċċess għal dejta teknika dwar il-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti u l-mudelli koperti mill-miżura, inklużi l-karatteristiċi kollha relatati mal-kundizzjonijiet speċjali, sabiex il-Kummissjoni u l-osservaturi tal-Kumitat tat-Tmexxija jkunu jistgħu jivvalutaw il-livell ta' ambizzjoni u l-impatti tal-miżuri ta' awtoregolamentazzjoni proposti u eżistenti. M'hemmx bżonn li r-regoli dwar l-aċċess għal din id-dejta japplikaw għal dejta kummerċjalment sensittiva.

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha tinkludi r-rekwiżit li l-firmatarji jipprovdu, fuq talba, lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri responsabbli għall-ekodisinn, b'dokumentazzjoni u informazzjoni speċifika, safejn din ma tkunx inkluża fid-dokumentazzjoni fornuta mal-prodotti, biex ikunu jistgħu jivverifikaw il-konformità mar-rekwiżiti tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni, inkluż permezz ta' ttestjar.

3.6   Monitoraġġ u rapportar

Spettur Indipendenti

L-Ispettur Indipendenti għandu jimmonitorja l-konformità tal-firmatarji mal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni. Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni trid tiddikjara r-regoli li japplikaw għall-Ispettur Indipendenti, li jista' jkun persuna fiżika jew ġuridika.

L-Ispettur Indipendenti irid ikollu l-ħiliet meħtieġa biex jivverifika l-konformità mar-rekwiżiti u jkun ħieles minn kunflitt ta' interess. L-obbligi kuntrattwali tal-Ispettur Indipendenti ma għandhomx jillimitaw ir-rwol tiegħu fit-twettiq tal-verifika ta' konformità.

L-Ispettur Indipendenti għandu:

iwettaq dmirijietu bl-attenzjoni dovuta u jissorvelja b'mod adegwat il-kompiti kollha li huwa responsabbli għalihom;

ikun imparzjali fl-attivitajiet kollha tiegħu, filwaqt li jibbaża l-opinjonijiet u r-rapporti tiegħu biss fuq il-fatti; u

jirrispetta l-kunfidenzjalità, fejn meħtieġ, sabiex jiġu mħarsal-interessi kummerċjali jew id-dejta sensittiva tal-firmatarji u għal dan il-għan, jekk ikun mitlub, jiffirma “ftehim ta' kunfidenzjalità” mal-firmatarji tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni.

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni trid tistabbilixxi l-proċedura biex jintagħżel Spettur Indipendenti u kif ikun żgurat li l-Ispettur ikun ħieles minn kunflitt ta' interess u jkollu l-ħiliet meħtieġa biex jivverifika l-konformità mar-rekwiżiti. Għandu jsir qbil mas-servizzi tal-Kummissjoni dwar il-ħatra tal-Ispettur Indipendenti magħżul. Il-Kumitat tat-Tmexxija għandu jkun involut fid-determinazzjoni tat-termini u l-kundizzjonijiet tal-kuntratt tal-Ispettur Indipendenti.

Rapportar ta' konformità mill-firmatarji

Mill-inqas il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha tistabbilixxi regoli dwar dawn l-aspetti li ġejjin tad-dokumentazzjoni li għandha tiġi ppreżentata minn kull firmatarju lill-Ispettur Indipendenti:

it-tip ta' dejta tas-suq u teknika li trid tiġi rrapportata;

il-format li fih id-dejta trid tiġi ppreżentata;

il-mezzi li bihom id-dokumentazzjoni trid tintbagħat; u

l-frekwenza u ż-żmien tal-preżentazzjoni tad-dokumentazzjoni.

Kull firmatarju għandu jirrapporta l-informazzjoni u d-dejta kollha (inklużi d-dejta tas-suq u d-dejta dwar il-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti) neċessarji għall-Ispettur Indipendenti biex jivverifika b'mod affidabbli l-konformità tal-firmatarju mal-impenji kollha meħuda fil-miżura.

Il-firmatarji għandhom jipprovdu d-dejta tas-suq biex jippermettu lill-Ispettur Indipendenti jistabbilixxi jekk mill-anqas 90 % tal-prodotti tagħhom jikkonformawx mal-impenji. Jekk il-firmatarji jimpenjaw ruħhom li jiżguraw li 100 % tal-prodotti tagħhom jikkonformaw mal-impenji, m'hemmx bżonn li jipprovdu dejta speċifika tas-suq lill-Ispettur Indipendenti.

Għandu jitwettaq rapportar għal kull mudell kopert mill-miżura ta' awtoregolamentazzjoni li jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni u/jew li jiġi operat. Jekk id-differenza bejn ċerti mudelli ma tkunx rilevanti għall-miżura ta' awtoregolamentazzjoni (jiġifieri ma tikkonċerna l-ebda aspett relatat mar-rekwiżiti), ir-rapporti jistgħu jikkombinaw flimkien mudelli simili, sakemm dan ikun indikat. L-informazzjoni u d-dejta rrapportati mill-firmatarji jistgħu jkunu differenti biss sa fejn l-impenji rispettivi tagħhom ivarjaw.

Il-format li fih id-dejta għandha tiġi ppreżentata lill-Ispettur Indipendenti għandu jkun l-istess għall-firmatarji kollha.

Sa fejn hu possibbli l-mezzi għandhom jieħdu vantaġġ mill-mezzi elettroniċi ta' komunikazzjoni, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità u l-piż amministrattiv imqiegħed fuq il-partijiet kollha kkonċernati.

Il-perjodu ta' rapportar huwa ta' sena. Kull firmatarju kull sena għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni fi żmien xahrejn wara t-tmiem tal-perjodu ta' rapportar. Talbiet addizzjonali magħmula mill-Ispettur Indipendenti għall-firmatarji biex jipprovdu kwalunkwe informazzjoni nieqsa wara l-iskadenza għandhom jiġu onorati fi skadenza qasira, li għandha tkun speċifikata fil-miżura ta' awtoregolamentazzjoni.

Verifika ta' konformità

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha tagħti s-setgħa lill-Ispettur Indipendenti biex jivverifika l-konformità mar-rekwiżiti tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni permezz ta':

kontroll tad-dokumentazzjoni pprovduta mill-firmatarji;

ittestjar ta' prodotti; u

spezzjoni tal-bini tal-firmatarji.

L-Ispettur Indipendenti għandu jiddeċiedi dwar kombinazzjoni xierqa ta' dawn il-metodi.

Ittestjar

L-ittestjar jikkonċerna l-verifika tal-karatteristiċi tal-prodotti koperti mill-miżura ta' awtoregolamentazzjoni permezz ta' testijiet fiżiċi mwettqa f'laboratorju. Bħala regola ġenerali, dan għandu jsir f'laboratorju indipendenti, preferibbilment wieħed akkreditat. Bħala alternattiva, l-attivitajiet tal-ittestjar jistgħu jitwettqu fuq il-post ta' wieħed mill-firmatarji, sakemm tkun tista' tiġi ggarantita oġġettività sħiħa.

L-Ispettur Indipendenti għandu jagħżel, b'mod aleatorju, numru adegwat ta' prodotti minn firmatarji differenti għall-ittestjar, u preferibbilment jakkwistahom minn bejjiegħa bl-imnut fl-Istati Membri differenti (ħwienet fiżiċi jew onlajn). Jekk il-firmatarji jipprovdu l-prodotti direttament, dawn ma għandhomx ikunu involuti fl-għażla tal-kampjuni.

L-Ispettur Indipendenti jista' jagħżel mudelli speċifiċi jew jagħżel mudelli minn firmatarju speċifiku jekk l-informazzjoni miksuba mis-sorsi tindika nuqqas ta' konformità possibbli ta' dawk il-mudelli jew dak il-firmatarju.

Il-firmatarji, fuq talba tal-Ispettur Indipendenti, għandhom jipprovdu dokumentazzjoni u informazzjoni speċifika meħtieġa għall-fini tal-ittestjar, jekk dawn ma jkunux inklużi fid-dokumentazzjoni fornuta mal-prodotti.

Ir-rapporti fid-dettall tat-testijiet għal kull prodott separat ttestjat għandhom jingħataw lill-Kummissjoni u lill-firmatarju kkonċernat.

Spezzjonijiet

L-Ispettur Indipendenti jista' twettaq spezzjoni ta' firmatarju speċifiku abbażi ta' informazzjoni speċifika li tiġġustifika din l-ispezzjoni. L-informazzjoni speċifika trid tiġi żvelata lill-firmatarju kkonċernat.

Spezzjoni għandha tintuża biss bħala mezz ta' kontroll ta' konformità mal-impenji li jkunu saru skont il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni jekk ma jkunx hemm mezzi oħra aktar kosteffikaċi disponibbli. Waqt spezzjoni, l-Ispettur Indipendenti għandu jwettaq biss dawk l-attivitajiet li huma strettament meħtieġa għall-kontroll tal-konformità tal-firmatarju mal-impenji li jkunu saru skont il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni.

L-Ispettur Indipendenti lill-firmatarju ma għandux jagħtih avviż bil-quddiem dwar l-ispezzjoni jew inkella jista' javżah biss kemm kemm qabel l-ispezzjoni. Il-firmatarju għandu jagħti kull appoġġ meħtieġ.

L-Ispettur Indipendenti għandu jibgħat abbozz ta' rapport ta' spezzjoni lill-firmatarju kkonċernat għall-kummenti fi żmien xahar mill-ispezzjoni. Il-firmatarju għandu jagħmel il-kummenti tiegħu fi żmien ġimagħtejn minn meta jkun irċiea l-abbozz tar-rapport. Jekk ikun meħtieġ l-Ispettur Indipendenti fi żmien ġimagħtejn, għandu jemendal-abbozz tar-rapport biex jieħu inkusiderazzjoni l-kummenti li jkun irċieva mill-firmatarju. Ir-rapport, inkluża r-raġuni għall-ispezzjoni, għandu jingħata lill-Kummissjoni u lill-firmatarju kkonċernat. Għandu jiġi ppreżentat sommarju fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat tat-Tmexxija li tkun saret wara l-finalizzazzjoni tar-rapport. Is-sommarju ma għandu jiżvela l-ebda informazzjoni kummerċjalment sensittiva, sakemm dan ma jkunx meħtieġ biex jiġi pprovat nuqqas ta' konformità.

Rapportar mill-Ispettur Indipendenti

L-Ispettur Indipendenti għandu jħejji l-abbozz ta' rapport ta' konformità u jibagħtu lill-membri tal-Kumitat tat-Tmexxija sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara t-tmiem tal-perjodu ta' rapportar. Il-membri tal-Kumitat tat-Tmexxija għandhom jingħataw ġimgħatejn sabiex jippreżentaw il-kummenti tagħhom dwar ir-rapport. L-Ispettur Indipendenti għandu jippreżenta l-verżjoni finali tar-rapport ta' konformità lill-Kumitat tat-Tmexxija sa mhux aktar tard minn erba' xhur wara t-tmiem tal-perjodu ta' rapportar. Ir-rapport ta' konformità jrid jinkludi:

informazzjoni dwar il-metodi tal-ġbir u l-ipproċessar tad-dejta użati u kull diffikultà li tista' tinħoloq fit-tħejjija tar-rapport*;

ir-riżultati tal-kontroll tad-dokument*;

l-approċċ fl-għażla tal-prodotti għall-ittestjar u jekk mudelli jew firmatarji speċifiċi kienu mmirati, ir-raġunijiet għal dan*;

lista ta' prodotti ttestjati u sommarju tar-riżultati individwali;

sommarji ta' kull spezzjoni mwettqa matul il-perjodu ta' rapportar;

lista tal-firmatarji li ma jkunux konformi;

informazzjoni dwar ir-raġunijiet għal kull nuqqas ta' konformità*; u

rakkomandazzjonijiet għal perjodi futuri ta' rapportar.

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni tista' tispeċifika li l-oġġetti indikati b'asterisk (*) għandhom jiġu ppreżentati f'forma aggregata li tippreżenta r-riżultati fil-qosor għall-firmatarji kollha f'daqqa u ma tinkludix dejta kummerċjali jew kunfidenzjali ta' firmatarji individwali. F'każijiet bħal dawn, ir-rapporti individwali li jkun fihom l-informazzjoni speċifika li tikkonċerna dawk l-oġġetti, separatament għal kull firmatarju, għandhom jingħataw lill-Kummissjoni u lill-firmatarju kkonċernat.

Nuqqas ta' konformità

In-nuqqas ta' konformità għandu jkun soġġett għal skala gradata ta' sanzjonijiet.

Firmatarju li jonqos milli jirrapporta r-rapport ta' konformità tiegħu mal-Ispettur Indipendenti għandu jkun soġġett għal spezzjoni mill-Ispettur Indipendenti fis-sena ta' wara l-perjodu ta' rapportar ikkonċernat. Nuqqas ripetut ta' rapportar tad-dokumentazzjoni ta' konformità għandu jwassal għall-esklużjoni immedjata tal-firmatarju mill-miżura ta' awtoregolamentazzjoni.

Firmatarju li, skont ir-rapport ta' spezzjoni jew ta' konformità tal-Ispettur Indipendenti, ma jkunx ikkonforma mar-rekwiżiti tal-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandu jieħu azzjoni korrettiva. Nuqqas ta' konformità li jkompli għal aktar minn sitt xhur wara r-rapport mill-Ispettur Indipendenti għandu jwassal għall-esklużjoni immedjata tal-firmatarju mill-miżura ta' awtoregolamentazzjoni.

Il-President għandu jgħarraf lill-Kumitat tat-Tmexxija bil-miktub dwar l-esklużjoni ta' kwalunkwe firmatarju mhux konformi fi żmien ġimgħa minn meta jirċievi l-informazzjoni mill-Ispettur Indipendenti li tkun ġiet issodisfata kundizzjoni ta' esklużjoni immedjata.

3.7   Kosteffikaċja fl-amministrazzjoni ta' inizjattiva ta' awtoregolamentazzjoni

Il-firmatarji jridu jħallsu l-ispejjeż kollha relatati mal-Ispettur Indipendenti u l-attivitajiet tiegħu, is-sit elettroniku u l-operat tal-Kumitat tat-Tmexxija, ħlief għall-ispejjeż ta' parteċipazzjoni tar-rappreżentant tal-Kummissjoni u l-osservaturi minbarra l-Ispettur Indipendenti.

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandha sservi bħala inkoraġġiment għall-firmatarji biex jikkondividu l-kompetenzi, l-esperjenza, l-informazzjoni u l-aħjar prattiki ma' firmatarji għal miżuri oħra ta' awtoregolamentazzjoni tal-ekodisinn.

3.8   Sostenibilità

Fil-miżura ta' awtoregolamentazzjoni għandu jkun hemm iddikjarat l-għanijiet ta' politika tagħha. Dawn għandhom ikunu konsistenti mal-għanijiet tal-politika tad-Direttiva.

3.9   Kompatibilità tal-inċentivi

Il-miżura ta' awtoregolamentazzjoni proposta għandha tkun konsistenti ma' fatturi u inċentivi oħra fil-livell nazzjonali.


(1)  Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar — Aġenda tal-UE, COM(2015) 215

(2)  Cf. Il-Premessi 18-21 u l-Artikoli 15(3)(b) u 17 tad-Direttiva

(3)  L-Anness VIII tad-Direttiva

(4)  COM(2012) 684, COM(2013) 23 u COM(2015) 178

(5)  https://ec.europa.eu/digital-agenda/best-practice-principles-better-self-and-co-regulation

(6)  Id-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar l-indikazzjoni permezz ta' ttikkettar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minnprodotti marbutin mal-enerġija (ĠU L 153, 18.6.2010, p. 1).

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar skema ta' Ekotikketta tal-UE (ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1).

(8)  Il-“Blue Guide” dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-prodotti tal-UE jispjega xi jfissru “tqegħid” fis-suq u “l-operat” (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/).


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/118


DEĊIŻJONI Nru 1/2016 TAL-KUMITAT KONĠUNT TAL-KONVENZJONI REĠJONALI DWAR IR-REGOLI PREFERENZJALI TAL-ORIĠINI PAN-EWRO-MEDITERRANJI

tat-28 ta' Settembru 2016

rigward it-talba tal-Georgia biex issir Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji [2016/2126]

IL-KUMITAT KONĠUNT,

Wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (1), minn hawn 'il quddiem “il-Konvenzjoni”,

Billi:

(1)

L-Artikolu 5(1) tal-Konvenzjoni jistipula li parti terza tista' ssir Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni dment li l-pajjiż jew it-territorju kandidat ikollu fis-seħħ ftehim dwar il-kummerċ ħieles, li jipprevedi regoli preferenzjali tal-oriġini, ma' mill-inqas waħda mill-Partijiet Kontraenti.

(2)

Il-Georgia ppreżentat talba bil-miktub għall-adeżjoni mal-Konvenzjoni lid-depożitarju tal-Konvenzjoni fit-23 ta' Settembru 2015.

(3)

Il-Georgia għandha ftehim ta' kummerċ ħieles fis-seħħ ma' żewġ Partijiet Kontraenti tal-Konvenzjoni u tikkonforma mal-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 5(1) tal-Konvenzjoni biex issir Parti Kontraenti.

(4)

L-Artikolu 4(3)(b) tal-Konvenzjoni jistipula li l-Kumitat Konġunt jadotta permezz ta' deċiżjoni stediniet lil partijiet terzi biex jaderixxu ma' din il-Konvenzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Georgia għandha tiġi mistiedna taderixxi mal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Settembru 2016.

Għall-Kumitat Konġunt

Il-President

Péter KOVÀCS


(1)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.


Rettifika

3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/119


Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1900 tal-5 ta' Ottubru 2015 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Bożnija-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra, rigward Deċiżjoni tal-Kunsill Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni li tadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu

( Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 277 tat-22 ta' Ottubru 2015 )

Fil-paġna 30, Anness II, taħt l-intestatura “Aġenda u dokumenti ta' sostenn”, ir-raba' paragrafu,

minflok:

“Jekk l-iskadenza msemmija fil-paragrafu 3 ma tiġix irrispettata, il-laqgħa għandha tiġi kkanċellata awtomatikament mingħajr avviż ulterjuri.”,

aqra:

“Jekk l-iskadenza msemmija fit-tielet paragrafu ma tiġix irrispettata, il-laqgħa għandha tiġi kkanċellata awtomatikament mingħajr avviż ulterjuri.”.


3.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 329/119


Rettifika tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1821 tas-6 ta' Ottubru 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta'

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 294 tat-28 ta' Ottubru 2016 )

Fil-paġna 57, it-tieni kolonna, wara l-Kodiċi NM 0303 49 85,

minflok:

“–

Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), inċova (Engraulis spp.), sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelli (Sardinella spp.), laċċi koħol jew aringi żgħar (Sprattus sprattus), kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kavalli tal-Indo-Paċifiku (Rastrelliger spp.), plamtu rjali (Scomberomorus spp.), sawrell (Trachurus spp.), karanġidi (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), pompu fiddien (Pampus spp.), kastardella tal-Paċifiku (Cololabis saira), sugarott (Decapterus spp.), kapelin (Mallotus villosus), pixxispad (Xiphias gladius), kubrita (Euthynnus affinis), plamtu (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), ħlief ġewwieni li jittiekel tal-ħut tas-subtitli 0302 91 sa 0303 99:”,

aqra:

“–

Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), inċova (Engraulis spp.), sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelli (Sardinella spp.), laċċi koħol jew aringi żgħar (Sprattus sprattus), kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kavalli tal-Indo-Paċifiku (Rastrelliger spp.), plamtu rjali (Scomberomorus spp.), sawrell (Trachurus spp.), karanġidi (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), pompu fiddien (Pampus spp.), kastardella tal-Paċifiku (Cololabis saira), sugarott (Decapterus spp.), kapelin (Mallotus villosus), pixxispad (Xiphias gladius), kubrita (Euthynnus affinis), plamtu (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), ħlief ġewwieni li jittiekel tal-ħut tas-subtitli 0303 91 sa 0303 99:”;

Fil-paġna 937, il-punt 1. Dispożizzjonijiet ġenerali, it-tielet inċiż,

minflok:

“—

nitrat ta' titli 3102 u 3105.”,

aqra:

“—

nitrat ta' titli ex 3102 u 3105.”;

Fil-paġni 939-946, l-intestatura tal-ewwel kolonna tat-tabella,

minflok:

“Kodiċi NM”,

aqra:

“Kodiċi ex NM”;

Fil-paġna 946, fl-ewwel kolonna,

minflok:

“ex 3102

3105”,

aqra:

“3102

3105”.