ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 165

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
23 ta' Ġunju 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/1004 tat-22 ta' Ġunju 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/1005 tat-22 ta' Ġunju 2016 li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward il-fibri tal-asbestos (krisotilu) ( 1 )

4

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1006 tat-22 ta' Ġunju 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 255/2010 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-ICAO imsemmija fl-Artikolu 3(1) ( 1 )

8

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1007 tat-22 ta' Ġunju 2016 dwar l-awtorizzazzjoni ta' klorur tal-ammonju bħala addittiv tal-għalf għar-ruminanti għajr il-ħrief tas-simna u għall-klieb u l-qtates (detentur tal-awtorizzazzjoni Latochema Co. Ltd) ( 1 )

10

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1008 tat-22 ta' Ġunju 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

13

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1009 tat-22 ta' Ġunju 2016 li jiffissal-kwantitajiet li għandhom jiżdiedu mal-kwantità ffissata għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar 2017 sat-30 ta' Ġunju 2017 fil-qafas tal-kwoti tariffarji miftuħin bir-Regolament (KE) Nru 2535/2001 fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

15

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1010 tal-21 ta' Ġunju 2016 dwar l-adegwatezza tal-awtoritajiet kompetenti ta' ċerti pajjiżi terzi u territorji skont id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2016) 3727)  ( 1 )

17

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2016/804 tas-17 ta' Mejju 2016 li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014 dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u dawk ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti ( ĠU L 132, 21.5.2016 )

23

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

23.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1004

tat-22 ta' Ġunju 2016

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (id-Direttiva Kwadru) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 39(2) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) u (f) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 hemm lista tar-regolamenti tal-UNECE annessi mal-“Ftehim Rivedut tal-1958” (3) li japplikaw b'mod obbligatorju. Dan il-lista għandha tiġi aġġornata biex tirrifletti l-applikazzjoni ta' rekwiżiti ġodda fir-regolamenti rispettivi tal-UNECE fil-livell tal-UE.

(2)

B'konformità mal-Artikolu 13(14) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009, l-Appendiċi tal-Anness IV tiegħu jelenka d-Direttivi mħassra li permezz tagħhom approvazzjonijiet tat-tip mogħtija qabel l-1 ta' Novembru 2012 għandhom jibqgħu validi sakemm ma jibdew japplikaw rekwiżiti ġodda. Hekk kif jibdew japplikaw rekwiżiti ġodda fil-livell tal-UE bl-aġġornament tal-Anness IV, jeħtieġ ukoll li jiġi aġġornat l-Appendiċi tal-Anness IV tar-Regolament.

(3)

Peress li r-rekwiżiti l-ġodda tar-Regolamenti Nru 107 u 118 tal-UNECE se jirrikjedu li l-manifatturi jadattaw il-vetturi tagħhom, għandu jingħata biżżejjed żmien għall-applikazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti.

(4)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat Tekniku — Vetturi bil-Mutur,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 huwa emendat b'konformità mal-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

B'effett mill-1 ta' Lulju 2016, għal raġunijiet marbutin mal-vista indiretta, l-awtoritajiet nazzjonalise jqisu li ċ-ċertifikati ta' konformità tal-vetturi l-ġodda tal-kategoriji N2 u N3 approvati bid-Direttiva 2003/97/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) ma jibqgħux validi għall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, u se jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' vetturi bħal dawn.

Artikolu 3

B'effett mill-1 ta' Lulju 2016, għal raġunijiet marbutin mal-kostruzzjoni ġenerali tal-vetturi, l-awtoritajiet nazzjonali se jqisu li ċ-ċertifikati ta' konformità tal-vetturi l-ġodda tal-kategoriji M2 u M3 ma jibqgħux validi għall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, u se jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' vetturi bħal dawn meta ma jkunux jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 107 tal-UNECE kif emendat bl-emendi tas-serje 05.

Artikolu 4

B'effett mill-1 ta' Lulju 2016, għal raġunijiet marbutin mal-mod kif il-vetturi jaħarqu l-karburant jew il-lubrikant ta' ċerti materjali li jintużaw fil-kostruzzjoni u/jew mal-kapaċità li jirreżistuhom, l-awtoritajiet nazzjonali se jqisu li ċ-ċertifikati ta' konformità tal-vetturi l-ġodda tal-kategorija M3 ma jibqgħux validi għall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, u se jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' vetturi bħal dawn meta ma jkunux jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 118 tal-UNECE kif emendat bl-emendi tas-serje 01.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-1 ta' Lulju 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE tas-27 ta' Novembru 1997 bil-ħsieb tal-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti li tikkonċerna l-adozzjoni tal-preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, għat-tagħmir u għall-parts li jistgħu jkunu ffittjati ma' vetturi bir-roti u/jew jintużaw magħhom u l-kundizzjonjiet tar-rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta' dawn il-preskrizzjonijiet (“Ftehim Rivedut tal-1958”) (ĠU L 346 17.12.1997, p. 78).

(4)  Id-Direttiva 2003/97/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Novembru 2003 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni skond it-tip tal-viżjoni indiretta u tal-vetturi mgħammra b'dawn il-mezzi, li temenda d-Direttiva 70/156/KEE u tħasar id-Direttiva 71/127/KEE (ĠU L 25, 29.1.2004, p. 1).


ANNESS

Emendi tar-Regolament (KE) Nru 661/2009

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

fit-tabella, ir-ringieli għar-Regolamenti Nru 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 u 121 tal-UNECE jiġu sostitwiti b'dan li ġej:

“13

Ibbrejkjar tal-vetturi u tal-karrijiet

Suppliment 13 tas-serje ta' emendi 11

ĠU L 42, 18.2.2016, p. 1

M2, M3, N, O (b)

13-H

Ibbrejkjar tal-karozzi tal-passiġġieri

Suppliment 16 tal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 335, 22.12.2015, p. 1

M1, N1 (c)

14

Ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza, sistemi ta' ankraġġi ISOFIX u ankraġġi ISOFIX tal-irbit ta' fuq

Suppliment 5 tas-serje ta' emendi 07

ĠU L 218, 19.8.2015, p. 27

M, N

16

Ċinturini tas-sikurezza, sistemi ta' trażżin, sistemi ta' trażżin għat-tfal u sistemi ISOFIX ta' trażżin għat-tfal

Suppliment 5 tas-serje ta' emendi 06

ĠU L 304, 20.11.2015, p. 1

M, N (d)

58

Apparati ta' protezzjoni tal-qiegħ fuq wara (RUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; Protezzjoni tal-qiegħ fuq wara (RUP)

Suppliment 3 tas-serje ta' emendi 02

ĠU L 89, 27.3.2013 p. 34

M, N, O

95

Protezzjoni tal-passiġġieri f'każ ta' ħabta laterali

Suppliment 4 tas-serje ta' emendi 03

ĠU L 183, 10.7.2015, p. 91

M1, N1

100

Sikurezza elettrika

Suppliment 1 tas-serje ta' emendi 02

ĠU L 87, 31.3.2015, p. 1

M, N

107

Vetturi M2 u M3

Suppliment 1 tas-serje ta' emendi 06

ĠU L 153, 18.6.2015, p. 1

M2, M3

110

Komponenti speċifiċi għas-CNG

Suppliment 2 tal-emendi tas-serje 01

ĠU L 166, 30.6.2015, p. 1

M, N

118

Reżistenza għan-nar ta' materjali li jintużaw fix-xarabanks

Suppliment 1 tas-serje ta' emendi 02

ĠU L 102, 21.4.2015, p. 67

M3

121

Lok u identifikazzjoni tal-kontrolli manwali, tal-indikaturi operatorji u tal-indikaturi

Serje ta' emendi 01

ĠU L 5, 8.1.2016, p. 9

M, N”

(2)

l-Appendiċi huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringiela għar-Regolament Nru 46 tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“46

Apparati għall-vista indiretta u l-installazzjoni tagħhom

Direttiva 2003/97/KE

ĠU L 25, 29.1.2004, p. 1.

M, N1, komponent”

(b)

ir-ringiela għar-Regolament Nru 118 titħassar.


23.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/4


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1005

tat-22 ta' Ġunju 2016

li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward il-fibri tal-asbestos (krisotilu)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 68(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-entrata 6 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tipprojbixxi l-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-fibri tal-asbestos u tal-oġġetti u t-taħlitiet li fihom dawn il-fibri miżjuda intenzjonalment.

(2)

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' dijaframmi li fihom fibri tal-krisotilu għall-installazzjonijiet tal-elettroliżi eżistenti. Din kienet tinkludi l-possibbiltà li jiġi eżentat it-tqegħid fis-suq tal-fibri tal-krisotilu biex jintużaw fil-fabbrikazzjoni u l-manutenzjoni ta' tali dijaframmi u l-użu tal-fibri tal-krisotilu għal dawn il-finijiet.

(3)

Minn ħames istallazzjonijiet ta' elettroliżi li fl-2011 l-Istati Membri rrappurtaw (2) li kienu ikkonċedewlhom eżenzjoni, tnejn biss, fl-Iżvezja u l-Ġermanja, għadhom joperaw.

(4)

Fit-18 ta' Jannar 2013, b'mod li jikkonforma mal-obbligu fil-paragrafu 1 tal-entrata 6, il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (“l-Aġenzija”) biex tħejji dossier skont l-Anness XV f'konformità mal-Artikolu 69(1) tar-REACH bil-għan li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq u l-użu ta' dijaframmi li fihom il-krisotilu. Fis-17 ta' Jannar 2014, l-Aġenzija ffinalizzat id-dossier tal-Anness XV, li pproponiet li temenda r-restrizzjoni eżistenti billi jiġi limitat it-tul tal-eżenzjonijiet mogħtija mill-Istati Membri għat-tqegħid fis-suq u l-użu ta' dijaframmi li fihom il-krisotilu u l-fibri tal-krisotilu li jintużaw esklussivament fiż-żamma tagħhom sal-31 ta' Diċembru 2025 u li jippermetti lill-Istati Membri li jimponu rekwiżit ta' rappurtar li jippermetti monitoraġġ u infurzar aħjar.

(5)

Id-dossier wara ġie ppreżentat għall-konsultazzjoni pubblika u ġie sottomess għal eżami mill-Kumitat għall-Istima tar-Riskji (minn hawn 'il quddiem ir-“RAC”) u mill-Kumitat għall-Analiżi Soċjoekonomika (minn hawn 'il quddiem is-“SEAC”).

(6)

Fit- 26 ta' Novembru 2014, ir-RAC adotta opinjoni li kkonkludiet li f'impjant minnhom ma kien hemm l-ebda espożizzjoni tal-ħaddiema għall-krisotilu, u li fl-impjant l-ieħor l-esponiment kien qed jiġi minimizzat permezz ta' miżuri ta' mmaniġġjar tar-riskji li huma effettivi biex jikkontrollaw ir-riskji potenzjali mill-użu tal-krisotilu għal livell ta' riskju ta' periklu baxx. L-opinjoni kkonkludiet ukoll li ma l-krisotilu mhux joħroġ fl-ambjent u għalhekk il-benefiċċji tas-saħħa u tal-ambjent bl-għeluq immedjat taż-żewġ impjanti jkunu negliġibbli. Barra minn hekk, minħabba kunsiderazzjonijiet speċifiċi fil-proċess u t-teknoloġija użati f'wieħed mill-impjanti, ma kien hemm l-ebda alternattiva adattata.

(7)

Sabiex jippromwovi l-objettiv ta' eliminazzjoni gradwali tal-użu ta' krisotilu fl-UE u biex itejjeb iċ-ċarezza u t-trasparenza ta' eżenzjoni eżistenti, ir-RAC qabel mal-emenda proposta stabbilita fid-dossier tal-Anness XV. Id-dossier juri li hija meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni.

(8)

Fid-9 ta' Marzu 2015, is-SEAC adotta opinjoni li tinnota li f'impjant minnhom iċ-ċelloli li fihom l-asbestos għandhom jitneħħew sal-2025 u li fl-ieħor, l-operatur iddikjara li l-ittestjar tal-livell ta' produzzjoni tiegħu, u li jinsab għaddej bħalissa, bl-użu ta' dijaframmi ħielsa mill-krisotilu fl-installazzjoni li hemm bħalissa jista' jwassal għal sostituzzjoni sħiħa sa mhux aktar tard mill-2025. Is-SEAC ikkonkluda wkoll li l-għeluq immedjat ta' dan l-impjant se jirriżulta fi spejjeż f'termini ta' telf ta' valur miżjud u ta' impjiegi u ħa nota tal-impenn li l-operatur ta' dak l-impjant biex jitwaqqfu l-importazzjonijiet kollha tal-krisotilu sal-aħħar tal-2017. Minħabba l-għan ġenerali tal-eliminazzjoni gradwali tal-użu tal-krisotilu fl-UE u sabiex tittejjeb iċ-ċarezza u t-trasparenza tal-eżenzjoni eżistenti, is-SEAC irrakkomanda li t-tul tal-eżenzjonijiet mogħtija mill-Istati Membri għat-tqegħid fis-suq ta' dijaframmi u ta' fibri għandu jkun limitat sa tmiem l-2017 u kkonkluda li l-emenda proposta tar-restrizzjoni eżistenti, kif modifikata mis-SEAC, hija l-aktar miżura xierqa madwar l-Unjoni.

(9)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/732/UE (3), li tistabbilixxi l-aqwa tekniki disponibbli (BAT) skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) dwar l-emissjonijiet industrijali (IED), tistipula li l-użu tad-dijaframmi tal-asbestos ma huwiex meqjus bħala BAT u għaldaqstant il-kundizzjonijiet tal-permess għall-istallazzjonijiet tal-klor-alkali mħaddma fl-Unjoni jridu jiġu aġġornati sat-12 ta' Diċembru 2017 b'tali mod li dawn l-istallazzjonijiet ma jibqgħux jużaw id-dijaframmi tal-asbestos minn dik id-data. Madankollu, b'differenza għaċ-ċelluli tal-merkurju li taħt ebda ċirkustanza ma huma kkunsidrati bħala BAT, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li, f'ċirkostanzi speċifiċi u eċċezzjonali, id-dijaframmi tal-asbestos jistgħu jintużaw f'installazzjoni partikolari għal perjodu itwal u definit f'kundizzjonijiet li jkunu konsistenti mal-għanijiet ambjentali tal-IED, sakemm il-kundizzjonijiet u d-dewmien ta' dan l-użu jkunu speċifikati b'mod li jorbot legalment.

(10)

Minn meta ġiet adottata l-opinjoni tas-SEAC, l-operatur tal-impjant fejn hija prevista sostituzzjoni sħiħa sal-2025 daħal fi ftehim vinkolanti mal-awtoritajiet tal-Istat Membru konċernat bil-ħsieb li mill-2014 'il quddiem tiġi ggarantita s-sostituzzjoni gradwali ta' dijaframmi li fihom il-krisotilu b'materjal alternattiv mingħajr asbestos u s-sostituzzjoni tiġi kompluta sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2025. Għalhekk huwa xieraq li t-tul ta' żmien tal-eżenzjoni mogħtija mill-Istati Membri biex jippermettu l-użu ta' dijaframmi li fihom il-krisotilu u ta' fibri tal-krisotilu li jintużaw esklussivament fil-manutenzjoni tagħhom hija limitatam, sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2025.

(11)

Barra minn hekk, għalkemm skont il-ftehim vinkolanti, l-operatur qabel li jieqaf jimporta l-fibri tal-krisotilu u d-dijaframmi li fihom il-krisotilu sal-aħħar tal-2017, iktar tard huwa ikkonferma li l-importazzjonijiet kienu diġà waqqfu minħabba li kien xtara biżżejjed fibri tal-krisotilu biex jiġġestixxi t-tranżizzjoni għal materjal alternattiv. Għalhekk huwa xieraq li tintemm il-possibbiltà li tippermetti lill-Istati Membri jippermettu t-tqegħid fis-suq ta' dijaframmi li fihom il-krisotilu u l-fibri tal-krisotilu esklussivament għall-manutenzjoni tagħhom.

(12)

Rapport li jindika l-ammont ta' krisotili użati f'dijaframmi fl-istallazzjonijiet li jibbenefikaw minn eżenzjonijiet għandu jiġi trasmess lill-Kummissjoni. Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema diġà tipprevedi li min iħaddem għandu jesponi lill-ħaddiema għall-fibri tal-krisotilu l-inqas possibbli, u f'kull każ dejjem 'l isfel mil-limitu tal-valur stabbilit. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu valuri ta' limitu aktar stretti għal dawn il-fibri fl-arja u jistgħu jitolbu l-kejl/monitoraġġ regolari tagħhom. Ir-riżultati ta' tali kejl/monitoraġġ għandhom jiġu inklużi fir-rapport.

(13)

Saret konsultazzjoni mal-Forum għall-Iskambju tal-Informazzjoni dwar l-Infurzar u tqiesu r-rakkomandazzjonijiet ta' dan il-Forum.

(14)

Għalhekk ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1907/2006 għandu jiġi emendat skont dan.

(15)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit fl-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Eżenzjonijiet mogħtija mill-pajjiżi tal-UE u mill-Istati taż-ŻEE-EFTA dwar l-asbestos li jinsabu fl-Artikoli skont l-Entrata 6 tal-Anness XVII tar- Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH).

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/732/UE tad-9 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-konklużjonijiet tal-aqwa tekniki disponibbli (BAT), skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali. għall-produzzjoni tal-chlor-alkali (ĠU L 332, 11.12.2013, p. 34).

(4)  Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17).


ANNESS

Fl-Anness XVII, l-entrata 6, il-paragrafu 1 tal-kolonna 2 tiġi sostitwita b'dan li ġej:

 

“1.

Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' dawn il-fibri u tal-oġġetti u t-taħlitiet li fihom dawn il-fibri miżjuda intenzjonalment, huma pprojbiti.

Madankollu, jekk l-użu ta' dijaframmi li fihom il-krisotilu għall-installazzjonijiet tal-elettroliżi użati fit-13 ta' Lulju 2016 kien ġie eżentat minn Stat Membru f'konformità mal-verżjoni ta' dan il-paragrafu fis-seħħ sa dik id-data, l-ewwel subparagrafu ma għandux japplika qabel l-1 ta' Lulju 2025 għall-użu f'dawk l-istallazzjonijiet ta' tali dijaframmi jew ta' krisotili użati esklussivament fil-manutenzjoni ta' tali dijaframmi, sakemm dan l-użu jkunf'konformità mal-kundizzjonijiet ta' permess stabbilit f'konformità mad- Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*).

Kwalunkwe utent downstream li jibbenefika minn tali eżenzjoni għandu jibgħat, sal-31 ta' Jannar ta' kull sena kalendarja, u lill-Istat Membru fejn tinsab l-installazzjoni tal-elettroliżi relevanti, rapport li jindika l-ammont ta' krisotili użati f'dijaframmi skont l-eżenzjoni. L-Istat Membru għandu jibgħat kopja lill-Kummissjoni Ewropea.

Meta, sabiex tiġi mħarsa s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, Stat Membru jitlob il-monitoraġġ ta' krisotili fl-arja minn utenti downstream, ir-riżultati għandhom jiġu inklużi f'dak ir-rapport.23.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/8


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1006

tat-22 ta' Ġunju 2016

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 255/2010 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-ICAO imsemmija fl-Artikolu 3(1)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-organizzazzjoni u l-użu tal-ispazju tal-arja fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-ispazju tal-arja) (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 6(7) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 255/2010 (2) jeħtieġ li l-ippjanar, il-koordinazzjoni u l-eżekuzzjoni tal-miżuri ta' ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru (ATFM) mill-partijiet, jew mill-aġenti li jaġixxu f'isimhom, involuti fil-proċessi tal-ATFM imsemmija fl-Artikolu 1(3), għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-ICAO speċifikati fl-Anness. L-Anness jirreferi għad-definizzjonijiet u għad-diversi dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 11 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (il-Konvenzjoni ta' Chicago) u b'mod aktar speċifiku għat-Tlettax-il Edizzjoni tagħha datata Lulju 2001, li tinkorpora l-Emenda Nru 47. Mill-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 255/2010, l-ICAO emendat għadd ta' definizzjonijiet u dispożizzjonijiet fl-Anness 11 tal-Konvenzjoni ta' Chicago, u l-aktar riċenti kienet tinkorpora l-Emenda Nru 49.

(2)

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 255/2010 jirreferi wkoll għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Proċeduri Supplimentari Reġjonali tal-ICAO (id-Dok 7030) u b'mod aktar speċifiku għall-Ħames Edizzjoni tiegħu datata 2007. Madankollu, il-Ħames Edizzjoni tad-Dok 7030 hija fil-fatt tal-2008 u għalhekk jeħtieġ li tiġi korretta r-referenza għad-data 2007.

(3)

Għalhekk, ir-referenzi fir-Regolament (UE) Nru 255/2010 għall-Anness 11 tal-Konvenzjoni ta' Chicago u għad-Dok 7030 tal-ICAO għandhom jiġu kkoreġuti u aġġornati sabiex l-Istati Membri jissodisfaw l-obbligi legali internazzjonali tagħhom u jiżguraw konsistenza mal-qafas regolatorju internazzjonali tal-ICAO.

(4)

Għaldaqstant, ir-Regolament (UE) Nru 255/2010 għandu jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ajru Uniku, stabbilit bl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 255/2010 jinbidel b'dan li ġej:

“ANNESS

Lista tad-dispożizzjonijiet tal-ICAO għall-finijiet tal-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru

1.

Kapitolu 3 paragrafu 3.7.5 (Ġestjoni tal-Fluss tat-Traffiku tal-Ajru) tal-Anness 11 tal-Konvenzjoni ta' Chicago — Servizzi tat-Traffiku tal-Ajru (it-13-il edizzjoni — Lulju 2001, li jinkorpora l-emenda Nru 49).

2.

Kapitolu 3 (kapaċità tas-sistema ATS u l-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru) tad-Dok 4444 tal-ICAO, Proċeduri għas-Servizzi tan-Navigazzjoni tal-Ajru — Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru (PANS-ATM) (il-15-il edizzjoni — 2007).

3.

Kapitolu 8 paragrafu 8.3 (Eżenzjonijiet mill-allokazzjoni tas-slots ATFM) tad-Dok 7030 tal-ICAO, Proċeduri Supplimentari Reġjonali Ewropej (EUR) (il-5 edizzjoni 2008).

4.

Kapitolu 8 paragrafu 8.4.1.c) (dwar il-konformità tal-operatur tal-inġenju tal-ajru mal-miżuri ATFM) tad-Dok 7030 tal-ICAO, Proċeduri Supplimentari Reġjonali Ewropej (EUR) (il-5 edizzjoni 2008).

5.

Kapitolu 2 paragrafu 2.3.2 (dwar it-tibdiliet għall-EOBT) tad-Dok 7030 tal-ICAO, Proċeduri Supplimentari Reġjonali Ewropej (EUR) (il-5 edizzjoni 2008).”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 20.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 255/2010 tal-25 ta' Marzu 2010 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru (ĠU L 80, 26.3.2010, p. 10).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1).


23.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/10


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1007

tat-22 ta' Ġunju 2016

dwar l-awtorizzazzjoni ta' klorur tal-ammonju bħala addittiv tal-għalf għar-ruminanti għajr il-ħrief tas-simna u għall-klieb u l-qtates (detentur tal-awtorizzazzjoni Latochema Co. Ltd)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' klorur tal-ammonju. Ma' din l-applikazzjoni ntbagħtu wkoll id-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

Dik l-applikazzjoni hija rigward l-awtorizzazzjoni ta' klorur tal-ammonju bħala addittiv tal-għalf għar-ruminanti, qtates u klieb biex jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-addittiv kien diġà ġie awtorizzat għall-użu fi ħrief tas-simna permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 832/2012 (2).

(5)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tal-4 ta' Diċembru 2015 (3) li, skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu, il-preparazzjoni ta' klorur tal-ammonju hija preżunta li ma għandhiex effett avvers fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent, u li l-użu tagħha jista' jnaqqas il-valur tal-pH fl-awrina. L-Awtorità tqis li ma hemmx bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għall-monitoraġġ wara l-kummerċjalizzazzjoni. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf li ressaq il-Laboratorju ta' Referenza mwaqqaf bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni tal-klorur tal-ammonju turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, ġew issodisfati. Għaldaqstant, l-użu ta' din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-klorur tal-ammonju speċifikat fl-Anness, li jifforma parti mill-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “sustanzi li jsaħħu d-diġestibilità”, huwa awtorizzat bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 832/2012 tas-17 ta' Settembru 2012 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni ta' klorur tal-ammonju bħala addittiv fl-għalf għall-ħrief tas-simna (detentur tal-awtorizzazzjoni Latochema Co. Ltd) (ĠU L 251, 18.9.2012, p. 27).

(3)  Il-Ġurnal EFSA 2016; 14(1):4352.


ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni

mg tal-addittiv/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' umdità ta' 12 %

Kategorija tal-addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: addittivi żootekniċi oħra (tnaqqis tal-pH tal-awrina)

4d7

Latochema Co. Ltd

Klorur tal-ammonju

Kompożizzjoni tal-addittiv

Klorur tal-ammonju ≥ 99,5 %

F'forma solida

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Klorur tal-ammonju ≥ 99,5 %

NH4Cl Nru tal-CAS: 12125-02-9

Klorur tas-sodju ≤ 0,5 %

Prodott b'sinteżi kimika

Metodu ta'Analiżi  (1)

Kwantifikazzjoni ta' klorur tal-ammonju fl-addittiv tal-għalf: titrazzjoni bl-idrossidu tas-sodju (Pharmacopoeia Ewropea, monografija 0007) jew titrazzjoni man-nitrat tal-fidda (monografija JECFA“klorur tal-ammonju”)

Ruminanti minbarra l-ħrief tas-simna

 

10 000 għal perjodu tal-għalf ta' mhux aktar minn tliet xhur

5 000 għal perjodu tal-għalf ta' aktar minn tliet xhur

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf f'forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operattivi u l-miżuri organizzattivi xierqa sabiex jindirizzaw ir-riskji li jistgħu jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Fejn ir-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir ta' protezzjoni personali adatt.

3.

It-taħlita ta' klorur tal-ammonju minn sorsi differenti ma għandhiex taqbeż il-livelli massimi permessi fl-għalf komplut għar-ruminanti, il-qtates u l-klieb.

It-13 ta' Lulju 2026

Qtates

Klieb

5 000


(1)  Dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


23.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/13


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1008

tat-22 ta' Ġunju 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

128,2

ZZ

128,2

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

141,0

BR

92,5

CL

136,1

MA

100,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

185,3

ZZ

136,4

0808 10 80

AR

116,7

BR

99,0

CL

136,7

CN

66,5

NZ

151,0

SA

114,4

US

160,2

ZA

114,2

ZZ

119,8

0809 10 00

TR

251,5

ZA

254,4

ZZ

253,0

0809 29 00

TR

382,1

ZZ

382,1

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

170,7

ZZ

170,7

0809 40 05

TR

180,1

ZZ

180,1


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


23.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/15


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1009

tat-22 ta' Ġunju 2016

li jiffissal-kwantitajiet li għandhom jiżdiedu mal-kwantità ffissata għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar 2017 sat-30 ta' Ġunju 2017 fil-qafas tal-kwoti tariffarji miftuħin bir-Regolament (KE) Nru 2535/2001 fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 188(2) u (3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2535/2001 (2) fetaħ kwoti tariffarji annwali għall-importazzjoni ta' prodotti tas-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib.

(2)

Il-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni mressqin mill-1 ta' Ġunju 2016 sal-10 ta' Ġunju 2016 għas-subperjodu mill-1 ta' Lulju 2016 sal-31 ta' Diċembru 2016 huma inqas mill-kwantitajiet disponibbli għal ċerti kwoti. Għaldaqstant, jixraq li jiġu ddeterminati l-kwantitajiet li għalihom ma tressqux applikazzjonijiet, u li dawn il-kwantitajiet jiżdiedu mal-kwantità ffissata għas-subperjodu tal-kwota sussegwenti.

(3)

Sabiex tiġi ggarantita l-effikaċja tal-miżura, jixraq li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni li ma tressqux skont ir-Regolament (KE) Nru 2535/2001, li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1 ta' Jannar 2017 sat-30 ta' Ġunju 2017, jidhru fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2535/2001 tal-14 ta' Diċembru 2001 li jipprovdi regoli dettaljati biex ikun applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-arranġamenti tal-importazzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u biex jinfetħu kwoti tat-tariffa (ĠU L 341, 22.12.2001, p. 29).


ANNESS

I.A

Numru tal-ordni

Kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mal-kwantitajiet disponibbli għas-subperjodu mill-1.1.2017 sat-30.6.2017

(f'kg)

09.4590

34 268 500

09.4599

5 680 000

09.4591

2 680 000

09.4592

9 219 000

09.4593

2 673 236

09.4594

10 003 500

09.4595

6 412 500

09.4596

9 596 200

I.F

Prodotti li joriġinaw mill-Iżvizzera

Numru tal-ordni

Kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mal-kwantitajiet disponibbli għas-subperjodu mill-1.1.2017 sat-30.6.2017

(f'kg)

09.4155

828 000

I.I

Prodotti li joriġinaw mill-Iżlanda

Numru tal-ordni

Kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mal-kwantitajiet disponibbli għas-subperjodu mill-1.1.2017 sat-30.6.2017

(f'kg)

09.4205

25 000

09.4206

0

I.K

Prodotti li joriġinaw min-New Zealand

Numru tal-ordni

Kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mal-kwantitajiet disponibbli għas-subperjodu mill-1.10.2016 sal-31.12.2016

(f'kg)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

33 612 000

09.4195

40 877 000


DEĊIŻJONIJIET

23.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/17


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1010

tal-21 ta' Ġunju 2016

dwar l-adegwatezza tal-awtoritajiet kompetenti ta' ċerti pajjiżi terzi u territorji skont id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument C(2016) 3727)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE (1), u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 47(3) tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri jistgħu jippermettu t-trasferiment ta' dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew ta' dokumenti oħrajn li jinżammu mill-awdituri statutorji jew mid-ditti tal-awditjar approvati minnhom, kif ukoll ta' rapporti dwar spezzjonijiet jew investigazzjonijiet li jirrigwardaw l-awditi inkwistjoni lill-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiż terz, dment li dawn l-awtoritajiet ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti li jkunu ġew ddikjarati adegwati mill-Kummissjoni u jkunu jeżistu arranġamenti reċiproċi ta' ħidma bejniethom u bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati. Għalhekk jeħtieġ li jiġi stabbilit jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' ċerti pajjiżi terzi jissodisfawx ir-rekwiżiti li huma adegwati sabiex id-dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew dokumenti oħra miżmuma mill-awdituri statutorji jew mid-ditti tal-awditjar kif ukoll ir-rapporti dwar spezzjonijiet jew investigazzjonijiet jiġu ttrasferiti lilhom.

(2)

Id-Deċiżjoni dwar l-adegwatezza skont l-Artikolu 47(3) tad-Direttiva 2006/43/KE ma tindirizzax rekwiżiti speċifiċi oħra għat-trasferiment ta' dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew ta' dokumenti oħra miżmuma minn awdituri statutorji jew ditti tal-awditjar kif ukoll tar-rapporti dwar spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, bħalma huma l-ftehimiet dwar arranġamenti reċiproki għal ħidma bejn l-awtoritajiet kompetenti stabbiliti fl-Artikolu 47(1)(d) ta' din id-Direttiva, jew ir-rekwiżiti għat-trasferiment ta' dejta personali stabbiliti fl-Artikolu 47(1)(e) ta' din id-Direttiva.

(3)

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, l-awtoritajiet kompetenti ta' ċerti territorji li huma maħturin bil-liġi u responsabbli mir-regolamentazzjoni u/jew mis-sorveljanza tal-awdituri statutorji u tad-ditti tal-awditjar jew ta' aspetti speċifiċi tagħhom f'dawn it-territorji għandhom ikunu ttrattati bħala awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi.

(4)

It-trasferiment ta' dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew dokumenti oħra miżmuma minn awdituri statutorji jew ditti tal-awditjar kif ukoll tar-rapporti dwar spezzjonijiet jew investigazzjonijiet lill-awtorità kompetenti ta' pajjiż terz jew territorju huwa ta' interess pubbliku sostanzjali li huwa relatat mat-twettiq ta' kontroll pubbliku indipendenti. Għaldaqstant, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom, fil-qafas tal-arranġamenti ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 47(2) tad-Direttiva 2006/43/KE, jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz jew tat-territorju kkonċernat tuża kull dokument ttrasferit lilha skont l-Artikolu 47(1) ta' din id-Direttiva sabiex teżerċita il-funzjonijiet tagħha għas-sorveljanza pubblika, għall-garanzija tal-kwalità u għall-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar biss.

(5)

It-trasferiment, ta' dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew ta' dokumenti oħra miżmumin minn awdituri statutorji jew ditti tal-awditjar, lil awtorità kompetenti ta' pajjiż terz jew territorju jinkludi l-għoti ta' aċċess għal dawn id-dokumenti jew it-trażmissjoni tagħhom lil tali awtorità mill-awditur statutorju jew mid-ditta tal-awditjar li jkollhom id-dokument li jsir bi ftehim minn qabel tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat jew ta' din l-awtorità stess.

(6)

Meta jitwettqu spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-awdituri statutorji u d-ditti tal-awditjar ma għandhomx jitħallew jagħtu aċċess, jew jittrażmettu dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew dokumenti oħra lill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi jew ta' territorji taħt xi kundizzjoni oħra li mhix stipulata fl-Artikolu 47 tad-Direttiva 2006/43/KE u f'din id-Deċiżjoni.

(7)

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 47(4) tad-Direttiva 2006/43/KE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, għall-iskop ta' sorveljanza pubblika, għall-garanzija tal-kwalità u għall-investigazzjonijiet fuq l-awdituri statutorji u d-ditti tal-awditjar, il-kuntatti bejn l-awdituri statutorji jew id-ditti tal-awditjar approvati minnhom u mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz jew tat-territorju kkonċernat iseħħu permezz tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat.

(8)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-arranġamenti ta' ħidma stabbiliti mid-Direttiva 2006/43/KE li jiġu ttrasferiti d-dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew dokumenti oħra miżmumin mill-awdituri statutorji jew mid-ditti tal-awditjar kif ukoll ir-rapporti dwar spezzjonijiet jew investigazzjonijiet bejn l-awtoritajiet kompetenti tagħhom u l-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiż terz jew territorju li jkunu suġġetti għal din id-Deċiżjoni jiġu miftiehma abbażi ta' reċiproċità, u jinkludu l-protezzjoni ta' kull sigriet professjonali u informazzjoni kummerċjali sensittiva li tinsab f'dawn id-dokumenti li jikkonċernaw lill-entitajiet awditjati, inkluża l-proprjetà industrijali u intellettwali, jew tal-awdituri statutorji u tad-ditti tal-awditjar li jkunu awditjaw dawk l-entitajiet.

(9)

Meta t-trasferiment ta' dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew ta' dokumenti oħra miżmumin minn awdituri statutorji jew ditti tal-awditjar, u ta' rapporti dwar spezzjonijiet jew investigazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiż terz jew tat-territorju kkonċernat, jinvolvi d-divulgazzjoni ta' dejta personali, din id-divulgazzjoni tkun skont il-liġi biss jekk tikkonforma wkoll mar-rekwiżiti għat-trasferiment internazzjonali tad-dejta stabbilit fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). L-Artikolu 47(1)(e) tad-Direttiva 2006/43/KE għalhekk jimponi li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-trasferiment tad-dejta personali bejn l-awtoritajiet kompetenti tagħhom u l-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz jew tat-territorju kkonċernat hija konformi mal-Kapitolu IV tad-Direttiva 95/46/KE. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm is-salvagwardji adegwati għall-protezzjoni tad-dejta personali ttrasferita, jekk ikun meħtieġ permezz ta' ftehimiet vinkolanti, u li l-awtorità kompetenti ta' pajjiż terz jew territorju ma tkomplix tiżvela d-dejta personali li tinsab fid-dokumenti ttrasferiti mingħajr ftehim minn qabel mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati.

(10)

L-adegwatezza tar-rekwiżiti li tkun suġġetta għaliha l-awtorità kompetenti ta' pajjiż terz jew territorju tiġi vvalutata abbażi tar-rekwiżiti tal-kooperazzjoni regolatorja stabbiliti fl-Artikolu 36 tad-Direttiva 2006/43/KE jew tar-riżultati funzjonali essenzjalment ekwivalenti. B'mod partikolari, l-adegwatezza għandha tiġi vvalutata fid-dawl tal-kompetenzi eżerċitati mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz jew tat-territorju konċernat, tas-salvagwardji applikabbli kontra l-ksur tar-regoli ta' segretezza u l-kunfidenzjalità professjonali, u tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regolamenti tal-pajjiż terz jew tat-territorju konċernat, li taħthom dawn l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

(11)

Il-persuni impjegati jew li kienu impjegati mill-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi jew territorji li jirċievu dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew dokumenti oħra f'konformità mal-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE għandhom ikunu suġġetti għall-obbligu tas-segretezza professjonali.

(12)

L-awdituri statutorji u d-ditti tal-awditjar approvati minn Stat Membru li jawditjaw kumpaniji li ħarġu titoli fil-Brażil, fiċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai, f'Guernsey, fl-Indoneżja, fl-Isle of Man, f'Jersey, fil-Malasja, fl-Afrika t'Isfel, fil-Korea t'Isfel, fit-Tajwan u fit-Tajlandja, jew li jiffurmaw parti minn grupp li joħroġ kontijiet ikkonsolidati statutorji f'wieħed minn dawn il-pajjiżi terzi jew territorji, huma rregolati skont il-liġijiet nazzjonali tal-pajjiż terz jew tat-territorju rispettiv. Għaldaqstant, irid jiġi deċiż jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' dawn il-pajjiżi terzi u territorji jissodisfawx ir-rekwiżiti li jistgħu jitqiesu adegwati abbażi tar-rekwiżiti tal-kooperazzjoni regolatorja stabbiliti fl-Artikolu 36 tad-Direttiva 2006/43/KE jew essenzjalment l-ekwivalenti fil-funzjoni tagħhom.

(13)

Il-valutazzjonijiet tal-adegwatezza għall-għanijiet tal-Artikolu 47 tad-Direttiva 2006/43/KE ġew imwettqa fir-rigward tal-awtoritajiet kompetenti tal-Brażil, taċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai, ta' Guernsey, tal-Indoneżja, tal-Isle of Man, ta' Jersey, tal-Malasja, tal-Afrika t'Isfel, tal-Korea t'Isfel, tat-Tajwan u tat-Tajlandja. Id-deċiżjonijiet dwar l-adegwatezza ta' dawn l-awtoritajiet għandhom ikunu bbażati fuq dawn il-valutazzjonijiet.

(14)

Il-Comissão de Valores Mobiliários tal-Brażil għandha taħt il-kompetenza tagħha is-sorveljanza pubblika, il-garanzija tal-kwalità esterna u l-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar. Timplimenta salvagwardji adegwati li jipprojbixxu u jissanzjonaw id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-impjegati attwali jew ta' qabel lil kull persuna terza jew awtorità. Skont il-liġijiet u r-regolamenti tal-Brażil, hija tista' tittrasferixxi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dokumenti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE. Fuq din il-bażi, il-Comissão de Valores Mobiliários tal-Brażil tissodisfa r-rekwiżiti li għandhom jiġu ddikjarati adegwati għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE.

(15)

Id-Dubai Financial Service Authority taċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai għandha taħt il-kompetenza tagħha is-sorveljanza pubblika, il-garanzija tal-kwalità esterna u l-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar. Timplimenta salvagwardji adegwati li jipprojbixxu u jissanzjonaw id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-impjegati attwali jew ta' qabel lil kull persuna terza jew awtorità. Skont il-liġijiet u r-regolamenti ta' Dubai u taċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai, id-Dubai Financial Service Authority tista' tittrasferixxi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dokumenti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE. Fuq din il-bażi, id-Dubai Financial Service Authority taċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai tissodisfa r-rekwiżiti li għandhom jiġu ddikjarati adegwati għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE.

(16)

Ir-Registrar of Companies ta' Guernsey għandu taħt il-kompetenza tiegħu is-sorveljanza pubblika, il-garanzija tal-kwalità esterna u l-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar. Jimplimenta salvagwardji adegwati li jipprojbixxu u jissanzjonaw id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-impjegati attwali jew ta' qabel lil kull persuna terza jew awtorità. Skont il-liġijiet u r-regolamenti ta' Guernsey, huwa jista' jittrasferixxi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dokumenti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE. Fuq din il-bażi, ir-Registrar of Companies ta' Guernsey jissodisfa r-rekwiżiti li għandhom jiġu ddikjarati adegwati għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE.

(17)

Il-Finance Professions Supervisory Centre tal-Indoneżja għandu taħt il-kompetenza tiegħu is-sorveljanza pubblika, il-garanzija tal-kwalità esterna u l-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar. Il-Finance Professions Supervisory Centre tal-Indoneżja jwettaq dmirijietu flimkien jew parallelement mal-Financial Services Authority, iżda huwa r-regolatur nazzjonali tal-professjoni tal-awdituri fl-Indoneżja. Fuq din il-bażi, il-Finance Professions Supervisory Centre tal-Indoneżja huwa l-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE. Huwa jimplimenta salvagwardji adegwati li jipprojbixxu u jissanzjonaw id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-impjegati attwali jew ta' qabel lil kull persuna terza jew awtorità. Attwalment, il-konklużjoni li l-Finance Professions Supervisory Centre tal-Indoneżja jista' jittrażmetti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dokumenti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE hija bbażata fuq l-interpretazzjoni tal-liġijiet u tar-regolamenti tal-Indoneżja. Il-kooperazzjoni regolatorja bejn il-Finance Professions Supervisory Centre tal-Indoneżja u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandha għalhekk tkun suġġetta għal monitoraġġ mill-qrib u għal rieżami mill-Kummissjoni. Fuq din il-bażi, il-Finance Professions Supervisory Centre tal-Indoneżja jissodisfa r-rekwiżiti li għandhom jiġu ddikjarati adegwati għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE għal perjodu limitat ta' żmien.

(18)

Il-Financial Supervision Commission tal-Isle of Man għandha taħt il-kompetenza tagħha is-sorveljanza pubblika, il-garanzija tal-kwalità esterna u l-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar. Hija timplimenta salvagwardji adegwati li jipprojbixxu u jissanzjonaw id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-impjegati attwali jew ta' qabel lil kull persuna terza jew awtorità. Skont il-liġijiet u r-regolamenti tal-Isle of Man, hija tista' tittrasferixxi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dokumenti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE. Fuq din il-bażi, il-Financial Supervision Commission tal-Isle of Man tissodisfa r-rekwiżiti li għandhom jiġu ddikjarati adegwati għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE.

(19)

Il-Jersey Financial Services Commission għandha taħt il-kompetenza tagħha is-sorveljanza pubblika, il-garanzija tal-kwalità esterna u l-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar. Hija timplimenta salvagwardji adegwati li jipprojbixxu u jissanzjonaw id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-impjegati attwali jew ta' qabel lil kull persuna terza jew awtorità. Skont il-liġijiet u r-regolamenti ta' Jersey, hija tista' tittrasferixxi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dokumenti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE. Fuq din il-bażi, il-Jersey Financial Services Commission tissodisfa r-rekwiżiti li għandhom jiġu ddikjarati adegwati għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE.

(20)

L-Audit Oversight Board tal-Malasja għandu taħt il-kompetenza tiegħu s-sorveljanza pubblika, il-garanzija tal-kwalità esterna u l-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar, inklużi kwistjonijiet rigward il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet barranin rilevanti għall-iskambju u t-trasferiment tal-informazzjoni bl-iskop li ssir sorveljanza tal-awditjar, u din id-Deċiżjoni għandha tkopri biss dawn il-kompetenzi. L-Audit Oversight Board iwettaq dmirijietu f'isem is-Securities Commission tal-Malasja, iżda jopera b'mod indipendenti minnha. Fuq din il-bażi, l-Audit Oversight Board tal-Malasja huwa l-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE. Huwa jimplimenta salvagwardji adegwati li jipprojbixxu u jissanzjonaw id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-impjegati attwali jew ta' qabel lil kull persuna terza jew awtorità. Skont il-liġijiet u r-regolamenti tal-Malasja, huwa jista' jittrasferixxi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dokumenti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE. Fuq din il-bażi, l-Audit Oversight Board tal-Malasja jissodisfa r-rekwiżiti li għandhom jiġu ddikjarati adegwati għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE.

(21)

L-Independent Regulatory Board for Auditors tal-Afrika t'Isfel għandu taħt il-kompetenza tiegħu is-sorveljanza pubblika, il-garanzija tal-kwalità esterna u l-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar. Huwa jimplimenta salvagwardji adegwati li jipprojbixxu u jissanzjonaw id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-impjegati attwali jew ta' qabel lil kull persuna terza jew awtorità. Skont il-liġijiet u r-regolamenti tal-Afrika t'Isfel, huwa jista' jittrasferixxi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dokumenti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE. Id-dokumenti li jinkisbu waqt it-twettiq ta' spezzjonijiet u r-rapporti tal-ispezzjonijiet jistgħu madankollu jiġu kondiviżi biss bil-kunsens tal-awditur jew tad-ditta tal-awditjar irreġistrati mal-Independent Regulatory Board for Auditors tal-Afrika t'Isfel. Dan ir-rekwiżit jista' jippreżenta diffikultajiet fl-implimentazzjoni tar-rekwiżiti għall-kooperazzjoni regolatorja stipulati fl-Artikolu 47 tad-Direttiva 2006/43/KE. Għaldaqstant, il-kooperazzjoni regolatorja bejn l-Independent Regulatory Board for Auditors tal-Afrika t'Isfel u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandha tkun suġġetta għal monitoraġġ mill-qrib u għal rieżami mill-Kummissjoni sabiex jiġi vvalutat jekk ir-rekwiżit tal-kunsens jippreżentax fil-prattika ostakolu għall-iskambju tal-informazzjoni. Fuq din il-bażi, ir-rekwiżiti milħuqa mill-Independent Regulatory Board for Auditors tal-Afrika t'Isfel għandhom jiġu ddikjarati adegwati għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE għal perjodu limitat ta' żmien.

(22)

Il-Financial Services Commission tal-Korea t'Isfel u l-Financial Supervisory Service tal-Korea t'Isfel fi ħdan il-Financial Services Commission għandhom taħt il-kompetenza tagħhom is-sorveljanza pubblika, il-garanzija tal-kwalità esterna u l-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar. Il-Financial Services Commission hija responsabbi għalkollox mill-politika dwar il-kwistjonijiet ta' awditjar, filwaqt li l-Financial Supervisory Service huwa responsabbli għat-twettiq ta' spezzjonijiet u ta' investigazzjonijiet għall-Financial Services Commission. Din id-Deċiżjoni għandha tkopri lill-Financial Supervisory Service fi ħdan il-Financial Services Commission u lill-kompetenzi tal-Financial Services Commission għas-sorveljanza tal-awditjar. Il-Financial Services Commission u l-Financial Supervisory Service jimplimentaw salvagwardji adegwati li jipprojbixxu u jissanzjonaw id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-impjegati attwali jew ta' qabel lil kull persuna terza jew awtorità. Skont il-liġijiet u r-regolamenti tal-Korea t'Isfel, huma jistgħu jittrasferixxu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dokumenti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE. Fuq din il-bażi, il-Financial Services Commission tal-Korea t'Isfel u l-Financial Supervisory Service tal-Korea t'Isfel jissodisfaw ir-rekwiżiti li għandhom jiġu ddikjarati adegwati għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE.

(23)

Il-Financial Supervisory Commission tat-Tajwan għandha taħt il-kompetenza tagħha s-sorveljanza pubblika, il-garanzija tal-kwalità esterna u l-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar. Hija timplimenta salvagwardji adegwati li jipprojbixxu u jissanzjonaw id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-impjegati attwali jew ta' qabel lil kull persuna terza jew awtorità. Skont il-liġijiet u r-regolamenti tat-Tajwan, hija tista' tittrasferixxi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dokumenti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE. Fuq din il-bażi, il-Financial Supervisory Commission tat-Tajwan tissodisfa r-rekwiżiti li għandhom jiġu ddikjarati adegwati għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE.

(24)

Is-Securities and Exchange Commission tat-Tajlandja għandha taħt il-kompetenza tagħha s-sorveljanza pubblika, il-garanzija tal-kwalità esterna u l-investigazzjonijiet fuq l-awdituri u d-ditti tal-awditjar. Hija timplimenta salvagwardji adegwati li jipprojbixxu u jissanzjonaw id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-impjegati attwali jew ta' qabel lil kull persuna terza jew awtorità. Skont il-liġijiet u r-regolamenti tat-Tajlandja, hija tista' tittrasferixxi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dokumenti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 47(1) tad-Direttiva 2006/43/KE. Fuq din il-bażi, is-Securities and Exchange Commission tat-Tajlandja tissodisfa r-rekwiżiti li għandhom jiġu ddikjarati adegwati għall-finijiet tal-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE.

(25)

Din id-Deċiżjoni ma taffettwax l-arranġamenti ta' kooperazzjoni msemmijin fl-Artikolu 25(4) tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(26)

Din id-Deċiżjoni għandha l-għan li tiffaċilita l-kooperazzjoni b'mod effikaċi bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u dawk tal-Brażil, taċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai, ta' Guernsey, tal-Indoneżja, tal-Isle of Man, ta' Jersey, tal-Malasja, tal-Afrika t'Isfel, tal-Korea t'Isfel, tat-Tajwan u t-Tajlandja. L-għan tagħha huwa li tippermetti lil dawn l-awtoritajiet biex jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom għas-sorveljanza pubblika, għall-garanzija tal-kwalità u għall-investigazzjonijiet, u fl-istess waqt, sabiex tħares id-drittijiet tal-partijiet konċernati. L-Istati Membri huma taħt l-obbligu li jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-arranġamenti ta' ħidma reċiproċi konklużi ma' dawn l-awtoritajiet, sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tivvaluta jekk il-kooperazzjoni sseħħx f'konformità mal-Artikolu 47 tad-Direttiva 2006/43/KE.

(27)

L-għan aħħari tal-kooperazzjoni għas-sorveljanza tal-awditjar mal-Brażil, maċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai, ma' Guernsey, mal-Indoneżja, mal-Isle of Man, ma' Jersey, mal-Malasja, mal-Afrika t'Isfel, mal-Korea t'Isfel, mat-Tajwan u mat-Tajlandja huwa sabiex ikun hemm fiduċja reċiproka fis-sistemi ta' sorveljanza ta' xulxin. B'dan il-mod, it-trasferimenti tad-dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew ta' dokumenti oħra miżmuma minn awdituri statutorji jew ditti tal-awditjar kif ukoll ta' rapporti dwar spezzjonijiet jew investigazzjonijiet għandhom ikunu eċċezzjoni. Il-fiduċja reċiproka tkun ibbażata fuq l-ekwivalenza tas-sistemi ta' sorveljanza tal-awdituri tal-Unjoni u tal-pajjiż terz jew tat-territtorju kkonċernat.

(28)

Il-Kummissjoni se żżomm taħt monitoraġġ l-iżviluppi fil-qafas superviżorju u regolatorju tal-pajjiżi terzi u tat-territorji konċernati fuq bażi regolari. Din id-Deċiżjoni se tiġi rieżaminata kif meħtieġ fid-dawl tal-bidliet superviżorji u regolatorji fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi u t-territorji kkonċernati, filwaqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni s-sorsi disponibbli ta' informazzjoni rilevanti. B'mod partikolari, il-Kummissjoni, assistita mis-CEAOB kif imsemmi fl-Artikolu 30(7)(c) u fl-Artikolu 30(12) tar-Regolament (UE) Nru 537/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), tista' f'kull waqt tivvaluta mill-ġdid l-adegwatezza, b'mod partikolari fejn ikun hemm bidla fil-liġi jew fil-fatti rilevanti. Din il-valutazzjoni mill-ġdid tista' twassal għall-irtirar tad-dikjarazzjoni ta' adegwatezza tagħha.

(29)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta ta l-opinjoni tiegħu fis-17 ta' Diċembru 2015.

(30)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 48(1) tad-Direttiva 2006/43/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-awtoritajiet kompetenti li ġejjin minn pajjiżi terzi jew territorji jissodisfaw ir-rekwiżiti li għandhom jiġu kkunsidrati bħala adegwati skont l-Artikolu 47(1)(c) tad-Direttiva 2006/43/KE għall-finijiet ta' trasferiment ta' dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew ta' dokumenti oħrajn kif ukoll tar-rapporti dwar spezzjonijiet jew investigazzjonijiet skont l-Artikolu 47(1) ta' din id-Direttiva:

(1)

il-Comissão de Valores Mobiliários tal-Brażil;

(2)

id-Dubai Financial Service Authority taċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai;

(3)

ir-Registrar of Companies ta' Guernsey;

(4)

il-Finance Professions Supervisory Centre tal-Indoneżja;

(5)

il-Financial Supervision Commission tal-Isle of Man;

(6)

il-Jersey Financial Services Commission;

(7)

l-Audit Oversight Board tal-Malasja;

(8)

l-Independent Regulatory Board for Auditors tal-Afrika t'Isfel;

(9)

il-Financial Services Commission tal-Korea t'Isfel u l-Financial Supervisory Service tal-Korea t'Isfel;

(10)

il-Financial Supervisory Commission tat-Tajwan;

(11)

is-Securities and Exchange Commission tat-Tajlandja.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta d-dokumenti ta' ħidma tal-awditjar jew dokumenti oħra li jkunu għand awdituri statutorji jew ditti tal-awditjar jinżammu esklussivament minn awditur statutorju jew ditta tal-awdituri rreġistrata fi Stat Membru ieħor barra l-Istat Membru fejn huwa rreġistrat l-awditur tal-grupp u li l-awtorità kompetenti tiegħu tkun irċeviet talba mingħand kwalunkwe awtorità msemmija fl-Artikolu 1, dawn il-karti jew id-dokumenti għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz jew tat-territorju kkonċernat f'każ biss li l-awtorità kompetenti tal-ewwel Stat Membru tkun qablet espliċitament mat-trasferiment.

Artikolu 3

Fir-rigward tal-awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-Artikolu 1(4) u (8), din id-Deċiżjoni tapplika sal-31 ta' Lulju 2019.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Jonathan HILL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87.

(2)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(3)  Id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 537/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta' entitajiet ta' interess pubbliku u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/909/KE (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 77)


Rettifika

23.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/23


Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2016/804 tas-17 ta' Mejju 2016 li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014 dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u dawk ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 132 tal-21 ta' Mejju 2016 )

F'paġna 86, ir-raba' premessa, it-tieni sentenza,

minflok:

“L-applikazzjoni ta' imposti jew imgħax negattiv inaqqas il-baġit tal-Unjoni u jwassal għat-trattament inugwali tal-Istati Membri.”,

aqra:

“L-applikazzjoni ta' imposti jew imgħax negattiv tnaqqas il-baġit tal-Unjoni u twassal għat-trattament inugwali tal-Istati Membri.”.