ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 23

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
29ta' Jannar 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2016/111 tat-28 ta' Jannar 2016 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 101/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/112 tas-27 ta' Jannar 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd

14

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/113 tat-28 ta' Jannar 2016 li jimponi dazju antidumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet ta' żbarri u vireg tal-azzar b'reżistenza għolja għar-reħi għar-rinfurzar tal-konkrit li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

16

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/114 tat-28 ta' Jannar 2016 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għixien (EU-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2017 tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira li jikkonċernaw is-saħħa u s-saħħa tat-tfal ( 1 )

40

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/115 tat-28 ta' Jannar 2016 li jirtira l-aċċettazzjoni tal-impenn għal produttur esportatur wieħed skont id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE li tikkonferma l-aċċettazzjoni ta' impenn offrut b'rabta mal-proċedimenti ta' antidumping u antisussidji li jikkonċernaw l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għall-perjodu ta' applikazzjoni ta' miżuri definittivi

47

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/116 tat-28 ta' Jannar 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

57

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/117 tat-28 ta' Jannar 2016 dwar il-ħruġ tal-liċenzji għall-importazzjoni tar-ross skont il-kwoti tariffarji miftuħa għas-subperjodu ta' Jannar 2016 permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011

59

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (PESK) 2016/118 tal-20 ta' Jannar 2016 dwar l-implimentazzjoni mill-EUNAVFOR MED operazzjoni SOPHIA tar-Riżoluzzjoni 2240(2015) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (EUNAVFOR MED operazzjoni SOPHIA/1/2016)

63

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/119 tat-28 ta' Jannar 2016 li temenda d-Deċiżjoni 2011/72/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

65

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/120 tat-28 ta' Jannar 2016 dwar l-identifikazzjoni tal-eXtensible Business Reporting Language 2.1 għar-referenzjar fl-akkwist pubbliku ( 1 )

77

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2016 tal-Kumitat Konġunt UE-Żvizzera tat-3 ta' Diċembru 2015 li timmodifika l-Protokoll Nru 3 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera, fir-rigward tad-definizzjoni tal-kunċett tal-prodotti oriġinarji u għall-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva [2016/121]

79

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2016 tal-Komunità/Kumitat tal-Isvizzera dwar it-Trasport Intern tas-16 ta' Diċembru 2015 li temenda l-Annessi 1, 3, 4 u 7 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-trasport ta' merkanzija u passiġġieri permezz tal-linji tal-ferrovija u tat-triq [2016/122]

82

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/111

tat-28 ta' Jannar 2016

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 101/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 101/2011 tal-4 ta' Frar 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fl-4 ta' Frar 2011, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 101/2011.

(2)

Abbażi ta' rieżami tal-lista fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011, jeħtieġ li l-entrati għal 48 persuna jiġu emendati.

(3)

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011 huwa sostitwit mit-test li jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

A.G. KOENDERS


(1)  ĠU L 31, 5.2.2011, p. 1.


ANNESS

LISTA TA' PERSUNI U ENTITAJIET IMSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 2

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex President tat-Tuneżija, twieled f'Hamman-Sousse, fit-3 ta' Settembru 1936, iben Selma HASSEN, miżżewweġ lil Leïla TRABELSI, detentur tal-karta tal-identità nazzjonali (NIC) Nru 00354671.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra u għar-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżina, twieldet f'Tuneż, fl-24 ta' Ottubru 1956, bint Saida DHERIF, miżżewwġa lil Zine El Abidine BEN ALI, detentur tal-NIC Nru 00683530.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fl-4 ta' Marzu 1944, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 11 rue de France — Radès Ben Arous, detentur tal-NIC Nru 05000799.

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Sabha-Lybie fis-7 ta' Jannar 1980, iben Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, miżżewweġ lil Inès LEJRI, jirresjedi f'Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- is-7 sular — apt. Nru 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 04524472.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (ex-uffiċjal kap eżekuttiv tal-Banque Nationale Agricol) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-2 ta' Diċembru 1981, iben Naïma BOUTIBA, miżżewweġ lil Nesrine BEN ALI, detentur tal-NIC Nru 04682068.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi Tuneżini minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali), kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Tuneż fis-16 ta' Jannar 1987, bint Leïla TRABELSI, miżżewġa lil Fahd Mohamed Sakher MATERI, detentur tal-NIC Nru 00299177.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Tuneż, fis-17 ta' Lulju 1992, bint Leïla TRABELSI, detentur tal-NIC Nru 09006300.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fil-5 ta' Novembru 1962, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 32 rue de France — Radès Ben Arous, detentur tal-NIC Nru 00777029.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fl-24 ta' Ġunju 1948, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Nadia MAKNI, amministratur delegat ta' impriża agrikola, jirresjedi fi 20 rue El Achfat — Carthage — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00104253.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżina, twieldet f'Tuneż fid-19 ta' Frar 1953, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Mohamed MAHJOUB, direttur amministrattiv, tirresjedi fi 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô, detentur tal-NIC Nru 00403106.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fis-26 ta' Awwissu 1974, iben Najia JERIDI, kummerċjant, jirresjedi fi 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence, detentur tal-NIC Nru 05417770.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fis-26 ta' April 1950, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Souad BEN JEMIA, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur, detentur tal-NIC Nru 00178522.

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fil-25 ta' Settembru 1955, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Hela BELHAJ, CEO, jirresjedi fi 20 rue Ibn Chabat — Salammbô —Carthage -Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05150331.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżina, twieldet f'Tuneż fis-27 ta' Diċembru 1958, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Mohamed Montassar MEHERZI, direttur kummerċjali, tirresjedi fi 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa, detentur tal-NIC Nru 00166569.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuneżin, twieled f'La Marsa fil-5 ta' Mejju 1959, iben Fatma SFAR, miżżewweġ lil Samira TRABELSI, CEO, jirresjedi fi 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, detentur tal-NIC Nru 00046988.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżina, twieldet fl-1 ta' Frar 1960, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Habib ZAKIR, tirresjedi fi 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur, detentur tal-NIC Nru 00235016.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuneżin, twieled fil-5 ta' Marzu 1957, iben Saida BEN ABDALLAH, miżżewweġ lil Nefissa TRABELSI, kuntrattur, jirresjedi fi 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur, detentur tal-NIC Nru 00547946.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-3 ta' Lulju 1973, iben Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, kuntrattur, jirresjedi fil-blokk ta' appartamenti Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05411511.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tuneżina, twieldet f'Tuneż, fil-25 ta' Ġunju 1975, bint Mounira TRABELSI (oħt Leila TRABELSI), direttur amministrattiv, miżżewġa lil Mourad MEHDOUI, tirresjedi fi 41 rue Garibaldi -Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05417907.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-3 ta' Mejju 1962, iben Neila BARTAJI, miżżewweġ lil Lilia NACEF, CEO, jirresjedi fi 41 rue Garibaldi —Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05189459.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżin, twieled fit-18 ta' Settembru 1976, iben Najia JERIDI, CEO, jirresjedi fil-housing estate Erriadh.2-Gammarth —Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05412560.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżina, twieldet fl-4 ta' Diċembru 1971, bint Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, tirresjedi fi 2 rue El Farrouj — La Marsa, detentur tal-NIC Nru 05418095.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżin, twieled fl-20 ta' Diċembru 1965, iben Radhia MATHLOUTHI, miżżewweġ lil Linda CHERNI, skrivan ma' Tunisair, jirresjedi fi 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00300638.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuneżin, twieled fid-29 ta' Jannar 1988, iben Kaouther Feriel HAMZA, CEO tal-kumpannija Stafiem — Peugeot, jirresjedi fi 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tuneż.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuneżin, twieled fit-13 ta' Jannar 1959, iben Leïla CHAIBI, miżżewweġ lil Dorsaf BEN ALI, CEO, jirresjedi f'rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00400688.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Le Bardo, fil-5 ta' Lulju 1965, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Slim CHIBOUB, tirresjedi fi 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00589759.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Le Bardo, fil-21 ta' Awwissu 1971, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Marouene MABROUK, kunsillier fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, detentur tal-NIC Nru 05409131.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneżin, twieled f'Tuneż fil-11 ta' Marzu 1972, iben Jaouida El BEJI, miżżewweġ lil Sirine BEN ALI, CEO, jirresjedi fi 8 rue du Commandant Béjaoui — Carthage — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 04766495.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Le Bardo fit-8 ta' Marzu 1963, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Slim ZARROUK, tabib, tirresjedi fi 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, detentur tal-NIC Nru 00589758.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-13 ta' Awwissu 1960, iben Maherzia GUEDIRA, miżżewweġ lil Ghazoua BEN ALI, CEO, jirresjedi fi 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, detentur tal-NIC Nru 00642271.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Hammam-Sousse fit-22 ta' Novembru 1949, iben Selma HASSEN, fotografu u ġurnalist fil-Ġermanja, jirresjedi fi 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam — Sousse, detentur tal-NIC Nru 02951793.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Hammam-Sousse fit-13 ta' Marzu 1947, miżżewweġ lil Zohra BEN AMMAR, direttur amministrattiv, jirresjedi fi rue El Moez — Hammam — Sousse, detentur tal-NIC Nru 02800443.

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Hammam-Sousse fis-16 ta' Mejju 1952, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Fathi REFAT, rappreżentanta ta' Tunisair, tirresjedi fi 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse, detentur tal-NIC Nru 02914657.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Sousse fit-18 ta' Settembru 1956, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Sadok Habib MHIRI, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse, detentur tal-NIC Nru 02804872.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneżin, twieled fit-28 ta' Ottubru 1938, iben Selma HASSEN, irtirat, armel ta' Selma MANSOUR, jirresjedi fi 255 cité El Bassatine — Monastir, detentur tal-NIC Nru 028106l4.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fil-21 ta' Ottubru 1969, iben Selma MANSOUR, miżżewweġ lil Monia CHEDLI, direttur amministrattiv, jirresjedi f'avenue Hédi Nouira — Monastir, detentur tal-NIC Nru 04180053.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Monastir fid-29 ta' April 1974, iben Selma MANSOUR, mhux miżżewweġ, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi 83 Cap Marina — Monastir, detentur tal-NIC Nru 04186963.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Monastir fit-12 ta' Ottubru 1972, iben Selma MANSOUR, mhux miżżewweġ, esportatur u importatur kummerċjali, jirresjedi fi avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir, detentur tal-NIC Nru 04192479.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Monastir fit-8 ta' Marzu 1980, bint Selma MANSOUR, miżżewġa lil Zied JAZIRI, segretarja ta' kumpannija, tirresjedi f'rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse, detentur tal-NIC Nru 06810509.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneżin, twieled f'Hammam — Sousse fit-8 ta' Ottubru 1978, iben Hayet BEN ALI, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, detentur tal-NIC Nru 05590835.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneżin, twieled f'Hammam — Sousse fid-9 ta' Awwissu 1977, iben Hayet BEN ALI, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi 17 avenue de la République — Hammam — Sousse, detentur tal-NIC Nru 05590836.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneżina, twieldet f'Monastir fit-30 ta' Awwissu 1982, bint Hayet BEN ALI, miżżewġa lil Badreddine BENNOUR, tirresjedi f'rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse, detentur tal-NIC Nru 08434380.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneżin, twieled F'Sousse, fit-13 ta' Jannar 1970, iben Naïma BEN ALI, kap ta' dipartiment ma' Tunisair, jirresjedi f'Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana, detentur tal-NIC Nru 05514395.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneżin, twieled f'Hammam — Sousse fit-22 ta' Ottubru 1967, iben Naïma BEN ALI, konsulent speċjali fil-Ministeru tat-Trasport, jirresjedi fi 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05504161.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tuneżin, twieled f'Sousse fit-3 ta' Jannar 1973, iben Naïma BEN ALI, miżżewweġ lil Lamia JEGHAM, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam — Sousse, detentur tal-NIC Nru 05539378.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Pariġi fis-27 ta' Ottubru 1966, iben Paulette HAZAT, direttur ta' kumpannija, jirresjedi f'Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, detentur tal-NIC Nru 05515496 (nazzjonalità doppja).

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità Tuneżina u Franċiża; twieled f'Le Petit Quevilly (76) fis-6 ta' April 1971 (jew fis-16 ta' April skont il-karta tal-identità Tuneżina tiegħu); iben Tijani BEN ALI li twieled fid-9 ta' Frar 1932 u Paulette HAZET (jew HAZAT) li twieldet fit-23 ta' Frar 1936; miżżewweġ lil Amel SAIED (jew SAID); direttur amministratur; jirrisjedi f'Chouket El Arressa, Hammam — Sousse, skont l-NIC Tuneżina tiegħu Nru 00297112; jirrisjedi fi 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), skont l-NIC Franċiża tiegħu Nru 111277501841.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-28 ta' Awwissu 1974, iben Leila DEROUICHE, direttur kummerċjali, jirresjedi fi 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tuneż, detentur tal-NIC Nru 04622472.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.


29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/14


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/112

tas-27 ta' Jannar 2016

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 183(b) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli u jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 u (KE) Nru 614/2009 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 (3) stipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' sistema ta' dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni u ffissal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u l-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd.

(2)

Minn kontroll regolari tal-informazzjoni li abbażi tagħha jiġu stabbiliti l-prezzijiet rappreżentattivi għall-prodotti tas-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd, jirriżulta li l-prezzijiet rappreżentattivi għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti għandhom jiġu emendati biex jitqiesu l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet skont l-oriġini.

(3)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1484/95 għandu jiġi emendat skont dan.

(4)

Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat li din il-miżura tibda tapplika mill-aktar fis wara li toħroġ l-informazzjoni, jeħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ dakinhar li jiġi ppubblikat,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1484/95 qed jinbidel bit-test stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Jannar 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 150, 20.5.2014, p. 1.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1484/95 tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ġunju 1995, li jistabilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' sistema ta' dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni u jiffissa dazji addizzjonali tal-importazzjoni fl-oqsma tal-laħam tat-tjur u l-bajd u għall-albumina tal-bajd, u jħassar ir-Regolament Nru 163/67/KEE (ĠU L 145, 29.6.1995, p. 47).


ANNESS

“ANNESS I

Kodiċi tan-NM

Deskrizzjoni tal-prodotti

Prezz rappreżentattiv

(f'EUR/100 kg)

Garanzija msemmija fl-Artikolu 3

(f'EUR/100 kg)

Oriġini (1)

0207 12 10

Karkassi tat-tiġieġ, preżentazzjoni 70 %, iffriżati

137,2

0

AR

0207 12 90

Karkassi tat-tiġieġ, preżentazzjoni 65 %, iffriżati

155,1

164,0

0

0

AR

BR

0207 14 10

Qatgħat mingħajr għadam ta' sriedaq jew ta' tiġieġ, iffriżati

310,0

202,7

303,3

244,7

0

29

0

17

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Qatgħat mingħajr għadam ta' dundjani, iffriżati

372,9

253,9

0

13

BR

CL

0408 91 80

Bajd, mhux fil-qoxra, imnixxef

568,6

0

AR

1602 32 11

Preparazzjonijiet nejjin ta' sriedaq u ta' tiġieġ

236,6

15

BR


(1)  Nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi ‘ZZ’ ifisser ‘oriġini oħrajn’.”


29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/16


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/113

tat-28 ta' Jannar 2016

li jimponi dazju antidumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet ta' żbarri u vireg tal-azzar b'reżistenza għolja għar-reħi għar-rinfurzar tal-konkrit li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”) u b'mod partikolari l-Artikolu 7(4) tiegħu,

Wara li kkonsultat l-Istati Membri,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   Bidu

(1)

Fit-30 ta' April 2015, il-Kummissjoni Ewropea (il-“Kummissjoni”), permezz ta' avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2) (“in-notifika ta' bidu”), ħabbret il-bidu ta' proċediment ta' antidumping (“il-proċediment antidumping”) fir-rigward tal-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' żbarri u vireg tal-azzar b'reżistenza għolja għar-reħi għar-rinfurzar tal-konkrit (high fatigue performance reinforcement bars, “HFP rebars”) li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“RPĊ” jew “il-pajjiż ikkonċernat”).

(2)

Il-proċediment ta' antidumping beda wara lment imressaq fis-17 ta' Marzu 2015 mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Azzar (“Eurofer” jew “l-ilmentatur”) f'isem il-produtturi li jirrappreżentaw aktar minn 25 % tal-produzzjoni kollha tal-Unjoni ta' HFP rebars. L-ilment kien fih evidenza prima facie ta' dumping ta' dan il-prodott u ta' dannu materjali li rriżulta minnu, li tqieset biżżejjed sabiex tkun iġġustifikata t-tnedija ta' investigazzjoni.

1.2.   Reġistrazzjoni

(3)

Wara talba mill-ilmentatur, sostnuta bl-evidenza meħtieġa, il-Kummissjoni adottat fis-17 ta' Diċembru 2015 ir-Regolament (UE) 2015/2386 (3) li jagħmel l-importazzjonijiet ta' HFP rebars li joriġinaw mir-RPĊ suġġetti għar-reġistrazzjoni mid-19 ta' Diċembru 2015.

1.3.   Il-partijiet ikkonċernati mill-investigazzjoni

(4)

Il-Kummissjoni nnotifikat uffiċjalment lill-ilmentatur, lil produtturi magħrufa oħrajn tal-Unjoni, lill-produtturi esportaturi magħrufa, lill-importaturi u lill-utenti magħrufa, u lill-awtoritajiet Ċiniżi bit-tnedija tal-investigazzjoni. Hija infurmat lill-partijiet interessati fin-notifika ta' bidu li kienet għażlet provviżorjament lill-Emirati Għarab Magħquda bħala pajjiż terz b'ekonomija tas-suq (“il-pajjiż analogu”) skont it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, u stiednet lill-partijiet biex jikkummentaw dwar din l-għażla.

(5)

Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jispjegaw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u li jitolbu smigħ fil-limitu taż-żmien stabbilit fl-avviż ta' tnedija. Il-partijiet interessati kollha, li talbu dan u wrew li kien hemm raġunijiet partikolari għaliex għandhom jinstemgħu, ingħataw smigħ.

1.4.   Kampjunar

(6)

Minħabba li jidher li potenzjalment hemm għadd kbir ta' produtturi esportaturi fil-pajjiż ikkonċernat, importaturi mhux relatati u produtturi tal-Unjoni li huma involuti fil-proċediment, u sabiex l-investigazzjoni titlesta fl-iskadenzi statutorji, il-Kummissjoni ħabbret fin-notifika ta' bidu li hija tista' tieħu kampjun ta' kumpanniji biex jiġu investigati skont l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.

a)   Kampjunar tal-produtturi esportaturi

(7)

Biex il-Kummissjoni tkun tista' tiddeċiedi jekk il-kampjunar huwiex meħtieġ u jekk inhu hekk, biex tagħżel kampjun, il-produtturi esportaturi kollha fil-pajjiż ikkonċernat intalbu jidentifikaw ruħhom mal-Kummissjoni u jipprovdu informazzjoni speċifikata fin-notifika ta' bidu. Barra minn hekk, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Ċiniżi sabiex jidentifikaw u/jew jikkuntattjaw produtturi esportaturi oħra li jistgħu jkunu interessati li jieħdu sehem fl-investigazzjoni.

(8)

B'kollox, tliet grupp ta' produtturi esportaturi taw l-informazzjoni mitluba, qablu li jkunu inklużi fil-kampjun u talbu li jiġu eżaminati individwalment f'każ li ma jkunux inklużi fil-kampjun. Minħabba l-għadd żgħir ta' kumpanniji li kkooperaw (b'kollox it-tliet gruppi li jikkonsistu minn sitt produtturi, tliet esportaturi relatati fiċ-Ċina u żewġ esportaturi relatati f'Singapor), il-Kummissjoni ddeċidiet li l-kampjunar ma kienx meħtieġ fir-rigward tal-produtturi esportaturi fil-pajjiż ikkonċernat.

b)   Kampjunar tal-produtturi tal-Unjoni

(9)

Fin-notifika ta' bidu, il-Kummissjoni ħabbret li kienet għażlet provviżorjament kampjun ta' produtturi tal-Unjoni. Dan il-kampjun inizjalment kien jikkonsisti f'erba' produtturi li kienu magħrufa mal-Kummissjoni li jipproduċu HFP rebars fl-Unjoni, qabel ma nbdiet l-investigazzjoni. Il-Kummissjoni għażlet il-kampjun abbażi tal-volum tal-bejgħ lil klijenti mhux relatati. Fin-notifika ta' bidu, il-partijiet interessati ġew mistiedna wkoll iressqu l-fehmiet tagħhom dwar il-kampjun provviżorju. Ma wasal l-ebda kumment dwar il-kampjun propost. Il-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun jammontaw għal 90 % tal-produzzjoni totali stmata tal-Unjoni. Il-kampjun huwa meqjus li jirrappreżenta l-industrija tal-Unjoni.

c)   Kampjunar tal-importaturi

(10)

Sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tiddeċiedi jekk il-kampjunar hux neċessarju u, jekk iva, tagħżel kampjun, l-importaturi kollha mhux relatati kienu mitluba jidentifikaw ruħhom lill-Kummissjoni u jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-notifika ta' bidu.

(11)

B'kollox erba' importaturi mhux relatati taw l-informazzjoni mitluba u qablu li jiġu inklużi fil-kampjun. Minħabba l-għadd limitat ta' importaturi li kkooperaw, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma kienx meħtieġ il-kampjunar.

1.5.   Formola għal talba għal trattament ta' ekonomija tas-suq

(12)

Għall-finijiet tal-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni bagħtet formoli ta' talba għal trattament tal-ekonomija tas-suq lill-awtoritajiet u lill-produtturi esportaturi fir-RPĊ li kkooperaw. L-ebda produttur esportatur li kkoopera ma talab għal trattament ta' ekonomija tas-suq.

1.6.   It-tweġibiet għall-kwestjonarju u ż-żjarat ta' verifika

(13)

Intbagħtu kwestjonarji lill-partijiet kollha magћrufa li huma kkonċernati u lill-kumpanniji l-oћra kollha li ppreżentaw ruћhom fi żmien l-iskadenzi stipulati fin-notifika ta' bidu. Waslu tweġibiet għall-kwestjonarju mingħand it-tliet (gruppi ta') produtturi esportaturi fir-RPĊ li kkooperaw, l-erba' produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun, l-erba' importaturi mhux relatati, il-ħames utenti mhux relatati u l-erba' utenti relatati. Żewġ importaturi mhux relatati u tliet utenti mhux relatati sussegwentement irtiraw il-kooperazzjoni tagħhom.

(14)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha mogħtija mill-partijiet interessati u li kienet mequsa meħtieġa sabiex jiġi ddeterminat b'mod provviżorju d-dumping, id-dannu li jirriżulta u l-interess tal-Unjoni. Saru żjarat ta' verifika fl-istabbilimenti tal-partijiet li ġejjin:

(a)

Produtturi tal-Unjoni

Celsa UK, ir-Renju Unit

Megasa Siderur, Spanja

Riva Acier, Franza

SN Maia, il-Portugall

(b)

Importaturi mhux relatati fl-Unjoni

Ronly Ltd, ir-Renju Unit

(c)

Utenti fl-Unjoni

 

Utenti relatati:

BRC, ir-Renju Unit

Express Limited, ir-Renju Unit

Rom, ir-Renju Unit

Romtech, ir-Renju Unit

 

Utenti mhux relatati:

Capital, ir-Renju Unit

Roe Bros and Northwest Steel, ir-Renju Unit

(d)

Produtturi esportaturi fir-RPĊ:

Jiangyin Xicheng Group:

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

Wuxi Xijun International Trade Co.Ltd. (esportatur relatat fir-RPĊ)

Jiangsu Xichuang International Trade Co., Ltd (esportatur relatat fir-RPĊ)

Jiangsu Yonggang Group:

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

Jiangsu Shagang Group:

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

Jiangsu Shagang International Co., Ltd. (esportatur relatat fir-RPĊ)

(e)

Produttur fil-pajjiż analogu:

ArcelorMittal South Africa (l-Afrika t'Isfel)

(15)

Il-Kummissjoni ma żaritx il-bini taż-żewġ esportaturi relatati tal-kumpanniji Ċiniżi f'Singapor li kkooperaw, jiġifieri Lianfeng International PTE., Ltd. (l-esportatur relatat tal-Grupp Yonggang) u Xinsha International PTE, Ltd. (l-esportatur relatat tal-Grupp Shagang). Il-fajls u l-kontijiet tagħhom, sa fejn mitlub mill-Kummissjoni, kienu madankollu disponibbli għal spezzjoni matul iż-żjarat fuq il-post fil-bini tal-produtturi relatati rispettivi tagħhom fir-RPĊ.

1.7.   Perjodu tal-investigazzjoni u perjodu kkunsidrat

(16)

L-investigazzjoni dwar id-dumping u d-dannu kopriet il-perjodu mill-1 ta' April 2014 sal-31 ta' Marzu 2015 (“il-perjodu tal-investigazzjoni” jew “PI”). L-analiżi tat-tendenzi li huma rilevanti gћall-valutazzjoni tad-dannu kopriet il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2011 sa tmiem il-perjodu tal-investigazzjoni (“il-perjodu kkunsidrat”). Minħabba ċ-ċirkostanzi speċifiċi fis-suq tal-2011 spjegati fil-premessa (148), is-sena 2011 tnaqqsilha l-piż fl-analiżi tad-dannu, u l-iżviluppi li saru sa mill-1 ta' Jannar 2012 ngħataw għaldaqstant aktar enfasi. Għalhekk l-indiċi huma bbażati fuq is-sena 2012, meta applikabbli.

2.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT U L-PRODOTT SIMILI

2.1.   Il-prodott ikkonċernat

(17)

Il-prodott suġġett għal din l-investigazzjoni huma żbarri u vireg tal-ħadid jew tal-azzar b'reżistenza għolja għar-reħi għar-rinfurzar tal-konkrit, magħmula mill-ħadid, l-azzar mhux illigat jew l-azzar illigat (iżda minbarra l-azzar inossidabbli, l-azzar rapidu, l-azzar siliko-manganiż), mhux maħdum aktar ħlief irrumblat bis-sħana, iżda inkluż dak mibrum wara l-irrumblar; dawn l-iżbarri u l-vireg fihom indentazzjonijiet, tqabbiż, skanalaturi jew deformazzjonijiet oħra magħmula waqt il-proċess tal-irrumblar jew jiġu mibrumin wara l-irrumblar. Il-karatteristika ewlenija tar-reżistenza għolja hija l-kapaċità ta' materjal li jkun jiflaħ stress ripetut mingħajr ma jinkiser u, b'mod speċifiku, il-kapaċità li jirreżisti f'eċċess ta' 4,5 miljun ċiklu ta' reħi bl-użu ta' proporzjon tal-istress (minimu/massimu) ta' 0,2 u medda ta' stress li taqbeż il-150 MPa.

(18)

Id-definizzjoni tal-prodott tikkorrispondi għar-rekwiżiti tal-Istandard Brittaniku BS4449 u hija tipikament distingwibbli miċ-ċertifikazzjoni ta' CARES u l-immarkar fuq l-iżbarri u l-vireg għar-rinfurzar infushom. Għalhekk, għall-kuntrarju tal-fehma espressa minn ċerti partijiet interessati, ma hemm l-ebda problema ta' implimentazzjoni prattika tal-miżuri.

(19)

Il-prodott ikkonċernat huwa l-prodott deskritt fil-premessa (17) hawn fuq, li joriġina mir-RPĊ, li attwalment jaqa' taħt il-kodiċijiet NM ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 u ex 7228 30 89.

2.2.   Il-prodott simili

(20)

L-investigazzjoni uriet li l-prodott ikkonċernat u l-prodott immanifatturat u mibjugħ fis-suq domestiku tal-RPĊ u tal-pajjiż analogu, kif ukoll il-prodott immanifatturat mill-industrija tal-Unjoni u mibjugħ fis-suq tal-Unjoni għandhom l-istess karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi bażiċi u l-istess użi. Għaldaqstant huma kkunsidrati provviżorjament bħala simili skont l-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

3.   ID-DUMPING

3.1.   Introduzzjoni

(21)

Sitt produtturi esportaturi Ċiniżi li jappartjenu għal tliet gruppi (Jiangyin Xicheng Group, Jiangsu Yonggang Group u Jiangsu Shagang Group) ikkooperaw fl-investigazzjoni. Huma jirrappreżentaw aktar minn 95 % tal-esportazzjonijiet Ċiniżi kollha lejn l-Unjoni fil-PI. Il-kumpanniji kollha esportaw lejn l-Unjoni permezz tal-esportaturi relatati li jinsabu fir-RPĊ u/jew Singapore.

(22)

Żewġ gruppi li kooperaw, Jiangsu Yonggang u Jiangsu Shagang, huma relatati minn sjieda komuni ta' wieħed mill-produtturi esportaturi tal-HFP rebars, li ddaħħal fit-tweġibiet għall-kwestjonarju taż-żewġ gruppi. Madankollu, il-kumpanniji sostnew li ż-żewġ gruppi għandhom jiġu ttrattati bħala entitajiet separati għall-għanijiet ta' din l-investigazzjoni. Il-kumpanniji enfasizzaw fost l-oħrajn li ma hemm l-ebda involviment fil-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' xulxin, l-ebda tip ta' rabta operazzjonali, linji ta' produzzjoni separati u mezzi għat-tqassim tal-bejgħ kompletament indipendenti fis-swieq domestiċi u internazzjonali.

(23)

Fir-rigward ta' din l-asserzjoni, filwaqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni n-natura u s-saħħa tar-relazzjoni ta' bejn il-gruppi, jiġifieri l-fatt li waħda mill-kumpanniji ta' grupp minnhom hija l-ikbar azzjonist u l-produttur prinċipali tal-prodott ikkonċernat tat-tieni grupp, u l-fatt li l-eks uffiċjali tal-kumpannija prinċipali qegħdin f'korpi statutorji prinċipali ta' din tal-aħħar, il-Kummissjoni tikkonkludi b'mod preliminari li ż-żewġ gruppi għandhom jiġu ttrattati bħala relatati. Għaldaqstant, għandu jiġi applikat dazju provviżorju b'medja ponderata għall-kumpanniji taż-żewġ gruppi.

(24)

L-ebda wieħed mill-produtturi esportaturi li kkooperaw fir-RPĊ ma talab trattament ta' ekonomija tas-suq. Għalhekk, il-valur normali kien ddeterminat abbażi tal-prezz jew tal-valur maħdum f'pajjiż terz b'ekonomija tas-suq (“il-pajjiż analogu”) skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku.

3.2.   Il-pajjiż analogu

(25)

Fin-notifika ta' bidu, il-Kummissjoni infurmat lill-partijiet interessati li pproponiet lill-Emirati Għarab Magħquda bħala pajjiż analogu adegwat, u stidnithom jikkummentaw. Madankollu l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda kooperazzjoni minn produtturi tal-prodott ikkonċernat f'dan il-pajjiż li kienu magħrufa u li ġew ikkuntattjati.

(26)

Il-Kummissjoni eżaminat ukoll jekk xi pajjiż ieħor b'ekonomija tas-suq li fih jiġu prodotti l-HFP rebars jistax ikun pajjiż analogu adegwat. Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, abbażi tal-ilment, tas-sottomissjonijiet mill-partijiet u tad-dejta tal-Eurostat, il-pajjiżi l-oħra li jipproduċu l-HFP rebars huma l-Eġittu, l-Oman, il-Qatar, l-Arabja Sawdija, l-Afrika t'Isfel, it-Turkija u l-Ukrajna. B'kollox ġew ikkuntattjati mill-Kummissjoni 38 produttur potenzali tal-prodott ikkonċernat f'dawn il-pajjiżi.

(27)

Ikkooperat kumpannija waħda biss li tinsab fl-Afrika t'Isfel. Din il-kumpannija wieġbet għall-kwestjonarju tal-pajjiż analogu u qablet li ssir verifika fuq il-post rigward ir-risposta tagħha. Produttur ieħor li jinsab fit-Turkija inizjalment wera r-rieda li jikkoopera, iżda fl-aħħar ma ppreżentax ir-risposti għall-kwestjonarju, minkejja d-diversi tentattivi mill-Kummissjoni biex jinkisbu r-risposti.

(28)

Rigward il-kumpannija tal-Afrika t'Isfel inkwistjoni, China Iron and Steel Association (“CISA”), parti interessata f'din il-proċedura, qajmet il-punt li l-kumpannija kienet sussidjarja ta' wieħed mill-produtturi tal-UE li appoġġaw l-ilment. Skont is-CISA, l-oġġettività ta' kwalunkwe dejta mogħtija minn din il-kumpannija tkun dubjuża.

(29)

Fir-rigward ta' din l-asserzjoni, għandu jiġi l-ewwel nett osservat li l-Kummissjoni kienet limitata fl-għażla tagħha tal-pajjiż analogu minħabba n-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-pajjiżi l-oħra. It-tieni, ir-relazzjoni bejn kumpannija ta' pajjiż analogu u l-produttur tal-UE hija irrilevanti għall-iskop ta' din l-investigazzjoni. Il-Kummissjoni tosserva li anke jekk il-produtturi fil-pajjiżi analogi huma relatati mal-produtturi tal-Unjoni, rabta bħal din la tinvalida u lanqas taffettwa d-determinazzjoni tal-valur normali abbażi ta' dejta vverifikata, u dan ġie kkonfermat f'sentenza riċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja f'każ simili (4). Barra minn hekk, ma hemm l-ebda raġuni għala għandu jkun hemm dubju fuq l-użu tad-dejta ta' dan il-produttur tal-pajjiż analogu li ġiet ivverifikata kif suppost. Barra minn hekk, dwar dak li jirrigwarda l-Afrika t'Isfel, is-suq domestiku għall-HFP rebars huwa relattivament miftuħ, mhux protett b'dazji doganali għall-importazzjoni tal-prodott ikkonċernat, b'kompetizzjoni interna bejn diversi produtturi domestiċi u bl-importazzjonijiet li għandhom sehem imdaqqas mis-suq ta' 13 %. Il-produttur ivverifikat tal-pajjiż analogu għandu kwantitajiet kbar ta' bejgħ domestiku kif ukoll mill-esportazzjoni, b'sehem mis-suq li għandu firxa ta' 13-23 % fis-suq domestiku tiegħu. Dan jipproduċi tipi li huma l-istess bħall-prodott simili esportat lejn l-Unjoni mill-produtturi Ċiniżi.

(30)

Filwaqt li jittieħed inkonsiderazzjoni dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet f'dan l-istadju tal-proċediment li l-Afrika t'Isfel hija pajjiż analogu xieraq skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku.

3.3.   Il-valur normali

(31)

Kif imsemmi fil-premessa (24) hawn fuq, il-valur normali għall-produtturi esportaturi fir-RPĊ ġie ddeterminat abbażi tal-valur maħdum fil-pajjiż analogu, f'dan il-każ fl-Afrika t'Isfel, skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku.

(32)

Sabiex jiġi stabbilit dan, il-Kummissjoni l-ewwel eżaminat jekk il-volum totali tal-bejgħ domestiku tal-prodott simili lil klijenti indipendenti magħmul mill-produttur fil-pajjiż analogu li kkoopera kienx rappreżentattiv, jiġifieri jekk il-volum totali ta' tali bejgħ domestiku kienx jirrappreżenta mill-inqas 5 % tal-volum totali tal-bejgħ tal-esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni minn kull esportatur Ċiniż rispettiv li kkopera matul il-PI skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. Fuq din il-bażi, instab li l-bejgħ globali kumplessiv fil-pajjiż analogu kien rappreżentattiv.

(33)

Sussegwentement, il-Kummissjoni għamlet l-istess tqabbil għal kull tip ta' prodott, jiġifieri ġie eżaminat jekk il-bejgħ domestiku ta' tip partikolari ta' prodott fil-pajjiż analogu kienx rappreżentattiv għall-finijiet tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. Fuq din il-bażi, instab li l-bejgħ domestiku fil-pajjiż analogu ma kienx rappreżentattiv għall-ebda tip ta' prodott għall-ebda esportatur Ċiniż.

(34)

Għalhekk, il-valur normali nħadem skont l-Artikolu 2(3) u (6) tar-Regolament bażiku billi ġew miżjudin mal-ispiża medja tal-manifattura tat-tip ta' prodott rilevanti, l-ispejjeż tal-bejgħ, ġenerali u amministrattivi medji ponderati (“SG&A”) li saru (1 %–5 %) u l-profitt medju ponderat (10 %–20 %) li għamel il-produttur fil-pajjiż analogu mill-bejgħ domestiku, fl-andament normali tal-kummerċ, matul il-perjodu ta' investigazzjoni.

3.4.   Il-prezz tal-esportazzjoni

(35)

Il-produtturi esportaturi li kkooperaw esportaw lejn l-Unjoni jew permezz tal-esportaturi relatati li jinsabu fiċ-Ċina u/jew f'Singapore, jew permezz ta' kumpanniji kummerċjali indipendenti li jinsabu fiċ-Ċina.

(36)

B'hekk, il-prezz tal-esportazzjoni ġie stabbilit skont l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku abbażi tal-prezzijiet tal-esportazzjoni li effettivament tћallsu jew li jistgћu jitћallsu lill-ewwel klijenti indipendenti, kemm jekk importaturi fl-Unjoni u kemm jekk kumpanniji kummerċjali fir-RPĊ.

3.5.   Tqabbil

(37)

Il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni tal-produtturi esportaturi li kkooperaw tqabblu abbażi ta' kif joħorġu mill-fabbrika.

(38)

Sabiex ikun żgurat tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni, ġew ikkunsidrati forma ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-kumparabbiltà tal-prezzijiet skont l-Artikolu 2(10) tar-Regolament Bażiku.

(39)

Fuq din il-bażi, saru aġġustamenti għat-trasport, l-ispejjeż tal-ġarr ta' merkanzija bil-baħar u tal-assigurazzjoni, l-ispejjeż ta' tagħbija u l-ispejjeż anċillari, l-ispejjeż tal-ippakkjar, l-ispejjeż ta' kreditu, għal skontijiet u kummissjonijiet fejn ġie ppruvat li jaffettwaw it-tqabbil tal-prezzijiet. L-aġġustamenti totali kienu fil-firxa ta' 5 %–10 %.

(40)

Iċ-Ċina tapplika l-politika tar-rimborż tal-VAT b'mod parzjali biss fil-mument tal-esportazzjoni. Mill-VAT, 4 % ma humiex rimborżati. Sabiex jiġi żgurat li dan intwera bl-istess livell ta' tassazzjoni bħal tal-prezz tal-esportazzjoni, il-valur normali ġie aġġustat aktar 'il fuq permezz ta' dik il-parti tal-VAT imposta fuq l-esportazzjonijiet tal-HFP rebars li ma ġietx mogħtija lura lill-produtturi esportaturi Ċiniżi (5).

3.6.   Marġnijiet tad-dumping

(41)

Kif previst fl-Artikolu 2(11) u (12) tar-Regolament bażiku, għal kull grupp ta' kumpanniji li jikkooperaw, il-valur normali medju ponderat ta' kull tip ta' prodott simili fil-pajjiż analogu tqabbel mal-prezz tal-esportazzjoni medju ponderat tat-tip ta' prodott korrispondenti kkonċernat.

(42)

Kif spjegat fil-premessa (23), il-Kummissjoni kkonkludiet li tnejn mill-gruppi ta' kumpanniji li kkooperaw għandhom jiġu ttrattati bħala relatati.

(43)

Għaldaqstant ġie stabbilit marġni ta' dumping wieħed għall-produtturi esportaturi taż-żewġ gruppi billi nħadmet is-somma tal-ammonti ta' dumping individwali tagħhom bħala perċentwal tas-somma tal-valuri CIF maħduma tagħhom (minħabba l-preżenza tal-esportaturi relatati) fil-fruntiera tal-Unjoni.

(44)

Fir-rigward tal-marġni tad-dumping għall-pajjiż kollu, il-Kummissjoni l-ewwel stabbilixxiet il-livell ta' kooperazzjoni. Għal dan l-għan, sar tqabbil bejn il-kwantitajiet ta' esportazzjoni totali tal-produtturi esportaturi li kkooperaw u l-importazzjonijiet totali mir-RPĊ kif jirriżulta mill-istatistiċi tal-importazzjoni tal-Eurostat. Minħabba li l-livell ta' kooperazzjoni kien għoli, il-marġni ta' dumping għall-pajjiż kollu ġie stabbilit b'mod provviżorju fil-livell tal-ogħla marġni ta' dumping stabbilit għall-produtturi tal-esportazzjoni li kkoooperaw.

(45)

Fuq din il-bażi, il-marġnijiet ta' dumping medju ponderat provviżorji, murija bħala perċentwal tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni, bid-dazju mhux imħallas, huma kif ġej:

Kumpannija

Marġini provviżorju tad-dumping (%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

66,0

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

66,0

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

51,5

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

51,5

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

51,5

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

51,5

Il-kumpanniji l-oħra kollha

66,0

4.   L-INDUSTRIJA TAL-UNJONI

4.1.   L-industrija tal-Unjoni

(46)

Il-prodott simili kien immanifatturat minn 11-il produttur tal-Unjoni. Dawn huma meqjusin li jikkostitwixxu l-industrija tal-Unjoni skont l-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 5(4) tar-Regolament bażiku u għandhom minn hawn 'il quddiem jissejħu “l-industrija tal-Unjoni”.

(47)

Parti interessata minnhom talbet lill-Kummissjoni sabiex tiċċara jekk l-industrija tal-Unjoni hijiex limitata għal reġjun partikolari skont l-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament bażiku.

(48)

Il-Kummissjoni tosserva li anke jekk l-utenti tal-prodott ikkonċernat jinsabu fir-Renju Unit u fl-Irlanda biss, il-produtturi tal-prodott simili jinsabu f'diversi Stati Membri, u mhux biss fir-Renju Unit u fl-Irlanda. Għalhekk, l-industrija tal-Unjoni tiġi interpretata li tirreferi għall-produtturi fl-Unjoni kollha.

4.2.   Il-produzzjoni tal-Unjoni

(49)

L-informazzjoni kollha disponibbli rigward l-industrija tal-Unjoni, bħall-informazzjoni ppreżentata fl-ilment, id-dejta miġbura mill-produtturi tal-Unjoni qabel u wara l-bidu tal-investigazzjoni, u t-tweġibiet tal-kwestjonarju tal-produtturi tal-Unjoni mdaħħla fil-kampjun, intużat sabiex tiġi stabbilita l-produzzjoni totali tal-Unjoni għall-perjodu kkunsidrat.

(50)

Abbażi ta' dan, il-produzzjoni kollha tal-Unjoni kienet stmata li hija madwar 506 000 tunnellata matul il-PI. Din iċ-ċifra tinkludi l-produzzjoni tal-produtturi kollha tal-Unjoni li ppreżentaw ruħhom, li jikkostitwixxu l-indutrija tal-Unjoni kollha.

4.3.   Il-kampjunar tal-produtturi tal-Unjoni

(51)

Kif indikat fil-premessa (9) ta' hawn fuq, erba' produtturi tal-Unjoni ġew inklużi fil-kampjun u jirrappreżentaw 90 % tal-produzzjoni totali stmata fl-Unjoni tal-prodott simili.

4.4.   Is-suq ħieles u magħluq

(52)

Sabiex jiġi stabbilit jekk l-industrija tal-Unjoni sofrietx dannu u sabiex jiġi ddeterminat il-konsum u l-indikaturi ekonomiċi diversi relatati mas-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, il-Kummissjoni eżaminat jekk l-użu sussegwenti tal-produzzjoni tal-industrija fl-Unjoni tal-prodott simili kellux jiġi kkunsidrat fl-analiżi, u sa liema punt.

(53)

L-HFP rebars jintużaw minn fabbrikanti li jaqtgħu u jgħawġu l-iżbarri u l-vireg għar-rinfurzar għal suriet u qisien imfassla apposta, u jfornuhom lis-siti tal-kostruzzjoni. Il-Kummissjoni sabet li parti sostanzjali (56 %) tal-produzzjoni tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun kienet destinata għal użu magħluq. Fil-fatt, l-HFP rebars inbiegħu minn produttur wieħed tal-Unjoni lil kumpanniji relatati li ma kellhomx il-libertà li jagħżlu lill-fornituri.

(54)

Id-distinzjoni bejn is-suq ħieles u magħluq hija relevanti għall-analiżi tad-dannu minħabba li l-prodotti ddestinati għal użu ristrett mhumiex esposti għall-kompetizzjoni diretta ma' importazzjonijiet u l-prezzijiet huma stabbiliti fi ħdan il-grupp u għaldaqstant mhumiex affidabbli. Min-naħa l-oħra, il-produzzjoni li hija maħsuba għall-bejgħ fis-suq ħieles qiegħda tikkompeti direttament mal-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat u l-prezzijiet humna prezzijiet tas-suq ħieles.

(55)

Il-Kummissjoni, sabiex kemm jista' jkun tagħti stampa kompleta tal-industrija tal-Unjoni, kisbet id-dejta tal-produzzjoni kollha tal-HFP rebars u ddeterminat jekk il-produzzjoni kinitx maħsuba għall-użu ristrett jew għas-suq ħieles. Il-Kummissjoni, għal xi indikaturi tad-dannu li għandhom x'jaqsmu mal-industrija tal-Unjoni, analizzat separatament id-dejta relatata mas-suq liberu u magħluq, u għamlet analiżi komparattiva. Dawn il-fatturi huma: il-bejgħ, is-sehem mis-suq, il-prezzijiet tal-unità, il-kost ta' unità, il-profittabilità u l-fluss tal-flus. Madankollu, indikaturi ekonomiċi oħra jistgħu jiġu eżaminati adegwatament biss jekk issir referenza għall-attività kollha, inkluż l-użu ristrett tal-industrija tal-Unjoni, minħabba li dawn jiddependu fuq l-attività kollha, kemm jekk il-produzzjoni hija ristretta u kemm jekk mibjugħa fis-suq ħieles. Dawn il-fatturi huma: il-produzzjoni, il-kapaċità, l-użu tal-kapaċità, l-investimenti, ir-redditu fuq l-investimenti, l-impjiegi, il-produttività, l-istokks u l-kost lavorattiv. Għal dawn il-fatturi, huwa meħtieġ li tiġi analizzata l-industrija kollha tal-Unjoni sabiex tiġi stabbilita stampa sħiħa tad-danni għall-industrija tal-Unjoni, minħabba li d-dejta kkonċernata ma tistax tiġi sseparata għall-bejgħ ristrett u għall-bejgħ liberu.

(56)

Il-Kummissjoni tosserva li din l-analiżi hija konformi mal-ġurisprudenza tal-Qrati tal-Unjoni u tad-WTO (6).

5.   DANNU

5.1.   Il-konsum tal-Unjoni

(57)

Il-konsum tal-Unjoni ġie stabbilit abbażi tal-volum tal-bejgħ totali tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni u tal-importazzjonijiet totali. Is-sena 2011 kienet ikkaratterizzata minn livell baxx ta' konsum tal-Unjoni meta mqabbla mal-bqija tal-perjodu kkunsidrat. Madankollu, is-sitwazzjoni tas-suq tjiebet, kif muri fit-tabella t'hawn taħt u l-konsum tal-Unjoni żdied b' 50 % bejn l-2011 u l-PI, u bi 38 % bejn l-2012 u l-PI.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Konsum (f'tunnellati)

546 359

595 797

628 099

854 328

822 060

Indiċi (2012 = 100)

92

100

105

143

138

Sors: il-Kummissjoni Ewropea (il-Bażi tad-Dejta tas-Sorveljanza Doganali), l-ilment u t-tweġibiet għall-kwestjonarju

5.2.   Importazzjonijiet fl-Unjoni mill-pajjiż ikkonċernat

5.2.1.   Il-volum u s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet ikkonċernati

(58)

Matul il-perjodu kkunsidrat l-importazzjonijiet fl-Unjoni mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, li bdew biss fl-2013, instab li żviluppaw f'termini ta' volum u ta' sehem mis-suq kif ġej:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Volum (tunnellati)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indiċi (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Is-sehem mis-suq tal-konsum tal-UE (%)

 

 

7,9

32,7

35,6

Is-sehem mis-suq fis-suq ħieles (%)

 

 

11,7

45,9

50,9

Indiċi (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Sors: il-Kummissjoni Ewropea (il-Bażi tad-Dejta tas-Sorveljanza Doganali), l-ilment u t-tweġibiet għall-kwestjonarju

(59)

Il-volumi tal-importazzjonjijiet miċ-Ċina żdiedu konsiderevolment fil-perjodu kkunsidrat, minn żero għal 292 000 tunellata fil-PI. Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet miċ-Ċina żdied b'mod sinifikanti, minn 0 % għal 36 % matul il-perjodu kkunsidrat.

5.2.2.   Prezzijiet tal-importazzjonijiet u twaqqigħ tal-prezzijiet

(60)

It-tabella ta' hawn taħt turi l-prezz medju tal-importazzjonijiet miċ-Ċina:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezz medju (EUR/tunnellata)

 

 

442

400

401

Indiċi (2013 = 100)

 

 

100

90

91

Sors: Il-Kummissjoni Ewropea (il-Bażi tad-Dejta tas-Sorveljanza Doganali) u t-tweġibiet għall-kwestjonarju

(61)

Il-prezzijiet medji tal-importazzjoni miċ-Ċina naqsu matul il-perjodu kkunsidrat, f'konformità mat-tnaqqis fil-prezzijiet dinjija tal-minerali tal-ħadid li jintużaw bħala materja prima fiċ-Ċina u fil-pajjiż analogu (ara t-tabella fil-premessa (81) hawn taħt). Il-prezzijiet tal-importazzjoni għall-PI kienu stabbiliti abbażi tal-prezzijiet tal-bejgħ tal-esportazzjoni vverifikati mill-produtturi esportaturi Ċiniżi inklużi fil-kampjun. Il-prezzijiet medji tal-importazzjoni għall-2013 u l-2014 ġew stabbiliti abbażi tal-Bażi tad-Dejta tas-Sorveljanza. Il-Kummissjoni ħadet inkonsiderazzjoni d-differenza kbira ta' bejn d-dati tal-fattura u d-dati tal-iżdoganar tal-merkanzija, għax inkella seta' jirriżulta li prezzijiet minn perjodi differenti jitqabblu ma' xulxin. Il-prezzijiet tal-importazzjoni miċ-Ċina baqgħu taħt il-prezzijiet tal-bejgħ kemm relatat kif ukoll mhux relatat tal-industrija tal-Unjoni waqt l-istess perjodu. Kif muri fil-premessa (82) ta' hawn taħt, fl-2013, il-prezz medju tal-bejgħ relatat tal-industrija tal-Unjoni kien ta' 483 EUR/tunnellata u l-prezz medju tal-bejgħ relatat kien ta' 456 EUR/tunnellata. Fl-2014, il-prezz medju tal-bejgħ relatat tal-industrija tal-Unjoni kien ta' 464 EUR/tunnellata u l-prezz medju tal-bejgħ mhux relatat kien ta' 434 EUR/tunnellata. Fil-PI, il-prezz medju tal-bejgħ relatat tal-industrija tal-Unjoni kien ta' 458 EUR/tunnellata u l-prezz medju tal-bejgħ mhux relatat kien ta' 427 EUR/tunnellata.

(62)

Sabiex jiġi ddeterminat jekk kienx hemm twaqqigħ fil-prezz matul il-PI, u sa liem punt il-prezzijiet tal-bejgħ b'medja ponderata għal kull tip ta' prodott tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun mitluba lill-klijenti mhux relatati fis-suq tal-Unjoni, u aġġustati għal livell mill-fabbrika billi tnaqqsu l-ispejjeż reali tal-konsenja, tas-senseriji u tan-noti ta' kreditu, ġew mqabbla mal-prezzijiet medji ponderati korrispondenti skont it-tip ta' prodott tal-importazzjonijiet oġġett ta' dumping mill-produtturi Ċiniżi inklużi fil-kampjun lill-ewwel klijent indipendenti fis-suq tal-Unjoni, stabbiliti fuq bażi CIF. Kif spjegat fil-premessa (102) hawn taħt, it-twaqqigħ tal-prezz kien stabbilit bi tqabbil mal-bejgħ mhux relatat biss, minħabba li fil-paragun tqiesu biss it-tipi ta' prodotti li jaqblu. Il-bejgħ relatat kien esklussivament magħmul minn tipi ta' prodotti ma kinux importati miċ-Ċina.

(63)

Ir-riżultat tat-tqabbil, meta mniżżel bħala perċentwal tal-fatturat tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun matul il-PI wera marġni ta' tnaqqis li jvarja minn 1,7 % għal 5,6 %. Il-prezzijiet aktar baxxi tal-importazzjonijiet oġġett ta' dumping meta mqabblin ma' dawk tal-Unjoni matul il-perjodu kkunsidrat, jispjegaw iż-żieda sinifikanti fil-volum tal-importazzjonijiet Ċiniżi u fis-sehem tas-suq li kellhom l-importazzjonijiet miċ-Ċina mill-2013 'l quddiem.

5.3.   Is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni

5.3.1.   Kummenti preliminari

(64)

Skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, l-analiżi tal-impatt tal-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping miċ-Ċina fl-industrija tal-Unjoni inkludew evalwazzjoni tal-fatturi ekonomiċi kollha li influwenzaw l-istat tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu kkonċernat.

(65)

Kif imsemmi fil-premessa (9), il-kampjunar intuża għall-analiżi tad-dannu possibbilment imġarrab mill-industrija tal-Unjoni.

(66)

Sabiex jiġi analizzat id-dannu, il-Kummissjoni għamlet distinzjoni bejn l-indikaturi tad-dannu makroekonomiċi u mikroekonomiċi. F'dan ir-rigward, is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni hija vvalutata abbażi ta' (a) indikaturi makroekonomiċi, jiġifieri l-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità, il-volum tal-bejgħ, is-sehem mis-suq u t-tkabbir, l-impjiegi, il-produttività, id-daqs tal-marġni ta' dumping attwali u l-irkupru minn dumping imgħoddi, li għalihom id-dejta nġabret fil-livell tal-industrija totali tal-Unjoni u fuq il-bażi ta' (b) indikaturi mikroekonomiċi, jiġifieri l-prezzijiet medji tal-unità, il-kost ta' unità, il-profittabilità, il-fluss tal-flus, l-investimenti, ir-redditu fuq l-investimenti u l-abbiltà li jiżdied il-kapital, l-istokks u l-kost lavorattiv, li għalihom id-dejta kienet miġbura fil-livell tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun.

(67)

L-informazzjoni kollha disponibbli rigward l-industrija tal-Unjoni, inkluża l-informazzjoni pprovduta fl-ilment, id-dejta miġbura mill-produtturi tal-Unjoni qabel u wara l-bidu tal-investigazzjoni, u t-tweġibiet tal-kwestjonarju tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun, intużat sabiex tistabbilixxi indikaturi makroekonomiċi, u b'mod partikolari d-dejta li għandha x'taqsam ma' produtturi tal-Unjoni li ma ttiħdux fil-kampjun.

(68)

L-indikaturi mikroekonomiċi ġew stabbiliti fuq il-bażi tal-informazzjoni li ngħatat mill-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun fir-risposti tagħhom għall-kwestjonarju.

(69)

Kif spjegat fil-premessa (103), it-twaqqigħ tal-prezzijiet u l-bejgħ taħt il-prezz ġew stabbiliti fuq il-bażi ta' tipi ta' prodotti li kienu komparabbli ma' importazzjonijiet miċ-Ċina, jiġifieri li kienu jaqgħu taħt l-istess numru tal-kodiċi tal-prodott, u għalhekk ġie eskluż il-bejgħ lil klijenti relatati, li kien kompost biss minn tipi ta' prodotti mhux impurtati miċ-Ċina. Il-bqija tal-indikaturi tad-dannu ġew stabbiliti abbażi tat-tipi kollha ta' prodotti. Anki jekk il-bqija tal-indikaturi tad-dannu ġew stabbiliti abbażi tat-tipi ta' prodotti komparabbli biss, dan ma kienx se jbiddel it-tendenzi osservati.

5.3.2.   Indikaturi makroekonomiċi

(a)   Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

(70)

Ix-xejriet għal produzzjoni tal-Unjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità żviluppaw kif ġej matul il-perjodu kkunsidrat:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Il-volum tal-produzzjoni tal-HFP rebars (tunnellati)

533 612

569 599

507 046

516 762

506 361

Indiċi (2012 = 100)

94

100

89

91

89

Il-volum tal-produzzjoni tal-prodotti kollha (tunnellati)

5 364 368

5 416 193

5 169 720

5 510 322

5 500 486

Indiċi (2012 = 100)

99

100

95

102

102

Il-volum tal-produzzjoni tal-prodotti kollha (tunnellati)

7 700 405

7 710 620

7 705 934

7 688 851

7 709 741

Indiċi (2012 = 100)

100

100

100

100

100

L-użu tal-kapaċità għall-prodott kollha (%)

70

70

67

72

71

Indiċi (2012 = 100)

99

100

96

102

102

Sors: L-ilment, it-tweġibiet għall-kwestjonarju

(71)

Il-produzzjoni tal-Unjoni naqset matul il-perjodu kkunsidrat, minkejja ż-żieda fil-konsum tal-Unjoni.

(72)

Peress li l-istess makkinarju jista' jintuża kemm għall-produzzjoni tal-prodott simili kif ukoll għal tipi oħra ta' żbarri u vireg għar-rinfurzar, il-kapaċità u l-użu tal-produzzjoni ġew ikkalkulati għat-tipi kollha ta' żbarri u vireg għar-rinfurzar. M'hemmx makkinarju speċifiku għall-HFP rebars li jista' jittieħed inkonsiderazzjoni sabiex tiġi kkalkulata l-kapaċità u l-użu tal-kapaċità għall-prodott simili biss. Il-kapaċità u l-użu tal-kapaċità baqgħu kostanti matul il-perjodu kkunsidrat, minkejja ż-żieda fil-konsum tal-Unjoni. It-tnaqqis fil-volum tal-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat kien ikkumpensat minn żieda fil-volum tal-produzzjoni ta' prodotti oħra.

(b)   Il-volum tal-bejgħ, is-sehem mis-suq u t-tkabbir

(73)

Il-bejgħ ta' produttur wieħed tal-Unjoni inkluda l-bejgħ ristrett lill-kumpanniji relatati tiegħu. Il-volum tal-bejgħ, is-sehem mis-suq u t-tkabbir ġew għalhekk ivvalutati separatament għal suq magħluq (il-bejgħ relatat) u għal suq ħieles (il-bejgħ mhux relatat).

(74)

Ix-xejriet rigward il-volumi tal-bejgħ, is-sehem mis-suq u t-tkabbir żviluppaw kif ġej matul il-perjodu kkunsidrat:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Volum tal-bejgħ għall-bejgħ relatat (tunnellati)

255 388

249 832

206 004

246 055

248 213

Indiċi (2012 = 100)

102

100

82

98

99

Is-sehem mis-suq tal-bejgħ relatat tal-konsum tal-UE (%)

46,7

41,9

32,8

28,8

30,2

Indiċi (2012 = 100)

111

100

78

69

72

Il-volum tal-bejgħ tal-bejgħ relatat (tunnellati)

269 728

319 148

292 521

260 470

261 180

Indiċi (2012 = 100)

85

100

92

82

82

Is-sehem mis-suq tal-bejgħ mhux relatat tal-konsum tal-UE (%)

49,4

53,6

46,6

30,5

31,8

Indiċi (2012 = 100)

92

100

87

57

59

Sors: il-Kummissjoni Ewropea (il-Bażi tad-Dejta tas-Sorveljanza Doganali), l-ilment u t-tweġibiet għall-kwestjonarju

(75)

Wara żieda bejn l-2011 u l-2012, fil-kuntest ta' żieda fil-konsum, il-volum tal-bejgħ lill-klijenti mhux relatati beda jonqos mill-2013 'il quddiem, b'mod parallel ma' żieda qawwija fl-importazzjonijiet oġġett ta' dumping. Dan huwa rifless ukoll fix-xejra pożittiva tal-istokks tal-għeluq, li żdiedu b'mod ġenerali b'27 % matul il-perjodu kkunsidrat u bi 28 % mill-2012 sal-PI.

(76)

Barra minn hekk, is-sehem tas-suq tal-bejgħ mhux relatat mill-industrija tal-Unjoni naqas b'mod sinifikanti bi 18-il punt perċentwali fl-2011 u bi 22 punt perċentwali sa mill-2012, fil-kuntest ta' żieda kostanti fil-konsum. Dan juri li l-industrija tal-Unjoni ma setgħetx tibbenefika totalment mit-tkabbir fil-konsum tal-Unjoni minħabba ż-żieda fis-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet oġġett ta' dumping.

(77)

Il-bejgħ relatat l-ewwel naqas fl-2013, fl-istess waqt ma' meta bdew l-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping miċ-Ċina, iżda mbagħad żdiedu lura għal-livell li kienu. Is-sehem mis-suq tal-bejgħ relatat naqas bi 17-il punt perċentwali fl-2011 u bi 12-il punt perċentwali sa mill-2012. Madankollu, il-bejgħ relatat seħħ f'suq magħluq u għalhekk kien affettwat biss indirettament mill-importazzjonijiet Ċiniżi.

(c)   L-impjiegi u l-produttività

(78)

L-impjiegi naqsu minn 253 fl-2011 għal 231 fl-2012, imbagħad reġgħu naqsu għal 209 fil-PI. L-impjiegi fl-industrija tal-Unjoni ġew ikkalkulati billi ttieħed inkonsiderazzjoni l-għadd ta' impjegati li jaħdmu l-prodott ikkonċernat, meta disponibbli, jew billi l-impjiegi kollha tal-produtturi ġew allokati b'mod proporzjonali għas-sehem tal-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat. Il-produttività, mkejla bħala l-produzzjoni f'tunnellati għal kull persuna impjegata fis-sena, żdiedet bi 15 % bejn l-2011 u l-2012. Mill-2012 sal-PI l-produttività l-ewwel naqset fl-2013 f'konformità mat-tnaqqis fil-produzzjoni, iżda mbagħad reġgħet laħqet il-livelli preċedenti tagħha, u dan juri li l-industrija tal-Unjoni għamlet sforzi sinifikanti sabiex ittejjeb l-effiċjenza tagħha filwaqt li l-produzzjoni tagħha baqgħet fil-livelli tal-2013.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Għadd ta' impjegati

253

231

243

221

209

Indiċi (2012 = 100)

109

100

105

96

90

Produttività (TM/impjegat)

2 113

2 465

2 090

2 334

2 423

Indiċi (2012 = 100)

86

100

85

95

98

Sors: L-ilment, it-tweġibiet għall-kwestjonarju

(d)   Id-daqs tal-marġni ta' dumping attwali u l-irkupru minn dumping fil-passat

(79)

Il-marġnijiet ta' dumping ta' produtturi esportaturi Ċiniżi inklużi fil-kampjun huma konsiderevoli (ara l-premessa (45) hawn fuq). Meta jitqies is-settur tal-prodott ikkonċernat, il-volum, is-sehem mis-suq u l-prezzijiet tal-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping miċ-Ċina, diskussi hawn fuq, l-impatt fuq l-industrija tal-Unjoni tal-marġni reali tad-dumping ma jistax jitqies li huwa negliġibbli.

(80)

Qabel, ma seħħet l-ebda importazzjoni. Bħala riżultat, l-industrija għadha ma tistax tirkupra minn prattiki preċedenti ta' dumping.

5.3.3.   Indikaturi mikroekonomiċi

(a)   Prezzijiet medji tal-bejgħ għal kull unità fis-suq tal-Unjoni u l-kost ta' unità tal-produzzjoni

(81)

Il-prezzijiet medji tal-bejgħ tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun lil klijenti mhux relatati fl-Unjoni naqsu b'16 % mill-2012 sal-PI. It-tnaqqis fil-prezz jirrifleti x-xejra ta' tnaqqis ġenerali fil-prezz dinji tal-materja prima, kemm tar-ruttam imqatta' użat fl-Unjoni kif ukoll tal-minerali tal-ħadid użati fiċ-Ċina u fil-pajjiż analogu, kif muri fit-tabella hawn taħt.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Il-prezz tar-ruttam f'EUR/tunnellata (produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun)

320

308

281

270

260

Indiċi (2012 = 100)

104

100

91

88

85

Il-prezz tar-ruttam imqatta' f'EUR/tunnellata (is-suq tal-Unjoni)

318

285

254

261

251

Indiċi (2012 = 100)

112

100

89

92

88

Il-prezz tal-minerali tal-ħadid f'EUR/tunnellata (importazzjonijiet lejn iċ-Ċina)

124

100

96

72

60

Indiċi (2012 = 100)

125

100

96

73

61

Il-prezz tal-minerali tal-ħadid f'EUR/tunnellata (importazzjonijiet lejn iċ-Ċina) imressaq mill-produtturi esportaturi Ċiniżi

Mhux ipprovdut

Mhux ipprovdut

[90–110]

[60–80]

[50–70]

Sors: L-ilmentatur, it-tweġibiet għall-kwestjonarju, www.indexmundi.com, CISA

(82)

Madankollu, il-prezzijiet tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni, mill-2012 sal-PI, naqsu aktar malajr milli mill-prezzijiet tal-materja prima għar-ruttam imqatta', kemm f'termini assoluti kif ukoll relattivi. Kif jidher fit-tabella ta' hawn taħt, dan irriżulta f'telf mill-2013 'il quddiem.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezz medju tal-bejgħ ta' unità fl-Unjoni lil klijenti relatati

529

540

483

464

458

Indiċi (2012 = 100)

98

100

89

86

85

Prezz medju tal-bejgħ ta' unità fl-Unjoni lil klijenti mhux relatati

505

507

456

434

427

Indiċi (2012 = 100)

100

100

90

86

84

Il-kost ta' unità ta' oġġetti mibjugħa għall-bejgħ relatat (EUR/tunnellata)

544

527

490

479

470

Indiċi (2012 = 100)

103

100

93

91

89

Il-kost ta' unità ta' oġġetti mibjugħa għall-bejgħ mhux relatat (EUR/tunnellata)

515

502

469

448

439

Indiċi (2012 = 100)

103

100

93

89

87

Sors: It-tweġibiet tal-kwestjonarju

(b)   Il-profittabilità, il-fluss tal-flus, l-investimenti, ir-redditu fuq l-investimenti u l-abbiltà li jiġi ġġenerat il-kapital

(83)

Matul il-perjodu kkunsidrat, il-likwidità tal-produtturi tal-Unjoni, l-investiment, ir-redditu fuq l-investimenti u l-abbilità li jiżdied il-kapital żviluppaw kif ġej:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Profittabbiltà tal-bejgħ fl-Unjoni lil klijenti relatati (% tal-fatturat tal-bejgħ)

– 2,8

+ 2,5

– 1,5

– 3,2

– 2,7

Il-profittabbiltà tal-bejgħ fl-Unjoni lil klijenti mhux relatati aġġustata għal tipi ta' prodotti komparabbli (% tal-fatturat tal-bejgħ)

– 3,5

+ 1,6

– 2,5

– 3,1

– 2,4

Bejgħ relatat mal-fluss tal-flus (EUR)

– 336 830

6 965 666

1 619 217

619 310

1 582 626

Bejgħ mhux relatat mal-fluss tal-flus (EUR)

14 899 504

5 240 507

600 099

– 389 019

– 946 642

Investimenti (EUR)

7 176 323

6 546 524

5 880 627

4 504 181

5 030 792

Indiċi (2012 = 100)

110

100

90

69

77

Redditu fuq l-investimenti (%)

– 83

71

– 76

– 144

– 110

Sors: It-tweġibiet tal-kwestjonarju

(84)

Il-profittabilità tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun ġiet stabbilita separatament għall-bejgħ relatat u mhux relatat. Il-profittabilità intweriet bħala profitt nett qabel it-taxxa tal-bejgħ tal-prodott simili lill-klijenti fl-Unjoni bħala perċentwal tal-fatturat ta' dan il-bejgħ.

(85)

Għall-bejgħ relatat tagħhom, il-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun fl-2011 kienu qed jagħmlu telf, iżda bdew jirkupraw fl-2012 f'konformità maż-żieda fil-konsum tal-Unjoni. Fl-2012 sar profitt ta' + 2,5 % fuq l-bejgħ relatat. Il-bejgħ relatat għal darb'oħra beda jagħmel it-telf mill-2013 'l quddiem. Madankollu l-prezzijiet tal-bejgħ relatat mhux bilfors jirriflettu l-prezzijiet tas-suq, peress li l-prezzijiet huma stabbiliti bi ftehim bejn il-partijiet relatati. Għaldaqstant il-profitti tal-bejgħ relatat ma setgħux jitqiesu sabiex tiġi riflessal-profittabiltà tal-industrija tal-Unjoni.

(86)

Għall-bejgħ mhux relatat tagħhom, ittieħdet xejra simili bħal dik tal-bejgħ relatat. Il-bejgħ mhux relatat kien qed jagħmel telf qabel l-2012, kien qed jagħmel profitt fl-2012 u mbagħad kien qed jagħmel telf mill-2013 'il quddiem.

(87)

Il-fluss tal-flus, li hija l-kapaċità tal-industrija li tiffinanzja hija stess l-attivitajiet tagħha, kien inizjalment pożittiv għall-bejgħ mhux relatat, iżda mill-2014 qaleb għan-negattiv, f'konformità mat-telf kontinwu. Il-fluss tal-flus mill-bejgħ relatat kien negattiv fl-2011, iżda pożittiv fil-bqija tal-perjodu kkunsidrat. Madankollu, peress li l-prezzijiet tal-bejgħ relatat mhux bil-fors jirriflettu l-prezzijiet tas-suq, il-fluss tal-flus mill-bejgħ relatat ma setax jiġi meqjus li jirrifletti l-fluss tal-flus tal-industrija tal-Unjoni.

(88)

L-evoluzzjoni tal-profittabiltà u tal-fluss tal-flus matul il-perjodu kkunsidrat illimitaw l-abbiltà tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun li jinvestu fl-attivitajiet tagħhom, u mminat l-iżvilupp tagħhom. Madankollu, minħabba n-natura tal-industrija, l-investimenti jintużaw għall-manifattura ta' diversi prodotti, inklużi l-prodotti li ma jaqgħux fl-ambitu ta' din l-investigazzjoni. Għal din ir-raġuni ma kienx possibbli li jiġu stabbiliti direttament l-investimenti, u r-redditu fuq l-investiment li huwa l-profitt bħala perċentwal tal-valur kontabilistiku nett tal-investimenti, speċifiku għall-prodott li qed jiġi investigat. Minflok l-investimenti globali tal-industrija tqiesu li kienu allokati għall-prodott ikkonċernat f'konformità mas-sehem tal-fatturat.

(89)

Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, jista' jiġi konkluż li l-prestazzjoni finanzjarja tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun baqgħet negattiva matul il-PI.

(c)   L-istokks

(90)

Il-livell ta' stokks tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun żdied b'27 % matul il-perjodu kkunsidrat. iż-żieda kkoinċidiet ma' telf fis-sehem mis-suq.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Stokks tal-għeluq (tunnellati)

56 934

56 537

57 280

69 942

72 473

Indiċi (2012 = 100)

101

100

101

124

128

Sors: It-tweġibiet tal-kwestjonarju

(d)   Il-kost lavorattiv

(91)

Il-medja tal-kost lavorattiv tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun żdiedet modestament matul il-perjodu kkunsidrat. Fl-istess ħin, il-produttività medja tjiebet. Il-kost lavorattiv kien jirrappreżenta 13 % tal-ispejjeż totali tal-produzzjoni. Għalhekk il-kost lavorattiv ma jirrappreżentax fattur determinanti fl-ispiża tal-produzzjoni.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Kost lavorattiv medju għal kull impjegat (EUR)

104 161

112 246

108 249

127 588

138 047

Indiċi (2012 = 100)

93

100

96

114

123

Sors: It-tweġibiet tal-kwestjonarju

5.4.   Konklużjoni dwar id-dannu

(92)

L-investigazzjoni wriet li l-industrija tal-Unjoni ma bbenefikatx miż-żieda fil-konsum matul il-perjodu kkunsidrat. Inizjalment, mill-2011 sal-2012, ma hemm l-ebda dannu, b'mod partikolari għax ma kienx hemm importazzjonijiet, iżda sussegwentement, mill-2013 'il quddiem, il-qagħda finanzjarja tagħha ddeterjorat meta mqabbla mal-livelli tal-2012. Fil-fatt, ċerti indikaturi, bħalma huma l-produzzjoni u l-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni, staġnaw, minkejja żieda kontinwa fil-konsum tal-Unjoni. Is-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni waqa' b'mod sinifikattiv, peress li maż-żieda fil-konsum tal-Unjoni kien hemm pari passu ż-żieda f'daqqa tal-importazzjonijiet Ċiniżi.

(93)

Barra minn hekk, ċerti indikaturi tad-dannu relatati mal-prestazzjoni finanzjarja, jiġifieri l-profittabiltà u l-fluss tal-flus tal-industrija tal-Unjoni ġew serjament affettwati (tnaqqis fil-profittabilità b'4 punti perċentwali) mill-pressjoni fuq il-prezzijiet li ppredominat fis-suq tal-Unjoni. L-industrija tal-Unjoni ma kinitx f'pożizzjoni li żżomm il-prezzijiet tagħha f'livell li huwa meħtieġ sabiex ikun hemm profitt, f'konformità mas-sena 2012, u bħala konsegwenza bdiet tagħmel it-telf.

(94)

Fid-dawl ta' dak li ssemma, huwa konkluż provviżorjament li l-industrija tal-Unjoni sofriet dannu materjali skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku.

6.   KAWŻALITÀ

6.1.   Introduzzjoni

(95)

Skont l-Artikolu 3(6) u (7) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk l-importazzjonijiet li kienu oġġett ta' dumping miċ-Ċina kkawżawx dannu lill-industrija tal-Unjoni sal-punt li jista' jiġi kkunsidrat bħala wieħed materjali. Il-fatturi magħrufin apparti l-importazzjonijiet oġġett ta' dumping, li fl-istess ħin jistgħu jkunu qegħdin jikkawżaw dannu lill-industrija tal-Unjoni, ġew eżaminati ukoll sabiex jiġi żgurat li d-dannu possibbli kkawżat minn dawn il-fatturi l-oħra ma kienx dovut għall-importazzjonijiet oġġett ta' dumping.

6.2.   L-effett tal-importazzjonijiet oġġett ta' dumping

(96)

L-investigazzjoni wriet li l-konsum tal-Unjoni żdied b'50 % matul il-perjodu kkunsidrat u fl-istess ħin il-volum tal-importazzjonijiet li joriġinaw miċ-Ċina żdied b'mod sinifikanti. Kif spjegat fil-premessi (58)-(59), l-importazzjonijiet miċ-Ċina żdiedu minn żero fl-2012 għal 292 000 tunnellata fil-PI. Iż-żieda fl-importazzjoniet oġġett ta' dumping ikkoinċidiet mat-tnaqqis drastiku fis-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni: kif spjegat fil-premessi (74)–(76), il-bejgħ mhux relatat tal-industrija tal-Unjoni naqas minn 319 000 tunnellata fl-2012 għal 261 000 tunnellata fil-PI.

(97)

Fir-rigward tal-pressjoni fuq il-prezzijiet prevalenti fis-suq tal-Unjoni matul il-perjodu kkunsidrat, instab li l-prezzijiet medji tal-importazzjoni miċ-Ċina baqgħu kostantement aktar baxxi mill-prezzijiet medji tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni. Bit-twaqqigħ tal-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni, l-importazzjonijiet Ċiniżi żiedu s-sehem mis-suq tagħhom minn żero fl-2012 għal 36 % tal-konsum tal-Unjoni fil-PI. Fis-suq ħieles, is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet Ċiniżi żdied minn żero fl-2012 għal 51 % fil-PI. Is-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni fis-suq ħieles naqas minn 92 % fl-2012 għal 46 % fil-PI. It-telf ta' sehem mis-suq juri li l-industrija tal-Unjoni ma setgħetx tibbenefika miż-żieda fil-konsum.

(98)

Minħabba l-pressjoni fuq il-prezzijiet ikkawżata mill-volumi dejjem akbar tal-importazzjonijiet Ċiniżi, l-industrija tal-Unjoni ma setgħetx tkopri l-ispejjeż tagħha. L-industrija tal-Unjoni kienet qed tagħmel it-telf fl-2011, u kienet appena profittabbli qabel il-bidu tad-dumping fl-2012. L-industrija tal-Unjoni bdiet tagħmel it-telf mill-2013 'il quddiem, fl-istess waqt meta l-importazzjonijiet oġġett ta' dumping bdew deħlin fis-suq tal-Unjoni.

(99)

Abbażi ta' dak li ntqal hawn fuq, il-konklużjoni hija, li ż-żieda tal-importazzjonijiet miċ-Ċina li huma oġġett ta' dumping bi prezzijiet li b'mod kostanti jwaqqgħu dawk tal-industrija tal-Unjoni, ikkawżaw id-dannu materjali li sofriet l-industrija tal-Unjoni.

6.3.   L-effett ta' fatturi oħrajn

6.3.1.   Il-prestazzjoni tal-esportazzjonijiet tal-industrija tal-Unjoni

(100)

Ma hemm kważi l-ebda esportazzjoni mill-industrija tal-Unjoni. L-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi naqsu minn 1 % għal 0 % tal-bejgħ matul il-perjodu kkunsidrat. Għaldaqstant, jista' jiġi konkluż li l-attività tal-esportazzjoni tal-industrija tal-Unjoni ma setgħetx tkun il-kawża tad-dannu materjali misjub.

6.3.2.   Bejgħ lil partijiet relatati

(101)

L-esportaturi Ċiniżi allegaw li r-rabta ta' kawżalità ntemmet minħabba li wieħed mill-produtturi tal-Unjoni jbigħ kważi esklussivament lil partijiet relatati f'suq magħluq. Għalhekk, kwalunkwe dannu jista' jiġi kkawżat minn livell baxx ta' prezzijiet ta' trasferiment stabbiliti bejn il-kumpanniji relatati, u mhux mill-importazzjonijiet Ċiniżi.

(102)

L-ewwel nett, il-Kummissjoni tosserva li wieħed biss mill-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun ibigħ f'suq magħluq, u barra minn hekk għandu wkoll bejgħ mhux magħluq tal-prodott simili.

(103)

It-tieni nett, l-investigazzjoni wriet li l-prezzijiet għall-partijiet relatati kienu ogħla mill-prezzijiet tal-bejgħ fis-suq ħieles. Instab ukoll li l-bejgħ relatat kien jirrigwarda tipi ta' prodotti li ma kinux importati miċ-Ċina. It-twaqqigħ tal-prezzijiet u l-bejgħ taħt il-prezz ġew stabbiliti billi tqabblu t-tipi ta' prodotti biss, billi tqabblu l-prezzijiet tal-importazzjonijiet Ċiniżi u l-prezzijiet tal-bejgħ tal-produtturi tal-Unjoni għal tipi ta' prodotti li jaqblu. Għalhekk il-bejgħ relatat ma ħalliex effett biex jiġi stabbilit it-twaqqigħ tal-prezzijiet u l-bejgħ taħt il-prezz. Fl-aħħar nett, l-iżvilupp tal-indikaturi tad-dannu li kienu analizzati b'mod separat għall-bejgħ ħieles u dak ristrett wera xejra simili. Fuq din il-bażi, l-argument magħmul mill-esportaturi Ċiniżi ttieħed inkonsiderazzjoni, iżda ma jaffettwawx is-sejbiet.

6.3.3.   Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

Pajjiż

 

2011

2012

2013

2014

PI

Ir-RPĊ

Volum (tunnellati)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indiċi (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Is-sehem mis-suq tal-konsum tal-UE (%)

 

 

7,9

32,7

35,6

Indiċi (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Prezz medju

 

 

442

400

401

Indiċi (2013 = 100)

 

 

100

90

91

It-Turkija

Volum (tunnellati)

8 726

1 182

74 965

65 299

16 323

Indiċi (2012 = 100)

738

100

6 342

5 525

1 381

Is-sehem mis-suq tal-konsum tal-UE (%)

1,6

0,2

11,9

7,6

2,0

Indiċi (2012 = 100)

805

100

6 016

3 853

1 001

Prezz medju

697

508

463

565

691

Indiċi (2012 = 100)

137

100

91

111

136

Total tal-pajjiżi terzi kollha ħlief iċ-Ċina

Volum (tunnellati)

21 243

26 817

80 094

68 319

20 362

Indiċi (2012 = 100)

79

100

299

255

76

Is-sehem mis-suq tal-konsum tal-UE (%)

3,9

4,5

12,8

8,0

2,5

Indiċi (2012 = 100)

86

100

283

178

55

Prezz medju

657

610

488

659

570

Indiċi (2012 = 100)

108

100

80

108

94

Sors: Il-Kummissjoni Ewropea (il-Bażi tad-Dejta tas-Sorveljanza Doganali), l-ilment u t-tweġibiet għall-kwestjonarju

(104)

L-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping miċ-Ċina kkostitwixxew 93 % tal-importazzjonijiet kollha fis-suq tal-Unjoni matul il-PI. Kien hemm sorsi oħra għall-importazzjonijiet, inkluża t-Turkija li kellha tiġi eżaminata fil-kuntest tar-rabta ta' kawżalità.

(105)

L-investigazzjoni wriet li l-prezzijiet medji tal-bejgħ tal-produtturi esportaturi Torok baqgħu ogħla mill-prezzijiet tal-bejgħ tal-produtturi esportaturi Ċiniżi u minn dawk tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu kkunsidrat. Barra minn hekk, is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mit-Turkija naqsu minn 12 % fl-2013 għal 2,0 % matul il-PI.

(106)

Abbażi ta' dan ta' hawn fuq, ġie konkluż li l-impatt ta' dawn l-importazzjonijiet ma huwiex tali li jkisser ir-rabta ta' kawżalità bejn l-importazzjonijiet Ċiniżi u d-dannu materjali mġarrab mill-industrija tal-Unjoni.

6.3.4.   Il-kriżi ekonomika

(107)

Kif spjegat fil-premessa (83), l-industrija tal-Unjoni kienet qed tagħmel telf fl-2011, meta l-effetti tal-kriżi ekonomika kienu viżibbli bħala konsum baxx ta' żbarri u vireg għar-rinfurzar. Is-sitwazzjoni tal-industrija tjiebet fl-2012, u saret profittabbli. L-industrija mbagħad bdiet għal darb'oħra tagħmel it-telf mill-2013, hekk kif bdew l-importazzjonijiet bi prezzijiet baxxi miċ-Ċina.

(108)

Għalhekk, il-kriżi ekonomika ma tistax tagħti spjegazzjoni għad-diffikultajiet tal-industrija li reġgħu dehru mill-2013. Għaldaqstant, ma jistax jiġi kkunsidrat li din kellha impatt li seta' jkisser ir-rabta ta' kawżalità bejn l-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping u d-dannu materjali li sofriet l-industrija tal-Unjoni matul il-PI.

6.3.5.   Il-prezzijiet tal-materja prima prinċipali

(109)

L-esportaturi Ċiniżi saħqu li d-dannu mġarrab mill-industrija tal-Unjoni jirriżulta minħabba l-użu tar-ruttam bħala l-materja prima prinċipali, filwaqt li l-produtturi Ċiniżi qed jużaw il-minerali tal-ħadid.

(110)

Madankollu, l-informazzjoni mogħtija dwar il-prezzijiet mill-esportaturi Ċiniżi turi li l-prezzijiet tar-ruttam bejn wieħed u ieħor isegwu x-xejriet tal-prezzijiet tal-minerali tal-ħadid fis-swieq dinjija. Kif indikat fil-premessa (81), il-prezzijiet kemm għar-ruttam kif ukoll għall-minerali tal-ħadid naqsu bl-istess ammont bejn wieħed u ieħor, f'termini ta' prezz għal kull tunnellata. Il-fatt li t-tnaqqis huwa differenti f'termini perċentwali ma huwiex rilevanti sabiex tiġi ddeterminata l-kawżalità, minħabba li l-impatt fuq l-ispejjeż tal-produzzjoni jiġi ddeterminat mill-iżvilupp tal-prezz għal kull tunnellata f'termini assoluti. Barra minn hekk, id-differenza fl-ispejjeż f'termini assoluti bejn il-minerali tal-ħadid u r-ruttam jirrifletti l-fatt li l-proċess ta' trasformazzjoni f'azzar huwa differenti u jiddependi fuq il-materja prima użata. L-ispejjeż ta' żewġ materji primi differenti għalhekk mhumiex direttament komparabbli. Għaldaqstant l-allegati differenzi fl-iżvilupp tal-prezzijiet tal-materja prima ma setgħux jkissru r-rabta ta' kawżalità bejn id-dannu materjali misjub u l-importazzjonijiet oġġett ta' dumping. Għalhekk din id-dikjarazzjoni trid tiġi rrifjutata.

6.4.   Konklużjoni dwar il-kawżalità

(111)

Intwera li kien hemm żieda sostanzjali fil-volum u fis-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping li joriġinaw miċ-Ċina fil-perjodu kkunsidrat. Barra minn hekk instab li dawn l-importazzjonijiet, kienu b'mod kostanti qed iwaqqgħu l-prezzijiet mitluba mill-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni u, b'mod partikolari, matul il-PI.

(112)

Din iż-żieda fil-volum u s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet miċ-Ċina li huma oġġett ta' dumping, seħħet fl-istess żmien meta s-sitwazzjoni finanzjarja tal-industrija tal-Unjoni mill-2013 ddeterjorat. Għaldaqstant, minkejja l-irkupru fil-konsum, l-industrija tal-Unjoni ma setgħetx iżżid il-bejgħ u l-prezzijiet tagħha, u konsegwentement l-indikaturi finanzjarji, bħall-profittabilità, baqgħu negattivi.

(113)

L-analiżi tal-fatturi l-oħra magħrufa li setgħu kkawżaw dannu lill-industrija tal-Unjoni żvelat li dawn il-fatturi mhumiex tali li jkissru r-rabta ta' kawżalità stabbilita bejn l-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping miċ-Ċina u d-dannu li ġarrbet l-industrija tal-Unjoni.

(114)

Fuq il-bażi tal-analiżi ta' hawn fuq, li ddistingwiet u sseparat l-effetti tal-fatturi kollha magħrufa fuq is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni mill-effetti dannużi tal-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping, ġie konkluż b'mod provviżorju li l-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping miċ-Ċina kkawżaw dannu materjali lill-industrija tal-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 3(6) tar-Regolament bażiku.

7.   L-INTERESS TAL-UNJONI

7.1.   Kunsiderazzjonijiet ġenerali

(115)

Skont l-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, ġie eżaminat jekk, minkejja s-sejba provviżorja ta' dumping li jikkawża dannu, jeżistu raġunijiet b'saħħithom biex jiġi konkluż li mhuwiex fl-interess tal-Unjoni li jiġu adottati miżuri f'dan il-każ partikolari. L-analiżi tal-interess tal-Unjoni kienet ibbażata fuq l-apprezzament tal-bosta interessi involuti, jiġifieri dawk tal-industrija tal-Unjoni, tal-importaturi, u tal-utenti.

(116)

CISA, parti interessata, ddikjarat li mhumiex meħtieġa miżuri li jiġu imposti fuq l-Unjoni kollha, minħabba li l-importazzjonijiet miċ-Ċina huma diretti biss lejn ir-Renju Unit u l-Irlanda.

(117)

Il-Kummissjoni tosserva li għalkemm il-konsum huwa limitat għar-Renju Unit u l-Irlanda, l-industrija tal-Unjoni tinsab f'diversi Stati Membri, u għalhekk l-interess tal-Unjoni jrid jiġi vvalutat fir-rigward tal-Unjoni kollha. Peress li hemm flussi kummerċjali interni fl-Unjoni tal-prodott ikkonċernat, bejn ir-Renju Unit, l-Irlanda u l-Istati Membri l-oħra, il-miżuri jridu jiġi imposti għall-Unjoni kollha sabiex dawn ikunu effikaċi.

7.2.   L-interess tal-industrija tal-Unjoni

(118)

L-industrija tal-Unjoni hija magħmula minn 11-il produttur magħruf li jirrappreżentaw il-produzzjoni kollha tal-Unjoni tal-prodott simili. Il-produtturi jinsabu fi Stati Membri differenti tal-Unjoni, u jimpjegaw direttament 'il fuq minn 209 persuna b'rabta mal-prodott simili waqt il-PI.

(119)

Ġie stabbilit li l-industrija tal-Unjoni ġarrbet dannu materjali kkawżat mill-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping miċ-Ċina. Ta' min ifakkar li l-industrija tal-Unjoni ma setgħetx tibbenefika bis-sħiħ miż-żieda fil-konsum u l-qagħda finanzjarja tal-industrija tal-Unjoni baqgħet fraġli.

(120)

Huwa mistenni li l-impożizzjoni ta' dażji antidumping għandha trodd lura kundizzjonijiet kummerċjali ġusti fis-suq tal-Unjoni, u tippermetti lill-industrija tal-Unjoni li tallinja l-prezzijiet tal-prodott simili mal-ispejjeż tal-produzzjoni.

(121)

Huwa mistenni wkoll li l-impożizzjoni ta' miżuri tippermetti lill-industrija tal-Unjoni tirkupra mill-inqas parti tas-sehem mis-suq mitluf matul il-perjodu kkunsidrat, b'impatt pożittiv fuq il-profittabilità u l-qagħda finanzjarja ġenerali tagħha. L-impożizzjoni tal-miżuri tippermetti li l-industrija żżomm u tiżviluppa aktar l-isforzi tagħha biex tkun kosteffiċjenti.

(122)

Jekk il-miżuri ma jiġux imposti, huwa mistenni aktar telf fis-sehem mis-suq u l-profittabilità tal-industrija tal-Unjoni tibqa' sejra lura.

(123)

Produttur wieħed tal-Unjoni għamel il-bejgħ tiegħu predominantement f'suq magħluq li ma huwiex direttament affettwatat mill-importazzjonijiet miċ-Ċina. Indirettament madankollu, huwa jista' jibbenefika minn suq li fin-nuqqas ta' importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping qiegħed jikber, fejn il-prezzijiet jiġu stabbiliti skont il-kundizzjonijiet ta' suq b'saħħtu.

(124)

Għaldaqstant, ġie konkluż b'mod provviżorju li l-impożizzjoni ta' miżuri antidumping fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw miċ-Ċina tkun fl-interess tal-industrija tal-Unjoni.

7.3.   L-interess tal-utenti

(125)

Il-kwestjonarji ntbagħtu lil 11-il utent fl-Unjoni. Disa' utenti rrispondew għall-kwestjonarji, iżda tlieta minnhom sussegwentement ma baqgħux jikkooperaw. L-effett probabbli tal-miżuri proposti ġie vvalutat abbażi tar-risposti għall-kwestjonarju li waslu mingħand l-utenti l-oħra u s-suq totali tal-Unjoni għall-prodott ikkonċernat u għall-prodott simili.

(126)

Erba' mill-utenti li kkooperaw kienu relatati ma' produttur wieħed tal-Unjoni. Huma xtraw biss il-prodott ikkonċernat mingħand il-kumpannija prinċipali tagħhom. Għaldaqstant l-impożizzjoni tal-miżuri ma jkollha l-ebda impatt dirett fuq ix-xiri tagħhom. Indirettament, il-pożizzjoni tagħhom fis-suq downstream tista' titjieb minħabba li l-kompetituri tagħhom ma jkunux jistgħu jixtru importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping bi prezz baxx miċ-Ċina.

(127)

Iż-żewġ utenti mhux relatati li kkooperaw irrappreżentaw madwar 33 % tal-importazzjonjiet totali tal-prodott ikkonċernat miċ-Ċina matul il-PI. Bħala medja, ix-xiri miċ-Ċina kien jikkostitwixxi madwar 88 % tax-xiri totali tagħhom tal-prodott ikkonċernat. Il-kost tal-prodott ikkonċernat irrappreżenta tipikament 75 % tal-bejgħ li jinkorpora l-prodott ikkonċernat. Matul il-PI, il-perċentwal medju tal-fatturat li jinkorpora l-prodott ikkonċernat irrappreżenta 76 % tal-fatturat totali tagħhom.

(128)

L-investigazzjoni wriet li, matul il-PI, il-profittabilità medja tal-utenti li kkooperaw mhux relatati, fuq il-bejgħ li jinkorpora l-prodott ikkonċernat, kienet ta' 1 % fuq il-fatturat.

(129)

Jekk wieħed jassumi l-agħar xenarju possibbli għall-utenti mhux relatati, jiġifieri li l-ebda żieda fil-prezz ma tista' tiġi mgħoddija lill-katina tad-distribuzzjoni, u li dawn se jkomplu jixtru miċ-Ċina bil-volumi preċedenti, l-impatt tad-dazju fuq il-profittabilità tal-utenti, meta jitqiesu l-profitti żgħar tagħhom, is-sehem għoli tal-importazzjonijiet Ċiniżi, u s-sehem kbir tal-prodott ikkonċernat fl-ispejjeż globali tagħhom, ikun ifisser li l-utenti jibdew jagħmlu t-telf.

(130)

Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li ġaladarba l-prodott ikkonċernat huwa standardizzat, l-utenti jistgħu faċilment ibiddlu s-sorsi tal-provvista tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwalità tal-prodott. L-impożizzjoni ta' miżuri ma għandhiex tipprekludi l-possibbiltà li l-prodott ikkonċernat jiġi impurtat minn pajjiżi oħra, u saħansitra miċ-Ċina, ġaladarba l-effetti distorsivi tal-kummerċ minħabba d-dumping jitneħħew.

(131)

L-utenti mhux relatati sostnew li l-volumi attwali kbar ta' importazzjonijiet miċ-Ċina ma jistgħux jiġu sostitwiti faċilment minn sorsi oħra, u li għalhekk ikunu qed jiffaċċjaw sitwazzjoni ta' nuqqas ta' provvista. Dan itellifhom is-sehem mis-suq għall-utenti relatati.

(132)

Madankollu, meta jiġi kkunsidrat il-livell moderat tad-dazji, mhux probabbli li huma jeliminaw kompletament l-importazzjonijiet miċ-Ċina, li jibqgħu jidħlu fis-suq tal-Unjoni bi prezzijiet ġusti. L-investigazzjoni wriet li hemm biżżejjed kapaċità żejda fl-industrija tal-Unjoni għall-utenti indipendenti biex tissostitwixxi kull tnaqqis fl-importazzjonijiet Ċiniżi.

(133)

Ċerti importaturi u utenti sostnew li l-impożizzjoni ta' miżuri twassal biex produttur wieħed tal-Unjoni li jinsab fir-Renju Unit, u l-utenti relatati tiegħu, joħolqu sitwazzjoni ta' monopolju billi jeliminaw lill-utenti indipendenti f'kompetizzjoni, li ma jibqax ikollhom aktar aċċess għall-materja prima bi prezzijiet kompetittivi.

(134)

L-ewwel nett, il-Kummissjoni tosserva li l-akkwisti tal-utenti downstream ġew approvati kemm mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda. F'dan il-kuntest huma vvalutaw mġiba monopolistika potenzjali.

(135)

It-tieni, kif spjegat fil-premessa (130) ta' hawn fuq, hemm sorsi alternattivi ta' provvista li huma disponibbli għall-utenti indipendenti, li se jiżguraw li l-utenti indipendenti jistgħu jibqgħu jikkompetu fis-suq tar-Renju Unit.

(136)

Meta dan ta' hawn fuq jittieħed inkonsiderazzjoni, anki jekk ċerti utenti x'aktarx se jiġu affettwati aktar ħażin minn oħrajn bil-miżuri fuq l-importazzjonijiet miċ-Ċina, il-Kummissjoni f'dan il-waqt hija tal-fehma li l-impatt ġenerali fuq l-utenti kif ukoll l-effetti restrittivi possibbli fuq il-kompetizzjoni huma limitati.

7.4.   L-interess tal-importaturi

(137)

Inkisbet kooperazzjoni limitata minn importaturi mhux relatati. Tliet importaturi taw informazzjoni marbuta mal-kampjunar, iżda tnejn biss ikkooperaw. Huma attribwixxew li madwar 37 % tal-importazzjonijiet totali kienu miċ-Ċina matul il-PI. L-importaturi jopponu l-impożizjoni tal-miżuri ġaladarba ċ-Ċina hija ċertament l-aktar fornitur importanti għalihom tal-prodott ikkonċernat.

(138)

Madankollu, l-importaturi għandhom ikunu f'pożizzjoni fejn jistgħu jgħaddu għallinqas parti minn xi żidiet fil-prezzijiet, minħabba l-impożizzjoni tal-miżuri, fuq il-klijenti tagħhom. L-importaturi jistgħu ukoll iduru lejn sorsi oħra ta' provvista.

(139)

Abbażi ta' dan, huwa provviżorjament konkluż li l-impożizzjoni ta' miżuri antidumping mhux se jkollha effetti negattivi sostanzjali fuq l-interess tal-importaturi.

7.5.   Konklużjoni dwar l-interess tal-Unjoni

(140)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, ġie provviżorjament konkluż li kollox ma' kollox, abbażi tal-informazzjoni disponibbli li tikkonċerna l-interess tal-Unjoni, ma hemm l-ebda raġuni sinifikanti kontra l-impożizzjoni ta' miżuri provviżorji fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat miċ-Ċina.

(141)

Kwalunkwe effett negattiv fuq l-utenti mhux relatati jittaffa permezz tad-disponibbiltà ta' sorsi alternattivi ta' provvista.

(142)

Barra minn hekk, meta jiġi kkunsidrat l-impatt globali tal-miżuri antidumping fuq is-suq tal-Unjoni, l-effetti pożittivi, b'mod partikolari fuq l-industrija tal-Unjoni jidhru li jegħlbu l-impatti potenzjalment negattivi fuq il-gruppi ta' interess l-oħra.

8.   PROPOSTA GĦALL-MIŻURI PROVVIŻORJI ANTIDUMPING

(143)

Fid-dawl tal-konklużjonijiet milħuqa fir-rigward tad-dumping, id-dannu, il-kawżalità u l-interess tal-Unjoni, għandhom jiġu imposti miżuri antidumping provviżorji sabiex jiġi evitat li ssir aktar ħsara lill-industrija tal-Unjoni ħtija tal-importazzjonijiet oġġett ta' dumping.

8.1.   Il-livell ta' eliminazzjoni tad-dannu

(144)

Sabiex jiġi ddeterminat il-livell ta' dawn il-miżuri, ittieħdu inkonsiderazzjoni l-marġnijiet tad-dumping li nstabu u l-ammont ta' dazju neċessarju sabiex jiġi eliminat id-dannu sofrut mill-industrija tal-Unjoni.

(145)

Meta kien qed jiġi kkalkulat l-ammont ta' dazju meħtieġ sabiex jitneħħew l-effetti tad-dumping ta' dannu, tqies li kwalunkwe miżura li tittieħed għandha tippermetti lill-industrija tal-Unjoni tkopri l-ispejjeż tal-produzzjoni tagħha u tikseb profitt qabel it-taxxa li jista' jinkiseb b'mod raġonevoli minn industrija ta' dan it-tip fis-settur f'kundizzjonijiet normali ta' kompetizzjoni, jiġifieri fin-nuqqas ta' importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping, fuq il-bejgħ tal-prodott simili fl-Unjoni.

(146)

Sabiex jiġi ddeterminat il-profitt fil-mira, il-Kummissjoni ħadet inkonsiderazzjoni l-profitti magħmula mill-bejgħ mhux relatat li jintużaw sabiex jiġi stabbilit il-livell ta' eliminazzjoni tad-dannu.

(147)

Il-marġni ta' profitt fil-mira ġie provviżorjament stabbilit għal 1,65 %, f'konformità mal-profitti mill-bejgħ mhux relatat tal-2012. Peress li l-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping bdew fl-2013, huwa kkunsidrat li l-livell ta' profitti tal-2012 jirriflettu dak li jista' jinkiseb b'mod raġonevoli taħt kundizzjonijiet normali ta' kompetizzjoni, jiġifieri fin-nuqqas ta' importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping.

(148)

B'kuntrast ma' dan, is-sena 2011 ma ġietx ikkunsidrata bħala sena ta' referenza xierqa b'kundizzjonijiet normali ta' kompetizzjoni: kif spjegat fil-premessa (107), l-industrija tal-Unjoni kienet għadha qed tirkupra mill-impatt tal-kriżi ekonomika u kienet qed tagħmel it-telf. L-ilmentaturi wrew li d-domanda għall-azzar fir-Renju Unit ġiet stmata f'livell baxx ħafna fl-2011 (25 % inqas mill-2007). L-ispejjeż tal-produzzjoni kienu wkoll għoljin ħafna minħabba li l-prezz tar-ruttam spara 'l fuq fl-2011, kif muri fil-premessa (81). Fl-aħħar nett, l-ilmentaturi allegaw li s-suq tal-iżbarri u l-vireg għar-rinfurzar fir-Renju Unit temporanjament kien ġie mfixkel mill-bejgħ tal-istokk ta' produttur tar-Renju Unit, Thamesteel, qabel il-likwidazzjoni tiegħu f'Jannar 2012, li wassal għal żieda temporanja fil-volumi tal-provvista u fi prezzijiet imraħħsa fl-2011. Għal dawn ir-raġunijiet, is-sena 2011 ma setgħetx titqies bħala perjodu taħt kundizzjonijiet normali tas-suq u ma affettwatx l-iffissar tal-profitt fil-mira.

(149)

Abbażi ta' dan, il-livell ta' eliminazzjoni tad-dannu ġie kkalkulat bħala t-tqabbil bejn il-prezz medju ponderat tal-importazzjonijiet li huma oġġett ta' dumping, kif stabbilit għall-kalkoli tat-twaqqigħ tal-prezz fil-premessa (62) hawn fuq, u l-prezz mhux dannuż gћall-industrija tal-Unjoni tal-prodott simili.

(150)

Kwalunkwe differenza minn dan it-tqabbil ġiet imbagħad imfissra bħala perċentwal tal-prezz CIF tal-importazzjoni medju totali.

(151)

Kif spjegat fil-premessa (23), il-Kummissjoni kkonkludiet li tnejn mill-gruppi ta' kumpanniji li kkooperaw għandhom jiġu ttrattati bħala relatati. Għaldaqstant ġie stabbilit marġni ta' dannu wieħed għall-produtturi esportaturi taż-żewġ gruppi billi nħadmet is-somma tal-valuri individwali tagħhom tal-bejgħ taħt il-prezz bħala perċentwal tas-somma tal-valuri CIF maħduma tagħhom fil-fruntiera tal-Unjoni.

8.2.   Miżuri provviżorji

(152)

Fid-dawl ta' dak kollu msemmi, ġie meqjus li skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, għandhom jiġu imposti dazji provviżorji antidumping rigward l-importazzjonijiet ta' HFP rebars li joriġinaw mir-RPĊ fil-livell inferjuri tal-marġnijiet tad-dumping u tad-dannu, skont ir-regola tad-dazju inferjuri.

(153)

Kif imsemmi fil-premessa (3) hawn fuq, il-Kummissjoni għamlet l-importazzjonijiet tal-prodott kkonċernat li joriġina mir-RPĊ suġġetti għar-reġistrazzjoni skont ir-Regolament (UE) 2015/2386 minħabba l-possibbiltà tal-applikazzjoni retroattiva ta' xi miżura antidumping, skont l-Artikolu 10(4) tar-Regolament bażiku.

(154)

Fid-dawl tas-sejbiet ta' hawn fuq, ir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet skont l-Artikolu 14(5) tar-Regolament bażiku għandha tieqaf.

(155)

F'dan l-istadju tal-proċediment ma tista' tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar l-applikazzjoni retroattiva possibbli tal-miżuri antidumping.

(156)

Abbażi ta' dak ta' hawn fuq, ir-rati provviżorji tad-dazju antidumping ġew stabbiliti permezz tat-tqabbil tal-marġnijiet tad-dannu u tal-marġnijiet tad-dumping. Għaldaqstant, id-dazji antidumping proposti huma kif ġej:

Kumpannija

Marġini tad-dannu

(%)

Marġini tad-dumping

(%)

Rata tad-dazju antidumping provviżorju

(%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Il-kumpanniji l-oħra kollha

13,0

66,0

13,0

(157)

Ir-rati tad-dazju antidumping għal kumpanniji individwali speċifikati f'dan ir-Regolament ġew stabbiliti fuq il-bażi tas-sejbiet tal-investigazzjoni attwali. Għaldaqstant, jirriflettu s-sitwazzjoni li nstabet matul dik l-investigazzjoni fir-rigward ta' dawn il-kumpanniji. Dawn ir-rati tad-dazju (għall-kuntrarju tad-dazju applikabbli fil-pajjiż kollu għall-“kumpanniji l-oħrajn kollha”) huma għalhekk applikabbli esklużivament għal importazzjonijiet ta' prodotti li joriġinaw mir-RPĊ u prodotti mill-kumpanniji u għalhekk mill-entitajiet ġuridiċi speċifiċi msemmija. Il-prodotti importati mmanifatturati minn kwalunkwe kumpannija oħra mhux imsemmija speċifikament fil-parti operattiva ta' dan ir-Regolament, bl-isem u bl-indirizz tagħha, inklużi l-entitajiet relatati ma' dawk imsemmija speċifikament, ma jistgħux jibbenifikaw minn dawn ir-rati u għandhom ikunu soġġetti għar-rata tad-dazju applikabbli għall-“kumpanniji l-oħrajn kollha”.

(158)

Kull dikjarazzjoni li titlob l-applikazzjoni ta' dawn ir-rati ta' dazju antidumping tal-kumpanniji individwali (pereż. wara bidla fl-isem tal-entità jew wara t-twaqqif ta' entitajiet ġodda tal-produzzjoni jew tal-bejgħ) għandha tiġi indirizzata lill-Kummissjoni (7) flimkien mal-informazzjoni kollha rilevanti, b'mod partikolari kwalunkwe bidla fl-attivitajiet tal-kumpannija marbuta mal-produzzjoni, mal-bejgħ domestiku u esportat, assoċjat per eżempju ma' dik il-bidla fl-isem jew dik il-bidla fl-entità tal-produzzjoni jew tal-bejgħ. Jekk ikun xieraq, ir-Regolament jiġi emendat kif meħtieġ billi tiġi aġġornata l-lista tal-kumpanniji li jibbenefikaw mir-rati tad-dazju individwali.

(159)

Sabiex ir-riskji ta' ċirkomvenzjoni minħabba d-differenza fir-rati ta' dazju jiġu minimizzati, huma meħtieġa miżuri speċjali sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni ta' dazji antidumping individwali. Il-kumpanniji b'dazji antidumping individwali jridu jippreżentaw fattura kummerċjali valida lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri. Il-fattura trid tkun konformi mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 1(3) ta' dan ir-Regolament. L-importazzjonijiet li ma jkunux akkumpanjati minn din il-fattura se jkunu suġġetti għad-dazju antidumping applikabbli għall-“kumpanniji l-oħra kollha”.

(160)

Sabiex jiġi żgurat infurzar xieraq tad-dazju antidumping, il-livell ta' dazju residwali mhux biss għandu japplika għall-produtturi esportaturi li ma kkoperawx iżda wkoll għal dawk il-produtturi li ma kellhomx esportazzjonijiet lejn l-Unjoni matul il-PI.

9.   DISPOŻIZZJONI FINALI

(161)

Fl-interessi ta' amministrazzjoni tajba, il-Kummissjoni se tistieden lill-partijiet interessati sabiex jippreżentaw kummenti bil-miktub u/jew jitolbu seduta mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Seduta fi proċeduri kummerċjali sa żmien prestabbilit.

(162)

Is-sejbiet li jikkonċernaw l-impożizzjoni ta' dazji provviżorji huma provviżorji u jistgħu jiġu emendati fl-istadju definittiv tal-investigazzjoni.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Dazju provviżorju antidumping huwa b'dan impost fuq l-importazzjonijiet ta' żbarri u vireg tal-ħadid jew tal-azzar b'reżistenza għolja għar-reħi għar-rinfurzar tal-konkrit, magħmula mill-ħadid, l-azzar mhux illigat jew l-azzar illigat (iżda minbarra l-azzar inossidabbli, l-azzar rapidu, l-azzar siliko-manganiż), mhux maħdum aktar ħlief irrumblat bis-sħana, iżda inkluż dak mibrum wara l-irrumblar; dawn l-iżbarri u l-vireg fihom indentazzjonijiet, tqabbiż, skanalaturi jew deformazzjonijiet oħra magħmula waqt il-proċess tal-irrumblar jew jiġu mibrumin wara l-irrumblar. il-karatteristika ewlenija tal-prestazzjoni li tiflaħ għal ħafna reħja hija l-kapaċità li tkun tiflaħ għal stress ripetut mingħajr ma tinkiser u, speċifikament, l-abilità li tirreżisti għal aktar minn 4,5 miljun ċiklu ta' reħja bl-użu ta' proporzjon ta' stress (minimu/massimu) ta' 0,2 u firxa tal-istress li taqbeż l-150 MPa, li attwalment taqa' taħt il-kodiċijiet NM ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 u ex 7228 30 89 (kodiċijiet TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 u 7228308910) u li toriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina.

2.   Ir-rati tad-dazju antidumping provviżorju applikabbli għall-prezz nett ħieles fil-fruntiera tal-Unjoni qabel id-dazju, tal-prodott deskritt fil-paragrafu 1 u mmanifatturat mill-kumpanniji ta' hawn taħt, għandhom ikunu:

Kumpannija

Dazju (%)

Kodiċi addizzjonali TARIC

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

9,2

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

9,2

C061

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C065

Il-kumpanniji l-oħra kollha

13,0

C999

3.   L-applikazzjoni tar-rati individwali tad-dazju speċifikati gћall-kumpanniji msemmija fil-paragrafu 2 isseћћ bil-kundizzjoni li tkun ippreżentata fattura kummerċjali valida lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li fiha jidhru dikjarazzjoni ddatata u ffirmata mill-uffiċjal tal-entità li toħroġ din il-fattura, identifikat minn ismu/isimha u l-kariga, abbozzata kif ġej: “Jien, hawn taħt iffirmat, niċċertifika li l-(volum) tal-(prodott ikkonċernat) mibjugħ għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea kopert minn din il-fattura ġie mmanifatturat minn (isem il-kumpannija u l-indirizz) (Kodiċi addizzjonali TARIC) fil-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina. Niddikjara li l-informazzjoni mogħtija f'din il-fattura hija sħiħa u korretta.” Jekk ma tiġix ippreżentata din il-fattura, tapplika r-rata ta-dazju applikabbli għall-“kumpanniji l-oħra kollha”.

4.   Ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fl-Unjoni tal-prodott imsemmi fil-paragrafu 1 ikun suġġett għall-forniment ta' garanzija ekwivalenti għall-ammont tad-dazju provviżorju.

5.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar id-dazji doganali.

Artikolu 2

1.   Fi żmien 25 jum kalendarju mid-data li fiha jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, il-partijiet interessati jistgħu:

(a)

Jitolbu l-iżvelar tal-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li abbażi tagħhom ġie adottat dan ir-Regolament;

(b)

Jippreżentaw il-kummenti tagħhom bil-miktub lill-Kummissjoni; kif ukoll

(c)

Jitolbu smigħ mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Seduta fil-proċedimenti kummerċjali.

2.   Fi żmien 25 jum kalendarju mid-data li fiha jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, il-partijiet imsemmijin fl-Artikolu 21(4) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 jistgħu jikkummentaw dwar l-applikazzjoni tal-miżuri provviżorji.

Artikolu 3

1.   L-awtoritajiet doganali huma b'dan ordnati li ma jkomplux bir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet stabbilita skont l-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) 2015/2386.

2.   Id-dejta miġbura fir-rigward ta' prodotti li jkunu ddaħħlu għall-konsum mhux iktar minn 90 jum qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-regolament tinżamm sakemm jiddaħħlu fis-seħħ il-miżuri definittivi possibbli, jew sakemm jintemm dan il-proċediment.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament japplika għal perjodu ta' sitt xhur.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU C 143, 30.4.2015, p. 12.

(3)  ĠU L 332, 18.12.2015, p. 111.

(4)  C-687/13 tal-10 ta' Settembru 2015, para 68.

(5)  Dan il-metodu ġie aċċettat mill-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-423/09 Dashiqiao vs il-Kunsill/Is-sentenza tas-16 ta' Deċembru 2011, il-paragrafi minn 34 sa 50

(6)  Il-Kawża C-315/90 Gimelec vs il-Kummissjoni EU:C:1991:447, il-paragrafi minn 16 sa 29; Rapport tal-Korp tal-Appell tad-WTO tal-24.7.2001, WT/DS184/AB/R, il-paragrafi minn 181 sa 215.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, CHAR 04/039, 1049 Brussels, Belgium.


29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/40


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/114

tat-28 ta' Jannar 2016

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għixien (EU-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2017 tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira li jikkonċernaw is-saħħa u s-saħħa tat-tfal

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 2003 li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għixien (EU-SILC), (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 15(2)(f), flimkien mal-Artikolu 15(1), tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 stabbilixxa qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika Ewropea dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għixien, sabiex jiġi żgurat li, fil-livell nazzjonali u f'dak tal-Unjoni, ikun hemm disponibbli dejta komparabbli u aġġornata, kemm trasversali u lonġitudinali, dwar l-introjtu u dwar il-livell u l-kompożizzjoni tal-faqar u l-esklużjoni soċjali.

(2)

Skont l-Artikolu 15(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1177/2003, kull sena għandhom jiġu adottati miżuri ta' implimentazzjoni biex jispeċifikaw l-oqsma u l-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira li għandhom jiġu inklużi f'dik is-sena fil-komponent trasversali tal-EU-SILC. Għaldaqstant għandhom jiġu adottati miżuri ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira u l-identifikaturi tagħhom għall-modulu tal-2017 li jikkonċerna s-saħħa u s-saħħa tat-tfal.

(3)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira u tal-identifikaturi għall-modulu tal-2017 li jikkonċernaw is-saħħa u s-saħħa tat-tfal, li hija parti mill-komponent trasversali tal-EU-SILC, għandha tiġi stipulata fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 165, 3.7.2003, p. 1.


ANNESS

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, huma applikabbli l-unitajiet, il-metodi ta' ġbir tad-dejta, il-perjodi ta' referenza u t-trażmissjoni tad-dejta li ġejjin:

1.   Unitajiet

Il-fatturi varjabbli fil-mira jikkonċernaw tipi differenti ta' unitajiet:

 

L-informazzjoni dwar il-piż finanzjarju tapplika fil-livell tal-unità domestika u tirreferi għall-unità domestika kollha kemm hi;

 

L-informazzjoni dwar is-saħħa għandha tingħata għal kull membru attwali li jgħix fl-unità domestika, jew, jekk ikun applikabbli, għall-membri kollha tal-unità domestika magħżula biex iwieġbu ta' 16-il sena jew akbar;

 

L-informazzjoni dwar is-saħħa ġenerali u l-limitazzjoni ta' parteċipazzjoni f'attivitajiet minħabba problemi ta' saħħa għandha tingħata għat-tfal kollha ta' bejn 0 u 15-il sena;

 

L-informazzjoni fir-rigward ta' eżamijiet jew trattamenti mediċi jew dentali li kienu meħtieġa għat-tfal u li iżda ma sarux tapplika fil-livell tal-unità domestika u tirreferi għat-tfal kollha ta' bejn 0 u 15-il sena li jgħixu fl-unità domestika kollha kemm hi;

 

L-età tirreferi għall-età fiż-żmien tal-intervista.

2.   Metodi ta' ġbir tad-dejta

Għall-fatturi varjabbli li japplikaw fil-livell tal-unità domestika, il-metodu tal-ġbir tad-dejta huwa intervista personali mal-persuna magħżula biex twieġeb.

Għall-fatturi varjabbli li japplikaw fil-livell individwali, il-metodu tal-ġbir tad-dejta huwa intervista personali mal-membri attwali kollha tal-unità domestika li għandhom 16-il sena u aktar jew, jekk applikabbli, ma' kull persuna magħżula biex twieġeb.

Għall-fatturi varjabbli tat-tfal, il-metodu tal-ġbir tad-dejta huwa intervista personali mal-persuna mill-unità domestika magħżula biex twieġeb.

Fid-dawl tat-tip tal-informazzjoni li trid tinġabar, huma permessi intervisti personali biss (intervisti bi prokura huma eċċezzjoni għall-persuni li jkunu temporanjament assenti jew li ma jistgħux iwieġbu).

L-Indiċi tal-Massa tal-Ġisem (BMI) jista' jiġi kkalkulat mill-valuri tal-għoli u l-piż miġbura waqt l-intervista jew miġbura direttament mill-persuna intervistata li turi xi dokumenti. Il-valur tal-BMI biss għandu jiġi trażmess lill-Eurostat.

3.   Perijodu ta' referenza

Il-fatturi varjabbli fil-mira huma relatati ma' tipi differenti ta' perjodi ta' referenza:

 

Il-perjodu ta' referenza attwali għall-fattur varjabbli BMI, is-saħħa ġenerali tat-tfal u l-limitazzjoni ta' parteċipazzjoni f'attivitajiet minħabba problemi tas-saħħa tat-tfal;

 

Ġimgħa tipika għall-fatturi varjabbli relatati mal-attività fiżika;

 

Ġimgħa tipika fi staġun partikolari għall-frekwenza tal-konsum ta' frott u ħaxix;

 

L-aħħar 12-il xahar għall-varjabbli l-oħra kollha.

4.   Trażmissjoni tad-dejta

Il-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni (l-Eurostat) fil-Fajl tad-Dejta dwar l-Unità Domestika (il-fajl H), fil-Fajl tar-Reġistru Personali (il-fajl R) u fil-Fajl tad-Dejta Personali (il- P), wara l-fatturi varjabbli primarji fil-mira.

Identifikatur tal-fattur varjabbli

Fattur varjabbli fil-mira

Is-saħħa

HS200

Il-piż finanzjarju tal-kura medika

Piż Kbir

Piż medju

Ta' ebda piż

HS200_F

Mimlija

Nieqsa

Mhux applikabbli (l-ebda persuna fl-unità domestika ma kellha l-ħtieġa ta' kura medika)

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

HS210

Il-piż finanzjarju tal-kura dentali

Piż Kbir

Piż medju

Ta' ebda piż

HS210_F

Mimlija

Nieqsa

Mhux applikabbli (l-ebda persuna fl-unità domestika ma kellha l-ħtieġa ta' kura dentali)

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

HS220

Il-piż finanzjarju tal-mediċini

Piż Kbir

Piż medju

Ta' ebda piż

HS220_F

Mimlija

Nieqsa

Mhux applikabbli (l-ebda persuna fl-unità domestika ma kellha l-ħtieġa ta' mediċini)

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

PH080

In-numru ta' żjarat għand dentist jew għand ortodontista

 

L-ebda

 

1-2 drabi

 

3-5 drabi

 

6-9 drabi

 

10 darbiet jew aktar

PH080_F

Mimlija

Nieqsa

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

PH090

In-numru ta' konsultazzjonijiet ma' tabib ġenerali jew mat-tabib tal-familja

 

L-ebda

 

1-2 drabi

 

3-5 drabi

 

6-9 drabi

 

10 darbiet jew aktar

PH090_F

Mimlija

Nieqsa

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

PH100

In-numru ta' konsultazzjonijiet ma' speċjalista mediku jew speċjalista kirurgu

 

L-ebda

 

1-2 drabi

 

3-5 drabi

 

6-9 drabi

 

10 darbiet jew aktar

PH100_F

Mimlija

Nieqsa

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

PH110

L-Indiċi tal-Massa tal-Ġisem (BMI)

In-numru tal-BMI

PH110_F

Mimlija

Nieqsa

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

PH120

It-tip ta' attività fiżika waqt ix-xogħol

L-aktar bilqiegħda

L-aktar bilwieqfa

L-aktar bil-mixi jew kompiti ta' sforz fiżiku moderat

L-aktar xogħol tqil jew li jeħtieġ sforz fiżiku kbir

PH120_F

Mimlija

Nieqsa

Mhux applikabbli (ma titwettaq l-ebda ħidma)

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

PH130

Il-ħin mgħoddi f'attivitajiet fiżiċi (minbarra x-xogħol) f'ġimgħa tipika

SS/MM (sigħat/minuti) fil-ġimgħa

PH130_F

Mimlija

Nieqsa

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

PH140

Il-frekwenza tal-konsum ta' frott

 

Darbtejn jew aktar kuljum

 

Darba kuljum

 

Bejn 4 u 6 darbiet fil-ġimgħa

 

Bejn 1 u 3 darbiet fil-ġimgħa

 

Inqas minn darba fil-ġimgħa

 

Qatt

PH140_F

Mimlija

Nieqsa

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

PH150

Il-frekwenza tal-konsum ta' ħaxix jew insalata

 

Darbtejn jew aktar kuljum

 

Darba kuljum

 

Bejn 4 u 6 darbiet fil-ġimgħa

 

Bejn 1 u 3 darbiet fil-ġimgħa

 

Inqas minn darba fil-ġimgħa

 

Qatt

PH150_F

Mimlija

Nieqsa

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

Is-saħħa tat-tfal

RC010

Is-saħħa ġenerali (tat-tfal)

Tajba ħafna

Tajba

Mhux Ħażin

Ħażina

Ħażina ħafna

RC010_F

Mimlija

Nieqsa

Mhux applikabbli (tfal ta' aktar minn 15-il sena)

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

RC020

Il-limitazzjoni f'parteċipazzjoni ta' attivitajiet minħabba problemi tas-saħħa (tfal)

Limitata wisq

Limitata iżda mhux wisq

Mhux limitata, bl-ebda mod

RC020_F

Mimlija

Nieqsa

Mhux applikabbli (tfal ta' aktar minn 15-il sena)

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

HC010

Eżamijiet jew trattamenti mediċi li kienu meħtieġa u li iżda ma sarux (tfal)

Iva (kien hemm mill-inqas okkażjoni waħda fejn mill-inqas wieħed mit-tfal ma sarlux eżami jew trattament mediku)

Le (lit-tifel/tfal sarlu/sarilhom eżami jew trattament mediku kull darba li kien meħtieġ)

HC010_F

Mimlija

Nieqsa

Mhux applikabbli (ma kien verament meħtieġ l-ebda eżami jew trattament mediku, għal ħadd mit-tfal)

Mhux applikabbli (fl-unità domestika m'hemmx tfal ta' bejn 0 u 15-il sena)

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

HC020

Ir-raġuni prinċipali għalfejn ma sarux eżamijiet jew trattamenti mediċi li kienu meħtieġa (tfal)

Ma kienx hemm biżżejjed flus (għali wisq)

Fuq lista ta' stennija

Ma kienx hemm ħin minħabba x-xogħol, il-ħtieġa ta' kura tat-tfal jew ta' persuni oħra

Kien 'il bogħod wisq jew ma kien hemm l-ebda mezz ta' trasport

Raġuni oħra

HC020_F

Mimlija

Nieqsa

Mhux applikabbli (HC010 mhux ugwali għal iva)

Mhux applikabbli (fl-unità domestika m'hemmx tfal ta' bejn 0 u 15-il sena)

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

HC030

Eżamijiet jew trattamenti dentali li kienu meħtieġa u li iżda ma sarux (tfal)

Iva (kien hemm mill-inqas okkażjoni waħda fejn mill-inqas wieħed mit-tfal ma sarlux eżami jew trattament dentali)

Le (lit-tifel/tfal sarlu/sarilhom eżami jew trattament dentali kull darba li kien meħtieġ)

HC030_F

Mimlija

Nieqsa

Mhux applikabbli (ma kien verament meħtieġ l-ebda eżami jew trattament dentali, għal ħadd mit-tfal)

Mhux applikabbli (fl-unità domestika m'hemmx tfal ta' bejn 0 u 15-il sena)

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)

HC040

Ir-raġuni prinċipali għalfejn ma sarux eżamijiet jew trattamenti dentali li kienu meħtieġa (tfal)

Ma kienx hemm biżżejjed flus (għali wisq)

Fuq lista ta' stennija

Ma kienx hemm ħin minħabba x-xogħol, il-ħtieġa ta' kura tat-tfal jew ta' persuni oħra

Kien 'il bogħod wisq jew ma kien hemm l-ebda mezz ta' trasport

Raġuni oħra

HC040_F

Mimlija

Nieqsa

Mhux applikabbli (HC030 mhux ugwali għal iva)

Mhux applikabbli (fl-unità domestika m'hemmx tfal ta' bejn 0 u 15-il sena)

Mhux applikabbli (RB010≠ 2017)


29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/47


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/115

tat-28 ta' Jannar 2016

li jirtira l-aċċettazzjoni tal-impenn għal produttur esportatur wieħed skont id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE li tikkonferma l-aċċettazzjoni ta' impenn offrut b'rabta mal-proċedimenti ta' antidumping u antisussidji li jikkonċernaw l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għall-perjodu ta' applikazzjoni ta' miżuri definittivi

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“it-Trattat”),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament antidumping bażiku”), u b'mod partikulari l-Artikolu 8 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 tal-11 ta' Ġunju 2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (2) (“ir-Regolament antisussidji bażiku”), u b'mod partikulari l-Artikolu 13 tiegħu,

Infurmat lill-Istati Membri,

Billi:

A.   IMPENN U MIŻURI EŻISTENTI OĦRAJN

(1)

Permezz tar-Regolament (UE) Nru 513/2013 (3), il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) imponiet dazju antidumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea (“l-Unjoni”) ta' moduli fotovoltajċi (“moduli”) tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli u l-wejfers) li joriġinaw jew jiġu kkunsinjati mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (“ir-RPĊ”).

(2)

Grupp ta' produtturi esportaturi ta mandat lill-Kamra tal-Kummerċ taċ-Ċina għall-Importazzjoni u għall-Esportazzjoni ta' Makkinarju u ta' Prodotti Elettroniċi (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, “CCCME”) sabiex tippreżenta impenn fuq il-prezz f'isimhom lill-Kummissjoni, kif fil-fatt għamlet. Huwa ċar mit-termini ta' dan l-impenn fuq il-prezz li huwa jikkostitwixxi ġabra ta' impenji individwali fuq il-prezz għal kull produttur esportatur, li hija, għal raġunijiet ta' prattiċità tal-amministrazzjoni, ikkoordinata mis-CCCME.

(3)

Permezz tad-Deċiżjoni 2013/423/UE (4), il-Kummissjoni aċċettat dan l-impenn fuq il-prezz fir-rigward tad-dazju antidumping provviżorju. Permezz tar-Regolament (UE) Nru 748/2013 (5), il-Kummissjoni emendat ir-Regolament (UE) Nru 513/2013 sabiex tintroduċi l-bidliet tekniċi meħtieġa minħabba l-aċċettazzjoni tal-impenn fir-rigward tad-dazju antidumping provviżorju.

(4)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1238/2013 (6), il-Kunsill impona dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' moduli u ta' ċelloli fl-Unjoni li joriġinaw jew li jiġu kkunsinjati mir-RPĊ (“il-prodotti kkonċernati”). Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1239/2013 (7), il-Kunsill impona wkoll dazju antidumping kumpensatorju fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat fl-Unjoni.

(5)

Wara n-notifika ta' verżjoni emendata tal-impenn fuq il-prezz minn grupp ta' produtturi esportaturi (“il-produtturi esportaturi”) flimkien mas-CCCME, il-Kummissjoni kkonfermat, permezz tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE (8) l-aċċettazzjoni tal-impenn fuq il-prezz kif emendat (“l-impenn”) għall-perjodu ta' applikazzjoni ta' miżuri definittivi. L-Anness ta' din id-Deċiżjoni jelenka l-produtturi esportaturi li għalihom ġie aċċettat l-impenn, inkluż Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd, Changzhou Youze Technology Co. Ltd, Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd u Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd u l-kumpaniji relatati tagħhom fl-Unjoni Ewropea, b'mod konġunt koperti mill-kodiċi addizzjonali TARIC: B791 (“Trina Solar”).

(6)

Permezz tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/657/UE (9) il-Kummissjoni aċċettat proposta mill-grupp tal-produtturi esportaturi flimkien mas-CCCME għal kjarifiki rigward l-implimentazzjoni tal-impenn għall-prodott ikkonċernat kopert mill-impenn, jiġifieri l-moduli u ċ-ċelloli li joriġinaw jew li jintbagħtu mir-RPĊ u li attwalment jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM ex 8541 40 90 (il-kodiċijiet TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 u 8541409039) magħmula mill-produtturi esportaturi (“il-prodott kopert”). Id-dazji antidumping u kumpensatorji msemmija fil-premessa (4) hawn fuq, flimkien mal-impenn, huma flimkien imsejħa “miżuri”.

(7)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/866 (10) il-Kummissjoni rtirat l-aċċettazzjoni tal-impenn għal tliet produtturi esportaturi.

(8)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1403 (11) il-Kummissjoni rtirat l-aċċettazzjoni tal-impenn għal produttur esportatur ieħor.

(9)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2018 (12) il-Kummissjoni rtirat l-aċċettazzjoni tal-impenn għal żewġ produtturi esportaturi.

(10)

Il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni ta' reviżjoni tal-iskadenza skont l- Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku tal-antidumping, permezz ta' avviż ta' inizjazzjoni ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (13) fil-5 ta' Diċembru 2015.

(11)

Il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni ta' reviżjoni tal-iskadenza skont l- Artikolu 18 tar-Regolament bażiku ta' kontra s-sussidji, permezz ta' Avviż ta' Bidu ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (14) fil-5 ta' Diċembru 2015.

(12)

Il-Kummissjoni bdiet ukoll rieżami interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku tal-anti dumping u l- Artikolu 19 tar-Regolament bażiku ta' kontra s-sussidji, permezz ta' Avviż ta' Bidu ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (15) fil-5 ta' Diċembru 2015.

B.   TERMINI TAL-IMPENN U L-IRTIRAR VOLONTARJU MINN TRINA SOLAR

(13)

Bħal kull impriża, kull produttur esportatur jista' jirtira volontarjament l-impenn tiegħu fi kwalunkwe ħin matul l-applikazzjoni tiegħu.

(14)

Trina Solar avżat lill-Kummissjoni f'Diċembru 2015 li xtaqet tirtira l-impenn tagħha.

C.   RTIRAR TAL-AĊĊETTAZZJONI TAL-IMPENN U IMPOŻIZZJONIJIET TA' DAZJI DEFINITTIVI

(15)

Għalhekk, skont l-Artikolu 8(9) tar-Regolament bażiku anti-dumping u l-Artikolu 13(9) tar-Regolament bażiku antisussidji, kif wkoll skont it-termini tal-impenn, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-aċċettazzjoni tal-impenn għal Trina Solar tiġi rtirata.

(16)

Għaldaqstant, skont l-Artikolu 8(9) tar-Regolament antidumping bażiku u l-Artikolu 13(9) tar-Regolament antisussidji bażiku, id-dazju antidumping definittiv impost mill-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1238/2013 u d-dazju kumpensatorju definittiv impost mill-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1239/2013 japplikaw awtomatikament għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw jew jiġu kkunsinjati mir-RPĊ u li huma magħmula minn Chint Solar (kodiċi addizzjonali TARIC: B791) mill-jum tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(17)

Għal skopijiet ta' informazzjoni, it-tabella fl-Anness ta' dan ir-Regolament telenka l-produtturi esportaturi li għalihom l-aċċettazzjoni tal-impenn mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/707/UE mhijiex affettwata,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Aċċettazzjoni tal-impenn b'rabta ma' Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd, Changzhou Youze Technology Co. Ltd, Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd u Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd u l-kumpaniji relatati tagħhom fl-Unjoni Ewropea, b'mod konġunt koperti mill-kodiċi addizzjonali TARIC: B791 hija b'dan irtirata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU L 188, 18.7.2009, p. 93.

(3)  ĠU L 152, 5.6.2013, p. 5.

(4)  ĠU L 209, 3.8.2013, p. 26.

(5)  ĠU L 209, 3.8.2013, p. 1.

(6)  ĠU L 325, 5.12.2013, p. 1.

(7)  ĠU L 325, 5.12.2013, p. 66.

(8)  ĠU L 325, 5.12.2013, p. 214.

(9)  ĠU L 270, 11.9.2014, p. 6.

(10)  ĠU L 139, 5.6.2015, p. 30.

(11)  ĠU L 218, 19.8.2015, p. 1.

(12)  ĠU L 295, 12.11.2015, p. 23.

(13)  ĠU C 405, 5.12.2015, p. 8.

(14)  ĠU C 405, 5.12.2015, p. 20.

(15)  ĠU C 405, 5.12.2015, p. 33.


ANNESS

Lista ta' kumpaniji:

Isem il-kumpanija

Kodiċi addizzjonali TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/57


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/116

tat-28 ta' Jannar 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

236,2

MA

82,1

TN

116,3

TR

87,7

ZZ

130,6

0707 00 05

MA

86,8

TR

158,2

ZZ

122,5

0709 93 10

MA

49,1

TR

161,3

ZZ

105,2

0805 10 20

EG

50,3

MA

61,6

TN

54,4

TR

60,6

ZZ

56,7

0805 20 10

IL

147,6

MA

82,6

ZZ

115,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

121,6

JM

154,6

MA

86,4

TR

94,9

ZZ

114,4

0805 50 10

TR

92,8

ZZ

92,8

0808 10 80

CL

88,0

US

160,6

ZZ

124,3

0808 30 90

CN

57,3

TR

200,0

ZA

84,4

ZZ

113,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/59


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/117

tat-28 ta' Jannar 2016

dwar il-ħruġ tal-liċenzji għall-importazzjoni tar-ross skont il-kwoti tariffarji miftuħa għas-subperjodu ta' Jannar 2016 permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 188 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1273/2011 (2) fetaħ u pprovda għall-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta' ross u ross miksur, li jinqasmu skont il-pajjiż tal-oriġini u f'diversi subperjodi skont l-Anness I tal-istess Regolament ta' Implimentazzjoni.

(2)

Is-subperjodu tax-xahar ta' Jannar huwa l-ewwel subperjodu għall-kwoti previsti fl-Artikolu 1(1)(a) sa (d) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011.

(3)

In-notifiki mibgħuta skont l-Artikolu 8(a) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011 juru li, għall-kwoti bin-numri tal-ordni 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 u 09.4166, l-applikazzjonijiet imressqa fl-ewwel għaxart ijiem ta' xogħol ta' Jannar 2016, skont l-Artikolu 4(1) ta' dak ir-Regolament ta' Implimentazzjoni, ikopru kwantità li hija aktar minn dik disponibbli. Għalhekk, jeħtieġ li jiġi ddeterminat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji għall-importazzjoni, billi jiġu stabbiliti l-koeffiċjenti tal-allokazzjoni li għandhom jiġu applikati għall-kwantitajiet mitluba skont il-kwoti kkonċernati, ikkalkulati f'konformità mal-Artikolu 7(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 (3).

(4)

Dawk in-notifiki juru wkoll li, għall-kwoti bin-numri tal-ordni 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 u 09.4154, l-applikazzjonijiet imressqa fl-ewwel għaxart ijiem ta' xogħol ta' Jannar 2016, skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011, ikopru kwantità li hija inqas minn dik disponibbli.

(5)

Jeħtieġ ukoll li għall-kwoti bin-numri tal-ordni 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 u 09.4166, tiġi ffissata l-kwantità totali disponibbli għas-subperjodu ta' wara, skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 5 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011.

(6)

Sabiex tkun żgurata l-ġestjoni effettiva tal-proċedura tal-ħruġ tal-liċenzji għall-importazzjoni, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-applikazzjonijiet tal-liċenzji għall-importazzjoni ta' ross li jaqgħu taħt il-kwoti bin-numri tal-ordni 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 u 09.4166 imsemmija fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011, imressqa matul l-ewwel għaxart ijiem ta' xogħol ta' Jannar 2016, jagħtu lok għall-ħruġ ta' liċenzji għall-kwantità mitluba, immultiplikata bil-koeffiċjent tal-allokazzjoni stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-kwantità totali disponibbli għas-subperjodu sussegwenti taħt il-kwoti bin-numri tal-ordni 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4166 imsemmija fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011, hija stabbilita fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1273/2011 tas-7 ta' Diċembru 2011 li jiftaħ u li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti ta' tariffi għall-importazzjoni ta' ross u ross miksur (ĠU L 325, 8.12.2011, p. 6).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta' Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta' kwoti ta' tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b'sistema ta' liċenzji ta' importazzjoni (ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13).


ANNESS

Kwantitajiet li għandhom jiġu allokati għas-subperjodu ta' Jannar 2016 u kwantitajiet disponibbli għas-subperjodu ta' wara skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011

(a)

Kwota ta' ross mitħun kollu jew ross mitħun parzjalment kopert bil-kodiċi tan-NM 1006 30 kif ipprovdut bl-Artikolu 1(1)(a) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011

Oriġini

Numru tal-ordni

Koeffiċjent tal-allokazzjoni għas-subperjodu ta' Jannar 2016

Kwantità totali disponibbli għas-subperjodu ta' April 2016 (f'kg)

L-Istati Uniti

09.4127

 (1)

24 049 050

It-Tajlandja

09.4128

 (1)

10 104 831

L-Awstralja

09.4129

 (2)

1 019 000

Joriġinaw minn xi pajjiż ieħor

09.4130

 (2)

1 805 000

(b)

Kwota ta' ross bil-ħliefa kopert bil-kodiċi NM 1006 20 kif ipprovdut bl-Artikolu 1(1)(b) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011

Oriġini

Numru tal-ordni

Koeffiċjent tal-allokazzjoni għas-subperjodu ta' Jannar 2016

Kwantità totali disponibbli għas-subperjodu ta' Lulju 2016 (f'kg)

Il-pajjiżi kollha

09.4148

 (3)

578 000

(c)

Kwota ta' ross miksur kopert bil-kodiċi tan-NM 1006 40 00 kif provdut fl-Artikolu 1(1)(c) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011

Oriġini

Numru tal-ordni

Koeffiċjent tal-allokazzjoni għas-subperjodu ta' Jannar 2016

Kwantità totali disponibbli għas-subperjodu ta' Lulju 2016 (f'kg)

It-Tajlandja

09.4149

 (4)

49 768 810

L-Awstralja

09.4150

 (5)

16 000 000

Il-Gujana

09.4152

 (5)

11 000 000

L-Istati Uniti

09.4153

 (5)

9 000 000

Joriġinaw minn xi pajjiż ieħor

09.4154

 (4)

10 460 000

(d)

Kwota ta' ross mitħun kollu jew ross mitħun parzjalment kopert bil-kodiċi tan-NM 1006 30 kif ipprovdut bl-Artikolu 1(1)(d) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011

Oriġini

Numru tal-ordni

Koeffiċjent tal-allokazzjoni għas-subperjodu ta' Jannar 2016

(%)

Kwantità totali disponibbli għas-subperjodu ta' Lulju 2016 (f'kg)

It-Tajlandja

09.4112

0,791841

0

L-Istati Uniti

09.4116

1,749886

0

L-Indja

09.4117

0,994524

0

Il-Pakistan

09.4118

0,777752

0

Joriġinaw minn xi pajjiż ieħor

09.4119

0,725775

0

Il-pajjiżi kollha

09.4166

0,577781

17 011 014


(1)  L-applikazzjonijiet ikopru kwantitajiet li huma inqas minn jew daqs il-kwantitajiet disponibbli: għalhekk, l-applikazzjonijiet kollha huma aċċettabbli.

(2)  L-ebda kwantità disponibbli għal dan is-subperjodu.

(3)  L-applikazzjonijiet ikopru kwantitajiet li huma inqas minn jew daqs il-kwantitajiet disponibbli: għalhekk, l-applikazzjonijiet kollha huma aċċettabbli.

(4)  L-applikazzjonijiet ikopru kwantitajiet li huma inqas minn jew daqs il-kwantitajiet disponibbli: għalhekk, l-applikazzjonijiet kollha huma aċċettabbli.

(5)  L-ebda koeffiċjent tal-allokazzjoni applikat għal dan is-subperjodu: ma ġiet innotifikata l-ebda applikazzjoni għal liċenzja lill-Kummissjoni.


DEĊIŻJONIJIET

29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/63


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT POLITIKU U TA' SIGURTÀ (PESK) 2016/118

tal-20 ta' Jannar 2016

dwar l-implimentazzjoni mill-EUNAVFOR MED operazzjoni SOPHIA tar-Riżoluzzjoni 2240(2015) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (EUNAVFOR MED operazzjoni SOPHIA/1/2016)

IL-KUMITAT POLITIKU U TA' SIGURTÀ,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari t-tielet paragrafu tal-Artikolu 38 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/778 tat-18 ta' Mejju 2015 dwar operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea fin-Nofsinhar tal-Mediterran Ċentrali (EUNAVFOR MED operazzjoni SOPHIA) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/778 tipprevedi li l-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea fin-Nofsinhar tal-Mediterran Ċentrali (EUNAVFOR MED operazzjoni SOPHIA) (l-“operazzjoni”) għandha titwettaq f'fażijiet differenti.

(2)

Fl-14 ta' Settembru 2015, il-Kunsill ikkonkluda li ġew issodisfati l-kondizzjonijiet kollha biex l-operazzjoni timxi għal parti li tinsab fit-tieni fażi tal-operazzjoni fl-ibħra miftuħa. — Fit-28 ta' Settembru 2015, il-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2015/1772 (2) dwar it-transizzjoni tal-operazzjoni SOPHIA għat-tieni fażi mill-EUNAVFOR MED, kif previst fil-punt (b)(i) tal-Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni (PESK) 2015/778 li approvat ukoll Regoli tal-Ingaġġ adattati għal dik il-fażi tal-operazzjoni.

(3)

Fid-9 ta' Ottubru 2015, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU) adotta r-Riżoluzzjoni 2240(2015). Dik ir-Riżoluzzjoni ssaħħaħ l-awtorità biex jittieħdu miżuri kontra l-faċilitazzjoni tad-dħul klandestin ta' migranti u t-traffikar ta' bnedmin mit-territorju tal-Libja u lil hinn mill-kosta tagħha. B'mod partikolari, fil-paragrafi 7, 8 u 10 tawtorizza lill-Istati Membri, waqt li jaġixxu fil-livell nazzjonali jew permezz ta' organizzazzjonijiet reġjonali li huma impenjati fil-ġlieda kontra l-faċilitazzjoni tad-dħul klandestin ta' migranti u t-traffikar ta' bnedmin, għal perijodu ta' sena, biex “jispezzjonaw fl-ibħra miftuħa lil hinn mill-kosta tal-Libja, bastimenti li b'mod raġonevoli huma suspettati li qed jintużaw għall-faċilitazzjoni tad-dħul klandestin ta' migranti jew t-traffikar ta' bnedmin mil-Libja, dment li dawn l-Istati Membri u organizzazzjonijiet reġjonali jagħmlu sforzi b'rieda tajba biex jiksbu l-kunsens tal-Istat tal-bandiera tal-bastiment qabel ma jużaw l-awtorità deskritta f'dan il-paragrafu”. Tawtorizza wkoll lill-Istati Membri 'biex jikkonfiskaw bastimenti spezzjonati skont l-awtorità tal-paragrafu 7 li jkunu kkonfermati bħala li qed jintużaw għall-faċilitazzjoni tad-dħul klandestin ta' migranti u t-traffikar ta' bnedmin mil-Libja, u tissottolinja li fir-rigward ta' dawn il-bastimenti spezzjonati skont l-awtorità tal-paragrafu 7, ser tittieħed azzjoni ulterjuri, inkluża l-konfiska, f'konformità mad-dritt internazzjonali applikabbli b'konsiderazzjoni dovuta tal-interessi ta' kwalunkwe parti terza li aġixxiet b'rieda tajba' u “biex jużaw il-miżuri kollha adatti għaċ-ċirkostanzi speċifiċi meta jikkonfrontaw persuni li jiffaċilitaw id-dħul klandestin ta' migranti jew traffikanti ta' bnedmin fit-twettiq tal-attivitajiet skont il-paragrafi 7 u 8 u f'konformità sħiħa mal-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, kif applikabbli”.

(4)

Fis-16 ta' Ottubru 2015 il-Kmandant tal-Operazzjoni tal-EUNAVFOR MED operazzjoni SOPHIA indika li l-operazzjoni kienet lesta biex timplimenta ir-Riżoluzzjoni 2240 (2015) tal-KSNU.

(5)

Wara ftehim mill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà, il-Kunsill fit-18 ta' Jannar 2016 ikkonkluda li ġew issodisfati l-kondizzjonijiet biex l-operazzjoni timplimenta l-awtorità mogħtija mir-Riżoluzzjoni 2240 (2015) tal-KSNU fuq l-ibħra miftuħa 'l barra mill-kosta tal-Libja, f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/778.

(6)

L-operazzjoni għandha għalhekk tiġi awtorizzata biex twettaq imbark, tfittxija, sekwestru u devjazzjoni, fl-ibħra miftuħa, ta' bastimenti suspettati li jkunu qed jintużaw għall-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin jew traffikar ta' bnedmin skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Riżoluzzjoni 2240(2015) tal-KSNU u għandhom jiġu approvati Regoli tal-Ingaġġ adattati għal dak l-għan.

(7)

It-transizzjoni għal fażijiet sussegwenti tal-operazzjoni, li jinkludu miżuri fl-ilmijiet territorjali u interni tal-Istat kostali skont il-punt (b)(ii) tal-Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni (PESK) 2015/778, ser tkun soġġetta għal valutazzjoni ulterjuri mill-Kunsill dwar jekk ikunux ġew sodisfatti l-kondizzjonijiet għal dik it-transizzjoni, b'kont meħud ta' kwalunkwe Riżoluzzjoni applikabbli tal-KSNU u l-kunsens mill-istati kostali kkonċernati, u d-deċiżjoni mill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà dwar meta għandha ssir it-transizzjoni, f'konformità mad-Deċiżjoni (PESK) 2015/778 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/972 (3),

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea fin-Nofsinhar tal-Mediterran Ċentrali (EUNAVFOR MED operazzjoni SOPHIA) hija b'dan awtorizzata biex twettaq imbark, tfittxija, sekwestru u devjazzjoni, fl-ibħra miftuħa, ta' bastimenti suspettati li jkunu qed jintużaw għall-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin jew traffikar ta' bnedmin skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Riżoluzzjoni 2240 (2015) tal-KSNU, f'konformità mad-Deċiżjoni (PESK) 2015/778, għall-perijodu stabbilit f'dik ir-Riżoluzzjoni inkluż kwalunkwe estensjoni sussegwenti ta' dak il-perjodu mill-Kunsill tas-Sigurtà.

Artikolu 2

Ir-Regoli tal-Ingaġġ adattati biex l-awtorizzazzjoni fl-Artikolu 1 ssir effettiva huma b'dan approvati.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Jannar 2016.

Għall-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà

Il-President

W. STEVENS


(1)  ĠU L 122, 19.5.2015, p. 31.

(2)  ĠU L 258, 3.10.2015, p. 5.

(3)  ĠU L 157, 23.6.2015, p. 51.


29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/65


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2016/119

tat-28 ta' Jannar 2016

li temenda d-Deċiżjoni 2011/72/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fil-31 ta' Jannar 2011, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2011/72/PESK (1) dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija.

(2)

Il-miżuri restrittivi stipulati fid-Deċiżjoni 2011/72/PESK japplikaw sal-31 ta' Jannar 2016. Abbażi ta' reviżjoni ta' dik id-Deċiżjoni, jeħtieġ li l-miżuri restrittivi jiġu estiżi sal-31 ta' Jannar 2017. Jeħtieġ li l-entrati għal 48 persuna jiġu emendati.

(3)

Id-Deċiżjoni 2011/72/PESK għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2011/72/PESK hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-31 ta' Jannar 2017. Għandha tinżamm taħt reviżjoni kostanti. Tista' tiġġedded jew tiġi emendata, skont il-każ, jekk il-Kunsill iqis li l-objettivi tagħha ma jkunux intlaħqu.”.

(2)

L-Anness għad-Deċiżjoni 2011/72/PESK huwa sostitwit mit-test li jidher fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

A.G. KOENDERS


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/72/PESK tal-31 ta' Jannar 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija (ĠU L 28, 2.2.2011, p. 62).


ANNESS

LISTA TA' PERSUNI U ENTITAJIET IMSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 1

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex President tat-Tuneżija, twieled f'Hamman-Sousse, fit-3 ta' Settembru 1936, iben Selma HASSEN, miżżewweġ lil Leïla TRABELSI, detentur tal-karta tal-identità nazzjonali (NIC) Nru 00354671.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra u għar-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżina, twieldet f'Tuneż, fl-24 ta' Ottubru 1956, bint Saida DHERIF, miżżewwġa lil Zine El Abidine BEN ALI, detentur tal-NIC Nru 00683530.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fl-4 ta' Marzu 1944, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 11 rue de France — Radès Ben Arous, detentur tal-NIC Nru 05000799.

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Sabha-Lybie fis-7 ta' Jannar 1980, iben Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, miżżewweġ lil Inès LEJRI, jirresjedi f'Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- is-7 sular — apt. Nru 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 04524472.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (ex-uffiċjal kap eżekuttiv tal-Banque Nationale Agricol) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-2 ta' Diċembru 1981, iben Naïma BOUTIBA, miżżewweġ lil Nesrine BEN ALI, detentur tal-NIC Nru 04682068.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi Tuneżini minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali), kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Tuneż fis-16 ta' Jannar 1987, bint Leïla TRABELSI, miżżewġa lil Fahd Mohamed Sakher MATERI, detentur tal-NIC Nru 00299177.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Tuneż, fis-17 ta' Lulju 1992, bint Leïla TRABELSI, detentur tal-NIC Nru 09006300.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fil-5 ta' Novembru 1962, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 32 rue de France — Radès Ben Arous, detentur tal-NIC Nru 00777029.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fl-24 ta' Ġunju 1948, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Nadia MAKNI, amministratur delegat ta' impriża agrikola, jirresjedi fi 20 rue El Achfat — Carthage — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00104253.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżina, twieldet f'Tuneż fid-19 ta' Frar 1953, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Mohamed MAHJOUB, direttur amministrattiv, tirresjedi fi 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô, detentur tal-NIC Nru 00403106.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fis-26 ta' Awwissu 1974, iben Najia JERIDI, kummerċjant, jirresjedi fi 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence, detentur tal-NIC Nru 05417770.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fis-26 ta' April 1950, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Souad BEN JEMIA, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur, detentur tal-NIC Nru 00178522.

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fil-25 ta' Settembru 1955, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Hela BELHAJ, CEO, jirresjedi fi 20 rue Ibn Chabat — Salammbô —Carthage -Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05150331.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżina, twieldet f'Tuneż fis-27 ta' Diċembru 1958, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Mohamed Montassar MEHERZI, direttur kummerċjali, tirresjedi fi 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa, detentur tal-NIC Nru 00166569.

Persuna soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuneżin, twieled f'La Marsa fil-5 ta' Mejju 1959, iben Fatma SFAR, miżżewweġ lil Samira TRABELSI, CEO, jirresjedi fi 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, detentur tal-NIC Nru 00046988.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneżina, twieldet fl-1 ta' Frar 1960, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Habib ZAKIR, tirresjedi fi 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur, detentur tal-NIC Nru 00235016.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuneżin, twieled fil-5 ta' Marzu 1957, iben Saida BEN ABDALLAH, miżżewweġ lil Nefissa TRABELSI, kuntrattur, jirresjedi fi 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur, detentur tal-NIC Nru 00547946.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-3 ta' Lulju 1973, iben Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, kuntrattur, jirresjedi fil-blokk ta' appartamenti Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05411511.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tuneżina, twieldet f'Tuneż, fil-25 ta' Ġunju 1975, bint Mounira TRABELSI (oħt Leila TRABELSI), direttur amministrattiv, miżżewġa lil Mourad MEHDOUI, tirresjedi fi 41 rue Garibaldi -Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05417907.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-3 ta' Mejju 1962, iben Neila BARTAJI, miżżewweġ lil Lilia NACEF, CEO, jirresjedi fi 41 rue Garibaldi —Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05189459.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżin, twieled fit-18 ta' Settembru 1976, iben Najia JERIDI, CEO, jirresjedi fil-housing estate Erriadh.2-Gammarth — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05412560.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżina, twieldet fl-4 ta' Diċembru 1971, bint Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, tirresjedi fi 2 rue El Farrouj — La Marsa, detentur tal-NIC Nru 05418095.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuneżin, twieled fl-20 ta' Diċembru 1965, iben Radhia MATHLOUTHI, miżżewweġ lil Linda CHERNI, skrivan ma' Tunisair, jirresjedi fi 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00300638.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuneżin, twieled fid-29 ta' Jannar 1988, iben Kaouther Feriel HAMZA, CEO tal-kumpannija Stafiem — Peugeot, jirresjedi fi 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tuneż.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuneżin, twieled fit-13 ta' Jannar 1959, iben Leïla CHAIBI, miżżewweġ lil Dorsaf BEN ALI, CEO, jirresjedi f'rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00400688.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Le Bardo, fil-5 ta' Lulju 1965, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Slim CHIBOUB, tirresjedi fi 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00589759.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Le Bardo, fil-21 ta' Awwissu 1971, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Marouene MABROUK, kunsillier fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, detentur tal-NIC Nru 05409131.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneżin, twieled f'Tuneż fil-11 ta' Marzu 1972, iben Jaouida El BEJI, miżżewweġ lil Sirine BEN ALI, CEO, jirresjedi fi 8 rue du Commandant Béjaoui — Carthage — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 04766495.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Le Bardo fit-8 ta' Marzu 1963, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Slim ZARROUK, tabib, tirresjedi fi 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, detentur tal-NIC Nru 00589758.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-13 ta' Awwissu 1960, iben Maherzia GUEDIRA, miżżewweġ lil Ghazoua BEN ALI, CEO, jirresjedi fi 49avenue Habib Bourguiba — Carthage, detentur tal-NIC Nru 00642271.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Hammam-Sousse fit-22 ta' Novembru 1949, iben Selma HASSEN, fotografu u ġurnalist fil-Ġermanja, jirresjedi fi 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam — Sousse, detentur tal-NIC Nru 02951793.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Hammam-Sousse fit-13 ta' Marzu 1947, miżżewweġ lil Zohra BEN AMMAR, direttur amministrattiv, jirresjedi fi rue El Moez — Hammam — Sousse, detentur tal-NIC Nru 02800443.

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Hammam-Sousse fis-16 ta' Mejju 1952, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Fathi REFAT, rappreżentanta ta' Tunisair, tirresjedi fi 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse, detentur tal-NIC Nru 02914657.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Sousse fit-18 ta' Settembru 1956, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Sadok Habib MHIRI, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse, detentur tal-NIC Nru 02804872.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneżin, twieled fit-28 ta' Ottubru 1938, iben Selma HASSEN, irtirat, armel ta' Selma MANSOUR, jirresjedi fi 255 cité El Bassatine — Monastir, detentur tal-NIC Nru 028106l4.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fil-21 ta' Ottubru 1969, iben Selma MANSOUR, miżżewweġ lil Monia CHEDLI, direttur amministrattiv, jirresjedi f'avenue Hédi Nouira — Monastir, detentur tal-NIC Nru 04180053.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Monastir fid-29 ta' April 1974, iben Selma MANSOUR, mhux miżżewweġ, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi 83 Cap Marina — Monastir, detentur tal-NIC Nru 04186963.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Monastir fit-12 ta' Ottubru 1972, iben Selma MANSOUR, mhux miżżewweġ, esportatur u importatur kummerċjali, jirresjedi fi avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir, detentur tal-NIC Nru 04192479.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżina, twieldet f'Monastir fit-8 ta' Marzu 1980, bint Selma MANSOUR, miżżewġa lil Zied JAZIRI, segretarja ta' kumpannija, tirresjedi f'rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse, detentur tal-NIC Nru 06810509.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneżin, twieled f'Hammam — Sousse fit-8 ta' Ottubru 1978, iben Hayet BEN ALI, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, detentur tal-NIC Nru 05590835.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneżin, twieled f'Hammam — Sousse fid-9 ta' Awwissu 1977, iben Hayet BEN ALI, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi 17 avenue de la République — Hammam — Sousse, detentur tal-NIC Nru 05590836.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneżina, twieldet f'Monastir fit-30 ta' Awwissu 1982, bint Hayet BEN ALI, miżżewġa lil Badreddine BENNOUR, tirresjedi f'rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse, detentur tal-NIC Nru 08434380.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneżin, twieled F'Sousse, fit-13 ta' Jannar 1970, iben Naïma BEN ALI, kap ta' dipartiment ma' Tunisair, jirresjedi f'Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana, detentur tal-NIC Nru 05514395.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneżin, twieled f'Hammam — Sousse fit-22 ta' Ottubru 1967, iben Naïma BEN ALI, konsulent speċjali fil-Ministeru tat-Trasport, jirresjedi fi 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05504161.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tuneżin, twieled f'Sousse fit-3 ta' Jannar 1973, iben Naïma BEN ALI, miżżewweġ lil Lamia JEGHAM, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam — Sousse, detentur tal-NIC Nru 05539378.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Pariġi fis-27 ta' Ottubru 1966, iben Paulette HAZAT, direttur ta' kumpannija, jirresjedi f'Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, detentur tal-NIC Nru 05515496 (nazzjonalità doppja).

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità Tuneżina u Franċiża; twieled f'Le Petit Quevilly (76) fis-6 ta' April 1971 (jew fis-16 ta' April skont il-karta tal-identità Tuneżina tiegħu); iben Tijani BEN ALI li twieled fid-9 ta' Frar 1932 u Paulette HAZET (jew HAZAT) li twieldet fit-23 ta' Frar 1936; miżżewweġ lil Amel SAIED (jew SAID); direttur amministratur; jirrisjedi f'Chouket El Arressa, Hammam — Sousse, skont l-NIC Tuneżina tiegħu Nru 00297112; jirrisjedi fi 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), skont l-NIC Franċiża tiegħu Nru 111277501841.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-28 ta' Awwissu 1974, iben Leila DEROUICHE, direttur kummerċjali, jirresjedi fi 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tuneż, detentur tal-NIC Nru 04622472.

Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.


29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/77


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/120

tat-28 ta' Jannar 2016

dwar l-identifikazzjoni tal-eXtensible Business Reporting Language 2.1 għar-referenzjar fl-akkwist pubbliku

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 13(1) tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Pjattaforma Ewropea tal-partijiet interessati dwar l-istandardizzazzjoni tal-ICT u l-esperti fis-settur,

Billi:

(1)

L-istandardizzazzjoni għandha rwol importanti fil-ħidma favur l-Istrateġija Ewropa 2020, kif stipulat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata “Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” (2) Diversi inizjattivi ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 jisħqu fuq l-importanza tal-istandardizzazzjoni volontarja fis-swieq tal-prodotti jew tas-servizzi sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà u l-interoperabbiltà bejn il-prodotti u s-servizzi, jitrawwem l-iżvilupp teknoloġiku u tiġi appoġġata l-innovazzjoni.

(2)

It-tlestija tas-Suq Uniku Diġitali hija prijorità ewlenija għall-Unjoni Ewropea, kif ġie enfasizzat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “L-Istrateġija Annwali tat-Tkabbir għall-2015” (3). Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar l-Istrateġija għas-Suq Uniku Diġitali (4), il-Kummissjoni enfasizzat ir-rwol tal-istandardizzazzjoni u tal-interoperabbiltà fil-ħolqien ta' Ekonomija Ewropea Diġitali b'potenzjal ta' tkabbir fit-tul.

(3)

Fis-soċjetà diġitali, l-istrumenti tal-istandardizzazzjoni huma indispensabbli biex tiġi żgurata l-interoperabbiltà tal-apparat, l-applikazzjonijiet, ir-repożitorji tad-dejta, is-servizzi u n-netwerks. Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem ta' “Viżjoni strateġika għal standards Ewropej: il-mixja 'l quddiem biex jittejjeb u jitħaffef it-tkabbir sostenibbli tal-ekonomija Ewropea sal-2020” (5) tagħraf l-ispeċifiċità tal-istandardizzazjoni fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (l-ICT), fejn is-soluzzjonijiet, l-applikazzjonijiet u s-servizzi tal-ICT ħafna drabi jiġu żviluppati minn Fora u Konsorzji globali tal-ICT, li saru organizzazzjonijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-istandards tal-ICT.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 għandu l-għan li jimmodernizza u jtejjeb il-qafas Ewropew tal-istandardizzazzjoni. Jistabbilixxi sistema li biha l-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tidentifika l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT li huma l-iktar rilevanti u aċċettati maħruġin minn organizzazzjonijiet li mhumiex organizzazzjonijiet nazzjonali, Ewropej jew internazzjonali tal-istandardizzazzjoni. Il-possibbiltà li tintuża l-medda sħiħa tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT fl-akkwist ta' hardware, software u servizzi tat-teknoloġija tal-informazzjoni se tippermetti l-interoperabbiltà bejn l-apparat, is-servizzi u l-applikazzjonijiet, ser tgħin lill-amministrazzjonijiet pubbliċi jevitaw ir-restrizzjonijiet li jseħħu meta x-xerrej pubbliku ma jkunx jista' jibdel il-fornitur wara l-iskadenza tal-kuntratt tal-akkwist minħabba l-użu ta' soluzzjonijiet tal-ICT esklussivi, u se tħeġġeġ il-kompetizzjoni fil-provvista ta' soluzzjonijiet interoperabbli tal-ICT.

(5)

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT li jistgħu jkunu eliġibbli għar-referenzjar fl-akkwist pubbliku jridu jkunu konformi mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012. Il-konformità ma' dawk ir-rekwiżiti tiggarantixxi lill-awtoritajiet pubbliċi li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT ikunu stabbiliti skont il-prinċipji tal-aċċess miftuħ, tal-imparzjalità, tal-oġġettività u tan-nondiskriminazzjoni li huma rrikonoxxuti mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fil-qasam tal-istandardizzazzjoni.

(6)

Id-deċiżjoni li tiġi identifikata l-ispeċifikazzjoni tal-ICT għandha tiġi adottata wara konsultazzjoni mal-Pjattaforma Ewropea tal-partijiet interessati dwar l-Istandardizzazzjoni tal-ICT, stabbilita permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/C-349/04 (6) ikkumplimentata minn forom oħra ta' konsultazzjoni ma' esperti fis-settur.

(7)

Fis-26 ta' Frar 2015, il-Pjattaforma Ewropea tal-partijiet interessati dwar l-Istandardizzazzjoni tal-ICT evalwat l-eXtensible Business Reporting Language version 2.1 (XBRL 2.1) bi tqabbil mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 u tat parir pożittiv dwar l-identifikazzjoni tagħha għar-referenzjar fl-akkwist pubbliku. Sussegwentement, l-evalwazzjoni tal-XBRL 2.1 ġiet sottomessa għall-konsultazzjoni ta' esperti settorjali li wkoll taw parir pożittiv dwar l-identifikazzjoni tagħha.

(8)

XBRL 2.1 hija speċifikazzjoni teknika għal rappurtar kummerċjali diġitali, ġestita minn konsorzju globali mingħajr skop ta' qligħ, XBRL International. Il-konsorzju huwa magħmul minn madwar 600 membru organizzazzjonali mis-settur pubbliku u privat minn madwar id-dinja. L-għan ta' dan il-konsorzju huwa li jittejjeb ir-rappurtar fl-interess pubbliku.

(9)

XBRL 2.1 tista' tiġi applikata għal firxa wiesgħa ta' dejta kummerċjali u finanzjarja. Tarmonizza t-tħejjija ta' rapporti finanzjarji u tan-negozju għat-teħid ta' deċiżjonijiet interni u esterni. Bl-użu tal-XBRL 2.1, kumpaniji u produtturi oħra ta' dejta finanzjarja u rapporti ta' negozju jistgħu jawtomatizzaw il-proċessi tal-ġbir tad-dejta.

(10)

Għalhekk, l-XBRL 2.1 għandha tiġi identifikata bħala speċifikazzjoni teknika tal-ICT eliġibbli għar-referenzjar fl-akkwist pubbliku.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-verżjoni 2.1 tal-eXtensible Business Reporting Language hija eliġibbli għar-referenzjar fl-akkwist pubbliku.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final tat-3 ta' Marzu 2010.

(3)  COM(2014) 902 final tat-28 ta' Novembru 2014.

(4)  COM(2015) 192 final tas-6 ta' Mejju 2015.

(5)  COM(2011) 311 final tal-1 ta' Ġunju 2011.

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/C-349/04 tat-28 ta' Novembru 2011 li twaqqaf Pjattaforma Ewropea ta' bosta Partijiet Interessati dwar l-Istandardizzazzjoni tal-ICT (ĠU C 349, 30.11.2011, p. 4).


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/79


DEĊIŻJONI Nru 2/2016 TAL-KUMITAT KONĠUNT UE-ŻVIZZERA

tat-3 ta' Diċembru 2015

li timmodifika l-Protokoll Nru 3 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera, fir-rigward tad-definizzjoni tal-kunċett tal-“prodotti oriġinarji” u għall-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva [2016/121]

IL-KUMITAT KONĠUNT,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera, ffirmat fi Brussell fit-22 ta' Lulju 1972 (1) (minn hawn 'il quddiem “il-ftehim”), u b'mod partikolari l-Artikolu 11 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 3 għall-Ftehim dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva, (minn hawn 'il quddiem “il-Protokoll Nru 3”),

Billi:

(1)

L-Artikolu 11 tal-Ftehim jirreferi għall-Protokoll Nru 3 li jistabbilixxi r-regoli tal-oriġini u jipprevedi għal akkumulazzjoni tal-oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera (inkluż il-Liechtenstein), l-Iżlanda, in-Norveġja, it-Turkija, il-Gżejjer Faeroe u l-parteċipanti fil-Proċess ta' Barċellona (2).

(2)

L-Artikolu 39 tal-Protokoll Nru 3 jipprovdi li l-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 29 tal-Ftehim jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-protokoll.

(3)

Il-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini Pan-Ewro-Mediterranji (3) (minn hawn 'il quddiem “il-Konvenzjoni”) għandha l-għan li tissostitwixxi l-protokolli dwar ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fis-seħħ bħalissa fost il-pajjiżi taż-żona Pan-Ewro-Mediterranja b'att legali wieħed.

(4)

L-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera ffirmaw il-Konvenzjoni fil-15 ta' Ġunju 2011.

(5)

L-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera ddepożitaw l-istrumenti tagħhom ta' aċċettazzjoni għand id-depożitarju tal-Konvenzjoni fis-26 ta' Marzu 2012 u t-Tnejn, it-28 ta' Novembru 2011 rispettivament. B'konsegwenza, fl-applikazzjoni tal-Artikolu 10 paragrafu 3 tagħha, il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fir-rigward tal-UE u għall-Iżvizzera fl-1 ta' Mejju 2012 u fl-1 ta' Jannar 2012, rispettivament.

(6)

Il-Konvenzjoni inkludiet il-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u r-Repubblika tal-Moldova fiż-żona tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranja ta' akkumulazzjoni.

(7)

Il-Protokoll Nru 3 għall-Ftehim għalhekk jiġi emendat sabiex jagħmel referenza għall-Konvenzjoni.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll Nru 3 għall-Ftehim, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Hija tapplika mill-1 ta' Frar 2016.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kumitat Konġunt

Il-President

Luc DEVIGNE


(1)  ĠU L 300, 31.12.1972, p. 189.

(2)  L-Alġerija, l-Eġittu, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Marokk, iċ-Ċisġordanja u l-Medda ta' Gaża, is-Sirja u t-Tuneżija.

(3)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.


ANNESS

“IL-PROTOKOLL NRU 3

fir-rigward tad-definizzjoni tal-kunċett tal-‘prodotti oriġinarji’ u għall-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva

Artikolu 1

Ir-regoli tal-oriġini applikabbli

Għall-fini tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, japplikaw l-Appendiċi I u d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II għall-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro--Mediterranji (1) (minn hawn 'il quddiem ‘il-Konvenzjoni’).

Ir-referenzi kollha għal ‘ftehim rilevanti’ f'Appendiċi I tal-Konvenzjoni Reġjonali u fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni jiġu interpretati bħala li jfissru dan il-Ftehim.

Artikolu 2

Riżoluzzjoni ta' tilwim

Meta jqumu tilwimiet b'rabta mal-proċeduri ta' verifika tal-Artikolu 32 tal-Appendiċi I għall-Konvenzjoni li ma jkunux jistgħu jissolvew bejn l-awtoritajiet doganali li jkunu qed jitolbu l-verifika u l-awtoritajiet doganali li jkunu responsabbli milli jwettqu din il-verifika, jiġu ppreżentati lill-Kumitat Konġunt.

Fil-każijiet kollha s-soluzzjonijiet tat-tilwim bejn l-importatur u l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tal-importazzjoni jaqgħu taħt il-leġiżlazzjoni tal-pajjiż imsemmi.

Artikolu 3

Emendi għall-Protokoll

Il-Kumitat Konġunt jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 4

Irtirar mill-Konvenzjoni

1.   Jekk l-UE jew l-Iżvizzera jagħtu avviż bil-miktub lid-depożitarju tal-Konvenzjoni dwar l-intenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-Konvenzjoni skont l-Artikolu 9 tagħha, l-UE u l-Iżvizzera jidħlu minnufih f'negozjati dwar ir-regoli tal-oriġini għall-iskop tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2.   Sad-dħul fis-seħħ ta' dawn ir-regoli ta' oriġini appena nnegozjati, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, applikabbli fil-mument ta' rtirar, jibqgħu japplikaw għal dan il-Ftehim. Madankollu, mill-mument ta' rtirar, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni jiġu interpretati fis-sens li jippermettu kumulazzjoni bilaterali bejn l-UE u l-Iżvizzera biss.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet ta' tranżizzjoni — akkumulazzjoni

Minkejja l-Artikoli 16, paragrafu 5 u l-Artikolu 21, paragrafu 3, tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni, fejn l-akkumulazzjoni tinvolvi biss l-Istati tal-EFTA, il-Gżejjer Faeroe, l-UE, it-Turkija u l-parteċipanti fil-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni u r-Repubblika tal-Moldova, il-prova tal-oriġini tista' tkun ċertifikat ta' moviment EUR.1 jew dikjarazzjoni tal-oriġini.”


(1)  ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.


29.1.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/82


DEĊIŻJONI Nru 1/2016 TAL-KOMUNITÀ/KUMITAT TAL-ISVIZZERA DWAR IT-TRASPORT INTERN

tas-16 ta' Diċembru 2015

li temenda l-Annessi 1, 3, 4 u 7 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-trasport ta' merkanzija u passiġġieri permezz tal-linji tal-ferrovija u tat-triq [2016/122]

IL-KUMITAT,

wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-trasport ta' merkanzija u passiġġieri permezz tal-linji tal-ferrovija u tat-triq (minn hawn 'il quddiem magħruf bħala “il-Ftehim”), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(4) tiegħu,

billi:

(1)

L-ewwel inċiż tal-Artikolu 52(4) tal-Ftehim jistipula li l-Kumitat Konġunt għandu jadotta deċiżjonijiet li jemendaw l-Annessi 1, 3, 4 u 7.

(2)

L-Anness 1 ġie emendat bid-Deċiżjoni 1/2013 tal-Kumitat Konġunt tas-6 ta' Diċembru 2013 (1).

(3)

Ġew adottati atti legali ġodda tal-Unjoni Ewropea fl-oqsma koperti mil-Ftehim. It-testi tal-Annessi 1, 3, 4 u 7 għandhom jiġu emedati biex jitqies it-tibdil fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni Ewropea. Għal raġunijiet ta' ċarezza tad-dritt u simplifikazzjoni, ikun aħjar li l-Annessi 1, 3, 4 u 7 tal-Ftehim jinbidlu bl-Annessi ta' din id-Deċiżjoni,

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

1.   L-Anness 1 tal-Ftehim jinbidel bit-test tal-Anness 1 ta' din id-Deċiżjoni.

2.   L-Anness 3 tal-Ftehim jinbidel bit-test tal-Anness 2 ta' din id-Deċiżjoni.

3.   L-Anness 4 tal-Ftehim jinbidel bit-test tal-Anness 3 ta' din id-Deċiżjoni.

4.   L-Anness 7 tal-Ftehim jinbidel bit-test tal-Anness 4 ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Għat-trasport tal-merkanzija li jsir permezz ta' vetturi bil-mutur irreġistrati fl-Iżvizzera li l-massa mgħobbija tagħhom awtorizzata, inkluża dik tat-trejlers, hija bejn 3,5 u 6 tunnellati, l-obbligu ta' pussess tal-liċenzja previst fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) japplika biss mill-1 ta' Jannar 2018.

Artikolu 3

Ir-referenzi għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 881/92 (3) li hemm fl-Artikolu 9 tal-Ftehim huma meqjusin li jirreferu għar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 u r-referenzi għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 684/92 (4) li hemm fl-Artikolu 17 tal-Ftehim huma meqjusin li jirreferu għar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2016.

Magħmula fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2015.

Għall-Unjoni Ewropea

Il-President

Fotis KARAMITSOS

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Il-Kap tad-Delegazzjoni Żvizzera

Peter FÜGLISTALER


(1)  ĠU L 352 du 24.12.2013, p. 79.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 881/92 tas-26 ta' Marzu 1992 dwar l-aċċess għas-suq tat-trasport ta' merkanzija bit-triq fil-Komunità lejn jew mit-territorju ta' Stat Membru jew li jgħaddi mit-territorju ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri (ĠU L 95, 9.4.1992, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 684/92 tas-16 ta' Marzu 1992 dwar regoli komuni għat-trasport internazzjonali ta' passiġġieri bil-coach u bix-xarabank (ĠU L 74, 20.3.1992, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 (ĠU L 300, 14.11.2009 p. 88).


ANNESS 1

“ANNESS 1

DISPOŻIZZJONIJIET APPLIKABBLI

Skont l-Artikolu 52(6) ta' dan il-Ftehim, l-Iżvizzera għandha tapplika d-dispożizzjonijiet legali ekwivalenti għal dawn li ġejjin:

Dispożizzjonijiet rilevanti tal-Liġi tal-Unjoni

TAQSIMA 1 — L-AĊĊESS GĦALL-IMPJIEGI

Id-Direttiva 2006/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2006 dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 82).

Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009 p. 51), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 517/2013 tat-13 ta' Mejju 2013 (ĠU L 158, 10.6.2013, p. 1).

Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 517/2013 tat-13 ta' Mejju 2013 (ĠU L 158, 10.6.2013, p. 1).

Għall-iskopijiet ta' dan il-Ftehim,

(a)

l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera għandhom jeżentaw liċ-ċittadini kollha tal-Konfederazzjoni Żvizzera, tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri taż-Żona Ekonomika Ewropea mill-obbligu li jkollhom attestazzjoni ta' xufier.

(b)

il-Konfederazzjoni Żvizzera ma tistax teżenta liċ-ċittadini ta' Stati oħra minbarra dawk imsemmija fil-punt a) mill-obbligu li jkollhom fil-pussess tagħhom attestazzjoni ta' xufier qabel ma tikkonsulta u tikseb l-approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea.

(c)

id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 (dwar il-kabotaġġ) ma japplikawx.

Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 (ĠU L 300, 14.11.2009 p. 88), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 517/2013 tat-13 ta' Mejju 2013 (ĠU L 158, 10.6.2013, p. 1).

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 (dwar il-kabotaġġ) ma japplikawx.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/992/UE tas-17 ta' Diċembru 2009 dwar ir-rekwiżiti minimi għad-dejta li trid tiddaħħal fir-reġistru elettroniku nazzjonali tal-impriżi tat-trasport bit-triq (ĠU L 339, 22.12.2009, p. 36).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1213/2010 tas-16 ta' Diċembru 2010 li jistabbilixxi regoli komuni li jikkonċernaw l-interkonnessjoni tar-reġistri elettroniċi nazzjonali tal-impriżi tat-trasport bit-triq (ĠU L 335, 18.12.2010, p. 21).

Ir-Regolament (UE) Nru 361/2014 tal-Kummissjoni tad-9 ta' April 2014 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti għat-trasport internazzjonali ta' passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2121/98 (KE) Nru 2121/98 (ĠU L 107, 10.4.2014, p. 39).

TAQSIMA 2 — L-ISTANDARDS SOĊJALI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta' Diċembru 1985 dwar apparat ta' registrazzjoni għat-trasport bit-triq (ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1161/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 (ĠU L 311, 31.10.2014, p. 19).

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/15/KE tal-11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).

Id-Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2003 dwar il-kwalifika inizjali u taħrig perjodiku ta' sewwieqa ta' ċerti vetturi tat-triq għat-trasport ta' prodotti jew passiġġieri, li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 u d-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 76/914/KEE (ĠU L 226, 10.9.2003, p. 4).

Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).

Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 581/2010 tal-1 ta' Lulju 2010 dwar il-perjodi massimi għat-tniżżil ta' dejta rilevanti mill-unitajiet tal-vetturi u minn kards tas-sewwieqa (ĠU L 168, 2.7.2010, p. 16).

TAQSIMA 3 — STANDARDS TEKNIĊI

Vetturi bil-mutur

Id-Direttiva tal-Kunsill 70/157/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirigwardjaw il-livell permissibbli tal-ħoss u tas-sistema tal-exhaust tal-vetturi bil-mutur (ĠU L 42, 23.2.1970, p. 16) kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/34/KE (ĠU L 155, 15.6.2007, p. 49).

Id-Direttiva tal-Kunsill 88/77/KEE tat-3 ta' Diċembru 1987 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu gassużi minn magni li jaħdmu bid-diesel għall-użu f'vetturi (ĠU L 36, 9.2.1988, p. 33) kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/27/KE tal-10 ta' April 2001 (ĠU L 107, 18.4.2001, p. 10).

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/671/KEE tas-16 ta' Diċembru 1991 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri dwar l-użu mandatorju taċ-ċintorini tas-sigurtà f'vetturi ta' inqas minn 3,5 tunnellati (ĠU L 373, 31.12.1991, p. 26), kif emendata l-aħħar bid-Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/37/UE tas-27 ta' Frar 2014 (ĠU L 59, 28.2.2014, p. 32).

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-10 ta' Frar 1992 dwar l-istallazzjoni u l-użu ta' apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta' vetturi tal-mutur fil-Komunità (ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27) kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2002/85/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Novembru 2002 (ĠU L 327, 4.12.2002, p. 8).

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/24/KEE tal-31 ta' Marzu 1992 relatata ma' tagħmir li jillimita l-veloċità jew sistemi bħal dawn abbord li jillimitaw il-veloċità ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur (ĠU L 129, 14.5.1992, p. 154), kif emendata bid-Direttiva 2004/11/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 (ĠU L 44, 14.2.2004, p. 19).

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KEE tal-25 ta' Lulju 1996 li tistabbilixxi għal ċerti vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità d-dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u internazzjonali u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku internazzjonali (ĠU L 235, 17.9.1996, p. 59), kif emendata bid-Direttiva 2002/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2002 (ĠU L 67, 9.3.2002, p. 47).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2411/98 tat-3 ta' Novembru 1998 dwar kif jingħaraf fit-traffiku inter-Komunitarju d-distintiv tal-Istat Membru fejn ikunu rreġistrati l-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (ĠU L 299, 10.11.1998, p. 1).

Id-Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2000 dwar l-ispezzjoni teknika tal-ġenb tat-triq biex jiġi stabbilit jekk il-vetturi kummerċjali li jiċċirkulaw fil-Komunità humiex tajba għat-triq (ĠU L 203, 10.8.2000, p. 1), kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/47/UE tal-5 ta' Lulju 2010 (ĠU L 173, 8.7.2010, p. 33).

Id-Direttiva 2005/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Settembru 2005 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-emissjoni ta' inkwinanti gassużi u partikulati minn magni li jaħdmu b'compression ignition għall-użu f'vetturi, u l-emissjoni ta' inkwinanti gassużi minn magni b'positive ignition li jaħdmu bil-gass naturali jew bil-gass likwidu tal-petroljum għall-użu f'vetturi (ĠU L 275, 20.10.2005, p. 1) kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/74/KE tat-18 ta' Lulju 2008 (ĠU L 192, 19.7.2008, p. 51).

Id-Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar testijiet tal-kondizzjoni ta' vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 141, 6.6.2009, p. 12).

Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 2005/78/KE (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 133/2014 tal-31 ta' Jannar 2014 (ĠU L 47, 18.2.2014, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u li jemenda l-Annessi I u III għad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 167, 25.6.2011, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 627/2014 tat-12 ta' Ġunju 2014 (ĠU L 174, 13.6.2014, p. 28).

Trasport ta' oġġetti perikolużi

Id-Direttiva tal-Kunsill 95/50/KEE tas-6 ta' Ottubru 1995 dwar proċeduri uniformi għal verifiki fuq it-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq (ĠU L 249, 17.10.1995, p. 35) kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2008/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 (ĠU L 162, 21.6.2008, p. 11).

Id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13) kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2014/103/UE tal-21 ta' Novembru 2014 (ĠU L 335, 22.11.2014, p. 15).

Għall-iskopijiet ta' dan il-Ftehim, fl-Iżvizzera japplikaw id-derogi tad-Direttiva 2008/68/KE li ġejjin:

1.   It-trasport bit-triq

Id-derogi għall-Iżvizzera skont l-Artikolu 6(2)(a) tad-Direttiva 2008/68/KE tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi

RO — a — CH — 1

Suġġett: It-trasport ta' fjuwil tad-diżil u taż-żejt għat-tisħin bin-numru ONU 1202 fil-kontejners għamla ta' tank.

Ir-referenza għat-Taqsima I.1 tal-Anness I, ta' din id-Direttiva: il-punti 1.1.3.6 u 6.8.

Il-kontenut tal-Anness tad-Direttiva: l-eżenzjonijiet relatati mal-kwantitajiet ittrasportati għal kull unità ta' trasport, ir-regolamenti li jikkonċernaw il-kostruzzjoni ta' tankijiet.

Il-kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: il-kontejners għamla ta' tank li mhumiex mibnija skont id-dispożizzjonijiet tal-punt 6.8 imma skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, li jkollhom kapaċità ta' 1 210 l jew anqas u li jintużaw għat-trasport ta' żejt għat-tisħin jew għall-fjuwil tad-diżil bin-numru ONU 1202 jistgħu jibbenefikaw mill-eżenzjonijiet skont il-punt 1.1.3.6 tal-ADR.

Ir-referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: il-punti 1.1.3.6.3(b) u 6.14 tal-Appendiċi 1, tal-Ordinanza dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq (SDR; RS 741.621).

Data ta' skadenza: l-1 ta' Jannar 2017.

RO — a — CH — 2

Suġġett: l-eżenzjoni mir-rekwiżit li jinġarr dokument tat-trasport għal ċerti kwantitajiet ta' oġġetti perikolużi kif iddefinit f'1.1.3.6.

Ir-referenza għat-Taqsima I.1 tal-Anness I, ta' din id-Direttiva: il-punti 1.1.3.6 u 5.4.1.

Il-kontenut tal-Anness tad-Direttiva: rekwiżit li jkun hemm dokument tat-trasport.

Il-kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: it-trasport ta' kontenituri vojta mhux imnaddfa li jidħlu fil-Kategorija tat-Trasport 4 u ċilindri tal-gass mimlija jew vojta għal tagħmir tan-nifs għall-użu minn servizzi ta' emerġenza jew bħala tagħmir għal taħt l-ilma, fi kwantitajiet li ma jaqbżux il-limiti stipulati fil-punt 1.1.3.6, mhuwiex suġġett għall-obbligu li jkollu dokument tat-trasport previst fil-punt 5.4.1.

Ir-referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: il-paragrafu 1.1.3.6.3(c) tal-Appendiċi 1, tal-Ordinanza dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq (SDR; RS 741.621).

Data ta' skadenza: l-1 ta' Jannar 2017.

RO — a — CH — 3

Suġġett: it-trasport ta' tankijiet vojta u mhux imnaddfa minn kumpaniji li jagħtu servizz ta' manutenzjoni lill-faċilitajiet tal-ħżin għal-likwidi perikolużi għall-ilma.

Ir-referenza għat-Taqsima I.1 tal-Anness I, ta' din id-Direttiva: il-punti 6.5, 6.8, 8.2 u 9.

Il-kontenut tal-Anness tad-Direttiva: il-kostruzzjoni, it-tagħmir u l-ispezzjoni ta' tankijiet u vetturi; taħriġ għas-sewwieq

Il-kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Vetturi u tankijiet/kontenituri vojta mhux imnaddfa li jintużaw minn kumpaniji ta' manutenzjoni fil-faċilitajiet tal-ħżin għal-likwidi perikolużi għall-ilma biex iżommu likwidi waqt li tkun qed issir manutenzjoni fuq it-tankijiet stazzjonarji mhumiex suġġetti għar-regolamenti tal-kostruzzjoni, it-tagħmir u l-ispezzjoni jew ir-regolamenti dwar it-tikkettar u l-identifikazzjoni ‘orange-plate’ stipulati mill-ADR. Dawn huma soġġetti għal regolamenti partikolari dwar it-tikketti u l-identifikazzjoni, u x-xufier tal-vettura mhux obbligat li jieħu t-taħriġ deskritt fil-punt 8.2.

Ir-referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: il-punt 1.1.3.6.3.10 tal-Appendiċi 1, tal-Ordinanza dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq (SDR; RS 741.621).

Data ta' skadenza: l-1 ta' Jannar 2017.

Id-derogi għall-Iżvizzera skont l-Artikolu 6(2)(b)(i) tad-Direttiva 2008/68/KE tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi.

RO — bi — CH — 1

Suġġett: it-trasport ta' skart domestiku li jkun fih oġġetti perikolużi lejn impjanti għar-rimi tal-iskart.

Ir-referenza għat-Taqsima I.1 tal-Anness I, ta' din id-Direttiva: il-punti 2, 4.1.10, 5.2 u 5.4.

Il-kontenut tal-Anness tad-Direttiva: il-klassifikazzjoni, il-pakketti kkumbinati, l-immarkar u t-ttikkettar, id-dokumentazzjoni.

Il-kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: ir-regoli jinkludu dispożizzjonijiet li jirrelataw mal-klassifikazzjoni ssimplifikata ta' skart domestiku li jkun fih oġġetti perikolużi (domestiċi) minn espert rikonoxxut mill-awtorità kompetenti, għall-użu ta' reċipjenti xierqa u għat-taħriġ tas-sewwieq. L-iskart domestiku li ma jistax jiġi kklassifikat mill-espert jista' jiġi ttrasportat għal ċentru ta' trattament fi kwantitajiet żgħar identifikati mill-pakkett u bl-unità tat-trasport.

Ir-referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: il-paragrafu 1.1.3.7 tal-Appendiċi 1, tal-Ordinanza dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq (SDR; RS 741.621).

Kummenti: Dawn ir-regoli jistgħu jiġu applikati għat-trasport ta' skart domestiku li jkun fih oġġetti perikolużi bejn il-postijiet tat-trattament pubbliċi u l-impjanti għar-rimi tal-iskart.

Data ta' skadenza: l-1 ta' Jannar 2017.

RO — bi — CH — 2

Suġġett: it-trasport lura tal-logħob tan-nar

Ir-referenza għat-Taqsima I.1 tal-Anness I, ta' din id-Direttiva: il-punti 2.1.2 u 5.4.

Il-kontenut tal-Anness tad-Direttiva: il-klassifikazzjoni u d-dokumentazzjoni

Il-kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: bl-għan li jiġi ffaċilitat it-trasport lura tal-logħob tan-nar bin-numri ONU 0335,0336 u 0337 minn bejjiegħa bl-imnut għal fornituri, huma previsti l-eżenzjonijiet fir-rigward tal-indikazzjoni tal-massa netta u l-klassifikazzjoni tal-prodott fid-dokument tat-trasport.

Ir-referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: il-paragrafu 1.1.3.8 tal-Appendiċi 1, tal-Ordinanza dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq (SDR; RS 741.621).

Kummenti: il-verifika ddettaljata tal-kontenut eżatt ta' kull oġġett ta' prodott mhux mibjugħ f'kull pakkett hija prattikament impossibbli għall-prodotti maħsuba għall-kummerċ bl-imnut.

Data ta' skadenza: l-1 ta' Jannar 2017.

RO — bi — CH — 3

Suġġett: iċ-ċertifikati ta' taħriġ tal-ADR għal vjaġġi li jsiru bl-iskop li jiġu ttrasportati vetturi li tkun ġratilhom il-ħsara, vjaġġi biex jitwettqu tiswijiet, vjaġġi biex jiġu eżaminati vetturi bit-tank/it-tankijiet, u għal vjaġġi li jsiru f'vetturi bit-tank minn esperti responsabbli għall-eżaminazzjoni tal-vettura kkonċernata.

Ir-referenza għat-Taqsima I.1 tal-Anness I, ta' din id-Direttiva: il-punt 8.2.1.

Il-kontenut tal-Anness tad-Direttiva: is-sewwieqa tal-vetturi għandhom jattendu korsijiet ta' taħriġ.

Il-kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: iċ-ċertifikati tat-taħriġ tal-ADR mhumiex rikjesti għal vjaġġi li jsiru bl-iskop li jiġu ttrasportati vetturi li tkun saritilhom il-ħsara jew għal provi tas-sewqan relatati ma' tiswijiet, vjaġġi li jsiru f'vetturi bit-tank bl-għan li tiġi eżaminata l-vettura bit-tank jew it-tank, u għal vjaġġi li jsiru minn esperti responsabbli għall-eżaminazzjoni tal-vetturi bit-tank.

Ir-referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: l-istruzzjonijiet tat-30 ta' Settembru 2008 tad-Dipartiment Federali tal-Ambjent, it-Trasport, l-Enerġija u l-Komunikazzjoni (DETEC — Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communication) dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq.

Kummenti: F'xi wħud mill-każijiet, il-vetturi li tiġrilhom il-ħsara jew li qed isirulhom it-tiswijiet u vetturi bit-tank li qed jitħejjew għal spezzjoni teknika jew li qed jiġu vverifikati matul l-ispezzjoni jkunu għadhom qed iġorru oġġetti perikolużi.

Ir-rekwiżiti fil-punt 1.3 u 8.2.3 għadhom applikabbli.

Data ta' skadenza: l-1 ta' Jannar 2017.

2.   It-trasport bil-ferrovija

Id-derogi għall-Iżvizzera skont l-Artikolu 6(2)(a) tad-Direttiva 2008/68/KE tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi

RA — a — CH — 1

Suġġett: It-trasport ta' fjuwil tad-diżil u taż-żejt għat-tisħin bin-numru ONU 1202 fil-kontejners għamla ta' tank.

Ir-referenza għat-Taqsima II.1 tal-Anness II, ta' din id-Direttiva: il-punt 6.8.

Il-kontenut tal-Anness tad-Direttiva: ir-Regolamenti li jikkonċernaw il-kostruzzjoni tat-tankijiet.

Il-kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: il-kontejners għamla ta' tank li mhumiex mibnija skont il-punt 6.8 imma skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, li jkollhom kapaċità ta' 1 210 l jew anqas u li jintużaw għat-trasport ta' żejt għat-tisħin jew fjuwil tad-diżil bin-numru ONU 1202 huma awtorizzati.

Ir-referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: l-Anness tal-Ordinanza tad-DETEC tat-3 ta' Diċembru 1996 dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi bil-ferrovija u bl-installazzjoni tal-funikular (RSD, RS 742.401.6) u l-Kapitolu 6.14 tal-Appendiċi 1 tal-Ordinanza dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq (SDR, RS 741.621).

Data ta' skadenza: l-1 ta' Jannar 2017.

RA — a — CH — 2

Suġġett: Id-dokument ta' trasport.

Ir-referenza għat-Taqsima II.1 tal-Anness II, ta' din id-Direttiva: il-punt 5.4.1.1.1.

Il-kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Informazzjoni ġenerali meħtieġa fid-dokument ta' trasport.

Il-kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: l-użu ta' terminu kollettiv fid-dokument tat-trasport u lista mehmuża li fiha l-informazzjoni preskritta kif stipulat hawn fuq.

Ir-referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: l-Anness tal-Ordinanza tad-DETEC tat-3 ta' Diċembru 1996 dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi bil-ferrovija u bl-installazzjoni tal-funikular (RSD, RS 742.401.6).

Data ta' skadenza: l-1 ta' Jannar 2017.

Id-Direttiva 2010/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 2010 dwar apparat ta' pressjoni li jista' jinġarr u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 76/767/KEE, 84/525/KEE, 84/526/KEE, 84/527/KEE u 1999/36/KE (ĠU L 165, 30.6.2010, p. 1).

TAQSIMA 4 — DRITTIJIET TA' AĊĊESS U TRANŻITU FIR-RIGWARD TAL-FERROVIJI

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/440/KEE tad-29 ta' Lulju 1991 dwar l-iżvilupp tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (ĠU L 237, 24.8.1991, p. 25).

Id-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE tad-19 ta' Ġunju 1995 dwar il-liċenzjar ta' impriżi ferrovjarji (ĠU L 143, 27.6.1995, p. 70).

Id-Direttiva tal-Kunsill 95/19/KE tad-19 ta' Ġunju 1995 dwar l-allokazzjoni tal-kapaċità tal-infrastruttura tal-linji tal-ferroviji u l-ħlas ta' drittijiet tal-infrastruttura (ĠU L 143, 27.6.1995, p. 75).

Id-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 fuq is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE fuq l-għoti tal-liċenzi tal-impriżi tal-linji tal-ferrovija u d-Direttiva 2001/14/KE fuq l-allokazzjoni tal-kapaċità tal-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u l-intaxxar tal-piżijiet għall-użu tal-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija) ĠU L 164, 30.4.2004, p. 44) kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2014/88/UE tad-9 ta' Lulju 2014 (ĠU L 201, 10.7.2014, p. 9).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 653/2007 tat-13 ta' Ġunju 2007 dwar l-użu ta' format komuni Ewropew għaċ-ċertifikati tas-sigurtà u d-dokumenti tal-applikazzjoni skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u dwar il-validità taċ-ċertifikati tas-sigurtà li nħarġu skont id-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 153, 14.6.2007, p. 9), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 tal-10 ta' Mejju 2011 (ĠU L 122, 11.5.2011, p. 22).

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2007/56/KE tad-9 ta' Novembru 2007 li tadotta speċifikazzjoni komuni tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi previst fl-Artikoli 14(4) u (5) tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE (ĠU L 305, 23.11.2007, p. 30), kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2011/107/UE tal-Kummissjoni tal-10 ta' Frar 2011 (ĠU L 43, 17.2.2011, p. 33).

Id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1), kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2014/38/UE tal-10 ta' Marzu 2014 (ĠU L 70, 11.3.2014, p. 20).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 352/2009 tal-24 ta' April 2009 dwar l-adozzjoni ta' metodu komuni tas-sikurezza dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji kif imsemmi fl-Artikolu 6(3)(a) tad-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 108, 29.4.2009, p. 4).

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/713/UE tad-9 ta' Novembru 2010 dwar moduli għall-proċeduri għal valutazzjoni ta' konformità, adattezza għall-użu, u verifika tal-KE li għandhom jintużaw fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għal interoperabbiltà adottati skont id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 319, 4.12.2010, p. 1).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1158/2010 tad-9 ta' Diċembru 2010 dwar metodu komuni ta' sikurezza għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti sabiex jinkisbu ċertifikati tas-sikurezza ferrovjarja (ĠU L 326, 10.12.2010, p. 11).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1169/2010 tal-10 ta' Diċembru 2010 dwar metodu komuni ta' sikurezza għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti sabiex tinkiseb awtorizzazzjoni tas-sikurezza ferrovjarja (ĠU L 327, 11.12.2010, p. 13).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 201/2011 tal-1 ta' Marzu 2011 dwar il-mudell ta' dikjarazzjoni ta' konformità ma' tip awtorizzat ta' vettura ferrovjarja (ĠU L 57, 2.3.2011, p. 8).

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/275/UE tas-26 ta' April 2011 dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema tal-‘infrastruttura’ tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (ĠU L 126, 14.5.2011, p. 53), kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2012/464/UE tal-Kummissjoni tat-23 ta' Lulju 2012 (ĠU L 217, 14.8.2012, p. 20).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 tal-10 ta' Mejju 2011 dwar sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni tal-vaguni tal-merkanzija u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 653/2007 (ĠU L 122, 11.5.2011, p. 22).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 454/2011 tal-5 ta' Mejju 2011 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ‘applikazzjonijiet telematiċi għal servizzi tal-passiġġieri’ tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea (ĠU L 123, 12.5.2011, p. 11), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/302 tal-25 ta' Frar 2015 (ĠU L 55, 26.2.2015, p. 2).

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/633/UE tal-15 ta' Settembru 2011 dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni tar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja (ĠU L 256, 1.10.2011, p. 1).

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/665/UE tal-4 ta' Ottubru 2011 dwar ir-reġistru Ewropew ta' tipi ta' vetturi ferrovjarji awtorizzati (ĠU L 264, 8.10.2011, p. 32).

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/14 tal-25 ta' Jannar 2012 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-‘kontroll-kmand u sinjalazzjoni’ tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea (ĠU L 51, 23.2.2012, p. 1), kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/14 tal-5 ta' Jannar 2015 (ĠU L 3, 7.1.2015, p. 44).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 757/2012 tal-14 ta' Novembru 2012 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-operat u l-immaniġġjar tat-traffiku tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea u li temenda d-Deċiżjoni 2007/756/KE (ĠU L 345 ta' 15.12.2012, p. 1), kif emendat bid-Deċiżjoni 2013/710/UE tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 2013 (ĠU L 323, 4.12.2013, p. 35).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1077/2012 tas-16 ta' Novembru 2012 dwar metodu komuni ta' sikurezza għas-superviżjoni mill-awtoritajiet nazzjonali ta' sikurezza wara l-ħruġ ta' ċertifikat ta' sikurezza jew awtorizzazzjoni ta' sikurezza (ĠU L 320, 17.11.2012, p. 3).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1078/2012 tas-16 ta' Novembru 2012 dwar metodu komuni ta' sikurezza għall-monitoraġġ li għandu jiġi applikat mill-impriżi ferrovjarji u l-maniġers tal-infrastruttura wara li jirċievu ċertifikat tas-sikurezza jew awtorizzazzjoni tas-sikurezza u minn entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni (ĠU L 320, 17.11.2012, p. 8).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 321/2013 tat-13 ta' Marzu 2013 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' ‘vetturi ferrovjarji — vaguni tal-merkanzija’ tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea u li jirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/861/KE (ĠU L 104 tat-12.4.2013, p. 1), emendat bir-Regolament (UE) Nru 1236/2013 tal-Kummissjoni (ĠU L 322, 3.12.2013, p. 23).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1300/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-interoperabbiltà relatati mal-aċċessibbiltà tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni għall-persuni b'diżabbiltà u għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 110).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1301/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà rigward is-subsistema tal-‘enerġija’ tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 179).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' ‘vetturi ferrovjarji — lokomottivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri’ tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 228).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1303/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-sikurezza fil-mini ferrovjarji tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 394).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1304/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' ‘vetturi ferrovjarji — storbju’ li temenda d-Deċiżjoni 2008/232/KE u li tħassar id-Deċiżjoni 2011/229/UE (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 421).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1305/2014 tal-11 ta' Diċembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema ‘applikazzjonijiet telematiċi għas-servizz tat-trasport tal-merkanzija’ tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni Ewropea u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 62/2006 (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 438).

TAQSIMA 5 — OQSMA OĦRA

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/82/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 dwar l-approssimazzjoni tar-rati tat-taxxi tas-sisa fuq żjut minerali (ĠU L 316, 31.10.1992, p. 19).

Id-Direttiva 2004/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-ħtiġiet minimi tas-sigurtà għall-mini fin-Network Trans-Ewropew tat-Toroq (ĠU L 167, 30.4.2004, p. 39).

Id-Direttiva 2008/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq (ĠU L 319, 29.11.2008, p. 59).”


ANNESS 2

“ANNESS 3

IL-KOMUNITÀ EWROPEA

(a)   (Kulur Pantone light blue (ċelesti) 290, jew kemm jista' jkun viċin dan il-kulur, format DIN A4 karta ċelluloża 100 g/m2 jew aktar)

(L-ewwel paġna tal-liċenzja)

(It-test bil-lingwi uffiċjali jew b'waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Istati Membri li qed joħorġu l-liċenzja)

Is-simbolu distintiv tal-Istat Membru (1) liqed joħroġ il-liċenzja

 

Isem l-awtorità jew il-korp kompetenti

Nru TAL-LIĊENZJA: …

jew

KOPJA ĊĊERTIFIKATA Nru …

għat-trasport internazzjonali ta' merkanzija bit-triq f'isem ħaddieħor

L-awtorizzazzjoni tintitola (2)

biex iwettaq trasport bit-triq internazzjonali ta' merkanzija f'isem ħadd ieħor fuq kwalunkwe rotta, għal vjaġġi jew partijiet minn vjaġġi mwettqa fit-territorju tal-Komunità kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija u skont id-dispożizzjonijiet ġenerali ta' din il-liċenzja.

Kummenti partikolari: …

Din il-liċenzja hija valida mill-…

sa …

Maħruġa lil …,

fi …

 (3)

(b)   (It-tieni paġna tal-liċenzja)

(It-test bil-lingwi uffiċjali jew b'waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Istati Membri li qed joħorġu l-liċenzja)

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Din il-liċenzja qiegħda tingħata skont ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009.

Din tintitola lid-detentur iwettaq trasport bit-triq internazzjonali ta' merkanzija f'isem ħadd ieħor fuq kwalunkwe rotta, għal vjaġġi jew partijiet minn vjaġġi mwettqa fit-territorju tal-Komunità u, fejn xieraq, soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti hawnhekk:

meta l-post tat-tluq u l-post tad-destinazzjoni jkunu qegħdin f'żewġ Stati Membri diversi, bit-tranżitu jew mingħajru, minn Stat Membru wieħed jew iżjed jew minn pajjiżi terzi

minn Stat Membru lejn pajjiż terz u viċi versa, bit-tranżitu jew mingħajru, minn Stat Membru wieħed jew aktar jew minn pajjiżi terzi,

bejn pajjiżi li mhumiex membri billi jgħaddu mit-territorju ta' Stat Membru wieħed jew aktar,

u vjaġġi mingħajr tagħbija li għandhom rabta ma' dan it-trasport.

Fil-każ ta' trasport minn Stat Membru lejn pajjiż terz u viċi versa, din il-liċenzja hija valida għall-vjaġġ magħmul fit-territorju tal-Komunità. Hija valida biss fl-Istat Membru tat-tagħbija jew tal-ħatt wara l-konklużjoni tal-ftehim meħtieġ bejn il-Komunità u l-pajjiż terz inkwistjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009.

Din tkun personali għad-detentur u ma tkunx trasferibbli.

Tista' tiġi rtirata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jkun ħarġiha, partikolarment meta d-detentur:

ma jkunx konformi mal-kondizzjonijiet kollha għall-użu tal-liċenzja,

jipprovdi informazzjoni li ma kinitx korretta fir-rigward tad-dejta meħtieġa biex tinħareġ jew tiġi estiża l-liċenzja.

L-oriġinal tal-liċenzja jrid jinżamm mill-impriża tat-trasport.

Kopja ċċertifikata tal-liċenzja trid tinżamm fil-vettura (4). Fil-każ ta' grupp magħqud ta' vetturi, din trid tkun fil-vettura bil-mutur. Hija tgħodd għall-grupp magħqud ta' vetturi anke jekk it-trejler jew is-semitrejler ma jkunx irreġistrat jew awtorizzat biex juża t-toroq fl-isem ta' min għandu l-awtorizzazzjoni jew jekk huwa reġistrat jew awtorizzat li juża t-toroq fi Stat Membru ieħor.

Il-liċenzja trid tiġi ppreżentata fuq it-talba ta' kwalunkwe uffiċjal ta' spezzjoni awtorizzat.

Id-detentur għandu, fit-territorju ta' kull Stat Membru, jikkonforma mal-liġijiet, ir-regolamenti u l-miżuri amministrattivi fis-seħħ f'dak l-Istat, partikolarment fir-rigward tat-trasport u t-traffiku.”


(1)  Is-sinjali distintivi tal-Istati Membri huma: (B) il-Belġju, (BG) il-Bulgarija, (CZ) ir-Repubblika Ċeka, (DK) id-Danimarka, (D) il-Ġermanja, (EST) l-Estonja, (IRL) l-Irlanda, (GR) il-Greċja, (E) Spanja, (F) Franza, (HR Il-Kroazja, (IRL) l-Irlanda, (I) l-Italja, (CY) Ċipru, (LV) il-Latvja, (LT) il-Litwanja, (L) il-Lussemburgu, (H) l-Ungerija, (M) Malta, (NL) in-Netherlands, (A) l-Awstrija, (PL) il-Polonja, (P) il-Portugall, (RO) ir-Rumanija, (SLO) is-Slovenja, (SK) is-Slovakkja, (FIN) il-Finlandja, (S) l-Iżvezja, (UK) ir-Renju Unit.

(2)  Isem jew isem il-kumpanija u l-indirizz sħiħ tat-trasportatur.

(3)  Il-firma u t-timbru tal-awtorità jew tal-korp kompetenti li qed t/joħroġ il-liċenzja.

(4)  “Vettura” tfisser vettura bil-mutur irregistrata fi Stat Membru jew vetturi kkombinati, li tal-anqas il-vettura bil-mutur tagħhom tkun irreġistrata fi Stat Membru, użata esklussivament għat-trasport tal-merkanzija.


ANNESS 3

“ANNESS 4

TRASPORTI U VJAĠĠI VOJTA MAGĦMULIN B'KONNESSJONI MA' DAN IT-TIP TA' TRASPORT EŻENTI MINN KULL SISTEMA TA' LIĊENZJI U MINN KULL AWTORIZZAZZJONI

1.

It-trasport tal-posta li jsir fil-kuntest ta' servizz universali.

2.

It-trasport ta' vetturi li jkunu ġarrbu ħsarat jew li m'għadhomx jaħdmu.

3.

It-trasport ta' merkanzija f'vetturi bil-magna li l-massa mgħobbija permessa li tinġarr, inkluża dik tal-karrijiet, ma taqbiżx it-3,5 tunnellati metriċi.

4.

It-trasport ta' merkanzija fuq vetturi bil-mutur sakemm jibqgħu jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-merkanzija li tinġarr tkun il-proprjetà tal-impriża jew kienet mibjugħa, mixtrija, mikrija lil jew mikrija minn, prodotta, estratta, ipproċessata jew imsewwija mill-impriża;

(b)

l-għan tal-vjaġġ għandu jkun il-ġarr tal-merkanzija lejn jew mill-impriża jew biex jiġu mċaqalqa, kemm jekk ġewwa l-impriża kif ukoll 'il barra minnha, għall-ħtiġijiet tagħha;

(c)

vetturi bil-magna użati għat-tali trasport iridu jsuquhom l-impjegati tal-impriża jew għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħha fuq obbligu kuntrattwali;

(d)

il-vetturi li jġorru l-merkanzija jridu jkunu tal-impriża jew inxtraw minnha b'kondizzjonijiet differiti jew mikrija sakemm, fil-każ tal-aħħar, iħarsu l-kondizzjonijiet tad-Direttiva 2006/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għall-użu ta' vettura li tintuża minflok vettura oħra li normalment tintuża u li għal żmien qasir tkun bil-ħsara;

(e)

it-trasport ma jridx ikun aktar milli anċillari għall-attivitajiet ġenerali tal-impriża.

5.

It-trasport ta' prodotti mediċinali, apparat, tagħmir u artikoli oħra li huma meħtieġa għall-kura medika f'każijiet ta' emerġenza, partikolarment fil-każi ta' diżastri naturali.”


(1)  Id-Direttiva 2006/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2006 dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 82).


ANNESS 4

“ANNESS 7

TRASPORT INTERNAZZJONALI TAL-PASSIĠĠIERI BIL-KOWĊ U BIX-XARABANK

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' dan il-Ftehim, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.   Servizzi regolari

1.1.   Is-servizzi regolari huma servizzi li jipprovdu għat-trasport tal-passiġġieri f'intervalli speċifikati tul rotot speċifikati, il-passiġġieri jinġabru u jitniżżlu f'punti ta' waqfien stabbiliti minn qabel. Is-servizzi regolari jkunu miftuħin għal kulħadd, soġġetti, meta jkun il-każ, għal prenotazzjoni ta' bilfors.

In-natura regolari tas-servizz mhix affettwata minn xi aġġustament fil-kondizzjonijiet operattivi tas-servizz.

1.2.   Is-servizzi, organizzati minn min ikun, li jipprovdu għat-trasport ta' kategoriji speċifiċi tal-passiġġieri għall-esklużjoni ta' passiġġieri oħra, sakemm it-tali servizzi jitħaddmu taħt il-kondizzjonijiet speċifikati fil-punt 1.1, jitqiesu li huma servizzi regolari. Dawn is-servizzi jissejħu ‘servizzi regolari speċjalizzati’.

Is-servizzi regolari speċjalizzati għandhom jinkludu:

(a)

it-trasport ta' ħaddiema ‘mid-dar għax-xogħol’;

(b)

it-trasport lejn u mill-istituzzjoni edukazzjonali għat-tfal tal-iskola u l-istudenti;

Il-karattru regolari tas-servizzi speċjalizzati mhuwiex affettwat mill-fatt li l-organizzazzjoni tat-trasport hija adattata għall-ħtiġijet varji tal-utenti.

1.3.   L-organizzazzjoni tas-servizzi parallelli jew temporanji, li jaqdu lill-istess pubbliku bħas-servizzi regolari eżistenti, in-nuqqas ta' servizz ta' ċerti waqfiet jew il-qadi ta' waqfiet addizzjonali minn servizzi regolari eżistenti huma rregolati mill-istess regoli bħas-servizzi regolari eżistenti.

2.   Servizzi okkażjonali

2.1.   Is-servizzi okkażjonali huma servizzi li ma jaqgħux taħt id-definizzjoni ta' servizzi regolari, inklużi servizzi regolari speċjali, u li huma kkaratterizzati fuq kollox mill-fatt li huma jġorru gruppi ta' passiġġieri miġbura fuq inizjattiva tal-klijent jew mit-trasportatur innifsu.

L-organizzazzjoni ta' servizzi paralleli jew temporanji komparabbli mas-servizzi regoli eżistenti u li jaqdu l-istess pubbliku bħal din tal-aħħar għandhom ikunu suġġetti għall-awtorizzazzjoni skont il-proċedura mniżżla fit-taqsima I.

2.2.   Is-servizzi msemmija fil-punt 2 ma jiqfux ikunu servizzi okkażjonali biss għax huma pprovduti f'ċerti intervalli.

2.3.   Is-servizzi okkażjonali jistgħu jiġu operati minn grupp ta' trasportaturi li jaġixxu f'isem l-istess klijent.

L-ismijiet tat-tali trasportaturi u, fejn ikun il-każ, il-punti ta' konnessjoni fit-triq għandhom jiġu kkomunikati lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati tal-Unjoni Ewropea u tal-Iżvizzera, skont il-proċeduri li għandhom ikunu stabbiliti mill-Kumitat Konġunt.

3.   Trasport akkont proprju

It-trasport akkont proprju huwa dak it-trasport li jsir għal skopijiet mhux bil-qligħ u mhux kummerċjali minn persuna naturali jew legali, sakemm:

l-attività tat-trasport tkun biss attività anċillari għal dik il-persuna naturali jew legali,

il-vetturi użati jkunu l-proprjetà ta' dik il-persuna fiżika jew ġuridika jew ikunu ġew akkwistati minn dik il-persuna b'xiri fit-tul jew ikunu soġġetti għal kuntratt ta' kiri fit-tul u jkunu misjuqa minn membru tal-persunal tal-persuna fiżika jew ġuridika jew mill-persuna fiżika nnifisha, jew minn persunal impjegat minn, jew imqiegħed għad-dispożizzjoni, tal-impriża taħt obbligu kuntrattwali.

Taqsima I

SERVIZZI REGOLARI SUĠĠETTI GĦALL-AWTORIZZAZZJONI

Artikolu 2

Tip ta' awtorizzazzjoni:

1.   L-awtorizzazzjoni hija stabbilita f'isem it-trasportatur; din ma tistax tiġi ttrasferita mingħand dan tal-aħħar lil partijiet terzi. Madanakollu, it-trasportatur li jkun irċieva l-awtorizzazzjoni jista', bil-kunsens tal-awtorità msemmija fl-Artikolu 3(1) ta' dan l-Anness, jopera s-servizz permezz ta' subkuntrattur. F'dan il-każ, l-isem tal-impriża tal-aħħar u l-irwol tagħha bħala subkuntrattur għandhom ikunu indikati fl-awtorizzazzjoni. Is-subkuntrattur irid jaderixxi mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 17 tal-Ftehim.

Fil-każ tal-impriżi assoċjati bil-għan li joperaw servizz regolari, l-awtorizzazzjoni għandha tinħareġ fl-ismijiet tal-impriżi kollha. Għandha tingħata lill-impriża li tamministra l-operazzjoni u kopji jingħataw lill-oħrajn. L-awtorizzazzjoni għandha tagħti l-ismijiet tal-operaturi kollha.

2.   Il-perjodu massimu tal-validità tal-awtorizzazzjoni huwa ta' ħames snin.

3.   L-awtorizzazzjoni għandha tispeċifika:

(a)

in-natura tas-servizz:

(b)

ir-rotta tas-servizz, b'mod partikolari l-punt tat-tluq u l-punt tal-wasla;

(c)

il-perjodu ta' validità tal-awtorizzazzjoni;

(d)

il-waqfiet u l-iskeda tal-ħinijiet.

4.   L-awtorizzazzjoni għandha tkun konformi mal-mudell ippreżentat fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 361/2014 (1).

5.   L-awtorizzazzjonijiet għandhom jintitolaw lid-detenturi tagħhom biex joperaw servizzi regolari fit-territorji tal-Partijiet Kontraenti.

6.   L-operatur tas-servizz regolari jista' juża vetturi addizzjonali biex ilaħħaq ma' sitwazzjonijiet temporanji u eċċezzjonali.

F'dan il-każ, it-trasportatur irid jiżgura li d-dokumenti li ġejjin ikunu fil-vettura:

kopja tal-awtorizzazzjoni tas-servizz regolari,

kopja tal-kuntratt ta' bejn l-operatur tas-servizz regolari u d-ditta li tipprovdi l-vetturi addizzjonali, jew dokument ekwivalenti,

kopja ċċertifikata tal-liċenzja tal-Komunità fil-każ tat-trasportaturi tal-Unjoni Ewropea, jew liċenzja simili Żvizzera fil-każ tat-trasportaturi Żvizzeri, maħruġa lill-operatur li jipprovdi l-vetturi addizzjonali għas-servizz regolari.

Artikolu 3

Sottomissjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni

1.   Is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni minn operaturi tal-Unjoni Ewropea għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u s-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni mill-operaturi Żvizzeri għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3 tad-Digriet tal-4 ta' Novembru 2009 dwar it-trasport tal-vjaġġaturi (OTV) (3). Fil-każ ta' servizzi eżenti mill-awtorizzazzjoni fl-Iżvizzera iżda soġġetti għall-awtorizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea, l-operaturi Żvizzeri li japplikaw għal awtorizzazzjoni għandhom jibagħtu l-applikazzjonijiet tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti Żvizzeri jekk il-post tat-tluq tat-tali servizzi qiegħed fl-Iżvizzera.

2.   L-applikazzjonijiet għandhom ikunu konformi mal-mudell ippreżentat fir-Regolament (UE) Nru 361/2014.

3.   L-applikant għandu jipprovdi, flimkien mal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni, kull informazzjoni addizzjonali li huwa jqis utli jew li titlob l-awtorità li toħroġ l-awtorizzazzjoni, u b'mod partikolari skeda tas-sewqan li tippermetti l-kontroll tar-rispett tar-regoli dwar il-ħinijiet tas-sewqan u tal-mistrieħ kif ukoll kopja tal-liċenzja Komunitarja għat-trasport internazzjonali ta' vjaġġaturi bit-triq f'isem ħaddieħor fil-każ tat-trasportaturi tal-Unjoni Ewropea jew ta' liċenzja simili Żvizzera fil-każ tat-trasportaturi Żvizzeri maħruġa lill-operatur tas-servizz regolari.

Artikolu 4

Proċedura ta' awtorizzazzjoni

1.   L-awtorizzazzjonijiet jinħarġu bi ftehim mal-awtoritajiet kompetenti tal-Partijiet Kontraenti li l-passiġġieri jittellgħu jew jitniżżlu fit-territorju tagħhom. L-awtorità awtorizzanti għandha tibgħat lil dawn l-awtoritajiet, kif ukoll lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li t-territorji tagħhom jiġu traversati mingħajr ma l-passiġġieri jitrikkbu jew jitniżżlu, kopja tal-applikazzjoni, flimkien ma' kopji ta' xi dokumenti relevanti oħra, u l-valutazzjoni tagħha.

2.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Iżvizzera u tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li jkun intalab il-ftehim tagħhom għandhom javżaw lill-awtorità tal-ħruġ bid-deċiżjoni tagħhom fi żmien xahrejn. Dan il-limitu ta' żmien għandu jinħadem mid-data tal-irċevuta tat-talba għal ftehim li tintwera fir-rikonoxximent tal-irċevuta. Jekk, matul dan il-perjodu, l-awtorità tal-ħruġ ma tirċevix risposta, l-awtoritajiet ikkonsultati jitqiesu li taw il-ftehim tagħhom, u l-awtorità tal-ħruġ toħroġ l-awtorizzazzjoni. Jekk id-deċiżjoni riċevuta mingħand l-awtoritajiet kompetenti tal-partijiet kontraenti li mingħandhom ikun intalab il-ftehim, tkun negattiva, din għandha tkun motivata kif xieraq.

3.   Bla ħsara għall-paragrafi 7 u 8, l-awtorità tal-ħruġ għandha tieħu deċiżjoni fi żmien erba' xhur mid-data li fiha t-trasportatur jissottometti l-applikazzjoni.

4.   L-awtorizzazzjoni għandha tingħata sakemm:

(a)

l-applikant mhux kapaċi jipprovdi s-servizz li huwa s-suġġett tal-applikazzjoni bl-apparat direttament għad-disposizzjoni tiegħu;

(b)

fil-passat, l-applikant naqas milli jħares il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew internazzjonali dwar it-trasport tat-triq, u b'mod partikolari l-kondizzjonijiet u l-ħtiġiet li għandhom x'jaqsmu mal-awtorizzazzjonijiet għas-servizzi ta' trasport internazzjonali tal-passiġġieri bit-triq, jew wettaq ksur serju fil-leġislazzjoni dwar it-trasport fit-triq, b'mod partikolari r-regoli applikabbli għall-vetturi u s-sewqan u l-perjodi ta' mistrieħ tax-xufiera;

(c)

fil-każ ta' applikazzjoni għat-tiġdid ta' awtorizzazzjoni, il-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni ma tħarsux;

(d)

l-awtorità kompetenti ta' parti kontraenti ma tiddeċidix, fuq il-bażi ta' analiżi dettaljata, li s-servizz ikkonċernat jaffettwa b'mod serju l-vijabbiltà ta' servizz simili kopert minn kuntratt jew minn diversi kuntratti ta' servizz pubbliku fuq is-sezzjonijiet diretti kkonċernati, skont il-liġi fis-seħħ tal-parti kontraenti. F'dan il-każ, l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi kriterji nondiskriminatorji li jippermettu li jiġi ddeterminat jekk is-servizz offrut fl-applikazzjoni jaffettwax b'mod serju l-vijabbiltà tas-servizz simili msemmi hawn fuq u tikkomunikahom lill-Kumitat Konġunt fuq talba ta' dan tal-aħħar.

(e)

l-awtorità kompetenti ta' parti kontraenti ma tiddeċidix, fuq il-bażi ta' analiżi dettaljata, li l-għan prinċipali tas-servizz mhuwiex it-trasport tal-vjaġġaturi bejn postijiet ta' waqfa li jinsabu fil-partijiet kontraenti.

F'każ li servizz internazzjonali eżistenti ta' trasport bil-kowċis u bix-xarabank jaffettwa b'mod serju l-vijabbiltà ta' servizz simili kopert minn kuntratt jew minn diversi kuntratti ta' servizz pubbliku fuq is-sezzjonijiet diretti kkonċernati, skont il-liġi fis-seħħ tal-parti kontraenti wara ċirkostanzi eċċezzjonali imprevedibbli meta ngħatat l-awtorizzazzjoni, l-awtorità kompetenti ta' parti kontraenti tista', bil-qbil tal-Kumitat Konġunt, tissospendi jew tirtira l-awtorizzazzjoni tal-operat tas-servizz internazzjonali bil-kowċis u bix-xarabank wara li tkun tat avviż minn sitt xhur qabel lit-trasportatur.

Il-fatt li trasportatur joffri prezzijiet orħos minn dawk offruti minn trasportaturi oħrajn fuq it-toroq jew il-fatt li r-rotta f'dak il-każ tkun diġà mħaddma minn trasportaturi oħra tat-toroq ma tistax minnha nnifisha tikkostitwixxi ġustifikazzjoni biex tiġi miċħuda l-applikazzjoni.

5.   L-awtorità li tagħti awtorizzazzjoni tista' tirrifjuta applikazzjonijiet biss abbażi ta' raġunijiet kompatibbli ma' dan il-Ftehim.

6.   Jekk il-proċedura ta' formazzjoni tal-ftehim imsemmija fl-ewwel paragrafu ma tirnexxix, tista' ssir referenza lill-Kumitat Konġunt.

7.   Il-Kumitat Konġunt għandu, malajr kemm jista' jkun, jieħu deċiżjoni li tidħol fis-seħħ fi żmien 30 ġurnata min-notifika tagħha lill-Iżvizzera u lill-Istati Membri kkonċernati tal-Unjoni Ewropea.

8.   Hekk kif il-proċedura mniżżla f'dan l-Artikolu titlesta, l-awtorità tal-ħruġ għandha tavża l-awtoritajiet kollha msemmija fil-paragrafu 1 u għandha, fejn ikun il-każ, tibagħtilhom kopja tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 5

Ħruġ u tiġdid ta' awtorizzazzjonijiet

1.   Hekk kif titlesta l-proċedura mniżżla fl-Artikolu 4, l-awtorità tal-ħruġ għandha tagħti l-awtorizzazzjoni jew tirrifjuta l-applikazzjoni b'mod formali.

2.   Jekk tittieħed deċiżjoni li ma taċċettax applikazzjoni iridu jingħataw ir-raġunijiet għal dak ir-rifjut. Il-Partijiet Kontraenti għandhom jiżguraw li t-trasportaturi jkollhom l-opportunità li jużaw id-drittijiet tagħhom jekk l-applikazzjoni tagħhom tkun rifjutata.

3.   L-Artikolu 4 ta' dan l-Anness għandu jgħodd, mutatis mutandis, għall-applikazzjonijiet għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet jew għall-bidliet tal-kondizzjonijiet li s-servizzi suġġetti għall-awtorizzazzjoni jridu jkunu operati skonthom.

Fil-każ ta' bidla żgħira fil-kondizzjonijiet tal-operazzjoni, b'mod partikolari, l-aġġustament tan-nollijiet jew tal-iskeda, l-awtorità tal-ħruġ għandha tipprovdi biss l-informazzjoni dwar il-bidla kkonċernata lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti Kontraenti l-oħra.

Artikolu 6

Skadenza tal-awtorizzazzjoni

Il-proċedura li għandha tiġi segwita dwar l-iskadenza ta' awtorizzazzjoni għandha tkun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10 tar-Regolament (KEE) Nru 1073/2009 u tal-Artikolu 46 tal-OTV.

Artikolu 7

Obbligi tat-trasportaturi

1.   Għajr f'każ ta' forza maġġuri, l-operatur tas-servizz regolari għandu, sakemm tiskadi l-awtorizzazzjoni, jieħu l-miżuri kollha biex jiggarantixxi servizz tat-trasport li jimxi skont l-istandards tal-kontinwità, regolarità, u l-kapaċità u jħares il-kondizzjonijiet l-oħra mniżżla mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 2(3) ta' dan l-Anness.

2.   It-trasportatur għandu jippubblika r-rotta tas-servizz, il-waqfiet, l-iskeda, in-nollijiet, u l-kondizzjonijiet l-oħrajn tal-operat, b'tali mod li jiżgura li dan it-tagħrif ikun disponibbli mill-ewwel lill-utenti kollha.

3.   Ikun possibbli għall-Iżvizzera u għall-Istati Membri kkonċernati tal-Unjoni Ewropea, bil-ftehim komuni u bil-ftehim mad-detentur tal-awtorizzazzjoni, li jsiru bidliet fil-kondizzjonijiet tal-operazzjoni li jirregolaw is-servizz regolari.

Taqsima II

SERVIZZI OKKAŻJONALI U SERVIZZI OĦRAJN EŻENTI MILL-AWTORIZZAZZJONI

Artikolu 8

Dokument ta' kontroll

1.   Is-servizzi riferuti fl-Artikolu 18(1) tal-Ftehim għandhom isiru taħt il-kopertura ta' dokument ta' kontroll (il-formula tal-vjaġġ).

2.   It-trasportatur li jopera servizzi okkażjonali jrid jimla l-formula tal-vjaġġ qabel kull vjaġġ.

3.   Il-kotba tal-formuli tal-vjaġġ għandhom ikunu pprovduti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Iżvizzera jew tal-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea fejn it-trasportatur huwa stabbilit jew mill-korpi maħtura minn dawk l-awtoritajiet.

4.   Il-mudell tad-dokument ta' kontroll u l-mod kif għandu jintuża għandhom ikunu kif stipulat fir-Regolament (UE) Nru 361/2014.

5.   Fil-każ tas-servizzi koperti mill-Artikolu 18(2) tal-Ftehim, il-kuntratt jew il-kopja awtentikata vera tiegħu għandhom iservu bħala dokument ta' kontroll.

Artikolu 9

Ċertifikazzjoni

Iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 18(6) tal-Ftehim għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti tal-Iżvizzera jew tal-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea fejn il-vettura tkun irreġistrata.

Iċ-ċertifikat għandu jkun konformi mal-mudell ippreżentat fir-Regolament (UE) Nru 361/2014.

Taqsima III

IL-VERIFIKI U S-SANZJONIJIET

Artikolu 10

Biljetti tat-trasport

1.   It-trasportaturi li joperaw servizz regolari, esklużi s-servizzi regolari speċjalizzati, għandhom jagħtu biljett tat-trasport, jew individwalment jew kollettivament, li juri:

il-postijiet tat-tluq u d-destinazzjoni u, fejn ikun il-każ, il-vjaġġ lura,

il-perjodu ta' validità tal-biljett,

il-prezz tat-trasport.

2.   Il-biljett tat-trasport ipprovdut fil-paragrafu 1 għandu jkun ippreżentat meta mitlub minn kull uffiċjal awtorizzat tal-ispezzjoni.

Artikolu 11

Spezzjonijiet matul it-triq u fl-impriżi

1.   Fil-każ tal-operazzjonijiet tat-trasport f'isem ħaddieħor, il-kopja awtentikata tal-liċenzja Komunitarja għat-trasportaturi tal-Unjoni Ewropew jew ta' liċenzja simili Żvizzera fil-każ tat-trasportaturi Żvizzeri, kif ukoll, skont it-tip ta' servizz, l-awtorizzazzjoni (jew kopja awtentika tagħha) jew id-dokument tal-vjaġġ, għandhom jinġarru abbord il-vettura u jkunu ppreżentati fuq it-talba ta' kull uffiċjal awtorizzat tal-ispezzjoni.

Fil-każ tal-operazzjonijiet tat-trasport tagħhom stess, iċ-ċertifikat (jew kopja awtentikata tiegħu) iridu jinġarru abbord il-vettura u jridu jkunu ppreżentati fuq it-talba ta' kull uffiċjal awtorizzat tal-ispezzjoni.

2.   It-trasportaturi li joperaw il-kowċis u x-xarabanks fit-trasport internazzjonali tal-passiġġieri għandhom jippermettu l-ispezzjonijiet kollha maħsuba biex jiżguraw li l-operazzjonijiet jitwettqu sew, b'mod partikolari dwar is-sewqan u l-perjodi ta' mistrieħ.

Artikolu 12

Għajnuna reċiproka u sanzjonijiet

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Partijiet Kontraenti għandhom joffru għajnuna lil xulxin sabiex jassiguraw l-applikazzjoni u l-kontroll tad-dispożizzjonijiet previsti f'dan l-Anness. Huma għandhom jiskambjaw informazzjoni permezz tal-punti ta' kuntatt nazzjonali stabbiliti skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

2.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Parti Kontraenti fejn it-trasportatur huwa stabbilit, għandhom jirtiraw il-liċenzja tal-Komunità fil-każ tat-trasportaturi tal-Unjoni Ewropea jew il-liċenzja Żvizzera simili fil-każ tat-trasportaturi Żvizzeri jekk id-detentur:

(a)

ma jibqax iħares il-kondizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 17(1) tal-Ftehim; jew jew

(b)

jkun ipprovda tagħrif mhux eżatt dwar l-informazzjoni meħtieġa biex tinħareġ il-liċenzja tal-Komunità fil-każ tat-trasportaturi tal-Unjoni Ewropea jew il-liċenzja Żvizzera simili fil-każ tat-trasportaturi Żvizzeri.

3.   L-awtorità tal-ħruġ għandha tirtira l-awtorizzazzjoni jekk id-detentur ma jibqax iħares il-kondizzjonijiet għall-ħruġ ta' dik l-awtorizzazzjoni taħt dan il-Ftehim, b'mod partikolari jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Partijiet Kontraenti fejn it-trasportatur huwa stabbilit jitolbu dan l-irtirar. L-awtorità tal-ħruġ għandha tavża minnufih lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti Kontraenti l-oħra.

4.   F'każ ta' ksur gravi tar-regolamenti dwar it-trasport jew dwar is-sigurtà fit-triq, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-istandards applikabbli għall-vetturi, il-ħinijiet tas-sewqan u ta' mistrieħ tax-xufiera u t-twettiq mingħajr awtorizzazzjoni ta' servizzi paralleli jew temporanji msemmija fil-punt 2.1 tal-Artikolu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti Kontraenti fejn huwa stabbilit it-trasportatur li wettaq il-ksur jistgħu jirtiraw il-liċenzja tal-Komunità fil-każ tat-trasportaturi tal-Unjoni Ewropea jew il-liċenzja Żvizzera simili fil-każ tat-trasportaturi Żvizzeri jew jirtiraw temporanjament u/jew parzjalment il-kopji awtentikati tal-liċenzja tal-Komunità fil-każ tat-trasportaturi tal-Unjoni Ewropea jew il-liċenzja Żvizzera simili fil-każ tat-trasportaturi Żvizzeri.

Dawn is-sanzjonijiet għandhom jiġu ddeterminati skont is-serjetà tal-ksur li jkun wettaq id-detentur tal-liċenzja tal-Komunità fil-każ tat-trasportaturi tal-Unjoni Ewropea jew il-liċenzja Żvizzera simili fil-każ tat-trasportaturi Żvizzeri u skont l-għadd totali ta' kopji awtentikati tal-liċenzja li għandu għat-traffiku internazzjonali.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Parti Kontraenti fejn it-trasportatur huwa stabbilit għandhom jindikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti Kontraenti li fit-territorju tagħha sar il-ksur, jekk is-sanzjonijiet previsti hawn fuq ġewx imposti jew le, fl-iqsar żmien possibbli u sa mhux aktar tard minn sitt ġimgħat mid-deċiżjoni definittiva meħuda dwar il-kwistjoni. Jekk dawn is-sanzjonijiet ma ġewx imposti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti Kontraenti fejn it-trasportatur huwa stabbilit għandhom jagħtu r-raġunijiet għal dan.

5.   Meta l-awtoritajiet kompetenti ta' Parti Kontraenti jkunu jafu dwar xi ksur serju ta' dan l-Anness jew tal-liġi dwar it-trasport bit-triq attribwibbli lil xi trasportatur mhux residenti, il-Parti Kontraenti li fit-territorju tagħha sar il-ksur għandha tibgħat l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti Kontraenti fejn huwa stabbilit it-trasportatur, fl-iqsar żmien possibbli u sa mhux aktar tard minn sitt ġimgħat mid-deċiżjoni definittiva tagħhom:

(a)

deskrizzjoni tal-ksur kif ukoll id-data u l-ħin tiegħu;

(b)

il-kategorija, it-tip u s-serjetà tal-ksur; kif ukoll

(c)

is-sanzjonijiet imposti u s-sanzjonijiet imwettqa.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Parti Kontraenti ospitanti jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti Kontraenti fejn huwa stabbilit it-trasportatur li jimponu sanzjonijiet amministrattivi skont il-paragrafu 4.

6.   Il-Partijiet Kontraenti għandhom jiżguraw li t-trasportaturi jkollhom id-dritt jappellaw kontra kull sanzjoni amministrattiva imposta fuqhom skont dan l-Artikolu.

Artikolu 13

Reġistrazzjonijiet fir-reġistri elettroniċi nazzjonali

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jiżguraw li r-reati serji kontra l-liġi fil-qasam tat-trasport bit-triq li huma attribwibbli lil trasportaturi stabbiliti fit-territorju tagħhom u li wasslu għal xi sanzjoni mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew tal-Iżvizzera, kif ukoll l-irtirar temporanju jew definittiv tal-liċenzja tal-Komunità fil-każ tat-trasportaturi tal-Unjoni Ewropea jew tal-liċenzja Żvizzera simili fil-każ tat-trasportaturi Żvizzeri jew tal-kopja awtentikata tal-liċenzja tal-Komunità jew tal-liċenzja Żvizzera simili għandhom jitniżżlu fir-reġistru elettroniku nazzjonali tal-kumpaniji tat-trasport bit-triq. Ir-reġistrazzjonijiet fir-reġistru li jirrigwardaw l-irtirar temporanju jew definittiv tal-liċenzja tal-Komunità fil-każ tat-trasportaturi tal-Unjoni Ewropea jew tal-liċenzja Żvizzera simili fil-każ tat-trasportaturi Żvizzeri għandhom jinżammu fil-bażi tad-data għal mill-inqas sentejn mid-data ta' skadenza tal-irtirar fil-każ ta' rtirar temporanju, jew mid-data tal-irtirar fil-każ ta' rtirar definittiv.”


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 361/2014 tal-Kummissjoni tad-9 ta' April 2014 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti għat-trasport internazzjonali ta' passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2121/98 (ĠU L 107, 10.4.2014, p. 39).

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 88).

(3)  RS/SR/745.11.

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009 p. 51.