ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 181

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
6 ta' Lulju 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1066 tas-17 ta’ Ġunju 2016 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ proċeduri, formoli u mudelli standard għall-forniment ta’ informazzjoni għall-fini tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

6.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 181/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1066

tas-17 ta’ Ġunju 2016

li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ proċeduri, formoli u mudelli standard għall-forniment ta’ informazzjoni għall-fini tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE, u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE u 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(3) tagħha,

Billi:

(1)

L-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni ngħataw il-kompitu li jfasslu pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (“istituzzjonijiet”) b’konformità mar-rekwiżiti u mal-proċedura stipulata fid-Direttiva 2014/59/UE u għal dan l-għan ingħataw is-setgħa li jitolbu l-informazzjoni meħtieġa mingħand l-istituzzjonijiet. Fir-rigward, b’mod partikolari, ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp, l-istituzzjoni prinċipali tal-Unjoni għandha tissottometti l-informazzjoni rilevanti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp li trid imbagħad tgħaddiha lill-awtoritajiet elenkati fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2014/59/UE, skont il-proċedura stabbilita hemnhekk.

(2)

Jeħtieġ li l-proċedura u sett minimu ta’ formoli biex jitolbu l-informazzjoni meħtieġa mingħand l-istituzzjonijiet jitfasslu b’mod li jippermettu lill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni li jiġbru din l-informazzjoni b’mod konsistenti madwar l-Unjoni u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ informazzjoni fost l-awtoritajiet rilevanti.

(3)

F’konformità mal-Artikolu 11(1)(a) tad-Direttiva 2014/59/UE, l-istituzzjonijiet għandhom dmir li jikkooperaw kemm jista’ jkun possibbli mal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni sabiex iħejju pjanijiet ta’ riżoluzzjoni. Madankollu, jeħtieġ li l-proċeduri jitfasslu biex jimminimizzaw ir-rekwiżiti duplikati ta’ informazzjoni. F’dan ir-rigward, id-Direttiva 2014/59/UE tipprevedi dmir ta’ kooperazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti mal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni. Din il-kooperazzjoni timplika li l-awtorità kompetenti u l-awtorità ta’ riżoluzzjoni b’mod konġunt jivverifikaw jekk xi informazzjoni jew l-informazzjoni neċessarja kollha tkunx diġà disponibbli għall-awtorità kompetenti, permezz tal-eżerċizzju tal-kompiti superviżorji tagħha. Fejn din l-informazzjoni hija disponibbli, huwa xieraq li l-awtorità kompetenti tittrażmettiha.

(4)

Bl-għan li l-kontenut globali tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, huwa xieraq li sett minimu ta’ formoli jkopri ġabra ta’ informazzjoni relatata ma’ istituzzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni.

(5)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni sottomessi mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) lill-Kummissjoni.

(6)

L-EBA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin dwar l-istandards tekniċi ta’ implementazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Forniment ta’ informazzjoni għall-fini tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni

Il-forniment minn istituzzjoni lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tal-informazzjoni meħtieġa biex tħejji u timplimenta pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2014/59/UE, inklużi pjanijiet ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp f’konformità mal-Artikolu 13 ta’ din id-Direttiva, għandu jitwettaq skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament u bl-użu, fejn applikabbli, tal-formoli msemmija fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Proċedura

1.   Għall-finijiet ta’ verifika, skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 214/59/UE, kemm jekk parti mill-informazzjoni kif ukoll jekk l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jintalbu mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni mill-istituzzjoni sabiex tfassal il-pjan tar-riżoluzzjoni tkun diġà disponibbli lill-awtorità kompetenti, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha l-ewwel jitlob tali informazzjoni mingħand l-awtorità kompetenti tal-istituzzjoni rilevanti.

2.   Fejn parti jew l-informazzjoni kollha mitluba hija diġà disponibbli għall-awtorità kompetenti, dik l-awtorità għandha tgħaddi din l-informazzjoni lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni b’mod f’waqtu

3.   Fejn l-informazzjoni ma tkunx diġà disponibbli lill-awtorità kompetenti jew fejn il-format li fih l-informazzjoni hija mogħtija mill-awtorità kompetenti ma jkunx sodisfaċenti għall-awtorità ta’ riżoluzzjoni, filwaqt li titqies b’mod partikolari l-proċedura biex jitfasslu pjanijiet ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha titlob direttament lill-istituzzjoni biex tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa.

4.   Fejn l-informazzjoni mitluba mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni skont il-paragrafu 3 tkun inkluża f’waħda mill-kategoriji stabbiliti fl-Artikolu 3, l-istituzzjoni għandha tipprovdi din l-informazzjoni lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni billi tittrażmetti l-mudell xieraq li jinsab fl-Annessi minn I sa XII, abbażi tal-istruzzjonijiet stabbiliti fl-Anness XIII.

5.   Fejn l-informazzjoni mitluba mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni mhijiex koperta minn xi waħda mill-kategoriji stabbiliti fl-Artikolu 3, l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta fil-format mitlub mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni.

6.   Talba għal informazzjoni mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni għal istituzzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 3 għandha:

(a)

tispeċifika,waqt li tikkunsidra l-volum u l-kumplessità tal-informazzjoni mitluba, il-perjodu taż-żmien xieraq li matulu l-istituzzjoni għandha tipprovdi l-informazzjoni lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni;

(b)

meta l-informazzjoni mitluba tkun inkluża f’waħda mill-kategoriji stabbiliti fl-Artikolu 3, tispeċifika l-mudell xieraq li jinsab fl-Annessi minn I sa XII li għandu jintuża biex jipprovdi l-informazzjoni lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni;

(c)

meta l-informazzjoni mitluba ma tkunx inkluża f’waħda mill-kategoriji stabbiliti fl-Artikolu 3, jew ma tkun koperta minn ebda mudell li jinsab fl-Annessi minn I sa XII, tispeċifika l-format li għandu jintuża biex tiġi pprovduta l-informazzjoni lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni;

(d)

tispeċifika jekk il-mudell rilevanti li jinsab fl-Annessi minn I sa XII jridx jimtela fuq bażi individwali jew fuq bażi ta’ livell ta’ grupp u jekk l-ambitu tiegħu huwiex lokali, tal-UE jew globali skont l-istruzzjonijiet li jinsabu fl-Anness XIII;

(e)

tipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt meħtieġa li lilhom l-informazzjoni trid tiġi pprovduta fi ħdan l-awtorità ta’ riżoluzzjoni.

Artikolu 3

Sett minimu ta’ informazzjoni inkluża fil-formoli

Is-sett minimu ta’ formoli għall-għoti ta’ informazzjoni skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2014/59/UE għandu jinkludi l-kategoriji li ġejjin:

(1)

struttura organizzattiva, kif speċifikat f’Anness I;

(2)

governanza u ġestjoni, kif speċifikat fl-Anness II;

(3)

funzjonijiet kritiċi u linji ta’ negozju ewlenin, kif speċifikat fl-Anness III;

(4)

kontropartijiet kritiċi, kif speċifikat fl-Anness IV, Taqsima 1: Assijiet, Taqsima 2: Obbligazzjonijiet, u t-Taqsima 3: ħeġġijiet materjali;

(5)

struttura ta’ obbligazzjonijiet, kif speċifikat fl-Anness V;

(6)

kollateral mirhun, kif speċifikat fl-Anness VI;

(7)

barra mill-karta tal-bilanċ, kif speċifikat fl-Anness VII;

(8)

sistemi ta’ pagament, tal-ikklerjar u tas-saldu, kif speċifikat fl-Anness VIII;

(9)

sistemi ta’ informazzjoni, kif speċifikat fl-Anness IX, Taqsima 1: Informazzjoni ġenerali u t-Taqsima 2: Immappjar;

(10)

interkonnettività, kif speċifikat f’Anness X;

(11)

awtoritajiet, kif speċifikat fl-Anness XI;

(12)

impatt legali ta’ riżoluzzjoni, kif speċifikat fl-Anness XII.

Artikolu 4

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANNESS I

Struttura Organizzazzjonali

Entità ġuridika

Detentur dirett

Kapital

Drittijiet tal-Vot

Entità konsolidanti

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

010

020

030

040

050

060

070

080

Kumpanija azzjonarja X

110

MHUX APPLIKABBLI

MHUX APPLIKABBLI

MHUX APPLIKABBLI

MHUX APPLIKABBLI

MHUX APPLIKABBLI

MHUX APPLIKABBLI

Bank A (Impriża prinċipali)

111

Kumpanija azzjonarja X

110

100  %

100  %

Bank A

111

Bank B (Impriża sussidjarja)

112

Bank A

111

80  %

60  %

Bank A

111

Bank U

156

Bank B

112

100  %

100  %

Bank A

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS II

Governanza u ġestjoni

Entità ġuridika

Post

Ġurisdizzjoni tal-inkorporazzjoni

Awtorità tal-liċenzjar

Tip ta’ liċenzja

Membru tal-korp tal-immaniġġjar responsabbli għall-għoti tal-informazzjoni dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni

Maniġer prinċipali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem

Numru tat-telefown

Indirizz elettroniku

Isem

Funzjoni

Dipartment

Numri tat-telefown

Indirizzi elettroniċi

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Bank A

111

Londra

GB

BOE

It-teħid ta’ depożiti

David Jones

4 444 444

djones@banka.com

 

 

 

 

 

Bank B

112

Pariġi

FR

AKP

It-teħid ta’ depożiti, l-immaniġġjar tal-assi

Paul Durand

33 333 333

pdurand@bankb.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS III

Funzjonijiet kritiċi u linji tan-negozju ewlenin

Funzjonijiet kritiċi

Linji tan-negozju ewlenin

Entità ġuridika

Post

Numru ta’ uffiċċji/fergħat f’post

Assi materjali

Obbligazzjonijiet materjali

L-uffiċjal maniġerjali għoli responsabbli għall-għoti ta’ informazzjoni

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Tip

Ammont

Munita

Tip

Ammont

Munita

Isem

Funzjoni

Dipartment

Numri tat-telefown

Indirizzi elettroniċi

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

It-teħid ta’ depożiti

Operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur

Bank A

111

IR-RENJU UNIT

87

 

 

 

depożiti

5,000

GBP

 

 

 

 

 

 

Operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur

Bank A

111

L-Irlanda

4

 

 

 

depożiti

200

EUR

 

 

 

 

 

 

Operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur

Bank B

112

Franza

112

 

 

 

depożiti

5,000

EUR

 

 

 

 

 

 

Ċentru tal-IT għas-servizzi bankarji onlajn

Entità C

113

Spanja

1

 

 

 

mhux applikabbli

mhux applikabbli

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

Immaniġġjar tal-assi

 

Bank A

111

IR-RENJU UNIT

10

assi mmaniġġjati

1,000

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank D

114

Is-Slovakkja

1

assi mmaniġġjati

100

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS IV

TAQSIMA 1

Kontropartijiet kritiċi (Assi)

Entità ġuridika

Kontroparti kritika

Munita

Skopertura oriġinarja

Mitigazzjonijiet tar-riskju ta' kreditu

Provvedimenti u aġġustamenti tal-valur

Skopertura netta

Impatt fuq il-proporzjon CET1

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Bank A

111

Il-Gvern tar-Renju Unit

789

GBP

200,000

0

0

200,000

200 bp

Bank B

112

Bank W

444

EUR

1,000,000

500,000

200,000

300,000

300 bp

Bank A

111

Korporattiv U

650

EUR

500,000

0

400,000

100,000

100 bp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA 2

Kontropartijiet kritiċi (Obbligazzjonijiet)

Entità ġuridika

Kontroparti kritika

Finanzjament

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Tip

Ammont

Munita

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA 3

Kontropartijiet kritiċi (Iħħeġġjar materjali)

Entità ġuridika

Kontroparti kritika

Ħeġġijiet materjali (fil-karta bilanċjali)

Ħeġġijiet materjali (barra l-karta bilanċjali)

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Tip

Ammont

Munita

L-iskop ta’ ħħeġġjar

Tip

Ammont

Munita

L-iskop ta’ ħħeġġjar

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS V

Struttura ta' obbligazzjonijiet

010

Isem tal-entità ġuridika

Bank A

020

Identifikatur Legali

111

030

Il-liġi li tirregola l-obbligazzjonijiet

ŻEE

 

040

Data

12/31/2013


 

Kontropartijiet

Dejn b'subordinazzjoni legali li jikkwalifika bħala grad 1 addizzjonali

Dejn b'subordinazzjoni legali li jikkwalifika bħala grad 2

Dejn b’subordinazzjoni legali

Dejn superjuri mhux garantit

Depożiti

Dejn garantit

Obbligazzjonijiet oħra li huma esklużi mill-Artikolu 44(2) tal-BRRD

Derivattivi

TOTAL

< xahar

< sena

> sena

< xahar

< sena

> sena

< xahar

< 1 sena

> sena

Totali

li minnhom depożiti eliġibbli

li minnhom depożiti koperti

Skopertura wara netting prudenzjali

Skopertura wara t-tnaqqis tal-marġini u l-kollateral

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

050

Persuni fiżiċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Intrapriżi kbar mhux finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Istituzzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Impriżi finanzjarji oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Intragrupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Il-Gvern, il-banek ċentrali u s-supranazzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Oħrajn/mhux identifikati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Obbligazzjonijiet eliġibbli totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS VI

Kollateral mirhun

Entità ġuridika

L-emittent ta’ kollateral

Tip ta’ kollateral

Numru ta’ identifikazzjoni

Detentur ta’ kollateral

Ammont

Munita

Ġurisdizzjoni

Kontroparti

Ammont

Munita

Ġurisdizzjoni

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

Bank A

111

Il-Gvern tal-Istati Uniti

278

Bonds tal-gvern tal-Istati Uniti

 

Bank L

487

1 000

USD

L-ISTATI UNITI

Bank B

345

10 000

USD

L-ISTATI UNITI

Bank A

111

Bank A

997

Ipoteki

 

BoE

997

1 000

GBP

GB

Bank C

587

8 000

GBP

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS VII

Barra l-karta bilanċjali

Entità ġuridika

Entrata barra l-karta bilanċjali

Kontroparti

Ammont

Munita

Operazzjonijiet kritiċi

Linji tan-negozju ewlenin

Informazzjoni addizzjonali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Totali

li minnhom impenjati

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Bank A

111

linja ta’ kreditu

Bank C

113

10 000 000

10 000 000

GBP

 

 

ftehim li jiskadi fi tmiem l-2015

Bank A

111

linja ta’ kreditu

Bank D

114

–5,000,000

0

EUR

 

 

ftehim li jiskadi fi tmiem l-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS VIII

Sistemi ta’ ħlas, ikklerjar u saldu

Entità ġuridika

Sistema

Istituzzjoni Rappreżentattiva

Immappjar għal funzjoni kritika

Immappjar għal linja tan-negozju ewlenija

Rekwiżiti għas-sħubija

Impatt tal-proċedimenti ta’ riżoluzzjoni dwar sħubija jew kuntratt mal-istituzzjoni rappreżentattiva

Sostitwibbiltà

Informazzjoni addizzjonali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Tip ta’ sistema

Deżinjazzjoni

Modalità ta' parteċipazzjoni

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni

Isem tal-entità

Kodiċi ta' identifikazzjoni

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Bank A

111

Id-Depożitarju

Clearstream

indirett

 

Bank W

 

 

Negozjar ta’ titoli

 

Sħubija kanċellata

Euroclear

 

Bank B

112

Ħlas

MIRA

dirett

 

 

 

Ħlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS IX

TAQSIMA 1

Sistemi ta’ informazzjoni (Informazzjoni ġenerali)

Sistema

Entità fil-grupp li tkun parti kontraenti

Tip ta’ kuntratt

Kontroparti

Persuna responsabbli

L-impatt tal-proċedimenti ta’ riżoluzzjoni dwar il-kontinwità ta’ aċċess għal sistemi ta’ informazzjoni

Identifikazzjoni

Tip

Deskrizzjoni

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem

Numru tat-telefown

Indirizz tal-posta elettronika

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

Sistema A

servizzi bankarji fuq l-internet

 

Bank A

111

Liċenzja

Entità A

 

 

 

 

 

Sistema B

approvazzjoni ta' kreditu

 

Bank A

111

Liċenzja

Entità B

 

 

 

 

 

 

approvazzjoni ta' kreditu

 

Bank B

112

Liċenzja

Entità B

 

 

 

 

 

Sistema C

oħrajn

 

Bank C

113

Servizz kondiviż

Entità C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA 2

Sistemi ta’ informazzjoni (Immappjar)

Sistema

Utent

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Funzjoni kritika

Linja tan-negozju ewlenija

010

020

030

040

050

Sistema A

Bank A

111

It-teħid ta’ depożiti

It-teħid ta’ depożiti

Sistema A

Bank B

112

It-teħid ta’ depożiti

It-teħid ta’ depożiti

Sistema B

Bank A

111

Kreditu

Bejgħ bl-imnut

Sistema B

Bank C

113

Kreditu

Servizzi bankarji korporattivi

Sistema C

Bank A

111

Kollha

Kollha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS X

Interkonnettività

Entità ġuridika A

Entità ġuridika B

 

 

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità 2

Identifikatur legali 2

Tip ta’ interkonnettività

Deskrizzjoni

010

020

030

040

050

060

Bank A

101

Bank B

102

Persunal

Persunal legali (40 element)

Bank A

101

Bank C

103

Persunal

Persunal legali (40 element)

Bank B

102

Bank C

103

Sistemi

Is-sistemi u l-infrastrutturi tal-IT kollha użati mill-Bank C huma wkoll użati mill-Bank B

Bank A

101

Bank C

103

Arranġamenti ta’ finanzjament

Il-finanzjament tal-Bank C isir permezz tal-Bank A

Bank A

101

Entità D

104

Persunal

Persunal legali (40 element)

Bank A

101

Bank B

102

Arranġamenti ta’ finanzjament

Il-finanzjament tal-Bank B isir permezz tal-Bank A

Bank C

103

Entità D

104

Faċilitajiet

Il-kwartieri ġenerali tal-Bank C u tal-Entità D huma fl-istess bini

Bank A

101

Bank B

102

Arranġamenti ta’ likwidità

Il-Bank A jaqbel li jipprovdi likwidità lill-Bank B fejn meħtieġ

Entità D

104

Bank A

101

Persunal

Il-persunal kollu tal-IT ta' Bank A huwa mill-Entità D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS XI

Awtoritajiet

Entità ġuridika

Awtorità/awtoritajiet superviżorja/i

Awtorità ta' riżoluzzjoni

Awtorità ta’ garanzija tad-depożiti

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-awtorità

Numru tat-telefown

Indirizz elettroniku

Isem tal-awtorità

Numru tat-telefown

Indirizz elettroniku

Isem tal-awtorità

Numru tat-telefown

Indirizz elettroniku

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Bank A

111

Awtorità tar-Regolamentazzjoni Prudenzjali

 

 

Il-Bank of England (Il-Bank tal-Ingilterra)

 

 

Skema Kompensatorja ta' Servizzi Finanzjarji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS XII

Impatti legali ta’ riżoluzzjoni

Entità ġuridika

Parti terza

Tip ta’ kuntratt

It-terminazzjoni li taffettwa l-għodda ta’ riżoluzzjoni

Kummenti

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

Isem tal-entità

Identifikatur Legali

010

020

030

040

050

060

070

Bank B

112

Euronext NV

 

Sħubija

Y

Il-bejgħ ta' attività ta’ ġestjoni tal-assi huwa possibilment diffiċli f’każ ta’ riżoluzzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS XIII

Istruzzjonijiet għall-mili tal-formoli fl-Annessi I sa XII

Istruzzjonijiet ġenerali

1.   STRUTTURA U KONVENZJONI

1.1.   Struttura

Il-qafas jikkonsisti fi 12-il sett ta’ formoli li jinkludu total ta’ 15-il formola skont l-iskema li ġejja:

1.

Struttura organizzazzjonali

2.

Governanza u ġestjoni

3.

Funzjonijiet kritiċi u linji ta’ negozju ewlenin

4.

Il-kontropartijiet kritiċi (Tliet formoli)

5.

L-istruttura tal-obbligazzjonijiet

6.

Kollateral mirhun

7.

Barra l-karta bilanċjali

8.

Is-sistemi tal-pagamenti, l-ikklerjar u s-saldu

9.

Sistemi ta’ informazzjoni (żewġ formoli)

10.

Interkonnettività

11.

Awtoritajiet

12.

L-impatti legali ta’ riżoluzzjoni

1.2.   Standard kontabilistiku

L-istituzzjonijiet jirrappurtaw l-ammonti riportati skont il-qafas kontabilistiku li jużaw għar-rappurtar ta’ informazzjoni finanzjarja. Istituzzjonijiet li mhumiex meħtieġa jirrappurtaw informazzjoni finanzjarja jużaw il-qafas ta’ kontabbiltà rispettiv tagħhom.

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, “IAS” u “IFRS” jirreferu għall-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà kif definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

L-ammonti rrapportati fil-formola għandhom ikunu l-valur kontabilistiku gross, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor fl-istruzzjonijiet.

1.3.   Il-konvenzjoni dwar in-numerazzjoni

In-notazzjoni ġenerali li ġejja tintuża f’dawn l-istruzzjonijiet biex tirreferi għall-kolonni, ringieli u ċelloli ta’ formola: {Formola; Ringiela; Kolonna}.

1.4.   Livell ta’ applikazzjoni

Il-livell ta’ applikazzjoni għandu jiġi ddeterminat mill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni meta jifformulaw it-talba tagħhom, jew direttament jew indirettament, għal istituzzjonijiet.

Struzzjonijiet relatati mal-formola

2.   ANNESS I - STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness għad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formola:

(1) deskrizzjoni dettaljata tal-istruttura organizzazzjonali tal-istituzzjoni inkluża lista tal-persuni ġuridiċi kollha

(2) identifikazzjoni tad-detenturi diretti u l-perċentwali tad-drittijiet tal-vot u drittijiet bla vot ta’ kull persuna ġuridika

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Entità ġuridika

010

Isem tal-entità

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

030-040

Detentur dirett

030

Isem tal-entità

L-isem tal-Entità b’parteċipazzjoni diretta u li tikkontrolla l-entità ġuridika identifikata fil-kolonna 010.

040

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 030. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

050

Kapital (%)

Il-perċentwali tal-kapital miżmum mill-entità ġuridika elenkata fil-kolonna 030 fl-entità ġuridika elenkata fil-kolonna 010.

060

Drittijiet tal-vot (%)

Il-perċentwali tad-drittijiet tal-vot miżmum mill-entità ġuridika elenkata fil-kolonna 030 fl-entità ġuridika elenkata fil-kolonna 010.

070-080

Entità konsolidanti

070

Isem tal-entità

L-isem tal-entità li tikkonsolida l-entità elenkata fil-kolonna 010 fl-ogħla livell skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013.

080

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 070. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

3.   ANNESS II - GOVERNANZA U ĠESTJONI

Il-punt li ġej elenkat fit-Taqsima B tal-Anness għad-Direttiva 2014/59/UE huwa kopert b’din il-formola:

(3) il-post, il-ġurisdizzjoni tal-inkorporazzjoni, il-liċenzjar u l-immaniġġjar ewlieni assoċjati ma’ kull persuna ġuridika

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Entità ġuridika

010

Isem tal-entità

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

030

Post

Il-belt fejn l-entità elenkata fil-Kolonna 010 hija reġistrata legalment.

040

Ġurisdizzjoni tal-inkorporazzjoni

Il-ġurisdizzjoni fejn l-entità elenkata fil-Kolonna 010 hija inkorporata, identifikata skont ISO 3166.

050

Awtorità tal-Liċenzjar

L-isem tal-awtorità li tagħti liċenzja bankarja jew għal ditta tal-investiment lill-istituzzjoni elenkata fil-Kolonna 010.

060

Tip ta’ liċenzja

070-090

Il-membru tal-korp maniġerjali responsabbli sabiex jipprovdi lill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni bl-informazzjoni meħtieġa għall-pjan ta’ riżoluzzjoni

070

Isem

Isem, Kunjom

080

Numru tat-telefown

090

Indirizz elettroniku

100-140

Maniġer prinċipali

Persuna superjuri fl-entità responsabbli għar-riżoluzzjoni ta’ dik l-entità

100

Isem

Isem, Kunjom

110

Funzjoni

120

Dipartment

130

Numri tat-Telefown

In-numru tat-telefown tad-dipartiment u n-numru individwali tal-persuna indikata fil-Kolonna 100.

140

Indirizzi elettroniċi

Il-kaxxa postali tad-dipartiment u l-indirizz elettroniku individwali tal-persuna indikata fil-Kolonna 100.

4.   ANNESS III - FUNZJONIJIET KRITIĊI U LINJI TA’ NEGOZJU EWLENIN

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness għad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formola:

(4) immappjar tal-operazzjonijiet kritiċi u l-linji ta’ negozju ewlenin tal-istituzzjoni inklużi l-assi materjali u l-obbligazzjonijiet relatati ma’ dawn l-operazzjonijiet u l-linji ta’ negozju, b’referenza għall-persuni ġuridiċi

(17) il-membru tal-korp maniġerjali responsabbli li jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa biex jitħejja l-pjan ta’ riżoluzzjoni tal-istituzzjoni kif ukoll dawk responsabbli, jekk differenti, għall-persuni ġuridiċi differenti, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010

Funzjonijiet kritiċi

Tfisser “funzjonijiet kritiċi” skont l-Artikolu 2(1)(35) u l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.

020

Linji ta’ negozju ewlenin

Tfisser “linji ta’ negozju ewlenin” skont l-Artikolu 2(1)(36) u l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.

030-040

Entità ġuridika

030

Isem tal-entità

040

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

050

Post

Pajjiż li fih joperaw linji ta’ negozju.

060

Numru ta’ uffiċċji/fergħat f’post

070-090

Assi materjali

070

Tip

080

Ammont

F’miljuni

090

Munita

Identifikazzjoni skont ISO 4217

100-120

Obbligazzjonijiet materjali

100

Tip

110

Ammont

F’miljuni

120

Munita

Identifikazzjoni skont ISO 4217

130-170

L-uffiċjal maniġerjali superjuri responsabbli mill-għoti ta’ informazzjoni

130

Isem

Isem, Kunjom

140

Funzjoni

150

Dipartment

160

Numri tat-Telefown

In-numru tat-telefown tad-dipartiment u n-numru individwali tal-persuna indikata fil-Kolonna 130.

170

Indirizzi elettroniċi

Il-kaxxa postali tad-dipartiment u l-indirizz elettroniku individwali tal-persuna indikata fil-Kolonna 130.

5.   ANNESS IV, TAQSIMA 1 - KONTROPARTIJIET KRITIĊI (ASSI)

Il-punt li ġej elenkat fit-Taqsima B tal-Anness għad-Direttiva 2014/59/UE huwa kopert b’din il-formola:

(10) identifikazzjoni tal-kontropartijiet prinċipali jew l-aktar kritiċi tal-istituzzjoni kif ukoll analiżi tal-impatt tal-falliment tal-kontropartijiet prinċipali fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-istituzzjoni

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Entità ġuridika

010

Isem tal-entità

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

030-040

Kontroparti kritika

Il-kritikalità trid tiġi determinata mill-awtoritajiet relevanti. Il-kontropartijiet għandhom jiġu rrappurtati għal Gruppi relevanti ta’ Klijenti Konnessi u fil-każ li klijent ma jappartjenix għal Grupp ta’ Klijenti Konnessi, fuq livell individwali. L-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jistgħu jitolbu informazzjoni dwar Gruppi ta’ Klijenti Konnessi fuq livell individwali. Grupp ta’ Klijenti Konnessi hija definita fl-Artikolu 4(39) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-informazzjoni pprovduta f’din il-formola għandha tkun kumplimentari għall-informazzjoni pprovduta diġà fi Skoperturi Kbar.

030

Isem tal-entità

040

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

050

Munita

Identifikazzjoni skont ISO 4217

060

Skopertura oriġinali

Tfisser “skoperturi oriġinali” skont l-Artikoli 24, 389, 390 u 392 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u għandha ssegwi l-approċċ fil-FINREP (financial reporting framework).

070

Mitigazzjonijiet tar-riskju tal-kreditu

Tfisser “mitigazzjoni tar-riskju ta’ kreditu” (CRM - Credit Risk Mitigation) skont l-Artikoli 399 u minn 401 sa 403 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Għall-finijiet ta’ dan ir-rapportaġġ, it-teknika ta’ CRM kif iddefinita fl-Artikolu 4(57) u rikonoxxuta fil-Parti Tlieta, fil-Kapitoli 3 u 4 tat-Titolu II, tintuża skont l-Artikoli minn 401 sa 403 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

080

Aġġustamenti fil-valur u provvedimenti

Tfisser “aġġustamenti fil-valur u provvedimenti” kif definit fl-Artikoli 34, 24, 110 u 111 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

090

Skopertura netta

090 = 060 – 070 – 080

100

Impatt fuq il-proporzjon CET1

L-impatt ta’ inadempjenza ta’ kontroparti elenkata fil-kolonna 030 dwar l-Ekwità Komuni tal-Grad 1 (CET1 - Core Equity Tier 1) tal-entità ġuridika elenkata fil-kolonna 010. Il-formula suġġerita għall-kalkolu tal-Impatt fuq il-proporzjon CET1 hija:

CET1 – ((CET1 – telf mistenni)/(RWA – telf mistenni)) = Impact fuq CET1.

Meta l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jiddeterminaw li formula aktar sofistikata tkun aktar xierqa huma jkunu liberi li jitolbu waħda differenti.

6.   ANNESS IV, TAQSIMA 2 - KONTROPARTIJIET KRITIĊI (OBBLIGAZZJONIJIET)

Il-punt li ġej elenkat fit-Taqsima B tal-Anness għad-Direttiva 2014/59/UE huwa kopert b’din il-formola:

(10) identifikazzjoni tal-kontropartijiet prinċipali jew l-aktar kritiċi tal-istituzzjoni kif ukoll analiżi tal-impatt tal-falliment tal-kontropartijiet prinċipali fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-istituzzjoni

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Entità ġuridika

010

Isem tal-entità

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

030-040

Kontroparti kritika

Il-kritikalità trid tiġi determinata mill-awtoritajiet relevanti. L-informazzjoni pprovduta f’din il-formola għandha tkun kumplimentari għall-informazzjoni pprovduta diġà fi Skoperturi Kbar.

030

Isem tal-entità

040

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

050-070

Finanzjament

050

Tip

060

Ammont

Espress f’munita tal-obbligazzjoni

070

Munita

Identifikazzjoni skont ISO 4217

7.   ANNESS IV, TAQSIMA 3 - KONTROPARTIJIET KRITIĊI (ĦEĠĠIJIET MATERJALI)

Il-punt li ġej elenkat fit-Taqsima B tal-Anness għad-Direttiva 2014/59/UE huwa kopert b’din il-formola:

(9) il-ħeġġijiet materjali tal-istituzzjoni inkluż l-immappjar ta’ entitajiet ġuridiċi

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Entità ġuridika

010

Isem tal-entità

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

030-040

Kontroparti kritika

Il-kontropartijiet għandhom jiġu rrappurtati għal Gruppi relevanti ta’ Klijenti Konnessi u fil-każ li klijent ma jappartjenix għal Grupp ta’ Klijenti Konnessi, fuq livell individwali. L-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jistgħu jitolbu informazzjoni dwar Gruppi ta’ Klijenti Konnessi fuq livell individwali. Grupp ta’ Klijenti Konnessi hija definita fl-Artikolu 4(39) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

030

Isem tal-entità

040

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

050-080

Ħeġġijiet materjali (fil-karta bilanċjali)

050

Tip

Il-ħeġġijiet materjali pprovduti ma għandhomx ikunu limitati għall-ħeġġijiet tal-kontabbiltà.

060

Ammont

070

Munita

Identifikazzjoni skont ISO 4217

080

L-iskop tal-iħħeġġjar

Riskji maħsuba għall-iħħeġġjar.

090-120

Ħeġġijiet materjali (barra l-karta bilanċjali)

090

Tip

Il-ħeġġijiet materjali pprovduti ma għandhomx ikunu limitati għall-ħeġġijiet tal-kontabbiltà.

100

Ammont

110

Munita

Identifikazzjoni skont ISO 4217

120

L-iskop tal-iħħeġġjar

Riskji maħsuba għall-iħħeġġjar.

8.   ANNESS V - STRUTTURA TAL-OBBLIGAZZJONIJIET

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formola:

(5) deskrizzjoni dettaljata tal-komponenti tal-istituzzjoni u l-obbligazzjonijiet kollha tal-entitajiet legali tagħha, isseparati, bħala minimu skont it-tipi u l-ammonti ta’ dejn fuq perjodu ta’ żmien qasir u perjodu ta’ żmien twil, obbligazzjonijiet garantiti, mhux garantiti u subordinati

(6) id-dettalji ta’ dawk l-obbligazzjonijiet tal-istituzzjoni li huma obbligazzjonijiet eliġibbli

Struzzjonijiet dwar ringieli speċifiċi:

Ringieli

Referenzi u struzzjonijiet legali

010

Isem tal-entità ġuridika

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

030

Il-liġi li tirregola l-obbligazzjonijiet

taż-ŻEE jew “pajjiż terz”. L-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jistgħu jistabbilixxu livell limitu li fuqu huma jkunu jeħtieġu tqassim f’pajjiżi terzi differenti.

040

Data

050

Persuni fiżiċi

055

Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li huma “obbligazzjonijiet eliġibbli” skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.

060

Intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju

065

Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li huma “obbligazzjonijiet eliġibbli” skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.

070

Intrapriżi kbar mhux finanzjarji

075

Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li huma “obbligazzjonijiet eliġibbli” skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.

080

Istituzzjonijiet

Kif definiti fl-Artikolu 2(23) tad-Direttiva 2014/59/UE.

085

Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li huma “obbligazzjonijiet eliġibbli” skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.

L-obbligazzjonijiet b’subordinazzjoni legali (kolonna 050) u l-obbligazzjonijiet superjuri mhux garantiti (kolonna 080) tal-istituzzjonijiet, b’maturità oriġinali ta’ inqas minn sebat ijiem ma għandhomx ikunu inklużi fl-ammont “li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli” li jidher fil-linja 085 minħabba li, f’konformità mal-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE, dawn l-obbligazzjonijiet huma esklużi mir-rikapitalizzazzjoni interna.

090

Kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni

Impriżi tal-assigurazzjoni, impriżi tar-riassigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet u tal-irtirar

095

Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li huma “obbligazzjonijiet eliġibbli” skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.

100

Impriżi finanzjarji oħrajn

105

Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li huma “obbligazzjonijiet eliġibbli” skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.

110

Intragrupp

Skoperturi għal entitajiet fl-istess grupp. Dawn l-iskoperturi għandhom jiġu elenkati f’dik ir-ringiela biss sabiex jiġi evitat l-għadd doppju (pereż. skoperturi għal bank li jagħmel parti mill-istess grupp għandhom jiġu identifikati fir-ringiela 110 u mhux fir-ringiela 080 dwar “istituzzjonijiet ta’ kreditu”).

115

Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li huma “obbligazzjonijiet eliġibbli” skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.

120

L-amministrazzjoni pubblika, il-banek ċentrali u s-supranazzjonali

125

Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li huma “obbligazzjonijiet eliġibbli” skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.

130

Oħrajn/mhux identifikati

Fejn l-identità tad-detentur ta’ titolu mhijiex possibbli, biss it-totali għandhom jiġu pprovduti.

135

Li minnhom obbligazzjonijiet eliġibbli

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li huma “obbligazzjonijiet eliġibbli” skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.

150

Total

160

Total ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli

It-total ta’ “obbligazzjonijiet eliġibbli” skont l-Artikolu 2(1)(71) tad-Direttiva 2014/59/UE.

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010

Dejn b’subordinazzjoni legali li jikkwalifika bħala grad 1 addizzjonali

020-040

Dejn b’subordinazzjoni legali li jikkwalifika bħala grad 2

020

Maturità li jifdal ta’ anqas minn xahar

030

Maturità li jifdal ta’ anqas minn sena

040

Maturità li jifdal ta’ aktar minn sena

050-070

Dejn b’subordinazzjoni legali

050

Maturità li jifdal ta’ anqas minn xahar

Dejn subordinat li ma jikkwalifikax bħala Grad 1 jew Grad 2.

060

Maturità li jifdal ta’ anqas minn sena

Dejn subordinat li ma jikkwalifikax bħala Grad 1 jew Grad 2.

070

Maturità li jifdal ta’ aktar minn sena

Dejn subordinat li ma jikkwalifikax bħala Grad 1 jew Grad 2.

080-100

Dejn superjuri mhux garantit

Jinkludi ċertifikati ta’ depożiti u karti kummerċjali

080

Maturità li jifdal ta’ anqas minn xahar

090

Maturità li jifdal ta’ anqas minn sena

100

Maturità li jifdal ta’ aktar minn sena

110-130

Depożiti

110

Total

120

Li minnhom depożiti Eliġibbli

130

Li minnhom depożiti Koperti

Esklużi mill-ambitu tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikolu 44(2)(a).

140

Dejn garantit

Eskluż mill-ambitu tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikolu 44(2)(b).

150

Obbligazzjonijiet oħra li huma esklużi skont l-Artikolu 44(2) tal-BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)

Esklużi mill-ambitu tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikoli 44(2)(a-d) sa 44(2)(f-g).

160-170

Derivattivi

Entrati fil-karta bilanċjali biss L-entrati barra l-karta bilanċjali għandhom jiġu rrappurtati fl-Anness VII.

160

Skopertura wara n-netting prudenzjali

170

Skopertura wara t-tnaqqis tal-marġni u l-kollateral

180

Totali

Is-somma tal-kolonni 010-110, 140-160.

9.   ANNESS VI - KOLLATERAL MIRHUN

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formula:

(7) identifikazzjoni tal-proċessi meħtieġa sabiex jiġi determinat lil min l-istituzzjoni tkun ippleġġjat kollateral, il-persuna li żżomm il-kollateral u l-ġurisdizzjoni li fiha jinsab il-kollateral

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Entità ġuridika

010

Isem tal-entità

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

030-040

L-emittent ta’ kollateral

030

Isem tal-entità

040

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

050

Tip ta’ kollateral

Ikopri t-tipi kollha ta’ rahan inkluż fejn hemm obbligazzjoni barra l-karta bilanċjali jew ebda obbligazzjoni (pereż. swaps kollaterali, fondi ta’ inadempjenza).

060

Numru ta’ identifikazzjoni

Kodiċi ISIN Fejn il-“kodiċi ISIN” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

070-080

Detentur ta’ kollateral

070

Isem tal-entità

080

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

090

Ammont

100

Munita

Identifikazzjoni skont ISO 4217

110

Ġurisdizzjoni

Il-liġi tal-ġurisdizzjoni applikabbli għad-detentur ta’ kollateral kif identifikat fil-kolonna 070 (pereż. il-liġi Ġermaniża).

120-130

Kontroparti

120

Isem

130

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

140

Ammont

150

Munita

Identifikazzjoni skont ISO 4217

160

Ġurisdizzjoni

Il-liġi tal-ġurisdizzjoni applikabbli għall-kuntratt ta’ rahan.

10.   ANNESS VII - BARRA L-KARTA BILANĊJALI

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formula:

(8) deskrizzjoni tal-iskoperturi li ma jidrux fil-karta tal-bilanċ tal-istituzzjoni u l-entitajiet legali tagħha, inkluż immappjar tal-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin tagħha

(21) informazzjoni dwar l-attivitajiet li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ, l-istrateġiji tal-iħħeġjar

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Entità ġuridika

010

Isem tal-entità

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

030

Entrata barra l-karta bilanċjali

Għall-identifikazzjoni taħt it-tliet kategoriji li ġejjin: “garanziji”, “linji ta’ kreditu”, “oħrajn”. Din il-formula ma għandhiex tinkludi entrati fil-karta bilanċjali.

040-050

Kontroparti

040

Isem tal-entità

050

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

060-070

Ammont

060

Totali

Valur nominali.

070

li minnhom impenjati

Għandha timtela għal linji ta’ kreditu biss.

080

Munita

Identifikazzjoni skont ISO 4217

090

Operazzjonijiet kritiċi

100

Linji ta’ negozju ewlenin

110

Informazzjoni addizzjonali

11.   ANNESS VIII, TAQSIMA 1 – IS-SISTEMI TAL-PAGAMENT, L-IKKLERJAR U S-SALDU

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formula:

(11) kull sistema li fiha l-istituzzjoni twettaq għadd materjali jew ammont tal-valur ta’ kummerċ, inkluż immappjar tal-persuni ġuridiċi tal-istituzzjoni, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji ta’ negozju ewlenin

(12) kull sistema ta’ pagament, ikklerjar jew saldu li tagħhom l-istituzzjoni hija direttament jew indirettament membru, inkluż l-immappjar tal-persuni ġuridiċi tal-istituzzjoni, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji ta’ negozju ewlenin

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Entità ġuridika

010

Isem tal-entità

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

030-060

Sistema

030

Tip ta’ sistema

Ikkategorizza s-sistemi li jużaw l-opzjonijiet li ġejjin: “Pagament”, “Saldu”, “Ikklerjar tat-titoli”, “Ikklerjar tad-derivattivi”, “Depożitarju”, “CCP” u “Oħrajn”. Fejn aktar minn waħda tkun applikabbli, speċifika t-tipi kollha.

040

Deżinjazzjoni

050

Modalità tal-parteċipazzjoni

Diretta jew indiretta.

060

Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni

Kodiċi BIC. Fejn il-“Kodiċi BIC” mhuwiex disponibbli għandha tiġi pprovduta xi forma oħra ta’ identifikazzjoni, pereż. il-kodiċi tal-istituzzjoni jew il-kont bankarju. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

070-080

Istituzzjoni rappreżentattiva

Għandha timtela biss meta l-aċċess ikun indirett.

070

Isem tal-entità

080

Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni

090

Immappjar ta’ funzjoni kritika

100

Immappjar ta’ linja ta’ negozju ewlenija

110

Rekwiżiti għas-sħubija

L-informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva meħtieġa sabiex wieħed jifhem ir-riskju f’każ li titħassar is-sħubija ta’ istituzzjoni.

120

L-impatt tal-proċedimenti ta’ riżoluzzjoni fuq is-sħubija jew il-kuntratt mal-istituzzjoni rappreżentattiva

130

Sostitwibbiltà

Isem il-fornitur potenzjali ta’ sistema ta’ trasferiment ta’ fondi oħra li jista’ jissostitwixxi l-fornitur tas-sistema ta’ trasferiment ta’ fondi elenkat fil-kolonna 040.

140

Informazzjoni addizzjonali

12.   ANNESS IX, IL-FORMULA 1 - SISTEMI TA’ INFORMAZZJONI (INFORMAZZJONI ĠENERALI)

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formula:

(13) inventarju u deskrizzjoni dettaljati tas-sistemi tal-immaniġġjar tal-informazzjoni ewlenin, inklużi dawk għall-immaniġġjar tar-riskju, il-kontabbiltà u rapportar finanzjarju u regolatorju użati mill-istituzzjoni inkluż immappjar tal-persuni ġuridiċi tal-istituzzjoni, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin

(14) identifikazzjoni tas-sidien tas-sistemi identifikati fil-punt (13), ftehimiet fil-livell ta’ servizz relatati magħhom, u kwalunkwe softwer u sistemi jew liċenzji, inkluż l-immappjar tal-entitajiet legali tagħha, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin tagħha

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Sistema

010

Identifikazzjoni

020

Tip

Biex jintgħażel bejn “ġestjoni tar-riskju”, “kontabbiltà”, “rapportaġġ finanzjarju”, “rapportaġġ regolatorju” u “oħrajn”.

030

Deskrizzjoni

040-050

Entità fil-grupp li tkun parti kontraenti

040

Isem tal-entità

050

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

060

Tip ta’ kuntratt

Liċenzja, servizz komuni, jew oħrajn

070-080

Kontroparti

070

Isem tal-entità

080

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

090-110

Persuna responsabbli

090

Isem

100

Numru tat-telefown

110

L-indirizz tal-posta elettronika

120

L-impatt tal-proċedimenti ta’ riżoluzzjoni dwar il-kontinwità ta’ aċċess għal sistemi ta’ informazzjoni

13.   L-ANNESS IX, IL-FORMULA 2 - SISTEMI TA’ INFORMAZZJONI (IMMAPPJAR)

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formula:

(13) inventarju u deskrizzjoni dettaljati tas-sistemi tal-immaniġġjar tal-informazzjoni ewlenin, inklużi dawk għall-immaniġġjar tar-riskju, il-kontabbiltà u rapportar finanzjarju u regolatorju użati mill-istituzzjoni inkluż immappjar tal-persuni ġuridiċi tal-istituzzjoni, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin

(14) identifikazzjoni tas-sidien tas-sistemi identifikati fil-punt (13), ftehimiet fil-livell ta’ servizz relatati magħhom, u kwalunkwe softwer u sistemi jew liċenzji, inkluż l-immappjar tal-entitajiet legali tagħha, l-operazzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin tagħha

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010

Sistema

020-050

Utent

020

Isem tal-entità

030

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

040

Funzjonijiet kritiċi

Tfisser “funzjonijiet kritiċi” skont l-Artikoli 2(1)(35) u 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.

050

Linji ta’ negozju ewlenin

Tfisser “linji ta’ negozju ewlenin” skont l-Artikoli 2(1)(36) u 2(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.

14.   ANNESS X — INTERKONNETTIVITÀ

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formula:

(15) identifikazzjoni u mmappjar tal-persuni ġuridiċi u l-interkonnessjonijiet u l-interdipendenzi bejn il-persuni ġuridiċi differenti bħal:

persunal, faċilitajiet u sistemi komuni jew kondiviżi;

arranġamenti ta’ kapital, finanzjament jew likwidità;

skoperturi ta’ kreditu eżistenti jew kontinġenti;

ftehimiet ta’ kontrogaranziji, ftehimiet ta’ kollateral, dispożizzjonijiet ta’ kontroinadempjenza u arranġamenti ta’ netting tal-kontroaffiljati;

riskji tat-trasferimenti u arranġamenti kummerċjali spalla ma’ spalla; ftehimiet fil-livell ta’ servizz

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Entità ġuridika A

010

Isem tal-entità

Irid tkun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 030.

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Irid tkun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 040

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

030-040

Entità ġuridika B

030

Isem tal-entità

Irid tkun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 010.

040

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Irid tkun differenti mill-isem elenkat fil-kolonna 020

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

050

Tip ta’ interkonnettività

Sabiex jintgħażel bejn il-kategoriji li ġejjin:

Il-persunal

Faċilitajiet

Sistema

Arranġamenti ta’ kapital

Arranġamenti ta’ finanzjament

Arranġamenti ta’ likwidità

Skopertura ta’ kreditu

Fthehim ta’ kontrogaranzija

Arranġament kontrokollaterali

Dispożizzjoni ta’ inadempjenza indiretta

Arranġamenti ta’ netting tal-kontroaffiljati

Trasferimenti tar-riskju

Arranġamenti kummerċjali spalla ma’ spalla

Arranġament tal-livell ta’ servizz

Oħrajn

060

Deskrizzjoni

Għandha timtela b’mod obbligatorju meta l-kolonni minn 010 sa 050 jimtlew.

15.   ANNESS XI - AWTORITAJIET

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formula:

(16) l-awtorità kompetenti u ta’ riżoluzzjoni għal kull persuna ġuridika

(18) deskrizzjoni tal-arranġamenti li l-istituzzjoni għandha fis-seħħ sabiex tiżgura li, fil-każ ta’ riżoluzzjoni, l-awtorità tar-riżoluzzjoni jkollha l-informazzjoni kollha meħtieġa, kif determinat mill-awtorità tar-riżoluzzjoni, għall-applikazzjoni tal-għodod u s-setgħat tar-riżoluzzjoni

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi:

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Entità ġuridika

010

Isem

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

Fejn l-“Identifikatur tal-Entità Ġuridika” mhuwiex disponibbli għal entità partikolari għandha tiġi pprovduta forma oħra ta’ identifikazzjoni. Biss fejn ma hemm l-ebda forma oħra ta’ identifikazzjoni, huwa permess li jiġi indikat “mhux disponibbli”.

030-050

Awtorità/awtoritajiet superviżorja/i

030

Isem l-awtorità

040

Numru tat-telefown

050

L-indirizz tal-posta elettronika

060-080

L-awtorità ta’ riżoluzzjoni

060

Isem l-awtorità

070

Numru tat-telefown

080

L-indirizz tal-posta elettronika

090-110

L-awtorità ta’ garanzija tad-depożiti

090

Isem l-awtorità

100

Numru tat-Telefown

110

L-indirizz tal-posta elettronika

16.   ANNESS XII - IMPATT LEGALI TA’ RIŻOLUZZJONI

Il-punti li ġejjin elenkati fit-Taqsima B tal-Anness tad-Direttiva 2014/59/UE huma koperti b’din il-formula:

(19) il-ftehimiet kollha li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet legali tagħhom jkunu daħħlu fihom ma’ partijiet terzi li t-terminazzjoni tagħhom tista’ tiskatta permezz ta’ deċiżjoni tal-awtoritajiet li japplikaw għodda tar-riżoluzzjoni u jekk il-konsegwenzi tat-terminazzjoni jistgħux jaffettwaw l-applikazzjoni tal-għodda tar-riżoluzzjoni

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonni

Referenzi u struzzjonijiet legali

010-020

Entità ġuridika

010

Isem tal-entità

020

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

030-040

Parti terza

030

Isem tal-entità

040

Identifikatur tal-Entità Ġuridika

Kodiċi b’20 ċifra alfanumerika, ta’ entità ġuridika identifikata fil-Kolonna 010. L-Identifikatur tal-Entità Ġuridika jidentifika b’mod uniku kull entità jew struttura ġuridika li tkun parti fi tranżazzjoni finanzjarja, f’kull ġurisdizzjoni.

050

Tip ta’ kuntratt

060

It-terminazzjoni li taffettwa l-għodda ta’ riżoluzzjoni

I (“iva”) jew L (“le”).

070

Kummenti