ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 343

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
29 ta' Diċembru 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tat-28 ta’ Lulju 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta’ Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni

558

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

29.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 343/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2446

tat-28 ta’ Lulju 2015

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 290

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 2, 7, 10, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253, 265 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 (Kodiċi), fil-konsistenza tiegħu mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), jiddelega s-setgħa lill-Kummissjoni li tissupplimenta ċerti elementi mhux essenzjali tal-Kodiċi, skont l-Artikolu 290 tat-TFUE. Għalhekk il-Kummissjoni hija msejħa teżerċita setgħat ġodda fil-kuntest ta’ wara t-Trattat ta’ Liżbona, sabiex tkun tista’ ssir applikazzjoni ċara u xierqa tal-Kodiċi.

(2)

Matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni wettqet konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell ta’ esperti u mal-partijiet interessati rilevanti, li kkontribwew b’mod attiv għall-abbozzar ta’ dan ir-Regolament.

(3)

Il-Kodiċi jippromwovi l-użu ta’ teknoloġiji tal-informatika u tal-komunikazzjoni, kif stabbilit fid-Deċiżjoni Nru 70/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), li huwa element ewlieni biex tiġi żgurata l-faċilitazzjoni tal-kummerċ u, fl-istess ħin, l-effikaċja tal-kontrolli doganali, biex b’hekk jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji u r-riskju għas-soċjetà. Għalhekk, l-iskambji kollha ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali u bejn l-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet doganali u l-ħażna ta’ din l-informazzjoni permezz ta’ tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta jeħtieġu speċifikazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ informazzjoni li jittrattaw il-ħażna u l-ipproċessar ta’ informazzjoni doganali u l-ħtieġa għall-provvediment tal-implimentazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-għan tas-sistemi elettroniċi bi qbil mal-Kummissjoni u l-Istati Membri. Għandha tingħata wkoll informazzjoni aktar speċifika fir-rigward ta’ sistemi speċifiċi marbuta mal-formalitajiet jew mal-proċeduri doganali, jew fil-każ ta’ sistemi fejn l-interfaċċja armonizzata tal-UE hija definit bħala komponent tas-sistema li joffri aċċess dirett u armonizzat għall-UE għall-kummerċ, fil-forma ta’ servizz integrat fis-sistema doganali elettronika.

(4)

Il-proċeduri bbażati fuq sistemi elettroniċi stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (3) u li diġà ġew applikati għall-oqsma tal-importazzjoni, tal-esportazzjoni u tat-tranżitu wrew li huma effiċjenti. Għalhekk, għandha tiġi żgurata l-kontinwità fl-applikazzjoni ta’ dawk ir-regoli.

(5)

Biex jiġi ffaċilitat l-użu ta’ tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta u biex jiġi armonizzat l-użu tagħhom, għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti komuni tad-dejta għall-oqsma kollha fejn huma mistennija li jiġu applikati dawk it-tekniki għall-ipproċessar tad-dejta. Ir-rekwiżiti tad-dejta komuni għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ protezzjoni tad-dejta tal-Unjoni u nazzjonali fis-seħħ.

(6)

Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn l-operaturi postali u operaturi oħra, għandu jiġi adottat qafas uniformi għall-ikklerjar doganali ta’ oġġetti ta’ korrispondenza u ta’ kunsinni postali, sabiex ikunu jistgħu jintużaw sistemi elettroniċi. Bil-għan li jiġi faċilitat il-kummerċ filwaqt li jiġi evitat il-frodi u jiġu protetti d-drittijiet tal-konsumaturi, għandhom jiġu stabbilit regoli xierqa u fattibbli għad-dikjarazzjoni ta’ oġġetti postali lid-dwana li jagħtu kunsiderazzjoni dovuta lill-obbligazzjoni tal-operaturi postali li jipprovdu servizz postali universali skont l-atti tal-Unjoni Postali Universali.

(7)

Sabiex tinkiseb flessibbiltà addizzjonali għall-operaturi ekonomiċi u għall-awtoritajiet doganali, f’sitwazzjonijiet fejn anke r-riskju ta’ frodi huwa limitat għandu jkun possibbli li jintużaw mezzi oħra minbarra tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta. B’mod partikulari dawk is-sitwazzjonijiet għandhom ikopru n-notifika tad-dejn doganali, l-iskambju ta’ informazzjoni li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni mid-dazju ta’ importazzjoni; in-notifika bl-istess mezzi mill-awtoritajiet doganali meta d-dikjarant ikun ippreżentata dikjarazzjoni permezz ta’ mezzi oħra minbarra tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta; il-preżentazzjoni tan-Numru ta’ Referenza Prinċipali (MRN) għat-tranżitu b’modi oħra minbarra fuq dokument ta’ akkumpanjament fit-tranżitu, il-possibbiltà li dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni tiġi preżentata retroattivament u għall-preżentazzjoni tal-merkanzija fl-uffiċċju doganali tal-ħruġ kif ukoll evidenza li l-merkanzija tkun telqet mit territorju doganali tal-Unjoni jew l-iskambju u l-ħażna ta’ informazzjoni relatata ma’ applikazzjoni u deċiżjoni relatata ma’ informazzjoni vinkolanti dwar l-oriġini.

(8)

F’sitwazzjonijiet fejn l-użu ta’ tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta jkun ifisser sforzi eċċessivi għall-operaturi ekonomiċi, sabiex jittaffew dawk l-isforzi, għandu jkun permess l-użu ta’ mezzi oħra, b’mod partikolari għall-prova tal-istatus doganali ta’ merkanzija tal-Unjoni għal kunsinni kummerċjali ta’ valur limitat jew l-użu ta’ dikjarazzjoni orali għall-esportazzjoni anke għal oġġetti kummerċjali diment li l-valur tagħhom ma jaqbiżx il-limitu statistiku. L-istess japplika għal vjaġġatur li ma jkunx operatur ekonomiku f’sitwazzjonijiet fejn jagħmel talba għal prova tal-istatus doganali ta’ merkanzija tal-Unjoni jew għal bastimenti tas-sajd sa ċertu tul. Barra minn hekk, minħabba li l-obbligi li joħorġu minn ftehimiet internazzjonali jipprevedu li l-proċeduri jitwettqu bil-miktub, l-impożizzjoni tal-obbligu li jintużaw tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta tmur kontra dawk il-ftehimiet.

(9)

Sabiex ikun hemm identifikazzjoni unika ta’ operaturi ekonomiċi għandu jiġi ċċarat li kull operatur ekonomiku għandu jirreġistra darba biss b’sett ta’ data definit b’mod ċar. Ir-reġistrazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi li ma jkunux stabbilit fl-Unjoni Ewropea kif ukoll ta’ persuni li ma jkunux operaturi ekonomiċi tippermetti l-funzjonament xieraq ta’ sistemi elettroniċi li jeħtieġu numru EORI bħala referenza inekwivoka għall-operatur ekonomiku. Id-data m’għandhiex tinħażen għal aktar milli jkun meħtieġ u għalhekk għandhom jiġu previsti regoli għall-invalidazzjoni ta’ numru EORI.

(10)

Il-perjodu biex persuna li tkun qed tapplika għal deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali (applikant) teżerċita d-dritt li tinstema’ għandu jkun biżżejjed biex jippermetti lill-applikant iħejji u jippreżenta l-perspettiva tiegħu lill-awtoritajiet doganali. Madankollu, dak il-perjodu għandu jiġi mnaqqas f’każijiet fejn id-deċiżjoni tkun tirrigwarda r-riżultati tal-kontroll ta’ oġġetti li ma jkunux ġew dikjarati kif suppost lid-dwana.

(11)

Sabiex jintlaħaq bilanċ bejn l-effikaċja tal-kompiti tal-awtoritajiet doganali u r-rispett tad-dritt li persuna tinstema’, jeħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti eżenzjonijiet mid-dritt li wieħed jinstema’.

(12)

Sabiex l-awtoritajiet doganali jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet li jkollhom validità madwar l-Unjoni kollha bl-aktar mod effiċjenti, għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ċari u uniformi kemm għall-amministrazzjonijiet doganali u għall-applikant. Dawk il-kundizzjonijiet għandhom b’mod partikolari jkunu relatati mal-aċċettazzjoni ta’ applikazzjoni għal deċiżjoni, mhux biss fir-rigward ta’ applikazzjonijiet ġodda, iżda wkoll billi titqies kwalunkwe deċiżjoni preċedenti annullata jew revokata, peress li din l-aċċettazzjoni għandha tinkludi biss applikazzjonijiet li jipprovdu lill-awtoritajiet doganali bl-elementi meħtieġa biex janalizzaw it-talba.

(13)

F’każijiet fejn l-awtoritajiet doganali jitolbu informazzjoni addizzjonali meħtieġa biex ikunu jistgħu jaslu għad-deċiżjoni tagħhom, huwa xieraq li tkun ipprovduta estensjoni tal-limitu ta’ żmien għat-teħid ta’ dik id-deċiżjoni, sabiex jiġi żgurat eżami adegwat tal-informazzjoni kollha pprovduta mill-applikant.

(14)

F’ċerti każijiet għandha tittieħed deċiżjoni li tidħol fis-seħħ f’data li tkun differenti mid-data li fiha l-applikant ikun irċevieha jew li fiha jitqies li jkun irċevieha, speċjalment meta l-applikant ikun talab data differenti ta’ dħul fis-seħħ jew l-effett tad-deċiżjoni jkun kondizzjonali fuq it-tlestija ta’ ċerti formalitajiet mill-applikant. Għall-fini ta’ ċarezza u ċertezza legali, dawk il-każijiet għandhom jiġu identifikati sewwa.

(15)

Għall-istess raġunijiet, għandhom anke jiġu identifikati sew il-każijiet fejn awtorità doganali jkollha l-obbligu li terġa’ tivvaluta u, fejn xieraq, tissospendi deċiżjoni.

(16)

Bil-għan li tiġi żgurata l-flessibbiltà meħtieġa u sabiex jiġu faċilitati l-kontrolli bbażati fuq eżerċizzji tal-awditjar, għandu jiġi stabbilit kriterju supplimentari għal dawk il-każijiet fejn l-awtorità doganali kompetenti ma tkunx tista’ tiġi determinata skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi.

(17)

Sabiex jiġi faċilitat il-kummerċ, huwa xieraq li jiġi stabbilit li l-applikazzjonijiet għal deċiżjonijiet marbuta ma’ informazzjoni vinkolanti jistgħu anke jiġu ppreżentati fl-Istat Membru fejn tkun se tintuża l-informazzjoni.

(18)

Sabiex jiġi evitat il-ħruġ ta’ deċiżjonijiet żbaljati jew mhux uniformi marbuta ma’ informazzjoni vinkolanti, huwa xieraq li jiġi stabbilit li f’każijiet fejn ma jkunx jista’ jintlaħaq il-limitu ta’ żmien normali għandhom japplikaw limiti ta’ żmien speċifiċi għall-ħruġ ta’ deċiżjonijiet bħal dawn.

(19)

Filwaqt li għal raġunijiet ta’ konvenjenza s-simplifikazzjonijiet għal Operatur Ekonomiku Awtorizzat (AEO) għandhom jiġu determinati bħala parti mid-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar simplifikazzjonijiet doganali, il-faċilitazzjonijiet għall-AEO għandhom jiġu valutati kontra r-riskji ta’ sigurtà u ta’ sigurezza marbuta ma’ proċess partikolari. Peress li r-riskji jiġu indirizzati fil-post fejn operatur ekonomiku awtorizzat għas-sigurtà u s-sikurezza kif hemm referenza għalih fl-Artikolu 38(2)(b) tal-Kodiċi (AEOS) jippreżenta dikjarazzjoni doganali jew dikjarazzjoni ta’ riesportazzjoni ta’ merkanzija mit-territorju doganali tal-Unjoni, għal raġunijiet ta’ sikurezza u sigurtà għandha titwettaq analiżi tar-riskju abbażi ta’ din id-dikjarazzjoni mingħajr il-ħtieġa ta’ ebda dettalji partikulari relatati mas-sigurtà u mas-sikurezza. Fir-rigward tal-kriterji għall-għoti tal-istatus, l-AEO jista’ jgawdi minn trattament favorevoli fil-kuntest ta’ kontrolli sakemm il-kontrolli ma jkunux mhedda jew meħtieġa skont livell speċifiku ta’ theddida jew minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

(20)

Permezz tad-Deċiżjoni 94/800/KE (4) il-Kunsill approva l-Ftehim dwar ir-Regoli ta’ Oriġini (WTO-GATT 1994), annessi mal-att finali ffirmat f’Marrakech fil-15 ta’ April 1994. Il-Ftehim dwar ir-Regoli ta’ Oriġini jistipula li r-regoli speċifiċi għad-determinazzjoni tal-oriġini ta’ ċerti setturi ta’ prodotti għandhom l-ewwel nett ikunu bbażati fuq il-pajjiż fejn il-proċess tal-produzzjoni jkun wassal għal bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja. Huwa biss meta dak il-kriterju ma jippermettix li jiġi determinat il-pajjiż tal-aħħar trasformazzjoni sostanzjali li jistgħu jintużaw kriterji oħra, bħall-kriterju tal-valur miżjud jew id-determinazzjoni ta’ operazzjoni speċifika ta’ pproċessar. Meta wieħed jikkunsidra li l-Unjoni hija parti għal dak il-Ftehim huwa xieraq li fil-leġiżlazzjoni doganali tal-Unjoni jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li jirriflettu dawk il-prinċipji stabbiliti f’dak il-Ftehim biex jiġi determinat il-pajjiż fejn il-merkanzija tkun għaddiet mill-aħħar trasformazzjoni sostanzjali tagħha.

(21)

Sabiex tiġi evitata l-manipulazzjoni tal-oriġini ta’ merkanzija importata bil-għan li tiġi evitata l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ politika kummerċjali, f’ċerti każijiet l-aħħar ipproċessar jew xogħol sostanzjali għandu jitqies li ma jkunx ekonomikament ġustifikat.

(22)

Għandhom jiġu stabbiliti r-regoli tal-oriġini applikabbli b’konnessjoni mad-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u ta’ akkumulazzjoni fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP) tal-Unjoni u tal-miżuri preferenzjali tariffarji adottati unilateralment mill-Unjoni għal ċerti pajjiżi jew territorji sabiex jiġi żgurat li l-preferenzi konċernati jingħataw biss lill-prodotti li ġenwinament ikunu joriġinaw minn pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP u f’dawn il-pajjiżi jew territorji, rispettivament u b’hekk jibbenefikaw lir-riċevituri intenzjonati.

(23)

Sabiex jiġu evitati spejjeż amministrattivi sproporzjonati filwaqt li tiġi żgurata l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, fil-kuntest tas-simplifikazzjoni u tal-faċilitazzjoni, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-awtorizzazzjoni li tingħata biex jiġu determinati ammonti speċifiċi relatati mal-valur doganali abbażi ta’ miżuri speċifiċi kriterji tkun soġġetta għal kundizzjonijiet xierqa.

(24)

Huwa neċessarju li jiġu stabbiliti metodi ta’ kalkolazzjoni sabiex jiġi determinat l-ammont tad-dazju tal-importazzjoni li għandu jitħallas fuq prodotti proċessati miksubin taħt proċessar attiv, kif ukoll meta jiġi mġarrab dejn doganali fuq prodotti proċessati b’riżultat tal-proċedura ta’ proċessar passiv u fejn ikun involut dazju speċifiku tal-importazzjoni.

(25)

Ma għandhiex tkun meħtieġa garanzija għal merkanzija li titqiegħed taħt il-proċedura ta’ dħul temporanju fejn dan ma jkunx ekonomikament ġustifikat.

(26)

It-tipi ta’ sigurtà l-aktar użati biex jiġi żgurat ħlas ta’ dejn doganali huma permezz ta’ depożitu fi flus kontanti jew l-ekwivalenti tiegħu jew il-provvediment ta’ impenn minn garanti; madankollu, operaturi ekonomiċi għandu jkollhom il-possibilità li jipprovdu lill-awtoritajiet doganali tipi oħrajn ta’ garanziji sakemm dawn it-tipi jipprovdu assigurazzjoni ekwivalenti li l-ammont tad-dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni li jikkorrispondi mad-dejn doganali u ħlasijiet oħra sejrin jitħallsu. Għalhekk huwa neċessarju li jiġu determinati dawk it-tipi l-oħra ta’ garanziji u r-regoli speċifiċi dwar l-użu tagħhom.

(27)

Sabiex tiġi żgurata protezzjoni xierqa tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-Istati Membri u kundizzjonijiet ekwi bejn l-operaturi ekonomiċi, l-opertauri ekonomiċi għandhom jibbenefikaw biss minn tnaqqis fil-livell tal-garanzija komprensiva jew minn eżenzjoni mill-garanzija jekk jissodisfaw ċerti kundizzjoniijet li juru l-affidabilità tagħhom.

(28)

Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali huwa meħtieġ li meta merkanzija titqiegħed taħt il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni u fejn jintuża carnet CPD jew carnet ATA, jiġu supplimentati r-regoli tal-Kodiċi dwar ir-rilaxx tal-garanzija.

(29)

In-notifika tad-dejn doganali mhijiex ġustifikata f’ċerti ċirkostanzi fejn l-ammont ikkonċernat ikun ta’ anqas minn EUR 10. Għalhekk f’dawk il-każijiet l-awtoritajiet doganali għandhom ikunu eżentati min-notifika ta’ dejn doganali.

(30)

Sabiex jiġu evitati proċedimenti ta’ rkupru fejn ikun hemm il-probabbiltà li tingħata remissjoni tad-dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni, hemm bżonn li tiġi prevista sospensjoni tal-limitu ta’ żmien għall-ħlas tal-ammont tad-dazju sakemm tkun ittieħdet deċiżjoni. Sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-Istati Membri, biex wieħed jibbenefika minn din is-sospensjoni jeħtieġ li jippreżenta garanzija ħlief fejn din toħloq diffikultajiet ekonomiċi jew soċjali serji. L-istess għandu japplika fejn id-dejn doganali jkun ġie inkors minħabba nuqqas ta’ konformità, bil-kundizzjoni li ma jkun jista’ jiġi attribwit l-ebda ingann jew negliġenza evidenti lill-persuna konċernata.

(31)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-Kodiċi u biex tingħata kjarifika dwar ir-regoli dettaljati li fuq il-bażi tagħhom, għandhom jitpoġġew fil-prattika d-dispożizzjonijiet tal-KDU, inklużi l-ispeċifikazzjonijiet u l-proċeduri li għandhom jiġu sodisfatti, ir-rekwiżiti u l-kjarifiki għandhom jiġu nklużi fil-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni għal ħlas lura jew għal remissjoni, fin-notifika ta’ deċiżjoni dwar ħlas lura ta’ remissjoni, fil-formalitajiet u fil-limitu ta’ żmien biex tittieħed deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni. Meta d-deċiżjonijiet iridu jittieħdu mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri għandhom japplikaw dispożizzjonijiet ġenerali, għalkemm huwa xieraq li tiġi stabbilita proċedura speċifika għal dawk il-każijiet fejn deċiżjoni trid tittieħed mill-Kummissjoni. Dan ir-Regolament jirregola l-proċedura dwar id-deċiżjoni ta’ ħlas lura jew ta’ remissjoni li għandha tittieħed mill-Kummissjoni, b’mod partikolari dwar it-trażmissjoni tal-fajl lill-Kummissjoni, in-notifika tad-deċiżjoni u l-applikazzjoni tad-dritt li wieħed jinstema’, billi jitqies l-interess tal-Unjoni li jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet doganali jiġu rispettati u l-interessi tal-operaturi ekonomiċi li jkunu qed jaġixxu in bona fede.

(32)

Meta jispiċċa d-dejn doganali minħabba sitwazzjonijiet ta’ fallimenti li ma għandhom l-ebda effett sinifikanti fuq it-tħaddim korrett tal-proċedura doganali konċernata, dawk is-sitwazzjonijiet għandhom jinkludu b’mod partikolari każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ ċerti obbligi diment li n-nuqqas ta’ konformità jkunu jista’ jiħi rimedjat wara.

(33)

L-esperjenza miksuba bis-sistema elettronika fir-rigward ta’ dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul u r-rekwiżiti għad-dwana li joħorġu mill-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar is-Sigurtà tal-Merkanzija bl-ajru (5) enfasizzaw il-ħtieġa għal titjib tal-kwalità tad-data ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet, speċjalment billi l-partijiet reali tal-katina tal-provvista jkunu meħtieġa jimmotivaw it-transazzjoni u l-movimenti tal-merkanzija. Peress li arranġamenti kuntrattwali jwaqqfu lit-trasportatur milli jipprovdi d-dettalji kollha meħtieġa, għandhom jiġu stabbiliti dawk il-każijiet u l-persuni li jżommu d-data u li huma meħtieġa li jipprovduha.

(34)

Sabiex ikun hemm titjib ulterjuri fl-effikaċja tal-analiżi tar-riskju marbuta mas-sigurtà u mas-sikurezza għat-trasport bl-ajru u, fil-każ ta’ merkanzija f’kontejners, għat-trasport marittimu, id-data meħtieġa għandha tiġi preżentata qabel it-tagħbija tal-inġenju tal-ajru jew tal-bastiment, filwaqt li fil-każijiet l-oħra ta’ trasport ta’ merkanzija l-analiżi tar-riskju tista’ effettivament issir fil-post fejn tiġi ppreżentata d-data qabel il-wasla tal-merkanzija fit-territorju doganali tal-Unjoni. Għall-istess raġuni, huwa ġustifikat li rinunzja ġenerali mill-obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għal merkanzija trasportata skont l-atti tal-Unjoni Postali Universali tiġi sostitwita b’rinunzja għal oġġetti ta’ korrispondenza u biex titneħħa r-rinunzja bbażata fuq il-valur tal-merkanzija peress li l-valur ma jistax ikun kriterju għall-valutazzjoni tar-riskju ta’ sigurtà u ta’ sikurezza.

(35)

Sabiex jiġi żgurat fluss bla xkiel fil-moviment ta’ merkanzija, huwa xieraq li jiġu applikati ċerti formalitajiet u kontrolli doganali għall-kummerċ ta’ merkanzija tal-Unjoni bejn partijiet tat-territorju doganali tal-Unjoni li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (6) jew tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE (7) u l-bqija tat-territorju doganali tal-Unjoni, jew fejn dawk id-dispożizzjonijiet ma japplikawx, għal kummerċ bejn partijiet ta’ dak it-territorju.

(36)

Il-preżentazzjoni tal-merkanzija mal-wasla fit-territorju doganali tal-Unjoni u l-ħażna temporanja tal-merkanzija għandha bħala regola ġenerali sseħħ, rispettivament, fil-bini tal-uffiċċju doganali kompetenti jew f’faċilitajiet ta’ ħażna temporanja li jkunu operati esklussivament mid-detentur ta’ awtorizzazzjoni li tkun ingħatat mill-awtoritajiet doganali. Madankollu, sabiex tinkiseb flessibbiltà addizzjonali għall-operaturi ekonomiċi u għall-awtoritajiet doganali, huwa xieraq li jkun ipprovdut għall-possibilità li jiġi approvat post li ma jkunx l-uffiċċju doganali kompetenti biex tiġi ppreżentata l-merkanzija jew post ieħor li ma jkunx faċilità ta’ ħażna temporanja għall-ħażna temporanja tal-merkanzija.

(37)

Sabiex tiżdied iċ-ċarezza għall-operaturi ekonomiċi fir-rigward tat-trattament doganali ta’ merkanzija li tidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni, għandhom jiġu definiti regoli għal sitwazzjonijiet fejn ma tkunx tapplika l-preżunzjoni tal-istatus doganali ta’ merkanzija tal-Unjoni. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti regoli għal sitwazzjonijiet fejn merkanzija li tkun ħarġet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni u terġa’ tidħol iżżomm l-istatus doganali tagħha bħala merkanzija tal-Unjoni sabiex kemm il-kummerċjanti u l-amministrazzjonijiet doganali jkunu jistgħu jittrattaw dik il-merkanzija b’mod effiċjenti mad-dħul lura tagħha. Il-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ faċilitazzjoni fl-istabbiliment tal-prova tal-istatus doganali ta’ merkanzija tal-Unjoni għandhom jiġu determinati bil-għan li jittaffa l-piż amministrattiv għall-operaturi ekonomiċi.

(38)

Sabiex tiġi faċilitata l-applikazzjoni korretta tal-benefiċċju ta’ eżenzjoni mid-dazju tal-importazzjoni, huwa xieraq li jiġu stabbiliti l-każijiet fejn merkanzija tiġi meqjusa li ġiet ritornata fl-istat li minnu kienet ġiet esportata u l-każijiet speċifiċi ta’ oġġetti ritornati li jkunu bbenefikaw minn miżuri stabbiliti taħt il-politika agrikola komuni u li jgawdu wkoll minn eżenzjoni mid-dazju tal-importazzjoni.

(39)

Fil-każ fejn id-dikjarazzjoni ssimplifikata għat-tqegħid ta’ oġġetti taħt proċedura doganali tintuża regolarment, id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jissodisfa kundizzjonijiet u kriterji xierqa, simili għal dawk li japplikaw għall-AEOs, sabiex jiġi żgurat l-użu xieraq ta’ dikjarazzjonijiet issimplifikati. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti regoli fir-rigward tal-limiti ta’ żmien, għall-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni supplimentari u ta’ kwalunkwe dokument ta’ sostenn li jkun nieqes meta ssir id-dikjarazzjoni ssimplifikata.

(40)

Sabiex jinstab bilanċ bejn il-faċilitazzjoni u l-kontroll, għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet xierqa, distinti minn dawk applikabbli għal proċeduri speċjali, għall-użu tad-dikjarazzjoni ssimplifikata u d-dħul fir-rekords tad-dikjarant bħala simplifikazzjonijiet għat-tqegħid ta’ merkanzija taħt proċedura doganali.

(41)

Minħabba r-rekwiżiti fir-rigward tas-sorveljanza tal-ħruġ ta’ merkanzija, id-dħul fir-rekords tad-dikjarant għal esportazzjoni jew għal riesportazzjoni għandu jkun possibbli biss fejn l-awtoritajiet doganali jkunu jistgħu jieħdu azzjoni mingħajr dikjarazzjoni doganali fuq il-bażi ta’ tranżazzjoni u għandu jkunu limitat għal każijiet speċifiċi.

(42)

Fejn, potenzjalment, ammont tad-dazju tal-importazzjoni ma jkunx jista’ jitħallas bħala riżultat ta’ talba għall-għoti ta’ kwota tariffarja, fejn ma jkun hemm ebda raġuni biex wieħed jissoponi li l-kwota tariffarja tkun se tiġi eżawrita fi żmien qasir, ir-rilaxx tal-merkanzija ma għandux ikun kondizzjonali fuq il-preżentazzjoni ta’ garanzija.

(43)

Sabiex tinkiseb flessibbiltà addizzjonali għall-operaturi ekonomiċi u għall-awtoritajiet doganali, piżaturi awtorizzati tal-banana għandhom jitħallew iħejju ċertifikat tal-użin tal-banana li għandu jintuża bħala dokument ta’ sostenn għall-verifika tad-dikjarazzjoni doganali għal rilaxx għal ċirkolazzjoni libera.

(44)

F’ċerti sitwazzjonijiet huwa xieraq li dejn doganali ma jiġġarrabx u dazju tal-importazzjoni ma jkunx dovut mid-detentur tal-awtorizzazzjoni. Għalhekk għandu jkun possibbli li l-limitu ta’ żmien jiġi estiż biex tiskatta proċedura speċjali f’każijiet bħal dawn.

(45)

Sabiex ikun hemm il-bilanċ ġust bejn il-minimizzazzjoni tal-piż amministrattiv kemm għall-amministrazzjonijiet doganali kif ukoll għall-operaturi ekonomiċi u filwaqt li tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-proċeduri ta’ tranżitu u jiġi evitat l-abbuż, is-simplifikazzjonijiet għat-tranżitu għandhom ikunu disponibbli għall-operaturi ekonomiċi affidabbli u abbażi ta’ kriterji armonizzati bl-akbar mod wiesa’ possibbli. Għalhekk, ir-rekwiżiti għall-aċċess għal dawk is-simplifikazzjonijiet għandhom ikunu allinjati mal-kundizzjonijiet u l-kriterji li japplikaw għall-operaturi ekonomiċi li jixtiequ jingħataw l-istatus ta’ AEO.

(46)

Sabiex jiġu evitati azzjonijiet frodulenti possibbli f’każijiet ta’ ċerti movimenti ta’ tranżitu marbuta mal-esportazzjoni, għandhom jiġu stabbiliti regoli għal każijiet speċifiċi għal meta merkanzija li jkollha l-istatus doganali ta’ merkanzija tal-Unjoni għandha titqiegħed taħt proċedura ta’ tranżitu estern.

(47)

L-Unjoni hija parti kontraenti għall-Konvenzjoni fuq ammissjoni temporanja (8), inkluż kwalunkwe emenda sussegwenti għaliha (Konvenzjoni ta’ Istanbul). Għalhekk, ir-rekwiżiti ta’ użu speċifiku taħt dħul temporanju li jippermettu l-użu temporanju ta’ merkanzija mhux tal-Unjoni fit-territorju doganali tal-Unjoni b’eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-dazju tal-importazzjoni, li huma stabbiliti f’dan ir-Regolament, jeħtieġu jkunu konformi ma’ din il-Konvenzjoni.

(48)

Il-proċeduri doganali li jittrattaw ħażna doganali, żoni liberi, użu aħħari, ipproċessar attiv u pproċessar passiv għandhom ikunu ssimplifikati u razzjonalizzati sabiex l-użu ta’ proċeduri speċjali jkun aktar attraenti għall-kummerċ. Għalhekk, il-varji proċeduri ta’ proċessar attiv taħt is-sistema ta’ rifużjoni u s-sistema ta’ sospensjoni u l-ipproċessar taħt il-kontroll doganali għandhom jiġu amalgamati fi proċedura waħda ta’ pproċessar attiv.

(49)

Iċ-ċertezza legali u t-trattament ugwali bejn l-operaturi ekonomiċi jeħtieġu l-indikazzjoni tal-każijiet li fihom irid isir eżami tal-kundizzjonijiet ekonomiċi għal proċessar attiv u passiv.

(50)

Sabiex in-negozjanti jibbenefikaw minn żieda fil-flessibbiltà fir-rigward tal-użu ta’ merkanzija ekwivalenti, għandu jkun possibbli li tintuża merkanzija ekwivalenti taħt il-proċedura ta’ proċessar passiv.

(51)

Sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi, għandu jiġi stabbilit perjodu itwal ta’ validità tal-awtorizzazzjonijiet għall-użu speċifiku u għall-ipproċessar minn dak applikat taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

(52)

Dokument ta’ rilaxx ma għandux sempliċiment ikun meħtieġ għal proċessar attiv iżda wkoll għall-użu finali sabiex jiġi faċilitat l-irkupru ta’ kwalunkwe ammont ta’ dazju tal-importazzjoni u għalhekk, biex jiġu salvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

(53)

Huwa xieraq li jiġu determinati b’mod ċar il-każijiet li fihom jista’ jsir moviment ta’ merkanzija li tkun tqiegħdet taħt proċedura speċjali għajr għal transitu, sabiex ma jkunx hemm il-ħtieġa li tintuża l-proċedura ta’ tranżitu estern tal-Unjoni li tkun teħtieġ żewġ dikjarazzjonijiet doganali addizzjonali.

(54)

Sabiex tiġi żgurata analiżi tar-riskju li tkun l-aktar effettiva u l-inqas problematika, id-dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq għandha tiġi preżentata f’limiti ta’ żmien filwaqt li titqies is-sitwazzjoni partikolari tal-mod ta’ trasport inkwistjoni. Għal trasport marittimu, fil-każ ta’ merkanzija f’kontejners, id-dejta meħtieġa għandha tkun diġà ġiet ippreżentata f’limitu ta’ żmien qabel it-tagħbija tal-bastiment, filwaqt li fil-każijiet l-oħra ta’ trasport ta’ merkanzija l-analiżi tar-riskju tista’ effettivament issir ukoll fil-post fejn tiġi ppreżentata d-dejta f’limitu ta’ żmien soġġett għat-tluq ta’ merkanzija mit-territorju doganali tal-Unjoni. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi relatati mad-dikjarazzjonijiet ta’ esportazzjoni jew ta’ riesportazzjoni, meta t-tip ta’ merkanzija, il-modalitajiet ta’ trasport tagħha jew is-sitwazzjoni speċifika tagħha tippermetti li ssir valutazzjoni li tistabbilixxi li m’hemmx il-ħtieġa ta’ dejta relatata mas-sigurtà u mas-sikurezza, għandu jkun hemm eżenzjoni mill-obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq.

(55)

Sabiex tinkiseb flessibbiltà addizzjonali għall-awtoritajiet doganali meta jkunu qed jittrattaw ċerti irregolaritajiet fil-qafas tal-proċedura ta’ esportazzjoni, għandu jkun possibbli li fuq l-inizjattiva tad-dwana d-dikjarazzjoni doganali tiġi invalidata.

(56)

Sabiex jiġu salvagwardati l-interessi leġittimi tal-operaturi ekonomiċi u tiġi żgurata l-validità kontinwa ta’ deċiżjonijiet meħuda u tal-awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet doganali abbażi tad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi u jew abbażi tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (9) u tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet tranżitorji sabiex jippermettu l-adattament ta’ dawk id-deċiżjonijiet u l-awtorizzazzjonijiet għar-regoli legali l-ġodda.

(57)

Sabiex l-Istati Membri jingħataw biżżejjed żmien biex jaġġustaw is-siġilli doganali u s-siġilli ta’ tip speċjali użati biex tiġi żgurata l-identifikazzjoni ta’ merkanzija taħt proċedura ta’ tranżitu għar-rekwiżiti l-ġodda stabbiliti f’dan ir-Regolament, huwa xieraq li jsir provvediment għal perjodu tranżitorju li matulu l-Istati Membri jistgħu jkomplu jużaw is-siġilli li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti fir-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

(58)

Ir-regoli ġenerali li jissupplimentaw il-Kodiċi huma interkonnessi mill-qrib, ma jistgħux jiġu separati minħabba l-interrelazzjoni tas-suġġett tagħhom filwaqt li fihom regoli orizzontali li japplikaw għal diversi proċeduri doganali. Għalhekk, huwa xieraq li jinġabru flimkien f’Regolament uniku, sabiex tiġi żgurata koerenza legali,

(59)

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-regolament għandhom japplikaw mill-1 ta’ Mejju 2016 sabiex tkun tista’ ssir l-applikazzjoni sħiħa tal-Kodiċi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

KAPITOLU 1

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali, il-missjoni doganali u definizzjonijiet

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“miżura ta’ politika agrikola” tfisser id-dispożizzjonijiet relatati mal-attivitajiet ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni għal prodotti li huma koperti mill-Anness 71-02, punti 1, 2 u 3;

(2)

“Carnet ATA” tfisser dokument doganali internazzjonali għal dħul temporanju maħruġ skont il-Konvenzjoni ATA jew il-Konvenzjoni ta’ Istanbul;

(3)

“il-Konvenzjoni ATA” tfisser il-Konvenzjoni Doganali dwar il-carnet ATA għad-dħul temporanju ta’ oġġetti li saret fi Brussell fis-6 ta’ Diċembru 1961;

(4)

“Konvenzjoni ta’ Istanbul” tfisser il-Konvenzjoni dwar id-dħul temporanju li saret f’Istanbul fis-26 ta’ Ġunju 1990;

(5)

“bagalji” tfisser il-merkanzija kollha li tinġarr bi kwalunkwe mezz fir-rigward ta’ vjaġġ ta’ persuna fiżika;

(6)

“Kodiċi” tfisser ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni;

(7)

“ajruport tal-Unjoni” tfisser kull ajruport li jinsab fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(8)

“port tal-Unjoni” tfisser kull port marittimu li jinsab fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(9)

“il-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta’ tranżitu” tfisser il-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta’ tranżitu (10);

(10)

“pajjiż komuni tat-tranżitu” tfisser kull pajjiż, għajr Stat Membru tal-Unjoni, li huwa parti kontraenti mal-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta’ tranżitu;

(11)

“pajjiż terz” tfisser pajjiż jew territorju barra mit-territorju doganali tal-Unjoni;

(12)

“Carnet CPD” tfisser dokument doganali internazzjonali li jintuża għad-dħul temporanju ta’ mezzi tat-trasport maħruġ skont il-Konvenzjoni ta’ Istanbul;

(13)

“uffiċċju doganali tat-tluq” tfisser l-uffiċċju doganali fejn tiġi aċċettata d-dikjarazzjoni doganali biex il-merkanzija titqiegħed taħt proċedura ta’ tranżitu;

(14)

“uffiċċju doganali tad-destinazzjoni” tfisser l-uffiċċju doganali fejn tiġi preżentata l-merkanzija mqiegħda taħt proċedura ta’ tranżitu sabiex tintemm il-proċedura;

(15)

“uffiċċju doganali tal-ewwel dħul” tfisser l-uffiċċju doganali li jkun kompetenti għal sorveljanza doganali fil-post fejn il-mezz ta’ trasport li jkun qed iġġorr il-merkanzija jasal fit-territorju doganali tal-Unjoni minn territorju barra minn dak it-territorju.

(16)

"uffiċċju doganali ta' esportazzjoni" tfisser l-uffiċċju doganali fejn tiġi preżentata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni jew id-dikjarazzjoni ta' riesportazzjoni għal merkanzija li tkun qed tinħareġ mit-territorju doganali tal-Unjoni;;

(17)

“uffiċċju doganali ta’ kollokament” tfisser l-uffiċċju doganali indikat fl-awtorizzazzjoni għal proċedura speċjali kif imsemmi fl-Artikolu 211(1) tal-Kodiċi, li jkollu s-setgħa li jirrilaxxa merkanzija għal proċedura speċjali;

(18)

“Numru tar-Reġistrazzjoni u tal-Identifikazzjoni tal-Operaturi Ekonomiċi” (numru EORI) tfisser numru ta’ identifikazzjoni, uniku fit-territorju doganali tal-Unjoni, assenjat minn awtorità doganali lil operatur ekonomiku jew lil persuna oħra sabiex tiġi reġistrata għal finijiet doganali;

(19)

“esportatur” tfisser

(a)

il-persuna stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni li, fil-ħin li tiġi aċċettata d-dikjarazzjoni, jkollha kuntratt mad-destinatarju fil-pajjiż terz u jkollha s-setgħa li tiddetermina li l-oġġetti sejrin jiddaħħlu f’destinazzjoni barra mit-territorju doganali tal-Unjoni,

(b)

l-individwu privat li jkun qed iġorr il-merkanzija li trid tiġi esportata fejn din il-merkanzija tkun tinsab fil-bagalji personali tal-individwu privat,

(c)

f’każijiet oħra, il-persuna stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni li jkollha s-setgħa li tiddetermina li l-merkanzija se tiddaħħal f’destinazzjoni barra mit-territorju doganali tal-Unjoni.

(20)

“prinċipji ta’ kontabbiltà ġeneralment aċċettati” tfisser il-prinċipji li huma rikonoxxuti jew li għandhom appoġġ awtoritattiv sostanzjali ġewwa pajjiż fi żmien partikolari dwar liema riżorsi u obbligi ekonomiċi għandhom jiġu reġistrati bħala assi u obbligazzjonijiet, liema bidliet fl-assi u fl-obbligazzjonijiet għandhom jiġu reġistrati, il-mod kif l-assi u l-obbligazzjonijiet u l-bidliet fihom għandhom jitkejlu, liema informazzjoni għandha tiġi żvelata u l-mod kif għandha tiġi żvelata, u liema dikjarazzjonijiet finanzjarji għandhom jiġu mħejjija;

(21)

“merkanzija ta’ natura mhux kummerċjali” tfisser

(a)

oġġetti f’kunsinni mibgħuta minn individwu privat lil ieħor, fejn kunsinni bħal dawn:

(i)

ikunu ta’ natura okkażjonali,

(ii)

ikun fihom merkanzija li tkun għall-użu personali esklussiv tad-destinatarju jew tal-familja tiegħu, li bin-natura jew bil-kwantità tagħha ma tkunx tirrifletti interess kummerċjali u

(iii)

jintbagħtu lid-destinatarju mill-ispeditur mingħajr ħlas ta’ ebda tip;

(b)

oġġetti fil-bagalji personali ta’ vjaġġaturi fejn:

(i)

ikunu ta’ natura okkażjonali, u

(ii)

ikunu esklussivament magħmula minn oġġetti għall-użu personali tal-vjaġġaturi jew tal-familji tagħhom, jew minn oġġetti maħsuba bħala rigali; in-natura u l-kwantità ta’ dawn l-oġġetti ma tridx tkun tali li tista’ tindika li dawn ikunu qed jiġu importati jew esportati għal raġunijiet kummerċjali;

(22)

“Numru ta’ Referenza Prinċipali” (MRN) tfisser in-numru tar-reġistrazzjoni allokat mill-awtorità doganali kompetenti għal dikjarazzjonijiet jew notifiki msemmija fl-Artikolu 5(9) sa (14) tal-Kodiċi, għal operazzjonijiet TIR jew għal provi tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni;

(23)

“perjodu għar-rilaxx” tfisser iż-żmien li fih il-merkanzija mqiegħda taħt proċedura speċjali, ħlief ta’ tranżitu, jew il-prodotti proċessati għandhom jitqiegħdu taħt proċedura doganali sussegwenti, għandhom jinqerdu, għandhom ikunu nħarġu mit-territorju doganali tal-Unjoni jew għandhom ikunu ġew assenjati għall-użu finali preskritt tagħhom. Fil-każ ta’ proċessar passiv il-perjodu għar-rilaxx ifisser il-perjodu li fih il-merkanzija esportata temporanjament tista’ terġa’ tiġi importata fit-territorju doganali tal-Unjoni fil-forma ta’ prodotti proċessati u titqiegħed taħt rilaxx għal ċirkolazzjoni libera, sabiex tkun tista’ tibbenefika minn eżenzjoni totali jew parzjali mid-dazji tal-importazzjoni;

(24)

“merkanzija f’kunsinna postali” tfisser merkanzija minbarra oġġetti ta’ korrispondenza, li tkun f’pakkett postali u tiġi trasportata taħt ir-responsabbiltà ta’ jew minn operatur postali skont id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tal-Unjoni Postali Universali adottata fl-10 ta’ Lulju 1984 taħt il-patroċinju tal-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti;

(25)

“operatur postali” tfisser operatur stabbilit fi u maħtur minn Stat Membru biex jipprovdi s-servizzi internazzjonali regolati mill-Konvenzjoni Postali Universali;

(26)

“oġġetti ta’ korrispondenza” tfisser ittri, kartolini, ittri bil-braille u materjal stampat li ma jkunux soġġetti għal dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni;

(27)

“proċessar passiv IM/EX” tfisser l-importazzjoni minn qabel ta’ prodotti proċessati miksuba minn merkanzija ekwivalenti taħt proċessar passiv qabel l-esportazzjoni tal-merkanzija li jkunu qed jieħdu postha, imsemmija fl-Artikolu 223(2)(d) tal-Kodiċi;

(28)

“proċessar passiv EX/IM” tfisser l-esportazzjoni ta’ merkanzija tal-Unjoni taħt proċessar passiv qabel l-esportazzjoni ta’ prodotti proċessati;

(29)

“proċessar attiv EX/IM” tfisser l-esportazzjoni minn qabel ta’ prodotti proċessati miksuba minn merkanzija ekwivalenti taħt proċessar attiv qabel l-importazzjoni tal-merkanzija li jkunu qed jieħdu postha, imsemmija fl-Artikolu 223(2)(c) tal-Kodiċi;

(30)

“proċessar attiv IM/EX” tfisser l-importazzjoni ta’ oġġetti mhux tal-Unjoni taħt proċessar attiv qabel l-esportazzjoni ta’ prodotti proċessati;

(31)

“individwu privat” tfisser persuni fiżiċi minbarra persuni taxxabbli li jaġixxu hekk kif definit mid-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE;

(32)

“maħżen doganali pubbliku tat-tip I” tfisser maħżen doganali pubbliku fejn ir-responsabbiltajiet imsemmija fl-Artikolu 242(1) tal-Kodiċi huma tad-detentur tal-awtorizzazzjoni u tad-detentur tal-proċedura;

(33)

“maħżen doganali pubbliku tat-tip II” tfisser maħżen doganali pubbliku fejn ir-responsabbiltajiet imsemmija fl-Artikolu 242(2) tal-Kodiċi huma tad-detentur tal-proċedura;

(34)

“dokument uniku tat-trasport” fil-kuntest ta’ status doganali tfisser dokument tat-trasport maħruġ fi Stat Membru li jkopri l-ġarr tal-merkanzija mill-punt tat-tluq fit-territorju doganali tal-Unjoni sal-punt tad-destinazzjoni f’dak it-territorju taħt ir-responsabbiltà tat-trasportatur li joħroġ id-dokument;

(35)

“territorju fiskali speċjali” tfisser parti mit-territorju doganali tal-Unjoni fejn ma japplikawx id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE ta’ 28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud jew tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE tas- 16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa u li jħassar id-Direttiva 92/12/KEE;

(36)

“uffiċċju doganali sorveljanti” tfisser

(a)

fil-każ ta’ ħżin temporanju kif imsemmi fit-Titolu IV tal-Kodiċi jew fil-każ ta’ proċeduri speċjali għajr tat-tranżitu kif imsemmi fit-Titolu VII tal-Kodiċi, l-uffiċċju doganali indikat fl-awtorizzazzjoni biex jissorvelja jew il-ħażna temporanja tal-merkanzija jew il-proċedura speċjali konċernata;

(b)

fil-każ ta’ dikjarazzjoni doganali simplifikata, kif imsemmi fl-Artikolu 166 tal-Kodiċi, ikklerjar ċentralizzat, kif imsemmi fl-Artikolu 179 tal-Kodiċi, id-dħul fir-rekords, kif imsemmi fl-Artikolu 182 tal-Kodiċi l-uffiċċju doganali indikat fl-awtorizzazzjoni biex jissorvelja t-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura doganali konċernata;

(37)

“Konvenzjoni TIR” tfisser il-Konvenzjoni Doganali dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti li jaqgħu taħt il-carnets TIR li saret f’Ġinevra fl-14 ta’ Novembru 1975;

(38)

“operazzjoni TIR” tfisser il-moviment ta’ merkanzija ġewwa t-territorju doganali tal-Unjoni skont il-Konvenzjoni TIR;

(39)

"trażbord" tfisser it-tagħbija jew il-ħatt ta' prodotti u merkanzija abbord vettura għal fuq vettura oħra;

(40)

“vjaġġatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika li:

(a)

tidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni b’mod temporanju u li normalment ma tkunx residenti hemmhekk, jew

(b)

terġa’ lura lejn it-territorju doganali tal-Unjoni fejn normalment tkun residenti, wara li tkun ħarġet temporanjament minn dan it-territorju, jew

(c)

titlaq temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni fejn normalment tkun residenti, jew

(d)

titlaq mit-territorju doganali tal-Unjoni wara waqfa temporanja, u li normalment ma tkunx residenti hemmhekk;

(41)

“skart u ruttam” tfisser waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

oġġetti jew prodotti klassifikati bħala skart u ruttam skont in-Nomenklatura Magħquda;

(b)

fil-kuntest ta’ użu aħħari jew proċessar attiv, oġġetti jew prodotti li jirriżultaw minn operazzjoni ta’ proċessar, li għandhom valur ekonomiku baxx jew l-ebda valur ekonomiku u li ma jistgħux jintużaw mingħajr ipproċessar ulterjuri.

(42)

“palit” tfisser apparat fuq il-gverta li fuqu tista’ tiġi mmuntata kwantità ta’ merkanzija biex tifforma unità ta’ tagħbija bil-għan li tiġi trasportata, jew immaniġġjata jew stivata bl-għajnuna ta’ apparat mekkaniku. Dan l-apparat ikun magħmul minn żewġ pjanċieri separati minn reffiegħa, jew minn pjanċier uniku li jkun merfugħ fuq saqajn; l-għoli kollu tiegħu jkun imnaqqas għall-minimu kompatibbli ma’ tqandil permezz ta’ trakk tal-fork lift jew minn trakk tal-palits; jista’ jkollu u jista’ ma jkollux superstruttura;

(43)

“bastiment fabbrika tal-Unjoni” tfisser bastiment li jkun reġistrat f’parti mit-territorju ta’ Stat Membru li jagħmel parti mit-territorju doganali tal-Unjoni, li jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru u ma jaqbadx prodotti tas-sajd marittimu iżda jipproċessa dawn il-prodotti abbord;

(44)

“bastiment tas-sajd tal-Unjoni” tfisser bastiment li jkun reġistrat f’parti mit-territorju ta’ Stat Membru li jagħmel parti mit-territorju doganali tal-Unjoni, li jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru, jaqbad prodotti tas-sajd marittimu u, skont kif ikun il-każ, jipproċessahom abbord;

(45)

“servizz regolari tat-tbaħħir” tfisser servizz fejn il-merkanzija tinġarr f’bastimenti li jbaħħru biss bejn portijiet tal-Unjoni u li ma jkunux ġejjin minn, imorru lejn jew jieqfu f’xi postijiet barra mit-territorju doganali tal-Unjoni jew f’xi postijiet f’żona libera ta’ port tal-Unjoni.

KAPITOLU 2

Id-drittijiet u l-obbligi tal-persuni fir-rigward tal-leġiżlazzjoni doganali

Taqsima 1

Il-forniment ta’ informazzjoni

Subtaqsima 1

Rekwiżiti komuni tad-dejta għall-iskambju u l-ħżin tad-dejta

Artikolu 2

Rekwiżiti komuni tad-dejta

(Artikolu 6(2) tal-Kodiċi)

1.   L-iskambju u l-ħżin tal-informazzjoni meħtieġa għal applikazzjonijiet u deċiżjonijiet għandhom ikunu soġġetti għar-rekwiżiti komuni tad-dejta stabbiliti fl-Anness A.

2.   L-iskambju u l-ħżin tal-informazzjoni meħtieġa għal dikjarazzjonijiet, notifiki u prova tal-istatus doganali għandhom ikunu soġġetti għar-rekwiżiti komuni tad-dejta stabbiliti fl-Anness B.

Subtaqsima 2

Ir-reġistrazzjoni ta’ persuni mal-awtoritajiet doganali

Artikolu 3

Il-kontenut ta’ dejta ta’ rekord EORI

(Artikolu 6(2)(a) tal-Kodiċi)

Fi żmien ir-reġistrazzjoni ta’ persuna, l-awtoritajiet doganali għandhom jiġbru u jaħżnu d-dejta kif stabbilit fl-Anness 12-01 fir-rigward ta’ dik il-persuna. Dik id-dejta għandha tikkostitwixxi r-rekord EORI.

Artikolu 4

Is-sottomissjoni tad-dettalji għar-reġistrazzjoni EORI

(Artikolu 6(4) tal-Kodiċi)

Awtoritajiet doganali jistgħu jħallu lill-persuni jissottomettu d-dettalji meħtieġa għar-reġistrazzjoni EORI b’mezzi oħrajn li mhux bilfors ikunu tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Artikolu 5

Operaturi ekonomiċi mhux stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni

(Artikolu 22(2) u 9(2) tal-Kodiċi)

1.   Operatur ekonomiku mhux stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni għandu jirreġistra qabel:

(a)

jippreżenta dikjarazzjoni doganali fit-territorju doganali tal-Unjoni dikjarazzjoni doganali, iżda mhux id-dikjarazzjonijiet li ġejjin:

(i)

dikjarazzjoni doganali li ssir skont l-Artikoli 135 sa 144;

(ii)

dikjarazzjoni doganali għat-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura ta’ ammissjoni temporanja jew dikjarazzjoni ta’ riesportazzjoni sabiex dik il-proċedura tiġi rilaxxata;

(iii)

dikjarazzjoni doganali li ssir skont il-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta’ tranżitu (11) minn operatur ekonomiku stabbilit f’pajjiż ta’ transitu komuni;

(iv)

dikjarazzjoni doganali li ssir skont il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni minn operatur ekonomiku stabbilit f’Andorra jew f’San Marino;

(b)

jippreżenta dikjarazzjoni sommarja ta’ ħruġ jew dħul fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(c)

jippreżenta dikjarazzjoni ta’ ħżin temporanju fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(d)

jaġixxi bħala ġarrier għall-għanijiet tat-trasport bil-baħar, passaġġi fuq l-ilma interni jew bl-ajru;

(e)

jaġixxi bħala ġarrier li jkun imqabbad mas-sistema doganali u li jixtieq jirċievi kwalunkwe notifika li għaliha hemm ipprovdut fil-leġiżlazzjoni doganali dwar il-preżentazzjoni jew l-emenda tad-dikjarazzjonijiet sommarji tad-dħul.

2.   Minkejja l-paragrafu 1(a)(ii), operaturi ekonomiċi mhux stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni għandhom jirreġistraw mal-awtoritajiet doganali qabel jippreżentaw dikjarazzjoni doganali għat-tqegħid tal-merkanzija taħt proċedura ta’ ammissjoni temporanja jew dikjarazzjoni ta’ ri-esportazzjoni għat-twettiq ta’ dik il-proċedura fejn tkun meħtieġa reġistrazzjoni għall-użu tas-sistema ta’ ġestjoni ta’ garanzija komuni.

3.   Minkejja l-paragrafu 1(a)(iii), operaturi ekonomiċi stabbiliti f’pajjiż ta’ transitu komuni għandhom jirreġistraw mal-awtoritajiet doganali qabel jippreżentaw dikjarazzjoni doganali skont il-Konvenzjoni dwar proċedura ta’ transitu komuni fejn dik id-dikjarazzjoni tiġi ppreżentata minflok dikjarazzjoni sommarja ta’ dħul jew tintuża bħala dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq.

4.   Minkejja l-paragrafu 1(a)(iv), operaturi ekonomiċi stabbiliti f’Andorra jew f’San Marino għandhom jirreġistraw mal-awtoritajiet doganali qabel jippreżentaw dikjarazzjoni doganali skont il-proċedura ta’ transitu tal-Unjoni fejn tkun ġiet ippreżentata d-dikjarazzjoni minflok dikjarazzjoni sommarja tad-dħul jew tintuża bħala dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq.

5.   B’deroga mill-paragrafu 1(d), operatur ekonomiku li jaġixxi bħala ġarrier għall-għanijiet tat-trasport bil-baħar, passaġġi fuq l-ilma interni jew bl-ajru ma għandux jirreġistra mal-awtoritajiet doganali meta, huwa jkun ġie assenjat numru ta’ identifikazzjoni uniku ta’ pajjiż terz fil-qafas tal-programm ta’ sħubija tan-negozjanti ta’ pajjiż terz li jkun rikonoxxut mill-Unjoni.

6.   Fejn tkun meħtieġa reġistrazzjoni skont dan l-Artikolu, din għandha ssir mal-awtoritajiet doganali responsabbli għall-post fejn l-operatur ekonomiku jippreżenta dikjarazzjoni jew japplika għal deċizjoni.

Artikolu 6

Persuni li mhumiex operaturi ekonomiċi

(Artikolu 9(3) tal-Kodiċi)

1.   Persuni li mhumiex operaturi ekonomiċi għandhom jirreġistraw mal-awtoritajiet doganali meta tkun issodisfata waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

it-tali reġistrazzjoni tkun meħtieġa mil-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru;

(b)

il-persuna tieħu sehem f’operazzjonijiet li għalihom irid jiġi pprovdut numru EORI skont l-Anness A-DA u l-Anness B-DA.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, meta persuna li ma tkunx operator ekonomiku tippreżenta dikjarazzjonijiet doganali fuq bażi okkażjonali biss, u l-awtoritajiet doganali jqisu li dan huwa ġġustifikat, ir-reġistrazzjoni ma tkunx meħtieġa.

Artikolu 7

L-invalidazzjoni ta’ numru EORI

(Artikolu 9(4) tal-Kodiċi)

1.   L-awtoritajiet doganali għandhom jinvalidaw numru EORI fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

fuq talba tal-persuna rreġistrata;

(b)

meta l-awtorità doganali tkun taf li l-persuna rreġistrata tkun waqfet mill-attivitajiet li jeħtieġu r-reġistrazzjoni.

2.   L-awtorità doganali għandha żżomm rekord tad-data tal-invalidazzjoni tan-numru EORI u għandha tinnotifikaha lill-persuna rreġistrata.

Taqsima 2

Deċiżjonijiet marbutin mal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali

Subtaqsima 1

Id-dritt li jinstema’

Artikolu 8

Il-perjodu għad-dritt li jinstema’

(Artikolu 22(6) tal-Kodiċi)

1.   Il-perjodu għall-applikant sabiex jesprimi l-opinjoni tiegħu qabel tittieħed deċiżjoni li taffettwah ħażin għandu jkun ta’ 30 jum.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, meta d-deċiżjoni maħsuba tkun tappartjeni għar-riżultati tal-kontroll tal-oġġetti li għalihom ma tkun ġiet ippreżentata ebda dikjarazzjoni fil-qosor, dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja, dikjarazzjoni ta’ riesportazzjoni jew dikjarazzjoni doganali, l-awtoritajiet doganali jistgħu jkunu jeħtieġu li l-persuna kkonċernata tesprimi fehimitha fi żmien 24 siegħa.

Artikolu 9

Il-mezzi għall-komunikazzjoni tar-raġunijiet

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Meta l-komunikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 22(6) tal-Kodiċi ssir bħala parti mill-proċess ta’ verifika jew kontroll, il-komunikazzjoni tista’ ssir permezz ta’ mezzi oħrajn li mhumiex tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Meta l-applikazzjoni tiġi sottomessa jew id-deċiżjoni tiġi notifikata b’mezzi oħrajn li mhumiex tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta, il-komunikazzjoni tista’ billi jintużaw l-istess mezzi.

Artikolu 10

Eċċezzjonijiet għad-dritt li jinstema’

(Artikolu 22(6), it-tieni subparagrafu tal-Kodiċi)

Il-każijiet speċifiċi li fihom l-applikant ma jingħatax opportunità li jesprimi l-fehma tiegħu għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

meta l-applikazzjoni għal deċiżjoni ma tkunx tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 11;

(b)

meta l-awtoritajiet doganali jinnotifikaw lill-persuna li ppreżentat id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul li l-oġġetti ma jitgħabbewx fil-każ ta’ traffiku marittimu f’kontejner u fil-każ ta’ traffiku tal-ajru;

(c)

meta d-deċiżjoni tkun tikkonċerna notifika lill-applikant dwar deċiżjoni tal-Kummissjoni kif imsemmi fl-Artikolu 116(3) tal-Kodiċi;

(d)

meta jkun ser jiġi invalidat numru EORI.

Subtaqsima 2

Regoli ġenerali dwar id-deċiżjonijiet meħudin fuq l-applikazzjoni

Artikolu 11

Il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni ta’ applikazzjoni

(Artikolu 22(2) tal-Kodiċi)

1.   Applikazzjoni għal deċiżjoni marbuta mal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali għandha tiġi aċċettata diment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

meta jkun hemm bżonn taħt il-proċedura li magħha għandha x’taqsam l-applikazzjoni, l-applikant irid ikun irreġistrat skont l-Artikolu 9 tal-Kodiċi;

(b)

meta jkun hemm bżonn taħt il-proċedura li magħha għandha x’taqsam l-applikazzjoni, l-applikant irid ikun stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(c)

l-applikazzjoni trid tkun ġiet sottomessa lil awtorità doganali ddeżinjata sabiex tirċievi applikazzjonijiet fl-Istat Membru tal-awtorità doganali kompetenti msemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi;

(d)

l-applikazzjoni ma tkunx tikkonċerna deċiżjoni bl-istess skop bħal deċiżjoni preċedenti indirizzata lill-istess applikant, li, matul il-perjodu ta’ sena ta’ qabel l-applikazzjoni, tħassret jew ġiet revokata għar-raġuni li l-applikant ma ssodisfax obbligu impost minn dik id-deċiżjoni.

2.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafu (1)(d), il-perjodu li hemm referenza għalih fih għandu jkun ta’ tliet snin fejn id-deċiżjoni preċedenti tkun ġiet revokata skont l-Artikolu 27(1) tal-Kodiċi jew meta l-applikazzjoni tkun applikazzjoni għall-istatus ta’ operatur ekonomiku awtorizzat skont l-Artikolu 38 tal-Kodiċi.

Artikolu 12

L-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni

(Artikolu 22(1) tal-Kodiċi)

Meta ma jkunx possibbli li jiġi stabbilit liema hija l-awtorità doganali kompetenti skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi, l-awtorità doganali kompetenti għandha tkun dik tal-post fejn jinżammu jew ikunu aċċessibbli r-rekords u d-dokumentazzjoni li jippermettu lill-awtorità doganali tieħu deċiżjoni (il-kontijiet ewlenin tal-applikant għal skopijiet doganali).

Artikolu 13

Estensjoni tal-limitu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni

(Artikolu 22(3) tal-Kodiċi)

1.   Meta, wara li taċċetta l-applikazzjoni, l-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni tqis li hemm bżonn li titlob iktar informazzjoni mingħand l-applikant sabiex tasal għad-deċiżjoni tagħha, għandha tistabbilixxi limitu ta’ żmien li ma għandux ikun itwal minn 30 jum li fih l-applikant irid jipprovdi dik l-informazzjoni. Il-limitu ta’ żmien sabiex tieħu deċiżjoni stabbilit fl-Artikolu 22(3) tal-Kodiċi għandu jiġi estiż b’dak il-perjodu ta’ żmien. L-applikant għandu jiġi mgħarraf dwar l-estensjoni tal-limitu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni.

2.   Meta jiġi applikat l-Artikolu 8(1), il-limitu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni stabbilit fl-Artikolu 22(3) tal-Kodiċi, għandu jiġi estiż b’perjodu ta’ 30 jum. L-applikant għandu jiġi mgħarraf dwar l-estensjoni.

3.   Meta l-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu deċiżjoni tkun estendiet il-perjodu għall-konsultazzjoni ta’ awtorità doganali oħra, il-limitu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni għandu jiġi estiż bl-istess perjodu ta’ żmien bħall-estensjoni tal-perjodu ta’ konsultazzjoni. L-applikant għandu jiġi mgħarraf dwar l-estensjoni tal-limitu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni.

4.   Meta jkun hemm raġunijiet serji għaliex wieħed jissuspetta li hemm ksur tal-leġiżlazzjoni doganali u l-awtoritajiet doganali jagħmlu investigazzjonijiet fuq il-bażi ta’ dawk ir-raġunijiet, il-limitu ta’ żmien għat-teħid tad-deċiżjoni għandu jiġi estiż biż-żmien meħtieġ sabiex jitlestew dawk l-investigazzjonijiet. Dik l-estensjoni ma għandhiex tkun ta’ iktar minn disa’ xhur. Sakemm dan ma jkunx ta’ xkiel għall-investigazzjonijiet, l-applikant għandu jiġi mgħarraf dwar l-estensjoni.

Artikolu 14

Id-data tad-dħul fis-seħħ

(Artikolu 22(4) u (5) tal-Kodiċi)

Id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ minn data li tkun differenti mid-data li fiha l-applikant jirċiviha jew jitqies li rċiviha fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta d-deċiżjoni tkun ser taffettwa lill-applikant b’mod favorevoli u l-applikant ikun talab data differenti għad-dħul fis-seħħ, f’liema każ id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ mid-data mitluba mill-applikant diment li taħbat wara d-data li fiha l-applikant jirċievi d-deċiżjoni jew jitqies li rċeviha;

(b)

meta deċiżjoni preċedenti tkun inħarġet b’limitu ta’ żmien u l-uniku skop tad-deċiżjoni attwali jkun li testendi l-validità tagħha, f’liema każ id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ mill-għada li jiskadi l-perjodu ta’ validità tad-deċiżjoni preċedenti;

(c)

meta l-effett tad-deċiżjoni jkun kundizzjonali fuq it-tlestija ta’ ċerti formalitajiet min-naħa tal-applikant, f’liema każ id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ minn dakinhar meta l-applikant jirċievi, jew jitqies li rċieva, in-notifika mingħand l-awtorità doganali kompetenti li tiddikjara li l-formalitajiet tlestew kif xieraq.

Artikolu 15

Rivalutazzjoni ta’ deċiżjoni

(Artikolu 23(4)(a) tal-Kodiċi)

1.   L-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni għandha terġa’ tivvaluta deċiżjoni fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta jkunu saru bidliet fil-leġiżlazzjoni relevanti tal-Unjoni li jaffettwaw id-deċiżjoni;

(b)

meta jkun hemm bżonn, bħala riżultat tal-monitoraġġ imwettaq;

(c)

meta jkun hemm bżonn, minħabba l-informazzjoni pprovduta mid-detentur tad-deċiżjoni skont l-Artikolu 23(2) tal-Kodiċi jew minn awtoritajiet oħrajn.

2.   L-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni għandha tikkomunika r-riżultat tar-rivalutazzjoni lid-detentur tad-deċiżjoni.

Artikolu 16

Sospensjoni ta’ deċiżjoni

(Artikolu 23(4)(b) tal-Kodiċi)

1.   L-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni għandha tissospendi d-deċiżjoni minflok ma tħassarha, tirrevokaha jew temendaha skont l-Artikoli 23(3), 27 jew 28 tal-Kodiċi meta:

(a)

dik l-awtorità doganali tqis li jista’ jkun hemm biżżejjed raġunijiet sabiex titħassar, tiġi revokata jew emendata d-deċiżjoni, iżda ma jkunx għad għandha l-elementi neċessarji kollha sabiex tiddeċiedi fuq it-tħassir, ir-revoka jew l-emenda;

(b)

dik l-awtorità doganali tqis li l-kundizzjonijiet għad-deċiżjoni mhumiex issodisfati jew li d-detentur tad-deċiżjoni ma jikkonformax mal-obbligi imposti minn dik id-deċiżjoni, u jkun xieraq li d-detentur tad-deċiżjoni jitħalla żmien biżżejjed sabiex jieħu miżuri li jiżguraw li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet jew il-konformità mal-obbligi;

(c)

id-detentur tad-deċiżjoni jitlob it-tali sospensjoni għaliex, għal ċertu żmien, ma jkunx jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti għad-deċiżjoni jew jikkonforma mal-obbligi imposti minn dik id-deċiżjoni.

2.   Fil-każijiet imsemmijin fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1, id-detentur tad-deċiżjoni trid tinnotifika lill-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni dwar il-miżuri li jieħu impenn li jwettaq sabiex jiżgura li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet jew li jiġu rrispettati l-obbligi, kif ukoll dwar il-perjodu ta’ żmien li jeħtieġ biex jieħu dawk il-miżuri.

Artikolu 17

Perjodu tas-sospensjoni ta’ deċiżjoni

(Artikolu 23(4)(b) tal-Kodiċi)

1.   Fil-każijiet imsemmijin fl-Artikolu 16(1)(a), il-perjodu ta’ sospensjoni stabbilit mill-awtorità doganali kompetenti għandu jkun jikkorrispondi għall-perjodu ta’ żmien meħtieġ minn dik l-awtorità doganali sabiex tistabbilixxi jekk humiex issodisfati l-kundizzjonijiet għal tħassir, revoka jew emenda. Dak il-perjodu ma jistax ikun itwal minn 30 jum.

Madankollu, meta l-awtorità doganali tqis li d-detentur tad-deċiżjoni ma jistax jissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 39(a) tal-Kodiċi, id-deċiżjoni għandha tiġi sospiża sakemm jiġi stabbilit jekk twettaqx ksur serju jew ksur ripetut minn xi waħda mill-persuni li ġejjin:

(a)

id-detentur tad-deċiżjoni;

(b)

il-persuna inkarigata mill-kumpanija li hija d-detentur tad-deċiżjoni kkonċernat jew li teżerċita l-kontroll fuq il-maniġment tiegħu;

(c)

il-persuna responsabbli għall-kwistjonijiet marbutin mad-dwana fil-kumpanija li hija d-detentur tad-deċiżjoni kkonċernat.

2.   Fil-każijiet imsemmijin fl-Artikolu 16(1)(b) u (c), il-perjodu ta’ sospensjoni stabbilit mill-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni għandu jkun jaqbel mal-perjodu ta’ żmien notifikat mid-detentur tad-deċiżjoni skont l-Artikolu 16(2). Meta dan ikun xieraq, il-perjodu ta’ sospensjoni jista’ jiġi estiż iktar fuq it-talba tad-detentur tad-deċiżjoni.

Il-perjodu ta’ sospensjoni jista’ jerġa’ jiġi estiż bil-perjodu ta’ żmien li teħtieġ l-awtorità doganali kompetenti sabiex tivverifika li dawk il-miżuri jiggarantixxu l-issodisfar tal-kundizzjonijiet jew ir-rispett tal-obbligi. Dan l-aħħar perjodu ta’ żmien ma għandux ikun itwal minn 30 jum.

3.   Meta, wara li tissospendi deċiżjoni, l-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni jkun biħsiebha tħassar, tirrevoka jew temenda dik id-deċiżjoni skont l-Artikoli 23(3), 27 jew 28 tal-Kodiċi, il-perjodu ta’ sospensjoni, kif stabbilit skont il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, għandu jiġi estiż, fejn xieraq, sakemm tidħol fis-seħħ id-deċiżjoni dwar it-tħassir, ir-revoka jew l-emenda.

Artikolu 18

Tmiem is-sospensjoni

(Artikolu 23(4)(b) tal-Kodiċi)

1.   Sospensjoni ta’ deċiżjoni għandha tintemm malli jiskadi l-perjodu ta’ sospensjoni sakemm ma sseħħx kwalunkwe mis-sitwazzjonijiet li ġejjin qabel jiskadi dak il-perjodu:

(a)

is-sospensjoni tiġi rtirata fuq il-bażi li, fil-każijiet imsemmijin fl-Artikolu 16(1)(a), ma jkun hemm ebda raġuni valida għat-tħassir, ir-revoka jew l-emendar tad-deċiżjoni skont l-Artikoli 23(3), 27 jew 28 tal-Kodiċi, f’liema każ is-sospensjoni għandha tintemm dakinhar tal-irtirar;

(b)

is-sospensjoni tiġi rtirata fuq il-bażi li, fil-każijiet imsemmijin fl-Artikolu 16(1)(b) u (c), id-detentur tad-deċiżjoni jkun ħa l-miżuri meħtieġa, li jissodisfaw lill-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni, bil-għan li jiżgura li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti għad-deċiżjoni jew ir-rispett tal-obbligi imposti minn dik id-deċiżjoni, f’liema każ is-sospensjoni għandha tintemm dakinhar tal-irtirar;

(c)

id-deċiżjoni sospiża titħassar, tiġi revokata jew emendata, f’liema każ is-sospensjoni għandha tintemm dakinhar tat-tħassir, ir-revoka jew l-emenda.

2.   L-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni għandha tgħarraf lid-detentur tad-deċiżjoni li s-sospensjoni ntemmet.

Subtaqsima 3

Deċiżjonijiet marbutin ma’ informazzjoni vinkolanti

Artikolu 19

L-applikazzjoni għal deċiżjoni marbuta ma’ informazzjoni vinkolanti

(Artikolu 22(1), it-tielet subparagrafu u Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

1.   Permezz ta’ deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi, applikazzjoni għal deċiżjoni marbuta ma’ informazzjoni vinkolanti u kwalunkwe dokument li jakkumpanjaha jew isostniha għandhom ikunu sottomessi jew lill-awtorità doganali kompetenti fl-Istat Membru fejn huwa stabbilit l-applikant, jew lill-awtorità doganali kompetenti fl-Istat Membru fejn ser tintuża l-informazzjoni.

2.   Meta jissottometti applikazzjoni għal deċiżjoni marbuta ma’ informazzjoni vinkolanti, l-applikant għandu jitqies li jaqbel mad-dejta kollha tad-deċiżjoni, inklużi kwalunkwe ritratt, stampa u fuljett, bl-eċċezzjoni ta’ informazzjoni kunfidenzjali, li tkun qed tiġi divulgata lill-pubbliku permezz tas-sit web tal-Kummissjoni. Kwalunkwe żvelar pubbliku ta’ dejta għandu jirrispetta d-dritt għal protezzjoni ta’ dejta personali.

3.   Meta ma jkun hemm ebda sistema elettronika fis-seħħ sabiex jiġu sottomessi applikazzjonijiet għal deċiżjoni marbuta ma’ informazzjoni vinkolanti dwar l-oriġini (BOI), l-Istati Membri jistgħu jippermettu li dawk l-applikazzjonijiet jiġu sottomessi billi jużaw mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Artikolu 20

Limiti ta’ żmien

(Artikolu 22(3) tal-Kodiċi)

1.   Meta l-Kummissjoni tinnotifika lill-awtoritajiet doganali li t-teħid ta' deċiżjonijiet BTI u BOI huwa sospiż skont l-Artikolu 34(10)(a) tal-Kodiċi, il-limitu ta' żmien għat-teħid tad-deċiżjoni msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 22(3) tal-Kodiċi għandu jkompli jiġi estiż sakemm il-Kummissjoni tinnotifika lill-awtoritajiet doganali li hija żgurata l-klassifikazzjoni korretta u uniformi tat-tariffi jew id-determinazzjoni tal-oriġini.

Dak il-perjodu estiż imsemmi fis-subparagrafu 1 ma għandux jaqbeż l-10 xhur, iżda f’ċirkustanzi eċċezzjonali tista’ tiġi applikata estensjoni addizzjonali li ma taqbiżx il-5 xhur.

2.   Il-perjodu ta’ żmien imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 22(3) tal-Kodiċi jista’ jaqbeż it-30 jum meta ma jkunx possibbli li fi żmien dak il-perjodu ssir analiżi li l-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu deċiżjoni tqis li hija meħtieġa sabiex tieħu dik id-deċiżjoni.

Artikolu 21

Notifika tad-deċiżjonijiet dwar il-BOI

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Meta applikazzjoni għal deċiżjoni dwar il-BOI tkun ġiet sottomessa bl-użu ta’ mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta, l-awtoritajiet doganali jistgħu jinnotifikaw lill-applikant tad-deċiżjoni dwar il-BOI bl-użu ta’ mezzi oħrajn għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Artikolu 22

Il-limitazzjoni tal-applikazzjoni tar-regoli dwar ir-rivalutazzjoni u s-sospensjoni

(Artikolu 23(4) tal-Kodiċi)

L-Artikoli 15 sa 18 li jikkonċernaw ir-rivalutazzjoni u s-sospensjoni tad-deċiżjonijiet ma għandhomx japplikaw għal deċiżjonijiet marbutin ma’ informazzjoni vinkolanti.

Taqsima 3

L-operatur ekonomiku awtorizzat

Subtaqsima 1

Il-Benefiċċji li Jirriżultaw Mill-Istatus Tal-OPERATUR EKONOMIKU AWTORIZZAT

Artikolu 23

Faċilitazzjonijiet rigward id-dikjarazzjonijiet ta’ qabel it-tluq

(Artikolu 38(2)(b) tal-Kodiċi)

1.   Meta operatur ekonomiku awtorizzat għas-sikurezza u s-sigurtà kif imsemmi fl-Artikolu 38(2)(b) tal-Kodiċi (AEOS) jippreżenta dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq f’ismu stess fil-forma ta’ dikjarazzjoni doganali jew dikjarazzjoni ta’ riesportazzjoni, ma għandu jkun hemm bżonn ebda dettall ieħor apparti dawk iddikjarati f’dawk id-dikjarazzjonijiet.

2.   Meta AEOS jippreżenta dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq f’isem persuna oħra li hija AEOS ukoll fil-forma ta’ dikjarazzjoni doganali jew dikjarazzjoni ta’ riesportazzjoni, ma għandu jkun hemm bżonn ebda dettall ieħor apparti dawk iddikjarati f’dawk id-dikjarazzjonijiet.

Artikolu 24

Trattament iktar favorevoli rigward il-valutazzjoni u l-kontroll tar-riskji

(Artikolu 38(6) tal-Kodiċi)

1.   Operatur ekonomiku awtorizzat (AEO) għandu jkun soġġett għal inqas kontrolli fiżiċi u kontrolli bbażati fuq dokumenti meta mqabbel ma’ operaturi ekonomiċi oħrajn.

2.   Meta AEOS ikun ippreżenta dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul jew, fil-każijiet imsemmijin fl-Artikolu 130 tal-Kodiċi, dikjarazzjoni doganali jew dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja jew meta AEOS ikun ippreżenta notifika u ngħata aċċess għad-dettalji marbutin mad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul tiegħu fis-sistema tal-kompjuter tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 127(8) tal-Kodiċi, l-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 127(3) tal-Kodiċi għandu, meta l-kunsinna tkun intgħażel għal kontroll fiżiku, jinnotifika lil dak l-AEOS dwar dak il-fatt. Dik in-notifika għandha ssir qabel jaslu l-oġġetti fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Dik in-notifika għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tat-trasportatur ukoll jekk ikun differenti mill-AEOS imsemmi fl-ewwel subparagrafu, diment li l-operatur ikun AEOS u jkun marbut mas-sistemi elettroniċi marbutin mad-dikjarazzjonijiet imsemmijin fl-ewwel subparagrafu.

Dik in-notifika ma għandhiex tiġi pprovduta meta tkun tista’ xxekkel il-kontrolli li jridu jsiru jew ir-riżultati tagħhom.

3.   Meta AEO jippreżenta dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja jew dikjarazzjoni doganali skont l-Artikolu 171 tal-Kodiċi, l-uffiċċju doganali kompetenti sabiex jirċievi dik id-dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja jew dik id-dikjarazzjoni doganali għandu, meta l-kunsinna tkun intgħażlet għal kontroll doganali, jinnotifika lill-AEO dwar dak il-fatt. Dik in-notifika għandha ssir qabel ma l-oġġetti jiġu ppreżentati lid-dwana.

Dik in-notifika ma għandhiex tiġi pprovduta meta tkun tista’ xxekkel il-kontrolli li jridu jsiru jew ir-riżultati tagħhom.

4.   Meta l-kunsinni ddikjarati minn AEO jkunu ntgħażlu għal kontroll fiżiku jew kontroll ibbażat fuq dokumenti, dawk il-kontrolli għandhom u jingħataw prijorità.

Fuq talba ta’ AEO, il-kontrolli jistgħu jsiru f’post li mhuwiex il-post fejn l-oġġetti jridu jiġu ppreżentati lid-dwana.

5.   In-notifiki li hemm referenza għalihom fil-paragrafi 2 u 3 ma għandhomx jikkonċernaw il-kontrolli doganali deċiżi fuq il-bażi tad-dikjarazzjoni tal-ħżin temporanju jew id-dikjarazzjoni doganali wara l-preżentazzjoni tal-merkanzija.

Artikolu 25

Eżenzjoni minn trattament favorevoli

(Artikolu 38(6) tal-Kodiċi)

It-trattament iktar favorevoli msemmi fl-Artikolu 24 ma għandux japplika għal xi kontroll doganali marbut ma’ livelli ogħla speċifiċi ta’ periklu jew obbligi ta’ kontroll stabbiliti f’leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

Madankollu, l-awtoritajiet doganali għandhom jagħmlu l-ipproċessar, il-formalitajiet u l-kontrolli meħtieġa għall-kunsinni ddikjarati minn AEOS bħala prijorità.

Subtaqsima 2

Applikazzjoni għall-istatus ta’ operatur ekonomiku awtorizzat

Artikolu 26

Il-kundizzjonijiet sabiex tiġi aċċettata applikazzjoni għall-istatus ta’ AEO

(Artikolu 22(2) tal-Kodiċi)

1.   Minbarra l-kundizzjonijiet sabiex tiġi aċċettata applikazzjoni stipulati fl-Artikolu 11(1), sabiex japplika għall-istatus ta’ AEO l-applikant għandu jissottometti kwestjonarju ta’ awtovalutazzjoni, li l-awtoritajiet doganali għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni, flimkien mal-applikazzjoni.

2.   Operatur ekonomiku għandu jissottometti applikazzjoni waħda għall-istatus ta’ AEO li tkopri l-istabbilimenti kummerċjali permanenti tiegħu kollha fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 27

Awtorità doganali kompetenti

(It-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi)

Meta l-awtorità doganali kompetenti ma tistax tiġi stabbilita skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi jew l-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament, l-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa lill-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru fejn l-applikant ikollu stabbiliment kummerċjali permanenti u fejn tinżamm jew hija aċċessibbli l-informazzjoni dwar l-attivitajiet ta’ mmaniġġjar loġistiku ġenerali tiegħu fl-Unjoni, kif indikat fl-applikazzjoni.

Artikolu 28

Il-limitu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjonijiet

(Artikolu 22(3) tal-Kodiċi)

1.   Il-limitu ta’ żmien sabiex tittieħed id-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 22(3) tal-Kodiċi jista’ jiġi estiż b’perjodu massimu ta’ 60 jum.

2.   Meta jkun hemm proċedimenti kriminali pendenti li jnisslu magħhom dubji dwar jekk l-applikant jiddosisfax il-kundizzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 39(a) tal-Kodiċi, il-limitu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni għandu jiġi estiż biż-żmien meħtieġ sabiex jitlestew dawk il-proċedimenti.

Artikolu 29

Data tad-dħul fis-seħħ tal-awtorizzazzjoni ta’ AEO

(Artikolu 22(4) tal-Kodiċi)

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 22(4) tal-Kodiċi, l-awtorizzazzjoni li tagħti l-istatus ta’ AEO (“awtorizzazzjoni ta’ AEO”) għandha tidħol fis-seħħ ħamest ijiem wara li tittieħed id-deċiżjoni.

Artikolu 30

L-effetti legali ta’ sospensjoni

(Artikolu 23(4)(b) tal-Kodiċi)

1.   Meta awtorizzazzjoni ta’ AEO tiġi sospiża minħabba n-nuqqas ta’ konformità ma’ xi wieħed mill-kriterji msemmijin fl-Artikolu 39 tal-Kodiċi, kwalunkwe deċiżjoni meħuda fir-rigward ta’ dak l-AEO li tkun ibbażata fuq l-awtorizzazzjoni ta’ AEO b’mod ġenerali jew fuq kwalunkwe wieħed mill-kriterju speċifiku li wassal għas-sospensjoni tal-awtorizzazzjoni ta’ AEO, l-awtorità doganali li tkun ħadet dik id-deċiżjoni għandha tissospendiha.

2.   Is-sospensjoni ta’ deċiżjoni marbuta mal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali meħuda fir-rigward ta’ AEO ma għandhiex twassal għas-sospensjoni awtomatika tal-awtorizzazzjoni ta’ AEO.

3.   Meta deċiżjoni marbuta ma’ persuna li hija kemm AEOS kif ukoll operatur ekonomiku awtorizzat għas-simplifikazzjonijiet doganali kif imsemmi fl-Artikolu 38(2)(a) tal-Kodiċi (AEOC) tiġi sosipża skont l-Artikolu 16(1) minħabba nuqqas ta’ rispett tal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 39(d) tal-Kodiċi, l-awtorizzazzjoni ta’ AEOC tal-persuna għandha tiġi sospiża, iżda l-awtorizzazzjoni ta’ AEOS tagħha għandha tibqa’ valida.

Meta deċiżjoni marbuta ma’ persuna li hija kemm AEOS kif ukoll AEOC tiġi sospiża skont l-Artikolu 16(1) minħabba nuqqas ta’ rispett tal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 39(e) tal-Kodiċi, l-awtorizzazzjoni ta’ AEOS tal-persuna għandha tiġi sospiża, iżda l-awtorizzazzjoni ta’ AEOC tagħha għandha tibqa’ valida.

TITOLU II

FATTURI LI FUQ IL-BAŻI TAGĦHOM HUMA APPLIKATI D-DAZJI TAL-IMPORTAZZJONI JEW L-ESPORTAZZJONI U MIŻURI OĦRAJN MARBUTIN MAL-KUMMERĊ

KAPITOLU 1

L-oriġini tal-merkanzija

Taqsima 1

Oriġini mhux preferenzjali

Artikolu 31

Merkanzija miksuba kompletament f’pajjiż jew territorju wieħed

(Artikolu 60(1) tal-Kodiċi)

Il-merkanzija li ġejja għandha titqies li hija miksuba kompletament f’pajjiż jew territorju wieħed:

(a)

prodotti minerali estratti fi ħdan dak il-pajjiż jew territorju;

(b)

prodotti tal-ħxejjex maħsudin hemm;

(c)

annimali ħajjin imwielda u mrobbija hemm;

(d)

prodotti li ġejjin minn annimali ħajjin imrobbija hemm;

(e)

prodotti tal-kaċċa jew tas-sajd li jsiru hemm;

(f)

prodotti tas-sajd u prodotti oħrajn meħudin minn bastimenti rreġistrati fil-pajjiż jew territorju kkonċernat u t-titjir tal-bandiera ta’ dak il-pajjiż jew territorju mill-baħar barra l-ilmijiet territorjali ta’ kwalunkwe pajjiż;

(g)

oġġetti miksubin jew prodotti abbord bastimenti fabbrika mill-prodotti msemmijin fil-punt (f) li joriġinaw f’dak il-pajjiż jew territorju, diment li t-tali bastimenti fabbrika jkunu rreġistrati f’dak il-pajjiż jew territorju u jtajru l-bandiera tiegħu;

(h)

prodotti meħudin minn qiegħ il-baħar jew mis-sottoswol taħt qiegħ il-baħar barra l-ilmijiet territorjali diment li dak il-pajjiż jew territorju jkollu d-drittijiet esklussivi li jisfrutta dak il-qiegħ il-baħar jew is-sottoswol;

(i)

prodotti mill-iskart u r-ruttam miġjubin minn operazzjonijiet tal-manifattura u oġġetti użati, jekk ikunu nġabru hemm u jkunu adattati biss għall-irkupru ta’ materja prima;

(j)

oġġetti prodotti hemm esklussivament minn prodotti speċifikati fil-punti (a) sa (i).

Artikolu 32

Prodotti li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi iktar minn pajjiż jew territorju wieħed

(Artikolu 60(2) tal-Kodiċi)

Prodotti elenkati fl-Anness 22-01 għandhom jitqiesu li tkun saritilhom l-aħħar operazzjoni sostanzjali ta’ pproċessar jew xogħol, li tirriżulta fil-manifattura ta’ prodott ġdid jew li tirrappreżenta stadju importanti tal-manifattura, fil-pajjiż jew territorju fejn huma ssodisfati r-regoli stabbiliti f’dak l-Anness jew li huwa identifikat minn dawk ir-regoli.

Artikolu 33

Operati ta’ pproċessar jew ta’ ħidma li mhumiex iġġustifikati ekonomikament

(Artikolu 60(2) tal-Kodiċi)

Kull operat ta’ pproċessar jew ta’ ħidma mwettqa f’pajjiż jew territorju ieħor għandu jitqies mhux iġġustifikat ekonomikament jekk jiġi stabbilit, abbażi tal-fatti disponibbli, li l-iskop tat-tali operat kien li tiġi evitata l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 59 tal-Kodiċi.

Għall-oġġetti koperti mill-Anness 22-01, għandhom japplikaw ir-regoli residwali tal-Kapitolu għal dik il-merkanzija.

Għall-oġġetti mhux koperti mill-Anness 22-01, fejn l-aħħar operat ta’ pproċessar jew ħidma ma jitqiesx iġġustifikat ekonomikament, għandu jitqies li l-oġġetti jkun sarilhom l-aħħar operat sostanzjali ġġustifikat ekonomikament ta’ pproċessar jew ta’ ħidma, li jirriżulta fil-manifattura ta’ prodott ġdid jew li jirrappreżenta stadju importanti tal-manifattura, fil-pajjiż jew territorju fejn oriġinat il-parti l-kbira tas-sehem tal-materjali, kif stabbilit fuq il-bażi tal-valur tal-materjali.

Artikolu 34

Operazzjonijiet minimi

(Artikolu 60(2) tal-Kodiċi)

Dawn li ġejjin ma għandhomx jitqiesu li huma operazzjonijiet sostanzjali ġġustifikati ekonomikament ta’ pproċessar jew xogħol għall-finijiet ta’ għoti tal-oriġini:

(a)

operazzjonijiet sabiex tiġi żgurata l-preservazzjoni ta’ prodotti f’kundizzjoni tajba matul it-trasport u l-ħżin (ventilazzjoni, tifrix, tnixxif, tneħħija ta’ komponenti bil-ħsara u operazzjonijiet simili) jew operazzjonijiet li jiffaċilitaw il-vjeġġ jew it-trasport;

(b)

operazzjonijiet sempliċi li jikkonsistu fit-tneħħija ta’ trab, it-tnaqqija jew it-tgħarbil, it-tqassim, il-klassifikazzjoni, it-tqabbil, il-ħasil, it-tqattigħ;

(c)

bidliet fl-imballaġġ u t-tifrid u l-immuntar ta’ kunsinni, is-sempliċi tqegħid fi fliexken, laned, flasks, kaxex, it-twaħħil fuq karti jew bords, u l-operazzjonijiet sempliċi kollha l-oħrajn ta’ imballaġġ;

(d)

it-tqegħid ta’ oġġetti f’settijiet jew gruppi jew it-tqegħid il-bejgħ;

(e)

it-twaħħil ta’ marki, tikketti jew sinjali simili oħrajn li jiddistingwu fuq prodotti jew l-imballaġġ tagħhom;

(f)

is-sempliċi mmuntar ta’ komponenti ta’ prodotti li jikkostitwixxu prodott sħiħ;

(g)

iż-żarmar jew il-bidla tal-użu;

(h)

taħlita ta’ żewġ operazzjonijiet jew iktar speċifikati fil-punti (a) sa (g).

Artikolu 35

Aċċessorji, parts tal-bdil jew għodod

(Artikolu 60 tal-Kodiċi)

1.   Aċċessorji, parts tal-bdil jew għodod li huma fornuti ma’ kwalunkwe biċċa merkanzija elenkata fit-Taqsimiet XVI, XVII u XVIII tan-Nomenklatura Magħquda u li jagħmlu parti mit-tagħmir standard tiegħu għandhom jitqiesu li għandhom l-istess oriġini bħal dik il-merkanzija.

2.   Parts tal-bdil essenzjali li jintużaw ma’ kwalunkwe biċċa merkanzija elenkata fit-Taqsimiet XVI, XVII u XVIII tan-Nomenklatura Magħquda li tkun ġiet rilaxxata qabel għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni għandhom jitqiesu li għandhom l-istess oriġini bħal dawk l-oġġetti jekk l-inkorporazzjoni tal-parts tal-bdil essenzjali fl-istadju ta’ produzzjoni ma tkunx bidlet l-oriġini tagħhom.

3.   Għall-għanijiet ta’ dan l-Artikolu, parts tal-bdil essenzjali għandha tfisser il-parts li huma:

(a)

komponenti li mingħajrhom, it-tħaddim kif suppost ta’ biċċa tagħmir, magna, apparat jew vettura li jkunu tpoġġew f’ċirkolazzjoni libera jew li jkunu ġew esportati preċedentament, ma jkunx jista’ jiġi żgurat, u

(b)

karatteristiċi ta’ dawk l-oġġetti, u

(c)

maħsubin għall-manutenzjoni normali tagħhom u sabiex jissostitwixxu parts tal-istess tip li jkunu bi ħsara jew li jkunu saru tali li ma jistax isir servis fuqhom.

Artikolu 36

L-elementi newtrali u l-imballaġġ

(Artikolu 60 tal-Kodiċi)

1.   Sabiex jiġi stabbilit jekk l-oġġetti joriġinawx minn pajjiż jew territorju, l-oriġini tal-elementi li ġejjin ma għandhiex tiġi kkunsidrata:

(a)

enerġija u fjuwil;

(b)

impjant u tagħmir;

(c)

magni u għodod;

(d)

materjali li la jidħlu fil-kompożizzjoni finali tal-oġġetti u li lanqas ma jkunu maħsubin għal dan il-għan.

2.   Meta, skont ir-regola ġenerali 5 għall-interpretazzjoni tan-nomenklatura magħquda stabbilita fl-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (12), il-materjali ta’ imballaġġ u l-kontenituri tal-imballaġġ jitqiesu li huma parti mill-prodott għal finijiet ta’ klassifikazzjoni, dawn għandhom jiġu injorati għall-fini ta’ stabbiliment tal-oriġini, ħlief meta r-regola fl-Anness 22-01 għall-oġġetti kkonċernati tkun ibbażata fuq perċentwal tal-valur miżjud.

Sezzjoni 2

Oriġini preferenzjali

Artikolu 37

Definizzjonijiet

Għall-fini ta’ din is-Sezzjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

‘pajjiż benefiċjarju’ tfisser pajjiż benefiċjarju tas-sistema ġeneralizzata ta’ preferenzi (SĠP) elenkat fl-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13);

(2)

‘manifattura’ tfisser kwalunkwe tip ta’ xogħol jew ipproċessar inkluż assemblaġġ;

(3)

‘materjali’ tfisser kwalunkwe ingredjent, materja prima, komponent jew parti, eċċ, li tintuża fil-manifattura tal-prodott;

(4)

‘prodott’ tfisser il-prodott li jkun qed jiġi manifatturat, anke jekk ikun maħsub għal użu aktar tard f’operazzjoni oħra ta’ manifattura;

(5)

‘merkanzija’ tfisser kemm materjali kif ukoll prodotti;

(6)

'akkumulazzjoni bilaterali' tfisser sistema li tippermetti li prodotti li joriġinaw fl-Unjoni jitqiesu bħala materjal li jkun oriġina f'pajjiż benefiċjarju meta jkomplu jiġu proċessati jew inkorporati fi prodott f'dak il-pajjiż benefiċjarju;;

(7)

‘akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera jew mat-Turkija’ tfisser sistema li tippermetti li meta prodotti li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera jew fit-Turkija jkomplu jiġu proċessati jew inkorporati fi prodott f’pajjiż benefiċjarju u jiġu importati fl-Unjoni jitqiesu bħala materjal li jkun oriġina f’dak il-pajjiż benefiċjarju;

(8)

'akkumulazzjoni reġjonali' tfisser sistema li fiha l-prodotti li skont din is-Sezzjoni joriġinaw f'pajjiż li jkun membru ta' grupp reġjonali jkomplu jiġu proċessati jew inkorporati fi prodott li jiġi manifatturat f'pajjiż li jkun membru ta' grupp reġjonali jitqiesu bħala materjal li jkun oriġina f'pajjiż ieħor tal-istess grupp reġjonali (jew f'pajjiż ta' grupp reġjonali ieħor fejn tkun possibbli l-akkumulazzjoni bejn il-gruppi);;

(9)

‘akkumulazzjoni estiża’ tfisser sistema, soġġetta għall-għoti mill-Kummissjoni, fuq talba preżentata minn pajjiż benefiċjarju u li meta fiha ċerti materjali, li joriġinaw f’pajjiż li miegħu l-Unjoni għandha fis-seħħ ftehim ta’ kummerċ ħieles skont l-Artikolu XXIV tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT), jkomplu jiġu proċessati jew inkorporati fi prodott li jiġi manifatturat f’dak il-pajjiż jitqiesu bħala materjal li jkun oriġina fil-pajjiż benefiċjarju konċernat meta;

(10)

‘materjali funġibbli’ tfisser materjali li huma tal-istess tip u kwalità kummerċjali, bl-istess karatteristiċi tekniċi u fiżiċi, u li ladarba jiġu inkorporati fil-prodott lest ma jistgħux jintgħarfu minn xulxin;

(11)

‘grupp reġjonali’ tfisser grupp ta’ pajjiżi li bejniethom tapplika l-akkumulazzjoni reġjonali;

(12)

‘valur doganali’ tfisser il-valur kif determinat skont il-Ftehim tal-1994 dwar l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (Ftehim tad-WTO dwar il-Valutazzjoni Doganali);

(13)

‘valur tal-materjali’ tfisser il-valur doganali fil-ħin tal-importazzjoni tal-materjali mhux oriġinarji użati, jew, jekk dan ma jkunx magħruf u ma jistax jiġi aċċertat, l-ewwel prezz aċċertabbli mħallas għall-materjali fil-pajjiż tal-produzzjoni; fejn irid jiġi stabbilit il-valur tal-materjali oriġinarji użati, dan il-punt għandu jiġi applikat mutatis mutandis;

(14)

‘prezz mill-fabbrika’ tfisser il-prezz imħallas għall-prodott mill-fabbrika lill-manifattur li fl-impriża tiegħu jkun sar l-aħħar xogħol jew ipproċessar, bil-kundizzjoni li l-prezz ikun jinkludi l-valur tal-materjali kollha użati u l-ispejjeż l-oħra kollha marbuta mal-produzzjoni tiegħu, li minnu tkun tnaqqset kwalunkwe taxxa interna li hija, jew li tista’, titħallas lura meta l-prodott miksub jiġi esportat.

Meta l-prezz attwali mħallas ma jirriflettix l-ispejjeż kollha marbuta mal-manifattura tal-prodott li fil-fatt ikunu ntefqu fil-pajjiż ta’ produzzjoni, il-prezz mill-fabbrika jfisser it-total ta’ dawk l-ispejjeż kollha, li minnu tkun tnaqqset kwalunkwe taxxa interna li hija, jew li tista’, titħallas lura meta l-prodott miksub jiġi esportat;

Meta l-aħħar xogħol jew ipproċessar ikun ġie sottokuntrattat lil manifattur, it-terminu ‘manifattur’ imsemmi fl-ewwel subparagrafu jista’ jirreferi għall-intrapriża li tkun impjegat is-sottokuntrattur.

(15)

‘kontenut massimu ta’ materjal mhux oriġinarju’ tfisser il-kontenut massimu ta’ materjal mhux oriġinarju li huwa permess sabiex manifattura titqies bħala xogħol jew ipproċessar suffiċjenti sabiex il-prodott jingħata status oriġinarju. Jista’ jiġi espress bħala perċentwal tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika jew bħala perċentwal tal-piż nett ta’ dawn il-materjali użati li jaqgħu taħt grupp speċifikat ta’ kapitoli, kapitolu, intestatura jew subintestatura;

(16)

‘piż nett’ tfisser il-piż tal-merkanzija nnifisha mingħajr materjal ta’ ppakkjar u kontenituri għall-ippakkjar ta’ ebda tip;

(17)

‘kapitoli’, ‘intestaturi’ u ‘subintestaturi’ jfissru l-kapitoli, l-intestaturi u s-subintestaturi (kodiċi b’erba’ jew b’sitt ċifri) użati fin-nomenklatura li tifforma s-Sistema Armonizzata bil-bidliet skont ir-Rakkomandazzjoni tas-26 ta’ Ġunju 2004 tal-Kunsill għall-Kooperazzjoni Doganali;

(18)

'klassifikat' tirreferi għall-klassifikazzjoni ta' prodott jew ta' materjal taħt intestatura jew subintestatura partikolari tas-Sistema Armonizzata;;

(19)

‘kunsinna’ tfisser prodotti li jew:

(a)

jintbagħtu simultanjament minn esportatur wieħed lil destinatarju wieħed; jew

(b)

ikunu koperti minn dokument uniku tat-trasport li jkopri t-trasportazzjoni tagħhom mill-esportatur lejn id-destinatarju jew, fin-nuqqas ta’ dokument bħal dan, b’fattura unika

(20)

‘esportatur’ tfisser persuna li tesporta l-merkanzija lejn l-Unjoni jew lejn pajjiż benefiċjarju li jkun kapaċi juru l-oriġini tal-prodotti, kemm jekk hu l-manifattur jew le u jekk huwa stess iwettaq il-formalitajiet tal-esportazzjoni jew le;

(21)

'esportatur reġistrat’ tfisser:

(a)

esportatur li jkun stabbilit f’pajjiż benefiċjarju u li jkun reġistrat mal-awtoritajiet kompetenti ta’ dak il-pajjiż benefiċjarju għall-fini tal-esportazzjoni ta’ prodotti taħt l-iskema, kemm jekk lejn l-Unjoni jew lejn pajjiż benefiċjarju ieħor li miegħu tkun possibbli akkumulazzjoni reġjonali; jew

(b)

esportatur li jkun stabbilit fi Stat Membru u li jkun reġistrat mal-awtoritajiet doganali ta’ dak l-Istat Membru għall-fini tal-esportazzjoni ta’ prodotti li joriġinaw fl-Unjoni li se jintużaw bħala materjali f’pajjiż benefiċjarju taħt akkumulazzjoni bilaterali; jew

(c)

rikonsenjant ta’ merkanzija li jkun stabbilit fi Stat Membru u li jkun reġistrat mal-awtoritajiet doganali ta’ dak l-Istat Membru għall-fini li jagħmel dikjarazzjonijiet ta’ sostituzzjoni dwar l-oriġini sabiex prodotti oriġinarji jiġu rikonsenjati lejn post ieħor fit-territorju doganali tal-Unjoni jew, fejn ikun applikabbli, lejn in-Norveġja, l-Iżvizzera jew lit-Turkija (‘rikonsenjant reġistrat’);

(22)

‘dikjarazzjoni dwar l-oriġini’ tfisser dikjarazzjoni li ssir mill-esportatur jew mir-rikonsenjant tal-merkanzija li tindika li l-prodotti koperti minnha huma konformi mar-regoli tal-oriġini tal-iskema.

Subsezzjoni 1

Il-ħruġ jew it-tfassil ta’ provi tal-oriġini

Artikolu 38

Mezzi għall-applikazzjoni għal u l-ħruġ ta’ Ċertifikati ta’ Informazzjoni INF 4

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

1.   Applikazzjoni għaċ-Ċertifikat ta’ Informazzjoni INF 4 tista’ ssir permezz ta’ mezzi oħra minbarra tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta u għandha tkun konformi mar-rekwiżiti ta’ data elenkati fl-Anness 22-02.

2.   Iċ-Ċertifikat ta’ Informazzjoni INF 4 għandu jkun konformi mar-rekwiżiti ta’ data elenkati fl-Anness 22-02.

Artikolu 39

Mezzi għall-applikazzjoni għal u l-ħruġ ta’ awtorizzazzjonijiet ta’ esportaturi approvati

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Applikazzjoni għall-istatus ta’ esportatur approvat għall-finijiet tal-ħruġ ta’ provi ta’ oriġini preferenzjali tista’ tiġi ppreżentata u l-awtorizzazzjoni ta’ esportatur approvat tista’ tinħareġ b’mezzi oħra minbarra tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Artikolu 40

Mezzi għall-applikazzjoni biex wieħed isir esportatur reġistrat

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Applikazzjonijiet biex wieħed isir esportatur reġistrat jistgħu jiġu preżentati b’mezzi oħra minbarra tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Subsezzjoni 2

Definizzjoni tal-Kunċett ta’ Prodotti OriġinarjiApplikabbli fi ħdan il-qafas tal-SĠP tal-Unjoni

Artikolu 41

Prinċipji ġenerali

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

Il-prodotti li ġejjin għandhom jitqiesu bħala li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju:

(a)

prodotti miksuba għalkollox f’dak il-pajjiż fis-sens tal-Artikolu 44;

(b)

prodotti miksuba f’dak il-pajjiż li jinkorporaw materjali li ma jkunux inkisbu kompletament hemmhekk, sakemm dawn il-materjali jkunu għaddew minn xogħol jew ipproċessar suffiċjenti fis-sens tal-Artikolu 45.

Artikolu 42

Prinċipju ta’ territorjalità

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din is-Subsezzjoni biex jinkiseb status oriġinarju għandhom jiġu sodisfatti fil-pajjiż benefiċjarju konċernat.

2.   It-terminu ‘pajjiż benefiċjarju’ għandu jkopri u ma jistax jaqbeż il-limiti tal-baħar territorjali ta’ dak il-pajjiż fis-sens tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (il-Konvenzjoni ta’ Montego, l-10 ta’ Diċembru 1982).

3.   Jekk prodotti oriġinarji esportati mill-pajjiż benefiċjarju lejn pajjiż ieħor jiġu ritornati, għandhom jitqiesu bħala mhux oriġinarji sakemm ma jkunx jista’ jintwera għas-sodisfazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti li jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-prodotti ritornati huma l-istess bħal dawk li ġew esportati, u

(b)

ma jkunux ġew sottoposti għall-ebda operazzjoni oltre dak li jkun meħtieġ biex jiġu preservati f’kundizzjoni tajba waqt li jkunu f’dak il-pajjiż jew waqt li jkunu qed jiġu esportati.

Artikolu 43

Nuqqas ta’ manipulazzjoni

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Il-prodotti dikjarati għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni għandhom ikunu l-istess prodotti kif esportati mill-pajjiż benefiċjarju li fih jitqiesu li oriġinaw. Ma għandhomx ikunu ġew mibdula, b’xi mod trasformati jew suġġetti għal operazzjonijiet għajr għal operazzjonijiet biex jiġu preservati f’kondizzjoni tajba jew iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni oħra sabiex tiġi żgurata konformità ma’ rekwiżiti domestiċi speċifiċi applikabbli fl-Unjoni, qabel ma jiġu dikjarati għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera.

2.   Għall-finijiet ta’ akkumulazzjoni skont l-Artikoli 53, 54, 55 jew 56 il-prodotti importati ġewwa pajjiż benefiċjarju għandhom ikunu l-istess prodotti kif esportati mill-pajjiż li fih jitqiesu li oriġinaw. M’għandhomx ikunu ġew mibdula, b’xi mod trasformati jew suġġetti għal operazzjonijiet għajr għal operazzjonijiet biex jiġu preservati f’kondizzjoni tajba, qabel ma jiġu dikjarati għall-proċedura doganali rilevanti fil-pajjiż ta’ importazzjoni.

3.   Il-prodotti jistgħu jiġu maħżuna sakemm dawn jibqgħu taħt sorveljanza doganali fil-pajjiż jew fil-pajjiżi ta’ tranżitu.

4.   Il-qsim ta' kunsinni jista' jseħħ meta dan isir mill-esportatur jew taħt ir-responsabbiltà tiegħu, sakemm il-merkanzija konċernata tibqa' taħt is-sorveljanza doganali fil-pajjiż jew fil-pajjiżi ta' tranżitu.

5.   Il-konformità mal-paragrafu 1 sa 4 għandha titqies bħala sodisfatta sakemm l-awtoritajiet doganali ma jkollhomx raġuni biex jemmnu l-kuntrarju; f'każijiet bħal dawn, l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu lid-dikjarant biex jipprovdi evidenza ta' konformità, li tista' tingħata bi kwalunkwe mezz, inklużi dokumenti kontrattwali tat-trasport bħal poloz ta' kargu jew evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni ta' pakketti jew kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha.

Artikolu 44

Merkanzija miksuba għalkollox f’pajjiż wieħed

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala miksuba għalkollox f’pajjiż benefiċjarju:

(a)

prodotti minerali estratti mill-ħamrija jew minn qiegħ il-baħar tiegħu;

(b)

pjanti u prodotti veġetali mkabbra jew maħsuda hemmhekk;

(c)

annimali ħajjin imwielda u mrobbija hemmhekk;

(d)

prodotti minn annimali ħajjin imrobbija hemmhekk;

(e)

prodotti minn annimali maqtula mwielda u mrobbija hemmhekk;

(f)

prodotti miksuba mill-kaċċa jew mis-sajd li sar hemmhekk;

(g)

prodotti tal-akwakultura fejn il-ħut, il-krustaċji u l-molluski twieldu u trabbew hemmhekk;

(h)

prodotti tas-sajd marittimu u prodotti oħra meħuda mill-baħar barra xi baħar territorjali mill-bastimenti tiegħu;

(i)

prodotti magħmula abbord il-bastimenti fabbriki tiegħu esklussivament mill-prodotti msemmija fil-punt (h);

(j)

oġġetti użati miġbura hemmhekk tajbin biss għall-irkupru ta’ materja prima;

(k)

skart u ruttam li jirriżulta minn operazzjonijiet ta’ manifattura mwettqa hemmhekk;

(l)

prodotti estratti mill-qiegħ il-baħar jew minn taħt qiegħ il-baħar li jinsab barra minn xi baħar territorjali imma fejn għandu drittijiet esklussivi ta’ esplojtazzjoni;

(m)

oġġetti prodotti hemmhekk esklussivament minn prodotti speċifikati fil-punti (a) sa (l).

2.   It-termini ‘il-bastimenti tiegħu’ u ‘il-bastimenti fabbriki tiegħu’ fil-paragrafu 1(h) u (i) għandhom japplikaw biss għal bastimenti u għal bastimenti fabbriki li jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a)

ikunu reġistrati fil-pajjiż benefiċjarju jew fi Stat Membru;

(b)

ibaħħru taħt il-bandiera tal-pajjiż benefiċjarju jew ta’ Stat Membru;

(c)

jissodisfaw waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

ikunu tal-inqas 50 % proprjetà ta’ ċittadini tal-pajjiż benefiċjarju jew tal-Istati Membri, jew

(ii)

ikunu l-propjetà ta’ kumpaniji:

li jkollhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom u l-post ewlieni tan-negozju tagħhom fil-pajjiż benefiċjarju jew fl-Istati Membri, u

ikunu tal-inqas 50 % proprjetà tal-pajjiż benefiċjarju jew tal-Istati Membri jew ta’ entitajiet pubbliċi jew ta’ ċittadini tal-pajjiż benefiċjarju jew tal-Istati Membri.

3.   Kull kundizzjoni tal-paragrafu 2 tista’ tiġi sodisfatta fl-Istati Membri jew f’pajjiżi benefiċjarji differenti sakemm il-pajjiżi benefiċjarji kollha nvoluti jibbenefikaw minn akkumulazzjoni reġjonali skont l-Artikolu 55(1) u (5). F’dan il-każ, l-oriġini tal-prodotti għandha titqies li hija l-pajjiż benefiċjarju fejn ikun reġistrat il-bastiment jew il-vapur fabbrika b’konformità mal-punt (b) tal-paragrafu 2.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika biss sakemm ikunu ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 55(2)(a), (c) u (d).

Artikolu 45

Prodotti maħduma jew ipproċessati biżżejjed

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 47 u 48, prodotti li ma jkunux miksuba għalkollox fil-pajjiż benefiċjarju konċernat fis-sens tal-Artikolu 44 għandhom jitqiesu bħala li oriġinaw minn hemm, sakemm ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-lista fl-Anness 22-03-DA għall-merkanzija konċernata.

2.   Jekk prodott li jkun kiseb status oriġinarju f’pajjiż skont il-paragrafu 1 jiġi pproċessat aktar f’dak il-pajjiż u jintuża bħala materjal fil-manifattura ta’ prodott ieħor, ma għandha tingħata l-ebda kunsiderazzjoni tal-materjal mhux oriġinarju li seta’ ntuża fil-manifattura tiegħu.

Artikolu 46

Medji

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Id-determinazzjoni dwar jekk ir-rekwiżiti tal-Artikolu 45(1) ikunux ġew sodisfatti, għandha ssir għal kull prodott.

Madanakollu, fejn ir-regola rilevanti tkun ibbażata fuq konformità ma’ kontenut massimu ta’ materjal mhux oriġinarju, sabiex jitqiesu l-fluttwazzjonijiet fil-kosti u fir-rati tal-kambju, il-valur tal-materjali mhux oriġinarji jista’ jiġi kalkulat fuq bażi medja kif stabbilit fil-paragrafu 2.

2.   Fil-każ imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, il-prezz medju mill-fabbrika tal-prodott u l-valur medju ta’ materjali mhux oriġinarji użati għandhom jiġu kalkulati rispettivament abbażi tat-total tal-prezzijiet mill-fabbrika ċċarġjati għall-bejgħ kollu tal-prodotti li jkun sar matul is-sena fiskali preċedenti u t-total tal-valur tal-materjali mhux oriġinarji kollha li jkunu ntużaw fil-manifattura tal-prodotti matul is-sena fiskali preċedenti kif definit fil-pajjiż ta’ esportazzjoni, jew, fejn iċ-ċifri għal sena fiskali sħiħa ma jkunux disponibbli, perjodu iqsar li ma għandux ikun iqsar minn tliet xhur.

3.   L-esportaturi li jkunu għażlu kalkoli fuq bażi medja għandhom japplikaw dan il-metodu b’mod konsistenti matul is-sena ta’ wara s-sena fiskali ta’ referenza, jew, fejn ikun xieraq, matul is-sena ta’ wara l-perjodu iqsar li jkun intuża bħala referenza. Meta matul sena fiskali partikolari jew matul perjodu rappreżentattiv iqsar ta’ mhux anqas minn tliet xhur jirreġistraw li l-fluttwazzjonijiet fil-kosti jew fir-rati tal-kambju li jkunu ġġustifikaw dan l-użu ma jibqgħux japplikaw, jistgħu ma jkomplux japplikawx dan il-metodu.

4.   Sabiex tiġi stabbilita konformità mal-kontenut massimu ta’ materjali mhux oriġinarji, il-medji msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jintużaw bħala l-prezz mill-fabbrika u l-valur tal-materjali mhux oriġinarji rispettivament.

Artikolu 47

Xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, l-operazzjonijiet li ġejjin għandhom jitqiesu bħala xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti biex jiġi konferit l-istatus ta’ prodotti oriġinarji, kemm jekk ir-rekwiżiti tal-Artikolu 45 ikunu sodisfatti u kemm jekk le:

(a)

operazzjonijiet ta’ preservazzjoni biex jiġi żgurat li l-prodotti jibqgħu f’kundizzjoni tajba matul it-trasport u l-ħżin;

(b)

żmuntar u assemblaġġ ta’ pakketti;

(c)

ħasil, tindif, tneħħija ta’ trab, ossidu, żejt, żebgħa jew ta’ kisi ieħor;

(d)

mogħdija jew pressa ta’ tessuti u ta’ oġġetti tessili;

(e)

operazzjonijiet sempliċi ta’ żebgħa jew lostru;

(f)

tfesdiq, tħin parzjali jew totali tar-ross, illostrar, u glejżjar ta’ ċereali u ross;

(g)

operazzjonijiet biex jingħata l-kulur jew it-togħma liz-zokkor jew biex jiġu ffurmati zokkriet; tħin parzjali jew totali ta’ zokkor kristallizzat;

(h)

tqaxxir, tneħħija tal-għadam jew fsiq ta’ frott, ta’ ġewż u ta’ ħaxix;

(i)

tisnin, tħin sempliċi jew qtugħ sempliċi;

(j)

għarbil, skrinjar, issortjar, klassifikar, iggradar, tqabbil (inkluż biex jiġu kostitwiti settijiet ta’ oġġetti);

(k)

tqegħid sempliċi fi fliexken, f’laned, fi flasks, f’boroż, f’kontenituri, f’kaxxi, twaħħil fuq kartun jew twavel u l-operazzjonijiet sempliċi l-oħra kollha ta’ ppakkjar;

(l)

twaħħil jew stampar ta’ marki, tikketti, logos u oħrajn bħal sinjali distintivi fuq il-prodotti jew fuq l-ippakkjar tagħhom;

(m)

taħlit sempliċi ta’ prodotti, kemm jekk ta’ tipi differenti kif ukoll jekk le; taħlit ta’ zokkor ma’ xi materjal;

(n)

żieda sempliċi ta’ ilma jew id-dilwizzjoni jew it-tnixxif jew id-denaturazzjoni ta’ prodotti;

(o)

assemblaġġ sempliċi ta’ partijiet ta’ oġġetti sabiex jiġi kostitwit prodott sħiħ jew iż-żarmar ta’ prodotti f’partijiet;

(p)

tbiċċir ta’ annimali;

(q)

kombinazzjoni ta’ żewġ operazzjonijiet jew aktar speċifikati fil-punti (a) sa (p).

2.   Għall-fini tal-paragrafu 1, operazzjonijiet għandhom jitqiesu sempliċi meta la jkunu jeħtieġu ħiliet speċjali u lanqas magni, apparat jew għodda prodotta jew installata apposta sabiex jitwettqu dawk l-operazzjonijiet.

3.   Meta jkun qed jiġi determinat jekk ix-xogħol jew l-ipproċessar li jkun sar fuq prodott partikulari għandux jitqies bħala insuffiċjenti fis-sens tal-paragrafu 1, għandhom jitqiesu l-operazzjonijiet kollha li jkunu saru fuq dak il-prodott f’pajjiż benefiċjarju.

Artikolu 48

Tolleranza ġenerali

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 45 u soġġett għall-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, materjali mhux oriġinarji li, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-lista fl-Anness 22-03 ma għandhomx jintużaw fil-manifattura ta’ prodott speċifiku jistgħu xorta jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom jew il-piż nett ivvalutat għall-prodott ma jaqbiżx:

(a)

15 % tal-piż tal-prodott għal prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli 2 u 4 sa 24 tas-Sistema Armonizzata, ħlief għal prodotti proċessati tas-sajd tal-Kapitolu 16;

(b)

15 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika għal prodotti oħrajn, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li għalihom għandhom japplikaw it-tolleranzi msemmija fin-Noti 6 u 7 tal-Parti I tal-Anness 22-03.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux jippermetti li jinqabeż xi wieħed mill-perċentwali għall-kontenut massimu ta’ materjali mhux oriġinarji kif speċifikat fir-regoli stabbiliti fil-lista fl-Anness 22-03.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għal prodotti li jkunu miksuba għalkollox f’pajjiż benefiċjarju fis-sens tal-Artikolu 44. Madankollu, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 47 u 49(2), it-tolleranza prevista f’dawk il-paragrafi għandha xorta tapplika għat-total tal-materjali kollha li jintużaw fil-manifattura ta’ prodott u li għaliha r-regola stabbilita fil-lista fl-Anness 22-03 għal dak il-prodott titlob li tali materjali jkunu miksuba għalkollox.

Artikolu 49

Unità ta’ kwalifika

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Meta tkun qed tiġi determinata l-klassifikazzjoni permezz tas-Sistema Armonizzata, l-unità ta’ kwalifika għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din is-Subsezzjoni għandha tkun il-prodott partikolari li huwa meqjus bħala l-unità bażika.

2.   Meta kunsinna tkun tikkonsisti minn għadd ta’ prodotti identiċi klassifikati taħt l-istess intestatura tas-Sistema Armonizzata, kull prodott għandu jitqies b’mod individwali fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din is-Subsezzjoni.

3.   Meta, taħt ir-regola Ġenerali Interpretattiva 5 tas-Sistema Armonizzata, l-ippakkjar ikun inkluż mal-prodott għall-finijiet ta’ klassifika, għandu jiġi inkluż għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-oriġini.

Artikolu 50

Aċċessorji, spare parts u għodda

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

Aċċessorji, spare parts u għodda mibgħuta ma’ biċċa tagħmir, magna, apparat jew vettura li jkunu parti mit-tagħmir normali u jkunu nklużi fil-prezz mill-fabbrika tagħhom, għandhom jitqiesu bħala ħaġa waħda mill-biċċa tagħmir, magna, apparat jew vettura inkwistjoni.

Artikolu 51

Settijiet

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

Settijiet, kif definiti fir-regola Ġenerali Interpretattiva 3 (b) tas-Sistema Armonizzata, għandhom jitqiesu bħala oriġinarji meta l-prodotti komponenti kollha jkunu prodotti oriġinarji.

Meta sett ikun magħmul minn prodotti oriġinarji u prodotti mhux oriġinarji, is-sett kollu għandu madankollu jitqies bħala oriġinarju, sakemm il-valur tal-prodotti mhux oriġinarji ma jaqbiżx 15 % tal-prezz tas-sett mill-fabbrika.

Artikolu 52

Elementi newtrali

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

Sabiex jiġi determinat jekk prodott ikunx prodott oriġinarju, ma għandhiex titqies l-oriġini ta’ dawn li ġejjin li jistgħu jintużaw fil-manifattura tiegħu:

(a)

l-enerġija u l-fjuwil;

(b)

l-impjant u t-tagħmir;

(c)

il-magni u l-għodda;

(d)

kwalunkwe prodott ieħor li ma jidħolx, u li ma jkunx maħsub li jidħol, fil-kompożizzjoni finali tal-prodott.

Subsezzjoni 3

Regoli dwar l-Akkumulazzjoni u l-Immaniġġjar ta’ stokkijiet ta’ materjaliApplikabbli fil-qafas tal-SĠP tal-Unjoni

Artikolu 53

Akkumulazzjoni bilaterali

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

Akkumulazzjoni bilaterali għandha tippermetti li meta prodotti li joriġinaw fl-Unjoni jiġu inkorporati fi prodott manifatturat f’dak il-pajjiż jitqiesu bħala materjali li jkunu oriġinaw f’pajjiż benefiċjarju, sakemm ix-xogħol jew l-ipproċessar li jkun sar hemmhekk imur lil hinn mill-operazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 47(1).

L-Artikoli 41 sa 52 u d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw verifiki sussegwenti ta’ provi ta’ oriġini għandhom japplikaw mutatis mutandis għal esportazzjonijiet mill-Unjoni lejn pajjiż benefiċjarju għall-fini ta’ akkumulazzjoni bilaterali.

Artikolu 54

Akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera jew mat-Turkija

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera jew mat-Turkija għandha tippermetti li prodotti li joriġinaw f’dawn il-pajjiżi jitqiesu bħala materjali li jkunu oriġinaw f’pajjiż benefiċjarju sakemm ix-xogħol jew l-ipproċessar li jkun sar hemmhekk imur lil hinn mill-operazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 47(1).

2.   L-akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera jew mat-Turkija ma għandhiex tapplika għal prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli 1 sa 24 tas-Sistema Armonizzata.

Artikolu 55

Akkumulazzjoni reġjonali

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   L-akkumulazzjoni reġjonali għandha tapplika għall-erba’ gruppi reġjonali separati li ġejjin:

(a)

Grupp I: il-Brunej, il-Kambodja, l-Indoneżja, il-Laos, il-Malasja, il-Myanmar/Burma, il-Filippini, it-Tajlandja, il-Vjetnam;

(b)

Grupp II: il-Bolivja, il-Kolombja, il-Kosta Rika, l-Ekwador, El Salvador, il-Gwatemala, il-Ħonduras, in-Nikaragwa, il-Panama, il-Perù, il-Venezwela;

(c)

Grupp III: il-Bangladexx, il-Bhutan, l-Indja, il-Maldivi, in-Nepal, il-Pakistan, is-Sri Lanka;

(d)

Grupp IV: l-Arġentina, il-Brażil, il-Paragwaj u l-Urugwaj.

2.   Akkumulazzjoni reġjonali bejn il-pajjiżi fl-istess grupp għandha tapplika biss meta jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-pajjiżi nvoluti fl-akkumulazzjoni jkunu, fil-ħin tal-esportazzjoni tal-prodott lejn l-Unjoni, pajjiżi benefiċjarji li għalihom l-arranġamenti preferenzjali ma jkunux ġew temporanjament irtirati skont ir-Regolament (UE) Nru 978/2012;

(b)

għall-fini ta’ akkumulazzjoni reġjonali bejn il-pajjiżi ta’ grupp reġjonali japplikaw ir-regoli tal-oriġini stabbiliti fis-Subsezzjoni 2;

(c)

il-pajjiżi tal-grupp reġjonali jkunu impenjaw ruħhom:

(i)

li jikkonformaw jew li jiżguraw il-konformità ma’ din is-Subsezzjoni, u

(ii)

li jipprovdu l-kooperazzjoni amministrattiva meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta ta’ din is-Subsezzjoni kemm fir-rigward tal-Unjoni u bejniethom;

(d)

l-impriżi msemmija fil-punt (c) ikunu ġew notifikati lill-Kummissjoni mis-Segretarjat tal-grupp reġjonali konċernat jew minn korp konġunt kompetenti ieħor li jirrappreżenta lill-membri kollha tal-grupp inkwistjoni.

Għall-fini tal-punt (b), fejn l-operazzjoni kwalifikanti stabbilita fil-Parti II tal-Anness 22-03 ma tkunx l-istess għall-pajjiżi kollha nvoluti fl-akkumulazzjoni, l-oriġini tal-prodotti esportati minn pajjiż għal pajjiż ieħor tal-grupp reġjonali għall-fini ta’ akkumulazzjoni reġjonali għandha tiġi determinata abbażi tar-regola li tapplika kieku l-prodotti kienu qed jiġu esportati lejn l-Unjoni.

Fejn pajjiżi fi grupp reġjonali jkunu diġà ikkonformaw mal-punti (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu qabel l-1 ta’ Jannar 2011, ma għandux ikun meħtieġ impenn ġdid.

3.   Il-materjali elenkati fl-Anness 22-04 għandhom jiġu esklużi mill-akkumulazzjoni reġjonali prevista fil-paragrafu 2 fil-każ fejn:

(a)

il-preferenza tariffarja applikabbli fl-Unjoni ma tkunx l-istess għall-pajjiżi kollha nvoluti fl-akkumulazzjoni; u

(b)

permezz ta’ akkumulazzjoni, il-materjali konċernati sejrin jibbenefikaw minn trattament tariffarju aktar favorevoli minn dak li kieku kienu jibbenefikaw minnu jekk jiġu esportati direttament lejn l-Unjoni.

4.   L-akkumulazzjoni reġjonali bejn pajjiżi benefiċjarji fl-istess grupp reġjonali għandha tapplika biss bil-kundizzjoni li x-xogħol jew l-ipproċessar li jsir fil-pajjiż benefiċjarju fejn il-materjali jkomplu jiġu proċessati jew inkorporati jmur lil hinn mill-operazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 47(1) u, fil-każ ta’ prodotti tessili, anke lil hinn mill-operazzjonijiet stabbiliti fl-Anness 22-05.

Meta l-kundizzjoni stabbilita fl-ewwel subparagrafu ma tkunx sodisfatta u l-materjali jiġu soġġetti għal operazzjoni waħda jew aktar deskritti fl-Artikolu 47(1) (b) sa (q), il-pajjiż li għandu jiġi dikjarat bħala l-pajjiż tal-oriġini fuq il-prova tal-oriġini li tinħareġ jew li ssir għall-finijiet tal-esportazzjoni tal-prodotti lejn l-Unjoni għandu jkun il-pajjiż tal-grupp reġjonali li jirrappreżenta l-ogħla sehem tal-valur tal-materjali użati li joriġinaw f’pajjiżi tal-grupp reġjonali.

Fejn il-prodotti jiġu esportati mingħajr aktar xogħol jew ipproċessar, jew kienu soġġetti biss għall-operazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 47(1)(a), il-pajjiż li għandu jiġi dikjarat bħala l-pajjiż tal-oriġini fuq il-prova tal-oriġini li tinħareġ jew li ssir għall-finijiet tal-esportazzjoni tal-prodotti lejn l-Unjoni għandu jkun il-pajjiż benefiċjarju li jidher fuq il-provi tal-oriġini maħruġin jew magħmula fil-pajjiż benefiċjarju fejn ikunu ġew immanifatturati l-prodotti.

5.   Fuq talba tal-awtoritajiet ta’ pajjiż benefiċjarju tal-Grupp I jew tal-Grupp III, il-Kummissjoni tista’ tagħti akkumulazzjoni reġjonali bejn il-pajjiżi ta’ dawk il-gruppi, sakemm il-Kummissjoni tkun sodisfatta li l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2(a) u (b) huma sodisfatti, u

(b)

il-pajjiżi li se jkunu nvoluti f’din l-akkumulazzjoni reġjonali impenjaw ruħhom, u konġuntament innotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-impenn tagħhom:

(i)

li jikkonformaw jew jiżguraw il-konformità ma’ din is-Subsezzjoni, Subsezzjoni 2 u d-dispożizzjonijiet l-oħrajn kollha li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tar-regoli ta’ oriġini u

(ii)

li jipprovdu l-kooperazzjoni amministrattiva meħtieġa biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta ta’ din is-Subsezzjoni u tas-Subsezzjoni 2 sa 2H kemm fir-rigward tal-Unjoni u bejniethom.

It-talba msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tkun appoġġjata minn evidenza li turi li l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak is-subparagrafu huma sodisfatti. Għandha tkun indirizzata lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar it-talba billi tqis l-elementi kollha marbuta mal-akkumulazzjoni meqjusa rilevanti, inklużi l-materjali li għandhom jiġu akkumulati.

6.   Meta tingħata, l-akkumulazzjoni reġjonali bejn il-pajjiżi benefiċjarji tal-Grupp I jew tal-Grupp III għandha tippermetti li l-materjali li joriġinaw f’pajjiż ta’ grupp reġjonali wieħed jitqiesu bħala materjali li jkunu oriġinaw f’pajjiż tal-grupp reġjonali l-ieħor meta jiġu inkorporati fi prodott miksub hemmhekk, sakemm ix-xogħol jew l-ipproċessar li jsir fil-pajjiż benefiċjarju tal-aħħar imur lil hinn mill-operazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 47(1) u, fil-każ ta’ prodotti tessili, anke lil hinn mill-operazzjonijiet stabbiliti fl-Anness 22-05.

Meta l-kundizzjoni stabbilita fl-ewwel subparagrafu ma tiġix sodisfatta u l-materjali jiġu soġġetti għal operazzjoni waħda jew aktar deskritti fl-Artikolu 47(1)(b) sa (q), il-pajjiż li għandu jiġi dikjarat bħala l-pajjiż tal-oriġini fuq il-prova tal-oriġini għall-fini tal-esportazzjoni tal-prodotti lejn l-Unjoni għandu jkun il-pajjiż li jipparteċipa fl-akkumulazzjoni li jirrappreżenta l-ogħla sehem tal-valur tal-materjali użati li jkunu oriġinaw f’pajjiżi li jipparteċipaw fl-akkumulazzjoni.

Fejn il-prodotti jiġu esportati mingħajr aktar xogħol jew ipproċessar, jew kienu soġġetti biss għall-operazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 47(1)(a), il-pajjiż li għandu jiġi dikjarat bħala l-pajjiż tal-oriġini fuq il-prova tal-oriġini li tinħareġ jew li ssir għall-fini tal-esportazzjoni tal-prodotti lejn l-Unjoni għandu jkun il-pajjiż benefiċjarju li jidher fuq il-provi tal-oriġini maħruġin jew magħmula fil-pajjiż benefiċjarju fejn ikunu ġew immanifatturati l-prodotti.

7.   Il-Kummissjoni se tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje Ċ) id-data li fiha tidħol fis-seħħ l-akkumulazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Grupp I u tal-Grupp III prevista fil-paragrafu 5, il-pajjiżi nvoluti f’dik l-akkumulazzjoni u, fejn xieraq, il-lista tal-materjali li għalihom tapplika l-akkumulazzjoni.

8.   L-Artikoli 41 sa 52 u d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-ħruġ jew it-turija ta’ provi ta’ oriġini u dispożizzjonijiet li jikkonċernaw verifiki sussegwenti ta’ provi ta’ oriġini għandhom japplikaw mutatis mutandis għal esportazzjonijiet minn pajjiż benefiċjarju għal ieħor għall-fini ta’ akkumulazzjoni reġjonali.

Artikolu 56

Akkumulazzjoni estiża

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Fuq talba ta’ kwalunkwe awtorità ta’ pajjiż benefiċjarju, il-Kummissjoni tista’ tagħti akkumulazzjoni estiża bejn pajjiż benefiċjarju u pajjiż li miegħu l-Unjoni Ewropea jkollha fis-seħħ ftehim ta’ kummerċ ħieles skont l-Artikolu XXIV tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT), sakemm ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

il-pajjiżi nvoluti fl-akkumulazzjoni jkunu impenjaw ruħhom li jikkonformaw jew jiżguraw il-konformità ma’ din is-Subsezzjoni, Subsezzjoni 2 u d-dispożizzjonijiet l-oħrajn kollha li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tar-regoli ta’ oriġini u li jipprovdu l-kooperazzjoni amministrattiva meħtieġa biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta ta’ din is-Subsezzjoni u tas-Subsezzjoni 2 kemm fir-rigward tal-Unjoni kif ukoll bejniethom;

(b)

l-impenn imsemmi fil-punt (a) ikun ġie nnotifikat lill-Kummissjoni mill-pajjiż benefiċjarju konċernat.

It-talba msemmija fl-ewwel subparagrafu għandu jkun fiha lista tal-materjali li għalihom tapplika l-akkumulazzjoni u għandha tkun appoġġjata minn evidenza li turi li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu huma sodisfatti. Għandha tkun indirizzata lill-Kummissjoni. Meta l-materjali konċernati jinbidlu, għandha tiġi preżentata talba oħra.

Materjali li jaqgħu taħt il-Kapitoli 1 sa 24 tas-Sistema Armonizzata għandhom ikunu esklużi mill-akkumulazzjoni estiża.

2.   F’każijiet ta’ akkumulazzjoni estiża msemmija fil-paragrafu 1, l-oriġini tal-materjali użati u l-prova dokumentata tal-oriġini applikabbli għandhom jiġu determinati skont ir-regoli stabbiliti fil-ftehim rilevanti ta’ kummerċ ħieles. L-oriġini tal-prodotti li se jiġu esportati lejn l-Unjoni għandha tiġi determinata skont ir-regoli tal-oriġini stabbiliti fis-Subsezzjoni 2.

Sabiex il-prodott miksub jikseb status oriġinarju, ma għandux ikun meħtieġ li l-materjali li joriġinaw f’pajjiż li miegħu l-Unjoni għandha ftehim ta’ kummerċ ħieles u li jintużaw f’pajjiż benefiċjarju fil-manifattura tal-prodott li se jiġi esportat lejn l-Unjoni jkunu għaddew minn xogħol jew ipproċessar suffiċjenti, sakemm ix-xogħol jew l-ipproċessar li jkun sar fil-pajjiż benefiċjarju konċernat imur lil hinn mill-operazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 47(1).

3.   Il-Kummissjoni se tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje Ċ) id-data li fiha tidħol fis-seħħ l-akkumulazzjoni estiża, il-pajjiżi nvoluti f’dik l-akkumulazzjoni u l-lista tal-materjali li għalihom tapplika l-akkumulazzjoni.

Artikolu 57

L-applikazzjoni ta’ akkumulazzjoni bilaterali jew ta’ akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera jew mat-Turkija flimkien ma’ akkumulazzjoni reġjonali

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

Meta l-akkumulazzjoni bilaterali jew l-akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera jew mat-Turkija tintuża flimkien ma’ akkumulazzjoni reġjonali, il-prodott miksub għandu jikseb l-oriġini ta’ wieħed mill-pajjiżi tal-grupp reġjonali konċernat, li tiġi determinata skont l-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-Artikolu 55(4) jew, fejn ikun xieraq, mal-ewwel u mat-tieni subparagrafi tal-Artikolu 55(6).

Artikolu 58

Segregazzjoni tal-kontabbiltà tal-istokkijiet ta’ materjali tal-esportaturi tal-Unjoni

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Jekk fix-xogħol jew fl-ipproċessar ta’ prodott jintużaw materjali funġibbli oriġinarji u mhux oriġinarji, l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jistgħu, fuq talba bil-miktub ta’ operaturi ekonomiċi stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni, jawtorizzaw il-ġestjoni ta’ materjali fl-Unjoni permezz tal-metodu ta’ segregazzjoni tal-kontabbiltà għall-fini tal-esportazzjoni sussegwenti lejn pajjiż benefiċjarju fil-qafas ta’ akkumulazzjoni bilaterali, mingħajr il-ħtieġa li l-materjali jinżammu fi stokkijiet separati.

2.   L-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-għoti tal-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 suġġett għal kwalunkwe kundizzjoni li jqisu xierqa.

L-awtorizzazzjoni għandha tingħata biss jekk permezz tal-użu tal-metodu msemmi fil-paragrafu 1 jista’ jiġi żgurat li, fi kwalunkwe ħin, il-kwantità ta’ prodotti miksuba li jistgħu jitqiesu bħala ‘li joriġinaw fl-Unjoni’ tkun l-istess bħall-għadd li kien jinkiseb kieku jintuża l-metodu ta’ segregazzjoni fiżika tal-istokkijiet.

Jekk jiġi awtorizzat, il-metodu għandu jiġi applikat u l-applikazzjoni tiegħu għandha tiġi reġistrata abbażi tal-prinċipji ġenerali tal-kontabbiltà applikabbli fl-Unjoni.

3.   Il-benefiċjarju tal-metodu msemmi fil-paragrafu 1 għandu jagħmel jew, sakemm tiġi applikata s-sistema ta’ esportatur reġistrat, japplika għall-provi tal-oriġini għall-kwantità ta’ prodotti li jistgħu jitqiesu bħala oriġinarji fl-Unjoni. Fuq talba tal-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, il-benefiċjarju għandu jipprovdi dikjarazzjoni dwar kif ikunu ġew ġestiti l-kwantitajiet.

4.   L-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw l-użu li jsir mill-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Jistgħu jirtiraw l-awtorizzazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

(a)

id-detentur jagħmel użu mhux xieraq mill-awtorizzazzjoni bi kwalunkwe mod possibbli, jew

(b)

id-detentur jonqos milli jissodisfa xi waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti f’din is-Subsezzjoni, Subsezzjoni 2 u d-dispożizzjonijiet l-oħrajn kollha li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tar-regoli ta’ oriġini.

Subsezzjoni 4

Definizzjoni tal-kunċett ta’ Prodotti Oriġinarji applikabbli fil-qafas tar-Regoli tal-Oriġini għall-fini ta’ miżuri preferenzjali tariffarji adottati unilateralment mill-Unjoni għal ċerti pajjiżi jew territorji

Artikolu 59

Rekwiżiti ġenerali

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Għall-fini tad-dispożizzjonijiet dwar il-miżuri preferenzjali tariffarji adottati unilateralment mill-Unjoni għal ċerti pajjiżi, gruppi ta' pajjiżi jew territorji (minn hawn 'il quddiem imsejħa 'pajjiż jew territorju benefiċjarju'), bl-eċċezzjoni ta' dawk imsemmija fis-Subsezzjoni 2 ta' din is-Sezzjoni u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej assoċjati mal-Unjoni, il-prodotti li ġejjin għandhom jitqiesu bħala prodotti li jkunu oriġinaw f'pajjiż jew territorju benefiċjarju:

(a)

prodotti miksuba għalkollox f'dak il-pajjiż jew territorju benefiċjarju fis-sens tal-Artikolu 60;

(b)

prodotti miksuba f'dak il-pajjiż jew territorju benefiċjarju, li fil-manifattura tagħhom ikunu ntużaw prodotti oħra minbarra dawk imsemmija fil-punt (a), sakemm dawk il-prodotti jkunu għaddew minn xogħol jew ipproċessar suffiċjenti fis-sens tal-Artikolu 61.

2.   Għall-fini ta' din is-Subsezzjoni, prodotti li joriġinaw fl-Unjoni, fis-sens tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikoli, li jiġu soġġetti għal xogħol jew ipproċessar f'pajjiż jew territorju benefiċjarju li jmur lil hinn minn dak deskritt fl-Artikolu 62 għandhom jitqiesu bħala li jkunu oriġinaw f'dak il-pajjiż jew territorju benefiċjarju.

3.   Sabiex tiġi stabbilita l-oriġini tal-prodotti miksuba fl-Unjoni l-paragrafu 1 għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 60

Prodotti miksuba għalkollox

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala miksuba għalkollox f'pajjiż jew territorju benefiċjarju jew fl-Unjoni:

(a)

prodotti minerali estratti mill-ħamrija jew minn qiegħ il-baħar tiegħu;

(b)

prodotti veġetali maħsuda hemmhekk;

(c)

annimali ħajjin imwielda u mrobbija hemmhekk;

(d)

prodotti minn annimali ħajjin imrobbija hemmhekk;

(e)

prodotti minn annimali maqtula mwielda u mrobbija hemmhekk;

(f)

prodotti miksuba mill-kaċċa jew mis-sajd li sar hemmhekk;

(g)

prodotti tas-sajd marittimu u prodotti oħra meħuda mill-baħar barra l-ibħra territorjali mill-bastimenti tiegħu;

(h)

prodotti magħmula abbord il-bastimenti fabbriki tiegħu esklussivament mill-prodotti msemmija f’(g);

(i)

oġġetti użati miġbura hemmhekk, tajbin biss għall-irkupru ta’ materja prima;

(j)

skart u ruttam li jirriżulta minn operazzjonijiet ta’ manifattura mwettqa hemmhekk;

(k)

prodotti estratti minn qiegħ il-baħar jew minn taħt qiegħ il-baħar barra l-ibħra territorjali tiegħu iżda fejn il-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew Stat Membru għandu drittijiet esklussivi ta' esplojtazzjoni;;

(l)

oġġetti prodotti hemm esklussivament minn prodotti speċifikati f’(a) sa (k).

2.   It-termini 'il-bastimenti tiegħu’ u 'il-bastimenti fabbriki tiegħu’ fil-paragrafu 1(g) u (h) għandhom japplikaw biss għal bastimenti u għal bastimenti fabbriki li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikunu reġistrati jew iskritti fil-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew fi Stat Membru;

(b)

ibaħħru taħt il-bandiera ta' pajjiż jew territorju benefiċjarju jew ta' Stat Membru;

(c)

ikunu tal-anqas 50 % proprjetà ta' ċittadini tal-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew tal-Istati Membri jew ta' kumpanija li jkollha l-uffiċċju prinċipali tagħha f'dak il-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew f'wieħed mill-Istati Membri, li l-maniġer jew il-maniġers, il-president tal-bord tad-diretturi jew tal-bord ta' sorveljanza, u l-maġġoranza tal-membri ta' dawn il-bordijiet ikunu ċittadini ta' dak il-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew tal-Istati Membri u li minn dawn, barra minn hekk, fil-każ ta' kumpaniji, tal-anqas nofs il-kapital jappartjeni għal dak il-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew għall-Istati Membri jew għal korpi pubbliċi jew ċittadini ta' dak il-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew għall-Istati Membri;

(d)

il-kaptan u l-uffiċjali tal-bastimenti u tal-bastimenti fabbriki jkunu ċittadini tal-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew tal-Istati Membri;

(e)

tal-anqas 75 % tal-ekwipaġġ ikunu ċittadini tal-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew tal-Istati Membri.

3.   It-termini 'pajjiż jew territorju benefiċjarju' u 'Unjoni' għandhom ikopru wkoll l-ibħra territorjali ta' dak il-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew tal-Istati Membri.

4.   Bastimenti li joperaw fl-ibħra internazzjonali, fosthom bastimenti fabbriki li fuqhom jinħadem jew jiġi proċessat il-ħut li jinqabad, għandhom jitqiesu bħala parti mit-territorju tal-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew tal-Istat Membru li jappartjenu għalih, sakemm dawn jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.

Artikolu 61

Prodotti maħduma jew ipproċessati biżżejjed

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

Għall-fini tal-Artikolu 59, prodotti li ma jkunux miksuba għalkollox f'pajjiż jew territorju benefiċjarju jew fl-Unjoni għandhom jitqiesu li jkunu maħduma jew ipproċessati biżżejjed sakemm ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-lista fl-Anness 22-11.

Dawk il-kundizzjonijiet jindikaw, għall-prodotti kollha koperti minn din is-Subsezzjoni, ix-xogħol jew l-ipproċessar li għandu jsir fuq materjal mhux oriġinarju użat fil-manifattura u japplikaw biss fir-rigward ta’ dan il-materjal.

Jekk prodott li jkun kiseb status oriġinarju billi jkun issodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-lista jintuża fil-manifattura ta’ prodott ieħor, il-kundizzjonijiet applikabbli għall-prodott li fih ikun ġie inkorporat ma japplikawx għalih, u ma għandha tingħata l-ebda kunsiderazzjoni tal-materjal mhux oriġinarju li seta’ ntuża fil-manifattura tiegħu.

Artikolu 62

Xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, l-operazzjonijiet li ġejjin għandhom jitqiesu bħala xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti biex jingħata l-istatus ta’ prodotti oriġinarji, kemm jekk ir-rekwiżiti tal-Artikolu 61 ikunu sodisfatti u kemm jekk le:

(a)

operazzjonijiet ta’ preservazzjoni biex jiġi żgurat li l-prodotti jibqgħu f’kundizzjoni tajba matul it-trasport u l-ħżin;

(b)

żmuntar u assemblaġġ ta’ pakketti;

(c)

ħasil, tindif, tneħħija ta’ trab, ossidu, żejt, żebgħa jew ta’ kisi ieħor;

(d)

mogħdija jew pressa tat-tessuti u ta' oġġetti tessili;

(e)

operazzjonijiet sempliċi ta’ żebgħa jew lostru;

(f)

tfesdiq, tħin parzjali jew totali, illostrar, u glejżjar ta’ ċereali u ross;

(g)

operazzjonijiet biex jingħata l-kulur jew it-togħma liz-zokkor jew biex jiġu ffurmati zokkriet; tħin parzjali jew totali taz-zokkor;

(h)

tqaxxir, tneħħija tal-għadam u fsiq, ta’ frott, ta’ ġewż u ta’ ħaxix;

(i)

tisnin, tħin sempliċi jew qtugħ sempliċi;

(j)

għarbil, skrinjar, issortjar, klassifikar, iggradar, tqabbil (inkluż biex jiġu kostitwiti settijiet ta’ oġġetti);

(k)

tqegħid sempliċi fi fliexken, f’laned, fi flasks, f’boroż, f’kontenituri, f’kaxxi, twaħħil fuq kartun jew twavel u l-operazzjonijiet sempliċi l-oħra kollha ta’ ppakkjar;

(l)

twaħħil jew stampar ta’ marki, tikketti, logos u oħrajn bħal sinjali distintivi fuq il-prodotti jew fuq l-ippakkjar tagħhom;

(m)

taħlit sempliċi ta’ prodotti, kemm jekk ta’ tipi differenti kif ukoll jekk le; taħlit ta’ zokkor ma’ xi materjal;

(n)

żieda sempliċi ta’ ilma jew id-dilwizzjoni jew it-tnixxif jew id-denaturazzjoni ta’ prodotti;

(o)

assemblaġġ sempliċi ta’ partijiet ta’ oġġetti sabiex jiġi kostitwit prodott sħiħ jew iż-żarmar ta’ prodotti f’partijiet;

(p)

tbiċċir ta’ annimali;

(q)

kombinazzjoni ta’ żewġ operazzjonijiet jew aktar speċifikati fil-punti (a) sa (p).

2.   Meta jkun qed jiġi determinat jekk ix-xogħol jew l-ipproċessar li jkun sar fuq prodott partikolari għandux jitqies bħala insuffiċjenti fis-sens tal-paragrafu 1, għandhom jitqiesu flimkien l-operazzjonijiet kollha li jkunu saru fuq dak il-prodott jew f'pajjiż jew territorju benefiċjarju jew fl-Unjoni.

Artikolu 63

Unità ta’ kwalifika

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Meta tkun qed tiġi determinata n-nomenklatura tas-Sistema Armonizzata, l-unità ta’ kwalifika għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din is-Subsezzjoni għandha tkun il-prodott partikolari li huwa meqjus bħala l-unità bażika.

Għalhekk, minn dan isegwi li:

(a)

meta prodott li jkun magħmul minn grupp jew minn ġabra ta’ oġġetti jiġi klassifikat taħt it-termini tas-Sistema Armonizzata taħt intestatura waħda, il-prodott kollu jikkostitwixxi l-unità ta’ kwalifika;

(b)

meta kunsinna tkun tikkonsisti minn għadd ta’ prodotti identiċi klassifikati taħt l-istess intestatura tas-Sistema Armonizzata, kull prodott għandu jitqies b’mod individwali meta jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta’ din is-Subsezzjoni.

2.   Meta, taħt ir-regola ġenerali interpretattiva 5 tas-Sistema Armonizzata, l-ippakkjar ikun inkluż mal-prodott għall-fini ta’ klassifika, għandu jiġi nkluż għall-fini tad-determinazzjoni tal-oriġini.

Artikolu 64

Tolleranza ġenerali

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Permezz ta’ deroga mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 61, materjali mhux oriġinarji jistgħu jintużaw fil-manifattura ta’ prodott partikulari, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika.

Meta, fil-lista, jingħata perċentwal wieħed jew aktar għall-valur massimu tal-materjali mhux oriġinarji, dawn il-perċentwali ma għandhomx jinqabżu bl-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata.

Artikolu 65

Aċċessorji, spare parts u għodda

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

Aċċessorji, spare parts u għodda mibgħuta ma’ biċċa tagħmir, magna, apparat jew vettura li jkunu parti mit-tagħmir normali u jkunu nklużi fil-prezz tagħhom jew li ma jkollomx fattura separata, għandhom jitqiesu bħala ħaġa waħda mill-biċċa tagħmir, magna, apparat jew vettura inkwistjoni.

Artikolu 66

Settijiet

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

Settijiet, kif definiti fir-regola ġenerali interpretattiva 3 tas-Sistema Armonizzata, għandhom jitqiesu bħala oriġinarji meta l-prodotti komponenti kollha jkunu prodotti oriġinarji. Madankollu, meta sett ikun magħmul minn prodotti oriġinarji u prodotti mhux oriġinarji, is-sett kollu għandu jitqies bħala oriġinarju sakemm il-valur tal-prodotti mhux oriġinarji ma jaqbiżx 15 % tal-prezz tas-sett mill-fabbrika.

Artikolu 67

Elementi newtrali

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

Sabiex jiġi determinat jekk prodott ikunx prodott oriġinarju, ma hemmx għalfejn tiġi stabbilita l-oriġini ta’ dawn li ġejjin li jistgħu jintużaw fil-manifattura tiegħu:

(a)

l-enerġija u l-fjuwil;

(b)

l-impjant u t-tagħmir;

(c)

il-magni u l-għodda;

(d)

oġġetti li ma jidħlux, u li ma humiex maħsuba li jidħlu, fil-kompożizzjoni finali tal-prodott.

Subsezzjoni 5

Rekwiżiti Territorjali applikabbli fil-qafas tar-Regoli tal-Oriġini għall-fini ta’ miżuri preferenzjali tariffarji adottati unilateralment mill-Unjoni għal ċerti pajjiżi jew territorji

Artikolu 68

Prinċipju ta’ territorjalità

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

Il-kundizzjonijiet stabbiliti fis-Subsezzjoni 4 u f'din is-Subsezzjoni biex jinkiseb status oriġinarju għandhom ikomplu jiġu sodisfatti f'kull ħin fil-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew fl-Unjoni.

Jekk prodotti oriġinarji esportati mill-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew mill-Unjoni lejn pajjiż ieħor jiġu ritornati, għandhom jitqiesu bħala mhux oriġinarji sakemm ma jkunx jista' jintwera għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet kompetenti li jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-prodotti ritornati huma l-istess bħal dawk li ġew esportati;

(b)

ma jkunu ġew sottoposti għall-ebda operazzjoni oltre dak li jkun meħtieġ biex jiġu preservati f'kundizzjoni tajba waqt li jkunu f'dak il-pajjiż jew waqt li jkunu qed jiġu esportati.

Artikolu 69

Trasport dirett

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala li jkunu ġew trasportati direttament mill-pajjiż jew territorju benefiċjarju lejn l-Unjoni jew mill-Unjoni lejn il-pajjiż jew territorju benefiċjarju:

(a)

prodotti li jiġu trasportati mingħajr ma jgħaddu mit-territorju ta' xi pajjiż ieħor;

(b)

prodotti li jikkostitwixxu kunsinna waħda li jiġu trasportati minn ġewwa t-territorju ta' pajjiżi li ma jkunux il-pajjiż jew territorju benefiċjarju jew mill-Unjoni, permezz ta', jekk tqum l-okkażjoni, trażbord jew ħażna temporanja f'dawk il-pajjiżi, sakemm il-prodotti jibqgħu taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet doganali fil-pajjiż tat-tranżitu jew tal-pajjiż fejn jinżammu maħżuna u ma jiġux sottoposti għal operazzjonijiet oħra ħlief li jinħattu, jitgħabbew mill-ġdid jew xi operazzjoni maħsuba biex jiġu preservati f'kundizzjoni tajba;

(c)

prodotti li jiġu trasportati minn ġo pipeline mingħajr waqfien minn ġo xi territorju ieħor li ma jkunx dak tal-pajjiż jew territorju benefiċjarju esportatur jew tal-Unjoni.

2.   Evidenza li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1(b) ikunu ġew sodisfatti għandha tingħata lill-awtoritajiet doganali kompetenti billi jiġi preżentat xi wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

dokument uniku tat-trasport li jkopri l-passaġġ mill-pajjiż esportatur minn ġewwa l-pajjiż tat-tranżitu;

(b)

ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tat-tranżitu:

(i)

li jagħti deskrizzjoni eżatta tal-prodotti;

(ii)

li jiddikjara d-dati tal-ħatt u tat-tagħbija mill-ġdid tal-prodotti u, fejn ikun applikabbli, l-ismijiet tal-vapuri jew tal-mezzi l-oħra tat-trasport użati, u

(iii)

li jiċċertifika l-kundizzjonijiet li taħthom il-prodotti jkunu baqgħu fil-pajjiż tat-tranżitu;

(c)

jew, fin-nuqqas ta’ dawn, kwalunkwe dokument li jissostanzjahom.

Artikolu 70

Wirjiet

(Artikolu 64(3) tal-Kodiċi)

1.   Prodotti oriġinarji, li jintbagħtu minn pajjiż jew territorju benefiċjarju għall-wiri f'pajjiż ieħor u li wara l-wirja jinbiegħu biex jiġu importati fl-Unjoni, mal-importazzjoni għandhom jibbenefikaw mill-preferenzi tariffarji msemmija fl-Artikolu 59, sakemm dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-Subsezzjoni 4 u ta' din is-Subsezzjoni li jintitolawhom biex jitqiesu bħala li jkunu oriġinaw f'dak il-pajjiż jew territorju benefiċjarju u sakemm jintwera għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet doganali kompetenti tal-Unjoni li:

(a)

esportatur ikun ikkonsenja l-prodotti mill-pajjiż jew territorju benefiċjarju direttament lejn il-pajjiż li fih tkun saret il-wirja u jkun esibihom hemmhekk;

(b)

il-prodotti jkunu nbiegħu minn dak l-esportatur jew ikun iddispona minnhom lil persuna fil-Unjoni;

(c)

il-prodotti jkunu ġew ikkonsenjati matul il-wirja jew immedjatament wara lill-Unjoni fl-istat li fih kienu ntbagħtu għall-wiri;

(d)

minn meta jkunu ġew ikkonsenjati għall-wiri, il-prodotti ma jkunux ġew użati għal xi skop ieħor apparti li jintwerew fil-wirja.

2.   Għandu jiġi preżentat ċertifikat ta’ moviment EUR.1 lill-awtoritajiet doganali tal-Unjoni bil-metodu normali. Fuqu għandu jkun hemm indikat l-isem u l-indirizz tal-wirja. Fejn ikun meħtieġ, tista’ tintalab evidenza dokumentata addizzjonali tan-natura tal-prodotti u tal-kundizzjonijiet li taħthom ikunu ġew esibiti.

3.   Il-paragrafu 1 għandu japplika għal kull wirja jew fiera kummerċjali, industrijali, agrikola jew tas-snajja’ jew għal mostra jew esibizzjoni simili li ma tkunx ġiet organizzata għal skopijiet privati fi ħwienet jew f’postijiet kummerċjali bil-għan li jinbiegħu prodotti barranin, u li waqtha l-prodotti jibqgħu taħt kontroll doganali.

KAPITOLU 2

Valur tal-merkanzija għal finijiet doganali

Artikolu 71

Simplifikazzjoni

(Artikolu 73 tal-Kodiċi)

1.   L-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 73 tal-Kodiċi tista’ tingħata meta jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 166 tal-Kodiċi, fiċ-ċirkostanzi tkun tirrapreżenta spejjeż amministrattivi sproporzjonati;

(b)

il-valur doganali stabbilit, mhux se jvarja b’mod sinifikanti minn dak stabbiliti fin-nuqqas ta’ awtorizzazzjoni.

2.   L-awtorizzazzjoni tingħata bil-kundizzjoni li l-applikant jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

jikkonforma mal-kriterju stabbiliti fl-Artikolu 39(a) tal-Kodiċi;

(b)

iżomm sistema kontabilistika li tkun konsistenti mal-prinċipji ta’ kontabbiltà ġeneralment aċċettati applikati fl-Istat Membru fejn jinżammu l-kontijiet u li tiffaċilita kontroll doganali bbażat fuq eżerċizzju tal-awditjar. Is-sistema kontabilistika għandha żżomm rekord storiku tad-data li jipprovdi rekord tal-awditjar mill-mument li d-data tidħol ġol-fajl;

(c)

ikollu organizzazzjoni amministrattiva li tikkorrispondi mat-tip u mad-daqs ta’ negozju u li hija adattata għall-ġestjoni tal-fluss tal-merkanzija, u jkollu kontrolli interni li jkunu kapaċi jindividwaw tranżazzjonijiet illegali jew irregolari;

TITOLU III

DEJN U GARANZIJI DOGANALI

KAPITOLU 1

It-tiġrib ta’ dejn doganali

Taqsima 1

Provvedimenti komuni għal djun doganali mġarrbin fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet

Subtaqsima 1

Ir-regoli għall-kalkolu tal-ammont tad-dazju tal-importazzjoni u l-esportazzjoni

Artikolu 72

Kalkolu tal-ammont tad-dazju tal-importazzjoni fuq il-prodotti pproċessati li jirriżultaw mill-ipproċessar attiv

(Artikolu 86(3) tal-Kodiċi)

1.   Sabiex jiġi stabbilit l-ammont tad-dazju tal-importazzjoni li jrid jintalab fuq prodotti pproċessati skont l-Artikolu 86(3) tal-Kodiċi, il-kwantità tal-oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura ta’ proċessar attiv meqjusa preżenti fil-prodotti pproċessati li għalihom jiġġarrab dejn doganali għandha tiġi stabbilita skont il-paragrafi 2 sa 6.

2.   Il-metodu tal-iskala kwantitattiva stabbilit fil-paragrafi 3 u 4 għandu jiġi applikat fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta tip wieħed biss ta’ prodotti pproċesasti jinġieb mill-operazzjonijiet ta’ pproċessar;

(b)

meta tipi differenti ta’ prodotti pproċessati jinkisbu mill-operazzjonijiet ta’ pproċessar u l-kostitwenti jew il-komponenti kollha tal-oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura jinsabu f’kull wieħed minn dawk il-prodotti pproċessati.

3.   Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 2(a), il-kwantità tal-oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura ta’ proċessar attiv meqjusa preżenti fil-prodotti pproċessati li għalihom jiġġarrab dejn doganali għandha tiġi stabbilita bl-applikazzjoni tal-perċentwal li l-prodotti pproċessati li għalihom jiġġarrab dejn doganali jikkostitwixxu l-kwantità totali tal-prodotti pproċessati li tirriżulta mill-operazzjoni ta’ pproċessar, għall-kwantità totali tal-oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura ta’ proċessar attiv.

4.   Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 2(b), il-kwantità tal-oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura ta’ proċessar attiv meqjusa preżenti fil-prodotti pproċessati li għalihom jiġġarrab dejn doganali għandha tiġi stabbilita billi, għall-kwantità totali tal-oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura ta’ proċessar attiv, jiġi applikat perċentwal ikkalkolat permezz tal-moltiplikazzjoni tal-fatturi li ġejjin:

(a)

il-perċentwal li l-prodotti pproċessati li għalihom jiġġarrab dejn doganali jikkostitwixxu mill-kwantità sħiħa tal-prodotti pproċessati tal-istess xorta li jirriżultaw mill-operazzjoni ta’ pproċessar;

(b)

il-perċentwal li l-kwantità totali tal-prodotti pproċessati tal-istess tip, anki jekk ma jiġġarrabx dejn doganali, jikkostitwixxu mill-kwantità sħiħa tal-prodotti pproċessati kollha li jirriżultaw mill-operazzjoni ta’ pproċessar.

5.   Il-kwantitajiet ta’ oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura li jinqerdu u jintilfu matul l-operazzjoni ta’ pproċessar, b’mod partikolari minħabba evaporazzjoni, tnixxif, sublimazzjoni jew tnixxija, ma għandhomx jitqiesu meta jiġi applikat il-metodu tal-iskala kwantitattiva.

6.   F’każijiet oħrajn għajr dawk imsemmijin fil-paragrafu 2, il-metodu tal-iskala tal-valur għandu japplika skont it-tieni, it-tielet u r-raba’ subparagrafi.

Il-kwantità tal-oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura ta’ pproċessar attiv meqjusa preżenti fil-prodotti pproċessati li għalihom jiġġarrab dejn doganali għandha tiġi stabbilita billi, għall-kwantità sħiħa tal-oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura ta’ proċessar attiv, jiġi applikat perċentwal ikkalkolat bil-moltiplikazzjoni tal-fatturi li ġejjin:

(a)

il-perċentwal li l-prodotti pproċessati li għalihom jiġġarrab dejn doganali jikkostitwixxi l-valur sħiħ tal-prodotti pproċessati tal-istess xorta li jirriżultaw mill-operazzjoni ta’ pproċessar;

(b)

il-perċentwal li l-valur totali tal-prodotti pproċessati tal-istess xorta, anki jekk ma jiġġarrabx dejn doganali, jikkostitwixxi l-valur sħiħ tal-prodotti pproċessati kollha li jirriżultaw mill-operazzjoni ta’ pproċessar.

Għall-finijiet ta’ applikazzjoni tal-metodu tal-iskala tal-valur, il-valur tal-prodotti pproċessati għandu jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet attwali mill-fabbrika fit-territorju doganali tal-Unjoni jew, meta ma jkunux jistgħu jiġu stabbiliti t-tali prezzijiet mill-fabbrika, il-prezzijiet tal-bejgħ attwali fit-territorju doganali tal-Unjoni għall-istess prodotti jew prodotti simili. Il-prezzijiet bejn il-partijiet li jidhru li huma assoċjati jew li għandhom ftehim kompensatorju ma’ xulxin jistgħu ma jintużawx sabiex jiġi stabbilit il-valur tal-prodotti pproċessati sakemm ma jiġix stabbilit li l-prezzijiet mhumiex affettwati mir-relazzjoni.

Meta l-valur tal-prodotti pproċessati ma jkunx jista’ jiġi stabbilit skont it-tielet subparagrafu, dan għandu jiġi stabbilit bi kwalunkwe metodu raġonevoli.

Artikolu 73

L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet fuq il-proċedura ta’ użu finali għal prodotti pproċessati li jirriżultaw mill-ipproċessar attiv

(Artikolu 86(3) tal-Kodiċi)

1.   Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 86(3) tal-Kodiċi, meta jiġi ddeterminat l-ammont tad-dazju tal-importazzjoni li jikkorrispondi għad-dejn doganali fuq prodotti pproċessati li jirriżultaw mill-proċedura ta’ proċessar attiv, l-oġġetti mqegħdin taħt dik il-proċedura għandhom jibbenefikaw minn eżenzjoni mid-dazju jew rata mnaqqsa tad-dazju fid-dawl tal-użu speċifiku tagħhom, li kienu jiġu applikati għal dawk l-oġġetti li kieku tqiegħdu taħt il-proċedura ta’ użu finali skont l-Artikolu 254 tal-Kodiċi.

2.   Il-paragrafu 1 għandu jkun japplika meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

setgħet inħarġet awtorizzazzjoni sabiex l-oġġetti jitqiegħdu taħt il-proċedura ta’ użu finali, u

(b)

il-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni mid-dazju jew ir-rata mnaqqsa ta’ dazju fid-dawl ta’ użu speċifiku ta’ dawk l-oġġetti kienu jiġu ssodisfati meta ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni doganali għat-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura ta’ proċessar attiv.

Artikolu 74

L-applikazzjoni tat-trattament tariffarju preferenzjali għal oġġetti mqegħdin taħt proċessar attiv

(Artikolu 86(3) tal-Kodiċi)

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 86(3) tal-Kodiċi, meta, fi żmien l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali għat-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura ta’ proċessar attiv, l-oġġetti jissodisfaw il-kundizzjonijiet biex jikkwalifikaw għal trattament tariffarju preferenzjali fi ħdan kwoti jew limiti tariffarji, dawk l-oġġetti għandhom ikunu eliġibbli għal kwalunkwe trattament tariffarju preferenzjali stipulat fir-rigward ta’ oġġetti identiċi meta tiġi aċċettata d-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera.

Artikolu 75

Dazju tal-importazzjoni speċifiku fuq prodotti pproċessati li jirriżultaw minn proċessar passiv jew prodotti sostituti

(Artikolu 86(5) tal-Kodiċi)

Meta jkun irid jiġi applikat dazju tal-importazzjoni speċifiku b’rabta ma’ prodotti pproċessati li jirriżultaw mill-proċedura ta’ proċessar passiv jew prodotti sostituti, l-ammont tad-dazju tal-importazzjoni għandu jiġi kkalkolat fuq il-bażi tal-valur doganali tal-prodotti pproċessati fil-ħin tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera nieqes il-valur statistiku tal-oġġetti ta’ esportazzjoni temporanja korrespondenti fil-ħin meta dawn tpoġġew taħt ipproċessar passiv,immultiplikat bl-ammont tad-dazju tal-importazzjoni applikabbli għall-prodotti pproċessati jew il-prodotti sostituti, diviż bil-valur doganali tal-prodotti pproċessati jew il-prodotti sostituti.

Artikolu 76

Deroga għall-kalkolu tal-ammont tad-dazju tal-importazzjoni fuq prodotti pproċessati li jirriżultaw mill-proċessar attiv

(Artikolu 86(3) u 86(4) tal-Kodiċi)

L-Artikolu 86(3) tal-Kodiċi għandu japplika mingħajr ma ssir talba mingħand id-dikjarant meta jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

il-prodotti pproċessati li jirriżultaw mill-proċedura ta’ proċessar attiv huma importati b’mod dirett jew indirett mid-detentur relevanti tal-awtorizzazzjoni fi żmien perjodu ta’ sena wara r-riesportazzjoni tagħhom;

(b)

l-oġġetti, meta ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni doganali għat-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura ta’ proċessar attiv, kienu jkunu soġġetti għal miżura ta’ politika kummerċjali jew agrikola jew dazju antidumping, dazju kompensatorju, dazju ta’ salvagwardja jew dazju ta’ ritaljazzjoni li kieku ġew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera dak iż-żmien

(c)

ma kien hemm bżonn issir ebda analiżi tal-kundizzjonijiet ekonomiċi skont l-Artikolu 166.

Subtaqsima 2

Il-limitu ta’ żmien sabiex jiġi stabbilit il-post fejn jiġġarrab id-dejn doganali

Artikolu 77

Il-limitu ta’ żmien sabiex jiġi stabbilit il-post fejn jiġġarrab id-dejn doganali taħt il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni

(Artikolu 87(2) tal-Kodiċi)

Għal oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura ta’ trażitu tal-Unjoni, il-limitu ta’ żmien imsemmi fl-Artikolu 87(2) tal-Kodiċi għandu jkun wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

seba’ xhur mill-aħħar data li fiha l-oġġetti kellhom jiġu ppreżentati fl-uffiċċju doganali ta’ destinazzjoni, sakemm qabel l-iskadenza ta’ dak il-limitu ta’ żmien ma tintbagħatx talba għal irkupru tat-trasferiment tad-dejn doganali lill-awtorità rsponsabbli għall-post fejn, skont l-evidenza li tikseb l-awtorità doganali tal-Istat Membru tat-tluq, seħħew l-avvenimenti li minnhom jirriżulta d-dejn doganali, f’liema każ dak il-limitu ta’ żmien jiġi estiż b’mhux iktar minn xahar;

(b)

xahar mill-iskadenza tal-limitu ta’ żmien għat-tweġiba mid-detentur tal-proċedura għal talba għall-informazzjoni meħtieġa biex tiġi rilaxxata l-proċedura, meta l-awtorità doganali tal-Istat Membru tat-tluq ma tkunx ġiet notifikata dwar il-wasla tal-oġġetti u d-detentur tal-proċedura ma jkunx ipprovda biżżejjed informazzjoni jew ma jkun ipprovda ebda informazzjoni affattu.

Artikolu 78

Il-limitu ta’ żmien sabiex jiġi stabbilit il-post fejn jiġġarrab id-dejn doganali taħt il-proċedura ta’ tranżitu skont il-Konvenzjoni dwar it-TIR

(Artikolu 87(2) tal-Kodiċi)

Għal oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura ta’ tranżitu skont il-Konvenzjoni Doganali dwar it-trasport internazzjonali tal-oġġetti taħt il-kopertura tal-carnets TIR, inkluża kwalunkwe emenda sussegwenti, (Konvenzjoni dwar it-TIR), il-limitu ta’ żmien imsemmi fl-Artikolu 87(2) tal-Kodiċi għandu jkun ta’ seba’ xhur mill-aħħar data li fiha kellhom jiġu ppreżentati l-oġġetti lill-uffiċċju doganali ta’ destinazzjoni jew ħruġ.

Artikolu 79

Il-limitu ta’ żmien sabiex jiġi stabbilit il-post fejn jiġġarrab id-dejn doganali taħt il-proċedura ta’ tranżitu skont il-Konvenzjoni ATA jew il-Konvenzjoni ta’ Istanbul

(Artikolu 87(2) tal-Kodiċi)

Għal oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura ta’ tranżitu skont il-Konvenzjoni Doganali dwar il-Carnet ATA għall-Ammissjoni Temporanja tal-Oġġetti magħmula fi Brussell fis-6 ta’ Diċembru 1961, inkluża kwalunkwe emenda sussegwenti (il-Konvenzjoni ATA) jew skont il-Konvenzjoni dwar l-Ammissjoni Temporanja, inkluża kwalunkwe emenda sussegwenti, (il-Konvenzjoni ta’ Istanbul), il-limitu ta’ żmien imsemmi fl-Artikolu 87(2) tal-Kodiċi għandu jkun ta’ seba’ xhur mid-data li fiha l-oġġetti kellhom jiġu ppreżentati lill-uffiċċju doganali ta’ destinazzjoni.

Artikolu 80

Il-limitu ta’ żmien sabiex jiġi stabbilit il-post fejn jiġġarrab id-dejn doganali f’każijiet oħrajn għajr il-proċedura ta’ tranżitu

(Artikolu 87(2) tal-Kodiċi)

Għal oġġetti mqegħdin taħt proċedura speċjali għajr dik ta’ trażitu jew għal oġġetti li huma maħżunin b’mod temporanju, il-limitu ta’ żmien imsemmi fl-Artikolu 87(2) tal-Kodiċi għandu jkun ta’ seba’ xhur minn meta jiskadi wieħed mill-perjodi li ġejjin:

(a)

il-perjodu stipulat għar-rilaxx tal-proċedura speċjali;

(b)

il-perjodu stipulat sabiex tintemm is-superviżjoni doganali ta’ oġġetti ta’ użu finali;

(c)

il-perjodu stipulat sabiex tintemm il-ħażna temporanja;

(d)

il-perjodu stipulat sabiex jintemm il-moviment tal-oġġetti mqegħdin taħt il-proċedura ta’ tqegħid fil-maħżen bejn postijiet differenti fit-territorju doganali tal-Unjoni meta l-proċedura ma tkunx ġiet rilaxxata.

KAPITOLU 2

Garanzija għal dejn doganali potenzjali jew eżistenti

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 81

Każijiet li fihom ma tkun meħtieġa ebda garanzija għal prodotti mqiegħda taħt proċedura ta’ ammissjoni temporanja

(Artikolu 89(8)(c) tal-Kodiċi)

It-tqegħid ta’ oġġetti taħt proċedura ta’ ammissjoni temporanja ma għandux ikun soġġett għall-għoti ta’ garanzija fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta d-dikjarazzjoni doganali tkun tista’ ssir bil-fomm jew permezz ta’ xi għemil ieħor kif imsemmi fl-Artikolu 141;

(b)

fil-każ ta’ materjali użati fit-traffiku internazzjonali mill-kumpaniji tal-linji tal-ajru, tat-trasport bil-baħar jew bil-ferroviji jew fornituri ta’ servizzi postali diment li dawk il-materjali jkollhom marki li jiddistingwuhom;

(c)

fil-każ ta’ imballaġġi importati vojta, diment li jkollhom fuqhom marki li ma jitħassrux u ma jinqalgħux;

(d)

meta d-detentur preċedenti tal-awtorizzazzjoni għal ammissjoni temporanja jkun iddikjara l-oġġetti għall-proċedura ta’ ammissjoni temporanja b’konformità mal-Artikolu 136 jew l-Artikolu 139 u dawk l-oġġetti mbagħad jitqiegħdu taħt ammissjoni temporanja għall-istess skop.

Artikolu 82

Garanzija fil-forma ta’ impenn minn garanti

(Artikolu 94, 22(4) u 6(3)(a) tal-Kodiċi)

1.   Meta l-garanzija tiġi pprovduta fil-forma ta’ impenn minn garanti u tkun tista’ tintuża f’iktar minn Stat Membru wieħed, il-garanti jrid jindika indirizz għas-servizz jew jaħtar agent f’kull Stat Membru fejn tista’ tintuża l-garanzija.

2.   Ir-revoka tal-approvazzjoni tal-garanti jew tal-impenn tal-garanti tidħol fis-seħħ sittax-il jum wara d-data li fiha tasal jew titqies li waslet għand il-garanti d-deċiżjoni dwar ir-revoka.

3.   Il-kanċellazzjoni tal-impenn mill-garanti tidħol fis-seħħ sittax il-jum wara d-data li fiha l-garanti jinnotifika bil-kanċellazzjoni lill-uffiċċju doganali fejn ġiet ipprovduta l-garanzija.

4.   Meta garanzija li tkun tkopri operazzjoni waħedha (garanzija individwali) tiġi pprovduta fil-forma ta’ kupuni, dan jista’ jsir bl-użu ta’ mezzi elettroniċi oħra li mhux bilfors ikunu tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Artikolu 83

Forom oħra ta’ garanzija għajr depożitu fi flus jew impenn mogħti minn garanti

(Artikolu 92(1)(c) tal-Kodiċi)

1.   Il-forom oħra ta’ garanzija għajr depożitu fi flus jew impenn mogħti minn garanti għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

il-ħolqien ta’ ipoteka, tariffa fuq l-art, antikresi jew dritt ieħor li jitqies ekwivalenti għal dritt li jappartjeni għal proprjetà immobbli;

(b)

iċ-ċessjoni ta’ pretensjoni, ir-rahan, biċ-ċessjoni tal-pussess jew mingħajr, ta’ oġġetti, titoli jew pretensjonijiet jew il-portafoll tal-bank tat-tfaddil jew entrata fir-reġistru tad-dejn nazzjonali;

(c)

is-suppożizzjoni ta’ obbligu kuntrattwali konġunt għall-ammont sħiħ tad-dejn minn parti terza approvata għal dak l-għan mill-awtoritajiet doganali jew il-preżentazzjoni ta’ kambjala li l-pagament tagħha huwa ggarantit mit-tali parti terza;

(d)

depożitu fi flus jew mezzi ta’ ħlas meqjusa ekwivalenti għalih f’euro jew fil-munita tal-Istat Membru fejn hija meħtieġa l-garanzija;

(e)

il-parteċipazzjoni, soġġetta għall-ħlas ta’ kontribut, fi skema ta’ garanzija ġenerali amministrata mill-awtoritajiet doganali.

2.   Il-forom ta’ garanzija msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx jiġu aċċettati għat-tqegħid ta’ oġġetti taħt il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni.

3.   L-Istati membri jaċċettaw il-forom ta’ garanzija msemmija fil-paragrafu 1 diment li dawk il-forom ta’ garanzija jkunu aċċettati skont il-liġi nazzjonali.

Taqsima 2

Garanzija komprensiva u rinunzja tal-garanzija

Artikolu 84

Tnaqqis tal-livell tal-garanzija komprensiva u tar-rinunzja tal-garanzija

(Artikolu 95(2) tal-Kodiċi)

1.   Awtorizzazzjoni biex tintuża garanzija komprensiva b’ammont imnaqqas għal 50 % tal-ammont ta’ referenza tingħata meta l-applikant juri li huwa jissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-applikant iżomm sistema kontabilistika konsistenti mal-prinċipji ta’ kontabbiltà ġeneralment aċċettati applikati fl-Istat Membru fejn jinżammu l-kontijiet, jippermetti li jsiru kontrolli doganali bbażati fuq l-awditjar u jżomm rekord storiku ta’ dejta li jipprovdi rendikont tal-entrati mill-mument li d-dejta tidħol fil-fajl;

(b)

l-applikant għandu organizzazzjoni amministrattiva li tikkorrespondi għat-tip u d-daqs ta’ negozju u li hija adattata għall-immaniġġjar tal-fluss tal-oġġetti, u għandu kontrolli interni li kapaċi jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu żbalji u li jipprevjenu u jidentifikaw tranżazzjonijiet illegali jew irregolari;

(c)

l-applikant mhuwiex soġġett għal proċeduri ta’ falliment;

(d)

matul l-aħħar tliet snin qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni, l-applikant ikun issodisfa l-obbligi finanzjarji tiegħu rigward pagamenti ta’ dazji doganali u d-dazji, it-taxxi u t-tariffi kollha l-oħrajn li jinġabru fuq jew b’konnessjoni mal-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta’ oġġetti;

(e)

l-applikant juri abbażi tar-rekords u l-informazzjoni disponibbli għall-aħħar tliet snin qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni li jinsab f’qagħda finanzjarja suffiċjenti sabiex jissodisfa l-obbligi tiegħu u jaqdi l-impenji tiegħu fir-rigward tat-tip u l-volum tal-attività kummerċjali, inkluż li ma jkollux assi netti negattivi, sakemm mhux f’sitwazzjoni li jistgħu jiġu koperti;

(f)

l-applikant jista’ juri li għandu biżżejjed riżorsi finanzjarji sabiex jissodisfa l-obbligi tiegħu, għas-sehem mill-ammont ta’ referenza li mhuwiex kopert mill-garanzija.

2.   Awtorizzazzjoni sabiex tintuża garanzija komprensiva b’ammont imnaqqas għal 30 % tal-ammont ta’ referenza tingħata meta l-applikant juri li jissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-applikant iżomm sistema kontabilistika konsistenti mal-prinċipji ta’ kontabbiltà ġeneralment aċċettati applikati fl-Istat Membru fejn jinżammu l-kontijiet, jippermetti li jsiru kontrolli doganali bbażati fuq l-awditjar u jżomm rekord storiku ta’ dejta li jipprovdi rendikont tal-entrati mill-mument li d-dejta tidħol fil-fajl;

(b)

l-applikant għandu organizzazzjoni amministrattiva li tikkorrespondi għat-tip u d-daqs ta’ negozju u li hija adattata għall-immaniġġjar tal-fluss tal-oġġetti, u għandu kontrolli interni li kapaċi jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu żbalji u li jipprevjenu u jidentifikaw tranżazzjonijiet illegali jew irregolari;

(c)

l-applikant jiżgura li l-impjegati rilevanti jkunu jafu li jridu jgħarrfu lill-awtoritajiet doganali kull meta jsibu diffikultajiet ta’ konformità u jistabbilixxi proċeduri sabiex jinfurmaw lill-awtoritajiet doganali dwar it-tali diffikultajiet;

(d)

l-applikant mhuwiex suġġett għal proċeduri ta’ falliment;

(e)

matul l-aħħar tliet snin qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni, l-applikant ikun issodisfa l-obbligi finanzjarji tiegħu rigward pagamenti ta’ dazji doganali u d-dazji, it-taxxi u t-tariffi kollha l-oħrajn li jinġabru fuq jew b’konnessjoni mal-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta’ oġġetti;

(f)

l-applikant juri abbażi tar-rekords u l-informazzjoni disponibbli għall-aħħar tliet snin qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni li jinsab f’qagħda finanzjarja suffiċjenti sabiex jissodisfa l-obbligi tiegħu u jaqdi l-impenji tiegħu fir-rigward tat-tip u l-volum tal-attività kummerċjali, inkluż li ma jkollux assi netti negattivi, sakemm mhux f’sitwazzjoni li jistgħu jiġu koperti;

(g)

l-applikant jista’ juri li għandu biżżejjed riżorsi finanzjarji sabiex jissodisfa l-obbligi tiegħu, għas-sehem mill-ammont ta’ referenza li mhuwiex kopert mill-garanzija.

3.   Rinunzja tal-garanzija tingħata meta l-applikant juri li ssodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

l-applikant iżomm sistema kontabilistika konsistenti mal-prinċipji ta’ kontabbiltà ġeneralment aċċettati applikati fl-Istat Membru fejn jinżammu l-kontijiet, jippermetti li jsiru kontrolli doganali bbażati fuq l-awditjar u jżomm rekord storiku ta’ dejta li jipprovdi rendikont tal-entrati mill-mument li d-dejta tidħol fil-fajl;

(b)

l-applikant jagħti lill-awtoritajiet doganali aċċess fiżiku għas-sistemi kontabilistiċi tiegħu u, fejn applikabbli, għar-rekords kummerċjali u tat-trasport tiegħu;

(c)

l-applikant għandu sistema loġistika li tidentifika l-merkanzija bħala tal-Unjoni u mhux tal-Unjoni u, fejn xieraq, tindika fejn tinsab il-merkanzija;

(d)

l-applikant għandu organizzazzjoni amministrattiva li tikkorrespondi għat-tip u d-daqs ta’ negozju u li hija adattata għall-immaniġġjar tal-fluss tal-oġġetti, u għandu kontrolli interni li kapaċi jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu żbalji u li jipprevjenu u jidentifikaw tranżazzjonijiet illegali jew irregolari;

(e)

fejn applikabbli, l-applikant għandu proċeduri sodisfaċenti stabbiliti għall-immaniġġjar ta’ liċenzji u awtorizzazzjonijiet mogħtija b’konformità mal-miżuri ta’ politika kummerċjali jew marbutin mal-kummerċ fi prodotti agrikoli;

(f)

l-applikant għandu proċeduri sodisfaċenti stabbiliti għall-arkivjar tar-rekords u l-informazzjoni tiegħu u għall-protezzjoni kontra t-telf tal-informazzjoni;

(g)

l-applikant jiżgura li l-impjegati rilevanti huma ordnati jgħarrfu lill-awtoritajiet doganali kull meta jsibu diffikultajiet ta’ konformità u jistabbilixxi proċeduri sabiex jgħarrfu lill-awtoritajiet doganali dwar it-tali diffikultajiet;

(h)

l-applikant għandu miżuri ta’ sigurtà xierqa stabbiliti sabiex jipproteġu lis-sistema kompjuterizzata tal-applikant minn dħul mhux awtorizzat u sabiex tipproteġi d-dokumentazzjoni tal-applikant;

(i)

l-applikant mhuwiex suġġett għal proċeduri ta’ falliment;

(j)

matul l-aħħar tliet snin qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni, l-applikant ikun issodisfa l-obbligi finanzjarji tiegħu rigward pagamenti ta’ dazji doganali u d-dazji, it-taxxi u t-tariffi kollha l-oħrajn li jinġabru fuq jew b’konnessjoni mal-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta’ oġġetti;

(k)

l-applikant juri abbażi tar-rekords u l-informazzjoni disponibbli għall-aħħar tliet snin qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni li jinsab f’qagħda finanzjarja suffiċjenti sabiex jissodisfa l-obbligi tiegħu u jaqdi l-impenji tiegħu fir-rigward tat-tip u l-volum tal-attività kummerċjali, inkluż li ma jkollux assi netti negattivi, sakemm mhux f’sitwazzjoni li jistgħu jiġu koperti;

(l)

l-applikant jista’ juri li għandu biżżejjed riżorsi finanzjarji sabiex jissodisfa l-obbligi tiegħu, għas-sehem mill-ammont ta’ referenza li mhuwiex kopert mill-garanzija.

4.   Meta l-applikant ikun ilu stabbilit inqas minn tliet snin, ir-rekwiżit kif imsemmi fil-paragrafi 1(d), 2(e) u 3(j) irid jiġi vverifikat fuq il-bażi tar-rekords u l-informazzjoni disponibbli.

Taqsima 3

Dispożizzjonijiet għall-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni u l-proċedura skont il-Konvenzjoni ATA u ta’ Istanbul

Artikolu 85

Rilaxx tal-obbligi tal-garanti skont il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni

(Artikoli 6(2), 6(3)(a) u 98 tal-Kodiċi)

1.   Meta l-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni ma tkunx ġiet rilaxxata, l-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru ta’ tluq iridu jinnotifikaw lill-garanti li l-proċedura ma ġietx rilaxxata, fi żmien disa’ xhur mil-limiti ta’ żmien stipulat għall-preżentazzjoni tal-merkanzija uffiċċju doganali tad-destinazzjoni.

2.   Meta l-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni ma tkunx ġiet rilaxxata, l-awtoritajiet doganali, determinati b’konformità mal-Artikolu 87 tal-Kodiċi, fi żmien tliet snin mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni ta’ tranżitu, jinnotifikaw lill-garanti li huwa meħtieġ jew li jista’ jkun meħtieġ iħallas id-dejn li huwa obbligat iħallas fir-rigward tal-operazzjoni ta’ tranżitu tal-Unjoni inkwistjoni.

3.   Il-garanti għandu jiġi rilaxxat mill-obbligi tiegħu jekk xi waħda min-notifiki previsti fil-paragrafi 1 u 2 ma tkunx inħarġitlu qabel ma skada l-limitu ta’ żmien.

4.   Meta tkun inħarġet xi waħda min-notifiki, il-garanti jiġi mgħarraf dwar l-irkupru tad-dejn jew ir-rilaxx tal-proċedura.

5.   Ir-rekwiżiti komuni tad-dejta għan-notifika kif imsemmi fil-paragrafu 1 huma stabbilitu fl-Anness 32-04.

Ir-rekwiżiti komuni tad-dejta għan-notifika kif imsemmija fil-paragrafu 2 huma stabbiliti fl-Anness 32-05.

6.   B’konformità mal-Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi, in-notifika, kif imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 tista’ tintbagħat permezz ta’ mezzi oħra minbarra tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Artikolu 86

Talba għal pagament lil assoċjazzjoni li tagħti garanzija għall-oġġetti koperti bil-carnet ATA u notifika li mhumiex rilaxxati carnets CPD lil assoċjazzjoni li tagħti garanzija skont il-proċedura tal-Konvenzjoni ATA jew il-Konvenzjoni ta’ Istanbul

(Artikoli 6(2), 6(3)(a) u 98 tal-Kodiċi)

1.   Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ wieħed mill-obbligi skont il-carnet ATA jew il-carnet CPD, l-awtoritajiet doganali għandhom jirregolarizzaw id-dokumenti ta’ ammissjoni temporanja (talba għall-ħlas lil assoċjazzjoni li tagħti garanzija, jew notifika għan-nuqqas ta’ rilaxx, rispettivament) b’konformità mal-Artikoli 9, 10 u 11 tal-Anness A tal-Konvenzjoni ta’ Istanbul jew, fejn applikabbli, b’konformità mal-Artikoli 7, 8 u 9 tal-Konvenzjoni ATA.

2.   L-ammont ta’ dazju tal-importazzjoni u taxxi li jirriżultaw mit-talba għall-ħlas minn assoċjazzjoni li tagħti garanzija għandu jiġi kkalkolat permezz ta’ formola mudell tat-taxxa.

3.   Ir-rekwiżiti komuni tad-dejta għat-talba għall-ħlas lil assoċjazzjonili tagħti garanzija msemmija fil-paragrafu 1, huma stabbiliti fl-Anness 33-01.

4.   Ir-rekwiżiti tad-dejta komuni għan-notifika tan-nuqqas ta’ rilaxx tal-carnets CPD imsemmija fil-paragrafu 1 huma stabbiliti fl-Anness 33-02.

5.   B’konformità mal-Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi, it-talba għall-ħlas lil assoċjazzjoni li tagħti garanzija u n-notifika ta’ nuqqas ta’ rilaxx tal-carnets CPD tista’ tintbagħat lill-assoċjazzjoni rilevanti li tagħti garanzija permezz ta’ mezzi oħrajn li mhux bilfors ikunu tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

KAPITOLU 3

Irkupru u pagament ta’ dazju u ripagament u remissjoni tal-ammont ta’ dazju tal-importazzjoni u l-esportazzjoni

Taqsima 1

Determinazzjoni tal-ammont ta’ dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni, notifika tad-dejn doganali u entrata fil-kontijiet

Subtaqsima 1

Notifika tad-dejn doganali u talba għall-ħlas mill-assoċjazzjoni li tagħti garanzija

Artikoli 87

Mezzi ta’ notifika tad-dejn doganali

(Artikoli 6(3)(a) tal-Kodiċi)

In-notifika tad-dejn doganali b’konformità mal-Artikolu 102 tal-Kodiċi tista’ ssir permezz ta’ mezzi oħra li mhux bilfors ikunu tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Artikolu 88

Eżenzjoni min-notifika tad-dejn doganali

(Artikolu 102(1)(d) tal-Kodiċi)

1.   L-awtoritajiet doganali jistgħu ma jinnotifikawx dejn doganali mġarrab minħabba nuqqas ta’ konformità skont l-Artikolu 79 jew 82 tal-Kodiċi meta l-ammont tad-dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni kkonċernat ikun inqas minn EUR 10.

2.   Meta d-dejn doganali jkun inizjalment ġie nnotifikat b’ammont ta’ dazju tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni li kien inqas mill-ammont tad-dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni pagabbli, l-awtoritajiet doganali jistgħu ma jinnotifikawx id-dejn doganali għad-differenza bejn dawk l-ammonti diment li tkun inqas minn EUR 10.

3.   Il-limitu ta’ EUR 10 imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 japplika għal kull azzjoni ta’ rkupru.

Taqsima 2

Pagament tal-ammont ta’ dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni

Artikolu 89

Sospensjoni tal-limitu ta’ żmien għall-ħlas fil-każ ta’ applikazzjoni għal remissjoni

(Artikolu 108(3)(a) tal-Kodiċi)

1.   L-awtoritajiet doganali għandhom jissospendu l-limitu ta’ żmien għall-ħlas tal-ammont ta’ dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni li jikkorrispondi għal dejn doganali sakemm jieħdu deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għal remissjoni, diment li jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet:

(a)

meta tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni għal remissjoni skont l-Artikolu 118, 119 jew 120 tal-Kodiċi, il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu rilevanti aktarx jintlaħqu;

(b)

meta tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni għal remissjoni skont l-Artikolu 117 tal-Kodiċi, il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 117 u l-Artikolu 45(2) tal-Kodiċi aktarx jintlaħqu.

2.   Meta l-oġġetti soġġetti għal applikazzjoni għal remissjoni ma jibqgħux taħt superviżjoni doganali fi żmien l-applikazzjoni, trid tiġi pprovduta garanzija.

3.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 2, l-awtoritajiet doganali ma għandhomx jitolbu garanzija jekk jiġi stabbilit li l-forniment ta’ garanzija aktarx li jikkawża diffikultajiet ekonomiċi jew soċjali lid-debitur.

Artikolu 90

Sospensjoni tal-limitu ta’ żmien għall-ħlas fil-każ ta’ oġġetti li għandhom jinqerdu, jiġu kkonfiskati jew abbandunati għall-Istat

(Artikolu 108(3)(b) tal-Kodiċi)

L-awtoritajiet doganali jissospendu l-limitu ta’ żmien għall-ħlas tal-ammont ta’ dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni li jikkorrispondi għal dejn doganali meta l-oġġetti jkunu għadhom taħt superviżjoni doganali u għandhom jinqerdu, jiġu kkonfiskati jew abbandunati għall-Istat u l-awtoritajiet doganali jqisu li l-kundizzjonijiet għall-konfiska, il-qerda jew l-abbandun aktarx li jiġu ssodisfati, sakemm tittieħed id-deċiżjoni finali dwar il-konfiska, il-qerda jew l-abbandun tagħhom.

Artkolu 91

Sospensjoni tal-limitu ta’ żmien għall-ħlas fil-każ ta’ djun doganali mġarrba minħabba nuqqas ta’ konformità

(Artikolu 108(3)(c) tal-Kodiċi)

1.   L-awtoritajiet doganali għandhom jissospendu l-limitu ta’ żmien għall-ħlas mill-persuna msemmija fl-Artikolu 79(3)(a) tal-Kodiċi tal-ammont tad-dazju tal-importazzjoni jew l-esportazzjoni li jikkorrispondi għal dejn doganali meta dejn doganali jkun iġġarrab minħabba nuqqas ta’ konformità kif imsemmi fl-Artikolu 79 tal-Kodiċi, diment li jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

tal-inqas ikun ġie identifikat debitur ieħor b’konformità mal-Artikolu 79(3)(b) jew (c) tal-Kodiċi;

(b)

l-ammont tad-dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni kkonċernat ikun ġie nnotifikat lid-debitur imsemmi fil-punt (a) b’konformità mal-Artikolu 102 tal-Kodiċi;

(c)

il-persuna msemmija fl-Artikolu 79(3)(a) tal-Kodiċi ma titqiesx li hija debitur b’konformità mal-Artikolu 79(3)(b) jew (c) tal-Kodiċi u ma jkunu jistgħu jiġu attribwiti ebda qerq jew negliġenza ċara lil din il-persuna;

2.   Is-sospensjoni għandha tidħol fis-seħħ bil-patt li l-persuna li tibbenefika minnha toħroġ garanzija għall-ammont tad-dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni inkwistjoni, ħlief f’waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

diġà tkun teżisti garanzija li tkopri l-ammont sħiħ tad-dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni inkwistjoni u l-garanti ma jkunx ġie rilaxxat mill-obbligi tiegħu;

(b)

jiġi stabbilit, fuq il-bażi ta’ valutazzjoni dokumentata, li r-rekwiżit ta’ garanzija aktarx li jikkawża diffikultajiet ekonomiċi u soċjali serji għad-debitur.

3.   Id-durata tas-sospensjoni għandha tkun limitata għal sena. Madankollu, l-awtoritajiet doganali jistgħu jestendu dan il-perjodu għal raġunijiet iġġustifikati.

Taqsima 3

Ħlas lura u remissjoni

Subtaqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali u proċedura

Artikolu 92

Applikazzjoni għal ħlas lura jew remissjoni

(Artikoli 6(3)(a), 22(1) u 103 tal-Kodiċi)

1.   Permezz ta’ deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi, l-applikazzjoni għal ħlas lura jew remissjoni tad-dazji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni msemmija fl-Artikolu 116 tal-Kodiċi trid tiġi sottomessa lill-awtorità doganali kompetenti tal-Istat Membru fejn ġie nnotifikat id-dejn doganali.

2.   L-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tista’ ssir b’mezzi oħra li mhux bilfors ikunu tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta, skont id-dispożizzjonijiet fl-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 93

Informazzjoni supplimentari meta l-oġġetti jkunu jinsabu fi Stat Membru ieħor

(Artikoli 6(2) u 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Fl-Anness 33-06 hemm stabbiliti r-rekwiżiti komuni tad-dejta għat-talba ta’ informazzjoni supplimentari meta l-oġġetti jkunu jinsabu fi Stat membru ieħor.

It-talba għal informazzjoni supplimentari msemmija fl-ewwel subparagrafu tista’ ssir permezz ta’ mezzi oħrajn li mhux bilfors ikunu tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Artikolu 94

Mezzi ta’ notifika tad-deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Id-deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni tad-dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni tista’ tiġi nnotifikata lill-persuna kkonċernata b’mezzi oħra li mhux bilfors ikunu tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Artikolu 95

Rekwiżiti komuni tad-dejta relatati mal-formalitajiet meta l-oġġetti jkunu jinsabu fi Stat Membru ieħor

(Artikolu 6(2) tal-Kodiċi)

Fl-Anness 33-07 hemm stabbiliti r-rekwiżiti tad-dejta komuni għat-tweġib tat-talba għal informazzjoni dwar it-tlestija ta’ formalitajiet meta l-applikazzjoni għal ħlas lura jew remissjoni tkun marbuta ma’ oġġetti li jinsabu fi Stat Membru ieħor li mhuwiex dak fejn ġie nnotifikat id-dejn doganali.

Artikolu 96

Mezzi għall-bgħit ta’ informazzjoni dwar it-tlestija ta’ formalitajiet meta l-oġġetti jkunu jinsabu fi Stat Membru ieħor

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

It-tweġiba msemmija fl-Artikolu 95 tista’ tintbagħat permezz ta’ mezzi oħra li mhux bilfors ikunu tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Artikolu 97

Extensjoni tal-limitu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni

(Artikolu 22(3) tal-Kodiċi)

Meta jkun japplika l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 116(3) tal-Kodiċi jew il-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 116(3) tal-Kodiċi, il-limitu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni dwar ħlas lura jew remissjoni jiġi sospiż sat-tali żmien sakemm l-Istat Membru kkonċernat ikun irċieva n-notifikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni jew in-notifika mill-Kummissjoni li l-fajl ġie ritornat għar-raġunijiet previsti fl-Artikolu 98(6).

Meta jkun japplika l-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 116 (3) tal-Kodiċi, il-limitu taż-żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni dwar ripagament jew remissjoni tiġi sospiża sat-tali żmien sakemm l-Istat Membru kkonċernat ikun irċieva notifika tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-każ li jinvolvi kwistjonijiet komparabbli fil-fatt u fid-dritt.

Subtaqsima 2

Deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Kummissjoni

Artikolu 98

Trażmizzjoni tal-fajl lill-Kummissjoni għal deċiżjoni

(Artikolu 116(3) tal-Kodiċi)

1.   L-Istat Membru għandu jinnotifika lill-persuna kkonċernata bl-intenzjoni li jibgħat il-fajl lill-Kummissjoni qabel jibagħtu u jagħti lill-persuna kkonċernata 30 jum biex tiffirma dikjarazzjoni li tiċċertifika li qrat il-fajl u tistipula li ma hemm xejn xi żżid jew telenka l-informazzjoni addizzjonali kollha li tqis li għandha tiġi inkluża. Meta l-persuna kkonċernata ma tipprovdix dik id-dikjarazzjoni fi żmien dawk it-30 jum, il-persuna kkonċernata għandha titqies li qrat il-fajl u li ma għandha xejn xi żżid.

2.   Meta Stat Membru jibgħat fajl lill-Kummissjoni għal deċiżjoni fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 116(3) tal-Kodiċi, il-fajl għandu jinkludi tal-inqas dan li ġej:

(a)

sommarju tal-każ;

(b)

informazzjoni ddettaljata li tistabbilixxi li l-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 119 jew l-Artikolu 120 tal-Kodiċi huma ssodisfati;

(c)

id-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jew dikjarazzjoni mill-Istat Membru li tiċċertifika li l-persuna kkonċernata hija kkunsidrata li qrat il-fajl u ma għandha xejn xi żżid.

3.   Malli tirċievi l-fajl, il-Kummissjoni għandha tikkonferma dan lill-Istat Membru kkonċernat.

4.   Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha kopja tas-sommarju tal-każ imsemmi fil-paragrafu 2(a) fi żmien 15-il jum mid-data li fiha tkun irċevit il-fajl.

5.   Meta l-informazzjoni mibgħuta mill-Istat Membru ma tkunx biżżejjed sabiex il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob iktar informazzjoni mill-Istat Membru.

6.   Il-Kummissjoni għandha trodd lura l-fajl lill-Istat Membru u l-każ għandu jitqies li qatt ma ġie sottomess lill-Kummissjoni fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

il-fajl huwa evidentement mhux komplut minħabba li ma fih xejn li jiġġustifika l-kunsiderazzjoni tiegħu mill-Kummissjoni;

(b)

skont it-tieni subparagrafutal-Artikolu 116(3) tal-Kodiċi, il-każ ma kellux jiġi sottomess lill-Kummissjoni;

(c)

l-Istat Membru ikun bagħat lill-Kummissjoni informazzjoni ġdida ta’ natura li tbiddel sostanzjalment il-preżentazzjoni tal-fatti jew il-valutazzjoni legali tal-każ filwaqt li l-Kummissjoni tkun għadha qed tikkunsidra l-fajl.

Artikolu 99

Id-dritt għall-persuna kkonċernata li tinstema’

(Artikolu 116(3) tal-Kodiċi)

1.   Meta l-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li tieħu deċiżjoni sfavorevoli fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 116 (3) tal-Kodiċi, għandha tikkomunika l-oġġezzjonijiet tagħha lill-persuna kkonċernata bil-miktub, flimkien ma’ referenza għad-dokumenti u l-informazzjoni kollha li fuqhom huma bbażati dawk l-oġġezzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-persuna kkonċernata dwar id-dritt tagħha li jkollha aċċess għall-fajl.

2.   Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat bl-intenzjoni tagħha u dwar il-bgħit tal-komunikazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1.

3.   Il-persuna kkonċernata tingħata l-opportunità li tesprimi fehimitha bil-miktub lill-Kummissjoni fi żmien 30 jum mid-data li fiha tkun irċiviet il-komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 100

Limiti ta’ żmien

(Artikolu 116(3) tal-Kodiċi)

1.   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar jekk il-ħlas lura jew il-remissjoni humiex iġġustifikati fi żmien disa’ xhur mid-data li fihom tkun irċeviet il-fajl imsemmi fl-Artikolu 98(1).

2.   Meta l-Kummissjoni tkun sabet li għandha bżonn titlob iktar informazzjoni mingħand l-Istat Membru kif stabbilit fl-Artikolu 98(5), il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1 jiġi estiż bl-istess perjodu ta’ żmien bħall-perjodu ta’ bejn id-data li fiha l-Kummissjoni tkun bagħtet it-talba għal informazzjoni addizzjonali u d-data li fiha tkun irċiviet l-informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-persuna kkonċernata dwar l-estensjoni.

3.   Meta l-Kummissjoni tagħmel investigazzjoni sabiex tieħu deċiżjoni, il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi estiż biż-żmien neċessarju biex jitlestew l-investigazzjonijiet. Estensjoni bħal din ma għandhiex taqbeż id-disa’ xhur. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istat Membru u lill-persuna kkonċernata dwar id-dati li fihom jinfetħu u jingħalqu l-investigazzjonijiet.

4.   Meta l-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li tieħu deċiżjoni sfavorevoli kif imsemmi fl-Artikolu 99(1), il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi estiż bi 30 jum.

Artikolu 101

In-notifika tad-deċiżjoni

(Artikolu 116(3) tal-Kodiċi)

1.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istat Membru kkonċernat dwar id-deċiżjoni tagħha malajr kemm jista’ jkun u qatt iktar tard minn 30 jum mill-iskadenza tal-perjodu speċifikat fl-Artikoli 100(1).

2.   L-awtorità doganali kompetenti li tieħu d-deċiżjoni għandha toħroġ deċiżjoni fuq il-bażi tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni nnotifikata b’konformità mal-paragrafu 1.

L-Istat Membru li għalih tappartjeni l-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni għandu jgħarraf lill-Kummissjoni billi jibgħatilha kopja tad-deċiżjoni kkonċernata.

3.   Meta d-deċiżjoni fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 116(3) tal-Kodiċi tkun favorevoli għall-persuna kkonċernata, il-Kummissjoni tista’ tispeċifika l-kundizzjonijiet li skonthom l-awtoritajiet doganali għandhom iħallsu lura jew jagħmlu remissjoni tad-dazju f’każijiet li jinvolvu kwistjonijiet paragunabbli fil-fatt u fid-dritt.

Artikolu 102

Il-konsegwenzi fil-każ ta’ nuqqas ta’ teħid jew notifika ta’ deċiżjoni

(Artikolu 116(3) tal-Kodiċi)

Jekk il-Kummissjoni ma tiħux deċiżjoni fil-limitu taż-żmien stipulat fl-Artikolu 100, jew ma tinnotifikax deċiżjoni lill-Istat Membru inkwitsjoni fi ħdan il-limitu ta’ żmien previst f’101(1), l-awtorità doganali kompetenti sabiex tieħu d-deċiżjoni għandha tieħu deċiżjoni favur il-persuna kkonċernata.

KAPITOLU 4

Għeluq ta’ dejn doganali

Artikolu 103

Nuqqasijiet li ma għandhomx effett sinifikanti fuq it-tħaddim korrett ta’ proċedura doganali

(Artikolu 124(1)(h)(i) tal-Kodiċi)

Is-sitwazzjonijiet li ġejjin għandhom jitqiesu bħala nuqqasijiet li ma għandhomx effett sinifikanti fuq it-tħaddim korrett tal-proċedura doganali:

(a)

jinqabeż limitu ta’ żmien b’perjodu ta’ żmien li mhuwiex itwal mill-estensjoni tal-limitu ta’ żmien li kienet tingħata li kieku saret applikazzjoni għal estensjoni;

(b)

meta dejn doganali jkun iġġarrab għal oġġetti imqiegħda taħt proċedura speċjali jew f’ħażna temporanja skont l-Artikolu 79(1)(a) jew (c) tal-Kodiċi u dawk l-oġġetti mbagħad ikunu ġew rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera;

(c)

meta s-superviżjoni doganali tkun reġgħet ġiet stabbilita għal oġġetti li mhumiex parti formali minn proċedura ta’ tranżitu, iżda li qabel kienu f’ħażna temporanja jew li tqiegħdu taħt proċedura speċjali flimkien ma’ oġġetti mqiegħda formalment taħt dik il-proċedura ta’ tranżitu;

(d)

fil-każ ta’ oġġetti mqiegħda taħt proċedura speċjali minbarra ż-żoni ta’ tranżitu u ż-żoni liberi jew fil-każ ta’ oġġetti maħżuna temporanjament, meta jsir żball fl-informazzjoni mniżżla fid-dikjarazzjoni doganali li tirrilaxxa l-proċedura jew li ttemm il-ħażna temporanja diment li l-iżball ma jkollu ebda impatt fuq ir-rilaxx tal-proċedura jew fuq it-tmiem tal-ħażna temporanja;

(e)

meta d-dejn doganali jkun iġġarrab skont l-Artikolu 79(1)(a) jew (b) tal-Kodiċi, diment li l-persuna kkonċernata tgħarraf lill-awtoritajiet doganali kompetenti dwar in-nuqqas ta’ konformità qabel ma jkun ġie nnotifikat id-dejn doganali jew inkella qabel ma l-awtoritajiet doganali jkunu għarrfu lit-tali persuna li biħsiebhom jagħmlu kontroll.

TITOLU IV

OĠĠETTI MIĠJUBA FIT-TERRITORJU DOGANALI TAL-UNJONI

KAPITOLU 1

Dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul

Artikolu 104

Rinunzja mill-obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul

(Artikolu 127(2)(b) tal-Kodiċi)

1.   Il-preżentazzjoni ta’ sommarju fil-qosor tad-dħul tiġi rrinunzjata fir-rigward tal-merkanzija li ġejja:

(a)

enerġija elettrika;

(b)

oġġetti li jidħlu minn pipeline;

(c)

oġġetti ta’ korrispondenza;

(d)

oġġetti domestiċi kif definiti fl-Artikolu 2(1)(d) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1186/2009 tas-16 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ eżenzjonijiet mid-dazju doganali (14), diment li ma jinġarrux skont kuntratt ta’ trasport;

(e)

oġġetti li għalihom hija awtorizzata dikjarazzjoni doganali bil-fomm b’konformità mal-Artikolu 135 u l-Artikolu 136(1) diment li ma jinġarrux skont kuntratt ta’ trasport;

(f)

oġġetti msemmija fl-Artikolu 138(b) sa (d) jew l-Artikolu 139(1) li huma meqjusa ddikjarati b’konformità mal-Artikolu 141 diment li ma jinġarrux skont kuntratt ta’ trasport;

(g)

oġġetti fil-baġalji personali ta’ vjaġġaturi;

(h)

oġġetti ttrasportati filwaqt li huma koperti mill-formola 302 ipprovduta fil-Ftehim bejn il-Partijiet għat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana rigward l-Istatus tal-Forzi tagħhom, iffirmat f’Londra fid-19 ta’ Ġunju 1951;

(i)

armi u tagħmir militari mdaħħla fit-territorju doganali tal-Unjoni mill-awtoritajiet inkarigati mid-difiża militari ta’ Stat Membru, fi trasport militari jew trasport operat għall-użu mill-awtoritajiet militari biss;

(j)

l-oġġetti li ġejjin imdaħħla fit-territorju doganali tal-Unjoni direttament minn installazzjonijiet offshore imħaddma minn persuna stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni:

(i)

oġġetti li kienu inkorporati f’dawk l-installazzjonijiet offshore għall-finijiet tal-kostruzzjoni, it-tiswija, il-manutenzjoni jew il-konverżjoni tagħhom;

(ii)

oġġetti li ntużaw għall-immuntar jew it-tagħmir ta’ installazzjonijiet offshore;

(iii)

provvisti użati jew ikkunsmati fuq l-installazzjonijiet offshore;

(iv)

skart mhux perikoluż mit-tali installazzjonijiet offshore;

(k)

oġġetti intitolati għal abbon skont il-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar ir-relazzjonijiet diplomatiċi tat-18 ta’ April 1961, il-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar ir-relazzjonijiet konsulari tal-24 ta’ April 1963, konvenzjonijiet konsulari oħrajn jew il-Konvenzjoni ta’ New York tas-16 ta’ Diċembru 1969 dwar missjonijiet speċjali;

(l)

l-oġġetti li ġejjin abbord bastimenti u inġenji tal-ajru:

(i)

oġġetti li ġew ipprovduti sabiex jiġu inkorporati bħala partijiet jew aċċessorji f’dawk il-bastimenti jew inġenji tal-ajru;

(ii)

oġġetti għat-tħaddim ta’ magni, makkinarji u tagħmir ieħor ta’ dawk il-bastimenti jew inġenji tal-ajru;

(iii)

oġġetti tal-ikel jew oġġetti oħra li jiġu kkunsmati jew jinbiegħu abbord;

(m)

oġġetti mdaħħla fit-territorji doganali tal-Unjoni Ewropea minn Ceuta u Melilla, Ġibiltà, Helgoland, ir-Repubblika ta’ San Marino, l-Istat tal-Belt tal-Vatikan, il-muniċipalitajiet ta’ Livigno u Campione d’Italia, jew l-ilmijiet nazzjonali Taljani tal-Lag ta’ Lugano li jinsabu bejn ix-xatt tal-lag u l-fruntiera politika taż-żona bejn Ponte Tresa u Porto Ceresio;

(n)

prodotti tas-sajd u prodotti oħra meħuda mill-baħar barra mit-territorji doganali tal-Unjoni mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni;

(o)

bastimenti, u l-oġġetti li jkunu qed iġorru, li jidħlu fl-ibħra territorjali ta’ Stat Membru bl-uniku skop li jgħabbu provvisti mingħajr ma jagħmlu ebda konnessjoni mal-faċilitajiet portwarji;

(p)

oġġetti koperti mill-carnets ATA jew CPD diment li jinġarrux skont kuntratt ta’ trasport.

2.   Sal-31 ta’ Diċembru 2020, il-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għandha tiġi rrinunzjata fir-rigward ta’ konsenji postali li l-piż tagħhom ma jaqbiżx il-250 gramma.

Meta oġġetti f’konsenji postali li l-piż tagħhom ma jaqbiżx il-250 gramma jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni iżda ma jkunux koperti b’dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul, ma għandhomx jiġu applikati penali. Meta jiġu ppreżentati l-oġġetti għandha ssir analiżi tar-riskju, meta disponibbli fuq il-bażi tad-dikjarazzjoni ta’ ħażna temporanja jew id-dikjarazzjoni doganali li tkopri dawk l-oġġetti.

Sal-31 ta’ Diċembru 2020, il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-sitwazzjoni ta’ oġġetti f’konsenji postali skont dan il-paragrafu bil-għan li tagħmel tali adattamenti li jistgħu jidhru li huma neċessarji filwaqt li jiġi kkunsidrat l-użu ta’ mezzi elettroniċi mill-operaturi postali għall-movimenti tal-oġġetti.

Artikolu 105

Limiti ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul fil-każ ta’ trasport bil-baħar

(Artikolu 127(3) u (7) tal-Kodiċi)

Meta l-oġġetti jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni bil-baħar, id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul tiġi ppreżentata fil-limiti taż-żmien li ġejjin:

(a)

għal merkanzija fil-kontejners, għajr meta jkun japplika l-punt (c) jew il-punt (d), mhux iktar tard minn 24 siegħa qabel ma l-oġġetti jitgħabbew fuq il-bastiment li fuqu se jiddaħħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

għal merkanzija bl-ingrossa jew merkanzija li titgħabba individwalment, għajr meta jkun japplika l-punt (c) jew il-punt (d), mhux iktar tard minn erba’ sigħat qabel il-wasla tal-bastiment fl-ewwel port ta’ dħul fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(c)

mhux iktar tard minn sagħtejn qabel il-wasla tal-bastiment fl-ewwel port tad-dħul fit-territorju doganali tal-Unjoni fil-każ tal-oġġetti li ġejjin minn kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)

Greenland;

(ii)

il-Gżejjer Faeroe;

(iii)

l-Iżlanda;

(iv)

il-portijiet fil-Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana, il-Baħar l-Iswed u l-Baħar Mediterran;

(v)

il-portijiet kollha tal-Marokk;

(d)

għal moviment, ħlief meta jkun japplika l-punt (c), bejn it-territorju barra t-territorju doganali tal-Unjoni u Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, il-gżejjer Azores, Madeira jew il-Gżejjer Canary, meta l-vjaġġ idum inqas minn 24 siegħa, mhux iktar tard minn sagħtejn qabel il-wasla fl-ewwel port tad-dħul fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 106

Limiti ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul fil-każ ta’ trasport bl-ajru

(Artikolu 127(3) u (7) tal-Kodiċi)

1.   Meta l-oġġetti jiddaħħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni bl-ajru, id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul tiġi ppreżentata kmieni kemm jista’ jkun.

Is-sett tad-data minimu tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul jiġi ppreżentat mhux iktar tard minn meta l-oġġetti jitgħabbew fuq l-inġenji tal-ajru li fuqu jiddaħħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni.

2.   Meta jiġi pprovdut biss is-sett tad-data minimu tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul fil-limitu ta’ żmien imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, għandhom jiġu pprovduti d-dettalji l-oħrajn sal-limitu taż-żmien kif ġej:

(a)

għal titjiriet ta’ inqas minn erba’ sigħat, mhux iktar tard mill-ħin tat-tluq attwali tal-inġenji tal-ajru;

(b)

għal titjiriet oħra, mhux iktar tard minn erba’ sigħat qabel il-wasla tal-inġenji tal-ajru fl-ewwel ajru tat-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 107

Limiti ta’ żmien għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul fil-każ ta’ trasport bil-ferrovija

(Artikolu 127(3) u (7) tal-Kodiċi)

Meta l-oġġetti jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni bil-ferrovija, id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul tiġi ppreżentata fil-limiti taż-żmien li ġejjin:

(a)

meta l-vjaġġ bil-ferrovija mill-aħħar stazzjon tal-formazzjoni tal-ferrovija li tinsab f’pajjiż terz sal-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul jieħu inqas minn sagħtejn, mhux iktar tard minn siegħa qabel il-wasla tal-oġġetti fil-post li għalih huwa kompetenti dak l-uffiċċju doganali;

(b)

fil-każijiet kollha l-oħrajn, mhux iktar tard minn sagħtejn qabel il-wasla tal-oġġetti fil-post li għalih huwa kompetenti l-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul.

Artikolu 108

Limiti taż-żmien għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul fil-każ tat-trasport bit-triq

(Artikolu 127(3) u (7) tal-Kodiċi)

Meta l-oġġetti jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni bit-triq, id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għandha tiġi ppreżentata mhux iktar tard minn siegħa qabel il-wasla tal-oġġetti fuq il-post li għalih huwa kompetenti l-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul.

Artikolu 109

Limiti taż-żmien għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul fil-każ ta’ trasport fuq passaġġi fuq l-ilma interni

(Artikolu 127(3) u (7) tal-Kodiċi)

Meta l-oġġetti jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni permezz ta’ passaġġi fuq l-ilma interni, id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul trid tiġi ppreżentata tal-inqas sagħtejn qabel il-wasla tal-oġġetti fuq il-post li għalih huwa kompetenti l-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul.

Artikolu 110

Limiti taż-żmien għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul fil-każ ta’ trasport ikkombinat

(Artikolu 127(3) u (7) tal-Kodiċi)

Meta l-oġġetti jiddaħħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni permezz ta’ mezz tat-trasport li huwa stess jiġi ttrasportat fuq mezz tat-trasport attiv, il-limiti ta’ żmien għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għandu jkun il-limitu taż-żmien applikabbli għall-mezz tat-trasport attiv.

Artikolu 111

Limiti ta’ żmien għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul fil-każ ta’ force majeure

(Artikolu 127(3) u (7) tal-Kodiċi)

Il-limiti ta’ żmien imsemmija fl-Artikoli 105 sa 109 ma japplikawx fil-każ ta’ force majeure.

Artikolu 112

Il-forniment tad-dettalji tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul minn persuni oħra f’każijiet speċifiċi rigward it-trasport bil-baħar jew il-passaġġi fuq l-ilma interni

(Artikolu 127(6) tal-Kodiċi)

1.   Meta, fil-każ ta’ trasport bil-baħar jew passaġġi fuq l-ilma interni, għall-istess oġġett, ikunu ġie konkluż kuntratt addizzjonali wieħed jew iktar kopert minn polza ta’ kargu waħda jew iktar minn persuna waħda jew iktar li mhijiex it-trasportatur, u l-persuna li toħroġ il-polza ta’ kargu ma tqegħidx id-dettalji meħtieġa għad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għad-dispożizzjoni tal-imsieħeb kuntrattwali tagħha li joħroġ il-polza ta’ kargu lilha jew lill-imsieħeb kuntrattwali li miegħu kkonkluda arranġament ta’ kotagħbija ta’ oġġetti, il-persuna li ma tqegħidx id-dettalji meħtieġa għad-dispożizzjoni, għandha tipprovdi dawk id-dettalji lill-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul b’konformità mal-Artikolu 127(6) tal-Kodiċi.

Meta d-destinatarju indikat fuq il-polza ta’ kargu, li ma jkollha ebda polza ta’ kargu sottostanti ma jqegħidx id-dettalji meħtieġa għad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul disponibbli għall-persuna li toħroġ il-polza ta’ kargu, dan għandu jipprovdi dawk id-dettalji lill-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul.

2.   Kull persuna li tissottometti d-dettalji msemmija fl-Artikolu 127(5) tal-Kodiċi tkun responsabbli għad-dettalji li hi tkun issottomettiet b’konformità mal-Artikolu 15(2)(a) u (b) tal-Kodiċi.

Artikolu 113

Għoti ta’ dettalji tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul minn persuni oħrajn f’każijiet speċifiċi fir-rigward tat-trasport bl-ajru

(Artikolu 127(6) tal-Kodiċi)

1.   Meta, fil-każ ta’ trasport bl-ajru, għall-istess oġġetti, ikunu ġie konkluż kuntratt addizzjonali wieħed jew iktar kopert minn polza tal-passaġġ bl-ajru waħda jew iktar minn persuna waħda jew iktar li mhijiex it-trasportatur, u l-persuna li toħroġ il-polża tal-passaġġ bl-ajru ma tqegħidx id-dettalji meħtieġa għad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għad-dispożizzjoni tal-imsieħeb kuntrattwali tagħha li joħroġ polza tal-passaġġ bl-ajru lilha jew lill-imsieħeb kuntrattwali li miegħu kkonkluda arranġament ta’ kotagħbija ta’ oġġetti, il-persuna li ma tqegħidx id-dettalji meħtieġa għad-dispożizzjoni, għandha tipprovdi dawk id-dettalji lill-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul b’konformità mal-Artikolu 127(6) tal-Kodiċi.

2.   Meta, fil-każ ta’ trasport bl-ajru, l-oġġetti jiċċaqilqu skont ir-regoli tal-atti tal-Unjoni Postali Universali u l-operatur postali ma jqegħidx id-dettalji meħtieġa għad-dispożizzjoni għad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul disponibbli għat-trasportatur, l-operatur postali għandu jipprovdi dawk id-dettalji lill-uffiċċju doganali tal-ewwel dħul b’konformità mal-Artikolu 127(6) tal-Kodiċi.

3.   Kull persuna li tissottometti d-dettalji msemmija fl-Artikolu 127(5) tal-Kodiċi għandha tkun responsabbli għad-dettalji li din il-persuna tkun issottomettiet b’konformità mal-Artikolu 15(2)(a) u (b) tal-Kodiċi.

KAPITOLU 2

Il-wasla tal-oġġetti

Artikolu 114

Il-kummerċ ma’ territorji fiskali speċjali

(Artikolu 1(3) tal-Kodiċi)

L-Istati Membri japplikaw dan il-Kapitolu u l-Artikoli 133 sa 152 tal-Kodiċi għal oġġetti f’kummerċ bejn territorju fiskali speċjali u parti oħra tat-territorju doganali tal-Unjoni, li ma jkunx territorju fiskali speċjali.

Artikolu 115

L-approvazzjoni ta’ post għall-preżentazzjoni ta’ oġġetti lid-dwana u ħażna temporanja

(Artikoli 139(1) u 147(1) tal-Kodiċi)

1.   Post li mhuwiex l-uffiċċju doganali kompetenti jista’ jiġi approvat għall-finijiet tal-preżentazzjoni ta’ oġġetti meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin.

(a)

ikunu ssodisfati r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 148(2) u (3) tal-Kodiċi u fl-Artikolu 117;

(b)

l-oġġetti ddikjarati taħt proċedura doganali l-għada tal-preżentazzjoni tagħhom, sakemm l-awtoritajiet doganali ma jeħtieġux li l-oġġetti doganali jiġu eżaminati b’konformità mal-Artikolu 140(2) tal-Kodiċi.

Meta l-post diġà jkun awtorizzat għall-finijiet tat-tħaddim tal-faċilitajiet ta’ ħażna temporanja, dik l-approvazzjoni ma għandhiex tkun meħtieġa.

2.   Post li mhuwiex faċilità ta’ ħażna temporanja jista’ jiġi approvat għall-ħażna temporanja ta’ oġġetti meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikunu ssodisfati r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 148(2) u (3) tal-Kodiċi u fl-Artikolu 117;

(b)

l-oġġetti ddikkjarati taħt proċedura doganali l-għada tal-preżentazzjoni tagħhom, sakemm l-awtoritajiet doganali ma jeħtieġux li l-oġġetti doganali jiġu eżaminati b’konformità mal-Artikolu 140(2) tal-Kodiċi.

Artikolu 116

Rekords

(Artikolu 148(4) tal-Kodiċi)

1.   Ir-rekords imsemmija fl-Artikolu 148(4) tal-Kodiċi jinkludu l-informazzjoni u d-dettalji li ġejjin:

(a)

referenza għad-dikjarazzjoni ta’ ħażna temporanja rilevanti għall-oġġetti maħżuna u referenza għat-tmiem korrispondenti tal-ħażna temporanja;

(b)

id-data u d-dettalji li jidentifikaw id-dokumenti doganali li jikkonċernaw l-oġġetti maħżuna u kwalunkwe document ieħor relatat mal-ħażna temporanja tal-oġġetti;

(c)

dettalji speċifiċi, in-numri ta’ identifikazzjoni, in-numru u t-tip ta’ pakketti, il-kwantità u d-deskrizzjoni kummerċjali jew teknika regolari tal-oġġetti u, fejn rilevanti, il-marki ta’ identifikazzjoni tal-kontejner li huma neċessarji sabiex jiġu identifikati l-oġġetti;

(d)

il-post tal-oġġetti u d-dettalji ta’ kwalunkwe moviment ta’ oġġetti;

(e)

l-istatus doganali tal-oġġetti;

(f)

id-dettalji dwar it-tipi ta’ tqandil imsemmija fl-Artikolu 147(2) tal-Kodiċi;

(g)

rigward il-moviment ta’ oġġetti f’ħażna temporanja bejn il-faċilitajiet ta’ ħażna temporanja li jinsabu fi Stati Membri differenti, id-dettalji dwar il-wasla tal-oġġetti fil-faċilitajiet ta’ ħażna temporanja ta’ destinazzjoni.

Meta r-rekords ma jkunux jagħmlu parti mill-kontijiet ewlenin għall-finijiet doganali, ir-rekords jirreferu għall-kontijiet ewlenin għal finijiet doganali.

2.   L-awtoritajiet doganali jistgħu jirrinunzjaw ir-rekwiżit għal parti mill-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 meta dan ma jaffettwax b’mod negattiv is-superviżjoni u l-kontrolli doganali tal-oġġetti. Madankollu, fil-każ tal-moviment liberu tal-merkanzija bejn faċilitajiet ta’ ħżin temporanji, din ir-rinunzja ma għandhiex tkun applikabbli.

Artikolu 117

Bejgħ bl-imnut

(Artikolu 148(1) tal-Kodiċi)

Awtorizzazzjonijiet għat-tħaddim ta’ faċilitajiet ta’ ħażna temporanja msemmija fl-Artikolu 148 tal-Kodiċi jingħataw bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-faċilitajiet ta’ ħażna temporanja ma jintużawx għall-finijiet ta’ bejgħ bl-imnut;

(b)

meta l-oġġetti maħżuna jippreżentaw periklu jew aktarx li jħassru oġġetti oħrajn jew jirrikjedu faċilitajiet speċjali għal raġunijiet oħra, il-faċilitajiet ta’ ħażna temporanja jkunu mgħammra b’tagħmir speċjali biex jaħżnuhom;

(c)

il-faċilitajiet ta’ ħażna temporanja huma mħaddma b’mod esklussiv mid-detentur tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 118

Każijiet oħrajn ta’ moviment ta’ oġġetti f’ħażna temporanja

(Artikolu 148(5)(c) tal-Kodiċi)

B’konformità mal-Artikolu 148(5)(c) tal-Kodiċi, l-awtoritajiet doganali jistgħu jawtorizzaw il-moviment ta’ oġġetti f’ħażna temporanja bejn faċilitajiet differenti ta’ ħażna temporanja li jkunu koperti minn awtorizzazzjonijiet differenti sabiex iħaddmu faċilitajiet ta’ ħażna temporanja diment li d-detenturi ta’ dawk l-awtorizzazzjonijiet ikunu AEOC.

TITOLU V

REGOLI ĠENERALI DWAR STATUS DOGANALI, TQEGĦID TA’ MERKANZIJA TAĦT PROĊEDURA DOGANALI, VERIFIKA, RILAXX U TNEĦĦIJA TAL-MERKANZIJA

KAPITOLU 1

Status doganali tal-merkanzija

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 119

Preżunzjoni ta’ status doganali

(Artikoli 153(1) u 155(2) tal-Kodiċi)

1.   Il-preżunzjoni ta’ status doganali ta’ merkanzija tal-Unjoni ma tapplikax għall-merkanzija li ġejja:

(a)

merkanzija mdaħħla fit-territorju doganali tal-Unjoni li hija taħt superviżjoni doganali sabiex jiġi ddeterminat l-istatus doganali tagħha;

(b)

merkanzija f’ħażna temporanja;

(c)

merkanzija mqiegħda taħt xi waħda mill-proċeduri speċjali bl-eċċezzjoni tat-tranżitu intern, l-ipproċessar passiv u l-proċeduri ta’ użu finali;

(d)

prodotti tas-sajd fil-baħar maqbuda minn bastiment tas-sajd tal-Unjoni barra t-territorju doganali tal-Unjoni, f’ilmijiet li mhumiex l-ibħra territorjali ta’ pajjiż terz li jiddaħħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni kif stipulat fl-Artikolu 129;

(e)

merkanzija miksuba mill-prodotti msemmija fil-punt (d) abbord dak il-bastiment jew vapur fabbrika tal-Unjoni, li fil-produzzjoni tagħhom setgħu ntużaw prodotti oħra li jkollhom l-istatus doganali ta’ merkanzija tal-Unjoni li jiddaħħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni kif stipulat fl-Artikolu 129;

(f)

prodotti tas-sajd fil-baħar u prodotti oħra meħuda jew maqbuda minn bastimenti li jtajjru l-bandiera ta’ pajjiż terz fit-territorju doganali tal-Unjoni.

2.   Il-merkanzija tal-Unjoni tista’ timxi, mingħajr ma tkun soġġetta għal proċedura doganali, minn punt għall-ieħor fit-territorju doganali tal-Unjoni u temporanjament ‘il barra minn dak it-territorju mingħajr tibdil tal-istatus doganali tagħha fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-merkanzija tinġarr bl-ajru u tkun ġiet mgħobbija jew trażbordata f’ajruport tal-Unjoni għal konsenja lil ajruport ieħor tal-Unjoni, sakemm tinġarr taħt il-kopertura ta’ dokument uniku tat-trasport maħruġ fi Stat Membru;

(b)

meta l-merkanzija tinġarr bil-baħar u tkun ġiet ittrasportata bejn portijiet tal-Unjoni minn servizz regolari tat-trasport marittimu skont l-Artikolu 120;

(c)

meta l-merkanzija tinġarr bil-ferrovija u tkun ġiet ittrasportata permezz ta’ pajjiż terz li huwa parti kontraenti għall-Konvenzjoni dwar proċedura ta’ tranżitu komuni taħt il-kopertura ta’ dokument uniku tat-trasport maħruġ fi Stat Membru u din il-possibbiltà tkun prevista fi ftehim internazzjonali.

3.   Il-merkanzija tal-Unjoni tista’ timxi, mingħajr ma tkun soġġetta għal proċedura doganali, minn punt għall-ieħor fit-territorju doganali tal-Unjoni u temporanjament ‘il barra minn dak it-territorju mingħajr tibdil tal-istatus doganali tagħha fil-każijiet li ġejjin sakemm tingħata prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni:

(a)

merkanzija li tkun inġabet minn punt għal ieħor fit-territorju doganali tal-Unjoni u temporanjament titlaq minn dak it-territorju bil-baħar jew bl-ajru;

(b)

merkanzija li tkun inġabet minn punt għal ieħor fit-territorju doganali tal-Unjoni minn territorju barra t-territorju doganali tal-Unjoni mingħajr ma tkun trażbordata, u tinġarr taħt il-kopertura ta’ dokument uniku tat-trasport maħruġ fi Stat Membru;

(c)

merkanzija li tkun inġabet minn punt għal ieħor fit-territorju doganali tal-Unjoni minn territorju barra t-territorju doganali tal-Unjoni u kienet trażbordata barra t-territorju doganali tal-Unjoni fuq mezz ta’ trasport li ma jkunx dak fuq fejn kienet inizjalment mgħobbija bil-ħruġ ta’ dokument ġdid tat-trasport, li jkopri ġarr mit-territorju barra t-territorju doganali tal-Unjoni, sakemm id-dokument il-ġdid ikollu miegħu kopja tad-dokument oriġinali uniku tat-trasport;

(d)

vetturi tat-triq bil-mutur irreġistrati fi Stat Membru li jkunu telqu b’mod temporanju u reġgħu daħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(e)

ippakkjar, palits u tagħmir ieħor simili, esklużi kontejners, li jappartjenu għal persuna stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni li huma użati għat-trasport ta’ merkanzija li tkun telqet b’mod temporanju u reġgħet daħlet fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(f)

merkanzija f’bagalji li jinġarru minn passiġġieri li ma tkunx maħsuba għall-użu kummerċjali u tkun telqet b’mod temporanju u reġgħet daħlet fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Taqsima 2

Servizz regolari tat-trasport martittimu għal finijiet doganali

Artikolu 120

Awtorizzazzjoni biex jiġu stabbiliti servizzi regolari tat-trasport marittimu

(Artikolu 155(2) tal-Kodiċi)

1.   Tista’ tingħata awtorizzazzjoni mill-awtorità doganali kompetenti biex tieħu d-deċiżjoni lil kumpanija tat-tbaħħir għall-finijiet ta’ servizzi regolari tat-trasport marittimu biex jtingħata dritt li tittrasporta merkanzija tal-Unjoni minn punt għall-ieħor fit-territorju doganali tal-Unjoni u temporanjament barra minn dak it-territorju mingħajr bidla fl-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni.

2.   Awtorizzazzjoni għandha tingħata biss meta:

(a)

il-kumpanija tat-tbaħħir tkun stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

tissodisfa l-kriterju stabbilit fl-Artikolu 39(a) tal-Kodiċi;

(c)

timpenja ruħha li tikkomunika mal-awtorità doganali kompetenti biex tieħu d-deċiżjoni l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 121(1) wara li tinħareġ l-awtorizzazzjoni; u

(d)

timpenja ruħha li ma tagħmilx waqfiet fir-rotot tas-servizz regolari tat-trasport marittimu fi kwalunkwe port f’territorju barra t-territorju doganali tal-Unjoni jew fi kwalunkwe żona libera f’port tal-Unjoni, u li ma tagħmilx trażbordi ta’ merkanzija fuq il-baħar.

3.   Il-kumpaniji tat-tbaħħir ingħataw awtorizzazzjoni skont dan l-Artikolu għandhom jipprovdu s-servizz regolari tat-trasport marittimu stabbilit fih.

Is-servizz regolari tat-trasport marittimu għandu jiġi pprovdut permezz ta’ bastimenti rreġistrati għal dak il-għan skont l-Artikolu 121.

Artikolu 121

Reġistrazzjoni tal-bastimenti u l-portijiet

(Artikoli 22(4) u 155(2) tal-Kodiċi)

1.   Il-kumpanija tat-tbaħħir awtorizzata biex tistabbilixxi servizzi regolari tat-trasport marittimu għall-finijiet tal-Artikolu 119(2)(b) għandha tirreġistra l-bastimenti li beħsiebha tuża u l-portijiet li beħsiebha tieqaf fihom għall-finijiet ta’ dak is-servizz billi tikkomunika l-informazzjoni li ġejja lill-awtorità doganali kompetenti biex tieħu d-deċiżjoni:

(a)

l-ismijiet tal-bastimenti assenjati għas-servizz regolari tat-trasport marittimu;

(b)

il-port fejn il-bastiment jibda l-operat tiegħu bħala servizz regolari tat-trasport marittimu;

(c)

il-portijiet ta’ waqfa;

2.   Ir-reġistrazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xogħol wara dak tar-reġistrazzjoni mill-awtorità doganali kompetenti biex tieħu d-deċiżjoni.

3.   Il-kumpanija tat-tbaħħir awtorizzata biex tistabbilixxi servizzi regolari tat-trasport marittimu għall-finijiet tal-Artikolu 119(2)(b) għandha tinnotifika kwalunkwe modifika għall-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 u d-data u l-ħin ta’ meta dik il-modifika jkollha effett lill-awtorità doganali kompetenti biex tieħu d-deċiżjoni.

Artikolu 122

Ċirkostanzi mhux previsti matul it-trasport permezz ta’ servizzi regolari tat-trasport marittimu

(Artikoli 153(1) u 155(2) tal-Kodiċi)

Meta bastiment irreġistrat lil servizz regolari tat-trasport marittimu għall-finijiet tal-Artikolu 119(2)(b) bħala riżultat ta’ ċirkostanzi mhux previsti jittrażborda merkanzija fuq il-baħar, jieqaf jew jgħabbi jew iħott merkanzija f’port barra mit-territorju doganali tal-Unjoni, f’port li ma jkunx parti mis-servizz regolari tat-trasport marittimu jew f’żona ħielsa ta’ port tal-Unjoni, l-istatus doganali ta’ dik il-merkanzija m’għandux jinbidel sakemm it-tagħbija jew il-ħatt ma jkunx sar f’dawk il-postijiet.

Meta l-awtoritajiet doganali jkollhom raġuni biex jiddubitaw jekk il-merkanzija ssodisfatx dawk il-kundizzjonijiet, għandha tingħata prova tal-istatus doganali ta’ dik il-merkanzija.

Taqsima 3

Prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni

Subtaqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 123

Perjodu ta’ validità ta’ T2L, T2LF jew manifest tal-merkanzija doganali

(Artikolu 22(5) tal-Kodiċi)

Il-prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni fil-forma ta’ T2L, T2LF jew manifest tal-merkanzija doganali għandha tkun valida għal 90 jum mid-data tar-reġistrazzjoni jew fejn, skont l-Artikolu 128, ma jkun hemm ebda obbligu biex il-manifest tal-merkanzija doganali jiġi rreġistrat, mid-data tal-istabbiliment tagħha. Fuq talba tal-persuna kkonċernata, u għal raġunijiet ġustifikati, l-uffiċċju doganali tista’ tistabbilixxi perjodu itwal ta’ validità tal-prova.

Artikolu 124

Mezzi ta’ komunikazzjoni tal-MRN ta’ T2L, T2LF jew manifest tal-merkanzija doganali

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

L-MRN ta’ T2L, T2LF jew manifest tal-merkanzija doganali jista’ jiġi sottomess permezz ta’ kwalunkwe mezz differenti mit-tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta li ġejjin:

(a)

barkowd;

(b)

dokument ta’ reġistrazzjoni tal-istatus;

(c)

mezzi oħra kif permess mill-awtorità doganali ta’ riċeviment.

Subtaqsima 2

Provi sottomessi b’mezzi oħra differenti mit-tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta

Artikolu 125

Prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni għal vjaġġaturi li mhumiex operaturi ekonomiċi

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Vjaġġatur, li mhuwiex operatur ekonomiku, jista’ jagħmel talba bil-miktub għal prova tal-istatus doganali ta’ merkanzija tal-Unjoni.

Artikolu 126

Prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni permezz tal-produzzjoni ta’ fattura jew dokument tat-trasport

(Artikoli 6(2) u 6(3)(a) tal-Kodiċi)

1.   Il-prova tal-istatus doganali ta’ merkanzija tal-Unjoni li l-valur tagħha ma jaqbiżx EUR 15 000 tista’ tiġi sottomessa minn kwalunkwe waħda minn dawn il-mezzi li ġejjin għajr tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta:

(a)

fattura relatata mal-merkanzija;

(b)

dokument tat-trasport relatat mal-merkanzija.

2.   Il-fattura jew dokument ta’ trasport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinkludi mill-inqas l-isem sħiħ u l-indirizz tal-konsenjant, jew tal-persuna kkonċernata fejn ma jkunx hemm konsenjant, l-uffiċċju doganali kompetenti, in-numru ta’ pakketti u t-tipi, marki u numri ta’ referenza tal-pakketti, deskrizzjoni tal-merkanzija, il-massa grossa tal-merkanzija (kg), il-valur tal-merkanzija u, fejn meħtieġ, in-numri tal-kontejners.

Il-konsenjant, jew il-persuna kkonċernata fejn ma jkunx hemm konsenjant, għandu jidentifika l-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni billi jindika l-kodiċi “T2L” jew “T2LF”, kif xieraq, akkumpanjat bil-firma tiegħu fil-fattura jew id-dokument tat-trasport.

Artikolu 127

Prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni f’carnets TIR jew ATA jew formoli 302

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Meta l-merkanzija tal-Unjoni tkun trasportata b’mod konformi mal-Konvenzjoni TIR, il-Konvenzjoni ATA, il-Konvenzjoni ta’ Istanbul jew il-Ftehim bejn il-Partijiet fit-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana dwar l-Istatus tal-Forzi tagħhom, iffirmata f’Londra fid-19 ta’ Ġunju 1951, il-prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni tista’ tiġi sottomessa b’mezzi oħra differenti minn tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Subtaqsima 3

Prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni maħruġa minn emittent awtorizzat

Artikolu 128

Faċilitazzjoni għall-ħruġ ta’ prova minn emittent awtorizzat

(Artikolu 153(2) tal-Kodiċi)

1.   Kwalunkwe persuna stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni u li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 39(a) u (b) tal-Kodiċi tista’ tkun awtorizzata li toħroġ:

(a)

T2L jew T2LF mingħajr ma jkollha għalfejn titlob approvazzjoni;

(b)

il-manifest tal-merkanzija doganali mingħajr ma jkollha għalfejn titlob approvazzjoni u reġistrazzjoni tal-prova mill-uffiċċju doganali kompetenti.

2.   L-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinħareġ mill-uffiċċju doganali kompetenti fuq it-talba tal-persuna kkonċernata.

Subtaqsima 4

Dispożizzjonijiet speċifiċi li jirrigwardaw prodotti tas-sajd tal-baħar u merkanzija miksuba minn dawn il-prodotti

Artikolu 129

L-istatus doganali tal-prodotti ta’ sajd tal-baħar u merkanzija miksuba minn dawn il-prodotti

(Artikolu 153(2) tal-Kodiċi)

Għall-finijiet tal-prova tal-istatus doganali tal-prodotti u l-merkanzija elenkati fl-Artikolu 119(1)(d) u (e) bħala merkanzija tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit li dik il-merkanzija ġiet trasportata direttament lit-territorju doganali tal-Unjoni f’wieħed mill-modi li ġejjin:

(a)

permezz tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni li qabad il-prodotti u, fejn applikabbli, ipproċessahom;

(b)

permezz tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni wara t-trażbord tal-prodotti mill-bastiment imsemmi fil-punt (a);

(c)

permezz tal-vapur fabbrika tal-Unjoni li pproċessal-prodotti wara t-trażbord tagħhom mill-bastiment imsemmi fil-punt (a);

(d)

permezz ta’ kwalunkwe bastiment ieħor li l-prodotti u l-merkanzija msemmija ġew trażbordati fuqha mill-bastimenti msemmija fil-punti (a), (b) u (c), mingħajr ma jsir aktar tibdil;

(e)

permezz ta’ trasport kopert minn dokument uniku tat-trasport li jkun imħejji fil-pajjiż jew fit-territorju li ma jifformax parti mit-territorju doganali tal-Unjoni meta l-prodotti jew merkanzija kienu mniżżla l-art mill-bastimenti li hemm referenza dwarhom fil-punti (a), (b), (c) u (d).

Artikolu 130

Il-prova tal-istatus doganali tal-prodotti ta’ sajd tal-baħar u merkanzija miksuba minn dawn il-prodotti

(Artikoli 6(2) u 6(3)(a) tal-Kodiċi)

1.   Għall-finijiet tal-prova tal-istatus doganali skont l-Artikolu 129, il-ġurnal ta’ abbord tas-sajd, id-dikjarazzjoni ta’ żbark, id-dikjarazzjoni tat-trażbord u d-dejta tas-sistema ta’ monitoraġġ tal-bastimenti, kif xieraq, kif meħtieġ skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (15) għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-post fejn il-prodotti tas-sajd mill-baħar inqabdu li jippermetti li jiġi stabbilit li l-prodotti jew il-merkanzija jkollhom l-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni skont l-Artikolu 129;

(b)

il-prodotti tas-sajd fil-baħar (isem u tip) u l-massa grossa tagħhom (kg);

(c)

it-tip ta’ merkanzija miksuba mill-prodotti tas-sajd fil-baħar imsemmi fil-punt (b) deskritti b’mod li jippermetti li jiġu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda u l-massa grossa (kg).

2.   Fil-każ ta’ trażbord tal-prodotti u l-merkanzija msemmija fl-Artikolu 119(1)(d) u (e) lejn bastiment tas-sajd tal-Unjoni jew bastiment fabbrika tal-Unjoni (bastiment riċevitur), il-ġurnal ta’ abbord tas-sajd jew id-dikjarazzjoni tat-trażbord tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni jew bastiment fabbrika tal-Unjoni li l-prodotti u l-merkanzija huma trażbordati minnu għandhom jinkludu, flimkien mal-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 1, l-isem, il-bandiera tal-istat, in-numru tar-reġistrazzjoni u l-isem sħiħ tal-kaptan tal-bastiment riċevitur li l-prodotti u l-merkanzija kienu trażbordati fuqu.

Il-ġurnal ta’ abbord tas-sajd jew id-dikjarazzjoni tat-trażbord tal-bastiment riċevitur għandu jinkludi, flimkien mal-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 1(b) u (c), l-isem, il-bandiera tal-istat, in-numru tar-reġistrazzjoni u l-isem sħiħ tal-kaptan tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni jew tal-bastiment fabbrika Unjoni li l-prodotti jew il-merkanzija kienu trażbordati minnu.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet doganali għandhom jaċċettaw ġurnal ta’ abbord tas-sajd fuq karta, dikjarazzjoni ta’ żbark jew dikjarazzjoni ta’ trażbord għal bastimenti li jkollhom tul globali ta’ 10 metri jew iktar imma mhux aktar minn 15-il metru.

Artikolu 131

Trażbord

(Artikolu 6(3) tal-Kodiċi)

1.   Fil-każ ta’ trażbordi ta’ prodotti u oġġetti li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 119(1)(d) u (e) lejn bastimenti riċevituri li mhumiex bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jew vapuri ta’ fabbriki tal-Unjoni, il-prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni għandha tiġi pprovduta permezz ta’ karta stampata tad-dikjarazzjoni tat-trażbord tal-bastiment riċevitur, akkompanjata minn karta stampata tal-ktieb tas-sajd, dikjarazzjoni tat-trażbord u dejta tas-sistema ta’ monitoraġġ tal-bastimenti, kif xieraq, tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jew vapur tal-fabbrika tal-Unjoni li minnu, il-prodotti jew il-merkanzija ġew ittrażbordati.

2.   Fil-każ ta’ trażbordi multipli, karta stampata tad-dikjarazzjonijiet trażbordati kollha għandha tintbagħat ukoll.

Artikolu 132

Prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni għal prodotti tas-sajd bil-baħar u prodotti oħrajn meħudin jew maqbuda minn bastimenti li jtajjru l-bandiera ta’ pajjiż terz fi ħdan it-territorju doganali tal-Unjoni

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Il-prova tal-istatus doganali tal-oġġetti tal-Unjoni għal prodotti tas-sajd bil-baħar u prodotti oħrajn meħudin jew maqbudin minn bastimenti li jtajjru l-bandiera ta’ pajjiż terz fi ħdan it-territorju doganali tal-Unjoni jista’ jiġi pprovdut permezz ta’ karta stampata tal-ktieb tas-sajd.

Artikolu 133

Prodotti u merkanzija trażbordati u trasportati minn pajjiż jew territorju li ma jkunx parti mit-territorju doganali tal-Unjoni

(Artikolu 6(2) tal-Kodiċi)

Meta l-prodotti u il-merkanzija msemmija fl-Artikolu 119(1)(d) u (e) huma trażbordati u ttrasportati minn pajjiż jew territorju li ma jkunux parti mit-territorju doganali tal-Unjoni, għandha tiġi pprovduta kopja stampata tal-ġurnal ta’ abbord tas-sajd tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni jew tal-vapur ta’ fabbrika tal-Unjoni, flimkien ma’ kopja stampata tad-dikjarazzjoni tat-trażbord, fejn applikabbli, u fuqha tiġi ddikjarata l-informazzjoni li ġejja:

(a)

approvazzjoni mill-awtorità doganali tal-pajjiż terz;

(b)

id-data tal-wasla fil-pajjiż terz tal-prodotti u l-merkanzija u d-data tat-tluq minn dak il-pajjiż;

(c)

il-mezzi tat-trasport użati għall-konsenja mill-ġdid lejn it-territorju doganali tal-Unjoni;

(d)

l-indirizz tal-awtorità doganali msemmija fil-punt (a).

KAPITOLU 2

It-tqegħid ta’ merkanzija taħt proċedura doganali

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 134

Dikjarazzjonijiet doganali fil-kummerċ ma’ territorji fiskali speċjali

(Artikolu 1(3) tal-Kodiċi)

1.   Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-kummerċ fil-merkanzija tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(3) tal-Kodiċi:

(a)

Il-Kapitoli 2, 3 u 4 tat-Titolu V tal-Kodiċi;

(b)

Il-Kapitoli 2 u 3 tat-Titolu VIII tal-Kodiċi;

(c)

Il-Kapitoli 2 u 3 tat-Titolu V ta' dan ir-Regolament;

(d)

Il-Kapitoli 2 u 3 tat-Titolu VIII ta’ dan ir-Regolament.

2.   Kull persuna tista’ taqdi l-obbligi tagħha skont id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 billi tressaq fattura jew dokument ta’ trasport fil-każijiet li ġejjin:

(a)

fejn l-oġġetti jintbagħtu mit-territorju fiskali speċjali lejn parti oħra tat-territorju doganali tal-Unjoni, li mhijiex territorju fiskali speċjali, fi ħdan l-istess Stat Membru;

(b)

fejn l-oġġetti jiddaħħlu fit-territorju fiskali speċjali minn parti oħra tat-territorju doganali tal-Unjoni, li mhijiex territorju fiskali speċjali, fi ħdan l-istess Stat Membru;

(c)

fejn l-oġġetti jintbagħtu minn parti oħra tat-territorju doganali tal-Unjoni, li mhijiex territorju fiskali speċjali, lejn it-territorju fiskali speċjali fi ħdan l-istess Stat Membru;

(d)

fejn l-oġġetti jiddaħħlu f’parti oħra tat-territorju doganali tal-Unjoni, li mhijiex territorju fiskali speċjali, mit-territorju fiskali speċjali fi ħdan l-istess Stat Membru.

Artikolu 135

Dikjarazzjoni verbalment għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera

(Artikolu 158(2) tal-Kodiċi)

1.   Dikjarazzjonijiet doganali għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera tista’ tiġi ppreżentata bil-fomm għall-merkanzija li ġejja:

(a)

merkanzija ta’ natura mhux kummerċjali:

(b)

merkanzija ta’ natura kummerċjali li tinsab fil-bagalji personali tal-vjaġġaturi sakemm dawn ma jaqbżux il-valur ta’ EUR 1 000 jew massa netta ta’ 1 000 kg;

(c)

prodotti miksuba minn bdiewa tal-Unjoni fuq proprjetajiet li jinsabu f’pajjiż terz u prodotti tas-sajd, trobbija tal-ħut u attivitajiet tal-kaċċa, li jibbenefikaw mill-eżenzjoni tad-dazju taħt l-Artikoli 35 sa 38 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009;

(d)

żrieragħ, fertilizzanti u prodotti għat-trattament tal-ħamrija u tal-uċuħ tar-raba’ importati minn produtturi agrikoli f’pajjiżi terzi biex jintużaw fi proprjetajiet li jmissu ma’ dawk il-pajjiżi, li jibbenefikaw minn eżenzjoni mid-dazju taħt l-Artikoli 39 u 40 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009.

2.   Dikjarazzjonijiet doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera jistgħu jiġu ppreżentati verbalment għall-merkanzija msemmija fl-Artikolu 136 (1) sakemm il-merkanzija tibbenefika minn eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni bħala merkanzija rritornata.

Artikolu 136

Dikjarazzjoni verbalment għal dħul temporanju u riesportazzjoni

(Artikolu 158(2) tal-Kodiċi)

1.   Dikjarazzjonijiet doganali għad-dħul temporanju jistgħu jiġu ppreżentati verbalment għall-merkanzija li ġejja:

(a)

palits, kontejners u mezzi tat-trasport, u parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir għal dawk il-palits, kontejners u mezzi tat-trasport, kif imsemmija fl-Artikoli 208 sa 213;

(b)

oġġetti personali u merkanzija għal finijiet sportivi msemmija fl-Artikolu 219;

(c)

materjali għall-benessri tal-baħħara li jintużaw fuq bastiment involut fi traffiku marittimu internazzjonali imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 220;

(d)

tagħmir mediku, kirurġiku u tal-laboratorju imsemmi fl-Artikolu 222;

(e)

annimali msemmija fl-Artikolu 223 sakemm ikunu maħsuba għat-transumanza jew għall-mergħa jew biex iwettqu xogħol jew trasport;

(f)

tagħmir imsemmi fl-Artikolu 224(a);

(g)

strumenti u apparat meħtieġa biex tabib jipprovdi assistenza lil pazjent li jistenna trapjant ta’ organu li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 226(1);

(h)

materjal ta’ għajnuna f’każ ta’ diżastru użat b’konnessjoni ma’ miżuri meħuda biex jilqgħu għall-effetti ta’ diżastri jew sitwazzjonijiet simili li jaffettwaw it-territorju doganali tal-Unjoni;

(i)

strumenti mużikali portabbli importati temporanjament minn vjaġġaturi u maħsuba biex jintużaw bħala tagħmir professjonali;

(j)

pakketti li jkunu importati mimlija u maħsuba għar-riesportazzjoni, kemm jekk vojta jew mimlija, li jkollhom marki permanenti, li ma jitħassrux, li jidentifikaw persuna stabbilita barra t-territorju doganali tal-Unjoni;

(k)

tagħmir għal-produzzjonijiet u x-xandir bir-radju jew bit-televiżjoni u vetturi speċifikament adattati għall-użu għall-finijiet ta’ produzzjoni u xandir bir-radju jew bit-televiżjoni u t-tagħmir tagħhom, importati minn organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati stabbiliti barra t-territorju doganali tal-Unjoni u approvati mill-awtoritajiet doganali li joħorġu l-awtorizzazzjoni għal dħul temporanju ta’ tali tagħmir u vetturi;

(l)

merkanzija oħra, meta din tkun awtorizzata mill-awtoritajiet doganali.

2.   Id-dikjarazzjonijiet ta’ riesportazzjoni jistgħu jsiru verbalment meta tingħalaq proċedura ta’ dħul temporanju għall-merkanzija msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 137

Dikjarazzjoni verbalment għall-esportazzjoni

(Artikolu 158(2) tal-Kodiċi)

1.   Id-dikjarazzjonijiet doganali għall-esportazzjoni jistgħu jsiru verbalment għall-merkanzija li ġejja:

(a)

merkanzija ta’ natura mhux kummerċjali:

(b)

merkanzija ta’ natura kummerċjali sakemm dawn ma taqbiżx il-valur ta’ EUR 1 000 jew massa netta ta’ 1 000 kg;

(c)

mezzi ta’ trasport reġistrati fit-territorju doganali tal-Unjoni u maħsuba biex jiġu importati mill-ġdid, u parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir għal dawk il-mezzi ta’ trasport;

(d)

annimali domestikati esportati fi żmien tat-trasferiment ta’ attivitajiet agrikoli mill-Unjoni lejn pajjiż terz li jibbenefikaw minn eżenzjoni mid-dazju skont l-Artikolu 115 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009;

(e)

prodotti miksuba minn produtturi agrikoli li jaħdmu fuq proprjetajiet li jinsabu fl-Unjoni, li jibbenefikaw minn eżenzjoni mid-dazju skont l-Artikoli 116, 117 u 118 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009;

(f)

żrieragħ esportati minn produtturi agrikoli għal uzu fi proprjetajiet li jinsabu f’pajjiżi terzi, li jibbenefikaw minn eżenzjoni mid-dazju skont l-Artikoli 119 u 120 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009;

(g)

foraġġ u għalf li jakkumpanja lill-annimali matul l-esportazzjoni tagħhom u li jibbenefikaw minn eżenzjoni mid-dazju skont l-Artikolu 121 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009.

2.   Dikjarazzjonijiet doganali għall-esportazzjoni jistgħu jiġu ppreżentati verbalment għal merkanzija msemmija fl-Artikolu 136 (1) fejn dik il-merkanzija tkun maħsuba biex tiġi importata mill-ġdid.

Artikolu 138

Merkanzija meqjusa li tkun iddikjarata għal rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera skont l-Artikolu 141

(Artikolu 158(2) tal-Kodiċi)

Meta ma tkunx iddikkajrata permezz ta’ mezzi oħra, il-merkanzija li ġejja għandha titqies li tkun iddikjarata għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera skont l-Artikolu 141:

(a)

merkanzija ta’ natura mhux kummerċjali li tkun tinsab fil-bagalji personali ta’ vjaġġatur, li tibbenefika minn eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009 jew bħala merkanzija rritornata;

(b)

merkanzija msemmija fl-Artikolu 135(1)(c) u (d);

(c)

mezzi tat-trasport li jibbenefikaw minn eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni bħala merkanzija rritornata skont l-Artikolu 203 tal-Kodiċi;

(d)

strumenti mużikali portabbli importati mill-ġdid minn vjaġġaturi u li jibbenefikaw minn eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni bħala merkanzija rritornata skont l-Artikolu 203 tal-Kodiċi;

(e)

merkanzija ta’ korrispondenza;

(f)

merkanzija f’konsenja postali, li tibbenefika minn eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni skont l-Artikoli 23 sa 27 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009.

Artikolu 139

Merkanzija li titqies li hija ddikjarata għal dħul temporanju u riesportazzjoni skont l-Artikolu 141

(Artikolu 158(2) tal-Kodiċi)

1.   Meta ma tkunx iddikjarata permezz ta’ mezzi oħra, il-merkanzija msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-Artikolu 136(1) għandha titqies li tkun iddikjarata għal dħul temporanju skont l-Artikolu 141.

2.   Meta ma tkunx iddikjarata permezz ta’ mezzi oħra, il-merkanzija msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-Artikolu 136(1) għandha titqies li tkun iddikjarata għal riesportazzjoni skont l-Artikolu 141 bir-rilaxx tal-proċedura ta’ dħul temporanju.

Artikolu 140

Merkanzija meqjusa li għandha tiġi ddikjarata għall-esportazzjoni skont l-Artikolu 141

(Artikolu 158(2) tal-Kodiċi)

1.   Meta ma tkunx iddikkajrata permezz ta’ mezzi oħra, il-merkanzija li ġejja għandha titqies li tkun iddikjarata għall-esportazzjoni skont l-Artikolu 141

(a)

merkanzija msemmija fl-Artikolu 137;

(b)

strumenti mużikali portabbli ta’ vjaġġaturi.

2.   Meta merkanzija tintbagħat Heligoland, il-merkanzija għandha titqies li tkun iddikjarata għall-esportazzjoni skont l-Artikolu 141:

Artikolu 141

Atti meqjusa li jkunu dikjarazzjoni doganali

(Artikolu 158(2) tal-Kodiċi)

1.   Fir-rigward ta’ merkanzija msemmija fl-Artikoli 138(a) sa (d), 139 u 140(1), kwalunkwe wieħed mill-atti li ġejjin għandhom jitqiesu bħala dikjarazzjoni doganali:

(a)

meta tgħaddi mill-passaġġ l-aħdar jew “xejn x’jiġi ddikjarat” f’uffiċċju doganali fejn tkun qed tintuża sistema ta’ żewġ passaġġi,

(b)

meta tgħaddi minn uffiċċju doganali li ma joperax is-sistema b’żewġ kanali;

(c)

meta titwaħħal tikketta “xejn x’jiġi ddikjarat” jew disk ta’ dikjarazzjoni doganali mal-windscreen ta’ vetturi tal-passiġġieri meta dan huwa previst fid-dispożizzjonijiet nazzjonali;

2.   Merkanzija ta’ korrispondenza għandha titqies li tkun iddikjarata għal rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera permezz tad-dħul tagħha fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Merkanzija ta’ korrispondenza għandha titqies li tkun iddikjarata għall-esportazzjoni u r-riesportazjoni permezz tal-ħruġ tagħha mit-territorju doganali tal-Unjoni.

3.   Merkanzija f’konsenja postali, li tibbenefika minn eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni skont l-Artikoli 23 sa 27 tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009, għandha titqies li tkun iddikjarata għal rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera permezz tal-preżentazzjoni tagħha lid-dwana skont l-Artikolu 139 tal-Kodiċi sakemm id-dejta meħtieġa tiġi aċċettata mill-awtoritajiet doganali.

4.   Merkanzija f’konsenja postali li ma taqbiżx EUR 1 000 li ma tkunx suġġetta għal dazju fuq l-esportazzjoni, għandha titqies li tkun iddikjarata għall-esportazzjoni permezz tal-ħruġ tagħha mit-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 142

Merkanzija li ma tistax tiġi ddikjarata verbalment jew skont l-Artikolu 141

(Artikolu 158(2) tal-Kodiċi)

Artikoli 135 sa 140 m’għandhomx japplikaw għal dawn li ġejjin:

(a)

merkanzija li fir-rigward tagħha jkunu saru formalitajiet bl-iskop li jinkisbu rifużjonijiet jew vantaġġi finanzjarji fuq l-esportazzjoni taħt il-politika agrikola komuni;

(b)

merkanzija li fir-rigward tagħha tkun saret applikazzjoni għal ħlas lura ta’ dazju jew ħlasijiet oħra;

(c)

merkanzija li tkun suġġetta għal projbizzjoni jew restrizzjoni;

(d)

merkanzija li tkun suġġetta għal kwalunkwe formalità speċjali oħra pprovduta fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li l-awtoritajiet doganali jkunu mitluba li japplikawha.

Artikolu 143

Dikjarazzjonijiet doganali stampati

(Artikolu 158(2) tal-Kodiċi)

Il-vjaġġaturi jistgħu jippreżentaw dikjarazzjoni doganali stampata fir-rigward ta’ merkanzija li tinġarr minnhom.

Artikolu 144

Dikjarazzjoni doganali għal merkanzija f’konsenji postali

(Artikolu 6(2) tal-Kodiċi)

Operatur postali jista’ jippreżenta dikjarazzjoni doganali għal rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera li jkun fiha s-sett imnaqqas ta’ dejta msemmija fl-Anness B fir-rigward ta’ merkanzija f’konsenja postali fejn il-merkanzija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

il-valur tagħha ma jaqbiżx EUR 1 000;

(b)

ma ssir ebda applikazzjoni għal ħlas lura jew remissjoni fir-rigward tagħhom;

(c)

ma tkunx suġġetta għal projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet;

Taqsima 2

Dikjarazzjonijiet doganali simplifikati

Artikolu 145

Kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ użu regolari ta’ dikjarazzjonijiet doganali simplifikati

(Artikolu 166(2) tal-Kodiċi)

1.   Awtorizzazzjoni biex il-merkanzija titqiegħed regolarment taħt proċedura doganali abbażi ta’ dikjarazzjoni simplifikata skont l-Artikolu 166(2) tal-Kodiċi għandha tingħata jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-applikant jissodisfa l-kriterju stabbilit fl-Artikolu 39(a) tal-Kodiċi;

(b)

fejn applikabbli, l-applikant ikollu proċeduri sodisfaċenti fis-seħħ għall-ġestjoni ta’ liċenzji u awtorizzazzjonijiet mogħtija skont miżuri ta’ politika kummerċjali jew fir-rigward ta’ negozju fi prodotti agrikoli.

(c)

l-applikant jiżgura li l-impjegati rilevanti jkollhom struzzjonijiet biex jinfurmaw lill-awtoritajiet doganali kull meta jinstabu diffikultajiet ta’ konformità u jistabbilixxi proċeduri biex l-awtoritajiet doganali jiġu infurmati dwar dawn id-diffikultajiet;

(d)

fejn applikabbli, l-applikant ikollu proċeduri sodisfaċenti fis-seħħ għall-ġestjoni tal-liċenzji ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni marbutin ma’ projbizzjonijiet u restrizzjonijiet, inklużi miżuri biex jiddistingwu merkanzija suġġetta għall-projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet minn merkanzija oħra u biex jiżguraw konformità ma’ dawk il-projbizzjonijiet u r-restrizzjonijiet.

2.   L-AEOCs għandhom jitqiesu li jissodisfaw il-kundizzjonijiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 1, sakemm ir-rekords tagħhom ikunu xierqa għall-finijiet tat-tqegħid tal-merkanzija taħt proċedura doganali fuq il-bażi ta’ dikjarazzjoni simplifikata.

Artikolu 146

Dikjarazzjoni supplimentari

(l-Artikolu 167(1) tal-Kodiċi)

1.   Meta l-awtoritajiet doganali jkollhom idaħħlu l-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni jew l-esportazzjoni li jitħallas fil-kontijiet skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 105(1) tal-Kodiċi, id-dikjarazzjoni supplimentari msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 167(1) tal-Kodiċi għandha tiġi ppreżentata fi żmien 10 ijiem mir-rilaxx tal-merkanzija.

2.   Meta ssir entrata fil-kontijiet skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 105(1) tal-Kodiċi u d-dikjarazzjoni supplimentari jkollha natura ġenerali, perjodika jew rikapitulattiva, il-perjodu ta’ żmien kopert bid-dikjarazzjoni supplimentari ma għandux jaqbeż xahar kalendarju wieħed.

3.   It-terminu preskritt għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni supplimentari msemmija fil-paragrafu 2 għandu jiġi stabbiliti mill-awtoritajiet doganali. Dan m’għandux jaqbeż 10 ijiem mit-tmiem tal-perjodu ta’ żmien kopert mid-dikjarazzjoni supplementari.

Artikolu 147

Terminu preskritt biex id-dikjarant ikollu pussess tad-dokumenti ta’ sostenn fil-każ ta’ dikjarazzjonijiet supplimentari

(l-Artikolu 167(1) tal-Kodiċi)

1.   Id-dokumenti ta’ sostenn li kienu neqsin meta d-dikjarazzjoni simplifikata kienet ippreżentata għandhom ikunu fil-pussess tad-dikjarant fit-terminu ta’ żmien għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni supplimentari skont l-Artikolu 146(1) jew (3).

2.   L-awtoritajiet doganali jistgħu, f'ċirkostanzi debitament ġustifikati, jippermettu terminu preskritt itwal għall-preżentazzjoni tad-dokumenti ta' sostenn minn dak previst fil-paragrafu 1.

3.   Meta d-dokument ta’ sostenn jikkonċerna l-valur doganali, l-awtoritajiet doganali jistgħu, f’ċirkostanzi debitament ġustifikati, jistabbilixxu terminu preskritt itwal minn dak previst fil-paragrafi 1 jew 2 billi jiġi meqjus b’mod xieraq il-perjodu ta’ limitazzjoni msemmi fl-Artikolu 103(1) tal-Kodiċi.

Taqsima 3

Dispożizzjonijiet li japplikaw għad-dikjarazzjonijiet doganali kollha

Artikolu 148

Invalidazzjoni ta’ dikjarazzjoni doganali wara r-rilaxx tal-merkanzija

(Artikolu 174(2) tal-Kodiċi)

1.   Meta jiġi stabbilit li l-merkanzija tkun ġiet iddikjarata bi żball għal proċedura doganali li taħtha jsir dejn doganali fuq l-importazzjoni minflok tiġi ddikjarata għal proċedura doganali oħra, id-dikjarazzjoni doganali għandha tiġi invalidata wara li l-merkanzija tkun ġiet rilaxxata, fuq applikazzjoni motivata mid-dikjarant, jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

l-applikazzjoni ssir fi żmien 90 jum mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni;

(b)

il-merkanzija ma tkunx ġiet użata b’mod inkompatibbli mal-proċedura doganali li taħtha kienet tiġi ddikjarata li kieku ma seħħx l-iżball;

(c)

fiż-żmien tad-dikjarazzjoni żbaljata, il-kundizzjonijiet kienu sodisfatti għal tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura doganali li taħtha kienet tiġi ddikjarata li kieku ma seħħx l-iżball;

(d)

tkun ġiet ippreżentata dikjarazzjoni doganali għall-proċedura doganali li taħtha l-merkanzija kienet tiġi ddikjarata kieku ma seħħx l-iżball.

2.   Meta jkun stabbilit li l-merkanzija tkun ġiet iddikjarata bi żball minflok merkanzija oħra, għal proċedura doganali li għaliha jsir dejn doganali fuq l-importazzjoni, id-dikjarazzjoni doganali għandha tiġi invalidata wara li tkun ġiet rilaxxata l-merkanzija, fuq applikazzjoni motivata mid-dikjarant, jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

l-applikazzjoni ssir fi żmien 90 jum mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni;

(b)

il-merkanzija ddikjarata ħażin tkun intużat biss kif awtorizzat fl-istat oriġinali tagħha u ġiet restawrata għall-istat oriġinali tagħha;

(c)

l-istess uffiċċju doganali jkun kompetenti fir-rigward tal-merkanzija ddikjarata ħażin u tal-merkanzija li d-dikjarant kellu l-ħsieb li jiddikjara;

(d)

il-merkanzija jkollha tiġi ddikjarata għall-istess proċedura doganali bħal dik dikjarata ħażin.

3.   Meta l-merkanzija li tkun ġiet mibjugħa permezz ta’ kuntratt mill-bogħod kif iddefinit fl-Artikolu 2(7) tad-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) tkun ġiet rilaxxata għal ċirkolazzjoni libera u tiġi rritornata, id-dikjarazzjoni doganali għandha tiġi invalidata wara li l-merkanzija tiġi rilaxxati, fuq applikazzjoni motivata mid-dikjarant, jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

l-applikazzjoni ssir fi żmien 90 jum mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali;

(b)

il-merkanzija tkun ġiet esportata bil-għan li tiġi rritornata fl-indirizz tal-fornitur oriġinali jew xi indirizz ieħor indikat minn dak il-fornitur.

4.   Minbarra fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, id-dikjarazzjonijiet doganali għandhom jiġu invalidati wara li l-merkanzija tkun ġiet rilaxxata, fuq applikazzjoni motivata mid-dikjarant, fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-merkanzija tkun ġiet rilaxxata għall-esportazzjoni, riesportazzjoni jew ipproċessar passiv u ma tkunx telqet mit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

meta l-merkanzija tal-Unjoni tkun ġiet iddikjarata bi żball għal proċedura doganali applikabbli għal merkanzija mhux tal-Unjoni, u tkun ingħatat prova tal-istatus doganali tagħha bħala merkanzija tal-Unjoni wara permezz ta’ T2L, T2LF jew manifest tal-merkanzija doganali;

(c)

meta l-merkanzija tkun ġiet iddikjarata ħażin taħt iktar minn dikjarazzjoni doganali waħda;

(d)

meta awtorizzazzjoni b’effett retroattiv tingħata skont l-Artikolu 211(2) tal-Kodiċi;

(e)

meta merkanzija tal-Unjoni tkun tqiegħdet taħt il-proċedura ta’ ħażna doganali skont l-Artikolu 237(2) tal-Kodiċi u ma tkunx tista’ titqiegħed iktar taħt dik il-proċedura skont l-Artikolu 237(2) tal-Kodiċi.

5.   Dikjarazzjoni doganali fir-rigward ta’ merkanzija li tkun suġġetti għal dazju fuq l-esportazzjoni, għal applikazzjoni għal ħlas lura ta’ dazju fuq l-importazzjoni, għal rifużjonijiet jew ammonti oħrajn għall-esportazzjoni jew għal miżuri speċjali oħra fuq l-esportazzjoni, tista’ tiġi invalidata biss skont il-paragrafu 4(a) jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

id-dikjarant jipprovdi evidenza lill-uffiċju doganali ta’ esportazzjoni jew, fil-każ ta’ pproċessar passiv, lill-uffiċċju doganali ta’ tqegħid, li l-merkanzija ma tkunx telqet mit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

meta d-dikjarazzjoni doganali tkun stampata, id-dikjarant jirritorna, lill-uffiċċju doganali ta’ esportazzjoni jew, fil-każ ta’ pproċessar passiv, lill-uffiċċju doganali ta’ tqegħid, l-kopji kollha tad-dikjarazzjoni doganali, flimkien ma’ kwalunkwe dokumenti oħra maħruġa lilu mal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni;

(c)

id-dikjarant jipprovdi evidenza lill-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni li kwalunkwe rifużjonijiet u ammonti oħra jew vantaġġi oħra mogħtija fuq l-esportazzjoni għall-merkanzija in kwistjoni jkunu tħallsu lura jew li jkunu ttieħdu l-miżuri neċessarji mill-awtoritajiet kompetenti biex jassiguraw li ma jitħallsux, u

(d)

id-dikjarant jikkonforma ma’ kwalunkwe obbligu ieħor li huwa marbut bih fir-rigward tal-merkanzija;

(e)

kwalunkwe aġġustamenti magħmul fuq il-liċenzja ta’ esportazzjoni ppreżentati b’sostenn tad-dikjarazzjoni doganali huma kkanċellati.

Taqsima 4

Simplifikazzjonijiet oħra

Artikolu 149

Kundizzjonijiet għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet għal żdoganar ċentralizzat

(Artikolu 179(1) tal-Kodiċi)

1.   Sabiex l-iżdoganar ċentralizzat ikun awtorizzat skont l-Artikolu 179 tal-Kodiċi, l-applikazzjonijiet għall-iżdoganar ċentralizzat għandhom jappartjenu għal kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa;

(b)

magażinaġġ doganali;

(c)

dħul temporanju;

(d)

użu finali:

(e)

proċessar attiv;

(f)

proċessar passiv;

(g)

esportazzjoni;

(h)

riesportazzjoni.

2.   Meta d-dikjarazzjoni doganali tieħu l-forma ta’ entrata fir-rekords tad-dikjarant, l-iżdoganar ċentralizzat jista’ jiġi awtorizzat skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 150.

Artikolu 150

Kundizzjonijiet għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet għad-dħul fir-rekords tad-dikjarant

(Artikolu 182(1) tal-Kodiċi)

1.   Awtorizzazzjoni biex tiġi ppreżentata dikjarazzjoni doganali fil-forma ta’ dħul fir-rekords tad-dikjarant għandha tingħata fejn l-applikanti juru li huma jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 39(a), (b) u (d) tal-Kodiċi..

2.   Sabiex tingħata awtorizzazzjoni biex tiġi ppreżentata dikjarazzjoni doganali fil-forma ta’ dħul fir-rekords tad-dikjarant skont l-Artikolu 182(1) tal-Kodiċi, l-applikazzjoni għandha tappartjeni għal kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

rilaxx għal ċirkolazzjoni libera;

(b)

magażinaġġ doganali;

(c)

dħul temporanju;

(d)

użu finali:

(e)

proċessar attiv;

(f)

proċessar passiv;

(g)

esportazzjoni u riesportazzjoni.

3.   Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tikkonċerna rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, l-awtorizzazzjoni m’għandhiex tingħata għal dawn li ġejjin:

(a)

rilaxx simultanju għal ċirkolazzjoni libera u użu domestiku ta’ merkanzija li tkun eżenti mill-VAT skont l-Artikolu 138 tad-Direttiva 2006/112/KE u, fejn ikun xieraq, sospensjoni tad-dazju tas-sisa skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2008/118/KE;

(b)

importazzjoni mill-ġdid b’rilaxx simultanju għal ċirkolazzjoni libera u użu domestiku ta’ merkanzija li tkun eżenti mill-VAT skont l-Artikolu 138 tad-Direttiva 2006/112/KE u, fejn ikun xieraq, sospensjoni tad-dazju tas-sisa skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2008/118/KE.

4.   Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tikkonċerna esportazzjoni u riesportazzjoni, awtorizzazzjoni għandha tingħata biss fejn iż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin jiġu ssodisfati:

(a)

jitneħħa l-obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq, b’konformità mal-Artikolu 263(2) tal-Kodiċi;

(b)

l-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni jkun ukoll l-uffiċċju doganali tal-ħruġ jew l-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni u l-uffiċċju doganali tal-ħruġ ikunu għamlu arranġamenti biex jiżguraw li l-merkanzija tkun soġġetta għal sorveljanza doganali mal-ħruġ.

5.   Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tikkonċerna esportazzjoni u riesportazzjoni, l-esportazzjoni ta’ merkanzija li tkun suġġetta għas-sisa ma tkunx permessa, sakemm l-Artikolu 30 tad-Direttiva 2008/118/KE ma jkunx applikabbli.

6.   Awtorizzazzjoni għad-dħul fir-rekords tad-dikjarant m’għandhiex tingħata meta l-applikazzjoni tikkonċerna proċedura li għaliha jkun meħtieġ skambju standardizzat ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali skont l-Artikolu 181 sakemm l-awtoritajiet doganali ma jaqblux li jintużaw mezzi oħra ta’ skambju elettroniku tal-informazzjoni.

Artikolu 151

Kundizzjonijiet għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet għall-awtoevalwazzjoni

(Artikolu 185(1) tal-Kodiċi)

Meta applikant imsemmi fl-Artikolu 185(2) tal-Kodiċi jkun detentur ta’ awtorizzazzjoni għal dħul fir-rekords tad-dikjarant, awtoevalwazzjoni għandha tkun awtorizzata bil-kundizzjoni li l-applikazzjoni għall-awtoevalwazzjoni tappartjeni għall-proċeduri doganali msemmija fl-Artikolu 150(2) jew għar-riesportazzjoni.

Artikolu 152

Formalitajiet doganali u kontrolli taħt awtoevalwazzjoni

(Artikolu 185(1) tal-Kodiċi)

Id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għal awtoevalwazzjoni jistgħu jkunu awtorizzati li jwettqu kontrolli, taħt superviżjoni doganali, ta’ konformità mal-projbizzjonijiet u r-restrizzjonijiet kif speċifikati fl-awtorizzazzjoni.

KAPITOLU 3

Rilaxx ta' merkanzija

Artikolu 153

Rilaxx mhux kundizzjonali fuq l-għoti ta’ garanzija

(Artikolu 195(2) tal-Kodiċi)

Meta, qabel ir-rilaxx ta’ merkanzija li tkun is-suġġett ta’ talba għal għoti ta’ kwota tariffarja, il-kwota tat-tariffa in kwistjoni ma tkunx ikkunsidrata kritika, ir-rilaxx tal-merkanzija m’għandux ikun jiddependi fuq l-għoti ta’ garanzija fir-rigward ta’ dik il-merkanzija.

Artikolu 154

Notifika tar-rilaxx tal-merkanzija

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

1.   Meta d-dikjarazzjoni għal proċedura doganali jew riesportazzjoni tkun ippreżentata permezz ta’ mezzi oħra li mhumiex tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta, l-awtoritajiet doganali jistgħu, għall-finijiet ta’ notifika lid-dikjarant dwar ir-rilaxx tal-merkanzija, jużaw mezzi oħra li mhumiex tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

2.   Meta l-merkanzija kienet f’ħażna temporanja qabel ir-rilaxx tagħha, u l-awtoritajiet doganali jkollhom jinfurmaw lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tħaddim tal-faċilitajiet ta’ ħażna temporanja rilevanti tar-rilaxx tal-merkanzija, l-informazzjoni tista’ tingħata permezz ta’ mezzi oħra li mhumiex tekniki elettroniċi tal-ipproċessar tad-dejta.

TITOLU VI

RILAXX GĦAĊ-ĊIRKOLAZZJONI LIBERA U EŻENZJONI MID-DAZJU TAL-IMPORTAZZJONI

KAPITOLU 1

Rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera

Artikolu 155

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta’ ċertifikati għall-użin tal-banana

(Artikolu 163(3) tal-Kodiċi)

L-awtoritajiet doganali għandhom jagħtu awtorizzazzjoni għat-tfassil ta’ dokumenti ta’ sostenn għal dikjarazzjonijiet doganali standard li jiċċertifikaw l-użin tal-banana friska li taqa’ taħt il-kodiċi NM 0803 90 10 suġġetti għal dazju fuq l-importazzjoni (“ċertifikati għall-użin tal-banana”) jekk l-applikant għal tali awtorizzazzjoni jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

jissodisfa l-kriterju stabbilit fl-Artikolu 39(a) tal-Kodiċi;

(b)

ikun involut fl-importazzjoni, il-ġarr, il-ħażna jew l-immaniġġjar ta’ banana friski li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0803 90 10 suġġetti għal dazju fuq l-importazzjoni;

(c)

jipprovdi l-assigurazzjoni meħtieġa tat-twettiq xieraq tal-użin;

(d)

jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu apparat ta’ użin xieraq;

(e)

iżomm rekords li jippermettu lill-awtoritajiet doganali jwettqu l-kontrolli neċessarji.

Artikolu 156

Terminu preskritt

(Artikolu 22(3) tal-Kodiċi)

Deċiżjoni dwar applikazzjoni għal awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 155 għandha tittieħed mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn 30 jum mid-data tal-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni.

Artikolu 157

Mezzi ta’ komunikazzjoni taċ-ċertifikat tal-użin tal-banana

(Artikoli 6(2)(a) u 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Iċ-ċertifikati tal-użin tal-banana jistgħu jitfasslu u jiġu sottomessi permezz ta’ mezzi differenti minn tekniki elettroniċi tal-ipproċessar tad-dejta

KAPITOLU 2

Eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni

Taqsima 1

Merkanzija rritornata

Artikolu 158

Merkanzija kkunsidrata rritornata fl-istat li kienet esportata fih

(Artikolu 203(5) tal-Kodiċi)

1.   Il-merkanzija għandha tiġi kkunsidrata rritornata fl-istat li kienet esportata fih, meta wara li tkun ġiet esportata mit-territorju doganali tal-Unjoni, ma tkunx irċeviet trattament jew ġestjoni ieħor ħlief dik ta’ bidla fid-dehra tagħha jew meħtieġa sabiex tissewwa, tiġi rrestawrata għal kundizzjoni tajba jew tinżamm fi stat tajjeb.

2.   Il-merkanzija għandha tiġi kkunsidrata rritornata fl-istat li kienet esportata fih, meta wara li tkun ġiet esportata mit-territorju doganali tal-Unjoni, tkun irċeviet trattament jew ġestjoni ieħor li mhuex dak ta’ bidla fid-dehra tagħha jew meħtieġa sabiex tissewwa, tiġi rrestawrata għal kundizzjoni tajba jew tinżamm fi stat tajjeb imma jkun sara evidenti li wara li jkun inbeda tali trattament jew ġestjoni, dak it-trattament jew ġestjoni ma jkunx adattat għall-użu maħsub tal-merkanzija.

3.   Meta l-merkanzija msemmija fil-paragrafu 1 jew 2 ikun sarilha trattament jew ġestjoni li jagħmilha suġġetta għal dazju fuq l-importazzjoni li kieku ġiet imqiegħda taħt il-proċedura ta’ proċessar passiv, dik il-merkanzija għandha titqies li ġiet irritornata fl-istat li kienet fih meta ġiet esportata biss fuq il-kundizzjoni li dak it-trattament jew ġestjoni, inkluż l-inkorporazzjoni ta’ parts tal-bdil, ma jaqbiżx dak li huwa strettament neċessarju biex il-merkanzija tkun tista’ tintuża bl-istess mod bħal fil-ħin tal-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 159

Merkanzija li fl-esportazzjoni bbenefikat minn miżuri stabbiliti taħt il-politika agrikola komuni

(Artikolu 204 tal-Kodiċi)

1.   Merkanzija rritornata li fuq l-esportazzjoni bbenefikat mill-miżuri stabbiliti taħt il-politika agrikola komuni għandha tkun eliġibbli għal eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni sakemm il-kundizzjonijiet li ġejjin kollha jiġu sodisfatti:

(a)

ir-rifużjonijiet jew ammonti oħra mħallsa taħt dawk il-miżuri jkunu ġew imħallsa lura, ikunu ttieħdu l-passi neċessarji mill-awtoritajiet kompetenti biex iżommu somom li għandhom jitħallsu taħt il-miżuri fir-rigward ta’ dik il-merkanzija, jew il-vantaġġi finanzjarji mogħtija l-oħra jkunu ġew ikkanċellati;

(b)

il-merkanzija kienet f’waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(i)

ma setgħetx titqiegħed fis-suq fil-pajjiż li ntbagħtet fih;

(ii)

ġiet irritornata mid-destinatarju minħabba li kienet difettuża jew mhux kuntrattwali;

(iii)

kienet importata mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni għax ma setgħetx tintuża għall-finijiet li kienet maħsuba għalihom minħabba ċirkostanzi oħra li ma kinux fil-kontroll tal-esportatur;

(c)

il-merkanzija tkun iddikjarata għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fit-territorju doganali tal-Unjoni fi żmien 12-il xahar mid-data tat-tlestija tal-formalitajiet doganali relatati mal-esportazzjoni tagħhom jew wara fejn dan ikun permess mill-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru ta’ importazzjoni mill-ġdid f’ċirkostanzi debitament ġustifikati.

2.   Iċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 1(b)(iii) għandhom jinkludu dawn li ġejjin:

(a)

merkanzija ritornata lura fit-territorju doganali tal-Unjoni wara ħsara li tiġri qabel il-konsenja lid-destinatarju, kemm fil-merkanzija nnifisha kif ukoll fil-mezzi tat-trasport li tinġarr fuqhom;

(b)

merkanzija oriġinarjament esportata biex tiġi kkonsmata jew mibjugħa f’fiera kummerċjali jew manifestazzjoni simili u li ma tkunx hekk ġiet ikkonsmata jew mibjugħa;

(c)

merkanzija li ma setgħetx tiġi kkonsenjata lid-destinatarju minħabba xi inkapaċità fiżika jew legali tiegħu u li minħabba fiha ma jkunx jista’ jonora l-kuntratt li bih il-merkanzija tkun ġiet esportata;

(d)

merkanzija li, minħabba disturbi naturali, politiċi jew soċjali, ma setgħetx tiġi kkonsenjata lil destinatarju tagħha jew li waslitlu wara d-data tal-konsenja kuntrattwali;

(e)

frott u ħaxix, koperti mill-organizzazzjoni tas-suq komuni għal dawk il-prodotti, esportati u mibgħuta għall-bejgħ fuq konsenja, imma li ma kinux mibjugħa fis-suq tal-pajjiż tad-destinazzjoni.

Artikolu 160

Mezzi ta’ komunikazzjoni ta’ folja ta’ informazzjoni INF 3

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Dokument li jiċċertifika li l-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni jkunu ġew imwettqa (“folja ta’ informazzjoni INF 3”) jista’ jiġi kkomunikat permezz ta’ mezzi oħra minbarra tekniki ta’ pproċessar ta’ dejta elettronika.

TITOLU VII

PROĊEDURI SPEĊJALI

KAPITOLU 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Taqsima 1

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni

Artikolu 161

Applikant stabbilit barra mit-territorju doganali tal-Unjoni

(Artikolu 211(3)(a) tal-Kodiċi)

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 211(3)(a) tal-Kodiċi, l-awtoritajiet doganali jistgħu f’każijiet okkażjonali, meta jikkunsidraw li huwa ġġustifikat, jagħtu awtorizzazzjoni għall-proċedura tal-użu finali jew il-proċedura ta’ pproċessar attiv lil persuni stabbiliti barra t-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 162

Post fejn tiġi sottomessa applikazzjoni meta l-applikant ikun stabbilit barra t-territorju doganali tal-Unjoni

(Artikolu 22(1) tal-Kodiċi)

1.   Permezz ta’ deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi, meta l-applikant għal awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura tal-użu finali jkun stabbilit barra t-territorju doganali tal-Unjoni, l-awtorità doganali kompetenti għandha tkun dik tal-post fejn il-merkanzija għandha tintuża l-ewwel.

2.   Permezz ta’ deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi, meta l-applikant għal awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura tal-ipproċessar attiv ikun stabbilit barra t-territorju doganali tal-Unjoni, l-awtorità doganali kompetenti għandha tkun dik tal-post fejn il-merkanzija għandha tiġi pproċessata l-ewwel.

Artikolu 163

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni bbażata fuq dikjarazzjoni doganali

(Artikoli 6(1), 6(2), 6(3)(a) u 211(1) tal-Kodiċi)

1.   Dikjarazzjoni doganali għandha, sakemm tkun supplimentata minn elementi addizzjonali tad-dejta kif stipulati fl-Anness A, tiġi kkunsidrata applikazzjoni għal awtorizzazzjoni fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-merkanzija jkollha titqiegħed taħt il-proċedura tad-dħul temporanju, sakemm l-awtoritajiet doganali ma jeħtiġux applikazzjoni formali fil-każijiet koperti mill-Artikolu 236(b);

(b)

meta l-merkanzija jkollha titqiegħed taħt il-proċedura tal-użu finali u l-applikant ikun beħsiebu li jassenja l-merkanzija kompletament għall-użu finali preskritt;

(c)

meta merkanzija barra dik elenkata fl-Anness 71-02 jkollha titqiegħed taħt il-proċedura ta’ pproċessar attiv;

(d)

meta merkanzija barra dik elenkata fl-Anness 71-02 jkollha titqiegħed taħt il-proċedura ta’ pproċessar passiv;

(e)

meta awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ pproċessar passiv tkun ingħatat u prodotti ta’ sostituzzjoni jkollhom jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera permezz tas-sistema ta’ skambju standard, li mhuwiex kopert minn dik l-awtorizzazzjoni;

(f)

meta l-prodotti pproċessati jkollhom jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa wara l-ipproċessar passiv u l-operazzjoni ta’ pproċessar tikkonċerna merkanzija ta’ natura mhux kummerċjali.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal ebda wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

dikjarazzjoni simplifikata;

(b)

żdoganar ċentralizzat;

(c)

entrata fir-rekords tad-dikjarant;

(d)

meta ssir applikazzjoni għal awtorizzazzjoni li ma tkunx dik għal dħul temporanzju li tinvolvi iktar minn Stat Membru wieħed;

(e)

meta l-użu ta’ merkanzija ekwivalenti jkun applikat bi qbil mal-Artikolu 223 tal-Kodiċi;

(f)

meta l-awtorità doganali kompetenti tinforma lid-dikjarant li jkun meħtieġ eżami tal-kundizzjonijiet ekonomiċi skont l-Artikolu 211(6) tal-Kodiċi;

(g)

meta japplika l-Artikolu 167(1)(f);

(h)

meta ssir applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni retroattiva skont l-Artikolu 211(2) tal-Kodiċi, ħlief fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1(e) jew (f) ta’ dan l-Artikolu.

3.   Meta l-awtoritajiet doganali jikkunsidraw li t-tqegħid ta’ mezz tat-trasport jew parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir għal mezzi tat-trasport taħt il-proċedura tad-dħul temporanju jkun iwassal għal riskju serju ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ wieħed mill-obbligi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni doganali, id-dikjarazzjoni doganali msemmija fil-paragrafu 1 m’għandhiex issir verbalment jew skont l-Artikolu 141. F’dak il-każ l-awtoritajiet doganali għandhom jinfurmaw lid-dikjarant b’dan mingħajr dewmien wara l-preżentazzjoni tal-merkanzija lid-dwana.

4.   L-obbligu li jiġu pprovduti elementi tad-dejta addizzjonali msemmija fil-paragrafu 1 ma għandux japplika f'każijiet li jinvolvu kwalunkwe wieħed minn dawn it-tipi ta' dikjarazzjonijiet li ġejjin:

(a)

dikjarazzjonijiet doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera magħmula verbalment skont l-Artikolu 135;

(b)

dikjarazzjonijiet doganali għad-dħul temporanju jew dikjarazzjonijiet għar-riesportazzjoni magħmula verbalment skont l-Artikolu 136;

(c)

dikjarazzjonijiet doganali għad-dħul temporanju jew dikjarazzjonijiet għar-riesportazzjoni skont l-Artikolu 139 meqjusa li jkunu saru skont l-Artikolu 141..

5.   Carnets ATA u CPD għandhom jitqiesu bħala applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għal dħul temporanju meta jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

il-carnet ikun inħareġ f’parti kontraenti għall-Konvenzjoni ATA jew il-Konvenzjoni ta’ Istanbul u approvat u garantit minn assoċjazzjoni li tifforma parti minn katina ta’ garanzija kif iddefinit fl-Artikolu 1(d) tal-Anness A għall-Konvenzjoni ta’ Istanbul.

(b)

il-carnet jirrigwarda merkanzija u użi koperti mill-Konvenzjoni li jkun inħareġ taħthom;

(c)

il-carnet ikun iċċertifikat mill-awtoritajiet doganali;

(d)

il-carnet jkun validu tul it-territorju doganali kollu tal-Komunità.

Artikolu 164

Applikazzjoni għal tiġdid jew emenda ta’ awtorizzazzjoni

(Artikolu 6(3) tal-Kodiċi)

L-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu li applikazzjoni għat-tiġdid jew emenda ta’ awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 211(1) tal-Kodiċi tiġi sottomessa bil-miktub.

Artikolu 165

Dokument ta’ sostenn għal dikjarazzjoni doganali verbalment għal dħul temporanju

(Artikoli 6(2), 6(3)(a) u 211(1) tal-Kodiċi)

Meta dikjarazzjoni doganali verbalment hija kkunsidrata bħala applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal dħul temporanju skont 163, id-dikjarant għandu jippreżenta dokument ta’ sostenn kif stipulat fl-Anness 71-01.

Taqsima 2

It-teħid ta’ deċiżjoni dwar l-applikazzjoni

Artikolu 166

L-eżaminazzjoni tal-kundizzjonijiet ekonomiċi

(Artikolu 211(3) u (4) tal-Kodiċi)

1.   Il-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 211(4)(b) tal-Kodiċi ma għandhiex tapplika għal awtorizzazzjonijiet għal ipproċessar attiv ħlief f’xi wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-kalkolu tal-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni jsir skont l-Artikolu 86(3) tal-Kodiċi, teżisti evidenza li l-interessi essenzjali tal-produtturi tal-Unjoni x’aktarx li jiġu affettwati b’mod negattiv u l-każ ma jkunx kopert bl-Artikolu 167(1)(a) sa (f);

(b)

meta l-kalkolu tal-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni jsir skont l-Artikolu 85 tal-Kodiċi, il-merkanzija maħsuba biex titqiegħed taħt il-proċedura ta’ pproċessar attiv tkun suġġetta għal miżura ta’ politika agrikola jew kummerċjali, dazju provviżorju jew definittiv antidumping, dazju kompensatorju, miżura ta’ salvagwardja jew dazju addizzjonali li jirriżulta minn sospensjoni ta’ konċessjonijiet jekk dawn kienu ddikjarati għal rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera u l-każ ma jkunx kopert mill-Artikolu 167(1) (h), (i), (m), (p), (r) jew (s);

(c)

meta l-kalkolu tal-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni jsir skont l-Artikolu 85 tal-Kodiċi, il-merkanzija maħsuba biex titqiegħed taħt il-proċedura ta’ pproċessar attiv tkun suġġetta għal miżura ta’ politika agrikola jew kummerċjali, dazju provviżorju jew definittiv antidumping, dazju kompensatorju, miżura ta’ salvagwardja jew dazju addizzjonali li jirriżulta minn sospensjoni ta’ konċessjonijiet jekk dawn kienu ddikjarati għal rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, teżisti evidenza li l-interessi essenzjali tal-produtturi tal-Unjoni x’aktarx li jiġu affettwati b’mod negattiv; u l-każ ma jkunx kopert minn Artikolu 167(1)(g) sa (s);

2.   Il-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 211(4)(b) tal-Kodiċi ma għandhiex tapplika għal awtorizzazzjonijiet għall-ipproċessar passiv ħlief jekk tkun teżisti evidenza li l-interessi essenzjali tal-produtturi tal-Unjoni ta’ merkanzija elenkata fl-Anness 71-02 x’aktarx li tkun affettwata b’mod negattiv u l-merkanzija ma tkunx maħsuba biex tiġi msewwija.

Artikolu 167

Każijiet fejn il-kundizzjonijiet ekonomiċi jitqiesu li ntlaħqu għal ipproċessar intern

(Artikolu 211(5) tal-Kodiċi)

1.   Il-kundizzjonijiet ekonomiċi għall-ipproċessar attiv għandhom ikunu meqjusa li ġew sodisfatti meta l-applikazzjoni tikkonċerna kwalunkwe waħda mill-operazzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-ipproċessar ta’ merkanzija mhux elenkata fl-Anness 71-02;

(b)

tiswija;

(c)

l-ipproċessar ta’ merkanzija b’mod dirett jew indirett imqiegħed għad-dispożizzjoni tad-detentur tal-awtorizzazzjoni, imwettaq skont l-ispeċifikazzjonijiet f’isem persuna stabbilita barra mit-territorju doganali tal-Unjoni, ġeneralment bi ħlas tal-ispejjeż tal-ipproċessar biss;

(d)

l-ipproċessar tal-qamħ durum f’għaġin;

(e)

it-tqegħid ta’ merkanzija taħt proċessar attiv fil-limiti tal-kwantità determinata fuq il-bażi ta’ bilanċ skont l-Artikolu 18 Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17);

(f)

l-ipproċessar ta’ merkanzija li tkun elenkata fl-Anness 71-02, fi kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(i)

nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ merkanzija prodotta fl-Unjoni li jkollha l-istess kodiċi NM bi 8 ċifri, l-istess kwalità kummerċjali u karatteristiċi tekniċi bħall-merkanzija maħsuba biex tiġi importata għall-operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti;

(ii)

differenzi fil-prezz bejn il-merkanzija prodotta fl-Unjoni u dik maħsuba biex tiġi importata, fejn il-merkanzija paragunabbli ma tistax tintuża minħabba li l-prezz tagħha ma jirrendix l-operazzjoni kummerċjali proposta ekonomikament vijabbli;

(iii)

obbligazzjonijiet kuntrattwali fejn il-merkanzija paragunabbli ma tikkonformax mal-ħtiġijiet kuntrattwali tax-xerrej minn pajjiż terz tal-prodotti pproċessati, jew fejn, skont il-kuntratt, il-prodotti ipproċessati għandhom ikunu miksuba mill-merkanzija maħsuba biex titqiegħed taħt l-ipproċessar attiv sabiex ikun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet rigward il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà industrijali jew kummerċjali;

(iv)

il-valur aggregat tal-oġġetti li għandhom jitqiegħdu fil-proċedura ta’ pproċessar għal kull applikant u sena kalendarja u għal kull kodiċi NM ta’ tmien ċifri ma jaqbiżx il-EUR 150 000;

(g)

l-ipproċessar ta’ merkanzija biex tiġi żgurata l-konformità tagħha mal-ħtiġijiet tekniċi għar-rilaxx tagħha għaċ-ċirkolazzjoni libera;

(h)

l-ipproċessar ta’ merkanzija ta’ natura mhux kummerċjali;

(i)

l-ipproċessar ta’ merkanzija miksuba taħt awtorizzazzjoni preċedenti, li l-ħruġ tagħha kien soġġett għal eżami tal-kundizzjonijiet ekonomiċi;

(j)

l-ipproċessar ta’ frazzjonijiet solidi u fluwidi ta’ żejt tal-palm, żejt tal-coconut, frazzjonijiet fluwidi taż-żejt tal-coconut, żejt tal-qlub tal-palm, frazzjonijiet fluwidi taż-żejt tal-qlub tal-palm, żejt tal-babassu jew żejt ir-riġnu fi prodotti li mhumiex maħsuba għas-settur tal-ikel;

(k)

l-ipproċessar fi prodotti li għandhom jiġu inkorporati jew użati f’inġenji tal-ajru ċivili li għalihom ikun inħareġ ċertifikat tal-ajrunavigabbiltà;

(l)

l-ipproċessar fi prodotti li jibbenefikaw mis-sospensjoni awtonoma tad-dazju fuq l-importazzjoni fuq ċerti armamenti u tagħmir militari skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 150/2003 (18);

(m)

l-ipproċessar ta’ merkanzija f’kampjuni;

(n)

l-ipproċessar ta’ kwalunkwe tip elettroniku ta’ komponenti, parts, assemblaġġi jew kwalunkwe materjal ieħor fi prodotti tat-teknoloġija tal-informazzjoni;

(o)

l-ipproċessar ta’ merkanzija li taqa’ taħt il-kodiċijiet NM 2707 jew 2710 fi prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 2707, 2710 jew 2902;

(p)

it-tnaqqis għal skart u fdal, il-qerda, l-irkupru ta’ partijiet jew komponenti;

(q)

denaturazzjoni;

(r)

il-forom komuni ta’ ġestjoni msemmija fl-Artikolu 220 tal-Kodiċi,

(s)

il-valur aggregat tal-merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura ta’ pproċessar attiv għal kull applikant u sena kalendarja għal kull kodiċi NM bi tmien ċifri, ma jaqbiżx EUR 150 000 fir-rigward ta’ merkanzija li hija koperti bl-Anness 71-02 u EUR 300 000 għal prodotti oħrajn, għajr meta l-merkanzija intenzjonata li titqiegħed taħt proċedura ta’ pproċessar attiv tkun soġġetta għal dazju provviżorju jew definittiv anti-dumping, dazju kompensatorju, miżura ta’ salvagwardja jew dazju addizzjonali li jirriżulta minn sospensjoni ta’ konċessjonijiet li kieku dawn ġew iddikjarati għal rilaxx għal ċirkolazzjoni libera.

2.   In-nuqqas ta’ disponibbiltà msemmija fil-paragrafu 1(f)(i) għandha tkopri kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

in-nuqqas totali ta’ produzzjoni ta’ merkanzija paragunabbli fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

in-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ kwantità suffiċjenti ta’ dik il-merkanzija sabiex jiġu mwettqa l-operazzjonijiet ta’ pproċessar maħsuba;

(c)

merkanzija paragunabbli tal-Unjoni ma tistax issir disponibbli għall-applikant fil-ħin għall-operazzjoni kummerċjali proposta li għandha titwettaq, minkejja li t-talba tkun saret fil-ħin.

Artikolu 168

Kalkolu tal-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni f’ċerti każijiet ta’ pproċessar attiv

(Artikolu 86(4) tal-Kodiċi)

1.   Meta ma jkunx meħtieġ eżami tal-kundizzjonijiet ekonomiċi u l-merkanzija maħsuba biex tiġi mqiegħda taħt il-proċedura pproċessar attiv tkun suġġetta għal miżura ta’ politika agrikola, jew kummerċjali, dazju provviżorju jew definittiv antidumping, dazju kompensatorju, miżura ta’ salvagwardja jew dazju addizzjonali li jirriżulta minn sospensjoni ta’ konċessjonijiet jekk din tiġi ddikjarata għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, l-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni għandu jiġi kkalkulat skont l-Artikolu 86(3) tal-Kodiċi;

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika jekk il-kundizzjonijiet ekonomiċi jitqiesu li jiġu sodisfatti fil-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 167(1), (h), (i), (m), (p) jew (s).

2.   Meta l-prodotti ipproċessati li jirriżultaw mill-proċedura ta’ pproċessar attiv huma importati direttament jew indirettament mid-detentur tal-awtorizzazzjoni u rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fi żmien sena wara r-riesportazzjoni tagħhom, l-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni għandu jiġi determinat skont l-Artikolu 86(3) tal-Kodiċi.

Artikolu 169

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ merkanzija ekwivalenti

(Artikoli 223(1) u (2) u 223(3)(c) tal-Kodiċi)

1.   Jekk l-użu tal-merkanzija ekwivalenti tkunx sistematika jew le m’għandux ikun rilevanti għall-finijiet ta’ għoti ta’ awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 223(2) tal-Kodiċi.

2.   L-użu ta’ merkanzija ekwivalenti kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 223(1) tal-Kodiċi m’għandux jiġi awtorizzat meta l-merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura speċjali tkun suġġetta għal dazju proviżjonali jew definittiv anti-dumping, ta’ kontrobilanċ, ta’ salvagwardja jew dazju addizzjonali li jirriżulta minn sospensjoni ta’ konċessjonijiet jekk dawn kienu ddikjarati għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera.

3.   L-użu ta’ merkanzija ekwivalenti kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 223(1) tal-Kodiċi m’għandux jiġi awtorizzat meta l-merkanzija pproċessata mhux tal-Unjoni minflok il-merkanzija tal-Unjoni mqiegħda taħt il-proċedura ta’ pproċessar passiv tkun suġġetta għal dazju proviżjonali jew definittiv antidumping, kompensatorju, ta’ salvagwardja jew addizzjonali li jirriżulta minn sospensjoni ta’ konċessjonijiet jekk din tkun iddikjarata għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera.

4.   L-użu ta’ merkanzija ekwivalenti taħt ħażna doganali ma għandux ikun awtorizzati meta l-merkanzija mhux tal-Unjoni mqiegħda taħt il-proċedura ta’ ħażna doganali tkun dik imsemmija fl-Anness 71-02.

5.   L-użu ta’ merkanzija ekwivalenti m’għandux jiġi awtorizzat għal merkanzija jew prodotti li jkunu ġew mibdula ġenetikament jew li jkollhom elementi li jkunu għaddew minn bidla ġenetika.

6.   Permezz ta’ deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 223(1) tal-Kodiċi, din li ġejja għandha titqies bħala merkanzija ekwivalenti għall-ipproċessar attiv:

(a)

merkanzija fi stadju aktar avvanzat tal-manifattura mill-merkanzija mhux tal-Unjoni mqiegħda taħt il-proċedura ta’ pproċessar attiv meta l-parti essenzjali tal-ipproċessar fir-rigward ta’ din il-merkanzija ekwivalenti titwettaq fl-impriża tad-detentur tal-awtorizzazzjoni jew fl-impriża fejn l-operazzjoni tkun qiegħda titwettaq għan-nom tiegħu;

(b)

fil-każ ta’ tiswija, merkanzija ġdida minflok merkanzija użata jew merkanzija f’kundizzjoni aħjar mill-merkanzija mhux tal-Unjoni mqiegħda taħt il-proċedura ta’ pproċessar attiv;

(c)

merkanzija b’karatteristiċi tekniċi simili għall-merkanzija li tkun qed tissostitwixxi sakemm ikollha l-istess kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda bi tmien numri u l-istess kwalità kummerċjali.

7.   Permezz ta’ deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 223(1) tal-Kodiċi, għal merkanzija msemmija fl-Anness 71-04 għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet speċjali stabbiliti f’dak l-Anness.

8.   Fil-każ ta’ dħul temporanju, merkanzija ekwivalenti tista’ tintuża biss meta l-awtorizzazzjoni għad-dħul temporanju, b’eżenzjoni totali minn dazju fuq l-importazzjoni tingħata skont l-Artikoli 208-211.

Artikolu 170

Prodotti pproċessati jew merkanzija mqiegħda taħt proċessar attiv IM/EX

(Artikolu 211(1) tal-Kodiċi)

1.   L-awtorizzazzjoni għall-ipproċessar attiv IM/EX għandha, fuq talba mill-applikant, tispeċifika li l-prodotti pproċessati jew il-merkanzija mqiegħda taħt dak l-ipproċessar attiv IM/EX li ma ġietx iddikjarata għal proċedura doganali sussegwenti jew riesportata meta jiskadi l-perjodu għar-rilaxx titqies bħala li jkunu ġiet rilaxxata għal ċirkolazzjoni libera fid-data ta’ skadenza tal-perjodu għar-rilaxx.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika sakemm il-prodotti jew merkanzija jkunu suġġetti għal miżuri projbittivi jew restrittivi.

Artikolu 171

Terminu preskritt biex tittieħed deċiżjoni dwar applikazzjoni għal awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 211(1) tal-Kodiċi

(Artikolu 22(3) tal-Kodiċi)

1.   Meta applikazzjoni għal awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 211(1)(a) tal-Kodiċi tinvolvi Stat Membru wieħed biss, għandha tittieħed deċiżjoni dwar dik l-applikazzjoni, permezz ta’ deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 22(3) tal-Kodiċi, mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn 30 jum mid-data ta’ aċċettazzjoni tal-applikazzjoni.

Meta applikazzjoni għal awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 211(1)(b) tal-Kodiċi tinvolvi Stat Membru wieħed biss, għandha tittieħed deċiżjoni dwar dik l-applikazzjoni, permezz ta’ deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 22(3) tal-Kodiċi, mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn 60 jum mid-data ta’ aċċettazzjoni tal-applikazzjoni.

2.   Meta l-kundizzjonijiet ekonomiċi jkollhom jiġu eżaminati skont l-Artikolu 211(6) tal-Kodiċi, it-terminu preskritt imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jiġi estiż għal sena mid-data li fiha l-fajl ġie trażmess lill-Kummissjoni.

L-awtoritajiet doganali għandhom jinformaw lill-applikant, jew lid-detentur tal-awtorizzazzjoni, dwar il-ħtieġa li jiġu eżaminati l-kundizzjonijiet ekonomiċi u, jekk l-awtorizzazzjoni ma tkunx għadha ġiet maħruġa, dwar l-estensjoni tal-limitu taż-żmien skont l-ewwel subparagrafu.

Artikolu 172

Effett retroattiv

(Artikolu 22(4) tal-Kodiċi)

1.   Meta l-awtoritajiet doganali jagħtu awtorizzazzjoni b’effett retroattiv skont l-Artikolu 211(2) tal-Kodiċi, l-awtorizzazzjoni għandha tidħol fis-seħħ mhux iktar kmieni mid-data ta’ aċċettazzjoni tal-applikazzjoni.

2.   F’ċirkostanzi eċċezzjonali, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu li l-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tidħol fis-seħħ mhux iktar kmieni minn sena, fil-każ ta’ merkanzija koperta minn Anness 71-02 tliet xhur, qabel id-data ta’ aċċettazzjoni tal-applikazzjoni.

3.   Jekk l-applikazzjoni tikkonċerna tiġdid ta’ awtorizazzjoni tal-istess tip ta’ operazzjoni u merkanzija, tista’ tingħata awtorizazzjoni b’effett retroattiv mid-data tal-iskadenza tal-awtorizzazzjoni oriġinali.

Meta, skont l-Artikolu 211(6) tal-Kodiċi, eżami tal-kundizzjonijiet ekonomiċi huwa meħtieġ b’konnessjoni ma’ tiġdid ta’ awtorizzazzjoni għall-istess tip ta’ operazzjoni u merkanzija, awtorizzazzjoni b’effett retroattiv għandha tidħol fis-seħħ mhux iktar kmieni mid-data li fiha tkun saret il-konklużjoni dwar il-kundizzjonijiet ekonomiċi.

Artikolu 173

Validità ta’ awtorizzazzjoni

(Artikolu 22(5) tal-Kodiċi)

1.   Fejn tingħata awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 211(1)(a) tal-Kodiċi, il-perjodu ta’ validità tal-awtorizzazzjoni m’għandux jaqbeż ħames snin mid-data li fiha l-awtorizzazzjoni tidħol fis-seħħ

2.   Il-perjodu ta’ validità msemmi fil-paragrafu 1 ma għandux jaqbeż tliet snin meta l-awtorizzazzjoni tikkonċerna merkanzija msemmija fl-Anness 71-02.

Artikolu 174

Terminu preskritt għar-rilaxx ta’ proċedura speċjali

(Artikolu 215(4) tal-Kodiċi)

1.   Fuq it-talba tad-detentur tal-proċedura, it-terminu preskritt għar-rilaxx speċifikat f’awtorizzazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 211(1) tal-Kodiċi jista’ jiġi estiż mill-awtoritajiet doganali, anke wara li t-terminu preskritt stabbilit oriġinarjament ikun skada.

2.   Meta t-terminu preskritt għar-rilaxx jiskadi f’data speċifika għall-merkanzija kollha mqiegħda taħt il-proċedura f’perjodu partikolari, l-awtoritajiet doganali jistgħu jistabbilixxu fl-awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 211(1)(a) tal-Kodiċi li t-terminu preskritt għar-rilaxx jiġi awtomatikament estiż għall-merkanzija kollha li tkun għadha taħt il-proċedura f’dik id-data. L-awtoritajiet doganali jistgħu jiddeċiedu li jtemmu l-estensjoni awtomatika tat-terminu preskritt fir-rigward ta’ ftit mill-merkanzija jew il-merkanzija kollha mqiegħda taħt il-proċedura.

Artikolu 175

Dokument ta’ rilaxx

(Artikoli 6(2), 6(3)(a) u 211(1) tal-Kodiċi)

1.   L-awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ pproċessar attiv IM/EX, ipproċessar attiv EX/IM mingħajr l-użu ta’ skambju standardizzat ta’ informazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 176, jew l-użu finali għandhom jistipulaw li d-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jippreżenta d-dokument ta’ rilaxx lill-uffiċċju doganali ta’ sorveljanza fi żmien 30 jum wara l-iskadenza tat-terminu preskritt għar-rilaxx.

Madankollu, l-uffiċċju doganali ta’ sorveljanza jista’ jirrinunzja l-obbligu li jippreżenta dokument ta’ rilaxx fejn iqis li mhuwiex neċessarju.

2.   Fuq it-talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni, l-awtoritajiet doganali jistgħu jestendu l-perjodu msemmi fil-paragrafu 1 għal 60 jum. F’każijiet eċċezzjonali, l-awtoritajiet doganali jistgħu jestendu l-perjodu anke jekk dan ikun skada.

3.   Id-dokument ta’ rilaxx għandu jkun fih id-dettalji elenkati fl-Anness 71-06, sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor mill-uffiċċju doganali ta’ sorveljanza.

4.   Meta prodotti pproċessati jew merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura attiva IM/EX ikunu meqjusa li ġew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera skont l-Artikolu 170(1), dak il-fatt għandu jkun iddikjarat fid-dokument ta' rilaxx.

5.   Meta l-awtorizzazzjoni għall-ipproċessar attiv IM/EX tispeċifika li prodotti pproċessati jew il-merkanzija mqiegħda taħt dik il-proċedura għandhom jitqiesu li jkunu rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera fid-data ta’ skadenza tal-perjodu ta’ rilaxx, id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jippreżenta d-dokument ta’ rilaxx lill-uffiċċju doganali ta’ sorveljanza kif imsemmi fl-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu.

6.   L-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu li d-dokument ta’ rilaxx jiġi ppreżentat b’mezzi differenti li mhumiex tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

Artikolu 176

Skambju standardizzat ta’ informazzjoni u obbligi tad-detentur ta’ awtorizzazzjoni għall-użu ta’ proċedura ta’ pproċessar

(Artikolu 211(1) tal-Kodiċi)

1.   L-awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ pproċessar attiv EX/IM jew ipproċessar passiv EX/IM li jinvolvu Stat Membru wieħed jew aktar u awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ pproċessar attiv IM/EX jew ipproċessar passiv IM/EX li jinvolvu aktar minn Stat Membru wieħed għandhom jistabbilixxu l-obbligi li ġejjin:

(a)

użu tal-iskambju standardizzat ta’ informazzjoni (INF) kif imsemmi fl-Artikolu 181, sakemm l-awtoritajiet doganali ma jaqblux fuq mezzi oħrajn ta’ skambju elettroniku ta’ informazzjoni;

(b)

id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jipprovdi lill-uffiċċju doganali ta’ sorveljanza b’informazzjoni kif imsemmi fit-Taqsima A tal-Anness 71-05;

(c)

meta d-dikjarazzjonijiet jew notifiki li ġejjin jiġu ippreżentati, għandhom jirreferu għan-numru INF rilevanti:

(i)

dikjarazzjoni doganali għal ipproċessar attiv;

(ii)

dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni għal ipproċessar attiv EX/IM jew ipproċessar passiv;

(iii)

dikjarazzjonijiet doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera wara pproċessar passiv;

(iv)

dikjarazzjonijiet doganali għar-rilaxx tal-proċedura ta’ pproċessar;

(v)

dikjarazzjonijiet ta’ riesportazzjoni jew notifiki ta’ riesportazzjoni.

2.   L-awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ pproċessar attiv IM/EX li jinvolvu Stat Membru wieħed biss għandhom jistabbilixxu li, fuq talba tal-uffiċċju doganali ta’ sorveljanza, id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jipprovdi lil dak l-uffiċċju doganali informazzjoni suffiċjenti dwar il-merkanzija li ġiet imqiegħda taħt il-proċedura ta’ pproċessar attiv li tippermetti lill-uffiċċju doganali ta’ sorveljanza biex jikkalkula l-ammont ta’ dazju fuq l-importazzjoni skont l-Artikolu 86(3) tal-Kodiċi.

Artikolu 177

Ħażna ta’ merkanzija tal-Unjoni flimkien ma’ merkanzija mhux tal-Unjoni f’faċilità ta’ ħażna

(Artikolu 211(1) tal-Kodiċi)

Meta l-merkanzija tal-Unjoni tkun maħżuna flimkien ma’ merkanzija mhux tal-Unjoni fil-faċilità ta’ ħażna għall-ħażna doganali u jkun impossibbli jew ikun possibbli biss bi spejjeż sproporzjonati li dejjem jiġi identifikat kull tip ta’ merkanzija, l-awtorizzazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 211(1)(b) tal-Kodiċi għandha tistabbilixxi li s-segregazzjoni tal-kontijiet għandha ssir fir-rigward ta’ kull tip ta’ merkanzija, l-istatus doganali u, fejn xieraq, l-oriġini tal-merkanzija.

Taqsima 3

Dispożizzjonijiet oħra

Artikolu 178

Rekords

(Artikoli 211(1) u 214(1) tal-Kodiċi)

1.   Ir-rekords imsemmija fl-Artikolu 214(1) tal-Kodiċi għandu jkun fihom dan li ġej:

(a)

fejn xieraq, ir-referenza għall-awtorizzazzjoni meħtieġa għat-tqegħid tal-merkanzija taħt proċedura speċjali;

(b)

l-MRN jew, fejn dan ma jeżistix, kwalunkwe numru jew kodiċi ieħor li jidentifika d-dikjarazzjonijiet doganali li permezz tiegħu l-merkanzija titqiegħed taħt il-proċedura speċjali u, meta l-proċedura tkun ġiet rilaxxata skont l-Artikolu 215(1) tal-Kodiċi, informazzjoni dwar il-mod kif il-proċedura tkun ġiet rilaxxata;

(c)

dejta li tippermetti mingħajr dubju l-identifikazzjoni ta’ dokumenti doganali li ma jkunux dikjarazzjonijiet doganali, ta’ kwalunkwe dokumenti oħra rilevanti għat-tqegħid ta’ merkanzija taħt proċedura speċjali u ta’ kwalunkwe dokumenti oħra rilevanti għar-rilaxx korrispondenti tal-proċedura;

(d)

dettalji ta’ marki, numri ta’ identifikazzjoni, numru u tip ta’ pakketti, il-kwantità u d-deskrizzjoni kummerċjali jew teknika normali tal-merkanzija u, fejn rilevanti, il-marki ta’ identifikazzjoni tal-kontejner meħtieġa biex tiġi identifikata l-merkanzija;

(e)

post tal-merkanzija u informazzjoni dwar kwalunkwe moviment tagħha;

(f)

status doganali tal-merkanzija;

(g)

dettalji ta’ forom normali ta’ ġestjoni u, fejn applikabbli, il-klassifikazzjoni tariffarja l-ġdida li tirriżulta minn dawk il-forom normali ta’ ġestjoni;

(h)

dettalji ta’ dħul temporanju jew użu finali;

(i)

dettalji ta’ pproċessar attiv jew passiv inkluża informazzjoni dwar in-natura tal-ipproċessar;

(j)

meta japplika l-Artikolu 86(1) tal-Kodiċi, l-ispejjeż għall-ħażna jew forom normali ta’ ġestjoni;

(k)

ir-rata tal-produzzjoni jew il-metodu ta’ kalkolu tagħha, fejn xieraq;

(l)

dettalji li jippermettu li sorveljanza doganali u kontrolli tal-użu ta’ merkanzija ekwivalenti skont l-Artikolu 223 tal-Kodiċi;

(m)

meta segregazzjoni tal-kontabilità tkun meħtieġa, informazzjoni dwar it-tip ta’ merkanzija, l-istatus doganali u, fejn xieraq, l-oriġini tal-merkanzija;

(n)

fil-każijiet ta’ dħul temporanju msemmi fl-Artikolu 238, id-dettalji meħtieġa minn dak l-Artikolu;

(o)

fil-każijiet ta’ pproċessar attiv imsemmi fl-Artikolu 241, id-dettalji meħtieġa minn dik l-Artikolu;

(p)

fejn xieraq, dettalji ta’ kwalunkwe trasferiment ta’ drittijiet u obbligi skont l-Artikolu 218 tal-Kodiċi;

(q)

meta r-rekords ma jkunux parti mill-kontijiet ewlenin għall-finijiet doganali, referenza għal dawk il-kontijiet ewlenin għall-kontijiet doganali;

(r)

informazzjoni addizzjonali għal każijiet speċjali, fuq it-talba tal-awtoritajiet doganali għal raġunijiet ġustifikati.

2.   Fil-każ ta’ żoni ħielsa, ir-rekords għandhom, flimkien mal-informazzjoni pprovduta fil-paragrafu 1, jinkludu dan li ġej:

(a)

dettalji li jidentifikaw id-dokumenti tat-trasport għall-merkanzija li tidħol jew toħroġ miż-żoni ħielsa;

(b)

dettalji dwar l-użu jew il-konsum ta’ merkanzija li r-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera jew dħul temporanju tagħha ma jinvolvix applikazzjoni ta’ dazju fuq l-importazzjoni jew miżuri stabbiliti taħt il-politika agrikola komuni u kummerċjali skont l-Artikolu 247(2) tal-Kodiċi.

3.   L-awtoritajiet doganali jistgħu jirrinunzjaw il-ħtieġa għal ftit mill-informazzjoni prevista fil-paragrafi 1 u 2, fejn dan ma jaffettwax ħażin is-sorveljanza doganali u kontrolli tal-użu ta’ poċedura speċjali.

4.   Fil-każ ta’ dħul temporanju, ir-rekords għandhom jinżammu biss jekk ikun meħtieġ mill-awtoritajiet doganali.

Artikolu 179

Moviment ta’ merkanzija bejn postijiet differenti fit-territorju doganali tal-Unjoni

(Artikolu 219 tal-Kodiċi)

1.   Il-moviment ta’ merkanzija mqiegħda taħt proċessar attiv, dħul temporanju jew użu finali jista’ jsir bejn postijiet differenti fit-territorju doganali tal-Unjoni mingħajr formalitajiet doganali barra minn dawk stabbiliti fl-Artikolu 178(1)(e).

2.   Il-moviment ta’ merkanzija mqiegħda taħt ipproċessar passiv jista’ jsir fit-territorju doganali tal-Unjoni mill-uffiċċju doganali tat-tqegħid għall-uffiċċju doganali tal-ħruġ.

3.   Il-moviment tal-merkanzija mqiegħda taħt ħażna doganali jista’ jseħħ fit-territorju doganali tal-Unjoni mingħajr formalitajiet doganali minbarra minn dawk stabbiliti fl-Artikolu 178(1)(e) kif ġej:

(a)

bejn faċilitajiet ta’ ħażna differenti nominate fl-istess awtorizzazzjoni;

(b)

mill-uffiċċju doganali tat-tqegħid għall-faċilitajiet ta’ ħażna; jew

(c)

mill-faċilitajiet ta' ħażna lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ jew kwalunkwe uffiċċju doganali indikat fl-awtorizzazzjoni għal proċedura speċjali kif hemm referenza għaliha fl-Artikolu 211(1) tal-Kodiċi, li għandu s-setgħa li jirrilaxxa l-merkanzija għal proċedura doganali sussegwenti jew li jirċievi d-dikjarazzjoni ta' ri-esportazzjoni għall-għanijiet ta' twettiq tal-proċedura speċjali.

Il-movimenti taħt ħażna doganali għandhom jintemmu fi żmien 30 jum wara li l-merkanzija tkun ġiet imneħħija mill-maħżen doganali.

Fuq it-talba tad-detentur tal-proċedura, l-awtoritajiet doganali jistgħu jestendu l-perjodu ta’ 30 jum.

4.   Meta l-merkanzija tiġi ttrasportata taħt ħażna doganali mill-faċilitajiet ta’ ħażna lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ, ir-rekords imsemmija fl-Artikolu 214(1) tal-Kodiċi għandhom jipprovdu informazzjoni dwar il-ħruġ tal-merkanzija f’100 jum wara li l-merkanzija tkun tneħħiet mill-maħżen doganali.

Fuq it-talba tad-detentur tal-proċedura, l-awtoritajiet doganali jistgħu jestendu l-perjodu ta’ 100 jum.

Artikolu 180

Forom notmali ta’ ġestjoni

(Artikolu 220 tal-Kodiċi)

Il-formoli normali ta’ ġestjoni stipulati fl-Artikolu 220 tal-Kodiċi għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness 71-03.

Artikolu 181

Skambju standardizzat ta’ informazzjoni

(Artikolu 6(2) tal-Kodiċi)

1.   L-uffiċċju doganali ta’ sorveljanza għandu jagħmel l-elementi tad-dejta rilevanti stabbiliti fit-Taqsima A tal-Anness 71-05 disponibbli fis-sistema elettronika stabbilita skont l-Artikolu 16(1) tal-Kodiċi għall-finijiet ta’ skambju standardizzat ta’ informazzjoni (INF), għal:

(a)

ipproċessar attiv EX/IM jew ipproċessar passiv EX/IM li jinvolvi Stat Membru wieħed jew aktar minn wieħed;

(b)

ipproċessar attiv IM/EX jew ipproċessar passiv IM/EX li jinvolvi aktar minn Stat Membru wieħed;

2.   Meta l-awtorità doganali responsabbli kif imsemmija fl-Artikolu 101(1) tal-Kodiċi tkun talbet skambju standardizzat ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali fir-rigward ta’ merkanzija mqiegħda taħt ipproċessar attiv IM/EX li tinvolvi Stat Membru wieħed biss, l-uffiċċju doganali ta’ sorveljanza għandu jagħmel l-elementi tad-dejta rilevanti stabbiliti fit-Taqsima B tal-Anness 71-05 disponibbli fis-sistema elettronika stabbilita skont l-Artikolu 16(1) tal-Kodiċi għall-finijiet tal-INF.

3.   Meta dikjarazzjoni doganali jew dikjarazzjoni ta’ riesportazzjoni jew notifika ta’ riesportazzjoni tirreferi għal xi INF, l-awtoritajiet doganali kompetenti għandhom jagħmlu l-elementi tad-dejta speċifiċi stabbiliti fit-Taqsima A tal-Anness 71-05 disponibbli fis-sistema elettronika stabbilita skont l-Artikolu 16(1) tal-Kodiċi għall-finijiet tal-INF.

4.   L-awtoritajiet doganali għandhom jiżvelaw informazzjoni aġġornata dwar l-INF lid-detentur tal-awtorizzazzjoni fuq talba tiegħu.

Artikolu 182

Status doganali tal-annimali mwielda minn annimali mqiegħda taħt proċedura speċjali

(Artikolu 153(3) tal-Kodiċi)

Meta l-valur totali ta’ annimali, imwielda fit-territorju doganali tal-Unjoni minn annimali suġġetti għal dikjarazzjoni doganali waħda u mqiegħda taħt il-proċedura ta’ ħażna, proċedura ta’ dħul temporanju jew il-proċedura ta’ pproċessar attiv, jaqbeż EUR 100, dawk l-annimali għandhom jitqiesu li jkunu merkanzija mhux tal-Unjoni u għandhom jitqiegħdu taħt l-istess proċedura bħall-annimali li twieldu minn għandhom.

Artikolu 183

Rinunzja mill-obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni supplimentari

(Artikolu 167(2)(b) tal-Kodiċi)

L-obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni supplimentari għandu jiġi rinunzjat għal merkanzija li tkun ġiet rilaxxata għalihom proċedura speċjali differenti minn dik tat-tranżitu billi jitqiegħdu taħt proċedura speċjali sussegwenti differenti minn dik tat-tranżitu sakemm il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu ssodisfati:

(a)

id-detentur tal-awtorizzazzjoni tal-ewwel proċedura speċjali u ta’ dik sussegwenti huwa l-istess persuna;

(b)

id-dikjarazzjoni doganali għall-ewwel proċedura speċjali ġiet ippreżentata fil-formola standard, jew id-dikjarant ikun ippreżenta dikjarazzjoni supplimentari skont l-ewwel sub-paragrafu tal-Artikolu 167(1) tal-Kodiċi fir-rigward tal-ewwel proċedura speċjali;

(c)

l-ewwel proċedura speċjali hija rilaxxata permezz tat-tqegħid ta’ merkanzija taħt proċedura speċjali sussegwenti differenti minn ipproċessar għall-użu finali jew ipproċessar attiv, wara l-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni doganali fil-forma ta’ entrata fir-rekords tad-dikjarant.

KAPITOLU 2

It-tranżitu

Taqsima 1

Proċedura ta’ tranżitu estern u intern

Artikolu 184

Mezzi ta’ komunikazzjoni tal-MRN ta’ operazzjoni ta’ tranżitu u tal-MRN ta’ operazzjoni TIR lill-awtoritajiet doganali

(Artikolu 6(3) tal-Kodiċi)

L-MRN ta’ dikjarazzjoni ta’ tranżitu jew ta’ operazzjoni TIR jista’ jiġi sottomess lill-awtoritajiet doganali permezz ta’ kwalunkwe mezz li ġej li jkun differenti mit-tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta:

(a)

barkowd;

(b)

dokument ta’ akkumpanjament ta’ tranżitu;

(c)

dokument ta’ akkumpanjament ta’ tranżitu/sigurtà;

(d)

fil-każ ta’ operazzjoni TIR, carnet TIR;

(e)

mezzi oħra kif permess mill-awtorità doganali ta’ riċeviment.

Artikolu 185

Dokument ta’ akkumpanjament ta’ tranżitu u dokument ta’ akkumpanjament ta’ tranżitu/sigurtà

(Artikolu 6(2) tal-Kodiċi)

Ir-rekwiżiti komuni tad-dejta għad-dokument ta' akkumpanjament tat-tranżitu u, jekk meħtieġ, għal-Lista ta' merkanzija, u għad-dokument ta' akkumpanjament tat-tranżitu/sigurtà u l-lista ta' merkanzija ta' Tranżitu/Sigurtà huma stabbiliti fl-Anness B-02.

Artikolu 186

Applikazzjonijiet għall-istatus ta’ destinatarju awtorizzat għal operazzjonijiet TIR

(Artikolu 22(1) it-tielet subparagrafu tal-Kodiċi)

Għall-finijiet tal-operazzjonijiet TIR, l-applikazzjonijiet għall-istatus ta’ destinatarju awtorizzat imsemmija fl-Artikolu 230 tal-Kodiċi għandhom jiġu sottomessi lill-awtorità doganali kompetenti biex tieħu d-deċiżjoni fl-Istat Membru fejn se jiġu tterminati l-operazzjonijiet TIR tal-applikant.

Artikolu 187

Awtorizzazzjonijiet għall-istatus ta’ destinatarju awtorizzat għall-operazzjonijiet TIR

(Artikolu 230 tal-Kodiċi)

1.   L-istatus ta’ destinatarju awtorizzat stabbilit fl-Artikolu 230 tal-Kodiċi għandu jingħata lill-applikanti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-applikant ikun stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

l-applikant jiddikjara li se jirċievi regolarment merkanzija ttrasportata taħt operazzjoni TIR;

(c)

l-applikant jissodisfa l-kriterju stabbilit fl-Artikolu 39(a), (b) u (d) tal-Kodiċi;

2.   L-awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw biss jekk l-awtorità doganali tqis li se tkun tista’ tissorvelja l-operazzjonijiet TIR u twettaq kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat għall-ħtiġiet tal-persuna kkonċernata.

3.   L-awtorizzazzjoni dwar l-istatus ta’ destinatarju awtorizzat għandha tapplika għal operazzjonijiet TIR li se jiġu tterminati fl-Istat Membru fejn ingħatat l-awtorizzazzjoni, fil-post jew postijiet f’dak l-Istat Membru speċifikat fl-awtorizzazzjoni.

Taqsima 2

Proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni estern u intern

Artikolu 188

Territorji fiskali speċjali

(Artikolu 1(3) tal-Kodiċi)

1.   Fejn oġġetti tal-Unjoni jiġu ttrasportati minn territorju fiskali speċjali għal parti oħra mit-territorju doganali tal-Unjoni, li mhijiex territorju fiskali speċjali, u dak it-trasport jintemm f’post li jinsab barra l-Istat Membru li daħlet minnu f’dik il-parti tat-territorju doganali tal-Unjoni, dawk l-oġġetti tal-Unjoni għandhom jitmexxew taħt il-proċedura interna ta’ tranżitu tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 227 tal-Kodiċi.

2.   F’sitwazzjonijiet għajr dawk koperti mill-paragrafu 1, il-proċedura interna ta’ tranżitu tal-Unjoni tista’ tintuża għal merkanzija tal-Unjoni ttrasportata bejn territorju fiskali speċjali u parti oħra tat-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 189

Applikazzjoni tal-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta’ tranżitu f’każijiet speċifiċi

(Artikolu 226(2) tal-Kodiċi)

Meta l-merkanzija tal-Unjoni tiġi esportata lejn pajjiż terz li huwa parti kontraenti għall-Konvenzjoni dwar proċedura ta’ tranżitu komuni jew meta merkanzija tal-Unjoni tiġi esportata u tgħaddi minn pajjiż ta’ tranżitu komuni wieħed jew aktar minn wieħed u japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta’ tranżitu, il-merkanzija għandha titqiegħed taħt il-proċedura ta’ tranżitu esterna tal-Unjoni kif msemmi fl-Artikolu 226(2) tal-Kodiċi fil-każijiet li ġejjin:

(a)

il-merkanzija tal-Unjoni tkun għaddiet minn formalitajiet ta’ esportazzjoni doganali bil-għan li jingħataw rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni lil pajjiżi terzi taħt il-politika agrikola komuni;

(b)

il-merkanzija tal-Unjoni tkun ġejja minn ħażniet ta’ intervent, tkun suġġetta għal miżuri ta’ kontroll dwar l-użu jew id-destinazzjoni tagħha, u tkun għaddiet minn formalitajiet doganali dwar esportazzjoni lejn pajjiżi terzi taħt il-politika agrikola komuni;

(c)

il-merkanzija tal-Unjoni tkun eliġibbli għal ħlas lura jew remissjoni ta’ dazji fuq l-importazzjoni bil-kundizzjoni li titqiegħed taħt transitu estern skont l-Artikolu 118(4) tal-Kodiċi.

Artikolu 190

Irċevuta approvata mill-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni.

(Artikolu 6(3) tal-Kodiċi)

L-irċevuta approvata mill-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni fuq talba tal-persuna li tippreżenta l-merkanzija u l-informazzjoni meħtieġa minn dak l-uffiċċju għandu jkun fiha d-dejta msemmija fl-Anness 72-03.

Artikolu 191

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar awtorizzazzjonijiet ta’ simplifikazzjonijiet

(Artikolu 233(4) tal-Kodiċi)

1.   L-awtorizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 233(4) tal-Kodiċi għandhom jingħataw lill-applikanti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-applikant ikun stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

l-applikant jiddikjara li jkun se juża regolarment l-arranġamenti tat-tranżitu tal-Unjoni;

(c)

l-applikant jissodisfa l-kriterju stabbilit fl-Artikolu 39(a), (b) u (d) tal-Kodiċi;

2.   L-awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw biss jekk l-awtorità doganali tqis li se tkun tista’ tissorvelja l-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni u twettaq kontrolli mingħajr sforz amministrattiv sproporzjonat għall-ħtiġiet tal-persuna kkonċernata.

Artikolu 192

Applikazzjonijiet għall-istatus ta’ konsenjatur awtorizzat għat-tqegħid ta’ merkanzija taħt il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni

(l-Artikolu 22(1) it-tielet subparagrafu tal-Kodiċi)

Għall-finijiet tat-tqegħid ta’ merkanzija taħt il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni, l-applikazzjonijiet għall-istatus ta’ konsenjatur awtorizzat imsemmija fl-Artikolu 233(4)(a) tal-Kodiċi għandhom jiġu sottomessi lill-awtorità doganali kompetenti biex tieħu d-deċiżjoni fl-Istat Membru fejn l-operazzjonijiet ta’ tranżitu tal-Unjoni tal-applikant huma ppjanati li jibdew.

Artikolu 193

L-awtorizzazzjonijiet għall-istatus ta’ konsenjatur awtorizzat għat-tqegħid ta’ merkanzija taħt il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni

(l-Artikolu 233(4) tal-Kodiċi)

L-istatus ta’ konsenjatur awtorizzat imsemmi fl-Artikolu 233(4)(a) tal-Kodiċi għandu jingħata biss lil applikanti li jkunu awtorizzati skont l-Artikolu 89(5) tal-Kodiċi biex jipprovdu garanzija komprensiva jew biex jużaw rinunzja tal-garanzija skont l-Artikolu 95(2) tal-Kodiċi.

Artikolu 194

Applikazzjonijiet għall-istatus ta’ destinatarju awtorizzat biex jirċievi merkanzija ttrasportata skont il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni

(l-Artikolu 22(1) it-tielet subparagrafu tal-Kodiċi)

Għall-finijiet ta’ riċeviment ta’ merkanzija ttrasportata taħt il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni, l-applikazzjonijiet għall-istatus ta’ destinatarju awtorizzat imsemmija fl-Artikolu 233(4)(b) tal-Kodiċi għandhom jiġu sottomessi lill-awtorità doganali kompetenti biex tieħu d-deċiżjoni fl-Istat Membru fejn l-operazzjonijiet ta’ tranżitu tal-Unjoni tal-applikant hija mistennija li tintemm.

Artikolu 195

Awtorizzazzjonijiet għall-istatus ta’ destinatarju awtorizzat biex jirċievi merkanzija ttrasportata skont il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni

(Artikolu 233(4) tal-Kodiċi)

L-istatus ta’ destinatarju awtorizzat imsemmi fl-Artikolu 233(4)(b) tal-Kodiċi għandu jingħata biss lill-applikanti li jiddikjaraw li se jirċievu regolarment merkanzija li tkun tqiegħdet taħt proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni.

Artikolu 196

Irċevuta maħruġa mid-destinatarju awtorizzat

(l-Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

L-irċevuta maħruġa mid-destinatarju awtorizzat lit-trasportatur mal-konsenja tal-merkanzija u l-informazzjoni meħtieġa għandha tinkludi d-dejta msemmija fl-Anness 72-03.

Artikolu 197

Awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ siġilli speċjali

(Artikolu 233(4) tal-Kodiċi)

1.   L-awtorizzazzjonijiet skont l-Artikolu 233(4)(c) tal-Kodiċi għall-użu ta’ siġilli speċjali fuq mezzi tat-trasport, kontejners jew pakketti użati għall-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni għandhom jingħataw meta l-awtoritajiet doganali japprovaw is-siġilli stabbiliti fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni.

2.   L-awtorità doganali għandha taċċetta, fil-kuntest tal-awtorizzazzjoni, siġilli speċjali li ġew approvati mill-awtoritajiet doganali ta’ Stat Membru ieħor sakemm ma jkollhomx informazzjoni li s-siġill partikolari mhuwiex adattat għal skopijiet doganali.

Artikolu 198

Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dikjarazzjoni ta’ tranżitu b’rekwiżiti mnaqqsa ta’ dejta

(l-Artikolu 233(4)(d) tal-Kodiċi)

L-awtorizzazzjonijiet skont l-Artikolu 233(4)(d) tal-Kodiċi għall-użu ta’ dikjarazzjoni doganali b’rekwiżiti mnaqqsa ta’ dejta biex titqiegħed merkanzija taħt il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni għandha tingħata għal:

(a)

trasport ta’ merkanzija bil-ferrovija;

(b)

trasport ta’ merkanzija bl-ajru u bil-baħar fejn dokument tat-trasport elettroniku ma jintużax bħala dikjarazzjoni ta’ transitu.

Artikolu 199

Awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ dokument ta’ trasport elettroniku bħala dikjarazzjoni ta’ tranżitu għat-trasport bl-ajru

(Artikolu 233(4)(e) tal-Kodiċi)

Għall-finijiet tat-trasport bl-ajru, l-awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ dokument ta’ trasport elettroniku bħala dikjarazzjoni ta’ tranżitu biex il-merkanzija titqiegħed taħt il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni skont l-Artikolu 233(4)(e) tal-Kodiċi għandhom jingħataw biss meta:

(a)

l-applikant jopera numru sinifikanti ta’ titjiriet bejn ajruporti tal-Unjoni;

(b)

l-applikant juri li se jkun jista’ tiżgura li d-dettalji tad-dokument tat-trasport elettroniku jkunu disponibbli lill-uffiċċju doganali tat-tluq fl-ajruport tat-tluq u lill-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni fl-ajruport tad-destinazzjoni u li dawk id-dettalji jkunu l-istess fl-uffiċċju doganali tat-tluq u l-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni.

Artikolu 200

Awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ dokument ta’ trasport elettroniku bħala dikjarazzjoni ta’ tranżitu għat-trasport marittimu

(Artikolu 233(4)(e) tal-Kodiċi)

Għall-finijiet tat-trasport marittimu, l-awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ dokument ta’ trasport elettroniku bħala dikjarazzjoni ta’ tranżitu biex il-merkanzija titqiegħed taħt il-proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni skont l-Artikolu 233(4)(e) tal-Kodiċi għandhom jingħataw biss meta:

(a)

l-applikant jopera numru sinifikanti ta’ vjaġġi bejn portijiet tal-Unjoni;

(b)

l-applikant juri li se jkun jista’ tiżgura li d-dettalji tad-dokument tat-trasport elettroniku jkunu disponibbli lill-uffiċċju doganali tat-tluq fil-port tat-tluq u lill-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni fil-port tad-destinazzjoni u li dawk id-dettalji jkunu l-istess fl-uffiċċju doganali tat-tluq u l-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni.

KAPITOLU 3

Ħażna doganali

Artikolu 201

Bejgħ bl-imnut

(Artikolu 211(1)(b) tal-Kodiċi)

L-awtorizzazzjonijiet għall-operazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ ħżin għall-ħażna doganali tal-merkanzija għandhom jingħataw bil-kundizzjoni li l-faċilitajiet ta’ ħażna ma jintużawx għall-iskop ta’ bejgħ bl-imnut, sakemm il-merkanzija ma tinbiegħx bl-imnut fi kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

b’eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni għal vjaġġaturi lejn jew minn pajjiżi jew territorji barra t-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

b’eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni lil membri ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali;

(c)

b’eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni lil forzi tan-NATO;

(d)

b’eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni taħt arranġamenti diplomatiċi jew konsulari;

(e)

mill-bogħod, inkluż permezz tal-Internet.

Artikolu 202

Faċilitajiet ta’ ħażna mgħammra b’mod speċjali

(Artikolu 211(1)(b) tal-Kodiċi)

Meta l-merkanzija tkun ta’ perikolu jew x’aktarx li tagħmel ħsara lill-merkanzija l-oħra jew teħtieġ faċilitajiet speċjali għal raġunijiet oħrajn, l-awtorizzazzjonijiet għall-operazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ ħżin għall-ħażna doganali tal-merkanzija jistgħu jispeċifikaw li l-merkanzija tista’ tinħażen biss f’faċilitajiet ta’ ħażna mgħammrin apposta biex jirċevuhom.

Artikolu 203

Tip ta’ faċilitajiet ta’ ħażna

(Artikolu 211(1)(b) tal-Kodiċi)

L-awtorizzazzjonijiet għall-operazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ ħżin għall-ħażna doganali ta’ merkanzija għandhom jispeċifikaw liema tipi ta’ mħażen doganali li ġejjin għandhom jintużaw taħt kull awtorizzazzjoni:

(a)

maħżen doganali ta’ ħżin pubbliku tat-tip I;

(b)

maħżen doganali ta’ ħżin pubbliku tat-tip II;

(c)

maħżen doganali privat.

KAPITOLU 4

Użu speċifiku

Taqsima 1

Dħul temporanju

Subtaqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 204

Dispożizzjonijiet ġenerali

(Artikolu 211(1)(a) tal-Kodiċi)

Sakemm ma jkunx previst mod ieħor, l-awtorizzazzjonijiet għall-użu tal-proċedura ta’ dħul temporanju għandhom jingħataw bil-kundizzjoni li l-istat tal-merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura jibqa’ l-istess.

Madankollu, tiswijiet u manutenzjoni, li jinkludu tiswijiet estensivi u aġġustamenti jew miżuri biex jippreservaw il-merkanzija jew biex jiżguraw il-konformità tagħha mal-ħtiġiet tekniċi għall-użu tagħha skont il-proċedura għandhom ikunu ammissibbli.

Artikolu 205

Post għas-sottomissjoni ta’ applikazzjoni

(Artikolu 22(1) tal-Kodiċi)

1.   Permezz ta’ deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi, applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal dħul temporanju għandha tiġi sottomessa lill-awtorità doganali kompetenti għall-post fejn il-merkanzija li għandha tintuża l-ewwel.

2.   Permezz ta’ deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 22(1) tal-Kodiċi, meta applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal dħul temporanju ssir permezz ta’ dikjarazzjoni doganali verbalment skont l-Artikolu 136, att skont l-Artikolu 139 jew carnet ATA jew CPD skont l-Artikolu 63, din għandha ssir fil-post fejn il-merkanzija tiġi ppreżentata u ddikjarata għal dħul temporanju.

Artikolu 206

Dħul temporanju b’eżenzjoni parzjali mid-dazju fuq l-importazzjoni

(Artikoli 211(1) u 250(2)(d) tal-Kodiċi)

1.   L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' dħul temporanju b'eżenzjoni parzjali mid-dazju fuq l-importazzjoni għandha tingħata fir-rigward ta' merkanzija li ma tissodisfax ir-rekwiżiti kollha rilevanti għall-eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni stabbilit fl-Artikoli 209 sa 216 u l-Artikoli 219 sa 236..

2.   L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ dħul temporanju b’eżenzjoni parzjali mid-dazju fuq l-importazzjoni m’għandhiex tingħata għal merkanzija konsumabbli.

3.   L-awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ dħul temporanju b’eżenzjoni parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni għandha tingħata bil-kundizzjoni li l-ammont ta’ dazju fuq l-importazzjoni dovuti skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 252(1) tal-Kodiċi għandu jitħallas meta l-proċedura tkun ġiet rilaxxata.

Subtaqsima 2

Mezzi tat-trasport, palits u kontejners inklużi l-aċċessorji u t-tagħmir tagħhom

Artikolu 207

Dispożizzjonijiet ġenerali

(Artikolu 211(3) tal-Kodiċi)

Eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni tista’ tingħata għal merkanzija kif imsemmi fl-Artikoli 208 sa 211 u l-Artikolu 213 wkoll meta l-applikant u d-detentur tal-proċedura jkunu stabbiliti ġewwa t-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 208

Palits

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Eżenzjoni totali mid-dazji fuq l-importazzjoni għandha tingħata għall-palits.

Artikolu 209

Parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir għall-palits;

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għall-parts tal-bdil, l-aċċessorji u t-tagħmir għall-palits meta jiġu importati temporanjament biex jiġu riesportati separatament jew bħala parti minn palits.

Artikolu 210

Kontejners

(Artikoli 18(2) u 250(2)(d) tal-Kodiċi)

1.   Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazji fuq l-importazzjoni għal kontejners meta jkunu ġew immarkati b’mod permanenti f’post xieraq u li jidher ċar bl-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

l-identifikazzjoni tas-sid jew l-operatur, li tista’ ssir jew b’ismu sħiħ jew b’identifikazzjoni stabbilita, bl-esklużjoni ta’ simboli bħal ma huma emblemi jew bnadar;

(b)

il-marki ta’ identifikazzjoni u n-numri tal-kontenitur, mogħtija mis-sid jew operatur;

(c)

il-piż tat-tara tal-kontenitur, inkluż l-apparat tagħha li jkun imwaħħal b’mod permanenti.

Fil-każ ta’ kontejners tal-merkanzija meqjusa għall-użu marittimu, jew fil-każ ta’ kwalunkwe kontenitur ieħor li jutilizza l-prefiss standard tal-ISO li jikkonsisti f’erba’ ittri kbar li jispiċċaw b’U, l-identfikazzjoni tas-sid jew tal-operatur prinċipali u n-numru tas-serje tal-kontejner u d-diġit ta’ kontroll tal-kontenitur għandhom ikunu konformi mal-Istandard Internazzjonali ISO 6346 u l-annessi tiegħu.

2.   Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ssir skont l-Artikolu 163(1), il-kontejners għandhom ikunu mmonitorjati minn persuna stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni jew minn persuna stabbilita barra mit-territorju doganali tal-Unjoni li tkun rappreżentata fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Dik il-persuna għandha, fuq talba, tipprovdi informazzjoni dettaljata lill-awtoritajiet doganali dwar il-movimenti ta’ kull kontejner mogħti dħul temporanju li tinkludi d-dati u l-postijiet ta’ dħul u rilaxx tagħha.

Artikolu 211

Parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir għall-kontejners;

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għall-parts tal-bdil, l-aċċessorji u t-tagħmir għall-kontejners meta jiġu importati temporanjament biex jiġu riesportati separatament jew bħala parti minn kontejners.

Artikolu 212

Kundizzjonijiet għall-għoti ta’ eżenzjoni totali minn dazju fuq l-importazzjoni għall-mezzi tat-trasport

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

1.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu l-espressjoni “mezz tat-trasport” għandha tinkludi parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir normali li jakkumpanjaw il-mezz tat-trasport.

2.   Meta mezz tat-trasport ikun iddikjarat għal dħul temporanju verbalment skont l-Artikolu 136 jew permezz ta’ att ieħor skont l-Artikolu 139, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata lill-persuna li jkollha l-kontroll fiżiku tal-merkanzija fil-mument tar-rilaxx tal-merkanzija għall-proċedura ta’ dħul temporanju sakemm dik il-persuna ma taġixxix għan-nom ta’ persuna oħra. Jekk iva, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata lill-persuna tal-aħħar.

3.   Għandha tingħata eżenzjoni totali għal mezzi tat-trasport bit-triq, bil-ferrovija, bl-ajru, bil-baħar u fl-ilmijiet navigabbli interni meta dawn jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikunu reġistrati barra t-territorju doganali tal-Unjoni fl-isem ta’ persuna stabbilita barra dak it-territorju jew, meta l-mezz tat-trasport ma jkunx reġistrat, ikunu jappartjenu lil persuna stabbilita barra t-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

ikunu użati minn persuna stabbilita barra t-territorju doganali tal-Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 214, 215 u 216.

Meta dawk il-mezzi tat-trasport jintużaw privatament minn persuna terza stabbilita barra t-territorju doganali tal-Unjoni, għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni sakemm dik il-persuna tkun awtorizzata bil-miktub debitament mid-detentur tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 213

Parta tal-bdil, aċċessorji u tagħmir għal mezzi tat-trasport mhux tal-Unjoni

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għall-parts tal-bdil, l-aċċessorji u t-tagħmir għall-mezzi tat-trasport meta jiġu importati temporanjament biex jiġu riesportati separatament jew bħala parti minn mezzi tat-trasport.

Artikolu 214

Kundizzjonijiet għall-għoti ta’ eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni lil persuni stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni

(Artikolu 250(2) tal-Kodiċi)

Persuni stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni għandhom jibbenefikaw minn eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni meta kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin tkun sodisfatta:

(a)

fil-każ ta’ mezzi ta’ trasport bil-ferrovija, dawn jitqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ tali persuni skont ftehim fejn kull persuna tista’ tuża l-vetturi ferrovjarji l-oħra fi ħdan il-qafas ta’ dak il-ftehim;

(b)

fil-każ ta’ mezzi tat-trasport tat-triq reġistrati fit-territorju doganali tal-Unjoni, trejler jitwaħħal mal-mezzi tat-trasport;

(c)

il-mezzi tat-trasport jintużaw b’rabta ma’ sitwazzjoni ta’ emerġenza;

(d)

il-mezzi tat-trasport jintużaw minn kumpannija ta’ kiri professjonali għall-iskop ta’ riesportazzjoni.

Artikolu 215

Użu ta’ mezzi tat-trasport minn persuni fiżiċi li għandhom ir-residenza abitwali tagħhom fit-territorju doganali tal-Unjoni

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

1.   Persuni fiżiċi li għandhom ir-residenza abitwali tagħhom fit-territorju doganali tal-Unjoni għandhom jibbenefikaw minn eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni fir-rigward ta’ mezzi ta’ trasport li jużaw privatament u okkażjonalment, fuq talba tad-detentur tar-reġistrazzjoni, sakemm dak id-detentur tar-reġistrazzjoni jkun fit-territorju doganali tal-Unjoni fil-mument tal-użu.

2.   Persuni fiżiċi li għandhom ir-residenza abitwali tagħhom fit-territorju doganali tal-Unjoni għandhom jibbenefikaw minn eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni fir-rigward ta’ mezzi tat-trasport li jkunu krew taħt kuntratt bil-miktub u użaw privatament għal wieħed mill-iskopijiet li ġejjin:

(a)

biex jirritornaw lejn il-post ta’ residenza tagħhom fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

biex jitilqu mit-territorju doganali tal-Unjoni.

3.   Persuni fiżiċi li għandhom ir-residenza abitwali tagħhom fit-territorju doganali tal-Unjoni għandhom jibbenefikaw minn eżenzjoni totali mid-dazji fuq l-importazzjoni fir-rigward ta’ mezzi tat-trasport li jużaw kummerċjalment jew privatament sakemm ikunu impjegati mis-sid, il-kerrej jew il-lokatarju tal-mezz tat-trasport u sakemm dak l-impjegatur ikun stabbilit barra minn dak it-territorju doganali.

L-użu privat tal-mezz tat-trasport għandu jiġi permess għal vjaġġi bejn il-post tax-xogħol u l-post tar-residenza tal-impjegat jew bl-iskop li jiġi mwettaq kompitu professjonali tal-impjegat kif stipulat fil-kuntratt ta’ impjieg.

Fuq talba tal-awtoritajiet doganali, il-persuna li tuża l-mezz ta’ trasport għandha tippreżenta kopja tal-kuntratt tax-xogħol.

4.   Għall-għanijiet ta’ dan l-Artikolu,

(a)

użu privat ifisser l-użu li mhuwiex kummerċjali ta’ mezz ta’ trasport;

(b)

użu kummerċjali jfisser l-użu ta’ mezz ta’ trasport għat-trasport ta’ persuni għal remunerazzjoni jew it-trasport industrijali jew kummerċjali ta’ merkanzija, kemm jekk għal remunerazzjoni kif ukoll jekk le.

Artikolu 216

Eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni fir-rigward ta’ mezzi tat-trasport f’każijiet oħra

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

1.   Għandha tingħata eżenzjoni totali meta mezzi tat-trasport għandhom jiġu rreġistrati taħt serje temporanja fit-territorju doganali tal-Unjoni, bil-għan li tiġi riesportata fl-isem ta’ waħda mill-persuni li ġejjin:

(a)

persuna stabbilita barra dak it-territorju;

(b)

persuna fiżika li għandha r-residenza abitwali tagħha ġewwa dak it-territorju meta dik il-persuna tkun qed tipprepara t-trasferiment tar-residenza normali għal post barra dak it-territorju.

2.   Tista’ tingħata eżenzjoni totali mid-dazji fuq l-importazzjoni f’każijiet eċċezzjonali meta l-mezzi tat-trasport jkunu użati kummerċjalment għal perjodu limitat minn persuni stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 217

Termini preskritti għar-rilaxx tal-proċedura ta’ dħul temporanju fil-każ ta’ mezzi tat-trasport u kontejners

(Artikolu 215(4) tal-Kodiċi)

Ir-rilaxx tal-proċedura ta’ dħul temportanju fil-każ ta’ mezzi tat-trasport u kontejners għandu jseħħ fit-termini preskritti li ġejjin minn meta l-merkanzija titqiegħed taħt il-proċedura:

(a)

għal mezzi tat-trasport bil-ferrovija: 12-il xahar;

(b)

għal mezzi tat-trasport użati kummerċjalment minbarra trasport bil-ferrovija: il-ħin meħtieġ biex jitwettqu operazzjonijiet tat-trasport;

(c)

għal mezzi tat-trasport bit-triq użati privatament:

(i)

minn studenti: il-perjodu li jibqgħu fit-territorju doganali tal-Unjoni għall-unika raġuni biex iwettqu l-istudju tagħhom;

(ii)

minn persuni li jwettqu assenjazzjonijiet ta’ tul speċifikat: il-perjodu li jibqgħu fit-territorju doganali tal-Unjoni għall-unika raġuni li jwettqu l-assenjazzjoni tagħhom;

(iii)

f’każijiet oħrajn, li jinkludu annimali bis-sarġ jew miżbuda u l-vetturi miġbuda minnhom: 6 xhur;

(d)

għal mezzi tat-trasport bl-ajru użati privatament: s 6 xhur;

(e)

għal mezzi tat-trasport bil-baħar u passaġġi fuq l-ilma intern użati privatament: 18-il xahar;

(f)

għal kontejners, it-tagħmir u l-aċċessorji tagħhom: l2-il xahar.

Artikolu 218

Termini preskritti għar-riesportazzjoni fil-każ ta’ servizzi ta’ kiri professjonali

(Artikoli 211(1) u 215(4) tal-Kodiċi)

1.   Meta mezz tat-trasport ikun ġie importat temporanjament fl-Unjoni b’eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni skont l-Artikolu 212, u ġie rritornat għal servizz ta’ kiri professjonali stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni, ir-riesportazzjoni li tirrilaxxa l-proċedura ta’ dħul temporanju għandha titwettaq fi żmien sitt xhur mid-data tad-dħul tal-mezzi tat-trasport fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Meta l-mezz tat-trasport jerġa’ jinkera mis-servizz ta’ kiri professjonali lil persuna stabbilita barra dak it-territorju jew lil persuni fiżiċi li jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fit-territorju doganali tal-Unjoni, ir-riesportazzjoni li tirrilaxxa l-proċedura ta’ dħul temporanju għandha titwettaq fi żmien sitt xhur mid-data tad-dħul tal-mezzi tat-trasport fit-territorju doganali tal-Unjoni u fi żmien tliet ġimgħat mill-konklużjoni tal-kuntratt fuq il-kiri mill-ġdid.

Id-data tad-dħul fit-territorju doganali tal-Unjoni għandha titqies bħala d-data tal-konklużjoni tal-kuntratt tal-kiri li taħtu l-mezz tat-trasport ġie użat fil-mument tad-dħul f’dak it-territorju doganali, sakemm ma tkunx ingħatat prova tad-data attwali tad-dħul.

2.   Awtorizzazzjoni għad-dħul temporanju ta’ mezz tat-trasport kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandha tingħata bil-kundizzjoni li l-mezzi tat-trasport ma jintużawx għal skopijiet oħra minbarra riesportazzjoni.

3.   Fil-każ imsemmi fl-Artikolu 215(2), il-mezzi tat-trasport għandhom, fi żmien tliet ġimgħat mill-konklużjoni tal-kuntratt tal-kiri jew tal-kiri mill-ġdid, jintbagħtu lura lejn is-servizz tal-kiri stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni meta l-mezz tat-trasport jintuża mill-persuna fiżika biex tirritorna lejn il-post tar-residenza tagħha fit-territorju doganali tal-Unjoni, jew jiġu riesportati meta l-mezz tat-trasport jintuża minnha biex titlaq mit-territorju doganali tal-Unjoni.

Subtaqsima 3

Merkanzija oħra li mhix mezz tat-trasport, palits u kontejners

Artikolu 219

Effetti personali u merkanzija għal finijiet sportivi importata minn vjaġġaturi;

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni fir-rigward ta’ merkanzija importata minn vjaġġaturi residenti barra t-territorju doganali tal-Unjoni meta xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin tkun sodisfatta:

(a)

il-merkanzija tkun effetti personali raġonevolment meħtieġa għall-vjaġġ;

(b)

il-merkanzija tkun maħsuba biex tintuża għal finijiet sportivi.

Artikolu 220

Materjal għall-benessri tal-baħħara

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal materjali għall-benessri tal-baħħara fil-każijiet li ġejjin:

(a)

jintużaw fuq bastiment involut f’traffiku marittimu internazzjonali;

(b)

jinħattu minn dak il-bastiment u temporanjament użati max-xatt mill-ekwipaġġ;

(c)

ikunu użati mill-ekwipaġġ ta’ dak il-bastiment fi stabbilimenti kulturali jew soċjali amministrati minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ jew f’postijiet ta’ adorazzjoni fejn jinżammu regolarment servizzi għall-vjaġġaturi.

Artikolu 221

Materjal ta’ għajnuna f’każ ta’ diżastru;

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal materjal ta’ għajnuna f’każ ta’ diżastru meta jintuża b’konnessjoni ma’ miżuri meħuda biex jilqgħu għall-effetti ta’ diżastri jew sitwazzjonijiet simili li jaffettwaw it-territorju doganali tal-Unjoni;

L-applikant u d-detentur tal-proċedura jistgħu jiġu stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 222

Tagħmir mediku, kirurġiku u tal-laboratorju

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazji fuq l-importazzjoni għal tagħmir mediku, kiruġiku u tal-laboratorju li jintbagħat b’self fuq it-talba ta’ sptar jew istituzzjoni medika oħra li jkollha ħtieġa urġenti ta’ dak it-tagħmir biex tikkumpensa għal inadekwatezza tal-faċilitajiet tagħha stess u fejn hu maħsub għal għanijiet ta’ djanjosi u terapewtiċi. L-applikant u d-detentur tal-proċedura jistgħu jiġu stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 223

Annimali

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal annimali li jappartjenu lil persuna stabbilita barra t-territorju doganali tal-Unjoni.

Artikolu 224

Merkanzija għal użu f’żoni mal-fruntieri

(Artikolu 250(2) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għall-merkanzija li ġejja maħsuba biex tintuża f’żoni mal-fruntieri:

(a)

tagħmir li jappartjeni u jiġi użat minn persuni stabbiliti f’żona mal-fruntiera ta’ pajjiż terz li tmiss ma’ żona mal-fruntiera fl-Unjoni fejn il-merkanzija għandha tintuża;

(b)

merkanzija użata għal proġetti għall-bini, it-tiswija jew il-manutenzjoni ta’ infrastruttura f’dik iż-żona mal-fruntiera fl-Unjoni taħt ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet pubbliċi.

Artikolu 225

Midja li tinkorpora ħoss, immaġni jew dejta u materjal pubbliċitarju

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandna tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għall-merkanzija li ġejja:

(a)

mezzi li jinkorporaw ħoss, immaġni jew dejta pprovduta mingħajr ħlas u użata għall-finijiet ta’ wiri qabel kummerċjalizzazzjoni, produzzjoni ta’ sound track, doppjar jew riproduzzjoni;

(b)

materjal użat b’mod esklussiv għal skopijiet pubbliċitarji, li jinkludi mezz tat-trasport mgħammar apposta għal dawk l-iskopijiet.

Artikolu 226

Tagħmir professjonali

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

1.   Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għat-tagħmir professjonali li jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

jkun jappartjeni lil persuni stabbilita barra mit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

ikun importat minn persuna stabbilita barra mit-territorju doganali tal-Unjoni jew minn impjegat tas-sid stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(c)

jintuża mill-importatur jew taħt is-sorveljanza tiegħu, minbarra f’każijiet ta’ koproduzzjonijiet audjoviżivi.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, għandha tingħata eżenzjoni totali minn dazju fuq l-importazzjoni għal strumenti mużikali portabbli importati temporanjament minn vjaġġaturi sabiex jintużaw bħala tagħmir professjonali. Il-vjaġġaturi jistgħu jkunu residenti ġewwa jew barra t-territorju doganali tal-Unjoni.

3.   M’għandhiex tingħata eżenzjoni totali fir-rigward ta’ tagħmir professjonali li għandu jintuża għal kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

il-manifattura industrijali tal-merkanzija;

(b)

l-ippakkjar industrijali tal-merkanzija;

(c)

l-isfruttar tar-riżorsi naturali;

(d)

il-kostruzzjoni, it-tiswija jew il-manutenzjoni ta’ bini;

(e)

il-ġarr ta’ ħamrija u proġetti simili.

Il-punti (c), (d) u (e) m’għandhomx japplikaw għal għodda tal-idejn.

Artikolu 227

Materjal pedagoġiku u tagħmir xjentifiku

(Artikolu 250(2) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal materjal pedagoġiku u tagħmir xjentifiku meta l-kundizzjonijiet li ġejjin jiġu ssodisfati:

(a)

ikun jappartjeni lil persuni stabbilita barra mit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

ikun importat minn stabbilimenti xjentifiċi, ta’ tagħlim jew taħriġ vokazzjonali pubbliċi jew privati mhux għall-profitt, u jintuża esklussivament għal tagħlim, taħriġ vokazzjonali jew riċerka xjentifika taħt ir-responsabbiltà tal-istabbiliment tal-importazzjoni;

(c)

ikun importat f’numri raġonevoli, b’kunsiderazzjoni għall-għan tal-importazzjoni;

(d)

ma jintużax għal għanijiet purament kummerċjali.

Artikolu 228

Imballaġġi

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandna tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għall-merkanzija li ġejja:

(a)

imballaġġi importati mimlija u maħsuba għal riesportazzjoni, kemm jekk vojta jew mimlija;

(b)

imballaġġi importati vojta u maħsuba għal riesportazzjoni mimlijin.

Artikolu 229

Forom, fundituri, blokok, disinji, tpinġijiet, strumenti ta’ kejl, verifika u ttestjar u oġġetti simili oħra

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal forom, fundituri, blokok, disinji, tpinġijiet, strumenti ta’ kejl, verifika u ttestjar u oġġetti simili oħra fejn il-kundizzjonijiet li ġejjin huma ssodisfati:

(a)

ikun jappartjeni lil persuni stabbilita barra mit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

ikunu użati fil-manifattura minn persuna stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni u iktar minn 50 % tal-produzzjoni li tirriżulta mill-użu tagħhom tiġi esportata.

Artikolu 230

Għodod u strumenti speċjali

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal għodod u strumenti speċjali meta l-kundizzjonijiet li ġejjin jiġu ssodisfati:

(a)

ikun jappartjeni lil persuni stabbilita barra mit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

isiru disponibbli għal persuna stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni għall-manifattura ta’ merkanzija u iktar minn 50 % tal-prodotti li tirriżulta minnhom tiġi esportata.

Artikolu 231

Merkanzija użata biex jitwettqu testijiet jew suġġetta għal testijiet

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għall-merkanzija fi kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

tkun suġġetta għal testijiet, esperimenti jew wirjiet;

(b)

tkun suġġetti għal test ta’ aċċettazzjoni sodisfaċenti previst f’kuntratt tal-bejgħ;

(c)

tkun użati biex jitwettqu testijiet, esperimenti jew wirjiet mingħajr qligħ finanzjarju.

Artikolu 232

Kampjuni

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal kampjuni użati biss għal wiri jew dimostrazzjoni fit-territorju doganali tal-Unjoni sakemm il-kwantità tal-kampjuni tkun raġonevoli meta jitqies dan l-użu.

Artikolu 233

Mezzi ta’ sostituzzjoni ta’ produzzjoni

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal mezzi ta’ sostituzzjoni ta’ produzzjoni li jsiru disponibbli temporanjament għal konsumaturi minn fornitur jew dak li jsewwihom sakemm issir il-konsenja jew tiswija ta’ merkanzija simili.

Artikolu 234

Merkanzija għal avvenimenti jew bejgħ f’ċerti sitwazzjonijiet

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

1.   Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għall-merkanzija li tkun se tiġi eżibita jew użata f’avveniment pubbliku mhux purament organizzat għall-bejgħ kummerċjali tal-merkanzija, jew miksuba f’dawk l-avvenimenti minn merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura ta’ dħul temporanju.

F’każijiet eċċezzjonali, l-awtoritajiet doganali jistgħu jagħtu eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għall-merkanzija li tkun se tiġi eżibita jew użata f’avvenimenti oħra, jew miksuba f’dawk l-avvenimenti oħra minn merkanzija mqiegħda taħt proċedura ta’ dħul temporanju.

2.   Għandha tingħata eżenzjoni totali għal merkanzija kkonsenjata mis-sid għal spezzjoni lil persuna fl-Unjoni li jkollha d-dritt li tixtriha wara l-ispezzjoni.

3.   Għandna tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal dawn li ġejjin:

(a)

xogħlijiet tal-arti, oġġetti ta’ kollezzjoni u antikitajiet kif definit fl-Anness IX għad-Direttiva 2006/112/KE, importati għall-finijiet ta’ eżibizzjoni, bil-ħsieb ta’ possibbiltà ta’ bejgħ;

(b)

merkanzija barra dik manifatturata ġdida importata bil-ħsieb tal-bejgħ tagħha permezz ta’ rkant.

Artikolu 235

Parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Għandha tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir li jintużaw għal tiswija u manutenzjoni, inkluż xogħol estensiv, aġġustamenti u preservazzjoni, ta’ merkanzija mqiegħda taħt proċedura ta’ dħul temporanju.

Artikolu 236

Merkanzija oħra

(Artikolu 250(2)(d) tal-Kodiċi)

Tista’ tingħata eżenzjoni totali mid-dazju fuq l-importazzjoni għal merkanzija minbarra dik imsemmija fl-Artikoli 208 sa 216 u 219 sa 235 jew li ma tikkonformax mal-kundizzjonijiet ta’ dawk l-Artikoli, f’waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-merkanzija tkun importata okkażjonalment għal perjodu li ma jaqbiżx tliet xhur;

(b)

il-merkanzija tkun importata f’sitwazzjonijiet partikolari li ma jkollhomx effett ekonomiku fl-Unjoni.

Artikolu 237

Limiti ta’ żmien speċjali għal rilaxx

(Artikolu 215(4) tal-Kodiċi)

1.   Għall-merkanzija msemmija fl-Artikoli 231(c), 233 u 234(2), it-terminu preskritt għar-rilaxx għandu jkun 6 xhur minn meta l-merkanzija titqiegħed taħt proċedura ta’ dħul temporanju.

2.   Għall-annimali msemmija fl-Artikolu 223, it-terminu preskritt għar-rilaxx m’għandux ikun iqsar minn 12-il xahar minn meta l-annimali jitqiegħdu taħt il-proċedura ta’ dħul temporanju.

Subtaqsima 4

Tħaddim tal-proċedura

Artikolu 238

Dettalji li għandhom jiġu inklużi fid-dikjarazzjoni doganali

(Artikolu 6(2) tal-Kodiċi)

1.   Meta merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura ta’ dħul temporanju titqiegħed sussegwentement taħt proċedura doganali li tippermetti li l-proċedura ta’ dħul temporanja tiġi rilaxxata skont l-Artikolu 215(1) tal-Kodiċi, id-dikjarazzjoni doganali għall-proċedura doganali sussegwenti minbarra carnet ATA/CPD għandha tinkludi l-indikazzjoni “TA” u n-numru ta’ awtorizzazzjoni rilevanti, jekk applikabbli.

2.   Meta merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura ta’ dħul temporanju tiġi riesportata skont l-Artikolu 270(1) tal-Kodiċi, id-dikjarazzjoni ta’ riesportazzjoni minbarra l-carnet ATA/CPD għandu jkun fiha d-dettalji msemmija fil-paragrafu 1.

Taqsima 2

Użu finali

Artikolu 239

Obbligi tad-detentur tal-awtorizzazzjoni ta’ użu finali

(Artikolu 211(1)(a) tal-Kodiċi)

Awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta’ użu finali għandha tingħata bil-kundizzjoni li d-detentur tal-awtorizzazzjoni jintrabat li jissodisfa waħda mill-obbligi li ġejjin:

(a)

li juża l-merkanzija għall-finijiet stabbiliti għall-applikazzjoni tal-eżenzjoni mid-dazju jew tar-rata mnaqqsa ta’ dazju;

(b)

li jittrasferixxi l-obbligu kif imsemmi fil-punt (a) lil persuna oħra taħt il-kondizzjonijiet stipulati mill-awtoritajiet doganali.

KAPITOLU 5

Ipproċessar

Artikolu 240

Awtorizzazzjoni

(Artikolu 211 tal-Kodiċi)

1.   Awtorizzazzjoni għal proċedura tal-ipproċessar għandha tispeċifika l-miżuri biex jiġi stabbilit wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

li l-prodotti pproċessati irriżultaw mill-ipproċessar ta’ merkanzija mqiegħda taħt proċedura ta’ pproċessar;

(b)

li l-kundizzjonijiet għall-użu ta' merkanzija ekwivalenti skont l-Artikolu 223 tal-Kodiċi jew is-sistema standard ta' skambju skont l-Artikolu 261 tal-Kodiċi jiġu sodisfatti.

2.   Tista’ tingħata awtorizzazzjoni għal proċessar attiv għall-aċċessorji tal-produzzjoni fis-sens tal-Artikolu 5(37)(e) tal-Kodiċi, bl-eċċezzjoni ta’ dawn li ġejjin:

(a)

karburanti u sorsi tal-enerġija differenti minn dawk meħtieġa għall-ittestjar ta’ prodotti pproċessati jew għall-kxif ta’ difetti fil-merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura li teħtieġ tiswija;

(b)

lubrikanti differenti minn dawk meħtieġa għall-ittestjar, aġġustament jew irtirar ta’ prodotti pproċessati;

(c)

tagħmir u għodod.

3.   Għandha tingħata awtorizzazzjoni għal ipproċessar attiv biss meta l-kundizzjonijiet li ġejjin jiġu sodisfatti:

(a)

il-merkanzija ma tkunx tista’ tiġi ekonomikament irrestawrata wara l-ipproċessar għad-deskrizzjoni jew stat li kienet fih meta tqiegħdet taħt il-proċedura;

(b)

l-użu tal-proċedura ma jistax jirriżulta f’ċirkomvenzjoni mir-regoli rigward oriġini u restrizzjonijiet kwantitattivi applikabbli għal merkanzija importata;

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika meta l-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni jkun iddeterminat skont l-Artikolu 86(3) tal-Kodiċi.

Artikolu 241

Dettalji li għandhom jiġu inklużi fid-dikjarazzjoni doganali għall-ipproċessar attiv

(Artikolu 6(2) tal-Kodiċi)

1.   Meta merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura ta’ pproċessar attiv jew il-prodotti pproċessati li jirriżultaw jitqiegħdu sussegwentement taħt proċedura doganali li tippermetti li l-proċedura ta’ pproċessar attiv tiġi rilaxxata skont l-Artikolu 215(1) tal-Kodiċi, id-dikjarazzjoni doganali għall-proċedura doganali sussegwenti minbarra carnet ATA/CPD għandu jkun fiha l-indikazzjoni “IP” u n-numru ta’ awtorizzazzjoni rilevanti jew numru INF.

Meta merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura ta’ pproċessar attiv tkun suġġetta għal miżuri ta’ politika kummerċjali speċifiċi u dawn il-miżuri jibqgħu jkunu applikabbli fi żmien meta l-merkanzija, kemm jekk fil-forma ta’ prodotti pproċessati jew le, titqiegħed taħt proċedura doganali sussegwenti, id-dikjarazzjoni doganali għall-proċedura doganali sussegwenti għandu jkun fiha d-dettalji msemmija fl-ewwel subparagrafu kif ukoll l-indikazzjoni “C P M”.

2.   Meta merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura ta’ pproċessar attiv ikollha tiġi riesportata skont l-Artikolu 270(1) tal-Kodiċi, id-dikjarazzjoni ta’ riesportazzjoni għandu jkun fiha d-dettalji msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 242

Ipproċessar passiv IM/EX

(Artikolu 211(1) tal-Kodiċi)

1.   Fil-każ ta’ pproċessar passiv IM/EX, l-awtorizzazzjoni għandha tispeċifika t-terminu preskritt li fih il-merkanzija tal-Unjoni, li hija sostitwita minn merkanzija ekwivalenti, titqiegħed taħt ipproċessar passiv. Dak it-terminu preskritt ma għandux jaqbeż sitt xhur.

Fuq it-talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni, it-terminu preskritt jista’ jiġi estiż anke wara l-iskadenza tiegħu, sakemm it-terminu preskritt totali ma jaqbiżx sena.

2.   Fil-każ ta’ importazzjoni minn qabel ta’ prodotti pproċessati, għandha tingħata garanzija li tkopri l-ammont ta’ dazju fuq l-importazzjoni li tkun pagabbli jekk il-merkanzija sostitwita tal-Unjoni ma titqiegħedx taħt ipproċessar passiv skont il-paragrafu 1.

Artikolu 243

Tiswija taħt ipproċessar passiv

(Artikolu 211(1) tal-Kodiċi)

Meta l-proċedura ta’ pproċessar passiv tintalab għal tiswija, il-merkanzija ta’ esportazzjoni temporanja għandha tkun tista’ tiġi msewwija u l-proċedura m’għandhiex tintuża biex titjieb il-prestazzjoni teknika tal-merkanzija.

TITOLU VIII

MERKANZIJA MAĦRUĠA MIT-TERRITORJU DOGANALI TAL-UNJONI

KAPITOLU 1

Formalitajiet qabel il-ħruġ ta’ merkanzija

Artikolu 244

Terminu preskritt għall-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjonijiet qabel it-tluq

(Artikolu 263(1) tal-Kodiċi)

1.   Id-dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq imsemmija fl-Artikolu 263 tal-Kodiċi għandha tkun ippreżentata fl-uffiċċju doganali kompetenti fil-limiti ta’ żmien li ġejjin:

(a)

fil-każ ta’ traffiku marittimu:

(i)

għal movimenti tal-merkanzija f’kontejners li ma jkunux dawk imsemmija fil-punti (ii) u (iii), mhux aktar tard minn 24 siegħa qabel il-merkanzija tiġi mgħobbija fuq il-bastiment li se toħroġ mit-territorju doganali tal-Unjoni fuqu;

(ii)

għal movimenti tal-merkanzija f’kontejners bejn it-territorju doganali tal-Unjoni u Greenland, il-Gżejjer Faeroe, l-Iżlanda jew portijiet fuq il-Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana, il-Baħar l-Iswed jew il-Mediterran u l-portijiet kollha tal-Marokk, mhux aktar tard minn sagħtejn qabel it-tluq minn port fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(iii)

għal movimenti tal-merkanzija f’kontejners bejn id-dipartimenti Franċiżi barranin, l-Azores, Madeira jew il-Gżejjer Kanarji u territorju barra t-territorju doganali tal-Unjoni, fejn il-vjaġġ ikun twil inqas minn 24 siegħa, mhux aktar tard minn sagħtejn qabel it-tluq minn port fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(iv)

għal movimenti li ma jinvolvux merkanzija f’kontejners, mhux aktar tard sagħtejn qabel it-tluq minn port fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

fil-każ ta’ traffiku bl-ajru, mill-inqas 30 minuta qabel it-tluq minn ajruport fit-territorju doganali tal-Unjoni;

(c)

fil-każ ta’ traffiku bit-triq u fuq l-ilmijiet interni, mhux aktar tard minn siegħa qabel il-merkanzija titlaq mit-territorju doganali tal-Unjoni;

(d)

fil-każ ta’ traffiku ferrovjarju:

(i)

meta l-vjaġġ bil-ferrovija mill-aħħar stazzjon ta’ formazzjoni tal-ferrovija sal-uffiċċju doganali tal-ħruġ idum inqas minn sagħtejn, mhux aktar tard minn siegħa qabel il-wasla tal-merkanzija fil-post li l-uffiċċju doganali tal-ħruġ huwa kompetenti għalih;

(ii)

fil-każijiet l-oħra kollha, mhux iktar tard minn sagħtejn qabel il-merkanzija jkollha titlaq mit-territorju doganali tal-Unjoni.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, meta d-dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq tikkonċerna merkanzija li għaliha tintalab rifużjoni skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 612/2009 (19), għandha tiġi ppreżentata fl-uffiċċju doganali kompetenti mhux aktar tard milli fil-ħin tat-tagħbija tal-merkanzija skont l-Artikolu 5(7) ta’ dak ir-Regolament.

3.   Fis-sitwazzjonijiet li ġejjin, it-terminu preskritt għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq għandu jkun dak applikabbli għall-mezz attiv tat-trasport użat biex jitlaq mit-territorju doganali tal-Unjoni:

(a)

meta l-merkanzija tkun waslet fl-uffiċċju doganali tal-ħruġ fuq mezz ieħor tat-trasport li ġiet trasferita minnu qabel telqet mit-territorju doganali tal-Unjoni (it-trasport intermodali);

(b)

meta l-merkanzija tkun waslet fl-uffiċċju doganali tal-ħruġ fuq mezz tat-trasport li huwa nnifsu trasportat fuq mezz attiv ta’ trasport meta jitlaq mit-territorju doganali tal-Unjoni (trasport ikkombinat).

4.   It-termini preskritti msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 m’għandhomx japplikaw fil-każ ta’ forza maġġuri.

Artikolu 245

Rinunzja mill-obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq

(Artikolu 263(2)(b) tal-Kodiċi)

1.   Mingħajr preġudizzju għall-obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni doganali skont l-Artikolu 158(1) tal-Kodiċi jew dikjarazzjoni ta’ riesportazzjoni skont l-Artikolu 270(1) tal-Kodiċi, il-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq għandha tkun rinunzjata għall-merkanzija li ġejja:

(a)

enerġija elettrika;

(b)

merkanzija li toħroġ permezz ta’ pipeline;

(c)

oġġetti ta’ korrispondenza;

(d)

merkanzija ttrasportata skont ir-regoli tal-atti tal-Unjoni Postali Universali;

(e)

effetti tad-dar kif definit fl-Artikolu 2(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009 sakemm dawn ma jinġarrux taħt kuntratt tat-trasport;

(f)

merkanzija li tinsab fil-bagalji personali tal-vjaġġaturi;

(g)

merkanzija msemmija fl-Artikolu 140(1) bl-eċċezzjoni, meta jinġarru taħt kuntratt ta’ trasport, ta’:

(i)

palits, parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir għall-palits;

(ii)

kontejners, parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir għall-kontejners;

(iii)

mezzi tat-trasport, parts tal-bdil, aċċessorji u tagħmir għall-mezzi tat-trasport;

(h)

merkanzija koperta minn carnets ATA u CPD;

(i)

merkanzija ttrasportata taħt kopertura tal-formola 302 ipprovduta fil-Ftehim bejn il-Partjiet għat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana dwar l-Istatus tal-Forzi tagħhom, iffirmata f’Londra fid-19 ta’ Ġunju 1951;

(j)

merkanzija li tinġarr abbord bastimenti li jivvjaġġaw bejn portijiet tal-Unjoni mingħajr ebda waqfiet fi kwalunkwe port barra t-territorju doganali tal-Unjoni;

(k)

merkanzija li tinġarr abbord inġenji tal-ajru li jiċċaqilqu bejn ajruporti tal-Unjoni mingħajr ebda waqfiet fi kwalunkwe ajruport barra t-territorju doganali tal-Unjoni;

(l)

armamenti u tagħmir militari maħruġa barra mit-territorju doganali tal-Unjoni mill-awtoritajiet responsabbli għad-difiża militari ta’ Stat Membru, fi trasport militari jew trasport operat għall-użu esklussiv tal-awtoritajiet militari;

(m)

il-merkanzija li ġejja maħruġa mit-territorju doganali tal-Unjoni direttament lejn installazzjonijiet offshore operati minn persuna stabbilita fit-territorju doganali tal-Unjoni:

(i)

merkanzija li għandha tintuża għall-kostruzzjoni, it-tiswija, il-manutenzjoni jew il-konverżjoni tal-installazzjonijiet offshore;

(ii)

merkanzija li għandha tintuża sabiex twaħħal jew tgħammar l-installazzjonijiet offshore;

(iii)

pprovvisti li għandhom jintużaw jew jiġu kkunsmati fuq l-installazzjonijiet offshore;

(n)

merkanzija li tikkwalifika għal eżenzjoni skont il-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar relazzjonijiet diplomatiċi tat-18 ta’ April 1961, il-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar relazzjonijiet konsulari tal-24 ta’ April 1963, konvenzjonijiet konsulari oħra jew il-Konvenzjoni ta’ New York tas-16 ta’ Diċembru 1969 dwar missjonijiet speċjali.

(o)

merkanzija li hi pprovduta għal inkorporazzjoni bħala parti jew aċċessorji f’bastimenti u inġenji tal-ajru u għat-tħaddim tal-magni, u tagħmir oħra ta’ bastimenti u inġenji tal-ajru, kif ukoll oġġetti tal-ikel u oġġetti oħra li għandhom jiġu kkonsmati jew mibjugħa abbord;

(p)

merkanzija li tintbagħat mit-territorju doganali tal-Unjoni lejn Ceuta u Melilla, Ġibiltà, Helgoland, ir-Repubblika ta’ San Marino, l-Istat tal-Belt tal-Vatikan, u l-muniċipalitajiet ta’ Livigno u Campione d’Italia, jew lejn l-ilmijiet nazzjonali Taljani tal-Lag ta’ Lugano li huma bejn il-bank u l-fruntiera politika taż-żona bejn Ponte Tresa u Porto Ceresio.

2.   Il-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq għandha tiġi rinunzjata għal merkanzija fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

meta bastiment li jittrasporta l-merkanzija bejn il-portijiet tal-Unjoni jkun mistenni li jżur port barra t-territorju doganali tal-Unjoni u l-merkanzija jkollha tibqa’ mgħobbija abbord il-bastiment waqt iż-żjara fil-port barra t-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

meta inġenju tal-ajru li jittrasporta l-merkanzija bejn ajruporti tal-Unjoni jkun mistenni li jżur ajruport barra mit-territorju doganali tal-Unjoni u l-merkanzija għandha tibqa’ mgħobbija abbord l-inġenju tal-ajru matul iż-żjara fl-ajruport barra t-territorju doganali tal-Unjoni;

(c)

meta, f’port jew ajruport, il-merkanzija ma tiġix żbarkata mill-mezz tat-trasport li ġarrha fit-territorju doganali tal-Unjoni u li se jġorrha ‘l barra minn dak it-territorju;

(d)

meta l-merkanzija ġiet mgħobbija f’port jew ajruport preċedenti fit-territorju doganali tal-Unjoni fejn kienet iddepożitata dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq jew kienet applikabbli rinunzja mill-obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq u tibqa’ fuq il-mezz tat-trasport li se jġorrha barra mit-territorju doganali tal-Unjoni;

(e)

meta l-merkanzija f’ħażna temporanja jew imqiegħda taħt il-proċedura f’żona libera tiġi trażbordata mill-mezz ta’ trasport li wasslitha f’dik il-faċilità temporanja ta’ ħażna jew żona libera taħt is-sorveljanza tal-istess uffiċċju doganali fuq bastiment, ajruplan jew ferrovija li se toħodha barra minn dik il-faċilità temporanja tal-Unjoni, sakemm il-kundizzjonijiet li ġejjin huma ssodisfati:

(i)

it-trażbord isir fi żmien 14-il jum mill-preżentazzjoni tal-merkanzija skont l-Artikoli 144 jew 245 tal-Kodiċi jew f’ċirkostanzi eċċezzjonali, f’perjodu ta’ żmien itwal awtorizzat mill-awtoritajiet doganali fejn il-perjodu ta’ 14-il jum ma jkunx biżżejjed biex jittratta dawk iċ-ċirkostanzi;

(ii)

l-informazzjoni dwar il-merkanzija tkun disponibbli għall-awtoritajiet doganali;

(iii)

id-destinazzjoni tal-merkanzija u d-destinatarju ma jinbidlux, sa fejn jaf it-trasportatur;

(f)

meta l-merkanzija ddaħħlet fit-territorju doganali tal-Unjoni iżda ġiet miċħuda mill-awtorità doganali kompetenti u ġiet immedjatamentirritornata lura lejn il-pajjiż ta’ esportazzjoni.

KAPITOLU 2

Formalitajiet mal-ħruġ ta’ merkanzija

Artikolu 246

Mezzi għall-iskambju ta’ informazzjoni f’każijiet ta’ preżentazzjoni tal-merkanzija fl-uffiċċju doganali tal-ħruġ

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Meta merkanzija tiġi ppreżentata fl-uffiċċju doganali tal-ħruġ skont l-Artikolu 267(2) tal-Kodiċi mezzi għall-iskambju ta’ informazzjoni li ma jkunux tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta jistgħu jintużaw għal dawn li ġejjin:

(a)

l-identifikazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni;

(b)

komunikazzjonijiet dwar diskrepanzi bejn merkanzija ddikjarata u rilaxxata għall-proċedura ta’ esportazzjoni u l-merkanzija ppreżentata.

Artikolu 247

Mezzi biex tiġi pprovduta evidenza li l-merkanzija telqet mit-territorju doganali tal-Unjoni

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Għall-finijiet taċ-ċertifikazzjoni tal-ħruġ tal-merkanzija, tista’ tiġi pprovduta evidenza li l-merkanzija telqet mit-territorju doganali tal-Unjoni lill-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni permezz ta’ mezzi oħra li ma jkunux tekniki elettroniċi għall-ipproċessar tad-dejta.

KAPITOLU 3

Esportazzjoni u riesportazzjoni

Artikolu 248

Invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali jew tad-dikjarazzjoni tar-riesportazzjoni

(Artikolu 174 tal-Kodiċi)

1.   Meta jkun hemm diskrepanza fin-natura tal-merkanzija rilaxxata għall-esportazzjoni, ir-riesportazzjoni jew l-ipproċessar passiv mqabbla ma’ dik ippreżentata lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ, l-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni għandu jinvalida d-dikjarazzjoni kkonċernata.

2.   Meta, wara perjodu ta’ 150 jum mid-data tar-rilaxx tal-merkanzija għall-proċedura ta’ esportazzjoni, il-proċedura ta’ pproċessar passiv jew riesportazzjoni, l-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni ma jkun irċieva la tagħrif dwar il-ħruġ tal-merkanzija u lanqas evidenza li l-merkanzija telqet mit-territorju doganali tal-Unjoni, dak l-uffiċċju jista’ jinvalida d-dikjarazzjoni kkonċernata.

Artikolu 249

Mezzi għall-preżentazzjoni retrospettiva ta’ dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni jew ta’ riesportazzjoni

(Artikolu 6(3)(a) tal-Kodiċi)

Meta kienet meħtieġa dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni jew ta’ riesportazzjoni imma l-merkanzija nħarġet mit-territorju doganali tal-Unjoni mingħajr din id-dikjarazzjoni, jinta’ jintuża mezz ta’ skambju ta’ informazzjoni differenti mit-tekniki elettroniċi tal-ipproċessar tad-dejta għall-preżentazzjoni retrospettiva ta’ dik id-dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni jew ta’ riesportazzjoni.

TITOLU IX

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 250

Rivalutazzjoni ta’ awtorizzazzjonijiet li diġà jkunu fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2016

1.   Awtorizzazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 jew ir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jkunu għadhom validi fl-1 ta’ Mejju 2016 u li ma jkollhomx perjodu limitat ta’ validità għandhom jerġgħu jiġu vvalutati.

2.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-awtorizzazzjonijiet li ġejjin mhumiex soġġetti għal rivalutazzjoni:

(a)

awtorizzazzjonijiet għall-esportaturi sabiex jagħmlu dikjarazzjonijiet ta’ fatturi kif imsemmi fl-Artikoli 97v u 117 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93;

(b)

awtorizzazzjonijiet għall-immaniġġjar ta’ materjali li jużaw il-metodu ta’ segregazzjoni kontabilistika kif imsemmi fl-Artikolu 88 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

Artikolu 251

Il-validità ta’ awtorizzazzjonijiet fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2016

1.   Awtorizzazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 jew ir-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jkunu validi fl-1 ta’ Mejju 2016 jibqgħu validi kif ġej:

(a)

għal awtorizzazzjonijiet li għandhom perjodu limitat ta’ validità, sa tmiem dak il-perjodu jew l-1 ta’ Mejju 2019, skont liema minnhom jiġi l-ewwel;

(b)

għall-awtorizzazzjonijiet kollha l-oħrajn, sakemm l-awtorizzazzjoni tiġi rivalutata b’konformità mal-Artikolu 250(1).

2.   B'deroga mill-ewwel paragrafu, l-awtorizzazzjonijiet msemmija fl-Artikolu 250(2)(a) u (b) għandhom jibqgħu validi sakemm jiġu rtirati mill-awtoritajiet doganali minn min ikunu ngħataw.

Artikolu 252

Validità ta’ deċiżjonijiet dwar informazzjoni vinkolanti diġà fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2016

Deċiżjonijiet relatati ma’ informazzjoni vinkolanti diġà fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2016 jibqgħu validi għall-perjodu stabbilit f’dawk id-deċiżjonijiet. Deċiżjoni bħal din għandha, mill-1 ta’ Mejju 2016, tkun vinkolanti fuq l-awtoritajiet doganali u fuq id-detentur tad-deċiżjoni.

Artikolu 253

Validità ta’ deċiżjonijiet li jagħtu differiment ta’ pagament diġà fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2016

Deċiżjoni li jagħtu differiment ta’ pagament li jkunu ttieħdu b’konformità mal-Artikolu 224 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 li jkunu validi fl-1 ta’ Mejju 2016 jibqgħu validi kif ġej::

(a)

meta d-deċiżjoni tkun ingħatat għall-użu tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 226(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, din għandha tibqa’ valida mingħajr limitu ta’ żmien;

(b)

meta d-deċiżjoni tkun ingħatat wara li tintuża waħda mill-proċeduri msemmija fl-Artikolu 226(b) jew (c) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, din għandha tibqa’ valida sar-rivalutazzjoni tal-awtorizzazzjoni biex tintuża garanzija komprensiva li hija marbuta magħha.

Artikolu 254

Użu ta’ awtorizzazzjonijiet u deċiżjonijiet diġà fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2016

Meta deċiżjoni jew awtorizzazzjoni tibqa’ valida wara l-1 ta’ Mejju 2016 b’konformità mal-Artikoli 251 sa 253, mill-1 ta’ Mejju 2016 il-kundizzjonijiet li bihom tiġi applikata dik id-deċiżjoni jew awtorizzazzjoni għandhom ikunu dawk stipulati fid-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-Kodiċi, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ wħud mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (20) u dan ir-Regolament kif stabbilit fit-tabella ta’ korrispondenza stabbilita fl-Anness 90.

Artikolu 255

Dispożizzjonijiet transitorji dwar l-użu ta’ siġilli

Siġilli doganali u siġilli ta’ tip speċjali konformi mal-Anness 46a għar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 jistgħu jkomplu jintużaw sakemm jispiċċa l-istokk jew sal-1 ta’ Mejju 2019, skont liema minnhom jiġi l-ewwel.

Artikolu 256

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Mejju 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Deċiżjoni Nru 70/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta’ Jannar 2008 dwar ambjent mingħajr karti għad-dwana u l-kummerċ (ĠU L 23, 26.1.2008, p. 21).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi il-Kodiċi Doganali Komunitarju (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (tat-22 ta’ Diċembru 1994) dwar il-konklużjoin f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1).

(5)  Dokument tal-Kunsill 16271/1/10 Rev. 1

(6)  Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE ta’ 28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1).

(7)  Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa u li jħassar id-Direttiva 92/12/KEE (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 12).

(8)  ĠU L 130, 27 ta’ Mejju 1993, p. 1.

(9)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 91).

(10)  ĠU L 226, 13.8.1987, p. 2.

(11)  ĠU L 226, 13.8.1987, p. 2.

(12)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(13)  Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 (ĠU L 303, 31.10.2012, p. 1).

(14)  ĠU L 324, 10.12.2009, p. 23.

(15)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(16)  Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64).

(17)  Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill- ipproċessar tal-prodotti agrikoli u jħassar r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 u (KE) Nru 614/2009 (ĠU L 150, 20.5.2014, p. 1).

(18)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 150/2003 tal-21 ta' Jannar 2003 li jissospendi d-dazji fuq l-importazzjoni fuq ċerti armamenti u apparat militari (ĠU L 25, 30.1.2003, p. 1).

(19)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 612/2009 tas-7 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti agrikoli (ĠU L 186, 17.7.2009, p. 1).

(20)  Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta’ Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ wħud mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 (Ara paġna 558 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).


WERREJ

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

ANNESS A

Rekwiżiti komuni tad-dejta għall-applikazzjonijiet u għad-deċiżjonijiet 111

ANNESS B

Rekwiżiti komuni tad-dejta għal dikjarazzjonijiet, notifiki u prova tal-istatus doganali tal-merkanzija tal-Unjoni 163

ANNESS B-01

Dikjarazzjonijiet standard stampati – Noti u formoli li għandhom jintużaw 227

ANNESS B-02

Dokument ta’ akkumpanjament fit-tranżitu 266

ANNESS B-03

Lista tal-merkanzija 269

ANNESS B-04

Dokument ta’ Akkumpanjament fit-Tranżitu/ta’ Sigurtà (“TSAD”) 271

ANNESS B-05

Lista ta’ oġġetti fit-Tranżitu/ta’ Sigurtà (“TSLoI”) 274

ANNESS 12-01

Rekwiżiti komuni ta’ dejta għar-reġistrazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi u persuni oħra 276

TITOLU II

FATTURI LI ABBAŻI TAGĦHOM JIĠU APPLIKATI D-DAZJI FUQ L-IMPORTAZZJONI JEW FUQ L-ESPORTAZZJONI U MIŻURI OĦRAJN FIR-RIGWARD TA’ KUMMERĊ TA’ MERKANZIJA

ANNESS 22-01

Noti introduttorji u lista ta’ operazzjonijiet ta’ pproċessar jew ħidma sostanzjali li jagħtu oriġini mhux preferenzjali 279

ANNESS 22-02

Applikazzjoni għal ċertifikat ta’ informazzjoni INF 4 u Ċertifikat ta’ informazzjoni INF 4 338

ANNESS 22-03

Noti introduttorji u lista tal-operazzjonijiet tax-xogħol jew l-ipproċessar li jipprovdu l-istatus tal-oriġini 339

ANNESS 22-04

Materjali esklużi minn akkumulazzjoni reġjonali 396

ANNESS 22-05

Xogħol eskluż mill-akkumulazzjoni reġjonali tal-GSP (prodotti tessili) 400

ANNESS 22-11

Noti introduttorji u lista tax-xogħol jew l-ipproċessar li jridu jsiru fuq materjali mhux oriġinanti sabiex il-prodott manifatturat ikun jista’ jikseb l-istatus oriġinanti 401

ANNESS 22-13

Dikjarazzjoni tal-Fattura 514

TITOLU III

DEJN U GARANZIJI DOGANALI

ANNESS 32-01

Impenn tal-garanti – Garanzija individwali 517

ANNESS 32-02

Impenn tal-garanti – Garanzija individwali fil-forma ta’ vawċers 518

ANNESS 32-03

Impenn tal-garanti – Garanzija komprensiva 519

ANNESS 32-04

Notifika lill-garanti tan-nuqqas ta’ rilaxx ta’ proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni 520

ANNESS 32-05

Notifika lill-garanti tar-responsabbiltà għad-dejn fi proċedura ta’ tranżitu tal-Unjoni 521

ANNESS 33-01

Talba għal pagament lill-assoċjazzjoni garanti għad-dejn fi proċedura ta’ tranżitu fil-kuntest ta’ carnet tal-ATA/e-ATA 522

ANNESS 33-02

Notifika lill-garanti tar-responsabbiltà għad-dejn fi proċedura ta’ tranżitu fil-kuntest ta’ carnet tas-CPD 523

ANNESS 33-03

Mudell tal-memo ta’ informazzjoni dwar il-pretensjoni għall-ħlas lill-assoċjazzjoni garanti tad-dejn fi proċedura ta’ tranżitu skont il-carnet ATA/e-ATA 524

ANNESS 33-04

Il-formola tat-taxxa għall-kalkolu tad-dazji u t-taxxi li jirriżultaw mill-pretensjoni għall-ħlas lill-assoċjazzjonijiet garanti tad-dejn fi proċedura ta’ tranżitu skont il-carnet ATA/e-ATA 525

ANNESS 33-05

Mudell ta’ rilaxx li jindika li nbdew proċedimenti ta’ talba fir-rigward tal-assoċjazzjoni garanti fl-istat membru fejn jiġi mġarrab id-dejn doganali fi proċedura ta’ tranżitu fil-kuntest ta’ carnet tal-ATA/e-ATA 527

ANNESS 33-06

Talba għal tagħrif supplimentari meta l-prodotti jkunu jinsabu fi stat membru ieħor 528

ANNESS 33-07

Remissjoni/ripagament 529

TITOLU IV

L-OĠĠETTI MDAĦĦLA FIT-TERRITORJU DOGANALI TAL-UNJONI

Ebda Anness

TITOLU V

REGOLI ĠENERALI DWAR STATUS DOGANALI, TQEGĦID TA’ MERKANZIJA TAĦT PROĊEDURA DOGANALI, VERIFIKA, RILAXX U TNEĦĦIJA TAL-MERKANZIJA

Ebda Anness

TITOLU VI

RILAXX GĦAĊ-ĊIRKOLAZZJONI LIBERA U EŻENZJONI MID-DAZJU TAL-IMPORTAZZJONI

ANNESS 61-01

Ċertifikati tal-użin tal-banana – rekwiżiti tad-dejta 530

ANNESS 62-01

Skeda tal-informazzjoni inf 3 – rekwiżiti tad-dejta 531

TITOLU VII

PROĊEDURI SPEĊJALI

ANNESS 71-01

Dokument ta’ sostenn fejn il-merkanzija tiġi ddikjarata bil-fomm għal aċċettazzjoni temporanja 537

ANNESS 71-02

Merkanzija u prodotti sensittivi 539

ANNESS 71-03

Lista ta’ forom abitwali ta’ maniġġ permessi 541

ANNESS 71-04

Dispożizzjonijiet speċjali li jikkonċernaw oġġetti ekwivalenti 543

ANNESS 71-05

Skambju standardizzat tal-informazzjoni (INF) 546

ANNESS 71-06

Informazzjoni li trid tiġi pprovduta fil-polza għar-rilaxx 551

ANNESS 72-03

TC 11 – Irċevuta 552

TITOLU VIII

MERKANZIJA MAĦRUĠA MIT-TERRITORJU DOGANALI TAL-UNJONI

Ebda Anness

TITOLU IX

ANNESS 90

It-tabella ta’ korrispondenza msemmija fl-artikolu 254 553

ANNESS A

REKWIŻITI KOMUNI TAD-DEJTA GĦALL-APPLIKAZZJONIJIET U GĦAD-DEĊIŻJONIJIET

Noti introduttorji għat-tabelli dwar ir-rekwiżiti tad-dejta għall-applikazzjonijiet u għad-deċiżjonijiet

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

1.

Id-dispożizzjonijiet inklużi f’dawn in-noti huma applikabbli għat-Titoli kollha ta’ dan l-Anness.

2.

It-tabelli dwar ir-rekwiżiti tad-dejta fit-Titolu I sat-Titolu XXI jinkludu l-elementi kollha tad-dejta meħtieġa għall-applikazzjonijiet u għad-deċiżjonijiet trattati f’dan l-Anness.

3.

Il-formati, il-kodiċijiet u, jekk applikabbli, l-istruttura tar-rekwiżiti tad-dejta deskritti f’dan l-Anness huma speċifikati fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (1) li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ wħud mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 li huwa adottat skont l-Artikolu 8(1)(a) tal-Kodiċi.

4.

Ir-rekwiżiti tad-dejta definiti f’dan l-Anness għandhom japplikaw għall-applikazzjonijiet u għad-deċiżjonijiet li jsiru permezz ta’ teknika elettronika tal-ipproċessar tad-dejta kif ukoll għal applikazzjonijiet u deċiżjonijiet stampati.

5.

L-elementi tad-dejta li jistgħu jingħataw għal diversi applikazzjonijiet u deċiżjonijiet huma stabbiliti fit-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta tal-Kapitolu 1, it-Titolu I ta’ dan l-Anness.

6.

L-elementi tad-dejta speċifiċi għal ċerti tipi ta’ applikazzjonijiet u deċiżjonijiet huma stabbiliti fit-Titolu II sat-Titolu XXI ta’ dan l-Anness.

7.

Id-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar kull element tad-dejta kif inhuma deskritti fil-Kapitolu 2 tat-Titolu I sa XXI ta’ dan l-Anness japplikaw mingħajr preġudizzju għall-istatus tal-element tad-dejta kif definit fit-tabelli dwar ir-rekwiżiti tad-dejta. Pereżempju, l-E.D. 5/8, Identifikazzjoni tal-merkanzija, huwa mmarkat bħala mandatorju (status “A”) fit-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta mogħtija fil-Kapitolu 1 tat-Titolu I ta’ dan l-Anness għall-awtorizzazzjonijiet tal-ipproċessar attiv (il-kolonna 8a) u tal-ipproċessar passiv (il-kolonna 8b); madankollu, din l-informazzjoni m’għandhiex timtela fil-każ tal-ipproċessar attiv jew passiv b’merkanzija ekwivalenti u tal-ipproċessar passiv bis-sistema ta’ skambju standard, kif deskritt fil-Kapitolu 2 tat-Titolu I ta’ dan l-Anness.

8.

Sakemm ma jiġix indikat mod ieħor bl-immarkar li jappartjeni għall-element tad-dejta kkonċernat, l-elementi tad-dejta elenkati fit-tabella rispettiva dwar ir-rekwiżiti tad-dejta jistgħu jintużaw kemm għall-finijiet tal-applikazzjonijiet kif ukoll għall-finijiet tad-deċiżjonijiet.

9.

L-istatus elenkat hawn taħt fit-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta m’għandu l-ebda effett fuq il-fatt li ċerta dejta tingħata biss meta ċ-ċirkostanzi jkunu jitolbu hekk. Per eżempju, l-E.D. 5/6, merkanzija ekwivalenti, għandu jintuża biss jekk jintalab l-użu ta’ merkanzija ekwivalenti skont l-Artikolu 223 tal-Kodiċi.

10.

Fil-każ li ssir l-applikazzjoni għall-użu ta’ proċedura speċjali minbarra ta’ tranżitu skont l-Artikolu 163, minbarra r-rekwiżiti tad-dejta tad-dikjarazzjoni doganali għandu jingħata wkoll is-sett tad-dejta ddefinit fil-kolonna 8f tat-tabella dwar ir-rekwiżiti tad-dejta fit-Titolu I ta’ dan l-Anness, kif previst fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu 3 tat-Titolu I, tal-Anness B fir-rigward tal-proċedura kkonċernata.

TITOLU I I

Applikazzjonijiet u deċiżjonijiet

KAPITOLU 1

Didaskalija tat-tabella

Kolonni

Tip ta’ Applikazzjoni/Deċiżjoni

Referenza ġuridika

Nru tat-titolu tar-rekwiżiti speċifiċi tad-dejta

In-numru tal-ordni tal-E.D.

Numru tal-ordni tal-element tad-dejta (ED)

Isem tal-E.D.

Isem tal-element tad-dejta konċernat.

Deċiżjonijiet relatati ma’ informazzjoni vinkolanti

1a

Applikazzjoni u deċiżjoni relatati ma’ informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi

(deċiżjoni BTI)

Artikolu 33 tal-Kodiċi

Titolu II

1b

Applikazzjoni u deċiżjoni relatati ma’ informazzjoni vinkolanti dwar l-oriġini

(deċiżjoni BOI)

Artikolu 33 tal-Kodiċi

Titolu III

Operatur ekonomiku awtorizzat

2

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ operatur ekonomiku awtorizzat

Artikolu 38 tal-Kodiċi

Titolu IV

Valutazzjoni Doganali

3

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għas-simplifikazzjoni tad-determinazzjoni tal-ammonti li huma parti mill-valur doganali tal-merkanzija

Artikolu 73 tal-kodiċi’

Titolu V

Garanzija komprensiva u pagament differit

4a

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-provvediment ta’ garanzija komprensiva inkluż il-possibilità ta’ tnaqqis jew ta’ rinunzja.

Artikolu 95 tal-Kodiċi

Titolu VI

4b

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għal differiment tal-pagament tad-dazju pagabbli, sakemm il-permess ma jingħatax fir-rigward ta’ operazzjoni unika.

Artikolu 110 tal-Kodiċi

Titolu VII

4c

Applikazzjoni u deċiżjoni dwar il-ħlas lura jew ir-remissjoni ta’ ammonti tad-dazju tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni.

Artikolu 116 tal-Kodiċi

Titolu VIII

Formalitajiet marbuta mal-wasla tal-merkanzija

5

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-operazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ ħażna temporanja.

Artikolu 148 tal-Kodiċi

Titolu IX

Status doganali tal-merkanzija

6a

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-istabbiliment ta’ servizzi regolari ta’ trasport marittimu

Artikolu 120

Titolu X

6b

Awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ emittent awtorizzat

Artikolu 128

Titolu XI

Formalitajiet Doganali

7a

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dikjarazzjoni ssimplifikata

Artikolu 166 (2) tal-Kodiċi

Titolu XII

7b

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għal ikklerjar ċentralizzat

Artikolu 179 tal-Kodiċi

Titolu XIII

7c

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni biex dikjarazzjoni doganali ssir permezz ta’ dħul ta’ dejta fir-rekords tad-dikjarant, inkluż għall-proċedura ta’ esportazzjoni

Artikolu 182 tal-Kodiċi

Titolu XIV

7d

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għal awtovalutazzjoni

Artikolu 185 tal-Kodiċi

Titolu XV

7e

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ piżatur awtorizzat tal-banana

Artikolu 155

Titolu XVI

Proċeduri speċjali

8a

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-użu ta’ proċessar attiv

Artikolu 211 (1)a) tal-Kodiċi

Titolu XVII

8b

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-użu ta’ proċedura tal-ipproċessar passiv

Artikolu 211 (1)a) tal-Kodiċi

Titolu XVIII

8c

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-użu ta’ proċedura ta’ użu aħħari

Artikolu 211 (1)a) tal-Kodiċi

 (2)

8d

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-użu ta’ ammissjoni temporanja proċedura

Artikolu 211 (1)a) tal-Kodiċi

 (2)

8e

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-operazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ ħżin għall-proċedura tal-ħażna doganali tal-merkanzija

Artikolu 211 (1)b) tal-Kodiċi

Titolu XIX

8f

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-użu ta’ aċċettazzjoni temporanja, użu aħħari, proċessar attiv jew proċessar passiv f’sitwazzjonijiet fejn japplika l-Artikolu 163

Artikolu 211(1)a) tal-Kodiċi u Artikolu 163

 (2)

Tranżitu

9a

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ destinatarju awtorizzat għal operazzjoni TIR

Artikolu 230 tal-Kodiċi

 (2)

9b

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ kunsinnatur awtorizzat għat-tranżitu tal-Unjoni

Artikolu 233 (4)a) tal-Kodiċi

Titolu XX

9c

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-istatus ta’ destinatarju awtorizzat għat-tranżitu tal-Unjoni

Artikolu 233 (4)b) tal-Kodiċi

 (2)

9d

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-użu ta’ siġilli ta’ tip speċjali

Artikolu 233 (4)c) tal-Kodiċi

Titolu XXI

9e

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dikjarazzjoni tat-tranżitu b’sett tad-dejta mnaqqas

Artikolu 233 (4)d) tal-Kodiċi

 (2)

9f

Applikazzjoni u awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dokument elettroniku tat-trasport bħala dikjarazzjoni doganali

Artikolu 233 (4)e) tal-Kodiċi

-


Simboli fiċ-ċelloli

Simbolu

Deskrizzjoni tas-simbolu

A

Obbligatorju: dejta meħtieġa minn kull Stat Membru.

B

Fakultattiv għall-Istati Membri: dejta li l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jdaħħlux.

C

Fakultattiv għall-applikant: dejta li l-applikant jista’ jiddeċiedi li jagħti iżda li ma tistax tintalab mill-Istati Membri.


Gruppi ta’ dejta

Grupp

Titolu tal-grupp

Grupp 1

Informazzjoni fl-applikazzjoni/deċiżjoni

Grupp 2

Referenzi ta’ dokumenti ta’ evidenza, ċertifikati u awtorizzazzjonijiet

Grupp 3

Partijiet

Grupp 4

Dati, żminijiet, perjodi u postijiet

Grupp 5

Identifikazzjoni tal-merkanzija:

Grupp 6

Kundizzjonijiet u termini

Grupp 7

Attivitajiet u proċeduri

Grupp 8

Oħrajn


Immarkar

Tip ta’ mmarkar

Deskrizzjoni tal-immarkar

[*]

Dan l-element tad-dejta jintuża biss għall-applikazzjoni konċernata.

[+]

Dan l-element tad-dejta jintuża biss għad-deċiżjoni konċernata


Tabella dwar ir-rekwiżiti ta’ dejta

Nru tal-ordni tal-E.D.

Isem l-E.D.

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

Grupp 1 – Informazzjoni fl-Applikazzjoni/Deċiżjoni

1/1

Tip ta’ kodiċi tal-applikazzjoni/deċiżjoni

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/2

Firma/awtentifikazzjoni

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/3

Tip ta’ applikazzjoni

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

1/4

Validità ġeografika –Unjoni

 

 

 

 

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

 

A

1/5

Validità ġeografika – Pajjiżi ta’ tranżitu komuni

 

 

 

 

A

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1/6

Numru ta’ referenza tad-deċiżjoni

A [+]

A [+]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

 

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

1/7

Awtorità doganali li tieħu deċiżjonijiet

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

Grupp 2 – Referenzi ta’ dokumenti ta’ evidenza, ċertifikati u awtorizzazzjonijiet

2/1

Applikazzjonijiet u deċiżjonijiet oħra relatati ma’ informazzjoni vinkolanti

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

Deċiżjonijiet relatati ma’ informazzjoni vinkolanti maħruġa għal detenturi oħra Detenturi

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3

Proċeduri ġuridiċi jew amministrattivi pendenti jew mogħtija

A [*]

A [*]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4

Dokumenti mehmużin

A [*]

A [*]

A [*]

A

A

A

A [3]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

2/5

Numru ta’ identifikazzjoni tal-faċilità ta’ ħżin

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

Grupp 3 – Partijiet

3/1

Applikant/Detentur tal-awtorizzazzjoni jew deċiżjoni

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/2

Applikant/Detentur tal-awtorizzazzjoni jew deċiżjoni ta’ identifikazzjoni

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/3

Rappreżentant

A [*] [4]

A [*] [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/4

Identifikazzjoni rappreżentattiva

A [*]

A [*]

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/5

Isem u dettalji ta’ kuntatt tal-persuna responsabbli għall-affarijiet doganali

 

 

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

 

 

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

3/6

Persuna ta’ kuntatt responsabbli mill-applikazzjoni

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

C [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

3/7

Persuna inkarigata mill-applikant kumpanija jew kontroll eżerċitat fuq l-immaniġġjar tagħha

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]