ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 298

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
14 ta' Novembru 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2030 tat-13 ta' Novembru 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti fir-rigward tal-Anness I ( 1 )

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2031 tat-13 ta' Novembru 2015 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1918/2006 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja għaż-żejt taż-żebbuġa li joriġina mit-Tuneżija

4

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2032 tat-13 ta' Novembru 2015 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1089 rigward il-limiti massimi baġitarji għall-2015 applikabbli għal ċerti skemi ta' appoġġ dirett għar-Renju Unit

6

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2033 tat-13 ta' Novembru 2015 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva 2,4-D, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

8

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2034 tat-13 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

12

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2035 tas-26 ta' Ottubru 2015 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fis-Sottokumitat dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli u fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ stabbilit permezz tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra, rigward l-adozzjoni tar-Regoli ta' Proċedura tas-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli, l-istabbiliment tal-lista ta' esperti tal-Kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli mis-Sottokumitat, u l-istabbiliment ta' lista ta' arbitri mill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ

14

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2036 tas-26 ta' Ottubru 2015 li taħtar erba' membri supplenti Taljani fil-Kumitat tar-Reġjuni

22

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2037 tal-10 ta' Novembru 2015 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interessi tal-Unjoni Ewropea, il-Protokoll tal-2014 għall-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, 1930, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-politika soċjali

23

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2038 tat-13 ta' Novembru 2015 dwar l-ekwivalenza bejn il-qafas regolatorju tar-Repubblika tal-Korea għal kontropartijiet ċentrali u r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

25

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2039 tat-13 ta' Novembru 2015 dwar l-ekwivalenza bejn il-qafas regolatorju tal-Afrika t'Isfel għal kontropartijiet ċentrali u r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

29

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2040 tat-13 ta' Novembru 2015 dwar l-ekwivalenza bejn il-qafas regolatorju ta' numru ta' provinċji tal-Kanada għal kontropartijiet ċentrali u r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

32

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2041 tat-13 ta' Novembru 2015 dwar l-ekwivalenza bejn il-qafas regolatorju tal-Messiku dwar il-kontropartijiet ċentrali u r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

38

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2042 tat-13 ta' Novembru 2015 dwar l-ekwivalenza bejn il-qafas regolatorju tal-Iżvizzera għall-kontropartijiet ċentrali u r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

42

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2030

tat-13 ta' Novembru 2015

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti fir-rigward tal-Anness I

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 jimplimenta fil-liġi tal-Unjoni l-impenji stabbiliti fil-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar il-Pollutanti Organiċi Persistenti approvata mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/507/KE (2) u fil-Protokoll ta' Aarhus tal-1998 dwar il-Pollutanti Organiċi Persistenti (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Protokoll”) mal-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja Li Jwassal Ħafna dwar Pollutanti Organiċi Persistenti (minn hawn 'il quddiem imsejħa “CLRTAP”) approvata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/259/KE (3).

(2)

Id-Deċiżjoni 2009/2 (4), adottata mill-Korp Eżekuttiv tas-CLRTAP fis-27 sessjoni tiegħu mill-14 sat-18 ta' Diċembru 2009, identifikat il-paraffini klorinati ta' katina qasira (minn hawn 'il quddiem imsejħa “SCCPs”) bħala pollutant organiku persistenti. Bħala tali, dawn għandhom jiġu miżjuda ma' dan il-Protokoll għall-eliminazzjoni, suġġett għal żewġ eżenzjonijiet: l-użu bħala sustanzi reżistenti għan-nar fil-gomma użata fiċ-ċineg tal-konvejers fl-industrija tal-minjieri jew f'siġillanti tad-digi. Id-Deċiżjoni 2009/2 tobbliga lill-Partijiet tal-Protokoll biex jeliminaw dawn iż-żewġ użi ladarba jkun hemm alternattivi adegwati disponibbli. Id-Deċiżjoni 2009/2 ġiet trasposta fil-liġi tal-Unjoni permezz tar- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 519/2012 (5), li elenkat l-SCCPs fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 850/2004.

(3)

L-entrata tal-SCCPs fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tistipula deroga għall-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-SCCPs fiċ-ċineg tal-konvejers fl-industrija tal-minjieri u f'siġillanti tad-digi. Biex ikunu konformi mad-Deċiżjoni 2009/2, skont dik l-entrata, hekk kif issir disponibbli informazzjoni ġdida dwar id-dettalji tal-użi u sustanzi jew teknoloġiji alternattivi aktar sikuri jkunu disponibbli, il-Kummissjoni għandha tanalizza d-derogi bil-għan li jitneħħa b'mod gradwali l-użi li jifdal tal-SCCPs. It-tali reviżjoni, filwaqt li hija mandata mid-Deċiżjoni 2009/2, hija konformi mal-Artikolu 14(3) tar-Regolament (KE) Nru 850/2004.

(4)

Skont id-Deċiżjoni 2009/2 u l-entrata tal-SCCPs fl-Anness I tar- Regolament (KE) Nru 850/2004, ir-reviżjoni tal-eżenzjonijiet għandha tiffoka fuq l-eżistenza ta' alternattivi adattati għal dawn iż-żewġ użi li jifdal. Ladarba dawn l-alternattivi jkunu identifikati, l-eżenzjonijiet għandhom jiġu mħassra mill-entrata.

(5)

Fl-2010, in-Netherlands ressqu dossier dwar l-SCCPs intitolat Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “id-dossier”) (6). Id-dokument jidentifika għadd ta' alternattivi li jistgħu jintużaw minflok l-SCCPs fiċ-ċineg tal-konvejers fl-industrija tal-minjieri u f'siġillanti tad-digi. Id-dossier iqis ir-riżultat ta' konsultazzjoni pubblika li saret matul il-preparazzjoni tiegħu min-Netherlands.

(6)

Fost l-alternattivi differenti identifikati, l-aktar li huma magħrufa sew huma l-paraffini klorinati ta' katina twila, (MCCPs u LCCPs), bl-MCCPs jagħtu lil wieħed x'jifhem li jkunu l-alternattiva preferuta għall-maġġoranza vasta tal-utenti. Kemm l-MCCPs u l-LCCPs jikkombinaw karatteristiċi ta' rendiment, li jixbhu lil dawk tal-SCCPs. Alternattivi oħra disponibbli jinkludu sustanzi bħar-ritardanti tal-fjammi organikafosforiċi u l-plastiċizzanti fosfati, ir-ritardanti tal-fjammi inorġaniċi u għadd ta' għażliet oħrajn.

(7)

Matul din il-konsultazzjoni pubblika, ġie ssuġġerit minn xi kumpaniji Ewropej li tranżizzjoni għall-alternattivi mhux bilfors tkun bla intoppi u r-riformulazzjoni taf tieħu żmien konsiderevoli. Madankollu, xi eżempji juru li hemm kumpaniji Ewropej li bdew jużaw l-alternattivi mingħajr diffikultajiet kbar. B'mod partikolari, fir-rigward taż-żewġ applikazzjonijiet li huma eżentati skont ir-Regolament (KE) Nru 850/2004, manifuttur prinċipali taċ-ċineg tal-konvejers indika li t-tranżizzjoni lejn l-MCCPs saret mingħajr intoppi u ġarrbet biss kostijiet baxxi. Fil-mument tat-tħejjija tal-istess konsultazzjoni, żewġ kumpaniji oħra kienu qed jaħdmu fuq alternattivi.

(8)

Fl-2013, il-Kummissjoni kkonsultat mal-partijiet interessati rilevanti fl-industrija tal-minjieri. Il-konsultazzjoni indikat li ċ-ċineg tal-konvejers li fihom l-SCCPs m'għadhomx jintużaw mill-industrija għal finijiet minerarji.

(9)

Fir-rigward tas-siġillanti tad-digi li fihom l-SCCPs, dawn ma jidhrux li jiġu manifatturati, impoġġija fis-suq jew inkella użati fl-Unjoni. Fil-fatt, diġà fl-2008, il-partijiet ikkonċernati rilevanti indikaw lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (7) li l-SCCPs ma jidhrux li qed jintużaw jew qed jiġu mneħħija b'mod gradwali fis-siġillanti (inklużi s-siġillanti tad-digi) fl-Ewropa.

(10)

F'Ġunju 2012, l-unika entità magħrufa li rreġistrat il-manifattura tal-SCCPs skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) iddikjarat li kienet waqqfet u ma għandhiex l-intenzjoni li terġa' tibda mill-ġdid il-manifattura tas-sustanza.

(11)

Hemm alternattivi xierqa għall-użu tal-SCCPs fiċ-ċineg tal-konvejer fl-industrija tal-minjieri u fis-siġillanti tad-digi. Konsegwentement, il-Kummissjoni hija obbligata mid-Deċiżjoni 2009/2 u l-klawżola ta' reviżjoni fl-entrata tal-SCCPs fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 li telimina dawn iż-żewġ użi. Għalkemm l-industrija tidher li b'mod volontarju qed tneħħi gradwalment dawn iż-żewġ użi, l-eżenzjonijiet fl-entrata għandhom jitħassru sabiex tiġi żgurata l-konformità sħiħa mal-ispinta tal-ftehim internazzjonali li jiġi eliminat l-użu ta' pollutanti organiċi persistenti.

(12)

Huwa meħtieġ ukoll li, fir-rigward tal-SCCPs, jiġi ċċarat li l-projbizzjoni fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 ma tapplikax għal ċineg tal-konvejers fl-industrija tal-minjieri u siġillanti tad-digi li diġà kienu qed jintużaw qabel jew fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(13)

Minn barra hekk, jeħtieġ li jiġi ċċarat li l-artikli li fihom SCCP f'konċentrazzjonijiet anqas minn 0,15 % bil-piż jitħallew jitpoġġew fis-suq u jintużaw, peress li dan huwa l-ammont ta' SCCP li jaf ikun preżenti bħala impurità f'artiklu prodott bl-MCCP.

(14)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bid-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE (9),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/507/KE tal-14 ta' Ottubru 2004 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (ĠU L 209, 31.7.2006, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/259/KE tad-19 ta' Frar 2004 li għandha x'taqsam mal-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll tal-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġiż Transkonfini ta' l-Arja Li Jwassal Ħafna dwar Pollutanti Organiċi Persistenti (ĠU L 81, 19.3.2004, p. 35).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 519/2012 tad-19 ta' Ġunju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti fir-rigward tal-Anness I (ĠU L 159, 20.6.2012, p. 1).

(6)  Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs), imħejji għall-Istitut Nazzjonali għas-Saħħa Pubblika u l-Ambjent (RIVM), in-Netherlands, RPA Lulju 2010.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

(9)  Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta' sustanzi perikolużi (ĠU 196, 16.8.1967, p. 1).


ANNESS

Fil-Parti B tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 850/2004, l-entrata għal Alkani C10-C13, kloro (paraffini ta' katina qasira klorinati) (SCCPs) hija sostitwita b'dan li ġej:

“Alkani, C10-C13, kloro (paraffini klorinati b'katina qasira) (SCCPs)

85535-84-8

287-476-5

1.

Permezz ta' deroga, il-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' sustanzi jew preparazzjonijiet li jkun fihom l-SCCPs f'konċentrazzjonijiet inqas minn 1 % skont il-piż jew oġġetti li jkun fihom l-SCCPs f'konċentrazzjonijiet inqas minn 0,15 % skont il-piż, għandhom jiġu permessi.

2.

L-użu għandu jiġi permess fir-rigward ta':

(a)

ċineg tal-konvejers fl-industrija tal-minjieri u siġillanti tad-digi li fihom l-SCCPs li diġà kienu jintużaw qabel jew fl-4 ta' Diċembru 2015; kif ukoll

(b)

oġġetti li fihom l-SCCPs għajr dawk imsemmija f'(a) li diġà kienu jintużaw fl-10 ta' Lulju 2012 jew qabel.

3.

It-tielet u r-raba' subparagrafi tal-Artikolu 4(2) għandhom japplikaw għall-Artikoli li hemm referenza għalihom fil-punt 2 ta' hawn fuq.”


14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/4


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2031

tat-13 ta' Novembru 2015

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1918/2006 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja għaż-żejt taż-żebbuġa li joriġina mit-Tuneżija

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-punti (a), (c) u (d) tal-Artikolu 187 tiegħu

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1918/2006 (2) fetaħ kwota tariffarja annwali għall-importazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa verġni li jaqa' fil-kodiċijiet NM 1509 10 10 u 1509 10 90, miksub kollu fit-Tuneżija u ttrasportat direttament minn dak il-pajjiż. L-Artikolu 2(2) ta' dak ir-Regolament jistabbilixxi limiti fix-xahar għall-kwantità ta' żejt taż-żebbuġa li għalih jistgħu jinħarġu liċenzji tal-importazzjoni bħala parti mill-volum globali tal-kwota stipulata fil-paragrafu 1 ta' dak l-Artikolu. Minħabba l-ħtieġa li jittieħdu miżuri biex tittaffa s-sitwazzjoni ekonomika tat-Tuneżija, huwa xieraq li jitħaffef il-kummerċ fiż-żejt taż-żebbuġa bejn l-Unjoni u t-Tuneżija billi jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-amministrazzjoni tal-kwota miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 1918/2006. Jeħtieġ għalhekk jitrażżnu l-limiti ta' kull xahar stipulati fl-Artikolu 2(2) ta' dak ir-Regolament.

(2)

L-ammont ta' garanzija stabbilit fl-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KE) Nru 1918/2006 għandu jiżdied sabiex jiggarantixxi li l-impenn għall-importazzjoni jkun issodisfat matul il-perjodu ta' validità tal-liċenzji tal-importazzjoni.

(3)

Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1918/2006 għandu jiġi emendat skont dan.

(4)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1918/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Il-kwota tinfetaħ mill-1 ta' Jannar ta' kull sena.”;

(b)

jitħassar il-paragrafu 3.

(2)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   B'deroga mill-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, l-applikanti jistgħu jissottomettu applikazzjoni għal liċenzja tal-importazzjoni waħda kull ġimgħa, nhar ta' Tnejn jew nhar ta' Tlieta.”;

(b)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.   Il-liċenzji tal-importazzjoni għandhom ikunu validi mid-data tal-ħruġ tagħhom, f'konformità mal-Artikolu 22(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2008 (*), sal-aħħar jum tal-perjodu tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni.

L-ammont tal-garanzija għandu jkun EUR 20 għal kull 100 kilogramma netta.

(*)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2008 tat-23 ta' April 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u ta' ċertifikati ta' ffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli (ĠU L 114, 26.4.2008, p. 3).”."

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika għall-perjodi tal-kwota li jibdew fl-1 ta' Jannar 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1918/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja għaż-żejt taż-żebbuġa li joriġina mit-Tuneżija (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 84).


14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/6


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2032

tat-13 ta' Novembru 2015

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1089 rigward il-limiti massimi baġitarji għall-2015 applikabbli għal ċerti skemi ta' appoġġ dirett għar-Renju Unit

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 22(1), 42(2) u 51(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1089 (2) stabilixxa limiti massimi nazzjonali annwali għall-miżuri rilevanti tal-pagamenti diretti fl-2015.

(2)

Fir-Renju Unit, il-leġiżlazzjoni li timplimenta r-regoli tal-Unjoni dwar il-pagamenti diretti f'Wales ġiet annullata permezz ta' ordni ta' qorti nazzjonali. Bħala konsegwenza, ittieħdu deċiżjonijiet ġodda mir-Renju Unit għall-implimentazzjoni ta' pagamenti diretti f'Wales u dawn ġew innotifikati lill-Kummissjoni. Filwaqt li r-Renju Unit għandu jiżgura li dawk id-deċiżjonijiet il-ġodda jirrispettaw il-qafas legali applikabbli u l-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni, jixraq li dawk id-deċiżjonijiet il-ġodda jiġu kkunsidrati. Preċiżament, minħabba li dawk id-deċiżjonijiet jaffettwaw il-kalkolu tal-limiti massimi nazzjonali annwali għall-2015 għall-iskema bażika tal-pagamenti u l-pagament lill-bdiewa żgħażagħ għar-Renju Unit, huwa xieraq li dawk il-limiti massimi jiġu emendati kif xieraq. Barra minn hekk, fuq il-bażi ta' dawn id-deċiżjonijiet, huwa xieraq li jiġu stabbiliti l-limiti massimi għall-pagament ta' ridistribuzzjoni għar-Renju Unit għall-2015.

(3)

Għaldaqstant, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1089 għandu jiġi emendat skont dan.

(4)

Fir-rigward tas-sena 2015, l-implimentazzjoni tal-iskemi diretti ta' appoġġ previsti fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 bdiet fl-1 ta' Jannar 2015. Għal raġunijiet ta' konsistenza bejn l-applikabbiltà ta' dak ir-Regolament għas-sena tat-talba 2015 u l-applikabbiltà tal-limiti massimi baġitarji korrispondenti, dan ir-Regolament għandu japplika mill-istess data.

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat għall-Pagamenti Diretti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendar tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1089.

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1089 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-1 ta' Jannar 2015.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1089 tas-6 ta' Lulju 2015 li jistabbilixxi l-livelli massimi tal-baġit għall-2015 applikabbli għal ċerti skemi diretti ta' appoġġ previsti fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jistipulaw is-sehem speċjali għat-tneħħija tal-mini fil-Kroazja (ĠU L 176, 6.7.2015, p. 29)


ANNESS

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1089 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fil-punt I, l-annotazzjoni tar-Renju Unit tinbidel b'dan li ġej:

“Ir-Renju Unit

2 100 795 ”

(2)

Fil-punt III, tiddaħħal l-annotazzjoni li ġejja għar-Renju Unit:

“Ir-Renju Unit

16 134 ”

(3)

Fil-punt VI, l-annotazzjoni tar-Renju Unit tinbidel b'dan li ġej:

“Ir-Renju Unit

51 798 ”


14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/8


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2033

tat-13 ta' Novembru 2015

li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva 2,4-D, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-approvazzjoni tas-sustanza attiva 2,4-D, kif stipulata fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (2), tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2015.

(2)

Bi qbil mal-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1141/2010 (3), fil-perjodu stipulat fl-istess Artikolu, tressqet applikazzjoni għat-tiġdid tal-inklużjoni tal-2,4-D fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (4).

(3)

L-applikant ressaq il-fajls supplimentari meħtieġa skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1141/2010. L-Istat Membru relatur sab li l-applikazzjoni kienet kompluta.

(4)

L-Istat Membru relatur ħejja rapport ta' valutazzjoni tat-tiġdid b'konsultazzjoni mal-Istat Membru korelatur u ppreżentah lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem: “l-Awtorità”) u lill-Kummissjoni fl-4 ta' Marzu 2013.

(5)

L-Awtorità bagħtet ir-rapport ta' valutazzjoni tat-tiġdid lill-applikant u lill-Istati Membri għall-kummenti tagħhom, u għaddiet il-kummenti li waslulha lill-Kummissjoni. L-Awtorità qiegħdet ukoll is-sommarju tad-dossier supplimentari għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(6)

Fis-7 ta' Awwissu 2014 u fil-11 ta' Marzu 2015 (5), l-Awtorità bagħtet lill-Kummissjoni l-konklużjoni tagħha dwar jekk il-2,4-D tistax tiġi mistennija li tissodisfa l-kriterji għall-approvazzjoni stipulati fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Fit-28 ta' Mejju 2015, il-Kummissjoni ressqet l-abbozz tar-rapport tal-evalwazzjoni għall-2,4-D lill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf.

(7)

Rigward użu rappreżentattiv wieħed jew aktar ta' mill-inqas prodott wieħed tal-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva inkwistjoni, ġie stabbilit li l-kriterji għall-approvazzjoni stipulati fl-Artikolu 4 huma sodisfati. Għaldaqstant, dawk il-kriterji għall-approvazzjoni jitqiesu li ntlaħqu.

(8)

Jixraq għalhekk li tiġġedded l-approvazzjoni tal-2,4-D.

(9)

Madankollu, skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, flimkien mal-Artikolu 6 tiegħu, u fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, jinħtieġ li jiġu inklużi ċerti kundizzjonijiet u restrizzjonijiet. B'mod partikolari, jixraq li tintalab aktar informazzjoni ta' konferma.

(10)

Il-valutazzjoni tar-riskju għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-2,4-D hija msejsa fuq għadd limitat ta' użi rappreżentattivi, li madankollu ma jillimitawx l-użi li għalihom jistgħu jiġu awtorizzati l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom 2,4-D. Għaldaqstant, jixraq li r-restrizzjoni għall-użi bħala erbiċida ma tibqax fis-seħħ.

(11)

Skont l-Artikolu 20(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, flimkien mal-Artikolu 13(4) tiegħu, l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 għandu jiġi emendat kif xieraq.

(12)

Dan ir-Regolament japplika mill-għada tal-iskadenza tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva 2,4-D, kif imsemmi fil-premessa 1.

(13)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Tiġdid tal-approvazzjoni ta' sustanza attiva

L-approvazzjoni tas-sustanza attiva 2,4-D, kif speċifikata fl-Anness I, hija b'dan imġedda skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-istess Anness.

Artikolu 2

Emendi fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat f'konformità mal-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u data tal-applikazzjoni

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-1 ta' Jannar 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-lista ta' sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1141/2010 tas-7 ta' Diċembru 2010 li jistabbilixxi l-proċedura għat-tiġdid tal-inklużjoni tat-tieni grupp ta' sustanzi attivi fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u li jistabbilixxi l-lista ta' dawk is-sustanzi (ĠU L 322, 8.12.2010, p. 10).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(5)  The EFSA Journal 2014; 12(9): 3812. Disponibbli onlajn fuq: www.efsa.europa.eu.


ANNESS I

L-Isem Komuni,

In-Numri ta' Identifikazzjoni

L-Isem tal-IUPAC

Il-Purità (1)

Id-data tal-approvazzjoni

L-iskadenza tal-approvazzjoni

Id-dispożizzjonijiet speċifiċi

2,4-D

In-Nru tal-CAS: 94-75-7

In-Nru CIPAC: 1

(2,4-diklorofenossi) aċidu aċetiku

≥ 960 g/kg

Impuritajiet:

 

Fenoli ħielsa (espressi bħala 2,4-DCP): mhux iktar minn 3 g/kg.

 

L-għadd ta' dijossini u furani (WHO-TCDD TEQ) (2): mhux iktar minn 0,01 mg/kg.

L-1 ta' Jannar 2016

Il-31 ta' Diċembru 2030

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta' eżami dwar il-2,4-D, u b'mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

F'din l-evalwazzjoni ġenerali, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lir-riskju lill-organiżmi akkwatiċi, lill-organiżimi terrestri u lill-konsumaturi f'każijiet ta' aktar minn 750 g/ha.

Fejn xieraq, il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju.

L-applikant għandu jippreżenta lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-Awtorità:

(1)

informazzjoni ta' konferma fil-forma tal-preżentazzjoni tar-riżultati sħaħ mill-istudju eżistenti fuq ġenerazzjoni waħda estiża;

(2)

informazzjoni ta' konferma fil-forma tal-preżentazzjoni tal-Assaġġ tal-Metamorfosi tal-Amfibji (AMA) (It-test Nru 231 tal-OECD (2009)) biex tivverifika l-proprjetajiet endokrinali potenzjali tas-sustanza.

L-informazzjoni stabbilita fil-punt (1) għandha tiġi ppreżentata sal-4 ta' Ġunju 2016 u l-informazzjoni stipulata fil-punt (2) sal-4 ta' Diċembru 2017.


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta' eżami.

(2)  Dijossini (l-għadd ta' dibenżo-para-dijossini poliklorinati (PCDDs) u dibenżofurani poliklorinati (PCDFs), espressi bħala l-ekwivalent tossiku (TEQ) tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) bl-użu tal-fatturi ta' ekwivalenza tossika tal-WHO (WHO–TEFs)).


ANNESS II

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-Parti A, titħassar l-entrata 27 dwar il-2,4-D;

(2)

fil-Parti B, tiżdied l-entrata li ġejja:

“94

2,4-D

In-Nru tal-CAS: 94-75-7

In-Nru CIPAC: 1

(2,4-diklorofenossi) aċidu aċetiku

≥ 960 g/kg

Impuritajiet:

 

Fenoli ħielsa (espressi bħala 2,4-DCP): mhux iktar minn 3 g/kg.

 

L-għadd totali ta' dijossini u furani (WHO-TCDD TEQ) (*): mhux iktar minn 0,01 mg/kg.

L-1 ta' Jannar 2016

Il-31 ta' Diċembru 2030

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta' eżami dwar il-2,4-D, u b'mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

F'din l-evalwazzjoni ġenerali, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lir-riskju lill-organiżmi akkwatiċi, lill-organiżimi terrestri u lill-konsumaturi f'każijiet ta' aktar minn 750 g/ha.

Fejn xieraq, il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju.

In-notifikatur għandu jressaq quddiem il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-Awtorità:

(1)

informazzjoni ta' konferma fil-forma tal-preżentazzjoni tar-riżultati sħaħ mill-istudju eżistenti fuq ġenerazzjoni waħda estiża;

(2)

informazzjoni ta' konferma fil-forma tal-preżentazzjoni tal-Assaġġ tal-Metamorfosi tal-Amfibji (AMA) (It-test Nru 231 tal-OECD (2009)) li tivverifika l-proprjetajiet endokrinali potenzjali tas-sustanza.

L-informazzjoni stabbilita fil-punt (1) għandha tiġi ppreżentata sl-4 ta' Ġunju 2016 u l-informazzjoni stipulata fil-punt (2) sal-4 ta' Diċembru 2017.


(*)  Dijossini (l-għadd ta' dibenżo-para-dijossini poliklorinati (PCDDs) u dibenżofurani poliklorinati (PCDFs), espressi bħala l-ekwivalent tossiku (TEQ) tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO)) bl-użu tal-fatturi ta' ekwivalenza tossika tal-WHO (WHO–TEFs)).”


14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/12


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2034

tat-13 ta' Novembru 2015

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

50,7

MA

82,7

MK

43,3

ZZ

58,9

0707 00 05

AL

78,9

TR

147,0

ZZ

113,0

0709 93 10

MA

81,2

TR

168,9

ZZ

125,1

0805 20 10

CL

185,6

MA

91,0

PE

166,7

TR

83,5

ZZ

131,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

TR

69,1

ZA

95,1

ZZ

82,1

0805 50 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0806 10 10

BR

289,3

EG

231,3

PE

253,2

TR

173,2

ZZ

236,8

0808 10 80

AR

151,8

CA

163,3

CL

84,7

MK

29,8

NZ

136,8

US

150,6

ZA

214,0

ZZ

133,0

0808 30 90

BA

86,2

CN

64,9

TR

131,0

ZZ

94,0


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/14


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/2035

tas-26 ta' Ottubru 2015

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fis-Sottokumitat dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli u fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ stabbilit permezz tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra, rigward l-adozzjoni tar-Regoli ta' Proċedura tas-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli, l-istabbiliment tal-lista ta' esperti tal-Kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli mis-Sottokumitat, u l-istabbiliment ta' lista ta' arbitri mill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 207(4) flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 431 tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa, u l-Ġeorġja, fuq in-naħa l-oħra (1) (“il-Ftehim”) jipprovdi għall-applikazzjoni provviżorja ta' parti mill-Ftehim.

(2)

L-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/494/UE (2) jispeċifika liema partijiet tal-Ftehim iridu jiġu applikati b'mod provviżorju, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment u l-funzjonament tas-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli u tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ, kif stipulat fl-Artikolu 408(4) tal-Ftehim (“il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ”), id-dispożizzjonijiet rigward il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli u dawk dwar is-soluzzjoni tat-tilwim.

(3)

Skont l-Artikolu 240(3) tal-Ftehim, is-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

(4)

Skont l-Artikolu 243(3) tal-Ftehim, is-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli għandu jistabbilixxi fl-ewwel laqgħa tiegħu lista ta' mill-inqas 15-il individwu li huma lesti u kapaċi jservu bħala esperti fi proċeduri tal-bord dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli.

(5)

Skont l-Artikolu 268(1) tal-Ftehim, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ għandu jistabbilixxi lista ta' mill-inqas 15-ilindividwu s li huma lesti u kapaċi jservu bħala arbitri fil-proċeduri ta' soluzzjoni tat-tilwim fi żmien sitt xhur mill-bidu tal-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim.

(6)

Għalhekk huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni tal-Unjoni fir-rigward tar-regoli ta' proċedura li għandhom jiġu adottati mis-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli, il-lista ta' esperti tal-Kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli li għandha tiġi stabbilita minn dak is-Sottokumitat, u fir-rigward il-lista ta' arbitri li għandha tiġi stabbilita mill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fis-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli stabbilit permezz tal-Artikolu 240 tal-Ftehim, fir-rigward tal-adozzjoni tar-Regoli ta' Proċedura ta' dak is-Sottokumitat u l-istabbiliment tal-lista ta' esperti dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz tad-Deċiżjonijiet ta' dak is-Sottokumitat mehmużin ma' din id-Deċiżjoni.

2.   Korrezzjonijiet tekniċi żgħar fl-abbozz tad-Deċiżjonijiet jistgħu jiġu maqbula mir-rappreżentanti tal-Unjoni fis-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli mingħajr deċiżjoni ulterjuri tal-Kunsill.

Artikolu 2

1.   Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ, fir-rigward tal-istabbiliment tal-lista ta' arbitri għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz tad-Deċiżjoni ta' dan is-Sottokumitat mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

2.   Korrezzjonijiet tekniċi żgħar fl-abbozz ta' Deċiżjoni jistgħu jiġu maqbula mir-rappreżentanti tal-Unjoni fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-Konfigurazzjoni tal-Kummerċ mingħajr deċiżjoni ulterjuri tal-Kunsill.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Ottubru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  ĠU L 261, 30.8.2014, p. 4.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/494/UE tas-16 ta' Ġunju 2014 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra (ĠU L 261, 30.8.2014, p. 1).


ABBOZZ

DEĊIŻJONI Nru 1/2015 TAS-SOTTOKUMITAT TAL-KUMMERĊ U L-IŻVILUPP SOSTENIBBLI BEJN L-UE U L-ĠEORĠJA

ta' …

li tadotta r-Regoli ta' Proċedura tiegħu

IS-SOTTOKUMITAT TAL-KUMMERĊ U L-IŻVILUPP SOSTENIBBLI BEJN L-UE U l-ĠEORĠJA,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa, u l-Ġeorġja, fuq in-naħa l-oħra (1), (“il-Ftehim”), u b'mod partikolari l-Artikolu 240 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 431 tal-Ftehim, partijiet tal-Ftehim ilhom japplikaw provviżorjament mill-1 ta' Settembru 2014.

(2)

Skont l-Artikolu 240 tal-Ftehim, is-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli, irid jissorvelja l-implimentazzjoni tal-Kapitolu 13 (Kummerċ u Żvilupp Sostenibbli) tat-Titolu IV (Kummerċ u materji relatati mal-Kummerċ) tal-Ftehim.

(3)

Skont l-Artikolu 240(3) tal-Ftehim, is-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli jrid jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tiegħu,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ir-Regoli ta' Proċedura tas-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli, kif stipulati fl-Anness, huma b'dan adottati.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi …,

Għas-Sottokumitat għall-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli

Il-Presidenza


(1)  ĠU L 261, 30.8.2014, p. 4.

ANNESS

Regoli ta' Proċedura tas-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli bejn l-UE u l-Ġeorġja

Artikolu 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Is-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli stabbilit skont l-Artikolu 240 tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa, u l-Ġeorġja fuq in-naħa l-oħra (“il-Ftehim”) għandu jassisti lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ, kif stipulat fl-Artikolu 408(4) tal-Ftehim (“il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ”), fit-twettiq ta' dmirijietu.

2.   Is-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli għandu jwettaq il-funzjonijiet stipulati fil-Kapitolu 13 (Kummerċ u Żvilupp Sostenibbli) tat-Titolu IV (Kummerċ u kwistjonijiet relatati mal-kummerċ) tal-Ftehim.

3.   Is-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli għandu jkun kompost minn rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Ġeorġja, responsabbli għall-affarijiet dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli.

4.   Rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-Ġeorġja li jkun responsabbli għal affarijiet dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli għandu jaġixxi bħala President tas-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli skont l-Artikolu 2.

5.   It-terminu “il-Partijiet” f'dawn ir-Regoli ta' Proċedura għandu jiġi definit kif previst fl-Artikolu 428 tal-Ftehim.

Artikolu 2

Dispożizzjonijiet speċifiċi

1.   L-Artikoli 2 sa 14 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ġeorġja għandhom japplikaw, sakemm ma jkunx previst mod ieħor f'dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

2.   Ir-referenzi għall-Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandhom jinqraw bħala referenzi għall-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ. Ir-referenzi għall-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jew il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ għandhom jinqraw bħala referenzi għas-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli.

Artikolu 3

Laqgħat

Is-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli għandu jiltaqa' kif meħtieġ. Il-Partijiet għandhom jimmiraw li jiltaqgħu darba fis-sena.

Artikolu 4

Emenda tar-Regoli ta' Proċedura

Dawn ir-Regoli ta' Proċedura jistgħu jiġu emendati b'deċiżjoni tas-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli bejn l-UE u l-Ġeorġja skont l-Artikolu 240 tal-Ftehim.


ABBOZZ

DEĊIŻJONI Nru 2/2015 TAS-SOTTOKUMITAT TAL-KUMMERĊ U L-IŻVILUPP SOSTENIBBLI BEJN L-UE U L-ĠEORĠJA

ta' …

li tistabbilixxi l-lista ta' esperti dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli

IS-SOTTOKUMITAT TAL-KUMMERĊ U L-IŻVILUPP SOSTENIBBLI BEJN L-UE U l-ĠEORĠJA,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa, u l-Ġeorġja, fuq in-naħa l-oħra (1), (“il-Ftehim”), u b'mod partikolari l-Artikolu 243 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 431 tal-Ftehim, partijiet tal-Ftehim ilhom japplikaw provviżorjament mill-1 ta' Settembru 2014.

(2)

Skont l-Artikolu 243(3) tal-Ftehim, is-Sottokumitat tal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli jrid jistabbilixxi lista ta' mill-inqas 15-il individwu li huma lesti u kapaċi jservu bħala esperti fi proċeduri tal-bord,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-lista ta'esperti dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli għall-finijiet tal-Artikolu 243 tal-Ftehim hija stabbilita kif previst fl-Anness.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi …,

Għas-Sottokumitat għall-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli

Il-Presidenza


(1)  ĠU L 261, 30.8.2014, p. 4.

ANNESS

LISTA TA' ESPERTI DWAR IL-KUMMERĊ U L-IŻVILUPP SOSTENIBBLI

I.

Esperti proposti mill-Ġeorġja

1.

Nata Sturua

2.

David Kikodze

3.

Marina Shvangiradze

4.

Ilia Osepashvili

5.

Roin Migriauli

II.

Esperti proposti mill-UE

1.

Eddy Laurijssen

2.

Jorge Cardona

3.

Karin Lukas

4.

Hélène Ruiz Fabri

5.

Laurence Boisson De Chazournes

6.

Geert Van Calster

III.

Presidenti

1.

Jill Murray (l-Awstralja)

2.

Janice Bellace (l-Istati Uniti tal-Amerika)

3.

Ross Wilson (New Zealand)

4.

Arthur Appleton (l-Istati Uniti tal-Amerika)

5.

Nathalie Bernasconi (l-Iżvizzera)


ABBOZZ

DEĊIŻJONI Nru 3/2015 IL-KUMITAT TA' ASSOĊJAZZJONI FIL-KONFIGURAZZJONI TAL-KUMMERĊ BEJN L-UE U L-ĠEORĠJA

ta'

li tistabbilixxi l-lista ta' arbitri msemmija fl-Artikolu 268(1) tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa waħda, u r-Repubblika tal-Ġeorġja, fuq in-naħa l-oħra

IL-KUMITAT TA' ASSOĊJAZZJONI FIL-KONFIGURAZZJONI TAL-KUMMERĊ,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa l-waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra (1), (“il-Ftehim”),, u b'mod partikolari l-Artikolu 268(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 431 tal-Ftehim, partijiet tal-Ftehim ilhom japplikaw provviżorjament mill-1 ta' Settembru 2014.

(2)

Skont l-Artikolu 408(3) tal-Ftehim, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni għandu s-setgħa li jadotta deċiżjonijiet kif previst f'dan il-Ftehim.

(3)

Skont l-Artikolu 268(1) tal-Ftehim, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tal-Kummerċ, kif stipulat fl-Artikolu 408(4) tal-Ftehim, irid jistabbilixxi lista ta' mill-inqas 15-il individwu li huma lesti u jservu bħala arbitri, fil-proċeduri ta' soluzzjoni tat-tilwim fi żmien sitt xhur mill-bidu tal-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-listi ta' arbitri għall-finijiet tal-Artikolu 268(1) ta' dan il-Ftehim hija stabbilita kif stipulat fl-Anness.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi …,

Għas-Sottokumitat għall-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli

Il-Presidenza


(1)  ĠU L 261, 30.8.2014, p. 4.

ANNESS

LISTA TA' ARBITRI

I.

Arbitri proposti mill-Ġeorġja

1.

Christian Häberli (l-Iżvizzera)

2.

Donald McRae (il-Kanada)

3.

John Adank (New Zealand)

4.

Ronald Saborio (il-Kosta Rika)

5.

Thomas Cottier (l-Iżvizzera)

II.

Arbitri proposti mill-UE

1.

Claus–Dieter Ehlermann

2.

Giorgio Saccerdoti

3.

Jacques Bourgeois

4.

Pieter Jan Kuijper

5.

Ramon Torrent

III.

Presidenti

1.

David Unterhalter (l-Afrika t'Isfel)

2.

Merit Janow (l-Istati Uniti)

3.

Helge Seland (in-Norveġja)

4.

Leora Blumberg (l-Afrika t'Isfel)

5.

William Davey (l-Istati Uniti)


14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/22


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/2036

tas-26 ta' Ottubru 2015

li taħtar erba' membri supplenti Taljani fil-Kumitat tar-Reġjuni

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 305 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Gvern Taljan,

Billi:

(1)

Fis-26 ta' Jannar, fil-5 ta' Frar u fit-23 ta' Ġunju 2015, il-Kunsill adotta d-Deċiżjonijiet (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) u (UE) 2015/994 (3) li jaħtru l-membri u l-membri supplenti fil-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta' Jannar 2015 sal-25 ta' Jannar 2020.

(2)

Konsegwentement għat-tmiem tal-mandat tas-Sinjura Bianca Maria D'ANGELO, is-Sinjura Paola GIORGI, is-Sinjura Carmen MURATORE u s-Sur Nicola VENDOLA, saru vakanti s-siġġijiet ta' erba' membri supplenti fil-Kumitat tar-Reġjuni.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dawn li ġejjin huma b'dan maħturin fil-Kumitat tar-Reġjuni għall-bqija tal-mandat attwali, jiġifieri sal-25 ta' Jannar 2020, bħala membri supplenti:

Sig.ra Manuela BORA, Consigliere regionale e Assessore della Regione Marche,

Sig.ra Ilaria CAVO, Consigliere regionale e Assessore della Regione Liguria,

Sig. Vincenzo de Luca, Presidente della Regione Campania,

Sig. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, is-26 ta' Ottubru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

C. DIESCHBOURG


(1)  ĠU L 20, 27.1.2015, p. 42.

(2)  ĠU L 31, 7.2.2015, p. 25.

(3)  ĠU L 159, 25.6.2015, p. 70.


14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/23


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/2037

tal-10 ta' Novembru 2015

li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interessi tal-Unjoni Ewropea, il-Protokoll tal-2014 għall-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, 1930, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-politika soċjali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 153(2), flimkien mal-punti (a) u (b) tal-Artikolu 153(1) u l-Artikolu 218(6)(a)(v) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

L-Unjoni qed tħeġġeġ ir-ratifika tal-konvenzjonijiet internazzjonali tax-xogħol, ikklassifikati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) bħala aġġornati, biex jingħata kontribut lill-isforzi tal-Unjoni biex tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u xogħol diċenti għal kulħadd u biex jinqered it-traffikar tal-bnedmin kemm fl-Unjoni kif ukoll barra minnha. Il-ħarsien tal-prinċipji fundamentali u d-drittijiet fil-post tax-xogħol huwa aspett ewlieni ta' dik il-promozzjoni.

(2)

Il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, 1930, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, li l-Protokoll tal-2014 jissupplimenta, hija Konvenzjoni tal-ILO fundamentali u għandha effett fuq ir-regoli li jirreferu għall-istandards ewlenin tax-xogħol.

(3)

Partijiet mir-regoli previsti fil-Protokoll tal-2014 tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, 1930, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (“il-Protokoll”), jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-Unjoni skont l-Artikolu 153(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). B'mod partikolari, xi regoli tal-Protokoll diġà huma koperti mill-acquis tal-UE fil-qasam tal-politika soċjali. F'dak ir-rigward, l-Artikoli 1(1), 2(a) u 2(d) tal-Protokoll, b'mod partikolari, jikkonċernaw kwistjonijiet koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE (1), id-Direttiva 2008/104/KE tal-Paralament Ewropew u tal-Kunsill (2), kif ukoll id-Direttivi dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol, inkluża d-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE (3), id-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), id-Direttiva tal-Kunsill 94/33/KE (5) u d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE (6).

(4)

L-Artikolu 19(4) tal-Kostituzzjoni tal-ILO, dwar l-adozzjoni u r-ratifika ta' Konvenzjonijiet, japplika bl-istess mod għal Protokolli, li huma ftehimiet internazzjonali li jorbtu, soġġetti għal ratifika u marbutin ma' Konvenzjonijiet.

(5)

L-Unjoni ma tistax tirratifika l-Protokoll billi l-Istati biss jistgħu jkunu Partijiet fih.

(6)

Għalhekk l-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati jirratifikaw il-Protokoll, filwaqt li jaġixxu b'mod konġunt fl-interess tal-Unjoni, fir-rigward ta' dawk il-partijiet li jaqgħu fil-kompetenza tal-Unjoni skont l-Artikolu 153(2) tat-TFUE.

(7)

Il-partijiet tal-Protokoll li jaqgħu taħt il-kompetenza mogħtija lill-Unjoni, għajr il-partijiet relatati mal-politika soċjali ser ikunu soġġetti għal Deċiżjoni adottata b'mod parallel ma' din id-Deċiżjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Istati Membri huma b'dan awtorizzati li jirratifikaw, għall-partijiet li jaqgħu fil-kompetenza mogħtija lill-Unjoni taħt l-Artikolu 153(2) tat-TFUE, il-Protokoll tal-2014 tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, 1930, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiddepożitaw l-istrumenti tagħhom ta' ratifika tal-Protokoll mad-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol kemm jista' jkun malajr, preferibbilment sal-31 ta' Diċembru 2016.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Novembru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

P. GRAMEGNA


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-14 ta' Ottubru 1991 dwar l-obbligazzjoni ta' min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg (ĠU L 288, 18.10.1991, p. 32).

(2)  Id-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar xogħol temporanju permezz ta' aġenzija (ĠU L 327, 5.12.2008, p. 9).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).

(4)  Id-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru 2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol (ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9).

(5)  Id-Direttiva tal-Kunsill 94/33/KE tat-22 ta' Ġunju 1994 dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol (ĠU L 216, 20.8.1994, p. 12).

(6)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (l-għaxar Direttiva partikolari fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 348, 28.11.1992, p. 1).


14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/25


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2038

tat-13 ta' Novembru 2015

dwar l-ekwivalenza bejn il-qafas regolatorju tar-Repubblika tal-Korea għal kontropartijiet ċentrali u r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-proċedura għar-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) stabbiliti f'pajjiżi terzi, stipulata fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha l-għan li tippermetti lis-CCPs stabbiliti u awtorizzati f'pajjiżi terzi li għandhom standards regolatorji ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament, li jipprovdu servizzi ta' kklirjar lill-membri tal-ikklirjar jew liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Il-proċedura ta' rikonoxximent u d-deċiżjoni ta' ekwivalenza prevista fiha għalhekk jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li jitnaqqas ir-riskju sistemiku billi jiġi estiż l-użu ta' CCPs sikuri u sodi biex jikklerjaw il-kuntratti tad-derivattivi barra l-borża (“OTC”), inkluż fejn dawk is-CCPs ikunu stabbiliti u awtorizzati f'pajjiż terz.

(2)

Sabiex reġim legali ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għar-reġim legali tal-Unjoni fir-rigward ta' CCPs, l-eżitu sostanzjali tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. Għalhekk l-għan ta' din il-valutazzjoni ta' ekwivalenza huwa li jiġi verifikat li l-arranġamenti legali u superviżorji tar-Repubblika tal-Korea (minn hawn 'il quddiem “il-Korea t'Isfel”) jiżguraw li s-CCPs stabbiliti u awtorizzati hemm ma jesponux lil membri tal-ikklirjar jew lil ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal livell ogħla ta' riskju milli dawn tal-aħħar jistgħu jkunu esposti għalih minn CCPs awtorizzati fl-Unjoni u li, konsegwentement, ma joħolqux livelli inaċċettabbli ta' riskju sistemiku fl-Unjoni.

(3)

Fl-1 ta' Ottubru 2013, il-Kummissjoni rċeviet il-parir tekniku tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (“ESMA”) dwar l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs awtorizzati fil-Korea t'Isfel. Dan il-parir tekniku identifika għadd ta' differenzi bejn ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli, fuq livell ġuriżdizzjonali, għal CCPs fil-Korea t'Isfel u r-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għas-CCPs skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Madankollu, din id-Deċiżjoni mhijiex ibbażata biss fuq analiżi komparattiva tar-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għas-CCPs fil-Korea t'Isfel, iżda wkoll fuq valutazzjoni tal-eżitu ta' dawk ir-rekwiżiti, u fuq l-adegwatezza tagħhom biex inaqqsu r-riskji li l-membri tal-ikklirjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jistgħu jkunu esposti għalihom, b'mod meqjus ekwivalenti għall-eżitu tar-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Għalhekk, ir-riskji ferm aktar baxxi inerenti f'attivitajiet ta' kklirjar imwettqa fis-swieq finanzjarji li huma iżgħar mis-suq finanzjarju tal-Unjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'mod partikolari.

(4)

Skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, iridu jintlaħqu tliet kundizzjonijiet sabiex jiġi determinat li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' pajjiż terz rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(5)

Skont l-ewwel kundizzjoni, is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(6)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti tal-Korea t'Isfel għas-CCPs awtorizzati hemmhekk jikkonsistu fl-Att 2013 dwar is-Servizzi ta' Investiment Finanzjarju u s-Swieq Kapitali (“FSCMA”), inkluż għadd ta' regolamenti subordinati li jimplimentaw l-FCSMA.

(7)

Is-CCPs huma awtorizzati mill-Kummissjoni ta' Servizzi Finanzjarji (“FSC”). Sabiex tagħti l-awtorizzazzjoni għall-ikklirjar, l-FSC trid taċċerta ruħha li fost affarijiet oħra, is-CCP għandha kapital azzjonarju ekwivalenti għall-minimu regolatorju stabbilit, li għandha pjan tan-negozju sod u xieraq, li għandha riżorsi umani, tagħmir tal-ipproċessar tad-dejta u faċilitajiet oħra fiżiċi li huma suffiċjenti biex tipproteġi lill-investituri u twettaq negozju tal-ikklirjar, li m'għandha l-ebda uffiċjal li huwa skwalifikat skont l-FSCMA, li għandha fis-seħħ sistema biex jiġu evitati l-kunflitti ta' interess, u li l-azzjonisti tagħha għandhom kapaċitajiet finanzjarji adegwati, huma f'qagħda finanzjarja tajba u huma soċjalment kredibbli. Meta tagħti awtorizzazzjoni, l-FSC tista tehmeż kondizzjonijiet li jistgħu jkunu meħtieġa biex tiġi żgurata l-integrità tal-maniġment tas-CCP u ż-żamma tal-ordni tajba tas-suq. Is-CCPs awtorizzati jkunu mbagħad soġġetti għal superviżjoni kontinwa mill-FSC, kif ukoll għal sorveljanza mill-Bank tal-Korea skont l-Att tal-Bank tal-Korea.

(8)

L-FSC esprimiet l-intenzjoni tagħha li tevalwa l-infrastrutturi tas-Suq Finanzjarju tagħha (“FMIs”) billi tqabbel mal-istandards internazzjonali stabbiliti skont il-Prinċipji għall-Infrastrutturi tas-Suq Finanzjarju (“PFMIs”) maħruġa f'April 2012 mill-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagament u tas-Saldu (2) (“CPSS”) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (“IOSCO”). F'Marzu 2015 l-FSC ħarġet il-Linja Gwida tan-Negozju għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji, li tipprovdi standards speċifiċi li l-FMIs għandhom jimxu magħhom fit-twettiq tan-negozju skont l-FSCMA u r-regolamenti subordinati tiegħu. Il-Linja Gwida organizzat mill-ġdid l-24 prinċipju ewlieni tal-PFMIs f'14-il prinċipju skont ċirkostanzi domestiċi, u tipprovdi standards dettaljati għall-implimentazzjoni tagħhom. F'Diċembru 2012, il-Bank tal-Korea emenda r-“Regolament dwar l-Operazzjoni u l-Ġestjoni tas-Sistemi tal-Pagamenti u tas-Saldu” tiegħu biex jadotta l-PFMIs bħala l-istandards ta' sorveljanza tiegħu.

(9)

L-FSCMA u r-regolamenti subordinati tiegħu jeħtieġu wkoll li s-CCPs jadottaw regoli u proċeduri interni li huma meħtieġa għar-regolamentazzjoni xierqa tal-faċilitajiet tal-ikklirjar u s-saldu tagħha. Għalhekk, ir-rekwiżiti tal-FSCMA, ir-regolamenti subordinati tiegħu, il-Linja Gwida u r-Regolament dwar l-Operazzjoni u l-Ġestjoni tas-Sistemi tal-Pagamenti u tas-Saldu huma implimentati fir-regoli u l-proċeduri interni tal-kmamar tal-ikklirjar. Taħt l-FSCMA, kull reviżjoni li ssir lill-artikoli ta' inkorporazzjoni jew lir-regoli u proċeduri interni tas-CCPs trid tiġi approvata mill-FSC.

(10)

Għalhekk, ir-rekwiżiti legalment vinkolanti fil-Korea t'Isfel għandhom struttura fuq żewġ saffi. L-FSCMA u r-regolamenti subordinati tiegħu jistabbilixxu l-istandards ta' livell għoli li s-CCPs għandhom jikkonformaw magħhom sabiex jiksbu awtorizzazzjoni biex jipprovdu servizzi ta' kklirjar fil-Korea t'Isfel. Dawn ir-regoli primarji jinkludu l-ewwel saff ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fil-Korea t'Isfel. Sabiex jagħtu prova ta' konformità mar-regoli primarji, is-CCPs iridu jissottomettu r-regoli u l-proċeduri interni tagħhom lill-FSC għall-approvazzjoni b'konformità mal-Linja Gwida tan-Negozju għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji. Dawn ir-regoli u proċeduri interni jinkludu t-tieni saff ta' rekwiżiti fil-Korea t'Isfel.

(11)

Il-valutazzjoni ta' ekwivalenza tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs fil-Korea t'Isfel għandha tqis ukoll l-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju li huma jiżguraw f'termini tal-livell ta' riskju li l-membri tal-ikklirjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jkunu esposti għalih minħabba l-parteċipazzjoni tagħhom f'dawn l-entitajiet. L-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju huwa determinat kemm mill-livell ta' riskju inerenti fl-attivitajiet ta' kklirjar imwettqa mis-CCP ikkonċernata, li jiddependi mid-daqs tas-suq finanzjarju li topera fih, kif ukoll minn kemm huma xierqa l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs biex inaqqsu dak il-livell ta' riskju. Sabiex jinkiseb l-istess eżitu ta' mitigazzjoni tar-riskju, huma meħtieġa rekwiżiti ta' mitigazzjoni tar-riskju aktar stretti għas-CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji ikbar li għandhom livell ta' riskju inerenti ogħla, minn dawk ta' CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji iżgħar li għandhom livell ta' riskju inerenti iktar baxx.

(12)

Id-daqs tas-suq finanzjarju fejn is-CCPs awtorizzati fil-Korea t'Isfel iwettqu l-attivitajiet tal-ikklirjar tagħhom huwa ferm iżgħar minn dak fejn iwettqu l-attivitajiet tagħhom is-CCPs stabbiliti fl-Unjoni. B'mod partikolari, tul l-aħħar tliet snin, il-valur totali tat-tranżazzjonijiet ikklerjati fil-Korea t'Isfel irrappreżenta inqas minn 1 % tal-valur totali tat-tranżazzjonijiet tad-derivattivi kklerjati fl-Unjoni. Għalhekk, il-parteċipazzjoni tas-CCPs awtorizzati fil-Korea t'Isfel tesponi lill-membri tal-ikklirjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal riskji ferm iktar baxxi mill-parteċipazzjoni tagħhom f'CCPs awtorizzati fl-Unjoni.

(13)

L-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs awtorizzati fil-Korea t'Isfel jistgħu għalhekk jitqiesu bħala ekwivalenti meta dawn ikunu xierqa biex itaffu dak il-livell iktar baxx ta' riskju. Ir-regoli primarji applikabbli għal dawn is-CCPs, flimkien mar-regoli u l-proċeduri interni tagħhom li jimplimentaw il-PFMIs, itaffu l-livell aktar baxx ta' riskju li jeżisti fil-Korea t'Isfel u jiksbu eżitu ta' mitigazzjoni tar-riskju ekwivalenti għal dak li jipprova jikseb ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(14)

Il-Kummissjoni għalhekk tikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Korea t'Isfel jiżguraw li s-CCPs awtorizzati hemm jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(15)

Skont it-tieni kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Korea t'Isfel fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemm iridu jipprovdu għas-superviżjoni u l-infurzar effettivi ta' dawn is-CCPs fuq bażi kontinwa.

(16)

L-FSC hija responsabbli għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tar-regoli superviżorji u għall-ispezzjoni u l-eżaminar tal-istituzzjonijiet finanzjarji. L-FSC, bħala s-superviżur ewlieni tas-CCPs, għandha s-setgħa sħiħa li tikkontrollahom u tippenalizzahom, inkluż fost affarijiet oħra, il-poter li tirrevoka l-liċenzja tas-CCPs, is-setgħa li tissospendi u titrasferixxi n-negozju tas-CCPs, u s-setgħa li timponi sanzjonijiet fuq is-CCPs. Is-superviżjoni ta' kuljum hija mwettqa mis-Servizz Finanzjarju Superviżorju (“FSS”) li jaġixxi taħt is-sorveljanza tal-FSC. Is-CCPs huma soġġetti għal spezzjoni kull sentejn, kull waħda b'tul ta' erba' ġimgħat, u għal spezzjonijiet mhux perjodiċi fuq talba tal-kontrollur. L-FSS iwettaq monitoraġġ kontinwu tal-konformità tas-CCPs mar-rekwiżiti tal-ġestjoni tar-riskju permezz ta' sorveljanza u proċeduri ta' eżaminar ibbażati fuq ir-riskju, inkluż l-ittestjar tar-rekwiżiti prudenzjali. Barra minn hekk, wieħed mill-għanijiet prinċipali tas-sorveljanza tas-CCPs awtorizzati fil-Korea t'Isfel mill-Bank tal-Korea hu li jiżgura s-sikurezza u l-effiċjenza tagħhom. Hu jwettaq sorveljanza billi jevalwa informazzjoni dwar CCPs, iwettaq valutazzjonijiet tagħhom kull sentejn billi jqabbel mal-PFMIs, u jitlob titjib jekk ikun meħtieġ. Il-Bank tal-Korea għandu l-awtorità li jitlob li jsir dan it-titjib, bil-qbil tal-Kumitat għall-Politika Monetarja jekk huwa titjib maġġuri.

(17)

Għalhekk il-Kummissjoni tikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Korea t'Isfel fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemm jipprovdu għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa.

(18)

Skont it-tielet kundizzjoni tal-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Korea t'Isfel iridu jinkludu sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs awtorizzati skont reġimi legali ta' pajjiżi terzi (“CCPs ta' pajjiżi terzi”).

(19)

CCPs ta' pajjiżi terzi li jixtiequ jikklerjaw id-derivattivi OTC fil-Korea t'Isfel iridu japplikaw għall-approvazzjoni mal-FSC.

(20)

Sabiex tingħata l-approvazzjoni, il-ġuriżdizzjoni fejn hi stabbilita s-CCP għandu jkollha reġim regolatorju b'saħħtu biżżejjed li hu simili għall-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fil-Korea t'Isfel. Il-konklużjoni tal-arranġamenti ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Korea t'Isfel u dawk kompetenti tal-pajjiż terz hija meħtieġa wkoll qabel ma tiġi approvata l-applikazzjoni tas-CCP tal-pajjiż terz.

(21)

Il-proċedura ta' rikonoxximent tar-reġim legali tal-Korea t'Isfel applikabbli għal CCPs ta' pajjiżi terzi li jixtiequ jikklerjaw id-derivattivi OTC hemmhekk għandha għalhekk tiġi kkunsidrata bħala waħda li tipprovdi sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi.

(22)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jistgħu għalhekk jitqiesu milħuqa mill-arranġamenti legali u superviżorji tal-Korea t'Isfel rigward CCPs awtorizzati bihom, u dawn l-arranġamenti legali u superviżorji għandhom jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Il-Kummissjoni għandha tkompli tissorvelja fuq bażi regolari l-evoluzzjoni tal-qafas legali u superviżorju għas-CCPs fil-Korea t'Isfel u t-twettiq tal-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-deċiżjoni.

(23)

Ir-reviżjoni regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fil-Korea t'Isfel għas-CCPs awtorizzati bihom għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq rieżami speċifiku fi kwalunkwe ħin barra l-ambitu tal-analiżi ġenerali, fejn l-iżviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija b'din id-deċiżjoni. Tali valutazzjoni mill-ġdid tista' twassal għall-irtirar tar-rikonoxximent tal-ekwivalenza.

(24)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Korea t'Isfel li jikkonsistu fl-Att 2013 dwar is-Servizzi ta' Investiment Finanzjarju u s-Swieq Kapitali u r-regolamenti subordinati tiegħu kif inhuma kkomplementati mil-Linji Gwida ta' Negozju għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji u r-Regolament dwar l-Operazzjoni u l-Ġestjoni tas-Sistemi tal-Pagamenti u tas-Saldu, u applikabbli għas-CCPs awtorizzati bihom għandhom jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Mill-1 ta' Settembru 2014, il-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagament u tas-Saldu biddel ismu għal Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u l-Infrastrutturi tas-Suq “CPMI”.


14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/29


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2039

tat-13 ta' Novembru 2015

dwar l-ekwivalenza bejn il-qafas regolatorju tal-Afrika t'Isfel għal kontropartijiet ċentrali u r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet, (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-proċedura għar-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) stabbiliti f'pajjiżi terzi, stipulata fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha l-għan li tippermetti lis-CCPs stabbiliti u awtorizzati f'pajjiżi terzi li għandhom standards regolatorji ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament, li jipprovdu servizzi tal-ikklirjar lill-membri tal-ikklirjar jew lil ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Għalhekk, din il-proċedura ta' rikonoxximent u d-deċiżjoni tal-ekwivalenza prevista fiha jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, li jitnaqqas ir-riskju sistemiku billi jiġi estiż l-użu ta' CCPs sikuri u sodi biex jikklerjaw il-kuntratti tad-derivattivi barra l-borża (“OTC”), inkluż fejn dawk is-CCPs ikunu stabbiliti u awtorizzati f'pajjiż terz.

(2)

Sabiex reġim legali ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għar-reġim legali tal-Unjoni fir-rigward ta' CCPs, l-eżitu sostanzjali tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għandu jkun ekwivalenti għall-objettivi regolatorji tar-rekwiżiti tal-Unjoni. Għalhekk, l-għan ta' din il-valutazzjoni ta' ekwivalenza huwa li tivverifika li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Afrika t-Isfel jiżguraw li s-CCPs stabbiliti u awtorizzati hemmhekk ma jesponux lill-membri tal-ikklirjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal livell ogħla ta' riskju milli dawn jistgħu jkunu esposti għalih minn CCPs awtorizzati fl-Unjoni u, konsegwentement, ma joħolqux livelli inaċċettabbli ta' riskju sistemiku fl-Unjoni.

(3)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq l-eżitu tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fl-Afrika t'Isfel, u fuq kemm dawn huma adegwati biex inaqqsu r-riskji li l-membri tal-ikklirjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jistgħu jkunu esposti għalihom, b'mod li jista' jitqies ekwivalenti għall-effetti tar-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Għalhekk, ir-riskji ferm aktar baxxi inerenti f'attivitajiet ta' kklirjar imwettqa fis-swieq finanzjarji li huma iżgħar mis-suq finanzjarju tal-Unjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'mod partikolari.

(4)

Skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, iridu jintlaħqu tliet kundizzjonijiet sabiex jiġi determinat li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' pajjiż terz rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(5)

Skont l-ewwel kundizzjoni, is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(6)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti tal-Afrika t'Isfel għas-CCPs awtorizzati hemmhekk jikkonsistu fl-Att tas-Swieq Finanzjarji, l-Att Nru 19 tal-2012 (“FMA”). Ir-Reġistratur tas-Servizzi tat-Titoli (“Reġistratur”) għandu sett komprensiv ta' setgħat biex jissorvelja, jimmonitorja u jinvestiga kmamar tal-ikklirjar awtorizzati biex joperaw fl-Afrika t'Isfel (“kmamar tal-ikklirjar liċenzjati”).

(7)

L-FMA jistabbilixxi d-dazji u r-rekwiżiti li l-kmamar tal-ikklirjar iridu jikkonformaw magħhom. B'mod partikolari, skont l-FMA, ir-Reġistratur jagħti l-awtorizzazzjoni sabiex kamra tal-ikklirjar topera bħala entità liċenzjata, sakemm l-applikant jikkonforma ma' dawn ir-rekwiżiti u jikkontribwixxi biex jiġu milħuqa l-għanijiet stabbiliti fl-FMA, inklużi l-mitigazzjoni tar-riskju sistemiku u l-assigurazzjoni li s-swieq finanzjarji tal-Afrika t'Isfel huma ġusti, effiċjenti u trasparenti. Sabiex jassigura li dawn ir-rekwiżiti huma osservati, ir-Reġistratur jista' jimponi l-kundizzjonijiet li jqis xierqa meta jagħti awtorizzazzjoni. Kmamar tal-ikklirjar liċenzjati għandhom iwettqu l-operat tagħhom b'mod ġust u trasparenti u b'rispett dovut lejn id-drittijiet tal-membri tal-ikklirjar u l-klijenti tagħhom. Barra minn hekk, skont l-FMA, kmamar tal-ikklirjar liċenzjati għandhom jikkonformaw ma' standards internazzjonali ta' sorveljanza, inklużi l-Prinċipji għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji (“il-PFMIs”) maħruġa f'April 2012 mill-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagamenti u s-Saldu (2) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (“IOSCO”).

(8)

L-FMA jagħti l-poter lill-Ministru tal-Finanzi li jagħmel regolamenti fir-rigward ta' kwalunkwe kwistjoni oħra meħtieġa mill-FMA jew permessa li tiġi preskritta minnu, jew kwalunkwe kwistjoni oħra meħtieġa sabiex ikun hemm amministrazzjoni u implimentazzjoni aħjar tal-FMA. Barra minn hekk, ir-Reġistratur għandu s-setgħa skont l-FMA, li joħroġ linji gwida dwar l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tal-FMA u li jieħu kull miżura li jqis neċessarja għat-twettiq xieraq u l-eżerċizzju tal-funzjonijiet u d-dmirijiet tal-FMA, jew għall-implimentazzjoni tiegħu.

(9)

Il-valutazzjoni ta' ekwivalenza tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għall-kmamar tal-ikklirjar liċenzjati għandha tqis ukoll l-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju żgurat minn dawn l-arranġamenti, f'termini tal-livell ta' riskju li l-membri tal-ikklirjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jkunu esposti għalih minħabba l-parteċipazzjoni tagħhom fi kmamar tal-ikklirjar liċenzjati. L-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju huwa determinat kemm mill-livell ta' riskju inerenti fl-attivitajiet ta' kklirjar imwettqa mis-CCP kkonċernata, li jiddependi mid-daqs tas-suq finanzjarju li topera fih, u minn kemm huma xierqa l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs biex inaqqsu dak il-livell ta' riskju. Sabiex jinkiseb l-istess eżitu ta' mitigazzjoni tar-riskju, huwa meħtieġ li jkun hemm rekwiżiti ta' mitigazzjoni tar-riskju aktar stretti għas-CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji ikbar li għandhom livell ta' riskju inerenti ogħla, minn dawk ta' CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji iżgħar, li għandhom livell ta' riskju inerenti iktar baxx.

(10)

Id-daqs tas-suq finanzjarju fejn il-kmamar tal-ikklirjar liċenzjati jwettqu l-attivitajiet tal-ikklirjar tagħhom huwa ferm iżgħar minn ta' dak fejn iwettqu l-attivitajiet tagħhom is-CCPs stabbiliti fl-Unjoni. B'mod partikolari, tul l-aħħar tliet snin, il-valur totali tat-tranżazzjonijiet tad-derivattivi kklerjati fl-Afrikja t'Isfel irrappreżentaw inqas minn 1 % tal-valur totali tat-tranżazzjonijiet tad-derivattivi kklerjati fl-Unjoni. Għalhekk, il-parteċipazzjoni fi kmamar tal-ikklirjar liċenzjati tesponi lill-membri tal-ikklirjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal riskji ferm iktar baxxi mill-parteċipazzjoni tagħhom f'CCPs awtorizzati fl-Unjoni.

(11)

L-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għal kmamar tal-ikklirjar liċenzjati jistgħu għalhekk jitqiesu bħala ekwivalenti meta dawn ikunu xierqa biex itaffu dak il-livell iktar baxx ta' riskju. Ir-regoli primarji applikabbli għall-kmamar tal-ikklirjar liċenzjati, li jirrikjedu konformità mal-PFMIs, itaffu l-livell aktar baxx ta' riskju li jeżisti fl-Afrika t'Isfel u jiksbu eżitu ta' mitigazzjoni tar-riskju ekwivalenti għal dak mixtieq fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(12)

Il-Kummissjoni għalhekk tikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Afrika t'Isfel jiżguraw li l-kmamar tal-ikklirjar liċenzjati awtorizzati hemm jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(13)

Skont it-tieni kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Afrika t'Isfel fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemm iridu jipprevedu għas-sorveljanza u l-infurzar effettivi ta' dawn is-CCPs fuq bażi kontinwa.

(14)

Ir-Reġistratur jissorvelja u jinforza l-konformità mal-FMA. B'mod partikolari, ir-Reġistratur jevalwa kull sena jekk il-kmamar tal-ikklerjajr liċenzjati jikkonformawx mal-FMA u mar-regoli u l-proċeduri interni tagħhom, kif ukoll mad-direttivi, talbiet, kundizzjonijiet jew rekwiżiti tar-Reġistratur magħmula skont l-FMA. Ir-Reġistratur għandu wkoll is-setgħa li jirrevoka jew jissospendi l-awtorizzazzjoni ta' kamra tal-ikklirjar liċenzjata, jekk din tal-aħħar tonqos milli tikkonforma mal-FMA, mar-regoli u l-proċeduri interni tagħha jew ma' direttiva, talba, kundizzjoni jew rekwiżit magħmula mir-Reġistratur skont l-FMA, fost oħrajn.

(15)

Ir-Reġistratur għandu s-setgħa li jitlob informazzjoni jew dokumenti minn kmamar tal-ikklirjar liċenzjati u li jwettaq spezzjonijiet fuq il-post. Wara li tkun seħħet spezzjoni fuq il-post, ir-Reġistratur jista', fost affarijiet oħra, jitlob lil kamra tal-ikklirjar reġistrata biex tieħu kwalunkwe pass jew li toqgħod lura milli twettaq kwalunkwe azzjoni, sabiex tintemm jew tiġi rrimedjata xi irregolarità. Jistgħu jiġu imposti pieni mir-Reġistratur f'kas li kamra tal-ikklirjar liċenzjata tonqos milli tissottometti kwalunkwe informazzjoni skont l-FMA. Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni u l-amministrazzjoni tal-FMA, ir-Reġistratur jista' joħroġ direttivi ġenerali jew direttivi indirizzati lil entità speċifika.

(16)

Għalhekk il-Kummissjoni tikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Afrika t'Isfel fir-rigward ta' CCPs awtorizzati minnhom jipprovdu superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa.

(17)

Skont it-tielet kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Afrika t'Isfel iridu jinkludu sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent tas-CCPs awtorizzati skont ir-reġimi legali ta' pajjiż terz (“CCPs ta' pajjiż terz”).

(18)

Is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz fejn l-arranġamenti legali u superviżorji huma ekwivalenti għal dawk tal-qafas regolatorju tal-Afrika t'Isfel, li għandhom regolament ekwivalenti dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra t-terroriżmu finanzjarju, u fejn is-CCPs ikunu soġġetti għal sorveljanza effettiva, jistgħu jipprovdu servizzi fl-Afrika t'Isfel, sakemm dawn ikunu awtorizzati mir-Reġistratur. Sabiex jagħti awtorizzazzjoni, ir-Reġistratur għandu jivvaluta l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni, filwaqt li jqis il-qafas regolatorju tal-pajjiż terz, u jista' wkoll jieħu kont tal-informazzjoni mogħtija minn kull awtorità superviżorja oħra, inklużi awtoritajiet superviżorji ta' pajjiż terz. Barra minn hekk, ir-Reġistratur jista' jeżenta lis-CCPs ta' pajjiż terz minn uħud mir-rekwiżiti meħtieġa skont l-FMA, jew minnhom kollha. Ir-Reġistratur jista' jidħol f'arranġamenti ta' kooperazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji jew superviżorji ta' pajjiżi terzi, bil-għan li s-superviżjoni tiġi koordinata fuq bażi kontinwa, u li jsir skambju ta' informazzjoni rigward CCPs ta' pajjiżi terzi awtorizzati f'pajjiż terz fejn l-arranġamenti legali u superviżorji huma ekwivalenti għal dawk tal-qafas regolatorju tal-Afrika t'Isfel, u li huma soġġetti għal superviżjoni effettiva fil-pajjiż terz li fih huma awtorizzati.

(19)

Filwaqt li ta' min jinnota li l-istruttura tal-proċedura ta' rikonoxximent tar-reġim legali tal-Afrika t'Isfel applikabbli għal CCPs ta' pajjiżi terzi hija differenti mill-proċedura stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 648/2012, din għandha madankollu tiġi kkunsidrata bħala waħda li tipprovdi sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi.

(20)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jistgħu għalhekk jitqiesu milħuqa mill-arranġamenti legali u superviżorji tal-Afrika t'Isfel rigward kmamar tal-ikklirjar liċenzjati, u dawn l-arranġamenti legali u superviżorji għandhom jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Il-Kummissjoni għandha tkompli tagħmel monitoraġġ fuq bażi kontinwa tal-evoluzzjoni tal-qafas legali u superviżorju tas-CCPs fl-Afrika t'Isfel, u tkompli tara li qed jitwettqu l-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-deċiżjoni.

(21)

Ir-reviżjoni regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fl-Afrika t'Isfel għas-CCPs awtorizzati hemmhekk għandha tkun mingħajr preġudizzju lejn il-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq rieżami speċifiku fi kwalunkwe ħin barra l-ambitu tal-analiżi ġenerali, fejn l-iżviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija b'din id-deċiżjoni. Tali valutazzjoni mill-ġdid tista' twassal għall-irtirar tar-rikonoxximent tal-ekwivalenza.

(22)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Afrika t'Isfel li jikkonsistu fl-Att tas-Swieqi Finanzjarji (FMA) u li huma applikabbli għall-kmamar tal-ikklirjar liċenzjati awtorizzati hemmhekk, jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Mill-1 ta' Settembru 2014, il-Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagamenti u s-Saldu biddel ismu għal Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u l-Infrastrutturi tas-Suq.


14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/32


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2040

tat-13 ta' Novembru 2015

dwar l-ekwivalenza bejn il-qafas regolatorju ta' numru ta' provinċji tal-Kanada għal kontropartijiet ċentrali u r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-proċedura għar-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) stabbiliti f'pajjiżi terzi, stipulata fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandha l-għan li tippermetti lis-CCPs stabbiliti u awtorizzati f'pajjiżi terzi li għandhom standards regolatorji ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament li jipprovdu servizzi ta' kklerjar lill-membri tal-ikklerjar jew ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Għalhekk, din il-proċedura ta' rikonoxximent u d-deċiżjoni ta' ekwivalenza prevista minnha jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li jitnaqqas ir-riskju sistemiku billi jiġi estiż l-użu ta' CCPs sikuri u sodi biex jikklerjaw il-kuntratti tad-derivattivi barra l-borża (“OTC”), inkluż fejn dawk is-CCPs ikunu stabbiliti u awtorizzati f'pajjiż terz.

(2)

Sabiex reġim legali ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għar-reġim legali tal-Unjoni fir-rigward ta' CCPs, l-eżitu sostanzjali tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. L-għan ta' din il-valutazzjoni ta' ekwivalenza huwa għalhekk li tivverifika li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-provinċji ta' Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario u Québec (minn hawn' il quddiem imsejħa “l-provinċji rilevanti”) fil-Kanada jiżguraw li s-CCPs stabiliti u awtorizzati hemmhekk ma jesponux lill-membri tal-ikklerjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal livell ogħla ta' riskju milli dawn jistgħu jkunu esposti għalih minn CCPs awtorizzati fl-Unjoni u, konsegwentement, ma joħolqux livelli inaċċettabbli ta' riskju sistemiku fl-Unjoni.

(3)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq valutazzjoni tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fil-provinċji rilevanti, u fuq kemm dawn huma adegwati biex inaqqsu r-riskji li l-membri tal-ikklerjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jistgħu jkunu esposti għalihom b'mod li jista' jitqies ekwivalenti għall-effett tar-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Għalhekk, ir-riskji ferm aktar baxxi inerenti f'attivitajiet ta' kklerjar imwettqa fis-swieq finanzjarji li huma iżgħar mis-suq finanzjarju tal-Unjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'mod partikolari.

(4)

Skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, iridu jintlaħqu tliet kundizzjonijiet sabiex jiġi determinat li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' pajjiż terz rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(5)

Skont l-ewwel kundizzjoni, is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(6)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti tal-Kanada għas-CCPs awtorizzati fil-provinċji rilevanti jikkonsistu fl-atti tat-titoli rispettivi u r-regoli u regolamenti skont dawk l-atti adottati mir-regolaturi tat-titoli ta' kull provinċja, kif ukoll kull deċiżjoni, direzzjoni jew ordni magħmula jew maħruġa minn dawn ir-regolaturi tat-titoli (ir-reġim ta' titoli provinċjali) u li huma applikabbli għal CCPs li joperaw f'dawn il-provinċji.

(7)

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, ir-regolaturi tat-titoli huma l-Alberta Securities Commission (ASC) f'Alberta; l-Autorité des marchés financiers (AMF) fil-Québec; Il-British Columbia Securities Commission (BCSC) fil-British Columbia; Il-Manitoba Securities Commission (MSC) f'Manitoba u l-Kummissjoni ta' Ontario dwar it-Titoli (OSC) f'Ontario. Ir-regolaturi tat-titoli jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw u jimplimentaw il-liġijiet u r-regolamenti tat-titoli u biex jamministraw, jissorveljaw u jinfurzaw il-liġijiet eżistenti b'mod konsistenti u kkoordinat.

(8)

CCP li tfittex li tikkonduċi negozju fi provinċja rilevanti trid tkun awtorizzata mir-regolatur tat-titoli rilevanti. Din l-awtorizzazzjoni tista' tieħu l-forma ta' rikonoxximent jew ta' eżenzjoni mir-rikonoxximent. Ir-rikonoxximent jimplika l-applikazzjoni sħiħa tar-reġim tat-titoli provinċjali rispettiv. Is-CCPs li joperaw f'diversi provinċji rilevanti għandhom jiġu awtorizzati bħala CCP rikonoxxuta minn tal-inqas provinċja waħda u huma soġġetti għall-iktar rekwiżiti stretti fost dawk applikabbli fil-provinċji fejn joperaw. Eżenzjoni mir-rikonoxximent hija ġeneralment provduta lil CCPs rikonoxxuti fi provinċja oħra, u għalhekk soġġetti għal superviżjoni diretta mir-regolatur tat-titoli tal-provinċja fejn is-CCP hi rikonoxxuta, sakemm dawn ma jkunux meqjusa sistemikament importanti jew li joħolqu riskju sinifikanti għas-swieq kapitali mir-regolatur tat-titoli rilevanti. Ir-regolaturi tat-titoli jimponu kundizzjonijiet fuq is-CCPs eżentati minn rikonoxximent, meta dawn is-CCPs ikunu soġġetti ghal rekwiżiti inqas ikkumplikati fil-provinċji fejn huma rikonoxxuti milli fil-provinċji fejn huma eżentati minn rikonoxximent. Il-Bank tal-Kanada jista' wkoll jindika CCPs bħala sistemikament importanti meta jkollhom potenzjal li jippreżentaw riskju sistemiku għas-sistema finanzjarja Kanadiża.

(9)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal CCPs awtorizzati f'Alberta jikkonsistu fl-Att dwar it-Titoli (Alberta), ir-regoli u r-regolamenti adottati skont dan l-Att, u kull deċiżjoni, direzzjoni jew ordni magħmula jew maħruġa mill-ASC (minn hawn 'il quddiem “il-liġijiet tat-titoli ta' Alberta”). Sabiex tipprovdi servizzi ta' kklerjar f'Alberta, CCP għandha tkun awtorizzata mill-ASC bħala aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta jew bħala aġenzija tal-ikklerjar eżentata minn rikonoxximent (aġenzija tal-ikklerjar eżentata). Is-CCPs awtorizzati f'Alberta għandhom iħarsu il-liġijiet tat-titoli ta' Alberta. B'mod ġenerali, l-ASC tawtorizza lis-CCPs bħala aġenziji tal-ikklerjar rikonoxxuti, fejn jidhrilha li jkun xieraq li jiġu soġġetti għas-sorveljanza tagħha. Madankollu, l-ASC tista' wkoll isserraħ fuq is-superviżjoni tar-regolaturi tat-titoli għal xi kmamar tal-ikklerjar rikonoxxuti fi provinċji oħra. L-ASC tista' timponi termini u kundizzjonijiet fuq l-awtorizzazzjoni ta' aġenzija tal-ikklerjar, bħala aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta jew bħala aġenzija tal-ikklerjar eżentata. L-ASC ħarġet ordnijiet ta' rikonoxximent fir-rigward tal-aġenziji tal-ikklerjar kollha awtorizzati minnha bħala aġenziji tal-ikklerjar rikonoxxuti, li jeżiġu li dawn jikkonformaw mal-Prinċipji għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji (il-PFMIs) maħruġa f'April 2012 mill-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagamenti u s-Saldu (2), u mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli.

(10)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għas-CCPs awtorizzati fil-British Columbia jikkonsistu fl-Att dwar it-Titoli (British Columbia), ir-regoli u r-regolamenti maħruġa skont dan l-Att u l-ordnijiet maħruġa mill-BCSC. Sabiex tipprovdi servizzi ta' kklerjar fil-British Columbia, CCP għandha tkun awtorizzata mill-BCSC jew bħala aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta jew bħala aġenzija tal-ikklerjar eżentata minn rikonoxximent (aġenzija tal-ikklerjar eżentata), li jiddependi minn għadd ta' fatturi, inkluż l-impatt tal-operazzjonijiet tal-aġenzija tal-ikklerjar fil-British Columbia. Il-BCSC tista' timponi termini u kundizzjonijiet fuq l-awtorizzazzjoni ta' aġenzija tal-ikklerjar, jew bħala aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta jew bħala aġenzija tal-ikklerjar eżentata. Il-BCSC ħarġet ordnijiet ta' rikonoxximent fir-rigward tal-aġenziji tal-ikklerjar kollha awtorizzati minnha bħala aġenziji tal-ikklerjar rikonoxxuti, li jeżiġu li dawn l-aġenziji jikkonformaw mal-PFMIs.

(11)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal CCPs awtorizzati f'Manitoba jikkonsistu fil-Commodity Futures Act (Manitoba), fl-Att dwar it-Titoli (Manitoba) u fir-regoli u l-ordnijiet maħruġa skonthom mill-MSC. Sabiex tkun tista' tipprovdi servizzi ta' kklerjar f'Manitoba, CCP għandha tkun awtorizzata mill-MSC jew bħala kamra tal-ikklerjar rikonoxxuta fir-rigward tal-futuri tal-komoditajiet, jew bħala aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta fir-rigward ta' titoli oħra, jew bħala kamra jew aġenzija tal-ikklerjar, rispettivament, eżentata minn rikonoxximent (aġenzija jew kamra tal-ikklerjar eżentata). L-MSC tista' timponi termini u kundizzjonijiet fuq l-awtorizzazzjoni ta' aġenzija jew kamra tal-ikklerjar, jew bħala aġenzija jew kamra tal-ikklerjar rikonoxxuta jew bħala aġenzija jew kamra tal-ikklerjar eżentata. L-MSC ħarġet ordnijiet ta' rikonoxximent fir-rigward tal-aġenziji u l-kmamar tal-ikklerjar kollha awtorizzati minnha bħala aġenziji jew kmamar tal-ikklerjar rikonoxxuti, li jeżiġu li jikkonformaw mal-PFMIs.

(12)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal CCPs awtorizzati f'Ontario jikkonsistu fl-Att dwar it-Titoli (Ontario), ir-regolamenti u r-regoli maħruġa skont l-Att dwar it-Titoli (Ontario), u d-direzzjonijiet, deċiżjonijiet, ordnijiet, sentenzi jew rekwiżiti oħra skont dan l-Att. Sabiex tkun tista' tipprovdi servizzi ta' kklerjar f'Ontario, CCP għandha tkun awtorizzata mill-OSC bħala aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta jew bħala aġenzija tal-ikklerjar eżentatata minn rikonoxximent (aġenzija tal-ikklerjar eżentata). L-OSC tista' timponi termini u kundizzjonijiet fuq l-awtorizzazzjoni ta' aġenzija tal-ikklerjar, jew bħala aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta jew bħala aġenzija tal-ikklerjar eżentata. L-OSC ħarġet ordnijiet ta' rikonoxximent fir-rigward tal-aġenziji tal-ikklerjar kollha awtorizzati minnha bħala aġenziji tal-ikklerjar rikonoxxuti, li jeżiġu li jikkonformaw mal-PFMIs.

(13)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal CCPs awtorizzati fil-Québec jikkonsistu fl-Att dwar it-Titoli (Québec), l-Att dwar id-Derivattivi (Québec) u l-Att li jirrigwarda l-Autorité des marchés financiers (AAMF); ir-regolamenti adottati skont l-Att dwar it-Titoli (Québec) u l-Att dwar id-Derivattivi (Québec) u d-deċiżjonijiet u l-ordnijiet maħruġa mill-AMF. Sabiex tkun tista' tipprovdi servizzi ta' kklerjar fil-Québec, CCP għandha tkun awtorizzata mill-AMF jew bħala kamra tal-ikklerjar rikonoxxuta jew bħala kamra tal-ikklerjar eżentata minn rikonoxximent (kamra tal-ikklerjar eżentata). L-AMF tista' timponi termini u kundizzjonijiet fuq l-awtorizzazzjoni ta' kamra tal-ikklerjar, jew bħala kamra tal-ikklerjar rikonoxxuta jew bħala kamra tal-ikklerjar eżentata. L-AMF ħarġet ordnijiet ta' rikonoxximent fir-rigward tal-kmamar tal-ikklerjar kollha awtorizzati minnha bħala kmamar tal-ikklerjar rikonoxxuti, li jeżiġu li jikkonformaw mal-PFMIs.

(14)

Il-valutazzjoni ta' ekwivalenza tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs awtorizzati mill-provinċji rilevanti għandha tqis ukoll l-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju żgurat minnhom f'termini tal-livell ta' riskju li l-membri tal-ikklerjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jkunu esposti għalih minħabba l-parteċipazzjoni tagħhom fis-CCPs awtorizzati minnhom. L-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju huwa determinat kemm mill-livell ta' riskju inerenti fl-attivitajiet ta' kklerjar imwettqa mis-CCP ikkonċernata, li jiddependi mid-daqs tas-suq finanzjarju li topera fih, u minn kemm huma xierqa l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs biex inaqqsu dak il-livell ta' riskju. Sabiex jinkiseb l-istess eżitu ta' mitigazzjoni tar-riskju, huma meħtieġa rekwiżiti ta' mitigazzjoni tar-riskju aktar stretti għas-CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji ikbar li għandhom livell ta' riskju inerenti ogħla, minn dawk ta' CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji iżgħar li għandhom livell ta' riskju inerenti iktar baxx.

(15)

Id-daqs tas-suq finanzjarju fejn is-CCPs awtorizzati fil-provinċji rilevanti jwettqu l-attivitajiet tal-ikklerjar tagħhom huwa ferm iżgħar minn dak fejn iwettqu l-attivitajiet tagħhom is-CCPs stabbiliti fl-Unjoni. B'mod partikolari, tul l-aħħar tliet snin, il-valur totali tat-tranżazzjonijiet tad-derivattivi kklerjati fil-Kanada rrappreżentaw inqas minn 3 % tal-valur totali tat-tranżazzjonijiet tad-derivattivi kklerjati fl-Unjoni. Għalhekk, il-parteċipazzjoni tas-CCPs awtorizzati fil-provinċji rilevanti tesponi lill-membri tal-ikklerjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal riskji ferm iktar baxxi mill-parteċipazzjoni tagħhom f'CCPs awtorizzati fl-Unjoni.

(16)

L-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs awtorizzati fil-provinċji rilevanti jistgħu għalhekk jitqiesu bħala ekwivalenti meta dawn ikunu adattati biex itaffu dak il-livell iktar baxx ta' riskju. Ir-regoli applikabbli għal CCPs awtorizzati fil-provinċji rilevanti, inkluż l-ordnijiet ta' rikonoxximent maħruġa mir-regolaturi tat-titoli li jeħtieġu jkunu konformi mal-PFMIs, jimmitigaw il-livell aktar baxx ta' riskju li jeżisti fil-provinċji rilevanti u jiksbu eżitu ta' mitigazzjoni tar-riskju ekwivalenti għal dak mixtieq mir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(17)

Il-Kummissjoni għalhekk tikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-provinċji rilevanti jiżguraw li s-CCPs awtorizzati minnhom jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(18)

Skont it-tieni kundizzjoni fl-Artikolu 25(6), l-arranġamenti legali u superviżorji fir-rigward tas-CCPs awtorizzati fil-provinċji rilevanti jridu jipprevedu superviżjoni u infurzar effettivi għal dawn is-CCPs fuq bażi kontinwa.

(19)

Is-superviżjoni tas-CCPs li jkunu awtorizzati f'diversi provinċji għandha ssir b'kooperazzjoni bejn ir-regolaturi tat-titoli tal-provinċji rilevanti. Għal CCPs indikati mill-Bank tal-Kanada li huma kapaċi jippreżentaw riskju sistemiku, is-superviżjoni tas-CCPs issir b'kooperazzjoni bejn ir-regolaturi tat-titoli tal-provinċji rilevanti u l-Bank tal-Kanada.

(20)

F'Alberta, l-ASC għandha setgħat wiesgħin biex tieħu kull azzjoni rimedjali jew disswassiva kontra aġenzija tal-ikklerjar awtorizzata, kemm jekk tkun rikonoxxuta kif ukoll jekk tkun eżentata minn rikonoxximent, fl-interess pubbliku jew meta aġenzija tal-ikklerjar tkun kisret il-liġijiet tat-titoli ta' Alberta. Kemm l-aġenziji tal-ikklerjar rikonoxxuti kif ukoll dawk eżentati għandhom jipprovdu informazzjoni, dokumenti jew reġistri sabiex tkun żgurata l-konformità mar-regoli applikabbli. L-ASC tista', kemm fir-rigward ta' aġenziji tal-ikklerjar rikonoxxuti kif ukoll fir-rigward ta' dawk eżentati, timponi penali amministrattivi u tissospendi, tibdel it-termini jew tirrevoka r-rikonoxximent ta' aġenzija tal-ikklerjar jew l-ordni li teżenta lil aġenzija tal-ikklerjar minn rikonoxximent. L-ASC tista' wkoll titlob dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' konformità mill-qrati, tibda proċeduri ġudizzjarji oħra u twettaq investigazzjonijiet li jistgħu jirriżultaw fl-impożizzjoni ta' varjetà ta' sanzjonijiet. Xi penali jistgħu wkoll jiġu imposti fuq diretturi u uffiċjali ta' persuni jew kumpaniji, jew fuq persuni oħra li jawtorizzaw, jippermettu jew jikkonsentu li jsir ksur tal-liġijiet tat-titoli ta' Alberta. Barra minn hekk, fir-rigward ta' aġenziji tal-ikklerjar rikonoxxuti, l-ASC twettaq verifiki fuq il-post, konsultazzjonijiet regolari u eżami u analiżi tal-preżentati, u tista' tieħu deċiżjonijiet fir-rigward ta' kull regola, proċedura jew prattika interna ta' kull aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta jekk l-ASC tqis li jkun fl-interess pubbliku li dan isir.

(21)

Fil-British Columbia, il-BCSC twettaq sorveljanza kontinwa tal-aġenziji tal-ikklerjar rikonoxxuti, permezz ta' spezzjonijiet perjodiċi fuq il-post u komunikazzjoni regolari mal-maniġment għoli tal-aġenzija tal-ikklerjar, kif ukoll permezz ta' reviżjoni tal-informazzjoni rrappurtata mill-aġenzija tal-ikklerjar u konformità mar-rekwiżiti tal-aġenzija tal-ikklerjar rigward ġestjoni tar-riskji, fost oħrajn. Il-BCSC għandha setgħat wiesgħin biex tieħu kull azzjoni rimedjali jew dissważiva kontra aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta, fl-interess pubbliku jew meta l-aġenzija tal-ikklerjar tkun kisret l-Att dwar it-Titoli (British Columbia). Dawn l-azzjonijiet jinkludu t-teħid ta' kull deċiżjoni dwar ordinamenti, regoli, proċeduri jew prattiki, jew dwar il-mod li bih l-aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta tikkonduċi in-negozju, u jistgħu jagħtu ordnijiet fir-rigward tal-aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta, inklużi s-sospensjoni jew ir-revoka tar-rikonoxximent tal-aġenziji tal-ikklerjar, kif ukoll jistgħu jikkonduċu investigazzjonijiet li jistgħu jirriżultaw fl-impożizzjoni ta' sanzjonijiet.

(22)

F'Manitoba, l-MSC twettaq sorveljanza kontinwa ta' aġenziji tal-ikklerjar awtorizzati, li huma rikonoxxuti jew eżentati minn rikonoxximent. Madankollu, l-aġenziji tal-ikklerjar eżentati huma soġġetti għal sorveljanza iktar limitata mill-MSC. Għal aġenziji jew kmamar tal-ikklerjar rikonoxxuti, is-sorveljanza ssir permezz ta' analiżijiet tar-rapporti perjodiċi, spezzjonijiet perjodiċi fuq il-post, komunikazzjoni regolari mal-maniġment għoli tal-aġenzija jew kamra tal-ikklerjar u valutazzjoni annwali ta' riskji u kontrolli. L-MSC għandha diversi għodod disponibbli sabiex tirrimedja għall-ksur ta' ċerti rekwiżiti minn aġenzija jew kamra awtorizzata, li tkun rikonoxxuta jew eżentata, inklużi li timponi termini jew kundizzjonijiet fuq l-awtorizzazzjoni tal-aġenzija tal-ikklerjar, is-sospensjoni jew ir-revoka tal-ordnijiet ta' awtorizzazzjoni tal-aġenzija jew il-kamra tal-ikklerjar, jew li tikkonduċi investigazzjonijiet li jistgħu jirriżultaw fl-impożizzjoni ta' multi u sanzjonijiet oħra.

(23)

F'Ontario, l-OSC twettaq sorveljanza kontinwa tas-CCPs awtorizzati bħala aġenziji tal-ikklerjar rikonoxxuti, permezz ta' spezzjonijiet perjodiċi fuq il-post u komunikazzjoni regolari mal-maniġment għoli tal-aġenzija tal-ikklerjar, eżami regolari tar-riski u l-kontrolli, kif ukoll permezz ta' reviżjoni tal-informazzjoni rrappurtata mill-aġenzija tal-ikklerjar u tal-konformità mar-rekwiżiti tal-aġenzija tal-ikklerjar rigward ġestjoni tar-riskji, fost oħrajn. Madankollu, l-aġenziji tal-ikklerjar eżentati huma soġġetti għal sorveljanza iktar limitata mill-OSC. L-OSC għandha setgħat wiesgħin biex tieħu kull deċiżjoni dwar kull ordinament, regola u proċedura ta' aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta, u fir-rigward tal-mod li bih l-aġenzija tal-ikklerjar rikonoxxuta tikkonduċi n-negozju tagħha, u biex tieħu kull azzjoni rimedjali jew disswassiva kontra aġenzija tal-ikklerjar awtorizzata, li tkun rikonoxxuta jew eżentata minn rikonoxximent, fejn dan ikun fl-interess pubbliku jew meta aġenzija tal-ikklerjar tkun kisret l-Att dwar it-Titoli (Ontario). Dawn l-azzjonijiet jinkludu l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet jew ta' ordnijiet rigward l-aġenzija tal-ikklerjar, l-impożizzjoni ta' termini, kundizzjonijiet, restrizzjonijiet jew rekwiżiti dwar l-aġenzija tal-ikklerjar, is-sospensjoni jew ir-revoka tal-awtorizzazzjoni tal-aġenzija tal-ikklerjar, kif ukoll it-twettiq ta' investigazzjonijiet li jistgħu jirriżultaw fl-impożizzjoni ta' multi u penali.

(24)

Fil-Québec, l-AMF hija vestita b'awtorità sħiħa ta' sorveljanza fuq l-attivitajiet kollha tal-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati, u tissorvelja l-konformità tas-CCPs mal-Att dwar it-Titoli (Québec), mal-Att dwar id-Derivattivi (Québec) u mal-AAMF. Dawn l-atti jistabbilixxu l-qafas legali ġenerali applikabbli għall-kontroll finanzjarju li l-AMF teżerċita' fuq l-entitajiet finanzjarji li tissupervizza jew tissorvelja, bħalma huma il-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati. L-AMF għandha l-poter, fuq kull kamra tal-ikklerjar awtorizzata, li titlob informazzjoni, li titlob is-sottomissjoni għal eżaminazzjoni taħt ġurament, li twettaq investigazzjoni u li tikkonduċi spezzjonijiet fuq il-post. L-AMF għandha diversi għodod disponibbli sabiex tirrimedja ksur tar-rekwiżiti minn kmamar tal-ikklerjar. Dawn jinkludu s-setgħa li tissospendi l-applikazzjoni tar-regoli interni u l-proċeduri ta' kamra tal-ikklerjar rikonoxxuta, li tordna emenda għal dispożizzjoni jew prattika ta' kamra tal-ikklerjar rikonoxxuta sabiex tkun konsistenti mad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi applikabbli, li tieħu azzjoni kontra kamra tal-ikklerjar awtorizzata biex tiżgura l-konformità mal-impriżi mogħtija lill-AMF jew mar-rekwiżiti legali applikabbli, li timponi multi lil kamra tal-ikklerjar awtorizzata, u li timmodifika, tissospendi jew tirtira l-awtorizzazzjonijiet jew l-eżenzjonijiet kollha, jew parti minnhom, mogħtija lil kamra tal-ikklerjar.

(25)

Għalhekk il-Kummissjoni tikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-provinċji rilevanti fir-rigward ta' CCPs awtorizzati minnhom jipprovdu superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa.

(26)

Skont it-tielet kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-provinċji rilevanti jridu jinkludu sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs awtorizzati skont ir-reġimi legali ta' pajjiż terz (“CCPs ta' pajjiż terz”).

(27)

CCPs ta' pajjiżi terzi li qed ifittxu li jkomplu jagħmlu n-negozju bħala aġenzija jew kamra tal-ikklerjar fil-British Columbia u f'Manitoba jistgħu japplikaw, u f'Alberta, Ontario u Québec għandhom japplikaw għal rikonoxximent jew għal eżenzjoni mir-rikonoxximent fil-provinċja rilevanti, li jippermettulhom li jipprovdu l-istess servizzi tal-ikklerjar fil-Kanada bħalma' huma awtorizzati jipprovdu fil-pajjiż terz, suġġetti għat-termini u kundizzjonijiet adegwati tar-rikonoxximent jew tal-ordni ta' eżenzjoni. L-eżenzjoni tista' tkun disponibbli fejn is-CCP tal-pajjiż terz mhijiex sistemikament importanti għas-suq provinċjali, jew inkella meta ma tirrappreżentax b'xi mod ieħor riskju sinifikanti għas-swieq kapitali, sakemm tkun soġġetta għal reġim regolatorju komparabbli. Madankollu, anke fil-każ li s-CCP tal-pajjiż terz hija mitluba li tikseb rikonoxximent, l-awtoritajiet jistgħu jiddependu fuq is-sorveljanza tar-regolaturi tal-pajjiżi terz, fejn ir-regolament applikabbli għas-CCP tal-pajjiż terz ikun komparabbli mar-regolament applikabbli skont ir-reġim provinċjali rilevanti.

(28)

Filwaqt li ta' min jinnota li l-istruttura tal-proċedura ta' rikonoxximent tar-reġim legali tal-provinċji rilevanti fil-Kanada applikabbli għal CCPs ta' pajjiżi terzi hija differenti mill-proċedura stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha madankollu tiġi kkunsidrata bħala waħda li tipprovdi sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi.

(29)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jistgħu għalhekk jiġu kkunsidrati milħuqa mill-arranġamenti legali u superviżorji tal-provinċji rilevanti fil-Kanada, u dawn l-arranġamenti legali u superviżorji għandhom jitqiesu ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Il-Kummissjoni għandha tkompli tissorvelja fuq bażi regolari l-evoluzzjoni tal-qafas legali u superviżorju għas-CCPs fil-provinċji rilevanti, u tara li qed jitwettqu l-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-deċiżjoni.

(30)

Ir-reviżjoni regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fil-Kanada għas-CCPs awtorizzati hemmhekk għandha tkun mingħajr preġidizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq eżami speċifiku fi kwalunkwe ħin barra l-ambitu tal-analiżi ġenerali, fejn l-iżviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija b'din id-deċiżjoni. Tali valutazzjoni mill-ġdid tista' twassal għall-irtirar tar-rikonoxximent tal-ekwivalenza.

(31)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-provinċji Kanadiżi ta' Alberta, il-British Columbia, Manitoba, Ontario u Québec, li jikkonsistu fl-Att dwar it-Titoli (Alberta), l-Att dwar it-Titoli (British Columbia), l-Att dwar il-Futur tal-Komoditajiet (Manitoba), l-Att dwar it-Titoli (Manitoba), l-Att dwar it-Titoli (Ontario), l-Att dwar it-Titoli (Québec), l-Att dwar id-Derivattivi (Québec), l-Att rigward l-Autorité des marchés financiers, u r-regoli, regolamenti, deċiżjonijiet, struzzjonijiet u ordnijiet adottati skonthom, inklużi l-ordnijiet ta' rikonoxximent applikabbli għas-CCPs awtorizzati minnhom, għandhom jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Mill-1 ta' Settembru 2014, il-Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u s-Saldu biddel ismu għal Kumitat dwar l-Infrastrutturi tal-Pagament u tas-Suq (“CPMI”).


14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/38


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2041

tat-13 ta' Novembru 2015

dwar l-ekwivalenza bejn il-qafas regolatorju tal-Messiku dwar il-kontropartijiet ċentrali u r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-proċedura għar-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) stabbiliti f'pajjiżi terzi stipulata fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha l-għan li tippermetti lis-CCPs stabbiliti u awtorizzati f'pajjiżi terzi li għandhom standards regolatorji ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament, li jipprovdu servizzi ta' kklerjar lill-membri tal-ikklerjar jew liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Għalhekk, din il-proċedura ta' rikonoxximent u d-deċiżjonijiet ta' ekwivalenza previsti fiha jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li jitnaqqas ir-riskju sistemiku billi jiġi estiż l-użu ta' CCPs sikuri u sodi biex jikklerjaw il-kuntratti tad-derivattivi barra l-borża (“OTC”), inkluż fejn dawk is-CCPs ikunu stabbiliti u awtorizzati f'pajjiż terz.

(2)

Sabiex reġim legali ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għar-reġim legali tal-Unjoni fir-rigward ta' CCPs, l-eżitu sostanzjali tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. L-għan ta' din il-valutazzjoni ta' ekwivalenza huwa għalaqstant biex jiġi vverifikat li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Messiku jiżguraw li s-CCPs stabbiliti u awtorizzati hemmhekk ma jesponux lil membri tal-ikklerjar u liċ-ċentri ta' negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal livell ogħla ta' riskju milli dawn tal-aħħar kieku jkunu esposti għalih minn CCPs awtorizzati fl-Unjoni u, bħala konsegwenza, ma joħolqux livelli ta' riskju sistemiku li mhumiex aċċettabli fl-Unjoni.

(3)

Din id-Deċiżjoni mhijiex ibbażata biss fuq analiżi komparattiva tar-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għas-CCPs fil-Messiku, iżda bbażata wkoll fuq il-valutazzjoni tal-eżitu ta' dawn ir-rekwiżiti, u fuq l-adegwatezza tagħhom biex inaqqsu r-riskji li l-membri tal-ikklerjar u ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jistgħu jkunu esposti għalihom b'mod li jista' jitqies ekwivalenti għall-effetti tar-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Għalhekk, ir-riskji ferm aktar baxxi inerenti f'attivitajiet ta' kklerjar imwettqa fis-swieq finanzjarji li huma iżgħar mis-suq finanzjarju tal-Unjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'mod partikolari.

(4)

Skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, iridu jintlaħqu tliet kundizzjonijiet sabiex jiġi determinat li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' pajjiż terz rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(5)

Skont l-ewwel kundizzjoni, is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(6)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti tal-Messiku għas-CCPs awtorizzati hemmhekk jikkonsistu fir-regoli applikabbli għall-parteċipanti fis-suq ta' kuntratti tad-derivattivi maħruġa mill-Bank tal-Messiku, mill-Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) u mis-Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) u mir-rekwiżiti prudenzjali applikabbli għall-parteċipanti fis-suq tal-kuntratti tad-derivattivi elenkati u maħruġa mis-CNBV (minn hawn' il quddiem imsemmija flimkien bħala “ir-regoli primarji”). Ir-regoli primarji jistabbilixxu r-rekwiżiti li s-CCPs iridu jikkonformaw magħhom fuq bażi kontinwa biex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi ta' kklerjar fil-Messiku. CCPs stabbiliti fil-Messiku għandhom jiġu awtorizzati mill-SHCP, abbażi tal-opinjoni tas-CNBV u tal-Bank tal-Messiku.

(7)

Kemm is-CNBV kif ukoll il-Bank tal-Messiku ħarġu stqarrijiet ta' politika li jispjegaw li s-CCPs awtorizzati fil-Messiku huma mitluba jirrispettaw il-Prinċipji għal Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji (“il-PFMIs”) maħruġa f'April 2012 mill-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagamenti u s-Saldu (2) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli.

(8)

Skont ir-regoli primarji, is-CCPs għandhom jadottaw regoli u proċeduri interni li jinkludu l-aspetti rilevanti kollha relatati mal-funzjoni tagħhom, inklużi s-salvagwardji biex jimmaniġġjaw il-kreditu, il-likwidità u r-riskju operazzjonali. Dawn ir-regoli u l-proċeduri interni jeħtieġu li jiġu approvati mill-SHCP, abbażi tal-opinjoni tal-Bank tal-Messiku u s-CNBV. Barra minn hekk, dawn ir-regoli u proċeduri interni ma jistgħux jiġu emendati jekk is-SHCP, is-CNBV jew il-Bank tal-Messiku joġġezzjonaw għal dan l-amendar. Il-proċeduri u r-regoli interni tas-CCPs jew l-emendi tagħhom jistgħu wkoll jiġu approvati soġġetti għal ċerti emendi. L-istess proċedura tapplika għall-approvazzjoni u l-modifikazzjoni tad-dokumentazzjoni korporattiva. Barra minn hekk, il-metodoloġiji għall-kalkolu tar-riżorsi finanzjarji u l-pjan ta' likwidità tas-CCP huma suġġetti għall-approvazzjoni tal-Bank tal-Messiku u għall-opinjoni tas-CNBV.

(9)

Għaldaqstant, ir-rekwiżiti legalment vinkolanti tal-Messiku jinkludu struttura fuq żewġ livelli. Il-prinċipji ewlenin għas-CCPs stabbiliti fir-regoli primarji, jistabbilixxu l-istandards ta' livell għoli li s-CCPs iridu jikkonformaw magħhom sabiex jiksbu awtorizzazzjoni biex jipprovdu servizzi ta' kklerjar fil-Messiku. Dawn ir-regoli primarji jinkludu l-ewwel livell tar-rekwiżiti legalment vinkolanti fil-Messiku. Sabiex jagħtu prova li huma konformi mar-regoli primarji, is-CCPs iridu jressqu r-regoli u l-proċeduri interni tagħhom, id-dokumentazzjoni korporattiva tagħhom, il-metodoloġiji tagħhom għall-kalkolu tar-riżorsi finanzjarji u l-pjan ta' likwidità tas-CCP sabiex jiġu approvati mill-awtoritajiet kompetenti. Dawn ir-regoli u proċeduri interni, id-dokumentazzjoni korporattiva, il-pjan ta' likwidità u l-metodoloġiji għall-kalkolu tar-riżorsi finanzjarji tas-CCP jinkludu t-tieni livell ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fil-Messiku, li jridu jippreskrivu fid-dettall il-mod li bih is-CCP se tissodisfa dawk l-istandards. Is-CNBV u l-Bank tal-Messiku jivvalutaw il-konformità tas-CCP ma' dawk l-istandards u dawk tal-PFMIs. Ladarba jiġu approvati mill-awtoritajiet kompetenti, ir-regoli u proċeduri interni, id-dokumentazzjoni korporattiva, il-pjan ta' likwidità u l-metodoloġiji għall-kalkolu tar-riżorsi finanzjarji tas-CCP jsiru legalment vinkolanti fuq is-CCP.

(10)

Il-valutazzjoni ta' ekwivalenza tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs stabbiliti fil-Messiku għandha tqis ukoll l-eżitu tat-tnaqqis tar-riskju li huma jiżguraw f'termini tal-livell ta' riskju li l-membri tal-ikklerjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jkunu esposti għalih minħabba l-parteċipazzjoni tagħhom fis-CCPs stabbiliti fil-Messiku. L-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju huwa determinat kemm mil-livell ta' riskju inerenti fl-attivitajiet ta' kklerjar imwettqa mis-CCP kkonċernata, li jiddependi mid-daqs tas-suq finanzjarju li topera fih, u minn kemm huma xierqa l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs biex inaqqsu dak il-livell ta' riskju. Sabiex jinkiseb l-istess eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju, huma meħtieġa rekwiżiti ta' mitigazzjoni tar-riskji aktar stretti għas-CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji ikbar, li għandhom livell ta' riskju inerenti ogħla minn dak ta' CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji iżgħar, li għandhom livell ta' riskju inerenti iktar baxx.

(11)

Id-daqs tas-suq finanzjarju li fih is-CCPs awtorizzati mill-Messiku jwettqu l-attivitajiet tal-ikklerjar tagħhom huwa ferm iżgħar minn dak fejn iwettqu l-attivitajiet tagħhom is-CCPs stabbiliti fl-Unjoni. B'mod partikolari, tul l-aħħar tliet snin, il-valur totali tat-tranżazzjonijiet derivattivi kklerjati fil-Messiku rrappreżentaw inqas minn 1 % tal-valur totali tat-tranżazzjonijiet ikklerjati fl-Unjoni. Għalhekk, il-parteċipazzjoni f'CCPs stabbiliti fil-Messiku tesponi lill-membri tal-ikklerjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal riskji ferm iktar baxxi mill-parteċipazzjoni tagħhom f'CCPs awtorizzati fl-Unjoni.

(12)

L-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs stabbiliti fil-Messiku jistgħu għalhekk jitqiesu bħala ekwivalenti meta dawn ikunu addattati biex itaffu dak il-livell iktar baxx ta' riskju. Ir-regoli primarji applikabbli għas-CCPs awtorizzati fil-Messiku, ikkumplimentati mir-regoli u l-proċeduri interni, mid-dokumentazzjoni korporattiva, mill-pjan ta' likwidità u mill-metodoloġiji għall-kalkolu tar-riżorsi finanzjarji tas-CCPs, li jimplimentaw il-PFMIs, inaqqsu l-livell aktar baxx ta' riskju li jeżisti fil-Messiku, u jiksbu eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju li huwa ekwivalenti għal dak imfittex mir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(13)

Il-Kummissjoni għalhekk tikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Messiku jiżguraw li s-CCPs awtorizzati hemmhekk jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(14)

Skont it-tieni kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Messiku fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemmhekk iridu jipprovdu superviżjoni u infurzar effettivi ta' dawn is-CCPs fuq bażi kontinwa.

(15)

Is-superviżjoni ta' CCPs awtorizzati fil-Messiku hija mwettqa mis-CNBV u mill-Bank tal-Messiku fl-ambitu tal-kamp ta' applikazzjoni tas-setgħat ta' kull awtorità. Is-CNBV u l-Bank tal-Messiku għandhom is-setgħa li jagħmlu monitoraġġ kontinwu tal-konformità tas-CCPs mar-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għalihom. F'dan is-sens, is-CNBV u l-Bank tal-Messiku jistgħu jitolbu informazzjoni minn CCPs, iwettqu verifiki fuq il-post, joħorġu istruzzjonijiet biex jiġi rimedjat kull ksur jew ksur potenzjali tar-rekwiżiti prudenzjali jew prattiki li huwa kontra l-funzjonament tajjeb tas-swieq finanzjarji, u jistgħu jordnaw lis-CCPs biex joħolqu miżuri ta' kontroll intern u ta' kontroll tar-riskju. Is-CNBV tista' wkoll tneħħi l-maniġment, xi membri ta' kumitati speċifiċi u aġenti oħra tas-CCP. Barra minn hekk, is-SHCP, abbażi tal-opinjoni tas-CNBV u tal-Bank tal-Messiku, għandha s-setgħa li tirtira l-awtorizzazzjoni tas-CCP. Is-CNBV u l-Bank tal-Messiku jistgħu wkoll jimponu miżuri ta' dixxiplina, kif ukoll multi, lil CCPs għal nuqqas ta' konformità mal-provvedimenti applikabbli.

(16)

Għalhekk il-Kummissjoni tikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Messiku fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemmhekk jipprovdu għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa.

(17)

Skont it-tielet kundizzjoni tal-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Messiku jridu jinkludu sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs awtorizzati skont reġimi legali ta' pajjiżi terzi (“CCPs ta' pajjiżi terzi”).

(18)

Il-Bank tal-Messiku jista' jirrikonoxxi d-derivattivi tal-ikklerjar tas-CCPs ta' pajjiżi terzi li huma awtorizzati f'pajjiżi terzi fejn l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs awtorizzati minnhom jiżguraw riżultati simili għal dawk garantiti mill-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fil-Messiku u li jikkonformaw mal-PFMIs. Barra minn hekk, is-CCPs ta' pajjiżi terzi għandhom ikunu soġġetti għal superviżjoni effettiva li tiżgura konformità mal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli. Il-konklużjoni ta' memorandum ta' qbil bejn il-Bank tal-Messiku jew is-CNBV u l-awtorità superviżorja kompetenti tal-pajjiż terz tas-CCP li qed tapplika hija meħtieġa wkoll sabiex jingħata rikonoxximent.

(19)

Il-proċedura ta' rikonoxximent tar-reġim legali tal-Messiku applikabbli għal CCPs ta' pajjiżi terzi għandha għalhekk tiġi meqjusa bħala mezz biex tipprovdi sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi.

(20)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 huma għalhekk ikkunsidrati milħuqa mill-arranġamenti legali u superviżorji tal-Messiku rigward CCPs awtorizzati hemmhekk, u dawn l-arranġamenti legali u superviżorji għandhom jitqiesu ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Il-Kummissjoni għandha tkompli ssegwi fuq bażi kontinwa l-evoluzzjoni tal-qafas legali u superviżorju għas-CCPs fil-Messiku u t-twettiq tal-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-deċiżjoni.

(21)

Ir-reviżjoni regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fil-Messiku għas-CCPs awtorizzati hemmhekk għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq eżami speċifiku fi kwalunkwe ħin barra mill-ambitu tal-analiżi ġenerali, fejn l-iżviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija minn din id-deċiżjoni. Tali valutazzjoni mill-ġdid tista' twassal għall-irtirar tar-rikonoxximent tal-ekwivalenza.

(22)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Messiku li jikkonsistu f'regoli applikabbli għal parteċipanti fis-suq ta' kuntratti tad-derivattivi, u r-rekwiżiti prudenzjali applikabbli għal parteċipanti fis-suq ta' kuntratti tad-derivattivi elenkati, flimkien mad-dikjarazzjonijiet ta' politika maħruġa mis-CNBV u mill-Bank tal-Messiku dwar l-applikazzjoni tal-Prinċipji għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji, u li huma applikabbli għas-CCPs awtorizzati minnhom għandhom jitqiesu ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir- Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Mill-1 ta' Settembru 2014, il-Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u s-Saldu biddel ismu għal Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u tal-Infrastrutturi tas-Suq.


14.11.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 298/42


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2042

tat-13 ta' Novembru 2015

dwar l-ekwivalenza bejn il-qafas regolatorju tal-Iżvizzera għall-kontropartijiet ċentrali u r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-proċedura għar-rikonoxximent tal-kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) stabbiliti f'pajjiżi terzi stipulata fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandha l-għan li tippermetti lis-CCPs stabbiliti u awtorizzati f'pajjiżi terzi li l-istandards regolatorji tagħhom huma ekwivalenti għal dawk stipulati f'dan ir-Regolament li jipprovdu servizzi tal-ikklirjar lill-membri tal-ikklirjar jew lil ċentri ta' negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Għalhekk, din il-proċedura ta' rikonoxximent u d-deċiżjoni ta' ekwivalenza prevista fiha jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 biex jitnaqqas ir-riskju sistemiku billi jiġi estiż l-użu ta' CCPs sikuri u sodi sabiex jikklerjaw il-kuntratti tad-derivattivi barra mill-borża (“OTC”), anke meta dawn is-CCPs ikunu stabbiliti u awtorizzati f'pajjiż terz.

(2)

Sabiex reġim legali ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għar-reġim legali tal-Unjoni fir-rigward ta' CCPs, l-eżitu sostanzjali tal-arranġamenti applikabbli legali u superviżorji għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. L-għan ta' din il-valutazzjoni ta' ekwivalenza huwa għalaqstant sabiex jiġi vverifikat li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Iżvizzera jiżguraw li s-CCPs stabbiliti u awtorizzati hemm ma jesponux lil membri tal-ikklirjar u liċ-ċentri ta' negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal livell ogħla ta' riskju milli dawn tal-aħħar jistgħu jkunu esposti għalih minn CCPs awtorizzati fl-Unjoni u, bħala konsegwenza, ma joħolqux livelli sistemiċi ta' riskju li mhumiex aċċettabli fl-Unjoni.

(3)

Fl-1 ta' Settembru 2013, il-Kummissjoni rċeviet il-parir tekniku tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (“ESMA”) dwar l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs awtorizzati fl-Iżvizzera. Dan il-parir tekniku jikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli, fuq livell ġuridizzjonali, jiżguraw li s-CCPs awtorizzati fl-Iżvizzera jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(4)

Skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, iridu jintlaħqu tliet kundizzjonijiet sabiex jiġi determinat li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' pajjiż terz rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(5)

Skont l-ewwel kundizzjoni, is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(6)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti tal-Iżvizzera għal kontropartijiet ċentrali awtorizzati hemmhekk jikkonsistu fl-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali tat-18 ta' Marzu 2004 (“l-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali”) u r-regolamenti adottati skontha mill-Bank Nazzjonali Żvizzeru (“SNB”), flimkien mal-Att Federali dwar Banek u Banek tat-Tfaddil (“l-Att dwar il-Banek”) u l-ordinanzi u ċ-ċirkolari maħruġa mill-Awtorità Superviżjorja tas-Suq Finanzjarju Żvizzeru (“FINMA”). L-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali ġiet riveduta riċentement bl-għan li timplimenta l-Prinċipji għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji (“il-PFMIs”) maħruġa mis-CPSS-IOSCO u li tikseb ekwivalenza mar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Il-qafas regulatorju rivedut identifika għadd ta' differenzi bejn ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli, f'livell ġuridiku, għas-CCPs fl-Iżvizzera, u r-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għas-CCPs skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Madankollu, l-SNB ħareġ Rapport ta' Spjegazzjoni dwar ir-reviżjoni parzjali tal-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali li jipprovdi gwida interpretattiva dwar l-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali, u li fih spjega, b'mod partikulari, li l-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali riveduta timplimenta l-PFMIs u li l-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali għandha tiġi interpretata b'kont meħud tal-PFMIs u t-Titoli IV u V tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(7)

Barra minn hekk, is-CCPs awtorizzati fl-Iżvizzera għandhom jadottaw statuti, regolamenti tal-organizzazzjoni u r-regolament tal-kompetenzi u ċertu politiki organizzazzjonali (regolamenti u politiki organizzazzjonali), li jridu jippreskrivu fid-dettall il-mod li bih dawk is-CCP ser jissodisfaw dawk l-istandards b'konformità ma', kif spjegat fir-Rapport ta' Spjegazzjoni dwar ir-reviżjoni parzjali tal-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali, l-PFMIs u r-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(8)

Kemm l-SNB kif ukoll il-FINMA jikkondividu funzjonijiet regolatorji u superviżorji rigward is-CCPs u jikkoperaw fl-eżerċizzju ta' dawk il-funzjonijiet. Is-CCPs stabbiliti fl-Iżvizzera huma awtorizzati bħala banek mill-FINMA. Il-FINMA tista' teżenta lis-CCPs mill-konformità ma' ċerti dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Banek u tadatta d-dispożizzjonijiet tagħha biex tieħu in kunsiderazzjoni l-attivitajiet tal-ikklirjar u l-profil tar-riskju tas-CCPs. Iċ-ċirkolarijiet tal-FINMA jindirizzaw, fost affarijiet oħra, is-solvenza, il-governanza, l-immaniġġjar tar-riskju, l-awditjar u r-rappurtaġġ.

(9)

Għaldaqstant, ir-rekwiżiti legalment vinkolanti tal-Iżvizzera għandhom struttura fuq żewġ livelli. Il-prinċipji ewlenin għas-CCPs stabbiliti fl-Att dwar il-Banek u l-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali u r-regolamenti, l-ordnijiet u ċ-ċirkolari maħruġa skont dawn (“ir-regoli primarji”), jistabbilixxu l-istandards ta' livell għoli li s-CCPs iridu jkunu konformi magħhom sabiex jakkwistaw il-liċenzja biex jipprovdu sevizzi tal-ikklirjar fl-Iżvizzera. Dawn ir-regoli primarji jikkostitwixxu l-ewwel livell ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fl-Iżvizzera. Sabiex jagħtu prova tal-konformità mar-regoli primarji, is-CCPs awtorizzati fl-Iżvizzera jridu jissottomettu r-regolamenti u l-politiki organizzazzjonali tagħhom lill-FINMA għall-approvazzjoni. Dawn ir-regolamenti u politiki organizzazzjonali jikkostitwixxu t-tieni livell ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fl-Iżvizzera. Ladarba jiġu approvati mill-FINMA, dawn ir-regolamenti u politiki organizzazzjonali jsiru legalment vinkolanti fuq is-CCP. Dawk ir-regolamenti u l-politiki għalhekk jiffurmaw parti integrali mill-arranġamenti legali u superviżorji li s-CCP awtorizzata fl-Iżvizzera trid tikkonforma magħhom. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli primarji jew mar-regolamenti u politiki organizzazzjonali tas-CCP, il-FINMA għandha s-setgħa li tieħu azzjonijiet amministrattivi kontra s-CCP, inkluż ir-revoka tal-liċenzja bankarja tas-CCP kkonċernata.

(10)

Ir-regoli primarji applikabbli għas-CCPs, ikkumplimentati mir-regolamenti u l-politiki organizzazzjonali tagħhom, jagħtu riżultati sostanzjali ekwivalenti għall-effetti tar-regoli li jinsabu fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. B'mod partikolari, ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għas-CCPs attwalment awtorizzati fl-Iżvizzera rigward in-numru ta' inadempjenzi koperti mir-riżorsi finanzjarji totali, ir-riskju tal-likwidità, il-kontinwità tan-negozju, ir-rekwiżiti tal-kollateral, il-politika ta' investiment, ir-riskju tas-saldu, is-segregazzjoni u l-portabilità, il-kalkolu ta' marġni inizjali u l-governanza, inklużi r-rekwiżiti organizzazzjonali, ir-rekwiżiti relatati mal-maniġment għoli, il-kumitat tar-riskju, iż-żamma tar-rekords, il-parteċipazzjonijiet kwalifikanti, l-informazzjoni trażmessa lill-awtorità kompetenti, il-kunflitt ta' interess, l-esternalizzazzjoni u t-tmexxija tan-negozju, jagħtu riżultati sostanzjali ekwivalenti għal dawk stipulati fir-Regolament (UE) Nru 648/2012, u għalhekk għandhom jitqiesu bħala ekwivalenti.

(11)

Il-Kummissjoni għalhekk tikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Iżvizzera jiżguraw li s-CCPs awtorizzati hemmhekk jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(12)

Skont it-tieni kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Iżvizzera fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemmhekk iridu jipprovdu għas-superviżjoni u l-infurzar effettivi ta' dawn is-CCPs fuq bażi kontinwa.

(13)

Is-CCPs awtorizzati fl-Iżvizzera huma soġġetti għal superviżjoni kontinwa mill-FINMA u sorveljanza kontinwa mill-SNB, bl-għan li jimmonitorjaw it-tkomplija tal-konformità mal-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni u r-rekwiżiti regolatorji applikabbli l-oħra. Is-CCPs awtorizzati fl-Iżvizzera huma soġġetti għal awditu annwali. Is-CCPs għandhom jipprovdu lill-entità tal-awditjar bl-informazzjoni mitluba għat-twettiq tal-awditu. Jekk l-entità tal-awditjar tidentifika ksur tad-dispożizzjonijiet superviżorji jew irregolaritajiet oħra, din tagħti lis-CCP kkonċernata perjodu biex terġa' tistabbilixxi l-konformità u tinforma lill-FINMA jekk il-konformità ma tiġix restawrata. F'każ ta' ksur serju tad-dispożizzjonijiet ta' superviżjoni jew ta' irregolaritajiet serji, l-entità tal-awditjar tinnotifika lill-FINMA direttament. Barra minn hekk, kemm is-CCPs kif ukoll l-entitajiet tal-awditjar jridu jipprovdu lill-FINMA bl-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex twettaq il-kompiti tagħha u għandhom jirrappurtaw minnufih lilha kull inċident li huwa ta' importanza sostanzjali għas-superviżjoni. Barra minn hekk, il-FINMA twettaq ukoll analiżijiet fuq il-post immirati, tirrevedi rapporti perjodiċi u tiltaqa' regolarment mal-amministrazzjoni u l-persunal tas-CCP.

(14)

Il-FINMA tista' tadotta miżuri speċifiċi meta tikkonkludi li jkun sar ksur tal-arranġamenti legali u superviżorji. B'mod partikolari, il-FINMA tista' timponi projbizzjoni fuq persuna milli taġixxi f'pożizzjoni maniġerjali jew tikkonfiska l-profitti magħmula bħala riżultat ta' ksur. Il-FINMA tista' wkoll taħtar aġent ta' investigazzjoni biex jinvestiga ċ-ċirkostanzi speċifiċi rigward il-ksur tal-arranġamenti legali u superviżorji jew biex jimplimenta l-miżuri ta' superviżjoni li tkun ordnat. Is-CCP taħt investigazzjoni għandha tagħti lill-aġent ta' investigazzjoni aċċess għall-kwartieri tagħha u tipprovdi l-informazzjoni u d-dokumenti kollha lill-uffiċjal ta' investigazzjoni li jkun qed iwettaq l-investigazzjoni. Fl-aħħar nett, il-FINMA tista' wkoll tirrevoka l-liċenzja bankarja ta' CCP jew tikkanċella r-reġistrazzjoni tagħha f'każ li ma tibqax tikkonforma mal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli u tista' toħroġ direttivi lill-korpi governattivi tas-CCP.

(15)

L-SNB jissorvelja s-CCPs b'kooperazzjoni mal-FINMA. B'mod partikolari, l-SNB huwa responsabbli għall-ivvalutar tal-konformità tas-CCPs mar-rekwiżiti minimi stipulati fl-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali. Is-CCPs għandhom jipprovdu lis-SNB bl-informazzjoni meħtieġa biex jivvaluta l-konformità ma' dawk ir-rekwiżiti minimi u jissottomettu ruħhom għal spezzjonijiet fuq il-post. B'mod partikolari, is-CCPs għandhom jissottomettu rapporti perjodiċi u ad hoc lill-SNB u jinfurmawh minn qabel bi kwistjonijiet jew tibdil speċifiċi. L-SNB jista' wkoll jimponi penali u sanzjonijiet oħra f'każ li l-informazzjoni jew provi mitluba mill-SNB ma jingħatawx, ma jirrispettawx ir-rekwiżiti formali, ma jkunux kompluti jew ma jkunux preċiżi. Sabiex iwettaq il-valutazzjonijiet tiegħu, l-SNB jistrieħ fuq firxa wiesgħa ta' informazzjoni, inklużi awtovalutazzjoni u dokumentazzjoni interna tas-CCP, rapporti ta' awditu, kif ukoll rapporti regolari u laqgħat mal-maniġment u l-persunal tas-CCP. L-SNB joħroġ rakkomandazzjonijiet għal CCPs li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti minimi stipulati fl-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali. Jekk is-CCP kkonċernata tonqos milli tikkonforma mar-rakkomandazzjoni, l-SNB joħroġ ordni. Jekk is-CCP ma tikkonformax mal-ordni, l-SNB jista' jinforma lill-FINMA bis-sejbiet tiegħu, u din tista' tieħu azzjonijiet superviżorji u ta' infurzar addizzjonali fil-konfront ta' CCP.

(16)

Il-Kummissjoni għalhekk tikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Iżvizzera rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk jipprovdu għal superviżjoni u infurzar effettivi tas-CCPs fuq bażi kontinwa.

(17)

Skont it-tielet kundizzjoni tal-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Iżvizzera jridu jinkludu sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent tas-CCPs awtorizzati skont reġimi legali ta' pajjiżi terzi (“is-CCPs ta' pajjiżi terzi”).

(18)

Is-CCPs ta' pajjiż terz jistgħu japplikaw għal rikonoxximent mal-FINMA, li jippermettilhom li jipprovdu servizzi fl-Iżvizzera. Ir-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi fl-Iżvizzera huwa bbażat fuq l-eżistenza fil-pajjiż terz ikkonċernat ta' sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi. L-SNB jista' wkoll jindika CCP ta' pajjiż terz bħala sistemikament importanti għall-istabbiltà tas-swieq finanzjarji Żvizzeri u jista' jirrilaxxaha mill-konformità mar-rekwiżiti minimi stipulati mill-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali, sakemm ir-reġim legali u superviżorju ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti u l-arranġamenti ta' kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz għas-superviżjoni tas-CCPs ikunu ġew konklużi. Is-CCPs rikonoxxuti għandhom ukoll jirrapportaw u jinformaw lill-FINMA dwar kwistjonijiet speċifiċi. Madankollu, ir-rekwiżiti ta' rrappurtar u ta' informazzjoni li għandhom jingħataw lill-FINMA mis-CCPs rikonoxxuti ma jaffettwawx il-funzjonijiet superviżorji li l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz huma responsabbli għalihom.

(19)

Għalhekk, għandu jitqies li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Iżvizzera jipprovdu għal sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiż terz.

(20)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jistgħu għalhekk jitqiesu milħuqa mill-arranġamenti legali u superviżorji tal-Iżvizzera rigward CCPs awtorizzati hemmhekk u dawn l-arranġamenti legali u superviżorji għandhom jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Il-Kummissjoni għandha tkompli tagħmel monitoraġġ fuq bażi regolari tal-evoluzzjoni tal-qafas legali u superviżorju għas-CCPs fl-Iżvizzera, u tara li qed jitwettqu l-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-deċiżjoni.

(21)

Ir-reviżjoni regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fl-Iżvizzera għas-CCPs awtorizzati hemmhekk għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq rieżami speċifiku fi kwalunkwe ħin barra l-ambitu tal-analiżi ġenerali, fejn l-iżviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija b'din id-deċiżjoni. Tali valutazzjoni mill-ġdid tista' twassal għall-irtirar tar-rikonoxximent tal-ekwivalenza.

(22)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Iżvizzera li jikkonsistu fl-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali u r-regolamenti adottati skontha, l-Att Federali dwar il-Banek u l-Banek tat-Tfaddil u l-ordinanzi u ċ-ċirkolari maħruġa skont dan l-Att, kif ikkomplimentati mir-Rapport ta' Spjegazzjoni dwar ir-reviżjoni parzjali tal-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali li jipprovdi gwida interpretattiva dwar l-Ordinanza tal-Bank Nazzjonali u applikabbli għas-CCPs awtorizzati bihom jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Novembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.