ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 131

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
20 ta' Mejju 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/776 tad-29 ta' April 2016 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu

1

 

 

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook

3

 

*

Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Noti Diplomatiċi mal-Ġappun skont l-Artikolu 15(3)(b) tal-Ftehim ta' Rikonoxximent Reċiproku (MRA) sabiex tiġi emendata l-Parti B tal-Anness Settorjali dwar il-Prassi Tajba ta' Manifattura (GMP) għal prodotti mediċinali

34

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/777 tad-29 ta' April 2016 dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd skont il-Protokoll ta' Implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook

39

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/778 tat-2 ta' Frar 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward taċ-ċirkustanzi u l-kondizzjonijiet li taħthom il-ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post jista' jkun parzjalment jew kompletament differit, u l-kriterji għad-determinazzjoni tal-attivitajiet, is-servizzi u l-operazzjonijiet fir-rigward ta' funzjonijiet kritiċi, u għad-determinazzjoni tal-linji ta' negozju u servizzi assoċjati fir-rigward tal-linji tan-negozju ewlenin ( 1)

41

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/779 tat-18 ta' Mejju 2016 li jistabbilixxi regoli uniformi dwar il-proċeduri biex jiġi ddeterminat jekk prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti ( 1)

48

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/780 tad-19 ta' Mejju 2016 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 329/2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

55

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/781 tad-19 ta' Mejju 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

61

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/782 tad-19 ta' Mejju 2016 li jiffissal-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandha tapplika għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa mill-1 sas-7 ta' Mejju 2016 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 891/2009 fis-settur taz-zokkor u s-sospensjoni tat-tressiq tal-applikazzjoni għal liċenzji bħal dawn

63

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/783 tat-12 ta' Mejju 2016 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fi ħdan il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE rigward emenda għall-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE, dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra mill-erba' libertajiet (Linja Baġitarja 12.02.01)

66

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/784 tat-12 ta' Mejju 2016 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE rigward emenda għall-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE, dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra mill-erba' libertajiet (Linja Baġitarja 04 03 01 03)

70

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/785 tad-19 ta' Mejju 2016 li temenda d-Deċiżjoni 2013/183/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea

73

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/786 tat-18 ta' Mejju 2016 li tistabbilixxi l-proċedura għall-istabbiliment u t-tħaddim ta' bord konsultattiv indipendenti li jassisti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiddeterminaw jekk il-prodotti tat-tabakk għandhomx aroma karatterizzanti (notifikata bid-dokument C(2016) 2921)  ( 1)

79

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/787 tat-18 ta' Mejju 2016 li tistabbilixxi lista ta' prijorità tal-addittivi li jinsabu fis-sigaretti u fit-tabakk tal-brim li huma suġġetti għall-obbligu ta' rapportar imsaħħaħ (notifikata bid-dokument C(2016) 2923)  ( 1)

88

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/776

tad-29 ta' April 2016

dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43 flimkien mal-Artikolu 218(5) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Unjoni u l-Gvern tal-Gżejjer Cook innegozjaw Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli (“il-Ftehim”) kif ukoll Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (“il-Protokoll”), biex il-bastimenti tal-Unjoni jingħataw opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet li tagħhom il-Gżejjer Cook għandhom id-drittijiet ta' sovranità jew il-ġuriżdizzjoni fejn jidħol is-sajd.

(2)

In-negozjati ntemmew b'suċċess u l-Ftehim u l-Protokoll ġew inizjalati fil-21 ta' Ottubru 2015.

(3)

L-Artikolu 16 tal-Ftehim u l-Artikolu 12 tal-Protokoll jipprovdu għall-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim u tal-Protokoll mid-data tal-firma tagħhom.

(4)

Il-Ftehim u l-Protokoll għandhom jiġu ffirmati, u applikati provviżorjament, sa meta jitlestew il-proċeduri neċessarji għall-konklużjoni tagħhom.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, b'dan qed jiġi awtorizzat, suġġett għall-konklużjoni tal-imsemmi Ftehim u Protokoll.

It-testi tal-Ftehim u tal-Protokoll huma mehmużin ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat li jinnomina l-persuna jew persuni li jkollhom is-setgħa li jiffirmaw il-Ftehim u l-Protokoll f'isem l-Unjoni.

Artikolu 3

Il-Ftehim u l-Protokoll għandhom japplikaw fuq bażi provviżorja mid-data tal-iffirmar tagħhom, sa meta jitlestew il-proċeduri neċessarji għall-konklużjoni tagħhom. (1)

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fi-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' April 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

A.G. KOENDERS


(1)  Id-data tal-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim u tal-Protokoll ser tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.


20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/3


FTEHIM TA' SĦUBIJA DWAR IS-SAJD SOSTENIBBLI

bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook

L-UNJONI EWROPEA, minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Unjoni”, u

IL-GVERN TAL-GŻEJJER COOK, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Gżejjer Cook”,

Flimkien imsejħin “il-Partijiet”,

FILWAQT LI JQISU r-relazzjoni ta' ħidma mill-qrib bejn l-Unjoni u l-Gżejjer Cook, l-aktar fil-kuntest tal-Ftehim ta' Cotonou, u x-xewqa tagħhom it-tnejn li jsaħħu dik ir-relazzjoni,

FILWAQT LI JQISU x-xewqa taż-żewġ Partijiet li jippromwovu l-użu sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd billi jikkoperaw bejniethom,

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW il-Konvenzjoni tal-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 (l-UNCLOS) u l-Ftehim dwar l-Implimentazzjoni tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 relatati mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna,

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU li l-Gżejjer Cook jeżerċitaw id-drittijiet sovrani jew il-ġuriżdizzjoni tagħhom f'żona li testendi sa 200 mil nawtiku mil-linja ta' referenza skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar,

DETERMINATI li japplikaw id-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd rilevanti li l-Partijiet huma membri tagħhom,

KONXJI mill-importanza tal-prinċipji stabbiliti mill-Kodiċi ta' Kondotta għal Sajd Responsabbli adottat waqt il-Konferenza tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (il-FAO) fl-1995,

DETERMINATI li jikkoperaw, fl-interess ta' xulxin, biex jippromwovu l-introduzzjoni tas-sajd responsabbli biex ikunu żgurati l-konservazzjoni fit-tul u l-użu sostenibbli tar-riżorsi ħajjin tal-baħar,

KONVINTI li din il-koperazzjoni għandu jkollha l-għamla ta' inizjattivi u miżuri li, kemm jekk il-Partijiet jeħduhom flimkien u kemm jekk jeħduhom għal rashom, ikunu jikkumplimentaw lil xulxin u jiżguraw linji ta' politika konsistenti u sinerġija fl-isforzi,

BEĦSIEBHOM, għall-għanijiet ta' din il-koperazzjoni, jibdew djalogu biex jimplimentaw il-linji ta' politika tas-sajd tal-Gżejjer Cook billi jinvolvu lill-operaturi tas-soċjetà ċivili,

JIXTIEQU jistabbilixxu t-termini u l-kondizzjonijiet li jirregolaw l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook u l-appoġġ tal-Unjoni biex f'dawk l-ilmijiet isir sajd sostenibbli,

DEĊIŻI li jkomplu jikkoperaw iktar mill-qrib bejniethom mil-lat ekonomiku fl-industrija tas-sajd u fl-attivitajiet relatati magħha billi jippromwovu l-koperazzjoni bejn il-kumpaniji miż-żewġ Partijiet,

B'DAN JIFTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim:

(a)

“l-awtoritajiet tal-Gżejjer Cook” tfisser il-Ministeru tar-Riżorsi tal-Baħar tal-Gżejjer Cook;

(b)

“l-awtoritajiet tal-Unjoni” tfisser il-Kummissjoni Ewropea;

(c)

“sajd” tfisser (i) it-tiftix għall-ħut, il-qbid tal-ħut, it-teħid tiegħu jew il-ġbir tiegħu; (ii) it-tentattivi biex jitfittex il-ħut, biex dan jinqabad, biex dan jittieħed jew biex dan jinġabar; (iii) it-twettiq ta' kull attività li, b'mod raġonevoli, tista' tkun mistennija twassal għal-lokalizzazzjoni tal-ħut, għall-qbid, it-teħid jew il-ġbir tiegħu; (iv) it-tpoġġija tal-irkaptu tal-aggregazzjoni tal-ħut jew tat-tagħmir assoċjat miegħu, fosthom is-sinjali bir-radju, it-tiftix għal dan l-irkaptu jew dan it-tagħmir jew l-irkupru tiegħu; (v) kwalunkwe attività fil-baħar li tappoġġa lill-attivitajiet deskritti f'dan il-paragrafu jew li ssir bi tħejjija għalihom; jew (vi) l-użu ta' inġenju tal-ajru b'rabta ma' kwalunkwe attività deskritta f'dan il-paragrafu;

(d)

“bastiment tas-sajd” tfisser kwalunkwe bastiment, vapur jew inġenju ieħor li jintuża għas-sajd kummerċjali jew għal attivitajiet relatati miegħu, li jkun mgħammar biex jintuża għal dawn l-attivitajiet jew li jkun ta' tip li s-soltu jintuża għal dawn l-attivitajiet;

(e)

“bastiment tal-Unjoni” tfisser bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru tal-Unjoni u li jkun irreġistrat fl-Unjoni;

(f)

“ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook” tfisser l-ilmijiet li tagħhom il-Gżejjer Cook għandhom id-drittijiet sovrani jew il-ġuriżdizzjoni fejn jidħol is-sajd;

(g)

“żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook” tfisser dik il-parti mill-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook li fiha l-Gżejjer Cook ikunu awtorizzaw lill-bastimenti tal-Unjoni jwettqu attivitajiet tas-sajd, kif deskritt fil-Protokoll ta' dan il-Ftehim u fl-Anness tiegħu;

(h)

“sid il-bastiment” tfisser il-persuna li hija legalment responsabbli għall-bastiment tas-sajd, li jkollha l-bastiment f'idejha u jkollha kontroll fuqu;

(i)

“ċirkostanzi mhux tas-soltu” tfisser ċirkostanzi li xi waħda mill-Partijiet b'mod raġonevoli ma jkollhiex kontroll fuqha, minbarra l-fenomeni naturali, u li huma tali li ma jippermettux li jsiru attivitajiet tas-sajd fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Dan il-Ftehim jistabbilixxi l-prinċipji, ir-regoli u l-proċeduri li jirregolaw:

(a)

il-kondizzjonijiet li bihom il-bastimenti tal-Unjoni jistgħu jwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook;

(b)

il-koperazzjoni ekonomika, finanzjarja, teknika u xjentifika fis-settur tas-sajd, bil-ħsieb li jiġi promoss is-sajd responsabbli fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook sabiex ikunu żgurati l-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u biex jiġi żviluppat is-settur tas-sajd tal-Gżejjer Cook;

(c)

il-koperazzjoni dwar il-miżuri ta' ġestjoni, kontroll u sorveljanza biex jiġi rregolat is-sajd fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook bil-ħsieb li tkun żgurata l-konformità mar-regoli u mal-kondizzjonijiet imsemmijin hawn fuq u li jiġi żgurat li l-miżuri għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut u għall-ġestjoni tal-attivitajiet tas-sajd ikunu effettivi, b'mod partikolari biex jiġi miġġieled is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat.

Artikolu 3

Prinċipji u għanijiet wara l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim

1.   B'dan il-Partijiet qed jintrabtu li jippromwovu s-sajd responsabbli fl-ilmijiet tal-Gżejjer Cook kif previst fil-Kodiċi ta' Kondotta tal-FAO għal Sajd Responsabbli, skont il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni.

2.   L-awtoritajiet tal-Gżejjer Cook jintrabtu li ma jagħtux kondizzjonijiet aktar favorevoli minn dawk mogħtija skont dan il-Ftehim lil flotot barranin oħrajn li jistadu fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook u li għandhom l-istess karatteristiċi u li jistadu għall-istess speċijiet bħal dawk li jkopri dan il-Ftehim.

3.   F'ġieh it-trasparenza, il-Gżejjer Cook jintrabtu li jippubblikaw l-eżistenza ta' kull ftehim li jawtorizza lil flotot barranin jistadu fl-ilmijiet li jinsabu fil-ġuriżdizzjoni tagħhom. Il-Kumitat Konġunt ser janalizza t-tagħrif rilevanti dwar il-kapaċità tas-sajd fl-ilmijiet tal-Gżejjer Cook.

4.   Il-Partijiet jintrabtu li jimplimentaw il-Ftehim skont l-Artikolu 9 tal-Ftehim ta' Cotonou fejn jidħlu d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt u skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 8 u 96 tiegħu.

5.   Il-Partijiet jintrabtu li jiżguraw li dan il-Ftehim jiġi implimentat skont il-prinċipji ta' governanza ekonomika u soċjali tajba, filwaqt li titħares il-qagħda tal-istokkijiet tas-sajd.

6.   Id-Dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji u d-drittijiet fundamentali fuq il-post tax-xogħol għandha tapplika għalkollox għall-baħrin kollha rreklutati fuq il-bastimenti tal-Unjoni, l-aktar fejn jidħlu l-libertà ta' assoċjazzjoni u n-negozjar kollettiv tal-ħaddiema, u t-tneħħija tad-diskriminazzjoni fir-rigward tal-impjiegi u tax-xogħol.

7.   Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin qabel ma jadottaw xi deċiżjoni li tista' taffettwa l-attivitajiet tal-bastimenti tal-Unjoni skont dan il-Ftehim.

Artikolu 4

Aċċess għall-bastimenti tal-Unjoni għaż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook

1.   Il-bastimenti tal-Unjoni jistgħu jistadu fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook biss jekk ikollhom awtorizzazzjoni tas-sajd li tkun inħarġet skont dan il-Ftehim. Għandha tkun ipprojbita kull attività tas-sajd li ssir barra mill-qafas ta' dan il-Ftehim.

2.   L-awtoritajiet tal-Gżejjer Cook m'għandhomx jagħtu awtorizzazzjonijiet għas-sajd lill-bastimenti tal-Unjoni ħlief b'dan il-Ftehim. Għandu jkun ipprojbit li jingħataw awtorizzazzjonijiet għas-sajd lill-bastimenti tal-Unjoni barra mill-qafas ta' dan il-Ftehim, lb'mod partikolari fl-għamla ta' liċenzji privati.

3.   Il-proċedura biex bastiment jikseb awtorizzazzjoni tas-sajd, it-tariffi applikabbli u l-metodu tal-ħlas li s-sidien tal-bastimenti għandhom jużaw għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness tal-Protokoll.

Artikolu 5

Kontribuzzjoni finanzjarja

1.   L-Unjoni għandha tagħti kontribuzzjoni finanzjarja lill-Gżejjer Cook skont it-termini u l-kondizzjonijiet stipulati fil-Protokoll u fl-Anness ta' dan il-Ftehim sabiex:

(a)

tkopri parti mill-ispejjeż tal-aċċess tal-bastimenti tal-Unjoni għaż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook u għar-riżorsi tas-sajd tagħhom, mingħajr preġudizzju għall-ispejjeż tal-aċċess li jġarrbu s-sidien tal-bastimenti; u

(b)

issaħħaħ il-kapaċità tal-Gżejjer Cook li jiżviluppaw politika sostenibbli tas-sajd permezz tal-appoġġ settorjali.

2.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja għall-appoġġ settorjali msemmi fil-paragrafu 1(b):

(a)

m'għandhiex tkun assoċjata mal-ħlasijiet għall-ispejjeż għall-aċċess imsemmijin fil-paragrafu 1(a),

(b)

għandha tkun stabbilita u kkondizzjonata l-kisba tal-għanijiet tal-appoġġ settorjali tal-Gżejjer Cook skont il-Protokoll u skont il-programmazzjoni annwali u pluriennali tal-implimentazzjoni tiegħu.

3.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja li tagħti l-Unjoni għandha titħallas kull sena skont il-Protokoll:

(a)

l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 1(a) jista' jirrevedih il-Kumitat Konġunt fir-rigward ta':

(1)

tnaqqis fl-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lill-bastimenti tal-Unjoni minħabba l-ġestjoni tal-istokkijiet ikkonċernati, meta dan jitqies li huwa meħtieġ għall-konservazzjoni u għall-użu sostenibbli tar-riżorsi skont l-aqwa parir xjentifiku disponibbli; jew

(2)

żieda fl-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lill-bastimenti tal-Unjoni meta, skont l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, il-qagħda tar-riżorsi tas-sajd tkun tippermetti dan;

(b)

l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 1(b) jista' jiġi rivedut minħabba valutazzjoni mill-ġdid tat-termini tal-appoġġ finanzjarju biex fil-Gżejjer Cook tiġi implimentata politika settorjali tas-sajd, meta dan ikun iġġustifikat mir-riżultati speċifiċi tal-programmazzjoni annwali u pluriennali li josserva l-Kumitat Konġunt;

(c)

il-kontribuzzjoni finanzjarja tista' tiġi sospiża minħabba l-applikazzjoni tal-Artikoli 13 u 14.

Artikolu 6

Kumitat Konġunt

1.   Għandu jitwaqqaf Kumitat Konġunt li jkun magħmul minn rappreżentanti xierqa tal-Unjoni u tal-Gżejjer Cook. Dan il-Kumitat għandu jkun responsabbli għall-monitoraġġ tal-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim u jista' jadotta emendi fil-Protokoll, fl-Anness u fl-Appendiċijiet.

2.   Ir-rwol ta' monitoraġġ tal-Kumitat Konġunt għandu jikkonsisti b'mod partikolari f'dan li ġej:

(a)

il-monitoraġġ tal-prestazzjoni, l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim u, b'mod partikolari, id-definizzjoni tal-programmazzjoni annwali u pluriennali msemmija fl-Artikolu 5(2) u l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tagħha;

(b)

l-iżgurar tal-komunikazzjoni u l-koperazzjoni meħtieġa fi kwistjonijiet ta' interess komuni fil-qasam tas-sajd;

(c)

ir-rwol ta' forum biex il-kwistjonijiet li jinqalgħu fl-interpretazzjoni jew fl-applikazzjoni tal-Ftehim jissolvew b'mod amikevoli.

3.   Fejn jidħol it-teħid tad-deċiżjonijiet, il-Kumitat Konġunt japprova l-emendi fil-Protokoll, fl-Annessi u fl-Appendiċijiet ta' dan il-Ftehim li jkollhom x'jaqsmu:

(a)

mar-reviżjoni tal-livell tal-opportunijiet tas-sajd u għaldaqstant tal-kontribuzzjoni finanzjarja rilevanti;

(b)

mal-proċeduri tal-appoġġ settorjali;

(c)

mal-kondizzjonijiet tekniċi u l-modalitajiet li bihom il-bastimenti tal-Unjoni jwettqu l-attivitajiet tad-sajd tagħhom.

4.   Il-Kumitat Konġunt għandu jwettaq ħidmietu skont l-għanijiet ta' dan il-Ftehim, skont ir-regoli adottati mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd rilevanti, u filwaqt li jqis ir-riżultati tal-konsultazzjoni xjentifika msemmija fl-Artikolu 8.

5.   Il-Kumitat għandu jiltaqa' tal-inqas darba fis-sena, sena fil-Gżejjer Cook u s-sena ta' wara fl-Unjoni, jew f'post ieħor li ż-żewġ Partijiet jaqblu dwaru, u għandha tippresedih il-Parti ta' fejn tkun qed issir il-laqgħa. Jekk xi waħda mill-Partijiet titlob dan, dan għandu jitlaqqa' b'mod straordinarju. Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'kunsens u għandhom jitniżżlu mal-minuti maqbula tal-laqgħa. Dawn għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data meta l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin li jkunu tlestew il-proċeduri meħtieġa għall-adozzjoni tagħhom.

6.   Il-Kumitat Konġunt jista' jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu stess.

Artikolu 7

Promozzjoni tal-koperazzjoni fost l-operaturi ekonomiċi u fis-soċjetà ċivili

1.   Il-Partijiet għandhom iħeġġu l-koperazzjoni ekonomika, xjentifika u teknika fis-settur tas-sajd u fis-setturi relatati miegħu. Dawn għandhom jikkonsultaw lil xulxin sabiex jiffaċilitaw u jippromwovu d-diversi miżuri li jistgħu jittieħdu għal dan il-għan.

2.   Il-Partijiet jintrabtu li jippromwovu l-iskambju tal-informazzjoni dwar it-tekniki tas-sajd u l-irkaptu tas-sajd, dwar il-metodi ta' preżervazzjoni u dwar l-ipproċessar industrijali tal-prodotti tas-sajd.

3.   Il-Partijiet għandhom, meta jkun xieraq, jagħmlu ħilithom biex joħolqu kondizzjonijiet favorevoli għall-promozzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-intrapriżi tagħhom fl-oqsma tekniċi, ekonomiċi u kummerċjali, billi jħeġġu l-ħolqien ta' ambjent favorevoli għall-iżvilupp tan-negozju u tal-investimenti.

4.   Il-Partijiet għandhom, meta jkun xieraq, iħeġġu l-ħolqien ta' intrapriżi konġunti fl-interess reċiproku tagħhom li għandhom jikkonformaw sistematikament mal-leġislazzjoni tal-Gżejjer Cook u mal-leġislazzjoni tal-Unjoni.

Artikolu 8

Koperazzjoni xjentifika

1.   Tul il-perijodu kopert minn dan il-Ftehim, l-Unjoni u l-Gżejjer Cook għandhom jagħmlu ħilithom biex jikkoperaw biex jissorveljaw l-iżvilupp tar-riżorsi fl-ilmijiet tal-Gżejjer Cook.

2.   Il-Partijiet jintrabtu, jekk ikun meħtieġ, li jikkonsultaw lil xulxinpermezz ta' grupp ta' ħidma xjentifika konġunt u fl-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali kkonċernati sabiex isaħħu l-ġestjoni u l-konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent u li jikkoperaw fir-riċerka xjentifika rilevanti.

Artikolu 9

Koperazzjoni fil-qasam tal-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza (MCS) u fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat

Il-Partjiet jintrabtu li jikkollaboraw flimkien biex jiġġieldu s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat sabiex ikun jista' jsir sajd responsabbli u sostenibbli.

Artikolu 10

Żona ta' applikazzjoni

Dan il-Ftehim għandu japplika, minn naħa waħda, għat-territorji fejn japplika t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, bil-kondizzjonijiet stipulati f'dak it-Trattat u, min-naħa l-oħra, għall-Gżejjer Cook.

Artikolu 11

Liġi applikabbli

1.   Il-bastimenti tal-Unjoni li jistadu fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook għandhom ikunu konformi mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli tal-Gżejjer Cook, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fil-Ftehim. L-awtoritajiet tal-Gżejjer Cook għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet tal-Unjoni bil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli.

2.   Il-Gżejjer Cook jintrabtu li jieħdu l-passi x-xierqa kollha biex id-dispożizzjonijiet ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza tas-sajd previsti f'dan il-Ftehim jiġu applikati b'mod effettiv. Il-bastimenti tal-Unjoni jridu jikkoperaw mal-awtoritajiet tal-Gżejjer Cook li għandhom ir-responsabbiltà li jwettqu dan il-monitoraġġ, dan il-kontroll u din is-sorveljanza.

3.   L-Unjoni tintrabat li tieħu l-passi x-xierqa kollha meħtieġa biex tiżgura li l-bastimenti tagħha jkunu jikkonformaw ma' dan il-Ftehim u mal-leġislazzjoni li tirregola s-sajd fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

4.   Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin qabel ma jadottaw kwalunkwe deċiżjoni li tista' taffettwa l-attivitajiet tal-bastimenti tal-Unjoni skont dan il-Ftehim. Iż-żewġ Partijiet għandhom jgħarrfu lil xulxin bi kwalunkwe bidla fil-leġislazzjoni jew fil-politika tas-sajd rispettiva tagħhom li jkollha l-potenzjal tħalli impatt fuq l-attivitajiet tal-bastimenti tal-Unjoni skont dan il-Ftehim. Kwalunkwe bidla fil-leġislazzjoni tal-Gżejjer Cook jew kwalunkwe leġislazzjoni ġdida tagħhom li jkollha impatt fuq l-attivitajiet tal-bastimenti tal-Unjoni għandha tkun infurzabbli fir-rigward tal-bastimenti tal-Unjoni mis-60 jum wara l-jum li fih kin-notifika tal-Gżejjer Cook tasal għand l-awtoritajiet tal-Unjoni.

Artikolu 12

Perijodu tal-Ftehim

Dan il-Ftehim għandu japplika għal tmien snin mid-data meta tibda l-applikazzjoni provviżorja tiegħu. Dan għandu jiġġedded b'mod taċitu għal perjodi addizzjonali ta' tmien snin, sakemm ma tingħatax notifika ta' terminazzjoni skont l-Artikolu 14.

Artikolu 13

Sospensjoni

1.   L-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim tista' tiġi sospiża fuq l-inizjattiva ta' xi waħda mill-Partijiet fil-każ ta':

(a)

ċirkostanzi mhux tas-soltu li ma jippermettux li jsiru attivitajiet tas-sajd fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook; jew

(b)

tilwima bejn il-Partijiet dwar l-interpretazzjoni ta' dan il-Ftehim jew dwar l-implimentazzjoni tiegħu; jew

(c)

ksur ta' dan il-Ftehim minn xi waħda mill-Partijiet b'mod partikolari l-Artikolu 3(4) dwar il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem; jew

(d)

bidla sinifikanti fil-linji gwida tal-politika li wasslet għall-konklużjoni ta' dan il-Ftehim, li twassal lil xi waħda mill-Partijiet biex titlob li dan jiġi emendat.

2.   Is-sospensjoni tal-applikazzjoni tal-Ftehim għandha tkun notifikata bil-miktub mill-Parti interessata lill-Parti l-oħra u għandha tieħu effett tliet xhur wara li tasal din in-notifika. Il-fatt li tintbagħat in-notifika jwassal biex jinfetħu konsultazzjonijiet bejn il-Partijiet bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni amikevoli għat-tilwima tagħhom fi żmien tliet xhur.

3.   F'każ li ma tinstabx soluzzjoni amikevoli għad-differenzi u tiġi implimentata sospensjoni, il-Partijiet għandhom ikomplu jikkonsultaw lil xulxin bil-ħsieb li jsibu soluzzjoni għat-tilwima tagħhom. Meta tinstab din is-soluzzjoni, għandha tissokta l-implimentazzjoni tal-Ftehim u l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 5 għandu jitnaqqas b'mod proporzjonat u pro rata temporis skont il-perijodu li matulu jkun dam sospiż il-Ftehim, sakemm ma jintlaħaqx qbil mod ieħor.

Artikolu 14

Terminazzjoni

1.   Dan il-Ftehim jista' jintemm minn waħda mill-Partijiet, l-aktar fil-każ ta':

(a)

ċirkostanzi mhux tas-soltu;

(b)

degradazzjoni tal-istokkijiet ikkonċernati;

(c)

livell imnaqqas tal-użu tal-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lill-bastimenti tal-Unjoni; jew

(d)

nuqqas ta' konformità mal-impenji li daħlu għalihom il-Partijiet fir-rigward tal-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat.

2.   It-terminazzjoni tal-Ftehim għandha tiġi mgħarrfa bil-miktub mill-Parti interessata kkonċernata lill-Parti l-oħra u għandha tieħu effett sitt xhur wara li tasal din in-notifika sakemm il-Partijiet ma jaqblux bejniethom li jtawlu dan il-perjodu.

3.   Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin mill-mument tan-notifika tat-terminazzjoni biex isibu soluzzjoni amikevoli għat-tilwima tagħhom fi żmien dan il-perijodu ta' sitt xhur.

4.   Il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 5 għas-sena meta tieħu effett it-terminazzjoni għandu jitnaqqas b'mod proporzjonat u pro rata temporis.

Artikolu 15

Protokoll u Anness

Il-Protokoll, l-Anness u l-Appendiċijiet tiegħu jiffurmaw parti integrali minn dan il-Ftehim.

Artikolu 16

Applikazzjoni provviżorja

L-iffirmar ta' dan il-Ftehim min-naħa tal-Partijiet iwassal għall-applikazzjoni provviżorja tiegħu qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Dan il-Ftehim huwa mfassal bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bil-Kroat, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bin-Netherlandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol, bl-Iżvediż, bit-Taljan u bl-Ungeriż, b'kull test ugwalment awtentiku.

Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ meta l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri meħtieġa.


PROTOKOLL

Għall-Implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook

Artikolu 1

Perijodu ta' applikazzjoni u opportunitajiet tas-sajd

1.   Għal perijodu ta' erba' snin mid-data tal-applikazzjoni provviżorja tiegħu, l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija skont l-Artikolu 4 tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”) għandhom ikunu kif ġej:

 

Erba' (4) bastimenti tas-sajd għat-tonn bil-purse seine biex jistadu għall-ispeċijiet li jpassu ħafna kif elenkati fl-Anness 1 tal-Konvenzjoni tal-1982 tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika suġġett għall-Artikoli 5 u 6 ta' dan il-Protokoll.

3.   Skont l-Artikolu 4 ta' dan il-Ftehim, il-bastimenti tal-Unjoni jistgħu jwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook biss jekk ikollhom awtorizzazzjoni tas-sajd li tkun inħarġet taħt dan il-Protokoll u skont l-Anness.

Artikolu 2

Kontribuzzjoni finanzjarja — Metodi ta' ħlas

1.   Għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 1, il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 5 tal-Ftehim għandha tkun ta' EUR żewġ miljun u tmien mija u sebgħin elf Euro (2 870 000) għat-tul ta' żmien kollu ta' dan il-Protokoll.

2.   Din il-kontribuzzjoni finanzjarja totali għandha tkun magħmula minn żewġ elementi li mhumiex assoċjati ma' xulxin:

(a)

ammont annwali għall-aċċess għaż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook ta' EUR tliet mija u ħamsa u tmenin elf Euro (385 000) għall-ewwel u t-tieni sena u ta' EUR tliet mija u ħamsin elf Euro (350 000) għat-tielet u r-raba' sena, li jkun ekwivalenti għal tunnellaġġ ta' referenza ta' 7 000 tunnellata fis-sena; u

(b)

ammont annwali speċifiku ta' EUR tliet mija u ħamsin elf Euro (350 000) għall-appoġġ u għall-implimentazzjoni tal-politika settorjali tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

3.   Il-paragrafu 1 għandu japplika suġġett għall-Artikoli 3, 5 u 6 ta' dan il-Protokoll.

4.   L-Unjoni Ewropea għandha tħallas l-ammonti stabbiliti fil-paragrafu 2(a) sa mhux aktar tard minn disgħin (90) jum wara li tibda l-applikazzjoni provviżorja għall-ewwel sena u, għas-snin ta' wara, sa mhux aktar tard mid-data tal-anniversarju tal-applikazzjoni provviżorja ta' dan il-Protokoll.

5.   L-awtoritajiet tal-Gżejjer Cook għandhom jimmonitorjaw l-iżvilupp tal-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tal-Unjoni biex jiżguraw ġestjoni xierqa tal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-Unjoni, filwaqt li jqisu l-qagħda tal-istokkijiet tal-ħut u l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni rilevanti.

(a)

Il-Gżejjer Cook għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet tal-Unjoni meta l-qabdiet totali tal-bastimenti tal-Unjoni rrappurtati fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer cook jilħqu t-80 % mit-tunnellaġġ ta' referenza. Malli jirċievu din in-notifika, l-awtoritajiet tal-Unjoni għandhom jgħarrfu minnufih lill-Istati Membri b'dan.

(b)

Ladarba jintlaħqu t-80 % tat-tunnellaġġ ta' referenza, il-Gżejjer Cook għandhom jimmonitorjaw kuljum il-livell tal-qabdiet tal-bastimenti tal-Unjoni u jgħarrfu minnufih lill-awtoritajiet tal-Unjoni meta jintlaħaq il-livell tat-tunnellaġġ ta' referenza. L-awtoritajiet tal-Unjoni għandhom ukoll jgħarrfu minnufih lill-Istati Membri malli jirċievu din in-notifika mingħand il-Gżejjer Cook.

(c)

Meta l-qabdiet tal-bastimenti tal-Unjoni jkunu laħqu t-80 % tat-tunnellaġġ ta' referenza, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw minnufih lil xulxin u janalizzaw ir-relazzjoni bejn il-qabdiet tal-bastimenti tal-Unjoni u l-limiti tas-sajd speċifikati fil-leġislazzjoni nazzjonali tal-Gżejjer Cook sabiex jiżguraw li titħares tali leġislazzjoni. Fil-kuntest ta' tali konsultazzjoni, il-Kumitat Konġunt jista' jaqbel mal-fatt li l-bastimenti tal-Unjoni jistadu għal tunnellaġġ addizzjonali.

(d)

Mid-data meta l-Gżejjer Cook jgħarrfu lill-Unjoni li jkun intlaħaq it-tunnellaġġ ta' referenza, ir-rata unitarja li sidien il-bastimenti jħallsu għall-qabdiet li jagħmlu wara li jinqabeż it-tunnellaġġ ta' referenza ta' sebat elef (7 000) għandha tiżdied bi 80 % oħra tar-rata unitarja għas-sena kkonċernata sa tmiem il-perijodu tal-awtorizzazzjonijiet annwali tas-sajd. Is-sehem tal-Unjoni m'għandux jinbidel. L-ammont totali annwali li tħallas l-Unjoni ma għandux jaqbeż id-doppju tal-ammont indikat fil-paragrafu 2(a) tal-Artikolu 2. Meta l-kwantitajiet li jaqbdu l-bastimenti tal-Unjoni jaqbżu l-kwantitajiet li jikkorrispondu għad-doppju tal-ammont totali tal-ħlas annwali min-naħa tal-Unjoni, l-ammont dovut għall-kwantità li taqbeż dan il-limitu għandu jitħallas is-sena ta' wara.

6.   L-awtoritajiet tal-Gżejjer Cook għandu jkollhom diskrezzjoni sħiħa dwar kif tintuża l-kontribuzzjoni finanzjarja speċifikata fl-Artikolu 2 paragrafu (2)(a).

7.   Kull element tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 2 għandu jitħallas ġo kont bankarju ddeżinjat tal-Gvern fil-Gżejjer Cook. Il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 2(b) għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-entità rilevanti li tkun qed timplimenta l-appoġġ settorjali għall-qasam tas-sajd. L-awtoritajiet tal-Gżejjer Cook għandhom jipprovdu fi żmien dovut lill-awtoritajiet tal-Unjoni bid-dettalji tal-kont bankarju u tagħrif dwar il-linja rilevanti tal-liġi baġitarja nazzjonali. Id-dettalji tal-kont bankarju għandhom jinkludu tal-inqas: l-isem l-entità benefiċjarja, isem id-detentur tal-kont bankarju, l-indirizz tad-detentur tal-kont bankarju; isem il-bank; il-kodiċi SWIFT; in-numru IBAN.

Artikolu 3

Appoġġ settorjali

1.   Sa mhux aktar tard minn 120 ġurnata minn meta jibda jiġi applikat b'mod provviżorju l-Protokoll, il-Kumitat Konġunt għandu jiddeċiedi fuq programm settorjali pluriennali u fuq regoli ta' implimentazzjoni dettaljati li jkunu jkopru, b'mod partikolari:

(a)

linji gwida annwali u pluriennali għall-użu tal-ammont speċifiku tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 2 paragrafu 2(b);

(b)

l-għanijiet kemm annwali kif ukoll pluriennali, li għandhom jinkisbu, maż-żmien, sabiex jiġi stabbilit il-qafas ta' governanza, fosthom l-iżvilupp u ż-żamma tal-istituzzjonijiet xjentifiċi u tar-riċerka meħtieġa, sabiex jiġu promossi l-proċessi ta' konsultazzjoni ma' gruppi li jkollhom interess fil-qasam, sabiex tissaħħaħ il-ħila li jitwettqu l-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza u jittejbu elementi oħra li jżidu l-kapaċità biex il-Gżejjer Cook jiġu megħjuna jkomplu jtejbu l-politika nazzjonali tagħhom dwar is-sajd sostenibbli. L-għanijiet għandhom iqisu l-prijoritajiet li l-Gżejjer Cook ikunu esprimew fil-linji ta' politika nazzjonali tagħhom relatati mal-promozzjoni tas-sajd responsabbli u tas-sajd sostenibbli, inklużi ż-żoni protetti tal-baħar, jew f'dawk li jkollhom impatt fuq dan;

(c)

il-kriterji u l-proċeduri, fosthom, fejn ikun xieraq, l-indikaturi baġitarji u finanzjarji, sabiex issir l-evalwazzjoni tar-riżultati miksuba kull sena.

2.   Kwalunkwe emenda proposta fil-programm settorjali pluriennali għandha tiġi approvata mill-Kumitat Konġunt.

3.   Jekk xi waħda mill-Partijiet titlob laqgħa straordinarja tal-Kumitat Konġunt, hija għandha tibgħat talba bil-miktub tal-inqas 14-il jum qabel id-data tal-laqgħa proposta.

4.   Kull sena, fil-kuntest tal-Kumitat konġunt, iż-żewġ Partijiet għandhom jevalwaw il-kisba ta' riżultati speċifiċi fl-implimentazzjoni tal-programm settorjali pluriennali maqbul.

(a)

Kull sena, il-Gżejjer Cook għandhom jippreżentaw rapport ta' progress dwar l-azzjonijiet implimentati u r-riżultati miksuba permezz tal-appoġġ settorjali, li għandu jiġi eżaminat mill-Kumitat Konġunt. Il-Gżejjer Cook għandhom iressqu wkoll rapport finali qabel ma jiskadi l-Protokoll. Jekk ikun meħtieġ, il-Partijiet jistgħu jkomplu jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali wara li jiskadi l-Protokoll.

(b)

L-ammont speċifiku tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 2 paragrafu 2(b) għandu jitħallas bi ħlasijiet parzjali. Għall-ewwel sena tal-Protokoll, il-ħlas parzjali jrid isir skont il-ħtiġijiet identifikati bħala parti mill-programmazzjoni maqbula. Għas-snin ta' applikazjoni ta' wara, il-ħlasijiet parzjali għandhom isiru skont il-ħtiġijiet identifikati bħala parti mill-programmazzjoni maqbula u skont analiżi tar-riżultati miksuba fl-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali. Il-ħlasijiet parzjali għandhom isiru mhux aktar tard minn 45 jum wara d-deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt.

5.   L-Unjoni tirriżerva d-dritt li tirrevedi u/jew li tissospendi, f'parti jew b'mod sħiħ, il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja speċifika prevista fl-Artikolu 2 paragrafu 2(b):

(a)

jekk, ir-riżultati miksuba jkunu jvarjaw ħafna minn mal-programmazzjoni wara evalwazzjoni min-naħa tal-Kumitat Konġunt;

(b)

fil-każ li din il-kontribuzzjoni finanzjarja ma tintużax kif ikun stabbilixxa l-Kumitat Konġunt.

6.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha terġa' tibda titħallas mill-ġdid wara konsultazzjoni bejn il-Partijiet u qbil fil-Kumitat Konġunt, meta jkun iġġustifikat abbażi tar-riżultati tal-implimentazzjoni tal-programmazzjoni maqbula msemmija fil-paragrafu 1. Madankollu, il-kontribuzzjoni finanzjarja speċifika prevista fl-Artikolu 2 paragrafu 2(b) ma tistax titħallas wara perjodu ta' sitt (6) xhur minn meta jiskadi l-Protokoll.

7.   Kull sena, il-Gżejjer Cook jistgħu jallokaw, jekk ikun meħtieġ, ammont addizzjonali għall-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 22(b) mill-ammont imsemmi fl-Artikolu 2 paragrafu (2)(a) sabiex jiġi implimentat il-programm pluriennali. Din l-allokazzjoni għandha tiġi nnotifikata lill-Unjoni fi żmien xahrejn (2) mid-data tal-anniversarju ta' meta jibda jiġi applikat b'mod provviżorju dan il-Protokoll.

8.   Il-Partijiet jintrabtu li jiżguraw il-viżibbiltà tal-miżuri implimentati bl-appoġġ settorjali.

Artikolu 4

Koperazzjoni xjentifika għal sajd responsabbli

1.   Tul il-perjodu li jkopri dan il-Protokoll, filwaqt li jirrikonoxxu s-sovranità tal-Gżejjer Cook fejn jidħlu r-riżorsi tas-sajd tagħhom, il-Partijiet għandhom jikkoperaw biex jissorveljaw il-qagħda tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

2.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw ukoll, skont il-bżonn, biex jiskambjaw bejniethom l-informazzjoni dwar il-konservazzjoni u l-informazzjoni statistika, bijoloġika u ambjentali rilevanti li taffettwa l-attivitajiet tal-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook għall-finijiet tal-ġestjoni u tal-konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar.

3.   Il-Partijiet jintrabtu li jippromwovu l-koperazzjoni bejniethom dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni responsabbli tas-sajd fil-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (id-WCPFC) u f'kwalunkwe organizzazzjoni internazzjonali, reġjonali jew sottoreġjonali rilevanti oħra, u l-Kumitat Konġunt jista' jadotta miżuri biex jiżgura l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

Artikolu 5

Reviżjoni tal-opportunitajiet tas-sajd u tad-dispożizzjonijiet tekniċi min-naħa tal-Kumitat Konġunt

1.   Il-Kumitat Konġunt jista' jagħmel valutazzjoni mill-ġdid tal-opportunitajiet tas-sajd imsemmija fl-Artikolu 1 u jiddeċiedi li jirrevedihom, diment li r-riżoluzzjonijiet u l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni tad-WCPFC ikunu jappoġġaw il-fatt li aġġustament bħal dan ikun jiżgura l-ġestjoni sostenibbli tat-tonn u tal-ispeċijiet li jixbhuh fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent, filwaqt li jinnota li l-Partijiet għandhom interess speċjali fil-ġestjoni tal-istokk tat-tonn obeż.

2.   F'dan il-każ, il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 2 paragrafu 2(a) għandha tiġi aġġustata b'mod proporzjonat u pro rata temporis. Madankollu, l-ammont totali annwali li tħallas l-Unjoni m'għandux jaqbeż id-doppju taċ-ċifra indikata fl-Artikolu 2 paragrafu 2(a).

3.   Il-Kumitat Konġunt jista' wkoll, jekk ikun meħtieġ, jeżamina u jiddeċiedi li jadotta bi qbil reċiproku d-dispożizzjonijiet tekniċi tal-Protokoll u tal-Anness.

Artikolu 6

Opportunitajiet ġodda ta' sajd u sajd sperimentali

1.   F'każ li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jsiru interessati li jibdew iwettqu attivitajiet tas-sajd li mhumiex previsti fl-Artikolu 1 ta' dan il-Protokoll, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin fil-kuntest tal-Kumitat Konġunt qabel ma tingħata xi awtorizzazzjoni possibbli għat-tali attivitajiet u, fejn ikun xieraq, jaqblu fuq il-kondizzjonijiet għal dawn l-attivitajiet, fosthom biex jemendaw b'mod korrispondenti dan il-Protokoll u l-Anness tiegħu.

2.   Fuq talba ta' Parti waħda, il-Kumitat Konġunt għandu jistabbilixxi, każ b'każ, l-ispeċijiet, il-kondizzjonijiet u l-parametri l-oħrajn li huma rilevanti.

3.   Il-bastimenti tal-Unjoni għandhom iwettqu s-sajd sperimentali skont il-parametri li ser jaqbel fuqhom il-Kumitat Konġunt, inkluż, fejn xieraq, f'arranġament amministrattiv. L-awtorizzazzjonijiet għas-sajd sperimentali għandhom jingħataw għal perijodu massimu ta' sitt xhur skont il-qagħda tal-istokkijiet tal-ħut.

4.   F'każ li l-Partijiet iqisu li l-kampanji sperimentali wasslu għal riżultati pożittivi, l-awtoritajiet tal-Gżejjer Cook għandhom jallokaw proporzjon, li jkun jikkorrispondi għall-kontribuzzjoni tal-bastimenti tal-Unjoni għas-sajd sperimentali, mill-opportunitajiet tas-sajd għall-ispeċi tal-ħut il-ġdida lill-Unjoni sa ma jiskadi dan il-Protokoll. Il-kumpens finanzjarju msemmi fl-Artikolu 2 paragrafu 2(a) ta' dan il-Protokoll għandu, b'konsegwenza ta' dan, jiġi miżjud. It-tariffi u l-kondizzjonijiet li sidien il-bastimenti jridu jħallsu previsti fl-Anness għandhom jiġu emendati kif meħtieġ. Il-Kumitat Konġunt għandu jagħmel l-emendi korrispondenti f'dan il-Protokoll u fl-Anness tiegħu.

Artikolu 7

Sospensjoni

1.   Dan il-Protokoll, inkluż il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 2 paragrafi 2(a) u (b), jista' jiġi sospiż fuq l-inizjattiva ta' xi waħda mill-Partijiet fil-każijiet u skont il-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 13 tal-Ftehim.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja tista' terġa' tibda titħallas malli s-sitwazzjoni eżistenti qabel l-avvenimenti msemmija fl-Artikolu 13 tal-Ftehim terġa' tiġi stabbilita jew malli tinstab soluzzjoni skont il-Ftehim.

Artikolu 8

Terminazzjoni

Dan il-Protokoll jista' jiġi tterminat fuq l-inizjattiva ta' xi waħda mill-Partijiet fil-każijiet u skont il-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 14 tal-Ftehim.

Artikolu 9

Kunfidenzjalità

1.   Il-Gżejjer Cook għandhom iżommu l-kunfidenzjalità u s-sigurtà tad-dejta dwar l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tas-sajd tagħhom li tkun sensittiva mil-lat kummerċjali b'mod li ma jkunx inqas strett mill-istandards stabbiliti mill-Kummissjoni WCPFC għas-Segretarjat WCPFC fil-Politika tagħha dwar is-Sigurtà tal-Informazzjoni.

2.   Iż-żewġ Partijiet għandhom jiżguraw li tkun tista' tixxerred biss dejta aggregata li tkun taqa' fid-dominju pubbliku għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook, skont ir-Regoli u l-Proċeduri tad-WCPFC għall-ħarsien tad-dejta miġbura mill-Kummissjoni, għall-aċċess għaliha u għat-tixrid tagħha. Id-dejta ddefinita bħala dejta li ma taqax fid-dominju pubbliku mit-Taqsima 4.1 ta' dawk ir-Regoli u l-Proċeduri tad-WCPFC u d-dejta li tista' titqies bħala kunfidenzjali mod ieħor għandha tintuża biss għall-applikazzjoni tal-Ftehim.

Artikolu 10

Skambju elettroniku tad-dejta

1.   Il-Gżejjer Cook u l-Unjoni ser jintrabtu li jimplimentaw is-sistemi meħtieġa għall-iskambju elettroniku tal-informazzjoni u tad-dokumenti kollha relatati mal-implimentazzjoni tal-Ftehim u tal-Protokoll. Il-forma elettronika ta' dokument f'kull waqt ser titqies ekwivalenti għall-verżjoni stampata.

2.   Iż-żewġ Partijiet ser jgħarrfu minnufih lil xulxin b'kull ħsara fis-sistema tal-kompjuter li twaqqaf dawn l-iskambji. F'dawk iċ-ċirkostanzi, l-informazzjoni u d-dokumenti relatati mal-implimentazzjoni tal-Ftehim u tal-Protokoll għandhom jinbidlu b'mod awtomatiku bil-verżjoni stampata tagħhom bil-mod iddefinit fl-Anness.

Artikolu 11

Obbligi meta jiskadi l-Protokoll jew meta dan jiġi tterminat

Fil-każ ta' skadenza tal-Protokoll jew meta dan jiġi tterminat kif previst fl-Artikolu 14 tal-Ftehim, is-sidien tal-bastimenti tal-Unjoni għandhom ikomplu jkunu responsabbli għal kull ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim jew tal-Protokoll jew ta' kull liġi tal-Gżejjer Cook li jkun seħħ qabel ma skada l-Protokoll jew qabel ma dan ġie tterminat, u għal kull tariffa tal-liċenzja jew kull ħlas dovut li jkun għadu pendenti li ma jkunx tħallas meta jkun skada l-Protokoll jew meta dan ikun ġie tterminat.

Artikolu 12

Applikazzjoni provviżorja

Malli l-Partijiet jiffirmaw dan il-Protokoll tibda l-applikazzjoni provviżorja tiegħu qabel jidħol fis-seħħ.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ meta l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin li tlestew il-proċeduri meħtieġa.

ANNESS

KONDIZZJONIJIET BIEX IL-BASTIMENTI TAL-UNJONI EWROPEA JWETTQU ATTIVITAJIET TAS-SAJD SKONT IL-PROTOKOLL LI JISTABBILIXXI L-OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD U L-KONTRIBUZZJONI FINANZJARJA PREVISTI FIL- FTEHIM TA' SĦUBIJA DWAR IS-SAJD SOSTENIBBLI BEJN L-UNJONI EWROPEA U L-GŻEJJER COOK

Kapitolu I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Taqsima 1

Definizzjonijiet

1.

“Awtorità kompetenti” tfisser:

(a)

fil-każ tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem “l-Unjoni”): il-Kummissjoni Ewropea;

(b)

fil-każ tal-Gżejjer Cook: il-Ministeru tar-Riżorsi tal-Baħar.

Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti rispettivi jinsabu fl-Appendiċi 1.

2.

“Awtorizzazzjoni tas-sajd” tfisser liċenzja jew dritt validu biex jitwettqu attivitajiet tas-sajd għal speċijiet speċifiċi bl-użu ta' rkaptu speċifiku u fiż-żoni tas-sajd speċifikati, skont it-termini mogħtija f'dan l-Anness.

3.

“Delegazzjoni” tfisser id-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'Suva, il-Fiġi.

4.

“Forza Maġġuri” tfisser it-telfien jew l-immobilizzazzjoni fit-tul ta' bastiment minħabba ħsara teknika serja.

Taqsima 2

Żoni tas-sajd

1.   Il-bastimenti tal-Unjoni li jkollhom awtorizzazzjoni tas-sajd li jkunu ħarġuha l-Gżejjer Cook skont il-Ftehim għandhom ikunu awtorizzati jwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook, jiġifieri fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook ħlief għaż-żoni protetti u dawk fejn is-sajd huwa pprojbit. Qabel jibda jiġi applikat b'mod provviżorju l-Ftehim, il-Gżejjer Cook għandhom jibagħtu lill-Unjoni l-koordinati tal-ilmijiet tas-sajd tagħhom u taż-żoni protetti u ta' dawk li fihom ma jistax isir sajd.

2.   Il-Gżejjer Cook għandhom jgħarrfu lill-Unjoni bi kwalunkwe tibdil fiż-żoni msemmija skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11 tal-Ftehim.

Taqsima 3

Aġent li jirrappreżenta l-bastiment

Il-bastimenti kollha tal-Unjoni li japplikaw għal awtorizzazzjoni tas-sajd jistgħu jkunu rrappreżentati minn aġent residenti fil-Gżejjer Cook (li jista' jkun kumpanija jew individwu), u li l-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook tkun ġiet mgħarrfa bih kif xieraq.

Taqsima 4

Bastimenti tal-Unjoni eliġibbli

Biex bastiment tal-Unjoni jkun eliġibbli biex jikseb awtorizzazzjoni tas-sajd, is-sid, il-kaptan u l-bastiment innifsu m'għandhomx ikunu pprojbiti milli jistadu fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook. Dawn iridu jkunu f'qagħda regolari mal-liġijiet tal-Gżejjer Cook u jridu jkunu ssodisfaw kull obbligu preċedenti relatat mal-attivitajiet tas-sajd tagħhom fil-Gżejjer Cook fil-kuntest tal-ftehimiet dwar is-sajd konklużi mal-Unjoni. Barra minn hekk, huma għandhom ikunu konformi mal-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni dwar l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd, ikunu mniżżlin fir-reġistru tal-bastimenti tas-sajd tad-WCPFC, ikunu fir-reġistru tal-bastimenti tajbin għat-tbaħħir tal-Aġenzija tas-Sajd tal-Forum (FFA) u ma jkunux fil-lista tal-bastimenti tas-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (is-sajd IUU) ta' xi organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (ORĠS).

Kapitolu II

Ġestjoni tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd

Taqsima 1

Perijodu ta' validità tal-awtorizzazzjoni tas-sajd

1.   L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd li jkunu nħarġu skont il-Protokoll għandhom jibqgħu validi għal perjodu ta' 12-il xahar u jkunu jistgħu jiġġeddu. Sabiex jiġi stabbilit meta jibda l-perjodu ta' validità, perijodu annwali tfisser:

(a)

għas-sena meta l-Protokoll jibda jiġi applikat b'mod provviżorju, il-perijodu mid-data ta' meta dan jibda japplika b'mod provviżorju sal-31 ta' Diċembru tal-istess sena;

(b)

wara dan, kull sena kalendarja sħiħa;

(c)

għas-sena meta jiskadi l-Protokoll, il-perjodu mill-1 ta' Jannar sad-data ta' skadenza tal-Protokoll.

2.   Għall-ewwel u għall-aħħar perijodu annwali, il-ħlas dovut mis-sidien tal-bastimenti skont it-Taqsima 5, punt 2 għandu jiġi kkalkulat pro rata temporis.

Taqsima 2

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni tas-sajd

1.   Il-bastimenti tal-Unjoni eliġibbli biss, kif iddefiniti fil-Kapitolu I, Taqsima 4 ta' dan l-Anness, jistgħu jiksbu awtorizzazzjoni tas-sajd.

2.   L-awtorità kompetenti tal-Unjoni għandha tibgħat b'mod elettroniku lill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook, b'kopja lid-Delegazzjoni, applikazzjoni għal awtorizzazzjoni tas-sajd għal kull bastiment li jkun jixtieq jistad skont il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook (minn hawn 'il quddiem “il-Ftehim”) tal-inqas 20 jum tax-xogħol qabel ma jibda l-perijodu annwali ta' validità tal-awtorizzazzjoni tas-sajd kif speċifikat fit-Taqsima 1 ta' dan il-Kapitolu.

3.   Meta applikazzjoni għal awtorizzazzjoni tas-sajd ma tkunx intbagħtet qabel ma jibda l-perijodu annwali ta' validità, sid il-bastiment xorta waħda jista' jibgħatha sa 20 jum ta' xogħol qabel id-data meta jkun qed jintalab li jibdew l-attivitajiet tas-sajd. F'każijiet bħal dawn, l-awtorizzazzjoni tas-sajd ser tkun valida biss sa tmiem il-perijodu annwali li matulu tkun intalbet. Sidien il-bastimenti għandhom iħallsu t-tariffi bil-quddiem dovuti għall-perijodu kollu ta' validità tal-awtorizzazzjoni tas-sajd.

4.   Għal kull applikazzjoni tal-bidu għal awtorizzazzjoni tas-sajd, jew wara bidla teknika kbira fil-bastiment ikkonċernat, l-Unjoni għandha tibgħat l-applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook bil-posta elettronika billi tuża l-formola mogħtija fl-Appendiċi 2, u magħha għandha tibgħat id-dokumenti li ġejjin:

(a)

evidenza li tħallset it-tariffa bil-quddiem għall-perijodu ta' validità tal-awtorizzazzjoni tas-sajd;

(b)

ritratti riċenti diġitali bil-kulur tal-bastiment (li jkunu ttieħdu sa 12-il xahar qabel), li jkollhom id-data fuqhom u li jkollhom riżoluzzjoni ta' 72 dpi u jkunu tal-inqas ta' 1 400 tikka b'1 050 tikka, u li jkunu juru l-ġenb tal-bastiment, inkluż l-isem tiegħu miktub bl-alfabett bażiku Latin tal-ISO;

(c)

kopja taċ-ċertifikat tat-tagħmir ta' sikurezza tal-bastiment;

(d)

kopja taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tal-bastiment;

(e)

kopja taċ-ċertifikat ta' kontroll tal-kondizzjonijiet sanitarji tal-bastiment;

(f)

kopja taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni fir-reġistru tal-bastimenti tajbin għat-tbaħħir tal-FFA;

(g)

il-pjan tal-istivar.

5.   Meta tiġi biex tiġġedded l-awtorizzazzjoni tas-sajd ta' bastiment li ma jkunux inbidlulu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tiegħu, mal-applikazzjoni għat-tiġdid għandhom jintbagħtu biss l-evidenza li tkun tħallset it-tariffa bil-quddiem, iċ-ċertifikat attwali ta' reġistrazzjoni fir-reġistru tal-bastimenti tajbin għat-tbaħħir tal-FFA u l-kopji ta' kwalunkwe ċertifikati mġedda mniżżlin fil-punt 4(c), (d) u (e).

6.   It-tariffa bil-quddiem għandha titħallas ġol-kont bankarju li jkunu pprovdew l-awtoritajiet tal-Gżejjer Cook. Is-sidien tal-bastimenti għandhom iħallsu l-ispejjeż inerenti marbutin mat-trasferimenti bankarji.

7.   Il-ħlasijiet għandhom jinkludu t-taxxi nazzjonali u lokali kollha minbarra t-taxxi tal-portijiet u l-ispejjeż tas-servizzi.

8.   Jekk applikazzjoni ma tkunx kompluta jew ma tkunx tissodisfa mod ieħor il-kondizzjonijiet mogħtija fil-punti 4, 5, 6 u 7 t'hawn fuq, fi żmien sebat ijiem tax-xogħol minn meta jirċievu l-applikazzjoni f'forma elettronika, l-awtoritajiet tal-Gżejjer Cook għandhom jgħarrfu lill-awtorità kompetenti tal-Unjoni, b'kopja ta' dan lid-Delegazzjoni, bir-raġunijiet għala l-applikazzjoni qed titqies bħala applikazzjoni mhix kompluta jew li ma tissodisfax mod ieħor il-kondizzjonijiet mogħtija fil-punti 4, 5, 6 u 7.

Taqsima 3

Ħruġ tal-awtorizzazzjoni tas-sajd

1.   L-awtorizzazzjoni tas-sajd għandha tinħareġ mill-Gżejjer Cook fi żmien 15-il jum minn meta jirċievu l-applikazzjoni sħiħa bil-posta elettronika.

2.   L-awtorizzazzjoni tas-sajd għandha tiġi trasmessa minnufih b'mezzi elettroniċi mill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook b'kopja lid-Delegazzjoni. Fl-istess ħin, kopja stampata tal-awtorizzazzjoni tas-sajd għandha tintbagħat lil sid il-bastiment.

3.   Malli toħroġ l-awtorizzazzjoni tas-sajd, l-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook għandha tinkludi l-bastiment f'lista ta' bastimenti tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook. Din il-lista għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-entitajiet kollha tal-monitoraġġ, tal-kontroll u tas-sorveljanza tal-Gżejjer Cook u għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Unjoni, b'kopja lid-Delegazzjoni.

4.   Il-forma stampata tal-awtorizzazzjoni tas-sajd għandha tieħu post dik elettronika malli dan ikun possibbli.

5.   L-awtorizzazzjoni tas-sajd għandha tinħareġ għal bastiment speċifiku u m'għandhiex tkunu trasferibbli ħlief f'każijiet ta' forza maġġuri, kif spjegat fit-Taqsima 4 t'hawn taħt.

6.   L-awtorizzazzjoni tas-sajd (f'forma elettronika jew stampata meta din tkun disponibbli) trid tinżamm abbord il-bastiment il-ħin kollu.

Taqsima 4

Trasferiment tal-awtorizzazzjoni tas-sajd

1.   Meta tiġi ppruvata forza maġġuri u l-Unjoni titlob dan, l-awtorizzazzjoni tas-sajd ta' bastiment tista' tiġi ttrasferita għal bastiment ieħor eliġibbli li jkollu karatteristiċi simili għall-perjodu ta' validità li jkun għad fadal tagħha, mingħajr ma jsir ħlas ieħor bil-quddiem.

2.   Jekk l-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook tawtorizza t-trasferiment, sid l-ewwel bastiment, jew l-aġent ta' dak il-bastiment, għandu jagħti lura l-awtorizzazzjoni tas-sajd tal-bastiment lill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook u javża lill-awtorità tal-Unjoni u lid-Delegazzjoni b'dan.

3.   L-awtorizzazzjoni tas-sajd il-ġdida għandha tieħu effett dakinhar li l-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook tirċievi l-liċenzja tas-sajd tal-bastiment li jkun intlaqat mill-forza maġġuri. L-awtorizzazzjoni li tkun intbagħtet lura għandha titqies bħala awtorizzazzjoni mħassra. L-awtorità tal-Gżejjer Cook għandha tgħarraf lill-awtorità tal-Unjoni u lid-Delegazzjoni bit-trasferiment tal-awtorizzazzjoni tas-sajd.

Taqsima 5

Kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd – tariffi u ħlasijiet bil-quddiem

1.   It-tariffi li jridu jħallsu sidien il-bastimenti għandhom jiġu kkalkulati skont ir-rata li ġejja għal kull tunnellata ta' ħut maqbud:

(a)

għall-ewwel sena ta' applikazzjoni tal-Protokoll, EUR ħamsa u ħamsin (55) għal kull tunnellata;

(b)

għat-tieni sena ta' applikazzjoni tal-Protokoll, EUR ħamsa u sittin (65) għal kull tunnellata;

(c)

għas-snin ta' applikazjoni ta' wara tal-Protokoll, EUR sebgħin (70) għal kull tunnellata.

2.   L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għandhom jinħarġu meta sidien il-bastimenti jkunu ħallsu l-ammonti li ġejjin lill-Gżejjer Cook:

(a)

tariffa annwali ta' ħlas bil-quddiem:

(i)

għall-ewwel sena ta' applikazzjoni tal-Protokoll, il-ħlas bil-quddiem għandu jkun ta' EUR tnejn u għoxrin elf (22 000), li huwa ekwivalenti għal EUR ħamsa u ħamsin (55) għal kull tunnellata għal erba' mitt (400) tonna u ħuta ta' speċijiet li jixbhuh maqbuda fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook;

(ii)

għat-tieni sena ta' applikazzjoni tal-Protokoll, il-ħlas bil-quddiem għandu jkun ta' EUR sitta u għoxrin elf (26 000), li huwa ekwivalenti għal EUR ħamsa u sittin (65) għal kull tunnellata għal erba' mitt (400) tonna u ħuta ta' speċijiet li jixbhuh maqbuda fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook;

(iii)

għas-snin ta' applikazjoni ta' wara tal-Protokoll, il-ħlas bil-quddiem għandu jkun ta' EUR tmienja u għoxrin elf (28 000), li huwa ekwivalenti għal EUR sebgħin (70) għal kull tunnellata għal erba' mitt (400) tonna u ħuta ta' speċijiet li jixbhuh maqbuda fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook;

(b)

kontribuzzjoni annwali speċjali għall-awtorizzazzjoni tas-sajd ta' EUR tmienja u tletin elf u ħames mija (38 500) għal kull bastiment tal-Unjoni.

L-ewwel sena ta' applikazzjoni tal-Protokoll tfisser il-perijodu mid-data ta' meta jibda japplika b'mod provviżorju sal-31 ta' Diċembru ta' dik is-sena. L-aħħar sena hija l-perijodu mill-1 ta' Jannar sad-data tal-anniversarju tal-applikazzjoni provviżorja. Għall-ewwel u l-aħħar sena, il-kontribuzzjoni ta' sidien il-bastimenti għandha tiġi kkalkulata pro rata temporis.

Taqsima 6

Dikjarazzjoni finali tat-tariffi

1.   L-awtorità tal-Gżejjer Cook għandha tfassal dikjarazzjoni tat-tariffi dovuti għas-sena kalendarja ta' qabel abbażi tad-dikjarazzjonijiet tal-qabdiet li jkunu bagħtu l-bastimenti tal-Unjoni.

2.   Id-dikjarazzjoni għandha tintbagħat lill-awtorità tal-Unjoni qabel il-31 ta' Marzu tas-sena attwali u kopja tagħha għandha tintbagħat lid-Delegazzjoni. L-awtorità tal-Unjoni għandha tibgħatha qabel il-15 ta' April fl-istess waqt lil sidien il-bastimenti u lill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri kkonċernati.

3.   F'każ li sidien il-bastimenti ma jaqblux mad-dikjarazzjoni li tibgħat l-awtorità tal-Gżejjer Cook, huma jistgħu jitolbu lill-awtorità tal-Unjoni tikkonsulta lill-istituti xjentifiċi li għandhom il-kompetenza jivverifikaw l-istatistika dwar il-qabdiet, bħall-IRD (l-“Institut de recherche pour le développement”), l-IEO (l-“Instituto Español de Oceanografia”) u l-IPIMAR (l-“Instituto de Investigação das Pescas e do Mar”), u wara jiddiskutu mal-awtorità tal-Gżejjer Cook dwar dan u jżommu lill-awtorità tal-Unjoni u lid-Delegazzjoni mgħarrfin b'dan sabiex qabel il-31 ta' Mejju tas-sena attwali tiġi stabbilita d-dikjarazzjoni finali. Jekk sidien il-bastimenti ma jagħmlu l-ebda kumment sa dik id-data, id-dikjarazzjoni li tkun bagħtet l-awtorità tal-Gżejjer Cook titqies bħala d-dikjarazzjoni finali. Jekk id-dikjarazzjoni finali tkun inqas mill-ħlas bil-quddiem imsemmi fit-Taqsima 5 punt 2, sid il-bastiment m'għandux ikun jista' jirkupra l-bilanċ.

Kapitolu III

Monitoraġġ

Taqsima 1

Reġistrazzjoni tal-qbid u r-rappurtar tiegħu

1.   Il-bastimenti tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook skont il-Ftehim għandhom jibagħtu l-informazzjoni dwar il-qabdiet tagħhom lill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook kif ġej, sa ma ż-żewġ Partijiet ikunu implimentaw sistema elettronika tar-rappurtar tal-qbid (“ERS”).

2.   Il-bastimenti tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook għandhom jimlew il-folja tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd mogħtija fl-Appendiċi 3 għal kull jum li matulu jkunu fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook. Jekk il-bastimenti ma jaqbdu l-ebda ħuta jew jekk ikunu għaddejjin minn hemm biss fi tranżitu lejn xi mkien ieħor, il-formola xorta waħda trid timtela. Din għandha timtela b'mod ċar u l-kaptan tal-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jiffirmaha.

3.   Meta l-bastimenti tal-Unjoni jkunu fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook, huma għandhom jibagħtu kull sebat ijiem sommarju tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd imsemmi fil-punt 2 lill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook billi jużaw il-Mudell Numru 3 mogħti fl-Appendiċi 4.

4.   Safejn għandu x'jaqsam mat-tressiq tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd imsemmi fil-punt 2, il-bastimenti tal-Unjoni għandhom:

(a)

fil-każ li jidħlu f'port tad-dħul tal-Gżejjer Cook (Avarua, Avatui, Arutanga, Tuanganui, Omoka, Tauhunu, Tukao, Yato), jibagħtu l-formola mimlija lill-awtorità rispettiva tal-Gżejjer Cook fi żmien ħamest (5) ijiem minn meta jaslu fil-port, jew inkella qabel ma jħallu dak il-port, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel. L-awtorità tal-Gżejjer Cook għandha tagħtihom irċevuta bil-miktub;

(b)

meta joħorġu miż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook mingħajr ma jgħaddu l-ewwel minn port tad-dħul tal-Gżejjer Cook, għandhom jintbagħtu kopji tal-folji tal-ġurnal ta' abbord fi żmien ħmistax (15)-il jum tax-xogħol minn meta joħorġu miż-żoni tas-sajd tal-gżejjer Cook u dan għandhom jagħmluh kif ġej:

(i)

bil-posta elettronika, fl-indirizz tal-posta elettronika tal-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook; jew

(ii)

bil-faks, fin-numru mogħti mill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook.

Il-verżjoni oriġinali ta' kull ġurnal ta' abbord tas-sajd għandha tintbagħat fi żmien sebat (7) ijiem tax-xogħol minn meta bastiment jidħol għall-ewwel darba f'port wara li jkun ħareġ miż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

5.   Fl-istess waqt iridu jintbagħtu kopji ta' dawn il-folji tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd lill-istituti xjentifiċi msemmija fil- Kapitolu II, Taqsima 6, punt 3, fl-istess perijodu taż-żmien previst fil-punt 4 t'hawn fuq.

6.   Il-kliem “żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook” għandhom jiddaħħlu fil-folji tal-ġurnal ta' abbord imsemmijin hawn fuq għall-perijodi meta l-bastiment ikun jinsab fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

7.   Iż-żewġ Partijiet ser jagħmlu ħilithom biex jimplimentaw ERS marbuta mal-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tal-Unjoni fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook, suġġett għal ftehim komuni dwar il-linji gwida għall-ġestjoni u l-implimentazzjoni ta' ERS.

8.   Ladarba tiġi implimentata s-sistema elettronika tad-dikjarazzjoni tal-qabdiet, din tieħu post għalkollox id-dispożizzjonijiet ta' reġistrazzjoni deskritti fil-punti 2 sa 4 t'hawn fuq, ħlief jekk ikun hemm xi problemi tekniċi jew ħsarat fis-sistema, f'liema każ id-dikjarazzjonijiet tal-qabdiet għandhom isiru skont il-punti 2 sa 4 t'hawn fuq.

Taqsima 2

Komunikazzjoni dwar id-dħul fl-ilmijiet tas-sajd tal-gżejjer cook u l-ħruġ minnhom

1.   Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tat-Taqsima 1 ta' dan il-Kapitolu, il-bastimenti tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu skont il-Ftehim għandhom javżaw lill-awtorità tal-Gżejjer Cook li huma beħsiebhom jidħlu fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook jew joħorġu minnhom tal-inqas 24 siegħa qabel ma jagħmlu dan.

2.   Meta jibagħtu din in-notifika tad-dħul jew tal-ħruġ, il-bastimenti għandhom jibagħtu wkoll informazzjoni dwar l-ammont u l-ispeċijiet ta' ħut li għandhom fil-qabdiet abbord. Il-bastimenti għandhom jibagħtu wkoll il-pożizzjoni li probabbli jkunu fiha fil-ħin li fih beħsiebhom jidħlu fiż-żoni tas-sajd jew joħorġu minnhom. Dawn in-notifiki għandhom isiru fil-format mogħti fl-Appendiċi 4, il-Mudelli Numru 1 u Numru 2 u għandhom jintbagħtu bil-faks jew bil-posta elettronika lill-kuntatti mniżżlin fihom.

3.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jinstabu jistadu mingħajr ma jkunu bagħtu n-notifika tad-dħul minn qabel imsemmija fil-punt 2 ta' din it-Taqsima għandhom jitqiesu bħala bastimenti mingħajr awtorizzazzjoni tas-sajd. F'dawn il-każijiet japplikaw is-sanzjonijiet imsemmija fil-Kapitolu V.

Taqsima 3

Ħatt l-art

1.   Il-portijiet magħżulin għall-ħatt l-art fil-Gżejjer Cook huma l-portijiet ta' Avatui u Omoka.

2.   Il-bastimenti tal-Unjoni li jkollhom awtorizzazzjoni tas-sajd li jkunu ħarġuha l-Gżejjer Cook u li jkunu jixtiequ jħottu l-art il-qabdiet tagħhom fil-portijiet magħżulin tal-Gżejjer Cook għandhom jibagħtu t-tagħrif li ġej lill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook tal-inqas 72 siegħa qabel ma jkunu se jagħmlu dan:

(a)

il-port tal-ħatt l-art;

(b)

isem il-bastiment tas-sajd li jkun ser iħott il-ħut l-art u s-sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju (l-IRCS) tiegħu;

(c)

id-data u l-ħin tal-ħatt l-art;

(d)

il-kwantità ta' ħut li ser jinħatt l-art, mogħtija f'kg mqarrba għall-eqreb 100 kg u mqassma skont l-ispeċi;

(e)

il-preżentazzjoni tal-prodotti.

3.   Il-bastimenti jridu jibagħtu d-dikjarazzjonijiet tal-ħatt l-art tagħhom lill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook sa mhux aktar tard minn 48 siegħa minn meta jitlesta l-ħatt l-art jew inkella qabel ma l-bastiment iħalli l-port, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel.

Taqsima 4

Trażbord

1.   Il-bastimenti tal-Unjoni li jkollhom awtorizzazzjoni tas-sajd li jkunu ħarġuha l-Gżejjer Cook u li jkunu jixtiequ jittrażbordaw il-qabdiet fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook għandhom jagħmlu dan biss fil-portijiet magħżulin tal-Gżejjer Cook kif imsemmi fil-Kapitolu III, Taqsima 1, punt 4(a). Ma jistax isir trażbord fuq il-baħar 'il barra mill-portijiet u kull persuna li tikser din id-dispożizzjoni għandha tkun suġġetta għall-pieni previsti fil-liġijiet tal-Gżejjer Cook.

2.   Sid il-bastiment jew l-aġent li jirrappreżenta l-bastiment iridu jibagħtu t-tagħrif li ġej lill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook tal-inqas 72 siegħa minn qabel:

(a)

il-port tat-trażbord fejn ser isir it-trażbord;

(b)

isem il-bastiment tas-sajd donatur u l-IRCS tiegħu;

(c)

isem il-bastiment tas-sajd riċevitur u l-IRCS tiegħu;

(d)

id-data u l-ħin tat-trażbord;

(e)

il-kwantità ta' ħut li se jiġi ttrażbordat, mogħtija f'kg mqarrba għall-eqreb 100 kg u mqassma skont l-ispeċi;

(f)

il-preżentazzjoni tal-prodotti.

3.   Il-bastimenti għandhom jibagħtu d-dikjarazzjonijiet tat-trażbord tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti tal-Gżejjer Cook sa mhux aktar tard minn 48 siegħa minn meta jitlesta t-trażbord jew inkella qabel ma l-bastiment donatur iħalli l-port, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel.

Taqsima 5

Sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti (VMS)

Mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istat tal-bandiera u għall-obbligi tal-bastimenti tal-Unjoni fil-konfront taċ-Ċentru tal-Monitoraġġ tas-Sajd tal-Istat tal-bandiera tagħhom, kull bastiment tal-Unjoni għandu jkun konformi mas-Sistema ta' Monitoraġġ tal-Bastimenti tal-FFA (il-VMS tal-FFA) li tapplika dal-ħin fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

Taqsima 6

Osservaturi

1.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jkollhom awtorizzazzjoni tas-sajd li jkunu ħarġuha l-Gżejjer Cook, meta jkunu qed jistadu fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook għandhom jiżguraw li jkollhom kopertura tal-osservaturi skont il-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni rilevanti tad-WCPFC u skont il-leġislazzjoni rilevati tal-Gżejjer Cook.

2.   Il-bastimenti tal-Unjoni għandu jkollhom abbord osservatur awtorizzat mill-Programm tal-Osservaturi Reġjonali tad-WCPFC jew osservatur tal-IATTC awtorizzat permezz tal-Memorandum ta' Qbil maqbul bejn id-WCPFC u l-IATTC dwar l-approvazzjoni reċiproka tal-osservaturi.

Kapitolu IV

Kontroll

1.   Il-bastimenti tal-Unjoni għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġislazzjoni nazzjonali tal-Gżejjer Cook dwar l-attivitajiet tas-sajd, kif ukoll mal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni adottati mid-WCPFC.

2.   Proċeduri ta' kontroll:

(a)

Il-kaptani tal-bastimenti tal-Unjoni li jkunu qed iwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-żoni tas-sajd tal-Gżejjer Cook għandhom jikkoperaw ma' kull uffiċjal awtorizzat tal-Gżejjer Cook li jkun identifikat kif xieraq li jkun qed iwettaq spezzjonijiet u kontrolli tal-attivitajiet tas-sajd;

(b)

mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni nazzjonali tal-Gżejjer Cook, it-tlugħ abbord għandu jsir b'tali mod li l-pjattaforma tal-ispezzjoni u l-ispetturi jkunu jistgħu jiġu identifikati bħala uffiċjali awtorizzati tal-Gżejjer Cook;

(c)

Il-Gżejjer Cook għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Unjoni lista tal-pjattaformi kollha tal-ispezzjoni użati għall-ispezzjonijiet fuq il-baħar. Dik il-lista għandu jkun fiha tal-inqas dan li ġej:

(i)

l-ismijiet tal-bastimenti tal-għassa tas-sajd (FPV);

(ii)

id-dettalji tal-bastimenti tal-FPV;

(iii)

ritratti tal-FPV;

(d)

Il-Gżejjer Cook jistgħu, fuq talba tal-Unjoni jew ta' korp maħtur minnha, jħallu lill-ispetturi tal-Unjoni josservaw l-attivitajiet tal-bastimenti tal-Unjoni, fosthom it-trażbord, matul il-kontrolli li jsiru fuq l-art;

(e)

ladarba spezzjoni tkun tlestiet u l-ispettur ikun iffirma r-rapport tal-ispezzjoni, ir-rapport għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-kaptan biex dan ikun jista' jiffirmah u jżid kwalunkwe kumment li jista' jkollu dwaru. Din il-firma m'għandhiex tippreġudika d-drittijiet tal-Partijiet fil-kuntest ta' xi proċedura marbuta ma' allegat ksur. Qabel ma l-ispettur jinżel mill-bastiment, il-kaptan tal-bastiment għandu jingħata kopja tar-rapport tal-ispezzjoni;

(f)

l-ispetturi m'għandhomx iqattgħu iżjed ħin abbord il-bastiment milli jkollhom bżonn biex iwettqu dmirijiethom.

3.   Il-kaptani tal-bastimenti tal-Unjoni li jkunu qed jittrażbordaw il-ħut jew iħottuh l-art f'port tal-Gżejjer Cook għandhom iħallu lill-uffiċjali awtorizzati tal-Gżejjer Cook jispezzjonaw it-tali attivitajiet u għandhom jiffaċilitawlhom dawn l-ispezzjonijiet.

4.   Meta ma jitħarsux id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Kapitolu, l-awtorità tal-Gżejjer Cook tirriżerva d-dritt li tissospendi l-awtorizzazzjoni tas-sajd tal-bastiment li jkun qed iwettaq il-ksur sakemm jitlestew il-formalitajiet u li tapplika l-piena stabbilita fil-leġislazzjoni eżistenti tal-Gżejjer Cook. L-Istat Membru tal-bandiera u l-awtorità kompetenti tal-Unjoni għandhom jiġu mgħarrfa b'dan minnufih.

Kapitolu V

Infurzar

1.   Sanzjonijiet

(a)

In-nuqqas ta' ħarsien ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet tal-kapitoli ta' hawn fuq, tal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni adottati mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd rilevanti, jew tal-liġijiet nazzjonali tal-Gżejjer Cook, għandu jkun suġġett għall-pieni stabbiliti fil-liġijiet nazzjonali tal-Gżejjer Cook.

(b)

L-Istat Membru tal-bandiera u l-awtorità kompetenti tal-Unjoni għandhom jiġu mgħarrfa minnufih u bis-sħiħ b'kull sanzjoni applikata u bil-fatti rilevanti kollha marbutin mal-każ.

(c)

Meta s-sanzjoni tieħu l-għamla ta' sospensjoni jew revoka tal-awtorizzazzjoni tas-sajd, matul il-perijodu li jkun għad fadal li għalih tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni, l-awtorità kompetenti tal-Unjoni tista' titlob awtorizzazzjoni tas-sajd oħra li kieku kienet tkun applikabbli, għal bastiment ta' sid ieħor.

2.   Arrest u detenzjoni tal-bastimenti tas-sajd

(a)

Il-Gżejjer Cook għandhom jgħarrfu lill-Unjoni u lill-Istat Membru tal-bandiera minnufih bl-arrest u/jew bid-detenzjoni ta' kwalunkwe bastiment tas-sajd li jkollu awtorizzazzjoni tas-sajd skont il-Ftehim.

(b)

Il-Gżejjer Cook għandhom jibagħtu kopja tar-rapport tal-ispezzjoni lill-Unjoni u lill-Istat Membru tal-bandiera fi żmien tnax (12)-il siegħa mill-arrest u/jew mid-detenzjoni u jispjegawlhom fid-dettall iċ-ċirkostanzi u r-raġunijiet li wasslu għal dan l-arrest u/jew għal din id-detenzjoni.

3.   Il-proċedura għall-iskambju tal-informazzjoni fil-każ ta' arrest u/jew ta' detenzjoni

(a)

Filwaqt li jitħarsu l-iskadenzi u l-proċedimenti legali previsti fil-liġijiet nazzjonali tal-Gżejjer Cook b'rabta mal-arrest u/jew mad-detenzjoni, malli tasal l-informazzjoni t'hawn fuq għandha ssir laqgħa ta' konsultazzjoni bejn ir-rappreżentanti tal-Unjoni u dawk tal-Gżejjer Cook, li għaliha jista' jkun li jattendi wkoll rappreżentant tal-Istat Membru kkonċernat.

(b)

Matul din il-laqgħa, il-Partijiet għandhom jgħaddu lil xulxin kull dokument u/jew tagħrif rilevanti li jista' jgħin biex jiġu ċċarati l-fatti. Sid il-bastiment, jew l-aġent tiegħu, għandu jiġi mgħarraf bl-eżitu tal-laqgħa u b'kull miżura li toħroġ mill-arrest u/jew mid-detenzjoni.

4.   Soluzzjoni għall-arrest u/jew għad-detenzjoni

(a)

Għandu jsir tentattiv biex l-allegat ksur jissolva b'mod amikevoli. Din il-proċedura għandha titlesta mhux aktar tard minn tlett (3) ijiem tax-xogħol minn meta jsir l-arrest u/jew id-detenzjoni, f'konformità mal-leġislazzjoni nazzjonali tal-Gżejjer Cook.

(b)

F'każ li l-kwistjoni tissolva b'mod amikevoli, l-ammont li għandu jitħallas għandu jiġi stabbilit billi wieħed jirreferi għal-leġislazzjoni nazzjonali tal-Gżejjer Cook. Jekk il-kwistjoni ma tkunx tista' tissolva b'mod amikevoli, għandhom jinbdew il-proċedimenti legali.

(c)

Malli jkunu ġew sodisfatti l-obbligi li jkunu ġejjin mis-soluzzjoni amikevoli jew malli tkun tħallset il-pleġġ legali l-bastiment għandu jiġi rrilaxxat u l-kaptan tiegħu jinħeles.

5.   L-awtorità tal-Unjoni u d-Delegazzjoni għandhom jinżammu infurmati b'kwaluknwe proċediment li jkun inbeda u b'kwalunkwe piena li tkun ġiet imposta.

Kapitolu VI

Koperazzjoni fil-ġlieda kontra s-sajd IUU

1.   Sabiex jissaħħu l-monitoraġġ tas-sajd u l-ġlieda kontra s-sajd IUU, il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni ser jagħmlu ħilithom biex jirrappurtaw il-preżenza ta' xi bastiment ieħor tas-sajd fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

2.   Meta l-kaptan ta' bastiment tas-sajd tal-Unjoni jinnota bastiment tas-sajd iwettaq attivitajiet suspettati li huma attivitajiet tas-sajd IUU, huwa jiġbor kemm jista' jkun informazzjoni dwar dak il-bastiment u dwar l-attività tiegħu x'ħin jilmħu. Ir-rapporti tal-osservazzjonijiet jintbagħtu minnufih lill-awtorità kompetenti tal-Gżejjer Cook u kopja tagħhom tintbagħat liċ-Ċentru tal-Monitoraġġ tas-Sajd (iċ-ĊMS) tal-Istat tal-bandiera.

3.   L-awtorità tal-Gżejjer Cook ser tibgħat lill-Unjoni, malajr kemm jista' jkun, kull rapport tal-osservazzjoni li jkollha dwar bastimenti tas-sajd li jkunu qed iwettqu attivitajiet suspettati li huma attivitajiet tas-sajd IUU fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

Appendiċijiet ta' dan l-Anness

Appendiċi 1 —

Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti

Appendiċi 2 —

Il-formola tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-sajd

Appendiċi 3 —

Il-folja tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd

Appendiċi 4 —

Il-mudelli tal-format ta' komunikazzjoni tar-rapporti

Appendiċi 1

Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti

Id-dettalji ta' kuntatt tal-UE

1.

L-Awtoritajiet tal-Unjoni

Indirizz

:

Mare B3 — Il-ftehimiet bilaterali u l-kontroll tas-sajd fl-ibħra internazzjonali

Rue Joseph II, 79, 01/079

1049 Brussell

Indirizz tal-posta elettronika

:

mare-b3@ec.europa.eu

Numru tat-telefown

:

(+32) 229 69 493

Numru tal-faks

:

(+32) 229 514 33

2.

L-unità tal-għoti tal-liċenzji tal-Unjoni

Indirizz

:

D4 — L-Unità għall-ġestjoni integrata tad-dejta dwar is-sajd

Rue Joseph II, 99

B-1049 Brussell

Indirizz tal-posta elettronika

:

mare-licences@ec.europa.eu

Numru tat-telefown

:

(+32) 229 91 262

3.

Iċ-Ċentru tal-Monitoraġġ tas-Sajd (iċ-ĊMS) ta' Spanja

Indirizz

:

Centro de Seguimiento Pesquero

Sección Sistema Localización Buques

Subdirección General de Control e Inspección — Secretaria General de Pesca

C/ Velazquez 147, planta baja. Madrid

Numru tat-telefown

:

(+34) 913 471 559

Indirizz tal-posta elettronika

:

csp@magrama.es

Id-dettalji ta' kuntatt tal-Gżejjer Cook

1.

L-awtorità tas-sajd

Indirizz

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Il-Gżejjer Cook

Indirizz tal-posta elettronika

:

rar@mmr.gov.ck

Numru tat-telefown

:

(+682) 29 730

Numru tal-faks

:

(+682) 29 721

2.

L-awtorità tal-għoti tal-liċenzji

Indirizz

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Il-Gżejjer Cook

Indirizz tal-posta elettronika

:

licensing@mmr.gov.ck

Numru tat-telefown

:

(+682) 29 730

Numru tal-faks

:

(+682) 29 721

3.

Iċ-Ċentru tal-Monitoraġġ tas-Sajd (iċ-ĊMS)

Indirizz

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Il-Gżejjer Cook

Indirizz tal-posta elettronika

:

a.jones@mmr.gov.ck

Numru tat-telefown

:

(+682) 29 730

Numru tal-faks

:

(+682) 29 721

4.

Il-punt ta' kuntatt tal-Gżejjer Cook

Isem

:

Ben Ponia, is-Segretarju tar-Riżorsi tal-Baħar

Indirizz tal-posta elettronika

:

b.ponia@mmr.gov.ck

Numru tal-mowbajl

:

(+682) 555 24

Appendiċi 2

Image

Test ta 'immaġni

IL-FORMOLA A

IL-GVERN TAL-GŻEJJER COOK

Id-Digriet tal-2005 dwar ir-Riżorsi tal-Baħar

APPLIKAZZJONI GĦAL LIĊENZJA GĦAL BASTIMENT TAS-SAJD

(Ir-Regolament numru 4 tar-Regolamenti tal-2012 dwar ir-Riżorsi tal-Baħar (l-għoti tal-liċenzji marbutin magħhom))

STRUZZJONIJIET:: * Immarka l-kaxxi biċ-ċar bis-sinjal R fejn dan huwa xieraq

* Wieġeb il-mistoqsijiet kollha mogħtija f’din il-formola jew billi tikteb fl-ispazju pprovdut jew billi timmarka t-tweġiba x-xierqa

* Immarka l-kunjom b’sing taħtu.

* L-indirizz ifisser l-indirizz postali sħiħ.

* Agħti l-unitajiet kollha bis-sistema metrika u speċifika jekk tuża unitajiet oħra.

1. Liċenzja għal bastiment tas-sajd tal-Gżejjer Cook Liċenzja għal bastiment tas-sajd ta’ pajjiż ieħor

(jew Liċenzja għal bastiment tas-sajd “lokali/ta’ sidien mill-Gżejjer Cook”) (jew Liċenzja għal bastiment tas-sajd mikri)

2. Dettalji dwar il-bastiment

Isem il-bastiment:

Pajjiż tar-reġistrazzjoni (tal-bandiera):

Sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju:

Numru ta’ reġistrazzjoni tal-Istat tal-bandiera:

DETTALJI TA’ QABEL DWAR IL-BASTIMENT (JEKK INHU APPLIKABBLI)

L-isem ta’ qabel tal-bastiment:

L-aħħar pajjiż tar-reġistrazzjoni (tal-bandiera):

L-aħħar sinjal tas-sejħa bir-radju:

L-aħħar numru ta’ reġistrazzjoni tal-Istat tal-bandiera:

Is-sena meta seħħet il-bidla:

Image

Test ta 'immaġni

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-BASTIMENT

It-tunnellaġġ gross reġistrat (GRT):

It-tul totali:

Il-pajjiż fejn inbena:

Is-sena meta nbena:

Il-materjal tal-buq:

Aluminju

Fibra tal-ħġieġ

Azzar

Injam

Materjal ieħor - jekk jogħġbok speċifika

Id-ditta u l-mudell tal-magna:

Is-saħħa totali tal-magna:

Il-kapaċità totali tal-ġarr ta’ fjuwil:

Il-veloċità nominali (f’mili nawtiċi):

Il-kapaċità totali tal-ħżin:

L-għadd totali ta’ membri tal-ekwipaġġ abbord normalment:

Il-metodi tal-ħżin:

Fis-salmura

Fil-friża jew billi jintużaw il-pajpijiet tal-arja

Fis-silġ

Fl-ilma baħar imkessaħ

Twissija: Wieħed ikun qed jikkommetti reat li għalih jista’ jkollu jħallas multa jekk jagħmel dikjarazzjoni falza, mhix kompluta jew li tqarraq b’ħaddieħor. Jekk l-informazzjoni li tingħata tkun falza, mhix kompluta jew tkun tqarraq b’ħaddieħor, mhix ser tinħareġ liċenzja, jew inkella l-liċenzja li tkun inħarġet abbażi ta’ din l-applikazzjoni titħassar.

IT-TIP TA’ BASTIMENT

Bastiment tas-sajd bil-purse seine li jintuża waħdu

Bastiment tas-sajd bil-konz

Bastiment għall-ġarr tal-ħut

Bastiment tas-sajd bil-purse seine li jintuża fi grupp:

Bastiment tas-sajd bil-qasab u x-xlief

Tip ta’ bastiment ieħor - jekk jogħġbok speċifika:

Vapur li jforni vapuri oħra

Bastiment tat-tkarkir

Dgħajsa tas-sajd bix-xbieki

Dgħajsa tas-sajd bir-rixa

Dgħajsa tat-tiftix

Bastiment tas-sajd għall-ħut tal-qiegħ jew bastiment tas-sajd fil-fond

IL-KERREJ TAL-BASTIMENT/L-OPERATUR TAL-BASTIMENT/SID IL-BASTIMENT/IL-KAPTAN TAL-BASTIMENT

Il-kerrej/l-operatur:

Is-sid:

Isem

Isem

Indirizz

Indirizz

Il-kaptan:

Il-kaptan tas-sajd:

Isem

Isem

Indirizz

Indirizz

Image

Test ta 'immaġni

Iva

Le

1.

Hemm xi proċedimenti għaddejjin kontra sid il-bastiment jew il-kerrej tiegħu skont il-liġijiet dwar il-falliment ta’ xi ġuriżdizzjoni? Jekk twieġeb “Iva” għal din il-mistoqsija, agħti d-dettalji dwar dan (fuq folja separata).

Iva

Le

2.

Il-bastiment qatt kien involut f’xi reat kontra d-Digriet dwar ir-Riżorsi tal-Baħar? Jekk twieġeb “Iva” għal din il-mistoqsija, agħti d-dettalji dwar dan (fuq folja separata).

Iva

Le

3.

Il-bastiment għandu liċenzji tas-sajd validi oħrajn biex jistad f’postijiet oħra f’dan ir-reġjun? Jekk twieġeb “Iva” għal din il-mistoqsija, għid liema kienu l-pajjiżi li ħarġu dawn il-liċenzji u agħti n-numri ta’ dawn il-liċenzji.

Pajjiż

Numru tal-liċenzja

4.

Agħti d-dettalji ta’ kull impriża konġunta jew ta’ kull arranġament kuntrattwali ieħor li jista’ jkun hemm mal-Gvern tal-Gżejjer Cook jew ma’ kull ċittadin tal-Gżejjer Cook b’rabta mal-attivitajiet tas-sajd proposti, hekk li:

a) il-kumpaniji għandhom jibagħtu dikjarazzjoni, separatament jew in solidum, li jkun fiha d-dettalji kollha tal-impriża konġunta bejniethom b’rabta mal-bastimenti tal-kumpanija (ehmeż id-dettalji fuq folja separata);

b) il-kumpaniji għandhom jibagħtu pjan tan-negozju lill-Ministeru tar-Riżorsi tal-Baħar li jkun fih id-dettalji kollha tal-attivitajiet tas-sajd, tal-esportazzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-kumpaniji proposti, fosthom l-ispejjeż previsti u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji (ehmeż id-dettalji fuq folja separata).

Iva

Le

5.

Bħalissa hemm fis-seħħ ftehim dwar l-aċċess bejn il-Gvern tal-Gżejjer Cook u l-gvern tal-Istat tal-bandiera tal-bastiment skont liema qed issir l-applikazzjoni jew hemm fis-seħħ ftehim bejn il-Gvern tal-Gżejjer Cook u assoċjazzjoni li tirrappreżenta s-sidien jew il-kerrejja barranin tal-bastimenti tas-sajd li fiha huwa membru sid il-bastiment jew il-kerrej tiegħu?

Image

Test ta 'immaġni

DETTALJI TAL-KOMPONENTI TAL-VMS TAL-BASTIMENT LI JUŻAW IT-TEKNOLOĠIJA INMARSAT

Iva

Le

Il-bastiment huwa mgħammar b’komponenti tal-VMS li għandhom approvazzjoni tat-tip tal-VMS tal-FFA? Jekk twieġeb “Iva” għal din il-mistoqsija, agħti d-dettalji dwar dan hawn taħt.

Numru tal-unità mobbli tal-Inmarsat:

Isem min installa s-sistema:

Numru tas-serje tal-unità tal-Inmarsat:

Id-dettalji ta’ kuntatt:

Id-ditta u l-mudell:

Il-verżjoni tas-softwer:

Twissija: Wieħed ikun qed jikkommetti reat li għalih jista’ jkollu jħallas multa jekk jagħmel dikjarazzjoni falza, mhix kompluta jew li tqarraq b’ħaddieħor. Jekk l-informazzjoni li tingħata tkun falza, mhix kompluta jew tkun tqarraq b’ħaddieħor, mhix ser tinħareġ liċenzja, jew inkella l-liċenzja li tkun inħarġet abbażi ta’ din l-applikazzjoni titħassar.

DETTALJI DWAR L-APPLIKANT

Isem:

Immarka kif xieraq:

L-aġent awtorizzat

Indirizz:

Il-kerrej/l-operatur

Is-sid

Numru tat-telefown:

Numru tal-faks:

Indirizz tal-posta elettronika:

Image

Test ta 'immaġni

DIKJARAZZJONI TAL-APPLIKANT

B’dan qed napplika għal liċenzja għall-bastiment tas-sajd (bastiment tas-sajd tal-Gżejjer Cook/bastiment tas-sajd barrani) deskritt hawn fuq. Niddikjara li l-informazzjoni mogħtija hawn fuq hija vera, kompluta u korretta. Nifhem li meta jkun hemm tibdil fl-informazzjoni mogħtija jien obbligat nirrappurtah mill-ewwel lis-Segretarju tar-Riżorsi tal-Baħar fi żmien sebat ijiem u nifhem ukoll li jekk nonqos milli nagħmel dan jista’ jkun li nitħarrek.

L-applikant

Id-data

3. Lista ta’ kontroll tad-dokumenti mehmużin

Mal-applikazzjoni tiegħek ehmeż id-dokumenti li ġejjin:

· Iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tat-tbaħħir tal-Gżejjer Cook

· Iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tal-FFA

· Il-Ftehim tal-kiri tal-bastiment mingħajr l-ekwipaġġ/il-Ftehim tal-kiri b’rabta mas-sajd

· Ritratti riċenti tal-bastiment u tal-marki u tal-identifikazzjoni tiegħu (ritratti tan-naħa tal-lemin u tan-naħa tax-xellug tal-vapur kollu meta tħares lejn il-pruwa u ritratt tal-poppa li ma jkunx ilhom iktar minn sitt xhur li ttieħdu)

· Il-pjanijiet skematiċi u tal-istivar iċċertifikati (flimkien magħrufin ukoll bħala l-Pjan tal-arranġamenti ġenerali)

· Lista tal-membri tal-ekwipaġġ u d-dettalji tagħhom

· Kopji ta’ kull liċenzja oħra tas-sajd/permess ieħor tas-sajd validu f’żona oħra

Din l-applikazzjoni għandha tintbagħat lis-Segretarju tal-Ministeru tar-Riżorsi tal-Baħar fl-indirizz mogħti hawn taħt u magħha għandha tintbagħat it-tariffa preskritta għall-applikazzjoni.

The Secretary

Ministry of Marine Resources

P.O. Box 85

Avarua

Il-Gżejjer Cook

Numru tat-telefown: (682) 28721

Numru tal-faks: (682) 29721

Twissija: Wieħed ikun qed jikkommetti reat li għalih jista’ jkollu jħallas multa jekk jagħmel dikjarazzjoni falza, mhix kompluta jew li tqarraq b’ħaddieħor. Jekk l-informazzjoni li tingħata tkun falza, mhix kompluta jew tkun tqarraq b’ħaddieħor, mhix ser tinħareġ liċenzja, jew inkella l-liċenzja li tkun inħarġet abbażi ta’ din l-applikazzjoni titħassar.

Appendiċi 3

Image

Test ta 'immaġni

REVISED: MARCH 2014 SPC / FFA REGIONAL PURSE-SEINE LOGSHEET PAGE OF

NAME OF VESSEL

FISHING PERMIT OR LICENCE NUMBER(S)

YEAR

TRIP No. THIS YEAR

NAME OF FISHING COMPANY

FFA VESSEL REGISTER NUMBER

NAME OF AGENT IN PORT OF UNLOADING

PORT OF DEPARTURE

PLACE OF UNLOADING

COUNTRY OF REGISTRATION

UNIQUE VESSEL IDENTIFICATION (UVI)

·

ALL DATES AND TIMES MUST BE IN NAUTICAL TIME

·

RECORD SMALL AND LARGE YELLOWFIN AND BIGEYE SEPARATELY

DATE AND TIME OF DEPARTURE

DATE AND TIME OF ARRIVAL IN PORT

REGISTRATION NUMBER IN COUNTRY OF REGISTRATION

INTERNATIONAL RADIO CALLSIGN

AMOUNT OF FISH ONBOARD AT START OF TRIP

AMT OF FISH ONBOARD AFTER UNLOADING

MONTH

DAY

ACTIVITY CODE

NAUTICAL NOON TIME OR SET POSITION

SCHOOL ASSOC CODE

START OF SET TIME

END OF SET TIME

RETAINED CATCH (METRIC TONNES)

DISCARDS

LATITUDE

DDMM.MMM

N

S

LONGITUDE

DDDMM.MMM

E

W

SKIPJACK

YELLOW FIN

BIGEYE

OTHER SPECIES

WELL NUMBERS

TUNA SPECIES

OTHER SPECIES

Small

≼ 9 kgs

Large

≽ 9 kgs

Small

≼ 9 kgs

Large

≽ 9 kgs

NAME

METRIC TONNES

NAME

METRIC TONNES

CODE

NAME

NUMBER

METRIC TONNES

PAGE TOTAL

ACTIVITY CODES

·

RECORD ALL SETS

·

IF NO FISHING SET MADE IN A DAY, RECORD THE MAIN ACTIVITY FOR THAT DAY

1 FISHING SET

2 SEARCHING

3 TRANSIT

4 NO FISHING — BREAKDOWN

5 NO FISHING — BAD WEATHER

6 IN PORT — PLEASE SPECIFY

7 NET CLEANING SET

10 DEPLOYING OR RETREIVINGRAFTS, FADS OR PAYAOS

SCHOOL ASSOCIATION CODES

1 UNASSOCIATED

2 FEEDING ON BAITFISH

3 DRIFTING LOG, DEBRIS OR DEAD ANIMAL

4 DRIFTING RAFT, FAD OR PAYAO

5 ANCHORED RAFT, FAD OR PAYAO

TUNA DISCARD CODES

1 FISH DAMAGED / UNFIT FOR CONSUMPTION

2 VESSEL FULLY LOADED

3 GEAR FAILURE

TRIP TOTAL

UNLOADINGS TO CANNERY, COLD STORAGE, CARRIER OR OTHER VESSEL

START DATE

END DATE

CANNERY OR VESSEL DESTINATION

INTL RADIO CALL SIGN

SKIPJACK

YELLOW FIN

BIGEYE

MIXED

OTHERS

REJECTS

NAME OF CAPTAIN

SIGNATURE OF CAPTAIN

DATE

Appendiċi 4

Il-mudelli tal-format ta' komunikazzjoni tar-rapporti

1.   Ir-rapport tad-dħul (COE) (1)

Kontenut

Trażmissjoni

Destinazzjoni tal-messaġġ

 

Kodiċi tal-azzjoni

COE

Isem il-bastiment

 

IRCS

 

Pożizzjoni tad-dħul

Il-latitudni/il-lonġitudni

Data u ħin tad-dħul (f'UTC)

JJ/XX/SSSS — SS:MM

Kwantità ta' ħut abbord (f'tunnellati) imqassam skont l-ispeċi:

 

Tonn isfar (YFT)

(f'tunnellati)

Tonn obeż (BET)

(f'tunnellati)

Palamit (SKJ)

(f'tunnellati)

Tip ta' ħut ieħor (speċifika liema hu)

(f'tunnellati)

2.   Ir-rapport tal-ħruġ (COX) (2)

Kontenut

Trażmissjoni

Destinazzjoni tal-messaġġ

 

Kodiċi tal-azzjoni

COX

Isem il-bastiment

 

IRCS

 

Pożizzjoni tal-ħruġ

Il-latitudni/il-lonġitudni

Data u ħin tal-ħruġ (f'UTC)

JJ/XX/SSSS — SS:MM

Kwantità ta' ħut abbord (f'tunnellati) imqassam skont l-ispeċi:

 

Tonn isfar (YFT)

(f'tunnellati)

Tonn obeż (BET)

(f'tunnellati)

Palamit (SKJ)

(f'tunnellati)

Tip ta' ħut ieħor (speċifika liema hu)

(f'tunnellati)

3.   Format tar-rapport tal-qabdiet (CAT) ladarba l-bastiment ikun jinsab fiż-żoni tas-sajd fl-ilmijiet tal-Gżejjer Cook (3)

Kontenut

Trażmissjoni

Destinazzjoni tal-messaġġ

 

Kodiċi tal-azzjoni

CAT

Isem il-bastiment

 

IRCS

 

Data u ħin tar-rapport (f'UTC)

JJ/XX/SSSS — SS:MM

Kwantità ta' ħut abbord (f'tunnellati) imqassam skont l-ispeċi:

 

Tonn isfar (YFT)

(f'tunnellati)

Tonn obeż (BET)

(f'tunnellati)

Palamit (SKJ)

(f'tunnellati)

Tip ta' ħut ieħor (speċifika liema hu)

(f'tunnellati)

Għadd ta' kalati li ntefgħu mill-aħħar rapport 'l hawn:

 

4.   Ir-rapporti kollha għandhom jintbagħtu lill-awtorità kompetenti permezz tad-dettalji ta' kuntatt li ġejjin:

(a)

Indirizz tal-posta elettronika: a.jones@mmr.gov.ck

(b)

Numru tal-faks: (+682) 29721


(1)  Dan jintbagħat erbgħa u għoxrin (24) siegħa qabel ma l-bastiment jidħol fiż-żoni tas-sajd li jkunu jinsabu fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

(2)  Dan jintbagħat erbgħa u għoxrin (24) siegħa qabel ma l-bastiment joħroġ miż-żoni tas-sajd li jkunu jinsabu fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook.

(3)  Dan jintbagħat kull ġimgħa wara li l-bastiment jidħol fiż-żoni tas-sajd li jkunu jinsabu fl-ilmijiet tas-sajd tal-Gżejjer Cook.


20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/34


FTEHIM

fil-forma ta' Skambju ta' Noti Diplomatiċi mal-Ġappun skont l-Artikolu 15(3)(b) tal-Ftehim ta' Rikonoxximent Reċiproku (MRA) sabiex tiġi emendata l-Parti B tal-Anness Settorjali dwar il-Prassi Tajba ta' Manifattura (GMP) għal prodotti mediċinali

Brussell, it-22 ta' April, 2016

Sinjur,

Għandi l-unur nipproponi, f'isem il-Gvern tal-Ġappun, li t-Taqsimiet I u II tal-Parti B tal-Anness Settorjali dwar il-Prassi Tajba fil-Manifattura (Good Manufacturing Practice — GMP) għal Prodotti Mediċinali tal-Ftehim dwar l-Għarfien Reċiproku bejn il-Ġappun u l-Komunità Ewropea, magħmul fi Brussell fl-4 ta' April 2001 (minn issa 'l quddiem “il-Ftehim”) jiġi sostitut bit-Taqsima I u II tal-Parti B mehmuża ma' din in-Nota, skont is-subparagrafu 3(b) tal-Artikolu 15 tal-Ftehim.

Għandi wkoll l-unur li nipproponi li, jekk il-proposta ta' hawn fuq tkun aċċettabbli għall-Unjoni Ewropea, isir is-suġġeriment li din in-Nota u t-tweġiba tiegħek fl-affermattiv jitqiesu li jikkostitwixxu ftehim bejn il-Gvern tal-Ġappun u l-Unjoni Ewropea f'din il-kwistjoni, liema ftehim jidħol fis-seħħ fid-data tat-tweġiba tiegħek.

Nieħu din l-okkażjoni biex nassigurak mill-ogħla stima tiegħi.

Keiichi KATAKAMI

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju tal-Ġappun għall-Unjoni Ewropea

Is-Sur Jean-Luc DEMARTY

Direttur-Ġenerali

Direttorat-Ġenerali għall-Kummerċ Il-Kummissjoni Ewropea

Brussell, it-22 ta' April, 2016

Eċċellenza,

Għandi l-unur ngħarrfek li waslitli n-Nota tal-Eċċellenza Tiegħek bid-data tal-lum, li hija kif ġej.

“Għandi l-unur nipproponi, f'isem il-Gvern tal-Ġappun, li t-Taqsimiet I u II tal-Parti B tal-Anness Settorjali dwar il-Prassi Tajba fil-Manifattura (Good Manufacturing Practice — GMP) għal Prodotti Mediċinali tal-Ftehim dwar l-Għarfien Reċiproku bejn il-Ġappun u l-Komunità Ewropea, magħmul fi Brussell fl-4 ta' April 2001 (minn issa 'l quddiem “il-Ftehim”) jiġi sostitut bit-Taqsima I u II tal-Parti B mehmuża ma' din in-Nota, skont is-subparagrafu 3(b) tal-Artikolu 15 tal-Ftehim.

Għandi wkoll l-unur li nipproponi li, jekk il-proposta ta' hawn fuq tkun aċċettabbli għall-Unjoni Ewropea, isir is-suġġeriment li din in-Nota u t-tweġiba tiegħek fl-affermattiv jitqiesu li jikkostitwixxu ftehim bejn il-Gvern tal-Ġappun u l-Unjoni Ewropea f'din il-kwistjoni, liema ftehim jidħol fis-seħħ fid-data tat-tweġiba tiegħek.”

Għandi l-unur ninforma lill-Eċċellenza Tieghek, f'isem l-Unjoni Ewropea, li l-Unjoni Ewropea taċċetta l-proposta ta' hawn fuq tal-Gvern tal-Ġappun u li nikkonferma li n-Nota tal-Eċċellenza Tiegħek u din it-tweġiba jitqiesu li jikkostitwixxu ftehim bejn l-Unjoni Eworpea u l-Gvern tal-Ġappun dwar din il-kwistjoni, liema ftehim jidħol fis-seħħ fid-data ta' din it-tweġiba.

Nieħu din l-okkażjoni biex nassigura lill-Eċċellenza Tiegħek bl-ogħla stima tiegħi.

Jean-Luc DEMARTY

Direttur-Ġenerali

Direttorat-Ġenerali għall-Kummerċ Il-Kummissjoni Ewropea

L-Eċċellenza Tiegħu

Mr Keiichi KATAKAMI

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju tal-Ġappun għall-Unjoni Ewropea


ANNESS

PARTI B

Taqsima I

Il-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi applikabbli li jistipulaw prodotti mediċinali, il-ħtiġiet PTM għall-prodotti mediċinali, il-verifika u l-konfermazzjoni

L-Unjoni Ewropea

Il-Ġappun

1.

Id-Direttiva 2001/83/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem(ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67) u l-emendi għaliha

2.

Id-Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' April 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li jirrelataw għall-implimentazzjoni ta' prattika korretta ta' klinika fit-twettiq ta' provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 121, 1.5.2001, p. 34) u l-emendi għaliha

3.

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/28/KE tat-8 ta' April 2005 li tistabbilixxi l-prinċipji u l-linji gwida dettaljati għall-prattika klinika tajba dwar prodotti mediċinali ta' stħarriġ li jintużaw mill-bniedem, kif ukoll il-kriterji għall-awtorizzazzjoni għall-manifattura jew l-importazzjoni ta' dawn il-prodotti (ĠU L 91, 9.4.2005, p. 13) u l-emendi għaliha

4.

Ir-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 1) u l-emendi għalih

5.

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/94/KE tat-8 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi l-prinċipji u l-linji ta' gwida tal-prattika ta'fabbrikazzjoni tajba fir-rigward ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u prodotti mediċinali fil-fażi ta' sperimentazzjoni għall-u użu mill-bniedem (ĠU L 262, 14.10.2003, p. 22) u l-emendi għaliha

6.

Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1252/2014 tat-28 ta' Mejju 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' prinċipji u linji gwida ta' prassi tajba ta' manifattura għas-sustanzi attivi għal prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 337, 25.11.2014, p. 1) u l-emendi għalih

7.

Il-verżjonijiet attwali tal-Gwida għall-prassi tajba ta' manifattura misjuba fil-volum IV tar-Regoli li jiggvernaw il-prodotti mediċinali fl-Unjoni Ewropea u l-Kompilazzjoni tal-Proċeduri tal-UE dwar l-Ispezzjonijiet u l-iskambju ta' informazzjoni

1.

Il-Liġi dwar l-iżgurar tal-Kwalità, l-Effikaċja u s-Sikurezza tal-Prodotti li jinkludu l-Farmaċewtiċi u t-Tagħmir Mediku (il-Liġi Nru 145, 1960) u l-emendi għaliha

2.

L-Ordni tal-Kabinett dwar il-Liġi dwar l-iżgurar tal-Kwalità, l-Effikaċja u s-Sikurezza tal-Prodotti li jinkludu l-Farmaċewtiċi u t-Tagħmir Mediku (l-Ordni tal-Kabinett Nru 11, 1961) u l-emendi għalih

3.

L-Ordinanza tal-Liġi dwar l-iżgurar tal-Kwalità, l-Effikaċja u s-Sikurezza tal-Prodotti li jinkludu l-Farmaċewtiċi u t-Tagħmir Mediku (l-Ordinanza tal-Ministeru tas-Saħħa u l-Benessri Nru 1, 1961) u l-emendi għaliha

4.

Farmaċewtiċi Deżinjati mill-Ministru tas-Saħħa, ix-Xogħol u l-Benessri skont id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafi 6 u 7 tal-Artikolu 20-1 tal-Ordni tal-Kabinett dwar il-Liġi dwar l-iżgurar tal-Kwalità, l-Effikaċja u s-Sikurezza tal-Prodotti li jinkludu l-Farmaċewtiċi u t-Tagħmir Mediku, u skont id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafi 6 u 7 tal-Artikolu 96 tal-Ordinanza tal-Liġi dwar l-iżgurar tal-Kwalità, l-Effikaċja u s-Sikurezza tal-Prodotti li jinkludu l-Farmaċewtiċi u t-Tagħmir Mediku (l-Avviż tal-Ministeru tas-Saħħa, ix-Xogħol u l-Benessri Nru. 431, 2004) u l-emendi għaliha

5.

L-Ordinanza għall-Faċilitajiet u t-Tagħmir għall-Ispiżeriji eċċ. (l-Ordinanza tal-Ministeru tas-Saħħa u l-Benessri Nru 2, 1961) u l-emendi għaliha

6.

L-Ordinanza Ministerjali għall-Istandard tal-Kontroll tal-Manifattura u l-Kontroll tal-Kwalità għad-Drogi u l-Kważidrogi (l-Ordinanza tal-Ministeru tas-Saħħa, ix-Xogħol u l-Benessri Nru 179, 2004) u l-emendi għaliha

Taqsima II

Awtoritajiet kompetenti

L-Unjoni Ewropea

Il-Ġappun

L-awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni Ewropea huma l-awtoritajiet li ġejjin tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew l-awtoritajiet li jissuċċeduhom:

 

L-Awstrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

 

Il-Belġju

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/Agence fédérale des médicaments et produits de santé

 

Il-Bulgarija

Изпълнителна агенция по лекарствата

 

Il-Kroazja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

 

Ċipru

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας

 

Ir-Repubblika Ċeka

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

 

Id-Danimarka

Lægemiddelstyrelsen

 

L-Estonja

Ravimiamet

 

Il-Finlandja

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

 

Franza

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

 

Il-Ġermanja

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel (għall-prodotti mediċinali bijoloġiċi biss)

 

Il-Greċja

Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

 

L-Ungerija

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet(OGYÉI)

 

L-Irlanda

Health Products Regulatory Authority (HPRA)

 

L-Italja

Agenzia Italiana del Farmaco

 

Il-Latvja

Zāļu valsts aģentūra

 

Il-Litwanja

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

 

Il-Lussemburgu

Ministère de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

 

Malta

Medicines Authority

 

In-Netherlands

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

 

Il-Polonja

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)

 

Il-Portugall

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

 

Ir-Rumanija

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

Is-Slovakkja

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SUKL)

 

Is-Slovenja

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

 

Spanja

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitários

 

L-Iżvezja

Läkemedelsverket

 

Ir-Renju Unit

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

 

L-Unjoni Ewropea

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

Il-Ministeru tas-Saħħa, ix-Xogħol u l-Benessri jew awtorità li tissuċċedi dan il-ministeru


REGOLAMENTI

20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/39


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2016/777

tad-29 ta' April 2016

dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd skont il-Protokoll ta' Implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fil-21 ta' Ottubru 2015, l-Unjoni u l-Gvern tal-Gżejjer Cook inizjalaw Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli (“il-Ftehim”) kif ukoll Protokoll ta' Implimentazzjoni għal dan (“il-Protokoll”), biex il-bastimenti tal-Unjoni jingħataw opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet li tagħhom il-Gżejjer Cook għandhom id-drittijiet ta' sovranità jew il-ġuriżdizzjoni fejn jidħol is-sajd.

(2)

Fid-29 ta' April 2016, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (UE) 2016/776 (1) dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim u tal-Protokoll.

(3)

Għandu jiġi ddefinit il-metodu kif dawn l-opportunitajiet tas-sajd jitqassmu fost l-Istati Membri, kemm għall-perijodu tal-applikazzjoni provviżorja kif ukoll għall-perijodu kollu tal-Protokoll.

(4)

Skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (2), il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri kkonċernati jekk ikun jidher li l-opportunitajiet tas-sajd allokati lill-Unjoni skont il-Protokoll ma jkunux utilizzati għalkollox. Jekk ma tintbagħatx risposta sal-iskadenza li jiffissal-Kunsill, dan jitqies bħala konferma li l-bastimenti tal-Istat Membru kkonċernat ma jkunux qed jużaw għalkollox l-opportunitajiet tagħhom tas-sajd tul il-perijodu kkunsidrat,

(5)

L-Artikolu 12 tal-Protokoll jipprovdi għall-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll mid-data tal-iffirmar tiegħu. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu japplika mid-data tal-iffirmar tal-Protokoll,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-opportunitajiet tas-sajd stabbiliti fil-Protokoll ta' Implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gżejjer Cook għandhom jitqassmu bejn l-Istati Membri kif ġej:

 

Bastimenti tas-sajd għat-tonn bil-purse seine:

Spanja:

Tliet (3) bastimenti

Franza:

bastiment wieħed (1)

2.   Ir-Regolament (KE) Nru 1006/2008 japplika mingħajr preġudizzju għall-Ftehim.

3.   Jekk l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet tas-sajd mingħand l-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 ma jużawx l-opportunitajiet kollha tas-sajd stabbiliti fil-Protokoll, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet tas-sajd mingħand xi Stat Membru ieħor skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008.

4.   L-iskadenza li fiha l-Istati Membri jridu jikkonfermaw li mhumiex qed jużaw għalkollox l-opportunitajiet tas-sajd li ngħatawlhom skont il-Protokoll, kif ipprovdut fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1006/2008, għandu jkun stabbilit għal 10 ijiem tax-xogħol mid-data li fiha l-Kummissjoni titlob tali konferma.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fidata tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mid-data tal-iffirmar tal-Protokoll.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' April 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

A.G. KOENDERS


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/776 tad-29 ta' April 2016 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (ara l-paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità u l-aċċess ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93 u (KE) Nru 1627/94 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 3317/94 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 33).


20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/41


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/778

tat-2 ta' Frar 2016

li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward taċ-ċirkustanzi u l-kondizzjonijiet li taħthom il-ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post jista' jkun parzjalment jew kompletament differit, u l-kriterji għad-determinazzjoni tal-attivitajiet, is-servizzi u l-operazzjonijiet fir-rigward ta' funzjonijiet kritiċi, u għad-determinazzjoni tal-linji ta' negozju u servizzi assoċjati fir-rigward tal-linji tan-negozju ewlenin

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(2) u l-Artikolu 104(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-differiment ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post, imsemmi fl-Artikolu 104 tad-Direttiva 2014/59/UE, għandu jingħata mill-awtorità ta' riżoluzzjoni fuq it-talba ta' istituzzjoni sabiex tiffaċilita l-valutazzjoni mill-awtorità tar-riżoluzzjoni li dik l-istituzzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet għal differiment stipulati fl-Artikolu 104(3) tad-Direttiva 2014/59/UE. L-istituzzjoni kkonċernata għandha tipprovdi kwalunkwe informazzjoni meħtieġa mill-awtorità tar-riżoluzzjoni biex twettaq valutazzjoni bħal din. L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tikkunsidra l-informazzjoni kollha disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali biex tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni ta' rekwiżiti ta' notifika.

(2)

Meta jiġi vvalutat l-impatt ta' ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post dwar is-solvenza jew il-likwidità ta' istituzzjoni, l-awtorità tar-riżoluzzjoni għandha tanalizza l-impatt ta' pagamenti fuq il-pożizzjoni tal-kapital u tal-likwidità tal-istituzzjoni. L-analiżi għandha tassumi telf fuq il-karta tal-bilanċ tal-istituzzjoni li tkun daqs l-ammont pagabbli fil-mument meta dan ikun dovut u tagħmel previżjonijiet tal-proporzjonijiet kapitali tal-istituzzjoni wara dan it-telf għal perjodu xieraq ta' żmien. Barra minn hekk, hija għandha tassumi ħruġ ta' fondi daqs l-ammont pagabbli fil-mument meta jkun dovut u għandha tivvaluta r-riskju tal-likwidità.

(3)

Il-pjanijiet ta' rkupru u riżoluzzjoni jeħtieġu lill-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni biex ikunu jistgħu jidentifikaw u jiżguraw it-tkomplija ta' funzjonijiet kritiċi ta' istituzzjonijiet jew gruppi.

(4)

Il-kontinwità ta' funzjonijiet kritiċi tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni hija waħda mill-għanijiet ewlenin tar-riżoluzzjoni. Din għandha l-għan li tissalvagwardja l-istabbiltà finanzjarja u l-ekonomija reali, u għalhekk għandha rwol ewlieni fil-proċess ta' ppjanar ta' rkupru u riżoluzzjoni. Funzjonijiet kritiċi jistgħu jinkludu teħid ta' depożiti, self u servizzi ta' self, pagamenti, ikklerjar, kustodja u servizzi ta' ħlas, attivitajiet ta' finanzjament ta' swieq bl-ingrossa, u swieq kapitali u attivitajiet ta' investimenti.

(5)

Funzjonijiet kritiċi ta' istituzzjoni jew grupp huma stabbiliti fil-pjan ta' rkupru tagħha. Il-pjan ta' rkupru għandu jiġi vvalutat mill-awtorità tar-riżoluzzjoni u jifforma l-bażi tal-pjan ta' riżoluzzjoni. L-awtorità tar-riżoluzzjoni għandha twettaq l-evalwazzjoni tagħha stess ta' funzjonijiet kritiċi meta jiġi stabbilit il-pjan ta' riżoluzzjoni u għandha turi kif funzjonijiet kritiċi u linji ewlenin tan-negozju jistgħu jiġu separati legalment u ekonomikament minn funzjonijiet oħra sabiex tiġi żgurata l-kontinwità malli tfalli l-istituzzjoni.

(6)

Meta jivvalutaw ir-riżolvibbiltà ta' istituzzjoni, l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom iqisu jekk l-istrateġija magħżula tiżgurax il-kontinwità ta' funzjonijiet kritiċi, u jekk is-setgħa sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew l-impedimenti għar-riżolvibbiltà tirrigwardax funzjonijiet kritiċi. Bl-istess mod, f'xenarju ta' rikapitalizzazzjoni interna, l-obbligazzjonijiet jistgħu jiġu eżentati mill-kamp ta' applikazzjoni tar-rikapitalizzazzjoni interna fejn l-esklużjoni tkun strettament neċessarja u tkun proporzjonali biex tinkiseb il-kontinwità ta' funzjonijiet kritiċi. Funzjonijiet kritiċi jsiru rilevanti wkoll fl-operat ta' għodda ta' bank tranżitorju minħabba li l-istituzzjoni tal-bank tranżitorju għandha żżomm il-funzjonijiet kritiċi.

(7)

Funzjonijiet kritiċi għandhom jiġu identifikati fi proċedura b'żewġ stadji: l-ewwel, l-istituzzjonijiet iwettqu awtovalutazzjoni meta jistabbilixxu l-pjanijiet ta' rkupru tagħhom. It-tieni, l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni jirrevedu b'mod kritiku l-pjanijiet ta' rkupru tal-istituzzjonijiet individwali biex jiżguraw konsistenza u koerenza f'approċċi użati mill-banek. Peress li l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni jibbenefikaw minn opinjoni ġenerali dwar liema funzjonijiet huma essenzjali biex tinżamm l-istabbiltà finanzjarja inġenerali, huma għandhom jieħdu d-deċiżjoni finali fir-rigward tal-ħatra ta' funzjonijiet kritiċi għall-fini tal-ippjanar ta' riżoluzzjoni u l-eżekuzzjoni.

(8)

Is-servizzi kritiċi għandhom ikunu l-operazzjonijiet, attivitajiet u servizzi sottostanti mwettqa għal unità ta' negozju waħda (servizzi ddedikati) jew entitajiet ġuridiċi (servizzi kondiviżi) fi ħdan il-grupp li huma meħtieġa biex jipprovdu funzjoni kritika waħda jew aktar. Servizzi kritiċi jistgħu jiġu mwettqa minn entità waħda jew aktar (bħal entità ġuridika separata jew unità interna) fi ħdan il-grupp (servizz intern) jew jiġu esternalizzati lil fornitur estern (servizz estern). Servizz għandu jitqies kritiku meta l-waqfien tiegħu jista' jkun ta' xkiel serju għal, jew tiġi mwaqqfa kompletament, il-prestazzjoni ta' funzjonijiet kritiċi, peress li dawn huma marbuta b'mod intrinsiku mal-funzjonijiet kritiċi li twettaq l-istituzzjoni għal partijiet terzi. L-identifikazzjoni tagħhom issegwi l-identifikazzjoni ta' funzjoni importanti ħafna.

(9)

L-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni għandhom jidentifikaw ukoll is-servizzi kritiċi fil-pjanijiet ta' rkupru u riżoluzzjoni. Fejn is-servizzi kritiċi huma esternalizzati lil partijiet terzi, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tkun tista' tillimita l-evalwazzjoni tagħha għal dik li hija meħtieġa biex jiġi vverifikat jekk l-istituzzjoni għandhiex fis-seħħ pjan ta' kontinwità tan-negozju xieraq.

(10)

Id-determinazzjoni ta' servizz bħala ta' importanza kritika għandha tippermetti lill-istituzzjonijiet sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà kontinwa ta' dawk is-servizzi billi jiġu pprovduti permezz ta' entitajiet jew unitajiet li huma reżiljenti meta tqum xi problema, jew l-istabbiliment ta' arranġamenti xierqa fejn huma fornuti minn fornitur estern.

(11)

Id-differenza ewlenija bejn funzjonijiet kritiċi u linji tan-negozju ewlenin hija l-impatt tal-attivitajiet ikkonċernati. Filwaqt li l-funzjonijiet kritiċi għandhom jiġu vvalutati mill-perspettiva tal-importanza tagħhom għall-funzjonament tal-ekonomija reali u s-swieq finanzjarji u għalhekk għall-istabbiltà finanzjarja inġenerali, linji ta' negozju ewlenin għandhom jiġu vvalutati fuq il-bażi tal-importanza għall-istituzzjoni nnifisha bħalma hu l-livell tal-kontribut tagħhom lejn id-dħul u l-profitti tal-istituzzjoni.

(12)

F'dak li għandu x'jaqsam mal-pjan ta' rkupru, dan għandu jkun fih deskrizzjoni dettaljata tal-proċessi għad-determinazzjoni tal-valur u l-kummerċjabbiltà tal-linji tan-negozju ewlenin, barra minn hekk il-pjan tar-riżoluzzjoni għandu jkun fih immappjar tal-operazzjonijiet kritiċi tal-istituzzjoni u l-linji tan-negozju ewlenin u dimostrazzjoni ta' kif funzjonijiet kritiċi u linji ewlenin tan-negozju jistgħu jiġu separati legalment u ekonomikament minn funzjonijiet oħra sabiex tiġi żgurata l-kontinwità meta tfalli l-istituzzjoni. Fir-riżoluzzjoni, il-kontinwità ta' funzjonijiet kritiċi u linji ewlenin tan-negozju jistgħu jiġġustifikaw eżenzjoni ta' ċerti obbligazzjonijiet mill-applikazzjoni tal-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna u jistgħu wkoll jiġġustifikaw it-trasferiment tagħha lil bank tranżitorju.

(13)

Filwaqt li l-linji tan-negozju ewlenin huma ta' spiss marbuta ma' kemm dawn jikkontribwixxu għar-riżultati finanzjarji tal-istituzzjoni, tali approċċ ma jistax jinkludi kompletament il-linji ewlenin tan-negozju minħabba li istituzzjoni tista' tipprovdi servizz li mhuwiex direttament profitabbli (jew jista' anke jiġġenera telf) iżda joħloq valur tal-franchise u għalhekk huwa importanti għan-negozju tagħha kollu kemm hu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li jispeċifikaw:

(a)

iċ-ċirkostanzi u l-kondizzjonijiet li taħthom il-ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post jista' jkun parzjalment jew kompletament differit skont l-Artikolu 104(3) tad-Direttiva 2014/59/UE;

(b)

il-kriterji għad-determinazzjoni tal-attivitajiet, is-servizzi u l-operazzjonijiet imsemmijin fil-punt (35) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/59/UE;

(c)

il-kriterji għad-determinazzjoni tal-linji tan-negozju ewlenin u servizzi assoċjati msemmijin fil-punt (36) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/59/UE.

Dawk ir-regoli għandhom ikunu applikati minn awtorità tar-riżoluzzjoni nnominata minn Stat Membru skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2014/59/UE.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“perjodu ta' differiment” tfisser perjodu ta' mhux aktar minn sitt xhur;

(2)

“funzjoni” tfisser sett strutturat ta' attivitajiet, servizzi jew operazzjonijiet li jitwettqu mill-istituzzjoni jew grupp lil partijiet terzi irrispettivament mill-organizzazzjoni interna tal-istituzzjoni;

(3)

“linja tan-negozju” tfisser sett strutturat ta' attivitajiet, proċessi jew operazzjonijiet li huma żviluppati mill-istituzzjoni jew grupp għal partijiet terzi biex jiksbu l-miri tal-organizzazzjoni.

KAPITOLU II

DIFFERIMENT TA' KONTRIBUZZJONIJIET EX-POST

Artikolu 3

Differiment ta' kontribuzzjonijiet ex-post straordinarji

1.   Id-differiment ta' kontribuzzjonijiet ex-post imsemmija fl-Artikolu 104(3) tad-Direttiva 2014/59/UE jistgħu jingħataw mill-awtorità ta' riżoluzzjoni fuq it-talba ta' istituzzjoni. Dik l-istituzzjoni għandha tipprovdi kwalunkwe informazzjoni meqjusa meħtieġa mill-awtorità tar-riżoluzzjoni biex twettaq il-valutazzjoni tal-impatt tal-ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post fuq il-pożizzjoni finanzjarja tagħha. L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tikkunsidra l-informazzjoni kollha disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex tistabbilixxi jekk dik l-istituzzjoni tissodisfax il-kundizzjonijiet għal differiment imsemmija fil-paragrafu 3.

2.   Meta jkun qed jiġi ddeterminat jekk dik l-istituzzjoni tissodisfax il-kundizzjonijiet għal posponiment, l-awtorità tar-riżoluzzjoni għandha tivvaluta l-impatt li ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post jista' jkollu fuq il-pożizzjoni ta' solvenza jew likwidità ta' dik l-istituzzjoni. Fejn dik l-istituzzjoni tkun parti minn grupp, il-valutazzjoni għandha tinkludi wkoll l-impatt ta' solvenza u likwidità tal-grupp kollu kemm hu.

3.   L-awtorità ta' riżoluzzjoni tista' tiddifferixxi l-ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post fejn tikkonkludi li l-ħlas jirriżulta f'waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

ksur probabbli, fi żmien is-sitt xhur ta' wara, tar-rekwiżiti minimi tal-istituzzjoni tal-fondi proprji stipulati fl-Artikolu 92 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2);

(b)

ksur probabbli, fi żmien is-sitt xhur ta' wara, tar-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità minima tal-istituzzjoni, stipulat fl-Artikolu 412(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u speċifikat fl-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (3).

(c)

ksur probabbli, fi żmien is-sitt xhur ta' wara, tar-rekwiżit tal-likwidità speċifiku tal-istituzzjoni stipulat fl-Artikolu 105 tar-Regolament 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

4.   L-awtorità tar-riżoluzzjoni għandha tillimita l-perjodu ta' differiment sa fejn huwa meħtieġ biex jiġu evitati riskji għall-pożizzjoni finanzjarja ta' dik l-istituzzjoni jew tal-grupp tagħha. L-awtorità tar-riżoluzzjoni għandha tissorvelja regolarment jekk il-kundizzjonijiet għal differiment imsemmija fil-paragrafu 3 ikomplux japplikaw matul il-perjodu tad-differiment.

5.   Fuq talba ta' dik l-istituzzjoni, l-awtorità tar-riżoluzzjoni tista' ġġedded il-perjodu tad-differiment, fejn tiddetermina li l-kundizzjonijiet għal differiment imsemmija fil-paragrafu 3 ikomplu japplikaw. Dan it-tiġdid ma għandux jaqbeż is-6 xhur.

Artikolu 4

Valutazzjoni tal-impatt tad-differiment fuq l-insolvenza

1.   L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tivvaluta l-impatt ta' ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post fuq il-pożizzjoni tal-kapital regolatorju tal-istituzzjoni. Dik il-valutazzjoni għandha tinkludi analiżi tal-impatt li l-ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post jista' jkollu fuq il-konformità tal-istituzzjoni mar-rekwiżiti minimi tal-fondi proprji stipulati fl-Artikolu 92 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

2.   Għall-iskop ta' din il-valutazzjoni, l-ammont ta' kontribuzzjonijiet ex-post għandu jitnaqqas mill-pożizzjoni tal-fondi proprji tal-istituzzjoni.

3.   L-analiżi msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkopri tal-inqas il-perjodu sad-data ta' remittenza tar-rappurtar għar-rekwiżiti tal-fondi proprji stipulati fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (5).

Artikolu 5

Valutazzjoni tal-impatt tad-differiment fuq il-likwidità

1.   L-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha tivvaluta l-impatt ta' ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post fuq il-pożizzjoni tal-likwidità tal-istituzzjoni. Dik il-valutazzjoni għandha tinkludi analiżi tal-impatt li l-ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post jista' jkollu fuq l-abbiltà tal-istituzzjoni li tissodisfa r-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità stipulat fl-Artikolu 412(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u speċifikat fl-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

2.   Għall-finijiet tal-analiżi deskritta fil-paragrafu 1, l-awtorità ta' riżoluzzjoni għandha żżid fluss 'il barra tal-likwidità, ugwali għal 100 % tal-ammont pagabbli fil-mument meta l-ħlas ta' kontribuzzjonijiet straordinarji ex-post ikun dovut, għall-kalkolu ta' flussi ta' ħruġ netti tal-likwidità kif stabbilit fl-Artikolu 20(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

3.   L-awtorità tar-riżoluzzjoni għandha tivvaluta wkoll l-impatt ta' tali ħruġ stabbilit skont il-paragrafu 2 dwar rekwiżiti speċifiċi ta' likwidità stabbiliti fl-Artikolu 105 tad-Direttiva 2013/36/UE.

4.   L-analiżi msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkopri tal-inqas il-perjodu sad-data ta' remittenza tar-rappurtar għar-rekwiżiti tal-kopertura tal-likwidità stipulati fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014.

KAPITOLU III

KRITERJI RELATATI MAD-DETERMINAZZJONI TA' FUNZJONIJIET KRITIĊI U LINJI EWLENIN TAN-NEGOZJU.

Artikolu 6

Kriterji relatati mad-determinazzjoni ta' funzjonijiet kritiċi.

1.   Funzjoni għandha tkun meqjusa bħala kritika, fejn tissodisfa dawn iż-żewġ punti li ġejjin:

(a)

il-funzjoni hija pprovduta minn istituzzjoni lil partijiet terzi li mhumiex affiljati ma' istituzzjoni jew grupp; kif ukoll

(b)

in-nuqqas tagħha jwassal għal tfixkil li x'aktarx ikollu impatt negattiv materjali fuq partijiet terzi, iwassal għal kontaġju jew jimmina l-kunfidenza ġenerali tal-parteċipant fis-suq minħabba relevanza sistemika tal-funzjoni għal partijiet terzi u r-relevanza sistemika tal-istituzzjoni jew il-grupp biex jipprovdu l-funzjoni.

2.   Meta jiġi vvalutat l-impatt materjali negattiv fuq partijiet terzi, ir-rilevanza sistemika tal-funzjoni għal partijiet terzi u r-rilevanza sistemika tal-istituzzjoni jew il-grupp li joffru l-funzjoni, l-istituzzjoni u l-awtorità tar-riżoluzzjoni għandhom iqisu d-daqs, is-sehem tas-suq, l-interkonnettività esterna u interna, il-kumplessità, u l-attivitajiet transkonfinali tal-istituzzjoni jew il-grupp.

Il-kriterji ta' evalwazzjoni tal-impatt fuq partijiet terzi għandhom jinkludu mill-inqas l-elementi li ġejjin:

(a)

in-natura u l-firxa tal-attività, l-ilħuq globali, nazzjonali jew reġjonali, il-volum u l-għadd ta' tranżazzjonijiet; l-għadd ta' klijenti u kontropartijiet; in-numru ta' klijenti li għalihom l-istituzzjoni hija l-unika sieħba bankarja jew dik prinċipali.

(b)

ir-rilevanza tal-istituzzjoni, fuq bażi lokali, reġjonali, nazzjonali jew dak Ewropew, kif xieraq għas-suq konċernat. Ir-rilevanza tal-istituzzjoni tista' tiġi evalwata abbażi tas-sehem tas-suq, l-interkonnettività, il-kumplessità u attivitajiet transkonfinali.

(c)

in-natura tal-klijenti u partijiet interessati affettwati mill-funzjoni, bħal, iżda mhux limitati għal klijenti individwali, klijenti korporattivi, klijenti interbankarji, il-kmamar tal-ikklerjar ċentrali u entitajiet pubbliċi.

(d)

il-potenzjal ta' tfixkil ta' funzjoni fuq is-swieq, infrastrutturi, klijenti u s-servizzi pubbliċi. B'mod partikolari, il-valutazzjoni tista' tinkludi l-effett fuq il-likwidità tas-swieq ikkonċernati, l-impatt u l-grad ta' tfixkil għan-negozju tal-klijenti, u l-bżonnijiet ta' likwidità fuq perjodu qasir ta' żmien; il-perċettibbiltà għal kontropartijiet, klijenti u l-pubbliku; il-kapaċità u l-veloċità ta' reazzjoni tal-klijenti; ir-rilevanza għall-funzjonament ta' swieq oħra; l-effett fuq il-likwidità, l-operazzjonijiet, l-istruttura ta' suq ieħor; l-effett fuq kontropartijiet oħra relatati ma' klijenti ewlenin u l-interrelazzjoni tal-funzjoni ma' servizzi oħra.

3.   Funzjoni li hija essenzjali għall-ekonomija reali u s-swieq finanzjarji għandha titqies bħala sostitwibbli fejn din tista' tiġi sostitwita b'mod aċċettabbli u fi żmien raġonevoli u b'hekk jiġu evitati problemi sistemiċi għall-ekonomija reali u s-swieq finanzjarji.

Meta tiġi evalwata s-sostitwibbiltà ta' funzjoni l-kriterji li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati:

(a)

l-istruttura tas-suq għal dik il-funzjoni u d-disponibbiltà ta' fornituri alternattivi;

(b)

l-abbiltà ta' fornituri oħra f'termini ta' kapaċità, ir-rekwiżiti biex iwettqu l-funzjoni, u ostakli potenzjali għad-dħul jew l-espansjoni;

(c)

l-inċentiv ta' fornituri oħra biex iwettqu dawn l-attivitajiet;

(d)

iż-żmien meħtieġ mill-utenti tas-servizz biex jittrażlokaw għall-fornitur il-ġdid ta' servizzi u l-ispejjeż taċ-ċaqliq, iż-żmien meħtieġ għal kompetituri oħra biex jieħu f'idejhom il-funzjonijiet u jekk dak iż-żmien huwiex biżżejjed biex jiġi evitat tfixkil sinifikanti skont it-tip ta' servizz.

4.   Servizz huwa kkunsidrat bħala wieħed ta' importanza kritika meta l-waqfien tiegħu jista' jkun ta' xkiel serju għal, jew jipprevjeni t-twettiq ta', funzjoni kritika waħda jew aktar. Servizz ma jkunx meqjus bħala kritiku fejn jista' jiġi pprovdut minn fornitur ieħor fi żmien raġonevoli b'mod paragunabbli fir-rigward tal-iskop tiegħu, il-kwalità u l-prezz.

5.   It-tfixkil ta' funzjonijiet jew servizzi għandu jkun kompost minn funzjonijiet u servizzi li ma jibqgħux jiġu pprovduti b'mod paragunabbli, taħt kondizzjonijiet komparabbli u ta' kwalità simili, sakemm il-bidla fil-provvista ta' funzjoni jew servizz ikkonċernat ma sseħħx b'mod ordnat.

Artikolu 7

Kriterji relatati mad-determinazzjoni ta' linji ewlenin tan-negozju.

1.   Linji tan-negozju u servizzi assoċjati li jirrappreżentaw sorsi materjali ta' dħul, profitt jew valur tal-franchise għal istituzzjoni jew għal grupp li tifforma parti minnu l-istituzzjoni għandhom jitqiesu linji ewlenin tan-negozju.

2.   Linji ta' negozju ewlenin għandhom jiġu identifikati abbażi tal-organizzazzjoni interna tal-istituzzjoni, l-istrateġija imprenditorjali tagħha u kemm dawk il-linji tan-negozju ewlenin jikkontribwixxu għar-riżultati finanzjarji tal-istituzzjoni. Indikaturi tal-linji tan-negozju ewlenin jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, dawn li ġejjin:

(a)

dħul iġġenerat minn din il-linja ewlenija tan-negozju bħala persentaġġ tad-dħul ġenerali;

(b)

profitt iġġenerat mil-linja ewlenija tan-negozju bħala persentaġġ tal-profitt ġenerali;

(c)

redditu fuq il-kapital jew assi;

(d)

assi totali, id-dħul u l-qligħ;

(e)

il-bażi tal-klijentela, marka ġeografika, sinerġiji tal-marka u operattivi tan-negozju ma' negozji oħra tal-grupp;

(f)

l-impatt tal-waqfien tal-linja ewlenija tan-negozju fuq l-ispejjeż u l-qligħ, fejn huwa sors ta' finanzjament jew likwidità;

(g)

il-prospetti tat-tkabbir ta' linja tan-negozju ewlenija;

(h)

l-attrazzjoni tan-negozju għal kompetituri bħala akkwist potenzjali;

(i)

il-potenzjal tas-suq u l-valur tal-franchise.

Dħul futur mistenni, perspettivi tat-tkabbir u valur tal-franchise jistgħu jiġu kkunsidrati fl-identifikazzjoni ta' linja tan-negozju ewlenija fejn huma appoġġati minn previżjonijiet plawżibbli, u b'evidenza li tispjega s-suppożizzjonijiet li huma bbażati fuqhom.

3.   Linji ewlenin tan-negozju jistgħu jiddependu fuq attivitajiet li minnhom infushom ma jiġġenerawx profitt dirett għall-istituzzjoni, iżda li jappoġġaw linji ewlenin tan-negozju tal-istituzzjoni biex b'hekk jikkontribwixxu indirettament għall-profitti tal-istituzzjoni.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Frar 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 Test b'relevanza għaż-ŻEE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu Test b'rilevanza għaż-ŻEE (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

(4)  Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1.).


20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/48


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/779

tat-18 ta' Mejju 2016

li jistabbilixxi regoli uniformi dwar il-proċeduri biex jiġi ddeterminat jekk prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati u li tħassar id-Direttiva 2001/37/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(3) tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2014/40/UE jistipula li l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta' prodotti tat-tabakk b'aroma karatterizzanti.

(2)

Sabiex jiġi żgurat li tali projbizzjonijiet jiġu applikati b'mod uniformi fl-Unjoni kollha, jixraq li jiġu stabbiliti, f'konformità mal-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2014/40/UE, proċeduri komuni biex jiġi ddeterminat jekk prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti.

(3)

Meta Stat Membru (“l-Istat Membru li jibda l-proċedura”) jew il-Kummissjoni jqisu li prodott tat-tabakk jista' jkollu aroma karatterizzanti, dawn għandom jitolbu lill-manifattur jew lill-importatur biex jikkomunika l-valutazzjoni tiegħu tal-prodott. Il-proċedura biex tiġi ddeterminata l-eżistenza ta' prodott b'aroma karatterizzanti għandha tinbeda mill-Istati Membri fir-rigward ta' prodotti li huma kkumerċjalizzati biss fi Stat Membru wieħed jew f'għadd żgħir ta' Stati Membri. Meta Stat Membru jqis li prodott huwa kkummerċjalizzat b'mod wiesa' f'għadd ta' Stati Membri differenti, dan għandu jkun jista' jitlob lill-Kummissjoni biex tibda l-proċedura.

(4)

Sabiex jiġu evitati proċeduri paralleli, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw lil xulxin dwar il-bidu tal-proċeduri. Meta Stat Membru jibda proċedura, l-Istati Membri l-oħra kollha għandhom jibqgħu lura milli jibdew proċedura għall-istess prodott. Min-naħa l-oħra, l-Istati Membri jistgħu jaqblu li Stat Membru ieħor ikun l-Istat Membru li jibda l-proċedura. Il-proċeduri kollha mibdijin fi Stati Membri għajr l-Istat Membru li jibda l-proċedura għandhom jiġu sospiżi sakemm tiġi adottata d-deċiżjoni mill-Istat Membru li jibda l-proċedura.

(5)

Il-Kummissjoni għandha tkun tista' tibda proċedura fi kwalunkwe żmien, anki wara l-adozzjoni ta' deċiżjoni li tikkonkludi li prodott ma għandu l-ebda aroma karatterizzanti. Meta l-Kummissjoni tibda proċedura, għandhom jintemmu l-proċeduri nazzjonali kollha marbuta mal-istess prodott.

(6)

Jekk il-manifattur jew l-importatur ma jikkontestax li l-prodott għandu aroma karatterizzanti, jew jonqos milli jissottometti risposta għal talba għal valutazzjoni tiegħu dwar jekk prodott għandux aroma karatterizzanti, għandu jkun possibbli li ssir determinazzjoni fuq il-bażi ta' proċedura ssimplifikata.

(7)

Jekk il-manifattur jew l-importatur jikkontesta li l-prodott għandu aroma karatterizzanti, l-Istat Membru li jibda l-proċedura jew il-Kummissjoni għandhom iniedu valutazzjoni approfondita. Għal dan l-għan jista' jiġi kkonsultat il-bord konsultattiv indipendenti u tista' tinġabar informazzjoni minn sorsi oħra. L-informazzjoni tista' tiġi skambjata ma' Stati Membri oħra u mal-Kummissjoni.

(8)

Wara l-valutazzjoni approfondita u qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar jekk prodott għandux aroma karatterizzanti, il-manifattur jew l-importatur tal-prodott għandu jkollu l-opportunità li jissottometti osservazzjonijiet bil-miktub. Fl-osservazzjonijiet bil-miktub tiegħu, il-manifattur jew l-importatur għandu jindika wkoll, fejn applikabbli, jekk ġietx ikkonsultata l-kumpanija omm tiegħu. L-importaturi għandhom ukoll jitħeġġu jikkonsultaw lill-manifattur.

(9)

L-Istat Membru li jibda l-proċedura għandu jissottometti abbozz tad-deċiżjoni tiegħu lill-Kummissjoni, inkluż, fejn applikabbli, kopja tal-opinjoni tal-bord konsultattiv indipendenti. Għandha tintbagħat kopja ta' dawn id-dokumenti lill-Istati Membri l-oħra kollha, flimkien ma' sommarju f'lingwa li tinftiehem b'mod ġenerali.

(10)

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra jistgħu jikkummentaw dwar l-abbozz tad-deċiżjoni. Għandu jsir sforz biex jintlaħaq kunsens dwar l-abbozz tad-deċiżjoni u r-raġunament ewlieni li jirfed id-deċiżjoni. F'każ li l-opinjonijiet tal-Istati Membri ma jaqblux dwar jekk prodott għandux aroma karatterizzanti jew le, il-Kummissjoni għandha timmira li tistabbilixxi kunsens. Fin-nuqqas ta' kunsens, u fejn meħtieġ sabiex jiġi żgurat li l-projbizzjoni stabbilita fl-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2014/40/UE tiġi applikata b'mod uniformi, il-Kummissjoni għandha tipproċedi biex tiddetermina jekk il-prodott ikkonċernat għandux aroma karatterizzanti jew le.

(11)

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet ta' saħħa pubblika li jirfdu l-projbizzjoni fuq prodotti b'aroma karatterizzanti, u bil-kunsiderazzjoni dovuta għall-prinċipju ta' prekawzjoni, jixraq li l-Istat Membru li jibda l-proċedura jkun jista' jadotta miżuri ta' projbizzjoni malli jkun sodisfatt, skont il-proċedura stipulata f'dan ir-Regolament, li prodott għandu aroma karatterizzanti. Madankollu, meta l-Kummissjoni tadotta sussegwentament deċiżjoni fir-rigward ta' dak il-prodott, l-Istat Membru li jibda l-proċedura għandu mbagħad jieħu miżuri immedjati biex jiżgura li l-liġi u l-prattika tiegħu jkunu allinjati ma' dik id-deċiżjoni sabiex il-projbizzjoni stabbilita fl-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2014/40/UE tiġi applikata b'mod uniformi fl-Unjoni kollha.

(12)

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jagħmlu pubblikament disponibbli verżjonijiet mhux kunfidenzjali tad-deċiżjonijiet adottati skont dan ir-Regolament. Għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa lit-talbiet biex l-informazzjoni kummerċjalment sensittiva tibqa' kunfidenzjali. Meta talbiet bħal dawn jitqiesu li huma ġġustifikati, l-informazzjoni kkonċernata għandha tiġi kkomunikata biss bl-użu ta' mezzi siguri tat-trażmissjoni tad-dejta.

(13)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 25 tad-Direttiva 2014/40/UE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli uniformi dwar il-proċeduri biex jiġi ddeterminat jekk prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti.

Artikolu 2

Definizzjoni

Għall-fini ta' dan ir-Regolament, “l-istess prodott” tfisser prodotti bl-istess ingredjenti bl-istess proporzjonijiet fil-kompożizzjoni tat-taħlita tat-tabakk, irrispettivament mid-disinn jew mill-isem kummerċjali.

KAPITOLU II

BIDU TAL-PROĊEDURA

Artikolu 3

Bidu minn Stat Membru jew mill-Kummissjoni

1.   Meta Stat Membru (“l-Istat Membru li jibda l-proċedura”) jew il-Kummissjoni jqisu li prodott tat-tabakk jista' jkollu aroma karatterizzanti, dawn jistgħu jibdew il-proċedura biex jiġi ddeterminat jekk prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti. Stat Membru jista' jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex tibda proċedura.

2.   Il-Kummissjoni tista' tibda l-proċedura msemmija fil-paragrafu 1 anki meta proċedura waħda jew aktar ikunu nbdew jew ikunu ġew konklużi minn Stat Membru wieħed jew aktar, b'mod partikolari, meta dan ikun meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 2014/40/UE.

Artikolu 4

Talba inizjali lill-manifattur jew lill-importatur

1.   L-Istat Membru li jibda l-proċedura jew il-Kummissjoni għandhom jinformaw lill-manifattur u lill-importatur tal-prodott dwar l-opinjoni tagħhom li prodott tat-tabakk jista' jkollu aroma karatterizzanti u jitolbu lill-manifattur jew lill-importatur biex jagħti l-valutazzjoni tiegħu.

2.   Il-manifattur jew l-importatur għandu jwieġeb u jippreżenta l-osservazzjonijiet bil-miktub tiegħu għat-talba fi żmien erba' ġimgħat minn meta jirċievi t-talba msemmija fil-paragrafu 1, jew sa data oħra maqbula mal-Istat Membru li jibda l-proċedura jew mal-Kummissjoni kif applikabbli. Fit-tweġiba tiegħu, il-manifattur jew l-importatur għandu jidentifika, sa fejn ikun possibbli, kull Stat Membru ieħor li fih l-istess prodott ikun tqiegħed fis-suq. Il-manifattur għandu jistabbilixxi wkoll l-opinjonijiet tal-kumpanija omm tiegħu, kif applikabbli. L-importatur għandu jistabbilixxi wkoll l-opinjonijiet tal-manifattur.

3.   Fit-tweġiba tiegħu skont il-paragrafu 2, il-manifattur jew l-importatur għandu jindika jekk iqisx li l-istess prodotti mqiegħda fis-suq fi Stati Membri oħra għandhomx aromi differenti fi Stat Membru wieħed jew aktar ikkonċernati. F'każ bħal dan, il-manifattur jew l-importatur għandu jistabbilixxi r-raġunijiet li fuqhom hija bbażata din l-istqarrija.

Artikolu 5

Koordinazzjoni inizjali

1.   Meta l-proċedura tkun inbdiet minn Stat Membru, dak l-Istat għandu jinnotifika mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra kollha dwar il-bidu tal-proċedura.

Meta l-Kummissjoni tkun bdiet il-proċedura, din għandha tinforma mingħajr dewmien lill-Istati Membri kollha dwar dan il-bidu.

L-Istat Membru li jibda l-proċedura jew il-Kummissjoni għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni li waslet mingħand il-manifattur jew l-importatur skont l-Artikolu 4(2) lill-Istati Membri l-oħra u, fejn applikabbli, lill-Kummissjoni.

2.   Meta Stat Membru jkun beda proċedura, l-Istati Membri l-oħra għandhom jibqgħu lura milli jibdew proċedura parallela li tirrigwarda l-istess prodott. Meta l-proċeduri li jirrigwardaw l-istess prodott ikunu diġà nbdew f'żewġ Stati Membri jew aktar, huwa biss l-Istat Membru fejn il-proċedura tkun inbdiet l-ewwel li għandu jkompli l-proċedura. Permezz ta' deroga, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jaqblu li Stat Membru ieħor għandu jaġixxi bħala Stat Membru li jibda l-proċedura. Il-proċeduri kollha mibdija fi Stati Membri għajr l-Istat Membru li jibda l-proċedura għandhom jiġu sospiżi sakemm tiġi adottata d-deċiżjoni mill-Istat Membru li jibda l-proċedura.

3.   Meta l-Kummissjoni tkun bdiet proċedura, l-Istati Membri kollha għandhom iżommu lura milli jibdew proċeduri u, ħlief fejn stipulat fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 9(3), il-proċeduri nazzjonali pendenti kollha għandhom jieqfu.

4.   L-informazzjoni diġà miġbura għandha tiġi skambjata bejn l-Istati Membri u mal-Kummissjoni, fuq talba.

Artikolu 6

Valutazzjoni tal-manifattur jew tal-importatur

1.   Meta l-manifattur jew l-importatur ma jikkontestax li prodott tat-tabakk għandu aroma karatterizzanti, dan għandu jinforma dwar dan lill-Istat Membru li jibda l-proċedura jew lill-Kummissjoni fit-tweġiba tiegħu sottomessa skont l-Artikolu 4(2).

Meta, fit-tweġiba tiegħu, il-manifattur jew l-importatur ma jkunx ikkontesta li prodott tat-tabakk għandu aroma karatterizzanti, jew meta dan ikun naqas milli jipprovdi tweġiba skont l-Artikolu 4(2), l-Istat Membru li jibda l-proċedura jew il-Kummissjoni, kif applikabbli, jistgħu jipproċedu billi jieħdu deċiżjoni skont l-Artikolu 9 jew l-Artikolu 10 rispettivament f'każijiet fejn iqisu li l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħhom hija biżżejjed biex jieħdu deċiżjoni.

Sa fejn l-Istat Membru jew il-Kummissjoni jqisu neċessarju li tinkiseb aktar informazzjoni sabiex tkun tista' tittieħed deċiżjoni konklużiva dwar jekk il-prodott għandux aroma karatterizzanti, tista' tinġabar aktar informazzjoni skont l-Artikolu 7 qabel ma tittieħed deċiżjoni skont l-Artikolu 9 jew l-Artikolu 10.

2.   Meta l-manifattur jew l-importatur jikkontesta li l-prodott għandu aroma karatterizzanti, l-Istat Membru li jibda l-proċedura jew il-Kummissjoni għandhom jissoktaw bil-proċedura skont l-Artikoli 7 u 8.

KAPITOLU III

INVESTIGAZZJONI

Artikolu 7

Il-ġbir ta' aktar informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-bord konsultattiv

1.   L-Istat Membru li jibda l-proċedura jew il-Kummissjoni jistgħu jitolbu aktar informazzjoni mingħand il-manifattur jew l-importatur ikkonċernat, li trid tiġi pprovduta f'limitu ta' żmien li jrid jiġi speċifikat fit-talba. Jistgħu wkoll jitolbu informazzjoni minn sorsi oħra, jaqsmu l-informazzjoni ma' Stati Membri oħra u, fejn applikabbli, mal-Kummissjoni u jikkonsultaw lill-bord konsultattiv indipendenti (minn hawn 'il quddiem “il-bord”) stabbilit skont id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/786 (2).

2.   Meta l-bord jiġi kkonsultat, għandhom jissottomettu l-opinjoni tagħhom fil-limitu taż-żmien applikabbli skont l-Artikolu 10(6) tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/786.

Artikolu 8

Id-dritt għall-manifatturi u l-importaturi li jissottomettu osservazzjonijiet

1.   Meta, fuq il-bażi tal-Artikolu 6(2), l-Istat Membru li jibda l-proċedura jew il-Kummissjoni jkunu wettqu investigazzjoni ulterjuri skont l-Artikolu 7, u meta bil-kunsiderazzjoni dovuta għall-informazzjoni miksuba minn dik l-investigazzjoni, l-Istat Membru li jibda l-proċedura jew il-Kummissjoni jqisu li prodott għandu aroma karatterizzanti għandhom, qabel ma jadottaw deċiżjoni, jipprovdu lill-manifattur jew lill-importatur bl-opportunità li jissottometti osservazzjonijiet bil-miktub.

L-Istat Membru jew il-Kummissjoni għandhom jipprovdu lill-manifattur jew lill-importatur b'sommarju tar-raġunijiet li abbażi tagħhom trid tiġi adottata d-deċiżjoni proposta. Meta jkun ġie kkonsultat il-bord, l-opinjoni tagħhom għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-manifattur jew tal-importatur. Il-manifattur jew l-importatur għandu jkollu erba' ġimgħat biex jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu. Dan il-limitu ta' żmien jista' jkun estiż bi ftehim mal-Istat Membru li jibda l-proċedura jew mal-Kummissjoni kif applikabbli. Fl-osservazzjonijiet tiegħu, il-manifattur għandu jindika wkoll, fejn applikabbli, jekk ġietx ikkonsultata l-kumpanija omm tiegħu. L-importatur għandu jindika jekk il-manifattur ikunx ġie kkonsultat.

2.   Meta l-Istat Membru li jibda l-proċedura jew il-Kummissjoni jqisu neċessarju li tinġabar informazzjoni addizzjonali wara li jkunu rċevew l-osservazzjonijiet mingħand il-manifattur jew l-importatur, dawn għandhom jipprovdu lill-manifattur jew lill-importatur bl-informazzjoni addizzjonali miġbura u għandhom jagħtuh l-opportunità li jissottometti aktar osservazzjonijiet bil-miktub.

KAPITOLU IV

DETERMINAZZJONI

Artikolu 9

Koordinazzjoni qabel ma Stat Membru jieħu deċiżjoni

1.   L-Istat Membru li jibda l-proċedura għandu, fuq il-bażi tal-informazzjoni għad-dispożizzjoni tiegħu, inkluża kull informazzjoni miksuba skont l-Artikoli 6, 7 u 8, kif applikabbli, iħejji abbozz ta' deċiżjoni dwar jekk prodott għandux jitqies li għandu aroma karatterizzanti pprojbita skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2014/40/UE.

L-abbozz ta' deċiżjoni għandu jkun immotivat, filwaqt li titqies l-opinjoni tal-bord, fejn applikabbli, u informazzjoni oħra disponibbli kif xieraq.

L-Istat Membru li jibda l-proċedura għandu jissottometti dak l-abbozz ta' deċiżjoni lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. Għandu jissottometti wkoll l-opinjoni tal-bord, f'każ li jkun ġie kkonsultat il-bord, u jagħti dettalji, kemm jista' jkun, dwar kull Stat Membru ieħor fejn l-istess prodott ikun tqiegħed fis-suq.

Id-deċiżjoni finali tista' tiġi adottata biss wara li jkun għadda perjodu ta' erba' ġimgħat minn mindu ġie sottomess l-abbozz ta' deċiżjoni. Dan il-perjodu jista' jiġi estiż bi ftehim bejn l-Istat Membru li jibda l-proċedura u l-Kummissjoni.

2.   Il-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra jistgħu jagħtu l-kummenti tagħhom dwar l-abbozz ta' deċiżjoni fi żmien tliet ġimgħat mis-sottomissjoni tal-abbozz ta' deċiżjoni. Kull oġġezzjoni għall-konklużjoni li tintlaħaq fl-abbozz ta' deċiżjoni għandha tkun iġġustifikata b'mod xieraq.

3.   L-Istat Membru li jibda l-proċedura għandu jqis il-kummenti riċevuti. F'każ ta' nuqqas ta' qbil dwar jekk prodott għandux aroma karatterizzanti, l-Istat Membru li jibda l-proċedura, l-Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni, kif applikabbli, għandhom jagħmlu ħilithom biex jilħqu kunsens. Fin-nuqqas ta' kunsens, fejn jitqies neċessarju li tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2014/40/UE, il-Kummissjoni għandha tibda l-proċedura skont l-Artikolu 3(1).

Il-bidu tal-proċedura mill-Kummissjoni skont l-ewwel subparagrafu ma għandux jaffettwa d-dritt tal-Istat Membru li jibda l-proċedura li jipproċedi bl-adozzjoni ta' deċiżjoni li tipprojbixxi l-prodott abbażi tal-Artikolu 7(1). F'dak il-każ, l-Istat Membru li jibda l-proċedura għandu jinnotifika d-deċiżjoni lill-manifattur jew lill-importatur. Għandu jissottometti wkoll kopja tad-deċiżjoni lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, kif xieraq, li tindika, sa fejn ikun possibbli, l-Istat Membru jew l-Istati Membri fejn l-istess prodott ikun tqiegħed fis-suq. Ladarba l-Kummissjoni tkun adottat id-deċiżjoni tagħha, l-Istat Membru għandu minnufih jieħu kull miżura meħtieġa biex jiżgura li l-liġi nazzjonali tiegħu tkun konformi ma' dik id-deċiżjoni.

4.   F'każ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni ma jkunux issottomettew oġġezzjonijiet fir-rigward tal-abbozz ta' deċiżjoni tal-Istat Membru li jibda l-proċedura, dak l-Istat għandu jadotta d-deċiżjoni u jinnotifikaha lill-manifattur jew lill-importatur. Għandha tingħata wkoll kopja lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, kif xieraq, li tindika, sa fejn ikun possibbli, l-Istat Membru jew l-Istati Membri fejn l-istess prodott ikun tqiegħed fis-suq.

Artikolu 10

Deċiżjoni tal-Kummissjoni

1.   Meta l-manifattur jew l-importatur ikun informa lill-Kummissjoni li ma jikkontestax jekk prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti, jew meta l-manifattur ma jkunx ipprovda tweġiba skont l-Artikolu 4(2), il-Kummissjoni, wara li tikkunsidra b'mod xieraq l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħha, inkluża kull informazzjoni jew dejta addizzjonali miksuba skont l-Artikolu 7, għandha tadotta deċiżjoni skont l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2014/40/UE dwar jekk prodott għandux aroma karatterizzanti.

2.   Meta fuq il-bażi tal-Artikolu 6(2), il-Kummissjoni pproċediet billi wettqet investigazzjoni approfondita skont l-Artikoli 7 u 8, hija għandha, abbażi tal-informazzjoni li nkisbet b'riżultat ta' dik l-investigazzjoni, tadotta deċiżjoni skont l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2014/40/UE, dwar jekk prodott għandux aroma karatterizzanti.

Artikolu 11

Proċeduri paralleli

1.   Malli l-Istat Membru li jibda l-proċedura jkun adotta deċiżjoni, jistgħu jerġgħu jibdew il-proċeduri nazzjonali sospiżi marbuta mal-istess prodott. Jekk Stat Membru fejn l-istess prodott jitqiegħed fis-suq ma jaqbilx mad-deċiżjoni tal-Istat Membru li jibda l-proċedura, dan għandu jikkomunika l-pożizzjoni tiegħu lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Istat Membru li jibda l-proċedura u lill-Istati Membri l-oħra fejn l-istess prodott jitqiegħed fis-suq. Jekk, abbażi ta' din il-konsultazzjoni, jitqies neċessarju li tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2014/40/UE, il-Kummissjoni għandha tibda proċedura skont l-Artikolu 3(1).

2.   Meta l-Kummissjoni tkun ħadet deċiżjoni, l-Istati Membri kollha għandhom jiżguraw li d-deċiżjoni tiġi implimentata b'mod xieraq.

KAPITOLU V

INFORMAZZJONI

Artikolu 12

Informazzjoni kunfidenzjali

1.   Fil-komunikazzjonijiet tagħhom, il-manifatturi u l-importaturi jistgħu jitolbu li ċerta informazzjoni tinżamm kunfidenzjali minħabba li tikkostitwixxi sigriet kummerċjali jew inkella għax hija kummerċjalment sensittiva. F'każ bħal dan, għandhom jidentifikaw b'mod ċar l-informazzjoni kkonċernata u jagħtu r-raġunijiet li jiġġustifikaw it-talba tagħhom.

2.   Fejn it-talba titqies iġġustifikata, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-informazzjoni riċevuta abbażi ta' dan ir-Regolament tkun protetta b'mod adegwat. Kull komunikazzjoni ta' tali informazzjoni għandha ssir permezz ta' mekkaniżmi li jippermettu t-trażmissjoni sigura ta' informazzjoni kunfidenzjali.

Artikolu 13

Pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jagħmlu pubblikament disponibbli l-verżjonijiet mhux kunfidenzjali tad-deċiżjonijiet kollha adottati skont dan ir-Regolament.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 14

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Mejju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 127, 29.4.2014, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/786 tat-18 ta' Mejju 2016 li tistabbilixxi l-proċedura għall-istabbiliment u t-tħaddim ta' bord konsultattiv indipendenti li jassisti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiddeterminaw jekk il-prodotti tat-tabakk għandhomx aroma karatterizzanti (ara l-paġna 79 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/55


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/780

tad-19 ta' Mejju 2016

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 329/2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 329/2007 tas-27 ta' Marzu 2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 13(1)(e) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 329/2007 jelenka l-persuni, l-entitajiet u l-korpi li, billi ma ġewx elenkati fl-Anness IV, ġew elenkati mill-Kunsill, u huma koperti mill-iffriżar tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi skont dan ir-Regolament.

(2)

Fid-19 ta' Mejju 2016, il-Kunsill iddeċieda li jżid 18-il persuna fiżika u entità waħda mal-lista ta' persuni u entitajiet suġġetti għal miżuri restrittivi. Entrati dwar żewġ (2) persuni ġew aġġornati wkoll. L-Anness V għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(3)

Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament ikunu effikaċi, dan ir-Regolament irid jidħol fis-seħħ minnufih,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 329/2007 huwa emendat b'konformità mal-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Mejju 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Il-Kap tas-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija


(1)  ĠU L 88, 29.3.2007, p. 1.


ANNESS

L-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 329/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)

Jiżdiedu l-entrati li ġejjin taħt l-intestatura “Persuni fiżiċi msemmija fl-Artikolu 6(2)(a)”:

“15.

CHOE Kyong-song

 

Ġeneral Kurunell fl-Armata tar-RDPK. Eks-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija l-korp ewlieni għall-kwistjonijiet marbutin mad-difiża nazzjonali fir-RDPK. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

16.

CHOE Yong-ho

 

Ġeneral Kurunell fl-Armata tar-RDPK. Eks-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija l-korp ewlieni għall-kwistjonijiet marbutin mad-difiża nazzjonali fir-RDPK. Kmandant tal-Forzi tal-Ajru. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

17.

HONG Sung Mu

(magħruf bħala HUNG Sung Mu)

Data tat-Twelid: 1.1.1942

Il-Viċi Direttur tal-Machine-Building Industry Department (MBID). Inkarigat mill-iżvilupp ta' programmi dwar armi konvenzjonali u missili, inklużi l-missili ballistiċi. Wieħed mill-persuni ewlenin responsabbli għall-programmi għall-iżvilupp industrijali tal-armi nukleari. Responsabbli mill-programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

18.

JO Chun Ryong

(magħruf bħala CHO Chun Ryo'ng, JO Chun Ryong, JO Cho Ryong)

Data tat-Twelid: 4.4.1960

President tat-Tieni Kumitat Ekonomiku (SEC) sa mill-2014 u responsabbli mill-ġestjoni tal-fabbriki ta' munizzjon u siti ta' produzzjoni tar-RDPK. Is-SEC ġiet indikata taħt il-UNSCR 2270 (2016) għall-involviment tagħha f'aspetti ewlenin tal-programm tal-missili tar-RDPK, ir-responsabbiltà tagħha għas-sorveljanza tal-produzzjoni tal-missili ballistiċi tar-RDPK u għall-ġestjoni tal-attivitajiet tal-KOMID — l-entità ewlenija tar-RDPK dwar il-kummerċ tal-armi. Membru tal-Kumitat Nazzjonali tad-Difiża. Ipparteċipa f'diversi programmi li għandhom x'jaqsmu ma' missili ballistiċi. Wieħed mill-prinċipali ewlenin fl-industrija tal-armi tar-RDPK. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

19.

JO Kyongchol

 

Ġeneral fl-Armata tar-RDPK. Eks-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija l-korp ewlieni għall-kwistjonijiet marbutin mad-difiża nazzjonali fir-RDPK. Direttur tal-Kmand Militari tas-Sigurtà. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

20.

KIM Chun sam

 

Ġeneral Logutenent, membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li huwa l-korp ewlieni għall-kwistjonijiet marbutin mad-difiża nazzjonali fir-RDPK. Direttur tad-Dipartiment tal-Operazzjonijiet tal-Kwartieri Militari tal-Armata tar-RDPK u l-ewwel viċi kap tal-Kwartieri Militari. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

21.

KIM Chun sop

 

Membru tal-Kummissjoni għad-Difiża Nazzjonali li huwa l-korp ewlieni għall-kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

22.

KIM Jong gak

Data tat-Twelid: 20.7.1941

Post tat-Twelid: Pyongyang

Viċi Marixxall, membru tal-armata tar-RDPK, eks-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea li hija l-korp ewlieni għall-kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

23.

KIM Rak Kyom

(magħruf bħala KIM Rak gyom)

 

Ġeneral b'erba' stilel, Kmandant tal-Istrategic Forces (magħrufa wkoll bħala Strategic Rocket Forces) li jidher li issa jikkmanda erba' unitajiet strateġiċi u tekniċi tal-missili, inkluża l-brigata KN08 (ICBM). L-Istati Uniti indikat l-Istrategic Forces minħabba li wettqu attivitajiet li kkontribwixxew b'mod materjali għall-proliferazzjoni ta' armi tal-qerda tal-massa jew il-mezz ta' forniment tagħhom. Eks-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija l-korp ewlieni għall-kwistjonijiet marbutin mad-difiża nazzjonali fir-RDPK. Rapporti fil-mezzi tax-xandir identifikaw lil KIM bħala li attenda t-test tal-magni tal-ICBM li sar f'April 2016 ma' KIM Jung Un. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

24.

KIM Won hong

Data tat-Twelid: 7.1.1945

Post tat-Twelid: Pyongyang

Numru tal-passaport: 745310010

Ġeneral, Direttur tad-Dipartiment għas-Sigurtà tal-Istat. Ministru tas-Sigurtà tal-Istat. Membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea u tal-Kummissjoni għad-Difiża Nazzjonali li huma l-korpi ewlenin għal kwistjonijiet dwar id-difiża nazzjonali fir-RDPK. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

25.

PAK Jong chon

 

Ġeneral Kurunell fl-armata tar-RDPK, Kap tal-Forzi Armati tal-Poplu Korean, Viċi Kap tal-Persunal u Direttur tad-Dipartiment tal-Forzi tal-Attakk. Kap tal-Kwartieri Militari u Direttur tad-Dipartiment tal-Kmand tal-Artillerija. Eks-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija l-korp ewlieni għall-kwistjonijiet marbutin mad-difiża nazzjonali fir-RDPK. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

26.

RI Jong su

 

Viċi Ammirall. Eks-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija l-korp ewlieni għall-kwistjonijiet marbutin mad-difiża nazzjonali fir-RDPK. Kap Kmandant tal-Forzi Navali Koreani li huma involuti fl-iżvilupp ta' programmi ta' Missili Ballistiċi u fl-iżvilupp ta' kapaċitajiet nukleari tal-forzi navali tar-RDPK. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

27.

SON Chol ju

 

Ġeneral Kurunell tal-Forzi Armati tal-Poplu Korean u direttur Politiku tal-Forzi tal-Ajru u ta' Kontra l-Ajru, li tissorvelja l-iżvilupp ta' missili modernizzati kontra l-inġenji tal-ajru. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

28.

YUN Jong rin

 

Ġeneral, eks-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea u tal-Kumissjoni għad-Difiża Nazzjonali li huma l-korpi ewlenin għad-difiża nazzjonali. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

29.

PAK Yong sik

 

Ġeneral b'erba' stilel, membru tad-Dipartiment għas-Sigurtà tal-Istat, Ministru tad-difiża. Membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea u tal-Kummissjoni għad-Difiża Nazzjonali li huma l-korpi ewlenin għal kwistjonijiet dwar id-difiża nazzjonali fir-RDPK. Kien preżenti għall-ittestjar tal-missili ballistiċi f'Marzu 2016. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

30.

HONG Yong Chil

 

Il-Viċi Direttur tal-Machine-Building Industry Department (MBID). Id-Dipartiment tal-Industrija tal-Munizzjonijiet — elenkat mill-KSNU fit-2 ta' Marzu 2016 — huwa involut f'aspetti ewlenin tal-programm tal-missili tar-RDPK. Il-MID huwa responsabbli għas-sorveljanza tal-iżvilupp tal-missili ballistiċi tar-RDPK, inkluż it-Taepo Dong 2, il-produzzjoni tal-armi u programmi ta' riċerka u żvilupp (R&Ż). It-Tieni Kumitat Ekonomiku u s-Second Academy of Natural Sciences — ukoll indikati f'Awwissu 2010 — huma subordinati għall-MID. Fis-snin riċenti l-MID ħadem biex jiżviluppa l-KN08 road-mobile ICBM. HONG akkumpanja lil KIM Jong Un f'għadd ta' attivitajiet relatati mal-iżvilupp tal-programmi tal-armi nukleari u tal-missili ballistiċi tar-RDPK u hu mifhum li kellu rwol sinifikanti fit-test nukleari tar-RDPK tas-6 ta' Jannar 2016. Viċi Direttur tal-Kumitat Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.

31.

RI Hak Chol

(magħruf bħala RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Data tat-Twelid: 19.1.1963 jew 8.5.1966

Numru tal-passaport: 381320634, PS 563410163

President tal-Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”). Skont il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tan-NU, il-Green Pine ħadet f'idejha ħafna mill-attivitajiet tal-Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Il-KOMID ġiet elenkata mill-Kumitat f'April 2009 u hija l-kummerċjant ewlieni ta' armi tar-RPDK u wkoll l-esportatur prinċipali ta' oġġetti u tagħmir marbuta mal-missili ballistiċi u l-armi konvenzjonali. Il-Green Pine hija responsabbli wkoll għal kważi nofs l-armi u l-materjal esportati mir-RDPK. Il-Green Pine ġiet identifikata minħabba l-esportazzjoni ta' armi u materjal relatat mill-Korea ta' Fuq. Il-Green Pine tispeċjalizza fil-produzzjoni ta' inġenji u armamenti militari marittimi, bħal sottomarini, dgħajjes militari u sistemi ta' missili, u esportat torpedos u assistenza teknika lill-impriżi Iranjani relatati mad-difiża. Il-Green Pine ġiet elenkata mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.

32.

YUN Chang Hyok

Data tat-Twelid: 9.8.1965

Viċi Direttur taċ-Ċentru tal-Kontroll tas-Satelliti, in-National Aerospace Development Administration (NADA). In-NADA hija soġġetta għal sanzjonijiet taħt il-UNSCR 2270 (2016) għall-involviment fl-iżvilupp tar-RDPK ta' xjenza u teknoloġija tal-ispazju, inkluż it-tlugħ ta' satelliti u rokits li jġorru missili. Il-UNSCR 2270 (2016) ikkundannat it-tlugħ tas-satellita tar-RDPK tas-7 ta' Frar 2016 minħabba l-użu ta' teknoloġija tal-missili ballistiċi u minħabba li kien fi ksur serju tar-riżoluzzjonijiet 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), u 2094 (2013). Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.”

(2)

Tiżdied l-annotazzjoni li ġejja taħt l-intestatura “Persuni ġuridiċi, entitajiet u korpi msemmijin fl-Artikolu 6(2)(a)”:

“17.

Il-Forzi tal-Missili Strateġiċi

 

Fi ħdan il-forzi armati nazzjonali tar-RDPK, din l-entità hija involuta fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni operattiva ta' programmi li għandhom x'jaqsmu ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.”

(3)

L-entrati li ġejjin taħt l-intestatura “Persuni fiżiċi msemmija fl-Artikolu 6(2)(a)” jinbidlu:

“3

CHU Kyu Chang

(magħruf bħala JU Kyu Chang)

Data tat-Twelid: 25.11.1928

Post tat-Twelid: Il-Provinċja ta' Hamgyo'ng ta' Nofsinhar

Membru tal-Kummissjoni għad-Difiża Nazzjonali li huwa l-korp ewlieni għall-kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Eks-direttur tad-dipartiment tal-munizzjon tal-Kumitat Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea. Responsabbli mill-għoti ta' sostenn jew mill-promozzjoni ta' programmi tar-RDPK li għandhom x'jaqsmu ma' armi nukleari, ma' missili ballistiċi jew ma' armi oħra tal-qerda tal-massa.”

“9.

PAEK Se bong

Sena tat-twelid: 1946

Eks-President tat-Tieni Kumitat Ekonomiku (responsabbli mill-programm ballistiku) tal-Kumitat Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea. Membru tal-Kumitat Nazzjonali tad-Difiża.”


20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/61


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/781

tad-19 ta' Mejju 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Mejju 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

95,8

TR

63,7

ZZ

79,8

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 10 20

EG

40,9

IL

62,6

MA

56,8

TR

41,8

ZA

80,4

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

177,5

TR

111,0

ZA

185,1

ZZ

157,9

0808 10 80

AR

111,7

BR

101,9

CL

121,8

CN

79,2

NZ

154,6

US

196,9

ZA

108,7

ZZ

125,0


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/63


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/782

tad-19 ta' Mejju 2016

li jiffissal-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandha tapplika għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa mill-1 sas-7 ta' Mejju 2016 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 891/2009 fis-settur taz-zokkor u s-sospensjoni tat-tressiq tal-applikazzjoni għal liċenzji bħal dawn

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 188(1) u (3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 891/2009 tal-Kummissjoni (2) fetħu kwoti tarrifarji annwali għall-importazzjoni ta' prodotti fis-settur taz-zokkor.

(2)

Il-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet tal-liċenzji ta' importazzjoni mressqa mill-1 sas-7 ta' Mejju 2016 għas-subperjodu mill-1 sal-31 ta' Mejju 2016 jeċċedu l-kwantitajiet disponibbli skont l-ordni numru 09.4321. Għalhekk, jeħtieġ li jiġi ddeterminat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji għall-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent tal-allokazzjoni li għandu jiġi applikat għall-kwantitajiet mitluba, ikkalkulati f'konformità mal-Artikolu 7(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 (3). Il-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet oħra għal liċenzji ta' importazzjoni skont dik l-ordni b'dak in-numru għandhom jiġu sospiżi sa tmiem il-perjodu tal-kwota.

(3)

Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni effiċjenti tal-miżura, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet tal-liċenzji ta' importazzjoni mressqa skont ir-Regolament (KE) Nru 891/2009 mill-1 sas-7 ta' Mejju 2016, għandhom jinħarġu skont il-koeffiċjent ta' allokazzjoni stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet ġodda għal liċenzji ta' importazzjoni skont l-ordinijiet bin-numri indikati fl-Anness hija sospiża sa tmiem il-perjodu tal-kwota 2015/2016.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Mejju 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 891/2009 tal-25 ta' Settembru 2009 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur taz-zokkor (ĠU L 254, 26.9.2009, p. 82).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta' Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta' kwoti ta' tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b'sistema ta' liċenzji ta' importazzjoni (ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13).


ANNESS

“Il-konċessjonijiet CXL taz-zokkor”

Il-perjodu tal-kwota 2015/2016

Applikazzjonijiet imressqa mill-1 sas-7 ta' Mejju 2016

In-numru tal-ordni

Il-pajjiż

Il-koeffiċjent tal-allokazzjoni (f'perċentwal)

Applikazzjonijiet ġodda

09.4317

L-Awstralja

Sospiżi

09.4318

Il-Brażil

09.4319

Kuba

Sospiżi

09.4320

Kull pajjiż terz

09.4321

L-Indja

50,825046

Sospiżi


“Iz-zokkor mill-Balkani”

Il-perjodu tal-kwota 2015/2016

Applikazzjonijiet imressqa mill-1 sas-7 ta' Mejju 2016

In-numru tal-ordni

Il-pajjiż

Il-koeffiċjent tal-allokazzjoni (f'perċentwal)

Applikazzjonijiet ġodda

09.4324

L-Albanija

09.4325

Il-Bożnija-Ħerzegovina

09.4326

Is-Serbja

09.4327

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja


“Zokkor għal importazzjoni eċċezzjonali” u “Zokkor industrijali”

Il-perjodu tal-kwota 2015/2016

Applikazzjonijiet imressqa mill-1 sas-7 ta' Mejju 2016

In-numru tal-ordni

It-tip

Il-koeffiċjent tal-allokazzjoni (f'perċentwal)

Applikazzjonijiet ġodda

09.4380

Importazzjoni eċċezzjonali

09.4390

Zokkor industrijali


DEĊIŻJONIJIET

20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/66


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/783

tat-12 ta' Mejju 2016

dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fi ħdan il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE rigward emenda għall-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE, dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra mill-erba' libertajiet (Linja Baġitarja 12.02.01)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114 flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2894/94 tat-28 ta' Novembru 1994 dwar l-arranġamenti għall-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 1(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (2) (“il-Ftehim ŻEE”) daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 1994.

(2)

Skont l-Artikolu 98 tal-Ftehim ŻEE, il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE jista' jiddeċiedi li jemenda, fost l-oħrajn, il-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE (“il-Protokoll 31”).

(3)

Il-Protokoll 31 fih dispożizzjonijiet dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra mill-erba' libertajiet.

(4)

Huwa xieraq li l-kooperazzjoni bejn il-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim ŻEE titkompla fl-azzjonijiet tal-Unjoni ffinanzjati mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-implimentazzjoni u l-iżvilupp tas-suq uniku għas-servizzi finanzjarji.

(5)

Għaldaqstant, il-Protokoll 31 għandu jiġi emendat sabiex jippermetti li din il-kooperazzjoni estiża tkompli għaddejja wara l-31 ta' Diċembru 2015.

(6)

Il-pożizzjoni tal-Unjoni fi ħdan il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE għandha għalhekk tkun ibbażata fuq l-abbozz tad-deċiżjoni mehmuż,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar l-emenda proposta għall-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE, dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra mill-erba' libertajiet, għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Mejju 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  ĠU L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  ĠU L 1, 3.1.1994, p. 3.


ABBOZZ

DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE Nru …/2016

ta'

li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE, dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra mill-erba' libertajiet

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b'mod partikolari l-Artikoli 86 u 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Huwa xieraq li titkompla l-kooperazzjoni bejn il-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim ŻEE fl-azzjonijiet tal-Unjoni ffinanzjati mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-implimentazzjoni u l-iżvilupp tas-suq uniku għal servizzi finanzjarji.

(2)

Il-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat sabiex din il-kooperazzjoni estiża tkun tista' tibda sseħħ mill-1 ta' Jannar 2016,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 7 tal-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

Fil-paragrafi 3 u 4, il-kliem “il-paragrafi 5 sa [11]” jiġu sostitwiti bil-kliem “dan l-Artikolu”.

2.

Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“12.

L-Istati tal-EFTA għandhom, mill-1 ta' Jannar 2016, jipparteċipaw fl-azzjonijiet tal-Unjoni relatati mal-linja baġitarja segwenti, li daħħlet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016:

Linja baġitarja 12 02 01: “Implimentazzjoni u żvilupp tas-suq uniku għas-servizzi finanzjarji”.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-aħħar notifika skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*1).

Hija għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2016.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment tiegħu dwar iż-ŻEE.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Is-Segretarji

tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE


(*1)  [Ma huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.] [Hemm indikati rekwiżiti kostituzzjonali.]


20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/70


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/784

tat-12 ta' Mejju 2016

dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE rigward emenda għall-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE, dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra mill-erba' libertajiet (Linja Baġitarja 04 03 01 03)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 46 u 48, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2894/94 tat-28 ta' Novembru 1994 dwar l-arranġamenti għall-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 1(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (2) (“il-Ftehim ŻEE”) daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 1994.

(2)

Skont l-Artikolu 98 tal-Ftehim ŻEE, il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE jista' jiddeċiedi li jemenda, fost l-oħrajn, il-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE (“il-Protokoll 31”).

(3)

Il-Protokoll 31 fih dispożizzjonijiet speċifiċi dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra mill-erba' libertajiet.

(4)

Huwa xieraq li l-kooperazzjoni tal-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim ŻEE titkompla u tinkludi l-kooperazzjoni dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-miżuri għall-migranti, inklużi l-migranti minn pajjiżi terzi.

(5)

Il-Protokoll 31 għandu għalhekk jiġi emendat sabiex jippermetti li din il-kooperazzjoni estiża tkompli għaddejja wara l-31 ta' Diċembru 2015.

(6)

Il-pożizzjoni tal-Unjoni fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE għandha għalhekk tkun ibbażata fuq l-abbozz tad-deċiżjoni mehmuż,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar l-emenda proposta tal-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE, dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra mill-erba' libertajiet, għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Mejju 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  ĠU L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  ĠU L 1, 3.1.1994, p. 3.


ABBOZZ

DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE Nru …/2016

li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE, dwar kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi barra mill-erba' libertajiet

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b'mod partikolari l-Artikoli 86 u 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Huwa xieraq li l-kooperazzjoni tal-Partijiet Kontraenti tal-Ftehim ŻEE tiġi estiża sabiex tinkludi l-kooperazzjoni dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-miżuri għall-migranti, inklużi l-migranti minn pajjiżi terzi.

(2)

Il-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat sabiex din il-kooperazzjoni estiża tkun tista' tibda sseħħ mill-1 ta' Jannar 2016,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fil-paragrafi 5 u 13 tal-Artikolu 5 tal-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE, il-kliem “u 2015” jiġi sostitwit bil-kliem “, 2015 u 2016”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-aħħar notifika skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*1).

Hija għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2016.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u fis-Suppliment tiegħu dwar iż-ŻEE.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Is-Segretarji

għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE


(*1)  [Ma huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.] [Hemm indikati rekwiżiti kostituzzjonali.]


20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/73


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2016/785

tad-19 ta' Mejju 2016

li temenda d-Deċiżjoni 2013/183/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/183/PESK tat-22 ta' April 2013 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea u li tħassar id-Deċiżjoni 2010/800/PESK (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 19(2) tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-22 ta' April 2013, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2013/183/PESK.

(2)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea, jeħtieġ li jiżdiedu tmintax-il persuna u entità waħda mal-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi soġġetti għal miżuri restrittivi fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2013/183/PESK. L-entrati li jirrigwardaw żewġ persuni inklużi f'dak l-Anness għandhom ukoll jiġu aġġornati.

(3)

L-Anness II għad-Deċiżjoni 2013/183/PESK għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness II għad-Deċiżjoni 2013/183/PESK huwa emendat kif jidher fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Mejju 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

A.G. KOENDERS


(1)  ĠU L 111, 23.4.2013, p. 52.


ANNESS

(1)   

Fil-Parti I(A) tal-Anness II għad-Deċiżjoni 2013/183/PESK, il-persuni elenkati hawn taħt jiżdiedu mal-lista ta' persuni u entitajiet responsabbli għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi, jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva jew persuni jew entitajiet li jaġixxu f'isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew entitajiet li jappartjenu lilhom jew huma kkontrollati minnhom, soġġetti għal miżuri restrittivi:

 

Isem

(u psewdonimi possibbli)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġuni

15.

CHOE Kyong-song

 

Kurunell Ġeneral fl-armata tar-RDPK. Ex-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

16.

CHOE Yong-ho

 

Kurunell Ġeneral fl-armata tar-RDPK. Ex-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Kmandant tal-forzi tal-ajru. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

17.

HONG Sung-Mu

(psewdonimu HUNG Sung Mu)

Data tat-twelid: 1.1.1942

Viċi Direttur tad-Dipartiment tal-Industrija tal-Munizzjonijiet (DIM). Inkarigat mill-iżvilupp ta' programmi li jikkonċernaw armi u missili konvenzjonali, inkluż missili ballistiċi. Wieħed mill-persuni ewlenin responsabbli għall-programmi ta' żvilupp industrijali għal armi nukleari. Bħala tali responsabbli għal programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi, jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

18.

JO Chun Ryong

(psewdonimi CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong)

Data tat-twelid: 4.4.1960

President tat-Tieni Kumitat Ekonomiku (TKE) mill-2014 u responsabbli għall-ġestjoni tal-fabbriki u s-siti għall-produzzjoni ta' munizzjonijiet. It-TKE ġie indikat taħt il-UNSCR 2270 (2016) għall-involviment tiegħu f'aspetti ewlenin tal-programm tal-missili, ir-responsabbiltà tiegħu għas-sorveljanza tal-produzzjoni tal-missili ballistiċi tar-RDPK u għall-ġestjoni tal-attivitajiet tal-KOMID — l-entità ewlenija tar-RDPK dwar il-kummerċ tal-armi. Membru tal-Kumissjoni tad-Difiża Nazzjonali. Ipparteċipa f'diversi programmi relatati mal-missili ballistiċi. Wieħed mill-prinċipali ewlenin fl-industrija tal-armi tar-RDPK. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

19.

JO Kyongchol

 

Ġeneral fl-armata tar-RDPK. Ex-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Direttur tal-Kmand tas-Sigurtà Militari. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

20.

KIM Chun-sam

 

Logutenent Ġeneral, ex-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Direttur tad-Dipartiment tal-Operazzjonijiet tal-Kwartieri Ġenerali Militari tal-Armata tar-RDPK u l-ewwel Viċi Kap tal-Kwartieri Ġenerali Militari. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ u l-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

21.

KIM Chun-sop

 

Membru tal-Kummissjoni tad-Difiża Nazzjonali, li hija korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

22.

KIM Jong-gak

Data tat-twelid: 20.7.1941

Post tat-twelid: Pyongyang

Viċi Marixxall fl-armata tar-RDPK, ex-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

23.

KIM Rak Kyom

(psewdonimu KIM Rak-gyom)

 

Ġeneral b'Erba' Stilel, Kmandant tal-Istrategic Forces (magħrufa wkoll bħala Strategic Rocket Forces) li jidher li issa jikkmanda erba' unitajiet strateġiċi u tekniċi tal-missili, inkluża l-brigata KN08 (ICBM). L-Istati Uniti indikat l-Istrategic Forces minħabba li wettqu attivitajiet li kkontribwixxew b'mod materjali għall-proliferazzjoni ta' armi ta' qerda massival jew il-mezz ta' forniment tagħhom. Ex-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Rapporti fil-mezzi tax-xandir identifikaw lil KIM bħala li attenda t-test tal-magni tal-ICBM li sar f'April 2016 ma' KIM Jung Un. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

24.

KIM Won-hong

Data tat-twelid: 7.1.1945

Post tat-twelid: Pyongyang

Numru tal-passaport: 745310010

Ġeneral, Direttur tad-Dipartiment tas-Sigurtà tal-Istat. Ministru għas-Sigurtà tal-Istat. Membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea u l-Kummissjoni tad-Difiża Nazzjonali, li huma l-korpi ewlenin għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

25.

PAK Jong-chon

 

Kurunell Ġeneral fl-armata tar-RDPK, Kap tal-Forzi Armati tal-Poplu Korean, Viċi Kap tal-Persunal u Direttur tal-Firepower Command Department. Kap tal-Kwartieri Ġenerali Militari u Direttur tad-Dipartiment tal-Artillery Command Department. Ex-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali. Responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

26.

RI Jong-su

 

Viċi Ammirall. Ex-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea li hija korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Kap Kmandant tal-Forza Navali Koreana, li hija involuta fl-iżvilupp tal-programmi tal-missili ballistiċi u fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet nukleari tal-forzi navali tar-RDPK. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

27.

SON Chol-ju

 

Kurunell Ġeneral tal-Forzi Armati tal-Poplu Korean u Direttur politiku tal-Forzi tal-Ajru u tal-Forzi kontra l-attakki mill-ajru (Anti Air Force), li tissorvelja l-iżvilupp ta' rokits modernizzati kontra l-inġenji tal-ajru. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

28.

YUN Jong-rin

 

Ġeneral, ex-membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea u membru tal-Kummissjoni tad-Difiża Nazzjonali, li huma l-korpi ewlenin għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

29.

PAK Yong-sik

 

Ġeneral b'Erba' Stilel, membru tad-Dipartiment tas-Sigurtà tal-Istat, Ministru għad-Difiża. Membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea u tal-Kummissjoni tad-Difiża Nazzjonali, li huma l-korpi ewlenin għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Huwa assista għall-ittestjar ta' missili ballistiċi f'Marzu 2016. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

30.

HONG Yong Chil

 

Viċi Direttur tad-Dipartiment tal-Industrija tal-Munizzjonijiet (DIM). Id-Dipartiment tal-Industrija tal-Munizzjonijiet — elenkat mill-KSNU fit-2 ta' Marzu 2016 — huwa involut f'aspetti ewlenin tal-programm tal-missili tar-RDPK. Id-DIM huwa responsabbli għas-sorveljanza tal-iżvilupp tal-missili ballistiċi tar-RDPK, inkluża t-Taepo Dong-2, il-produzzjoni ta' armi u ta' programmi ta' Riċerka u Żvilupp. It-Tieni Kumitat Ekonomiku u t-Tieni Akkademja ta' Xjenzi Naturali — elenkati wkoll f'Awwissu 2010 — huma subordinati għad-DIM. Id-DIM fi snin reċenti ħadem biex jiżviluppa l-KN08 road-mobile ICBM. HONG akkumpanja lil KIM Jong Un f'għadd ta' attivitajiet relatati mal-iżvilupp tal-programmi tal-armi nukleari u tal-missili ballistiċi tar-RDPK u hu mifhum li kellu rwol sinifikanti fit-test nukleari tar-RDPK tas-6 ta' Jannar 2016. Viċi Direttur tal-Kumitat Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

31.

RI Hak Chol

(psewdonimi RI Hak Chul, RI Hak Cheol

Data tat-twelid: 19.1.1963 jew 8.5.1966

Numru tal-Passaporti: 381320634, PS- 563410163

President tal-Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”). Skont il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tan-NU, il-Green Pine ħadet f'idejha ħafna mill-attivitajiet tal-Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Il-KOMID ġiet elenkata mill-Kumitat f'April 2009 u hija l-kummerċjant ewlieni ta' armi tar-RPDK u wkoll l-esportatur prinċipali ta' oġġetti u tagħmir marbuta mal-missili ballistiċi u l-armi konvenzjonali. Il-Green Pine hija responsabbli wkoll għal kważi nofs l-armi u l-materjal esportati mir-RDPK. Il-Green Pine ġiet identifikata minħabba l-esportazzjoni ta' armi u materjal relatat mill-Korea ta' Fuq. Il-Green Pine tispeċjalizza fil-produzzjoni ta' inġenji u armamenti militari marittimi, bħal sottomarini, dgħajjes militari u sistemi ta' missili, u esportat torpedos u assistenza teknika lill-impriżi Iranjani relatati mad-difiża. Il-Green Pine ġiet indikata mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.

32.

YUN Chang Hyok

Data tat-twelid: 9.8.1965

Viċi Direttur taċ-Ċentru tal-Kontroll tas-Satelliti, in-National Aerospace Development Administration (NADA). In-NADA hija soġġetta għal sanzjonijiet taħt il-UNSCR 2270 (2016) għall-involviment fl-iżvilupp tar-RDPK ta' xjenza u teknoloġija tal-ispazju, inkluż it-tlugħ ta' satelliti u rokits. Il-UNSCR 2270 (2016) ikkundannat it-tlugħ tas-satellita tar-RDPK tas-7 ta' Frar 2016 minħabba l-użu ta' teknoloġija tal-missili ballistiċi u minħabba li kien fi ksur serju tar-riżoluzzjonijiet 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), u 2094 (2013). Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

(2)   

Fil-Parti I (B) tal-Anness II għad-Deċiżjoni 2013/183/PESK, l-entità elenkata hawn taħt tiżdied mal-lista ta' entitajiet responsabbli għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi, jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva soġġetti għal miżuri restrittivi:

 

Isem

(u psewdonimi possibbli)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

13.

Strategic Rocket Forces

 

Fi ħdan il-forzi armati nazzjonali tar-RDPK, din l-entità hija involuta fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni operazzjonali ta' programmi relatati mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħra ta' qerda massiva.

(3)   

Fil-Parti I (A) tal-Anness II għad-Deċiżjoni 2013/183/PESK, l-entrati għall-persuni li ġejjin huma sostitwiti fil-lista ta' persuni u entitajiet responsabbli għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi, jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva jew persuni jew entitajiet li jaġixxu f'isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew entitajiet li jappartjenu lilhom jew huma kkontrollati minnhom, soġġetti għal miżuri restrittivi:

 

Isem

(u psewdonimi possibbli)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

3.

CHU Kyu-Chang

(psewdonimu JU Kyu-Chang)

Data tat-twelid: 25.11.1928

Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Hamgyo'ng ta' Nofsinhar

Membru tal-Kummissjoni tad-Difiża Nazzjonali, li hija korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Bħala tali responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

8.

PAEK Se-bong

Sena tat-twelid: 1946

Ex-President tat-Tieni Kumitat Ekonomiku (responsabbli mill-programm ballistiku) tal-Kumitat Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea. Membru tal-Kummissjoni Nazzjonali tad-Difiża.


20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/79


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/786

tat-18 ta' Mejju 2016

li tistabbilixxi l-proċedura għall-istabbiliment u t-tħaddim ta' bord konsultattiv indipendenti li jassisti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiddeterminaw jekk il-prodotti tat-tabakk għandhomx aroma karatterizzanti

(notifikata bid-dokument C(2016) 2921)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati u li tħassar id-Direttiva 2001/37/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(4) tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 7 tad-Direttiva 2014/40/UE jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta' prodotti tat-tabakk b'aroma karatterizzanti. Ir-regoli uniformi għall-proċeduri biex jiġi ddeterminat jekk prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti huma stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/779 (2).

(2)

L-Artikolu 7(4) tad-Direttiva 2014/40/UE jistipula li, meta jiġi ddeterminat jekk prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jistgħu jikkonsultaw bord konsultattiv indipendenti (“il-bord”). Jagħti wkoll is-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-proċedura għat-twaqqif u t-tħaddim ta' dak il-bord.

(3)

Il-bord għandu jkun magħmul minn esperti bi kwalifiki għolja, speċjalizzati u indipendenti, b'kompetenzi rilevanti fl-oqsma tal-analiżi sensorjali, statistika u kimika. Dawn għandhom iwettqu l-funzjonijiet tagħhom b'mod imparzjali u fl-interess pubbliku. Għandhom jintgħażlu abbażi ta' kriterji oġġettivi permezz ta' sejħa pubblika għall-applikazzjonijiet u jinħatru f'kapaċità personali. Għandu jkollhom il-firxa ta' ħiliet u kompetenzi li l-bord għandu bżonn biex ikun jista' jwettaq il-funzjonijiet tiegħu.

(4)

Il-bord għandu jkun assistit minn grupp tekniku rreklutat permezz ta' proċedura ta' akkwist pubbliku. Il-grupp tekniku għandu jwettaq valutazzjonijiet sensorjali u kimiċi bbażati fuq paragun bejn il-proprjetajiet olfattivi tal-prodott tat-test u dawk tal-prodotti ta' referenza. L-analiżi sensorjali, inkluża dik tax-xamm, hija dixxiplina xjentifika stabbilita li tapplika l-prinċipji tal-analiżi statistika u tad-disinn sperimentali biex tivvaluta u tiddeskrivi l-perċezzjonijiet tas-sensi tal-bniedem, inkluż ix-xamm, bl-iskop li jiġu evalwati l-prodotti għall-konsumatur. Titqies bħala metodu xieraq biex jinkisbu riżultati validi, robusti, affidabbli u riproduċibbli meta jkun qed jiġi vvalutat jekk prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti. Analiżi bħal din għandha titwettaq abbażi ta' metodoloġija stabbilita u tipproduċi riżultati billi tuża għodod statistiċi. Fejn titqies xierqa, l-analiżi sensorjali għandha tiġi kkomplementata permezz ta' analiżi kimika tal-prodotti.

(5)

Fit-twettiq tal-funzjonijiet konsultattivi tiegħu, il-bord għandu jeżamina, kif applikabbli, id-dejta pprovduta mill-grupp tekniku, kif ukoll kull informazzjoni oħra għad-dispożizzjoni tiegħu li jista' jqis relevanti, inkluża l-informazzjoni li tinkiseb b'riżultat tal-obbligi ta' rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/40/UE. Għandu jagħti pariri lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni fil-ħin dwar jekk iqisx li l-prodotti ttestjati għandhomx aroma karatterizzanti skont it-tifsira tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2014/40/UE.

(6)

Billi t-tekniki u l-metodi xjentifiċi biex tiġi ddeterminata l-eżistenza ta' aroma karatterizzanti jistgħu jevolvu maż-żmien u mal-esperjenza miksuba, jixraq li l-Kummissjoni timmonitorja l-iżviluppi f'dan il-qasam bl-għan li tivvaluta jekk il-metodoloġiji użati biex issir tali determinazzjoni għandhomx jiġu riveduti.

(7)

Il-bord u l-proċess li permezz tiegħu jivvaluta l-eżistenza ta' aroma karatterizzanti għandhom ikunu protetti kontra kull interferenza esterna minn kwalunkwe entità jew assoċjazzjoni b'interess fl-eżitu tal-valutazzjoni tiegħu. L-informazzjoni kunfidenzjali għandha tiġi protetta kontra l-iżvelar involontarju u intenzjonat. Il-membri tal-bord u l-grupp tekniku li ma jistgħux ikomplu jwettqu dmirijiethom jew li ma jibqgħux jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' din id-Deċiżjoni, għandhom jiġu sostitwiti.

(8)

Il-ħidma tal-bord għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji ta' livell għoli ta' kompetenza, indipendenza u trasparenza. Għandha tiġi organizzata u mwettqa f'konformità mal-aħjar prassi u ma' standards xjentifiċi għoljin.

(9)

Il-bord għandu jikkontribwixxi b'mod effettiv biex itejjeb il-funzjonament tas-suq intern filwaqt li jiżgura livell għoli ta' saħħa pubblika, b'mod partikolari billi jgħin lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jivvalutaw il-prodotti tat-tabakk li potenzjalment għandhom aroma karatterizzanti. L-attivitajiet tal-bord huma meħtieġa biex tkun żgurata l-implimentazzjoni effettiva u uniformi tad-Direttiva 2014/40/UE u l-parir ipprovdut mill-membri tal-bord huwa essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika rilevanti tal-Unjoni. Għaldaqstant, jixraq li l-bord jingħata appoġġ finanzjarju adegwat fil-forma ta' allowance speċjali għall-membri tiegħu, apparti r-rimborż tal-ispejjeż tagħhom.

(10)

Id-dejta personali trid tinġabar, tiġi pproċessata u ppubblikata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(11)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-kumitat kif hemm imsemmi fl-Artikolu 25 tad-Direttiva 2014/40/UE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-proċedura għall-istabbiliment u t-tħaddim ta' bord konsultattiv indipendenti (“il-bord”) li jassisti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiddeterminaw jekk il-prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti

Artikolu 2

Definizzjoni

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, “prodott tat-test” tfisser prodott riferut lill-bord minn Stat Membru jew mill-Kummissjoni għal opinjoni dwar jekk dan għandux aroma karatterizzanti skont it-tifsira tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2014/40/UE.

Artikolu 3

Kompiti

Il-bord għandu jagħti opinjonijiet dwar jekk prodotti tat-test għandhomx aroma karatterizzanti skont it-tifsira tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2014/40/UE.

KAPITOLU II

TWAQQIF TAL-BORD KONSULTATTIV INDIPENDENTI

Artikolu 4

Ħatra

1.   Il-bord għandu jkun magħmul minn sitt membri.

2.   Id-Direttur Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari li jaġixxi f'isem il-Kummissjoni (id-“Direttur Ġenerali”) għandu jaħtar il-membri tal-bord minn lista ta' kandidati eleġibbli stabbilita wara l-pubblikazzjoni ta' sejħa għall-applikazzjonijiet fuq is-sit web tal-Kummissjoni u fir-reġistru tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni u entitajiet simili oħrajn (ir-“Reġistru tal-gruppi ta' esperti”). Il-membri għandhom jintgħażlu fuq il-bażi tal-kompetenzi u l-esperjenza tagħhom fl-oqsma tal-analiżi sensorjali, statistika u kimika, u b'kunsiderazzjoni xierqa għall-bżonn li tiġi żgurata l-indipendenza u n-nuqqas ta' kunflitti ta' interess.

3.   Il-persuni inklużi fil-lista ta' kandidati xierqa li mhumiex maħtura fil-bord għandhom jiġu inklużi f'lista ta' riżerva ta' kandidati xierqa biex jissostitwixxu l-membri li s-sħubija tagħhom tkun waqfet f'konformità mal-Artikolu 5(3). Id-Direttur Ġenerali għandu jistaqsi lill-applikanti għall-kunsens tagħhom qabel ma jinkludi l-ismijiet tagħhom fil-lista ta' riżerva.

4.   Il-lista tal-membri tal-bord għandha tiġi ppubblikata fir-Reġistru tal-gruppi ta' esperti u tkun disponibbli fuq is-sit web rilevanti tal-Kummissjoni.

Artikolu 5

Mandati

1.   Il-membri tal-bord għandhom jinħatru għal mandat ta' ħames snin li jista' jiġġedded.

2.   Jekk, fi tmiem il-mandat, it-tiġdid jew is-sostituzzjoni tal-bord ma jkunux ġew ikkonfermati, il-membri eżistenti għandhom jibqgħu fil-kariga.

3.   Individwu jieqaf milli jkun membru tal-bord jekk:

(a)

imut jew isir inabilitat sal-punt li ma jkunx jista' jwettaq il-funzjonijiet tiegħu skont din id-Deċiżjoni;

(b)

jirriżenja;

(c)

id-Direttur Ġenerali jissospendi s-sħubija tiegħu skont il-paragrafu 5, f'liema każ għandu jieqaf milli jkun membru għat-tul tas-sospensjoni; jew

(d)

id-Direttur Ġenerali jtemm is-sħubija tiegħu skont il-paragrafu 5.

4.   Membru li jixtieq jirriżenja għandu jgħarraf lid-Direttur Ġenerali bl-e-Mail jew bil-posta rreġistrata, billi javża mhux inqas minn sitt xhur qabel ir-riżenja tiegħu. Meta membru jkun f'pożizzjoni li jwettaq dmirijietu u jkun għaddej proċess ta' sostituzzjoni, dan jista', fuq talba tad-Direttur Ġenerali, jibqa' fil-kariga sakemm tiġi kkonfermata s-sostituzzjoni.

5.   Id-Direttur Ġenerali jista' jissospendi temporanjament jew itemm permanentament is-sħubija ta' membru fejn ikun instab, jew ikun hemm raġunijiet raġonevoli biex iqis, li:

(a)

il-membru ma għadux jikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Deċiżjoni jew fl-Artikolu 339 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jew aġixxa bi ksur ta' dawn il-kundizzjonijiet;

(b)

il-membru ma għadux jikkonforma ma' waħda jew aktar mill-kundizzjonijiet essenzjali stabbiliti fis-sejħa għall-applikazzjonijiet, jew mal-prinċipji ta' indipendenza, imparzjalità u kunfidenzjalità msemmija fl-Artikolu 16, jew meta l-kondotta jew il-pożizzjoni tal-membru ma tkunx kompatibbli mad-dikjarazzjonijiet magħmula skont l-Artikoli 16, 17 u 18;

(c)

il-membru ma jkunx kapaċi jwettaq il-kompiti tiegħu skont din id-Deċiżjoni;

(d)

fatturi sinifikanti oħra qed jitfgħu dubju fuq il-funzjonament tal-bord.

6.   Meta s-sħubija ta' Membru tkun waqfet f'konformità mal-paragrafu 3, id-Direttur Ġenerali għandu jaħtar sostitut għall-bqija tat-terminu jew għall-perjodu tas-sospensjoni temporanja. Il-Kummissjoni għandha tniedi sejħa ġdida għall-applikazzjonijiet ladarba tiġi eżawrita l-lista ta' riżerva.

KAPITOLU III

OPERAT TAL-BORD

Artikolu 6

Elezzjoni tal-President u tal-Viċi President

1.   Fil-bidu ta' kull mandat, il-bord għandu jeleġġi President u Viċi President minn fost il-membri tiegħu. L-elezzjoni għandha sseħħ b'maġġoranza sempliċi tal-membri kollha tiegħu. F'każ ta' parità, id-Direttur Ġenerali għandu jagħżel il-President minn fost il-membri bl-aktar voti, abbażi ta' valutazzjoni tal-kwalifiki u l-esperjenza tagħhom.

2.   Il-mandat tal-President u tal-Viċi President għandu jikkoinċidi mal-mandat tal-bord u għandu jkun jista' jiġġedded. Kull sostitut tal-President jew tal-Viċi President għandu jkun għall-bqija tal-mandat tiegħu.

Artikolu 7

Regoli tal-votazzjoni

1.   Għall-voti f'każijiet għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 6 u fl-Artikolu 8(3)(a), il-bord għandu jieħu deċiżjonijiet biss meta tal-anqas erba' membri jkunu qed jipparteċipaw fil-votazzjoni, li wieħed minnhom irid ikun il-President jew il-Viċi President. Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'maġġoranza sempliċi.

2.   F'każ ta' parità, il-persuna li tippresiedi l-votazzjoni għandu jkollha l-vot deċiżiv.

3.   Persuni li waqfu milli jkunu membri jew li s-sħubija tagħha tiġi temporanjament sospiża skont l-Artikolu 5(5) ma għandhomx jitqiesu għall-kalkolu tal-maġġoranza msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 8

Regoli ta' proċedura

1.   Il-bord għandu jadotta, u jaġġorna kif xieraq, ir-regoli ta' proċedura tiegħu fuq proposta tad-Direttur Ġenerali u bi ftehim miegħu.

2.   Ir-regoli ta' proċedura għandhom jiżguraw li l-bord jaqdi l-kompiti tiegħu skont il-prinċipji ta' eċċellenza xjentifika, indipendenza u trasparenza.

3.   B'mod partikolari, ir-regoli ta' proċedura għandhom jistipulaw:

(a)

il-proċedura għall-elezzjoni tal-President u tal-Viċi President tal-bord, skont l-Artikolu 6;

(b)

l-applikazzjoni tal-prinċipji stabbiliti fil-Kapitolu IV;

(c)

il-proċeduri għall-adozzjoni ta' opinjoni;

(d)

relazzjonijiet ma' partijiet terzi, inklużi l-korpi xjentifiċi;

(e)

regoli dettaljati oħra dwar il-funzjonament tal-bord.

Artikolu 9

Metodoloġija

1.   Il-bord għandu jispeċifika u, kif xieraq, jaġġorna l-metodoloġija għall-valutazzjoni teknika tal-prodotti tat-test. Il-metodoloġija għall-analiżi sensorjali għandha tkun ibbażata fuq paragun bejn il-proprjetajiet olfattivi tal-prodott tat-test u dawk tal-prodotti ta' referenza. Fl-iżvilupp ta' din il-metodoloġija, il-bord għandu jqis, kif xieraq, l-input tal-gruppi tekniċi msemmija fl-Artikolu 12.

2.   L-abbozz tal-metodoloġija, u kull abbozz ta' aġġornament sussegwenti, għandhom jiġu sottomessi lid-Direttur Ġenerali għall-approvazzjoni, u għandhom ikunu applikabbli biss wara li tingħata tali approvazzjoni.

Artikolu 10

Parir dwar il-prodotti tat-test

1.   Meta l-bord jintalab jagħti opinjoni dwar il-prodott tat-test, il-President tal-bord għandu jinforma lill-membri kollha. Hu jista' jaħtar relatur minn fost il-membri biex jikkoordina l-eżami ta' prodott partikolari. Il-President għandu jissottometti rapport finali lill-Kummissjoni u, meta applikabbli, lill-Istat Membru li jkun għamel it-talba.

2.   Meta l-bord iqis li huwa meħtieġ għall-finijiet ta' għoti ta' opinjoni, dan għandu jitlob il-kontribut tal-grupp tekniku stabbilit skont l-Artikolu 12. Meta jfassal l-opinjoni tiegħu, il-bord għandu jqis l-informazzjoni u d-dejta miksuba mill-grupp tekniku. Dan jista' wkoll iqis kull informazzjoni oħra għad-dispożizzjoni tiegħu li jqis awtorevoli u rilevanti, inkluża l-informazzjoni li tirriżulta mill-obbligi ta' rappurtar skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/40/UE.

3.   Fir-rigward tad-dejta u l-informazzjoni pprovduta mill-grupp tekniku, il-bord għandu, b'mod partikolari:

(a)

jivverifika jekk il-grupp tekniku jirrispettax ir-regoli u l-istandards xjentifiċi applikabbli;

(b)

jivvaluta d-dejta u l-informazzjoni, b'mod partikolari biex jiddetermina jekk dawn humiex biżżejjed biex jilħaq konklużjoni jew jekk humiex meħtieġa dejta u informazzjoni addizzjonali;

(c)

jitlob kjarifiki bħal dawn mingħand il-grupp tekniku kif ikun meħtieġ biex jilħaq konklużjoni.

4.   Jekk il-bord iqis li d-dejta jew l-informazzjoni mhijiex biżżejjed jew jiddubita jekk ġewx irrispettati r-regoli u l-istandards applikabbli, dan għandu jikkonsulta lill-Kummissjoni u, meta applikabbli, lill-Istat Membru li jkun għamel it-talba. Fejn iqis neċessarju, il-bord jista' jitlob lill-grupp tekniku biex jirrepeti ċerti testijiet filwaqt li jqis il-kummenti tal-bord.

5.   Fejn il-bord ikun sodisfatt li r-regoli u l-istandards applikabbli ġew irrispettati, inkluż, fejn applikabbli, skont il-proċedura stabbilita fil-paragrafu 4, u li d-dejta u l-informazzjoni huma biżżejjed biex jilħaq konklużjoni, dan għandu jipproċedi billi jagħti opinjoni skont il-paragrafu 2.

6.   Il-bord għandu jissottometti l-opinjoni tiegħu lill-Kummissjoni u lil kull Stat Membru rikjedenti fi żmien tliet xhur mid-data meta tasal it-talba jew sa data maqbula mal-Kummissjoni jew mal-Istat Membru li jkun għamel it-talba.

Artikolu 11

Konsultazzjoni dwar kwistjonijiet oħra

1.   Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-bord dwar kwistjonijiet oħra marbuta mad-determinazzjoni ta' aroma karatterizzanti f'konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva 2014/40/UE. F'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, b'konsultazzjoni mal-President, jekk għandhiex issejjaħ laqgħa jew tipproċedi permezz ta' proċedura bil-miktub.

2.   Il-President jista' jaħtar relatur minn fost il-membri tal-bord biex jikkoordina l-ħidma u għandu jissottometti rapport finali lill-Kummissjoni.

3.   Fid-deliberazzjonijiet tiegħu, il-bord għandu jqis, kif xieraq, id-dejta u l-informazzjoni mogħtija lilu mill-grupp tekniku u kull informazzjoni relevanti oħra li tkun għad-dispożizzjoni tiegħu.

Artikolu 12

Grupp tekniku ta' valutaturi sensorjali u kimiċi

1.   Għandu jitwaqqaf grupp tekniku ta' valutaturi sensorjali u kimiċi (il-“grupp tekniku”) biex jipprovdi lill-bord b'valutazzjoni tal-proprjetajiet sensorjali u, fejn ikun xieraq, tal-proprjetajiet kimiċi tal-prodott tat-test bħala parti mill-proċedura stabbilita fl-Artikolu 10. Il-grupp tekniku għandu jkun magħmul minn:

(a)

żewġ persuni kwalifikati magħżula abbażi tal-għarfien, tal-ħiliet u tal-esperjenza tagħhom fl-analiżi sensorjali, li għandhom ikunu responsabbli għar-reklutaġġ, it-taħriġ u s-superviżjoni tal-valutaturi sensorjali;

(b)

il-valutaturi sensorjali rreklutati abbażi tal-abbiltà ta' diskriminazzjoni olfattiva tagħhom u tal-kapaċità tagħhom li jipperċepixxu, janalizzaw u jinterpretaw l-irwejjaħ, u li jkunu laħqu l-età maġġuri kif stabbilit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli; u

(c)

żewġ persuni magħżula abbażi tal-għarfien u l-ħiliet tagħhom fl-analiżi kimika u tal-laboratorju li jkunu responsabbli għall-analiżi kimika tal-prodotti tat-test.

2.   Għandha tiġi stabbilita proċedura ta' akkwist pubbliku għall-għażla ta' kuntrattur inkarigat mit-twaqqif ta' grupp tekniku. Il-kuntrattur għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-kompetenza teknika minima u t-tagħmir kif speċifikat fis-sejħa għall-offerti u jinkludi l-persuni msemmija fil-paragrafu 1(a) u (c).

Is-sejħa għall-offerti u d-dokumentazzjoni kuntrattwali marbuta magħha għandhom jispeċifikaw li l-grupp tekniku għandu l-obbligu li jaġixxi b'mod indipendenti u jipproteġi l-informazzjoni kunfidenzjali u d-dejta personali. Dan għandu jinkludi wkoll rekwiżit li kull membru tal-grupp jirritorna dikjarazzjoni ta' interess mimlija kif xieraq qabel ma jinvolvi ruħu f'xi ħidma għall-grupp tekniku. Barra minn hekk, is-sejħa għall-offerti u d-dokumentazzjoni kuntrattwali marbuta magħha għandhom jinkludu, mill-inqas, l-elementi li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni tal-funzjonijiet ewlenin tal-grupp tekniku;

(b)

l-ispeċifikazzjonijiet relatati mat-twaqqif, il-ġestjoni u t-tħaddim tal-grupp tekniku, inklużi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli għat-twettiq ta' funzjonijiet tal-grupp;

(c)

l-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw il-kompetenza teknika u t-tagħmir li jridu jkunu għad-dispożizzjoni tal-kuntrattur;

(d)

l-ispeċifikazzjonijiet relatati mar-reklutaġġ tal-valutaturi sensorjali. Tali speċifikazzjonijiet għandhom jinkludu rekwiżit li l-valutaturi sensorjali jistgħu jiġu rreklutati biss wara li l-Kummissjoni tkun approvat il-kandidati proposti.

3.   L-analiżi sensorjali tal-grupp tekniku għandha tkun ibbażata fuq il-metodoloġija stabbilita skont l-Artikolu 9.

4.   L-analiżi sensorjali għandha tkun ikkomplementata, fejn xieraq, minn valutazzjoni kimika tal-kompożizzjoni tal-prodott permezz ta' analiżijiet kimiċi. Din il-valutazzjoni għandha ssir b'mod li tipproduċi riżultati preċiżi, konsistenti u riproduċibbli. Il-proċess u r-riżultati tal-valutazzjoni kimika għandhom jiġu ddokumentati.

5.   Il-grupp tekniku għandu jagħti r-riżultati tal-ittestjar tal-prodotti lill-bord sa data miftiehma mill-bord.

6.   Il-ħidma tal-grupp tekniku għandha tkun soġġetta għal-limiti tal-baġit annwali allokat għalih mill-Kummissjoni.

Artikolu 13

Segretarjat

1.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi segretarjat għall-bord u għall-attivitajiet l-oħra kollha marbuta mal-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

2.   Is-segretarjat għandu jkun responsabbli li jipprovdi appoġġ amministrattiv sabiex jiffaċilita l-funzjonament effiċjenti tal-bord u jimmonitorja l-konformità mar-regoli ta' proċedura.

Artikolu 14

Allowance speċjali

1.   Il-membri tal-bord għandhom ikunu intitolati għal allowance speċjali li tikkumpensahom għall-ħidma preparatorja u għall-parteċipazzjoni tagħhom, personalment jew b'mod remot b'mezzi elettroniċi, fil-laqgħat tal-bord u attivitajiet oħra marbuta mal-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni u organizzati mill-Kummissjoni, u għar-rwol tagħhom bħala relatur dwar kwistjoni speċifika.

2.   L-allowance speċjali għandha tikkonsisti f'massimu ta' EUR 450 fil-forma ta' kost ta' unità ta' kuljum għal kull jum sħiħ ta' xogħol. Il-kumpens totali għandu jiġi kkalkulat u mqarreb 'il fuq lejn l-ammont li jikkorrispondi għall-eqreb nofs jum ta' xogħol.

3.   Il-Kummissjoni għandha tirrimborża l-ispejjeż tal-vjaġġ u, fejn meħtieġ, tas-sussistenza mħallsa mill-membri u mill-esperti esterni b'rabta mal-attivitajiet tal-bord f'konformità mad-dispożizzjonijiet interni tal-Kummissjoni.

4.   L-allowances u r-rimborżi kollha għandhom ikunu soġġetti għall-baġit annwali li l-Kummissjoni allokat għall-bord.

KAPITOLU IV

INDIPENDENZA, KUNFIDENZJALITÀ U TRASPARENZA

Artikolu 15

Komunikazzjoni

1.   Il-President tal-bord għandu jaġixxi bħala l-persuna ta' kuntatt għall-Istati Membri u għall-Kummissjoni.

2.   Il-President għandu jirrapporta minnufih lill-Kummissjoni kull ċirkostanza li tista' tipperikola l-funzjonament tal-bord.

Artikolu 16

Indipendenza

1.   Il-membri tal-bord għandhom jinħatru f'kapaċità personali. Dawn ma għandhomx jiddelegaw ir-responsabbiltajiet tagħhom lil xi persuna oħra. Fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom, għandhom jirrispettaw il-prinċipji ta' indipendenza, imparzjalità u kunfidenzjalità u jaġixxu fl-interess pubbliku.

2.   L-esperti li japplikaw biex jinħatru bħala membri tal-bord għandhom jintalbu jissottomettu dikjarazzjoni li tindika kull interess li jista' jikkomprometti jew li b'mod raġonevoli jitqies li jikkomprometti l-indipendenza tagħhom, inkluża kull ċirkostanza marbuta mal-partners jew mal-membri tal-familja qrib tagħhom. Is-sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' interess mimlija kif xieraq għandha tkun meħtieġa sabiex espert ikun eliġibbli li jinħatar bħala membru tal-bord. Jekk il-Kummissjoni tikkonkludi li ma jeżisti l-ebda kunflitt ta' interess, l-applikant għandu jkun eliġibbli għall-ħatra, b'kundizzjoni li jitqies li għandu l-kompetenza meħtieġa.

3.   Il-membri tal-bord għandhom jinfurmaw fil-pront lill-Kummissjoni jekk ikun hemm xi tibdil fl-informazzjoni mogħtija fid-dikjarazzjoni tagħhom, f'liema każ għandhom jissottomettu minnufih dikjarazzjoni ġdida li turi l-bidliet rilevanti.

4.   F'kull laqgħa, il-membri tal-bord għandhom jiddikjaraw kull interess speċifiku li jista' jikkomprometti jew li b'mod raġonevoli jitqies li jikkomprometti l-indipendenza tagħhom b'rabta ma' kwalunkwe punt fuq l-aġenda. F'każijiet bħal dawn, il-President jista' jitlob li l-membru kkonċernat jirtira mil-laqgħa jew minn partijiet tal-laqgħa. Il-President għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar din id-dikjarazzjoni u l-azzjonijiet meħuda.

5.   Il-membri tal-bord għandhom iżommu lura milli jkollhom kuntatt dirett jew indirett mal-industrija tat-tabakk jew mar-rappreżentanti tagħha.

Artikolu 17

Kunfidenzjalità u protezzjoni ta' dejta personali

1.   Il-membri tal-bord ma għandhomx jiżvelaw informazzjoni inkluża dejta personali jew kummerċjalment sensittiva, li tinkiseb b'riżultat tal-ħidma tal-bord jew ta' attivitajiet oħra marbuta mal-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, anki wara li dawn ma jkunux baqgħu membri. Għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni ta' kunfidenzjalità f'dan is-sens.

2.   Il-membri tal-bord għandhom iħarsu r-regoli ta' sigurtà tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni kklassifikata u informazzjoni sensittiva mhux ikklassifikata, kif stabbilit fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 (4) u (UE, Euratom) 2015/444 (5). Jekk jonqsu milli jħarsu dawn l-obbligi, il-Kummissjoni tista' tieħu l-miżuri xierqa kollha.

Artikolu 18

Impenn

Il-membri tal-bord għandhom jintrabtu li jikkontribwixxu b'mod attiv għall-ħidma tal-bord. Għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni ta' impenn f'dan is-sens.

Artikolu 19

Trasparenza

1.   L-attivitajiet tal-bord għandhom jitwettqu b'livell għoli ta' trasparenza. Il-Kummissjoni għandha tippubblika d-dokumenti kollha rilevanti fuq sit web iddedikat apposta u tipprovdi ħolqa għal dan is-sit web mir-reġistru tal-gruppi ta' esperti. B'mod partikolari, għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, mingħajr dewmien żejjed:

(a)

l-ismijiet tal-membri;

(b)

id-dikjarazzjonijiet ta' interess, ta' kunfidenzjalità u ta' impenn tal-membri;

(c)

ir-regoli ta' proċedura tal-bord;

(d)

l-opinjonijiet adottati mill-bord skont l-Artikolu 10;

(e)

l-aġendi u l-minuti tal-laqgħat tal-bord;

(f)

il-metodoloġija stabbilita skont l-Artikolu 9.

2.   Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, il-pubblikazzjoni ma għandhiex tkun meħtieġa meta l-iżvelar ta' dokument ikun jimmina l-protezzjoni tal-interess pubbliku jew privat kif jiddefinixxi l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 20

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Mejju 2016.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 127, 29.4.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/779 tat-18 ta' Mejju 2016 li jistabbilixxi regoli uniformi dwar il-proċeduri biex jiġi ddeterminat jekk prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti (ara l-paġna 48 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar is-Sigurtà fil-Kummissjoni (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 41).

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-Sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).


20.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/88


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/787

tat-18 ta' Mejju 2016

li tistabbilixxi lista ta' prijorità tal-addittivi li jinsabu fis-sigaretti u fit-tabakk tal-brim li huma suġġetti għall-obbligu ta' rapportar imsaħħaħ

(notifikata bid-dokument C(2016) 2923)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati u li tħassar id-Direttiva 2001/37/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2014/40/UE jistipula li l-Kummissjoni għandha tadotta l-atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu u jaġġornaw lista ta' prijorità tal-addittivi li jinsabu fis-sigaretti u fit-tabakk tal-brim. Dak l-istess Artikolu jistabbilixxi wkoll obbligu ta' rapportar imsaħħaħ tal-addittivi elenkati f'dik il-lista ta' prijorità. L-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-manifatturi u l-importaturi tas-sigaretti u tat-tabakk tal-brim iwettqu studji komprensivi dwar l-addittivi li jinsabu f'dawk il-prodotti li ddaħħlu fil-lista ta' prijorità.

(2)

Il-lista ta' prijorità għandha tiġi stabbilita abbażi tad-dejta disponibbli li tagħti l-indikazzjonijiet li addittiv jista' jikkontribwixxi għall-proprjetajiet tossiċi, li jwasslu għad-dipendenza, karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew reprotossiċi (“proprjetajiet CMR”) tas-sigaretti u tat-tabakk tal-brim, jista' jagħti togħma karatterizzanti jew jiffaċilita l-konsum jew l-inalazzjoni tan-nikotina.

(3)

L-addittivi elenkati għandhom ikunu wkoll fost dawk li l-iżjed jintużaw fis-sigaretti u fit-tabakk tal-brim, kif irrappurtat skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/40/UE. Billi l-obbligi tar-rappurtar msemmija fl-Artikolu 5 se jidħlu fis-seħħ biss meta ssir applikabbli d-Direttiva 2014/40/UE, jixraq li tiġi stabbilita l-ewwel lista ta' sustanzi abbażi tad-dejta li tasal mingħand l-Istati Membri skont id-Direttiva 2001/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(4)

Meta jkunu qegħdin jiġu identifikati l-addittivi ta' prijorità li għandhom jiġu elenkati, għandha titqies ukoll l-opinjoni xjentifika mogħtija mill-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa u dawk Identifikati Reċentement (SCENIHR) (3).

(5)

L-addittivi jistgħu jieħdu ħafna għamliet differenti. Biex l-identifikazzjoni tagħhom tkun iżjed faċli, jixraq li għal kull addittiv li jiġi elenkat, jingħataw ukoll il-formula kimika, fejn japplika, u n-numri tal-Chemical Abstracts Service (CAS) tal-forom differenti tal-addittivi li jinsabu fil-prodotti tat-tabakk.

(6)

Biex jissodisfaw l-obbligu tagħhom li jiżguraw li l-manifatturi u l-importaturi tas-sigaretti u tat-tabakk tal-brim jippreżentaw studji komprensivi dwar l-addittivi elenkati, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jeżiġu li dawk l-istudji jiġu ppreżentati skont format u metodoloġija uniformi. Metodu kkoordinat tal-elaborazzjoni u l-preżentazzjoni ta' dawk l-istudji jiffaċilita l-analiżi tad-dejta u jiżgura l-kumparabbiltà. Biex l-Istati Membri jingħataw biżżejjed żmien biex jiżviluppaw il-protokolli tal-istudju mingħajr ma jiġi llimitat iż-żmien li jingħataw il-manifatturi u l-importaturi biex iwettqu l-istudji, din id-Deċiżjoni ma għandhiex tibda tapplika qabel l-1 ta' Jannar 2017. Għalhekk, bi qbil mal-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 2014/40/UE, il-manifatturi u l-importaturi ma għandhomx jintalbu jippreżentaw ir-rapporti msaħħa dwar l-ewwel sett ta' addittivi identifikati qabel l-1 ta' Lulju 2018.

(7)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 25 tad-Direttiva 2014/40/UE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

L-Artikolu 1

Suġġett

Il-lista ta' prijorità tal-addittivi msemmija fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2014/40/UE hija stabbilita fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

L-Artikolu 2

Applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni tapplika mill-1 ta' Jannar 2017.

L-Artikolu 3

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Mejju 2016.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 127, 29.4.2014, p. 1.

(2)  Id-Direttiva 2001/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li jirrelataw mal-manifattura, preżentazzjoni u l-bejgħ ta' prodotti tat-tabakk (ĠU L 194, 18.7.2001, p. 26).

(3)  SCENIHR: L-addittivi li jintużaw fil-prodotti tat-tabak, il-25 ta' Jannar 2016 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm


ANNESS

Il-lista ta' prijorità tal-addittivi li jintużaw fis-sigaretti u fit-tabakk tal-brim li huma suġġetti għall-obbligu ta' rapportar imsaħħaħ

Addittiv

Formula kimika

(jekk japplika)

Numru/i tal-CAS li japplikaw għas-sustanza (mhumiex eżawrjenti)

Ħarruba

 

9000-40-2, 84961-45-5

Kawkaw

 

84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1

Diaċetil

C4H6O2

431-03-8

Fienu

 

68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1

Tin

 

90028-74-3

Ġeranjol

C10H18O

106-24-1, 8000-46-2

Gliċerol

C3H8O3

56-81-5

Gwajakol

C6H4(OH)(OCH3)

90-05-1

Gomma tal-gwar

 

9000-30-0

Għud is-sus

 

68916-91-6

Maltol

C6H6O3

118-71-8

Mentol

C10H20O

2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5

Glikol tal-propilen

C3H8O2

57-55-6

Sorbitol

C6H14O6

50-70-4

Diossidu tat-titanju

TiO2

13463-67-7, 1317-70-0