ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 173

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
30 ta' Ġunju 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/1050 tal-24 ta' Ġunju 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1388/2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/1051 tal-24 ta' Ġunju 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

5

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1052 tat-8 ta' Marzu 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-kundizzjonijiet applikabbli għal programmi ta' riakkwist u miżuri ta' stabbilizzazzjoni ( 1 )

34

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1053 tat-28 ta' Ġunju 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd

42

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1054 tad-29 ta' Ġunju 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1238/2013 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkonsenjati mir-Repubblika Tal-Poplu taċ-Ċina u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1239/2013 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew li huma kkonsenjati mir-Repubblika Tal-Poplu taċ-Ċina

44

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1055 tad-29 ta' Ġunju 2016 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-mezzi tekniċi għall-iżvelar pubbliku xieraq ta' informazzjoni privileġġata u biex jiġi ttardjat l-iżvelar pubbliku ta' informazzjoni privileġġata skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

47

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1056 tad-29 ta' Ġunju 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 f'dak li għandu x'jaqsam mal-estensjoni tal-perjodu ta' approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat ( 1 )

52

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1057 tad-29 ta' Ġunju 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

55

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1058 tad-29 ta' Ġunju 2016 li jagħlaq il-proċedura tal-offerti għax-xiri sfurzat ta' trab tal-ħalib xkumat f'intervent pubbliku miftuħa permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/826

57

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1059 tal-20 ta' Ġunju 2016 li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (notifikata bid-dokument C(2016) 3753)

59

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1060 tad-29 ta' Ġunju 2016 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE li tikkonferma l-aċċettazzjoni ta' impenn offrut b'rabta mal-proċedimenti ta' antidumping u antisussidji li jikkonċernaw l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għall-perjodu ta' applikazzjoni ta' miżuri definittivi

99

 

 

LINJI GWIDA

 

*

Linja Gwida (UE) 2016/1061 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-26 ta' Mejju 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/8 dwar ġbir ta' dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2 (BĊE/2016/15)

102

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

30.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2016/1050

tal-24 ta' Ġunju 2016

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1388/2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Biex ikun żgurat il-forniment suffiċjenti u mhux interrott ta' ċerti oġġetti li mhumiex suffiċjentement prodotti fl-Unjoni u biex ikunu evitati d-disturbi fis-suq ta' ċerti prodotti agrikoli u industrijali, infetħu kwoti tariffarji awtonomi permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1388/2013 (1). Il-prodotti li ma jaqbżux dawk il-kwoti tariffarji jistgħu jiġu importati fl-Unjoni b'rati mnaqqsa ta' dazju jew ta' dazju żero. Minħabba r-raġunijiet indikati, jinħtieġ li, b'effett mill-1 ta' Lulju 2016, jinfetħu kwoti tariffarji b'rati ta' dazju żero għal volum adegwat fir-rigward ta' disa' prodotti ġodda.

(2)

Barra minn hekk, f'ċerti każijiet, il-kwoti tariffarji awtonomi eżistenti tal-Unjoni għandhom jiġu adattati. Fil-każ ta' prodott wieħed, jeħtieġ li tiġi emendata d-deskrizzjoni tal-prodott għall-finijiet ta' kjarifika. Fil-każ ta' tliet prodotti oħra, il-volumi tal-kwota jeħtieġu li jiżdiedu billi tali żieda hija fl-interess tal-operaturi ekonomiċi u tal-Unjoni.

(3)

Fl-aħħarnett, fir-rigward ta' prodott wieħed, għandhom jingħalqu l-kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni b'effett mill-1 ta' Lulju 2016, billi mhuwiex fl-interess tal-Unjoni li jinżammu l-kwoti tariffarji awtonomi wara dik id-data.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 1388/2013 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ.

(5)

Minħabba li l-bidliet fir-rigward tal-kwoti tariffarji għall-prodotti kkonċernati previsti f'dan ir-Regolament għandhom japplikaw mill-1 ta' Lulju 2016, dan ir-Regolament jeħtieġ li jidħol fis-seħħ b'urġenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1388/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)

Ir-ringieli għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 u 09.2695 stabbiliti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament jiddaħħlu skont l-ordni tal-kodiċijiet tan-NM indikati fit-tieni kolonna tat-tabella fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1388/2013;

(2)

Ir-ringieli għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.2637, 09.2703, 09.2683 u 09.2659 huma sostitwiti mir-ringieli li jinsabu fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(3)

Ir-ringiela għall-kwota tariffarja bin-numru tal-ordni 09.2689 titħassar.

(4)

In-nota ta' tmiem Numru 1 hija sostitwita minn din li ġejja:

“(1)

Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali tagħhom f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa jibda japplika mill-1 ta' Lulju 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, l-24 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

A.G. KOENDERS


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1388/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 7/2010 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 319).


ANNESS I

Nru tal-Ordni

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Il-perjodu tal-kwota

L-ammont tal-kwota

Il-kwota tad-dazji (%)

09.2691

ex 2914 70 00

45

1-(1-Kloroċiklopropil)etanon (CAS RN 63141-09-3)

1.7-31.12

400 tunnellata

0 %

09.2692

ex 2914 70 00

55

2-Kloro-1-(1-kloroċiklopropil)etanon (CAS RN 120983-72-4)

1.7-31.12

1 200 tunnellata

0 %

09.2693

ex 2930 90 99

28

Flubendijammid (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

1.7-31.12

100 tunnellata

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.7-31.12

2 430 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.7-31.12

2 080 kg

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Kolorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kontenut ta' 60 % tal-Kolorant C.I. Pigment Red 4 skont il-piż

1.7-31.12

75 tunnellata

0 %

09.2699

ex 8526 91 20

ex 8527 29 00

80

10

Modulu tal-awdjo integrat (IAM) b'output tal-vidjo diġitali biex jitqabbad ma' skrin tattili LCD, ikkollegat man-netwerk MOST (Media Oriented Systems Transport) u trasportat permezz tal-protokoll ta' livell għoli MOST, bi jew mingħajr

unità ta' ċirkwit stampat (PCB) li fiha riċevitur tas-Sistema ta' Lokalizzazzjoni bis-Satellita (GPS), ġiroskopju, u tuner għal stazzjonijiet ta' messaġġi dwar it-traffiku (TMC),

hard disk li tieħu għadd ta' mapep,

radju HD,

sistema li tagħraf il-vuċi,

drive tas-CD u tad-DVD,

u tinkludi

konnessjoni Bluetooth, MP3 u USB,

vultaġġ ta' 10V jew aktar iżda mhux aktar minn 16V,

għall-użu fil-manifattura tal-vetturi fil-Kapitolu 87 (1)

1.7-31.12.2016

500 000 biċċa

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Klamps tal-fusijiet, ħawsings, fork bridges u aċċessorji għall-ikklampjar, magħmulin minn liga tal-aluminju tat-tip li jintuża fil-muturi

1.7-31.12

500 000 biċċa

0 %

09.2695

ex 8714 10 90

40

Pistuni tal-istabbilizzaturi tal-istering magħmulin mill-azzar sinterizzat skont l-istandard ISO P2054 tat-tip li jintuża fil-muturi

1.7-31.12

1 000 000 biċċa

0 %


ANNESS II

Nru tal-Ordni

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Il-perjodu tal-kwota

L-ammont tal-kwota

Il-kwota tad-dazji (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Qamħirrum miċ-ċfaċagħ (Zea Mays Saccharata) b'dijametru ta' 10 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 mm, imfesdaq, magħżul, mirqum, maħsul, mismut, jew imberred u ffriżat malajr individwalment jew imħejji jew ippriservat b'mod ieħor għajr bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku, mhux iffriżat biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ikel għal trattament għajr għall-ippakkjar mill-ġdid sempliċi (1) (2)

1.1-31.12

550 tunnellata

0 % (3)

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi u idrossidi tal-vanadju esklussivament għall-użu fil-ligi (1)

1.1-31.12

20 000 tunnellata

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Aċetilaċetonat tal-kalċju (CAS RN 19372-44-2) għall-użu fil-manifattura tas-sistemi ta' stabilizzaturi fil-forma ta' pilloli (1)

1.1-31.12

150 tunnellata

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Trab tad-dijatomi kalċinat fil-fluss tas-soda

1.1-31.12

35 000 tunnellata

0 %


30.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/5


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2016/1051

tal-24 ta' Ġunju 2016

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Huwa fl-interess tal-Unjoni li tissospendi għalkollox id-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq 140 prodott li bħalissa mhumiex elenkati fl-Anness tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 (1).

(2)

Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li tinżamm is-sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni għal sitta mill-prodotti li bħalissa huma elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013.

(3)

Hemm bżonn li jinbidlu l-kundizzjonijiet ta' 46 sospensjoni li bħalissa huma elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi tal-prodotti, ix-xejriet ekonomiċi fis-suq u l-iskrutinju li kompla jsir tal-klassifikazzjoni u biex isiru adattamenti lingwistiċi. Il-kundizzjonijiet modifikati jirreferu għal bidliet fid-deskrizzjoni tal-prodotti, fil-klassifikazzjoni tagħhom, fir-rati tad-dazju jew fir-rekwiżit tal-użu aħħari tagħhom. Is-sospensjonijiet li fir-rigward tagħhom jinħtieġu modifiki għandhom jitħassru mil-lista ta' sospensjonijiet fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013, u s-sospensjonijiet modifikati għandhom jiddaħħlu f'dik il-lista.

(4)

Fl-interess taċ-ċarezza, in-nota ta' tmiem li tindika miżura li għadha kif introdotta jew miżura b'kundizzjonijiet emendati elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 għandha titħassar u l-entrati modifikati minn dan ir-Regolament għandhom jiġu mmarkati b'asterisk.

(5)

Ir-Regolament (UE) Nru 1387/2013 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ.

(6)

Minħabba li l-bidliet fir-rigward tas-sospensjonijiet għall-prodotti kkonċernati previsti f'dan ir-Regolament għandhom japplikaw mill-1 ta' Lulju 2016, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ b'urġenza. Barra minn hekk, sabiex ikun adegwatament żgurat il-benefiċċju tas-sospensjoni klassifikata taħt il-kodiċi TARIC 7616991030, jeħtieġ li l-kodiċi TARIC 8708999750 imdaħħal ġdid japplika mill-1 ta' Jannar 2016,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)

Ir-ringieli għall-prodotti elenkati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament jiddaħħlu skont l-ordni tal-kodiċijiet tan-NM indikati fl-ewwel kolonna tat-tabella tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013;

(2)

Jitħassru r-ringieli għall-prodotti li l-kodiċijiet tan-NM u tat-TARIC tagħhom jidhru fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(3)

In-nota ta' tmiem Numru 1 hija sostitwita minn din li ġejja:

“(1)

Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali tagħhom f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).”;

(4)

In-nota ta' tmiem Numru 4 hija sostitwita minn din li ġejja:

“(4)

Għandha tiġi stabbilita sorveljanza tal-importazzjonijiet tal-prodotti koperti minn din is-sospensjoni tat-tariffi skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 55 u 56 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal- Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558).”;

(5)

Titħassar in-nota Numru 7;

(6)

Tiżdied in-nota ta' tmiem, immarkata b'asterisk, li ġejja:

“*

Sospensjoni relatata ma' prodott fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li għalih il-kodiċi NM jew TARIC jew id-deskrizzjoni tal-prodott ġew modifikati b'dan ir-Regolament.”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa jibda japplika mill-1 ta' Lulju 2016.

Madankollu, il-kodiċi TARIC “ex 8708999750” jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, l-24 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

A.G. KOENDERS


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 201).


ANNESS I

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Ir-rata ta' dazji awtonomi

Unità Supplimentari

Data prevista għal reviżjoni mandatorja

ex 1512 19 10

10

Żejt tal-għosfor raffinat (Safloröl, CAS RN 8001-23-8) għall-użu fil-manifattura tal-

aċidu linolejku kkonjugat tal-intestatura 3823 jew

esteri tal-etil jew tal-metil tal-aċidu linolejku tal-intestatura 2916 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Qastan tal-ilma Ċiniż (Eleocharis dulcis jew Eleocharis tuberosa) imqaxxar, maħsul, ibbjankat, iffriskat u ffriżat malajr individwalment għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ikel għal trattament għajr ippakkjar mill-ġdid b'mod sempliċi (1) (2)

0 % (3)

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Ilma tal-ġewż tal-Indi (coconut)

mhux iffermentat,

li ma fihx spirtu jew zokkor miżjud, u

f'imballaġġ immedjat ta' 50 litru jew aktar (2)

0 %

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Preparazzjoni abbażi ta' isolat ta' proteini tas-sojja, li fiha, skont il-piż, 6,6 % jew iktar iżda mhux iktar minn 8,6 % ta' fosfat tal-kalċju

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Metall tal-litju ta' safa, skont il-piż, ta' 98,8 % jew aktar (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Diossidu tas-siliċju amorfu (CAS RN 60676-86-0),

fil-forma ta' trab

ta' purità skont il-piż ta' 99,7 % jew iktar

b'daqs medju tal-gran ta' 0,7 μm jew iktar, iżda mhux iktar minn 2,1 μm

fejn 70 % tal-partiċelli għandhom dijametru ta' mhux iktar minn 3 μm

0 %

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Idrossidu tal-aluminju (CAS RN 21645-51-2)

fil-forma ta' trab

ta' purità skont il-piż ta' 99,5 % jew iktar

b'punt ta' dekompożizzjoni ta' 263 °C jew iktar

b'daqs tal-partiċella ta' 4 μm (± 1 μm)

b'kontenut totali skont il-piż ta' Na2O ta' mhux iktar minn 0,06 %

0 %

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Ossidu tar-ram (II) (CAS RN 1317-38-0), b'daqs tal-partiċella ta' mhux iktar minn 100 nm

0 %

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Karbonat bażiku taż-żirkonju (IV) (CAS RN 57219-64-4 jew 37356-18-6) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluworoeżan (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Bromo-5-jodo-benżenmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluworofenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluworofenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Etossi-2,3-difluworobenżen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butossi-2,3-difluworobenżen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propossipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Etossi-2,2-difluworoetanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Idrossi-3,4-diidro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

Aċidu 2-Etil-2-metil butanojku (CAS RN 19889-37-3)

0 %

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Metakrilat tal-allil (CAS RN 96-05-9) u l-isomeri tiegħu b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar u li fih mill-inqas:

0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,02 % ta' Alkoħol alliliku (CAS RN 107-18-6),

0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,1 % ta' Aċidu metakriliku (CAS RN 79-41-4), u

0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % ta'4-Metossifenol (CAS RN 150-76-5) (1)

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlorobenzoyl chloride (CAS RN 2905-62-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

Klorur ta' 4-Bromo-2,6-difluworobenżojl (CAS RN 497181-19-8)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

Aċidu 3-Kloro-2-fluworobenżojku (CAS RN 161957-55-7)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

Aċidu 2-Fenilbutiriku (CAS RN 90-27-7)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Anidrid tan-naftalen-1,8-dikarbossiliku (CAS RN 81-84-5)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

Klorur ta' 3-Metossi-2-metilbenżojl (CAS RN 24487-91-0)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Etil 2-idrossi-2-(4-fenossifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetilammino)etossi] etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetilammino)-1-(1-naftalenil)-1-propanon)idroklorur (CAS RN 5409-58-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Kloro-2-(metilammino)benżofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Soluzzjoni milwiema li fiha 40 % skont il-piż jew iktar ta' metilamminoaċetat tas-sodju (CAS RN 4316-73-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-Feniletanammina (S)-2-(((1R,2R)-2-allilċiklopropossi)karbonilammino)-3,3-dimetilbutanoat (CUS 0143288-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Klorobenżammid (CAS RN 609-66-5)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3′,4′-dikloro-5-fluworo[1,1′-bifenil]-2-il)-aċetammid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Aċidu ċjanoaċetiku (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Ċipermetrina (ISO) bl-istereoisomeri tagħha (CAS RN 52315-07-8) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar

0 %

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N′-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluworo-1-(trifluworometil)etil]fenil}ftalammid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrijon (ISO) (CAS RN 335104-84-2) b'purità skont il-piż ta' 94,5 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) b'purità skont il-piż ta' 97,5 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

Aċidu 4-kloro-2-fluworo-3-metossifenilboroniku (CAS RN 944129-07-1)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Kloroetenildimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Bis(4-terz-butilfenil)jodonju eżafluworofosfat (CAS RN 61358-25-6)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dioleat tad-dimetillanda (CAS RN 3865-34-7)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

Aċidu (4-propilfenil)boroniku (CAS RN 134150-01-9)

0 %

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetraidrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)

0 %

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-triossabiċiklo[5,1,0]ottan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

Idroklorur ta' 1-amminoidantoina (CAS RN 2827-56-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-terz-Butil 2-(5-bromo-1H-imidażol-2-il)pirrolidina-1-karbossilat (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-ażabiċiklo[2.2.1]ept-5-en-3-karbossilat (CAS RN 130194-96-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

Idroklorur N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinammina (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Metil (2S,5R)-5-[(benżilossi)ammino]piperidina-2-karbossilat diidroklorur (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetilpiridina (CAS RN 591-22-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Nikotinat tal-metil (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Kloro-3-ċjanopiridina (CAS RN 6602-54-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

Diidroklorur ta' 2-[4-(Idrażinilmetil)fenil]-piridina (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

Aċidu 1-ċiklopropil-6,7,8-trifluworo-1,4-diidro-4-osso-3-kinolinakarbossiliku (CAS RN 94695-52-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenilpiperażina (CAS RN 5271-27-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-osso-1,2-diidropirimidin-4-il)benżammid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribużin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benżoguanammina (CAS RN 91-76-9)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Piridat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Karfentrażon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetilammino)metilen)-1H-[1,2,3]triażolo[4,5-b]piridinju 3-ossidu eżafluworofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluworobut-3-enil)-7-metossikwinossalina-2-ilossi)-3-etilprrrolidina-2-karbossilat 4-metilbenżenesulfonat (CUS 0143289-9)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluworofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Ossadiażon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Klomażon (ISO) (CAS RN 81777-89-1) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Ossiran-2-ilmetossi)-9H-karbażol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperażinil]dibenżo(b,f)(1,4)tijażepina (CAS RN 352232-17-8)

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propikonażol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) b'purità skont il-piż ta' 92 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Ammino-2-(difluworometil)-N-(1-metilċiklopropilsulfonil) ċiklopropankarbossammid kloridrat (CUS 0143290-2) (5)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propossikarbażon-sodju (ISO) (CAS RN 181274-15-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluwensulfonil)-N′-(3-(p-toluwensulfonilossi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenilkarbamojl)ammino]fenil}benżensulfonammid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Metilċiklopropan-1-sulfonammid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) b'purità skont il-piż ta' 94 % jew aktar

0 %

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Prodott ta' reazzjoni tal-estratt tal-Akaċja mearnsii, il-klorur tal-ammonja u l-formaldeid (CAS RN 85029-52-3)

0 %

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Kolorant C.I. Pigment Aħmar 49:2 (CAS RN 1103-39-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu bil-Kolorant C.I. Pigment Aħmar 49:2 kontenut ta' 60 % jew iktar skont il-piż

0 %

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Rita metallizzata

li tikkonsisti f'mill-inqas tmien saffi ta' aluminju ta' purezza b'piż ta' 99,8 % jew aktar (CAS RN 7429-90-5),

b'densità ottika ta' mhux aktar minn 3,0 għal kull saff ta' aluminju,

b'kull saff ta' aluminju separat b'saff ta' reżina,

fuq rita ta' appoġġ ta' PET, u

fuq rombli twal sa massimu ta' 50 000  metru

0 %

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Amidinoidrolażi tal-kreatina (CAS RN 37340-58-2)

0 %

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Pjanċa bir-riljiev għall-istampar, tat-tip użat għall-istampar tal-gazzetti, li tikkonsisti f'substrat metalliku miksi f'saff ta' fotopolimeru bi ħxuna ta' 0,15 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,8 mm, mhux mgħottija b'release film, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 1 mm

0 %

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Taħlita ta' karbonju attiv u polietilen, fil-forma ta' trab

0 %

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mankożeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importat f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 500 kg jew iktar (2)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Aġent dispersiv li fih:

esteri tal-aċidu tal-poliisobutenil suċċiniku u tal-pentaeritritol (CAS RN 103650-95-9),

iktar minn 35 % iżda mhux iktar minn 55 % skont il-piż ta' żjut minerali u

b'kontenut ta' kloru ta' mhux iktar minn 0,05 % skont il-piż,

użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Aġent dispersiv:

li fih suċċinimid tal-poliisobuten derivat minn prodotti tar-reazzjoni tal-polietilenpoliammini mal-anidrid tal-poliisobutenil suċċiniku (CAS RN 147880-09-9),

li fih iktar minn 35 % iżda mhux iktar minn 55 % skont il-piż ta' żjut minerali,

b'kontenut ta' kloru skont il-piż li ma jaqbiżx iż-0,05 %,

li għandu numru bażi totali iżgħar minn 15,

użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Deterġent li fih:

melħ tal-kalċju tal-beta-amminokarbonil alkilfenol (prodott tar-reazzjoni Mannich ibbażat fuq l-alkilfenol)

iktar minn 40 % iżda mhux iktar minn 60 % skont il-piż ta' żjut minerali u

li għandu numru bażi totali ikbar minn 120,

użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Deterġent li fih:

sulfonati tal-kalċju tal-alkiltoluwen bi ktajjen twal,

iktar minn 30 % iżda mhux iktar minn 50 % skont il-piż ta' żjut minerali u

li għandu numru bażi totali ikbar minn 310 iżda iżgħar minn 340

użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti (1)

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Soluzzjoni ta' 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) fit-Toluwen

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Soluzzjoni milwiema li fiha skont il-piż

38 % jew iktar iżda mhux iktar minn 42 % ta' 2-(3-kloro-5-(trifluworometil)piridin-2-il)etanammina (CAS RN 658066-44-5),

21 % jew iktar iżda mhux iktar minn 25 % ta' aċidu sulfuriku (CAS RN 7664-93-9) u

1 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2,9 % ta' metanol (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Kumplessi tal-butilfosfat tat-titanju(IV) (CAS RN 109037-78-7), maħlula fl-etanol u fil-propan-2-ol

0 %

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Polietilen lineari b'densità baxxa (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) f'forma ta' trab,

b'mhux aktar minn 5 % f'piż ta' komonomeru,

b'rata ta' tidwib ta' 15 g/10 min jew aktar, iżda mhux aktar minn 60 g/10 min u

b'densità ta' 0,922 g/cm3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Kopolimeru ta' etilen u aċidu akriliku (CAS RN 9010-77-9) b'

kontenut ta' aċidu akriliku ta' 18,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 49,5 % skont il-piż (ASTM D4094), u

rata ta' fluss tat-tidwib ta' 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) jew iktar

0 %

m3

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Polietilen lineari b'densità baxxa (LLDPE) bl-ottan fl-għamla ta' pellets użati fl-ipproċessar b'koestrużjoni ta' films għall-ippakkjar flessibbli tal-ikel:

b'10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % f'piż ta' ottan,

b'rata tat-tidwib ta' 9,0 jew aktar, iżda mhux aktar minn 10,0 (bl-użu ta' ASTM D1238 10,0/2,16),

b'indiċi tat-tidwib (190 °C/2,16 kg) ta' 0,4 g / 10 min iżda mhux aktar minn 0,6 g / 10 min,

b'densità (ASTM D4703) ta' 0,909 g/cm3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,913 g/cm3,

b'erja ta' ġelifikazzjoni għal kull 24,6 cm3 ta' mhux aktar minn 20 mm2; u

b'livell ta' antiossidant li ma jaqbiżx il-240 ppm

0 %

m3

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Polietilen lineari b'densità baxxa (LLDPE) bl-ottan prodotta bil-metodu katalizzatur Ziegler-Natta fl-għamla ta' pellets:

b'aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 20 % f'piż ta' kopolimeru,

b'rata ta' tidwib (MFR 190 °C/2,16 kg) ta' 0,7 g/10 min iżda mhux aktar minn 0,9 g/10 min, u

b'densità (ASTM D4703) ta' 0,911 g/cm3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,913 g/cm3

għall-użu fl-ipproċessar b'koestrużjoni ta' films għall-ippakkjar flessibbli tal-ikel (1)

0 %

m3

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Polietilen lineari b'densità baxxa (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) fl-għamla ta' trab,

b'aktar minn 5 %, iżda mhux aktar minn 8 % f'piż ta' komonomeru,

b'rata ta' tidwib ta' 15 g/10 min jew aktar, iżda mhux aktar minn 60 g/10 min u

b'densità ta' 0,922 g/cm3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Kopolimeru magħmul esklużivament mill-monomeri tal-aċidu etilen u tal-aċidu metakriliku li fih il-kontenut tal-aċidu metakriliku huwa 11 % skont il-piż jew aktar

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Kopolimeru fil-forma ta' granijiet li fihom skont il-piż:

74 % (± 4 %) stiren,

24 % (± 2 %) N-butilakrilat u

0,01 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2 % ta' aċidu metakriliku

0 %

m3

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Kopolimeru fil-forma ta' granijiet li fihom skont il-piż:

75 % (± 7 %) stiren u

25 % (± 7 %) metilmetakrilat

0 %

m3

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Taħlita ta' kopolimeru triossan-ossiran u politetrafluworoetilen

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Poliossimetilen bi gruppi terminali tal-aċetil, li fih polidimetilsilossan u fibri ta' kopolimeru tal-aċidu tereftaliku u 1,4-fenildiammina

0 %

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Reżina tal-epossidu, mingħajr aloġeni,

li fiha iktar minn 2 % ta' fosforu, skont il-piż, ikkalkulat fuq il-kontenut solidu, marbut b'mod kimiku fir-reżina tal-epossidu,

li ma fihiex klorur idroliżabbli jew li fiha inqas minn 300 ppm ta' klorur idroliżabbli, u

li fiha s-solventi

għall-użu fil-manifattura tal-folji prepreg jew ta' rollijiet ta' tip użat fil-produzzjoni taċ-ċirkwiti stampati (1)

0 %

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Reżina tal-epossidu

li fiha, skont il-piż, 21 % jew iktar ta' bromu,

li ma fihiex klorur idroliżabbli jew li fiha inqas minn 500 ppm ta' klorur idroliżabbli, u

li fiha s-solventi

0 %

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Phenoxycarbonyl-ω-phenoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene) isopropylidene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2)

0 %

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimetil, metil(propil(ossidu polipropilen)) silossan (CAS RN 68957-00-6), trimetilsilossi tterminat

0 %

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Rita li tirrifletti li tikkonsisti minn

saff ta' reżina akrilika b'impronti kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għall-użu intenzjonat,

saff ta' reżina tal-akriliku li għandu ż-żibeġ tal-ħġieġ inkorporati fih,

saff ta' reżina tal-akriliku mwebbes b'aġent retikolat tal-melammina,

saff tal-metall,

adeżiv tal-akriliku, u

rita tar-rilaxx

0 %

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Folja awtoadeżiva li tirrifletti, sħiħa jew issegmentata:

b'marka tal-ilma jew mingħajra,

b'saff ta' tejp li jwaħħal jew mingħajru miksi fuq naħa waħda b'adeżiv;

il-folja li tirrifletti tikkonsisti minn:

saff ta' akriliku jew polimeru tal-vinil,

saff ta' poli(metil metakrilat) jew polikarbonat li fih il-mikropriżmi,

saff ta' metalizzazzjoni,

folja adeżiva, u

folja tar-rilaxx

li jkun fiha saff addizzjonali ta' poliester jew le

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Tejp abjad tal-poljolefina li jikkonsisti minn:

saff adeżiv ibbażat fuq lastku sintetiku bi ħxuna ta' 8 μm jew iktar iżda mhux iktar minn 17 μm,

saff ta' poljolefina bi ħxuna ta' 28 μm jew iktar iżda mhux iktar minn 40 μm, u

saff tar-rilaxx mhux tas-silikonu bi ħxuna ta' inqas minn 1 μm

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Films tal-poli(klorur tal-vinil), kemm jekk miksija fuq naħa waħda b'saff ta' polimeru u kemm jekk le, li għandhom

tejp tal-akriliku b'saħħa ta' twaħħil ta' 70 N/m jew iktar, kemm jekk din titnaqqas bl-irradjazzjoni u kemm jekk le,

ħxuna totali mingħajr inforra tar-rilaxx ta' 78 microns jew iktar, u

inforra tar-rilaxx, kemm jekk din tkun mgħammra bi sferi oblati u tkun imbuzzata fuq naħa waħda u kemm jekk le

0 %

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Rita orjentata monoassjalment, bi ħxuna totali ta' mhux iktar minn 75 μm, li tikkonsisti minn tliet jew erba' saffi, b'kull saff ikun fih taħlita ta' polipropilen u polietilen, b'saff tal-qalba li jkun fih id-diossidu tat-titanju jew le, li għandha:

saħħa tensili fid-direzzjoni tal-magna ta' 120 MPa jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 270 MPa u

saħħa tensili fid-direzzjoni trasversali ta' 10 MPa jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 40 MPa

kif determinat bil-metodu tat-test ASTM D882/ISO 527-3

0 %

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Rita orjentata monoassjalment, li tikkonsisti minn tliet saffi, b'kull saff ikun jikkonsisti minn taħlita ta' polipropilen u kopolimeru tal-etilen u tal-aċetat tal-vinil, b'saff tal-qalba li fih id-diossidu tat-titanju jew le, li għandha:

ħxuna ta' 55 μm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 97 μm,

modulus tensili fid-direzzjoni tal-magna ta' 0,30 GPa jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 1,45 GPa, u

modulus tensili fid-direzzjoni trasversali ta' 0,20 GPa jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 0,70 GPa

0 %

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Film ta' lopolimeru tal-vinyl alcohol, li jinħall fl-ilma kiesaħ, bi ħxuna ta' 34 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 90 μm, b'reżistenza elastika għall-ksur (tensile strength at break) ta' 20 Mpa jew aktar iżda li ma taqbiżx 55 MPa u titwil sal-ksur ta' 250 % jew aktar iżda ma jaqbiżx 900 %

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Film tal-polietilen imlaqqam bl-aċidu akriliku, mikroporuż, trasparenti, fl-għamla ta' rombli:

b'wisa' ta' 98 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 170 mm,

bi ħxuna ta' 15 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 36 μm,

tat-tip użat għall-manifattura ta' separaturi tal-batterija alkalina

0 %

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Folji tal-ħġieġ rinforzati bil-fibra, reżina tal-epossid mingħajr aloġenu b'materjal li jwebbes, addittivi u materjali għall-mili inorganiċi għall-użu f'sistemi semikundutturi inkapsulanti (1)

0 %

m2

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Gasket magħmul mil-lastku vulkanizzat (monomeri tal-etilen-propilen-dien), bi fluss 'il barra permissibbli tal-materjal fil-post tal-qasma tal-forma ta' mhux iktar minn 0,25 mm, fil-forma ta' rettangolu:

b'tul ta' 72 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 825 mm;

b'wisa' ta' 18 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 155 mm

0 %

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Qoxra tal-ġilda tal-ispeċi żebu jew tal-ispeċi ibridu taż-żebu b'erja tal-wiċċ ta' unità ikbar minn 2,6 m2 u li fiha toqba tal-ħotba b'daqs ta' 450 cm2 jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 2 850 cm2, għall-użu fil-manifattura tal-materja prima għall-koperturi tas-sits tal-vetturi bil-mutur (1)

0 %

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Monofilament bijodegredabbli (norma EN 14995) ta' mhux iktar minn 33 dtex, li fih tal-inqas 98 % skont il-piż polilattur (PLA), għall-użu fil-manifattura tat-tessuti tal-filtrazzjoni għall-industrija tal-ikel (1)

0 %

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Diski

ta' djamanti sintetiċi li huma agglomerati flimkien b'liga tal-metall, b'liga taċ-ċeramika jew b'liga tal-plastik,

b'effett li jsinn lilu nnifsu permezz tar-rilaxx kontinwu tad-djamanti,

adattati għall-qtugħ li jobrox tal-wejfers,

li fihom toqba fiċ-ċentru jew le,

fuq appoġġ jew le

b'piż ta' mhux iktar minn 377 g kull biċċa u

b'dijametru estern ta' mhux iktar minn 206 mm

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Materjal għall-frizzjoni, bi ħxuna ta' anqas minn 20 mm, mhux immuntat, użat fil-manifattura ta' komponenti tal-frizzjoni (1)

0 %

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Mera ta' wara fuq ġewwa elettrokromika li tbaxxi d-dawl waħidha, u tikkonsisti minn:

appoġġ tal-mera

kejsing tal-plastik

ċirkwit integrat

għall-użu fil-manifattura tal-vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 97

30

50

Mensula għall-magni tal-aluminju, b'dawn id-dimensjonijiet:

għoli ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 200 mm

wisa' ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 200 mm

tul ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 200 mm

b'mill-inqas żewġ toqob biex jintrabtu, magħmulin mil-ligi tal-aluminju ENAC-46100 jew ENAC-42100 (ibbażat fuq l-EN:1706 normali) bil-karatteristiċi li ġejjin:

porosità interna ta' mhux aktar minn 1 mm;

porosità esterna ta' mhux aktar minn 2 mm;

ebusija Rockwell ta' HRB 10 jew iżjed

tat-tip li jintuża fil-produzzjoni ta' sistemi ta' sospensjoni għall-magni tal-vetturi bil-mutur

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8108 20 00

40

Ingott ta' liga tat-titanju,

b'għoli ta' 17,8 cm jew iktar, tul ta' 180 cm jew iktar u wisa' ta' 48,3 cm jew iktar,

b'piż ta' 680 kg jew iktar,

li fih elementi ta' liga skont il-piż ta':

3 % jew iktar iżda mhux iktar minn 6 % ta' aluminju

2,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 5 % ta' landa

2,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 4,5 % ta' żirkonju

0,2 % jew iktar iżda mhux iktar minn 1 % ta' nijobju

0,1 % jew iktar iżda mhux iktar minn 1 % ta' molibdenu

0,1 % jew iktar iżda mhux iktar minn 0,5 % ta' siliċju

0 %

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Ingott ta' liga tat-titanju,

b'għoli ta' 17,8 cm jew iktar, tul ta' 180 cm jew iktar u wisa' ta' 48,3 cm jew iktar,

b'piż ta' 680 kg jew iktar,

li fih elementi ta' liga skont il-piż ta':

3 % jew iktar iżda mhux iktar minn 7 % ta' aluminju

1 % jew iktar iżda mhux iktar minn 5 % ta' landa

3 % jew iktar iżda mhux iktar minn 5 % ta' żingu

4 % jew iktar iżda mhux iktar minn 8 % ta' molibdenu

0 %

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Ingott ta' liga tat-titanju,

b'dijametru ta' 63,5 cm jew iktar u tul ta' 450 cm jew iktar,

b'piż ta' 6 350  kg jew iktar,

li fih elementi ta' liga skont il-piż ta':

5,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 6,7 % ta' aluminju,

3,7 % jew iktar iżda mhux iktar minn 4,9 % ta' vanadju

0 %

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Spazjatur kubu magħmul mill-kompost tal-karbur tas-siliċju tal-aluminju (AlSiC) użat għall-imballaġġ fil-moduli IGBT

0 %

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Castors,

b'dijametru estern ta' 21 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 23 mm,

b'wisa' b'vit ta' 19 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 23 mm,

b'ċirku ta' barra tal-plastik f'forma ta' U,

b'vit ta' assemblaġġ imwaħħal mad-dijametru intern u użat bħal ċirku ta' ġewwa

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Magni petrol four-stroke b'ċilindrata ta' mhux iktar minn 250 cm3 għall-użu fil-manifattura tat-tagħmir għall-ġnien tal-intestatura 8432 , 8433 , 8436 jew 8508 (1)

0 %

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Magna b'4 ċilindi, b'4 ċikli, li taqbad bil-kompressjoni u li titkessaħ bil-likwidu:

b'ċilindrata massima ta' 3 850  cm3, u

b'output nominali ta' 15 kW jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 85 kW,

maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bl-intestatura 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Riċevitur li jnixxef li jista' jitneħħa, tal-aluminju u wweldjat bl-ark bi blokk ta' konnessjoni, li fih elementi tal-poliammid u taċ-ċeramika:

b'tul ta' 166 mm (+/– 1 mm),

b'dijametru ta' 70 mm (+/– 1 mm),

b'kapaċità interna ta' 280 cm3 jew aktar,

b'rata ta' assorbiment tal-ilma ta' 17 g jew aktar, u

b'purità interna espressa b'ammont permissibbli ta' impuritajiet ta' mhux aktar minn 0,9 mg/dm2

ta' tip użat fis-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Blokka tal-aluminju ssaldjata bi fjamma b'linji estrużi ta' konnettur kurvat, ta' tip użat fis-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Riċevitur li jnixxef u li jista' jitneħħa, tal-aluminju u wweldjat bl-ark bi blokk ta' konnessjoni li fih elementi tal-poliammid u taċ-ċeramika:

b'tul ta' 291 mm (+/– 1 mm),

b'dijametru ta' 32 mm (+/– 1 mm),

b'tul spangle ta' mhux aktar minn 0,2 mm u bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,06 mm,

b'dijametru tal-partiċella solida ta' mhux aktar minn 0,06 mm

tat-tip użat fis-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Parti li fiha:

mutur AC ta' fażi unika,

apparat tal-gerijiet epiċikliku,

xafra cutter

li fiha jew ma fihiex:

kapasiter,

parti ffittjata b'bolt bil-kamin

għall-użu fil-manifattura tax-xreders tal-ġnien (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bijoreattur għall-koltura taċ-ċelloli bijofarmaċewtiċi

b'uċuħ interjuri tat-tip 316L tal-azzar inossidabbli awstenitiku

b'kapaċità tal-proċess ta' 50 litru, 500 litru, 3 000  litru, 5 000  litru, 10 000  litru jew 15 000  litru

ikkombinat jew mhux ikkombinat ma' sistema ta' “proċess ta' tindif minn ġewwa” u/jew ma' kontenitur taż-żamma tal-media akkoppjat u dedikat

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Bolberings:

b'dijametru intern ta' 3 mm jew aktar,

b'dijametru estern ta' mhux aktar minn 100 mm,

b'wisa' ta' mhux aktar minn 40 mm,

mgħammra, jew le, b'rixa,

għall-użu fil-manifattura tas-sistemi tal-istering bi trażmissjoni biċ-ċinga tal-vetturi, tas-sistemi ta' power stering tal-elettriku jew tas-sistemi tat-tmun (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Mutur sinkroniku għall-magni tal-ħasil tal-platti b'mekkaniżmu ta' kontroll tal-fluss tal-ilma:

b'tul mingħajr il-fus ta' 24 mm (+/– 0,3),

b'dijametru ta' 49,3 mm (+/– 0,3)

b'vultaġġ nominali ta' 220 V AC jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V AC,

bi frekwenza nominali ta' 50 Hz jew aktar iżda mhux aktar minn 60 Hz,

b'potenza tal-input ta' mhux aktar minn 4 W,

b'veloċità tad-dawran ta' 4 rpm jew aktar iżda mhux aktar minn 4,8 rpm,

b'torque tal-output ta' mhux aktar minn 10 kgf/cm

0 %

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Attwatur elettriku turboċarġer, b':

mutur DC b'output ta' 10 W jew iktar iżda mhux iktar minn 15 W;

mekkaniżmu integrat tal-gerijiet,

forza (tal-ġibda) ta' 250 N jew iktar f'temperatura ambjentali elevata ta' 160 °C,

forza (tal-ġibda) ta' 250 N jew iktar f'kull pożizzjoni tal-istrowk tiegħu,

strowk effettiv ta' 15 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 20 mm,

b'interfaċċa tad-dijanjostika abbord jew mingħajra

0 %

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Mutur DC:

b'veloċità tar-rotor ta' mhux iktar minn 6 500  rpm meta mhux mgħobbi;

b'vultaġġ nominali ta' 12,0 V (+/– 0,1);

ta' medda speċifikata tat-temperatura ta' – 40 °C jew iktar, iżda ta' mhux iktar minn + 165 °C;

b'pinion ta' konnessjoni jew mingħajru:

b'konnettur tal-magna jew mingħajru

0 %

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Mutur awtopropulsiv, b'kurrent dirett, bi ħruġ permanenti u bla braxis:

b'veloċità speċifikata massima ta' 4 000 rpm,

b'output minimu ta' 400 W, iżda mhux aktar minn 1,3 kW (bi 12 V),

b'dijametru tal-flanġ ta' mill-inqas 90 mm u mhux aktar minn 150 mm,

b'tul massimu ta' 190 mm, imkejjel mill-bidu tax-xaft sat-tarf ta' barra,

b'tul massimu tal-qafas ta' 150 mm, imkejjel mill-flanġ sat-tarf ta' barra,

b'qafas tal-aluminju, fundut f'żewġ biċċiet (qafas bażiku inklużi komponenti tal-elettriku u flanġ b'minimu ta' 2 u massimu ta' 6 spieri) b'kompost tal-issiġillar (kanal b'O-ring u bil-grass),

bi statur b'disinn T-tooth uniku u koljatura unika fit-tipoloġija 12/8 u

b'kalamiti tal-wiċċ

0 %

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Mutur ta' trazzjoni, b':

output tat-torque ta' 200 Nm jew iktar iżda mhux iktar minn 300 Nm

output ta' potenza ta' 50 kW jew iktar iżda mhux iktar minn 100 kW

veloċità nominali ta' mhux iktar minn 12 500  rpm

għall-użu fil-manifattura ta' vetturi elettriċi (1)

0 %

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Barijiet ċatti ta' liga tas-samarju u tal-kobalt b'

tul ta' 30,4 mm (± 0,05 mm);

wisa' ta' 12,5 mm (± 0,15 mm);

ħxuna ta' 6,9 mm (± 0,05 mm), jew magħmulin minn ferriti fil-forma ta' sleeves kwartali b':

tul ta' 46 mm (± 0,75 mm);

wisa' ta' 29,7 mm (± 0,2 mm);

intenzjonati li jsiru kalamiti permanenti wara li jiġu manjetizzati, ta' tip użat fl-istarters tal-karozzi u f'apparat li jestendi l-firxa tas-sewqan tal-karozzi elettriċi

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Ċelloli primarji ċilindriċi tal-litju:

b'dijametru ta' 14,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 26,0 mm;

b'tul ta' 25 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 51 mm;

b'vultaġġ ta' 1,5 V jew aktar iżda mhux aktar minn 3,6 V;

b'kapaċità ta' 0,80 Ah jew aktar iżda mhux aktar minn 5,00 Ah

għall-użu fil-manifattura tal-apparat tat-telemetrija u mediku, tal-miters elettroniċi jew tal-kontrolli mill-bogħod (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Akkumulaturi jew moduli ta' aċidu biċ-ċomb,

b'kapaċità nominali ta' mhux aktar minn 32 Ah,

b'tul ta' mhux aktar minn 205 mm,

b'wisa' ta' mhux aktar minn 130 mm u

b'għoli ta' mhux aktar minn 190 mm

għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti bil-kodiċi tan-NM 8711  (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Batteriji tal-joni tal-litju rikarikabbli, b':

tul ta' 700 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 2 820  mm

wisa' ta' 935 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 1 660  mm

għoli ta' 85 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 700 mm

piż ta' 280 kg jew iktar, iżda mhux iktar minn 700 kg

qawwa ta' mhux iktar minn 130 kWh

0 %

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Bord ta' ċirkwit stampat b'ħawsing separat biex jazzjona u jikkonktrolla l-ixkupilji tal-vacuum cleaner li jaħdmu b'mutur li għandu output ta' mhux iktar minn 300 W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Modulu tad-dawl, li fih mill-inqas:

żewġ LEDs,

lentijiet tal-ħġieġ jew tal-plastik, li jiffokaw/jixħtu d-dawk emess mil-LEDs,

rifletturi li jbiddlu d-direzzjoni tad-dawl emess mil- LEDs,

f'qafas tal-aluminju b'radjatur, immuntat fuq brekit b'attwatur

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Lampi taċ-ċpar b'wiċċ intern galvanizzat, li fihom:

ħowlder tal-plastik bi tliet brekits jew iktar,

bozza waħda ta' 12 V jew iktar,

konnettur,

kopertura tal-plastik,

kejbil tal-konnessjoni jew le

għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Buzzer ta' twissija għas-sistema ta' sensuri tal-parkeġġ f'ħawsing tal-plastik li jopera fuq il-prinċipju ta' piezo-mekkanika, li fih:

bord ta' ċirkwit stampat,

konnettur,

f'ħowlder tal-metall jew le

ta' tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Pjastra ta' fuq tas-sistema tal-kalamita ta' loudspeaker magħmula mill-azzar integralment ippanċjat, stampat u ppjastrat, fil-forma ta' diska, li fiha toqba fin-nofs jew le, ta' tip użat fil-loudspeakers tal-karozzi

0 %

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

Kard tal-memorja SD b'sett ta' mapep li ma jistgħux jiġu aġġornati mtella' fiha għall-inkorporazzjoni fl-unitajiet tan-navigazzjoni ta' karozza (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Kamera ta' infraaħmar b'tul tal-mewġa twil (kamera LWIR) (skont l-ISO/TS 16949), b':

sensittività fiż-żona tal-tul tal-mewġa ta' 7,5 μm jew iktar, iżda ta' mhux iktar minn 17 μm,

riżoluzzjoni sa 640 × 512 pixels,

piż ta' mhux iktar minn 400 g,

qisien ta' mhux aktar minn 70 mm × 86 mm × 82 mm,

f'ħawsing jew le

bi plakka ċċertifikata għall-vetturi u

devjazzjoni tas-sinjal tal-output fuq il-medda intiera tat-temperatura tax-xogħol ta' mhux iktar minn 20 %

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

Moduli LCD b':

kejl dijagonali tal-iskrin ta' 14,5 cm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 25,5 cm,

b'dawl LED minn wara,

bord taċ-ċirkwit stampat bl-EPROM, kontrollur mikro, kontrollur tal-ħin, modulu bus driver LIN u komponenti oħrajn attivi u passivi,

plakka ta' 8 pinnijiet għall-provvista tal-elettriku u interfaċċa LVDS ta' 4 pinnijiet,

f'ħawsing jew le,

għall-inkorporazzjoni permanenti jew l-immuntar permanenti fil-vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

Modulu LCD b':

kejl dijagonali tal-iskrin ta' 14,5 cm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 20,3 cm,

jew mingħajr skrin tattilu,

b'dawl LED minn wara,

bord taċ-ċirkwit stampat b'EEPROM, kontrollur mikro, riċevitur LVDS u komponenti attivi u passivi oħrajn,

bi plakka ta' 12-il pin għall-provvista tal-elettriku u interfaċċi CAN u LVDS,

f'ħawsing b'moniter u funzjonijiet ta' kontroll oħrajn,

għall-installazzjoni fil-vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

Moduli OLED, li jikkonsistu minn ċellola waħda jew iktar tal-ħġieġ jew tal-plastik TFT, li fihom materjal organiku, mhux ikkombinati ma' faċilitajiet ta' skrin tattilu u bord ta' ċirkwit stampat wieħed jew iktar b'elettronika tal-kontroll għall-indirizzar tal-pixels, għall-użu fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u tal-moniters (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Modulu LCD tal-kulur f'ħawsing:

b'kejl djagonali tal-iskrin ta' 14,48 cm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 26 cm,

mingħajr skrin tattilu,

b'dawl minn wara u mikrokontrollur,

b'kontrollur CAN (Controller Area Network), interfaċċa LVDS (Low-Voltage Differential Signalling) u konnettur CAN/potenza,

mingħajr modulu tal-ipproċessar tas-sinjal,

b'elettronika tal-kontroll għall-indirizzar tal-pixels biss,

b'mekkaniżmu motorizzat għaċ-ċaqliq tal-iskrin tad-displej,

għal installazzjoni permanenti fil-vetturi tal-Kapitolu 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Bord taċ-ċirkwiti stampat fil-forma ta' pjanċi ta' materjal iżolanti b'konnessjonijiet elettriċi u punti ta' ssaldjar, għall-użu fil-manifattura ta' unitajiet ta' retrodawl għall-moduli LCD (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Sokits u plakek tal-elettriku b'tul ta' mhux iktar minn 12,7 mm jew b'dijametru ta' mhux iktar minn 10,8 mm, għall-użu fil-produzzjoni tal-apparat tas-smigħ u tal-proċessuri tad-diskors (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Qafas ta-ċipep semikondutturi fl-għamla ta' frejm tal-plastik li fih qafas għaċ-ċirkwit mgħammar b'pads għall-kuntatt, għal vultaġġi ta' mhux aktar minn 1 000  V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Kuntatti tar-rivets

tar-ram

ippjastrati b'liga tan-nikil tal-fidda AgNi10 jew bil-fidda li fiha, skont il-piż, 11,2 % (± 1,0 %) ta' ossidu tal-landa u ta' ossidu tal-indju meħudin flimkien

bi ħxuna tal-pjastrament ta' 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Modulu ta' kontroll tal-fuse f'ħawsing tal-plastik bi brekits tal-immuntar li jinkludi:

sokits bil-fuses jew mingħajrhom,

portijiet tal-konnessjoni,

bord taċ-ċirkwit stampat bi mikroproċessur inkorporat, mikroswiċċ u rilej

ta' tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Unititajiet tal-kontroll elettroniku, immanifatturati skont il-klassi 2 tal-istandard IPC-A-610E, b'mill-anqas:

potenza tal-input AC ta' 208 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 400 V,

potenza tal-input loġika ta' 24 V DC,

breaker taċ-ċirkwit awtomatiku,

swiċċ prinċipali,

kejbils u konnetturi elettriċi interni jew esterni,

f'qafas b'daqs ta' 281 mm × 180 mm × 75 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 630 mm × 420 mm × 230 mm,

tat-tip użat għall-manifattura ta' magni li jirriċiklaw jew jissortjaw

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Unità ta' kontroll elettroniku mingħajr memorja, għal vultaġġ ta' 12 V, għas-sistemi ta' skambju tal-informazzjoni fil-vetturi (għall-konnessjoni tal-awdjo, tat-telefonija, tan-navigazzjoni, tal-kamera u tas-servizz mingħajr fili tal-karozza) li fiha:

2 knobs rotatorji

minimu ta' 27 pushbutton

dwal LED

2 ċirkwiti integrati biex jirċievu u jibagħtu s-sinjali ta' kontroll permezz tal-LIN-bus

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Antenna interna għal sistema ta' serratura tal-bibien tal-karozza, li tinkludi:

modulu tal-antenna f'qafas tal-plastik,

kejbil tal-konnessjoni bi plakka,

tal-inqas żewġ brekits tal-muntaġġ

sew jekk b'PCB li tinkludi transisters, dijodi u ċirkwiti integrati, sew jekk mingħajrha

tat-tip użat fil-manifattura tal-oġġetti bil-kodiċi tan-NM 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Kejbil tal-estensjoni two-core b'żewġ konnetturi, li fih tal-inqas:

grommet tal-lakstu,

conduit tal-plastik,

brekit tal-hemża tal-metall

ta' tip użat biex jikkonnettja s-sensuri tal-veloċità tal-vetturi fil-manifattura tal-vetturi tal-Kapitolu 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Kondutturi elettriċi:

ta' vultaġġ ta' mhux iktar minn 80 V,

b'tul ta' mhux iktar minn 120 cm,

iffittjati bil-konnetturi,

għall-użu fil-manifattura tal-apparat tas-smigħ, tal-kits tal-aċċessorji u tal-proċessuri tad-diskors (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Kondutturi elettriċi:

ta' vultaġġ ta' mhux iktar minn 80 V,

ta' liga tal-platinu-iridju,

miksija bil-poli(tetrafluworoetilen),

mingħajr konnetturi,

għall-użu fil-manifattura tal-apparat tas-smigħ, tal-impjanti u tal-proċessuri tad-diskors (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Unità tal-attwazzjoni tal-brejk li titħaddem b'mutur

bi klassifikazzjoni ta' 13,5 V (± 0,5 V) u

mekkaniżmu ball screw biex jikkontrolla l-pressjoni tal-fluwidu tal-brejkijiet fiċ-ċilindru ewlieni

għall-użu fil-manifattura tal-vetturi elettriċi bil-mutur (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Gerboks idrodinamika awtomatika b'konvertur tat-torque idrawliku mingħajr kaxxa tat-trasferiment, xaft Cardan u differenxjal ta' quddiem għall-użu fil-produzzjoni ta' vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Xaft tal-ġenb tal-fus tal-karozza b'ġonta tal-veloċità kostanti f'kull tarf, ta' tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-intestatura tan-NM 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Tank tal-arja tal-inlet jew tal-outlet ta' liga tal-aluminju manifatturat skont l-istandard EN AC 42100 b':

iċċattjar tal-erja ta' iżolament ta' mhux iktar minn 0,1 mm,

kwantità permissibbli tal-partikoli ta' 0,3 mg għal kull tank,

distanza bejn il-pori ta' 2 mm jew iktar,

daqs tal-pori ta' mhux iktar minn 0,4 mm, u

mhux iktar minn 3 pori ikbar minn 0,2 mm

ta' tip użat fl-iskambjaturi tas-sħana għas-sistemi ta' tkessiħ tal-karozzi

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Radjaturi ta' tip użat fil-muturi tat-triq għall-iffitjar tal-oġġetti mehmuża (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Frieket ta' quddiem bis-saqajn tal-aluminju, għall-użu fil-manifattura tar-roti (1)

0 %

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedali, għall-użu fil-manifattura tar-roti (1)

0 %

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Pedestalli tas-sits, għall-użu fil-manifattura tal-biċikletti (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Lenti korrettiva għall-għajnejn, tonda organika u mhux maqtugħa, maħduma lesta fuq iż-żewġ naħat:

b'dijametru ta' 4,9 ċm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 8,2 ċm,

b'għoli ta' 0,5 ċm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 1,8 ċm, imkejla meta l-lenti titqiegħed fuq wiċċ ċatt mill-pjan orizzontali saċ-ċentru ottiku tal-wiċċ ta' quddiem tal-lenti

li tkun tat-tip użat biex tinħadem bil-għan li tiġi adattata għal par nuċċali

1,45 %

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Lenti korrettiva għall-għajnejn, tonda, organika u mhux maqtugħa, iffinixxjata fuq naħa waħda:

b'dijametru ta' 5,9 cm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 8,5 cm

b'għoli ta' 1,2 cm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 3,5 cm, imkejla meta l-lenti titqiegħed fuq wiċċ ċatt mill-pjan orizzontali saċ-ċentru ottiku tal-wiċċ ta' quddiem tal-lenti

tat-tip użat biex tinħadem u tiġi adattata għal par nuċċali

0 %

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Lenti infraħamra b'aġġustament motorizzat tal-fokus,

li tuża tul tal-mewġa ta' 3 μm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 5 μm,

li tipprovdi stampa ċara minn 50 m sa distanza infinita,

b'daqsijiet tal-kamp viżiv ta' 3° × 2,25° u ta' 9° × 6,75°,

b'piż ta' mhux iktar minn 230 g,

b'tul ta' mhux iktar minn 88 mm,

b'dijametru ta' mhux iktar minn 46 mm,

atermalizzata,

għall-użu fil-manifattura tal-kameras tal-immaġni termali, tal-binokli infraħomor u tal-iscopes tal-armi (1)

0 %

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Sensur elettroniku semikonduttur għall-kejl ta' mill-inqas tnejn minn dawn li ġejjin:

Pressjoni atmosferika, temperatura (għall-kumpens tat-temperatura wkoll), umdità, jew komposti organiċi volatili,

f'qafas adattat għall-istampar awtomatiku ta' bords kondutturi jew teknoloġija Bare Die, li fih:

ċirkwit integrat monolitiku wieħed jew aktar b'applikazzjoni speċifika (ASIC),

elementi ta' sensur mikroelettromekkaniku (MEMS) wieħed jew aktar, immanifatturati b'teknoloġija semikonduttura, b'komponenti mekkaniċi rranġati fi strutturi tridimensjonali fuq il-materjal semikonduttur,

tat-tip użat għall-inkorporazzjoni fi prodotti tal-Kapitoli 84-90 u tal-Kapitolu 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Apparat li jkejjel ir-rata ta' dawran tar-roti fil-vetturi bil-mutur (Sensur semikunduttur tar-rata tad-dawran) li jikkonsisti minn:

swiċċ monolitiku integrat f'għata u

kondensatur diskret wieħed, jew ħafna, integrat/i f'ċirkwit parallel li jaħdmu flimkien, fil-forma SMD

anki b'kalamiti permamenti integrati

għad-detezzjoni tad-datur tal-implusi taċ-ċaqlieq

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Sensur semikonduttur elettroniku biex ikejjel l-aċċellerazzjoni u/jew ir-rata angulari:

sew jekk ikkombinat ma' sensur tal-kamp manjetiku sew jekk le;

f'qafas adattat għall-istampar awtomatiku ta' bords kondutturi jew teknoloġija Bare Die, li fih:

ċirkwit wieħed integrat monolitiku jew aktar b'applikazzjoni speċifika (ASIC),

element ta' sensur mikroelettromekkaniku wieħed jew aktar (MEMS) immanifatturati bl-użu ta' teknoloġija semikonduttura, b'komponenti mekkaniċi rranġati fi strutturi tridimensjonali fuq il-materjal semikonduttur,

sew jekk b'mikrokontrollur integrat, sew jekk le

tat-tip użat għall-inkorporazzjoni fi prodotti tal-Kapitoli 84-90 u tal-Kapitolu 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Longeron bi ħxuna ta' 0,8 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 3,0 mm, użat fil-manifattura ta' sedili tal-karozza li jitilgħu u jinżlu (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Slajders, tejp dejjaq bi snien taż-żipp immuntati, pinnijiet/kaxxi u partijiet oħrajn tal-qafliet slajd, ta' metall ta' bażi għall-użu fil-manifattura taż-żippijiet (1)

0 %

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Strippi dojoq immuntati bi scoops ta' katina tal-plastik għall-użu fil-manifattura taż-żippijiet (1)

0 %

31.12.2020


ANNESS II

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 7616 99 10

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20


30.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/34


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1052

tat-8 ta' Marzu 2016

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-kundizzjonijiet applikabbli għal programmi ta' riakkwist u miżuri ta' stabbilizzazzjoni

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (1), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex jibbenefika mill-eżenzjoni mill-projbizzjonijiet tal-abbuż tas-suq, in-negozjar f'ishma proprji fi programmi ta' riakkwist u n-negozjar ta' titoli jew strumenti assoċjati għall-istabbilizzazzjoni ta' titoli għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 596/2014 u f'dan ir-Regolament.

(2)

Għalkemm ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 jippermetti l-istabbilizzazzjoni permezz ta' strumenti assoċjati, l-eżenzjoni għal tranżazzjonijiet relatati ma' programmi ta' riakkwist għandha tkun limitata għal negozjar attwali fl-ishma proprji tal-emittent u ma għandhiex tapplika għal tranżazzjonijiet f'derivattivi finanzjarji.

(3)

Billi t-trasparenza hija prerekwiżit għall-prevenzjoni tal-abbuż tas-suq, huwa importanti li jiġi żgurat li jiġi żvelat jew irrappurtat tagħrif xieraq qabel, matul u wara negozjar f'ishma proprji fi programmi ta' riakkwist u n-negozjar għall-istabbilizzazzjoni tat-titoli.

(4)

Sabiex ikun hemm prevenzjoni tal-abbuż tas-suq, huwa xieraq li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet rigward il-prezz tax-xiri u l-volum permess ta' kuljum tan-negozjar f'ishma proprji fi programmi ta' riakkwist (“buy-back”). Sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni ta' dawn il-kundizzjonijiet, it-tranżazzjonijiet ta' riakkwist għandhom isiru f'ċentru tan-negozjar fejn l-ishma tal-emittent ikunu ammessi għan-negozjar jew innegozjati. Madankollu, it-tranżazzjonijiet negozjati li ma jikkontribwixxux għall-formazzjoni tal-prezz jistgħu jintużaw għall-finijiet ta' programm ta' riakkwist u jibbenefikaw mill-eżenzjoni, sakemm ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha msemmija fir-Regolament (UE) Nru 596/2014 u f'dan ir-Regolament.

(5)

Biex jiġi evitat ir-riskju ta' abbuż mill-eżenzjoni għal negozjar f'ishma proprji fi programmi ta' riakkwist, huwa importanti li dan ir-Regolament jistabbilixxi restrizzjonijiet fir-rigward tat-tip ta' tranżazzjonijiet li emittent jista' jagħmel matul programm ta' riakkwist u l-perjodi li fihom isir negozjar fl-ishma proprji tiegħu. Dawn ir-restrizzjonijiet għandhom għalhekk jimpedixxu l-bejgħ tal-ishma proprji mill-emittent matul il-perjodu ta' programm ta' riakkwist u jikkunsidraw li jista' jkun hemm projbizzjonijiet temporanji għall-kummerċ fl-emittent u l-fatt li emittent jista' jkollu raġunijiet leġittimi biex idewwem id-divulgazzjoni pubblika ta' tagħrif minn ġewwa.

(6)

L-istabbilizzazzjoni tat-titoli hija intenzjonata sabiex tipprovdi sostenn għall-prezz ta' offerta tat-titoli inizjali jew sekondarja matul perjodu limitat ta' żmien jekk it-titoli jinġiebu taħt pressjoni ta' bejgħ, u b'hekk tittaffa l-pressjoni tal-bejgħ iġġenerata mill-investituri fuq perjodu qasir u jinżamm suq bl-ordni f'dawn it-titoli. B'dan il-mod tikkontribwixxi għal fiduċja akbar tal-investituri u tal-emittenti fis-swieq finanzjarji. Għalhekk, fl-interess ta' investituri li jkunu ssottoskrivew jew xtraw it-titoli fil-kuntest ta' distribuzzjoni sinifikanti, u fl-interess tal-emittent, in-negozjar fi blokok li jkunu strettament tranżazzjonijiet privati ma għandhomx jitqiesu bħala distribuzzjoni sinifikanti ta' titoli.

(7)

Fil-kuntest ta' offerti pubbliċi inizjali, ċerti Stati Membri jippermettu l-kummerċ qabel il-bidu tal-kummerċ uffiċjali f'suq regolat. Dan spiss jissejjaħ “when issued trading”. Għalhekk, dan għandu jkun possibbli għall-finijiet tal-eżenzjoni għall-istabbilizzazzjoni ta' titoli li l-perjodu ta' stabbilizzazzjoni jibda qabel il-bidu tal-kummerċ uffiċjali sakemm ċerti kundizzjonijiet ta' trasparenza u ta' kummerċ ikunu ssodisfati.

(8)

L-integrità tas-suq teħtieġ l-iżvelar pubbliku adegwat ta' miżuri ta' stabbilizzazzjoni. Ir-rappurtar tat-tranżazzjonijiet ta' stabbilizzazzjoni huwa wkoll neċessarju sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jissorveljaw il-miżuri ta' stabbilizzazzjoni. Sabiex tkun żgurata l-protezzjoni tal-investitur, tiġi ppreżervata l-integrità tas-swieq u jipi skoraġġit l-abbuż mis-suq, huwa importanti wkoll li l-awtoritajiet kompetenti, fit-twettiq tal-attivitajiet superviżorji tagħhom, ikunu konxji ta' kull tranżazzjoni ta' stabbilizzazzjoni, irrispettivament minn jekk isiru f'ċentru tan-negozjar kif barra minnu. Barra minn hekk, huwa xieraq li tiġi ċċarata minn qabel id-diviżjoni tar-responsabbiltajiet bejn l-emittenti, l-offerenti, jew l-entitajiet li jindaħlu għall-istabbilizzazzjoni fir-rigward tat-twettiq ta' rekwiżiti applikabbli ta' rapportar u ta' trasparenza. Tali diviżjoni ta' responsabbiltajiet għandha tieħu f'kunsiderazzjoni min ikun fil-pussess ta' informazzjoni rilevanti. L-entità maħtura għandha tkun ukoll responsabbli li twieġeb għal kull talba mill-awtorità kompetenti f'kull Stat Membru kkonċernat. Sabiex jiġi żgurat aċċess faċli għal kull investitur jew parteċipant fis-suq, l-informazzjoni li għandha tiġi divulgata qabel il-bidu tal-offerta inizjali jew sekondarja tat-titoli li għandhom jiġu stabbilizzati skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 (2), tkun bla ħsara għar-rekwiżiti ta' divulgazzjoni skont l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament.

(9)

Għandu jkun hemm fil-post kordinament adegwat bejn id-ditti kollha tal-investiment u l-istituzzjonijiet tal-kreditu li jindaħlu għall-istabbilizzazzjoni. Matul l-istabbilizzazzjoni, azjenda ta' investiment jew istituzzjoni tal-kreditu waħda għandha taġixxi bħala punt ċentrali ta' investigazzjoni għal kull intervent regolatorju mill-awtoritajiet kompetenti ta' kull wieħed mill-Istati Membri interessati.

(10)

Biex jiġu pprovduti riżorsi u kopertura għall-attività tal-istabbilizzazzjoni, għandhom ikunu permessi l-istabbilizzazzjoni anċillarja fil-forma tal-eżerċizzju ta' sovrallokazzjoni jew inkella l-għażliet hekk imsejħa “greenshoe”. Madankollu, huwa importanti li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet rigward it-trasparenza ta' tali stabbilizzazzjoni anċillarja u l-mod kif din tiġi eżerċitata, inkluż il-perjodu li matulu tista' titwettaq. Barra minn dan, għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-eżerċizzju ta' faċilità ta' sovrallokazzjoni minn ditta tal-investiment jew minn istituzzjoni tal-kreditu għall-iskop ta' stabbilizzazzjoni meta jirriżulta f'posizzjoni mhux koperta bil-għażla “greenshoe”.

(11)

Sabiex tiġi evitata l-konfużjoni, l-istabbilizzazzjoni għandha titwettaq b'tali mod li jitqiesu l-kundizzjonijiet tas-suq u l-prezz tal-offerti tat-titoli. Tranżazzjonijiet sabiex jillikwidaw posizzjonijiet li kienu ġew stabbiliti bħala riżultat ta' miżuri ta' stabbilizzazzjoni għandhom isiru biex jimminimizzaw l-impatt tas-suq, b'kunsiderazzjoni xierqa mogħtija għall-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq. Billi l-għan tal-istabbilizzazzjoni hu li jiġi sostnut il-prezz, il-bejgħ ta' titoli li jkunu ġew akkwistati permezz ta' xiri ta' stabbilizzazzjoni, inkluż bejgħ sabiex tiġi ffaċilitata attività sussegwenti ta' stabbilizzazzjoni, ma għandux jitqies li jkun għall-finijiet ta' sostenn tal-prezzijiet. La dan il-bejgħ u lanqas ix-xirjiet sussegwenti ma għandhom jiġu kkunsidrati abbużivi fihom infushom, anki jekk huma ma jkunux jibbenefikaw mill-eżenzjoni pprovduta skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014.

(12)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lill-Kummissjoni.

(13)

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għamlet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(14)

Sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, huwa neċessarju li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b'urġenza u li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament japplikaw mill-istess data bħal dawk stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 596/2014,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DIŻPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“programm ta' riakkwist skedat biż-żmien” tfisser programm ta' riakkwist li fih id-dati u l-kwantitajiet tat-titoli li jridu jiġu kkummerċjati matul il-perjodu taż-żmien tal-programm jiġu ddikjarati fil-mument tad-divulgazzjoni pubblika tal-programm ta' riakkwist;

(b)

“divulgazzjoni pubblika adegwata” tfisser il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni b'tali mod li jippermetti aċċess rapidu u sħiħ, valutazzjoni korretta u f'waqtha tal-informazzjoni mill-pubbliku skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1055 (4) u, fejn applikabbli, fil-mekkaniżmu maħtur uffiċjalment imsemmi fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

(c)

“offerent” tfisser il-pussessur ta' qabel, jew l-entità tal-ħruġ, tat-titoli;

(d)

“tqassim” tfisser il-proċess jew il-proċessi li bihom jiġi stabbilit in-numru ta' titoli li jridu jiġu rċevuti minn investituri li preċedentement ikunu ssottoskrivew u applikaw għalihom;

(e)

“stabbilizzazzjoni anċillarja” tfisser l-eżerċizzju tal-faċilità tas-sovrallokazzjoni jew ta' għażla “greenshoe” mid-ditti tal-investment jew l-istituzzjonijiet tal-kreditu, fil-kuntest ta' distribuzzjoni sinifikanti ta' titoli, esklussivament sabiex tiġi ffaċilita l-attivita ta' stabbilizzazzjoni;

(f)

“faċilita ta' sovrallokazzjoni” tfisser klawżola fil-ftehim tas-sottoskrizzjoni jew il-ftehim tal-ġestjoni prinċipali li tippermetti l-aċċettazzjoni ta' sottoskrizzjonijiet jew offerti għax-xiri ta' numru iktar ta' titoli milli offruti oriġinarjament;

(g)

“għażla greenshoe” tfisser għażla konċessa mill-offerent favur ditta/ditti tal-investiment jew istituzzjoni/jiet tal-kreditu involuti fl-offerta bil-għan li tkopri s-sovrallokazzjonijiet, li skont it-termini tagħha din/dawn id-ditta/ditti jew istituzzjoni/jiet ikunu jistgħu jixtru sa ċertu ammont ta' titoli bil-prezz tal-offerta għal ċertu perjodu taż-żmien wara l-offerta tat-titoli.

KAPITOLU II

PROGRAMMI TA' RIAKKWIST

Artikolu 2

Obbligi ta' divulgazzjoni u rappurtar

1.   Sabiex jibbenefika mill-eżenzjoni stipulata fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, qabel il-bidu tan-negozjar fi programm ta' riakkwist permess skont l-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 2012/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), l-emittent jara li jkun hemm id-divulgazzjoni pubblika adegwata tat-tagħrif li ġej:

(a)

l-iskop tal-programm kif imsemmi fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014;

(b)

l-ammont finanzjarju massimu allokat għall-programm;

(c)

in-numru massimu ta' ishma li għandhom jiġu akkwistati;

(d)

il-perjodu li għalih tkun ingħatat awtorizzazzjoni għall-programm (minn hawn 'il quddiem: “il-perjodu tal-programm”).

L-emittent jara li ssir divulgazzjoni pubblika adegwata ta' bidliet sussegwenti għall-programm u għall-informazzjoni li diġà tkun ippubblikata skont l-ewwel subparagrafu.

2.   L-emittent ikollu mekkaniżmi fis-seħħ li jippermettulu li jkun jista' jissodisfa l-obbligi ta' rappurtar lill-awtorità kompetenti u li jirreġistraw kull tranżazzjoni li jkollha x'taqsam ma' programm ta' riakkwist, inkluża l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014. L-emittent jirrapporta lill-awtorità kompetenti ta' kull ċentru tan-negozjar, li fih jiġu ammessi ishma għan-negozjar jew jiġu nnegozjati mhux aktar tard minn tmiem is-seba' sessjoni ta' kuljum tas-suq wara d-data tat-twettiq tat-tranżazzjoni, it-tranżazzjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-programm ta' riakkwist, f'forma dettaljata u f'forma aggregata. Il-forma aggregata tindika l-volum aggregat u l-prezz medju ponderat għal kull jum u għal kull ċentru tan-negozjar.

3.   L-emittent jara li jkun hemm divulgazzjoni pubblika adegwata dwar it-tranżazzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-programmi ta' riakkwist li ssir referenza għalihom fil-paragrafu 2 mhux iktar tard minn tmiem is-seba' sessjoni ta' kuljum tas-suq wara d-data tat-twettiq ta' tali tranżazzjonijiet. L-emittent iqiegħed ukoll fuq is-sit web tiegħu t-tranżazzjonijiet divulgati u jżomm dik l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin mid-data tad-dvulgazzjoni pubblika adegwata.

Artikolu 3

Il-kundizzjonijiet għall-kummerċ

1.   Sabiex jibbenefikaw mill-eżenzjoni stipulata fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, it-tranżazzjonijiet relatati ma' programmi ta' riakkwist jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-ishma jinxtraw mill-emittent f'ċentru tan-negozjar fejn l-ishma huma ammessi għan-negozjar jew innegozjati;

(b)

fil-każ ta' ishma nnegozjati kontinwament f'ċentru tan-negozjar, l-ordnijiet ma jitqegħdux matul fażi ta' irkant u l-ordnijiet imqiegħda qabel il-bidu tal-fażi tal-irkant ma jiġux immodifikati waqt din il-fażi;

(c)

fil-każ ta' ishma nnegozjati biss f'post tan-negozjar permezz ta' rkantijiet, l-ordnijiet isiru u jiġu modifikati mill-emittent matul l-irkant bil-kundizzjoni li parteċipanti oħra tas-suq jkollhom biżżejjed żmien biex jirreaġixxu għalihom.

2.   Sabiex jibbenefikaw mill-eżenzjoni stipulata fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, l-emittenti, fl-eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet permezz tal-programm ta' riakkwist, ma jixtrux ishma bi prezz ogħla mill-prezz iktar għoli tal-aħħar negozjar indipendenti u l-ogħla offerta indipendenti korrenti ta' xiri fiċ-ċentru tan-negozjar fejn isir ix-xiri, inkluż meta l-ishma jkunu nnegozjati f'ċentri tan-negozjar differenti.

3.   Sabiex jibbenefikaw mill-eżenzjoni stipulata fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, l-emittenti, fl-eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet permezz ta' programm ta' riakkwist, ma jixtrux fi kwalunkwe jum ta' negozjar aktar minn 25 % tal-volum medju ta' kuljum tal-ishma fiċ-ċentri tan-negozjar li fih isir ix-xiri.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-volum medju ta' kuljum ikun imsejjes fuq il-volum medju ta' kuljum innegozjat matul xi wieħed mill-perjodi li ġejjin:

(a)

fix-xahar ta' qabel ix-xahar tad-divulgazzjoni rikjesta skont l-Artikolu 2(1); tali volum fiss issir referenza għalih fil-programm ta' riakkwist u japplika għall-perjodu ta' dak il-programm;

(b)

l-20 jum ta' kummerċ ta' qabel id-data tax-xiri, meta l-programm ma jagħmel l-ebda riferiment għal dan il-volum.

Artikolu 4

Restrizzjonijiet fuq il-kummerċ

1.   Sabiex jibbenefika mill-eżenzjoni stipulata fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, l-emittent, għal kemm idum il-programm ta' riakkwist, ma jidħolx fl-attivitajiet li ġejjin:

(a)

il-bejgħ ta' ishma proprji;

(b)

negozju matul il-perjodu magħluq li ssir referenza għalih fl-Artikolu 19(11) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014;

(c)

negozju fejn l-emittent ikun iddeċieda li jdewwem id-divulgazzjoni pubblika tat-tagħrif privileġġat skont l-Artikolu 17(4) jew (5) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014.

2.   Il-paragrafu 1 ma japplikax meta:

(a)

l-emittent ikollu programm ta' riakkwist skedat biż-żmien: jew

(b)

il-programm ta' riakkwist ikun ġestit u mmexxi minn ditta tal-investiment jew minn istituzzjoni tal-kreditu li tagħmel id-deċiżjonijiet ta' negozju tagħha rigward meta tagħmel ix-xiri tal-ishma tal-emittent b'mod indipendenti mill-emittent.

3.   Il-punt (a) tal-paragrafu 1 ma japplikax jekk l-emittent ikun ditta tal-investiment jew istituzzjoni tal-kreditu u jkun stabbilixxa, implimenta u jżomm arranġamenti u proċeduri interni adegwati u effettivi, taħt il-kontroll tal-awtorità kompetenti, sabiex jipprevjeni divulgazzjoni illegali ta' informazzjoni privileġġata minn persuni li jkollhom aċċess għall-informazzjoni privileġġata li tirrigwarda, direttament jew indirettament, lill-emittent lil persuni responsabbli għal kull deċiżjoni rigward il-kummerċ tal-ishma proprji, waqt il-kummerċ fl-ishma proprji abbażi ta' tali deċiżjoni.

4.   Il-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 ma japplikawx jekk l-emittent ikun ditta tal-investiment jew istituzzjoni tal-kreditu u jkun stabbilixxa, implimenta u jżomm arranġamenti u proċeduri interni adegwati u effettivi, taħt is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti, sabiex jipprevjeni divulgazzjoni illegali ta' informazzjoni privileġġata minn persuni li jkollhom aċċess għall-informazzjoni privileġġata li tirrigwarda, direttament jew indirettament, lill-emittent, inklużi deċiżjonijiet ta' akkwist permezz tal-programm ta' riakkwist, lil persuni responsabbli għall-kummerċ ta' ishma proprji f'isem klijenti, waqt in-negozjar ta' ishma proprji f'isem dawk il-klijenti.

KAPITOLU III

MIŻURI TA' STABBILIZZAZZJONI

Artikolu 5

Kundizzjonijiet rigward il-perjodu ta' stabbilizzazzjoni

1.   Rigward l-ishma u titoli oħra ekwivalenti għall-ishma, il-perjodu limitat li ssir referenza għalih fl-Artikolu 5(4)(a) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 (minn hawn 'il quddiem “il-perjodu ta' stabbilizzazzjoni”):

(a)

fil-każ ta' distribuzzjoni sinifikanti fil-forma ta' offerta inizjali mħabbra pubblikament, jibda fid-data tal-bidu tan-negozjar tat-titoli fiċ-ċentru tan-negozjar konċernat u jintemm mhux aktar tard minn 30 jum tal-kalendarju wara dan.

(b)

fil-każ ta' distribuzzjoni sinifikanti fil-forma ta' offerta sekondarja, jibda fid-data ta' divulgazzjoni pubbliku adegwata tal-prezz finali tat-titoli u jintemm mhux iktar tard minn 30 jum tal-kalendarju wara d-data tat-tqassim.

2.   Għall-finijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 1, meta l-offerta inizjali mħabbra pubblikament issir fi Stat Membru li jippermetti n-negozjar qabel il-bidu tan-negozjar f'ċentru tan-negozjar, il-perjodu ta' stabbilizzazzjoni jibda fid-data tad-divulgazzjoni pubblika adegwata tal-prezz finali tat-titoli u jdum mhux aktar tard minn 30 jum tal-kalendarju wara dan. Tali negozjar isir f'konformità mar-regoli applikabbli taċ-ċentru tan-negozjar li fih it-titoli jkun sejrin jiġu ammessi għan-negozjar, inkluża kull regola li tirrigwarda d-divulgazzjoni pubblika u r-rappurtaġġ tan-negozjar.

3.   Fil-każ ta' bonds u forom oħra ta' dejn titolizzat, inkluż dejn titolizzat konvertibbli jew li jista' jiġi skambjat f'ishma jew f'titoli ekwivalenti għall-ishma, il-perjodu ta' stabbilizzazzjoni jibda mid-data tad-divulgazzjoni pubblika adegwata tat-termini tal-offerta tat-titoli u jintemm jew mhux iktar tard minn 30 jum tal-kalendarju wara d-data li fiha l-emittent tal-istrumenti jkun irċieva l-introjtu mill-ħruġ, jew mhux iktar tard minn 60 jum tal-kalendarju wara d-data tat-tqassim tat-titoli, liema minnhom tiġi l-ewwel.

Artikolu 6

Obbligi ta' divulgazzjoni u rappurtar

1.   Qabel il-bidu tal-offerta inizjali jew sekondarja tat-titoli, il-persuna maħtura skont il-paragrafu 5 tiżgura divulgazzjoni pubblika adegwata tat-tagħrif li ġej:

(a)

il-fatt li din l-istabbilizzazzjoni mhux neċessarjament li sseħħ u li tista' tintemm f'kull mument;

(b)

il-fatt li t-tranżazzjonijiet ta' stabbilizzazzjoni għandhom l-għan li jsostnu l-prezz tas-suq tat-titoli matul il-perjodu ta' stabbilizzazzjoni;

(c)

il-bidu u t-tmiem tal-perjodu ta' stabbilizzazzjoni, li matulu tista' sseħħ l-istabbilizzazzjoni;

(d)

l-identità tal-entità li tkun qiegħda twettaq l-istabbilizzazzjoni, sakemm din ma tkunx magħrufa fil-mument tad-divulgazzjoni, f'liema każ tkun suġġetta għal divulgazzjoni pubblika xierqa qabel ma tibda l-istabbilizzazzjoni;

(e)

l-eżistenza ta' kull faċilità ta' sovrallokazzjoni jew għażla “greenshoe” u l-għadd massimu ta' titoli koperti minn dik il-faċilità jew għażla, il-perjodu li matulu l-għażlai “greenshoe” tista' tiġi eżerċitata u kull kundizzjoni għall-użu tal-faċilità ta' sovrallokazzjoni jew eżerċizzju tal-għażla “greenshoe”; kif ukoll

(f)

il-post fejn l-istabbilizzazzjoni tista' ssir inkluż, fejn rilevanti, l-isem taċ-ċentru/ċentri tan-negozjar.

2.   Matul il-perjodu ta' stabbilizzazzjoni, il-persuni maħtura skont il-paragrafu 5 jaraw li jkun hemm divulgazzjoni pubblika adegwata tad-dettalji tat-tranżazzjonijiet ta' stabbilizzazzjoni kollha mhux iktar tard minn tmiem is-seba' sessjoni ta' kuljum tas-suq wara d-data tat-twettiq ta' dawn it-tranżazzjonijiet.

3.   Fi żmien ġimgħa minn tmiem il-perjodu ta' stabbilizzazzjoni, il-persuna maħtura skont il-paragrafu 5 tiżgura divulgazzjoni pubblika adegwata tat-tagħrif li ġej:

(a)

jekk tkunx saret l-istabbilizzazzjoni jew le;

(b)

id-data li fiha tkun bdiet l-istabbilizzazzjoni;

(c)

id-data li fiha tkun seħħet l-istabbilizzazzjoni l-aħħar darba;

(d)

il-firxa tal-prezzijiet li fihom tkun twettqet l-istabbilizzazzjoni, għal kull waħda mid-dati li matulhom ikunu twettqu t-tranżazzjonijiet ta' stabbilizzazzjoni.

(e)

iċ-ċentru/ċentri tan-negozjar li fihom ikunu twettqu t-tranżazzjonijiet ta' stabbilizzazzjoni, fejn applikabbli.

4.   Għall-finijiet ta' konformità mar-rekwiżit ta' notifika stabbilit fl-Artikolu 5(5) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, l-entitajiet li jwettqu stabbilizzazzjoni, kemm jekk jaġixxu f'isem l-emittent jew l-offerent, kemm jew le, jirreġistraw kull ordni jew tranżazzjoni ta' stabbilizzazzjoni f'titoli u strumenti assoċjati skont l-Artikolu 25(1) u l-Artikolu 26(1), (2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). L-entitajiet li jwettqu l-istabbilizzazzjoni, kemm jekk jaġixxu f'isem l-emittent jew l-offerent, kemm jekk le, jinnotifikaw kull tranżazzjoni ta' stabbilizzazzjoni f'titoli u strumenti assoċjati li jkunu saru lil:

(a)

l-awtorità kompetenti ta' kull ċentru tan-negozjar li fiha t-titoli fil-proċess ta' stabbilizzazzjoni jkunu ammessi għan-negozjar jew huma nnegozjati;

(b)

l-awtorità kompetenti ta' kull ċentru tan-negozjar fejn jitwettqu t-tranżazzjonijiet fi strumenti assoċjati għall-istabbilizzazzjoni tat-titoli,

5.   L-emittent, l-offerent u kull entità li twettaq l-istabbilizzazzjoni, kif ukoll il-persuni li jaġixxu f'isimhom, jaħtru wieħed minnhom biex jaġixxi bħala punt ċentrali responsabbli:

(a)

għar-rekwiżiti ta' divulgazzjoni pubblika li ssir referenza għaliha fil-paragrafi 1, 2 u 3; kif ukoll

(b)

biex tittratta xi talba li ssir minn xi waħda mill-awtoritajiet kompetenti li ssir referenza għalihom fil-paragrafu 4.

Artikolu 7

Kundizzjonijiet tal-prezz

1.   Fil-każ ta' offerta ta' ishma jew ta' titoli oħra ekwivaenti ta' ishma, l-istabbilizzazzjoni tat-titoli fl-ebda ċirkostanza ma ssir bi prezz ogħla mill-prezz tal-offerta.

2.   Fil-każ ta' offerta ta' dejn titolizzat konvertibbli jew li jista' jiġi skambjat f'ishma jew f'titoli oħra ekwivalenti ta' ishma, l-istabbilizzazzjoni ta' dawn l-istrumenti ta' dejn fl-ebda ċirkustanza ma ssir bi prezz ogħla l-prezz tas-suq ta' dawk l-istrumenti fil-mument tad-divulgazzjoni pubblika tal-kundizzjonijiet finali tal-offerta l-ġdida.

Artikolu 8

Il-kundizzjonijiet għall-istabbilizzazzjoni anċillarja

L-istabbilizzazzjoni anċillari ssir f'konformita mal-Artikoli 6 u 7 u tkun konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

it-titoli għandhom jiġu sovrallokati biss matul il-perjodu tas-sottoskrizzjoni bil-prezz tal-offerta;

(b)

pożizzjoni li tirriżulta mill-eżerċizzju ta' faċilita ta' sovrallokazzjoni minn ditta tal-investiment jew istituzzjoni tal-kreditu li ma tkunx koperta mill-għażla “greenshoe” ma taqbiżx il-5 % tal-offerta oriġinali;

(c)

l-għażla “greenshoe” tiġi eżerċitata mill-benefiċjarji ta' tali għażla biss meta t-titoli jkunu ġew sovrallokati;

(d)

l-għażla “greenshoe” ma tammontax għal iktar minn 15 % tal-offerta oriġinali;

(e)

il-perjodu li matulu l-għażla “greenshoe” tkun tista' tiġi eżerċitata jkun l-istess bħall-perjodu tal-istabbilizzazzjoni skont l-Artikolu 5;

(f)

l-eżerċizzju tal-għażla “greenshoe” jiġi divulgat lill-pubbliku fil-pront, flimkien mad-dettalji kollha approprjati, inklużi b'mod partkolari d-data tal-eżerċizzju tal-għażla u n-numru u n-natura tat-titoli involuti.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 9

Id-Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum li jsegwi dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jibda japplika mit-3 ta' Lulju 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 tad-29 ta' April 2004 li jimplimenta d-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni inkluża fil-prospetti u kif ukoll il-format, l-inkorporazzjoni b'referenza u l-pubblikazzjoni ta' prospetti bħal dawn u d-disseminazzjoni tar-reklami (ĠU L 149, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1055 tad-29 ta' Ġunju 2016 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-mezzi tekniċi għall-iżvelar pubbliku xieraq ta' informazzjoni privileġġata u biex jiġi ttardjat l-iżvelar pubbliku ta' informazzjoni privileġġata skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ara paġna 47 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(5)  Id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38).

(6)  Id-Direttiva 2012/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 74).

(7)  Ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).


30.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/42


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1053

tat-28 ta' Ġunju 2016

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 183(b) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli u jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 u (KE) Nru 614/2009 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 (3) stipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' sistema ta' dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni u ffissal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u l-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd.

(2)

Minn kontroll regolari tad-dejta li abbażi tagħha jiġu stabbiliti l-prezzijiet rappreżentattivi għall-prodotti tas-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd, jirriżulta li l-prezzijiet rappreżentattivi għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti għandhom jiġu emendati biex jitqiesu l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet skont l-oriġini.

(3)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1484/95 għandu jiġi emendat skont dan.

(4)

Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat li din il-miżura tapplika kemm jista' jkun malajr wara li d-dejta aġġornata ssir disponibbli, jeħtieġ li r-Regolament preżenti jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1484/95 jinbidel bit-test stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 150, 20.5.2014, p. 1.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 tat-28 ta' Ġunju 1995 li jistabbilixxi r-regolamenti dettaljati għall-implimentazzjoni tas-sistema ta' dazji addizzjonali tal-importazzjoni u l-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u biex iħassar ir-Regolament Nru 163/67/KEE (ĠU L 145, 29.6.1995, p. 47).


ANNESS

“ANNESS I

Il-Kodiċi tan-NM

Id-deskrizzjoni tal-prodotti

Il-prezz rappreżentattiv

(f'EUR/100 kg)

Il-garanzija msemmija fl-Artikolu 3

(f'EUR/100 kg)

L-oriġini (1)

0207 12 10

Karkassi tat-tiġieġ bi preżentazzjoni ta' 70 %, iffriżati

122,1

0

AR

0207 12 90

Karkassi tat-tiġieġ bi preżentazzjoni ta' 65 %, iffriżati

136,1

0

AR

162,5

0

BR

0207 14 10

Qatgħat mingħajr għadam tas-sriedaq jew tat-tiġieġ, iffriżati

273,1

8

AR

177,5

41

BR

280,4

6

CL

224,4

23

TH

0207 27 10

Qatgħat mingħajr għadam tad-dundjani, iffriżati

341,3

0

BR

308,1

0

CL

0408 91 80

Bajd, mhux fil-qoxra, imnixxef

390,3

0

AR

1602 32 11

Preparazzjonijiet nejjin tas-sriedaq u tat-tiġieġ

189,5

30

BR


(1)  In-Nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” ifisser “oriġini oħrajn”.”


30.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/44


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1054

tad-29 ta' Ġunju 2016

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1238/2013 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkonsenjati mir-Repubblika Tal-Poplu taċ-Ċina u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1239/2013 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew li huma kkonsenjati mir-Repubblika Tal-Poplu taċ-Ċina

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkonsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) u 14(1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 tal-11 ta' Ġunju 2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 15(1) u 24(1),

Billi:

(1)

Bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1238/2013 (3), il-Kunsill impona dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew li huma kkonsenjati mir-Repubblika Tal-Poplu taċ-Ċina (“RPĊ”).

(2)

Bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1239/2013 (4), il-Kunsill impona wkoll dazju kumpensatorju definittiv fuq l-importazzjoni fl-Unjoni ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew li huma kkonsenjati mir-RPĊ.

(3)

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (“il-kumpanija ikkonċernata”), il-kodiċi addizzjonali TARIC B872, kumpanija suġġetta għal rata ta' dazju antidumping individwali ta' 41,3 % u għal rata ta' dazju kompensatorju individwali ta' 6,4 %, innotifikat lill-Kummissjoni dwar il-bidla fl-isem tagħha għal GCL System Integration Technology Co., Ltd.

(4)

Fl-2014, il-kumpanija kkonċernata ġiet iddikjarata falluta. Fi Frar 2015, il-kumpanija kkonċernata ġiet akkwistata minn Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, li hija parti minn grupp ta' kumpaniji bil-kodiċi addizzjonali TARIC B850.

(5)

Il-kumpanija kkonċernata argumentat li l-bdil ta' isimha ma jaffettwax id-dritt tagħha li tkompli tibbenefika mir-rata ta' dazju antidumping individwali u mir-rata ta' dazju kumpensatorju individwali li qabel kienu japplikaw għaliha.

(6)

Madankollu, b'riżultat tal-akkwiżizzjoni, il-kumpanija kkonċernata mhux biss biddlet isimha għal GCL System Integration Technology Co., Ltd., iżda saret parti mill-grupp ta' kumpanniji bil-kodiċi addizzjonali TARIC B850 (5).

(7)

Kemm il-kumpanija kkonċernata kif ukoll il-grupp ta' kumpaniji, imsemmijin fil-premessa (4), huma suġġetti għal rata ta' dazju antidumping individwali ta' 41,3 % u rata ta' dazju kompensatorju individwali ta' 6,4 %. Għaldaqstant, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-bidla fl-isem ma taffettwa bl-ebda mod il-konklużjonijiet tar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1238/2013 u (UE) Nru 1239/2013.

(8)

Il-Kummissjoni infurmat lill-partijiet interessati kollha bil-fatti u bil-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagħhom kellha l-ħsieb li temenda r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1238/2013 u (UE) Nru 1239/2013. Dawn il-partijiet ngħataw perjodu li fih setgħu jikkummentaw dwar id-divulgazzjoni. L-ebda parti ma ppreżentat kummenti.

(9)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1238/2013 kif ukoll l-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1239/2013 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU L 188, 18.7.2009, p. 93.

(3)  ĠU L 325, 5.12.2013, p. 1.

(4)  ĠU L 325, 5.12.2013, p. 66.

(5)  Jiġifieri minn Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.


ANNESS

L-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1238/2013 u l-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1239/2013 huma emendati kif ġej:

(1)

L-entrata għall-kodiċi addizzjonali TARIC B850 hija sostitwita b'dan li ġej:

“GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

B850 ”

(2)

L-entrata għall-kodiċi addizzjonali TARIC B872 hija sostitwita b'dan li ġej:

“Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872 ”


30.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/47


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1055

tad-29 ta' Ġunju 2016

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-mezzi tekniċi għall-iżvelar pubbliku xieraq ta' informazzjoni privileġġata u biex jiġi ttardjat l-iżvelar pubbliku ta' informazzjoni privileġġata skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 17(10) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-protezzjoni tal-investituri tirrekjedi żvelar pubbliku effettiv u f'waqtu ta' informazzjoni privileġġata mill-emittenti u mill-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet. Sabiex tingħata garanzija fil-livell tal-Unjoni ta' aċċess ekwu tal-investituri għall-informazzjoni prvileġġata, l-informazzjoni privileġġata għandha tiġi żvelata b'mod pubbliku bla ħlas, b'mod simultanju u kemm jista' jkun malajr fost il-kategoriji kollha ta' investituri madwar l-Unjoni u għandha tkun ikkomunikata lill-medja li tiżgura disseminazzjoni effettiva lill-pubbliku.

(2)

Fil-każ fejn il-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjoni diġà jkunu jissodisfaw rekwiżiti ekwivalenti ta' żvelar ta' informazzjoni privileġġata skont ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), u meta huma jkunu obbligati li jagħmlu żvelar pubbliku tal-istess informazzjoni skont dak ir-Regolament u r-Regolament (UE) Nru 596/2014, l-obbligi taħt dan ir-Regolament għandhom jitqiesu bħala li jkunu ssodisfati meta l-informazzjoni tkun żvelata bl-użu tal-pjattaforma għall-iżvelar ta' informazzjoni privileġġata għall-iskopijiet tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011, bil-kundizzjonijiet li l-informazzjoni privileġġata tiġi kkomunikata lill-medja relevanti.

(3)

Huwa importanti li l-mezzi tekniċi għall-ittardjar tal-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata jkunu jippermettu ż-żamma tal-informazzjoni kruċjali tal-proċess għall-ittardjar tal-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata, b'mod li l-emittenti u l-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet jkunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom li jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti.

(4)

In-notifika tal-ittardjar tal-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata u, fejn meħtieġ, l-ispjegazzjoni ta' kif ikunu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet kollha applikabbli għall-ittardjar għandha tingħata lill-awtoritajiet kompetenti bil-miktub, bl-użu ta' mezzi elettroniċi sikuri speċifikati mill-istess awtorità kompetenti, biex b'hekk jiġu żgurati l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-kontenut tal-informazzjoni, kif ukoll il-ħeffa tat-trażmissjoni.

(5)

Sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' tidentifika l-persuni relevanti fl-emittent jew il-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet, involuti fl-ittardjar tal-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata, in-notifika tal-ittardjar għandha tinkludi l-identita tal-persuna li tkun għamlet in-notifika u tal-persuna jew persuni responsabbli mid-deċiżjoni li jiġi ttardjat l-iżvelar tal-informazzjoni privileġġjata. Bl-istess mod, dik in-notifika għandha wkoll tindika l-aspetti temporali tal-ittardjar biex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jevalwaw jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti mir-Regolament (UE) Nru 596/2014 rigward l-ittardjar ikunux issodisfati.

(6)

Emittent li jkun istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja għandu jinforma lill-awtorità kompetenti bil-miktub bl-intenzjoni tal-ittardjar tal-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata sabiex jippreserva l-istabbilità tas-sistema finanzjarja u, fir-rigward tan-natura sensittiva ta' tali informazzjoni u l-ħtieġa li tiġi żgurata kunfidenzjalità massima tal-kontenut tagħha, għandhom jintużaw standards xierqa ta' sigurtà għal dak il-għan.

(7)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) lill-Kummissjoni.

(8)

Fil-25 ta' Mejju 2016, il-Kummissjoni nnotifikat lill-AETS bl-intenzjoni tagħha li tappoġġa l-abbozz għal standard tekniku ta' implimentazzjoni b'emendi biex jikkunsidraw il-fatt li d-dispożizzjonijiet dwar l-iżvelar fir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 huma biżżejjed biex jiġi żgurat li l-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet jiżvelaw informazzjoni privileġġata pubblikament, b'mod effikaċi u f'waqtu, kif meħtieġ mill-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014. Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1348/2014 (3) diġà jobbliga lill-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet jipprovdu “web feeds” għall-iżvelar ibbażat fuq is-sit web biex isiru pubbliċi, b'mod effettiv u f'waqtu. Fl-opinjoni formali tagħha tas-16 ta' Ġunju 2016, l-AETS ikkonfermat il-pożizzjoni inizjali tagħha u ma reġgħetx ippreżentat l-istandard tekniku ta' implimentazzjoni emendat b'mod konsistenti mal-emendi proposti tal-Kummissjoni. Peress li r-rekwiżit ta' żvelar għall-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 jista' jkun biżżejjed għall-fini tal-konformità mar-rekwiżiti fl-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, l-abbozz tal-istandard tekniku ta' implimentazzjoni jeħtieġ li jiġi emendat biex jiġu evitati rekwiżiti ta' rappurtar iddupplikati.

(9)

L-AETS wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Konċernati tas-Swieq tat-Titoli stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(10)

Sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, huwa neċessarju li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b'urġenza u li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament japplikaw mill-istess data bħal dawk stabbiliti fir- Regolament (UE) Nru 596/2014,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjoni li ġejjin:

 

“mezzi elettroniċi” huma mezzi ta' tagħmir elettroniku għall-ipproċessar (inkluża l-kompressjoni diġitali), il-ħażna u t-trasmissjoni ta' dejta, li jkunu jużaw wajers, radju, teknoloġiji ottiċi, jew kull mezz elettromanjetiku ieħor.

KAPITOLU II

MEZZI TEKNIĊI GĦALL-IŻVELAR PUBBLIKU KIF IMISS TA' INFORMAZZJONI PRIVILEĠĠATA

Artikolu 2

Mezzi ta' żvelar pubbliku ta' informazzjoni privileġġata

1.   L-emittenti u l-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandhom jiżvelaw l-informazzjoni privileġġata bl-użu ta' mezzi tekniċi li jassiguraw li:

(a)

L-informazzjoni privileġġata tiġi disseminata:

(i)

lil pubbliku kemm jista' jkun wiesa' fuq bażi mhux diskriminatorja;

(ii)

bla ħlas;

(iii)

simultanjament madwar l-Unjoni.

(b)

L-informazzjoni privileġġata tiġi kkomunikata, direttament jew permezz ta' terza persuna, lill-midja li tista' tiġi fdata, b'mod raġonevoli mill-pubbliku, li tiżgura d-disseminazzjoni effettiva tagħha. Il-komunikazzjoni għandha tixxandar bl-użu ta' mezzi elettroniċi li jiżguraw li l-kompletezza, l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni tinżamm matul it-trażmissjoni, u għandha b'mod ċar tidentifika:

(i)

li l-informazzjoni kkomunikata tkun informazzjoni privileġġata;

(ii)

l-identità tal-emittent jew tal-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet: l-isem legali sħiħ;

(iii)

l-identità tal-persuna li tkun qiegħda tagħmel in-notifika: l-isem, il-kunjom, il-pożizzjoni fl-emittent jew tal-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet;

(iv)

is-suġġett tal-informazzjoni privileġġata;

(v)

id-data u l-ħin tal-komunikazzjoni lill-midja.

L-emittenti u l-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandhom jiggarantixxu l-kompletezza, l-integrità u l-kunfidenzjalità billi jirrimedjaw kull nuqqas jew tħarbit fil-komunikazzjoni tal-informazzjoni privileġġata mingħajr dewmien.

2.   Il-parteċipanti fil-kwoti tal-emissjonijiet li huma obbligati jagħmlu żvelar ta' informazzjoni privileġġata skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 jistgħu jużaw il-mezzi tekniċi stabbiliti għall-iskopijiet tal-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata skont dan ir-Regolament għall-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, sakemm l-informazzjoni privileġġata li jkun meħtieġ li tiġi żvelata jkollha b'mod sostanzjali l-istess kontenut u li l-mezzi tekniċi użati għall-iżvelar jiżguraw li l-informazzjoni privileġġata tkun ikkomunikata lill-medja relevanti.

Artikolu 3

It-tqegħid ta' informazzjoni privileġġata fuq sit web

Is-siti web li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 17(1) u (9) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

ikunu jippermettu lill-utenti li jkollhom aċċess għal informazzjoni privileġġata mqiegħda fuq sit web b'mod mhux diskriminatorju u bla ħlas;

(b)

ikunu jippermettu lill-utenti li jsibu l-informazzjoni privileġġata fit-taqsima fis-sit web li tkun identifikabbli bla diffikultà;

(c)

ikunu jiżguraw li l-informazzjoni privileġġata żvelata tindika b'mod ċar id-data u l-ħin tal-iżvelar u li l-informazzjoni tkun organizzata f'ordni kronoloġiku.

KAPITOLU III

MEZZI TEKNIĊI GĦALL-ITTARDJAR TAL-IŻVELAR PUBBLIKU TA' INFORMAZZJONI PRIVILEĠĠATA

Artikolu 4

Notifika ta' żvelar ittardjat ta' informazzjoni privileġġata u spjegazzjoni bil-miktub

1.   Għall-iskop tal-ittardjar tal-iżvelar pubbliku tal-informazzjoni privileġġata f'konformita mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 17(4) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, l-emittenti u l-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandhom jużaw mezzi tekniċi li jiżguraw l-aċċessibbiltà, il-leġibbiltà u ż-żamma f'mezz durabbli tal-informazzjoni li ġejja:

(a)

id-dati u l-ħin meta:

(i)

l-informazzjoni privileġġata tkun l-ewwel eżistiet fl-emittent jew il-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet;

(ii)

tkun saret id-deċiżjoni għall-ittardjar tal-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata;

(iii)

l-emittent jew il-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet x'aktarx li jagħmel żvelar tal-informazzjoni privileġġata;

(b)

l-identità tal-persuni fl-emittent jew il-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet responsabbli għal:

(i)

it-teħid tad-deċiżjoni li jiġi ttardjat l-iżvelar u d-deċiżjoni dwar il-bidu tal-ittardjar u meta x'aktarx li jintemm;

(ii)

li jara li jkun hemm monitoraġġ kontinwu tal-kundizzjonijiet tal-ittardjar;

(iii)

it-teħid tad-deċiżjoni li l-informazzjoni privileġġata tiġi żvelata pubblikament;

(iv)

jipprovdi l-informazzjoni mitluba dwar l-ittardjar u l-ispjegazzjoni bil-miktub lill-awtorità kompetenti;

(c)

evidenza tas-sodisfar inizjali tal-kundizzjonijiet li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 17(4) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, u dwar kull tibdil ta' dan is-sodisfar matul il-perjodu tal-ittardjar, inkluż:

(i)

ix-xkiel għall-informazzjoni li jkun tqiegħdu internament u għar-rigward ta' partijiet terzi biex ma jkunx jista' jsir aċċess għal informazzjoni privileġġata minn persuni għajr dawk li jkollhom bżonnha fl-eżerċizzju normali tal-impjieg, il-professjoni jew id-dmirijiet tagħhom, fl-emittent jew il-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet;

(ii)

l-arranġamenti li jiġu stabbiliti għall-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata relevanti kemm jista' jkun malajr meta l-kunfidenzjalità ma tkunx tista' tiġi ggarantita aktar.

2.   L-emittenti u l-parteċipanti fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet għandhom jinfurmaw, permezz ta' notifika bil-miktub, lill-awtoritajiet kompetenti bl-ittardjar fl-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata u jipprovdu spjegazzjoni bil-miktub ta' tali ttardjar permezz ta' punt ta' kuntatt apposta fi, jew maħtur minn, l-awtorità kompetenti bl-użu ta' mezzi elettroniċi speċifikati mill-awtorita kompetenti.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw fuq is-sit web tagħhom il-punt ta' kuntatt iddedikat fi, jew maħtur minn, l-awtorità kompetenti u l-mezzi elettroniċi li ssir referenza għalihom fl-ewwel subparagrafu. Dawk il-mezzi elettroniċi jiżguraw li l-kumpletezza, l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni jinżammu matul il-trażmissjoni.

3.   Il-mezzi elettroniċi li ssir referenza għalihom fil-paragrafu 2 jiżguraw li n-notifika tal-ittardjar tal-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-identità tal-emittent jew tal-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet: l-isem legali sħiħ;

(b)

l-identità tal-persuna li tkun qiegħda tagħmel in-notifika: l-isem, il-kunjom, il-pożizzjoni fl-emittent jew tal-parteċipant fis-suq tal-kwoti tal-emissjonijiet;

(c)

id-dettalji tal-kuntatt tal-persuna li tkun qiegħda tagħmel in-notifika: l-indirizz tal-posta elettronika u n-numru tat-telefon professjonali;

(d)

l-identifikazzjoni tal-informazzjoni privileġġata żvelata pubblikament li kienet suġġetta għal żvelar ittardjat: it-titolu tad-dikjarazzjoni ta' żvelar; in-numru ta' referenza fejn is-sistema li tintuża għad-disseminazjoni tal-informazzjoni privileġġata tassenja wieħed; id-data u l-ħin tal-iżvelar pubbliku tal-informazzjoni privileġġata;

(e)

id-data u l-ħin tad-deċiżjoni biex l-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata jiġi ttardjat;

(f)

l-identità tal-persuni kollha responsabbli għad-deċiżjoni li jiġi ttardjat l-iżvelar pubbliku tal-informazzjoni privileġġata.

4.   Meta l-ispjegazzjoni bil-miktub ta' ittardjar tal-iżvelar ta' informazzjoni privileġġata tiġi pprovduta biss fuq talba tal-awtorità kompetenti f'konformità mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 17(4) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, il-mezzi elettroniċi li ssir referenza għalihom fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jiżguraw li tali spjegazzjoni bil-miktub tinkludi l-informazzjoni li ssir referenza għaliha fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 5

Notifika ta' intenzjoni ta' ittardjar tal-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata

1.   Għall-iskopijiet tal-ittardjar tal-iżvelar pubbliku tal-informazzjoni privileġġata f'konformita mal-Artikolu 17(5) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, emittent li jkun istituzzjoni ta' kreditu jew istituzzjoni finanzjarja għandu jipprovdi lill-awtorità kompetenti notifika bil-miktub tal-intenzjoni tiegħu li jittardja l-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata sabiex jippreserva l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, jiżgura l-kompletezza, l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni, permezz ta' punt ta' kuntatt iddedikat li jkun fi, jew maħtur minn, l-awtorita kompetenti.

Meta l-emittent jittrasmetti n-notifika li ssir referenza għaliha fl-ewwel subparagrafu b'mod elettroniku, huwa għandu juża l-mezzi elettroniċi li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 4(2) ta' dan ir-Regolament.

2.   L-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lill-emittent id-deċiżjoni tagħha li tagħti l-kunsens tagħha, jew inkella le, għall-ittardjar tal-iżvelar abbażi tal-informazzjoni pprovduta fil-paragrafu 1 bil-miktub u tiżgura l-kompletezza, l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni.

3.   L-emittent għandu juża l-istess mezzi tekniċi użati biex l-awtorità kompetenti tiġi pprovduta bin-notifika li ssir referenza għaliha fil-paragrafu 1 biex jinforma lill-awtorità kompetenti b'kull informazzjoni ġdida li tista' taffettwa d-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti rigward l-ittardjar tal-iżvelar tal-informazzjoni privileġġata.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 6

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jibda japplika mit-3 ta' Lulju 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1)

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1348/2014 tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar ir-rappurtar tad-dejta li jimplimenta l-Artikolu 8(2) u 8(6) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa (ĠU L 363, 18.12.2014, p. 121),

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84)


30.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/52


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1056

tad-29 ta' Ġunju 2016

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 f'dak li għandu x'jaqsam mal-estensjoni tal-perjodu ta' approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b'mod partikulari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (2) tistabbilixxi s-sustanzi attivi li jitqiesu li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(2)

Il-perjodu ta' approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat se jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2016. Tressqet applikazzjoni għat-tiġdid tal-inklużjoni ta' dik is-sustanza fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (3) skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1141/2010 (4).

(3)

Minħabba l-fatt li l-valutazzjoni tas-sustanza u d-deċiżjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni ġew posposti minħabba raġunijiet li l-applikant ma kellux kontroll fuqhom, x'aktarx li l-approvazzjoni tas-sustanza attiva se tiskadi qabel ma tkun ittieħdet id-deċiżjoni dwar it-tiġdid tagħha.

(4)

Wara s-sejbiet tal-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer dwar il-potenzjal karċinoġeniku tal-glifosat, fid-29 ta' April 2015 il-Kummissjoni tat mandat lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”) biex tanalizza l-informazzjoni sottostanti u tinkludi dawk is-sejbiet fil-konklużjoni tagħha. Fil-kuntest tal-proċedura ta' evalwazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-Awtorità kkonkludiet li l-glifosat x'aktarx mhux se joħloq riskju karċinoġeniku għall-bniedem u li l-evidenza disponibbli mhix se tappoġġa l-klassifikazzjoni armonizzata tal-glifosat skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (5) f'dak li għandu x'jaqsam mal-potenzjal karċinoġeniku tiegħu. Madankollu, f'dan il-kuntest l-Awtorità fakkret li l-proposti tagħha dwar il-klassifikazzjoni, li hija kienet għamlet fil-kuntest tal-proċedura ta' evalwazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, mhumiex proposti formali għall-klassifikazzjoni armonizzata skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

(5)

Fit-22 ta' Lulju 2015 (6), l-Istat Membru relatur qal li kien beħsiebu jressaq dossier dwar il-klassifikazzjoni armonizzata tal-glifosat, fosthom għall-klassi ta' periklu ta' karċinoġeniċità, skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Fis-17 ta' Marzu 2016, l-Istat Membru relatur ressaq dak id-dossier lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li għandha tagħti l-opinjoni tagħha dwar dan skont l-Artikolu 37(4) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

(6)

Is-sejbiet tal-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer ivarjaw mill-proposta tal-Awtorità għall-klassifikazzjoni tal-glifosat b'rabta mal-potenzjal karċinoġeniku tiegħu. Barra minn hekk, il-proċedura għall-klassifikazzjoni armonizzata tal-glifosat kienet diġà bdiet. Id-diskussjonijiet li saru fit-18 u fid-19 ta' Mejju 2016 fil-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf urew li għadd ta' Stati Membri, fir-rwol tagħhom bħala maniġers tar-riskju, qiesu li, għas-sitwazzjoni speċifika tal-glifosat, kien xieraq li jkollhom l-opinjoni tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi dwar il-klassifikazzjoni armonizzata b'rabta mal-karċinoġeniċità tal-glifosat qabel ma jieħdu deċiżjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni, minħabba li t-tali opinjoni tista' tkun rilevanti għall-approvazzjoni abbażi tal-kriterji stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(7)

Minħabba ż-żmien meħtieġ biex jiġi vvalutat id-dossier dwar il-klassifikazzjoni armonizzata, hemm bżonn li l-Kummissjoni testendi l-perjodu ta' approvazzjoni tas-sustanza attiva sa sitt xhur mid-data meta taslilha l-opinjoni tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi iżda sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2017. Meta l-Kummissjoni tirċievi l-opinjoni tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, hija għandha tavża d-data meta din tkun waslitilha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(8)

Fid-dawl tal-għan tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, f'każijiet fejn, wara li tkun irċeviet l-opinjoni tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, il-Kummissjoni tadotta Regolament li jipprevedi li ma tiġġeddidx l-approvazzjoni tal-glifosat minħabba li ma jkunux ġew issodisfati l-kriterji għall-approvazzjoni, hija se tistabbilixxi d-data tal-iskadenza tal-perjodu ta' approvazzjoni bħala d-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament sakemm ma tiġġeddidx l-approvazzjoni tal-glifosat, anki jekk dik id-data tkun qabel id-data tal-iskadenza tal-approvazzjoni.

(9)

Filwaqt li tqis l-estensjoni tal-perjodu ta' approvazzjoni tal-glifosat deskritta fil-premessi preċedenti, u fid-dawl tat-tħassib identifikat mill-Awtorità dwar l-użu tal-koformulant POE-tallowamin (bin-numru tas-CAS 61791-26-2) fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat, il-Kummissjoni se tibda tanalizza l-approvazzjoni tal-glifosat malajr kemm jista' jkun skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(10)

Għaldaqstant, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 għandu jiġi emendat kif xieraq.

(11)

Minħabba li l-approvazzjoni attwali tal-glifosat tiskadi fit-30 ta' Ġunju 2016, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ malajr kemm jista' jkun.

(12)

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf ma tax opinjoni fil-limitu taż-żmien stabbilit mill-President tiegħu. Tqies li kien hemm bżonn ta' att ta' implimentazzjoni u l-President ressaq l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni lill-kumitat tal-appell għal aktar deliberazzjoni. Il-kumitat tal-appell ma esprima l-ebda opinjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emenda tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

Fis-sitt kolonna tal-annotazzjoni 25 dwar il-glifosat mogħtija fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011, intitolata “Skadenza tal-approvazzjoni”, il-kliem “30 ta' Ġunju 2016” qed jinbidel bil-kliem “Sitt xhur mid-data meta l-Kummissjoni tirċievi l-opinjoni tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi jew il-31 ta' Diċembru 2017, skont liema minnhom jiġi l-ewwel”.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-lista ta' sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1141/2010 tas-7 ta' Diċembru 2010 li jistabbilixxi l-proċedura għat-tiġdid tal-inklużjoni tat-tieni grupp ta' sustanzi attivi fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u li jistabbilixxi l-lista ta' dawk is-sustanzi (ĠU L 322, 8.12.2010, p. 10).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

(6)  Ir-reġistru tal-intenzjonijiet tal-ECHA. Dan huwa disponibbli onlajn fl-indirizz li ġej: http://echa.europa.eu/mt/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions


30.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/55


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1057

tad-29 ta' Ġunju 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

135,4

ZZ

135,4

0709 93 10

TR

138,7

ZZ

138,7

0805 50 10

AR

160,3

CL

198,5

MA

174,9

UY

142,5

ZA

175,1

ZZ

170,3

0808 10 80

AR

118,3

BR

102,8

CL

128,2

CN

133,6

NZ

144,7

UY

71,6

ZA

106,7

ZZ

115,1

0809 10 00

TR

224,4

ZZ

224,4

0809 29 00

TR

347,0

ZZ

347,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

124,7

ZZ

124,7

0809 40 05

TR

148,6

ZZ

148,6


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


30.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/57


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1058

tad-29 ta' Ġunju 2016

li jagħlaq il-proċedura tal-offerti għax-xiri sfurzat ta' trab tal-ħalib xkumat f'intervent pubbliku miftuħa permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/826

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1370/2013 tas-16 ta' Diċembru 2013 li jiddetermina miżuri dwar l-iffissar ta' ċerti għajnuniet u rifużjonijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti agrikoli (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/826 (2) fetaħ proċedura tal-offerti għax-xiri sfurzat ta' trab tal-ħalib xkumat hekk kif il-limitazzjoni kwantitattiva ta' 218 000 tunnellati stabbilita fl-Artikolu 3(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1370/2013 għax-xiri ta' trab tal-ħalib xkumat bi prezz fiss f'intervent pubbliku kienet inqabżet.

(2)

It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1370/2013, kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/1042 (3), żied il-limitazzjonijiet kwantitattivi applikabbli għax-xiri sfurzat ta' butir u ta' trab tal-ħalib xkumat bi prezz fiss għas-sena 2016 mit-30 ta' Ġunju 2016.

(3)

Għalhekk, jixraq li tingħalaq il-proċedura tal-offerti miftuħa permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/826 u jerġa' jibda x-xiri sfurzat ta' trab tal-ħalib xkumat bi prezz fiss f'intervent pubbliku sakemm jintlaħqu l-limitazzjonijiet kwantitattivi.

(4)

Billi, wara l-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament l-aġenziji tal-intervent għandhom jinnotifikaw minnufih lill-offerenti dwar l-għeluq tal-proċedura tal-offerti, dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għeluq tal-proċedura tal-offerti

Il-proċedura tal-offerti miftuħa permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/826 hija b'dan magħluqa.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 346, 20.12.2013, p. 12.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/826 tal-25 ta' Mejju 2016 li jagħlaq l-intervent tax-xiri (buying-in) ta' trab tal-ħalib xkumat bi prezz fiss għall-perjodu ta' intervent li jintemm fit-30 ta' Settembru 2016 u li jiftaħ il-proċedura tas-sejħa għall-offerti għax-xiri (ĠU L 137, 26.5.2016, p. 19).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/1042 tal-24 ta' Ġunju 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1370/2013 li jiddetermina miżuri dwar l-iffissar ta' ċerti għajnuniet u rifużjonijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti agrikoli, rigward il-limitazzjonijiet kwantitattivi applikabbli għax-xiri sfurzat ta' butir u ta' trab tal-ħalib xkumat (ĠU L 170, 29.6.2016, p. 1).


DEĊIŻJONIJIET

30.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/59


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1059

tal-20 ta' Ġunju 2016

li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

(notifikata bid-dokument C(2016) 3753)

(it-testi bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bl-Iżvediż, bil-Latvjan, bil-Litwan, bin-Netherlandiż, bil-Portugiż, bis-Sloven, u bit-Taljan biss huma awtentiċi)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52 tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 31 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (2) u mill-1 ta' Jannar 2015 skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni għandha twettaq il-verifiki meħtieġa, tikkomunika lill-Istati Membri r-riżultati ta' dawn il-verifiki, tieħu nota tal-kummenti tal-Istati Membri, tibda diskussjoni bilaterali sabiex ikun jista' jintlaħaq ftehim mal-Istati Membri kkonċernati, u b'mod formali tikkomunikalhom il-konklużjonijiet tagħha.

(2)

L-Istati Membri kellhom l-opportunità li jitolbu l-bidu ta' proċedura ta' konċiljazzjoni. Din l-opportunità ntużat f'xi każijiet u r-rapporti li nħarġu dwar ir-riżultati ġew eżaminati mill-Kummissjoni.

(3)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013, tista' tiġi ffinanzjata biss in-nefqa agrikola li tkun iġġarrbet b'tali mod li ma tkunx inkisret il-liġi tal-Unjoni.

(4)

Fid-dawl tal-verifiki mwettqa, tar-riżultat li ħareġ mid-diskussjonijiet bilaterali u mill-proċeduri ta' konċiljazzjoni, parti min-nefqa ddikjarata mill-Istati Membri ma tissodisfax dan ir-rekwiżit, u għaldaqstant, ma tistax tiġi ffinanzjata mill-FAEG u l-FAEŻR.

(5)

Għandhom jiġu indikati l-ammonti li mhumiex meqjusa li jistgħu jitħallsu mill-FAEG u mill-FAEŻR. Dawk l-ammonti mhumiex marbutin man-nefqa mġarrba aktar minn erbgħa u għoxrin xahar qabel in-notifika bil-miktub tal-Kummissjoni dwar ir-riżultati tal-verifiki lill-Istati Membri.

(6)

Rigward il-każijiet koperti b'din id-Deċiżjoni, il-valutazzjoni tal-ammonti li jridu jiġu esklużi minħabba n-nuqqas ta' konformità tagħhom mal-liġi tal-Unjoni ġiet ikkomunikata lill-Istati Membri f'rapport ta' sinteżi li ħarġet il-Kummissjoni dwar is-suġġett (3).

(7)

Din id-Deċiżjoni hija bla preġudizzju għal kull konklużjoni finanzjarja li l-Kummissjoni tista' tasal għaliha abbażi tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'kawżi pendenti fl-1 ta' April 2016,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-ammonti stabbiliti fl-Anness u li huma marbuta man-nefqa mġarrba mill-aġenziji tal-pagamenti akkreditati tal-Istati Membri u ddikjarati skont il-FAEG jew il-FAEŻR għandhom jiġu esklużi mill-finanzjament tal-Unjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Bulgarija, lir-Repubblika Ċeka, lir-Renju tad-Danimarka, lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, lir-Renju ta' Spanja, lir-Repubblika Franċiża, lir-Repubblika Taljana, lir-Repubblika tal-Latvja, lir-Repubblika tal-Litwanja, lill-Gran Dukat tal-Lussemburgu, lir-Renju tan-Netherlands, lir-Repubblika Portugiża, lir-Repubblika tas-Slovenja, lir-Renju tal-Iżvezja, u lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni — (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1).

(3)  D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR and D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.


ANNESS

Partita tal-baġit: 05040206

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FR

Gwida ŻR LEADER+ (RD-400)

2008

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-516/10

RATA FISSA

5,00 %

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61

Partita tal-baġit: 05040501

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

CZ

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa (2007-2013)

2011

Rimborż fil-kawża T-32/16

RATA FISSA

5,00 %

EUR

151 171,36

0,00

151 171,36

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa (2007-2013)

2012

Rimborż fil-kawża T-32/16

RATA FISSA

5,00 %

EUR

212 512,83

0,00

212 512,83

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa (2007-2013)

2013

Rimborż fil-kawża T-32/16

RATA FISSA

5,00 %

EUR

220 615,06

0,00

220 615,06

 

 

 

 

 

Total CZ:

EUR

 584 299,25

 0,00

 584 299,25

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FR

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

L-annimali ma ngħaddewx u b'hekk ma saritx il-valutazzjoni tad-densità ta' bhejjem waqt il-verifiki fuq il-post — it-tneħħija tan-nagħaġ u tal-mogħoż li ma hemmx premium fuqhom

PERĊENTWAL STMAT

– 0,48 %

EUR

1 071 009,19

– 8 925,08

1 079 934,27

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

L-annimali ma ngħaddewx u b'hekk ma saritx il-valutazzjoni tad-densità ta' bhejjem waqt il-verifiki fuq il-post — it-tneħħija tan-nagħaġ u tal-mogħoż li ma hemmx premium fuqhom

PERĊENTWAL STMAT

– 0,48 %

EUR

1 386 002,35

– 11 430,02

1 397 432,37

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2013

L-annimali ma ngħaddewx u b'hekk ma saritx il-valutazzjoni tad-densità ta' bhejjem waqt il-verifiki fuq il-post — it-tneħħija tan-nagħaġ u tal-mogħoż li ma hemmx premium fuqhom

PERĊENTWAL STMAT

– 0,48 %

EUR

1 383 793,19

– 11 531,61

1 395 324,80

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2008

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-259/13

RATA FISSA

5,00 %

EUR

706 623,78

0,00

706 623,78

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2009

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-259/13

RATA FISSA

5,00 %

EUR

167 468,29

0,00

167 468,29

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

4 714 896,80

– 31 886,71

4 746 783,51

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

ES

Ċertifikazzjoni

2013

żbalji aleatorji tal-FAEŻR mhux SIAK u fl-istatistika ta' kontroll tal-FAEG. Rettifika ta' korrezzjoni li nstabet fl-ad hoc 48

TA' DARBA

 

EUR

2 195,93

0,00

2 195,93

 

Ċertifikazzjoni

2013

Żbalji magħrufa tal-FAEG mhux SIAK u tal-FAEŻR mhux SIAK. Rettifika ta' korrezzjoni li nstabet fl-ad hoc 48

TA' DARBA

 

EUR

26 105,45

0,00

26 105,45

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

 28 301,38

 0,00

 28 301,38


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

5 327 497,43

– 31 886,71

5 359 384,14

Partita tal-baġit: 05070107

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SI

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Rimborż fil-kawża T-12/16 wara s-sentenza tal-kawża T-667/14

TA' DARBA

 

EUR

42 615,90

0,00

42 615,90

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Rimborż fil-kawża T-12/16 wara s-sentenza tal-kawża T-667/14

TA' DARBA

 

EUR

45 519,08

0,00

45 519,08

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2015

Rimborż fil-kawża T-12/16 wara s-sentenza tal-kawża T-667/14

TA' DARBA

 

EUR

34 211,94

0,00

34 211,94

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-667/14

RATA FISSA

5,00 %

EUR

85 780,08

2 203,29

83 576,79

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-667/14

RATA FISSA

5,00 %

EUR

115 956,46

0,00

115 956,46

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-667/14

RATA FISSA

5,00 %

EUR

131 269,23

0,00

131 269,23

 

 

 

 

 

Total SI:

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40

Partita tal-baġit: 6701

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

BG

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Nuqqasijiet fil-verifiki fuq il-post u fis-sanzjonijiet u fil-kalkoli tal-pagamenti — sena tat-talba 2012

TA' DARBA

 

EUR

– 167 489,00

0,00

– 167 489,00

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Nuqqasijiet fil-verifiki fuq il-post u fis-sanzjonijiet u fil-kalkoli tal-pagamenti — sena tat-talba 2012

TA' DARBA

 

EUR

– 131,00

0,00

– 131,00

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Nuqqasijiet fil-verifiki fuq il-post u fis-sanzjonijiet u fil-kalkoli tal-pagamenti — sena tat-talba 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 250 296,00

0,00

– 250 296,00

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2015

Nuqqasijiet fil-verifiki fuq il-post u fis-sanzjonijiet u fil-kalkoli tal-pagamenti — sena tat-talba 2014

TA' DARBA

 

EUR

– 263 217,00

0,00

– 263 217,00

 

 

 

 

 

Total BG:

EUR

– 681 133,00

 0,00

– 681 133,00

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

CZ

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Is-sena tat-talba 2012: Nuqqas fil-proċess tal-aġġornament tal-LPIS, Nuqqas fl-analiżi tar-riskji, M'hemmx estensjoni jew estrapolazzjoni f'każ ta' dikjarazzjoni eċċessiva > 3 %

TA' DARBA

 

EUR

– 112 441,28

0,00

– 112 441,28

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Is-sena tat-talba 2013: Nuqqas fil-proċess tal-aġġornament tal-LPIS, Nuqqas fl-analiżi tar-riskji, Ma hemmx estensjoni jew estrapolazzjoni f'każ ta' dikjarazzjoni eċċessiva > 3 %

TA' DARBA

 

EUR

– 164 086,21

0,00

– 164 086,21

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2015

Is-sena tat-talba 2014: Nuqqas fil-proċess tal-aġġornament tal-LPIS, Nuqqas fl-analiżi tar-riskji, M'hemmx estensjoni jew estrapolazzjoni f'każ ta' dikjarazzjoni eċċessiva > 3 %

TA' DARBA

 

EUR

– 185 990,34

0,00

– 185 990,34

 

Kundizzjonalità

2011

Il-kontroll tar-rekwiżiti tal-identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni mhuwiex korrett, bidwi bl-annimali, sena tat-talba 2010

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 5 297 424,42

– 41,95

– 5 297 382,47

 

Kundizzjonalità

2012

Il-kontroll tar-rekwiżiti tal-identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni mhuwiex korrett, bidwi bl-annimali, sena tat-talba 2011

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 5 947 911,00

– 0,69

– 5 947 910,31

 

Kundizzjonalità

2013

Il-kontroll tar-rekwiżiti tal-identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni mhuwiex korrett, bidwi bl-annimali, sena tat-talba 2012

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 6 473 886,96

– 1 124,41

– 6 472 762,55

 

Kundizzjonalità

2014

Il-kontroll tar-rekwiżiti tal-identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni mhuwiex korrett, bidwi bl-annimali, sena tat-talba 2013

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 6 852 121,42

– 1 640,86

– 6 850 480,56

 

Inbid — Investiment

2011

Livell insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post.

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 124 003,47

0,00

– 124 003,47

 

Inbid — Investiment

2012

Livell insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post.

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 207 479,98

0,00

– 207 479,98

 

Inbid — Investiment

2013

Livell insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post.

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 201 933,62

0,00

– 201 933,62

 

Inbid — Investiment

2014

Livell insuffiċjenti ta' verifiki fuq il-post.

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 103 099,13

0,00

– 103 099,13

 

Kundizzjonalità

2011

KAAT waħda mhux iddefinita u l-ambitu tal-verifiki tal-SMR5 limitat, bidwi mingħajr annimali, sena tat-talba 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 059 484,88

– 8,39

– 1 059 476,49

 

Kundizzjonalità

2012

KAAT waħda mhux iddefinita u l-ambitu tal-verifiki tal-SMR5 limitat, bidwi mingħajr annimali, sena tat-talba 2011

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 189 582,20

– 0,14

– 1 189 582,06

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT waħda mhux iddefinita u l-ambitu tal-verifiki tal-SMR5 limitat, bidwi mingħajr annimali, sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 294 777,39

– 224,88

– 1 294 552,51

 

Kundizzjonalità

2014

KAAT waħda mhux iddefinita u l-ambitu tal-verifiki tal-SMR5 limitat, bidwi mingħajr annimali, sena tat-talba 2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 370 424,28

0,00

– 1 370 424,28

 

 

 

 

 

Total CZ:

EUR

– 30 584 646,58

– 3 041,32

– 30 581 605,26

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DE

Ċertifikazzjoni

2013

Korrezzjoni finanzjarja ta' żbalji finanzjarji mhux irkuprati mis-snin ta' qabel

TA' DARBA

 

EUR

– 46 753,71

0,00

– 46 753,71

 

L-azzjonijiet ta' promozzjoni

2010

nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjoni dwar ix-xiri

RATA FISSA

100,00 %

EUR

– 140 636,87

– 632,38

– 140 004,49

 

L-azzjonijiet ta' promozzjoni

2011

nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjoni dwar ix-xiri

RATA FISSA

100,00 %

EUR

– 331 758,14

– 168,23

– 331 589,91

 

L-azzjonijiet ta' promozzjoni

2012

nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjoni dwar ix-xiri

RATA FISSA

100,00 %

EUR

– 346 390,91

– 382,01

– 346 008,90

 

L-azzjonijiet ta' promozzjoni

2013

nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjoni dwar ix-xiri

RATA FISSA

100,00 %

EUR

– 67 459,69

– 33,69

– 67 426,00

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Nuqqasijiet fl-effikaċja tal-metodu u fil-kwalità tal-verifiki fuq il-post fis-sena tat-talba 2012

TA' DARBA

 

EUR

– 224 492,66

0,00

– 224 492,66

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Nuqqasijiet fl-effikaċja tal-metodu u fil-kwalità tal-verifiki fuq il-post fis-sena tat-talba 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 186 360,48

0,00

– 186 360,48

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 1 343 852,46

– 1 216,31

– 1 342 636,15

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

ES

Irregolaritajiet

2013

Dewmien biex jibdew il-proċeduri tal-irkupru u nuqqas ta' diliġenza fis-segwitu tad-dejn

TA' DARBA

 

EUR

– 364 397,21

0,00

– 364 397,21

 

Ċertifikazzjoni

2011

Żbalji magħrufa tal-FAEG mhux SIAK u tal-FAEŻR mhux SIAK. Rettifika ta' korrezzjoni li nstabet fl-ad hoc 48

TA' DARBA

 

EUR

3 523,35

0,00

3 523,35

 

Ċertifikazzjoni

2013

Żbalji magħrufa tal-FAEG mhux SIAK u tal-FAEŻR mhux SIAK. Rettifika ta' korrezzjoni li nstabet fl-ad hoc 48

TA' DARBA

 

EUR

19 304,02

0,00

19 304,02

 

Kundizzjonalità

2010

L-istruzzjonijiet biex isiru l-verifiki huma inadegwati, defiċjenzi fl-ambitu tal-verifiki, 2009

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 115 116,22

– 3 067,03

– 112 049,19

 

Kundizzjonalità

2011

L-istruzzjonijiet biex isiru l-verifiki huma inadegwati, defiċjenzi fl-ambitu tal-verifiki, 2009

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 10 039,58

0,00

– 10 039,58

 

Kundizzjonalità

2012

L-istruzzjonijiet biex isiru l-verifiki huma inadegwati, defiċjenzi fl-ambitu tal-verifiki, 2009

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 202,56

0,00

– 202,56

 

Kundizzjonalità

2011

L-istruzzjonijiet biex isiru l-verifiki huma inadegwati, defiċjenzi fl-ambitu tal-verifiki, 2010

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 779 083,63

– 4 749,00

– 1 774 334,63

 

Kundizzjonalità

2012

L-istruzzjonijiet biex isiru l-verifiki huma inadegwati, defiċjenzi fl-ambitu tal-verifiki, 2010

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 466,85

0,00

– 1 466,85

 

Kundizzjonalità

2013

L-istruzzjonijiet biex isiru l-verifiki huma inadegwati, defiċjenzi fl-ambitu tal-verifiki, 2010

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 408,69

0,00

– 408,69

 

Kundizzjonalità

2012

L-istruzzjonijiet biex isiru l-verifiki huma inadegwati, defiċjenzi fl-ambitu tal-verifiki, 2011

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 796 132,37

– 8 320,41

– 1 787 811,96

 

Kundizzjonalità

2013

L-istruzzjonijiet biex isiru l-verifiki huma inadegwati, defiċjenzi fl-ambitu tal-verifiki, 2011

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 379,25

0,00

– 379,25

 

Kundizzjonalità

2013

L-istruzzjonijiet biex isiru l-verifiki huma inadegwati, defiċjenzi fl-ambitu tal-verifiki, 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 921 486,77

0,00

– 921 486,77

 

Ċertifikazzjoni

2014

Żball magħruf ikkalkulat abbażi tad-defiċjenzi sistemiċi fl-ittestjar sostantiv tal-popolazzjoni tal-FAEŻR li mhix SIAK.

TA' DARBA

 

EUR

– 555 280,17

0,00

– 555 280,17

 

Ċertifikazzjoni

2014

Żball magħruf identifikat fil-FAEŻR mhux SIAK. M'hemmx dixxiplina finanzjarja.

TA' DARBA

 

EUR

– 84 578,54

0,00

– 84 578,54

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Nuqqas ta' rkupru, sena tat-talba 2009

TA' DARBA

 

EUR

– 1 797 657,81

0,00

– 1 797 657,81

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Nuqqas ta' rkupru, sena tat-talba 2010

TA' DARBA

 

EUR

– 2 476 822,58

0,00

– 2 476 822,58

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

Nuqqas ta' rkupru, sena tat-talba 2011

TA' DARBA

 

EUR

– 2 041 501,02

0,00

– 2 041 501,02

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Rikonoxximent — esternalizzazzjoni: nuqqasijiet fil-verifiki

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 146 583,54

– 17 707,29

– 128 876,25

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Rikonoxximent — esternalizzazzjoni: nuqqasijiet fil-verifiki

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 173 015,89

– 20 900,32

– 152 115,57

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Nuqqasijiet fil-kwalità tal-verifiki fuq il-post u fil-kalkolu tal-pagamenti u tas-sanzjonijiet (sena tat-talba 2012)

TA' DARBA

 

EUR

– 237 956,45

0,00

– 237 956,45

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Nuqqasijiet fil-kwalità tal-verifiki fuq il-post u fil-kalkolu tal-pagamenti u tas-sanzjonijiet (sena tat-talba 2012)

TA' DARBA

 

EUR

– 35,09

0,00

– 35,09

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Nuqqasijiet fil-kwalità tal-verifiki fuq il-post (sena tat-talba 2013)

TA' DARBA

 

EUR

– 5 437,95

0,00

– 5 437,95

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2009

RATA FISSA

0,41 %

EUR

– 36 254,13

0,00

– 36 254,13

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2009

RATA FISSA

1,27 %

EUR

– 491 140,74

0,00

– 491 140,74

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2009

RATA FISSA

1,87 %

EUR

– 5 206 315,05

0,00

– 5 206 315,05

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2009

RATA FISSA

2,45 %

EUR

– 525 444,92

0,00

– 525 444,92

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2009

RATA FISSA

2,71 %

EUR

– 193 701,07

0,00

– 193 701,07

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2009

RATA FISSA

2,84 %

EUR

– 3 385 206,63

0,00

– 3 385 206,63

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2009

RATA FISSA

2,97 %

EUR

– 274 558,17

0,00

– 274 558,17

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2009

RATA FISSA

3,03 %

EUR

– 6 425 414,59

0,00

– 6 425 414,59

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2009

RATA FISSA

3,32 %

EUR

– 264 285,02

0,00

– 264 285,02

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2009

RATA FISSA

3,53 %

EUR

– 370 297,50

0,00

– 370 297,50

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2009

RATA FISSA

4,34 %

EUR

– 5 810 700,42

0,00

– 5 810 700,42

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2010

RATA FISSA

1,59 %

EUR

– 140 897,44

0,00

– 140 897,44

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2010

RATA FISSA

3,58 %

EUR

– 12 557 181,35

0,00

– 12 557 181,35

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2010

RATA FISSA

3,80 %

EUR

– 1 604 161,19

0,00

– 1 604 161,19

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2010

RATA FISSA

4,46 %

EUR

– 7 281 180,73

0,00

– 7 281 180,73

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2010

RATA FISSA

4,99 %

EUR

– 521 889,14

0,00

– 521 889,14

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2010

RATA FISSA

5,86 %

EUR

– 14 705 686,08

0,00

– 14 705 686,08

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2010

RATA FISSA

6,40 %

EUR

– 754 883,66

0,00

– 754 883,66

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2010

RATA FISSA

6,52 %

EUR

– 1 465 916,24

0,00

– 1 465 916,24

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2010

RATA FISSA

7,68 %

EUR

– 1 054 399,87

0,00

– 1 054 399,87

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2010

RATA FISSA

8,60 %

EUR

– 898 074,78

0,00

– 898 074,78

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2010

RATA FISSA

10,04 %

EUR

– 17 872 503,33

0,00

– 17 872 503,33

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

LPIS dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2011

RATA FISSA

1,53 %

EUR

– 129 372,04

0,00

– 129 372,04

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

LPIS dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2011

RATA FISSA

3,52 %

EUR

– 1 670 394,11

0,00

– 1 670 394,11

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

LPIS dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2011

RATA FISSA

3,61 %

EUR

– 12 569 567,63

0,00

– 12 569 567,63

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

LPIS dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2011

RATA FISSA

4,40 %

EUR

– 457 993,13

0,00

– 457 993,13

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

LPIS dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2011

RATA FISSA

4,41 %

EUR

– 6 222 534,74

0,00

– 6 222 534,74

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

LPIS dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,47 %

EUR

– 14 047 831,11

0,00

– 14 047 831,11

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

LPIS dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2011

RATA FISSA

6,42 %

EUR

– 1 460 940,66

0,00

– 1 460 940,66

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

LPIS dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2011

RATA FISSA

7,67 %

EUR

– 1 039 427,27

0,00

– 1 039 427,27

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

LPIS dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2011

RATA FISSA

8,71 %

EUR

– 896 518,36

0,00

– 896 518,36

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

LPIS dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2011

RATA FISSA

8,84 %

EUR

– 1 073 434,31

0,00

– 1 073 434,31

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

LPIS dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2011

RATA FISSA

10,06 %

EUR

– 18 587 226,24

0,00

– 18 587 226,24

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2012

RATA FISSA

1,52 %

EUR

– 282 433,44

0,00

– 282 433,44

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,73 %

EUR

– 2 189 472,27

0,00

– 2 189 472,27

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2012

RATA FISSA

3,47 %

EUR

– 436 427,69

0,00

– 436 427,69

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2012

RATA FISSA

3,60 %

EUR

– 13 607 317,98

0,00

– 13 607 317,98

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2012

RATA FISSA

4,34 %

EUR

– 6 859 547,08

0,00

– 6 859 547,08

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,23 %

EUR

– 14 573 066,77

0,00

– 14 573 066,77

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,67 %

EUR

– 1 481 797,81

0,00

– 1 481 797,81

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2012

RATA FISSA

8,11 %

EUR

– 937 029,74

0,00

– 937 029,74

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2012

RATA FISSA

8,35 %

EUR

– 1 152 945,89

0,00

– 1 152 945,89

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2012

RATA FISSA

8,47 %

EUR

– 1 067 848,09

0,00

– 1 067 848,09

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2012

RATA FISSA

10,09 %

EUR

– 18 550 881,56

0,00

– 18 550 881,56

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2013

RATA FISSA

1,78 %

EUR

– 242 483,04

0,00

– 242 483,04

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2013

RATA FISSA

2,43 %

EUR

– 1 440 419,43

0,00

– 1 440 419,43

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2013

RATA FISSA

3,58 %

EUR

– 13 675 357,81

0,00

– 13 675 357,81

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2013

RATA FISSA

3,67 %

EUR

– 244 557,73

0,00

– 244 557,73

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2013

RATA FISSA

5,22 %

EUR

– 22 266 789,93

0,00

– 22 266 789,93

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2013

RATA FISSA

5,62 %

EUR

– 1 460 452,24

0,00

– 1 460 452,24

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2013

RATA FISSA

8,21 %

EUR

– 1 461 393,24

0,00

– 1 461 393,24

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2013

RATA FISSA

8,22 %

EUR

– 967 202,28

0,00

– 967 202,28

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2013

RATA FISSA

8,53 %

EUR

– 1 203 367,96

0,00

– 1 203 367,96

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) dgħajfa (mergħa permanenti) sena tat-talba 2013

RATA FISSA

10,09 %

EUR

– 18 791 305,94

0,00

– 18 791 305,94

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nuqqas fir-Rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi — kontroll tal-produzzjoni kkummerċjalizzata — Konsenja sħiħa

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 149 704,70

– 18 084,33

– 131 620,37

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nuqqas fir-Rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi — kontroll tal-produzzjoni kkummerċjalizzata — Konsenja sħiħa

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 967,05

– 479,22

– 3 487,83

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 275 525 856,12

– 73 307,60

– 275 452 548,52

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FR

Intitolamenti

2013

Allokazzjoni għall-bdiewa li ma setgħux jiffirmaw klawsola privata ta' kuntratt għal raġunijiet oġġettivi u allokazzjoni għall-bdiewa ġodda kollha

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 822 428,05

0,00

– 822 428,05

 

Intitolamenti

2014

Allokazzjoni għall-bdiewa li ma setgħux jiffirmaw klawsola privata ta' kuntratt għal raġunijiet oġġettivi u allokazzjoni għall-bdiewa ġodda kollha

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 382 331,15

0,00

– 1 382 331,15

 

Intitolamenti

2013

Allokazzjoni għall-ħtif tal-vinji 2012

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Intitolamenti

2014

Allokazzjoni għall-ħtif tal-vinji 2012

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Intitolamenti

2013

Allokazzjoni għall-għoġġiela maħsubin għall-vitella

TA' DARBA

 

EUR

– 1 363 665,37

– 29 946,09

– 1 333 719,28

 

Intitolamenti

2014

Allokazzjoni għall-għoġġiela maħsubin għall-vitella

TA' DARBA

 

EUR

– 1 363 665,37

0,00

– 1 363 665,37

 

Intitolamenti

2013

Kalkolu tat-tnaqqis lineari skorrett

TA' DARBA

 

EUR

– 89 489 899,24

– 1 965 198,18

– 87 524 701,06

 

Intitolamenti

2014

Kalkolu tat-tnaqqis lineari skorrett

TA' DARBA

 

EUR

– 98 131 085,38

0,00

– 98 131 085,38

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 192 585 443,96

– 1 995 144,27

– 190 590 299,69

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GB

Kundizzjonalità

2013

L-applikazzjoni tat-tolleranzi għall-SMR7 u għall-SMR8, is-sena tat-talba 2012

TA' DARBA

 

EUR

– 216 342,93

0,00

– 216 342,93

 

Kundizzjonalità

2014

L-applikazzjoni tat-tolleranzi għall-SMR7 u għall-SMR8, is-sena tat-talba 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 133 445,51

0,00

– 133 445,51

 

Kundizzjonalità

2015

L-applikazzjoni tat-tolleranzi għall-SMR7 u għall-SMR8, is-sena tat-talba 2014

TA' DARBA

 

EUR

– 125 894,15

0,00

– 125 894,15

 

Ċertifikazzjoni

2010

L-irkupru u l-kompletezza tal-Anness III

TA' DARBA

 

EUR

– 373 689,17

0,00

– 373 689,17

 

Ċertifikazzjoni

2011

L-irkupru u l-kompletezza tal-Anness III

TA' DARBA

 

EUR

– 388,00

0,00

– 388,00

 

Ċertifikazzjoni

2012

L-irkupru u l-kompletezza tal-Anness III

TA' DARBA

 

EUR

– 3 394,82

0,00

– 3 394,82

 

Kundizzjonalità

2011

Il-kontroll ta' 3 KAAT u tar-rekwiżiti minimi għall-użu tal-fertilizzanti u tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti mhumiex adegwati, ir-rata minima tal-kontroll għall-SMR8 ma nkisbitx, id-daqs tal-kampjuni għall-SMR7 żgħir wisq, is-sena tat-talba 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 456 734,56

– 16 924,48

– 1 439 810,08

 

Kundizzjonalità

2012

Il-kontroll ta' 3 KAAT u tar-rekwiżiti minimi għall-użu tal-fertilizzanti u tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti mhumiex adegwati, ir-rata minima tal-kontroll għall-SMR8 ma nkisbitx, id-daqs tal-kampjuni għall-SMR7 żgħir wisq, is-sena tat-talba 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 9 246,99

8,89

– 9 255,88

 

Kundizzjonalità

2013

Il-kontroll ta' 3 KAAT u tar-rekwiżiti minimi għall-użu tal-fertilizzanti u tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti mhumiex adegwati, ir-rata minima tal-kontroll għall-SMR8 ma nkisbitx, id-daqs tal-kampjuni għall-SMR7 żgħir wisq, is-sena tat-talba 2010