ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 303

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
20 ta' Novembru 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2092 tas-17 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-bakkaljaw fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2093 tat-18 ta' Novembru 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 718/2007 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 li jistabbilixxi strument għall-assistenza ta' qabel l-adeżjoni (IPA)

3

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2094 tad-19 ta' Novembru 2015 dwar ir-rimborż, f'konformità mal-Artikolu 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-approprjazzjonijiet trasferiti mis-sena finanzjarja 2015

7

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2095 tad-19 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

11

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/2096 tas-16 ta' Novembru 2015 dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-Tmien Konferenza ta' Reviżjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni u l-Ħażna ta' Armi Batterjoloġiċi (Bijoloġiċi) u ta' Tossina u dwar il-Qerda Tagħhom (BTWC)

13

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2097 tas-26 ta' Ottubru 2015 dwar l-istabbiliment ta' Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta' Riċerka dwar Sistema Integrata għall-Osservazzjoni tal-Karbonju (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2098 tat-13 ta' Novembru 2015 li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (notifikata bid-dokument C(2015) 7716)

35

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2099 tat-18 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi biex tingħata l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal tat-tkabbir, is-sustanzi li jtejbu l-ħamrija u l-ħuxlief (notifikata bid-dokument C(2015) 7891)  ( 1 )

75

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2100 tat-18 ta' Novembru 2015 li tawtorizza metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjal fil-Latvja u li tħassar id-Deċiżjoni 2005/307/KE (notifikata bid-dokument C(2015) 7986)

101

 

*

Deċiżjoni (UE) 2015/2101 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku (BĊE/2015/33)

106

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/848/PESK tas-16 ta' Diċembru 2011 li timplimenta d-Deċiżjoni 2010/788/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo ( ĠU L 335, 17.12.2011 )

108

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 683/2011 tas-17 ta' Ġunju 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 57/2011 fir-rigward tal-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut ( ĠU L 187, 16.7.2011 )

108

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

20.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2092

tas-17 ta' Novembru 2015

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-bakkaljaw fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 (2) jistabbilixxi l-kwoti għall-2015.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2015.

(3)

Għalhekk jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2015 għandha titqies eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi trażbordat, jiġi trasportat jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jaqbdu dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

João AGUIAR MACHADO

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 tad-19 ta' Jannar 2015 li jiffissa għall-2015 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 43/2014 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 779/2014 (ĠU L 22, 28.1.2015, p. 1).


ANNESS

Nru

57/TQ104

Stat Membru

L-Iżvezja

Stokk

COD/04-N.

Speċi

Bakkaljaw (Gadus morhua)

Żona

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

Data tal-għeluq

19.10.2015


20.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/3


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2093

tat-18 ta' Novembru 2015

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 718/2007 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 li jistabbilixxi strument għall-assistenza ta' qabel l-adeżjoni (IPA)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 tas-17 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' qabel l-Adeżjoni (IPA) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(3) tiegħu;

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1085/2006 (“ir-Regolament IPA”) jistabbilixxi l-għanijiet u l-prinċipji ewlenin fir-rigward tal-assistenza ta' qabel l-adeżjoni għal pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali. Ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-għajnuna ta' qabel l-adeżjoni huma stipulati fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 718/2007 (2).

(2)

Għalkemm ir-Regolament IPA kien japplika biss sal-31 ta' Diċembru 2013, ir-Regolament IPA ikompli jirregola l-implimentazzjoni tal-impenji baġitarji li saru sal-31 ta' Diċembru 2013. Barra minn hekk, l-Artikolu 212 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprovdi li l-Artikolu 166(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (4) jibqa' japplika għal dawk l-impenji tal-baġit li jibqgħu disponibbli sal-31 ta' Diċembru 2018.

(3)

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 introduċa l-possibbiltà għall-Kummissjoni li toħloq u tamministra fondi fiduċjarji tal-Unjoni għal azzjoni esterna. Tali fondi fiduċjarji tal-Unjoni jistgħu jkunu mod xieraq sabiex jimplimentaw l-assistenza ta' qabel l-adeżjoni sabiex jintlaħqu l-għanijiet tar-Regolament IPA, b'mod partikolari dawk segwiti taħt l-assistenza ta' tranżizzjoni u bini ta' istituzzjonijiet, il-komponenti tal-iżvilupp reġjonali u tar-riżorsi umani.

(4)

L-użu ta' fond fiduċjarju tal-Unjoni għal azzjoni esterna għalhekk jista' jkun mod xieraq għall-implimentazzjoni tal-assistenza fil-kuntest tal-kriżi fis-Sirja. Minn mindu bdiet il-kriżi fis-Sirja, it-Turkija għamlet sforzi notevoli biex tospita għadd dejjem jikber ta' refuġjati, li ammontaw għal aktar minn żewġ miljun ruħ f'Ottubru 2015. Bħala konsegwenza, il-pajjiż qed iħabbat wiċċu mal-isfida li jwieġeb għal ħtiġijiet umanitarji għal żmien qasir tar-refuġjati, inklużi minorenni u persuni vulnerabbli, iżda wkoll qed jiffaċċja aktar sfidi fuq perjodu medju u twil ta' żmien, b'mod partikolari, f'reġjuni li jospitaw il-biċċa l-kbira tar-refuġjati, marbuta mas-servizzi soċjali, il-kompetittività u l-infrastruttura kif ukoll aċċess għall-edukazzjoni, inkluż għar-rifuġjati.

(5)

L-effiċjenza tal-assistenza mill-Unjoni mogħtija taħt il-komponent tal-iżvilupp reġjonali u taħt il-komponent tal-iżvilupp tar-riżorsi umani tal-IPA fit-Turkija tista' tiżdied f'termini li jiġu indirizzati l-isfidi deskritti hawn fuq jekk l-għajnuna kellha tiġi implimentata permezz tal-Fond Fiduċjarju Reġjonali stabbilit b'reazzjoni għall-kriżi Sirjana. Il-Fond Fiduċjarju Reġjonali ġie stabbilit bid-Deċiżjoni C(2014) 9615 (5) għal tul ta' żmien ta' 60 xahar. Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha tal-Unjoni għall-Fond Fiduċjarju Reġjonali għandhom jikkonformaw mal-istrumenti finanzjarji relevanti li jikkontribwixxu għalih, inkluż fir-rigward tal-ambitu ġeografiku.

(6)

Il-komponent ta' żvilupp reġjonali tal-IPA jista' jikkontribwixxi għall-finanzjament tat-tip ta' azzjonijiet ipprovduti taħt ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6). Dawn it-tip ta' azzjonijiet jinkludu l-promozzjoni ta': l-innovazzjoni u l-intraprenditorija; investimenti marbutin mal-provvisti tal-ilma, l-immaniġġar tal-ilma u l-iskart; it-trattament tal-ilma maħmuġ u l-kwalità tal-arja; investimenti fl-edukazzjoni, inkluż fit-taħriġ vokazzjonali; u investimenti fl-infrastruttura tas-saħħa u dik soċjali li jikkontribwixxu għal żvilupp reġjonali u lokali.

(7)

Il-komponent ta' riżorsi umani tal-IPA jista' jikkontribwixxi għall-finanzjament tat-tip ta' azzjonijiet ipprovduti taħt ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). Dawn it-tip ta' azzjonijiet jinkludu miżuri mmirati lejn iż-żieda fil-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni u fit-taħriġ matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja, anke b'azzjonijiet immirati biex jinkiseb tnaqqis fin-numru ta' tfal li jħallu l-iskola kmieni u aċċess akbar tal-edukazzjoni tal-bidu, vokazzjonali u terzjarja u t-taħriġ.

(8)

Meta wieħed iqis dan kollu, huwa xieraq li tkun ipprovduta l-possibilità tal-użu ta' fondi fiduċjarji tal-Unjoni, stabbilit skont l-Artikolu 187 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, għall-implimentazzjoni tal-għajnuna ta' qabel l-adeżjoni.

(9)

B'mod partikolari, jeħtieġ li jiġu pprovduti regoli dwar l-ippjanar, l-ipprogrammar, ir-rappurtar, il-monitoraġġ u t-tfassil ta' applikazzjonijiet għall-ħlas, kif ukoll għall-ġestjoni tal-kontribuzzjoni minn fond fiduċjarju tal-Unjoni meta jkunu qed jiġu segwiti l-objettivi tal-assistenza ta' qabel l-adeżjoni fi ħdan iż-żoni ta' programm rispettivi, b'mod partikolari rigward l-implimentazzjoni tal-baġit, ta' pubbliċità u ta' eliġibbiltà.

(10)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni immedjata tal-miżuri previsti f'dan ir-Regolament, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(11)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat IPA II stabbilit permezz tal-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 231/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

(12)

Ir-Regolament (KE) Nru 718/2007 għalhekk għandu jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 718/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 65, il-paragrafu ġdid nru 4 jiddaħħal kif ġej:

“4.   Taħt dan il-komponent, l-assistenza tista' tiġi implimentata wkoll b'kontribuzzjoni għal fond fiduċjarju tal-Unjoni għall-azzjoni esterna (kontribuzzjoni għall-fond fiduċjarju), maħluq skont l-Artikolu 187 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), sabiex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-programmi rilevanti skont il-programm fiż-żona rispettiva tagħhom.

(*)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).”"

(2)

L-Artikolu 147(1), il-punt (c) għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-punt (vii) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(vii)

investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, inkluż għat-taħriġ vokazzjonali”;

(b)

Jiżdied il-punt (viii) li ġej:

“(viii)

investimenti fl-infrastruttura tas-saħħa u dik soċjali li jikkontribwixxu għall-iżvilupp reġjonali u lokali.”;

(3)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu 159a li ġej:

“Artikolu 159a

Kontribuzzjoni għal fond fiduċjarju tal-Unjoni għall-azzjoni esterna

1.   Taħt il-komponenti tal-iżvilupp reġjonali u tar-riżorsi umani, sabiex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti għall-programm operazzjonali rilevanti fiż-żona tal-programm rispettiva, l-azzjonijiet jistgħu jiġu implimentati permezz ta' kontribuzzjonijiet għal fondi fiduċjarji tal-UE.

2.   Fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-fond fiduċjarju, il-programm operazzjonali rilevanti għandu jkun fih biss l-informazzjoni li ġejja:

(a)

valutazzjoni sommarja tal-koerenza ta' dik il-kontribuzzjoni mal-objettivi tal-fond fiduċjarju;

(b)

għall-komponent tal-iżvilupp reġjonali, informazzjoni dwar operazzjoni unika ta' assi prijoritarju, li tirreferi wkoll għall-assi prijoritarji l-oħra fir-rigward tan-nefqa eliġibbli li tista' tkopri wkoll sehem tal-ispejjeż ta' tmexxija tal-fond fiduċjarju, kif previst fl-Artikolu 187(7) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012;

(c)

għall-komponent tal-iżvilupp tar-riżorsi umani, informazzjoni dwar miżura ta' operazzjoni unika taħt assi prijoritarju partikolari, li tirreferi wkoll għall-miżuri ta' dak l-ass prijoritarju fir-rigward tan-nefqa eliġibbli li tista' tkopri wkoll sehem tal-ispejjeż ta' tmexxija tal-fond fiduċjarju, kif previst fl-Artikolu 187(7) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012;

(d)

l-identifikazzjoni tal-fond fiduċjarju bħala benefiċjarju finali;

(e)

l-ammont tal-kontribuzzjoni.

3.   l-Artikoli 150 u 157 ma għandhomx japplikaw għal kontribuzzjonijiet għall-fond fiduċjarju.

4.   Il-kontribuzzjoni għall-fond fiduċjarju ma għandhiex tkun soġġetta għal kontrolli ex ante skont l-Artikolu 14; għall-monitoraġġ mill-kumitat settorjali ta' monitoraġġ skont l-Artikoli 59, 167 u 169; il-proċedura biex jintgħażlu l-operazzjonijiet previsti fl- Artikolu 158; u għal evalwazzjonijiet skont l-Artikolu 166.

5.   Il-ftehim ta' finanzjament bejn il-Kummissjoni u l-pajjiż benefiċjarju għandhom jistabbilixxu regoli dettaljati ta' implimentazzjoni rigward il-kontribuzzjoni għall-fond fiduċjarju. Fejn ikun xieraq, programm operazzjonali rilevanti jista' wkoll jistabbilixxi dawk ir-regoli.

Ir-regoli ta' implimentazzjoni dettaljati għandhom jikkonċernaw b'mod partikolari:

(a)

l-obbligi tal-awtoritajiet fil-pajjiż benefiċjarju;

(b)

rappurtar, evalwazzjoni u monitoraġġ;

(c)

dispożizzjonijiet li jirrikjedu li l-ammont tal-kontribuzzjoni jew parti minnha li għandha tingħata lura, skont il-każ, lill-programm rilevanti f'każ ta' likwidazzjoni tal-fond fiduċjarju, f'konformità mal-Artikolu 187(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

6.   Nefqa fir-rigward ta' kontribuzzjoni għall-fond fiduċjarju għandha tkun eliġibbli mid-data li jiġi stabbilit dak il-fond fiduċjarju.

Fl-għeluq, id-dikjarazzjoni ċċertifikata tan-nefqa għandha tippreżenta l-ammont totali tal-kontribuzzjoni li deċiżjoni dwar l-allokazzjoni ta' fondi għal azzjonijiet individwali tkun ittieħdet minn bord operazzjonali tal-fond fiduċjarju sal-31 ta' Diċembru 2017 fit-twettiq tal-għanijiet stabbiliti fil-programm rilevanti u fl-ambitu tal-programm fiż-żona rispettiva tagħhom.

7.   Għal applikazzjoni ta' pagament għal pagament interim dwar kontribuzzjoni tal-fond fiduċjarju mill-impenji tal-baġit li saru sal-31 ta' Diċembru 2012, l-aħħar sentenza tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 161(1) ma għandhiex tapplika.

L-uffiċjal nazzjonali tal-awtorizzazzjoni għandu jiċċertifika fid-dikjarazzjoni ċċertifikata tal-infiq li għandha tiġi ppreżentata sal-31 ta' Diċembru 2015, li l-kontribuzzjoni kienet tħallset lill-fond fiduċjarju identifikat fil-programm rilevanti.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 210, 31.7.2006, p. 82.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 718/2007 tat-12 ta' Ġunju 2007 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 li jistabbilixxi strument għall-assistenza ta' qabel l-adeżjoni (IPA) (ĠU L 170, 29.6.2007, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1).

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2014) 9615 tal-10 ta' Diċembru 2014 dwar l-istabbiliment tal-Fond Fiduċjarju Reġjonali tal-Unjoni Ewropea b'reazzjoni għall-kriżi Sirjana, “il-Fond Madad”.

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1).

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 12).

(8)  Ir-Regolament (UE) Nru 231/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II) (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 11).


20.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/7


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2094

tad-19 ta' Novembru 2015

dwar ir-rimborż, f'konformità mal-Artikolu 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-approprjazzjonijiet trasferiti mis-sena finanzjarja 2015

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 26(6) tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

F'konformità mal-Artikolu 169(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), approprjazzjonijiet mhux impenjati li jirrigwardaw l-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) kif imsemmi fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jistgħu jiġu ttrasferiti għas-sena finanzjarja ta' wara. Dan ir-riport huwa limitat għal 2 % tal-approprjazzjonijiet inizjali u għall-ammont tal-aġġustament ta' pagamenti diretti msemmijin fl-Artikolu 8 tar-Regolament(UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) li kien applikat matul is-sena finanzjarja ta' qabel. Dan jista' jwassal għal pagament addizzjonali lill-benefiċjarji finali li kienu soġġetti għal dan l-aġġustament.

(2)

Skont l-Artikolu 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, b'deroga mill-Artikolu 169(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-Istati Membri għandhom jirrimborżaw dak it-trasferiment 'il quddiem imsemmi fl-Artikolu 169(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 lid-destinatarji finali li huma soġġetti, fis-sena finanzjarja li għaliha l-approprjazzjonijiet jiġu ttrasferiti, għar-rata ta' aġġustament. Dan ir-rimborż japplika biss għall-benefiċjarji finali f'dawk l-Istati Membri fejn id-dixxiplina finanzjarja kienet tapplika (4) fis-sena finanzjarja preċedenti.

(3)

Meta jiġi stabbilit l-ammont ta' riport li għandu jiġi rimborżat, skont l-Artikolu 26(7) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandhom jiġu kkunsidrati l-ammonti tar-riżerva għal kriżijiet fis-settur agrikolu msemmija fl-Artikolu 25 ta' dak ir-Regolament, li ma jkunux intużaw għal miżuri għal kriżijiet sa tmiem is-sena finanzjarja.

(4)

F'konformità mal-Artikolu 1(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1227/2014 (5), id-dixxiplina finanzjarja tiġi applikata għal pagamenti diretti fir-rigward tas-sena kalendarja 2014 biex tistabbilixxi riżerva ta' kriżi ta' EUR 433 miljun. Ir-riżerva tal-kriżi ma kinitx intalbet fis-sena finanzjarja 2015.

(5)

Skont id-dikjarazzjonijiet tan-nefqa tal-Istati Membri għall-perjodu mis-16 ta' Ottubru 2014 sal-15 ta' Ottubru 2015, it-tnaqqis tad-dixxiplina finanzjarja applikata attwalment mill-Istati Membri fis-sena finanzjarja 2015 jammonta għal EUR 409,8 miljun.

(6)

Konsegwentement, approprjazzjonijiet mhux użati li jikkorrispondu għall-ammont tad-dixxiplina finanzjarja applikata fis-sena finanzjarja 2015 ta' EUR 409,8 miljun li jibqa' taħt il-limitu ta' 2 % tal-approprjazzjoniet inizjali jistgħu jiġu ttrasferiti għas-sena finanzjarja 2016 wara deċiżjoni tal-Kummissjoni skont il-ħames subparagrafu tal-Artikolu 169(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

(7)

Sabiex ikun żgurat li r-rimborż ta' dawk l-approprjazzjonijiet lid-destinatarji finali jibqa' proporzjonat għall-ammont tal-aġġustament tad-dixxiplina finanzjarja, huwa xieraq li l-Kummissjoni tiddetermina l-ammonti disponibbli lill-Istati Membri għar-rimborż.

(8)

Sabiex jiġi evitat li l-Istati Membri jagħmlu pagament addizzjonali għal dan il-rimborż, dan ir-Regolament irid japplika mill-1 ta' Diċembru 2015. Konsegwentement, l-ammonti stabbiliti minn dan ir-Regolament huma definittivi u japplikaw mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' tnaqqis skont l-Artikolu 41(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għal kwalunkwe korrezzjonijiet oħra kkunsidrati fid-deċiżjoni dwar il-pagament ta' kull xahar li tikkonċerna n-nefqa magħmula mill-aġenziji tal-pagamenti tal-Istati Membri għal Ottubru 2015, f'konformità mal-Artikolu 18(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, u għal kwalunkwe tnaqqis u pagamenti supplimentari li għandhom isiru skont l-Artikolu 18(4) ta' dak ir-Regolament, jew għal kwalunkwe deċiżjonijiet li se jittieħdu fil-qafas tal-proċedura tal-approvazzjoni tal-kontijiet.

(9)

F'konformità mal-Artikolu 169(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, l-approprjazzjonijiet mhux impenjati jistgħu jiġu ttrasferiti għas-sena finanzjarja segwenti biss. Huwa għalhekk xieraq li l-Kummissjoni tistabbilixxi dati ta' eliġibilità għan-nefqa tal-Istati Membri b'rabta mar-rimborż skont l-Artikolu 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, b'kunsiderazzjoni għas-sena finanzjarja agrikola kif definit fl-Artikolu 39 ta' dak ir-Regolament.

(10)

Sabiex jitqies il-perjodu ta' żmien qasir bejn il-komunikazzjoni tal-eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-FAEG għall-2015 taħt ġestjoni konġunta għall-perjodu mis-16 ta' Ottubru 2014 sal-15 ta' Ottubru 2015 mill-Istati Membri u l-ħtieġa li jiġi applikat dan ir-Regolament mill-1 ta' Diċembru 2015, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-ammonti tal-approprjazzjonijiet li se jiġu ttrasferiti mis-sena finanzjarja 2015 f'konformità mal-Artikolu 169(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, u li skont l-Artikolu 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 isiru disponibbli għall-Istati Membri għar-rimborż lid-destinatarji finali li huma soġġetti għar-rata ta' aġġustament fis-sena finanzjara 2016, huma stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

L-ammonti li se jiġu ttrasferiti huma soġġetti għad-deċiżjoni dwar it-trasferiment tal-Kummissjoni skont il-ħames subparagrafu tal-Artikolu 169(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

Artikolu 2

In-nefqa tal-Istati Membri b'rabta mar-rimborż tal-approprjazzjonijiet trasferiti għandha tkun eliġibbli biss għall-finanzjament tal-Unjoni, jekk l-ammonti rilevanti jkunu tħallsu lill-benefiċjarji qabel is-16 ta' Ottubru 2016.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta' Diċembru 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 347.

(2)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).

(4)  Id-dixxiplina finanzjarja ma għandhiex tapplika fis-sena finanzjarja 2015 fil-Bulgarija, fil-Kroazja u fir-Rumanija skont l-Artikolu 8(2) tar- Regolament (UE) Nru 1307/2013.

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1227/2014 tas-17 ta' Novembru 2014 dwar l-iffissar ta' rata ta' aġġustament għall-pagamenti diretti previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tas-sena kalendarja 2014 u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 879/2014 (ĠU L 331, 18.11.2014, p. 6).


ANNESS

Ammonti disponibbli għar-rimborż ta' approprjazzjonijiet trasferiti

(ammonti f'EUR)

Il-Belġju

6 288 982

Ir-Repubblika Ċeka

10 759 194

Id-Danimarka

10 873 619

Il-Ġermanja

58 750 752

L-Estonja

1 169 016

L-Irlanda

12 903 416

Il-Greċja

16 705 610

Spanja

53 390 829

Franza

88 569 550

L-Italja

31 012 148

Ċipru

10 358 950

Il-Latvja

1 312 744

Il-Litwanja

3 277 932

Il-Lussemburgu

10 383 255

L-Ungerija

13 724 881

Malta

34 561

In-Netherlands

9 323 434

L-Awstrija

6 729 968

Il-Polonja

22 604 718

Il-Portugall

6 448 884

Is-Slovenja

876 855

Is-Slovakkja

5 282 221

Il-Finlandja

5 438 416

L-Iżvezja

7 499 878

Ir-Renju Unit

36 083 758


20.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/11


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2095

tad-19 ta' Novembru 2015

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

50,7

MA

75,7

MK

43,3

ZZ

56,6

0707 00 05

AL

73,2

TR

142,8

ZZ

108,0

0709 93 10

MA

52,9

TR

165,7

ZZ

109,3

0805 20 10

CL

185,6

MA

92,5

TR

83,5

ZZ

120,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

TR

66,7

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

97,0

ZZ

97,0

0806 10 10

BR

288,7

EG

234,4

PE

283,2

TR

177,6

ZZ

246,0

0808 10 80

CA

158,0

CL

84,3

MK

29,8

NZ

161,0

ZA

158,6

ZZ

118,3

0808 30 90

BA

92,6

CN

74,3

TR

123,7

ZZ

96,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

20.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/13


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2015/2096

tas-16 ta' Novembru 2015

dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-Tmien Konferenza ta' Reviżjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni u l-Ħażna ta' Armi Batterjoloġiċi (Bijoloġiċi) u ta' Tossina u dwar il-Qerda Tagħhom (BTWC)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-12 ta' Diċembru 2003, il-Kunsill Ewropew adotta Strateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Qerda Massiva li għandha l-għan, fost l-oħrajn, li ssaħħaħ il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni u l-Ħażna ta' Armi Batterjoloġiċi (Bijoloġiċi) u ta' Tossina u dwar il-Qerda Tagħhom (“BTWC”), filwaqt li tkompli r-riflessjoni dwar il-verifika tal-BTWC, tappoġġa l-universalizzazzjoni u l-implimentazzjoni nazzjonali tal-BTWC, inkluż permezz tal-mezzi ta' leġislazzjoni kriminali, u ssaħħaħ l-osservanza tagħha.

(2)

Fit-28 ta' April 2004, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (“KSNU”) adotta b'mod unanimu r-Riżoluzzjoni 1540 (2004), li tiddeskrivi l-proliferazzjoni tal-armi ta' qerda massiva u l-mezzi ta' forniment tagħhom bħala theddida għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali. L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dik ir-Riżoluzzjoni tikkontribwixxi għall-implementazzjoni tal-BTWC.

(3)

Fis-26 ta' Awwissu 1988, il-KSNU adotta r-Riżoluzzjoni 620 (1988) li, fost l-oħrajn, tħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali jwettaq minnufih investigazzjonijiet b'reazzjoni għal allegazzjonijiet dwar l-użu possibbli ta' armi kimiċi, batterjoloġiċi (bijoloġiċi) jew ta' tossina li jista' jikkostitwixxi ksur tal-Protokoll għall-Projbizzjoni tal-Użu fil-Gwerra ta' Gassijiet Asfissjanti, Velenużi jew Gassijiet Oħra, u ta' Mezzi Batterjoloġiċi (“il-Protokoll ta' Ġinevra tal-1925”). Fl-20 ta' Settembru 2006, l-Assemblea Ġenerali adottat l-Istrateġija Globali tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra t-Terroriżmu, annessa mar-Riżoluzzjoni 60/288 tagħha tat-8 ta' Settembru 2006, li fiha l-Istati Membri tan-Nazzjonijiet Uniti (“NU”) iħeġġu lis-Segretarju Ġenerali biex jaġġorna r-roster tal-esperti u l-laboratorji, kif ukoll il-linji gwida u l-proċeduri tekniċi, għad-dispożizzjoni tiegħu għall-investigazzjoni f'waqtha u effiċjenti tal-użu allegat.

(4)

Fis-27 ta' Frar 2006, il-Kunsill adotta l-Azzjoni Konġunta 2006/184/PESK (1) fir-rigward tal-BTWC bl-objettivi tal-promozzjoni tal-universalità tal-BTWC u l-appoġġ għall-implimentazzjoni tagħha mill-Istati Partijiet sabiex ikun żgurat li l-Istati Partijiet jittrasponu l-obbligi internazzjonali tal-BTWC fil-leġislazzjoni nazzjonali u l-miżuri amministrattivi tagħhom.

(5)

B'mod parallel mal-Azzjoni Konġunta 2006/184/PESK, l-Unjoni Ewropea adottat Pjan ta' Azzjoni dwar l-armi bioloġiċi u ta' tossina (2) (“CBMs”) li fih l-Istati Membri impenjaw ruħhom li f'April ta' kull sena jippreżentaw ir-riżultati tal-miżuri għall-bini tal-fiduċja lin-NU u listi ta' esperti u laboratorji rilevanti lis-Segretarju Ġenerali tan-NU biex tkun faċilitata kwalunkwe investigazzjoni ta' użu allegat ta' armi kimiċi u bijoloġiċi.

(6)

Fl-20 ta' Marzu 2006, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2006/242/PESK (3) dwar is-Sitt Konferenza ta' Reviżjoni tal-BTWC.

(7)

Fl-10 ta' Novembru 2008, il-Kunsill adotta l-Azzjoni Konġunta 2008/858/PESK (4) fir-rigward tal-BTWC bl-objettivi tal-promozzjoni tal-universalità tal-BTWC, il-forniment ta' appoġġ għall-implimentazzjoni tal-BTWC mill-Istati Partijiet, il-promozzjoni tal-preżentazzjoni ta' dikjarazzjonijiet dwar is-CBMs mill-Istati Partijiet, u l-għoti ta' appoġġ għall-Proċess Intersessjonali tal-BTWC.

(8)

Fit-18 ta' Lulju 2011, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2011/429/PESK (5) dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni għas-Seba' Konferenza ta' Reviżjoni tal-BTWC.

(9)

Is-Seba' Konferenza ta' Reviżjoni tal-BTWC iddeċidiet li ġġedded il-mandat tal-Unità ta' Appoġġ għall-Implimentazzjoni (“ISU”) b'perijodu ieħor ta' ħames snin (2012-2016) u ddeċidiet li tespandi l-kompiti tagħha sabiex jinkludu l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni għall-istabbiliment u l-amministrazzjoni tad-database għal talbiet għal, u offerti ta', assistenza, u l-faċilitazzjoni tal-iskambju assoċjat ta' informazzjoni fost l-Istati Partijiet, kif ukoll l-appoġġ, kif xieraq, għall-implimentazzjoni mill-Istati Partijiet tad-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tas-Seba' Konferenza ta' Reviżjoni.

(10)

Is-Seba' Konferenza ta' Reviżjoni ddeċidiet li t-Tmien Konferenza ta' Reviżjoni ser issir f'Ġinevra mhux aktar tard mill-2016 u għandha tirrevedi l-operazzjoni tal-BTWC, u, fost l-oħrajn, tqis:

(i)

żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda rilevanti għall-BTWC;

(ii)

il-progress li sar mill-Istati Partijiet fl-implimentazzjoni tal-obbligi taħt il-BTWC;

(iii)

il-progress lejn l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet maqbula fis-Seba' Konferenza ta' Reviżjoni.

(11)

Fit-23 ta' Lulju 2012, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2012/421/PESK (6) fir-rigward tal-BTWC bl-objettivi tal-promozzjoni tal-universalità tal-BTWC, l-għoti ta' appoġġ għall-implimentazzjoni tal-BTWC mill-Istati Partijiet, il-promozzjoni tal-preżentazzjoni ta' dikjarazzjonijiet dwar is- CBMs mill-Istati Partijiet, u l-għoti ta' appoġġ għall-Proċess Intersessjonali tal-BTWC.

(12)

Fid-dawl tal-Konferenza ta' Reviżjoni tal-BTWC li ser issir minn Novembru sa Diċembru 2016, huwa xieraq li l-pożizzjoni tal-Unjoni tiġi aġġornata,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Matul it-tħejjija għal u matul it-Tmien Konferenza ta' Reviżjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni u l-Ħażna ta' Armi Batterjoloġiċi (Bijoloġiċi) u ta' Tossina u dwar il-Qerda Tagħhom (“BTWC”), l-Unjoni għandha taħdem, b'mod partikolari, biex tiżgura li l-Istati Partijiet jindirizzaw il-prijoritajiet li ġejjin:

(a)

il-bini u s-sostenn tal-fiduċja fl-osservanza, permezz ta' firxa ta' miżuri speċifiċi deskritti f'din id-Deċiżjoni;

(b)

l-appoġġ għall-implimentazzjoni nazzjonali, inkluż b'aktar involviment ma' partijiet ikkonċernati mhux governattivi;

(c)

l-appoġġ għall-Mekkaniżmu tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għall-investigazzjoni tal-użu allegat ta' armi u aġenti bioloġiċi permezz ta' aktar żvilupp tal-kapaċitajiet operattivi tiegħu bħala mezz biex jissaħħu l-Artikoli VI u VIII tal-BTWC; u,

(d)

il-promozzjoni tal-universalità tal-BTWC.

L-objettiv tal-Unjoni hu li tirrevedi l-operazzjoni tal-BTWC u tal-Proċess Intersessjonali 2012-2015, tippromwovi azzjonijiet konkreti u tesplora għażliet biex tkompli ssaħħaħ il-BTWC. F'dan ir-rigward, l-Unjoni għandha tressaq proposti konkreti lit-Tmien Konferenza ta' Reviżjoni fl-2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tagħhom minn dik il-Konferenza.

Artikolu 2

Għall-finijiet tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 1, l-Unjoni għandha:

(a)

tikkontribwixxi għal reviżjoni sħiħa tal-operazzjoni tal-BTWC fit-Tmien Konferenza ta' Reviżjoni, inkluż l-implimentazzjoni tal-impenji meħuda mill-Istati Partijiet taħt il-BTWC, u t-tmexxija u r-riżultati mill-programm intersessjonali tal-2012-2015;

(b)

tappoġġa programm ta' ħidma sostantiv ġdid matul il-perijodu bejn it-Tmien u d-Disa' Konferenza ta' Reviżjoni li jindirizza l-limitazzjonijiet tal-programmi intersessjonali preċedenti permezz tal-adozzjoni ta' arranġamenti msaħħa għal aktar progress taħt dak il-programm ta' ħidma, bil-ħsieb li tissaħħaħ l-effikaċja tal-BTWC;

(c)

tappoġġa d-Disa' Konferenza ta' Reviżjoni tal-BTWC, li għandha ssir mhux aktar tard mill-2021;

(d)

tibni kunsens biex it-Tmien Konferenza ta' Reviżjoni tkun suċċess, abbażi tal-qafas stabbilit mill-Konferenzi preċedenti, u tippromwovi, fost l-oħrajn, il-kwistjonijiet ewlenin li ġejjin:

(i)

filwaqt li tirrikonoxxi li f'dan l-istadju m'hemmx kunsens dwar il-verifika, li jibqa' element ċentrali għal reġim ta' diżarm u nonproliferazzjoni komplet u effettiv, l-Unjoni qed taħdem biex tidentifika l-għażliet li jistgħu jikkontribwixxu fi programm intersessjonali ġdid u warajh għal żieda fil-fiduċja fl-osservanza u għall-implimentazzjoni effikaċi tal-għan u l-iskop tal-BTWC; L-Istati Partijiet għandhom jkunu jistgħu juru l-osservanza permezz, fost oħrajn, ta' skambji interattivi ta' informazzjoni (bħal stqarrijiet obbligatorji jew fuq bażi volontarja) u trasparenza akbar dwar il-kapaċitajiet, l-attivitajiet u l-azzjonijiet tagħhom, inklużi miżuri fil-post b'mod volontarju jew le kif maqbul; il-proposti li saru matul il-programm intersessjonali mill-2012 sal-2015 u r-riżultati tal-programm jipprovdu bażi għal dik il-ħidma;

(ii)

l-appoġġ u t-tisħiħ, fejn meħtieġ, ta' miżuri nazzjonali ta' implimentazzjoni, inkluż il-leġislazzjoni amministrattiva, ġudizzjarja, u kriminali, u l-kontroll fuq mikroorganiżmi u tossini patoġeniċi fil-qafas tal-BTWC; tista' tkun ikkunsidrata azzjoni ulterjuri u jistgħu jittieħdu aktar deċiżjonijiet dwar modi u mezzi għat-titjib tal-implimentazzjoni nazzjonali: il-komunikazzjoni ma' partijiet mhux governattivi kkonċernati u l-involviment tagħhom fuq livell nazzjonali, reġjonali jew globali u r-rwol tagħhom fil-promozzjoni tal-objettivi tal-BTWC u l-implimentazzjoni tagħha; l-appoġġ kontinwu għall-adozzjoni ta' standards xierqa dwar miżuri ta' bijosikurezza u bijosigurtà; iż-żieda ta' għarfien fost professjonisti rilevanti mis-settur privat u s-settur pubbliku; il-programmi ta' taħriġ u edukazzjoni għal dawk li ngħatalhom aċċess għal aġenti u tossini bijoloġiċi rilevanti għall-BTWC; il-promozzjoni ta' kultura ta' responsabbiltà fost professjonisti nazzjonali rilevanti u l-iżvilupp, l-adozzjoni u t-tixrid ta' kodiċijiet ta' mġiba fuq bażi volontarja;il-promozzjoni tal-osservanza tal-obbligi taħt ir-Riżoluzzjonijiet 1540 (2004) u 1673 (2006) tal-KSNU, fejn hi rilevanti għall-eliminazzjoni tar-riskju li armi bijoloġiċi u ta' tossina jinkisbu jew jiġu użati għal skopijiet terroristiċi, inkluż ir-riskju ta' aċċess minn atturi mhux statali għal materjal, tagħmir, u għarfien li jistgħu jintużaw fl-iżvilupp u l-produzzjoni ta' armi bijoloġiċi u ta' tossina;

(iii)

l-adeżjoni universali tal-Istati kollha għall-BTWC, inkluż b'appell lill-Istati kollha mhux parti għall-BTWC biex jaderixxu għall-Konvenzjoni mingħajr aktar dewmien u biex jintrabtu legalment għad-diżarm fir-rigward ta', u n-nonproliferazzjoni ta', armi bijoloġiċi u ta' tossina; u, sakemm ikun hemm l-adeżjoni ta' Stati bħal dawn għall-BTWC, billi jiġu mħeġġa jieħdu sehem bħala osservaturi fil-laqgħat tal-Istati Partijiet għall-BTWV u jimplimentaw, fuq bażi volontarja, id-dispożizzjonijiet tal-BTWC; u billi tiġi rakkomandata l-adozzjoni ta' pjan ta' azzjoni dwar l-universalizzazzjoni, ikkoordinat mill-ISU u evalwat matul sessjonijiet dedikati, fil-laqgħat intersessjonali;

(iv)

ħidma biex il-projbizzjoni fuq l-armi bijoloġiċi u ta' tossina tiġi ddikjarata regola ta' dritt internazzjonali globalment vinkolanti, inkluż permezz tal-universalizzazzjoni tal-BTWC;

(v)

sforzi biex tissaħħaħ it-trasparenza u tinbena l-fiduċja fl-osservanza inkluż permezz ta' reviżjonijiet meħtieġa u li jistgħu jintlaħqu tas-CBMs attwali; l-Unjoni lesta taħdem fuq it-tisħiħ tas-CBMs billi tidentifika miżuri li jżidu r-rilevanza diretta tagħhom għall-objettivi ewlienin ta' trasparenza u l-evitar suspetti u tħassib; jitkompla l-appoġġ għall-proċess ta' evalwazzjoni bejn il-pari fuq bażi volontarja bħala għodda siewja għaż-żieda fit-trasparenza bejn l-Istati Partijiet u b'hekk titkabbar il-fiduċja fl-osservanza tal-BTWC u tissaħħaħ l-implimentazzjoni nazzjonali permezz tal-iskambju tal-aħjar prattiki, aktar għarfien fost il-partijiet ikkonċernati dwar ir-rekwiżiti għall-implimentazzjoni u ż-żieda ta' kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam;

(vi)

it-tisħiħ tal-kapaċitajiet operattivi tal-Mekkaniżmu tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għall-investigazzjoni tal-użu allegat ta' armi kimiċi u bijoloġiċi, inkluż permezz tal-espansjoni tan-nukleu ta' esperti mħarrġa, taħriġ, u eżerċizzji ta' simulazzjoni u fuq il-post; ħidma li ssir separatament tista' tgħin biex l-Artikolu VI u indirettament l-Artikolu VII tal-BTWC jissaħħu aktar.

(vii)

it-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-għoti ta' assistenza u koordinazzjoni fil-kuntest tal-Artikolu VII tal-BTWC ma' organizzazzjonijiet rilevanti fuq it-talba ta' kwalunkwe Stat Parti fil-każ tal-użu allegat ta' armi bijoloġiċi jew ta' tossina, inkluż it-titjib tal-kapaċitajiet nazzjonali għas-sorveljanza, l-iskoperta u dijanjosi tal-mard u sistemi tas-saħħa pubblika bħala l-ewwel linja ta' difiża;

(viii)

iż-żieda fit-trasparenza dwar il-kooperazzjoni u l-assistenza relatati mal-Artikolu X tal-BTWC u b'kont meħud tal-mandat, il-ħidma u l-għarfien espert ta' organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn; l-Unjoni ser tkompli tappoġġa l-implimentazzjoni konkreta tal-Artikolu X tal-BTWC permezz tad-diversi programmi ta' assistenza tagħha u hija lesta tkompli telabora l-intendimenti komuni, li jiffurmaw il-bażi għal azzjoni effikaċi fir-rigward tal-kooperazzjoni għal skopijiet paċifiċi fil-qafas tal-BTWC; tista' tkun ikkunsidrata azzjoni ulterjuri u jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet dwar it-titjib tal-kooperazzjoni, l-assistenza u l-iskambju internazzjonali fix-xjenzi u t-teknoloġija bijoloġiċi għal skopijiet paċifiċi, dwar il-promozzjoni tal-bini tal-kapaċità fl-oqsma tas-sorveljanza, l-iskoperta u d-dijanjosi tal-mard, u l-kontroll ta' mard li jittieħed; l-Unjoni ser tkompli tappoġġa l-operazzjoni tad-Database ta' Kooperazzjoni u Assistenza attwali, u fejn xieraq, tara kif ittejjeb l-utilità tiegħu;l-appoġġ, fost l-oħrajn, għall-programmi ta' Sħubija Globali tal-G7, programmi rilevanti tal-Unjoni u l-għanijiet tal-Aġenda għas-Sigurtà tas-Saħħa Globali mmirati lejn l-appoġġ għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti Internazzjonali tas-Saħħa u d-diżarm, il-kontroll u s-sigurtà ta' materjali, faċilitajiet u kompetenzi sensittivi, kif xieraq;

(ix)

l-appoġġ għal proċess ta' evalwazzjonijiet aktar frekwenti u mmirati ta' żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi rilevanti, li jista' jkollhom implikazzjonijiet għall-BTWC; tali proċess jista' jinvolvi l-inkorporazzjoni ta' funzjoni konsultattiva permanenti dwar ix-xjenza u t-teknoloġija fl-ISU u proċess ta' reviżjoni aktar sostantiv bħala element ċentrali fi programm ta' ħidma intersessjonali ġdid, biex ikopri l-avvenimenti u x-xogħol rilevanti mmexxija minn akkademji internazzjonali u l-Istati Partijiet b'mod aktar integrat u kkoordinat.

Artikolu 3

Sabiex issaħħaħ l-osservanza, l-Unjoni għandha tippromwovi żieda fir-rilevanza u l-komprensività tal-formoli tas-CBM billi:

(a)

tanalizza l-formoli tas-CBMs annwali bħala l-għodda ta' dikjarazzjoni nazzjonali regolari dwar l-implimentazzjoni u l-osservanza u tkompli tiżviluppahom b'dan l-objettiv;

(b)

tnaqqas sal-aktar punt possibbli l-kumplessitajiet li fadal fil-formoli tas-CBM u tneħħi ambigwitajiet potenzjali;

(c)

tappoġġa lill-ISU biex taqdi aktar r-rwol ta' appoġġ għall-punti ta' kuntatt nazzjonali waqt il-kumpilazzjoni tas-CBMs tagħhom; permezz ta' seminars u taħriġ reġjonali għall-preżentazzjoni elettronika tal-formoli tas-CBMs;

(d)

taħdem biex iżżid il-parteċipazzjoni fis-CBMs, u l-kwalità u l-komprensività tagħhom, billi tespandi l-funzjonalità tal-faċilità ta' CBM elettronika u, flimkien mal-gwida għas-CBM, tagħmilha disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BTWC fil-lingwi uffiċjali kollha tan-NU.

Artikolu 4

Minbarra l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 1, l-Unjoni għandha tappoġġa t-tisħiħ tar-rwol tal-ISU. B'mod partikolari, l-Unjoni għandha tappoġġa:

(a)

l-estensjoni tal-mandat tal-ISU għal ħames snin oħra;

(b)

l-inklużjoni ta' aktar attivitajiet fil-mandat tal-ISU biex jappoġġaw l-implementazzjoni ta' programm ta' ħidma intersessjonali rivedut u msaħħaħ, kif propost fl-Artikolu 5 hawn taħt;

(c)

l-iżvilupp ta' sistema aktar effikaċi biex teżamina żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi u l-impatt tagħhom fuq il-BTWC billi tistabbilixxi fost l-oħrajn funzjoni konsultattiva u ta' kollegament permanenti dwar ix-xjenza u t-teknoloġija fl-ISU;

(d)

l-adozzjoni ta' pjan ta' azzjoni dwar l-universalizzazzjoni li jkun ikkoordinat mill-ISU;

(e)

rwol għall-ISU biex ikun ta' appoġġ għall-punti ta' kuntatt tal-Istati Partijiet fil-kumpilazzjoni u l-preżentazzjoni tal-formoli tas-CBMs kif innutat fl-Artikolu 3;

(f)

żieda adegwata tal-persunal attwali tal-ISU biex jintlaħqu l-objettivi l-ġodda u jitwettqu l-attivitajiet imsemmija f'dan l-Artikolu.

Artikolu 5

Sabiex tappoġġa r-reviżjoni u t-tisħiħ tal-programm intersessjonali, l-Unjoni għandha b'mod partikolari:

(a)

tappoġġa s-suġġetti li ġejjin għal Programm Intersessjonali ġdid, bħala suġġetti intersessjonali jew inkella permezz ta' gruppi ta' ħidma dedikati għalhekk, jew permezz taż-żewġ mezzi:

(i)

implimentazzjoni nazzjonali u osservanza;

(ii)

ħidma ulterjuri dwar is-CBMs wara t-Tmien Konferenza ta' Reviżjoni;

(iii)

assistenza u kooperazzjoni taħt l-Artikolu VII tal-BTWC;

(iv)

żviluppi fix-xjenza u t-teknoloġija;

(v)

reviżjoni tal-proċedura tal-Kumitat Konsultattiv;

(vi)

universalizzazzjoni kif proposta fl-Artikolu 6.

(b)

tappoġġa l-iżvilupp ta' oqfsa regolatorji nazzjonali dwar il-bijosigurtà u l-bijosikurezza; għalkemm standards adatti għall-bijosigurtà u l-bijosikurezza għal-laboratorji bl-ebda mod ma jieħdu post sistema ta' osservanza, l-adozzjoni u l-promozzjoni ta' tali standards, jistgħu jgħinu lill-Istati Partijiet fil-perijodu fit-tul bl-implimentazzjoni tal-obbligi tagħhom taħt il-BTWC; flimkien ma' miżuri oħra, jistgħu wkoll ikunu għodda utli biex jgħinu fit-turija tal-osservanza; id-diskussjoni dwar dan is-suġġett, inkluż mal-laboratorji rilevanti, l-għaqdiet għall-bijosigurtà u l-industrija, tista' tkun parti minn programm ta' ħidma intersessjonali ġdid;

(c)

tappoġġa eżerċizzji ta' reviżjoni volontarja bejn il-pari li jinvolvu Stati Partijiet fil-kuntest tal-BTWC; l-objettiv tal-eżerċizzju ta' reviżjoni bejn il-pari huwa li jtejjeb l-implimentazzjoni nazzjonali u jipprovdi assigurazzjoni dwar l-osservanza permezz ta' skambji ta' informazzjoni u trasparenza akbar rigward, pereżempju, il-kapaċitajiet, l-attivitajiet u l-azzjonijiet għall-implimentazzjoni u l-intenzjonijiet għall-osservanza;

(d)

tappoġġa t-tisħiħ tas-setgħa deċiżjonali tal-Proċess Intersessjonali billi tesplora firxa ta' għażliet bħal setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet definiti b'mod ċar għal oqsma ta' ħidma speċifiċi.

Artikolu 6

Sabiex tappoġġa l-universalità tal-BTWC, l-Unjoni għandha:

(a)

tappoġġa l-adozzjoni ta' pjan ta' azzjoni dwar l-universalizzazzjoni, koordinat mill-ISU, b'passi u attivitajiet konkreti; il-pjan ta' azzjoni jista' jinkludi attivitajiet bħal avvenimenti ta' sensibilizzazzjoni, démarches konġunti, it-traduzzjoni ta' dokumenti rilevanti, u inċentivi bħall-iskambju ta' informazzjoni dwar offerti ta' għajnuna; dan il-pjan ta' azzjoni jkun evalwat u, jekk neċessarju, modifikat f'kull Laqgħa tal-Istati Partijiet;

(b)

tappoġġa l-organizzazzjoni ta' sessjonijiet jew laqgħat tal-gruppi ta' ħidma dedikati għall-universalizzazzjoni matul il-Proċess Intersessjonali sabiex tikkoordina attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni fost diversi atturi u tippjana inizjattivi reġjonali.

Artikolu 7

L-Unjoni għandha tappoġġa sforzi li jsaħħu l-Mekkaniżmu tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għall-investigazzjoni tal-użu allegat ta' armi kimiċi u bijoloġiċi; b'mod partikolari, billi tiġi żgurata l-effikaċja tad-dispożizzjonijiet tal-Mekkaniżmu u billi jittieħdu passi prattiċi lejn dan il-fini, bħall-forniment ta' appoġġ għal programmi ta' taħriġ, inkluż l-ospitar ta' eżerċizzji, u l-iżvilupp ta' sistema ta' laboratorju analitiku.

Artikolu 8

L-Unjoni għandha tappoġġa sforzi biex jissaħħaħ l-Artikolu VII tal-BTWC fit-Tmien Konferenza ta' Reviżjoni, b'kont meħud tal-isforzi li jsiru bnadi oħra fil-bini ta' kapaċitajiet internazzjonali fir-rispons għat-tifqigħ ta' mard infettiv.

Artikolu 9

L-azzjoni meħuda mill-Unjoni għall-finijiet imsemmijin f'din id-Deċiżjoni għandha tinkludi:

(a)

il-preżentazzjoni mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, abbażi tal-pożizzjoni stabbilita f'din id-Deċiżjoni, ta' proposti għal arranġamenti speċifiċi, prattiċi u fattibbli għat-titjib effettiv tal-implimentazzjoni tal-BTWC, għall-konsiderazzjoni mill-Istati Partijiet għall-BTWC fit-Tmien Konferenza ta' Reviżjoni;

(b)

fejn xieraq, inizjattivi mir-Rappreżentant Għoli jew id-Delegazzjonijiet tal-Unjoni;

(c)

dikjarazzjonijiet ippreżentati mir-Rappreżentant Għoli jew id-Delegazzjoni tal-Unjoni lin-Nazzjonijiet Uniti fit-tħejjija għat-Tmien Konferenza ta' Reviżjoni u matulha

Artikolu 10

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Novembru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/184/PESK tas-27 ta' Frar 2006 b'appoġġ għall-Konvenzjoni tal-Armi Bioloġiċi u Tossiċi, fil-qafas tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Qerda tal-Massa (ĠU L 65, 7.3.2006, p. 51; 270M, 29.9.2006, p. 311 (MT)).

(2)  ĠU C 57, 9.3.2006, p. 1.

(3)  Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/242/PESK tal- 20 ta' Marzu 2006 dwar il-Konferenza ta' Reviżjoni tal-2006 tal-Konvenzjoni dwar l-Armi Bioloġiċi u Tossiċi (BTWC) (ĠU L 88, 25.3.2006, p. 65; ĠU L 270 M, 29.9.2006, p. 359 (MT)).

(4)  Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/858/PESK tal- 10 ta' Novembru 2008 b'appoġġ għall-Konvenzjoni dwar l-Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (BTWC), fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Distruzzjoni Massiva (ĠU L 302, 13.11.2008, p. 29).

(5)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/429/PESK tat- 18 ta' Lulju 2011 dwar il-Pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għas-Seba' Konferenza ta' Reviżjoni tal-Istati Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni u l-Ħażna ta' Armi Batterjoloġiċi (Bijoloġiċi) u ta' Tossina u dwar il-Qerda Tagħhom (BTWC) (ĠU L 188, 19.7.2011, p. 42).

(6)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/421/PESK tat-23 ta' Lulju 2012 b'appoġġ għall-Konvenzjoni dwar l-Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (BTWC), fil-qafas tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni ta' Armi ta' Qerda Massiva (ĠU L 196, 24.7.2012, p. 61).


20.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/19


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2097

tas-26 ta' Ottubru 2015

dwar l-istabbiliment ta' Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta' Riċerka dwar Sistema Integrata għall-Osservazzjoni tal-Karbonju (ICOS ERIC)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 723/2009 tal-25 ta' Ġunju 2009 dwar il-qafas ġuridiku Komunitarju applikabbli għal Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta' Riċerka (ERIC) (1), u b'mod partikolari l-punt (a) tal-Artikolu 6(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Olanda, ir-Renju tan-Norveġja u r-Renju tal-Iżvezja, talbu lill-Kummissjoni tistabbilixxi Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta' Riċerka dwar Sistema Integrata għall-Osservazzjoni tal-Karbonju (ICOS ERIC). Il-Konfederazzjoni Żvizzera se tipparteċipa fl-ICOS ERIC bħala Osservatur.

(2)

Ir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tan-Netherlands, ir-Renju tan-Norveġja u r-Renju tal-Iżvezja, talbu lill-Kummissjoni tistabbilixxi Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta' Riċerka dwar Sistema Integrata għall-Osservazzjoni tal-Karbonju (ICOS ERIC).

(3)

Il-Kummissjoni, skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 723/2009, ivvalutat l-applikazzjoni u kkonkludiet li din tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament.

(4)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 723/2009,

ADDOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta' Riċerka dwar Sistema Integrata għall-Osservazzjoni tal-Karbonju msemmi ICOS ERIC huwa b'dan stabbilit.

2.   L-Istatuti ta' ICOS ERIC huma stabbiliti fl-Anness. L-Istatuti għandhom jinżammu aġġornati u għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit elettroniku ta' ICOS ERIC u fis-sede statutorja tiegħu.

3.   L-elementi essenzjali tal-Istatuti li l-emendi għalihom għandhom jeħtieġu l-approvazzjoni mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 723/2009 huma stipulati fl-Artikoli 1, 2, 16, 18, 19, 22, 23, u 24.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Ottubru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 206, 8.8.2009, p. 1.


ANNESS

STATUTI TAL-KONSORZJU GĦAL INFRASTRUTTURA EWROPEA TA' RIĊERKA DWAR SISTEMA INTEGRATA GĦALL-OSSERVAZZJONI TAL-KARBONJU (ICOS ERIC)

IR-RENJU TAL-BELĠJU

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA

IR-REPUBBLIKA TA' FRANZA

IR-REPUBBLIKA TAL-ITALJA

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA

IR-RENJU TAN-NETHERLANDS

IR-RENJU TAN-NORVEĠJA

IR-RENJU TAL-IŻVEZJA

Minn hawn 'il quddiem “Il-Membri”

kif ukoll

IL-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA

Minn hawn 'il quddiem “L-Osservatur”

BILLI l-Membri huma konvinti li l-indirizzar tat-tibdil fil-klima li ġej minħabba emissjonijiet antropoġeniċi ta' gassijiet b'effett ta' serra (GHG) huwa sfida globali u li hemm il-ħtieġa ta' riċerka u ta' osservazzjonijiet kontinwi u fit-tul biex jitjieb l-għarfien dwar l-emissjonijiet (GHG), il-bjar tal-karbonju, l-impatti tagħhom fuq is-sistemi dinjija u l-għażliet ta' ġestjoni;

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW li l-osservazzjoni ta' Parametri Essenzjali tal-Klima, fosthom tal-GHGs, hija meħtieġa sabiex tiġi appoġġjata l-ħidma tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) u tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC);

FILWAQT LI JENFASIZZAW li l-UNFCCC qiegħed isejjaħ lill-Partijiet tiegħu biex jippromwovu u jikkooperaw f'osservazzjoni sistematika ta' GHGs permezz tal-kooperazzjoni mas-Sistema Globali ta' Osservazzjoni tal-Klima (GCOS), il-komponent tas-Sistema tas-Sistemi għall-Osservazzjoni Globali tad-Dinja (GEOSS) għall-osservazzjoni tal-klima;

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW l-importanza tar-riċerka nazzjonali dwar il-GHGs u l-kapaċitajiet ta' osservazzjoni tagħha, u l-ħtieġa li tiġi stabbilita koordinazzjoni fil-livell Ewropew, bħala Infrastruttura tar-Riċerka dwar Sistema Integrata għall-Osservazzjoni tal-Karbonju (ICOS);

BILLI l-Membri jixtiequ li ssir riċerka biex jitjieb il-fehim tal-baġits reġjonali ta' sorsi ta' GHGs u ta' bjar, il-fatturi umani u naturali tagħhom u l-mekkaniżmi ta' kontroll, billi jiġu żviluppati osservazzjonijiet bi preċiżjoni għolja u fit-tul ta' GHGs;

BILLI l-Membri jixtiequ li komunitajiet wiesgħa ta' utenti jingħataw aċċess għad-dejta tal-ICOS, biex tinħoloq rabta bejn ir-riċerka, l-edukazzjoni u l-iżviluppi teknoloġiċi li jippromwovu l-innovazzjoni u biex tiġi provduta dejta indipendenti biex tikkontribwixxi għall-analiżi tal-inventarji tal-emissjonijiet;

FILWAQT LI JITOLBU lill-Kummissjoni Ewropea twaqqaf l-infrastruttura tal-ICOS bħala Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta' Riċerka (ICOS ERIC),

FTIEHMU KIF ĠEJ:

KAPITOLU 1

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Isem, sede statutorja u lingwa operattiva

1.   Ġie stabbilit Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta' Riċerka dwar Sistema Integrata għall-Osservazzjoni tal-Karbonju “ICOS ERIC”.

2.   L-ICOS ERIC sejjer ikollha s-sede statutorja tagħha f'Ħelsinki, il-Finlandja (l-“Istat ospitanti”).

3.   Il-lingwa operattiva tal-ICOS ERIC sejra tkun l-Ingliż.

Artikolu 2

Kompiti u attivitajiet

1.   Il-kompitu prinċipali tal-ICOS ERIC huwa li twaqqaf Infrastruttura distribwita tar-Riċerka dwar Sistema Integrata għall-Osservazzjoni tal-Karbonju (ICOS RI) u li tikkoordina l-operat tal-ICOS RI, tqassam l-informazzjoni mill-ICOS RI lil komunitajiet ta' utenti u li twaqqaf dejta u analiżi integrata minn sistemi ta' osservazzjoni ta' GHGs.

2.   L-ICOS ERIC għandha tipprovdi aċċess effettiv għal dejta koerenti u preċiża biex tiġi faċilitata r-riċerka dwar analiżi fuq diversi skali tal-emissjonijiet ta' GHGs, il-bjar u l-proċessi determinanti tagħhom billi tagħmel disponibbli protokolli tal-kejl, dejta fit-tul u prodotti tad-dejta. L-iżviluppi teknoloġiċi u ta' dimostrazzjoni, relatati mal-GHGs, sejrin jiġu promossi permezz tar-rabta bejn ir-riċerka, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni. Għal dan il-għan l-ICOS ERIC sejra twettaq u tikkoordina attivitajiet, inklużi iżda mhux limitati għal:

(a)

kwantifikazzjoni tal-konċentrazzjonijiet atmosferiċi ta' GHGs u l-flussi terrestri u oċeaniċi fuq l-Ewropa u fuq ir-reġjuni ewlenin ta' interess Ewropew, inkluż l-Oċean Atlantiku tat-Tramuntana;

(b)

faċilitazzjoni ta' programmi u ta' proġetti ta' riċerka Ewropej;

(c)

kontribuzzjoni għall-mobilità tal-għarfien u/jew tar-riċerkaturi fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ERA) u żieda fl-użu tal-potenzjal intellettwali madwar l-Ewropa;

(d)

koordinazzjoni u appoġġ għall-iżvilupp tat-teknoloġija u tal-protokolli għal kejl effiċjenti u ta' kwalità għolja tal-konċentrazzjonijiet u tal-flussi tal-GHGs li għandu jiġi promoss ukoll lil hinn mill-Ewropa;

(e)

kontribuzzjoni ta' informazzjoni f'waqtha rilevanti għall-politika u għat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-GHGs;

(f)

faċilitazzjoni tal-analiżi tas-sekwestrar tal-karbonju u/jew tal-attivitajiet ta' tnaqqis fl-emissjonijiet tal-GHG fil-livelli globali tal-kompożizzjoni atmosferika, inkluż l-attribuzzjoni ta' sorsi u ta' bjar skont ir-reġjuni ġeografiċi u s-setturi ta' attività;

(g)

faċilitazzjoni tal-għanijiet tal-ICOS RI biex jiġi stabbilit mudell għall-iżvilupp futur ta' netwerks simili integrati u operattivi ta' osservazzjoni tal-GHGs lil hinn mill-Ewropa;

(h)

valutazzjoni xjentifika u tal-ġestjoni tal-attivitajiet, tal-orjentazzjoni strateġika u tal-operat tal-komponenti kollha tal-ICOS RI minn evalwaturi esterni.

3.   L-ICOS ERIC għandha tiġi operata fuq bażi mhux ekonomika. Sabiex tkompli tiġi promossal-innovazzjoni kif ukoll it-trasferiment tal-għarfien u tat-teknoloġija, jistgħu jitwettqu attivitajiet ekonomiċi limitati sakemm dawn ikunu relatati mill-qrib mal-kompitu prinċipali tagħha u li ma jipperikolawx il-kisba tiegħu.

KAPITOLU 2

MEMBRI U OSSERVATURI

Artikolu 3

Sħubija, Osservatur u Entità Rappreżentanti

1.   L-entitajiet li ġejjin jistgħu jsiru Membri jew Osservaturi tal-ICOS ERIC:

(a)

l-Istati Membri tal-Unjoni;

(b)

il-pajjiżi assoċjati;

(c)

pajjiżi terzi oħra li mhumiex pajjiżi assoċjati;

(d)

organizzazzjonijiet intergovernattivi.

2.   L-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jsiru Membri tal-ICOS ERIC jekk jikkontribwixxu għall-operat tal-ICOS ERIC u/jew jospitaw Faċilità Ċentrali tal-ICOS u/jew Netwerks Nazzjonali tal-ICOS.

3.   Il-membri tal-ICOS ERIC għandhom tal-inqas jinkludu Stat Membru u żewġ pajjiżi oħra li jew ikunu Stati Membri jew pajjiżi assoċjati.

4.   L-Istati Membri jew il-pajjiżi assoċjati għandu jkollhom il-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot b'mod konġunt fl-Assemblea Ġenerali. L-Assemblea Ġenerali għandha tiddetermina kwalunkwe modifika għad-drittijiet tal-vot li huma meħtieġa biex jiġi żgurat li f'kull ħin l-ICOS ERIC tkun konformi ma' dak ir-rekwiżit.

5.   Membru jew Osservatur jista' jkun rappreżentat minn entità pubblika waħda jew iktar, inklużi reġjuni jew entitajiet privati b'missjoni ta' servizz pubbliku, tal-għażla tiegħu u maħtura skont ir-regoli u l-proċeduri tiegħu stess. Membru jew Osservatur għandu jinforma lill-President tal-Assemblea Ġenerali bil-miktub bi kwalunkwe bidla fir-rigward tal-entità rappreżentanti.

6.   Il-Membri u l-Osservaturi kif ukoll l-entitajiet rappreżentanti tagħhom huma elenkati fl-Anness 1. L-Anness 1 għandu jinżamm aġġornat mill-President tal-Assemblea Ġenerali jew minn kwalunkwe persuna awtorizzata minnu/minnha.

Artikolu 4

Dħul ta' Membri u ta' Osservaturi

1.   Id-dħul tal-Membri għandu jkun konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

entità msemmija fl-Artikolu 3(2) għandha tippreżenta applikazzjoni bil-miktub lill-President tal-Assemblea Ġenerali;

(b)

l-applikazzjoni għandha tiddeskrivi l-mod kif l-applikant sejjer ikun involut fl-ICOS RI u kif sejjer jipparteċipa fit-twettiq tal-kompiti u tal-attivitajiet tal-ICOS ERIC deskritti fl-Artikolu 2 u kif sejjer jissodisfa l-obbligi msemmija fl-Artikolu 6(2);

(c)

id-dħul ta' Membri ġodda għandu jeħtieġ l-approvazzjoni tal-Assemblea Ġenerali.

2.   Id-dħul ta' Osservaturi għandu jkun konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

entità msemmija fl-Artikolu 3(3) għandha tippreżenta applikazzjoni bil-miktub lill-President tal-Assemblea Ġenerali;

(b)

l-applikazzjoni għandha tiddeskrivi l-mod kif l-applikant sejjer ikun involut fl-ICOS RI, jekk hux sejjer ikun qiegħed jipparteċipa fit-twettiq tal-objettivi u tal-kompiti tal-ICOS ERIC deskritti fl-Artikolu 2 u kif sejjer jissodisfa l-obbligi ta' Osservatur imsemmija fl-Artikolu 6(4);

(c)

id-dħul ta' Osservatur għandu jeħtieġ l-approvazzjoni tal-Assemblea Ġenerali;

3.   Osservatur jista' jiġi ammess għal massimu ta' tliet snin. Fuq talba tal-Osservatur, l-Assemblea Ġenerali tista' testendi l-perjodu inizjali darba għall-istess tul ta' żmien. F'każijiet eċċezzjonali l-Assemblea Ġenerali tista' taċċetta iktar minn estensjoni waħda ta' status ta' Osservatur.

Artikolu 5

Irtirar ta' Membru jew ta' Osservatur/Terminazzjoni ta' Sħubija jew ta' status ta' Osservatur

1.   Fl-ewwel ħames snin mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li twaqqaf l-ICOS ERIC, l-ebda Membru ma jista' jirtira, sakemm l-Assemblea Ġenerali ma taċċettax it-talba tal-Membru li jirtira qabel iż-żmien.

2.   Wara l-perjodu msemmi fil-paragrafu 1 Membru jista' jirtira fl-aħħar ta' sena finanzjarja sakemm dan jinnotifika l-intenzjoni tiegħu li jirtira billi jibgħat talba uffiċjali tnax-il xahar bil-quddiem lill-President tal-Assemblea Ġenerali.

3.   Osservatur jista' jirtira fl-aħħar ta' sena finanzjarja sakemm dan jinnotifika l-intenzjoni tiegħu li jirtira billi jibgħat talba uffiċjali sitt xhur bil-quddiem lill-President tal-Assemblea Ġenerali.

4.   Membru jew Osservatur li jkun sejjer jirtira għandu jissodisfa l-obbligi kollha, inklużi l-obbligi finanzjarji, li jkun daħal għalihom qabel ma rtira.

5.   L-Assemblea Ġenerali tista' ttemm is-Sħubija jew l-istatus ta' Osservatur jekk ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

(a)

il-Membru jew l-Osservatur jinsab li jkun wettaq ksur serju ta' obbligu wieħed jew iktar tiegħu taħt dawn l-Istatuti;

(b)

il-Membru jew l-Osservatur ikun naqas milli jirrettifika dan il-ksur fi żmien perjodu ta' sitt xhur wara li jkun irċieva notifika bil-miktub tal-ksur; u

(c)

il-Membru jew l-Osservatur ikun ingħata l-opportunità li jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu fir-rigward ta' deċiżjoni pendenti ta' terminazzjoni lill-Assemblea Ġenerali.

Artikolu 6

Drittijiet u Obbligi tal-Membri u tal-Osservaturi

1.   Id-drittijiet tal-Membri għandhom jinkludu:

(a)

id-dritt li jaħtru entitajiet rappreżentanti;

(b)

id-dritt li jattendu u jivvotaw fl-Assemblea Ġenerali;

(c)

id-dritt għall-aċċess għas-servizzi u għall-attivitajiet koordinati mill-ICOS ERIC għall-komunità tar-riċerka tagħha.

2.   Kull Membru għandu:

(a)

iħallas il-kontribuzzjoni annwali tas-sħubija speċifikata fl-Anness 2;

(b)

jagħti awtorità sħiħa lir-rappreżentanti tiegħu li jkunu qegħdin jattendu għall-Assemblea Ġenerali biex jirrappreżentaw lill-Membru;

(c)

jiżgura l-adozzjoni ta' standards u ta' għodod rilevanti fl-operazzjonijiet tan-Netwerk Nazzjonali tal-ICOS;

(d)

jipprovdi l-infrastruttura u r-riżorsi meħtieġa għall-operazzjonijiet tan-Netwerk Nazzjonali tal-ICOS u tal-Faċilitajiet Ċentrali tal-ICOS li jkun qiegħed jospita;

(e)

jippromwovi l-użu ta' dejta u ta' servizzi koordinati tal-ICOS ERIC bejn ir-riċerkaturi f'pajjiżhom, u jiġbor rispons mingħand l-utenti kif ukoll il-ħtiġijiet tagħhom.

3.   Id-drittijiet tal-Osservaturi għandhom jinkludu:

(a)

id-dritt li jaħtru entitajiet rappreżentanti;

(b)

id-dritt li jattendu għall-Assemblea Ġenerali mingħajr dritt tal-vot.

Osservatur jista' jingħata drittijiet oħra mill-Assemblea Ġenerali skont il-proċedura stabbilita fir-regoli interni.

4.   Kull Osservatur għandu:

(a)

iħallas il-kontribuzzjoni annwali ta' Osservatur speċifikata fl-Anness 2;

(b)

iwettaq kull obbligu ieħor negozjat bejn l-Osservatur rispettiv u l-ICOS ERIC, u bi qbil mal-Assemblea Ġenerali.

KAPITOLU 3

GOVERNANZA U ĠESTJONI TAL-ICOS ERIC

Artikolu 7

Governanza

1.   L-ICOS ERIC għandha tinkludi l-korpi li ġejjin: l-Assemblea Ġenerali, il-Bord Xjentifiku Konsultattiv, il-Bord Konsultattiv dwar l-Etika, u d-Direttur Ġenerali appoġġjat mill-Kumitat dwar l-Infrastruttura tar-Riċerka tal-ICOS. L-Assemblea Ġenerali tista' twaqqaf korpi konsultattivi oħra li tqis xierqa.

2.   Għandhom jiġu konklużi ftehimiet speċifiċi li jiddeskrivu r-rwoli u r-responsabbiltajiet, inklużi l-obbligi finanzjarji bejn l-ICOS ERIC u l-entitajiet responsabbli għall-ġestjoni tal-Faċilitajiet Ċentrali tal-ICOS u tan-Netwerks Nazzjonali tal-ICOS.

Artikolu 8

Assemblea Ġenerali: Kompożizzjoni, Laqgħat u Proċeduri

1.   L-Assemblea Ġenerali għandha tkun il-korp governattiv tal-ICOS ERIC u għandha tkun magħmula minn rappreżentanti tal-Membri u tal-Osservaturi tal-ICOS ERIC. Kull Membru jista' jkollu sa tliet rappreżentanti. Osservatur jista' jkollu rappreżentant wieħed fl-Assemblea Ġenerali.

2.   L-Assemblea Ġenerali għandha teleġġi President u Viċi President minn bejn ir-rappreżentanti għal terminu ta' sentejn, li jista' jiġġedded darbtejn.

3.   L-Assemblea Ġenerali għandha titlaqqa' u tiġi preseduta mill-President. Fin-nuqqas tiegħu jew tagħha, l-Assemblea Ġenerali għandha tiġi preseduta mill-Viċi President.

4.   L-Assemblea Ġenerali għandha tiltaqa' tal-inqas darba fis-sena u tkun responsabbli għat-tmexxija ġenerali u s-superviżjoni tal-ICOS ERIC u tiddeċiedi dwar l-orjentazzjoni strateġika u l-istruttura tal-ICOS RI.

5.   Laqgħa straordinarja tal-Assemblea Ġenerali tista' tintalab minn tal-inqas terz tal-Membri.

6.   Membru jista' jkun rappreżentat minn Membru ieħor wara notifika bil-miktub lill-President tal-Assemblea Ġenerali. Membru ma jistax jirrappreżenta iktar minn Membru wieħed ieħor.

7.   Id-deċiżjonijiet tal-Assemblea Ġenerali jistgħu jittieħdu wkoll permezz ta' proċedura bil-miktub.

8.   L-Assemblea Ġenerali għandha tadotta r-regoli ta' proċedura tagħha.

Artikolu 9

Drittijiet tal-Vot

1.   Kull Membru għandu tal-inqas ikollu vot wieħed li għandu jiġi supplimentat b'vot addizzjonali għal Membru li jkun qiegħed jospita Faċilità Ċentrali tal-ICOS, il-Portal tal-Karbonju (Carbon Portal) jew l-Uffiċċju Prinċipali, u vot addizzjonali għal Membru li jkun qiegħed jospita erba' stazzjonijiet tal-Klassi-1 tal-ICOS ta' mill-inqas żewġ tipi differenti (stazzjon atmosferiku, tal-ekosistemi, oċeaniku). Kull Membru għandu jkollu massimu ta' tliet voti.

2.   Membri li jkollhom iktar minn vot wieħed ma jistgħux jaqsmu l-voti tagħhom.

3.   Il-President jew fin-nuqqas tiegħu/tagħha l-Viċi President, ma għandu jkollu ebda dritt tal-vot. Il-Membru minn fejn ikun oriġina l-President/Viċi President jista' jinnomina Membru rappreżentant ieħor.

Artikolu 10

Deċiżjonijiet

1.   Biex jintlaħaq kworum, għandu jkun hemm rappreżentanza ta' żewġ terzi tal-Membri kollha.

2.   L-Assemblea Ġenerali għandha tiddeċiedi b'unanimità tal-Membri rappreżentati fir-rigward tal-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

proposti għal emenda tal-Istatuti tal-ICOS ERIC;

(b)

likwidazzjoni u stralċ tal-ICOS ERIC.

3.   L-Assemblea Ġenerali għandha tiddeċiedi b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti tal-Membri rappreżentati dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

approvazzjoni tal-kontijiet annwali tal-ICOS ERIC;

(b)

aċċettazzjoni tar-rapport annwali ta' attività tal-ICOS RI;

(c)

approvazzjoni tal-pjanijiet annwali ta' ħidma u tieħu inkunsiderazzjoni l-baġits u l-pjanijiet finanzjarji indikattivi fuq ħames snin tal-Faċilitajiet Ċentrali tal-ICOS;

(d)

approvazzjoni tal-baġit annwali;

(e)

approvazzjoni tal-istrateġija tal-ICOS ERIC;

(f)

adozzjoni tar-regoli ta' proċedura tagħha stess;

(g)

adozzjoni tar-regoli interni;

(h)

il-ħatra u t-tkeċċija tad-Direttur Ġenerali, u l-ħatra u t-tkeċċija tal-Membri tal-Kumitat dwar l-Infrastruttura tar-Riċerka tal-ICOS;

(i)

il-ħatra u t-tkeċċija tal-Bord Xjentifiku Konsultattiv tal-ICOS ERIC;

(j)

approvazzjoni tal-Membri u tal-Osservaturi ġodda;

(k)

terminazzjoni ta' Sħubija jew ta' status ta' Osservatur;

(l)

approvazzjoni ta' kwalunkwe ftehim ewlieni li jkun ta' importanza sinifikanti għall-operazzjonijiet tal-ICOS RI;

(m)

twaqqif ta' korpi konsultattivi;

(n)

estensjoni tat-terminu tal-ICOS ERIC.

4.   Deċiżjonijiet tal-Assemblea Ġenerali dwar il-kwistjonijiet li ġejjin għandhom jeħtieġu (a) maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti tal-Membri rappreżentati u (b) maġġoranza ta' żewġ terzi tal-kontribuzzjonijiet annwali tas-sħubija mħallsa għall-iktar sena finanzjarja sħiħa reċenti:

(a)

il-livell tal-kontribuzzjonijiet annwali tas-sħubija. Kwalunkwe tibdil fl-istruttura tal-kontribuzzjonijiet li twassal għal kontribuzzjoni akbar b'appoġġ ta' xi wieħed mill-komponenti tal-ICOS RI (Uffiċċju Prinċipali, Portal tal-Karbonju jew Faċilità Ċentrali tal-ICOS) għandu jiġi approvat mill-Membru(i) li jkun/u qegħdin jospita/w il-faċilità affettwata;

(b)

id-deċiżjoni biex il-Faċilitajiet Ċentrali tal-ICOS jiġu rikonoxxuti bħala kruċjali għall-operazzjonijiet tal-ICOS RI;

(c)

l-approvazzjoni ta' rtirar bikri ta' Membru previst fl-Artikolu 5(1).

5.   Kwalunkwe deċiżjoni oħra mill-Assemblea Ġenerali għandha ssir b'maġġoranza sempliċi tal-voti tal-Membri rappreżentati.

Artikolu 11

Direttur Ġenerali

1.   Id-Direttur Ġenerali tal-ICOS ERIC għandu jinħatar mill-Assemblea Ġenerali skont proċedura stabbilita mill-Assemblea Ġenerali. It-terminu għad-Direttur Ġenerali għandu jkun ta' ħames snin, li jista' jiġġedded darbtejn.

2.   Id-Direttur Ġenerali għandu jkun ir-rappreżentant legali tal-ICOS ERIC.

3.   Id-Direttur Ġenerali għandu jwettaq il-ġestjoni ta' kuljum tal-ICOS ERIC u jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet mill-Assemblea Ġenerali, inkluż il-pjan annwali ta' ħidma u l-baġit annwali kif ukoll jissorvelja u jikkoordina l-attivitajiet tal-ICOS RI.

4.   Id-Direttur Ġenerali għandu jkun ibbażat fis-sede statutorja tal-ICOS ERIC u għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni tal-persunal u tal-attivitajiet tal-Uffiċċju Prinċipali u tal-Portal tal-Karbonju skont il-baġit tal-ICOS ERIC.

Artikolu 12

Bord Xjentifiku Konsultattiv

1.   L-Assemblea Ġenerali għandha twaqqaf Bord Xjentifiku Konsultattiv independenti.

2.   Is-sħubija u r-regoli ta' proċedura tal-Bord Xjentifiku Konsultattiv għandhom jiġu deċiżi mill-Assemblea Ġenerali u jiġu inklużi fir-regoli interni.

3.   Il-Bord Xjentifiku Konsultattiv għandu:

(a)

jissorvelja l-kwalità xjentifika tal-attivitajiet tal-ICOS RI;

(b)

jagħti rispons u jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-ICOS RI;

(c)

kull sena jippreżenta rakkomandazzjonijiet lill-Assemblea Ġenerali.

Artikolu 13

Bord Konsultattiv dwar l-Etika

1.   L-Assemblea Ġenerali għandha twaqqaf Bord Konsultattiv independenti dwar l-Etika biex jagħti pariri u jipprovdi rapporti perjodiċi dwar kwistjonijiet etiċi. Il-Bord Konsultattiv dwar l-Etika għandu jkun magħmul minn tlieta sa ħames persuni indipendenti.

2.   Is-sħubija u r-regoli ta' proċedura tal-Bord Konsultattiv dwar l-Etika għandhom jiġu deċiżi mill-Assemblea Ġenerali u jiġu inklużi fir-regoli interni.

Artikolu 14

Kumitat dwar l-Infrastruttura tar-Riċerka tal-ICOS

1.   Għandu jkun hemm Kumitat dwar l-Infrastruttura tar-Riċerka tal-ICOS (Kumitat tal-ICOS RI) għall-ICOS ERIC. Il-Kumitat tal-ICOS RI għandu jinkludi rappreżentant wieħed mill-Uffiċċju Prinċipali, mill-Portal tal-Karbonju, minn kull Faċilità Ċentrali tal-ICOS u minn kull assemblea tal-istazzjonijiet ta' monitoraġġ, li din tal-aħħar hija magħmula minn esperti xjentifiċi u tekniċi min-Netwerks Nazzjonali tal-ICOS.

2.   Il-Kumitat tal-ICOS RI għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

3.   Id-Direttur Ġenerali għandu jikkonsulta mal-Kumitat tal-ICOS RI dwar il-kwistjonijiet ġenerali kollha inkluż it-tfassil ta' proposti għall-Assemblea Ġenerali għat-twaqqif u għall-modifika ta' pjanijiet annwali ta' ħidma marbuta mal-ICOS RI biex tiġi żgurata konsistenza, koerenza u stabbiltà tas-servizzi tal-infrastruttura ta' riċerka.

4.   Il-laqgħat tal-Kumitat tal-ICOS RI għandhom jissejħu mid-Direttur Ġenerali.

KAPITOLU 4

KONTRIBUZZJONIJIET, RESPONSABBILTÀ, ASSIGURAZZJONI U RAPPURTAR

Artikolu 15

Kontribuzzjonijiet u Prinċipji tal-Finanzi

1.   Il-Membri u l-Osservaturi għandhom iħallsu kontribuzzjonijiet annwali kif deskritt fl-Anness 2.

2.   Il-kontribuzzjonijiet annwali tal-Membri u tal-Osservaturi huma kontribuzzjonijiet fi flus. Il-prinċipji għall-kontribuzzjonijiet huma stabbiliti fl-Anness 2 u sejrin ikomplu jiġu definiti fir-regoli interni.

3.   Kontribuzzjonijiet li mhumiex il-kontribuzzjoni annwali lill-ICOS ERIC jistgħu jingħataw minn Membri u minn Osservaturi b'mod individwali jew f'koperazzjoni ma' Membri, Osservaturi jew ma' partijiet terzi oħra.

4.   L-ICOS ERIC tista' wkoll tirċievi donazzjonijiet, għotjiet u kontribuzzjonijiet oħra bl-approvazzjoni tal-Assemblea Ġenerali.

5.   Ir-riżorsi tal-ICOS ERIC għandhom jintużaw għall-għanijiet kif stabbiliti f'dawn l-Istatuti.

6.   Is-sena finanzjarja tal-ICOS ERIC għandha tibda fl-1 ta' Jannar u tintemm fil-31 ta' Diċembru ta' kull sena.

7.   Il-kontijiet tal-ICOS ERIC għandhom ikunu akkumpanjati minn rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tas-sena finanzjarja.

8.   L-ICOS ERIC għandha tkun soġġetta għar-rekwiżiti legali tal-liġi applikabbli dwar it-tħejjija, il-preżentata, il-verifika u l-pubblikazzjoni tal-kontijiet.

Artikolu 16

Responsabbiltà u Assigurazzjoni

1.   L-ICOS ERIC għandha tkun responsabbli għad-dejn tagħha.

2.   Ir-responsabbiltà finanzjarja tal-Membri lejn id-dejn tal-ICOS ERIC għandha tkun limitata għall-kontribuzzjoni finanzjarja annwali rispettiva tagħhom.

3.   L-ICOS ERIC għandha toħroġ assigurazzjoni adattata biex tkopri r-riskji tal-attivitajiet tagħha.

Artikolu 17

Rapportar

1.   L-ICOS ERIC għandha tipproduċi rapport annwali ta' attività, li b'mod partikolari għandu jinkludi l-aspetti xjentifiċi, operattivi u finanzjarji tal-attivitajiet tagħha. Ir-rapport għandu jiġi approvat mill-Assemblea Ġenerali u jiġi preżentat lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti fi żmien sitt xhur mit-tmiem tas-sena finanzjarja korrispondenti. Ir-rapport għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

2.   L-ICOS ERIC għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe ċirkostanza li thedded li tipperikola serjament il-kisba tal-kompiti tal-ICOS ERIC jew li tfixkel lill-ICOS ERIC milli tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 723/2009.

KAPITOLU 5

POLITIKI

Artikolu 18

Politika dwar id-dejta u Politika dwar id-Drittijiet ta' Propjetà Intellettwali

1.   Id-dejta tal-ICOS RI kif ukoll id-drittijiet ta' propjetà intellettwali u għarfien ieħor relatat mad-dejta tal-ICOS RI li jiġi prodott u żviluppat fl-ICOS RI, għandu jappartjeni għall-entità jew għall-persuna li tkun iġġeneratu. Il-fornituri tad-dejta għandhom jagħtu lill-ICOS ERIC id-dritt li tuża d-dejta tal-ICOS RI skont il-kundizzjonijiet definiti fid-dokument ta' politika dwar id-dejta tal-ICOS.

2.   L-ICOS ERIC għandha tadotta prinċipji u regoli komuni sabiex jiġi żgurat aċċess għall-għarfien xjentifiku tal-ICOS RI. Il-fornituri tad-dejta u l-awturi għandhom jiġu rikonoxxuti b'mod xieraq.

Artikolu 19

Politika ta' aċċess għall-utenti u Politika ta' Disseminazzjoni

1.   L-ICOS ERIC għandha twaqqaf proċeduri siguri, ġusti u trasparenti sabiex l-utenti kollha tad-dejta jingħataw aċċess għad-dejta tal-ICOS.

2.   Jekk għal raġunijiet ta' kapaċità l-aċċess għar-riċerka għall-faċilitajiet u għas-servizzi tal-ICOS RI jkollu jiġi ristrett il-kriterji tal-għażla għandhom ikunu bbażati fuq l-eċċellenza xjentifika tal-proposti skont il-proċedura stabbilita fir-regoli interni.

3.   Il-fornituri tad-dejta u l-ICOS ERIC għandhom jinkoraġġixxu lir-riċerkaturi biex jagħmlu r-riżultati tar-riċerka tagħhom disponibbli għall-pubbliku u għandhom jitolbu lir-riċerkaturi tal-pajjiżi membri biex jagħmlu r-riżultati disponibbli permezz tal-ICOS ERIC.

4.   Sabiex tilħaq diversi udjenzi fil-mira l-ICOS ERIC għandha tuża diversi mezzi, bħal pereżempju portal tal-Internet, bulettini, sessjonijiet ta' ħidma, preżenza fil-konferenzi, artikli f'rivisti u f'gazzetti ta' kuljum.

Artikolu 20

Evalwazzjoni

1.   Kull 5 snin bord independenti ta' evalwaturi esterni internazzjonali tal-ogħla kwalità, maħtur mill-Assemblea Ġenerali, għandu jwettaq:

(a)

valutazzjonijiet xjentifiċi u tal-ġestjoni tal-attivitajiet tal-ICOS ERIC;

(b)

valutazzjoni tal-attivitajiet tal-ICOS RI, tal-orjentazzjoni xjentifika u strateġika u tal-operat tal-komponenti kollha tal-ICOS RI.

Il-bord għandu jagħti attenzjoni speċjali sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-utenti.

2.   Ir-riżultati tal-valutazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu rapportati lill-Assemblea Ġenerali.

Artikolu 21

Impjiegi

L-ICOS ERIC għandha tħaddan politika ta' opportunitajiet indaqs. Il-pożizzjonijiet vakanti kollha fl-ICOS ERIC għandhom jitħabbru pubblikament.

Artikolu 22

Politika dwar l-Akkwist u l-Eżenzjoni mit-Taxxa

1.   L-ICOS ERIC għandha tittratta l-kandidati u l-offerenti għall-akkwist pubbliku b'mod ugwali u b'mod mhux diskriminatorju, indipendentement minn jekk ikunux ibbażati fl-Unjoni Ewropea jew le. Il-politika dwar l-akkwist tal-ICOS ERIC għandha ssegwi l-prinċipji ta' trasparenza, nuqqas ta' diskriminazzjoni u kompetizzjoni.

2.   Id-Direttur Ġenerali għandu jkun responsabbli għall-akkwisti kollha tal-ICOS ERIC. L-offerti għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-ICOS ERIC u fit-territorji tal-Membri u tal-Osservaturi. Id-deċiżjoni li jingħata l-akkwist għandha tiġi mgħarrfa lill-pubbliku u tinkludi ġustifikazzjoni sħiħa. L-ICOS ERIC għandha twaqqaf il-politika tal-akkwist tagħha stess.

3.   L-akkwisti minn Membri u minn Osservaturi li jittrattaw l-attivitajiet tal-ICOS ERIC għandhom isiru b'tali mod li tingħata konsiderazzjoni dovuta lill-ħtiġijiet, lir-rekwiżiti u lill-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICOS ERIC maħruġa mill-korpi rilevanti.

4.   Il-politika dwar l-akkwist tal-ICOS ERIC għandha tintuża għall-ICOS RI kollha kull meta dan ikun fattibbli.

5.   L-eżenzjonijiet mit-taxxa bbażati fuq l-Artikolu 143(1)(g) u l-Artikolu 151(1)(b) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (1) u skont l-Artikoli 50 u 51 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 282/2011 (2) għandhom ikunu limitati għat-taxxa fuq il-valur miżjud għal tali oġġetti u servizzi li huma għall-użu uffiċjali tal-ICOS ERIC, li jaqbżu l-valur ta' EUR 250, u li jkunu totalment imħallsa u akkwistati mill-ICOS ERIC. L-eżenzjonijiet mit-taxxa għandhom japplikaw għal attivitajiet mhux ekonomiċi. Ma għandhomx japplikaw għal attivitajiet ekonomiċi. L-akkwist li jsir mill-membri individwali ma għandux jibbenefika minn dawn l-eżenzjonijiet. Ma għandhomx japplikaw iktar limiti.

KAPITOLU 6

TERMINU, STRALĊ, TILWIM, U DISPOŻIZZJONIJIET DWAR L-ISTABBILIMENT

Artikolu 23

Terminu

L-ICOS ERIC għandha tiġi stabbilita għal perjodu inizjali ta' għoxrin sena li jista' jiġġedded permezz ta' deċiżjoni tal-Assemblea Ġenerali.

Artikolu 24

Stralċ u insolvenza

1.   L-istralċ tal-ICOS ERIC għandu jeħtieġ deċiżjoni tal-Assemblea Ġenerali skont l-Artikolu 10(2)(b) u l-Kummissjoni Ewropea għandha tiġi notifikata b'dan fi żmien għaxart ijiem mill-adozzjoni tiegħu.

2.   L-assi li jibqgħu wara l-ħlas tad-dejn tal-ICOS ERIC għandhom jitqassmu bejn il-Membri skont il-kontribuzzjoni kumulattiva tagħhom lill-ICOS ERIC li tkun saret matul il-ħames snin konsekuttivi qabel l-istralċ.

3.   Mingħajr dewmien bla bżonn u fi kwalunkwe każ fi żmien għaxart ijiem mill-għeluq tal-proċedura ta' stralċ, l-ICOS ERIC għandha tinnotifika lill-Kummissjoni dwar dan.

4.   L-ICOS ERIC għandha tieqaf teżisti fil-jum li fih il-Kummissjoni Ewropea tippubblika l-avviż xieraq f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

5.   Fi kwalunkwe ħin, fil-każ li l-ICOS ERIC ma tkunx tista' tħallas id-dejn tagħha, għandha tinnotifika minnufih lill-Kummissjoni dwar dan.

Artikolu 25

Regoli Interni

Dawn l-Istatuti għandhom jiġu implimentati permezz ta' regoli interni li għandhom jiġu adottati mill-Assemblea Ġenerali.

Artikolu 26

Emendi għall-Istatuti

1.   L-emendi jistgħu jiġu proposti lill-Assemblea Ġenerali minn kwalunkwe Membru jew mid-Direttur Ġenerali.

2.   Proposti għal emendi għal dawn l-Istatuti jistgħu jiġu adottati mill-Assemblea Ġenerali u jiġu preżentati lill-Kummissjoni Ewropea skont l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 723/2009.

Artikolu 27

Liġi Applikabbli

It-twaqqif u l-funzjonament intern tal-ICOS ERIC għandu jkun regolat:

(a)

mid-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari bir-Regolament (KE) Nru 723/2009;

(b)

mil-liġi tal-istat ospitanti fil-każ ta' materja li ma tkunx koperta (jew tkun parzjalment koperta biss) mid-dritt tal-Unjoni;

(c)

minn dawn l-Istatuti u r-regoli implimentattivi tagħhom.

Artikolu 28

Tilwim

1.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha l-ġurisdizzjoni fuq il-litigazzjoni bejn il-Membri fir-rigward tal-ICOS ERIC, bejn il-Membri u l-ICOS ERIC u fuq kwalunkwe litigazzjoni li l-Unjoni hija parti tagħha.

2.   Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-ġurisdizzjoni għandha tapplika għal tilwim bejn l-ICOS ERIC u partijiet terzi. Fil-każijiet li ma jkunux koperti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-liġi tal-istat ospitanti għandha tiddetermina l-ġurisdizzjoni kompetenti għar-riżoluzzjoni ta' dan it-tilwim.

Artikolu 29

Disponibbiltà tal-Istatuti

L-Istatuti għandhom jinżammu aġġornati u jkunu disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tal-ICOS ERIC u fis-sede statutorja.

Artikolu 30

Dispożizzjonijiet dwar l-Istabbiliment

1.   Il-pajjiż ospitanti għandu jsejjaħ laqgħa kostituzzjonali tal-Assemblea Ġenerali kemm jista' jkun malajr wara d-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li twaqqaf l-ICOS ERIC.

2.   Il-pajjiż ospitanti għandu jinnotifika lill-Membri fundaturi u lill-Osservaturi bi kwalunkwe azzjoni legali urġenti speċifika li teħtieġ li tittieħed għan-nom tal-ICOS ERIC qabel ma ssir il-laqgħa kostituzzjonali u mhux iktar tard minn ħamsa u erbgħin jum kalendarju minn meta tidħol fis-seħħ id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li twaqqaf l-ICOS ERIC, kif elenkat fl-Anness 1. Sakemm Membru ma joġġezzjonax fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol wara li jiġi notifikat, l-azzjoni legali għandha ssir minn persuna awtorizzata mill-istat ospitanti.


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1).

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 282/2011 tal-15 ta' Marzu 2011 li jistabbilixxi miżuri ta' implimentazzjoni fir-rigward tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 77, 23.3.2011, p. 1).

ANNESS 1

IL-MEMBRI U L-OSSERVATURI U L-ENTITAJIET RAPPREŻENTANTI ATTWALI TAGĦHOM

Dan l-Anness jelenka l-Membri u l-Osservaturi, u l-entitajiet li jirrappreżentawhom.

IL-MEMBRI

Pajjiż jew Organizzazzjoni intergovernattiva

Entità rappreżentanti

IR-RENJU TAL-BELĠJU

L-UFFIĊĊJU TAL-POLITIKA XJENTIFIKA BELĠJANA (BELSPO)

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA

MINISTERU TAL-EDUKAZZJONI U TAL-KULTURA;

MINISTERU TAT-TRASPORT U L-KOMUNIKAZZJONI

IR-REPUBBLIKA TA' FRANZA

IL-KUMMISSJONI FRANĊIŻA DWAR L-ENERĠIJI ALTERNATTIVI U L-ENERĠIJA ATOMIKA (CEA);

IĊ-ĊENTRU NAZZJONALI GĦAR-RIĊERKA XJENTIFIKA (CNRS);

L-ISTITUT NAZZJONALI FRANĊIŻ GĦAR-RIĊERKA DWAR L-AGRIKOLTURA (INRA)

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA

MINISTERU FEDERALI TAT-TRASPORT (BMVI)

IR-REPUBBLIKA TAL-ITALJA

CONSIGLIO NATIONALE DELLE RICERCHE — DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA);

CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC);

ICOS-IT, UNITÀ KONĠUNTA TAR-RIĊERKA

IR-RENJU TAN-NETHERLANDS

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)

IR-RENJU TAN-NORVEĠJA

IL-KUNSILL TAR-RIĊERKA TAN-NORVEĠJA

IR-RENJU TAL-IŻVEZJA

KUNSILL ŻVEDIŻ TAR-RIĊERKA

L-OSSERVATURI

Pajjiż jew Organizzazzjoni intergovernattiva

Entità rappreżentanti

IL-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA

ETH ZURICH

ANNESS 2

KONTRIBUZZJONIJIET ANNWALI

DAĦLA

L-iffinanzjar tan-Netwerks Nazzjonali tal-ICOS jiġi organizzat fuq livell nazzjonali, u l-finanzjament mhuwiex inkluż fil-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi ospitanti. Il-Faċilitajiet Ċentrali tal-ICOS, li jiġu operati barra mill-ICOS ERIC jew bħala konsorzji nazzjonali jew multi-nazzjonali, fil-parti kbira jiġu ffinanzjati mill-pajjiżi ospitanti u f'livell inqas mill-ICOS ERIC permezz ta' riallokazzjoni tal-kontribuzzjonijiet annwali. L-attivitajiet integrati tal-ICOS ERIC jiġu ffinanzjati permezz ta' kontribuzzjonijiet annwali u minn kontribuzzjonijiet primjum tal-pajjiżi ospitanti.

PRINĊIPJI

Il-kontribuzzjoni annwali tas-sħubija għall-ICOS ERIC hija bbażata fuq il-fatturi varjabbli li ġejjin:

Kontribuzzjoni komuni bażika (50 % tal-kontribuzzjonijiet komuni)

Kontribuzzjoni komuni abbażi tal-ING (50 % tal-kontribuzzjonijiet komuni)

Kontribuzzjonijiet abbażi tal-istazzjon

Il-pajjiżi ospitanti huma impenjati li jħallsu l-kontribuzzjoni primjum tal-pajjiż ospitanti lill-ICOS ERIC (HO, CP).

L-Osservatur sejjer iħallas kontribuzzjoni annwali tal-osservaturi bbażata fuq l-istess metodu ta' kalkolu tal-Membri.

Membru jew Osservatur li jissieħeb mal-ICOS ERIC sejjer iħallas il-kontribuzzjoni annwali sħiħa għas-sena tad-dħul.

Il-kontribuzzjonijiet annwali ta' Organizzazzjonijiet Intergovernattivi għandhom jiġu deċiżi mill-Assemblea Ġenerali.

Il-baġit u l-attivitajiet tal-ICOS ERIC sejrin jiġu aġġustati skont id-dħul.

Impenji inizjali

Qabel jintemm il-perjodu inizjali ta' 5 snin l-Assemblea Ġenerali sejra tiddeċiedi dwar il-metodu ta' kalkolu għall-perjodi sussegwenti.

(a)

L-impenn inizjali għall-Membri huwa ta' 5 snin (sakemm l-AĠ ma tiddeċidix mod ieħor). Ma hemm l-ebda impenn inizjali għall-Osservaturi;

(b)

L-istruttura indikattiva tad-dħul tal-ICOS ERIC għal ħames hija indikata hawn taħt (Tabella 1) u hija bbażata fuq parteċipazzjoni stmata tal-pajjiżi li ffirmaw l-Ittra ta' Intenzjoni;

(c)

Il-kontribuzzjoni primjum massima relattiva tal-pajjiż ospitanti għall-ewwel baġit ta' 5 snin tal-Uffiċċju Prinċipali jew tal-Portal tal-Karbonju ma tistax taqbeż it-80 % tal-baġit annwali ta' kull komponent;

(d)

Il-baġit totali inizjali ta' 5 snin tal-ICOS RI huwa deskritt fid-dettall fil-pjan finanzjarju (il-post għad irid jiġi speċifikat);

(e)

Il-kontribuzzjonijiet annwali huma elenkati fit-Tabella 2; Nota: il-baġit huwa stima bbażata fuq l-intenzjoni tal-pajjiżi li jsiru ICOS ERIC fl-2013. L-ewwel AĠ għandu jirrevedih abbażi tas-sħubija finali.

Tabella 1

Il-pjan għall-istruttura tad-dħul u tal-infiq għall-ICOS ERIC għall-ewwel ħames snin, ikkalkolat abbażi tal-istimi fit-Tabella 2

Dħul, kEUR

2015

2016

2017

2018

2019

Kontribuzzjoni komuni bażika

166

154

154

154

154

Kontribuzzjoni komuni abbażi tal-ING

176

171

171

171

171

Kontribuzzjoni abbażi tal-istazzjon

616

859

859

859

859

Kontribuzzjoni primjum tal-pajjiż ospitanti (HO)

950

950

950

950

950

Kontribuzzjoni primjum tal-pajjiż ospitanti (CP)

859

859

859

859

859

Total

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993

 

 

 

 

 

 

Nefqa, kEUR

2015

2016

2017

2018

2019

Uffiċċju Prinċipali u attivitajiet komuni

1 135

1 126

1 126

1 126

1 126

Attivitajiet tal-Portal tal-Karbonju

1 016

1 008

1 008

1 008

1 008

Attivitajiet tal-Faċilitajiet Ċentrali

616

859

859

859

859

Total

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993


Tabella 2

Stima tal-kontribuzzjonijiet annwali u tal-kontribuzzjonijiet primjum tal-pajjiż ospitanti lill-ICOS ERIC għall-ewwel ħames snin ta' operat

Pajjiż Membru/Osservatur*

Kontribuzzjoni annwali

2015

2016

2017

2018

2019

Il-Belġju

TOTAL

57 836

95 199

95 199

95 199

95 199

Kontr. komuni bażika

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Kontr. komuni abbażi tal-ING

7 625

7 407

7 407

7 407

7 407

Kontribuzzjoni abbażi tal-istazzjon

31 750

70 650

70 650

70 650

70 650

Il-Finlandja

TOTAL

112 938

133 009

133 009

133 009

133 009

Kontr. komuni bażika

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Kontr. komuni abbażi tal-ING

3 877

3 766

3 766

3 766

3 766

Kontribuzzjoni abbażi tal-istazzjon

90 600

112 100

112 100

112 100

112 100

Kontribuzzjoni primjum tal-pajjiż ospitanti

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Franza

TOTAL

163 087

182 067

182 067

182 067

182 067

Kontr. komuni bażika

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Kontr. komuni abbażi tal-ING

42 026

40 825

40 825

40 825

40 825

Kontribuzzjoni abbażi tal-istazzjon

102 600

124 100

124 100

124 100

124 100

Kontribuzzjoni primjum tal-pajjiż ospitanti

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Il-Ġermanja

TOTAL

205 424

288 461

288 461

288 461

288 461

Kontr. komuni bażika

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Kontr. komuni abbażi tal-ING

54 012

52 468

52 468

52 468

52 468

Kontribuzzjoni abbażi tal-istazzjon

132 950

218 850

218 850

218 850

218 850

L-Italja

TOTAL

95 052

92 796

92 796

92 796

92 796

Kontr. komuni bażika

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Kontr. komuni abbażi tal-ING

32 790

31 853

31 853

31 853

31 853

Kontribuzzjoni abbażi tal-istazzjon

43 800

43 800

43 800

43 800

43 800

In-Netherlands

TOTAL

57 237

66 314

66 314

66 314

66 314

Kontr. komuni bażika

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Kontr. komuni abbażi tal-ING

12 375

12 021

12 021

12 021

12 021

Kontribuzzjoni abbażi tal-istazzjon

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Kontribuzzjoni primjum tal-pajjiż ospitanti

139 338

139 338

139 338

139 338

139 338

In-Norveġja

TOTAL

89 285

109 272

109 272

109 272

109 272

Kontr. komuni bażika

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Kontr. komuni abbażi tal-ING

6 773

6 579

6 579

6 579

6 579

Kontribuzzjoni abbażi tal-istazzjon

64 050

85 550

85 550

85 550

85 550

L-Iżvezja (1)

TOTAL

123 133

153 851

153 851

153 851

153 851

Kontr. komuni bażika

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Kontr. komuni abbażi tal-ING

7 472

7 258

7 258

7 258

7 258

Kontribuzzjoni abbażi tal-istazzjon

97 200

129 450

129 450

129 450

129 450

Kontribuzzjoni primjum tal-pajjiż ospitanti

719 259

719 259

719 259

719 259

719 259

L-Iżvizzera*

TOTAL

54 114

63 281

63 281

63 281

63 281

Kontr. komuni bażika

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Kontr. komuni abbażi tal-ING

9 253

8 988

8 988

8 988

8 988

Kontribuzzjoni abbażi tal-istazzjon

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

TOTAL FINALI

2 766 703

2 992 848

2 992 848

2 992 848

2 992 848


(1)  Il-kontribuzzjoni annwali totali għall-Iżvezja ma għandhiex taqbeż 7 750 000 SEK.


20.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/35


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2098

tat-13 ta' Novembru 2015

li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

(notifikata bid-dokument C(2015) 7716)

(It-testi bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bl-Iżvediż bil-Latvjan, bil-Litwan, bl-Olandiż, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven u bit-Taljan biss huma awtentiċi)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52 tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 31 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (2) u mill-1 ta' Jannar 2015 skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni għandha twettaq il-verifiki meħtieġa, tikkomunika lill-Istati Membri r-riżultati ta' dawk il-verifiki, tieħu nota tal-kummenti tal-Istati Membri, tibda diskussjoni bilaterali sabiex ikun jista' jintlaħaq ftehim mal-Istati Membri kkonċernati, u tikkomunikalhom formalment il-konklużjonijiet tagħha.

(2)

L-Istati Membri kellhom l-opportunità li jitolbu l-bidu ta' proċedura ta' konċiljazzjoni. Dik l-opportunità ntużat f'xi każijiet u r-rapporti li nħarġu dwar ir-riżultati ġew eżaminati mill-Kummissjoni.

(3)

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, tista' tiġi ffinanzjata biss in-nefqa agrikola li tkun iġġarrbet b'tali mod li ma tkunx inkisret il-liġi tal-Unjoni.

(4)

Fid-dawl tal-verifiki mwettqa, tar-riżultati li ħarġu mid-diskussjonijiet bilaterali u mill-proċeduri ta' konċiljazzjoni, parti min-nefqa ddikjarata mill-Istati Membri ma tissodisfax dan ir-rekwiżit, u għaldaqstant, ma tistax tiġi ffinanzjata taħt il-FAEG u l-FAEŻR.

(5)

Għandhom jiġu indikati l-ammonti li mhumiex meqjusa li jistgħu jitħallsu mill-FAEG u mill-FAEŻR. Dawk l-ammonti mhumiex marbutin ma' nefqa mġarrba aktar minn 24 xahar qabel in-notifika bil-miktub tal-Kummissjoni dwar ir-riżultati tal-verifiki lill-Istati Membri.

(6)

Rigward il-każijiet koperti b'din id-Deċiżjoni, il-valutazzjoni tal-ammonti li jridu jiġu esklużi minħabba n-nuqqas ta' konformità tagħhom mal-liġi tal-Unjoni ġiet ikkomunikata lill-Istati Membri f'rapport sommarju li ħarġet il-Kummissjoni dwar is-suġġett.

(7)

Din id-Deċiżjoni ma tippreġudikax il-konklużjonijiet finanzjarji li tista' tasal għalihom il-Kummissjoni abbażi tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'kawżi pendenti fl-1 ta' Settembru 2015,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-ammonti mogħtija fl-Anness u marbuta man-nefqa mġarrba mill-aġenziji tal-pagamenti akkreditati tal-Istati Membri u ddikjarati skont il-FAEG jew il-FAEŻR għandhom jiġu esklużi mill-finanzjament tal-Unjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Renju tan-Netherlands, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Renju tal-Iżvezja, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1).


ANNESS

Linja baġitarja: 05070107

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

PT

Irregolaritajiet

2011

Minħabba l-bidla fil-PACA, dawn il-każijiet ħarbu r-regola ta' 50-50

TA' DARBA

 

EUR

– 88 813,21

0,00

– 88 813,21

 

Ċertifikazzjoni

2011

FAEG mhux SIAK Żball l-Aktar Probabbli

TA' DARBA

 

EUR

– 337 112,22

0,00

– 337 112,22

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Dgħufijiet fl-LPIS, CY 2009

RATA FISSA

10,00 %

EUR

842 101,13

0,00

842 101,13

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Dgħufijiet fl-LPIS, CY 2009

RATA FISSA

10,00 %

EUR

128,16

0,00

128,16

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Dgħufijiet fl-LPIS, CY 2010

RATA FISSA

10,00 %

EUR

772 454,04

0,00

772 454,04

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

Dgħufijiet fl-LPIS, CY 2010

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 18,01

0,00

– 18,01

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

Dgħufijiet fl-LPIS, CY 2011

RATA FISSA

10,00 %

EUR

717 437,91

0,00

717 437,91

 

 

 

 

 

 Total PT:

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80

Linja baġitarja: 6701

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DE

Ċertifikazzjoni

2010

FAEG mhux SIAK — żball magħruf

TA' DARBA

 

EUR

– 264 813,77

0,00

– 264 813,77

 

Frott u ħxejjex — Miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ

2011

Mecklenburg-Vorpommern: operati ta' rtirar qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 585/2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 4 917,03

0,00

– 4 917,03

 

Ċertifikazzjoni

2010

MLE — popolazzjoni FAEG mhux SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 97 582,36

0,00

– 97 582,36

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Nuqqas ta' estrapolazzjoni tar-riżultati tal-verifiki fuq il-post, snin tat-talba 2010-2012

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 93 482,99

0,00

– 93 482,99

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

Nuqqas ta' estrapolazzjoni tar-riżultati tal-verifiki fuq il-post, snin tat-talba 2010-2012

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 36 627,26

0,00

– 36 627,26

 

Frott u ħxejjex — Miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ

2011

Rheinland-Pfalz: sistema ta' ġestjoni u kontroll qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 585/2011

TA' DARBA

 

EUR

– 194 499,62

0,00

– 194 499,62

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nuqqasijiet fir-rikonoxximent ta' PO 139040000019 — Reġjun Mecklenburg-Vorpommern

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 129 432,74

0,00

– 129 432,74

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nuqqasijiet fir-rikonoxximent ta' PO 139040000019 — Reġjun Mecklenburg-Vorpommern

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 147 300,28

0,00

– 147 300,28

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nuqqasijiet fir-rikonoxximent ta' PO 139040000019 — Reġjun Mecklenburg-Vorpommern

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 150 064,03

0,00

– 150 064,03

 

_Irkupri

2014

Twaqqif mhux iġġustifikat tal-irkupru

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 2 481 722,50

0,00

– 2 481 722,50

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Nuqqasijiet fil-karatteristiċi tal-pajsaġġ, snin tat-talba 2009-2011

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 370 623,93

0,00

– 370 623,93

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Nuqqasijiet fil-karatteristiċi tal-pajsaġġ, snin tat-talba 2009-2011

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 357 838,28

0,00

– 357 838,28

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

Nuqqasijiet fil-karatteristiċi tal-pajsaġġ, snin tat-talba 2009-2011

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 105 163,65

0,00

– 105 163,65

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 4 434 068,44

0,00

– 4 434 068,44

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

ES

Ċertifikazzjoni

2011

żball magħruf

TA' DARBA

 

EUR

– 3 998,89

0,00

– 3 998,89

 

Għajnuna Diretta Oħra — Prodotti mill-Pjanti (POSEI)

2008

Nuqqasijiet fis-SIGPAC li jolqtu l-għajnuna kumplimentari skont iż-żona għall-banana

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 135 979,57

0,00

– 135 979,57

 

Għajnuna Diretta Oħra — Prodotti mill-Pjanti (POSEI)

2009

Nuqqasijiet fis-SIGPAC li jolqtu l-għajnuna kumplimentari skont iż-żona għall-banana

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 308 720,40

0,00

– 308 720,40

 

Għajnuna Diretta Oħra — POSEI

2010

Nuqqasijiet fis-SIGPAC li jolqtu l-għajnuna kumplimentari skont iż-żona għall-banana

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 306 723,00

0,00

– 306 723,00

 

Għajnuna Diretta Oħra — POSEI

2011

Nuqqasijiet fis-SIGPAC li jolqtu l-għajnuna kumplimentari skont iż-żona għall-banana

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 123 456,00

0,00

– 123 456,00

 

Għajnuna Diretta Oħra — POSEI

2012

Nuqqasijiet fis-SIGPAC li jolqtu l-għajnuna kumplimentari skont iż-żona għall-banana

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 122 037,12

0,00

– 122 037,12

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 1 000 914,98

0,00

– 1 000 914,98

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FR

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2013

Dgħufijiet fil-kontroll tal-miżuri bovini (vitelli) skont l-Artikolu 68 tar-Regolament 73/2009

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 406 858,17

0,00

– 406 858,17

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2014

Dgħufijiet fil-kontroll tal-miżuri bovini (vitelli) skont l-Artikolu 68 tar-Regolament 73/2009

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 442 175,48

0,00

– 442 175,48

 

Inbid — Ristrutturar

2009

Ħlas ta' għajnuna qabel it-tlestija ta' operati ta' ristrutturar

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 606 952,96

0,00

– 606 952,96

 

Inbid — Ristrutturar

2010

Ħlas ta' għajnuna qabel it-tlestija ta' operati ta' ristrutturar

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 4 372 246,97

0,00

– 4 372 246,97

 

Inbid — Ristrutturar

2011

Ħlas ta' għajnuna qabel it-tlestija ta' operati ta' ristrutturar

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 5 707 849,36

0,00

– 5 707 849,36

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 11 536 082,94

0,00

– 11 536 082,94

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GB

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2005

Nefqa ineliġibbli

TA' DARBA

 

EUR

– 1 465 892,11

– 54 831,07

– 1 411 061,04

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2006

Nefqa ineliġibbli

TA' DARBA

 

EUR

– 242 089,88

– 46 800,46

– 195 289,42

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2007

Nefqa ineliġibbli

TA' DARBA

 

EUR

– 1 233 634,25

– 238 484,38

– 995 149,87

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2008

Nefqa ineliġibbli (Esklużjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 13 400,14

0,00

– 13 400,14

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nefqa ineliġibbli (Esklużjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 59 288,47

0,00

– 59 288,47

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nefqa ineliġibbli (Esklużjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 22 715,72

0,00

– 22 715,72

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2008

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (100 % esklużjoni ta' 16-il organizzazzjoni tal-produtturi mhux konformi)

TA' DARBA

 

EUR

– 3 656 140,55

0,00

– 3 656 140,55

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (100 % esklużjoni ta' 16-il organizzazzjoni tal-produtturi mhux konformi)

TA' DARBA

 

EUR

– 6 184 584,80

0,00

– 6 184 584,80

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (100 % esklużjoni ta' 16-il organizzazzjoni tal-produtturi mhux konformi)

TA' DARBA

 

EUR

– 3 480 891,95

0,00

– 3 480 891,95

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (100 % esklużjoni ta' 16-il organizzazzjoni tal-produtturi mhux konformi)

TA' DARBA

 

EUR

– 427 546,59

0,00

– 427 546,59

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (100 % esklużjoni ta' 16-il organizzazzjoni tal-produtturi mhux konformi)

TA' DARBA

 

EUR

– 2 147,73

0,00

– 2 147,73

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2008

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (Estrapolazzjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 3 667 910,51

0,00

– 3 667 910,51

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (Estrapolazzjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 7 235 505,78

0,00

– 7 235 505,78

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (Estrapolazzjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 4 245 105,28

0,00

– 4 245 105,28

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (Estrapolazzjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 543 884,27

0,00

– 543 884,27

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nuqqas ta' konformità mal-kriterji ta' rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (Estrapolazzjoni)

TA' DARBA

 

EUR

– 26 234,21

0,00

– 26 234,21

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2008

Dgħufijiet f'kontrolli ewlenin fil-programmi operazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 116 828,27

– 733 745,12

– 383 083,15

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Dgħufijiet f'kontrolli ewlenin fil-programmi operazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 2 321 311,07

– 1 347 937,91

– 973 373,16

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Dgħufijiet f'kontrolli ewlenin fil-programmi operazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 230 356,65

– 774 871,30

– 455 485,35

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Dgħufijiet f'kontrolli ewlenin fil-programmi operazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 132 682,06

– 97 143,08

– 35 538,98

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Dgħufijiet f'kontrolli ewlenin fil-programmi operazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 4 552,41

– 2 838,19

– 1 714,22

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

– 37 312 702,70

– 3 296 651,51

– 34 016 051,19

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GR

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2014

Bidliet imdaħħlin fid-dikjarazzjonijiet wara l-iskadenza

TA' DARBA

 

EUR

– 106 702,00

0,00

– 106 702,00

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

Bidliet imdaħħlin fid-dikjarazzjonijiet wara l-iskadenza

TA' DARBA

 

EUR

– 98 796,62

0,00

– 98 796,62

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2013

Bidliet imdaħħlin fid-dikjarazzjonijiet wara l-iskadenza

TA' DARBA

 

EUR

– 17 215,35

0,00

– 17 215,35

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

Rata ta' kontroll għall-iskema tan-nagħaġ u l-mogħoż nisa

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 485 838,55

0,00

– 485 838,55

 

Intitolamenti

2012

Konverżjonijiet ta' intitolamenti speċjali

TA' DARBA

 

EUR

– 10 821,89

0,00

– 10 821,89

 

Intitolamenti

2013

Konverżjonijiet ta' intitolamenti speċjali

TA' DARBA

 

EUR

– 55 395,36

0,00

– 55 395,36

 

Intitolamenti

2011

Konverżjonijiet ta' intitolamenti speċjali

TA' DARBA

 

EUR

– 5 204,47

0,00

– 5 204,47

 

Irregolaritajiet

2012

Dewmien fil-proċedura ta' rkupru (każ 154141)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 941 437,40

0,00

– 941 437,40

 

Irregolaritajiet

2012

Dewmien fil-proċedura ta' rkupru (każ 162561)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 842 096,15

0,00

– 842 096,15

 

Irregolaritajiet

2012

Dewmien fil-proċedura ta' rkupru (każ 162861)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 552 487,95

0,00

– 552 487,95

 

Irregolaritajiet

2012

Dewmien fil-proċedura ta' rkupru (każ 163981)

TA' DARBA

 

EUR

– 279 013,86

0,00

– 279 013,86

 

Irregolaritajiet

2012

Dewmien fil-proċedura ta' rkupru (każ 164801)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 27 440,99

0,00

– 27 440,99

 

Irregolaritajiet

2012

Dewmien fil-proċedura ta' rkupru (każ 47761)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 452 069,58

0,00

– 452 069,58

 

Irregolaritajiet

2012

Dewmien fil-proċedura ta' rkupru (każ 47781)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 1 080 514,89

0,00

– 1 080 514,89

 

Intitolamenti

2011

Allokazzjoni għar-riżerva naturali fl-2010 — Kuntratt tal-kera fuq perjodu qasir

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 95 815,50

– 95 815,50

0,00

 

Intitolamenti

2012

Allokazzjoni għar-riżerva naturali fl-2010 — Kuntratt tal-kera fuq perjodu qasir

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 83 079,90

– 83 079,90

0,00

 

Intitolamenti

2013

Allokazzjoni għar-riżerva naturali fl-2010 — Kuntratt tal-kera fuq perjodu qasir

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 89 037,30

0,00

– 89 037,30

 

Irregolaritajiet

2012

Nuqqas ta' rappurtar fl-Anness III (Każijiet EL/1995/002)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 666 519,52

0,00

– 666 519,52

 

Irregolaritajiet

2012

Nuqqas ta' rappurtar fl-Anness III (Każijiet EL/1997/078/J)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 700 033,30

0,00

– 700 033,30

 

Miżuri Promozzjonali

2008

mhux implimentat l-Art. 25 tar-Reg. (KE) 501/2008

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 18 671,28

0,00

– 18 671,28

 

Miżuri Promozzjonali

2009

mhux implimentat l-Art. 25 tar-Reg. (KE) 501/2008

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 129 920,48

0,00

– 129 920,48

 

Miżuri Promozzjonali

2010

mhux implimentat l-Art. 25 tar-Reg. (KE) 501/2008

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 200 612,64

0,00

– 200 612,64

 

Miżuri Promozzjonali

2011

mhux implimentat l-Art. 25 tar-Reg. (KE) 501/2008

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 228 647,15

0,00

– 228 647,15

 

Miżuri Promozzjonali

2012

mhux implimentat l-Art. 25 tar-Reg. (KE) 501/2008

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 83 658,55

0,00

– 83 658,55

 

Irregolaritajiet

2012

Dgħufijiet fil-proċeduri ta' ġestjoni tad-dejn

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 5 993 214,33

– 417 506,08

– 5 575 708,25

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

– 13 244 245,01

– 596 401,48

– 12 647 843,53

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

IE

Għajnuna Diretta Oħra — Għelejjel Enerġetiċi

2009

Dgħufijiet CY 2008, LPIS & OTSC — Għajnuna għall-Għelejjel Enerġetiċi

TA' DARBA

 

EUR

– 31,05

0,00

– 31,05

 

Għajnuniet Diretti Oħra

2009

Dgħufijiet CY 2008, LPIS & OTSC — Għajnuniet Diretti Oħra (Għelejjel għall-Proteini)

TA' DARBA

 

EUR

– 6,11

0,00

– 6,11

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2009

Dgħufijiet CY 2008, LPIS & OTSC — SPS

TA' DARBA

 

EUR

– 13 797 397,95

– 236 510,85

– 13 560 887,10

 

Għajnuniet Diretti Oħra

2010

Dgħufijiet CY 2009, LPIS & OTSC — Għajnuniet Diretti Oħra (Għelejjel għall-Proteini)

TA' DARBA

 

EUR

– 34,45

0,00

– 34,45

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Dgħufijiet CY 2009, LPIS & OTSC — SPS

TA' DARBA

 

EUR

– 12 885 281,59

– 220 875,62

– 12 664 405,97

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2011

Dgħufijiet CY 2010, LPIS & OTSC — ODA Art. 68 (Skema tan-Nagħaġ fil-Bwar)

TA' DARBA

 

EUR

– 38 235,25

0,00

– 38 235,25

 

Għajnuniet Diretti Oħra

2011

Dgħufijiet CY 2010, LPIS & OTSC — Għajnuniet Diretti Oħra (Għelejjel għall-Proteini)

TA' DARBA

 

EUR

– 11,11

0,00

– 11,11

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Dgħufijiet CY 2010, LPIS & OTSC — SPS

TA' DARBA

 

EUR

– 10 322 794,07

– 176 950,23

– 10 145 843,84

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

Dgħufijiet CY 2011, LPIS & OTSC — ODA Art. 68 (Skema tan-Nagħaġ fil-Bwar)

TA' DARBA

 

EUR

– 38 060,15

0,00

– 38 060,15

 

Għajnuniet Diretti Oħra

2012

Dgħufijiet CY 2011, LPIS & OTSC — Għajnuniet Diretti Oħra (Għelejjel għall-Proteini)

TA' DARBA

 

EUR

– 7,78

0,00

– 7,78

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

Dgħufijiet CY 2011, LPIS & OTSC — SPS

TA' DARBA

 

EUR

– 9 441 799,89

– 161 848,49

– 9 279 951,40

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2013

Dgħufijiet CY 2012, LPIS & OTSC — ODA Art. 68 (Skema tan-Nagħaġ fil-Bwar)

TA' DARBA

 

EUR

– 38 125,91

0,00

– 38 125,91

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Dgħufijiet CY 2012, LPIS & OTSC — SPS

TA' DARBA

 

EUR

– 9 180 051,51

– 157 361,68

– 9 022 689,83

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Ħlasijiet li saru qabel it-tlestija tal-kontrolli reċiproċi

TA' DARBA

 

EUR

– 52 583,00

0,00

– 52 583,00

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Dgħufijiet fl-LPIS — CY 2013 — koeffiċjent baxx ta' eliġibbiltà

PERĊENTWAL STMAT

0,15 %

EUR

– 1 794 724,38

0,00

– 1 794 724,38

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2015

Dgħufijiet fl-LPIS — CY 2014 — koeffiċjent baxx ta' eliġibbiltà

RATA FISSA

0,15 %

EUR

– 1 751 128,17

0,00

– 1 751 128,17

 

 

 

 

 

Total IE:

EUR

– 59 340 272,37

– 953 546,87

– 58 386 725,50

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

IT

Ċertifikazzjoni

2009

applikazzjoni skorretta tar-regolamenti

TA' DARBA

 

EUR

– 10 762 502,00

0,00

– 10 762 502,00

 

Frott u ħxejjex — Miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ

2011

Tnaqqis tal-produzzjoni diġà maħsuda. Il-pariri mogħtija mill-awtoritajiet Taljani f'Ġunju 2011 ma kinux xierqa biex jagħtu lok għat-twettiq tal-kontrolli skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 585/2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 405 166,99

– 1 143,95

– 404 023,04

 

Intitolamenti

2010

Determinazzjoni mhux xierqa tal-erja tas-settur taċ-ċitru (diżakkoppjament)

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 2 452 251,96

– 237,00

– 2 452 014,96

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikolu 69 tar-Reg.1782/2003 — Ovini u Bovini biss

2010

Kalkolu żbaljat tat-tnaqqis u tal-esklużjonijiet — Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji (l-Art. 69, is-settur bovin)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 465 893,60

0,00

– 465 893,60

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikolu 69 tar-Reg.1782/2003 — Ovini u Bovini biss

2011

Kalkolu żbaljat tat-tnaqqis u tal-esklużjonijiet — Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji (l-Art. 69, is-settur bovin)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 15 678,19

0,00

– 15 678,19

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikolu 69 tar-Reg.1782/2003 — Ovini u Bovini biss

2012

Kalkolu żbaljat tat-tnaqqis u tal-esklużjonijiet — Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji (l-Art. 69, is-settur bovin)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 4 528,20

0,00

– 4 528,20

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikolu 69 tar-Reg.1782/2003 — Ovini u Bovini biss

2013

Kalkolu żbaljat tat-tnaqqis u tal-esklużjonijiet — Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji (l-Art. 69, is-settur bovin)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

45,16

0,00

45,16

 

Frott u ħxejjex — Miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ

2011

Il-kontrolli fuq il-post imwettqa mill-ispetturi Taljani ma ġewx ikkunsidrati b'mod sistematiku fil-kalkolu tal-għajnuna pagabbli.

TA' DARBA

 

EUR

– 22 879,01

0,00

– 22 879,01

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikolu 69 tar-Reg.1782/2003 — Ovini u Bovini biss

2010

Rata minima tal-OTSC mhix milħuqa — Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji (l-Art. 69 nagħaġ/mogħoż CY2009)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 28 020,72

0,00

– 28 020,72

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikolu 69 tar-Reg.1782/2003 — Ovini u Bovini biss

2011

Rata minima tal-OTSC mhix milħuqa — Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji (l-Art. 69 nagħaġ/mogħoż CY2009)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 144,92

0,00

– 144,92

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikolu 69 tar-Reg.1782/2003 — Ovini u Bovini biss

2012

Rata minima tal-OTSC mhix milħuqa — Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji (l-Art. 69 nagħaġ/mogħoż CY2009)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 34,58

0,00

– 34,58

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2011

OTSC: rata minima mhux milħuqa, u nuqqas ta' rispett taż-żminijiet għad-dispożizzjonijiet regolatorji (l-Art. 68 nagħaġ/mogħoż)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 162 507,94

0,00

– 162 507,94

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

OTSC: rata minima mhux milħuqa, u nuqqas ta' rispett taż-żminijiet għad-dispożizzjonijiet regolatorji (l-Art. 68 nagħaġ/mogħoż)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 13 957,29

0,00

– 13 957,29

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2011

Nuqqas ta' rispett taż-żminijiet għad-dispożizzjonijiet regolatorji — kalkolu żbaljat tat-tnaqqis u tal-esklużjonijiet (l-Art. 68 is-settur bovin) — Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 688 755,50

0,00

– 688 755,50

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

Nuqqas ta' rispett taż-żminijiet għad-dispożizzjonijiet regolatorji — kalkolu żbaljat tat-tnaqqis u tal-esklużjonijiet (l-Art. 68 is-settur bovin) — Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 28 700,82

0,00

– 28 700,82

 

Kundizzjonalità

2010

Kopertura parzjali ta' SMR1 u SMR5, CY 2009

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 382 708,89

0,00

– 382 708,89

 

Kundizzjonalità

2011

Kopertura parzjali ta' SMR1 u SMR5, CY 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 420 298,75

0,00

– 420 298,75

 

Kundizzjonalità

2012

Kopertura parzjali ta' SMR1 u SMR5, CY 2011

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 376 732,38

0,00

– 376 732,38

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikolu 69 tar-Reg.1782/2003 — Ovini u Bovini biss

2010

Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji (l-Art. 69 nagħaġ/mogħoż CY 2009)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 10 716,99

0,00

– 10 716,99

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikolu 69 tar-Reg.1782/2003 — Ovini u Bovini biss

2011

Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji (l-Art. 69 nagħaġ/mogħoż CY 2009)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 15,45

0,00

– 15,45

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikolu 69 tar-Reg.1782/2003 — Ovini u Bovini biss

2013

Dgħufijiet fil-kampjunar tar-riskji (l-Art. 69 nagħaġ/mogħoż CY 2009)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 66,66

0,00

– 66,66

 

Kundizzjonalità

2009

Nuqqasijiet serji fil-kontrolli tal-kundizzjonalità mwettqa mis-servizzi veterinarji, mill-bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY 2008

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 6 698 435,55

– 212 378,16

– 6 486 057,39

 

Kundizzjonalità

2010

Nuqqasijiet serji fil-kontrolli tal-kundizzjonalità mwettqa mis-servizzi veterinarji, mill-bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY 2009

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 6 193 786,19

– 124 718,00

– 6 069 068,19

 

Kundizzjonalità

2011

Nuqqasijiet serji fil-kontrolli tal-kundizzjonalità mwettqa mis-servizzi veterinarji, mill-bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY 2010

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 6 803 948,36

– 24 060,82

– 6 779 887,54

 

Kundizzjonalità

2010

Dgħufijiet fil-kontroll u sanzjonijiet ta' SMRs marbutin mal-annimali, CY 2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 880 348,63

– 1 453,94

– 878 894,69

 

Kundizzjonalità

2011

Dgħufijiet fil-kontroll u sanzjonijiet ta' SMRs marbutin mal-annimali, CY 2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 946 039,32

– 1 115,13

– 944 924,19

 

Kundizzjonalità

2012

Dgħufijiet fil-kontroll u sanzjonijiet ta' SMRs marbutin mal-annimali, CY 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 891 273,37

– 3 350,40

– 887 922,97

 

Kundizzjonalità

2009

Dgħufijiet fil-kontrolli ta' SMR1 u 5, fir-rappurtar reċiproku mill-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li m'għandhomx bhejjem, CY 2008

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 735 874,46

0,00

– 2 735 874,46

 

Kundizzjonalità

2010

Dgħufijiet fil-kontrolli ta' SMR1 u 5, fir-rappurtar reċiproku mill-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li m'għandhomx bhejjem, CY 2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 688 492,98

0,00

– 2 688 492,98

 

Kundizzjonalità

2011

Dgħufijiet fil-kontrolli ta' SMR1 u 5, fir-rappurtar reċiproku mill-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li m'għandhomx bhejjem, CY 2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 141 614,53

0,00

– 3 141 614,53

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

– 47 221 329,07

– 368 457,40

– 46 852 871,67

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

LT

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

Irkupri għal annimali ineliġibbli

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 23 166,73

0,00

– 23 166,73

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

Skedar ta' żmien u twettiq tal-OTSC

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 458 039,67

– 1 158,34

– 456 881,33

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2013

Skedar ta' żmien u twettiq tal-OTSC

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 656 708,32

0,00

– 656 708,32

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

Dgħufijiet fil-kwalità tal-LPIS, 2011

AMMONT STMAT

0,00 %

EUR

– 305 140,28

– 47 262,68

– 257 877,60

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2010

Dgħufijiet fil-kwalità tal-LPIS u verifiki reċiproċi, 2009

AMMONT STMAT

 

EUR

– 3 281 119,25

– 201 760,71

– 3 079 358,54

 

Għajnuna Diretta Oħra — Għelejjel Enerġetiċi

2010

Dgħufijiet fil-kwalità tal-LPIS u verifiki reċiproċi, 2009

AMMONT STMAT

 

EUR

– 26 419,79

– 1 258,91

– 25 160,88

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

Dgħufijiet fil-kwalità tal-LPIS u verifiki reċiproċi, 2010

AMMONT STMAT

 

EUR

– 1 411 640,83

– 239 125,42

– 1 172 515,41

 

 

 

 

 

Total LT:

EUR

– 6 162 234,87

– 490 566,06

– 5 671 668,81

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

NL

Ċertifikazzjoni

2011

Nuqqas ta' applikazzjoni tas-sanzjonijiet regolatorji fl-għajnuniet skont iż-żona

TA' DARBA

 

EUR

– 266 945,16

– 533,89

– 266 411,27

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2008

Organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti bi żball u għalhekk ineliġibbli (benefiċjarji)

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 3 634 876,03

0,00

– 3 634 876,03

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti bi żball u għalhekk ineliġibbli (benefiċjarji)

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 9 676 043,02

0,00

– 9 676 043,02

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti bi żball u għalhekk ineliġibbli (benefiċjarji)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 22 444 064,75

0,00

– 22 444 064,75

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti bi żball u għalhekk ineliġibbli (benefiċjarji)

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 5 091 421,28

– 1 060 066,47

– 4 031 354,81

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti bi żball u għalhekk ineliġibbli (benefiċjarji)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 10 185 726,00

0,00

– 10 185 726,00

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti bi żball u għalhekk ineliġibbli (benefiċjarji)

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 138 726,75

– 79 662,72

– 59 064,03

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti bi żball u għalhekk ineliġibbli (benefiċjarji)

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 796 627,19

0,00

– 796 627,19

 

Ċertifikazzjoni

2011

Interess mhux imniżżel

TA' DARBA

 

EUR

– 36 000,00

0,00

– 36 000,00

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

– 52 270 430,18

– 1 140 263,08

– 51 130 167,10

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

RO

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2011

Nuqqas ta' applikazzjoni tas-sanzjonijiet fejn l-irregolaritajiet jikkonċernaw mhux iktar minn tliet annimali

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 1 304 365,59

0,00

– 1 304 365,59

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2011

Nuqqas ta' konformità fl-iskeda u fil-kwalità tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 121 615,69

– 107 659,09

– 1 013 956,60

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

Nuqqas ta' konformità fl-iskeda u fil-kwalità tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

141,59

0,00

141,59

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2013

Nuqqas ta' konformità fl-iskeda u fil-kwalità tal-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 364,79

0,00

– 364,79

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2011

Ħlas għal annimali mhux identifikati

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 57 984,66

0,00

– 57 984,66

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2011

Problemi rigward il-preċiżjoni tal-informazzjoni fil-bażi tad-dejta

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 411 471,90

0,00

– 411 471,90

 

Għajnuna Diretta Oħra — l-Artikoli 68-72 tar-Regolament 73/2009

2011

Verifika tal-perjodu ta' retenzjoni

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 379 359,70

0,00

– 379 359,70

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

Dgħufijiet fil-verifiki fuq il-post — telerilevament

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 7 858 523,78

0,00

– 7 858 523,78

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

– 11 133 544,52

– 107 659,09

– 11 025 885,43

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SI

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

CY 2012 — Nuqqas ta' proċedura ta' kontroll

TA' DARBA

 

EUR

– 42 615,90

0,00

– 42 615,90

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

CY 2012 — Dgħufijiet fil-kontrolli amministrattivi

TA' DARBA

 

EUR

– 45 828,58

0,00

– 45 828,58

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

CY 2013 — Nuqqas ta' proċedura ta' kontroll

TA' DARBA

 

EUR

– 45 519,08

0,00

– 45 519,08

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

CY 2013 — Dgħufijiet fil-kontrolli amministrattivi

TA' DARBA

 

EUR

– 63 146,69

0,00

– 63 146,69

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2015

CY 2014 — Nuqqas ta' proċedura ta' kontroll

TA' DARBA

 

EUR

– 34 211,94

0,00

– 34 211,94

 

 

 

 

 

Total SI:

EUR

– 231 322,19

0,00

– 231 322,19

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SK

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2011

CY 2010, Toroq ta' aċċess mhux pavimentati

PERĊENTWAL STMAT

0,53 %

EUR

– 1 401 828,52

0,00

– 1 401 828,52

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

CY 2010, Toroq ta' aċċess mhux pavimentati

PERĊENTWAL STMAT

0,53 %

EUR

– 2 086,31

0,00

– 2 086,31

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

CY 2010, Toroq ta' aċċess mhux pavimentati

PERĊENTWAL STMAT

0,53 %

EUR

– 667,32

0,00

– 667,32

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

CY 2011, Toroq ta' aċċess mhux pavimentati

PERĊENTWAL STMAT

0,53 %

EUR

– 1 526 916,92

0,00

– 1 526 916,92

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

CY 2011, Toroq ta' aċċess mhux pavimentati

PERĊENTWAL STMAT

0,53 %

EUR

– 2 259,74

0,00

– 2 259,74

 

Miżuri Promozzjonali

2009

nuqqas ta' osservanza tar-regoli tal-akkwist pubbliku

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 126 925,93

0,00

– 126 925,93

 

Miżuri Promozzjonali

2010

nuqqas ta' osservanza tar-regoli tal-akkwist pubbliku

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 159 294,03

0,00

– 159 294,03

 

Miżuri Promozzjonali

2011

nuqqas ta' osservanza tar-regoli tal-akkwist pubbliku

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 159 932,04

0,00

– 159 932,04

 

Miżuri Promozzjonali

2012

nuqqas ta' osservanza tar-regoli tal-akkwist pubbliku

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 13 699,20

0,00

– 13 699,20

 

 

 

 

 

Total SK:

EUR

– 3 393 610,01

0,00

– 3 393 610,01


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

– 247 280 757,28

– 6 953 545,49

– 240 327 211,79

Linja baġitarja: 6711

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

BG

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2010

dgħufija fil-valutazzjoni tar-raġonevolezza tal-kostijiet fuq in-naħa tan-nefqa

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 492,07

0,00

– 1 492,07

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

dgħufija fil-valutazzjoni tar-raġonevolezza tal-kostijiet fuq in-naħa tan-nefqa

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 12 519,61

0,00

– 12 519,61

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

dgħufija fil-valutazzjoni tar-raġonevolezza tal-kostijiet fuq in-naħa tan-nefqa

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 90 416,27

0,00

– 90 416,27

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

dgħufija fil-valutazzjoni tar-raġonevolezza tal-kostijiet fuq in-naħa tan-nefqa

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 62 350,34

0,00

– 62 350,34

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2014

dgħufija fil-valutazzjoni tar-raġonevolezza tal-kostijiet fuq in-naħa tan-nefqa

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 150 179,56

0,00

– 150 179,56

 

 

 

 

 

Total BG:

EUR

– 316 957,85

0,00

– 316 957,85

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

CZ

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa (2007-2013)

2013

Korrezzjoni fil-perjodu 15.10.2013 — 20.12.2013 (abbażi tad-dejta mingħand l-Istat Membru). Irtirar kmieni: it-trasferituri kellu jkollhom inqas minn 40 sena fil-mument tat-trasferiment, kontra ta' inqas minn 50 sena kif rikjest fl-Art. 23(3)(b) tar-Reg. 1698/2005. Dan ma jissemmiex fl-RDP.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 14 647,37

0,00

– 14 647,37

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa (2007-2013)

2011

Irtirar kmieni: it-trasferituri kellu jkollhom inqas minn 40 sena fil-mument tat-trasferiment, kontra ta' inqas minn 50 sena kif rikjest fl-Art. 23(3)(b) tar-Reg. 1698/2005. Matul l-awditjar, ma tressqet l-ebda prova li din ir-regola kienet ġiet approvata fl-RDP.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 151 171,36

0,00

– 151 171,36

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa (2007-2013)

2012

Irtirar kmieni: it-trasferituri kellu jkollhom inqas minn 40 sena fil-mument tat-trasferiment, kontra ta' inqas minn 50 sena kif rikjest fl-Art. 23(3)(b) tar-Reg. 1698/2005. Matul l-awditjar, ma tressqet l-ebda prova li din ir-regola kienet ġiet approvata fl-RDP.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 212 512,83

0,00

– 212 512,83

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa (2007-2013)

2013

Irtirar kmieni: it-trasferituri kellu jkollhom inqas minn 40 sena fil-mument tat-trasferiment, kontra ta' inqas minn 50 sena kif rikjest fl-Art. 23(3)(b) tar-Reg. 1698/2005. Matul l-awditjar, ma tressqet l-ebda prova li din ir-regola kienet ġiet approvata fl-RDP.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 205 967,69

0,00

– 205 967,69

 

 

 

 

 

Total CZ:

EUR

– 584 299,25

0,00

– 584 299,25

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DE

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2009

dgħufijiet fl-applikazzjoni tal-kriterji ta' selezzjoni

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 290 608,56

0,00

– 290 608,56

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2010

dgħufijiet fl-applikazzjoni tal-kriterji ta' selezzjoni

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 092 608,83

0,00

– 1 092 608,83

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2011

dgħufijiet fl-applikazzjoni tal-kriterji ta' selezzjoni

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 981 768,94

0,00

– 1 981 768,94

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2012

dgħufijiet fl-applikazzjoni tal-kriterji ta' selezzjoni

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 2 410 717,05

0,00

– 2 410 717,05

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2013

dgħufijiet fl-applikazzjoni tal-kriterji ta' selezzjoni

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 947 327,97

0,00

– 1 947 327,97

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2014

dgħufijiet fl-applikazzjoni tal-kriterji ta' selezzjoni

RATA FISSA

10,00 %

EUR

3 111,05

0,00

3 111,05

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 7 719 920,30

0,00

– 7 719 920,30

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DK

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2012

Verifiki amministrattivi insuffiċjenti (l-Art. 24 tar-Reg. 65/2011) dwar ir-realtà tan-nefqa ppretenduta, ir-raġonevolezza tal-kostijiet, l-akkwist pubbliku u l-kunflitt ta' interess.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 324 089,65

0,00

– 324 089,65

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2013

Verifiki amministrattivi insuffiċjenti (l-Art. 24 tar-Reg. 65/2011) dwar ir-realtà tan-nefqa ppretenduta, ir-raġonevolezza tal-kostijiet, l-akkwist pubbliku u l-kunflitt ta' interess.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 428 721,76

0,00

– 428 721,76

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2014

Verifiki amministrattivi insuffiċjenti (l-Art. 24 tar-Reg. 65/2011) dwar ir-realtà tan-nefqa ppretenduta, ir-raġonevolezza tal-kostijiet, l-akkwist pubbliku u l-kunflitt ta' interess.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 131 564,91

0,00

– 131 564,91

 

 

 

 

 

Total DK:

EUR

– 884 376,32

0,00

– 884 376,32

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

ES

Ċertifikazzjoni

2011

korrezzjoni għall-MLE — FAEŻR SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FR

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri mhux marbutin mal-erja)

2012

iż-żjarat fuq il-post ma sarux b'mod sistematiku (miżura 216)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 11 434,58

0,00

– 11 434,58

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri mhux marbutin mal-erja)

2013

iż-żjarat fuq il-post ma sarux b'mod sistematiku (miżura 216)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 33 209,47

0,00

– 33 209,47

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri mhux marbutin mal-erja)

2014

iż-żjarat fuq il-post ma sarux b'mod sistematiku (miżura 216)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 50 695,41

0,00

– 50 695,41

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 95 339,46

0,00

– 95 339,46

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GB

Ċertifikazzjoni

2013

Żball materjali fil-FAEŻR mhux SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 540 233,64

0,00

– 540 233,64

 

Ċertifikazzjoni

2013

Żball materjali fil-FAEŻR mhux SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 25 764,39

0,00

– 25 764,39

 

Ċertifikazzjoni

2013

Żball materjali fil-FAEŻR mhux SIAK

TA' DARBA

 

EUR

– 25 390,97

0,00

– 25 390,97

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

– 591 389,00

0,00

– 591 389,00

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

IE

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2012

Miżura ta' ħolqien ta' negozju u żvilupp (l-Art. 54 tar-Reg. 1698/2005) — verifiki insuffiċjenti tal-istatus tal-mikrointrapriża

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 200 155,65

0,00

– 200 155,65

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2013

Miżura ta' ħolqien ta' negozju u żvilupp (l-Art. 54 tar-Reg. 1698/2005) — verifiki insuffiċjenti tal-istatus tal-mikrointrapriża

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 478 780,92

0,00

– 478 780,92

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2014

Miżura ta' ħolqien ta' negozju u żvilupp (l-Art. 54 tar-Reg. 1698/2005) — verifiki insuffiċjenti tal-istatus tal-mikrointrapriża

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 549 115,18

0,00

– 549 115,18

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2011

Dgħufijiet fl-applikazzjoni tar-regoli ta' akkwist pubbliku — l-għoti tal-kuntratti msejjes fuq kriterji mhux ċara f'fajl individwali wieħed

TA' DARBA

 

EUR

– 4 852,32

0,00

– 4 852,32

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2009

Dgħufijiet CY 2008, LPIS — RDA (LFA)

TA' DARBA

 

EUR

– 1 714 399,67

0,00

– 1 714 399,67

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2009

Dgħufijiet CY 2008, LPIS — RDA (REPS & AEOS)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 66 865,56

0,00

– 66 865,56

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2009

Dgħufijiet CY 2009, LPIS — RDA (LFA)

TA' DARBA

 

EUR

– 1 520 656,39

0,00

– 1 520 656,39

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2009

Dgħufijiet CY 2009, LPIS — RDA (REPS & AEOS)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 179 980,41

0,00

– 179 980,41

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2010

Dgħufijiet CY 2010, LPIS — RDA (LFA)

TA' DARBA

 

EUR

– 1 364 366,71

0,00

– 1 364 366,71

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2010

Dgħufijiet CY 2010, LPIS — RDA (REPS & AEOS)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 236 073,74

0,00

– 236 073,74

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

Dgħufijiet CY 2011, LPIS — RDA (LFA)

TA' DARBA

 

EUR

– 1 333 446,32

0,00

– 1 333 446,32

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

Dgħufijiet CY 2011, LPIS — RDA (REPS & AEOS)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 287 555,15

0,00

– 287 555,15

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

Dgħufijiet CY 2012, LPIS — RDA (LFA)

TA' DARBA

 

EUR

– 1 340 180,07

0,00

– 1 340 180,07

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

Dgħufijiet CY 2012, LPIS — RDA (REPS & AEOS)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 328 219,99

0,00

– 328 219,99

 

Ċertifikazzjoni

2013

Żball magħruf fis-SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 1 211,83

0,00

– 1 211,83

 

 

 

 

 

Total IE:

EUR

– 9 605 859,91

0,00

– 9 605 859,91

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

IT

Ċertifikazzjoni

2009

applikazzjoni skorretta tar-regolamenti

TA' DARBA

 

EUR

– 125 974,50

0,00

– 125 974,50

 

Kundizzjonalità

2010

Kopertura parzjali ta' SMR1 u SMR5, CY 2009

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 7 347,29

0,00

– 7 347,29

 

Kundizzjonalità

2011

Kopertura parzjali ta' SMR1 u SMR5, CY 2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 20 685,88

0,00

– 20 685,88

 

Kundizzjonalità

2012

Kopertura parzjali ta' SMR1 u SMR5, CY 2011

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 32 511,67

0,00

– 32 511,67

 

Kundizzjonalità

2009

Nuqqasijiet serji fil-kontrolli tal-kundizzjonalità mwettqa mis-servizzi veterinarji, mill-bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY 2008

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 573 661,08

– 892,12

– 572 768,96

 

Kundizzjonalità

2010

Nuqqasijiet serji fil-kontrolli tal-kundizzjonalità mwettqa mis-servizzi veterinarji, mill-bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY 2009

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 800 975,78

0,00

– 800 975,78

 

Kundizzjonalità

2011

Nuqqasijiet serji fil-kontrolli tal-kundizzjonalità mwettqa mis-servizzi veterinarji, mill-bdiewa li għandhom il-bhejjem, CY 2010

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 762 639,35

0,00

– 762 639,35

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2013

Dgħufijiet fil-verifiki amministrattivi u f'dawk fuq il-post tad-densità tal-bhejjem. Verifiki fuq il-post li saru tard. Dgħufijiet fis-superviżjoni tal-korpi ddelegati.

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 111 793,76

0,00

– 111 793,76

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2014

Dgħufijiet fil-verifiki amministrattivi u f'dawk fuq il-post tad-densità tal-bhejjem. Verifiki fuq il-post li saru tard. Dgħufijiet fis-superviżjoni tal-korpi ddelegati.

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 61 496,87

0,00

– 61 496,87

 

Kundizzjonalità

2011

Dgħufijiet fil-kontroll u sanzjonijiet ta' SMRs marbutin mal-annimali, CY 2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 46 561,33

– 1 119,09

– 45 442,24

 

Kundizzjonalità

2012

Dgħufijiet fil-kontroll u sanzjonijiet ta' SMRs marbutin mal-annimali, CY 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 76 916,15

– 953,50

– 75 962,65

 

Kundizzjonalità

2009

Dgħufijiet fil-kontrolli ta' SMR1 u 5, fir-rappurtar reċiproku mill-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li m'għandhomx bhejjem, CY 2008

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 234 303,18

0,00

– 234 303,18

 

Kundizzjonalità

2010

Dgħufijiet fil-kontrolli ta' SMR1 u 5, fir-rappurtar reċiproku mill-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li m'għandhomx bhejjem, CY 2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 347 673,88

0,00

– 347 673,88

 

Kundizzjonalità

2011

Dgħufijiet fil-kontrolli ta' SMR1 u 5, fir-rappurtar reċiproku mill-verifiki ta' eliġibbiltà, bdiewa li m'għandhomx bhejjem, CY 2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 352 136,53

0,00

– 352 136,53

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

Dgħufija fil-verifika tad-densità tal-bhejjem matul il-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 4,65

0,00

– 4,65

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2013

Dgħufija fil-verifika tad-densità tal-bhejjem matul il-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 313 048,72

0,00

– 313 048,72

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2014

Dgħufija fil-verifika tad-densità tal-bhejjem matul il-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 352 773,96

0,00

– 352 773,96

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

– 4 220 504,58

– 2 964,71

– 4 217 539,87

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

LT

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2010

Dgħufijiet fil-kwalità tal-LPIS u verifiki reċiproċi, 2009

AMMONT STMAT

 

EUR

– 1 145 990,95

– 51 831,00

– 1 094 159,95

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

Dgħufijiet fil-kwalità tal-LPIS u verifiki reċiproċi, 2010

AMMONT STMAT

 

EUR

– 412 802,18

– 79 666,44

– 333 135,74

 

 

 

 

 

Total LT:

EUR

– 1 558 793,13

– 131 497,44

– 1 427 295,69

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

LV

Żvilupp Rurali tal-FAEŻR — Għajnuna Teknika (2007-2013)

2013

Applikazzjoni skorretta ta' proċedura ta' akkwist pubbliku: korrezzjoni ta' 25 % għall-proġett “Manteniment u żvilupp tas-sistema informatika LAD IS” (ara wkoll il-każ DAS — PF-5632/13 mill-QEA)

TA' DARBA

 

EUR

– 498 505,85

0,00

– 498 505,85

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

Nuqqas ta' verifika tad-densitajiet tal-bhejjem matul il-verifiki fuq il-post

ESTRAPOLATI

100,00 %

EUR

– 29 310,56

0,00

– 29 310,56

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

Nuqqas ta' verifika tad-densitajiet tal-bhejjem matul il-verifiki fuq il-post

ESTRAPOLATI

100,00 %

EUR

– 65 278,19

0,00

– 65 278,19

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2013

Nuqqas ta' verifika tad-densitajiet tal-bhejjem matul il-verifiki fuq il-post

ESTRAPOLATI

100,00 %

EUR

– 45 310,95

0,00

– 45 310,95

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2014

Nuqqas ta' verifika tad-densitajiet tal-bhejjem matul il-verifiki fuq il-post

ESTRAPOLATI

100,00 %

EUR

– 30 357,83

0,00

– 30 357,83

 

 

 

 

 

Total LV:

EUR

– 668 763,38

0,00

– 668 763,38

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

NL

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2010

Dgħufija fil-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 86,40

0,00

– 86,40

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

Dgħufija fil-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 330 117,34

– 8 059,23

– 322 058,11

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

Dgħufija fil-verifiki fuq il-post

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 571 007,66

– 9 020,17

– 561 987,49

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

– 901 211,40

– 17 079,40

– 884 132,00

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

PT

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Nuqqas fil-proċeduri ta' akkwist pubbliku

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 755 474,00

0,00

– 755 474,00

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa (2007-2013)

2011

L-ebda analiżi xierqa tar-riskji

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 591 526,25

0,00

– 591 526,25

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa (2007-2013)

2012

L-ebda analiżi xierqa tar-riskji

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 222 147,37

0,00

– 222 147,37

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2011

Proġett mhux implimentat.

TA' DARBA

 

EUR

– 2 836,62

0,00

– 2 836,62

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2011

Proġett mhux implimentat sew.

TA' DARBA

 

EUR

– 48 188,16

0,00

– 48 188,16

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Kampjunar ta' verifiki fuq il-post — popolazzjoni inadegwata

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 600 000,00

– 600 000,00

0,00

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Kampjunar ta' verifiki fuq il-post — popolazzjoni inadegwata

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 399 652,45

– 399 652,45

0,00

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Kampjunar ta' verifiki fuq il-post — popolazzjoni inadegwata

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 339 403,96

0,00

– 1 339 403,96

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Kampjunar ta' verifiki fuq il-post — popolazzjoni inadegwata

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 700 538,13

0,00

– 700 538,13

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2010

Kriterji tal-SME mhux ivverifikati

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 300 370,16

0,00

– 300 370,16

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Kriterji tal-SME mhux ivverifikati

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 916 906,93

0,00

– 916 906,93

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Kriterji tal-SME mhux ivverifikati

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 914 418,58

0,00

– 914 418,58

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 1+3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Kriterji tal-SME mhux ivverifikati

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 014 498,08

0,00

– 1 014 498,08

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2014

Kriterji tal-SME mhux ivverifikati

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 286 087,86

0,00

– 286 087,86

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2010

Dgħufijiet fl-LPIS, RD CY 2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

72 795,61

0,00

72 795,61

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2010

Dgħufijiet fl-LPIS, RD CY 2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

166 439,32

0,00

166 439,32

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

Dgħufijiet fl-LPIS, RD CY 2010

RATA FISSA

5,00 %

EUR

72 077,07

0,00

72 077,07

 

 

 

 

 

Total PT:

EUR

– 7 780 736,55

– 999 652,45

– 6 781 084,10

Stat Membru

Miżura

SF

Raġuni

Tip

Korrezzjoni %

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SE

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2010

nuqqas ta' verifika tal-konformità mal-limitazzjonijiet tad-demel (Skema ta' żvantaġġ naturali)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 354 006,62

0,00

– 354 006,62

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

nuqqas ta' verifika tal-konformità mal-limitazzjonijiet tad-demel (Skema ta' żvantaġġ naturali)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 827 791,97

0,00

– 827 791,97

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

nuqqas ta' verifika tal-konformità mal-limitazzjonijiet tad-demel (Skema ta' żvantaġġ naturali)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 721 063,75

0,00

– 721 063,75

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2013

nuqqas ta' verifika tal-konformità mal-limitazzjonijiet tad-demel (Skema ta' żvantaġġ naturali)

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 209 252,91

0,00

– 209 252,91

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2010

il-verifiki fuq il-post naqsu milli jgħoddu l-bovini skont l-iskema ta' żvantaġġ naturali u żewġ sottomiżuri agroambjentali

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 238 730,60

– 85 805,23

– 152 925,37

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

il-verifiki fuq il-post naqsu milli jgħoddu l-bovini skont l-iskema ta' żvantaġġ naturali u żewġ sottomiżuri agroambjentali

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 594 957,98

– 66 052,41

– 528 905,57

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

il-verifiki fuq il-post naqsu milli jgħoddu l-bovini skont l-iskema ta' żvantaġġ naturali u żewġ sottomiżuri agroambjentali

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 559 641,69

– 93 237,95

– 466 403,74

 

Żvilupp Rurali li jaqa' taħt l-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2013

il-verifiki fuq il-post naqsu milli jgħoddu l-bovini skont l-iskema ta' żvantaġġ naturali u żewġ sottomiżuri agroambjentali

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 189 317,63

– 9,76

– 189 307,87

 

 

 

 

 

Total SE:

EUR

– 3 694 763,15

– 245 105,35

– 3 449 657,80


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

– 38 677 944,57

– 1 396 299,35

– 37 281 645,22


20.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/75


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2099

tat-18 ta' Novembru 2015

li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi biex tingħata l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal tat-tkabbir, is-sustanzi li jtejbu l-ħamrija u l-ħuxlief

(notifikata bid-dokument C(2015) 7891)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar skema ta' Ekotikketta tal-UE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(2) tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Bord tal-Unjoni Ewropea għat-Tikkettar Ekoloġiku,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, l-Ekotikketta tal-UE tista' tingħata lil dawk il-prodotti b'impatt ambjentali mnaqqas matul iċ-ċiklu kollu ta' ħajjithom.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 jipprovdi li kriterji speċifiċi tal-Ekotikketta tal-UE għandhom jiġu stabbiliti skont il-gruppi tal-prodotti.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/799/KE (2) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/64/KE (3) stabbilew il-kriterji ekoloġiċi u r-rekwiżiti ta' valutazzjoni u ta' verifika relatati għas-sustanzi li jtejbu l-ħamrija u għall-materjal tat-tkabbir, rispettivament, li jibqgħu validi sal-31 ta' Diċembru 2015.

(4)

Sabiex ikun rifless aħjar l-avvanz li għamel is-suq ta' dawn il-gruppi ta' prodotti u sabiex jitqiesu l-innovazzjonijiet li saru dan l-aħħar, jixraq li ż-żewġ gruppi ta' prodotti jingħaqdu fi grupp wieħed ta' prodotti u li fl-istess kamp ta' applikazzjoni jiżdied il-ħuxlief, peress li dan hu distint bħala tip ta' sustanza li ttejjeb il-ħamrija b'karatteristiċi u funzjonijiet partikolari.

(5)

Il-kriterji riveduti, kif ukoll ir-rekwiżiti ta' valutazzjoni u ta' verifika relatati magħhom, għandhom ikunu validi għal erba' snin minn meta tiġi adottata din id-Deċiżjoni, filwaqt li jitqies iċ-ċiklu ta' innovazzjoni għal dan il-grupp ta' prodotti. Dawn il-kriterji għandhom l-għan li jippromwovu r-riċiklaġġ tal-materjali, l-użu ta' materjali rinnovabbli u riċiklati ħalli tonqos id-degradazzjoni ambjentali, u li jonqos it-tniġġis fil-ħamrija u fl-ilma billi jiġu stabbiliti limiti stretti għall-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi niġġiesa fil-prodott finali.

(6)

Għalhekk id-Deċiżjonijiet 2006/799/KE u 2007/64/KE toħdilhom posthom din id-Deċiżjoni.

(7)

Lill-produtturi li l-prodotti tagħhom tkun ingħatatilhom l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal tat-tkabbir u għas-sustanzi li jtejbu l-ħamrija skont il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjonijiet 2006/799/KE u 2007/64/KE rispettivament, għandu jingħatalhom perjodu ta' tranżizzjoni ħalli jkollhom żmien biżżejjed biex jadattaw il-prodotti tagħhom u jġibuhom konformi mal-kriterji u r-rekwiżiti riveduti.

(8)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 66/2010.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-grupp ta' prodotti “materjal tat-tkabbir, sustanzi li jtejbu l-ħamrija u ħuxlief” għandu jinkludi materjal tat-tkabbir, sustanzi organiċi li jtejbu l-ħamrija u ħuxlief organiku.

Artikolu 2

Għall-fini ta' din id-Deċiżjoni, japplikaw dawn id-definizzjonijiet:

(1)

“materjal tat-tkabbir” tfisser materjal fejn jitkabbru l-pjanti li jintuża bħala substrat għall-iżvilupp tal-għeruq;

(2)

“materjal minerali tat-tkabbir” tfisser materjal tat-tkabbir li jkun magħmul għalkollox minn kostitwenti minerali;

(3)

“sustanzi li jtejbu l-ħamrija” tfisser materjal, ħlief materjal tal-ġir, li jiżdied mal-ħamrija in situ bil-għan ewlieni li jżomm jew itejjeb il-karatteristiċi fiżiċi u/jew kimiċi u/jew bijoloġiċi tagħha;

(4)

“sustanzi organiċi li jtejbu l-ħamrija” tfisser sustanzi li jtejbu l-ħamrija u li jkun fihom materjali karbonjużi bil-għan ewlieni li jiżdied il-kontenut ta' materja organika fil-ħamrija;

(5)

“ħuxlief” tfisser tip ta' sustanza li ttejjeb il-ħamrija u li tintuża bħala għata protettiva mqiegħda madwar il-pjanti, fuq wiċċ il-ħamrija, bil-għan ewlieni li tevita t-telf tal-umdità, tilqa' lill-ħaxix ħażin milli jikber, u tnaqqas l-erożjoni tal-ħamrija;

(6)

“ħuxlief organiku” tfisser ħuxlief li jkun fih materjali karbonjużi mnisslin mill-bijomassa;

(7)

“kostitwent” tfisser materjal użat li jista' jkun ingredjent tal-prodott;

(8)

“kostitwent organiku” tfisser kostitwent li jkun fih materjali karbonjużi.

(9)

“familja tal-prodott” tfisser il-firxa ta' prodotti magħmulin mill-istess kostitwenti;

(10)

“produzzjoni annwali” tfisser il-produzzjoni annwali ta' familja tal-prodott;

(11)

“kontribut annwali” tfisser l-ammont annwali ta' materjali trattati f'impjant għat-trattament tal-iskart jew ta' prodotti sekondarji tal-annimali;

(12)

“lott” tfisser kwantità ta' prodotti manifatturati mill-istess proċess fl-istess kundizzjonijiet u tikkettati bl-istess mod, u bi preżunzjoni li għandhom l-istess karatteristiċi;

(13)

“bijoskart” tfisser skart bijodegredabbli mill-ġardina jew mill-ġonna, skart tal-ikel u tal-kċina mid-djar, mir-ristoranti, mingħand il-fornituri tal-ikel u mill-postijiet tal-bejgħ, u skart tal-istess xeħta minn impjanti għall-ipproċessar tal-ikel;

(14)

“bijomassa” tfisser il-frazzjoni bijodegradabbli tal-prodotti, l-iskart u r-residwi ta' oriġini bijoloġika mill-agrikoltura (fosthom is-sustanzi veġetali u tal-annimali), mill-forestrija u minn industriji oħrajn relatati, fosthom mis-sajd u mill-akkwakultura, kif ukoll il-frazzjoni bijodegradabbli tal-iskart industrijali u muniċipali.

Artikolu 3

Sabiex prodott jingħata l-Ekotikketta tal-UE skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, dan għandu jkun jifforma parti mill-grupp ta' prodotti “materjal tat-tkabbir, sustanzi li jtejbu l-ħamrija u ħuxlief” kif jiddefinixxi l-Artikolu 1 ta' din id-Deċiżjoni u għandu jikkonforma mal-kriterji u mar-rekwiżiti ta' valutazzjoni u ta' verifika relatati li jistabbilixxi l-Anness.

Artikolu 4

Il-kriterji għall-grupp ta' prodotti “materjal tat-tkabbir, sustanzi li jtejbu l-ħamrija u ħuxlief”, kif ukoll ir-rekwiżiti ta' valutazzjoni u ta' verifika relatati, għandhom jibqgħu validi għal erba' snin min meta tiġi adotatta din id-Deċiżjoni.

Artikolu 5

Għal finijiet amministrattivi, in-numru tal-kodiċi assenjat lill-grupp ta' prodotti “materjal tat-tkabbir, sustanzi li jtejbu l-ħamrija u ħuxlief” għandu jkun 048.

Artikolu 6

Jitħassru d-Deċiżjonijiet 2006/799/KE u 2007/64/EKE.

Artikolu 7

1.   B'deroga mill-Artikolu 6, l-applikazzjonijiet għall-Ekotikketta tal-UE li jittressqu għal prodotti fil-grupp ta' prodotti “materjal tat-tkabbir” jew “sustanzi li jtejbu l-ħamrija” qabel id-data tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandhom jiġu evalwati skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Deċiżjonijiet 2006/799/KE u 2007/64/KE rispettivament.

2.   Madankollu, l-applikazzjonijiet għall-Ekotikketta tal-UE li jitressqu għal prodotti fil-grupp ta' prodotti “materjal tat-tkabbir” jew “sustanzi li jtejbu l-ħamrija” fi żmien xahrejn minn meta tiġi adottata din id-Deċiżjoni, jistgħu jissejsu fuq il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjonijiet 2006/799/KE u 2007/64/KE jew inkella fuq il-kriterji stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Dawk l-applikazzjonijiet jiġu evalwati skont il-kriterji li jibbażaw fuqhom.

3.   Il-liċenzji għall-Ekotikketta tal-UE mogħtija skont il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjonijiet 2006/799/KE u 2007/64/KE jistgħu jintużaw għal 12-il xahar minn meta tiġi adottata din id-Deċiżjoni.

Artikolu 8

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Karmenu VELLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/799/KE tat-3 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi u r-rekwiżiti tal-istima u l-verifikazzjoni relatati mal-għoti ta' eko-tikketta tal-Komunità għall-materjali li jtejbu l-ħamrija (ĠU L 325, 24.11.2006, p. 28).

(3)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/64/KE tal-15 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi kriterji ekoloġiċi riveduti u r-rekwiżiti ta' stima u verifikazzjoni relatati għall-għoti ta' ekotikketta tal-Komunità għall-midja tat-tkabbir (ĠU L 32, 6.2.2007, p. 137).


ANNESS

QAFAS

IL-KRITERJI TAL-EKOTIKKETTA TAL-UE

Il-kriterji biex tingħata l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal tat-tkabbir, is-sustanzi li jtejbu l-ħamrija u l-ħuxlief:

Il-kriterju 1

— Il-kostitwenti

Il-kriterju 2

— Il-kostitwenti organiċi

Il-kriterju 3

— Il-materjal minerali tat-tkabbir u l-kostitwenti minerali

Il-kriterju 3.1

— Il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tas-CO2

Il-kriterju 3.2

— Sorsi ta' estrazzjoni tal-minerali

Il-kriterju 3.3

— L-użu u wara l-użu tal-materjal minerali tat-tkabbir

Il-kriterju 4

— Materjali riċiklati/rkuprati u organiċi fil-materjal tat-tkabbir

Il-kriterju 5

— Il-limitazzjoni tas-sustanzi perikolużi

Il-kriterju 5.1

— Metalli tqal

Il-kriterju 5.2

— Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi

Il-kriterju 5.3

— Sustanzi u taħlitiet perikolużi

Il-kriterju 5.4

— Sustanzi elenkati skont l-Artikolu 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1)

Il-kriterju 5.5

— Limiti għall-E. coli u għas-Salmonella spp

Il-kriterju 6

— L-istabbiltà

Il-kriterju 7

— Il-kontaminanti fiżiċi

Il-kriterju 8

— Il-materja organika u l-materja niexfa

Il-kriterju 9

— Żerriegħa tal-ħaxix ħażin u materjal ta' propagazzjoni tal-pjanti li jkunu vijabbli

Il-kriterju 10

— Ir-rispons tal-pjanti

Il-kriterju 11

— Il-karatteristiċi tal-materjal tat-tkabbir

Il-kriterju 12

— L-għoti tal-informazzjoni

Il-kriterju 13

— L-informazzjoni li turi l-Ekotikketta tal-UE

Tabella 1

L-applikabbiltà tal-kriterji differenti għal kull tip ta' prodott li jkopri l-kamp ta' applikazzjoni

Kriterju

Materjal tat-tkabbir

Sustanzi li jtejbu l-ħamrija

Ħuxlief

Il-kriterju 1 — Il-kostitwenti

x

x

x

Il-kriterju 2 — Il-kostitwenti organiċi

x

x

x

Il-kriterju 3.1. — Il-materjal minerali tat-tkabbir u l-kostitwenti minerali: Il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tas-CO2

x

 

 

Il-kriterju 3.2 — Il-materjal minerali tat-tkabbir u l-kostitwenti minerali: Sorsi ta' estrazzjoni tal-minerali

x

x

x

Il-kriterju 3.3 — Il-materjal minerali tat-tkabbir u l-kostitwenti minerali: L-użu u wara l-użu tal-materjal minerali tat-tkabbir

x

 

 

Il-kriterju 4 — Materjali riċiklati/rkuprati u organiċi fil-materjal tat-tkabbir

x

 

 

Il-kriterju 5 — Il-limitazzjoni tas-sustanzi perikolużi

 

 

 

Il-kriterju 5.1 — Metalli tqal

x

x

x

Il-kriterju 5.2 — Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi

x

x

x

Il-kriterju 5.3 — Sustanzi u taħlitiet perikolużi

x

x

x

Il-kriterju 5.4 — Sustanzi elenkati skont l-Artikolu 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006

x

x

x

Il-kriterju 5.5 — Limiti għall-E. coli u għas-Salmonella spp

x

x

x

Il-kriterju 6 — L-istabbiltà

x

x

x

Il-kriterju 7 — Il-kontaminanti fiżiċi

x

x

x

Il-kriterju 8 — Il-materja organika u l-materja niexfa

 

x

x

Il-kriterju 9 — Żerriegħa tal-ħaxix ħażin u materjal ta' propagazzjoni tal-pjanti li jkunu vijabbli

x

x

 

Il-kriterju 10 — Ir-rispons tal-pjanti

x

x

 

Il-kriterju 11 — Il-karatteristiċi tal-materjal tat-tkabbir

x

 

 

Il-kriterju 12 — L-għoti tal-informazzjoni

x

x

x

Il-kriterju 13 — L-informazzjoni li turi l-Ekotikketta tal-UE

x

x

x

IR-REKWIŻITI TA' VALUTAZZJONI U TA' VERIFIKA

Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-valutazzjoni u tal-verifika huma indikati f'kull kriterju.

Meta l-applikant jeħtieġlu jagħti dikjarazzjonijiet, dokumentazzjoni, analiżi, rapporti tat-testijiet, jew evidenza oħra sabiex juri li hemm konformità mal-kriterji, dawn jistgħu jiġu mingħand l-applikant u/jew mingħand il-fornituri tiegħu, kif ikun xieraq.

Il-Korpi Kompetenti għandhom jirrikonoxxu preferenzjalment iċ-ċertifikazzjonijiet li joħorġu korpi akkreditati skont l-istandard armonizzat rilevanti għal-laboratorji tal-ittestjar u tal-ikkalibrar, u l-verifiki li jagħmlu korpi akkreditati skont l-istandard armonizzat rilevanti għall-korpi li jiċċertifikaw il-prodotti, il-proċessi u s-servizzi.

Meta xieraq jistgħu jintużaw metodi tal-ittestjar oħrajn li mhumiex indikati għal kull kriterju, diment li l-Korp Kompetenti li jkun qed jeżamina l-applikazzjoni jaċċetta l-ekwivalenza tagħhom.

Meta xieraq, l-Entitajiet Kompetenti jistgħu jitolbu dokumentazzjoni ta' appoġġ u jistgħu jagħmlu verifiki indipendenti.

Bħala prerekwiżit, il-prodott irid jilħaq ir-rekwiżiti legali rispettivi kollha tal-pajjiżi fejn il-prodott huwa maħsub li jitqiegħed fis-suq. L-applikant għandu jiddikjara l-konformità tal-prodott ma' dan ir-rekwiżit.

Il-kampjuni għandhom jittieħdu skont EN 12579 (Materjali tat-tkabbir u sustanzi li jtejbu l-ħamrija. It-teħid tal-kampjuni). Il-kampjuni għandhom jitħejjew skont EN 13040 (Materjali tat-tkabbir u sustanzi li jtejbu l-ħamrija. It-tħejjija tal-kampjuni għal testijiet kimiċi u fiżiċi, id-determinazzjoni tal-kontenut ta' materja niexfa, il-kontenut ta' umdità u d-densità tal-massa kompatta tal-laboratorju).

Għas-sena tal-applikazzjoni, il-frekwenza tat-teħid tal-kampjuni u tal-ittestjar trid tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Appendiċi 1. Għas-snin ta' wara, il-frekwenza tat-teħid tal-kampjuni u tal-ittestjar trid tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Appendiċi 2. Ġew stabbiliti frekwenzi differenti għat-teħid tal-kampjuni u għall-ittestjar ta' dawn it-tipi ta' pjanti:

:

It-tip 1

:

Impjanti għat-trattament tal-iskart jew ta' prodotti sekondarji tal-annimali

:

It-tip 2

:

Impjanti għall-manifattura ta' prodotti li jużaw materjali minn impjanti tat-Tip 1.

:

It-tip 3

:

Impjanti għall-manifattura ta' prodotti li ma jużawx materjali dderivati minn skart jew minn prodotti sekondarji tal-annimali

Għall-impjanti tat-Tip 2, il-frekwenzi tat-teħid tal-kampjuni u tal-ittestjar għas-sena tal-applikazzjoni u fis-snin ta' wara se jkunu l-istess bħall-frekwenzi stabbiliti għat-Tip 3, diment li l-fornituri tagħhom tal-materjali dderivati minn skart jew minn prodotti sekondarji tal-annimali jkunu konformi mal-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għas-sustanzi li jtejbu l-ħamrija. Lill-Korp Kompetenti, l-applikant għandu jagħtih ir-rapporti tat-testijiet mingħand il-fornituri u d-dokumentazzjoni li tiżgura li l-fornituri jikkonformaw mal-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE. Il-Korp Kompetenti jista' jqis il-frekwenzi tat-teħid tal-kampjuni u tal-ittestjar skont il-leġiżlazzjoni u l-istandards nazzjonali jew reġjonali bħala validi biex jiżguraw li l-fornituri tal-materjali dderivati minn skart jew minn prodotti sekondarji jkunu konformi mal-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE. Jekk prodott ikun magħmul minn materjal ġej mill-annimali jew ikun fih dan il-materjal, għandha ssir referenza għall-istandards mikrobijoloġiċi u għall-kontrolli tas-saħħa pubblika u tal-annimali stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 (2).

Il-kriterju 1 — Il-kostitwenti

Dan il-kriterju japplika għall-materjal tat-tkabbir, għas-sustanzi li jtejbu l-ħamrija u għall-ħuxlief.

Il-kostitwenti ammessi għandhom ikunu kostitwenti organiċi u/jew minerali.

Valutazzjoni u verifika:

Lill-Korp Kompetenti, l-applikant għandu jipprovdilu lista tal-kostitwenti tal-prodott.

Il-kriterju 2 — Il-kostitwenti organiċi

Dan il-kriterju japplika għall-materjal tat-tkabbir, għas-sustanzi li jtejbu l-ħamrija u għall-ħuxlief.

Il-kriterju 2.1

Il-prodott finali m'għandux ikun fih pit.

Il-kriterju 2.2

1.

Dawn il-materjali jistgħu jkunu l-kostitwenti organiċi ta' prodott finali:

Materjali dderivati mir-riċiklaġġ tal-bijoskart minn ġbir separat, kif definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3);

Materjali dderivati minn prodotti sekondarji tal-annimali tal-Kategoriji 2 u 3 kif jistabbilixxi l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u l-istandards tekniċi li jistabbilixxi r-Regolament (UE) Nru 142/2011;

Materjali dderivati minn materjal tal-ħmieġ tal-imsaren, tiben u materjal naturali ieħor jew tal-forestrija li mhux perikoluż kif jiddefinixxi l-Artikolu 2(1)(f) tad-Direttiva 2008/98/KE;

Materjali dderivati minn xi prodotti sekondarji oħra tal-bijomassa, kif jiddefinixxi l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/98/KE, li ma jissemmewx hawn fuq, soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' 2) u tas-subkriterju 2.3;

Materjali derivati mir-riċiklaġġ jew mill-irkupru ta' xi skart tal-bijomassa ieħor li ma jissemmewx hawn fuq, soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' 2) u tas-subkriterju 2.3;

2.

Dawn il-materjali ma jistgħux ikunu l-kostitwenti organiċi ta' prodott finali:

Materjali dderivati għalkollox jew parzjalment mill-frazzjoni organika ta' skart domestiku muniċipali mħallat li jiġi separat bi trattament mekkaniku, fiżikokimiku, bijoloġiku, u/jew manwali;

Materjali dderivati għalkollox jew parzjalment mill-ħama li jinġema' bit-trattament tad-drenaġġ muniċipali u mill-ħama li jinġema' mill-industrija tal-karta;

Materjali dderivati għalkollox jew parzjalment mill-ħama ħlief dawk li jippermetti l-Kriterju 2.3;

Materjali dderivati għalkollox jew parzjalment mill-prodotti sekondarji tal-annimali tal-Kategorija 1 skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Il-kriterju 2.3

Materjali dderivati mir-riċiklaġġ jew mill-irkupru tat-tajn huma permessi biss jekk il-ħama jkun jikkonforma ma' dawn ir-rekwiżiti:

(a)

Dawn huma identifikati bħala wieħed minn dawn it-tipi ta' skart skont il-Lista Ewropea tal-Iskart, kif tiddefinixxi d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE (5) ippreżentata fit-Tabella 2:

Tabella 2

Il-ħama permess u l-kodiċijiet tiegħu skont il-Lista Ewropea tal-Iskart

0203 05

Ħama mit-trattament ta' effluwenti fuq il-post fil-preparazzjoni u l-ipproċessar ta' frott, ħxejjex, ċereali, żjut li jittieklu, kawkaw, kafè, te u tabakk, produzzjoni ta' prodotti ppreżervati, il-produzzjoni ta' ħmira u estratt ta' ħmira, preparazzjoni u fermentazzjoni ta' ġulepp magħqud;

0204 03

ħama mit-trattament ta' effluwenti fuq il-post fl-ipproċessar taz-zokkor;

0205 02

ħama mit-trattament ta' effluwenti fuq il-post fl-industrija tal-prodotti tal-ħalib;

0206 03

ħama mit-trattament ta' effluwenti fuq il-post fl-industrija tal-ħami u tal-ħelu;

0207 05

ħama mit-trattament ta' effluwenti fuq il-post fil-produzzjoni tax-xorb alkoħoliku u mhux alkoħoliku (minbarra kafè, tè u kawkaw).

(b)

Il-ħama jiġi separat minn sors wieħed, jiġifieri ma jkunx ġie mħallat ma' effluwenti jew ħama ieħor 'il barra minn proċess tal-produzzjoni speċifiku.

Valutazzjoni u verifika:

Lill-Korp Kompetenti, l-applikant għandu jipprovdilu l-informazzjoni dwar l-oriġini ta' kull kostitwent organiku tal-prodott u dikjarazzjoni ta' konformità mar-rekwiżit imsemmi hawn fuq.

Il-kriterju 3 — Il-materjal minerali tat-tkabbir u l-kostitwenti minerali

Il-kriterju 3.1 — Il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tas-CO2

Dan il-kriterju japplika biss għall-materjal minerali tat-tkabbir.

Il-manifattura tal-minerali espanduti u tas-suf minerali għandha tissodisfa dawn il-livelli limitu tal-konsum tal-enerġija u tal-emissjonijiet tas-CO2:

Il-konsum tal-enerġija/prodott ≤ 11 GJ/t tal-prodott

l-emissjonijiet tas-CO2/prodott ≤ 0,8 t CO2/t tal-prodott

Il-proporzjon tal-konsum tal-enerġija għall-prodott jiġi kkalkulat bħala medja annwali kif ġej:

Formula

Fejn:

n hu l-għadd ta' snin tal-perjodu użat biex tinstab il-medja

i hi s-sena tal-perjodu użat biex tinstab il-medja

Produzzjoni hi l-produzzjoni tas-suf minerali jew tal-minerali espanduti f'tunnellati fis-sena i

F hu l-konsum annwali tal-fjuwils fil-proċess tal-produzzjoni fis-sena i

Elgrilja hu l-konsum annwali tal-elettriku mill-grilja fis-sena i

Hkoġ hu l-konsum annwali tas-sħana utli mill-koġenerazzjoni fis-sena i

Elkoġ hu l-konsum annwali tal-elettriku mill-koġenerazzjoni fis-sena i

Ref Ηη u Ref Εη huma l-valuri ta' referenza tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tas-sħana u tal-elettriku kif tiddefinixxi d-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u mkejla skont id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/877/UE (7)

PESkoġ hu l-iffrankar tal-enerġija primarja tal-impjant tal-koġenerazzjoni kif tiddefinixxi d-Direttiva 2012/27/UE, fis-sena i

Il-proporzjon tal-emissjonijiet tas-CO2/prodott jiġi kkalkulat bħala medja annwali kif ġej:

Formula

Fejn:

n hu l-għadd ta' snin tal-perjodu użat biex tinstab il-medja

i hi s-sena tal-perjodu użat biex tinstab il-medja

Produzzjoni hi l-produzzjoni tas-suf minerali f'tunnellati fis-sena i

CO2 diretti huma l-emissjonijiet tas-CO2 kif jiddefinixxi r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 601/2012 (8), fis-sena i

CO2 indiretti huma l-emissjonijiet tas-CO2 indiretti li ħoloq il-konsum finali tal-enerġija fis-sena i, u għandu jitkejjel kif ġej:

Formula

Fejn:

FEgrilja hu l-intensità medja tal-karbonju fl-UE tal-grilja tal-elettriku, skont il-metodoloġija MEErP (9) (0,384 tCO2/MWhe = 0,107 tCO2/GJe)

FEfjuwil koġ hi l-fattur tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-fjuwil ikkunsmat fl-impjant tal-koġenerazzjoni

L-emissjonijiet tas-CO2 diretti għandu jiġi monitorjat skont ir-Regolament (UE) Nru 601/2012.

Il-perjodu biex jitkejlu l-proporzjonijiet tal-konsum tal-enerġija/prodott u tal-emissjonijiet tas-CO2/prodott għandu jkun l-aħħar 5 snin qabel l-applikazzjoni. Jekk fid-data tal-applikazzjoni l-perjodu tal-operat tal-impjant ikun inqas minn 5 snin, il-proporzjon għandu jitkejjel bħala l-medja annwali ta' dak il-perjodu ta' operat, li għandu jkun mill-inqas sena.

Valutazzjoni u verifika:

Lill-Korp Kompetenti, l-applikant għandu jipprovdilu dikjarazzjoni b'din l-informazzjoni:

Il-proporzjon tal-konsum tal-enerġija (GJ)/prodott (tunnellata)

Il-proporzjon tal-emissjonijiet tas-CO2 (tunnellata)/prodott (tunnellata)

L-emissjonijiet tas-CO2 diretti (tunnellati) għal kull sena tal-perjodu biex tiġi kkalkulata l-medja

L-emissjonijiet tas-CO2 indiretti (tunnellati) għal kull sena tal-perjodu biex tinstab il-medja

Il-fjuwils ikkunsmati, il-konsum ta' kull fjuwil (GJ), is-subproċessi tal-proċess ta' manifattura meta dawn jiġu kkunsmati għal kull sena tal-perjodu biex tinstab il-medja

Il-konsum tal-elettriku mill-grilja (GJ enerġija finali) għal kull sena tal-perjodu biex tinstab il-medja

Il-konsum tas-sħana utli mill-koġenerazzjoni (GJ enerġija finali) għal kull sena tal-perjodu biex tinstab il-medja

Il-konsum tal-elettriku mill-koġenerazzjoni (GJ enerġija finali) għal kull sena tal-perjodu biex tinstab il-medja

Il-valuri ta' referenza tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tas-sħana u tal-elettriku

L-iffrankar tal-enerġija primarja (PES) (%) tal-koġenerazzjoni għal kull sena tal-perjodu biex tinstab il-medja

L-identifikazzjoni tal-fjuwils użati fil-koġenerazzjoni u s-sehem tagħhom fit-taħlita tal-fjuwils, għal kull sena tal-perjodu biex tinstab il-medja

Mad-dikjarazzjonijiet għandhom jingħataw ukoll dawn id-dokumenti:

Rapport annwali dwar l-emissjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 601/2012, għal kull sena tal-perjodu biex tinstab il-medja

Rapport ta' verifika li lir-rapport annwali dwar l-emissjonijiet iqisu sodisfaċenti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 600/2012 (10), għal kull sena tal-perjodu biex tinstab il-medja

Ir-rekords tal-konsum tal-elettriku mill-grilja mogħtija mill-fornitur, għal kull sena tal-perjodu biex tiġi kkalkulata l-medja

Ir-rekords tal-konsum tas-sħana utli u tal-elettriku mill-koġenerazzjoni, kemm fuq il-post kif ukoll mixtrija, għal kull sena tal-perjodu biex tiġi kkalkulata l-medja

Il-kriterju 3.2 — Sorsi ta' estrazzjoni tal-minerali

Dan il-kriterju japplika għall-materjal tat-tkabbir, għas-sustanzi li jtejbu l-ħamrija u għall-ħuxlief.

Il-minerali estratti jistgħu jintużaw bħala kostitwenti tal-prodott finali diment li:

1.

(Fl-UE): Jekk ikunu ġew estratti minn żoni tan-netwerk ta' Natura 2000, komposti minn Żoni ta' Protezzjoni Speċjali skont id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, u minn Żoni Speċjali ta' Konservazzjoni skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (12) dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, l-attivitajiet ta' estrazzjoni ikunu ġew evalwati u awtorizzati f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE u jkun tqies id-Dokument gwida tal-UE dwar l-estrazzjoni ta' minerali mhux għall-enerġija u Natura 2000 (13).