ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 208

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
2 ta' Awwissu 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1313 tal-1 ta' Awwissu 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat ( 1 )

1

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1314 tal-1 ta' Awwissu 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

4

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1315 tat-18 ta' Lulju 2016 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni mwaqqaf permezz tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, rigward emenda temporanja għall-Protokoll 3 għal dak il-Ftehim li tikkonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti oriġinarji u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva bħala rispons favur ir-refuġjati li qed jaħarbu mill-konflitt fis-Sirja

6

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1316 tas-26 ta' Lulju 2016 li temenda d-Deċiżjoni 2009/908/UE, li tistabbilixxi miżuri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew dwar l-eżerċizzju tal-Presidenza tal-Kunsill, u dwar il-presidenza tal-korpi preparatorji tal-Kunsill

42

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1317 tat-28 ta' Lulju 2016 li taħtar membru, propost mir-Renju tal-Belġju fil-Kumitat tar-Reġjuni

45

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1318 tad-29 ta' Lulju 2016 dwar il-linji gwida għall-promozzjoni ta' binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero u l-aħjar prattiki biex jiġi żgurat li, sal-2020, il-binjiet ġodda kollha jkunu binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero

46

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1319 tad-29 ta' Lulju 2016 li temenda r-Rakkomandazzjoni 2006/576/KE dwar id-deossinivalenol, iz-zearalenon u l-okratossina A fl-ikel tal-annimali domestiċi ( 1 )

58

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

2.8.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 208/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1313

tal-1 ta' Awwissu 2016

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-ewwel alternattiva tal-Artikolu 21(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Is-sustanza attiva ġiet inkluża fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2) permezz tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/99/KE (3).

(2)

Is-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE jitqiesu li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u huma elenkati fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (4).

(3)

L-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat, kif stipulat fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 tiskadi 6 xhur mid-data li tasal l-opinjoni tal-Kumitat għall-Istima tar-Riskji tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għand il-Kummissjoni jew il-31 ta' Diċembru 2017, liema tiġi l-ewwel.

(4)

Fit-30 ta' Ottubru 2015 (5), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”) ikkomunikat lill-Kummissjoni d-dikjarazzjoni tagħha dwar il-valutazzjoni tat-tossikoloġija ta' POE-tallowamine (Nru CAS 61791-26-2), sustanza li tintuża frekwentament bħala koformulant fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat. Fi tqabbil mal-glifosat ikkonkludiet li, fuq il-punti aħħarin kollha investigati, ġiet osservata tossiċità sinifikanti ta' POE-tallowamine. Kien hemm aċċenn għal tħassib ieħor fir-rigward tal-potenzjal ta' POE-tallowamine li jkollu effett negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem meta jintuża fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat. L-Awtorità kkunsidrat ukoll li spjegazzjoni probabbli għad-dejta medika fil-bnedmin għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat hija li t-tossiċità hija xprunata l-iktar mill-komponent ta' POE-tallowamine tal-formulazzjoni.

(5)

B'konformità mad-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) flimkien mal-Artikolu 55 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara u approċċi jew tekniki alternattivi biex inaqqsu d-dipendenza tagħhom fuq l-użu tal-pestiċidi. Minħabba l-fatt li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat jintużaw ħafna għal applikazzjonijiet mhux agrikoli, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat jiġi minimizzat jew ipprojbit f'żoni bħal parks u ġonna pubbliċi, f'postijiet tal-isport u tar-rekreazzjoni, fil-btieħi tal-iskejjel u fiż-żoni tal-logħob tat-tfal u fil-qrib ta' faċilitajiet tal-kura tas-saħħa.

(6)

Il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat jintużaw ukoll għal applikazzjonijiet ta' qabel il-ħsad. F'ċerti sitwazzjonijiet l-użi ta' qabel il-ħsad għall-kontroll jew għall-prevenzjoni kontra t-tkabbir mhux mixtieq tal-ħaxix ħażin, huma konformi ma' prattiċi agrikoli tajbin. Madankollu jidher li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat jintużaw ukoll bl-intenzjoni li jiġi kkontrollat il-mument li fih isir il-ħsad jew biex jiġi ottimizzat it-tidris, għalkemm dawn l-użi ma jistgħux jitqiesu bħala prattiċi agrikoli tajbin. Użi ta' dan it-tip għalhekk jistgħu ma jkunux konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 55 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. L-Istati Membri għandhom għalhekk jagħtu attenzjoni partikolari lill-konformità tal-użi ta' qabel il-ħsad ma' prattiċi agrikoli tajbin meta jawtorizzaw il-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti.

(7)

Il-Kummissjoni stiednet lin-notifikaturi jissottomettu l-kummenti tagħhom.

(8)

Fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku preżenti jixraq li jiġu emendati l-kundizzjonijiet tal-użu tas-sustanza attiva b'mod partikolari billi l-koformulant POE-tallowamine (Nru CAS 61791-26-2) jiġi eskluż mill-użu fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat.

(9)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 għandu jiġi emendat skont dan.

(10)

B'konformità mal-Artikolu 27(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandha tiġi stabbilita lista ta' koformulanti li mhumiex aċċettati għall-inklużjoni fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Il-Kummissjoni, l-Awtorità u l-Istati Membri bdew jaħdmu fuq l-istabbiliment ta' dik il-lista. Fit-twettiq ta' ħidmietha, il-Kummissjoni se tagħti attenzjoni partikolari lill-koformulanti li potenzjalment jagħmlu ħsara li jintużaw fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat. Il-lista tal-koformulanti inaċċettabbli se tiġi stabbilita fil-futur f'att separat, b'konformità mar-rekwiżiti proċedurali stabbiliti fl-Artikolu 27(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(11)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fis-seba' kolonna “dispożizzjonijiet speċifiċi” tar-ringiela 25 dwar il-glifosat fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, it-test jinbidel b'dan li ġej:

“Jistgħu jiġu awtorizzati biss użi bħala erbiċida.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta' rieżami dwar il-glifosat, u b'mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif emendat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf fis-27 ta' Ġunju 2016. F'din il-valutazzjoni ġenerali, l-Istati Membri:

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art f'żoni vulnerabbli, b'mod partikolari fir-rigward tal-użi mhux għall-uċuh tar-raba';

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għar-riskji mill-użu f'positijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 12(a) tad-Direttiva 2009/128/KE;

iridu jagħtu attenzjoni partikolari għall-użi ta' qabel il-ħsad bi prattiċi agrikoli tajbin.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat ma jkunx fihom il-koformulant POE-tallowamine (Nru CAS 61791-26-2)”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Awwissu 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(3)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/99/KE tal-20 ta' Novembru 2001 li temenda l-Anness I mad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE li tirrigwarda t-tqegħid fis-suq tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jinkludu l-glifosat u t-tifensulfuron-metil bħala sustanzi attivi (ĠU L 304, 21.11.2001, p. 14).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-lista ta' sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  EFSA Journal 2015; 13(11): 4303. Disponibbli onlajn fuq: www.efsa.europa.eu

(6)  Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71).


2.8.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 208/4


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1314

tal-1 ta' Awwissu 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Awwissu 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

166,9

ZZ

166,9

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

144,6

ZZ

144,6

0805 50 10

AR

187,3

CL

157,0

MA

157,0

TR

153,3

UY

171,3

ZA

165,3

ZZ

165,2

0806 10 10

BR

163,2

EG

214,9

MA

183,3

MX

378,3

US

233,8

ZZ

234,7

0808 10 80

AR

182,2

BR

108,4

CL

127,5

NZ

140,5

PE

106,8

US

177,7

UY

99,9

ZA

108,5

ZZ

131,4

0808 30 90

AR

207,1

CL

143,6

TR

164,7

ZA

127,9

ZZ

160,8

0809 29 00

TR

239,6

US

485,5

ZZ

362,6

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

2.8.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 208/6


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/1315

tat-18 ta' Lulju 2016

dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni mwaqqaf permezz tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, rigward emenda temporanja għall-Protokoll 3 għal dak il-Ftehim li tikkonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva bħala rispons favur ir-refuġjati li qed jaħarbu mill-konflitt fis-Sirja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 207(4) flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi l-Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra (1) (“il-Ftehim”) daħal fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2002. Skont l-Artikolu 89 tal-Ftehim, twaqqaf Kunsill ta' Assoċjazzjoni biex jeżamina kwalunkwe kwistjoni ewlenija li tinqala' fil-qafas ta' dan il-Ftehim u kwalunkwe kwistjoni oħra bilaterali jew internazzjoanli ta' interess reċiproku.

(2)

Skont l-Artikolu 92 tal-Ftehim, twaqqaf Kumitat ta' Assoċjazzjoni responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Ftehim u li l-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jista' jiddelegalu, b'mod sħiħ jew parzjalment, kwalunkwe setgħa minn tiegħu.

(3)

Skont l-Artikolu 94(1) tal-Ftehim, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu jkollu s-setgħa li jieħu d-deċiżjonijiet għall-ġestjoni tal-Ftehim ukoll fl-oqsma li fihom il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jkun iddelegalu s-setgħat tiegħu.

(4)

Skont l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 2002/357/KE,KEFA (2), il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandha tiġi stipulata mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni.

(5)

Skont l-Artikolu 39 tal-Protokoll 3 għall-Ftehim, kif emendat bid-Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Ġordan (3), il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dak il-Protokoll.

(6)

Ir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan (“il-Ġordan”) ressaq proposti lill-komunità internazzjonali għal approċ olistiku għal rispons ekonomiku għall-kriżi tar-refuġjati Sirjani.

(7)

Fil-qafas tal-Konferenza Internazzjonali dwar l-Appoġġ għas-Sirja u r-Reġjun li saret f'Londra fl-4 ta' Frar 2016, il-Ġordan iddikjara l-intenzjoni tiegħu li jippermetti lir-refuġjati Sirjani jieħdu sehem fis-suq tax-xogħol formali fil-Ġordan, u elenka għadd ta' passi li se jieħu b'dak il-għan, b'mod partikolari bil-ħsieb li jinħolqu madwar 200 000 opportunità ta' xogħol għar-refuġjati Sirjani.

(8)

B'rabta ma' dik l-inizjattiva, fit-12 ta' Diċembru 2015 il-Ġordan għamel talba speċifika biex ir-regoli tal-oriġini jiġu rilassati b'mod temporanju taħt il-Ftehim, sabiex jissaħħu l-esportazzjonijiet tal-Ġordan lejn l-Unjoni u jinħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol, b'mod speċjali għar-refuġjati Sirjani.

(9)

B'riżultat tal-eżami tat-talba mill-Ġordan, il-Kunsill, f'isem l-Unjoni, iqis li huwa ġġustifikat li jaqbel dwar regoli addizzjonali tal-oriġini li, taħt il-kundizzjonijiet speċifikati fl-Anness għall-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni mehmuż ma' din id-Deċiżjoni (“l-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni”), b'mod partikolari fir-rigward ta' prodotti rilevanti, żoni ta' produzzjoni, u l-ħolqien ta' iktar impjiegi għar-refuġjati Sirjani, għandhom isiru disponibbli bħala alternattiva għal dawk stipulati fl-Anness II tal-Protokoll 3 tal-Ftehim għal esportazzjonijiet mill-Ġordan u li għandhom ikunu dawk li l-Unjoni tapplika għal importazzjonijiet mill-pajjiżi l-inqas żviluppati taħt l-inizjattiva Skema Ġeneralizzata ta' Preferenzi/Kollox ħlief Armi.

(10)

L-Anness għall-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu japplika sal-31 ta' Diċembru 2026, u għandu jsir rieżami ta' nofs it-terminu biex jippermetti lill-partijiet jagħmlu aġġustamenti permezz ta' deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni, jekk ikun meħtieġ.

(11)

Il-kisba mill-Ġordan tal-objettiv tiegħu li joħloq madwar 200 000 opportunità ta' xogħol għar-refuġjati tirrappreżenta stadju importanti ukoll fil-konfront tal-implimetazzjoni tal-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni. Għaldaqstant, ladarba dak l-għan jintlaħaq, l-Unjoni u l-Ġordan ser jikkunsidraw jimplifikazzjoni ulterjuri tal-kondizzjonijiet għall-produtturi fil-Ġordan sabiex jibbenefikaw mid-Deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

(12)

L-applikazzjoni tal-Anness għall-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn monitoraġġ xieraq u obbligi ta' rapportar, u għandu jkun possibbli li tiġi sospiża l-applikazzjoni tal-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jekk il-kundizzjonijiet ma jibqgħux jiġu ssodisfati jew jekk il-kundizzjonijiet għall-miżuri ta' salvagwardja jiġu ssodisfati,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni UE-Ġordan imwaqqaf f'konformità mal-Artikolu 92 tal-Ftehim, rigward emenda temporanja għall-Protokoll 3 għal dak il-Ftehim dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva, għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz tad-Deċiżjoni ta' dak il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni, mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

2.   Korrezzjonijiet tekniċi minuri għall-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jistgħu jinqablu mir-rappreżentanti tal-Unjoni fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni mingħajr ebda deċiżjoni ulterjuri tal-Kunsill.

Artikolu 2

Wara l-adozzjoni tagħha, id-Deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Lulju 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  ĠU L 129, 15.5.2002, p. 3.

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 2002/357/KE,KEFA tas-26 ta' Marzu 2002 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi l-Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq in-naħa l-waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, fuq in-naħa l-oħra (ĠU L 129, 15.5.2002, p. 1).

(3)  Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Ġordan tal-15 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Protokoll 3 għall-Ftehim Ewro-Mediterranju rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi tal-kooperazzjoni amministrattiva (ĠU L 209, 31.7.2006, p. 30).


ABBOZZ

DEĊIŻJONI Nru [1]/2016 TAL-KUMITAT TA' ASSOĊJAZZJONI UE-ĠORDAN

ta' [x/x/]2016

li jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 3 għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-lista ta' ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jrid jitwettaq fuq materjali mhux oriġinarji sabiex ċerti kategoriji ta' prodotti, manifatturati f'żoni ddedikati għall-iżvilupp u marbuta ma' żoni industrijali, u l-ħolqien ta' impjiegi għal refuġjati Sirjani u Ġordaniżi, jikseb status oriġinarju

IL-KUMITAT TA' ASSOĊJAZZJONI UE-ĠORDAN,

Wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, (“il-Ftehim”), u b'mod partikolari l-Artikolu 94 tal-Ftehim u l-Artikolu 39 tal-Protokoll 3 tal-Ftehim,

Billi:

(1)

Ir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan (“il-Ġordan”) ippreżenta proposti lill-komunità internazzjonali għal approċċ olistiku għal rispons ekonomiku għall-kriżi tar-refuġjati Sirjani u, bħala parti minn din l-inizjattiva, għamel talba speċifika fit-12 ta' Diċembru 2015 li jiġu llaxkati r-regoli tal-oriġini applikati skont il-Ftehim sabiex jissaħħu l-esportazzjonijiet tal-Ġordan lejn l-Unjoni u jinħolqu aktar opportunitajiet ta' impjieg, speċjalment għar-refuġjati Sirjani kif ukoll Ġordaniżi.

(2)

Fil-qafas ta' Konferenza Internazzjonali dwar Sostenn għas-Sirja u r-Reġjun, li saret f'Londra fl-4 ta' Frar 2016, il-Ġordan iddikjara l-intenzjoni tiegħu li jippromwovi l-parteċipazzjoni tar-refuġjati Sirjani fis-suq formali tax-xogħol fil-Ġordan u, f'dak il-kuntest, biex jipprovdi opportunitajiet ta' xogħol għal 50 000 refuġjat Sirjan fi żmien sena mill-Konferenza u l-objettiv ġenerali li dan il-livell jiżdied għal madwar 200 000 opportunità ta' xogħol fis-snin li ġejjin.

(3)

Illaxkar temporanju tar-regoli ta' oriġini applikabbli għandu jippermetti li ċerti prodotti manifatturati fil-Ġordan ikunu soġġetti għal regoli ta' oriġini inqas stretti milli kieku kienu jiġu applikati għall-iskop tad-determinazzjoni tat-trattament preferenzjali fuq l-importazzjoni fl-Unjoni. Dan l-illaxkar temporanju tar-regoli ta' oriġini applikabbli għandu jkun parti mill-appoġġ tal-Unjoni lejn il-Ġordan fil-kuntest tal-kriżi Sirjana u bl-għan li jittaffew il-kostijiet imposti billi jiġu ospitati għadd kbir ta' refuġjati Sirjani.

(4)

L-Unjoni tikkunsidra li l-laxkar mitlub tar-regoli tal-oriġini għandu jikkontribwixxi għall-objettiv ġenerali li jinħolqu madwar 200 000 opportunità ta' impjiegi għar-refuġjati Sirjani.

(5)

L-illaxkar tar-regoli ta' oriġini jkun suġġett għal ċerti kondizzjonijiet bil-għan li jiġi żgurat li l-benefiċċju jmur għall-esportaturi li jikkontribwixxu għall-isforzi tal-Ġordan li jimpjega r-refuġjati Sirjani.

(6)

L-Anness għal din id-Deċiżjoni japplika għal oġġetti prodotti f'faċilitajiet ta' produzzjoni li qegħdin f'żoni ddedikati għall-iżvilupp u f'żoni industrijali fi ħdan il-Ġordan u jikkontribwixxi biex jinħolqu impjiegi għar-refuġjati Sirjani u għall-poplu Ġordaniż.

(7)

L-għan ta' din l-inizjattiva huwa li jiġu stimolati l-kummerċ u l-investiment f'dawk iż-żoni ta' żvilupp u żoni industrijali u b'hekk ikum hemm kontribut biex jitjiebu l-opportunitajiet ekonomiċi u tal-impjiegi għar-refuġjati Sirjani u għall-poplu Ġordaniż.

(8)

Għalhekk jenħtieġ li l-Anness II għall-Protokoll 3 tal-Ftehim ikun ikkumplimentat sabiex jispeċifika l-lista ta' ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jsir fuq materjal mhux oriġinarju sabiex prodotti bħal dawn jiksbu status oriġinarju. Din il-lista komplimentari ta' ħidma jew ipproċessar jenħtieġ li tkun ibbażata fuq ir-regoli ta' oriġini applikata mill-Unjoni għall-importazzjonijiet mill-pajjiżi anqas żviluppati taħt l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi/l-inizjattiva Kollox ħlief Armi.

(9)

Jenħtieġ li jkun hemm il-possibilità li tiġi sospiża temporanjament l-applikazzjoni tal-Anness għal din id-Deċiżjoni, li tiġi stabbilita lista kumplimentari ta' ħidma u pproċessar fir-rigward ta' faċilità speċifika ta' produzzjoni jekk il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 1.1 tal-Anness għal din id-Deċiżjoni ma jkunux issodisfati minn dik il-faċilità.

(10)

Jenħtieġ ukoll li jkun hemm il-possibilità li tiġi sospiża temporanjament l-applikazzjoni tal-Anness għal din id-Deċiżjoni fir-rigward ta' kwalunkwe mill-prodotti mniżżla fl-Artikolu 2 tal-Anness għal din id-Deċiżjoni importati fi kwantitajiet daqstant ikbar u taħt tali kondizzjonijiet li jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, danni serji għal produtturi tal-Unjoni ta' prodotti simili jew li jikkompetu direttament fit-territorju kollu tal-Unjoni jew parti minnu jew jikkawżaw disturbi serji f'xi qasam tal-ekonomija tal-Unjoni, f'konformità mal-Artikoli 24 u 26 tal-Ftehim.

(11)

Din id-Deċiżjoni jenħtieġ li tkun valida għal perijodu limitat ta' żmien biżżejjed biex tipprovdi inċentiv għal investiment addizzjonali u l-ġenerazzjoni tal-impjiegi u għalhekk jenħtieġ li tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2026. L-Unjoni u l-Ġordan ser iwettqu rieżami f'nofs il-perijodu skont l-Artikolu 1.7 tal-Anness għal din id-Deċiżjoni, u jistgħu jemendaw l-Anness għal din id-Deċiżjoni permezz ta' Deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fid-dawl tal-esperjenza miksuba permezz tal-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(12)

Il-kisba mill-Ġordan tal-għan tiegħu stabbilit fil-qafas tal-Konferenza Internazzjonali tal-4 ta' Frar 2016 li joħloq madwar 200 000 opportunità ta' impjieg għar-refuġjati Sirjani jirrappreżenta pass sinifikanti wkoll fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, fejn l-Unjoni u l-Ġordan ser jikkunsidraw li jissimplifikaw iktar din il-miżura ta' appoġġkondizzjoni. Dan ikun jeħtieġ emenda tal-Anness għal din id-Deċiżjoni permezz ta' deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness II għall-Protokoll 3 tal-Ftehim, li fih il-lista ta' ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jsir fuq materjal mhux oriġinarju sabiex il-prodott immanifatturat ikun jista' jikseb status oriġinarju, huwa emendat u kkumplimentat bl-Anness II(a) għall-Protokoll 3 tal-Ftehim, li jinsab fl-Annessgħal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

L-Anness II (a) għall-Protokoll 3 tal-Ftehim, li jinsab fl-Annessgħal din id-Deċiżjoni, jispeċifika l-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni u l-lista ta' ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jsir fuq materjal mhux oriġinarju sabiex il-prodott immanifatturat f'żoni ġeografiċi speċifiċi marbuta ma' impjiegi addizzjonali ta' refuġjati Sirjani jkun jista' jikseb status oriġinarju.

Artikolu 3

L-Anness għandu jifforma parti integrali ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha mill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

Hija għandha tapplika sal-31 ta' Diċembru 2026.

Magħmul fi [Amman][Brussell], [x/x/]2016

Għall-Kumitat ta' Assoċjazzjoni UE-Ġordan,


ANNESS

ANNESS II(a)

LISTA TA' ĦIDMA JEW IPPROĊESSAR LI HUWA MEĦTIEĠ LI JSIR FUQ MATERJALI LI MHUMIEX ORIĠINARJI BIEX IL-PRODOTT MANIFATTURAT IKUN JISTA' JIKSEB STATUS ORIĠINARJU

Artikolu 1

Dispożizzjonijiet komuni

1.   Għall-prodotti elenkati fl-Artikolu 2, ir-regoli li ġejjin jistgħu japplikaw ukoll minflok ir-regoli elenkati fl-Anness II tal-Protokoll 3 sakemm prodotti bħal dawn jirrispettaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-ħidma jew l-ipproċessar meħtieġ li għandhom jitwettqu fuq materjal mhux oriġinarju sabiex prodotti bħal dawn jkunu jistgħu jiksbu status oriġinarju jsiru f'faċilitajiet ta' produzzjoni li jinsabu f'waħda minn dawn iż-Żoni ta' Żvilupp u Żoni Industrijali: Alhussein Bin Abdullah II Industrial City — Alkarak, Aljeeza Industrial Area — Amman, Alqastal Industrial Area — Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al Tajamuat Industrial City — Sahab, Dulail Industrial City — Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El-Ressaiefeh Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone u Irbid Alhassan Industrial City, King Abdullah II Bin Alhussein City — Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone — Mafraq (inkluża Mafraq Industrial City), Ma'an Development Zone — Ma'an, Marka Industrial Area — Amman, Muwaqqar Industrial City — Amman, Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa; u

(b)

il-forza tax-xogħol totali ta' kull faċilità ta' produzzjoni li tinsab f'dawn iż-Żoni ta' Żvilupp u ż-Żoni Industrijali li fihom jiġu maħduma jew ipproċessati tali prodotti tinkludi proporzjon ta' refuġjati Sirjani ekwivalenti għal mill-inqas 15 % matul l-ewwel u t-tieni sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness u għal mill-inqas 25 % mill-bidu tat-tielet sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness. Il-proporzjon rilevanti għandu jiġi kkalkulat fi kwalunkwe punt wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness u fuq bażi annwali minn hemm 'il quddiem meta jitqies l-għadd ta' refuġjati Sirjani li huma impjegati f'impjiegi deċenti u formali u fuq bażi ekwivalenti għal full-time, u li rċevew permess ta' xogħol validu għal perijodu minimu ta' tnax-il xahar skont il-liġi applikabbli tal-Ġordan.

2.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Ġordan għandhom jissorveljaw ir-rispett tal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1, għandhom jagħtu lil esportatur ta' prodotti li jissodisfaw dawn il-kondizzjonijiet numru ta' awtorizzazzjoni u għandhom jirtiraw minnufih tali awtorizzazzjoni meta dawn il-kondizzjonijiet ma jibqgħux jiġu ssodisfati.

3.   Prova tal-oriġini maħruġa skont dan l-Anness għandu jkollha l-istqarrija li ġejja bl-Ingliż: “Derogation — Annex II(a) of Protocol 3 — name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”.

4.   Meta, skont l-Artikolu 33(5) ta' dan il-Protokoll, kif emendat bid-deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Ġordan (1), l-awtoritajiet doganali tal-Ġordan jinfurmaw lill-Kummissjoni Ewropea jew lill-awtoritajiet doganali rikjedenti tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (l-“Istati Membri”) dwar ir-riżultati tal-verifika, dawn għandhom jispeċifikaw li l-prodotti elenkati fl-Artikolu 2 jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1.

5.   Meta l-proċedura ta' verifika jew kull informazzjoni oħra disponibbli tidher li tindika li l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 mhumiex issodisfati, il-Ġordan għandu, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea jew l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, iwettqu inkjesti xierqa jew jirranġa sabiex dawn l-inkjesti jitwettqu b'urġenza kif mistħoqq sabiex jidentifikaw u jipprevjenu dawn il-kontravenzjonijiet. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni Ewropea jew l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fl-inkjesti.

6.   Kull sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, il-Ġordan għandu jippreżenta rapport lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-operat u l-effetti ta' dan l-Anness, inkluża l-istatistika tal-produzzjoni u tal-esportazzjoni fil-livell ta' 8 ċifri jew l-ogħla livell ta' dettall disponibbli, u lista li tidentifika kumpaniji li jipproduċu fiż-Żoni ta' Żvilupp u ż-Żoni Industrijali u li jispeċifikaw il-perċentwal ta' refuġjati Sirjani li kull waħda minnhom tkun ħaddmet fuq bażi ta' sena b'sena. Il-Partijiet għandhom flimkien jirrieżaminaw dawn ir-rapporti u kull kwistjoni marbuta mal-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' dan l-Anness fil-qafas ta' korpi eżistenti maħluqa mill-Ftehim ta' Assoċjazzjoni u b'mod partikolari fis-sottokumitat dwar l-industrija, il-kummerċ u s-servizzi. Il-Partijiet għandhom jikkunsidraw ukoll l-involviment ta' organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħall-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol u l-Bank Dinji, fil-proċess ta' monitoraġġ.

7.   Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, il-Partijiet għandhom iwettqu rieżami ta' nofs it-terminu biex jiġi deċiż jekk għandhomx isiru xi modifiki fid-dawl tal-esperjenza tal-implimentazzjoni ta' dan l-Anness u l-evoluzzjoni tal-konflitt fis-Sirja. Abbażi ta' dan ir-rieżami ta' nofs it-terminu, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jista' jikkunsidra emendi possibbli għal dan l-Anness.

8.   Ladarba l-Ġordan jilħaq il-mira tiegħu li jiffaċilita parteċipazzjoni akbar ta' refuġjati Sirjani fis-suq formali tax-xogħol billi joħroġ għadd totali ta' madwar 200 000 permess tax-xogħol lir-refuġjati Sirjani, il-Partijiet ser jikkunsidraw li jissimplifikaw aktar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness b'konsiderazzjoni tal-iżviluppi fil-kriżi tar-refuġjati Sirjanikondizzjoni. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jista' jemenda dan l-Anness għal dan l-għan.

9.

(a)

L-Unjoni tista' tirreferi l-kwistjoni lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fejn l-Unjoni tqis li mhemmx biżżejjed provi li l-Ġordan jew kwalunkwe faċilità speċifika ta' produzzjoni tikkonforma mal-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1. Ir-referenza għandha tidentifika jekk in-nuqqas ta' konformità mal-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 huwiex attribwibbli lill-Ġordan jew kwalunkwe faċilità speċifika ta' produzzjoni.

(b)

Jekk fi żmien 90 jum wara li l-kwistjoni tkun ġiet riferita lilu, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jonqos milli jiddikjara li r-rispett tal-kondizzjonijiet kif stabbiliti fil--paragrafu 1 huwiex żgurat, jew jonqos milli jemenda dan l-Anness, l-applikazzjoni ta' dan l-Anness għandha tiġi sospiża. It-tul tas-sospensjoni għandu jkun dak identifikat fir-riferiment tal-Unjoni lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

(c)

Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jista' jiddeċiedi wkoll li jestendi l-perijodu taż-żmien ta' 90 jum, f'liema każ is-sospensjoni għandha tidħol fis-seħħ fejn il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jkun naqas milli jieħu kwalunkwe waħda mill-azzjonijiet identifikati fil-punt (b) matul il-perijodu estiż ta' żmien.

(d)

L-applikazzjoni ta' dan l-Anness tista' terġa' tibda jekk il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jiddeċiedi hekk.

(e)

F'każ ta' sospensjoni, dan l-Anness għandu jkompli japplika għal perijodu ta' 4 xhur b'rabta mal-oġġetti li jkunu fi tranżitu jew f'ħażna temporanja f'imħażen doganali jew f'żoni ħielsa fl-Unjoni, fid-data ta' sospensjoni temporanja tal-Anness u li għaliha tkun saret il-prova tal-oriġini korrettament skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness qabel id-data tas-sospensjoni temporanja.

10.   Meta prodott elenkat fl-Artikolu 2 li jibbenefika mill-applikazzjoni ta' dan l-Anness jiġi importat fi kwantitajiet daqstant ikbar u b'kondizzjonijiet tali li jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, danni serji għal produtturi tal-Unjoni ta' prodotti simili jew li jikkompetu direttament fit-territorju kollu tal-Unjoni jew parti minnu jew jikkawżaw disturbi serji f'xi qasam tal-ekonomija tal-Unjoni, skont l-Artikoli 24 u 26 tal-Ftehim, l-Unjoni tista' tirreferi l-kwistjoni għal stħarriġ li jsir mill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni. Jekk fi żmien 90 jum wara li l-kwistjoni tkun ġiet riferita lilu, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jonqos milli jadotta deċiżjoni li ttemm tali dannu serju jew theddida ta' dannu jew disturbi serji jew jekk ma tkun instabet ebda soluzzjoni sodisfaċenti, l-applikazzjoni ta' dan l-Anness għandha tiġi sospiża fir-rigward ta' dak il-prodott, sakemm il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jadotta deċiżjoni li tiddikjara li jkunu temmew jew sakemm tkun intlaħqet soluzzjoni sodisfaċenti mill-Partijiet u jiġi nnotifikat lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

11.   Dan l-Anness għandu japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni li tkun marbuta miegħu u sal-31 ta' Diċembru 2026.

Artikolu 2

Lista ta' prodotti u ta' ħidma u pproċessar meħtieġ

Il-lista tal-prodotti li japplika għalihom dan l-Anness u r-regoli tal-ħidma u l-ipproċessar li jista' jiġi applikat bħala alternattiva għal dawk elenkati fl-Anness II huma mniżżla hawn taħt.

L-Anness I għall-Protokoll 3 tal-Ftehim li jinkludi n-noti introduttorji għal-lista fl-Anness II għall-Protokoll 3 tal-Ftehim japplika mutatis mutandis għal-lista t'hawn taħt, soġġett għall-emendi li ġejjin:

 

Fin-Nota 5.2, il-materjali bażiċi li ġejjin jiddaħħlu fit-tieni paragrafu:

il-fibri tal-ħġieġ;

il-fibri metalliċi.

 

Fin-Nota 7.3, it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

Għall-finijiet tal-intestaturi ex 2707 u 2713, operazzjonijiet sempliċi, bħat-tindif, it-tferriegħ, it-tneħħija tal-imluħa, is-separazzjoni tal-ilma, it-tisfija, l-għoti tal-kulur, l-immarkar, il-ksib ta' kontenut ta' kubrit bħala riżultat ta' taħlit ta' prodotti b'kontenuti differenti ta' kubrit, jew kwalunkwe kombinazzjoni ta' dawn l-operazzjonijiet jew operazzjonijiet simili, ma jagħtux l-oriġini.

ex Kapitolu 25

Melħ; kubrit; trabijiet u ħaġar; materjal tat-tikħil, ġir u siment għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodott magħmul mill-fabbrika

ex 2519

Karbonat ta' manjesju naturali (magneżite), f'kontenituri ssiġillati ermetikament, u ossidu tal-menjesju, sew jekk pur jew le, apparti minn manjesja mdewba bis-sħana jew manjesja dead-burned (sinterizzata)

Manifattura minn materjal ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, karbonat tal-manjeżju naturali (magneżite) jista' jintuża

ex Kapitolu 27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti mid-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xema' minerali; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodott magħmul mill-fabbrika

ex 2707

Żjut li l-piż tal-kostitwenti aromatiċi tagħhom ikun aktar minn dak tal-kostitwenti non-aromatiċi, liema żjut huma simili għal żjut minerali miksuba bid-distillazzjoni tal-faħam tal-qatran b'temperatura għolja li minnu aktar minn 65 % bil-volum jiddistilla f'temperatura sa 250 °C (li jinkludi taħlita ta' spirti tal-petroleum u benzole) għal użu fil-ġenerazzjoni ta' l-enerġija jew bħala karburanti għat-tisħin

Operazzjonijiet ta' rfinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (2) wieħed jew aktar

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2710

Żjut minerali (petroleum) u żjut miksubin minn materjali bituminużi, ħlief dawk mhux raffinati; preparati mhux speċifikati jew inklużi band'oħra, li jinkludu 70 % bil-piż jew aktar ta' żjut tal-petroljum jew ta' żjut miksuba minn materjali bituminużi, dawn iż-żjut huma l-kostitwenti bażiċi tal-preparati żjut tal-iskart

Operazzjonijiet ta' rfinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (3) wieħed jew aktar

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2711

Gassijiet tal-petroleum u idrokarburi gassużi oħra:

Operazzjonijiet ta' raffinar u/jew proċess jew proċess(i) speċifiku(ċi)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2712

Vażelina; xema' bajda (tal-parafina), xema' taż-żejt minerali (petroleum) mikrokristallina, xema' slack, ożoċerita, xema' lignite, xema' tal-pit, xemgħat oħrajn minerali, u prodotti simili miksubin b'sintesi jew bi proċessi oħrajn, ikkuluriti jew le:

Operazzjonijiet ta' raffinar u/jew proċess speċifiku wieħed jew iktar (3)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2713

Petroleum coke, bitumen tal-petroleum u residwi oħra ta' żjut tal-petroleum jew ta' żjut miksuba minn materjali bituminużi.

Operazzjonijiet ta' raffinar u/jew proċess speċifiku wieħed jew iktar (2)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 28

Kimiċi inorganiċi; komposti organiċi jew inorganiċi ta' metalli prezzjużi, ta' elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals), ta' elementi radjoattivi jew ta' isotopi għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2811

Triossidu tal-kubrit

Manifattura mid-diossidu tal-kubrit

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2840

Perborat tas-sodju

Manifattura mit-tetraborat tad-dissodju pentaidrat

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2843

Metalli prezzjuzi kollojdali; komposti inorganiċi jew organiċi ta' metalli prezzjużi, kimikament definiti jew le; amalgami ta' metalli prezzjużi

Manifattura minn materjal ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħrajn tal-intestatura 2843

ex 2852

Komposti tal-merkurju ta' eteri Interni u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestatura 2909 ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

 

Komposti tal-merkurju ta' aċidi nukleiċi u l-imluħ tagħhom, kemm jekk ikunu definiti kimikament u kemm jekk le; komposti eteroċikliċi oħrajn

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestaturi 2852 , 2932 , 2933 u 2934 ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 29

Kimiċi organiċi; għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2905

Alkoħolati metalliċi ta' alkoħol ta' din l-intestatura u tal-etanol għajr:

Manifattura minn materjal ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħrajn tal-intestatura 2905 Madankollu, materjali oħra ta' din l-intestatura jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitol; D-gluċitol (sorbitol); Gliċerol

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe subintestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, materjali tal-istess subintestatura bħall-prodott jistgħu jintużaw, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2915

Aċti aċikliċi monokarboksiliċi saturati u l-anidridi tagħhom, alidi, perossidi u peroksi aċti; id-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati u nitrożati tagħhom:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestaturi 2915 u 2916 li ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2932

Eteri interni u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestatura 2909 ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott magħmul mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

 

Aċetali ċikliċi u emiaċetali interni u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2933

Komposti eteroċikliċi b'etero-atomu(i) ta' nitroġenu biss:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestaturi 2932 u 2933 li ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2934

Aċti nuklejki u l-melħ tagħhom, definit kimikament jew le; komposti eteroċikliċi oħrajn

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestaturi 2932 , 2933 u 2934 ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Kapitolu 31

Fertilizzanti

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Kapitolu 32

Estratti għall-ikkunzar jew għaż-żbigħ; tannini u derivattivi tagħhom; żebgħa, pigmenti u materjal ieħor taż-żbigħ; żebgħa u verniċi; stokk u gomom oħrajn; linek

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparazzjonijiet ta' fwejjaħ, kosmetiċi jew tat-twaletta għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3301

Żjut essenzjali (bla terpeni jew le), inklużi konkreti u assoluti; reżinojdi; oleorażi estratti; konċentrati ta' żjut essenzjali fix-xaħam, fi żjut fissi, fix-xemgħa jew hekk, magħmulin permezz ta' enfleurage jew maċerazzjoni; Prodotti sekondarji terpeniċi tad-deterpenazzjoni ta' żjut essenzjali distillati ta' ilma u soluzzjonijiet ta' ilma ta' żjut essenzjali.

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali ta' “grupp” (4) differenti f'din l-intestatura. Madankollu, materjali tal-istess grupp jistgħu jintużaw, sakemm il-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 34

Sapun, aġenti organiċi li jaġixxu fuq il-proprjetajiet li jxarrbu (surface-active), preparazzjonijiet għal ħasil, preparazzjonijiet għal lubrikar, xemgħat artifiċjali, xemgħat ippreparati, preparazzjonijiet għal lostrar jew għal għorik, xemgħat u oġġetti simili, pasta għal mudellar, xemgħat dentali (dental waxes) u preparazzjonijiet dentali b'bażi ta' ġibs, minbarra:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3404

Xemgħat artifiċjali u xemgħat ippreparati

B'bażi ta' paraffina, xemgħat tal-pitrolju, xemgħat miksuba minerali bituminużi, xama' nofsha raffinata b'kontenut ta' żejt għoli (slack wax) jew xama' nofsha raffinata b'kontenut ta' żejt aktar baxx (scale wax)

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

Kapitolu 35

Sustanzi albuminojdali; lamti modifikati; kolol; enżimi

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 37

Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 38

Diversi prodotti kimiċi għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3803

Tall oil raffinat

Raffinar ta' żejt tar-raża likwida

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3805

Spirti tas-sulfat tat-terpentina, ippurifikati

Purifikazzjoni permezz tad-distillazzjoni jew raffinar ta' spirti mhux raffinati tat-terpentina tas-sulfat

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

3806 30

Gomom esteri

Manifattura minn aċidi tar-raża

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3807

Żift veġetali (qatran taż-żift veġetali)

Distillazzjoni tal-qatran veġetali

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

3809 10

Aġenti għall-irfinar, katalisti (carriers) sabiex iħaffu ż-żbigħ jew l-iffissar ta' sustanzi taż-żbigħ u prodotti oħrajn u preparati (pereżempju, sustanzi għat twebbis u murdenti), ta' tip użati fl-industriji tat-tessuti, tal-karta, tal-ġilda jew industriji bħalhom, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra: b'bażi ta' sustanzi amilaċeużi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

3823

Aċti xaħmin monokarboksiliċi industrijali; żjut aċidużi minn raffinar; alkoħols grassi industrijali:

Manifattura minn materjal ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħrajn tal-intestatura 3823

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

3824 60

Sorbitol minbarra dak tas-subintestatura 2905 44

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe subintestatura, ħlief dik tal-prodott u except materjali of subintestatura 2905 44 . Madankollu, materjali tal-istess subintestatura bħall-prodott jistgħu jintużaw, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 39

Plastik u oġġetti tiegħu; għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3907

Copolymer, magħmul minn polycarbonate u acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS)

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (5)

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

 

Poliester

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura minn polycarbonate ta' tetrabromo-(bisphenol A)

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3920

Folja jew tertuqa jonomera

Manifattura minn melħ parzjali ta' termoplastiku li huwa kopolimer tal-etilen u l-aċidu metakriliku parzjalment newtralizzat bl-ijoni tal-metall, prinċipalment taż-żingu u tas-sodju

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3921

Fojls tal-plastik, metalizzati

Manifattura minn fojls tal-polyester ferm trasparenti bi ħxuna ta' inqas minn 23 micron (6)

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 40

Gomma (lastku) u oġġetti tagħha; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

4012

Tajers pnewmatiċi tal-gomma miksijin mill-ġdid (retreaded) jew użati; tajers solidi jew vojta (cushion), uċuħ (treads) ta' tajers u flaps ta' tajers, tal-gomma

 

 

Tajers pnewmatiċi miksijin mill-ġdid (retreaded) tal-gomma, solidi jew vojta (cushion)

Riġenerazzjoni ta' tajers użati

 

Oħrajn

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dawk tal-intestaturi 4011 u 4012

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 41

Ġlud mhux maħdumin (ħlief ferijiet) u ġilda għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 4101 sa 4103

Ġlud mhux maħdumin ta' bhejjem tal-ifrat (inkluż buflu) jew annimali ekwini (friski, jew immellħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, mħejjijin għall-parċmina jew ippreparati aktar), bix-xagħar imneħħi jew maqsumin jew le ġlud mhux maħdumin ta' nagħaġ jew ħrief (friski, jew immellħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, mħejjijin għal parċmina jew ippreparati aktar), bis-suf imneħħi jew maqsumin jew le, ħlief dawk imħollijin barra b'nota 1(c) għall-Kapitolu 41; ġlud mhux maħdumin oħrajn (friski, jew immellħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, mħejjijin għal parċmina jew ippreparati aktar), bix-xagħar imneħħi jew maqsumin jew le, ħlief dawk imħollijin barra b'nota 1(b) jew 1(c) għall-Kapitolu 41

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

minn 4104 sa 4106

Ġlud ikkunzati jew magħmulin qoxra ta' bhejjem tal-ifrat (inkluż buflu) jew annimali ekwini, mingħajr xagħar, maqsumin jew le, iżda mhux ippreparati aktar.

Kunzatura mill-ġdid ta' ġlud ikkunzati tas-subintestaturi 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 jew 4106 91 ,

jew

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

4107 , 4112 , 4113

Ġilda ttrattata aktar wara l-konzatura u l-crusting

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, materjali tas-subintestaturi 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 u 4106 92 jistgħu jintużaw biss jekk titwettaq l-operazzjoni ta' konzatura mill-ġdid tal-ġlud ikkonżati jew crust

Kapitolu 42

Oġġetti tal-ġilda; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż tal-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta' annimali (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir)

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 43

Ġlud tal-fer u fer artifiċjali; manifatturi tagħhom; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

4301

Ġlud tal-fer mhux maħduma (inklużi rjus, dnub, saqajn tal-annimali u biċċiet jew qatgħat oħrajn, adattati biex jintużaw minn min jaħdem il-fer), minbarra ġlud mhux maħduma tal-intestatura 4101 , 4102 jew 4103

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

ex 4302

Ġlud tal-fer ikkunzati jew imnadffin:

 

 

Pjanċi, slaleb u forom simili

Ibbliċjar jew iż-żebgħa, flimkien mal-qtugħ u l-immuntar ta' ġlud tal-fer ikkunzati jew imnaddfin mhux immuntati

 

Oħrajn

Manifattura minn ġlud tal-fur ikkonzati jew ittrattati iżda mhux immuntati:

4303

Oġġetti ta' ħwejjeġ, aċċesorji ta' lbies u oġġetti oħrajn tal-fer:

Manifattura minn ferijiet ikkunzati jew imnaddfin mhux magħqudin tal-intestatura 4302

ex Kapitolu 44

Injam u oġġetti tal-injam; faħam tal-injam; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 4407

Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew imminċottat fit-truf, ta' ħxuna iktar minn 6 mm:

Inċanar, xkatlar jew imminċottar fit-truf

ex 4408

Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil tal-injam laminat) għat-triplaj, mhux eħxen minn 6 mm, jew għal injam simili laminat u njam ieħor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat jew impallelat jew imminċottat fit-truf

Impalellar, inċanar, xkatlar jew imminċottjar fit-truf

minn ex 4410 sa ex 4413

Żibeġ u xogħol bil-forma, inklużi skertings bil-forma u twavel oħra bil-forma

Żibeġ jew xogħol bil-forma

ex 4415

Kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili;

Manifattura minn twavel mhux maqtugħin tal-qies.

ex 4418

Xogħol ta' injam għal bennejja

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu jistgħu jintużaw, pannelli ċellulari tal-injam, shingles u shakes

 

Diżinni taż-żibeġ u tnaqqix

Żibeġ jew xogħol bil-forma

ex 4421

Qasbiet tas-sulfarini; kavilji jew pinnijiet għaż-żraben

Manifattura minn injam ta' kwalunkwe intestatura, ħlief injam drawn tal-intestatura 4409

ex Kapitolu 51

Suf, xagħar fin jew aħrax ta' annimali; ħjut mix-xagħar taż-żiemel u tessut minsuġ għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 5106 sa 5110

Ħjut mibruma tas-suf, tax-xahar tal-annimali fin jew oħxon jew tax-xahar taż-żiemel

Għażil ta' fibri naturali jew estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil (7)

minn 5111 sa 5113

Drappijiet minsuġin ta' suf mimxut jew ta' xagħar fin ta' annimali mimxut

Insiġ (7)

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 52

Qoton; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 5204 sa 5207

Ħajt tal-qoton

Għażil ta' fibri naturali jew estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil (7)

minn 5208 sa 5212

Tessuti minsuġin mill-qoton:

Insiġ (7)

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 53

Fibri oħrajn ta' tessuti veġetali; ħajt tal-karta u drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-karta għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 5306 sa 5308

Ħjut ta' fibri tessili veġetali oħra ħjut tal-karti mibruma

Għażil ta' fibri naturali jew estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil (7)

minn 5309 sa 5311

Drappijiet minsuġin ta' fibri tessili veġetali oħra drappijiet minsuġa mill-ħajt tal-karta.

Insiġ (7)

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

minn 5401 sa 5406

Ħjut, monofilament u ħjut minn filamenti magħmulin mill-bniedem

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' brim jew brim ta' fibri naturali (7)

Emendi 5407 u 5408

Drappijiet minsuġin ta' ħjut ta' filament sintetiku

Insiġ (7)

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

minn 5501 sa 5507

Fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple)

Estrużjoni ta' fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple)

minn 5508 sa 5511

Ħjut u ħjut tal-ħjata ta' fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem

Għażil ta' fibri naturali jew estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil (7)

minn 5512 sa 5516

Drappijiet minsuġin ta' fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple)

Insiġ (7)

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 56

Materjal tessili artab, feltru u materjali mhux minsuġin; ħjut speċjali; spag, ċwiemi, ħbula u kejbils u oġġetti tagħhom għajr:

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' brim jew brim ta' fibri naturali

jew

Mili flimkien ma' żbigħ jew stampar (7)

5602

Feltru, kemm jekk mimli b'sustanza oħra, miksi, mgħotti jew laminat inkella le

 

 

Feltru needleloom

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' formazzjoni tat-tessut,

Madankollu:

filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5402 ,

fibri tal-polipropilin tal-intestatura 5503 jew 5506 , jew

truf tal-filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5501 ,

fejn id-denominazzjoni f'kull każ ta' filament jew fibra waħda tkun inqas minn 9 decitex,

jistgħu jintużaw biss kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx 40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Formazzjoni tat-tessut waħdu f'każ ta' feltru magħmul minn fibri naturali (7)

 

Ieħor

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' formazzjoni tat-tessut,

jew

Formazzjoni tat-tessut waħdu f'każ ta' feltru magħmul minn fibri naturali (7)

5603

Materjali mhux minsuġin, kemm jekk mimlijin b'sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew laminati u jekk le:

Kull proċess mhux minsuġ inkluż needle punching

5604

Ħjut u spag tal-lastiku, miksijin bit-tessuti ħjut u strixxa u bħalhom, ta' tessuti, tal-intestatura 5404 jew 5405 , mimlijin b'sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew inforrati bil-lastku jew bil-plastiks:

 

 

Ħjut u kurdaġġ tal-ġomma, miksija bit-tessut;

Manifattura minn ħajt jew korda tal-lastku, mhux mgħotti bit-tessuti

 

Ieħor

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' brim jew brim ta' fibri naturali (7)

5605

Ħjut immetallizzati, b'wajer ġo fihom jew le, li jkunu ħjut ta' tessuti, jew strixxa jew bħalhom tal-intestaturi 5404 jew 5405 , maqgħudin mal-metall f'għamla ta' ħajta, strixxa jew trab jew miksijin b'metall

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil jew għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem (7)

5606

Ħajt mibrum, u strixxa u l-bqija tal-intestatura 5404 jew 5405 , mibrum (għajr dawk tal-intestatura 5605 u ħajt tax-xagħar taż-żiemel mibrum); ħjut mibruma tax-xinilja (inkluż ħjut mibruma tax-xinilja flock); loop wale-ħjut mibruma

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil jew għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem

jew

Għażil flimkien ma' mili

jew

Mili flimkien ma' żbigħ (7)

Kapitolu 57

Twapet u kisi tal-art ieħor ta' tessuti

Għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f'kull każ flimkien ma' nsiġ

jew

Manifattura minn ħjut mibrum tal-kajjar jew ħjut mibrum tas-sisal jew ħjut mibrum tal-ġuta

jew

Mili flimkien ma' żbigħ jew stampar

Jew

Tufting flimkien ma' żbigħ jew stampar

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' tekniki mhux minsuġa inkluż needle punching (7)

Madankollu:

filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5402 ,

fibri tal-polipropilin tal-intestatura 5503 jew 5506 , jew

truf tal-filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5501 ,

fejn id-denominazzjoni f'kull każ ta' filament jew fibra waħda tkun inqas minn 9 decitex, jistgħu jintużaw biss kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx 40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

Drappijiet tal-ġuta jistgħu jintuzaw bħala mili

ex Kapitolu 58

Drappijiet minsuġin speċjali; drappijiet ta' tessuti bil-bżiebeż bizzilla; tapizzeriji; aċċessorji; rakkmu; għajr:

Insiġ (7)

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

5805

Tapizzeriji maħdumin bl-idejn tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u bħalhom, u tapizzeriji maħdumin bil-labra (pereżempju, petit point, pont xewka), manifatturati jew le

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

5810

Rakkmu bil-biċċa, fi strixxi jew f'motifi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

5901

Drappijiet ta' tessuti miksijin b'gomma jew sustanzi amilaċejużi, ta' tip użat għal qxur ta' barra ta' kotba jew bħalhom drapp tal-intraċċar; kanvas għat-tpinġija ppreparat; bakrum u drappijiet tat-tessut simili mwebbes tat-tip użat għall-bażi tal-kpiepel.

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew b'mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma' żbigħ jew stampar

5902

Materjal għat-tajers magħmul minn ħjut mibrumin b'high tenacity tan-nylon, il-poliamidi, il-poliester jew ir-rayon viskuż

 

 

Li ma fihx aktar minn 90 % skont il-piż ta' materjali tat-tessuti

Insiġ

 

Ieħor

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' nsiġ

5903

Drappijiet ta' tessuti mimlijin b'sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew laminati bi plastiks, ħlief dawk taħt l-intestatura 5902 :

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew permezz ta' kisi

jew

Stampar akkumpanjat mill-anqas minn żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-irfinar (bħalma huma l-għorik, l-ibbliċjar, it-trattament tal-qoton bl-idrossidu tas-sodju, l-issettjar bis-sħana, ir-raising, l-illixxar u l-kompressar, l-ipproċessar sabiex id-drapp ma jinxtorobx meta jixxarrab, l-irfinar permanenti, it-trattament bil-fwar, il-mili tat-tessut, it-tiswija u t-tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tal-materjal mhux stampat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

5904

Linoleum, kemm jekk maqtugħ fil-forma u kemm jekk le; għata tal-art li jikkonsistu f'kisi jew għata applikati fuq bażi tessili, kemm jekk maqtugħin f'forma jew le.

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew permezz ta' kisi (7)

5905

Kisi tal-ħajt ta' tessuti

 

 

Mimli, miksi, mgħotti jew laminat bil-lastku, plastik jew materjal ieħor

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew permezz ta' kisi

 

Ieħor

Għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f'kull każ flimkien ma' nsiġ

jew

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew permezz ta' kisi

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (7):

5906

Drappijiet tessili tal-lasktu, għajr dawk tal-intestatura 5902 .

 

 

Drappijiet maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

Għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta' ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f'kull każ flimkien ma' xogħol bil-labar

jew

Xogħol tal-labar flimkien ma' żbigħ jew kisi

jew

Żbigħ ta' ħajt mibrum ta' fibri naturali flimkien ma' xogħol bil-labar (7)

 

Drappijiet oħra magħmulin minn ħjut ta' filament sintetiku, li fihom aktar minn 90 % skont il-piż ta' materjal tat-tessut

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' nsiġ

 

Ieħor

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew permezz ta' kisi

jew

Żbigħ ta' ħajt mibrum ta' fibri naturali flimkien ma' nsiġ

5907

Drappijiet ta' tessuti mimlijin b'sustanza oħra, miksijin, jew mgħottijin mod ieħor; kanvas impinġi bħala xenarju teatrali, drappijiet għall-isfond ta' studjow jew simili.

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew b'mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma' żbigħ jew stampar

jew

Stampar akkumpanjat mill-anqas minn żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-irfinar (bħalma huma l-għorik, l-ibbliċjar, it-trattament tal-qoton bl-idrossidu tas-sodju, l-issettjar bis-sħana, ir-raising, l-illixxar u l-kompressar, l-ipproċessar sabiex id-drapp ma jinxtorobx meta jixxarrab, l-irfinar permanenti, it-trattament bil-fwar, il-mili tat-tessut, it-tiswija u t-tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tal-materjal mhux stampat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

5908

Ftejjel ta' tessuti, minsuġin, immaljati jew maħdumin bil-labar, għal lampi, spiritieri, lajters, xemgħat jew bħalhom; mantili tal-gass inkandexxenti u drapp tal-mantil tal-gass innittjat f'forma ta' tubu, kemm jekk mimli u kemm jekk le.

 

 

Mentils tal-gass inkandexxenti, mimlija

Manifattura minn drapp tubulari u tal-malja tal-mantles tal-gass

 

Ieħor

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 5909 sa 5911

Oġġetti tessili ta' tip xieraq għal użu industrijali

 

 

Diski jew anelli tal-lostru għajr dawk tal-feltru tal-instestatura 5911

Insiġ

 

Drappijiet minsuġin, tat-tip li jintuża l-aktar biex isiru l-karti jew għal użi tekniċi oħra, bil-feltru jew mingħajru, kemm jekk mimlijin jew miksijin u kemm jekk le, f'forma ta' tubu jew bla truf b'medd wieħed jew aktar u/jew tagħma, jew minsuġin ċatti b'aktar minn medd wieħed u/jew tagħma tal-intestatura 5911

Insiġ (7)

 

Ieħor

Estrużjoni ta' ħjut mibruma tal-filament magħmula mill-bniedem jew għażil ta' fibri prinċipali naturali jew magħmula mill-bniedem, flimkien ma' nsiġ (7)

jew

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew kisi

Kapitolu 60

Drappijiet maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

Għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta' ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f'kull każ flimkien ma' xogħol bil-labar

jew

Xogħol bil-labar flimkien ma' żbigħ jew mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma' żbigħ jew stampar

jew

Żbigħ ta' ħajt mibrum ta' fibri naturali flimkien ma' xogħol bil-labar

jew

Brim jew texturing flimkien ma' xogħol bil-labar kemm-il darba l-valur tal-ħjut mhux mibrum/mhux textured yarns ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 61

Oġġetti ta' lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

 

 

miksuba bil-ħjata flimkien jew bl-immuntar b'xi mod ieħor, ta' żewġ jew tliet biċċiet ta' tessuti maħduma bil-labar jew bil-ganċ li jew nqatgħu fil-forma jew inkisbu direttament fil-forma

Manifattura minn tessut

 

Ieħor

Għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta' ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f'kull każ flimkien ma' xogħol bil-labar (prodotti maħduma bil-labar fil-forma meħtieġa)

jew

Żbigħ ta' ħajt mibrum ta' fibri naturali flimkien ma' xogħol bil-labar (prodotti maħduma bil-labar fil-forma meħtieġa) (7)

ex Kapitolu 62

Oġġetti ta' lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted) għajr:

Manifattura minn tessut

Emendi 6213 u 6214

Imkatar, xalel, xarpi, maflers, mantilji, velijiet u bħalhom:

 

 

Irrakkmati

Insiġ flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

JEW

Manifattura minn drapp irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat li jintuża ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott (8)

JEW

Tfassil preċedut minn stampar akkumpanjat minn tal-inqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħall-għorik, l-ibblijċjar, it-trattament bl-idrossidu tas-sodju, l-issettjar bis-sħana, ir-raising, l-illixxar u l-kompressar, l-ipproċessar sabiex id-drapp ma jinxtorobx meta jixxarrab, l-irfinar permanenti, it-trattament bil-fwar, il-mili tat-tessut, it-tiswija u t-tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tal-materjal mhux stampat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (7)  (8)

 

Ieħor

Insiġ flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Tfassil segwit minn stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (7)  (8)

6217

Aċċessorji oħra tal-ħwejjeġ maħdumin; biċċiet ta' lbies jew ta' aċċessorji ta' lbies, ħlief dawk tal-intestatura 6212 :

 

 

Irrakkmati

Insiġ flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Manifattura minn drapp irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat li jintuża ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (8)

 

Tagħmir li jirreżisti n-nar ta' drapp miksi bil-fojl ta' poliester aluminizzat

Insiġ flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Kisi kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux miksi ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ) (8)

 

Inforra għall-għenuq u l-pulzieri, maqtugħa

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, u fejn il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 63

Oġġetti oħra manufatturati ta' tessuti; settijiet; ħwejjeġ li jintlibsu u oġġetti ta' tessuti li jintlibsu; ċraret; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 6301 sa 6304

Kutri, raggs tas-safar, bjankerija tas-sodda eċċ; purtieri eċċ.; oġġetti oħra tal-arredament:

 

 

Tal-feltru, minn tessut mhux minsuġ

Kwalunkwe proċess mhux minsuġ inkluż needle punching flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

 

Oħrajn:

 

 

– –

Irrakkmati

Insiġ jew xogħol tal-labar flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Manifattura minn drapp irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat li jintuża ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (8)  (9)

 

– –

Ieħor

Insiġ jew xogħol tal-labar flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

6305

Xkejjer u boroż, ta' tip użati għall-ippakkjar ta' oġġetti.

Insiġ jew xogħol tal-labar u tfassil (inkluż qtugħ) (7)

6306

Tarpolini, tined għad-dgħajjes (awnings) u lqugħ mix-xemx; tined; qlugħ għad-dgħajjes, sailboards jew inġenji tal-art; oġġetti għal ikkampjar:

 

 

Ta' tessutii mhux minsuġa

Kwalunkwe proċess mhux minsuġ inkluż needle punching flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

 

Ieħor

Insiġ flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ) (7)  (8)

jew

Kisi kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux miksi ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

6307

Oġġetti oħrajn manifatturati, inklużi mudelli ta' lbies:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

6308

Settijiet li jikkonsistu minn drappijiet u ħajtiet tas-suf minsuġin, kemm jekk b'aċċessorji kif ukoll jekk le, biex isiru biċċiet ta' drapp oħxon (rugs), tapizzeriji, tvalji jew srievet tal-mejda rrakkmati, jew oġġetti ta' tessuti simili, imqegħdin f'ippakkjar għal bejgħ bl-imnut.

Kull biċċa fis-sett trid tissodisfa r-regola li tapplika għaliha kieku ma kinitx parti mis-sett. Madankollu, jistgħu jiġu inkorporati oġġetti mhux tal-oriġini, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tas-sett mill-fabbrika

ex Kapitolu 64

Ilbies għar-riġlejn, getti u bħalhom; bċejjeċ ta' dawn l-oġġetti; għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra minn immuntatura ta' uċuħ imwaħħlin ma' qigħan ta' ġewwa jew ma' komponenti ta' qigħan oħra tal-intestatura 6406

6406

Partijiet ta' ilbies ieħor għar-riġlejn (inklużi uċuħ imwaħħlin jew le mal-qigħan ħlief qigħan ta' barra); pettijiet ta' ġewwa taż-żraben li jitneħħew (in-soles), kuxxini għall-għarqub (heel cushions) u oġġetti simili; Getti, għata tal-pexxun (leggings) u oġġetti simili, u partijiet tagħhom

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

Kapitolu 65

Ilbies tar-ras u bċejjeċ tiegħu

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

ex Kapitolu 68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 6803

Oġġetti ta' lavanja jew ta' lavanja miġmuma

Manifattura minn lavanja maħduma

ex 6812

Oġġetti tal-asbestos; oġġetti ta' taħlitiet b'bażi ta' asbestos jew ta' taħlitiet b'bażi ta' asbestos u karbonat tal-manjesju

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

ex 6814

Oġġetti tal-mika, inkluża l-mika miġmuma jew rikostitwita, fuq irfid ta' karta, kartun jew materjali oħra

Manifattura minn mika maħduma (inkluża l-mika agglomerata jew rikostitwita)

Kapitolu 69

Prodotti ta' ċeramika

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

7006

Ħġieġ tal-intestatura 7003 , 7004 jew 7005 , mgħawweġ, bix-xfar maħduma, intaljat, imtaqqab bit-trapan,

 

 

Sottostrati ta' folji tal-ħġieġ, miksija bi żlieġa rqiqa dielettrika, u bi grad ta' semikonduttur skont l-istandards SEMII (10)

Manifattura minn sottostrat mhux miksi ta' pjanċi tal-ħġieġ tal-intestatura 7006

 

Oħrajn

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7001

7010

Damiġġani, fliexken, karaffi, vażetti, borom, fjali, impulluzzi u kontenituri oħrajn, ta' ħġieġ, ta' tip użati għall-ġarr jew ippakkjar ta' merkanzija; vażetti tal-ħġieġ għal ippreservar; Tappijiet, għotjien u tipi ta' għeluq oħra, tal-ħġieġ

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Qtugħ ta' oġġetti tal-ħġieġ, sakemm il-valur totali tal-oġġetti mhux maqtugħin użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

7013

Oġġetti tal-ħġieġ tat-tip użat għall- mejda, kċina, twaletta, uffiċċju, tiżjin ta' ġewwa jew għal għanijiet simili (ħlief dawk tal-intestaturi 7010 jew 7018 )

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Qtugħ ta' oġġetti tal-ħġieġ, sakemm il-valur totali tal-oġġetti mhux maqtugħin użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Tiżjin bl-idejn (minbarra stampar fuq skrin tal-ħarir) ta' oġġetti tal-ħġieġ minfuħa bl-idejn, bil-kondizzjoni li l-valur totali tal-ħġieġ minfuħ bl-idejn użat ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 7019

Oġġetti (ħlief għall-ħjut) tal-fibra tal-ħġieġ

Manifattura minn:

biċċiet zgħar, ftietel, ħjut jew trofof imqattgħin u bla kulur, jew

suf tal-ħġieġ

ex Kapitolu 71

Perli naturali jew koltivati, ħaġar prezzjuz jew semi-prezzjuz, metall prezzjuz, metalli li jkun fihom metall prezzjuz u artikolu simili; ġojjelli artifiċjali; munita, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

7106 , 7108 u 7110

Metalli prezzjużi:

 

 

Mhux maħdumin

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, għajr dawk tal-intestaturi 7106 , 7108 u 7110

jew

Separazzjoni elettrolitika, termali jew kimika ta' metalli prezzjużi tal-intestaturi 7106 , 7108 jew 7110

jew

Tagħqid u/jew ligi ta' metalli prezzjużi tal-intestatura 7106 , 7108 jew 7110 flimkien jew ma' metalli ordinarji

 

Semi-manifatturati jew fil-forma ta' trab

Manifattura minn metalli prezzjużi mhux maħduma

ex 7107 , ex 7109 u ex 7111

Metalli miksija b'metalli prezzjużi, semimanifatturati

Manifattura minn metalli miksija b'metalli prezzjużi, mhux maħduma

7115

Oġġetti oħra ta' metall prezzjuż jew minn metall miksi b'metall prezzjuż:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

7117

Ġojjelli artifiċjali

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura minn partijiet ta' metalli bażiċi, mhux miksijin jew mgħotijjin b'metalli prezzjużi, sakemm il-valur tal-materjali kollha li użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 73

Oġġetti tal-ħadid jew azzar għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

ex 7301

Gzuz ta' pjanċi (sheet piling)

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7207

7302

Materjal tal-ħadid jew tal-azzar għall-kostruzzjoni ta' linji tat-tren jew tat-tramm, dawn li ġejjin: vireg, checkrails u vireg tal-ixtillieri, xfafar fejn il-ferrovija taqleb minn linja għall-oħra, intersezzjoni ta' żewġ linji tal-ferrovija, vireg tal-ponta u biċċiet oħra li jintużaw għall-qsim, sleepers (għoqiedi msallba), fish-plates, siġġijiet, feles tas-siġġijiet, folji tal-qiegħ (folji tal-bażi), molol tal-linja, bedplates, għoqiedi u materjal ieħor speċjalizzat biex jitgħaqqdu jew jitpoġġew il-linji

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7206

7304 , 7305 u 7306

Tubi, pajpijiet u profili vojta, tal-ħadid (ħlief ħadid fondut) jew azzar

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 jew 7224

ex 7307

Fittings tat-tubi u tal-pajpijiet tal-istainless steel

Tidwir, titqib, irrajmar, mogħdija ta' kamini, tneħħija ta' xfar u sandblasting ta' matriċi tal-forġa, sakemm il-valur totali tal-matriċi tal-forġa li jintużaw ma jaqbiżx il-35 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

7308

Strutturi (għajr għal bini prefabbrikat tal-intestatura 9406 ) u partijiet minn strutturi (pereżempju, pontijiet u sezzjonijiet ta' pontijiet, xtabi li jissakkru, torrijiet, arbli kannizzata, soqfa, oqsfa għat-tisqif, bibien u twieqi u ċ-ċaċċis tagħhom u għetiebi għall-bibien, persjani, balavostri, pilastri u kolonni), tal-ħadid jew l-azzar; pjanċi, vireg, angoli, forom, qatgħat, tubi u bħalhom, imħejjijin għal użu fi strutturi, ta' ħadid jew azzar

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, angoli wweldjati, forom u qatgħat tal-intestatura 7301 ma jistgħux jintużaw

ex 7315

Katina kontra ż-żliq

Manifattura fejn il-valur tal-materjal kollu użat tal-intestatura 7315 ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 74

Ram u oġġetti tiegħu; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

7403

Ram raffinat u ligi tar-ram, mhux maħdumin

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

ex Kapitolu 76

Aluminju u oġġetti tal-aluminju; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

7601

Aluminju mhux maħdum

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

7607

Fojl ta' aluminju (stampat jew rinfurzat b'karta, kartun, plastiks jew materjali simili ta' rinforz jew le) ta' ħxuna (mingħajr kull rinforz) mhux aktar minn 0,2 mm:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott u l-instestatura 7606 .

ex Kapitolu 78

Ċomb u oġġetti taċ-ċomb; minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

7801

Ċomb mhux maħdum:

 

 

Ċomb raffinat

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

 

Oħrajn

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, l-iskart u l-fdal tal-intestatura 7802 ma jistgħux jintużaw

Kapitolu 80

Landa u artikoli magħmulin mill-istess

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

ex Kapitolu 82

Għodod, tagħmir, pożati, mgħaref u frieket, ta' metall ta' valur baxx; partijiet tagħhom tal-metall bażiku għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8206

Għodod ta' tnejn jew iktar mill-intestaturi minn 8202 sa 8205 , imqegħdin f'settijiet għall-bejgħ bl-imnut.

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dawk tal-intestaturi minn 8202 sa 8205 Madankollu, l-għodod tal-intestaturi minn 8202 sa 8205 jistgħu jiġu inkorporati fis-sett bil-kondizzjoni li l-valur tagħhom ma jaqbiżx 15 % tal-prezz ex fabbrika tas-sett

8211

Skieken bi xfafar li jaqtgħu, bis-snien jew le (inklużi skieken taż-żbir), ħlief skieken tal-intestatura 8208 , u xfafar għalihom

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, jistgħu jintużaw xfafar ta' skieken u mankijiet ta' metall bażiku

8214

Strumenti oħra tal-qtugħ (pereżempju; klippers tax-xagħar, skieken tal-biċċiera jew tal-kċina, mannari u skieken tal-ikkapuljat, taljakarti); Settijiet u strumenti ta' manikjur jew ta' pedikjur (inklużi limi tad-dwiefer)

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Iżda jistgħu jintużaw mankijiet ta' metall bażiku

8215

Mgħaref, frieket, kuċċaruni, xkumaturi, cake servers, skieken tal-ħut, skieken tal-butir, pinzetti taz-zokkor u oġġetti simili tal-kċina jew tal-mejda:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Iżda jistgħu jintużaw mankijiet ta' metall bażiku

ex Kapitolu 83

Taħlita ta' oġġetti ta' metall ta' valur baxx għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 8302

Mountings oħra, fittings u oġġetti simili adattati għall-bini, u għeluq ta' bibien awtomatiċi

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, materjali oħra tal-intestatura 8302 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 8306

statwetti u ornamenti oħrajn, ta' metall ta' valur baxx;

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, materjali oħra tal-intestatura 8306 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 84

Reatturi nukleari, bojlers, makkinarju u strumenti mekkaniċi; partijiet tagħhom; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8401

Reatturi nuklejari; Elementi tal-fjuwil (skartoċċi), mhux irradjati, għar-reatturi nukleari makkinarju u apparat għal separazzjoni isotopika:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8407

Magni li jaqbdu bi xrara bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b'kombustjoni interna:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8408

Magni bil-pistuni b'kombustjoni interna u li jitqabbdu permezz ta' kompressjoni (magni diżil jew semi-diżil)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8427

Trakkijiet forklifters; trakkijiet oħrajn tax-xogħol mgħammrin b'apparat għal irfigħ jew immaniġġar:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8482

Bolberings jew rolerberings

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 85

Makkinarju u tagħmir elettriku u partijiet tagħhom; reġistraturi u riprodutturi tal-ħoss, reġistraturi u riprodutturi tal-istampa tat-televiżjoni, u partijiet u aċċessorji tat-tali oġġetti għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8501 , 8502

Muturi u ġeneraturi elettriċi; Settijiet ta' ġenerazzjoni u trasformaturi (converters) rotatorji tal-elettriku:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8503 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8513

Lampi ta' l-elettriku li jinġarru maħsubin biex jaħdmu mis-sors ta' enerġija tagħhom stess (pereżempju, batteriji xotti, akkumulaturi, manjeti), ħlief tagħmir tad-dawl tal-intestatura 8512

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8519

Apparat li jirrekordja l-ħsejjes jew li jirriproduċi l-ħsejjes

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8522 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8521

Apparat li jirrekordja jew jirriproduċi vidjow, li fihom jew ma fihomx tuner tal-vidjow:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8522 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8523

Midja mhux irreġistrata ppreparata għar-reġistrazzjoni tal-ħoss jew għar-reġistrazzjoni simili ta' fenomeni oħra, għajr il-prodotti tal-Kapitolu 37:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8525

tagħmir ta' trażmissjoni għax-xandir bir-radju jew bit-televiżjoni, kemm jekk fih u kemm jekk ma fihx tagħmir ta' riċezzjoni jew tagħmir ta' rrekordjar jew riproduzzjoni; kameras tat-televiżjoni, kameras diġitali u vidjokameras li jirrekordjaw oħrajn

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8526

Apparat tar-radar, apparat tar-radju għal għajnuna għan-navigazzjoni u apparat tar-radju bil-kontroll mill-bogħod:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8527

Tagħmir ta' riċezzjoni għax-xandir bir-radju, kemm jekk huwa kkumbinat u kemm jekk mhuwiex, fl-istess kaxxa (housing), ma' tagħmir għar-rekordjar jew riproduzzjoni jew arloġġ:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8528

moniters u proġekters, li ma jinkorporawx apparat ta' riċezzjoni televiżiva. apparati riċevitur għat-televiżjoni, kemm jekk fihom riċevituri tax-xandir tar-radju jew apparati li jirreġistraw jew jirriproduċu l-vidjow

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

minn 8535 sa 8537

Apparat elettriku li bih jinxtegħlu jew jitħarsu ċirkwiti elettriċi, jew li bih issir konnessjoni ma' ċirkwiti elettriċi jew fihom konnetturi għal fibri ottiċi, kejbils jew gzuz tal-fibra ottika; bords, pannelli, consoles, desks, kabinetts u bażijiet oħra, għall-kontroll elettriku jew għad-distribuzzjoni tal-elettriku

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8538 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8540 11 u 8540 12

Tubi vakwu (cathode ray tubes) għal stampa tat-televiżjoni, inklużi tubi vakwu (cathode ray tubes) tal-moniter tal-vidjow

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

minn ex 8542 31 sa ex 8542 33 u ex 8542 39

Ċirkwiti integrati monolitiċi:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

jew

L-operazzjoni ta' diffużjoni fejn ċirkuwiti integrati jkunu ffurmati fuq sottostrat ta' semikonduttur bl-introduzzjoni selettiva ta' dopant xieraq, sew jekk immuntati u sew jekk le u/jew ittestjati f'pajjiż li mhuwiex parti

8544

Wajer iżolat (inkluż dak enamelizzat jew anodizzat), kejbil iżolat (inkluż kejbil koassjali) u kondutturi elettriċi iżolati oħrajn, kemm jekk mgħammra b'konnetturi u kemm jekk le; Kejbils tal-fibra ottika magħmula minn fibri inforrati individwalment ikunu jew ma jkunux immuntati b'kondutturi elettriċi jew mgħammra b'konnettituri

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8545

Elettrodi tal-karbonju, brushes tal-karbonju, karbonji tal-bozoz, karbonji tal-batteriji u oġġetti oħrajn ta' grafita jew karbonju ieħor, b'metall jew mingħajru, ta' tip użat għal għanijiet elettriċi:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8546

Iżolaturi elettriċi ta' kull materjal:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8547

Fittings ta' iżolament għal magni, apparat u tagħmir tal-elettriku, liema fittings ikunu magħmulin kompletament minn materjal għall-iżolament għajr għal xi komponenti żgħar tal-metall (pereżempju, sokits bil-kamin) inkorporati waqt li ssir il-forma minħabba raġunijiet ta' mmuntar biss, għajr għall-iżolaturi tal-intestatura 8546 ; tubi u ġonot ta' kondjuwit tal-elettriku għalihom, ta' metall ta' valur baxx miksi b'materjal iżolatur

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8548

Skart u fdal ta' ċelluli primarji, batteriji primarji u akkumulaturi elettriċi ċelluli primarji, batteriji primarji u akkumulaturi tal-elettriku li jkunu spiċċaw partijiet elettriċi ta' makkinarju jew tagħmir, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra f'dan il-Kapitolu

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Kapitolu 86

Lokomottivi, magni u vaguni (rolling-stock) u bċejjeċ tagħhom ta' ferroviji jew ta' tramm; Tagħmir fiss u aċċessorji tal-binarji tal-ferrovija jew tat-tramm u partijiet minnhom tagħmir mekkaniku (inkluż elettromekkaniku) għas-sinjalar tat-traffiku ta' kull tip;

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 87

Vetturi ħlief magni u vaguni (rolling stock) ta' ferroviji jew linji tat-tramm, u partijiet u aċċessorji tagħhom; għajr:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8711

Muturi (inklużi roti mutur (mopeds) u roti mgħammrin b'mutur awżiljarju, bis-side-cars jew le side-cars

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 90

Strumenti u apparat ottiċi, fotografiċi, ċinematografiċi, ta' kejl, ta' verifika, ta' preċiżjoni, mediċi jew kirurġiċi; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

9002

Lentijiet, priżmi, mirja u elementi ottiċi oħrajn, ta' kull materjal, immuntati, li huma partijiet jew tagħmir għal strumenti jew apparat, ħlief dawk l-elementi tal-ħġieġ mhux maħdumin ottikament:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

9033

Partijiet u aċċessorji (mhux speċifikati jew inklużi band' oħra f'dan il-kapitlu) għal magni, tagħmir, strumenti jew apparat ta' Kapitlu 90

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Kapitolu 91

Arloġġi u arloġġi tal-idejn u partijiet tagħhom;

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Kapitolu 94

Għamara; oġġetti għas-sodda, saqqijiet, sostenn tas-saqqijiet, imħaded u oġġetti mimlija simili lampi u tagħmir (fittings) tad-dawl, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra; Sinjali mdawwlin, pjanċi tal-ismijiet imdawwlin u bħalhom bini prefabbrikat

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 95

Ġugarelli, logħob u materjal sportiv; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 9506

Bsaten tal-golf u partijiet tagħhom

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, jistgħu jintużaw blokok mhux irfinuti fil-manifattura tal-irjus tal-istikek tal-golf

ex Kapitolu 96

Diversi oġġetti manifatturati, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Emendi 9601 u 9602

Ivorju, għadam, qoxra tal-fekruna, qarn, qarn imsaġġar, qroll, madreperla u materjali oħrajn tal-annimali mnaqqxjin, fi stat maħdum, u oġġetti minn dawn il-materjali (inklużi oġġetti miksuba b'forom)

Materjal tat-tinqix veġetali jew minerali maħdumin u oġġetti ta' dawn il-materjali; oġġetti tax-xema, tal-istearin, tal-gomom naturali jew tar-rażi naturali jew ta' pejsts għall-immudellar ifformati jew imnaqqxa, u oġġetti oħra fformati jew imnaqqxa, mhux speċifikati jew inklużi mkien ieħor; maħdumin, ġelatina mhux imwebbsa (għajr ġelatina tal-intestatura 3503 ) u oġġetti tal-ġelatina mhux imwebbsa

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

9603

Xkupi, xkupilji (inklużi xkupilji li jifformaw parti minn magni, apparat jew vetturi), xkupi mekkaniċi mħaddma bl-idejn għall-knis tal-art, mhux motorizzati, moppijiet u dusters tar-rix; Għoqod u trofof imħejjijin għall-manifattura ta' xkupi jew pniezel pads u rombli għaż-żebgħa, squeegees (minbarra squeegees bir-roti)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

9605

settijiet tat-twaletta personali għall-ivvjaġġar, il-ħjata jew it-tindif taż-żraben jew il-ħwejjeġ

Kull biċċa fis-sett trid tissodisfa r-regola li tapplika għaliha kieku ma kinitx parti mis-sett. Madankollu, jistgħu jiġu inkorporati oġġetti mhux tal-oriġini, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-15 % tal-prezz tas-sett mill-fabbrika

9606

Buttuni, molol bil-pressa, molol jingħafsu u buttuni bil-pressa, forom tal-buttuni u bċejjeċ oħrajn ta' dawn l-oġġetti; blanks tal-buttuni

Manifattura:

minn materjali ta' kwalunkwe intestatura minbarra dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

9608

Bajrows; Pinen bil-ponta tal-feltru u pinen u markers b'ponta poruża Pinen funtana (fountain pens), pinen stilografiċi u pinen oħrajn pinen stilografiċi li jidduplikaw; lapsijiet li tista' tinbidlilhom il-ponta jew bil-ponta tiżżerżaq (sliding); portapinen u reċipjenti li jżommu l-lapsijiet u reċipjenti oħra simili; partijiet (iniklużi tokki u klipep) tal-oġġetti ta' hawn fuq, għajr għal dawk tal-intestatura 9609

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madanakollu, jistgħu jintużaw ponot tal-pinen (nibs jew nib-points) tal-istess intestatura tal-prodott

9612

Żigarelli tat-tajprajter jew bħalhom, bil-linka jew imħejjijin mod ieħor biex jistampaw, fuq irkiekel jew fi skrataċ jew le; Pads tal-linka, kemm jekk bil-linka kif ukoll jekk le, b'kaxex jew mingħajr

Manifattura:

minn materjali ta' kwalunkwe intestatura minbarra dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

9613 20

Lajters tal-but, li jixegħlu bil-gass, jerġgħu jimtlew

Manifattura fejn il-valur totali tal-materjali tal-intestatura 9613 ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

9614

Pipi tat-tipjip (inklużi bwieqi tal-pipi) u bokkini għal sigarri jew sigarretti, u partijiet tagħhom:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.


(1)  Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Ġordan tal-15 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Protokoll 3 għall-Ftehim Ewro-Mediterranju rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi tal-kooperazzjoni amministrattiva (ĠU L 209, 31.7.2006, p. 30).

(2)  Għall-kundizzjonijiet speċjali relatati ma' “proċessi speċifiċi”, ara n-Noti Introduttorji 7.1 u 7.3.

(3)  Għall-kundizzjonijiet speċjali relatati ma' “proċessi speċifiċi”, ara n-Nota Introduttorja 7.2.

(4)  “Grupp” jitqies bħala kwalunkwe parti tal-intestatura sseparata mill-kumplament permezz ta' semikowlin.

(5)  Fil-każ tal-prodotti magħmula minn materjal ikklassifikat fi ħdan kemm l-intestaturi minn 3901 sa 3906, minn naħa waħda, kif ukoll fl-intestaturi minn 3907 sa 3911, minn naħa oħra, din ir-restrizzjoni tapplika biss għal dak il-grupp ta' materjal li jippredomina fil-prodott bħala piż.

(6)  Il-fojls li ġejjin għandhom jitqiesu bħala trasparenti ħafna: fuljetti rqaq, li l-optical dimming tagħhom, imkejjel skont l-ASTM-D 1003-16 minn Gardner Hazemeter (jiġifieri Hazefactor), huwa inqas minn 2 %.

(7)  Għall-kundizzjonijiet speċjali marbuta ma' prodotti magħmula minn taħlita ta' materjali tat-tessuti, ara n-Nota Introduttorja 5.

(8)  Ara n-Nota Introduttorja 6.

(9)  Għal oġġetti maħduma bil-labar jew bil-ganċ, li mhumiex tal-lastku jew bil-gomma, miksuba bil-ħjata jew bl-immuntar ta' tessuti maħduma bil-labar jew bil-ganċ (maqtugħa jew maħduma bil-labar direttament fil-forma), ara n-Nota Introduttorja 6.

(10)  SEMII — Istitut Inkorporat Tagħmir u Materjal Semikonduttur


2.8.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 208/42


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/1316

tas-26 ta' Lulju 2016

li temenda d-Deċiżjoni 2009/908/UE, li tistabbilixxi miżuri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew dwar l-eżerċizzju tal-Presidenza tal-Kunsill, u dwar il-presidenza tal-korpi preparatorji tal-Kunsill

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2009/881/UE tal-1 ta' Diċembru 2009 dwar l-eżerċizzju tal-Presidenza tal-Kunsill (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha,

Billi,

(1)

Bid-Deċiżjoni 2009/908/UE (2) l-Kunsill stabbilixxa l-ordni li fih kellu jkun il-mandat tal-Presidenza tal-Kunsill għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea mill-1 ta' Jannar 2007 sat-30 ta' Ġunju 2020, u stabbilixxa fiha d-diviżjoni ta' dak l-ordni ta' Presidenzi fi gruppi ta' tliet Stati Membri.

(2)

L-Unjoni Ewropea ġiet imkabbra fl-1 ta' Lulju 2013 biex tinkludi l-Kroazja bħala Stat Membru ġdid.

(3)

Għalkemm għadha ma waslet l-ebda notifika skont l-Artikolu 50 TUE mill-gvern tiegħu, Stat Membru għamel magħruf pubblikament il-fatt li huwa ser jirtira mill-Unjoni. L-ordni tal-presidenzi tal-Kunsill għandu jiġi emendat biex jieħu kont ta' dik iċ-ċirkostanza, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi ta' dak l-Istat Membru.

(4)

Il-Kunsill għandu jistabbilixxi l-ordni li fih għandu jkun il-mandat tal-President tal-Kunsill fil-futur qrib. Dak l-ordni għandu jiġi ddeterminat skont il-kriterji stipulati fit-Trattati u fid-Deċiżjoni 2009/881/UE tal-Kunsill Ewropew. Id-Deċiżjoni 2009/908/UE għandha tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/908/UE tal-1 ta' Diċembru 2009 li tistabbilixxi miżuri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew dwar l-eżerċizzju tal-Presidenza tal-Kunsill, u dwar il-presidenza tal-korpi preparatorji tal-Kunsill, għandha tiġi emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 1

L-ordni li fih l-Istati Membri għandu jkollhom il-Presidenza tal-Kunsill mill-1 ta' Lulju 2017 u sal-31 ta' Diċembru 2030, kif ukoll id-diviżjoni ta' dan l-ordni ta' Presidenzi fi gruppi ta' tliet Stati Membri tinsab fl-Anness I għal din id-Deċiżjoni.”;

(2)

L-Artikolu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Il-Kunsill għandu, qabel il-31 ta' Diċembru 2029, jiddeċiedi l-ordni li fih l-Istati Membri ser ikollhom il-Presidenza tal-Kunsill mill-1 ta' Jannar 2031”;

(3)

It-test tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/908/UE huwa sostitwit bit-test stipulat fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Hija għandha tapplika mill-1 ta' Lulju 2017.

Hija għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Lulju 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

M. LAJČÁK


(1)  ĠU L 315, 2.12.2009, p. 50.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/908/UE tal-1 ta' Diċembru 2009 li tistabbilixxi miżuri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew dwar l-eżerċizzju tal-Presidenza tal-Kunsill, u dwar il-presidenza tal-korpi preparatorji tal-Kunsill (ĠU L 322, 9.12.2009, p. 28).


ANNESS

“ANNESS I

Abbozz ta' Tabella tal-Presidenzi tal-Kunsill  (*)

Netherlands (**)

Jannar-Ġunju

2016

Slovakkja (**)

Lulju-Diċembru

2016

Malta (**)

Jannar-Ġunju

2017

Estonja

Lulju-Diċembru

2017

Bulgarija

Jannar-Ġunju

2018

Awstrija

Lulju-Diċembru

2018

Rumanija

Jannar-Ġunju

2019

Finlandja

Lulju-Diċembru

2019

Kroazja

Jannar-Ġunju

2020

Ġermanja

Lulju-Diċembru

2020

Portugall

Jannar-Ġunju

2021

Slovenja

Lulju-Diċembru

2021

Franza

Jannar-Ġunju

2022

Repubblika Ċeka

Lulju-Diċembru

2022

Żvezja

Jannar-Ġunju

2023

Spanja

Lulju-Diċembru

2023

Belġju

Jannar-Ġunju

2024

Ungerija

Lulju-Diċembru

2024

Polonja

Jannar-Ġunju

2025

Danimarka

Lulju-Diċembru

2025

Ċipru

Jannar-Ġunju

2026

Irlanda

Lulju-Diċembru

2026

Litwanja

Jannar-Ġunju

2027

Greċja

Lulju-Diċembru

2027

Italja

Jannar-Ġunju

2028

Latvja

Lulju-Diċembru

2028

Lussemburgu

Jannar-Ġunju

2029

Netherlands

Lulju-Diċembru

2029

Slovakkja

Jannar-Ġunju

2030

Malta

Lulju-Diċembru

2030


(*)  Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi tar-Renju Unit bħala Stat Membru.

(**)  It-triju attwali huwa mdaħħal f'dan l-Anness għall-finijiet ta' informazzjoni.”.


2.8.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 208/45


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/1317

tat-28 ta' Lulju 2016

li taħtar membru, propost mir-Renju tal-Belġju fil-Kumitat tar-Reġjuni

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 305 tiegħu,

Filwaqt li kkunsidra l-proposta mill-Gvern Belġjan,

Billi:

(1)

Fis-26 ta' Jannar 2015, fil-5 ta' Frar 2015 u fit-23 ta' Ġunju 2015, il-Kunsill adotta d-Deċiżjonijiet (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) u (UE) 2015/994 (3) li jaħtru l-membri u l-membri supplenti fil-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta' Jannar 2015 sal-25 ta' Jannar 2020.

(2)

Konsegwentement għal tmiem il-mandat sar vakanti s-siġġu ta' membru fil-Kumitat tar-Reġjuni u abbażi ta' dan is-Sur Hicham IMANE (Député wallon) ġie propost,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Huwa b'dan maħtur membru fil-Kumitat tar-Reġjuni għall-bqija tal-mandat attwali, li jintemm fil-25 ta' Jannar 2020:

Is-Sur Hicham IMANE, Conseiller communal de la Ville de Charleroi (bidla tal-mandat).

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Lulju 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

M. LAJČÁK


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/116 tas-26 ta' Jannar 2015 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta' Jannar 2015 sal-25 ta' Jannar 2020 (ĠU L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/190 tal-5 ta' Frar 2015 li taħtar il-membri u membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta' Jannar 2015 sal-25 ta' Jannar 2020 (ĠU L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/994 tat-23 ta' Ġunju 2015 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta' Jannar 2015 sal-25 ta' Jannar 2020 (ĠU L 159, 25.6.2015, p. 70).


RAKKOMANDAZZJONIJIET

2.8.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 208/46


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1318

tad-29 ta' Lulju 2016

dwar il-linji gwida għall-promozzjoni ta' binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero u l-aħjar prattiki biex jiġi żgurat li, sal-2020, il-binjiet ġodda kollha jkunu binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-bini huwa fil-qalba tal-politika tal-effiċjenza enerġetika tal-UE, minħabba li dan jikkostitwixxi qrib l-40 % (1) tal-konsum aħħari tal-enerġija.

(2)

L-importanza tas-settur tal-bini għat-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija ġiet enfasizzata fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-effiċjenza enerġetika u l-kontribut tagħha għas-sigurtà tal-enerġija u l-qafas 2030 għall-politika dwar il-klima u l-enerġija (2) u fil-Komunikazzjoni tagħha dwar qafas strateġiku għal unjoni tal-enerġija reżiljenti b'politika dwar it-tibdil fil-klima li tħares 'il quddiem (3).

(3)

L-implimentazzjoni sħiħa u t-tisħiħ tal-leġislazzjoni eżistenti tal-enerġija huma rikonoxxuti bħala l-ewwel prijorità fl-istabbiliment tal-Unjoni tal-Enerġija.

(4)

Id-Direttiva dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija hi l-istrument legali prinċipali li jindirizza l-effiċjenza enerġetika tal-bini fil-kuntest tal-miri tal-2020 għall-effiċjenza enerġetika.

(5)

L-Artikolu 9 tad-Direttiva jistipula objettiv speċfiku li, sa tmiem l-2020, kull bini ġdid għandu jkollu ħtiġijiet enerġetiċi baxxi ħafna jew qrib żero. Il-ħtiġijiet enerġetiċi baxxi ħafna jew qrib żero għandhom fil-parti l-kbira tagħhom jiġu koperti minn sorsi ta' enerġija rinovabbli.

(6)

Hija meħtieġa leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi r-rekwiżiti tal-Artikolu 9(1) biex jiġi żgurat li sal-31 ta' Diċembru 2020 il-bini ġdid kollu jkun bini li juża qrib żero enerġija. L-istess mira ta' enerġija qrib żero iżda bi skadenza iqsar sal-31 ta' Diċembru 2018 tapplika għal bini ġdid li huwa proprjetà ta' awtoritajiet pubbliċi u okkupat minnhom. Din għandha toħloq qafas legali nazzjonali trasparenti għall-operaturi ekonomiċi fir-rigward tar-rekwiżiti għall-prestazzjoni tal-enerġija ta' bini ġdid sa tmiem l-2020.

(7)

B'mod parallel għal rekwiżiti għal bini ġdid, id-Direttiva tistipula li l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu politiki ta' appoġġ biex jistimulaw ir-rinnovazzjoni ta' stokks ta' bini eżistenti lejn il-mira li dan jibda juża livelli ta' enerġija qrib żero.

(8)

Il-Kummissjoni ħarġet rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq il-progress mill-Istati Membri lejn bini li juża qrib żero enerġija (4). Aktar tagħrif inġabar mill-Istati Membri bħala parti mill-obbligi ta' rapportar tagħhom dwar is-suġġett.

(9)

Il-progress mill-Istati Membri tjieb bil-mod iżda għandu jitħaffef. Għalkemm żdiedu l-miżuri li jappoġġaw it-tkattir ta' bini li juża qrib żero enerġija fil-livell nazzjonali, l-Istati Membri għandhom iżidu l-isforzi tagħhom biex jiżguraw li kull bini ġdid ikun bini li juża qrib żero enerġija sad-dati fil-mira fid-Direttiva.

(10)

Id-Direttiva dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini attwalment qed tiġi riveduta. Il-prinċipji għal bini li juża qrib żero enerġija huma wieħed mill-pilastri tad-Direttiva attwali u mistennija li jsiru n-norma għal bini ġdid mill-2020. Ir-reviżjoni għandha tivvaluta jekk se jkunux se jiġu meħtieġa miżuri addizzjonali għall-2030. L-iżvilupp ta' politiki u approċċi ġodda għandu jissejjes fuq sisien sodi. Huwa importanti li r-rekwiżiti għall-bini li juża qrib żero enerġija għall-2020 jiġu implimentati bis-sħiħ.

(11)

Dan isostnih ukoll l-Artikolu 9(4) tad-Direttiva, li jipprevedi li l-Kummissjoni tista' toħroġ rakkomandazzjoni dwar bini li juża qrib żero enerġija lill-Istati Membri,

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.

L-Istati Membri għandhom isegwu l-linji gwida stipulati fl-Anness għal din ir-Rakkomandazzjoni. Is-segwiment ta' dawn il-linji gwida għandu jgħin sabiex, sal-31 ta' Diċembru 2020, il-bini kollu ġdid ikun bini li juża qrib żero enerġija, u se jgħin lill-Istati Membri jiżviluppaw pjanijiet nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta' bini li juża qrib żero enerġija.

2.

Ir-Rakkomandazzjoni għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni

Miguel ARIAS CAÑETE

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Ara “Energy, transport and environment indicators, 2012 edition”, il-Kummissjoni Ewropea. Għall-finijiet ta' din l-istima, il-konsum aħħari tal-enerġija għad-djar u għas-setturi tas-servizzi ġie magħqud. Dan jinkludi, pereżempju, il-konsum tal-elettriku għal tagħmir iżda jeskludi l-konsum tal-enerġija f'bini industrijali.

(2)  SWD(2014) 255 finali.

(3)  Il-Pakkett dwar l-unjoni tal-enerġija COM(2015) 80 finali.

(4)  COM(2013) 483 finali/2.


ANNESS

1.   INTRODUZZJONI

Wara l-introduzzjoni tar-rekwiżiti tal-effiċjenza fil-kodiċijiet nazzjonali tal-bini, il-binjiet ġodda tal-lum saru jikkunsmaw biss nofs dak li kienu jikkunsmaw binjiet tipiċi tas-snin tmenin.

Id-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija (l-“EPBD” jew “id-Direttiva”) titlob li l-Istati Membri jistabbilixxu rekwiżiti minimi għar-rendiment fl-użu tal-enerġija ta' binjiet mibnijin ġodda u binjiet eżistenti li jkunu qed isirulhom xogħlijiet kbar ta' rinnovazzjoni. Minbarra dawn ir-rekwiżiti minimi, l-EPBD tistabbilixxi rekwiżit ċar għall-binjiet ġodda kollha li, sa tmiem id-deċennju, ikollhom ħtiġijiet enerġetiċi qrib iż-żero jew baxxi ħafna u li jikkwalifikaw bħala binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero (NZEB, nearly żero-energy buildings). Madankollu, l-istokk ta' binjiet eżistenti huwa qadim u ineffiċjenti u qiegħed jiġi rinnovat bil-mod wisq. B'konformità mal-EPBD, l-istokk tal-binjiet eżistenti għandu wkoll jiġi gradwalment ittrasformat għal standards simili.

L-implimentazzjoni u l-infurzar bis-sħiħ tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-enerġija huma rikonoxxuti bħala l-ewwel prijorità fl-istabbiliment tal-Unjoni tal-Enerġija (1). L-iżgurar li sal-31 ta' Diċembru 2020 (sentejn qabel għall-binjiet pubbliċi) il-binjiet ġodda kollha jkunu binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero, u l-appoġġ tat-trasformazzjoni tal-istokkijiet ta' binjiet eżistenti għall-istandards ta' NZEB, huma żewġ rekwiżiti kruċjali fil-qafas ġuridiku attwali.

2.   KUNTEST: ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-EPBD DWAR L-NZEB

2.1.   Il-kunċett ta' NZEB

Skont l-Artikolu 2(2) tal-EPBD, NZEB “… tfisser bini li għandu rendiment tajjeb ħafna fl-użu tal-enerġija, kif determinat skont l-Anness I. L-enerġija qrib iż-żero jew l-ammont baxx ħafna ta' enerġija meħtieġa għandu jiġi fil-maġġor parti tiegħu minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, inkluż minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli prodotta fuq il-post jew fil-qrib”.

L-ewwel parti tad-definizzjoni tistabbilixxi r-rendiment fl-użu tal-enerġija bħala l-element ta' definizzjoni li jagħmel bini “NZEB”. Dan ir-rendiment fl-użu tal-enerġija għandu jkun għoli ħafna u għandu jiġi ddeterminat skont l-Anness I tal-EPBD. It-tieni parti tad-definizzjoni tipprovdi l-prinċipji ta' gwida biex jinkiseb dan ir-rendiment għoli ħafna billi l-ammont ta' enerġija baxx li jirriżulta jiġi kopert f'livell sinifikattiv ħafna b'enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Il-kunċett ta' NZEB jirrifletti l-fatt li l-enerġija rinnovabbli u l-miżuri tal-effiċjenza jaħdmu flimkien. Meta tkun preżenti fil-bini, l-enerġija rinnovabbli tnaqqas l-enerġija fornita netta. F'ħafna każijiet, l-enerġija rinnovabbli fuq il-post ma tkunx biżżejjed sabiex twassal għal-ħtiġijiet enerġetiċi għal qrib żero, mingħajr miżuri ulterjuri ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija jew tnaqqis sinifikattiv fil-fatturi tal-enerġija primarja għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli mhux fuq il-post. Għaldaqstant, rekwiżiti ogħla u iktar stretti għal NZEB effiċjenti ħafna jixprunaw użu ikbar ta' rinnovabbli fuq il-post u għandhom jirriżultaw fl-adattament ta' fatturi tal-enerġija primarja għall-portaturi tal-enerġija mhux fuq il-post, filwaqt li jitqies il-kontenut ta' enerġija rinnovabbli.

Filwaqt li l-EPBD tistabbilixxi d-definizzjoni qafas ta' NZEBs, l-applikazzjoni dettaljata tagħha fil-prattika (eż. x'inhurendiment għoli ħafna fl-użu tal-enerġija” u xi jkun il-kontribut sinifikanti rrakkomandat ta' “enerġija minn sorsi rinnovabbli”) hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri meta jittrasponu l-Artikolu 9 tad-Direttiva fis-sistemi ġuridiċi nazzjonali tagħhom.

2.1.1.   X'inhu r-rendiment fl-użu tal-enerġija ta' bini “b'użu ta' enerġija qrib iż-żero”?

Ir-rendiment fl-użu tal-enerġija huwa ddefinit (2) bħala “… l-ammont ta' enerġija meħtieġ sabiex tiġi sodisfatta d-domanda għall-enerġija assoċjata ma' użu tipiku tal-bini li jinkludi, fost l-oħrajn, l-enerġija użata għat-tisħin, it-tkessiħ, il-ventilazzjoni, l-ilma sħun u l-illuminazzjoni”. Ir-Regolament ta' delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 244/2012 (3) u l-linji gwida li jakkumpanjawh (4) jipprovdu gwida siewja dwar kif wieħed jikkalkula r-rendiment fl-użu tal-enerġija ta' bini (5).

Skont l-Anness I(3) għar-Regolament, il-kalkolu tar-rendiment fl-użu tal-enerġija jibda bil-kalkolu tal-ħtiġijiet enerġetiċi  (6) finali għat-tisħin u t-tkessiħ, u jintemm bil-kalkolu tal-enerġija primarja netta. Id-“direzzjoni” tal-kalkolu tmur mill-ħtiġijiet tal-bini għas-sors (jiġifieri lejn l-enerġija primarja).

Skont l-EPBD, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-fatturi tal-enerġija primarja nazzjonali tagħhom stess sabiex jittrasformaw l-enerġija fornuta finali f'enerġija primarja u jikkalkulaw ir-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-bini.

L-użu tal-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat billi jintużaw fatturi tal-enerġija primarja speċifiċi għal kull portatur tal-enerġija (eż. elettriku, żejt għat-tisħin, bijomassa, tisħin u tkessiħ distrettwali). Il-linji gwida li jakkumpanjaw ir-Regolament Delegat jirrakkomandaw li jintuża l-istess fattur tal-enerġija primarja ta' 2.5 għall-elettriku fornut u għal dak esportat.

L-enerġija prodotta fuq il-post (użata fuq il-post jew esportata) tnaqqas il-ħtiġijiet ta' enerġija primarja assoċjata mal-enerġija fornuta.

L-għan aħħari tal-kalkolu tar-rendiment fl-użu tal-enerġija huwa li jkun stabbilit l-użu tal-enerġija annwali kumplessiv f'enerġija primarja netta, li jikkorrispondi għall-użu ta' enerġija għat-tisħin, it-tkessiħ, il-ventilazzjoni, l-ilma sħun u l-illuminazzjoni. Dan l-ibbilanċjar annwali huwa konsistenti mal-qafas attwali tal-EPBD. Madankollu, l-istudji jissuġġerixxu li jista' jkun hemm benefiċċji fil-kalkolu tal-bilanċi tal-enerġija f'intervalli iżgħar ta' żmien (eż. sabiex jiġu osservati l-effetti ta' kuljum u staġjonali) (7).

B'konformità mal-Artikolu 4(1), ir-rekwiżiti minimi għandhom iqisu l-kundizzjonijiet klimatiċi ġenerali fuq ġewwa ġenerali sabiex jevitaw effetti negattivi possibbli bħal ventilazzjoni inadegwata. Sabiex jiġi evitat id-deterjorament tal-kwalità tal-arja, tal-kumdità u tal-kundizzjonijiet tas-saħħa ta' ġewwa fl-istokk ta' binjiet Ewropej (8), l-approċċ pass, pass biex ir-rekwiżiti minimi tar-rendiment fl-użu tal-enerġija li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' NZEB madwar l-Ewropa jsiru iktar stretti għandu jitwettaq flimkien ma' strateġiji adatti li jindirizzaw l-ambjent ta' ġewwa.

B'mod simili, l-istudji (9) jindikaw li spiss, binjiet ġodda u rinnovati ma jilħqux il-prestazzjonni ppjanata fl-użu tal-enerġija. Għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi għall-kalibraġġ tal-kalkolu tar-rendiment fl-użu tal-enerġija mal-użu tal-enerġija attwali.

2.1.2.   Ir-relazzjoni bejn il-livelli kostottimali u ta' NZEB

L-EPBD tistabbilixxi sistema ta' valutazzjoni komparattiva (il-prinċipju ta' “kostottimalità”) sabiex tiggwida lill-Istati Membri fl-istabbiliment tar-rekwiżiti tar-rendiment fl-użu tal-enerġija li jinsabu fil-kodiċijiet nazzjonali jew reġjonali tal-bini, u sabiex jirriveduhom b'mod regolari. Skont l-EPBD, il-kostottimalità (10) tistabbilixxi l-livell minimu ta' ambizzjoni kemm għar-rinnovazzjoni ta' bini kif ukoll għal binjiet ġodda.

B'konformità mar-rekwiżiti kostottimali tal-Artikolu 5 tad-Direttiva, ir-rekwiżiti nazzjonali minimi ta' rendiment fl-użu tal-enerġija għandhom jiġu riveduti kull ħames snin u jissaħħu jekk ikunu b'mod sinifikattiv inqas ambizzjużi mil-livelli kostottimali nazzjonali.

Il-metodoloġija tal-kostottimalità tippermetti lill-Istati Membri jiddefinixxu l-medda ta' rekwiżiti ta' NZEB fl-2020. Dan jeħtieġ il-valutazzjoni u t-tqabbil tal-miżuri differenti tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli, kemm individwalment kif ukoll f'taħlita, bħala parti mill-pakketti ta' miżuri li jridu jiġu applikati għall-binjiet ta' referenza.

Għaldaqstant, sabiex jiddefinixxu u jilħqu l-livell ta' NZEB, l-Istati Membri jistgħu jużaw taħlitiet differenti ta' miżuri fir-rigward tal-iżolament jew miżuri oħrajn ta' effiċjenza enerġetika, l-inklużjoni ta' sistemi tekniċi ta' kostruzzjoni effiċjenti ħafna u l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fuq il-post (11). Bħala parti mill-kalkoli kostottimali, l-Istati Membri jeħtieġ jistħarrġu l-kontribut ta' kull wieħed minn dawn it-tliet tipi ta' miżuri.

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu fatturi tal-enerġija primarja għal kull portatur tal-enerġija. Dawn il-fatturi tal-enerġija primarja jistgħu jkunu bbażati fuq valuri medji nazzjonali jew reġjonali, jew fuq valuri speċifiċi. Dawn il-fatturi għandhom iqisu l-kontenut ta' enerġija rinnovabbli tal-enerġija fornuta lill-bini, inkluż minn sorsi fil-qrib, sabiex is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fuq il-post u mhux fuq il-post ikunu fuq l-istess livell.

Ta' min jiftakar li, għall-parti l-kbira tal-binjiet il-ġodda, il-kunċett ta' binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero ser jibda japplika minn Jannar 2021 'il quddiem (għal binjiet pubbliċi ġodda minn Jannar 2019 'il quddiem). Sa dak iż-żmien, l-ispejjeż marbutin mat-teknoloġija aktarx li jkunu aktar baxxi b'reazzjoni għal swieq iktar maturi u volumi ikbar. Huwa għalhekk probabbli li l-livelli ta' NZEB ser jikkorrispondu mal-livell kostottimali għall-2020.

L-evidenza tissuġġerixxi li t-teknoloġiji eżistenti marbutin mal-iffrankar tal-enerġija, l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-enerġiji rinnovabbli huma biżżejjed sabiex, flimkien, jilħqu mira adatta għal binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero (12). Ma ġietx identifikata diskrepanza teknoloġika li kieku riedet titneħħa sal-2021. L-analiżi tar-rapporti dwar il-kostottimalità meħtieġa mill-Artikolu 5 tal-EPBD tindika li huwa possibbli li tinkiseb tranżizzjoni mingħajr problemi bejn il-kostottimalità u l-NZEB (13).

Kull ċiklu tal-kostottimalità ta' ħames snin jippreżenta opportunità sabiex il-kisbiet fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija jiddaħħlu fil-kodiċijiet nazzjonali tal-bini hekk kif tinkiseb evidenza ta' teknoloġiji ġodda, u possibbiltà li jiġu emendati r-regoli dwar ir-rendiment tal-bini sabiex tonqos id-differenza għal livelli kostottimali. Wara l-2020, il-prinċipju ta' kostottimalità ser jippermetti li jsir titjib kontinwu tal-livell ta' ambizzjoni tar-rekwiżiti ta' NZEB għall-binjiet ġodda, bħala parti mir-reviżjoni regolari tal-kodiċijiet nazzjonali tal-kostruzzjoni għal binjiet ġodda u eżistenti.

2.1.3.   Kif jikkontribwixxu s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli?

Objettiv importanti partikolari kien l-integrazzjoni tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-implimentazzjoni nazzjonali ta' NZEB. Id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli tirrikjedi li l-Istati Membri jintroduċu fir-regolamenti u l-kodiċi tal-kostruzzjoni tagħhom miżuri adatti sabiex iżidu s-sehem ta' kull tip ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-settur tal-kostruzzjoni (15).

Dawn il-miżuri huma kumplimentari għar-rekwiżiti ta' NZEB fl-EPBD. Id-dispożizzjonijiet tal-EPBD naturalment jixprunaw l-użu tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, b'mod partikolari fuq il-post peress li l-enerġija prodotta fuq il-bini tnaqqas l-enerġija primarja assoċjata mal-enerġija fornuta. B'dan il-mod, ir-rinnovabbli fuq il-post dejjem huma parti mill-kalkolu tar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-bini.

Filwaqt li bosta Stati Membri jeħtieġu sehem ta' enerġija rinnovabbli tal-enerġija primarja użata jew kontribut minimu ta' enerġija rinnovabbli f'kWh/(m2.y), oħrajn jużaw rekwiżit indirett bħal użu baxx ta' enerġija primarja mhux rinnovabbli li jista' jiġi ssodisfat biss jekk l-enerġija rinnovabbli tkun parti mill-kunċett tal-bini (16). Din il-flessibbiltà tippermetti l-adattament għaċ-ċirkostanzi nazzjonali u l-kundizzjonijiet lokali (tip ta' bini, klima, kostijiet għal teknoloġiji rinnovabbli u aċċessibbiltà komparabbli, tgħaqqid ottimali mal-miżuri fin-naħa tad-domanda, densità tal-bini, eċċ). L-iktar sistemi tal-enerġija rinnovabbli applikati spiss f'NZEB huma sistemi termiċi solari u PV fuq il-bini. Sorsi oħrajn tal-enerġija rinnovabbli użati f'dawn il-binjiet huma ġeotermiċi (minn pompi tas-sħana mill-art) u l-bijomassa.

Pereżempju, teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli bħal sistemi termiċi solari u PV huma iktar kosteffettivi fi klimi Mediterranji (ikkaratterizzati minn radjazzjoni solari ogħla) milli fi klimi oħrajn. Għaldaqstant, dawn it-teknoloġiji jista' jkollhom kontribut relattivament ogħla għal rekwiżiti iktar stretti ta' rendiment fl-użu tal-enerġija.

Fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli mhux fuq il-post, inklużi dawk fil-qrib bħal tisħin u tkessiħ distrettwali (17), is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fit-taħlita ta' portaturi tal-enerġija (pereżempju fit-taħlita ta' netwerk tal-elettriku meta l-elettriku jkun il-portatur tal-enerġija) sejrin jaffettwaw ir-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-bini permezz ta' fatturi tal-enerġija primarja. L-Istati Membri jużaw din il-flessibbiltà peress li ġeneralment jiġu osservati fatturi ferm differenti tal-enerġija primarja għal portaturi tal-enerġija differenti, u għall-biċċa l-kbira mis-sorsi u t-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli b'mod partikolari (18).

2.2.   X'hemm bżonn li jkopru d-definizzjonijiet nazzjonali applikati ta' NZEB?

Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri (19) diġà jużaw indikatur tal-użu tal-enerġija primarja f'kWh/(m2.y) b'konformità mal-Anness I. Barra minn hekk, l-Istati Membri spiss jinkludu parametri oħrajn bħall-valuri-U tal-komponenti tal-envelopp tal-bini, l-enerġija netta u finali għat-tisħin u t-tkessiħ u l-emissjonijiet tad-CO2.

Madwar 60 % tal-Istati Membri stabbilew l-applikazzjoni dettaljata tagħhom tad-definizzjoni ta' NZEB f'dokument legali (eż. regolamenti dwar il-kostruzzjoni u digrieti dwar l-enerġija).

L-applikazzjoni dettaljata tal-Istati Membri fil-prattika tad-definizzjoni ta' binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero trid tinkludi indikatur numeriku ta' użu tal-enerġija primarja espress f'kWh/(m2.y) (20). Din l-applikazzjoni dettaljata għandha tkun inkluża fil-miżuri ta' traspożizzjoni nazzjonali jew fil-pjan nazzjonali għaż-żieda tan-numru ta' NZEB.

2.3.   Binjiet ġodda: skeda ta' żmien għall-miri ta' NZEB

L-Artikolu 9(1) tal-EPBD jirrikjedi lill-Istati Membri li

“… jiżguraw li:

(a)

sal-31 ta' Diċembru 2020, il-binjiet ġodda kollha għandhom ikunu binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero; u

(b)

wara l-31 ta' Diċembru 2018, binjiet ġodda okkupati mill-awtoritajiet pubbliċi u fil-pussess tagħhom għandhom ikunu binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero.”

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi r-rekwiżiti tal-Artikolu 9(1) teħtieġ li jkun fiha dispożizzjonijiet, miżuri jew politiki li jiżguraw li sal-31 ta' Diċembru 2020 il-binjiet ġodda kollha jkunu binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero. L-istess japplika għal binjiet pubbliċi ġodda okkupati u fil-pussess tas-settur pubbliku li jridu jkunu binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero sal-31 ta' Diċembru 2018.

Bil-għan li titħejja l-implimentazzjoni tal-Artikolu 9(1), il-pjanijiet nazzjonali għaż-żieda tan-numru ta' binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero kellhom jinkludu inter alia miri intermedji għat-titjib tal-prestazzjoi fl-użu tal-enerġija tal-binjiet ġodda sal-2015. Dawn il-miri jistgħu jirrelataw mal-perċentwal minimu ta' binjiet ġodda li jridu jkunu binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero, sa dik id-data.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-Artikolu 9(1)(a) jintlaħqu sal-31 ta' Diċembru 2020 u l-31 ta' Diċembru 2018 għall-Artikolu 9(1)(b). Għad li dawn id-dati huma fil-futur, l-iskadenza għat-traspożizzjoni tal-Artikolu 9 kienet id- 9ta' Jannar 2013 (21). Sa din id-data, id-dispożizzjonijiet kollha ta' NZEB tal-Artikolu 9 kellhom ikunu riflessi fil-miżuri ta' traspożizzjoni nazzjonali. Tabilħaqq, perjodu twil bħal dan huwa neċessarju peress li l-ippjanar, il-kisba ta' permess u l-kostruzzjoni ta' bini jirrekjedu ħafna żmien.

L-istabbiliment ta' dawn il-miri fil-leġiżlazzjoni nazzjonali joħloq trasparenza dwar l-għanijiet politiċi u jagħti viżibilità lill-operaturi ekonomiċi u partijiet ikkonċernati oħrajn rigward ir-rekwiżiti futuri għar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-binjiet il-ġodda.

Barra minn hekk, l-Artikolu 9(1) jeħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li sad-dati rilevanti, “il-bini kollu jkun bini li juża kważi żero enerġija”. Għaldaqstant, ċittadini li jixtru binjiet jew appartamenti mibnijin ġodda fl-2021 jistennew li s-suq ikun evolva skont dawn il-miri, u li l-binjiet ikunu NZEBs.

L-esperjenza mis-settur tal-kostruzzjoni turi li ż-żmien ta' tmiem il-kostruzzjoni jew it-tlestija ta' bini jista' jkun inċert u jista' jġarrab dewmien. L-Istati Membri jridu jqisu fil-perjodu ta' validità tal-permessi tal-bini, it-tul tal-kostruzzjoni u t-tlestija tax-xogħlijiet tal-kostruzzjoni u l-miri fl-Artikolu 9(1) tal-EPBD sabiex jevitaw milli jonqsu milli jissodisfaw l-obbligu li jiżguraw li “il-bini kollu jkun bini li juża kważi żero enerġija sa Jannar 2021”.

2.4.   Il-politiki u l-miżuri għall-promozzjoni ta' NZEB

Skont l-Artikolu 9(1), l-Istati Membri għandhom ifasslu l-pjanijiet nazzjonali sabiex iżidu n-numru ta' NZEBs. L-elementi minimi li jridu jiddaħħlu fil-pjanijiet nazzjonali huma stabbiliti fl-Artikolu 9(3), kif ġej:

“Il-pjanijiet nazzjonali għandhom jinkludu, inter alia, l-elementi li ġejjin:

(a)

l-applikazzjoni dettaljata tal-Istat Membru fil-prattika tad-definizzjoni ta' bini li juża kważi żero enerġija, filwaqt li jirriflettu l-kundizzjonijiet nazzjonali, reġjonali jew lokali, u jinkludu indikatur numeriku tal-użu tal-enerġija primarja espressa kWh/m2fis-sena …;

(b)

miri intermedji għat-titjib tar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-binjiet ġodda, sal-2015 …;

(c)

informazzjoni dwar il-politiki u miżuri finanzjarji jew oħrajn (…) inklużi dettalji tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli f'binjiet ġodda u binjiet eżistenti li jkun qiegħed issirilhom rinnovazzjoni ewlenija fil-kuntest tal-Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2009/28/KE u l-Artikoli 6 u 7 ta' din id-Direttiva.”

2.5.   L-appoġġ lit-trasformazzjoni ta' binjiet eżistenti lejn NZEB

L-EPBD tinkludi wkoll obbligi ta' NZEB relatati ma' binjiet eżistenti mingħajr dati mira jew obbligu li jiġu stabbiliti r-rekwiżiti minimi ta' rendiment fl-użu tal-enerġija. L-Artikolu 9(2) tal-EPBD jirrikjedi li l-Istati Membri “jsegwu l-eżempju mexxej tas-settur pubbliku, jiżviluppaw linji politiċi u jieħdu miżuri bħall-iffissar ta' miri sabiex jistimulaw t-trasformazzjoni ta' bini li jiġi rinnovat f'bini li juża kważi żero enerġija, u jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom …”.

L-appoġġ għat-trasformazzjoni tal-istokkijiet ta' binjiet eżistenti lejn NZEBs skont l-Artikolu 9(2) tal-EPBD għandu jinkludi bħala element iż-żieda tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (Artikolu 9(3)(c)). Barra minn hekk, l-Artikolu 13(6) tad-Direttiva RES jirrikjedi li l-Istati Membri jippromwovu l-użu tat-tisħin u t-tkessiħ bl-enerġija rinnovabbli fil-kodiċijiet u r-regolamenti tal-kostruzzjoni tagħhom.

Għalhekk, l-Artikolu 9(2) għandu l-għan li jżid il-firxa tar-rinnovazzjoni billi jistabbilixxi politiki nazzjonali ta' appoġġ sabiex il-binjiet eżistenti jiġu mġeddin għal livelli ogħla ta' NZEB. L-obbligu fl-Artikolu 9(2) tal-EPBD huwa kkumplimentat minn strateġiji nazzjonali fit-tul dwar il-bini skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22) (EED), li għandhom jirriżultaw f'rati ikbar ta' rinnovazzjoni ikbar permezz tal-mobilizzazzjoni ta' finanzjament u investimenti fir-rinnovazzjoni tal-bini. Dawn l-istrateġiji ta' rinnovazzjoni fit-tul jiġbru flimkien l-elementi msemmijin hawn fuq tal-EED (rata ta' rinnovazzjoni) u tal-EPBD (firxa tar-rinnovazzjoni).

Id-definizzjoni qafas ta' NZEB fl-EPBD ma tagħmilx distinzjoni bejn binjiet ġodda u eżistenti. Distinzjoni bħal din tista' tqarraq bil-konsumatur, hekk ukoll jekk ikun hemm klassifikazzjonijiet separati taċ-Ċertifikazzjoni tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija għal binjiet ġodda u eżistenti.

Għaldaqstant, “Tiġdid għal NZEB” ifisser tiġdid ta' qies li jippermetti li jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta' rendiment fl-użu tal-enerġija f'livell ta' NZEB. Dan ma jipprevjenix l-iskedi ta' żmien u l-appoġġ finanzjarju differenti għal binjiet eżistenti, b'rikonoxximent tal-perjodu itwal meħtieġ sabiex il-livelli ta' NZEB ikunu kostottimali fil-każ ta' binjiet eżistenti.

3.   PROGRESS MILL-ISTATI MEMBRI LEJN NZEB

3.1.   Definizzjonijiet nazzjonali ta' NZEB applikati

L-indikaturi numeriċi mhumiex komparabbli bejn l-Istati Membri għaliex jintużaw metodoloġiji differenti ta' kalkolu tar-rendiment fl-użu tal-enerġija (23). Ċerti Stati Membri estendew l-ambitu tal-indikatur numeriku billi inkludew użi tal-enerġija mhux obbligatorji, eż. l-użu tal-enerġija fl-apparati domestiċi. L-evidenza turi kif l-inklużjoni tal-illuminazzjoni u l-apparati domestiċi tista' tirriżulta f'soluzzjonijiet iktar ottimali, speċjalment għall-użu tal-elettriku (24).

B'din l-ispjegazzjoni, l-evidenza disponibbli (25) turi li fejn ġie stabbilit indikatur numeriku, ir-rekwiżiti jvarjaw ħafna minn 0 kWh/(m2.y) sa 270 kWh/(m2.y) (li tinkludi l-użu tal-enerġija fl-apparati domestiċi) u fil-parti l-kbira jingħataw bħala użu tal-enerġija primarja f'kWh/m2/y. Il-valuri aktar għoljin huma l-iktar għall-isptarijiet jew binjiet mhux residenzjali speċjalizzati oħrajn.

Għal binjiet residenzjali, il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri għandhom l-għan li jkollhom użu tal-enerġija primarja li mhuwiex ogħla minn 50 kWh/(m2.y). L-użu massimu tal-enerġija primarja jvarja bejn 20 kWh/(m2.y) fid-Danimarka jew 33 kWh/(m2.y) fil-Kroazja (Littoral) u 95 kWh/(m2.y) fil-Latvja. Bosta pajjiżi (il-Belġju (Brussell), l-Estonja, Franza, l-Irlanda, is-Slovekkja, ir-Renju Unit, il-Bulgarija, id-Danimarka, il-Kroazja (Kontinentali), Malta, is-Slovenja) jimmiraw lejn 45 jew 50 kWh/(m2.y) (26).

Fir-rigward tas-sehem tal-enerġija rinnovabbli, ir-rappurtar huwa kemxejn varjat, bi ftit pajjiżi biss li jiddefinixxu perċentwal minimu speċifiku u l-maġġoranza jagħmlu dikjarazzjonijiet kwalitattivi.

Ebda Stat Membru ma għadu rrapporta xi reġim leġiżlattiv għaliex ma applikax ir-rekwiżiti ta' NZEB f'każijiet speċifiċi u ġustifikabbli li fihom l-analiżi tal-kost-benefiċċju tul iċ-ċiklu tal-ħajja ekonomiku tal-bini inkwistjoni tkun negattiva, kif permess taħt l-Artikolu 9(6) tal-EPBD.

3.2.   Il-politiki u l-miżuri għall-promozzjoni ta' NZEB

Valutazzjoni tal-qagħda attwali f'Ottubru 2014 (27) uriet li l-Istati Membri rrappurtaw firxa wiesgħa ta' politiki u miżuri b'appoġġ tal-objettivi tal-NZEB fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom u l-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali għall-Effiċjenza Enerġetika, għad li spiss mhuwiex ċar kemm dawn il-miżuri huma mmirati b'mod speċiiku għal NZEB. Meta mqabbel mas-sitwazzjoni rrappurtata fir-rapport tal-Kummissjoni tal-2013 dwar il-progress (28), in-numru ta' politiki u miżuri rrappurtati mill-Istati Membri żdied.

Iktar minn żewġ terzi tal-Istati Membri għandhom politiki u miżuri fis-seħħ fil-kategoriji ta' sensibilizzazzjoni u edukazzjoni, tisħiħ tar-regolamenti dwar il-bini u ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. L-istrumenti finanzjarji u l-miżuri ta' appoġġ, inklużi, eż. politiki dwar inċentivi, self b'rata tal-imgħax imnaqqsa, eżenzjonijiet mit-taxxa, bonusijiet enerġetiċi għal individwi privati, skemi ta' għotjiet għall-installazzjoni tal-enerġija rinnovabbli, gwida u finanzjament għal popolazzjonijiet f'riskju u rati tal-imgħax issussidjati għall-ipoteki għal djar effiċjenti fl-użu tal-enerġija, huma enfasi oħra għall-promozzjoni ta' NZEB.

Il-biċċa l-kbira tal-politiki u l-miżuri rrappurtati mill-Istati Membri japplikaw għal binjiet pubbliċi wkoll. L-ambitu tal-miżuri għal binjiet pubbliċi jvarja b'mod sostanzjali bejn l-Istati Membri, minn binjiet tal-gvern ċentrali biss sal-binjiet kollha ta' proprjetà pubblika jew il-binjiet kollha użati għal skopijiet pubbliċi. Ċerti Stati Membri għandhom miżuri speċifiċi għal binjiet pubbliċi wkoll. Fil-parti l-kbira, dawn huma kampanji ta' monitoraġġ (eż. “NRClick” hija sistema tal-kontabilità enerġetika għat-tqabbil ta' muniċipalitajiet differenti fil-Belġju) u proġetti ta' wiri (eż. fil-Ġermanja, il-Bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero għall-Aġenzija Ambjentali Federali (Umweltbundesamt)).

Fl-2015 tħejjiet ħarsa ġenerali wiesgħa madwar l-UE tal-istatus tal-pjanijiet nazzjonali għal NZEB (29). Din l-analiżi reċenti tikkonferma l-progress sostnut, kemm fil-kwantità kif ukoll fil-kwalità tal-miżuri nazzjonali għall-promozzjoni ta' NZEB, inkluża l-applikazzjoni ddettaljata tad-definizzjoni, il-miri intermedji sal-2015 u politiki finanzjarji u oħrajn. Dan ir-rapport jidentifika bosta oqfsa politiċi eżemplari jew pijuniera.

Ċerti Stati Membri stmaw il-benefiċċji tal-implimentazzjoni ta' NZEB. Sejrin jinħolqu impjiegi full time ġodda: bejn 649 u 1 180 fil-Bulgarija, bejn 4 100 u 6 200 fil-Polonja, bejn 1 390 u 2 203 fir-Rumanija. Il-Bulgarija qiegħda tistenna investimenti addizzjonali ta' bejn EUR 38 u 69 miljun, il-Polonja bejn EUR 240 u EUR 365 miljun, u r-Rumanija bejn EUR 82 u 130 miljun. Ir-rekwiżiti minimi għall-enerġija primarja huma previsti għal bejn 70 kWh/m2/y (il-Bulgarija u l-Polonja) u 100 kWh/m2/y (ir-Rumanija) fl-2015, iżda sejrin isiru bejn 30 kWh/m2/y u 50 kWh/m2/y fl-2020. Il-perċentwal ta' enerġija rinnovabbli sejjer jgħaddi minn 20 % fl-2015 għal 40 % fl-2020. L-emissjonijiet ta' CO2 sejrin jgħaddu minn 8-10 kgCO2/m2/y għal 3-7 kgCO2/m2/y fl-2020.

L-istudji riċenti jissuġġerixxu li t-tnaqqis fl-użu tal-enerġija ta' 80 % jew iktar huma ekonomikament vijabbli f'binjiet NZEB ġodda fl-Ewropa, għad li t-taħlita tal-miżuri magħżulin tvarja ħafna skont il-klima. Ir-riżultati juru kif approċċ wisa' għall-effiċjenza flimkien ma' miżuri rinnovabbli huwa fattibbli madwar l-UE, b'kostijiet differenti (30).

4.   RAKKOMANDAZZJONIJIET

4.1.   L-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' NZEB fil-prattika: l-ambizzjoni ta' livell ta' NZEB ta' rendiment fl-użu tal-enerġija meta hija baxxa wisq?

Din it-taqsima tipprovdi l-prinċipji u l-fatturi ġenerali li l-Istati Membri huma rrakkomandati li jqisu meta jiżviluppaw id-definizzjoni ta' NZEB li għandha tiħi applikata fil-livell nazzjonali, b'konformità mal-EPBD.

Ma jistax ikun hemm livell uniku ta' ambizzjoni għal NZEB madwar l-UE. Hemm bżonn ta' flessibbiltà għall-impatt tal-kundizzjonijiet klimatiċi fuq il-ħtiġijiet ta' tisħin u tkessiħ u fuq il-kosteffettività tal-pakketti tal-miżuri tal-effiċjenza enerġetika u tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

Minkejja dan, it-termini “qrib iż-żero” jew “ammont baxx ħafna” ta' enerġija introdotti mill-EPBD jipprovdu indikazzjonijiet dwar il-firxa u l-limiti ta' diskrezzjoni tal-Istati Membri. Id-definizzjonijiet ta' NZEB għandhom jimmiraw lejn bilanċ tal-enerġija kważi perfett.

Il-livell ta' NZEB għal binjiet ġodda ma jistax ikun inqas (inqas strinġenti) mil-livell kostottimali tal-2021 li sejjer jiġi kkalkolat skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva. Il-livell kostottimali huwa l-livell minimu ta' ambizzjoni għar-rendiment ta' NZEB. Il-livell ta' NZEB tar-rendiment fl-użu tal-enerġija għal binjiet ġodda sejjer jiġi stabbilit mill-aħjar teknoloġija li hija disponibbli u introdotta sew fis-suq f'dak iż-żmien, l-aspetti finanzjarji u kunsiderazzjonijiet legali u politiċi fil-livell nazzjonali.

L-istabbiliment ta' punti ta' riferiment numeriċi għall-indikaturi tal-użu tal-enerġija primarja ta' NZEB, fil-livell tal-UE, huwa l-iktar siewi meta l-valuri li jkunu jridu jitqabblu ma' dawn il-punti ta' riferiment jirriżultaw minn metodoloġiji ta' kalkolu trasparenti. Bħalissal-istandards (31) qegħdin jiġu ffinalizzati sabiex ikunu jistgħu jitqabblu b'mod trasparenti l-metodoloġiji ta' kalkolu nazzjonali u reġjonali.

Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, normalment jiġu pprovduti punti ta' riferiment f'termini ta' ħtiġijiet ta' enerġija. Ir-raġunijiet sottostanti huma l-fatt li l-ħtiġijiet ta' enerġija huma l-punt ta' tluq għall-kalkolu tal-enerġija primarja u, għalhekk, livell baxx ħafna ta' ħtieġa ta' enerġija għat-tisħin u t-tkessiħ huwa prekundizzjoni vitali għal binjiet b'użu ta' enerġija primarja qrib iż-żero. Ħtiġijiet baxxi ħafna ta' enerġija huma prekundizzjoni sabiex jinkiseb sehem sinifikattiv ta' enerġija minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli u enerġija primarja qrib iż-żero.

Bi projjezzjoni tal-prezzijiet u t-teknoloġiji tal-2020, il-punti ta' riferiment għar-rendiment fl-użu tal-enerġija ta' NZEB huma fil-firxiet li ġejjin għaż-żoni klimatiċi differenti tal-UE (32):

 

Mediterranji:

Uffiċċji: 20-30 kWh/(m2.y) tal-enerġija primarja netta, tipikament bi 80 — 90 kWh/(m2.y) ta' użu tal-enerġija primarja kopert b'60 kWh/(m2.y) ta' sorsi rinnovabbli fuq il-post;

Dar ġdida ta' familja waħda: 0-15 kWh/(m2.y) tal-enerġija primarja netta, tipikament b'50-65 kWh/(m2.y) ta' użu tal-enerġija primarja kopert b'50 kWh/(m2.y) ta' sorsi rinnovabbli fuq il-post;

 

Oċeaniċi:

Uffiċċji: 40-55 kWh/(m2.y) tal-enerġija primarja netta, tipikament b'85-100 kWh/(m2.y) ta' użu tal-enerġija primarja kopert b'45 kWh/(m2.y) ta' sorsi rinnovabbli fuq il-post;

Dar ġdida ta' familja waħda: 15-30 kWh/(m2.y) tal-enerġija primarja netta, tipikament b'50-65 kWh/(m2.y) ta' użu tal-enerġija primarja kopert b'35 kWh/(m2.y) ta' sorsi rinnovabbli fuq il-post; u

 

Kontinentali:

Uffiċċji: 40-55 kWh/(m2.y) tal-enerġija primarja netta, tipikament b'85-100 kWh/(m2.y) ta' użu tal-enerġija primarja kopert b'45 kWh/(m2.y) ta' sorsi rinnovabbli fuq il-post;

Dar ġdida ta' familja waħda: 20-40 kWh/(m2.y) tal-enerġija primarja netta, tipikament b'50-70 kWh/(m2.y) ta' użu tal-enerġija primarja kopert bi 30 kWh/(m2.y) ta' sorsi rinnovabbli fuq il-post;

 

Nordiċi:

Uffiċċji: 55-70 kWh/(m2.y) tal-enerġija primarja netta, tipikament b'85-100 kWh/(m2.y) ta' użu tal-enerġija primarja kopert bi 30 kWh/(m2.y) ta' sorsi rinnovabbli fuq il-post;

Dar ġdida ta' familja waħda: 40-65 kWh/(m2.y) tal-enerġija primarja netta, tipikament b'65-90 kWh/(m2.y) ta' użu tal-enerġija primarja kopert bi 25 kWh/(m2.y) ta' sorsi rinnovabbli fuq il-post.

Huwa rrakkomandat li l-Istati Membri jużaw is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli f'kunċett ta' tfassil integrat sabiex ikopru r-rekwiżiti ta' użu baxx ta' enerġija tal-binjiet (33).

Ċerti Stati Membri għażlu li jorbtu l-livell ta' NZEB ma' waħda mill-aqwa klassijiet ta' rendiment fl-użu tal-enerġija (eż. klassi tal-bini A++), kif speċifikat f'ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. Dan l-approċċ, meta akkumpanjat minn indikatur ċar tar-rendiment fl-użu tal-enerġija, huwa rrakkomandat biex tingħata informazzjoni ċara lill-investituri u biex is-suq jiġi xprunat lejn NZEB.

4.2.   L-issodisfar tal-obbligu sabiex jiġi żgurat li l-binjiet il-ġodda huma NZEB minn tmiem l-2020

It-tħejjija tal-binjiet il-ġodda sabiex jintlaħqu l-miri ta' NZEB tista' teħtieġ l-adattament tal-prattiki eżistenti. Ir-rekwiżiti minimi ta' rendiment fl-użu tal-enerġija u r-rekwiżiti ta' użu ta' enerġija qrib iż-żero jkollhom jiġu vvalutati fid-dawl tal-iskadenzi fl-Artikolu 9(1).

Barra minn hekk, l-Istati Membri jridu jiżguraw li jekk il-kostruzzjonijiet il-ġodda ma jirrispettawx ir-rekwiżiti ta' rendiment fl-użu tal-enerġija, ikun hemm fis-seħħ mekkaniżmi adegwati ta' sanzjonar. Dan jista' jeħtieġ sanzjonijiet differenzjati għal binjiet ġodda wara li jkunu għaddew l-iskadenzi ta' NZEB.

Huwa rrakkomandat li l-Istati Membri jivvalutaw dawn l-elementi mill-iktar fis possibbli sabiex jiġi żgurat li jinkisbu l-miri ta' NZEB. Daqstant ieħor huwa rrakkomandat li l-Istati Membri jiddefinixxu l-mekkaniżmu li sejjer jintuża sabiex jiġi ssorveljat l-ilħuq tal-miri ta' NZEB. Dan il-mekkaniżmu għandu jissorvelja wkoll l-ilħuq tal-miri intermedji tal-2015 b'konformità mal-Artikolu 9(1), kif ukoll it-tragwardi addizzjonali possibbli f'livell nazzjonali sal-2020. Dan sejjer isaħħaħ il-pjanijiet direzzjonali attwali ta' NZEB u jikkontribwixxi għall-mekkaniżmi ta' monitoraġġ fis-snin li ġejjin.

4.3.   Il-politiki u l-miżuri għall-promozzjoni ta' NZEB

Fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri ntgħażlet firxa wiesgħa ta' politiki sabiex jiżdied in-numru ta' NZEBs (eż. sensibilizzazzjoni u informazzjoni, edukazzjoni u taħriġ, tisħiħ tar-regolamenti dwar il-bini u ċ-ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija, magħżulin minn: l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, il-Portugall, l-Iżvezja, is-Slovenja, ir-Renju Unit). Madankollu, kultant il-politiki jidhru kemxejn ġenerali u indirizzati għall-“binjiet kollha”. L-appoġġ speċifiku tagħhom għal NZEB mhuwiex dejjem ċar biżżejjed, u lanqas kemm jikkontribwixxu fil-prattika għall-ilħuq ta' mira ta' NZEB f'pajjiż. Għaldaqstant, hija rrakkomandata konnessjoni iktar b'saħħitha bejn il-politiki, il-miżuri u l-NZEB.

Sabiex jiġi ffaċilitat il-forniment ta' din l-informazzjoni, il-Kummissjoni qiegħdet għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri mudell mhux obbligatorju, li l-użu tiegħu huwa rrakkomandat biex jiġu ffaċilitati l-komparabbiltà u l-analiżi tal-pjanijiet ta' NZEB (34).

4.4.   L-appoġġ lit-trasformazzjoni ta' binjiet eżistenti lejn NZEB

L-aħjar prattiki għall-kisba tat-trasformazzjoni tal-istokk ta' binjiet eżistenti jvarjaw minn għarfien dwar it-teknoloġija (35), skemi ta' inċentivi għal strumenti finanzjarji, mekkaniżmi ta' tassazzjoni, strumenti ekonomiċi bħal skemi ta' obbligi ta' ffrankar tal-enerġija, strumenti tas-suq bħal sħubiji pubbliċi-privati sabiex tiġi stimulata r-rinnovazzjoni tal-bini jew ċentri ta' appoġġ fejn wieħed jinqeda f'post wieħed (one stop) li jagħtu pariri dwar it-tiġdid enerġetiku (36).

L-approċċ segwit f'ċerti Stati Membri li jorbot l-appoġġ finanzjarju għar-rinnovazzjoni tal-bini mal-ilħuq ta' klassijiet enerġetiċi għoljin ekwivalenti għal livell ta' NZEB jista' jitqies li huwa prattika tajba sabiex tiġi stimulata t-trasformazzjoni tal-istokkijiet ta' binjiet nazzjonali lejn il-livelli ta' NZEB.

Fl-aħħar deċennju, il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri introduċew miżuri indirizzati lejn l-istokk ta' binjiet eżistenti u dan l-aħħar ġew definiti perspettivi avangardisti ġodda fi ħdan l-istrateġiji nazzjonali ta' tiġdid żviluppati skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika. L-Istati Membri għandhom ifasslu taħlitiet konsistenti ta' strumenti tal-politika (pakketti ta' politiki), li jiddependu parzjalment biss fuq il-baġits pubbliċi.

Dejta affidabbli sabiex jiġu ssorveljati l-impatti tal-politika, inklużi r-rendiment attwali fl-użu tal-enerġija u l-ambjent intern, huma meħtieġa fuq kollox għat-tiġdid tal-istokk ta' binjiet. F'ċerti pajjiżi b'potenzjal limitat ta' enerġija solari rinnovabbli (eż. l-Ewropa tat-Tramuntana), hemm bżonn ta' politiki li jappoġġjaw miżuri alternattivi (eż. il-bijomassa). L-adozzjoni ta' pjanijiet direzzjonali u indikaturi hija wkoll għodda tajba sabiex jiġu indirizzati ħtiġijiet speċifiċi u tiġi ssorveljata l-implimentazzjoni. Huwa rrakkomandat li l-Istati Membri jkomplu jsaħħu u jevalwaw il-miżuri adottati sabiex jistimulaw b'suċċess rinnovazzjonijiet kosteffikaċi profondi u f'livell ta' NZEB.

5.   SOMMARJU TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET

(1)

Il-prinċipji għal NZEB huma wieħed mill-pilastri tad-Direttiva attwali u huma fi triqithom li jsiru n-norma għall-binjiet ġodda mill-2020. Huwa rrakkomandat li l-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom sabiex jimplimentaw u jinfurzaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-EPBD sabiex jiġi żgurat li l-binjiet il-ġodda kollha jsiru NZEB sad-dati fil-mira fid-Direttiva.

(2)

Huwa rrakkomandat li l-Istati Membri jistabbilixxu definizzjonijiet nazzjonali ta' NZEB f'livell għoli biżżejjed — mhux aktar baxxi mil-livell kostottimali proġettat tar-rekwiżiti minimi — u li jużaw sorsi tal-enerġija rinnovabbli f'kunċett ta' tfassil integrat sabiex ikopru r-rekwiżiti ta' użu baxx enerġija tal-binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero. Il-punti ta' riferiment irrakkomandati huma pprovduti fit-taqsima 4.1. Għandu jiġi żgurat ambjent intern adatt sabiex jiġi evitat id-deterjorament tal-kwalità tal-arja interna, tal-kumdità u tal-kundizzjonijiet tas-saħħa fl-istokk ta' bini Ewropew.

(3)

Sabiex jiżguraw li binjiet ġodda sejrin ikunu NZEB minn tmiem l-2020, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw mill-iktar fis possibbli jekk hemmx bżonn li jiġu adattati l-prattiki eżistenti. Daqstant ieħor huwa rrakkomandat li l-Istati Membri jiddefinixxu l-mekkaniżmu li sejjer jintuża sabiex jiġi ssorveljat l-ilħuq tal-miri ta' NZEB u li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li jiġu stabbiliti sanzjonijiet differenzjati għal binjiet ġodda wara li jkunu skadew l-iskadenzi ta' NZEB.

(4)

Il-politiki u l-miżuri għall-promozzjoni tal-NZEB għandhom ikunu iktar speċifiċi meta jiċċaraw kemm jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-miri ta' NZEB. Hija rrakkomandata konnessjoni iktar b'saħħitha bejn il-politiki, il-miżuri u NZEBs. Sabiex jitħaffef il-forniment ta' din l-informazzjoni, il-Kummissjoni qiegħdet għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri mudell mhux obbligatorju, li l-użu tiegħu huwa rrakkomandat biex jiġu ffaċilitati l-komparabbiltà u l-analiżi tal-pjanijiet.

(5)

Il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-Istati Membri jgħaġġlu l-progress fl-iżvilupp ta' politiki ta' appoġġ li jindirizzaw b'mod speċifiku t-tiġdid ta' stokkijiet ta' bini eżistenti lejn livelli ta' NZEB. L-Istati Membri għandhom ifasslu taħlitiet konsistenti ta' strumenti ta' politika (pakketti ta' politiki) sabiex jipprovdu l-istabbiltà meħtieġa għall-perjodu fit-tul lill-investituri f'binjiet effiċjenti, inklużi rinnovazzjonijiet profondi u NZEB. Il-ġbir ta' dejta affidabbli sabiex jiġu ssorveljati l-impatti tal-politika huwa rrakkomandat sabiex jiġu indirizzati ħtiġijiet speċifiċi u tiġi ssorveljata l-implimentazzjoni tat-tiġdid tal-istokkijiet ta' bini.


(1)  COM(2015) 80 finali.

(2)  Artikolu 2(4).

(3)  Regolament ta' delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 244/2012 tas- 16 ta' Jannar 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija billi jistabbilixxi qafas ta' metodoloġija komparattiva għall-kalkolu tal-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku tal-bini u tal-elementi tal-bini (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 18).

(4)  Linji gwida li jistabbilixxu qafas ta' metodoloġija għall-kalkolu tal-livelli kostottimali ta'rekwiżiti minimi ta' rendiment fl-użu tal-enerġija (ĠU C 115, 19.4.2012, p. 1).

(5)  Ara t-tabella fil-paġna 10 tal-linji gwida.

(6)  “Ħtieġa ta' enerġija”, “enerġija fornuta” u “enerġija primarja netta” għandhom jinqraw skont id-definizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament Delegat (UE) Nru 244/2012 u l-Linji Gwida li jakkumpanjawh.

(7)  Ara, pereżempju, “Analysis of load match and grid interaction indicators in net żero energy buildings with simulated and monitored data”, Applied Energy, 31 ta' Diċembru 2014, paġni 119-131.

(8)  Rapport tal-JRC bl-isem “Promoting healthy and energy efficient buildings in the European Union” (“Il-promozzjoni ta' binjiet sani u effiċjenti fl-użu tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea”), 2016.

(9)  Ara eż. “Predicted vs. actual energy performance of non-domestic buildings: Using post-occupancy evaluation data to reduce the performance gap”, Anna Carolina Menezes, Andrew Cripps, Dino Bouchlaghem u Richard Buswell (2012), Applied Energy, Volum 97, paġni 355-364, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261911007811/

(10)  Dan ifisser li l-livell ta' rendiment fl-użu tal-enerġija li jwassal għall-iktar spiża baxxa matul iċ-ċiklu tal-ħajja stmat tal-bini.

(11)  L-“enerġija minn sorsi rinnovabbli” ikopri l-enerġija minn sorsi rinnovabbli mhux fossili, jiġifieri enerġija mir-riħ, mix-xemx, aerotermika, ġeotermika, idrotermika u oċeanika, idroelettrika, bijomassa, gass mill-miżbla, gass u bijogassijiet minn impjanti tat-trattament tad-drenaġġ.

(12)  “Towards nearly żero-energy buildings- Definition on common principles under the EPBD” (Lejn binjiet b'użu ta' enerġija qrib iż-żero — Definizzjoni dwar prinċipji komuni taħt l-EPBD (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf), imwettaq minn Ecofys għall-Kummissjoni Ewropea, DĠ Enerġija.

(13)  Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-progress tal-Istati Membri fl-ilħuq tal-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija

(14)  Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16).

(15)  Ara l-Artikolu 13(4) tad-Direttiva RES.

(16)  EPBD Concerted Action III book, 2016.

(17)  Is-sistemi DHC fl-UE għandhom livell ta' skjerament fis-suq ta' madwar 10-13 % tal-provvista tal-enerġija tal-UE għat-tisħin/it-tkessiħ.

(18)  Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 12.

(19)  23 Stat Membru u wieħed mir-reġjuni tal-Belġju.

(20)  B'konformità mal-Artikolu 9(3)(a).

(21)  It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 28(1).

(22)  Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).

(23)  Ħidma ta' standardizzazzjoni kurrenti u proġetti bħall-proġett GE2O (http://www.geoclusters.eu/) jippruvaw jegħlbu din il-limitazzjoni filwaqt li jirrikonoxxu d-differenzi naturali bħall-klima.

(24)  Modelling of optimal paths to reach NZEB for new constructions in Europe (L-immudellar ta' toroq ottimali sabiex jintlaħaq NZEB għal kostruzzjonijiet ġodda fl-Ewropa), ippreżentat minn Delia D'Agostino fil-konferenza tad-WSED fi Frar 2016 (http://www.wsed.at/en/programme/young-researchers-conference-energy-efficiency-biomass/)

(25)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&from=MT. Dan ir-rapport jinkludi informazzjoni mill-Istati Membri kollha ħlief il-Greċja u Spanja, li ma kienux bagħtu pjan nazzjonali jew mudell ikkonsolidat sat-18 ta' Settembru 2014. Tabella li tagħti ħarsa ġenerali iktar riċenti lejn tad-definizzjonijiet nazzjonali ta' NZEB hija disponibbli hawnhekk: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings

(26)  Ara l-informazzjoni inkluża fir-rapport ta' sinteżi tal-JRC dwar il-pjanijiet nazzjonali għal NZEB, 2016, skeda informattiva tal-BPIE ta' Jannar 2015 (http://bpie.eu/uploads/lib/document/attachment/128/BPIE_factsheet_nZEB_definitions_across_Europe.pdf) u l-informazzjoni aġġornata ppubblikata mill-Kummissjoni f'Ottubru 2014 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf)

(27)  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf

(28)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&from=MT

(29)  Rapport ta' sinteżi tal-JRC dwar il-pjanijiet nazzjonali għal NZEB, 2016, disponibbli fis-sit web li ġej: http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/publications/all

(30)  Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 24.

(31)  Il-mandat tal-Kummissjoni M/480 għas-CEN dwar it-tiswir ta' standards tal-EPBD

(32)  Fl-istudju “Towards nearly żero-energy buildings- Definition on common principles under the EPBD” (Lejn bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero — Definizzjoni ta' prinċipji komuni taħt l-EPBD) (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf), imwettaq minn Ecofys għall-Kummissjoni Ewropea, DĠ ENERĠIJA:

Il-Mediterran huwa identifikat bħala ż-Żona 1: Katanja (oħrajn: Ateni, Larnaca, Luga, Sivilja, Palermo)

Oċeaniċi bħala ż-Żona 4: Pariġi (oħrajn: Amsterdam, Berlin, Brussell, Copenhagen, Dublin, Londra, Macon, Nancy, Praga, Varsavja)

Kontinentali bħala ż-Żona 3: Budapest (oħrajn: Bratislava, Ljubjana, Milan, Vjenna)

Nordiċi bħala ż-Żona 5: Stokkolma (Helsinki, Riga, Stokkolma, Gdansk, Tovarene)

(33)  Ir-rendiment fl-użu tal-enerġija integrat ta' bini jikkorrispondi għall-ammont ta' enerġija primarja netta meħtieġa sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet differenti marbutin mal-użu tipiku tiegħu u jrid jirrifletti l-ħtiġijiet tal-enerġija għat-tisħin u l-ħtiġijiet tal-enerġija għat-tkessiħ, il-ħtiġijiet ta' ilma sħun domestiku u l-illuminazzjoni inkorporata. B'hekk, minbarra l-kwalità tal-iżolament tal-bini, rendiment integrat iqis installazzjonijiet tat-tisħin, installazzjonijiet tat-tkessiħ, enerġija għall-ventilazzjoni, installazzjonijiet għall-illuminazzjoni, il-pożizzjoni u l-orjentazzjoni tal-bini, l-irkupru tas-sħana, il-gwadann solari attiv u sorsi tal-enerġija rinnovabbli oħrajn.

(34)  Il-mudelli kif mimlijin mill-Istati Membri huma disponibbli minn fuq dan is-sit web http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings

(35)  L-UE tappoġġja l-iżvilupp tat-teknoloġija permezz tal-programm H2020 — b'mod partikolari permezz tas-Sħubija Pubblika-Privata dwar il-Binjiet Effiċjenti fl-użu tal-enerġija — https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/energy-efficient-buildings_en.html

(36)  Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 22.


2.8.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 208/58


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1319

tad-29 ta' Lulju 2016

li temenda r-Rakkomandazzjoni 2006/576/KE dwar id-deossinivalenol, iz-zearalenon u l-okratossina A fl-ikel tal-annimali domestiċi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi,

(1)

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2006/576/KE (1) tistabbilixxi valuri ta' gwida għad-deossinivalenol, iz-zearalenon, l-okratossina A, il-fumoniżini B1 + B2 u t-tossini T-2 u HT-2 f'materjali tal-għalf u fl-għalf kompost.

(2)

Il-livell ta' linja gwida attwali ta' deossinivalenol fl-għalf tal-klieb huwa ta' 5 mg/kg. B'kont meħud tal-informazzjoni li waslet riċentement fir-rigward tat-tossiċità tad-deossinivalenol fl-għalf tal-klieb u tal-opinjoni tal-EFSA dwar id-deossinivalenol fl-għalf (2), jidher li l-livell ta' linja gwida attwali ma jipprovdix garanziji biżżejjed fir-rigward tas-saħħa tal-annimali għall-klieb u għalhekk huwa xieraq li jitnaqqas il-livell ta' linja gwida tad-deossinivalenol fl-għalf tal-klieb.

(3)

B'kont meħud tal-informazzjoni li waslet riċentement fir-rigward tat-tossiċità ta' zearalenone fl-għalf tal-qtates u tal-klieb, huwa xieraq li jiġi stabbilit livell ta' linja gwida għaz-zearalenone fl-għalf tal-qtates u tal-klieb biex jipprovdi garanziji fir-rigward tas-saħħa tal-annimali għall-qtates u għall-klieb, sakemm issir valutazzjoni tar-riskju aġġornata, li għandha titwettaq mill-EFSA, dwar ir-riskji possibbli għas-saħħa tal-annimali minħabba l-preżenza ta' zearalenone fl-għalf.

(4)

B'kont meħud tal-informazzjoni li waslet riċentement fir-rigward tat-tossiċità tal-okratossina A fl-għalf tal-qtates u tal-klieb u tal-opinjoni tal-EFSA dwar l-okratossina A fl-ikel (3), huwa xieraq li jiġi stabbilit livell ta' linja gwida għall-okratossina A fl-għalf tal-qtates u tal-klieb biex jipprovdi garanziji fir-rigward tas-saħħa tal-annimali għall-qtates u għall-klieb.

(5)

Sabiex tinżamm il-leġġibbiltà tad-dispożizzjonijiet fir-Rakkomandazzjoni, huwa xieraq li l-Anness tar-Rakkomandazzjoni jiġi sostitwit b'Anness ġdid.

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

L-Anness tar-Rakkomandazzjoni 2006/576/KE jinbidel bl-Anness ta' din ir-Rakkomandazzjoni.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2006/576/KE tas-17 ta' Awwissu 2006 dwar il-preżenza tad-Deoxynivalenol, zearalenone, Ochratoxin A, T-2 u HT-2 u l-fumonisins fil-prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali (ĠU L 229, 23.8.2006, p. 7).

(2)  L-Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar Kontaminanti fil-Katina tal-Ikel fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tad-Deossinivalenol (DON) bħala sostanza mhux mixtieqa fl-għalf tal-annimali http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/73

(3)  L-Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar Kontaminanti fil-Katina tal-Ikel fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-Okratossina A (OTA) bħala sostanza mhux mixtieqa fl-għalf tal-annimali http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/101


ANNESS

VALURI TA' GWIDA

Mikotossina

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali

Valur ta' gwida f'mg/kg (ppm) għall-għalf b'kontenut ta' umdità ta' 12 %

Deossinivalenol

Materjali tal-għalf (*)

 

Ċereali u prodotti taċ-ċereali (**) ħlief il-prodotti sekondarji tal-qamħirrum

8

Prodotti sekondarji tal-qamħirrum

12

Għalf kompost ħlief

5

l-għalf kompost għall-ħnieżer

0,9

l-għalf kompost għall-għoġġiela (< 4 xhur), għall-ħrief, għall-gidjien u għall-klieb

2

Zearalenon

Materjali tal-għalf (*)

 

Ċereali u prodotti taċ-ċereali (**) ħlief il-prodotti sekondarji tal-qamħirrum

2

Prodotti sekondarji tal-qamħirrum

3

Għalf kompost għal:

 

qżieqeż, ħnieżer żgħar (ħnieżer nisa żgħar), ġriewi, frieħ tal-qtates, klieb u qtates għar-riproduzzjoni

0,1

klieb u qtates adulti li mhumiex għar-riproduzzjoni

0,2

ħnieżer nisa u ħnieżer għat-tismin

0,25

għoġġiela, baqar tal-ħalib, nagħaġ (inklużi l-ħrief) u mogħoż (inklużi l-gidjien)

0,5

Okratossina A

Materjali tal-għalf (*)

 

Ċereali u prodotti taċ-ċereali (**)

0,25

Għalf kompost għal:

 

ħnieżer

0,05

tjur

0,1

qtates u klieb

0,01

Fumoniżina B1 + B2

Materjali tal-għalf (*)

 

qamħirrum u prodotti tal-qamħirrum (***)

60

Għalf kompost għal:

 

ħnieżer, żwiemel (Equidae), fniek u annimali domestiċi

5

ħut

10

tjur, għoġġiela (< 4 xhur), ħrief u gidjien

20

ruminanti adulti (> 4 xhur) u mink

50

Tossini T-2 + HT-2

Għalf kompost għall-qtates

0,05


(*)  Għandha tingħata attenzjoni partikolari liċ-ċereali u lill-prodotti taċ-ċereali li jingħataw direttament lill-annimali li l-użu tagħhom fir-razzjon ta' kuljum m'għandux iwassal biex l-annimal ikun espost għal livell ogħla ta' dawn il-mikotossini mil-livelli korrispondenti ta' esponiment fejn jintuża biss għalf komplut fir-razzjon ta' kuljum.

(**)  It-terminu “Ċereali u prodotti taċ-ċereali” jinkludi mhux biss il-materjali tal-għalf elenkati taħt l-intestatura 1 “Qmuħ taċ-Ċereali u prodotti derivati minnhom” tal-lista ta' materjali tal-għalf imsemmija fil-parti C tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) No 68/2013 tas-16 ta' Jannar 2013 dwar il-Katalgu tal-materjali tal-għalf (ĠU L 29, 30.1.2013, p. 1) iżda wkoll materjali tal-għalf oħrajn li huma derivati miċ-ċereali, b'mod partikolari mill-foraġġ u mill-għalf oħxon taċ-ċereali.

(***)  It-terminu “Qamħirrum u prodotti tal-qamħirrum” jinkludi mhux biss il-materjali tal-għalf elenkati taħt l-intestatura 1 “Qmuħ taċ-Ċereali u prodotti derivati minnhom” tal-lista ta' materjali tal-għalf imsemmija fil-parti C tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 68/2013 iżda wkoll materjali tal-għalf oħrajn li huma derivati mill-qamħqirrum, b' mod partikolari mill-foraġġ u mill-għalf oħxon tal-qamħirrum.