ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 307

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
15 ta' Novembru 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1969 tat-12 ta' Settembru 2016 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

15.11.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 307/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1969

tat-12 ta' Settembru 2016

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 15(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 jipprevedi li oġġetti b'użu doppju jkunu suġġetti għal kontroll effettiv meta jiġu esportati minn jew jkunu fi transitu mill-Unjoni, jew jitwasslu lejn pajjiż terz bħala riżultat tas-servizzi ta' senserija pprovduti minn sensar residenti jew stabbilit fl-Unjoni.

(2)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 jistabbilixxi l-lista komuni ta' oġġetti b'użu doppju li huma suġġetti għall-kontrolli fl-Unjoni. Id-deċiżjonijiet dwar l-oġġetti li huma suġġetti għall-kontrolli jittieħdu fil-qafas tal-Grupp Awstralja, tas-Sistema ta' Kontroll tat-Teknoloġija tal-Missili, tal-Grupp ta' Fornituri Nukleari, tal-Arranġament ta' Wassenaar u tal-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi.

(3)

Il-lista ta' oġġetti b'użu doppju mniżżla fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 jenħtieġ li tiġi aġġornata regolarment sabiex tkun żgurata konformità sħiħa mal-obbligi tas-sigurtà internazzjonali, biex tkun garantita t-trasparenza, u biex tinżamm il-kompetittività tal-operaturi ekonomiċi. Il-bidliet fil-listi tal-kontrolli adottati fir-reġimi internazzjonali ta' nonproliferazzjoni u l-arranġamenti għall-kontrolli tal-esportazzjoni matul l-2015 issa jeħtieġu emenda oħra fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009. Sabiex ikunu ffaċilitati r-referenzi għall-awtoritajiet tal-kontroll tal-esportazzjoni u l-operaturi ekonomiċi, l-Anness I ta' dak ir-Regolament jenħtieġ li jiġi aġġornat u kkonsolidat.

(4)

L-Annessi minn IIa sa IIf tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 jistabbilixxu l-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni.

(5)

L-Anness IIg tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 jistabbilixxi lista ta' oġġetti b'użu doppju li għandhom ikunu esklużi mill-ambitu ta' awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali ta' esportazzjoni u l-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni.

(6)

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 jistabbilixxi r-rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni għal ċerti trasferimenti intra-Komunitarji.

(7)

L-emendi tal-lista tal-kontrolli tal-UE ta' oġġetti b'użu doppju fl-Anness I jeħtieġu emendi konsegwenzjali għall-Annessi minn IIA sa IIg u l-Anness IV għal oġġetti b'użu doppju li jkunu elenkati wkoll fl-Annessi minn IIa sa IIg u fl-Anness IV.

(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li taġġorna l-lista ta' oġġetti b'użu doppju mniżżla fl-Anness I kif ukoll fl-Anness minn IIa sa IIg u fl-Anness IV permezz ta' atti delegati, f'konformità mal-obbligi u l-impenji rilevanti, u kull modifika tagħhom, li l-Istati Membri aċċettaw bħala membri tar-reġimi internazzjonali ta' nonproliferazzjoni u b'arranġamenti għall-kontroll tal-esportazzjoni, jew bir-ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti.

(9)

Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I, minn IIa sa IIg u IV tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 huma emendati skont l-Annessi ta' dan ir-Regolament.

(1)

L-Anness I jinbidel bit-test stipulat fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(2)

L-Annessi minn IIa sa IIg jinbidlu bit-test stipulat fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(3)

L-Anness IV jinbidel bit-test stipulat fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Settembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.


ANNESS I

“ANNESS I

Lista msemmija fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament

LISTA TA' OĠĠETTI B'UŻU DOPPJU

Din il-lista timplimenta kontrolli miftehma internazzjonalment fuq oġġetti b'użu doppju, inkluż il-Ftehim ta' Wassenaar, is-Sistema ta' Kontroll tat-Teknoloġija tal-Missili (MTCR), il-Grupp tal-Fornituri Nukleari (NSG), il-Grupp tal-Awstralja u l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi (CWC).

WERREJ

Noti

Akronimi u abbrevjazzjonijiet

Definizzjonijiet

Kategorija 0

Materjali, faċilitajiet u tagħmir nukleari

Kategorija 1

Materjali speċjali u tagħmir relatat

Kategorija 2

L-ipproċessar ta' materjali

Kategorija 3

Elettronika

Kategorija 4

Kompjuters

Kategorija 5

Telekommunikazzjoni u "sigurtà tal-informazzjoni"

Kategorija 6

Sensuri u lasers

Kategorija 7

Navigazzjoni u avjonika

Kategorija 8

Materjal navali

Kategorija 9

Ajruspazju u propulsjoni

NOTI ĠENERALI GĦALL-ANNESS I

1.

Għall-kontroll ta' oġġetti li huma mfasslin jew immodifikati għall-użu militari, ara l-lista/listi rilevanti dwar il-kontrolli fuq il-merkanzija militari mwettqa mill-Istati Membri individwali. Ir-referenzi f'dan l-Anness li jiddikjaraw "ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI" jirreferu għall-istess listi.

2.

L-iskop tal-kontrolli msemmija f'dan l-Anness ma għandux jintilef permezz tal-esportazzjoni ta' oġġetti mhux ikkontrollati (inklużi pjanti) li fihom komponent ikkontrollat jew aktar meta l-komponent jew il-komponenti kkontrollati jkunu l-element prinċipali tal-oġġetti u jistgħu faċilment jitneħħew jew jintużaw għal skopijiet oħrajn.

N.B.:

Meta jiġi vvalutat jekk il-komponent jew il-komponenti kkontrollati għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, huwa meħtieġ li jintiżnu l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-konoxxenza teknoloġika involuti, kif ukoll jintiżnu ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxu li l-komponent jew il-komponenti kkontrollati huma l-element prinċipali tal-oġġetti li jkunu qed jiġu akkwistati.

3.

L-oġġetti speċifikati f'dan l-Anness jinkludu oġġetti kemm ġodda kif ukoll użati.

4.

F'xi każijiet il-kimiki huma elenkati bl-isem u n-numru tas-CAS. Il-lista tapplika għal kimiki tal-istess formula strutturali (inklużi l-idrati) irrispettivament mill-isem jew min-numru tas-CAS. In-numri tas-CAS huma murija sabiex jassistu fl-identifikazzjoni ta' kimika jew taħlita partikolari, irrispettivament min-nomenklatura. In-numri tas-CAS ma jistgħux jintużaw bħala identifikaturi uniċi minħabba li xi forom tal-kimika elenkata għandhom numri tas-CAS differenti, u t-taħlitiet li jkollhom xi kimika elenkata jista' jkollhom ukoll numri tas-CAS differenti.

NOTA DWAR IT-TEKNOLOĠIJA NUKLEARI (NTN)

(Għandha tinqara flimkien mat-Taqsima E tal-Kategorija 0.)

It-"teknoloġija" direttament assoċjata ma' kull oġġett ikkontrollat fil-Kategorija 0 hi kkontrollata skont id-dispożizzjonijiet tal-Kategorija 0.

"Teknoloġija" għall-"iżvilupp", il-"produzzjoni" jew l-"użu" ta' oġġetti taħt kontroll tibqa' taħt kontroll anki meta tkun applikabbli għal oġġetti mhux ikkontrollati.

L-approvazzjoni ta' oġġetti għall-esportazzjoni tawtorizza wkoll l-esportazzjoni lill-istess utent finali tat-"teknoloġija" minima meħtieġa għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni u t-tiswija tal-oġġetti.

Il-kontrolli fuq it-trasferiment ta' "teknoloġija" ma japplikawx għal informazzjoni "fl-isfera pubblika" jew għal "riċerka xjentifika bażika".

NOTA ĠENERALI DWAR IT-TEKNOLOĠIJA (NĠT)

(Għandha tinqara flimkien mat-taqsima E tal-Kategoriji minn 1 sa 9.)

L-esportazzjoni tat-"teknoloġija" li hi "meħtieġa" għall-"iżvilupp", il-"produzzjoni" jew l-"użu" tal-oġġetti li jaqgħu taħt kontroll fil-Kategoriji minn 1 sa 9, hija kkontrollata skont id-dispożizzjonijiet tal-Kategoriji minn 1 sa 9.

"Teknoloġija" "meħtieġa" għall-"iżvilupp", il-"produzzjoni" jew l-"użu" ta' oġġetti taħt kontroll tibqa' taħt kontroll anki meta tkun applikabbli għal oġġetti mhux ikkontrollati.

Il-kontrolli ma japplikawx għal dik it-"teknoloġija" li hija l-minimu meħtieġ għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni (iċċekkjar) jew it-tiswija ta' dawk l-oġġetti li mhumiex ikkontrollati jew li l-esportazzjoni tagħhom ġiet awtorizzata.

N.B.:

Dawn ma jeżentawx lit-"teknoloġija" speċifikata f'1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. u 8E002.b.

Il-kontrolli fuq it-trasferiment ta' "teknoloġija" ma japplikawx għall-informazzjoni "fl-isfera pubblika", għal "riċerka xjentifika bażika" jew għall-informazzjoni minima meħtieġa għal applikazzjonijiet għal privattivi.

NOTA ĠENERALI DWAR IS-SOFTWARE (GSN)

(Din in-nota għandha s-sopravvent fuq kull kontroll fit-Taqsima D tal-Kategoriji minn 0 sa 9.)

Il-Kategoriji minn 0 sa 9 ta' din il-lista ma jikkontrollawx "software" li hu wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Ġeneralment ikun disponibbli għall-pubbliku billi:

1.

Jinbiegħ minn ħażniet f'postijiet ta' bejgħ bl-imnut, mingħajr restrizzjoni, permezz ta':

a.

Transazzjonijiet barra l-borża;

b.

Transazzjonijiet permezz ta' ordnijiet bil-posta;

c.

Transazzjonijiet elettroniċi; jew

d.

Transazzjonijiet bit-telefon; u

2.

Ikun mfassal sabiex l-utent jinstallah mingħajr aktar għajnuna sostanzjali mill-fornitur;

N.B.:

L-entrata a. tan-Nota Ġenerali dwar is-Software ma teżentax is-"software" speċifikat fil-Kategorija 5 — Parti 2 ("Sigurtà tal-Informazzjoni").

b.

"Fl-isfera pubblika": jew

c.

"Il-kodiċi tal-oġġett" minimu neċessarju għall-installazzjoni, l-operar, il-manutenzjoni (l-iċċekkjar) jew it-tiswija ta' dawk l-oġġetti li l-esportazzjoni tagħhom ġiet awtorizzata.

N.B.:

L-entrata a. tan-Nota Ġenerali dwar is-Software ma teżentax is-"software" speċifikat fil-Kategorija 5 — Parti 2 ("Sigurtà tal-Informazzjoni").

NOTA ĠENERALI "SIGURTÀ TAL-INFORMAZZJONI" (GISN)

Oġġetti jew funzjonijiet ta' "sigurtà tal-informazzjoni" għandhom jitqiesu skont id-dispożizzjonijiet fil-Kategorija 5-, Parti 2 anki jekk ikunu komponenti, "software" jew funzjonijiet ta' oġġetti oħra.

PRATTIKI EDITORJALI F'IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-UNJONI EWROPEA

Skont ir-regoli stabbiliti fil-paragrafu 6.5 fil-paġna 108 tal-Gwida tal-Istil Interistituzzjonali (l-edizzjoni tal-2015), għat-testi bl-Ingliż ippubblikati f'il-Ġurnal Uffiċċjali tal-Komunitajiet Ewropej:

tintuża virgola sabiex tissepara n-numru sħiħ mid-deċimali,

n-numri sħaħ huma ppreżentati f'serje ta' tlieta, kull serje tiġi separata bi spazju irqiq. It-test riprodott f'dan l-anness isegwi l-prattika deskritta hawn fuq.

AKRONIMI U ABBREVJAZZJONIJIET UŻATI F'DAN L-ANNESS

Akronimu jew abbrevjazzjoni, meta użat bħala terminu definit, ikun jinstab fid-"Definizzjonijiet ta' Termini użati f'dan l-Anness".

Akronimu jew tifsira tal-abrevjazzjoni

ABEC

Kumitat tal-Inġiniera tal-Berings Annulari (Annular Bearing Engineers Committee)

AGMA

Assoċjazzjoni Amerikana tal-Manifatturi tal-Gerijiet (American Gear Manufacturers' Association)

AHRS

sistemi ta' referenza dwar l-orjentazzjoni u d-direzzjoni (attitude and heading reference systems)

AISI

L-Istitut Amerikan tal-Ħadid u tal-Azzar (American Iron and Steel Institute)

ALU

l-unità tal-loġika aritmetika

ANSI

L-Istitut Amerikan tal-Istandards Nazzjonali (American National Standards Institute)

ASTM

Is-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (the American Society for Testing and Materials)

ATC

il-kontroll tat-traffiku tal-ajru

AVLIS

is-separazzjoni isotopika bil-laser tal-fwar atomiku

CAD

l-iddisinjar permezz tal-kompjuter

CAS

Is-Servizz tal-Astratti tal-Kimiċi (Chemical Abstracts Service)

CDU

unità ta' kontroll u viżwalizzazzjoni

CEP

żball ċirkolari probabbli

CNTD

depożizzjoni termika b'nukleazzjoni kkontrollata

CPU

unità ċentrali tal-ipproċessar

CVD

depożizzjoni kimika fil-fażi tal-fwar

CW

gwerra kimika

CW (għal-lasers)

mewġa kontinwa

DME

tagħmir li jkejjel id-distanza

DS

solidifikazzjoni direzzjonali

EB-PVD

depożizzjoni fiżika fil-fażi tal-fwar permezz ta' raġġ elettroniku

EBU

Unjoni Ewropea tax-Xandir (European Broadcasting Union)

ECM

immaxinjar elettrokimiku

ECR

riżonanza elettroċiklotrun

EDM

magni bi skariku elettriku

EEPROMS

memorja kanċellabbli li tinqara biss u programmabbli elettrikament

EIA

Assoċjazzjoni tal-Industriji Elettroniċi

EMC

kompatibbiltà elettromanjetika

ETSI

Istitut Ewropew għall-Istandards tat-Telekomunikazzjoni

FFT

Ekwazzjoni Fourier tan-Numru Integrali Rapida

GLONASS

sistema globali ta' navigazzjoni bis-satellita

GPS

sistema ta' lokalizzazzjoni bis-satellita

HBT

tranżisters etero-bipolari

HDDR

irrekordjar diġitali b'densità għolja

HEMT

tranżisters b'mobbiltà għolja tal-elettroni

ICAO

Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali

IEC

Kummissjoni Internazzjonali Elettroteknika

IEEE

Istitut tal-Inġiniera Elettriċi u Elettroniċi

IFOV

kamp tal-viżjoni istantanju

ILS

sistema ta' nżul bl-istrumenti

IRIG

inter-range instrumentation group

ISA

atmosfera internazzjonali standard

ISAR

radar b'apertura sintetika bil-maqlub

ISO

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

ITU

Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni

JIS

L-Istandard Industrijali Ġappuniż (Japanese Industrial Standard)

JT

Joule-Thomson

LIDAR

rilevament u kejl tad-distanza bid-dawl

LRU

unità sostitwibbli fil-post

NDT

kodiċi ta' awtentikar tal-messaġġ

Mach

proporzjon tal-veloċità ta' oġġett mal-veloċità tal-ħoss (imsemmi għal Ernst Mach)

MLIS

separazzjoni isotopika molekulari bil-laser

MLS

sistemi ta' nżul b'microwaves

MOCVD

depożizzjoni bi fwar kimiku ta' sustanza organometallika

MRI

immaġini b'riżonanza manjetika

MTBF

ħin medju bejn il-ħsarat

Mtops

miljun operazzjoni teoretika kull sekonda

MTTF

ħin medju qabel il-ħsara

NBC

Nukleari, Bijoloġiku u Kimiku

NDT

test mhux distruttiv

PAR

radar ta' approċċ ta' preċiżjoni

PIN

numru tal-identifikazzjoni personali

ppm

partijiet kull miljun

PSD

densità spettrali tal-qawwa

QAM

modulazzjoni tal-ampjezza tal-ikkwadrar

RF

frekwenza tar-radju

SACMA

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

SAR

radar b'apertura sintetika

SC

monokristall

SLAR

radar fl-ajru li jiskennja lateralment

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers

SRA

assemblaġġ sostitwibbli fil-laboratorju

SRAM

memorja statika b'aċċess każwali

SRM

Metodi Rakkomandati mill-SACMA

SSB

faxxa laterali unika

SSR

radar sekondarju ta' sorveljanza

TCSEC

kriterji affidabbli ta' evalwazzjoni għal sistemi ta' kompjuters

Nota Teknika

qari totali indikat

UV

Ultravjola

UTS

saħħa tensili aħħarija

VOR

skala omnidirezzjonali ta' frekwenza għolja ħafna

YAG

granata tal-aluminju/tal-ittriju

ID-DEFINIZZJONIJIET TAT-TERMINI UŻATI F'DAN L-ANNESS

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn 'virgoletti singoli' jingħataw f'Nota Teknika mal-punt rilevanti.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn "virgoletti doppji" huma kif ġej:

N.B.:

Ir-referenzi għall-kategorija jingħataw fil-parentesi wara t-terminu ddefinit.

 

"Preċiżjoni" (2 3 6 7 8), normalment imkejla f'termini ta' impreċiżjoni, tfisser id-devjazzjoni massima, pożittiva jew negattiva, ta' valur indikat minn standard aċċettat jew valur veru.

 

"Sistemi ta' kontroll attiv tat-titjir" (7) huma sistemi li jiffunzjonaw sabiex jipprevjenu ċaqliq jew tagħbijiet strutturali mhux mixtieqa ta' "inġenji tal-ajru" u ta' missili permezz tal-ipproċessar awtonomu tal-informazzjoni minn sensuri multipli sabiex wara jiġu pprovduti l-kmandi preventivi meħtieġa għall-kontroll awtomatiku.

 

"Pixel attiv" (6 8) hu element minimu (uniku) tal-arranġament tal-istat solidu li għandu funzjoni fotoelettrika ta' trasferiment meta jkun espost għar-radjazzjoni mid-dawl (elettromanjetika).

 

"Adattat għal użu fil-gwerra" (1) tfisser kull modifika jew għażla (bħall-alterazzjoni fil-purezza, ħajjet il-prodott fuq l-ixkaffa, il-virulenza, il-karatteristiċi disseminattivi, jew ir-reżistenza għar-radjazzjoni UV) imfasslin sabiex iżidu l-effettività f'kemm jiġu feruti bnedmin jew annimali, fid-degradazzjoni ta' tagħmir jew fil-ħsara lill-għelejjel jew lill-ambjent.

 

"L-Ogħla Rendiment Aġġustat" (4) hi l-ogħla rata aġġustata li fiha l-"kompjuters diġitali" jwettqu addizzjonijiet u multiplikazzjoni ta' punt li jvarja ta' 64-bit jew akbar, u hu muri f'Weighted TeraFLOPS (WT) b'unitajiet ta' 1012-il operazzjoni ta' punt li jvarja aġġustati kull sekonda.

N.B.:

Ara l-Kategorija 4, Nota Teknika.

 

"Inġenju tal-ajru" (1 7 9) tfisser vettura li ttir b'ġewnaħ fiss, b'ġewnaħ b'ġometrija varjabbli, b'ġewnaħ rotanti (ħelikopter), b'rotor jew b'ġewnaħ li jista' jinklina.

N.B.:

Ara ukoll "inġenju tal-ajru ċivili".

 

"Ġifen tal-ajru" (9) tfisser vettura li ttir bil-magni u li żżomm fl-arja permezz ta' gass (ġeneralment l-elju, preċedentement l-idroġenu) li huwa eħfef mill-arja.

 

"Il-kumpensi kollha disponibbli" (2) tfisser li jkunu ġew ikkunsidrati l-miżuri kollha fattibbli disponobbli għall-manifattur sabiex jimminimizza kull żball sistematiku ta' pożizzjonament għall-mudell partikolari ta' għodda bil-magna jew żbalji tal-kejl għall-magna partikolari ta' kejl bil-koordinati.

 

"Allokati mill-ITU" (3 5) tfisser l-allokazzjoni ta' bnadijiet ta' frekwenza skont l-edizzjoni attwali tar-Regolamenti tar-Radju tal-ITU għal servizzi primarji, permessi u sekondarji.

N.B.:

Allokazzjonijiet addizjonali u alternattivi mhumiex inklużi.

 

"Devjazzjoni ta' pożizzjoni angulari" (2) tfisser id-differenza massima bejn il-pożizzjoni angulari u l-pożizzjoni reali, u mkejla akkuratament ħafna wara li l-muntaġġ li jżomm l-oġġett ta' ħidma jkun ġie mdawwar mill-pożizzjoni inizjali tiegħu

 

"Spostament angulari każwali" (7) tfisser l-akkumulu tal-iżbalji angulari maż-żmien minħabba storbju abjad b'rata angulari. (IEEE STD 528-2001)

 

"APP" (4) huwa ekwivalenti għall-"Ogħla Rendiment Aġġustat".

 

"Algoritmu asimmetriku" (5) tfisser algoritmu kriptografiku li juża ċwievet kriptografiċi differenti, matematikament relatati għall-kodifikazzjoni u d-deċifrar.

N.B.:

L-użu komuni tal-"Algoritmu asimetriku" huwa l-immaniġjar taċ-ċwievet kriptografiċi.

 

"Insegwiment awtomatiku tal-bersall" (6) tfisser teknika ta' proċessar li awtomatikament tiddetermina u tipproduċi bħala output valur estrapolat tal-pożizzjoni l-aktar probabbli tal-bersall f'ħin reali.

 

"Potenza medja tal-ħruġ" (6) tfisser l-enerġija tal-output totali tal-"laser" f'joules diviża bil-perjodu li matulu jkun hemm serje ta' impulsi konsekuttivi, f'sekondi. Għal serje ta' impulsi spazjati b'mod uniformi tkun daqs l-enerġija tal-output totali tal-"laser" f'impuls singolu, f'joules, immultiplikata bil-frekwenza tal-impulsi tal-"laser", f'Hertz.

 

"Id-dewmien tal-propagazzjoni tal-bieb bażiku" (3) tfisser il-valur tad-dewmien tal-propagazzjoni li jikkorrispondi mal-bieb bażiku użat f'"ċirkwit integrat monolitiku". Għal 'familja' ta' "ċirkwiti integrati monolitiċi", dan jista' jkun speċifikat jew bħala d-dewmien tal-propagazzjoni għal bieb tipiku ta' 'familja' partikolari jew bħala d-dewmien tal-propagazzjoni tipiku għal kull bieb ta' "familja" partikolari.

N.B. 1:

"Id-dewmien tal-propagazzjoni tal-bieb bażiku" m'għandux jiġi mħallat mal-input/l-output tad-dewmien ta' "ċirkwit integrat monolitiku" kumpless.

N.B. 2:

"Familja" tikkonsisti fiċ-ċirkwiti integrati kollha li għalihom dawn li ġejjin japplikaw bħala l-metodoloġija u l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattura tagħhom, minbarra l-funzjonijiet rispettivi tagħhom:

a.

L-arkitettura tal-hardware u s-software komuni;

b.

It-teknoloġija komuni ta' tfassil u proċedura; u

c.

Il-karatteristiċi komuni bażiċi.

 

"Riċerka xjentifika bażika" (GTN NTN) tfisser ix-xogħol sperimentali u teoretiku prinċipalment meħud biex jiġi akkwistat għarfien ġdid tal-prinċipji fundamentali ta' fenomeni u fatti osservabbli, mhux primarjament diretti lejn miri jew għanijiet speċifiċi prattiċi.

 

"Polarizzazzjoni" (aċċellerometru) (7) tfisser il-medja fuq perjodu ta' żmien speċifikat tal-output tal-aċċellerometru, imkejla f'kundizzjonijiet operattivi speċifikati, li ma għandhiex korrelazzjoni mal-aċċelerazzjoni jew ir-rotazzjoni tal-input. "Polarizzazzjoni" hija espressa f'g jew f'metri f'kull sekonda kkwadrata (g jew m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Micro g hija daqs 1 × 10– 6 g).

 

"Polarizzazzjoni" (ġiroskopju) (7) tfisser il-medja fuq perjodu ta' żmien speċifikat tal-output ġiroskopiku, imkejjel f'kundizzjonijiet operattivi speċifikati, li ma għandhiex korrelazzjoni mar-rotazzjoni jew mal-aċċelerazzjoni tal-input. Il-"Polarizzazzjoni" hija espressa fi gradi fis-siegħa (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

 

"Eċċentriċità" (2) tfisser iċ-ċaqliq tal-assi f'dawra waħda tal-fus prinċipali mkejjel fi pjan perpendikulari mal-wiċċ tal-fus, f'punt qrib iċ-ċirkonferenza tal-wiċċ tal-fus (Referenza: ISO 230/1 1986, paragrafu 5.63).

 

"Preforom tal-fibra tal-karbonju" (1) tfisser arranġament ordnat ta' fibri mhux miksija jew miksija maħsuba sabiex jikkostitwixxu qafas ta' parti qabel mal-"matriċi" tkun introdotta sabiex jiġi ffurmat "kompożitu".

 

"Laser kimiku" (6) tfisser "laser" fejn l-elementi fi stat aġitat jiġu prodotti permezz tal-enerġija tal-output ta' reazzjoni kimika.

 

"Taħlita kimika" (1) tfisser prodott solidu, likwidu jew taħt forma ta' gass magħmul minn żewġ komponenti jew aktar li ma jirreaġixxux flimkien fil-kundizzjonijiet li fihom it-taħlita hi maħżuna.

 

"Żball Ċirkolari Probabbli" ("CEP") (7) tfisser distribuzzjoni normali ċirkulari, ir-radjus taċ-ċirku li fih isir 50 % tal-kejl individwali, jew ir-radjus taċ-ċirku li fih hemm 50 % probabbiltà li jinsab.

 

"Sistemi antitorque bil-kontroll taċ-ċirkulazzjoni jew bil-kontroll tad-direzzjoni permezz tal-kontroll taċ-ċirkulazzjoni" (7) huma sistemi li jużaw arja minfuħa fuq uċuħ ajrudinamiċi sabiex iżidu jew jikkontrollaw il-forzi ġġenerati mill-uċuħ.

 

"Inġenju tal-ajru ċivili" (1 3 4 7) tfisser dawk l-"inġenji tal-ajru" elenkati skont id-deżinjazzjoni f'listi ta' ċertfikazzjoni li turi li huma tajbin għat-titjir ippubblikati mill-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili ta' Stat Membru tal-UE jew aktar jew mill-Istati Parteċipanti fil-Ftehim ta' Wassenaar sabiex itiru fuq rotot ċivili kummerċjali interni u esterni, jew għall-użu leġittimu ċivili, privat jew ta' negozju.

N.B.:

Ara wkoll "inġenju tal-ajru".

 

"Imħallat" (1) tfisser taħlit minn filament għal filament ta' fibri termoplastiċi u fibri ta' rinfurzar sabiex tiġi prodotta taħlita ta' "matriċi" ta' rinfurzar ta' fibri f'forma ta' fibri totali.

 

"Tifrik" (1) tfisser proċess sabiex materjal jiċċekken f'partiċelli żgħar permezz ta' tifrik jew tħin.

 

"Kontrollur tal-kanal ta' komunikazzjoni" (4) tfisser l-interfaċċa fiżika li tikkontrolla l-fluss ta' informazzjoni diġitali sinkrona jew asinkrona. Huwa assemblaġġ li jista' jkun integrat fil-kompjuter jew fit-tagħmir tat-telekomunikazzjoni sabiex jipprovdi aċċess għall-komunikazzjoni.

 

"Sistemi ta' kumpens" (6) jikkonsistu fis-sensur ta' skalar primarju, f'sensur ta' referenza wieħed jew aktar (pereż. manjetometri vettorjali) flimkien ma' software li jippermetti t-tnaqqis tal-ħoss dovut għar-rotazzjoni ta' oġġetti ibsin tal-pjattaforma.

 

"Kompożitu" (1 2 6 8 9) tfisser "matriċi" u fażi addizzjonali jew fażijiet addizzjonali li jikkonsistu f'partiċelli, materjali filiformi, fibri jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom, preżenti għal skop jew skopijiet speċifiċi.

 

"Tabella rotatorja kompożita" (2) tfisser mejda li tippermetti lill-oġġetti tal-ħidma sabiex iduru u jinklinaw madwar żewġ assi mhux paralleli, li jistgħu jkunu kkoordinati b'mod simultanju għall-"kontroll tal-kontorn".

 

"komposti III/V" (3 6) tfisser prodotti polikristallini jew monokristallini binarji jew kumplessi li jikkonsistu minn elementi tal-gruppi IIIA u VA tat-tabella ta' klassifikazzjoni perjodika ta' Mendeleyev (pereż., arsenjur tal-gallju, arsenjur tal-gallju-aluminju, fosfur tal-indju).

 

"Kontroll tal-kontorn" (2) tfisser żewġ movimenti jew aktar "ikkontrollati numerikament" li joperaw skont l-istruzzjonijiet li jispeċifikaw il-pożizzjonament meħtieġ li jmiss u r-rati ta' dħul meħtieġa għal dak il-pożizzjonament; Dawn ir-rati ta' dħul ivarjaw waħda skont l-oħra sabiex jinħoloq il-kontorn mixtieq (ref. ISO/DIS 2806 — 1980).

 

"Temperatura kritika" (1 3 5) (xi kultant msejħa bħala temperatura transitorja) ta' materjal speċifiku "superkonduttiv" tfisser it-temperatura li fiha l-materjal jitlef ir-reżistenza kollha għall-fluss ta' kurrent elettriku dirett.

 

"Attivazzjoni kriptografika" (5) tfisser kwalunkwe teknika li tattiva jew tippermetti li oġġett ikollu kapaċità kriptografika, permezz ta' mekkaniżmu sigur li jiġi implimentat mill-manifattur tal-oġġett, fejn dan il-mekkaniżmu huwa unikament marbut ma' xi wieħed minn dawn il-każijiet:

1.

Kampjun wieħed tal-oġġett; jew

2.

Klijent wieħed, għal diversi kampjuni tal-oġġett.

Noti Tekniċi

1.

"Attivazzjoni kriptografika" it-tekniki u l-mekkaniżmi jistgħu jiġu implimentati bħala hardware, "software" jew "teknoloġija".

2.

Il-mekkaniżmi tal-"attivazzjoni kriptografika" jistgħu jkunu, pereżempju, ibbażati fuq in-numri tas-serje tal-liċenzja taċ-ċwievet kriptografiċi jew tal-istrumenti ta' awtentikazzjoni bħalma huma ċ-ċertifikati iffirmati diġitalment.

 

"Kriptografija" (5) tfisser id-dixxiplina li tinkorpora l-prinċipji, il-mezzi u l-metodi għat-trasformazzjoni tad-dejta sabiex taħbi l-kontenut tal-informazzjoni tagħha, tipprevjeni l-modifika mhux osservata tagħha jew tipprevjeni l-użu mhux awtorizzat tagħha. Il-"Kriptografija" hija limitata għat-trasformazzjoni tal-informazzjoni bl-użu ta'"parametru sigriet" wieħed jew aktar (pereż., varjabbli kriptografiċi) jew bl-amministrazzjoni taċ-ċavetta kriptografika assoċjata.

Nota:

"Kriptografija" ma tinkludix metodi ta' kompressjoni jew ta' kodifikazzjoni ta' dejta "fissa".

Nota Teknika:

1.    "Parametru sigriet" :

kostant jew ċavetta kriprografika li oħrajn ma jkunux jafu biha jew li jkun jaf biha biss grupp.

2.    "Fissa" :

l-algorittmu li jikkowdja jew tal-kompressjoni ma jistax jaċċetta parametri forniti esternament (pereż., varjabbli kriptografiċi jew b'ċavetta kriptografika) u ma jistax jiġi mmodifikat mill-utent.

 

"Laser CW" (6) tfisser "laser" li jipproduċi enerġija tal-output nominalment kostanti għal aktar minn 0,25 sekonda.

 

Sistemi ta' "Navigazzjoni b'referenzi abbażi ta' dejta" ("DBRN") (7) ifissru sistemi li jużaw diversi sorsi ta' dejta ġeokartografika mkejla minn qabel u integrata sabiex tipprovdi informazzjoni preċiża tan-navigazzjoni taħt kundizzjonijiet dinamiċi. Is-sorsi tad-dejta jinkludu mapep batimetriċi, mapep stellari, mapep tal-gravità, mapep manjetiċi jew mapep diġitali tat-terren 3-D.

 

"Mirja deformabbli" (6) (magħrufin ukoll bħala mirja ottiċi adattivi) tfisser mirja li għandhom:

a.

Wiċċ wieħed ta' riflessjoni ottika kontinwa li huwa dinamikament deformat bl-applikazzjoni ta' torques jew forzi individwali li jikkompensaw għad-distorsjonijiet tal-mewġa ottika li taħbat fuq il-mera; jew

b.

Elementi ottiċi multipli li jirriflettu li jistgħu jiġu ippużizzjonati mill-ġdid individwalment u dinamikament bl-applikazzjoni ta' torques jew forzi biex jikkompensaw għad-distorsjonijiet tal-mewġa ottika li taħbat fuq il-mera.

 

"Uranju mfaqqar" (0) tfisser uranju li l-isotopi 235 tiegħu ikunu taħt dawk tal-uranju naturali.

 

"Żvilupp" (GTN NTN Kollha) huwa relatat mal-fażijiet kollha ta' qabel il-produzzjoni tas-serje, bħal: id-disinn, ir-riċerka dwar id-disinn, l-analiżi tad-disinn, il-kunċetti tad-disinn, l-immontar u l-ittestjar ta' prototipi, l-iskemi piloti ta' produzzjoni, id-dejta tad-disinn, il-proċess tat-trasformazzjoni tad-dejta tad-disinn fi prodott, id-disinn ta' konfigurazzjoni, id-disinn ta' integrazzjoni, l-arranġamenti skont pjan.

 

"Saldatura ta' diffużjoni" (1 2 9) tfisser rabta molekulari fi stat solidu ta' mill-anqas żewġ metalli separati f'oġġett uniku, bis-saħħa tal-ġonta li tkun ekwivalenti għal dik tal-materjal l-aktar dgħajjef, fejn il-mekkaniżmu prinċipali huwa l-interdiffużjoni tal-atomi fl-interfaċċja.

 

"Kompjuter diġitali" (4 5) tfisser tagħmir li jista', fil-forma ta' varjabbli diskret wieħed jew aktar, iwettaq dan kollu li ġej:

a.

Jaċċetta dejta;

b.

Jaħżen dejta jew istruzzjonijiet f'apparat b'memorja fissa jew modifikabbli (li tista' terġa' tinkiteb);

c.

Jipproċessa dejta permezz ta' sekwenza ta' istruzzjonijiet maħżuna li hija modifikabbli; u

d.

Jipprovdi output ta' dejta.

N.B.:

Modifiki ta' sekwenza maħżuna ta' istruzzjonijiet tinkludi s-sostituzzjoni ta' apparat b'memorja fissa, iżda mhux bidla fiżika fil-wajering jew fl-interkonnessjonijiet.

 

"Rata ta' trasferiment diġitali" (def) tfisser ir-rata totali ta' bits tal-informazzjoni li hi ttrasferita direttament fuq kwalunkwe tip ta' mezz.

N.B.:

Ara wkoll "ir-rata ta' trasferiment diġitali totali".

 

"Ippressar idrawliku ta' azzjoni diretta" (2) tfisser il-proċess ta' deformazzjoni li juża borża flessibbli mimlija bi fluwidu f'kuntatt dirett mal-biċċa tax-xogħol.

 

"Rata tal-moviment" (ġiroskopju) (7) tfisser il-komponent tal-output ġiroskopiku li hi funzjonament b'mod indipendenti mir-rotazzjoni tal-input. Hija espressa bħala rata angolari. (IEEE STD 528-2001).

 

"Gramm effettiv" (0 1) ta' "materjali speċjali fissili" tfisser:

a.

Għal isotopi tal-plutonju u għall-uranju-233, il-piż tal-isotopi fi grammi;

b.

Għall-uranju arrikkit b'1 fil-mija jew aktar fl-isotopu tal-uranju-235, il-piż tal-element fi grammi mmultiplikat bil-kwadrat tal-arrikiment tiegħu espress bħala frazzjoni tal-piż deċimali;

c.

Għall-uranju arrikkit b'anqas minn 1 fil-mija fl-isotopu tal-uranju-235, il-piż tal-element fi grammi mmultiplikat b'0,0001;

 

"Assemblaġġ elettroniku" (2 3 4 5) tfisser għadd ta' komponenti elettroniċi (jiġifieri, "elementi ta' ċirkwiti", "komponenti diskreti", ċirkwiti integrati, eċċ.) konnessi flimkien sabiex jaqdu (a) funzjoni(jiet) speċifika /speċifiċi, sostitwibbli bħala entità u normalment jistgħu jiġu żmuntati.

N.B. 1:

"Element ta' ċirkwit" :

parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

N.B. 2:

"Komponiment diskret" :

"element ta' ċirkwit" ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu stess.

 

"Antenna orjentabbli elettronikament b'arranġament ta' fażijiet" (5 6) tfisser antenna li tifforma raġġ permezz ta' fażi li takkopja, i.e., id-direzzjoni tar-raġġ hija kkontrollata mill-koeffiċjenti kumplessi ta' aġitazzjoni tal-elementi li jirradjaw, u d-direzzjoni ta' dan ir-raġġ tista' tiġi varjata fl-ażimut jew fl-elevazzjoni, jew fi tnejn, bl-applikazzjoni ta' sinjal elettroniku kemm fit-trażmissjoni kif ukoll fir-riċezzjoni.

 

"Materjali enerġetiċi" (1) tfisser sustanzi jew taħlitiet li jirreaġixxu kimikament sabiex jirrilaxxaw l-enerġija meħtieġa għall-applikazzjoni intenzjonata tagħhom. "Splussivi", "materjal pirotekniku" u "propellanti" huma subklassijiet ta' materjali enerġetiċi.

 

"Tagħmir tat-tarf" (2) tfisser tagħmir li jaħtaf, "unitajiet ta' għodda attivi" u kull għodda oħra mwaħħla mal-pjanċa tal-bażi fit-tarf tad-driegħ manipulatur ta' "robot".

N.B.:

"Unità attiva tal-ħidma" tfisser tagħmir biex tiġi applikata l-potenza motriċi, l-enerġija meħtieġa għall-proċess jew għas-sensuri lill-oġġett ta' ħidma.

 

"Densità Ekwivalenti" (6) tfisser il-massa ta' ottiku għal kull unità ta' erja ottika pprojettata fuq il-wiċċ ottiku.

 

"Splussivi" (1) tfisser sustanzi jew taħlitiet ta' sustanzi solidi, likwidi jew f'forma ta' gass li, fl-applikazzjoni tagħhom bħala kariki primarji, kariki booster, jew kariki prinċipali f'testati, f'applikazzjonijiet ta' demolizzjoni u f'applikazzjonijiet oħra, iridu jisplodu.

 

"Sistemi FADEC" (9) tfisser Sistemi b'Kontroll Diġitali tal-Magna b'Awtorità Sħiħa (Full Authority Digital Engine Control) — Sistema ta' kontroll elettroniku diġitali għal magna b'turbina tal-kombustjoni li kapaċi tikkontrolla l-magna awtonomament tul il-firxa operattiva kollha tagħha, minn meta jkun meħtieġ li tiġi startjata l-magna sakemm ikun meħtieġ li tintefa, f'kundizzjonijiet kemm normali kif ukoll ta' meta hemm ħsara.

 

"Materjali fibrużi u bil-filamenti" (0 1 8) jinkludu:

a.

"Monofilamenti" kontinwi;

b.

"Rdien" u "ftietel" kontinwi;

c.

"Tejps", drappijiet, tapiti u żigarelli li jkunu;

d.

kutri b'fibri mqattgħin, fibri mhux kontinwi (staple) u b'fibra koerenti;

e.

Materjali filiformi, monokristallini jew polikristallini, ta' kwalunkwe tul;

f.

Polpa poliamide aromatika.

 

"Ċirkwiti integrati tat-tip tal-pellikola" (3) tfisser arranġament ta' "elementi ta' ċirkwit" u interkonnessjonijiet metalliċi ffurmati minn depożitu ta' pellikola ħoxna jew irqiqa fuq"sottostrat" iżolanti.

N.B.:

"Element ta' ċirkwit" huwa parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

 

"Arranġament tas-sensur ottiku għall-kontroll tat-titjir" (7) huwa netwerk ta' sensuri ottiċi distribwiti, li jużaw raġġi tal-"laser", sabiex jipprovdi dejta dwar il-kontroll tat-titjir fi żmien reali għall-ipproċessar abbord.

 

"L-ottimizzazzjoni tat-trajettorja tat-titjir" (7) hija proċedura li timminimizza d-devjazzjonijiet minn trajettorja mixtieqa f'erba' dimensjonijiet (spazju u ħin) abbażi tal-immassimizzar tal-prestazzjoni jew l-effettività għall-kompiti tal-missjoni.

 

"Sistema ta' titjir b'fibri ottiċi" (7) tfisser sistema primarja ta' kontroll diġitali tat-titjir li tuża l-feedback sabiex l-inġenju tal-ajru jiġi kkontrollat matul it-titjira, fejn l-ordnijiet lit-tagħmir/attwaturi huma sinjali ottiċi.

 

"Sistema ta' titjir bl-elettriku" (7) tfisser sistema primarja ta' kontroll diġitali tat-titjir li tuża l-feedback sabiex l-inġenju tal-ajru jiġi kkontrollat matul it-titjira, fejn l-ordnijiet lit-tagħmir/attwaturi huma sinjali elettriċi.

 

"Arranġament fuq il-pjan fokali" (6 8) tfisser saff planari lineari jew bidimensjonali, jew taħtlita ta' saffi planari, ta' elementi ta' rilevaturi individwali, b'elettronika li tinqara jew mingħajrha, li jaħdmu fil-pjan fokali.

N.B.:

Dan mhux intenzjonat li jinkludi arranġament ta' elementi ta' rilevaturi singoli fuq xulxin jew kwalunkwe żewġ, tliet jew erba' detetturi tal-elementi dment li d-dewmien u l-integrazzjoni ma jitwettqux fl-element.

 

"Wisa' tal-banda frazzjonali" (3 5) tfisser "il-wisa' tal-banda istantanja" diviża bil-frekwenza ċentrali, espressa bħala perċentwali.

 

"Qbiż tal-frekwenza" (5) tfisser forma ta' "spettru mifrux" fejn il-frekwenza tat-trażmissjoni ta' kanal ta' komunikazzjoni wieħed tinbidel b'sekwenza ta' passi każwali jew psewdokażwali diskreti.

 

"Skattatur tal-maskri ta' frekwenza" (3) għal "analizzaturi tas-sinjali" huwa mekkaniżmu fejn il-funzjoni ta' skattatur tista' tagħżel firxa ta' frekwenzi li għandhom jiskattaw bħala subsett tal-akkwist ta' wisa' tal-banda filwaqt li jiġu injorati sinjali oħra li jistgħu wkoll ikunu preżenti fi ħdan l-istess akkwist ta' wisa' tal-banda. "Skattatur tal-maskri ta' frekwenza" jista' jkun fih aktar minn sett ta' limiti indipendenti wieħed.

 

"Ħin sabiex tinbidel il-frekwenza" (3) tfisser il-ħin (jiġifieri, d-dewmien) li jieħu sinjal meta jinbidel minn frekwenza tal-output speċifikata inizjali biex jasal għal jew f'dawn li ġejjin.

a.

± 100 Hz ta' frekwenza tal-output speċifikata finali ta' inqas minn 1 GHz; jew

b.

± 0.1 parti għal kull miljun ta' frekwenza tal-output speċifikata finali daqs jew ikbar minn 1 GHz.

 

"Sintetizzatur tal-frekwenza" (3) tfisser kull tip ta' sors ta' frekwenza, tkun xi tkun it-teknika attwali użata, li jipprovdi multipliċità ta' frekwenzi ta' output simultanji jew alternattivi, minn output wieħed jew iktar, ikkontrollati minn, li jiġu minn jew imliġġma minn numru inqas ta' frekwenzi standard (jew ewlenin).

 

"Ċellola tal-karburant" (8) hija apparat elettrokimiku li jikkonverti l-enerġija kimika direttament għal elettriku b'Kurrent Dirett (DC) billi jikkonsma karburant minn sors estern.

 

"Fużibbli" (1) tfisser li jista' jkun inkroċjat jew polimerizzat aktar (imwebbes) bl-użu ta' sħana, radjazzjoni, katalizzaturi, eċċ., jew li jista' jinħall mingħajr piroliżi (karbonizzazzjoni).

 

"Atomizzazzjoni tal-Gass" (1) tfisser proċess biex il-fluss ta' ligi tal-metall mdewweb jsir qtar ta' dijamentru ta' 500 mikrometru jew inqas bi fluss ta' pressjoni għolja ta' gass.

 

"Ġeografikament imxerred" (6) huwa meta kull post huwa 'l bogħod mill-oħrajn kollha b'iktar minn 1 500 m fi kwalunkwe direzzjoni. Sensuri mobbli huma dejjem ikkunsidrati "ġeografikament imxerrdin".

 

"Set ta' gwida" (7) tfisser sistemi li jintegraw il-proċess ta' kejl u x-xogħol tal-kompjuters li jsibu l-pożizzjoni u l-veloċità ta' karozza (jiġifieri n-navigazzjoni), ma' dak tal-kompjuterizzazzjoni u t-trażmissjoni ta' kmandi lis-sistemi ta' kontroll fit-titjir tal-vetturi sabiex jiġi rranġata r-rotta.

 

"Densifikazzjoni iżostatika taħraq" (2) tfisser il-proċess tal-applikazzjoni ta' pressjoni waqt l-ikkastjar f'temperaturi li jaqbżu it-375 K (102 °C) f'kavità magħluqa ġo diversi tipi ta' mezzi (gass, likwidu, partiċelli solidi, eċċ.) sabiex tinħoloq forza ugwali fid-direzzjonijiet kollha għat-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta' spazji vojta interni fl-ikkastjar.

 

"Ċirkwit integrat ibridu" (3) tfisser kull kombinazzjoni ta' ċirkwit(i) integrat(i), jew ċirkwit integrat b''elementi ta' ċirkwit' jew "komponenti diskreti" konnessi flimkien sabiex iwettqu funzjoni(jiet) speċifika/speċifiċi, u li għandhom dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a.

Li jkollhom mill-inqas apparat wieħed mhux inkapsulat;

b.

Konnessi flimkien bl-użu ta' metodi tipiċi ta' produzzjoni ta' ċirkwit integrat;

c.

Sostitwibbli bħala entità; u

d.

Normalment ma jkunux jistgħu jiġu żarmati.

N.B. 1:

"Element ta' ċirkwit" :

parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

N.B. 2:

"Komponiment diskret" :

"element ta' ċirkwit" ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu stess.

 

"Titjib tal-immaġini" (4) tfisser l-ipproċessar ta' immaġini esterni li jġorru l-informazzjoni li permezz ta' algoritmi bħal kompressjoni tal-ħin, l-iffiltrar, l-estrazzjoni, l-għażla, il-korrelazzjoni, il-konvoluzzjoni jew it-trasformazzjoni bejn id-dominji (pereż. ekwazzjoni Fourier tan-numru integrali rapida jew l-ekwazzjoni Walsh). Dan ma jinkludix alogoritmi li jużaw trasformazzjoni lineari jew tar-rotazzjoni biss ta' immaġni waħda, bħat-traduzzjoni, l-estrazzjoni ta' parametri, ir-reġistrazzjoni jew il-kolorazzjoni falza.

 

"Immunotossina" (1) hija kompost ta' antikorpi ta' ċellola waħda ta' monoklona speċifika u "tossina" jew "subunità ta' tossina", li b'mod selettiv teffetwa ċ-ċelloli morda.

 

"Fl-isfera pubblika" (GTN NTN GSN), kif tapplika f'dan id-dokument, tfisser "teknoloġija" jew "software" li jkunu saru disponibbli mingħajr restrizzjoni wara d-disseminazzjoni ulterjuri tagħhom (restrizzjonijiet tad-dritt tal-awtur ma jneħħux lit-"teknoloġija" jew lis-"software" mill-"isfera pubblika").

 

"Sigurtà tal-informazzjoni" (GSN GISN 5) hija l-mezzi u l-funzjonijiet kollha li jiżguraw l-aċċessibilità, il-kunfidenzjalità jew l-integrità tal-informazzjoni jew tal-komunikazzjoni, li jeskludu l-mezzi u l-funzjonijiet iniżi għas-salvagwadja kontra l-ħsarat. Din tinkludi l-"kriptografija", l-"attivazzjoni kriptografika", il-"kriptanaliżi", il-protezzjoni kontra l-emanazzjonijiet kompromettenti u s-sigurtà tal-kompjuter.

Nota Teknika:

"Kriptanaliżi" :

analiżi ta' sistema kriptografika jew l-inputs u l-outputs tagħha sabiex toħroġ varjabbli konfidenzali jew dejta sensittiva, inkluż test ċar.

 

"Wisa' tal-banda istantanja" (3 5 7) tfisser il-wisa' tal-banda li fuqha l-potenza tal-output tibqa' kostanti b'varjazzjoni ta' 3 dB mingħajr aġġustament ta' parametri operattivi oħra.

 

"Firxa strumentata" (6) tfisser il-firxa tar-radar speċifikata mhux ambigwa esponuta.

 

"Iżolament" (9) huwa applikat lill-komponenti ta' mutur tar-rokit, i.e. il-kaxxa, ż-żennuna, il-bokok, l-għeluq tal-kaxxi, u jinkludi ħażna ta' folji tal-gomma komposta kkurata jew semikkurata li għandhom materjal li jservi għall-iżolament jew materjal li jirreżisti s-sħana. Huwa jista' wkoll ikun inkorporat bħala boots jew flaps li jtaffu l-istrapazz.

 

"Kisja interna" (9) hija adattata għall-interfaċċja adeżiva bejn il-propellant solidu u l-kaxxa jew il-kisja iżolanti: Normalment tixrid ibbażat fuq polimeru likwidu ta' materjali refrattarji jew iżolanti, pereż. il-polibutadjen itterminat b'idrossil mimli bil-karbonju (HTPB) jew polimeru ieħor b'aġenti kurattivi addizzjonali sprejjati jew iddepożitati fuq l-intern tal-kaxxa.

 

"Gradjometru manjetiku intrinsiku" (6) hu element uniku ta' kejl tal-gradjent tal-kamp manjetiku kif ukoll l-elettronika assoċjata li l-output tagħhom huwa l-kejl ta' gradjent tal-kamp manjetiku.

N.B.:

Ara wkoll "gradjometru manjetiku".

 

"Software ta' Intrużjoni" (4) tfisser "software" mfassal speċjalment jew immodifikat sabiex jevita d-detezzjoni permezz tal-"għodda tal-monitoraġġ" jew sabiex jegħleb "kontromiżuri protettivi" ta' kompjuter jew ta' apparat li jaqbad ma' netwerk, u jagħmel xi waħda milli ġejjin:

a.

Jislet dejta jew informazzjoni minn kompjuter jew apparat li jaqbad ma' netwerk jew il-modifikazzjoni ta' dejta ta' sistema jew ta' utent; jew

b.

Il-modifika ta' metodu ta' eżekuzzjoni standard ta' programm jew proċess sabiex tkun permessa l-eżekuzzjoni ta' istruzzjonijiet mogħtija esternament.

Noti:

1.

"Is-software ta' intrużjoni" ma jinkludi l-ebda wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Iperviżuri, programmi għat-tneħħija ta' bugs jew għodda fil-forma ta' Software għall-Inġinerija Inversa (SRE);

b.

"Software" għall-Immaniġjar tad-Drittijiet Diġitali (DRM); jew

c.

"Software" imfassal biex jiġi installat mill-manifatturi, l-amministraturi jew l-utenti sabiex jiġu rintraċċati jew irkuprati beni.

2.

Apparat li jaqbad ma' netwerk jinkludi apparat mobbli u miters intelliġenti.

Noti Tekniċi:

1.    "Għodda ta' monitoraġġ" :

Tagħmir ta' hardware u "software", li jimmonitorja l-komportament jew il-proċessi ta' sistema li jkunu qed jaħdmu fuq apparat. Dan jinkludi prodotti ta' antivirus (AV), prodotti għas-sigurtà tal-aħħar punt, Prodotti għas-Sigurtà Personali (PSP), Sistemi għad-Detezzjoni ta' Intrużjoni (IDS) jew firewalls.

2.    "Kontromiżuri protettivi" :

tekniki mfasslin sabiex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni sigura, bħall-Prevenzjoni tal-Eżekuzzjoni tad-Dejta (DEP), il-Każwalizzazzjoni tal-Arranġament tal-Ispazju tal-Indirizzi (Address Space Layout Randomisation — ASLR) jew sandboxing.

 

"Koltivazzjonijiet ħajjin iżolati" (1) tinkludi koltivazzjonijiet ħajjin reqdin u fi preparati niexfa.

 

"Pressa iżostatika" (2) tfisser tagħmir li kapaċi jippressa kavità magħluqa permezz ta' diversi mezzi (gass, likwidi, partiċelli solidi, eċċ) sabiex joħloq pressjoni ugwali fid-direzzjonijiet kollha fil-kavità fuq l-oġġett tal-ħidma jew fuq il-materjal.

 

"Laser" (0 1 2 3 5 6 7 8 9) hu oġġett li jipproduċi dawl koerenti kemm fl-ispazju kif ukoll fil-ħin permezz ta' amplifikazzjoni b'emissjoni ta' radjazzjoni stimulata.

N.B.:

Ara wkoll

"Laser kimiku";

"Laser CW";

"Laser b'impulsi";

"Laser b'potenza għolja eċċezzjonali";

"Laser ta' trasferiment".

 

"Librerija" (1) (bażi ta' dejta teknika parametrika) tfisser ġabra ta' informazzjoni teknika, li r-referenza għaliha tista' ttejjeb ir-rendiment tat-tagħmir jew tas-sistemi rilevanti.

 

"Vetturi eħfef mill-arja" (9) tfisser bżieżaq jew "iġfna tal-ajru" li sabiex itiru jużaw l-arja taħraq jew gassijiet eħfef mill-arja bħall-elju jew l-idroġenu.

 

"Linearità" (2) (normalment imkejla f'termini ta' nonlinearità) tfisser id-devjazzjoni massima tal-karatteristika attwali (medja ta' qari superjuri u inferjuri), pożittiva jew negattiva, minn linja dritta hekk pożizzjonata sabiex tippareġġa u timminimizza d-devjazzjonijiet massimi;

 

"Netwerk ta' żona lokali" (4 5) hija sistema tal-komunikazzjoni tad-dejta li għandha l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a.

Tippermetti għadd arbitrarju ta' "programmi tad-dejta" indipendenti li jikkomunikaw direttament ma' xulxin; u

b.

Hija kkonfinata għal żona ġeografika ta' qies moderat (pereż., bini ta' uffiċini, impjant, kampus, maħżen).

N.B.:

"Tagħmir tad-dejta" tfisser tagħmir li kapaċi jitrażmetti jew jirċievi sekwenza ta' informazzjoni diġitali.

 

"Gradjometri manjetiċi" (6) huma strumenti mfasslin sabiex isibu l-varjazzjoni spazjali tal-kampijiet manjetiċi minn sorsi esterni għall-istrument. Huma jikkonsistu f'diversi "manjetometri" u f'elettronika assoċjata li l-output tagħhom huwa l-kejl tal-gradjent tal-kamp manjetiku.

N.B.

Ara wkoll "gradjometru manjetiku intrinsiku".

 

"Manjetometri" (6) huma strumenti mfasslin sabiex jirrilevaw kampijiet manjetiċi minn sorsi esterni għall-istrument. Huma jikkonsistu minn element ta' rilevament ta' kamp manjetiku uniku u minn elettronika assoċjata li l-output tagħhom huwa l-kejl tal-kamp manjetiku.

 

"Ħażna ewlenija" (4) tfisser il-ħażna primarja għad-dejta jew għal struzzjonijiet għal aċċess rapidu minn unità ċentrali ta' proċessar. Din tikkonsisti f'memorja interna ta'"kompjuter diġitali" u kull estensjoni ġerarkika għal din, bħall-memorja cache jew il-ħażna estiża b'aċċess mhux sekwenzjali.

 

"Materjali reżistenti għal korrużjoni mill-UF6" (0) jistgħu jkunu ram, ligi tar-ram, azzar inossidabbli, aluminju, ossidu tal-aluminju, ligi tal-aluminju, nikil jew ligi li fihom 60 fil-mija jew iktar, skont il-piż, ta' nikil u polimeri ta' idrokarburi fluworuti.

 

"Matriċi" (1 2 8 9) tfisser fażi sostanzjalment kontinwa li timla l-ispazju bejn il-partiċelli, il-materjali filiformi jew il-fibri.

 

"Inċertezza tal-kejl" (2) hija l-parametru karatteristiku li jispeċifika f'liema firxa madwar il-valur tal-output jaqa' l-valur korrett ta' kwantità varjabbli miżurabbli b'livell ta' kunfidenza ta' 95 %. Dan jinkludi d-devjazzjonijiet sistematiċi mhux ikkoreġuti, ir-reazzjonijiet mhux ikkoreġuti u d-devjazzjonijiet każwali (ref. ISO 10360-2).

 

"L-illigar Mekkaniku" (1) tfisser il-proċess ta' illigar li jirriżulta mill-għaqda, it-tkissir u t-tgħaqqid mill-ġdid ta' trabijiet tal-ligi elementali u primi bl-impatt mekkaniku. Partiċelli mhux metalizzati jistgħu jiġi inkorporati fil-liga bl-addizzjoni tat-trabijiet approprjati.

 

"Estrazzjoni mit-tidwib" (1) tfisser proċess ta' "solidifikazzjoni rapida" u estrazzjoni ta' prodott ta' liga li qisu żigarella permezz tal-inserzjoni ta' segment qasir ta' blokka mkessħa rotanti f'banju ta' liga tal-metall imdewba.

N.B.:

"Twebbes rapidament" :

it-twebbis ta' materjal mdewweb b'rati ta' tkessiħ li jaqbżu 1 000 K/s.

 

"Tempra Rapida" (1) tfisser proċess sabiex jiġi "ssolidifikat rapidament" fluss ta' metal imdewweb li jaħbat ma' blokka mkessħa rotanti, u jifforma prodott li jixbaħ lil laqx, żigarella jew virga.

N.B.:

'Twebbes rapidament' :

it-twebbis ta' materjal mdewweb b'rati ta' tkessiħ li jaqbżu 1 000 K/s.

 

"Mikroċirkwit tal-mikrokompjuter" (3) tfisser "ċirkwit integrat monolitiku" jew "ċirkwit integrat b'ħafna ċipep" li fih unità loġika aritmetika (ALU) li kapaċi twettaq serje ta' struzzjonijiet ta' skop ġenerali minn memorja interna, dwar dejta li tinsab fil-memorja interna.

N.B.:

Il-memorja interna tista' tiġi supplimentata permezz ta' memorja esterna.

 

"Mikroċirkwit tal-mikroproċessur" (3) tfisser "ċirkwit integrat monolitiku" jew "ċirkwit integrat b'ħafna ċipep" li fih unità loġika aritmetika (ALU) li kapaċi twettaq serje ta' struzzjonijiet ta' skop ġenerali minn memorja esterna.

N.B. 1:

Il-"mikroċirkwit tal-mikroproċessur" normalment ma jkunx fih memorja integrali aċċesibbli għall-utent, għalkemm il-memorja taċ-ċippa tista' tintuża waqt li titwettaq il-funzjoni loġika tagħha.

N.B. 2:

Din tinkludi settijiet ta' ċipep li huma mfassla biex jaħdmu flimkien biex jipprovdu l-funzjoni ta' "mikroċirkwit ta' mikroproċessur".

 

"Mikroorganiżmi" (1 2) tfisser batteri, virus, mikoplażmi, rickettsiae, klamidji jew fungi, sew naturali, imkabbra jew immodifikati, kemm fil-forma ta'"kulturi ħajjin iżolati" jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li ġie deliberatament imlaqqam jew ikkontaminat b'dawn il-kulturi.

 

"Missili" (1 3 6 7 9) tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ, li kapaċi jwasslu kariku splussiv ta' mill-inqas 500 kg għal medda ta' mill-inqas 300 km.

 

"Monofilament" (1) jew filament huwa l-iżgħar inkrement ta' fibra, normalment ta' diversi mikrometri bħala dijametru.

 

"Ċirkwit integrat monalitiku" (3) tfisser kombinazzjoni ta' "elementi ta' ċirkwiti" attivi jew passivi jew it-tnejn li:

a.

Huma ffurmati permezz ta' proċessi ta' tixrid, proċessi ta' implimentazzjoni jew proċessi ta' depożitu f'biċċa jew fuq materjal semikonduttiv wieħed, dawk li jissejjħu "ċipep";

b.

Jistgħu jitqiesu assoċjati b'mod indiviżibbli; u

c.

Jesegwixxu l-funzjoni(jiet) ta' ċirkwit.

N.B.:

"Element ta' ċirkwit" huwa parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

 

"Sensuri monospettrali li juru immaġini" (6) huma kapaċi li jiksbu dejta tal-immaġini minn banda spettrali diskreta waħda.

 

"Ċirkwit integrat b'ħafna ċipep" (3) tfisser żewġ "ċirkwiti integrati monolitiċi" jew iktar magħquda ma' "sottostrat" komuni.

 

"Sensuri tal-immaġini multispettrali" (6) li kapaċi jiksbu simultanjament jew f'serje dejta tal-immaġini minn żewġ bnadijiet spettrali diskreti jew iktar. Sensuri li għandhom iktar minn għoxrin faxxa spettrali diskreta ġieli jissejħu sensuri tal-immaġini iperspettrali.

 

"Uranju naturali" (0) tfisser uranju li jinkludi taħlita ta' isotopi li jkunu fin-natura.

 

"Kontrollatur tal-aċċess fin-netwerk" (4) tfisser interfaċċja fiżika għal netwerks ta' swiċċjar imqassmin. Dan juża' medju komuni li jaħdem f'kull parti għal istess "rata ta' trasferiment diġitali" li juża' l-arbitraġġ (pereż., it-token jew il-feedback minn riċevitur) għal trażmissjoni. Indipendentement minn kull wieħed ieħor, huwa jagħżel pakketti ta' dejta jew gruppi ta' dejta (pereż., IEEE 802) indirizzati lilu. Huwa assemblaġġ li jista' jkun integrat fil-kompjuter jew fit-tagħmir ta' telekomunikazzjoni sabiex jipprovdi aċċess għall-komunikazzjoni.

 

"Kompjuter newrali" (4) tfisser tagħmir tal-komputazzjoni mfassal jew immodifikat sabiex jimita l-imġiba ta' newron jew ġabra ta' newroni, jiġifieri tagħmir tal-komputazzjoni li jingħaraf bil-kapaċità tal-hardware tiegħu li jimmodula l-piżijiet u n-numri tal-interkonnessjonijiet ta' multipliċità ta' komponenti tal-komputazzjoni abbażi ta' dejta preċedenti.

 

"Reattur nukleari" (0) tfisser reattur komplut kapaċi li jaħdem b'mod li tinżamm katina ta' reazzjonijiet ta' fissjoni kkontrollata li ssostni lilha nfisha. "Reattur nukleari" jinkludi l-oġġetti kollha fil-kontenitur tar-reattur jew dawk li huma mqabbda miegħu direttament, it-tagħmir li jikkontrolla l-livell tal-enerġija fil-qalba, u l-komponenti li normalment ikunu fih, li jiġu f'kuntatt dirett ma' jew jikkontrollaw l-aġent tat-tkessiħ primarju tal-qalba tar-reattur.

 

"Kontroll numeriku" (2) tfisser il-kontroll awtomatiku ta' proċess eżegwit b'tagħmir li jagħmel użu minn dejta numerika normalment introdotta waqt li l-operazzjoni tkun qiegħda sseħħ (ref. ISO 2382).

 

"Kodiċi tal-oġġett" (GSN) tfisser forma eżegwibbli permezz ta' tagħmir ta' espressjoni konvenjenti ta' proċess wieħed jew aktar ("il-kodiċi tas-sors" (il-lingwa tas-sors)) li ġiet ikkompilata minn sistema li tipprogramma.

 

L-"Operazzjonijiet, l-Amministrazzjoni jew il-Manutenzjoni" ("OAM") (5) ifissru it-twettiq ta' wieħed jew aktar minn dawn il-kompiti li ġejjin:

a.

L-istabbiliment jew l-immaniġġjar ta' wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

Il-kontijiet jew il-privileġġi tal-utenti jew tal-amministraturi;

2.

Il-parametri ta' oġġett; jew

3.

Id-dejta ta' awtentikazzjoni li tappoġġja l-kompiti deskritti fil-paragrafi a.1. jew a.2.;

b.

Il-monitoraġġ jew il-ġestjoni tal-kundizzjonijiet operattivi jew tal-prestazzjoni ta' oġġett; jew

c.

Il-ġestjoni ta' reġistri jew ta' dejta tal-awditjar li tappoġġja xi wieħed mill-kompiti deskritti fil-paragrafi a jew b;

Nota:

L-"OAM" ma jinkludu l-ebda waħda minn dawn il-kompiti jew mill-funzjonijiet assoċjati maċ-ċwievet kriptografiċi:

a.

Il-proviżjonament jew it-titjib ta' xi funzjonalità kriptografika li mhix direttament relatata mal-istabbiliment jew mal-ġestjoni tad-dejta ta' awtentikazzjoni li jappoġġjaw il-kompiti deskritti fil-paragrafi a. 1. u a. 2. ta' hawn fuq; jew

b.

It-twettiq ta' xi funzjonalità kriptografika fil-livell ta' trażmissjoni jew ta' dejta ta' oġġett.

 

"Kompjuter ottiku" (4) tfisser kompjuter mfassal jew immodifikat sabiex juża d-dawl sabiex jirrappreżenta d-dejta u li l-elementi loġiċi tal-komputazzjoni tiegħu huma bbażati fuq tagħmir ottiku direttament akkoppjat.

 

"Ċirkwit integrat ottiku" (3) tfisser "ċirkwit integrat monolitiku" jew "ċirkwit integrat ibridu", li fih parti waħda jew iktar, imfassal sabiex jiffunzjona bħala fotosensur jew fotoemittent jew sabiex jeżegwixxi funzjoni ottika jew elettroottika waħda jew aktar.

 

"Swiċċjar ottiku" (5) tfisser l-iddirezzjonar jew l-iswiċċjar ta' sinjali f'forma ottika mingħajr konverżjoni għal sinjali elettriċi.

 

"Densità totali tal-kurrent" (3) tfisser in-numru totali ta' tidwir tal-ampere fil-kojl (jiġifieri t-total tan-numru ta' tidwir multiplikat bil-kurrent massimu li jinġarr minn kull dawra) diviż bis-sezzjoni trażversali totali tal-kojl (inklużi l-filamenti superkonduttivi, il-matriċi metallika fejn hemm il-filamenti superkonduttivi, il-materjal inkapsulanti, kwalunkwe kanal li jkessaħ, eċċ.).

 

"Stat parteċipant" (7 9) huwa Stat li jipparteċipa fl-Arranġament ta' Wassenaar. (Ara www.wassenaar.org)

 

"L-ogħla potenza" (6), tfisser l-ogħla livell ta' potenza miksuba fid-"durata tal-impuls".

 

"Żona ta' netwerk personali" (5) tfisser sistema ta' komunikazzjoni tad-dejta li jkollha l-karatteristiċi li ġejjin:

a.

Tippermetti għadd arbitrarju ta' "tagħmir tad-dejta" indipendenti jew interkonnness, li jikkomunikaw direttament ma' xulxin. u

b.

Hija kkonfinata għal komunikazzjoni bejn tagħmir fil-viċinanza immedjata ta' individwu jew kontrollur tat-tagħmir (pereżempju kamra, uffiċċju, jew karozza u l-ispazju li jiċċirkondahom).

Nota Teknika:

"Tagħmir tad-dejta" tfisser tagħmir li kapaċi jittrażmetti jew jirċievi sekwenzi ta' informazzjoni diġitali.

 

"Atomizzazzjoni tal-plażma" (1) tfisser proċess biex il-fluss mdewweb jew il-metall solidu jsir qtar b'dijamentru ta' 500 μm jew inqas bl-użu ta' toroċ tal-plażma f'ambjent ta' gass inerti.

 

"Ġestjoni tal-potenza" (7) tfisser it-tibdil tal-potenza trażmessa tas-sinjal tal-altimetru sabiex il-qawwa riċevuta fl-altitudni tal-"inġenju tal-ajru" tkun dejjem fil-minimu neċessarju sabiex tiġi ddeterminata l-altitudni.

 

"Preċedentement separat" (0 1) tfisser l-applikazzjoni ta' kull proċess intenzjonat li jżid il-konċentrazzjoni tal-isotopu kkontrollat.

 

Il-"Kontroll tat-titjir primarju" (7) tfisser l-istabbiltà tal-"inġenju tal-ajru" jew il-kontroll tal-immanuvrar li juża ġeneraturi ta' forza / mument, jiġifieri uċuħ tal-kontroll aerodinamiċi jew gwida tal-ispinta propulsiva.

 

"Element prinċipali" (4), kif japplika fil-Kategorija 4, huwa "element prinċipali" meta l-valur tas-sostituzzjoni tiegħu jkun iktar minn 35 % tal-valur totali tas-sistema li tagħha huwa element. Il-valur tal-element huwa l-prezz imħallas għall-element mill-manifattur tas-sistema, jew mill-integratur tas-sistema. Il-valur totali huwa l-prezz tal-bejgħ internazzjonali normali lil partijiet li ma għandhomx x'jaqsmu fil-punt ta' manifattura jew ta' konsolidazzjoni tal-konsenji.

 

"Produzzjoni" (GTN NTN All) tfisser il-fażijiet kollha tal-produzzjoni, bħal: kostruzzjoni, inġinerija tal-produzzjoni, manifattura, integrazzjoni, assemblaġġ (immuntar), spezzjoni, ittestjar, assigurazzjoni tal-kwalità.

 

"Tagħmir tal-produzzjoni" (1 7 9) tfisser għodod, mudelli, ġiggijiet, mandrini tat-torn, forom, forom imnaqqxin, muntaġġi ddisinjati, mekkaniżmi ta' allinjament, tagħmir ta' ttestjar, makkinarju ieħor jew komponenti għalihom, limitati għal dawk mfasslin apposta jew immodifikati għall-"iżvilupp" jew għal fażi ta' "produzzjoni" waħda jew iktar.

 

"Faċilitajiet ta' produzzjoni" (7 9) tfisser "tagħmir tal-produzzjoni" u software mfassal apposta għalih integrati fi stallazzjonijiet għal "żvilupp" jew għal fażi ta' "produzzjoni" waħda jew iktar.

 

"Programm" (2 6) tfisser sekwenza ta' istruzzjonijiet sabiex iseħħ proċess f'forma eżegwibbli b'kompjuter elettroniku jew li jista' jiġi kkonvertit f'din il-forma.

 

"Kompressjoni tal-impuls" (6) tfisser l-ikkowdjar u l-iproċessar ta' polz ta' sinjal radar ta' durata twila f'wieħed ta' durata żgħira, filwaqt li jżomm il-benefiċji ta' enerġija b'polz għoli.

 

"Durata tal-impuls" (5) hija d-durata ta' impuls tal-"laser" u tfisser il-ħin bejn il-punti ta' nofs potenza fil-bidu u fit-tarf ta' impuls individwali.

 

"Laser b'impulsi" (6) tfisser "laser" li jkollu "durata ta' impuls" li hija anqas minn 0,25 sekonda jew daqsha.

 

"Kriptografija kwantistika" (5) tfisser familja ta' tekniki għall-istabbiliment ta' ċavetta kondiviża għall-"kriptografija" permezz ta' kejl tal-karatteristiċi kwantistiċi-mekkaniċi ta' sistema fiżika (inklużi dawk il-karatteristiċi fiżiċi espliċitament irregolati mill-ottika kwantistika, it-teorija tal-kamp kwantistiku jew l-elettrodinamika kwantistika).

 

"Aġilità tal-frekwenza tar-radar" (6) tfisser kull teknika li tibdel, f'sekwenza psewdokażwali, il-frekwenza tat-trasportatur ta' trażmettitur radar tal-impuls bejn l-impulsi jew bejn gruppi ta' impulsi b'ammont ugwali jew ikbar mill-wisa' tal-banda tal-impuls.

 

"Spettru mifrux tar-radar" (6) tfisser kull teknika ta' modulazzjoni għat-tifrix tal-enerġija li toriġina minn sinjal li għandu banda ta' frekwenza relattivament dejqa, fuq banda ta' frekwenzi ħafna iktar wiesa', billi tintuża kodifikazzjoni aleatorja jew psewdoaleatorja.

 

"Sensittività radjanti" (6) hija sensittività radjanti (mA/W) = 0,807 × (tul il-mewġ f'nm) × l-Effiċjenza Kwantistika (QE).

Nota Teknika:

L-QE hija normalment espressa bħala perċentwal; madankollu, għall-finijiet ta' din il-formula, il-QE hija espressa bħala numru deċimali inqas minn wieħed, pereżempju 78 % huwa 0,78.

 

"Wisa' tal-banda f'ħin reali" (3) għall-"analizzaturi tas-sinjal" hija l-firxa tal-frekwenza l-aktar wiesgħa li għaliha l-analizzatur jista' kontinwament jittrasforma id-dejta fid-dominju tal-ħin f'riżultati tad-dominju tal-frekwenza, bl-użu ta' Fourier jew ta' trasformazzjoni oħra tal-ħin diskreta li tipproċessa kull punt temporali ta' dħul mingħajr skossi jew effett ta' windowing li jikkawżaw tnaqqis fl-amplitudni mkejla ta' aktar minn 3 dB taħt l-amplitudni tas-sinjal reali, filwaqt li jipproduċu u jivviżwalizzaw d-dejta ttrasformata.

 

"Proċessar f'ħin reali" (2 6 7) tfisser l-ipproċessar tad-dejta b'sistema ta' kompjuter li tipprovdi l-livell meħtieġ ta' servizz, bħala funzjoni tar-riżorsi disponibbli, f'ħin ta' rispons garantit, ikun xi jkun il-piż fuq is-sistema, meta xprunat minn avveniment estern.

 

"Ripetibbiltà" (7) tfisser kemm ikun qrib lejn xulxin kejl ripetut tal-istess kwantità varjabbli taħt l-istess kundizzjonijiet operattivi meta jkun hemm bidliet fil-kundizzjonijiet jew fil-perjodi mhux operattivi ta' bejn il-kejl. (Referenza: IEEE STD 528-2001 (devjazzjoni standard ta' sigma))

 

"Meħtieġ" (GTN 1-9), kif applikat għal "teknoloġija", jirreferi għal dik il-biċċa biss ta' "teknoloġija" li hi partikolarment responsabbli sabiex tilħaq jew testendi l-livelli ta' prestazzjoni, il-karatteristiċi jew il-funzjonijiet ikkontrollati. "Teknoloġija" "meħtieġa" bħal din tista' tkun kondiviża bejn oġġetti differenti.

 

"Riżoluzzjoni" (2) tfisser l-inqas inkrement ta' tagħmir li jkejjel: fuq strumenti diġitali, l-inqas bit sinifikanti (ref. ANSI B-89.1.12).

 

"Aġent ta' kontroll ta' rvellijiet" (1) tfisser sustanzi li, fil-kundizzjonijiet mistennija ta' użu għall-finijiet ta' kontroll ta' rvellijiet, jipproduċu rapidament fin-nies irritazzjoni sensorja jew effetti fiżiċi li jinkapaċitaw u li jispiċċaw fi żmien qasir wara li jintemm l-esponiment.

Nota Teknika:

Il-gassijiet tad-dmugħ huma subsett ta' "aġenti għall-kontroll tal-irvellijiet".

 

"Robot" (2 8) tfisser mekkaniżmu ta' manipulazzjoni, li jista' jkun tat-tip ta' trajettorja kontinwa jew ta' punt sa punt, jista' juża sensuri, u għandu l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a.

Huwa multifunzjonali;

b.

Huwa kapaċi li jippożizzjona jew jorjenta materjali, partijiet, għodod jew tagħmir speċjali permezz ta' movimenti varjabbli fi spazju bi tliet dimensjonijiet;

c.

Jinkorpora tliet apparati b'servo, jew aktar, b'ċirkwit magħluq jew miftuħ, li jistgħu jinkludu muturi ta' pass pass (stepping); u

d.

Għandu "programmabbiltà aċċessibbli għall-utent" permezz ta' metodu ta' apprendiment/b'ripetizzjoni, jew permezz ta' kompjuter elettroniku li jista' jkun kontrollur loġiku programmabbli, jiġifieri mingħajr intervent mekkaniku.

N.B.:

Id-definizzjoni ta' hawn fuq ma tinkludix it-tagħmir li ġej:

1.

Mekkaniżmi ta' manipulazzjoni li huma kontrollabbli biss manwalment jew permezz ta' teleoperatur;

2.

Mekkaniżmi ta' manipulazzjoni ta' sekwenza fissa li huma tagħmir awtomat li jiċċaqlaq, li jopera skont movimenti programmati mekkanikament fissi. Il-programm huwa limitat mekkanikament b'waqfiet fissi, bħal pinnijiet jew kammijiet. Is-sekwenza ta' ċaqliq u s-selezzjoni tal-mogħdijiet jew angoli mhumiex varjabbli jew li jistgħu jinbidlu b'mezzi mekkaniċi, elettroniċi jew elettriċi;

3.

Mekkaniżmi ta' manipulazzjoni ta' sekwenza varjabbli mekkanikament ikkontrollati li huma tagħmir awtomat li jiċċaqlaq, li joperaw skont movimenti pprogrammati mekkanikament fissi. Il-programm huwa mekkanikament limitat b'waqfiet fissi iżda aġġustabbli, bħal pinnijiet jew kammijiet. Is-sekwenza ta' ċaqliq u s-selezzjoni tal-mogħdijiet jew angoli huma varjabbli fi ħdan il-konfigurazzjoni tal-programm fiss. Varjazzjonijiet jew modifiki fil-konfigurazzjoni tal-programm (pereż., bidliet tal-pinnijiet jew it-tibdil tal-kammijiet) f'waħda mill-assi taċ-ċaqliq jew aktar jitwettqu biss permezz ta' operazzjonijiet mekkaniċi;

4.

Mekkaniżmi ta' manipulazzjoni ta' sekwenza varjabbli ikkontrollati mingħajr servo li huma tagħmir awtomat li jiċċaqlaq, li joperaw skont movimenti programmati mekkanikament fissi. Il-programm huwa varjabbli imma s-sekwenza tipproċedi biss b'sinjal binarju minn tagħmir binarju elettroniku mekkanikament fiss jew b'waqfiet aġġustabbli;

5.

Krejnijiet stacker definiti bħala sistemi għall-manipulazzjoni tal-koordinati Kartesjani manifatturati bħala parti integrali ta' firxa vertikali ta' tankijiet għall-ħażna u mfasslin biex jaċċessaw il-kontenuti ta' dawn it-tankijiet għall-ħażna jew għall-ġbir.

 

"Atomizzazzjoni ċirkolari" (1) tfisser proċess sabiex tiċċekken fluss jew għadira ta' metall imdewweb f'taqtir żgħir ta' dijametru ta' 500 mikrometru jew inqas b'forza ċentrifugali.

 

"Fettul" (1) huwa lott (tipikament bejn 12-120) ta' bejn wieħed u ieħor 'fili' paralleli.

N.B.:

"Ħajt" huwa mazz ta' "monofilamenti" (tipikament aktar minn 200) irranġati bejn wieħed u ieħor parallelement.

 

"Rotazzjoni falza" (2) (rotazzjoni mhix vera) tfisser ċaqliq radjali f'rotazzjoni waħda tal-fus ewlieni mkejjel fi pjan perpendikulari mal-assi tal-fus f'punt fuq il-wiċċ rotanti intern jew estern li jrid jiġi ttestjat (Referenza: ISO 230/1 1986, paragrafu 5.61).

 

"Fattur tal-iskala" (ġiroskopju jew aċċellerometru) (7) tfisser il-proporzjon tal-bidla fl-output mal-bidla fl-input li hu intenzjonat li jitkejjel. Il-fattur tal-iskala huwa ġeneralment evalwat bħala l-pendil tal-linja dritta li jista' jiġi adattat bil-metodu tal-inqas kwadrati applikati għad-dejta tal-input-output miksuba billi l-input jiġi varjat ċiklikament tul il-medda tal-input.

 

"Ħin ta' ssetiljar" (3) tfisser il-ħin meħtieġ għall-output sabiex jasal sa nofs bit tal-valur finali meta jkun hemm swiċċjar bejn kwalunkwe żewġ livelli tal-konvertitur.

 

"Analizzaturi tas-sinjal" (3) tfisser apparati kapaċi li jkejlu u li juru l-propjetajiet ta' komponenti ta' frekwenza waħda ta' sinjali b'ħafna frekwenzi.

 

L-"ipproċessar tas-sinjal" (3 4 5 6) tfisser l-ipproċessar ta' sinjali li jġorru l-informazzjoni, li ġejjin minn barra b'algoritmi bħal kompressjoni tal-ħin, il-filtrazzjoni, l-estrazzjoni, is-selezzjoni, il-korrelazzjoni, il-konvoluzzjoni jew it-trasformazzjonijiet bejn id-dominji (pereż. l-ekwazzjoni Fourier tan-numru integrali rapida jew l-ekwazzjoni Walsh).

 

"Software" (il-GSN Kollha) tfisser ġabra ta' "programmi" jew "mikroprogrammi", waħda jew aktar, stabbiliti b'kull mezz tanġibbli ta' espressjoni.

N.B.:

"Mikroprogramm" tfisser sekwenza ta' struzzjonijiet elementari, miżmuma f'ħażna speċjali, li l-eżekuzzjoni tagħhom tinbeda bl-introduzzjoni tal-istruzzjoni ta' referenza tiegħu f'reġistru ta' struzzjonijiet.

 

"Kodiċi tas-sors" (jew lingwa tas-sors) (6 7 9) hija espressjoni konvenjenti ta' proċess wieħed jew aktar li jista' jinbidel minn sistema ta' programmar f'forma eżegwibbli minn tagħmir ("kodiċi tal-oġġett" (jew lingwa tal-oġġett)).

 

"Vettura spazjali" (7 9) tfisser satelliti attivi u passivi u sondi spazjali.

 

"Pjattaforma spazjali" (9) tfisser it-tagħmir li jipprovdi appoġġ għall-infrastruttura tal-"inġenji spazjali" u l-post għat-"tagħbija utli tal-inġenji tal-ispazju".

 

"Tagħbija utli tal-inġenji tal-ispazju" (9) tfisser tagħmir imwaħħal mal-"pjattaforma spazjali" maħsub biex iwettaq missjoni fl-ispazju (pereżempju, il-komunikazzjoni, l-osservazzjoni, ix-xjenza).

 

"Ikkwalifikat għall-użu spazjali" (3 6 7) tfisser imfassal, immanifatturat, jew ikkwalifikat permezz ta' testijiet li għadda b'suċċess, għall-operazzjoni f'għoli ta' aktar minn 100 km 'il fuq mill-wiċċ tad-dinja.

N.B.:

Deċiżjoni li oġġett speċifiku jkun "ikkwalifikat għall-użu spazjali" permezz ta' testijiet ma tfissirx li oġġetti oħra fl-istess linja ta' produzzjoni jew sensiela ta' mudelli jkunu "ikkwalifikati għall-użu spazjali" jekk ma jkunux ġew ittestjati individwalment.

 

"Materjal fissili speċjali" (0) tfisser plutonju-239, uranju-233, "uranju arrikkit bl-isotopi 235 jew 233", u kull materjal li jinkludi lil dawn.

 

"Modulu speċifiku" (0 1 9) huwa l-modulu ta' Young f'pascals, ekwivalenti għal N/m2 diviż bil-piż speċifiku f'N/m3, imkejjel f'temperatura ta' (296 + 2) K ((23 + 2) °C) u umdità relattiva ta' (50 + 5) %.

 

"Reżistenza għat-tensjoni speċifika" (0 1 9) hija s-saħħa tensili f'pascals, ekwivalenti għal N/m2 diviża bil-piż speċifiku f'N/m3, imkejla f'temperatura ta' (296 + 2) K ((23 + 2) °C) u umdità relattiva ta' (50 + 5) %.

 

"Ġiroskopji b'massa rotanti" (7) tfisser ġiroskopji b'massa li ddur kontinwament biex jittieħed il-moviment angulari;

 

"Tkessiħ Rapidu" (1) tfisser proċess ta' "solidifikazzjoni rapida" ta' fluss ta' metall imdewweb li taħbat ma' blokka mkessħa, bil-formazzjoni ta' prodott li jixbaħ il-laqx.

N.B.:

"Solidifikazzjoni rapida" :

solidifikazzjoni ta' materjal imdewweb b'rati ta' tkessiħ ogħla minn 1 000 K/s.

 

"Spettru mifrux" (5) tfisser it-teknika li permezz tagħha l-enerġija f'kanal ta' komunikazzjoni ta' banda relattivament dejqa tinfirex fuq spettru ta' enerġija ħafna usa'.

 

Radar ta' "spettru mifrux" (6) — ara "Spettru mifrux tar-radar".

 

"Stabbiltà" (7) tfisser id-devjazzjoni standard (1 sigma) tal-varjazzjoni ta' parametru partikolari mill-valur ikkalibrat tiegħu, mkejjel f'kundizzjonijiet ta' temperatura stabbli. Dan jista' jiġi espress bħala funzjoni tal-ħin.

 

"Stati (mhux) Parti għall-Konvenzjoni dwar Armi Kimiċi" (1) huma dawk l-Istati li għalihom il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-Kumulazzjoni u l-Użu ta' Armi Kimiċi daħlet (ma daħlitx) fis-seħħ. (Ara www.opcw.org)

 

"Sottostrat" (3) tfisser folja ta' materjal bażi sew jekk b'disinn ta' interkonnessjoni jew mingħajru u li fuqu jew fih jinstabu "komponenti diskreti" jew ċirkwiti integrati jew it-tnejn.

N.B. 1:

"Komponiment diskret" :

"element ta' ċirkwit" ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu stess.

N.B. 2:

"Element ta' ċirkwit" :

parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

 

"Sottostrati grezzi" (3 6) tfisser komposti monolitiċi b'dimensjonijiet tajbin għal produzzjoni ta' elementi ottiċi bħal mirja u twieqi ottiċi.

 

"Sottounità ta' tossin" (1) huwa komponent strutturalment u funzjonalment diskret ta' "tossin" sħiħ.

 

"Superliegi" (2 9) tfisser ligi abbażi ta' nikil, kobalt jew ħadid li għandhom saħħa aqwa minn kwalunkwe liga fis-serje AISI 300 f'temperaturi ogħla minn 922 K (649°C) f'kundizzjonijiet ambjentali u operattivi ħorox.

 

"Superkonduttivi" (1 3 5 6 8) tfisser materjali, jiġifieri metalli, ligi jew komposti, li jistgħu jitilfu r-reżistenza elettrika kollha, jiġifieri li jistgħu jilħqu konduttività elettrika infinita u jġorru kurrenti elettriċi kbar ħafna mingħajr ma jipproduċu sħana Joule.

N.B.:

L-istat "superkonduttiv" ta' materjal huwa karatterizzat individwalment b'"temperatura kritika", kamp manjetiku kritiku, li huwa l-funzjoni ta' temperatura, u densità ta' kurrent kritika li hija, madankollu, funzjoni kemm tal-kamp manjetiku kif ukoll tat-temperatura.

 

"Laser b'potenza għolja eċċezzjonali" (6) tfisser "laser" li kapaċi jitfa' (bħala total jew parti) l-enerġija ta' output li teċċedi l-1 kJ f'ħin ta' 50 ms jew li jkollu potenza medja b'mewġa kontinwa ogħla minn 20 kW.

 

"Formatura superplastika" (1 2) tfisser proċess ta' deformazzjoni li juża s-sħana għal metalli li huma normalment ikkaratterizzati b'valuri baxxi ta' titwil (inqas minn 20 %) fil-punt li jinqasmu, kif iddeterminat f'temperatura ambjentali normali bl-ittestjar konvenzjonali tas-saħħa tensili, sabiex jinkiseb titwil waqt l-ipproċessar li huwa mill-inqas id-doppju ta' dawk il-valuri.

 

"Algoritmu simmetriku" (5) tfisser algoritmu kriptografiku li juża ċavetta kriptografika identika għall-kodifikazzjoni kif ukoll għad-deċifrar.

N.B.:

L-użu komuni tal-"algoritmi simmetriċi" huwa l-konfidenzalità tad-dejta.

 

"Kompjuter b'arranġament sistoliku" (4) tfisser kompjuter fejn il-fluss u l-modifika tad-dejta huma dinamikament kontrollabbli fil-livell tal-bieb loġiku mill-utent.

 

"Tejp" (1) hu materjal magħmul minn "monofilamenti", 'fili', "ftietel", "wajers" jew "irdien" eċċ., intreċċati jew unidirezzjonali, normalment mxappin bil-lest bir-resina.

N.B.:

"Ħajt" huwa mazz ta' "monofilamenti" (tipikament aktar minn 200) irranġati bejn wieħed u ieħor parallelement.

 

"Teknoloġija" (GTN NTN Kollha) tfisser informazzjoni speċifika meħtieġa għall-"iżvilupp", il-"produzzjoni" jew l-"użu" ta' oġġetti. L-informazzjoni tieħu l-forma ta' "dejta teknika" jew "assistenza teknika".

N.B. 1:

"Assistenza teknika" tista' tieħu forom bħal struzzjonijiet, abbiltajiet, taħriġ, tagħrif tax-xogħol u servizzi ta' konsulenza u tista' tinvolvi t-trasferiment ta' "dejta teknika".

N.B. 2:

"Dejta teknika" tista' tieħu forom bħal disinni tekniċi ddettaljati, pjanijiet, dijagrammi, mudelli, formuli, tabelli, disinni u speċifikazzjonijiet tal-inġinerija, manwali u struzzjonijiet bil-miktub jew irrekordjati fuq midja oħrajn jew tagħmir bħal diski, tejp, u memorji li jinqraw biss.

 

"Ċirkwit integrat tridimensjonali" (3) tfisser ġabra ta' ċipep semikunduttriċi, integrati flimkien, u li jkollhom konnessjonijiet li jgħaddu kompletament minn tal-inqas ċippa waħda, sabiex jiġu stabbiliti l-interkonnessjonijioet bejn iċ-ċipep.

 

"Fus inklinabbli" (2) tfisser fus li jżomm għodda li jbiddel, waqt il-proċess ta' mmaxinjar, il-pożizzjonament angolari tal-linja ċentrali tiegħu fir-rigward ta' xi assi ieħor.

 

"Kostanti tal-ħin" (6) huwa l-ħin meħud mill-applikazzjoni tal-istimulu tad-dawl għall-inkrement fil-kurrent biex jilħaq il-valur ta' 1-1/e immultiplikat bil-valur finali (jiġifieri 63 % tal-valur finali).

 

"Kefen siġillanti tat-tarf" (9) tfisser komponent f'forma ta' ħolqa stazzjonarju (solidu jew issegmentat) imwaħħal mal-wiċċ ta' ġewwa tal-kejsing tat-turbina tal-magna jew element fit-tarf ta' barra tax-xafra tat-turbina, li prinċipalment jipprovdi siġill għall-gass bejn il-komponenti stazzjonarji u dawk li jduru.

 

"Kontroll totali tat-titjir" (7) tfisser il-kontroll awtomatizzat ta' kwantitajiet varjabbli tal-istat u tat-trajettorja ta' "inġenju tal-ajru" sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' missjoni li jirrispondu għal bidliet fid-dejta fil-ħin reali li jirrigwardaw objettivi, perikli jew "inġenji tal-ajru".

 

"Rata ta' trasferiment diġitali totali" (5) tfisser in-numru ta' bits, inkluża l-kodifika tal-linji, bits supplimentari eċċ. għal kull unità ta' ħin li tgħaddu bejn tagħmir li jikkorrispondi f'sistema ta' trażmissjoni diġitali.

N.B.:

Ara ukoll ir-"rata ta' trasferiment diġitali".

 

"Wajers" (1) huma lott ta' "monofilamenti", normalment bejn wieħed u ieħor paralleli.

 

"Tossini" (1 2) tfisser tossini fil-forma ta' preparati jew taħlitiet deliberatament iżolati, irrispettivament minn kif ġew prodotti, minbarra tossini preżenti bħala kontaminanti ta' materjali oħra bħala kampjuni patoloġiċi, għelejjel, oġġetti tal-ikel jew ħażniet ta' żerriegħa ta'"mikroorganiżmi".

 

"Laser bi trasferiment" (6) tfisser "laser" li jiġi aġitat permezz tat-trasferiment ta' enerġija miksuba mill-kolliżjoni ta' atomu jew molekula li ma tipproduċix effett laser ma' atomu jew molekula li tipproduċi effett laser.

 

"Intonabbli" (6) tfisser il-kapaċità ta' "laser" li jipproduċi ħruġ kontinwu fit-tulijiet ta' mewġ kollha fuq firxa ta' diversi tranżizzjonijiet tal-"laser". "Laser" li jista' jagħżel il-linja jipproduċi tulijiet ta' mewġ diskreti fi tranżizzjoni ta' "laser" waħda, u ma jitqiesx bħala "intonabbli".

 

"Ir-ripetibbiltà ta' pożizzjonament unidirezzjonali" (2) tfisser l-iżgħar fost il-valuri R ↑ u R ↓ ('il quddiem u lura), kif definit f'3.21 tal-ISO 230-2: 2014 jew l-ekwivalenti nazzjonali, ta' assi individwali ta' għodda għall-immaxinjar.

 

"Vettura tal-ajru bla Ekwipaġġ" ("UAV") (9) tfisser kull inġenju tal-ajru li kapaċi jibda titjira u jwettaq titjira u navigazzjoni kkontrollati mingħajr ebda preżenza umana abbord.

 

"Uranju arrikkit fl-isotopi 235 jew 233" (0) tfisser uranju li fih l-isotopi 235 jew 233, jew it-tnejn, f'tali ammont li l-abbundanza tal-proporzjon tas-somma ta' dawn l-isotopi mal-isotopu 238 hija iktar mill-proporzjon tal-isotopu 235 mal-isotopu 238 li jseħħ fin-natura (bi proporzjon tal-isotopu ta' 0,71 fil-mija).

 

"Użu" (NĠT NTN Kollha) tfisser tħaddim, stallazzjoni (li tinkludi stallazzjoni fil-post), manutenzjoni (iċċekkjar), tiswija, rinnovament totali u restawr.

 

"Programmabbiltà aċċessibbli għall-utent" (6) tfisser il-faċilità li tippermetti lill-utent idaħħal, jimmodifika jew jissostitwixxi "programmi" b'metodi minbarra:

a.

Bidla fiżika fil-wajering jew fl-interkonnessjonijiet; jew

b.

L-issettjar tal-kontrolli tal-funzjonijiet li jinkludu l-inserzjoni ta' parametri.

 

"Vaċċin" (1) huwa prodott mediċinali f'formulazzjoni farmaċewtika lliċenzjata minn, jew li għandha awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni jew għal prova klinika, mill-awtoritajiet regolatorji tal-pajjiż ta' manifattura jew tal-użu, li jkollu l-għan li jistimola rispons immunoloġiku prottettiv fil-bnedmin jew fl-annimali sabiex jipprevjeni mard f'min jew f'xiex jiġi amministrat.

 

"Atomizzazzjoni f'vakwu" (1) tfisser proċess sabiex il-fluss ta' metall imdewweb jsir qtar żgħir ta' dijametru ta' 500 mikrometru jew inqas bl-evoluzzjoni rapida ta' gass maħlul hekk kif jiġi espost għal vakwu.

 

"Ajrufojli b'ġeometrija varjabbli" (7) tfisser l-użu ta' flaps jew tabs fit-tarf ta' wara ta' ġewnaħ, jew paletti ċatti jew immejlin rashom 'l isfel fuq il-pern, li l-pożizzjoni tagħhom tista' tiġi kkontrollata fit-titjir.

 

"Raden" (1) huwa mazz ta' "fili" mibrumin.

N.B.:

Il-"Fil" ikun lott ta' "monofilamenti" (tipikament aktar minn 200) irranġati bejn wieħed u ieħor parallelement.

KATEGORIJA 0 — MATERJALI, FAĊILITAJIET, U TAGĦMIR NUKLEARI

0A
Sistemi, Tagħmir u Komponenti

0A001
"Reatturi Nukleari" u tagħmir u komponenti mfasslin jew ippreparati apposta għalihom, kif ġej:

a.

"Reatturi Nukleari";

b.

Reċipjenti tal-metall, jew partijiet ewlenin prodotti fil-fabbrika għalihom, inkluża l-quċċata tar-reċipjent tar-reattur għal xi reċipjent taħt pressjoni tar-reattur, mfasslin jew ippreparati apposta sabiex jinkludu l-qalba ta' "reattur nukleari";

c.

Tagħmir manipulattiv imfassal apposta jew ippreparat sabiex jitfa' jew ineħħi l-fjuwil f'"reattur nukleari";

d.

Vireg tal-kontroll imfasslin apposta jew ippreparati għall-kontroll tal-proċess ta' fissjoni f'"reattur nukleari", fi strutturi ta' appoġġ jew ta' sospensjoni għalihom, mekkaniżmi li jħaddmu l-vireg u tubi gwida tal-vireg;

e.

Tubi tal-pressjoni mfassla apposta jew ippreparati sabiex ikun fihom kemm elementi ta' fjuwil kif ukoll l-aġent tat-tkessiħ primarju f'"reattur nukleari";

f.

Tubi taż-żirkonju metalliku u tubi bil-liga taż-żirkonju (jew assemblaġġi ta' tubi) mfassla apposta jew ippreparati sabiex jintużaw bħala kisi għall-fjuwil f'"reattur nukleari", u fi kwantitajiet li jaqbżu l-10 kg;

N.B.:

Għal tubi ta' pressjoni ta' żirkonju ara OA001.e. u għal tubi tal-kalandra ara 0A001.h.

g.

Pompi jew ċirkolaturi għat-tkessiħ imfasslin jew ippreparati apposta sabiex jiċċirkolaw il-fluwidu berried primarju tar-"reatturi nukleari";

h.

Komponenti interni ta' reatturi nukleari mfasslin jew ippreparati b'mod speċifiku għall-użu f'"reattur nukleari", inklużi l-kolonni ta' appoġġ għall-qalba, il-kanali tal-fjuwil, l-ilqugħ termali, id-defletturi, il-pjanċi tal-grilja tal-qalba, u il-pjanċi ta' diffużjoni;

Nota Teknika:

F'0A001.h. "Komponenti interni ta' reattur nukleari" tfisser kull struttura ewlenija f'reċipjent ta' reattur li għandha funzjoni jew aktar bħal li tappoġġja l-qalba, li żżomm l-allinjament tal-fjuwil, li tidderieġi l-fluss tal-fluwidu berried primarju, li tipprovdi lqugħ għar-radjazzjoni lir-reċipjent tar-reattur, u li tiggwida l-istrumentazzjoni fil-qalba.

i.

Skambjaturi tas-sħana kif ġej:

1.

Ġeneraturi tal-istim imfassla jew ippreparati apposta għaċ-ċirkwit primarju jew intermedju tal-fluwidu berried ta' "reattur nukleari";

2.

Skambjaturi oħra tas-sħana mfassla jew ippreparati apposta għall-użu fiċ-ċirkwit tal-fluwidu berried primarju ta' "reattur nukleari";

Nota:

0A001.i. ma jikkontrollax skambjaturi tas-sħana għas-sistemi ta' appoġġ tar-reattur pereż. għas-sistema ta' tkessiħ f'emerġenza jew għas-sistemi ta' tkessiħ kontra t-tidwib.

j.

Detetturi tan-newtroni mfassla apposta jew ippreparati sabiex jiddeterminaw il-livelli ta' flussi tan-newtroni fil-qalba ta' "reattur nukleari";

k.

"Ilqugħ termali estern" imfassal apposta jew ippreparat sabiex jintuża f'"reattur nukleari" għat-tnaqqis tat-telf tas-sħana kif ukoll għall-protezzjoni tar-reċipjent.

Nota Teknika:

F'0A001.k. "ilqugħ termali estern" tfisser strutturi ewlenin imqiegħda fuq ir-reċipjent tar-reattur li jnaqqsu t-telf tas-sħana mir-reattur u jnaqqsu t-temperatura fi ħdan ir-reċipjent tar-reattur.

0B
Tagħmir għall-Ittestjar, l-Ispezzjoni u l-Produzzjoni

0B001
Impjant għas-separazzjoni tal-isotopi ta' "uranju naturali", "uranju mfaqqar" jew "materjali fissili speċjali", u tagħmir u komponenti mfassla apposta jew ippreparati għalihom, kif ġej:

a.

Impjant imfassal apposta għas-separazzjoni ta' isotopi ta' "uranju naturali", "uranju mfaqqar", u "materjali fissili speċjali", kif ġej:

1.

Impjant għas-separazzjoni b'ċentrifuga tal-gass;

2.

Impjant għas-separazzjoni b'diffużjoni gassuża;

3.

Impjant għas-separazzjoni aerodinamika;

4.

Impjant għas-separazzjoni bi skambju kimiku;

5.

Impjant għas-separazzjoni bl-iskambju tal--joni;

6.

Impjant għas-separazzjoni isotopika ta' fwar atomiku bil-"laser";

7.

Impjant għas-separazzjoni isotopika molekulari bil-"laser";

8.

Impjant għas-separazzjoni bil-plażma;

9.

Impjant għas-separazzjoni elettromanjetika;

b.

Ċentrifugi tal-gass u assemblaġġi u komponenti, imfassla apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni b'ċentrifugi tal-gass, kif ġej:

Nota Teknika:

F'0B001.b. "materjal li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità hija għolja" tfisser kull waħda minn dawn li ġejjin:

1.

Azzar Maraging b'limitu ta' saħħa tensili ta' 1,95 GPa jew aktar;

2.

Ligi tal-aluminju b'limitu ta' saħħa tensili ta' 0,46 GPa jew aktar; jew

3.

"Materjali fibrużi jew bil-filamenti" b'"modulu speċifiku" ta' iktar minn 3,18 x 106m u ta' "saħħa tensili speċifika" ikbar minn 7,62 × 104 m;

1.

Ċentrifugi tal-gass;

2.

Assemblaġġi ta' rotors kompleti;

3.

Ċilindri tubi tar-rotors b'ħitan li għandhom ħxuna ta' 12-il mm jew inqas, dijametru ta' bejn 75 mm u 650 mm, magħmulin minn "materjali li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità tagħhom hija għolja";

4.

Ċrieki jew imniefaħ b'ħitan ħoxnin 3 mm jew inqas u dijametru ta' bejn 75 mm u 650 mm u mfasslin sabiex jagħtu appoġġ lokali lit-tubu tar-rotor jew sabiex jgħaqqdu għadd minnhom flimkien, magħmulin minn "materjali li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità tagħhom hija għolja";

5.

Dijaframmi b'dijametru ta' bejn 75 mm u 650 mm għal immuntar f'tubu tar-rotors, magħmulin minn "materjali li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità tagħhom hija għolja".

6.

Għotjien ta' fuq jew ta' isfel b'dijametru ta' bejn 75 mm u 650 mm sabiex jaqbdu mat-truf ta' tubu tar-rotor, magħmulin minn "materjali li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità tagħhom hija għolja";

7.

Kuxxinetti ta' sospensjoni manjetika kif ġej:

a.

Assemblaġġi ta' kuxxinetti li jikkonsistu f'kalamita f'għamla ta' ħolqa sospiża f'ħawsing magħmul minn jew protett b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6" li fihom mezz li jtaffi u li għandhom igganċjar tal-kalamita b'biċċa polari jew bit-tieni kalamita mmuntata mal-għatu ta' fuq tar-rotor;

b.

Kuxxinetti manjetiċi attivi mfassla apposta jew preparati għall-użu ma' ċentrifugi tal-gass.

8.

Kuxxinetti ppreparati apposta li jikkonsistu f'assemblaġġ b'għatu bil-pern immuntat fuq damper;

9.

Pompi molekulari li jikkonsistu f'ċilindri li għandhom skanalaturi elikali interni mmaxinjati jew bl-estrużjoni u toqob immaxinjati internament;

10.

Partijiet stazzjonarji tal-magna f'forma ta' ċrieki għall-isterisi (jew ir-rilluttanza) tal-muturi multifażi AC għal tħaddim sinkroniku ġewwa vakwu bi frekwenza ta' 600 Hz jew aktar u b'potenza ta' 40 VA jew aktar;

11.

Reċipjenti / ħawsings ta' ċentrifuga sabiex iżommu fihom l-assemblaġġ ta' tubu tar-rotors ta' ċentrifuga tal-gass, li jikkonsistu f'ċilindru riġidu li ħitanu huma ħoxnin sa 30 mm bi truf immaxinjati b'mod preċiż; li huma paralleli għal xulxin u perpendikulari għall-assi lonġitudinali taċ-ċilindru sa 0,05 gradi jew anqas;

12.

Daħliet tal-arja mfasslin jew ippreparati apposta għall-estrazzjoni tal-gass UF6 minn ġewwa t-tubu tar-rotor skont il-prinċipju tat-tubu għall-kejl tal-veloċità, u li jistgħu jitwaħħlu mas-sistema ċentrali għall-estrazzjoni tal-gass;

13.

Varjanti tal-frekwenza (konvertituri jew invertituri) mfassla apposta jew ippreparati sabiex jissuplixxu l-istators ta' mutur meta jseħħ l-arrikiment taċ-ċentrifuga tal-gass, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin kif ukoll il-komponenti mfasslin apposta għalihom:

a.

Output tal-frekwenza multifażi ta' 600 Hz jew aktar; u

b.

Stabbiltà għolja (b'kontroll tal-frekwenza aħjar minn 0,2 %);

14.

Valvi tal-kontroll u tal-għeluq kif ġej:

a.

Valvi iżolanti mfassla jew ippreparati apposta biex jaġixxu fuq l-alimentazzjoni, il-prodott jew ir-rilaxxi tal-flussi tal-gass tal-UF6 ta' ċentrifuga tal-gass individwali;

b.

Valvi ssiġillati b'imniefaħ, li jwaqqfu jew jikkontrollaw, magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6", b'dijametru minn 10 mm sa 160 mm; imfassla apposta jew ippreparati għall-użu fis-sistemi prinċipali jew awżiljari ta' impjanti ta' arrikkiment b'ċentrifuga tal-gass;

c.

Tagħmir u komponenti, imfassla apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni b'diffużjoni gassuża, kif ġej:

1.

Barrieri għad-diffużjoni gassuża magħmulin minn "materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6" li jkunu metalliċi, tal-polimer jew taċ-ċeramika, porużi, b'daqs tal-pori minn 10 sa 100 mm, bi ħxuna ta' 5 mm jew inqas, u, għal forom tubulari, b'dijametru ta' 25 mm jew inqas;

2.

Ħawsings għad-diffużjoni tal-gass magħmulin minn minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

3.

Kompressuri jew blowers tal-gass b'kapaċità ta' volum ta' ġbid tal-arja ta' 1 m3/min jew iktar ta' UF6, u pressjoni ta' skarika li twassal sa 500 kPa, u li għandhom proporzjon ta' pressjoni ta' 10:1 jew anqas u li huma magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

4.

Siġillaturi ta' xaftijiet rotattivi għal kompressuri jew blowers speċifikati f'0B001.c.3. u mfasslin sabiex ir-rata ta' infiltrazzjoni tal-gass separatur tkun inqas minn 1 000 cm3/min.;

5.

Skambjaturi tas-sħana magħmulin jew protetti minn "materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6" u mfasslin għal rata ta' telf tal-pressjoni ta' inqas minn 10 Pa fis-siegħa taħt differenzjal ta' pressjoni ta' 100 kPa;

6.

Valvi ssiġillati b'imniefaħ manwali jew awtomizzati, tal-kontroll jew tal-għeluq, magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

d.

Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni aerodinamika, kif ġej:

1.

Żennuni għas-separazzjoni li jikkonsistu minn kanali kkurvati f'forma ta' inċiżjoni li għandhom raġġ ta' kurvatura inqas minn 1 mm, reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6, u li għandhom xifer irqiq fiż-żennuna li jissepara l-gass li jgħaddi miż-żennuna f'żewġ nixxigħat;

2.

Tubi ċilindriċi jew koniċi (tubi vortiċi) magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6" u b'daħla tanġenzjali waħda jew aktar;

3.

Kompressuri jew blowers tal-gass magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6", u siġillaturi ta' xaftijiet rotattivi għalihom;

4.

Skambjaturi tas-sħana magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

5.

Ħawsings għall-elementi ta' separazzjoni magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6" li jkun fihom tubi vortiċi jew żennuni għas-separazzjoni;

6.

Valvi ssiġillati b'imniefaħ, manwali jew awtomatizzati, tal-konroll jew tal-għeluq, magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6", b'dijametru ta' 40 mm jew aktar;

7.

Sistemi tal-ipproċessar għas-separazzjoni tal-UF6 mill-gass trasportatur (l-idroġenu jew l-elju) għal kontenut ta' UF6 ta' 1 ppm jew inqas, inkluż:

a.

Skambjaturi tas-sħana krijoġeniċi u krijoseparaturi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (– 120 °C) jew inqas;

b.

Unitajiet ta' refriġerazzjoni krijoġeniċi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (– 120 °C) jew inqas;

c.

Żennuni għas-separazzjoni jew unitajiet ta' tubi vortiċi għas-separazzjoni tal-UF6 mill-gass trasportatur;

d.

Nases kesħin għall-UF6 li kapaċi jiffriżaw lill-UF6;

e.

Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għall-proċess ta' separazzjoni bi skambju kimiku, kif ġej:

1.

Kolonni pulsatorji għall-iskambju mgħaġġel ta' likwidu-likwidu b'ħin ta' permanenza tal-istadju ta' 30 sekonda jew inqas u reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat (pereż. magħmulin minn jew protetti b'materjali tal-plastik adattati bħal polimeri tal-idrokarbur fluworut jew ħġieġ);

2.

Kuntatturi ċentrifugali għall-iskambju mgħaġġel ta' likwidu-likwidu b'ħin ta' permanenza tal-istadju ta' 30 sekonda jew inqas u reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat (pereż. magħmulin minn jew protetti b'materjali tal-plastik addattati bħal polimeri tal-idrokarbur fluworut jew ħġieġ);

3.

Ċelloli għat-tnaqqis elettrokimiku reżistenti għal soluzzjonijiet kkonċentrati tal-aċidu idrokloriku, għat-tnaqqis tal-uranju minn stat ta' valenza għal ieħor;

4.

Ċelloli għat tnaqqis elettrokimiku jalimentaw tagħmir biex jieħu l-U+4 min-nixxiegħa organika u, għal dawk il-partijiet f'kuntatt man-nixxiegħa tal-proċess, magħmulin minn jew protetti b'materjali addattati (pereż. ħġieġ, polimeri tal-fluworokarbonju, sulfat tal-polifenil, sulfon tal-polietere u grafit imxappap fir-reżina);

5.

Sistemi ta' preparazzjoni għall-alimentazzjoni, għall-produzzjoni ta' soluzzjoni ta' klorur tal-uranju ta' purità għolja, li jikkonsistu f'tagħmir ta' dissoluzzjoni, għall-estrazzjoni ta' solvent u / jew l-iskambju ta' joni għall-purifikazzjoni kif ukoll f'ċelloli elettrolitiċi għat-tnaqqis tal-uranju minn U+6 jew U+4 għal U+3;

6.

Sistemi għall-ossidazzjoni tal-uranju għall-ossidazzjoni ta' U+3 għal U+4;

f.

Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni bi skambju ta' joni, kif ġej:

1.

Reżini ta' skambju joniku li jirreaġixxu malajr, reżini pellikulari jew porużi makromxebbkin fejn il-gruppi attivi għall-iskambju kimiku huma limitati għal kisja fil-wiċċ ta' struttura ta' appoġġ inattiva u poruża, u strutturi kompożiti oħra ta' kull forma addatta, inklużi partiċelli jew fibri, b'dijametri ta' 0,2 mm jew inqas, reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat u mfasslin sabiex ikollhom tnaqqis bin-nofs tar-rata tal-iskambju ta' inqas minn 10 sekondi u li kapaċi jaħdmu f'temperaturi ta' bejn it-373 K (100°C) u l-473 K (200°C);

2.

Kolonni ta' skambju joniku (ċilindriċi) b'dijametru ikbar minn 1 000 mm, magħmulin minn jew protetti b'materjali reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat (pereż. titanju jew plastik tal-fluworokarbonju) u kapaċi jaħdmu f'temperaturi bejn it-373 K (100°C) u l-473 K (200°C) u pressjonijiet ogħla minn 0,7 MPa;

3.

Sistemi ta' rifluss ta' skambju joniku (sistemi ta' ossidazzjoni jew ta' riduzzjoni kimika jew elettrokimika) għar-riġenerazzjoni tal-aġenti kimiċi ta' riduzzjoni jew tal-ossidazzjoni użati f'kaskati ta' arrikiment bi skambju joniku;

g.

Tagħmir u komponenti, mfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni abbażi ta' laser bl-użu tas-separazzjoni isotopika bil-fwar atomiku tal-laser, kif ġej:

1.

Sistemi ta' vaporizzazzjoni tal-metall tal-uranju mfasslin sabiex il-potenza fornuta tilħaq il-1 kW jew aktar fuq il-bersall għal użu fl-arrikkiment tal-laser;

2.

Sistemi ta' maniġġar ta' metall likwidu jew ta' fwar tal-uranju mfasslin jew ippreparati apposta għall-imaniġġar ta' uranju mdewweb, ligi tal-uranju mdewweb jew fwar tal-metall tal-uranju sabiex jintużaw fl-arrikkiment tal-laser, u f'komponenti mfassla apposta għalihom;

N.B:

ARA WKOLL 2A225.

3.

Assemblaġġi ta' kollettur tal-prodotti u tal-laqx għal metall tal-uranju f'forma likwida jew solida, magħmulin minn jew protetti b'materjali reżistenti għas-sħana u għall-korrużjoni tal-fwar jew likwidu tal-metall tal-uranju, bħal grafit miksi bl-ittrija jew it-tantalu;

4.

Ħawsings għall-moduli ta' separazzjoni (reċipjenti ċilindriċi jew rettangolari) sabiex iżommu s-sors tal-fwar tal-metall tal-uranju, l-emittent tar-raġġ elettroniku u l-kolletturi tal-prodotti u tal-laqx;

5.

"Lasers" jew sistemi ta' "laser" mfasslin jew ippreparati apposta għas-separazzjoni ta' isotopi tal-uranju bi stabbilizzazzjoni tal-frekwenza tal-ispettru għal ħidma fuq perjodi ta' żmien imtawlin;

N.B:

ARA WKOLL 6A005 U 6A205.

h.

Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni abbażi ta' laser bl-użu tas-separazzjoni isotopika molekulari bil-laser, kif ġej:

1.

Żennuni ta' espansjoni supersonika għal taħlitiet tat-tkessiħ tal-UF6 u gass trasportatur sa 150 K (– 123°C) jew inqas u magħmulin minn "materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

2.

Il-komponenti jew it-tagħmir tal-kolletturi tal-prodotti u tal-laqx, imfasslin jew ippreparati apposta għall-ġbir tal-materjal tal-uranju jew il-laqx tal-uranju wara li jiġu lluminati bid-dawl tal-laser magħmulin minn "materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

3.

Kompressuri magħmulin minn jew protetti b' "materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6", u siġillaturi ta' xaftijiet rotattivi għalihom;

4.

Tagħmir li l-UF5 (solidu) jiffluworinah għal UF6 (gass);

5.

Sistemi tal-ipproċessar għas-separazzjoni tal-UF6 mill-gass trasportatur (pereż. in-nitroġenu jew l-argon) inkluż:

a.

Skambjaturi tas-sħana krijoġeniċi u krijoseparaturi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (– 120°C) jew inqas;

b.

Unitajiet ta' refriġerazzjoni krijoġeniċi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (– 120°C) jew inqas;

c.

Nases kesħin għall-UF6, li kapaċi jiffriżaw lill-UF6;

6.

"Lasers" jew sistemi ta' "laser" imfasslin jew ippreparati apposta għas-separazzjoni ta' isotopi tal-uranju bi stabbilizzazzjoni tal-frekwenza tal-ispettru għal ħidma fuq perjodi ta' żmien imtawlin;

N.B.:

ARA WKOLL 6A005 U 6A205.

i.

Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni bil-plażma, kif ġej:

1.

Sorsi ta' enerġija microwave u antenni għall-produzzjoni jew għall-aċċellerazzjoni ta' joni, bil-frekwenza tal-output ikbar minn 30 GHz u b'output medju ta' potenza ikbar minn 50 kW;

2.

Kojls għall-aġitazzjoni tal-joni bi frekwenzi tar-radju għal frekwenzi ta' iktar minn 100 kHz li kapaċi jiġġestixxu aktar mill-potenza medja ta' 40 kW;

3.

Sistemi ta' ġenerazzjoni ta' plażma tal-uranju;

4.

Mhux użat;

5.

Assemblaġġi ta' kolletturi tal-prodotti u tal-laqx għal metall tal-uranju f'forma solida magħmulin minn jew protetti b'materjali reżistenti għas-sħana u għall-korrużjoni mill-fwar tal-uranju bħall-grafit miksi bl-ittrija jew it-tantalu;

6.

Ħawsings (ċilindriċi) tal-modulu ta' separazzjoni sabiex iżommu s-sors tal-plażma tal-uranju, il-kojl motriċi bi frekwenza tar-radju u l-kolletturi tal-prodotti u tal-laqx, u magħmulin minn materjal adattat nonmanjetiku (pereż. l-azzar inossidabbli);

j.

Tagħmir u komponenti, imfassla apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni elettromanjetika, kif ġej:

1.

Sorsi joniċi, singoli jew multipli, li jikkonsistu f'sors ta' fwar, jonizzatur, u aċċelleratur tar-raġġ magħmulin minn materjali nonmanjetiċi addatti (pereż. grafit, azzar inossidabbli, jew ram) u li kapaċi jipprovdu totalment kurrent ta' raġġ joniku ta' 50 mA jew ikbar;

2.

Pjanċi tal-kolletturi joniċi għall-ġbir ta' raġġi joniċi tal-uranju arrikkit jew imfaqqar, li jikkonsistu f'żewġ inċiżjonijiet u kavitajiet jew aktar magħmulin minn materjali adattati nonmanjetiċi (pereż. grafit jew azzar inossidabbli);

3.

Ħawsings f'vakwu għas-separaturi elettromanjetiċi tal-uranju magħmulin minn materjali nonmanjetiċi addatti (pereż. l-azzar inossidabbli) u mfasslin sabiex jaħdmu fi pressjonijiet ta' 0,1 Pa jew inqas;

4.

Partijiet ta' poli manjetiċi b'dijametru ikbar minn 2 m;

5.

Provvisti tal-enerġija ta' vultaġġ għoli għal sorsi joniċi, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a.

Kapaċi għal ħidma kontinwa;

b.

Vultaġġ tal-output ta' 20 000 V jew ikbar;

c.

Kurrent tal-output ta' 1 A jew ikbar; u

d.

Regolazzjoni tal-vultaġġ aħjar minn 0,01 % fuq perjodu ta' 8 sigħat;

N.B:

ARA WKOLL 3A227.

6.

Provvisti tal-enerġija għal kalamiti (ta' potenza għolja, kurrent dirett) li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a.

Kapaċi għal ħidma kontinwa b'kurrent tal-output ta' 500 A jew akbar għal vultaġġ ta' 100 V jew ikbar; u

b.

Regolazzjoni tal-kurrent jew tal-vultaġġ aħjar minn 0,01 % fuq perjodu ta' 8 sigħat.

N.B.:

ARA WKOLL 3A226.

0B002
Sistemi awżiljarji, tagħmir u komponenti, imfasslin jew ippreparati apposta, kif ġej, għall-impjant ta' separazzjoni tal-isotopi kif speċifikat f'0B001, magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6":

a.

Awtoklavi ta' alimentazzjoni, fran jew sistemi użati sabiex jgħaddu l-UF6 għall-proċess tal-arrikkiment;

b.

Desublimaturi jew trappoli kesħin, użati sabiex ineħħu l-UF6 mill-proċess ta' arrikkiment għal trasferiment sussegwenti waqt it-tisħin;

c.

Stazzjonijiet tal-prodotti u tal-laqx sabiex jiġi trasferit l-UF6 ġewwa l-kontenituri;

d.

Stazzjonijiet ta' likwefazzjoni jew solidifikazzjoni użati sabiex ineħħu l-UF6 mill-proċess ta' arrikkiment billi jikkompressaw, ikessħu u jikkonvertu l-UF6 f'forma likwida jew solida;

e.

Sistemi ta' kanen u sistemi ta' headers imfasslin apposta sabiex jiġġestixxu l-UF6 fil-kaskati tad-diffużjoni gassuża, ċentrifuga jew ajrudinamika;

f.

Sistemi tal-vakwu u pompi kif ġej:

1.

Manifolds b'vakwu, headers b'vakwu jew pompi li joħolqu vakwu li għandhom kapaċità ta' aspirazzjoni ta' 5 m3/minuta jew aktar;

2.

Pompi li joħolqu vakwu mfasslin apposta għall-użu f'atmosferi li fihom l-UF6 magħmulin minn, jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrożjoni mill-UF6"; jew

3.

Sistemi tal-vakwu li jikkonsistu f'manifolds b'vakwu, headers b'vakwu u pompi li joħolqu vakwu, u mfasslin biex jiffunzjonaw f'atmosferi li fihom l-UF6;

g.

Spettrometri tal-massa / sorsi joniċi għall-UF6 li kapaċi jieħdu kampjuni online minn nixxigħat tal-gass tal-UF6, u li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Kapaċi jkejlu l-joni ta' 320 unità tal-massa atomika jew aktar, u li jkollhom riżoluzzjoni ta' iktar minn parti waħda għal kull 320;

2.

Sorsi joniċi magħmulin minn jew protetti bin-nikil, ligi ta' nikel u ram b'kontenut ta' nikil ta' 60 % jew iktar bħala piż, jew ligi ta' nikil u krom;

3.

Sorsi ta' jonizzazzjoni b'bumbardament ta' elettroni; u

4.

Sistema ta' kollettur adatta għall-analiżi isotopika.

0B003
Impjant għall-konverżjoni tal-uranju u tagħmir imfassal apposta jew ippreparat għalih, kif ġej:

a.

Sistemi għall-konverżjoni ta' konċentrati tal-minerali tal-uranju għal UO3;

b.

Sistemi għall-konverżjoni ta' UO3 għal UF6;

c.

Sistemi għall-konverżjoni ta' UO3 għal UO2;

d.

Sistemi għall-konverżjoni ta' UO2 għal UF4;

e.

Sistemi għall-konverżjoni ta' UF4 għal UF6;

f.

Sistemi għall-konverżjoni ta' UF4 għal uranju metalliku;

g.

Sistemi għall-konverżjoni ta' UF6 għal UO2;

h.

Sistemi għall-konverżjoni ta' UF6 għal UF4;

i.

Sistemi għall-konverżjoni ta' UO2 għal UCl4;

0B004
Impjant għall-produzzjoni jew għall-konċentrazzjoni ta' ilma tqil, dewterju u komposti tad-dewterju, kif ukoll tagħmir u komponenti mfassla apposta jew ippreparati għalih, kif ġej:

a.

Impjant għall-produzzjoni ta' ilma tqil, dewterju jew komposti tad-dewterju, kif ġej:

1.

Impjanti għall-iskambju ta' sulfur tal-ilma-idroġenu;

2.

Impjanti għall-iskambju tal-ammonijaka-idroġenu;

b.

Tagħmir u komponenti, kif ġej:

1.

Torrijiet għall-iskambju tas-sulfur tal-ilma-idroġenu b'dijametri ta' 1,5 m jew iktar, li kapaċi jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn jew ugwali għal 2 MPa;

2.

Blowers jew kompressuri ċentrifugali ta' stadju singolu, bi pressjoni baxxa (jiġifieri 0,2 MPa) għaċ-ċirkulazzjoni tal-gass tas-sulfur tal-idroġenu (jiġifieri gass li fih iktar minn 70 % H2S) b'kapaċità ta' volum ikbar minn jew daqs 56 m3/sekonda meta jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn jew daqs 1,8 MPa ta' aspirazzjoni u li għandhom siġillaturi mfasslin biex jiffunzjonaw b'H2S umdu;

3.

Torrijiet għall-iskambju tal-ammonijaka-idroġenu ikbar minn jew daqs 35 m fl-għoli b'dijametri ta' 1,5 m sa 2,5 m li kapaċi jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn 15 MPa;

4.

Komponenti interni tat-torri, inklużi kuntatturi tal-istadji, u pompi tal-istadji, inkluż dawk li huma sommerġibbli, għall-produzzjoni ta' ilma tqil bl-użu tal-proċess tal-iskambju tal-ammonijaka-idroġenu;

5.

Faqqiegħa tal-ammonijaka bi pressjonijiet ta' tħaddim ikbar minn jew daqs 3 MPa għall-produzzjoni ta' ilma tqil bl-użu tal-proċess ta' skambju tal-ammonijaka-idroġenu;

6.

Analizzaturi b'assorbiment infraħmar kapaċi jagħmlu analiżi online tal-proporzjon idroġenu / dewterju fejn il-konċentrazzjonijiet tad-dewterju huma daqs jew ikbar minn 90 %;

7.

Berners katalitiċi għall-konverżjoni ta' gass tad-dewterju arrikkit f'ilma tqil bl-użu tal-proċess ta' skambju tal-ammonijaka-idroġenu;

8.

Sistemi kompluti li jtejbu l-ilma tqil, jew il-kolonni għalihom, sabiex jitjieb l-ilma tqil sakemm jilħaq il-livell ta' konċentrazzjoni tad-dewterju li hu meħtieġ għar-reatturi.

9.

Konverturi tas-sinteżi tal-ammonijaka jew unitajiet tas-sinteżi mfassla apposta jew ppreparati għall-produzzjoni tal-ilma tqil li tuża l-proċess ta' skambju tal-ammonijaka-idroġenu.

0B005
Impjanti mfasslin apposta għall-fabbrikazzjoni ta' elementi ta' fjuwils ta' "reattur nukleari" u tagħmir imfassal apposta jew ippreparat għalihom.

Nota Teknika:

Tagħmir imfassal jew ippreparat apposta għall-fabbrikazzjoni ta' elementi ta' fjuwils ta' "reattur nukleari" jinkludi tagħmir li:

1.

Normalment jiġi f'kuntatt dirett mal-fluss tal-produzzjoni ta' materjali nukleari jew jipproċessah jew jikkontrollah direttament;

2.

Jissiġilla l-materjali nukleari fil-kisja;

3.

Jiċċekkja l-integrità tal-kisja jew tas-siġillatur;

4.

Jiċċekkja t-trattament tal-finitura tal-fjuwil issiġillat; jew

5.

Jintuża għall-assemblaġġ ta' elementi tar-reattur.

0B006
Impjant għar-riproċessar tal-elementi tal-fjuwil rradjati ta' "reattur nukleari", u tagħmir u komponenti mfassla jew ippreparati apposta għalihom.

Nota:

0B006 jinkludi:

a.

Impjant għar-riproċessar tal-elementi tal-fjuwil rradjat ta'"reattur nukleari" inkluż tagħmir u komponenti li normalment jiġu f'kuntatt dirett ma' u jikkontrollaw direttament il-fjuwil irradjat u l-materjal nukleari ewlieni u nixxigħat tal-ipproċessar tal-prodott tal-fissjoni;

b.

Magni għat-tqattigħ jew il-frammentazzjoni tal-elementi tal-fjuwil, jiġifieri tagħmir li jitħaddem mill-bogħod sabiex iqatta', iqatta' bċejjeċ, jew jifframmenta jew ikisser l-assemblaġġi, il-mazzi jew il-vireg tal-fjuwil irradjat ta' "reattur nukleari";

c.

Tankijiet tas-sikurezza ta' kritiċità, li jiddissolvu, (pereż. tankijiet b'dijametru żgħir, annulari jew ċatti) mfasslin apposta jew ippreparati għad-dissoluzzjoni tal-fjuwil irradjat ta'"reattur nukleari", li kapaċi jirreżistu likwidi jaħarqu u korrożivi ħafna, u li jistgħu jiġu mgħobbija u miżmuma mill-bogħod;

d.

Estratturi tas-solvent, bħal kolonni ppakkjati jew ippulsati, ħallat separatur jew kuntratturi ċentrifugali, reżistenti għall-effetti korrużivi tal-aċidu nitriku u mfasslin apposta jew ippreparati għal użu f'impjant għar-riproċessar ta' "uranju naturali", "uranju mfaqqar" jew "materjali fissili speċjali" irradjati;

e.

Reċipjenti għaż-żamma jew għall-ħażna mfasslin apposta sabiex ikollhom is-sikurezza ta' kritiċità u resistenza għall-effetti korrożivi tal-aċidu nitriku;

Nota Teknika:

Reċipjenti għaż-żamma jew għall-ħażna jista' jkollhom dawn il-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Ħitan jew strutturi interni bl-ekwivalent tal-boron (ikkalkulat għall-elementi kostitwenti kollha kif definit fin-nota għal 0C004) għal mill-inqas tnejn fil-mija;

2.

Dijametru massimu ta' 175 mm għar-reċipjenti ċilindriċi; jew

3.

Wisa' massima ta' 75 mm għar-reċipjenti kemm ċatti kif ukoll annulari.

f.

Sistemi ta' kejl tan-newtroni mfasslin jew ippreparati apposta għall-integrazzjoni u għall-użu ma' sistemi ta' kontroll tal-proċess awtomatizzat f'impjant għar-riproċessar ta' "uranju naturali", "uranju mfaqqar" jew "materjali fissili speċjali" irradjati.

0B007
Impjant għall-konverżjoni tal-plutonju u tagħmir imfassal jew ippreparat apposta għalih, kif ġej:

a.

Sistemi għall-konverżjoni tan-nitrat tal-plutonju għal ossidu;

b.

Sistemi għall-produzzjoni tal-plutonju metall.

0C
Materjali

0C001
"Uranju naturali" jew "uranju mfaqqar" jew torju fil-forma ta' metall, liga, kompost jew konċentrat kimiku u kwalunkwe materjal ieħor li fih wieħed jew iktar minn dawn imsemmija;

Nota:

0C001 ma jikkontrollax dawn li ġejjin:

a.

Erba' grammi jew inqas ta' "uranju naturali" jew "uranju mfaqqar" meta jkun miżmum f'komponent individwatur fi strumenti;

b.

"Uranju mfaqqar" immanifatturat apposta għall-applikazzjonijiet ċivili nonnukleari li ġejjin:

1.

Ilqugħ;

2.

Ippakkjar;

3.

Saborri li għandhom massa ta' mhux iktar minn 100 kg;

4.

Kontropiżijiet li għandhom massa ta' mhux iktar minn 100 kg;

c.

Ligi li fihom inqas minn 5 % ta' torju;

d.

Prodotti taċ-ċeramika li fihom it-torju, li ġew immanifatturati għal użu mhux nukleari.

0C002
"Materjali fissili speċjali"

Nota:

0C002 ma jikkontrollax erba' "grammi effettivi" jew inqas meta jkunu f'komponent individwatur fi strumenti.

0C003
Dewterju, ilma tqil (ossidu tad-dewterju) u komposti oħrajn tad-dewterju, u taħlitiet u soluzzjonijiet li jkunu fihom id-dewterju, fejn il-proporzjon isotopiku tad-dewterju għall-idroġenu hu ogħla minn 1:5 000.

0C004
Grafit b'livell ta' purità aħjar minn 5 partijiet fil-miljun ta' "ekwivalent tal-boron" u b'densità ikbar minn 1,50 g/cm3 għal użu f'"reattur nukleari" fi kwantitajiet li jaqbżu l-1 kg.

N.B.:

ARA WKOLL 1C107

Nota 1:

Għall-finijiet tal-kontroll tal-esportazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit l-esportatur se jiddeterminaw jekk l-esportazzjonijiet tal-grafit li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet ta' hawn fuq humiex għal użu f'"reattur nukleari" jew le.

Nota 2:

F'0C004, "l-ekwivalent tal-boron" (BE) huwa ddefinit bħala s-somma ta' BEz għal impuritajiet (eskluż il-BEcarbon billi l-karbonju mhux meqjus bħala impurità) inkluż il-boron, meta:

 

BEZ (ppm) = CF × il-konċentrazzjoni tal-element Z f'ppm;

Formula

 

u σB u σZ huma sezzjonijiet trasversali li jaqbdu newtroni termali (f'barns) għall-boron li jinħoloq b'mod naturali u għall-element Z rispettivament; u AB kif ukoll AZ huma l-massi atomiċi ta' tal-boron li jinħoloq b'mod naturali u tal-element Z rispettivament.

0C005
Komposti jew trabijiet ippreparati apposta għall-manifattura ta' barrieri għad-diffużjoni gassuża, reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6 (pereż. in-nikil jew il-ligi li fihom bħala piż 60 fil-mija jew aktar ta' nikil, ossidu tal-aluminju u polimeri tal-idrokarbur kompletament fluworut), li għandhom purità ta' 99,9 % jew aktar abbażi tal-piż, u d-daqs tal-partiċelli huwa ta' inqas minn 10 μm meta mkejjel bl-istandard tas-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (ASTM) B330, kif ukoll grad għoli ta' uniformità fid-daqsijiet tal-partiċelli.

0D
Softwer

0D001
"Softwer" imfassal apposta jew immodifikat għall-"iżvilupp", il-"produzzjoni" jew l-"użu" ta' oġġetti speċifikati f'din il-Kategorija.

0E
Teknoloġija

0E001
"Teknoloġija" skont in-Nota dwar it-Teknoloġija Nukleari għall-"iżvilupp", il-"produzzjoni" jew l-"użu" ta' oġġetti speċifikati f'din il-Kategorija.

KATEGORIJA 1 — MATERJALI SPEĊJALI U TAGĦMIR RELATAT

1 A
Sistemi, Tagħmir u Komponenti

1A001
Komponenti magħmula minn komposti fluworurati, kif ġej:

a.

Siġillaturi, gaskits, siġillanti jew bżieżaq tal-fjuwil, mfasslin apposta għall-użu f'"inġenji tal-arju" jew fl-ajruspazju, magħmulin minn iktar minn 50 %, bħala piż skont il-piż, ta' xi materjal speċifikat f'1C009.b. jew 1C009.c.;

b.

Mhux użat;

c.

Mhux użat.

1A002
Strutturi jew laminati "kompożiti", li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

N.B:

ARA WKOLL 1A202, 9A010 u 9A110

a.

Jikkonsistu f'"matriċi" organika u materjali speċifikati f'1C010.c., 1C010.d. jew 1C010.e.; jew

b.

Jikkonsistu f'"matriċi" tal-metall jew tal-karbonju, u minn xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

"Materjali fibrużi jew filamentari" tal-karbonju li għandhom dan kollu li ġej:

a.

"Modulu speċifiku" li jeċċedi 10,15 × 106 m; u

b.

"Saħħa tensili speċifika" li teċċedi 17,7 × 104 m; jew

2.

Il-materjali speċifikati f'1C010.c.

Nota 1:

1A002 ma jkoprix il-kontrolli fuq strutturi jew laminati "kompożiti" magħmulin minn "materjali fibrużi u filamentari" tal-karbonju mxappin f'reżina epossida użati għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' "inġenji tal-ajru ċivili", li għandhom dan kollu li ġej:

a.

Erja ta' mhux iktar minn 1 m2;

b.

Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; u

c.

Wisa' ta' mhux iktar minn 15 mm.

Nota 2:

1A002 ma jkoprix il-kontrolli fuq oġġetti nofshom lesti, imfasslin apposta għal applikazzjonijiet purament ċivili kif ġej:

a.

Merkanzija sportiva;

b.

Industrija awtomobilistika;

c.

Industrija tal-għodda makkinarja;

d.

Applikazzjonijiet mediċi.

Nota 3:

1A002.b.1. ma jkoprix il-kontrolli fuq oġġetti nofshom lesti li fihom mhux aktar minn żewġ dimensjonijiet ta' filamenti minsuġin u mfassla apposta għall-applikazzjonijiet kif ġej:

a.

Fran għat-trattament ta' metalli bi sħana għall-ittemprar ta' metalli;

b.

Tagħmir għall-produzzjoni ta' boule tas-siliċju.

Nota 4:

1A002 ma jkoprix il-kontrolli fuq oġġetti lesti, imfassla apposta għal applikazzjoni speċifika.

1A003
Manifatturi ta' polimidi aromatiċi mhux "fużibbli" fil-forma ta' riti, folji, tejp jew żigarelli li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a.

Ħxuna ta' iżjed minn 0,254 mm; jew

b.

Miksijin jew laminati b'karbonju, grafit, metalli jew sustanzi manjetiċi.

Nota:

1A003 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-manifatturi meta miksija jew illaminati bir-ram u mfassla għall-produzzjoni ta' unitajiet ta' ċirkwiti elettroniċi stampati.

N.B.:

Għal polimidi aromatiċi "fużibbli" fi kwalunkwe forma, ara 1C008.a.3.

1A004
Tagħmir u komponenti protettivi u ta' detezzjoni li mhumiex imfasslin apposta għall-użu militari, kif ġej:

N.B.:

ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI, 2B351 U 2B352.

a.

Maskri li jgħattu l-wiċċ, filtri u tagħmir ta' dekontaminazzjoni għalihom, imfasslin jew immodifikati għad-difiża kontra xi wieħed minn dawn li ġejjin, u komponenti mfasslin apposta għalihom:

Nota:

1A004.a. jinkludi Respiraturi Motorizzati li Jippurifikaw l-Arja (PAPR)li huma mfasslin jew immodifikati sabiex jiddefendu kontra l-aġenti jew il-materjali, elenkati f'1A004.a.

Nota Teknika:

Għall-finijet ta' 1A004.a.:

1.

Il-maskri li jgħattu l-wiċċ kollu huma magħrufin ukoll bħala maskri tal-gass.

2.

Il-filtri jinkludu wkoll l-element filtru.

1.

"Aġenti bijoloġiċi";

2.

Materjali radjuattivi "adattati għall-użu fil-gwerra";

3.

Aġenti tal-gwerra kimika (CW); jew

4.

"Aġenti għall-kontroll tal-irvellijiet" li jinkludu:

a.

α-Bromobenżenaċetonitril, (Ċjanur Bromobenżiliku) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

[2-klorofenil)metilen] propandinitril, (o-Klorobenżilidenemalononitril (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-Kloro-1-feniletanon, Klorur tal-Fenilaċil (ω-kloroaċetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

Dibenż-(b, f)-1,4-oxazefin, (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-Kloro-5,10-didrofenarsażin, (Klorur tal-fenarsażin), (Adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-Nonanoilmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

Ilbies protettiv, ingwanti u żraben, mfasslin apposta jew immodifikati għad-difiża kontra xi wieħed minn dan li ġej:

1.

"Aġenti bijoloġiċi";

2.

Materjali radjuattivi "adattati għall-użu fil-gwerra"; jew

3.

Aġenti tal-gwerra kimika (CW);

c.

Sistemi ta' detezzjoni, imfassla apposta jew immodifikati għad-detezzjoni jew l-identifikazzjoni ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin, u komponenti mfasslin apposta għalihom:

1.

"Aġenti bijoloġiċi";

2.

Materjali radjuattivi "adattati għall-użu fil-gwerra"; jew

3.

Aġenti tal-gwerra kimika (CW).

d.

Tagħmir elettroniku mfassal għad-detezzjoni jew l-identifikazzjoni awtomatika tal-preżenza ta' residwi ta'"splussivi" u li juża tekniki għad-"detezzjoni ta' traċċi" (pereżempju mewġ akustiku tal-wiċċ, spettrometrija tal-mobbiltà jonika, spettrometrija tal-mobbiltà divrenzjali, spettromettrija tal-massa).

Nota Teknika:

"Id-detezzjoni ta' traċċi" hija definita bħala l-kapaċità għad-detezzjoni ta' anqas minn 1 ppm ta' fwar, jew 1 mg ta' solidu jew likwidu.

Nota 1:

1A004.d. ma jkoprix il-kontrolli fuq tagħmir imfassal apposta għall-użu fil-laboratorju.

Nota 2:

1A004.d. ma jkoprix il-kontrolli fuq il-bibien tas-sigurtà li wieħed jgħaddi minnhom mingħajr ma jkun hemm kuntatt.

Nota:

1A004 ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.

Dożimetri għall-monitoraġġ tar-radjazzjoni personali;

b.

Tagħmir tas-saħħa jew tas-sikurezza okkupazzjonali limitat mid-disinn jew mill-funzjoni li jipproteġi kontra perikli speċifiċi għas-sikurezza residenzjali jew għall-industriji ċivili, inklużi:

1.

l-estrazzjoni;

2.

il-qtugħ ta' ġebel;

3.

l-agrikoltura;

4.

il-farmaċewtika;

5.

il-mediċina;

6.

is-settur veterinarju;

7.

l-ambjent;

8.

l-immaniġġjar tal-iskart;

9.

l-industrija tal-ikel.

Noti Tekniċi:

1.

1A004 jinkludi tagħmir u komponenti li ġew identifikati, ittestjati b'suċċess għal standards nazzjonali jew ipprovati li b'xi mod ieħor huma effettiv, għar-rilevament jew id-difiża kontra materjali radjuattivi "adattati għal użu fil-gwerra", "aġenti bijoloġiċi", aġenti tal-gwerra kimika, "simulanti" jew "aġenti ta' kontroll ta' rvellijiet", anke jekk it-tagħmir jew il-komponenti bħal dawn huma użati fl-industrija ċivili bħal dik tal-mini, il-barrieri, l-agrikoltura, il-farmaċewtika, il-mediċina, l-industrija veterinarja, dik ambjentali, it-trattament tal-iskart, jew l-industrija tal-ikel.

2.

"Simulant" huwa sustanza jew materjal li jintuża minflok aġent tossiku (kimiku jew bijoloġiku) fit-taħriġ, fir-riċerka, għall-ittestjar jew l-evalwazzjoni.

3.

Għall-finijiet ta' 1A004, l-"aġenti bijoloġiċi" huma patoġeni jew tossini, magħżula jew immodifikati (bħall-alterazzjoni fil-purezza, ħajjet il-prodott fuq l-ixkaffa, il-virulenza, il-karatteristiċi disseminattivi, jew ir-reżistenza għar-radjazzjoni UV) biex jipproduċu feriti/mewt fi bnedmin jew annimali, jiddegradaw it-tagħmir jew jagħmlu ħsara lill-uċuħ tar-raba' jew lill-ambjent.

1A005
Korazzi kontra l-balal, u l-komponenti għalihom, kif ġej:

N.B.:

ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a.

Korazza kontra l-balal ratba mhux immanifatturata f'konformità ma' standards jew speċifikazzjonijiet militari, jew l-ekwivalenti tagħhom, u komponenti mfassla apposta għalihom.

b.

Korazza kontra l-balal iebsa li tipprovdi protezzjoni ballistika sal-livell IIIA (NIJ 0101.06, Lulju 2008) jew inqas jew sal-ekwivalenti nazzjonali.

N.B.:

Għal "materjali fibrużi jew filamentari" użati fil-manifattura tal-korazzi kontra l-balal, ara 1C010.

Nota 1:

1A005 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-korazzi kontra l-balal meta jkunu qed jintużaw mill-utent għall-protezzjoni personali tiegħu stess.

Nota 2:

1A005 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-korazzi kontra l-balal imfassal sabiex jipprovdi protezzjoni frontali kemm minn frammenti kif ukoll minn blast ta' apparat splussiv mhux militari biss.

Nota 3:

1A005 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-korazzi kontra l-balal imfasslin sabiex jipproteġu kontra s-skieken, armi bil-ponot, b'labar u armi mhux tal-qtugħ biss.

1A006
Tagħmir imfassal apposta jew immodifikat għad-disponiment ta' apparat splussiv improvviżat, kif ġej, u komponenti u aċċessorji mfasslin apposta għalihom:

N.B.:

ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a.

Vetturi li jitħaddmu mill-bogħod;

b.

"Apparat interferenti".

Nota Teknika:

"Apparat interferenti" huwa tagħmir imfassal apposta bl-għan li jipprevjeni t-tħaddim ta' apparat splussiv billi jixħet projettila likwida, solida jew li tinfaqa'.

Nota:

1A006 ma jkoprix il-kontrolli fuq tagħmir li jkun akkumpanjat mill-operatur tiegħu.

1A007
Tagħmir u apparat, imfassal apposta biex jinizjaw splużjonijiet u apparat li fihom "materjali enerġetiċi", permezz ta' mezzi elettriċi, kif ġej:

N.B.:

ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI, 3A229 U 3A232.

a.

Settijiet tat-tqabbid għal detonaturi splussivi mfasslin sabiex iħaddmu d-detonaturi splussivi speċifikati f'1A007.b.;

b.

Detonaturi splussivi mħaddma bl-elettriku, kif ġej:

1.

Pont li jisplodi (EB);

2.

Wajer splussiv (EBW);

3.

Trażmettitur ta' impuls (Slapper);

4.

Inizjaturi ta' folja li tisplodi (EFI).

Noti Tekniċi:

1.

Il-kelma inizjatur jew tagħmir tat-tqabbid xi kultant tintuża minflok il-kelma detonatur.

2.

Għall-finijiet ta' 1A007.b. id-detonaturi konċernati kollha jutilizzaw konduttur tal-elettriku żgħir (pont, wajer jew folja) li jivvaporizza ruħu b'mod splussiv meta impuls rapidu tal-elettriku ta' kurrent għoli jgħaddi minnu. F'tipi nonslapper, il-konduttur li jisplodi jibda detonazzjoni kimika f'materjal ta' kuntatt splussiv ħafna bħal PETN (pentaeritritoltetranitrat). F'detonaturi slapper, il-vaporizzazzjoni splussiva tal-konduttur tal-elettriku tħaddem folja mobbli (flyer) jew slapper minn naħa għall-oħra ta' fetħa, u l-impatt tas-slapper fuq l-isplussiv jibda detonazzjoni kimika. F'xi wħud mid-disinji, is-slapper huwa mħaddem minn forza manjetika. It-terminu detonatur tal-folja li jisplodi jista' jirreferi għal EB jew għal detonatur tat-tip slapper.

1A008
Kariki, tagħmir u komponenti, kif ġej:

a.

"Kariki mmudellati" li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Kwantità Splussiva Netta (NEQ) akbar minn 90 g; u

2.

Dijametru tal-kejsing ta' barra daqs jew akbar minn 75 mm;

b.

Kariki li jaqtgħu f'forma lineari li għandhom dawn kollha li ġejjin, u komponenti mfassla apposta għalihom:

1.

Tagħbija splussiva akbar minn 40 g/m; u

2.

Wisa' ta' 10 mm jew aktar;

c.

Fil detonatur b'tagħbija splussiva fil-qalba akbar minn 64 g/m;

d.

Għodod tal-qtugħ, ħlief għal dawk speċifikati f'1A008.b., u għodod ta' stakkar, li għandhom Kwantità Splussiva Netta (NEQ) akbar minn 3,5 kg.

Nota Teknika:

"Kariki mmudellati" huma kariki splussivi mmudellati biex jiffokaw l-effetti tal-blast tal-isplużjoni.

1A102
Komponenti tal-karbonju-karbonju pirolizzati u risaturati mfasslin għal vetturi għall-varar fl-ispazju speċifikati f'9A004 jew għal rokits sonda speċifikati f'9A104.

1A202
Strutturi kompożiti, minbarra dawk speċifikati f'1A002, fil-forma ta' tubi u li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

N.B.:

ARA WKOLL 9A010 U 9A110.

a.

Dijametru intern ta' bejn 75 mm u 400 mm; u

b.

Magħmulin bi kwalunkwe wieħed mill-"materjali fibrużi u filamentari" speċifikati f'1C010.a. jew b. jew 1C210.a. jew b'materjali mxappin bil-lest bil-karbonju speċifikati f'1C210.c.

1A225
Katalizzaturi miksijin bil-platinu mfasslin apposta jew ippreparati għall-promozzjoni tar-reazzjoni ta' skambju isotopiku tal-idroġenu bejn l-idroġenu u l-ilma għall-irkuprar tat-tritju mill-ilma tqil jew għall-produzzjoni ta' ilma tqil.

1A226
Imballaġġi speċjalizzati li jistgħu jintużaw fis-separazzjoni ta' ilma tqil minn ilma ordinarju, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a.

Magħmulin minn xibka tal-bronż fosforuż kimikament trattata sabiex ittejjeb il-kapaċità li tixxarrab; u

b.

Imfasslin sabiex jintużaw fit-torrijiet tad-distillazzjoni fil-vakwu.

1A227
Twieqi bi lqugħ għar-radjazzjoni ta' densità għolja (ħġieġ taċ-ċomb jew mod ieħor), li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin, u frejm imfasslin apposta għalihom:

a.

"Żona kiesħa" ikbar minn 0,09 m2;

b.

Densità ikbar minn 3 g/cm3; u

c.

Ħxuna ta' 100 mm jew aktar.

Nota Teknika:

F'1A227 t-terminu "żona kiesħa" jfisser il-parti viżwali tat-tieqa esposta għall-iktar livell baxx ta' radjazzjoni fl-applikazzjoni tad-disinn.

1B
Tagħmir għall-Ittestjar, l-Ispezzjoni u l-Produzzjoni

1B001
Tagħmir għall-produzzjoni jew l-ispezzjoni ta' strutturi jew laminati "kompożiti" speċifikati f'1A002 jew "materjali fibrużi jew filamentari" speċifikati f'1C010, kif ġej, u komponenti u aċċessorji mfasslin apposta għalihom:

N.B.:

ARA WKOLL 1B101 U 1B201.

a.

Magni għat-tkebbib tal-filamenti, li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar, it-tgeżwir u t-tkebbib tal-fibri huma kkoordinati u pprogrammati fuq tliet assi jew aktar ta'"servopożizzjonament primarju", imfasslin apposta għall-manifattura ta' strutturi jew laminati "kompożiti", minn "materjali fibrużi jew filamentari";

b.

"Magni għat-tqegħid tat-tejp", li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar u t-tqegħid tat-tejp huma kkoordinati u pprogrammati fuq ħames assi jew aktar ta'"servopożizzjonament primarju", imfasslin apposta għall-manifattura ta' strutturi "kompożiti" tal-oqfsa ta' inġenji tal-ajru jew ta' "missili";

Nota:

F'1B001.b. "missila" tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ.

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta' 1B001.b., "magni għat-tqegħid tat-tejp" għandhom il-kapaċità li jqiegħdu "strixxa ta' filament" jew aktar b'limitu ta' wisa' ta' aktar minn 25 mm sa 305 mm jew inqas, u li jaqtgħu u jerġgħu jibdew korsiji individwali ta' "strixxi ta' filament" matul il-proċess ta' tqegħid.

c.

Magni tal-insiġ multidirezzjonali u multidimensjonali jew magni tad-dafar, inklużi adattaturi u kittijiet ta' modifika, imfasslin apposta jew immodifikati għall-insiġ, id-dafar jew l-immaljar ta' fibri, għal strutturi "kompożiti";

Nota Teknika:

Għall-iskopijiet ta' 1B001.c., it-teknika ta' dafar tinkludi l-innittjar.

d.

Tagħmir imfassal apposta jew adattat għall-produzzjoni ta' fibri rinforzanti, kif ġej:

1.

Tagħmir għall-konverżjoni ta' fibri polimeriċi (bħal poliakrilonitril, rejon, żift jew polikarbosilan) f'fibri ta' karbonju jew fibri ta' karbur tas-siliċju, inkluż tagħmir speċjali sabiex tissikka ruħha l-fibra waqt it-tisħin;

2.

Tagħmir għad-depożitar kimiku f'fażi ta' fwar ta' elementi jew komposti, fuq sottostrati filamentari msaħħna, għall-manifattura ta' fibri tal-karbur tas-siliċju;

3.

Tagħmir għall-estrużjoni bl-umdità ta' ċeramika refrattarja (bħall-ossidu tal-aluminju);

4.

Tagħmir għall-konverżjoni tal-aluminju li fih fibri prekursuri f'fibri tal-alumina permezz tat-trattament ta' sħana;

e.

Tagħmir sabiex jipproduċi materjali mxappin bil-lest speċifikati f'1C010.e. bil-metodu ta' tidwib bis-sħana;

f.

Tagħmir għall-ispezzjoni mhux distruttiva mfassal apposta għal materjali "kompożiti", kif ġej:

1.

Sistemi ta' tomografija permezz tar-raġġi X għall-ispezzjoni tad-difetti tri-dimensjonali;

2.

Magni tal-ittestjar ultrasoniku kkontrollati numerikament li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar tat-tranżmettituri jew tar-riċevituri huma koordinati u programmati simultanjament fuq erba' assi jew aktar sabiex isegwu l-kontorni tridimensjonali tal-komponent spezzjonat;

g.

"Magni għat-tqegħid tal-wajers", li l-movimenti tagħhom għall-pożizzjonament u tqegħid ta' wajers jew ta' folji huma kkoordinati u programmati f'żewġ assi jew aktar ta'"servopożizzjonament primarju", imfasslin apposta għall-manifattura ta' strutturi "kompożiti" ta' oqfsa ta' inġenji tal-ajru jew ta' "missili".

Nota Teknika:

Għall-iskopijet ta' 1B001, "magni għat-tqegħid tal-wajers" għandhom il-kapaċità li jqiegħdu "strixxa ta' filament" waħda jew aktar li jkollhom wisa' ta' 25 mm jew anqas, u li jaqtgħu u jerġgħu jibdew korsiji individwali ta' "strixxi ta' filament" matul il-proċess ta' tqegħid.

Nota Teknika:

1.

Għall-iskop ta' 1B001, l-assi ta' "servopożizzjonament primarju" jikkontrollaw permezz ta' programm tal-kompjuter, il-pożizzjoni tat-tagħmir tat-tarf (jiġifieri, ir-ras) fl-ispazju apparagun tal-biċċa li qed tinħadem fl-orjentament u fid-direzzjoni korretta biex jinkiseb il-proċess mixtieq.

2.

Għall-iskopijiet ta' 1B001, "strixxa ta' filament" hija wisa' unika kontinwa ta' tejp, wajer, jew fibra kompletament jew parzjalment imxappin fir-reżina.

1B002
Tagħmir li jipproduċi ligi tal-metall, trab ta' ligi tal-metall jew materjali tal-ligi, imfasslin apposta sabiex tiġi evitata l-kontaminazzjoni u mfasslin apposta għall-użu f'wieħed mill-proċeduri speċifikati f'1C002.c.2.

N.B.:

ARA WKOLL 1B102.

1B003
Għodod, forom imnaqqxin, forom imħaffrin jew muntaġġi, għal "formazzjoni superplastika" jew "irbit bid-diffużjoni" ta' titanju, aluminju jew il-ligi tagħhom, imfasslin apposta għall-manifattura ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Strutturi ajruspazjali jew ta' oqfsa ta' inġenji tal-ajru;

b.

Magni ta' "inġenji tal-ajru" jew tal-ajruspazju; jew

c.

Komponenti mfasslin apposta għall-istrutturi speċifikati f'1B003.a. jew għall-magni speċifikati f'1B003.b.

1B101
Tagħmir, minbarra dak speċifikat f'1B001, għall-"produzzjoni" ta' kompożiti strutturali kif ġej; u komponenti u aċċessorji mfasslin apposta għalih:

N.B.:

ARA WKOLL 1B201.

Nota:

Komponenti u aċċessorji speċifikati f'1B101 inkluż forom imħaffrin, mandrini tat-torn, forom imnaqqxin, muntaġġi u għodod għall-ippressar tal-preforma, għall-ikkurar, l-ikkastjar, it-tgħaqqid bis-sħana jew l-irbit ta' strutturi kompożiti, laminati u l-manifatturi tagħhom.

a.

Magni għat-tkebbib tal-filamenti jew magni għat-tqegħid tal-fibri li l-movimenti tagħhom għat-tqegħid, it-tgeżwir u t-tkebbib ta' fibri jistgħu jiġu kkoordinati u pprogrammati fuq tliet assi jew aktar, imfasslin għall-manifattura ta' strutturi jew laminati kompożiti minn materjali fibrużi jew filamentari, u kontrolli li jikkoordinaw u jipprogrammaw;

b.

Magni għat-tqegħid ta' tejp li l-movimenti tagħhom għat-tqegħid jew il-pjazzament tat-tejp u l-folji jistgħu jiġu kkoordinati u pprogrammati fuq żewġ assi jew aktar, imfasslin għall-manifattura ta' strutturi "kompożiti" tal-oqfsa ta' inġenji tal-ajru jew ta' "missili"';

c.

Tagħmir imfassal jew immodifikat għall-"produzzjoni" ta'"materjali fibrużi jew filamentari" kif ġej:

1.

Tagħmir għall-konverżjoni ta' fibri polimeriċi (bħal poliakrilonitril, rejon jew polikarbosilan) inkluż tagħmir speċjali sabiex tissikka ruħha l-fibra waqt it-tisħin;

2.

Tagħmir għad-depożizzjoni bil-fwar ta' elementi jew komposti fuq sottostrati tal-filamenti msaħħna;

3.

Tagħmir għall-estrużjoni bl-umdità ta' ċeramika refrattarja (bħall-ossidu tal-aluminju);

d.

Tagħmir imfassal jew immodifikat għat-trattament speċjali tal-wiċċ tal-fibri jew għall-produzzjoni ta' materjali mxappin bil-lest u preforom speċifikati fil-punt 9C110.

Nota:

1B101.d. jinkludi rombli, tagħmir għat-tiġbid, għall-kisi, għall-qtugħ u forom tal-qtugħ.

1B102
"Tagħmir tal-produzzjoni" tat-trab tal-metall, minbarra dak speċifikat f'1B002, u l-komponenti kif ġej:

N.B.:

ARA WKOLL 1B115.b.

a.

"Tagħmir tal-produzzjoni" tat-trab tal-metall li jista' jintuża għall-"produzzjoni", f'ambjent ikkontrollat, ta' materjali sferiċi, sferojdali jew atomizzati speċifikati f'1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

b.

Komponenti mfassla apposta għat-"tagħmir tal-produzzjoni" speċifikat f'1B002 jew 1B102.a.

Nota:

1B102 jinkludi:

a.

Ġeneraturi tal-plażma (ġett tal-ark ta' frekwenza għolja) li jistgħu jintużaw sabiex jinkisbu trabijiet metalliċi atomizzati jew sferiċi bl-organizzazzjoni tal-proċess f'ambjent tal-argon-ilma;

b.

Tagħmir għal elettrosplużjoni li jista' jintuża sabiex jinkisbu trabijiet metalliċi atomizzati jew sferiċi bl-organizzazzjoni tal-proċess f'ambjent tal-argon-ilma;

c.

Tagħmir li jista' jintuża għall-"produzzjoni" ta' trabijiet tal-aluminju sferiċi bil-polverizzazzjoni ta' tidwiba f'ambjent inert (pereż. in-nitroġenu).

1B115
Tagħmir, minbarra dak speċifikat f'1B002 jew 1B102, għall-produzzjoni ta' propellant u kostitwenti ta' propellant, kif ġej, u komponenti mfasslin apposta għalih:

a.

"Tagħmir tal-produzzjoni" għall-"produzzjoni", l-immaniġġar jew l-ittestjar għall-aċċettazzjoni ta' propellanti likwidi jew kostitwenti ta' propellanti speċifikati f'1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari;

b.

"Tagħmir tal-produzzjoni" għall-"produzzjoni", l-immaniġġar, it-taħlit, l-ikkurar, l-ikkastjar, l-ippressar, il-ħidma b'makkinarju, l-estrużjoni jew l-ittestjar għall-aċċettazzjoni ta' propellanti jew kostitwenti ta' propellanti solidi speċifikati f'1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota:

1B115.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq miksers ta' taħlita f'daqqa, il-miksers kontinwi jew l-imtieħen idrawliċi. Għall-kontrolli dwar il-miksers ta' taħlita f'daqqa, il-miksers kontinwi jew l-imtieħen idrawliċi ara 1B117, 1B118 u 1B119.

Nota 1:

Għal tagħmir imfassal apposta għall-produzzjoni ta' merkanzija militari, ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota 2:

1B115 ma jkoprix il-kontrolli fuq tagħmir għall-"produzzjoni", l-immaniġġar u l-ittestjar għall-aċċettazzjoni tal-karbur tal-boron.

1B116
Żennuni mfasslin apposta għall-produzzjoni ta' materjali miksubin pirolitikament ifformati fuq forma, mandrin jew sottostrat ieħor minn gassijiet prekursuri li jiddekomponu fil-firxa ta' temperatura minn 1 573 K (1 300°C) sa 3 173 K (2 900°C) fi pressjonijiet minn 130 Pa sa 20 kPa.

1B117
Miksers ta' taħlita f'daqqa li għandhom tagħmir għat-taħlit f'vakwu fil-firxa minn żero sa 13,326 kPa u b'kapaċità ta' kontroll tat-temperatura tal-kamra tat-taħlit, u li għandhom dawn il-komponenti li ġejjin kollha u li huma mfasslin apposta għalihom:

a.

Kapaċità volumetrika totali ta' 110 litri jew aktar; u

b.

Ikollhom mill-inqas "xaft għat-taħlit/impastar" immuntat lil hinn miċ-ċentru.

Nota:

F'1B117.b. it terminu "xaft għat-taħlit/impastar" ma jirreferix għad-deagglomeraturi jew is-skieken rotattivi.

1B118
Miksers ta' taħlita kontinwu li għandhom tagħmir għat-taħlit f'vakwu fil-firxa minn żero sa 13,326 kPa u b'kapaċità ta' kontroll tat-temperatura tal-kamra tat-taħlit, u li għandhom xi komponent milli ġejjin u li huma mfasslin apposta għalihom:

a.

Ikollhom żewġ xaftijiet jew aktar għat-taħlit/l-impastar; jew

b.

Xaft rotattiv uniku li joxxilla u li jkollu pinnijiet/snien tal-impastar fuq ix-xaft kif ukoll ġewwa l-kejsing tal-kamra tat-taħlit.

1B119
Imtieħen idrawliċi li jistgħu jintużaw għat-tisħiq jew għat-tħin tas-sustanzi speċifikati f'1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, u l-komponenti mfasslin apposta għalihom.

1B201
Magni għat-tkebbib ta' filamenti, minbarra dawk speċifikati f'1B001 jew 1B101, u t-tagħmir relatat, kif ġej:

a.

Magni għat-tkebbib ta' filamenti li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

Għandhom movimenti għall-ippożizzjonar, it-tgeżwir, u t-tkebbib ta' fibri koordinati u programmati fuq żewġ assi jew aktar;

2.

Imfasslin apposta sabiex jiffabbrikaw strutturi jew laminati kompożiti minn "materjali fibrużi jew filamentari"; u

3.

Kapaċi jkebbu tubi ċilindriċi b'dijametru intern bejn 75 u 650 mm u tulijiet ta' 300 mm jew iktar;

b.

Kontrolli ta' koordinazzjoni u pprogrammar għall-magni tat-tkebbib tal-filamenti speċifikati f'1B201.a.;

c.

Mandrini ta' preċiżjoni għall-magni tat-tkebbib tal-filamenti speċifikati f'1B201.a.

1B225
Ċelloli elettrolitiċi għall-produzzjoni tal-fluworu b'kapaċità ta' output ikbar minn 250 g ta' fluworu fis-siegħa.

1B226
Separaturi elettromanjetiċi tal-isotopi mfasslin għal sorsi joniċi singoli jew multipli, jew mgħammrin bihom, li kapaċi jipprovdu kurrent totali ta' raġġ joniku ta' 50 mA jew akbar.

Nota:

1B226 jinkludi separaturi:

a.

Li kapaċi jarrikkixxu l-isotopi stabbli;

b.

Bis-sorsi joniċi u l-kolletturi t-tnejn li huma fil-kamp manjetiku u b'dawk il-konfigurazzjonijiet meta huma jkunu barra mill-kamp.

1B228
Kolonni ta' distillazzjoni krijoġeniċi tal-idroġenu li għandhom il-karatterisitiċi kollha li ġejjin:

a.

Imfasslin sabiex jaħdmu b'temperaturi interni ta' 35 K (– 238°C) jew inqas;

b.

Imfasslin sabiex jaħdmu bi pressjoni interna ta' 0,5 sa 5 MPa;

c.

Magħmula, jew minn:

1.

Azzar inossidabbli tas-serje 300 b'kontenut baxx ta' kubrit u bin-numru tad-daqs tal-frak awstenitiku skont l-ASTM (jew standard ekwivalenti) ta' 5 jew ikbar; jew

2.

Materjali ekwivalenti li huma kemm krijoġeniċi kif ukoll kompatibbli mal-H2; u

d.

B'dijametri interni ta' 30 cm jew ikbar u "tulijiet effettivi" ta' 4 m jew ikbar.

Nota Teknika:

F'1B228 "tul effettiv" tfisser l-għoli attiv tal-imballaġġar f'kolonna tat-tip ippakkjata jew l-għoli attiv tal-pjanċi tal-kuntattur interni f'kolonna tat-tip bil-pjanċi.

1B229
Kolonni bil-pjanċi għall-iskambju tal-ilma u tas-sulfur tal-idroġenu u "l-kuntatturi interni", kif ġej:

N.B.:

Għall-kolonni li huma mfasslin apposta jew ippreparati għall-produzzjoni ta' ilma tqil ara 0B004.

a.

Kolonni bil-pjanċi għall-iskambju tal-ilma u tas-sulfur tal-idroġenu, li għandhom il-karatterisitiċi kollha li ġejjin:

1.

Jistgħu jaħdmu fi pressjonijiet ta' 2 MPa jew iktar;

2.

Magħmula minn azzar tal-karbonju bin-numru tad-daqs tal-frak awstenitiku skont l-ASTM (jew standard ekwivalenti) ta' 5 jew ikbar; u

3.

B'dijametru ta' 1,8 m jew ikbar;

b.

"Kuntatturi interni" għal kolonni bi pjanċi għall-iskambju tal-ilma u tas-sulfur tal-idroġenu, speċifikati f'1B229.a.

Nota Teknika:

"Il-kuntatturi interni" tal-kolonni huma pjanċi segmentati li għandhom dijametru mmuntat effettiv ta' 1,8 m jew ikbar, huma mfasslin sabiex jiffaċilitaw il-kuntattar kontrokurrenti u magħmulin minn azzar inossidabbli b'kontenut ta' karbonju ta' 0,03 % jew inqas. Dawn jistgħu jkunu pjanċi li jgħarblu, pjanċi bil-valvi, pjanċi bil-kapep għall-bżieżaq, jew pjanċi turbogradilja.

1B230
Pompi li kapaċi jiċċirkulaw soluzzjonijiet ta' katalizzatur ta' amidju tal-potassju kkonċentrat jew dilwit f'ammonijaka likwida (KNH2/NH3), li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a.

Mitbuqin (jiġifieri ssiġillati ermetikament);

b.

Kapaċità ikbar minn 8,5 m3/h; u

c.

Waħda mill-karatteristċi li ġejjin:

1.

Għal soluzzjonijiet ta' amidju tal-potassju konċentrati (1 % jew iktar), pressjoni ta' tħaddim minn 1,5 sa 60 MPa; jew

2.

Għal soluzzjonijiet ta' amidju tal-potassju dilwiti (inqas minn 1 %), pressjoni ta' tħaddim minn 20 sa 60 MPa.

1B231
Faċilitajiet jew impjanti tat-tritju, u t-tagħmir għalihom, kif ġej:

a.

Faċilitajiet jew impjanti għall-produzzjoni, l-irkupru, l-estrazzjoni, il-konċentrazzjoni, jew l-immaniġġar tat-tritju;

b.

Tagħmir għal faċilitajiet jew impjanti tat-tritju, kif ġej:

1.

Unitajiet ta' refriġerazzjoni bl-idroġenu jew bl-elju li kapaċi jkessħu sa 23 K (– 250°C) jew inqas, b'kapaċità għat-tneħħija tas-sħana ogħla minn 150 W;

2.

Sistemi ta' ħażna jew ta' purifikazzjoni tal-isotopi tal-idroġenu bl-użu ta' idruri metalliċi bħala l-mezz tal-ħażna jew tal-purifikazzjoni.

1B232
Turbini ta' espansjoni jew settijiet ta' turbina ta' espansjoni-kompressur li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a.

Imfasslin sabiex jaħdmu f'temperatura tal-outlet ta' 35 K (– 238 °C) jew inqas; u

b.

Imfasslin għal fluss ta' gass idroġenu ta' 1 000 kg/h jew iktar.

1B233
Faċilitajiet jew impjanti għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, u s-sistemi u t-tagħmir għalihom, kif ġej:

a.

Faċilitajiet jew impjanti għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju;

b.

Tagħmir għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, abbażi tal-proċess ta' amalgamazzjoni tal-litju-merkurju, kif ġej:

1.

Kolonni ta' skambju bejn likwidu-likwidu ppakkjati, imfasslin apposta għall-amalgami tal-litju;

2.

Pompi għall-merkurju jew l-amalgami tal-litju;

3.

Ċelluli tal-elettroliżi għall-amalgami tal-litju;

4.

Evaporaturi għas-soluzzjoni kkonċentrata tal-idrossidu tal-litju;

c.

Sistemi għall-iskambjar tal-joni mfasslin apposta għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, u l-komponenti mfasslin apposta għalihom;

d.

Sistemi ta' skambju kimiku (li jużaw eteri tal-kuruna, kriptandi u eteri tal-larjat), imfasslin apposta għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, u l-komponenti mfasslin apposta għalihom.

1B234
Kontenituri, kmamar, reċipjenti għall-konteniment ta' splussiv qawwi, u apparat ieħor simili ta' konteniment imfassal għall-ittestjar ta' splussiv qawwi jew apparat splussiv u li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

N.B.:

ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a.

Imfasslin sabiex iżommu kompletament splużjoni ekwivalenti għal 2 kg ta' TNT jew aktar; u

b.

Ikollhom l-elementi jew il-karatteristiċi ta' tfassil li jippermettu trasferiment f'ħin reali jew imdewwem ta' informazzjoni dijanjostika jew ta' kejl.

1C
Materjali

Nota Teknika:

Metalli u ligi:

Dejjem jekk ma ssir l-ebda dispożizzjoni kuntrarja, il-kliem "metalli" u "ligi" minn 1C001 sa 1C012 ikopru l-forom grezzi u semifabbrikati, kif ġej:

 

Forom grezzi:

Anodi, blalen, żbarri (inkluż żbarri intaljati u żbarri tal-wajer), billetti, blokok, blooms, brikketti, tjun, katodi, kristalli, kubi, dadi, frak, granuli, ingotti, bċejjeċ, gerbub, mases tawwalin, trab, rondelli, balal, ċangaturi, biċċiet tondi, sponoż, stikek;

 

Forom semifabbrikati (sew jekk miksija, ibbanjati, imtaqqbin jew ippuntellati u sew jekk le):

a.

Materjali tal-ferrobattut jew maħdumin fabbrikati permezz ta' rrumblar, ġbid, estrużjoni, forġa, estrużjoni b'impatt, ippressar, trammil, atomizzazzjoni u tħin, jiġifieri: angoli, kanali, ċrieki, diski, trab, laqx, fuljetti u folji, metall mikwi, pjanċi, trab, metall ippressat u kkonfigurat, żigarelli, ċrieki, vireg (inklużi vireg issaldjati, vireg tal-wajer, u vireg irrumblati), sezzjonijiet, forom, folji, żigarelli, pajpijiet u tubi (inkluż tondi, kwadri u vojti), wajer imġebbed jew bl-estrużjoni;

b.

Materjal ikkastjat prodott b'ikkastjar fir-ramel, ġo forma tal-metall, tal-ġips jew tipi ta' forom oħra, inkluż ikkastjar bi pressjoni għolja, forom magħqudin bis-sħana, u forom magħmula bil-metallurġija tat-trab.

L-għan tal-kontrolli m'għandux jintilef bl-esportazzjoni ta' forom mhux elenkati li allegatament jkunu prodotti lesti iżda li jirrappreżentaw fir-realtà forom grezzi jew forom semifabbrikati.

1C001
Materjali mfasslin apposta għal użu bħala assorbituri ta' mewġ elettromanjetiku, jew polimeri intrinsikament konduttivi, kif ġej:

u

ARA WKOLL 1C101.

a.

Materjali sabiex jassorbu frekwenzi li jeċċedu 2 × 108 Hz iżda huma inqas minn 3 × 1012 Hz;

Nota 1:

1C001.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.

Assorbituri f'forma ta' fili, magħmula minn fibri naturali jew sintetiċi, miżjudin b'materjal nonmanjetiku sabiex jipprovdi l-assorbiment;

b.

Assorbituri li ma għandhom l-ebda telf manjetiku u li l-wiċċ inċidenti huwa ta' forma mhux ċatta, inklużi piramidi, konijiet, priżmi u wċuħ spiraliformi;

c.

Assorbituri ċatti, li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Magħmula minn xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Materjali tal-fowm plastiku (flessibli jew mhux flessibli) miżjudin bil-karbonju, jew materjali organiċi, inklużi għaqqada, li jipprovdu aktar minn 5 % eku kkomparat mal-metall fuq wisa' ta' banda li tiskorri l-± 15 % tal-frekwenza ċentrali tal-enerġija inċidentali, u mhux kapaċi jirreżistu temperaturi ogħla minn 450 K (177°C); jew

b.

Materjali taċ-ċeramika li jipprovdu aktar minn 20 % eku meta kkomparati mal-metall fuq wisa' ta' banda li teċċedi l-± 15 % tal-frekwenza ċentrali tal-enerġija inċidentali, u mhux kapaċi jirreżistu temperaturi ogħla minn 800 K (527 °C);

Nota Teknika:

Kampjuni għall-ittestjar tal-assorbiment għal 1C001.a. Nota: 1.c.1. għandu jkunu kwadru b'tal-inqas 5 tulijiet ta' mewġ tal-frekwenza ċentrali fuq naħa u pożizzjonati fil-kamp imbiegħed tal-element radjanti.

2.

Saħħa tensili ta' inqas minn 7 × 106 N/m2; u

3.

Saħħa komprensiva ta' inqas minn 14 × 106 N/m2;

d.

Assorbituri ċatti magħmulin minn ferrite sinterizzata, li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Gravità speċifika ogħla minn 4,4; u

2.

Temperatura operattiva massima ta' 548 K (275°C).

Nota 2:

Xejn min-Nota 1 sa 1C001.a. ma jeskludi lill-materjali manjetiċi sabiex jipprovdu assorbiment meta jkunu jinsabu fiż-żebgħa.

b.

Materjali sabiex jassorbu frekwenzi li jeċċedu 1,5 × 1014 Hz iżda huma inqas minn 3,7 × 1014 Hz u mhumiex trasparenti għad-dawl viżibbli;

Nota:

1C001.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq materjali, imfasslin apposta jew ifformulati għal xi wieħed minn dawn l-applikazzjonijiet li ġejjin:

a.

"Laser" immarkar ta' polimeri; jew

b.

"Laser" iwweldjar ta' polimeri.

c.

Materjali polimeriċi intrinsikament konduttivi b'"konduttività elettrika tal-volum" ogħla minn 10 000 S/m (Siemens kull metru) jew "reżistività tal-wiċċ" ta' inqas minn 100 ohm/kwadrat, ibbażati fuq xi wieħed mill-polimeri li ġejjin:

1.

Polianilin;

2.

Polipirrol;

3.

Politijofen;

4.

Polifenilen-vinilen; jew

5.

Politijenilen-vinilen.

Nota:

1C001.c. ma jkoprix il-kontrolli fuq materjali f'forma likwida.

Nota Teknika:

"Konduttività elettrika tal-volum" u "reżistività tal-wiċċ" għandhom jiġu ddeterminati bl-użu tal-ASTM D-257 jew l-ekwivalenti nazzjonali.

1C002
Ligi tal-metall, trab tal-ligi tal-metall jew materjali tal-ligi, kif ġej:

N.B.:

ARA WKOLL 1C202.

Nota:

1C002 ma jkoprix il-kontrolli fuq ligi tal-metall, trab tal-ligi tal-metall u materjali tal-ligi, ifformulati speċifikament għall-kisi tas-sottostrati.

Noti Tekniċi:

1.

Il-ligi tal-metall f'1C002 huma dawk li jkollhom persentaġġ ogħla ta' piż skont il-piż tal-metall imsemmi minn kwalunkwe element ieħor.

2.

"Ir-reżistenza għall-istress" għandha titkejjel skont l-istandard ASTM E-139 jew l-ekwivalenti nazzjonali.

3.

Ir-"reżistenza għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli" għandha titkejjel skont l-Istandard tal-ASTM E-606, "il-Prattika Rakkomandata għall-Ittestjar tar-Reżistenza għar-Reħja b'Għadd Baxx ta' Ċikli b'Amplitudni Kostanti" jew l-ekwivalenti nazzjonali. L-ittestjar għandu jkun assjali b'proporzjon ta' stress medju ugwali għal 1 u fattur ta' konċentrazzjoni ta' stress (Kt) ugwali għal 1. L-istress medju hu definit bħala l-istress massimu li jitnaqqas minnu l-istress minimu, diviż bl-istress massimu.

a.

Aluminidi, kif ġej:

1.

Aluminidi tan-nikil li jkollhom minimu ta' 15 % bil-piż ta' aluminju, massimu ta' 38 % bil-piż ta' aluminju u tal-inqas element ieħor li jifforma liga;

2.

Aluminidi tat-titanju li bħala piż skont il-piż ikollhom 10 % jew aktar ta' aluminju u tal-inqas element ieħor li jifforma liga;

b.

Ligi tal-metall, kif ġej, magħmulin minn trab jew materjal partikulat speċifikat f'1C002.c.:

1.

Ligi tan-nikil li għandhom xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

a.

"Reżistenza għall-istress" ta' 10 000 siegħa jew aktar f'923 K (650°C) bi stress ta' 676 MPa; jew

b.

"Reżistenza għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli" ta' 10 000 ċiklu jew aktar f'823 K (550 °C) bi stress massimu ta' 1 095 MPa;

2.

Ligi tan-nijobju li għandhom xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

a.

"Reżistenza għall-istress" ta' 10 000 siegħa jew aktar f'1 073 K (800°C) bi stress ta' 400 MPa; jew

b.

"Reżistenza għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli" ta' 10 000 ċiklu jew aktar f'973 K (700 °C) bi stress massimu ta' 700 MPa;

3.

Ligi tat-titanju li għandhom xi wieħed mill-karattreristiċi li ġejjin:

a.

"Reżistenza għall-istress" ta' 10 000 siegħa jew aktar f'723 K (450°C) bi stress ta' 200 MPa; jew

b.

"Reżistenza għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli" ta' 10 000 ċiklu jew aktar f'723 K (450 °C) bi stress massimu ta' 400 MPa;

4.

Ligi tal-aluminju li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a.

Saħħa tensili ta' 240 MPa jew aktar f'temperatura ta' 473 K (200°C); jew

b.

Saħħa tensili ta' 415 MPa jew aktar f'temperatura ta' 298 K (25 °C);

5.

Ligi tal-manjeżju li għandhom dan kollu li ġej:

a.

Saħħa tensili ta' 345 MPa jew aktar; u

b.

Rata ta' korrużjoni ta' inqas minn 1 mm/sena f'soluzzjoni milwiema ta' 3 % ta' klorur tas-sodju mkejla skont l-istandard G-31 tal-ASTM jew l-ekwivalenti nazzjonali;

c.

Trab jew materjal partikulat ta' liga tal-metall, li għandu dan kollu li ġej:

1.

Magħmul minn xi waħda mis-sistemi ta' kompożizzjoni li ġejjin:

Nota Teknika:

X f'dawn li ġejjin tfisser element wieħed tal-ligi jew aktar.

a.

Ligi tan-nikil (Ni-Al-X, Ni-X-Al) li jikkwalifikaw għal partijiet jew komponenti ta' magni b'turbina, jiġifieri b'inqas minn 3 partiċelli nonmetalliċi (imdaħħlin waqt il-proċess ta' manifattura) ikbar minn 100 μm f'109 partiċelli tal-liga;

b.

Ligi tan-nijobju (Nb-Al-X jew Nb-X-Al, Nb-Si-X jew Nb-X-Si, Nb-Ti-X jew Nb-X-Ti);

c.

Ligi tat-titanju (Ti-Al-X jew Ti-X-Al);

d.

Ligi tal-aluminju (Al-Mg-X jew Al-X-Mg, Al-Zn-X jew Al-X-Zn, Al-Fe-X or Al-X-Fe); jew

e.

Ligi tal-manjeżju (Mg-Al-X jew Mg-X-Al);

2.

Magħmul f'ambjent ikkontrollat b'xi wieħed minn dawn il-proċessi li ġejjin:

a.

"Atomizzazzjoni f'vakwu";

b.

"Atomizzazzjoni bil-gass";

c.

"Atomizzazzjoni ċentrifugali";

d.

"Tkessiħ rapidu";

e.

"Tkessiħ rapidu b'rotazzjoni" u "tifrik";

f.

"Estrazzjoni mit-tidwib" u "tifrik";

g.

"Liga mekkanika"; jew

h.

"Atomizzazzjoni tal-plażma"; u

3.

Kapaċi jifforma materjali speċifikati f'1C002.a. jew 1C002.b.;

d.

Materjali lligati li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Magħmulin minn xi waħda mis-sistemi ta' kompożizzjoni speċifikati f'1C002.c.1.;

2.

Fil-forma ta' biċċiet żgħar, żigarelli jew vireg irqaq mhux mfarrkin; u

3.

Prodotti f'ambjent ikkontrollat minn xi wieħed minn dan li ġej:

a.

"Tkessiħ rapidu";

b.

"Tkessiħ rapidu b'rotazzjoni"; jew

c.

"Estrazzjoni mit-tidwib".

1C003
Metalli manjetiċi, ta' kull tip u ta' kwalunkwe forma, li għandhom karatteristika minn dawn li ġejjin:

a.

Permeabilità relattiva inizjali ta' 120 000 jew aktar u ħxuna ta' 0,05 mm jew inqas;

Nota Teknika:

Il-kejl tal-permeabilità relattiva inizjali jrid isir fuq materjali kompletament ittemprati.

b.

Ligi manjetostrittivi li għandhom xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

1.

Manjetostrizzjoni ta' saturazzjoni ta' aktar minn 5 × 10– 4; jew

2.

Fattur tal-akkoppjar manjetomekkaniku (k) ta' aktar minn 0,8; jew

c.

Strippi ta' ligi amorfi jew "nanokristallini", li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Kompożizzjoni li għandha minimu ta' 75 % bħala piż skont il-piż ta' ħadid, kobalt jew nikil;

2.

Induzzjoni manjetika ta' saturazzjoni (Bs) ta' 1,6 T jew aktar; u

3.

Karatteristika minn dawn li ġejjin:

a.

Ħxuna tal-istrippa ta' 0,02 mm jew inqas; jew

b.

Reżistività elettrika ta' 2 × 10– 4 ohm cm jew aktar.

Nota Teknika:

Materjali "nanokristallini" f'1C003.c. huma dawk il-materjali li għandhom daqs ta' farka ta' kristall ta' 50 nm jew inqas, kif iddeterminat bid-diffrazzjoni bir-raġġi-X.

1C004
Ligi tal-uranju titanju jew ligi tat-tungstenu b'"matriċi" bbażata fuq ħadid, nikil jew ram, li għandhom dan kollu li ġej:

a.

Densità ogħla minn 17,5 g/cm3;

b.

Limitu elastiku ogħla minn 880 MPa;

c.

Saħħa tensili aħħarija li taqbeż l-1 270 MPa; u

d.

Tiġbid li jaqbeż it-8 %.

1C005
Kondutturi "kompożiti" "superkonduttivi" f'tulijiet li jaqbżu l-100 m jew b'massa ikbar minn 100 g, kif ġej:

a.

Kondutturi "kompożiti" "superkonduttivi" li fihom "filament" tan-nijobju-titanju wieħed jew aktar, li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Integrati f'"matriċi" li mhix "matriċi" tar-ram jew waħda mħallta bbażata fuq ir-ram; u

2.

Għandhom erja tas-sezzjoni trasversali iżgħar minn 0,28 × 10– 4 mm2 (6 μm fid-dijametru għal "filamenti" ċirkulari);

b.

Kondutturi "kompożiti" "superkonduttivi" li jikkonsistu f''filament' "superkonduttiv" wieħed jew aktar, li mhuwiex in-nijobju-titanju, li għandhom dan kollu li ġej:

1.

"Temperatura kritika" b'induzzjoni manjetika żero ogħla minn 9,85 K (– 263,31°C); u

2.

Jibqgħu fl-istat "superkonduttiv" f'temperatura ta' 4,2 K (– 268,96°C) meta jkunu esposti għal kamp manjetiku orjentat fi kwalunkwe direzzjoni perpendikulari għall-assi lonġitudinali tal-konduttur u li jikkorrispondi għal induzzjoni manjetika ta' 12 T b'densità kritika ta' kurrent ogħla minn 1 750 A/mm2 fuq is-sezzjoni trasversali totali tal-konduttur;

c.

Kondutturi "kompożiti" "superkonduttivi" li jikkonsistu f'"filament" "superkonduttiv" wieħed jew aktar li jibqgħu "superkonduttivi" f'aktar minn 115 K (– 158,16°C).

Nota Teknika:

Għall-iskop ta' 1C005, il-"filamenti" jistgħu jkunu f'forma ta' wajer, ċilindru, rita, tejp jew żigarella.

1C006
Fluwidi u materjali lubrikanti, kif ġej:

a.

Mhux użati;

b.

Materjali lubrikanti li bħala l-ingredjenti prinċipali tagħhom għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

Fenilen, jew eteri jew tioeteri tal-alkilfenilen jew it-taħlitiet tagħhom, li jkollhom aktar minn żewġ funzjonijiet ta' etere jew ta' tioetere jew ta' taħlitiet tagħhom; jew

2.

Fluwidi tas-silikonu fluworurat b'viskożità kinematika ta' inqas minn 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) meta imkejla f'298 K (25°C);

c.

Fluwidi li jtaffu l-iskossi jew ta' flottazzjoni li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Purità li teċċedi d-99,8 %;

2.

Fihom inqas minn 25 partiċella ta' 200 μm jew ikbar fid-daqs għal kull 100 ml; u

3.

Magħmulin minn tal-inqas 85 % ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Id-dibromotetrafluworoetan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

Il-poliklorotrifluworoetilen (modifiki taż-żejt u tax-xama' biss); jew

c.

Il-polibromotrifluworoetilen;

d.

Fluwidi li jkessħu tal-fluworokarbonju għall-elettronika, li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Mal-85 % bħala piż skont il-piż jew aktar ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin, jew taħlitiet tagħhom:

a.

Forom monomeriċi ta' perfluworopolialkiletere-trijażini jew perfluworoalifatiċi-eteri;

b.

Perfluworoalkilamini;

c.

Perfluworoċikloalkani; jew

d.

Perfluworoalkani;

2.

Densità f'temperatura ta' 298 K (25°C) ta' 1,5 g/ml jew aktar;

3.

Fi stat likwidu f'temperatura ta' 273 K (0°C); u

4.

Mas-60 % bħala piż skont il-piż jew aktar ta' fluworu.

Nota:

1C006.d. ma jkoprix il-kontrolli fuq il-materjali speċifikati u ppakkettati bħala prodotti mediċi.

1C007
Trab taċ-ċeramika, materjali taċ-ċeramika mhux "kompożiti", materjali "kompożiti" tal-"matriċi" taċ-ċeramika u materjali prekursuri, kif ġej:

N.B.:

ARA WKOLL 1C107.

a.

Trab taċ-ċeramika ta' boruri tat-titanju singoli jew kumplessi, li jkollhom impuritajiet metalliċi totali, esklużi żidiet intenzjonali, ta' inqas minn 5 000 ppm, bid-daqs ta' partiċella medja daqs jew inqas minn 5 μm u mhux iktar minn10 % tal-partiċelli li jkunu ikbar minn10 μm;

b.

Materjali taċ-ċeramika mhux "kompożiti" fil-forma grezza jew semi-fabbrikata, magħmula minn boruri tat-titanju b'densità ta' 98 % jew aktar tad-densità teoretika;

Nota:

1C007.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq abrażivi.

c.

Materjali "kompożiti" taċ-ċeramika-ċeramika b'"matriċi" ta' ħġieġ jew ossidu u rinfurzati b'fibri li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; jew

d.

Si-O-N; u

2.

"Saħħa tensili speċifika" li teċċedi 12,7 × 103 m;

d.

Materjali "kompożiti" ċeramika-ċeramika, b'fażi metallika kontinwa jew mingħajrha, li jinkorporaw partiċelli, whiskers jew fibri, fejn il-"matriċi" hija ffurmata minn karburi jew nitridi ta' siliċju, żirkonju jew boron;

e.

Materjali prekursuri (jiġifieri materjali polimeriċi jew metallo-organiċi għal użu speċjali) sabiex tkun prodotta kwalunkwe fażi jew fażijiet tal-materjali speċifikati f'1C007.c., kif ġej:

1.

Polidijorganosilani (għall-produzzjoni tal-karbur tas-siliċju);

2.

Polisilażani (għall-produzzjoni tan-nitrid tas-silikon);

3.

Polikarbosilażani (għall-produzzjoni ta' ċeramika b'komponenti ta' silikon, karbonju u nitroġenu);

f.

Materjali "kompożiti" ċeramika-ċeramika b'"matriċi" ta' ħġieġ jew ossidu rinfurzata b'fibri kontinwi minn xi waħda mis-sistemi li ġejjin:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1); jew

2.

Si-C-N.

Nota:

1C007.f. ma jkoprix il-kontrolli fuq il-"kompożiti" li jkollhom fibri minn dawn is-sistemi li jkollhom fibra b'saħħa tensili ta' inqas minn 700 MPa f'temperatura ta' 1 273 K (1 000°C) jew reżistenza tal-fibra għad-deformazzjoni tensili ta' aktar minn 1 % pressjoni tal-qsim b'tagħbija ta' 100 MPa u 1 273 K (1 000 °C) għal 100 siegħa.

1C008
Sustanzi polimeriċi nonfluworurati kif ġej:

a.

Imidi, kif ġej:

1.

Bismaleimidi;

2.

Poliamidi-imidi aromatiċi (PAI) li għandhom "temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)" li teċċedi l-563 K (290°C);

3.

Polimidi aromatiċi li għandhom "temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)" li teċċedi l-505 K (232 °C);

4.

Polieterimidi aromatiċi li għandhom "temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)" li teċċedi l-563 K (290°C).

Nota:

1C008.a. jikkontrolla sustanzi f'forma likwida jew solida "fużibbli", inklużi r-reżina, it-trab, il-gerbub, ir-riti, il-folji, it-tejp jew iż-żigarelli.

N.B.:

Għal polimidi aromatiċi mhux "fużibbli" fil-forma ta' rita, folja, tejp jew żigarella, ara 1A003.

b.

Mhux użat;

c.

Mhux użat;

d.

Ketoni poliarilini;

e.

Sulfur tal-poliarilin, fejn il-grupp arilin huwa bifenilin, trifenilin jew kombinazzjonijiet tagħhom;

f.

Polibifenilenetersulfun li għandu "temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)" li teċċedi l-563 K (290°C).

Nota Teknika:

1.

It-"temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)" għall-materjali termoplastiċi 1C008.a.2, il-materjali ta' 1C008.a.4. u l-materjali ta' 1C008.f hija ddeterminata bl-użu tal-metodu deskritt f'ISO 11357-2 (1999) jew l-ekwivalenti nazzjonali.

2.

It-"temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)" għall-materjali termosolidifikati ta' 1C008.a.2 u l-materjali ta' 1C008.a.3.hija ddeterminata bl-użu ta' metodu ta' liwi fuq 3 punti deskritt fl-ASTM D 7028-07 jew fl-istandard nazzjonali ekwivalenti. It-test għandu jsir fuq kampjun ta' test fil-prattika li jkun ġie kkurat b'temperatura minima ta' 90°C kif speċifikat fl-ASTM E 2160-04 jew fl-istandard nazzjonali ekwivalenti, u ġie kkurat bl-użu ta' taħlita ta' proċessi ta' kura standard u ta' wara l-kura li jagħtu l-ogħla Tg.

1C009
Komposti fluworurati mhux ipproċessati kif ġej:

a.

Mhux użat;

b.

Polimidi fluworurati li fihom 10 % bħala piż skont il-piż jew aktar ta' fluworu kkombinat;

c.

Elastomeri tal-fosfażin fluworurat li fihom bħala piż skont il-piż 30 % jew aktar ta' fluworu kkombinat.

1C010
"Materjali fibrużi jew filamentari", kif ġej:

N.B.:

ARA WKOLL 1C210 U 9C110.

Noti Tekniċi:

1.

Għall-finijiet tal-ikkalkular tas-"saħħa tensili speċifika", il-"modulu speċifiku" jew it-toqol speċifiku ta'"materjali fibrużi jew filamentari" f'1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. jew 1C010.e.1.b., is-saħħa tensili u l-modulu għandhom jiġu ddeterminati bl-użu tal-Metodu A deskritt f'ISO 10618 (2004) jew l-ekwivalenti nazzjonali.

2.

Il-valutazzjoni tas-"saħħa tensili speċifika", tal-"modulu speċifiku" jew tat-toqol speċifiku ta' "materjali fibrużi jew filamentari" mhux unidirezzjonali (pereżempju tessuti, twapet żgħar jew malji) f'1C010 għandha tkun ibbażata fuq il-proprjetajiet mekkaniċi tal-monofilamenti unidirezzjonali kostitwenti (pereżempju monofilamenti, ħjut, ftietel jew wajers) qabel ma jiġu pproċessati f'"materjali fibrużi jew filamentari" mhux unidirezzjonali.

a.

"Materjali fibrużi jew filamentari" organiċi, li jkollhom dan kollu li ġej:

1.

"Modulu speċifiku" li jeċċedi 12,7 × 106 m; u

2.

"Saħħa tensili speċifika" li teċċedi 23,5 × 104 m;

Nota:

1C010.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq il-polietilin.

b.

"Materjali fibrużi jew filamentari", tal-karbonju, li għandhom dan kollu li ġej:

1.

"Modulu speċifiku" li jeċċedi 14,65 × 106 m; u

2.

"Saħħa tensili speċifika" li teċċedi 26,82 × 104 m;

Nota:

1C010.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.

"Materjali fibrużi jew filamentari" għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' "inġenji tal-ajru ċivili", li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Erja ta' mhux iktar minn 1 m2;

2.

Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; u

3.

Wisa' ta' mhux iktar minn 15 mm.

b.

"Materjali fibrużi jew filamentari" tal-karbonju mqattgħin jew mitħunin mekkanikament b'tul ta' 25,0 mm jew inqas.

c.

"Materjali fibrużi jew filamentari" inorganiċi, li għandhom dan kollu li ġej:

1.

"Modulu speċifiku" li jeċċedi 2,54 × 106 m; u

2.

Punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni ta' aktar minn 1 922 K (1 649°C) f'ambjent inert;

Nota:

1C010.c. ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.

Fibri tal-ossidu tal-aluminju polikristallin, multifażi, diskontinwu fil-forma ta' fibri mqattgħin jew ta' pjastri każwali, li fihom piż ta' 3 % jew aktar ta' siliċe, b'"modulu speċifiku" ta' inqas minn 10 × 106 m;

b.

Fibri tal-molibdenu u tal-ligi tal-molibdenu;

c.

Fibri tal-boron;

d.

Fibri ta' ċeramiki diskontinwi b'punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni aktar baxx minn 2 043 K (1 770°C) f'ambjent inert.

d.

"Materjali fibrużi jew filamentari", li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

Magħmula minn xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Polieterimidi speċifikati f'1C008.a.; jew

b.

Materjali speċifikati minn 1C008.b. sa 1C008.f.; jew

2.

Magħmula mill-materjali speċifikati f'1C010.d.1.a. jew 1C010.d.1.b. u "mħallta" ma' fibri oħrajn speċifikati f'1C010.a., 1C010.b. jew 1C010.c.;

e.

"Materjali fibrużi jew filamentari" kompletament jew parzjalment imxappin fir-reżina jew fiż-żift (materjali mxappin bil-lest), "materjali fibrużi jew filamentari" miksija bil-metall jew bil-karbonju (preforom) jew "preforom tal-fibri tal-karbonju", li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

"Materjali fibrużi jew filamentari" inorganiċi speċifikati f'1C010.c.; jew

b.

"Materjali fibrużi jew filamentari" organiċi jew tal-karbonju, li għandhom dan kollu li ġej:

1.

"Modulu speċifiku" li jeċċedi 10,15 × 106 m; u

2.

"Saħħa tensili speċifika" li teċċedi 17,7 × 104 m; u

2.

Li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Reżina jew żift speċifikati f'1C008 jew 1C009.b.;

b.

"Temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)" ta' 453 K (180°C) jew aktar u b'reżina fenolika; jew

c.

"Temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)" ta' 505 K (232°C) jew aktar u b'reżina jew żift, mhux speċifikati f'1C008 jew 1C009.b., u li mhumiex reżina fenolika;

Nota 1:

"Materjali fibrużi jew filamentari" miksija bil-metall jew bil-karbonju (preforom) jew "preforom tal-fibri tal-karbonju", mhux imxappin fir-reżina jew fiż-żift, huma speċifikati bħala "materjali fibrużi jew filamentari" f'1C010.a., 1C010.b. jew 1C010.c.

Nota 2:

1C010.e. ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.

"materjali fibrużi jew filamentari" tal-karbonju mxappin f'"matriċi" ta' reżina epossida (materjali mxappin bil-lest) għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' "inġenji tal-ajru ċivili", li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Erja ta' mhux iktar minn 1 m2;

2.

Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; u

3.

Wisa' ta' mhux iktar minn 15 mm.

b.

"Materjali fibrużi jew filamentari" tal-karbonju mekkanikament imqattgħin biċċiet, mitħunin jew maqtugħin, imxappin kompletament jew parzjalment fir-reżina jew fiż-żift, ta' 25,0 mm jew inqas mit-tul meta jintużaw ir-reżina jew iż-żift minbarra dawk speċifikati f'1C008 jew 1C009.b.

Nota Teknika:

It-"temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)" għall-materjali speċifikati f'1C010.e. tiġi ddeterminata bl-użu tal-metodu deskritt fl-ASTM D 7028-07, jew l-istandard nazzjonali ekwivalenti, fuq kampjun ta' test fil-prattika. Fil-każ ta' materjali termosolidifikati, il-grad ta' kkurar ta' kampjun ta' test fil-prattika jkun il-minimu ta' 90 % kif definit fl-ASTM E 2160-04 jew fl-istandard nazzjonali ekwivalenti.

1C011
Metalli u komposti, kif ġej:

N.B.:

ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI u 1C111.

a.

Metalli f'daqs ta' partiċelli ta' inqas minn 60 μm kemm jekk sferiċi, atomizzati, sferojdali, f'laqx jew mitħuna, immanifatturati minn materjal li jikkonsisti minn 99 % jew aktar ta' żirkonju, manjeżju u l-ligi tagħhom;

Nota Teknika:

Il-kontenut naturali tal-afnju fiż-żirkonju (tipikament minn 2 % sa 7 %) jingħadd maż-żirkonju.

Nota:

Il-metalli jew il-ligi speċifikati f'1C011.a. huma koperti bil-kontrolli kemm jekk il-metalli jew il-ligi huma inkapsulati fl-aluminju, fil-manjeżju, fiż-żirkonju jew fil-berillju kif ukoll jekk ma humiex.

b.

Boron jew ligi tal-boron, b'daqs ta' partiċella ta' 60 μm jew inqas, kif ġej;

1.

Boron b'purezza ta' 85 % bħala piż skont il-piż jew aktar;

2.

Ligi tal-boron b'kontenut tal-boron ta' 85 % bħala piż skont il-piż jew aktar;

Nota:

Il-metalli jew il-ligi speċifikati f'1C011.b. huma koperti bil-kontrolli kemm jekk il-metalli jew il-ligi huma inkapsulati fl-aluminju, il-manjeżju, iż-żirkonju jew il-berillju kif ukoll jekk ma humiex.

c.

Nitrat tal-gwanidin (CAS 506-93-4);

d.

Nitrogwanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.:

Ara wkoll il-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għat-trabijiet tal-metalli mħalltin ma' sustanzi oħra biex jifformaw taħlita fformulata għal finijiet militari.

1C012
Il-materjali kif ġej:

Nota Teknika:

Dawn il-materjali tipikament jintużaw għal sorsi ta' sħana nukleari.

a.

Plutonju f'kull forma, b'assaġġ isotopiku tal-plutonju, ta' plutonju-238 ta' aktar minn 50 % bħala piż skont il-piż;

Nota:

1C012.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.

Konsenji b'kontenut ta' plutonju ta' 1 g jew inqas;

b.

Konsenji ta' 3 "grammi effettivi" jew inqas meta jkunu f'komponent ta' detezzjoni fi strumenti.

b.

Nettunju-237 "preċedentement separat" fi kwalunkwe forma.

Nota:

1C012.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq konsenji b'kontenut ta' nettunju-237 ta' 1 g jew inqas.

1C101
Materjali u apparat għat-tnaqqis ta' karatteristiċi osservabbli bħar-riflettività ta' radar, karatteristiċi ultravjola/infraħomor u karatteristiċi akustiċi, minbarra dawk speċifikati f'1C001, li jistgħu jintużaw f'"missili", sottosistemi ta' "missili" jew inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ speċifikati f'9A012 jew 9A112.a.

Nota 1:

1C101 tinkludi:

a.

Materjali strutturali u kisjiet imfasslin apposta għat-tnaqqis tar-riflettività radar;

b.

Kisjiet, inkluż żebgħa, imfasslin apposta għat-tnaqqis jew l-adattament tar-riflettività jew l-emissività fil-partijiet microwave, infraħomor jew ultravjola tal-ispettru elettromanjetiku.

Nota 2:

1C101 ma jinkludix kisjiet meta użati apposta għall-kontroll termiku tas-satelliti.

Nota Teknika:

F'1C101 "missila" tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ li kapaċi jkopru medda ta' aktar minn 300 km.

1C102
Materjali tal-karbonju-karbonju risaturati u pirolizzati mfasslin għal vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f'9A004 jew rokits sonda speċifikati f'9A104.

1C107
Grafit u materjali taċ-ċeramika, minbarra dawk speċifikati f'1C007, kif ġej:

a.

Grafiti fi frak fin b'densità tal-massa ta' 1,72 g/cm3 jew ikbar, imkejla f'temperatura ta' 288 K (15°C), u li għandhom id-daqs tal-frak ta' 100 μm jew inqas, li jistgħu jintużaw għaż-żennuni tar-rokits u l-ponot ta' quddiem ta' vetturi għad-dħul fl-atmosfera, li jistgħu jiġu mmaxinjati f'xi wieħed mill-prodotti li ġejjin:

1.

Ċilindri b'dijametru ta' 120 mm jew iktar u tul ta' 50 mm jew iktar;

2.

Tubi b'dijametru intern ta' 65 mm jew iktar u ħxuna tal-ġnub ta' 25 mm jew iktar u tul ta' 50 mm jew aktar; jew

3.

Blokok li għandhom daqs ta' 120 mm × 120 mm × 50 mm jew aktar;

N.B.:

Ara wkoll 0C004

b.

Grafiti pirolitiċi jew fibrużi rinfurzati, li jistgħu jintużaw għaż-żennuni tar-rokits u l-ponot ta' quddiem ta' vetturi għad-dħul fl-atmosfera li jintużaw f'"missili", vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f'9A004 jew ir-rokits sonda speċifikati f'9A104;

N.B.:

Ara wkoll 0C004

c.

Materjali kompożiti taċ-ċeramika (kostant dielettriku ta' inqas minn 6 f'kull frekwenza minn 100 MHz sa 100 GHz) għall-użu f'randomes li jintużaw fil-"missili", fil-vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f'9A004 jew fir-rokits sonda speċifikati f'9A104;

d.

Ċeramika fi kwantità rinfurzata bil-karbur tas-siliċju mhix moħmija u li tista' tiġi mmaxinjata, li tista' tintuża għall-ponot ta' quddiem li jistgħu jintużaw f'"missili", f'vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f'9A004 jew f'rokits sonda speċifikati f'9A104;

e.

Kompożiti taċ-ċeramika rinfurzati bil-karbur tas-siliċju, li jistgħu jintużaw għall-ponot ta' quddiem, għall-vetturi għad-dħul fl-atmosfera u l-flaps taż-żennuni li jistgħu jintużaw fil-"missili", fil-vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f'9A004 jew fir-rokits sonda speċifikati f'9A104.

1C111
Propellanti u sustanzi kimiċi kostitwenti għall-propellanti, minbarra dawk speċifikati f'1C011, kif ġej:

a.

Sustanzi propulsivi:

1.

Trab sferiku jew sferojdali tal-aluminju, minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, bid-daqs tal-partiċelli inqas minn 200 μm u kontenut ta' aluminju ta' 97 % bħala piż skont il-piż jew aktar, jekk mill-inqas 10 % tal-piż totali jkun magħmul minn partiċelli iżgħar minn 63 μm, skont l-ISO 2591-1:1988 jew l-ekwivalenti nazzjonali;

Nota Teknika:

Id-daqs ta' partiċella ta' 63 μm (ISO R-565) jikkorrispondi għal 250 mesh (Tyler) jew 230 mesh (l-istandard ASTM E-11).

2.

Trab tal-metall, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, kif ġej:

a.

Trab tal-metall taż-żirkonju, tal-berillju jew tal-manjeżju, jew tal-ligi ta' dawn il-metalli jekk mill-inqas 90 % tal-partiċelli totali skont il-volum jew it-toqol tal-partiċelli jkun magħmul minn partiċelli ta' inqas minn 60 μm (iddeterminat skont it-tekniki ta' kejl bħal bl-użu ta' għarbiel, diffrazzjoni bil-laser jew skannjar ottiku), kemm jekk sferiċi, atomizzati, sferojdali, f'laqx jew mitħuna, li jikkonsistu minn 97 % jew aktar bħala piż skont il-piż ta' xi wieħed minn dan li ġej:

1.

Żirkonju;

2.

Berillju; jew

3.

Manjeżju;

Nota Teknika:

Il-kontenut naturali tal-afnju fiż-żirkonju (tipikament minn 2 % sa 7 %) jingħadd maż-żirkonju.

b.

It-trab tal-metall tal-boron jew tal-ligi tal-boron b'kontenut tal-boron ta' 85 % aktar skont il-piż, jekk mill-inqas 90 % tal-partiċelli totali skont il-volum jew it-toqol tal-partiċelli jkun magħmul minn inqas minn 60 μm (iddeterminat skont it-tekniki ta' kejl bħal bl-użu ta' għarbiel, diffrazzjoni bil-laser jew skannjar ottiku), kemm jekk sferiċi, atomizzati, sferojdali, f'laqx jew mitħuna;

Nota:

1C111.a.2.a. u 1C111.a.2.b. jikkontrollaw taħlitiet ta' trab b'distribuzzjoni ta' partiċelli multimodali (pereżempju taħlitiet ta' daqsijiet differenti tal-partikuli) jekk jiġi kkontrollat mod wieħed jew iktar.

3.

Sustanzi ossidanti li jistgħu jintużaw f'magni ta' rokits bi propellant likwidu kif ġej:

a.

Triossidu tad-dinitroġenu (CAS 10544-73-7);

b.

Diossidu tan-nitroġenu (CAS 10102-44-0)/tetrossidu tad-dinitroġenu (CAS 10544-72-6);

c.

Pentossidu tad-dinitroġenu (CAS 10102-03-1);

d.

Ossidi Mħallta tan-Nitroġenu (MON);

Nota Teknika:

Ossidi Mħallta tan-Nitroġenu (MON) huma soluzzjonijiet ta' Ossidu Nitriku (NO) fit-Tetrossidu tad-Dinitroġenu/Diossidu tan-Nitroġenu (N2O4/NO2 ) li jistgħu jintużaw f'sistemi ta' missili. Hemm firxa ta' kompożizzjonijiet li jistgħu jiġu indikati bħala MONi jew MONij, fejn i u j huma numri sħaħ li jirrappreżentaw il-persentaġġ ta' Ossidu Nitriku fit-taħlita (pereż., MON3 fih 3 % ta' Ossidu Nitriku, MON25 fih 25 % ta' Ossidu Nitriku. Limitu ogħla huwa MON40, piż ta' 40 %).

e.

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal Aċidu Nitriku Fumanti Aħmar Inibit (IRFNA);

f.

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI U 1C238 għal komposti magħmula minn fluworu u wieħed jew aktar minn aloġeni oħrajn, ossiġnu jew nitroġenu;

4.

Derivattivi tal-idrażina, kif ġej:

N.B.:

ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a.

Trimetilidrażina (CAS 1741-01-1);

b.

Tetrametilidrażina (CAS 6415-12-9);

c.

N,N diallilidrażina (CAS 5164-11-4);

d.

Allilidrażina (CAS 7422-78-8);

e.

Etilen diidrażina (CAS 6068-98-0);

f.

Dinitrat tal-monometilidrażina;

g.

Nitrat tad-dimetilidrażina asimmetriku;

h.

Ażid tal-idrażinju (CAS 14546-44-2);

i.

1,1-Ażid tad-dimetilidrażinju (CAS 227955-52-4) / 1,2-Ażid tad-dimetilidrażinju (CAS 299177-50-7);

j.

Dinitrat tal-idrażinju (CAS 13464-98-7);

k.

Diidrażina tal-aċidu diimmido-ossaliku (CAS 3457-37-2);

l.

Nitrat ta' 2-idrossietilidrażina (HEHN);

m.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-Perklorat tal-Idrażinju;

n.

Diperklorat tal-idrażinju (CAS 13812-39-0);

o.

Nitrat tal-metilidrażina (MHN) ) (CAS 29674-96-2);

p.

1,1-Nitrat tad-dietilidrażina (DEHN) / 1,2-Nitrat tad-dietilidrażina (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q.

Nitrat ta' 3,6-diidrażino tetrażina (Nitrat ta' 1,4-diidrażina) (DHTN);

5.

Materjali b'densità ta' enerġija għolja, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, utilizzabbli f'"missili" jew inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ speċifikati f'9A012 jew 9A112.a.;

a.

Fjuwil imħallat li jinkludi fjuwils kemm solidi kif ukoll likwidi, pereżempju bħas-sospensjoni tal-boron, b'densità ta' enerġija bbażata fuq il-massa ta' 40 × 106 J/kg jew iktar;

b.

Fjuwils oħra b'densità ta' enerġija għolja u addittivi ta' fjuwils (pereż., kuban, soluzzjonijiet joniċi, JP-10) li għandhom densità ta' enerġija bbażata fuq il-volum ta' 37,5 × 109 J/m3 jew iktar, f'temperatura ta' 20°C u bi pressjoni atmosferika waħda (101,325 kPa);

Nota:

1C111.a.5.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq fjuwils fossili raffinati u bijofjuwils prodotti minn ħxejjex, inkluż fjuwils għal magni ċċertifikati biex jintużaw fl-avjazzjoni ċivili, sakemm mhux ifformulati għal "missili" jew inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ speċifikati f' 9A012 jew f'9A012.a.

Nota Teknika:

F'1C111.a.5. "missila" tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ li kapaċi jilħqu medda ta' aktar minn 300 km.

6.

Fjuwils li jissostitwixxu l-idrażin kif ġej:

a.

2-Dimetilamminoetilażid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b.

Sustanzi polimeriċi:

1.

Polibutadjen bit-terminali tal-karbossi (inkluż il-polibutadjen bit-terminali tal-karbossil) (CTPB);

2.

Polibutadjen bit-terminali tal-idrossi (inkluż il-polibutadjen bit-terminali tal-idrossil) (HTPB), minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari;

3.

Polibutadjen-aċidu akriliku (PBAA);

4.

Polibutadjen — aċidu akriliku -akrilonitril (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5.

Politetraidrofuran polietilen glikol (TPEG);

Nota Teknika:

Politetraidrofuran polietilen glikol (TPEG) huwa kopolimeru fi blokok ta' poli 1,4-Butanidjol (CAS 110-63-4) u polietilen-glikol (PEG). (CAS 25322-68-3).

6.

Nitrat tal-poligliċidil (PGN jew poli-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c.

Addittivi u aġenti oħrajn tal-propellant:

1.

ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal karborani, dekarborani, pentaborani u d-derivattivi tagħhom;

2.

Dinitrat tat-trietilen glikol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.

2-Nitrodifenilamin (CAS 119-75-5);

4.

Trinitrat tat-trimetiloetan (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5.

Dinitrat tad-dietilen glikol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.

Derivattivi tal-ferroċen kif ġej:

a.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-katoċen;

b.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Etil;

c.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Propil;

d.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen n-butil;

e.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Pentil;

f.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Diċiklopentil;

g.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Diċikloessil;

h.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Dietil;

i.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Dipropil;

j.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Dibutil;

k.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Diessil;

l.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Aċetil / 1,1′-ferroċen tad-diaċetil;

m.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għal Aċidi karbossiliċi tal-ferroċen;

n.

Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għal butaċen;

o.

Derivattivi oħrajn tal-ferroċen li jistgħu jintużaw bħala modifikaturi tar-rata ta' ħruq tal-propellant tar-rokits, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota:

1C111.c.6.o. ma jkoprix il-kontrolli fuq derivattivi tal-ferroċen li fihom grupp funzjonali aromatiku ta' sitt atomi ta' karbonju marbut mal-molekula tal-ferroċen.

7.

4,5 diażidometil 2-metil-1,2,3-triażol (iso-DAMTR), minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota:

Għall-propellanti u s-sustanzi kimiċi kostitwenti għall-propellanti mhux speċifikati f'1C111, ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

1C116
Azzar maraging, li jista' jintuża f'"missili", li għandu dan kollu li ġej:

N.B.:

ARA WKOLL 1C216.

a.

Saħħa tensili aħħarija mkejla f'293 K (20°C), li tkun daqs jew ikbar minn:

1.

0,9 GPa fl-istadju ta' soluzzjoni ttemprata; jew

2.

1,5 GPa fl-istadju ta' twebbis bi preċipitazzjoni; u

b.

Xi waħda minn dawn il-forom li ġejjin:

1.

Folji, pjanċi jew tubi bi ħxuna tal-ġnub jew tal-pjanċa daqs jew inqas minn 5.0 mm;

2.

Forom tubulari bi ħxuna tal-ġnub ta' 50 mm jew inqas u b'dijametru intern ta' 270 mm jew aktar.

Nota Teknika 1:

L-azzar maraging huwa liga tal-ħadid:

1.

Ġeneralment ikkaratterizzati minn kontenut għoli ta' nikil, kontenut baxx ħafna ta' karbonju u l-użu ta' elementi ta' sostituzjoni jew preċipitati sabiex jipproduċu t-tisħiħ u t-twebbis biż-żmien tal-liga; u

2.

Suġġetti għal ċikli ta' trattament sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess ta' trasformazzjoni martensitiku (stadju ta' soluzzjoni ttemprata) u sussegwentement imwebbes biż-żmien (stadju ta' twebbis bi preċipitazzjoni).

Nota Teknika 2:

F'1C116 "missila" tfisser sistemi kompluti ta' rokits u sistemi ta' inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ li kapaċi jilħqu medda ta' aktar minn 300 km.

1C117
Materjali għall-produzzjoni ta' komponenti ta' "missili" kif ġej:

a.

Tungstenu u ligi f'forma ta' partikoli b'kontenut ta' tungstenu ta' 97 % jew iktar skont il-piż, u bid-daqs tal-partikoli jkun ta' 50 × 10– 6 m (50 μm) jew inqas;

b.

Molibdenu u ligi f'forma ta' partikoli b'kontenut ta' molibdenu ta' 97 % jew iktar skont il-piż, u bid-daqs tal-partikoli jkun ta' 50 × 10– 6 m (50 μm) jew inqas;

c.

Materjali tat-tungstenu f'forma solida li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Xi waħda mill-kompożizzjonijiet ta' materjal li ġejjin:

a.

Tungstenu jew ligi li fihom piż ta' 97 % jew aktar ta' tungstenu;

b.

Ramm infiltrat bit-tungstenu li fih piż ta' 80 % jew iktar ta' tungstenu; jew

c.

Tungstenu infiltrat bil-fidda li fih piż ta' 80 % jew iktar ta' tungstenu; u