ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 75

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
22 ta' Marzu 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/414 tal-10 ta' Marzu 2016 li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifika, u lil Malta biex taderixxi ma', il-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta' Novembru 1965 dwar in-Notifika Barra mill-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali, fl-interess tal-Unjoni Ewropea

1

 

 

Konvenzjoni dwar in-notifika barra mill-pajjiż ta' dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/415 tal-21 ta' Marzu 2016 li jirtira l-aċċettazzjoni ta' impenn għal żewġ produtturi esportaturi u li jħassar id-Deċiżjoni 2008/577/KE li taċċetta l-impenn offrut b'rabta mal-proċediment tal-antidumping fir-rigward tal-importazzjonijiet tan-nitrat tal-ammonju li joriġinaw mir-Russja

10

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/416 tal-21 ta' Marzu 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

14

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/417 tas-17 ta' Marzu 2016 li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (notifikata bid-dokument C(2016) 1509)

16

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/418 tat-18 ta' Marzu 2016 dwar il-konformità tar-rati unitarji tal-2016 għaż-żoni tal-imposti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 (notifikata bid-dokument C(2016) 1583)  ( 1 )

57

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/419 tat-18 ta' Marzu 2016 dwar in-nuqqas ta' konformità tar-rati unitarji għall-2016 għaż-żoni tal-imposti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 (notifikata bid-dokument C(2016) 1588)  ( 1 )

60

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/420 tat-18 ta' Marzu 2016 dwar in-nonkonformità tar-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 (notifikata bid-dokument C(2016) 1592)  ( 1 )

63

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/421 tat-18 ta' Marzu 2016 dwar in-nuqqas ta' konformità tar-rati unitarji fiż-żona tal-imposti tal-Iżvizzera għas-snin 2015 u 2016 skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 (notifikata bid-dokument C(2016) 1594)  ( 1 )

66

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/422 tat-18 ta' Marzu 2016 dwar il-konformità tar-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 (notifikata bid-dokument C(2016) 1595)  ( 1 )

68

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/423 tat-18 ta' Marzu 2016 li tawtorizza lil ċerti laboratorji fl-Eġittu, fl-Emirati Għarab Magħquda u fl-Istati Uniti jwettqu testijiet seroloġiċi għall-monitoraġġ tal-effettività tal-vaċċini tar-rabja fil-klieb, fil-qtates u fl-inmsa (notifikata bid-dokument C(2016) 1609)  ( 1 )

70

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/113 tat-28 ta' Jannar 2016 li jimponi dazju anti-dumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet ta' żbarri u vireg tal-azzar b'reżistenza għolja għar-reħi għar-rinfurzar tal-konkrit li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina ( ĠU L 23, 29.1.2016 )

72

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/414

tal-10 ta' Marzu 2016

li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifika, u lil Malta biex taderixxi ma', il-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta' Novembru 1965 dwar in-Notifika Barra mill-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali, fl-interess tal-Unjoni Ewropea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 81(2) flimkien mal-punt (a) tal-Artikolu 218(6) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta' Novembru 1965 dwar in-Notifika Barra mill-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali (“il-Konvenzjoni”) tissimplifika l-metodi ta' trasmissjoni ta' dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji bejn l-Istati Kontraenti. B'hekk tiffaċilita l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'litigazzjoni ċivili u kummerċjali transkonfinali.

(2)

Ħafna pajjiżi, inklużi l-Istati Membri minbarra r-Repubblika tal-Awstrija u Malta, huma Partijiet għall-Konvenzjoni. Ir-Repubblika tal-Awstrija u Malta esprimew l-interess tagħhom biex isiru Partijiet għall-Konvenzjoni. Hu fl-interess tal-Unjoni li l-Istati Membri kollha jkunu Partijiet għall-Konvenzjoni. Barra minn hekk, fil-qafas tal-politika esterna tal-Unjoni fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, l-Unjoni tippromwovi l-adeżjoni ma', u r-ratifika ta', il-Konvenzjoni minn Stati terzi.

(3)

L-Unjoni għandha kompetenza esterna fir-rigward tal-Konvenzjoni safejn id-dispożizzjonijiet tagħha jaffettwaw ir-regoli stabbiliti f'ċerti dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tal-Unjoni jew safejn l-adeżjoni mal-Konvenzjoni ta' Stati Membri addizzjonali tbiddel il-kamp ta' applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tal-Unjoni, bħall-Artikolu 28(4) tar- Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(4)

Il-Konvenzjoni ma tippermettix il-parteċipazzjoni minn organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali bħall-Unjoni. Bħala riżultat, l-Unjoni mhijiex f'pożizzjoni li taderixxi mal-Konvenzjoni.

(5)

Il-Kunsill għandu għalhekk jawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifika, u lil Malta biex taderixxi ma', il-Konvenzjoni, fl-interess tal-Unjoni. L-Istati Membri jżommu l-kompetenza tagħhom f'dawk l-oqsma tal-Konvenzjoni li ma jaffettwawx ir-regoli tal-Unjoni jew ma jbiddlux il-kamp ta' applikazzjoni tagħhom, f'konformità mal-Artikolu 3(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(6)

Ir-Renju Unit u l-Irlanda huma marbutin bir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u għalhekk qegħdin jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(7)

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Kunsill b'dan jawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifika, u lil Malta biex taderixxi ma', il-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta' Novembru 1965 dwar in-Notifika Barra mill-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali, fl-interess tal-Unjoni.

It-test tal-Konvenzjoni huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

1.   Ir-Repubblika tal-Awstrija għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiddepożita l-istrument tagħha ta' ratifika tal-Konvenzjoni mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tar-Renju tan-Netherlands fi żmien raġonevoli u mhux aktar tard mill-31ta' Diċembru 2017.

2.   Ir-Repubblika tal-Awstrija għandha tinforma lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bid-data tad-depożitu minnha tal-istrument ta' ratifika.

Artikolu 3

1.   Wara li din id-Deċiżjoni ssir effettiva, Malta għandha tinnotifika lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tar-Renju tan-Netherlands bid-data li fiha l-Konvenzjoni ser issir applikabbli għal Malta.

2.   Malta għandha bl-istess mod tinforma lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar id-data msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha ssir effettiva fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Malta u lir-Repubblika tal-Awstrija.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Marzu 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1).

(3)  Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (notifika ta' dokumenti) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 (ĠU L 324, 10.12.2007, p. 79).


22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/3


TRADUZZJONI

KONVENZJONI

dwar in-notifika barra mill-pajjiż ta' dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali

(Konkluża fil-15 ta' Novembru 1965)

L-ISTATI FIRMATARJI TA' DIN IL-KONVENZJONI,

Bix-xewqa li joħolqu mezzi adegwati biex jiġi żgurat li dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji li jinħtieġu jiġu nnotifikati barra mill-pajjiż ikollhom jinġiebu għall-attenzjoni tad-destinatarju fi żmien suffiċjenti,

Bix-xewqa li tittejjeb l-organizzazzjoni tal-assistenza ġudizzjarja reċiproka għal dak il-għan billi tiġi ssimplifikata u mħaffa l-proċedura,

Iddeċidew li jikkonkludu Konvenzjoni għal dan il-għan u ftiehmu dwar id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

Artikolu 1

Din il-Konvenzjoni tapplika fil-każijiet kollha, fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali, fejn tinqala' l-okkażjoni biex jiġi trażmess dokument ġudizzjarju jew extraġudizzjarji għal notifika barra mill-pajjiż.

Din il-Konvenzjoni ma tapplikax fejn l-indirizz tal-persuna li għandha tiġi nnotifikata bid-dokument ma jkunx magħruf.

KAPITOLU I

DOKUMENTI ĠUDIZZJARJI

Artikolu 2

Kull Stat Kontraenti għandu jinnomina Awtorità Ċentrali li tieħu l-inkarigu li tirċievi t-talbiet għal notifiki li ġejjin minn Stati Kontraenti oħra u li tipproċedi f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 3 sa 6.

Kull Stat għandu jorganizza l-Awtorità Ċentrali skont il-liġi tiegħu stess.

Artikolu 3

L-awtorità jew l-uffiċjal ġudizzjarju kompetenti taħt il-liġi tal-Istat li fih joriġinaw id-dokumenti għandhom jibagħtu, lill-Awtorità Ċentrali tal-Istat indirizzat, talba li tikkonforma mal-mudell anness ma' din il-Konvenzjoni, mingħajr kwalunkwe rekwiżit ta' legalizzazzjoni jew formalità oħra ekwivalenti.

Id-dokument li għandu jkun innotifikat, jew kopja tiegħu, għandhom jiġu annessi mat-talba. Kemm it-talba kif ukoll id-dokument għandhom jingħataw duplikati.

Artikolu 4

Jekk l-Awtorità Ċentrali tqis li t-talba ma tkunx konformi mad-dispożizzjonijiet ta' din il-Konvenzjoni, hija għandha tgħarraf minnufih lill-applikant u tispeċifika l-oġġezzjonijiet tagħha għat-talba.

Artikolu 5

L-Awtorità Ċentrali tal-Istat indirizzat għandha tinnotifika d-dokument hi stess jew tirranġa sabiex dan ikun innotifikat permezz ta' aġenzija adatta, jew —

a)

permezz ta' metodu preskritt mil-liġi interna tiegħu għan-notifika ta' dokumenti f'azzjonijiet domestiċi lil persuni li jinsabu fit-territorju tiegħu, jew

b)

permezz ta' metodu partikolari mitlub mill-applikant, dejjem jekk dan il-metodu jkun konformi mal-liġi tal-Istat indirizzat.

Suġġett għas-subparagrafu (b) tal-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu, id-dokument jista' dejjem jiġi nnotifikat billi jitwassal lil destinatarju li jaċċettah b'mod volontarju.

Jekk id-dokument għandu jkun innotifikat taħt l-ewwel paragrafu hawn fuq, l-Awtorità Ċentrali tista' tesiġi li d-dokument jinkiteb jew jiġi tradott bil-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat indirizzat.

Dik il-parti tat-talba, fil-formola mehmuża ma' din il-Konvenzjoni, li tinkludi sommarju tad-dokument li għandu jkun innotifikat, għandha tkun innotifikata mad-dokument.

Artikolu 6

L-Awtorità Ċentrali tal-Istat indirizzat, jew kwalunkwe awtorità li setgħet ġiet nominata għal dak l-iskop, għandha timla ċertifikat fil-forma tal-mudell anness ma' din il-Konvenzjoni.

Iċ-ċertifikat għandu jiddikjara li d-dokument ġie nnotifikat u għandu jinkludi fih il-metodu, il-post u d-data tan-notifika u l-persuna li lilha d-dokument ġie mwassal. Jekk id-dokument ma jkunx ġie nnotifikat, iċ-ċertifikat għandu jagħti r-raġunijiet li impedixxew in-notifika.

L-applikant jista' jitlob li ċertifikat li ma jkunx tlesta minn Awtorità Ċentrali jew minn awtorità ġudizzjarja jiġi ffirmat ukoll minn waħda minn dawn l-awtoritajiet.

Iċ-ċertifikat għandu jintbagħat direttament lill-applikant.

Artikolu 7

It-termini standard fil-mudell anness ma' din il-Konvenzjoni għandhom jinkitbu f'kull każ bil-Franċiż jew bl-Ingliż. Dawn jistgħu wkoll jinkitbu bil-lingwa uffiċjali, jew f'waħda mill-lingwi uffiċjali, tal-Istat li fih joriġinaw id-dokumenti.

L-ispazji vojta korrispondenti għandhom jimtlew jew bil-lingwa tal-Istat indirizzat jew bil-Franċiż jew bl-Ingliż.

Artikolu 8

Kull Stat Kontraenti huwa liberu li jagħmel notifika ta' dokumenti ġudizzjarji lil persuni barra mill-pajjiż, mingħajr l-applikazzjoni ta' kwalunkwe kostrizzjoni, direttament permezz tal-aġenti diplomatiċi jew konsulari tiegħu.

Kwalunkwe Stat jista' jiddikjara li joġġezzjona għal tali notifika fit-territorju tiegħu, sakemm id-dokument mhuwiex se jiġi nnotifikat lil ċittadin mill-Istat li fih joriġinaw id-dokumenti.

Artikolu 9

Barra minn hekk, kull Stat Kontraenti huwa liberu li juża mezzi konsulari biex jgħaddi dokumenti, bil-għan li jinnotifikahom, lil dawk l-awtoritajiet ta' Stat Kontraenti ieħor li jkunu nominati minn dan tal-aħħar għal dan l-għan.

Kull Stat Kontraenti jista', jekk ċirkostanzi eċċezzjonali jeħtieġu hekk, juża mezzi diplomatiċi għall-istess skop.

Artikolu 10

Dejjem jekk l-Istat ta' destinazzjoni ma joġġezzjonax, din il-Konvenzjoni ma tinterferixxix ma' —

a)

il-libertà li dokumenti ġudizzjarji jintbagħtu, b'mezzi postali, direttament lil persuni barra mill-pajjiż,

b)

il-libertà ta' uffiċjali ġudizzjarji, uffiċjali jew persuni kompetenti oħra tal-Istat ta' oriġini li jagħmlu n-notifika ta' dokumenti ġudizzjarji direttament permezz ta' uffiċjali ġudizzjarji, uffiċjali jew persuni kompetenti oħra tal-Istat ta' destinazzjoni,

c)

il-libertà ta' kwalunkwe persuna interessata fi proċediment ġudizzjarju li tagħmel notifika ta' dokumenti ġudizzjarji direttament permezz ta' uffiċjali ġudizzjarji, uffiċjali jew persuni kompetenti oħra tal-Istat ta' destinazzjoni.

Artikolu 11

Din il-Konvenzjoni ma timpedixxix xi żewġ Stati Kontraenti jew aktar milli jiftiehmu li jippermettu, bl-iskop li jiġu nnotifikati dokumenti ġudizzjarji, mezzi ta' trażmissjoni oħra apparti dawk previsti fl-Artikoli preċedenti u, b'mod partikolari, komunikazzjoni diretta bejn l-awtoritajiet rispettivi tagħhom.

Artikolu 12

In-notifika ta' dokumenti ġudizzjarji derivanti minn Stat Kontraenti m'għandha tagħti lok għal ebda pagament jew rimborż ta' taxxi jew spejjeż għas-servizzi mogħtija mill-Istat Membru indirizzat.

L-applikant għandu jħallas jew jirrifondi l-ispejjeż ikkaġunati minn —

a)

l-impjieg ta' uffiċjal ġudizzjarju jew ta' persuna kompetenti taħt il-liġi tal-Istat ta' destinazzjoni,

b)

l-użu ta' metodu partikolari ta' notifika.

Artikolu 13

Fejn talba għal notifika tikkonforma mat-termini ta' din il-Konvenzjoni, l-Istat indirizzat jista' jirrifjuta li jikkonforma magħha biss jekk iqis li l-konformità tkun qed tikser is-sovranità jew sigurtà tiegħu.

Huwa ma jistax jirrifjuta li jikkonforma minħabba l-uniku fatt li, taħt il-liġi interna tiegħu, jippretendi ġurisdizzjoni esklussiva fuq il-materja tal-azzjoni jew il-liġi interna tiegħu ma tippermettix l-azzjoni li fuqha l-applikazzjoni hija bbażata.

L-Awtorità Ċentrali għandha, f'każ ta' rifjut, tinforma minnufih lill-applikant u tiddikjara ir-raġunijiet tar-rifjut.

Artikolu 14

Id-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu relattivament għat-trażmissjoni ta' dokumenti ġudizzjarji bil-għan ta' notifika għandhom jiġu riżolti permezz ta' mezzi diplomatiċi.

Artikolu 15

Fejn ċitazzjoni jew dokument ekwivalenti kellhom jiġu trażmessi barra mill-pajjiż bil-għan ta' notifika, taħt id-dispożizzjonijiet ta' din il-Konvenzjoni, u l-konvenut kien kontumaċi, is-sentenza ma għandhiex tingħata qabel ma jkun stabbilit li —

a)

id-dokument kien innotifikat permezz ta' metodu preskritt mil-liġi interna tal-Istat indirizzat għan-notifika ta' dokumenti f'azzjonijiet domestiċi lil persuni li jinsabu fit-territorju tiegħu; jew

b)

id-dokument kien fil-fatt twassal lill-konvenut jew fir-residenza tiegħu b'mezz ieħor previst minn din il-Konvenzjoni;

u li fi kwalunkwe wieħed minn dawn il-każijiet in-notifika jew il-konsenja saret fi żmien suffiċjenti sabiex il-konvenut ikunu jista' jiddefendi lilu nnifsu.

Kull Stat Kontraenti huwa liberu li jiddikjara li l-imħallef, irrispettivament mid-dispożizzjonijiet tal-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu, jista' jagħti s-sentenza anke jekk l-ebda ċertifikat ta' notifika jew ta' konsenja ma jkun riċevut, jekk ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin —

a)

id-dokument ġie trasmess permezz ta' wieħed mill-metodi previsti f'din il-Konvenzjoni,

b)

ikun għadda perjodu ta' żmien ta' mhux anqas minn sitt xhur, kif ikkunsidrat xieraq mill-imħallef fil-każ partikolari, mid-data tat-trasmissjoni tad-dokument,

c)

ma ġie riċevut ebda tip ta' ċertifikat, għalkemm ikun sar kull sforz raġonevoli biex dan jinkiseb permezz tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat indirizzat.

Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafi preċedenti, l-imħallef jista' jordna, f'każ ta' urġenza, kwalunkwe miżura provviżorja jew protettiva.

Artikolu 16

Meta ċitazzjoni jew dokument ekwivalenti kellhom jiġu trażmessi barra mill-pajjiż bil-għan ta' notifika, taħt id-dispożizzjonijiet ta' din il-Konvenzjoni, u tkun ingħatat sentenza kontra konvenut li kien kontumaċi, l-imħallef ikollu s-setgħa li jeżonera lill-konvenut mill-effetti ta' skadenza għall-appell mis-sentenza jekk ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin —

a)

il-konvenut, mingħajr ma jkollu ħtija, ma kienx jaf bid-dokument fi żmien biżżejjed biex jiddefendi ruħu, jew ma kienx jaf bis-sentenza fi żmien biżżejjed biex jappella; u

b)

il-konvenut juri li għandu eċċezzjonijiet prima facie xi jressaq kontra l-meriti tal-azzjoni.

Applikazzjoni għall-eżoneru tista' tiġi ppreżentata biss fi żmien raġonevoli wara li l-konvenut isir jaf bis-sentenza.

Kull Stat Kontraenti jista' jiddikjara li l-applikazzjoni ma tiġix ikkunsidrata jekk tkun ippreżentata wara li jiskadi żmien li għandu jkun indikat fid-dikjarazzjoni, iżda li f'kull każ m'għandux ikun inqas minn sena wara d-data tas-sentenza.

Dan l-Artikolu ma japplikax għal sentenzi dwar l-istatus jew il-kapaċità ta' persuni.

KAPITOLU II

DOKUMENTI EXTRAĠUDIZZJARJI

Artikolu 17

Dokumenti extraġudizzjarji derivanti minn awtoritajiet u minn uffiċjali ġudizzjarji ta' Stat Kontraenti jistgħu jiġu trażmessi bil-għan ta' notifika fi Stat Kontraenti ieħor bil-metodi u taħt id-dispożizzjonijiet ta' din il-Konvenzjoni.

KAPITOLU III

KLAWSOLI ĠENERALI

Artikolu 18

Kull Stat Kontraenti jista' jinnomina awtoritajiet oħra addizzjonalment għall-Awtorità Ċentrali u għandu jiddetermina sa fejn twassal il-kompetenza tagħhom.

L-applikant, madankollu, fil-każijiet kollha, għandu dritt li jindirizza talba direttament lill-Awtorità Ċentrali.

L-Istati Federali huma liberi li jinnominaw iktar minn Awtorità Ċentrali waħda.

Artikolu 19

Safejn il-liġi interna ta' Stat Kontraenti tippermetti metodi ta' trażmissjoni, apparti dawk previsti fl-Artikoli preċedenti, ta' dokumenti derivanti minn barra mill-pajjiż, bil-għan ta' notifika ġewwa t-territorju tiegħu, din il-Konvenzjoni ma taffettwax tali dispożizzjonijiet.

Artikolu 20

Din il-Konvenzjoni ma timpedixxix ftehim bejn kwalunkwe żewġ Stati Kontraenti jew aktar sabiex jidderogaw minn —

a)

il-ħtieġa ta' duplikati ta' dokumenti trażmessi kif rekwiżit taħt it-tieni paragrafu tal-Artikolu 3,

b)

ir-rekwiżiti lingwistiċi taħt it-tielet paragrafu tal-Artikolu 5 u taħt l-Artikolu 7,

c)

id-dispożizzjonijiet tar-raba' paragrafu tal-Artikolu 5,

d)

id-dispożizzjonijiet tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 12.

Artikolu 21

Kull Stat Kontraenti għandu, fil-waqt tad-depożitu tal-istrument tiegħu ta' ratifika jew adeżjoni, jew f'data aktar tard, jgħarraf lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tan-Netherlands b'dan li ġej —

a)

in-nomina ta' awtoritajiet, skont l-Artikoli 2 u 18,

b)

in-nomina tal-awtorità li jkollha l-kompetenza tlesti ċ-ċertifikat skont l-Artikolu 6,

c)

in-nomina tal-awtorità li jkollha l-kompetenza tirċievi dokumenti trażmessi permezz ta' mezzi konsulari, skont l-Artikolu 9,

Kull Stat Kontraenti għandu, bl-istess mod, jgħarraf lill-Ministeru, skont il-każ, dwar —

a)

oppożizzjoni għall-użu ta' metodi ta' trażmissjoni skont l-Artikoli 8 u 10,

b)

dikjarazzjonijiet skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 15 u t-tielet paragrafu tal-Artikolu 16,

c)

il-modifiki kollha tan-nomini, oppożizzjonijiet u dikjarazzjonijiet ta' hawn fuq.

Artikolu 22

Fejn xi Partijiet għal din il-Konvenzjoni jkunu wkoll Partijiet għal waħda minn jew għaż-żewġ Konvenzjonijiet dwar il-proċedura ċivili iffirmati fl-Aja nhar is-17 ta' Lulju 1905, u fl-1 ta' Marzu 1954, din il-Konvenzjoni tieħu post l-Artikoli 1 sa 7 tal-Konvenzjonijiet preċedenti.

Artikolu 23

Din il-Konvenzjoni ma taffettwax l-applikazzjoni tal-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni dwar il-proċedura ċivili ffirmata fl-Aja fis-17 ta' Lulju 1905, jew l-Artikolu 24 tal-Konvenzjoni dwar il-proċedura ċivili ffirmata fl-Aja fl-1 ta' Marzu 1954.

Dawn l-Artikoli għandhom, madankollu, japplikaw biss jekk il-metodi ta' komunikazzjoni, identiċi għal dawk previsti f'dawn il-Konvenzjonijiet, ikunu użati.

Artikolu 24

Il-ftehimiet supplimentari bejn il-Partijiet għall-Konvenzjonijiet tal-1905 u tal-1954 għandhom jitqiesu bħala applikabbli ugwalment għal din il-Konvenzjoni, sakemm il-Partijiet ma jiftehmux mod ieħor.

Artikolu 25

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 24, din il-Konvenzjoni ma tidderogax minn Konvenzjonijiet li fihom dispożizzjonijiet dwar kwistjonijiet regolati minn din il-Konvenzjoni li għalihom l-Istati Kontraenti huma, jew se jsiru, Partijiet.

Artikolu 26

Din il-Konvenzjoni għandha tinfetaħ għall-iffirmar mill-Istati rrappreżentati fl-Għaxar Sessjoni tal-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat.

Hija għandha tiġi rratifikata, u l-istrumenti ta' ratifika għandhom jiġu ddepositati mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tan-Netherlands.

Artikolu 27

Din il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ fis-sittin jum wara d-depożitu tat-tielet strument ta' ratifika msemmi fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 26.

Il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ għal kull Stat firmatarju li jirratifikaha sussegwentement fis-sittin jum wara d-depożitu tal-istrument tiegħu tar-ratifika.

Artikolu 28

Kwalunkwe Stat li ma jkunx rappreżentat fl-Għaxar Sessjoni tal-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat jista' jaderixxi ma' din il-Konvenzjoni wara li tkun daħlet fis-seħħ skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 27. L-istrument ta' adeżjoni għandu jiġi ddepositat mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tan-Netherlands.

Il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ għal tali Stat fin-nuqqas ta' kwalunkwe oġġezzjoni, minn Stat li jkun irratifika l-Konvenzjoni qabel tali depożitu, innotifikata lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tan-Netherlands fi żmien sitt xhur mid-data li fiha l-imsemmi Ministeru jkun innotifikah b'tali adeżjoni.

Fin-nuqqas ta' kwalunkwe tali oġġezzjoni, il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ għall-Istat aderenti fl-ewwel jum tax-xahar wara li jiskadi l-aħħar perjodu minn dawk imsemmija fil-paragrafu preċedenti.

Artikolu 29

Kwalunkwe Stat jista', fil-waqt tal-iffirmar, tar-ratifika jew tal-adeżjoni, jiddikjara li din il-Konvenzjoni għandha testendi għat-territorji kollha li għar-relazzjonijiet internazzjonali tagħhom huwa responsabbli, jew għal wieħed jew aktar minnhom. Tali dikjarazzjoni ssir effettiva fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din il-Konvenzjoni għall-Istat ikkonċernat.

Fi kwalunkwe żmien suċċessivament, tali estensjonijiet għandhom jiġu nnotifikati lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tan-Netherlands.

Il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ għat-territorji msemmija f'tali estensjoni fis-sittin jum wara n-notifika msemmija fil-paragrafu preċedenti.

Artikolu 30

Din il-Konvenzjoni tibqa' fis-seħħ għal ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tagħha skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 27, anke għal Stati li rratifikawha jew aderixxew magħha sussegwentement.

Jekk ma ssir ebda denunzja, hija tiġġedded b'mod taċitu kull ħames snin.

Kwalunkwe denunzja għandha tiġi nnotifikata lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tan-Netherlands mill-anqas sitt xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin.

Din tista' tkun limitata għal ċerti territorji li għalihom tapplika l-Konvenzjoni.

Id-denunzja jkollha effett biss fir-rigward tal-Istat li nnotifikaha. Il-Konvenzjoni tibqa' fis-seħħ għall-Istati Kontraenti oħra.

Artikolu 31

Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tan-Netherlands għandu javża lill-Istati msemmija fl-Artikolu 26, u lill-Istati li jkunu aderixxew skont l-Artikolu 28, b'dan li ġej —

a)

il-firem u r-ratifiki msemmija fl-Artikolu 26;

b)

id-data li fiha din il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 27;

c)

l-adeżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 28 u d-dati li fihom isiru effettivi;

d)

l-estensjonijiet imsemmija fl-Artikolu 29 u d-dati li fihom isiru effettivi;

e)

in-nomini, oppożizzjonijiet u dikjarazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 21;

f)

id-denunzji msemmija fit-tielet paragrafu tal-Artikolu 30.

B'xhieda ta' dan, is-sottoskritti, debitament awtorizzati għal dan l-iskop, iffirmaw din il-Konvenzjoni.

Magħmul fl-Aja, fil- 15-il jum ta' Novembru,1965 , fl-ilsien Ingliż u fl-ilsien Franċiż, biż-żewġ testi ugwalment awtentiċi, f'eżemplari wieħed li jiġi ddepożitat fl-arkivji tal-Gvern tan-Netherlands, u li tiegħu kopja ċertifikata għandha tintbagħat, permezz tal-mezz diplomatiku, lil kull wieħed mill-Istati rappreżentati fl-Għaxar Sessjoni tal-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat.

 


REGOLAMENTI

22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/10


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/415

tal-21 ta' Marzu 2016

li jirtira l-aċċettazzjoni ta' impenn għal żewġ produtturi esportaturi u li jħassar id-Deċiżjoni 2008/577/KE li taċċetta l-impenn offrut b'rabta mal-proċediment tal-antidumping fir-rigward tal-importazzjonijiet tan-nitrat tal-ammonju li joriġinaw mir-Russja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b'mod partikolari l-Artikoli 8 tiegħu,

Infurmat lill-Istati Membri,

Billi:

A.   IL-MIŻURI EŻISTENTI

(1)

Bir-Regolament (KE) Nru 2022/95 (2), il-Kunsill impona dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tan-nitrat tal-ammonju li joriġinaw mir-Russja. Wara skadenza u reviżjoni interim, bir-Regolament (KE) Nru 658/2002 (3), il-Kunsill impona dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tan-nitrat tal-ammonju li joriġinaw mir-Russja. Wara skadenza u reviżjoni interim oħra, bir-Regolament (KE) Nru 661/2008 (4), il-Kunsill impona dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tan-nitrat tal-ammonju li joriġinaw mir-Russja. Wara reviżjoni interim oħra, il-Kummissjoni, permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 999/2014 (5), imponiet dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tan-nitrat tal-ammonju li joriġinaw mir-Russja.

(2)

Il-Kummissjoni, permezz tad-Deċiżjoni 2008/577/KE (6) (“id-Deċiżjoni”) aċċettat impenn fuq il-prezz (“l-impenn”), inter alia, mill-produtturi Russi JSC Acron u JSC Dorogobuzh, membri tal-Acron Holding Company (minn hawn 'il quddiem konġuntement imsejħa Acron), rigward l-importazzjonijiet ta' nitrat tal-ammonju prodott minn dawn il-kumpaniji u mibjugħ lill-ewwel klijent indipendenti fl-Unjoni.

(3)

Bl-istess Deċiżjoni, il-Kummissjoni aċċettat ukoll impenn minn kumpanija Ukraina, l-Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy. Il-miżuri dwar l-importazzjonijiet tan-nitrat tal-ammonju li joriġinaw mill-Ukraina skadew fis-17 ta' Ġunju 2012 (7) u għalhekk l-impenn relatat skada wkoll fl-istess jum.

(4)

Bl-istess Deċiżjoni, il-Kummissjoni aċċettat ukoll impenn mill-grupp EuroChem. Bid-Deċiżjoni 2012/629/UE (8), il-Kummissjoni rtirat l-aċċettazzjoni tagħha tal-impenn offrut mill-Grupp EuroChem minħabba l-imprattikabbiltà ta' dan l-impenn.

(5)

L-impenn aċċettat mill-Acron hu bbażat fuq tliet elementi, jiġifieri (1) l-indiċjar tal-prezzijiet minimi f'konformità mal-kwotazzjonijiet pubbliċi internazzjonali, (2) il-livell massimu kwantitattiv u (3) l-impenn li ma tbigħx il-prodotti koperti bl-impenn lill-istess klijenti fl-Unjoni Ewropea lil min tbigħ prodotti oħra, bl-eċċezzjoni ta' ċerti prodotti oħra li għalihom l-Acron impenjat ruħha li jirrispetta reġimi speċifiċi ta' prezzijiet.

(6)

Kif intqal fil-premessa 14 tad-Deċiżjoni 2008/577/KE, meta kien aċċettat l-impenn, l-istruttura tal-bejgħ tal-Acron kienet tali li l-Kummissjoni kkunsidrat ir-riskju li jkun evitat l-impenn bħala limitat.

B.   ĊIRKOSTANZI MIBDULA

Ir-relazzjonijiet ta' negozju ta' Acron

(7)

F'Mejju 2012, Acron informat lill-Kummissjoni dwar l-intenzjoni tagħha li takkwista ishma f'kumpanija kimika fl-Unjoni. F'Awwissu 2012, Acron informat lill-Kummissjoni dwar bidla fl-istruttura korporattiva tagħha, jiġifieri li akkwistat ishma minoritarji f'din il-kumpanija kimika fl-Unjoni, li jindika li dan it-tibdil korporattiv ma kellu ebda riperkussjoni fuq l-implimentazzjoni tal-impenn. Wara valutazzjoni tal-evidenza pprovduta minn Acron, il-Kummissjoni inizjalment ma kkunsidratx li din il-bidla fl-istruttura korporattiva ta' Acron kellha impatt fuq l-impenn. Madankollu, evidenza ġdida li hija attwalment disponibbli lill-Kummissjoni turi li Acron kienet ippreżentat informazzjoni mhux kompluta meta oriġinarjament informat lill-Kummissjoni dwar il-bidla fl-istruttura tagħha. B'mod partikolari, il-Kummissjoni ma ġietx informata li dan il-produttur tal-Unjoni jimmanifattura u jbigħ mhux biss prodotti kimiċi, iżda wkoll fertilizzanti li jinkludu nitrat tal-ammonju. Barra minn hekk, l-evidenza attwalment disponibbli lill-Kummissjoni wriet ukoll li l-parteċipazzjoni azzjonarja ta' Acron kompliet tikber minn meta ġiet notifikata lill-Kummissjoni f'Awwissu 2012.

Evalwazzjoni preliminari

(8)

Il-Kummissjoni analizzat l-implikazzjonijiet tal-evidenza disponibbli lilha, u kkunsidrat li hemm riskju kbir ta' kumpens doppju. Tabilħaqq, jekk il-faċilità ta' produzzjoni u bejgħ ta' fertilizzanti fl-Unjoni, li Acron akkwistat ishma fiha, tbigħ kwalunkwe wieħed mill-prodotti tagħha lill-istess klijenti bħall-Acron, il-prezzijiet ta' tali tranżazzjonijiet jistgħu jkunu ffissati b'mod li jikkumpensaw għall-Prezz ta' Importazzjoni Minimu suġġett għall-impenn. Tali kumpens jista' madankollu ma jkunx jista' jiġi identifikat minn attivitajiet ta' monitoraġġ, peress li l-istruttura tal-prezzijiet għall-maġġoranza tal-prodotti manifatturati mill-produzzjoni tal-fertilizzanti u l-faċilità tal-bejgħ li fiha Acron akkwistat ishma ma hija suġġetta għal ebda sors pubblikament disponibbli. Għalhekk, ma jistax jiġi vvalutat jekk il-prezzijiet imħallsa mill-konsumaturi jwieġbux għall-valur tal-prodotti jew jiħdux inkunsiderazzjoni roħs potenzjali sabiex jikkumpensaw għal tranżazzjonijiet soġġetti għall-impenn li għalih ġie rispettat Prezz ta' Importazzjoni Minimu. Konsegwentement, il-monitoraġġ tal-impenn ma jkunx prattiku u ma jistax isir.

(9)

Il-Kummissjoni infurmat lil Acron dwar dan u ħabbret li, fid-dawl taċ-ċirkostanzi deskritti fil-premessi 7 and 8, hija kkunsidrat li l-impenn għandu jiġi rtirat. Acron ingħatat l-opportunità li tikkummenta.

C.   PREŻENTAZZJONIJIET BIL-MIKTUB U SEDUTI

(10)

Acron ippreżentat kummenti bil-miktub u ngħatat l-opportunità li tinstema'. Bi tweġiba għad-dokument ta' divulgazzjoni, Acron tenniet l-argumenti li kienet diġà ppreżentat meta ġiet informata l-ewwel darba dwar in-nuqqas ta' konformità tal-impenn mal-parteċipazzjoni azzjonarja tagħha fi produttur tal-fertilizzanti tal-Unjoni. Dawn l-argumenti ġew indirizzati fid-dokument ta' divulgazzjoni u ġew indirizzati wkoll f'dan ir-Regolament.

(11)

Diversi partijiet bagħtu preżentazzjonijiet bil-miktub lill-Kummissjoni li jappoġġaw il-pożizzjoni ta' Acron (huma, madankollu, ma kinux id-destinatarji tad-divulgazzjoni tal-Kummissjoni u tat-talba għal kummenti). Dawn il-partijiet iddikjaraw li ma ġewx involuti fil-prattiki ta' kumpens doppju ma' Acron. Madankollu, tali dikjarazzjonijiet fihom infushom ma jtaffux ir-riskju ta' kumpens doppju. F'kull każ, hija prattika stabbilita tal-Kummissjoni li ma taċċettax impenji fuq il-prezz jekk ir-riskju tal-kumpens doppju ikun għoli, indipendentement minn jekk kienx hemm filfatt kumpens doppju jew le.

(12)

Acron sostniet li kienet qed taġixxi bona fide meta infurmat lill-Kummissjoni, konformi mad-definizzjoni tal-parti relatata u skont il-klawżola 5.14 tal-impenn, dwar xi bidliet fl-istruttura korporattiva tagħha.

(13)

Barra minn hekk, Acron sostniet li hija għandha tiġi kkunsidrata bħala investitur finanzjarju fil-kumpanija tal-Unjoni u li l-parteċipazzjoni azzjonarja tagħha tagħtiha biss drittijiet statutorji limitati fit-teħid ta' deċiżjonijiet, u b'hekk l-Acron ma għandhiex kontroll fuq il-kumpanija tal-Unjoni fis-sens tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-Unjoni.

(14)

Acron enfasizzat li d-dritt tal-Unjoni u d-drittijiet tal-kompetizzjoni nazzjonali ma jippermettux l-iskambju ta' informazzjoni kummerċjalment sensittiva jew il-koordinazzjoni tal-bejgħ mal-kompetituri tagħha fl-Unjoni jew x'imkien ieħor, li jkun indispensabbli għal kull kumpens doppju.

(15)

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-argumenti ta' Acron għandhom jiġu miċħuda għar-raġunijiet li ġejjin.

(16)

L-ewwel nett, l-Impenn, offrut minn Acron, jinkludi definizzjoni tal-parti relatata. Kif stipulat fil-Klawżola 1 tal-impenn, il-pussess ta' 5 % jew aktar ta' ishma f'kumpanija oħra huwa biżżejjed biex tiġi kkunsidrata bħala parti relatata; dan huwa l-valur referenzjarju li għandu jiġi kkunsidrat meta jiġu vvalutati l-monitorabbiltà u l-prattikabbiltà tal-impenn.

(17)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ttenni l-problemi tal-kumpens doppju msemmi fil-premessa 8. Barra minn dan, ma jistax ikun eskluż li xi wħud mill-kwotazzjonijiet tal-prezzijiet (li huma l-bażi għall-mekkaniżmu tal-indiċjar tal-prezzijiet tal-impenn) ikunu influwenzati mill-bejgħ tal-produttur relatat fl-Unjoni.

(18)

Acron innifsu ammetta li parteċipazzjonijiet azzjonarji fil-produttur tal-Unjoni joħolqu preżunzjoni tal-eżistenza ta' riskju ta' kumpens doppju, għalkemm dan huwa konfutabbli. Il-kunsiderazzjonijiet abbażi tal-liġi dwar il-kompetizzjoni, nazzjonali jew dik tal-Unjoni, li tali mġiba teoretikament mhijiex fl-interess ta' Acron, mhumiex rilevanti għall-valutazzjoni tal-monitorabbiltà u l-prattikabbiltà tal-impenn. Filfatt, tali konsiderazzjonijiet fihom infushom ma jtaffux ir-riskju tal-kumpens doppju.

(19)

Acron afferma li l-kumpens doppju la hu fl-interess kummerċjali tiegħu u lanqas fl-interess kummerċjali tal-produttur tal-Unjoni relatat. Din id-dikjarazzjoni fiha nnifisha ma ttaffix ir-riskju tal-kumpens doppju, speċjalment għax il-kunċett tal-interess kummerċjali ma jistax jiġi vvalutat f'termini astratti. Barra minn hekk, skont il-valutazzjoni tal-Kummissjoni, l-inċentivi għal kumpens doppju ma jistgħux jiġu esklużi peress li kemm il-produttur tal-Unjoni kif ukoll l-Acron ibigħu fl-Unjoni prodotti oħra barra min-nitrat tal-ammonju potenzjalment lill-istess konsumaturi. Huwa imprattikabbli, jekk mhux impossibbli, li tali bejgħ jiġi intraċċat fl-Unjoni. F'dan ir-rigward, wieħed għandu jinnota l-istruttura kumplessa tal-gruppi tal-kumpaniji ta' Acron u tal-produttur tal-Unjoni relatat. Għalhekk, jeżisti riskju kbir ta' kumpens doppju b'bejgħ ta' nitrat tal-ammonju jew prodotti oħra lill-istess konsumaturi.

(20)

It-tieni nett, il-produttur ibbażat fl-Unjoni ma jistax ikun suġġett għal attivitajiet ta' monitoraġġ peress li ma jistax ikun parti f'impenn, minħabba li skont l-Artikolu 8 tar-Regolament bażiku l-impenji jistgħu jiġu offruti biss minn esportaturi.

(21)

It-tielet, anki jekk il-produttur tal-Unjoni jista' jkun parti f'impenn, quod non, il-monitoraġġ ta' tali impenn ikun imprattikabbli kif iddikjarat fil-premessi 8 u 19 aktar 'il fuq.

(22)

Għalhekk, abbażi tal-evidenza li hija disponibbli lilha, ġie konkluż li wara l-ewwel bidla fl-istruttura korporattiva ta' Acron, hemm ir-riskju għoli ta' kumpens doppju u l-impenn aċċettat minn Acron ma jibqax prattiku u għalhekk għandu jkun rtirat.

(23)

Finalment, Acron issuġġeriet l-implimentazzjoni ta' mekkaniżmu ta' monitoraġġ addizzjonali fil-kuntest tal-impenn. Speċifikament, Acron offra li jipprovdi lill-Kummissjoni rapport awditjat dwar il-flussi tal-flus bejn iż-żewġ gruppi ta' kumpaniji. Madankollu, il-mekkaniżmu l-ġdid jista' jagħmel il-monitoraġġ tal-impenn iktar kumpless u oneruż u ma jtaffix ir-riskji identifikati u l-problemi tal-kumpens doppju.

(24)

L-ebda wieħed mill-argumenti ppreżentati minn Acron ma huma tali li jibdlu l-valutazzjoni tal-Kummissjoni li l-monitoraġġ tal-impenn sar imprattikabbli.

D.   IR-REVOKA TAD-DEĊIŻJONI 2008/577/KE

(25)

Għalhekk, skont l-Artikolu 8(9) tar-Regolament bażiku u wkoll skont il-klawżoli rilevanti tal-impenn, li jawtorizzaw lill-Kummissjoni biex tirtira unilateralment l-impenn, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-aċċettazzjoni tal-impenn offrut minn Acron għandha tiġi rtirata u d-Deċiżjoni 2008/577/KE għandha tiġi mħassra. Bl-istess mod, id-dazju antidumping definittiv impost bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 999/2014 għandu japplika fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat manifatturat minn Acron (il-kodiċi addizzjonali tat-Taric A532),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-aċċettazzjoni tal-impenn tal-kumpaniji JSC Acron, Veliky Novgorod, Russia u JSC Dorogobuzh, Russia, membri tal-“Acron” Holding Company, fir-rigward tal-importazzjonijiet ta' nitrat tal-ammonju prodott minn dawn il-kumpaniji u mibjugħ lill-ewwel klijent indipendenti fl-Unjoni (il-kodiċi addizzjonali tat-Taric A532) hija b'dan irtirata.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni 2008/577/KE hija b'dan imħassra.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU L 198, 23.8.1995, p. 1.

(3)  ĠU L 102, 18.4.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 185, 12.7.2008, p. 1.

(5)  ĠU L 280, 24.9.2014, p. 19.

(6)  ĠU L 185, 12.7.2008, p. 43.

(7)  ĠU C 171, 16.6.2012, p. 25.

(8)  ĠU L 277, 11.10.2012, p. 8.


22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/14


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/416

tal-21 ta' Marzu 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

TR

110,3

ZZ

108,1

0707 00 05

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

0709 93 10

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

0805 10 20

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

0808 10 80

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

0808 30 90

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/16


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/417

tas-17 ta' Marzu 2016

li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

(notifikata bid-dokument C(2016) 1509)

(It-testi bid-Daniż, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bl-Iżvediż, bil-Litwan, bin-Netherlandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen u bit-Taljan biss huma awtentiċi)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52 tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 31 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (2) u mill-1 ta' Jannar 2015 skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni għandha twettaq il-verifiki meħtieġa, tikkomunika lill-Istati Membri r-riżultati ta' dawn il-verifiki, tieħu nota tal-kummenti tal-Istati Membri, tibda diskussjoni bilaterali sabiex ikun jista' jintlaħaq ftehim mal-Istati Membri kkonċernati, u b'mod formali tikkomunikalhom il-konklużjonijiet tagħha.

(2)

L-Istati Membri kellhom l-opportunità li jitolbu l-bidu ta' proċedura ta' konċiljazzjoni. Din l-opportunità ntużat f'xi każijiet u r-rapporti li nħarġu dwar ir-riżultati ġew eżaminati mill-Kummissjoni.

(3)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013, tista' tiġi ffinanzjata biss in-nefqa agrikola li tkun iġġarrbet b'tali mod li ma tkunx inkisret il-liġi tal-Unjoni.

(4)

Fid-dawl tal-verifiki mwettqa, ir-riżultat li ħareġ mid-diskussjonijiet bilaterali u mill-proċeduri ta' konċiljazzjoni, parti min-nefqa ddikjarata mill-Istati Membri ma tissodisfax dan ir-rekwiżit, u għaldaqstant, ma tistax tiġi ffinanzjata mill-FAEG u l-FAEŻR.

(5)

Għandhom jiġu indikati l-ammonti li mhumiex meqjusa li jistgħu jitħallsu mill-FAEG u mill-FAEŻR. Dawn l-ammonti mhumiex marbutin ma' nefqa mġarrba aktar minn erbgħa u għoxrin xahar qabel in-notifika bil-miktub tal-Kummissjoni dwar ir-riżultati tal-verifiki lill-Istati Membri.

(6)

Rigward il-każijiet koperti b'din id-Deċiżjoni, il-valutazzjoni tal-ammonti li jridu jiġu esklużi minħabba n-nuqqas ta' konformità tagħhom mal-liġi tal-Unjoni ġiet ikkomunikata lill-Istati Membri f'rapport ta' sinteżi li ħarġet il-Kummissjoni dwar is-suġġett.

(7)

Din id-Deċiżjoni hija bla ħsara għal kull konklużjoni finanzjarja li l-Kummissjoni tista' tasal għaliha abbażi tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'kawżi pendenti fil-31 ta' Diċembru 2015,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-ammonti stabbiliti fl-Anness u marbuta man-nefqa mġarrba mill-aġenziji tal-pagamenti akkreditati tal-Istati Membri u ddikjarati skont il-FAEG jew il-FAEŻR għandhom jiġu esklużi mill-finanzjament tal-Unjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Belġju, lir-Renju tad-Danimarka, lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, lir-Repubblika Ellenika, lir-Renju ta' Spanja, lir-Repubblika Franċiża, lir-Repubblika Taljana, lir-Repubblika tal-Litwanja, lir-Renju tan-Netherlands, lir-Repubblika tal-Awstrija, lir-Repubblika tal-Polonja, lir-Repubblika Portugiża, lir-Rumanija, lir-Repubblika tal-Finlandja, lir-Renju tal-Iżvezja, lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1).


ANNESS

Partita tal-Baġit: 05070107

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DE

Lamtu

2003

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-557/13

RATA FISSA

10,00 %

EUR

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Lamtu

2004

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-557/13

RATA FISSA

10,00 %

EUR

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Lamtu

2005

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-557/13

RATA FISSA

10,00 %

EUR

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GR

Kundizzjonalità

2009

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-107/14

RATA FISSA

2,00 %

EUR

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Kundizzjonalità

2010

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-107/14

RATA FISSA

2,00 %

EUR

547,38

751,51

– 204,13

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 — ħlief Ovini u Bovini

2007

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-241/13

TA' DARBA

 

EUR

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 69 tar-Regolament 1782/2003 — ħlief Ovini u Bovini

2008

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-241/13

TA' DARBA

 

EUR

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 69 tar-Regolament 1782/2003 — ħlief Ovini u Bovini

2009

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-241/13

TA' DARBA

 

EUR

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

NL

Irregolaritajiet

2007

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-126/14

TA' DARBA

 

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Partita tal-Baġit: 05040501

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FI

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2009

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-124/14

TA' DARBA

 

EUR

32 799,76

0,00

32 799,76

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2010

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-124/14

TA' DARBA

 

EUR

255 575,05

0,00

255 575,05

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-124/14

TA' DARBA

 

EUR

301 891,12

0,00

301 891,12

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-124/14

TA' DARBA

 

EUR

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

 Total FI:

EUR

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Kundizzjonalità

2010

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-107/14

RATA FISSA

2,00 %

EUR

201 962,44

0,00

201 962,44

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2009

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-346/13

RATA FISSA

2,00 %

EUR

959 020,82

0,00

959 020,82

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2010

Rimborż wara s-sentenza fil-kawża T-346/13

RATA FISSA

2,00 %

EUR

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

 Total GR:

EUR

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Partita tal-Baġit: 6701

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

BE

Irregolaritajiet

2012

Approvazzjoni tal-kontijiet

TA' DARBA

 

EUR

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Irregolaritajiet

2006

Nuqqas ta' rapportar tal-imgħax (2006)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Irregolaritajiet

2007

Nuqqas ta' rapportar tal-imgħax (2007)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

Total BE:

EUR

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DK

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Rikonoxximent u Programmi operazzjonali: Verifiki tal-attivitajiet prinċipali tal-VMP u tal-OP

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Rikonoxximent u Programmi operazzjonali: Verifiki tal-attivitajiet prinċipali tal-VMP u tal-OP

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Rikonoxximent u Programmi operazzjonali: Verifiki tal-attivitajiet prinċipali tal-VMP u tal-OP

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2014

Rikonoxximent u Programmi operazzjonali: Verifiki tal-attivitajiet prinċipali tal-VMP u tal-OP

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Rikonoxximent tal-OP

TA' DARBA

 

EUR

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

Total DK:

EUR

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DE

Ċertifikazzjoni

2010

Żbalji finanzjarji mhux irkuprati mis-snin ta' qabel

TA' DARBA

 

EUR

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Ċertifikazzjoni

2011

Żbalji finanzjarji mhux irkuprati mis-snin ta' qabel

TA' DARBA

 

EUR

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Ċertifikazzjoni

2012

Żbalji finanzjarji mhux irkuprati mis-snin ta' qabel

TA' DARBA

 

EUR

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

ES

Irregolaritajiet

2007

Applikazzjoni tal-PACA l-ġdida

TA' DARBA

 

EUR

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Irregolaritajiet

2008

Applikazzjoni tal-PACA l-ġdida

TA' DARBA

 

EUR

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Irregolaritajiet

2009

Applikazzjoni tal-PACA l-ġdida

TA' DARBA

 

EUR

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Irregolaritajiet

2010

Applikazzjoni tal-PACA l-ġdida

TA' DARBA

 

EUR

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Ċertifikazzjoni

2011

Korrezzjonijiet marbuta mas-SF2009

TA' DARBA

 

EUR

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Irregolaritajiet

2007

Dewmien fil-proċess tal-irkupru

TA' DARBA

 

EUR

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Irregolaritajiet

2008

Dewmien fil-proċess tal-irkupru

TA' DARBA

 

EUR

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Irregolaritajiet

2009

Dewmien fil-proċess tal-irkupru

TA' DARBA

 

EUR

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Irregolaritajiet

2010

Dewmien fil-proċess tal-irkupru

TA' DARBA

 

EUR

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Irregolaritajiet

2007

Kalkolu tal-imgħax għas-SF2006 u SF2007

TA' DARBA

 

EUR

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post

TA' DARBA

 

EUR

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Inbid — Ristrutturar

2009

Dgħufija f'kontroll ewlieni kumpens żejjed ta' rati fissi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Inbid — Ristrutturar

2010

Dgħufija f'kontroll ewlieni kumpens żejjed ta' rati fissi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Inbid — Ristrutturar

2011

Dgħufija f'kontroll ewlieni kumpens żejjed ta' rati fissi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Inbid — Ristrutturar

2012

Dgħufija f'kontroll ewlieni kumpens żejjed ta' rati fissi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Inbid — Ristrutturar

2013

Dgħufija f'kontroll ewlieni kumpens żejjed ta' rati fissi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FI

Ċertifikazzjoni

2011

Korrezzjoni għan-nuqqas ta' bidu ta' proċeduri ta' rkupru

TA' DARBA

 

EUR

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Ċertifikazzjoni

2012

Korrezzjoni għan-nuqqas ta' bidu ta' proċeduri ta' rkupru

TA' DARBA

 

EUR

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Ċertifikazzjoni

2013

Korrezzjoni għan-nuqqas ta' bidu ta' proċeduri ta' rkupru

TA' DARBA

 

EUR

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

Total FI:

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FR

Irregolaritajiet

2009

Ammont iddikjarat bħala irrekuperabbli minħabba l-falliment tal-benefiċjarju. Madankollu, il-PA ma pparteċipax fil-proċeduri ta' falliment, minħabba dewmien fit-tweġiba

TA' DARBA

 

EUR

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Irregolaritajiet

2009

Djun li mhumiex ivvalutati fit-tabella tal-Anness III, li ma ġewx irkuprati minħabba deċiżjoni tal-Istat Membru, jew għax id-dewmien fil-proċedura ta' rkupru jiġi attribwit lill-Istat Membru

TA' DARBA

 

EUR

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Irregolaritajiet

2010

Dewmien fis-segwitu ta' djun potenzjali.

TA' DARBA

 

EUR

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Irregolaritajiet

2010

Sanzjonijiet tal-FAEŻR ikkalkulati ħażin jew mhumiex irreġistrati fit-tabella tal-Anness III

TA' DARBA

 

EUR

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Irregolaritajiet

2010

Korrezzjonijiet finanzjarji marbuta mal-irregolaritajiet tal-FAEŻR: sospensjoni tal-proċeduri ta' rkupru li mhumiex ġustifikati kif xieraq u dejn mhux irreġistrat

TA' DARBA

 

EUR

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Irregolaritajiet

2009

FR19: Każ fejn in-nuqqas ta' rkupru huwa attribwibbli għan-negliġenza tal-Istat Membru (każ nru FR/1998/054); FR20: Każ li jkun ħarab l-applikazzjoni tar-regola 50/50 minħabba PACA rraportata ħażin fit-tabella tal-Anness III (każ nru SHSP1999900001)

TA' DARBA

 

EUR

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Irregolaritajiet

2009

Imgħaxijiet li ma ġewx irrapportati fit-tabella tal-Anness III, għalhekk ħarbu l-applikazzjoni tar-regola 50/50

TA' DARBA

 

EUR

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Kundizzjonalità

2011

Sistema tas-sanzjonijiet mhux riġida, CY2010

TA' DARBA

 

EUR

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Kundizzjonalità

2012

Sistema tas-sanzjonijiet mhux riġida, CY2011

TA' DARBA

 

EUR

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Kundizzjonalità

2013

Sistema tas-sanzjonijiet mhux riġida, CY2012

TA' DARBA

 

EUR

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Irregolaritajiet

2010

Negliġenza fil-proċedura ta' rkupru attribwibbli għall-awtoritajiet tal-Istat Membru: l-Aġenzija tal-Pagamenti ma pparteċipatx fil-proċedimenti tal-falliment tad-debitur.

TA' DARBA

 

EUR

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Irregolaritajiet

2009

Imgħaxijiet mhux kalkolati fuq ammonti rkuprati (butir għall-għaġina)

TA' DARBA

 

EUR

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Irregolaritajiet

2010

Imgħaxijiet mhux kalkolati fuq il-miżura tal-butir għall-għaġina

TA' DARBA

 

EUR

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Kundizzjonalità

2011

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Kundizzjonalità

2012

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Kundizzjonalità

2010

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2011

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Kundizzjonalità

2011

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2011

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Kundizzjonalità

2012

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2011

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2011

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Kundizzjonalità

2011

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Kundizzjonalità

2012

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Irregolaritajiet

2009

Proċeduri ta' rkupru kkanċellati minħabba raġunijiet formali, fejn in-negliġenza kienet attribwita lill-Istat Membru.

TA' DARBA

 

EUR

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GB

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Dgħufijiet fl-LPIS u nuqqas ta' rkupri, CY 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Dgħufijiet fl-LPIS u nuqqas ta' rkupri, CY 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Dgħufijiet fl-LPIS u nuqqas ta' rkupri, CY 2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2015

Dgħufijiet fl-LPIS u nuqqas ta' rkupri, CY 2014

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GR

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Nuqqas ta' estrapolazzjoni tar-riżultati

TA' DARBA

 

EUR

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Irregolaritajiet

2013

Dewmin fil-proċeduri ta' rkupru u negliġenza fis-segwitu tad-djun.

TA' DARBA

 

EUR

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Applikazzjoni mhux korretta ta' żbalji ovvji

TA' DARBA

 

EUR

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Applikazzjoni mhux korretta ta' sanzjonijiet għal talbiet li jaslu tard

TA' DARBA

 

EUR

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Frott u Ħxejjex — Miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ

2011

Operazzjonijiet ta' nuqqas ta' ħsad mad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 585/2011 — Kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Dgħufija fid-definizzjoni ta' mergħat permanenti eliġibbli

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Dgħufija fid-definizzjoni ta' mergħat permanenti eliġibbli, żbalji ovvji u nuqqas fil-verifiki fuq il-post permezz tat-telerilevament

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Dgħufija fid-definizzjoni ta' mergħat permanenti eliġibbli, żbalji ovvji u nuqqas fil-verifiki fuq il-post permezz tat-telerilevament

TA' DARBA

 

EUR

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Dgħufija tal-verifiki fuq il-post permezz tat-telerilevament

TA' DARBA

 

EUR

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Frott u Ħxejjex — Miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ

2011

Operazzjonijiet ta' rtirar mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 585/2011

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Frott u Ħxejjex — Miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ

2011

Operazzjonijiet ta' rtirar qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 585/2011

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

IT

Kundizzjonalità

2010

Applikazzjoni ta' tolleranza, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Kundizzjonalità

2011

Applikazzjoni ta' tolleranza, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Kundizzjonalità

2009

Applikazzjoni ta' tolleranza, dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2008

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Kundizzjonalità

2010

Applikazzjoni ta' tolleranza, dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Kundizzjonalità

2011

Applikazzjoni ta' tolleranza, dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Kundizzjonalità

2010

Applikazzjoni ta' tolleranza, dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Kundizzjonalità

2011

Applikazzjoni ta' tolleranza, dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Ħalib — Kwota

2012

Korrezzjoni tal-imposta fuq il-ħalib

TA' DARBA

 

EUR

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Irregolaritajiet

2011

Rapportar mhux korrett fit-tabella tal-Anness III u Negliġenza fil-proċedura tal-irkupru.

TA' DARBA

 

EUR

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Awditu finanzjarju — Arretrati u skadenzi ta' pagament

2012

Arretrati

TA' DARBA

 

EUR

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Irregolaritajiet

2013

Negliġenza fil-proċedura tal-irkupru

TA' DARBA

 

EUR

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Kundizzjonalità

2009

Korrezzjonijiet preċedenti CY2008

RATA FISSA

2,00 %

EUR

0,00

– 372,46

372,46

 

Kundizzjonalità

2009

Korrezzjonijiet preċedenti CY2008

RATA FISSA

5,00 %

EUR

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Kundizzjonalità

2010

Korrezzjonijiet preċedenti CY2009

RATA FISSA

2,00 %

EUR

0,00

– 67,76

67,76

 

Kundizzjonalità

2010

Korrezzjonijiet preċedenti CY2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Kundizzjonalità

2009

Dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2008

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Kundizzjonalità

2010

Dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2009

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Kundizzjonalità

2009

Dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li ma għandhomx bhejjem, CY2008

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Kundizzjonalità

2010

Dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li ma għandhomx bhejjem, CY2009

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Kundizzjonalità

2011

Dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li ma għandhomx bhejjem, CY2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

NL

Ċertifikazzjoni

2013

Korrezzjoni finanzjarja

TA' DARBA

 

EUR

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Verifiki insuffiċjenti tar-rikonoxximent SF 2010-2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Verifiki insuffiċjenti tar-rikonoxximent SF 2010-2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Verifiki insuffiċjenti tar-rikonoxximent SF 2010-2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Verifiki insuffiċjenti tar-rikonoxximent SF 2010-2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2014

Verifiki insuffiċjenti tar-rikonoxximent SF 2014

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

PT

Ċertifikazzjoni

2009

Ammonti reġistrati fil-ktieb tad-debitur iżda mhux irkuprati

TA' DARBA

 

EUR

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Ċertifikazzjoni

2012

Żball magħruf FAEG SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Ċertifikazzjoni

2012

Żball l-Aktar Probabbli għal FAEG mhux SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2011

Nuqqas ta' twettiq ta' verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

Nuqqas ta' twettiq ta' verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2013

Nuqqas ta' twettiq ta' verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

Total PT:

EUR

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

RO

Frott u Ħxejjex — Miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ

2011

Nuqqas ta' ħsad EHEC

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Irregolaritajiet

2013

Proċeduri ta' rkupru mhux mibdija fi żmien sena mill-PACA

TA' DARBA

 

EUR

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Irregolaritajiet

2014

Proċeduri ta' rkupru mhux mibdija fi żmien sena mill-PACA

TA' DARBA

 

EUR

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nuqqasijiet fir-rikonoxximent tal-OP

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nuqqasijiet fir-rikonoxximent tal-OP

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SE

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

CY 2011 Dgħufija fl-aġġornament tal-LPIS wara l-verifiki fuq il-post, nuqqas ta' rkupri retroattivi u ta' kontroverifiki, applikazzjonijiet bil-miktub mhux konformi

TA' DARBA

 

EUR

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

CY 2012 Dgħufija fl-aġġornament tal-LPIS wara l-verifiki fuq il-post, nuqqas ta' rkupri retroattivi

TA' DARBA

 

EUR

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

CY 2013 Nuqqas ta' rkupri retroattivi

AMMONT STMAT

 

EUR

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

CY 2013 Dgħufija fl-analiżi tar-riskju tat-telerilevament u nuqqas ta' evalwazzjoni u ta' aġġornament tal-analiżi tar-riskju

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

Total SE:

EUR

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Partita tal-Baġit: 6711

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

AT

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2012

Kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2013

Kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

 Total AT:

EUR

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DE

Ċertifikazzjoni

2011

Żbalji finanzjarji fil-popolazzjoni FAEŻR mhux SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Żball magħruf fil-ġestjoni tal-miżura 323-C

TA' DARBA

 

EUR

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Ċertifikazzjoni

2013

Żbalji magħrufa li jirriżultaw mill-ittestjar sostantiv fil-popolazzjoni SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Ċertifikazzjoni

2013

Żball l-Aktar Probabbli (MLE) li jirriżulta mill-ittestjar sostantiv fil-popolazzjoni SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2013

Ma ġiet segwita l-ebda proċedura ta' akkwist għax-xiri ta' għodod tal-IT

TA' DARBA

 

EUR

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Ċertifikazzjoni

2009

Żbalji finanzjarji pendenti mis-snin ta' qabel

TA' DARBA

 

EUR

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Ċertifikazzjoni

2010

Żbalji finanzjarji pendenti mis-snin ta' qabel

TA' DARBA

 

EUR

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Ċertifikazzjoni

2011

Żbalji finanzjarji pendenti mis-snin ta' qabel

TA' DARBA

 

EUR

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Ċertifikazzjoni

2012

Żbalji finanzjarji pendenti mis-snin ta' qabel

TA' DARBA

 

EUR

– 560,65

0,00

– 560,65

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Proċeduri ta' Akkwist Pubbliku mhux evalwati u vverifikati b'mod xieraq

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Proċeduri ta' Akkwist Pubbliku mhux evalwati u vverifikati b'mod xieraq

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2014

Proċeduri ta' Akkwist Pubbliku mhux evalwati u vverifikati b'mod xieraq

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Ċertifikazzjoni

2012

Reviżjoni tal-istatistika ta' kontroll

TA' DARBA

 

EUR

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

 Total DE:

EUR

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

ES

Ċertifikazzjoni

2011

Korrezzjoni għall-iżball magħruf FAEŻR SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Ċertifikazzjoni

2011

Korrezzjoni għall-iżball magħruf FAEŻR mhux SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Ċertifikazzjoni

2011

Korrezzjoni għall-Iżball l-Aktar Probabbli FAEŻR SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2014

Pagamenti għas-submiżura tal-AE “Biedja organika”

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2014

Pagamenti lill-benefiċjarji qabel il-finalizzazzjoni tal-verifiki fuq il-post (AEM)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

 Total ES:

EUR

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FI

Ċertifikazzjoni

2011

Korrezzjoni għan-nuqqas ta' bidu ta' proċeduri ta' rkupru

TA' DARBA

 

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

 Total FI:

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FR

Ċertifikazzjoni

2010

6 snin ta' primjum tal-ħaxix imħallsa minflok 5

TA' DARBA

 

EUR

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Ċertifikazzjoni

2010

Korrezzjoni għall-Iżball l-Aktar Probabbli fil-popolazzjoni FAEŻR mhux SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2010

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2010

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2010

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

TA' DARBA

 

EUR

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2011

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2011

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

TA' DARBA

 

EUR

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2012

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2012

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

TA' DARBA

 

EUR

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2013

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2013

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Kriterji tal-eliġibbiltà mhux ivverifikati

TA' DARBA

 

EUR

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Ċertifikazzjoni

2010

Żball magħruf fil-popolazzjoni FAEŻR mhux SIAK VAT kofinanzjata mill-fondi tal-UE għal entitajiet pubbliċi

TA' DARBA

 

EUR

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Kundizzjonalità

2010

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Kundizzjonalità

2011

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Kundizzjonalità

2012

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Kundizzjonalità

2011

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2011

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Kundizzjonalità

2012

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2011

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2011

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Kundizzjonalità

2012

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT mingħajr definizzjoni, verifiki fuq il-post mhux xierqa għal SMR1, 2 u 5, CY 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2010

Raġonevolezza tal-ispejjeż mhux ivverifikata

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2010

Raġonevolezza tal-ispejjeż mhux ivverifikata

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2011

Raġonevolezza tal-ispejjeż mhux ivverifikata

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2011

Raġonevolezza tal-ispejjeż mhux ivverifikata

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2012

Raġonevolezza tal-ispejjeż mhux ivverifikata

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2012

Raġonevolezza tal-ispejjeż mhux ivverifikata

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2013

Raġonevolezza tal-ispejjeż mhux ivverifikata

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2013

Raġonevolezza tal-ispejjeż mhux ivverifikata

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

 Total FR:

EUR

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GB

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2012

Miżura 413 korrezzjoni ta' darba minħabba nuqqas ta' verifiki fuq ir-raġonevolezza tal-ispejjeż u fuq id-disponibilità ta' tliet kwotazzjonijiet fi proġett wieħed

TA' DARBA

 

EUR

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2012

Miżura 411/413: dgħufijiet identifikati f'bosta kontrolli ewlenin (fl-għażla tal-proġetti, fil-verifiki fuq l-affidabbiltà tal-applikant u l-finanzjament doppju, u fil-verifiki fuq il-post)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2013

Miżura 411/413: dgħufijiet identifikati f'bosta kontrolli ewlenin (fl-għażla tal-proġetti, fil-verifiki fuq l-affidabbiltà tal-applikant u l-finanzjament doppju, u fil-verifiki fuq il-post)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2014

Miżura 411/413: dgħufijiet identifikati f'bosta kontrolli ewlenin (fl-għażla tal-proġetti, fil-verifiki fuq l-affidabbiltà tal-applikant u l-finanzjament doppju, u fil-verifiki fuq il-post)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

Miżura 214: dgħufija fil-kontroverifiki amministrattivi fuq id-densità tal-bhejjem

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2013

Miżura 214: dgħufija fil-kontroverifiki amministrattivi fuq id-densità tal-bhejjem

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2014

Miżura 214: dgħufija fil-kontroverifiki amministrattivi fuq id-densità tal-bhejjem

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2012

Miżura 216: dgħufija fil-verifiki fuq il-finanzjament doppju, fuq ir-reġistrazzjoni tal-VAT, fuq iż-żjarat fil-post, fuq ir-raġonevolezza tal-ispejjeż, fuq it-twettiq tal-investiment u fuq il-kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2013

Miżura 216: dgħufija fil-verifiki fuq il-finanzjament doppju, fuq ir-reġistrazzjoni tal-VAT, fuq iż-żjarat fil-post, fuq ir-raġonevolezza tal-ispejjeż, fuq it-twettiq tal-investiment u fuq il-kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2014

Miżura 216: dgħufija fil-verifiki fuq il-finanzjament doppju, fuq ir-reġistrazzjoni tal-VAT, fuq iż-żjarat fil-post, fuq ir-raġonevolezza tal-ispejjeż, fuq it-twettiq tal-investiment u fuq il-kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2012

Miżura 227: dgħufija fil-verifiki fuq l-affidabbiltà tal-applikant, fuq iż-żjarat fil-post, fuq il-verifika tat-twettiq tal-investiment u fuq il-kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2013

Miżura 227: dgħufija fil-verifiki fuq l-affidabbiltà tal-applikant, fuq iż-żjarat fil-post, fuq il-verifika tat-twettiq tal-investiment u fuq il-kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri mhux marbutin maż-żona)

2014

Miżura 227: dgħufija fil-verifiki fuq l-affidabbiltà tal-applikant, fuq iż-żjarat fil-post, fuq il-verifika tat-twettiq tal-investiment u fuq il-kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

 Total GB:

EUR

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GR

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2010

Applikazzjoni mhux xierqa tal-kriterji tal-għażla

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Applikazzjoni mhux xierqa tal-kriterji tal-għażla

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Applikazzjoni mhux xierqa tal-kriterji tal-għażla

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Applikazzjoni mhux xierqa tal-kriterji tal-għażla

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Politika ta' sanzjoni li mhix effettiva, proporzjonata u dissważiva

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Politika ta' sanzjoni li mhix effettiva, proporzjonata u dissważiva

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Politika ta' sanzjoni li mhix effettiva, proporzjonata u dissważiva

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

 Total GR:

EUR

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

IT

Kundizzjonalità

2010

Applikazzjoni ta' tolleranza, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Kundizzjonalità

2011

Applikazzjoni ta' tolleranza, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Kundizzjonalità

2009

Applikazzjoni ta' tolleranza, dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2008

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Kundizzjonalità

2010

Applikazzjoni ta' tolleranza, dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Kundizzjonalità

2011

Applikazzjoni ta' tolleranza, dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Kundizzjonalità

2010

Applikazzjoni ta' tolleranza, dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Kundizzjonalità

2011

Applikazzjoni ta' tolleranza, dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Kundizzjonalità

2009

Korrezzjonijiet preċedenti CY2008

RATA FISSA

5,00 %

EUR

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Kundizzjonalità

2010

Korrezzjonijiet preċedenti CY2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Kundizzjonalità

2009

Dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2008

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Kundizzjonalità

2010

Dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà u tal-verifiki veterinarji, bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY2009

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Kundizzjonalità

2009

Dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li ma għandhomx bhejjem, CY2008

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Kundizzjonalità

2010

Dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li ma għandhomx bhejjem, CY2009

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Kundizzjonalità

2011

Dgħufijiet fir-rapportar tal-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li ma għandhomx bhejjem, CY2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post — Miżura 211

RATA FISSA

5,00 %

EUR

540,56

0,00

540,56

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post — Miżura 211

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2013

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post — Miżura 211

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2014

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post — Miżura 211

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post — Miżura 214

RATA FISSA

2,00 %

EUR

193,13

0,00

193,13

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post — Miżura 214

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2013

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post — Miżura 214

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2014

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post — Miżura 214

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

 Total IT:

EUR

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

LT

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2009

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post — Miżura 214

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2010

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post — Miżura 214

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

 Total LT:

EUR

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

PL

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2010

Dgħufijiet fil-pagamenti tal-iskema tal-irtirar kmieni

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2010

Dgħufijiet fil-pagamenti tal-iskema tal-irtirar kmieni

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2011

Dgħufijiet fil-pagamenti tal-iskema tal-irtirar kmieni

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2011

Dgħufijiet fil-pagamenti tal-iskema tal-irtirar kmieni

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2012

Dgħufijiet fil-pagamenti tal-iskema tal-irtirar kmieni

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2012

Dgħufijiet fil-pagamenti tal-iskema tal-irtirar kmieni

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2013

Dgħufijiet fil-pagamenti tal-iskema tal-irtirar kmieni

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2013

Dgħufijiet fil-pagamenti tal-iskema tal-irtirar kmieni

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2011

Dgħufijiet fl-iskema tal-biedja b'semisussistenza

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2011

Dgħufijiet fl-iskema tal-biedja b'semisussistenza

TA' DARBA

11,00 %

EUR

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2012

Dgħufijiet fl-iskema tal-biedja b'semisussistenza

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 619,90

0,00

– 619,90

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2012

Dgħufijiet fl-iskema tal-biedja b'semisussistenza

TA' DARBA

11,00 %

EUR

– 766,17

0,00

– 766,17

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2013

Dgħufijiet fl-iskema tal-biedja b'semisussistenza

RATA FISSA

10,00 %

EUR

7 909,14

0,00

7 909,14

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2013

Dgħufijiet fl-iskema tal-biedja b'semisussistenza

TA' DARBA

11,00 %

EUR

9 775,34

0,00

9 775,34

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2011

Dgħufijiet fil-verifika tar-raġonevolezza tal-ispejjeż; Verifika tal-kriterju ta' SME u l-kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2012

Dgħufijiet fil-verifika tar-raġonevolezza tal-ispejjeż; Verifika tal-kriterju ta' SME u l-kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2013

Dgħufijiet fil-verifika tar-raġonevolezza tal-ispejjeż; Verifika tal-kriterju ta' SME u l-kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2014

Dgħufijiet fil-verifika tar-raġonevolezza tal-ispejjeż; Verifika tal-kriterju ta' SME u l-kamp ta' applikazzjoni tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

 Total PL:

EUR

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

PT

Ċertifikazzjoni

2009

Żball magħruf fil-popolazzjoni FAEŻR SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Ċertifikazzjoni

2009

Żball magħruf fil-popolazzjoni FAEŻR mhux SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

 Total PT:

EUR

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

RO

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2010

Verifiki insuffiċjenti fuq il-proċedura ta' akkwist pubbliku

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Verifiki insuffiċjenti fuq il-proċedura ta' akkwist pubbliku

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2011

Verifiki insuffiċjenti fuq il-proċedura ta' akkwist pubbliku

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Verifiki insuffiċjenti fuq il-proċedura ta' akkwist pubbliku

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2012

Verifiki insuffiċjenti fuq il-proċedura ta' akkwist pubbliku

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Verifiki insuffiċjenti fuq il-proċedura ta' akkwist pubbliku

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2010

L-ebda penali ma tiġi applikata meta jinqabżu d-dati tat-tlestija tax-xogħlijiet

ESTRAPOLATI

2,44 %

EUR

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2011

L-ebda penali ma tiġi applikata meta jinqabżu d-dati tat-tlestija tax-xogħlijiet

ESTRAPOLATI

2,44 %

EUR

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2012

L-ebda penali ma tiġi applikata meta jinqabżu d-dati tat-tlestija tax-xogħlijiet

ESTRAPOLATI

2,44 %

EUR

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2013

L-ebda penali ma tiġi applikata meta jinqabżu d-dati tat-tlestija tax-xogħlijiet

ESTRAPOLATI

2,44 %

EUR

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Ċertifikazzjoni

2011

Bidu tardiv tal-proċeduri ta' rkupru taħt il-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

 Total RO:

EUR

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/57


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/418

tat-18 ta' Marzu 2016

dwar il-konformità tar-rati unitarji tal-2016 għaż-żoni tal-imposti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013

(notifikata bid-dokument C(2016) 1583)

(It-testi bil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estonjana, Ingliża, Ġermaniża, Griega, Taljana, Portugiża, Slovakka, Svediża, Spanjola, Kroata, Latvjana, Litwana, Ungeriża, Maltija, Pollakka, Rumena, Slovena u Finlandiża biss huma awtentiċi)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004, dwar il-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru fl-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament tal-forniment ta' servizz) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 16(1) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 391/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 17(1)(d) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru. L-iskema komuni ta' imposti hija element integrali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-iskema ta' prestazzjoni kif stipulati fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) (3) u fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 (4).

(2)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/132/UE (5) tistabbilixxi l-miri tal-prestazzjoni għall-UE kollha kemm hi, fosthom il-mira tal-kosteffiċjenza tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru en route, espressa f'kosti unitarji determinati għall-forniment ta' dawn is-servizzi, għat-tieni perjodu ta' referenza li jkopri u jinkludi s-snin mill-2015 sal-2019.

(3)

L-Artikolu 17(1)(b) u (c) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 jistipula li l-Kummissjoni għandha tivvaluta r-rati unitarji tal-2016 għaż-żoni tal-imposti ppreżentati mill-Istati Membri lill-Kummissjoni sal-1 ta' Ġunju 2015 bi qbil mar-rekwiżiti tal-Artikolu 9(1) u 9(2) ta' dak ir-Regolament. Dik il-valutazzjoni għandha x'taqsam mal-konformità ta' dawk ir-rati unitarji mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(4)

Il-Kummissjoni wettqet il-valutazzjoni tagħha tar-rati unitarji bl-appoġġ tal-Unità tar-Reviżjoni tal-Prestazzjoni tal-Eurocontrol u tal-Uffiċċju Ċentrali tal-Imposti tar-Rotot, u bl-użu tad-dejta u tal-informazzjoni addizzjonali li pprovdew l-Istati Membri sal-1 ta' Ġunju 2015 kif ukoll bir-rapporti tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali dwar il-valutazzjoni tal-ispejjeż eżentati mill-mekkaniżmu tal-qsim tal-ispejjeż. Il-valutazzjoni qieset ukoll l-ispjegazzjonijiet mogħtija u l-korrezzjonijiet li saru qabel il-laqgħa konsultattiva dwar ir-rati unitarji tal-2016 għas-servizzi en route, li saret fl-24 u fil-25 ta' Ġunju 2015 b'applikazzjoni tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, u qieset ukoll il-korrezzjonijiet tar-rati unitarji li għamlu l-Istati Membri wara li saru komunikazzjonijiet sussegwenti mal-Kummissjoni.

(5)

F'konformità mal-Artikolu 17(1)(d) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, abbażi ta' dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni sabet li r-rati unitarji tal-2016 għaż-żoni tal-imposti mressqa mill-Awstrija, mill-Bulgarija, mill-Kroazja, minn Ċipru, mir-Repubblika Ċeka, mid-Danimarka, mill-Estonja, mill-Finlandja, mill-Greċja, mill-Ungerija, mill-Irlanda, mill-Italja, mil-Latvja, mil-Litwanja, minn Malta, mill-Polonja, mill-Portugal, mir-Rumanija, mis-Slovakkja, mis-Slovenja, minn Spanja, mill-Iżvezja, u mir-Renju Unit jikkonformaw mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(6)

Skont l-Artikolu 17(1)(d) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiġu avżati b'din is-sejba.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ir-rati unitarji tal-2016 għaż-żoni tal-imposti stabbiliti fl-Anness jikkonformaw mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Awstrija, lir-Repubblika tal-Bulgarija, lir-Repubblika Ċeka, lir-Renju tad-Danimarka, lir-Repubblika tal-Estonja, lir-Repubblika tal-Finlandja, lill-Irlanda, lir-Repubblika Taljana, lir-Repubblika Ellenika, lir-Renju ta' Spanja, lir-Repubblika tal-Kroazja, lir-Repubblika ta' Ċipru, lir-Repubblika tal-Latvja, lir-Repubblika tal-Litwanja, lill-Ungerija, lir-Repubblika ta' Malta, lir-Repubblika tal-Polonja, lir-Repubblika Portugiża, lir-Rumanija, lir-Repubblika Slovakka, lir-Repubblika tas-Slovenja, lir-Renju tal-Iżvezja u lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Violeta BULC

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  ĠU L 128, 9.5.2013, p. 31.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema ta' prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk (ĠU L 128, 9.5.2013, p. 1).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/132/UE tal-11 ta' Marzu 2014, li tistabbilixxi miri tal-prestazzjoni mal-Unjoni kollha għan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u l-livelli limiti ta' twissija għat-tieni perjodu ta' referenza mill-2015 sal-2019 (ĠU L 71, 12.3.2014, p. 20).


ANNESS

 

Żona tal-imposti

Ir-rata sottomessa tal-2016 għal kull unità en route fil-munita nazzjonali (*) (Kodiċi ISO)

1

L-Awstrija

73,63

2

Il-Bulgarija

44,16

3

Il-Kroazja

359,09

4

Ċipru

33,57

5

Ir-Repubblika Ċeka

1 160,75

6

Id-Danimarka

460,05

7

L-Estonja

30,69

8

Il-Finlandja

56,23

9

Il-Greċja

36,02

10

L-Ungerija

10 872,57

11

L-Italja

80,08

12

L-Irlanda

29,67

13

Il-Latvja

27,31

14

Il-Litwanja

44,90

15

Malta

25,79

16

Il-Polonja

145,47

17

Il-Portugall

39,90

18

Ir-Rumanija

162,62

19

Ir-Repubblika Slovakka

52,54

20

Is-Slovenja

65,38

21

Spanja — il-Gżejjer Kanarji

58,36

22

Spanja Kontinentali

71,69

23

L-Iżvezja

579,36

24

Ir-Renju Unit

72,89


(*)  Dawn ir-rati unitarji ma jinkludux ir-rata unitarja amministrattiva msemmija fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 li tapplika għall-Istati firmatarji tal-Ftehim Multilaterali tal-Eurocontrol dwar l-imposti tar-rotot.


22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/60


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/419

tat-18 ta' Marzu 2016

dwar in-nuqqas ta' konformità tar-rati unitarji għall-2016 għaż-żoni tal-imposti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013

(notifikata bid-dokument C(2016) 1588)

(It-testi bin-Netherlandiż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss huma awtentiċi)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar il-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew (Ir-Regolament tal-forniment ta' servizzi) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 15(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 391/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 17(1)(e) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru. L-iskema komuni ta' imposti hija element integrali għall-kisba tal-għanijiet tal-iskema ta' prestazzjoni kif stabbilita mill-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 (4).

(2)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/132/UE (5) tistabbilixxi l-miri tal-prestazzjoni għall-UE kollha kemm hi, fosthom il-mira tal-kosteffikaċja tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru en route, espressa f'kosti unitarji determinati għall-forniment ta' dawn is-servizzi, għat-tieni perjodu ta' referenza li jkopri u jinkludi s-snin mill-2015 sal-2019.

(3)

Skont l-Artikolu 17(1)(b) u (c) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti ppreżentati mill-Istati Membri lill-Kummissjoni sal-1 ta' Ġunju 2014 bi qbil mar-rekwiżiti tal-Artikolu 9(1) u 9(2) ta' dak ir-Regolament. Dik il-valutazzjoni tikkonċerna l-konformità ta' dawk ir-rati unitarji mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(4)

Il-Kummissjoni wettqet il-valutazzjoni tagħha tar-rati unitarji bl-appoġġ tal-Unità ta' Eżami tal-Prestazzjoni u l-Uffiċċju Ċentrali tal-Imposti tar-Rotot ta' Eurocontrol, bl-użu tad-dejta u l-informazzjoni addizjonali mogħtija mill-Istati Membri sal-1 ta' Ġunju 2015 kif ukoll tar-rapporti tal-awtoritajiet nazzjonali superviżorji dwar il-valutazzjoni ta' kosti eżenti mill-mekkaniżmu ta' qsim tal-kosti mressqa f'konformità mal-Artikolu 14(2)(f) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013. Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni qieset ukoll l-ispjegazzjonijiet mogħtija u l-korrezzjonijiet li saru qabel il-laqgħa konsultattiva dwar ir-rati unitarji għall-2016 għas-servizzi en route, li saret fil-25 u fis-26 ta' Ġunju 2015 b'applikazzjoni tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, kif ukoll il-korrezzjonijiet tar-rati unitarji li għamlu l-Istati Membri wara li saru komunikazzjonijiet sussegwenti mal-Kummissjoni.

(5)

Abbażi ta' dik il-valutazzjoni, wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/670 (6) u d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/420 (7), il-Kummissjoni sabet, f'konformità mal-Artikolu 17(1)(e) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, li r-rati unitarji tal-2016 għaż-żoni ta' imposti tal-Belġju, tal-Lussemburgu, ta' Franza, tal-Ġermanja u tan-Netherlands ma jikkonformawx mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(6)

L-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 jipprevedi li l-awtoritajiet superviżjorji nazzjonali tal-Istati Membri għandhom iħejju pjanijiet ta' prestazzjoni li jkun fihom miri konsistenti mal-miri ta' prestazzjoni għall-UE kollha. Skont l-Artikolu 11(2) u l-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, ir-rati unitarji jiġu kkalkulati abbażi tal-kosti determinati en route u l-unitajiet tas-servizz previsti fil-pjan ta' prestazzjoni ta' Stat Membru, jiġifieri l-kosti unitarji determinati en route. Sakemm il-miri ta' prestazzjoni tal-Belġju, ta' Franza, tal-Ġermanja, tal-Lussemburgu u tan-Netherlands ma jitqisux bħala konsistenti mal-miri tal-UE kollha, ir-rati unitarji kkalkulati abbażi tagħhom ma jistgħux jitqiesu li huma konformi mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(7)

Skont l-Artikolu 17(1)(e) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiġu avżati b'din is-sejba tal-Kummissjoni.

(8)

F'konformità mal-Artikolu 17(1)(e), l-Istati Membri għandhom, fi żmien xahar, iressqu r-rati unitarji riveduti lill-Kummissjoni.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ir-rati unitarji għall-2016 għaż-żoni tal-imposti stabbiliti fl-Anness ma jikkonformawx mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Belġju, lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, lir-Repubblika Franċiża, lill-Gran Dukat tal-Lussemburgu u lir-Renju tan-Netherlands.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Violeta BULC

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  ĠU L 128, 9.5.2013, p. 31.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema ta' prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk (ĠU L 128, 9.5.2013, p. 1).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/132/UE tal-11 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi miri tal-prestazzjoni mal-Unjoni kollha għan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u l-livelli limiti ta' twissija għat-tieni perjodu ta' referenza mill-2015 sal-2019 (ĠU L 71, 12.3.2014, p. 20).

(6)  Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/670 tas-27 ta' April 2015 dwar il-konformità tar-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 (ĠU L 110, 29.4.2015, p. 25).

(7)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/420 tat-18 ta' Marzu 2016 dwar il-konformità tar-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 (Ara paġna 63 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS

Rati unitarji en route imressqa għaż-żoni tal-imposti għall-2016 li nstabu li m'humiex konformi

 

Żona tal-imposti

Ir-rata unitarja en route għall-2016 imressqa fil-munita nazzjonali (*) (Kodiċi ISO)

1

Belġju-Lussemburgu

65,41

2

Franza

67,54

3

Il-Ġermanja

82,59

4

In-Netherlands

67,00


(*)  Dawn ir-rati unitarji ma jinkludux ir-rata unitarja amministrattiva msemmija fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 u li tapplika għal dawk l-Istati li huma partijiet tal-Ftehim Multilaterali ta' Eurocontrol dwar l-imposti tar-rotot.


22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/63


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/420

tat-18 ta' Marzu 2016

dwar in-nonkonformità tar-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013

(notifikata bid-dokument C(2016) 1592)

(It-testi bin-Netherlandiż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss huma awtentiċi)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar il-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament dwar il-forniment tas-servizzi) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 16(1) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 17(1)(e) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 391/2013 jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru. L-iskema komuni ta' imposti hija element integrali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-iskema ta' prestazzjoni kif stabbilita fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 (4).

(2)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/132/UE (5) tistabbilixxi l-miri tal-prestazzjoni għall-UE kollha, fosthom il-mira tal-kosteffiċjenza tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru en route, mogħtija f'kostijiet unitarji stabbiliti għall-forniment ta' dawk is-servizzi, għat-tieni perjodu ta' referenza, li jkopri u jinkludi s-snin mill-2015 sal-2019.

(3)

Skont l-Artikolu 17(1)(c) u l-Artikolu 17(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, il-Kummissjoni trid tivvaluta r-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti, ippreżentati mill-Istati Membri lill-Kummissjoni wara r-reviżjoni tal-miri tal-prestazzjoni bħala riżultat tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/347 (6). Il-valutazzjoni tikkonċerna l-konformità ta' dawk ir-rati unitarji mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(4)

Il-Kummissjoni wettqet il-valutazzjoni tagħha tar-rati unitarji bl-għajnuna tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, li huwa inkarigat li jgħin lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' prestazzjoni skont l-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, u bl-għajnuna tal-Uffiċċju Ċentrali tal-Imposti tar-Rotot tal-Eurocontrol, permezz tad-dejta u tal-informazzjoni addizzjonali mogħtija mill-Istati Membri sal-1 ta' Ġunju 2015, kif ukoll tal-informazzjoni rilevanti li ngħatat bħala parti mill-pjanijiet riveduti tal-prestazzjoni. Il-valutazzjoni qieset ukoll il-korrezzjonijiet li għamlu l-Istati Membri fir-rati unitarji wara kuntatti sussegwenti bejn il-Kummissjoni, il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni u l-Istati Membri kkonċernati. Barra minn hekk, il-valutazzjoni tar-rati unitarji tal-2015 issejset fuq ir-rapport tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni dwar il-pjanijiet reveduti tal-prestazzjoni għat-tieni perjodu ta' referenza, li ntbagħat lill-Kummissjoni fil-15 ta' Ottubru 2015.

(5)

Abbażi ta' dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni sabet, bi qbil mal-Artikolu 17(1)(e) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, li r-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti ppreżentati mill-Belġju, minn Franza, mill-Ġermanja, mil-Lussemburgu u min-Netherlands ma jikkonformawx mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(6)

L-Artikolu 11(1) tar- Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 jipprevedi li l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-Istati Membri jridu jfasslu pjanijiet tal-prestazzjoni li jinkludu miri li jkunu konsistenti mal-miri tal-prestazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha. Skont l-Artikolu 11(2) u l-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 391/2013, ir-rati unitarji jiġu kkalkulati abbażi tal-kostijiet stabbiliti en route u tal-unitajiet ta' servizz previsti li ġew speċifikati fil-pjan tal-prestazzjoni ta' Stat Membru, jiġifieri l-kostijiet unitarji stabbiliti en route. Sakemm il-miri tal-prestazzjoni tal-Belġju, ta' Franza, tal-Ġermanja, tal-Lussemburgu u tan-Netherlands jitqiesu li huma konsistenti mal-miri għall-Unjoni kollha, ir-rati unitarji kkalkulati abbażi tagħhom ma jistgħux jitqiesu li huma konformi mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(7)

Skont l-Artikolu 17(1)(e) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiġu avżati dwar is-sejbiet tal-Kummissjoni.

(8)

Billi l-pjanijiet reveduti tal-prestazzjoni għat-tieni perjodu ta' referenza ma ġewx adottati qabel l-1 ta' Novembru tas-sena ta' qabel it-tieni perjodu ta' referenza, jitfakkar li, skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, l-Istati Membri mitluba jikkalkulaw mill-ġdid ir-rati unitarji taż-żoni tal-imposti għall-2015, meta jkun hemm bżonn, abbażi tal-pjanijiet finali tal-prestazzjoni li ġewadottati, u mitluba jirriportaw kull differenza li jkun hemm minħabba l-applikazzjoni temporanja tar-rati unitarji li ġew stabbiliti f'din id-Deċiżjoni fil-kalkolu tar-rati unitarji tas-sena ta' wara.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ir-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti stabbiliti fl-Anness ma jikkonformawx mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Belġju, lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, lir-Repubblika Franċiża, lill-Gran Dukat tal-Lussemburgu u lir-Renju tan-Netherlands.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Violeta BULC

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  ĠU L 128, 9.5.2013, p. 31.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema ta' prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk (ĠU L 128, 9.5.2013, p. 1).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/132/UE tal-11 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi miri tal-prestazzjoni mal-Unjoni kollha għan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u l-livelli limiti ta' twissija għat-tieni perjodu ta' referenza mill-2015 sal-2019 (ĠU L 71, 12.3.2014, p. 20).

(6)  Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/347 tat-2 ta' Marzu 2015 dwar l-inkonsistenza ta' ċerti miri fil-pjanijiet għall-blokok tal-ispazju tal-ajru nazzjonali jew funzjonali mressqa skont ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mal-miri tal-prestazzjoni għall-Unjoni kollha għat-tieni perjodu ta' referenza u li tistabbilixxi r-rakkomandazzjonijiet għar-reviżjoni ta' dawk il-miri (ĠU L 60, 4.3.2015, p. 48).


ANNESS

Rati unitarji en route tal-2015 ppreżentati għaż-żoni tal-imposti li nstabu li mhumiex konformi

 

Żona tal-imposti

Rata unitarja en route tal-2015, ippreżentata fil-munita nazzjonali (*) (Kodiċi ISO)

1

Il-Belġju–il-Lussemburgu

68,76

2

Franza

69,34

3

Il-Ġermanja

88,22

4

In-Netherlands

66,57


(*)  Dawn ir-rati unitarji ma jinkludux ir-rata unitarja amministrattiva msemmija fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 u japplikaw għal Stati li huma firmatarji tal-Ftehim Multilaterali tal-Eurocontrol dwar l-imposti tar-rotot


22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/66


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/421

tat-18 ta' Marzu 2016

dwar in-nuqqas ta' konformità tar-rati unitarji fiż-żona tal-imposti tal-Iżvizzera għas-snin 2015 u 2016 skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013

(notifikata bid-dokument C(2016) 1594)

(It-testi bil-Franċiż, bil-Ġermaniz, u bit-Taljan biss huma awtentiċi)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-Trasport bl-Ajru (“il-Ftehim”) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar il-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-forniment ta' servizz) (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 16(1) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 391/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 17(1)(e) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru. L-iskema komuni ta' imposti hija element integrali għall-ksib tal-għanijiet tal-iskema ta' prestazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 (5).

(2)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/132/UE (6) tistabbilixxi l-miri tal-prestazzjoni għall-Unjoni kollha, fosthom il-mira tal-kosteffikaċja tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru en route, espressa f'kosti unitarji determinati għall-forniment ta' dawn is-servizzi, għat-tieni perjodu ta' referenza li jkopri u jinkludi s-snin mill-2015 sal-2019.

(3)

L-Artikolu 17(1)(c) u 17(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 jistipula li l-Kummissjoni għandha tivvaluta r-rati unitarji tal-2015 u l-2016 għaż-żoni tal-imposti ppreżentati mill-Istati Membri lill-Kummissjoni wara r-rieżami tal-miri ta' prestazzjoni b'riżultat tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/347 (7). Il-valutazzjoni tikkonċerna l-konformità ta' dawk ir-rati unitarji mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(4)

Il-Kummissjoni wettqet il-valutazzjoni tagħha tar-rati unitarji bl-għajnuna tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni, inkarigat biex jgħin lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' prestazzjoni skont l-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013, u bl-għajnuna tal-Uffiċċju Ċentrali tal-Imposti tar-Rotot tal-Eurocontrol, permezz tad-data u tal-informazzjoni addizzjonali mogħtija mill-Iżvizzera sal-1 ta' Ġunju 2015, u tal-informazzjoni rilevanti li ngħatat fil-pjan revedut tal-prestazzjoni. Il-valutazzjoni tar-rati għal kull unità għall-2015 u l-2016 ħadet kont tar-rapport mill-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni dwar il-pjanijiet reveduti ta' prestazzjoni għat-tieni perjodu ta' referenza, li ġie ppreżentat lill-Kummissjoni fil-15 ta' Ottubru 2015.

(5)

Fuq il-bażi ta' din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni sabet li, f'konformità mal-Artikolu 17(1)(e) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, ir-rati għal kull unità għaż-żoni tal-imposti għall-2015 u l-2016 sottomessi mill-Iżvizzera mhumiex konformi mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(6)

L-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 jipprevedi li l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-Istati Membri għandhom ifasslu pjanijiet ta' prestazzjoni li jinkludu miri konsistenti mal-miri ta' prestazzjoni għall-Unjoni kollha. Skont l-Artikolu 11(2) u l-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, ir-rati għal kull unità għandhom jiġu kkalkulati abbażi tal-ispejjeż determinati en route u l-unitajiet ta' servizz previsti speċifikati fil-pjan ta' prestazzjoni ta' Stat Membru, jiġifieri tal-ispejjeż determinati għal kull unità en route. Sakemm il-miri ta' prestazzjoni tal-Iżvizzera jiġu kkunsidrati konformi mal-kriterji għall-Unjoni kollha, ir-rati unitarji kkalkolati abbażi tagħhom ma jistawx jiġu kkunsidrati bħala konformi mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(7)

Skont l-Artikolu 17(1)(e) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiġu avżati bis-sejbiet tal-Kummissjoni.

(8)

Billi l-pjanijiet riveduti tal-prestazzjoni għat-tieni perjodu ta' referenza ma ġewx adottati qabel l-1 ta' Novembru tas-sena preċedenti għat-tieni referenza, ta' min ifakkar li, skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, l-Istati Membri għandhom jikkalkulaw mill-ġdid ir-rati unitarji taż-żoni tal-imposti meta hemm bżonn abbażi tal-pjanijiet tal-prestazzjoni finali adottati, u li jirriportaw kull differenza li jkun hemm minħabba l-applikazzjoni temporanja tar-rati unitarji stabbiliti f'din id-Deċiżjoni fil-kalkolu tar-rati unitarji għs-sena ta' wara.

(9)

Skont l-aħħar paragrafu tal-Artikolu 17(1), ir-rati għal kull unità għandhom jiġu stabbiliti fil-munita nazzjonali. Ir-rati unitarji li jinsabu f'din id-Deċiżjoni huma ppreżentati fil-frank Żvizzeru.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ir-rata għal kull unità għall-2015 ta' 118,97 u r-rata għal kull unità għall-2016 ta' 113,69 fiż-żona tal-imposti tal-Iżvizzera mhumiex konformi mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Konfederazzjoni Żvizzera.

Magħmul fi Brussell, it-18 Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Violeta BULC

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 114, 30.4.2002, p. 73.

(2)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.

(3)  ĠU L 128, 9.5.2013, p. 31.

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema ta' prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk (ĠU L 128, 9.5.2013, p. 1).

(6)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/132/UE tal-11 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi miri tal-prestazzjoni mal-Unjoni kollha għan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u l-livelli limiti ta' twissija għat-tieni perjodu ta' referenza mill-2015 sal-2019 (ĠU L 71, 12.3.2014, p. 20).

(7)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/347 tat-2 ta' Marzu 2015 dwar l-inkonsistenza ta' ċerti miri fil-pjanijiet għall-blokok tal-ispazju tal-ajru nazzjonali jew funzjonali mressqa skont ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mal-miri tal-prestazzjoni għall-Unjoni kollha għat-tieni perjodu ta' referenza u li tistabbilixxi r-rakkomandazzjonijiet għar-reviżjoni ta' dawk il-miri (ĠU L 60, 4.3.2015, p. 48).


22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/68


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/422

tat-18 ta' Marzu 2016

dwar il-konformità tar-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013

(notifikata bid-dokument C(2016) 1595)

(It-testi bil-Ġermaniż, bis-Slovakk u bit-Taljan biss huma awtentiċi)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar il-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament dwar il-forniment tas-servizzi) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 16(1) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 391/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 17(1)(d) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru. L-iskema komuni ta' imposti hija element integrali għall-kisba tal-għanijiet tal-iskema ta' prestazzjoni kif stabbilita fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 (4).

(2)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/132/UE (5) tistabbilixxi l-miri tal-prestazzjoni għall-UE kollha kemm hi, fosthom il-mira tal-kosteffikaċja tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru en route, espressa f'kosti unitarji determinati għall-forniment ta' dawk is-servizzi, għat-tieni perjodu ta' referenza, li jkopri u jinkludi s-snin mill-2015 sal-2019.

(3)

Skont l-Artikolu 17(1)(c) u 17(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti, ippreżentati mill-Istati Membri lill-Kummissjoni wara r-reviżjoni tal-miri ta' prestazzjoni b'riżultat tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/348 (6). Il-valutazzjoni tikkonċerna l-konformità ta' dawk ir-rati unitarji mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(4)

Il-Kummissjoni wettqet il-valutazzjoni tagħha tar-rati unitarji bl-għajnuna tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni u tal-Uffiċċju Ċentrali tal-Imposti tar-Rotot tal-Eurocontrol, permezz tad-dejta u tal-informazzjoni addizzjonali mogħtija mill-Istati Membri sal-1 ta' Ġunju 2015, u tal-informazzjoni rilevanti li tressqet fil-kuntest tal-pjanijiet riveduti tal-prestazzjoni. Il-valutazzjoni qieset ukoll korrezzjonijiet mill-Istati Membri lir-rati unitarji wara kuntatti sussegwenti mal-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-valutazzjoni tar-rati unitarji tal-2015 issejset fuq ir-rapport tal-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni dwar il-pjanijiet ta' prestazzjoni għat-tieni perjodu ta' referenza, li tressaq lill-Kummissjoni fil-15 ta' Ottubru 2015.

(5)

Abbażi ta' dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni sabet, bi qbil mal-Artikolu 17(1)(d) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, li r-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti en route tal-Awstrija, tal-Italja u tar-Repubblika Slovakka jikkonformaw mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

(6)

Skont l-Artikolu 17(1)(d) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiġu avżati dwar dik is-sejba.

(7)

Minħabba li r-rati unitarji kkonċernati tal-2015 huma bbażati fuq il-pjanijiet ta' prestazzjoni adottati wara l-1 ta' Novembru tas-sena ta' qabel it-tieni perjodu ta' referenza, huwa mfakkar li, f'konformità mal-Artikolu 17(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013, id-differenza fl-introjtu minħabba l-applikazzjoni temporanja tar-rata unitarja inizjali fl-2015 għandha tgħaddi għall-kalkolu tar-rata unitarja għall-2016.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ir-rati unitarji tal-2015 għaż-żoni tal-imposti en route stabbiliti fl-Anness jikkonformaw mar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 u (UE) Nru 391/2013.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Taljana, lir-Repubblika tal-Awstrija u lir-Repubblika Slovakka.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Violeta BULC

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  ĠU L 128, 9.5.2013, p. 31.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema ta' prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk (ĠU L 128, 9.5.2013, p. 1).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/132/UE tal-11 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi miri tal-prestazzjoni mal-Unjoni kollha għan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u l-livelli limiti ta' twissija għat-tieni perjodu ta' referenza mill-2015 sal-2019 (ĠU L 71, 12.3.2014, p. 20).

(6)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/348 tat- 2 ta' Marzu 2015 dwar il-konsistenza ta' ċerti miri inklużi fil-pjanijiet nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali mressqa skont ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mal-miri tal-prestazzjoni mal-Unjoni kollha għat-tieni perjodu ta' referenza (ĠU L 60, 4.3.2015, p. 55).


ANNESS

 

Żona tal-imposti

Rata unitarja en route tal-2015 ippreżentata fil-munita nazzjonali (*) (Kodiċi ISO)

1

L-Awstrija

73,34

2

L-Italja

80,49

3

Ir-Repubblika Slovakka

54,99


(*)  Dawn ir-rati unitarji ma jinkludux ir-rata amministrattiva unitarja msemmija fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 391/2013 u japplikaw għal Stati firmatarji tal-Ftehim Multilaterali tal-Eurocontrol dwar l-imposti tar-rotot.


22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/70


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/423

tat-18 ta' Marzu 2016

li tawtorizza lil ċerti laboratorji fl-Eġittu, fl-Emirati Għarab Magħquda u fl-Istati Uniti jwettqu testijiet seroloġiċi għall-monitoraġġ tal-effettività tal-vaċċini tar-rabja fil-klieb, fil-qtates u fl-inmsa

(notifikata bid-dokument C(2016) 1609)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/258/KE tal-20 ta' Marzu 2000 li taħtar istituzzjoni speċifika sabiex tkun responsabbli biex tistabbilixxi l-kriterji neċessarji għall-istandardizzazzjoni ta' testijiet seroloġiċi biex issegwi l-effettività tat-tilqim kontra l-idrofobija (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni 2000/258/KE ddeżinjat lill-Agence française de sécurité sanitaire des aliments (l-AFSSA) f'Nancy, Franza, bħala l-istitut responsabbli għall-iffissar tal-kriterji meħtieġa biex jiġu standardizzati t-testijiet seroloġiċi għall-monitoraġġ tal-effettività tal-vaċċini tar-rabja. L-AFSSA issa ġiet integrata fl-Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l-ANSES) fi Franza.

(2)

Fost l-oħrajn, id-Deċiżjoni 2000/258/KE tipprevedi li l-ANSES għandha tivvaluta l-laboratorji f'pajjiżi terzi li jkunu applikaw għall-approvazzjoni biex iwettqu t-testijiet seroloġiċi għall-monitoraġġ tal-effettività tal-vaċċini tar-rabja.

(3)

L-awtorità kompetenti tal-Eġittu ressqet applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-Animal Health Research Institute f'Giza, u l-ANSES stabbiliet u ssottomettiet lill-Kummissjoni rapport ta' valutazzjoni favorevoli bid-data tad-29 ta' Settembru 2015 għal dan il-laboratorju.

(4)

L-awtorità kompetenti tal-Emirati Għarab Magħquda ressqet applikazzjoni għall-approvazzjoni tas-Central Veterinary Research Laboratory f'Dubai, u l-ANSES stabbiliet u ssottomettiet lill-Kummissjoni rapport ta' valutazzjoni favorevoli bid-data tad-29 ta' Settembru 2015 għal dan il-laboratorju.

(5)

L-awtorità kompetenti tal-Istati Uniti ressqet applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-Atlanta Health Associates Rabies Laboratory f'Cumming, il-Virology Laboratory of Auburn University College of Veterinary Medicine f'Auburn u r-Rabies Laboratory tas-Centers for Disease Control and Prevention f'Atlanta (“il-laboratorji tal-Istati Uniti”), u l-ANSES stabbiliet u ssottomettiet lill-Kummissjoni rapport ta' valutazzjoni favorevoli tad-29 ta' Settembru 2015 għal-laboratorji tal-Istati Uniti.

(6)

Għalhekk, l-Animal Health Research Institute f'Giza, is-Central Veterinary Research Laboratory f'Dubai u l-laboratorji tal-Istati Uniti għandhom ikunu awtorizzati jwettqu t-testijiet seroloġiċi għall-monitoraġġ tal-effettività tal-vaċċini tar-rabja fil-klieb, fil-qtates u fl-inmsa.

(7)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

B'konformità mal-Artikolu 3(2) tad-Deċiżjoni 2000/258/KE, il-laboratorji li ġejjin huma awtorizzati jwettqu t-testijiet seroloġiċi għall-monitoraġġ tal-effettività tal-vaċċini tar-rabja fil-klieb, fil-qtates u fl-inmsa:

(a)

Animal Health Research Institute

7 Nadi El-Said Street

P.O. Box 12618

Dokki

Giza

Egypt

(b)

Central Veterinary Research Laboratory

P.O.Box 597

Dubai

United Arab Emirates

(c)

Atlanta Health Associates Rabies Laboratory

309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,

Cumming, GA 30040,

United States of America

(d)

Auburn University College of Veterinary Medicine

Department of Pathobiology, Virology Laboratory

261 Greene Hall

Auburn, AL 36849

United States of America

(e)

Centers for Disease Control and Prevention

Rabies Laboratory

1600 Clifton Road, NE

Atlanta, GA 30333

United States of America

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-15 ta' April 2016.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 79, 30.3.2000, p. 40.


Rettifika

22.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 75/72


Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/113 tat-28 ta' Jannar 2016 li jimponi dazju anti-dumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet ta' żbarri u vireg tal-azzar b'reżistenza għolja għar-reħi għar-rinfurzar tal-konkrit li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 23 tad-29 ta' Jannar 2016 )

F'paġna 16, it-Titolu,

minflok:

“Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/113”,

aqra:

“Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/113”.