ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 302

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
19 ta' Novembru 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/2072 tas-17 ta' Novembru 2015 li jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd għall-2016 għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1221/2014 u (UE) 2015/104

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2073 tas-16 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-bakkaljaw fiż-żona IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2074 tas-16 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-gambli tat-Tramuntana fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2075 tat-18 ta' Novembru 2015 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-abamektin, għad-desmedifam, għad-diklorprop-P, għall-aloksifop-P, għall-oriżalin u għall-fenmedifam f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

15

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2076 tat-18 ta' Novembru 2015 li jiftaħ u fih previst l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-importazzjoni tal-Unjoni tal-laħam tal-majjal frisk jew iffriżat li joriġina fl-Ukrajna

51

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2077 tat-18 ta' Novembru 2015 li jiftaħ u fih previst l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-Unjoni fuq l-importazzjoni ta' bajd, prodotti tal-bajd u albumina li joriġinaw fl-Ukrajna

57

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2078 tat-18 ta' Novembru 2015 li jiftaħ u fih previst l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-importazzjoni tal-Unjoni għal-laħam tat-tjur li joriġina fl-Ukrajna

63

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2079 tat-18 ta' Novembru 2015 li jwassal għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-importazzjoni tal-Unjoni ta' laħam taċ-ċanga u tal-vitella frisk jew friżat li joriġina fl-Ukrajna

71

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2080 tat-18 ta' Novembru 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2535/2001 fir-rigward tal-ġestjoni tal-kwoti tariffarji tal-importazzjoni għall-prodotti tal-ħalib li joriġinaw fl-Ukrajna u t-tneħħija ta' kwota tariffarja tal-importazzjoni għall-prodotti tal-ħalib li joriġinaw fil-Moldova

77

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2081 tat-18 ta' Novembru 2015 li jwassal għall-ftuħ u għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-Unjoni għall-importazzjoni ta' ċerti ċereali li joriġinaw mill-Ukrajna

81

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2082 tat-18 ta' Novembru 2015 dwar in-nuqqas ta' approvazzjoni ta' Arctium lappa L. (il-partijiet li joħorġu 'l fuq mill-art) bħala sustanza bażika skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ( 1 )

85

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2083 tat-18 ta' Novembru 2015 dwar in-nuqqas ta' approvazzjoni tal-Tanacetum vulgare L. bħala sustanza bażika skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ( 1 )

87

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2084 tat-18 ta' Novembru 2015 li japprova s-sustanza attiva flupiradifuron, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

89

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2085 tat-18 ta' Novembru 2015 li japprova s-sustanza attiva mandestrobin, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

93

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2086 tat-18 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

97

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/2087 tat-18 ta' Novembru 2015 li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija ( 1 )

99

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2088 tal-10 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitati tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti rilevanti fir-rigward tal-proposti għal emendi tar-Regolamenti tan-NU Nri 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 u 127, il-proposta għal Regolament tan-NU ġdid dwar impatt frontali, il-proposti għal emendi tar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), u l-proposta għal Riżoluzzjoni Reċiproka ġdida Nru 2 (M.R.2) dwar id-definizzjonijiet tas-sistema tal-motopropulsjoni tal-vetturi

103

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2089 tal-10 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/54/UE li tawtorizza lir-Repubblika tas-Slovenja sabiex tintroduċi miżura speċjali ta' deroga mill-Artikolu 287 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

107

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2090 tas-17 ta' Novembru 2015 li taħtar membru Ġermaniż fil-Kumitat tar-Reġjuni

109

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2091 tas-17 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/431/UE dwar kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-programmi tal-Istati Membri għall-kontroll, l-ispezzjoni u s-sorveljanza fl-2011 (notifikata bid-dokument C(2015) 7856)

110

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

19.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 302/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2015/2072

tas-17 ta' Novembru 2015

li jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd għall-2016 għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1221/2014 u (UE) 2015/104

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 43(3) tat-Trattat jipprevedi li l-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, għandu jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jirrikjedi li jiġu addottati miżuri ta' konservazzjoni, b'kont meħud tal-pariri xjentifiċi, tekniċi u ekonomiċi disponibbli inklużi, fejn rilevanti, ir-rapporti tal-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (“STECF”) u entitajiet konsultattivi oħra, kif ukoll fid-dawl ta' kwalunkwe parir mill-Kunsilli Konsultattivi.

(3)

Il-Kunsill għandu r-responsabbiltà li jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd, inklużi ċerti kundizzjonijiet li huma marbuta b'mod funzjonali magħhom, skont il-każ. L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu allokati lill-Istati Membri b'tali mod li tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd ta' kull Stat Membru għal kull stokk ta' ħut jew tas-sajd u filwaqt li jittieħed kont debitu tal-objettivi tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) stipulati f ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(4)

Għalhekk, il-qabdiet totali permissibbli (TACs) għandhom jiġu stabbiliti, f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, abbażi tal-pariri xjentifiċi disponibbli, billi jitqiesu aspetti bijoloġiċi u soċjoekonomiċi filwaqt li jiġi żgurat trattament ġust bejn is-setturi tas-sajd, kif ukoll fid-dawl tal-opinjonijiet espressi matul il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati.

(5)

L-opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet soġġetti għal pjanijiet pluriennali speċifiċi għandhom jiġu stabbiliti skont ir-regoli stipulati f'dawk il-pjanijiet. Għaldaqstant, il-limiti tal-qbid għall-istokkijiet tal-bakkaljaw fil-Baħar Baltiku għandhom jiġu stabbiliti f'konformità mar-regoli stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 (2).

(6)

Minħabba bidliet fil-bijoloġija tal-istokk tal-merluzz tal-Lvant, il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (“ICES”) ma setax jistabbilixxi l-punti ta' referenza bijoloġiċi għall-istokkijiet tal-bakkaljaw fis-sottodiviżjonijiet 25-32 tal-ICES, u minflok ta parir li t-TAC għal dak l-istokk tal-bakkaljaw tiġi bbażata fuq l-approċċ ta' data limitata. Minħabba n-nuqqas ta' punti ta' referenza bijoloġiċi. hu impossibbli li jiġu segwiti r-regoli għall-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd għall-istokk tal-bakkaljaw f'dawk is-sottodiviżjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1098/2007. Billi n-nuqqas ta' ffissar jew ta' allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd jista' jhedded serjament is-sostenibbiltà tal-istokk tal-bakkaljaw, huwa xieraq li, sabiex nikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-PKS kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 1380/2013, it-TAC tiġi ffissata fuq il-bażi tal-approċċ ta' data limitata, fuq livell korrispondenti għall-approċċ żviluppat u rrakkomandat mill-ICES.

(7)

Minħabba approċċ ġdid mill-ICES għall-pariri xjentifiċi għall-fini tal-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd għall-bakkaljaw fis-sottodiviżjonijiet 22-24, huwa xieraq li jiġi applikat approċċ ta' pass pass għat-tnaqqis tal-opportunitajiet tas-sajd.

(8)

Fid-dawl tal-aħħar pariri xjentifiċi, sabiex jiġu protetti ż-żoni fejn ibid il-bakkaljaw tal-punent, huwa xieraq li l-opportunitajiet tas-sajd jiġu ffissati barra l-perijodi meta jbid (15 ta' Frar — 31 ta' Marzu 2016, u għalhekk mhux fix-xahar ta' April, kif applikabbli preċedentement). L-iffissar ta' opportunitajiet tas-sajd b'dan il-mod ser jikkontribwixxi għall-iżvilupp pożittiv tal-istokk u b'hekk għall-kisba tal-objettivi tal-PKS kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(9)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jistabbilixxi l-objettiv tal-PKS li tintlaħaq ir-rata ta' sfruttament tar-rendiment massimu sostenibbli sal-2015 fejn possibbli u, fuq bażi progressiva u inkrementali mhux aktar tard mill-2020 għall-istokkijiet kollha. Peress li jekk tintlaħaq dik ir-rata ta' sfruttament sal-2016 jkun hemm konsegwenzi serji għas-sostenibbiltà soċjali u ekonomika tal-flotot li jistadu l-istokkijiet tal-laċċa kaħla u l-aringi, huwa aċċettabbli li dik ir-rata ta' sfruttament tintlaħaq mhux aktar tard mill-2017. L-opportunitajiet tas-sajd għall-2016 għal dawk l-istokkijiet għandhom jiġu stabbiliti b'tali mod li jiżgura li r-rata ta' sfruttament tar-rendiment massimu sostenibbli tintlaħaq b'mod inkrementali sa dik id-data.

(10)

L-użu tal-opportunitajiet tas-sajd stipulati f'dan ir-Regolament huwa soġġett għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (3), u b'mod partikolari għall-Artikoli 33 u 34 tiegħu li jikkonċernaw id-dokumentazzjoni tal-qabdiet u l-isforzi tas-sajd, u t-trażmissjoni tad-data dwar l-eżawriment tal-opportunitajiet tas-sajd lill-Kummissjoni. Dan ir-Regolament għandu għalhekk jispeċifika l-kodiċijiet marbuta mal-ħatt l-art tal-istokkijiet soġġetti għal dan ir-Regolament li għandhom jintużaw mill-Istati Membri meta jibgħatu d-data lill-Kummissjoni.

(11)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 (4) introduċa kondizzjonijiet addizzjonali għall-ġestjoni minn sena għal sena tat-TACs li jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-flessibbiltà, skont l-Artikoli 3 u 4, għat-TAC prekawzjonarji u analitiċi. Skont l-Artikolu 2 ta' dak ir-Regolament, meta jiffissa t-TACs, il-Kunsill għandu jiddeċiedi liema huma dawk stokkijiet li għalihom ma għandhomx japplikaw l-Artikoli 3 u 4, b'mod partikolari abbażi tal-istatus bijoloġiku tal-istokkijiet. Iktar reċentement, il-mekkaniżmu ta' flessibbiltà minn sena għal sena ġie introdott mill-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għall-istokkijiet kollha soġġetti għall-obbligu tal-ħatt l-art. Għalhekk, sabiex tiġi evitata flessibbiltà eċċessiva li tikkomprometti l-prinċipju tal-isfruttament razzjonali u responsabbli tar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar, ixxekkel il-kisba tal-objettivi tal-PKS u teqred l-istatus bijoloġiku tal-istokkijiet, għandu jiġi stabbiliti li l-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplikaw għat-TACs analitiċi biss fejn ma tintużax il-flessibbiltà minn sena għal sena prevista fl-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(12)

Fl-2015, fid-dawl tal-embargo impost mill-Federazzjoni Russa fuq l-importazzjoni ta' ċerti prodotti agrikoli u tas-sajd mill-Unjoni, ġiet introdotta flessibbiltà ta' 25 % f'termini ta' trasferiment ta' opportunitajiet tas-sajd mhux użati għall-istokkijiet li ġew l-aktar serjament jew direttament milquta mill-embargo Russu. Fid-dawl ta' ċirkostanzi eċċezzjonali li jikkonsistu fi proroga u estensjoni ta' dak l-embargo fir-rigward tal-Unjoni, kif ukoll in-nuqqas ta' disponibbiltà ta' ċerti swieq tradizzjonali, u fid-dawl tal-pariri xjentifiċi, huwa xieraq li l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet li ma ntużawx fl-2015 ikunu jistgħu jiġu trasferiti għall-2016 sa livell ta' 25 %, u fir-rigward tal-kavalli tal-Atlantiku tal-Grigal, sa livell ta' 17,5 % tal-kwota inizjali tal-2015. Huwa għalhekk xieraq li tiġi introdotta tali flessibbiltà kemm fir-Regolamenti tal-Kunsill (UE) Nru 1221/2014 (5) u (UE) 2015/104 (6). Ma għandha tapplika l-ebda flessibbiltà oħra għat-trasferiment ta' opportunitajiet tas-sajd mhux użati fir-rigward tal-istokkijiet ikkonċernati.

(13)

Sabiex tiġi evitata l-interruzzjoni tal-attivitajiet tas-sajd u biex jiġi żgurat l-għajxien tas-sajjieda tal-Unjoni, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2016. Għal raġunijiet ta' urġenza, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu. Għar-raġunijiet deskritti fil-premessa 12, id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-possibbiltà tat-trasferiment ta' dawk l-opportunitajiet tas-sajd li ma jintużawx fl-2015 għandhom japplikaw b'effett mill-1 ta' Jannar 2015,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jiffissal-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut fil-Baħar Baltiku għall-2016.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li joperaw fil-Baħar Baltiku.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“ICES” tfisser Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar;

(2)

“Baħar Baltiku” tfisser iż-żoni ICES IIIb, IIIc u IIId;

(3)

“sottodiviżjoni” tfisser sottodiviżjoni ICES tal-Baħar Baltiku kif definita fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 (7);

(4)

“bastiment tas-sajd” tfisser kull bastiment mgħammar għall-isfruttament kummerċjali ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar;

(5)

“bastiment tas-sajd tal-Unjoni” tfisser bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru u rreġistrat fl-Unjoni;

(6)

“stokk” tfisser riżorsa bijoloġika tal-baħar li tinsab f'żona ta' ġestjoni partikolari;

(7)

“qabda totali permissibbli” (TAC) tfisser il-kwantità ta' kull stokk li tista':

(i)

tinqabad fuq perijodu ta' sena, għal attivitajiet tas-sajd li huma soġġetti għal obbligu ta' ħatt l-art skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013; jew

(ii)

tinħatt l-art fuq perjodu ta' sena, għal attivitajiet tas-sajd li mhumiex soġġett għal obbligu ta' ħatt l-art skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(8)

“kwota” tfisser proporzjon mit-TAC allokat lill-Unjoni, Stat Membru jew pajjiż terz.

KAPITOLU II

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD

Artikolu 4

TACs u allokazzjonijiet

It-TACs, il-kwoti u, fejn ikun il-każ, il-kondizzjonijiet marbutin b'mod funzjonali mat-TACs huma stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjonijiet ta' opportunitajiet tas-sajd

L-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri, kif stipulat f'dan ir-Regolament, għandha tkun bla preġudizzju għal:

(a)

skambji magħmula skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(b)

tnaqqis u riallokazzjonijiet magħmula skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(c)

ħatt l-art addizzjonali permess skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 jew skont l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(d)

kwantitajiet miżmuma skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 jew trasferiti skont l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(e)

tnaqqis magħmul skont l-Artikoli 105, 106 u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Artikolu 6

Kondizzjonijiet għall-ħatt l-art ta' qabdiet u qabdiet inċidentali mhux soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art

1.   Qabdiet ta' speċi soġġetti għal limiti fuq il-qbid u li nqabdu f'żoni tas-sajd speċifikati fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 huma soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art, kif stabbilit fl-Artikolu 15 ta' dak ir-Regolament.

2.   Qabdiet u qabdiet inċidentali tal-barbun tat-tbajja' għandhom jinżammu abbord jew jinħattu l-art biss meta jkunu saru minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru li għandu kwota u sakemm dik il-kwota ma' tkunx ġiet eżawrita.

3.   L-istokkijiet ta' speċi mhux fil-mira fil-limiti bijoloġiċi sikuri msemmija fl-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 huma identifikati fl-Anness għall-finijiet tad-deroga mill-obbligu li l-qabdiet jingħaddu skont il-kwoti rilevanti previsti f'dak l-Artikolu.

KAPITOLU III

FLESSIBBILTÀ FL-IFFISSAR TAL-OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD TA' ĊERTI STOKKIJIET

Artikolu 7

Emenda għar-Regolament (UE) 2015/104

Fir-Regolament (UE) 2015/104, jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 18a

Flessibbiltà fl-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd ta' ċerti stokkijiet

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-istokkijiet li ġejjin:

(a)

il-kavalli fiż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, IIIb, IIIc u IIId;

(b)

il-kavalli fiż-żoni VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' IIa, XII u XIV;

(c)

il-kavalli fl-ilmijiet Norveġiżi ta' IIa u IVa;

(d)

l-aringa fl-ilmijiet tal-Unjoni, dawk Norveġiżi u dawk internazzjonali ta' I u II;

(e)

l-aringa fil-Baħar tat-Tramuntana fit-tramuntana ta' 53° N;

(f)

l-aringa fiż-żoni IVc u VIId;

(g)

l-aringa fiż-żoni VIIa, VIIg, VIIh, VIIj u VIIk;

(h)

is-sawrell fl-ilmijiet tal-Unjoni ta' IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta' Vb; fl-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV.

2.   Kull kwantità sa 25 % tal-kwota inizjali ta' Stat Membru tal-istokkijiet identifikati fil-punti (d) sa (h) tal-paragrafu 1 li ma tkunx ġiet intużata fl-2015 għandha tinżdied għall-finijiet tal-kalkolu tal-kwota tal-Istat Membru kkonċernat għall-istokk rilevanti għall-2016. Dik il-perċentwali għandha tkun ta' 17,5 % għal stokkijiet identifikati fil-punti (a) sa (c) tal-paragrafu 1. Għandu jittieħed kont ta' kull kwantità trasferita lil Stati Membri oħrajn skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u ta' kull kwantità mnaqqsa skont l-Artikoli 37, 105, u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 sabiex jiġu stabbiliti l-kwantitajiet użati u l-kwantitajiet mhux użati skont dan il-paragrafu.

3.   Fejn Stat Membru uża l-għażla prevista fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu fir-rigward ta' stokk partikolari, ma għandha tapplika l-ebda flessibbiltà oħra fir-rigward ta' trasferiment ta' opportunitajiet tas-sajd mhux użati fir-rigward ta' dak l-istokk.”.

Artikolu 8

Emenda għar-Regolament (UE) Nru 1221/2014

Fir-Regolament (UE) Nru 1221/2014, jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 5a

Flessibbiltà fl-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd ta' ċerti stokkijiet

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-istokkijiet li ġejjin:

(a)

l-aringa fis-sottodiviżjoni 30-31 tal-ICES;

(b)

l-aringa fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-sottodiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32 tal-ICES;

(c)

l-aringa fis-sottodiviżjoni 28.1 tal-ICES;

(d)

il-laċċa kaħla fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-sottodiviżjonijiet 22-32 tal-ICES.

2.   Kull kwantità ta' mhux aktar minn 25 % tal-kwota inizjali ta' Stat Membru tal-istokkijiet identifikati fil-paragrafu 1 li ma ntużatx fl-2015 għandha tinżdied sabiex tiġi kkalkulata l-kwota tal-Istat Membru kkonċernat għall-istokk rilevanti għall-2016. Għandu jittieħed kont ta' kull kwantità trasferita lil Stati Membri oħrajn skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u ta' kull kwantità mnaqqsa skont l-Artikoli 37, 105, u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 sabiex jiġu stabbiliti l-kwantitajiet użati u l-kwantitajiet mhux użati skont dan il-paragrafu.

3.   Fejn Stat Membru uża l-għażla prevista fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu fir-rigward ta' stokk partikolari, ma għandha tapplika l-ebda flessibbiltà oħra fir-rigward ta' trasferiment ta' opportunitajiet tas-sajd mhux użati fir-rigward ta' dak l-istokk.”.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 9

Trażmissjoni tad-data

Meta, skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-Istati Membri jibagħtu data li tirrigwarda l-kwantitajiet tal-istokkijiet maqbuda jew li nħattu l-art lill-Kumissjoni, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet stabbiliti fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Flessibbiltà

1.   Ħlief meta jkun speċifikat mod ieħor fl-Anness għal dan ir-Regolament, l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika għall-istokkijiet soġġetti għal TAC prekawzjonarja u l-Artikolu 3(2) u (3) u l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament għandhom japplikaw għal stokkijiet soġġetti għal TAC analitika.

2.   L-Artikolu 3(2) u (3) u l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandhomx japplikaw meta Stat Membru juża l-flessibbiltà ta' sena b'sena prevista fl-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2016.

Madankollu, l-Artikoli 7 u 8 għandhom japplikaw b'effett mill-1 ta' Jannar 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

J. ASSELBORN


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 tal-Kunsill tat-18 ta' Settembru 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 779/97 (ĠU L 248, 22.9.2007, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TAC u l-kwoti (ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1221/2014 tal-10 ta' Novembru 2014 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2015 għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 43/2014 u (UE) Nru 1180/2013 (ĠU L 330, 15.11.2014, p. 16).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 tad-19 ta' Jannar 2015 li jiffissa għall-2015 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 43/2014 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 779/2014 (ĠU L 22, 28.1.2015, p. 1).

(7)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 tal-21 ta' Diċembru 2005 għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound (ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1.)


ANNESS

TACs applikabbli għall-bastimenti TAS-sajd tal-Unjoni f'żoni fejn jeżistu t-TACs skont l-ispeċi u ż-żona

It-tabelli li ġejjin jistabbilixxu t-TACs u l-kwoti (f'tunnellati ta' piż ħaj, ħlief fejn huwa speċifikat mod ieħor) skont l-istokk, u l-kondizzjonijiet marbuta magħhom b'mod funzjonali.

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għaż-żoni tal-ICES, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

Ir-referenza għall-istokkijiet tal-ħut hija skont l-ordni alfabetika tal-ismijiet bil-Latin tal-ispeċi.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, hija prevista t-tabella komparattiva li ġejja tal-ismijiet bil-Latin u l-ismijiet komuni:

Isem xjentifiku

Kodiċi Alpha-3

Isem komuni

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Bakkaljaw

Pleuronectes platessa

PLE

Barbun tat-tbajja'

Salmo salar

SAL

Salamun tal-Atlantiku

Sprattus sprattus

SPR

Laċċa kaħla


Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

Sottodiviżjonijiet 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandja

99 098

 

 

Żvezja

21 774

 

 

Unjoni

120 872

 

 

TAC

120 872

 

TAC analitika


Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

Sottodiviżjonijiet 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarka

3 683

 

 

Ġermanja

14 496

 

 

Finlandja

2

 

Għandu japplika l-Artikolu 6(3) ta' dan ir-Regolament.

Polonja

3 419

 

 

Żvezja

4 674

 

 

Unjoni

26 274

 

 

TAC

26 274

 

TAC analitika

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.


Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

Ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarka

3 905

 

 

Ġermanja

1 035

 

 

Estonja

19 942

 

Għandu japplika l-Artikolu 6(3) ta' dan ir-Regolament.

Finlandja

38 927

 

 

Latvja

4 921

 

 

Litwanja

5 182

 

 

Polonja

44 224

 

 

Żvezja

59 369

 

 

Unjoni

177 505

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

TAC analitika


Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

Sottodiviżjoni 28.1

HER/03D.RG

Estonja

16 124

 

 

Latvja

18 791

 

Għandu japplika l-Artikolu 6(3) ta' dan ir-Regolament.

Unjoni

34 915

 

 

TAC

34 915

 

TAC analitika


Speċi

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

Ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 25-32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarka

9 451

 

 

Ġermanja

3 760

 

 

Estonja

921

 

 

Finlandja

723

 

 

Latvja

3 514

 

 

Litwanja

2 315

 

 

Polonja

10 884

 

 

Żvezja

9 575

 

 

Unjoni

41 143

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

TAC ta' prekawzjoni

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.


Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

Sottodiviżjonijiet 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarka

5 552  (1)

 

 

Ġermanja

2 715  (1)

 

 

Estonja

123 (1)

 

 

Finlandja

109 (1)

 

 

Latvja

459 (1)

 

 

Litwanja

298 (1)

 

 

Polonja

1 486  (1)

 

 

Żvezja

1 978  (1)

 

 

Unjoni

12 720  (1)

 

 

TAC

12 720  (1)

 

TAC analitika

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.


Speċi:

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

Żona:

Ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22-32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarka

2 890

 

 

Ġermanja

321

 

 

Polonja

605

 

 

Żvezja

218

 

 

Unjoni

4 034

 

 

TAC

4 034

 

TAC analitika


Speċi:

Salamun tal-Atlantiku

Salmo salar

Żona:

Ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22-31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarka

19 879  (2)

 

 

Ġermanja

2 212  (2)

 

 

Estonja

2 020  (2)

 

 

Finlandja

24 787  (2)

 

 

Latvja

12 644  (2)

 

 

Litwanja

1 486  (2)

 

 

Polonja

6 030  (2)

 

 

Żvezja

26 870  (2)

 

 

Unjoni

95 928  (2)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

TAC analitika

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.


Speċi:

Salamun tal-Atlantiku

Salmo salar

Żona:

Ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjoni 32

SAL/3D32.

Estonja

1 344  (3)

 

 

Finlandja

11 762  (3)

 

 

Unjoni

13 106  (3)

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

TAC ta' prekawzjoni


Speċi:

Laċċa kaħla

Sprattus sprattus

Żona:

Ilmijiet tal-Unjoni tas-Sottodiviżjonijiet 22-32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarka

19 958

 

 

Ġermanja

12 644

 

 

Estonja

23 175

 

 

Finlandja

10 447

 

 

Latvja

27 990

 

 

Litwanja

10 125

 

 

Polonja

59 399

 

 

Żvezja

38 582

 

 

Unjoni

202 320

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

TAC analitika


(1)  Din il-kwota tista' tinqabad mill-1 ta' Jannar sal-14 ta' Frar u mill-1 ta' April sal-31 ta' Diċembru 2016.

(2)  Espress fl-għadd ta' ħut individwali.

(3)  Espress fl-għadd ta' ħut individwali.


19.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 302/11


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2073

tas-16 ta' Novembru 2015

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-bakkaljaw fiż-żona IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2015.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2015.

(3)

Għalhekk jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2015 għandha titqies eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stabbilita f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi trażbordat, jiġi trasportat jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jaqbdu dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

João AGUIAR MACHADO

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 tad-19 ta' Jannar 2015 li jiffissa għall-2015 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 43/2014 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 779/2014 (ĠU L 22, 28.1.2015, p. 1).


ANNESS

Nru

55/TQ104

Stat Membru

L-Iżvezja

Stokk

COD/2A3AX4

Speċi

Bakkaljaw (Gadus morhua)

Żona

IV; L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IIa dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat

Data tal-għeluq

5.10.2015


19.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 302/13


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2074

tas-16 ta' Novembru 2015

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-gambli tat-Tramuntana fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 (2) jistabbilixxi l-kwoti għall-2015.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2015.

(3)

Għaldaqstant jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2015 għandha titqies eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stabbilita f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi trażbordat, jiġi trasportat jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jaqbdu dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

João AGUIAR MACHADO

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 tad-19 ta' Jannar 2015 li jiffissa għall-2015 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 43/2014 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 779/2014 (ĠU L 22, 28.1.2015, p. 1).


ANNESS

Nru

56/TQ104

Stat Membru

L-Iżvezja

Stokk

PRA/04-N.

Speċi

Gamblu tat-Tramuntana (Pandalus borealis)

Żona

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

Data tal-għeluq

5.10.2015


19.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 302/15


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2075

tat-18 ta' Novembru 2015

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-abamektin, għad-desmedifam, għad-diklorprop-P, għall-aloksifop-P, għall-oriżalin u għall-fenmedifam f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a), l-Artikolu 18(1)(b) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Għad-diklorprop-P, għall-aloksifop-P u għall-oriżalin, il-livelli massimi ta' residwi (MRLs) ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għall-abamektin, għad-desmedifam u għall-fenmedifam, l-MRLs ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III ta' dak ir-Regolament.

(2)

Għall-abamektin, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”, ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti, f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (2). L-Awtorità pproponiet li tibdel id-definizzjoni tar-residwi u rrakkomandat li jitbaxxew l-MRLs għall-muskoli u għall-kliewi tal-bovini. Għall-prodotti l-oħrajn, hija rrakkomandat li l-MRLs jiżdiedu jew li jibqgħu kif inhuma. Hija kkonkludiet li xi informazzjoni ma kinitx disponibbli dwar l-MRLs għall-frott taċ-ċitru, il-lewż, il-ġellewż, il-ġewż, it-tuffieħ, il-lanġas, l-isfarġel, in-naspli, in-naspli tal-Ġappun, il-ħawħ, l-għanbaqar, l-għeneb tal-mejda, l-għeneb tal-inbid, il-frawli, it-tut, iċ-ċawsli, il-passolina (ħamra, sewda u bajda), ir-ribes, il-papaja, il-patata, ir-ravanell, it-tewm, il-basal, ix-xalotti, il-basal tar-rebbiegħa, it-tadam, il-bżar, il-brunġiel, il-ħjar, il-gherkins, iz-zukkini, il-bettieħ, il-qara' aħmar, id-dulliegħ, il-kaboċċa Ċiniża, il-ħass tal-ħaruf, il-ħass, l-iskalora, l-aruka, il-weraq u n-nebbieta tal-Brassica, iċ-ċikwejra, il-maxxita, il-kurrat salvaġġ, il-weraq tal-karfus, it-tursin, is-salvja, il-klin, is-sagħtar, il-ħabaq, il-weraq tar-rand, l-istragun, il-fażola (friska, bil-miżwed), il-piżelli (friska, bil-miżwed) u l-kurrat u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Peress li m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li ma kienet disponibbli l-ebda informazzjoni dwar l-MRLs għaċ-ċiras, l-avokado, il-piżelli (friska, bla miżwed) u l-qaqoċċ u li l-informazzjoni disponibbli dwar l-MRLs għall-krexxun u l-karfus ma kinitx biżżejjed biex jinħareġ MRL tentattiv u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. L-MRLs għal dawn il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fil-limitu speċifiku ta' kwantifikazzjoni. Filwaqt li tiġi kkunsidrata l-informazzjoni addizzjonali dwar prattika agrikola tajba pprovduta minn Franza wara l-pubblikazzjoni tal-opinjoni motivata u billi m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għall-berquq għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti.

(3)

Għad-desmedifam, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (3). L-Awtorità kkonkludiet li xi informazzjoni ma kinitx disponibbli dwar l-MRLs għall-pitravi, il-weraq tal-pitravi, il-pitravi taz-zokkor, għall-muskoli, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi tal-majjal, tal-annimali bovini, tan-nagħaġ u tal-mogħoż u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Peress li m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(4)

Għad-diklorprop-P, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (4). L-Awtorità pproponiet li tibdel id-definizzjoni tar-residwi. Hija rrakkomandat li jitbaxxew l-MRLs għat-tuffieħ, il-lanġas, iċ-ċiras, l-għanbaqar u l-ħbub tax-xgħir, tal-ħafur, tas-segala u tal-qamħ. Għal-larinġ hija rrakkomandat li jiżdied l-MRL eżistenti. L-Awtorità kkonkludiet li xi informazzjoni ma kinitx disponibbli dwar l-MRLs għall-muskoli, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi tal-majjal, tal-annimali bovini, tan-nagħaġ u tal-mogħoż, il-ħalib tal-bhejjem tal-ifrat, il-ħalib tan-nagħaġ u l-ħalib tal-mogħoż u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Peress li m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(5)

Għall-aloksifop-P, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (5). L-Awtorità pproponiet li tibdel id-definizzjoni tar-residwi. L-Awtorità kkonkludiet li xi informazzjoni ma kinitx disponibbli dwar l-MRLs għaz-zunnarija, il-basal, il-fażola (niexfa), il-piżelli (niexfa), iż-żerriegħa tal-ġirasol, il-pitravi taz-zokkor, il-muskoli, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi tal-majjal, tal-annimali bovini, tan-nagħaġ, tal-mogħoż, u tat-tjur, il-ħalib tal-bhejjem tal-ifrat, il-ħalib tan-nagħaġ, il-ħalib tal-mogħoż u l-bajd tal-għasafar u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Peress li m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li l-informazzjoni disponibbli fir-rigward tal-MRLs għall-basal tar-rebbiegħa u għaż-żerriegħa tal-kolza ma kinitx biżżejjed biex jinħareġ MRL tentattiv u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. L-MRL għall-basal tar-rebbiegħa għandu jiġi ffissat fil-limitu speċifiku ta' kwantifikazzjoni. Filwaqt li tiġi kkunsidrata l-informazzjoni addizzjonali dwar prattika agrikola tajba pprovduta mill-Awstralja wara l-pubblikazzjoni tal-opinjoni motivata u billi m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għaż-żerriegħa tal-kolza għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti. Se jsir rieżami ta' dan l-MRL; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(6)

Għall-oriżalin, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (6). Hija rrakkomandat li l-MRL għall-għeneb tal-mejda jitnaqqas. Għall-prodotti l-oħrajn, hija rrakkomandat li jitħalla l-MRL eżistenti. L-Awtorità kkonkludiet li xi informazzjoni ma kinitx disponibbli fir-rigward tal-MRLs għall-kiwi u għall-ispraġ u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskji. Peress li m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li l-informazzjoni disponibbli fir-rigward tal-MRLs għall-banana ma kinitx biżżejjed biex jinħareġ MRL tentattiv u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. L-MRL għal dan il-prodott għandu jiġi ffissat fil-limitu speċifiku ta' kwantifikazzjoni.

(7)

Għall-fenmedifam, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (7). L-Awtorità pproponiet li tibdel id-definizzjoni tar-residwi. L-Awtorità kkonkludiet li xi informazzjoni ma kinitx disponibbli fir-rigward tal-MRLs għall-frawli, il-pitravi, l-ispinaċi, il-weraq tal-pitravi, il-maxxita, il-kurrat salvaġġ, il-weraq tal-karfus, it-tursin, is-salvja, il-klin, is-sagħtar, il-ħabaq, il-weraq tar-rand u l-istragun u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Peress li m'hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li xi informazzjoni ma kinitx disponibbli fir-rigward tal-MRLs għall-pitravi taz-zokkor u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Filwaqt li tiġi kkunsidrata l-informazzjoni addizzjonali dwar il-provi tar-residwi pprovduta mill-Finlandja wara l-pubblikazzjoni tal-opinjoni motivata, l-MRL għall-pitravi taz-zokkor għandu jiġi stabbilit fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 bħala “0,05 (*) mg/kg”. Se jsir rieżami ta' dan l-MRL; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li l-informazzjoni disponibbli dwar l-MRLs għall-muskoli, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi tal-majjal, tal-annimali bovini, tan-nagħaġ u tal-mogħoż, il-ħalib tal-bhejjem tal-ifrat, il-ħalib tan-nagħaġ u l-ħalib tal-mogħoż, il-muskoli, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi tat-tjur u l-bajd tal-għasafar ma kinitx biżżejjed biex jinħareġ MRL tentattiv u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. L-MRLs għal dawn il-prodotti għandhom jiġu ffissati fil-limitu speċifiku ta' kwantifikazzjoni.

(8)

Fir-rigward ta' prodotti li fuqhom mhux awtorizzat l-użu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernat, u li għalihom ma jeżistu l-ebda tolleranzi tal-importazzjoni jew CXLs, l-MRLs għandhom jiġu stabbiliti fil-limitu speċifiku ta' kwantifikazzjoni jew għandu japplika l-MRL prestabbilit, kif stipulat fl-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(9)

Il-Kummissjoni kkonsultat mal-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea dwar ir-residwi tal-pestiċidi fir-rigward tal-ħtieġa li jiġu adattati ċerti limiti ta' kwantifikazzjoni. Għal għadd ta' sustanzi, dawk il-laboratorji kkonkludew li għal ċerti prodotti, l-iżvilupp tekniku jippermetti li jiġu stabbiliti limiti speċifiċi ta' kwantifikazzjoni.

(10)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u filwaqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, l-emendi xierqa tal-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(11)

Is-sħab kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati dwar l-MRLs il-ġodda permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u l-kummenti tagħhom ġew ikkunsidrati.

(12)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu jiġi emendat skont dan.

(13)

Biex jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni, l-ipproċessar u l-konsum normali tal-prodotti, dan ir-Regolament għandu jistipula arranġament tranżizzjonali għall-prodotti li ġew immanifatturati qabel il-modifika tal-MRLs u li għalihom l-informazzjoni turi li nżamm livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi.

(14)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli taż-żmien qabel ma jibdew japplikaw l-MRLs modifikati, sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel jingħataw biżżejjed żmien biex iħejju ruħhom ħalli jkunu konformi mar-rekwiżiti l-ġodda li se jirriżultaw mill-modifika tal-MRLs.

(15)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 kif kien qabel ma ġie emendat permezz ta' dan ir-Regolament għandu jibqa' japplika għall-prodotti li kienu mmanifatturati sat-8 ta' Diċembru 2015.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jibda japplika mid-9 ta' Ġunju 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Ir-rieżami tal-livelli massimi tar-residwi (MRLs) eżistenti għall-abamektin skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2014;12(9):3823.

(3)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Ir-rieżami tal-livelli massimi tar-residwi (MRLs) eżistenti għad-desmedifam skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2014;12(7):3803.

(4)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Ir-rieżami tal-livelli massimi tar-residwi (MRLs) eżistenti għad-diklorprop-P skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2014;12(2):3552.

(5)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Ir-rieżami tal-livelli massimi tar-residwi (MRLs) eżistenti għall-aloksifop-P skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2014;12(10):3861.

(6)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Ir-rieżami tal-livelli massimi tar-residwi (MRLs) eżistenti għall-oriżalin skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2014;12(8):3819.

(7)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Ir-rieżami tal-livelli massimi tar-residwi (MRLs) eżistenti għall-fenmedifam skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2014;12(8):3807.


ANNESS

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Kolonni għall-abamektin, għad-desmedifam u għall-fenmedifam jinbidlu b'li ġej:

“Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (f'mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Abamektin (total ta' avermektin B1a, avermektin B1b u delta-8,9 isomeru tal-avermektin B1a, espress bħala avermektin B1a) (F) (R)

Desmedifam

Fenmedifam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

0,01  (*)

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,015 (+)

 

0,01  (*)

0110010

Grejpfrut

 

 

 

0110020

Larinġ

 

 

 

0110030

Lumi

 

 

 

0110040

Xkomp

 

 

 

0110050

Mandolin

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

 

 

0,01  (*)

0120010

Lewż

0,02 (+)

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

0,01 (*)

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

0,01 (*)

 

 

0120040

Qastan

0,01 (*)

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

0,01 (*)

 

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

0,02 (+)

 

 

0120070

Macadamia

0,01 (*)

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

0,01 (*)

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

0,01 (*)

 

 

0120100

Pistaċċi

0,01 (*)

 

 

0120110

Ġewż

0,02 (+)

 

 

0120990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0130000

Pomu

0,03 (+)

 

0,01  (*)

0130010

Tuffieħ

 

 

 

0130020

Lanġas

 

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

 

0130040

Naspli

 

 

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

 

 

0130990

Oħrajn

 

 

 

0140000

Frott tal-għadma

 

 

0,01  (*)

0140010

Berquq

0,02 (+)

 

 

0140020

Ċiras (ħelu)

0,01 (*)

 

 

0140030

Ħawħ

0,02 (+)

 

 

0140040

Għanbaqar

0,01 (*) (+)

 

 

0140990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

 

0151000

(a)

għeneb

0,01 (*) (+)

 

0,01  (*)

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

0152000

(b)

frawli

0,15 (+)

 

0,3 (+)

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

 

 

0,01  (*)

0153010

Tut

0,08 (+)

 

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

0,01 (*)

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

0,08 (+)

 

 

0153990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0154000

(d)

frott żgħir ieħor u berries

0,01 (*)

 

0,01  (*)

0154010

Mirtill

 

 

 

0154020

Cranberries

 

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

(+)

 

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

(+)

 

 

0154050

Warda skoċċiża

 

 

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

 

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

 

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

 

0160000

Frott — diversi bi

 

 

0,01  (*)

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

0,01 (*)

 

 

0161010

Tamal

 

 

 

0161020

Tin

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

0161070

Jambolan

 

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

0,01 (*)

 

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

 

0162020

Liċċi

 

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

 

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*)

 

 

0163020

Banana

0,01 (*)

 

 

0163030

Mango

0,01 (*)

 

 

0163040

Papaja

0,03 (+)

 

 

0163050

Rummien

0,01 (*)

 

 

0163060

Ċerimoja

0,01 (*)

 

 

0163070

Gwava

0,01 (*)

 

 

0163080

Ananas

0,01 (*)

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

0,01 (*)

 

 

0163100

Durjan

0,01 (*)

 

 

0163110

Il-frotta tal-annona

0,01 (*)

 

 

0163990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,01 (*)

 

 

0211000

(a)

patata

(+)

0,01  (*)

0,01  (*)

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

 

0213010

Pitravi

 

0,05  (*) (+)

0,15 (+)

0213020

Zunnarija

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0213040

Għerq tal-mustarda

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0213050

Artiċokks

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0213060

Zunnarija bajda

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0213070

Tursin tuberuż

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0213080

Ravanell

(+)

0,01  (*)

0,01  (*)

0213090

Sassefrika

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0213100

Swedes

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0213110

Kromb

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0213990

Oħrajn

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,01 (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0220010

Tewm

(+)

 

 

0220020

Basal

(+)

 

 

0220030

Xalotti

(+)

 

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

(+)

 

 

0220990

Oħrajn

 

 

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0231000

(a)

solanacea

 

 

 

0231010

Tadam

0,09 (+)

 

 

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

0,07 (+)

 

 

0231030

Brunġiel

0,09 (+)

 

 

0231040

Okra

0,01 (*)

 

 

0231990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0232000

(b)

kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

0,04

 

 

0232010

Ħjar

(+)

 

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

(+)

 

 

0232030

Qargħabagħli

(+)

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

 

0233000

(c)

kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

0,01 (*)

 

 

0233010

Bettieħ

(+)

 

 

0233020

Qargħa aħmar

(+)

 

 

0233030

Dulliegħ

(+)

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

 

0234000

(d)

qamħirrum

0,01 (*)

 

 

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

0,01 (*)

 

 

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,01 (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0241000

(a)

Brassika li twarrad

 

 

 

0241010

Brokkli

 

 

 

0241020

Pastard

 

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

 

0242000

(b)

brassika bir-ras

 

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

(+)

 

 

0243020

Kale

 

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

 

0244000

(d)

ġdur

 

 

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

2 (+)

 

 

0251020

Ħass

0,09 (+)

 

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

0,1 (+)

 

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

0,01 (*)

 

 

0251050

Krexxuni tal-art

0,01 (*)

 

 

0251060

Aruka

0,015 (+)

 

 

0251070

Mustarda ħamra

0,01 (*)

 

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

2 (+)

 

 

0251990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,01 (*)

 

 

0252010

Spinaċi

 

0,01  (*)

0,3 (+)

0252020

Burdlieq

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0252030

Weraq tal-pitravi

 

0,05  (*) (+)

0,3 (+)

0252990

Oħrajn

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

0,01 (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0254000

(d)

krexxuni

0,01 (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0255000

(e)

ċikwejra

0,01 (*) (+)

0,01  (*)

0,01  (*)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

0,02  (*)

 

0256010

Maxxita

2 (+)

 

7 (+)

0256020

Kurrat selvaġġ

2 (+)

 

7 (+)

0256030

Weraq tal-karfus

0,09 (+)

 

7 (+)

0256040

Tursin

2 (+)

 

7 (+)

0256050

Salvja

2 (+)

 

7 (+)

0256060

Klin

2 (+)

 

7 (+)

0256070

Sagħtar

2 (+)

 

7 (+)

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

2 (+)

 

7 (+)

0256090

Weraq tar-rand

2 (+)

 

7 (+)

0256100

Stragun

2 (+)

 

0,3 (+)

0256990

Oħrajn

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0260000

Legumi

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0260010

Fażola (bil-miżwed)

0,03 (+)

 

 

0260020

Fażola (bla miżwed)

0,01 (*)

 

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

0,03 (+)

 

 

0260040

Piżelli (bla miżwed)

0,01 (*)

 

 

0260050

Għads

0,01 (*)

 

 

0260990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,01 (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0270010

Asparagu

 

 

 

0270020

Kardun

 

 

 

0270030

Krafes

 

 

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

 

 

0270050

Qaqoċċ

 

 

 

0270060

Kurrat

(+)

 

 

0270070

Rabarbru

 

 

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

 

 

0270090

Qlub tal-palm

 

 

 

0270990

Oħrajn

 

 

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01 (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01 (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

0,01 (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0300010

Fażola

 

 

 

0300020

Għads

 

 

 

0300030

Piżelli

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

 

 

0401020

Karawett

 

 

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

 

 

0401040

Ġulġlien

 

 

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

 

 

0401060

Żerriegħa tal-kolza

 

 

 

0401070

Fażola tas-sojja

 

 

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

 

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

 

 

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

 

 

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

 

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

 

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

 

 

0401140

Qannebusa

 

 

 

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

 

 

 

0401990

Oħrajn

 

 

 

0402000

Frott taż-żejt

 

 

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

 

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

 

 

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

 

0500000

ĊEREALI

0,01 (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0500010

Xgħir

 

 

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

 

 

 

0500030

Qamħirrum

 

 

 

0500040

Millieġ komuni

 

 

 

0500050

Ħafur

 

 

 

0500060

Ross

 

 

 

0500070

Segala

 

 

 

0500080

Sorgu

 

 

 

0500090

Qamħ

 

 

 

0500990

Oħrajn

 

 

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0610000

Tejiet

 

 

 

0620000

Żrieragħ tal-kafè

 

 

 

0630000

Infusjonijiet erbali minn

 

 

 

0631000

(a)

fjuri

 

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

0631020

Ibisku

 

 

 

0631030

Ward

 

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

 

0631050

Tilju

 

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

 

0632000

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

 

 

 

0632010

Frawla

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Te tal-Paragwaj

 

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

 

0633000

(c)

għeruq

 

 

 

0633010

Valerjana

 

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

 

0639000

(d)

kull parti oħra tal-pjanta

 

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

 

 

0650000

Grupp Ħarrub

 

 

 

0700000

ĦOPS

0,1

0,05  (*)

0,05  (*)

0800000

ĦWAWAR

 

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0810010

Ħlewwa

 

 

 

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 

 

 

0810030

Karfus

 

 

 

0810040

Kosbor

 

 

 

0810050

Kemmun

 

 

 

0810060

Xibt

 

 

 

0810070

Bużbież

 

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

 

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Kannella

 

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Ġinġer

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840030

Żagħfran tal-Indja

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

(+)

(+)

0840990

Oħrajn

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Żagħfran

 

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01 (*)

 

 

0900010

Pitravi taz-zokkor

 

0,05  (*) (+)

0,05  (*) (+)

0900020

Kannamieli

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0900990

Oħrajn

 

0,01  (*)

0,01  (*)

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TAL-ART

 

0,05  (*)

0,05  (*)

1010000

Tessuti minn

 

 

 

1011000

(a)

ħnieżer

0,01 (*)

 

 

1011010

Muskoli

 

(+)

 

1011020

Tessut xaħmi

 

(+)

 

1011030

Fwied

 

(+)

 

1011040

Kliewi

 

(+)

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

1011990

Oħrajn

 

 

 

1012000

(b)

bovini

 

 

 

1012010

Muskoli

0,01 (*)

(+)

 

1012020

Tessut xaħmi

0,01 (*)

(+)

 

1012030

Fwied

0,02

(+)

 

1012040

Kliewi

0,01 (*)

(+)

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

 

 

1012990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

1013000

(c)

nagħaġ

 

 

 

1013010

Muskoli

0,02

(+)

 

1013020

Tessut xaħmi

0,05

(+)

 

1013030

Fwied

0,025

(+)

 

1013040

Kliewi

0,02

(+)

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,05

 

 

1013990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

1014000

(d)

mogħoż

 

 

 

1014010

Muskoli

0,01 (*)

(+)

 

1014020

Tessut xaħmi

0,01 (*)

(+)

 

1014030

Fwied

0,02

(+)

 

1014040

Kliewi

0,01 (*)

(+)

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

 

 

1014990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

1015000

(e)

ekwini

 

 

 

1015010

Muskoli

0,01 (*)

 

 

1015020

Tessut xaħmi

0,01 (*)

 

 

1015030

Fwied

0,02

 

 

1015040

Kliewi

0,01 (*)

 

 

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

 

 

1015990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

1016000

(f)

pollam

0,01 (*)

 

 

1016010

Muskoli

 

 

 

1016020

Tessut xaħmi

 

 

 

1016030

Fwied

 

 

 

1016040

Kliewi

 

 

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

1016990

Oħrajn

 

 

 

1017000

(g)

annimali terrestri oħrajn imrobbijin

 

 

 

1017010

Muskoli

0,01 (*)

 

 

1017020

Tessut xaħmi

0,01 (*)

 

 

1017030

Fwied

0,02

 

 

1017040

Kliewi

0,01 (*)

 

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,02

 

 

1017990

Oħrajn

0,01 (*)

 

 

1020000

Ħalib

0,01  (*)

 

 

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

 

1030000

Bajd tat-tjur

0,01 (*)

 

 

1030010

Tiġieġ

 

 

 

1030020

Papri

 

 

 

1030030

Wiżż

 

 

 

1030040

Summien

 

 

 

1030990

Oħrajn

 

 

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

0,05  (*)

 

 

1050000

Amfibji u Rettili

0,01 (*)

 

 

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,01 (*)

 

 

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0,01 (*)

 

 

(b)

Jiżdiedu l-kolonni li ġejjin għad-diklorprop, għall-aloksifop u għall-oriżalin:

“Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (f'mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (2)

Diklorprop (it-total ta' diklorprop (inkluż id-diklorprop-P) u tal-imluħ, tal-esteri u tal-konjugati tiegħu, espressi bħala diklorprop) (R)

Aloksifop (it-total tal-aloksifop u tal-esteri, tal-imluħ u tal-konjugati tiegħu, espressi bħala aloksifop (it-total tal-isomeri R- u S- f'kull proporzjon)) (F) (R)

Oriżalin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

0,01  (**)

0,01  (**)

0110000

Frott taċ-ċitru

 

 

 

0110010

Grejpfrut

0,02  (**)

 

 

0110020

Larinġ

0,3

 

 

0110030

Lumi

0,02  (**)

 

 

0110040

Xkomp

0,02  (**)

 

 

0110050

Mandolin

0,02  (**)

 

 

0110990

Oħrajn

0,02  (**)

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,02  (**)

 

 

0120010

Lewż

 

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

 

0130000

Pomu

0,02  (**)

 

 

0130010

Tuffieħ

 

 

 

0130020

Lanġas

 

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

 

0130040

Naspli

 

 

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

 

 

0130990

Oħrajn

 

 

 

0140000

Frott tal-għadma

0,02  (**)

 

 

0140010

Berquq

 

 

 

0140020

Ċiras (ħelu)

 

 

 

0140030

Ħawħ

 

 

 

0140040

Għanbaqar

 

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

0,02  (**)

 

 

0151000

(a)

għeneb

 

 

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

0152000

(b)

frawli

 

 

 

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

 

 

 

0153010

Tut

 

 

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

 

0154000

(d)

frott żgħir ieħor u berries

 

 

 

0154010

Mirtill

 

 

 

0154020

Cranberries

 

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

 

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

 

 

 

0154050

Warda skoċċiża

 

 

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

 

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

 

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

 

0160000

Frott — diversi bi

0,02  (**)

 

 

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

 

 

 

0161010

Tamal

 

 

 

0161020

Tin

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

0161070

Jambolan

 

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

 

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

(+)

0162020

Liċċi

 

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

 

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banana

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

0163050

Rummien

 

 

 

0163060

Ċerimoja

 

 

 

0163070

Gwava

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

 

 

0163100

Durjan

 

 

 

0163110

Il-frotta tal-annona

 

 

 

0163990

Oħrajn

 

 

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,02  (**)

 

0,01 (**)

0211000

(a)

patata

 

0,01  (**)

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0,01  (**)

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

 

0213010

Pitravi

 

0,01  (**)

 

0213020

Zunnarija

 

0,09 (+)

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

0,01  (**)

 

0213040

Għerq tal-mustarda

 

0,01  (**)

 

0213050

Artiċokks

 

0,01  (**)

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0,01  (**)

 

0213070

Tursin tuberuż

 

0,01  (**)

 

0213080

Ravanell

 

0,01  (**)

 

0213090

Sassefrika

 

0,01  (**)

 

0213100

Swedes

 

0,01  (**)

 

0213110

Kromb

 

0,01  (**)

 

0213990

Oħrajn

 

0,01  (**)

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,02  (**)

 

0,01 (**)

0220010

Tewm

 

0,01  (**)

 

0220020

Basal

 

0,2 (+)

 

0220030

Xalotti

 

0,01  (**)

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

 

0,01  (**)

 

0220990

Oħrajn

 

0,01  (**)

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01 (**)

0231000

(a)

solanacea

 

 

 

0231010

Tadam

 

 

 

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

 

 

 

0231030

Brunġiel

 

 

 

0231040

Okra

 

 

 

0231990

Oħrajn

 

 

 

0232000

(b)

kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

 

 

 

0232010

Ħjar

 

 

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

 

 

0232030

Qargħabagħli

 

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

 

0233000

(c)

kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

 

 

 

0233010

Bettieħ

 

 

 

0233020

Qargħa aħmar

 

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

 

0234000

(d)

qamħirrum

 

 

 

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

 

 

 

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01 (**)

0241000

(a)

Brassika li twarrad

 

 

 

0241010

Brokkli

 

 

 

0241020

Pastard

 

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

 

0242000

(b)

brassika bir-ras

 

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

 

0243020

Kale

 

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

 

0244000

(d)

ġdur

 

 

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01 (**)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

 

 

0251020

Ħass

 

 

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

 

 

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

 

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

 

 

0251060

Aruka

 

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 

 

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

 

 

 

0251990

Oħrajn

 

 

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01 (**)

0252010

Spinaċi

 

 

 

0252020

Burdlieq

 

 

 

0252030

Weraq tal-pitravi

 

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01 (**)

0254000

(d)

krexxuni

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01 (**)

0255000

(e)

ċikwejra

0,02  (**)

0,01  (**)

0,01 (**)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,05 (**)

0,02  (**)

0,02  (**)

0256010

Maxxita

 

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

 

0256040

Tursin

 

 

 

0256050

Salvja

 

 

 

0256060

Klin

 

 

 

0256070

Sagħtar

 

 

 

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

 

 

 

0256090

Weraq tar-rand

 

 

 

0256100

Stragun

 

 

 

0256990