ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 248

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
24 ta' Settembru 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1588 tat-13 ta' Lulju 2015 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1589 tat-13 ta' Lulju 2015 li jistabblixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ( 1 )

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1590 tat-18 ta' Settembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-redfish fl-ilmijiet ta' Greenland taż-żona NAFO 1F u fl-ilmijiet ta' Greenland taż-żoni V u XIV kif ukoll fl-ilmijiet internazzjonali taż-Żona ta' Konservazzjoni tar-Redfish minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

30

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1591 tat-18 ta' Settembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd tal-kavalli fiż-żoni VIIIc, IX u X; fl-ilmijiet tal-Unjoni CECAF 34.1.1 u fiż-żoni VIIIa, VIIIb u VIIId minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

32

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1592 tat-18 ta' Settembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-redfish fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żona V u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

34

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1593 tat-18 ta' Settembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-istokkafixx fl-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

36

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1594 tal-21 ta' Settembru 2015 li japprova emenda mhix minuri fl-Ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Rocamadour (DOP))

38

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1595 tal-21 ta' Settembru 2015 li japprova emenda mhix minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Zgornjesavinjski želodec (IĠP))

39

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1596 tal-21 ta' Settembru 2015 li japprova emenda mhix minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Montes de Toledo (AOP))

40

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1597 tat-23 ta' Settembru 2015 li jidderoga mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 615/2014 f'dak li jikkonċerna d-data finali għall-ħlas tal-ewwel avvanz li jitħallas lill-organizzazzjonijiet benefiċjarji fil-Greċja b'rabta ma' programmi ta' ħidma fis-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-mejda għas-sena 2015

41

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1598 tat-23 ta' Settembru 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

43

 

*

Regolament (UE) 2015/1599 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-10 ta' Settembru 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2015/30)

45

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2015/1600 tat-18 ta' Settembru 2015 li taħtar il-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-perijodu mill-21 ta' Settembru 2015 sal-20 ta' Settembru 2020

53

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 tat-22 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja

80

 

*

Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2015/1602 tal-5 ta' Ġunju 2015 dwar l-ekwivalenza tar-reġim ta' solvenza u prudenzjali għall-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fis-seħħ fl-Iżvizzera abbażi tal-Artikoli 172(2), 227(4) u 260(3) tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

95

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1603 tat-13 ta' Awwissu 2015 dwar miżura meħuda minn Spanja f'konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE li tirtira mis-suq tip ta' mezzi li jgħinu lil dak li jkun iżomm f'wiċċ l-ilma waqt l-għawm

99

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2015/1588

tat-13 ta' Lulju 2015

dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali (kodifikazzjoni)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 109 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 994/98 (2) ġie emendat (3) b'mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea' il-valutazzjoni tal-kompatibilità tal-għajnuna mas-suq intern hija essenzjalment f'idejn il-Kummissjoni.

(3)

Il-funzjonament xieraq tas-suq intern jitlob applikazzjoni stretta u effiċjenti tar-regoli tal-kompetizzjoni fir-rigward tal-għajnuna mill-Istat.

(4)

Il-Kummissjoni għandha tkun tistà tiddikjara permezz ta' regolamenti, f'oqsma fejn il-Kummissjoni għandha biżżejjed esperjenza biex tiddefinixxi kriterji ta' kompatibilità ġenerali, li ċerti kategoriji speċifiċi ta' għajnuna huma kompatibbli mas-suq intern skont disposizzjoni waħda jew aktar tal-Artikolu 107(2) u (3) tat-TFUE u huma eżenti mill-proċedura provduta fl-Artikolu 108(3) tiegħu.

(5)

Ir-Regolamenti ta' eżenzjoni ta' kategorija jiżguraw li jkun hemm t-trasparenza u ċ-ċertezza legali. Jistgħu jiġu applikati direttament mill-Qrati nazzjonali, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 267 tat-TFUE.

(6)

L-għajnuna mill-Istat hija kunċett oġġettiv definit fl-Artikolu 107(1) tat-TFUE. Is-setgħa tal-Kummissjoni li tadotta eżenzjonijiet ta' kategoriji kif previst f'dan ir-Regolament tapplika biss għal miżuri li jissodisfaw il-kriterji kollha tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE u għaldaqstant jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat. L-inklużjoni ta' xi kategorija ta' għajnuna f'dan ir-Regolament jew f'Regolament ta' eżenzjoni ma jiddeterminax minn qabel il-kwalifika ta' miżura bħala għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE.

(7)

Il-Kummissjoni għandha tkun tistà tiddikjara li, f'ċerti kundizzjonijiet, għajnuna lil intrapriżi ta' daqs żgħir u medju, għajnuna favur ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, għajnuna favur il-protezzjoni tal-ambjent, għajnuna għall-impjiegi u t-taħriġ u għajnuna konformi mal-mappa approvata mill-Kummissjoni għal kull Stat Membru għall-għoti ta' għajnuna reġjonali, tkun kompatibbli mas-suq intern u mhux soġġetta għar-rekwiżit tan-notifika.

(8)

L-innovazzjoni saret prijorità fil-politika tal-Unjoni fil-kuntest ta' “Unjoni tal-Innovazzjoni”, waħda mill-inizjattivi ewlenin ta' Ewropa 2020. Barra minn hekk, ħafna miżuri ta' għajnuna għall-innovazzjoni huma relattivament żgħar u ma joħolqux distorsjonijiet sinifikanti tal-kompetizzjoni;

(9)

Fis-settur tal-konservazzjoni tal-kultura u l-patrimonju, għadd ta' miżuri meħudin mill-Istati Membri jistgħu ma jikkostitwixxux għajnuna għax ma jissodisfawx il-kriterji kollha tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE, pereżempju minħabba li l-benefiċjarju ma jwettaqx attività ekonomika jew minħabba li ma jkun hemm l-ebda effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri. Madankollu, sakemm il-miżuri fil-qasam tal-konservazzjoni tal-kultura u l-patrimonju jkunu jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha tkun tistà tiddikjara li, f'ċerti kundizzjonijiet, dik l-għajnuna tkun kompatibbli mas-suq intern u ma tkunx suġġetta għar-rekwiżit tan-notifika fl-Artikolu 108(3) tat-TFUE. Il-proġetti ż-żgħar tal-kultura, il-ħolqien u l-konservazzjoni tal-patrimonju, ġeneralment ma jwasslux għal distorsjoni sinifikanti, u f'każijiet reċenti deher li għajnuna ta' dak it-tip għandha effetti limitati fuq il-kummerċ.

(10)

L-eżenzjonijiet fis-settur tal-konservazzjoni tal-kultura u l-patrimonju jistgħu jitfasslu fuq il-bażi tal-esperjenza tal-Kummissjoni kif stipulata fil-linji gwida, bħal fil-każ ta' xogħlijiet ċinematografiċi u awdjoviżivi, jew jiġu żviluppati każ b'każ. Meta tabbozza eżenzjonijiet ta' kategoriji bħal dawn, il-Kummissjoni għandha tqis li dawn għandhom ikopru biss miżuri li jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat, li fil-prinċipju għandhom jiffokaw fuq miżuri li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-“Modernizzazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat tal-UE”, u li hija biss l-għajuna li fir-rigward tagħha l- Kummissjoni għandha esperjenza sostanzjali li hija eżentata. Barra minn hekk, għandhom jitqiesu l-kompetenza primarja tal-Istati Membri fil-qasam tal-kultura, il-protezzjoni speċjali li għandha d-diversità kulturali skont l-Artikolu 167(1) tat-TFUE u tan-natura speċjali tal-kultura.

(11)

Fir-rigward tal- miżuri tal-għajnuna mill-Istat biex tissewwa l-ħsara kkawżata mid-diżastri naturali, kif ukoll tal-miżuri tal-għajnuna mill-Istat biex tissewwa l-ħsara magħmula fil-qasam tas-sajd minn kundizzjonijiet ħżiena tat-temp, l-ammonti mogħtija f'dawk l-oqsma ġeneralment ikunu limitati u jistgħu jiġu definiti kundizzjonijiet ċari ta' kompatibbiltà. Dan ir- Regolament għandu jawtorizza lill-Kummissjoni li teżenta għajnuna ta' dak it-tip mir-rekwiżit ta'. Mill-esperjenza tal-Kummissjoni, għajnuna bħal din ma tikkawżax distorsjoni sinifikanti u, fuq il-bażi tal-esperjenza miksuba, jistgħu jiġu definiti kundizzjonijiet ċari ta' kompatibbiltà.

(12)

Skont l-Artikolu 42 tat-TFUE, ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat ma japplikawx f'ċerti kundizzjonijiet għal ċerti miżuri ta' għajnuna favur il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I tat-TFUE. L-Artikolu 42 ma japplikax għall-forestrija jew għall-prodotti li mhumiex elenkati f'dak l-Anness. Il-Kummissjoni għandha tkun tista' teżenta ċerti tipi ta' għajnuna għall-forestrija, inkluż għajnuna li tinsab fil-programmi ta' żvilupp rurali kif wkoll dik favur il-promozzjoni u r-reklamar ta' prodotti fis-settur tal-ikel li mhumiex elenkati fl-Anness I tat-TFUE meta, skont l-esperjenza tal-Kummissjoni, id-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni jkunu limitati u meta jkunu jistgħu jiġu definiti kundizzjonijiet ċari ta' kompatibbiltà.

(13)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 (4), l-Artikoli 107, 108 u 109 tat-TFUE japplikaw għall-għajnuna mogħtija mill-Istati Membri lill-intrapriżi fis-settur tas-sajd, ħlief għall-pagamenti li jsiru mill-Istati Membri skont, u f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1198/2006. Għajnuna mill-Istat addizzjonali għall-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi marittimi u tal-ilma ħelu ġeneralment ikollha effetti limitati fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri, tikkontribwixxi għall-objettivi tal-Unjoni fil-qasam tal-politika marittima u tas-sajd u ma tikkawżax distorsjonijiet serji fil-kompetizzjoni. L-ammonti mogħtija ġeneralment ikunu limitati u jkunu jistgħu jiġu definiti kundizzjonijiet ċari ta' kompatibbiltà.

(14)

Fis-settur tal-isport, b'mod partikolari fil-qasam tal-isport tad-dilettanti, għadd ta' miżuri meħudin mill-Istati Membri jistgħu ma jikkostitwixxux għajnuna għax ma jissodisfawx il-kriterji kollha tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE, pereżempju minħabba li l-benefiċjarju ma jwettaqx attività ekonomika, jew minħabba li ma jkun hemm l-ebda effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri. Madankollu, sakemm il-miżuri fil-qasam tal-isport ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat, fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha tkun tistà tiddikjara li, f'ċerti kundizzjonijiet, l-għajnuna tkun kompatibbli mas-suq intern u ma tkunx suġġetta għar-rekwiżit tan-notifika. Il-miżuri ta' għajnuna mill-Istat għall-isport b'mod partikolari dawk fil-qasam tal-isport tad-dilettanti jew dawk li huma ta' skala żgħira, ħafna drabi ikollhom effetti limitati fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri u ma joħolqux distorsjonijiet serji tal-kompetizzjoni. L-ammonti mogħtija ġeneralment ikunu wkoll limitati. Fuq il-bażi tal-esperjenza miksuba jistgħu jiġu definiti kundizzjonijiet ċari ta' kompatibbiltà, biex b'hekk jiġi żgurat li l-għajnuna għall-isport ma tikkawżax distorsjoni sinifikanti.

(15)

Fir-rigward tal-għajnuna għat-trasport bl-ajru u dak marittimu, mill-esperjenza tal-Kummissjoni, l-għajnuna li għandha natura soċjali għat-trasport ta' residenti ta' reġjuni mbiegħda bħal reġjuni u gżejjer l-aktar imbiegħda, inklużi Stati Membri gżejjer b'reġjun wieħed u żoni b'populazzjoni baxxa, ma tikkawżax distorsjoni sinifikanti sakemm tingħata mingħajr diskriminazzjoni marbuta mal-identità tat-trasportatur. Barra minn hekk, jistgħu jiġu definiti kundizzjonijiet ċari ta' kompatibbiltà.

(16)

Fil-qasam tal-għajnuna għall-infrastruttura tal-broadband, fl-aħħar snin il-Kummissjoni kisbet esperjenza wiesgħa u fasslet linji gwida (5). Fl-esperjenza tal-Kummissjoni, għajnuna għal ċerti tipi ta' infrastruttura tal-broadband ma tikkawża l-ebda distorsjoni sinfikanti u tista' tibbenefika minn eżenzjoni ta' kategorija, sakemm jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet ta' kompatibbiltà u sakemm l-infrastruttura tiġi implimentata f'“żoni bojod”, li huma żoni fejn m'hemm l-ebda infrastruttura tal-istess kategorija (sew broadband jew aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss b'veloċità għolja ħafna, “NGA”) u fejn x'aktarx xejn mhu ser jiġi żviluppat fil-futur qrib, kif jidher fil-kriterji żviluppati fil-linji gwida. Dan japplika għall-għajnuna li tkopri l-forniment ta' broadband bażiku, kif ukoll għall-għajnuna lil miżuri individwali żgħar li tkopri netwerks ta' NGA, u għall-għajnuna lil xogħlijiet ta' inġinerija ċivili relatati mal-broadband u lill-infrastruttura tal-broadband passiva.

(17)

Fir-rigward tal-infrastruttura, għadd ta' miżuri meħudin mill-Istati Membri jistgħu ma jikkostitwixxux għajnuna għax ma jissodisfawx il-kriterji kollha tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE, pereżempju minħabba li l-benefiċjarju ma jwettaqx attività ekonomika, għax ma jkun hemm l-ebda effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri, jew għax il-miżura tkun tikkonsisti f' kumpens għal servizz ta' interess ekomomiku ġenerali li jissodisfa l-kriterji kollha tal-każistika Altmark (6). Madankollu, sakemm il-finanzjament ta' infrastrutturi jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat, fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE, l-Kummissjoni għandha tkun tistà tiddikjara li, f'ċerti kundizzjonijiet, l-għajnuna tkun kompatibbli mas-suq intern u ma tkunx suġġetta għar-rekwiżit tan-notifika. Fir-rigward tal-infrastruttura, ammonti żgħar ta' għajnuna għal proġetti ta' infrastruttura jistgħu jkunu mod effiċjenti kif wieħed jappoġġa objettivi tal-Unjoni sakemm l-għajnuna timminimizza l-ispejjeż u d-distorsjoni potenzjali tal-kompetizzjoni tkun limitata. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tkun fil-pożizzjoni li teżenta l-għajnuna mill-Istat għal proġetti ta' infrastruttura li jappoġġaw l-objettivi msemmijin f'dan ir-Regolament u jappoġġaw objettivi oħra ta' interess komuni, b'mod partikolari l-objettivi ta' Ewropa 2020 (7). Dan jista' jinkludi appoġġ għal proġetti li jinvolvu netwerks b'diversi setturi jew faċilitajiet fejn hija neċessarja għajnuna relattivament żgħira. Madankollu, jistgħu jingħataw eżenzjonijiet ta' kategorija biss għal proġetti ta' infrastruttura fejn il-Kummissjoni jkollha biżżejjed esperjenza biex tiddefinixxi kriterji ta' kompatibbiltà ċari u stretti waqt li tiżgura li r-riskju ta' distorsjoni potenzjali jkun limitat u li ammonti kbar ta' għajuna jibqgħu soġġetti għal notifika skont l-Artikolu 108(3) tat-TFUE.

(18)

Huwa xieraq li meta l-Kummissjoni taddotta regolamenti li jeżentaw kategoriji ta' għajnuna mill-obbligu ta' notifika stipulat fl-Artikolu 108(3) tat-TFUE, hija tispeċifika l-għan tal-għajnuna, il-kategoriji ta' benefiċjarji u l-limiti fuq l-għajnuna eżentata, il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-akkumulazzjoni tal-għajnuna u l-kondizzjonijiet ta' sorveljanza, sabiex tkun assigurata l-kompatibilità mas-suq intern ta' għajnuna koperta b'dan ir-Regolament.

(19)

Il-limiti għal kull kategorija ta' għajnuna, li fir-rigward tagħha l-Kummissjoni tadotta regolament dwar eżenzjoni ta' kategorija jistgħu jiġu espressi f'termini ta' intensitajiet ta' għajnuna fir-rigward ta' sett ta' spejjeż eliġibbli jew f'termini ta' ammonti massimi ta' għajnuna. Barra minn hekk, il-Kumissjoni għandha tkun tistà tagħti eżenzjonijiet ta' kategorija fir-rigward ta' ċerti tipi ta' miżuri li jinvolvu l-għajnuna mill-Istat li, minħabba l-mod speċifiku li bih huma mfassla, ma jistgħux ikunu espressi preċiżament f'termini tal-intensitajiet ta' għajnuna jew ammonti massimi ta' għajnuna, bħal strumenti ta' inġinerija finanzjarja jew ċerti forom ta' miżuri li huma mmirati biex jippromwovu l-investimenti ta' kapital ta' riskju. Miżuri kumplessi bħal dawn jistgħu jinvolvu għajnuna f'livelli differenti: benefiċjarji diretti, benefiċjarji intermedjarji u benefiċjarji indiretti. Meta titqies l-importanza li dejjem qed tikber ta' miżuri bħal dawn u l-kontribut tagħhom lejn l-objettivi tal-Unjoni, għandu jkun possibbli li jiġu eżentati. Għalhekk għandu jkun possibbli, fil-każ ta' miżuri bħal dawn, li jiġu definiti l-limiti għal għotja partikolari ta' għajnuna f'termini tal-livell massimu ta' appoġġ mill-Istat f' dik il-miżura jew relatat magħha. Il-livell massimu ta' appoġġ mill-Istat jista' jkun magħmul minn element ta' appoġġ, li jista' ma jkunx għajnuna mill-Istat, sakemm il-miżura tinkludi mill-inqas xi elementi li fihom għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE u li ma jkunux marġinali.

(20)

Jista' jkun ta' użu li jkunu stabbiliti limiti jew kondizzjonijiet oħra xierqa li jitolbu li l-għoti ta' għajnuna tiġi nnotifikata sabiex il-Kummissjoni tkun tista' teżamina individwalment l-effett ta' ċerta għajnuna fuq il-kompetizzjoni u l-kummerċ bejn l-Istati Membri u l-kompatibilità tagħha mas-suq komuni.

(21)

Huwa xieraq li l-Kummissjoni tkun tista', meta taddotta regolamenti li jeżentaw ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-obbligu ta' notifika fl-Artikolu 108(3) tat-TFUE, timponi aktar kondizzjonijiet dettaljati sabiex tassigura li għajnuna koperta b'dan ir-Regolament tkun kompatibbli mas-suq intern.

(22)

Il-Kummissjoni wara li tikkunsidra l-iżvilupp u l-funzjonament tas-suq intern, għandha tkun tista' tistabbilixxi permezz ta' regolament li ċertu għajnuna ma tissodisfax il-kriterji kollha tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE u hija għalhekk eżenti mill-proċedura ta' notifika stabbilita fl-Artikolu 108(3) tat-TFUE, sakemm l-għajnuna mogħtija lill-istess impriża fuq perjodu ta' żmien speċifiku ma taqbiżx ċertu ammont fiss.

(23)

Skont l-Artikolu 108(1) tat-TFUE l-Kummissjoni hija marbuta, f'koperazzjoni mal-Istati Membri, li twettaq reviżjoni kostanti tas-sistemi kollha ta' għajnuna eżistenti. Għal dan il-għan u sabiex tassigura l-ogħla grad possibbli ta' trasparenza u kontroll adegwat huwa mixtieq li l-Kummissjoni tassigura li titwaqqaf sistema ta' reġistrazzjoni u ħażna ta' informazzjoni affidabbli dwar l-applikazzjoni ta' regolamenti li taddotta, li għalihom l-Istati Membri kollha jkollhom aċċess, u li tirċievi l-informazzjoni kollha neċessarja mill-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tal-għajnuna eżentata min-notifikazzjoni li tissodisfa dan l-obbligu, li tista tkun eżaminata u evalwata mal-Istati Membri fil-Kumitat Konsultattiv dwar l-għajnuna mill-Istat Għal dan il-għan huwa wkoll mixtieq li l-Kummissjoni tkun tista' titlob li dik l-informazzjoni tingħata kif xieraq sabiex tassigura l-effiċjenza ta' din ir-reviżjoni.

(24)

L-Istati Membri għandhom jipprovdu sommarji ta' informazzjoni rigward l-għajnuna li tiġi implimentata minnhom, li tkun koperta minn regolament ta' eżenzjoni. Il-pubblikazzjoni ta' dawk is-sommarji hija neċessarja biex tiġi żgurata t-trasparenza tal-miżuri adottati mill-Istati Membri. Fid-dawl tal-evoluzzjoni tal-midja elettronika tal-komunikazzjoni, il-pubblikazzjoni tas-sommarji fuq il-websajt tal-Kummissjoni hija metodu aktar veloċi u effettiv, li tiżgura li jkun hemm trasparenza għall-benefiċċju tal-partijiet interessati. Għaldaqstant, dawk is-sommarji għandhom ikunu ppubblikati fuq il-websajt tal-Kummissjoni.

(25)

Il-kontroll tal-għoti tal-għajnuna jinvolvi fatturi fattwali, legali u ekonomiċi ta' natura kumplessa ħafna u varjetà kbira f'ambjent f'evoluzzjoni kontinwa. Il-Kummissjoni għandha għalhekk tirrevedi b'mod regolari l-kategoriji ta' għajnuna li għandhom ikunu eżentati min-notifika. Il-Kummissjoni għandha tkun tista tħassar jew temenda regolamenti li tkun addottat skont dan ir-Regolament meta ċ-ċirkostanzi jkunu tbiddlu rigward xi element importanti li jkun serva ta' raġuni għall-addozzjoni tagħhom jew fejn ikun neċessarju minħabba l-iżvilupp progressiv jew il-funzjoni tas-suq intern titlob hekk.

(26)

Il-Kummissjoni, f'relazzjoni mill-qrib u kostanti mal-Istati Membri, għandha tkun tista tiddefinixxi preċiżament il-kamp ta' applikazzjoni ta' dawk ir-regolamenti u l-kondizzjonijiet annessi magħhom sabiex ikun hemm koperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, huwa xieraq li l-Kumitat Konsultattiv dwar l-għajnuna mill-Istat ikun ikkonsultat qabel il-Kummissjoni taddotta regolamenti skont dan ir-Regolament.

(27)

Abbozzi ta' regolamenti u dokumenti oħra li jridu jiġu eżaminati mill-Kumitat Konsultattiv dwar l-għajnuna mill-Istat skont dan ir-Regolament għandhom ikunu ppubblikati fuq il-websajt tal-Kummissjoni.

(28)

Il-Kumitat Konsultattiv dwar l-għajnuna mill-Istat għandu jkun ikkonsultat qabel il-pubblikazzjoni ta' abbozz ta' regolament. Madankollu, fl-interess tat-trasparenza, l-abbozz tar-regolament għandu jiġi ppubblikat fuq il-websajt tal-Kummissjoni fl-istess ħin li fih il-Kummissjoni tikkonsulta mal-Kumitat Konsultattiv għall-ewwel darba,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżenzjonijiet ta' kategorija

1.   Il-Kummissjoni tista', permezz ta' regolamenti addottati f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament u f'konformità mal-Artikolu 107 tat-TFUE, tiddikjara li l-kategoriji ta' għajnuna li ġejjin huma kompatibbli mas-suq intern u m'għandhomx ikunu soġġetti għar-rekwiżiti ta' notifika tal-Artikolu 108(3) tat-TFUE:

(a)

għajnuna favur:

(i)

l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;

(ii)

ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni;

(iii)

il-ħarsien tal-ambjent;

(iv)

l-impjiegi u t-taħriġ;

(v)

il-konservazzjoni tal-kultura u l-patrimonju;

(vi)

it-tiswija tal-ħsara kkawżata minn diżastri naturali;

(vii)

it-tiswija tal-ħsara kkawżata minn ċerti kundizzjonijiet ħżiena ta' temp fis-sajd;

(viii)

il-forestrija;

(ix)

il-promozzjoni ta' prodotti tas-settur tal-ikel li mhumiex elenkati fl-Anness I tat-TFUE;

(x)

il-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi marittimi u tal-ilma ħelu;

(xi)

l-isport;

(xii)

ir-residenti ta' reġjuni mbiegħda, għat-trasport, meta din l-għajnuna jkollha karattru soċjali u tingħata mingħajr diskriminazzjoni relatata mal-identità tat-trasportatur;

(xiii)

infrastruttura tal-broadband bażika, miżuri ta' infrastruttura żgħar individwali li jkopru netwerks ta' aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss, xogħlijiet tal-inġinerija ċivili relatati mal-broadband u infrastruttura tal-broadband passiva, f'żoni fejn ma hemmx infrastruttura ta' dak it-tip jew fejn mhux probabbli li tiġi żviluppata infrastruttura ta' dak it-tip fil-futur qrib;

(xiv)

infrastruttura li tappoġġja l-objettivi elenkati fil-punti (i) sa (xiii) kif ukoll fil-punt (b) ta' dan il-paragrafu u li tappoġġja objettivi oħra ta' interess komuni, b'mod partikolari l-objettivi ta' Ewropa 2020;

(b)

għajnuna konformi mal-mappa approvata mill-Kummissjoni għal kull Stat Membru għall-għotja ta' għajnuna reġjonali.

2.   Ir-Regolamenti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jispeċifikaw, għal kull kategorija ta' għajnuna:

(a)

l-għan tal-għajnuna;

(b)

il-kategoriji tal-benefiċjarji;

(c)

il-limiti espressi f'termini ta' intensitajiet ta' għajnuna relattivi għal sett ta' spejjeż eliġibbli jew f'termini ta' ammonti massimi ta' għajnuna jew, għal ċerti tipi ta' għajnuna fejn jista' jkun diffiċli li tiġi identifikata l-intensità tal-għajnuna jew l-ammont preċiż tal-għajnuna, b'mod partikolari strumenti ta' inġinerija finanzjarja jew investimenti ta' kapital ta' riskju jew dawk ta' natura simili, f'termini ta' livell massimu ta' appoġġ mill-Istat f'dik il-miżura jew relatat magħha, mingħajr preġudizzju għall-kwalifikazzjoni tal-miżuri kkonċernati fid-dawl tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE;

(d)

il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-akkumulazzjoni tal-għajnuna;

(e)

il-kondizzjonijiet ta' sorveljanza kif speċifikati fl-Artikolu 3.

3.   Barra minn hekk, ir-Regolamenti msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu, b'mod partikolari:

(a)

jistabbilixxu limiti jew kondizzjonijiet oħra għan-notifika tal-għotja ta' għajnuna individwali;

(b)

jeskludu ċerti setturi mill-kamp ta' applikazzjoni tagħhom;

(c)

jimponu aktar kondizzjonijiet għall-kompatibbilità tal-għajnuna eżentata skont dawk ir-Regolamenti.

Artikolu 2

De minimis

1.   Il-Kummissjoni tista', permezz ta' Regolament addottat skont il-proċedura provduta fl-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament, tiddeċiedi li, wara li tkun ikkunsidrat l-iżvilupp u l-funzjoni tas-suq intern, xi għajnuna ma' tissodisfax il-kriterji kollha tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE u li għalhekk hija eżentata mill-proċedura ta' notifika stipulata fl-Artikolu 108(3) tat-TFUE, sakemm għajnuna mogħtija lill-istess impriża fuq perjodu ta' żmien speċifikat ma taqbiżx ċertu ammont fiss.

2.   Fuq talba tal-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom, f'kull ħin, jikkomunikawlha kull informazzjoni addizzjonali rigward għajnuna eżentata skont il-paragrafu 1.

Artikolu 3

Trasparenza u sorveljanza

1.   Meta tkun qed taddotta Regolamenti skont l-Artikolu 1, il-Kummissjoni għandha timponi regoli dettaljati fuq l-Istati Membri sabiex tiżgura li jkun hemm trasparenza u li ssir sorveljanza tal-għajnuna eżentata min-notifikazzjoni f'konformità ma' dawk ir-Regolamenti. Dawk ir-regoli għandhom jikkonsistu, b'mod partikolari, fir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 4.

2.   Meta jiġu implimentati sistemi ta' għajnuna jew għajnuna individwali li jkunu ngħataw barra mill-qafas ta' kwalunkwe sistema, li jkunu ġew eżentati skont ir-Regolamenti msemmijin fl-Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, bil-għan li jiġu ppubblikati fuq il-websajt tal-Kummissjoni, sommarji tal-informazzjoni dwar dawk is-sistemi ta' għajnuna jew dik l-għajnuna individwali li ma jkunux koperti mis-sistemi ta' għajnuna eżentati.

3.   L-Istati Membri għandhom jirreġistraw u jiġbru l-informazzjoni kollha dwar l-applikazzjoni ta' eżenzjonijiet ta' kategorija. Jekk il-Kummissjoni jkollha informazzjoni li twassalha sabiex tiddubita jekk Regolament ta' eżenzjoni jkunx qed jiġi applikat tajjeb, l-Istati Membri għandhom jgħaddulha kull informazzjoni li tikkunsidra neċessarja sabiex teżamina jekk għajnuna tikkonformax ma' dak ir-Regolament.

4.   Mill-inqas darba fis-sena, l-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni rapport dwar l-applikazzjoni ta' eżenzjonijiet ta' kategorija, skont il-bżonnijiet speċifiċi tal-Kummissjoni, preferibbilment f'forma kompjuterizzata. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dawk ir-rapporti aċċessibbli għall-Istati Membri kollha. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 7 għandu jeżamina u jevalwa dawk ir-rapporti darba fis-sena.

Artikolu 4

Perjodu ta' validità tar-Regolamenti u l-emendi tagħhom

1.   Ir-regolamenti addottati skont l-Artikoli 1 u 2 għandhom japplikaw għal perjodu speċifiku. Għajnuna eżentata b'regolament addottat skont l-Artikoli 1 u 2 għandha tkun eżenti tul il-perjodu ta' validità ta' dak ir-Regolament u tu il-perjodu ta' aġġustament stipulat fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

2.   Ir-Regolamenti addottati skont l-Artikoli 1 u 2 jistgħu jiġu mħassra jew emendati fejn iċ-ċirkostanzi jkunu jinbidlu fir-rigward ta' xi element importanti li kien raġuni għall-addozzjoni tagħhom jew fejn ikun meħtieġ mill-iżvilupp progressiv jew mill-ħidma tas-suq intern. F'dak il-każ ir-Regolament il-ġdid għandu jipprovdi perjodu ta' aġġustament ta' sitt xhur għall-aġġustament ta' għajnuna koperta bir-Regolament ta' qabel.

3.   Ir-Regolamenti addottati skont l-Artikoli 1 u 2 għandhom jistipulaw perjodu kif imsemmi fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, jekk l-applikazzjoni tagħhom ma tkunx estiża meta jiskadu.

Artikolu 5

Rapport ta' valutazzjoni

Kull ħames snin il-Kummissjoni għandha tagħti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Għandha tissottometti abbozz tar-rapport biex jiġi kkunsidrat mill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 7.

Artikolu 6

Smigħ ta' partijiet interessati

Fejn il-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li taddotta Regolament, għandha tippubblika abbozz tiegħu sabiex il-partijiet u l-organizzazzjonijiet kollha interessati jkunu jistgħu jissottomettu l-kummenti tagħhom fir-rigward tiegħu f'perjodu ta' żmien raġonevoli li jiġi iffissat mill-Kummissjoni u li fl-ebda ċirkostanza m'għandu jkun inqas minn xahar.

Artikolu 7

Kumitat Konsultattiv dwar l-għajnuna mill-Istat

Il-Kumitat Konsultattiv dwar l-għajnuna mill-Istat, ('il-Kumitat') qed jitwaqqaf permezz ta' dan ir-Regolament. Għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri u presedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni.

Artikolu 8

Konsultazzjoni tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-Kumitat:

(a)

fl-istess waqt li jiġi ppubblikat kwalunkwe abbozz ta' Regolament skont l-Artikolu 6;

(b)

qabel ma taddotta xi regolament.

2.   Il-konsultazzjoni tal-Kumitat isseħħ f'laqgħa msejħa mill-Kummissjoni. L-abbozzi u d-dokumenti li għandhom ikunu eżaminati għandhom jiġu annessi man-notifika u jistgħu jiġu ppubblikati fuq il-websajt tal-Kummissjoni. Il-laqgħa għandha ssir mhux aktar kmieni minn xahrejn wara li tkun intbagħtet in-notifika.

Dan il-perjodu jista' jitnaqqas fil-każ ta' konsultazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1(b), meta jkun hemm urġenza jew f'każ sempliċi ta' estensjoni ta'Regolament.

3.   Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jissottometti lill-Kumitat abbozz tal-miżuri li għandhom jittieħdu. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz, fil-perjodu li jista' jiġi stabbilit mill-President skont l-urġenza tal-każ, jekk ikun neċessarju billi jittieħed vot.

4.   L-opinjoni għandha titniżżel fil-minuti. Barra minn hekk, kull Stat Membru għandu d-dritt li jsaqsi li l-pożizzjoni tiegħu titniżżel fil-minuti. Il-Kumitat jista' jirrakkomanda li l-opinjoni tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

5.   Il-Kummissjoni għandha tqis b'importanza kbira l-opinjoni mogħtija mill-Kumitat. Għandha tinforma l-Kumitat dwar kif l-opinjoni tiegħu tkun ġiet ikkunsidrata.

Artikolu 9

Revoka

Ir-Regolament (KE) Nru 994/98 huwa revokat.

Ir-referenzi għar-Regolament li ġie revokat għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

F. ETGEN


(1)  Opinjoni tad-29 ta' April 2015 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 994/98 tas-7 ta' Mejju 1998 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċertu kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali (ĠU L 142, 14.5.1998, p. 1).

(3)  Ara l-Anness I.

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 tas-27 ta' Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd (ĠU L 223, 15.8.2006, p. 1).

(5)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Linji Gwida tal-UE għall-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat b'rabta mal-implimentazzjoni rapida tan-netwerks tal-broadband (ĠU C 25, 26.1.2013, p. 1).

(6)  Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-24 ta' Lulju 2003 fil-Kawża C-280/00, Altmark Trans GmbH u Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ([2003] Ġabra I-7747).

(7)  Ara r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2010/410/UE tat-13 ta' Lulju 2010 dwar linji gwida ġenerali għall-politika ekonomika tal-Istati Membri u tal-Unjoni (ĠU L 191, 23.7.2010, p. 28) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/707/UE tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (ĠU L 308, 24.11.2010, p. 46).


ANNESS I

REGOLAMENT REVOKAT BL-EMENDA GĦALIH

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 994/98

(ĠU L 142, 14.5.1998, p. 1)

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 733/2013

(ĠU L 204, 31.7.2013, p. 11)


ANNESS II

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Regolament (KE) Nru 994/98

Dan ir-Regolament

Artikoli 1 sa 8

Artikoli 1 sa 8

Artikolu 9

Artikolu 9

Artikolu 10

Anness I

Anness II


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/9


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2015/1589

tat-13 ta' Lulju 2015

li jistabblixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (kodifikazzjoni)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 109 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Ir Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 (2), ġie emendat kemm-il darba (3) b'mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċjali tal-proċedura stabbiliti fir-Regolamenti għal ċerti setturi, dan ir-Regolament għandu japplika għal għajnuna fis-setturi kollha.Għall-għan li jkunu applikati l-Artikoli 93 u 107 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-Kummissjoni għandha kompetenza speċifika skont l-Artikolu 108 tiegħu biex tiddeċiedi dwar il-kompatibilità ta' għajnuna mill-Istat mas-suq intern meta tirrevedi l-għajnuna eżistenti, meta tieħu deċiżjonijiet dwar għajnuna ġdida jew għajnuna modifikata u meta tieħu azzjoni dwar nuqqas ta' konformità mad-deċiżjonijiet tagħha jew mal-ħtieġa li ssir in-notifika.

(3)

Fil-kuntest ta' sistema modernizzata tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat li tikkontribwixxi kemm għall-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir kif ukoll għall-konsolidazzjoni baġitarja, l-Artikolu 107 tat-TFUE għandu jiġu applikat effettivament u b'mod uniformi fl-Unjoni kollha. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 ikkonsolida u saħħaħ il-prattika preċedenti tal-Kummissjoni biex tiżdied iċ-ċertezza legali u jiġi appoġġat l-iżvilupp tal-politika dwar l-għajnuna mill-Istat f'ambjent trasparenti.

(4)

Sabiex ikun assigurat li jkun hemm ċertezza legali, huwa xieraq li ċ-ċirkustanzi li fihom l-għajnuna tkun ikkunsidrata li hija għajnuna eżistenti jkunu definiti. It-tlestija u t-tkabbir tas-suq intern huwa proċess gradwali, li huwa rifless fl-iżvilupp permanenti tal-politika tal-għajnuna mill-Istat. B'konsegwenza ta' dawk l-iżviluppi, jista' jkun li ċerti miżuri, li meta daħlu fis-seħħ ma kinux għajnuna mill-Istat, minn dak iż-żmien 'l hawn saru għajnuna.

(5)

F'konformità mal-Artikolu 108(3) TFUE, kull pjan li jkun hemm sabiex tingħata għajnuna ġdida għandu jkun mgħarraf lill-Kummissjoni u m'għandux jidħol fis-seħħ qabel jiġi awtorizzat mill-Kummissjoni.

(6)

F'konformità mal-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jikkoperaw mal-Kummissjoni u li jipprovduha bl-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex jippermettu lill-Kummissjoni taqdi dmirijietha skont dan ir-Regolament.

(7)

Il-perjodu li fih il-Kummissjoni għandha tlesti l-eżami preliminari dwar għajnuna notifikata għandu jkun ta' xahrejn minn meta tirċievi notifika kompluta jew dikjarazzjoni motivata sew mill-Istat Membru kkonċernat fejn jgħid li jikkunsidra li n-notifika hija kompluta minħabba li l-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-Kummissjoni ma tkunx disponibbli jew diġà tkun ġiet provduta. Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, dak l-eżami għandu jintemm b'deċiżjoni.

(8)

Fil-każijiet kollha fejn, b'riżultat tal-eżami preliminari, il-Kummissjoni ma tistax tikkonkludi li l-għajnuna hija kompatibbli mas-suq intern, il-proċedura ta' investigazzjoni formali għandha tinfetaħ sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tiġbor l-informazzjoni kollha li jkollha bżonn biex tevalwa l-kompatibilità tal-għajnuna u l-partijiet interessati jkollhom il-possibilità li jissottomettu l-kummenti tagħhom. Id-drittijiet tal-partijiet interessati jistgħu jkunu salvagwardjati bl-aħjar mod fi ħdan il-qafas tal-proċedura ta' investigazzjoni formali stipulata fl- Artikolu 108(2) tat-TFUE;

(9)

Sabiex tevalwa l-kompatibbiltà mas-suq intern ta' kwalunkwe għajnuna mill-Istat notifikata jew kontra l-liġi, li fir-rigward tagħha l-Kummissjoni għandha l-kompetenza esklussiva skont l-Artikolu 108 tat-TFUE, huwa xieraq li jiġi żgurat li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa, għall-finijiet tal-infurzar tar-regoli għall-għajnuna mill-Istat, li titlob l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar is-suq minn kwalunkwe Stat Membru, impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi, kull meta jkollha dubji dwar il-kompatibbiltà tal-miżura kkonċernata mar-regoli tal-Unjoni u għalhekk tkun bdiet il-proċedura ta' investigazzjoni formali. B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tuża din is-setgħa f'każijiet fejn ikun jidher li tkun meħtieġa valutazzjoni sostantiva kumplessa. Fid-deċiżjoni dwar jekk tużax din is-setgħa, il-Kummissjoni għandha tqis kif xieraq it-tul tal-investigazzjoni preliminari.

(10)

Għall-iskop tal-valutazzjoni tal-kompatibbiltà ta' miżura ta' għajnuna wara li tkun inbdiet il-proċedura ta' investigazzjoni formali, b'mod partikolari fir-rigward ta' każijiet teknikament kumplessi soġġetti għal evalwazzjoni sostantiva, il-Kummissjoni għandha tkun tista', sempliċiment permezz ta' talba jew ta' deċiżjoni, titlob li kwalunkwe Stat Membru, impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi jipprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar is-suq biex titlesta l-valutazzjoni tagħha, jekk l-informazzjoni mogħtija mill-Istat Membru kkonċernat matul l- investigazzjoni preliminari ma tkunx biżżejjed, filwaqt li tqis b'mod xieraq il-prinċipju tal-proporzjonalità, partikolarment għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju.

(11)

Fid-dawl tar-relazzjoni speċjali bejn il-benefiċjarji tal-għajnuna u l-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tkun tista' titlob informazzjoni minn benefiċjarju tal-għajnuna bi qbil mal-Istat Membru kkonċernat. L-għoti ta' informazzjoni mill-benefiċjarju tal-miżura ta' għajnuna ikkonċernata ma tikkostitwixxix bażi legali għal negozjati bilaterali bejn il-Kummissjoni u l-benefiċjarju ikkonċernat.

(12)

Il-Kummissjoni għandha tagħżel id-destinatarji ta' talbiet għal informazzjoni fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi adatti għal kull każ, filwaqt li tiżgura li, meta t-talba ssir lil kampjun ta' impriżi jew assoċjazzjonijiet tagħhom, il- kampjun ta' dawk li wieġbu jkun rappreżentattiv ta' kull kategorija. L-informazzjoni mfittxija għandha tikkonsisti, b'mod partikolari, minn dejta fattwali dwar kumpaniji u dwar is-suq u minn analiżi bbażata fuq il-fatti ta' kif jaħdem is-suq.

(13)

Il-Kummissjoni, bħala dik li tkun bdiet il-proċedura, għandha tkun responsabbli għall-verifika kemm tal-informazzjoni mgħoddija mill-Istati Membri, mill-impriżi jew mill-assoċjazzjonijiet tagħhom kif ukoll tal-kunfidenzjalità allegata tal-informazzjoni li għandha tiġi żvelata.

(14)

Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tinfurza l-konformità mat-talbiet għal informazzjoni li hija tagħmel lil kwalunkwe impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi, kif xieraq, permezz ta' multi u ħlasijiet perjodiċi ta' penali proporzjonati. Meta tiffissal-ammonti tal-multi u tal-ħlasijiet perjodiċi ta' penali, il-Kummissjoni għandha tqis il-prinċipji ta' proporzjonalità u adegwatezza, b'mod partikolari fir-rigward ta' impriżi żgħar u ta' daqs medju. Id-drittijiet tal-partijiet mitluba biex jipprovdu informazzjoni għandhom ikunu salvagwardjati billi tingħatalhom l-opportunità li jesponu l-fehmiet tagħhom qabel tittieħed kwalunkwe deċiżjoni li timponi multi jew ħlasijiet perjodiċi ta' penalitajiet. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġurisdizzjoni illimitata fir- rigward ta' dawk il-multi u l-penalitajiet perjodiċi skont l-Artikolu 261 tat-TFUE.

(15)

Il-Kummissjoni, billi tqis il-prinċipji ta' proporzjonalità u adegwatezza, għandha tkun tista' tnaqqas il-ħlasijiet perjodiċi ta' penali jew tneħħihom kompletament, meta d-destinatarji tat-talbiet jagħtu l-informazzjoni mitluba, anki jekk wara d-data ta' skadenza.

(16)

Multi u ħlasijiet perjodiċi ta' penali mhumiex applikabbli għall-Istati Membri billi huma fid-dmir li jikkooperaw b'mod leali mal-Kummissjoni skont l-Artikolu 4(3) tatTrattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), u li jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha rikjesta sabiex jippermettulha twettaq id-dmirijiet tagħha skont dan ir-Regolament (KE).

(17)

Wara li tkun ikkunsidrat il-kummenti sottomessi mill-partijiet interessati, il-Kummissjoni għandha tikkonkludi l-eżami tagħha permezz ta' deċiżjoni finali malli jkunu tneħħew id-dubji. Huwa xieraq li jekk dak l-eżami ma jkunx lest wara perjodu ta' 18-il xahar mill-ftuħ tal-proċedura, l-Istat Membru konċernat għandu jkollu l-opportunità li jitlob deċiżjoni, li l-Kummissjoni għandha tieħu fi żmien xahrejn.

(18)

Sabiex jitħarsu d-drittijiet ta' difiża tal-Istat Membru kkonċernat, għandu jingħata kopji tat-talbiet għal informazzjoni li jkunu ntbagħtu lil Stati Membri oħrajn, lil impriżi jew assoċjazzjonijiet ta' impriżi u jkun jista' jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu dwar il-kummenti li jkunu waslu. Għandu wkoll jiġi mgħarraf dwar l-ismijiet tal-impriżi u l-assoċjazzjonijiet ta' impriżi li jkunu ġew mitluba l-informazzjoni, sakemm dawk l-entitajiet ma jkunux urew interess leġittimu fil-protezzjoni tal-identità tagħhom.

(19)

Il-Kummissjoni għandha tqis kif xieraq l-interessi leġittimi tal-impriżi biex jipproteġu s-sigrieti kummerċjali tagħhom. Hija ma għandhiex tkun tista' tuża informazzjoni kunfidenzjali fornuta minn dawk li jkunu wieġbu, li ma tkunx tista' tiġi aggregata jew inkella anonimizzata, f'kull deċiżjoni sakemm ma tkunx kisbet il-kunsens tagħhom minn qabel biex tiġi żvelata dik l-informazzjoni lill-Istat Membru kkonċernat.

(20)

F'każijiet fejn informazzjoni mmarkata bħala kunfidenzjali ma jidhirx li tkun koperta b'obbligi ta' segretezza professjonali, huwa xieraq li jkun hemm mekkaniżmu li permezz tiegħu l-Kummissjoni tkun tista' tiddeċiedi sa liema punt tkun tista' tiġi żvelata dik l-informazzjoni. Kwalunkwe deċiżjoni bħal dik li fiha tinċaħad pretensjoni li l-informazzjoni hija kunfidenzjali għandha tindika perjodu li fit-tmiem tiegħu l-informazzjoni tkun żvelata, biex b'hekk il-konvenut ikun jista' jagħmel użu minn kwalunkwe protezzjoni ġudizzjarja disponibbli għalih, inkluż kwalunkwe miżura interim.

(21)

Sabiex ikun assigurat li r-regoli tal-għajnuna mill-Istat jiġu applikati b'mod korrett u effettiv, il-Kummissjoni għandha jkollha l-opportunità li tirrevoka deċiżjoni li kienet ibbażata fuq informazzjoni ħażina.

(22)

Sabiex tkun assigurata l-konformità mal-Artikolu 108 tat-TFUE, u b'mod partikolari mal-obbligu ta' notifika u mal-klawsola ta' sospensjoni fl-Artikolu 108(3), il-Kummissjoni għandha teżamina l-każijiet kollha ta' għajnuna kontra l-liġi. Fl-interessi tat-trasparenza u ċ-ċertezza legali, għadhom jiġu stabbiliti l-proċeduri li għandhom ikunu segwiti f'dawn il-każijiet. Meta Stat Membru ma jkunx irrispetta l-obbligu tan-notifika jew il-klawsola ta' sospensjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tkun marbuta b'limiti taż-żmien.

(23)

Il-Kummissjoni għandha tkun tista', fuq inizjattiva tagħha stess, teżamina informazzjoni dwar għajnuna kontra l-liġi, sabiex tiżgura li jkun hemm konformità mal-Artikolu 108 tat-TFUE, u b'mod partikolari mal-obbligu ta' notifika u klawżola ta' sospensjoni stabbilita fl-Artikolu 108(3) tat-TFUE, u tivvaluta l-kompatibbiltà ta' għajnuna mas-suq intern.

(24)

F'każijiet ta' għajnuna kontra l-liġi, il-Kummissjoni għandha jkollha d-dritt li tikseb l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tkun tista' tieħu deċiżjoni u terġa' tistabbilixxi minnufih, fejn xieraq, sitwazzjoni ta' kompetizzjoni mingħajr xkiel. Għaldaqstant huwa xieraq li l-Kummissjoni tkun tista' tadotta miżuri interim indirizzati lill-Istati Membri kkonċernati. Il-miżuri interim jistgħu jieħdu l-forma ta' inġunzjonijiet tal-informazzjoni, inġunzjonijiet ta' sospensjoni u inġunzjonijiet ta' rkupru. Il-Kummissjoni għandha tkun tista', fl-eventwalità ta' nuqqas ta' konformità ma' inġunzjoni tal-informazzjoni, tiddeċiedi fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli u, fl-eventwalità ta' nuqqas ta' konformità ma' inġunzjonijiet ta' sospensjoni u rkupru, tirreferi l-kwistjoni direttament lill-Qorti tal-Ġustizzja, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 108(2) tat- TFUE.

(25)

F'każijiet ta' għajnuna kontra l-liġi li ma tkunx kompatibbli mas-suq intern, għandha terġa' tiġi stabbilita sitwazzjoni ta' kompetizzjoni effettiva. Għal dan il-għan huwa meħtieġ li l-għajnuna, li tinkludi l-imgħax, għandha tiġi rkuprata mingħajr dewmien. Huwa xieraq li tiġi rkuprata f'konformità mal-proċeduri tal-liġi nazzjonali. L-applikazzjoni ta' dawk il-proċeduri m'għandhiex, billi tipprevjeni l-esekuzzjoni immedjata u effettiva tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, timpedixxi li terġa' tiġi stabbilita sitwazzjoni ta' kompetizzjoni effettiva. Biex jinkiseb dan ir-riżultat, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun effettiva.

(26)

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali huwa xieraq li ssir dispożizzjoni biex ikun hemm perjodu ta' preskrizzjoni ta' għaxar snin fir-rigward tal-għajnuna kontra l-liġi, li wara li jiskadi ma jista' jkun ordnat l-ebda rkupru.

(27)

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, huwa xieraq li ssir dispożizzjoni biex ikun hemm perjodi ta' preskrizzjoni għall-impożizzjoni u l-infurzar ta' multi u ħlasijiet perjodiċi ta' penali.

(28)

L-użu ħażin tal-għajnuna jista' jkollu effetti fuq il-funzjonament tas-suq intern li huma simili għal dawk ta' għajnuna kontra l-liġi u b'hekk għandhom ikunu trattati skont proċeduri simili. B'differenza mill-għajnuna kontra l-liġi, l-għajnuna li possibilment tkun intużat ħażin, hi għajnuna li preċdentement tkun ġiet approvata mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, il-Kummissjoni m'għandhiex titħalla tuża inġunzjoni ta' rkupru fir-rigward ta' użu ħażin tal-għajnuna.

(29)

F'konformità mal-Artikolu 108(1) tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha l-obbligu, f'koperazzjoni mal-Istati Membri, li twettaq reviżjoni kostanti tas-sistemi kollha tal-għajnuna eżistenti. Fl-interessi tat-trasparenza u ċ-ċertezza legali, huwa xieraq li jkun speċifikat l-iskop ta' koperazzjoni f'dak l-Artikolu.

(30)

Sabiex tkun assigurata l-kompatibilità tal-iskemi tal-għajnuna eżistenti mas-suq intern u f'konformità mal-Artikolu 108(1) tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha tipproponi miżuri xierqa fejn skema eżistenti tal-għajnuna m'hijiex, jew m'għadhiex, kompatibbli mas-suq intern u għandha tibda l-proċedura msemmija fl-Artikolu 108(2) tat-TFUE jekk l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx irid jimplimenta l-miżuri proposti.

(31)

Huwa xieraq li jkunu stabbiliti l-possibilitajiet kollha li fihom il-partijiet terzi jeħtieġ li jiddefendu l-interessi tagħhom fil-proċeduri tal-għajnuna mill-Istat.

(32)

L-ilmenti huma sors essenzjali ta' informazzjoni biex jinqabad ksur tar-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat. Biex jiġu assigurati l-kwalità tal-ilmenti ppreżentati lill-Kummissjoni u fl-istess ħin it-trasparenza u ċ- ċertezza legali, huwa xieraq li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet li ilment għandu jissodisfa biex il-Kummissjoni tkun fil-pussess ta' informazzjoni rigward għajnuna allegatament kontra l-liġi u tniedi l-eżami preliminari. Ilmenti ppreżentati, li ma jissodisfawx dawk il-kundizzjonijiet għandhom jiġu ttrattati bħala informazzjoni ġenerali dwar is-suq, u m'għandhomx bilfors iwasslu għal investigazzjonijiet ex officio.

(33)

Dawk li jkollhom ilment għandhom ikunu meħtieġa li juru li huma partijiet interessati fis-sens tal-Artikolu 108(2) TFUE u tal-Artikolu 1(h) ta' dan ir-Regolament. Għandhom ikunu wkoll meħtieġa li jipprovdu ammont ta' informazzjoni fil-forma li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tistabbilixxi f'dispożizzjoni ta' implimentazzjoni. Sabiex kull min possibbliment ikollu lment ma jiġix skoraġġut, dik id-dispożizzjoni ta' implimentazzjoni għandha tqis li r-rekwiżiti fuq il-partijiet interessati biex jagħmlu ilment ma jkunux ta' piż kbir.

(34)

Sabiex jiġi żgurat li l-Kummissjoni tindirizza kwistjonijiet simili b'mod konsistenti fis-suq intern kollu, huwa xieraq li ssir dispożizzjoni biex ikun hemm bażi legali speċifika għat-tnedija ta' investigazzjonijiet f'setturi tal-ekonomija jew f'ċerti strumenti ta' għajnuna f'diversi Stati Membri. Għal raġunijiet ta' proporzjonalità u fid-dawl tal-piż amministrattiv kbir li jitolbu investigazzjonijiet bħal dawn, għandhom isiru inkjesti biss dwar is-settur meta l-informazzjoni disponibbli tqajjem suspett raġonevoli li miżuri ta' għajnuna mill-Istat f'settur partikolari jistgħu jirrestrinġu jew ixekklu b'mod materjali l-kompetizzjoni fis-suq intern f'diversi Stati Membri, jew li miżuri ta' għajnuna mill-Istat f'settur partikolari f'diversi Stati Membri mhumiex, jew m'għadhomx, kumpatibbli mas-suq intern. Inkjesti bħal dawn jippermettu lill-Kummissjoni tittratta b'mod effiċjenti u trasparenti l-kwistjonijiet ta' għajnuna mill-Istat orizzontali u tikseb ħarsa ġenerali ex ante tas-settur ikkonċernat.

(35)

Sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tissorvelja b'mod effettiv il-konformità mad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u sabiex tiffaċilita l-koperazzjoni bejn il-Kummissjoni u Stati Membri għall-għan tar-reviżjoni kontinwa tal-iskemi kollha ta' għajnuna eżistenti fl-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 108(1) tat-TFUE, huwa meħtieġ li jkun stabbilit obbligu ġenerali ta' rappurtar dwar l-iskemi eżistenti kollha ta' għajnuna.

(36)

Fejn il-Kummissjoni jkollha dubji serji dwar jekk id-deċiżjonijiet tagħha humiex qegħdin jitħarsu, għandha jkollha għad-disposizzjoni tagħha strumenti addizzjonali li jippermettulha li tikseb l-informazzjoni meħtieġa biex tivverifika li d-deċiżjonijiet qegħdin ikunu mħarsa effettivament.Għal dan il-għan, żjajjar ta' sorveljanza fuq il-post huma strument xieraq u bżonnjuż, b'mod partikolari għal każijiet fejn għajnuna setgħet intużat ħażin. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li twettaq żjajjar ta' sorveljanza fuq il-post u għandha tikseb il-koperazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn intrapriża topponi din iż-żjara.

(37)

Il-konsistenza fl-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat tirrikjedi li jiġu stabbiliti arranġamenti għall-koperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri u l-Kummissjoni. Koperazzjoni bħal din hija rilevanti għall-qrati kollha tal-Istati Membri li japplikaw l-Artikolu 107(1) u l-Artikolu 108 tat-TFUE. B'mod partikolari, il-qrati nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jistaqsu lill-Kummissjoni biex ittihom informazzjoni jew l-opinjoni tagħha dwar il-punti li jikkonċernaw l-applikazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat. Il-Kummissjoni għandha wkoll tkun tista' tissottometti osservazzjonijiet bil-miktub jew b'mod orali lill-qrati li huma mitluba japplikaw l-Artikolu 107(1) jew l-Artikolu 108 tat-TFUE. Meta tassisti lill-qrati nazzjonali f'dan ir-rigward, il-Kummissjoni għandha taġixxi skont id-dmir tagħha li tiddefendi l-interess pubbliku.

(38)

Dawk l–osservazzjonijiet u opinjonijiet tal-Kummissjoni għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 267 tat-TFUE u ma għandhomx jorbtu b'mod legali lill-qrati nazzjonali. Dawn għandhom jiġu ppreżentati fi ħdan struttura ta' regoli u prattiki ta' proċedura nazzjonali inkluż dawk li jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-partijiet, b'rispett sħiħ tal-indipendenza tal-qrati nazzjonali. Osservazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni fuq l-inizjattiva tagħha stess għandhom jiġu limitati għal każijiet li huma importanti biex l-Artikolu 107(1) jew l-Artikolu 108 tat-TFUE jiġu applikati b'mod koerenti, b'mod partikolari għal każijiet li huma sinifikanti għall-infurzar jew għall-iżvilupp ulterjuri tal-każistika tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

(39)

Fl-interessi tat-trasparenza u ċertezza legali, huwa xieraq li tingħata informazzjoni pubblika dwar id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni filwaqt li, fl-istess ħin, jissostna l-prinċipju li deċiżjonijiet f'każijiet ta' għajnuna mill-Istat huma indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat. Għaldaqstant, huwa xieraq li jkunu ppublikati d-deċiżjonijiet kollha li jistgħu jaffettwaw l-interessi tal-partijiet interessati, jew kompletament jew f'forma qasira jew li jkun hemm disponibbli għall-partijiet interessati kopji ta' dawk id-deċiżjonijiet, fejn ma jkunux ġew ippubblikati jew ma jkunux ġew ippubblikati bis-sħiħ.

(40)

Meta tippubblika d-deċiżjonijiet tagħha, il-Kummissjoni għandha tirrispetta r-regoli tas-sigriet professjonali, inkluż il-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali u tad-dejta personali kollha, f'konformità mal-Artikolu 339 tat-TFUE.

(41)

Il-Kummissjoni, f'relazzjoni mill-qrib mal-Kumitat Konsultattiv dwar Għajnuna mill-Istat, għandha tkun tista' tadotta dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli dettaljati li jirrigwardaw il-proċeduri skont dan ir-Regolament,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“għajnuna” tfisser kull miżura li tissodisfa l-kriterja kollha stipulati fl-Artikolu 107(1) tat- TFUE;

(b)

“għajnuna eżistenti” tfisser:

(i)

mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 144 u 172 tal-Att tal-Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Finlandja u tal-Isvezja, għall-punt 3 u l-Appendiċi tal-Anness IV tal-Att tal-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tal-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, tal-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja, għall-punti 2 u 3(b) u l-Appendiċi tal-Anness V tal-Att tal-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija, kif ukoll għall-punti 2 u 3(b) u l-Appendiċi tal-Anness IV tal-Att tal-Adeżjoni tal-Kroazja, l-għajnuna kollha li kienet teżisti qabel id-dħul fis-seħħ tat- TFUE fl-Istati Membri rispettivi, jiġifieri, skemi ta' għajnuna u għajnuna individwali li daħlu fis-seħħ qabel, u għadhom jgħoddu wara, id-dħul fis-seħħ tat- TFUE fl-Istat Membri rispettiv;

(ii)

għajnuna awtorizzata, li tfisser, skemi ta' għajnuna u għajnuna individwali li kienu awtorizzati mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill;

(iii)

għajnuna meqjusa awtorizzata skont l-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 jew l-Artikolu 4(6) ta' dan ir-Regolament, jew awtorizzata qabel ir-Regolament (KE) Nru 659/1999 iżda f'konformità ma' din il-proċedura;

(iv)

għajnuna meqjusa għajnuna eżistenti skont l-Artikolu 17 ta' dan ir-Regolament;

(v)

għajnuna meqjusa għajnuna eżisteni minħabba li jista' jiġi stabbilit li meta daħlet fis-seħħ ma kinitx għajnuna, u sussegwentement saret għajnuna minħabba l-evoluzzjoni tas-suq intern u mingħajr ma l-Istat Membru jkun għamel tibdil fiha. Fejn ċerti miżuri jsiru għajnuna wara l-liberalizzazzjoni ta' attività mil-liġi tal- Unjoni, dawk il-miżuri m'għandhomx jitqiesu li jkunu għajnuna eżistenti wara d-data stabbilita għall-liberalizzazzjoni;

(c)

“għajnuna ġdida” tfisser kull għajnuna, jiġifieri, skemi ta' għajnuna u għajnuna individwali, li ma jkunux għajnuna eżistenti, inkluż tibdil fl-għajnuna eżistenti;

(d)

“skema ta' għajnuna” tfisser kull att li fuq il-bażi tiegħu, mingħajr ma jkunu meħtieġa miżuri ta' implimentazzjoni oħra, jistgħu jingħataw għajnuniet individwali lill-impriżi li jkunu definiti fl-att b'mod ġenerali u astratt u kull att li fuq il-bażi tiegħu għajnuna li ma tkunx konnessa ma' proġett speċifiku tista' tingħata lil waħda jew ħafna impriżi għal perjodu ta' żmien indefinit u/jew għal ammont indefinit;

(e)

“għajnuna individwali” tfisser għajnuna li ma tingħatax fuq il-bażi ta' skema ta' għajnuna u għoti ta' għajnuna notifikabbli fuq il-bażi ta' skema ta' għajnuna;

(f)

“għajnuna kontra l-liġi” tfisser għajnuna ġdida li tiddaħħal fis-seħħ f'kontravenzjoni tal-Artikolu 108(3) tat-TFUE;

(g)

“użu ħażin ta' għajnuna” tfisser għajnuna wżata mill-benefiċjarju f'kontravenzjoni ta' deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 4(3) jew l-Artikolu 7(3) jew (4) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 jew Artikolu 4(3) jew Artikolu 9(3) jew (4) ta' dan ir-Regolament;

(h)

“parti interessata” tfisser kull Stat Membru u kull persuna, impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi li l-interessi tagħhom jistgħu jkunu affettwati bl-għoti ta' għajnuna, b'mod partikolari l-benefiċjarju tal-għajnuna, impriżi li jikkompetu bejniethom u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ.

KAPITOLU II

PROĊEDURA DWAR L-GĦAJNUNA NOTIFIKATA

Artikolu 2

Notifika ta' għajnuna ġdida

1.   Ħlief fejn imsemmi mod ieħor fir-regolamenti magħmula skont l-Artikolu 109 tat-TFUE jew skont kull disposizzjoni oħra rilevanti tagħhom, kull pjan għall-għoti ta' għajnuna ġdida għandu jkun mgħarraf lill-Kummissjoni f'biżżejjed żmien mill-Istat Membru konċernat. Il-Kummisjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri mingħajr dewmien meta tirċievi in-notifika.

2.   F'notifika, l-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tieħu deċiżjoni skont l-Artikoli 4 u 9 (“notifika kompluta”).

Artikolu 3

Klawsola ta' sospensjoni

Għajnuna notifikabbli skont l-Artikolu 2(1) m'għandhiex tidħol fis-seħħ qabel ma l-Kummissjoni tkun ħadet, jew jitqies li tkun ħadet, deċiżjoni li tawtorizza dik l-għajnuna.

Artikolu 4

Eżami preliminari tan-notifika u deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha teżamina n-notifika hekk kif tirċevieha. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3 jew 4 ta' dan l-Artikolu.

2.   Fejn il-Kummissjoni, wara eżami preliminari, issib li l-miżura notifikata ma tikkostitwixxix għajnuna, għandha tirreġistra dik is-sejba permezz ta' deċiżjoni.

3.   Fejn il-Kummissjoni, wara eżami preliminari, issib li miżura notifikata ma tqajjem l-ebda dubju dwar il-kompatibilità mas-suq intern, safejn tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE, hija tiddeċiedi li l-miżura hija kompatibbli mas-suq intern (“deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet”). Id-deċiżjoni għandha tispeċifika liema eċċezzjoni skont it- TFUE tkun ġiet applikata.

4.   Fejn il-Kummissjoni, wara eżami preliminari, issib li miżura notifikata tqajjem dubji dwar il-kompatibilità mas-suq intern, hija tiddeċiedi li għandhom jinbdew proċeduri skont l-Artikolu 108(2) tat- TFUE (“deċiżjoni li tinbeda l-proċedura formali ta' investigazzjoni”).

5.   Id-deċiżjonijiet li imsemmija fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu għandhom jittieħdu fi żmien xahrejn. Dak il-perjodu għandu jibda l-għada tal-wasla ta' notifika kompluta. In-notifika għandha titqies kompluta jekk, fi żmien xahrejn minn meta tasal, jew meta tasal kull informazzjoni oħra meħtieġa, il-Kummissjoni ma titlob l-ebda informazzjoni oħra. Dak il-perjodu jista' jiġi estiż bil-kunsens kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Istati Membri kkonċernati. Fejn xieraq, il-Kummissjoni tista' tiffissa skadenzi iqsar.

6.   Fejn il-Kummissjoni ma tkunx ħadet deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3 jew 4 fil-perjodu stabbilit fil-paragrafu 5, għandu jitqies li l-għajnuna kienet ġiet awtorizzata mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, l-Istat Membru kkonċernat jista' jimplimenta l-miżuri kkonċernati wara li jkun nnotifika lill-Kummissjoni minn qabel, ħlief jekk il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni skont dan l-Artikolu fi żmien 15-il jum tax-xogħol wara li tirċievi n-notifika.

Artikolu 5

Talba għal informazzjoni magħmula lill-Istat Membru li jinnotifika

1.   Fejn il-Kummissjoni tqis li l-informazzjoni provvduta mill-Istat Membru kkonċernat fir-rigward ta' miżura notifikata skont l-Artikolu 2 ma tkunx kompluta, għandha titlob l-informazzjoni addizzjonali kollha meħtieġa. Fejn Stat Membru jirrispondi għal din it-talba, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru dwar il-wasla tar-risposta.

2.   Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma jipprovdix l-informazzjoni mitluba fil-perjodu stipulat mill-Kummissjoni jew jipprovdi informazzjoni li ma tkunx kompluta, il-Kummissjoni għandha tibgħat tfakkira, filwaqt li tiddetermina perjodu addizzjonali xieraq li fih għandha tkun provduta l-informazzjoni.

3.   In-notifika titqies li tkun ġiet irtirata jekk l-informazzjoni mitluba ma tiġix provduta fil-perjodu stipulat, kemm-il darba qabel ma jiskadi dak il-perjodu, l-istess perjodu jiġi estiż bil-kunsens tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Istat Membru kkonċernat, jew l-Istat Membru kkonċernat, fi stqarrija motivata sew, jinforma lill-Kummissjoni li jqis li n-notifika hija kompluta minħabba li l-informazzjoni mitluba ma tkunx disponibbli jew tkun diġà ġiet ipprovduta. F'dak il-każ, il-perjodu msemmi fl-Artikolu 4(5) għandu jibda l-għada tal-wasla tal-istqarrija. Jekk in-notifika titqies irtirata, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru.

Artikolu 6

Proċedura ta' investigazzjoni formali

1.   Id-deċiżjoni li tinbeda l-proċedura ta' investigazzjoni formali għandha tiġbor fil-qosor il-kwistjonijiet rilevanti tal-fatti u tal-liġi, għandha tinkludi valutazzjoni preliminari tal-Kummissjoni dwar il-karatteristiċi tal-għajnuna tal-miżura proposta u għandha tispjega d-dubji dwar il-kompatibilità tagħha mas-suq intern. Id-deċiżjoni għandha tistieden lill-Istat Membru kkonċernat u lil partijiet interessati oħra biex jissottomettu l-kummenti tagħhom f'perjodu stabbilit li normalment m'għandux ikun aktar minn xahar. F'każijiet ġustifikati, il-Kummissjoni tista' testendi l-perjodu stabbilit.

2.   Il-kummenti li jsiru għandhom ikunu jingħaddu lill-Istat Membru kkonċernat. Fuq talba ta' parti interessata, u għal raġunijiet ta' ħsara potenzali, l-identità tagħha għandha tinżamm mistura mill-Istat Membru kkonċernat. L-Istat Membru kkonċernat jista' jirrispondi għall-kummenti sottomessi f'perjodu stabbilit li normalment m'għandux ikun aktar minn xahar. F'każijiet ġustifikati, il-Kummissjoni tista' testendi l-perjodu stabbilit.

Artikolu 7

Talba għal informazzjoni li ssir lil għejun oħra

1.   Wara l-bidu tal-proċedura ta' investigazzjoni formali stabbilita fl-Artikolu 6, b'mod partikolari fir-rigward ta' każijiet teknikament kumplessi soġġetti għal valutazzjoni sostantiva, il-Kummissjoni tista', jekk l-informazzjoni mogħtija minn Stat Membru kkonċernat matul investigazzjoni preliminari ma tkunx suffiċjenti, titlob lil kwalunkwe Stat Membru ieħor, lil impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi oħra jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja dwar is-suq biex il-Kummissjoni tkun tista' tlesti l-valutazzjoni tagħha dwar il-miżura kkonċernata, billi tqis kif xieraq il-prinċipju ta' proporzjonalità, b'mod partikolari għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

2.   Il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni biss:

(a)

jekk tkun limitata għal proċeduri ta' investigazzjoni formali li l-Kummissjoni tkun identifikat li s'issa kienu ineffettivi; u

(b)

sa fejn ikunu kkonċernati l-benefiċjarji tal-għajnuna, jekk l-Istat Membru kkonċernat jaqbel mat-talba.

3.   L-impriżi jew assoċjazzjonijiet ta' impriżi li jagħtu informazzjoni wara talba tal-Kummissjoni għal informazzjoni dwar is-suq skont il-paragrafi 6 u 7 għandhom jagħtu t-tweġiba tagħhom simultanjament lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru kkonċernat, sakemm id-dokumenti mogħtija ma jinkludux informazzjoni li tkun kunfidenzjali vis-à-vis l-Istat Membru.

Il-Kummissjoni għandha tmexxi u tissorvelja l-għoti ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri, l-impriżi jew l-assoċjazzjonijiet ta' impriżi kkonċernati, u tivverifika l-kunfidenzjalità allegata tal-informazzjoni mogħtija.

4.   Il-Kummissjoni għandha titlob biss informazzjoni li tkun disponibbli għall-Istat Membru, l-impriża jew l-assoċjazzjoni ta' impriżi kkonċernati mit-talba.

5.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni fuq il-bażi ta' talba sempliċi u f'limitu ta' żmien stabbilit mill-Kummissjoni li normalment ma għandux ikun iktar minn xahar. Meta Stat Membru ma jagħtix l-informazzjoni mitluba f'dak il-perjodu jew jagħti informazzjoni mhux sħiħa, il-Kummissjoni għandha tibgħat tfakkira.

6.   Il-Kummissjoni tista', b'talba sempliċi, tobbliga impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi biex jipprovdu informazzjoni. Meta l-Kummissjoni tibgħat talba sempliċi għal informazzjoni lil impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi, għandha tindika l-bażi legali u l-għan tat-talba, tispeċifika liema informazzjoni hija rikjesta u tistabbilixxi skadenza proporzjonata li fiha l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta. Hija għandha tirreferi wkoll għall-multi stipulati fl-Artikolu 8(1) dwar l-għoti ta' informazzjoni inkorretta jew qarrieqa.

7.   Il-Kummissjoni tista', b'deċiżjoni, tobbliga impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi biex jipprovdu informazzjoni. Meta l-Kummissjoni, b'deċiżjoni titlob li impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi jagħtu informazzjoni, hija għandha tindika l-bażi legali, ir-raġuni tat-talba, tispeċifika liema informazzjoni hija meħtieġa u tistabbilixxi perjodu ta' żmien proporzjonat li fih għandha tingħata l-informazzjoni. Hi għandha tindika wkoll il-multi stipulati fl-Artikolu 8(1) u tindika jew timponi l-ħlasijiet perjodiċi ta' penali stipulati fl-Artikolu 8(2), skont kif ikun xieraq. Barra minn hekk, għandha tindika d-dritt ta' impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi li titlob li d-deċiżjoni tiġi riveduta mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

8.   Meta toħroġ talba taħt il-paragrafu 1 jew 6 ta' dan l-Artikolu, jew meta tadotta deċiżjoni taħt il-paragrafu 7, il-Kummissjoni għandha simultanjament tipprovdi kopja tagħha lill-Istat Membru kkonċernat. Il-Kummissjoni għandha tindika l-kriterji li permezz tagħhom tkun għażlet id-destinatarji tat-talba jew deċiżjoni.

9.   Il-proprjetarji tal-impriżi jew ir-rappreżentanti tagħhom, jew fil-każ ta' persuni ġuridiċi, kumpaniji, ditti, jew assoċjazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika, il-persuni awtorizzati mil-liġi jew mill-kostituzzjoni tagħhom biex jirrappreżentawhom, għandhom jagħtu l-informazzjoni mitluba jew meħtieġa. Persuni li huma debitament awtorizzati, jistgħu jagħtu din l-informazzjoni f'isem il-klijenti tagħhom. Dawn tal-aħħar, madankollu, għandhom jibqgħu kompletament responsabbli jekk l-informazzjoni mogħtija ma tkunx korretta, ma tkunx kompleta, jew tkun qarrieqa.

Artikolu 8

Multi u ħlasijiet perjodiċi ta' penali

1.   Il-Kummissjoni tista', jekk ikun neċessarju u proporzjonat, timponi fuq l-impriżi jew fuq assoċjazzjonijiet tal-impriżi, permezz ta' deċiżjoni, multi li ma jkunux iktar minn 1 % tal-valur totali tal-fatturat tagħhom fis-sena kummerċjali preċedenti fejn huma, intenzjonalment jew minħabba negliġenza kbira:

(a)

jipprovdu informazzjoni żbaljata jew qarrieqa fit-tweġiba għal talba magħmula skont l-Artikolu 7(6);

(b)

jipprovdu informazzjoni żbaljata, mhux sħiħa jew qarrieqa fit-tweġiba għal deċiżjoni adottata skont l-Artikolu 7(7), jew ma jipprovdux l-informazzjoni fil-limitu ta' żmien stabbilit.

2.   Il-Kummissjoni tista', b'deċiżjoni, timponi fuq impriżi jew assoċjazzjonijiet ta' impriżi ħlasijiet perjodiċi ta' penali fejn impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi jonqsu milli jagħtu informazzjoni sħiħa jew korretta kif mitlub mill-Kummissjoni b'deċiżjoni adottata skont l-Artikolu 7(7).

Il-ħlasijiet perjodiċi ta' penali m'għandhomx ikunu iktar minn 5 % tal-fatturat medju ta' kuljum tal-impriża jew assoċjazzjoni kkonċernta, fis-sena ta' negozju preċedenti għal kull jum ta' dewmien, ikkalkulati mid-data stabbilita fid-deċiżjoni, sakemm tingħata l-informazzjoni sħiħa u korretta kif mitlub jew meħtieġ mill-Kummissjoni.

3.   Meta jkun qiegħed jiġi ffissat l-ammont tal-multa jew tal-ħlas perjodiku ta' penali, għandhom ikunu kkunsidrati n-natura, l-gravità u t-tul tal-ksur, billi jitqiesu l-prinċipji tal-proporzjonalità u l-adegwatezza, b'mod partikolari fir-rigward ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

4.   Fejn l-impriżi jew l-assoċjazzjonijiet tal-impriżi jkunu ssodisfaw l-obbligu li l-ħlas perjodiku ta' penali kien maħsub li jinforza, il-Kummissjoni tista' tnaqqas l-ammont definittiv tal-ħlas perjodiku ta' penali meta mqabbel ma' dak skont id-deċiżjoni oriġinali li tkun imponiet il-ħlasijiet perjodiċi ta' penali. Il-Kummissjoni tista' wkoll tirrinunzja -kwalunkwe ħlas perjodiku ta' penali.

5.   Qabel ma tadotta kwalunkwe deċiżjoni skont il-paragrafi 1 jew 2 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi skadenza finali ta' ġimagħtejn biex tirċievi l-informazzjoni nieqsa dwar is-suq mill-impriżi jew mill-assoċjazzjonijiet ta' impriżi kkonċernati u wkoll tagħtihom l-opportunità li jesponu l-fehmiet tagħhom.

6.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġurisdizzjoni mingħajr limitu fis-sens tal-Artikolu 261 tat-TFUE biex tirrevedi multi jew ħlasijiet perjodiċi ta' penali imposti mill-Kummissjoni. Hi tista' tikkanċella, tnaqqas jew iżżid il-multa jew il-ħlas perjodiku ta' penali imposti.

Artikolu 9

Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni biex tingħalaq il-proċedura ta' investigazzjoni formali

1.   Mingħajr preġudizzju għal l-Artikolu 10, il-proċedura ta' investigazzjoni formali għandha tingħalaq permezz ta' deċiżjoni kif stipulat fil-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu.

2.   Fejn il-Kummissjoni ssib li, fejn xieraq wara modifika mill-Istat Membru kkonċernat, il-miżura notifikata ma tikkostitwixxix għajnuna, għandha tirreġistra dik is-sejba permezz ta' deċiżjoni.

3.   Fejn il-Kummissjoni ssib li, fejn xieraq wara modifika mill-Istat Membru konċernat, id-dubji dwar il-kompatibilità tal-miżura notifikata mas-suq intern jkunu tneħħew, għandha tiddeċiedi li l-għajnuna hija kompatibbli mas-suq intern (“deċiżjoni pożittiva”). Dik id-deċiżjoni għandha tispeċifika liema eċċezzjoni fit- TFUE tkun ġiet applikata.

4.   Ma' deċiżjoni pożittiva, il-Kummissjoni tista' tehmeż kondizzjonijiet li permezz tagħhom l-għajnuna tista' titqies li hija kompatibbli mas-suq intern u tista' tistipula obbligi sabiex tkun tista' tiġi sorveljata l-konformità mad-deċiżjoni (“deċiżjoni kondizzjonali”).

5.   Fejn il-Kummissjoni ssib li l-għajnuna notifikata m'hijiex kompatibbli mas-suq intern, għandha tiddeċiedi li dik l-għajnuna m'għandhiex tiddaħħal fis-seħħ (“deċiżjoni negattiva”).

6.   Deċiżjonijiet meħuda skont il-paragrafi 2, sa 5 għandhom jittieħdu malli jkunu tneħħew id-dubji msemmija fl-Artikolu 4(4). Il-Kummissjoni għandha tipprova kemm jista' jkun tadotta deċiżjoni f'perjodu ta' 18-il xahar mill-ftuħ tal-proċedura. Din l-iskadenza tista' tkun estiża bi ftehim komuni bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat.

7.   Ladarba jkun skada ż-żmien imsemmi fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu, u jekk l-Istat Membru kkonċernat hekk jitlob, il-Kummissjoni għandha, fi żmien xahrejn, tieħu deċiżjoni fuq il-bażi tal-informazzjoni li jkollha disponibbli. Jekk xieraq, fejn l-informazzjoni provvduta ma tkunx biżżejjed biex jiġi assigurat li hemm kompatibilità, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni negattiva.

8.   Qabel ma tiġi adottata kwalunkwe deċiżjoni skont il-paragrafi 2 sa 5, il-Kummissjoni għandha tagħti lill-Istat Membru kkonċernat l-opportunità li jesponi l-fehmiet tiegħu, fi skadenza li normalment m'għandhiex tkun iktar minn xahar, dwar l-informazzjoni li tkun irċeviet il-Kummissjoni u li tkun għaddiet lill-Istat Membru skont l-Artikolu 7(3).

9.   Il-Kummissjoni ma għandhiex tuża informazzjoni kunfidenzjali mogħtija minn dawk li wieġbu, li ma tistax tiġi aggregata jew b'mod ieħor tiġi anonimizzata, fi kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont il-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu, sakemm ma tkunx kisbet il-kunsens tagħhom li tiżvela dik l-informazzjoni lill-Istat Membru kkonċernat. Il-Kummissjoni tista' tieħu deċiżjoni motivata, li għandha tiġi notifikata lill-impriża jew lill-assoċjazzjoni ta' impriżi kkonċernati, fejn tiddeċiedi li l-informazzjoni pprovduta minn fost dawk li wieġbu u mmarkata bħala kunfidenzjali mhijiex protetta u tkun tista' tiżvela din l-informazzjoni wara data li tistabbilixxi hi stess. Dak il-perjodu ma għandux ikun ta' anqas minn xahar.

10.   Il-Kummissjoni għandha tqis kif xieraq l-interessi leġittimi tal-impriżi fir-rigward tal-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom u l-informazzjoni kunfidenzjali. Impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi li tipprovdi informazzjoni skont l-Artikolu 7, u li ma tkunx benifiċjarja tal-miżura ta' għajnuna mill-Istat ikkonċernata, tista' titlob, għal raġunijiet ta' li jista' jkun hemm ħsara potenzjali, li l-identità tagħha tinżamm mistura mill-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 10

Irtirar ta' notifika

1.   L-Istat Membru kkonċernat jista' jirtira n-notifika fit-tifsira tal-Artikolu 2 fi żmien xieraq qabel ma l-Kummisjsoni tkun ħadet deċiżjoni skont l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 9.

2.   F'każijiet fejn il-Kummissjoni tkun bdiet il-proċedura ta' investigazzjoni formali, il-Kummissjoni għandha tagħlaq dik il-proċedura.

Artikolu 11

Revoka ta' deċiżjoni

Il-Kummissjoni tista' tirrevoka deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 4(2) jew (3), jew l-Artikolu 9(2), (3) jew (4), wara li tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat l-opportunità li jissottometti l-kummenti tiegħu, fejn id-deċiżjoni kienet ibbażata fuq informazzjoni skorretta provduta waqt il-proċedura li kienet fattur determinanti għad-deċiżjoni. Qabel ma tirrevoka deċiżjoni u tieħu deċiżjoni ġdida, il-Kummisjoni għandha tiftaħ il-proċedura ta' investigazzjoni formali skont l-Artikolu 4(4). L-Artikoli 6, 9 u 12, l-Artikolu 13(1), u l-Artikoli 15, 16 u 17 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

KAPITOLU III

PROĊEDURA LI TIRRIGWARDA L-GĦAJNUNA KONTRA L-LIĠI

Artikolu 12

Eżami, talba għall-informazzjoni u inġunzjoni għall-għoti ta' informazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' fuq l-inizjattiva tagħha stess teżamina informazzjoni li tirrigwarda għajnuna allegatament kontra l-liġi minn kwalunkwe sors.

Il-Kummissjoni għandha teżamina mingħajr dewmien mhux ġustifikat kwalunkwe ilment imressaq minn kwalunkwe parti interessata skont l-Artikolu 24(2) u tiżgura li l-Istat Membru kkonċernat jinżamm infurmat regolarment u bis-sħiħ bil-progress u l-eżitu tal-eżami.

2.   Jekk ikun neċessarju, il-Kummissjoni għandha titlob informazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat. L-Artikolu 2(2) u l-Artikolu 5(1) u (2) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Wara li tinbeda l-proċedura ta' investigazzjoni formali, il-Kummissjoni tista' titlob ukoll informazzjoni mingħand Stat Membru ieħor, impriża, jew assoċjazzjoni ta' impriżi skont l-Artikoli 7 u 8, li għandhom japplikaw mutatis mutandis.

3.   Fejn, minkejja li tintbagħat tfakkira skont l-Artikolu 5(2), l-Istat Membru kkonċernat ma jipprovdix l-informazzjoni meħtieġa fil-perjodu stabbilit mill-Kummissjoni, jew fejn jipprovdi informazzjoni mhux kompluta, il-Kummissjoni għandha teħtieġ, permezz ta' deċiżjoni, lil-informazzjoni tkun provduta (“inġunzjoni għall-għoti ta' informazzjoni”). Id-deċiżjoni għandha tispeċifika liema informazzjoni hi meħtieġa u tistabbilixxi perjodu xieraq li fih għandha tingħata.

Artikolu 13

Inġunzjoni għas-sospenjoni jew rkupru provviżorju ta' għajnuna

1.   Il-Kummissjoni tista', wara li tagħti lill-Istat Membru kkonċernat l-opportunità li jagħmel il-kummenti tiegħu, tadotta deċiżjoni li teħtieġ lill-Istat Membru li jissospendi kull għajnuna kontra l-liġi sakemm il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar il-kompatibilità tal-għajnuna mas-suq intern (“inġunzjoni għas-sospensjoni”).

2.   Il-Kummissjoni tista' wara li tagħti lill-Istat Membru kkonċernat l-opportunità li jippreżenta l-kummenti tiegħu, tadotta deċiżjoni li teħtieġ lill-Istat Membru li jirkupra proviżjorjament kull għajnuna kontra l-liġi sakemm il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar il-kompatibilità tal-għajnuna mas-suq intern (“inġunzjoni ta' rkupru”), jekk ikunu sodisfatti l-kriterji li ġejjin:

(a)

skont prattika stabbilita ma jkun hemm l-ebda dubji dwar il-karattru tal-għajnuna tal-miżura kkonċernata;

(b)

ikun hemm urġenza biex tittieħed azzjoni;

(c)

ikun hemm riskju serju li ssir ħsara sostanzjali u rreparrabbli lil xi kompetitur.

L-irkupru għandu jsir f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 16(2) u (3). Wara li l-għajnuna tkun irkuprata effettivament, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni fil-limiti ta' żmien applikabbli għall-għajnuna notifikata.

Il-Kummissjoni tista' tawtorizza lill-Istat Membru biex jgħaqqad ir-rifużjoni tal-għajnuna mal-ħlas ta' għajnuna għas-salvataġġ tal-impriża kkonċernata.

Id-disposizzjonijiet ta' dan il-paragrafu għandhom japplikaw biss għal għajnuna kontra l-liġi li tkun ġiet implimentata wara d-dħul fis-seħħ ta r-Regolament (KE) Nru 659/1999.

Artikolu 14

Nuqqas ta' konformità ma' deċiżjoni ta' inġunzjoni

Jekk l-Istat Membru jonqos milli jikkonforma ma' inġunzjoni sospensjoni jew inġunzjoni ta' rkupru, il-Kummissjoni għandha tkun intitolata, filwaqt li tkun qed twettaq l-eżami dwar is-sustanza tal-argument fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, tirreferi l-kwistjoni direttament lill-Qorti tal-Ġustizzja tal- Unjoni Ewropea u tapplika għal dikjarazzjoni li n-nuqqas ta' konformità tikkostitwixxi ksur tat-TFUE.

Artikolu 15

Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

1.   L-eżami ta' għajnuna li possibilment tkun kontra l-liġi għandu jirriżulta f'deċiżjoni skont l-Artikolu 4(2), (3) jew (4). Fil-każ ta' deċiżjonijiet sabiex tinbeda l-proċedura ta' investigazzjoni formali, il-proċeduri għandhom jingħalqu permezz ta' deċiżjoni skont l-Artikolu 9. Jekk Stat Membru jonqos milli jikkonforma ma' inġunzjoni għall-għoti ta' informazzjoni, dik id-deċiżjoni għandha tittieħed fuq i-bażi tal-informazzjoni disponibbli.

2.   F'każijiet ta' għajnuna li possibilment tkun kontra l-liġi u mingħajr preġudizzju għal l-Artikolu 13(2), il-Kummisjoni m'għandhiex tkun marbuta bl-iskadenza stipulata fl-Artikoli 4(5), 9(6) u 9(7).

3.   L-Artikolu 11 għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 16

Rkupru ta' għajnuna

1.   Fejn jittieħdu deċiżjonijiet negattivi f'każijiet ta' għajnuna kontra l-liġi, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li l-Istat Membru kkonċernat għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jirkupra l-għajnuna mill-benefiċjarju (“deċiżjoni għall-rkupru”). Il-Kummissjoni m'għandhiex teħtieġ li jsir irkupru tal-għajnuna jekk dan imur kontra xi prinċipju ġenerali tal-liġi tal- Unjoni.

2.   L-għajnuna li tkun rkuprataskont deċiżjoni għall-irkupru għandha tinkludi l-imgħax b'rata xierqa ffissata mill-Kummissjoni. L-imgħax huwa pagabbli mid-data li fiha l-għajnuna kontra l-liġi kienet disponibbli għall-benefiċjarju sad-data li fiha tiġi rkuprata.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-ebda ordni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal- Unjoni skont l-Artikolu 278 tat-TFUE, irkupru għandu jsir mingħajr dewmien u f'konformità mal-proċeduri tal-liġi nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat, sakemm jippermettu li l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni ssir b'mod immedjat u effettiv. Għal dan il-għan u fl-eventwalità ta' proċedura quddiem il-qrati nazzjonali, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa li huma disponibbli fis-sistemi legali rispettivi tagħhom, li jinkludu miżuri provviżorji, mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-Unjoni.

KAPITOLU IV

PERIJODI TA' PRESKRIZZJONI

Artikolu 17

Perjodu ta' preskrizzjoni għall-irkupru tal-għajnuna

1.   Il-setgħat tal-Kummissjoni biex tirkupra l-għajnuna għandhom ikunu suġġetti għal perjodu ta' preskrizzjoni ta' għaxar snin.

2.   Il-perjodu ta' preskrizzjoni għandu jibda dakinhar li fih l-għajnuna kontra l-liġi tingħata lill-benefiċarju bħala għajnuna individwali jew bħala għajnuna taħt skema ta' għajnuna. Kull azzjoni meħuda mill-Kummissjoni jew minn Stat Membru, li jaġixxi fuq talba tal-Kummissjoni, fir-rigward tal-għajnuna kontra l-liġi għandha tinterrompi l-perjodu ta' preskrizzjoni. Ma' kull interuzzjoni l-perjodu ta' preskrizzjoni jerġa' jibda jiddekorri mill-bidu. Il-perjodu ta' preskrizzjoni għandu jkun sospiż sakemm id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun is-suġġett ta' proċeduri pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

3.   Kull għajnuna li fir-rigward tagħha jkun skada l-perjodu ta' preskrizzjoni, għandha titqies li hi għajnuna eżistenti.

Artikolu 18

Perjodu ta' preskrizzjoni biex jiġu imposti multi u pagamenti perjodiċi ta' penali

1.   Is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni fl-Artikolu 8 għandhom ikunu soġġetti għal perjodu ta' preskrizzjoni ta' tliet snin.

2.   Il-perjodu ta' preskrizzjoni stipulat fil-paragrafu 1 jibda jiddekorri mill-ġurnata li fiha jkun sar il-ksur imsemmi fl-Artikolu 8. Madankollu, fil-każ ta' ksur kontinwu u ripetut, il-perijodu ta' preskrizzjoni għandu jibda jiddekorri mill-ġurnata li fiha jintemm il-ksur.

3.   Kull azzjoni meħuda mill-Kummissjoni għall-iskop tal-investigazzjoni jew tal-proċedimenti fir-rigward ta' ksur imsemmi fl-Artikolu 8 għandha tinterrompi l-perjodu ta preskrizzjoni għall-impożizzjoni ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali, b'effett mid-data li fiha l-azzjoni tkun ġiet notifikata lill-impriża jew lill-assoċjazzjoni ta' impriżi kkonċernata.

4.   Wara kull interruzzjoni, il-perijodu tal-preskrizzjoni jerġa' jibda jiddekorri mill-bidu. Madankollu, ilperjodu tal-preskrizzjoni jiskadi sa mhux aktar tard mill-ġurnata li fiha jkun għadda perijodu ta' sitt snin mingħajr ma l-Kummissjoni tkun imponiet xi multa jew pagament perjodiku ta' penali. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż biż-żmien li matulu l-perjodu tal-preskrizzjoni jkun sospiż skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu.

5.   Il-perijodu ta' preskrizzjoni għall-impożizzjoni ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali għandu jiġi sospiż sakemm id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun is-suġġett ta' proċeduri pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 19

Perjodi ta' preskrizzjoni għall-infurzar ta' multi u ta' pagamenti perjodiċi ta' penali

1.   Is-setgħat tal-Kummissjoni biex tinforza deċiżjonijiet adottati skont l-Artikolu 8 għandhom ikunu soġġetti għal perjodu ta' preskrizzjoni ta' ħames snin.

2.   Il-perjodu stipulat fil-paragrafu 1 għandu jibda jiddekorri mill-ġurnata li fiha d-deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 8 issir finali.

3.   Il-perjodu ta' preskrizzjoni stipulat fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jiġi interrott:

(a)

b'notifika ta' deċiżjoni li timmodifika l-ammont oriġinali tal-multa jew tal-pagament perjodiku ta' penali jew tirrifjuta applikazzjoni għall-modifika;

(b)

bi kwalunkwe azzjoni ta' Stat Membru li jaġixxi fuq talba tal-Kummissjoni, jew tal-Kummissjoni li jkollha l-għan li tinforza pagament tal-multa jew pagament perjodiku ta' penali.

4.   Wara kull interruzzjoni, il-perjodu ta' preskrizzjoni jerġa' jibda jiddekorri mill-bidu.

5.   Il-perjodu ta' preskrizzjoni msemmi fil-paragrau 1 għandu jiġi sospiż sakemm:

(a)

il-konvenut jingħata żmien għall-ħlas;

(b)

l-infurzar tal-ħlas ikun sospiż bis-saħħa ta' deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

KAPITOLU V

PROĊEDURA LI TIRRIGWARDA L-UŻU ĦAŻIN TA' GĦAJNUNA

Artikolu 20

Użu ħażin ta' għajnuna

Bla ħsara għall-Artikolu 28, il-Kummissjoni tista, f'każijiet ta' użu ħażin ta' għajnuna, tibda l-proċedura ta' investigazzjoni formali skont l-Artikolu 4(4). L-Artikoli 6 sa 9, 11 u 12, l-Artikolu 13(1) u l-Artikoli 14 sa 17 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

KAPITOLU VI

PROĊEDURA LI TIRRIGWARDA SKEMI TA' GĦAJNUNA EŻISTENTI

Artikolu 21

Koperazzjoni skont l-Artikolu 108(1) tat-TFUE

1.   Il-Kummissjoni għandha tikseb mill-Istati Membri kkonċernati l-informazzjoni kollha meħtieġa għar-reviżjoni, f'koperazzjoni mal-Istat Membru, ta' skemi ta' għajnuna eżistenti skont l-Artikolu 108(1) tat-TFUE.

2.   Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li skema ta' għajuna eżistenti m'hijiex, jew m'għadhiex, kompatibbli mas-suq intern, għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat dwar l-opinjoni preliminari tagħha u tagħti lill-Istat Memrbu kkonċernat l-opportunità li jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien xahar. F'każijiet ġustifikati, il-Kummissjoni tista' testendi dan il-perjodu.

Artikolu 22

Proposta għal miżuri xierqa

Fejn il-Kummissjoni, fid-dawl tal-informazzjoni ppreżentata mill-Istat Membru skont l-Artikolu 21, tikkonkludi li l-iskema ta' għajnuna eżistenti m'hijiex, jew m'għadhiex, kompatibbli mas-suq intern, għandha toħroġ rakkomandazzjoni fejn tipproponi miżuri xierqa lill-Istat Membru kkonċernat. Ir-rakommandazzjoni tista' tipproponi, b'mod partikolari:

(a)

li ssir emenda sustantiva tal-iskema ta' għajnuna; jew

(b)

li jiġu introdotti ħtiġijiet proċedurali; jew

(c)

li tiġi abolita l-iskema ta' għajnuna.

Artikolu 23

Konsegwenzi legali ta' proposta għal miżuri xierqa

1.   Fejn l-Istat Membru kkonċernat jaċċetta l-miżuri proposti u jinforma lill-Kummisjsoni dwarhom, il-Kummissjoni għandha tirreġistra dik is-sejba u tinforma lill-Istat Membru dwarha. Meta jaċċetta l-miżuri proposti l-Istat Membru jkun marbut li jimplimenta l-miżuri xierqa.

2.   Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma jaċċettax il-miżuri proposti u l-Kummissjoni, wara li tkun ikkunsidrat l-argumenti tal-Istat Membru kkonċernat, tibqa' tqis li dawk il-miżuri huma meħtieġa, għandha tibda l-proċeduri skont l-Artikolu 4(4). L-Artikoli 6, 9 u 11 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

KAPITOLU VII

PARTIJIET INTERESSATI

Artikolu 24

Drittijiet tal-partijiet interessati

1.   Kull parti interessata tista' tissottometti kummenti skont l-Artikolu 6 wara li l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni li tinbeda l-proċedura ta' investigazzjoni formali. Skont l-Artikolu 9 kull parti interessata li tkun issottomettiet dawn il-kummenti u kull benefiċjarju ta' għajnuna individwali għandha tintbagħtilhom kopja tad-deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni.

2.   Kull parti interessata tista' tippreżenta lment biex tinforma lill-Kummissjoni dwar xi għajnuna allegatament kontra l-liġi jew allegat użu ħażin ta' għajnuna. Għal dak il-għan, il-parti interessata għandha timla formola li tkun ġiet stabbilita f'dispożizzjoni ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 33 u għandha tipprovdi kull informazzjoni obbligatorja mitluba fiha.

Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li l-parti interessata ma tikkonformax mal-formola obbligatorja tal-ilmenti jew li l-fatti u l-punti tal-liġi mressqa mill-parti interessata ma jipprovdux biżżejjed raġunijiet biex juru, fuq il-bażi ta' eżami prima facie, li hemm għajnuna kontra l-liġi jew użu ħażin ta' għajnuna, għandha tinforma lill-parti interessata u tistedinha tagħmel il-kummenti tagħha f'perjodu stabbilit li normalment m'għandux ikun aktar minn xahar. Jekk il-parti interessata tonqos milli tesponi l-fehmiet tiegħu fil-perjodu stabbilit, l-ilment jitiqies li jkun ġie irtirat. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat meta lment jitqies li jkun ġie rtirat.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat kopja tad-deċiżjoni dwar każ li jikkonċerna s-suġġett tal-ilment lil min ikun ilmenta.

3.   Fuq talba tagħha, kull parti interessata għandha tikseb kopja ta' kull deċiżjoni skont l-Artikoli 4 u 9, l-Artikolu 12(3) u l-Artikolu 13.

KAPITOLU VIII

INVESTIGAZZJONIJIET F'SETTURI TAL-EKONOMIJA U FI STRUMENTI TA' GĦAJNUNA

Artikolu 25

Investigazzjonijiet f'setturi tal-ekonomija u fi strumenti ta' għajnuna

1.   Fejn l-informazzjoni disponibbli tqajjem suspett raġonevoli li l-miżuri ta' għajnuna mill-Istat f'settur partikolari jew ibbażati fuq strument ta' għajnuna partikolari jistgħu jirrestrinġu materjalment jew ixekklu l-kompetizzjoni fis-suq intern f'diversi Stati Membri, jew li miżuri ta' għajnuna eżistenti f'settur partikolari f'diversi Stati Membri ma jkunux, jew ma għadhomx, kompatibbli mas-suq intern, il-Kummissjoni tista' tmexxi inkjesta fi Stati Membri diversi fis-settur tal-ekonomija jew dwar l-użu tal-istrument ta' għajnuna kkonċernat. Matul dik l-inkjesta, il-Kummissjoni tista' titlob l-Istati Membri, u/jew l-impriżi jew l-assoċjazzjonijiet tal-impriżi kkonċernati biex jipprovdu l-informazzjoni neċessarja għall-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' proporzjonalità.

Il-Kummissjoni għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-inkjesta u tal-għażla tad-destinatarji fit-talbiet kollha għal informazzjoni mibgħuta skont dan l-Artikolu.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar ir-riżultati tal-inkjesta mwettqa minnha f'setturi partikolari tal-ekonomija jew dwar strumenti ta' għajnuna partikolari f'diversi Stati Membri u għandha tistieden lill-Istati Membri u lil kull impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi kkonċernati biex jissottomettu il-kummenti tagħhom.

2.   Informazzjoni miksuba minn inkjesti f'settur tista' tintuża fil-qafas ta' proċeduri skont dan ir-Regolament.

3.   L-Artikoli 5, 7 u 8 ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw mutatis mutandis.

KAPITOLU IX

SORVELJANZA

Artikolu 26

Rapporti annwali

1.   L-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni rapporti annwali dwar l-iskemi ta' għajnuna eżistenti kollha li għalihom ma kienu imposti l-ebda obbligi ta' rappurtar f'deċiżjoni kondizzjonali skont l-Artikolu 9(4).

2.   Fejn, minkejja li jiġi mfakkar, l-Istat Membru kkonċernat jonqos milli jissottometti rapport annwali, il-Kummissjoni tista' tipproċedi skont l-Artikolu 22 fir-rigward tal-iskema ta' għajnuna kkonċernata.

Artikolu 27

Sorveljanza fuq il-post

1.   Fejn il-Kummissjoni jkollha dubji serji dwar jekk deċiżjonijiet biex ma jitqajmux oġġezzjonijiet, deċiżjonijiet pożittivi jew deċiżjonijiet kondizzjonali dwar l-għajnuna individwali jkunux qegħdin jitħarsu, l-Istat Membru kkonċernat, wara li jkun ingħata l-opportunità li jissottometti l-kummenti tiegħu, għandu jippermetti lill-Kummissjoni twettaq żjajjar ta' sorveljanza fuq il-post.

2.   L-uffiċjali awtorizzati mill-Kummissjoni għandhom jingħataw il-poter, sabiex jivverikaw il-konformità mad-deċiżjoni konċernata:

(a)

sabiex jidħlu f'kull bini u art tal-impriża kkonċernata;

(b)

jitolbu spjegazzjonijiet bil-fomm fuq il-post;

(c)

jeżaminaw kotba u reġistri oħra tal-kummerċ u jieħdu, jew jitolbu, kopji.

Il-Kummissjoni tista' tkun assistita, jekk meħtieġ, minn esperti indipendenti.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat, biżżejjed żmien minn qabel u bil-miktub, dwar iż-żjara ta' sorveljanza fuq il-post u dwar l-identitajiet tal-uffiċjali u esperti awtorizzati. Jekk l-Istat Membru jkollu oġġezzjonijiet iġġustifikati fir-rigward tal-esperti magħżula mill-Kummissjoni, l-esperti għandhom jinħatru bi ftehim komuni mal-Istat Membru. L-uffiċjali tal-Kummissjoni u l-esperti awtorizzati li jwettqu s-sorveljanza fuq il-post għandhom jipproduċu awtorizzazzjoni bil-miktub li tispeċifika s-suġġett u l-għan taż-żjara.

4.   L-uffiċjali awtorizzati mill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun ser issir iż-żjara ta' sorveljanza jistgħu jkunu preżenti waqt iż-żjara ta' sorveljanza.

5.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Istat Membru b'kopja ta' kull rapport prodott bħala riżultat taż-żjara ta' sorveljanza.

6.   Fejn impriża topponi żjara ta' sorveljanza ordnata minn deċiżjoni tal-Kummissjoni skont dan l-Artikolu, l-Istat Membru kkonċernat għandu joffri l-assistenza meħtieġa lill-uffiċjali u lill-esperti awtorizzati mill-Kummissjoni sabiex ikun jistgħu jwettqu ż-żjara ta' sorveljanza.

Artikolu 28

Nuqqas ta' konformità ma' deċiżjonijiet u sentenzi

1.   Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma jikkonformax mad-deċiżjonijiet kondizzjonali jew negattivi, b'mod partikolari fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista' tirreferi l-argument lill-Qorti tal-Ġustizzja tal- Unjoni Ewropea direttament skont l-Artikolu 108(2) tat- TFUE.

2.   Jekk il-Kummissjoni tikkonsidra li l-Istat Membru kkonċernat ma mexiex skont sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal- Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni tista' tieħu passi ulterjuri f'konformità mal-Artikolu 260 tat- TFUE.

KAPITOLU X

KOPERAZZJONI MAL-QRATI NAZZJONALI

Artikolu 29

Koperazzjoni mal-qrati nazzjonali

1.   Għall-applikazzjoni tal-Artikolu 107(1) u l-Artikolu 108 tat-TFUE, il-qrati tal-Istati Membri jistgħu jistaqsu lill-Kummissjoni biex tittrasmettilhom l-informazzjoni fil-pussess tagħha jew l-opinjoni tagħha dwar il-kwistjonijiet li jikkonċernaw l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

2.   Fejn ikun meħtieġ minħabba l-applikazzjoni koerenti tal-Artikolu 107(1) jew l-Artikolu 108 tat-TFUE, il-Kummissjoni, waqt li taġixxi fuq l-inizjattiva tagħha stess, tista' tippreżenta osservazzjonijiet bil-miktub lil qrati tal-Istati Membri li huma responsabbli mill-applikazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat. Hija tista', bil-permess tal-qorti kkonċernata, tagħmel ukoll osservazzjonijiet verbali.

Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat minn qabel bl-intenzjoni tagħha li tippreżenta osservazzjonijiet.

Esklużivament biex tħejji l-osservazzjonijiet tagħha, il-Kummissjoni tista' titlob lill-qorti rilevanti tal-Istat Membru biex tittrażmetti dokumenti li dik il-qorti jkollha disponibbli, neċessarji għall-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kwistjoni.

KAPITOLU XI

DISPOSIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 30

Sigriet professjonali

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri, l-uffiċjali u impjegati oħra tagħhom, li jinkludu esperti indipendenti maħtura mill-Kummissjoni, m'għanhomx jiżvelaw informazzjoni li jkunu kisbu waqt l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u li tkun koperta mill-obbligu tas-sigriet professjonali.

Artikolu 31

Destinatarju tad-deċiżjonijiet

1.   Id-deċiżjonijiet meħuda skont l-Artikolu 7(7), l-Artikolu 8(1) u (2) u l-Artikolu 9(9) għandhom ikunu indirizzati lill-impriża jew lill-assoċjazzjoni ta' impriżi kkonċernata. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika d-deċiżjoni lid-destinatarju mingħajr dewmien u għandha tagħti lid-destinatarju l-opportunità li jindika lill-Kummissjoni liema informazzjoni jqis li għandha tkun koperta mill-obbligu tas-sigriet professjonali.

2.   Id-deċiżjonijiet l-oħra kollha meħuda skont il-Kapitoli II, III, V, VI u IX għandhom ikunu indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat. Il-Kummissjoni għandha tinnotifikahom lill-Istat Membru kkonċernat mingħajr dewmien u għandha tagħti lil dak l-Istat Membru l-opportunità li jindika lill-Kummissjoni liema informazzjoni jqis li għandha tkun koperta mill-obbligu tas-sigriet professjonali.

Artikolu 32

Pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet

1.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea avviż b' sommarju tad-deċiżjonijiet li tieħu skont l-Artikolu 4(2) u (3) u l-Artikolu 22 f'konformità mal-Artikolu 23(1). Fl-avviż bis-sommarju għandu jiġi ddikjarat li tista' tinkiseb kopja tad-deċiżjoni fil-verżjoni jew verżjonijiet tal-lingwistiċi awtentiċi.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-deċiżjonijiet li tieħu skont l-Artikolu 4(4) fil-verżjoni tal-lingwa awtentika tagħhom. Fil-Ġurnal Uffiċjali ppubblikat bil-lingwi kollha ħlief bil-verżjoni awtentika tal-lingwa, il-verżjoni lingwistika awtentika għandha tkun tinkludi sommarju sinfikattiv fil-lingwa ta' dak il-Ġurnal Uffiċjali.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippublika f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-deċiżjonijiet li tieħu skont l-Artikolu 8(1) u (2) u l-Artikolu 9.

4.   F'każi fejn japplika l-Artikolu 4(6) jew l-Artikolu 10(2), għandu jkun ippubblikat avviż qasir f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

5.   Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'mod unanimu, jista' jiddeċiedi li jippubblika d-deċiżjonijiet skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 108(2) tat-TFUE f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 33

Dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni, waqt li taġixxi skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 34, għandha s-setgħa li tadotta dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li jirrigwardaw:

(a)

il-forma, il-kontenut u dettalji oħra tan-notifiki;

(b)

il-forma, il-kontenut u dettalji oħra tar-rapporti annwali;

(c)

il-forma, il-kontenut u dettalji oħra tal-ilmenti magħmula skont l-Artikolu 12(1) u l-Artikolu 24(2);

(d)

dettalji tal-iskadenzi u l-kalkolu tal-limiti ta' żmien; u

(e)

ir-rata tal-imgħax msemmija fl-Artikolu 16(2).

Artikolu 34

Konsultazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Għajnuna mill-Istat

1.   Qabel tadotta kwalunkwe dispożizzjoni ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 33, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-Kumitat Konsultattiv dwar l-għajnuna mill-Istat imwaqqaf mir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1588 (4) ('il-Kumitat').

2.   Il-Konsultazzjoni tal-Kumitat għandha ssir f'laqgħa organizzata mill-Kummissjoni. L-abbozzi u dokumenti li għandhom ikunu eżaminati jiġu annessi man-notifika. Il-laqgħa għandha ssir mhux aktar kmieni minn xahrejn wara li tkun intbagħtet in-notifika. Dan il-perjodu jista' jitnaqqas f'każ ta' urġenza.

3.   Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jippreżenta lill-Kumitat abbozz tal-miżuri li għandhom jittieħdu. Il-Kumitat għandu jagħti opinjoni dwar l-abbozz, f'perjodu ta' żmien li jista' jiġi stabbilit mill-president, skont l-urġenza tal-kwistjoni, u jekk ikun meħtieġ permezz ta' votazzjoni.

4.   L-opinjoni għandha titniżżel fil-minuti. Barra minn hekk, kull Stat Membru għandu d-dritt li jitlob li l-pożizzjoni tiegħu titniżżel fil-minuti. Il-Kumitat jista' jirrakkomanda li l-opinjoni tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

5.   Il-Kummissjoni għandha tqis b'importanza kbira l-opinjoni mogħtija mill-Kumitat. Għandha tinforma lill-Kumitat dwar il-mod kif l-opinjoni tieħgu tkun ġiet meqjusa.

Artikolu 35

Revoka

Ir-Regolament (KE) Nru 659/1999 huwa revokat.

Ir-referenzi għar-Regolament li ġie revokat għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni mogħtija fl-Anness II.

Artikolu 36

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal- Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

F. ETGEN


(1)  Opinjoni tad-29 ta' April 2015 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta' Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1).

(3)  Ara l-Anness I.

(4)  Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1588 tat-13 ta' Lulju 2015 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċertu kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali (Ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS I

Regolament revokat flimkien mal-lista tal-emendi suċċessivi għalih

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999

(ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1)

Punt 5(6) tal-Anness II tal-Att tal-Adeżjoni tal-2003

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006

(ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1)

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 517/2013

(ĠU L 158, 10.6.2013, p. 1)

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 734/2013

(ĠU L 204, 31.7.2013, p. 15)


ANNESS II

Tabella Ta' Korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 659/1999

Dan ir-Regolament

Artikoli 1 sa 6

Artikoli 1 sa 6

Artikolu 6a

Artikolu 7

Artikolu 6b

Artikolu 8

Artikolu 7

Artikolu 9

Artikolu 8

Artikolu 10

Artikolu 9

Artikolu 11

Artikolu 10

Artikolu 12

Artikolu 11(1)

Artikolu 13(1)

Artikolu 11(2), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 13(2), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 11(2), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 13(2), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 11(2), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 13(2), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 11(2), l-ewwel subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 13(2), l-ewwel subparagrafu, punt (c)

Artikolu 11(2), it-tieni, it-tielet u r-raba' subparagrafi

Artikolu 13(2), it-tieni, it-tielet u r-raba' subparagrafi

Artikolu 12

Artikolu 14

Artikolu 13

Artikolu 15

Artikolu 14

Artikolu 16

Artikolu 15

Artikolu 17

Artikolu 15a

Artikolu 18

Artikolu 15b

Artikolu 19

Artikolu 16

Artikolu 20

Artikolu 17

Artikolu 21

Artikolu 18

Artikolu 22

Artikolu 19

Artikolu 23

Artikolu 20

Artikolu 24

Artikolu 20a

Artikolu 25

Artikolu 21

Artikolu 26

Artikolu 22

Artikolu 27

Artikolu 23

Artikolu 28

Artikolu 23a

Artikolu 29

Artikolu 24

Artikolu 30

Artikolu 25

Artikolu 31

Artikolu 26(1) and (2)

Artikolu 32(1) u (2)

Artikolu 26(2)a

Artikolu 32(3)

Artikolu 26(3)

Artikolu 32(3)

Artikolu 26(4)

Artikolu 32(4)

Artikolu 26(5)

Artikolu 32(5)

Artikolu 27

Artikolu 33

Artikolu 28

Artikolu 29

Artikolu 34

Artikolu 35

Artikolu 30

Artikolu 36

Anness I

Anness II


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/30


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1590

tat-18 ta' Settembru 2015

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-redfish fl-ilmijiet ta' Greenland taż-żona NAFO 1F u fl-ilmijiet ta' Greenland taż-żoni V u XIV kif ukoll fl-ilmijiet internazzjonali taż-Żona ta' Konservazzjoni tar-Redfish minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2015.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru tal-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2015.

(3)

Għalhekk jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2015 titqies eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, huma pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, huwa pprojbit li jinżamm abbord, jiġi trażbordat, jiġi trasportat jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jaqbdu dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Settembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

João AGUIAR MACHADO

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 tad-19 ta' Jannar 2015 li jiffissa għall-2015 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 43/2014 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 779/2014 (ĠU L 22, 28.1.2015, p. 1).


ANNESS

Nru

38/TQ104

Stat Membru

Il-Ġermanja

Stokk

RED/N1G14P u RED/*5-14P

Speċi

Redfish (Sebastes spp)

Żona

L-ilmijiet ta' Greenland taż-żona NAFO 1F u l-ilmijiet ta' Greenland taż-żoni V u XIV kif ukoll l-ilmijiet internazzjonali taż-Żona ta' Konservazzjoni għar-Redfish

Data tal-għeluq

21.8.2015


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/32


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1591

tat-18 ta' Settembru 2015

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd tal-kavalli fiż-żoni VIIIc, IX u X; fl-ilmijiet tal-Unjoni CECAF 34.1.1 u fiż-żoni VIIIa, VIIIb u VIIId minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 (2) jistabbilixxi l-kwoti għall-2015.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru tal-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2015.

(3)

Għalhekk jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2015 għandha titqies eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi trażbordat, jiġi trasportat jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jaqbdu dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Settembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

João AGUIAR MACHADO

Id-Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 tad-19 ta' Jannar 2015 li jiffissa għall-2015 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 43/2014 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 779/2014 (ĠU L 22, 28.1.2015, p. 1).


ANNESS

Nru

35/TQ104

Stat Membru

Il-Ġermanja

Stokk

MAC/8C3411 u MAC/*8ABD.

Speċi

Kavalli (Scomber scombrus)

Żoni

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-Unjoni CECAF 34.1.1 u VIIIa, VIIIb u VIIId

Data tal-għeluq

21.8.2015


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/34


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1592

tat-18 ta' Settembru 2015

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-redfish fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żona V u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2015.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru tal-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2015.

(3)

Għalhekk jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2015 titqies eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, huma pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, huwa pprojbit li jinżamm abbord, jiġi trażbordat, jiġi trasportat jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jaqbdu dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Settembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

João AGUIAR MACHADO

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 tad-19 ta' Jannar 2015 li jiffissa għall-2015 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 43/2014 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 779/2014 (ĠU L 22, 28.1.2015, p. 1).


ANNESS

Nru

37/TQ104

Stat Membru

Il-Ġermanja

Stokk

RED/51214D

Speċi

Redfish (Sebastes spp)

Żona

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona V; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

Data tal-għeluq

21.8.2015


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/36


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1593

tat-18 ta' Settembru 2015

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-istokkafixx fl-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2015.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru tal-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2015.

(3)

Għalhekk jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2015 titqies eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, huma pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, huwa pprojbit li jinżamm abbord, jiġi trażbordat, jiġi trasportat jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jaqbdu dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Settembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

João AGUIAR MACHADO

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/104 tad-19 ta' Jannar 2015 li jiffissa għall-2015 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 43/2014 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 779/2014 (ĠU L 22, 28.1.2015, p. 1).


ANNESS

Nru

36/TQ104

Stat Membru

Il-Ġermanja

Stokk

WHB/2A4AXF

Speċi

Stokkafixx (Micromesistius poutassou)

Żona

L-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe

Data tal-għeluq

21.8.2015


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/38


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1594

tal-21 ta' Settembru 2015

li japprova emenda mhix minuri fl-Ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Rocamadour (DOP))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat l-applikazzjoni ta' Franza għall-approvazzjoni ta' emenda fl-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Rocamadour”, irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 38/1999 (2) kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 939/2008 (3).

(2)

Billi l-emenda kkonċernata mhijiex minuri fis-sens tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni ppubblikat id-domanda għall-emenda f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (4), skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament imsemmi.

(3)

Billi l-Kummissjoni ma waslitilha ebda dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-emenda tal-Ispeċifikazzjoni għandha tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emendi fl-Ispeċifikazzjoni ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea dwar id-denominazzjoni “Rocamadour” (DOP) huma b'dan approvati.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Settembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 38/1999 tat-8 ta' Jannar 1999 li jissupplimenta l-Anness mar-Regolament (KE) Nru 2400/96 dwar id-dħul ta' ċerti ismijiet fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta' oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti pprovvdut bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti u l-oġġetti tal-ikel agrikoli (ĠU L 5, 9.1.1999, p. 62).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 939/2008 tal-24 ta' Settembru 2008 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' isem imniżżel fir-reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Rocamadour (DOP)] (ĠU L 257, 25.9.2008, p. 12).

(4)  ĠU C 145, 1.5.2015, p. 15.


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/39


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1595

tal-21 ta' Settembru 2015

li japprova emenda mhix minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Zgornjesavinjski želodec (IĠP))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat l-applikazzjoni tas-Slovenja għall-approvazzjoni ta' emenda fl-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni ġeokrafika “Zgornjesavinjski želodec”, irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1154/2011 (2).

(2)

Billi l-emenda kkonċernata mhijiex minuri fis-sens tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni ppubblikat l-applikazzjoni għall-emenda f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3), skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament imsemmi.

(3)

Billi l-Kummissjoni ma waslitilha l-ebda dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-emenda tal-Ispeċifikazzjoni għandha tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emenda fl-ispeċifikazzjoni ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li tikkonċerna d-denominazzjoni “Zgornjesavinjski želodec” (IĠP) hija b'dan approvata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Settembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1154/2011 tal-10 ta' Novembru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Zgornjesavinjski želodec (IĠP)] (ĠU L 296, 15.11.2011, p. 14).

(3)  ĠU C 145, 1.5.2015, p. 22.


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/40


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1596

tal-21 ta' Settembru 2015

li japprova emenda mhix minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Montes de Toledo (AOP))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat l-applikazzjoni ta' Spanja għall-approvazzjoni ta' emenda fl-Ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni tal-oriġini protetta “Montes de Toledo”, irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1187/2000 (2), kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 593/2010 (3).

(2)

Billi l-emenda kkonċernata mhijiex minuri fis-sens tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni ppubblikat id-domanda għall-emenda f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (4), skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament imsemmi.

(3)

Billi l-Kummissjoni ma waslitilha ebda dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-emenda tal-Ispeċifikazzjoni għandha tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emenda fl-Ispeċifikazzjoni ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li tikkonċerna d-denominazzjoni “Montes de Toledo” (DOP), hija b'dan approvata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Settembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1187/2000 tal-5 ta' Ġunju 2000 li jissupplimenta l-Anness mar-Regolament (KE) Nru 2400/96 dwar id-dħul ta' ċerti ismijiet fir-Reġistru ta' denominazzjoni ta' oriġini protetta u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti pprovdut bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u l-ismijiet tal-oriġini għall-prodotti u l-oġġetti tal-ikel agrikoli (ĠU L 133, 6.6.2000, p. 19).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 593/2010 tas-6 ta' Lulju 2010 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' isem imniżżel fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Montes de Toledo (DOP)] (ĠU L 172, 7.7.2010, p. 1).

(4)  ĠU C 147, 5.5.2015, p. 16.


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/41


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1597

tat-23 ta' Settembru 2015

li jidderoga mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 615/2014 f'dak li jikkonċerna d-data finali għall-ħlas tal-ewwel avvanz li jitħallas lill-organizzazzjonijiet benefiċjarji fil-Greċja b'rabta ma' programmi ta' ħidma fis-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-mejda għas-sena 2015

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-punt (b) tal-Artikolu 31 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 611/2014 (2), l-ewwel perjodu tal-programm ta' ħidma ta' tliet snin għall-appoġġ tas-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ għall-ikel imsemmi fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 beda fl-1 ta' April 2015.

(2)

Skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 615/2014 (3), l-Istati Membri għandhom iħallsu l-ewwel parti tal-avvanz li jitħallas lill-organizzazzjonijiet benefiċjarji fir-rigward tal-ewwel sena ta' implimentazzjoni tal-programmi ta' ħidma approvati sal-31 ta' Mejju 2015. Kif iddikjarat fl-Artikolu 4(1) ta' dak ir-Regolament, dawn l-avvanzi huma soġġetti għad-depożitu ta' garanzija mill-organizzazzjoni benefiċjarja.

(3)

Fil-Greċja, il-kundizzjonijiet ekonomiċi u bankarji attwali ġabu fix-xejn ċerti programmi ta' ħidma approvati, billi l-organizzazzjonijiet benefiċjarji ma kinux f'pożizzjoni li jippreżentaw il-garanzija meħtieġa fil-ħin. Għalhekk, il-Greċja ma setgħetx tagħtihom l-ewwel pagament sal-31 ta' Mejju 2015.

(4)

Minħabba din is-sitwazzjoni, u biex tkun tista' ssir l-implimentazzjoni tal-programmi ta' ħidma approvati kollha, jeħtieġ li tiġi prevista deroga mill-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) Nru 615/2014 biex il-Greċja tkun tista' tħallas l-ewwel pagament rilevanti sal-15 ta' Ottubru 2015.

(5)

Biex l-implimentazzjoni ssir kemm jista' jkun malajr, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-Greċja u fir-rigward tas-sena 2015, id-data finali msemmija fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) Nru 615/2014 hija l-15 ta' Ottubru 2015.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Settembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 611/2014 tal-11 ta' Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programmi ta' appoġġ għas-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel (ĠU L 168, 7.6.2014, p. 55).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 615/2014 tas-6 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-programmi ta' ħidma li jappoġġaw lis-setturi taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-mejda (ĠU L 168, 7.6.2014, p. 95).


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/43


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1598

tat-23 ta' Settembru 2015

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Settembru 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

147,9

MK

49,2

TR

81,7

ZZ

92,9

0707 00 05

AR

98,4

TR

137,2

ZZ

117,8

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

138,6

BO

138,3

CL

99,5

UY

105,9

ZA

133,3

ZZ

127,7

0806 10 10

EG

179,9

TR

121,8

ZZ

150,9

0808 10 80

AR

104,4

BR

70,7

CL

187,0

NZ

131,4

US

113,3

ZA

143,5

ZZ

125,1

0808 30 90

AR

88,2

CL

148,3

CN

96,7

TR

120,6

ZA

106,4

ZZ

112,0

0809 30 10 , 0809 30 90

MK

84,1

TR

150,0

ZZ

117,1

0809 40 05

BA

56,0

MK

53,5

XS

61,9

ZZ

57,1


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/45


REGOLAMENT (UE) 2015/1599 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-10 ta' Settembru 2015

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2015/30)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 5(1) u 6(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1333/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/48) (2) jeħtieġ ir-rapportar ta' dejta statistika minn aġenti li jirrapportaw sabiex is-Sistema Ewropea tal- Banek Ċentrali, fil-qadi tal-kompiti tagħha, tkun tista' tipproduċi statistika dwar tranżazzjonijiet tas-suq monetarju.

(2)

Ser tinħareġ ġabra ta' struzzjonijiet dwar ir-rapportar għall-banek ċentrali nazzjonali, li tagħti parametri ddettaljati għar-rapportar ta' informazzjoni statistika taħt ir-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48). Peress li l-istruzzjonijiet dwar ir-rapportar jirfinaw għadd ta' termini sinifikanti li jinsabu f'dak ir-Regolament, il-konsistenza teħtieġ li għandu jirrifletti wkoll dawk il-bidliet.

(3)

Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) għandu jiġi emendat f'dan is-sens,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi

1.   L-Annessi I tar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) huwa ssostitwit bl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

2.   L-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) huma emendati skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dispożizzjonijiet finali

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-10 ta' Settembru 2015.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  Regolament (UE) Nru 1333/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2014/48) (ĠU L 359, 16.12.2014, p. 97).


ANNESS I

“ANNESS I

Skema ta' rapportar għal statistiċi dwar is-suq monetarju marbutin ma' tranżazzjonijiet iggarantiti

PARTI 1

TIP TA' STRUMENT

L-aġenti li jirrapportaw għandhom jirrapportaw lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jew lill-bank ċentrali nazzjonali (BĊN) relevanti kull ftehim ta' riakkwist u kull tranżazzjoni konkluż skont dawn, inklużi tranżazzjonijiet repo bi tliet partijiet, li huma ddenominati f'euro b'maturità li tasal sa u tinkludi sena (iddefiniti bħala tranżazzjonijiet b'data ta' maturità ta' mhux iktar minn 397 jum wara d-data tas-saldu) bejn l-aġent li jirrapporta u istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFIs) oħrajn, intermedjarji finanzjarji oħrajn (OFIs), korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, fondi tal-pensjonijiet, gvern ġenerali jew banek ċentrali għal skopijiet ta' investiment kif ukoll ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bħala ‘grossisti’ skont il-qafas ta' Basel III dwar l-LCR.

PARTI 2

TIP TA' DEJTA

1.   Tip ta' dejta bbażata fuq it-tranżazzjoni  (1) li trid tiġi rrapportata għal kull tranżazzjoni:

Qasam

Deskrizzjoni tad-dejta

Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki oħrajn

Identifikatur tat-tranżazzjoni

L-identifikatur uniku intern tat-tranżazzjoni użat mill-aġent li jirrapporta għal kull tranżazzjoni

L-identifikatur tat-tranżazzjoni huwa uniku għal kwalunkwe tranżazzjoni rrapportata f'data ta' rapportar partikolari għal kwalunkwe segment tas-suq monetarju.

Data ta' rapportar

Id-data meta d-dejta tiġi sottomessa lill-BĊE jew BĊN.

 

Kronogramma elettronika

Il-ħin meta tiġi konkluża jew irreġistrata tranżazzjoni.

 

Kodiċi tal-kontroparti

Kodiċi ta' identifikazzjoni użat biex tiġi rikonoxxuta l-kontroparti tal-aġent li jirrapporta għat-tranżazzjoni rrapportata.

Meta t-tranżazzjonijiet isiru permezz ta' kontroparti ċentrali tal-ikklerjar (CCP), irid jiġi pprovdut l-identifikatur tal-entità legali (LEI) tas-CCP.

Meta t-tranżazzjonijiet jitwettqu ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji, OFIs, korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, fondi tal-pensjonijiet, gvern ġenerali, u banek ċentrali u għal kwalunkwe tranżazzjoni rrapportata oħra li għaliha mhuwiex ipprovdut il-LEI tal-kontroparti, trid tiġi pprovduta l-klassi tal-kontroparti.

ID tal-kodiċi tal-kontroparti

Attribut li jispeċifika t-tip ta' kodiċi tal-kontroparti individwali mibgħut.

Għandu jintuża f'kull ċirkustanza. Ser jiġi pprovdut kodiċi tal-kontroparti individwali.

Sit tal-kontroparti

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO) tal-pajjiż fejn hija inkorporata l-kontroparti.

Obbligatorju jekk il-kodiċi tal-kontroparti individwali mhuwiex ipprovdut. Inkella fakultattiv

Ammont nominali tat-tranżazzjoni

L-ammont inizjalment meħud jew mogħti b'self.

 

Ammont nominali kollaterali

L-ammont nominali tat-titolu mirhun bħala kollateral.

Ħlief għal riakkwisti bi tliet partijiet u kwalunkwe tranżazzjoni oħra li fiha t-titolu mirhun mhuwiex identifikat permezz ta' Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (ISIN).

Data tan-negozju

Id-data meta l-partijiet iwettqu t-tranżazzjoni finanzjarja.

 

Data tas-saldu

Id-data tax-xiri, jiġifieri d-data meta l-flus iridu jitħallsu mill-mutwanti lill-mutwatarju u t-titolu jrid jiġi ttrasferit mill-mutwatarju lill-mutwanti.

Fil-każ ta' tranżazzjonijiet ta' riakkwist fuq bażi miftuħa, din hija d-data li fiha jiġi saldat ir-rifinanzjament (anki jekk l-ebda flus ma jibdlu l-idejn).

Data tal-maturità

Id-data tar-riakkwist, jiġifieri d-data li fiha l-flus huma dovuti jitħallsu lura mill-mutwatarju lill-mutwanti.

Fil-każ ta' tranżazzjonijiet ta' riakkwist fuq bażi miftuħa, din hija d-data meta l-kapital u l-imgħax dovuti jridu jitħallsu lura jekk it-tranżazzjoni ma tkomplix tiġi rrifinanzjata.

Sinjal tat-tranżazzjoni

It-teħid b'self ta' flus fil-każ ta' repos jew l-għoti b'self ta' flus fil-każ ta' repos bil-maqlub.

 

ISIN tal-kollateral

L-ISIN assenjat għal titoli maħruġa fi swieq finanzjarji, li jikkonsisti fi 12-il karattru alfanumeriku, li jidentifika titolu b'mod uniku (kif iddefinit f'ISO 6166).

Li għandhom jiġu rrapportati b'eċċezzjonijiet għal ċerti tipi ta' kollateral.

Tip ta' kollateral

Sabiex tiġi identifikata l-klassi ta' assi mirhuna bħala kollateral meta ma jingħata ebda ISIN individwali.

Għandu jingħata f'kull każ fejn ma jingħata ebda ISIN individwali.

Settur tal-Emittent tal-Kollateral

Sabiex jiġi identifikat is-settur tal-emittent tal-kollateral meta ma jingħata ebda ISIN individwali

Għandu jingħata meta ma jingħata ebda ISIN individwali.

Bandiera ta' kollateral speċjali

Sabiex jiġu identifikati t-tranżazzjonijiet kollha ta' riakkwist mwettqa kontra kollateral ġenerali u dawk imwettqa kontra kollateral speċjali. Kaxxa opzjonali li għandha tiġi pprovduta biss jekk dan ikun fattibbli għall-aġent li jirrapporta.

Ir-rapportar ta' din il-kaxxa huwa opzjonali.

Rata tan-negozju

Ir-rata tal-imgħax espressa skont il-konvenzjoni tas-suq monetarju ACT/360 li biha ġie konkluż ir-repo u li biha l-flus mislufa huma remunerati.

 

Haircut kollaterali

Miżura ta' kontroll tar-riskju applikata għal kollateral sottostanti li permezz tagħha l-valur tal-kollateral sottostanti jiġi kkalkulat bħala l-valur tas-suq tal-assi mnaqqas b'ċertu perċentwal (haircut). Għal skopijiet ta' rapportar il-haircut tal-kollateral huwa kkalkulat bħala 100 bi tnaqqis tal-proporzjon bejn il-flus mislufa/imsellfa u l-valur tas-suq inkluż l-imgħax akkumulat tal-kollateral mirgħun.

Ir-rapportar ta' din il-kaxxa huwa meħtieġ biss għal tranżazzjonijiet ta' kollateral individwali.

Kodiċi tal-kontroparti tal-aġent bi tliet partijiet

L-identifikatur tal-kodiċi tal-kontroparti tal-aġent bi tliet partijiet

Li għandu jiġi rrapportat għal repos bi tliet partijiet.

ID tal-kodiċi tal-aġent bi tliet partijiet

Attribut li jispeċifika t-tip ta' kodiċi individwali tal-aġent bi tliet partijiet mibgħut.

Għandu jintuża fiċ-ċirkustanzi kollha fejn ser jiġi pprovdut kodiċi individwali ta' aġent bi tliet partijiet.

2.   Livell minimu ta' materjalità

Tranżazzjonijiet imwettqa ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji għandhom jiġu rrapportati biss meta jitwettqu ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bħala grossisti skont il-qafas ta' Basel III dwar l-LCR(**) (2).

3.   Eċċezzjonijiet

Tranżazzjonijiet intragrupp m'għandhomx jiġu rrapportati.”


(1)  L-istandards ta' rapportar elettroniku u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għad-dejta huma stipulati separatament. Dawn huma disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BĊE fuq www.ecb.europa.eu.

(2)  Ara 'Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja, Jannar 2013, p. 23 sa 27, disponibbli fuq il-websajt tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonal fuq www.bis.org.


ANNESS II

L-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1333/2014 (BĊE/2014/48) huma emendati kif ġej:

1.

fl-Anness II, il-Parti 1 hija ssostitwita bis-segwenti:

“PARTI 1

TIP TA' STRUMENTI

1.

L-aġenti li jirrapportaw għandhom jirrapportaw lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jew lill-bank ċentrali nazzjonali relevanti (BĊN):

(a)

kull self li juża l-istrumenti ddefiniti fit-tabella hawn isfel, li huma ddenominati f'euro b'maturità li tasal sa u tinkludi sena (iddefiniti bħala tranżazzjonijiet b'data ta' maturità ta' mhux iktar minn 397 jum wara d-data tas-saldu), tal-aġent li jirrapporta minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFIs) oħrajn, intermedjarji finanzjarji oħrajn (OFIs), korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, fondi tal-pensjonijiet, gvern ġenerali jew banek ċentrali għal skopijiet ta' investiment kif ukoll minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bħala ‘grossisti’ skont il-qafas ta' Basel III dwar l-LCR.

(b)

kull self lil istituzzjonijiet ta' kreditu oħrajn b'maturità li tasal sa u tinkludi sena (iddefiniti bħala tranżazzjonijiet b'data ta' maturità ta' mhux iktar minn 397 jum wara d-data tas-saldu) permezz ta' depożiti mhux iggarantiti jew kontijiet ta' sejħa, jew permezz tax-xiri mill-istituzzjonijiet ta' kreditu emittenti ta' karta kummerċjali, ċertifikati ta' depożitu, noti ta' rati varjabbli u titoli ta' dejn oħrajn b'maturità sa sena.

2.

It-tabella hawn isfel tipprovdi deskrizzjoni standard iddettaljata tal-kategoriji ta' strumenti għal tranżazzjonijiet li l-aġenti li jirrapportaw huma meħtieġa jirrapportaw lill-BĊE. F'każ li l-aġenti li jirrapportaw ikunu meħtieġa jirrapportaw it-tranżazzjonijiet lill-BĊN tagħhom, il-BĊN relevanti għandhom jittrasponu dawk id-deskrizzjonijiet ta' kategoriji ta' strumenti fil-livell nazzjonali skont dan ir-Regolament.

Tip ta' strument

Deskrizzjoni

Depożiti

Depożiti mhux iggarantiti li jagħtu l-imgħax (inklużi l-kontijiet tas-sejħiet iżda esklużi kontijiet kurrenti) li jew ikunu jistgħu jinfdew b'avviż jew ikollhom maturità ta' mhux aktar minn sena u li jew jittieħdu (b'self) jew inkella jitqiegħdu mill-aġent li jirrapporta.

Kontijiet ta' sejħiet

Kontijiet ta' flus kontanti b'bidliet ta' kuljum fir-rata tal-imgħax applikabbli, li jagħtu lok għal ħlasijiet ta' imgħaxijiet jew kalkoli f'intervalli regolai, u perjodu ta' notifika biex jinġibdu flus.

Ċertifikat ta' depożitu

Strument ta' dejn b'rata fissa maħruġ minn MFI li jagħti jedd lid-detentur għal rata ta' imgħax fissa speċifika fuq terminu fiss iddefinit sa sena.

Karta kummerċjali

Strument ta' dejn li jew ma jkunx iggarantit jew inkella jew iggarantit b'kollateral ipprovdut mill-emittent, li jkollu maturità ta' mhux aktar minn sena u jkun jagħti l-imgħax jew ikun skontat.

Nota ta' rata varjabbli

Strument ta' dejn li għalih il-ħlasijiet perjodiċi ta' imgħax ikunu kkalkulati fuq il-bażi tal-valur, jiġifieri permezz tal-iffissar ta' rata ta' referenza sottostanti bħal Euribor f'dati predefiniti magħrufa bħala dati tal-iffissar, u li jkollu maturità ta' mhux aktar minn sena.

Titoli ta' dejn oħrajn b'terminu qasir

Titoli mhux subordinati għajr ekwità b'maturità sa sena maħruġa minn aġenti li jirrapportaw, li huma strumenti li normalment jistgħu jiġu nnegozjati u kkummerċjalizzati fi swieq sekondarji jew li jistgħu jiġu paċuti fis-suq u li ma jagħtu lis-sid ebda dritt ta' proprjetà fuq l-istituzzjoni emittenti. Din il-partita tinkludi:

(a)

titoli li jagħtu lid-detentur id-dritt mingħajr kundizzjoni għal qligħ fiss jew qligħ stabbilit b'kuntratt fil-forma ta' ħlasijiet ta' kupuni u/jew ta' somma fissa stabbilita minn qabel f'data speċifika (jew dati speċifiċi) jew li tibda minn data stabbilita fil-ħin tal-ħruġ;

(b)

strumenti li mhumiex negozjabbli maħruġa minn aġenti li jirrapportaw li sussegwentement isiru negozjabbli u li huma kklassifikati mill-ġdid bħala ‘titoli ta' dejn’”.

2.

fl-Anness III, il-Parti 1 hija ssostitwita bis-segwenti:

“PARTI 1

TIP TA' STRUMENTI

L-aġenti li jirrapportaw għandhom jirrapportaw lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jew lill-bank ċentrali nazzjonali (BĊN) relevanti:

(a)

kull tranżazzjoni ta' swap ta' kambju barrani, fejn l-euro jinxtraw/jinbiegħu spot kontra munita barranija u jerġgħu jinbiegħu jew jerġgħu jinxtraw f'data forward b'rata forward ta' kambju miftiehma minn qabel b'maturità li tasal sa u tinkludi sena (iddefiniti bħala tranżazzjonijiet b'data ta' maturità ta' mhux iktar minn 397 jum wara d-data tas-saldu tal-parti spot tat-tranżazzjoni ta' swap ta' kambju barrani), bejn l-aġent li jirrapporta u istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFIs) oħrajn, intermedjarji finanzjarji oħrajn (OFIs), korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, fondi tal-pensjonijiet, gvern ġenerali jew banek ċentrali għal skopijiet ta' investiment kif ukoll ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bħala ‘grossisti’ skont il-qafas ta' Basel III dwar l-LCR.

(b)

tranżazzjonijiet ta' swaps ta' indiċi mil-lejl għan-nhar (overnight index swaps — OIS) iddenominati f'euro bejn l-aġent li jirrapporta u MFIs, OFIs, korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, fondi tal-pensjonijiet, gvern ġenerali jew banek ċentrali oħrajn għal skopijiet ta' investiment kif ukoll ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji kklassifikati bħala ‘grossisti’ skont il-qafas ta' Basel III dwar l-LCR.”;

3.

fl-Anness III, it-tabella fil-paragrafu 1 tal-Parti 2 hija ssostitwita b'dan li ġej:

“Qasam

Deskrizzjoni tad-dejta

Opzjoni alternattiva ta' rapportar (jekk teżisti) u kwalifiki oħrajn

Identifikatur tat-tranżazzjoni

L-identifikatur uniku intern tat-tranżazzjoni użat mill-aġent li jirrapporta għal kull tranżazzjoni

L-identifikatur tat-tranżazzjoni huwa uniku għal kwalunkwe tranżazzjoni rrapportata f'data ta' rapportar partikolari għal kwalunkwe segment tas-suq monetarju.

Data tar-rapportar

Id-data meta d-dejta tiġi sottomessa lill-BĊE jew BĊN.

 

Kronogramma elettronika

Il-ħin meta tiġi konkluża jew irreġistrata tranżazzjoni.

 

Kodiċi tal-kontroparti

Kodiċi ta' identifikazzjoni użat biex tiġi rikonoxxuta l-kontroparti tal-aġent li jirrapporta għat-tranżazzjoni rrapportata.

Meta t-tranżazzjonijiet isiru permezz ta' kontroparti ċentrali tal-ikklerjar (CCP), irid jiġi pprovdut l-identifikatur tal-entità legali (LEI) tas-CCP.

Meta t-tranżazzjonijiet jitwettqu ma' korporazzjonijiet mhux finanzjarji, OFIs, korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, fondi tal-pensjonijiet, gvern ġenerali, u banek ċentrali u għal kwalunkwe tranżazzjoni rrapportata oħra li għaliha mhuwiex ipprovdut il-LEI tal-kontroparti, trid tiġi pprovduta l-klassi tal-kontroparti.

ID tal-kodiċi tal-kontroparti

Attribut li jispeċifika t-tip ta' kodiċi tal-kontroparti individwali mibgħut.

Għandu jintuża f'kull ċirkustanza. Ser jiġi pprovdut kodiċi tal-kontroparti individwali.

Sit tal-kontroparti

Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO) tal-pajjiż fejn hija inkorporata l-kontroparti.

Obbligatorju jekk il-kodiċi tal-kontroparti individwali mhuwiex ipprovdut. Inkella fakultattiv.

Data tan-negozju

Id-data meta l-partijiet iwettqu t-tranżazzjoni finanzjarja rrapportata.

 

Data tal-valur spot

Id-data meta parti waħda tbiegħ lill-oħra ammont speċifikat ta' munita speċifikata kontra l-ħlas ta' ammont miftiehem ta' munita differenti speċifikata bbażata fuq rata tal-kambju miftiehma li hija magħrufa bħala r-rata tal-kambju spot.

 

Data tal-maturità

Id-data meta t-tranżazzjoni ta' swap ta' kambju tiskadi u l-munita mibjugħa fid-data tal-valur spot terġa' tinxtara.

 

Sinjal tat-tranżazzjoni

Għandu jintuża biex jidentifika jekk l-ammont ta' euro rrapportat taħt l-ammont nominali tranżazzjonali jinxtara jew jinbiegħ fid-data tal-valur spot.

Dan għandu jirreferi għall-ispot tal-euro, jiġifieri jekk l-euro tinxtarax jew tinbiegħx fid-data tal-valur spot.

Ammont nominali tat-tranżazzjoni

L-ammont ta' euro mixtri jew mibjugħ fid-data tal-valur spot.

 

Kodiċi tal-munita barranija

Il-kodiċi ISO internazzjonali bi tliet numri tal-munita mixtrija/mibjugħa bi skambju għall-euro.

 

Rata spot tal-kambju

Ir-rata tal-kambju bejn l-euro u l-munita barranija għall-parti spot tat-tranżazzjoni swap tal-kambju.

 

Punti bil-quddiem tal-kambju barrani

Id-differenza bejn ir-rata spot tal-kambju u r-rata forward tal-kambju espressa f'punti bażi kkwotati skont il-konvenzjonijiet prevalenti tas-suq għall-par ta' muniti.”.

 


DEĊIŻJONIJIET

24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/53


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE, EURATOM) 2015/1600

tat-18 ta' Settembru 2015

li taħtar il-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-perijodu mill-21 ta' Settembru 2015 sal-20 ta' Settembru 2020

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 300(2) u l-Artikolu 302 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni (UE) 2015/1157 tal-14 ta' Lulju 2015 li tiddetermina l-kompożizzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-proposti magħmula minn kull Stat Membru,

Wara li kkonsulta lill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/570/UE, Euratom (2), il-mandat tal-membri attwali tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew jiskadi fl-20 ta' Settembru 2015. Għalhekk, il-Membri għandhom jinħatru għal perijodu ta' ħames snin li jibda mill-21 ta' Settembru 2015.

(2)

Kull Stat Membru ntalab jippreżenta lill-Kunsill lista ta' kandidati, li tikkonsisti minn rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, impjegati, u partijiet oħra li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili, speċjalment fl-oqsma soċjoekonomiċi, ċiviċi, professjonali u kulturali, għall-ħatra bħala membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

(3)

Din id-Deċiżjoni se tiġi segwita f'data iktar tard permezz ta' deċiżjoni li taħtar dawk il-membri li n-nomina għalihom ma tkunx ġiet ikkomunikata lill-Kunsill qabel it-8 ta' Settembru 2015,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-persuni elenkati fl-Anness għal din id-Deċiżjoni huma b'dan maħtura membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-perijodu mill-21 ta' Settembru 2015 sal-20 ta' Settembru 2020.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Settembru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

J. ASSELBORN


(1)  ĠU L 187, 15.7.2015, p. 28.

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/570/UE, Euratom tat-13 ta' Settembru 2010 li taħtar il-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-perijodu mill-21 ta' Settembru 2010 sal-20 ta' Settembru 2015 (ĠU L 251, 25.9.2010, p. 8).


ANNESS

ПРИЛОЖЕНИЕ — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — PRILOG — ALLEGATO — PIELIKUMS

PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK

ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed

Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi

Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie

Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Rudi THOMAES

Représentant de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB)

Administrateur délégué honoraire

Mr Dominique MICHEL

Chief Executive Officer, COMEOS, Fédération belge du commerce et des services

Mr Philippe (Baron) de Buck Van Overstraeten

Président du Belgian Business for Europe (BBE)

Mr Daniel MAREELS

General Manager, Belgische Federatie van de Financiële sector (Febelfin)

Mr Bernard NOËL

Représentant de la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)

Ancien secrétaire national

Mr Raymond COUMONT

Représentant de la Centrale nationale des employés/Confédération des Syndicats Chrétiens — (CNE/CSC)

Ancien secrétaire général

Ms Anne DEMELENNE

Représentante de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB)

Ancienne secrétaire générale

Mr Rudy DE LEEUW

Voorzitter, Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

Mr Ferre WYCKMANS

Algemeen Secretaris, Landelijke Bediendencentrale-Nationaal Verbond voor Kaderleden (LBC-NVK)

Mr Alain COHEUR

Directeur des Affaires Européennes & Internationales, Union Nationale des Mutualités Socialistes

Mr Yves SOMVILLE

Directeur du Service d'Etudes de la Fédération wallonne de l'Agriculture

Mr Ronny LANNOO

Adviseur-generaal, Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

БЪЛГАРИЯ

Ms Milena ANGELOVA

Secretary — General of the Bulgarian Industrial Capital Association

Mr Bojidar DANEV

Executive President of the Bulgarian Industrial Association — Union of the Bulgarian Business

Mr Georgi STOEV

President of the Trade and Investment Committee and member of the Budgetary Committee of EUROCHAMBERS and Vice president of Bulgarian Chamber of Commerce and Industry

Mr Evgeniy IVANOV

CEO, Member of the Board

Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria “The Voice of Bulgarian Business” — KRIB

Mr Dimitar MANOLOV

President of the Confederation of Labour “PODKREPA”

Mr Veselin MITOV

International Secretary, Confederation of Labour “PODKREPA”

Mr Plamen DIMITROV

President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

Mr Ivan KOKALOV

Vice-president of Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

Mr Lalko DULEVSKI

President of the Economic and Social Council of the Republic of Bulgaria

Professor and Head of the Human Resources and Social Protection Department at the University of National and World Economy

Ms Dilyana SLAVOVA

National Coordinator of the Mountain Milk NGO, National Coordinator of Bulgarian Association of Farmers

Mr Bogomil NIKOLOV

Executive Director, Bulgarian National Association Active Consumers

Ms Diana INDJOVA

Chairperson of the Global Disability Movement

ČESKÁ REPUBLIKA

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

EU Affairs Deputy Director and European Affairs Unit Head, Confederation of Industry of the Czech Republic

Mr Vladimír NOVOTNÝ

Member of Standing Committees for Energy and Environmental Policy, Confederation of Industry of the Czech Republic

Ms Marie ZVOLSKÁ

EU Affairs Advisor, Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Associations of the Czech Republic

Mr Petr ZAHRADNÍK

Head, ČEZ Group Representation Office in Brussels; Advisor, Czech Chamber of Commerce

Mr Bohumír DUFEK

President, Independent Trade Unions Association of the Czech Republic; Vice-President, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

Ms Hana POPELKOVÁ

Advisor, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions

Ms Lucie STUDNIČNÁ

Secretary for International Affairs, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions

Mr Jaroslav UNGERMAN

Expert on Macroeconomics, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions; Advisor, Minister of Finance of the Czech Republic; Vice-Chairman, Supervisory Board, Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP)

Ms Zuzana BRZOBOHATÁ

Non-profit institutions: Brontosaurus, Forum 50 %, Oranžový klub; Advisor, Office of Government of the Czech Republic

Mr Lukáš CURYLO

Director, Caritas Czech Republic; Member, Executive Board, Caritas Europe

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Regional Central Moravian Centre for Community Work

Mr Pavel TRANTINA

Freelance Trainer and Project Manager; EU Projects and Relations Manager, Czech Council of Children and Youth

DANMARK

Ms Dorthe ANDERSEN

Director EU Policy, Confederation of Danish Employers

Mr Anders LADEFOGED

Director of European Affairs at Confederation of Danish Industries

Mr Niels Lindberg MADSEN

Head of CAP-policy division, Landbrug & Fødevarer (Danish Agriculture & Food Council)

Ms Marie-Louise KNUPPERT

Elected Confederal Secretary, Danish Confederation of Trade Unions

Mr Bernt FALLENKAMP

Chief advisor, Danish Confederation of Trade Unions

Mr Mikkel DALSGAARD

EU Advisor, FTF — Confederation of Professionals in Denmark

Ms Benedicte FEDERSPIEL

Chief Counsel, the Danish Consumer Council

Ms Mette KINDBERG

Vice President, Kvinderådet (Women's Council Denmark)

Mr Ask Løvbjerg ABILDGAARD

Project Coordinator, Danish Association of the Blind

DEUTSCHLAND

Mr Christian BÄUMLER (PhD)

Member of the Executive Committee of CDA (European Union of Christian Democratic Workers)

Mr Dirk BERGRATH (PhD)

Director, EU-Liaison Office, IG Metall (German Metalworkers' Union)

Mr Egbert BIERMANN

Member, Managing Federal Board, IG BCE (industrial union)

Ms Gabriele BISCHOFF

Federal Executive of the German Confederation of Trade Unions (DGB)

Ms Tanja BUZEK

Trade Union Secretary (United Services Trade Union “ver.di”)

Mr Peter CLEVER

Member of the management board of the Confederation of German Employers' Associations (BDA)

Mr Bernd DITTMANN

Managing Director, BDI/BDA (German Business Representation)

Mr Gerhard HANDKE

General Director, Federation of German Wholesale, Foreign Trade and Services (BGA)

Ms Renate HEINISCH (PhD)

Representative of BAGSO (Federal Association of Senior Citizens' Organisations)

Mr Udo HEMMERLING

Deputy general secretary, German Farmers' Association (DBV)

Mr Jürgen KEßLER (Professor, PhD)

Professor of Cooperative Law and Auditing of Cooperatives

Mr Stefan KÖRZELL

Member of the Federal Management Board, German Trade Union Confederation (DGB)

Mr Thomas KROPP

Senior Vice President, Head of Group International Relations and Government Affairs, Lufthansa Group

Mr Günter LAMBERTZ (PhD)

Managing Director of DIHK-Representation to the EU (Association of German Chambers of Commerce and Industry)

Mr Arno METZLER

General manager of the German Association of Consulting Engineers (VBI)

Mr Christian MOOS

Divisional Director (European and International Affairs), German Civil Servants Association (dbb)

Mr Volker PETERSEN (PhD)

Head of department, German Raiffeisen Association

Mr Lutz RIBBE

Director of the Environmental Policy Section of the European Nature Heritage Fund (EURONATUR)

Mr Ulrich SAMM (Professor, PhD)

Director, Institute for Energy and Climate Research — Plasma Physics, Forschungszentrum Jülich

Mr Karl-Peter SCHACKMANN-FALLIS (PhD)

Executive Member of the Board, German Savings Bank and Giro Association

Mr Bernd SCHLÜTER (Professor, PhD)

Board member, Federal Association of Non-statutory Welfare (BAGFW)

Mr Peter SCHMIDT

Trade union agent, food and restaurant workers' union (NGG)

Mr Holger SCHWANNECKE

Secretary General of the German Confederation of Skilled Crafts and Small Business (ZDH)

Mr Hans-Joachim WILMS

Secretary for European Affairs in the federal executive of the German Trade Union for Construction, Agriculture and the Environment (IG Bauen — Agrar — Umwelt)

EESTI

Ms Reet TEDER

General Policy Adviser, Estonian Chamber of Commerce and Industry

Ms Eve PÄÄRENDSON

Director of international relations of Estonian Employers' Confederation

Ms Liina CARR

International Secretary, Estonian Trade Union Confederation

Ms Mare VIIES

Consultant, Estonian Employees' Unions Confederation

Mr Roomet SÕRMUS

Chairman, Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Mr Meelis JOOST

Foreign relations and European policy specialist

IRELAND

Mr David Joseph CROUGHAN

Co-Chairman, Economists' Group, Institute of International and European Affairs.

Former Head of Economics and Taxation, Ibec (Irish Business and Employers Confederation)

Mr Thomas MCDONAGH

Chairman of Thomas McDonagh & Sons Limited/Patron of The Chambers of Commerce of Ireland (trading as Chambers Ireland)

Mr John Patrick O'CONNOR

General President, SIPTU (Services, Industrial, Professional & Technical Union)

Ms Patricia MCKEOWN

Regional Section UNISON NI (Northern Ireland). ICTU Executive Council member & NIC Committee Member

Mr Cillian LOHAN

CEO of Green Economy Foundation

Mr Michael MCLOUGHLIN

Head of Advocacy and Communications at Youth Work Ireland

Mr John BRYAN

Past IFA (Irish Farmers' Association) President

Mr John COMER

President of ICMSA (Irish Creamery Milk Suppliers Association)

Mr Seamus BOLAND

CEO Irish Rural Link

ΕΛΛΑΣ

Mrs Irini Ivoni PARI

Permanent Delegate of the Hellenic Federation of Enterprises (SEV) to Brussels

Mr Panagiotis Leonidas GKOFAS

Member of the General Assembly of the General Confederation of Small and Medium Enterprises (GSEVEE).

Mr Dimitrios DIMITRIADIS

Former First Vice President of the Greek Confederation of Commerce and Entrepreneurship (ESEE) and President of the General Assembly.

Mr Aristotelis THOMOPOULOS

Member of the Board of Directors (BoD) of the Greek Tourism Confederation (SETE).

Mr Yannis PANAGOPOULOS

President of the Greek General Confederation of Labour (GSEE)

Mr Georgios DASSIS

Special advisor to the Greek General Confederation of Labour (GSEE) — Representative of the Greek General Confederation of Labour (GSEE) to the European Trade Union Confederation (ETUC)

Mr Spyridon PAPASPYROS

President of the General Council of the Confederation of Public Servants (ADEDY)

Mr Georgios PETROPOULOS

Member of the Executive Committee (Board) of Confederation of Public Servants (ADEDY)

Mr Ioannis KOLYVAS

Director General of the Panhellenic Organization of Unions of Agricultural Co-operatives (PASEGES)

Ms Evangelia KEKELEKI

Secretary General of the Consumer's Protection Centre (KERKA)

Mr Ioannis VARDAKASTANIS

President of the National Confederation of Disabled People (ESAEA)

Ms Aikaterini PEPPA

Deputy-General Director of the Union of Greek Shipowners (EEE)

ESPAÑA

Sr. Andrés, BARCELÓ DELGADO

Director General de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID)

Sr. Josep Manuel, BASAÑEZ VILLALUENGA

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Miembro del Comité Ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional de Cataluña

Sra. Patricia CIREZ MIQUELEIZ

Delegación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Bruselas

Sra. Ma Helena DE FELIPE LEHTONEN

Presidenta de la Patronal de la micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña (FEPIME)

Vicepresidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

Sr. Antonio GARCÍA DEL RIEGO

Managing Director, Head of European Corporate Affairs

Banco Santander

Sr. Ignacio GARCÍA MAGARZO

Director General

Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS)

Sr. Josep PUXEU ROCAMORA

Director General

Asociación de Fabricantes de Bebidas Refrescantes (ANFABRA)

Sra. Isabel CAÑO AGUILAR

Responsable de la Oficina de UGT en Bruselas

Sr. Francisco Javier DOZ ORRIT

Adjunto a la Secretaría de CC.OO. y Presidente de la Fundación 1o de Mayo

Sra. Laura GONZALEZ de TXABARRI ETXANIZ

Responsable del Departamento Internacional, con dirección en Barrainkua (ELA-STV)

Sr. Juan MENDOZA CASTRO

Director del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT)

Sr. José Antonio MORENO DÍAZ

Asesor jurídico confederal del CC.OO. en materia de inmigración

Sra. Catalina Ana VICENS GUILLÉN

Secretaria General de CC.OO.-Illes Balears

Sr. José María ZUFIAUR NARVAIZA

Colaborador de la Secretaría de Política Internacional de UGT

Sr. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales (CEPES)

Sr. Andoni GARCÍA ARRIOLA

Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG)

Sr. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Secretario General de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)

Vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) de España

Sr. José Manuel ROCHE RAMO

Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA-Aragón)

Sr. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Asesor de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA)

Sr. Ricardo SERRA ARIAS

Presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Sevilla y Andalucía.

Sr. Carlos TRÍAS PINTÓ

Director de la Asociación General de Consumidores (ASGECO)

Director de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (UNCCUE)

FRANCE

Mme Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Déléguée générale de l'Union des Industries Textiles (UIT)/Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

M. Stéphane BUFFETAUT

Président du Réseau Batigere (entreprises sociales pour l'habitat)/Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Mme Anne CHASSAGNETTE

Directrice de la Responsabilité Environnementale et Sociétale, Groupe Engie

M. Henri MALOSSE

CCI France (Chambres de commerce et d'industrie de France)

M. Philippe de BRAUER

Vice-président de la commission internationale de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME)

M. Patrick LIEBUS

Vice-président de l'Union Professionnelle Artisanale (UPA) et Président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)

M. Arnold PUECH d'ALISSAC

Président de l'Union Syndicale Agricole de Seine-Maritime (FNSEA 76)

Mme Marie-Françoise GONDARD-ARGENTI

Secrétaire générale de l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)

M. Christophe LEFEVRE

Secrétaire national de la Confédération Française de l'Encadrement/Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) en charge de l'Europe et de l'International

M. Jacques LEMERCIER

Ancien Secrétaire général de Force Ouvrière (FO) Communication

Mme Laure BATUT

Membre du secteur Europe-International de la Confédération Force Ouvrière (FO)

M. Pierre-Jean COULON

Secrétaire confédéral Europe-international de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Mme Franca SALIS MADINIER

Secrétaire nationale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Cadres

M. Christophe QUAREZ

Secrétaire fédéral de la Fédération de la Chimie et de l'Energie (FCE) de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Mme Ozlem YILDIRIM

Conseillère confédérale de la Confédération Générale du Travail (CGT)

M. Denis MEYNENT

Conseiller confédéral de la Confédération Générale du Travail (CGT)

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Présidente de la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV)

Mme Geneviève SAVIGNY

Ancienne Secrétaire nationale de la Confédération paysanne

M. Christophe HILLAIRET

Membre du Bureau et du Conseil d'administration de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA)

M. Jean-Marc ROIRANT

Secrétaire général de la Ligue de l'Enseignement

Mme Christiane BASSET

Vice-présidente de l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)

Mme Jocelyne LE ROUX

Secrétaire générale adjointe de la Fédération des Mutuelles de France (FMF)

M. Thierry LIBAERT

Fondation pour la Nature et l'Homme (FNH)

M. Michel DUBROMEL

Vice-président de France Nature Environnement (FNE)

HRVATSKA

Mr Davor MAJETIĆ

Director General, Croatian Employers' Association (HUP)

Ms Dragica MARTINOVIĆ DŽAMONJA

Director, Representative Office of the Croatian Chamber of Economy in Brussels

Ms Violeta JELIĆ

General Secretary of the Croatian Chamber of Trades and Crafts

Ms Marija HANŽEVAČKI

General Secretary of the Independent Trade Unions of Croatia (NHS)

Ms Anica MILIĆEVIĆ- PEZELJ

Executive Secretary, Union of Autonomous Trade Unions (UATUC)

Mr Vilim RIBIĆ

President of MATICA — Association of Croatian Trade Unions; President of the Great Council of Independent Union of Research and Higher Education Employees of Croatia

Ms Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Director of ODRAZ — Sustainable Community Development, Croatian civil society organisation

Ms Marina ŠKRABALO

Senior Advisor, GONG

Mr Toni VIDAN

Energy campaigner of environmental CSO Zelena akcija — Friends of the Earth Croatia

ITALIA

Sig. Pietro Vittorio BARBIERI

Portavoce del Forum Terzo Settore — Presidente FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

Sig. ra Giulia BARBUCCI

Area politiche europee e internazionali della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)

Sig.ra Claudia BUSCHI

Segretariato Generale della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori)

Sig.ra Marina Elvira CALDERONE

Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro — Presidente del Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali

Sig. Carmelo CEDRONE

Professore Emerito di Politica Economica Europea Università la Sapienza di Roma — Consulente del Dipartimento Europeo ed Internazionale della UIL (Unione Italiana del Lavoro)

Sig. Stefano CETICA

Presidente di IPER (Istituto per le Ricerche Economiche e Sociali) della UGL (Unione Generale del Lavoro)

Sig. Pietro Francesco DE LOTTO

Direttore Generale di Confartigianato Vicenza

Sig.ra Cinzia DEL RIO

Direttore del Dipartimento Internazionale della UIL (Unione Italiana del Lavoro)

Sig. Gianfranco DELL'ALBA

Direttore della Delegazione di Confindustria presso l'Unione Europea a Bruxelles

Sig. Tommaso DI FAZIO

Presidente nazionale della CIU (Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali)

Sig. Giancarlo DURANTE

Direttore degli Affari sociali dell'Associazione Bancaria Italiana — Professore di Sicurezza sociale e libera circolazione dei lavoratori nell'UE all'Università degli Studi La Sapienza di Roma

Sig. Diego DUTTO

Direttore Nazionale LEGACOOPSOCIALI (Associazione Nazionale Cooperative Sociali)

Sig. Emilio FATOVIC

Vice Segretario Nazionale CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori)

Sig. Giuseppe GUERINI

Presidente di Federsolidarietà-Confcooperative — Presidente della cooperativa sociale Ecosviluppo

Sig. Giuseppe Antonio Maria IULIANO

Responsabile per le Politiche Internazionali, Segretariato Internazionale della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori)

Sig. Luca JAHIER

Giornalista, politologo, esperto di associazionismo di promozione sociale e del terzo settore — ACLI

Sig. Antonio LONGO

Presidente del Movimento Difesa del Cittadino — Membro del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)

Sig. Sandro MASCIA

Direttore dell'Ufficio di Confagricoltura a Bruxelles

Sig. Alberto MAZZOLA

Responsabile degli Affari Internazionali delle Ferrovie dello Stato Italiane — Vice Presidente Gruppo Trasporti Business Europe

Sig. Stefano PALMIERI

Area Politiche Europee ed Internazionali della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)

Sig. Antonello PEZZINI

Professore di Economia e gestione delle imprese nell'Unione europea all'Università degli Studi di Bergamo — Imprenditore nel settore tecnico-tessile

Sig. Maurizio REALE

Direttore dell'Ufficio di Rappresentanza per le Relazioni con le Istituzioni dell'Unione Europea di Coldiretti

Sig. Claudio ROTTI

Presidente di AICE (Associazione Italiana Commercio Estero)

Sig. Marco VEZZANI

Vice Presidente Nazionale CIDA

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Michalis ANTONIOU

Assistant Director General, Cyprus Employers & Industrialists Federation

Mr Manthos MAVROMMATIS

Former President, Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Mr Nicolaos (Nicos) EPISTITHIOU

Former Secretary General of the Cyprus Hotel Employees Federation OYXEKA-SEK

Mr Andreas PAVLIKKAS

Head of Research and Studies Department, Pancyprian Federation of Labour — PEO

Mr Anastasis YIAPANIS

General Secretary of Panagrotikos Farmers Union

LATVIJA

Mr Vitālijs GAVRILOVS

President of Employers' Confederation of Latvia

Mr Gundars STRAUTMANIS

Vice-president of Latvian Chamber of Commerce and Industry

Ms Ariadna ĀBELTIŅA

Coordinator for External Relations, Free Trade Union Confederation of Latvia

Mr Pēteris KRĪGERS

President of Free Trade Union Confederation of Latvia

Ms Gunta ANČA

Chairperson of the Latvian Umbrella Body for Disability Organisations

SUSTENTO

Ms Baiba MILTOVIČA

International and EU Affairs Adviser of Latvian National Association for Consumer Protection

Mr Gustavs NORKĀRKLIS

Chairman of the Board of Association of Latvian Organic Agriculture

LUXEMBOURG

Monsieur Henri WAGENER

Conseiller auprès de Fedil, Business Federation Lussemburgu

Monsieur Raymond HENCKS

Conseiller auprès de la Chambre des fonctionnaires et employés publics

Monsieur Jean-Claude REDING

Président de la Chambre des Salariés

Monsieur Norbert GEISEN

Président honoraire de la Fédération des Artisans

Madame Josiane WILLEMS

Directrice de la Centrale paysanne

MAGYARORSZÁG

Dr András EDELÉNYI

Expert, Hungarian Chamber of Commerce and Industry

Dr István KOMORÓCZKI

Economic Advisor to the President of COOP Federation

Ms Katalin Elza SÜLE

President, Hungarian Chamber of Agriculture of Zala County

President, National Association of Hungarian Farmers' Societies of Zala County

Ms Júlia Borbála VADÁSZ

Permanent Delegate in Brussels of the Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

Dr Piroska KÁLLAY

Coordinator for Committees (Equality, Youth, International, Pensioners) of the LIGA-Democratic League of Independent Trade Unions

Ms Erika NEMESKÉRINÉ KOLLER

International secretary at the Forum for the Co-operation of Trade Unions

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Workers' Council

Dr János WELTNER

Senior consultant, Semmelweis University in Budapest

Dr Etele BARÁTH

Hon. university professor, Hungarian Society for Urban Planning

Dr Ágnes CSER

Representative of the Hungarian Alliance for Children and Youth

Ms Kinga JOÓ

Vice-president, National Association of Large Families

Mr Ákos TOPOLÁNSZKY

President, Federation of the Hungarian Drug Therapeutic Institutes

MALTA

Mr Stefano MALLIA

Former President of the Malta Chamber of Commerce and Industry and an ex-officio Council Member and Member of the Chamber Statute Revision Committee

Mr Tony ZAHRA

President, Malta Hotels and Restaurants Association

Mr Charles VELLA

Research & Information Executive; Secretary to the GWU National Council

Dr Philip VON BROCKDORFF

Consultant, Union Ħaddiema Magħqudin

Mr Ben RIZZO

President, Civil Society Committee within the Malta Council for Economic and Social Development (MCESD)

NEDERLAND

Mr Winand Leo Emile QUAEDVUEG

Head, Brussels office, VNO-NCW and MKB Nederland

Mr Klaas Johan OSINGA

Senior Adviser, International Affairs at LTO NEDERLAND

Mrs Marjolijn BULK

Adviser, European Affairs at FNV

Mr Martinus Cornelis SIECKER

Former Trade Union Official, Netherlands Trade Union Federation (FNV)

Mrs Annie VAN WEZEL

Policy Adviser, European and International Affairs at FNV

Mrs Melanie I. BOUWKNEGT

Advisor, CNV Nederland

Mrs Cathelijne C.J. MULLER

Advisor, VCP

Mr Dick WESTENDORP

Former President, “consumentenbond”

Mr Jan Willem Hendrik DIRX

Advisor and directorate secretariat to the management of “Natuur and Milieu”. Responsible for the “groene11” (partnership between the main Dutch nature and environmental organisations)

ÖSTERREICH

Ms Christa SCHWENG

Senior Advisor of the “Wirtschaftskammer Österreich” (Austrian Economic Chamber); department for social policy and health

Mr Michael IKRATH

Secretary General of the “Österreichischer Sparkassenverband” (Austrian Association of savings banks)

Mr Gerhard RIEMER

Consultant of the “Vereinigung der Österreichischen Industrie” (Federation of the Austrian Industry)

Mr Ferdinand MAIER

Former Secretary General of the “Österreichischer Raiffeisenverband” (Austrian Raiffeisen-Association)

Mr Thomas DELAPINA

Senior advisor of the “Arbeiterkammer Wien” (Chamber of Labour of the Federal Land Vienna)

Mr Thomas WAGNSONNER

Deputy Director of the “Arbeiterkammer Niederösterreich” (Chamber of Labour of the Federal Land of Lower Austria)

Mr Oliver RÖPKE

Head of the “ÖGB-Europabüro an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel” (Bureau for European Affairs of the Austrian Trade Union at the Permanent Representative of Austria at the EU in Brussels)

Mr Wolfgang GREIF

Head of the department of the “ÖGB” (Austrian Trade Union Association) betreffend “Europa, Konzerne und Internationale Beziehungen” (Europe, multinational companies and international relations)

Mr Thomas KATTNIG

Head of the “Bereich für Internationales, EU und Daseinsvorsorge in der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten sowie der Gewerkschaft für Kunst, Medien, Sport und freie Berufe” (in the field of international affairs, EU and services of general interest of the trade union for employees of municipalities as well as for the trade union of media, sports and independent professions)

Mr Rudolf KOLBE

President of the “Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Oberösterreich und Salzburg” (Chamber of architects and consultants for engineering for the Federal Land of Upper Austria and the Federal Land of Salzburg)

Mr Andreas THURNER

Officer of the “Landwirtschaftskammer Österreich — Büro Brüssel” (Chamber of agriculture in Austria — Office in Brussels)

Mr Alfred GAJDOSIK

Employee of “Hotel Marriott/PCC-Erhaltungs- und ErrichtungsgesmbH” (Marriott Hotel Vienna/(PCC-preservation and accommodation-limited partnership company)

POLSKA

Mr Jacek Piotr KRAWCZYK

Vice-president, Confederation Lewiatan

Mr Lech Józef PILAWSKI

Director General, Confederation Lewiatan

Mr Andrzej MALINOWSKI

President, Employers of Poland

Mr Janusz PIETKIEWICZ

Vice-president, Employers of Poland

Mr Jarosław Maciej MULEWICZ

Consultant, Association of Employers Business Centre Club

Mr Krzysztof OSTROWSKI

Director of the Interventions Bureau, Association of Employers Business Centre Club

Mr Jan KLIMEK

Vice-president, Polish Craft Association

Mrs Dorota GARDIAS

Expert, Trade Union Forum

Mrs Wioletta JANOSZKA

Member of the Board, Trade Union Forum

Mr Andrzej ADAMCZYK

Secretary of the Foreign Affairs Office, Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarność”

Mr Marian KRZAKLEWSKI

Expert, Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarność”

Mr Franciszek Bogdan BOBROWSKI

Vice-president, All-Poland Alliance of Trade Unions

Mr Wincenty Sławomir BRONIARZ

President of the Polish Teachers' Union/All-Poland Alliance of Trade Unions

Mr Adam ROGALEWSKI

Expert, All-Poland Alliance of Trade Unions

Mr Krzysztof Stanisław BALON

Secretary of the Programming Committee, Working Community of Associations of Social Organisations WRZOS

Mrs Karolina Lidia DRESZER-SMALEC

Expert, All-Poland Federation of Non-Governmental Organisations

Mr Krzysztof KAMIENIECKI

Expert, Polish Ecological Club

Mr Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI

Honorary President of the Union of the Rural Youth

Mr Krzysztof Jerzy PATER

Member, Polish Scouting Association

Mrs Elżbieta Maria SZADZIŃSKA

Expert, Consumers Federation

Mrs Teresa TISZBIEREK

Expert, Association of the Voluntary Fire Brigades of the Republic of Poland

PORTUGAL

Mr Gonçalo Cristóvão Aranha da Gama LOBO XAVIER

Adviser to the Management Board of AIMMAP — the Association of Portuguese Metallurgical, Mechanical Engineering and Similar Industrial Companies; Member appointed by CIP — Confederation of Enterprises of Portugal, since January 2013 (CIP)

Mr Luís Miguel CORREIA MIRA

Secretary-general, Portuguese Farmers' Confederation (CAP)

Mr Pedro D'ALMEIDA FREIRE

Vice-president, Confederation of Portuguese Commerce and Services (CCP)

Mr Paulo BARROS VALE

Businessman, Director of the Portuguese Business Association (AEP)

Mr Mário David FERREIRINHA SOARES

Professor, Member of the National Council of the General Confederation of Portuguese Workers — Inter-union (CGTP-IN)

Mr Carlos Manuel ALVES TRINDADE

Member of the Executive Committee, National Council of the Portuguese General Workers' Confederation (CGTP-IN)

Mr Carlos Manuel SIMÕES DA SILVA

Secretary-General of UGT (União Geral de Trabalhadores/Portuguese General Workers Trade-Union)

Mr João DIAS DA SILVA

Vice-President of the Board of the Teachers' Trade Union for the North Region

Mr Jorge PEGADO LIZ

Lawyer, Consumer Protection Association (DECO)

Mr Carlos Matias RAMOS

President of the Portuguese Association of Engineers

Mr Francisco Bernardino da SILVA

Secretary-general of CONFAGRI, President of the Portuguese National Federation of Mutual Agricultural Credit Banks (Portuguese Cooperative Banks) (FENACAM)

Mr Lino da SILVA MAIA

President of the National Confederation of Solidarity Institutions (CNIS)

ROMÂNIA

Petru Sorin DANDEA

Vice-president at The National Trade Union Confederation Cartel ALFA

Dumitru FORNEA

Confederal Secretary responsible for the International Relations of the National Trade Union Confederation — MERIDIAN

Minel IVAȘCU

Secretary General at The National Trade Union Block (BNS)

Liviu LUCA

Prim-vice-president at The National Trade Union Confederation CNSLR-FRATIA

Sabin RUSU

Secretary General — Confederation of Democratic Trade Unions in Romania

Ana BONTEA

Director of the Department for Legal Affairs and Social Dialogue, National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in Romania (CNIPMMR)

Mihai MANOLIU

President, The Confederation of Romanian Employers (CNPR)

Aurel Laurențiu PLOSCEANU

President, General Union of Industrialists in Romania (UGIR)

Octavian Cătălin ALBU

Secretary General of Romanian National Employers Organisation (PNR)

Irinel Eduard FLORIA

Employers Confederation Concordia (Concordia)

Cristian PÎRVULESCU

President, Asociația Pro Democrația (ApD), non-governmental, non-profit association

Ionuț SIBIAN

Executive Director, Civil Society Development Foundation (CSDF)

Mihai IVAȘCU

Camera de Comerț și Industrie a României

Marius Eugen OPRAN

Institutul Național de C& D pentru Fizică și Inginerie Nucleară; Institutul Național de C&D Fizica Laserelor Plasmei și Radiației;

Victor ALISTAR

Transparency International România

SLOVENIJA

Mr Jože SMOLE

Secretary General, ZDS — Association of Employers of Slovenia

Mr Dare STOJAN

Director, Businessman, AVITEL d.o.o.

Ms Nadja GÖTZ

Legal Adviser of Public Services Trade Unions Confederation of Slovenia

Mr Jakob Krištof POČIVAVŠEK

Secretary General of the Confederation of Trade Unions of Slovenia PERGAM

Mr Andrej ZORKO

Executive Secretary, Governing Board of the Slovenian Association of Free Trade Unions

Mr Primož ŠPORAR

Chief Executive Officer of SKUP, Association of Private Institutes

Mr Branko RAVNIK

Director of Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (CAFS)

SLOVENSKO

Mr Peter MIHÓK

President of the Slovak Chamber of Commerce and Industry and Vice President of the Economic and Social Council of the Slovak Republic

Ms Martina ŠIRHALOVÁ

Project manager, Federation of employers' associations (AZZZ)

Ms Jarmila DÚBRAVSKÁ

Director of the Department of Agriculture and Services, Slovak Agriculture and Food Chamber (SPPK)

Mr Emil MACHYNA

President of the Slovak Metalworkers Federation (KOVO)

Mr Anton SZALAY

President of the Slovak Trade Union of Health and Social Services

Ms Mária MAYEROVÁ

President of the Slovak Trade Union of Public Administration and Culture (SLOVES)

Mr Vladimír BÁLEŠ

Professor, Slovak University of Technology in Bratislava

Mr Juraj SIPKO

Director of the Institute of Economic Research, Slovak Academy of Science

Mr Rudolf KROPIL

President of the Slovak Rectors' Conference

SUOMI

Ms Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA

Director, Infrastructure and Environment, Confederation of Finnish Industries

Mr Jukka AHTELA

LL.M., Chairman of the Board, Senior Advisor, Ahtela Consulting Oy

Mr Timo VUORI

Executive Vice President, Finland Chamber of Commerce

Mr Markus PENTTINEN

Head of International Affairs, Confederation of Professional and Managerial Staff in Finland Akava

Mr Pekka RISTELÄ

Director, FinUnions — Finnish Trade Union Representation to the EU

Ms Marianne MUONA

Senior Advisor on International Affairs, Finnish Confederation of Professionals STTK

Ms Pirkko RAUNEMAA

M.Sc. (Agriculture and Forestry), Council of Home Economics and Consumer Associations

Mr Simo TIAINEN

Director, Office of Finnish Agriculture and Cooperatives, Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners MTK

Mr Pasi MOISIO

Director, Permanent Representative to the EU of the Finnish transport and logistics organisations

SVERIGE

Ms Karin Ebba Sofia EKENGER

Director/Senior Advisor, Confederation of Swedish Enterprise

Mr Nils-Olof Krister ANDERSSON

Head of the Tax Policy Department, Confederation of Swedish Enterprise

Mr Thord Stefan BACK

Director Sustainable Logistics, Swedish Confederation of Transport Enterprises

Mr Erik Rolf Lennart SVENSSON

Board Member, Almega AB

Ms Ellen Paula NYGREN

Ombudsman, Swedish Trade Union Confederation

Mr Frank Thomas ABRAHAMSSON

Swedish Trade Union for Service and Communications Employees

Ms Berivan Muhriban ÖNGÖRUR

International Secretary, Swedish Confederation of Professional Employees

Mr Bo Gunnar Alexander JANSSON

President, National Union of Teachers in Sweden

Ms Ariane Elisabeth RODERT

EU Policy Advisor, National Forum for Voluntary Organizations

Mr Oskar Kristersson WALLNER

Expert, National Council of Swedish Youth Organisations (LSU)

Ms Sofia Karin Anna BJÖRNSSON

Acting director, Federation of Swedish Farmers (LRF), Brussels Office

Ms Ulrika WESTERLUND

President, Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL)

UNITED KINGDOM

Mr George Traill LYON

Independent Lawyer — formerly BAE Systems

Mr Roger Martin BARKER

Director, Corporate Governance and Professional Standards, Institute of Directors

Ms Brenda KING

Director, African and Caribbean Diversity

Dr David John SEARS

Consultant and former Deputy Director General British Chamber of Commerce

Ms Madi SHARMA

Entrepreneur and consultant and Founder of Women's Economic and Social Think Tank and Make a Difference Ideas Centre supporting female empowerment

Mr John WALKER

Director of European Alliance of Small Business, Business Consultant and former National Chairman of Federation of Small Business

Mr Jonathan PEEL

Business and Trade Consultant

Mr Brendan James BURNS

Management Consultant and Financial Investor

Mr Brian CURTIS

Former Chair/President in National Union of Rail, Maritime and Transport Workers and WTUC

Ms Diane KELLY

UNISON Assistant Branch Secretary

Ms Kathleen WALKER SHAW

Head of European Office for GMB Trade Union

Ms Agnes TOLMIE

Senior Union Representative, UNITE Union, and Manager, Royal Bank of Scotland

Ms Judy MCKNIGHT

Former General Secretary, National Association of Probation Officers (NAPO)

Mr Nicholas CROOK

Head of International Relations, UNISON, and member of the Executive of the European Federation of Public Service Unions

Mr Amarjite SINGH

CWU Branch Secretary, Royal Mail. Chair of CWU National Race Advisory Board

Mr Martin MAYER

First Yorkshire Bus PLC, UNITE Branch Secretary

Dr Rose D'SA

Consultant in EU, Commonwealth and International Law including legal education and Distance Learning

Ms Jane MORRICE

Communications Consultant, Deputy Chief Equality Commissioner — Northern Ireland

Sir Stuart ETHERINGTON

Chief Executive for the National Council for Voluntary Organisations (NCVO)

Mr Michael SMYTH

Economist, Academic, University of Ulster

Mr Tom JONES

Farmer; Vice-President of the Wales Council for Voluntary Action (WCVA)

Ms Irene OLDFATHER

Director, Health and Social Care Alliance

Ms Marina YANNAKOUDAKIS

Consultant on Women's Rights

Sir Graham WATSON

Managing Director, Consultant, Honorary President and co-founder of Climate Parliament (London) and Chairman of Europe Active, the European Health and Fitness Association


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/80


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/1601

tat-22 ta' Settembru 2015

li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 78(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 78(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), f'każ li Stat Membru wieħed jew aktar jaffrontaw sitwazzjoni ta' emerġenza kkaratterizzata minn dħul f'daqqa ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, jista' jadotta miżuri proviżorji għall-benefiċċju tal-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i).

(2)

Skont l-Artikolu 80 TFUE, il-politiki tal-Unjoni fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntieri, tal-asil u tal-immigrazzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom għandhom jiġu rregolati mill-prinċipju tas-solidarjetà u tat-tqassim ġust tar-responsabbiltà bejn l-Istati Membri, u l-atti tal-Unjoni adottati f'dan il-qasam għandhom jinkludu l-miżuri xierqa għall-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju.

(3)

Is-sitwazzjoni reċenti ta' kriżi fil-Mediterran wasslet lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni biex jirrikonoxxu minnufih il-flussi migratorji eċċezzjonali f'dak ir-reġjun, u biex jappellaw għal miżuri konkreti ta' solidarjetà mal-Istati Membri tal-ewwel art. B'mod partikolari, f'laqgħa konġunta tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin u tal-Intern fl-20 ta' April 2015, il-Kummissjoni ppreżentat pjan ta' għaxar punti ta' azzjoni immedjata sabiex tittieħed b'rispons għall-kriżi, inkluż l-impenn li jiġu kkunsidrati opzjonijiet għall-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni ta' emerġenza.

(4)

Fil-laqgħa tiegħu tat-23 ta' April 2015, il-Kunsill Ewropew iddeċieda, fost l-oħrajn, li jsaħħaħ is-solidarjetà u r-responsabbiltà interni u impenja ruħu b'mod partikolari li jżid l-assistenza ta' emerġenza lill-Istati Membri tal-ewwel art, u biex jikkunsidra opzjonijiet għall-organizzazzjoni ta' rilokazzjoni ta' emerġenza bejn l-Istati Membri fuq bażi volontarja, u biex jibgħat timijiet mill-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) fl-Istati Membri tal-ewwel art għall-ipproċessar konġunt tal-applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali, inklużi r-reġistrazzjoni u t-teħid tal-marki tas-swaba.

(5)

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2015, il-Parlament Ewropew tenna l-ħtieġa li l-Unjoni tibbaża r-reazzjoni tagħha għat-traġedji fil-Mediterran l-aktar reċenti fuq is-solidarjetà u t-tqassim ġust tar-responsabbiltà, u tintensifika l-isforzi tagħha f'dan il-qasam fir-rigward ta' dawk l-Istati Membri li jirċievu l-ikbar numru ta' refuġjati u applikanti għal protezzjoni internazzjonali, f'termini assoluti jew f'termini relattivi.

(6)

Minbarra miżuri fil-qasam tal-asil, l-Istati Membri tal-ewwel art għandhom iżidu l-isforzi tagħhom sabiex jistabbilixxu miżuri biex ilaħħqu mal-flussi ta' migrazzjoni mħallta fil-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Tali miżuri għandhom jissalvagwardjaw id-drittijiet ta' dawk fi bżonn ta' protezzjoni internazzjonali u jipprevjenu migrazzjoni irregolari.

(7)

Fil-laqgħa tiegħu tal-25 u s-26 ta' Ġunju 2015, il-Kunsill Ewropew iddeċieda fost l-oħrajn, li għandhom jiġu avvanzati b'mod parallel tliet dimensjonijiet ewlenin: ir-rilokazzjoni/ir-risistemazzjoni, ir-ritorn/ir-riammissjoni/ir-riintegrazzjoni u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu. Fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali ta' emerġenza u tal-impenn biex tissaħħaħ is-solidarjetà u r-responsabbiltà, il-Kunsill Ewropew laħaq qbil, b'mod partikolari, dwar ir-rilokazzjoni temporanja u eċċezzjonali, mill-Italja u mill-Greċja lejn Stati Membri oħra tul perijodu ta' sentejn ta' 40 000 persuna fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali, li jieħdu sehem fiha l-Istati Membri kollha.

(8)

Is-sitwazzjonijiet speċifiċi tal-Istati Membri jirriżultaw b'mod partikolari minn flussi migratorji f'reġjuni ġeografiċi oħra, bħar-rotta migratorja tal-Balkani tal-Punent.

(9)

Bosta Stati Membri affrontaw żieda sinifikanti fin-numru totali ta' migranti, inkluż applikanti għall-protezzjoni internazzjonali, li waslu fit-territorju tagħhom fl-2014 u xi wħud għadhom qed jaffrontaw din is-sitwazzjoni fl-2015. Diversi Stati Membri rċevew assistenza finanzjarja ta' emerġenza mill-Kummissjoni u appoġġ operattiv mill-EASO bħala għajnuna biex ilaħħqu ma' din iż-żieda.

(10)

Fost l-Istati Membri li għaddejjin minn sitwazzjoni ta' pressjoni konsiderevoli u fid-dawl tal-ġrajjiet traġiċi reċenti fil-Mediterran, l-Italja u l-Greċja b'mod partikolari esperjenzaw flussi bla preċedent ta' migranti, inkluż applikanti għall-protezzjoni internazzjonali li huma fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali, li waslu fit-territorju tagħhom, u ħolqu pressjoni sinifikanti fuq is-sistemi ta' migrazzjoni u ta' asil tagħhom.

(11)

Fl-20 ta' Lulju 2015, fid-dawl tas-sitwazzjonijiet speċifiċi tal-Istat Membri, ġiet adottata b'kunsens Riżoluzzjoni tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill dwar ir-rilokazzjoni mill-Italja u mill-Greċja ta' 40 000 persuna fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali. Matul perijodu ta' sentejn, 24 000 persuna ser jiġu rilokati mill-Italja u 16 000 persuna ser jiġu rilokati mill-Greċja. Fl-14 ta' Settembru 2015, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2015/1523 (2), li stipulat mekkaniżmu ta' rilokazzjoni temporanju u eċċezzjonali mill-Italja u mill-Greċja lejn Stati Membri oħra ta' persuni fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali.

(12)

Matul ix-xhur reċenti, il-pressjoni migratorja fil-fruntieri esterni tan-Nofsinhar fuq l-art u fil-baħar reġgħet żdiedet bil-qawwa, u tkompla l-moviment tal-flussi migratorji mill-Mediterran ċentrali għall-Mediterran tal-Lvant u lejn ir-rotta tal-Balkani tal-Punent, bħala riżultat tan-numru dejjem jikber ta' migranti li qed jaslu fil-Greċja u mill-Greċja. Fid-dawl tas-sitwazzjoni, għandhom ikunu ġġustifikati miżuri proviżorji ulterjuri biex tittaffa l-pressjoni tal-asil minn fuq l-Italja u l-Greċja.

(13)

Skont data tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (Frontex), ir-rotot tal-Mediterran ċentrali u tal-Lvant kienu ż-żoni prinċipali għall-qsim irregolari tal-fruntieri lejn l-Unjoni fl-ewwel tmien xhur tal-2015. Mill-bidu tal-2015, madwar 116 000 migrant waslu fl-Italja b'mod irregolari, (inkluż madwar 10 000 migrant irregolari li ġew irreġistrati mill-awtoritajiet lokali, iżda li għad iridu jiġu kkonfermati fid-data tal-Frontex). Matul Mejju u Ġunju tal-2015, ġew individwati 34 691 qasma irregolari tal-fruntieri mill-Frontex u matul Lulju u Awwissu in-numru kien 42 356, żieda ta' 20 %. Fl-2015 kien hemm ukoll żieda qawwija fil-Greċja, fejn aktar minn 211 000 migrant irregolari waslu fil-pajjiż (inklużi madwar 28 000 migrant irregolari li ġew irreġistrati mill-awtoritajiet lokali, iżda li għad iridu jiġu kkonfermati fid-data tal-Frontex). Matul Mejju u Ġunju tal-2015, ġew individwati 53 624 qasma irregolari tal-fruntieri mill-Frontex u matul Lulju u Awwissu in-numru kien 137 000, żieda ta' 250 %. Proporzjon sinifikanti tan-numru totali ta' migranti irregolari individwati f'dawk iż-żewġ reġjuni kien jinkludi migranti ta' nazzjonalitajiet li, abbażi tad-data tal-Eurostat, igawdu minn livell għoli ta' rikonoxximent fil-livell tal-Unjoni.

(14)

Skont iċ-ċifri tal-Eurostat u tal-EASO, 39 183 persuna applikaw għall-protezzjoni internazzjonali fl-Italja bejn Jannar u Lulju tal-2015, meta mqabblin mat-30 755 fl-istess perijodu tal-2014 (żieda ta' 27 %). Il-Greċja kellha żieda simili fin-numru ta' applikazzjonijiet, b'7 475 applikant (żieda ta' 30 %).

(15)

Sa issa ttieħdu bosta azzjonijiet sabiex jingħata appoġġ lill-Italja u lill-Greċja fil-qafas tal-politika dwar il-migrazzjoni u l-asil, inkluż bl-għoti ta' assistenza ta' emerġenza sostanzjali u appoġġ operattiv mill-EASO. L-Italja u l-Greċja kienu t-tieni u t-tielet l-akbar benefiċjarji tal-finanzjament żborżat matul il-perijodu 2007-2013 taħt il-Programm Ġenerali 'Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni' (SOLID) u, barra minn hekk, irċevew finanzjament ta' emerġenza sostanzjali. Huwa probabbli li l-Italja u l-Greċja ser jibqgħu l-benefiċjarji ewlenin tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (l-AMIF) fl-2014-2020.

(16)

Minħabba l-instabbiltà u l-konflitti li għaddejjin fil-viċinat immedjat tal-Italja u tal-Greċja, u r-riperkussjonijiet fil-flussi migratorji fuq Stati Membri oħra, huwa ferm probabbli li ser jibqa' jkun hemm pressjoni sinifikanti u akbar fuq is-sistemi tal-migrazzjoni u tal-asil tagħhom, bi proporzjon sinifikanti tal-migranti li jistgħu ikunu fi bżonn ta' protezzjoni internazzjonali. Dan juri l-ħtieġa kritika li tintwera solidarjetà mal-Italja u l-Greċja u li l-azzjonijiet li ttieħdu sa issa jiġu kkomplementati sabiex jingħataw appoġġ b'miżuri proviżorji fil-qasam tal-asil u tal-migrazzjoni.

(17)

Fit-22 ta' Settembru 2015, il-Kunsill innota l-volontà u d-disponibbiltà tal-Istati Membri biex jieħdu sehem, f'konformità mal-prinċipji tas-solidarjetà u tat-tqassim ġust tar-responsabbiltà bejn l-Istati Membri, li jirregolaw il-politika tal-Unjoni dwar l-asil u l-migrazzjoni, fir-rilokazzjoni ta' 120 000 persuna fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali. Il-Kunsill għalhekk iddeċieda li jadotta din id-Deċiżjoni.

(18)

Għandu jitfakkar li d-Deċiżjoni (UE) 2015/1523 tistabbilixxi obbligu għall-Italja u għall-Greċja li jipprovdu soluzzjonijiet strutturali biex jindirizzaw pressjonijiet eċċezzjonali fuq is-sistemi tagħhom tal-asil u tal-migrazzjoni, billi jistabbilixxu qafas strateġiku u solidu b'rispons għas-sitwazzjoni ta' kriżi u jintensifikaw il-proċess ta' riforma li jinsab għaddej f'dawn l-oqsma. Il-pjanijiet direzzjonali li l-Italja u l-Greċja ppreżentaw għal dan il-fini għandhom jiġu aġġornati biex jittieħed kont ta' din id-Deċiżjoni.

(19)

B'kont meħud tal-fatt li l-Kunsill Ewropew qabel dwar sett ta' miżuri interkonnessi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li, fejn ikun adatt u wara li tkun tat l-opportunità lill-Istat Membru kkonċernat li jippreżenta l-fehmiet tiegħu, tissospendi l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni għal perjodu limitat meta l-Italja jew il-Greċja ma tirrispettax l-impenji tagħha f'dan ir-rigward.

(20)

Mis-26 ta' Settembru 2016, 54 000 applikant għandhom jiġu rilokati b'mod proporzjonali mill-Italja u mill-Greċja lejn Stati Membri oħra. Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom iżommu taħt eżami kostanti s-sitwazzjoni tad-dħul massiv ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, kif adatt, proposti biex din id-Deċiżjoni tiġi emendata sabiex tindirizza l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni fil-post u l-impatt tagħha fuq il-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni u l-evoluzzjoni tal-pressjoni fuq l-Istati Membri, b'mod partikolari l-Istati Membri tal-ewwel art. Filwaqt li tagħmel dan, hija għadha tieħu kont tal-fehmiet tal-Istat Membru li probabbilment ikun benefiċjarju

Jekk din id-Deċiżjoni tiġi emendata għall-benefiċċju ta' xi Stat Membru ieħor, dak l-Istat Membru, fid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni emendatorja tal-Kunsill rilevanti, għandu jippreżenta pjan direzzjonali lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, li għandu jinkludi miżuri adegwati fil-qasam tal-asil, l-ewwel akkoljenza u r-ritorn, li jsaħħu l-kapaċità, il-kwalità u l-effiċjenza tas-sistemi tiegħu f'dawk l-oqsma, kif ukoll miżuri sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa ta' din id-Deċiżjoni bil-ħsieb li jippermettilhom li jaffrontaw aħjar, wara t-tmiem tal-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, il-possibbiltà ta' iktar dħul ta' migranti fit-territorji tiegħu.

(21)

Jekk xi Stat Membru jaffronta sitwazzjoni ta' emerġenza simili kkaratterizzata minn dħul f'daqqa ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni, u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, jista' jadotta miżuri proviżorji għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat, abbażi tal-Artikolu 78(3) TFUE. Tali miżuri jistgħu jinkludu, fejn adatt, is-sospensjoni tal-obbligi ta' dak l-Istat Membru previsti f'din id-Deċiżjoni.

(22)

F'konformità mal-Artikolu 78(3) TFUE, il-miżuri previsti għall-benefiċċju tal-Italja u tal-Greċja għandhom ikunu ta' natura proviżorja. Perijodu ta' 24 xahar huwa raġonevoli sabiex jiġi żgurat li l-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni jkollhom impatt effettiv bħala appoġġ għall-Italja, u għall-Greċja fil-ġestjoni tal-flussi migratorji sinifikanti fit-territorji tagħhom.

(23)

Il-miżuri ta' rilokazzjoni mill-Italja u mill-Greċja, previsti f'din id-Deċiżjoni, jinvolvu deroga temporanja mir-regola stabbilita fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) li skontu l-Italja u l-Greċja kienu altrimenti jkunu responsabbli għall-eżami ta' applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali bbażata fuq il-kriterji stipulati fil-Kapitolu III ta' dak ir-Regolament, kif ukoll deroga temporanja mill-passi proċedurali, inklużi l-limiti ta' żmien, stabbiliti fl-Artikoli 21, 22 u 29 ta' dak ir-Regolament. Id-dispożizzjonijiet l-oħra tar-Regolament (UE) Nru 604/2013, inklużi r-regoli ta' implimentazzjoni stipulati fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1560/2003 (4) u fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 118/2014 (5), jibqgħu applikabbli, inklużi r-regoli li jinsabu fihom dwar l-obbligu għall-Istati Membri li jagħmlu t-trasferiment li jġarrbu l-ispejjeż meħtieġa għat-trasferiment ta' applikant lejn l-Istat Membru ta' rilokazzjoni u dwar il-kooperazzjoni fir-rigward tat-trasferimenti bejn Stati Membri, kif wkoll dwar it-trażmissjoni ta' informazzjoni permezz tan-netwerk ta' kommunikazzjoni elettronika DubliNet. Din id-Deċiżjoni tinvolvi wkoll deroga mill-kunsens tal-applikant għal protezzjoni internazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. (6)

(24)

Il-miżuri ta' rilokazzjoni ma jeżentawx lill-Istati Membri milli japplikaw ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 b'mod sħiħ, inkluż id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-riunifikazzjoni tal-familja, il-protezzjoni speċjali ta' minorenni mhux akkumpanjati, u l-klawżola diskrezzjonarja għal raġunijiet umanitarji.

(25)

Kellha ssir għażla fir-rigward tal-kriterji li għandhom jiġu applikati meta jiġi deċiż min u kemm-il applikant għandhom jiġu rilokati mill-Italja u mill-Greċja, mingħajr preġudizzju għal deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali dwar l-applikazzjonijiet għall-asil. Hija prevista sistema ċara u vijabbli bbażata fuq limitu tar-rata medja fil-livell tal-Unjoni tad-deċiżjonijiet li jagħtu protezzjoni internazzjonali fil-proċeduri li jittieħdu fl-ewwel istanza, kif definiti mill-Eurostat, fuq in-numru totali fil-livell tal-Unjoni ta' deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali meħuda fl-ewwel istanza, abbażi tal-statistiċi l-aktar reċenti disponibbli. Minn naħa waħda, dan il-limitu jiżgura, sal-massimu possibbli, li l-applikanti kollha fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali jkunu f'pożizzjoni li jgawdu b'mod sħiħ u rapidu d-drittijiet tagħhom ta' protezzjoni fl-Istat Membru ta' rilokazzjoni. Min-naħa l-oħra, dan il-limitu għandu jimpedixxi, sal-massimu possibbli, li applikanti li probabbilment jirċievu deċiżjoni negattiva għall-applikazzjoni tagħhom, jirrilokaw għal Stat Membru ieħor, u b'hekk jtawlu b'mod indebitu s-soġġorn tagħhom fl-Unjoni. F'din id-Deċiżjoni għandu jintuża livell limitu ta' 75 %, ibbażat fuq l-aktar data trimestrali reċenti aġġornata disponibbli tal-Eurostat għal deċiżjonijiet fl-ewwel istanza.

(26)

Il-miżuri proviżorji huma maħsuba biex itaffu l-pressjoni sinifikanti tal-asil fuq l-Italja u fuq il-Greċja, b'mod partikolari billi jiġu rilokati numru sinifikanti ta' applikanti fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali, li jkunu waslu fit-territorju tal-Italja jew il-Greċja wara d-data li fiha din id-Deċiżjoni ssir applikabbli. Abbażi tan-numru globali ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li daħlu fl-Italja u fil-Greċja b'mod irregolari fl-2015, u n-numru ta' dawk fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali, it-total ta' 120 000 applikant fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali għandhom jiġu rilokati mill-Italja u l-Greċja. Dan in-numru jikkorrispondi għal madwar 43 % tan-numru totali ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali li daħlu fl-Italja u l-Greċja b'mod irregolari f'Lulju u Awwissu tal-2015. Il-miżura ta' rilokazzjoni prevista f'din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi tqassim ġust tal-piż bejn l-Italja u l-Greċja minn naħa waħda u l-Istati Membri l-oħra min-naħa l-oħra, meta jitqiesu ċ-ċifri globali disponibbli dwar il-qsim irregolari tal-fruntieri fl-2015. B'kont meħud taċ-ċifri inkwistjoni, 13 % ta' dawn l-applikanti għandhom jiġu rilokati mill-Italja, 42 % mill-Greċja u 45 % għandhom jiġu rilokati kif previst f'din id-Deċiżjoni.

(27)

Fi żmien tliet xhur mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, Stat Membru jista', f'ċikorstanzi eċċezzjonali u filwaqt li jagħti raġunijiet debitament ġustifikati kompatibbli mal-valuri fundamentali tal-Unjoni stipulati fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jinnotifika lill-Kunsill u l-Kummissjoni li huwa ma jistax jieħu sehem applikanti fil-proċess ta' rilokazzjoni ta' numru ta' applikanti li jkun sa 30 % tan-numru tal-applikanti allokati lilu skont din-id-Deċiżjoni. Tali ċirkostanzi eċċezzjonali jinkludu, b'mod partikolari, sitwazzjoni kkaratterizzata minn dħul f'daqqa u massiv ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkun tant kbir li jqiegħed pressjoni estrema anke fuq sistema tal-asil ippreparata tajjeb li altrimenti tiffunzjona f'konformità mal-acquis rilevanti tal-Unjoni dwar l-asil jew probabbiltà ta' riskju ta' dħul f'daqqa u massiv ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi tant kbira li tiġġustifika azzjoni immedjata. Wara valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti lill-Kunsill għal Deċiżjoni ta' implimentazzjoni rigward sospensjoni temporanja tar-rilokazzjoni ta' numru ta' applikanti li jkun sa 30 % tan-numru tal-applikanti allokati lill-Istat Membru kkonċernat. Fejn ikun iġġustifikat, il-Kummissjoni tista' tipproponi estensjoni tal-limitu ta' żmien għar-rilokazzjoni tal-allokazzjoni rimanenti għal massimu ta' 12-il xahar lil hinn mid-durata ta' din id-Deċiżjoni.

(28)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-rilokazzjoni fil-każ ta' rilokazzjoni proporzjonali ta' 54 000 applikant mill-Italja u mill-Greċja lejn Stati Membri oħra, fil-każ fejn il-parteċipazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew aktar fir-rilokazzjoni tal-applikanti għandha tiġi sospiża, jew fil-każ fejn, wara li jkunu saru notifiki rilevanti lill-Kunsill, Stat(i) Membru/i ieħor/oħra jew Stati Assoċjati jieħdu sehem fir-rilokazzjoni, setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jiġu kkonferiti fuq il-Kunsill.

L-għoti ta' dawk is-setgħat lill-Kunsill hu ġġustifikat minħabba n-natura politikament sensittiva ta' tali miżuri, li għandhom impatt fuq is-setgħat nazzjonali fir-rigward tal-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fit-territorju tal-Istati Membri u l-ħtieġa li tkun tista' tiġi adattata malajr għal sitwazzjonijiet li qed jevolvu rapidament.

(29)

Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) stabbilit permezz tar-Regolament (UE) Nru 516/2014 jipprovdi appoġġ għal operazzjonijiet ta' tqassim tal-piżijiet maqbula bejn l-Istati Membri, u huwa miftuħ għal żviluppi ġodda ta' politika f'dan il-qasam. L-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 516/2014 jipprevedi l-possibbiltà għall-Istati Membri li jimplimentaw azzjonijiet relatati mat-trasferiment ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali bħala parti mill-programmi nazzjonali tagħhom, filwaqt li l-Artikolu 18 ta' dak ir-Regolament jipprevedi l-possibilità ta' ħlas ta' somma f'daqqa ta' EUR 6 000 għat-trasferiment ta' benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali minn Stat Membru ieħor.

(30)

Bil-ħsieb li jiġi implimentat il-prinċipju tas-solidarjetà u tat-tqassim ġust tar-responsabbiltà, u waqt li jittieħed kont li din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp ulterjuri ta' politika f'dan il-qasam, huwa xieraq li jiġi żgurat li l-Istati Membri li jirrilokaw, skont din id-Deċiżjoni, l-applikanti mill-Italja u l-Greċja li huma fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali, jirċievu somma f'daqqa għal kull persuna rilokata li hija identika għas-somma f'daqqa prevista fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 516/2014, jiġifieri EUR 6 000, u tiġi implimentata billi jiġu applikati l-istess proċeduri. Dan jinvolvi deroga temporanja u limitata mill-Artikolu 18 ta' dak ir-Regolament peress li s-somma f'daqqa għandha titħallas fir-rigward tal-applikanti rilokati aktar milli fir-rigward ta' benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali. Tali estensjoni temporanja tal-ambitu tal-benefiċjarji potenzjali tas-somma f'daqqa tidher tabilħaqq li hija parti integrali mill-iskema ta' emerġenza stabbilita b'din id-Deċiżjoni. Barra minn hekk, fir-rigward tal-ispejjeż għat-trasferiment ta' persuni rilokati skont din id-Deċiżjoni, huwa xieraq li jiġi pprovdut li l-Italja u l-Greċja jirċievu somma f'daqqa ta' mill-inqas EUR 500 għal kull persuna rilokata mit-territorji rispettivi tagħhom, b'kont meħud tal-ispejjeż effettivi li huma neċessarji għat-trasferiment ta' applikant lejn l-Istat Membru ta' rilokazzjoni. L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jirċievu prefinanzjament addizzjonali li għandu jitħallas fl-2016 wara r-reviżjoni tal-programmi nazzjonali tagħhom skont il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni biex jimplimentaw azzjonijiet skont din id-Deċiżjoni.

(31)

Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li tiġi stabbilita proċedura ta' rilokazzjoni rapida u li l-implimentazzjoni tal-miżuri proviżorji tkun akkumpanjata minn kooperazzjoni amministrattiva mill-qrib bejn l-Istati Membri u minn appoġġ operazzjonali li jingħata mill-EASO.

(32)

Is-sigurtà nazzjonali u l-ordni pubbliku għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni matul il-proċedura ta' rilokazzjoni, sakemm it-trasferiment tal-applikant jiġi implimentat. B'rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali tal-applikant, inklużi r-regoli rilevanti dwar il-protezzjoni tad-data, meta Stat Membru ikollu raġunijiet raġonevoli biex jikkunsidra applikant bħala ta' periklu għas-sigurtà nazzjonali jew għall-ordni pubbliku, huwa għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra b'dan.

(33)

Meta jkun qed jiġi deċiż liema applikanti huma fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali għandhom jiġu rilokati mill-Italja u mill-Greċja, għandha tingħata prijorità lil applikanti vulnerabbli fis-sens tal-Artikoli 21 u 22 tad-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). F'dan ir-rigward, kwalunkwe bżonn speċjali tal-applikanti, inkluża s-saħħa, għandhom jingħataw l-ewwel l-importanza. L-aħjar interessi tat-tfal għandhom dejjem jiġu kkunsidrati l-ewwel.

(34)

L-integrazzjoni ta' applikanti fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali fis-soċjetà ospitanti hija l-pedament ta' Sistema Ewropea Komuni tal-Asil li tiffunzjona sew. Għalhekk, sabiex jiġi deċiż liema Stat Membru speċifiku għandu jkun l-Istat Membru ta' rilokazzjoni, għandha tingħata kunsiderazzjoni speċifika għall-kwalifiki speċifiċi u l-karatteristiċi tal-applikanti kkonċernati, bħall-ħiliet lingwistiċi tagħhom u indikazzjonijiet individwali oħra abbażi ta' rabtiet ta' familja, kulturali jew soċjali li jistgħu jiffaċilitaw l-integrazzjoni tagħhom fl-Istat Membru ta' rilokazzjoni. Fil-każ ta' applikanti partikolarment vulnerabbli, għandha tingħata konsiderazzjoni għall-kapaċità tal-Istat Membru ta' rilokazzjoni li jipprovdi l-appoġġ adegwat lil dawk l-applikanti u għall-ħtieġa li tiġi żgurata d-distribuzzjoni ġusta ta' dawk l-applikanti fost l-Istati Membri. Bir-rispett dovut għall-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni, l-Istati Membri ta' rilokazzjoni jistgħu jindikaw il-preferenzi tagħhom għall-applikanti bbażati fuq l-informazzjoni ta' hawn fuq, li abbażi tagħhom l-Italja u l-Greċja, f'konsultazzjoni mal-EASO u, fejn applikabbli, l-uffiċjali ta' kollegament, jistgħu jagħmlu listi ta' applikanti possibbli identifikati għar-rilokazzjoni lejn dak l-Istat Membru.

(35)

Is-salvagwardji legali u proċedurali stipulati fir-Regolament (UE) Nru 604/2013 jibqgħu japplikaw fir-rigward ta' applikanti li huma koperti minn din id-Deċiżjoni. Barra minn hekk, l-applikanti għandhom ikunu infurmati dwar il-proċedura tar-rilokazzjoni stipulata f'din id-Deċiżjoni u għandhom ikunu nnotifikati bid-deċiżjoni tar-rilokazzjoni li tikkostitwixxi deċiżjoni ta' trasferiment skont it-tifsira tal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 604/2013. Meta jiġi kkunsidrat li l-applikant ma għandux id-dritt, skont il-liġi tal-Unjoni, li jagħżel l-Istat Membru responsabbli għall-applikazzjoni tiegħu, l-applikant għandu jkollu d-dritt għal rimedju effettiv kontra d-deċiżjoni ta' rilokazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 604/2013, bil-għan biss li jiġi żgurat li d-drittijiet fundamentali tiegħu jiġu rrispettati. F'konformità mal-Artikolu 27 ta' dak ir-Regolament, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu fil-liġi nazzjonali tagħhom li l-appell kontra t-trasferiment ma jissospendix awtomatikament it-trasferiment tal-applikant iżda li l-persuna kkonċernata għandha l-opportunità li titlob sospensjoni tal-implimentazzjoni tad-deċiżjoni ta' trasferiment sakemm ikun magħruf l-eżitu tal-appell tagħha.

(36)

Qabel u wara li jiġu trasferiti fl-Istati Membri ta' rilokazzjoni, l-applikanti jgawdu d-drittijiet u l-garanziji previsti fid-Direttiva 2013/32/UE (8) u fid-Direttiva 2013/33/UE (9) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, inkluż fir-rigward tal-ħtiġijiet speċjali proċedurali u ta' akkoljenza tagħhom. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 603/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) jibqa' applikabbli fir-rigward ta' applikanti li huma koperti minn din id-Deċiżjoni, u d-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) hija applikabbli għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li ma għandhomx id-dritt li jibqgħu fit-territorju. Dan ta' hawn fuq huwa soġġett għal-limitazzjonijiet fl-applikazzjoni ta' dawk id-Direttivi.

(37)

F'konformità mal-acquis tal-Unjoni, għandu jiġi żgurat, mill-Italja u mill-Greċja, mekkaniżmu robust ta' identifikazzjoni, reġistrazzjoni u teħid tal-marki tas-swaba' għall-proċedura ta' rilokazzjoni sabiex jiġu identifikati malajr il-persuni fi bżonn ta' protezzjoni internazzjonali li huma eliġibbli għar-rilokazzjoni u sabiex jiġu identifikati l-migranti li ma jikkwalifikawx għall-protezzjoni internazzjonali u li għalhekk għandhom jirritornaw. Dan għandu japplika wkoll għall-persuni li waslu fit-territorju tal-Italja jew tal-Greċja bejn l-24 ta' Marzu u l-25 ta' Settembru 2015 sabiex dawn ikunu eliġibbli għar-rilokazzjoni, Meta r-ritorn volontarju ma jkunx prattikabbli u miżuri oħra previsti fid-Direttiva 2008/115/KE ma jkunux adegwati sabiex jiġu evitati movimenti sekondarji, għandhom jiġu applikati b'mod urġenti u effettiv miżuri ta' detenzjoni f'konformità mal-Kapitolu IV ta' dik id-Direttiva. L-applikanti li jaħarbu l-proċedura ta' rilokazzjoni għandhom jiġu esklużi mir-rilokazzjoni.

(38)

Għandhom jittieħdu miżuri sabiex jiġu evitati l-movimenti sekondarji ta' persuni rilokati mill-Istat Membru ta' rilokazzjoni lejn Stati Membri oħra li jistgħu jxekklu l-applikazzjoni effiċjenti ta' din id-Deċiżjoni. B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri ta' prevenzjoni meħtieġa fil-qasam tal-aċċess għall-benefiċċji soċjali u r-rimedji legali, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni. Barra minn hekk, l-applikanti għandhom ikunu infurmati dwar il-konsegwenzi ta' moviment irregolari ulterjuri fi ħdan l-Istati Membri u tal-fatt li, jekk l-Istat Membru ta' rilokazzjoni jagħtihom il-protezzjoni internazzjonali, huma intitolati għad-drittijiet marbutin mal-protezzjoni internazzjonali f'dak l-Istat Membru biss.

(39)

Barra minn hekk, f'konformità mal-objettivi stabbiliti fid-Direttiva 2013/33/UE, l-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' akkoljenza fost l-Istati Membri għandha tgħin biex tillimita l-movimenti sekondarji tal-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali influwenzati mill-varjetà ta' kundizzjonijiet għall-akkoljenza tagħhom. Bil-ħsieb li jintlaħaq l-istess għan, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jimponu obbligi ta' rappurtar, u jipprovdu lill-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali b'kundizzjonijiet materjali ta' akkoljenza li jinkludu akkomodazzjoni, ikel u ħwejjeġ biss in natura kif ukoll, fejn xieraq, li jiżguraw li l-applikanti jiġu ttrasferiti direttament lejn l-Istat Membru ta' rilokazzjoni. Bl-istess mod, matul il-perijodu ta' eżami tal-applikazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali, kif previst fl-acquis ta' Schengen u dwar l-asil, ħlief għal raġunijiet umanitarji serji, l-Istati Membri la għandhom jipprovdu lill-applikanti dokumenti nazzjonali tal-ivvjaġġar, u lanqas jagħtuhom inċentivi oħra, bħal dawk finanzjarji, li jistgħu jiffaċilitaw il-movimenti irregolari tagħhom lejn Stati Membri oħra. Fil-każ ta' movimenti irregolari lejn Stati Membri oħra, l-applikanti għal jew il-benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali għandhom jintalbu jmorru lura lejn l-Istat Membru ta' rilokazzjoni, u dak l-Istat Membru għandu jieħu dawk il-persuni lura mingħajr dewmien.

(40)

Sabiex jiġu evitati movimenti sekondarji ta' benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali, l-Istati Membri għandhom ukoll jinfurmaw lill-benefiċjarji dwar il-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu legalment jidħlu u joqogħdu fi Stat Membru ieħor, u għandhom ikunu jistgħu jimponu obbligi ta' rappurtar. Skont id-Direttiva 2008/115/KE, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu lil benefiċjarju ta' protezzjoni internazzjonali li qed joqgħod b'mod irregolari fit-territorju tagħhom biex imur lura minnufih lejn l-Istat Membru ta' rilokazzjoni. F'każ li l-persuna tirrifjuta li tmur lura volontarjament, ir-ritorn lura fl-Istat Membru ta' rilokazzjoni għandu jiġi infurzat.

(41)

Barra minn hekk, jekk ikun previst fil-liġi nazzjonali, fil-każ ta' ritorn infurzat lejn l-Istat Membru ta' rilokazzjoni, l-Istat Membru li inforza r-ritorn jista' joħroġ projbizzjoni ta' dħul nazzjonali li jwaqqaf lill-benefiċjarju, għal ċertu perijodu ta' żmien, milli jerġa' jidħol fit-territorju ta' dak l-Istat Membru partikolari.

(42)

Billi l-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li tindirizza sitwazzjoni ta' emerġenza u li tappoġġa lill-Italja u lill-Greċja sabiex isaħħu s-sistemi tal-asil tagħhom, hija għandha tippermettilhom jagħmlu, bl-assistenza tal-Kummissjoni, arranġamenti bilaterali mal-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera dwar ir-rilokazzjoni ta' persuni li jinsabu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni. Arranġamenti bħal dawn għandhom ukoll jirriflettu l-elementi ewlenin ta' din id-Deċiżjoni, b'mod partikolari dawk relatati mal-proċedura tar-rilokazzjoni u d-drittijiet u l-obbligi tal-applikanti kif ukoll dawk relatati mar-Regolament (UE) Nru 604/2013.

(43)

L-appoġġ speċifiku pprovdut lill-Italja u lill-Greċja permezz tal-iskema ta' rilokazzjoni għandu jiġi kkomplementat minn miżuri addizzjonali, mill-wasla ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fit-territorju tal-Italja jew tal-Greċja sat-tlestija tal-proċeduri applikabbli kollha, ikkoordinati mill-EASO u minn Aġenziji rilevanti oħra, bħall-Frontex li tikkoordina r-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li ma jkollhomx id-dritt li jibqgħu fit-territorju, f'konformità mad-Direttiva 2008/115/KE.

(44)

Peress li l-objettivi ta' din id-Deċiżjoni ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea (TUE). Konformement mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(45)

Din id-Deċiżjoni tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

(46)

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-TUE u mat-TFUE, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, ir-Renju Unit mhuwiex qiegħed jieħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni u mhuwiex marbut biha jew soġġett għall-applikazzjoni tagħha.

(47)

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-TUE u mat-TFUE, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, l-Irlanda mhijiex qiegħda tieħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(48)

F'każ fejn, wara notifika magħmula skont l-Artikolu 4 tal-Protokoll Nru 21 minn Stat Membru kopert minn dak il-Protokoll, il-Kummissjoni tikkonferma f'konformità mal-Artikolu 331(1) tat-TFUE l-parteċipazzjoni ta' dak l-Istat Membru f'din id-Deċiżjoni, il-Kunsill għandu jistabbilixxi n-numru ta' applikanti li għandhom jiġu rilokati f'dak l-Istat Membru. Il-Kunsill għandu wkoll skont dan jadatta l-allokazzjonijiet tal-Istati Membri l-oħra billi jnaqqashom proporzjonalment.

(49)

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-TUE u mat-TFUE, id-Danimarka mhijiex qiegħda tieħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni, u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(50)

Minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni, din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data wara dik tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Suġġett

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u tal-Greċja, bil-ħsieb li tappoġġahom biex ilaħħqu aħjar ma' sitwazzjoni ta' emerġenza kkaratterizzata minn dħul f'daqqa ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi f'dawk l-Istati Membri.

2.   Il-Kummissjoni għandha żżomm taħt eżami kostanti s-sitwazzjoni rigward id-dħul massiv ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi lejn l-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, kif adatt, proposti biex din id-Deċiżjoni tiġi emendata sabiex jittieħed kont l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni fil-post u l-impatt tagħha fuq il-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni, kif ukoll l-evoluzzjoni tal-pressjoni fuq l-Istati Membri, b'mod partikolari l-Istati Membri tal-ewwel art.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

'applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali' tfisser applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali kif definit fil-punt (h) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12);

(b)

“applikant” tfisser ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida li għamel applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali li dwarha tkun għadha ma tteħditx deċiżjoni finali;

(c)

“protezzjoni internazzjonali” tfisser status ta' refuġjat u status ta' protezzjoni sussidjarja kif definiti fil-punti (e) u (g), rispettivament, tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/95/UE;

(d)

“membri tal-familja” tfisser membri tal-familja kif definit fil-punt (g) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 604/2013;

(e)

“rilokazzjoni” tfisser it-trasferiment ta' applikant mit-territorju tal-Istat Membru li l-kriterji stipulati fil-Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 jindikaw bħala responsabbli milli jeżamina l-applikazzjoni tiegħu għall-protezzjoni internazzjonali lejn it-territorju tal-Istat Membru ta' rilokazzjoni;

(f)

“Stat Membru ta' rilokazzjoni” tfisser l-Istat Membru li jsir responsabbli milli jeżamina l-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali skont ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 ta' applikant wara r-rilokazzjoni tiegħu jew tagħha fit-territorju ta' dan l-Istat Membru.

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Ir-rilokazzjoni skont din id-Deċiżjoni għandha ssir biss fir-rigward ta' applikant li jkun ippreżenta l-applikazzjoni tiegħu għall-protezzjoni internazzjonali fl-Italja jew fil-Greċja u li għalih dawk l-Istati kienu altrimenti jkunu responsabbli skont il-kriterji għad-determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli stipulati fil-Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 604/2013.

2.   Ir-rilokazzjoni skont din id-Deċiżjoni għandha tiġi applikata biss fir-rigward ta' applikant li huwa ta' nazzjonalità li għaliha il-proporzjon ta' deċiżjonijiet li jagħtu protezzjoni internazzjonali fost deċiżjonijiet meħuda fl-ewwel istanza dwar applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali kif imsemmi fil-Kapitolu III tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) ikun, skont id-data trimestrali l-aktar reċenti tal-Eurostat, aġġornata u disponibbli fl-Unjoni kollha, 75 % jew aktar. Fil-każ ta' persuni apolidi, għandu jittieħed kont tal-pajjiż li qabel kien ir-residenza abitwali tagħhom. Aġġornamenti trimestrali għandhom jitqiesu biss fir-rigward ta' applikanti li ma jkunux diġà ġew identifikati bħala applikanti li jistgħu jiġu rilokati skont l-Artikolu 5(3) ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Rilokazzjoni ta' 120 000 applikant lejn l-Istati Membri

1.   120 000 applikant għandhom jiġu rilokati lejn l-Istati Membri l-oħra kif ġej:

(a)

15 600 applikant għandhom jiġu rilokati mill-Italja lejn it-territorju tal-Istati Membri l-oħra skont it-tabella li tinsab fl-Anness I.

(b)

50 400 applikant għandhom jiġu rilokati mill-Greċja lejn it-territorju tal-Istati Membri l-oħra skont it-tabella li tinsab fl-Anness II.

(c)

54 000 applikant għandhom jiġu rilokati lejn it-territorju tal- Istati Membri proporzjonalment għall-figuri stabbilit fl-Annessi I u II, skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jew permezz ta' emenda għal din id-Deċiżjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 1(2)u fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

2.   Mis-26 ta' Settembru 2016, 54 000 applikant, imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1, għandhom jiġu rilokati mill-Italja u mill-Greċja, fil-proporzjon li jirriżulta mill-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, lejn it-territorju ta' Stati Membri oħra u proporzjonalment mal-figuri li jinsabu fl-Annessi I u II. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta lill-Kunsill dwar iċ-ċifri li għandhom jiġu allokati skont dan għal kull Stat Membru.

3.   Jekk sas-26 ta' Settembru 2016, il-Kummissjoni tikkunsidra li adattament tal-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni jkun iġġustifikat minħabba l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni fil-post jew li Stat Membru qed jaffronta sitwazzjoni ta' emerġenza kkaratterizzata minn dħul f'daqqa ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi minħabba moviment qawwi fil-flussi migratorji u filwaqt li tieħu kont tal-fehmiet tal-Istat Membru li probabbilment ikun benefiċjarju, hija tista' tippreżenta, kif adatt, proposti lill-Kunsill, kif imsemmi fl-Artikolu 1(2).

B'mod simili, Stat Membru jista', filwaqt li jagħti raġunijiet debitament ġustifikati, jinnotifika lill-Kunsill u lill-Kummissjoni li qed jaffronta sitwazzjoni ta' emerġenza simili. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-raġunijiet mogħtija u, kif adatt, tippreżenta proposti lill-Kunsill, kif imsemmi fl-Artikolu 1(2).

4.   F'każ fejn, wara notifika magħmula skont l-Artikolu 4 tal-Protokoll Nru 21 minn Stat Membru kopert minn dak il-Protokoll, il-Kummissjoni tikkonferma f'konformità mal-Artikolu 331(1) tat-TFUE l-parteċipazzjoni ta' dak l-Istat Membru f'din id-Deċiżjoni, il-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jistabbilixxi n-numru ta' applikanti li għandhom jiġu rilokati fl-Istat Membru kkonċernat. Fl-istess deċiżjoni ta' implimentazzjoni, il-Kunsill għandu wkoll skont dan jadatta l-allokazzjonijiet tal-Istati Membri l-oħra billi jnaqqashom proporzjonalment.

5.   F'ċirkostanzi eċċezzjonali, Stat Membru jista', sas-26 ta' Diċembru 2015, jinnotifika lill-Kunsill u lill-Kummissjoni li temporanjament ma jkunx jista' jieħu sehem fil-proċess ta' rilokazzjoni ta' numru ta' applikanti li jkun sa 30 % tan-numru tal-applikanti allokati lilu skont il-paragrafu 1, filwaqt li jagħti raġunijiet debitament ġustifikati kompatibbli mal-valuri fundamentali tal-Unjoni stipulati fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni għandha teżamina r-raġunijiet mogħtija u tippreżenta proposti lill-Kunsill rigward sospensjoni temporanja tar-rilokazzjoni ta' numru ta' applikanti li jkun sa 30 % tan-numru tal-applikanti allokati lill-Istat Membru kkonċernat skont il-paragrafu 1. Fejn ikun iġġustifikat, il-Kummissjoni tista' tipproponi estensjoni tal-limitu ta' żmien għar-rilokazzjoni fl-allokazzjoni rimanenti għal massimu ta' 12-il xahar wara d-data msemmija fl-Artikolu 13(2)..

6.   Fi żmien xahar, il-Kunsill għandu jiddeċiedi rigward il-proposti msemmijin fil-paragrafu 5.

7.   Għall-fini tal-applikazzjoni tal-paragrafi 2, 4 u 6 ta' dan l-Artikolu, u tal-Artikolu 11(2), il-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni.

Artikolu 5

Proċedura ta' rilokazzjoni

1.   Minħabba l-kooperazzjoni amministrattiva meħtieġa biex tiġi implimentata din id-Deċiżjoni, kull Stat Membru għandu jaħtar punt ta' kuntatt nazzjonali, u jikkomunika l-indirizz tiegħu lill-Istati Membri l-oħra u lill-EASO. L-Istati Membri, f'kooperazzjoni mal-EASO u aġenziji rilevanti oħrajn, jieħdu l-miżuri kollha xierqa biex tiġi stabbilita kooperazzjoni diretta u tinqasam l-informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, fost l-oħrajn dwar ir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 7.

2.   L-Istati Membri għandhom, f'intervalli regolari, u mill-inqas kull tliet xhur, jindikaw in-numru ta' applikanti li jistgħu jiġu rilokati malajr lejn it-territorju tagħhom u kull informazzjoni rilevanti oħra.

3.   Fuq il-bażi ta' din l-informazzjoni, l-Italja u l-Greċja, bl-assistenza tal-EASO u, fejn applikabbli, tal-uffiċjali ta' kuntatt tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 8, għandhom jidentifikaw l-applikanti individwali li jistgħu jiġu rilokati lejn l-Istati Membri l-oħra u, kemm jista' jkun malajr, jagħtu l-informazzjoni rilevanti kollha lill-punti ta' kuntatt ta' dawk l-Istati Membri. Għal dak il-għan għandha tingħata prijorità lil applikanti vulnerabbli skont it-tifsira tal-Artikoli 21 u 22 tad-Direttiva 2013/33/UE.

4.   Wara l-approvazzjoni tal-Istat Membru ta' rilokazzjoni, l-Italja u l-Greċja, malajr kemm jista' jkun, għandhom jieħdu deċiżjoni li jirrilokaw kull wieħed mill-applikanti identifikati lejn Stat Membru ta' rilokazzjoni speċifiku, f'konsultazzjoni mal-EASO, u għandhom jinnotifikaw lill-applikant skont l-Artikolu 6(4). L-Istat Membru ta' rilokazzjoni jista' jiddeċiedi li ma japprovax ir-rilokazzjoni ta' applikant biss jekk ikun hemm raġunijiet raġonevoli, kif imsemmi fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu.

5.   L-applikanti li jkun jeħtieġ li jittiħdulhom il-marki tas-swaba' skont l-obbligi stipulati fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 603/2013 jistgħu jiġu proposti għar-rilokazzjoni biss jekk il-marki tas-swaba' jkunu ttiħdulhom u ntbagħtu lis-Sistema Ċentrali tal-Eurodac, skont dak ir-Regolament.

6.   It-trasferiment tal-applikant lejn it-territorju tal-Istat Membru ta' rilokazzjoni għandu jsir kemm jista' jkun malajr wara d-data tan-notifika lill-persuna kkonċernat bid-deċiżjoni ta' trasferiment imsemmija fl-Artikolu 6(4) ta' din id-Deċiżjoni. L-Italja u l-Greċja għandhom jibagħtu lill-Istat Membru ta' rilokazzjoni d-data u l-ħin tat-trasferiment kif ukoll kull informazzjoni rilevanti oħra.

7.   L-Istati Membri jżommu d-dritt li jirrifjutaw li jirrilokaw applikant biss fejn ikun hemm bażi raġonevoli sabiex jitqies bħala periklu għas-sigurtà nazzjonali jew għall-ordni pubbliku jew meta jkun hemm raġunijiet serji biex jiġu applikati dispożizzjonijiet ta' esklużjoni stipulati fl-Artikoli 12 u 17 tad-Direttiva 2011/95/UE.

8.   Għall-implimentazzjoni tal-aspetti kollha tal-proċedura ta' rilokazzjoni deskritta f'dan l-Artikolu, l-Istati Membri, wara li jiskambjaw l-informazzjoni rilevanti kollha, jistgħu jiddeċiedu li jaħtru uffiċjali ta' kuntatt għall-Italja u għall-Greċja.

9.   F'konformità mal-acquis tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw b'mod sħiħ l-obbligi tagħhom. Għaldaqstant, l-identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni u t-teħid ta' marki tas-swaba' għall-proċedura ta' rilokazzjoni għandhom jiġu garantiti mill-Italja u mill-Greċja. Sabiex jiġi żgurat li l-proċess jibqa' effiċjenti u maniġġabbli, il-faċilitajiet u l-miżuri tal-akkoljenza għandhom jiġu debitament organizzati sabiex il-persuni jkunu jistgħu jiġu akkomodati temporanjament, f'konformità mal-acquis tal-Unjoni, sakemm tittieħed deċiżjoni malajr dwar is-sitwazzjoni tagħhom. L-applikanti li jaħarbu l-proċedura ta' rilokazzjoni għandhom jiġu esklużi mir-rilokazzjoni.

10.   Il-proċedura ta' rilokazzjoni prevista f'dan l-Artikolu għandha titlesta malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard minn xahrejn minn meta tingħata l-indikazzjoni mill-Istat Membru ta' rilokazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 2, sakemm l-approvazzjoni mill-Istat Membru tar-rilokazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 ssir inqas minn ġimagħtejn qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu ta' xahrejn. F'każ bħal dan, il-limitu ta' żmien biex titlesta l-proċedura ta' rilokazzjoni jista' jiġi estiż għal perijodu mhux itwal minn ġimagħtejn oħra. Barra minn hekk, dan il-limitu ta' żmien jista' wkoll jiġi estiż, b'perijodu ulterjuri ta' erba' ġimgħat, kif xieraq, fejn l-Italja jew il-Greċja juru li hemm ostakoli prattiċi oġġettivi li jimpedixxu t-trasferiment milli jsir.

Fejn il-proċedura ta' rilokazzjoni ma titlestiex f'dawn il-limiti ta' żmien u sakemm l-Italja u l-Greċja ma jaqblux mal-Istat Membru ta' rilokazzjoni għal estensjoni raġonevoli tal-limitu ta' żmien, l-Italja u l-Greċja għandhom jibqgħu responsabbli għall-eżami tal-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali skont ir-Regolament (UE) Nru 604/2013.

11.   Wara r-rilokazzjoni tal-applikant, l-Istat Membru ta' rilokazzjoni għandu jieħu u jibgħat il-marki tas-swaba' tal-applikant lis-Sistema Ċentrali tal-Eurodac skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 603/2013 u jaġġorna s-settijiet tad-data skont l-Artikolu 10 u, fejn applikabbli, skont l-Artikolu 18 ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 6

Drittijiet u obbligi tal-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali koperti minn din id-Deċiżjoni

1.   L-aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu l-ewwel ħaġa li jqisu l-Istati Membri meta jimplimentaw din id-Deċiżjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li membri tal-familja li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni jiġu rilokati fit-territorju tal-istess Stat Membru.

3.   Qabel id-deċiżjoni li jiġi rrilokat applikant, l-Italja u l-Greċja għandhom jinfurmaw lill-applikant f'lingwa li l-applikant jifhem jew li huwa raġonevolment mistenni li jifhem, dwar il-proċedura ta' rilokazzjoni kif stipulata f'din id-Deċiżjoni.

4.   Meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni li jiġi rilokat applikant u qabel ir-rilokazzjoni nnifisha, l-Italja u l-Greċja għandhom javżaw bil-miktub lill-persuna kkonċernata bid-deċiżjoni li jirrilokawha. Dik id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-Istat Membru ta' rilokazzjoni.

5.   Applikant jew benefiċjarju ta' protezzjoni internazzjonali li jidħol fit-territorju ta' Stat Membru li ma jkunx l-Istat Membru ta' rilokazzjoni mingħajr ma jissodisfa l-kundizzjonijiet għas-soġġorn f'dak l-Istat Membru l-ieħor għandu jiġi rikjest jirritorna minnufih. L-Istat Membru ta' rilokazzjoni għandu jieħu lura l-persuna mingħajr dewmien.

Artikolu 7

Appoġġ operazzjonali għall-Italja u l-Greċja

1.   Sabiex jappoġġaw lill-Italja u l-Greċja biex ilaħħqu aħjar mal-pressjoni eċċezzjonali fuq is-sistemi ta' asil u migrazzjoni tagħhom ikkawżata mill-pressjoni migratorja akbar attwali fuq il-fruntieri esterni tagħhom, l-Istati Membri għandhom iżidu l-appoġġ operazzjonali tagħhom f'kooperazzjoni mal-Italja u l-Greċja fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali permezz ta' attivitajiet rilevanti kkoordinati mill-EASO, il-Frontex u Aġenziji rilevanti oħra, b'mod partikolari billi jipprovdu, kif xieraq, esperti nazzjonali għall-attivitajiet ta' appoġġ li ġejjin:

(a)

il-kontroll taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaslu fl-Italja u l-Greċja, inklużi l-identifikazzjoni ċara, it-teħid tal-marki tas-swaba' u r-reġistrazzjoni tagħhom, u, fejn applikabbli, ir-reġistrazzjoni tal-applikazzjoni tagħhom għall-protezzjoni internazzjonali u, fuq talba mill-Italja jew il-Greċja, l-ipproċessar inizjali tagħhom;

(b)

l-għoti lill-applikanti jew lill-applikanti potenzjali li jistgħu jkunu soġġetti għal rilokazzjoni skont din id-Deċiżjoni ta' informazzjoni u assistenza speċifika li jista' jkollhom bżonn;

(c)

it-tħejjija u l-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li jew ma applikawx għall-protezzjoni internazzjonali jew inkella li d-dritt tagħhom li jibqgħu fit-territorju ma baqax validu.

2.   Minbarra l-appoġġ mogħti skont il-paragrafu 1, u sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-passi kollha tal-proċedura ta' rilokazzjoni, għandu jingħata appoġġ speċifiku kif xieraq lill-Italja u l-Greċja permezz ta' attivitajiet rilevanti kkoordinati mill-EASO, il-Frontex u minn Aġenziji rilevanti oħra.

Artikolu 8

Miżuri komplementari li għandhom jittieħdu mill-Italja u l-Greċja

1.   B'konsiderazzjoni tal-obbligi stipulati fl-Artikolu 8(1) tad-Deċiżjoni (UE) 2015/1523, u sas-26 ta' Ottubru 2015, l-Italja u l-Greċja għandhom jinnotifikaw lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar pjan direzzjonali aġġornat li jikkunsidra l-ħtieġa li tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa ta' din id-Deċiżjoni.

2.   Jekk din id-Deċiżjoni tiġi emendata għall-benefiċċju ta' xi Stat Membru ieħor skont l-Artikolu 1(2) u l-Artikolu 4(3), dak l-Istat Membru, fid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni emendatorja tal-Kunsill rilevanti, għandu jippreżenta pjan direzzjonali lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, li għandu jinkludi miżuri adegwati fil-qasam tal-asil, l-ewwel akkoljenza u r-ritorn, li jsaħħu l-kapaċità, il-kwalità u l-effiċjenza tas-sistemi tiegħu f'dawk l-oqsma, kif ukoll miżuri sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa ta' din id-Deċiżjoni. Dak l-Istat Membru għandu jimplimenta għalkollox dak il-pjan direzzjonali.

3.   Jekk l-Italja u l-Greċja ma josservawx l-obbligi msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, wara li tkun tat l-opportunità lill-Istat Membru ikkonċernat li jippreżenta l-fehmiet tiegħu, li tissospendi l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni fir-rigward ta' dak l-Istat Membru għal perijodu ta' mhux aktar minn tliet xhur. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi darba li testendi din is-sospensjoni għal perijodu ieħor ta' mhux aktar minn tliet xhur. Tali sospensjoni ma għandhiex taffettwa t-trasferimenti ta' applikanti li jkunu pendenti wara l-approvazzjoni tal-Istat Membru ta' rilokazzjoni skont l-Artikolu 5(4).

Artikolu 9

Sitwazzjonijiet ta' emerġenza ulterjuri

Fl-eventwalità ta' sitwazzjoni ta' emerġenza kkaratterizzata minn dħul f'daqqa ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fi Stat Membru, il-Kunsill jista', fuq proposta mill-Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, jadotta miżuri proviżorji għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat, skont l-Artikolu 78(3) TFUE. Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu, fejn adatt, sospensjoni tal-parteċipazzjoni ta' dak l-Istat Membru fir-rilokazzjoni kif previst f'din id-Deċiżjoni, kif ukoll miżuri possibbli ta' kumpens għall-Italja u għall-Greċja.

Artikolu 10

Sostenn finanzjarju

1.   Għal kull persuna rilokata skont din id-Deċiżjoni:

(a)

l-Istat Membru ta' rilokazzjoni għandu jirċievi somma f'daqqa ta' EUR 6 000;

(b)

l-Italja jew il-Greċja għandhom jirċievu somma f'daqqa ta'mill-inqas EUR 500.

2.   Dan is-sostenn finanzjarju għandu jiġi implimentat billi jiġu applikati l-proċeduri stipulati fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 516/2014. Bħala eċċezzjoni għall-arranġamenti ta' prefinanzjament stipulati f'dak ir-Regolament, l-Istati Membri, fl-2016, għandhom jitħallsu ammont ta' prefinanzjament ta' 50 % tal-allokazzjoni totali tagħhom skont din id-Deċiżjoni.

Artikolu 11

Kooperazzjoni ma' Stati assoċjati

1.   Bl-assistenza tal-Kummissjoni, jistgħu jsiru arranġamenti bilaterali bejn l-Italja u, rispettivament, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera, u bejn il-Greċja u, rispettivament, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera, dwar ir-rilokazzjoni ta' applikanti mit-territorju tal-Italja u tal-Greċja għat-territorju ta' dawk l-Istati. L-elementi ewlenin ta' din id-Deċiżjoni, b'mod partikolari dawk rigward il-proċedura ta' rilokazzjoni u d-drittijiet u l-obbligi tal-applikanti, għandhom jitqiesu kif xieraq f'dawk l-arranġamenti.

2.   F'każ li jsiru ftehimiet bilaterali bħal dawn, l-Italja jew il-Greċja għandha tinnotifika lill-Kunsill u lill-Kummissjoni n-numru ta' applikanti li jridu jiġu rilokati lejn l-Istati assoċjati. Il-Kunsill għandu għalhekk jadatta, fuq proposta mill-Kummissjoni, l-allokazzjonijiet tal-Istati Membri l-oħra billi jnaqqashom proporzjonalment.

Artikolu 12

Rappurtar

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri u mill-aġenziji rilevanti, il-Kummissjoni għandha tirraporta lill-Kunsill kull sitt xhur dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Italja u mill-Greċja, il-Kummissjoni għandha tirrapporta wkoll lill-Kunsill kull sitt xhur dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet direzzjonali msemmija fl-Artikolu 8.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Hija għandha tapplika sas-26 ta' Settembru 2017.

3.   Hija għandha tapplika għal persuni li jaslu fit-territorju tal-Italja u l-Greċja mill-25 ta' Settembru 2015 sas-26 ta' Settembru 2017, kif ukoll għall-applikanti li jkunu waslu fit-territorju ta' dawk l-Istati Membri mill-24 ta' Marzu 2015 'il quddiem.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Settembru 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

J. ASSELBORN


(1)  Opinjoni tas-17 ta' Settembru 2015 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1523 tal-14 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u tal-Greċja (ĠU L 239, 15.9.2015, p. 146).

(3)  Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 31).

(4)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1560/2003 tat-2 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi determinat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-asil iddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz (ĠU L 222, 5.9.2003, p. 3).

(5)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 118/2014 tat- 30 ta' Jannar 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1560/2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi determinat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ppreżentata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz (ĠU L 39, 8.2.2014, p. 1).

(6)  Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 573/2007/KE u Nru 575/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/435/KE (ĠU L 150, 20.5.2014, p. 168).

(7)  Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 96).

(8)  Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 60).

(9)  Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (riformulazzjoni) (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 96).

(10)  Regolament (UE) Nru 603/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-istabbiliment tal-'Eurodac' għat-tqabbil tal-marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida u dwar talbiet għat-tqabbil ma' data tal-Eurodac mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 1).

(11)  Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (ĠU L 348, 24.12.2008, p. 98).

(12)  Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar standards għall-kwalifika ta' ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-refuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja, u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija (ĠU L 337, 20.12.2011, p. 9).

(13)  Direttiva2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 60).


ANNESS I

Allokazzjonijiet mill-Italja

 

Allokazzjoni skont l-Istat Membru (15 600 applikant rilokat)

Austria

462

Belġju

579

Bulgarija

201

Kroazja

134

Ċipru

35

Repubblika Ċeka

376

Estonja

47

Finlandja

304

Franza

3 064

Ġermanja

4 027

Ungerija

306

Latvja

66

Litwanja

98

Lussemburgu

56

Malta

17

Netherlands

922

Polonja

1 201

Portugall

388

Rumanija

585

Slovakkja

190

Slovenja

80

Spanja

1 896

Żvezja

567


ANNESS II

Allokazzjonijiet mill-Greċja

 

Allokazzjoni skont l-Istat Membru (50 400 applikant rilokat)

Austria

1 491

Belġju

1 869

Bulgarija

651

Kroazja

434

Ċipru

112

Repubblika Ċeka

1 215

Estonja

152

Finlandja

982

Franza

9 898

Ġermanja

13 009

Ungerija

988

Latvja

215

Litwanja

318

Lussemburgu

181

Malta

54

Netherlands

2 978

Polonja

3 881

Portugall

1 254

Rumanija

1 890

Slovakkja

612

Slovenja

257

Spanja

6 127

Żvezja

1 830


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/95


DEĊIŻJONI DELEGATA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1602

tal-5 ta' Ġunju 2015

dwar l-ekwivalenza tar-reġim ta' solvenza u prudenzjali għall-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fis-seħħ fl-Iżvizzera abbażi tal-Artikoli 172(2), 227(4) u 260(3) tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 172(2), 227(4) u 260(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2009/138/KE tistabbilixxi reġim prudenzjali u superviżorju bbażat fuq ir-riskju mmodernizzat għall-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fl-Unjoni Ewropea. L-applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva 2009/138/KE għall-assiguraturi u r-riassiguraturi fl-Unjoni ser tibda fl-1 ta' Jannar 2016.

(2)

Għalkemm id-Direttiva Solvibbiltà II se tiġi applikata għalkollox mill-1 ta' Jannar 2016, il-Kummissjoni tista' diġà taddotta din id-Deċiżjoni Delegata kif indikat mill-Artikolu 311 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

(3)

L-Artikolu 172 tad-Direttiva 2009/138/KE jirrigwarda l-ekwivalenza tar-reġim tas-solvenza ta' pajjiż terz applikat għal attivitajiet ta' riassigurazzjoni ta' impriżi li jkollhom l-uffiċċju prinċipali f'dak il-pajjiż terz. Determinazzjoni ta' ekwivalenza pożittiva tippermetti li kuntratti ta' riassigurazzjoni konklużi ma' impriżi li jkollhom l-uffiċċju prinċipali f'dak il-pajjiż terz jiġu trattati bl-istess mod bħal kuntratti ta' riassgurazzjoni konklużi ma' impriżi awtorizzati b'konformità ma' dik id-Direttiva.

(4)

L-Artikolu 227 tad-Direttiva 2009/138/KE jirrigwarda l-ekwivalenza għal assiguraturi ta' pajjiżi terzi li huma parti minn gruppi li għandhom il-kwartieri ġenerali tagħhom fl-Unjoni. Determinazzjoni ta' ekwivalenza pożittiva tippermeti lil tali gruppi, meta t-tnaqqis u l-aggregazzjoni jintuża bħala l-metodu ta' konsolidazzjoni għar-rapportar tal-grupp tagħhom, li jieħu kont tal-kalkulazzjoni tar-rekwiżiti tal-kapital u tal-kapital disponibbli (fondi proprji) skont ir-regoli tal-ġurisdizzjoni non-UE minflok jiġu kkalkulati fuq il-bażi tad-Direttiva 2009/138/KE, għall-finijiet li jiġu kkalkulati r-rekwiżit ta' solvenza tal-grupp u l-fondi proprji eliġibbli.

(5)

L-Artikolu 260 tad-Direttiva 2009/138/KE huwa relatat mal-ekwivalenza tal-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, li l-impriża prinċipali tagħhom ikollha l-uffiċċju prinċipali barra l-Unjoni. B'konformità mal-Artikolu 261(1) tad-Direttiva 2009/138/KE, fil-każ ta' determinazzjoni ta' ekwivalenza pożittiva, l-Istati Membri joqogħdu fuq is-superviżur tal-grupp ekwivalenti magħmul mill-awtoritajiet superviżorji tal-pajjiż terz.

(6)

Ir-reġim legali ta' pajjiż terz jitqies li huwa ekwivalenti għalkollox għal dak stabbiliti mid-Direttiva 2009/138/KE jekk ikun konformi mar-rekwiżiti li jipprovdu livell kumparabbli ta' protezzjoni tad-detenturi tal-poloz u l-benefiċjarji. Id-determinazjonijiet ta' ekwivalenza sħiħa skont l-Artikoli 172(2), 227(4) u 260(3) huma ta' durata illimitata sakemm ma jitħassrux.

(7)

Fid-9 ta' Marzu 2015 l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) tat parir skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) lill-Kummissjoni dwar is-sistema regolatorja u superviżorja għall-impriżi u gruppi ta' (ri)assigurazzjoni li jaħdmu fl-Iżvizzera. Il-parir tal-EIOPA huwa abbażi tal-qafas leġiżlattiv relevanti Żvizzeru, inkluż l-Att Superviżorju tas-Suq Finanzjarju Żvizzeru tat-22 ta' Ġunju 2007 (“FINMASA”), li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009, l-Att dwar is-Superviżjoni tal-Assigurazzjoni (“ISA”) tas-17 ta' Diċembru 2004, u l-Ordinanza dwar is-Superviżjoni tal-Assigurazzjoni (“ISO”) (3). Il-Kummissjoni bbażat il-valutazzjoni tagħha fuq l-informazzjoni mogħtija mill-EIOPA.

(8)

Meta jitqiesu d-dispożizzjonijiet tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/35 (4), b'mod partikolari l-Artikoli 378, 379 u 380, kif ukoll il-parir tal-EIOPA, għadd ta' kriterji għandhom jiġu applikati biex tiġi vvalutata l-ekwivalenza skont l-Artikoli 172(2), 227(4) u 260(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, rispettivament.

(9)

Dawk il-kriterji fihom ċerti rekwiżiti li huma komuni għal tnejn jew iktar mill-Artikoli 378, 379 u 380 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35, li huma validi fil-livell ta' impriżi ta' (ri)assigurazzjoni waħedhom (5) u fil-livell ta' gruppi ta' (ri)assigurazzjoni, u li jkopru l-oqsma tas-setgħat, is-solvenza, il-governanza, it-trasparenza, il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet, u t-trattar tal-informazzjoni kunfidenzjali, u l-impatt tad-deċiżjonijiet fuq l-istabbiltà finanzjarja.

(10)

L-ewwel, rigward il-mezzi, is-setgħat u r-responsabbiltajiet, is-superviżur tas-suq finanzjarju Żvizzeru (FINMA) effettivament għandu s-setgħa li jagħmel superviżjoni tal-attivitajiet ta' (ri)assigurazzjoni u jimponi s-sanzjonijiet jew jieħu azzjonijiet ta' nfurzar fejn meħtieġ, bħal li jirrevoka l-liċenzja tan-negozju ta' impriża, jew jibdel parti mill-ġestjoni, jew il-ġestjoni kollha kemm hi, tagħha. Il-FINMA għandha l-mezzi finanzjarji u umani meħtieġa, kif ukoll l-għarfien espert, il-kapaċitajiet u l-mandat neċessarji biex effettivament tipproteġi d-detenturi tal-poloz u l-benefiċjarji kollha.

(11)

It-tieni, rigward is-solvenza, il-valutazzjoni tat-Test tas-Solvenza Żvizzeru (SST) tal-pożizzjoni finanzjarja ta' impriżi jew gruppi ta' (ri)assigurazzjoni jistrieħ fuq prinċipji ekonomiċi sodi, u r-rekwiżiti tas-solvenza huma bbażati fuq valutazzjoni ekonomika tal-assi u l-obbligazzjonijiet kollha. L-SST jeħtieġ li l-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni jkollhom riżorsi finanzjarji adegwati u jistabbilixxi kriterji dwar provvedimenti tekniċi, investimenti, rekwiżiti ta' kapital (inkluż il-livell minimu tal-kapital) u fondi proprji, u jirrekjedi intervent fil-ħin mill-FINMA jekk ma jkunx hemm konformità mar-rekwiżiti ta' kapital jew jekk l-interessi tad-detenturi tal-poloz jiġu mhedda. Ir-rekwiżiti ta' kapital huma bbażati fuq ir-riskju, u jimmiraw li jaqbdu riskji kwantifikabbli. Meta riskju ma jkunx kwantifikat, jiġi indirizzat permezz ta' miżuri oħrajn: preżempju, r-riskji operazzjonali jiġu indirizzati kwalitattivament permezz tal-Valutazzjoni ta' Kwalità Żvizzera (SQA). Ir-rekwiżit ta' kapital ewlieni, magħruf bħala l-kapital fil-mira fl-SST, jiġi kkalkulat biex ikopri telf mhux mistenni li jiġi min-negozju eżistenti. Barra minn hekk, ir-rekwiżit kapitali minimu assolut (kapital minimu) għall-assiguraturi jvarja taħt l-SST skont il-linja operatorja tal-assigurazzjoni. Iż-żewġ rekwiżiti huma mill-inqas b'saħħithom daqs ir-rekwiżiti korrespondenti tad-Direttiva 2009/138/KE għal kull kombinazzjoni ta' linji operatorji tal-assiguraturi Żvizzeri preżenti. Fejn jidħlu l-mudelli, l-imprizi tal-assigurazzjonij jistgħu jużaw mudell standard jew, jekk meħtieġa mill-FINMA jew fuq inizjattiva tagħhom stess, mudell intern.

(12)

It-tielet, fir-rigward tal-governanza, ir-reġim ta' solvenza Żvizzeru jesiġi li l-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni għandu jkollhom sistema effettiva ta' governanza fis-seħħ, u jimponi fuqhom b'mod partikolari struttura organizzazzjonali ċara, rekwiżiti ta' kompetenza u idoneità għal dawk li effettivament qegħdin imexxu l-impriżi, proċess effettiv għat-trażmissjoni tal-informazzjoni fl-impriżi u lill-FINMA. Barra minn hekk, il-FINMA effettivament tagħmel superviżjoni tal-funzjonijiet u l-attivitajiet esternalizzati.

(13)

L-SST ukoll jitlob li l-impriżi u l-gruppi ta' (ri)assigurazzjoni iżommu l-funzjonijiet ta' ġestjoni tar-riskju, konformità, awditjar intern u attwarji. L-SST jimponi sistema ta' ġestjoni tar-riskju li kapaċi tidentifika, tkejjel, timmonitorja, timmaniġja u tirrapporta r-riskji, u sistema ta' kontroll intern effettiva. Ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2009/138/KE rigward l-awditjar intern u l-konformità għal impriżi waħedhom huma indirizzati b'mod sodisfaċenti mill-ISO, peress li din tirrinforza ir-rekwiżiti tal-ġestjoni tar-riskju, b'mod partikolari l-obbligu li jkun hemm funzjoni ta' konformità.

(14)

Ir-reġim fis-seħħ fl-Iżvizzera jeżiġi li bidliet lill-politika tan-negozju jew il-ġestjoni ta' impriżi jew gruppi ta' (ri)assigurazzjoni jew parteċipazzjonijiet kwalifikanti f'tali impriżi jew gruppi jridu jkunu konsistenti ma' mmaniġjar sod u prudenti. B'mod partikolari, l-akkwiżizzjonijiet, il-bidliet fil-pjan tan-negozju jew fil-parteċipazzjonijiet kwalifikanti ta' impriżi jew gruppi ta' (ri)assigurazzjoni jiġu notifikati lill-FINMA, li tista' tagħmel sanzjonijiet xierqa jekk ġustifikati, bħal pereżempju li tipprojbixxi akkwiżizzjoni.

(15)

Ir-raba', rigward it-trasparenza, l-impriżi u gruppi ta' (ri)assigurazzjoni huma meħtieġa jagħtu lill-FINMA kull informazzjoni meħtieġa għas-superviżjoni, u jippubblikaw, mill-inqas darba fis-sena, rapport fuq is-solvenza u l-kundizzjoni finanzjarja tagħhom. Ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2009/138/KE rigward id-divulgazzjoni pubblika huma indirizzat b'mod sodisfaċenti mill-ISO, peress li t-tipi ta' informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva li għandha tiġi divulgata huma konformi mad-Direttiva 2009/138/KE. Skont l-ISO, impriżi u gruppi ta' (ri)assigurazzjoni jridu jiddivulgaw l-attivitajiet ta' negozju tagħhom, il-prestazzjoni, il-ġestjoni tar-riskju, il-profil tar-riskju, u l-metodi użati għall-valutazzjoni rigward, b'mod partikolari, il-provvedimenti, il-ġestjoni kapitali, u s-solvenza.

(16)

Il-ħames, rigward is-segretezza professjonali u l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni, ir-reġim fis-seħħ fl-Iżvizzera għandu obbligi ta' segretezza professjonali fis-seħħ għall-persuni kollha li jaħdmu jew kienu jaħdmu għall-FINMA, inkluż awdituri u esperti li jaġixxu f'isem il-FINMA. Dawn l-obbligi jistipulaw ukoll li informazzjoni kunfidenzjali ma tistax tiġi ddivulgata ħlief f'forma aggregata jew imqassra, mingħajr ħsara għall-każi koperti mid-dritt kriminali. Barra minn hekk, il-FINMA tuża l-informazzjoni kunfidenzjali li tirċievi minn awtoritajiet superviżorji oħra biss biex twettaq dmirijietha u għall-għanijiet previsti fil-liġi. Ir-reġim fis-seħħ fl-Iżvizzera jesiġi wkolli li f'każ li impriża ta' (ri)assigurazzjoni tiġi ddikjarata falluta jew tkun obbligata li tiġi stralċata, tista' tiġi ddivulgata informazzjoni kunfidenzjali jekk din ma tikkonċernax partijiet terzi involuti fis-salvataġġ ta' dik l-impriża. Il-FINMA tista' taqsam informazzjoni kunfidenzjali li tkun irċeviet mingħand awtorità superviżorja oħra ma' awtoritajiet, korpi jew persuni koperti mill-obbligi ta' segretezza professjonali fl-Iżvizzera biss wara l-qbil espliċitu ta' dik l-awtorità superviżorja. Hija ffirmat Memoranda ta' Qbil mal-Istati Membri kollha tal-Unjoni għall-koordinazzjoni tal-kooperazzjoni internazzjonali, b'mod partikolari fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni kunfidenzjali.

(17)

Is-sitt, rigward l-impatt tad-deċiżjonijiet tagħha, FINMA u l-awtoritajiet Żvizzeri l-oħrajn li għandhom il-mandat li jiżguraw li s-swieq finanzjarji jaħdmu kif suppost, bħall-Bank Nazzjonali Żvizzeru u l-Ministeru tal-Finanzi, għandhom l-għodda biex jifhmu kif id-deċiżjonijiet se jaffettwaw l-istabbiltà tas-sistemi finanzjarji globalment, partikolarment waqt sitwazzjonijiet ta' emerġenza, u li jqisu l-effetti proċikliċi potenzjali tagħhom meta jseħħ ċaqliq eċċezzjonali fis-swieq finanzjarji. Skont ir-reġim fis-seħħ fl-Iżvizzera, isiru laqgħat regolari bejn l-awtoritajiet hawn fuq imsemmija biex dawn jiskambjaw l-informazzjoni dwar ir-riskji għall-istabbiltà finanzjarja u biex jikkoordinaw l-azzjoni. Dan iseħħ ukoll fuq livell internazzjonali, fejn pereżempju l-awtoritajiet Żvizzeri jagħmlu skambji mal-kulleġġi superviżorji tal-Istati Membri tal-Unjoni u l-EIOPA dwar kwistjonijiet ta' stabbiltà finanzjarja.

(18)

L-Artikoli 378 u 380 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35 ukoll jistipulaw kriterji speċifiċi rigward l-ekwivalenza għal-attivitajiet ta' riassigurazzjoni u għas-superviżjoni tal-gruppi.

(19)

Rigward il-kriterji speċifiċi għall-attivitajiet ta' riassigurazzjoni skont l-Artikolu 378 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35, il-bidu ta' negozju tar-riassigurazzjoni huwa soġġett għal-awtorizzazzjoni minn qabel mill-FINMA, u bil-kundizzjoni li jintlaħqu standards dettaljati li tistabbilixxi l-liġi. Kumpaniji ta' riassigurazzjoni captive huma koperti mir-reġim tas-solvenza fis-seħħ fl-Iżvizzera skont l-ISO.

(20)

Rigward il-kriterji speċifiċi għas-superviżjoni tal-gruppi skont l-Artikolu 380 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35, il-FINMA għandha s-setgħa li tiddetermina liema impriżi jaqgħu fl-ambitu tas-superviżjoni fuq livell ta' grupp, u li tagħmel superviżjoni ta' impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni li huma parti minn grupp. Il-FINMA tissorvelja l-impriżi ta' (ri)assigurazzjoni kollha li fuqha, kif definit fl-Artikolu 212(1)(a) tad-Direttiva 2009/138/KE, impriża parteċipi teżerċita influwenza dominanti jew sinifikanti.

(21)

Il-FINMA hija kapaċi tivvaluta l-profil tar-riskju, il-pożizzjoni finanzjarja u s-solvenza ta' impriżi ta' (ri)assigurazzjoni li huma parti minn grupp u l-istrateġija tan-negozju ta' dak il-grupp.

(22)

Skont ir-reġim fis-seħħ fl-Iżvizzera, ir-regoli tar-rapportar u tal-kontabilità jippermettu l-monitoraġġ ta' tranżazzjonijiet fost l-impriżi ta' grupp u konċentrazzjonijiet tar-riskju, li l-gruppi ta' (ri)assigurazzjoni jridu jirrapportaw mill-inqas kull sena.

(23)

Skont ir-reġim fis-seħħ fl-Iżvizzera, il-FINMA tillimita l-użu tal-fondi proprji ta' impriża ta' (ri)assigurazzjoni jekk dawn ma jkunux jistgħu jsiru effettivament disponibbli biex ikopru r-rekwiżit ta' kapital tal-impriża parteċipi li għaliha s-solvenza tal-grupp tiġi kkalkulata. Il-kalkulazzjoni tas-solvenza tal-grupp twassal għal riżultati li huma mill-inqas ekwivalenti għar-riżultati tal-metodi stabbiliti fl-Artikoli 230 u 233 tad-Direttiva 2009/138/KE, mingħajr għadd doppju tal-fondi proprji u wara li kreazzjoni intragrupp tal-kapital permezz tal-finanzjament reċiproku tiġi eliminata. Iktar fid-dettal, anke jekk ma jkunx hemm proporzjon tas-solvenza tal-grupp bħal kif hemm fl-Artikoli 230 u 233 tad-Direttiva 2009/138/KE imma serje ta' proporzjonijiet ta' solvenza għal kull entità fi grupp, dik is-serja tiġbor l-interazzjonijiet kollha bejn l-entitajiet tal-grupp u għalhekk tieħu kont tal-istruttura tal-grupp.

(24)

Għaldaqstant, peress li jissodisfa l-kriterji kollha stabbiliti fl-Artikoli 378, 379 u 380 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35, ir-reġim regolatorju u superviżorju fis-seħħ fl-Iżvizzera għal impriżi u gruppi ta' (ri)assigurazzjoni jitqies li il-kriterji għall-ekwivalenza sħiħa stipulati fl-Artikoli 172(2), 227(4) u 260(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

(25)

Il-Kummissjoni tista' tagħmel rieżami speċifiku b'rabta ma' pajjiż terz jew territorju individwali fi kwalunkwe żmien barra r-rieżami ġenerali, meta żviluppi rilevanti jagħmluh neċessarju li l-Kummissjoni tirrivaluta l-għarfien mogħti minn din id-deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha tkompli timmonitorja, bl-assistenza teknika tal-EIOPA, l-evoluzzjoni tar-reġim fis-seħħ fl-Iżvizzera u l-issodisfar tal-kundizzjonijiet li fuq il-bażi tagħhom ittieħdet din id-Deċiżjoni.

(26)

Id-Direttiva 2009/138/KE tapplika mill-1 ta' Jannar 2016. Din id-Deċiżjoni għalhekk għandha wkoll tagħti l-ekwivalenza lir-reġim ta' solvenza u prudenzjali fis-seħħ fl-Iżvizzera sa minn dik id-data.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Mill-1 ta' Jannar 2016, ir-reġim tas-solvenza fis-seħħ fl-Iżvizzera li japplika għall-attivitajiet ta' riassigurazzjoni ta' impriżi li għandhom l-uffiċċju prinċipali fl-Iżvizzera jitqies ekwivalenti għar-rekwiżiti tat-Titolu I tad-Direttiva 2009/138/KE.

Artikolu 2

Mill-1 ta' Jannar 2016, ir-reġim tas-solvenza fis-seħħ fl-Iżvizzera li japplika għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni li għandhom l-uffiċċju prinċipali fl-Iżvizzera jitqies ekwivalenti għar-rekwiżiti tat-Titolu I tal-Kapitolu VI tad-Direttiva 2009/138/KE.

Artikolu 3

Mill-1 ta' Jannar 2016, ir-reġim prudenzjali fis-seħħ fl-Iżvizzera li japplika għas-superviżjoni tal-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fi grupp jitqies ekwivalenti għar-rekwiżiti tat-Titolu II tad-Direttiva 2009/138/KE.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

(3)  L-ISO ġie adottat mill-Kunsill Federali Żvizzeru fil-25 ta' Marzu 2015 u jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2015.

(4)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/35 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 12, 17.1.2015, p. 1).

(5)  F'dan l-att, nispeċifikaw jekk inqisux impriża tal-assigurazzjoni fil-livell individwali (“waħedhom”) jew fuq livell ta' grupp. Impriżi waħedhom jistgħu jew ma jistgħux ikunu parti minn gruppi.


24.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 248/99


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1603

tat-13 ta' Awwissu 2015

dwar miżura meħuda minn Spanja f'konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE li tirtira mis-suq tip ta' mezzi li jgħinu lil dak li jkun iżomm f'wiċċ l-ilma waqt l-għawm

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE tal-21 ta' Diċembru 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward l-apparat personali protettiv (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Billi:

(1)

L-awtoritajiet Spanjoli nnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b'miżura ta' rtirar mis-suq li għandha x'taqsam ma' mezzi li jgħinu lil dak li jkun iżomm f'wiċċ l-ilma waqt l-għawm tat-tip Delphin schwimmscheiben- Typ Super, immanifatturati minn Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192 Niddatal, il-Ġermanja. Il-prodott kellu l-marka KE f'konformità mad-Direttiva 89/686/KEE, wara li ġie ttestjat u eżaminat skont it-tip f'konformità mal-istandard armonizzat EN 13138-1:2008 Mezzi li jgħinu lil dak li jkun iżomm f'wiċċ l-ilma waqt l-għawmParti 1: Rekwiżiti ta' sikurezza u metodi ta' ttestjar ta' mezzi li jgħinu lil dak li jkun iżomm f'wiċċ l-ilma waqt l-għawm li jintlibsu, maħruġa mill-Korp Notifikat Ġermaniz TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197). Il-prodott huwa meqjus li huwa tagħmir protettiv personali u huwa kklassifikat fil-kategorija II.

(2)

In-notifika saret wara li ġie rrapportat aċċident: wara sessjoni tal-għawm, meta l-ġenituri kienu qed jiġbru l-affarijiet personali tagħhom qabel jitilqu lejn id-dar, tifel gidem waħda mid-diski, u nqalgħet biċċa żgħira minnha u belagħha bil-konsegwenza li kellu bżonn l-għajnuna medika u li jittieħed l-isptar.

(3)

L-awtoritajiet Spanjoli ordnaw l-irtirar tal-prodott mis-suq. Il-miżura kienet motivata bl-applikazzjoni mhux sodisfaċenti tal-istandards imsemmija fl-Artikolu 5 tad Direttiva 89/686/KEE, b'mod partikolari l-istandard armonizzat EN 13138-1:2008 Mezzi li jgħinu lil dak li jkun iżomm f'wiċċ l-ilma waqt l-għawmParti 1: Rekwiżiti ta' sikurezza u metodi ta' ttestjar ta' mezzi li jgħinu lil dak li jkun iżomm f'wiċċ l-ilma waqt l-għawm li jintlibsu, il-klawżola 5.4.2, Partijiet żgħar, relatati ma' rekwiżiti bażiċi ta' saħħa u sikurezza tal-punt 1.2.1 tal-Anness II tad-Direttiva 89/686/KEE, Nuqqas ta' riskji u fatturi oħra 'inerenti' li joħolqu l-problemi. Il-klawżola 5.4.2 tal-istandard EN 13138-1 teħtieġ li l-partijiet iż-żgħar imwaħħla jkunu jifilħu għal tiġbid ta' (90 ± 2) N fid-direzzjoni li x'aktarx tkun l-aktar waħda li ċċedi malajr mingħajr ma jinqalgħu mill-oġġett. Il-partijiet li jistgħu jinqalgħu m'għandhomx jiffittjaw kompletament fiċ-ċilindru għall-ittestjar tal-partijiet iż-żgħar, li l-ittestjar tagħhom irid ikun skont l-istandard EN 71-1.

(4)

L-awtoritajiet Spanjoli indikaw li, wara li twettqu t-testijiet tat-tensjoni skont l-istandard armonizzat EN 13138-1: 2008, ġie żvelat li l-partijiet iż-żgħar jistgħu jinqalgħu minn mal-prodott, u jinbelgħu minn tfal żgħar li għalihom huwa maħsub il-prodott. Il-livell tal-ġibda fejn partijiet żgħar ta' dan it-tip inqalgħu irriżulta dejjem inqas minn 90 N u dawn kienu jiffittjaw kompletament fiċ-ċilindru għall-ittestjar tal-partijiet iż-żgħar. L-awtoritajiet Spanjoli kkunsidraw li l-klawżola 5.4.2 ta' dak l-istandard mhijiex limitata biss għal partijiet żgħar imwaħħla, iżda għall-partijiet żgħar b'mod ġenerali. Huma użaw “tagħmir għall-ittestjar b'gidma” skont it-testijiet definiti fl-istandards EN 12227:2010 Playpens għall-użu domestikuRekwiżiti tas-sikurezza u metodi għall-ittestjar u EN 716-2:2008 GħamaraSodod żgħar u sodod żgħar li jintwew għat-tfal għall-użu domestikuParti 2: Metodi ta' ttestjar.

(5)

L-awtoritajiet Ġermaniżi ma jaqblux mal-valutazzjoni tar-riskju mwettqa mill-awtoritajiet Spanjoli, peress li l-metodu ta' ittestjar użat ma kienx kompatibbli mal-użu prattiku tat-tagħmir. Fl-opinjoni tagħhom, il-klawżola 5.4.2 tal-istandard EN 13138-1 tkopri biss il-partijiet żgħar imwaħħla. L-awtoritajiet Ġermaniżi sostnew li l-prodott ma jippreżenta l-ebda riskju serju, peress li mhuwiex ġugarell u x-xenarju ta' riskju, kif deskritt mill-awtoritajiet Spanjoli, mhuwiex realistiku.

(6)

Il-manifattur ukoll ikkuntesta l-metodu tat-test użat mill-awtoritajiet Spanjoli. Waqt l-eżami tat-tip KE tal-prodott, il-korp notifikat ma wettaqx test minnhom skont il-klawżola 5.4.2 tal-istandard EN 13138-1 bir-rimarka li l-prodott ma kellux partijiet żgħar imwaħħla.

(7)

Wara n-notifika, il-manifattur talab lill-korp notifikat biex iwettaq test addizzjonali tat-tensjoni skont il-klawżola 8.5.2.2 tal-istandard EN 1888:2012 Oġġetti ta' kura tat-tfalTrasport bir-roti għat-tfalRekwiżiti ta' sigurtà u metodi ta' ttestjar, bl-użu ta' “tagħmir għall-ittestjar b'gidma” deskritt fil-klawżola 5.7 ta' dak l-istandard, li huwa identiku għat-“tagħmir għall-ittestjar b'gidma” deskritt fl-istandards EN 716-2 u EN 12227. L-ebda parti żgħira ma setgħet tinqala' minn mal-prodott. Barra minn hekk, il-Korp Notifikat wettaq test ta' segwitu li wera li l-ebda partijiet ma nqalgħu meta l-apparat ġie soġġett għal forza ta' tensjoni ta' 90N, test li jixbah il-metodu ta' ttestjar għal partijiet żgħar fl-istandard EN 71-1 Is-sikurezza tal-ġugarelliParti 1: Kwalitajiet mekkaniċi u fiżiċi.

(8)

Il-Kummissjoni talbet l-assistenza teknika ta' esperti sabiex jevalwaw il-kwistjonijiet ewlenin involuti fil-każ. Studju estern imwettaq minn esperti tekniċi li kkonkluda li ittestjar b'partijiet żgħar imwaħħla biss huwa biżżejjed biex juri konformità mar-rekwiżit bażiku tas-saħħa u s-sigurtà stabbilit fil-punt 1.2.1 tal-Anness II tad-Direttiva 89/686/KEE.

(9)

L-istandard EN 13138-1 ma jipprevedix metodu ċar ta' ttestjar għall-ittestjar ta' partijiet żgħar imwaħħla. Fid-dawl ta' din l-ambigwità, kellha ssir għażla minn fost il-metodi ta' ttestjar xierqa disponibbli, filwaqt li titqies in-natura tal-prodott. L-awtoritajiet Spanjoli applikaw il-metodu ta' ttestjar li dehrilhom li kien l-aktar xieraq biex jivvalutaw ir-riskji li jista' jippreżenta l-prodott. L-esperti tekniċi, madankollu, ikkonkludew li l-metodu ta' ttestjar applikat mill-awtoritajiet Spanjoli ma kienx xieraq.

(10)

It-test tat-tensjoni mwettaq mill-korp notifikat Ġermaniż jista' jitqies bħala l-uniku metodu ta' ttestjar rilevanti f'dan il-każ. Għalhekk, it-test tal-eżami tat-tip KE huwa validu u l-analiżi tal-eżami tat-tip KE mogħtija mill-korp notifikat saret b'mod korrett.

(11)

Skont l-istatistika disponibbli dwar għajnuniet għall-għawm magħmula minn materjal li jżomm f'wiċċ l-ilma minnu nnifsu fis-suq u aċċidenti, tista' tinġibed konklużjoni li għajnuniet għall-għawm magħmula minn materjal li jżomm f'wiċċ l-ilma minnu nnifsu ma joħolqux xi riskju partikolari ta' fgar meta użati skont l-iskop maħsub tagħhom u skont il-kundizzjonijiet previsti tal-użu tagħhom. Dawn il-prodotti huma maħsuba biex jintużaw biss fl-ilma,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-miżura meħuda mill-awtoritajiet Spanjoli li jirtiraw mis-suq mezzi li jgħinu lil dak li jkun iżomm f'wiċċ l-ilma waqt l-għawm tat-tip Delphin schwimmscheiben- Typ Super, immanifatturati minn Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192 Niddatal, il-Ġermanja, mhijiex ġustifikata.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, it-13 ta' Awwissu 2015.

Għall-Kummissjoni

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 399, 30.12.1989, p. 18.