ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 123

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
12 ta' Mejju 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERISTITUZZJONALI

 

*

Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERISTITUZZJONALI

12.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 123/1


FTEHIM INTERISTITUZZJONALI BEJN IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA U L-KUMMISSJONI EWROPEA DWAR IT-TFASSIL AĦJAR TAL-LIĠIJIET

FTEHIM INTERISTITUZZJONALI

tat-13 ta' April 2016

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet

IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA U L-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 295 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ('it-tliet Istituzzjonijiet') huma impenjati għal kooperazzjoni leali u trasparenti matul iċ-ċiklu leġislattiv kollu. F’dan il-kuntest, huma jfakkru fl-ugwaljanza taż-żewġ koleġislaturi kif stabbilita fit-Trattati.

(2)

It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu r-responsabbiltà konġunta tagħhom biex jipproduċu leġislazzjoni tal-Unjoni ta' kwalità għolja u biex jiżguraw li tali leġislazzjoni tiffoka fuq oqsma fejn ikollha l-aħjar valur miżjud għaċ-ċittadini Ewropej, tkun kemm jista’ jkun effiċjenti u effettiva biex jinkisbu l-objettivi komuni tal-politika tal-Unjoni, tkun sempliċi u ċara kemm jista’ jkun, tevita r-regolamentazzjoni eċċessiva u l-piżijiet amministrattivi għaċ-ċittadini,amministrazzjonijiet u negozji, speċjalment intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (‘SMEs’), u tkun imfassla bl-għan li tiffaċilita t-traspożizzjoni u l-applikazzjoni prattika tagħha u biex issaħħaħ il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-ekonomija tal-Unjoni.

(3)

It-tliet Istituzzjonijiet ifakkru l-obbligu tal-Unjoni li tilleġisla biss meta u sal-punt meħtieġ, skont l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.

(4)

It-tliet Istituzzjonijiet itennu r-rwol u r-responsabbiltà tal-Parlamenti nazzjonali, kif stabbiliti fit-Trattati, fil-Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropeagħall-Enerġija Atomika u l-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(5)

It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li l-analiżi tal-'valur miżjud Ewropew' potenzjali ta’ kwalunkwe azzjoni proposta tal-Unjoni, kif ukoll valutazzjoni tal-'prezz tan-non-Ewropa' fin-nuqqas ta’ azzjoni fil-livell tal-Unjoni, jeħtieġ li jiġu kkunsidrati b’mod sħiħ meta tiġi stabbilita l-aġenda leġislattiva.

(6)

It-tliet Istituzzjonijiet iqisu li l-konsultazzjoni mal-pubbliku u mal-partijiet konċernati, l-evalwazzjoni ex-post tal-leġislazzjoni eżistenti u l-valutazzjonijiet tal-impatt ta' inizjattivi ġodda ser jgħinu biex jintlaħaq l-objettiv ta’ Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

(7)

Bil-għan li jiġu ffaċilitati n-negozjati fil-qafas tal-proċedura leġislattiva ordinarja u li tittejjeb l-applikazzjoni tal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dan il-Ftehim jistabbilixxi l-prinċipji li f'konformità magħhom il-Kummissjoni ser tiġbor l-għarfien espert kollu meħtieġ qabel l-adozzjoni ta' atti delegati.

(8)

It-tliet Istituzzjonijiet jaffermaw li l-objettivi tas-simplifikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni u t-tnaqqis tal-piż regolatorju jeħtieġ li jiġu segwiti mingħajr preġudizzju għall-kisba tal-għanijiet tal-politika tal-Unjoni, kif speċifikati fit-Trattati, jew għall-protezzjoni tal-integrità tas-suq intern.

(9)

Dan il-Ftehim jikkumplimenta l-ftehimiet u d-dikjarazzjonijiet dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li ġejjin, li t-tliet Istituzzjonijiet jibqgħu impenjati lejhom bis-sħiħ:

Il-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 –Metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġislattivi (1);

Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-22 ta' Diċembru 1998 dwar linji gwida komuni għall-kwalità tal-abbozzar ta' leġislazzjoni tal-Komunità (2);

Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-teknika ta' riformulazzjoni ta' atti legali (3);

Id-Dikjarazzjoni Konġunta tat-13 ta' Ġunju 2007 dwar arranġamenti prattiċi għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni (4);

Id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tas-27 ta’ Ottubru 2011 tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni (5).

FTEHMU KIF ĠEJ:

I.   IMPENJI U OBJETTIVI KOMUNI

1.

It-tliet Istituzzjonijiet b’dan jaqblu li jimmiraw lejn it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet permezz ta’ sensiela ta’ inizjattivi u proċeduri kif stipulat f’dan il-Ftehim.

2.

Fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom u f’konformità mal-proċeduri stabbiliti fit-Trattati, u filwaqt li jfakkru fl-importanza li huma jagħtu għall-metodu Komunitarju, it-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li josservaw prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni, bħal-leġittimità demokratika, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, u ċ-ċertezza legali. Huma jaqblu wkoll li jippromwovu s-sempliċità, iċ-ċarezza u l-konsistenza fl-abbozzar tal-leġislazzjoni tal-Unjoni u li jippromwovu t-trasparenza tal-ogħla grad tal-proċess leġislattiv.

3.

It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li l-leġislazzjoni tal-Unjoni jeħtieġ li tkun tinftiehem u ċara, tippermetti liċ-ċittadini, amministrazzjonijiet u negozji jifhmu faċilment id-drittijiet u l-obbligi tagħhom, tinkludi rekwiżiti ta' rappurtar, monitoraġġ u evalwazzjoni xierqa, tevita r-regolamentazzjoni eċċessiva u l-piżijiet amministrattivi, u tkun prattika biex tiġi implimentata.

II.   PROGRAMMAZZJONI

4.

It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li jsaħħu l-programmazzjoni annwali u pluriennali tal-Unjoni skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jafda lill-Kummissjoni bil-kompitu li tagħti bidu għall-programmazzjoni annwali u pluriennali.

Programmazzjoni pluriennali

5.

Mal-ħatra ta' Kummissjoni ġdida, sabiex jiġi ffaċilitat ippjanar aktar fit-tul, it-tliet Istituzzjonijiet ser ikollhom skambju ta' fehmiet dwar l-objettivi prinċipali tal-politiki u l-prijoritajiet tat-tliet Istituzzjonijiet għall-mandat il-ġdid kif ukoll, kull fejn possibbli, dwar il-kalendarju indikattiv.

It-tliet Istituzzjonijiet, fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni u kif xieraq, ser ifasslu konklużjonijiet konġunti li jiġu ffirmati mill-Presidenti tat-tliet Istituzzjonijiet.

It-tliet Istituzzjonijiet, fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, ser iwettqu rieżami ta' nofs it-terminu ta’ dawk il-konklużjonijiet konġunti u jaġġustawhom kif xieraq.

Programmazzjoni annwali – Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni u programmazzjoni interistituzzjonali

6.

Il-Kummissjoni ser tidħol fi djalogu mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill rispettivament, sew qabel kif ukoll wara l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma annwali tagħha (‘il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni’). Dak id-djalogu ser jinkludi dan li ġej:

(a)

skambji bilaterali bikrin ta' fehmiet dwar inizjattivi għas-sena li jkun imiss ser isiru qabel il-preżentazzjoni ta' kontribut bil-miktub mill-President tal-Kummissjoni u l-Ewwel Viċi President tagħha li jistipula f'dettall adegwat punti ta' importanza politika kbira għas-sena ta' wara u li jkun fih indikazzjonijiet dwar il-proposti tal-Kummissjoni li huma intiżi għall-irtirar ("ittra ta' intenzjoni");

(b)

wara d-dibattitu dwar l-Istat tal-Unjoni u qabel l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ser ikollhom skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni abbażi tal-ittra ta' intenzjoni;

(c)

skambju ta' fehmiet ser isir bejn it-tliet Istituzzjonijiet dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni adottat, skont il-paragrafu 7.

Il-Kummissjoni ser tieħu kont dovut tal-fehmiet espressi mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill f'kull stadju tad-djalogu, inkluż tat-talbiet tagħhom għal inizjattivi.

7.

Wara l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni u abbażi tiegħu, it-tliet Istituzzjonijiet ser ikollhom skambju ta' fehmiet dwar inizjattivi għas-sena li ġejja u ser jaqblu fuq dikjarazzjoni konġunta dwar il-programmazzjoni interistituzzjonali annwali (‘dikjarazzjoni konġunta’), li għandha tiġi ffirmata mill-Presidenti tat-tliet Istituzzjonijiet. Id-dikjarazzjoni konġunta ser tistipula objettivi u prijoritajiet ġenerali għas-sena ta' wara u ser tidentifika punti ta' importanza politika kbira li, mingħajr preġudizzju għas-setgħat mogħtija mit-Trattati lill-koleġislaturi, jeħtieġ li jiġu ttrattati bħala prijoritajiet fil-proċess leġislattiv.

It-tliet Istituzzjonijiet ser jimmonitorjaw, fuq bażi regolari matul is-sena, l-implimentazzjoni tad-dikjarazzjoni konġunta.Għal dak il-għan, it-tliet Istituzzjonijiet ser jipparteċipaw f'dibattiti dwar l-implimentazzjoni tad-dikjarazzjoni konġunta fil-Parlament Ewropew u/jew il-Kunsill fir-rebbiegħa tas-sena inkwistjoni.

8.

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni ser jinkludi proposti leġislattivi u mhux leġislattivi prinċipali għas-sena ta' wara, inklużi tħassir, riformulazzjonijiet, simplifikazzjonijiet u rtirar. Għal kull punt, il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni ser jindika dan li ġej, sal-punt li jkunu disponibbli: il-bażi legali intiża; it-tip ta' att legali; skeda ta’ żmien indikattiva għall-adozzjoni mill-Kummissjoni; u kwalunkwe informazzjoni proċedurali oħra rilevanti, inkluż informazzjoni dwar il-ħidma ta' valutazzjoni tal-impatt u evalwazzjoni.

9.

F'konformità mal-prinċipji ta' kooperazzjoni leali u l-bilanċ istituzzjonali, meta l-Kummissjoni tkun biħsiebha tirtira proposta leġislattiva, kemm jekk tali rtirar ser jiġi segwit bi proposta riveduta jew le, hija ser tipprovdi r-raġunijiet għal tali rtirar, u jekk applikabbli, indikazzjoni tal-passi sussegwenti intiżi flimkien ma' skeda ta' żmien preċiża, u ser twettaq konsultazzjonijiet interistituzzjonali xierqa abbażi ta' dan. Il-Kummissjoni ser tieħu kont dovut tal-pożizzjonijiet tal-koleġislaturi u tirreaġixxi għalihom.

10.

Il-Kummissjoni ser tagħti kunsiderazzjoni fil-pront u ddettaljata għat-talbiet għal proposti għal atti tal-Unjoni li jsiru mill-Parlament Ewropew jew il-Kunsill skont l-Artikolu 225 jew l-Artikolu 241 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea rispettivament.

Il-Kummissjoni ser twieġeb dawn it-talbiet fi żmien tliet xhur, u tiddikjara x'segwitu biħsiebha tagħtihom billi tadotta komunikazzjoni speċifika. Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li ma tippreżentax proposta, b'reazzjoni għal tali talba, ser tinforma lill-istituzzjoni kkonċernata bir-raġunijiet dettaljati, u tipprovdi,fejn xieraq, analiżi tal-alternattivi possibbli u tirrispondi għal kwalunkwe kwistjoni mqajjma mill-koleġislaturi b'rabta mal-analiżi dwar ‘valur miżjud Ewropew’ u dwar ‘kemm tqum in-non-Ewropa’.

Jekk mitluba tagħmel dan, il-Kummissjoni ser tippreżenta t-tweġiba tagħha fil-Parlament Ewropew jew fil-Kunsill.

11.

Il-Kummissjoni ser tipprovdi aġġornamenti regolari dwar l-ippjanar tagħha matul is-sena u tagħti raġunijiet għal kwalunkwe dewmien fil-preżentazzjoni tal-proposti inklużi fil-Programm ta' Ħidma tagħha. Il-Kummissjoni ser tirrapporta regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tagħha għas-sena inkwistjoni.

III.   GĦODOD GĦAT-TFASSIL AĦJAR TAL-LIĠIJIET

Valutazzjoni tal-impatt

12.

It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu dwar il-kontribut pożittiv tal-valutazzjonijiet tal-impatt fit-titjib tal-kwalità tal-leġislazzjoni tal-Unjoni.

Il-valutazzjonijiet tal-impatt huma għodda biex tgħin lit-tliet Istituzzjonijiet jieħdu deċiżjonijiet abbażi ta' informazzjoni tajba u mhumiex sostitut għal deċiżjonijiet politiċi fil-proċess demokratiku tat-teħid ta' deċiżjonijiet. Il-valutazzjonijiet tal-impatt ma għandhomx iwasslu għal dewmien żejjed fil-proċess tat-tfassil tal-liġijiet jew jippreġudikaw il-kapaċità tal-koleġislatur li jipproponi emendi.

Il-valutazzjonijiet tal-impatt jeħtieġ li jkopru l-eżistenza, l-iskala u l-konsegwenzi ta’ problema u l-kwistjoni dwar jekk hix meħtieġa azzjoni mill-Unjoni jew le. Huma jeħtieġ li jidentifikaw soluzzjonijiet alternattivi u, fejn possibbli, l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali fuq perijodu qasir u fit-tul, filwaqt li jivvalutaw l-impatti ekonomiċi, ambjentali u soċjali b'mod integrat u bbilanċjat u jużaw kemm l-analiżi kwalitattiva kif ukoll kwantitattiva. Il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità għandhom jiġu rrispettati b'mod sħiħ, hekk kif għandhom jiġu rrispettati d-drittijiet fundamentali. Il-valutazzjonijiet tal-impatt jeħtieġ li jindirizzaw ukoll, kull meta possibbli, 'kemm tqum in-non-Ewropa' u l-impatt fuq il-kompetittività u l-piżijiet amministrattivi tal-għażliet differenti, b'kunsiderazzjoni partikolari għall-SMEs (“Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir”), l-aspetti diġitali u l-impatt territorjali. Il-valutazzjonijiet tal-impatt jeħtieġ li jkunu bbażati fuq informazzjoni preċiża, oġġettiva u kompluta u li jkunu proporzjonati fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-enfasi tagħhom.

13.

Il-Kummissjoni ser tagħmel valutazzjonijiet tal-impatt tal-inizjattivi leġislattivi u mhux leġislattivi, l-atti delegati u l-miżuri ta' implimentazzjoni tagħha li jkunu mistennija jkollhom impatti ekonomiċi, ambjentali jew soċjali sinifikanti. Bħala regola ġenerali, l-inizjattivi inklużi fil-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni jew fid-dikjarazzjoni konġunta ser ikunu akkumpanjati minn valutazzjoni tal-impatt.

Fil-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt tagħha stess, il-Kummissjoni ser twettaq konsultazzjoni li tkun wiesgħa kemm jista' jkun. Il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju tal-Kummissjoni ser iwettaq kontroll tal-kwalità oġġettiv tal-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha. Ir-riżultati finali tal-valutazzjonijiet tal-impatt ser ikunu disponibbli għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Parlamenti nazzjonali, u ser ikunu ppubblikati flimkien mal-opinjoni(jiet) tal-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju meta tiġi adottata l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

14.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, meta jikkunsidraw il-proposti leġislattivi tal-Kummissjoni, ser jieħdu kont sħiħ tal-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni. Għal dan l-għan, il-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom jiġu ppreżentati b'tali mod li jiffaċilitaw il-kunsiderazzjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-għażliet li tkun għamlet il-Kummissjoni.

15.

Meta jqisu li dan ikun xieraq u meħtieġ għall-proċess leġislattiv, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ser iwettqu valutazzjonijiet tal-impatt fir-rigward tal-emendi sostanzjali tagħhom għall-proposta tal-Kummissjoni. Bħala regola ġenerali, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ser jieħdu l-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni bħala l-punt tat-tluq għall-ħidma ulterjuri tagħhom. Id-definizzjoni ta' emenda 'sostanzjali' għandha tiġi ddeterminata mill-Istituzzjoni rispettiva.

16.

Il-Kummissjoni tista', b'inizjattiva tagħha stess jew fuq stedina mill-Parlament Ewropew jew il-Kunsill, tikkomplementa l-valutazzjoni tal-impatt tagħha stess jew twettaq ħidma analitika oħra li tqis meħtieġa. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni ser tieħu kont tal-informazzjoni kollha disponibbli, l-istadju li ntlaħaq fil-proċess leġislattiv u l-ħtieġa li jiġi evitat dewmien żejjed f'dak il-proċess. Il-koleġislaturi ser jieħdu kont sħiħ ta' kwalunkwe element addizzjonali provdut mill-Kummissjoni f'dak il-kuntest.

17.

Kull waħda mit-tliet Istituzzjonijiet hija responsabbli li tiddeċiedi kif torganizza l-ħidma tal-valutazzjoni tal-impatt tagħha, inklużi r-riżorsi interni tal-organizzazzjoni u l-kontroll tal-kwalità. Fuq bażi regolari, dawn ser jikkooperaw billi jiskambjaw informazzjoni dwar l-aħjar prattiki u metodoloġiji relatati mal-valutazzjonijiet tal-impatt, biex b'hekk kull istituzzjoni tkun tista' tkompli ttejjeb il-metodoloġija u l-proċeduri tagħha, u l-koerenza tal-ħidma ġenerali fuq il-valutazzjoni tal-impatt.

18.

Il-valutazzjoni tal-impatt inizjali tal-Kummissjoni u kwalunkwe ħidma addizzjonali fuq il-valutazzjoni tal-impatt mwettqa matul il-proċess leġislattiv mill-Istituzzjonijiet ser isiru pubbliċi sa tmiem il-proċess leġislattiv u, meħudin flimkien, dawn jistgħu jintużaw bħala l-bażi tal-evalwazzjoni.

Konsultazzjoni pubblika u mal-partijiet konċernati u r-reazzjonijiet tagħhom

19.

Il-konsultazzjoni pubblika u mal-partijiet konċernati hija integrali għal teħid tad-deċiżjonijiet abbażi ta' informazzjoni tajba u biex tittejjeb il-kwalità tat-tfassil tal-liġijiet. Mingħajr preġudizzju għall-arranġamenti speċifiċi li japplikaw għall-proposti tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 155(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni ser, qabel tadotta proposta, twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi b'mod miftuħ u trasparenti, u tiżgura li l-modalitajiet u l-iskadenzi ta’ dawk il-konsultazzjonijiet pubbliċi jippermettu l-aktar parteċipazzjoni wiesgħa possibbli. B'mod partikolari, il-Kummissjoni ser tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni diretta tal-SMEs u utenti aħħarin oħrajn fil-konsultazzjonijiet. Dan ser jinkludi konsultazzjonijiet pubbliċi bbażati fuq l-internet. Ir-riżultati ta' konsultazzjonijiet pubbliċi u ma' partijiet konċernati għandhom jiġu kkomunikati mingħajr dewmien liż-żewġ koleġislaturi u magħmula pubbliċi.

Evalwazzjoni ex post ta’ leġislazzjoni eżistenti

20.

It-tliet Istituzzjonijiet jikkonfermaw l-importanza tal-ogħla konsistenza u koerenza possibbli fl-organizzazzjoni ta’ ħidmiethom biex tiġi evalwata l-prestazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni, inklużi l-konsultazzjonijiet mal-pubbliku u l-partijiet konċernati relatati.

21.

Il-Kummissjoni ser tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-ippjanar pluriennali tagħha ta' evalwazzjonijiet ta' leġislazzjoni eżistenti u, sa fejn possibbli, ser tinkludi f' dak l-ipjannar, it-talbiet tagħhom għal evalwazzjoni fil-fond ta' oqsma ta' politika speċifiċi jew atti legali.

L-ippjanar tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni ser jirrispetta l-kalendarju għar-rapporti u r-rieżamijiet stipulati fil-leġislazzjoni tal-Unjoni.

22.

Fil-kuntest taċ-ċiklu leġislattiv, evalwazzjonijiet ta' leġislazzjoni u politika eżistenti, ibbażati fuq l-effiċjenza, l-effettività, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud, għandhom jipprovdu l-bażi għall-valutazzjonijiet tal-impatt ta' għażliet għal azzjoni ulterjuri. Biex jappoġġaw dawn il-proċessi, it-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li jistabbilixxu, kif xieraq, rekwiżiti ta' rapportar, monitoraġġu evalwazzjoni fil-leġislazzjoni, filwaqt li jevitaw ir-regolamentazzjoni eċċessiva u l-piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari għall-Istati Membri. Fejn xieraq, tali rekwiżiti jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu bħala bażi li fuqhom tinġabar evidenza tal-effetti tal-leġislazzjoni fil-prattika.

23.

It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li b’mod sistematiku jqisu l-użu ta’ klawżoli ta’ rieżami fil-leġislazzjoni u jieħdu kont taż-żmien meħtieġ għall-implimentazzjoni u għall-ġbir ta' evidenza fuq ir-riżultati u l-impatti.

It-tliet Istituzzjonijiet ser jikkunsidraw jekk jillimitawx l-applikazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni għal perijodu ta' żmien fiss (‘klawsola ta' estinzjoni’).

24.

It-tliet Istituzzjonijiet għandhom jinformaw lil xulxin fi żmien tajjeb qabel ma jadottaw jew jirrevedu l-linji gwida tagħhom dwar l-għodod tagħhom għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (konsultazzjonijiet pubbliċi u mal-partijiet konċernati, valutazzjonijiet tal-impatt u evalwazzjonijiet ex-post ).

IV.   STRUMENTI LEĠISLATTIVI

25.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi spjegazzjoni u ġustifikazzjoni fir-rigward ta’ kull proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-għażla tagħha ta' bażi legali u tip ta' att legali fil-memorandum ta' spjegazzjoni li jakkumpanjaw il-proposta. Il-Kummissjoni għandha tieħu kont dovut tad-differenzi fin-natura u l-effetti bejn ir-regolamenti u d-direttivi.

Il-Kummissjoni għandha tispjega wkoll fil-memoranda ta' spjegazzjoni tagħha kif il-miżuri proposti huma ġġustifikati fid-dawl tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u kif huma kompatibbli mad-drittijiet fundamentali. Il-Kummissjoni għandha, barra minn hekk, tagħti wkoll rendikont kemm tal-kamp ta' applikazzjoni kif ukoll tar-riżultati ta’ kwalunkwe konsultazzjoni mal-pubbliku u mal-partijiet konċernati, valutazzjoni tal-impatt u evalwazzjoni ex post tal-leġislazzjoni eżistenti li tkun wettqet.

Jekk tkun prevista modifika tal-bażi legali li tinvolvi bidla minn proċedura leġislattiva ordinarja għal proċedura leġislattiva speċjali jew proċedura mhux leġislattiva, it-tliet Istituzzjonijiet ser ikollhom skambju ta' fehmiet dwar dan.

It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li l-għażla ta' bażi legali hija determinazzjoni legali li jeħtieġ li ssir skont raġunijiet oġġettivi li jistgħu jkunu soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju.

Il-Kummissjoni għandha tkompli taqdi r-rwol istituzzjonali tagħha b'mod sħiħ biex tiżgura li t-Trattati u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jkunu rrispettati.

V.   ATTI DELEGATI U TA’ IMPLIMENTAZZJONI

26.

It-tliet Istituzzjonijiet jissottolinjaw ir-rwol importanti li għandhom l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni fil-liġi tal-Unjoni. Meta jintużaw b'mod effiċjenti, trasparenti u f'każijiet ġustifikati, dawn huma għodda integrali għal tfassil aħjar tal-ligijiet, li jikkontribwixxu għal leġislazzjoni sempliċi u aġġornata u għall-implimentazzjoni rapida u effiċjenti tagħha. Hija l-kompetenza tal-leġislatur li jiddeċiedi jekk u sa liema punt għandhom jintużaw atti delegati jew ta' implimentazzjoni, fi ħdan il-limiti tat-Trattati.

27.

It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu l-ħtieġa għall-allinjament tal-leġislazzjoni kollha eżistenti mal-qafas legali introdott mit-Trattat ta' Lisbona, u b'mod partikolari l-ħtieġa li tingħata prijorità għolja lill-allinjament fil-pront tal-atti bażiċi kollha li għadhom jirreferu għall-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-Kummissjoni ser tipproponi dan l-allinjament tal-aħħar sa tmiem l-2016.

28.

It-tliet Istituzzjonijiet qablu dwar Fehim Komuni dwar l-Atti Delegati u dwar il-klawżoli standard relatati (‘il-Fehim Komuni'), mehmuż ma’ dan. F’konformita’ mal-Fehim Komuni u bl-għan li jiżdiedu t-trasparenza u l-konsultazzjoni, il-Kummissjoni timpenja ruħha li tiġbor l-għarfien espert kollu meħtieġ qabel l-adozzjoni ta’ atti delegati, inkluż permezz tal-konsultazzjoni mal-esperti tal-Istati Membri u permezz ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi.

Barra minn hekk, u kull meta tkun meħtieġa kompetenza akbar fit-tħejjija bikrija ta’ abbozzi ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni ser tagħmel użu minn gruppi ta’ esperti, tikkonsulta lill-partijiet konċernati fil-mira u twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi, kif xieraq.

Biex jiġi żgurat aċċess ugwali għall-informazzjoni kollha, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri. L-esperti mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill għandhom sistematikament ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li għalihom ikunu mistiedna l-esperti tal-Istati Membri u li jikkonċernaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Il-Kummissjoni tista' tiġi mistiedna għal laqgħat fil-Parlament Ewropew jew fil-Kunsill sabiex ikun hemm aktar skambji ta' fehmiet dwar it-tħejjija ta' atti delegati.

It-tliet Istituzzjonijiet ser jidħlu f’negozjati mingħajr dewmien żejjed wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim, bil-ħsieb li jiġi ssupplimentat "il-Fehim Komuni" billi jipprovdi għal kriterji mhux vinkolanti għall-applikazzjoni tal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

29.

It-tliet Istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li sa mhux aktar tard minn tmiem l-2017, u f'kooperazzjoni mill-qrib, jistabbilixxu reġistru funzjonali konġunt ta' atti delegati, li jipprovdi informazzjoni b'mod strutturat tajjeb u faċli għall-utent sabiex tiżdied it-trasparenza, jiġi ffaċilitat l-ippjanar u tkun tista' ssir it-traċċabbiltà tal-istadji differenti kollha fiċ-ċiklu tal-ħajja ta' att delegat.

30.

Fir-rigward tal-eżerċizzju tal-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni, it-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li jibqgħu lura milli jżidu, fil-leġislazzjoni tal-Unjoni, rekwiżiti proċedurali li jbiddlu l-modalitajiet ta' kontroll stipulati fir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6). Il-Kumitati li jwettqu l-kompiti tagħhom skont il-proċedura stabbilita skont 'dak ir-Regolament ma għandhomx, f'dik il-kapaċità, jiġu mitluba jeżerċitaw funzjonijiet oħra.

31.

Bil-kundizzjoni li l-Kummissjoni tipprovdi ġustifikazzjonijiet oġġettivi bbażati fuq ir-rabta sostantiva bejn il-konferiment ta' żewġ setgħat jew aktar li jinsabu f'att leġislattiv uniku, u sakemm l-att leġislattiv ma jipprovdix mod ieħor, il-konferimenti tas-setgħat jistgħu jiġu raggruppati. Il-konsultazzjonijiet fit-tħejjija ta' atti delegati jservu wkoll biex jindikaw liema konferimenti tas-setgħat jitqiesu li huma marbuta sostantivament. F'każijiet bħal dawn, kwalunkwe oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ser tindika b'mod ċar liema konferiment ta' setgħa qed tirrigwarda speċifikament.

VI.   TRASPARENZA U KOORDINAZZJONI TAL-PROĊESS LEĠISLATTIV

32.

It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu li l-proċedura leġislattiva ordinarja żviluppat fuq il-bażi ta’ kuntatti regolari fl-istadji kollha tal-proċedura. Huma jibqgħu impenjati li jkomplu jtejbu l-ħidma taħt il-proċedura leġislattiva ordinarja f’konformità mal-prinċipji tal-kooperazzjoni leali, it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-effiċjenza.

It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu b’mod partikolari li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, bħala koleġislaturi, għandhom jeżerċitaw is-setgħat tagħhom fuq bażi ugwali. Il-Kummissjoni għandha taqdi r-rwol tagħha bħala faċilitatur bit-trattament ugwali taż-żewġ fergħat tal-awtorità leġislattiva, b’rispett sħiħ għar-rwoli assenjati mit-Trattati lit-tliet Istituzzjonijiet.

33.

It-tliet Istituzzjonijiet għandhom iżommu lil xulxin informati regolarment matul il-proċess leġislattiv dwar il-ħidma tagħhom, dwar in-negozjati li għaddejjin bejniethom u dwar kwalunkwe reazzjoni mill-partijiet konċernati li huma jistgħu jirċievu, permezz ta’ proċeduri xierqa, inkluż id-djalogu bejniethom..

34.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fil-kapaċità tagħhom bħala koleġislaturi, jaqblu dwar l-importanza li jinżammu kuntatti mill-qrib diġà minn qabel in-negozjati interistituzzjonali sabiex jintlaħaq fehim reċiproku aħjar tal-pożizzjonijiet rispettivi tagħhom. Għal dan l-għan, fil-kuntest tal-proċess leġislattiv, ser jiffaċilitaw l-iskambju reċiproku ta’ fehmiet u informazzjoni, inkluż permezz ta’ stedina lir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet l-oħra, għal skambji informali ta’ fehmiet fuq bażi regolari.

35.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fl-interess tal-effiċjenza, ser jiżguraw sinkronizzazzjoni aħjar tat-trattament tagħhom ta’ proposti leġislattivi. B’mod partikolari, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ser jikkomparaw skedi ta’ żmien indikattivi għall-istadji differenti li jwasslu għall-adozzjoni finali ta’ kull proposta leġislattiva.

36.

Fejn xieraq, it-tliet Istituzzjonijiet jistgħu jaqblu li jikkoordinaw l-isforzi biex jiġi aċċellerat il-proċess leġislattiv, filwaqt li jkun żgurat li l-prerogattivi tal-koleġislaturi jiġu rispettati u li l-kwalità tal-leġislazzjoni tiġi ppreservata.

37.

It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li l-għoti ta’ informazzjoni lill-Parlamenti nazzjonali għandu jippermetti lil dawn tal-aħħar jeżerċitaw b’mod sħiħ il-prerogattivi tagħhom skont it-Trattati.

38.

It-tliet Istituzzjonijiet ser jiżguraw it-trasparenza tal-proċeduri leġislattivi, fuq il-bażi ta' leġislazzjoni u ġurisprudenza rilevanti, inkluż trattament xieraq ta’ negozjati trilaterali.

It-tliet Istituzzjonijiet ser itejbu l-komunikazzjoni lill-pubbliku matul iċ-ċiklu leġislattiv kollu u b’mod partikolari ser iħabbru b’mod konġunt l-eżitu b'suċċess tal-proċess leġislattiv fil-proċedura leġislattiva ordinarja ladarba jkunu laħqu ftehim, jiġifieri permezz ta’ konferenzi stampa konġunti jew kwalunkwe mezz ieħor meqjus xieraq.

39.

Sabiex tiġi ffaċilitata t-traċċabbiltà tad-diversi passi fil-proċess leġislattiv, it-tliet Istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li jidentifikaw, sal-31 ta’ Diċembru 2016, modi ta’ kif jiżviluppaw aktar pjattaformi u għodod għal dak l-għan, bil-ħsieb li tiġi stabbilita bażi ta' data konġunta apposta dwar l-istat attwali tal-fajls leġislattivi.

40.

It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu l-importanza li jiġi żgurat li kull istituzzjoni tista’ teżerċita d-drittijiet tagħha u taqdi l-obbligi tagħha stabbiliti fit-Trattati kif interpretati mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tan-negozjar u l-konklużjoni ta’ ftehimiet internazzjonali.

It-tliet Istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li jiltaqgħu fi żmien sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim sabiex jinnegozjaw arranġamenti prattiċi mtejba għall-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni ta’ informazzjoni fil-qafas tat-Trattati, kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

VII.   IMPLIMENTAZZJONI U APPLIKAZZJONI TAL-LEĠISLAZZJONI TAL-UNJONI

41.

It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu dwar l-importanza ta’ kooperazzjoni aktar strutturata bejniethom biex jivvalutaw l-applikazzjoni u l-effettività tal-liġi t tal-Unjoni bil-ħsieb li jitjieb permezz ta’ leġislazzjoni futura.

42.

It-tliet Istituzzjonijiet jisħqu fuq il-bżonn tal-applikazzjoni veloċi u korretta tal-leġislazzjoni tal-Unjoni fl-Istati Membri. Il-limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni tad-direttivi ser ikun qasir kemm jista’ jkun u, ġeneralment, ma jeċċediex is-sentejn.

43.

It-tliet Istituzzjonijiet jistiednu lill-Istati Membri biex, meta jadottaw miżuri biex jittrasponu jew jimplimentaw il-leġislazzjoni tal-Unjoni jew biex jiżguraw l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, jikkomunikaw b’mod ċar mal-pubbliku tagħhom dwar dawk il-miżuri. Meta, fil-kuntest tat-traspożizzjoni tad-direttivi fil-liġi nazzjonali, l-Istati Membri jagħżlu li jżidu elementi li bl-ebda mod ma huma relatati ma’ dik il-leġislazzjoni tal-Unjoni, tali żidiet jeħtieġ li jsiru identifikabbli permezz tal-att(i) ta’ traspożizzjoni, jew permezz ta’ dokumenti assoċjati.

44.

It-tliet Istituzzjonijiet jappellaw lill-Istati Membri biex jikkooperaw mal-Kummissjoni biex din tikseb l-informazzjoni u d-data meħtieġa biex timmonitorja u tevalwa l-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. It-tliet Istituzzjonijiet ifakkru u jisħqu fuq l-importanza tad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti (7) ta' spjegazzjoni u tad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tas-27 ta’ Ottubru 2011 tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni li jakkumpanjaw in-notifika ta' miżuri ta’ traspożizzjoni.

45.

Il-Kummissjoni ser tkompli tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni. Ir-rapport tal-Kummissjoni jinkludi, fejn rilevanti, referenza għall-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 43. Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi iktar informazzjoni dwar l-istat ta’ implimentazzjoni ta’ att legali partikolari.

VIII.   SIMPLIFIKAZZJONI

46.

It-tliet Istituzzjonijiet jikkonfermaw l-impenn tagħhom li jużaw it-teknika leġislattiva ta’ riformulazzjoni għall-modifika tal-leġislazzjoni eżistenti b’mod aktar frekwenti u b’rispett sħiħ tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-teknika tar-riformulazzjoni ta' atti legali. Fejn ir-riformulazzjoni ma tkunx xierqa, il-Kummissjoni ser tippreżenta proposta skont il–Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta’ Diċembru 1994 dwar metodu ta’ ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali ta’ testi leġislattivi kemm jista’ jkun malajr wara l-adozzjoni ta’ att emendatorju. Jekk il-Kummissjoni ma tippreżentax tali proposta, hi għandha tiddikjara r-raġunijiet tagħha għaliex ma għamlitx dan.

47.

It-tliet Istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li jippromwovu l-aktar strumenti regolatorji effiċjenti, bħall-armonizzazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku, sabiex jiġu evitati r-regolamentazzjoni eċċessiva u l-piżijiet amministrattivi u jissodisfaw l-objettivi tat-Trattati.

48.

It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li jikkooperaw sabiex jaġġornaw u jissimplifikaw il-leġislazzjoni u biex tiġi evitata r-regolamentazzjoni eċċessiva u l-piżijiet amministrattivi għaċ-ċittadini, l-amministrazzjonijiet u n-negozji, inklużi l-SMEs, filwaqt li jiżguraw li jintlaħqu l-objettivi tal-leġislazzjoni.. F’dan il-kuntest, it-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li jiskambjaw fehmiet dwar din il-kwistjoni qabel il-finalizzazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni.

Bħala kontribut għal programm tagħha dwar l-idoneità u l-prestazzjoni tar-regolamentazzjoni (REFIT), il-Kummissjoni timpenja ruħha li kull sena tippreżenta ħarsa ġenerali, inkluż stħarriġ annwali dwar il-piżijiet, tar-riżultati tal-isforzi tal-Unjoni biex tiġi ssimplifikata l-leġislazzjoni u tiġi evitata r-regolamentazzjoni eċċessiva u jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi.

Abbażi tax-xogħol tal-Istituzzjonijiet fuq l-valutazzjoni tal-impatt u ħidma ta’ evalwazzjoni u l-kontributi mill-Istati Membri u partijiet konċernati, u filwaqt li jiġu kkunsidrati l-ispejjeż u l-benefiċċji tar-regolamentazzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha, kull meta jkun possibbli, tikkwantifika t-tnaqqis tal-piżijiet regolatorji jew il-potenzjal ta' ffrankar ta’ proposti jew atti legali individwali.

Il-Kummissjoni ser tivvaluta wkoll il-fattibbiltà li, fir-REFIT, jiġu stabbiliti objettivi għat-tnaqqis tal-piżijiet f’setturi speċifiċi.

IX.   IMPLIMENTAZZJONI U MONITORAĠĠ TA' DAN IL-FTEHIM

49.

It-tliet Istituzzjonijiet ser jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li huma jkollhom il-mezzi u r-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni xierqa ta' dan il-Ftehim.

50.

It-tliet Istituzzjonijiet ser jimmonitorjaw l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim b’mod konġunt u regolari, kemm fil-livell politiku permezz ta’ diskussjonijiet annwali, kif ukoll fil-livell tekniku fil-Grupp ta’ Koordinazzjoni Interistituzzjonali.

X.   DISPOSIZZJONIJIET FINALI

51.

Dan il-Ftehim Interistituzzjonali jissostitwixxi l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tas-16 ta' Diċembru 2003 (8) u l-Approċċ Komuni Interistituzzjonali għall-Valutazzjoni tal-impatt ta' Novembru 2005 (9).

L-Anness għal dan il-Ftehim jissostitwixxi l-Fehim Komuni tal-2011 dwar l-Atti Delegati.

52.

Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fil-jum li fih jiġi ffirmat.

Съставено в Страсбург, 13 април 2016 г.

Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016.

Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016.

Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016.

Strasbourg, 13. aprill 2016

Έγινε στο Στρασβούργο, 13 Απριλίου 2016.

Done at Strasbourg, 13 April 2016.

Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016.

Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016.

Strasbūrā, 2016. gada 13. aprīlī.

Priimta Strasbūre 2016 m. balandžio 13 d.

Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én.

Magħmul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016.

Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016.

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r.

Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016.

Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016.

V Štrasburgu 13. apríla 2016.

V Strasbourgu, 13. aprila 2016.

Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016.

Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016.

За Европейския парламент

Por el Parlamento Europeo

Za Evropský parlament

For Europa-Parlamentet

Im Namen des Europäischen Parlaments

Euroopa Parlamendi nimel

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

For the European Parliament

Pour le Parlement européen

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

Za Europski parlament

Per il Parlamento europeo

Eiroparlamenta vārdā

Europos Parlamento vardu

Az Európai Parlament részéről

Għall-Parlament Ewropew

Voor het Europees Parlement

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Pelo Parlamento Europeu

Pentru Parlamentul European

Za Európsky parlament

Za Evropski parlament

Euroopan parlamentin puolesta

På Europaparlamentets vägnar

За Съвета

Por el Consejo

Za Radu

På Rådets vegne

Im Namen des Rates

Nõukogu nimel

Για το Συμβούλιο

For the Council

Pour le Conseil

Thar ceann Comhairle

Za Vijeće

Per il Consiglio

Padomes vārdā

Tarybos vardu

A Tanács részéről

Għall-Kunsill

Voor de Raad

W imieniu Rady

Pelo Conselho

Pentru Consiliu

Za Radu

Za Svet

Neuvoston puolesta

På rådets vägnar

За Комисията

Por la Comisión

Za Komisi

På Kommissionens vegne

Im Namen der Kommission

Komisjoni nimel

Για την Επιτροπή

For the Commission

Pour la Commission

Thar ceann an Choimisiúin

Za Komisiju

Per la Commissione

Komisijas vārdā

Komisijos vardu

A Bizottság részéről

Għall-Kummissjoni

Voor de Commissie

W imieniu Komisji

Pela Comissão

Pentru Comisie

Za Komisiu

Za Komisijo

Komission puolesta

På kommissionens vägnar

Председател/El Presidente/Předseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/O Πρóεδρος/The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/Il Presidente/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/Przewodniczący/O Presidente/Președintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

Image

Martin SCHULZ

Image

Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT

Image

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.

(2)  ĠU C 73, 17.3.1999, p. 1.

(3)  ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.

(4)  ĠU C 145, 30.6.2007, p. 5.

(5)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 15.

(6)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal- eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(7)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.

(8)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(9)  http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf


ANNESS

Fehim Komuni bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-Atti Delegati

I.   Kamp ta' Applikazzjoni u prinċipji ġenerali

1.

Dan il-Fehim Komuni jibni fuq, u jissostitwixxi, il-Fehim Komuni dwar l-Atti Delegati u jirrazzjonalizza l-prassi stabbilita minn hemm 'il quddiem mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Dan jistabbilixxi l-arranġamenti prattiċi u l-kjarifiki u l-preferenzi miftiehma li japplikaw għad-delegi tas-setgħa leġislattiva skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Dak l-Artikolu jirrikjedi li l-objettivi, il-kontenut, il-kamp ta' applikazzjoni u d-durata ta’ delega jkunu definiti espressivament f’kull att leġislattiv li jinkludi tali delega (‘l-att bażiku’).

2.

Fit-tħaddim tas-setgħat tagħhom u f’konformità mal-proċeduri stabbiliti fit-TFUE, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ('it-tliet Istituzzjonijiet') għandhom jikkooperaw tul il-proċedura bil-ħsieb li l-eżerċizzju tas-setgħa delegata jsir bla xkiel u b'kontroll effettiv ta’ dik is-setgħa mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Għal dak il-għan għandhom jinżammu kuntatti xierqa fil-livell amministrattiv.

3.

Meta jipproponu delegi ta’ setgħa skont l-Artikolu 290 TFUE, jew meta jiddelegaw kwalunkwe mit-tali setgħat, l-Istituzzjonijiet konċernati, skont il-proċedura għall-adozzjoni tal-att bażiku, jintrabtu li jirreferu kemm jista’ jkun għall-klawsoli standard stipulati fl-Appendiċi ma’ dan.

II.   Konsultazzjonijiet fit-tħejjija u t-tfassil ta' atti delegati

4.

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti maħtura minn kull Stat Membru fit-tħejjija tal-abbozzi tal-atti delegati. L-esperti tal-Istati Membri għandhom jiġu kkonsultati b'mod f'waqtu dwar kull abbozz ta’ att delegat imħejji mis-servizzi tal-Kummissjoni (*). L-abbozzi ta' atti delegati għandhom jiġu kondiviżi mal-esperti tal-Istati Membri. Dawk il-konsultazzjonijiet għandhom isiru permezz ta’ gruppi ta’ esperti eżistenti jew permezz ta’ laqgħat ad hoc ma’ esperti mill-Istati Membri, li għalihom il-Kummissjoni għandha tibgħat l-istediniet permezz tar-Rappreżentanzi Permanenti tal-Istati Membri kollha. Huma l-Istati Membri li jiddeċiedu liema esperti għandhom jieħdu sehem. L-esperti tal-Istati Membri għandu jingħatalhom l-abbozzi ta' atti delegati, l-abbozz ta' aġenda u kwalunkwe dokument rilevanti ieħor fi żmien biżżejjed biex iħejju ruħhom.

5.

Fit-tmiem ta’ kull laqgħa mal-esperti tal-Istati Membri jew bħala segwitu għal dawn il-laqgħat, is-servizzi tal-Kummissjoni għandhom jiddikjaraw il-konklużjonijiet li jkunu siltu mid-diskussjonijiet, inkluż kif ser jieħdu l-fehmiet tal-esperti in konsiderazzjoni u kif beħsiebhom jipproċedu. Dawk il-konklużjonijiet jiġu rreġistrati fil-minuti tal-laqgħa.

6.

It-tħejjija u t-tfassil ta’ atti delegati jistgħu jinkludu wkoll konsultazzjonijiet mal-partijiet konċernati.

7.

Fejn il-kontenut materjali ta' abbozz ta' att delegat jinbidel b'xi mod, il-Kummissjoni għandha tagħti lill-esperti tal-Istati Membri l-opportunità biex jirreaġixxu, fejn xieraq bil-miktub, għall-verżjoni emendata tal-abbozz tal-att delegat.

8.

Sommarju tal-proċess ta’ konsultazzjoni għandu jkun inkluż fil-memorandum ta’ spjegazzjoni li jakkumpanja lill-att delegat.

9.

Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni listi indikattivi tal-atti delegati ppjanati f’intervalli regolari.

10.

Meta tħejji u tfassal atti delegati l-Kummissjoni għandha tiżgura trasmissjoni simultanja u f'waqtha tad-dokumenti kollha inklużi l-abbozzi tal-atti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess ħin li jintbagħtu lill-esperti tal-Istati Membri.

11.

Fejn iqisu l-ħtieġa, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu t-tnejn jibgħatu esperti għal-laqgħat tal-gruppi esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati li għalihom ikunu mistiedna l-esperti tal-Istati Membri. Għal dak il-għan il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jirċievu l-ippjanar għax-xhur ta' wara u l-istediniet għal-laqgħat kollha tal-esperti.

12.

It-tliet Istituzzjonijiet għandhom jindikaw lil xulxin il-kaxex postali funzjonali rispettivi tagħhom li għandhom jintużaw meta jibgħatu u jirċievu d-dokumenti kollha relatati mal-atti delegati. Ladarba r-reġistru msemmi fil-paragrafu 29 ta’ dan il-Ftehim ikun stabbilit, huwa għandu jintuża għal dan il-għan.

III.   Arranġamenti għat-trasmissjoni tad-dokumenti u għall-komputazzjoni tal-perjodi ta' żmien

13.

Il-Kummissjoni tittrasmetti uffiċjalment, permezz ta’ mekkaniżmu xieraq, l-atti delegati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Id-dokumenti klassifikati għandhom jiġu pproċessati skont il-proċeduri amministrattivi interni mħejjija minn kull Istituzzjoni bil-għan li jiġu pprovduti l-garanziji kollha meħtieġa.

14.

Sabiex jiġi żgurat li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet previsti fl-Artikolu 290 TFUE fl-iskadenzi ta’ żmien stabbiliti f'kull att bażiku, il-Kummissjoni ma għandhiex tittrasmetti ebda att delegat waqt il-perjodi li ġejjin:

mit-22 ta’ Diċembru sas-6 ta’ Jannar;

mill-15 ta’ Lulju sal-20 ta’ Awwissu.

Dawn il-perjodi japplikaw biss meta l-perjodu ta’ oġġezzjoni jkun ibbażat fuq il-punt 18.

Dawn il-perjodi ma japplikawx għal atti delegati adottati skont il-proċedura ta’ urġenza, prevista fil-parti VI ta’ dan il-Fehim Komuni. Fil-każ li att delegat jiġi adottat skont il-proċedura ta’ urġenza waqt wieħed mill-perjodi speċifikati fl-ewwel subparagrafu, l-iskadenza ta’ żmien għall-oġġezzjoni prevista fl-att bażiku tibda tgħodd biss meta jispiċċa il-perjodu in kwistjoni.

It-tliet Istituzzjonijiet għandhom, sa Ottubru tas-sena li tippreċedi l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, jaqblu dwar arranġament għan-notifika ta’ atti delegati waqt il-waqfien minħabba l-elezzjonijiet

15.

Il-perjodu biex jiġu espressi oġġezzjonijiet jibda jiddekorri meta l-verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali kollha tal-att delegat ikunu waslu għand il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

IV.   Durata tad-delega

16.

L-att bażiku jista’ jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta atti delegati għal perjodu ta’ żmien indeterminat jew determinat.

17.

Fejn jiġi preskritt perjodu ta’ żmien determinat, l-att bażiku għandu fil-prinċipju jipprovdi li d-delega tas-setgħa tiġi estiża awtomatikamentgħall-perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tas-setgħa delegata mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu. Dan il-punt ma jaffettwax id-dritt ta’ revoka tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

V.   Perijodi ta' oġġezzjoni mill-arlament ewropew u l-kunsill

18.

Mingħajr preġudizzju għall-proċedura ta’ urġenza, il-perjodu għall-oġġezzjoni definit fuq il-bażi ta’ każ b’każ f’kull att bażiku għandu fil-prinċipju jkun ta’ xahrejn, u mhux inqas minn hekk, u jista’ jiġi estiż għal kull istituzzjoni (il-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill) b’xahrejn fuq l-inizjattiva tagħha.

19.

Madankollu, l-att delegat jista’ jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u jista’ jidħol fis-seħħ qabel jiskadi dak il-perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni li ma joġġezzjonawx.

VI.   Proċedura ta’ urġenza

20.

Proċedura ta’ urġenza għandha tinżamm riservata għal każijiet eċċezzjonali, bħall-kwistjonijiet ta’ sigurtà u sikurezza, il-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza, jew relazzjonijiet esterni, inklużi kriżijiet umanitarji. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jeħtieġ li jiġġustifikaw l-għażla ta’ proċedura ta’ urġenza fl-att bażiku. L-att bażiku jispeċifika l-każijiet li fihom għandha tintuża l-proċedura ta’ urġenza.

21.

Il-Kummissjoni timpenja ruħha li żżomm lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill infurmati bis-sħiħ dwar il-possibbiltà li jiġi adottat att delegat bil-proċedura ta’ urġenza. Hekk kif is-servizzi tal-Kummissjoni jipprevedu din il-possibbiltà, huma għandhom javżaw informalment minn qabel lis-segretarjati tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b’ dan permezz tal-kaxex postali funzjonali msemmija fil-punt 12.

22.

L-att delegat adottat skont il-proċedura ta' urġenza jidħol fis-seħħ mingħajr dewmien u japplika sakemm sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni fil-perjodu previst fl-att bażiku. Jekk tiġi espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

23.

Meta tinnotifika att delegat skont il-proċedura ta’ urġenza lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, il-Kummissjoni għandha tiddikjara r-raġunijiet li għalihom tkun intużat dik il-proċedura.

VII.   Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

24.

L-atti delegati jiġu ppubblikati fis-serje L ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss wara li jiskadi l-perjodu ta’ oġġezzjoni, ħlief fiċ-ċirkostanzi stipulati fil-punt 19. L-atti delegati adottati skont il-proċedura ta’ urġenza għandhom jiġu ppubblikati mingħajr dewmien.

25.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 297 TFUE, id-deċiżjonijiet mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill li jirrevokaw delega tas-setgħa, li joġġezzjonaw għal att delegat adottat skont il-proċedura ta’ urġenza jew li jopponu t-tiġdid awtomatikuta’ delega ta’ setgħa għandhom jiġu ppubblikati wkoll fis-serje L ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Deċiżjoni li tirrevoka tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

26.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika wkoll f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-deċiżjonijiet li jħassru atti delegati adottati skont il-proċedura ta’ urġenza.

VIII.   Skambju reċiproku ta' informazzjoni, b'mod partikolari fil-każ ta' revoka

27.

Meta jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom li japplikaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-att bażiku, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jinformaw lil xulxin u lill-Kummissjoni.

28.

Meta jew il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jibda proċedura li tista’ twassal għar-revoka ta’ delega tas-setgħa, huwa jinforma liż-żewġ Istituzzjonijiet l-oħra mhux aktar tard minn xahar qabel jieħu d-deċiżjoni li tirrevoka.


(*)  L-ispeċifiċitajiet tal-proċedura għat-tħejjija ta’ standards tekniċi regolatorji (RTS) kif deskritti fir-Regolamenti ASE [Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12), Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48) u ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84)] ser jiġu kkunsidrati mingħajr preġudizzju għall-arranġamenti ta' konsultazzjoni kif stabbiliti f’dan il-Ftehim.

Appendiċi

Klawżoli standard

Premessa:

Sabiex … [għan], is-setgħa ta’ adozzjoni ta’atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ [kontenut u kamp ta' applikazzjoni]. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Artikolu/i li jiddelega(w) setgħat

Il-Kummissjoni [għandha tadotta/tingħata s-setgħa li tadotta] atti delegati skont l-Artikolu [A] dwar … [kontenut u kamp ta' applikazzjoni].

Il-paragrafu supplimentari li ġej għandu jiżdied fejn tapplika l-proċedura ta’ urġenza:

Fejn, fil-każ ta’ … [kontenut u kamp ta' applikazzjoni], ikun meħtieġ hekk għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-proċedura prevista fl-Artikolu [B] għandha tapplika għal atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.

Artikolu [A]

Eżerċizzju tad-delega

1.

Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

[tul ta' żmien]

Għażla Nru 1:

2.

Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu(i) … għandha tiġi mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn … [id-data tad-dħul fis-seħħ tal-att leġislattiv bażiku jew kwalunkwe data oħra stabbilita mill-koleġislaturi]

Għażla Nru 2:

2.

Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu(i) … għandha tiġi mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ … snin minn … [id-data tad-dħul fis-seħħ tal-att leġislattiv bażiku jew kwalunkwe data oħra stabbilita mill-koleġislaturi]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ … snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

Għażla Nru 3:

2.

Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu(i) … għandha tiġi mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ … snin minn … [id-data tad-dħul fis-seħħ tal-att leġislattiv bażiku jew kwalunkwe data oħra stabbilita mill-koleġislaturi].

3.

Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu(i) … tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.

Qabel ma’ tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti innominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

5.

Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill- Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.

Att delegat adottat skont l-l-Artikolu(i) … għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien [xahrejn] min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’ [xahrejn] fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

L-Artikolu supplimentari li ġej għandu jiżdied fejn tapplika l-proċedura ta’ urġenza:

Artikolu [B]

Proċedura ta’ urġenza

1.

L-atti delegati adottati taħt dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li għalihom tkun intużat il-proċedura ta’ urġenza.

2.

Il-Parlament Ewropew jew l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu [A](6). F’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha tirrevoka l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.