ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 307

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
25 ta' Novembru 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra

1

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2169 tal-1 ta' Ottubru 2015 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/2170 tal-24 ta' Novembru 2015 li jemenda d-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti ta' applikazzjoni għall-proċeduri tal-għoti ta' kuntratti ( 1 )

5

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/2171 tal-24 ta' Novembru 2015 li jemenda d-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli limitu applikabbli fil-proċeduri tal-għoti ta' kuntratti ( 1 )

7

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/2172 tal-24 ta' Novembru 2015 li jemenda d-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti ta' applikazzjoni għall-proċeduri tal-għoti ta' kuntratti ( 1 )

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2173 tal-24 ta' Novembru 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 11 ( 1 )

11

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2174 tal-24 ta' Novembru 2015 dwar l-kompendju indikattiv ta' prodotti u servizzi ambjentali, il-format tat-trażmissjoni tad-dejta għall-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej u l-modalitajiet, l-istruttura u l-perjodiċità tar-rapporti ta' kwalità skont ir-Regolament (UE) Nru 691/2011 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej ( 1 )

17

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2175 tal-24 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

23

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2176 tat-23 ta' Novembru 2015 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Ewropew għat-tfassil ta' standards fin-navigazzjoni interna (CESNI) u fis-sessjoni plenarja tal-Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni fuq ir-Renu (is-CCNR) rigward l-adozzjoni ta' standard dwar ir-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni

25

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2177 tal-20 ta' Novembru 2015 li teżenta l-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass fil-Portugall mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali (notifikata bid-dokument C(2015) 8043)  ( 1 )

27

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

25.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 307/1


Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra

Il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra (1), iffirmat fi Brussell fis-6 ta' Ottubru 2010, ser jidħol fis-seħħ fit-13 ta' Diċembru 2015.


(1)  ĠU L 127, 14.5.2011, p. 6.


25.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 307/2


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/2169

tal-1 ta' Ottubru 2015

dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 91, 100(2), 167(3) u 207, flimkien mal-Artikolu 218(6)(a)(v) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Fit-23 ta' April 2007 il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tinnegozja Ftehim ta' Kummerċ Ħieles mar-Repubblika tal-Korea, minn issa msejjħa “il-Korea”, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha.

(2)

Dawk in-negozjati ġew konklużi u Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”), ġie ffirmat fil-15 ta' Ottubru 2009.

(3)

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2011/265/UE tas-16 ta' Settembru 2010 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra (1) il-Ftehim ġie inizjalat f'isem l-Unjoni fis-6 ta' Ottubru 2010, pendenti l-konklużjoni tiegħu f'data aktar tard, u ġie applikat fuq bażi provviżorja.

(4)

Il-Ftehim għandu jiġi approvat.

(5)

Il-Ftehim ma jaffettwax id-drittijiet tal-investituri tal-Istati Membri tal-Unjoni milli jibbenefikaw minn xi trattament aktar favorevoli previst f'xi ftehim marbut mal-investiment li tiegħu jkunu Partijiet Stat Membru u l-Korea.

(6)

Skont l-Artikolu 218(7) tat-Trattat, huwa xieraq li l-Kunsill jawtorizza lill-Kummissjoni biex tapprova ċerti modifiki limitati għall-Ftehim. Il-Kummissjoni għandu jkollha l-awtorizzazzjoni li ġġib fi tmiemu d-dritt għall-koproduzzjonijiet kif stipulat fl-Artikolu 5 tal-Protokoll dwar il-Kooperazzjoni Kulturali sakemm il-Kummissjoni ma tiddeċidix li dan il-jedd għandu jkompli u dan jiġi approvat mill-Kunsill skont proċedura speċifika meħtieġa kemm minħabba s-sensittività ta' dan l-element tal-Ftehim kif ukoll minħabba l-fatt li l-Ftehim ser jiġi konkluż mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata li tapprova l-modifiki tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi skont l-Artikolu 10.25 tal-Ftehim.

(7)

Huwa xieraq li jiġu stabbiliti l-proċeduri rilevanti għall-ħarsien tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi li jingħataw ħarsien skont il-Ftehim,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, (2) huwa b'dan approvat f'isem l-Unjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jinnomina l-persuna(i) awtorizzata(i) biex tipproċedi/jipproċedu, f'isem l-Unjoni sabiex jagħtu n-notifika msemmija fl-Artikolu 15.10.2 tal-Ftehim, sabiex jiġi espress il-kunsens tal-Unjoni biex tiġi marbuta bil-Ftehim.

Artikolu 3

1.   Il-Kummissjoni għandha tavża lill-Korea bl-intenzjoni tal-Unjoni Ewropea li ma testendix il-perjodu tad-dritt għall-koproduzzjoni skont l-Artikolu 5 tal-Protokoll dwar il-Kooperazzjoni Kulturali bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 5(8) tal-imsemmi Protokoll, sakemm, fuq proposta mill-Kummissjoni, erba' xhur qabel it-tmiem ta' tali perjodu ta' dritt, il-Kunsill ma japprovax li dan id-dritt ikompli. Jekk il-Kunsill jaqbel li għandu jkompli dan id-dritt, din id-dispożizzjoni għandha terġa' ssir applikabbli fi tmiem il-perjodu mġedded tad-dritt. Għall-għan speċifiku li tittieħed deċiżjoni dwar it-tkomplija tal-perjodu tad-dritt, il-Kunsill għandu jaġixxi b'unanimità.

2.   Għall-għanijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 10.25 tal-Ftehim, modifiki għall-Ftehim permezz ta' deċiżjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi għandhom jiġu approvati mill-Kummissjoni f'isem l-Unjoni. Fejn il-partijiet interessati ma jkunux jistgħu jaqblu fil-każ li jkun hemm l-oġġezzjonijiet marbutin ma' xi Indikazzjoni Ġeografika, il-Kummissjoni għandha tadotta din il-pożizzjoni abbażi tal-proċedura stipulata fl-Artikolu 15(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal- 20 ta' Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (3). Il-perjodu imsemmi fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li jistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tal-implementazzjoni tal-poteri mogħtija lill-Kummissjoni (4) għandu jkun ta' xahar.

Artikolu 4

1.   Isem li jkun protett taħt is-Sottotaqsima C “Indikazzjonijiet Ġeografiċi” tal-Kapitlu Għaxra tal-Ftehim jista' jintuża minn kwalunkwe operatur li jkun qiegħed ibiegħ il-prodotti agrikoli, l-oġġetti tal-ikel, l-inbejjed, l-inbejjed aromatizzati jew l-ispirti li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjoni korrispondenti.

2.   L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jinforzaw il-protezzjoni prevista fl-Artikoli 10.18 sa 10.23 tal-Ftehim, inkluż fuq talba ta' parti interessata.

Artikolu 5

Il-pożizzjoni li għandha tieħu l-Unjoni fil-Kumitat dwar il-Kooperazzjoni Kulturali dwar deċiżjonijiet li jkollhom effetti legali se tkun iddeterminata mill-aġir tal-Kunsill b'konformità mat-Trattat. Ir-rappreżentanti tal-Unjoni fil-Kumitat dwar il-Kooperazzjoni Kulturali se jkunu uffiċjali anzjani kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Istati Membri li għandhom kompetenza u esperjenza fuq kwistjonijiet u prassi kulturali, u li se jippreżentaw il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea skont it-Trattat.

Artikolu 6

Id-dispożizzjoni applikabbli għall-għanijiet li jiġu adottati r-regoli implimentattivi meħtieġa għall-applikazzjoni tar-regoli li jinstabu fl-Anness II(a) tal-Protokoll dwar id-Definizzjoni ta' “Prodotti li Joriġinaw” u Metodi ta' Kooperazzjoni Amministrattiva tal-Ftehim hija l-Artikolu 247a tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (5).

Artikolu 7

Il-Ftehim m'għandux jinftiehem li jagħti xi drittijiet jew jimponi xi obbligazzjonijiet li jistgħu jkunu invokati quddiem il-qrati u t-tribunali tal-Unjoni jew tal-Istati Membri.

Artikolu 8

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, l-1 ta' Ottubru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

É. SCHNEIDER


(1)  ĠU L 127, 14.5.2011, p. 1.

(2)  Il-Ftehim ġie ppubblikat fil-ĠU L 127, 14.5.2011, p. 1, flimkien mad-deċiżjoni dwar l-iffimar.

(3)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(4)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


REGOLAMENTI

25.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 307/5


REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2170

tal-24 ta' Novembru 2015

li jemenda d-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti ta' applikazzjoni għall-proċeduri tal-għoti ta' kuntratti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 6 tagħha,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni 94/800/KE (2) il-Kunsill ikkonkluda l-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (“il-Ftehim”) (3). Il-Ftehim għandu jkun applikat għal b'valur li jilħaq jew li jaqbeż l-ammonti (“il-limiti”) stipulati fil-Ftehim u espressi bħala drittijiet speċjali ta' prelevament.

(2)

Wieħed mill-għanijiet tad-Direttiva 2014/24/UE huwa li l-awtoritajiet kontraenti li japplikaw dik id-Direttiva jitħallew jikkonformaw fl-istess waqt mal-obbligi stabbiliti fil-Ftehim. Biex jinkiseb dan, il-limiti stabbiliti għall-kuntratti pubbliċi f'dik id-Direttiva, li huma koperti wkoll mill-Ftehim, għandhom jiġu allinjati sabiex jiġi żgurat li jikkorrispondu mal-ekwivalenti f'euro, aġġustat 'l isfel għall-eqreb elf, tal-limiti stipulati fil-Ftehim.

(3)

Għal raġunijiet ta' koerenza, huwa xieraq li jiġu allinjati wkoll il-limiti fid-Direttiva 2014/24/UE, li mhumiex koperti mill-Ftehim. Għaldaqstant id-Direttiva 2014/24/UE għandha tiġi emendata skont dan.

(4)

Minħabba li l-kalkolu tal-limiti riveduti jeħtieġ isir abbażi ta' valur medju tal-euro għal ċertu perjodu li jkun jiġi fi tmiemu fil-31 ta' Awwissu, u minħabba li l-limiti riveduti jridu jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fil-bidu ta' Novembru, meta jiġi adottat dan ir-Regolament għandha tiġi applikata l-proċedura ta' urġenza,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2014/24/UE tiġi emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (a), l-ammont “EUR 5 186 000” jinbidel b'“EUR 5 225 000”,

(b)

fil-punt (b), l-ammont “EUR 134 000” jinbidel b'“EUR 135 000”,

(c)

fil-punt (c), l-ammont “EUR 207 000” jinbidel b'“EUR 209 000”.

(2)

L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 13 hu emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (a), l-ammont “EUR 5 186 000” jinbidel b'“EUR 5 225 000”,

(b)

fil-punt (b), l-ammont “EUR 207 000” jinbidel b'“EUR 209 000”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoin f'isem il-Komunitа Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1).

(3)  Il-Ftehim huwa ftehim multilaterali fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Dan il-Ftehim għandu l-għan li s-swieq tal-akkwist pubbliku jinfetħu b'mod reċiproku fost il-partijiet kontraenti tiegħu.


25.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 307/7


REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2171

tal-24 ta' Novembru 2015

li jemenda d-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli limitu applikabbli fil-proċeduri tal-għoti ta' kuntratti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 17 tagħha,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni 94/800/KE (2) il-Kunsill ikkonkluda l-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (“il-Ftehim”) (3). Il-Ftehim għandu jkun applikat għal kwalunkwe kuntratt ta' akkwisti b'valur li jilħaq jew li jaqbeż l-ammonti (“livelli limitu”) stipulati fil-Ftehim u espressi bħala drittijiet speċjali ta' prelevament.

(2)

Wieħed mill-għanijiet tad-Direttiva 2014/25/UE huwa li tippermetti lill-entitajiet kontraenti li japplikawha biex fl-istess waqt ikunu jistgħu jikkonformaw mal-obbligi stabbiliti fil-Ftehim. Biex jinkiseb dan, il-livelli limitu stabbiliti permezz ta' din id-Direttiva għall-kuntratti pubbliċi li huma koperti wkoll mill-Ftehim, għandhom jiġu allinjati sabiex jiġi żgurat li jikkorrispondu mal-ekwivalenti f'euro, aġġustati 'l isfel għall-eqreb elf, tal-livelli limitu stipulati fil-Ftehim.

(3)

Għal raġunijiet ta' koerenza, huwa xieraq li jiġu allinjati wkoll il-livelli limitu tad-Direttiva 2014/25/UE li mhumiex koperti mill-Ftehim. Id-Direttiva 2014/25/UE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.

(4)

Peress li l-kalkolu tal-livelli limitu riveduti għandu jsir abbażi ta' valur medju tal-euro għal perjodu definit li jagħlaq fil-31 ta' Awwissu u l-livelli limitu riveduti għandhom jiġu ppubblikati f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fil-bidu ta' Novembru, meta jiġi applikat dan ir-Regolament għandha tiġi applikata l-proċedura ta' urġenza.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 15 tad-Direttiva 2014/25/UE jiġi emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (a) l-ammont “EUR 414 000” jinbidel b'“EUR 418 000”,

(b)

fil-punt (b), l-ammont “EUR 5 186 000” jinbidel b'“EUR 5 225 000”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunitа Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1).

(3)  Il-Ftehim huwa ftehim plurilaterali fi ħdan il-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. L-għan tal-Ftehim huwa li jwassal għall-ftuħ reċiproku tas-swieq tal-akkwisti pubbliċi fost il-partijiet tiegħu.


25.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 307/9


REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2172

tal-24 ta' Novembru 2015

li jemenda d-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti ta' applikazzjoni għall-proċeduri tal-għoti ta' kuntratti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9 tagħha,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni 94/800/KE (2) il-Kunsill ikkonkluda l-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (“il-Ftehim”) (3). Il-Ftehim għandu jkun applikat għal kwalunkwe kuntratt ta' akkwist b'valur li jilħaq jew li jaqbeż l-ammonti (“il-limiti”) stipulati fil-Ftehim u espressi bħala drittijiet speċjali ta' prelevament.

(2)

Wieħed mill-għanijiet tad-Direttiva 2014/23/UE huwa li l-entitajiet kontraenti u l-awtoritajiet kontraenti li japplikaw dik id-Direttiva jitħallew jikkonformaw fl-istess waqt mal-obbligi stabbiliti fil-Ftehim. Biex jinkiseb dan, il-limiti stabbiliti għall-kuntratti pubbliċi f'dik id-Direttiva, li huma koperti wkoll mill-Ftehim, għandhom jiġu allinjati sabiex jiġi żgurat li jikkorrispondu mal-ekwivalenti f'euro, aġġustat 'l isfel għall-eqreb elf, tal-limiti stipulati fil-Ftehim.

(3)

Għal raġunijiet ta' koerenza, huwa xieraq li jiġu allinjati wkoll il-limiti fid-Direttiva 2014/23/UE, li mhijiex koperta mill-Ftehim. Għaldaqstant, id-Direttiva 2014/23/UE għandha tiġi emendata skont dan.

(4)

Minħabba li l-kalkolu tal-limiti riveduti jeħtieġ isir abbażi ta' valur medju tal-euro għal ċertu perjodu li jkun jiġi fi tmiemu fil-31 ta' Awwissu, u minħabba li l-limiti riveduti jridu jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fil-bidu ta' Novembru, meta jiġi adottat dan ir-Regolament għandha tiġi applikata l-proċedura ta' urġenza,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 2014/23/UE, l-ammont “EUR 5 186 000” jinbidel b'“EUR 5 225 000”,

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoin f'isem il-Komunitа Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1).

(3)  Il-Ftehim huwa ftehim multilaterali fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Dan il-Ftehim għandu l-għan li s-swieq tal-akkwist pubbliku jinfetħu b'mod reċiproku fost il-partijiet kontraenti tiegħu.


25.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 307/11


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2173

tal-24 ta' Novembru 2015

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 11

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 (2) ġew adottati ċerti standards internazzjonali u interpretazzjonijiet li kienu fis-seħħ fil-15 ta' Ottubru 2008.

(2)

Fis-6 ta' Mejju 2014, il-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà ppubblika emendi għall-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRS) 11 Arranġamenti Konġunti intitolat Kontabilità għall-Akkwisti ta' Interessi f'Operazzjonijiet Konġunti. L-emendi jipprovdu gwida ġdida dwar it-trattament tal-kontabilità ta' akkwist ta' interess f'operazzjoni konġunta li fiha l-attività tal-operazzjoni konġunta tikkostitwixxi negozju.

(3)

L-emendi għall-IFRS 11 jinkludu referenzi għall-IFRS 9 li attwalment ma jistgħux jiġu applikati billi l-IFRS 9 ma ġiex adottat mill-Unjoni. Għalhekk kwalunkwe referenza għall-IFRS 9 kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament għandha tinqara bħala referenza għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl.

(4)

Il-konsultazzjoni mal-Grupp Konsultattiv Ewropew dwar ir-Rapportar Finanzjarju tikkonferma li l-emendi għall-IFRS 11 jissodisfaw il-kriterji għall-adozzjoni stipulati fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 1126/2008 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan.

(6)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Regolatorju dwar il-Kontabilità,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Fl-Anness għar-Regolament (KE) Nr 1126/2008, l-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 11 Arranġamenti Konġunti jiġi emendat kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament;

2.   Kwalunkwe referenza għall-IFRS 9 kif stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament tinqara bħala referenza għall-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl.

Artikolu 2

Kull kumpanija tapplika l-emendi msemmija fl-Artikolu 1, sa mhux aktar tard mid-data tal-bidu tal-ewwel sena finanzjarja tagħha li tibda fl-1 ta' Jannar 2016 jew wara.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 tat-3 ta' Novembru 2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 320, 29.11.2008, p. 1).


ANNESS

Kontabilizzazzjoni tal-akkwiżizzjonijiet ta' Interessi f'Operazzjonijiet Konġunti

(Emendi għall-IFRS 11)

“Riproduzzjoni permessa fiż-Żona Ekonomika Ewropea. Id-drittijiet kollha eżistenti huma riżervati barra miż-ŻEE, bl-eċċezzjoni tad-dritt ta' riproduzzjoni għall-użu personali jew għal skopijiet oħra in bona fide. Aktar tagħrif jista' jinkiseb mill-IASB fuq www.iasb.org”

Emendi għal IFRS 11 Arranġamenti Konġunti

Jiżdied il-paragrafu 21. Il-paragrafi 20–21 ġew inklużi għall-ħeffa ta' referenza iżda mhumiex emendati.

Operazzjonijiet konġunti

20.

Operatur konġunt għandu jirrikonoxxi b'rabta mal-interess tiegħu f'operazzjoni konġunta:

(a)

l-assi tiegħu, inkluż sehmu minn kwalunkwe assi miżmum b'mod konġunt;

(b)

l-obbligazzjonijiet tiegħu, inkluż sehmu minn kwalunkwe obbligazzjoni mġarrba b'mod konġunt;

(c)

id-dħul tiegħu mill-bejgħ ta' sehmu mill-eżitu li jirriżulta mill-operazzjoni konġunta;

(d)

sehmu mid-dħul mill-bejgħ tal-eżitu tal-operazzjoni konġunta; kif ukoll

(e)

l-ispejjeż tiegħu, inkluż sehmu minn kwalunkwe spiża mġarrba b'mod konġunt.

21.

Operatur konġunt għandu jikontabilizza l-assi, l-obbligazzjonijiet, id-dħul u l-ispejjeż marbuta mal-interess tiegħu f'operazzjoni konġunta skont l-IFRSs applikabbli għall-assi, l-obbligazzjonijiet, id-dħul u l-ispejjeż partikolari.

21A

Meta entità takkwista interess f'operazzjoni konġunta li fiha l-attività tal-operazzjoni konġunta tikkostitwixxi negozju, kif definit fl-IFRS 3, hija għandha tapplika, sal-limitu tas-sehem tagħha skont il-paragrafu 20, il-prinċipji kollha dwar il-kontabilizzazzjoni ta' kombinamenti ta' negozju, fl-IFRS 3, u IFRSs oħra, li ma jkunux f'kunflitt mal-linji gwida f'dan l-IFRS u tiddivulga l-informazzjoni li hija meħtieġa f'dawk l-IFRSs f'relazzjoni mal-kombinamenti ta' negozju. Dan japplika għall-akkwiżizzjoni kemm ta' interess inizjali u kemm ta' interessi addizzjonali f'operazzjoni konġunta li fiha l-attività tal-operazzjoni konġunta tikkostitwixxi negozju. Il-kontabilizzazzjoni għall-akkwiżizzjoni ta' interess f'operazzjoni konġunta bħal din hija speċifikata fil-paragrafi B33 A–B33D.

Fl-Appendiċi B, l-intestatura ewlenija qabel il-paragrafu B34 hija emendata u jiżdiedu l-paragrafi B33 A–B33D u l-intestatura relatata tagħhom.

Rapporti finanzjarji ta' partijiet f'arranġament konġunt (il-paragrafu 21 A–22)

Kontabilizzazzjoni għal akkwiżizzjonijiet ta' interessi f'operazzjonijiet konġunti

B33A

Meta entità takkwista interess f'operazzjoni konġunta li fiha l-attività tal-operazzjoni konġunta tikkostitwixxi negozju, kif definit fl-IFRS 3, għandha tapplika, sal-limitu tas-sehem tagħha skont il-paragrafu 20, il-prinċipji kollha dwar il-kontabilizzazzjoni ta' kombinamenti ta' negozju, fl-IFRS 3, u IFRSs oħra, li ma jkunux f'kunflitt mal-linji gwida f'dan l-IFRS u tiddivulga l-informazzjoni li hija meħtieġa f'dawk l-IFRSs f'relazzjoni mal-kombinamenti ta' negozju. Il-prinċipji tal-kontabilizzazzjoni tà kombinamenti ta' negozju li ma jkunux f'kunflitt mal-linji gwida f'dan l-IFRS jinkludu iżda mhumiex limitati għal:

(a)

il-kejl ta' assi u obbligazzjonijiet identifikabbli skont il-valur ġust, ħlief għal entrati li hemm eċċezzjonijiet għalihom fl-IFRS 3 u IFRSs oħrajn;

(b)

ir-rikonoxximent tal-kostijiet relatati mal-akkwiżizzjoni bħala spejjeż fil-perjodi meta ġġarrbu l-kostijiet u ngħataw is-servizzi, bl-eċċezzjoni li l-kostijiet għall-ħruġ ta' titoli ta' dejn jew ta' ekwità jiġu rikonoxxuti skont l-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni u l-IFRS 9; (1)

(c)

ir-rikonoxximent ta' assi ta' taxxa differita u ta' obbligazzjonijiet ta' taxxa differita li joriġinaw mir-rikonoxximent inizjali ta' assi jew obbligazzjonijiet, ħlief għal obbligazzjonijiet ta' taxxa differita li joriġinaw mir-rikonoxximent inizjali tal-avvjament, kif meħtieġ skont l-IFRS 3 u l-IAS 12 Taxxi fuq l-introjtu għal kombinamenti ta' negozji;

(d)

rikonoxximent tal-eċċess tal-korrispettiv trasferit fuq in-nett tal-ammonti fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-assi identifikabbli akkwistati u l-obbligazzjonijiet merfugħa, jekk ikun hemm, bħala avvjament; kif ukoll

(e)

ittestjar għall-indeboliment ta' unità li tiġġenera l-flus li għaliha jkun ġie allokat avvjament tal-anqas darba fis-sena, u kull meta jkun hemm indikazzjoni li l-unità tista' tkun indebolita, kif meħtieġ mill-IAS 36 Indeboliment ta' Assi għal avvjament akkwistat f'kombinament ta' negozji.

B33B

Il-paragrafi 21 A u B33 A japplikaw ukoll għall-formazzjoni ta' operazzjoni konġunta jekk, u biss jekk, negozju eżistenti, kif definit fl-IFRS 3, jiġi kkontribwit lill-operazzjoni konġunta mal-formazzjoni tagħha minn waħda mill-partijiet li jipparteċipaw fl-operazzjoni konġunta. Madankollu, dawn il-paragrafi ma japplikawx għall-formazzjoni ta' operazzjoni konġunta jekk il-partijiet kollha li jipparteċipaw f'operazzjoni konġunta jikkontribwixxu biss assi jew gruppi ta' assi li ma jikkostitwixxux negozji lill-operazzjoni konġunta mal-formazzjoni tagħha.

B33C

Operatur konġunt jista' jżid l-interess tiegħu f'operazzjoni konġunta li fiha l-attività tal-operazzjoni konġunta tikkostitwixxi negozju, kif definit fl-IFRS 3, billi jakkwista interess addizzjonali fl-operazzjoni konġunta. F'każijiet bħal dawn, interessi miżmuma preċedentement fl-operazzjoni konġunta ma jerġgħux jitkejlu jekk l-operatur konġunt iżomm kontroll konġunt.

B33D

Il-paragrafi 21 A u B33 A-B33C ma japplikawx għall-akkwiżizzjoni ta' interess f'operazzjoni konġunta meta l-partijiet li jaqsmu l-kontroll konġunt, inkluż l-entità li takkwista l-interess fl-operazzjoni konġunta, ikunu taħt kontroll komuni tal-istess parti jew partijiet aħħarija li jikkontrollaw, kemm qabel kif ukoll wara l-akkwiżizzjoni, u dak il-kontroll ma jkunx tranżitorju.

Fl-Appendiċi C, jiżdiedu l-paragrafu C1AA u l-paragrafu C14 A u l-intestatura relatata tiegħu.

DATA EFFETTIVA

C1AA

Kontabilizzazzjoni għal Akkwiżizzjonijiet ta' interessi f'Operazzjonijiet Konġunti (Emendi fl-IFRS 11) maħruġ f'Mejju 2014, emenda l-intestatura wara l-paragrafu B33 u żied il-paragrafi 21 A, B33 A–B33D u C14 A u l-intestaturi relatati tagħhom. Entità għandha tapplika dawk l-emendi b'mod prospettiv f'perjodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2016 jew wara. Hija permessa applikazzjoni iktar kmieni. Jekk entità tapplika dawk l-emendi f'perjodu aktar kmieni, hija għandha tiddivulga dak il-fatt.

Kontabilizzazzjoni għal akkwiżizzjonijiet ta' interessi f'operazzjonijiet konġunti

C14A

Kontabilizzazzjoni għal Akkwiżizzjonijiet ta' interessi f'Operazzjonijiet Konġunti (Emendi fl-IFRS 11) maħruġ f'Mejju 2014, emenda l-intestatura wara l-paragrafu B33 u żied il-paragrafi 21 A, B33 A–B33D, C1AA u l-intestaturi relatati tagħhom. Entità għandha tapplika dawk l-emendi b'mod prospettiv għal akkwiżizzjonijiet ta' interessi f'operazzjonijiet konġunti li fihom l-attivitajiet tal-operazzjonijiet konġunti jikkostitwixxu n-negozji, kif definit fl-IFRS 3, għal dawk l-akkwiżizzjonijiet li jseħħu mill-bidu tal-ewwel perjodu li fih tapplika dawk l-emendi. Konsegwentement, ammonti rikonoxxuti għal akkwiżizzjonijiet ta' interessi f'operazzjonijiet konġunti li jseħħu f'perjodi preċedenti ma għandhomx jiġu aġġustati.

Emendi konsegwenzjali għall-IFRS 1 Adozzjoni għall-ewwel darba tal-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju

Jiżdied il-paragrafu 39 W.

DATA EFFETTIVA

39W

Kontabilizzazzjoni għall-Akkwiżizzjonijiet ta' Interessi f'Operazzjonijiet Konġunti (Emendi fl-IFRS 11), maħruġ f'Mejju 2014, emenda l-paragrafu C5. Entità għandha tapplika dik l-emenda f'perjodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2016. Jekk entità tapplika l-emendi relatati mal-IFRS 11 mill-Kontabilizzazzjon għal Akkwiżizzjonijiet ta' Interessi f'Operazzjonijiet Konġunti (Emendi fl-IFRS 11) f'perjodu aktar kmieni, l-emenda għall-paragrafu C5 għandha tiġi applikata għal dak il-perjodu aktar kmieni.

Fl-Appendiċi C, il-paragrafu C5 huwa emendat.

Appendiċi C

Eżenzjonijiet għal kombinamenti ta' negozji

C5

L-eżenzjoni għal kombinamenti ta' negozji fl-imgħoddi tapplika wkoll għal akkwiżizzjonijiet fl-imgħoddi ta' investimenti f'assoċjati, interessi f'kumpaniji konġunti u interessi f'operazzjonijiet konġunti li fihom l-attività tal-operazzjoni konġunta tikkostitwixxi negozju, kif definit fl-IFRS 3. Barra minn dan, id-data magħżula fil-paragrafu C1 tapplika wkoll għal kull akkwiżizzjoni bħal din.


(1)  Jekk entità tapplika dawn l-emendi imma għadha ma tapplikax l-IFRS 9, kwalunkwe referenza għall-IFRS 9 għandha tinqara bħala referenza għall-IAS 39 Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl.


25.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 307/17


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2174

tal-24 ta' Novembru 2015

dwar l-kompendju indikattiv ta' prodotti u servizzi ambjentali, il-format tat-trażmissjoni tad-dejta għall-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej u l-modalitajiet, l-istruttura u l-perjodiċità tar-rapporti ta' kwalità skont ir-Regolament (UE) Nru 691/2011 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 691/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2011 dwar il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 3(5), 6(2) u 7(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej kif stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 691/2011 għandhom struttura modulari, u b'mod partikolari jeżisti modulu għall-kontijiet tal-oġġetti ambjentali u s-settur tas-servizzi fl-Anness V.

(2)

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kompendju indikattiv tal-prodotti u s-servizzi ambjentali u tal-attivitajiet ekonomiċi li għandhom jiġu koperti mill-Anness V sal-31 ta' Diċembru 2015.

(3)

F'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 691/2011, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-dejta statistika f'forma elettronika, b'mod konformi mal-format tekniku xieraq li għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni. L-inizjattiva tal-Iskambju tad-Dejta u l-Metadejta Statistiċi (SDMX) dwar l-istandards statistiċi u tekniċi għall-iskambju u l-qsim tad-dejta u l-metadejta tnediet mill-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kummissjoni (il-Eurostat), il-Fond Monetarju Internazzjonali, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), in-Nazzjonijiet Uniti u l-Bank Dinji. Għall-iskambju tal-istatistiki uffiċjali, l-SDMX tipprovdi standards statistiċi u tekniċi. Għaldaqstant għandu jiddaħħal format tekniku f'konformità ma' dawn l-istandards. Għandha tingħata gwida lill-Istati Membri dwar kif dawn il-formati għandhom jiġu implimentati skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Dawn il-linji gwida għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni (mill-Eurostat) f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri fi ħdan is-Sistema Ewropea tal-Istatistika.

(4)

L-applikazzjoni ta' standard uniku għall-iskambju u t-trażmissjoni ta' dejta għall-istatistika koperta bir-Regolament (UE) Nru 691/2011 tikkontribwixxi b'mod pożittiv għall-integrazzjoni tal-proċessi tan-negozju f'dan il-qasam ta' statistika.

(5)

F'konformità mal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 691/2011, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (lill-Eurostat) b'rapport dwar il-kwalità tad-dejta trażmessa.

(6)

F'konformità mal-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 691/2011, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni bil-għan li jiddefinixxu l-modalitajiet, l-istruttura u l-perjodiċità tar-rapporti ta' kwalità.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kompendju indikattiv tal-prodotti u s-servizzi ambjentali u tal-attivitajiet ekonomiċi

Il-kompendju indikattiv tal-prodotti u s-servizzi ambjentali u tal-attivitajiet ekonomiċi huwa stabbilit kif imniżżel fl-Anness.

Artikolu 2

Il-format tekniku għat-trażmissjoni tad-dejta

L-Istati Membri għandhom jipprovdu d-dejta rikjesta mir-Regolament (UE) Nru 691/2011 billi jużaw formati tad-dejta konformi mal-SDMX. Il-Kummissjoni (il-Eurostat) għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni d-dokumentazzjoni dettaljata marbuta ma' dawn il-formati.

Artikolu 3

Il-modalitajiet, l-istruttura u l-perjodiċità tar-rapporti ta' kwalità

1.   Kull sena l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (lill-Eurostat) b'rapporti dwar il-kwalità tad-dejta trażmessa skont ir-Regolament (UE) Nru 691/2011 bl-istess dati tal-għeluq għat-trasmissjoni kif stipulat fl-Annessi I sa VI, it-Taqsima 4 ta' dak ir-Regolament.

2.   Ir-rapporti tal-kwalità għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-kwalità tas-sorsi użati għad-dejta trażmessa skont ir-Regolament (UE) Nru 691/2011;

(b)

l-aġġustamenti magħmulin fl-istatistika bażika biex ir-riżultat jiġi allineat mal-kunċetti u d-definizzjonijiet tal-kontijiet jew għal raġunijiet metodoloġiċi oħra;

(c)

l-istima u l-ġbir ta' dejta li ma tistax tittieħed direttament minn sorsi statistiċi;

(d)

il-pawżi fis-serje ta' żmien li jirriżultaw minn bidliet fil-metodoloġija jew sorsi tad-dejta u l-passi meħuda sabiex jiġi żgurat li s-serje ta' żmien kemm jista' jkun ikunu jistgħu jitqabblu.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 192, 22.7.2011, p. 1.


ANNESS

Sabiex titħaffef l-applikazzjoni uniformi tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 691/2011, dan l-Anness jistabbilixxi kompendju indikattiv tal-prodotti u s-servizzi ambjentali u tal-attivitajiet ekonomiċi. Il-kompendju jikkonsisti f'lista ta' prodotti u servizzi ambjentali u lista ta' attivitajiet ekonomiċi.

L-oġġetti, is-servizzi u l-attivitajiet ekonomiċi għandhom ikunu rilevanti fil-livell nazzjonali. L-aspetti li ġejjin jistgħu jintużaw biex tiġi vvalutata r-rilevanza nazzjonali:

(a)

il-produzzjoni tal-oġġetti u s-servizzi u l-attivitajiet ekonomiċi huma statistikament sinifikanti fil-pajjiż,

(b)

is-sorsi tad-dejta biex jiġu stmati l-merkanzija, is-servizzi u l-attivitajiet ekonomiċi jeżistu.

Il-kompendju indikattiv mhux eżawrjenti u ma jeskludix l-eżistenza ta' oġġetti, servizzi u attivitajiet ambjentali oħra rilevanti fil-livell nazzjonali.

Prodotti u servizzi ambjentali

Prodotti tal-agrikoltura (pjanti u bhejjem) u l-akkwakultura organiċi u servizzi ta' sostenn;

Ħatab; injam ieħor meta jikkonforma ma' miżuri ta' sostenibilità;

Servizzi ta' riabilitazzjoni ta' siti tal-minjieri;

Servizzi ta' qbid tal-ilma tad-drenaġġ biex tiġi evitata l-kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan;

Vetturi elettriċi u tagħmir ta' trasport aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi; pajpijiet tal-egżost u l-partijiet tagħhom (il-filtri tal-partiċelli wkoll);

Strumenti, makkinarju u apparat għall-analiżi ta' sustanzi li jniġġsu, li jiffiltraw jew li jsaffu l-gassijiet u l-likwidi;

Tankijiet settiċi, bramel imtaqqbin u oġġetti simili użati għall-filtrazzjoni tal-ilma fil-bokok tal-katusi; pompi li jintużaw fit-trattament tal-ilma mormi, vetturi għall-ġbir tal-ilma mormi u t-tindif tad-drenaġġi, karbonju attivat bl-għan li jiffiltra l-ilma;

Tubi u pajpijiet għall-impjanti għat-trattament tal-ilma mormi kif ukoll għall-ġestjoni tal-ilma;

Xkejjer u boroż li jieħdu post il-basktijiet tal-plastik; bramel, kaxxi, kontenituri jew reċipjenti oħra għall-ħażna u l-ġarr tal-iskart; pannelli, blokki u oġġetti simili magħmula minn fibri veġetali, tiben jew tilqit tal-injam, agglomerati b'sustanzi minerali li jgħaqqdu; inċineraturi u makkinarju għat-trattament tal-iskart (pereżempju dawk użati fil-miżbliet);

Kontenituri taċ-ċomb għall-iskart radjuattiv;

Servizzi ta' manutenzjoni u tiswija għat-tnaqqis fit-telf tal-ilma;

Tagħmir speċifiku għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli: pereżempju, sistemi ta' ħżin għall-bijogass, bojlers u tagħmir ieħor imħaddem bil-gass, pannelli solari u ċelloli fotovoltajċi, turbini idrawliċi u roti tal-ilma, turbini tar-riħ;

Il-bijofjuwils;

Il-faħam tal-kannol meta jikkonforma ma' miżuri ta' sostenibilità;

Prodotti għall-iżolament termali u kontra l-istorbju, l-iktar fil-bini: pereżempju, prodotti tas-sufra, twieqi bi tliet saffi iżolanti, materjal ta' iżolament għall-faċċati, il-bjut u elementi oħra tal-bini bħall-materjali magħmulin minn fibri tal-ħġieġ, fibri tal-ġebla, ċelluloża, polimeri u poliuretan u oħrajn;

Kontenituri tal-injam rikondizzjonat;

Tagħmir speċifiku prodott għall-ħarsien tal-ambjent u prodotti għall-ġestjoni tar-riżorsi: pereżempju termostats għar-regolazzjoni tat-tisħin u tat-tkessiħ, valvi termostatiċi, pompi tas-sħana, bojlers li jużaw il-kondensazzjoni, ħiters tal-ilma solari;

Lampi bi skariku elettriku bħala lampi bi pressa baxxa (pereżempju lampi fluworexxenti kompatti) u l-aktar tagħmir domestiku effiċjenti;

Gomma riġenerata f'għamliet primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi, xkejjer u basktijiet tal-bijoplastik;

Makkinarju għall-irkupru tal-metall;

Manutenzjoni, tiswija u servizzi ta' installazzjoni għall-prodotti ambjentali;

Elettriku, gass u sħana minn sorsi rinnovabbli:

Ilma desalinat u ilma tax-xita miġbur; manutenzjoni ta' mejnijiet tal-ilma biex jitnaqqas it-telf tal-ilma;

Servizzi ta' drenaġġ: Pereżempju l-ġbir, it-trasport u t-trattament tal-iskart, operazzjoni, manutenzjoni u tindif ta' sistemi tad-drenaġġ;

Servizzi ta' ġbir, trattament u rimi ta' skart perikoluż u mhux perikoluż;

Servizzi ta' trattament u rimi ta' skart nukleari;

Servizzi ta' irkupru tal-materjali; materji primi sekondarji;

Servizzi ta' rimedju u tindif għall-ħamrija, għall-ilma tal-pjan u għall-ilma tal-wiċċ;

Servizzi ta' rimedju u tindif għall-arja;

Servizzi oħrajn ta' rimedju u kontroll speċjalizzat tat-tniġġiż;

Konsum baxx tal-enerġija u l-bini passiv u r-rinnovament enerġetiku ta' bini eżistenti;

Manutenzjoni u tiswija ta' servizzi ta' netwerks tal-ilma;

Impjanti tat-trattament tal-ilma mormi u tal-iskart u sistemi tad-drenaġġ;

Impjanti tal-enerġija rinnovabbli inkluża l-installazzjoni ta' pannelli fotovoltajċi;

Xogħlijiet ta' iżolament tal-istorbju;

Servizzi ta' inġinerija u arkitettura għall-konsum baxx tal-enerġija u bini passiv u r-rinnovament enerġetiku ta' bini eżistenti;

Servizzi ta' inġinerija u arkitettura għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli;

Servizzi ta' inġinerija u arkitettura għall-proġetti tal-ġestjoni tal-ilma, tal-ilma mormi u tal-iskart;

Servizzi ta' spezzjoni teknika ta' vetturi tat-trasport bit-triq fir-rigward tal-emissjonijiet fl-arja;

Servizzi ta' R&Ż għall-ħarsien ambjentali u l-ġestjoni tar-riżorsi;

Servizzi ta' konsulenza dwar l-ambjent;

Skart pubbliku u l-ġbir tal-iskart mit-toroq;

Servizzi amministrattivi għall-ħarsien ambjentali u l-finijiet tal-ġestjoni tar-riżorsi;

Servizzi ta' taħriġ fil-ħarsien ambjentali u l-ġestjoni tar-riżorsi;

Servizzi ambjentali pprovduti minn organizzazzjonijiet bl-imseħbin;

Servizzi ta' riservi naturali, inklużi l-konservazzjoni tal-organiżmi selvaġġi.

Attivitajiet ekonomiċi ambjentali

Attivitajiet tal-agrikoltura (pjanti u bhejjem) u l-akkwakultura organiċi u servizzi ta' sostenn;

Ħatab; produzzjoni ta' injam ieħor meta jikkonforma ma' miżuri ta' sostenibilità;

Riabilitazzjoni ta' siti tal-minjieri;

Qbid tal-ilma tad-drenaġġ għall-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan;

Il-manifattura ta' tagħmir tat-trasport elettriku u aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi; pajpijiet tal-egżost u l-partijiet tagħhom (il-filtri tal-partiċelli wkoll);

Il-manifattura ta' strumenti, makkinarju u apparat għall-analiżi ta' sustanzi li jniġġsu, li jiffiltraw jew isaffu l-gassijiet u l-likwidi;

Il-manifattura ta' tankijiet settiċi, bramel imtaqqbin u oġġetti simili użati għall-filtrazzjoni tal-ilma fid-dħul għall-katusi; pompi li jintużaw fit-trattament tal-ilma mormi, vetturi għall-ġbir tal-ilma mormi u t-tindif tad-drenaġġi, karbonju attivat bl-għan li jiffiltra l-ilma;

Il-manifattura ta' tubi u pajpijiet għall-impjanti għat-trattament tal-ilma mormi kif ukoll għall-ġestjoni tal-ilma;

Il-manifattura ta' xkejjer u boroż li jieħdu post il-basktijiet tal-plastik; bramel, kaxxi, kontenituri jew reċipjenti oħra għall-ħażna u l-ġarr tal-iskart; pannelli, blokki u oġġetti simili magħmula minn fibri veġetali, tiben jew tilqit tal-injam, agglomerati b'sustanzi minerali li jgħaqqdu; inċineraturi u makkinarju għat-trattament tal-iskart (pereżempju dawk użati fil-miżbliet);

Il-manifattura ta' kontenituri taċ-ċomb għall-iskart radjuattiv;

Attivitajiet ta' manutenzjoni u tiswija għat-tnaqqis fit-telf tal-ilma;

Il-manifattura ta' tagħmir speċifiku għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli: pereżempju, sistemi ta' ħżin għall-bijogass, bojlers u tagħmir ieħor imħaddem bil-gass, pannelli solari u ċelloli fotovoltajċi, turbini idrawliċi u roti tal-ilma, turbini tar-riħ;

Il-manifattura ta' bijokarburanti;

Il-manifattura ta' faħam tal-kannol li jikkonforma ma' miżuri ta' sostenibilità;

Il-manifattura ta' prodotti għall-iżolament termali u kontra l-istorbju l-iktar fil-bini: pereżempju, prodotti tas-sufra, twieqi bi tliet saffi iżolanti, materjal ta' iżolament għall-faċċati, il-bjut u elementi oħra tal-bini bħall-materjali magħmulin minn fibri tal-ħġieġ, fibri tal-ġebla, ċelluloża, polimeri u poliuretan u oħrajn;

Ir-rikondizzjonament ta' kontenituri tal-injam;

Il-manifattura ta' tagħmir speċifiku prodott għall-ħarsien ambjentali u prodotti għall-ġestjoni tar-riżorsi: pereżempju termostats għar-regolazzjoni tat-tisħin u tat-tkessiħ, valvi termostatiċi, pompi tas-sħana, bojlers li jużaw il-kondensazzjoni, ħiters tal-ilma solari;

Il-manifattura ta' lampi bi skariku elettriku bħala lampi bi pressa baxxa (pereżempju lampi fluworexxenti kompatti) u l-aktar tagħmir domestiku effiċjenti;

Il-manifattura ta' gomma riġenerata f'għamliet primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxa, xkejjer u basktijiet tal-bijoplastik;

Il-manifattura ta' makkinarju għall-irkupru tal-metall;

Il-manutenzjoni, it-tiswija u servizzi ta' installazzjoni għall-prodotti ambjentali;

Il-produzzjoni tal-elettriku, il-gass u s-sħana minn sorsi rinnovabbli:

Id-desalinazzjoni tal-ilma u l-ġbir tal-ilma tax-xita; il-manutenzjoni ta' mejnijiet tal-ilma biex jitnaqqas it-telf tal-ilma;

Il-provvediment ta' servizzi tad-drenaġġ: Pereżempju l-ġbir, it-trasport u t-trattament tal-iskart, operazzjoni, manutenzjoni u tindif ta' sistemi tad-drenaġġ;

Il-provvediment ta' servizzi ta' ġbir, trattament u rimi ta' skart mhux perikoluż u perikoluż;

Il-provvediment ta' servizzi ta' trattament u rimi ta' skart nukleari;

Il-provvediment ta' servizzi ta' rkupru tal-materjali; il-produzzjoni ta' materji primi sekondarji;

Il-provvediment ta' servizzi ta' rimedju u tindif għall-ħamrija, għall-ilma tal-pjan u għall-ilma tal-wiċċ;

Il-provvediment ta' servizzi ta' rimedju u tindif għall-arja;

Il-provvediment ta' servizzi oħrajn ta' rimedju u kontroll speċjalizzat tat-tniġġiż;

Il-kostruzzjoni ta' bini passiv u b'konsum baxx tal-enerġija u r-rinnovament enerġetiku ta' bini eżistenti;

Il-manutenzjoni u t-tiswija ta' servizzi ta' netwerks tal-ilma;

Ix-xogħol tal-kostruzzjoni għal impjanti tat-trattament tal-ilma mormi u tal-iskart u sistemi tad-drenaġġ;

Ix-xogħol tal-kostruzzjoni għal impjanti tal-enerġija rinnovabbli inkluża l-installazzjoni ta' pannelli fotovoltajċi;

Xogħlijiet ta' iżolament tal-istorbju;

Servizzi ta' inġinerija u arkitettura għall-konsum baxx tal-enerġija u bini passiv u r-rinnovament enerġetiku ta' bini eżistenti;

Servizzi ta' inġinerija u arkitettura għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli;

Servizzi ta' inġinerija u arkitettura għall-proġetti tal-ġestjoni tal-ilma, tal-ilma mormi u tal-iskart;

Servizzi ta' spezzjoni teknika ta' vetturi tat-trasport bit-triq fir-rigward tal-emissjonijiet fl-arja;

Servizzi ta' R&Ż għall-ħarsien ambjentali u l-ġestjoni tar-riżorsi;

Servizzi ta' konsulenza dwar l-ambjent;

Skart pubbliku u l-ġbir tal-iskart mit-toroq;

Servizzi amministrattivi għall-ħarsien ambjentali u l-finijiet tal-ġestjoni tar-riżorsi;

Servizzi ta' taħriġ fil-ħarsien ambjentali u l-ġestjoni tar-riżorsi;

Servizzi ambjentali pprovduti minn organizzazzjonijiet bl-imseħbin;

Servizzi ta' riservi naturali, inklużi l-konservazzjoni tal-organiżmi selvaġġi.


25.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 307/23


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2175

tal-24 ta' Novembru 2015

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

66,1

MA

79,5

ZZ

72,8

0707 00 05

AL

78,9

MA

96,4

TR

143,5

ZZ

106,3

0709 93 10

AL

59,9

MA

69,6

TR

167,3

ZZ

98,9

0805 20 10

MA

87,2

ZZ

87,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

TR

60,8

ZZ

60,8

0805 50 10

AR

61,0

TR

97,2

ZZ

79,1

0808 10 80

AU

166,8

CA

159,7

CL

85,1

MK

36,9

NZ

173,1

US

107,0

ZA

166,3

ZZ

127,8

0808 30 90

BA

88,1

CN

64,0

TR

124,6

ZZ

92,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

25.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 307/25


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/2176

tat-23 ta' Novembru 2015

dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Ewropew għat-tfassil ta' standards fin-navigazzjoni interna (CESNI) u fis-sessjoni plenarja tal-Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni fuq ir-Renu (is-CCNR) rigward l-adozzjoni ta' standard dwar ir-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 91(1), flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-azzjoni mill-Unjoni fis-settur tan-navigazzjoni interna għandu jkollha l-għan li tiżgura uniformità fl-iżvilupp tar-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni li jridu jiġu applikati fl-Unjoni.

(2)

Il-Kumitat Ewropew għat-tfassil ta' standards fin-navigazzjoni interna (CESNI) ġie stabbilit fit-3 ta' Ġunju 2015 fil-qafas tal-Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni fuq ir-Renu (CCNR) biex jiżviluppa standards tekniċi għall-passaġġi fuq l-ilma interni f'diversi oqsma, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-bastimenti, it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-ekwipaġġ.

(3)

Is-CESNI huwa mistenni li jadotta standard dwar ir-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni (“l-istandard”) fil-laqgħa tiegħu tas-26 ta' Novembru 2015. Is-sessjoni plenarja tas-CCNR se temenda l-qafas leġiżlattiv tagħha, (ir-Regolamenti għall-Ispezzjoni ta' Bastimenti fuq ir-Renu) (“ir-RVIR”), biex issir referenza għall-istandard u tagħmlu mandatorju fil-qafas tal-applikazzjoni tal-Konvenzjoni Riveduta għan-Navigazzjoni fuq ir-Renu.

(4)

L-istandard jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi uniformi meħtieġa biex jiżguraw is-sigurtà tal-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni. Dan jinkludi dispożizzjonijiet dwar il-bini tal-bastimenti, l-armar u t-tagħmir għal bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni, dispożizzjonijiet speċjali fir-rigward ta' kategoriji speċifiċi ta' bastimenti bħal bastimenti tal-passiġġieri, konvojs imbuttati u bastimenti tal-kontejners, dispożizzjonijiet dwar l-identifikazzjoni tal-bastiment, mudell ta' ċertifikati u reġistru, dispożizzjonijiet tranżitorji kif ukoll struzzjonijiet għall-applikazzjoni tal standard. Id-Direttiva 2006/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) tiżgura li ċ-ċertifikati għan-navigazzjoni tal-passaġġi fuq l-ilma interni fl-Unjoni jinħarġu għal inġenji li huma konformi mar-rekwiżiti tekniċi għal bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni stabbiliti fl-Anness II għal dik id-Direttiva li għalihom ġiet stabbilita l-ekwivalenza mar-rekwiżiti tekniċi stipulati fl-applikazzjoni tal-Konvenzjoni Riveduta għan-Navigazzjoni fuq ir-Renu. Barra minn hekk, il-Kummissjoni, fl-10 ta' Settembru 2013, adottat proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni u li tħassar id-Direttiva 2006/87/KE, li tqis l-iżviluppi li jirriżultaw f'dan il-qasam minn organizzazzjonijiet internazzjonali, b'mod partikolari dawk tas-CCNR fl-applikazzjoni tar-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni.

(5)

Għalhekk, l-istandard dwar ir-rekwiżiti tekniċi għal bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni li għandu jiġi adottat taħt l-awspiċi tas-CCNR se jaffettwa d-Direttiva 2006/87/KE, kif ukoll l-iżvilupp prevedibbli tal-acquis f'dan il-qasam.

(6)

Ir-reviżjoni tar-RVIR, li hija maħsuba biex tiffaċilita referenza diretta għall-istandard, għadha ma ġietx finalizzata fi ħdan is-CCNR. Madankollu, sabiex jitqies l-istandard saħansitra qabel ir-referenza diretta tkun tista' tiġi inkluża fir-RVIR, hu xieraq li jiġu inklużi dispożizzjonijiet individwali, inkluż dawk relatati mal-gass naturali likwifikat (LNG) fir-RVIR.

(7)

L-Unjoni la hija membru tas-CCNR u lanqas tas-CESNI. Għalhekk jeħtieġ li l-Kunsill jawtorizza lill-Istati Membri jesprimu l-pożizzjoni tal-Unjoni fir-rigward tal-istandard f'dawk il-korpi,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fil-laqgħa tas-CESNI fis-26 ta' Novembru 2015 għandha tkun li taqbel mal-adozzjoni tal-istandard Ewropew li jistabbilixxi Rekwiżiti Tekniċi għan-Navigazzjoni fl-Ilmijiet Interni.

2.   Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fil-laqgħa tas-sessjoni plenarja tas-CCNR fit-3 ta' Diċembru 2015 għandha tkun li tappoġġa biss dawk l-emendi individwali għar-RVIR li huma f'konformità mal-ES-TRIN 2015/1. Dan jinkludi, b'mod partikolari, l-adozzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-propulsjoni ta' bastimenti li jużaw sistema ta' LNG.

Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea f'laqgħa sussegwenti tas-sessjoni plenarja tas-CCNR għandha tkun li taqbel li temenda r-RVIR b'ħarsa lejn ir-referenza għall-ES-TRIN 2015/1 ladarba ssir ir-reviżjoni neċessarja tar-RVIR.

Artikolu 2

1.   Il-pożizzjoni tal-Unjoni kif stipulata fl-Artikolu 1(1) għandha tiġi espressa mill-Istati Membri, li jaġixxu b'mod konġunt fl-interess tal-Unjoni.

2.   Il-pożizzjoni tal-Unjoni kif stipulata fl-Artikolu 1(2) għandha tiġi espressa mill-Istati Membri li huma membri tas-CCNR, li jaġixxu b'mod konġunt fl-interess tal-Unjoni.

Artikolu 3

Bidliet minuri għall-pożizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 1 jistgħu jiġu miftiehma mingħajr deċiżjonijiet ulterjuri tal-Kunsill.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

C. MEISCH


(1)  Direttiva 2006/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 82/714/KEE (ĠU L 389, 30.12.2006, p. 1).


25.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 307/27


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2177

tal-20 ta' Novembru 2015

li teżenta l-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass fil-Portugall mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali

(notifikata bid-dokument C(2015) 8043)

(It-test bil-Portugiż biss huwa awtentiku)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 30(4),

Wara li kkunsidrat it-talba mressqa fit-28 ta' Lulju 2015 min-naħa ta' ENI PORTUGAL B.V. permezz tal-posta elettronika,

Billi:

I.   IL-FATTI

(1)

Fit-28 ta' Lulju 2015, ENI PORTUGAL B.V. (minn hawn 'il quddiem “l-applikant”) ressqet talba formali lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 35(1) tad-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), li ntbgħatet lill-Kummissjoni permezz tal-posta elettronika. It-talba kienet akkumpanjata minn pożizzjoni raġunata u sostanzjata tas-16 ta' Lulju 2015 adottata mill-Awtorità Portugiża tal-Kompetizzjoni. Skont it-talba, il-Kummissjoni ġiet mistoqsija tistabbilixxi li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/17/KE, u l-proċeduri ta' akkwist previsti f'dik id-Direttiva, ma kinux japplikaw għall-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass fil-Portugall.

II.   IL-QAFAS ĠURIDIKU

(2)

Sakemm titħassar, id-Direttiva 2004/17/KE tapplika għall-għoti ta' kuntratti għall-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass, sakemm din l-attività ma tkunx eżentata skont l-Artikolu 30 ta' dik id-Direttiva. Madankollu, mil-lat proċedurali d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2014/25/UE japplikaw għat-talbiet ta' eżenzjoni, billi l-kundizzjonijiet materjali għall-għoti ta' eżenzjoni jibqgħu l-istess fis-sustanza.

(3)

Skont l-Artikolu 30 tad-Direttiva 2004/17/KE, il-kuntratti maħsuba sabiex jippermettu waħda mill-attivitajiet imsemmija fl-Artikoli 3 sa 7 ta' dik id-Direttiva mhumiex suġġetti għal dik id-Direttiva jekk, fl-Istat Membru li fih titwettaq, l-attività hija direttament esposta għall-kompetizzjoni fis-swieq li għalihom l-aċċess mhuwiex ristrett. L-esponiment dirett għall-kompetizzjoni huwa vvalutat abbażi ta' kriterji oġġettivi, filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tas-settur ikkonċernat. L-aċċess għal suq partikolari jitqies li mhuwiex ristrett jekk l-Istat Membru jkun implimenta u applika l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-ftuħ tas-suq rilevanti kif stabbilit fl-Anness XI tad-Direttiva 2004/17/KE. Skont il-punt G ta' dak l-Anness XI, id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) tikkostitwixxi leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni dwar il-ftuħ tas-suq għall-esplorazzjoni u għaż-żejt jew għall-gass u għall-estrazzjoni tagħhom.

(4)

Il-Portugall ittraspona (4) u applika d-Direttiva 94/22/KE. Għalhekk, l-aċċess għas-suq għall-esplorazzjoni għaż-żejt jew għall-gass u għall-estrazzjoni tagħhom jitqies li mhuwiex ristrett skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 30(3) tad-Direttiva 2004/17/KE.

(5)

Għall-finijiet li jiġi vvalutat jekk l-attività rilevanti hijiex suġġetta għall-kompetizzjoni diretta fis-swieq ikkonċernati minn din id-Deċiżjoni, iridu jitqiesu s-sehem tas-suq tal-atturi ewlenin u l-livell ta' konċentrazzjoni ta' dawk is-swieq.

(6)

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni.

III.   IL-VALUTAZZJONI

(7)

L-applikant huwa entità kontraenti skont it-tifsira tal-Artikolu 2(2)(b) tad-Direttiva 2004/17/KE. L-applikant ma jistax jiġi kkwalifikat bħala awtorità kontraenti jew impriża pubblika. Huwa jwettaq attività ta' esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass kif imsemmi fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2004/17/KE. Barra minn hekk, huwa jopera abbażi ta' drittijiet speċjali akkwistati fit-18 ta' Diċembru 2014. Dawn id-drittijiet speċjali jikkonsistu f'kuntratti ta' konċessjoni għall-blokkok “Santola”, “Lavagante” u “Gamba” akkwistati mill-applikant. Il-kuntratti inizjali ta' konċessjoni ġew iffirmati fl-1 ta' Frar 2007 bejn l-Istat Portugiż min-naħa, u Harman Resources Ltd. (80 %) Petróleos de Portugal — Petrogal, S.A. (Galp) (10 %) u Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (10 %) min-naħa l-oħra. Fil-25 ta' Marzu 2010, il-kuntratti ta' konċessjoni ġew assenjati lil Petrobras International Baspetro B.V. (50 %) u Petróleos de Portugal — Petrogal S.A. (Galp) (50 %). Fl-aħħar nett, permezz ta' emenda li tressqet fit-18 ta' Diċembru 2014, l-imsemmija pożizzjonijiet kuntrattwali ġew assenjati lil Eni Portugal B.V. (70 %) u Petróleos de Portugal — Petrogal, S.A. (Galp) (30 %).

(8)

It-talba hija limitata għall-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass. Eni Portugal B.V. u Petróleos de Portugal — Petrogal, S.A. (Galp). flimkien jiffurmaw impriża konġunta li fiha l-applikant huwa l-operatur tal-proġett u huwa responsabbli mill-esplorazzjoni, mill-evalwazzjoni, mill-iżvilupp, mill-produzzjoni u mill-operazzjonijiet ta' dekummissjonar. L-applikant huwa responsabbli għal kull akkwist meħtieġ għall-iżvilupp ta' attivitajiet ta' esplorazzjoni u ta' produzzjoni.

(9)

Skont il-prattika stabbilita tal-Kummissjoni, (5) l-esplorazzjoni għaż-żejt u l-esplorazzjoni għall-gass naturali għandhom jitqiesu li jikkostitwixxu suq wieħed rilevanti tal-prodotti, ladarba mhuwiex possibbli li jkun deċiż minn qabel jekk l-esplorazzjoni hijiex se twassal biex jinstab iż-żejt jew il-gass naturali. Barra minn hekk, skont din il-prattika, l-ambitu ġeografiku ta' dak is-suq għandu jitqies li hu dinji. Minħabba li ma hemm l-ebda indikazzjoni li d-definizzjoni tal-ambitu ġeografiku tas-suq se tkun differenti f'dan il-każ, għall-għanijiet ta' din id-Deċiżjoni għandha tinżamm l-istess waħda.

(10)

L-ishma tas-suq ta' operaturi attivi fl-esplorazzjoni jistgħu jitkejlu b'referenza għal tliet fatturi: in-nefqa kapitali, ir-riżervi aċċertati u l-produzzjoni mistennija.

(11)

Madankollu, l-użu tan-nefqa kapitali biex jitkejlu l-ishma tas-suq ta' operaturi fis-suq tal-esplorazzjoni tqies li mhux adatt minħabba d-daqs tad-differenzi bejn il-livelli meħtieġa ta' investiment li jaf ikunu neċessarji fiż-żoni ġeografiċi differenti. Iż-żewġ parametri l-oħra, jiġifieri r-riżervi aċċertati u l-produzzjoni mistennija, tipikament ġew applikati sabiex jiġu vvalutati l-ishma tas-suq ta' operaturi ekonomiċi f'dan is-settur (6).

(12)

Fl-2014, ir-riżervi dinjin aċċertati u probabbli taż-żejt u tal-gass kienu jammontaw għal 209 934 817 170 metru kubu standard ekwivalenti ta' żejt (7). Fil-Portugall, in-numru totali ta' konċessjonijiet għall-esplorazzjoni kien jammonta għal 12 (8) u l-għadd ta' bjar tal-esplorazzjoni li ġew imħaffra fil-Portugall kien ta' 0 fl-2014. Bħalissa ma hemm l-ebda riżerva aċċertata taż-żejt u tal-gass fil-Portugall.

(13)

L-applikant ma pproduċa l-ebda żejt jew gass naturali fil-Portugall jew f'xi pajjiż ieħor f'dawn l-aħħar tliet snin finanzjarji. madankollu l-istima hija tali li l-esplorazzjoni tista' twassal għal skoperta possibbli ta' idrokarburi ta' madwar [… metri kubi standard] fiż-żoni ta' esplorazzjoni tal-baħar fond tal-Portugall li għalihom ġew assenjati l-permessi (9). Fl-2014, il-kumpanija prinċipali Eni S.p.A. kellha sehem ta' 0.9 % fis-suq dinji tar-riżervi aċċertati u probabbli għall-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass (10).

(14)

Is-suq tal-esplorazzjoni mhuwiex ikkonċentrat ħafna. Minbarra l-kumpaniji li huma proprjetà tal-istat, fis-suq hemm kumpaniji kbar, bħalma huma ExxonMobil, Chevron, Shell, BP u Total. Fl-2014, fis-suq dinji tal-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass naturali, il-kumpaniji l-kbar għandhom ishma rispettivi ta' 2,8 % (ExxonMobil), 2,1 % (Chevron), 1,9 % (Shell), 1,4 % (BP), 1,4 % (Total). Fir-rigward tal-kumpaniji tal-istat, l-ishma rispettivi fis-suq dinji tal-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass naturali huma ta' 13,6 % (Saudi Aramco), 7,4 % (Gazprom), 4,8 % (Qatar Petroleum), 4,7 % (National Iranian Oil Company) (11). Eni S.p.A. għandha sehem fis-suq ta' 0,9 % tar-riżervi dinjija aċċertati u probabbli taż-żejt u tal-gass naturali. Fir-rigward tat-territorju tal-UE, Eni S.p.A. għandha sehem fis-suq ta'4 % tar-riżervi aċċertati u probabbli taż-żejt u tal-gass naturali (12). Dawn il-fatturi huma indikazzjoni tal-esponiment dirett għall-kompetizzjoni.

IV.   IL-KONKLUŻJONI

(15)

Abbażi tal-kunsiderazzjonijiet stabbiliti fil-premessi 1 sa 14, il-kundizzjoni ta' esponiment dirett għall-kompetizzjoni stabbilita fl-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE għandha titqies li ġiet ssodisfatta fil-Portugall.

(16)

Ladarba jitqies li ġiet issodisfata l-kundizzjoni ta' aċċess għas-suq mingħajr restrizzjonijiet, id-Direttiva 2004/17/KE ma għandhiex tapplika meta l-entitajiet kontraenti jagħtu kuntratti maħsuba biex jippermettu li titwettaq l-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass naturali fil-Portugall, u lanqas meta jiġu organizzati kompetizzjonijiet tad-disinn għat-twettiq ta' attività bħal din f'dik iż-żona ġeografika.

(17)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq is-sitwazzjoni ġuridika u fattwali mid-29 ta' Lulju 2015 sal-11 ta' Settembru 2015 skont l-informazzjoni li tressqet mill-applikant. Din tista' tiġi rreveduta jekk ikun hemm xi tibdil sinifikanti fis-sitwazzjoni ġuridika jew fattwali li jwassal biex il-kundizzjonijiet għall-applikabbiltà tal-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2004/17/KE ma jibqgħux issodisfati aktar.

(18)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv għall-Kuntratti Pubbliċi,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2004/17/KE ma tapplikax għall-kuntratti li ngħataw mill-entitajiet kontraenti u maħsuba biex jippermettu li titwettaq l-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass naturali fil-Portugall.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Portugiża.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243).

(3)  Id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew U Tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 1994 dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta' awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta' idrokarburi (ĠU L 164, 30.6.1994, p. 3)

(4)  Id-Digriet Liġi Nru 109/94, tas-26 ta' April (Decreto-Lei n.o 109/94 de 26 de Abril); L-Ordni Ministerjali Nru 790/94, tal-5 ta' Settembru (Portaria n.o 790/94 de 5 de Septembro).

(5)  Ara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/284/KE tad-29 ta' Settembru 1999 li tiddikjara konċentrazzjoni bħala kompatibbli mas-suq komuni u l-Ftehim ŻEE (il-Kawża Nru IV/M/1383 — Exxon/Mobil), (ĠU L 103, 7.4.2004, p. 1); id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/45/KE tad-29 ta' Settembru 1999 li tiddikjara konċentrazzjoni bħala kompatibbli mas-suq komuni u l-Ftehim ŻEE (il-Kawża Nru IV M.1532 — BP Amoco/Arco), (ĠU L 18, 19.1.2001, p. 1); id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Marzu 2002 li tiddikjara konċentrazzjoni bħala kompatibbli mas-suq komuni (il-Kawża Nru COMP/M.2681 CONOCO/PHILIPS PETROLEUM) (ĠU C 79, 3.4.2002, p. 12); id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Novembru 2003 li tiddikjara konċentrazzjoni bħala kompatibbli mas-suq komuni (il-Kawża Nru COMP/M.3294 EXXONMOBIL/BEB) (ĠU C 8, 13.1.2004, p. 7); id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Mejju 2007 li tiddikjara konċentrazzjoni bħala kompatibbli mas-suq komuni (il-Kawża Nru COMP/M.4545 STATOIL/HYDRO) (ĠU C 130, 12.6.2007, p. 8); id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Novembru 2007 li tiddikjara konċentrazzjoni bħala kompatibbli mas-suq komuni (il-Kawża Nru COMP/M/4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL), (ĠU C 31, 5.2.2008, p. 2).

(6)  Ara b'mod partikolari l-punti 25 u 27 tad-Deċiżjoni 2004/284/KE u d-Deċiżjonijiet sussegwenti, fosthom il-Kawża Nru COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO.

(7)  Skont is-sentenza Wood Mackenzie kkwotata mill-applikant.

(8)  Dawn jinkludu blokkok fil-baħar fond 'il hinn mill-kosta, il-konċessjoni Barreiro u, barra minn hekk, il-blokkok “Caranguejo” u “Sapateira” fil-Baċir tal-Algarve, li diġà ngħataw iżda l-kuntratti ta' konċessjoni għadhom ma ġewx iffirmati.

(9)  [… informazzjoni kunfidenzjali].

(10)  Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 7.

(11)  Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 7.

(12)  Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 7.