ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 189

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
14 ta' Lulju 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1140 tat-8 ta' Lulju 2016 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1141 tat-13 ta' Lulju 2016 li jadotta lista ta' speċijiet aljeni invażivi li huma sors ta' tħassib għall-Unjoni f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

4

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1142 tat-13 ta' Lulju 2016 li jżid mal-kwoti tas-sajd tal-2016 ċerti kwantitajiet miżmuma fis-sena 2015 skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/1143 tat-13 ta' Lulju 2016 li jemenda l-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi ( 1 )

40

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1144 tat-13 ta' Lulju 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

44

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE) 2016/1145 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (l-applikazzjoni mill-Belġju — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

46

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1146 tas-27 ta' Ġunju 2016 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Konġunt stabbilit skont il-Ftehim dwar it-trasport internazzjonali okkażjonali ta' passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank (Ftehim Interbus), fir-rigward tal-abbozz ta' Deċiżjoni Nru 1/2016 ta' dak il-Kumitat ( 1 )

48

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2016/1147 tat-12 ta' Lulju 2016 li taħtar membru, propost mir-Renju tal-Belġju, fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

58

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

14.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1140

tat-8 ta' Lulju 2016

dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 57(4) u l-Artikolu 58(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (2), jeħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kull nomenklatura oħra li hija bbażata fuqha b'mod parzjali jew bis-sħiħ, jew li żżid kwalunkwe sottodiviżjoni magħha u li hija stabbilita b'dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bl-għan li jiġu applikati t-tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-oġġetti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella stabbilita fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta' dik it-tabella.

(4)

Jixraq li jiġi previst li l-informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi maħruġa fir-rigward tal-prodotti kkonċernati minn dan ir-Regolament u li ma tikkonformax ma' dan ir-Regolament tkun tista' tibqa' tiġi invokata mid-detentur, għal ċertu perjodu, skont l-Artikolu 34(9) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013. Dak il-perjodu għandu jkun tliet xhur.

(5)

Il-Kumitat tal-Kodiċi Doganali ma ħariġx opinjoni fil-limitu ta' żmien stabbilit mill-President tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella stabbilita fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta' dik it-tabella.

Artikolu 2

L-informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi li ma tkunx konformi ma' dan ir-Regolament tista' tibqa' tiġi invokata skont l-Artikolu 34(9) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 għal perjodu ta' tliet xhur minn meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Stephen QUEST

Direttur Ġenerali għat-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali


(1)  ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni (Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

1.

Prodott fil-forma ta' kumpressa li tisħon waħedha biex itaffi l-uġigħ.

Il-kumpressa tkun magħmula minn materjal adeżiv maħsub biex jitwaħħal mal-ġilda (l-għonq, il-polz jew l-ispalla).

Il-prodott huwa magħmul minn materjal sintetiku ħafif li jadatta ruħu għall-forma tal-ġisem u fih għadd ta' diski li, meta jiġu esposti għall-arja, jiġġeneraw is-sħana.

Id-diski fihom trab tal-ħadid, faħam, melħ u ilma. Meta l-pakketti individwali li fihom il-kumpressa jinfetħu u jiġu esposti għall-arja, isseħħ reazzjoni eżotermika.

3824 90 96

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-regoli ġenerali 1, 3(b) u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u l-kliem tal-kodiċijiet NM 3824 , 3824 90 u 3824 90 96 .

Id-diski li jinsabu fil-prodott jintużaw bħala sors ta' sħana minħabba r-reazzjoni eżotermika. Dan jagħti lill-prodott il-karatteristika essenzjali ta' preparazzjoni tal-intestatura 3824 .

Għaldaqstant il-prodott ma jistax jitqies bħala faxex u oġġetti simili tal-intestatura 3005 .

Għalhekk il-prodott għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 3824 90 96 .

2.

Prodott fil-forma ta' ċinturin li jisħon waħdu biex itaffi l-uġigħ.

Iċ-ċinturin huwa magħmul minn materjal mhux adeżiv, li jitwaħħal permezz ta' strixxa awtoadeżiva.

Il-prodott huwa magħmul minn materjal sintetiku ħafif li jadatta ruħu għall-forma tal-ġisem u fih għadd ta' diski li, meta jiġu esposti għall-arja, jiġġeneraw is-sħana.

Id-diski fihom trab tal-ħadid, faħam, melħ u ilma. Meta l-pakketti individwali li fihom iċ-ċinturin jinfetħu u jiġu esposti għall-arja, isseħħ reazzjoni eżotermika.

3824 90 96

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-regoli ġenerali 1, 3(b) u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u l-kliem tal-kodiċijiet NM 3824 , 3824 90 u 3824 90 96 .

Id-diski li jinsabu fil-prodott jintużaw bħala sors ta' sħana minħabba r-reazzjoni eżotermika. Dan jagħti lill-prodott il-karatteristika essenzjali ta' preparazzjoni tal-intestatura 3824 .

Għalhekk il-prodott għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 3824 90 96 .


14.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/4


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1141

tat-13 ta' Lulju 2016

li jadotta lista ta' speċijiet aljeni invażivi li huma sors ta' tħassib għall-Unjoni f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 jipprevedi li l-lista ta' speċijiet aljeni invażivi li huma ta' tħassib għall-Unjoni (“il-lista tal-Unjoni”) għandha tiġi adottata abbażi tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 4(3) tiegħu u trid tkun tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(6), li jistipula li l-kostijiet tal-implimentazzjoni, il-kost tan-nuqqas ta' azzjoni, il-kosteffettività u l-aspetti soċjoekonomiċi għandhom jingħataw konsiderazzjoni xierqa.

(2)

Abbażi tal-evidenza xjentifika li teżisti u abbażi tal-valutazzjonijiet tar-riskju mwettqa skont l-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kriterji kollha stabbiliti fl-Artikolu 4(3) ta' dak ir-Regolament huma ssodisfati fl-każ tal-ispeċijiet aljeni invażivi li ġejjin: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Il-Kummissjoni kkonkludiet ukoll li dawk l-ispeċijiet aljeni invażivi jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha stabbiliti fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014. B'mod partikolari, xi wħud minn dawn l-ispeċijiet huma diġà stabbiliti fit-territorju tal-Unjoni jew saħansitra mifruxa sew f'ċerti Stati Membri u jista' jkun hemm każijiet fejn mhuwiex possibbli li speċijiet ta' dan it-tip jinqerdu b'mod kosteffettiv. Madankollu, ikun f'loku li dawk l-ispeċijiet jiġu inklużi fil-lista tal-Unjoni, peress li hemm miżuri kosteffettivi oħrajn li jistgħu jiġu implimentati: biex ma jkunx hemm introduzzjonijiet ġodda jew aktar tixrid fit-territorju tal-Unjoni; biex tiġi promossa kemm l-iskoperta minn kmieni kif ukoll il-qerda rapida ta' speċijiet li għadhom mhumiex preżenti jew li għadhom ma nfirxux sew; u biex jiġu ġestiti, skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-Istati Membri kkonċernati, inkluż permezz tas-sajd, tal-kaċċa u tal-insib, jew bi kwalunkwe tip ieħor ta' qbid għall-konsum jew għall-esportazzjoni, sakemm dawn l-attivitajiet jitwettqu fil-kuntest ta' programm ta' ġestjoni nazzjonali.

(4)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ispeċi Aljeni Invażivi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista fl-Anness ta' dan ir-Regolament għandha tkun magħmula mil-lista inizjali tal-ispeċi aljeni invażivi li huma ta' tħassib għall-Unjoni skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35.


ANNESS

LISTA TA' SPEĊIJIET ALJENI INVAŻIVI LI HUMA TA' TĦASSIB GĦALL-UNJONI

Speċi

Kodiċijiet NM għall-eżemplari ħajjin

Kodiċijiet NM għall-partijiet li jistgħu jirriproduċu

Kategoriji ta' oġġetti assoċjati

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (biċċiet bl-għeruq u pjanti żgħar)

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (bajd iffertilizzat għall-inkubazzjoni)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (żrieragħ)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (bajd iffertilizzat għall-inkubazzjoni)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (bajd fertilizzat għall-inkubazzjoni)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Noti mat-tabella:

Kolonna (i): Speċi

Din il-kolonna tindika l-isem xjentifiku tal-ispeċi. Is-sinonimi huma inklużi fil-parenteżi.

Kolonna (ii): Kodiċi NM għall-eżemplari ħajjin.

Din il-kolonna tindika l-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda (NM) għall-eżemplari ħajjin. Il-prodotti kklassifikati bil-kodiċi tan-NM f'din il-kolonna għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli uffiċjali skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014.

In-NM, stabbilita bir-Regolament (KEE) Nru 2658/87, hija bbażata fuq is-Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u Kodifikazzjoni ta' Merkanzija (HS) abbozzata mill-Kunsill għall-Kooperazzjoni Doganali, li issa huwa magħruf bħala l-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO), u adottata mill-Konvenzjoni Internazzjonali konkluża fi Brussell, fl-14 ta' Ġunju 1983, u approvata f'isem il-Komunità Ekonomika Ewropea bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/369/KEE (1) (“il-Konvenzjoni HS”). In-NM tirriproduċi l-intestaturi u s-subintestaturi tal-HS sa sitt figuri, u s-seba' u t-tmien ċifra qegħdin hemm biss biex joħolqu subintestaturi oħra li huma speċifiċi għaliha.

Jekk ikun hemm bżonn li jiġu ttestjati biss dawk il-prodotti li għandhom kodiċi b'erbgħa, b'sitta jew bi tmien figuri u li ma jkollhomx subdiviżjoni speċifika fin-Nomenklatura Maqgħuda, il-kodiċi jiġi mmarkat bħala ex (pereżempju, ex 0106 49 00, minħabba li l-kodiċi NM 0106 49 00 jinkludi l-insetti l-oħra kollha u mhux biss l-ispeċi ta' insetti li jidhru fit-tabella).

Kolonna (iii): Kodiċi NM għall-partijiet li jistgħu jirriproduċu

Din il-kolonna tindika, fejn rilevanti, il-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda (NM) għall-partijiet tal-ispeċi li jistgħu jirriproduċu. Ara wkoll in-nota tal-kolonna (ii). Il-prodotti kklassifikati bil-kodiċi tan-NM f'din il-kolonna għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli uffiċjali skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014.

Kolonna (iv): Kategoriji ta' oġġetti assoċjati

Din il-kolonna tindika, fejn rilevanti, il-kodiċijiet tan-NM tal-prodotti li magħhom jiġu assoċjati, ġeneralment, l-ispeċijiet aljeni invażivi. Il-prodotti kklassifikati bil-kodiċi tan-NM f'din il-kolonna ma jkunux soġġetti għal kontrolli uffiċjali skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014. Ara wkoll in-nota tal-kolonna (ii). B'mod partikolari, in-numri msemmija fil-kolonna (iv) jirreferu għall-kodiċijiet tan-NM hawn taħt:

(1)

0301 11 00: Ħut ornamentali tal-ilma ħelu.

(2)

0301 93 00: Karpjun (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus).

(3)

0301 99 11: Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho).

(4)

0301 99 18: Ħut ieħor tal-ilma ħelu.

(5)

ex 0602: Pjanti għat-tħawwil b'materjali għat-tkabbir

(6)

1211 90 86: Pjanti oħra u partijiet tagħhom (inklużi żerriegħa u frott), tat-tip li jintużaw l-aktar fil-fwejjaħ, fil-farmaċija jew għal għanijiet ta' insettiċidi, funġiċidi jew simili, friski jew imnixxfa, kemm jekk maqtugħin jew le, misħuqin jew f'forma ta' trab

(7)

ex 2530 90 00 Ħamrija u materjali għat-tkabbir.

(8)

4401: Ħatab, f'forma ta' zkuk, zkuk ħoxnin, friegħi, qatgħet ta' għesieleġ jew forom simili; injam f'laqx jew frak; serratura u skart u fdal ta' injam, kemm jekk magħqudin fi zkuk, briquettes, gerbub jew forom simili.

(9)

4403: Injam għadu aħrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mneħħija jew le, jew magħmul kwadru raff.

(10)

ex 6914 90 00: Qsari taċ-ċeramika għall-ġardinaġġ.

(11)

ex Kapitolu 10: Żerriegħa taċ-ċereali għaż-żrigħ.


(1)  ĠU L 198, 20.7.1987, p. 1.


14.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/9


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1142

tat-13 ta' Lulju 2016

li jżid mal-kwoti tas-sajd tal-2016 ċerti kwantitajiet miżmuma fis-sena 2015 skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TAC u l-kwoti (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96, l-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni, qabel il-31 ta' Ottubru tas-sena ta' applikazzjoni tal-kwota tas-sajd allokata lilhom, biex iżommu ammont massimu ta' 10 % ta' dik il-kwota sabiex jiġi trasferit għas-sena ta' wara. Il-Kummissjoni għandha żżid il-kwantità miżmuma mal-kwota rilevanti.

(2)

Ir-Regolamenti tal-Kunsill (UE) Nru 1221/2014 (2), (UE) Nru 1367/2014 (3), (UE) 2015/104 (4), u (UE) 2015/106 (5) jiffissaw il-kwoti tas-sajd għal ċerti stokkijiet għall-2015 u jispeċifikaw liema stokkijiet jistgħu jkunu suġġetti għall-miżuri li hemm provvediment għalihom fir-Regolament (KE) Nru 847/96.

(3)

Ir-Regolamenti tal-Kunsill (UE) Nru 1367/2014, (UE) 2015/2072 (6), (UE) 2016/72 (7), u (UE) 2016/73 (8) jiffissaw il-kwoti tas-sajd għal ċerti stokkijiet għall-2016.

(4)

Ċerti Stati Membri talbu, qabel il-31 ta' Ottubru 2015, skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96, illi parti mill-kwoti tagħhom għall-2015 tinżamm u tiġi trasferita għas-sena ta' wara. Fil-limiti indikati f'dak ir-Regolament, il-kwantitajiet miżmuma għandhom jiżdiedu mal-kwota tas-sena 2016.

(5)

Wara l-prolungament u l-estensjoni tal-embargo impost fl-2014 mill-Federazzjoni Russa fuq l-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd mill-Unjoni, ir-Regolament (UE) 2015/2072 emenda r-Regolamenti (UE) Nru 1221/2014 u (UE) 2015/104. L-emendi pprovdew it-trasferiment ta' żieda fil-perċentwal tal-kwantitajiet mhux użati fl-2015 għall-kwoti allokati għal stokkijiet bħal dawn fl-2016. Meta Stat Membru jkun uża din l-opzjoni fir-rigward ta' stokk partikolari, ma għandha tapplika l-ebda flessibbiltà oħra fir-rigward ta' trasferiment ta' opportunitajiet tas-sajd mhux użati għal dak l-istokk, u b'hekk tiġi eskluża minn dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar is-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwoti tas-sajd iffissati għall-2016 fir-Regolamenti (UE) Nru 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72, u (UE) 2016/73 jiżdiedu kif stabbilit fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1221/2014 tal-10 ta' Novembru 2014 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2015 għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 43/2014 u (UE) Nru 1180/2013 (ĠU L 330, 15.11.2014, p. 16).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1367/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 li jiffissa għall-2015 u l-2016 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta' ħut tal-baħar fond (ĠU L 366, 20.12.2014, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 tad-19 ta' Jannar 2015 li jiffissa għall-2015 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 43/2014 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 779/2014 (ĠU L 22, 28.1.2015, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/106 tad-19 ta' Jannar 2015 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2015 għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut fil-Baħar l-Iswed (ĠU L 19, 24.1.2015, p. 8).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/2072 tas-17 ta' Novembru 2015 li jiffissal-opportunitajiet tas-sajd għall-2016 għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1221/2014 u (UE) 2015/104 (ĠU L 302, 19.11.2015, p. 1).

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/72 tat-22 ta' Jannar 2016 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2016 għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, u li jemenda r-Regolament (UE) 2015/104 (ĠU L 22, 28.1.2016, p. 1).

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/73 tat-18 ta' Jannar 2016 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2016 għal ċerti stokkijiet tal-ħut fil-Baħar l-Iswed (ĠU L 16, 23.1.2016, p. 1).


ANNESS

ID tal-Pajjiż

ID tal-istokk

Speċi

Isem taż-żona

Kwota finali fl-2015 (1) (f'tunnellati)

Qabdiet fl-2015 (f'tunnellati)

Qabdiet f'kundizzjonijiet speċjali fl-2015 (f'tunnellati)

% tal-kwota finali

Kwantità trasferita (f'tunnellati)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

BE

ANF/07.

Petrika

VII a

2 415,988

730,301

168,019

36,77

241,599

BE

ANF/2AC4-C

Petrika

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

198,638

192,782

/

97,05

5,586

BE

COD/07A.

Bakkaljaw

Fiż-żona VIIa

12,108

11,794

/

97,39

0,314

BE

COD/07D.

Bakkaljaw

Iż-żona VIId

78,980

78,630

/

99,56

0,350

BE

COD/7XAD34

Bakkaljaw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

156,537

120,605

/

77,04

15,654

BE

HAD/07 A.

Merluzz tal-linja sewda

Fiż-żona VIIa

8,879

6,944

/

78,20

0,888

BE

Merluzz tal-linja sewda HAD/2AC4,

Merluzz tal-linja sewda

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa

196,800

44,654

/

22,69

19,680

BE

(HAD/7X7A34)

Merluzz tal-linja sewda

VIIb-k, VIII, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

118,450

118,182

/

99,77

0,268

BE

HKE/2AC4-C

Marlozz

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

45,334

38,248

/

84,38

4,533

BE

HKE/571214

Marlozz

VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV.

112,473

9,833

/

8,74

11,248

BE

HKE/8ABDE

Marlozz

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

16,530

6,975

/

42,20

1,653

BE

JAX/2 A-14

Sawrell u qabdiet aċċessorji assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV.

5,000

0,791

/

15,82

0,500

BE

LEZ/07.

Megrim

VII a

712,281

240,456

1,941

34,03

71,228

BE

LEZ/2AC4-C.

Megrim

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

16,899

0,006

/

0,04

1,690

BE

LIN/04-C

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

23,249

11,140

/

47,91

2,325

BE

LIN/6X14.

Lipp

Żona:

81,974

31,412

/

38,32

8,197

BE

MAC/2CX14

Kavall

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' IIa, ta' XII u ta' XIV

18,250

14,070

/

77,10

1,825

BE

NEP/07.

Skampu

VII a

7,062

5,707

/

80,84

0,706

BE

NEP/2AC4-C

Skampu

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

1 024,448

618,638

/

60,39

102,445

BE

NEP/8ABDE.

Skampu

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

5,556

0,245

/

4,41

0,556

BE

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

Fiż-żona VIIa

159,503

115,303

/

72,29

15,950

BE

PLE/2A3AX4

Barbun tat-tbajja'

IV; L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta mill-iSkagerrak u mill-Kattegat

8 185,941

5 549,250

/

67,79

818,594

BE

PLE/7DE.

Barbun tat-tbajja'

VIId u VIIe

1 862,952

1 709,611

/

91,77

153,341

BE

PLE/7FG.

Barbun tat-tbajja'

VIIf u VIIg

225,730

185,273

/

82,08

22,573

BE

POK/2A34.

Pollakkju iswed

IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, ta' IIIb, ta' IIIc u tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

6,600

6,327

/

95,86

0,273

BE

SOL/07D.

Lingwata komuni

Iż-żona VIId

1 175,574

1 047,742

/

89,13

117,558

BE

SOL/07E.

Lingwata komuni

Iż-żona VIIe

54,838

41,453

/

75,59

5,483

BE

SOL/7FG

Lingwata komuni

VIIf u VIIg

693,052

662,287

/

95,56

30,765

BE

SOL/7HJK.

Lingwata komuni

VIIh, VIIj u VIIk

51,319

40,273

/

78,47

5,132

BE

SOL/8AB.

Lingwata komuni

VIIIa u VIIIb

306,615

301,977

/

98,49

4,638

BE

WHG/07A.

Merlangu

Fiż-żona VIIa

1,345

1,337

/

99,04

0,008

BE

WHG/7X7 A-C

Merlangu

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

301,706

273,271

/

90,57

28,435

DE

ANF/07.

Petrika

VII a

382,793

346,486

/

90,52

36,307

DE

ANF/2AC4-C

Petrika

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

357,270

292,773

28,400

89,90

35,727

DE

ARU/1/2.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I u II

26,673

0

/

0

2,667

DE

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' III u IV

9,497

0

/

0

0,950

DE

ARU/567

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

1 185,004

1 066,094

/

89,97

118,500

DE

BLI/5B67-

Linarda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, VI, VII

44,450

0

/

0

4,445

DE

BSF/56712-

Ċinturin iswed

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

30,525

0

/

0

3,053

DE

COD/03AS.

Bakkaljaw

Il-Kattegat

0,022

0,002

/

10,00

0,002

DE

GFB/1234-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III u IV

10,999

0

/

0

1,100

DE

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

7,110

0

/

0

0,711

DE

GHL/2 A-C46

Ħalibatt ta' Greenland

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb u ta' VI

34,280

0,516

/

1,51

3,428

DE

Merluzz tal-linja sewda HAD/2AC4.

Merluzz tal-linja sewda

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa

661,220

139,065

458,029

90,30

64,126

DE

HAD/3 A/BCD

Merluzz tal-linja sewda

IIIa, l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

129,536

104,953

/

81,02

12,954

DE

HAD/5BC6 A.

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb u ta' VIa

6,518

0

/

0

0,652

DE

HAD/6B1214

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' VIb, ta' XII u ta' XIV

7,340

0

/

0

0,734

DE

HER/1/2

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I u II

2 666,280

1 550,636

1 109,510

99,77

6,134

DE

HER/3D-R30

Aringa

Ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32

3 053,360

0

2 916,740

95,53

136,620

DE

HER/4AB.

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet Norveġiżi ta' IV fit-Tramuntana ta' 53° 30′ N

32 281,640

0

32 212,124

99,78

69,516

DE

HER/4CXB7D

Aringa

IVc, VIId

12 149,055

12 007,206

/

98,83

141,849

DE

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN

3 657,946

3 291,996

/

89,99

365,795

DE

HER/7G-K.

Aringa

Iż-żoni VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

490,290

476,640

/

97,22

13,650

DE

HKE/2AC4-C

Merluzz

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

194,913

178,492

/

91,58

16,421

DE

HKE/3A/BCD

Marlozz

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

6,300

4,379

/

69,51

0,630

DE

HKE/571214

Merluzz

VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV.

79,600

72,210

0,118

90,86

7,272

DE

LEZ/2AC4-C.

Megrim

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

5,556

0,874

/

15,72

0,556

DE

LIN/04-C

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

40,042

17,137

/

42,80

4,004

DE

LIN/1/2.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I u II

8,489

0,187

/

2,20

0,849

DE

LIN/3 A/BCD

Lipp

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIIbcd

5,142

0,848

/

16,50

0,514

DE

LIN/6X14.

Lipp

Żona:

19,931

0,900

/

4,52

1,993

DE

MAC/2A34

Kavall

IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, ta' IIIb, ta' IIIc u tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

853,796

843,839

/

98,83

9,957

DE

MAC/2CX14

Kavall

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' IIa, ta' XII u ta' XIV

28 497,340

18 993,897

7 398,684

92,61

2 104,759

DE

MAC/8C3411

Kavall

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

1 024,453

0

1 024,000

99,96

0,453

DE

NEP/2AC4-C

Skampu

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

477,417

434,938

/

91,10

42,479

DE

NEP/3A/BCD

Skampu

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

12,225

0,374

/

3,06

1,223

DE

PLE/2A3AX4

Barbun tat-tbajja'

IV; L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta mill-iSkagerrak u mill-Kattegat

8 133,500

5 149,705

22,017

63,59

813,350

DE

POK/2A34.

Pollakkju iswed

IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, ta' IIIb, ta' IIIc u tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

8 165,160

7 953,845

/

97,41

211,315

DE

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

0,485

0

/

0

0,049

DE

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet internazzjonali u tal-Unjoni taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

11,260

0

/

0

1,126

DE

RTX/8X14-

Roundnose grenadier u roughhead grenadier

L-ilmijiet internazzjonali u tal-Unjoni taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

11,500

0

/

0

1,115

DE

SOL/24-C

Lingwata komuni

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II u IV

811,697

764,542

/

94,19

47,155

DE

SOL/3A/BCD

Lingwata komuni

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

8,524

6,504

/

76,34

0,852

DE

SPR/2AC4-C

Laċċa kaħla u qabdiet aċċessorji assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

4 130,000

3 704,849

/

89,71

413,000

DE

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

10 528,800

0

10 290,983

97,74

237,817

DE

USK/04-C.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

21,108

0,798

/

3,78

2,111

DE

USK/1214EI

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I, II u XIV

6,147

0

/

0

0,615

DE

USK/3 A/BCD

Tusk

IIIa, l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

7,770

0,375

/

4,83

0,777

DE

USK/567EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

0,330

0

/

0

0,033

DE

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

25 886,497

22 549,196

1 330,907

92,25

2 006,394

DE

WHG/56-14

Merlangu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

0,220

0

/

0

0,022

DK

ANF/2AC4-C

Petrika

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

287,066

252,920

/

88,10

28,707

DK

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' III u IV

962,373

42,820

/

4,45

96,237

DK

ARU/567

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

83,855

0

/

0

8,386

DK

GHL/2 A-C46

Ħalibatt ta' Greenland

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

18,232

0

/

0

1,823

DK

Merluzz tal-linja sewda HAD/2AC4.

Merluzz tal-linja sewda

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa

1 883,230

267,290

1 174,580

76,56

188,323

DK

HAD/3 A/BCD

Merluzz tal-linja sewda

IIIa, l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

2 177,810

1 061,540

/

48,74

217,781

DK

HER/1/2

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I u II

9 764,500

9 105,130

/

93,25

659,370

DK

HER/4AB.

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet Norveġiżi ta' IV fit-Tramuntana ta' 53° 30′ N

99 496,200

0

96 039,350

96,53

3 456,850

DK

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN

12,475

10,500

/

84,13

1,248

DK

HKE/2AC4-C

Merluzz

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

2 295,716

1 690,080

/

73,62

229,572

DK

HKE/3A/BCD

Merluzz

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

852,968

334,490

/

39,21

85,297

DK

LEZ/2AC4-C.

Megrim

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

23,792

12,430

/

52,25

2,379

DK

LIN/04-C

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

246,243

98,230

/

39,89

24,624

DK

LIN/1/2,

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I u II

8,889

0

/

0

0,889

DK

LIN/3 A/BCD

Lipp

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIIbcd

65,633

58,750

/

89,52

6,563

DK

LIN/6X14.

Lipp

Żona:

6,656

0

/

0

0,666

DK

MAC/2A34

Kavall

IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, ta' IIIb, ta' IIIc u tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

24 539,460

19 495,200

3 164,810

92,34

1 879,450

DK

MAC/2A4A-N.

Kavall

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IIa u ta' IVa

20 258,640

0

19 415,620

95,84

843,020

DK

MAC/2CX14

Kavall

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' IIa, ta' XII u ta' XIV

4 853,780

4 832,430

/

99,56

21,350

DK

NEP/2AC4-C

Skampu

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

1 024,451

391,670

/

38,23

102,446

DK

NEP/3A/BCD

Skampu

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

4 320,787

2 266,180

/

52,45

432,079

DK

PLE/2A3AX4

Barbun tat-tbajja'

IV; L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta mill-iSkagerrak u mill-Kattegat

26 124,400

7 196,560

7 228,620

55,22

2 612,440

DK

POK/2A34.

Pollakkju iswed

IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, ta' IIIb, ta' IIIc u tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

4 584,910

4 512,170

/

98,41

72,740

DK

POK/56-14

Pollakkju iswed

VI; L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, ta' XII u ta' XIV

0,530

0

/

0

0,053

DK

PRA/03A.

Gamblu tat-Tramuntana

Iż-żona IIIa

2 638,670

2 471,560

/

93,67

167,110

DK

PRA/2AC4-C

Gamblu tat-Tramuntana

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

2 025,106

27,570

/

1,36

202,511

DK

SOL/24-C

Lingwata komuni

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II u IV

279,421

270,390

/

96,77

9,031

DK

SOL/3A/BCD

Lingwata komuni

Iż-żona IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

220,189

197,590

/

89,74

22,019

DK

SPR/2AC4-C

Laċċa kaħla u qabdiet aċċessorji assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

305 594,590

267 770,940

2 249,570

88,36

30 559,460

DK

SPR/3BCD-C

Laċċa kaħla

l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

24 702,420

0

23 409,340

94,77

1 293,080

DK

USK/04-C,

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

71,099

2,320

/

3,26

7,110

DK

USK/3 A/BCD

Tusk

IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

16,663

0,800

/

4,80

1,666

DK

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

44 371,700

44 193,240

0,970

99,60

177,490

EE

GHL/2 A-C46

Ħalibatt ta' Greenland

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

17,000

0

/

0

1,700

ES

ALF/3X14-

Fonsa ħamra

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

80,045

62,544

/

78,13

8,005

ES

ANF/07.

Petrika

VII a

3 056,382

2 574,646

/

84,24

305,638

ES

ANF/8ABDE.

Petrika

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

1 499,055

905,019

/

60,37

149,906

ES

ANF/8C3411

Petrika

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

2 334,477

1 875,797

/

80,35

233,448

ES

BLI/5B67-

Linarda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, VI, VII

179,307

176,535

/

98,45

2,772

ES

BSF/56712-

Ċinturin iswed

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

367,645

234,373

/

63,75

36,764

ES

BSF/8910-

Ċinturin iswed

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX u X

30,050

0,110

/

0,37

3,004

ES

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

909,563

712,406

64,573

85,42

90,956

ES

GFB/89-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII u IX

241,452

216,307

/

89,59

24,145

ES

HAD/5BC6 A.

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb u ta' VIa

10,436

9,436

/

90,38

1,000

ES

HAD/6B1214

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' VIb, ta' XII u ta' XIV

0,033

0

/

0

0,003

ES

HKE/571214

Merluzz

VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV.

17 452,743

15 707,382

/

90,00

1 745,274

ES

HKE/8ABDE

Merluzz

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

11 697,965

8 164,817

2 620,050

92,19

913,098

ES

HKE/8C3411

Merluzz

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

9 987,722

6 757,867

/

67,66

998,772

ES

JAX/08C.

Sawrell

VIIIc

13 670,101

8 340,903

/

61,02

1 367,010

ES

JAX/09.

Sawrell

IX

15 744,563

12 672,798

550,000

83,98

1 574,456

ES

LEZ/07.

Megrim

VII a

4 816,979

2 976,975

/

61,80

481,698

ES

POK/56-14

Megrim

l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; VI; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV.

519,574

207,131

/

39,87

51,957

ES

LEZ/8ABDE.

Megrim

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

809,351

503,369

 

62,19

80,936

ES

LEZ/8C3411

Megrim

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

1 427,988

902,038

/

63,17

142,799

ES

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

2 069,481

1 362,174

/

65,82

206,949

ES

MAC/8C3411

Kavall

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

35 479,891

32 439,662

833,183

93,78

2 207,046

ES

NEP/07.

Skampu

VII a

1 342,085

21,340

65,162

6,45

134,209

ES

NEP/08C.

Skampu

VIIIc

55,187

23,454

/

42,50

5,519

ES

NEP/5BC6.

Skampu

VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb

32,472

0,125

/

0,38

3,247

ES

NEP/8ABDE.

Skampu

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

131,212

0,700

/

0,53

13,121

ES

NEP/9/3411

Skampu

Iż-żoni IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

54,287

41,760

/

76,92

5,429

ES

POK/56-14

Pollakkju iswed

VI; L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, ta' XII u ta' XIV

15,853

15,076

/

95,12

0,777

ES

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

219,859

25,217

/

11,47

21,986

ES

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet internazzjonali u tal-Unjoni taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

3 006,688

1 599,788

249,291

61,50

300,669

ES

SBR/09-

Paġella ħamra

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' IX

362,225

69,449

23,520

25,67

36,223

ES

SBR/10-

Paġella ħamra

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona X

6,900

0

/

0

0,690

ES

SBR/678-

Paġella ħamra

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni VI, VII u VIII

131,642

119,659

/

90,90

11,983

ES

USK/567EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

135,008

62,646

/

46,40

13,501

ES

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

29,172

10,252

/

35,15

2,917

ES

WHB/8C3411

Stokkafixx

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

41 576,200

23 911,534

/

57,51

4 157,620

ES

WHG/56-14

Merlangu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

1,111

0

/

0

0,111

FR

ALF/3X14-

Fonsa ħamra

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

20,112

8,705

/

43,29

2,011

FR

ANF/08.

Inċova

VIII

4 197,909

3 426,374

/

81,62

419,791

FR

ANF/07.

Petrika

VII a

19 452,345

14 613,268

/

75,12

1 945,235

FR

ANF/*8ABDE.

Petrika

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe (kondizzjoni speċjali għal ANF/07.)

1 987,500

0

/

0

198,750

FR

ANF/2AC4-C

Petrika

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

69,402

29,608

/

42,66

6,940

FR

ANF/*56-14

Petrika

VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u ta' XIV (kundizzjoni speċjali għal ANF/2AC4-C)

6,800

0

/

0

0,680

FR

ANF/8ABDE.

Petrika

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

8 447,176

6 612,463

/

78,28

844,718

FR

ANF/8C3411

Petrika

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

57,695

26,752

/

46,36

5,770

FR

ARU/1/2.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I u II

8,889

0

/

0

0,889

FR

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' III u IV

7,778

0,125

/

1,61

0,778

FR

ARU/567

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

7,778

0

/

0

0,778

FR

BLI/5B67-

Linarda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, VI, VII

3 807,796

1 074,031

/

28,21

380,780

FR

BSF/56712-

Ċinturin iswed

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

3 414,371

2 141,654

/

62,72

341,437

FR

BSF/8910-

Ċinturin iswed

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX u X

32,219

9,335

/

28,97

3,222

FR

COD/07A.

Bakkaljaw

Fiż-żona VIIa

1,216

0,024

/

1,97

0,122

FR

COD/07D.

Bakkaljaw

Iż-żona VIId

1 568,144

1 100,414

/

70,17

156,814

FR

COD/7XAD34

Bakkaljaw

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1

3 963,821

2 611,137

/

65,87

396,382

FR

GFB/1012-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni X u XII

11,000

0

0

0

1,100

FR

GFB/1234-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III u IV

11,000

0,583

/

5,30

1,100

FR

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

831,370

455,939

19,800

57,22

83,137

FR

GFB/*89-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII u IX (kundizzjoni speċjali għal GFB/567-),

34,160

19,800

/

57,96

3,416

FR

GFB/89-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII u IX

19,660

17,652

/

89,79

1,966

FR

GFB/*567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, Vi, VII (kundizzjoni speċjali għal GFB/89-)

1,440

0

/

0

0,144

FR

GHL/2 A-C46

Ħalibatt ta' Greenland

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

562,074

371,352

/

66,07

56,207

FR

HAD/07 A.

Merluzz tal-linja sewda

Fiż-żona VIIa

49,459

7,082

/

14,32

4,946

FR

Merluzz tal-linja sewda HAD/2AC4.

Merluzz tal-linja sewda

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa

399,667

101,320

0,425

25,46

39,967

FR

HAD/5BC6 A.

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb u ta' VIa

271,831

41,391

/

15,23

27,183

FR

HAD/6B1214

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' VIb, ta' XII u ta' XIV

290,798

0

/

0

29,080

FR

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN

543,179

4,286

/

0,79

54,318

FR

HKE/2AC4-C

Merluzz

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

1 288,128

1 111,281

/

86,27

128,813

FR

HKE/571214

Merluzz

VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

23 698,094

20 957,357

/

88,43

2 369,810

FR

HKE/*8ABDE

Merluzz

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe (kondizzjoni speċjali għal HKE/571214)

2 422,000

0

/

0

242,200

FR

HKE/8ABDE

Merluzz

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

25 065,690

17 449,437

2 999,979

81,58

2 506,569

FR

HKE/*57-14

Merluzz

VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u ta' XIV (kundizzjoni speċjali għal HKE/8C3411)

5 451,000

2 999,979

/

55,04

545,100

FR

HKE/8C3411

Merluzz

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

958,417

238,519

/

24,89

95,842

FR

JAX/08C.

Sawrell

VIIIc

243,811

0,541

/

0,22

24,381

FR

JAX/2 A-14

Sawrell u qabdiet aċċessorji assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

8 988,320

3 699,217

191,000

43,28

898,832

FR

JAX/*07D

Sawrell u qabdiet aċċessorji assoċjati

VIId (kondizzjoni speċjali għal JAX/2A-14)

467,050

191,000

/

40,89

46,705

FR

OTH/*07D

Sawrell u qabdiet aċċessorji assoċjati

VIId (kundizzjoni Speċjali għal JAX/* 07D)

23,350

0

/

0

2,335

FR

JAX/*08C2

Sawrell u qabdiet aċċessorji assoċjati

VIId (kondizzjoni speċjali għal JAX/2A-14)

1 040,500

0

/

0

104,050

FR

OTH/*08C2

Sawrell u qabdiet aċċessorji assoċjati

VIId (kondizzjoni speċjali għal JAX/*08C2)

83,530

0

/

0

8,353

FR

JAX/*4BC7D

Sawrell u qabdiet aċċessorji assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IVb, IVc u VIId (kondizzjoni speċjali għal JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

OTH/*2A-14

Sawrell u qabdiet aċċessorji assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u ta' XIV (kundizzjoni speċjali għal JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

LEZ/07.

Megrim

VII a

7 009,238

3 755,854

417,000

59,53

700,924

FR

LEZ/*8ABDE

Megrim

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe (kondizzjoni speċjali għal LEZ/07,)

566,450

417,000

/

73,62

56,646

FR

LEZ/2AC4-C.

Megrim

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

37,752

7,958

/

21,08

3,775

FR

POK/56-14

Megrim

l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; VI; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

2 027,156

139,847

/

6,90

202,716

FR

LEZ/8ABDE.

Megrim

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

1 094,547

935,667

/

85,48

109,455

FR

LEZ/8C3411

Megrim

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

42,521

6,415

/

15,09

4,252

FR

LIN/04-C

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

163,513

125,725

/

76,89

16,351

FR

LIN/1/2.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I u II

9,289

4,711

/

50,71

0,929

FR

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

3 585,772

1 907,731

/

53,20

358,577

FR

MAC/8C3411

Kavall

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

354,371

20,788

/

5,87

35,437

FR

MAC/*08B.

Kavall

VIId (kondizzjoni speċjali għal MAC/8C3411)

22,000

0

/

0

2,200

FR

MAC/*8ABD.

Kavall

Iż-żoni VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe (kondizzjoni speċjali għal MAC/8C3411)

419,750

0

/

0

41,975

FR

NEP/07.

Skampu

VII a

5 608,456

374,278

/

6,67

560,846

FR

NEP/*07U16

Skampu

L-Unità Funzjonali 16 tas-Sottożona VII (kundizzjoni speċjali għal NEP/07.)

246,000

0

/

0

24,600

FR

NEP/08C.

Skampu

VIIIc

12,346

0,784

/

6,35

1,235

FR

NEP/2AC4-C

Skampu

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

29,708

0

/

0

2,971

FR

NEP/5BC6.

Skampu

VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb;

128,877

0

/

0

12,888

FR

NEP/8ABDE.

Skampu

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

4 195,455

3 613,834

/

86,14

419,546

FR

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

Fiż-żona VIIa

13,600

0

/

0

1,360

FR

PLE/2A3AX4

Barbun tat-tbajja'

IV; L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta mill-iSkagerrak u mill-Kattegat

1 574,200

223,068

/

14,17

157,420

FR

PLE/7DE.

Barbun tat-tbajja'

VIId u VIIe

3 026,724

1 887,470

/

62,36

302,672

FR

PLE/7FG.

Barbun tat-tbajja'

VIIf u VIIg

128,837

111,274

/

86,37

12,884

FR

POK/2A34.

Pollakkju iswed

IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, ta' IIIb, ta' IIIc u tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

12 256,600

12 006,582

/

97,96

250,018

FR

POK/56-14

Pollakkju iswed

VI; L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, ta' XII u ta' XIV

3 660,740

3 581,178

/

97,83

79,562

FR

RTX/*5B67-

Roughhead u roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, Vi, VII (kundizzjoni speċjali għal RTX/8X14-)

12,100

0

/

0

1,210

FR

RTX/5B67-

Roughhead u roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, VI u VII

3 302,000

0

399,490

12,10

330,200

FR

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, VI u VII

3 556,187

387,759

/

10,90

355,619

FR

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet internazzjonali u tal-Unjoni taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

108,839

2,385

/

2,19

10,884

FR

RTX/8X14

Roughhead u roundnose grenadier

L-ilmijiet internazzjonali u tal-Unjoni taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

121,000

0

/

0

12,100

FR

RTX/*8X14

Roughhead u roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV (kundizzjoni speċjali għal RTX/5B67-)

330,200

0

/

0

33,020

FR

SBR/678-

Paġella ħamra

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni VI, VII u VIII

28,170

24,638

/

87,46

2,817

FR

SOL/07D.

Lingwata komuni

Iż-żona VIId

2 324,356

1 855,615

/

79,83

232,436

FR

SOL/07E.

Lingwata komuni

Iż-żona VIIe

315,384

243,281

/

77,14

31,538

FR

SOL/24-C

Lingwata komuni

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II u IV

598,591

532,367

/

88,94

59,859

FR

SOL/7FG

Lingwata komuni

VIIf u VIIg

37,985

23,825

/

62,71

3,799

FR

SOL/7HJK.

Lingwata komuni

VIIh, VIIj u VIIk

83,968

73,985

/

88,11

8,397

FR

SOL/8AB.

Lingwata komuni

VIIIa u VIIIb

3 499,000

3 465,440

/

99,04

33,560

FR

SPR/2AC4-C

Laċċa kaħla u qabdiet aċċessorji assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

3 829,000

0,202

/

0,01

382,900

FR

OTH/*2AC4C

Laċċa kaħla u qabdiet aċċessorji assoċjati

l-ilmijiet internazzjonali ta' IIa u ta' IV (kundizzjoni speċjali għal SPR/2AC4-C)

78,580

0

/

0

7,858

FR

USK/04-C,

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

48,877

6,150

/

12,58

4,888

FR

USK/1214EI

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I, II u XIV

7,037

4,763

/

67,66

0,704

FR

USK/567EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

625,050

224,524

/

35,92

62,505

FR

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

13 488,895

12 663,186

/

93,88

825,709

FR

WHG/07A.

Merlangu

Fiż-żona VIIa

2,133

0,105

/

4,93

0,213

FR

WHG/56-14

Merlangu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

21,290

0,017

/

0,08

2,129

FR

WHG/7X7 A-C

Merlangu

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

10 744,489

8 704,885

/

81,02

1 074,449

IE

ANF/07.

Petrika

VII a

3 577,173

3 215,742

/

89,90

357,717

IE

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' III u IV

7,078

0

/

0

0,708

IE

ARU/567

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

0,088

0

/

0

0,009

IE

BLI/5B67-

Linarda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, VI, VII

14,602

0,084

/

0,58

1,460

IE

BSF/56712-

Ċinturin iswed

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

11,301

0

/

0

1,130

IE

COD/7XAD34

Bakkaljaw

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1

1 237,135

1 123,677

/

90,83

113,458

IE

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

55,267

37,324

/

67,53

5,527

IE

GHL/2 A-C46

Ħalibatt ta' Greenland

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

18,100

0

/

0

1,810

IE

HAD/07 A.

Merluzz tal-linja sewda

Fiż-żona VIIa

555,538

506,662

/

91,20

48,876

IE

HAD/5BC6 A.

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb u ta' VIa

855,757

772,108

/

90,22

83,649

IE

HAD/6B1214

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' VIb, ta' XII u ta' XIV

212,629

190,078

/

89,39

21,263

IE

(HAD/7X7A34)

Merluzz tal-linja sewda

VIIb-k, VIII, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

1 862,447

1 662,828

/

89,28

186,245

IE

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN

2 451,795

1 836,944

/

74,92

245,180

IE

HER/4AB.

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet Norveġiżi ta' IV fit-Tramuntana ta' 53° 30′ N

183,030

0

182,022

99,45

1,008

IE

HKE/571214

Merluzz

VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

3 034,822

2 736,212

0,014

90,16

298,596

IE

LEZ/07.

Megrim

VII a

3 144,661

2 446,231

/

77,79

314,466

IE

POK/56-14

Megrim

l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; VI; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

652,673

565,596

/

86,66

65,267

IE

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

604,225

511,950

/

84,73

60,423

IE

MAC/*4A-EN

Kavall

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa; L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IVa (kondizzjoni speċjali għal MAC/2CX14-)

53 847,000

34 167,243

/

63,45

5 384,700

IE

MAC/*2AN-

Kavall

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IIa (kondizzjoni speċjali għal MAC/2A34.)

7 254,000

0

/

0

725,400

IE

NEP/07.

Skampu

VII a

9 270,285

7 515,039

789,926

89,59

927,029

IE

NEP/*07U16

Skampu

L-Unità Funzjonali 16 tas-Sottożona VII (kundizzjoni speċjali għal NEP/07.)

863,699

789,926

/

91,46

73,773

IE

NEP/5BC6.

Skampu

VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb;

215,171

77,101

/

35,83

21,517

IE

PLE/07A

Barbun tat-tbajja'

Fiż-żona VIIa

753,878

244,473

/

32,43

75,388

IE

PLE/7FG.

Barbun tat-tbajja'

VIIf u VIIg

61,396

60,064

/

97,82

1,332

IE

PLE/7HJK

Barbun tat-tbajja'

VIIh, VIIj u VIIk

28,095

24,940

/

88,75

2,810

IE

POK/56-14

Pollakkju iswed

VI; L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, ta' XII u ta' XIV

119,952

105,532

/

87,98

11,995

IE

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, VI u VII

250,177

0

/

0

25,018

IE

RNG/8X14-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet internazzjonali u tal-Unjoni taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

4,457

0

/

0

0,446

IE

SOL/7HJK.

Lingwata komuni

VIIh, VIIj u VIIk

169,804

77,532

/

45,66

16,980

IE

USK/567EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

58,443

0,427

/

0,73

5,844

IE

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

27 352,474

24 633,495

/

90,06

2 718,979

IE

WHG/07A.

Merlangu

Fiż-żona VIIa

49,890

49,079

/

98,37

0,811

IE

WHG/56-14

Merlangu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

102,759

94,035

/

91,51

8,724

IE

WHG/7X7 A-C

Merlangu

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

7 059,520

6 436,960

/

91,18

622,560

LT

HER/4AB.

Aringa

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet Norveġiżi ta' IV fit-Tramuntana ta' 53° 30′ N

7,010

0

/

0

0,701

LT

JAX/2 A-14

Sawrell u qabdiet aċċessorji assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV,

8 335,53

6 210,250

/

74,50

833,553

NL

ANF/07.

Petrika

VII a

1,032

0,585

/

56,80

0,103

NL

ANF/2AC4-C

Petrika

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

70,641

70,626

/

99,98

0,015

NL

ARU/1/2.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I u II

21,107

0

/

0

2,111

NL

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' III u IV

43,000

0

/

0

4,300

NL

ARU/567

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

3 269,121

2 058,133

/

62,96

326,912

NL

COD/07A.

Bakkaljaw

Fiż-żona VIIa

0,010

0

/

0

0,001

NL

COD/07D.

Bakkaljaw

Iż-żona VIId

47,700

47,205

/

98,96

0,495

NL

COD/7XAD34

Bakkaljaw

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1

6,326

3,811

/

60,21

0,633

NL

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

5,390

0

/

0

0,539

NL

Merluzz tal-linja sewda HAD/2AC4.

Merluzz tal-linja sewda

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa

201,156

42,616

/

21,19

20,116

NL

HAD/3 A/BCD

Merluzz tal-linja sewda

IIIa, l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

4,000

3,876

/

96,90

0,124

NL

(HAD/7X7A34)

Merluzz tal-linja sewda

VIIb-k, VIII, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

5,591

4,594

/

82,18

0,559

NL

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN

1 316,927

967,638

/

73,48

131,693

NL

HKE/571214

Merluzz

VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

582,642

538,270

/

92,38

44,372

NL

HKE/8ABDE

Merluzz

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

32,848

9,216

/

28,05

3,285

NL

LEZ/2AC4-C.

Megrim

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

29,976

0,806

/

2,69

2,998

NL

LIN/04-C

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

5,556

0,054

/

0,97

0,556

NL

NEP/2AC4-C

Skampu

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

6 161,893

1 113,543

/

18,07

616,189

NL

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

Fiż-żona VIIa

4,901

0

/

0

0,490

NL

PLE/2A3AX4

Barbun tat-tbajja'

IV; L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta mill-iSkagerrak u mill-Kattegat

60 095,988

30 661,328

/

51,02

6 009,599

NL

PRA/2AC4-C

Gamblu tat-Tramuntana

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

52,190

0

/

0

5,219

NL

SOL/24-C

Lingwata komuni

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II u IV

9 599,370

8 898,949

/

92,70

700,421

NL

SOL/3A/BCD

Lingwata komuni

IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

7,039

6,102

/

86,68

0,704

NL

SOL/7HJK.

Lingwata komuni

VIIh, VIIj u VIIk

53,690

0

/

0

5,369

NL

SPR/2AC4-C

Laċċa kaħla u qabdiet aċċessorji assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

3 478,000

2 345,438

/

67,44

347,800

NL

WHG/7X7 A-C

Merlangu

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

674,959

653,110

/

96,76

21,849

PT

ALF/3X14-

Fonsa ħamra

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

198,284

188,452

/

95,04

9,832

PT

ANF/8C3411

Petrika

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

734,698

721,171

/

98,16

13,527

PT

BSF/8910-

Ċinturin iswed

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX u X

4 032,747

2 408,722

/

59,73

403,275

PT

GFB/1012-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni X u XII

49,000

9,966

/

20,34

4,900

PT

GFB/89-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII u IX

13,000

9,417

/

72,44

1,300

PT

HKE/8C3411

Merluzz

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

4 661,046

2 108,415

/

45,23

466,105

PT

JAX/08C.

Sawrell

VIIIc

203,073

0

/

0

20,307

PT

JAX/09.

Sawrell

IX

46 534,638

22 415,954

2 028,089

52,53

4 653,464

PT

LEZ/8C3411

Megrim

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

136,070

123,275

/

90,60

12,795

PT

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

6,600

0,016

/

0,24

0,660

PT

MAC/8C3411

Kavall

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

7 527,982

7 314,324

/

97,16

213,658

PT

NEP/9/3411

Skampu

Iż-żoni IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

205,989

193,002

/

93,69

12,987

PT

SBR/09-

Paġell

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' IX

91,342

68,820

/

75,34

9,134

PT

SBR/10-

Paġell

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona X

779,680

676,724

/

86,80

77,968

PT

WHB/8C3411

Stokkafixx

VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

7 073,500

2 686,061

/

37,97

707,350

SE

ANF/2AC4-C

Petrika

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

9,700

0,194

/

2,00

0,970

SE

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' III u IV

38,500

0

/

0

3,850

SE

COD/03AS.

Bakkaljaw

Il-Kattegat

37,595

37,328

/

99,28

0,267

SE

Merluzz tal-linja sewda HAD/2AC4.

Merluzz tal-linja sewda

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa

180,785

21,724

/

12,02

18,079

SE

HAD/3 A/BCD

Merluzz tal-linja sewda

IIIa, l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

239,000

203,130

/

84,99

23,900

SE

HKE/3A/BCD

Merluzz

IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

235,784

46,886

/

19,89

23,578

SE

LIN/04-C

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

11,110

0,369

/

3,32

1,111

SE

LIN/3 A/BCD

Lipp

IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIIbcd

22,373

16,084

/

71,90

2,237

SE

NEP/3A/BCD

Skampu

IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

1 545,384

1 133,976

/

73,38

154,538

SE

POK/2A34.

Pollakkju iswed

IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, ta' IIIb, ta' IIIc u tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

279,562

278,630

/

99,67

0,932

SE

PRA/03A.

Gamblu tat-Tramuntana

Iż-żona IIIa

1 426,000

1 392,622

/

97,66

33,378

SE

PRA/2AC4-C

Gamblu tat-Tramuntana

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

81,313

0

/

0

8,131

SE

SOL/3A/BCD

Lingwata komuni

IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

10,559

9,755

/

92,38

0,804

SE

USK/04-C

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

6,666

0,001

/

0,01

0,667

SE

USK/3 A/BCD

Tusk

IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

7,770

0,618

/

7,95

0,777

SE

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

80,297

57,981

/

72,21

8,030

UK

ALF/3X14-

Fonsa ħamra

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

1,011

0,719

/

71,19

0,101

UK

ANF/07.

Petrika

VII a

7 601,887

6 780,642

98,411

90,49

722,834

UK

ANF/2AC4-C

Petrika

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

9 087,467

8 234,704

635,200

97,61

217,563

UK

ARU/1/2.

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I u II

43,336

0

/

0

4,334

UK

ARU/34-C

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' III u IV

17,779

0

/

0

1,780

UK

ARU/567

Arġentina silus

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

242,957

0

/

0

24,296

UK

BLI/5B67-

Linarda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, VI, VII

912,536

390,071

/

42,75

91,254

UK

BSF/56712-

Ċinturin iswed

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

173,719

123,755

/

71,24

17,372

UK

COD/07A.

Bakkaljaw

Fiż-żona VIIa

51,104

49,966

/

97,78

1,138

UK

COD/07D.

Bakkaljaw

Iż-żona VIId

168,986

161,195

/

95,39

7,791

UK

COD/7XAD34

Bakkaljaw

Iż-żoni VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX u X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1

498,935

421,697

/

84,52

49,894

UK

GFB/567-

Lipp abjad

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

746,791

132,005

/

17,68

74,679

UK

GHL/2 A-C46

Ħalibatt ta' Greenland

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI

908,660

332,770

/

36,62

90,866

UK

HAD/07 A.

Merluzz tal-linja sewda

Fiż-żona VIIa

664,750

633,722

/

95,33

31,028

UK

Merluzz tal-linja sewda HAD/2AC4.

Merluzz tal-linja sewda

IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa

30 976,993

19 762,682

6 060,639

83,36

3 097,699

UK

HAD/5BC6 A.

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb u ta' VIa

3 384,700

3 051,780

/

90,16

332,920

UK

HAD/6B1214

Merluzz tal-linja sewda

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' VIb, ta' XII u ta' XIV

2 103,678

2 052,097

/

97,55

51,581

UK

(HAD/7X7A34)

Merluzz tal-linja sewda

VIIb-k, VIII, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

800,672

760,991

/

95,04

39,681

UK

HER/07A/MM

Aringa

Fiż-żona VIIa

4 917,910

4 869,639

/

99,02

48,271

UK

HER/4CXB7D

Aringa

IVc, VIId

5 398,940

3 162,609

1 987,500

95,39

248,831

UK

HER/5B6ANB

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN

16 909,773

15 264,671

/

90,27

1 645,102

UK

HKE/2AC4-C

Merluzz

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

3 125,102

2 976,015

/

95,23

149,087

UK

HKE/571214

Merluzz

VI u VII; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

8 021,730

7 549,373

174,085

96,28

298,272

UK

LEZ/07.

Megrim

VII a

3 535,593

2 941,723

/

83,20

353,559

UK

LEZ/2AC4-C.

Megrim

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

2 198,536

1 167,590

/

53,11

219,854

UK

POK/56-14

Megrim

l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; VI; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

1 374,593

650,406

/

47,32

137,459

UK

LIN/04-C

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

2 113,225

2 003,588

/

94,81

109,637

UK

LIN/1/2.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I u II

8,889

2,619

/

29,46

0,889

UK

LIN/3 A/BCD

Lipp

IIIa; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIIbcd

3,500

0

/

0

0,350

UK

LIN/6X14.

Lipp

L-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

2 948,121

2 386,099

/

80,94

294,812

UK

MAC/2A34

Kavall

IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, ta' IIIb, ta' IIIc u tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

5 790,650

4 855,015

626,677

94,66

308,958

UK

NEP/07.

Skampu

VII a

7 710,480

6 975,602

110,324

91,90

624,554

UK

NEP/2AC4-C

Skampu

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

10 872,999

6 946,185

/

63,88

1 087,299

UK

NEP/5BC6.

Skampu

VI; l-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb;

15 522,285

11 723,639

/

75,53

1 552,228

UK

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

Fiż-żona VIIa

306,196

79,642

/

26,01

30,619

UK

PLE/2A3AX4

Barbun tat-tbajja'

IV; L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta mill-iSkagerrak u mill-Kattegat

25 936,280

16 430,762

846,762

66,62

2 593,628

UK

PLE/7DE.

Barbun tat-tbajja'

VIId u VIIe

1 459,576

1 302,437

/

89,23

145,958

UK

PLE/7FG.

Barbun tat-tbajja'

VIIf u VIIg

51,330

24,620

/

47,96

5,133

UK

PLE/7HJK

Barbun tat-tbajja'

VIIh, VIIj u VIIk

17,990

17,301

/

96,17

0,689

UK

POK/2A34.

Pollakkju iswed

IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, ta' IIIb, ta' IIIc u tas-Sottodiviżjonijiet 22 sa 32

8 969,865

8 917,341

/

99,41

52,524

UK

POK/56-14

Pollakkju iswed

VI; L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, ta' XII u ta' XIV

3 391,658

3 285,930

/

96,88

105,728

UK

PRA/2AC4-C

Gamblu tat-Tramuntana

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

566,107

1,104

/

0,20

56,611

UK

RNG/5B67-

Roundnose grenadier

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb, VI u VII

187,029

11,200

/

5,99

18,703

UK

SOL/07D.

Lingwata komuni

Iż-żona VIId

531,582

467,771

/

88,00

53,158

UK

SOL/07E.

Lingwata komuni

Iż-żona VIIe

508,287

491,200

/

96,64

17,087

UK

SOL/24-C

Lingwata komuni

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni II u IV

893,665

812,773

/

90,95

80,892

UK

SOL/7FG

Lingwata komuni

VIIf u VIIg

118,413

105,064

/

88,73

11,841

UK

SOL/7HJK.

Lingwata komuni

VIIh, VIIj u VIIk

65,898

53,238

/

80,79

6,590

UK

SPR/2AC4-C

Laċċa kaħla u qabdiet aċċessorji assoċjati

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa u ta' IV

11 625,000

32,815

/

0,28

1 162,500

UK

USK/04-C.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni ta' IV

106,653

46,756

/

43,84

10,665

UK

USK/1214EI

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' I, II u XIV

6,029

1,247

/

20,68

0,603

UK

USK/567EI.

Tusk

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

194,048

70,848

/

36,51

19,405

UK

WHB/1X14

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

34 275,325

31 777,690

/

92,71

2 497,635

UK

WHG/07A.

Merlangu

Fiż-żona VIIa

31,117

8,278

/

26,60

3,112

UK

WHG/56-14

Merlangu

Iż-żona VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona Vb; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

168,341

168,013

/

99,81

0,328

UK

WHG/7X7 A-C

Merlangu

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj u VIIk

1 277,150

1 202,530

/

94,16

74,620


(1)  Il-kwoti huma disponibbli għal Stat Membru skont ir-Regolamenti rilevanti dwar l-opportunitajiet tas-sajd wara li jitqiesu l-iskambji tal-opportunitajiet tas-sajd skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1380/2013 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22), it-trasferimenti tal-kwoti skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 u/jew ir-riallokazzjoni u t-tnaqqis tal-opportunitajiet tas-sajd skont l-Artikoli 37 u 105 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).


14.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/40


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1143

tat-13 ta' Lulju 2016

li jemenda l-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-prodotti kożmetiċi (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-diossidu tat-titanju huwa awtorizzat kemm bħala kolorant taħt l-entrata 143 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u bħala filtru tal-UV taħt l-entrata 27 tal-Anness VI ta' dak ir-Regolament. F'konformità mal-punt (3) tal-Preambolu tal-Annessi II sa VI tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009, is-sustanzi elenkati fl-Annessi III sa VI ta' dan ir-Regolament ma jkoprux in-nanomaterjali, ħlief fejn hemm imsemmi speċifikament. Id-diossidu tat-titanju (nano) bħalissa mhux irregolat.

(2)

Skont l-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (“SCCS”) tat-22 ta' Lulju 2013, li ġie rivedut fit-22 ta' April 2014 (2), l-użu tad-diossidu tat-titanju (nano) bħala filtru tal-UV fi prodotti kożmetiċi kontra x-xemx, bil-karatteristiċi kif indikat fl-opinjoni, u f'konċentrazzjoni ta' mhux aktar minn 25 % w/w, jista' jitqies li ma jippreżenta l-ebda riskju ta' effetti avversi fil-bnedmin wara l-applikazzjoni fuq ġilda b'saħħitha, intatta jew maħruqa mix-xemx. Barra minn hekk, meta jiġi kkunsidrat in-nuqqas ta' esponiment sistemiku, is-SCCS iqis li l-użu tad-diossidu tat-titanju (nano) fi prodotti kożmetiċi dermatikament applikati, ma għandux joħolqu riskju sinifikanti għall-konsumatur.

(3)

Il-karatteristiċi indikati mill-SCCS fl-opinjoni tiegħu huma dwar il-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-materjal (bħall-purità, l-istruttura u l-apparenza fiżika, id-distribuzzjoni dimensjonali numerika tal-partikuli,il-proporzjon tal-aspett nominali, ir-rapport dimensjonali, l-erja tal-wiċċ speċifika tal-unità ta' volum u l-attività fotokatalitika) u jekk huwiex miksi jew le b'sustanzi kimiċi speċifiċi. Għalhekk, dawn il-proprjetajiet fiżiko-kimiċi u r-rekwiżiti fir-rigward tal-materjal tal-kisi għandhom ikunu riflessi fir-Regolament (KE) Nru 1223/2009.

(4)

L-SCCS qies ukoll li, abbażi tat-tagħrif disponibbli, l-użu tad-diossidu tat-titanju fi prodotti sprej ma jistax jitqies sikur. Barra minn hekk, l-SCCS indika, f'opinjoni ulterjuri tat-23 ta' Settembru 2014, fejn kien talab kjarifika tat-tifsira tat-terminu “applikazzjoni/prodotti li jistgħu jintużaw fi sprej” għall-forom nano tal-karbonju iswed CI 77266, id-diossidu tat-titanju u l-ossidu taż-żingu (3), li t-tħassib tiegħu huwa limitat għall-prodotti sprej li jistgħu jwasslu biex il-pulmuni tal-konsumaturi jkunu esposti għan-nanopartikuli tal-diossidu tat-titanju permezz tan-nifs.

(5)

Fid-dawl tal-opinjonijiet tal-SCCS imsemmija hawn fuq, id-diossidu tat-titanju (nano), skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-SCCS, għandu jkun awtorizzat għall-użu bħala filtru tal-UV fi prodotti kożmetiċi sa konċentrazzjoni massima ta' 25 % w/w, għajr f'applikazzjonijiet li jistgħu jwasslu għall-esponiment tal-pulmuni tal-utent aħħari permezz tan-nifs.

(6)

L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 għandu jiġi emendat sabiex jiġi adattat għall-progress tekniku u xjentifiku.

(7)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Kożmetiċi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 342, 22.12.2009, p. 59.

(2)  SCCS/1516/13 Reviżjoni tat-22 ta' April 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf.

(3)  SCCS/1539/14 tat-23 ta' Settembru 2014. Reviżjoni tal-25 ta' Ġunju 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.


ANNESS

L-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-entrata 27 hija sostitwita bl-entrata li ġejja:

 

Identifikazzjoni tas-Sustanza

Kundizzjonijiet

 

Numru ta' referenza

Isem kimiku/INN/XAN

Isem tal-Glossarju ta' Ingredjenti Komuni

Numru CAS

Numru KE

Tip ta' prodott, Partijiet tal-ġisem

Konċentrazzjoni massima fi preparazzjoni lesta għall-użu

Oħrajn

Liema kliem għandu jintuża fil-kundizzjonijiet tal-użu u t-twissijiet

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“27

Diossidu tat-titanju (*)

Titanium Dioxide

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (**)

 

 

(2)

tiddaħħal l-entrata 27a:

 

Identifikazzjoni tas-Sustanza

Kundizzjonijiet

 

Numru ta' referenza

Isem kimiku/INN/XAN

Isem tal-Glossarju ta' Ingredjenti Komuni

Numru CAS

Numru KE

Tip ta' prodott, Partijiet tal-ġisem

Konċentrazzjoni massima fi preparazzjoni lesta għall-użu

Oħrajn

Liema kliem għandu jintuża fil-kundizzjonijiet tal-użu u t-twissijiet

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“27a

Diossidu tat-titanju (***)

Titanium Dioxide (nano)

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (****)

M'għandux jintuża f'applikazzjonijiet bi sprej li jistgħu jwasslu għal esponiment tal-pulmuni tal-utent aħħari permezz tan-nifs.

Huma permessi biss in-nanomaterjali bil-karatteristiċi li ġejjin:

Purità ≥ 99 %;

Forma rutili jew rutili b' sa massimu ta 5 % anatase, bi struttura kristallina u apparenza fiżika f'ragruppamenti sferiċi, labra, jew ta' forma tawwalija;

partiċella ta' daqs medjan bbażata fuq id-distribuzzjoni dimensjonali numerika ≥ 30 nm;

il-proporzjon tal-aspett mill-1 sal-4,5, u l-volum ta' arja tal-wiċċ speċifika ≤ 460 m2/cm3;

miksija bis-Silica, Hydrated Silica, Alumina, Aluminium Hydroxide, Aluminium Stearate, Stearic Acid, Trimethoxycaprylylsilane, Glycerin, Dimethicone, Hydrogen Dimethicone, Simethicone;

attività fotokatalitika ≤ 10 % meta mqabbel mas-sena ta' referenza mhux miksi jew non-doped korrispondenti;

In-nanopartikoli huma photostable fil-formulazzjoni finali.

 


(*)  Għall-użu bħala kolorant, ara l-Anness IV, Nru. 143.

(**)  Fil-każ ta' użu mħallat ta' diossidu tat-titanju u diossidu tat-titanju (nano), it-total ma għandux jeċċedi l-limiti mogħtija fil-kolonna g.”

(***)  Għall-użu bħala kolorant, ara l-Anness IV, Nru. 143.

(****)  Fil-każ ta' użu mħallat ta' diossidu tat-titanju u diossidu tat-titanju (nano), it-total ma għandux jeċċedi l-limiti mogħtija fil-kolonna g.”


14.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/44


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1144

tat-13 ta' Lulju 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

158,0

ZZ

158,0

0709 93 10

TR

136,0

ZZ

136,0

0805 50 10

AR

137,5

BO

217,8

CL

148,0

TR

134,0

UY

192,8

ZA

185,3

ZZ

169,2

0808 10 80

AR

136,0

BR

92,6

CL

122,8

CN

102,6

NZ

146,4

US

157,2

ZA

105,0

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

112,5

CL

122,0

NZ

154,1

ZA

109,9

ZZ

124,6

0809 10 00

TR

195,3

ZZ

195,3

0809 29 00

TR

284,0

ZZ

284,0


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

14.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/46


DEĊIŻJONI (UE) 2016/1145 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-6 ta' Lulju 2016

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (l-applikazzjoni mill-Belġju — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw ir-Regolament (UE) Nru 1309/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 15(4) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (2), u b'mod partikolari tal-punt 13 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) għandu l-iskop li jagħti appoġġ lill-ħaddiema li jkunu ngħataw is-sensja u lill-persuni li kienu jaħdmu għal rashom u kellhom iwaqqfu l-attività tagħhom minħabba bidliet strutturali kbar fix-xejriet tal-kummerċ dinji bħala riżultat tal-globalizzazzjoni, bħala riżultat tal-kontinwazzjoni tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali, jew bħala riżultat ta' kriżi finanzjarja u ekonomika globali ġdida, u li jassistihom fir-reintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol.

(2)

Il-FEG ma għandux jaqbeż ammont massimu annwali ta' EUR 150 miljun (prezzijiet tal-2011), kif previst fl-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 (3).

(3)

Fis-17 ta' Diċembru 2015, il-Belġju ppreżenta l-applikazzjoni EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG, wara sensji fis-settur ekonomiku kklassifikat taħt NACE Reviżjoni 2 Diviżjoni 28 (Manifatturar ta' makkinarju u tagħmir n.e.c.) fir-reġjun tal-livell NUTS 2 ta' Hainaut (BE32) fil-Belġju. Din ġiet issupplimentata b'informazzjoni addizzjonali mogħtija skont l-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru 1309/2013. L-applikazzjoni hija konformi mar-rekwiżiti għad-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG kif stabbilit fl-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 1309/2013.

(4)

Skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) Nru 1309/2013, il-Belġju ddeċieda li jipprovdi servizzi personalizzati kofinanzjati mill-FEG anke lil 300 żagħżugħ(a) li jinsabu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs).

(5)

Skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1309/2013, l-applikazzjoni mill-Belġju titqies ammissibbli peress li s-sensji għandhom impatt serju fuq l-impjiegi u l-ekonomija lokali, reġjonali u nazzjonali.

(6)

Għaldaqstant, il-FEG għandu jiġi mobilizzat sabiex jagħti kontribuzzjoni finanzjarja li tammonta għal EUR 1 824 041 għall-applikazzjoni ppreżentata mill-Belġju.

(7)

Sabiex iż-żmien li jittieħed għall-mobilizzazzjoni tal-FEG jitnaqqas kemm jista' jkun, din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ mid-data tal-adozzjoni tagħha,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea stabbilit għas-sena finanzjarja 2016, il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għandu jiġi mobilizzat biex jipprovdi s-somma ta' EUR 1 824 041 f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

Artikolu 2

Din id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Din id-deċiżjoni tapplika mis-6 ta’ Lulju 2016.

Magħmul fi Strasburgu, is-6 ta’ Lulju 2016.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

I. KORČOK


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).


14.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/48


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/1146

tas-27 ta' Ġunju 2016

dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Konġunt stabbilit skont il-Ftehim dwar it-trasport internazzjonali okkażjonali ta' passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank (Ftehim Interbus), fir-rigward tal-abbozz ta' Deċiżjoni Nru 1/2016 ta' dak il-Kumitat

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 91 flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Ftehim tat-trasport okkażjonali internazzjonali tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank (Ftehim Interbus) (1) (il-“Ftehim”) daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2003.

(2)

Skont il-punt (b) tal-Artikolu 24(2) tal-Ftehim, il-Kumitat Konġunt jemenda jew jadatta d-dokumenti ta' kontroll u l-mudelli l-oħra tad-dokumenti stabbiliti fl-Annessi għal dan il-Ftehim. Sabiex jinkorpora miżuri futuri meħuda fi ħdan l-Unjoni, u skont il-punt (c) tal-Artikolu 24(2) tal-Ftehim, il-Kumitat Konġunt jemenda jew jadatta l-Annessi li jikkonċernaw l-istandards tekniċi li japplikaw għax-xarabanks u għall-kowċis, kif ukoll l-Anness 1 fir-rigward tal-kondizzjonijiet li japplikaw għall-operaturi tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq. Skont il-punt (e) tal-Artikolu 24(2) tal-Ftehim, il-Kumitat Konġunt jemenda jew jadatta wkoll ir-rekwiżiti fir-rigward tad-dispożizzjonijiet soċjali. Għal dan l-għan, il-Kumitat Konġunt għandu jaġixxi meta jkun hemm bżonn li l-Ftehim jiġi aġġornat sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku u leġislattiv.

(3)

L-aħħar aġġornament tal-leġislazzjoni tal-Unjoni fil-Ftehim, li ġie introdott bid-Deċiżjoni Nru 1/2011 tal-Kumitat Konġunt (2), jieħu inkunsiderazzjoni l-atti tal-Unjoni adottati sal-aħħar tal-2009. Issa huwa l-mument adatt għall-inkorporazzjoni tal-miżuri l-ġodda li l-Unjoni adottat minn dakinhar 'l hawn.

(4)

Ir-Rakkomandazzjoni Nru 1/2011 tal-Kumitat Konġunt (3) tistabbilixxi rapport tekniku użat għall-kontrolli maġenb it-triq tal-kowċis u tax-xarabanks. Billi dan ir-rapport skada hemm bżonn li jitħassar.

(5)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni fi ħdan il-Kumitat Konġunt rigward l-abbozz ta' Deċiżjoni Nru 1/2016 ta' dak il-Kumitat.

(6)

Għaldaqstant, jenħtieġ li l-pożizzjoni tal-Unjoni fi ħdan il-Kumitat Konġunt tkun ibbażata fuq l-abbozz ta' Deċiżjoni mehmuż,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kumitat Konġunt stabbilit skont l-Artikolu 23 tal-Ftehim tat-trasport internazzjonali okkażjonali ta' passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank (Ftehim Interbus) għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, is-27 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

M. VAN DAM


(1)  ĠU L 321, 26.11.2002, p. 13.

(2)  Id-Deċiżjoni Nru 1/2011 tal-Kumitat Konġunt stabbilit taħt il-Ftehim Interbus dwar it-trasport internazzjonali okkażjonali tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank tal-11 ta' Novembru 2011 li tadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu u li tadatta l-Anness 1 għall-Ftehim rigward il-kondizzjonijiet li japplikaw għall-operaturi tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri, l-Anness 2 għall-Ftehim li jikkonċerna l-istandards tekniċi li japplikaw għax-xarabankijiet u l-kowċijiet u r-rekwiżiti li jikkonċernaw id-dispożizzjonijiet soċjali msemmijin fl-Artikolu 8 tal-Ftehim (2012/25/UE) (ĠU L 8, 12.1.2012, p. 38).

(3)  Ir-Rakkomandazzjoni Nru 1/2011 tal-Kumitat Konġunt stabbilit taħt il-ftehim interbus dwar it-trasport internazzjonali okkażjonali tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank tal-11 ta' Novembru 2011 li tikkonċerna l-użu ta' rapport tekniku għall-kowċijiet u x-xarabankijiet bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 1 u 2 tal-Anness 2 għall-Ftehim (ĠU L 8, 12.1.2012, p. 46).


ANNESS

ABBOZZ

DEĊIŻJONI Nru 1/2016 TAL-KUMITAT KONĠUNT STABBILIT SKONT IL-FTEHIM DWAR IT-TRASPORT INTERNAZZJONALI OKKAŻJONALI TA' PASSIĠĠIERI BIL-KOWĊ U BIX-XARABANK (FTEHIM INTERBUS)

ta' …

li tadatta l-Artikolu 8 tal-Ftehim u l-Annessi 1, 2, 3 u 5 għall-Ftehim, u li tħassar ir-Rakkomandazzjoni Nru 1/2011

IL-KUMITAT KONĠUNT,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar it-trasport internazzjonali okkażjonali ta' passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank (Ftehim Interbus) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 24 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 23 tal-Ftehim dwar it-trasport internazzjonali okkażjonali ta' passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank (Ftehim Interbus) (il-“Ftehim”) jistabbilixxi Kumitat Konġunt sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni ta' dan il-Ftehim (il-“Kumitat Konġunt”).

(2)

Skont il-punt (b) tal-Artikolu 24(2) tal-Ftehim, il-Kumitat Konġunt jemenda jew jadatta d-dokumenti ta' kontroll u l-mudelli l-oħra tad-dokumenti stabbiliti fl-Annessi għal dan il-Ftehim. Sabiex jinkorpora miżuri futuri meħuda fi ħdan l-Unjoni, u skont il-punt (c) tal-Artikolu 24(2) tal-Ftehim, il-Kumitat Konġunt jemenda jew jadatta l-Annessi li jikkonċernaw l-istandards tekniċi li japplikaw għax-xarabanks u għall-kowċis, kif ukoll l-Anness 1 fir-rigward tal-kondizzjonijiet li japplikaw għall-operaturi tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq. Skont il-punt (e) tal-Artikolu 24(2) tal-Ftehim, il-Kumitat Konġunt jemenda jew jadatta wkoll ir-rekwiżiti fir-rigward tad-dispożizzjonijiet soċjali. Għal dan l-għan, il-Kumitat Konġunt għandu jaġixxi meta jkun hemm bżonn li l-Ftehim jiġi aġġornat biex jittieħed kont tal-progress tekniku u leġislattiv.

(3)

L-aħħar aġġornament tal-leġislazzjoni tal-Unjoni fil-Ftehim, li ġie introdott bid-Deċiżjoni Nru 1/2011 tal-Kumitat Konġunt (2), jieħu inkunsiderazzjoni l-atti tal-Unjoni adottati sal-aħħar tal-2009. Issa huwa l-mument xieraq għall-inkorporazzjoni tal-miżuri l-ġodda li l-Unjoni adottat minn dakinhar 'l hawn.

(4)

Ir-Rakkomandazzjoni Nru 1/2011 tal-Kumitat Konġunt (3) tistabbilixxi rapport tekniku użat għall-kontrolli maġenb it-triq tal-kowċis u tax-xarabanks. Billi dan ir-rapport skada jenħtieġ li jitħassar,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ir-rekwiżiti dwar id-dispożizzjonijiet soċjali msemmija fl-Artikolu 8 tal-Ftehim, il-kondizzjonijiet li japplikaw għall-operaturi tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq stabbiliti fl-Anness 1 tal-Ftehim, l-istandards tekniċi li japplikaw għax-xarabanks u għall-kowċis stabbiliti fl-Anness 2 tal-Ftehim, il-Mudell tad-dokument ta' kontroll għal servizzi okkażjonali eżentati mill-awtorizzazzjoni stabbilita fl-Anness 3 tal-Ftehim, il-Mudell ta' awtorizzazzjoni għal servizzi okkażjonali mhux liberalizzati stipulat fl-Anness 5 tal-Ftehim u l-Mudell ta' dikjarazzjoni li għandha ssir mill-Partijiet għall-Interbus rigward l-Artikolu 4 u l-Anness I, huma adattati skont l-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Ir-Rakkomandazzjoni Nru 1/2011 tal-Kumitat Konġunt titħassar.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fi….

Magħmul fi Brussell, ….

Għall-Kumitat Konġunt

Il-President

Is-Segretarju


(1)  ĠU L 321, 26.11.2002, p. 13.

(2)  Id-Deċiżjoni Nru 1/2011 tal-Kumitat Konġunt stabbilit taħt il-Ftehim Interbus dwar it-trasport internazzjonali okkażjonali tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank tal-11 ta' Novembru 2011 li tadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu u li tadatta l-Anness 1 għall-Ftehim rigward il-kondizzjonijiet li japplikaw għall-operaturi tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri, l-Anness 2 għall-Ftehim li jikkonċerna l-istandards tekniċi li japplikaw għax-xarabankijiet u l-kowċijiet u r-rekwiżiti li jikkonċernaw id-dispożizzjonijiet soċjali msemmijin fl-Artikolu 8 tal-Ftehim (2012/25/UE) (ĠU L 8, 12.1.2012, p. 38).

(3)  Ir-Rakkomandazzjoni Nru 1/2011 tal-Kumitat Konġunt stabbilit taħt il-ftehim interbus dwar it-trasport internazzjonali okkażjonali tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank tal- 11 ta' Novembru 2011 li tikkonċerna l-użu ta' rapport tekniku għall-kowċijiet u x-xarabankijiet bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 1 u 2 tal-Anness 2 għall-Ftehim (ĠU L 8, 12.1.2012, p. 46).

Anness għall-Anness

Adattament tal-Artikolu 8 dwar id-dispożizzjonijiet soċjali, l-Anness 1 dwar il-kondizzjonijiet li japplikaw għall-operaturi tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri, l-Anness 2 dwar l-istandards tekniċi li japplikaw għax-xarabanks u għall-kowċis, l-Anness 3 dwar il-Mudell tad-dokument ta' kontroll għal servizzi okkażjonali eżentati mill-awtorizzazzjoni, l-Anness 5 dwar il-Mudell tal-awtorizzazzjoni għal servizzi okkażjonali mhux liberalizzati kif ukoll il-Mudell tad-dikjarazzjoni li għandha ssir mill-Partijiet għall-Interbus rigward l-Artikolu 4 u l-Anness 1 (1)

(1)

Fl-Artikolu 8 tal-Ftehim, il-lista tal-atti tal-Unjoni hija emendata kif ġej:

(a)

ir-referenza għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tinbidel b'dan li ġej:

“—

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta' Diċembru 1985 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1161/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 (ĠU L 311, 31.10.2014, p. 19), li għandu japplika sakemm ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1) jibda japplika.

Minflok ir-Regolament (KEE) Nru 3821/85, jistgħu jiġu applikati r-regoli ekwivalenti stabbiliti fil-Ftehim AETR inklużi l-Protokolli tiegħu,”;

(b)

jiżdied l-att tal-Unjoni li ġej:

“—

Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1), li jibda japplika mid-data meta l-atti ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 46 tiegħu jsiru applikabbli.

Minflok ir-Regolament (UE) Nru 165/2014, jistgħu jiġu applikati r-regoli ekwivalenti stabbiliti fil-Ftehim AETR inklużi l-Protokolli tiegħu.”.

(2)

Fl-Anness 1 għall-Ftehim, il-lista tal-atti tal-Unjoni tinbidel b'dan li ġej:

 

“Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1), kif l-aħħar emendat bir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1);

 

Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51), kif l-aħħar emendata bir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 517/2013 tat-13 ta' Mejju 2013 (ĠU L 158, 10.6.2013, p. 1);

 

Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 88), kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 517/2013 tat-13 ta' Mejju 2013 (ĠU L 158, 10.6.2013, p. 1);

 

Ir-Regolament (UE) Nru 181/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 1), sa fejn huma koperti s-servizzi okkażjonali bil-kowċ u bix-xarabank.”.

(3)

L-Anness 2 għall-Ftehim huwa emendat kif ġej:

(a)

L-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

it-testijiet tal-affidabbiltà stradali tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom:

Id-Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar testijiet tal-kondizzjoni ta' vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq (ĠU L 141, 6.6.2009, p. 12) kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/48/UE tal-5 ta' Lulju 2010 (ĠU L 173, 8.7.2010, p. 47) li tibqa' tapplika sad-19 ta' Mejju 2018;

Id-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 51), li tibda tapplika mill-20 ta' Mejju 2018;

Id-Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2000 dwar l-ispezzjoni teknika tal-ġenb tat-triq biex jiġi stabbilit jekk il-vetturi kummerċjali li jiċċirkulaw fil-Komunità humiex tajba għat-triq (ĠU L 203, 10.8.2000, p. 1) kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/47/UE tal-5 ta' Lulju 2010 (ĠU L 173, 8.7.2010, p. 33) li tibqa' tapplika sad-19 ta' Mejju 2018;

Id-Direttiva 2014/47/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li jirrevoka d-Direttiva 2000/30/KE (ĠU L 127, 29.4.2014 p. 134), li tibda tapplika mill-20 ta' Mejju 2018;”;

(ii)

il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

“(c)

id-dimensjonijiet massimi u l-piżijiet massimi:

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE tal-25 ta' Lulju 1996 li tistabbilixxi għal ċerti vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità d-dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u internazzjonali u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku internazzjonali (ĠU L 235, 17.9.1996, p. 59), kif emendata l-aħħar bid-Direttiva (UE) 2015/719 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 (ĠU L 115, 6.5.2015, p. 1).

L-emendi introdotti bid-Direttiva (UE) 2015/719 jibdew japplikaw mis-7 ta' Mejju 2017;

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3);

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 tat-12 ta' Diċembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-mases u d-dimensjonijiet tal-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 353, 21.12.2012, p. 31);”;

(iii)

il-punt (d) jinbidel b'dan li ġej:

“(d)

it-tagħmir ta' reġistrazzjoni fit-trasport bit-triq:

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta' Diċembru 1985 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8) kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1161/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 (ĠU L 311, 31.10.2014, p. 19), li jibqa' japplika sakemm ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 jibda japplika.

Minflok ir-Regolament (KEE) Nru 3821/85, jistgħu jiġu applikati r-regoli ekwivalenti stabbiliti fil-Ftehim AETR inklużi l-Protokolli tiegħu;

Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1), li jibda japplika mid-data meta l-atti ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 46 tiegħu jsiru applikabbli.

Minflok ir-Regolament (UE) Nru 165/2014, jistgħu jiġu applikati r-regoli ekwivalenti stabbiliti fil-Ftehim AETR inklużi l-Protokolli tiegħu.”;

(b)

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(i)

l-intestaturi u r-referenzi bejn l-ewwel paragrafu u t-tabella jinbidlu b'dan li ġej:

“L-emissjonijiet tal-egżost:

Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 459/2012 tad-29 ta' Mejju 2012, (ĠU L 142, 1.6.2012, p. 16),

Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 2005/78/KE (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1), kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 133/2014 tal-31 ta' Jannar 2014 (ĠU L 47, 18.2.2014, p. 1);

L-emissjonijiet tal-ħoss:

Id-Direttiva tal-Kunsill 70/157/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardjaw il-livell permissibbli tal-ħoss u tas-sistema tal-exhaust tal-vetturi bil-mutur (ĠU L 42, 23.2.1970, p. 16), kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 2013/15/UE tat-13 ta' Mejju 2013 (ĠU L 158, 10.6.2013, p. 172), li tibqa' tapplika sat-30 ta' Ġunju 2027 skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 540/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014,

Ir-Regolament (UE) Nru 540/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar il-livell ta' ħoss tal-vetturi bil-mutur u s-sostituzzjoni tas-sistemi tas-sajlenser, u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttiva 70/157/KEE (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 131), li japplika, skont l-Artikolu 15 tiegħu, mill-1 ta' Lulju 2016, l-1 ta' Lulju 2019 u l-1 ta' Lulju 2027;

L-apparat tal-brejkijiet:

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3);

It-tajers:

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3);

L-apparat tad-dawl u tas-sinjali bid-dawl:

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3);

It-tank tal-fjuwil:

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3);

Il-mirja retroviżuri:

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3);

Iċ-ċintorini tas-sigurtà — Installazzjoni:

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3);

Iċ-ċintorini tas-sigurtà — Ankraġġi għaċ-ċintorini tas-sigurtà:

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3);

Is-sits:

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3);

Il-kostruzzjoni interna (prevenzjoni tar-riskju tat-tixrid tan-nar):

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3);

Kif inhuma rranġati minn ġewwa (il-ħruġ ta' emerġenza, l-aċċessibbiltà, id-dimensjoni tas-sits, ir-reżistenza tas-sovrastruttura, eċċ.):

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3);

Is-sistema avvanzata għall-ibbrejkjar f'emerġenza:

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3),

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 347/2012 tas-16 ta' April 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għal ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur fir-rigward ta' sistemi avvanzati għal ibbrejkjar f'emerġenza (ĠU L 109, 21.4.2012, p. 1), kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/562 tat-8 ta' April 2015 (ĠU L 93, 9.4.2015, p. 35);

Is-sistema ta' indikazzjoni ta' ħruġ mill-karreġġata:

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3),

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 351/2012 tat-23 ta' April 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-installazzjoni ta' sistemi ta' indikazzjoni ta' ħruġ mill-karreġġata f'vetturi bil-mutur (ĠU L 110, 24.4.2012, p. 18).”;

(ii)

it-tabella tinbidel bit-tabella li ġejja:

“Intestatura

Regolament NU-KEE

(il-verżjoni l-aktar reċenti applikabbli tagħha)

Att tal-Unjoni

Emissjonijiet tal-egżost

49

Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) Nru 459/2012.

Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) Nru 133/2014.

Emissjonijiet tal-istorbju

51

Id-Direttiva 70/157/KEE, kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 2013/15/UE, li tibqa' tapplika sat-30 ta' Ġunju 2027 skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 540/2014;

Ir-Regolament (UE) Nru 540/2014, li f'konformità mal-Artikolu 15 tiegħu japplika mill-1 ta' Lulju 2016, l-1 ta' Lulju 2019 u l-1 ta' Lulju 2027.

Apparat tal-ibbrejkjar

13

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166.

Tajers

54

117

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166.

Dwal u apparat ta' sinjalar tad-dawl

48

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166.

Tank tal-fjuwil

34

58

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166.

Mirja retroviżuri

46

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166.

Ċintorini tas-sigurtà — Installazzjoni

16

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166.

Ankraġġi taċ-ċinturini tas-sigurtà

14

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166.

Sits

17

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166.

Kostruzzjoni interna (prevenzjoni mir-riskju tat-tixrid tan-nar)

118

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166.

Kif inhuma rranġati minn ġewwa (il-ħruġ ta' emerġenza, l-aċċessibbiltà, id-dimensjoni tas-sits, ir-reżistenza tas-sovrastruttura, eċċ.)

66

107

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166.

Sistema avvanzata għall-ibbrejkjar f'emerġenza

131

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166;

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 347/2012 kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/562.

Sistema ta' indikazzjoni ta' ħruġ mill-karreġġata

130

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/166;

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 351/2012.”.

(4)

Fl-Annessi 3 għall-Ftehim, it-test fin-nota f'qiegħ il-paġna jinbidel b'dan li ġej:

“l-Albanija (AL), l-Awstrija (A), il-Belġju (B), il-Bożnija-Ħerzegovina (BA), il-Bulgarija (BG), Ċipru (CY), id-Danimarka (DK), l-Estonja (EST), il-Finlandja (FIN), Franza (F), il-Ġermanja (D), il-Greċja (GR), l-Irlanda (IRL), l-Italja (I), l-Iżvezja (S), il-Kroazja (HR), il-Latvja (LV), il-Litwanja (LT), il-Lussemburgu (L), l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (MK), Malta (MT), ir-Repubblika tal-Moldova (MD), il-Montenegro (ME), in-Netherlands (NL), il-Polonja (PL), il-Portugall (P), ir-Renju Unit (UK), ir-Repubblika Ċeka (CZ), ir-Repubblika Slovakka (SK), ir-Rumanija (RO), is-Slovenja (SLO), Spanja (E), it-Turkija (TR), l-Ukrajna (UA), l-Ungerija (H), iridu jimtlew.”.

(5)

Fl-Anness 5 għall-Ftehim, it-test fin-nota f'qiegħ il-paġna jinbidel b'dan li ġej:

“l-Albanija (AL), l-Awstrija (A), il-Belġju (B), il-Bożnija-Ħerzegovina (BA), il-Bulgarija (BG), Ċipru (CY), id-Danimarka (DK), l-Estonja (EST), il-Finlandja (FIN), Franza (F), il-Ġermanja (D), il-Greċja (GR), l-Irlanda (IRL), l-Italja (I), l-Iżvezja (S), il-Kroazja (HR), il-Latvja (LV), il-Litwanja (LT), il-Lussemburgu (L), l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (MK), Malta (MT), ir-Repubblika tal-Moldova (MD), il-Montenegro (ME), in-Netherlands (NL), il-Polonja (PL), il-Portugall (P), ir-Renju Unit (UK), ir-Repubblika Ċeka (CZ), ir-Repubblika Slovakka (SK), ir-Rumanija (RO), is-Slovenja (SLO), Spanja (E), it-Turkija (TR), l-Ukrajna (UA), l-Ungerija (H), iridu jimtlew.”.

(6)

Il-'Mudell tad-dikjarazzjoni li għandha ssir mill-Partijiet għall-Interbus rigward l-Artikolu 4 u l-Anness 1' huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, il-frażi introduttorja tinbidel b'dan li ġej:

“1.   It-tliet kundizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu I tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51):”;

(b)

fil-paragrafu 2, jitħassar it-tieni subparagrafu.


(1)  L-adattament tal-atti jieħu inkunsiderazzjoni l-miżuri l-ġodda adottati mill-Unjoni Ewropea sal-31 ta' Diċembru 2015.


14.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 189/58


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE, Euratom) 2016/1147

tat-12 ta' Lulju 2016

li taħtar membru, propost mir-Renju tal-Belġju, fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 302 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Gvern Belġjan,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fit-18 ta' Settembru 2015 u fl-1 ta' Ottubru 2015, il-Kunsill adotta d-Deċiżjonijiet (UE, Euratom) 2015/1600 (1) u (UE, Euratom) 2015/1790 (2) li jaħtru l-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-perijodu mill-21 ta' Settembru 2015 sal-20 ta' Settembru 2020.

(2)

Konsegwentement għal tmiem il-mandat tas-Sur Rudi THOMAES, sar vakanti siġġu ta' membru fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Sur Paul SOETE, Ancien Administrateur délégué d'AGORIA, huwa b'dan maħtur membru fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-bqija tal-mandat attwali, jiġifieri sal-20 ta' Settembru 2020.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Lulju 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

P. KAŽIMÍR


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2015/1600 tat-18 ta' Settembru 2015 li taħtar il-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-perijodu mill-21 ta' Settembru 2015 sal-20 ta' Settembru 2020 (ĠU L 248, 24.9.2015, p. 53).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2015/1790 tal-1 ta' Ottubru 2015 li taħtar il-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-perijodu mill-21 ta' Settembru 2015 sal-20 ta' Settembru 2020 (ĠU L 260, 7.10.2015, p. 23).