ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 72

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
17 ta' Marzu 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/378 tal-11 ta' Marzu 2016 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-waqt, il-format u l-mudell tal-preżentazzjoni tan-notifiki lill-awtoritajiet kompetenti skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/379 tal-11 ta' Marzu 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 684/2009 fir-rigward tad-dejta li għandha tiġi sottomessa skont il-proċedura kompjuterizzata għall-moviment ta' prodotti tas-sisa taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa

13

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/380 tal-16 ta' Marzu 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

51

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/381 tal-14 ta' Marzu 2016 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat tal-Kontroll mill-Istat tal-Port tal-Memorandum ta' Qbil ta' Pariġi dwar il-Kontroll mill-Istat tal-Port

53

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/382 tal-15 ta' Marzu 2016 dwar miżura meħuda mill-Ġermanja skont id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, biex tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta' tip ta' magna ta' strippaġġ tal-wajers (notifikata bid-dokument C(2016) 1520)  ( 1 )

57

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2016 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tas-7 ta' Marzu 2016 dwar l-approvazzjoni tad-derogi tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI) [2016/383]

59

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2016 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tas-7 ta' Marzu 2016 li taħtar il-membri tal-Bord Eżekuttiv taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI) [2016/384]

61

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt bejn l-UE u n-Norveġja Nru 1/2016 tat-8 ta' Frar 2016 li temenda l-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti oriġinarji u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva [2016/385]

63

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt bejn l-UE u l-Iżlanda Nru 1/2016 tas-17 ta' Frar 2016 li temenda l-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' prodotti oriġinarji u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva [2016/386]

66

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Direttiva tal-Kunsill 2013/59/Euratom tal-5 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi standards bażiċi ta' sikurezza għal protezzjoni kontra l-perikli li jirriżultaw minn esponiment għal radjazzjoni jonizzanti, u li tħassar id-Direttivi 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom u 2003/122/Euratom ( ĠU L 13, 17.1.2014 )

69

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/378

tal-11 ta' Marzu 2016

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-waqt, il-format u l-mudell tal-preżentazzjoni tan-notifiki lill-awtoritajiet kompetenti skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (ir-Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (1), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata l-koerenza tal-obbligi ta' rappurtar u biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-entitajiet soġġetti għal dawn l-obbligi, huwa neċessarju li jiġu allinjati l-obbligi tar-rappurtar skont dan ir-Regolament u skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li għandu jiġi adottat skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 27(3) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(2)

Sabiex l-awtoritajiet kompetenti u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (“European Securities and Markets Authority” — ESMA) jkunu jistgħu jiżguraw il-kwalità tad-dejta u l-monitoraġġ effettiv tas-suq, għall-benefiċċju tal-integrità tas-suq, l-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA għandhom ikunu jistgħu fil-pront jirċievu notifiki sħaħ fir-rigward ta' kull jum ta' negozjar.

(3)

Għall-finijiet tal-użu effettiv u effiċjenti tad-dejta mill-awtoritajiet kompetenti, għandu jkun hemm konsistenza fil-mudelli u l-formati użati meta jiġu ppreżentati notifiki ta' strumenti finanzjarji. L-aderenza mal-istandards internazzjonali rilevanti fir-rigward tad-dettalji inklużi f'dawn in-notifiki tippromwovi dawn l-għanijiet.

(4)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentati mill-ESMA lill-Kummissjoni.

(5)

L-ESMA għamlet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(6)

Sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, huwa meħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b'urġenza u li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament japplikaw mill-istess data bħal dawk stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 596/2014,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Sa mhux aktar tard mid-21.00 (CET) ta' kull jum li huwa miftuħ għan-negozju, ċentru tan-negozjar għandu, bl-użu ta' proċessi awtomatizzati, jipprovdi lill-awtorità kompetenti tiegħu skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014, in-notifiki tal-istrumenti finanzjarji kollha li, qabel is-18.00 (CET) dakinhar, kienu għall-ewwel darba soġġetti għal talba għal ammissjoni għan-negozjar jew li kienu ammessi għan-negozjar jew innegozjati f'dak iċ-ċentru tan-negozjar, inkluż fejn ordnijiet jew kwotazzjonijiet tqiegħdu permezz tas-sistema tiegħu, jew waqfu milli jiġu negozjati jew ammessi għan-negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar.

2.   Notifiki ta' strumenti finanzjarji li, wara s-18.00 (CET), kienu għall-ewwel darba soġġetti għal talba għal ammissjoni għan-negozjar jew li kienu ammessi għan-negozjar jew innegozjati fiċ-ċentru tan-negozjar, inkluż fejn ordnijiet jew kwotazzjonijiet tqiegħdu permezz tas-sistema tiegħu, jew waqfu milli jkunu nnegozjati jew ammessi għan-negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar, għandhom isiru, permezz ta' proċessi awtomatizzati, miċ-ċentru tan-negozjar lill-awtorità kompetenti sa mhux aktar tard mid-21.00 (CET) tal-jum ta' wara dak li fiha huwa jkun miftuħ għan-negozjar.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jittrażmettu n-notifiki msemmija fil-paragrafi 1 u 2, skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 lill-ESMA kuljum sa mhux aktar tard mill-23.59 (CET) bl-użu ta' proċessi awtomatizzati u kanali ta' komunikazzjoni elettroniċi sikuri bejniethom u l-ESMA.

Artikolu 2

Id-dettalji kollha li għandhom jiġu inklużi fin-notifiki skont l-Artikolu 4(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 għandhom ikunu ppreżentati skont l-istandards u l-formati speċifikati fl-Anness ta' dan ir-Regolament, f'forma elettronika u li tinqara elettronikament u f'mudell komuni XML skont il-metodoloġija tal-ISO 20022.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jibda japplika mit-3 ta' Lulju 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANNESS

L-istandards u l-formati tal-preżentazzjoni tan-notifiki lill-awtoritajiet kompetenti skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014

Tabella 1

Tifsira għat-Tabella 3

SIMBOLU

TIPI TA' DEJTA

DEFINIZZJONI

{ALPHANUM-n}

Sa n karattri alfanumeriċi

Kaxxa għal test liberu.

{CFI_CODE}

6 karattri

Kodiċi ISO 10962 CFI.

{COUNTRYCODE_2}

2 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-pajjiż b'2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-pajjiż bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-pajjiż ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Il-format tad-data u l-ħin skont l-ISO 8601

Id-data u l-ħin fil-format li ġej:

SSSS-XX-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

“SSSS” hija s-sena;

“XX” huwa x-xahar;

“JJ” huwa l-jum;

“T” — tfisser li l-ittra “T” għandha tintuża

“hh” hija s-siegħa;

“mm” hija l-minuta;

“ss.dddddd” hija s-sekonda u l-frazzjoni ta' sekonda;

Z huwa l-ћin UTC.

Id-dati u l-ħinijiet għandhom jiġu rrappurtati f'UTC.

{DATEFORMAT}

Il-format tad-data skont l-ISO 8601

Id-dati għandhom jiġu fformattjati skont il-format li ġej:

SSSS-XX-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Numru deċimali sa n ċifra b'kollox li minnhom sa m ċifra jistgħu jkunu ċifri ta' frazzjonijiet

Kaxxa numerika kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi.

is-separatur deċimali huwa “.” (punt);

iċ-ċifri negattivi huma prefissi b'“-” (minus);

Il-valuri huma arrotondati u mhux maqtugħa.

{INDEX}

4 karattri alfabetiċi

“EONA” — EONIA

“EONS” — EONIA SWAP

“EURI” — EURIBOR

“EUUS” — EURODOLLAR

“EUCH” — EuroSwiss

“GCFR” — GCF REPO

“ISDA” — ISDAFIX

“LIBI” — LIBID

“LIBO” — LIBOR

“MAAA” — Muni AAA

“PFAN” — Pfandbriefe

“TIBO” — TIBOR

“STBO” — STIBOR

“BBSW” — BBSW

“JIBA” — JIBAR

“BUBO” — BUBOR

“CDOR” — CDOR

“CIBO” — CIBOR

“MOSP” — MOSPRIM

“NIBO” — NIBOR

“PRBO” — PRIBOR

“TLBO” — TELBOR

“WIBO” — WIBOR

“TREA” — Treasury

“SWAP” — SWAP

“FUSW” — Swap tal-futuri

{INTEGER-n}

Numru sħiħ sa n ċifra b'kollox

Kaxxa numerika kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi ta' numri sħaħ

{ISIN}

12 karattri alfanumeriċi

Kodiċi ISIN, kif definit f'ISO 6166.

{LEI}

20 karattri alfanumeriċi

Identifikatur tal-entità ġuridika kif definit f'ISO 17442.

{MIC}

4 karattri alfanumeriċi

Identifikatur tas-suq kif definit f'ISO 10383.

{FISN}

35 karattri alfanumeriċi

Kodiċi FISM, kif definit f'ISO 18774.


Tabella 2

Il-klassifikazzjoni tas-swieq tal-prodotti bażiċi u tad-derivattivi tal-kwoti tal-emissjonijiet għal Tabella 3 (kaxxi 35-37)

Prodott bażi

Prodott sekondarju

Prodott sekondarju ieħor

“AGRI” — Agrikolu

“GROS” — Ċereali u żrieragħ taż-żejt

“FWHT” — Qamħ tal-għalf

“SOYB” — Fażola tas-sojja

“CORN” — Qamħirrun

“RPSD” — Żerriegħa tal-kolza

“RICE” — Ross

“OTHR” — Oħrajn

“SOFT” — Softs

“CCOA” — Kawkaw

“ROBU” — Kafè robusta

“WHSG” — Zokkor abjad

“BRWN” — Zokkor mhux raffinat

“OTHR” — Oħrajn

“POTA” — Patata

 

“OOLI” — Żejt taż-żebbuġa

“LAMP” — Lampante

“DIRY” — Prodotti tal-ħalib

 

“FRST” — Forestrija

 

“SEAF” — Frott tal-baħar

 

“LSTK” — Bhejjem

 

“GRIN” — Ċereali

“MWHT” — Qamħ għat-Tħin

“NRGY” — Enerġija

“ELEC” — Elettriku

“BSLD” — Karga bażika

“FITR” — Drittijiet Finanzjarju ta' Trażmissjoni

“PKLD” — Karga massima

“OFFP” — Sigħat kwieti

“OTHR” — Oħrajn

“NGAS” — Gass naturali

“GASP” — GASPOOL

“LNGG” — LNG

“NBPG” — NBP

“NCGG” — NCG

“TTFG” — TTF

“OILP” — Żejt

“BAKK” — Bakken

“BDSL” — Bijodiżil

“BRNT” — Brent

“BRNX” — Brent NX

“CNDA” — Kanadiż

“COND” — Ikkondensat

“DSEL” — Diżil

“DUBA” — Dubaj

“ESPO” — ESPO

“ETHA” — Etanol

“FUEL” — Fjuwil

“FOIL” — Żejt tal-fjuwil

“GOIL” — Żejt tal-gass

“GSLN” — Petrol

“HEAT” — Żejt tat-tisħin

“JTFL” — Fjuwil tal-ġettijiet

“KERO” — Pitrolju

“LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)

“MARS” — Mars

“NAPH” — Nafta

“NGLO” — NGL

“TAPI” — Tapis

“URAL” — Urali

“WTIO” — WTI

“COAL” — Faħam

“INRG” — Inter Enerġija

“RNNG” — Enerġija rinnovabbli

“LGHT” — Petrol ħafif tal-ewwel distillazzjoni

“DIST” — Distillati

 

“ENVR” — Ambjentali

“EMIS” — Emissjonijiet

“CERE” — CER

“ERUE” — ERU

“EUAE” — EUA

“EUAA” — EUAA

“OTHR” — Oħrajn

“WTHR” — Temp

“CRBR” — Relatat mal-karbonju

 

“FRGT” — Merkanzija

“WETF” — Likwidu

“TNKR” — Tankers

“DRYF” — Solidu

“DBCR” — Bastimenti ta' merkanzija solida fi kwantità

“CSHP” — Bastimenti tal-kontejners

 

“FRTL” — Fertilizzant

“AMMO” — Ammonja

“DAPH” -DAP (Fosfat tad-diammonju)

“PTSH” — Potassa

“SLPH” — Kubrit

“UREA” — Urea

“UAAN” — UAN (urea u nitrat tal-ammonju)

 

“INDP” — Prodotti industrijali

“CSTR” — Kostruzzjoni

“MFTG” — Manifattura

 

“METL” — Metalli

“NPRM” — Mhux prezzjuż

“ALUM” — Aluminju

“ALUA” — Liga tal-aluminju

“CBLT” — Kobalt

“COPR” — Ram

“IRON” — Mineral tal-ħadid

“LEAD” — Ċomb

“MOLY” — Molibdenu

“NASC” — NASAAC

“NICK” — Nikil

“STEL” — Azzar

“TINN” — Landa

“ZINC” — Żingu

“OTHR” — Oħrajn

“PRME” — Prezzjuż

“GOLD” — Deheb

“SLVR” — Fidda

“PTNM” — Platinu

“PLDM” — Palladju

“OTHR” — Oħrajn

“MCEX” — Komoditajiet varjati eżotiċi

 

 

“PAPR” — Karta

“CBRD” — Kartun tal-kontenituri

“NSPT” — Karta tal-gazzetti

“PULP” — Polpa

“RCVP” — Karta rkuprata

 

“POLY” — Polipropilen

“PLST” — Plastik

 

“INFL” — Inflazzjoni

 

 

“OEST” — Statistika ekonomika uffiċjali

 

 

“OTHC” — Oħrajn C10 kif definit fit-Tabella 10.1 Taqsima 10 tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward ta' bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivattivi.

“DLVR” — Konsenjabbli

“NDLV” — Mhux konsenjabbli

 

“OTHR” — Oħrajn

 

 


Tabella 3

Formati u standards li għandhom jintużaw fin-notifiki li jintbagħtu skont l-Artikolu 4(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 596/2014

N.

KAXXA

L-ISTANDARDS U L-FORMATI LI GĦANDHOM JINTUŻAW GĦAR-RAPPURTAR

Kaxxi Ġenerali

1

Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument

{ISIN}

2

Isem sħiħ tal-istrument

{ALPHANUM-350}

3

Klassifikazzjoni tal-istrument

{CFI_CODE}

4

Indikatur tad-derivattivi tal-komoditajiet

“true” — Iva

“false” — Le

Kaxxi relatati mal-emittenti

5

Identifikatur tal-emittent jew l-operatur taċ-ċentru tan-negozjar

{LEI}

Kaxxi relatati maċ-ċentru

6

Ċentru tan-negozjar

{MIC}

7

Isem qasir tal-istrument finanzjarju

{FISN}

8

Talba għal ammissjoni għan-negozjar mill-emittent

“true” — Iva

“false” — Le

9

Data tal-approvazzjoni tal-ammissjoni għan-negozjar

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Data tat-talba għall-ammissjoni għan-negozjar

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Data tal-ammissjoni għan-negozjar jew id-data tal-ewwel tranżazzjoni

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Data tat-terminazzjoni

{DATE_TIME_FORMAT}

Kaxxi relatati man-nozzjonali

13

Munita nozzjonali 1

{CURRENCYCODE_3}

Kaxxi relatati ma' bonds jew forom oħra ta' dejn titolizzat

14

Ammont nominali totali maħruġ

{DECIMAL-18/5}

15

Data tal-maturità

{DATEFORMAT}

16

Munita tal-valur nominali

{CURRENCYCODE_3}

17

Valur nominali għal kull unità/valur negozjat minimu

{DECIMAL-18/5}

18

Rata fissa

{DECIMAL-11/10}

Espress bħala perċentwal (pereżempju 7.0 tfisser 7 % u 0.3 tfisser 0,3 %)

19

Identifikatur tal-indiċi/punt ta' riferiment għal bonds b'rata varjabbli

{ISIN}

20

Isem tal-indiċi/punt ta' riferiment għal bonds b'rata varjabbli

{INDEX}

Jew

{ALPHANUM-25} — jekk l-isem tal-indiċi mhux inkluż fil-lista {INDEX}

21

Terminu tal-indiċi/punt ta' riferiment għal bonds b'rata varjabbli.

{INTEGER-3}+“DAYS” — jiem

{INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat

{INTEGER-3}+“MNTH” — xhur

{INTEGER-3}+“YEAR” — snin

22

Firxa tal-Punti Bażi tal-indiċi/punt ta' riferiment għal bond b'rata varjabbli.

{INTEGER-5}

23

Anzjanità tal-bond

“SNDB” — Dejn Anzjan

“MZZD” — Mezzanin

“SNDB” — Dejn Subordinat

“JUND” — Dejn “Junior”

Kaxxi relatati mad-Derivattivi u mad-Derivattivi Titolizzati

24

Data ta' skadenza

{DATEFORMAT}

25

Multiplikatur tal-prezzijiet

{DECIMAL-18/17}

26

Kodiċi tal-istrument sottostanti

{ISIN}

27

Emittent sottostanti

{LEI}

28

Isem tal-indiċi sottostanti

{INDEX}

Jew

{ALPHANUM-25} — jekk l-isem tal-indiċi mhux inkluż fil-lista {INDEX}

29

Terminu tal-indiċi sottostanti

{INTEGER-3}+“DAYS” — jiem

{INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat

{INTEGER-3}+“MNTH” — xhur

{INTEGER-3}+“YEAR” — snin

30

Tip ta' opzjoni

“PUTO” — Put

“CALL” — Call

“OTHR” — fejn ma jistax jiġi ddeterminat jekk huwiex “call” jew “put”

31

Il-prezz tal-eżerċitar

{DECIMAL-18/13} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju

{DECIMAL-11/10} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew redditu

{DECIMAL-18/17} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi

“PNDG” fil-każ li ma jkunx disponibbli l-prezz

32

Munita tal-prezz tal-eżerċitar

{CURRENCYCODE_3}

33

Stil tal-eżerċizzju tal-opzjoni

“EURO” — Ewropew

“AMER” — Amerikan

“ASIA” — Ażjatiku

“BERM” — Bermudan

“OTHR” — Kull tip ieħor

34

Tip ta' konsenja

“PHYS” — Ħlas fiżiku

“CASH” — Ħlas bi flus

“OPTN” — Fakultattiva għal kontroparti jew meta ddeterminata minn parti terza

Derivattivi ta' komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet

35

Prodott bażi

Biss valuri fil-kolonna tal-“Prodott bażi” tat-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi tal-komoditajiet u l-kwoti tal-emissjonijiet huma permessi.

36

Prodott sekondarju

Biss valuri fil-kolonna tal-“Prodott sekondarju” tat-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi tal-komoditajiet u l-kwoti tal-emissjonijiet huma permessi.

37

Prodott sekondarju ieħor

Biss valuri fil-kolonna tal-“Prodott sekondarju ieħor” tat-tabella tal-klassifikazzjoni tad-derivattivi tal-komoditajiet u l-kwoti tal-emissjonijiet huma permessi.

38

Tip ta' Tranżazzjoni

“FUTR” — Futuri

“OPTN” — Opzjonijiet

“TAPO” — TAPOS

“SWAP” — SWAPS

“MINI” — Minis

“OTCT” — Barra l-borża

“ORIT” — Outright

“CRCK” — Crack

“DIFF” — Differenzjal

“OTHR” — Oħrajn

39

Tip ta' prezz finali

“ARGM” — Argus/McCloskey

“BLTC” — Baltiku

“EXOF” — Exchange

“GBCL” — GlobalCOAL

“IHSM” — IHS McCloskey

“PLAT” — Platts

“OTHR” — Oħrajn

Derivattivi tar-rati tal-imgħax

Il-kaxxi f'din it-taqsima għandhom jiġu popolati biss għal strumenti li għandhom strument mhux finanzjarju tat-tip rati tal-imgħax bħala sottostanti.

40

Rata ta' referenza

{INDEX}

Jew

{ALPHANUM-25} — jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista {INDEX}

41

It-terminu tal-kuntratt IR

{INTEGER-3}+“DAYS” — jiem

{INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat

{INTEGER-3}+“MNTH” — xhur

{INTEGER-3}+“YEAR” — snin

42

Munita nozzjonali 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Rata fissa tas-segment nru 1

{DECIMAL -11/10}

Espress bħala perċentwal (pereżempju 7,0 tfisser 7 % u 0,3 tfisser 0.3 %)

44

Rata fissa tas-segment nru 2

{DECIMAL -11/10}

Espress bħala perċentwal (pereżempju 7,0 tfisser 7 % u 0,3 tfisser 0.3 %)

45

Rata varjabbli tas-segment nru 2

{INDEX}

Jew

{ALPHANUM-25} — jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista {INDEX}

46

It-terminu tal-kuntratt IR tas-segment nru 2

{INTEGER-3}+“DAYS” — jiem

{INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat

{INTEGER-3}+“MNTH” — xhur

{INTEGER-3}+“YEAR” — snin

Derivattivi tar-rati tal-kambju

Il-kaxxi f'din it-taqsima għandhom jiġu popolati biss għal strumenti li għandhom strument mhux finanzjarju tat-tip rati tal-kambju bħala sottostanti.

47

Munita nozzjonali 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Tip FX

“FXCR” — FX Rati inkroċjati

“FXEM” — FX Swieq emerġenti

“FXMJ” — FX Ewlenin


17.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/13


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/379

tal-11 ta' Marzu 2016

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 684/2009 fir-rigward tad-dejta li għandha tiġi sottomessa skont il-proċedura kompjuterizzata għall-moviment ta' prodotti tas-sisa taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa u li jħassar id-Direttiva 92/12/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 29(1) tagħha,

Billi:

(1)

L-Annessi tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 684/2009 (2) jistabbilixxu l-istruttura u l-kontenut tal-messaġġi elettroniċi użati għall-finijiet ta' movimenti ta' prodotti tas-sisa taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa, kif ukoll l-kodiċijiet meħtieġa għat-tlestija ta' ċerti taqsimiet ta' dejta f'dawk il-messaġġi.

(2)

Sabiex jitjieb l-intraċċar tan-negozjanti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ u tal-Istat Membru tal-esportazzjoni u biex tkun żgurata l-korrelazzjoni tal-informazzjoni bejn l-Istat Membru tad-dispaċċ u l-Istat Membru tal-esportazzjoni fejn prodotti tas-sisa taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa se jiġu esportati kif jissemma fl-Artikolu 21(5) tad-Direttiva 2008/118/KE, il-kunsinjatur għandu jkollu l-possibbilità li jindika n-numru tar-Reġistrazzjoni u tal-Identifikazzjoni tal-Operaturi Ekonomiċi (in-numru EORI) kif definit fl-Artikolu 1(18) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 (3), tad-dikjarant li jiddikjara d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.

(3)

Sabiex titjib l-integrità tal-informazzjoni li tinsab fl-oġġetti tad-dejta numerika, ma għandhiex tkun permessal-inklużjoni ta' elementi tad-dejta li għandhom valuri żero żbaljati.

(4)

Skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2009 (4), ċerti indikazzjonijiet fir-rigward ta' prodotti tal-inbid, jiġifieri d-denominazzjoni ta' oriġini protetta u l-indikazzjoni ġeografika protetta, is-sena inizjali u l-varjetà tal-għenba tal-inbid, għandhom ikunu ċċertifikati f'dokument ta' akkumpanjament. Fejn għandha tintuża s-sistema kompjuterizzata, il-kontenut tad-dokument amministrattiv elettroniku għandu għalhekk jiġi adattat sabiex jippermetti r-reġistrazzjoni ta' dawk l-indikazzjonijiet.

(5)

Skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 12(3) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), fejn xarba alkolħolika ġiet immaturata taħt superviżjoni finanzjarja, l-età tax-xarba alkoħolika tista' tiġi speċifikata fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew fit-tikkettar tagħha. Għalhekk huwa neċessarju li tiġi modifikata d-deskrizzjoni tal-elementi tad-dejta li jikkonċernaw ix-xorb alkoħoliku fid-dokument amministrattiv elettroniku.

(6)

Sabiex jiġi kkanċellat il-moviment, il-kodiċi tar-raġuni ta' kanċellazzjoni jrid jiġi pprovdut fil-messaġġ ta' kanċellazzjoni. Il-valuri possibbli ta' dak il-kodiċi jikkonsistu f'ċifra waħda. It-tul tal-element tad-dejta konċernat għandu għalhekk ikun limitat għal ċifra waħda.

(7)

Fil-każ ta' movimenti ta' prodotti tal-enerġija b'arranġament ta' sospensjoni tad-dazju tas-sisa bil-baħar jew permezz ta' passaġġi fuq l-ilma intern lil kunsinjatarju li ma jkunx magħruf b'mod definit fil-ħin li l-kunsinjatur jissottometti l-abbozz tad-dokument amministrattiv elettroniku msemmi, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ jistgħu jawtorizzaw lill-kunsinjatur biex iħalli barra d-dejta dwar il-kunsinjatarju, f'konformità mal-Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/118/KE. Għalhekk, ir-rekwiżiti li jikkonċernaw l-identifikazzjoni tan-negozjant ma għandhomx japplikaw fejn moviment ta' prodotti ta' enerġija taħt sospensjoni ta' dazju tas-sisa huwa maqsum f'konformità mal-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/118/KE u l-kunsinjatarju mhuwiex magħruf definittivament.

(8)

Id-Direttiva tal-Kunsill 95/59/KE (6) tħassret u inbidlet bid-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE (7). Għall-fini ta' ċarezza, ir-referenzi għad-Direttiva mħassra fir-Regolament (KE) Nru 684/2009 għandhom jiġu aġġornati.

(9)

Ir-Regolament (KE) Nru 684/2009 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(10)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat dwar id-Dazju tas-Sisa,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 684/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness I huwa emendat kif stipulat fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(2)

L-Anness II huwa emendat kif stipulat fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 9, 14.1.2009, p. 12.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 684/2009 tal-24 ta' Lulju 2009 li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE fir-rigward tal-proċeduri kompjuterizzati għall-moviment ta' prodotti tas-sisa taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa (ĠU L 197, 29.7.2009, p. 24).

(3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tat-28 ta' Lulju 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2009 tas-26 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 f'dak li jirrigwarda r-reġistru tal-vinji, il-prospetti obbligatorji u l-istabbiliment ta' tagħrif għall-monitoraġġ tas-suq, id-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr tal-prodotti u r-reġistri li għandhom jinżammu fis-settur tal-vinji tal-inbid (ĠU L 128, 27.5.2009, p. 15).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi, ta' xorb spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 (ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16).

(6)  Id-Direttiva tal-Kunsill 95/59/KE tas-27 ta' Novembru 1995 dwar taxxi li mhumiex taxxi fuq il-qliegħ li jaffettwaw il-konsum ta' tabakk manifatturat (ĠU L 291, 6.12.1995, p. 40).

(7)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE tal-21 ta' Ġunju 2011 dwar l-istruttura u r-rati tad-dazju tas-sisa fuq it-tabakk manifatturat (ĠU L 176, 5.7.2011, p. 24).


ANNESS I

Fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 684/2009, it-tabelli 1 sa 6 jinbidlu b'dan li ġej:

“Tabella 1

(imsemmija fl-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 8(1))

Abbozz tad-dokument amministrattiv elettroniku u d-dokument amministrattiv elettroniku

A

B

C

D

E

F

G

 

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Tip ta' Messaġġ

R

 

Il-valuri possibli huma:

1

=

Sottomissjoni standard (għandha tintuża fil-każijiet kollha minbarra fejn is-sottomissjoni tirrigwarda esportazzjoni b'approvazzjoni lokali),

2

=

Sottomissjoni għall-esportazzjoni b'approvazzjoni lokali.

It-tip tal-messaġġ ma jridx jokkorri fl-e-AD li għalih ikun ġie assenjat ARC, u lanqas fid-dokument fuq karta msemmi fl-Artikolu 8(1) ta' dan ir-Regolament.

n1

 

b

Indikatur tas-Sottomissjoni Differita

D

‘R’ għas-sottomissjoni ta' e-AD għal moviment li beda taħt kopertura tad-dokument fuq karta msemmi fl-Artikolu 8(1)

Valuri possibbli:

0

=

falz,

1

=

veru.

Il-valur huwa ‘falz’ bħala inadempjenza.

Dan l-element tad-dejta ma għandux jokkorri fl-e-AD li għalih ġie assenjat ARC, u lanqas fid-dokument fuq karta msemmi fl-Artikolu 8(1).

n1

1

e-AD RELATAT MAL-MOVIMENT TAS-SISA

R

 

 

 

 

a

Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni

R

 

Ipprovdi d-destinazzjoni tal-moviment bl-użu ta' wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:

1

=

Maħżen tat-taxxa (il-punt (i) tal-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva 2008/118/KE),

2

=

Kunsinjatarju reġistrat (il-punt (ii) tal-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva 2008/118/KE),

3

=

Kunsinjatarju reġistrat temporanjament (il-punt (ii) tal-Artikolu 17(1)(a) u l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva 2008/118/KE),

4

=

Kunsinja diretta (l-Artikolu 17(2) tad-Direttiva 2008/118/KE),

5

=

Kunsinjatarju eżentat (il-punt (iv) tal-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva 2008/118/KE),

6

=

Esportazzjoni (il-punt (iii) tal-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva 2008/118/KE),

8

=

Destinazzjoni mhux magħrufa (kunsinjatarju mhux magħruf; l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/118/KE).

n1

 

b

Tul tal-Vjaġġ

R

 

Ipprovdi l-perjodu normali taż-żmien neċessarju għall-vjaġġ filwaqt li tqis il-mezz tat-trasport u d-distanza involuti, espress f'sigħat (H) jew fi ġranet (D) segwit b'numru ta' żewġ ċifri (eżempji: H12, jew D04). Indikazzjoni għal ‘H’ għandha tkun 24 jew anqas. Indikazzjoni għal ‘D’ għandha tkun 92 jew anqas.

an3

 

c

Arranġament tat-Trasport

R

 

Identifika l-persuna responsabbli sabiex torganizza l-ewwel trasport bl-użu ta' wieħed mill-valuri li ġejjin:

1

=

Kunsinjatur,

2

=

Kunsinjatarju,

3

=

Sid tal-prodotti,

4

=

Oħrajn.

n1

 

d

ARC

R

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-e-AD

Ara l-Lista tal-kodiċijiet 2 tal-Anness II.

an21

 

e

Data u Ħin tal-Validazzjoni tal-e-AD

R

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-e-AD

Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali.

dataĦin

 

f

Numru tas-Sekwenza

R

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-e-AD u għal kull bidla fid-destinazzjoni

Issettjat bħala 1 fil-validazzjoni inizjali u wara inkrimentat b'1 f'kull e-AD ġġenerat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ ma' kull bidla fid-destinazzjoni.

n..2

 

g

Data u Ħin tal-Validazzjoni tal-Aġġornament

C

Id-data u l-ħin tal-validazzjoni tal-messaġġ tal-bidla fid-destinazzjoni fit-Tabella 3, li għandhom jiġu pprovduti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ fil-każ ta' bidla fid-destinazzjoni

Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali.

dataĦin

2

NEGOZJANT Kunsinjatur

R

 

 

 

 

a

Numru tas-Sisa tan-Negozjant

R

 

Ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tal-persuna awtorizzata li tieħu ħsieb il-maħżen jew kunsinjatur reġistrat.

an13

 

b

Isem in-Negozjant

R

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

R

 

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

R

 

 

an..10

 

f

Belt

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

3

NEGOZJANT Post tad-Dispaċċ

C

‘R’ jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Oriġini fil-kaxxa 9d huwa ‘1’

 

 

 

a

Referenza tat-Taxxa tal-Maħżen

R

 

Ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tal-maħżen tat-taxxa tad-dispaċċ.

an13

 

b

Isem in-Negozjant

O

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

O

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

O

 

an..10

 

f

Belt

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

4

UFFIĊĊJU tad-Dispaċċ — Importazzjoni

C

‘R’ jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Oriġini fil-kaxxa 9d huwa ‘2’

 

 

 

a

Numru ta' Referenza tal-Uffiċċju

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju doganali responsabbli mill-approvazzjoni għal ċirkolazzjoni ħielsa. Ara l-Lista tal-kodiċijiet 5 tal-Anness II.

Daħħal kodiċi ta' uffiċċju doganali li jeżisti fil-lista tal-uffiċċji doganali.

an8

5

NEGOZJANT Kunsinjatarju

C

‘R’, minbarra l-messaġġ tat-tip ‘2 — Sottomissjoni għall-esportazzjoni b'approvazzjoni lokali’ jew għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 8

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a)

 

 

 

a

Identifikazzjoni tan-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3 u 4

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6

Dan l-element tad-dejta ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 5

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a)

Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni:

1, 2, 3 u 4: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tal-persuna awtorizzata li tieħu ħsieb il-maħżen jew kunsinjatarju reġistrat,

6: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tal-persuna li tirrappreżenta l-kunsinjatur fl-uffiċċju tal-esportazzjoni.

an..16

 

b

Isem in-Negozjant

R

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

R

 

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

R

 

 

an..10

 

f

Belt

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

h

Numru tal-EORI

C

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6

Dan l-element tad-dejta ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4, 5 u 8

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a)

Ipprovdi n-numru tal-EORI tal-persuna responsabbli mid-dikjara tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 21(5) tad-Direttiva 2008/118/KE.

an..17

6

KUMPLIMENT TAN-NEGOZJANT Kunsinjatarju

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 5

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a)

 

 

 

a

Kodiċi tal-Istat Membru

R

 

Ipprovdi l-Istat Membru tad-destinazzjoni bl-użu tal-Kodiċi tal-Istat Membru fil-Lista tal-kodiċijiet 3 tal-Anness II.

a2

 

b

Numru tas-Serje taċ-Ċertifikat ta' Eżenzjoni

D

‘R’ jekk numru tas-serje jissemma fiċ-ċertifikat tal-eżenzjoni tad-dazju tas-sisa stabbilit fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 31/96 (1)

 

an..255

7

NEGOZJANT Post tal-Kunsinja

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 u 4

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3 u 5

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a

Ipprovdi l-post proprju tal-kunsinja tal-prodotti tas-sisa.

Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, il-grupp tad-dejta:

huwa ‘O’ għall-e-AD, għaliex l-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jimla' din il-kaxxa bl-indirizz tal-kunsinjatarju reġistrat definit fis-SEED,

ma japplikax għall-abbozz tal-e-AD.

 

 

a

Identifikazzjoni tan-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3 u 5

(Ara l-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a)

Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni:

1: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu għall-maħżen tat-taxxa tad-destinazzjoni,

2, 3 u 5: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT jew kwalunkwe identifikatur ieħor.

an..16

 

b

Isem in-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3 u 5

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 4

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a)

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

C

Għall-kaxxa 7c, 7e u 7f:

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3, 4 u 5

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a)

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

C

 

an..10

 

f

Belt

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

8

UFFIĊĊJU Post tal-Kunsinja — Dwana

C

‘R’ fil-każ tal-esportazzjoni (Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6)

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a)

 

 

 

a

Numru ta' Referenza tal-Uffiċċju

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju tal-esportazzjoni li fih se tkun iddikjarata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni. Ara l-Lista tal-kodiċijiet 5 tal-Anness II.

Daħħal kodiċi ta' uffiċċju doganali li jeżisti fil-lista tal-uffiċċji doganali b'rwol tal-esportazzjoni.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Numru ta' Referenza Lokali

R

 

Numru tas-serje uniku assenjat lill-e-AD mill-kunsinjatur li jidentifika l-kunsinja fir-reġistri tal-ikunsinjatur.

an..22

 

b

Numru tal-Irċevuta

R

 

Ipprovdi n-numru tal-fattura marbuta mal-prodotti. Jekk ma tkunx għadha tħejjiet il-fattura, għandu jingħata n-numru tan-nota tal-kunsinja jew ta' kwalunkwe dokument ieħor tat-trasport.

an..35

 

c

Data tal-Irċevuta

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta ‘R’

Id-data tad-dokument murija fil-kaxxa 9b

Data

 

d

Kodiċi tat-Tip tal-Oriġini

R

 

Il-valuri possibbli għall-oriġini tal-moviment huma:

1

=

Oriġini — Maħżen tat-taxxa (fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva 2008/118/KE),

2

=

Oriġini — Importazzjoni (fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 17(1)(b) tad-Direttiva 2008/118/KE).

n1

 

e

Data tad-Dispaċċ

R

 

Id-data li fiha jibda l-moviment f'konformità mal-Artikolu 20(1) tad-Direttiva 2008/118/KE. Din id-data ma tistax tkun aktar tard minn 7 ijiem wara d-data ta' sottomissjoni tal-abbozz tal-e-AD. Id-data tad-dispaċċ tista' tkun data fil-passat fil-każ imsemmi fl-Artikolu 26 tad-Direttiva 2008/118/KE.

Data

 

f

Ħin tad-Dispaċċ

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta ‘R’

Il-ħin li fih jibda l-moviment f'konformità mal-Artikolu 20(1) tad-Direttiva 2008/118/KE. Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali.

Ħin

 

g

Upstream ARC

D

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-e-ADs ġodda wara l-validazzjoni tal-messaġġ ‘Operazzjoni ta' qsim’ (it-Tabella 5)

L-ARC li għandu jiġi pprovdut huwa l-ARC tal-e-AD mibdul.

an21

9.1

SAD IMPORTAZZJONI

C

‘R’ jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Oriġini fil-kaxxa 9d huwa ‘2’ (importazzjoni)

 

9X

 

a

Numru SAD tal-Importazzjoni

R

In-Numru SAD għandu jiġi pprovdut mill-kunsinjatur fil-ħin ta' sottomissjoni tal-abbozz tal-e-AD jew mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-e-AD

Ipprovdi n-numru/i tad-dokument(i) amministrattiv(i) uniku/uniċi użat(i) għall-approvazzjoni tal-prodotti kkonċernati għal ċirkolazzjoni ħielsa.

an..21

10

UFFIĊĊJU Awtorità Kompetenti fid-Dispaċċ

R

 

 

 

 

a

Numru ta' Referenza tal-Uffiċċju

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru tad-dispaċċ responsabbli għall-kontroll tas-sisa fil-post tad-dispaċċ. Ara l-Lista tal-kodiċijiet 5 tal-Anness II.

an8

11

GARANZIJA TAL-MOVIMENT

R

 

 

 

 

a

Kodiċi tat-Tip tal-Garanti

R

 

Identifika l-persuna/i responsabbli sabiex tipprovdi/jipprovdu l-kodiċi tat-tip ta' garanzija fil-Lista tal-kodiċijiet 6 tal-Anness II.

n..4

12

NEGOZJANT Garanti

C

‘R’ jekk japplika wieħed mill-Kodiċijiet tat-Tip tal-Garanti li ġejjin: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 jew 1234

(Ara l-Kodiċi tat-Tip tal-Garanti fil-Lista tal-kodiċijiet 6 tal-Anness II)

Identifika t-trasportatur u/jew is-sid tal-prodotti jekk jipprovdu l-garanzija huma.

2X

 

a

Numru tas-Sisa tan-Negozjant

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta ‘R’

Ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu jew numru tal-identifikazzjoni tal-VAT tat-trasportatur jew tas-sid tal-prodotti tas-sisa.

an13

 

b

Numru tal-VAT

O

an..14

 

c

Isem in-Negozjant

C

Għal 12c, d, f u g:

‘O’ jekk Sisa tan-Negozjant In-numru huwa pprovdut, inkella ‘R’

 

an..182

 

d

Isem tat-Triq

C

 

an..65

 

e

Numru tat-Triq

O

 

an..11

 

f

Kodiċi Postali

C

 

an..10

 

g

Belt

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

13

TRASPORT

R

 

 

 

 

a

Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport

R

 

Ipprovdi l-mezz tat-trasport fil-ħin tal-bidu tal-moviment, bl-użu tal-kodiċijiet fil-Lista tal-kodiċijiet 7 tal-Anness II.

n..2

 

b

Informazzjoni Kumplimentari

C

‘R’ jekk il-Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport huwa “Oħrajn”

Inkella ‘O’

Ipprovdi deskrizzjoni testwali tal-mezz tat-trasport.

an..350

 

c

Informazzjoni Kumplimentari_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa, ara l-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

14

NEGOZJANT Organizzatur tat-Trasport

C

‘R’ sabiex tiġi identifikata l-persuna responsabbli mill-organizzazzjoni tal-ewwel trasport jekk il-valur fil-kaxxa 1c huwa ‘3’ jew ‘4’

 

 

 

a

Numru tal-VAT

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta ‘R’

 

an..14

 

b

Isem in-Negozjant

R

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

R

 

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

R

 

 

an..10

 

f

Belt

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

15

NEGOZJANT L-Ewwel Trasportatur

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta ‘R’

Identifika l-persuna li twettaq l-ewwel trasport.

 

 

a

Numru tal-VAT

O

 

 

an..14

 

b

Isem in-Negozjant

R

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

R

 

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

R

 

 

an..10

 

f

Belt

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa, ara l-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

16

DETTALJI TAT-TRASPORT

R

 

 

99X

 

a

Kodiċi tal-Unità tat-Trasport

R

 

Ipprovdi l-Kodiċi(jiet) tal-Unità tat-Trasport marbut(in) mal-mezz tat-trasport indikat fil-kaxxa 13a.

Ara l-lista ta' Kodiċijiet 8 tal-Anness II.

n..2

 

b

Identità tal-Unitajiet tat-Trasport

C

‘R’ jekk il-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport ma jkunx 5

(Ara l-kaxxa 16a)

Daħħal in-numru ta' reġistrazzjoni tal-unità/ajiet tat-trasport meta l-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport ma jkunx 5.

an..35

 

c

Identità tas-Siġill Kummerċjali

D

‘R’ jekk jintużaw siġilli kummerċjali

Ipprovdi l-identifikazzjoni tas-siġilli kummerċjali, jekk użati sabiex jissiġillaw l-unità tat-trasport.

an..35

 

d

Informazzjoni tas-Siġill

O

 

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar dawk is-siġilli kummerċjali (eż. it-tip ta' siġilli użati).

an..350

 

e

Informazzjoni tas-Siġill_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

f

Informazzjoni Kumplimentari

O

 

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar it-trasport, eż. l-identità ta' kwalunkwe trasportatur sussegwenti, l-informazzjoni dwar l-unitajiet tat-trasport sussegwenti.

an..350

 

g

Informazzjoni Kumplimentari_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

17

Korp tal-E-AD

R

 

Irid jintuża grupp separat tad-dejta għal kull prodott li jagħmel parti mill-kunsinja.

999x

 

a

Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp

R

 

Ipprovdi numru ta' sekwenza uniku, li jibda minn 1.

n..3

 

b

Kodiċi tal-Prodott tas-Sisa

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-Prodott tas-Sisa applikabbli, ara l-Lista tal-kodiċijiet 11 tal-Anness II.

an4

 

c

Kodiċi NM

R

 

Ipprovdi l-Kodiċi NM applikabbli fid-data tad-dispaċċ.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n8

 

d

Kwantità

R

 

Ipprovdi kwantità (espressa fl-unità tal-kejl assoċjata mal-kodiċi tal-prodott — Ara l-listi tal-Kodiċijiet 11 u 12 tal-Anness II).

Għal moviment lejn kunsinjatarju reġistrat imsemmi fl-Artikolu 19(3) tad-Direttiva 2008/118/KE, il-kwantità ma għandhiex taqbeż il-kwantità li huwa awtorizzat jirċievi.

Għal moviment għal organizzazzjoni eżentata msemmija fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 2008/118/KE, il-kwantità ma għandhiex taqbeż il-kwantità reġistrata fiċ-ċertifikat tal-eżenzjoni mid-dazju tas-sisa.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..15,3

 

e

Piż Gross

R

 

Ipprovdi l-piż gross tal-kunsinja (il-prodotti tas-sisa bl-imballaġ).

n..15,2

 

f

Piż Nett

R

 

Ipprovdi l-piż tal-prodotti tas-sisa mingħajr l-imballaġ (għall-alkoħol u x-xarbiet alkoħoliċi, il-prodotti tal-enerġija u l-prodotti kollha tat-tabakk minbarra s-sigarretti).)

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..15,2

 

g

Qawwa alkoħolika

C

‘R’ jekk applikabbli għall-prodott tas-sisa konċernat

Ipprovdi s-saħħa alkoħolika (perċentwal skont il-volum ta' 20 °C) jekk applikabbli f'konformità mal-Lista tal-kodiċijiet 11 tal-Anness II.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..5,2

 

h

Grad Plato

D

‘R’ jekk l-Istat Membru tad-dispaċċ u/jew l-Istat Membru tad-destinazzjoni jintaxxaw il-birra abbażi tal-grad Plato

Għall-birra, ipprovdi l-Grad Plato jekk l-Istat Membru tad-dispaċċ u/jew l-Istat Membru tad-destinazzjoni jintaxxaw il-birra fuq dik il-bażi. Ara l-Lista tal-kodiċijiet 11 tal-Anness II.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..5,2

 

i

Marka Fiskali

O

 

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar il-marki fiskali mitluba mill-Istat Membru tad-destinazzjoni.

an..350

 

j

Marka Fiskali_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

k

Indikatur tal-Marka Fiskali Użata

D

‘R’ jekk jintużaw il-marki fiskali

Ipprovdi ‘1’ jekk il-prodotti jkollhom fuqhom jew fihom marki fiskali jew ‘0’ jekk il-prodotti ma jkollhomx fuqhom jew fihom marki fiskali.

n1

 

l

Denominazzjoni tal-Oriġini

O

 

Din il-kaxxa tista' tintuża sabiex tagħti ċertifikazzjoni:

1.

fil-każ ta' ċerti nbejjed, marbuta mad-denominazzjoni ta' oriġini protetta jew l-indikazzjoni ġeografika protetta (DOP jew IĠP) u s-sena inizjali jew il-varjetà/ajiet tal-vinja tal-għenba, f'konformità mal-Artikoli 24 u 31 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2009 (2), iċ-Ċertifikazzjoni tingħata skont it-termini li ġejjin: “B'dan qed jiġi ċċertifikat li l-prodott deskritt ġie prodott f'konformità mar-regoli previsti fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu”. Jekk il-prodott huwa DOP jew IĠP it-termini huma segwiti mill-isem/ismijiet tad-DOP jew tal-IĠP u n-numru/i ta' reġistrazzjoni tagħha kif previst fl-Artikolu 18 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 (4).

2.

fil-każ ta' ċertu xorb alkoħoliku, li għalih it-tqegħid fis-suq huwa marbut mal-kategorija jew kategoriji tal-alkolħol, l-indikazzjoni ġeografika (IĠ) jew l-età tal-prodott, f'konformità mal-leġislazzjoni tal-Unjoni rilevanti dwar ix-xorb alkoħoliku (b'mod partikolari l-Artikoli 4, 12(3) u 15 u l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5)), iċ-Ċertifikazzjoni tingħata skont it-termini li ġejjin: “B'dan qed jiġi ċċertifikat li l-prodott(i) deskritt(i) ġie/ġew imqiegħed/imqiegħda fis-suq u ttikkettat(i) f'konformità mar-rekwiżiti tal-Artikoli 4, 12(3) u 15 u l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1108/2008 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu”.

3.

għal birra prodotta minn birrerija żgħira indipendenti, kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 92/83/KEE (6), li għaliha huwa maħsub li tintalab rata mnaqqsa ta' dazju tas-sisa fl-Istat Membru tad-destinazzjoni. Għandha tingħata ċertifikazzjoni skont it-termini li ġejjin: ‘B'dan qed jiġi ċċertifikat li l-prodott deskritt ġie prodott minn birrerija żgħira indipendenti’.

4.

għal alkoħol etil distillat minn distillerija żgħira, kif definit fid-Direttiva 92/83/KEE, li għalih huwa maħsub li tintalab rata mnaqqsa ta' dazju tas-sisa fl-Istat Membru tad-destinazzjoni. Għandha tingħata ċertifikazzjoni skont it-termini li ġejjin: ‘Huwa b'dan iċċertifikat li l-prodott deskritt ġie prodott minn distillerija żgħira’.

an..350

 

m

Denominazzjoni tal-Oriġini_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

n

Daqs tal-Produttur

O

 

Għal birra jew alkoħol, li għalihom hija mogħtija ċ-ċertifikazzjoni fl-attribut 17 l (Denominazzjoni tal-Oriġini), ipprovdi l-produzzjoni annwali tas-sena preċedenti f'ettolitri ta' birra jew f'ettolitri ta' alkoħol pur rispettivament.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..15

 

o

Densità

C

‘R’ jekk applikabbli għall-prodott tas-sisa konċernat

Ipprovdi d-densità fi 15 °C, jekk applikabbli f'konformità mal-Lista tal-kodiċijiet 11 tal-Anness II.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..5,2

 

p

Deskrizzjoni Kummerċjali

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta obbligatorja

Ipprovdi d-deskrizzjoni kummerċjali tal-prodotti sabiex tidentifika l-prodotti ttrasportati

Għat-trasportar tal-inbejjed bl-ingrossa msemmija fil-paragrafi 1 sa 9, 15 u 16 tal-Parti II tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, id-deskrizzjoni tal-prodott għandu jkollha l-partikolaritajiet fakultattivi msemmija fl-Artikolu 120 ta' dak ir-Regolament, sakemm jidhru fuq it-tikkettar jew ikun previst li jkunu jidhru fuq it-tikkettar.

an..350

 

q

Deskrizzjoni Kummerċjali_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

r

Isem tad-Ditta tal-Prodotti

D

‘R’ jekk il-prodotti tas-sisa għandhom isem tad-ditta. L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li l-isem tad-ditta tal-prodotti ttrasportati ma għandux jiġi pprovdut jekk ikun mogħti fil-fattura jew dokument kummerċjali ieħor imsemmi fil-kaxxa 9b

Ipprovdi l-isem tad-ditta tal-prodotti, jekk applikabbli.

an..350

 

s

Isem tad-Ditta tal-Prodotti_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

17.1

PAKKETT

R

 

 

99x

 

a

Kodiċi tat-Tip ta' Pakketti

R

 

Ipprovdi t-tip ta' pakkett bl-użu ta' wieħed mill-kodiċijiet fil-Lista tal-kodiċijiet 9 tal-Anness II.

an2

 

b

Għadd ta' Pakketti

C

‘R’ jekk immarkat ‘Jista' jingħadd’

Ipprovdi l-għadd ta' pakketti jekk il-pakketti jistgħu jingħaddu f'konformità mal-Lista tal-kodiċijiet 9 tal-Anness II.

n..15

 

c

Identità tas-Siġill Kummerċjali

D

‘R’ jekk jintużaw siġilli kummerċjali

Ipprovdi l-identifikazzjoni tas-siġilli kummerċjali, jekk użati sabiex jissiġillaw il-pakketti.

an..35

 

d

Informazzjoni tas-Siġill

O

 

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar dawk is-siġilli kummerċjali (eż. it-tip ta' siġilli użati).

an..350

 

e

Informazzjoni tas-Siġill_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

17.2

PRODOTT TAL-INBID

D

‘R’ għal prodotti tal-inbid inklużi fil-Parti XII tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1308/2013

 

 

 

a

Kategorija ta' Prodott tal-Inbid

R

 

Għal prodotti tal-inbid inklużi fil-Parti XII tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1308/2013, ipprovdi wieħed mill-valuri li ġejjin:

1

=

Inbid mingħajr DOP/IĠP,

2

=

Inbid varjetali mingħajr DOP/IĠP,

3

=

Inbid b'DOP jew IĠP,

4

=

Inbid importat,

5

=

Oħrajn.

n1

 

b

Kodiċi taż-Żona ta' Vitikultura

D

‘R’ għal prodotti tal-inbid bl-ingrossa (volum nominali ta' iktar minn 60 litru)

Ipprovdi ż-żona ta' vitikultura li minnha joriġina l-prodott ittrasportat f'konformità mal-Appendiċi tal-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 1308/2013.

n..2

 

c

Pajjiż terz tal-oriġini

C

‘R’ jekk il-Kategorija ta' Prodott tal-Inbid fil-kaxxa 17.2a hija ‘4’ (inbid importat)

Ipprovdi ‘Kodiċi tal-Pajjiż’ elenkat fil-Lista tal-kodiċijiet 4 tal-Anness II, iżda mhux elenkat fil-Lista tal-kodiċijiet 3 tal-Anness II u ħlief il-‘Kodiċi tal-Pajjiż’‘GR’.

a2

 

d

Informazzjoni Oħra

O

 

 

an..350

 

e

Informazzjoni Oħra_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

17.2.1

Kodiċi tal-OPERAZZJONI NBID

D

‘R’ għal prodotti tal-inbid bl-ingrossa (volum nominali ta' iktar minn 60 litru)

 

99x

 

a

Kodiċi tal-Operazzjoni tal-Inbid

R

 

Ipprovdi ‘Kodiċi tal-operazzjoni tal-Inbid’ wieħed jew aktar f'konformità mal-lista fil-punt 1.4(b) tal-Parti B tal-Anness VI tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2009.)

n..2

18

Ċertifikat tad-DOKUMENT

O

 

 

9x

 

a

Deskrizzjoni Qasira tad-Dokument

C

‘R’, sakemm ma jintużax l-attribut tad-dejta 18c

Ipprovdi deskrizzjoni ta' kwalunkwe ċertifikat li jirrigwarda l-prodotti ttrasportati, pereżempju ċertifikati li jirrigwardaw d-Denominazzjoni tal-Oriġini msemmija fil-kaxxa 17 l.

an..350

 

b

Deskrizzjoni Qasira tad-Dokument_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

c

Referenza tad-Dokument

C

‘R’, sakemm ma jintużax l-attribut tad-dejta 18a

Ipprovdi referenza għal kwalunkwe ċertifikat li jirrigwarda l-prodotti ttrasportati.

an..350

 

d

Referenza tad-Dokument_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2


Tabella 2

(imsemmija fl-Artikolu 4(1))

Kanċellazzjoni

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Data u Ħin tal-Validazzjoni tal-Kanċellazzjoni

C

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-messaġġ tal-kanċellazzjoni

Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali

dataĦin

2

e-AD RELATAT MAL-MOVIMENT TAS-SISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Ipprovdi l-ARC tal-e-AD li għalih il-kanċellazzjoni hija mitluba

an21

3

KANĊELLAZZJONI

R

 

 

 

 

a

Raġuni għall-Kanċellazzjoni

R

 

Ipprovdi r-raġuni għall-kanċellazzjoni tal-e-AD, bl-użu ta' wieħed mill-kodiċijiet fl-Anness II, Lista tal-Kodiċijiet 10

n1

 

b

Informazzjoni Kumplimentari

C

‘R’ jekk ir-Raġuni għall-Kanċellazzjoni hija 0

‘O’ jekk ir-Raġuni għall-Kanċellazzjoni hija 1, 2, 3 jew 4

(Ara l-kaxxa 3.a)

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar il-kanċellazzjoni tal-eA-D

an..350

 

c

Informazzjoni Kumplimentari_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentata fl-Anness II, il-Lista tal-kodiċijiet 1 sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta

a2


Tabella 3

(imsemmija fl-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 8(2))

Bidla fid-destinazzjoni

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Data u Ħin tal-Validazzjoni tal-Bidla fid-Destinazzjoni

C

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-messaġġ tal-bidla fid-destinazzjoni

Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali.

dataĦin

2

Aġġornament tal-e-AD

R

 

 

 

 

a

Numru tas-Sekwenza

C

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-messaġġ tal-bidla fid-destinazzjoni

Jibda bħala 1 fil-validazzjoni inizjali tal-e-AD u wara inkrimentat b'1 ma' kull bidla fid-destinazzjoni.

n..2

 

b

ARC

R

 

Ipprovdi l-ARC tal-e-AD li għalih hija mibdula d-destinazzjoni.

an21

 

c

Tul tal-Vjaġġ

D

‘R’ meta l-ħin tal-vjaġġ jinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni

Ipprovdi l-perjodu normali tal-ħin meħtieġ għall-vjaġġ filwaqt li tqis il-mezz tat-trasport u d-distanza involuta, espress f'sigħat (H) jew ġranet (D) segwit b'numru b'żewġ figuri (eżempji: H12, jew D04). Indikazzjoni għal ‘H’ għandha tkun 24 jew anqas. Indikazzjoni għal ‘D’ għandha tkun 92 jew anqas.

an3

 

d

Trasport Mibdul Ftehim

D

‘R’ meta l-persuna responsabbli li torganizza t-trasport tinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni

Identifika l-persuna responsabbli sabiex torganizza t-trasport bl-użu ta' wieħed mill-valuri li ġejjin:

1

=

Kunsinjatur,

2

=

Kunsinjatarju,

3

=

Sid tal-prodotti,

4

=

Oħrajn.

n1

 

e

Numru tal-Irċevuta

D

‘R’ meta l-fattura tinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni

Ipprovdi n-numru tal-fattura marbuta mal-prodotti. Jekk ma tkunx għadha tħejjiet il-fattura, għandu jingħata n-numru tan-nota tal-kunsinja jew ta' kwalunkwe dokument ieħor tat-trasport.

an..35

 

f

Data tal-Irċevuta

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta ‘R’ meta n-Numru tal-Irċevuta jinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni

Id-data tad-dokument murija fil-kaxxa 2e.

data

 

g

Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport

D

‘R’ meta l-Mezz tat-Trasport jinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni

Ipprovdi l-mezz tat-trasport, bl-użu tal-kodiċijiet fil-Lista tal-kodiċijiet 7 tal-Anness II.

n..2

 

h

Informazzjoni Kumplimentari

C

‘R’ jekk il-Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport huwa mogħti u huwa “Oħrajn”

Ipprovdi deskrizzjoni testwali tal-mezz tat-trasport.

an..350

 

i

Informazzjoni Kumplimentari_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

3

Destinazzjoni MIBDULA

R

 

 

 

 

a

Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni

R

 

Ipprovdi d-destinazzjoni l-ġdida tal-moviment bl-użu ta' wieħed mill-valuri li ġejjin:

1

=

Maħżen tat-taxxa (il-punt (i) tal-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva 2008/118/KE),

2

=

Kunsinjatarju reġistrat (il-punt (ii) tal-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva 2008/118/KE),

3

=

Kunsinjatarju reġistrat temporanjament (il-punt (ii) tal-Artikolu 17(1)(a) u l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva 2008/118/KE),

4

=

Kunsinja diretta (l-Artikolu 17(2) tad-Direttiva 2008/118/KE),

6

=

Esportazzjoni (il-punt (iii) tal-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva 2008/118/KE).

n1

4

Kunsinjatarju Ġdid NEGOZJANT

D

‘R’ meta l-kunsinjatarju jinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni

 

 

 

a

Identifikazzjoni tan-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3 u 4

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3 a)

Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni:

1, 2, 3 u 4: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tal-persuna awtorizzata li tieħu ħsieb il-maħżen jew kunsinjatarju reġistrat,

6: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tal-persuna li tirrappreżenta l-kunsinjatur fl-uffiċċju tal-esportazzjoni.

an..16

 

b

Isem in-Negozjant

R

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

R

 

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

R

 

 

an..10

 

f

Belt

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

h

Numru tal-EORI

C

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6

Dan l-element tad-dejta ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3 u 4

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3 a)

Ipprovdi n-numru tal-EORI tal-persuna responsabbli mid-dikjarar tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 21(5) tad-Direttiva 2008/118/KE

an..17

5

NEGOZJANT Post tal-Kunsinja

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 u 4

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2 u 3

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3a)

Ipprovdi l-post proprju tal-kunsinja tal-prodotti tas-sisa.

Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, il-grupp tad-dejta:

huwa ‘O’ wara validazzjoni b'suċċess tal-abbozz ta' bidla fid-destinazzjoni, għaliex l-Istat Membru tad-Dispaċċ jista' jimla din il-kaxxa bl-indirizz tad-kunsinjatarju Rreġistrat definit fis-SEED,

ma japplikax għall-abbozz ta' bidla fid-destinazzjoni.

 

 

a

Identifikazzjoni tan-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2 u 3

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3 a)

Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni:

1: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu għall-maħżen tat-taxxa tad-destinazzjoni,

2 u 3: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT jew kwalunkwe identifikatur ieħor.

an..16

 

b

Isem in-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2 u 3

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 4

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3 a)

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

C

Għall-kaxxa 5c, 5e u 5f:

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3 u 4

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3 a)

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

C

 

an..10

 

f

Belt

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

6

UFFIĊĊJU Post tal-Kunsinja — Dwana

C

‘R’ fil-każ tal-esportazzjoni (Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6)

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3 a)

 

 

 

a

Numru ta' Referenza tal-Uffiċċju

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju tal-esportazzjoni li fih id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni se tiġi ddikjarata f'konformità mal-Artikolu 161(5) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92. Ara l-Lista tal-kodiċijiet 5 tal-Anness II.

Daħħal kodiċi ta' uffiċċju doganali li jeżisti fil-lista tal-uffiċċji doganali b'rwol tal-esportazzjoni.

an8

7

NEGOZJANT Organizzatur tat-Trasport Ġdid

C

‘R’ sabiex tiġi identifikata l-persuna responsabbli sabiex torganizza t-trasport jekk il-valur fil-kaxxa 2d huwa ‘3’ jew ‘4’

 

 

 

a

Numru tal-VAT

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta ‘R’

 

an..14

 

b

Isem in-Negozjant

R

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

R

 

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

R

 

 

an..10

 

f

Belt

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

8

NEGOZJANT Trasportatur Ġdid

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta ‘R’ meta t-trasportatur jinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni

Identifika l-persuna l-ġdida li twettaq it-trasport.

 

 

a

Numru tal-VAT

O

 

 

an..14

 

b

Isem in-Negozjant

R

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

R

 

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

R

 

 

an..10

 

f

Belt

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

9

DETTALJI TAT-TRASPORT

D

‘R’ meta d-dettalji tat-trasport ikunu nbidlu wara l-bidla fid-destinazzjoni

 

99x

 

a

Kodiċi tal-Unità tat-Trasport

R

 

Ipprovdi l-Kodiċi(jiet) tal-Unità tat-Trasport li jirrigwarda(w) il-mezz tat-trasport indikat fil-kaxxa 2 g, ara l-Lista tal-kodiċijiet 8 tal-Anness II.

n..2

 

b

Identità tal-Unitajiet tat-Trasport

C

‘R’ jekk il-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport ma jkunx 5

(Ara l-kaxxa 9 a)

Daħħal in-numru ta' reġistrazzjoni tal-unità/ajiet tat-trasport meta l-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport ma jkunx 5.

an..35

 

c

Identità tas-Siġill Kummerċjali

D

‘R’ jekk jintużaw siġilli kummerċjali

Ipprovdi l-identifikazzjoni tas-siġilli kummerċjali, jekk użati sabiex jissiġillaw l-unità tat-trasport.

an..35

 

d

Informazzjoni tas-Siġill

O

 

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar dawk is-siġilli kummerċjali (eż. it-tip ta' siġilli użati).

an..350

 

e

Informazzjoni tas-Siġill_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa, ara l-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II.

a2

 

f

Informazzjoni Kumplimentari

O

 

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar it-trasport, eż. l-identità ta' kwalunkwe trasportatur sussegwenti, l-informazzjoni dwar l-unitajiet tat-trasport sussegwenti.

an..350

 

g

Informazzjoni Kumplimentari_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2


Tabella 4

(msemmija fit-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 5(3), l-Artikolu 5(6) u fil-punt (b) tal-Artikolu 6(2))

Notifika tal-bidla fid-destinazzjoni/Notifika tal-qsim

A

B

C

D

E

F

G

1

 

NOTIFIKA TAS-SISA

R

 

 

 

 

a

Tip ta' Notifika

R

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni (fil-każ ta' Notifika ta' Bidla fid-Destinazzjoni) jew tal-Istat Membru tad-dispaċċ (fil-każ ta' Notifika ta' qsim)

Ipprovdi r-raġuni tan-notifika bl-użu ta' wieħed mill-valuri li ġejjin:

1

=

Bidla fid-destinazzjoni

2

=

Qsim

n1

 

b

Data u Ħin tan-Notifika

R

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni (fil-każ ta' Notifika ta' Bidla fid-Destinazzjoni) jew tal-Istat Membru tad-dispaċċ (fil-każ ta' Notifika ta' qsim)

Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali

dataĦin

 

c

ARC

R

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni (fil-każ ta' Notifika ta' Bidla fid-Destinazzjoni) jew tal-Istat Membru tad-dispaċċ (fil-każ ta' Notifika ta' qsim)

Ipprovdi l-ARC tal-e-AD li għalih hija pprovduta n-notifika

an21

 

d

Numru tas-Sekwenza

R

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni (fil-każ ta' Notifika ta' Bidla fid-Destinazzjoni) jew tal-Istat Membru tad-dispaċċ (fil-każ ta' Notifika ta' qsim)

Ipprovdi n-Numru tas-Sekwenza tal-e-AD

Jibda bħala 1 fil-validazzjoni inizjali tal-e-AD u wara inkrimentat b'1 ma' kull bidla fid-destinazzjoni

n..2

2

 

ARC DOWNSTREAM

C

“R” jekk it-Tip tan-Notifika huwa 2 fil-kaxxa 1a

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ

 

9x

 

a

ARC

R

Għandu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ

 

an21


Tabella 5

(imsemmija fl-Artikolu 6(1) u l-Artikolu 8(2))

Operazzjoni ta' qsim

A

B

C

D

E

F

G

1

Qsim tal-e-AD

R

 

 

 

 

a

Upstream ARC

R

 

Ipprovdi l-ARC tal-e-AD li għandu jinqasam.

Ara l-Lista tal-kodiċijiet 2 tal-Anness II.

an21

2

MSA tal-Qsim

R

 

 

 

 

a

Kodiċi tal-Istat Membru

R

 

Ipprovdi l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jsir il-qsim tal-moviment billi tuża l-kodiċi tal-Istat Membru fil-Lista tal-kodiċijiet 3 tal-Anness II.

a2

3

Dettalji tal-Qsim tal-e-AD

R

 

Il-qsim jinkiseb billi jiġi ssostitwit kompletament l-e-AD konċernat minn tnejn ġodda jew iżjed.

9x

 

a

Numru ta' Referenza Lokali

R

 

Numru tas-serje uniku assenjat lill-e-AD mill-kunsinjatur li jidentifika l-kunsinja fir-reġistri tal-ikunsinjatur.

an..22

 

b

Tul tal-Vjaġġ

D

‘R’ meta l-ħin tal-vjaġġ jinbidel wara l-operazzjoni tal-qsim

Ipprovdi l-perjodu normali taż-żmien neċessarju għall-vjaġġ filwaqt li tqis il-mezz tat-trasport u d-distanza involuti, espress f'sigħat (H) jew fi ġranet (D) segwit b'numru ta' żewġ ċifri (eżempji: H12, jew D04). Indikazzjoni għal ‘H’ għandha tkun 24 jew anqas. Indikazzjoni għal ‘D’ għandha tkun 92 jew anqas.

an3

 

c

Arranġament tat-Trasport Mibdul

D

‘R’ meta l-persuna responsabbli li torganizza t-trasport tinbidel wara l-operazzjoni tal-qsim

Identifika l-persuna responsabbli sabiex torganizza l-ewwel trasport bl-użu ta' wieħed mill-valuri li ġejjin:

1

=

Kunsinjatur,

2

=

Kunsinjatarju,

3

=

Sid tal-prodotti,

4

=

Oħrajn.

n1

3.1

Destinazzjoni MIBDULA

R

 

 

 

 

a

Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni

R

 

Ipprovdi d-destinazzjoni tal-moviment bl-użu ta' wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin:

1

=

Maħżen tat-taxxa (il-punt (i) tal-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva 2008/118/KE),

2

=

Kunsinjatarju reġistrat (il-punt (ii) tal-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva 2008/118/KE),

3

=

Kunsinjatarju reġistrat temporanjament (il-punt (ii) tal-Artikolu 17(1)(a) u l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva 2008/118/KE),

4

=

Kunsinja diretta (l-Artikolu 17(2) tad-Direttiva 2008/118/KE),

6

=

Esportazzjoni (il-punt (iii) tal-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva 2008/118/KE),

8

=

Destinazzjoni mhux magħrufa (kunsinjatarju mhux magħruf; l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/118/KE).

n1

3.2

Kunsinjatarju Ġdid NEGOZJANT

C

‘O’ jekk il-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni ma jkunx 8

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1 a)

Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni:

1, 2, 3, 4 u 6. Bidla fid-kunsinjatarju wara l-operazzjoni tal-qsim trendi dan il-grupp tad-dejta ‘R’.

 

 

a

Identifikazzjoni tan-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3 u 4

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6

Dan l-element tad-dejta ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 8

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1 a)

Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni:

1, 2, 3 u 4: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tal-persuna awtorizzata li tieħu ħsieb il-maħżen jew kunsinjatarju reġistrat,

6: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tal-persuna li tirrappreżenta l-kunsinjatur fl-uffiċċju tal-esportazzjoni.

an..16

 

b

Isem in-Negozjant

R

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

R

 

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

R

 

 

an..10

 

f

Belt

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

h

Numru tal-EORI

C

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6

Dan l-element tad-dejta ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4 u 8

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1 a)

Ipprovdi n-numru tal-EORI tal-persuna responsabbli mid-dikjarar tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 21(5) tad-Direttiva 2008/118/KE

an..17

3.3

NEGOZJANT Post tal-Kunsinja

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 u 4

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2 u 3

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1 a)

 

 

 

a

Identifikazzjoni tan-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2 u 3

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1 a)

Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni:

1: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu għall-maħżen tat-taxxa tad-destinazzjoni,

2 u 3: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT jew kwalunkwe identifikatur ieħor.

an..16

 

b

Isem in-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2 u 3

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 4

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1 a)

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

C

Għall-kaxxa 3.3c, 3.3e u 3.3f:

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3 u 4

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1 a)

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

C

 

an..10

 

f

Belt

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

3.4

UFFIĊĊJU Post tal-Kunsinja — Dwana

C

‘R’ fil-każ tal-esportazzjoni (Kodiċi tat-Tip tal-Bidla fid-Destinazzjoni 6)

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1a)

 

 

 

a

Numru ta' Referenza tal-Uffiċċju

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju tal-esportazzjoni li fih id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni se tiġi ddikjarata f'konformità mal-Artikolu 161(5) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Ara l-Lista tal-kodiċijiet 5 tal-Anness II.

Daħħal kodiċi ta' uffiċċju doganali li jeżisti fil-lista tal-uffiċċji doganali b'rwol tal-esportazzjoni.

an8

3.5

NEGOZJANT Organizzatur tat-Trasport Ġdid

C

‘R’ sabiex tiġi identifikata l-persuna responsabbli sabiex torganizza t-trasport jekk il-valur fil-kaxxa 3c huwa ‘3’ jew ‘4’

 

 

 

a

Numru tal-VAT

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta ‘R’

 

an..14

 

b

Isem in-Negozjant

R

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

R

 

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

R

 

 

an..10

 

f

Belt

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

3.6

NEGOZJANT Trasportatur Ġdid

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta ‘R’ meta t-trasportatur jinbidel wara l-operazzjoni tal-qsim

Identifika l-persuna li twettaq it-trasport il-ġdid.

 

 

a

Numru tal-VAT

O

 

 

an..14

 

b

Isem in-Negozjant

R

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

R

 

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

R

 

 

an..10

 

f

Belt

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

3.7

DETTALJI TAT-TRASPORT

D

‘R’ meta d-dettalji tat-trasport jinbidlu wara l-operazzjoni tal-qsim

 

99X

 

a

Kodiċi tal-Unità tat-Trasport

R

 

Ipprovdi l-Kodiċi(jiet) tal-Unità tat-Trasport. Ara l-Lista ta' kodiċijiet 8 tal-Anness II.

n..2

 

b

Identità tal-Unitajiet tat-Trasport

C

‘R’ jekk il-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport ma jkunx 5

(Ara l-kaxxa 3.7 a)

Daħħal in-numru ta' reġistrazzjoni tal-unità/ajiet tat-trasport meta l-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport ma jkunx 5.

an..35

 

c

Identità tas-Siġill Kummerċjali

D

‘R’ jekk jintużaw siġilli kummerċjali

Ipprovdi l-identifikazzjoni tas-siġilli kummerċjali, jekk użati sabiex jissiġillaw l-unità tat-trasport.

an..35

 

d

Informazzjoni tas-Siġill

O

 

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar dawk is-siġilli kummerċjali (eż. it-tip ta' siġilli użati).

an..350

 

e

Informazzjoni tas-Siġill_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

f

Informazzjoni Kumplimentari

O

 

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar it-trasport, eż. l-identità ta' kwalunkwe trasportatur sussegwenti, l-informazzjoni dwar l-unitajiet tat-trasport sussegwenti.

an..350

 

g

Informazzjoni Kumplimentari_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

3.8

Korp tal-E-AD

R

 

Irid jintuża grupp separat tad-dejta għal kull prodott li jagħmel parti mill-kunsinja.

999x

 

a

Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp

R

 

Ipprovdi r-Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp tal-prodott fil-qsim e-AD oriġinali. Ir-Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp trid tkun unika għad-“Dettalji tal-Qsim tal-e-AD”.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..3

 

b

Kodiċi tal-Prodott tas-Sisa

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-prodott tas-sisa applikabbli, ara l-Lista tal-kodiċijiet 11 tal-Anness II.

an..4

 

c

Kodiċi NM

R

 

Ipprovdi l-Kodiċi NM applikabbli fid-data ta' sottomissjoni tal-operazzjoni tal-qsim.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n8

 

d

Kwantità

R

 

Ipprovdi kwantità (espressa fl-unità tal-kejl assoċjata mal-kodiċi tal-prodott — Ara l-listi tal-Kodiċijiet 11 u 12 tal-Anness II).

Għal moviment lejn kunsinjatarju reġistrat imsemmi fl-Artikolu 19(3) tad-Direttiva 2008/118/KE, il-kwantità ma għandhiex taqbeż il-kwantità li huwa awtorizzat jirċievi.

Għal moviment għal organizzazzjoni eżentata msemmija fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 2008/118/KE, il-kwantità ma għandhiex taqbeż il-kwantità reġistrata fiċ-ċertifikat tal-eżenzjoni mid-dazju tas-sisa.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..15,3

 

e

Piż Gross

R

 

Ipprovdi l-piż gross tal-kunsinja (il-prodotti tas-sisa bl-imballaġ).

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..15,2

 

f

Piż Nett

R

 

Ipprovdi l-piż tal-prodotti tas-sisa mingħajr imballaġ.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..15,2

 

i

Marka Fiskali

O

 

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar il-marki fiskali mitluba mill-Istat Membru tad-destinazzjoni.

an..350

 

j

Marka Fiskali_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 fl-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

k

Indikatur tal-Marka Fiskali Użata

D

‘R’ jekk jintużaw il-marki fiskali

Ipprovdi ‘1’ jekk il-prodotti jkollhom fihom jew fuqhom marki fiskali jew ‘0’ jekk il-prodotti ma jkollhomx fihom jew fuqhom marki fiskali.

n1

 

o

Densità

C

‘R’ jekk applikabbli għall-prodott tas-sisa konċernat

Ipprovdi d-densità fi 15 °C, jekk applikabbli f'konformità mal-Lista tal-kodiċijiet 11 fit-tabella fl-Anness II.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..5,2

 

p

Deskrizzjoni Kummerċjali

O

L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-dejta obbligatorja

Ipprovdi d-deskrizzjoni kummerċjali tal-prodotti sabiex tidentifika l-prodotti ttrasportati.

an..350

 

q

Deskrizzjoni Kummerċjali_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

r

Isem tad-Ditta tal-Prodotti

D

‘R’ jekk il-prodotti tas-sisa għandhom isem tad-ditta

Ipprovdi l-isem tad-ditta tal-prodotti, jekk applikabbli.

an..350

 

s

Isem tad-Ditta tal-Prodotti_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

3.8.1

PAKKETT

R

 

 

99x

 

a

Kodiċi tat-Tip ta' Pakketti

R

 

Ipprovdi t-tip ta' pakkett, bl-użu ta' wieħed mill-kodiċijiet fil-Lista tal-kodiċijiet 9 tal-Anness II.

an2

 

b

Għadd ta' Pakketti

C

‘R’ jekk immarkat ‘Jista' jingħadd’

Ipprovdi l-għadd ta' pakketti jekk il-pakketti jistgħu jingħaddu f'konformità mal-Lista tal-kodiċijiet 9 tal-Anness II.

n..15

 

c

Identità tas-Siġill Kummerċjali

D

‘R’ jekk jintużaw siġilli kummerċjali

Ipprovdi l-identifikazzjoni tas-siġilli kummerċjali, jekk użati sabiex jissiġillaw il-pakketti.

an..35

 

d

Informazzjoni tas-Siġill

O

 

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar dawk is-siġilli kummerċjali (eż. it-tip ta' siġilli użati).

an..350

 

e

Informazzjoni tas-Siġill_LNG

C

‘’' jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2


Tabella 6

(imsemmija fl-Artikolu 7 u l-Artikolu 8(3))

Rapport tal-fattura/Rapport tal-esportazzjoni

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Data u Ħin tal-Validazzjoni tar-Rapport tal-Irċevuta/Esportazzjoni

C

Għandhom jiġu pprovduti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni/esportazzjoni mal-validazzjoni tar-Rapport tal-fattura/Rapport tal-esportazzjoni

Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali.

dataĦin

2

e-AD RELATAT MAL-MOVIMENT TAS-SISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Ipprovdi l-ARC tal-e-AD Ara l-Lista tal-kodiċijiet 2 tal-Anness II.

an21

 

b

Numru tas-Sekwenza

R

 

Ipprovdi n-numru tas-sekwenza tal-e-AD.

Jibda bħala 1 fil-validazzjoni inizjali tal-e-AD u wara inkrimentat b'1 ma' kull bidla fid-destinazzjoni

n..2

3

NEGOZJANT Kunsinjatarju

C

‘R’, ħlief meta l-element tad-dejta tat-Tip tal-Messaġġ fid-dokument amministrattiv elettroniku korrispondenti huwa ssettjat fuq ‘2 — Sottomissjoni għall-esportazzjoni b'approvazzjoni lokali’

 

 

 

a

Identifikazzjoni tan-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3 u 4

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6

Ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 5

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a tat-Tabella 1)

Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni:

1, 2, 3 u 4: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tal-persuna awtorizzata li tieħu ħsieb il-maħżen jew kunsinjatarju reġistrat,

6: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tal-persuna li tirrappreżenta l-kunsinjatur fl-uffiċċju tal-esportazzjoni.

an..16

 

b

Isem in-Negozjant

R

 

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

R

 

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

R

 

 

an..10

 

f

Belt

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

 

h

Numru tal-EORI

C

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6

Dan l-element tad-dejta ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4, 5 u 8

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a tat-Tabella 1)

Ipprovdi n-numru tal-EORI tal-persuna responsabbli mid-dikjarar tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 21(5) tad-Direttiva 2008/118/KE

an..17

4

NEGOZJANT Post tal-Kunsinja

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 u 4

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3 u 5

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1 a tat-Tabella 1)

Ipprovdi l-post proprju tal-kunsinja tal-prodotti tas-sisa.

 

 

a

Identifikazzjoni tan-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3 u 5

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a tat-Tabella 1)

Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni:

1: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu għall-maħżen tat-taxxa tad-destinazzjoni,

2, 3 u 5: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT jew kwalunkwe identifikatur ieħor.

an..16

 

b

Isem in-Negozjant

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3 u 5

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 4

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a tat-Tabella 1)

 

an..182

 

c

Isem tat-Triq

C

Għall-kaxxi 4c, 4e u 4f:

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3, 4 u 5

‘O’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a tat-Tabella 1)

 

an..65

 

d

Numru tat-Triq

O

 

an..11

 

e

Kodiċi Postali

C

 

an..10

 

f

Belt

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

5

UFFIĊĊJU tad-Destinazzjoni

C

‘R’ għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4, u 5

(Ara l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1a tat-Tabella 1)

 

 

 

a

Numru ta' Referenza tal-Uffiċċju

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru tad-destinazzjoni responsabbli għall-kontroll tas-sisa fil-post tad-destinazzjoni. Ara l-Lista tal-kodiċijiet 5 tal-Anness II.

an8

6

RAPPORT tal-Irċevuta/Esportazzjoni

R

 

 

 

 

a

Data tal-Wasla tal-Prodotti tas-Sisa

R

 

Id-data li fiha jispiċċa l-moviment f'konformità mal-Artikolu 20(2) tad-Direttiva 2008/118/KE.

Data

 

b

Konklużjoni Globali tal-Irċevuta

R

 

Il-valuri possibli huma:

1

=

Irċevuta aċċettata u sodisfaċenti,

2

=

Irċevuta aċċettata minkejja li mhix sodisfaċenti,

3

=

Irċevuta rrifjutata,

4

=

Irċevuta parzjalment irrifjutata,

21

=

Ħruġ aċċettat u sodisfaċenti,

22

=

Ħruġ aċċettat minkejja li mhux sodisfaċenti,

23

=

Ħruġ irrifjutat.

n..2

 

c

Informazzjoni Kumplimentari

O

 

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar il-fattura tal-prodotti tas-sisa.

an..350

 

d

Informazzjoni kumplimentari_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2

7

KORP RAPPORT tal-Irċevuta/Esportazzjoni

C

‘R’ jekk il-valur tal-Irċevuta tal-Konklużjoni Globali huwa differenti minn 1 u 21

(Ara l-kaxxa 6b)

 

999X

 

a

Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp

R

 

Ipprovdi r-Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp tal-e-AD assoċjata (il-kaxxa 17a tat-Tabella 1) marbuta mal-istess prodott tas-sisa bħal fl-e-AD assoċjat li għalih huwa applikabbli wieħed mill-kodiċijiet minbarra 1 u 21.

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..3

 

b

Indikatur ta' Nuqqas jew Eċċess

D

‘R’ meta nuqqas jew eċċess jiġi identifikat għall-korp tad-dejta konċernata

Il-valuri possibbli huma:

S

=

Nuqqas,

E

=

Eċċess.

a1

 

c

Nuqqas jew Eċċess Osservati

C

‘R’ jekk huwa mogħti l-Indikatur fil-kaxxa 7b

Ipprovdi kwantità (espressa fl-unità tal-kejl assoċjata mal-kodiċi tal-prodott — Ara l-listi tal-Kodiċijiet 11 u 12)

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..15,3

 

d

Kodiċi tal-Prodott tas-Sisa

R

 

Ipprovdi l-kodiċi tal-prodott tas-sisa applikabbli, ara l-Lista tal-kodiċijiet 11 tal-Anness II.

an4

 

e

Kwantità Rifjutata

C

‘R’ jekk il-kodiċi tal-Irċevuta tal-Konklużjoni Globali hija 4

(Ara l-kaxxa 6b)

Ipprovdi l-kwantità għal kull korp tad-dejta li għalih huma rrifjutati l-prodotti tas-sisa (espressa fl-unità tal-kejl assoċjata mal-kodiċi tal-prodott — ara l-listi tal-Kodiċijiet 11 u 12 tal-Anness II).

Il-valur ta' dan l-element tad-dejta jrid ikun ikbar minn żero

n..15,3

7.1

RAĠUNI MHUX SODISFAĊENTI

D

‘R’ għal kull korp tad-dejta li għalih japplika l-kodiċi tal-Irċevuta tal-Konklużjoni Globali 2, 3, 4, 22 jew 23

(Ara l-kaxxa 6b)

 

9X

 

a

Raġuni mhux Sodisfaċenti

R

 

Il-valuri possibbli huma:

0

=

Oħrajn,

1

=

Eċċess,

2

=

Nuqqas,

3

=

Prodotti li saritilhom ħsara,

4

=

Siġill miksur,

5

=

Rappurtat mill-ECS,

7

=

Kwantità ogħla minn dik tal-awtorizzazzjoni temporanja.

n1

 

b

Informazzjoni Kumplimentari

C

‘R’ jekk il-Kodiċi tar-Raġuni Mhux Sodisfaċenti huwa 0

‘O’ jekk il-Kodiċi tar-Raġuni Mhux Sodisfaċenti huwa 1, 2, 3, 4, 5 jew 7

(Ara l-kaxxa 7.1 a)

Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar il-fattura tal-prodotti tas-sisa.

an..350

 

c

Informazzjoni Kumplimentari_LNG

C

‘R’ jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti

Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista tal-kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-dejta.

a2”


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 31/96 tal-10 ta' Jannar 1996 dwar iċ-ċertifikat tal-eżenzjoni mit-taxxa tas-sisa (ĠU L 8, 11.1.1996, p. 11).

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2009 tas-26 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 f'dak li jirrigwarda r-reġistru tal-vinji, il-prospetti obbligatorji u l-istabbiliment ta' tagħrif għall-monitoraġġ tas-suq, id-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr tal-prodotti u r-reġistri li għandhom jinżammu fis-settur tal-vinji tal-inbid (ĠU L 128, 27.5.2009, p. 15).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 67).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 tal-14 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta' ċerti prodotti fis-settur tal-inbid (ĠU L 193, 24.7.2009, p. 60).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi, ta' xorb spirituż (ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16).

(6)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/83/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 dwar l-armonizzazzjoni tal-istrutturi tat-taxxi tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku (ĠU L 316, 31.10.1992, p. 21).


ANNESS II

It-tabella fil-punt 11 (prodott tas-Sisa) tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 684/2009 hija emendata kif ġej:

(1)

fir-ringiela għall-kodiċi ta' prodott tas-sisa T200, l-entrata għal “Deskrizzjoni” tinbidel b'li ġej:

“Sigaretti, kif definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE (*), u l-prodotti ttrattati bħala sigaretti f'konformità mal-Artikolu 2(2) ta' dik id-Direttiva;

(*)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE tal-21 ta' Ġunju 2011 dwar l-istruttura u r-rati tad-dazju tas-sisa fuq it-tabakk manifatturat (ĠU L 176, 5.7.2011, p. 24).”;"

(2)

fir-ringiela għall-kodiċi ta' prodott tas-sisa T300, l-entrata għal “Deskrizzjoni” tinbidel b'li ġej:

“Sigarri u cigarillos, kif definit fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2011/64/UE”;

(3)

fir-ringiela għall-kodiċi ta' prodott tas-sisa T400, l-entrata għal “Deskrizzjoni” tinbidel b'li ġej:

“Tabakk maqtugħ fin għall-irrumblar tas-sigarretti, kif definit fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2011/64/UE”;

(4)

fir-ringiela għall-kodiċi ta' prodott tas-sisa T500, l-entrata għal “Deskrizzjoni” tinbidel b'li ġej:

“Tabakk tat-tipjip, kif definit fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2011/64/UE, minbarra tabakk maqtugħ fin għall-irrumblar tas-sigarretti, kif definit fl-Artikolu 5(2) ta' dik id-Direttiva, u prodotti ttrattati bħala tabakk tat-titjib minbarra tabakk maqtugħ fin għall-irrumblar tas-sigarretti f'konformità mal-Artikolu 2(2) ta' dik id-Direttiva”.17.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/51


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/380

tal-16 ta' Marzu 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-16 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

236,2

MA

101,5

SN

176,8

TN

107,9

TR

93,2

ZZ

143,1

0707 00 05

MA

84,5

TR

148,3

ZZ

116,4

0709 93 10

MA

59,8

TR

156,6

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

48,7

IL

72,6

MA

59,7

TN

66,6

TR

64,7

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

141,2

TR

94,8

ZZ

118,0

0808 10 80

BR

88,6

US

171,8

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

111,3

CL

168,4

CN

73,0

TR

153,6

ZA

101,4

ZZ

121,5


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

17.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/53


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/381

tal-14 ta' Marzu 2016

dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat tal-Kontroll mill-Istat tal-Port tal-Memorandum ta' Qbil ta' Pariġi dwar il-Kontroll mill-Istat tal-Port

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 100 u l-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Is-sikurezza marittima, is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-tniġġis u l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord jistgħu jittejbu b'mod effettiv permezz ta' tnaqqis drastiku ta' vapuri ta' kwalità inferjuri fl-ibħra taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri, billi jiġu applikati b'mod strett il-Konvenzjonijiet, il-kodiċijiet u r-riżoluzzjonijiet internazzjonali rilevanti.

(2)

Filwaqt li l-Istat tal-bandiera għandu r-responsabbiltà primarja għall-monitoraġġ tal-konformità tal-vapuri mal-istandards internazzjonali għas-sikurezza, is-sigurtà, il-prevenzjoni tat-tniġġis u għall-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord, hija l-kumpannija tal-vapur li għandha r-responsabbiltà li tmantni l-kundizzjoni tal-vapur u t-tagħmir tiegħu wara li jsir kontroll biex dawn ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-Konvenzjonijiet applikabbli għall-vapur. Madankollu, kien hemm nuqqas serju minn għadd ta' Stati tal-bandiera f'implimentazzjoni u fl-infurzar ta' dawk l-istandards internazzjonali.

(3)

Għaldaqstant, bħala t-tieni linja ta' difiża kontra t-trasport marittimu ta' kwalità inferjuri, il-monitoraġġ tal-konformità mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza, tas-sigurtà, tal-prevenzjoni tat-tniġġis u tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord għandu jiġi żgurat ukoll mill-Istati tal-port, filwaqt li jiġi rrikonoxxut li l-ispezzjoni li jagħmel l-Istat tal-port mhijiex ekwivalenti għal kontroll u li l-formoli rilevanti tal-ispezzjoni mhumiex ċertifikati tal-istat ta' navigabbiltà tal-bastiment. Approċċ armonizzat għall-infurzar effettiv ta' dawk l-istandards internazzjonali min-naħa tal-Istati Membri kostali tal-Unjoni rigward il-vapuri li jbaħħru fl-ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom u li jkunu qed jużaw il-portijiet tagħhom għandu jevita distorsjonijiet tal-kompetizzjoni.

(4)

Id-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) tistabbilixxi r-reġim tal-Unjoni dwar il-kontroll mill-Istat tal-port u tifformula mill-ġdid u ssaħħaħ il-leġislazzjoni preċedenti tal-Unjoni f'dan il-qasam, li ilha fis-seħħ mill-1995. Ir-reġim tal-Unjoni huwa bbażat fuq l-istruttura li kienet teżisti qabel tal-Memorandum ta' Qbil ta' Pariġi dwar il-Kontroll mill-Istat tal-Port (il-“Memorandum ta' Pariġi”), li ġie ffirmat f'Pariġi fis-26 ta' Jannar 1982.

(5)

Fir-rigward tal-Istati Membri tal-Unjoni, id-Direttiva 2009/16/KE iġġib b'mod effettiv ċerti proċeduri, strumenti u attivitajiet tal-Memorandum ta' Pariġi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Bis-saħħa ta' dik id-Direttiva, ċerti deċiżjonijiet li jieħu l-korp kompetenti x-xieraq tal-Memorandum ta' Pariġi isiru vinkolanti għall-Istati Membri tal-Unjoni.

(6)

Il-Kumitat tal-Kontroll mill-Istat tal-Port (“PSCC”) tal-Memorandum ta' Pariġi jiltaqa' kull sena u matul id-deliberazzjonijiet tiegħu jiddeċiedi dwar ċerti kwistjonijiet li jkollhom effetti legali.

(7)

Skont l-Artikolu 218(9) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni f'korp stabbilit minn ftehim, meta dak il-korp jiġi biex jadotta atti li jkollhom effetti legali, għandha tiġi adottata permezz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni.

(8)

Minħabba li r-regoli interni tal-Memorandum ta' Pariġi jagħmluha diffiċli li tiġi stabbilita pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 218(9) TFUE b'mod f'waqtu għal kull laqgħa individwali tal-PSCC, f'dan il-każ ikun effiċjenti li tali pożizzjoni tiġi stabbilita fuq bażi multiannwali u li tkun tikkonsisti minn prinċipji ta' gwida u orjentazzjonijiet, flimkien ma' qafas għall-ispeċifikazzjoni tagħha minn sena għall-oħra. Fl-istess ħin, ħafna mis-suġġetti li jiġu diskussi fil-laqgħat individwali tal-PSCC jikkonċernaw kwistjonijiet ta' kontroll mill-Istat tal-port u ġeneralment huma koperti minn att legali uniku tal-Unjoni, jiġifieri d-Direttiva 2009/16/KE. Għaldaqstant, fiċ-ċirkostanzi partikolari li japplikaw għall-Memorandum ta' Pariġi, huwa possibbli li tiġi stabbilita pożizzjoni ġenerali li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni għal diversi minn dawk il-laqgħat.

(9)

L-Unjoni mhijiex parti kontraenti tal-Memorandum ta' Pariġi. Huwa għalhekk neċessarju li l-Kunsill jawtorizza lill-Istati Membri biex jaġixxu f'konformità mal-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni u biex jesprimu l-kunsens tagħhom li jintrabtu bid-deċiżjonijiet meħuda mill-PSCC.

(10)

Il-metodu attwali biex jitfasslu l-listi bojod, griżi u suwed tal-Istati tal-bandiera wassal għal konsegwenzi sproporzjonati u mhux intenzjonati għal Stati tal-bandiera bi flotot żgħar. Fl-istess ħin, il-progress fl-iżvilupp ta' metodu alternattiv ta' kalkolu sar bil-mod. Għaldaqstant huwa importanti li jiġi żviluppat b'mod rapidu metodu alternattiv sabiex tiġi żgurata l-ekwità.

(11)

Id-diskussjonijiet tekniċi u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi membri tal-Memorandum ta' Pariġi fi ħdan il-PSCC huma ta' importanza kbira biex jiġu żgurati l-effettività u l-funzjonament tajjeb tal-Memorandum ta' Pariġi.

(12)

Din id-Deċiżjoni għandha tkopri l-perijodu mill-2016 sal-2019,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fil-laqgħa annwali tal-PSCC tal-Memorandum ta' Pariġi meta dak il-korp jiġi biex jadotta deċiżjonijiet li jkollhom effetti legali hija stipulata fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni tal-pożizzjoni minn sena għall-oħra li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni fil-laqgħa annwali tal-PSCC tal-Memorandum ta' Pariġi għandha ssir skont l-Anness II.

Artikolu 3

L-Istati Membri li huma marbuta mill-Memorandum ta' Pariġi għandhom jaġixxu skont il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 1, filwaqt li jaġixxu b'mod konġunt fl-interess tal-Unjoni.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' April 2016.

Din għandha tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2019.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Marzu 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

M.H.P. VAN DAM


(1)  Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port (ĠU L 131, 28.5.2009, p. 57).


ANNESS I

IL-POŻIZZJONI LI GĦANDHA TIĠI ADOTTATA F'ISEM L-UNJONI FIL-KUMITAT TAL-KONTROLL MILL-ISTAT TAL-PORT TAL-MEMORANDUM TA' QBIL TA' PARIĠI DWAR IL-KONTROLL MILL-ISTAT TAL-PORT

Prinċipji ta' gwida

Fil-qafas tal-PSCC tal-Memorandum ta' Pariġi, l-Istati Membri li huma marbuta mill-Memorandum ta' Pariġi filwaqt li jaġixxu b'mod konġunt fl-interess tal-Unjoni, għandhom:

(a)

jaġixxu skont l-objettivi li d-Direttiva 2009/16/KE tfittex li tilħaq, b'mod speċjali biex ittejjeb is-sikurezza marittima, is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-tniġġis u l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord permezz ta' tnaqqis drastiku ta' vapuri ta' kwalità inferjuri billi jiġu applikati b'mod strett il-Konvenzjonijiet, il-kodiċijiet u r-riżoluzzjonijiet internazzjonali rilevanti;

(b)

jippromwovu l-implimentazzjoni ta' approċċ armonizzat għall-infurzar effettiv tal-istandards internazzjonali min-naħa tal-Membri tal-Memorandum ta' Pariġi rigward il-vapuri li jbaħħru fl-ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom u li jkunu qed jużaw il-portijiet tagħhom;

(c)

jaħdmu flimkien mal-Memorandum ta' Pariġi biex tinkiseb skema komprensiva ta' spezzjoni u biex il-piż tal-ispezzjonijiet jinqasam b'mod ekwu, b'mod partikulari billi jiġi adottat l-impenn ta' spezzjoni annwali mfassal skont il-metodoloġija maqbula stipulata fl-Anness 11 għall-Memorandum ta' Pariġi;

(d)

jaħdmu fi ħdan il-Memorandum ta' Pariġi biex iżommu awtoritajiet kompetenti xierqa, li lilhom jiġi assenjat numru adatt ta' persunal, b'mod partikolari spetturi kwalifikati, għall-ispezzjoni tal-vapuri, pereżempju permezz ta' reklutaġġ;

(e)

jiżguraw li l-miżuri adottati fil-kuntest tal-Memorandum ta' Pariġi jkunu konsistenti mal-liġi internazzjonali, u b'mod partikulari mal-Konvenzjonijiet, il-kodiċijiet u r-riżoluzzjonijiet internazzjonali rilevanti li jirrigwardaw is-sikurezza marittima, is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-tniġġis u l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord;

(f)

jippromwovu l-iżvilupp ta' approċċi komuni ma' korpi oħrajn li jkunu qed iwettqu l-kontroll mill-Istat tal-port;

(g)

jiżguraw konsistenza ma' politiki oħrajn tal-Unjoni b'mod speċjali fl-oqsma tar-relazzjonijiet esterni, is-sigurtà, l-ambjent u oħrajn.

Orjentazzjonijiet

L-Istati Membri li huma marbuta mill-Memorandum ta' Pariġi filwaqt li jaġixxu b'mod konġunt fl-interess tal-Unjoni, għandhom jagħmlu kull sforz biex jappoġġaw l-azzjonijiet li ġejjin min-naħa tal-Memorandum ta' Pariġi:

A.

sabiex ikun żgurat li r-reġim tal-Unjoni dwar il-kontroll mill-Istat tal-Port jaħdem sewwa minn sena għall-oħra skont id-Direttiva 2009/16/KE, l-adozzjoni ta':

1.

l-elementi li ġejjin tal-profil tar-riskju tal-vapuri biex jiġi deċiż liema bastimenti għandhom jiġu spezzjonati:

(a)

il-listi tal-bnadar bojod, griżi u suwed skont il-formula żviluppata mill-Memorandum ta' Pariġi u li tinsab fl-Anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 801/2010 (1);

(b)

il-lista tal-prestazzjoni għal organizzazzjonijiet rikonoxxuti skont il-metodoloġija adottata mill-PSCC waqt is-37 laqgħa tiegħu f'Mejju 2004 (il-punt 4.5.2 fuq l-aġenda);

(c)

il-proporzjon medju tan-nuqqasijiet u tad-detenzjonijiet għall-formula tal-prestazzjoni tal-kumpannija abbażi tal-Anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 802/2010 (2).

2.

bidliet jew aġġornamenti fil-proċeduri u fil-linji gwida tal-Memorandum ta' Pariġi li jkollhom effetti legali li jkunu konsistenti mal-objettivi li d-Direttiva 2009/16/KE tfittex li tilħaq, b'mod speċjali biex ittejjeb is-sikurezza marittima, is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-tniġġis u l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord.

B.

l-iżvilupp mill-iktar fis possibbli ta' metodu alternattiv biex jitfasslu l-listi bojod, griżi u suwed tal-Istati tal-bandiera biex tiġi żgurata l-ekwità, irrispettivament mid-daqs tal-flotta.


(1)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 801/2010 tat-13 ta' Settembru 2010 li jimplimenta l-Artikolu 10(3) tad-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kriterji tal-Istat tal-Bandiera (ĠU L 241, 14.9.2010, p. 1).

(2)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 802/2010 tat-13 ta' Settembru 2010 li jimplimenta l-Artikolu 10(3) u l-Artikolu 27 tad-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-prestazzjoni tal-kumpanniji (ĠU L 241, 14.9.2010, p. 4).


ANNESS II

L-ISPEĊIFIKAZZJONI TAL-POŻIZZJONI MINN SENA GĦALL-OĦRA LI GĦANDHA TIĠI ADOTTATA F'ISEM L-UNJONI FIL-KUMITAT TAL-KONTROLL MILL-ISTAT TAL-PORT TAL-MEMORANDUM TA' QBIL TA' PARIĠI DWAR IL-KONTROLL MILL-ISTAT TAL-PORT

Qabel kull laqgħa annwali tal-PSCC tal-Memorandum ta' Pariġi, għandhom jittieħdu l-passi neċessarji biex il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tieħu kont tal-informazzjoni rilevanti kollha li tkun intbagħtet lill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll ta' kull dokument li għandu jiġi diskuss u li jaqa' fil-kompetenza tal-Unjoni skont il-prinċipji ta' gwida u l-orjentazzjonijiet stipulati fl-Anness I.

Għal dan il-għan u abbażi ta' dik l-informazzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni għandhom jibagħtu dokument ta' tħejjija lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu li jagħti d-dettalji tal-pożizzjoni prevista tal-Unjoni, fi żmien suffiċjenti qabel il-laqgħa tal-PSCC, biex dawn iqisuh u japprovawh.


17.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/57


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/382

tal-15 ta' Marzu 2016

dwar miżura meħuda mill-Ġermanja skont id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, biex tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta' tip ta' magna ta' strippaġġ tal-wajers

(notifikata bid-dokument C(2016) 1520)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat d-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(3) tagħha,

Billi:

(1)

F'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2006/42/KE, il-Ġermanja infurmat lill-Kummissjoni dwar miżura li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta' magna ta' strippaġġ tal-wajers tat-tip QJ-001 manifatturata minn Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing China u ddistribwita minn Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin.

(2)

Din il-miżura ttieħdet minħabba nuqqas ta' konformità tal-magna li tqaxxar il-wajers mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u tas-sikurezza stabbiliti fl-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE.

(3)

It-Taqsima 1.2.4.3 (“Waqfien ta' emerġenza”) tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE teħtieġ li l-makkinarju għandu jkun mgħammar b'apparat wieħed jew aktar li jwaqqfu f'emerġenza biex ikun jista' jiġi evitat il-periklu attwali jew imminenti. Japplikaw l-eċċezzjonijiet li ġejjin: a) makkinarju li fih apparat li jwaqqaf f'emerġenza ma jnaqqasx ir-riskju, jew għaliex ma jnaqqasx iż-żmien tat-twaqqif jew għaliex ma jippermettix li jittieħdu l-miżuri speċjali meħtieġa sabiex jittrattaw ir-riskju, b) makkinarju miżmum fl-idejn u li jista' jinġarr u/jew makkinarju li jkun iggwidat bl-idejn. Il-magna ta' strippaġġ tal-wajers, anki mhux soġġetta għal eċċezzjoni, ma kinitx mgħammra bis-swiċċ li jwaqqaf f'emerġenza.

(4)

It-Taqsima 1.3.7 (“Riskji li għandhom x'jaqsmu mal-partijiet li jiċċaqilqu”) tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE teħtieġ li l-partijiet li jiċċaqilqu tal-makkinarju għandhom ikunu ddisinjati u mibnija b'tali mod sabiex jevitaw ir-riskji ta' kuntatt li jista' jwassal għal inċident jew għandhom ikunu, fejn ir-riskju jippersisti, mgħammra bi rparijiet jew b'apparati ta' protezzjoni. Il-magna ta' strippaġġ tal-wajers ippreżentat n-nuqqasijiet li ġejjin:

riskju minn partijiet li jiċċaqilqu minħabba nuqqas ta' apparati protettivi; f'din l-istanza, ċinga-V esposta,

distanza insuffiċjenti miż-żona tal-periklu; f'din l-istanza, jistgħu jiddaħħlu l-idejn fiż-żona tal-passaġġi tal-kejbils għar-rombli meta ma jiġux osservati d-distanzi ta' sikurezza.

(5)

It-Taqsima 1.7.1 (“Informazzjoni u twissijiet dwar il-makkinarju”) tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE teħtieġ li kwalunkwe informazzjoni jew twissija bil-miktub jew verbali għandha tkun espressa f'lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Komunità, li jistgħu ikunu stabbiliti skont it-Trattat mill-Istat Membru li fih il-makkinarju jitqiegħed fis-suq u/jew jitqiegħed fis-servizz u tista' tkun akkumpanjata, fuq talba, minn verżjonijiet fi kwalunkwe lingwa jew lingwi uffiċjali oħra tal-Komunità li jifhmu l-operaturi. Fil-każ ta' magna ta' strippaġġ tal-wajers l-avviżi ta' twissija fil-manwal ingħataw biss bl-Ingliż.

(6)

It-Taqsima 1.7.4.2 (“Kontenut tal-istruzzjonijiet”) tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE jispeċifika l-informazzjoni li kull manwal tal-istruzzjoni għandu jkun fih. Il-manwal operattiv tal-magna ta' strippaġġ tal-wajers ma kienx fih informazzjoni dwar ir-riskji residwi li jibqgħu minkejja l-miżuri ta' sigurtà inerenti fid-disinn, miżuri ta' salvagwardja u miżuri prottettivi kumplimentari adottati, informazzjoni dwar l-emissjonijiet tal-qawwa tal-ħoss kif meħtieġ mit-Taqsima 1.7.4.2(l). It-tpinġijiet, id-dijagrammi, id-deskrizzjonijiet u l-ispjegazzjonijiet neċessarji għall-użu, il-manutenzjoni u t-tiswija tal-magna u għall-kontroll tal-funzjonament korrett tagħha kienu fil-biċċa l-kbira nieqsa jew mhux ċari kif meħtieġ mit-Taqsima 1.7.4.2(e).

(7)

Il-Kummissjoni stiednet lil Fringo GmbH&Co.KG u lil Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing biex jippreżentaw il-kummenti tagħhom dwar il-miżura meħuda mill-Ġermanja. Ma waslet ebda tweġiba.

(8)

Il-verifika tal-evidenza mogħtija mill-awtoritajiet Ġermaniżi tikkonferma li l-magna ta' strippaġġ tal-wajers tat-tip QJ-001, manifatturata minn Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing China u ddistribwita minn Fringo GmbH&Co.KG Germany, tonqos milli tikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza msemmija fl-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 2006/42/KE u li dan in-nuqqas ta' konformità jwassal għal riskji serji ta' korriment għall-utenti. Għaldaqstant, huwa xieraq li l-miżura meħuda mill-Ġermanja titqies bħala ġġustifikata,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-deċiżjoni meħuda mill-Ġermanja li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta' magna ta' strippaġġ tal-wajers tat-tip QJ-001 manifatturata minn Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing China u ddistribwita minn Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin, hija ġġustifikata.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24.


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

17.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/59


DEĊIŻJONI Nru 1/2016 TAL-KUMITAT TAL-AMBAXXATURI AKP-UE

tas-7 ta' Marzu 2016

dwar l-approvazzjoni tad-derogi tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI) [2016/383]

IL-KUMITAT TAL-AMBAXXATURI AKP-UE,

Wara li kkunsidra l-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, min-naħa l-waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (1), u partikolarment l-Artikolu 2(6) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 5/2004 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi tal-ACP-KE tas-17 ta' Diċembru 2004 dwar ir-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriża (2) (ir-“Regolament Finanzjarju taċ-ĊŻI”),

Billi:

(1)

L-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE bejn il-membri tal-Grupp tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, min-naħa l-waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, (il-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE) jobbliga lill-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE biex jimmonitorja l-istrateġija ġenerali taċ-ĊŻI u jissorvelja l-ħidma tal-Bord Eżekuttiv.

(2)

L-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE jobbliga lill-Bord Eżekuttiv taċ-ĊŻI sabiex jistabbilixxi r-regolamenti finanzjarji u tal-persunal u r-regoli tal-operazzjonijiet.

(3)

L-Istatuti u r-Regoli ta' Proċedura taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi adottati bid-Deċiżjoni Nru 8/2005 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE (3) (l-“Istatuti taċ-ĊŻI”) u r-Regolament Finanzjarju taċ-ĊŻI jipprovdu s-salvagwardji f'termini ta' informazzjoni u superviżjoni mill-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE.

(4)

Fid-39 sessjoni tiegħu li saret mid-19 sal-20 ta' Ġunju 2014 f'Nairobi, il-Kunsill tal-Ministri AKP-UE qabel, f'Dikjarazzjoni Konġunta, li jkompli bl-għeluq ordnat taċ-ĊŻI u bl-emendi tal-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE u, għal dak il-għan, li jiddelega setgħat lill-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE biex imexxi din il-kwistjoni 'l quddiem bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-deċiżjonijiet meħtieġa.

(5)

Fid-Deċiżjoni tiegħu Nru 4/2014 (4), il-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE ifakkar li l-għeluq taċ-ĊŻI għandu jirrispetta l-kompetenzi tal-awtoritajiet superviżorji taċ-ĊŻI stabbiliti fl-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE u l-arranġamenti dettaljati stipulati mill-Kunsill tal-Ministri AKP-UE fid-Dikjarazzjoni Konġunta tiegħu.

(6)

It-talba mingħand il-Bord Eżekuttiv taċ-ĊŻI lill-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE permezz ta' ittra datata d-19 ta' Ottubru 2015 tispjega li fil-kuntest tal-għeluq taċ-ĊŻI, il-Bord Eżekuttiv taċ-ĊŻI jixtieq jidderoga mill-Artikolu 27(1) u (5) tar-Regolament Finanzjarju taċ-ĊŻI, u jfittex l-approvazzjoni minn qabel mill-Awtoritajiet Superviżorji.

(7)

Il-modifika ta' jew derogi mir-Regolament Finanzjarju taċ-ĊŻI u r-Regolamenti tal-Persunal taċ-ĊŻI (5), skont il-ħtiġijiet li jistgħu jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' proċess għall-għeluq ordnat taċ-ĊŻI, teħtieġ proċedura flessibbli.

(8)

Huwa neċessarju li r-rekwiżiti tal-ħatra ta' soċjetà ta' awdituri għal perjodu ta' tliet snin, kif stabbilit fl-Artikolu 27(1) tar-Regolament Finanzjarju taċ-ĊŻI, u r-rekwiżit li din is-soċjetà tfassal kull sena rapport tal-awditjar statutorju, skont l-Artikolu 27(5) ta' dak ir-Regolament, jiġu adattati sabiex jiżguraw proċedura aktar effiċjenti fil-kuntest tal-għeluq tal-organizzazzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE jagħti l-opinjoni favorevoli tiegħu dwar id-deroga mill-Artikolu 27(1) u (5) tar-Regolament Finanzjarju taċ-ĊŻI, b'effett immedjat.

2.   B'deroga mill-Artikolu 27(1) tar-Regolament Finanzjarju taċ-ĊŻI, iċ-ĊŻI għandu jkun jista' jaħtar soċjetà ta' awdituri għal perjodu ta' erba' snin li jkopri s-snin finanzjarji 2013 sa 2016. Din is-soċjetà tal-awdituri għandha tintagħażel skont il-proċeduri ta' akkwist previsti fir-Regolament Finanzjarju taċ-ĊŻI.

B'deroga mill-Artikolu 27(5) tar-Regolament Finanzjarju taċ-ĊŻI, ser titnieda verifika multiannwali għas-snin li għadhom ma ġewx awditjati u ser jiġi ppreżentat rapport uniku finali lill-Bord Eżekuttiv taċ-ĊŻI.

Artikolu 2

Il-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE jawtorizza lill-Bord Eżekuttiv taċ-ĊŻI biex jidderoga minn u/jew jimmodifika r-Regolament Finanzjarju taċ-ĊŻI u r-Regolament tal-Persunal taċ-ĊŻI skont il-ħtiġijiet li jistgħu jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' proċess għall-għeluq ordnat taċ-ĊŻI. Il-Bord Eżekuttiv taċ-ĊŻI għandu immedjatament jinforma lill-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE b'kull tali deċiżjoni ta' deroga u/jew modifika tar-regolamenti taċ-ĊŻI.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussel, is-7 ta' Marzu 2016.

Għall-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE

Il-President

P. DE GOOIJER


(1)  Ftehim iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 (ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3), kif emendat mill-Ftehim iffirmat fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2005 (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 27) u mill-Ftehim iffirmat f'Ouagadougou fit-22 ta' Ġunju 2010 (ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3).

(2)  ĠU L 70, 9.3.2006, p. 52.

(3)  ĠU L 66, 8.3.2006, p. 16.

(4)  ĠU L 330, 15.11.2014, p. 61.

(5)  ĠU L 348, 30.12.2005, p. 54.


17.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/61


DEĊIŻJONI Nru 2/2016 TAL-KUMITAT TAL-AMBAXXATURI AKP-UE

tas-7 ta' Marzu 2016

li taħtar il-membri tal-Bord Eżekuttiv taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI) [2016/384]

Il-KUMITAT TAL-AMBAXXATURI AKP-UE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-grupp tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn banda waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 (1), kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2005 (2) u t-tieni darba f'Ouagadougou fit-22 ta' Ġunju 2010 (3), u partikolarment l-Artikolu 2(6) tal-Anness III tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 8/2005 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tal-20 ta' Lulju 2005 dwar l-Istatuti u r-regoli ta' proċedura taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI) (4), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(1) tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 9 tal-Istatuti u r-regoli ta' proċedura taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI) jipprevedi li l-Kumitat tal-Ambaxxaturi għandu jaħtar il-membri tal-Bord Eżekuttiv, għal perijodu massimu ta' ħames snin.

(2)

Il-mandat tat-tliet membri tal-AKP tal-Bord Eżekuttiv taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi, maħtura bid-Deċiżjoni Nru 3/2013 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE (5), li ġiet emendata bid-Deċiżjoni Nru 2/2014 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE (6), ser jiskadi fis-6 ta' Settembru 2018, jew fiż-żmien tal-għeluq taċ-Ċentru, skont liema jiġi l-ewwel.

(3)

Peress li rriżenjat waħda mill-membri tal-AKP, il-pożizzjoni tagħha saret vakanti.

(4)

Għaldaqstant, jeħtieġ li jinħatar membru ġdid tal-Bord Eżekuttiv għall-perijodu li jifdal tal-mandat,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-persuna li ġejja għandha tinħatar bħala membru tal-Bord Eżekuttiv taċ-ĊŻI minflok is-Sinjura Maria MACHAILO-ELLIS:

is-Sur Lekwalo Leta MOSIENYANE.

Artikolu 2

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti li l-Kumitat jista' jintalab jieħu, skont il-prerogattivi tiegħu, għall-bqija tal-mandat attwali — jiġifieri s-6 ta' Settembru 2018, jew fiż-żmien tal-għeluq taċ-Ċentru, skont liema jiġi l-ewwel — il-Bord Eżekuttiv taċ-ĊŻI għandu jkun magħmul kif ġej:

 

is-Sur Jacek ADAMSKI

 

is-Sur Martin BENKO

 

is-Sinjura Nicole BOLLEN

 

is-Sur John Atkins ARUHURI

 

is-Sur Lekwalo Leta MOSIENYANE

 

is-Sur Félix MOUKO.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha. Din tista' tiġi riveduta f'kull ħin skont is-sitwazzjoni taċ-Ċentru.

Magħmul fi Brussel, is-7 ta' Marzu 2016.

Għall-AKP-UE Kumitat tal-Ambaxxaturi

Il-President

P. DE GOOIJER


(1)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  Ftehim li jemenda l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 27).

(3)  Ftehim li jemenda għat-tieni darba l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000, kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2005 (ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3).

(4)  ĠU L 66, 8.3.2006, p. 16.

(5)  ĠU L 263, 5.10.2013, p. 18.

(6)  Id-Deċiżjoni Nru 2/2014 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tal-5 ta' Awwissu 2014 dwar il-ħatra tal-membri tal-Bord Eżekuttiv taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI) (ĠU L 245, 20.8.2014, p. 9).


17.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/63


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT BEJN L-UE U N-NORVEĠJA Nru 1/2016

tat-8 ta' Frar 2016

li temenda l-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva [2016/385]

IL-KUMITAT KONĠUNT,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja, iffirmat fi Brussell fl-14 ta' Mejju 1973 (1), (“il-Ftehim”), u b'mod partikolari l-Artikolu 11 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Protokoll 3 tal-Ftehim rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva (2), (minn hawn 'il quddiem “il-Protokoll 3”),

Billi:

(1)

L-Artikolu 11 tal-Ftehim jirreferi għall-Protokoll 3 li jistabbilixxi r-regoli tal-oriġini u jipprovdi għall-kumulazzjoni tal-oriġini bejn l-UE, in-Norveġja, l-Iżvizzera (inkluż il-Liechtenstein), l-Iżlanda, it-Turkija, il-Gżejjer Faeroe u l-parteċipanti fil-Proċess ta' Barċellona, jiġifieri l-Alġerija, l-Eġittu, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Marokk, il-Palestina (3), is-Sirja u t-Tuneżija.

(2)

Fl-Artikolu 39 tal-Protokoll 3 huwa previst li l-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 29 tal-Ftehim jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-protokoll.

(3)

Il-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (4) (minn hawn 'il quddiem “il-Konvenzjoni”) għandha l-għan li tissostitwixxi l-protokolli dwar ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fis-seħħ bħalissa fost il-pajjiżi taż-żona pan-Ewro-Mediterranja permezz ta' att legali wieħed.

(4)

L-UE u n-Norveġja ffirmaw il-Konvenzjoni fil-15 ta' Ġunju 2011.

(5)

L-UE u n-Norveġja ddepożitaw l-istrumenti tagħhom ta' aċċettazzjoni għand id-depożitarju tal-Konvenzjoni fis-26 ta' Marzu 2012 u fid-9 ta' Novembru 2011, rispettivament. Konsegwentement, permezz tal-applikazzjoni tal-Artikolu 10(3) tagħha, il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fir-rigward tal-UE u tan-Norveġja fl-1 ta' Mejju 2012 u fl-1 ta' Jannar 2012, rispettivament.

(6)

Il-Konvenzjoni inkludiet il-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni u r-Repubblika tal-Moldova fiż-żona pan-Ewro-Mediterranja ta' kumulazzjoni tal-oriġini.

(7)

Il-Protokoll 3 tal-Ftehim għandu għalhekk jiġi emendat sabiex jagħmel referenza għall-Konvenzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll 3 tal-Ftehim, rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva jiġi sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ dakinhar tal-adozzjoni tagħha.

Tapplika mill-1 ta' Mejju 2015.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Frar 2016.

Għall-Kumitat konġunt

Il-President

Petros SOURMELIS


(1)  ĠU L 171, 27.6.1973, p. 2.

(2)  ĠU L 117, 2.5.2006, p. 2.

(3)  Id-deżinjazzjoni ma għandhiex tiġi interpretata bħala rikonoxximent ta' Stat tal-Palestina u hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet individwali tal-Istati Membri fuq din il-kwistjoni.

(4)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.


ANNESS

Protokoll 3

rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva

Artikolu 1

Ir-regoli tal-oriġini applikabbli

Għall-fini tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, japplikaw l-Appendiċi I u d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (1) (“il-Konvenzjoni”).

Ir-referenzi kollha għall-“ftehim rilevanti” fl-Appendiċi I u fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali ta' oriġini pan-Ewro-Mediterranji jinftehmu bħala li jirreferu għal dan il-Ftehim.

Artikolu 2

Soluzzjoni tat-tilwim

Meta jfeġġ tilwim b'rabta mal-proċeduri ta' verifika tal-Artikolu 32 tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni li ma jkunx jista' jissolva bejn l-awtoritajiet doganali li jkunu qegħdin jitolbu l-verifika u l-awtoritajiet doganali li jkunu responsabbli għat-twettiq ta' din il-verifika, dan jitressaq lill-Kumitat Konġunt.

Fil-każijiet kollha s-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-importatur u l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur isseħħ skont il-leġiżlazzjoni ta' dak il-pajjiż.

Artikolu 3

Emendi għall-Protokoll

Il-Kumitat Konġunt jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 4

Irtirar mill-Konvenzjoni

1.   F'każ li l-UE jew inkella n-Norveġja jagħtu avviż bil-miktub lid-depożitarju tal-Konvenzjoni dwar l-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-Konvenzjoni skont l-Artikolu 9 tagħha, l-UE u n-Norveġja għandhom jidħlu minnufih f'negozjati dwar ir-regoli tal-oriġini għall-iskop tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2.   Sakemm jidħlu fis-seħħ tali regoli tal-oriġini appena nnegozjati, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, meta xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, applikabbli dak il-ħin tal-irtirar, jibqgħu japplikaw għal dan il-Ftehim. Madankollu, minn dak il-ħin tal-irtirar, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, meta xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni jiġu interpretati fis-sens li jippermettu kumulazzjoni bilaterali bejn l-UE u n-Norveġja biss.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet ta' tranżizzjoni — kumulazzjoni

Minkejja l-Artikoli 16(5) u 21(3) tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni, meta l-kumulazzjoni tinvolvi biss lill-Istati tal-EFTA, lill-Gżejjer Faeroe, lill-UE, lit-Turkija, lill-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni, u lir-Repubblika tal-Moldova, il-prova tal-oriġini tista' tkun ċertifikat ta' moviment EUR.1 jew dikjarazzjoni tal-oriġini.


(1)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.


17.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/66


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT BEJN L-UE U L-IŻLANDA Nru 1/2016

tas-17 ta' Frar 2016

li temenda l-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva [2016/386]

IL-KUMITAT KONĠUNT,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda, iffirmat fi Brussell fit-22 ta' Lulju 1972 (1), (“il-Ftehim”), u b'mod partikolari l-Artikolu 11 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Protokoll 3 tal-Ftehim rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva, (minn hawn 'il quddiem “il-Protokoll 3”),

Billi:

(1)

L-Artikolu 11 tal-Ftehim jirreferi għall-Protokoll 3 li jistabbilixxi r-regoli tal-oriġini u jipprovdi għall-kumulazzjoni tal-oriġini bejn l-UE, l-Iżlanda, l-Iżvizzera (inkluż il-Liechtenstein), in-Norveġja, it-Turkija, il-Gżejjer Faeroe u l-parteċipanti fil-Proċess ta' Barċellona, jiġifieri l-Alġerija, l-Eġittu, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Marokk, il-Palestina (2), is-Sirja u t-Tuneżija.

(2)

Fl-Artikolu 39 tal-Protokoll 3 huwa previst li l-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 30 tal-Ftehim jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-protokoll.

(3)

Il-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (3) (minn hawn 'il quddiem “il-Konvenzjoni”) għandha l-għan li tissostitwixxi l-protokolli dwar ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fis-seħħ bħalissa fost il-pajjiżi taż-żona pan-Ewro-Mediterranja permezz ta' att legali wieħed.

(4)

L-UE u l-Iżlanda ffirmaw il-Konvenzjoni fil-15 ta' Ġunju 2011 u t-30 ta' Ġunju 2011, rispettivament.

(5)

L-UE u l-Iżlanda ddepożitaw l-istrumenti tagħhom ta' aċċettazzjoni għand id-depożitarju tal-Konvenzjoni fis-26 ta' Marzu 2012 u t-12 ta' Marzu 2012, rispettivament. Konsegwentement, permezz tal-applikazzjoni tal-Artikolu 10(3) tagħha, il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fir-rigward tal-UE u tal-Iżlanda fl-1 ta' Mejju 2012.

(6)

Il-Konvenzjoni inkludiet parteċipanti fil-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni u r-Repubblika tal-Moldova fiż-żona pan-Ewro-Mediterranja ta' kumulazzjoni tal-oriġini.

(7)

Il-Protokoll 3 tal-Ftehim għandu għalhekk jiġi emendat sabiex jagħmel referenza għall-Konvenzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll 3 tal-Ftehim, rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva jiġi sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ dakinhar tal-adozzjoni tagħha.

Tapplika mill-1 ta' Mejju 2015.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Frar 2016.

Għall-Kumitat konġunt

Il-President

Petros SOURMELIS


(1)  ĠU L 301, 31.12.1972, p. 2.

(2)  Id-deżinjazzjoni ma għandhiex tiġi interpretata bħala rikonoxximent ta' Stat tal-Palestina u hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet individwali tal-Istati Membri fuq din il-kwistjoni.

(3)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.


ANNESS

Protokoll 3

rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva

Artikolu 1

Ir-regoli tal-oriġini applikabbli

Għall-fini tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, japplikaw l-Appendiċi I u d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (1) (“il-Konvenzjoni”).

Ir-referenzi kollha għall-“ftehim rilevanti” fl-Appendiċi I u fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali ta' oriġini pan-Ewro-Mediterranji jinftehmu bħala li jirreferu għal dan il-Ftehim.

Artikolu 2

Soluzzjoni tat-tilwim

Meta jfeġġ tilwim b'rabta mal-proċeduri ta' verifika tal-Artikolu 32 tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni li ma jkunx jista' jissolva bejn l-awtoritajiet doganali li jkunu qegħdin jitolbu l-verifika u l-awtoritajiet doganali li jkunu responsabbli għat-twettiq ta' din il-verifika, dan jitressaq lill-Kumitat Konġunt.

Fil-każijiet kollha s-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-importatur u l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur isseħħ skont il-leġiżlazzjoni ta' dak il-pajjiż.

Artikolu 3

Emendi għall-Protokoll

Il-Kumitat Konġunt jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 4

Irtirar mill-Konvenzjoni

1.   F'każ li l-UE jew inkella l-Iżlanda jagħtu avviż bil-miktub lid-depożitarju tal-Konvenzjoni dwar l-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-Konvenzjoni skont l-Artikolu 9 tagħha, l-UE u l-Iżlanda għandhom jidħlu minnufih f'negozjati dwar ir-regoli tal-oriġini għall-iskop tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2.   Sakemm jidħlu fis-seħħ tali regoli tal-oriġini appena nnegozjati, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, meta xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, applikabbli dak il-ħin tal-irtirar, jibqgħu japplikaw għal dan il-Ftehim. Madankollu, minn dak il-ħin tal-irtirar, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, meta xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni jiġu interpretati fis-sens li jippermettu kumulazzjoni bilaterali bejn l-UE u l-Iżlanda biss.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet ta' tranżizzjoni — kumulazzjoni

Minkejja l-Artikoli 16(5) u 21(3) tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni, meta l-kumulazzjoni tinvolvi biss lill-Istati tal-EFTA, lill-Gżejjer Faeroe, lill-UE, lit-Turkija, lill-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni, u lir-Repubblika tal-Moldova, il-prova tal-oriġini tista' tkun ċertifikat ta' moviment EUR.1 jew dikjarazzjoni tal-oriġini.


(1)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.


Rettifika

17.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/69


Rettifika tad-Direttiva tal-Kunsill 2013/59/Euratom tal-5 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi standards bażiċi ta' sikurezza għal protezzjoni kontra l-perikli li jirriżultaw minn esponiment għal radjazzjoni jonizzanti, u li tħassar id-Direttivi 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom u 2003/122/Euratom

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 13 tas-17 ta' Jannar 2014 )

Fil-paġna 26, punt (d)(iii) tal-Artikolu 58,

minflok:

“(iii)

għal prattiki radjoloġiċi mediċi oħra mhux koperti bil-punti (a) u (b), għandu jkun involut espert tal-fiżika medika, kif ikun adatt, għal konsultazzjoni u pariri dwar kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni mir-radjazzjoni rigward l-esponiment mediku.”,

aqra:

“(iii)

għal prattiki radjoloġiċi mediċi oħra mhux koperti bil-punti (i) u (ii), għandu jkun involut espert tal-fiżika medika, kif ikun adatt, għal konsultazzjoni u pariri dwar kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni mir-radjazzjoni rigward l-esponiment mediku;”.