ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 318

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
4 ta' Diċembru 2015


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE) 2015/2240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi programm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà u oqfsa komuni għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (Programm ISA2) bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2241 tal-1 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi projbizzoni tas-sajd għall-kavalli fiż-żoni VIIIc, IX u X; fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1 minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2242 tal-1 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għal-lipp abjad fl-ilmijiet tal-UE u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

19

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2243 tal-1 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-rebekkini u r-raj fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni VIa, VIb, VIIa-c u VIIe-k minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Belġju

21

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2244 tat-3 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 fir-rigward tal-livell li fih jiskattaw id-dazji addizzjonali fuq ċertu frott u ħxejjex

23

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2245 tat-3 ta' Diċembru 2015 li jemenda għall-239 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-netwerk ta' Al-Qaida

26

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2246 tat-3 ta' Diċembru 2015 dwar dispożizzjonijiet dettaljati għas-sistema tan-numri tar-reġistrazzjoni applikabbli għar-reġistru tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u għall-informazzjoni provduta permezz ta' estratti standard mir-reġistru

28

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2247 tat-3 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

34

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE) 2015/2248 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Ottubru 2015 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għal miżuri baġitarji immedjati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni

36

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/2249 tat-3 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni 2014/486/PESK dwar il-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukraina (EUAM Ukraine)

38

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2250 tas-26 ta' Novembru 2015 li tikkonferma jew temenda l-valur medju tal-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 u l-miri tal-emissjonijiet speċifiċi għall-manifatturi ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda għas-sena kalendarja 2014 skont ir-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2015) 8346)

39

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2251 tas-26 ta' Novembru 2015 li tikkonferma jew temenda l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 u l-miri tal-emissjonijiet speċifiċi għall-manifatturi tal-karozzi tal-passiġġieri għas-sena kalendarja 2014 skont ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2015) 8348)

53

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol (Riformulazzjoni) ( ĠU L 362, 17.12.2014 )

73

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DEĊIŻJONIJIET

4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/1


DEĊIŻJONI (UE) 2015/2240 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-25 ta' Novembru 2015

li tistabbilixxi programm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà u oqfsa komuni għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (Programm ISA2) bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 172 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqtli jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

F'serje ta' Dikjarazzjonijiet Ministerjali (f'Manchester fl-24 ta' Novembru 2005, f'Lisbona fid-19 ta' Settembru 2007, f'Malmö fit-18 ta' Novembru 2009 u fi Granada fid-19 ta' April 2010), il-Ministri stiednu lill-Kummissjoni tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri billi jiġu implimentati soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà transkonfinali u transsettorjali li jippermettu servizzi pubbliċi aktar effiċjenti u siguri. Barra minn hekk, l-Istati Membri rrikonoxxew li jridu jitwettqu servizzi pubbliċi aħjar b'inqas riżorsi, u li l-potenzjal tal-gvern elettroniku jista' jissaħħaħ bil-promozzjoni ta' kultura ta' kollaborazzjoni u bit-titjib tal-kundizzjonijiet għall-interoperabbiltà fl-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej.

(2)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tad-19 ta' Mejju 2010 bit-titolu “Aġenda Diġitali għall-Ewropa” (ADE), waħda mill-inizjattivi emblematiċi tal-Istrateġija Ewropa 2020 tagħha, il-Kummissjoni enfasizzat li l-interoperabbiltà hija essenzjali għall-fini li jiġi massimizzat il-potenzjal soċjali u ekonomiku ta' teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) u li, konsegwentement, l-aġenda diġitali tista' tkun effettiva biss jekk tiġi żgurata l-interoperabbiltà.

(3)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-16 ta' Diċembru 2010 bit-titolu Lejn l-interoperabbiltà għas-servizzi pubbliċi Ewropej, il-Kummissjoni introduċiet l-Istrateġija Ewropea għall-Interoperabbiltà (IEI) u l-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà (QEI).

(4)

L-interoperabbiltà tiffaċilita l-implimentazzjoni b'suċċess tal-politiki u toffri potenzjal kbir biex jiġu evitati l-ostakoli elettroniċi transkonfinali, tiżgura aktar l-apparizzjoni ta' servizzi pubbliċi komuni ġodda jew il-konsolidazzjoni ta' servizzi pubbliċi komuni li għadhom qed jiġu żviluppati fil-livell tal-Unjoni. Il-politiki deskritti fil-premessi li ġejjin, b'mod partikolari, jiddependu fuq l-interoperabbiltà għall-implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tagħhom.

(5)

Fil-qasam tas-suq intern, id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) tirrikjedi li l-Istati Membri joffru lill-fornituri ta' servizzi l-possibbiltà li jimlew b'mod elettroniku u bejn il-fruntieri l-proċeduri u l-formalitajiet kollha meħtieġa biex jipprovdu servizz barra mill-Istat Membru ta' stabbiliment tagħhom.

(6)

Fil-qasam tad-dritt soċjetarju, id-Direttiva 2012/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) tirrikjedi l-interoperabbiltà tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpaniji tal-Istati Membri permezz ta' pjattaforma ċentrali. L-interkonnessjoni tar-reġistri tal-kumpaniji se tiżgura l-iskambju transfruntier tal-informazzjoni bejn ir-reġistri u se tiffaċilita l-aċċess fil-livell tal-Unjoni għan-negozji u ċ-ċittadini u għad-data dwar il-kumpaniji, u b'hekk titjieb iċ-ċertezza tad-dritt fl-ambjent tan-negozju fl-Unjoni.

(7)

Fil-qasam tal-ambjent, id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) tirrikjedi l-adozzjoni ta' regoli ta' implimentazzjoni komuni li jistabbilixxu arranġamenti ta' interoperabbiltà teknika. B'mod partikolari, dik id-Direttiva tirrikjedi li l-infrastrutturi nazzjonali jiġu adattati sabiex jiżguraw li s-settijiet tad-data u tas-servizzi spazjali jkunu interoperabbli u aċċessibbli bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni.

(8)

Fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni, l-interoperabbiltà msaħħa fil-bażijiet ta' data Ewropej hija l-bażi tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (7), is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen II (8), is-Sistema Ewropea tad-dattiloskopija (9) u l-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika (10). Barra minn hekk, fl-24 ta' Settembru 2012, il-Kunsill adotta konklużjonijiet li jitolbu l-introduzzjoni tal-Identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni u li enfasizza l-ħtieġa għat-tfittix u l-iskambju interoperabbli tal-informazzjoni ġuridika ppubblikata f'ġurnali uffiċjali nazzjonali u f'gazzetti ġuridiċi, permezz tal-użu ta' identifikaturi uniċi u metadata strutturata. Il-kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja u l-programm stabbilit f'din id-deċiżjoni jistgħu jiġġeneraw sinerġiji li jkunu ta' benefiċċju għall-kisba tal-miri rispettivi tagħhom.

(9)

L-interoperabbiltà fi ħdan amministrazzjonijiet pubbliċi lokali, nazzjonali u Ewropej tiffaċilita l-kisba tal-miri stabbiliti mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Marzu 2012 dwar ir-Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE: Inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE.

(10)

L-interoperabbiltà kienet fattur ewlieni fis-suċċess tad-dwana, it-tassazzjoni u d-dazji tas-sisa: bl-operat tas-sistemi tal-ICT trans-Ewropej madwar l-Istati Membri, u jappoġġaw is-servizzi tan-negozju interoperabbli ffinanzjati mill-programmi Fiscalis 2013 u Dwana 2013. Dawk il-programmi huma implimentati u operati mill-Kummissjoni u l-amministrazzjonijiet nazzjonali. L-assi maħluqa taħt il-programmi Fiscalis 2013 u Dwana 2013 huma disponibbli għall-kondiviżjoni u l-użu mill-ġdid f'oqsma ta' politika oħrajn. Barra minn hekk, l-Istati Membri u l-Kummissjoni kienu mistiedna, fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2014 dwar ir-riforma ta' governanza tal-Unjoni Doganali tal-UE, jiżviluppaw strateġija ta' sistemi tal-IT ġestiti u operati b'mod komuni fl-oqsma kollha relatati mad-dwana.

(11)

Fil-qasam tas-saħħa, id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) tipprevedi regoli biex jiffaċilitaw l-aċċess għal kura tas-saħħa transkonfinali sigura u ta' kwalità għolja. B'mod speċifiku, dik id-Direttiva stabbilixxiet in-netwerk tas-Saħħa elettronika biex tindirizza l-isfida tal-interoperabbiltà bejn is-sistemi elettroniċi tas-saħħa. In-netwerk eHealth jista' jadotta linji gwida dwar il-ġabra minima ta' data li għandha tiġi skambjata bejn il-fruntieri fil-każ ta' kura mhux ippjanata u ta' emerġenza u dwar is-servizzi tal-Preskrizzjoni elettronika bejn il-fruntieri.

(12)

Fil-qasam tal-fondi Ewropej, l-Artikolu 122 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) jirrikjedi li l-iskambji kollha ta' informazzjoni bejn il-benefiċjarji u l-awtoritajiet ta' ġestjoni, l-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-awtoritajiet tal-awditjar u l-korpi intermedji jitwettqu permezz ta' sistemi elettroniċi għall-iskambju tad-data. Dawk is-sistemi għandhom jiffaċilitaw l-interoperabbiltà mal-oqfsa nazzjonali u tal-Unjoni u jippermettu lill-benefiċjarji jressqu l-informazzjoni meħtieġa darba biss.

(13)

Fil-qasam tal-informazzjoni tas-settur pubbliku, id-Direttiva 2013/37/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) tenfasizza li l-korpi tas-settur pubbliku, meta jkun possibbli u xieraq, għandhom jagħmlu d-dokumenti disponibbli f'formati miftuħa u li jinqraw elettronikament, flimkien mal-metadata tagħhom, fl-aqwa livell ta' preċiżjoni u granularità, f'format li jiżgura l-interoperabbiltà, l-użu mill-ġdid u l-aċċessibbiltà.

(14)

Fil-qasam tal-identifikazzjoni elettronika, ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) jistabbilixxi qafas tal-interoperabbiltà għall-finijiet ta' interoperabbiltà ta' skemi nazzjonali ta' identifikazzjoni elettronika.

(15)

Fil-qasam tal-istandardizzazzjoni tal-ICT, ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) jirreferi għall-interoperabbiltà bħala eżitu essenzjali tal-istandardizzazzjoni.

(16)

Fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni, ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) li jistabbilixxi Orizzont 2020, isemmi b'mod ċar li s-soluzzjonijiet interoperabbli u l-istandards fl-ICT huma fatturi determinanti għas-sħubija tal-industriji fil-livell tal-Unjoni. Il-kollaborazzjoni madwar pjattaformi komuni b'teknoloġija miftuħa b'effetti konsegwenzjali u ta' ingranaġġ se tippermetti li firxa wiesgħa ta' partijiet interessati jibbenefikaw minn żviluppi ġodda u joħolqu aktar innovazzjonijiet.

(17)

Fil-qasam tal-akkwist pubbliku, id-Direttivi 2014/23/UE (17), 2014/24/UE (18) u 2014/25/UE (19) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jirrikjedu li l-Istati Membri jimplimentaw l-akkwist elettroniku. Huma jipprovdu li l-għodod u l-apparat li għandhom jintużaw għall-komunikazzjoni b'mezzi elettroniċi, kif ukoll il-karatteristiċi tekniċi tagħhom, iridu jkunu interoperabbli mal-prodotti tal-ICT f'użu ġenerali. Barra minn hekk, id-Direttiva 2014/55/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20) tipprovdi għall-iżvilupp ta' standard Ewropew għall-fatturar elettroniku fl-akkwist pubbliku sabiex tiġi żgurata l-interoperabbiltà bejn is-sistemi tal-fatturar elettroniku fl-Unjoni kollha.

(18)

Għalhekk huwa importanti li l-politika li tirrigwarda l-interoperabbiltà u l-użi possibbli tagħha għandhom ikunu koordinati fil-livell tal-Unjoni bil-mod l-aktar effettiv, u l-aktar responsiv possibbli, l għall-utenti finali. Sabiex tiġi eliminata l-frammentazzjoni fil-qasam tal-interoperabbiltà fl-Unjoni, għandhom jiġu promossi fehim komuni tal-interoperabbiltà fl-Unjoni u approċċ olistiku fir-rigward ta' soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà.

(19)

L-interoperabbiltà hija wkoll element fundamentali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21) fil-qasam tal-infrastruttura u s-servizzi tal-broadband. Ir-Regolament (UE) Nru 283/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22) dwar il-linji gwida għan-netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni jsemmi b'mod espliċitu li sett wieħed mill-prijoritajiet operazzjonali għall-FNE huwa l-interoperabbiltà, il-konnettività, il-mobilizzazzjoni sostenibbli, l-operat u t-titjib tal-infrastrutturi tas-servizzi diġitali trans-Ewropej u l-koordinazzjoni tagħhom fil-livell tal-Unjoni. B'mod partikolari, ir-Regolament (UE) Nru 283/2014 jipprevedi għal hekk imsejħa elementi kostitwenti, bħalma huma l-identifikazzjoni elettronika, il-kunsinna elettronika u t-traduzzjoni awtomatizzata, biex jiffaċilitaw l-interoperabbiltà transkonfinali.

(20)

F'livell politiku, il-Kunsill talab ripetutament għal interoperabbiltà ħafna akbar fl-Ewropa u għal sforzi kontinwi għall-modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej. Fl-24 u l-25 ta' Ottubru 2013, il-Kunsill Ewropew adotta konklużjonijiet li fihom enfasizza li l-modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi għandha titkompla permezz tal-implimentazzjoni rapida tas-servizzi, bħal pereżempju l-gvern elettroniku, is-saħħa elettronika, il-fatturar elettroniku u l-akkwist elettroniku li jiddependu fuq l-interoperabbiltà. L-impenn tal-Istati Membri huwa essenzjali sabiex tiġi żgurata mobilizzazzjoni veloċi ta' soċjetà elettronika interoperabbli fl-Unjoni u l-involviment tal-amministrazzjonijiet pubbliċi biex iħeġġu l-użu ta' proċeduri onlajn. Barra minn hekk, sabiex tiġi stabbilita amministrazzjoni elettronika aktar effettiva, simplifikata u faċli għall-utent, jista' jkun meħtieġ xi adattament fl-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, bl-appoġġ tal-Istati Membri. Servizzi pubbliċi onlajn effiċjenti huma kruċjali biex iħeġġu l-kunfidenza tan-negozji u taċ-ċittadini fis-servizzi diġitali.

(21)

Perspettiva ta' interoperabbiltà f'settur uniku hija assoċjata mar-riskju li l-adozzjoni ta' soluzzjonijiet differenti jew mhux kompatibbli fil-livelli nazzjonali jew settorjali toħloq ostakoli elettroniċi ġodda li jimpedixxu l-funzjonament tajjeb tas-suq intern u l-moviment liberu assoċjat, u tnaqqas il-ftuħ u l-kompetittività tas-swieq u t-twettiq tas-servizzi ta' interess ġenerali għan-negozji u ċ-ċittadini. Sabiex inaqqsu dak ir-riskju, l-Istati Membri u l-Unjoni għandhom isaħħu l-isforzi konġunti sabiex jevitaw il-frammentazzjoni tas-suq. Huma għandhom jiżguraw l-interoperabbiltà transkonfinali jew transsettorjali fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni, filwaqt li jnaqqsu l-piżijiet u l-ispejjeż amministrattivi u jtejbu l-effiċjenza, u għandhom jippromwovu s-soluzzjonijiet ICT li jkun sar qbil komuni fuqhom, filwaqt li jiżguraw governanza xierqa.

(22)

Fl-istabbiliment, it-titjib jew l-operat ta' soluzzjonijiet komuni l-inizjattivi kollha għandhom, fejn xieraq, jibnu fuq jew ikunu akkumpanjati mill-kondiviżjoni ta' esperjenza u soluzzjonijiet u l-iskambju u l-promozzjoni tal-aħjar prattiki, in-newtralità u l-adattabbiltà teknoloġika, filwaqt li l-prinċipji ta' sigurtà, privatezza u protezzjoni ta' data personali għandhom ikunu applikati dejjem. F'dak il-kuntest, għandhom jiġu promossi l-konformità mal-QEI, u standards u speċifikazzjonijiet miftuħa.

(23)

Bosta programmi suċċessivi ppruvaw jiżguraw l-iżvilupp u l-implimentazzjoni koerenti ta' strateġiji ta' interoperabbiltà globali u settorjali, oqfsa ġuridiċi, linji gwida, servizzi u għodod sabiex jindirizzaw ir-rekwiżiti skont il-politiki applikabbli fl-Unjoni kollha, bħal pereżempju: (i) il-programm għall-iskambju ta' tagħrif bejn l-amministrazzjonijiet (1999-2004) (il-“Programm IDA”), stabbilit bid-Deċiżjonijiet Nru 1719/1999/KE (23) u Nru 1720/1999/KE (24) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; (ii) il-programm dwar it-twassil interoperabbli ta' servizzi ta' eGovernment pan-Ewropej lill-amministrazzjonijiet pubbliċi, negozji u ċittadini (2005-2009) (il-“Programm IDABC”), stabbilit bid-Deċiżjoni 2004/387/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (25); u (iii) il-programm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej (2010-2015) (il-“Programm ISA”), stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 922/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (26). Il-Programm stabbilit f'din id-Deċiżjoni għandu jkun ibbażat fuq l-esperjenza miksuba matul dawk il-programmi.

(24)

L-attivitajiet fil-programmi IDA, IDABC u ISA għamlu kontributi importanti għall-iżgurar tal-interoperabbiltà fl-iskambju elettroniku ta' informazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej. Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' April 2012 dwar Suq uniku diġitali kompetittiv — il-Gvern elettroniku bħala xprun, il-Parlament Ewropew irrikonoxxa l-kontribut u r-rwol kumplessiv tal-Programm ISA fid-definizzjoni, il-promozzjoni u l-appoġġ tal-implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet u l-oqfsa tal-interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, fil-ksib tas-sinerġiji, fil-promozzjoni tal-użu mill-ġdid tas-soluzzjonijiet u fil-bidla tar-rekwiżiti ta' interoperabbiltà tagħhom fi speċifikazzjonijiet u standards għas-servizzi diġitali.

(25)

Id-Deċiżjoni Nru 922/2009/KE tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2015. Għalhekk huwa meħtieġ programm ġdid tal-Unjoni dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà u oqfsa komuni għal amministrazzjonijiet pubbliċi, negozji u ċittadini Ewropej (il-“Programm ISA2”) sabiex jiġi żviluppat, jinżamm u jiġi promoss approċċ olistiku rigward l-interoperabbiltà sabiex tiġi eliminata l-frammentazzjoni fix-xenarju tal-interoperabbiltà fl-Unjoni u jiġu eliminati l-ostakoli elettroniċi fl-Unjoni; tiġi ffaċilitata interazzjoni elettronika transkonfinali jew transsettorjali effiċjenti u effettiva bejn, minn naħa, l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, u min-naħa l-oħra bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej u n-negozji u ċ-ċittadini, biex jiġu identifikati, maħluqa u operati soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà li jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' politiki u attivitajiet tal-Unjoni; u biex jiġi faċilitat l-użu mill-ġdid ta' soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà minn amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej.

(26)

Minbarra l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, in-negozji u ċ-ċittadini huma wkoll utenti finali tas-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà minħabba l-użu tagħhom ta' servizzi pubbliċi elettroniċi pprovduti mill-amministrazzjonijiet pubbliċi. Il-prinċipju tal-iffukar fuq l-utent japplika, b'mod partikolari, għall-utenti finali tas-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà. Għandu jiġu interpretat li n-negozji jinkludu, b'mod partikolari, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u l-mikrointrapriżi, minħabba l-kontribut prezzjuż tagħhom għall-ekonomija tal-Unjoni.

(27)

Oqfsa u soluzzjonijiet komuni stabbiliti jew operati skont il-Programm ISA2 għandhom, kemm jista' jkun, jiffurmaw xenarju tal-interoperabbiltà biex jiffaċilitaw l-interazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi, l-intrapriżi u ċ-ċittadini Ewropej, u biex jiżguraw, jiffaċilitaw u jippermettu l-interoperabbiltà transkonfinali jew transsettorjali.

(28)

Għandu jkun possibbli li jiġu implimentati azzjonijiet fil-qafas tal-Programm ISA2 bl-użu ta' “metodoloġija iterattiva”.

(29)

Hekk kif aktar servizzi pubbliċi qed isiru “diġitali awtomatikament”, huwa importanti li tiġi massimizzata l-effiċjenza tal-infiq pubbliku fuq is-soluzzjonijiet tal-ICT. Tali effiċjenza għandha tiġi ffaċilitata billi jkun żgurat li l-provvista ta' dawn is-servizzi tiġi ppjanata fi stadju bikri u, fejn possibbli, permezz ta' skambju u użu mill-ġdid ta' soluzzjonijiet sabiex jiġi massimizzat il-valur tal-infiq pubbliku. Il-Programm ISA2 għandu jikkontribwixxi għal dak il-għan.

(30)

L-interoperabbiltà u, konsegwentement, is-soluzzjonijiet stabbiliti u mħaddma fil-qafas tal-Programm ISA2 huma kruċjali għall-isfruttar sħiħ tal-potenzjal tal-gvern elettroniku u tad-demokrazija elettronika billi jippermettu l-implimentazzjoni ta' “one-stop shops” u l-għoti ta' servizzi pubbliċi minn tarf sa tarf u trasparenti li jwasslu għal anqas piż amministrattiv u spejjeż aktar baxxi.

(31)

Bħala utenti finali, in-negozji u ċ-ċittadini għandhom ukoll jibbenefikaw minn servizzi tal-front-office komuni, li jistgħu jerġgħu jintużaw u interoperabbli li jirriżultaw minn integrazzjoni aħjar ta' proċessi u skambju ta' data permezz tal-back-offices tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej.

(32)

Fl-attivitajiet tagħha, l-Unjoni għandha tirrispetta l-prinċipju tat-trattament ugwali. Iċ-Ċittadini tal-Unjoni għandu jkollhom id-dritt li jingħataw trattament ugwali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-organi tal-Unjoni. L-Unjoni għandha tikkunsidra r-rekwiżiti relatati mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali. F'dak ir-rigward, l-aċċessibbiltà għal kulħadd għandha tkun inkorporata fl-iżvilupp tal-istrateġiji relatati mal-interoperabbiltà tas-servizzi pubbliċi fl-Unjoni, b'kunsiderazzjoni taċ-ċittadini l-iktar żvantaġġati u tal-aktar żoni skarsament popolati sabiex jiġu miġġielda d-distakk u l-esklużjoni diġitali kif mitlub mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' April 2012 dwar Suq uniku diġitali kompetittiv — il-Gvern elettroniku bħala xprun. L-implimentazzjoni ta' servizzi pubbliċi elettroniċi mill-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej teħtieġ approċċ inklużiv (inklużjoni elettronika) li, fejn neċessarju, jipprovdi appoġġ u taħriġ tekniku sabiex jitnaqqsu l-inugwaljanzi fl-użu tas-soluzzjonijiet tal-ICT u jinkorporaw il-forniment ta' servizzi permezz ta' mezzi diversi, inkluż, jekk ikun il-każ, iż-żamma ta' mezzi tradizzjonali ta' aċċess.

(33)

Soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà taħt il-Program ISA2 għandhom ikunu żviluppati skont id-dritt tal-utenti finali li jaċċessaw u jiddistribwixxu informazzjoni u kontenut, jużaw u jipprovdu applikazzjonijiet u servizzi, u jużaw tagħmir terminali tal-għażla tagħhom, irrispettivament mill-post fejn jinsab l-utent finali jew il-fornitur, jew il-post fejn tinsab l-informazzjoni, il-kontenut, l-applikazzjoni jew is-servizz, jew l-oriġini jew id-destinazzjoni tagħhom, permezz tas-servizz tagħhom ta' aċċess għall-Internet ipprovdut fir-Regolament (UE) 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27).

(34)

Il-Programm ISA2 għandu jkun strument għall-modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej. Il-modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej u ż-żieda tal-interoperabbiltà tagħhom hija kontribuzzjoni importanti għall-ikkompletar tas-suq uniku diġitali biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ minn servizzi elettroniċi interoperabbli, mill-gvern elettroniku sas-saħħa elettronika, bi prijorità lit-tneħħija ta' ostakoli bħal servizzi elettroniċi mhux konnessi. In-nuqqas ta' interoperabbiltà ta' spiss idgħajjef l-implimentazzjoni ta' servizzi diġitali tarf sa tarf u l-iżvilupp ta' one-stop shops għan-negozji u ċ-ċittadini.

(35)

L-interoperabbiltà hija konnessa direttament mal-istandards miftuħa u l-użu ta' speċifikazzjonijiet u standards miftuħa. Il-Programm ISA2 għandu jippromwovi u, fejn xieraq, jappoġġa l-istandardizzazzjoni parzjali jew sħiħa tas-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà eżistenti. Tali standardizzazzjoni għandha tinkiseb f'kooperazzjoni ma' attivitajiet ta' standardizzazzjoni oħrajn fil-livell tal-Unjoni, ma' organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni Ewropej u ma' organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni internazzjonali oħrajn.

(36)

Billi tiġi żgurata l-interoperabbiltà, l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej jibqgħu miftuħa u flessibbli biżżejjed biex jevolvu u jkunu kapaċi jinkorporaw sfidi ġodda u oqsma ġodda. L-interoperabbiltà hija kundizzjoni biex ikun jista' jiġi evitat lock-in teknoloġiku, li tagħmel possibbli l-iżviluppi tekniċi u t-trawwim tal-innovazzjoni. Bl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet interoperabbli u oqfsa komuni, il-Program ISA2 għandu jikkontribwixxi għal interoperabbiltà bejn amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej li tirrispetta n-newtralità teknoloġika, sabiex jiġi evitat lock-in teknoloġiku u jagħmel possibbli kompetizzjoni u innovazzjoni akbar li jagħtu spinta lill-kompetittività globali tal-Unjoni.

(37)

Il-modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-Istrateġija Ewropa 2020 u s-Suq Uniku Diġitali (SUD). F'dak il-kuntest, l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir ippubblikat mill-Kummissjoni fl-2011, l-2012 u l-2013 juri li l-kwalità tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej għandha impatt dirett fuq l-ambjent ekonomiku u għalhekk hija kruċjali għall-istimulazzjoni tal-produttività, tal-kompetittività, tal-kooperazzjoni ekonomika, tat-tkabbir u tal-impjiegi. Dan huwa rifless b'mod ċar fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, li jitolbu azzjoni speċifika mmirata lejn ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika Ewropea.

(38)

Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 jinkludi għan tematiku għal “tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali tal-awtoritajiet pubbliċi u tal-partijiet interessati u amministrazzjoni pubblika effiċjenti”. F'dak il-kuntest, il-Programm ISA2 għandu jkun marbut ma' inizjattivi oħra li jikkontribwixxu għall-modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, b'mod partikolari fir-rigward tal-ħidma fuq l-interoperabbiltà u jfittex sinerġiji magħhom.

(39)

L-interoperabbiltà tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej tikkonċerna l-livelli kollha tal-amministrazzjoni: tal-Unjoni, nazzjonali, reġjonali u lokali. Għalhekk huwa importanti li tiġi żgurata l-aktar parteċipazzjoni wiesgħa possibbli fil-Programm ISA2 u li s-soluzzjonijiet iqisu l-ħtiġijiet rispettivi tagħhom, kif ukoll dawk taċ-ċittadini u l-intrapriżi fejn rilevanti.

(40)

L-amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali jistgħu jiġu appoġġati fix-xogħol tagħhom permezz ta' strumenti speċifiċi taħt il-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment, b'mod partikolari l-parti li tikkonċerna l-bini tal-kapaċità istituzzjonali li tinkludi t-taħriġ tal-persunal tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, fejn xieraq. Il-kooperazzjoni mill-qrib taħt il-Programm ISA2 għandha timmassimizza l-benefiċċji mistennija minn dawn l-istrumenti billi tiżgura li l-proġetti ffinanzjati jkunu allinjati mal-oqfsa u l-ispeċifikazzjonijiet tal-interoperabbiltà madwar l-Unjoni kollha bħal pereżempju l-QEI.

(41)

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi pakkett finanzjarju għat-tul kollu tal-Programm ISA2 li għandu jikkostitwixxi l-ammont primarju ta' referenza, skont it-tifsira tal-Punt (17) tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (28), għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali.

(42)

Għandha titqies il-possibbiltà li jintużaw il-fondi ta' qabel l-adeżjoni biex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni tal-pajjiżi kandidati fil-Programm ISA2 u l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ulterjuri f'dawk il-pajjiżi tas-soluzzjonijiet previsti fih.

(43)

Il-Programm ISA2 għandu jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' kull inizjattiva ta' segwitu fil-kuntest tal-Ewropa 2020 u l-ADE. Sabiex jiġi evitat l-irduppjar tal-isforzi, il-Programm ISA2 għandu jqis kull programm tal-Unjoni u inizjattivi fil-qasam tas-soluzzjonijiet, is-servizzi u l-infrastrutturi tal-ICT, b'mod partikolari l-FNE, l-Orizzont 2020 u l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Gvern Elettroniku 2011-2015 stabbilit fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 2010. Il-Kummissjoni għandha tikkoordina dawk l-azzjonijiet meta timplimenta l-Programm ISA2 u meta tippjana inizjattivi futuri li jaffettwaw l-interoperabbiltà. Għall-fini ta' razzjonalizzazzjoni, l-iskedar tal-laqgħat tal-kumitat tal-Programm ISA2 għandhom jieħdu kont, sa fejn ikun possibbli, tal-laqgħat skedati relatati ma' inizjattivi u programmi rilevanti oħra tal-Unjoni.

(44)

Il-prinċipji u d-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni rigward il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, b'mod partikolari d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (29), id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (30) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (31), għandhom japplikaw għal soluzzjonijiet operati taħt il-Programm ISA2 li jinvolvu l-ipproċessar ta' data personali. Għaldaqstant, dawk is-soluzzjonijiet għandhom jimplimentaw miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex tiġi żgurata konformità mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data taħt id-dritt tal-Unjoni. B'mod partikolari, u awtomatikament, id-data personali għandha tkun ipproċessata biss jekk hija adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva fir-rigward tal-għan li għalih tinġabar. Meta jkunu qed jiġi żviluppati u stabbiliti soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà, għandha tingħata attenzjoni dovuta għall-impatt fuq il-protezzjoni tad-data personali.

(45)

Meta tevalwa l-Programm ISA2, il-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni partikolari jekk is-soluzzjonijiet maħluqa u implimentati għandhomx impatt pożittiv jew negattiv fuq il-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku u l-iffaċilitar tal-bżonnijiet tan-negozji u ċ-ċittadini, pereżempju billi jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u l-ispejjeż tagħhom u billi tissaħħaħ l-interkonnessjoni globali bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej minn naħa waħda u bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej u n-negozji u ċ-ċittadini min-naħa l-oħra.

(46)

Il-provvista ta' servizzi esterni għall-finijiet tal-Program ISA2 fejn meħtieġ hija soġġetta għar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (32) u għad-Direttivi 2014/23/UE, 2014/24/UE u 2014/25/UE.

(47)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni biex tadotta programm kontinwu ta' ħidma. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (33).

(48)

Il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta' implimentazzjoni applikabbli meta, f'każijiet debitament ġustifikati relatati mal-programm ta' ħidma stabbilit kontinwu, bħal pereżempju riskju ta' interruzzjoni fis-servizz, raġunijiet importanti ħafna ta' urġenza jkunu jeħtieġu hekk.

(49)

L-għanijiet ta' din id-Deċiżjoni huma li tiżviluppa, iżżomm u tippromwovi approċċ olistiku rigward l-interoperabbiltà; biex tiffaċilita interazzjoni elettronika transkonfinali jew transsettorjali effiċjenti u effettiva bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej minn naħa, u bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej u n-negozji u ċ-ċittadini min-naħa l-oħra; biex jiġu identifikati, maħluqa u operati soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà li jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' politiki u attivitajiet tal-Unjoni; u biex jiġi faċilitat l-użu mill-ġdid ta' soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà minn amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej. Billi dawk l-għanijiet ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri jekk dawn jaġixxu waħedhom minħabba li l-istabbiliment tal-funzjoni ta' koordinazzjoni fil-livell Ewropew ikun diffiċli u għali fil-livell tal-Istati Membri mill-Istati Membri nnifishom u għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tagħhom, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Suġġett u għanijiet

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi, għall-2016-2020, programm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà u oqfsa komuni għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (il-“Programm ISA2”).

L-għanijiet tal-Programm ISA2 għandhom ikunu li:

(a)

jiżviluppa, iżomm u jippromwovi approċċ olistiku rigward l-interoperabbiltà fl-Unjoni sabiex tiġi eliminata l-frammentazzjoni fix-xenarju tal-interoperabbiltà fl-Unjoni;

(b)

jiffaċilita l-interazzjoni transkonfinali jew transsettorjali elettronika effiċjenti u effettiva bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej minn naħa, u bejn amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej u n-negozji u ċ-ċittadini min-naħa l-oħra, u biex jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' amministrazzjoni elettronika aktar effettiva, simplifikata u faċli għall-utent fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali ta' amministrazzjoni pubblika;

(c)

jidentifika, joħloq u jopera soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà li jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-politiki u attivitajiet tal-Unjoni;

(d)

jiffaċilita l-użu mill-ġdid ta' soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà minn amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej.

Il-Programm ISA2 għandu jqis l-aspetti soċjali, ekonomiċi u oħrajn tal-interoperabbiltà, kif ukoll is-sitwazzjoni speċifika tal-SMEs u tal-mikrointrapriżi, sabiex titjieb l-interazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, minn naħa waħda, u bejn amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej u n-negozji u ċ-ċittadini, min-naħa l-oħra.

2.   Il-Programm ISA2 għandu jiżgura fehim komuni ta' interoperabbiltà permezz tal-QEI u l-implimentazzjoni tiegħu fl-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni, permezz tal-Programm ISA2 għandha tissorvelja l-implimentazzjoni tal-QEI.

3.   Il-Programm ISA2 jiġi wara, u għandu jikkonsolida, jippromwovi u jespandi, l-attivitajiet tal-Programm ISA.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“interoperabbiltà” tfisser il-kapaċità ta' organizzazzjonijiet differenti u diversi li jinteraġixxu lejn għanijiet ta' benefiċċju u miftiehma b'mod komuni, li jinvolvu l-qsim ta' informazzjoni u għarfien bejn l-organizzazzjonijiet permezz tal-proċessi tan-negozju li huma jappoġġaw, permezz tal-iskambju ta' data bejn is-sistemi tal-ICT rispettivi tagħhom;

(2)

“qafas għall-interoperabbiltà” tfisser approċċ miftiehem rigward l-interoperabbiltà għal organizzazzjonijiet li jixtiequ jaħdmu flimkien għat-twassil konġunt ta' servizzi pubbliċi, li, fi ħdan l-ambitu ta' applikabbiltà tiegħu, jispeċifika ġabra ta' elementi komuni bħal vokabularju, kunċetti, prinċipji, politiki, linji gwida, rakkomandazzjonijiet, standards, speċifikazzjonijiet u prattiki;

(3)

“oqfsa komuni” tfisser arkitetturi ta' referenza, speċifikazzjonijiet, kunċetti, prinċipji, politiki, rakkomandazzjonijiet, standards, metodoloġiji, linji gwida, assi semantiċi u approċċi u dokumenti simili, meħuda individwalment jew flimkien f'sett;

(4)

“servizzi komuni” tfisser il-kapaċità organizzattiva u teknika li twassal eżitu wieħed lill-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, inklużi s-sistemi operazzjonali, l-applikazzjonijiet u l-infrastrutturi diġitali ta' natura ġenerika li jissodisfaw rekwiżiti komuni tal-utent f'oqsma politiċi jew żoni ġeografiċi, flimkien mal-governanza operazzjonali ta' appoġġ tagħhom;

(5)

“għodod ġeneriċi” tfisser sistemi, pjattaformi ta' referenza, pjattaformi kondiviżi u kollaborattivi, u komponenti ġeneriċi li jissodisfaw rekwiżiti komuni tal-utent f'oqsma politiċi jew żoni ġeografiċi;

(6)

“soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà” tfisser servizzi komuni u għodod ġeneriċi li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet differenti u diversi, iffinanzjati u żviluppati b'mod awtonomu taħt il-Programm ISA2 jew żviluppati b'kooperazzjoni ma' inizjattivi tal-Unjoni oħrajn, fuq il-bażi tar-rekwiżiti identifikati tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej;

(7)

“azzjonijiet” tfisser proġetti, soluzzjonijiet li diġà huma f'fażi operazzjonali u miżuri ta' akkumpanjament;

(8)

“proġett” tfisser sekwenza limitata fiż-żmien ta' kompiti definiti sew li jindirizzaw ħtiġijiet identifikati tal-utent permezz ta' approċċ f'fażijiet;

(9)

“azzjonijiet sospiżi” tfisser l-azzjonijiet tal-Programm ISA2 li l-finanzjament tagħhom huwa sospiż għal ċertu perjodu ta' żmien, iżda li l-għan tagħhom għadu validu u li jibqgħu soġġetti għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Programm ISA2;

(10)

“miżuri ta' akkumpanjament” tfisser:

(a)

miżuri strateġiċi;

(b)

informazzjoni, komunikazzjoni tal-benefiċċji tal-Programm ISA2 u miżuri ta' sensibilizzazzjoni, immirati lejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, u fejn xieraq lejn in-negozji u ċ-ċittadini;

(c)

miżuri li jappoġġaw il-ġestjoni tal-Programm ISA2;

(d)

miżuri f'rabta mal-kondiviżjoni tal-esperjenza u l-iskambju u l-promozzjoni tal-aħjar prattika;

(e)

miżuri għall-promozzjoni tal-użu mill-ġdid ta' soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà eżistenti;

(f)

miżuri li jimmiraw lejn il-bini tal-komunità u ż-żieda tal-kapaċità; u

(g)

miżuri li jimmiraw lejn l-istabbiliment ta' sinerġiji ma' inizjattivi rilevanti mal-interoperabbiltà f'oqsma oħra tal-politika tal-Unjoni;

(11)

“strumenti ta' appoġġ għall-amministrazzjonijiet pubbliċi” tfisser l-għodod, l-oqfsa, il-linji gwida, u l-ispeċifikazzjonijiet tal-interoperabbiltà li jappoġġaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej meta jfasslu, jimplimentaw u joperaw soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà;

(12)

“amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej” tfisser amministrazzjonijiet pubbliċi fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali, reġjonali u lokali;

(13)

“utenti finali” tfisser amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, negozji, inklużi SMEs u mikrointrapriżi, u ċittadini;

(14)

“fatturi determinanti ewlenin tal-interoperabbiltà” tfisser soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà li huma neċessarji sabiex jippermettu t-twettiq effiċjenti u effettiv tas-servizzi pubbliċi tul amministrazzjonijiet;

(15)

“Arkitettura Ewropea ta' Referenza għall-Interoperabbiltà” jew “AERI” tfisser struttura ġenerika, li tinkludi prinċipji u linji gwida li japplikaw għall-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà fl-Unjoni Ewropea;

(16)

“Kartografija Ewropea tal-Interoperabbiltà” jew “KEI” tfisser repożitorju ta' soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej ipprovdut mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-Istati Membri, ippreżentat f'format komuni u li jikkonforma mal-kriterji speċifiċi tal-użu mill-ġdid u l-interoperabbiltà li jistgħu jiġu rrappreżentati fuq l-AERI.

Artikolu 3

Attivitajiet

Il-programm ISA2 għandu jappoġġa u jippromwovi:

(a)

il-valutazzjoni, it-titjib, l-operat u l-użu mill-ġdid tas-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà transkonfinali jew transsettorjali eżistenti u oqfsa komuni;

(b)

l-iżvilupp, l-istabbiliment, il-maturazzjoni, l-operat u l-użu mill-ġdid tas-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà transkonfinali jew transsettorjali ġodda u oqfsa komuni;

(c)

il-valutazzjoni tal-implikazzjonijiet tal-ICT tad-dritt tal-Unjoni proposta jew adottata;

(d)

l-identifikazzjoni ta' diskrepanzi fil-leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali li jfixklu l-interoperabbiltà transkonfinali jew transsettorjali bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej;

(e)

l-iżvilupp ta' mekkaniżmi li jkejlu u jikkwantifikaw il-benefiċċji tas-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà inklużi metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-iffrankar tal-ispejjeż;

(f)

l-immappjar u l-analiżi tax-xenarju kumplessiv tal-interoperabbiltà fl-Unjoni permezz tal-istabbiliment, iż-żamma u t-titjib tal-AERI u tal-KEI bħala strumenti li jiffaċilitaw l-użu mill-ġdid tas-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà eżistenti u biex jiġu identifikati l-oqsma fejn għad hemm nuqqas ta' tali soluzzjonijiet;

(g)

iż-żamma, l-aġġornament, il-promozzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-IEI, tal-QEI u tal-AERI;

(h)

il-valutazzjoni, l-aġġornament u l-promozzjoni ta' speċifikazzjonijiet u standards komuni eżistenti u l-iżvilupp, l-istabbiliment u l-promozzjoni ta' speċifikazzjonijiet ġodda komuni u speċifikazzjonijiet u standards miftuħa permezz tal-pjattaformi ta' standardizzazzjoni tal-Unjoni u b'kooperazzjoni mal-organizzazzjoni ta' standardizzazzjoni Ewropej jew internazzjonali kif xieraq;

(i)

iż-żamma u l-pubblikazzjoni ta' pjattaforma li tippermetti l-aċċess u l-kollaborazzjoni fir-rigward tal-aħjar prattiċi, tiffunzjona bħala mezz ta' sensibilizzazzjoni u ta' tqassim ta' soluzzjonijiet disponibbli, inklużi oqfsa ta' sigurtà u sikurezza, u tikkontribwixxi sabiex jiġi evitat l-irduppjar tal-isforzi filwaqt li jiġi nkoraġġut l-użu mill-ġdid ta' soluzzjonijiet u standards;

(j)

il-maturazzjoni ta' servizzi u għodod ġodda ta' interoperabbiltà, u jinżammu u jiġu operati servizzi u għodod eżistenti tal-interoperabbiltà fuq bażi interim;

(k)

l-identifikazzjoni u l-promozzjoni tal-aħjar prattiki, biex jiġu żviluppati linji gwida sabiex jiġu kkoordinati l-inizjattivi ta' interoperabbiltà u biex jiġu animati u appoġġati l-komunitajiet li qed jaħdmu fuq kwistjonijiet rilevanti għall-qasam ta' interazzjoni transkonfinali jew transsettorjali elettronika bejn l-utenti finali.

Sat-8 ta' Settembru 2016, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa strateġija ta' komunikazzjoni, bl-għan li ttejjeb l-informazzjoni u żżid is-sensibilizzazzjoni fir-rigward tal-Programm ISA2 u l-benefiċċji tiegħu, immirata lejn in-negozji, inklużi l-SMEs, u ċ-ċittadini, u li tuża mezzi faċli għall-utenti fis-sit web tal-Programm ISA2.

Artikolu 4

Prinċipji ġenerali

L-azzjonijiet varati jew li jitkomplew fil-Programm ISA2 għandhom:

(a)

ikunu bbażati fuq l-utilità u mmexxija minn ħtiġijiet identifikati u mill-għanijiet tal-programm;

(b)

jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin:

is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità;

l-iffukar fuq l-utent;

l-inklużjoni u l-aċċessibbiltà;

twassil tas-servizzi pubbliċi b'tali mod li jiġi evitat distakk diġitali;

is-sigurtà, ir-rispett għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data;

il-multilingwiżmu;

is-simplifikazzjoni amministrattiva u l-modernizzazzjoni;

it-trasparenza;

il-preżervazzjoni tal-informazzjoni;

il-ftuħ;

l-użu mill-ġdid u evitar ta' irduppjar;

in-newtralità tekonoloġika, soluzzjonijiet li kemm jista' jkun jibqgħu validi fil-futur, u l-adattabbiltà teknoloġika;

l-effettività u l-effiċjenza;

(c)

ikunu flessibbli, estensibbli u applikabbli għal negozji jew oqsma politiċi oħrajn; u

(d)

juru sostenibbiltà finanzjarja, organizzazzjonali u teknika.

Artikolu 5

Azzjonijiet

1.   Il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-Istati Membri, u b'mod konformi mal-Artikolu 8, għandha timplimenta l-azzjonijiet speċifikati fil-programm kontinwu ta' ħidma stabbilit skont l-Artikolu 9.

2.   L-azzjonijiet fil-forma ta' proġetti għandhom, fejn xieraq, jikkonsistu fil-fażijiet li ġejjin:

inizjazzjoni;

ippjanar;

eżekuzzjoni;

għeluq u evalwazzjoni finali;

monitoraġġ u kontroll.

Il-fażijiet ta' proġetti speċifiċi għandhom jiġu identifikati u speċifikati fiż-żmien meta l-azzjoni tiġi inkluża fil-programm kontinwu ta' ħidma. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-evoluzzjoni ta' proġetti.

3.   L-implimentazzjoni tal-programm ISA2 għandha tkun appoġġata minn miżuri ta' akkumpanjament.

Artikolu 6

Kriterji ta' eliġibbiltà

L-azzjonijiet kollha li għandhom jiġu ffinanzjati taħt il-Programm ISA2 għandhom jikkonformaw mal-kriterji kollha ta' eliġibbiltà li ġejjin:

(a)

l-għanijiet tal-Programm ISA2 stabbiliti fl-Artikolu 1(1);

(b)

attività waħda jew aktar tal-Programm ISA2 stabbiliti fl-Artikolu 3;

(c)

il-prinċipji ġenerali tal-Programm ISA2 stabbiliti fl-Artikolu 4;

(d)

il-kundizzjonijiet ta' finanzjament stabbiliti fl-Artikolu 11.

Artikolu 7

Prijoritizzazzjoni

1.   Soġġetti għall-paragrafu 2, l-azzjonijiet kollha li jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibilità għandhom ikunu prijoritizzati skont il-kriterji ta' prijoritizzazzjoni li ġejjin:

(a)

il-kontribut tal-azzjoni għax-xenarju tal-interoperabbiltà, li jitkejjel skont l-importanza u l-ħtieġa tal-azzjoni biex jitlesta x-xenarju tal-interoperabbiltà madwar l-Unjoni;

(b)

l-ambitu tal-azzjoni, li jitkejjel skont l-impatt orizzontali tiegħu, ladarba jitlesta, fis-setturi kkonċernati;

(c)

il-firxa ġeografika tal-azzjoni, li titkejjel bin-numru ta' Stati Membri u ta' amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej involuti;

(d)

l-urġenza tal-azzjoni, li titkejjel permezz tal-impatt potenzjali tagħha, b'kont meħud tan-nuqqas ta' sorsi oħra ta' finanzjament;

(e)

il-possibbiltà ta' użu mill-ġdid tal-azzjoni, li titkejjel skont kemm jistgħu jintużaw mill-ġdid ir-riżultati tagħha;

(f)

l-użu mill-ġdid bl-azzjoni ta' oqfsa u elementi ta' soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà komuni eżistenti;

(g)

ir-rabta tal-azzjoni ma' inizjattivi tal-Unjoni li għandha titkejjel skont il-livell ta' kollaborazzjoni u kontribut tal-azzjoni għal inizjattivi tal-Unjoni bħalma huwa s-SUD.

2.   Il-kriterji ta' prijoritizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu ta' valur ugwali. L-azzjonijiet eliġibbli li jissodisfaw aktar kriterji minn azzjonijiet eliġibbli oħra għandhom jingħataw prijorità akbar biex jiġu inklużi fil-programm kontinwu ta' ħidma.

Artikolu 8

Regoli ta' implimentazzjoni

1.   Fl-implimentazzjoni tal-Programm ISA2 għandhom jitqiesu kif dovut l-IEI u l-QEI.

2.   Sabiex tiġi żgurata l-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni, is-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għandhom jiġu speċifikati b'referenza għall-istandards Ewropej eżistenti u ġodda jew speċifikazzjonijiet disponibbli għall-pubbliku jew miftuħa għall-iskambju tal-informazzjoni u l-integrazzjoni tas-servizzi.

3.   L-istabbiliment jew it-titjib ta' soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għandhom, fejn xieraq, jibnu jew jiġu akkumpanjati mill-iskambju ta' fehmiet u l-iskambju u l-promozzjoni tal-prattika tajba. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha tlaqqa' lill-partijiet ikkonċernati u torganizza konferenzi, workshops u laqgħat oħra fuq kwistjonijiet indirizzati mill-Programm ISA2.

4.   Fl-implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà taħt il-Programm ISA2, għandha tingħata konsiderazzjoni debita, fejn xieraq, lill-AERI.

5.   Is-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà u l-aġġornamenti tagħhom għandhom, fejn ikun il-każ, jiġu inklużi fil-KEI u jiġu magħmula disponibbli, fejn xieraq, għall-użu mill-ġdid mill-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej.

6.   Il-Kummissjoni għandha, f'kull ħin, tħeġġeġ u tippermetti lill-Istati Membri jingħaqdu f'azzjoni jew proġett fi kwalunkwe stadju.

7.   Sabiex jiġi evitat l-irduppjar, soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà ffinanzjati fil-qafas tal-Programm ISA2 għandhom, fejn xieraq, jirreferenzjaw ir-riżultati miksuba permezz ta' inizjattivi rilevanti tal-Unjoni jew tal-Istati Membri, u għandhom jużaw mill-ġdid soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà eżistenti.

8.   Sabiex jiġu massimizzati s-sinerġiji u jiġu żgurati sforzi kumplimentari u kumbinati, l-azzjonijiet għandhom, fejn xieraq, jiġu kkoordinati ma' inizjattivi rilevanti oħrajn tal-Unjoni.

9.   Soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà stabbiliti jew imtejba taħt il-Programm ISA2 għandhom jibnu fuq il-kondiviżjoni tal-esperjenza u l-iskambju u l-promozzjoni tal-aħjar prattiki. Il-Programm ISA2 għandu jippromwovi attivitajiet ta' bini tal-komunità maqdwar oqfsa u soluzzjonijiet ta' interess komuni, li jinvolvu l-partijiet ikkonċernati inklużi organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ u universitajiet.

Artikolu 9

Programm kontinwu ta' ħidma

1.   Għall-finijiet tal-azzjonijiet ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha, sat-8 ta' Ġunju 2016, tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu programm kontinwu ta' ħidma għall-perjodu ta' applikazzjoni sħiħ ta' din id-Deċiżjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 12(2). Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jemendaw dak il-programm kontinwu ta' ħidma tal-anqas darba fis-sena.

Il-programm kontinwu ta' ħidma għandu jidentifika, jipprijoritizza, jiddokumenta, jagħżel, jimplimenta, jopera u jevalwa azzjonijiet, jippromwovi r-riżultati tagħhom u, soġġett għall-Artikolu 11(5), jissospendi jew itemm il-finanzjament tagħhom.

2.   L-inklużjoni ta' azzjonijiet fil-programm kontinwu ta' ħidma għandha tkun soġġetta għall-konformità tagħhom mal-Artikoli 6 u 7.

3.   Proġett li jkun ġie varat u żviluppat fil-Programm ISA jew taħt inizjattiva oħra tal-Unjoni jista' jiġi inkluż fil-programm kontinwu ta' ħidma fi kwalunkwe fażi tiegħu.

Artikolu 10

Dispożizzjonijiet baġitarji

1.   Il-fondi għandhom jiġu rilaxxati meta proġett jew soluzzjoni fil-fażi operazzjonali tiegħu jew tagħha jiġi/tiġi inkluż/a fil-programm kontinwu ta' ħidma jew wara t-tlestija b'suċċess ta' fażi tal-proġett kif definit fil-programm kontinwu ta' ħidma u kull emenda tiegħu.

2.   L-emendi għall-programm kontinwu ta' ħidma li jikkonċernaw l-allokazzjonijiet baġitarji ta' aktar minn EUR 400 000 għal kull azzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 12(2).

3.   L-azzjonijiet fil-Programm ISA2 jistgħu jirrikjedu l-akkwist ta' servizzi esterni, li għandu jiġi soġġett għar-regoli tal-Unjoni dwar l-akkwist kif stabbilit fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Artikolu 11

Finanzjament ta' azzjonijiet

1.   L-iżvilupp, l-istabbiliment u t-titjib ta' oqfsa komuni u għodod ġeneriċi għandhom jiġu ffinanzjati mill-Programm ISA2. L-użu ta' tali oqfsa u għodod għandu jiġi ffinanzjat mill-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej.

2.   L-iżvilupp, l-istabbiliment, il-maturazzjoni u t-titjib ta' servizzi komuni għandhom jiġu ffinanzjati mill-Programm ISA2. Operazzjoni ċentralizzata ta' dawn is-servizzi fil-livell tal-Unjoni tista' tiġi ffinanzjata wkoll mill-Programm ISA2, fil-każijiet fejn din l-operazzjoni sservi lill-interessi tal-Unjoni u tkun ġustifikata kif dovut fil-programm kontinwu ta' ħidma. Fil-każijiet l-oħra kollha, l-użu ta' dawk is-servizzi għandu jiġi ffinanzjat b'mezzi oħrajn.

3.   Is-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà li huma meħuda mill-Programm ISA2 biex iwassalhom sal-maturazzjoni jew biex iżommhom fuq bażi interim għandhom jiġu ffinanzjati mill-Programm ISA2 sakemm jittieħdu minn programmi jew inizjattivi oħrajn.

4.   Il-miżuri ta' akkumpanjament għandhom jiġu ffinanzjati mill-Programm ISA2.

5.   Il-finanzjament ta' azzjoni tista' tiġi sospiża jew tintemm skont ir-riżultati ta' monitoraġġ u kontroll taħt l-Artikolu 5 u abbażi ta' valutazzjoni ta' jekk l-azzjoni tkomplix tissodisfa l-ħtiġijiet identifikati, u tal-effettività u l-effiċjenza tal-azzjoni.

Artikolu 12

Proċedura tal-kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat dwar Soluzzjonijiet ta' Interoperabbiltà għall-Amministrazzjonijiet Pubbliċi, in-Negozji u ċ-Ċittadini Ewropej (il-Kumitat tal-ISA2). Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Minħabba raġunijiet ġustifikati importanti ħafna ta' urġenza, il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta' implimentazzjoni applikabbli skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Dawk l-atti għandhom jibqgħu fis-seħħ għal perjodu li ma jaqbiżx sitt xhur.

Artikolu 13

Monitoraġġ u evalwazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha timmonitorja regolarment l-implimentazzjoni u l-impatt tal-Programm ISA2 għall-fini tal-evalwazzjoni ta' jekk l-azzjonijiet tiegħu għadhomx jissodisfaw il-ħtiġijiet identifikati. Il-Kummissjoni għandha tesplora wkoll sinerġiji ma' programmi tal-Unjoni kumplimentari.

2.   Il-Kummissjoni tirrapporta annwalment lill-Kumitat ISA2, lill-kumitat jew kumitati responsabbli tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-Programm ISA2.

Il-Kummissjoni timmonitorja regolarment l-implimentazzjoni u l-użu mill-ġdid ta' soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà fl-Unjoni kollha, bħala parti mill-programm kontinwu ta' ħidma stabbilit skont l-Artikolu 9(1).

3.   Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni interim tal-Programm ISA2 sat-30 ta' Settembru 2019 u evalwazzjoni finali sal-31 ta' Diċembru 2021 u għandha tikkomunika r-riżultati ta' dawk l-evalwazzjonijiet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-istess dati. F'dak il-kuntest, il-kumitat jew kumitati responsabbli tal-Parlament Ewropew jistgħu jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjonijiet u li twieġeb id-domandi mqajma mill-membri tagħhom.

4.   L-evalwazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 3 għandhom jeżaminaw, inter alia, ir-rilevanza, l-effettività, l-effiċjenza, l-utilità, inkluż, fejn rilevanti, is-sodisfazzjon tan-negozji u taċ-ċittadini u s-sostenibbiltà u l-koerenza tal-azzjonijiet tal-Programm ISA2. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni finali għandha teżamina l-punt sa fejn il-Programm ISA2 laħaq l-għanijiet tiegħu bħall-użu mill-ġdid tas-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà fl-Unjoni, b'attenzjoni partikolari għall-bżonnijiet espressi mill-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej.

5.   L-evalwazzjonijiet għandhom jivvalutaw il-prestazzjoni tal-Programm ISA2 bi tqabbil mal-kisba tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(1) u l-konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-punt (b) tal-Artikolu 4. Il-kisba tal-għanijiet għandha titkejjel b'mod partikolari f'termini tal-għadd ta' fatturi determinanti ewlenin tal-interoperabbiltà u permezz tal-għadd ta' strumenti ta' appoġġ għall-amministrazzjonijiet pubbliċi mwassla lill-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej u użati minnhom. L-indikaturi għall-kejl tar-riżultat u l-impatt tal-Programm ISA2 għandhom jiġu definiti fil-programm kontinwu ta' ħidma.

6.   L-evalwazzjonijiet għandhom jeżaminaw il-benefiċċji tal-azzjonijiet għall-Unjoni għall-avvanz tal-politiki komuni, jidentifikaw sovrapożizzjonijiet potenzjali u jeżaminaw koerenza ma' oqsma għal titjib u jivverifikaw is-sinerġiji ma' inizjattivi oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari mal-FNE.

L-evalwazzjonijiet għandhom jevalwaw ir-rilevanza tal-azzjonijiet tal-Programm ISA2 għall-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex itejbu l-interoperabbiltà tal-amministrazzjoni pubblika u l-effettività tat-twassil tas-servizzi pubbliċi.

7.   L-evalwazzjonijiet għandhom jinkludu, fejn applikabbli, informazzjoni li tirrigwarda:

(a)

il-benefiċċji kwantifikabbli u kwalifikabbli li jagħtu s-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà billi jorbtu l-ICT mal-ħtiġijiet tal-utenti finali;

(b)

l-impatt kwantifikabbli u kwalifikabbli tas-soluzzjonijiet interoperabbli bbażati fuq l-ICT.

8.   L-azzjonijiet kompluti jew sospiżi għandhom jibqgħu soġġetti għall-evalwazzjoni globali tal-programm. Dawn għandhom jiġu mmonitorjati fir-rigward tal-pożizzjoni tagħhom fix-xenarju tal-interoperabbiltà fl-Ewropa u evalwati f'termini ta' adozzjoni mill-utent, l-użu u l-użu mill-ġdid.

Artikolu 14

Kooperazzjoni internazzjonali

1.   Il-Programm ISA2 għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni minn pajjiżi oħra taż-Żona Ekonomika Ewropea u l-pajjiżi kandidati fi ħdan il-qafas tal-ftehimiet rispettivi tagħhom mal-Unjoni.

2.   Għandha titħeġġeġ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma organizzazzjonijiet jew korpi internazzjonali oħrajn, b'mod partikolari fi ħdan il-qafas tas-Sħubiji Ewro-Mediterranji u tal-Lvant u mal-pajjiżi fil-viċinat, b'mod partikolari dawk tar-reġjuni tal-Balkani tal-Punent u tal-Baħar l-Iswed. L-ispejjeż relatati m'għandhomx ikunu koperti mill-programm ISA2.

3.   Fejn xieraq, il-Programm ISA2 għandu jippromwovi l-użu mill-ġdid tas-soluzzjonijiet tiegħu mill-pajjiżi terzi.

Artikolu 15

Inizjattivi mhux tal-Unjoni

Mingħajr preġudizzju għall-politiki l-oħra tal-Unjoni, is-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà stabbiliti u operati taħt il-Programm ISA2 jistgħu jintużaw minn inizjattivi mhux tal-Unjoni, għal finijiet mhux kummerċjali, sakemm ma jkunx hemm spejjeż addizzjonali għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u l-għan ewlieni tal-Unjoni tas-soluzzjoni interoperabbli ma jiġix kompromess.

Artikolu 16

Protezzjoni tad-data

L-ipproċessar ta' data personali permezz ta' soluzzjonijiet imħaddma taħt il-Programm ISA2 għandu jkun konformi mal-prinċipji u mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE, u fir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 17

Dispożizzjonijiet finanzjarji

1.   Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-azzjoni tal-Programm ISA2 għall-perjodu tal-applikazzjoni tagħha għandu jkun ta' EUR 130 928 000.

2.   L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-limiti tal-qafas finanzjarju pluriennali.

3.   L-allokazzjoni finanzjarja għall-Programm ISA2 tista' wkoll tkopri l-ispejjeż għall-attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditjar u evalwazzjoni li huma meħtieġa fuq bażi regolari għall-ġestjoni tal-programm u l-kisba tal-għanijiet tiegħu.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Hija għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2016 sal-31 ta' Diċembru 2020.

Minkejja t-tieni paragrafu ta' dan l-Artikolu, l-Artikolu 13 għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2016 sal-31 ta' Diċembru 2021.

Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta' Novembru 2015.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

N. SCHMIT


(1)  ĠU C 12, 15.1.2015, p. 99.

(2)  ĠU C 140, 28.4.2015, p. 47.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Novembru 2015 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Novembru 2015.

(4)  Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36).

(5)  Id-Direttiva 2012/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE u d-Direttivi 2005/56/KE u 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji (ĠU L 156, 16.6.2012, p. 1).

(6)  Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE) (ĠU L 108, 25.4.2007, p. 1).

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar is-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta' data bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (Regolament VIS) (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 60).

(8)  Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4).

(9)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 tal-11 ta' Diċembru 2000 dwar l-istabbiliment tal-Eurodac għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta' Dublin (ĠU L 316, 15.12.2000, p. 1).

(10)  https://e-justice.europa.eu

(11)  Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45).

(12)  Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).

(13)  Id-Direttiva 2013/37/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li temenda d-Direttiva 2003/98/KE dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (ĠU L 175, 27.6.2013, p. 1).

(14)  Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73).

(15)  Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12).

(16)  Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(17)  Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).

(18)  Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).

(19)  Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243).

(20)  Id-Direttiva 2014/55/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar il-fatturazzjoni elettronika fl-akkwist pubbliku (ĠU L 133, 6.5.2014, p. 1).

(21)  Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129).

(22)  Ir-Regolament (UE) Nru 283/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 dwar linji gwida għal netwerks trans-Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1336/97/KE (ĠU L 86, 21.3.2014, p. 14).

(23)  Id-Deċiżjoni Nru 1719/1999/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 1999 dwar serje ta' linji gwida, inkluża l-identifikazzjoni tal-proġetti ta' interess komuni, għan-networks trans-Ewropej għall-iskambju reċiproku elettroniku ta' tagħrif bejn l-amministrazzjonijiet (IDA) (ĠU L 203, 3.8.1999, p. 1).

(24)  Id-Deċiżjoni Nru 1720/1999/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 1999 li tadotta serje ta' azzjonijiet u miżuri biex tiżgura l-interoperabilità ta' u l-aċċess għan-networks trans-Ewropej għall-iskambju reċiproku elettroniku ta' tagħrif bejn l-amministrazzjonijiet (IDA) (ĠU L 203, 3.8.1999, p. 9).

(25)  Id-Deċiżjoni 2004/387/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar it-twassil interoperabbli ta' servizzi ta' eGovernment pan-Ewropej lill-amministrazzjonijiet publiċi, negozji u ċittadini (IDABC) (ĠU L 144, 30.4.2004, p. 62).

(26)  Id-Deċiżjoni Nru 922/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej (ISA) (ĠU L 260, 3.10.2009, p. 20).

(27)  Ir-Regolament (UE) 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal Internet miftuħ u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u r-Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 310, 26.11.2015, p. 1).

(28)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(29)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(30)  Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

(31)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(32)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(33)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/17


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2241

tal-1 ta' Diċembru 2015

li jistabbilixxi projbizzoni tas-sajd għall-kavalli fiż-żoni VIIIc, IX u X; fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1 minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2015.

(2)

Skont l-informazzjoni li rċeviet il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet tal-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament, li saru minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi fih jew li huma rreġistrati fih, laħqu l-kwota allokata lilhom għall-2015.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ilħiq tal-kwota

Il-kwota tas-sajd għall-2015, allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi fih, titqies li ntlaħqet mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi fih jew li huma rreġistrati fih, jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, huwa ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrasportat, li jiġi ttrażbordat, li jiġi jittella' l-art ħut minn dak l-istokk li jkun inqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

João AGUIAR MACHADO

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 tad-19 ta' Jannar 2015 li jiffissa għall-2015 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 43/2014 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 779/2014 (ĠU L 22, 28.1.2015, p. 1).


ANNESS

Nru

59/TQ104

Stat Membru

Il-Portugall

Stokk

MAC/8C3411

Speċi

Kavalli (Scomber scombrus)

Żona

Iż-żoni VIIIc, IX u X; L-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

Data tal-għeluq

11.10.2015


4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/19


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2242

tal-1 ta' Diċembru 2015

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għal-lipp abjad fl-ilmijiet tal-UE u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1367/2014 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2015.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2015.

(3)

Għaldaqstant jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2015 għandha titqies eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stabbilita f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi trażbordat, jiġi trasportat jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jaqbdu dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

João AGUIAR MACHADO

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1367/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 li jiffissa għall-2015 u l-2016 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-UE għal ċerti stokkijiet ta' ħut tal-baħar fond (ĠU L 366, 20.12.2014, p. 1).


ANNESS

Nru

61/DSS

Stat Membru

Spanja

Stokk

GFB/567-

Speċi

Lipp Abjad (Phycis blennoides)

Żona

Fl-ilmijiet tal-Unjoni u internazzjonali taż-żoni V, VI, u VII

Data tal-għeluq

14.10.2015


4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/21


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2243

tal-1 ta' Diċembru 2015

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-rebekkini u r-raj fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni VIa, VIb, VIIa-c u VIIe-k minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Belġju

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2015.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2015.

(3)

Għaldaqstant jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2015 għandha titqies eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stabbilita f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi trażbordat, jiġi trasportat jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jaqbdu dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

João AGUIAR MACHADO

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 tad-19 ta' Jannar 2015 li jiffissa għall-2015 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 43/2014 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 779/2014 (ĠU L 22, 28.1.2015, p. 1).


ANNESS

Nru

62/TQ104

Stat Membru

Il-Belġju

Stokk

SRX/67AKXD

Speċi

Rebekkini u raj (Rajiformes)

Żona

Fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni VIa, VIb, VIIa-c u VIIe-k

Data tal-għeluq

17.10.2015


4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/23


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2244

tat-3 ta' Diċembru 2015

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 fir-rigward tal-livell li fih jiskattaw id-dazji addizzjonali fuq ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 183(b) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 (2), jistipula li għandu jkun hemm sorveljanza tal-importazzjonijiet tal-prodotti elenkati fl-Anness XVIII tiegħu. Dik is-sorveljanza għandha titwettaq skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 308d tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (3).

(2)

Għall-finijiet tal-Artikolu 5(4) tal-Ftehim dwar l-Agrikoltura (4) li ġie konkluż matul il-laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj dwar il-kummerċ u fid-dawl tal-aktar dejta reċenti disponibbli għall-2012, l-2013 u l-2014, il-livell li fih jiskattaw id-dazji addizzjonali fuq ċertu frott u ħxejjex għandu jiġi emendat b'effett mill-1 ta' Novembru 2015.

(3)

Għalhekk, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 għandu jiġi emendat skont dan. Għal raġunijiet ta' leġġibbiltà, jeħtieġ li l-Anness XVIII ta' dak ir-Regolament jinbidel fl-intier tiegħu.

(4)

Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat li din il-miżura tapplika kemm jista' jkun malajr wara li d-dejta aġġornata ssir disponibbli, jeħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XVIII tar-Regolament (UE) Nru 543/2011 huwa mibdul bit-test stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għas-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat (ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1).

(4)  ĠU L 336, 23.12.1994, p. 22.


ANNESS

“ANNESS XVIII

DAZJI ADDIZZJONALI FUQ L-IMPORTAZZJONI: IT-TITOLU IV, KAPITOLU I, TAQSIMA 2

Mingħajr ħsara għar-regoli li jirregolaw l-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, id-deskrizzjoni tal-prodotti hija kkunsidrata biss bħala indikattiva. L-ambitu tad-dazji addizzjonali għall-finijiet ta' dan l-Anness huwa ddeterminat mill-ambitu tal-kodiċijiet NM kif kienu meta seħħet l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament.

Numru tal-ordni

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Perjodu ta' applikazzjoni

Livell tal-iskattar (f'tunnellati)

78.0015

0702 00 00

Tadam

Mill-1 ta' Ottubru 2015 sal-31 ta' Mejju 2016

451 045

78.0020

Mill-1 ta' Ġunju 2016 sat-30 ta' Settembru 2016

29 768

78.0065

0707 00 05

Ħjar

Mill-1 ta' Mejju 2016 sal-31 ta' Ottubru 2016

16 093

78.0075

Mill-1 ta' Novembru 2015 sat-30 ta' April 2016

13 271

78.0085

0709 91 00

Qaqoċċ

Mill-1 ta' Novembru 2015 sat-30 ta' Ġunju 2016

16 157

78.0100

0709 93 10

Zukkini

Mill-1 ta' Jannar 2015 sal-31 ta' Diċembru 2015

Mill-1 ta' Jannar 2016 sat- 31 ta' Diċembru 2016

263 359

258 846

78.0110

0805 10 20

Larinġ

Mill-1 ta' Diċembru 2015 sal-31 ta' Mejju 2016

713 508

78.0120

0805 20 10

Klementina

Mill-1 ta' Novembru 2015 sal-aħħar ta' Frar 2016

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandolina (inklużi l-varjetajiet tangerine u satsuma); wilkings u ibridi simili taċ-ċitru

Mill-1 ta' Novembru 2015 sal-aħħar ta' Frar 2016

105 541

78.0155

0805 50 10

Lumi

Mill-1 ta' Ġunju 2015 sal-31 ta' Diċembru 2015

Mill-1 ta' Ġunju 2016 sal-31 ta' Diċembru 2016

302 950

293 087

78.0160

Mill-1 ta' Jannar 2016 sal-31 ta' Mejju 2016

65 269

78.0170

0806 10 10

Għeneb tal-mejda

Mill-21 ta' Lulju 2015 sal-20 ta' Novembru 2015

68 450

78.0175

0808 10 80

Tuffieħ

Mill-1 ta' Jannar 2016 sal-31 ta' Awwissu 2016

667 666

78.0180

Mill-1 ta' Settembru 2015 sal-31 ta' Diċembru 2015

Mill-1 ta' Settembru 2016 sal-31 ta' Diċembru 2016

464 902

54 155

78.0220

0808 30 90

Lanġas

Mill-1 ta' Jannar 2016 sat-30 ta' April 2016

170 513

78.0235

Mill-1 ta' Lulju 2015 sal-31 ta' Diċembru 2015

Mill-1 ta' Lulju 2016 sal-31 ta' Diċembru 2016

235 468

118 018

78.0250

0809 10 00

Berquq

Mill-1 ta' Ġunju 2016 sal-31 ta' Lulju 2016

5 422

78.0265

0809 29 00

Ċirasa, għajr iċ-ċirasa qarsa

Mill-21 ta' Mejju 2016 sal-10 ta' Awwissu 2016

29 831

78.0270

0809 30

Ħawħ, inkluż nuċiprisk

Mill-11 ta' Ġunju 2016 sat-30 ta' Settembru 2016

4 701

78.0280

0809 40 05

Għanbaqar

Mill-11 ta' Ġunju 2016 sat-30 ta' Settembru 2016

17 825 ”


4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/26


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2245

tat-3 ta' Diċembru 2015

li jemenda għall-239 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-netwerk ta' Al-Qaida

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta' Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-network ta' Al-Qaida (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(1)(a), l-Artikolu 7a(1) u l-Artikolu 7a(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mill-iffriżar ta' fondi u ta' riżorsi ekonomiċi skont dan ir-Regolament.

(2)

Fl-14 ta' Ottubru 2015, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSC) ddeċieda jemenda annotazzjoni mil-lista tiegħu ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplika l-iffriżar ta' fondi u ta' riżorsi ekonomiċi. Fis-26 ta' Ottubru, fit-12 ta' Novembru u fil-25 ta' Novembru 2015, il-UNSC ddeċieda li jħassar total ta' erba' entrati f'dik il-lista. Barraminnhekk, fit-30 ta' Novembru 2015, il-UNSC approva ż-żieda ta' entrata fil-lista msemmija. L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 għandu għalhekk jiġi aġġornat skont dan,

(3)

Biex ikun żgurat li l-miżuri provduti f'dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Il-Kap tas-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANNESS

L-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-entrata li ġejja tiżdied taħt l-intestatura “Persuni naturali”:

“Emrah Erdogan (alias (a) Imraan Al-Kurdy, (b) Imraan, (c) Imran, (d) Imran ibn Hassan, (e) Salahaddin El Kurdy, (f) Salahaddin Al Kudy, (g) Salahaddin Al-Kurdy, (h) Salah Aldin, (i) Sulaiman, (j) Ismatollah, (k) Ismatullah, (l) Ismatullah Al Kurdy). Data tat-twelid: 2.2.1988. Post tat-twelid: Karliova, it-Turkija. Indirizz: Il-ħabs ta' Werl, il-Ġermanja (minn Mejju 2015). Nazzjonalità: Ġermaniża. Nru tal-passaport BPA C700RKL8R4 (identifikazzjoni nazzjonali Ġermaniża maħruġa fit-18 ta' Frar 2010, tiskadi fis-17 ta' Frar 2016). Informazzjoni oħra: (a) Deskrizzjoni fiżika: kulur tal-għajnejn kannella, kulur tax-xagħar kannella, binja: b'saħħitha, piż: 92 kg, tul: 176 ċm, għazza fuq id-dahar fuq il-lemin (b) Isem l-omm: Emine Erdogan. (c) Isem il-missier: Sait Erdogan.”

(2)

L-entrata “Abu Bakar Ba'asyir (alias (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Data tat-twelid: 17.8.1938. Post tat-twelid: Jombang, Java tal-Lvant, l-Indoneżja. Nazzjonalità: Indoneżjana.”, fl-intestatura “Persuni fiżiċi”, għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

“Abu Bakar Ba'asyir (alias (a) Abu Bakar Baasyir, (b) Abu Bakar Bashir, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Data tat-twelid: 17.8.1938. Post tat-twelid: Jombang, Java tal-Lvant, l-Indoneżja. Indirizz: L-Indoneżja (ħabs) Nazzjonalità: Indoneżjana.”

(3)

L-entrati li ġejjin taħt l-intestatura “Persuni fiżiċi” huma mħassra:

(a)

“Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far, (c) Mohamed El Islambouli). Indirizz: (A) Il-Pakistan, (b) L-Afganistan. Data tat-twelid: 21.1.1957. Post tat-twelid: El-Minya, Qena l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Informazzjoni oħra: (a) Isem il-missier huwa Shawki al-Islambolly; (b) Membru tal-Ġiħad Islamika Eġizzjana. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 29.9.2005.”

(b)

“Mohamed Amine Akli (alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Indirizz: l-Alġerija. Post tat-twelid: Bordj el Kiffane, l-Alġerija. Data tat-twelid: 30.3.1972. Nazzjonalità: Alġerina. Informazzjoni oħra: (a) Isem il-missier huwa Lounes; (b) Isem l-omm hu Kadidja; (c) Inammissibbli fiż-żona Schengen; (d) Iddeprotat minn Spanja lejn l-Alġerija f'Awwissu 2009. Id-data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.6.2003.”

(c)

“Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias (a) Hichem Abu Hchem, (b) Ayari Chihbe, (c) Ayari Chied, (d) Adam Hussainy, (e) Hichem, (f) Abu Hichem, (g) Moktar). Indirizz: Via Bardo, Tuneż, it-Tuneżija. Data tat-twelid: 19.12.1965. Post tat-twelid: (a) Tuneż, it-Tuneżija; (b) Il-Greċja. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L246084 (passaport Tuneżin maħruġ fl-10.6.1996, li skada fid- 9.6.2001). Informazzjoni oħra: (a) Estradit mill-Italja lejn it-Tuneżija fit-13 ta' April 2006; (b) Isem l-Omm huwa Fatima al-Tumi, (c) Inammissibbli fiż-żona Schengen. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.6.2003.”

(d)

“Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i (magħruf ukoll bħala (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Indirizz: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripli, il-Ġamaħirija Għarbija Libjana. Data tat-twelid: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Post tat-twelid: Tripli, il-Ġamaħirija Għarbija Libjana. Nazzjonalità: Libjana. Numru tal-Passaport: 621570 Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 200310/I. Id-data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 17.10.2001.”


4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/28


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2246

tat-3 ta' Diċembru 2015

dwar dispożizzjonijiet dettaljati għas-sistema tan-numri tar-reġistrazzjoni applikabbli għar-reġistru tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u għall-informazzjoni provduta permezz ta' estratti standard mir-reġistru

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Huwa meħtieġ li jiġu speċifikati d-dettalji tas-sistema tan-numri tar-reġistrazzjoni għall-partiti politiċi Ewropej u għall-fondazzjonijiet politiċi Ewropej.

(2)

Ħuwa meħtieġ li jiġi speċifikat il-kontenut u l-format tal-estratt standard mir-reġistru biex isir disponibbli fuq talba lil partijiet terzi. Dak l-estratt standard għandu jkun fih l-informazzjoni ewlenija relatata mal-partit politiku Ewropew jew mal-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati.

(3)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi s-sistema tan-numri tar-reġistrazzjoni li għandha tiġi applikata għar-Reġistru tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (ir-“Reġistru”) u l-kontenut u l-format ta' estratti standard li jsiru disponibbli għal partijiet terzi fuq talba minn dak ir-Reġistru.

Artikolu 2

Is-sistema tan-numri tar-reġistrazzjoni

1.   Kull partit politiku Ewropew u kull fondazzjoni politika Ewropea għandhom jingħataw numru ta' reġistrazzjoni speċifiku skont l-ordni kronoloġiku tal-wasla tal-applikazzjonijiet.

2.   In-numru ta' reġistrazzjoni jikkonsisti f'żewġ komponenti:

(a)

Identifikatur Ewropew;

(b)

identifikatur nazzjonali, wara li l-identifikatur Ewropew, jekk l-Istat Membru tas-sede tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea japplika s-sistema ta' numerazzjoni tar-reġistrazzjoni parallela tiegħu stess.

3.   Il-format tan-numru jinsab fl-Anness I.

Artikolu 3

Estratti standard

1.   L-estratti standard mir-Reġistru għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja rigward il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea:

(a)

it-tip ta' entità: Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea;

(b)

in-numru tar-reġistrazzjoni allokat mill-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 2;

(c)

l-isem sħiħ, l-akronimu u l-logo;

(d)

l-Istat Membru fejn il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea jkollhom is-sede tagħhom;

(e)

f'każijiet li fihom l-Istat Membru tas-sede jipprevedi reġistrazzjoni parallela, l-isem, l-indirizz u s-sit web, jekk ikun hemm, tal-awtorità ta' reġistrazzjoni rilevanti;

(f)

l-indirizz tas-sede, l-indirizz ta' korrispondenza tagħha jekk ikun differenti, l-indirizz tal-posta elettronika u s-sit web, jekk ikun hemm;

(g)

id-data ta' reġistrazzjoni bħala partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea u, jekk tkun applikabbli, id-data tat-tneħħija mir-Reġistru;

(h)

meta partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea jinħolqu bħala riżultat ta' konverżjoni minn entità rreġistrata fi Stat Membru, l-isem sħiħ u l-istatus ġuridiku ta' din l-entità, inkluż kull numru nazzjonali ta' reġistrazzjoni;

(i)

id-data tal-adozzjoni tal-istatuti u ta' kull emenda għall-istatuti;

(j)

għall-partiti politiċi Ewropej biss:

il-lista tal-partiti membri,

in-numru ta' membri tal-partit politiku Ewropew jew tal-partiti membri tiegħu, fejn ikun rilevanti, li huma Membri tal-Parlament Ewropew,

l-isem u n-numru ta' reġistrazzjoni tal-fondazzjoni politika Ewropea affiljata, jekk rilevanti;

(k)

għall-fondazzjonijiet politiċi Ewropej biss:

il-lista tal-organizzazzjonijiet membri,

l-isem u n-numru ta' reġistrazzjoni tal-partit politiku Ewropew affiljat;

(l)

l-isem tal-President u ta' dawk il-persuni li jingħatawlhom setgħat ta' rappreżentanza amministrattiva, finanzjarja u ġuridika, b'indikazzjoni ċara tas-setgħat u tal-kapaċità tagħhom, individwalment jew kollettivament, li jikkommettu l-entità vis-à-vis partijiet terzi u li jirrappreżentaw l-entità fi proċedimenti ġuridiċi.

2.   Il-format tal-estratt standard huwa mniżżel fl-Anness II.

Artikolu 4

Dħul fis-Seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1.


ANNESS I

Il-format tan-numru tar-reġistrazzjoni

Għall-partiti politiċi Ewropej

 

EUPP x MS

jew

 

EUPP x MS y

Għall-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

 

EUPF x MS

jew

 

EUPF x MS y

fejn “x” huwa numru allokat mill-Awtorità f'ordni kronoloġiku tal-wasla tal-applikazzjonijiet, “MS” huwa l-kodiċi b'żewġ ittri għall-Istat Membru tas-sede (1) u “y” huwa l-kodiċi nazzjonali ta' reġistrazzjoni, fejn applikabbli.


(1)  Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO) kodiċi (ISO 3166 alpha-2), ħlief għall-Greċja u r-Renju Unit, li għalihom għandhom jintużaw it-taqsiriet EL u UK.


ANNESS 2

Format tal-Estratti Standard

Għall-Partiti Politiċi Ewropej

Estratt Standard mir-Reġistru ta' partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej

Maħruġ mill-Awtorità dwar il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej stabbilita mill-Artikolu 6 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014.

(indirizz postali tal-Awtorità)

Informazzjoni meħuda mir-Reġistru f'(data)

Nru.

Deskrizzjoni

Informazzjoni mir-Reġistru

(jew indikazzjoni “mhux applikabbli”)

1

Tip ta' entità

Partit politiku Ewropew;

2

Numru tar-reġistrazzjoni (1)

 

3

(a)

Data tar-reġistrazzjoni

 

(b)

Data tad-dereġistrazzjoni (2)

 

4

Isem sħiħ

 

5

Akronimu

 

6

Logo

 

7

Stat Membru tas-Sede

 

8

Indirizz tas-Sede

 

9

Indirizz ta' korrispondenza jekk huwa differenti

 

10

Websajt

 

11

Indirizz elettroniku

 

12

Data tal-adozzjoni tal-istatuti

 

13

Data ta' kwalunkwe emenda tal-istatuti

 

14

Lista ta' partiti membri

(isem sħiħ u tip ta' sħubija)

 

15

In-numru ta' membri tal-partit politiku Ewropew jew tal-partiti membri tiegħu, fejn ikun rilevanti, li huma Membri tal-Parlament Ewropew

 

16

Isem tal-President

 

17

L-ismijiet tal-persuni li jingħatawlhom setgħat ta' rappreżentanza amministrattiva, finanzjarja u ġuridika, b'indikazzjoni tas-setgħat u tal-kapaċità tagħhom, individwalment jew kollettivament, li jikkommettu l-entità vis-à-vis partijiet terzi u li jirrappreżentaw l-entità fi proċedimenti ġuridiċi (3)

 

18

Isem sħiħ u numru ta' reġistrazzjoni ta' kwalunkwe fondazzjoni politika Ewropea affiljata

 

19

Fejn l-Istat Membru tas-sede jipprevedi reġistrazzjoni parallela, l-isem, l-indirizz u s-sit web tal-awtorità ta' reġistrazzjoni rilevanti (3)

 

20

Fejn il-partit politiku Ewropew ikun inħoloq minn konverżjoni minn entità nazzjonali:

Isem sħiħ (3)

Status legali (3)

Numru tar-reġistrazzjoni nazzjonali (3)

tal-entità ta' qabel

 

Għall-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

Estratt Standard mir-Reġistru ta' partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej

Maħruġ mill-Awtorità dwar il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej stabbilita mill-Artikolu 6 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014.

(indirizz postali tal-Awtorità)

Informazzjoni meħuda mir-Reġistru f'(data)

Nru.

Deskrizzjoni

Informazzjoni mir-Reġistru

(jew indikazzjoni “mhux applikabbli”)

1

Tip ta' entità

Fondazzjoni politika Ewropea

2

Numru tar-reġistrazzjoni (4)

 

3

(a)

Data tar-reġistrazzjoni

 

(b)

Data tad-dereġistrazzjoni (5)

 

4

Isem sħiħ

 

5

Akronimu

 

6

Logo

 

7

Stat Membru tas-Sede

 

8

Indirizz tas-Sede

 

9

Indirizz ta' korrispondenza jekk huwa differenti

 

10

Websajt

 

11

Indirizz elettroniku

 

12

Data tal-adozzjoni tal-istatuti

 

13

Data ta' kwalunkwe emenda tal-istatuti

 

14

Lista ta' organizzazzjonijiet membri (isem sħiħ u tip ta' sħubija)

 

15

Isem tal-President

 

16

L-ismijiet tal-persuni li jingħatawlhom setgħat ta' rappreżentanza amministrattiva, finanzjarja u ġuridika, b'indikazzjoni tas-setgħat u tal-kapaċità tagħhom, individwalment jew kollettivament, li jikkommettu l-entità vis-à-vis partijiet terzi u li jirrappreżentaw l-entità fi proċedimenti ġuridiċi (6)

 

17

Isem sħiħ u numru ta' reġistrazzjoni ta' kwalunkwe partit politiku Ewropew affiljat

 

18

Fejn l-Istat Membru tas-sede jipprevedi reġistrazzjoni parallela, l-isem, l-indirizz u s-sit web tal-awtorità ta' reġistrazzjoni rilevanti (6)

 

19

Fejn fondazzjoni politika Ewropea tkun inħolqot minn konverżjoni minn entità nazzjonali:

Isem sħiħ (6)

Status legali (6)

Numru tar-reġistrazzjoni nazzjonali (6)

tal-entità ta' qabel

 


(1)  in-numru tar-reġistru jiġi allokat mill-Awtorità skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2246; fejn tapplika sistema parallela ta' reġistrazzjoni nazzjonali, in-numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali jifforma l-element finali ta' dan in-numru ta' reġistrazzjoni (dak kollu li jiġi wara l-kodiċi tal-pajjiż b'żewġ ittri) u l-awtorità kompetenti rilevanti hija murija taħt punt 19

(2)  Jekk, fiż-żmien tat-twaqqif tal-estratt preżenti, l-entità ma jkunx għad għandha l-istatus ta' partit politiku Ewropew skont ir-Regolament UE Euratom) Nru 1141/2014, l-estratt jipprovdi l-informazzjoni miżmuma mir-Reġistru f'dik id-data ta' dereġistrazzjoni.

(3)  l-Awtorità mhijiex il-korp kompetenti biex tikkonferma l-legalità jew il-kompletezza ta' dan l-element; l-informazzjoni mogħtija hija dik li bħalissa qed tinżamm fir-Reġistru

(4)  in-numru tar-reġistru jiġi allokat mill-Awtorità skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2246; fejn tapplika sistema parallela ta' reġistrazzjoni nazzjonali, in-numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali jifforma l-element finali ta' dan in-numru ta' reġistrazzjoni (dak kollu li jiġi wara l-kodiċi tal-pajjiż b'żewġ ittri) u l-awtorità kompetenti rilevanti hija murija taħt punt 18

(5)  Jekk, fiż-żmien tat-twaqqif tal-estratt preżenti, l-entità ma jkunx għad għandha l-istatus ta' fondazzjoni politika Ewropea skont ir-Regolament (EU Euratom) Nru 1141/2014, l-estratt jipprovdi l-informazzjoni miżmuma mir-Reġistru f'dik id-data ta' dereġistrazzjoni.

(6)  l-Awtorità mhijiex il-korp kompetenti biex tikkonferma l-legalità jew il-kompletezza ta' dan l-element; l-informazzjoni mogħtija hija dik li bħalissa qed tinżamm fir-Reġistru


4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/34


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2247

tat-3 ta' Diċembru 2015

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

50,2

MA

87,0

ZZ

68,6

0707 00 05

AL

57,9

MA

93,3

TR

150,4

ZZ

100,5

0709 93 10

AL

80,9

MA

75,0

TR

155,0

ZZ

103,6

0805 10 20

MA

83,9

TR

50,5

UY

52,1

ZA

53,1

ZZ

59,9

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

TR

85,2

ZZ

85,2

0805 50 10

TR

106,5

ZZ

106,5

0808 10 80

CA

159,0

CL

85,8

MK

28,7

US

118,0

ZA

96,9

ZZ

97,7

0808 30 90

BA

86,0

CN

97,5

TR

142,3

ZZ

108,6


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/36


DEĊIŻJONI (UE) 2015/2248 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-28 ta' Ottubru 2015

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għal miżuri baġitarji immedjati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni f'materji baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (1), u b'mod partikolari l-punt 12 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 (2) jippermetti l-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà fil-limitu annwali ta' EUR 471 miljun (prezzijiet tal-2011) biex ikun hemm il-finanzjament ta' nefqa identifikata b'mod ċar li ma setgħetx tkun iffinanzjata fil-limiti disponibbli għal intestatura waħda oħra jew aktar.

(2)

Wara li eżaminaw il-possibbiltajiet kollha għar-riallokazzjoni ta' approprjazzjonijiet skont il-limitu ta' nfiq tal-intestatura 3 (Is-Sigurtà u ċ-Ċittadinanza), jidher li huwa meħtieġ li jiġi mmobilizzat l-Istrument ta' Flessibbiltà biex jikkomplementa l-finanzjament fil-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea b'EUR 66,1 miljun għas-sena finanzjarja 2015 sabiex jiffinanzja miżuri fil-qasam tal-migrazzjoni.

(3)

L-approprjazzjonijiet ta' pagament li jikkorrispondu mal-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà huma EUR 52,9 miljun fl-2016 u EUR 13,2 miljun fl-2017,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, l-Istrument ta' Flessibbiltà għandu jintuża biex jipprovdi s-somma ta' EUR 66,1 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn fl-intestatura 3 (Is-Sigurtà u ċ-Ċittadinanza).

Dak l-ammont għandu jintuża biex jiffinanzja miżuri għall-immaniġġjar tal-kriżi tar-refuġjati.

L-approprjazzjonijiet ta' pagament li jikkorrispondu mal-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà huma EUR 52,9 miljun fl-2016 u EUR 13,2 miljun fl-2017.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Strasburgu, it-28 ta' Ottubru 2015.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

N. SCHMIT


(1)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).


4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/38


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2015/2249

tat-3 ta' Diċembru 2015

li temenda d-Deċiżjoni 2014/486/PESK dwar il-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukraina (EUAM Ukraine)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 28, l-Artikolu 42(4) u l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-22 ta' Lulju 2014, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2014/486/PESK (1) dwar il-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukraina (EUAM Ukraine).

(2)

Fis-17 ta' Novembru 2014, permezz tad-Deċiżjoni 2014/800/PESK (2), il-Kunsill iddeċieda li jniedi l-EUAM Ukraine fl-1 ta' Diċembru 2014 u li jemenda d-Deċiżjoni 2014/486/PESK biex jipprovdi l-EUAM Ukraine b'ammont ta' referenza finanzjarja għall-perijodu sat-30 ta' Novembru 2015.

(3)

Jeħtieġ li d-Deċiżjoni 2014/486/PESK tiġi emendata biex tipprovdi għal ammont ta' referenza finanzjarja għall-perijodu mill-1 ta' Diċembru 2015 sat-30 ta' Novembru 2016.

(4)

Barra minn hekk, id-Deċiżjoni 2014/486/PESK għandha tiġi emendata biex il-mandat tal-EUAM Ukraine jiġi estiż b'sena,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2014/486/PESK hija b'dan emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 14(1) jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“L-ammont ta' referenza finanzjarja maħsub sabiex ikopri n-nefqa relatata mal-EUAM Ukraine għall-perijodu mill-1 ta' Diċembru 2015 sat-30 ta' Novembru 2016 għandu jkun ta' EUR 14 400 000.”.

(2)

Fl-Artikolu 19, it-tieni paragrafu huwa sostitwit minn dan li ġej:

“Hija għandha tapplika sat-30 ta' Novembru 2017.”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Hija għandha tapplika mill-1 ta' Diċembru 2015.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Diċembru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

F. BRAZ


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/486/PESK tat-22 ta' Lulju 2014 dwar il-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukraina (EUAM Ukraine) (ĠU L 217, 23.7.2014, p. 42)

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/800/PESK tas-17 ta' Novembru 2014 li tniedi l-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukraina (EUAM Ukraine) u li temenda d-Deċiżjoni 2014/486/PESK (ĠU L 331, 18.11.2014, p. 24).


4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/39


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2250

tas-26 ta' Novembru 2015

li tikkonferma jew temenda l-valur medju tal-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 u l-miri tal-emissjonijiet speċifiċi għall-manifatturi ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda għas-sena kalendarja 2014 skont ir-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument C(2015) 8346)

(It-testi bin-Netherlandiż, bl-Ingliż, bl-Estonjan, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bit-Taljan, bil-Pollakk, bil-Portugiż u bl-Iżvediż biss huma awtentiċi)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2011 li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(6) u l-Artikolu 10(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni hi mitluba biex, skont l-Artikolu 8(6) tar-Regolament (UE) Nru 510/2011, kull sena tikkonferma jew temenda l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 u l-valur mira għall-emissjonijiet speċifiċi għal kull manifattur ta' vetturi kummerċjali ħfief fl-Unjoni. Fuq dik il-bażi, il-Kummissjoni għandha tiddetermina jekk il-manifatturi u l-konsorzji ta' manifatturi li ġew imwaqqfa skont l-Artikolu 7(1) ta' dak ir-Regolament irrispettawx il-miri tal-emissjonijiet speċifiċi skont l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament.

(2)

Skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 l-emissjonijiet speċifiċi medji tal-manifatturi għall-2014 jiġu kkalkulati skont it-tielet paragrafu ta' dak l-Artikolu u jqisu 70 % mill-vetturi kummerċjali ħfief il-ġodda tal-manifattur irreġistrati matul dik is-sena.

(3)

Id-dejta ddettaljata li għandha tintuża għall-kalkolu tal-valur medju tal-emissjonijiet speċifiċi u tal-miri tal-emissjonijiet speċifiċi hija stabbilita fil-punt 1 tal-Parti A u fil-Parti C tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 u hija bbażata fuq ir-reġistrazzjonijiet tal-Istati Membri ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri matul is-sena kalendarja ta' qabel.

(4)

Fejn vetturi kummerċjali ħfief tingħatalhom approvazzjoni tat-tip bħala parti minn proċess maqsum f'diversi stadji, il-punt 7 tal-Parti B tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 jeħtieġ li l-manifattur tal-vettura bażi jieħu responsabbiltà għall-emissjonijiet ta' CO2 tal-vettura kkompletata.

(5)

Id-dejta għall-2014 intbagħtet lill-Kummissjoni sal-iskadenza tat-28 ta' Frar 2015 b'konformità mal-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2011 mill-maġġoranza tal-Istati Membri. Fejn, b'riżultat tal-verifika tad-dejta mill-Kummissjoni, kien jidher li ċerta dejta kienet nieqsa jew ċarament mhux korretta, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-Istati Membri kkonċernati u, soġġett għall-qbil ta' dawk l-Istati Membri, id-dejta ġiet aġġustata jew ikkompletata kif xieraq. Fil-każijiet fejn ma seta' jintlaħaq l-ebda ftehim mal-Istat Membru kkonċernat, id-dejta provviżorja ta' dak l-Istat Membru ma ġietx aġġustata.

(6)

Fit-13 ta' Mejju 2015, il-Kummissjoni ppubblikat id-dejta provviżorja u nnotifikat lil 64 manifattur dwar il-kalkoli provviżorji tal-medja tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tagħhom fl-2014 u tal-miri tal-emissjonijiet speċifiċi tagħhom, skont l-Artikolu 8(4) tar-Regolament (UE) Nru 510/2011. Il-manifatturi ntalbu jivverifikaw id-dejta u jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe errur li setgħu ltaqgħu miegħu fi żmien tliet xhur minn meta jkunu rċevew in-notifika skont l-Artikolu 8(5) ta' dak ir-Regolament. 23 manifattur ippreżentaw notifiki ta' erruri.

(7)

Id-dejta provviżorja u l-kalkoli provviżorji tal-valuri tal-emissjonijiet speċifiċi medji u tal-miri tal-emissjonijiet speċifiċi tal-41 manifattur l-ieħor li ma nnotifikaw l-ebda errur fis-settijiet tad-dejta, jew li ma bagħtu l-ebda tweġiba oħra, għandhom jiġu kkonfermati mingħajr aġġustamenti.

(8)

Il-Kummissjoni vverifikat il-korrezzjonijiet li ġew notifikati mill-manifatturi, u l-ġustifikazzjonijiet rispettivi u s-settijiet tad-dejta ġew aġġustati kif xieraq.

(9)

Fil-każ ta' rekords mingħajr numri ta' identifikazzjoni li jaqblu, u b'parametri ta' identifikazzjoni nieqsa jew mhux korretti, bħal pereżempju t-tip, il-varjant, il-kodiċi tal-verżjoni jew in-numru ta' approvazzjoni tat-tip, għandu jiġi kkunsidrat il-fatt li l-manifatturi ma jistgħux jivverifikaw jew jikkoreġu dawk ir-rekords. Bħala konsegwenza, huwa xieraq li f'dawk ir-rekords jiġi applikat marġni ta' errur fil-valuri tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-massa.

(10)

Il-marġni ta' errur għandu jiġi kkalkulat bħala d-differenza bejn id-distanzi mill-mira tal-emissjonijiet speċifiċi mogħtija bħala l-emissjonijiet speċifiċi mnaqqsa mill-valur medju tal-emissjonijiet ikkalkulat meta jiġu inklużi u esklużi dawk ir-reġistrazzjonijiet li ma jistgħux jiġu vverifikati mill-manifatturi. Kemm jekk dik id-differenza tkun pożittiva kif ukoll jekk tkun negattiva, il-marġni ta' errur għandu dejjem itejjeb il-pożizzjoni tal-manifattur imqabbel mal-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tiegħu.

(11)

Skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) Nru 510/2011, manifattur għandu jitqies li huwa konformi mal-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tiegħu msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament meta l-valur medju tal-emissjonijiet tiegħu indikat f'din id-Deċiżjoni jkun inqas mill-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tiegħu, valur mogħti bħala distanza negattiva mill-mira. F'każ li l-valur medju tal-emissjonijiet ta' manifattur jaqbeż il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tiegħu, għandu jiġi impost fuqu primjum għall-eċċess ta' emissjonijiet bi qbil mal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 510/2011, sakemm il-manifattur ikkonċernat ma jibbenefikax minn eżenzjoni minn dik il-mira skont l-Artikolu 2(4) jew l-Artikolu 11 ta' dak ir-Regolament, jew ikun membru ta' konsorzju, skont l-Artikolu 7 ta' dak ir-Regolament, u l-konsorzju jikkonforma mal-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tiegħu.

(12)

Wara dikjarazzjoni minn Volkswagen Group tat-3 ta' Novembru 2015 rigward is-sejba ta' irregolaritajiet waqt id-determinazzjoni tal-livelli ta' CO2 għall-approvazzjoni tat-tip għal uħud mill-vetturi tiegħu, l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 u l-miri tal-emissjonijiet speċifiċi ma għandhomx jiġu kkonfermati għall-grupp Volkswagen u għall-membri tiegħu sakemm Volkswagen Group jipprovdi kjarifiki ulterjuri. Bħala konsegwenza, il-grupp Volkswagen u l-membri tiegħu (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S., u Volkswagen AG) m'għandhomx ikunu soġġetti għal din id-Deċiżjoni.

(13)

Il-medja tal-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda rreġistrati fl-2014, il-miri tal-emissjonijiet speċifiċi u d-differenza bejn dawk iż-żewġ valuri għandhom jiġu kkonfermati jew emendati kif xieraq,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-valuri relatati mal-prestazzjoni tal-manifatturi, kif ikkonfermati jew emendati għal kull manifattur ta' vetturi kummerċjali ħfief u għal kull konsorzju ta' manifatturi ta' vetturi kummerċjali ħfief fir-rigward tas-sena kalendarja 2014 skont l-Artikolu 8(6) tar-Regolament (UE) Nru 510/2011, huma speċifikati fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Il-valuri msemmija fil-punti minn (a) sa (e) tal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 għal kull manifattur ta' vetturi kummerċjali ħfief u għal kull konsorzju ta' manifatturi ta' vetturi kummerċjali ħfief għas-sena kalendarja 2014 huma wkoll speċifikati fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni, bl-eċċezzjoni prevista fl-Artikolu 2(4) ta' dak ir-Regolament għall-manifatturi kkonċernati.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil dawn il-manifatturi u konsorzji individwali li ġejjin, li ġew iffurmati b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 510/2011:

(1)

Alke S.r.l.

via Vigonovese 123

35127 Padova

L-Italja

(2)

Automobiles Citroen

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex France

(3)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex France

(4)

AVTOVAZ JSC

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Franza

(5)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Franza

(6)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Il-Ġermanja

(7)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Il-Ġermanja

(8)

FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Fiat Chrysler Automobiles

Binja 5 — Is-sular t'isfel — Kamra A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

L-Italja

(9)

CNG-Technik GmbH

Impjant Niehl, binja Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Il-Ġermanja

(10)

Automobile Dacia S.A.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Technocentre Cedex

Franza

(11)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Il-Ġermanja

(12)

Dongfeng Motor Corporation

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Giotti Victoria Srl

Sr.l. Pissana Road 11/a 50021

Barberino Val D'Elsa (Firenze)

L-Italja

(13)

DR Motor Company S.p.A.

S S 85, Venafrana km 37.500

86070 Macchia d'Isernia

L-Italja

(14)

Esagono Energia S.r.l.

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

L-Italja

(15)

FCA Italy S.p.A. (Fiat Group Automobiles S.p.A.)

Binja 5 — Is-sular t'isfel — Kamra A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

L-Italja

(16)

Ford Motor Company of Awstralja Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Ford Werke GmbH

Impjant Niehl, binja Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Il-Ġermanja

(17)

Ford Motor Company

Impjant Niehl, binja Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Il-Ġermanja

(18)

Ford Werke GmbH

Impjant Niehl, binja Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Il-Ġermanja

(19)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Il-Belġju

(20)

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Daimler AG,

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Il-Ġermanja

(21)

Mitsubishi Fuso Truck Europe S.A.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Daimler AG,

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Il-Ġermanja

(22)

LLC Automobile Plant Gaz

Poe 2

Lähte Tartumaa

60502

L-Estonja

(23)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Il-Ġermanja

(24)

GAC Gonow Auto Co. Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Gonow Europe S.r.l.

Via Ottaviano 42

00192 Ruma

L-Italja

(25)

Great Wall Motor Company Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

International Motors Limited

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Ir-Renju Unit

(26)

Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

URSUS SA Lublin,

ul. Frezerów 7, 20-952 Lublin,

Il-Polonja

(27)

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Ir-Renju Unit

(28)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Ir-Renju Unit

(29)

Hyundai Motor Company

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromanade 5

63067 Offenbach

Il-Ġermanja

(30)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromanade 5

63067 Offenbach

Il-Ġermanja

(31)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromanade 5

63067 Offenbach

Il-Ġermanja

(32)

Hyundai Motor India Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromanade 5

63067 Offenbach

Il-Ġermanja

(33)

Isuzu Motors Limited

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Il-Belġju

(34)

IVECO S.p.A.

Via Puglia 35

10156 Turin

L-Italja

(35)

Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Ir-Renju Unit

(36)

KIA Motors Corporation

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja

(37)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja

(38)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Il-Ġermanja

(39)

LADA France S.A.S.

13 Route Nationale 10

78310 Coignieres

Franza

(40)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Dipartment Legali Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Il-Ġermanja

(41)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Ruma)

L-Italja

(42)

Mazda Motor Corporation

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

D-61440 Oberursel/Ts

Il-Ġermanja

(43)

M.F.T.B.C.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Daimler AG,

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Il-Ġermanja

(44)

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

Franza

(45)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

In-Netherlands

(46)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

In-Netherlands

(47)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

In-Netherlands

(48)

Nissan International SA

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Brussell

Il-Belġju

(49)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Il-Ġermanja

(50)

Piaggio & C S.p.A.

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

L-Italja

(51)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Technocentre Cedex

Franza

(52)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Franza

(53)

Ssangyong Motor Company

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja

(54)

Suzuki Motor Corporation

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Suzuki Deutschland GmbH

Dipartment Legali Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Il-Ġermanja

(55)

Tata Motors Limited

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

Internal Automotive Research Centre

L-Università ta' Warwick

Coventry CV4 7AL

Ir-Renju Unit

(56)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussell

Il-Belġju

(57)

Toyota Caetano Portugal S.A.

Avenida Vasco de Gama 1410

4431-956 Vila Nova de Gaia

Il-Portugall

(58)

Volvo Car Corporation

Binja VAK Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

L-Iżvezja

(59)

Konsorzju għal: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Il-Ġermanja

(60)

Konsorzju għal: FCA Italy S.p.A.

Binja 5 — Is-sular t'isfel — Kamra A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

L-Italja

(61)

Konsorzju għal: Ford -Werke GmbH

Impjant Niehl, binja Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Il-Ġermanja

(62)

Konsorzju għal: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Il-Ġermanja

(63)

Konsorzju għal: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja

(64)

Konsorzju għal: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

In-Netherlands

(65)

Il-konsorzju tar-Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Franza

Din għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Miguel ARIAS CAÑETE

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 145, 31.5.2011, p. 1.


ANNESS

Tabella 1

Valuri marbutin mal-prestazzjoni tal-manifatturi kkonfermati skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Isem il-manifattur

Konsorzji u derogi

Għadd ta' reġistrazzjonijiet

Valur medju tal-emissjonijiet ta' CO2 (70 %) ikkoreġut

Mira tal-emissjonijiet speċifiċi

Distanza mill-mira

Distanza mill-mira aġġustata

Valur medju tal-massa

Valur medju tal-emissjonijiet ta' CO2 (100 %)

ALKE SRL

 

16

0,000

222,482

– 222,482

– 222,482

2 216,56

0,000

AUTOMOBILES CITROEN

 

154 961

127,146

160,663

– 33,517

– 33,517

1 551,84

148,026

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

154 473

124,856

160,399

– 35,543

– 35,543

1 549,00

146,894

AVTOVAZ JSC

P7

77

210,189

137,116

73,073

72,997

1 298,64

214,805

BLUECAR SAS

 

121

0,000

133,522

– 133,522

– 133,522

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

 

2 422

129,180

177,329

– 48,149

– 48,149

1 731,04

141,416

BMW M GMBH

 

243

142,347

190,631

– 48,284

– 48,284

1 874,07

150,222

CHRYSLER GROUP LLC

P2

1 318

200,728

210,825

– 10,097

– 20,813

2 091,21

211,988

CNG-TECHNIK GMBH

P3

621

116,949

152,149

– 35,200

– 35,200

1 460,29

125,337

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

21 978

120,885

135,623

– 14,738

– 14,987

1 282,59

132,196

DAIMLER AG

P1

125 357

187,428

217,544

– 30,116

– 30,151

2 163,46

199,685

DONGFENG MOTOR CORPORATION

DMD

324

153,270

 

 

 

1 174,41

162,614

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

2

254,000

 

 

 

1 755,00

254,000

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

2

0,000

 

 

 

1 287,50

0,000

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P2

124 796

141,101

172,327

– 31,226

– 31,230

1 677,26

157,616

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

12 338

213,167

219,493

– 6,326

– 6,333

2 184,42

228,221

FORD MOTOR COMPANY

P3

731

217,325

220,629

– 3,304

– 3,304

2 196,63

231,048

FORD-WERKE GMBH

P3

178 997

158,184

189,189

– 31,005

– 31,028

1 858,57

175,294

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

DMD

52

150,500

 

 

 

1 585,31

157,154

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

P1

723

235,611

245,321

– 9,710

– 9,710

2 462,14

241,080

MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA

P1

4

236,000

241,960

– 5,960

– 5,960

2 426,00

237,750

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

DMD

4

274,000

 

 

 

2 271,25

290,750

GM KOREA COMPANY

P4

29

142,400

171,736

– 29,336

– 29,336

1 670,90

154,862

GONOW AUTO CO LTD

D

74

161,000

175,000

– 14,000

– 14,000

1 138,99

173,419

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

279

182,482

 

 

 

1 760,34

195,645

HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO Ltd

DMD

15

205,200

 

 

 

1 705,20

214,800

HONDA MOTOR CO LTD

 

11

147,571

192,340

– 44,769

– 44,769

1 892,45

174,727

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

 

237

143,721

165,215

– 21,494

– 21,494

1 600,78

154,270

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

1 375

145,133

179,341

– 34,208

– 34,208

1 752,68

163,534

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

782

107,751

112,806

– 5,055

– 5,055

1 037,25

109,752

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

1 285

134,567

150,479

– 15,912

– 15,912

1 442,33

142,786

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

3

110,000

121,029

– 11,029

– 11,029

1 125,67

111,333

ISUZU MOTORS LIMITED

 

10 810

192,379

207,105

– 14,726

– 14,726

2 051,22

200,433

IVECO SPA

 

31 381

218,029

244,542

– 26,513

– 26,513

2 453,76

228,131

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

D

14 517

255,021

276,930

– 21,909

– 21,909

2 030,51

267,020

KIA MOTORS CORPORATION

P5

1 378

121,285

145,127

– 23,842

– 23,842

1 384,79

132,739

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P5

403

116,418

152,246

– 35,828

– 35,828

1 461,34

129,288

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

55

218,842

 

 

 

1 236,35

220,745

LADA FRANCE

P7

13

179,000

141,392

37,608

37,608

1 344,62

179,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

204

114,063

 

 

 

1 283,70

118,029

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

178

205,573

 

 

 

2 099,21

210,539

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

335

132,235

 

 

 

1 715,02

152,313

M.F.T.B.C.

P1

6

237,750

220,725

17,025

17,025

2 197,67

242,167

MIA ELECTRIC SAS

 

9

0,000

100,094

– 100,094

– 100,094

900,56

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P6/D

2 368

192,202

210,000

– 17,798

– 17,798

1 971,60

202,592

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P6/D

430

203,641

210,000

– 6,359

– 6,359

2 060,83

208,040

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P6/D

9 711

202,875

210,000

– 7,125

– 7,125

1 955,90

206,504

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

39 343

140,282

191,926

– 51,644

– 51,644

1 888,00

184,325

ADAM OPEL AG

P4

77 322

156,975

177,176

– 20,201

– 20,201

1 729,40

172,516

PIAGGIO & C SPA

D

2 285

115,871

155,000

– 39,129

– 39,129

1 093,36

145,090

RENAULT SAS

P7

204 847

114,825

166,494

– 51,669

– 51,822

1 614,54

149,052

RENAULT TRUCKS

 

7 682

214,930

245,610

– 30,680

– 30,680

2 465,25

225,265

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

741

197,079

210,000

– 12,921

– 12,921

2 064,60

203,709

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

190

158,421

 

 

 

1 231,19

162,100

TATA MOTORS LIMITED

 

77

191,358

209,026

– 17,668

– 17,668

2 071,87

193,169

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

28 016

181,199

195,431

– 14,232

– 14,360

1 925,69

192,592

TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA

DMD

662

256,985

 

 

 

1 940,61

259,695

VOLVO CAR CORPORATION

 

2 406

142,776

183,178

– 40,402

– 40,402

1 793,94

158,808


Tabella 2

Valuri marbutin mal-prestazzjoni tal-konsorzji kkonfermati skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Isem il-konsorzju

Konsorzju

Għadd ta' reġistrazzjonijiet

Valur medju tal-emissjonijiet ta' CO2 (70 %) ikkoreġut

Mira tal-emissjonijiet speċifiċi

Distanza mill-mira

Distanza mill-mira aġġustata

Valur medju tal-massa

Valur medju tal-emissjonijiet ta' CO2 (100 %)

DAIMLER

P1

126 090

187,577

217,704

– 30,127

– 30,160

2 165,18

199,926

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P2

126 114

141,520

172,730

– 31,210

– 31,253

1 681,59

158,184

FORD-WERKE GMBH

P3

192 687

160,689

191,129

– 30,440

– 30,467

1 879,43

178,734

GENERAL MOTORS

P4

77 351

156,966

177,174

– 20,208

– 20,208

1 729,38

172,510

KIA

P5

1 781

120,066

146,738

– 26,672

– 26,672

1 402,11

131,958

MITSUBISHI MOTORS

P6/D

12 509

200,650

210,000

– 9,350

– 9,350

1 962,48

205,817

POOL RENAULT

P7

226 915

113,870

163,493

– 49,623

– 49,771

1 582,27

147,444

Noti ta' spjega għat-Tabelli 1 u 2:

Kolonna A:

Tabella 1: “Isem il-manifattur” tfisser l-isem tal-manifattur kif innotifikat lill-Kummissjoni mill-manifattur ikkonċernat jew, meta ma tkunx saret din in-notifika, l-isem irreġistrat mill-awtorità tar-reġistrazzjoni tal-Istat Membru.

Tabella 2: “Isem il-konsorzju” tfisser l-isem tal-konsorzju ddikjarat mill-maniġer tal-konsorzju.

Kolonna B:

“D” tfisser li ngħatat deroga marbuta ma' manifattur ta' volumi żgħar skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) Nru 510/2011, b'effett għas-sena kalendarja 2014.

“DMD” tfisser li tapplika deroga de minimis: dan ifisser li manifattur li, flimkien mal-intrapriżi kollha marbuta miegħu, ikun ħareġ inqas minn 1 000 vettura ġdida rreġistrata fl-2014, mhuwiex obbligat li jilħaq mira tal-emissjonijiet speċifiċi.

“P” tfisser li l-manifattur huwa membru ta' konsorzju (imniżżel fit-Tabella numru 2) iffurmat skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 510/2011, u li l-ftehim tal-konsorzju jkun validu għas-sena kalendarja tal-2014.

Kolonna C:

“Għadd ta' reġistrazzjonijiet” tfisser l-għadd totali ta' karozzi ġodda rreġistrati minn Stati Membri f'sena kalendarja, bl-esklużjoni ta' dawk ir-reġistrazzjonijiet li huma relatati ma' rekords fejn il-valuri għall-massa jew għas-CO2 huma neqsin, u ta' dawk ir-rekords li l-manifattur ma jirrikonoxxix. L-għadd ta' reġistrazzjonijiet irrappurtati mill-Istati Membri ma jista' jinbidel għall-ebda raġuni oħra.

Kolonna D:

“Valur medju tal-emissjonijiet ta' CO2 (70 %) ikkoreġut” tfisser il-valur medju tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 li jkun ġie kkalkulat abbażi tas-70 % tal-vetturi bl-inqas emissjonijiet fil-flotta tal-manifattur skont it-tielet paragrafu tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 510/2011. Fejn xieraq, il-valur medju tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 ġie aġġustat biex jitqiesu l-korrezzjonijiet li ġew innotifikati lill-Kummissjoni mill-manifattur ikkonċernat. Ir-rekords użati għall-kalkolu jinkludu dawk li fihom valur validu tal-massa u tal-emissjonijiet ta' CO2.

Kolonna E:

“Il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi” tfisser il-mira tal-emissjonijiet ikkalkulata abbażi tal-valur medju tal-massa tal-vetturi kollha attribwiti lil manifattur billi tintuża l-formula stabbilita fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 510/2011.

Kolonna F:

“Id-distanza mill-mira” tfisser id-differenza bejn il-valur medju tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 mogħti fil-kolonna D u l-mira tal-emissjonijiet speċifiċi mogħtija fil-kolonna E. Meta l-valur mogħti fil-kolonna F ikun wieħed pożittiv, il-valur medju tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 ikun jaqbeż il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi.

Kolonna G:

“Distanza mill-mira aġġustata” tfisser li, meta l-valuri mogħtija f'din il-kolonna jkunu differenti minn dawk mogħtija fil-kolonna F, il-valuri f'dik il-kolonna jkunu ġew aġġustati biex jitqies il-marġni ta' errur. Il-marġni ta' errur jiġi kkalkulat skont il-formula li ġejja:

Errur

=

il-valur assolut ta' [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

il-valur medju tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2, inklużi l-vetturi mhux identifikabbli (kif stabbilit fil-kolonna D);

TG1

=

il-mira ta' emissjonijiet speċifiċi, inklużi l-vetturi mhux identifikabbli (kif stabbilita fil-kolonna E);

AC2

=

il-valur medju tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2, minbarra l-vetturi mhux identifikabbli;

TG2

=

il-mira ta' emissjonijiet speċifiċi, bl-esklużjoni tal-vetturi mhux identifikabbli.

Kolonna I:

“Valur medju tal-emissjonijiet ta' CO2 (100 %)” tfisser il-valur medju tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 li jkun ġie kkalkulat abbażi ta' 100 % tal-vetturi attribwiti lill-manifattur. Fejn xieraq, il-valur medju tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 ġie aġġustat biex jitqiesu l-korrezzjonijiet li ġew innotifikati lill-Kummissjoni mill-manifattur ikkonċernat. Ir-rekords użati għall-kalkolu jinkludu dawk li fihom valur validu għall-massa u għall-emissjonijiet tas-CO2, iżda li ma jqisux is-superkrediti msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 510/2011.


4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/53


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2251

tas-26 ta' Novembru 2015

li tikkonferma jew temenda l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 u l-miri tal-emissjonijiet speċifiċi għall-manifatturi tal-karozzi tal-passiġġieri għas-sena kalendarja 2014 skont ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument C(2015) 8348)

(It-testi bin-Netherlandiż, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bit-Taljan u bl-Iżvediż biss huma awtentiċi)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 li jistabbilixxi standards ta' rendiment għall-emissjonijiet minn karozzi ġodda tal-passiġġieri bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi ħfief (1), u b'mod partikulari t-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 8(5) u l-Artikolu 10(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009, kull sena l-Kummissjoni hija meħtieġa tikkonferma l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 u l-mira tal-emissjonijiet speċifiċi għal kull manifattur tal-karozzi tal-passiġġieri fl-Unjoni, kif ukoll għal kull konsorzju ta' manifatturi ffurmat skont l-Artikolu 7(1) ta' dak ir-Regolament. Abbażi ta' dik il-konferma, il-Kummissjoni għandha tiddetermina jekk il-manifatturi u l-konsorzji jkunux ikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament.

(2)

Skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 l-emissjonijiet speċifiċi medji tal-manifatturi għall-2014 jiġu kkalkulati skont it-tieni paragrafu ta' dak l-Artikolu u jqisu 80 % tal-karozzi ġodda tal-manifattur irreġistrati matul dik is-sena.

(3)

Id-dejta ddettaljata li għandha tintuża għall-kalkolu tal-valur tal-emissjonijiet speċifiċi medji u tal-miri tal-emissjonijiet speċifiċi hija stabbilita fil-punt 1 tal-Parti A u fil-Parti C tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 u hija bbażata fuq ir-reġistrazzjonijiet mill-Istati Membri ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri matul is-sena kalendarja preċedenti.

(4)

Ħafna mill-Istati Membri bagħtu d-dejta għall-2014 lill-Kummissjoni sal-iskadenza tat-28 ta' Frar 2015 f'konformità mal-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009. Fejn il-verifika tad-dejta tal-Kummissjoni, wriet li ċerta dejta kienet nieqsa jew ċarament skorretta, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-Istati Membri kkonċernati u, soġġett għall-qbil ta' dawk l-Istati Membri, id-dejta ġiet ikkoreġuta jew mimlija kif xieraq. F'każijiet fejn ma seta' jintlaħaq l-ebda qbil mal-Istat Membru kkonċernat, id-dejta provviżorja ta' dak l-Istat Membru ma ġietx ikkoreġuta.

(5)

Fil-15 ta' April 2015, il-Kummissjoni ppubblikat id-dejta provviżorja u nnotifikat 93 manifattur dwar il-kalkoli provviżorji tal-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 tagħhom fl-2014 u l-miri tal-emissjonijiet speċifiċi tagħhom skont l-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009. Il-manifatturi ntalbu jivverifikaw id-dejta u jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe żball fi żmien tliet xhur minn meta jirċievu n-notifika f'konformità mal-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 8(5) ta' dak ir-Regolament u f'konformità mal-Artikolu 9(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1014/2010 (2). Żewġ manifatturi aċċettaw id-dejta preliminari mingħajr korrezzjonijiet filwaqt li 40 manifattur bagħtu notifiki ta' żbalji sad-data ta' skadenza mogħtija.

(6)

Id-dejta provviżorja u l-kalkoli provviżorji tal-emissjonijiet speċifiċi medji u tal-miri tal-emissjonijiet speċifiċi tal-51 manifattur l-ieħor li ma nnotifikaw l-ebda żball fis-settijiet tad-dejta jew li ma bagħtu l-ebda tweġiba oħra, għandhom jiġu kkonfermati mingħajr korrezzjonijiet. Għal manifattur wieħed il-vetturi kollha rapportati fis-sett tad-dejta provviżorju kienu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 443/2009.

(7)

Il-Kummissjoni vverifikat il-korrezzjonijiet notifikati mill-manifatturi, u l-ġustifikazzjonijiet rispettivi, u s-settijiet tad-dejta ġew ikkoreġuti kif xieraq.

(8)

Fil-każ ta' rekords b'parametri ta' identifikazzjoni nieqsa jew skorretti, bħat-tip, il-varjant, il-kodiċi tal-verżjoni jew in-numru ta' approvazzjoni tat-tip, għandu jiġi kkunsidrat il-fatt li l-manifatturi ma jistgħux jivverifikaw jew jikkoreġu dawk ir-rekords. Bħala konsegwenza, jixraq li jiġi applikat marġni ta' żball lill-valuri tal-emissjonijiet tad-CO2 u tal-massa ta' dawk ir-rekords.

(9)

Il-marġni ta' żball għandu jiġi kkalkulat bħala d-differenza bejn id-distanzi sal-mira tal-emissjonijiet speċifiċi espressi bħala l-mira tal-emissjonijiet medji mnaqqsa mill-emissjonijiet speċifiċi medji kkalkulati bl-inklużjoni u bl-esklużjoni ta' dawk ir-reġistrazzjonijiet li ma jistgħux jiġu vverifikati mill-manifatturi. Kemm jekk dik id-differenza tkun pożittiva kif ukoll jekk tkun negattiva, il-marġni ta' żball għandu dejjem itejjeb il-pożizzjoni tal-manifattur fir-rigward tal-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tiegħu.

(10)

Skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009, manifattur għandu jitqies li huwa konformi mal-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tiegħu msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament meta l-emissjonijiet medji indikati f'din id-Deċiżjoni jkunu inqas mill-mira tal-emissjonijiet speċifiċi, espressi bħala distanza negattiva sal-mira. F'każ li l-emissjonijiet medji ta' manifattur jaqbżu l-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tiegħu, għandu jiġi impost primjum għall-eċċess ta' emissjonijiet skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009, ħlief jekk il-manifattur ikkonċernat jibbenefika minn eżenzjoni minn dik il-mira skont l-Artikolu 2(4) jew l-Artikolu 11 ta' dak ir-Regolament jew ikun membru ta' konsorzju skont l-Artikolu 7 ta' dak ir-Regolament u l-konsorzju jikkonforma mal-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tiegħu. Abbażi ta' dak, manifattur wieħed għandu jitqies li qed jaqbeż il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tiegħu għall-2014.

(11)

Wara dikjarazzjoni mill-Grupp Volkswagen fit-3 ta' Novembru 2015 li nstabu l-irregolaritajiet meta kienu qed jiġu determinati l-livelli tal-approvazzjoni tat-tip għad-CO2 ta' wħud mill-vetturi tagħhom, ma għandhomx jiġu kkonfermati l-emissjonijiet speċifiċi medji tad-CO2 u l-miri tal-emissjonijiet speċifiċi għall-konsorzju Volkswagen u l-membri tiegħu sakemm tasal kjarifika ulterjuri mingħand il-Grupp Volkswagen. B'konsegwenza ta' dan il-konsorzju Volkswagen u l-membri tiegħu (Audi AG, Audi Hungaria Motor KFt., Bentley Motors Ltd., Bugatti Automobiles S.A.S., Automobili Lamborghini S.p.A., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S., u Volkswagen AG) ma għandhomx ikunu suġġetti għal din id-Deċiżjoni.

(12)

L-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati fl-2014, il-miri tal-emissjonijiet speċifiċi u d-differenza bejn dawk iż-żewġ valuri għandhom jiġu kkonfermati skont dan,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-valuri marbutin mal-prestazzjoni tal-manifatturi, kif ikkonfermati jew emendati għal kull manifattur ta' karozzi tal-passiġġieri u għal kull konsorzju ta' manifatturi bħal dawn fir-rigward tas-sena kalendarja 2014 skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009, huma speċifikati fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Il-valuri msemmija fil-punti minn (a) sa (e) tal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 għal kull manifattur ta' karozzi tal-passiġġieri u għal kull konsorzju ta' manifatturi bħal dawn għas-sena kalendarja 2014 huma wkoll speċifikati fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni, bl-eċċezzjoni prevista fl-Artikolu 2(4) ta' dak ir-Regolament għall-manifatturi kkonċernati.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-manifatturi individwali u lill-konsorzji ffurmati li ġejjin skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009:

(1)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co.,KG

Alpenstraße 35 — 37

86807 Buchloe

Il-Ġermanja

(2)

Aston Martin Lagonda Ltd.

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire CV35 0DB

Ir-Renju Unit

(3)

Automobiles Citroen

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

Franza

(4)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

Franza

(5)

AVTOVAZ JSC

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignières

Franza

(6)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Franza

(7)

BLUECAR ITALY S.R.L.

Foro Bonaparte 54

20121 Milano (MI)

L-Italja

(8)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Il-Ġermanja

(9)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Il-Ġermanja

(10)

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

BYD Europe B.V.

Vareseweg 53

3047 AT Rotterdam

In-Netherlands

(11)

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road Dartford

Kent DA1 4QN

Ir-Renju Unit

(12)

Chevrolet Italia S.p.A.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Il-Ġermanja

(13)

FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Fiat Chrysler Automobiles

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

L-Italja

(14)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Il-Ġermanja

(15)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Franza

(16)

Daihatsu Motor Co Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Brussels

Il-Belġju

(17)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Il-Ġermanja

(18)

Dongfeng Motor Corporation

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Giotti Victoria S.r.l.

Pisana Road, 11/a

50021 Barberino Val D'Elsa (Florence)

L-Italja

(19)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96 8218

NJ Lelystad

In-Netherlands

(20)

DR Motor Company S.p.A.

S.S. 85, Venafrana km 37.500

86070 Macchia d'Isernia

L-Italja

(21)

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

L-Italja

(22)

FCA Italy S.p.A. (Fiat Group Automobiles S.p.A.)

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

L-Italja

(23)

Fisker Automotive and Technology Group LLC

Fisker Automotive GmbH

Daimlerstrasse 11a

85748 Garching

Il-Ġermanja

(24)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Il-Ġermanja

(25)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Il-Ġermanja

(26)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Il-Belġju

(27)

General Motors Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Il-Ġermanja

(28)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Il-Ġermanja

(29)

Great Wall Motor Company Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

International Motors Ltd.

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Ir-Renju Unit

(30)

GTF Innovations S.A.S.

ZI de Lucinges

01370 Treffort-Cuisiat

Franza

(31)

Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Ir-Renju Unit

(32)

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Ir-Renju Unit

(33)

Honda Turkiye A.S.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Ir-Renju Unit

(34)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Ir-Renju Unit

(35)

Hyundai Motor Company

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Il-Ġermanja

(36)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Il-Ġermanja

(37)

Hyundai Motor India Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Il-Ġermanja

(38)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Il-Ġermanja

(39)

Isuzu Motors Limited

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12,

B-2630 Aartselaar

Il-Belġju

(40)

IVECO S.p.A.

Via Puglia 35

10156 Torino

L-Italja

(41)

Jaguar Land Rover Ltd.

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Ir-Renju Unit

(42)

Jiangling Motor Holding Co Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

LWMC Europe BV

Berenbroek 3

5707 DB Helmond

In-Netherlands

(43)

KIA Motors Corporation

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja

(44)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja

(45)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

L-Awstrija

(46)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Il-Ġermanja

(47)

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Franza

(48)

Lotus Cars Ltd.

Hethel Norwich

Norfolk NR14 8EZ

Ir-Renju Unit

(49)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Il-Ġermanja

(50)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

L-Italja

(51)

Maruti Suzuki India Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Il-Ġermanja

(52)

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

L-Italja

(53)

Mazda Motor Corporation

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Il-Ġermanja

(54)

McLaren Automotive Ltd.

Chertsey Road

Woking

Surrey GU21 4YH

Ir-Renju Unit

(55)

Mercedes-AMG GmbH

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229 HPC F 403

70327 Stuttgart,

Il-Ġermanja

(56)

MG Motor UK Ltd.

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham B31 2BQ

Ir-Renju Unit

(57)

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

Franza

(58)

Micro-Vett S.r.l.

Via Lago Maggiore, 48

36077 Altavilla Vicentina (VI)

L-Italja

(59)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

In-Netherlands

(60)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

In-Netherlands

(61)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

In-Netherlands

(62)

Morgan Motor Co. Ltd.

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Ir-Renju Unit

(63)

National Electric Vehicle Sweden A.B.

Saabvägen 5

SE-461 38 Trollhättan

L-Iżvezja

(64)

Nissan International SA

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

Il-Belġju

(65)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Il-Ġermanja

(66)

Pagani Automobili S.p.A.

Via dell' Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena),

L-Italja

(67)

PERODUA Manufacturing

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

KESMAN Ltd.

Suite 7 Queensgate House 18 Cookham Road

Maidenhead, Berkshire SL6 8BD

Ir-Renju Unit

(68)

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 SAINT CHRISTOL les Alès

Franza

(69)

Perushaan Otomobil Nasional Sdn Bhd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Proton Cars UK Ltd.

1-3 Crowley Way

Avonmouth Bristol, BS11 9YR

Ir-Renju Unit

(70)

Qoros Automotive Co., Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Qoros Automotive Europe GmbH

Martiusstrasse 5

80802 München

Il-Ġermanja

(71)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Franza

(72)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Franza

(73)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130

80788 München

Il-Ġermanja

(74)

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Franza

(75)

Ssangyong Motor Company

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja

(76)

Suzuki Motor Corporation

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Il-Ġermanja

(77)

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Il-Ġermanja

(78)

Tata Motors Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

International Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry

CV4 7AL

Ir-Renju Unit

(79)

Tazzari GL S.p.A.

VIA Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologna

L-Italja

(80)

Tesla Motors Ltd.

Rappreżentata fl-Unjoni minn:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

In-Netherlands

(81)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Il-Belġju

(82)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

L-Iżvezja

(83)

Wiesmann GmbH

An der Lehmkuhle 87

48249 Dülmen

Il-Ġermanja

(84)

Il-konsorzju ta': BMW Group BMW

Petuelring 130

80788 Munich

Il-Ġermanja

(85)

Il-konsorzju ta': Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Il-Ġermanja

(86)

Il-konsorzju ta': FCA Italy S.p.A.

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

L-Italja

(87)

Il-konsorzju ta': Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50725 Köln

Il-Ġermanja

(88)

Il-konsorzju ta': General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Il-Ġermanja

(89)

Il-konsorzju ta': Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire SL3 8QY

Ir-Renju Unit

(90)

Il-konsorzju ta': Hyundai

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Il-Ġermanja

(91)

Il-konsorzju ta': Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja

(92)

Il-konsorzju ta': Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

In-Netherlands

(93)

Il-konsorzju ta': Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Franza

(94)

Il-konsorzju ta': Suzuki

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Il-Ġermanja

(95)

Il-konsorzju ta': Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Ir-Renju Unit

Għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Miguel ARIAS CAÑETE

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1014/2010 tal-10 ta' Novembru 2010 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta' dejta fuq ir-reġistrazzjoni ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri skont ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 293, 11.11.2010, p. 15).


ANNESS

Tabella 1

Valuri marbuta mal-prestazzjoni tal-manifatturi kkonfermati skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Isem il-manifattur

Konsorzji u derogi

Għadd ta' reġistrazzjonijiet

Medja tad-CO2 (80 %) kkoreġuta

Mira ta' emissjonijiet speċifiċi

Distanza sal-mira

Distanza sal-mira kkoreġuta

Massa medja

Medja tad-CO2 (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

DMD

753

160,382

 

 

 

1 842,29

168,440

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 358

313,382

313,000

0,382

0,382

1 815,17

319,624

AUTOMOBILES CITROEN

 

594 247

103,142

125,262

– 22,120

– 22,120

1 268,32

110,758

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

766 517

102,376

125,348

– 22,972

– 22,972

1 270,20

109,549

AVTOVAZ JSC

P8

831

213,646

125,611

88,035

88,035

1 275,96

215,937

BLUECAR SAS

 

1 070

0,000

123,686

– 123,686

– 123,686

1 233,83

0,000

BLUECAR ITALY SRL

 

100

0,000

124,882

– 124,882

– 124,882

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

791 411

120,841

139,446

– 18,605

– 18,648

1 578,69

130,892

BMW M GMBH

P1

6 559

201,232

147,426

53,806

53,064

1 753,31

208,926

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

 

47

0,000

179,493

– 179,493

– 179,493

2 455,00

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

81

152,781

 

 

 

642,53

160,543

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

66

113,000

118,182

– 5,182

– 5,182

1 113,39

114,530

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 945

170,991

158,684

12,307

12,145

1 999,66

181,942

CNG-TECHNIK GMBH

P4

9

0,000

143,761

– 143,761

– 143,761

1 673,11

22,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

372 685

119,789

122,430

– 2,641

– 2,641

1 206,35

125,172

DAIMLER AG

P2

685 857

118,152

139,460

– 21,308

– 21,329

1 579,00

131,482

DONGFENG MOTOR CORPORATION

DMD

3

165,000

 

 

 

1 251,33

171,333

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

10

178,000

 

 

 

865,00

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

305

144,270

 

 

 

1 214,16

146,115

FERRARI SPA

D

2 068

300,285

303,000

– 2,715

– 2,715

1 671,58

316,254

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

666 763

110,682

119,520

– 8,838

– 8,847

1 142,68

115,543

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

27

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD MOTOR COMPANY

P4

21

101,756

134,118

– 32,362

– 102,261

1 462,10

136,048

FORD-WERKE GMBH

P4

939 427

113,657

127,433

– 13,776

– 13,777

1 315,84

121,450

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

25 500

152,649

164,616

– 11,967

– 11,969

1 572,98

160,788

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

3 244

166,887

137,350

29,537

29,537

1 532,84

199,146

GM KOREA COMPANY

P5

32 754

124,841

131,465

– 6,624

– 6,624

1 404,05

133,763

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

460

163,747

 

 

 

1 318,08

166,909

GTF INNOVATIONS SAS

 

3 758

116,045

131,844

– 15,799

– 15,799

1 412,34

123,226

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

6 932

124,076

119,643

4,433

4,433

1 145,36

125,061

HONDA MOTOR CO LTD

P6

7 402

122,460

131,824

– 9,364

– 9,364

1 411,92

132,559

HONDA TURKIYE AS

P6

550

154,798

126,457

28,341

28,341

1 294,47

155,038

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

111 220

124,614

132,954

– 8,340

– 8,340

1 436,63

134,383

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P11

63 440

126,043

136,711

– 10,668

– 10,668

1 518,85

136,998

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P11

120 983

110,465

116,176

– 5,711

– 5,711

1 069,51

113,304

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P11

200 747

133,734

133,128

0,606

0,606

1 440,45

140,090

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

P11

24 306

111,163

116,467

– 5,304

– 5,304

1 075,87

113,047

ISUZU MOTORS LIMITED

DMD

64

199,922

 

 

 

2 026,14

204,000

IVECO SPA

 

2

228,000

237,075

– 9,075

– 9,075

3 715,00

319,000

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P10/ND

140 214

165,435

178,025

– 12,590

– 12,590

2 043,66

178,403

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

DMD

2

154,000

 

 

 

1 375,00

154,000

KIA MOTORS CORPORATION

P13

216 344

115,439

126,403

– 10,964

– 10,964

1 293,30

125,015

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P13

130 605

133,612

133,518

0,094

0,094

1 448,98

140,734

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

21

194,000

 

 

 

896,43

194,143

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

833

219,378

 

 

 

1 285,08

220,505

LADA FRANCE

P8

2

179,000

129,452

49,548

49,548

1 360,00

202,000

LOTUS CARS LIMITED

DMD

569

193,092

 

 

 

1 183,45

201,694

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9/ND

108 700

117,932

123,114

– 5,182

– 5,183

1 147,29

123,154

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

221

174,943

 

 

 

1 889,86

176,805

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9/ND

26 905

97,981

123,114

– 25,133

– 25,133

932,15

99,191

MASERATI SPA

P3

5 032

190,742

157,313

33,429

33,427

1 969,66

213,316

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

159 719

121,968

129,426

– 7,458

– 7,458

1 407,43

128,179

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

342

268,564

280,000

– 11,436

– 11,436

1 541,27

270,670

MERCEDES-AMG GMBH

P2

651

261,346

145,494

115,852

115,064

1 711,04

272,252

MG MOTOR UK LIMITED

D

2 280

135,148

149,500

– 14,352

– 14,352

1 329,33

140,523

MIA ELECTRIC SAS

 

22

0,000

108,563

– 108,563

– 108,563

902,91

0,000

MICRO-VETT SPA

 

6

0,000

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

72 149

85,529

143,547

– 58,018

– 58,018

1 668,43

119,360

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

41

132,688

133,308

– 0,620

– 0,620

1 444,39

146,195

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

20 075

95,695

109,822

– 14,127

– 14,127

930,47

97,539

MORGAN MOTOR CO LTD

DMD

407

173,663

 

 

 

1 100,73

189,708

NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN

DMD

208

177,229

 

 

 

1 610,13

181,827

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

469 186

103,312

129,031

– 25,719

– 25,719

1 350,80

115,019

ADAM OPEL AG

P5

860 957

122,425

131,518

– 9,093

– 9,093

1 405,22

130,150

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

2

343,000

 

 

 

1 487,00

343,000

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

DMD

20

137,000

 

 

 

1 010,75

137,700

PGO AUTOMOBILES

DMD

11

174,000

 

 

 

1 011,18

174,182

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

DMD

11

198,625

 

 

 

1 322,36

199,818

QOROS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

39

146,000

 

 

 

1 485,00

146,000

RENAULT SAS

P8

871 327

98,779

124,427

– 25,648

– 25,649

1 250,06

108,354

RENAULT TRUCKS

DMD

24

187,474

 

 

 

2 145,63

191,292

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

581

326,254

180,600

145,654

144,968

2 479,23

330,043

SECMA SAS

DMD

41

131,000

 

 

 

658,00

131,585

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

7 873

170,944

180,000

– 9,056

– 9,056

1 861,68

177,986

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9/ND

16 467

163,974

123,114

40,860

40,860

1 315,77

169,338

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P9/ND

740

98,797

123,114

– 24,317

– 24,317

880,11

98,838

TATA MOTORS LIMITED

P10/ND

405

132,660

178,025

– 45,365

– 45,365

1 368,96

141,770

TAZZARI GL SPA

 

21

0,000

99,137

– 99,137

– 99,137

696,67

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

4 574

0,000

166,629

– 166,629

– 166,629

2 173,50

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

538 673

102,286

127,146

– 24,860

– 24,998

1 309,55

112,791

VOLVO CAR CORPORATION

 

231 912

112,433

143,886

– 31,453

– 31,453

1 675,85

126,482

WIESMANN GMBH

DMD

4

289,667

 

 

 

1 462,50

292,000


Tabella 2

Valuri marbuta mal-prestazzjoni tal-konsorzji kkonfermati skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ismijiet tal-konsorzji

Konsorzju

Għadd ta' reġistrazzjonijiet

Medja tad-CO2 (80 %) kkoreġuta

Mira ta' emissjonijiet speċifiċi

Distanza sal-mira

Distanza sal-mira kkoreġuta

Massa medja

Medja tad-CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

798 551

121,078

139,541

– 18,463

– 18,518

1 580,78

131,678

DAIMLER AG

P2

686 508

118,181

139,465

– 21,284

– 21,301

1 579,12

131,616

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

729 740

111,754

122,890

– 11,136

– 11,158

1 216,43

121,490

FORD-WERKE GMBH

P4

939 457

113,654

127,433

– 13,779

– 13,781

1 315,84

121,449

GENERAL MOTORS

P5

897 021

122,543

131,536

– 8,993

– 8,993

1 405,62

130,530

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

126 104

124,164

132,127

– 7,963

– 7,963

1 418,55

133,853

MITSUBISHI MOTORS

P7

92 265

85,363

136,204

– 50,841

– 50,841

1 507,76

114,624

KONSORZJU TA' RENAULT

P8

1 244 845

104,458

123,830

– 19,372

– 19,373

1 236,99

113,461

KONSORZJU TA' SUZUKI

P9/ND

152 812

114,9

123,114

– 8,214

– 8,215

1 126,27

123,794

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P10/ND

140 619

165,324

178,025

– 12,701

– 12,701

2 041,71

178,298

HYUNDAI

P11

409 476

121,928

127,686

– 5,758

– 5,758

1 321,36

130,092

KIA

P13

346 949

122,256

129,082

– 6,826

– 6,826

1 351,91

130,932

Noti ta' spjegazzjoni għat-Tabelli 1 u 2:

Kolonna A:

Tabella 1: “Isem il-manifattur” tfisser l-isem tal-manifattur kif inhu nnotifikat lill-Kummissjoni mill-manifattur ikkonċernat jew, fejn tali notifika ma tkunx seħħet, l-isem irreġistrat mill-awtorità ta' reġistrazzjoni tal-Istat Membru.

Tabella 2: “Isem il-konsorzju” tfisser l-isem tal-konsorzju ddikjarat mill-maniġer tal-konsorzju.

Kolonna B:

“D” tfisser li ngħatat deroga marbuta ma' manifattur ta' volum żgħir skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 b'effett mis-sena kalendarja 2014;

“ND” tfisser li ngħatat deroga marbuta ma' manifattur niċċa skont l-Artikolu 11(4) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 b'effett mis-sena kalendarja 2014;

“DMD” tfisser li tapplika deroga de minimis, jiġifieri manifattur li flimkien mal-impriżi konnessi kollha tiegħu kien responsabbli għal inqas minn 1 000 vettura ġdida rreġistrata fl-2014 ma għandux jissodisfa mira ta' emissjonijiet speċifiċi;

“P” tfisser li l-manifattur huwa membru ta' konsorzju (elenkat fit-tabella 2) iffurmat skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 u l-ftehim tal-konsorzju huwa validu għas-sena kalendarja 2014.

Kolonna C:

“Għadd ta' reġistrazzjonijiet” tfisser l-għadd totali ta' karozzi ġodda rreġistrati minn Stat Membru f'sena kalendarja, mingħajr ma jingħaddu dawk ir-reġistrazzjonijiet marbuta ma' rekords li fihom il-valuri għall-massa u/jew għad-CO2 kienu neqsin u dawk ir-rekords li l-manifattur ma jaf xejn dwarhom. L-għadd ta' reġistrazzjonijiet rapportati mill-Istati Membri ma jistgħux jinbidlu b'mod ieħor.

Kolonna D:

“Medja tad-CO2 (80 %) ikkoreġuta” tfisser l-emissjonijiet speċifiċi medji tad-CO2 li ġew ikkalkulati abbażi tat-80 % tal-vetturi li għandhom l-inqas emissjonijiet fil-flotta tal-manifattur skont it-tielet inċiż tat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 u l-punt 4 tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2010) 657 finali. Fejn jixraq, l-emissjonijiet speċifiċi medji ġew ikkoreġuti biex iqisu l-korrezzjonijiet notifikati lill-Kummissjoni mill-manifattur ikkonċernat. Ir-rekords li ntużaw għall-kalkolu jinkludu dawk li għandhom valur validu għall-massa u għall-emissjonijiet tad-CO2.

Kolonna E:

“Mira ta' emissjonijiet speċifiċi” tfisser il-mira tal-emissjonijiet ikkalkulata abbażi tal-massa medja tal-vetturi kollha attribwiti lill-manifattur li japplika l-formola stabbilita fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 443/2009.

Kolonna F:

“Distanza sal-mira” tfisser id-differenza bejn l-emissjonijiet speċifiċi medji speċifikati fil-kolonna D u l-mira ta' emissjonijiet speċifiċi fil-kolonna E. Fejn il-valur fil-kolonna F huwa pożittiv l-emissjonijiet speċifiċi medji jaqbżu l-mira ta' emissjonijiet speċifiċi.

Kolonna G:

“Distanza sal-mira kkoreġuta” tfisser li fejn il-valuri f'din il-kolonna kienu differenti minn dawk fil-kolonna F, il-valuri f'dik il-kolonna ġew aġġustati biex iqisu l-marġni tal-iżball. Il-marġni tal-iżball japplika biss jekk il-manifattur ikun innotifika lill-Kummissjoni dwar ir-rekords bil-kodiċi tal-iżball B kif stabbilit fl-Artikolu 9(3) tar-Regolament (UE) Nru 1014/2010. Il-marġni tal-iżball jiġi kkalkulat skont il-formola li ġejja:

Żball

=

valur assolut ta' [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

l-emissjonijiet speċifiċi medji tad-CO2 inkluż il-vetturi mhux identifikati (kif stabbilit fil-kolonna D);

TG1

=

il-mira ta' emissjonijiet speċifiċi inkluż il-vetturi mhux identifikati (kif stabbilit fil-kolonna E);

AC2

=

l-emissjonijiet speċifiċi medji tad-CO2 eskluż il-vetturi mhux identifikati;

TG2

=

il-mira ta' emissjonijiet speċifiċi eskluż il-vetturi mhux identifikati.

Kolonna I:

“Medja tad-CO2 (100 %)” tfisser l-emissjonijiet speċifiċi medji tad-CO2 li ġew ikkalkulati abbażi ta' 100 % tal-vetturi attribwiti lill-manifattur. Fejn jixraq, l-emissjonijiet speċifiċi medji ġew ikkoreġuti biex iqisu l-korrezzjonijiet notifikati lill-Kummissjoni mill-manifattur ikkonċernat. Ir-rekords li ntużaw għall-kalkolu jinkludu dawk li fihom valur validu għall-massa u għall-emissjonijiet tad-CO2 iżda ma jqisux is-superkrediti msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009.


Rettifika

4.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 318/73


Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol (Riformulazzjoni)

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 362 tas-17 ta' Diċembru 2014 )

F'paġna 51, fl-Anness I, fl-Appendiċi II, il-Formola 1 tal-EASA:

flok:

“1.

Approving Competent Authority/Country

2.

AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE

EASA FORM 1

3.

Form Tracking Number

4.

Organisation Name and Address:

5.

Work Order/Contrac/Invoice

6.

Item

7.

Description

8.

Part No.

9.

Qty.

10.

Serial No.

11.

Status/work

12.

Remarks

13a.

Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to:

approved design data and are in a condition for safe operation

non-approved design data specified in block 12

14 A.

Part-145.A.50 Release to Service

Other regulation specified in block 12

Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Part-145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service.

13b.

Authorised Signature

13c.

Approval/Authorisation Number

14b.

Authorised Signature

14c.

Certificate/Approval Ref. No.

13d.

Name

13e.

Date (dd mmm yyy)

14d.

Name

Date (dd mmm yyyy)

USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES

This certificate does not automatically constitude authourity to install the intem(s).

Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts items from the airworthiness authority specified in block 1.

Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.”,

aqra:

“1.

L-Awtorità Kompetenti/il-Pajjiż tal-Approvazzjoni

2.

ĊERTIFIKAT TAR-RILAXX AWTORIZZAT

FORMOLA 1 TAL-EASA

3.

Numru tal-Intraċċar tal-Formola

4.

Isem u Indirizz tal-Organizzazzjoni:

5.

Ordni tax-Xogħol/Kuntratt/Fattura

6.

Oġġett

7.

Deskrizzjoni

8.

Nru tal-Parti

9.

Kwantità.

10.

Nru tas-Serje

11.

Status/Xogħol

 

 

 

 

 

 

12.

Rimarki

13a.

Jiċċertifika li l-oġġetti identifikati hawn fuq ġew manifatturati f'konformità ma':

dejta approvata tad-disinn u huma f'kundizzjoni ta' tħaddim sikur

dejta tad-disinnmhux approvata speċifikata fil-kaxxa 12

14 a.

☐ Il-Parti 145.A.50 Rilaxx għall-Użu ☐ Regolament ieħor speċifikat fil-kaxxa 12

Jiċċertifika li sakemm mhux speċifikat mod ieħor fil-kaxxa 12, ix-xogħol identifikat fil-kaxxa 11 u deskritt fil-kaxxa 12, sar skont il-Parti 145 u fir-rigward ta' dak ix-xogħol huwa kkunsidrat li l-oġġetti huma lesti biex jiġu rilaxxati għall-użu.

13b.

Firma Awtorizzata

13c.

Numru tal-Approvazzjoni/Awtorizzazzjoni

14b.

Firma Awtorizzata

14c.

Nru ta' Ref. taċ-Ċertifikat/tal-Approvazzjoni

13d.

Isem

13e.

Data (jj xxx ssss)

14d.

Isem

14e.

Data (jj xxx ssss)

RESPONSABILITAJIET TAL-UTENT/INSTALLATUR

Dan iċ-ċertifikat ma jagħtix awtomatikament l-awtorità biex jiġu installati l-oġġett(i)

Meta l-utent/installatur jagħmel xogħol skont ir-regolamenti ta' awtorità tal-ajrunavigabbiltà differenti mill-awtorità tal-ajrunavigabbiltà speċifikata fil-kaxxa 1, huwa essenzjali li l-utent/installatur jiżgura li l-awtorità tal-ajrunavigabbiltà tiegħu taċċetta oġġetti mill-awtorità tal-ajrunavigabbiltà speċifikata fil-kaxxa 1.

Dikjarazzjonijiet fil-kaxxi 13a u 14a ma jikkostitwixxux ċertifikat ta' installazzjoni. Fil-każijiet kollha r-rekords tal-manteniment tal-inġenju tal-ajru jrid ikun fihom ċertifikat ta' installazzjoni maħruġ mill-utent/installatur skont ir-regolamenti nazzjonali, qabel ma l-inġenju tal-ajru jkun jista' jittajjar.

Formola 1 tal-EASA 1 — MF/145 Ħarġa 2”.