ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 32

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
9 ta' Frar 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/161 tat-2 ta' Ottubru 2015 li jissupplimenta lid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi r-regoli dettaljati dwar il-karatteristiki tas-sigurtà li jkunu jidhru fuq il-pakketti tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem ( 1 )

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/162 tat-28 ta' Jannar 2016 għar-reġistrazzjoni ta' denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjoni ta' oriġini protetta u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Mortadella di Prato (IĠP)]

28

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/163 tat-28 ta' Jannar 2016 li japprova emenda mhix minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Huile d'olive de Nîmes (DOP)]

29

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/164 tat-28 ta' Jannar 2016 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Cappellacci di zucca ferraresi (IĠP)]

30

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/165 tal-5 ta' Frar 2016 li jistabbilixxi informazzjoni teknika għall-kalkolu ta' dispożizzjonijiet tekniċi u fondi proprji bażiċi għar-rappurtar b'dati ta' referenza mill-1 ta' Jannar sat-30 ta' Marzu 2016 f'konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Solvibbiltà II) ( 1 )

31

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/166 tat-8 ta' Frar 2016 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi applikabbli għall-importazzjoni ta' oġġetti tal-ikel li fihom il-weraq tal-betel (Piper Betle) mill-Indja u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 669/2009 ( 1 )

143

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/167 tat-8 ta' Frar 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

151

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/168 tal-5 ta' Frar 2016 li temenda l-Annessi għad-Deċiżjoni 2003/467/KE li tistabbilixxi l-kwalifika ta' uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolożi, bruċellożi u lewkożi bovina enzootika ta' xi Stati Membri u reġjuni fl-Istati Membri rigward annimali bovini (notifikata bid-dokument C(2016) 602)  ( 1 )

153

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/169 tal-5 ta' Frar 2016 li temenda d-Deċiżjoni 2010/221/UE fir-rigward ta' miżuri nazzjonali għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni ta' ċertu mard fl-annimali akkwatiċi f'partijiet tal-Irlanda, tal-Finlandja, l-Iżvezja u r-Renju Unit (notifikata bid-dokument C(2016) 605)  ( 1 )

158

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/170 tal-5 ta' Frar 2016 li tawtorizza metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fil-Finlandja (notifikata bid-dokument C(2016) 658)

163

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

9.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/161

tat-2 ta' Ottubru 2015

li jissupplimenta lid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi r-regoli dettaljati dwar il-karatteristiki tas-sigurtà li jkunu jidhru fuq il-pakketti tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 54a(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2001/83/KE, kif emendata, tipprevedi l-miżuri għall-prevenzjoni tad-dħul fil-katina tal-provvista legali ta' prodotti mediċinali ffalsifikati billi teħtieġ li jitpoġġew karatteristiki tas-sigurtà fuq l-imballaġġ ta' ċerti prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, li jikkonsistu minn identifikatur uniku u mekkaniżmu kontra t-tbagħbis, biex dawn il-prodotti jkunu jistgħu jiġu identifikati u awtentifikati.

(2)

Jekk ikun hemm mekkaniżmi diversi skont ir-rekwiżiti għat-traċċabbiltà nazzjonali jew reġjonali għall-prodotti mediċinali, dan jista' jillimita ċ-ċirkolazzjoni tal-prodotti mediċinali mal-Unjoni u jżid l-ispejjeż għall-atturi kollha tul il-katina tal-provvista. Għaldaqstant jeħtieġ li jiġu stabbiliti r-regoli għall-Unjoni kollha għall-implimentazzjoni tal-karatteristiki tas-sigurtà tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, b'attenzjoni speċjali fuq il-karatteristiki u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-identifikatur uniku, fuq il-modalitajiet għall-verifikazzjoni tal-karatteristiki tas-sigurtà, u fuq l-istabbiliment u l-ġestjoni tas-sistema repożitorja li jkun fiha l-informazzjoni dwar il-karatteristiki tas-sigurtà.

(3)

Bi qbil mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2011/62/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u mal-Artikolu 54a(2) u (3) tad-Direttiva 2001/83/KE, il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni tal-vantaġġi, tal-kostijiet u tal-kosteffikaċja tal-għażliet politiċi diversi għall-karatteristiki u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-identifikatur uniku, tal-modalitajiet għall-verifikazzjoni tal-karatteristiki tas-sigurtà, u għall-istabbiliment u l-ġestjoni tas-sistema repożitorja. L-għażliet politiċi li ġew identifikati li huma l-iżjed kosteffikaċi ddaħħlu bħala l-elementi ewlenin ta' dan ir-Regolament.

(4)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema li fiha l-identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni tal-prodotti mediċinali jkunu garantiti permezz ta' verifika mill-bidu sal-aħħar tal-katina tal-provvista tal-prodotti mediċinali kollha li jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà, u dan jiġi kkumplimentat b'verifika li jwettqu l-grossisti fuq ċerti prodotti mediċinali li jkunu f'riskju ogħli li jiġu ffalsifikati. Fil-prattika, l-awtentiċità u l-integrità tal-karatteristiki tas-sigurtà li jkun hemm fuq l-imballaġġ tal-prodott mediċinali fil-bidu tal-katina tal-provvista għandhom jiġu vverifikati eżatt qabel ma jinħareġ għall-pubbliku l-prodott, iżda jistgħu jkunu japplikaw ukoll xi derogi. Madankollu, il-prodotti mediċinali li jkunu fl-akbar riskju ta' falsifikazzjoni għandhom jiġu vverifikati mill-grossisti tul il-katina tal-provvista, biex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju li prodotti mediċinali ffalsifikati jkunu fiċ-ċirkolazzjoni għal żminijiet twal mingħajr ma jiġu skoperti. Il-verifika tal-awtentiċità ta' identifikatur uniku għandha titwettaq billi dak l-identifikatur uniku jitqabbel mal-identifikaturi uniċi leġittmi li jkunu rreġistrati fis-sistema repożitorja. Meta l-pakkett jinħareġ għall-pubbliku, jew jinħareġ għad-distribuzzjoni barra mill-Unjoni, jew f'sitwazzjonijiet speċifiċi oħrajn, l-identifikatur uniku fuq dak il-pakkett għandu jiġi deattivat fis-sistema repożitorja, biex kull pakkett ieħor li jkollu fuqu l-istess identifikatur uniku ma jkunx jista' jiġi vverifikat bħala tajjeb.

(5)

Għandu jkun possibbli li pakkett individwali ta' prodott mediċinali jiġi identifikat u vverifikat tul iż-żmien kollu li l-prodott jibqa' fis-suq u tul iż-żmien meħtieġ biex dak il-prodott jittieħed lura u jintrema wara li jkun skada. Għaldaqstant is-sekwenza tal-karattri tipografiċi li jirriżultaw mit-tgħaqqid tal-kodiċi tal-prodott mas-sekwenza tan-numru tas-sensiela għandha tkun unika għal kull pakkett ta' prodott mediċinali sa mill-inqas sena wara d-data ta' skadenza ta' dak il-pakkett, jew sa ħames snin wara li l-prodott ikun inħareġ għall-bejgħ jew għad-distribuzzjoni, bi qbil mal-Artikolu 51(3) tad-Direttiva 2001/83/KE.

(6)

F'dan is-settur, l-inklużjoni tal-kodiċi tal-prodott, tan-numru tar-rimborż u identifikazzjoni nazzjonali, in-numru tal-lott u d-data ta' skadenza fl-identifikatur uniku tgħin għas-sikurezza tal-pazjenti billi tiffaċilita l-farmakoviġilanza u l-proċeduri tas-sejħa lura, tal-irtirar u tar-ritorn.

(7)

Biex titnaqqas kemm jista' jkun il-possibbiltà lin-numru tas-sensiela jitbassar mill-falsifikaturi, in-numru tas-sensiela għandu jiġi ġġenerat skont regoli speċifiċi tal-aleatorjità.

(8)

Filwaqt li l-konformità ma' ċerti standards internazzjonali mhijiex obbligatorja, din tista' tintuża bħala prova li ġew sodisfatti ċerti rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Meta ma jkunx possibbli li tiġi ppruvata l-konformità ma' standards internazzjonali, għandha tkun responsabbiltà tal-persuni li huma indirizzati lejhom l-obbligi, li jagħtu prova, b'mezzi verifikabbli, li huma jikkonformaw ma' dawk ir-rekwiżiti.

(9)

L-identifikatur uniku għandu jiġi kkodifikat permezz ta' struttura standardizzata tad-dejta u tas-sintassi, biex jintgħaraf li hu korrett u jiġi ddekodifikat fl-Unjoni kollha bl-użu ta' tagħmir tal-iskannjar komuni.

(10)

Is-singolarità globali tal-kodiċi tal-prodott mhux biss tikkontribwixxi biex l-identifikatur uniku ma jkunx ambigwu, iżda tiffaċilita wkoll id-deattivazzjoni tal-identifikatur uniku meta din issir fi Stat Membru differenti minn dak l-Istat Membru li oriġinarjament kien maħsub għas-suq tiegħu l-prodott. Kodiċi tal-prodott li jikkonforma ma' ċerti standards internazzjonali għandu jkun preżunt li jkun globalment uniku.

(11)

Biex ikunu ffaċilitati l-verifikazzjoni tal-awtentiċità u d-deattivazzjoni ta' identifikatur uniku mill-grossisti u mill-persuni awtorizzati jew intitolati li jfornu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, jeħtieġ li jkun iggarantit li l-istruttura u l-kwalità tal-istampar tal-barcode 2D li jkun fih l-identifikatur uniku, jippermettu l-qari ta' malajr u t-tnaqqis kemm jista' jkun ta' qari żbaljat.

(12)

L-elementi tad-dejta tal-identifikatur uniku għandhom ikunu stampati fuq il-pakkett f'format li jista' jinqara mill-bniedem biex tkun tista' ssir verifika tal-awtentiċità tal-identifikatur uniku u tad-deattivazzjoni tiegħu jekk il-barcode 2D ma jkunx jista' jinqara.

(13)

Barcode 2D jista' jkun fih aktar informazzjoni barra l-elementi tad-dejta tal-identifikatur uniku. Għandu jkun possibbli li din il-kapaċità residwa għall-ħżin ta' informazzjoni tintuża biex tiddaħħal aktar informazzjoni, u b'hekk jiġi evitat li jkunu meħtieġa barcodes addizzjonali.

(14)

Jekk ikun hemm aktar minn barcode 2D wieħed fuq il-pakkett, dan jista' jikkawża konfużjoni dwar liema jkun il-barcode li jrid jinqara biex tiġi vverifikata l-awtentiċità ta' prodott mediċinali u biex dan jiġi identifikat. Dan jista' jwassal biex isiru l-iżbalji fil-verifika tal-awtentiċità tal-prodotti mediċinali, u biex prodotti mediċinali ffalsifikati jingħataw bi żball lill-pubbliku. Għalhekk għandu jkun evitat li jkun hemm aktar minn barcode 2D wieħed għall-identifikazzjoni u l-verifikazzjoni tal-awtentiċità fuq il-pakketti tal-prodotti mediċinali.

(15)

Hija meħtieġa l-verifika taż-żewġ karatteristiki tas-sigurtà biex tkun żgurata l-awtentiċità ta' prodott mediċinali f'sistema ta' verifika mill-bidu sal-aħħar tal-katina tal-provvista. Il-verifikazzjoni tal-awtentiċità tal-identifikatur uniku għandha l-għan li tiżgura li l-prodott mediċinali joriġina mingħand manifattur leġittmu. Il-verifika tal-integrità tal-mekkaniżmu kontra t-tbagħbis turi jekk il-pakkett ikun infetaħ jew b'xi mod mibdul wara li jkun ħareġ mingħand il-manifattur, u b'hekk ikun ċar jekk il-kontenut tal-pakkett ikun awtentiku.

(16)

Il-verifika tal-awtentiċità tal-identifikatur uniku huwa pass kruċjali biex tkun iggarantita l-awtentiċità tal-prodott mediċinali li jkollu dan l-identifikatur, u għandha dejjem tkun ibbażata fuq tqabbil ma' informazzjoni affidabbli li tkun fuq l-identifikaturi uniċi mtellgħin f'sistema repożitorja sikura minn utenti vverifikati.

(17)

Għandu jkun possibbli li jitreġġa lura l-istatus ta' deattivat ta' identifikatur uniku biex tiġi evitata l-ħala bla bżonn ta' prodotti mediċinali. Iżda jeħtieġ li din il-proċedura ta' tibdil tal-istatus issir taħt kundizzjonijiet stretti, biex kemm jista' jkun jitnaqqas ir-riskju għas-sigurtà tas-sistema repożitorja li jista' jinqala' minħabba xi abbuż mill-falsifikaturi. Dawk il-kundizzjonijiet għandhom dejjem japplikaw, kemm jekk il-proċedura ta' deattivazzjoni tkun saret fil-ħin tal-provvista tal-mediċina lill-pubbliku, kif ukoll jekk tkun saret qabel.

(18)

L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-karatteristiki tas-sigurtà ta' prodott mediċinali fil-waqt li l-prodott ikun fil-katina tal-provvista, jew wara li jkun inħareġ għall-pubbliku, imsejjaħ lura jew irtirat mis-suq. Għaldaqstant, bi qbil mal-Artikolu 51(3) tad-Direttiva 2001/83/KE, il-manifatturi għandhom iżommu r-rekords tal-proċeduri kollha li jsiru bl-identifikatur uniku ta' prodott mediċinali jew dwaru, wara li l-identifikatur uniku jkun ġie deattivat mis-sistema repożitorja għal mill-inqas sena wara d-data ta' skadenza ta' dak il-prodott mediċinali, jew ħames snin wara li l-pakkett ikun inħareġ għall-bejgħ jew għad-distribuzzjoni, skont liema wieħed minn dawn ikun l-itwal perjodu.

(19)

Inċidenti ta' falsifikazzjoni fil-passat juru li xi prodotti mediċinali huma f'riskju akbar li jiġu ffalsifikati, pereżempju dawk li jingħataw lura minn persuni li jkunu awtorizzati jew intitolati biex jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, jew minn grossisti, jew il-prodotti mediċinali li jiddistribwixxu persuni li la jkunu manifatturi, la grossisti detenturi ta' awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, u lanqas grossisti maħturin. Għalhekk, l-awtentiċità ta' dawk il-prodotti mediċinali għandha terġa' tiġi vverifikata mill-grossisti tul il-katina tal-provvista biex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju li jidħlu prodotti ffalsifikati fil-katina tal-provvista u jibqgħu jiċċirkulaw fit-territorju tal-Unjoni sakemm jiġu vverifikati fil-ħin li jkunu se jinħarġu għall-pubbliku.

(20)

Il-verifika tal-awtentiċità mill-grossisti, ta' prodotti li hemm l-aktar riskju li jiġu ffalsifikati tkun effettiva l-istess, kemm jekk issir bl-iskennjar ta' identifikaturi uniċi individwali, kif ukoll jekk jiġi skannjat kodiċi aggregat li jippermetti li jiġu vverifikati għadd ta' identifikaturi uniċi simultanjament. Barra minn hekk, ma tagħmel l-ebda differenza meta ssir din il-verifika, bejn il-ħin meta l-prodott jasal għand il-grossista u l-ħin eżatt qabel ma jiġi distribwit minnu. Għalhekk, għandu jitħalla l-grossista jiddeċiedi jiskannjax l-identifikaturi uniċi jew kodiċijiet aggregati, fejn dawn ikunu jeżistu, jew anki meta għandha ssir il-verifika, dejjem jekk il-grossista jagħmel ċert li jivverifika l-identifikaturi uniċi tal-prodotti kollha li jkollu fil-pussess tiegħu li jkun hemm riskju akbar li jiġu ffalsifikati, kif inhu meħtieġ minn dan ir-Regolament.

(21)

Fil-katina tal-provvista kumplessa tal-Unjoni, jista' jiġri li jinbidlu s-sjieda ta' prodott mediċinali, iżda jibqa' fil-pussess fiżiku tal-istess grossista, jew li prodott mediċinali jitqassam, fit-territorju ta' Stat Membru wieħed, bejn żewġt imħażen tal-istess grossista jew tal-istess entità legali, mingħajr ma jinbiegħ. F'każijiet bħal dawn, il-grossisti għandhom jiġu eżentati milli jwettqu verifika tal-identifikatur uniku, billi r-riskju ta' falsifikazzjoni jkun ftit li xejn.

(22)

Bħala prinċipju ġenerali, meta jkun hemm sistema ta' verifikazzjoni mill-bidu sal-aħħar tal-katina tal-provvista, id-deattivazzjoni tal-identifikatur uniku fis-sistema repożitorja għandha ssir fi tmiem il-katina tal-provvista, meta l-prodott mediċinali jkun ingħata lill-pubbliku. Madankollu, xi pakketti ta' prodotti mediċinali jista' jkun li qatt ma jingħataw lill-pubbliku, u għalhekk jeħtieġ li jkun żgurat li l-identifikaturi uniċi tagħhom jiġu deattivati f'punt ieħor tal-katina tal-provvista. Dan hu l-każ għall-prodotti li, fost affarijiet oħra, ikunu se jiġu ddistribwiti barra mill-Unjoni, jew ikunu se jinqerdu, jew jintalbu bħala kampjuni minn awtoritajiet kompetenti, jew ikunu prodotti li ngħataw lura u ma jistgħux jerġgħu jiddaħħlu fl-istokk li jkun għall-bejgħ.

(23)

Minkejja li d-Direttiva 2011/62/UE introduċiet id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-bejgħ ta' prodotti mediċinali lill-pubbliku mill-bogħod, u tat is-setgħa lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi l-modalitajiet tal-verifikazzjoni tal-karatteristiki tas-sigurtà minn persuni li jkunu awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, il-provvista tal-prodotti mediċinali lill-pubbliku huwa, fil-biċċa l-kbira, irregolat f'livell nazzjonali. L-aħħar tarf tal-katina tal-provvista tista' tkun organizzata b'modi diversi fi Stati Membri differenti, u tkun tinvolvi professjonisti mediċi speċifiċi. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jeżentaw lil istituzzjonijiet jew persuni speċifiċi awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku mill-obbligu li jivverifikaw il-karatteristiki tas-sigurtà biex jaddattaw għall-karatteristiki partikolari tal-katina tal-provvista fit-territorju tagħhom u biex jiżguraw li l-impatt tal-miżuri ta' verifikazzjoni fuq dawk il-partijiet tkun proporzjonata.

(24)

Il-verifika tal-awtentiċità ta' identifikatur uniku mhijiex biss kruċjali għall-awtentikazzjoni ta' prodott mediċinali, iżda tgħarraf ukoll l-istat tal-prodott lill-persuna li tkun qed twettaq il-verifika, jekk ikunx skada, jew issejjaħ lura, irtirat, jew iddikjarat misruq. Il-persuni li jkunu awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku għandhom jivverifikaw l-awtentiċità u jiddeattivaw identifikatur uniku meta l-prodott jingħata lill-pubbliku biex jaċċessaw l-informazzjoni li tkun l-aktar riċenti dwar il-prodott u biex jevitaw li jipprovdu lill-pubbliku bi prodotti li jkunu skadew, issejħu lura, ġew irtirati jew iddikjarati li ġew misruqa.

(25)

Biex jiġi evitat impatt sproporzjonat fuq ix-xogħol ta' kuljum tal-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu javdaw il-verifika tal-awtentiċità u d-deattivazzjoni tal-indikaturi uniċi f'idejn il-persuni li jkunu awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, u dan għandu jkun jista' jsir qabel ma l-prodott jingħata lill-pubbliku, jew inkella li jkunu eżentati minn dan l-obbligu taħt ċerti kundizzjonijiet.

(26)

F'ċerti Stati Membri, il-persuni li jkunu awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku għandhom il-permess li jiftħu pakkett ta' prodott mediċinali biex jagħtu parti minnu lill-pubbliku. Għaldaqstant jeħtieġ li l-verifikazzjoni tal-karatteristiki tas-sigurtà u d-deattivazzjoni tal-identifikatur uniku jiġu rregolati f'din is-sitwazzjoni speċifika.

(27)

L-effikaċja ta' sistema ta' verifikazzjoni mill-bidu sal-aħħar tal-katina tal-provvista biex ma jitħallewx prodotti mediċinali ffalsifikati jaslu għand il-pubbliku tiddependi fuq il-verifika sistematika tal-awtentiċità tal-karatteristiki tas-sigurtà u d-deattivazzjoni sossegwenti ta' kull pakkett li jingħata lill-pubbliku, biex l-identifikatur uniku ma jkunx jista' jintuża mill-ġdid mit-traffikanti. Għalhekk huwa importanti li wieħed jiżgura li jekk dawn il-proċeduri ma jsirux fil-ħin li l-prodott mediċinali jingħata lill-pubbliku minħabba xi problema teknika, iridu jsiru kemm jista' jkun malajr wara dan.

(28)

Sistema ta' verifikazzjoni mill-bidu sal-aħħar teħtieġ l-istabbiliment ta' sistema repożitorja fejn, fost oħrajn, tinħażen l-informazzjoni dwar l-identifikaturi uniċi leġittmi ta' prodott mediċinali, u dak li jkun ikun jista' jfittex fiha biex jivverifika l-awtentiċità u d-deattivazzjoni ta' identifikatur uniku. Is-sistema repożitorja għandha tiġi stabbilita u ġestita mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, billi dawn huma responsabbli biex iqegħdu l-prodott fis-suq, u mill-manifatturi tal-prodotti mediċinali li jkun fihom il-karatteristiki tas-sigurtà, billi dawn ikollhom iħallsu l-ispejjeż tas-sistema repożitorja, bi qbil mal-Artikolu 54a(2)(e) tad-Direttiva 2001/83/KE. Iżda l-grossisti u l-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku għandu jkollhom id-dritt li jieħdu sehem fl-istabbiliment u fil-ġestjoni tas-sistema repożitorja jekk ikunu jridu, billi x-xogħol tagħhom ta' kuljum se jkun jiddependi mill-funzjonament tajjeb tas-sistema repożitorja. Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom ikunu kkonsultati waqt l-istabbiliment tas-sistema repożitorja, billi l-involviment tagħhom fi stadju bikri jkun ta' għajnuna meta wara jkunu qegħdin iwettqu l-attivitajiet ta' sorveljanza.

(29)

Il-limitazzjonijiet fuq l-użu tas-sistema repożitorja ma għandhomx jintużaw biex jinkiseb vantaġġ fis-suq. Għalhekk, is-sħubija f'organizzazzjonijiet speċifiċi ma għandhiex tkun prerekwiżit biex persuna tuża s-sistema repożitorja.

(30)

Is-sistema repożitarja għandha titfassal b'mod li tippermetti l-verifika tal-prodotti mediċinali fl-Ewropa kollha. Dan jista' jeħtieġ it-trasferiment ta' dejta u informazzjoni dwar identifikatur uniku minn repożitorju għal ieħor fis-sistema repożitorja. Biex kemm jista' jkun jitnaqqas l-għadd ta' kollegamenti meħtieġa bejn ir-repożitorji, u biex tkun żgurata l-interoperabbiltà tagħhom, kull repożitorju nazzjonali u supranazzjonali li jkun jifforma parti mis-sistema repożitorja għandu jkun jikkollega ma' repożitorju ċentrali, li jservi bħala router tal-informazzjoni u tad-dejta, u jpartat id-dejta permezz tiegħu.

(31)

Is-sistema repożitorja għandu jkun fiha l-interfaċċi meħtieġa biex jipprovdu l-aċċess, b'mod dirett jew permezz ta' softwer, għall-grossisti, għall-persuni li huma awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, u għall-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, biex dawn ikunu jistgħu jwettqu l-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament.

(32)

Minħabba n-natura sensittiva tal-informazzjoni li jkun fihom l-identifikaturi uniċi leġittmi, u minħabba l-impatt negattiv li jista' jkun hemm fuq is-saħħa pubblika jekk din l-informazzjoni taqa' f'idejn it-traffikanti, ir-responsabbiltà li tiżgura li din l-informazzjoni tiddaħħal fis-sistema repożitorja għandha tkun tad-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni jew tal-persuna li tkun responsabbli biex tqiegħed fis-suq il-prodott li jkollu l-identifikatur uniku. L-informazzjoni trid tinżamm għal żmien twil biżżejjed biex jippermetti l-investigazzjoni tajba ta' inċidenti ta' falsifikazzjoni.

(33)

Biex ikunu armonizzati l-format tad-dejta u l-iskambju tad-dejta mas-sistema repożitorja kollha, u biex ikunu ggarantiti l-interoperabbiltà tar-repożitorji, u l-leġġibbiltà u l-preċiżioni tad-dejta li tiġi ttrasferita, kull repożitorju nazzjonali u supranazzjonali għandu jpartat l-informazzjoni u d-dejta bl-użu tal-format tad-dejta u l-ispeċifikazzjonijiet tal-iskambju tad-dejta ddefiniti mir-repożitorju ċentrali.

(34)

Biex ikun żgur li l-prodotti mediċinali jkunu jistgħu jiġu vverifikati mingħajr ma jkun hemm tfixkil għall-moviment tal-prodotti mediċinali fis-suq uniku, il-grossisti u l-persuni li jkunu awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku għandhom ikunu jistgħu jivverifikaw l-awtentiċità u jiddeattivaw identifikatur uniku f'kull Stat Membru, mingħajr ma tagħmel ebda differenza f'liema Stat Membru jkun oriġinarjament maħsub it-tqegħid fis-suq ta' dak il-prodott. Għaldaqstant, l-istatus ta' identifikatur uniku għandu jkun sinkronizzat bejn ir-repożitorji, u fejn ikun hemm bżonn, il-mistoqsijiet dwar il-verifikazzjoni verifika għandhom jintbagħtu permezz tar-repożitorju ċentrali lejn ir-repożitorji tal-Istati Membri li fihom kien oriġinarjament maħsub li l-prodott jitqiegħed fis-suq.

(35)

Biex ikun aċċertat li l-funzjonament tas-sistema repożitorja tkun issostni verifika mill-bidu sal-aħħar tal-awtentiċità tal-prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-karatteristiki u t-tħaddim tas-sistema repożitorja.

(36)

Jekk ikun hemm investigazzjoni ta' inċidenti kkonfermati jew issuspettati ta' falsifikazzjoni, din tkun iffaċilitata jekk tkun tista' tinġabar kemm jista' jkun informazzjoni dwar il-prodott li jkun qed jiġi investigat. Għalhekk, iridu jinżammu r-rekords fis-sistema repożitorja ta' kull proċess li jinvolvi identifikatur uniku, anki min kienu l-utenti li jkunu wettqu l-proċessi, u n-natura tal-proċessi, u dawn iridu jkunu aċċessibbli biex jiġu investigati l-avvenimenti mmarkati bħala inċidenti potenzjali ta' falsifikazzjoni fis-sistema repożitorja, u biex ikunu jistgħu jingħataw lill-awtoritajiet kompetenti li jitolbuhom.

(37)

B'konformità mal-Artikolu 54a(3) tad-Direttiva 2001/83/KE, jeħtieġ li tkun iggarantita l-protezzjoni tad-dejta personali, kif previst fil-liġi tal-Unjoni, tal-interessi leġittmi għall-protezzjoni tal-informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali, u tas-sjieda u l-kunfidenzjalità tad-dejta ġġenerata mill-użu tal-karatteristiki tas-sigurtà, kif ukoll il-kunfidenzjalità tagħha. Għal din ir-raġuni, il-manifatturi, id-detenturi ta' awtorizzazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni, il-grossisti u l-persuni li jkunu awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku għandu jkollhom is-sjieda tad-dejta u l-aċċess għad-dejta li jiġġeneraw, biss meta jkunu qegħdin jużaw is-sistema repożitorja. Minkejja li dan ir-Regolament Delegat preżenti ma jeħtieġx li tinżamm ebda dejta personali fis-sistema repożitorja, il-protezzjoni tad-dejta personali għandha tkun żgurata għalli jista' jkun li l-utenti tar-repożitorji jużaw is-sistema repożitorja għal skopijiet li ma jidħlux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(38)

L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 33(2) ta' dan ir-Regolament u l-informazzjoni dwar l-istatus tal-identifikaturi uniċi għandhom jibqgħu aċċessibbli għall-partijiet kollha li jridu jivverifikaw l-awtentiċità tal-prodotti mediċinali, peress li din l-informazzjoni tkun meħtieġa għat-twettiq tajjeb ta' dawk il-verifiki.

(39)

Biex jiġu evitati l-ambigwitajiet possibbli u l-iżbalji fl-awtentikazzjoni, ma għandux ikun hemm l-istess kodiċi ta' prodott u numru tas-sensiela preżenti flimkien fl-istess ħin fis-sistema repożitorja.

(40)

Bi qbil mal-Artikolu 54a(1) tad-Direttiva 2001/83/KE, il-prodotti mediċinali li jeħtieġu riċetta medika jrid ikollhom il-karatteristiki tas-sigurtà, filwaqt li mhuwiex permess li l-prodotti mediċinali li ma għandhomx bżonn ta' riċetta medika jkollhom dawn il-karatteristiki. Iżda, id-deċiżjoni dwar liema prodotti mediċinali huma suġġetti għar-riċetta medika, ħafna drabi tittieħed b'mod nazzjonali u tista' tvarja minn Stat Membru għal ieħor. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jestendu l-kamp ta' applikazzjoni tal-karatteristiki tas-sigurtà skont l-Artikolu 54a(5) tad-Direttiva 2001/83/KE. Minħabba f'hekk, l-istess prodott mediċinali jista' jkollu bżonn il-karatteristiki tas-sigurtà fi Stat Membru wieħed imma mhux f'ieħor. Biex dan ir-Regolament jiġi applikat b'mod korrett, l-awtoritajiet kompetenti għandhom, meta jintalbu, jipprovdu lid-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, lill-manifatturi, lill-grossisti u lill-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, l-informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali fis-suq fit-territorju tagħhom li jeħtieġu l-karatteristiki tas-sigurtà, inklużi dawk li għalihom ikun ġie estiż il-kamp ta' applikazzjoni tal-identifikatur uniku jew tal-mekkaniżmu kontra t-tbagħbis, skont l-Artikolu 54a(5) tad-Direttiva 2001/83/KE.

(41)

Billi jista' jkun li repożitorju juża servers li jkunu jinsabu fi Stati Membri differenti, jew jinsabu fi Stat Membru li ma jkunx f'dak l-Istat Membru li jservu, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandu jkollhom il-permess li jwettqu jew josservaw spezzjonijiet fi Stati Membri oħra, suġġett għal ċerti kundizzjonijiet.

(42)

Il-listi tal-prodotti mediċinali jew tal-kategoriji ta' prodotti li, fil-każ ta' prodotti mediċinali suġġetti għar-riċetta medika ma għandux ikollhom il-karatteristiki tas-sigurtà, u fil-każ ta' prodotti mediċinali mhux suġġetti għar-riċetta medika għandu jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà, għandhom jiġu kkumpilati filwaqt li jitqies ir-riskju ta' falsifikazzjoni u r-riskji li jirriżultaw mill-falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali jew tal-kategoriji ta' prodotti mediċinali, skont l-Artikolu 54a(2)(b) tad-Direttiva 2001/83/KE, kif emendata. Dawk ir-riskji għandhom jiġu vvalutati abbażi tal-kriterji deskritti f'dan l-Artikolu msemmi.

(43)

Biex jiġi evitat kull tfixkil tal-forniment tal-prodotti mediċinali, jinħtieġu miżuri tranżizzjonali għall-prodotti li nħarġu għall-bejgħ jew għad-distribuzzjoni mingħajr il-karatteristiki tas-sigurtà qabel id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fl-Istat Membru jew fl-Istati Membri fejn il-prodott ikun tqiegħed fis-suq.

(44)

Meta daħlet fis-seħħ id-Direttiva 2011/62/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-Belġju, il-Greċja u l-Italja diġà kellhom sistemi stabbiliti ta' verifikazzjoni tal-awtentiċità tal-prodotti mediċinali u għall-identifikazzjoni ta' pakketti individwali. Id-Direttiva 2011/62/UE tat perjodu ta' tranżizzjoni żejjed lil dawn l-Istati Membri biex jaddattaw għas-sistema armonizzata tal-Unjoni għall-karatteristiki tas-sigurtà introdotti minn dik id-Direttiva għall-istess skopijiet, billi tippermettilhom li jipposponu l-applikazzjoni tad-Direttiva rigward din is-sistema. Biex tkun żgurata l-konsistenza bejn il-miżuri ta' traspożizzjoni nazzjonali adottati skont id-Direttiva minn naħa u r-regoli ta' dan ir-Regolament min-naħa l-oħra, dawk l-Istati Membri għandhom jingħataw l-istess perjodu ta' trażmissjoni addizzjonali għall-applikazzjoni tar-regoli dwar dik is-sistema ta' dan ir-Regolament.

(45)

F'ġieħ iċ-ċertezza u ċ-ċarezza legali dwar ir-regoli applikabbli f'dawk l-Istati Membri li jingħataw perjodu tranżizzjonali addizzjonali skont dan ir-Regolament, kull wieħed minn dawk l-Istati Membri għandu jkunu meħtieġ li javża lill-Kummissjoni d-data li minnha se jibdew japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, soġġett għall-perjodu żejjed tranżizzjonali, fit-territorju tiegħu, biex il-Kummissjoni tkun tista' tippubblika d-data tal-applikazzjoni f'dak l-Istat Membru f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea minn qabel biżżejjed.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

IS-SUĠĠETT U D-DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Is-suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi:

(a)

il-karatteristiki u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-identifikatur uniku li jippermetti l-verifika tal-awtentiċità tal-prodotti mediċinali u jippermetti li l-pakketti individwali jiġu identifikati;

(b)

il-modalitajiet għall-verifikazzjoni tal-karatteristiki ta' sigurtà;

(c)

id-dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment, il-ġestjoni u l-aċċessibbiltà tas-sistema repożitorja fejn se tinżamm l-informazzjoni dwar il-karatteristiki tas-sigurtà;

(d)

il-lista tal-prodotti mediċinali u tal-kategoriji tal-prodotti suġġetti għar- riċetta medika li mhux se jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà;

(e)

il-lista tal-prodotti mediċinali u tal-kategoriji tal-prodotti mhux suġġetti għar-riċetta medika li għandu jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà;

(f)

il-proċeduri biex jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali l-prodotti mediċinali mhux suġġetti għar-riċetta medika u li hu maħsub li huma f'riskju li jiġu ffalsifikati, u l-prodotti mediċinali suġġetti għar-riċetta medika li mhuwiex maħsub li qegħdin f'riskju ta' falsifikazzjoni, skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 54a(2)(b) tad-Direttiva 2001/83/KE;

(g)

il-proċeduri għall-evalwazzjoni rapida tan-notifiki msemmijin fil-punt (f) ta' dan l-Artikolu u għal deċiżjoni malajr dwarhom.

Artikolu 2

Il-kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika:

(a)

għall-prodotti mediċinalisuġġetti għar-riċetta medika u li għandu jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà fuq l-imballaġġ skont l-Artikolu 54a(1) tad-Direttiva 2001/83/KE, sakemm ma jkunux elenkati fil-lista stabbilita fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(b)

għall-prodotti mediċinali suġġetti għar-riċetta medika, li qegħdin elenkati fil-lista stabbilita fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(c)

għall-prodotti mediċinali li għalihom l-Istati Membri estendew il-kamp ta' applikazzjoni tal-identifikatur uniku jew tal-mekkaniżmu kontra t-tbagħbis skont l-Artikolu 54a(5) tad-Direttiva 2001/83/KE.

2.   Għall-fini ta' dan ir-Regolament, fejn issir referenza għal pakkett f'dispożizzjoni ta' dan ir-Regolament, id-dispożizzjoni tapplika għall-pakkett ta' barra jew għall-pakkett ta' ġewwa li jżomm il-prodott mediċinali jekk dan ma jkollux pakkett ta' barra.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

1.   Għall-fini ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2001/83/KE.

2.   Japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“identifikatur uniku” tfisser il-karatteristika tas-sigurtà li tippermetti li ssir verifika tal-awtentiċità u identifikazzjoni tal-pakkett individwali ta' prodott mediċinali;

(b)

“mekkaniżmu kontra t-tbagħbis” tfisser il-karatteristika tas-sigurtà li tippermetti li jiġi vverifikat jekk il-pakkett tal-prodott mediċinali nfetaħx;

(c)

“id-deattivazzjoni ta' identifikatur uniku” tfisser il-proċedura li tibdel l-istatus attiv ta' identifikatur uniku miżmum fis-sistema repożitorja msemmija fl-Artikolu 31 ta' dan ir-Regolament, għal status li, sossegwentement għal din il-proċedura, ma jippermettix li dak l-identifikatur uniku jiġi vverifikat bħala awtentiku;

(d)

“identifikatur uniku attiv” tfisser identifikatur uniku li ma ġiex deattivat jew li ma għadux deattivat;

(e)

“status attiv” tfisser l-istatus ta' identifikatur uniku miżmum fis-sistema repożitorja msemmija fl-Artikolu 31;

(f)

“istituzzjoni tal-kura tas-saħħa” tfisser sptar, klinika li żżomm il-pazjenti mal-lejl jew fejn jiġu kkurati pazjenti li ma jibqgħux mal-lejl, jew ċentru tas-saħħa.

KAPITOLU II

L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI TAL-IDENTIFIKATUR UNIKU

Artikolu 4

L-għamla tal-identifikatur uniku

Fuq il-pakkett tal-prodott mediċinali, il-manifattur għandu jqiegħed identifikatur uniku li jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li ġejjin:

(a)

L-identifikatur uniku għandu jkun sekwenza ta' karattri numeriċi jew alfanumeriċi li tkun unika għal kull pakkett ta' prodott mediċinali.

(b)

L-identifikatur uniku għandu jkun magħmul minn dawn l-elementi ta' dejta li ġejjin:

(i)

kodiċi li jippermetti l-identifikazzjoni ta' mill-inqas l-isem, l-isem komuni, il-forma farmaċewtika, il-qawwa, id-daqs u l-kwalità tal-pakkett tal-prodott mediċinali li għandu dan l-identifikatur uniku (“kodiċi tal-prodott”);

(ii)

sekwenza numerika jew alfanumerika magħmula minn massimu ta' 20 karattru, iġġenerata minn algoriżmu ta' aleatorjità deterministiku jew mhux deterministiku (“numru tas-sensiela”);

(iii)

numru nazzjonali tar-rimborż jew numru nazzjonali ieħor li jidentifika l-prodott mediċinali, jekk dan ikun meħtieġ mill-Istat Membru tas-suq li għalih huwa maħsub il-prodott;

(iv)

in-numru tal-lott;

(v)

id-data ta' skadenza.

(c)

Il-probabbiltà li numru tas-sensiela jitbassar għandha tkun negliġibbli jew f'kwalunkwe każ inqas minn wieħed f'għaxart elef.

(d)

Is-sekwenza tal-karattri tipografiċi li jirriżultaw mit-tgħaqqid tal-kodiċi tal-prodott man-numru tas-sensiela għandha tkun unika għal kull pakkett ta' prodott mediċinali sa mill-inqas sena wara d-data ta' skadenza ta' dak il-pakkett, jew sa ħames snin wara li l-pakkett ikun inħareġ għall-bejgħ jew għad-distribuzzjoni, skont liema minnhom ikun l-itwal perjodu, bi qbil mal-Artikolu 51(3) tad-Direttiva 2001/83/KE.

(e)

Fejn in-numru tar-rimborż nazzjonali, jew numru nazzjonali ieħor li jidentifika l-prodott mediċinali, ikun parti mill-kodiċi tal-prodott, dan ma hemmx għalfejn jittenna fl-identifikatur uniku.

Artikolu 5

Il-portatur tal-identifikatur uniku

1.   Il-manifatturi għandhom idaħħlu l-identifikatur uniku f'barcode 2D.

2.   Il-barcode għandu jkun Data Matrix li tinqara b'magna u jrid ikollu sensittività għall-iżbalji u korrezzjoni ekwivalenti jew ogħla għad-Data Matrix ECC200 jew ogħla. Il-barcodes li jikkonformaw mal-istandard tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni/tal-Kummissjoni Internazzjonali Elettroteknika ('ISO/IEC') 16022:2006 għandhom jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-paragrafu.

3.   Il-manifatturi għandhom jistampaw il-barcode fuq il-pakkett, fuq wiċċ li jkun lixx, uniformi u ma jirriflettix.

4.   Meta tkun imdaħħla f'Data Matrix, l-istruttura tal-identifikatur uniku għandha ssegwi sintassi u semantika tad-dejta standardizzata u rikonoxxuta internazzjonalment (“skema tal-ikkodifikar”) li tipermetti l-identifikazzjoni u d-dekodifikar preċiż ta' kull element tad-dejta li jkun fih l-identifikatur uniku, bl-użu ta' tagħmir komuni tal-iskannjar. L-iskema tal-ikkodifikar għandha tinkludi l-identifikaturi tad-dejta jew identifikaturi tal-applikazzjoni, jew sekwenzi oħrajn li jidentifikaw il-bidu u t-tmiem tas-sekwenza ta' kull element tad-dejta individwali tal-identifikatur uniku u jiddefinixxu l-informazzjoni li tinsab f'dawk l-elementi tad-dejta. L-identifikaturi uniċi li jkollhom l-iskema ta' kodifikar tikkonforma ma' ISO/IEC 15418:2009 għandhom jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-paragrafu.

5.   Meta l-kodiċi tal-prodott jiddaħħal f'Data Matrix bħala element tad-dejta ta' identifikatur uniku, dan għandu jsegwi skema ta' kodifikar u għandu jibda bil-karattri li huma speċifiċi għall-iskema ta' kodifikar li tkun qed tintuża. Għandu jkun fih ukoll il-karattri jew is-segwenzi tal-karattri li jidentifikaw il-prodott bħala prodott mediċinali. Il-kodiċi li jirriżulta minn dan għandu jkun ta' inqas minn 50 karattru u jkun uniku fid-dinja. Il-kodiċijiet tal-prodotti li jikkonformaw ma' ISO/IEC 15459-3:2014 u ISO/IEC 15459-4:2014 għandhom jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-paragrafu.

6.   Fejn hemm bżonn, jistgħu jintużaw skemi ta' kodifikar diversi fl-istess identifikatur uniku, sakemm ma jkunx hemm tfixkil tad-dekodifikar tal-identifikatur uniku. F'dak il-każ, l-identifikatur uniku għandu jkun fih karattri standardizzati li jippermettu l-identifikazzjoni tal-bidu u tat-tmiem tal-identifikatur uniku u l-bidu u t-tmiem ta' kull skema ta' kkodifikar. L-identifikaturi uniċi li jkun fihom diversi skemi ta' kodifikar iżda jikkonformaw ma' ISO/IEC 15434:2006 għandhom jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-paragrafu.

Artikolu 6

Il-kwalità ta' stampar tal-barcode 2D

1.   Il-manifatturi għandhom jevalwaw il-kwalità tal-istampar tad-Data Matrix billi għallinqas jivvalutaw il-parametri tad-Data Matrix:

(a)

il-kuntrast bejn il-partijiet ċari u dawk skuri;

(b)

l-uniformità tar-riflettanza tal-partijiet ċari u skuri;

(c)

in-nuqqas ta' uniformità tal-assi;

(d)

in-nuqqas ta' uniformità tal-grilja;

(e)

il-korrezzjoni tal-iżbalji mhux użata;

(f)

il-ħsara tal-mudell fiss;

(g)

il-kapaċità ta' dekodifikar tal-algoriżmu ta' referenza biex jiddekodifika d-Data Matrix.

2.   Il-manifatturi għandhom jidentifikaw il-kwalità minima tal-istampar li tiggarantixxi l-leġġibbiltà preċiża tad-Data Matrix tul il-katina tal-provvista sa mill-inqas sena wara d-data ta' skadenza tal-pakkett jew sa ħames snin wara li l-pakkett ikun inħareġ għall-bejgħ jew għad-distribuzzjoni, skont liema minn dawn ikun l-itwal perjodu, bi qbil mal-Artikolu 51(3) tad-Direttiva 2001/83/KE.

3.   Fl-istampar tad-Data Matrix, il-manifatturi ma għandhomx jużaw kwalità ta' stampar li tkun inferjuri għall-kwalità minima msemmija fil-paragrafu 2.

4.   Kwalità ta' stampar li tingħata rata ta' mill-inqas 1,5 skont ISO/IEC 15415:2011 għandha titqies li tissodisfa r-rekwiżiti stabbilitit f'dan l-Artikolu.

Artikolu 7

Format li jista' jinqara mill-bniedem

1.   Il-manifatturi għandhom jistampaw l-elementi tad-dejta tal-identifikatur uniku li ġejjin fuq il-pakkett f'format li jista' jinqara mill-bniedem:

(a)

il-kodiċi tal-prodott;

(b)

in-numru tas-sensiela;

(c)

in-numru nazzjonali tar-rimborż jew numru nazzjonali ieħor li jidentifika l-prodott mediċinali, jekk dan ikun meħtieġ mill-Istat Membru tas-suq li għalih huwa maħsub il-prodott, u jekk dan ma jkunx ġie stampat post ieħor fuq il-pakkett.

2.   Il-paragrafu 1 ma japplikax fejn it-total tal-itwal żewġ dimensjonijiet tal-pakket ikun daqs 10 ċentimetri jew inqas.

3.   Fejn id-dimensjonijiet tal-pakkett jippermettu, l-elementi tad-dejta li jistgħu jinqraw mill-bniedem għandhom ikunu maġenb il-barcode 2D li jkun fih l-identifikatur uniku.

Artikolu 8

Informazzjoni addizzjonali li tista' tinsab fuq il-barcode 2D

Il-manifatturi jistgħu jinkludu informazzjoni oħra barra l-identifikatur uniku fil-barcode 2D li jkun fih l-identifikatur uniku, meta dan ikun permess mill-awtorità kompetenti, bi qbil mat-Titolu V tad-Direttiva 2001/83/KE.

Artikolu 9

Il-barcodes fuq il-pakkett

Il-prodotti mediċinali li jrid ikollhom il-karatteristiki tas-sigurtà skont l-Artikolu 54a tad-Direttiva 2001/83/KE, biex jiġu identifikati u vverifikati bħala awtentiċi, fuq il-pakkett ma għandux ikollhom ebda barcode 2D jidher barra dak li fih l-identifikatur uniku.

KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR IL-VERIFIKAZZJONI TAL-KARATTERISTIKI TAS-SIGURTÀ

Artikolu 10

Il-verifikazzjoni tal-karatteristiki tas-sigurtà

Fil-verifika tal-karatteristiki tas-sigurtà, il-manifatturi, il-grossisti u l-persuni li huma awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku għandhom jivverifikaw dawn li ġejjin:

(a)

l-awtentiċità tal-identifikatur uniku;

(b)

l-integrità tal-mekkaniżmu kontra t-tbagħbis.

Artikolu 11

Il-verifikazzjoni tal-awtentiċità tal-identifikatur uniku

Meta jkunu qegħdin jivverifikaw l-awtentiċità ta' identifikatur uniku, il-manifatturi, il-grossisti u l-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku għandhom iqabblu l-identifikatur uniku mal-identifikaturi miżmumin fis-sistema repożitorja msemmija fl-Artikolu 31. Identifikatur uniku għandu jitqies li hu awtentiku meta s-sistema repożitorja jkun fiha identifikatur attiv b'kodiċi tal-prodott u b'numru tas-sensiela li jkunu identiċi għal dawk tal-identifikatur uniku li jkun qed jiġi vverifikat.

Artikolu 12

L-identifikaturi uniċi li jkunu ġew deattivati

Prodott mediċinali li jkollu identifikatur uniku li jkun ġie deattivat ma għandux jiġi distribwit jew fornit lill-pubbliku minbarra f'xi waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-identifikatur uniku jkun ġie deattivat skont l-Artikolu 22(a) u l-prodott mediċinali jiġi ddistribwit bl-iskop li jiġi esportat barra mill-Unjoni;

(b)

l-identifikatur uniku jkun ġie deattivat qabel ma l-prodott mediċinali jiġi fornut lill-pubbliku, skont l-Artikoli 23, 26, 28 jew 41;

(c)

l-identifikatur uniku jkun ġie deattivat skont l-Artikolu 22(b) jew (c) jew skont l-Artikolu 40, u l-prodott mediċinali jkun se jingħata lill-persuna li tkun responsabbli biex tarmih;

(d)

l-identifikatur uniku jkun ġie deattivat skont l-Artikolu 22(d) u l-prodott mediċinali jkun se jingħata lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali;

Artikolu 13

Ir-reattivazzjoni tal-istatus ta' identifikatur uniku deattivat

1.   Il-manifattur, il-grossisti u l-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku jistgħu jirreattivaw l-istatus ta' identifikatur uniku li jkun deattivat biss taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

li l-persuna li tkun qed twettaq il-proċedura tar-reattivazzjoni tkun koperta bl-istess awtorizzazzjoni jew intitolament u taħdem fl-istess binja bħall-persuna li tkun deattivat l-identifikatur uniku;

(b)

li r-reattivazzjoni tal-istatus tal-identifikatur uniku ssir mhux iżjed minn għaxart ijiem wara li dan ikun ġie deattivat;

(c)

li l-prodott mediċinali ma jkunx skadut;

(d)

li l-prodott mediċinali ma jkunx ġie rreġistrat fis-sistema repożitorja bħala msejjaħ lura, irtirat, maħsub għall-qerda jew misruq, u l-persuna li tkun qed twettaq il-proċedura tar-reattivazzjoni ma tkunx taf li l-prodott ikun insteraq;

(e)

il-prodott mediċinali ma jkunx tforna lill-pubbliku.

2.   Il-prodotti mediċinali li jkollhom identifikatur uniku li ma jistax jiġi reattivat minħabba li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ma għandux jerġa' jiddaħħal fl-istokk li jkun għall-bejgħ.

KAPITOLU IV

IL-MODALITAJIET TAL-VERIFIKAZZJONI TAL-KARATTERISTIKI TAS-SIGURTÀ U TAD-DEATTIVAZZJONI TAL-IDENTIFIKATUR UNIKU MILL-MANIFATTURI

Artikolu 14

Il-verifikazzjoni tal-barcode 2D

Il-manifattur li jkun qed iqiegħed fuq il-pakkett tal-prodott mediċinali l-karatteristiki tas-sigurtà għandu jivverifika li l-barcode 2D li jkun fih l-identifikatur uniku jkun jikkonforma mal-Artikoli 5 u 6, li jkun jista' jinqara, u li jkun fih l-informazzjoni korretta.

Artikolu 15

Iż-żamma tar-rekords

Il-manifattur li jqiegħed f'posthom il-karatteristiki tas-sigurtà għandu jżomm rekord ta' kull proċedura li jwettaq li jkollha x'taqsam mal-identifikatur uniku fuq il-pakkett ta' prodott mediċinali għal mill-inqas sena wara d-data ta' skadenza tal-pakkett, jew għal ħames snin wara li l-pakkett ikun inħareġ għall-bejgħ jew għad-distribuzzjoni, bi qbil mal-Artikolu 51(3) tad-Direttiva 2001/83/KE, skont liema wieħed minn dawn il-perjodi jkun l-itwal, u għandu jagħti dawn ir-rekords lill-awtoritajiet kompetenti meta dawn jitolbuhomlu.

Artikolu 16

Il-verifiki li għandhom isiru qabel ma jitneħħew jew jinbidlu l-karatteristiki tas-sigurtà

1.   Qabel ma jneħħi jew jgħatti, jew kompletament, jew parzjalment, il-karatteristiki tas-sigurtà skont l-Artikolu 47a tad-Direttiva 2001/83/KE, il-manifattur għandu jivverifika dawn li ġejjin:

(a)

l-integrità tal-mekkaniżmu kontra t-tbagħbis;

(b)

l-awtentiċità tal-identifikatur uniku, u jekk dan ikun ġie sostitwit, jiddeattivah.

2.   Il-manifatturi li jkollhom kemm awtorizzazzjoni għall-manifattura konformi mal-Artikolu 40 tad-Direttiva 2001/83/KE, kif ukoll awtorizzazzjoni li jimmanifatturaw jew jimpurtaw prodotti mediċinali investigattivi fl-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), għandhom jivverifikaw il-karatteristiki tas-sigurtà u jiddeattivaw l-identifikatur uniku fuq pakkett ta' prodott mediċinali qabel ma jippakkjawh mill-ġdid jew iwaħħlulu tikketta ġdida biex dan jintuża bħala prodott mediċinali investigattiv awtorizzat jew bħala prodott mediċinali awżiljarju awtorizzat.

Artikolu 17

L-identifikatur uniku ekwivalenti

Meta jkun iqiegħed identifikatur uniku ekwivalenti biex dan jikkonforma mal-Artikolu 47a(1)(b) tad-Direttiva 2001/83/KE, il-manifattur għandu jivverifika li l-istruttura u l-kompożizzjoni tal-identifikatur uniku li jitqiegħed fuq il-pakkett, f'dak li jirrigwarda l-kodiċi tal-prodott u n-numru tar-rimborż nazzjonali jew xi numru ieħor li jidentifika l-prodott mediċinali, jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Istat Membru li fih huwa maħsub li jitqiegħed fis-suq il-prodott, biex l-awtentiċità tal-identifikatur uniku tkun tista' tiġi vverifikata u dan jiġi deattivat.

Artikolu 18

L-azzjonijiet li għandhom jieħdu l-manifatturi f'każ ta' tbagħbis jew f'każ li tkun issuspettata falsifikazzjoni

Meta manifattur ikollu għaliex jaħseb li l-pakkett ta' xi prodott mediċinali jkun infetaħ, jew verifika tal-karatteristiki tas-sigurtà turi li l-prodott jista' ma jkunx awtentiku, il-manifattur ma għandux joħroġ il-prodott għall-bejgħ jew għad-distribuzzjoni, u għandu minnufih tavża lill-awtoritajiet kompeteni rilevanti.

Artikolu 19

Id-dispożizzjonijiet li japplikaw għall-manifatturi li jiddistribwixxu l-prodotti tagħhom bl-ingrossa

Meta manifattur jiddistribwixxi l-prodotti tiegħu bl-ingrossa, għandhom japplikaw għalih l-Artikoli 20(a), u l-Artikoli 22, 23 u 24, minbarra l-Artikoli 14 sa 18.

KAPITOLU V

IL-MODALITAJIET TAL-VERIFIKAZZJONI TAL-KARATTERISTIKI TAS-SIGURTÀ U TAD-DEATTIVAZZJONI TAL-IDENTIFIKATUR UNIKU MILL-GROSSISTI

Artikolu 20

Il-verifikazzjoni tal-awtentiċità tal-identifikatur uniku mill-grossisti

Grossista għandu jivverifika l-awtentiċità tal-identifikatur uniku ta' mill-inqas dawn il-prodotti mediċinali li ġejjin li jkunu fil-pussess tiegħu:

(a)

il-prodotti mediċinali li jintbagħtulu lura mill-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku jew minn grossista ieħor;

(b)

il-prodotti mediċinali li jirċievi mingħand grossista li la jkun il-manifattur, u lanqas il-grossista detentur tal-awtorizzazzjoni għall-kummerċjaliżżar, u lanqas ma jkun grossissta maħtur minn dak il-grossista li jkun id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni b'kuntratt bil-miktub biex f'ismu jaħżen u jiddistribwixxi l-prodotti koperti minn din l-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.

Artikolu 21

Derogi mill-Artikolu 20(b)

Il-verifikazzjoni tal-awtentiċità tal-identifikatur uniku ta' prodott mediċinali mhijiex meħtieġa skont l-Artikolu 20(b) f'ebda waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

jinbidel il-proprjetarju ta' dak il-prodott mediċinali, iżda l-prodott fiżikament jibqa' fil-pussess tal-istess grossista;

(b)

dak il-prodott mediċinali jiġi ddistribwit fit-territorju stess ta' Stat Membru wieħed, bejn żewġt imħażen tal-istess grossista jew tal-istess entità legali, u ma jkunx sar bejgħ tiegħu.

Artikolu 22

Id-deattivazzjoni tal-identifikaturi uniċi mill-grossisti

Grossista għandu jivverifika l-awtentiċità tal-identifikaturi tal-prodotti li ġejjin, u jiddeattivahom:

(a)

il-prodotti li jkun biħsiebu jiddistribwixxi barra l-Unjoni;

(b)

il-prodotti li jintbagħtulu lura minn persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku jew minn grossista ieħor, li ma jistgħux jiddaħħlu lura mal-istokk li jkun għall-bejgħ;

(c)

il-prodotti li jkunu maħsubin għall-qerda;

(d)

il-prodotti li, waqt li jkunu fil-pussess tiegħu, jintalbu mill-awtoritajiet kompetenti bħala kampjuni;

(e)

il-prodotti li jkun biħsiebu jiddistribwixxi lill-persuni jew lill-istituzzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 23, meta dan ikun meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali bi qbil mal-istess Artikolu.

Artikolu 23

Dispożizzjonijiet li jakkomodaw il-karatteristiki speċifiċi tal-ktajjen tal-provvista tal-Istati Membri

L-Istati Membri jistgħu jitolbu, fejn ikun hemm bżonn li ssir akkomodazzjoni għal xi karatteristika partikolari tal-katina tal-provvista fit-territorju tagħhom, li grossista jivverifika l-karatteristiki tas-sigurtà u jiddeattiva l-identifikatur uniku ta' xi prodott mediċinali qabel ma jforni l-prodott lil xi waħda minn dawn il-persuni jew l-istituzzjonijiet li ġejjin:

(a)

persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku li ma jaħdmux f'istituzzjoni tal-kura tas-saħħa u ma jaħdmux fi spiżerija;

(b)

professjonisti veterinarji u bejjiegħa ta' prodotti mediċinali veterinarji;

(c)

dentisti;

(d)

ottometristi u ottiki;

(e)

paramediċi u tobba tal-emerġenza;

(f)

il-forzi armati, il-pulizija u istituzzjonijiet oħrajn governattivi li jżommu stokkijiet ta' prodotti mediċinali għal li jista' jinqala' għall-protezzjoni ċivili u l-kontroll tad-diżastri;

(g)

universitajiet u stabbilimenti oħrajn tal-edukazzjoni għolja li jużaw il-prodotti mediċinali għar-riċerka u għall-edukazzjoni, bl-eċċezzjoni tal-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa;

(h)

ħabsijiet;

(i)

skejjel;

(j)

ospizji;

(k)

djar tal-kura.

Artikolu 24

L-azzjonijiet li għandhom jieħdu l-grossisti f'każ ta' tbagħbis jew f'każ li tkun issuspettata falsifikazzjoni

Grossista ma għandux jipprovdi jew jesporta prodott mediċinali meta jkollu xi ħsieb li l-pakkett ikun infetaħ, jew jekk il-verifika tal-karatteristiki tas-sigurtà tal-prodott mediċinali tindika li l-prodott jista' ma jkunx awtentiku. Għandu minnufih tavża lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti.

KAPITOLU VI

IL-MODALITAJIET TAL-VERIFIKAZZJONI TAL-KARATTERISTIKI TAS-SIGURTÀ U TAD-DEATTIVAZZJONI TAL-IDENTIFIKATUR UNIKU MINN PERSUNI AWTORIZZATI JEW INTITOLATI LI JIPPROVDU L-PRODOTTI MEDIĊINALI LILL-PUBBLIKU

Artikolu 25

L-obbligi tal-persuni li jkunu awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku

1.   Il-persuni li jkunu awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku għandhom jivverifikaw il-karatteristiki tas-sigurtà u li jiddeattivaw l-identifikatur uniku ta' kull prodott li jkollu l-karatteristiki tas-sigurtà li jipprovdu lill-pubbliku meta jkunu fi stadju li jipprovduh lill-pubbliku.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, il-persuni li jkunu awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku li jaħdmu f'istituzzjoni tal-kura tas-saħħa jistgħu jwettqu l-verifika u d-deattivazzjoni fi kwalunkwe ħin waqt li l-prodott mediċinali jkun fil-pussess tal-istituzzjoni tal-kura tas-saħħa, dejjem jekk dan il-prodott mediċinali ma jinbiegħx bejn iż-żmien meta l-prodott jasal għand l-istituzzjoni tal-kura tas-saħħa u żmien meta jingħata lill-pubbliku.

3.   Biex jivverifikaw l-awtentiċità tal-identifikatur uniku ta' prodott mediċinali u jiddeattivaw dak l-identifikatur uniku, il-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku għandhom jikkollegaw mas-sistema repożitorja msemmija fl-Artikolu 31 permezz tar-repożitorju nazzjonali jew supranazzjonali li jservi t-territorju tal-Istat Membru li fih huma awtorizzati jew intitolati.

4.   Għandhom ukoll jivverifikaw il-karatteristiki tas-sigurtà u jiddeattivaw l-identifikatur uniku tal-prodotti mediċinali li ġejjin li jkun fihom il-karatteristiki tas-sigurtà:

(a)

prodotti mediċinali li jkunu fil-pussess fiżiku tagħhom li ma jistgħux jingħataw lura lill-grossisti jew lill-manifatturi;

(b)

prodotti mediċinali li waqt li jkunu fil-pussess fiżiku tagħhom, jintalbu bħala kampjuni mill-awtoritajiet kompetenti bi qbil mal-leġiżlazzjoni nazzjonali;

(c)

prodotti mediċinali li jipprovdu biex dawn sussegwentement jintużaw bħala prodotti mediċinali investigattivi jew bħala prodotti mediċinali awżiljarji awtorizzati kif iddefiniti fl-Artikoli 2(2)(9) u (10) tar-Regolament (UE) Nru 536/2014.

Artikolu 26

Derogi mill-Artikolu 25

1.   Bi qbil mal-Artikolu 96 tad-Direttiva 2001/83/KE, il-persuni li jkunu awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku huma eżentati mill-obbligu li jivverifikaw il-karatteristiki tas-sigurtà u li jiddeattivaw l-identifikatur uniku tal-prodotti mediċinali li jingħatawlhom bla ħlas bħala kampjuni.

2.   Bi qbil mal-Artikolu 23, il-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku li ma jaħdmux f'istituzzjoni tal-kura tas-saħħa jew fi spiżerija huma eżentati mill-obbligu li jivverifikaw il-karatteristiki tas-sigurtà u li jiddeattivaw l-identifikatur uniku tal-prodotti mediċinali meta dak l-obbligu jkun tqiegħed fuq il-grossisti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

3.   Minkejja l-Artikolu 25, l-Istati Membri jistgħu, fejn ikun hemm bżonn biex jakkomodaw il-karatteristiki partikolari tal-katina tal-provvista fit-territorju tagħhom, jeżentaw persuna li tkun awtorizzata jew intitolata li tissupplixxi l-prodotti mediċinali lill-pubbliku li tkun taħdem f'istituzzjoni tal-kura tas-saħħa mill-obbligi li tivverifika u tiddeattiva l-identifikatur uniku, dejjem jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-persuna awtorizzata jew intitolata li tissupplixxi l-prodotti mediċinali lill-pubbliku takkwista l-prodott mediċinali li jkollu l-identifikatur uniku mingħand grossista proprjetà tal-istess entità legali tal-istituzzjoni tal-kura tas-saħħa;

(b)

il-verifika u d-deattivar tal-identifikatur uniku jitwettqu mill-grossista li jforni l-prodott lill-istituzzjoni tal-kura tas-saħħa;

(c)

ma jsir l-ebda bejgħ tal-prodott mediċinali bejn il-grossista li qed iforni l-prodott u l-istituzzjoni tal-kura tas-saħħa;

(d)

il-prodott mediċinali jingħata lill-pubbliku fl-istess istituzzjoni tal-kura tas-saħħa.

Artikolu 27

L-obbligi marbutin mal-applikazzjoni tad-derogi

Meta l-verifika tal-awtentiċità u d-deattivar tal-identifikatur uniku jsiru aktar kmieni milli msemmi fl-Artikolu 25(1), skont l-Artikoli 23 jew 26, l-integrità tal-mekkaniżmu kontra t-tbagħbis għandha tiġi vverifikata fil-ħin li l-prodott mediċinali jingħata lill-pubbliku.

Artikolu 28

L-obbligi meta tingħata parti biss mill-pakkett

Minkejja l-Artikolu 25(1), meta l-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku jagħtu biss parti mill-pakkett ta' prodott mediċinali li l-identifikatur uniku tiegħu ma jkunx ġie deattivat, dawn għandhom jivverifikaw il-karatteristiki tas-sigurtà u jiddeattivaw l-identifikatur uniku meta l-pakkett jinfetaħ għall-ewwel darba.

Artikolu 29

L-obbligi f'każ li ma jkunx possibbli li tiġi vverifikata l-awtentiċità tal-identifikatur uniku u ma jkunx jista' jiġi deattivat

Minkejja l-Artikolu 25(1), meta minħabba problemi tekniċi l-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku ma jkunux jistgħu jivverifikaw l-awtentiċità ta' identifikatur uniku u ma jkunux jistgħu jiddeattivawh fil-ħin meta l-prodott mediċinali jkun qed jingħata lill-pubbliku, dawk il-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku għandhom jirreġistraw l-identifikatur uniku u, malli jiġu solvuti l-problemi tekniċi, jivverifikaw l-awtentiċità tal-identifikatur uniku u jiddeattivawh.

Artikolu 30

L-azzjonijiet li jridu jieħdu l-persuni li huma awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku f'każ ta' suspett ta' falsifikazzjoni

Meta l-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku jkollhom għaliex jaħsbu li l-pakkett tal-prodott mediċinali jkun infetaħ, jew il-verifika tal-karatteristiki tas-sigurtà tal-prodott mediċinali tindika li l-prodott jista' ma jkunx awtentiku, dawk il-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku ma għandhomx joħorġu l-prodott u għandhom javżaw minnufih lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti.

KAPITOLU VII

L-ISTABBILIMENT, IL-ĠESTJONI U L-AĊĊESSIBBILTÀ TAS-SISTEMA REPOŻITORJA

Artikolu 31

L-istabbiliment tas-sistema repożitorja

1.   Is-sistema repożitorja li se żżomm l-informazzjoni tal-karatteristiki tas-sigurtà skont l-Artikolu 54a(2)(e) tad-Direttiva 2001/83/KE, se tiġi stabbilita u ġestita minn entità legali mingħajr skop ta' qligħ jew għadd ta' entitajiet legali mingħajr skop ta' qligħ stabbiliti fl-Unjoni mill-manifatturi u d-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti mediċinali li jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà.

2.   Fl-istabbiliment tas-sistema repożitorja, l-entita jew l-entitajiet legali msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jikkonsultaw għalmenu mal-grossisti, mal-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku u mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali rilevanti.

3.   Il-grossisti u l-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku huma intitolati li jkunu parti mill-entità jew l-entitajiet legali msemmija fil-paragrafu 1 fuq bażi volontarja u mingħajr ma jħallsu.

4.   L-entità jew l-entitajiet legali msemmijin fil-paragrafu 1 ma għandhomx jeżiġu li l-manifatturi, id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni, il-grossisti jew il-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, ikunu membri ta' xi organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet speċifiċi biex jużaw is-sistema repożitorja.

5.   L-ispejjeż tas-sistema repożitorja se jitħallsu mill-manifatturi tal-prodotti mediċinali li jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà, bi qbil mal-Artikolu 54a(2)(e) tad-Direttiva 2001/83/KE.

Artikolu 32

L-istruttura tas-sistema repożitorja

1.   Is-sistema repożitorja għandha tkun magħmula mir-repożitorji elettroniċi li ġejjin:

(a)

router (hub) ċentrali tal-informazzjoni u d-dejta;

(b)

repożitorji li jservu t-territorju ta' Stat Membru wieħed (“repożitorji nazzjonali”) jew li jservu t-territorju ta' ħafna Stati Membri (“repożitorji supranazzjonali”). Dawk ir-repożitorji għandhom ikunu kkollegati mal-hub.

2.   L-għadd ta' repożitorji nazzjonali u supranazzjonali għandu jkun biżżejjed biex jiżgura li t-territorji tal-Istati Membri kollha jkunu moqdija minn repożitorju nazzjonali jew supranazzjonali.

3.   Is-sistema repożitorja għandu jkun fiha l-infrastruttura t-teknoloġija tal-informatika, il-ħardwer u s-softwer meħtieġa biex tkun tista' twettaq ix-xogħol li ġej:

(a)

ittella', tiġbor, tipproċessa, timmodifika u taħżen l-informazzjoni dwar il-karatteristiki tas-sigurtà li tippermetti l-verifikazzjoni tal-awtentiċità u l-identifikazzjoni tal-prodotti mediċinali;

(b)

tidentifika pakkett individwali ta' prodott mediċinali li jkollu l-karatteristiki tas-sigurtà u tivverifika l-awtentiċità tal-identifikatur uniku fuq dak il-pakkett u tiddeattivah fi kwalunkwe punt tal-katina tal-provvista legali.

4.   Is-sistema repożitorja għandha tinkludi l-interfaċċji tal-ipprogrammar tal-applikazzjonijiet li jippermettu lill-grossisti jew lill-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku jdaħħlu rikjesta fis-sistema repożitorja permezz tas-softwer biex jivverifikaw l-awtentiċità tal-identifikaturi uniċi u biex jiddeattivawhom fis-sistema repożitorja. L-interfaċċji tal-ipprogrammar tal-applikazzjonijiet għandhom ukoll jippermettu li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jaċċessaw is-sistema repożitorja permezz tas-softwer, bi qbil mal-Artikolu 39.

Is-sistema repożitorja għandha tinkludi wkoll interfaċċji grafiċi għall-utenti li jipprovdu aċċess dirett għas-sistema repożitorja bi qbil mal-Artikolu 35(1)(i).

Is-sistema repożitorja ma għandhiex tinkludi t-tagħmir tal-iskannjar fiżiku li jaqra l-identifikaturi uniċi.

Artikolu 33

It-tidħil tal-informazzjoni fis-sistema repożitorja

1.   Id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, jew fil-każ ta' prodotti mediċinali impurtati jew iddistribwiti b'mod parallel li jkollhom identifikatur ekwivalenti biex ikunu jikkonformaw mal-Artikolu 47a tad-Direttiva 2001/83/KE, il-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta' dawk il-prodotti mediċinali għandha tiżgura li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 tittella' fis-sistema repożitorja qabel ma jinħareġ il-prodott għall-bejgħ jew għad-distribuzzjoni mill-manifattur, u li din tinżamm aġġornata minn dakinhar 'il quddiem.

L-informazzjoni għandha tinħażen fir-repożitorji kollha nazzjonali jew supranazzjonali li jservu t-territorju tal-Istat Membru jew l-Istati Membri li fih/fihom huwa maħsub li l-prodott mediċinali b'dak l-identifikatur uniku jkun maħsub li jitqiegħed fis-suq. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2(a) sa (d) ta' dan l-Artikolu, minbarra n-numru tas-sensiela, trid tinżamm ukoll fil-hub.

2.   Trid tittella' għallinqas l-informazzjoni li ġejja fis-sistema repożitorja dwar prodott mediċinali li jkollu identifikatur uniku:

(a)

l-elementi tad-dejta tal-identifikatur uniku skont l-Artikolu 4(b);

(b)

l-iskema ta' kodifikazzjoni tal-kodiċi tal-prodott;

(c)

l-isem u l-isem komuni tal-prodott mediċinali, il-forma farmaċewtika, il-qawwa, it-tip ta' pakkett u d-daqs tal-pakkett tal-prodott mediċinali, bi qbil mat-terminoloġija msemmija fl-Artikolu 25(1)(b) u (e) sa (g) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 520/2012 (4);

(d)

l-Istat Membru jew l-Istati Membri li fih/fihom huwa maħsub li jitqiegħed fis-suq il-prodott mediċinali;

(e)

fejn japplika, il-kodiċi li jidentifika l-entrata li tikkorrispondi mal-prodott mediċinali li għandu l-identifikatur uniku fil-bażi tad-dejta msemmija fl-Artikolu 57(1)(1) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

(f)

l-isem u l-indirizz tal-manifattur li jqiegħed f'posthom il-karatteristiki tas-sigurtà;

(g)

l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni;

(h)

lista ta' grossisti maħturin mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, permess ta' kuntratt bil-miktub, biex jaħżnu u jiddistribwixxu l-prodotti koperti minn din l-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni f'ismu.

3.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tittella' fis-sistema repożitorja jew permezz tal-hub jew permezz ta' repożitorju nazzjonali jew supranazzjonali.

Meta l-informazzjoni tittella' permezz tal-hub, il-hub għandu jaħżen kopja tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(a) sa (d), minbarra n-numru tas-sensiela, u jittrasferixxi l-informazzjoni sħiħa lir-repożitorji kollha nazzjonali jew supranazzjonali li jservu t-territorju tal-Istat Membru jew l-Istati Membri li fih/fihom hu maħsub li l-prodott mediċinali li jkollu l-identifikatur uniku jitqiegħed fis-suq.

Meta l-informazzjoni tittella' permezz ta' repożitorju nazzjonali jew supranazzjonali, dak ir-repożitorju għandu minnufih jittrasferixxi kopja lill-hub tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(a) sa (d), minbarra n-numru tas-sensiela, bl-użu tal-format tad-dejta u l-ispeċifikazzjonijiet tal-iskambju tad-dejta ddefiniti mill-hub.

4.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tinħażen fir-repożitorji fejn tkun ittellgħet oriġinarjament għal mill-inqas sena wara d-data ta' skadenza tal-prodott mediċinali jew sa ħames snin wara li l-prodott ikun inħareġ għall-bejgħ jew għad-distribuzzjon, skont liema minn dawn ikun l-itwal perjodu, bi qbil mal-Artikolu 51(3) tad-Direttiva 2001/83/KE.

Artikolu 34

Il-funzjonament tal-hub

1.   Kull repożitorju nazzjonali jew supranazzjonali li jifforma parti mis-sistema repożitorja għandu jpartat id-dejta mal-hub bl-użu tal-format tad-dejta u l-modalitajiet tal-iskambju tad-dejta ddefiniti mill-hub.

2.   Meta l-awtentiċità tal-identifikatur uniku ma tkunx tista' tiġi vverifikata minħabba li r-repożitorju nazzjonali jew supranazzjonali ma jkunx fih identifikatur uniku bil-kodiċi tal-prodott u n-numru tas-sensiela identiċi għal dawk li hemm fl-identifikatur uniku li qed jiġi vverifikat, ir-repożitorju nazzjonali jew supranazzjonali għandu jittrasferixxi għandu jagħmel rikjesta lill-hub biex jivverifika jekk dan l-identifikatur uniku jkunx maħżun xi mkien ieħor fis-sistema repożitorja.

Meta l-hub jirċievi r-rikjesta, dan għandu, fuq l-informazzjoni li jkun fiha, jidentifika r-repożitorji nazzjonali u supranzzjonali kollha li jservu t-territorju tal-Istat Membru jew l-Istati Membri fejn kien maħsub li jitqiegħed fis-suq il-prodott mediċinali b'dak l-identifikatur uniku, u għandu jittrasferixxi r-rikjesta lil dawk ir-repożitorji.

Wara dan, il-hub għandu jittrasferixxi t-tweġiba ta' dawk ir-repożitorji lir-repożitorju li jkun daħħal ir-rikjesta oriġinali.

3.   Meta l-hub ikun avżat minn repożitorju nazzjonali jew supranazzjonali bil-bidla fl-istatus ta' identifikatur uniku, il-hub għandu jiżgura s-sinkronizzazzjoni ta' dak l-istatus fost ir-repożitorji nazzjonali jew supranazzjonali li jservu t-territorju tal-Istat Membru jew l-Istati Membri li fih/fihom kien maħsub li jitqiegħed fis-suq il-prodott mediċinali li għandu dak l-identifikatur uniku.

4.   Meta l-hub jirċievi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 35(4), għandu jiżgura li n-numri tal-lott jiġu kkollegati elettronikament qabel u wara l-ippakkjar mill-ġdid jew it-tikkettar mill-ġdid bis-sett ta' identifikaturi uniċi deattivati u bis-sett tal-identifikaturi uniċi ekwivalenti mqiegħda minflokhom.

Artikolu 35

Il-karatteristiki tas-sistema repożitorja

1.   Kull repożitorju fis-sistema repożitorja għandu jissodifa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

għandu jkun fiżikament fl-Unjoni;

(b)

għandu jiġi stabbilit u ġestit minn entità legali mingħajr skop ta' qliegħ stabbilita fl-Unjoni mill-manifatturi u d-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti mediċinali li jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà, u, fejn jagħżlu li jieħdu sehem, minn grossisti u persuni awtorizzati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku;

(c)

għandu jkun interoperabbli b'mod sħiħ mar-repożitorji l-oħrajn li jiffurmaw is-sistema repożitorja; għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, l-interoperabbiltà tfisser l-integrazzjoni sħiħa funzjonali, u t-tpartit sħiħ tad-dejta elettronika fost ir-repożitorji, ikun min ikun il-fornitur tas-servizz li jintuża;

(d)

għandu jippermetti l-identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni elettronika affidabbli ta' pakketti individwali tal-prodotti mediċinali mill-manifatturi, mill-grossisti, u mill-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, bi qbil mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament;

(e)

għandu jkollu l-interfaċċji tal-ipprogrammar tal-applikazzjonijiet li huma kapaċi jittrasferixxu u jpartu d-dejta mas-softwer li jintuża mill-grossisti, mill-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, u, fejn japplika, mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali;

(f)

meta l-grossisti u l-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku jagħmlu rikjesta fir-repożitorju biex jivverifikaw l-awtentiċità u biex jiddeattivaw identifikatur uniku, il-ħin tar-rispons tar-repożitorju, mingħajr ma titqies il-veloċità tal-kollegament tal-Internet, għandu jkun inqas minn 300 millisekondi f'mill-inqas 95 % tar-rikjesti. Il-veloċità tar-repożitorju għandha tippermetti li l-grossisti u l-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku jaħdmu mingħajr ebda dewmien sinifikanti;

(g)

għandu jżomm rekord sħiħ (“rekord tal-awditjar”) tal-operazzjonijiet kollha li jsiru dwar identifikatur uniku, tal-utenti li jagħmlu dawn l-operazzjonijiet, u tan-natura tal-operazzjonijiet; Ir-rekord tal-awditjar għandu jinħoloq f'dak il-ħin meta l-identifikatur uniku jittella' fir-repożitorji u għandu jinżamm għal mill-inqas sena wara d-data ta' skadenza tal-prodott mediċinali li jkollu dak l-identifikatur uniku, jew sa ħames snin wara li l-prodott ikun inħareġ għall-bejgħ jew għad-distribuzzjon, skont liema minn dawn ikun l-itwal perjodu, bi qbil mal-Artikolu 51(3) tad-Direttiva 2001/83/KE;

(h)

bi qbil mal-Artikolu 38, l-istruttura tiegħu għandha tkun tali li tiggarantixxi l-protezzjoni tad-dejta personali u tal-informazzjoni ta' natura kummerċjalment kunfidenzjali u s-sjieda u l-kunfidenzjalità tad-dejta ġġenerata meta jinteraġixxu miegħu l-manifatturi, id-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, il-grossisti, u l-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku;

(i)

għandu jinkludi interfaċċi grafiċi għall-utent li jipprovdu aċċess dirett għalih mill-utenti li ġejjin, ivverifikati b'konformità mal-Artikolu 37(b):

(i)

il-grossisti u l-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, biex dawn jivverifikaw l-awtentiċità tal-identifikatur uniku u biex jiddeattivawh jekk is-softwer tagħhom ma jkunx qed jaħdem tajjeb;

(ii)

l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, għall-finijiet imsemmija fl-Artikolu 39.

2.   Bi qbil mal-Artikoli 40 jew 41, meta jinbidel l-istatus ta' identifikatur uniku ta' prodott mediċinali li jkun maħsub biex jitqiegħed fis-suq f'iktar minn Stat Membru wieħed, f'repożitorju nazzjonali jew supranazzjonali, dak ir-repożitorju għandu minnufih javża lill-hub bil-bidla fl-istatus, minbarra fil-każ ta' deattivar mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.

3.   Ir-repożitorji nazzjonali jew supranazzjonali ma għandhomx jippermettu li jittella' jew jinħażen identifikatur uniku li jkollu l-istess kodiċi tal-prodott u l-istess numru tas-sensiela ta' identifikatur uniku ieħor li diġà jkun maħżun fihom.

4.   Għal kull lott ta' prodott mediċinali li jkun ippakkjat jew ittikkettat mill-ġdid li fuqu jkunu tpoġġew l-identifikaturi uniċi ekwivalenti biex ikun jikkonforma mal-Artikolu 47a tad-Direttiva 2001/83/KE, il-persuna li tkun responsabbli li tqiegħed il-prodott mediċinali fis-suq għandha tagħti n-numru/numri tal-lott tal-pakketti li se jerġgħu jiġu ppakkjati jew ittikkettati, lill-hub, u tagħtih wkoll l-identifikaturi uniċi li jkollhom dawk il-pakketti. Barra minn hekk, din il-persuna għandha tagħti wkoll lill-hub in-numru tal-lott li jirriżulta mill-ippakkjar jew l-ittikkettar mill-ġdid u l-identifikaturi uniċi ekwivalenti f'dak il-lott.

Artikolu 36

L-operazzjonijiet tas-sistema repożitorja

Is-sistema repożitorja għandha tipprevedi mill-inqas dawn l-operazzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-verifika mtennija ta' identifikatur uniku attiv skont l-Artikolu 11;

(b)

l-iskattar ta' sistema ta' twissija fis-sistema u fit-terminal fejn tkun qed issir il-verifika tal-awtentiċità ta' identifikatur uniku, meta din il-verifika ma tikkonfermax li l-identifikatur uniku jkun awtentiku skont l-Artikolu 11. Meta jiġri hekk, dan jimmarka fis-sistema bħala inċident possibbli ta' falsifikazzjoni, ħlief meta l-prodott jiġi mmarkat fis-sistema bħala msejjaħ lura, irtirat jew maħsub għall-qerda;

(c)

id-deattivazzjoni ta' identifikatur uniku skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament;

(d)

l-operazzjonijiet ikkumbinati tal-identifikazzjoni ta' pakkett ta' prodott mediċinali li jkollu identifikatur uniku, u tal-verifika tal-awtentiċità u d-deattivar ta' dak l-identifikatur uniku;

(e)

l-identifikazzjoni ta' pakkett ta' prodott mediċinali li jkollu identifikatur uniku u l-verifika tal-awtentiċità u d-deattivazzjoni ta' dak l-identifikar uniku fi Stat Membru li ma jkunx l-istess Stat Membru fejn ikun tqiegħed fis-suq tiegħu l-prodott mediċinali li jkollu dak l-identifikatur uniku;

(f)

il-qari tal-informazzjoni li tkun fil-barcode 2D fejn ikun hemm l-identifikatur uniku, l-identifikazzjoni tal-prodott mediċinali li fuqu hemm il-barcode, u l-verifika tal-istatus tal-identifikatur uniku, mingħajr ma tiġi skattata t-twissijja msemmija fil-punt (b) ta' dan l-Artikolu;

(g)

mingħajr ħsara għall-Artikolu 35(1)(h), l-aċċess minn grossisti vverifikati, għal-lista tal-grossisti msemmija fl-Artikolu 33(2)(h) biex jiddeterminaw jekk għandhomx jivverifikaw l-identifikatur uniku ta' prodott mediċinali speċifiku;

(h)

il-verifika tal-awtentiċità ta' identifikatur uniku u d-deattivazzjoni tiegħu permezz ta' rikjesta meta jiddaħħlu l-elementi tad-dejta tal-identifikatur uniku fis-sistema manwalment;

(i)

l-għotja minnufih tal-informazzjoni dwar identifikatur uniku speċifiku lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, meta din tintalab;

(j)

il-ħolqien ta' rapporti li jippermettu lill-awtoritajiet nazzjonali jivverifikaw il-konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament ta' individwi li jkunu detenturi ta' awtorizzazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni, manifatturi, grossisti, u persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, jew jinvestigaw każijiet fejn hemm possibbiltà ta' falsifikazzjoni;

(k)

it-tibdil mill-ġdid tal-istatus ta' identifikatur uniku minn deattivat għal attiv, suġġett għall-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 13;

(l)

l-indikazzjoni li identifikatur uniku jkun ġie deattivat;

(m)

l-indikazzjoni li prodott mediċinali jkun issejjaħ lura, irtirat, misruq, esportat, mitlub bħala kampjun mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, indikat bħala kampjun gratis mid-detentur tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni, jew maħsub għall-qerda;

(n)

il-kollegament lott b'lott tal-prodotti mediċinali, tal-informazzjoni fuq l-identifikaturi uniċi li tkun tneħħiet jew ikkupjata għal fuq l-identifikaturi uniċi ekwivalenti li jitpoġġew fuq dawk il-prodotti mediċinali biex dawn jikkonformaw mal-Artikolu 47a tad-Direttiva 2001/83/KE;

(o)

is-sinkronizzazzjoni tal-istatus ta' identifikatur uniku bejn ir-repożitorji nazzjonali jew supranazzjonali li jservu t-territorju tal-Istati Membri li fihom hu maħsub li jitqiegħed fis-suq dak il-prodott mediċinali.

Artikolu 37

L-obbligi tal-entitajiet legali li jistabbilixxu u jiġġestixxu repożitorju li jkun parti mis-sistema repożitorja

Kull entità legali li tistabbilixxi u tiġġestixxi repożitorju li jkun jifforma parti mis-sistema repożitorja għandha twettaq l-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

tinforma lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali bil-ħsieb tagħha li tqiegħed fiżikament ir-repożitorju jew parti minnu fit-territorju tagħhom, u tavżahom malli dan ir-repożitorju jkun jista' jibda jitħaddem;

(b)

twaqqaf il-proċeduri tas-sigurtà li jiżguraw li l-utenti li l-identità, ir-rwol u l-leġittimità tagħhom tkun ivverifikata biss ikunu jistgġu jaċċessaw ir-repożitorju jew itellgħu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 33(2);

(c)

jissorveljaw kontinwament lir-repożitorju għal xi inċidenti li jindikaw il-possibbiltà ta' falsifikazzjoni bi qbil mal-Artikolu 36(b);

(d)

jipprevedu l-investigazzjoni minnufih ta' kull inċident ta' falsifikazzjoni possibbli li tiġi mmarkata fis-sistema, bi qbil mal-Artikolu 36(b) u jipprevedu li jwissu lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u lill-Kummissjoni jekk din il-falsifikazzjoni tiġi kkonfermata;

(e)

jwettqu awditjar regolari tar-repożitorju biex jivverifikaw il-konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. L-awditjar għandu jsir mill-inqas darba fis-sena fl-ewwel ħames snin wara li dan ir-Regolament jibda jseħħ fl-Istat Membru fejn ikun ikkollokat fiżikament ir-repożitorju, u wara dan iż-żmien, mill-inqas kull tliet snin. Ir-riżultati tal-awditi għandhom jingħataw lill-awtoritajiet kompetenti meta dawn jitolbuhom;

(f)

malli l-awtoritajiet kompetenti jitolbu r-rekord tal-awditjar imsemmi fl-Artikolu 35(1)(g), dan għandu jingħatalhom minnufih;

(g)

malli l-awtoritajiet kompetenti jitolbu r-rapporti imsemmijin fl-Artikolu 36(j), dan għandu jingħatalhom minnufih.

Artikolu 38

Il-protezzjoni u s-sjieda tad-dejta

1.   Il-manifatturi, id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet tal-kummerċjalizzazzjoni, il-grossisti, u l-persuni li huma awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku, għandhom ikunu responsabbli ta' kull dejta li tiġi ġġenerata meta jinteraġixxu mas-sistema repożitorja u għad-dejta maħżuna fir-rekord tal-awditjar. Huma għandu jkollhom sjieda biss ta' dik id-dejta u aċċess għaliha, bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 33(2) u l-informazzjoni dwar l-istatus ta' identifikatur uniku.

2.   L-entità legali li tiġġestixxi r-repożitorju fejn ikun maħżun ir-rekord tal-awditjar ma għandhiex taċċessa r-rekord tal-awditjar u d-dejta li jkun fih mingħajr il-permess bil-miktub tas-sjieda leġittmi tad-dejta ħlief biex jinvestigaw inċidenti ta' falsifikazzjoni possibbli mmarkati fis-sistema skont l-Artikolu 36(b).

Artikolu 39

L-aċċess mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali

Entità legali li tistabbilixxi u tiġġestixxi repożitorju li jintuża għall-verifikazzjoni tal-awtentiċità jew għad-deattivazzjoni ta' identifikaturi uniċi ta' prodotti mediċinali li jkunu tqiegħdu fis-suq ta' Stat Membru, għandha tagħti l-aċċess għal dak ir-repożitorju u għall-informazzjoni li jkun fih, lill-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru għall-iskopijiet li jidhru hawn taħt:

(a)

is-sorveljanza tal-funzjonament tar-repożitorji u l-investigazzjoni ta' każijiet ta' falsifikazzjoni possibbli;

(b)

ir-rimborż;

(c)

il-farmakoviġilanza jew il-farmakoepedemjoloġija.

KAPITOLU VIII

L-OBBLIGI TAD-DETENTURI TAL-AWTORIZZAZZJONIJIET TA' KUMMERĊJALIZZAZZJONI, TA' IMPORTATURI PARALLELI U TA' DISTRIBUTURI PARALLELI

Artikolu 40

Il-prodotti li jissejħu lura, jiġu rtirati jew jinsterqu

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni, jew il-persuna li tkun responsabbli biex tqiegħed dawn il-prodotti mediċinali fis-suq, fil-każ ta' prodotti mediċinali li jkollhom identifikatur uniku għall-konformità mal-Artikolu 47a tad-Direttiva 2001/83/KE, li jiġu importati jew iddistribwiti b'mod parallel, għandhom minnufih jieħdu l-miżuri kollha li ġejjin:

(a)

jiżguraw id-deattivazzjoni f'kull repożitorju nazzjonali jew supranazzjonali li jservi t-territorju tal-Istat Membru jew tal-Istati Membri fejn se ssir is-sejħa lura jew se jsir l-irtirar, tal-identifikatur uniku tal-prodott mediċinali li jrid jissejjaħ lura, jew jiġi rtirat;

(b)

jiżguraw id-deattivazzjoni tal-identifikatur uniku, meta dan ikun magħruf, ta' prodott mediċinali li jkun insteraq, f'kull repożitorju nazzjonali jew supranazzjonali li fih tkun miżmuma l-informazzjoni dwar dak il-prodott;

(c)

jindikaw fir-repożitorji msemmijin fil-punti (a) u (b) li l-prodott issejjaħ lura, jew ġie rtirat, jew insteraq, skont il-każ.

Artikolu 41

Il-prodotti li se jingħataw bħala kampjuni gratis

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni li jkun biħsiebu jagħti xi prodott mediċinali bħala kampjun bla ħlas skont l-Artikolu 96 tad-Direttiva 2001/83/KE, meta l-prodott ikollu l-karatteristiki tas-sigurtà, għandu jindika fis-sistema repożitorja li dan il-prodott ingħata bħala kampjun bla ħlas, u jiżgura d-deattivazzjoni tal-identifikatur uniku tiegħu qabel ma jagħtih lill-persuni li jkunu kkwalifikati biex jippreskrivuh.

Artikolu 42

It-tneħħija ta' identifikaturi uniċi mis-sistema repożitorja

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, jew fil-każ ta' prodotti mediċinali impurtati jew iddistribwiti b'mod parallel li jkollhom identifikatur uniku ekwivalenti biex ikunu jikkonformaw mal-Artikolu 47a tad-Direttiva 2001/83/KE, il-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta' dawk il-prodotti mediċinali, ma għandhiex ittella' l-identifikaturi uniċi fis-sistema repożitorja qabel ma tkun neħħiet minn hemm l-identifikaturi uniċi l-antiki li jkunu għadhom fis-sistema u li jkollhom l-istess kodiċi tal-prodott, u l-istess numru tas-sensiela bħal dawk l-identifikaturi uniċi li jkunu qed jittellgħu.

KAPITOLU IX

L-OBBLIGI TAL-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

Artikolu 43

Informazzjoni li għandha tingħata mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom ipoġġu din l-informazzjoni li ġejja meta tintalab, għad-disponibbiltà tad-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni, tal-grossisti, u tal-persuni awtorizzati jew intitolati li jipprovdu l-prodotti mediċinali lill-pubbliku:

(a)

il-prodotti mediċinali li tqiegħdu fis-suq tat-territorju tagħhom li jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà skont l-Artikolu 54(o) tad-Direttiva 2001/83/KE u skont dan ir-Regolament;

(b)

il-prodotti mediċinali suġġetti għar-riċetta medika jew suġġetti għar-rimborż li jkun ġie estiż il-kamp ta' applikazzjoni tal-identifikatur uniku tagħhom għal skopijiet ta' rimborż jew farmakoviġilanza, bi qbil mal-Artikolu 54a(5) tad-Direttiva 2001/83/KE;

(c)

il-prodotti mediċinali li jkun ġie estiż il-kamp ta' applikazzjoni tal-identifikatur uniku tagħhom għal skopijiet ta' sikurezza tal-pazjenti, bi qbil mal-Artikolu 54a(5) tad-Direttiva 2001/83/KE.

Artikolu 44

Is-sorveljanza tas-sistema repożitorja

1.   L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jissorveljaw il-funzjonament ta' kull repożitorju li jkun fiżikament fit-territorju tagħhom, biex jivverifikaw, jekk hemm bżonn permezz ta' spezzjonijiet, li r-repożitorju u l-entità legali responsabbli tal-istabbiliment u l-ġestjoni tiegħu jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

2.   Awtorità kompetenti nazzjonali tista' tiddelega kwalunkwe wieħed mill-obbligi tagħha skont dan l-Artikolu lill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor jew lil parti terza, permezz ta' ftehim bil-miktub.

3.   Meta repożitorju li ma jkunx qiegħed fiżikament fit-territorju ta' Stat Membru jintuża għall-verifika tal-awtentiċità ta' prodotti mediċinali li jkunu fis-suq ta' dak l-Istat Membru, l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru tista' tosserva spezzjoni tar-repożitorju jew twettaq spezzjoni indipendenti, sakemm ikun hemm il-qbil tal-Istat Membru fejn jinsab fiżikament ir-repożitorju.

4.   Awtorità kompetenti nazzjonali għandha tikkomunika r-rapporti tal-attivitajiet ta' sorveljanza lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, u din imbagħad għandha tpoġġihom għad-dispożizzjoni ta' awtoritajiet kompetenti nazzjonali oħrajn u tal-Kummissjoni.

5.   L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jistgħu jgħinu fil-ġestjoni ta' kull repożitorju li jintuża għall-verifikazzjoni tal-awtentiċità tal-identifikaturi uniċi tal-prodotti mediċinali fis-suq tat-territorju tal-Istat Membru tagħhom, jew għad-deattivazzjoni ta' dawn l-identifikaturi uniċi.

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jistgħu jkollhom rappreżentanza sa terz tal-għadd totali tal-membri, fil-kumitat ta' ġestjoni tal-entitajiet legali li jkunu qegħdin jiġġestixxu dawk ir-repożitorji.

KAPITOLU X

IL-LISTI TAD-DEROGI U N-NOTIFIKI LILL-KUMMISSJONI

Artikolu 45

Il-listi tad-derogi biex il-prodotti mediċinali jkollhom jew ma jkollhomx il-karatteristiki tas-sigurtà

1.   Il-lista tal-prodotti mediċinali u tal-kategoriji tal-prodotti suġġetti għar-riċetta medika li mhux se jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà hija stabbilita fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-lista tal-prodotti mediċinali u tal-kategoriji tal-prodotti li ma jeħtiġux riċetta medika li għandu jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà hija stabbilita fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 46

Notifiki lill-Kummissjoni

1.   L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni liema huma l-prodotti mediċinali mhux suġġetti għar-riċetta medika, li fil-fehma tagħhom huma f'riskju ta' falsifikazzjoni malli jsiru jafu b'dan ir-riskju. Għal dan il-għan għandhom jużaw il-formola stabbilita fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

2.   L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jistgħu jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar liema huma l-prodotti mediċinali li fil-fehma tagħhom mhumiex f'riskju li jiġu ffalsifikati. Għal dan il-għan għandhom jużaw il-formola stabbilita fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

3.   Għan-notifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom iwettqu valutazzjoni tar-riskji ta' falsifikazzjoni u tar-riskji li jirriżultaw mill-falsifikazzjoni ta' dawn il-prodotti filwaqt li jqisu l-kriterji elenkati fl-Artikolu 54a(2)(b) tad-Direttiva 2001/83/KE.

4.   Meta jkunu qegħdin iressqu n-notifika msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni l-evidenza u d-dokumentazzjoni li juru l-inċidenti ta' falsifikazzjoni.

Artikolu 47

L-evalwazzjoni tan-notifiki

Meta, wara li tirċievi notifika kif imsemmi fl-Artikolu 46, il-Kummissjoni jew Stat Membru jkunu tal-fehma, abbażi ta' mwiet jew ospitalizzazzjonijiet ta' ċittadini tal-Unjoni li jkunu ġew esposti għal prodotti mediċinali ffalsifikati, li tkun meħtieġa azzjoni ta' malajr biex jipproteġu s-saħħa pubblika, il-Kummissjoni għandha mingħajr dewmien u sa fl-aktar tard, fi żmien 45 jum, tevalwa n-notifika.

KAPITOLU XI

MIŻURI TRANŻIZZJONALI U DĦUL FIS-SEĦĦ

Artikolu 48

Miżuri tranżizzjonali

Il-prodotti mediċinali li jkunu nħarġu għall-bejgħ jew għad-distribuzzjoni fi Stat Membru mingħajr il-karatteristiki tas-sigurtà qabel id-data tas-seħħ ta' dan ir-Regolament f'dak l-Istat Membru, u li ma jiġux ippakkjati jew ittikkettati mill-ġdid wara, jistgħu jitqiegħdu fis-suq, jitqassmu u jiġu fornuti lill-pubbliku f'dak l-Istat Membru sad-data ta' skadenza tagħhom.

Artikolu 49

L-applikazzjoni fl-Istati Membri li għandhom sistemi eżistenti għall-verifikazzjoni tal-awtentiċità tal-prodotti mediċinali u għall-identifikazzjoni tal-pakketti individwali

1.   Kull wieħed minn dawk l-Istati Membri msemmi fit-tieni sentenza tal-punt (b) tat-tieni sottoparagrafu tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/62/UE għandhu javża lill-Kummissjoni bid-data li minnha jibdew japplikaw fit-territorju tiegħu l-Artikoli 1 sa 48 ta' dan ir-Regolament bi qbil mat-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 50. L-aktar tard li għandha ssir in-notifika hu sitt xhur qabel l-applikazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż bid-dati kollha li jkunu ġew innotifikati lilha skont il-paragrafu 1, f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 50

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika mill- 9 ta' Frar 2019.

Madankollu, l-Istati Membri msemminjin fit-tieni sentenza tal-punt (b) tat-tieni sottoparagrafu tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/62/UE għandhom japplikaw l-Artikoli 1 sa 48 ta' dan ir-Regolament fl-aktar tard mill-9 ta' Frar 2025.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Ottubru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67.

(2)  Id-Direttiva 2011/62/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 li temenda d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem rigward il-prevenzjoni tad-dħul fil-katina legali tal-provvista ta' prodotti mediċinali ffalsifikati (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 74).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 520/2012 tad-19 ta' Ġunju 2012 dwar it-twettiq tal-attivitajiet ta' farmakoviġilanza stipulati fir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u fid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 159, 20.6.2012, p. 5).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1).


ANNESS I

Il-lista ta' prodotti mediċinali jew kategoriji tal-prodotti li jeħtieġu riċetta medika li ma għandux ikollhom il-karatteristiki tas-sigurtà, imsemmija fl-Artikolu 45(1)

Isem is-sustanza attiva jew il-kategorija ta' prodotti

Forma farmaċewtika

Saħħa

Kummenti

Prodotti mediċinali omeopatiċi

Kwalunkwe

Kwalunkwe

 

Ġeneraturi tar-radjonuklidi

Kwalunkwe

Kwalunkwe

 

Kits

Kwalunkwe

Kwalunkwe

 

Prekursuri tar-radjonuklidi

Kwalunkwe

Kwalunkwe

 

Prodotti mediċinali għat-terapija avvanzata li fihom tessuti jew ċelluli jew li jikkonsistu minnhom

Kwalunkwe

Kwalunkwe

 

Gassijiet mediċinali

Gass mediċinali

Kwalunkwe

 

Soluzzjonijiet għan-nutrizzjoni parenterali li jkollhom kodiċi kimiku anatomiku terapewtiku (“ATC”) li jibda B05BA

Soluzzjonijiet għall-infużjoni

Kwalunkwe

 

Soluzzjonijiet li jaffettwaw il-bilanċ tal-elettroliti li l-kodiċi ATC tagħhom jibda B05BB

Soluzzjonijiet għall-infużjoni

Kwalunkwe

 

Soluzzjonijiet li jipproduċu dijureżi ożmotika li l-kodiċi ATC tagħhom jibda B05BC

Soluzzjonijiet għall-infużjoni

Kwalunkwe

 

Addittivi tas-soluzzjonijiet intravenużi li l-kodiċi ATC tagħhom jibda B05X

Kwalunkwe

Kwalunkwe

 

Solventi u aġenti dilwenti, fosthom is-soluzzjonijiet irriganti, li l-kodiċi ATC tagħhom jibda V07AB

Kwalunkwe

Kwalunkwe

 

Medji ta' kuntrast li l-kodiċi ATC tagħhom jibda V08

Kwalunkwe

Kwalunkwe

 

Testijiet għall-allerġiji li l-kodiċi ATC tagħhom jibda V04CL

Kwalunkwe

Kwalunkwe

 

Estratti ta' allerġeni li l-kodiċi ATC tagħhom jibda V01AA

Kwalunkwe

Kwalunkwe

 


ANNESS II

Il-lista ta' prodotti mediċinali jew kategoriji tal-prodotti li ma jeħtiġux riċetta medika li għandu jkollhom il-karatteristiki tas-sigurtà, imsemmija fl-Artikolu 45(2)

Isem is-sustanza attiva jew il-kategorija ta' prodotti

Forma farmaċewtika

Saħħa

Kummenti

omeprazole

kapsula gastroreżistenti, iebsa

20 mg

 

omeprazole

kapsula gastroreżistenti, iebsa

40 mg

 


ANNESS III

Notifika lill-Kummissjoni Ewropea dwar prodotti mediċinali li ma jeħtiġux riċetta medika li jitqiesu li qegħdin f'riskju ta' falsifikazzjoni, skont l-Artikolu 54a(4) tad-Direttiva 2001/83/KE

Stat Membru:

Isem tal-Awtorità Kompetenti

 

In-nru tal-annotazzjoni

Sustanza attiva (l-Isem Komuni)

Forma farmaċewtika

Saħħa

Kodiċi (ATC) Kimiku Anatomiku Terapewtiku

Evidenza ta' Prova

(jekk jogħġbok agħti l-evidenza ta' inċident ta' falsifikazzjoni wieħed jew aktar li nstabu fil-katina tal-provvista legali u agħti d-dettalji tas-sors ta' din l-informazzjoni).

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Nota: L-għadd ta' annotazzjonijiet ma jorbotx.


ANNESS IV

Notifika lill-Kummissjoni Ewropea dwar prodotti mediċinali li jitqiesu li mhumiex f'riskju ta' falsifikazzjoni, skont l-Artikolu 54a(4) tad-Direttiva 2001/83/KE

Stat Membru:

Isem tal-awtorità kompetenti

 

In-nru tal-annotazzjoni

Sustanza attiva (l-Isem Komuni)

Forma farmaċewtika

Saħħa

Kodiċi (ATC) Kimiku Anatomiku Terapewtiku

Kummenti/Informazzjoni oħra

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Nota: L-għadd ta' annotazzjonijiet ma jorbotx.


9.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/28


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/162

tat-28 ta' Jannar 2016

għar-reġistrazzjoni ta' denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjoni ta' oriġini protetta u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Mortadella di Prato (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni tal-Italja biex id-denominazzjoni “Mortadella di Prato” tiddaħħal fir-reġistru, ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Billi l-Kummissjoni ma rċeviet ebda stqarrija ta' oġġezzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, id-denominazzjoni “Mortadella di Prato” għandha għalhekk tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni “Mortadella di Prato” (IĠP) hija rreġistrata.

Id-denominazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu tidentifika prodott tal-klassi 1.2. Prodotti tal-laħam (imsajra, immellħa, affumikati, eċċ.) tal-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 317, 25.9.2015, p. 9.

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


9.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/29


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/163

tat-28 ta' Jannar 2016

li japprova emenda mhix minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Huile d'olive de Nîmes (DOP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat l-applikazzjoni ta' Franza għall-approvazzjoni ta' emenda fl-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni ta' oriġini protetta “Huile d'olive de Nîmes”, irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 148/2007 (2).

(2)

Billi l-emenda kkonċernata mhijiex minuri fis-sens tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni ppubblikat it-talba għall-emenda f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3), skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament imsemmi.

(3)

Billi l-Kummissjoni ma waslitilha ebda dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-emenda tal-Ispeċifikazzjoni għandha tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emenda fl-ispeċifikazzjoni ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea dwar id-denominazzjoni “Huile d'olive de Nîmes” (DOP) hija b'dan approvata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 148/2007 tal-15 ta' Frar 2007 li jirreġistra ċerti ismijiet fir-Reġistru ta' denominazzjoni protetta ta' oriġini u ta' indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (ĠU L 46, 16.2.2007, p. 14).

(3)  ĠU C 317, 25.9.2015, p. 3.


9.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/30


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/164

tat-28 ta' Jannar 2016

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Cappellacci di zucca ferraresi (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni tal-Italja biex id-denominazzjoni “Cappellacci di zucca ferraresi” tiddaħħal fir-reġistru ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Billi ma ġiet innotifikata l-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, id-denominazzjoni “Cappellacci di zucca ferraresi” għandha għalhekk tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni “Cappellacci di zucca ferraresi” (IĠP) hija rreġistrata.

Id-denominazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu tidentifika prodott tal-klassi 2.5. għaġin stabbilit fl-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 317, 25.9.2015, p. 12.

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


9.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 32/31


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/165

tal-5 ta' Frar 2016

li jistabbilixxi informazzjoni teknika għall-kalkolu ta' dispożizzjonijiet tekniċi u fondi proprji bażiċi għar-rappurtar b'dati ta' referenza mill-1 ta' Jannar sat-30 ta' Marzu 2016 f'konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Solvibbiltà II)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1) u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 77e(2) tagħha,

Billi:

(1)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-kalkolu ta' dispożizzjonijiet tekniċi u fondi proprji bażiċi mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, għall-finijiet tad-Direttiva 2009/138/KE, informazzjoni teknika dwar l-istrutturi tat-terminu tar-rata tal-imgħax bla riskju rilevanti, il-firxiet fundamentali għall-kalkolu tal-aġġustament għall-korrispondenza u l-aġġustament għall-volatilità għandhom jiġu stipulati għal kull data ta' referenza.

(2)

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jużaw l-informazzjoni teknika, li hija bbażata fuq dejta tas-suq relatata ma' tmiem l-aħħar xahar qabel l-ewwel data ta' referenza tar-rapportar, li għaliha japplika dan ir-Regolament. Fl-14 ta' Jannar 2016, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) ipprovdiet lill-Kummissjoni bl-informazzjoni teknika relatata mad-dejta tas-suq ta' tmiem Diċembru 2015. Din l-informazzjoni ġiet ippubblikata fit-13 ta' Jannar 2016 f'konformità mal-Artikolu 77e(1) tad-Direttiva 2009/138/KE.

(3)

Minħabba l-ħtieġa li l-informazzjoni teknika tkun disponibbli minnufih, huwa importanti li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ bħala kwistjoni ta' urġenza.

(4)

Għal raġunijiet prudenzjali huwa neċessarju li l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jużaw l-istess informazzjoni teknika għall-kalkolu ta' dispożizzjonijiet tekniċi u fondi proprji bażiċi irrispettivament mid-data li fiha dawn jirrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom. Dan ir-Regolament għandu għalhekk jibda japplika mill-ewwel data ta' referenza tar-rappurtar, li għaliha japplika dan ir-Regolament ta' Implimentazzjoni.

(5)

Sabiex tkun ipprovduta ċertezza legali kemm jista' jkun malajr, huwa ġġustifikat minħabba raġunijiet imperattivi ta' urġenza marbuta mad-disponibbiltà tal-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti, li l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament ikunu adottati f'konformità mal-Artikolu 8, flimkien mal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jużaw l-informazzjoni teknika msemmija fil-paragrafu 2 meta jikkalkulaw id-dispożizzjonijiet tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rappurtar b'dati ta' referenza mill-1 ta' Jannar sat-30 ta' Marzu 2016.

2.   Għal kull munita rilevanti l-informazzjoni teknika għall-kalkolu tal-aħjar stima skont l-Artikolu 77 tad-Direttiva 2009/138/KE, l-aġġustament ta' korrispondenza skont l-Artikolu 77c ta' dik id-Direttiva, u l-aġġustament ta' volatilità skont l-Artikolu 77d ta' din id-Direttiva għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

l-istrutturi tat-terminu tar-rata mingħajr riskju rilevanti stabbiliti fl-Anness I;

(b)

il-firxiet fundamentali għall-kalkolu tal-aġġustament ta' korrispondenza stipulat fl-Anness II;

(c)

għal kull suq tal-assigurazzjoni nazzjonali rilevanti, l-aġġustamenti tal-volatilità stabbiliti fl-Anness III.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa japplika mill-1 ta' Jannar 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Frar 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNESS I

Struttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti mingħajr riskju biex tiġi kkalkolata l-aħjar stima, mingħajr ebda aġġustament ta' korrispondenza jew aġġustament ta' volatilità

Perjodu ta' maturità (fi snin)

Euro

Koruna Ċeka

Kuruna Daniża

Forint

Kuruna

Kuna

1

– 0,157 %

0,177 %

– 0,167 %

1,033 %

– 0,397 %

2,233 %

2

– 0,129 %

0,310 %

– 0,139 %

1,758 %

– 0,230 %

2,535 %

3

– 0,038 %

0,375 %

– 0,048 %

2,214 %

0,041 %

2,890 %

4

0,096 %

0,454 %

0,086 %

2,423 %

0,344 %

3,193 %

5

0,232 %

0,547 %

0,222 %

2,607 %

0,630 %

3,436 %

6

0,381 %

0,628 %

0,371 %

2,768 %

0,883 %

3,634 %

7

0,526 %

0,682 %

0,516 %

2,931 %

1,096 %

3,800 %

8

0,667 %

0,772 %

0,657 %

3,098 %

1,280 %

3,938 %

9

0,801 %

0,849 %

0,790 %

3,268 %

1,443 %

4,052 %

10

0,921 %

0,916 %

0,911 %

3,414 %

1,581 %

4,143 %

11

1,026 %

0,983 %

1,016 %

3,559 %

1,732 %

4,213 %

12

1,120 %

1,049 %

1,110 %

3,704 %

1,888 %

4,266 %

13

1,208 %

1,115 %

1,198 %

3,840 %

2,036 %

4,308 %

14

1,284 %

1,185 %

1,274 %

3,963 %

2,173 %

4,340 %

15

1,344 %

1,258 %

1,334 %

4,068 %

2,298 %

4,365 %

16

1,388 %

1,335 %

1,378 %

4,154 %

2,410 %

4,385 %

17

1,422 %

1,416 %

1,412 %

4,222 %

2,511 %

4,399 %

18

1,454 %

1,497 %

1,443 %

4,277 %

2,603 %

4,411 %

19

1,488 %

1,577 %

1,477 %

4,322 %

2,685 %

4,419 %

20

1,527 %

1,656 %

1,517 %

4,357 %

2,760 %

4,425 %

21

1,574 %

1,733 %

1,564 %

4,385 %

2,827 %

4,429 %

22

1,627 %

1,807 %

1,617 %

4,408 %

2,889 %

4,432 %

23

1,683 %

1,880 %

1,673 %

4,425 %

2,946 %

4,434 %

24

1,741 %

1,949 %

1,731 %

4,439 %

2,998 %

4,434 %

25

1,800 %

2,016 %

1,791 %

4,449 %

3,045 %

4,434 %

26

1,859 %

2,080 %

1,850 %

4,456 %

3,089 %

4,432 %

27

1,918 %

2,141 %

1,909 %

4,462 %

3,130 %

4,431 %

28

1,976 %

2,200 %

1,967 %

4,465 %

3,168 %

4,429 %

29

2,033 %

2,256 %

2,024 %

4,467 %

3,204 %

4,426 %

30

2,088 %

2,309 %

2,079 %

4,468 %

3,237 %

4,424 %

31

2,141 %

2,361 %

2,133 %

4,468 %

3,268 %

4,421 %

32

2,193 %

2,410 %

2,185 %

4,467 %

3,297 %

4,418 %

33

2,243 %

2,457 %

2,236 %

4,465 %

3,324 %

4,415 %

34

2,292 %

2,502 %

2,284 %

4,463 %

3,350 %

4,411 %

35

2,338 %

2,545 %

2,331 %

4,460 %

3,374 %

4,408 %

36

2,383 %

2,586 %

2,376 %

4,457 %

3,397 %

4,405 %

37

2,426 %

2,626 %

2,420 %

4,454 %

3,418 %

4,401 %

38

2,468 %

2,663 %

2,461 %

4,451 %

3,439 %

4,398 %

39

2,508 %

2,700 %

2,502 %

4,447 %

3,458 %

4,395 %

40

2,547 %

2,734 %

2,540 %

4,443 %

3,477 %

4,391 %

41

2,584 %

2,768 %

2,577 %

4,439 %

3,494 %

4,388 %

42

2,619 %

2,799 %

2,613 %

4,436 %

3,511 %

4,385 %

43

2,654 %

2,830 %

2,648 %

4,432 %

3,527 %

4,381 %

44

2,687 %

2,860 %

2,681 %

4,428 %

3,542 %

4,378 %

45

2,719 %

2,888 %

2,713 %

4,424 %

3,557 %

4,375 %

46

2,749 %

2,915 %

2,743 %

4,420 %

3,571 %

4,372 %

47

2,779 %

2,941 %

2,773 %

4,417 %

3,584 %

4,369 %

48

2,807 %

2,966 %

2,802 %

4,413 %

3,597 %

4,366 %

49

2,834 %

2,991 %

2,829 %

4,409 %

3,609 %

4,364 %

50

2,861 %

3,014 %

2,855 %

4,406 %

3,621 %

4,361 %

51

2,886 %

3,037 %

2,881 %

4,402 %

3,632 %

4,358 %

52

2,911 %

3,058 %

2,906 %

4,399 %

3,643 %

4,356 %

53

2,934 %

3,079 %

2,929 %

4,396 %

3,654 %

4,353 %

54

2,957 %

3,100 %

2,952 %

4,392 %

3,664 %

4,350 %

55

2,979 %

3,119 %

2,975 %

4,389 %

3,673 %

4,348 %

56

3,001 %

3,138 %

2,996 %

4,386 %

3,683 %

4,346 %

57

3,021 %

3,156 %

3,017 %

4,383 %

3,692 %

4,343 %

58

3,041 %

3,174 %

3,037 %

4,380 %

3,701 %

4,341 %

59

3,061 %

3,191 %

3,056 %

4,377 %

3,709 %

4,339 %

60

3,079 %

3,208 %

3,075 %

4,375 %

3,717 %

4,337 %

61

3,097 %

3,224 %

3,093 %

4,372 %

3,725 %

4,335 %

62

3,115 %

3,239 %

3,111 %

4,369 %

3,733 %

4,333 %

63

3,132 %

3,254 %

3,128 %

4,367 %

3,740 %

4,331 %

64

3,148 %

3,269 %

3,144 %

4,364 %

3,747 %

4,329 %

65

3,164 %

3,283 %

3,160 %

4,362 %

3,754 %

4,327 %

66

3,180 %

3,297 %

3,176 %

4,359 %

3,761 %

4,325 %

67

3,195 %

3,310 %

3,191 %

4,357 %

3,768 %

4,323 %

68

3,210 %

3,323 %

3,206 %

4,355 %

3,774 %

4,322 %

69

3,224 %

3,336 %

3,220 %

4,353 %

3,780 %

4,320 %

70

3,238 %

3,348 %

3,234 %

4,351 %

3,786 %

4,318 %

71

3,251 %

3,360 %

3,248 %

4,349 %

3,792 %

4,317 %

72

3,264 %

3,371 %

3,261 %

4,347 %

3,798 %

4,315 %

73

3,277 %

3,383 %

3,273 %

4,345 %

3,803 %

4,314 %

74

3,289 %

3,394 %

3,286 %

4,343 %

3,808 %

4,312 %

75

3,301 %

3,404 %

3,298 %

4,341 %

3,814 %

4,311 %

76

3,313 %

3,415 %

3,310 %

4,339 %

3,819 %

4,309 %

77

3,325 %

3,425 %

3,321 %

4,337 %

3,824 %

4,308 %

78

3,336 %

3,435 %

3,333 %

4,335 %

3,828 %

4,306 %

79

3,347 %

3,444 %

3,343 %

4,334 %

3,833 %

4,305 %

80

3,357 %

3,454 %

3,354 %

4,332 %

3,838 %

4,304 %

81

3,368 %

3,463 %

3,364 %

4,330 %

3,842 %

4,303 %

82

3,378 %

3,472 %

3,375 %

4,329 %

3,847 %

4,301 %

83

3,388 %

3,481 %

3,385 %

4,327 %

3,851 %

4,300 %

84

3,397 %

3,489 %

3,394 %

4,326 %

3,855 %

4,299 %

85

3,407 %

3,498 %

3,404 %

4,324 %

3,859 %

4,298 %

86

3,416 %

3,506 %

3,413 %

4,323 %

3,863 %

4,297 %

87

3,425 %

3,514 %

3,422 %

4,321 %

3,867 %

4,296 %

88

3,434 %

3,521 %

3,431 %

4,320 %

3,871 %

4,294 %

89

3,442 %

3,529 %

3,439 %

4,319 %

3,874 %

4,293 %

90

3,451 %

3,536 %

3,448 %

4,317 %

3,878 %

4,292 %

91

3,459 %

3,544 %

3,456 %

4,316 %

3,881 %

4,291 %

92

3,467 %

3,551 %

3,464 %

4,315 %

3,885 %

4,290 %

93

3,475 %

3,558 %

3,472 %

4,314 %

3,888 %

4,289 %

94

3,482 %

3,565 %

3,480 %

4,312 %

3,892 %

4,288 %

95

3,490 %

3,571 %

3,487 %

4,311 %

3,895 %

4,288 %

96

3,497 %

3,578 %

3,495 %

4,310 %

3,898 %

4,287 %

97

3,504 %

3,584 %

3,502 %

4,309 %

3,901 %

4,286 %

98

3,512 %

3,590 %

3,509 %

4,308 %

3,904 %

4,285 %

99

3,518 %

3,597 %

3,516 %

4,307 %

3,907 %

4,284 %

100

3,525 %

3,603 %

3,523 %

4,306 %

3,910 %

4,283 %

101

3,532 %

3,608 %

3,529 %

4,305 %

3,913 %

4,282 %

102

3,538 %

3,614 %

3,536 %

4,304 %

3,916 %

4,282 %

103

3,545 %

3,620 %

3,542 %

4,303 %

3,919 %

4,281 %

104

3,551 %

3,625 %

3,549 %

4,302 %

3,921 %

4,280 %

105

3,557 %

3,631 %

3,555 %

4,301 %

3,924 %

4,279 %

106

3,563 %

3,636 %

3,561 %

4,300 %

3,926 %

4,279 %

107

3,569 %

3,642 %

3,567 %

4,299 %

3,929 %

4,278 %

108

3,575 %

3,647 %

3,573 %

4,298 %

3,932 %

4,277 %

109

3,581 %

3,652 %

3,578 %

4,297 %

3,934 %

4,276 %

110

3,586 %

3,657 %

3,584 %

4,296 %

3,936 %

4,276 %

111

3,592 %

3,662 %

3,590 %

4,295 %

3,939 %

4,275 %

112

3,597 %

3,666 %

3,595 %

4,294 %

3,941 %

4,274 %

113

3,603 %

3,671 %

3,600 %

4,294 %

3,943 %

4,274 %

114

3,608 %

3,676 %

3,606 %

4,293 %

3,946 %

4,273 %

115

3,613 %

3,680 %

3,611 %

4,292 %

3,948 %

4,272 %

116

3,618 %

3,685 %

3,616 %

4,291 %

3,950 %

4,272 %

117

3,623 %

3,689 %

3,621 %

4,290 %

3,952 %

4,271 %

118

3,628 %

3,693 %

3,626 %

4,290 %

3,954 %

4,271 %

119

3,633 %

3,698 %

3,631 %

4,289 %

3,956 %

4,270 %

120

3,637 %

3,702 %

3,635 %

4,288 %

3,958 %

4,269 %

121

3,642 %

3,706 %

3,640 %

4,287 %

3,960 %

4,269 %

122

3,647 %

3,710 %

3,644 %

4,287 %

3,962 %

4,268 %

123

3,651 %

3,714 %

3,649 %

4,286 %

3,964 %

4,268 %

124

3,656 %

3,718 %

3,653 %

4,285 %

3,966 %

4,267 %

125

3,660 %

3,722 %

3,658 %

4,285 %

3,968 %

4,267 %

126

3,664 %

3,726 %

3,662 %

4,284 %

3,970 %

4,266 %

127

3,668 %

3,729 %

3,666 %

4,283 %

3,972 %

4,266 %

128

3,672 %

3,733 %

3,670 %

4,283 %

3,973 %

4,265 %

129

3,677 %

3,737 %

3,675 %

4,282 %

3,975 %

4,265 %

130

3,681 %

3,740 %

3,679 %

4,281 %

3,977 %

4,264 %

131

3,685 %

3,744 %

3,683 %

4,281 %

3,979 %

4,264 %

132

3,688 %

3,747 %

3,686 %

4,280 %

3,980 %

4,263 %

133

3,692 %

3,750 %

3,690 %

4,279 %

3,982 %

4,263 %

134

3,696 %

3,754 %

3,694 %

4,279 %

3,984 %

4,262 %

135

3,700 %

3,757 %

3,698 %

4,278 %

3,985 %

4,262 %

136

3,703 %

3,760 %

3,702 %

4,278 %

3,987 %

4,261 %

137

3,707 %

3,764 %

3,705 %

4,277 %

3,988 %

4,261 %

138

3,711 %

3,767 %

3,709 %

4,277 %

3,990 %

4,260 %

139

3,714 %

3,770 %

3,712 %

4,276 %

3,991 %

4,260 %

140

3,718 %

3,773 %

3,716 %

4,276 %

3,993 %

4,259 %

141

3,721 %

3,776 %

3,719 %

4,275 %

3,994 %

4,259 %

142

3,724 %

3,779 %

3,723 %

4,274 %

3,996 %

4,259 %

143

3,728 %

3,782 %

3,726 %

4,274 %

3,997 %

4,258 %

144

3,731 %

3,785 %

3,729 %

4,273 %

3,999 %

4,258 %

145

3,734 %

3,788 %

3,732 %

4,273 %

4,000 %

4,257 %

146

3,737 %

3,790 %

3,736 %

4,272 %

4,001 %

4,257 %

147

3,741 %

3,793 %

3,739 %

4,272 %

4,003 %

4,257 %

148

3,744 %

3,796 %

3,742 %

4,271 %

4,004 %

4,256 %

149

3,747 %

3,799 %

3,745 %

4,271 %

4,005 %

4,256 %

150

3,750 %

3,801 %

3,748 %

4,270 %

4,007 %

4,255 %


Perjodu ta' maturità (fi snin)

Lev

Lira sterlina

Leu Rumen

Zloty

Króna

Kuruna Norveġiża

1

– 0,207 %

0,725 %

0,975 %

1,410 %

5,582 %

0,765 %

2

– 0,179 %

0,978 %

1,393 %

1,553 %

5,663 %

0,815 %

3

– 0,088 %

1,191 %

1,799 %

1,758 %

5,762 %

0,881 %

4

0,046 %

1,349 %

2,197 %

1,971 %

5,778 %

1,008 %

5

0,182 %

1,482 %

2,565 %

2,182 %

5,713 %

1,166 %

6

0,331 %

1,597 %

2,905 %

2,403 %

5,696 %

1,321 %

7

0,475 %

1,700 %

3,201 %

2,636 %

5,712 %

1,467 %

8

0,616 %

1,783 %

3,445 %

2,778 %

5,731 %

1,598 %

9

0,750 %

1,858 %

3,659 %

2,854 %

5,738 %

1,709 %

10

0,870 %

1,917 %

3,868 %

2,992 %

5,732 %

1,806 %

11

0,974 %

1,968 %

4,038 %

3,124 %

5,716 %

1,897 %

12

1,069 %

2,013 %

4,169 %

3,233 %

5,694 %

1,985 %

13

1,156 %

2,049 %

4,270 %

3,324 %

5,666 %

2,069 %

14

1,232 %

2,078 %

4,348 %

3,401 %

5,635 %

2,149 %

15

1,293 %

2,099 %

4,410 %

3,467 %

5,603 %

2,225 %

16

1,336 %

2,115 %

4,457 %

3,524 %

5,569 %

2,297 %

17

1,370 %

2,125 %

4,494 %

3,574 %

5,534 %

2,366 %

18

1,401 %

2,130 %

4,522 %

3,618 %

5,500 %

2,430 %

19

1,435 %

2,133 %

4,544 %

3,656 %

5,466 %

2,492 %

20

1,475 %

2,126 %

4,560 %

3,691 %

5,432 %

2,550 %

21

1,523 %

2,117 %

4,571 %

3,721 %

5,399 %

2,605 %

22

1,576 %

2,108 %

4,579 %

3,749 %

5,366 %

2,657 %

23

1,633 %

2,100 %

4,584 %

3,773 %

5,335 %

2,706 %

24

1,693 %

2,093 %

4,587 %

3,796 %

5,304 %

2,753 %

25

1,753 %

2,086 %

4,587 %

3,816 %

5,274 %

2,798 %

26

1,813 %

2,079 %

4,586 %

3,834 %

5,246 %

2,840 %

27

1,873 %

2,072 %

4,584 %

3,851 %

5,218 %

2,880 %

28

1,932 %

2,065 %

4,581 %

3,867 %

5,191 %

2,919 %

29

1,990 %

2,057 %

4,577 %

3,881 %

5,165 %

2,955 %

30

2,046 %

2,049 %

4,573 %

3,894 %

5,141 %

2,990 %

31

2,101 %

2,039 %

4,568 %

3,906 %

5,117 %

3,023 %

32

2,154 %

2,029 %

4,563 %

3,918 %

5,094 %

3,054 %

33

2,205 %

2,019 %

4,557 %

3,928 %

5,071 %

3,084 %

34

2,254 %

2,009 %

4,551 %

3,938 %

5,050 %

3,113 %

35

2,302 %

1,999 %

4,545 %

3,947 %

5,030 %

3,140 %

36

2,348 %

1,990 %

4,539 %

3,955 %

5,010 %

3,167 %

37

2,392 %

1,982 %

4,534 %

3,963 %

4,991 %

3,192 %

38

2,434 %

1,974 %

4,528 %

3,970 %

4,973 %

3,216 %

39

2,475 %

1,968 %

4,522 %

3,977 %

4,955 %

3,239 %

40

2,515 %

1,962 %

4,516 %

3,984 %

4,938 %

3,261 %

41

2,552 %

1,956 %

4,510 %

3,990 %

4,922 %

3,282 %

42

2,589 %

1,950 %

4,504 %

3,996 %

4,906 %

3,302 %

43

2,624 %

1,944 %

4,499 %

4,001 %

4,891 %

3,322 %

44

2,657 %

1,936 %

4,493 %

4,007 %

4,877 %

3,340 %

45

2,690 %

1,928 %

4,488 %

4,012 %

4,863 %

3,358 %

46

2,721 %

1,917 %

4,483 %

4,016 %

4,849 %

3,376 %

47

2,751 %

1,907 %

4,477 %

4,021 %

4,836 %

3,392 %

48

2,780 %

1,899 %

4,472 %

4,025 %

4,824 %

3,408 %

49

2,808 %

1,896 %

4,468 %

4,029 %

4,812 %

3,424 %

50

2,835 %

1,897 %

4,463 %

4,033 %

4,800 %

3,439 %

51

2,861 %

1,904 %

4,458 %

4,036 %

4,789 %

3,453 %

52

2,886 %

1,915 %

4,454 %

4,040 %

4,778 %

3,467 %

53

2,910 %

1,931 %

4,449 %

4,043 %

4,768 %

3,480 %

54

2,933 %

1,949 %

4,445 %

4,046 %

4,757 %

3,493 %

55

2,956 %

1,970 %

4,441 %

4,050 %

4,748 %

3,506 %

56

2,977 %

1,992 %

4,437 %

4,052 %

4,738 %

3,518 %

57

2,998 %

2,016 %

4,433 %

4,055 %

4,729 %

3,530 %

58

3,019 %

2,041 %

4,429 %

4,058 %

4,720 %

3,541 %

59

3,038 %

2,066 %

4,426 %

4,061 %

4,711 %

3,552 %

60

3,058 %

2,093 %

4,422 %

4,063 %

4,703 %

3,562 %

61

3,076 %

2,119 %

4,419 %

4,065 %

4,695 %

3,573 %

62

3,094 %

2,145 %

4,415 %

4,068 %

4,687 %

3,583 %

63

3,111 %

2,172 %

4,412 %

4,070 %

4,679 %

3,592 %

64

3,128 %

2,198 %

4,409 %

4,072 %

4,672 %

3,602 %

65

3,144 %

2,224 %

4,406 %

4,074 %

4,665 %

3,611 %

66

3,160 %

2,250 %

4,403 %

4,076 %

4,658 %

3,619 %

67

3,176 %

2,276 %

4,400 %

4,078 %

4,651 %

3,628 %

68

3,191 %

2,301 %

4,397 %

4,080 %

4,644 %

3,636 %

69

3,205 %

2,326 %

4,394 %

4,082 %

4,638 %

3,644 %

70

3,219 %

2,350 %

4,391 %

4,084 %

4,632 %

3,652 %

71

3,233 %

2,374 %

4,389 %

4,085 %

4,626 %

3,660 %

72

3,246 %

2,398 %

4,386 %

4,087 %

4,620 %

3,667 %

73

3,259 %

2,421 %

4,384 %

4,089 %

4,614 %

3,675 %

74

3,272 %

2,444 %

4,381 %

4,090 %

4,609 %

3,682 %

75

3,284 %

2,466 %

4,379 %

4,092 %

4,603 %

3,688 %

76

3,296 %

2,488 %

4,376 %

4,093 %

4,598 %

3,695 %

77

3,308 %

2,509 %

4,374 %

4,095 %

4,593 %

3,702 %

78

3,319 %

2,530 %

4,372 %

4,096 %

4,588 %

3,708 %

79

3,330 %

2,550 %

4,370 %

4,097 %

4,583 %

3,714 %

80

3,341 %

2,570 %

4,368 %

4,099 %

4,578 %

3,720 %

81

3,352 %

2,590 %

4,366 %

4,100 %

4,573 %

3,726 %

82

3,362 %

2,609 %

4,364 %

4,101 %

4,569 %

3,732 %

83

3,372 %

2,627 %

4,362 %

4,102 %

4,564 %

3,738 %

84

3,382 %

2,646 %

4,360 %

4,104 %

4,560 %

3,743 %

85

3,391 %

2,664 %

4,358 %

4,105 %

4,556 %

3,748 %

86

3,401 %

2,681 %

4,356 %

4,106 %

4,552 %

3,754 %

87

3,410 %

2,698 %

4,354 %

4,107 %

4,548 %

3,759 %

88

3,419 %

2,715 %

4,352 %

4,108 %

4,544 %

3,764 %

89

3,428 %

2,732 %

4,351 %

4,109 %

4,540 %

3,769 %

90

3,436 %

2,748 %

4,349 %

4,110 %

4,536 %

3,773 %

91

3,444 %

2,763 %

4,347 %

4,111 %

4,532 %

3,778 %

92

3,453 %

2,779 %

4,346 %

4,112 %

4,529 %

3,783 %

93

3,461 %

2,794 %

4,344 %

4,113 %

4,525 %

3,787 %

94

3,468 %

2,809 %

4,343 %

4,114 %

4,522 %

3,791 %

95

3,476 %

2,823 %

4,341 %

4,115 %

4,518 %

3,796 %

96

3,484 %

2,837 %

4,340 %

4,116 %

4,515 %

3,800 %

97

3,491 %

2,851 %

4,338 %

4,117 %

4,512 %

3,804 %

98

3,498 %

2,865 %

4,337 %

4,118 %

4,509 %

3,808 %

99

3,505 %

2,878 %

4,336 %

4,118 %

4,506 %

3,812 %

100

3,512 %

2,891 %

4,334 %

4,119 %

4,502 %

3,816 %

101

3,519 %

2,904 %

4,333 %

4,120 %

4,499 %

3,820 %

102

3,526 %

2,917 %

4,332 %

4,121 %

4,497 %

3,823 %

103

3,532 %

2,929 %

4,330 %

4,122 %

4,494 %

3,827 %

104

3,539 %

2,941 %

4,329 %

4,122 %

4,491 %

3,831 %

105

3,545 %

2,953 %

4,328 %

4,123 %

4,488 %

3,834 %

106

3,551 %

2,965 %

4,327 %

4,124 %

4,485 %

3,838 %

107

3,557 %

2,976 %

4,325 %

4,125 %

4,483 %

3,841 %

108

3,563 %

2,988 %

4,324 %

4,125 %

4,480 %

3,844 %

109

3,569 %

2,999 %

4,323 %

4,126 %

4,477 %

3,848 %

110

3,575 %

3,010 %

4,322 %

4,127 %

4,475 %

3,851 %

111

3,580 %

3,020 %

4,321 %

4,127 %

4,472 %

3,854 %

112

3,586 %

3,031 %

4,320 %

4,128 %

4,470 %

3,857 %

113

3,591 %

3,041 %

4,319 %

4,129 %

4,468 %

3,860 %

114

3,596 %

3,051 %

4,318 %

4,129 %

4,465 %

3,863 %

115

3,602 %

3,061 %

4,317 %

4,130 %

4,463 %

3,866 %

116

3,607 %

3,071 %

4,316 %

4,130 %

4,461 %

3,869 %

117

3,612 %

3,080 %

4,315 %

4,131 %

4,458 %

3,872 %

118

3,617 %

3,090 %

4,314 %

4,132 %

4,456 %

3,874 %

119

3,622 %

3,099 %

4,313 %

4,132 %

4,454 %

3,877 %

120

3,627 %

3,108 %

4,312 %

4,133 %

4,452 %

3,880 %

121

3,631 %

3,117 %

4,311 %

4,133 %

4,450 %

3,882 %

122

3,636 %

3,126 %

4,310 %

4,134 %

4,448 %

3,885 %

123

3,640 %

3,135 %

4,309 %

4,134 %

4,446 %

3,888 %

124

3,645 %

3,143 %

4,308 %

4,135 %

4,444 %

3,890 %

125

3,649 %

3,152 %

4,307 %

4,136 %

4,442 %

3,893 %

126

3,654 %

3,160 %

4,306 %

4,136 %

4,440 %

3,895 %

127

3,658 %

3,168 %

4,306 %

4,137 %

4,438 %

3,897 %

128

3,662 %

3,176 %

4,305 %

4,137 %

4,436 %

3,900 %

129

3,666 %

3,184 %

4,304 %

4,138 %

4,434 %

3,902 %

130

3,671 %

3,192 %

4,303 %

4,138 %

4,433 %

3,904 %

131

3,675 %

3,199 %

4,302 %

4,138 %

4,431 %

3,907 %

132

3,679 %

3,207 %

4,302 %

4,139 %

4,429 %

3,909 %

133

3,682 %

3,214 %

4,301 %

4,139 %

4,427 %

3,911 %

134

3,686 %

3,222 %

4,300 %

4,140 %

4,426 %

3,913 %

135

3,690 %

3,229 %

4,299 %

4,140 %

4,424 %

3,915 %

136

3,694 %

3,236 %

4,299 %

4,141 %

4,422 %

3,917 %

137

3,698 %

3,243 %

4,298 %

4,141 %

4,421 %

3,919 %

138

3,701 %

3,250 %

4,297 %

4,142 %

4,419 %

3,922 %

139

3,705 %

3,257 %

4,297 %

4,142 %

4,418 %

3,924 %

140

3,708 %

3,263 %

4,296 %

4,142 %

4,416 %

3,925 %

141

3,712 %

3,270 %

4,295 %

4,143 %

4,414 %

3,927 %

142

3,715 %

3,277 %

4,294 %

4,143 %

4,413 %

3,929 %

143

3,719 %

3,283 %

4,294 %

4,144 %

4,411 %

3,931 %

144

3,722 %

3,289 %

4,293 %

4,144 %

4,410 %

3,933 %

145

3,725 %

3,296 %

4,293 %

4,144 %

4,409 %

3,935 %

146

3,728 %

3,302 %

4,292 %

4,145 %

4,407 %

3,937 %

147

3,732 %

3,308 %

4,291 %

4,145 %

4,406 %

3,939 %

148

3,735 %

3,314 %

4,291 %

4,146 %

4,404 %

3,940 %

149

3,738 %

3,320 %

4,290 %

4,146 %

4,403 %

3,942 %

150

3,741 %

3,326 %

4,289 %

4,146 %

4,402 %

3,944 %


Perjodu ta' maturità (fi snin)

Frank Svizzeru

Dollaru Awstraljan

Baht

Dollaru Kanadiż

Peso Ċilen

Peso Kolombjan

1

– 0,795 %

2,043 %

1,257 %

0,645 %

3,816 %

4,474 %

2

– 0,746 %

2,008 %

1,345 %

0,681 %

3,983 %

4,580 %

3

– 0,666 %

2,059 %

1,488 %

0,789 %

4,130 %

4,688 %

4

– 0,543 %

2,153 %

1,731 %

0,909 %

4,248 %

4,853 %

5

– 0,407 %

2,304 %

1,912 %

1,039 %

4,357 %

4,907 %

6

– 0,270 %

2,407 %

1,991 %

1,185 %

4,457 %

5,049 %

7

– 0,143 %

2,534 %

2,032 %

1,336 %

4,595 %

5,199 %

8

– 0,030 %

2,633 %

2,192 %

1,491 %

4,662 %

5,320 %

9

0,071 %

2,741 %

2,274 %

1,644 %

4,757 %

5,536 %

10

0,159 %

2,831 %

2,290 %

1,778 %

4,802 %

5,775 %

11

0,227 %

2,900 %

2,427 %

1,904 %

4,823 %

5,956 %

12

0,317 %

2,960 %

2,613 %

2,019 %

4,836 %

6,081 %

13

0,372 %

3,019 %

2,762 %

2,116 %

4,841 %

6,164 %

14

0,408 %

3,075 %

2,875 %

2,199 %

4,842 %

6,215 %

15

0,481 %

3,124 %

2,965 %

2,269 %

4,839 %

6,243 %

16

0,545 %

3,165 %

3,043 %

2,328 %

4,833 %

6,252 %

17

0,591 %

3,199 %

3,112 %

2,375 %

4,826 %

6,247 %

18

0,624 %

3,229 %

3,173 %

2,412 %

4,817 %

6,232 %

19

0,649 %

3,255 %

3,228 %

2,437 %

4,807 %

6,209 %

20

0,668 %

3,279 %

3,277 %

2,451 %

4,796 %

6,179 %

21

0,684 %

3,301 %

3,321 %

2,454 %

4,784 %

6,146 %

22

0,700 %

3,319 %

3,362 %

2,452 %

4,773 %

6,109 %

23

0,717 %

3,332 %

3,399 %

2,449 %

4,761 %

6,070 %

24

0,739 %

3,339 %

3,433 %

2,449 %

4,749 %

6,029 %

25

0,767 %

3,339 %

3,464 %

2,454 %

4,737 %

5,988 %

26

0,800 %

3,332 %

3,492 %

2,466 %

4,725 %

5,946 %

27

0,839 %

3,321 %

3,519 %

2,484 %

4,713 %

5,905 %

28

0,881 %

3,310 %

3,544 %

2,506 %

4,702 %

5,864 %

29

0,925 %

3,299 %

3,567 %

2,532 %

4,691 %

5,824 %

30

0,970 %

3,292 %

3,588 %

2,559 %

4,680 %

5,784 %

31

1,016 %

3,289 %

3,608 %

2,588 %

4,669 %

5,746 %

32

1,062 %

3,290 %

3,627 %

2,618 %

4,659 %

5,708 %

33

1,108 %

3,294 %

3,644 %

2,648 %

4,648 %

5,671 %

34

1,154 %

3,300 %

3,661 %

2,679 %

4,639 %

5,636 %

35

1,198 %

3,308 %

3,676 %

2,710 %

4,629 %

5,602 %

36

1,242 %

3,318 %

3,691 %

2,740 %

4,620 %

5,569 %

37

1,285 %

3,328 %

3,705 %

2,770 %

4,611 %

5,537 %

38

1,327 %

3,340 %

3,718 %

2,799 %

4,602 %

5,506 %

39

1,367 %

3,352 %

3,731 %

2,828 %

4,593 %

5,476 %

40

1,406 %

3,365 %

3,743 %

2,856 %

4,585 %

5,447 %

41

1,444 %

3,378 %

3,754 %

2,884 %

4,577 %

5,419 %

42

1,481 %

3,391 %

3,765 %

2,911 %

4,570 %

5,393 %

43

1,517 %

3,404 %

3,775 %

2,937 %

4,562 %

5,367 %

44

1,552 %

3,417 %

3,785 %

2,962 %

4,555 %

5,342 %

45

1,585 %

3,430 %

3,794 %

2,986 %

4,548 %

5,318 %

46

1,617 %

3,443 %

3,803 %

3,010 %

4,541 %

5,295 %

47

1,649 %

3,456 %

3,811 %

3,033 %

4,535 %

5,273 %

48

1,679 %

3,469 %

3,819 %

3,056 %

4,528 %

5,251 %

49

1,708 %

3,481 %

3,827 %

3,077 %

4,522 %

5,231 %

50

1,736 %

3,493 %

3,835 %

3,098 %

4,516 %

5,211 %

51

1,764 %

3,505 %

3,842 %

3,119 %

4,511 %

5,192 %

52

1,790 %

3,517 %

3,849 %

3,138 %

4,505 %

5,173 %

53

1,815 %

3,528 %

3,856 %

3,157 %

4,500 %

5,155 %

54

1,840 %

3,540 %

3,862 %

3,176 %

4,495 %

5,138 %

55

1,864 %

3,550 %

3,868 %

3,194 %

4,490 %

5,121 %

56

1,887 %

3,561 %

3,874 %

3,211 %

4,485 %

5,105 %

57

1,909 %

3,571 %

3,880 %

3,228 %

4,480 %

5,089 %

58

1,931 %

3,581 %

3,885 %

3,244 %

4,475 %

5,074 %

59

1,952 %

3,591 %

3,891 %

3,260 %

4,471 %

5,059 %

60

1,972 %

3,601 %

3,896 %

3,275 %

4,466 %

5,045 %

61

1,992 %

3,610 %

3,901 %

3,290 %

4,462 %

5,031 %

62

2,011 %

3,619 %

3,906 %

3,304 %

4,458 %

5,018 %

63

2,030 %

3,628 %

3,911 %

3,318 %

4,454 %

5,005 %

64

2,048 %

3,636 %

3,915 %

3,331 %

4,450 %

4,993 %

65

2,065 %

3,645 %

3,920 %

3,345 %

4,447 %

4,980 %

66

2,082 %

3,653 %

3,924 %

3,357 %

4,443 %

4,969 %

67

2,099 %

3,661 %

3,928 %

3,370 %

4,439 %

4,957 %

68

2,115 %

3,669 %

3,932 %

3,382 %

4,436 %

4,946 %

69

2,130 %

3,676 %

3,936 %

3,394 %

4,433 %

4,935 %

70

2,145 %

3,683 %

3,940 %

3,405 %

4,429 %

4,925 %

71

2,160 %

3,691 %

3,943 %

3,416 %

4,426 %

4,915 %

72

2,174 %

3,697 %

3,947 %

3,427 %

4,423 %

4,905 %

73

2,188 %

3,704 %

3,950 %

3,437 %

4,420 %

4,895 %

74

2,202 %

3,711 %

3,954 %

3,448 %

4,417 %

4,886 %

75

2,215 %

3,717 %

3,957 %

3,457 %

4,414 %

4,876 %

76

2,228 %

3,723 %

3,960 %

3,467 %

4,411 %

4,868 %

77

2,240 %

3,730 %

3,963 %

3,477 %

4,409 %

4,859 %

78

2,253 %

3,736 %

3,966 %

3,486 %

4,406 %

4,850 %

79

2,265 %

3,741 %

3,969 %

3,495 %

4,404 %

4,842 %

80

2,276 %

3,747 %

3,972 %

3,504 %

4,401 %

4,834 %

81

2,288 %

3,753 %

3,975 %

3,512 %

4,399 %

4,826 %

82

2,299 %

3,758 %

3,978 %

3,520 %

4,396 %

4,819 %

83

2,309 %

3,763 %

3,981 %

3,529 %

4,394 %

4,811 %

84

2,320 %

3,768 %

3,983 %

3,537 %

4,391 %

4,804 %

85

2,330 %

3,773 %

3,986 %

3,544 %

4,389 %

4,797 %

86

2,340 %

3,778 %

3,988 %

3,552 %

4,387 %

4,790 %

87

2,350 %

3,783 %

3,991 %

3,559 %

4,385 %

4,783 %

88

2,360 %

3,788 %

3,993 %

3,567 %

4,383 %

4,776 %

89

2,369 %

3,793 %

3,995 %

3,574 %

4,381 %

4,770 %

90

2,378 %

3,797 %

3,998 %

3,581 %

4,379 %

4,764 %

91

2,387 %

3,801 %

4,000 %

3,587 %

4,377 %

4,757 %

92

2,396 %

3,806 %

4,002 %

3,594 %

4,375 %

4,751 %

93

2,405 %

3,810 %

4,004 %

3,601 %

4,373 %

4,745 %

94

2,413 %

3,814 %

4,006 %

3,607 %

4,371 %

4,740 %

95

2,421 %

3,818 %

4,008 %

3,613 %

4,369 %

4,734 %

96

2,429 %

3,822 %

4,010 %

3,619 %

4,368 %

4,728 %

97

2,437 %

3,826 %

4,012 %

3,625 %

4,366 %

4,723 %

98

2,445 %

3,830 %

4,014 %

3,631 %

4,364 %

4,717 %

99

2,453 %

3,834 %

4,016 %

3,637 %

4,363 %

4,712 %

100

2,460 %

3,837 %

4,018 %

3,642 %

4,361 %

4,707 %

101

2,467 %

3,841 %

4,020 %

3,648 %

4,359 %

4,702 %

102

2,475 %

3,844 %

4,021 %

3,653 %

4,358 %

4,697 %

103

2,482 %

3,848 %

4,023 %

3,659 %

4,356 %

4,692 %

104

2,489 %

3,851 %

4,025 %

3,664 %

4,355 %

4,688 %

105

2,495 %

3,854 %

4,027 %

3,669 %

4,353 %

4,683 %

106

2,502 %

3,858 %

4,028 %

3,674 %

4,352 %

4,678 %

107

2,508 %

3,861 %

4,030 %

3,679 %

4,350 %

4,674 %

108

2,515 %

3,864 %

4,031 %

3,684 %

4,349 %

4,669 %

109

2,521 %

3,867 %

4,033 %

3,688 %

4,348 %

4,665 %

110

2,527 %

3,870 %

4,034 %

3,693 %

4,346 %

4,661 %

111

2,533 %

3,873 %

4,036 %

3,697 %

4,345 %

4,657 %

112

2,539 %

3,876 %

4,037 %

3,702 %

4,344 %

4,653 %

113

2,545 %

3,879 %

4,039 %

3,706 %

4,342 %

4,649 %

114

2,551 %

3,882 %

4,040 %

3,711 %

4,341 %

4,645 %

115

2,556 %

3,884 %

4,042 %

3,715 %

4,340 %

4,641 %

116

2,562 %

3,887 %

4,043 %

3,719 %

4,339 %

4,637 %

117

2,567 %

3,890 %

4,044 %

3,723 %

4,338 %

4,633 %

118

2,573 %

3,892 %

4,046 %

3,727 %

4,336 %

4,630 %

119

2,578 %

3,895 %

4,047 %

3,731 %

4,335 %

4,626 %

120

2,583 %

3,898 %

4,048 %

3,735 %

4,334 %

4,622 %

121

2,588 %

3,900 %

4,050 %

3,739 %

4,333 %

4,619 %

122

2,593 %

3,903 %

4,051 %

3,743 %

4,332 %

4,615 %

123

2,598 %

3,905 %

4,052 %

3,746 %

4,331 %

4,612 %

124

2,603 %

3,907 %

4,053 %

3,750 %

4,330 %

4,609 %

125

2,608 %

3,910 %

4,054 %

3,754 %

4,329 %

4,605 %

126

2,612 %

3,912 %

4,055 %

3,757 %

4,328 %

4,602 %

127

2,617 %

3,914 %

4,057 %

3,761 %

4,327 %

4,599 %

128

2,622 %

3,916 %

4,058 %

3,764 %

4,326 %

4,596 %

129

2,626 %

3,919 %

4,059 %

3,767 %

4,325 %

4,593 %

130

2,630 %

3,921 %

4,060 %

3,771 %

4,324 %

4,590 %

131

2,635 %

3,923 %

4,061 %

3,774 %

4,323 %

4,587 %

132

2,639 %

3,925 %

4,062 %

3,777 %

4,322 %

4,584 %

133

2,643 %

3,927 %

4,063 %

3,780 %

4,321 %

4,581 %

134

2,647 %

3,929 %

4,064 %

3,784 %

4,320 %

4,578 %

135

2,651 %

3,931 %

4,065 %

3,787 %

4,319 %

4,575 %

136

2,655 %

3,933 %

4,066 %

3,790 %

4,318 %

4,573 %

137

2,659 %

3,935 %

4,067 %

3,793 %

4,317 %

4,570 %

138

2,663 %

3,937 %

4,068 %

3,796 %

4,317 %

4,567 %

139

2,667 %

3,939 %

4,069 %

3,799 %

4,316 %

4,565 %

140

2,671 %

3,941 %

4,070 %

3,801 %

4,315 %

4,562 %

141

2,675 %

3,943 %

4,071 %

3,804 %

4,314 %

4,559 %

142

2,678 %

3,944 %

4,072 %

3,807 %

4,313 %

4,557 %

143

2,682 %

3,946 %

4,073 %

3,810 %

4,313 %

4,554 %

144

2,686 %

3,948 %

4,074 %

3,812 %

4,312 %

4,552 %

145

2,689 %

3,950 %

4,074 %

3,815 %

4,311 %

4,549 %

146

2,693 %

3,951 %

4,075 %

3,818 %

4,310 %

4,547 %

147

2,696 %

3,953 %

4,076 %

3,820 %

4,309 %

4,545 %

148

2,700 %

3,955 %

4,077 %

3,823 %

4,309 %

4,542 %

149

2,703 %

3,956 %

4,078 %

3,825 %

4,308 %

4,540 %

150

2,706 %

3,958 %

4,079 %

3,828 %

4,307 %

4,538 %


Perjodu ta' maturità (fi snin)

Dollaru ta' Ħong Kong

Rupee Indjan

Peso Messikan

Dollaru ġdid ta' Tajwan

Dollaru tan-New Zealand

Rand

1

0,461 %

7,178 %

3,347 %

0,257 %

2,430 %

7,354 %

2

0,764 %

7,292 %

3,803 %

0,343 %

2,512 %

8,072 %

3

0,977 %

7,404 %

4,530 %

0,431 %

2,655 %

8,510 %

4

1,182 %

7,513 %

4,956 %

0,520 %

2,812 %

8,814 %

5

1,316 %

7,610 %

5,396 %

0,609 %

2,964 %

9,035 %

6

1,427 %

7,680 %

5,717 %

0,697 %

3,102 %

9,214 %

7

1,524 %

7,752 %

5,879 %

0,786 %

3,222 %

9,353 %

8

1,604 %

7,804 %

6,000 %

0,871 %

3,325 %

9,470 %

9

1,667 %

7,847 %

6,100 %

0,953 %

3,411 %

9,563 %

10

1,715 %

7,882 %

6,206 %

1,032 %

3,485 %

9,646 %

11

1,751 %

7,892 %

6,319 %

1,120 %

3,557 %

9,723 %

12

1,789 %

7,879 %

6,434 %

1,214 %

3,626 %

9,794 %

13

1,839 %

7,851 %

6,547 %

1,310 %

3,689 %

9,860 %

14

1,896 %

7,811 %

6,655 %

1,407 %

3,745 %

9,910 %

15

1,958 %

7,763 %

6,755 %

1,502 %

3,793 %

9,934 %

16

2,021 %

7,709 %

6,846 %

1,594 %

3,833 %

9,928 %

17

2,085 %

7,652 %

6,925 %

1,684 %

3,868 %

9,895 %

18

2,148 %

7,593 %

6,993 %

1,769 %

3,897 %

9,841 %

19

2,210 %

7,533 %

7,046 %

1,851 %

3,923 %

9,772 %

20

2,271 %

7,472 %

7,084 %

1,930 %

3,945 %

9,692 %

21

2,329 %

7,412 %

7,105 %

2,005 %

3,964 %

9,602 %

22

2,386 %

7,352 %

7,113 %

2,076 %

3,982 %

9,507 %

23

2,440 %

7,293 %

7,109 %

2,144 %

3,997 %

9,409 %

24

2,492 %

7,236 %

7,097 %

2,208 %

4,011 %

9,308 %

25

2,543 %

7,180 %

7,077 %

2,270 %

4,023 %

9,206 %

26

2,591 %

7,126 %

7,053 %

2,328 %

4,034 %

9,104 %

27

2,637 %

7,074 %

7,025 %

2,384 %

4,044 %

9,004 %

28

2,681 %

7,023 %

6,994 %

2,437 %

4,053 %

8,905 %

29

2,723 %

6,974 %

6,961 %

2,488 %

4,061 %

8,808 %

30

2,763 %

6,927 %

6,926 %

2,536 %

4,069 %

8,714 %

31

2,802 %

6,881 %

6,891 %

2,582 %

4,076 %

8,623 %

32

2,839 %

6,838 %

6,856 %

2,625 %

4,082 %

8,534 %

33

2,874 %

6,796 %

6,820 %

2,667 %

4,088 %

8,448 %

34

2,908 %

6,755 %

6,785 %

2,707 %

4,093 %

8,365 %

35

2,940 %

6,717 %

6,750 %

2,745 %

4,098 %

8,285 %

36

2,971 %

6,680 %

6,716 %

2,781 %

4,102 %

8,209 %

37

3,001 %

6,644 %

6,682 %

2,816 %

4,106 %

8,135 %

38

3,029 %

6,609 %

6,650 %

2,850 %

4,110 %

8,064 %

39

3,057 %

6,576 %

6,618 %

2,881 %

4,113 %

7,995 %

40

3,083 %

6,545 %

6,587 %

2,912 %

4,116 %

7,930 %

41

3,108 %

6,514 %

6,557 %

2,941 %

4,119 %

7,866 %

42

3,132 %

6,485 %

6,528 %

2,969 %

4,122 %

7,806 %

43

3,155 %

6,457 %

6,500 %

2,996 %

4,125 %

7,748 %

44

3,178 %

6,430 %

6,472 %

3,022 %

4,127 %

7,692 %

45

3,199 %

6,404 %

6,446 %

3,047 %

4,130 %

7,638 %

46

3,220 %

6,379 %

6,420 %

3,071 %

4,132 %

7,586 %

47

3,240 %

6,355 %

6,396 %

3,094 %

4,134 %

7,537 %

48

3,259 %

6,331 %

6,372 %

3,116 %

4,136 %

7,489 %

49

3,277 %

6,309 %

6,349 %

3,137 %

4,137 %

7,443 %

50

3,295 %

6,287 %

6,327 %

3,158 %

4,139 %

7,398 %

51

3,312 %

6,267 %

6,306 %

3,178 %

4,141 %

7,356 %

52

3,329 %

6,247 %

6,285 %

3,197 %

4,142 %

7,314 %

53

3,345 %

6,227 %

6,265 %

3,215 %

4,144 %

7,275 %

54

3,360 %

6,209 %

6,245 %

3,233 %

4,145 %

7,236 %

55

3,375 %

6,191 %

6,227 %

3,250 %

4,146 %

7,199 %

56

3,389 %

6,173 %

6,209 %

3,267 %

4,147 %

7,164 %

57

3,403 %

6,156 %

6,191 %

3,283 %

4,149 %

7,129 %

58

3,417 %

6,140 %

6,174 %

3,298 %

4,150 %

7,096 %

59

3,430 %

6,124 %

6,158 %

3,313 %

4,151 %

7,064 %

60

3,442 %

6,109 %

6,142 %

3,328 %

4,152 %

7,033 %

61

3,454 %

6,094 %

6,127 %

3,342 %

4,153 %

7,003 %

62

3,466 %

6,080 %

6,112 %

3,356 %

4,154 %

6,973 %

63

3,478 %

6,066 %

6,098 %

3,369 %

4,155 %

6,945 %

64

3,489 %

6,052 %

6,084 %

3,382 %

4,155 %

6,918 %

65

3,500 %

6,039 %

6,070 %

3,394 %

4,156 %

6,891 %

66

3,510 %

6,027 %

6,057 %

3,406 %

4,157 %

6,865 %

67

3,520 %

6,014 %

6,044 %

3,418 %

4,158 %

6,840 %

68

3,530 %

6,002 %

6,032 %

3,429 %

4,158 %

6,816 %

69

3,540 %

5,991 %

6,020 %

3,440 %

4,159 %

6,793 %

70

3,549 %

5,979 %

6,008 %

3,451 %

4,160 %

6,770 %

71

3,558 %

5,968 %

5,996 %

3,461 %

4,160 %

6,748 %

72

3,567 %

5,958 %

5,985 %

3,472 %

4,161 %

6,726 %

73

3,576 %

5,947 %

5,975 %

3,482 %

4,162 %

6,705 %

74

3,584 %

5,937 %

5,964 %

3,491 %

4,162 %

6,684 %

75

3,592 %

5,927 %

5,954 %

3,501 %

4,163 %

6,665 %

76

3,600 %

5,918 %

5,944 %

3,510 %

4,163 %

6,645 %

77

3,608 %

5,909 %

5,934 %

3,519 %

4,164 %

6,626 %

78

3,616 %

5,899 %

5,925 %

3,527 %

4,164 %

6,608 %

79

3,623 %

5,891 %

5,916 %

3,536 %

4,165 %

6,590 %

80

3,630 %

5,882 %

5,907 %

3,544 %

4,165 %

6,572 %

81

3,637 %

5,873 %

5,898 %

3,552 %

4,166 %

6,555 %

82

3,644 %

5,865 %

5,889 %

3,560 %

4,166 %

6,539 %

83

3,651 %

5,857 %

5,881 %

3,568 %

4,167 %

6,523 %

84

3,657 %

5,849 %

5,873 %

3,575 %

4,167 %

6,507 %

85

3,663 %

5,842 %

5,865 %

3,582 %

4,167 %

6,491 %

86

3,670 %

5,834 %

5,857 %

3,590 %

4,168 %

6,476 %

87

3,676 %

5,827 %

5,850 %

3,597 %

4,168 %

6,461 %

88

3,682 %

5,820 %

5,842 %

3,603 %

4,169 %

6,447 %

89

3,687 %

5,813 %

5,835 %

3,610 %

4,169 %

6,433 %

90

3,693 %

5,806 %

5,828 %

3,617 %

4,169 %

6,419 %

91

3,699 %

5,799 %

5,821 %

3,623 %

4,170 %

6,406 %

92

3,704 %

5,793 %

5,814 %

3,629 %

4,170 %

6,392 %

93

3,709 %

5,786 %

5,808 %

3,635 %

4,170 %

6,380 %

94

3,715 %

5,780 %

5,801 %

3,641 %

4,171 %

6,367 %

95

3,720 %

5,774 %

5,795 %

3,647 %

4,171 %

6,355 %

96

3,725 %

5,768 %

5,789 %

3,653 %

4,171 %

6,342 %

97

3,730 %

5,762 %

5,783 %

3,659 %

4,172 %

6,331 %

98

3,734 %

5,756 %

5,777 %

3,664 %

4,172 %

6,319 %

99

3,739 %

5,751 %

5,771 %

3,670 %

4,172 %

6,308 %

100

3,744 %

5,745 %

5,765 %

3,675 %

4,172 %

6,297 %

101

3,748 %

5,740 %

5,759 %

3,680 %

4,173 %

6,286 %

102

3,753 %

5,735 %

5,754 %

3,685 %

4,173 %

6,275 %

103

3,757 %

5,729 %

5,749 %

3,690 %

4,173 %

6,264 %

104

3,761 %

5,724 %

5,743 %

3,695 %

4,174 %

6,254 %

105

3,765 %

5,719 %

5,738 %

3,700 %

4,174 %

6,244 %

106

3,769 %

5,714 %

5,733 %

3,704 %

4,174 %

6,234 %

107

3,773 %

5,709 %

5,728 %

3,709 %

4,174 %

6,224 %

108

3,777 %

5,705 %

5,723 %

3,714 %

4,175 %

6,215 %

109

3,781 %

5,700 %

5,718 %

3,718 %

4,175 %

6,206 %

110

3,785 %

5,696 %

5,714 %

3,722 %

4,175 %

6,196 %

111

3,789 %

5,691 %

5,709 %

3,727 %

4,175 %

6,187 %

112

3,792 %

5,687 %

5,704 %

3,731 %

4,175 %

6,179 %

113

3,796 %

5,682 %

5,700 %

3,735 %

4,176 %

6,170 %

114

3,800 %

5,678 %

5,695 %

3,739 %

4,176 %

6,161 %

115

3,803 %

5,674 %

5,691 %

3,743 %

4,176 %

6,153 %

116

3,806 %

5,670 %

5,687 %

3,747 %

4,176 %

6,145 %

117

3,810 %

5,666 %

5,683 %

3,751 %

4,177 %

6,137 %

118

3,813 %

5,662 %

5,679 %

3,755 %

4,177 %

6,129 %

119

3,816 %

5,658 %

5,675 %

3,758 %

4,177 %

6,121 %

120

3,820 %

5,654 %

5,671 %

3,762 %

4,177 %

6,113 %

121

3,823 %

5,650 %

5,667 %

3,766 %

4,177 %

6,105 %

122

3,826 %

5,647 %

5,663 %

3,769 %

4,177 %

6,098 %

123

3,829 %

5,643 %

5,659 %

3,773 %

4,178 %

6,091 %

124

3,832 %

5,640 %

5,655 %

3,776 %

4,178 %

6,083 %

125

3,835 %

5,636 %

5,652 %

3,780 %

4,178 %

6,076 %

126

3,838 %

5,633 %

5,648 %

3,783 %

4,178 %

6,069 %

127

3,841 %

5,629 %

5,645 %

3,786 %

4,178 %

6,062 %

128

3,843 %

5,626 %

5,641 %

3,789 %

4,179 %

6,056 %

129

3,846 %

5,622 %

5,638 %

3,793 %

4,179 %

6,049 %

130

3,849 %

5,619 %

5,634 %

3,796 %

4,179 %

6,043 %

131

3,851 %

5,616 %

5,631 %

3,799 %

4,179 %

6,036 %

132

3,854 %

5,613 %

5,628 %

3,802 %

4,179 %

6,030 %

133

3,857 %

5,610 %

5,625 %

3,805 %

4,179 %

6,023 %

134

3,859 %

5,607 %

5,621 %

3,808 %

4,180 %

6,017 %

135

3,862 %

5,604 %

5,618 %

3,811 %

4,180 %

6,011 %

136

3,864 %

5,601 %

5,615 %

3,814 %

4,180 %

6,005 %

137

3,867 %

5,598 %

5,612 %

3,816 %

4,180 %

5,999 %

138

3,869 %

5,595 %

5,609 %

3,819 %

4,180 %

5,993 %

139

3,871 %

5,592 %

5,606 %

3,822 %

4,180 %

5,988 %

140

3,874 %

5,589 %

5,603 %

3,825 %

4,180 %

5,982 %

141

3,876 %

5,586 %

5,600 %

3,827 %

4,181 %

5,977 %

142

3,878 %

5,584 %

5,598 %

3,830 %

4,181 %

5,971 %

143

3,881 %

5,581 %

5,595 %

3,832 %

4,181 %

5,966 %

144

3,883 %

5,578 %

5,592 %

3,835 %

4,181 %

5,960 %

145

3,885 %

5,576 %

5,589 %

3,838 %

4,181 %

5,955 %

146

3,887 %

5,573 %

5,587 %

3,840 %

4,181 %

5,950 %

147

3,889 %

5,571 %

5,584 %

3,842 %

4,181 %

5,945 %

148

3,891 %

5,568 %

5,581 %

3,845 %

4,181 %

5,940 %

149

3,894 %

5,566 %

5,579 %

3,847 %

4,182 %

5,935 %

150

3,896 %

5,563 %

5,576 %

3,850 %

4,182 %

5,930 %


Perjodu ta' maturità (fi snin)

Real

Renminbi-yuan

Ringgit

Rublu Russu

Dollaru Singaporjan

Won tal-Korea ta' Fuq

1

15,543 %

1,985 %

3,562 %

11,250 %

1,534 %

1,301 %

2

16,275 %

2,000 %

3,614 %

10,692 %

1,740 %

1,301 %

3

16,450 %

2,083 %

3,667 %

11,303 %

1,955 %

1,337 %

4

16,698 %

2,156 %

3,732 %

10,962 %

2,145 %

1,386 %

5

17,140 %

2,265 %

3,797 %

10,098 %

2,281 %

1,433 %

6

17,082 %

2,347 %

3,887 %

10,681 %

2,421 %

1,480 %

7

17,033 %

2,417 %

3,978 %

9,993 %

2,545 %

1,527 %

8

17,014 %

2,460 %

4,064 %

10,011 %

2,642 %

1,569 %

9

16,999 %

2,514 %

4,153 %

10,052 %

2,719 %

1,608 %

10

16,987 %

2,558 %

4,243 %

9,818 %

2,773 %

1,643 %

11

16,928 %

2,602 %

4,291 %

9,552 %

2,830 %

1,675 %

12

16,821 %

2,648 %

4,324 %

9,310 %

2,885 %

1,700 %

13

16,674 %

2,695 %

4,370 %

9,088 %

2,929 %

1,714 %

14

16,495 %

2,741 %

4,428 %

8,882 %

2,963 %

1,721 %

15

16,291 %

2,787 %

4,492 %

8,691 %

2,985 %

1,722 %

16

16,067 %

2,831 %

4,558 %

8,513 %

2,997 %

1,720 %

17

15,827 %

2,874 %

4,622 %

8,346 %

3,003 %

1,718 %

18

15,576 %

2,916 %

4,681 %

8,190 %

3,007 %

1,722 %

19

15,317 %

2,956 %

4,733 %

8,042 %

3,013 %

1,734 %

20

15,053 %

2,995 %

4,775 %

7,903 %

3,021 %

1,755 %

21

14,788 %

3,031 %

4,807 %

7,773 %

3,034 %

1,786 %

22

14,522 %

3,067 %

4,831 %

7,649 %

3,050 %

1,826 %

23

14,259 %

3,101 %

4,846 %

7,532 %

3,069 %

1,870 %

24

14,000 %

3,133 %

4,856 %

7,422 %

3,089 %

1,918 %

25

13,747 %

3,164 %

4,862 %

7,317 %

3,111 %

1,969 %

26

13,499 %

3,193 %

4,863 %

7,218 %

3,133 %

2,020 %

27

13,259 %

3,222 %

4,862 %

7,124 %

3,156 %

2,071 %

28

13,026 %

3,249 %

4,858 %

7,035 %

3,179 %

2,123 %

29

12,801 %

3,275 %

4,852 %

6,950 %

3,202 %

2,173 %

30

12,585 %

3,299 %

4,845 %

6,870 %

3,224 %

2,223 %

31

12,376 %

3,323 %

4,837 %

6,793 %

3,247 %

2,272 %

32

12,176 %

3,346 %

4,828 %

6,720 %

3,268 %

2,319 %

33

11,984 %

3,367 %

4,818 %

6,651 %

3,290 %

2,365 %

34

11,800 %

3,388 %

4,808 %

6,585 %

3,310 %

2,410 %

35

11,624 %

3,408 %

4,797 %

6,522 %

3,331 %

2,453 %

36

11,456 %

3,427 %

4,787 %

6,462 %

3,350 %

2,494 %

37

11,294 %

3,445 %

4,776 %

6,405 %

3,369 %

2,535 %

38

11,140 %

3,463 %

4,765 %

6,350 %

3,388 %

2,573 %

39

10,992 %

3,480 %

4,754 %

6,298 %

3,405 %

2,611 %

40

10,8