ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 163

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
30 ta' Ġunju 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1018 tad-29 ta' Ġunju 2015 li jistabbilixxi lista ta' klassifikazzjoni tal-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili li għandhom jiġu rapportati b'mod mandatorju skont ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1019 tad-29 ta' Ġunju 2015 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1106/2013 li jimponi dazju antidumping definittiv u li jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti wajers tal-azzar inossidabbli li joriġinaw mill-Indja, li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 861/2013 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv u li jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti wajers tal-azzar inossidabbli li joriġinaw mill-Indja u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/49

18

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1020 tad-29 ta' Ġunju 2015 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparat tal-Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ tal-bajd u għal speċijiet minuri ta' tjur imrobbija għall-bajd (detentur tal-awtorizzazzjoni Kemin Europa N.V.) ( 1 )

22

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1021 tad-29 ta' Ġunju 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

25

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1022 tad-29 ta' Ġunju 2015 li jiffissa l-koeffiċjent ta' allokazzjoni applikabbli għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa għall-perjodu mill-1 ta' Lulju 2015 sat-30 ta' Ġunju 2016 fil-qafas tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 431/2008 għal-laħam iffriżat tal-annimali bovini

27

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1023 tal-15 ta' Ġunju 2015 li tawtorizza lil ċerti Stati Membri li jaċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri

29

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1024 tal-15 ta' Ġunju 2015 li tawtorizza lil ċerti Stati Membri li jaċċettaw. fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni ta' Singapore għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri

32

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1025 tad-19 ta' Ġunju 2015 li tirrevoka d-Deċiżjoni 2013/319/UE dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv f'Malta

35

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1026 tad-19 ta' Ġunju 2015 li tirrevoka d-Deċiżjoni 2009/589/KE dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv fil-Polonja

37

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1027 tat-23 ta' Ġunju 2015 dwar ir-regoli applikabbli għall-esperti sekondati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/829/KE

40

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1028 tas-26 ta' Ġunju 2015 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/UE li tissospendi temporanjament l-importazzjonijiet mill-Bangladexx ta' oġġetti tal-ikel li fihom il-weraq Betel (Piper betle) jew li jikkonsistu minnu, fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħha (notifikata bid-dokument C(2015) 4187)  ( 1 )

53

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1029 tad-19 ta' Ġunju 2015 bil-għan li s-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv tal-amministrazzjoni pubblika fir-Renju Unit tinġieb fi tmiemha

55

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1018

tad-29 ta' Ġunju 2015

li jistabbilixxi lista ta' klassifikazzjoni tal-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili li għandhom jiġu rapportati b'mod mandatorju skont ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar ir-rapportar, l-analiżi u s-segwitu ta' okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 u (KE) Nru 1330/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 jirrikjedi li jiġu stabbiliti sistemi ta' rapportar tal-okkorrenzi fil-livelli tal-organizzazzjoni, l-Istat Membru u l-Unjoni, maħsuba għall-informazzjoni rilevanti kollha tas-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili li għandha tiġi rapportata, miġbura, maħżuna, protetta, skambjata, disseminata, analizzata u segwita. Barra minn hekk, fih previst regoli li jillimitaw l-użu tal-informazzjoni miġbura għat-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni u l-protezzjoni xierqa tar-rapportatur u ta' persuni oħrajn imsemmija fir-rapporti tal-okkorrenza bil-ħsieb li tkun żgurata disponibbiltà kontinwata tal-informazzjoni tas-sikurezza. Ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 japplika għall-inġenji tal-ajru kollha definiti u koperti minn dak ir-Regolament, inkluż inġenji tal-ajru misjuqa mill-piloti kif ukoll Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod.

(2)

Skont l-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 4(5) tar-Regolament (UE) Nru 376/2014, il-Kummissjoni hija meħtieġa tadotta lista li tikklassifika l-okkorrenzi li għandha ssir referenza għalihom meta jiġu rapportati l-okkorrenzi, skont sistemi ta' rapportar mandatorji stabbiliti f'dak ir-Regolament, u li jidħlu fil-kategoriji tal-Artikolu 4(1) ta' dak ir-Regolament. Għandu jkun hemm tieni lista li jkun fiha, skont it-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 4(5) tar-Regolament (UE) Nru 376/2014, klassifikazzjoni tal-okkorrenzi applikabbli għall-inġenji tal-ajru apparti minn inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni. Din it-tieni lista, fejn jixraq, għandha tiġi adattata għall-ispeċifiċitajiet ta' dak is-settur tal-avjazzjoni.

(3)

Id-diviżjoni f'kategoriji tal-okkorrenzi li għandhom jiġu rapportati previsti fir-Regolament (UE) Nru 376/2014 ġiet stabbilita sabiex tippermetti l-identifikazzjoni, minn persuni maħtura permezz ta' dak ir-Regolament, tal-okkorrenzi li għandhom jiġu rapportati minn kull wieħed minnhom. F'konformità ma' dak l-għan, il-listi tal-okkorrenzi għandhom jiġu diviżi skont il-kategoriji li r-rapportaturi għandhom jirreferu għalihom, f'konformità mas-sitwazzjoni rispettiva tagħhom, skont ir-Regolament (UE) Nru 376/2014.

(4)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-klassifikazzjoni dettaljata tal-okkorrenzi li għandha ssir referenza għalihom matul ir-rapportar, permezz ta' sistemi ta' rapportar mandatorji, l-okkorrenzi skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 376/2014 hija stipulata fl-Annessi I sa V ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-15 ta' Novembru 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 122, 24.4.2014, p. 18.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1).


ANNESS I

OKKORRENZI MARBUTA MAL-OPERAT TAL-INĠENJU TAL-AJRU

Rimarka: Dan l-Anness huwa strutturat f'tali mod li l-okkorrenzi pertinenti huma marbuta mal-kategoriji tal-attivitajiet li matulhom jiġu osservati normalment, skont l-esperjenza, sabiex jiffaċilitaw ir-rapportar ta' dawk l-okkorrenzi. Madankollu, din il-preżentazzjoni ma tridx tinftiehem li tfisser li l-okkorrenzi ma jridux jiġu rrapportati fil-każ li jokkorru barra mill-kategorija tal-attivitajiet li magħhom huma marbuta fil-lista.

1.   OPERAZZJONIJIET TAL-AJRU

1.1.   Tħejjija għat-titjira

(1)

Użu ta' dejta skorretta jew entrati żbaljati fit-tagħmir użat għan-navigazzjoni jew kalkoli tal-prestazzjoni li pperikolaw jew setgħu pperikolaw l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(2)

Ġarr jew attentat ta' ġarr ta' oġġetti perikolużi f'kontravenzjoni tal-leġiżlazzjonijiet applikabbli inkluż tikkettar, imballaġġ u ġestjoni skorretti ta' oġġetti perikolużi.

1.2.   Tħejjija tal-inġenju tal-ajru

(1)

Tip ta' fjuwil skorrett jew fjuwil kontaminat.

(2)

Trattament skorrett, mhux adegwat jew li ma sarx għat-tneħħija tas-silġ/ta' kontra s-silġ.

1.3.   Tlugħ u nżul

(1)

Eskursjoni tat-taxiway jew tar-runway.

(2)

Inkursjoni reali jew potenzjali tat-taxiway jew tar-runway.

(3)

Inkursjoni taż-Żona ta' Tlugħ u ta' Avviċinament Finali (FATO).

(4)

Kwalunkwe tluq miċħud.

(5)

Inabbiltà li tinkiseb il-prestazzjoni meħtieġa jew mistennija matul it-tlugħ, id-dawran jew l-inżul.

(6)

Tlugħ reali jew attentat ta' tlugħ, avviċinament jew inżul b'setting tal-konfigurazzjoni skorrett.

(7)

Ħabta mad-denb, il-pala/ġewnagħ jew il-gondola matul it-tlugħ jew l-inżul.

(8)

Avviċinament jitkompla kontra l-kriterji tal-avviċinament stabbiliti mill-operatur tal-ajru.

(9)

Tkomplija ta' avviċinament strumentali taħt il-minimi ppubblikati b'referenzi viżivi inadegwati.

(10)

Inżul bi prekawzjoni jew sfurzat.

(11)

Inżul qasir jew twil.

(12)

Inżul f'daqqa.

1.4.   Kwalunkwe fażi tat-titjira

(1)

Telf tal-kontroll.

(2)

Inġenju tal-ajru instabbli, li jaqbeż l-orjentazzjoni normali tal-iskrun, l-angolu ta' inklinazzjoni laterali jew veloċità fl-ajru mhux adattata għall-kundizzjonijiet.

(3)

Devjazzjoni fl-altitudni.

(4)

Attivazzjoni ta' kwalunke protezzjoni tal-pakkett tat-titjira, inkluż twissija ta' waqfien, vibratur tal-istikka, imbutatur tal-istikka jew protezzjonijiet awtomatiċi.

(5)

Devjazzjoni mhux intenzjonata mit-trajettorja intenzjonata jew assenjata tal-inqas minn darbtejn tal-prestazzjoni tan-navigazzjoni meħtieġa jew 10 mili nawtiċi.

(6)

Qabża tal-limitu tal-manwal tat-titjira tal-inġenju tal-ajru.

(7)

Operat b'setting ħażin tal-altimeter.

(8)

Okkorrenzi tal-blast tal-ġett jew tal-kurrent tal-arja tar-rotor jew tal-prop li pperikolaw jew setgħu pperikolaw l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(9)

Miżinterpretazzjoni tal-modalità awtomatizzata jew ta' kwalunkwe informazzjoni tal-kabina tal-ekwipaġġ fornuta lill-ekwipaġġ tat-titjira li pperikolat jew setgħat ipperikolat l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

1.5.   Tipi oħrajn ta' okkorrenzi

(1)

Rilaxx mhux intenzjonat ta' merkanzija jew tagħmir ieħor li jinġarr fuq barra.

(2)

Telf ta' sensibilizzazzjoni tas-sitwazzjoni (inkluż sensibilizzazzjoni tal-ambjent, il-modalità u s-sistema, id-diżorjentazzjoni spazjali, u l-orizzont temporali).

(3)

Kwalunkwe okkorrenza fejn il-prestazzjoni umana kkontribwiet direttament jew setgħat ikkontribwiet għal aċċident jew inċident serju.

2.   OKKORRENZI TEKNIĊI

2.1.   Struttura u sistemi

(1)

Telf ta' kwalunkwe parti tal-istruttura tal-inġenju tal-ajru matul it-titjira.

(2)

Telf ta' sistema.

(3)

Telf tal-assigurazzjoni ta' sostenn ta' sistema.

(4)

Tnixxija ta' kwalunkwe fluwidu li rriżultat f'periklu ta' nirien jew f'kontaminazzjoni possibbilment perikoluża tal-istruttura, tas-sistemi jew tat-tagħmir tal-inġenju tal-ajru, jew pperikolat jew setgħat ipperikolat l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(5)

Funzjonamenti ħżiena jew difetti fis-sistema tal-fjuwil, li kellhom effett fuq l-għoti u/jew id-distribuzzjoni tal-fjuwil.

(6)

Funzjonament ħażin jew difett ta' kwalunkwe sistema ta' indikazzjoni meta dawn jirriżultaw f'indikazzjonijiet li jtellfu lill-ekwipaġġ.

(7)

Funzjonament anormali tal-kontrolli tat-titjira bħal kontrolli asimetriċi jew imwaħħlin/iġġamjati (pereżempju: refa' (flaps/slats), reżistenza tal-arja (spoilers), apparat tal-kontroll tal-orjentazzjoni (ailerons, kontrolluri tat-tlugħ tal-inġenju tal-ajru, tmun)).

2.2.   Propulsjoni (inkluż magni, skrejjen u sistemi tar-rotor) u unitajiet ta' potenza awżiljarja (APUs)

(1)

Telf jew funzjonament ħażin sinifikanti ta' kwalunkwe parti jew kontroll ta' skrun, rotor jew powerplant.

(2)

Ħsara jew telf tar-rotor jew tat-trażmissjoni prinċipali/tad-denb u/jew tas-sistemi ekwivalenti.

(3)

Flameout, matul l-għeluq ta' titjira ta' kwalunkwe magna jew APU meta meħtieġa (pereżempju: ETOPS (Operazzjonijiet fuq firxa kbira tal-inġenju tal-ajru b'żewġ magni), MEL (Lista tat-Tagħmir Minimu)).

(4)

Magna li topera limitazzjoni ta' skorriment, inkluż veloċità eċċessiva jew inabbiltà li tiġi kkontrollata l-veloċità ta' kwalunkwe komponent ta' rotazzjoni b'veloċità għolja (pereżempju: APU, air starter, magna taċ-ċiklu tal-arja, mutur tat-turbini tal-arja, skrun jew rotor).

(5)

Telf jew funzjonament ħażin ta' kwalunkwe parti ta' magna, powerplant, APU jew trażmissjoni li jirriżulta f'waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)

is-sistema tal-forza propulsiva invertita tonqos milli topera kif suppost;

(b)

inabbiltà li jiġu kkontrollati l-qawwa, il-forza propulsiva jew rpm (revoluzzjonijiet kull minuta);

(c)

nuqqas ta' konteniment ta' komponenti/frak.

3.   INTERAZZJONI MA' SERVIZZI TAN-NAVIGAZZJONI TAL-AJRU (ANS) U ĠESTJONI TAT-TRAFFIKU TAL-AJRU (ATM)

(1)

Approvazzjoni mhux sikura tal-ATC (Kontroll tat-Traffiku tal-Ajru).

(2)

Telf prolongat ta' komunikazzjoni mal-ATS (Servizz tat-Traffiku tal-Ajru) jew Unità ATM.

(3)

Struzzjonijiet konfliġġenti minn Unitajiet ATS differenti li potenzjalment jistgħu jwasslu għal telf ta' separazzjoni.

(4)

Miżinterpretazzjoni tal-komunikazzjoni bir-radju li pperikolat jew setgħat ipperikolat l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(5)

Devjazzjoni intenzjonata mill-istruzzjoni tal-ATC li pperikolat jew setgħat ipperikolat l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

4.   EMERĠENZI U SITWAZZJONIJIET KRITIĊI OĦRAJN

(1)

Kwalunkwe avveniment li jwassal għad-dikjarazzjoni ta' emerġenza (sejħa “MAYDAY” jew “PAN”).

(2)

Kwalunkwe ħruq, tidwib, duħħan, dħaħen, arcing, tisħin żejjed, nirien jew splużjoni.

(3)

Arja kontaminata fil-kabina tal-ekwipaġġ jew fil-kompartiment tal-passiġġieri li pperikolat jew setgħat ipperikolat l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(4)

Nuqqas ta' applikazzjoni korretta tal-proċedura mhux normali jew tal-emerġenza mill-ekwipaġġ tat-titjira jew tal-kabina biex jittrattaw emerġenza.

(5)

Użu ta' kwalunkwe tagħmir tal-emerġenza jew proċedura mhux normali li taffettwa l-prestazzjoni matul it-titjira jew fl-inżul.

(6)

Nuqqas ta' kwalunkwe sistema jew tagħmir tal-emerġenza jew ta' salvataġġ li pperikolat jew setgħat ipperikolat l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(7)

Pressjoni tal-kabina inkontrollabbli.

(8)

Kwantità tal-fjuwil kritikalment baxxa jew kwantità tal-fjuwil fid-destinazzjoni inqas mir-riżerva finali meħtieġa tal-fjuwil.

(9)

Kwalunkwe użu tas-sistema tal-ossiġenu tal-ekwipaġġ mill-ekwipaġġ.

(10)

Inkapaċitar ta' kwalunkwe membru tat-titjira jew tal-ekwipaġġ tal-kabina li jirriżulta fi tnaqqis taħt il-komplement minimu tal-ekwipaġġ iċċertifikat.

(11)

Eżawriment tal-ekwipaġġ li jkollha impatt jew potenzjalment jkollha impatt fuq l-abbiltà tagħhom li jwettqu d-doveri tagħhom tat-titjira b'mod sikur.

5.   AMBJENT ESTERN U METEOROLOĠIJA

(1)

Ħabta jew kważi ħabta, fuq l-art jew fl-ajru, ma' inġenju tal-ajru ieħor, fuq terren jew ma' ostaklu (1).

(2)

ACAS RA (Sistema għall-Evitar ta' Kolliżjonijiet fl-Ajru, Riżoluzzjoni Konsultattiva).

(3)

Attivazzjoni ta' sistema awtentika ta' ħabta mal-art bħal “twissija” GPWS (Sistema ta' Twissija ta' Qrubija lejn l-Art)/TAWS (Sistema ta' Sensibilizzazzjoni u Twissija ta' Terren).

(4)

Ħabta ma' annimali selvaġġi inkluż ħabta ma' għasfur.

(5)

Ħsara/frak minn oġġett barrani (FOD).

(6)

Sejba mhux mistennija ta' kundizzjonijiet ħżiena tas-superfiċe tar-runway.

(7)

Sejba ta' turbolenza tar-radda.

(8)

Interferenza mal-inġenju tal-ajru minn armi tan-nar, logħob tan-nar, tajri, illuminazzjoni bil-laser, dawl qawwi ħafna, lasers, sistemi ta' inġenji tal-ajru ppilotati mill-bogħod, mudelli ta' inġenji tal-ajru jew mezzi simili.

(9)

Sajjetta li rriżultat fi ħsara lill-inġenju tal-ajru jew telf jew funzjonament ħażin ta' kwalunkwe sistema tal-inġenju tal-ajru.

(10)

Sejba ta' silġ li rriżultat fi ħsara lill-inġenju tal-ajru jew telf jew funzjonament ħażin ta' kwalunkwe sistema tal-inġenju tal-ajru.

(11)

Sejba ta' turbolenza severa jew kwalunkwe sejba oħra li jiltaqa' magħha li tirriżulta f'korriment għal min jinsab fl-inġenju tal-ajru jew fejn l-inġenju tal-ajru ikun meqjus li jirrikjedi “verifika tat-turbolenza”.

(12)

Sejba ta' varjazzjonijiet sinifikanti fir-riħ jew maltempata li pperikolaw jew setgħu pperikolaw l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(13)

Sejba ta' silġ li tirriżulta f'diffikultajiet ta' mmaniġjar, ħsara lill-inġenju tal-ajru jew telf jew funzjonament ħażin ta' kwalunkwe sistema tal-inġenju tal-ajru.

(14)

Sejba ta' rmied volkaniku.

6.   SIGURTÀ

(1)

Theddida ta' bomba jew hijack.

(2)

Diffikultà biex jiġu kkontrollati passiġġieri intossikati, vjolenti jew li ma jirrispettawx ir-regoli.

(3)

Sejba ta' passiġġier klandestin.


(1)  L-ostaklu jinkludi vettura.


ANNESS II

OKKORRENZI RELATATI MA' KUNDIZZJONIJIET TEKNIĊI, MANUTENZJONI U TISWIJA TAL-INĠENJU TAL-AJRU

1.   MANIFATTURA

Prodotti, partijiet jew tagħmir rilaxxati mill-organizzazzjoni tal-produzzjoni b'devjazzjonijiet mid-dejta applikabbli tad-disinn li tista' twassal għal kundizzjoni potenzjalment mhux sikura kif identifikat mid-detentur taċ-ċertifikat tat-tip jew l-approvazzjoni tad-disinn.

2.   DISINN

Kwalunkwe nuqqas, funzjonament ħażin, difett jew okkorrenza oħra relatati ma' prodott, parti jew tagħmir li rriżultaw jew jistgħu jirriżultaw f'kundizzjoni mhux sikura.

Rimarka: Din il-lista hija applikabbli għal okkorrenzi li jokkorru fuq prodott, parti jew tagħmir kopert miċ-ċertifikat tat-tip, ċertifikat tat-tip ristrett, ċertifikat tat-tip supplimentari, awtorizzazzjoni ETSO, approvazzjoni ta' disinn ta' tiswija kbira jew kwalunkwe approvazzjoni rilevanti oħra kkunsidrata li tkun inħarġet skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012 (1).

3.   MANUTENZJONI JEW ĠESTJONI KONTINWATA TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

(1)

Ħsara strutturali serja (pereżempju: xquq, deformazzjoni permanenti, delaminazzjoni, debonding, ħruq, użu eċċessiv, jew korrużjoni) misjuba matul il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew ta' komponent.

(2)

Tnixxija serja jew kontaminazzjoni tal-fluwidi (pereżempju: fluwidi idrawliċi, fjuwil, żejt, gass jew oħrajn).

(3)

Ħsara jew funzjonament ħażin ta' kwalunkwe parti tal-magna jew powerplant u/jew trażmissjoni li jirriżultaw f'waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)

nuqqas ta' konteniment ta' komponenti/frak;

(b)

difett fl-istruttura tal-bini tal-magna.

(4)

Ħsara, telf jew difett fi skrun, li jistgħu jwasslu għal separazzjoni matul it-titjira tal-iskrun jew kwalunkwe porzjoni maġġuri oħra tal-iskrun u/jew funzjonamenti ħżiena tal-kontroll tal-iskrun.

(5)

Ħsara, telf jew difett tal-gerboks/ehmża tar-rotor prinċipali, li tista' twassal għal separazzjoni matul it-titjira tal-assemblaġġ tar-rotor u/jew għal funzjonamenti ħżiena tal-kontroll tar-rotor.

(6)

Funzjonament ħażin sinifikanti ta' sistema jew tagħmir tas-sikurezza kritiċi inkluż sistema jew tagħmir tal-emerġenza matul l-ittestjar tal-manutenzjoni jew nuqqas ta' attivazzjoni ta' dawn is-sistemi wara l-manutenzjoni.

(7)

Assemblaġġ jew installazzjoni skorretti ta' komponenti tal-inġenju tal-ajru misjuba matul spezzjoni jew proċedura tat-test mhux intenzjonati għal dak l-iskop speċifiku.

(8)

Valutazzjoni żbaljata ta' difett serju, jew nuqqas ta' konformità serju mal-MEL u l-proċeduri tal-logbook tekniku.

(9)

Ħsara serja fl-EWIS (Sistema ta' Interkonnessjoni tal-Wajering Elettriku).

(10)

Kwalunkwe difett f'parti kritika limitata b'perjodu taż-żmien taċ-ċiklu tal-ħajja tagħha li jikkawża l-irtirar qabel it-tlestija taċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħha.

(11)

L-użu ta' prodotti, komponenti jew materjali minn komponenti kritiċi mhux magħrufa, ta' oriġini suspettuża, jew li ma jistax isir servizz fuqhom.

(12)

Dejta jew proċeduri ta' manutenzjoni li jfixklu, huma skorretti jew insuffiċjenti li jistgħu jwasslu għal żbalji sinifikanti ta' manutenzjoni, inkluż il-kwistjoni tal-lingwa.

(13)

Kontroll jew applikazzjoni skorretti tal-limitazzjonijiet tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru jew tal-manutenzjoni skedata.

(14)

Rilaxx ta' inġenju tal-ajru għas-servizz mill-manutenzjoni fil-każ ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità li tipperikola s-sikurezza tat-titjira.

(15)

Ħsara serja kkawżata f'inġenju tal-ajru matul attivitajiet ta' manutenzjoni minħabba manutenzjoni skorretta jew użu ta' tagħmir ta' appoġġ fl-art mhux adattat jew li ma jistax isir servizz fuqu li jirrikjedi azzjonijiet addizzjonali tal-manutenzjoni.

(16)

Okkorrenzi identifikati ta' ħruq, tidwib, duħħan, arcing, tisħin żejjed jew nirien.

(17)

Kwalunkwe okkorrenza fejn il-prestazzjoni umana, inkluż eżawriment tal-persunal, ikkontribwiet direttament jew setgħat ikkontribwiet għal aċċident jew inċident serju.

(18)

Funzjonament ħażin, kwistjoni ta' affidabbiltà, jew kwistjoni ta' kwalità ta' rekordjar rikorrenti sinifikanti, li jeffettwaw sistema ta' rekordjar tat-titjira (bħal sistema ta' rekordjar tad-dejta ta' titjira, sistema ta' rekordjar b'link tad-dejta jew sistema ta' rekordjar tal-vuċi fil-kabina tal-ekwipaġġ) jew nuqqas ta' informazzjoni meħtieġa biex tiżgura l-abbiltà ta' servizz ta' sistema ta' rekordjar ta' titjira.


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012 tat-3 ta' Awwissu 2012 li jistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-airworthiness u ambjentali ta' inġenji tal-ajru u ta' prodotti, partijiet u tagħmir relatati, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni (ĠU L 224, 21.8.2012, p. 1).


ANNESS III

OKKORRENZI RELATATI MA' SERVIZZI U FAĊILITAJIET TA' NAVIGAZZJONI TAL-AJRU

Rimarka: Dan l-Anness huwa strutturat f'tali mod li l-okkorrenzi pertinenti huma marbuta mal-kategoriji tal-attivitajiet li matulhom jiġu osservati normalment, skont l-esperjenza, sabiex jiffaċilitaw ir-rapportar ta' dawk l-okkorrenzi. Madankollu, din il-preżentazzjoni ma tridx tinftiehem li tfisser li l-okkorrenzi ma jridux jiġu rrapportati fil-każ li jokkorru barra mill-kategorija tal-attivitajiet li magħhom huma marbuta fil-lista.

1.   OKKORRENZI RELATATI MAL-INĠENJU TAL-AJRU

(1)

Ħabta jew kważi ħabta, fuq l-art jew fl-ajru, bejn inġenju tal-ajru u inġenju tal-ajru ieħor, fuq terren jew ma' ostaklu (1), inkluż titjira kkontrollata mill-qrib fuq terren (CFIT mill-qrib).

(2)

Ksur tas-separazzjoni minima (2).

(3)

Separazzjoni inadegwata (3).

(4)

ACAS RAs.

(5)

Ħabta ma' annimali selvaġġi inkluż ħabta ma' għasfur.

(6)

Eskursjoni tat-taxiway jew tar-runway.

(7)

Inkursjoni reali jew potenzjali tat-taxiway jew tar-runway.

(8)

Inkursjoni taż-Żona ta' Tlugħ u ta' Avviċinament Finali (FATO).

(9)

Devjazzjoni tal-inġenju tal-ajru mill-approvazzjoni tal-ATC.

(10)

Devjazzjoni tal-inġenju tal-ajru mir-regolament applikabbli tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM):

(a)

Devjazzjoni tal-inġenju tal-ajru minn proċeduri applikabbli ppublikati mill-ATM;

(b)

Ksur tal-ispazju tal-ajru inkluż penetrazzjoni mhux awtorizzata tal-ispazju tal-ajru;

(c)

Devjazzjoni mill-ġarr u l-operazzjonijiet tat-tagħmir tal-inġenju tal-ajru relatati mal-ATM, kif mandat mir-regolamenti applikabbli.

(11)

Okkorrenzi relatati ma' konfużjoni tas-sinjal tas-sejħa.

2.   DEGRADAZZJONI JEW TELF TOTALI TA' SERVIZZI JEW TA' FUNZJONIJIET

(1)

Inabbiltà ta' forniment ta' servizzi ATM jew ta' eżekuzzjoni ta' funzjonijiet ATM:

(a)

Inabbiltà ta' forniment ta' servizzi tat-traffiku tal-ajru jew ta' eżekuzzjoni ta' funzjonijiet tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru;

(b)

Inabbiltà ta' forniment ta' servizzi ta' ġestjoni tal-ispazju tal-ajru jew ta' eżekuzzjoni ta' funzjonijiet ta' servizzi ta' ġestjoni tal-ispazju tal-ajru;

(c)

Inabbiltà ta' forniment ta' ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru u servizzi tal-kapaċità jew ta' eżekuzzjoni ta' ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru u funzjonijiet tal-kapaċità.

(2)

Informazzjoni nieqsa jew skorretta, korrotta, inadegwata jew żbaljata b'mod sinifikanti minn kwalunkwe servizz ta' appoġġ (4), inkluż dik marbuta ma' kundizzjonijiet dgħajfa tas-superfiċe tar-runway.

(3)

Ħsara fis-servizz tal-Komunikazzjoni.

(4)

Ħsara fis-servizzi ta' Sorveljanza.

(5)

Ħsara fil-funzjoni jew is-servizz tal-Ipproċessar u d-Distribuzzjoni tad-Dejta.

(6)

Ħsara fis-servizz ta' Navigazzjoni.

(7)

Ħsara fis-sistema tas-sigurtà tal-ATM li kellha jew jista' jkollha impatt negattiv dirett fuq il-forniment sikur tas-servizz.

(8)

Tagħbija eċċessiva sinifikanti tas-settur/pożizzjoni tal-ATS li possibbilment twassal għal deterjorament fil-forniment tas-servizz.

(9)

Riċeviment jew interpretazzjoni skorretta ta' komunikazzjonijiet sinifikanti, inkluż nuqqas ta' fehim tal-lingwa użata, fejn din kellha jew jista' jkollha impatt negattiv sinifikanti fuq il-forniment sikur ta' servizz.

(10)

Telf prolongat ta' komunikazzjoni ma' inġenju tal-ajru jew ma' unità ATS oħra.

3.   OKKORRENZI OĦRAJN

(1)

Dikjarazzjoni ta' emerġenza (sejħa “MAYDAY” jew “PAN”).

(2)

Interferenza esterna sinifikanti mas-Servizzi tan-Navigazzjoni bl-Ajru (pereżempju Stazzjonijiet tax-Xandir bir-Radju li jittrasmettu fuq il-frekwenza FM, li jinterferixxu mal-ILS (sistema ta' nżul bl-istrumenti), il-VOR (sinjal tar-radju omnidirezzjonali VHF) u l-komunikazzjoni).

(3)

Interferenza mal-inġenju tal-ajru, unità ATS jew trażmissjoni ta' komunikazzjoni bir-radju li tinkludi armi tan-nar, logħob tan-nar, tajri, illuminazzjoni bil-laser, dawl tal-laser qawwi ħafna, Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod, mudelli ta' inġenji tal-ajru jew mezzi simili.

(4)

Rimi ta' fjuwil.

(5)

Theddida ta' bomba jew hijack.

(6)

Eżawriment li jkollha impatt jew potenzjalment jista' jkollha impatt fuq l-abbiltà ta' prestazzjoni sikura tad-doveri tan-navigazzjoni bl-ajru jew tat-traffiku tal-ajru.

(7)

Kwalunkwe okkorrenza fejn il-prestazzjoni umana kkontribwiet direttament jew setgħat ikkontribwiet għal aċċident jew inċident serju.


(1)  L-ostaklu jinkludi vettura.

(2)  Din tirreferi għal sitwazzjoni fejn is-separazzjoni minima preskritta ma nżammitx bejn l-inġenji tal-ajru jew bejn inġenju tal-ajru u l-ispazju tal-ajru fejn hija preskritta s-separazzjoni minima.

(3)  Fin-nuqqas ta' separazzjoni minima preskritta, sitwazzjoni li fiha l-inġenji tal-ajru ġew perċeputi li kienu viċin wisq ta' xulxin biex il-piloti jiżguraw separazzjoni sikura.

(4)  Pereżempju: servizzi tat-traffiku tal-ajru (ATS), servizz ta' informazzjoni b'terminal awtomatiku (ATIS), servizzi meteoroloġiċi, bażijiet tad-dejta tan-navigazzjoni, mapep, charts, servizz ta' informazzjoni ajrunawtika (AIS), manwali.


ANNESS IV

OKKORRENZI RELATATI MAL-AJRUDROMI U S-SERVIZZI FUQ L-ART

1.   ĠESTJONI TAS-SIKUREZZA TA' AJRUDROM

Rimarka: Din it-Taqsima hija strutturata f'tali mod li l-okkorrenzi pertinenti huma marbuta mal-kategoriji tal-attivitajiet li matulhom jiġu osservati normalment, skont l-esperjenza, sabiex jiffaċilitaw ir-rapportar ta' dawk l-okkorrenzi. Madankollu, din il-preżentazzjoni ma tridx tinftiehem li tfisser li l-okkorrenzi ma jridux jiġu rrapportati fil-każ li jokkorru barra mill-kategorija tal-attivitajiet li magħhom huma marbuta fil-lista.

1.1.   Okkorrenzi relatati mal-inġenju tal-ajru u mal-ostaklu

(1)

Ħabta jew kważi ħabta, fuq l-art jew fl-ajru, bejn inġenju tal-ajru u inġenju tal-ajru ieħor, fuq terren jew ma' ostaklu (1).

(2)

Ħabta ma' annimali selvaġġi inkluż ħabta ma' għasfur.

(3)

Eskursjoni tat-taxiway jew tar-runway.

(4)

Inkursjoni reali jew potenzjali tat-taxiway jew tar-runway.

(5)

Inkursjoni jew eskursjoni taż-Żona ta' Tlugħ u ta' Avviċinament Finali (FATO).

(6)

Inġenju tal-ajru jew vettura jonqsu milli jsegwu approvazzjoni, struzzjoni jew restrizzjoni filwaqt li jkunu qed joperaw fiż-żona tal-moviment ta' ajrudrom (pereżempju: runway, taxiway jew parti ristretta ta' ajrudrom żbaljati).

(7)

Oġġett barrani fiż-żona tal-moviment tal-ajrudrom li pperikola jew seta' pperikola l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(8)

Preżenza ta' ostakli fl-ajrudrom jew fil-viċinat ta' ajrudrom li ma humiex pubblikati fl-AIP (Pubblikazzjoni ta' Informazzjoni Ajrunawtika) jew min-NOTAM (Avviż lill-Ekwipaġġ) u/jew li ma humiex immarkati jew mixgħula sew.

(9)

Imbuttatura lura, tnaqqis fil-potenza jew interferenza fuq it-taxi minn vettura, tagħmir jew persuna.

(10)

Passiġġieri jew persuna mhux awtorizzata tħallew mingħajr superviżjoni fuq is-superfiċe asfaltata fl-ajrudrom.

(11)

Blast tal-ġett, bidla fil-kurrent tal-arja tar-rotor jew effett tal-blast tal-iskrun.

(12)

Dikjarazzjoni ta' emerġenza (sejħa “MAYDAY” jew “PAN”).

1.2.   Degradazzjoni jew telf totali ta' servizzi jew ta' funzjonijiet

(1)

Telf jew nuqqas ta' komunikazzjoni bejn:

(a)

Ajrudrom, vettura jew persunal fuq l-art ieħor u unità ta' servizzi tat-traffiku tal-ajru jew unità ta' servizz ta' ġestjoni fuq is-superfiċe asfaltata fl-ajrudrom;

(b)

Unità ta' servizz ta' ġestjoni fuq is-superfiċe asfaltata fl-ajrudrom u inġenju tal-ajru, vettura jew unità tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru.

(2)

Telf sinifikanti, funzjonament ħażin jew difett tat-tagħmir jew sistema tal-ajrudrom li pperikolaw jew setgħu pperikolaw l-inġenju tal-ajru jew il-persuni ta' ġo fih.

(3)

Nuqqasijiet sinifikanti fid-dawl, fl-immarkar jew fis-sinjali tal-ajrudrom.

(4)

Telf tas-sistema tal-alert ta' emerġenza tal-ajrudrom.

(5)

Servizzi ta' salvataġġ u ta' tifi tan-nar mhux disponibbli skont ir-rekwiżiti applikabbli.

1.3.   Okkorrenzi oħrajn

(1)

Nirien, duħħan, splużjonijiet fil-faċilitajiet, il-viċinanżi u t-tagħmir tal-ajrudrom li pperikolaw jew setgħu pperikolaw l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(2)

Okkorrenzi relatati mas-sigurtà tal-ajrudrom (pereżempju: dħul mhux awtorizzat, sabutaġġ, theddida ta' bomba).

(3)

Nuqqas ta' rapportar ta' bidla sinifikanti fil-kundizzjonijiet tal-operat tal-ajrudrom li pperikola jew seta' pperikola l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(4)

Trattament skorrett, mhux adegwat jew li ma sarx għat-tneħħija tas-silġ/ta' kontra s-silġ.

(5)

Tixrid sinifikanti matul l-operazzjonijiet tal-fjuwil.

(6)

Għoti ta' fjuwil jew fluwidi essenzjali oħrajn kontaminati jew ta' tip skorrett (inkluż ossiġenu, nitroġenu, żejt u ilma tajjeb għax-xorb).

(7)

Nuqqas fl-immaniġġjar tal-kundizzjonijiet ħżiena tas-superfiċe tar-runway.

(8)

Kwalunkwe okkorrenza fejn il-prestazzjoni umana kkontribwiet direttament jew setgħat ikkontribwiet għal aċċident jew inċident serju.

2.   GROUND HANDLING TA' INĠENJU TAL-AJRU

Rimarka: Din it-Taqsima hija strutturata f'tali mod li l-okkorrenzi pertinenti huma marbuta mal-kategoriji tal-attivitajiet li matulhom jiġu osservati normalment, skont l-esperjenza, sabiex jiffaċilitaw ir-rapportar ta' dawk l-okkorrenzi. Madankollu, din il-preżentazzjoni ma tridx tinftiehem li tfisser li l-okkorrenzi ma jridux jiġu rrapportati fil-każ li jokkorru barra mill-kategorija tal-attivitajiet li magħhom huma marbuta fil-lista.

2.1.   Okkorrenzi marbuta mal-inġenju tal-ajru u mal-ajrudrom

(1)

Ħabta jew kważi ħabta, fuq l-art jew fl-ajru, bejn inġenju tal-ajru u inġenju tal-ajru ieħor, fuq terren jew ma' ostaklu (2).

(2)

Inkursjoni tar-runway jew tat-taxiway.

(3)

Eskursjoni tar-runway jew tat-taxiway.

(4)

Kontaminazzjoni sinifikanti tal-istruttura, tas-sistemi u tat-tagħmir tal-inġenju tal-ajru li tirriżulta mill-ġarr ta' bagalji, posta jew merkanzija.

(5)

Imbuttatura lura, tnaqqis fil-potenza jew interferenza fuq it-taxi minn vettura, tagħmir jew persuna.

(6)

Oġġett barrani fiż-żona tal-moviment tal-ajrudrom li pperikola jew seta' pperikola l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(7)

Passiġġieri jew persuna mhux awtorizzata tħallew mingħajr superviżjoni fuq is-superfiċe asfaltata fl-ajrudrom.

(8)

Nirien, duħħan, splużjonijiet fil-faċilitajiet, il-viċinanżi u t-tagħmir tal-ajrudrom li pperikolaw jew setgħu pperikolaw l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(9)

Okkorrenzi relatati mas-sigurtà tal-ajrudrom (pereżempju: dħul mhux awtorizzat, sabutaġġ, theddida ta' bomba).

2.2.   Degradazzjoni jew telf totali ta' servizzi jew ta' funzjonijiet

(1)

Telf jew nuqqas ta' komunikazzjoni mal-inġenju tal-ajru, il-vettura, l-unità tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru jew l-unità ta' servizz ta' ġestjoni fuq is-superfiċe asfaltata fl-ajrudrom.

(2)

Telf sinifikanti, funzjonament ħażin jew difett tat-tagħmir jew sistema tal-ajrudrom li pperikolaw jew setgħu pperikolaw l-inġenju tal-ajru jew il-persuni ta' ġo fih.

(3)

Nuqqasijiet sinifikanti fid-dawl, fl-immarkar jew fis-sinjali tal-ajrudrom.

2.3.   Okkorrenzi speċifiċi tal-ground handling

(1)

Trattament jew tlugħ abbord skorretti ta' passiġġieri, bagalji, posta jew merkanzija, li jista' jkollhom effett sinifikanti fuq il-massa u/jew il-bilanċ tal-inġenju tal-ajru (inkluż żbalji sinifikanti fil-kalkoli tal-iskeda tat-tagħbija).

(2)

Tagħmir tat-tlugħ abbord imneħħi li jwassal għall-ipperikolar tal-persuni li jinsabu fl-inġenju tal-ajru.

(3)

Stivar jew assikurar skorrett ta' bagalji, posta jew merkanzija li jistgħu b'xi mod jipperikolaw l-inġenju tal-ajru, it-tagħmir tiegħu jew il-persuni ta' ġo fih jew li jimpedixxi l-evakwazzjoni f'emerġenza.

(4)

Trasportar, attentat ta' trasportar jew ta' trattament ta' oġġetti perikolużi li rriżultaw jew setgħu rriżultaw fl-ipperikolar tas-sikurezza tal-operazzjoni jew wasslu għal kundizzjoni mhux sikura (pereżempju: inċident jew aċċident ta' oġġetti perikolużi kif definit fl-Istruzzjonijiet Tekniċi tal-ICAO (3)).

(5)

Nuqqas ta' konformità fir-rikonċiljazzjoni ta' bagalja jew passiġġier.

(6)

Nuqqas ta' konformità mal-proċeduri meħtieġa tal-groundhandling u l-għoti ta' servizz, speċjalment fil-proċeduri tat-tneħħija tas-silġ, l-għoti tal-fjuwil jew tat-tagħbija, inkluż l-ippożizzjonar skorrett jew it-tneħħija tat-tagħmir.

(7)

Tixrid sinifikanti matul l-operazzjonijiet tal-fjuwil.

(8)

Tagħbija ta' kwantitajiet skorretti tal-fjuwil li jista' jkollha effett sinifikanti fuq ir-reżistenza, il-prestazzjoni, il-bilanċ jew is-saħħa strutturali tal-inġenju tal-ajru.

(9)

Għoti ta' fjuwil jew fluwidi essenzjali oħrajn kontaminati jew ta' tip skorrett (inkluż ossiġenu, nitroġenu, żejt u ilma tajjeb għax-xorb).

(10)

Telf, funzjonament ħażin jew difett fit-tagħmir ta' fuq l-art użat għall-groundhandling, li jirriżulta fi ħsara jew potenzjal ta' ħsara lill-inġenju tal-ajru (pereżempju: żbarra tal-irmonk jew GPU (Ground Power Unit)).

(11)

Trattament skorrett, mhux adegwat jew li ma sarx għat-tneħħija tas-silġ/ta' kontra s-silġ.

(12)

Ħsara lill-inġenju tal-ajru mit-tagħmir jew vetturi tal-groundhandling inkluż ħsara li ma ġietx rapportata preċedentament.

(13)

Kwalunkwe okkorrenza fejn il-prestazzjoni umana kkontribwiet direttament jew setgħat ikkontribwiet għal aċċident jew inċident serju.


(1)  L-ostaklu jinkludi vettura.

(2)  L-ostaklu jinkludi vettura.

(3)  Struzzjonijiet Tekniċi għat-Trasportar Sikur ta' Oġġetti Perikolużi bl-Ajru (ICAO — Dok 9284).


ANNESS V

OKKORRENZI RELATATI MA' INĠENJU TAL-AJRU APPARTI MINN INĠENJU TAL-AJRU KUMPLESS LI JAĦDEM BIL-MAGNI, INKLUŻ GLIDERS U VETTURI LI HUMA EĦFEF MILL-ARJA

Għall-finijiet ta' dan l-Anness:

(a)

“Inġenju tal-ajru apparti minn inġenju tal-ajru li jaħdem bil-magni” tfisser kwalunkwe inġenju tal-ajru apparti minn dak definit fl-Artikolu 3(j) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(b)

“Glider” għandha t-tifsira assenjata fl-Artikolu 2(117) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012 (1)

(c)

“Vetturi li huma eħfef mill-arja” għandha t-tifsira assenjata fil-punt ML10 tat-taqsima “Definizzjonijiet tat-termini użati f'din il-lista” tal-Anness tad-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

1.   INĠENJU TAL-AJRU APPARTI MINN INĠENJU TAL-AJRU KUMPLESS LI JAĦDEM BIL-MAGNI, ESKLUŻ GLIDERS U VETTURI LI HUMA EĦFEF MILL-ARJA

Rimarka: Din it-Taqsima hija strutturata f'tali mod li l-okkorrenzi pertinenti huma marbuta mal-kategoriji tal-attivitajiet li matulhom jiġu osservati normalment, skont l-esperjenza, sabiex jiffaċilitaw ir-rapportar ta' dawk l-okkorrenzi. Madankollu, din il-preżentazzjoni ma tridx tinftiehem li tfisser li l-okkorrenzi ma jridux jiġu rrapportati fil-każ li jokkorru barra mill-kategorija tal-attivitajiet li magħhom huma marbuta fil-lista.

1.1.   Operazzjonijiet tal-ajru

(1)

Telf tal-kontroll mhux intenzjonat.

(2)

Inżul barra miż-żona intenzjonata tal-inżul.

(3)

Inabbiltà jew nuqqas ta' kisba tal-prestazzjoni meħtieġa tal-inġenju tal-ajru mistennija f'kundizzjonijiet normali matul it-tluq, it-tlugħ jew l-inżul.

(4)

Inkursjoni tar-runway

(5)

Eskursjoni tar-runway.

(6)

Kwalunkwe titjira li tkun twettqet b'inġenju tal-ajru li ma kienx ajrunavigabbli, jew li għalih il-preparazzjoni tat-titjira ma kinetx tlestiet, li pperikolat jew setgħat ipperikolat l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(7)

Titjira mhux intenzjonata f'kundizzjonijiet IMC (Kundizzjonijiet meteoroloġiċi tal-istrument) tal-inġenju tal-ajru mhux ċertifikati IFR (regoli tat-titjir bl-istrumenti), jew minn pilota mhux kwalifikat għall-IFR, li pperikola jew seta' pperikola l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(8)

Rilaxx mhux intenzjonat tal-merkanzija (3).

1.2.   Okkorrenzi tekniċi

(1)

Vibrazzjoni severa anormali (pereżempju: “flutter” tal-aileron jew il-kontrollur tat-tlugħ tal-inġenju tal-ajru, jew tal-iskrun).

(2)

Kwalunkwe kontroll tat-titjira li mhux qed jiffunzjona sew jew mitfi.

(3)

Ħsara jew deterjorament sostanzjali tal-istruttura tal-inġenju tal-ajru.

(4)

Telf ta' xi parti tal-istruttura tal-inġenju tal-ajru matul it-titjira.

(5)

Ħsara ta' magna, rotor, skrun, sistema tal-fjuwil jew sistema essenzjali oħra.

(6)

Tnixxija ta' kwalunkwe fluwidu li rriżultat f'periklu ta' ħruq jew possibbilment kontaminazzjoni perikoluża tal-istruttura, is-sistemi jew it-tagħmir tal-inġenju tal-ajru jew riskju għal min jinsab ġo fih.

1.3.   Interazzjoni ma' servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u ġestjoni tat-traffiku tal-ajru

(1)

Interazzjoni mas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (pereżempju: forniment ta' servizzi skorretti, komunikazzjonijiet konfliġġenti jew devjazzjoni mill-approvazzjoni) li pperikolaw jew setgħu pperikolaw l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(2)

Ksur tar-regoli tal-ispazju tal-ajru.

1.4.   Emerġenzi u sitwazzjonijiet kritiċi oħrajn

(1)

Kwalunkwe okkorrenza li twassal għal sejħa tal-emerġenza.

(2)

Nirien, splużjoni, duħħan, gassijiet tossiċi jew dħaħen tossiċi fl-inġenju tal-ajru.

(3)

Inkapaċitazzjoni tal-pilota li twassal għal inabbiltà li jwettaq kwalunkwe dover.

1.5.   Ambjent estern u meteoroloġija

(1)

Ħabta fuq l-art jew fl-ajru, ma' inġenju tal-ajru ieħor, fuq terren jew ma' ostaklu (4).

(2)

Kważi ħabta fuq l-art jew fl-ajru ma' inġenju tal-ajru ieħor, fuq terren jew ma' ostaklu (4), li tirrikjedi manuvra ta' evitar ta' emerġenza biex tiġi evitata ħabta.

(3)

Ħabta ma' annimali selvaġġi inkluż ħabta ma' għasfur li rriżultat fi ħsara lill-inġenju tal-ajru jew telf jew funzjonament ħażin ta' kwalunkwe servizz essenzjali.

(4)

Interferenza mal-inġenju tal-ajru minn armi tan-nar, logħob tan-nar, tajri, illuminazzjoni bil-laser, dawl qawwi ħafna, lasers, Sistemi ta' Inġenji tal-ajru Ppilotati mill-Bogħod, mudelli ta' inġenji tal-ajru jew mezzi simili.

(5)

Sajjetta li tirriżulta fi ħsara fi jew telf ta' funzjonijiet tal-inġenju tal-ajru.

(6)

Sejba ta' turbolenza severa li rriżultat f'korriment lill-persuni li jinsabu fl-inġenju tal-ajru jew fil-ħtieġa ta' kontroll ta' wara t-titjira għall-ħsara mit-turbolenza tal-inġenju tal-ajru.

(7)

Kopertura ta' silġ inkluż kopertura ta' silġ mal-karburatur li pperikolat jew setgħat ipperikolat l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

2.   GLIDERS (SAILPLANES)

Rimarka: Din it-Taqsima hija strutturata f'tali mod li l-okkorrenzi pertinenti huma marbuta mal-kategoriji tal-attivitajiet li matulhom jiġu osservati normalment, skont l-esperjenza, sabiex jiffaċilitaw ir-rapportar ta' dawk l-okkorrenzi. Madankollu, din il-preżentazzjoni ma tridx tinftiehem li tfisser li l-okkorrenzi ma jridux jiġu rrapportati fil-każ li jokkorru barra mill-kategorija tal-attivitajiet li magħhom huma marbuta fil-lista.

2.1.   Operazzjonijiet tal-ajru

(1)

Telf tal-kontroll mhux intenzjonat.

(2)

Okkorrenza fejn il-pilota tal-glider ma setgħax jirrilaxxa l-kejbil tal-winċ jew il-ħabel tal-aerotow u kellu jagħmel dan billi juża proċeduri tal-emerġenza.

(3)

Kwalunkwe rilaxx tal-kejbil tal-winċ jew tal-ħabel tal-aerotow jekk ir-rilaxx ipperikola jew seta' pperikola l-glider, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(4)

Fil-każ ta' glider bil-magna, ħsara fil-magna matul it-tluq.

(5)

Kwalunkwe titjira li tkun twettqet bi glider li ma kienx ajrunavigabbli, jew li għalih il-preparazzjoni tat-titjira ma kinetx tlestiet, ipperikola jew seta' pperikola l-glider, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

2.2.   Okkorrenzi tekniċi

(1)

Vibrazzjoni severa anormali (pereżempju: “flutter” tal-aileron jew il-kontrollur tat-tlugħ tal-inġenju tal-ajru, jew tal-iskrun).

(2)

Kwalunkwe kontroll tat-titjira li mhux qed jiffunzjona sew jew mitfi.

(3)

Ħsara jew deterjorament sostanzjali fl-istruttura tal-glider.

(4)

Telf ta' kwalunkwe parti tal-istruttura jew l-installazzjoni tal-glider matul it-titjira.

2.3.   Interazzjoni ma' servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u ġestjoni tat-traffiku tal-ajru

(1)

Interazzjoni mas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (pereżempju: forniment ta' servizzi skorretti, komunikazzjonijiet konfliġġenti jew devjazzjoni mill-approvazzjoni) li pperikolaw jew setgħu pperikolaw l-inġenju tal-ajru, il-persuni ta' ġo fih jew kwalunkwe persuna oħra.

(2)

Ksur tar-regoli tal-ispazju tal-ajru.

2.4.   Emerġenzi u sitwazzjonijiet kritiċi oħrajn

(1)

Kwalunkwe okkorrenza li twassal għal sejħa tal-emerġenza.

(2)

Kwalunkwe sitwazzjoni fejn ma tibqax disponibbli żona sikura tal-inżul.

(3)

Nirien, splużjoni, duħħan, jew gassijiet jew dħaħen tossiċi fil-glider.

(4)

Inkapaċitazzjoni tal-pilota li twassal għal inabbiltà li jwettaq kwalunkwe dover.

2.5.   Ambjent estern u meteoroloġija

(1)

Ħabta fuq l-art jew fl-ajru ma' inġenju tal-ajru, fuq terren jew ma' ostaklu (5).

(2)

Kważi ħabta fuq l-art jew fl-ajru ma' inġenju tal-ajru, fuq terren jew ma' ostaklu (5), li tirrikjedi manuvra ta' evitar ta' emerġenza biex tiġi evitata ħabta.

(3)

Interferenza mal-glider minn armi tan-nar, logħob tan-nar, tajri, illuminazzjoni bil-laser, dawl qawwi ħafna, lasers, Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod, mudelli ta' inġenji tal-ajru jew mezzi simili.

(4)

Sajjetta li tirriżulta fi ħsara fil-glider.

3.   VETTURI LI HUMA EĦFEF MILL-ARJA (BŻIEŻAQ U BLALEN TAL-ARJA)

Rimarka: Din it-Taqsima hija strutturata f'tali mod li l-okkorrenzi pertinenti huma marbuta mal-kategoriji tal-attivitajiet li matulhom jiġu osservati normalment, skont l-esperjenza, sabiex jiffaċilitaw ir-rapportar ta' dawk l-okkorrenzi. Madankollu, din il-preżentazzjoni ma tridx tinftiehem li tfisser li l-okkorrenzi ma jridux jiġu rrapportati fil-każ li jokkorru barra mill-kategorija tal-attivitajiet li magħhom huma marbuta fil-lista.

3.1.   Operazzjonijiet tal-ajru

(1)

Kwalunkwe titjira li tkun twettqet b'vettura li hija eħfef mill-arja li ma kinetx ajrunavigabbli, jew li għaliha l-preparazzjoni tat-titjira ma kinetx tlestiet, li pperikolat jew setgħat ipperikolat l-vettura li hija eħfef mill-arja, il-persuni ta' ġo fiha jew kwalunkwe persuna oħra.

(2)

Tifi permanenti mhux intenzjonat tad-dawl tal-pilota.

3.2.   Okkorrenzi tekniċi

(1)

Ħsara fi kwalunkwe mill-partijiet jew kontrolli li ġejjin: it-tubu minn fejn jimtela ċ-ċilindru tal-fjuwil, il-pakkett tat-taljola, il-linja tal-kontroll, il-ħabel tas-sikurezza, tnixxija tas-siġill tal-valv fuq il-berner, tnixxija tas-siġill tal-valv fuq iċ-ċilindru tal-fjuwil, il-karabiner, ħsara fil-linja tal-fjuwil, il-valv tal-gass tat-tlugħ, il-pakkett jew il-ballonet, il-blower, il-valv tar-rilaxx tal-pressjoni (bużżieqa tal-gass), winċ (bżieżaq tal-gass marbutin flimkien).

(2)

Tnixxija sinifikanti jew telf tal-gass tat-tlugħ (pereżempju: porożità, valvi tal-gass tat-tlugħ li ma tpoġġewx).

3.3.   Interazzjoni ma' servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u ġestjoni tat-traffiku tal-ajru

(1)

Interazzjoni mas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (pereżempju: forniment ta' servizzi skorretti, komunikazzjonijiet konfliġġenti jew devjazzjoni mill-approvazzjoni) li pperikolaw jew setgħu pperikolaw il-vettura li hija eħfef mill-arja, il-persuni ta' ġo fiha jew kwalunkwe persuna oħra.

(2)

Ksur tar-regoli tal-ispazju tal-ajru.

3.4.   Emerġenzi u sitwazzjonijiet kritiċi oħrajn

(1)

Kwalunkwe okkorrenza li twassal għal sejħa tal-emerġenza.

(2)

Nirien, splużjoni, duħħan jew dħaħen tossiċi fil-vettura li hija eħfef mill-arja (lil hinn mill-operat normali tal-berner).

(3)

Il-persuni li jinsabu fil-vettura li hija eħfef mill-arja mormija mill-qoffa jew il-gondla.

(4)

Inkapaċitazzjoni tal-pilota li twassal għal inabbiltà li jwettaq kwalunkwe dover.

(5)

Tlugħ jew tkaxkir mhux intenzjonati tal-ekwipaġġ tal-art, li jwassal għal fatalità jew korriment ta' persuna.

3.5.   Ambjent estern u meteoroloġija

(1)

Ħabta jew kważi ħabta fuq l-art jew fl-ajru, ma' inġenju tal-ajru, fuq terren jew ma' ostaklu (6) li pperikolaw jew setgħu pperikolaw il-vettura li hija eħfef mill-arja, il-persuni ta' ġo fiha jew kwalunkwe persuna oħra.

(2)

Interferenza mal-vettura li hija eħfef mill-arja minn armi tan-nar, logħob tan-nar, tajri, illuminazzjoni bil-laser, dawl qawwi ħafna, lasers, Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod, mudelli ta' inġenji tal-ajru jew mezzi simili.

(3)

Sejba mhux mistennija ta' kundizzjonijiet avversi tat-temp li pperikolaw jew setgħu pperikolaw il-vettura li hija eħfef mill-arja, il-persuni ta' ġo fiha jew kwalunkwe persuna oħra.


(1)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012 tas-26 ta' Settembru 2012 li jistabbilixxi regoli komuni tal-ajru u dispożizzjonijiet operattivi dwar is-servizzi u l-proċeduri fin-navigazzjoni bl-ajru u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1035/2011 u r-Regolamenti (KE) Nru 1265/2007, (KE) Nru 1794/2006, (KE) Nru 730/2006, (KE) Nru 1033/2006 u (UE) Nru 255/2010 (ĠU L 281, 13.10.2012, p. 1).

(2)  Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità (ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1).

(3)  Din l-entrata tapplika biss għal operazzjonijiet kummerċjali fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(i) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(4)  L-ostaklu jinkludi vettura.

(5)  L-ostaklu jinkludi vettura.

(6)  L-ostaklu jinkludi vettura.


30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/18


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1019

tad-29 ta' Ġunju 2015

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1106/2013 li jimponi dazju antidumping definittiv u li jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti wajers tal-azzar inossidabbli li joriġinaw mill-Indja, li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 861/2013 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv u li jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti wajers tal-azzar inossidabbli li joriġinaw mill-Indja u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/49

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (ir-“Regolament bażiku”),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1106/2013 tal-5 ta' Novembru 2013 li jimponi dazju antidumping definittiv u li jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti wajers tal-azzar inossidabbli li joriġinaw mill-Indja (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 2 tiegħu,

Billi:

A.   IL-MIŻURI FIS-SEĦĦ

(1)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1106/2013, il-Kunsill impona dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' wajers tal-azzar inossidabbli li fihom piż ta':

2,5 % jew aktar ta' nikil, ħlief wajers li fihom piż ta' 28 % jew aktar iżda mhux aktar minn 31 % ta' nikil u 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 22 % ta' kromu,

inqas minn 2,5 % ta' nikil, ħlief wajers li fihom piż ta' 13 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' kromu u 3,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 6 % ta' aluminju,

li bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 7223 00 19 u 7223 00 99 u li joriġinaw mill-Indja (“il-prodott ikkonċernat”).

(2)

Fl-investigazzjoni li wasslet għall-impożizzjoni ta' dazju antidumping definittiv ikkooperaw għadd kbir ta' produtturi esportaturi mill-Indja. B'riżultat ta' dan, il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) għażlet kampjun ta' produtturi esportaturi Indjani sabiex jiġi investigat.

(3)

Il-Kunsill impona rati individwali ta' dazju fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li jvarjaw minn 0 % għal 12,5 % għall-kumpaniji inklużi fil-kampjun u d-dazju medju ponderat ta' 5 % għall-kumpaniji li kkooperaw iżda li mhumiex fil-kampjun.

(4)

Il-Kunsill impona wkoll rata ta' dazju ta' 12,5 % mal-pajjiż kollhu fuq il-kumpaniji l-oħra li jew ma ddikjarawx ruħhom jew inkella ma kkooperawx fl-investigazzjoni.

(5)

L-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1106/2013 jistipula li fejn xi produttur esportatur ġdid mill-Indja jipprovdi biżżejjed evidenza li turi lill-Kummissjoni li:

(a)

ma esportax il-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni matul il-perjodu li fuqu huma bbażati l-miżuri, jiġifieri mill-1 ta' April 2011 sal-31 ta' Marzu 2012 (“il-perjodu ta' investigazzjoni”);

(b)

mhuwiex relatat ma' esportatur jew produttur li huwa soġġett għall-miżuri antidumping imposti minn dan ir-Regolament; kif ukoll

(c)

jew effettivament esporta l-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni wara l-perjodu ta' investigazzjoni jew daħal f'obbligu kuntrattwali irrevokabbli sabiex jesporta kwantità sinifikanti tal-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni wara l-perjodu ta' investigazzjoni,

għalhekk l-Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament jista' jiġi emendat billi l-produttur esportatur il-ġdid jingħata r-rata tad-dazju applikabbli għall-kumpaniji li jikkoperaw u li mhumiex inklużi fil-kampjun, jiġifieri r-rata ta' dazju medja ponderata ta' 5 %.

B.   IT-TALBA TAL-PRODUTTUR ESPORTATUR IL-ĠDID

(6)

Il-kumpaniji Indjani Superon Schweisstechnik India Ltd. (“l-ewwel applikant”) u Anand ARC Ltd. (“it-tieni applikant”) talbu li jingħataw ir-rata ta' dazju applikabbli għall-kumpaniji li kkooperaw mhux inklużi fil-kampjun (“trattament ta' produttur esportatur ġdid” jew “NEPT”).

(7)

Saret eżaminazzjoni sabiex ikun stabbilit jekk l-applikanti jissodisfawx il-kriterji biex jingħataw in-NEPT kif stipulat fl-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1106/2013.

(8)

Intbagħat kwestjonarju lill-applikanti li fih jintalbu sabiex jipprovdu evidenza li turi li ssodisfaw il-kriterji kollha stabbiliti hawn fuq fl-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1106/2013.

(9)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset li kienet meħtieġa sabiex jiġi ddeterminat jekk l-applikanti jissodisfawx it-tliet kriterji biex jingħataw in-NEPT. Twettqu żjarat ta' verifika fil-bini ta':

Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon,

Anand ARC Ltd., Mumbai.

(10)

L-ewwel applikant ipprovda evidenza biżżejjed biex juri li jissodisfa t-tliet kriterji msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1106/2013. Fil-fatt l-ewwel applikant seta' jipprova li:

(i)

ma esportax il-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni waqt il-perjodu mill-1 ta' April 2011 sal-31 ta' Marzu 2012;

(ii)

mhuwiex relatat ma xi esportaturi jew produtturi fl-Indja li huma soġġetti għall-miżuri antidumping imposti bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1106/2013; kif ukoll

(iii)

effettivament esporta kwantità sinifikanti ta' 30 tunnellata tal-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni minn Ottubru 2012;

u għalhekk jista jingħata r-rata ta' dazju applikabbli għall-kumpaniji li kkooperaw mhux inklużi fil-kampjun, jiġifieri 5 % skont l-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1106/2013, u għandu jiżdied mal-lista ta' produtturi esportaturi Indjani li kkooperaw u li mhumiex inklużi fil-kampjun.

(11)

Madankollu, it-tieni applikant naqas milli jissodisfa l-ewwel kriterju minħabba li esporta l-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni. Għaldaqstant, it-talba tiegħu għan-NEPT ġiet miċħuda.

(12)

Il-Kummissjoni infurmat lill-applikanti u lill-industrija tal-Unjoni bir-riżultati ta' hawn fuq u tathom l-opportunità li jikkummentaw. Produttur esportatur wieħed talab applikazzjoni retroattiva tad-deċiżjoni. Madankollu possibilità bħal din mhijiex mistennija fil-proċedura ta' bħalissa u l-produttur esportatur ġie infurmat skont dan. Ma waslu l-ebda kummenti oħra.

(13)

Lill-ewwel applikant jeħtieġ li jiġi attribwit kodiċi addizzjonali TARIC ġdid (B997). Purament għal raġunijiet ta' integrazzjoni teknika fit-TARIC, dan ir-Regolament għandu jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 861/2013 (3) billi jattribwixxi l-istess kodiċi addizzjonali TARIC (B997) lill-ewwel applikant.

(14)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/49 (4) ġie adottat mingħajr l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament bażiku. Sabiex tkun żgurata ċ-ċertezza legali u jiġu mħarsal-aspettattivi leġittimi, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/49 għandu għalhekk jitħassar u l-kontenut tiegħu jiġi adottat mill-ġdid b'effett sa mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/49.

(15)

Dan ir-Regolament huwa skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament bażiku.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1106/2013 jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-kodiċi addizzjonali TARIC “B781” li jidher fit-tabella fl-Artikolu 1(2) jinbidel bil-kliem “ara l-Anness”.

(b)

L-Anness jinbidel bl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-entrata “B999” li tidher fit-tabella fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 861/2013 tinbidel bi: “B999 (Għal Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon, Haryana, India, il-kodiċi addizzjonali TARIC huwa B997)”.

Artikolu 3

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/49 jitħassar b'effett mis-16 ta' Jannar 2015.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dan ikollu effett legali mis-16 ta' Jannar 2015.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU L 298, 8.11.2013, p. 1.

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 861/2013 tat-2 ta' Settembru 2013 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv u li jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti wajers tal-azzar inossidabbli li joriġinaw mill-Indja (ĠU L 240, 7.9.2013, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/49 tal-14 ta' Jannar 2015 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1106/2013 li jimponi dazju antidumping definittiv u jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti wajers tal-azzar inossidabbli li joriġinaw mill-Indja u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 861/2013 li jimponi dazju kompensatorju definittiv u jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti wajers tal-azzar inossidabbli li joriġinaw mill-Indja (ĠU L 9, 15.1.2015, p. 17).


ANNESS

Produtturi esportaturi Indjani li kkooperaw li mhux inklużi fil-kampjun:

Isem il-kumpanija

Belt

kodiċi addizzjonali TARIC

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharashtra

B781

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Ltd., Mumbai, Maharashtra

B781

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

B781

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

B781

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajasthan

B781

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai, Maharashtra

B781

Mukand Ltd.

Thane

B781

Panchmahal Steel Ltd

Dist. Panchmahals, Gujarat

B781

Superon Schweisstechnik India Ltd

Gurgaon, Haryana

B997


30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/22


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1020

tad-29 ta' Ġunju 2015

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparat tal-Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ tal-bajd u għal speċijiet minuri ta' tjur imrobbija għall-bajd (detentur tal-awtorizzazzjoni Kemin Europa N.V.)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u jistipula wkoll ir-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-awtorizzazzjoni.

(2)

F'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, intbagħtet applikazzjoni għal użu ġdid tal-preparat tal-Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Ma' dik l-applikazzjoni ntbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

Dik l-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid għall-preparat tal-Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ tal-bajd u għal speċijiet minuri ta' tjur imrobbija għall-bajd, biex jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

Il-preparat tal-Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), li jifforma parti mill-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”, kien awtorizzat għal għaxar snin bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ għat-tismin bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 107/2010 (2), għat-tiġieġ tal-bajd, għall-papri għat-tismin, għas-summien, għall-faġani, għall-perniċi, għall-fargħuni, il-ħamiem,, għall-wiżż għat-tismin u għan-nagħm bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 885/2011 (3), għall-ħnienes miftuma u għas-Suidae miftuma ħlief Sus scrofa domesticus bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 306/2013 (4) u għad-dundjani għat-tismin u għad-dundjani mrobbija għat-tgħammir bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 787/2013 (5).

(5)

Fl-opinjoni tagħha tal-11 ta' Diċembru 2014 (6), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li skont il-kundizzjonijiet proposti dwar l-użu, il-preparat tal-Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ma għandux effetti negattivi fuq saħħet l-annimali, saħħet il-bniedem u l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li l-addittiv għandu xi evidenza ta' effetti ta' benefiċċju fuq il-produzzjoni tal-bajd f'tiġieġ li jbidu. Din il-konklużjoni tista' tiġi estiża għal speċijiet minuri ta' tjur imrobbija għall-bajd. L-Awtorità tqis li ma hemmx bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għall-monitoraġġ ta' wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf, li tressaq mil-Laboratorju ta' Referenza mwaqqaf bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni tal-preparat tal-Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, l-użu ta' dan il-preparat għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparat speċifikat fl-Anness, li jifforma parti mill-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “stabbilizzanti għall-batterja li jkun hemm fil-musrana”, huwa awtorizzat bħala addittiv għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 107/2010 tat-8 ta' Frar 2010 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ għat-tismin (detentur tal-awtorizzazzjoni Kemin Europa N.V.) (ĠU L 36, 9.2.2010, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 885/2011 tal-5 ta' Settembru 2011 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ imrobbijin biex ibidu, il-papri għat-tismin, is-summien, il-faġani, il-perniċi, il-fargħuni, il-ħamiem, il-wiżż għat-tismin u n-nagħm (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Kemin Europa N.V.) (ĠU L 229, 6.9.2011, p. 3).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 306/2013 tat-2 ta' April 2013 dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) għall-ħnienes miftuma u Suidae miftuma minbarra Sus scrofa domesticus (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Kemin Europa N.V.) (ĠU L 91, 3.4.2013, p. 5).

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 787/2013 tas-16 ta' Awwissu 2013 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni ta' Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) bħala addittiv tal-għalf għad-dundjani għas-simna u dundjani mkabbra għat-tgħammir (detentur tal- awtorizzazzjoni Kemin Europa N.V.) (ĠU L 220, 17.8.2013, p. 15).

(6)  EFSA Journal 2015; 13(1):3970.


ANNESS

Numru tal-identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formola kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni

CFU/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %

Kategorija tal-addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-batterja li jkun hemmfil-musrana

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

Kompożizzjoni tal-addittiv

Preparat tal-Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) li fih minimu ta' 1 × 1010 CFU/g ta' addittiv

Forma solida

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Spori vijabbli ta'Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

Metodu analitiku  (1)

Enumerazzjoni: il-metodu tat-tifrix bl-użu tat-tryptone soya agar bi trattament minn qabel ta' sħana tal-kampjuni tal-għalf.

Identifikazzjoni: metodu ta' elettroforeżi bil-ġell f'kamp pulsat (PFGE).

Tiġieġ tal-bajd

Speċijiet minuri ta' tjur imrobbija għall-bajd

1 × 108

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlita lesta minn qabel, indika l-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-istabbiltà waqt il-proċess ta' tgerbib.

20.7.2025


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi jistgħu jinstabu fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/25


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1021

tad-29 ta' Ġunju 2015

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,9

MK

33,7

ZZ

70,6

0707 00 05

MK

20,6

TR

106,1

ZZ

63,4

0709 93 10

TR

122,9

ZZ

122,9

0805 50 10

AR

124,3

BO

143,4

TR

102,0

ZA

160,8

ZZ

132,6

0808 10 80

AR

169,6

BR

101,4

CL

129,4

NZ

141,7

US

148,6

ZA

120,0

ZZ

135,1

0809 10 00

TR

263,1

ZZ

263,1

0809 29 00

TR

340,5

US

581,4

ZZ

461,0


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/27


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1022

tad-29 ta' Ġunju 2015

li jiffissa l-koeffiċjent ta' allokazzjoni applikabbli għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa għall-perjodu mill-1 ta' Lulju 2015 sat-30 ta' Ġunju 2016 fil-qafas tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 431/2008 għal-laħam iffriżat tal-annimali bovini

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 188(1) u (3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 431/2008 (2) fetaħ kwota tariffarja annwali għall-importazzjoni ta' prodotti tas-settur tal-laħam tal-annimali bovini.

(2)

Il-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa għall-perjodu mill-1 ta' Lulju 2015 sat-30 ta' Ġunju 2016 huma ogħla mill-kwantitajiet disponibbli. Għalhekk jeħtieġ li jiġi ddeterminat kif jistgħu jinħarġu d-dazji tal-importazzjoni, billi jiġi ffissat il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandu jiġi applikat għall-kwantijiet mitluba, ikkalkolat skont l-Artikolu 6(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 (3) flimkien mal-Artikolu 7(2) ta' dak ir-Regolament.

(3)

Sabiex tiġi ggarantita l-effikaċja tal-miżura, huwa xieraq li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni mressqin skont ir-Regolament (KE) Nru 431/2008 għall-perjodu mill-1 ta' Lulju 2015 sat-30 ta' Ġunju 2016 għandhom jinħarġu skont il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li jidher fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 431/2008 tad-19 ta' Mejju 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja tal-importazzjoni ta' laħam iffriżat tal-annimali bovini koperti mill-kodiċi NM 0202 u prodotti koperti mill-kodiċi NM 0206 29 91 (ĠU L 130, 20.5.2008, p. 3).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta' Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta' kwoti ta' tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b'sistema ta' liċenzji ta' importazzjoni (ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13).


ANNESS

Nru tal-ordni

Koeffiċjent ta' allokazzjoni — applikazzjonijiet imressqa għall-perjodu mill-1 ta' Lulju 2015 sat-30 ta' Ġunju 2016

(f'%)

09.4003

27,836632


DEĊIŻJONIJIET

30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/29


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/1023

tal-15 ta' Ġunju 2015

li tawtorizza lil ċerti Stati Membri li jaċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 81(3), flimkien mal-Artikolu 218 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

L-Unjoni Ewropea stabbilixxiet bħala wieħed mill-għanijiet tagħha l-promozzjoni tal-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, kif iddikjarat fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Miżuri għall-protezzjoni tat-tfal kontra t-teħid jew iż-żamma illegali tagħhom bħala parti essenzjali ta' dik il-politika.

(2)

L-Unjoni adottat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 (2) (l-hekk imsejjaħ Regolament “Brussell IIa”) li għandu l-għan li jħares it-tfal mill-effetti dannużi tat-teħid jew taż-żamma illegali tagħhom u li jistabbilixxi proċeduri biex jiżgura r-ritorn rapidu tagħhom lejn l-Istat tar-residenza abitwali tagħhom, kif ukoll li jiżgura l-ħarsien tad-drittijiet ta' aċċess u d-drittijiet tal-kustodja.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 jikkumplimenta u jirrinfurza l-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta' Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (“il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980”,) li tistabbilixxi, fil-livell internazzjonali, sistema ta' obbligi u kooperazzjoni fost l-istati kontraenti u bejn l-awtoritajiet ċentrali bil-għan li jkun żgurat ir-ritorn minnufih ta' tfal li ttieħdu jew inżammu b'mod illegali.

(4)

L-Istati Membri kollha tal-Unjoni huma partijiet għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

(5)

L-Unjoni tinkoraġġixxi lil stati terzi biex jaċċedu għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 u tappoġġa l-implimentazzjoni korretta tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 billi tieħu sehem, flimkien mal-Istati Membri, fost oħrajn, fil-kummissjonijiet speċjali organizzati fuq bażi regolari mill-Konferenza tal-Aja dwar id-dritt internazzjonali privat.

(6)

Qafas legali komuni applikabbli bejn l-Istati Membri tal-Unjoni u l-istati terzi jista' jiġi kkunsidrat li joffri l-aħjar soluzzjoni għal każijiet sensittivi ta' ħtif internazzjonali ta' minuri.

(7)

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 tistipula li hija tapplika bejn l-istat aderenti u tali stati kontraenti li jkunu ddikjaraw li aċċettaw l-adeżjoni.

(8)

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 ma tippermettix li organizzazzjonijiet reġjonali għall-integrazzjoni ekonomika bħall-Unjoni jsiru parti għaliha. Għalhekk, l-Unjoni la tista' taderixxi għall-Konvenzjoni, u lanqas ma tista' tressaq dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni ta' stat aderenti.

(9)

Skont l-Opinjoni 1/13 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea d-dikjarazzjonijiet ta' aċċettazzjoni taħt il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 jaqgħu fi ħdan il-kompetenza esterna esklużiva tal-Unjoni.

(10)

Andorra ressqet l-istrument tal-adeżjoni tagħha għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 fis-6 ta' April 2011. Dik il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ f'Andorra fl-1 ta' Lulju 2011.

(11)

Bosta Stati Membri diġà aċċettaw l-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980. Valutazzjoni tas-sitwazzjoni f'Andorra wasslet għall-konklużjoni li dawk l-Istati Membri li għadhom ma aċċettawx l-adeżjoni ta' Andorra, jinsabu f'pożizzjoni li jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni, l-adeżjoni ta' Andorra taħt it-termini tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

(12)

L-Istati Membri li għadhom ma aċċettawx l-adeżjoni ta' Andorra għandhom għalhekk ikunu awtorizzati li jressqu d-dikjarazzjonijiet tagħhom ta' aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' Andorra fl-interess tal-Unjoni skont it-termini stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Ir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika Slovakka u r-Repubblika tal-Finlandja li jkunu diġà aċċettaw l-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 m'għandhomx iressqu dikjarazzjonijiet ġodda ta' aċċettazzjoni peress li d-dikjarazzjonijiet eżistenti jibqgħu validi skont id-dritt internazzjonali pubbliku.

(13)

Ir-Renju Unit u l-Irlanda huma marbuta bir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 u qed jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(14)

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   L-Istati Membri li għadhom m'għamlux dan huma b'dan awtorizzati li jaċċettaw l-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta' Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (“il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980”) fl-interess tal-Unjoni.

2.   Dawk l-Istati Membri, mhux aktar tard mis-16 ta' Ġunju 2016 għandhom iressqu dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' Andorra għall- Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 fl-interess tal-Unjoni Ewropea fformulata kif ġej:

[L-isem sħiħ tal-ISTAT MEMBRU] jiddikjara li jaċċetta l-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta' Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri, f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1023”.

3.   Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bid-depożitu tad-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni tiegħu tal-adeżjoni ta' Andorra u jikkommunika lill-Kummissjoni t-test tad-dikjarazzjoni fi żmien xahrejn mid-depożitu tagħha.

Artikolu 2

Dawk l-Istati Membri li ressqu d-dikjarazzjonijiet tagħhom ta' aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 qabel id-data ta' adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni, m'għandhomx jagħmlu dikjarazzjonijiet ġodda.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri kollha bl-eċċezzjoni tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika Slovakka u r-Repubblika tal-Finlandja.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-15 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

Dz. RASNAČS


(1)  Opinjoni tal-11 ta' Frar 2015 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta' Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1347/2000 (ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1).


30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/32


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/1024

tal-15 ta' Ġunju 2015

li tawtorizza lil ċerti Stati Membri li jaċċettaw. fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni ta' Singapore għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 81(3), flimkien mal-Artikolu 218 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

L-Unjoni Ewropea stabbilixxiet bħala wieħed mill-għanijiet tagħha l-promozzjoni tal-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, kif iddikjarat fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni. Miżuri għall-protezzjoni tat-tfal kontra t-teħid jew iż-żamma illegali tagħhom huma parti essenzjali ta' dik il-politika.

(2)

L-Unjoni adottat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 (2)“Brussell IIa”), li għandu l-għan li jħares it-tfal mill-effetti dannużi tat-teħid jew taż-żamma illegali tagħhom u li jistabbilixxi proċeduri biex jiżgura r-ritorn rapidu tagħhom lejn l-Istat tar-residenza abitwali tagħhom, kif ukoll li jiżgura l-ħarsien tad-drittijiet ta' aċċess u d-drittijiet tal-kustodja.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 jikkumplimenta u jirrinfurza l-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta' Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (“il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980”) li tistabbilixxi, fil-livell internazzjonali, sistema ta' obbligi u kooperazzjoni fost l-istati kontraenti u bejn l-awtoritajiet ċentrali bil-għan li jkun żgurat ir-ritorn minnufih ta' tfal li ttieħdu jew inżammu b'mod illegali.

(4)

L-Istati Membri kollha tal-Unjoni huma parti għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

(5)

L-Unjoni tinkoraġġixxi lil stati terzi biex jaċċedu għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 u tappoġġa l-implimentazzjoni korretta tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 billi tieħu sehem, flimkien mal-Istati Membri, fost oħrajn, fil-kummissjonijiet speċjali organizzati fuq bażi regolari mill-Konferenza tal-Aja dwar id-dritt internazzjonali privat.

(6)

Qafas legali komuni applikabbli bejn l-Istati Membri tal-Unjoni u l-istati terzi jista' jiġi kkunsidrat li joffri l-aħjar soluzzjoni għal każijiet sensittivi ta' ħtif internazzjonali ta' minuri.

(7)

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 tistipula li hija tapplika bejn l-istat aderenti u tali stati kontraenti li jkunu ddikjaraw li aċċettaw l-adeżjoni.

(8)

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 ma tippermettix li organizzazzjonijiet reġjonali għall-integrazzjoni ekonomika bħall-Unjoni jsiru parti għaliha. Għalhekk, l-Unjoni la tista' taderixxi għall-Konvenzjoni, u lanqas ma tista' tressaq dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni ta' stat aderenti.

(9)

Skont l-Opinjoni 1/13 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea d-dikjarazzjonijiet ta' aċċettazzjoni taħt il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 jaqgħu fi ħdan il-kompetenza esterna esklużiva tal-Unjoni.

(10)

Singapore ressaq l-istrument tal-adeżjoni tiegħu għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 fit-28 ta' Diċembru 2010. Dik il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ għal Singapore fl-1 ta' Marzu 2011.

(11)

Bosta Stati Membri diġà aċċettaw l-adeżjoni ta' Singapore għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980. Valutazzjoni tas-sitwazzjoni f'Singapore wasslet għall-konklużjoni li dawk l-Istati Membri li għadhom ma aċċettawx l-adeżjoni ta' Singapore, jinsabu f'pożizzjoni li jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni, l-adeżjoni ta' Singapore taħt it-termini tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

(12)

L-Istati Membri li għadhom ma aċċettawx l-adeżjoni ta' Singapore għandhom għalhekk ikunu awtorizzati li jressqu d-dikjarazzjonijiet tagħhom ta' aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' Singapore fl-interess tal-Unjoni skont it-termini stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Ir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika Slovakka u r-Renju tal-Iżvezja li diġà aċċettaw l-adeżjoni ta' Singapore għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 m'għandhomx iressqu dikjarazzjonijiet ġodda ta' aċċettazzjoni peress li d-dikjarazzjonijiet eżistenti jibqgħu validi skont id-dritt internazzjonali pubbliku.

(13)

Ir-Renju Unit u l-Irlanda huma marbuta bir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 u qed jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(14)

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   L-Istati Membri li għadhom m'għamlux dan huma b'dan awtorizzati li jaċċettaw l-adeżjoni ta' Singapore għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta' Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (“il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980”) fl-interess tal-Unjoni.

2.   Dawk l-Istati Membri għandhom, mhux aktar tard mis-16 ta' Ġunju 2016 iressqu dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' Singapore għall-Konvenzjoni tal-Aja tal- 1980 fl-interess tal-Unjoni fformulata kif ġej:

“[L-isem sħiħ tal-ISTAT MEMBRU] jiddikjara li jaċċetta l-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta' Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri’, f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1024”.

3.   Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bid-depożitu tad-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni tiegħu tal-adeżjoni ta' Andorra u jikkommunika lill-Kummissjoni t-test tad-dikjarazzjoni fi żmien xahrejn mid-depożitu tagħha.

Artikolu 2

Dawk l-Istati Membri li ressqu d-dikjarazzjonijiet tagħhom ta' aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' Singapore għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 qabel id-data ta' adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni, m'għandhomx jagħmlu dikjarazzjonijiet ġodda.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri kollha, bl-eċċezzjoni tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika Slovakka u r-Renju tal-Iżvezja.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-15 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

Dz. RASNAČS


(1)  Opinjoni tal-11 ta' Frar 2015 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta' Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1347/2000 (ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1).


30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/35


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/1025

tad-19 ta' Ġunju 2015

li tirrevoka d-Deċiżjoni 2013/319/UE dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv f'Malta

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 126(12) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Permezz tad-Deċiżjoni 2013/319/UE (1), abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, il-Kunsill iddeċieda li kien jeżisti defiċit eċċessiv f'Malta. Il-Kunsill innota li d-defiċit tal-amministrazzjoni pubblika f'Malta kien laħaq it-3,3 % tal-PDG fl-2012, u għalhekk qabeż il-valur ta' referenza ta' 3 % tal-PDG stabbilit mit-Trattati, filwaqt li d-dejn gross tal-amministrazzjoni pubblika kien ogħla mill-valur ta' referenza ta' 60 % tal-PDG stabbilit mit-Trattati. Il-Kunsill innota wkoll li Malta ma kinitx għamlet progress suffiċjenti lejn konformità mal-limitu referenzjarju għat-tnaqqis tad-dejn u għalhekk ma ssodisfatx ir-rekwiżiti tal-perjodu ta' tranżizzjoni (2) wara l-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tagħha fl-2012 (3).

(2)

Fil-21 ta' Ġunju 2013, skont l-Artikolu 126(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KE) Nru 1467/97, il-Kunsill, fuq ir-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, għamel rakkomandazzjoni indirizzata lil Malta bl-għan li s-sitwazzjoni tad-defiċit eċċessiv tintemm sa mhux aktar tard mill-2014. Ir-rakkomandazzjoni ġiet ippubblikata.

(3)

Skont l-Artikolu 4 tal-Protokoll (Nru 12) dwar il-proċedura ta' defiċit eċċessiv anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-TFUE, il-Kummissjoni tipprovdi d-data għall-implimentazzjoni ta' din il-proċedura. Bħala parti mill-applikazzjoni ta' dak il-Protokoll, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw data dwar id-defiċit u d-dejn tal-amministrazzjoni pubblika tagħhom u dwar varjabbli assoċjati oħra darbtejn fis-sena, jiġifieri qabel l-1 ta' April u qabel l-1 ta' Ottubru, skont l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2009 (4).

(4)

Il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni biex jirrevoka deċiżjoni dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv fuq il-bażi tad-data notifikata. Barra minn hekk, deċiżjonijiet dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv għandhom jiġu revokati biss jekk il-previżjonijiet tal-Kummissjoni jindikaw li d-defiċit ma jkunx se jaqbeż il-limitu ta' 3 % tal-PDG tul il-perjodu ta' previżjoni (5); u il-proporzjon tad-dejn jissodisfa l-element li jħares 'il quddiem tal-valur referenzjarju tad-dejn.

(5)

Abbażi tad-data pprovduta mill-Kummissjoni (Eurostat) skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 479/2009, wara n-notifika minn Malta f'April 2015, tal-Programm ta' Stabbiltà tal-2015 u tal-previżjoni tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2015, il-konklużjonijiet li ġejjin huma ġġustifikati:

Wara li laħaq l-ogħla livell tiegħu ta' 3,6 % tal-PDG fl-2012, id-defiċit tal-amministrazzjoni pubblika tnaqqas għal 2,6 % tal-PDG fl-2013 u laħaq it-2,1 % tal-PDG fl-2014. It-tnaqqis fid-defiċit fl-2014 kien prinċipalment xprunat minn titjib fil-kundizzjonijiet ċikliċi u l-miżuri tal-baġit li wasslu għal żieda sinifikanti fid-dħul kurrenti (bi 2,5 % tal-PDG) li aktar milli patta għaż-żieda fl-infiq kurrenti (b'0,8 % tal-PDG) u minn nefqa kapitali netta (b'0,1 % tal-PDG) li huwa spjegat b'rata ogħla ta' assorbiment ta' fondi tal-UE.

Il-programm ta' stabbiltà għall-perjodu 2015–18, sottomess mill-gvern Malti fit-30 ta' April 2015, jippjana li d-defiċit jinżel għal 1,6 tal-PDG fl-2015 u għal 1,1 % tal-PDG fl-2016. Il-previżjoni tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa 2015 tipprojetta defiċit ta' 1,8 % tal-PDG fl-2015 u ta' 1,5 % tal-PDG fl-2016. B'hekk, id-defiċit mistenni li jibqa' taħt il-valur ta' referenza ta' 3 % tal-PDG stabbilit mit-Trattati matul il-perjodu ta' previżjoni.

Il-bilanċ strutturali, il huwa l-bilanċ tal-amministrazzjoni pubblika aġġustat għaċ-ċiklu ekonomiku u nett minn miżuri ta' darba u miżuri temporanji oħrajn, ittejjeb b'1,3 % tal-PDG fil-perjodu 2013–2014.

Il-proporzjon tad-dejn mal-PDG żdied għal 69,2 % tal-PDG fl-2013, minn 67,4 % tal-PDG fl-2012, minħabba aġġustament temporanju bejn il-fondi u l-flussi li żied id-dejn. Imbagħad naqas għal 68,0 % tal-PDG fl-2014. Id-dejn gross tal-amministrazzjoni pubblika huwa previst li jkompli jonqos għal 65,4 % tal-PDG fl-2016 ukoll minħabba x-xenarju makroekonomiku favorevoli. Barra minn hekk, il-konformità mar-regola tad-dejn li tħares 'il quddiem hija żgurata fl-2014.

(6)

Mill-2015, li hija s-sena ta' wara dik li fiha saret il-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv, Malta hija soġġetta għall-parti preventiva tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u għandha timxi lejn l-objettiv baġitarju fuq terminu medju tagħha b'pass xieraq, inkluż billi tirrispetta l-livell referenzjarju tal-infiq, u tikkonforma mal-kriterju tad-dejn skont l-Artikolu 2(1a) tar-Regolament (KE) Nru 1467/97. F'dan il-kuntest, jidher li hemm ir-riskju ta' xi devjazzjoni mill-aġġustament meħtieġ ta' 0,6 % tal-PDG lejn l-objettiv baġitarju fuq terminu medju fl-2015 u l-2016. Fl-2015, it-titjib fil-bilanċ strutturali huwa previst li jkun 0,1 % tal-PDG taħt ir-rekwiżit. Filwaqt li l-aġġustament projettat għall-2016 huwa konformi mar-rekwiżit, hemm ir-riskju ta' xi devjazzjoni għall-2015 u l-2016 meħuda flimkien. Għalhekk, ser jinħtieġu iktar miżuri fl-2015 u l-2016.

(7)

Skont l-Artikolu 126(12) tat-TFUE, Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv għandha tiġi revokata meta, fil-fehma tal-Kunsill, id-defiċit eċċessiv fl-Istat Membru kkonċernat ikun ġie kkoreġut.

(8)

Fil-fehma tal-Kunsill, id-defiċit eċċessiv f'Malta ġie kkoreġut u d-Deċiżjoni 2013/319/UE għalhekk għandha tiġi revokata,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Minn valutazzjoni kumplessiva jirriżulta li s-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv f'Malta ġiet ikkoreġuta.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni 2013/319/UE hija b'dan revokata.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Malta.

Magħmul fil-Lussemburgu, id-19 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

J. REIRS


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/319/UE tal-21 ta' Ġunju 2013 dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv f'Malta (ĠU L 173, 26.6.2013, p. 52).

(2)  Wara l-abrogazzjoni tal-PDE f'Diċembru 2012, skont il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, Malta bbenefikat minn perjodu ta' transizzjoni ta' tliet snin sabiex tikkonforma mal-limitu referenzjarju għat-tnaqqis tad-dejn, li beda fl-2012. Ir-rekwiżiti matul il-perjodu ta' tranżizzjoni huma stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv (ĠU L 209, 2.8.1997, p. 6) u huma spjegati f'aktar dettall f'“L-ispeċifikazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u l-Linji Gwida dwar il-format u l-kontenut tal-Programmi ta' Stabbiltà u Konverġenza” tat-3 ta' Settembru 2012 (Ara: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf). L-Aġġustament Strutturali Lineari Minimu (MLSA) meħtieġ għall-2012 kien ugwali għal 0,4 pps tal-PDG, filwaqt li fl-2012 id-defiċit strutturali ta' Malta ddeterjora b'Formula pp tal-PDG.

(3)  Id-defiċit u d-dejn tal-amministrazzjoni pubblika għall-2012 sussegwentement ġew riveduti u bħalissa huma ta' 3,6 % tal-PDG u 67,4 % tal-PDG, rispettivament.

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2009 tal-25 ta' Mejju 2009 dwar l-applikazzjoni tal-Protokoll dwar il-proċedura tal-iżbilanċ eċċessiv anness mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (ĠU L 145, 10.6.2009, p. 1).

(5)  B'konformità mal-Ispeċifikazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u l-Linji Gwida dwar il-format u l-kontenut ta' Programmi ta' Stabbiltà u Konverġenza.


30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/37


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/1026

tad-19 ta' Ġunju 2015

li tirrevoka d-Deċiżjoni 2009/589/KE dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv fil-Polonja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 126(12) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fis-7 ta' Lulju 2009, bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/589/KE (1) abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, il-Kunsill iddeċieda, skont l-Artikolu 104(6) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (TKE), li kien hemm defiċit eċċessiv fil-Polonja.

(2)

Fl-istess data, skont l-Artikolu 104(7) tat-TKE u l-Artikolu 3(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97 (2), il-Kunsill, abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, indirizza rakkomandazzjoni lill-Polonja bil-għan li s-sitwazzjoni tad-defiċit eċċessiv tinġieb fi tmiemha sa mhux aktar tard mill-2012.

(3)

Fil-21 ta' Ġunju 2013, il-Kunsill ikkonkluda li l-Polonja kienet ħadet azzjoni effettiva, iżda li kienu seħħew avvenimenti ekonomiċi negattivi b'implikazzjonijiet kbar fuq il-finanzi pubbliċi wara l-adozzjoni tar-rakkomandazzjoni oriġinali. Għaldaqstant, il-Kunsill, abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, qies li l-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 3(5) tar-Regolament (KE) Nru 1467/97 kienu sodisfatti u adotta Rakkomandazzjoni ġdida li tikkonċerna l-Polonja taħt l-Artikolu 126(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), bil-għan li s-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv tinġieb fi tmiemha sal-2014 (3).

(4)

Fl-10 ta' Diċembru 2013, skont l-Artikolu 126(8) tat-TFUE, il-Kunsill iddeċieda li l-Polonja ma kinitx ħadet azzjoni effettiva b'reazzjoni għar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ġunju 2013 biex tikkoreġi d-deċifit eċċessiv tagħha sal-2014 (4) u adotta rakkomandazzjoni ġdida taħt l-Artikolu 126(7) tat-TFUE, fejn irrakkomanda li l-Polonja ttemm is-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv tagħha sal-2015 (5). F'dik ir-rakkomandazzjoni, il-Kunsill irrakkomanda li l-Polonja tilħaq defiċit nominali ta' 4,8 % tal-PDG fl-2013, 3,9 % tal-PDG fl-2014 u ta' 2,8 % tal-PDG fl-2015 (bl-esklużjoni tal-impatt tat-trasferimenti tal-assi mis-sistema ta' pensjonijiet tat-tieni pilastru). Abbażi tal-previżjoni makroekonomika li kienet il-bażi tar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill, dan kien konsistenti ma' titjib tal-bilanċ strutturali ta' 1 % tal-PDG fl-2014 u ta' 1,2 % tal-PDG fl-2015. Ġie rrakkomandat ukoll li l-Polonja timplimenta b' mod rigoruż il-miżuri li kienet diġà ħabbret u adottat, filwaqt li tikkumplimentahom b' miżuri addizzjonali sabiex tilħaq korrezzjoni sostenibbli tad-defiċit eċċessiv sal-2015. Il-Polonja ngħatat skadenza tal-15 ta' April 2014 biex tirrapporta dwar il-miżuri meħuda biex tikkonforma ma' din ir-rakkomandazzjoni.

(5)

Fit-2 ta' Ġunju 2014, il-Kummissjoni kkonkludiet li f'dak il-mument, ma kien meħtieġ l-ebda pass ieħor fil-proċedura ta' defiċit eċċessiv.

(6)

Skont l-Artikolu 4 tal-Protokoll (Nru 12) dwar il-proċedura ta' defiċit eċċessiv anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-TFUE, il-Kummissjoni tipprovdi d-data għall-implimentazzjoni ta' din il-proċedura. Bħala parti mill-applikazzjoni ta' dak il-Protokoll, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw data dwar id-defiċits u d-dejn tal-amministrazzjoni pubblika tagħhom u dwar varjabbli assoċjati oħrajn darbtejn fis-sena, jiġifieri qabel l-1 ta' April u qabel l-1 ta' Ottubru, skont l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2009 (6).

(7)

Il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni biex jirrevoka deċiżjoni fuq l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv abbażi tad-data notifikata. Barra minn hekk, deċiżjoni dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv għandha tiġi revokata biss jekk il-previżjonijiet tal-Kummissjoni jindikaw li d-defiċit ma jkunx se jaqbeż il-limitu ta' 3 % tal-PDG tul il-perjodu tal-previżjoni (7); u l-proporzjon tad-dejn jissodisfa l-element li jħares 'il quddiem tal-valur referenzjarju tad-dejn.

(8)

Barra minn hekk, f'konformità mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, għandha tingħata kunsiderazzjoni dovuta lir-riformi sistemiċi tal-pensjonijiet li jintroduċu sistema b'diversi pilastri li tinkludi pilastru mandatorju ffinanzjat kompletament.

(9)

Abbażi tad-data pprovduta mill-Kummissjoni (Eurostat) skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 479/2009, wara n-notifika mill-Polonja f'April 2015, il-Programm ta' Konverġenza tal-2015 u l-previżjoni tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2015, il-konklużjonijiet li ġejjin huma ġġustifikati:

Fl-2014, id-defiċit tal-amministrazzjoni pubblika kien jammonta għal 3,2 % tal-PDG. Billi dan in-numru jista' jitqies li huwa qrib il-valur ta' referenza u l-proporzjon ta' dejn għall-PDG tal-Polonja huwa taħt is-60 % tal-valur ta' referenza tal-PDG b'mod sostenut, il-Polonja hija eliġibbli għad-dispożizzjonijiet rigward ir-riformi sistemiċi tal-pensjonijiet tal-Artikolu 2(7) tar-Regolament (KE) Nru 1467/97. Ir-riforma sistemika tal-pensjonijiet tal-Polonja mill-1999 ġiet annullata minn liġi li ġiet adottata f'Diċembru 2013. Fuq il-bażi ta' dan l-annullament, parti mill-assi akkumulati mill-fondi privati tal-pensjonijiet iffinanzjati kompletament (li jiffurmaw it-tieni pilastru tas-sistema tal-pensjonijiet tal-Polonja) ġew trasferiti għall-iskema pubblika tas-sigurtà soċjali (l-ewwel pilastru tas-sistema tal-pensjonijiet tal-Polonja). Barra minn hekk, it-tieni pilastru tas-sistema tal-pensjonijiet tilef il-kopertura universali tiegħu, fis-sens li l-parteċipazzjoni ma baqgħetx obbligatorja. B'riżultat ta' dan, l-annullament tal-2013 temm in-natura sistemika tar-riforma tal-1999. Madankollu, sal-aħħar ta' Lulju tal-2014 il-kontribuzzjonijiet soċjali tal-parteċipanti kollha xorta waħda għaddew għat-tieni pilastru. Dawn il-kontribuzzjonijiet huma l-kostijiet netti tar-riforma sistemika tal-pensjonijiet tal-1999 u għandhom jiġu kkunsidrati meta tiġi vvalutata l-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv. Il-kostijiet netti diretti totali għall-perjodu Jannar — Lulju 2014, huma stmati għal 0,4 % tal-PDG, u għalhekk huma biżżejjed biex jispjegaw l-eċċess tad-defiċit tal-amministrazzjoni pubblika fuq il-valur ta' referenza ta' 3 % tal-PDG stabbilit mit-Trattati fl-2014.

Il-programm ta' konverġenza, ippreżentat mill-Gvern Pollakk fit-30 ta' April 2015, jimmira defiċit ta' 2,7 % tal-PDG fl-2015 u ta' 2,3 % tal-PDG fl-2016. Il-previżjoni tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2015 tipprojetta defiċit ta' 2,8 % tal-PDG fl-2015 u, abbażi ta' suppożizjoni ta' ebda bidla fil-politika, ta' 2,6 % tal-PDG fl-2016. B'hekk, id-defiċit mistenni li jibqa' taħt il-valur ta' referenza ta' 3 % tal-PDG stabbilit mit-Trattati matul il-perjodu ta' previżjoni.

Il-Kummissjoni tistma li l-bilanċ strutturali, li hu l-bilanċ tal-amministrazzjoni pubblika aġġustat għaċ-ċiklu ekonomiku u nett minn miżuri ta' darba u miżuri oħra temporanji, tjieb b'0,9 % tal-PDG fl-2014.

Id-dejn gross tal-amministrazzjoni pubblika ammonta għal 50,1 % tal-PDG fl-2014. Il-previżjoni tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2015 tipprojetta li d-dejn gross tal-amministrazzjoni pubblika ser jonqos b'mod temporanju għal 50,9 % tal-PDG fl-2015,u 50,8 % tal-PDG fl-2016, jiġifieri taħt il-valur ta' referenza ta' 60 % tal-PDG.

(10)

Mill-2015, li hija s-sena ta' wara dik li fiha saret il-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv, il-Polonja hija soġġetta għall-parti preventiva tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u għandha timxi lejn l-objettiv baġitarju fuq terminu medju tagħha b'pass xieraq, inkluż billi tirrispetta l-punt ta' referenza tan-nefqa. Il-previżjoni tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2015 tas-servizzi tipprojetta li l-bilanċ strutturali se jitjieb b'0,2 % tal-PDG kemm fl-2015 kif ukoll fl-2016, ibbażat fuq is-suppożizzjoni ta' ebda bidla fil-politika. Fuq il-bażi ta' valutazzjoni kumplessiva, huwa projettat li il-Polonja tkun konformi mal-aġġustament meħtieġ lejn l-objettiv baġitarju fuq terminu medju fl-2015 skont it-tkabbir fl-infiq nett taħt in-norma, billi hemm ir-riskju ta' xi devjazzjoni mit-triq ta' aġġustament meħtieġ fl-2016 peress li l-aġġustament strutturali jaqa' taħt ir-rekwiżit fl-2016 b'tali mod li sejrin ikunu meħtieġa aktar miżuri f'dik is-sena.

(11)

F'konformità mal-Artikolu 126(12) tat-TFUE, Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv għandha tiġi revokata meta, fil-fehma tal-Kunsill, tkun saret korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv fl-Istat Membru konċernat.

(12)

Fil-fehma tal-Kunsill, id-defiċit eċċessiv fil-Polonja ġie kkoreġut u d-Deċiżjoni 2009/589/KE għaldaqstant għandha tiġi revokata.

(13)

Il-Kunsill ifakkar li r-riforma sistemika tal-pensjonijiet tal-1999 ħadet post skema tal-pensjoni pubblika b'benefiċċju definit, b'sistema tat-tliet pilastri bbażata fuq kontributi definiti. L-għan ewlieni tar-riforma kien li jtejjeb is-sostenibilità tas-sistema tal-pensjonijiet tal-Polonja speċjalment fid-dawl ta' sfida kbira mill-perspettiva demografika li qed taffaċċja l-Polonja. L-annullament tar-riforma sistemika fi tmiem l-2013, żied għal darb'oħra r-rwol tal-ewwel pilastru pubbliku, li, kuntrarjament għat-tieni pilastru, mhuwiex kompletament finanzjat, iżda sistema ta' kontribuzzjoni nozzjonali definita. Filwaqt li jipproduċi xi appoġġ baġitarju fi żmien qasir, l-annullament tar-riforma sistemika tal-1999 ma jtejjibx is-sostenibbiltà fit-tul tal-finanzi pubbliċi, minħabba li l-benefiċċji fuq perjodu qasir ta' żmien minn kontribuzzjonijiet soċjali ogħla u ħlas ta' imgħax aktar baxx, fil-futur se jiġu kkumpensati minn ħlas ta' pensjoni ogħla mill-pilastru tal-pensjoni pubblika. B'mod ġenerali, l-annullament tar-riforma sistemika tal-pensjonijiet tal-1999 fih xi riskji għall-finanzi pubbliċi tal-Polonja fuq medda twila ta' żmien,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Minn valutazzjoni kumplessiva jirriżulta li s-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv fil-Polonja ġiet ikkoreġuta.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni 2009/589/KE hija b'dan revokata.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Polonja.

Magħmul fil-Lussemburgu, id-19 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

J. REIRS


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/589/KE tas-7 ta' Lulju 2009 dwar l-eżistenza ta' żbilanċ eċċessiv fil-Polonja (ĠU L 202, 4.8.2009, p. 46).

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv (ĠU L 209, 2.8.1997, p. 6).

(3)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ġunju 2013 bil-għan li tintemm is-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv tal-gvern fil-Polonja.

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/758/UE tal-10 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi li ma ttieħdet ebda azzjoni effettiva mill-Polonja b'reazzjoni għar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ġunju 2013 (ĠU L 335, 14.12.2013, p. 46).

(5)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Diċembru 2013 bil-għan li tintemm is-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv tal-gvern fil-Polonja.

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2009 tal-25 ta' Mejju 2009 dwar l-applikazzjoni tal-Protokoll dwar il-proċedura tal-iżbilanċ eċċessiv anness mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (ĠU L 145, 10.6.2009, p. 1).

(7)  B' konformità ma' “Speċifikazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u l-Linji Gwida dwar il-format u l-kontenut ta' Programmi ta' Stabbiltà u Konverġenza” tat-3 ta' Settembru 2012. Ara: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/40


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/1027

tat-23 ta' Ġunju 2015

dwar ir-regoli applikabbli għall-esperti sekondati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/829/KE

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 240(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Is-sekondar ta' esperti nazzjonali jista' jkun utli għas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (minn issa 'l quddiem “SĠK”) fil-missjoni tiegħu biex jassisti lill-Kunsill Ewropew u l-Kunsill skont l-Artikoli 235(4) u 240(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”) rispettivament, billi jippermetti lis-SĠK jibbenefika mil-livell għoli ta' għarfien u esperjenza professjonali ta' dawk l-esperti, b'mod partikolari f'oqsma fejn tali ħila esperta mhix disponibbli faċilment fi ħdan is-SĠK stess.

(2)

L-iskambju ta' esperjenza u għarfien professjonali dwar il-politiki Ewropej għandu jkunu inkoraġġit permezz tal-assenjazzjoni temporanja ta' esperti mis-setturi pubbliċi ta-Istati Membri (esperti nazzjonali sekondati — “ENS”) jew mill-organizzazzjonijiet intergovernattivi (“OIG”) pubbliċi.

(3)

Huwa previst li l-ENS ser jiksbu għarfien matul is-sekondar tagħhom għas-SĠK li jgħinhom fl-eżerċizzju ta' dmirijiethom fi presidenzi futuri tal-Kunsill.

(4)

Id-drittijiet u l-obbligi tal-esperti għandhom jiggarantixxu li kull wieħed iwettaq id-dmirijiet tiegħu fl-interess biss tas-SĠK.

(5)

Fid-dawl tan-natura temporanja ta' ħidmiethom u minħabba l-istatus partikolari tagħhom, l-esperti ma għandhom jieħdu l-ebda responsabbiltà f'isem is-SĠK għall-eżerċizzju tal-prerogattivi tiegħhom tad-dritt pubbliku, kif definit fit-Trattati, ħlief fir-rigward tad-derogi previsti minn din id-Deċiżjoni.

(6)

Il-kondizzjonijiet tal-impjieg tal-esperti għandhom jiġu stabbiliti u għandhom ikunu applikabbli irrispettivament mill-oriġini tal-approprjazzjonijiet baġitarji użati sabiex ikopru n-nefqa.

(7)

Ladarba r-regoli stabbiliti b'din id-Deċiżjoni għandhom jissostitwixxu dawk stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/829/KE (1), dik id-Deċiżjoni għandha titħassar mingħajr preġudizzju għall-kontinwazzjoni tal-applikazzjoni tagħha għas-sekondar kollu li jkun għaddej fil-mument tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.

(8)

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) emenda r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (ir-“Regolament tal-Persunal”), u b'mod partikolari l-kondizzjonijiet tax-xogħol, il-leave, kif ukoll il-kalkolu tal-benefiċċji definiti fl-Anness VII tiegħu,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Ir-regoli stabbiliti b'din id-Deċiżjoni japplikaw għall-esperti, li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2, sekondati mas-SĠK fl-interess tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill u li jkunu jew:

(a)

esperti nazzjonali sekondati (“ENS”), li jinkludi esperti li huma ssekondati:

(i)

mill-amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati Membri, f'livell nazzjonali jew reġjonali;

(ii)

soġġetti għall-awtorizzazzjoni mis-SĠK fuq bażi ta' każijiet individwali, minn min iħaddem li ma jkunx amministrazzjoni pubblika ta' Stat Membru, fil-livell nazzjonali jew reġjonali jekk l-interessi tas-SĠK jiġġustifikaw li tinġieb ħila esperta speċifika bħala miżura temporanja, bil-kondizzjoni li min iħaddem:

ikun università jew organizzazzjoni ta' riċerka indipendenti li ma għandhiex l-għan li tagħmel profitti għad-distribuzzjoni mill-ġdid, jew

ikun parti mis-settur pubbliku kif definit fil-liġi nazzjonali ta' min iħaddem.

L-ENS jistgħu jiġu sekondati mingħajr spejjeż (“CFS”);

(b)

esperti fuq CFS minn organizzazzjoni intergovernattiva pubblika (“OIG”) (bl-eċċezzjoni ta' korpi tal-Unjoni fis-sens tal-Artikolu 1a(2) tar-Regolamenti tal-Persunal), f'każijiet fejn ikun meħtieġ trasferiment ta' għarfien jew ħila speċifika.

2.   L-Artikoli 18, 19 u 20 mhuma applikabbli għal ebda espert fuq CFS.

Artikolu 2

Kondizzjonijiet għas-sekondar

Sabiex jikkwalifikaw għal sekondar mas-SĠK, l-esperti:

(1)

għandhom ikunu ħadmu għal min iħaddimhom fuq bażi permanenti jew kuntrattwali għal mill-inqas 12-il xahar qabel is-sekondar tagħhom;

(2)

għandhom jibqgħu fis-servizz ta' min iħaddimhom tul il-perijodu ta' sekondar;

(3)

għandu jkollhom mill-inqas tliet snin esperjenza full-time ta' funzjonijiet amministrattivi, xjentifiċi, tekniċi, konsultattivi jew superviżorji rilevanti għall-eżerċizzju tad-dmirijiet assenjati lilhom. Qabel is-sekondar, min iħaddem għandu jipprovdi lis-SĠK dikjarazzjoni tal-impjieg tal-espert, li tkopri t-12-il xahar preċedenti;

(4)

għandhom ikunu ċittadini ta' Stat Membru.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu ta' dan il-punt, l-esperti li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru jistgħu jiġu sekondati minn OIG; f'tali każijiet eċċezzjonali, is-SĠK għandu jiżgura li ma jkun hemm l-ebda konflitt ta' interess u li jiġu ssalvagwardjati l-indipendenza u l-koerenza tal-politiki u l-attivitajiet tas-SĠK;

(5)

għandu jkollhom għarfien profond ta' lingwa uffiċjali waħda tal-Unjoni u għarfien sodisfaċenti ta' lingwa oħra għall-eżerċizzju ta' dmirijiethom.

Artikolu 3

Proċedura ta' selezzjoni

1.   L-esperti għandhom jintgħażlu skont proċedura miftuħa u trasparenti, li d-dettalji prattiċi tagħha għandhom jiġu deċiżi f'konformità mal-Artikolu 32.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 2(4), l-esperti għandhom jiġu ssekondati fuq bażi ġeografika kemm jista' jkun wiesgħa minn fost iċ-ċittadini tal-Istati Membri. L-Istati Membri u s-SĠK għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw, kemm jista' jkun, bilanċ bejn irġiel u nisa u jirrispettaw il-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs.

2.   Għandha tintbagħat sejħa għall-espressjoni ta' interess lir-Rappreżentanzi Permanenti tal-Istati Membri jew l-OIG, kif xieraq. Is-sejħa għandha tagħti d-deskrizzjonijiet tal-karigi, il-kriterji ta' selezzjoni u d-data tal-iskadenza għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet.

3.   L-applikazzjonijiet kollha għandhom jintbagħtu lis-SĠK permezz tar-Rappreżentanza Permanenti tal-Istati Membri jew permezz tad-dipartiment tar-riżorsi umani tal-OIG.

4.   F'ċirkostanzi debitament iġġustifikati u eċċezzjonali fl-interess tal-Kunsill Ewropew, is-SĠK jista' jiddeċiedi li l-espert għandu jintgħażel mingħajr ma jiġu segwiti l-proċeduri ta' selezzjoni stabbiliti fil-paragrafi 1, 2 u 3.

5.   Is-sekondar ta' esperti għandu jkunu soġġett għar-rekwiżiti speċifiċi u l-kapaċità baġitarja tas-SĠK.

6.   Is-SĠK għandu joħloq fajl individwali għall-espert. Dak il-fajl għandu jinkludi informazzjoni amministrattiva rilevanti.

Artikolu 4

Proċedura amministrattiva għas-sekondar

1.   Is-sekondar għandu jiġi implimentat permezz ta' skambju ta' ittri bejn id-Direttur Ġenerali għall-Amministrazzjoni tas-SĠK u r-Rappreżentanza Permanenti tal-Istat Membru konċernat jew jekk ikun il-każ, l-OIG. Ir-Rappreżentanza Permanenti għandha tiġi nnotifikata wkoll b'kull sekondar ta' ċittadini tal-Istat Membru tagħha minn OIG. Il-post ta' sekondar u l-grupp ta' funzjoni li l-espert ser ikun qed jagħmel parti minnhom (AD jew AST, kif definit fir-Regolamenti tal-Persunal) għandhom ikunu indikati fl-iskambju ta' ittri. Fl-iskambju ta' ittri għandhom jissemmew ukoll is-superjuri tal-espert fi ħdan id-Direttorat Ġenerali, id-direttorat, l-unità jew id-dipartiment li lilu l-espert ikun sekondat, u għandha tingħata deskrizzjoni dettaljata tal-kompiti li l-espert għandu jwettaq. Kopja tar-regoli applikabbli għall-espert għandha tkun mehmuża mal-iskambju ta' ittri.

2.   Sekondar għal perijodu qasir mingħajr spejjeż (“CFSS”) ta' esperti, kif imsemmi fil-Kapitolu IV, jista' jiġi awtorizzat fuq bażi ta' każijiet individwali. Dik l-awtorizzazzjoni għandha tieħu inkonsiderazzjoni l-post ta' reklutaġġ tal-espert, id-Direttorat Ġenerali li għalih għandu jiġi ssekondat l-espert, il-bilanċ ġeografiku msemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u d-dmirijiet proposti.

Artikolu 5

Perijodu ta' sekondar

1.   Il-perijodu ta' sekondar għandu jkun minimu ta' sitt xhur u massimu ta' sentejn. Jista' jiġġedded suċċessivament għal perijodu totali ta' mhux aktar minn erba' snin.

Madankollu, f'każijiet eċċezzjonali, fuq talba tad-Direttur Ġenerali rilevanti tas-SĠK u wara qbil minn qabel ta' min iħaddem, id-Direttur Ġenerali tal-Amministrazzjoni tas-SĠK jista' jawtorizza estensjoni waħda jew aktar tas-sekondar lil hinn mill-massimu ta' erba' snin imsemmi fl-ewwel subparagrafu, sa sentejn addizzjonali.

2.   Il-perijodu ta' sekondar għandu jiġi stabbilit mill-bidu fl-iskambju ta' ittri previst fl-Artikolu 4(1). L-istess proċedura għandha tapplika fil-każ ta' kwalunkwe tiġdid jew estensjoni tal-perijodu ta' sekondar.

3.   Espert li jkun ġie sekondat qabel mas-SĠK jista' jerġa' jiġi sekondat, soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-espert ikompli jissodisfa l-kondizzjonijiet għas-sekondar imsemmija fl-Artikolu 2;

(b)

perijodu ta' mill-inqas sitt snin ikun għadda bejn it-tmiem tal-perijodu ta' sekondar preċedenti, inkluż kwalunkwe tiġdid u estensjoni, jew kwalunkwe kuntratt ta' impjieg sussegwenti mas-SĠK.

Din id-dispożizzjoni ma għandhiex twaqqaf lis-SĠK milli jaċċetta s-sekondar, inqas minn sitt snin wara t-tmiem tal-perijodu preċedenti ta' sekondar, ta' espert li s-sekondar preċedenti tiegħu, inkluż kwalunkwe tiġdid u estensjoni, dam inqas minn sitt snin, iżda f'dak il-każ is-sekondar il-ġdid ma għandux ikun iżjed mill-parti li jkun fadal tal-aħħar perijodu ta' sitt snin.

Artikolu 6

Obbligi ta' min iħaddem

Matul il-perijodu ta' sekondar, min iħaddem l-espert għandu jkompli:

(1)

iħallas is-salarju tal-espert;

(2)

ikun responsabbli għad-drittiijiet soċjali kollha tal-espert, b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw is-sigurtà soċjali, l-assigurazzjoni u l-pensjoni; u

(3)

soġġett għall-punt (d) tal-Artikolu 10(2), iżomm l-istatus amministrattiv tal-espert jew bħala uffiċjal permanenti jew aġent kuntrattwali u jinforma lid-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni tas-SĠK dwar kwalunkwe bidla fl-istatus amministrattiv tal-espert jew bħala uffiċjal permanenti jew aġent kuntrattwali.

Artikolu 7

Dmirijiet

1.   L-esperti għandhom jassistu lill-uffiċjali tas-SĠK u persunal ieħor u jwettqu l-kompiti li jiġu fdati lilhom.

Id-dmirijiet li għandhom jitwettqu minn espert għandhom jiġu definiti bi qbil komuni bejn is-SĠK u min iħaddem:

(a)

fl-interess tad-dipartiment tas-SĠK li għalih huwa sekondat l-espert; u

(b)

b'kont meħud tal-kwalifiki tal-espert.

2.   Il-kompiti li għandhom jiġu assenjati lil espert jistgħu jinkludu fost oħrajn, analiżi, studji, skambji ta' għarfien bejn l-amministrazzjonijiet, ġestjoni ta' proġetti, u assistenza lill-gruppi u l-kumitati preparatorji tas-SĠK.

Minkejja l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 u mill-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, is-Segretarju Ġenerali jista', fuq proposta tad-Direttur Ġenerali tad-dipartiment li lilu jiġi assenjat espert, jafda dmirijiet speċifiċi lill-espert u jagħti mandat lill-espert sabiex iwettaq missjoni speċifika waħda jew aktar wara li jivverifika li ma jeżisti l-ebda konflitt ta' interess.

3.   Espert ma għandux jipparteċipa f'missjonijiet u laqgħat ħlief:

(a)

jekk jakkumpanja uffiċjal jew membru tal-persunal ieħor tas-SĠK; jew

(b)

jekk ikun waħdu, bħala osservatur jew għal finijiet ta' informazzjoni biss.

Sakemm espert ma rċeviex mandat speċjali, f'konformità mal-arranġamenti għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, mid-Direttur Ġenerali tad-dipartiment konċernat tas-SĠK, l-espert ma għandux ikun jista' jorbot lis-SĠK esternament.

4.   Is-SĠK għandu jibqa' unikament responsabbli mill-approvazzjoni tar-riżultati tal-kompiti mwettqin mill-espert.

5.   Id-dipartimenti tas-SĠK konċernati, min iħaddem lill-espert u l-espert għandhom jagħmlu kull sforz possibbli sabiex jevitaw kwalunkwe konflitt ta' interess attwali jew potenzjali rigward id-dmirijiet tal-espert matul is-sekondar. Għal dan l-għan, is-SĠK għandu jgħarraf fi żmien debitu lill-espert u lil min iħaddmu bil-kompiti previsti u jitlobhom it-tnejn sabiex jikkonfermaw bil-miktub li huma ma jaraw l-ebda raġuni għaliex l-espert ma għandux jiġi assenjat għal dawn il-kompiti.

L-espert għandu jintalab partikolarment sabiex jiddikjara kull konflitt potenzjali bejn ċerti aspetti tas-sitwazzjoni familjari tal-espert (partikolarment l-attivitajiet professjonali ta' qrabatu jew ta' membri tal-familja estiża tiegħu jew kwalunkwe interessi finanzjarji ewlenin tiegħu jew ta' membri tal-familja) u d-dmirijiet proposti matul is-sekondar.

Min iħaddem lill-espert u l-espert għandhom jintrabtu li jgħarrfu lis-SĠK b'kull bidla fiċ-ċirkostanzi li, matul is-sekondar, tista' tirriżulta f'konflitt ta' interess.

6.   Meta s-SĠK iqis li n-natura tal-kompiti fdati lill-espert tesiġi prekawzjonijiet partikolari fir-rigward tas-sigurtà, għandha tinkiseb awtorizzazzjoni ta' sigurtà qabel is-sekondar tal-espert.

7.   Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mad-disposizzjonijiet tal-paragrafi 2, 3 u 5 ta' dan l-Artikolu, is-SĠK jista' jtemm is-sekondar tal-espert taħt it-termini tal-Artikolu 10(2)(c).

Artikolu 8

Drittijiet u obbligi tal-esperti

1.   Matul il-perijodu ta' sekondar, espert għandu jaġixxi b'integrità. B'mod partikolari:

(a)

l-espert għandu jaqdi d-dmirijiet assenjati u altrimenti jaġixxi biss bl-interessi tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill f'moħħu.

B'mod partikolari, fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tiegħu, l-espert ma għandu jaċċetta l-ebda struzzjonijiet minn, jew iwettqu kwalunkwe attività għal min iħaddmu, kwalunkwe gvern, jew kwalunkwe persuna oħra, kumpanija privata jew korp pubbliku ieħor;

(b)

l-espert għandu jastjeni minn kull azzjoni, u b'mod partikolari minn kull espressjoni pubblika ta' opinjoni, li tista' tirrifletti fuq il-pożizzjoni tiegħu fis-SĠK;

(c)

kwalunkwe espert għandu jgħarraf lis-superjur tiegħu meta l-espert, fl-eżerċizzju ta' dmirijietu, jintalab jiddeċiedi dwar it-trattament jew ir-riżoluzzjoni ta' kwistjoni li fiha l-espert ikollu interess personali li jista' jfixkel l-indipendenza tiegħu;

(d)

l-espert, waħdu jew ma' persuni oħrajn, ma għandu jippubblika jew iwassal biex jiġi ppubblikat l-ebda test li s-suġġett tiegħu jkun marbut mal-attività tal-Unjoni bla ma jkun kiseb permess skont il-kondizzjonijiet u r-regoli fis-seħħ fis-SĠK. Din l-awtorizzazzjoni għandha tiġi miċħuda biss jekk in-natura tal-pubblikazzjoni maħsuba tista' tippreġudika l-interessi tal-Unjoni;

(e)

id-drittijiet kollha fuq xogħlijiet magħmulin minn espert fl-eżerċizzju ta' dmirijietu, għandhom ikunu proprjetà tas-SĠK;

(f)

l-espert għandu jirrisjedi fil-post ta' sekondar, jew f'distanza minn dak il-post li ma tkunx akbar minn dik li hi kompatibbli mal-eżerċizzju xieraq tad-dmirijiet assenjati;

(g)

l-espert għandu jassisti jew jagħti pariri lis-superjuri li ġew assenjati lilu u għandu jkun responsabbli lejn dawn is-superjuri għall-eżerċizzju tad-dmirijiet li jiġu fdati lilhom.

2.   Matul u wara l-perijodu ta' sekondar, l-espert għandu josserva l-akbar diskrezzjoni dwar il-fatti u l-informazzjoni kollha li l-espert isir jaf bihom tul l-eżerċizzju, jew b'konnessjoni mal-eżerċizzju, ta' dmirijietu. L-espert ma għandu jikkomunika, taħt l-ebda forma, lill-ebda persuna li ma tkunx awtorizzata l-ebda dokument u l-ebda informazzjoni li ma tkunx saret pubblika legalment u l-espert ma għandux juża dawn id-dokumenti jew informazzjoni għall-benefiċċju personali tiegħu.

3.   Fit-tmiem is-sekondar, l-espert għandu jibqa' marbut bl-obbligi li jaġixxi b'integrità u diskrezzjoni fil-qadi ta' dmirijiet ġodda u fl-aċċettazzjoni ta' ċerti karigi jew vantaġġi.

Għal dak l-għan, fit-tliet snin wara l-perijodu ta' sekondar, l-espert għandu jinforma lis-SĠK minnufih bi kwalunkwe dmirijiet jew kompiti li x'aktarx jagħtu lok għal konflitt ta' interess marbut mal-kompiti mwettqa mill-espert matul il-perjodu ta' sekondar.

4.   L-espert għandu jkun soġġett għar-regoli ta' sigurtà fis-seħħ fis-SĠK, inkluż ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data u r-regoli tal-protezzjoni tan-netwerk tas-SĠK. L-espert għandu jkun soġġett ukoll għar-regoli li jirregolaw il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

5.   Fil-każ tan-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1, 2 u 4 ta' dan l-Artikolu matul il-perijodu ta' sekondar is-SĠK ikollu d-dritt jittermina s-sekondar ta' espert skont it-termini tal-Artikolu 10(2)(c).

6.   L-espert għandu jinnotifika minnufih lis-superjur tiegħu bil-miktub jekk matul is-sekondar l-espert isir jaf dwar fatti li jagħtu lok għal preżunzjoni tal-eżistenza ta':

(a)

attività illegali possibbli, inkluż frodi jew korruzzjoni, li tkun ta' detriment għall-interessi tal-Unjoni; jew

(b)

imġiba relatata mal-qadi tad-dmirijiet professjonali li tista' tikkostitwixxi nuqqas serju ta' konformità mal-obbligi tal-uffiċjali tal-Unjoni jew tal-esperti.

Dan il-paragrafu għandu japplika wkoll fil-każ ta' nuqqas serju ta' konformità ma' obbligu simili min-naħa ta' Membru ta' istituzzjoni jew kull persuna oħra fis-servizz ta' istituzzjoni jew li twettaq xogħol għaliha.

7.   Meta s-superjur jirċievi notifika kif imsemmi fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu, is-superjur għandu jieħu l-miżuri previsti fl-Artikolu 22a(2) tar-Regolamenti tal-Persunal. L-Artikoli 22a, 22b u 22c tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom japplikaw għas-superjur skont it-termini tal-Artikolu 4(1) ta' din id-Deċiżjoni. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw ukoll mutatis mutandis għall-espert konċernat, biex jiġi żgurat li d-drittijiet tal-espert jiġu rispettati.

Artikolu 9

Sospensjoni ta' sekondar

1.   Fuq talba bil-miktub mill-espert jew minn min iħaddem, u bi qbil ma' dan tal-aħħar, is-SĠK jista' jawtorizza sospensjonijiet ta' sekondar u jispeċifika t-termini applikabbli. Matul perijodu ta' sospensjoni:

(a)

ma għandhomx jitħallsu l-benefiċċji msemmijin fl-Artikolu 19;

(b)

l-ispejjeż imsemmijin fl-Artikolu 20 għandhom jitħallsu biss jekk is-sospensjoni ssir fuq talba tas-SĠK.

2.   Is-SĠK għandu jinforma lil min iħaddem u lir-Rappreżentanza Permanenti tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 10

Terminazzjoni ta' perijodi ta' sekondar

1.   Soġġett għall-paragrafu 2, sekondar jista' jiġi terminat fuq talba tas-SĠK jew ta' min iħaddem, dment li tingħata notifika ta' tliet xhur. Jista' wkoll jiġi terminat fuq it-talba tal-espert dment li tingħata l-istess notifika u soġġett għall-qbil ta' min iħaddem u tas-SĠK.

2.   F'ċerti ċirkostanzi eċċezzjonali s-sekondar jista' jintemm mingħajr notifika:

(a)

minn min iħaddem, jekk l-interessi essenzjali ta' min iħaddem jitolbu hekk;

(b)

bi qbil reċiproku bejn is-SĠK u min iħaddem, fuq talba indirizzata mill-espert liż-żewġ partijiet, jekk hekk ikun meħtieġ mill-interessi essenzjali, personali jew professjonali tal-espert;

(c)

mis-SĠK, f'każ li l-espert ma jkunx konformi mal-obbligi stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. L-espert għandu qabel jingħata l-opportunità li jippreżenta osservazzjonijiet;

(d)

mis-SĠK fil-każ tat-terminazzjoni ta', jew bidla fi, l-istatus amministrattiv tal-espert jew bħala uffiċjal permanenti jew bħala aġent kuntrattwali ta' min iħaddem. L-espert għandu qabel jingħata l-opportunità li jippreżenta osservazzjonijiet.

3.   Jekk is-sekondar jiġi terminat skont il-paragrafu 2(c), is-SĠK għandu jinforma minnufih lil min iħaddmu u lir-Rappreżentanza Permanenti tal-Istat Membru kkonċernat.

KAPITOLU II

KONDIZZJONIJIET TA' XOGĦOL

Artikolu 11

Sigurtà soċjali

1.   Qabel ma jibda l-perijodu ta' sekondar, min iħaddem għandu jiċċertifika lill-SĠK li, matul il-perijodu ta' sekondar, l-esperti ser jibqgħu soġġetti għal-leġislazzjoni tas-sigurtà soċjali applikabbli għall-amministrazzjoni pubblika tal-Istat Membru jew l-OIG li timpjega lill-espert. Għal dan il-għan, l-amministrazzjoni pubblika tal-Istat Membru għandha tipprovdi lis-SĠK l-attestazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) (“Dokument portabbli A1”). L-OIG għandha tipprovdi lis-SĠK ċertifikat ekwivalenti għad-Dokument portabbli A1 u din għandha tagħti prova li l-leġislazzjoni tas-sigurtà soċjali applikabbli tipprevedi l-ħlas tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa magħmula barra mill-pajjiż.

2.   Minn meta jibda s-sekondar tagħhom, l-esperti għandhom ikunu koperti mis-SĠK kontra r-riskju ta' inċident. Is-SĠK għandu jipprovdi lill-espert b' kopja tat-termini ta' din il-kopertura fil-jum meta l-espert jirrapporta lid-dipartiment rilevanti tad-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni biex ilesti l-formalitajiet amministrattivi relatati mas-sekondar.

3.   Meta, fl-ambitu ta' missjoni li jipparteċipa fiha l-espert skont it-termini tal-Artikoli 7(3) u 29, tkun meħtieġa assigurazzjoni addizzjonali jew speċifika, is-SĠK għandu jġarrab l-ispejjeż marbutin magħha.

Artikolu 12

Ħinijiet tax-xogħol

1.   L-espert għandu jkun soġġett għar-regoli li jkunu fis-seħħ fis-SĠK fir-rigward tal-ħinijiet tax-xogħol u l-arranġamenti għall-ħin flessibbli, skont ir-rekwiżiti tal-kariga li l-espert ikun ġie assenjat fiha fis-SĠK.

2.   L-espert għandu jservi fuq bażi full-time matul il-perijodu kollu ta' sekondar. Fuq talba debitament ġustifikata minn Direttorat Ġenerali u sakemm dan ikun kompatibbli mal-interessi tas-SĠK, is-SĠK jista' jawtorizza espert sabiex jaħdem fuq bażi part-time, wara l-qbil ta' min iħaddem.

3.   F'każ li jkun awtorizzat xogħol fuq bażi part-time, l-espert għandu jaħdem għal mill-inqas nofs il-ħin normali tax-xogħol.

4.   Il-benefiċċji li japplikaw fis-SĠK għal xogħol bix-xift jew servizz ta' standby jistgħu jitħallsu lill-esperti.

Artikolu 13

Assenza minħabba mard jew inċident

1.   F'każ ta' assenza minħabba mard jew inċident, espert għandu javża lis-superjur mill-aktar fis possibbli, filwaqt li jgħarrfu bl-indirizz attwali tal-espert. L-espert għandu jipproduċi ċertifikat mediku jekk ikun assenti għal iktar minn tlett ijiem konsekuttivi u jista' jintalab jagħmel eżami mediku organizzat mis-SĠK.

2.   Fejn l-assenzi tiegħu minħabba mard jew inċident ta' mhux aktar minn tlett ijiem jaqbżu, fi żmien 12-il xahar, total ta' 12-il jum, espert għandu jipproduċi ċertifikat mediku għal kull assenza ġdida minħabba mard jew inċident.

3.   Jekk assenza minħabba mard jew inċident iddum iżjed minn xahar jew miż-żmien tas-servizz imwettaq mill-espert, skont liema każ ikun l-itwal, il-benefiċċji msemmija fl-Artikolu 19(1) u (2) għandhom jiġu awtomatikament sospiżi. Dan il-paragrafu ma għandux japplika f'każ ta' mard marbut ma' tqala. Assenza minħabba mard jew inċident ma tistax testendi aktar miż-żmien tas-sekondar tal-persuna konċernata.

4.   Madankollu, jekk l-espert jisfa' vittma ta' korriment marbut ma' xogħlu li jseħħ waqt iż-żmien tas-sekondar l-espert għandu jibqa' jirċievi l-benefiċċji sħaħ previsti fl-Artikolu 19(1) u (2) għaż-żmien kollu li fih dak l-espert ma jkunx jiflaħ għax-xogħol u sa tmiem il-perijodu tas-sekondar.

Artikolu 14

Leave annwali, leave speċjali u jiem ta' btala

1.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċifiċi stabbiliti f'din id-Deċiżjoni, l-espert għandu jkun soġġett għar-regoli fis-seħħ fis-SĠK fir-rigward ta' leave annwali, leave speċjali u jiem ta' btala.

2.   Il-leave hu soġġett għall-awtorizzazzjoni minn qabel tad-dipartiment li jkun assenjat miegħu l-espert.

3.   Wara applikazzjoni debitament sostanzjata ta' min iħaddem, is-SĠK jista' jagħti sa jumejn leave speċjali addizzjonali f'perijodu ta' 12-il xahar. It-talbiet jiġu eżaminati fuq il-bażi tal-każijiet individwali.

4.   Il-jiem ta' leave annwali li ma jkunux ittieħdu sa tmiem il-perijodu tas-sekondar jintilfu.

5.   Espert li ż-żmien tas-sekondar tiegħu jkun inqas minn sitt xhur jista' jingħata leave speċjali, abbażi ta' applikazzjoni motivata u soġġett għal deċiżjoni mid-Direttur Ġenerali tad-dipartiment li l-espert ikun assenjat miegħu. Dak il-leave speċjali ma jistax ikun iżjed minn tlett ijiem għall-perijodu kollu tas-sekondar. Qabel jagħti tali leave, id-Direttur Ġenerali tad-dipartiment għandu jikkonsulta minn qabel mad-Direttur Ġenerali tal-Amministrazzjoni.

Artikolu 15

Leave speċjali għal taħriġ

Dan l-Artikolu japplika għal esperti li ż-żmien tas-sekondar tagħhom ikun ta' sitt xhur jew aktar.

Minkejja l-Artikolu 14(3), is-SĠK jista' jagħti leave speċjali addizzjonali għall-finijiet ta' taħriġ tal-espert minn min iħaddem, soġġett għal applikazzjoni debitament motivata minn min iħaddem bil-ħsieb tal-integrazzjoni mill-ġdid tal-espert. Il-benefiċċji msemmija fl-Artikolu 19 ma għandhomx jitħallsu matul dak il-leave speċjali addizzjonali.

Artikolu 16

Leave tal-maternità u l-paternità

1.   Espert għandu jkun soġġett għar-regoli li jkun hemm fis-seħħ fis-SĠK rigward leave tal-maternità u l-paternità.

2.   Meta l-liġi nazzjonali ta' min iħaddem tipprevedi leave tal-maternità itwal, wara talba tal-espert u bi qbil minn qabel ta' min iħaddem, is-sekondar għandu jkun sospiż għall-perijodu li jkun iżjed minn dak mogħti mis-SĠK. F'dak il-każ, fi tmiem is-sekondar għandu jiżdied perijodu ekwivalenti għal dak tas-sospensjoni, jekk l-interessi tas-SĠK jiġġustifikaw dan.

3.   Minkejja l-paragrafu 1, l-espert jista' japplika għal sospensjoni tas-sekondar biex jkopri ż-żmien totali mogħti għall-maternità, wara l-qbil minn qabel ta' min iħaddem. F'dak il-każ, fi tmiem is-sekondar għandu jiżdied perijodu ekwivalenti għal dak tas-sospensjoni, jekk l-interessi tas-SĠK jiġġustifikaw dan.

4.   Il-paragrafi 2 u 3 għandhom japplikaw ukoll għal każijiet ta' adozzjoni.

Artikolu 17

Ġestjoni u kontroll

Il-ġestjoni u l-kontroll tal-ħinijiet tax-xogħol u l-assenzi għandhom ikunu l-kompitu tad-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni tas-SĠK u d-Direttorat Ġenerali jew id-dipartiment li jkun assenjat miegħu l-espert, skont ir-regoli u l-proċeduri fis-seħħ fis-SĠK.

KAPITOLU III

BENEFIĊĊJI U SPEJJEŻ

Artikolu 18

Kalkolu tal-benefiċċji u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar

1.   Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, il-postijiet ta' reklutaġġ, ta' sekondar u ta' ritorn ta' ENS għandhom jiġu determinati mis-SĠK fir-rigward tal-pożizzjoni ġeografika ta' dawk il-postijiet abbażi tal-latitudni u l-lonġitudni tagħhom, stabbilita f'bażi ta' data adatta mill-Awtorità tal-Ħatra tas-SĠK.

2.   Id-distanza ġeografika, imsemmija fl-Artikoli 19 u 20 ta' din id-Deċiżjoni, bejn il-post ta' sekondar, minn naħa waħda, u l-post tar-reklutaġġ jew tar-ritorn, min-naħa l-oħra, tiġi determinata mid-distanza taċ-ċirku l-kbir bejn iż-żewġ punti skont il-latitudni u l-lonġitudni tagħhom, abbażi tas-sistema tal-koordinati WGS 84 (World Geodetic System 1984).

3.   Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni:

(a)

il-post tar-reklutaġġ għandu jkun il-post fejn l-ENS kienu jwettqu dmirijiethom għal min iħaddem qabel is-sekondar;

(b)

il-post tas-sekondar għandu jkun Brussell;

(c)

il-post tar-ritorn għandu jkun il-post fejn l-ENS ser iwettqu l-attività ewlenija tagħhom wara tmiem is-sekondar.

Il-post ta' reklutaġġ għandu jiġi determinat fl-iskambju ta' ittri msemmi fl-Artikolu 4(1). Il-post ta' ritorn għandu jiġi stabbilit abbażi ta' dikjarazzjoni ta' min iħaddem.

4.   Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, iċ-ċirkostanzi marbutin mal-kompiti mwettqin mill-ENS għal Stat Membru li mhuwiex dak tal-post tas-sekondar jew għal organizzazzjoni intergovernattiva ma għandhomx jiġu kkunsidrati.

Artikolu 19

Benefiċċji

1.   L-ENS għandu jkollu dritt, matul iż-żmien tas-sekondar, għall-benefiċċju ta' sussistenza ta' kuljum skont l-istess kriterji bħall-benefiċċju għall-espatrijazzjoni għall-uffiċjali msemmija fl-Artikolu 4 tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal. Jekk dawk il-kriterji jiġu sodisfatti, il-benefiċċju ta' sussistenza ta' kuljum għandu jkun EUR 128,67. Inkella, għandu jkun ta' EUR 32,18.

2.   L-ENS għandu jkollu dritt, matul il-perijodu tas-sekondar tiegħu, għal benefiċċju addizzjonali ta' kull xahar imħallas skont it-tabella ta' hawn taħt:

Distanza ġeografika bejn il-post tar-reklutaġġ u l-post tas-sekondar

(km)

Ammont f'EUR

0 - 150

0,00

> 150

82,70

> 300

147,03

> 500

238,95

> 800

385,98

> 1 300

606,55

> 2 000

726,04

3.   Il-benefiċċji msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu huma maħsuba biex jiġu koperti wkoll l-ispejjeż tat-tneħħija ta' ENS u kwalunkwe spiża tal-ivvjaġġar annwali li tkun saret waqt il-perijodu ta' sekondar. Dawn għandhom jitħallsu għal perijodi ta' missjoni, leave annwali, leave tal-maternità, il-paternità jew għall-adozzjoni, leave speċjali u vaganzi mogħtija mis-SĠK, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 14, 15 u 16. Fejn ikun awtorizzat xogħol part-time, l-ENS għandu jkun intitolat għal benefiċċji mnaqqsa fuq bażi prorata.

4.   Meta l-ENS jibda s-sekondar, l-ENS għandu jirċievi ammont minn qabel ekwivalenti għal 75 jum tal-benefiċċju ta' sussistenza, u dan il-ħlas itemm kull dritt ulterjuri għal benefiċċji bħal dan matul il-perijodu korrispondenti. F'każ ta' tmiem tas-sekondar tal-ENS mas-SĠK qabel l-iskadenza tal-perijodu li għalih jiġi kkalkulat l-ammont minn qabel, l-ENS għandu jagħti lura l-ammont korrispondenti għall-bqija ta' dak il-perijodu.

5.   Meta jsir l-iskambju ta' ittri previst fl-Artikolu 4(1), min iħaddem għandu jgħarraf lis-SĠK bi kwalunkwe ħlas simili għal dawk imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu li jkun irċieva l-ENS. Dawk l-ammonti għandhom jitnaqqsu mill-benefiċċji korrispondenti mħallsa mis-SĠK lill-ENS.

6.   L-aġġornament tar-remunerazzjoni u l-benefiċċji adottati bl-applikazzjoni tal-Artikolu 65 u l-Anness XI tar-Regolamenti tal-Persunal għandu japplika awtomatikament għall-benefiċċji ta' kull xahar u l-benefiċċji ta' sussistenza fix-xahar ta' wara li jiġi adottat, mingħajr effett retroattiv. Wara l-adattament, l-ammonti l-ġodda ser jiġu ppubblikati fis-serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 20

Spejjeż tal-ivvjaġġar

1.   L-ENS għandu jkollhom dritt għal rimborż b'rata fissa għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tagħhom stess fil-bidu tas-sekondar.

2.   Ir-rimborż b'rata fissa għandu jkun ibbażat fuq benefiċċju għal kull kilometru ta' distanza ġeografika bejn il-post tar-reklutaġġ u l-post tas-sekondar. Il-benefiċċju kilometriku għandu jiġi ddeterminat skont l-Artikolu 7 tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal.

3.   L-ENS għandu jkollhom dritt għal rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tagħhom stess għall-post tar-ritorn fi tmiem is-sekondar. Dan ir-rimborż ma jistax jinvolvi ammont ogħla minn dak li għalihom l-ENS kienu jkunu intitolati kieku l-ENS irritornaw fil-post ta' reklutaġġ tagħhom.

4.   L-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-membri tal-familja tal-ENS ma jiġux rimborżati.

Artikolu 21

Missjonijiet u spejjeż ta' missjoni

1.   L-espert jista' jintbagħat fuq missjoni skont l-Artikolu 7(2) u (3).

2.   L-ispejjeż tal-missjoni għandhom jiġu rimborżati skont id-dispożizzjonijiet fis-seħħ fis-SĠK.

Artikolu 22

Taħriġ

L-espert għandu d-dritt li jattendi korsijiet ta' taħriġ organizzati mis-SĠK jekk l-interess tas-SĠK jiġġustifika dan. Għandhom jiġu kkunsidrati l-interessi raġonevoli tal-esperti, b'kont meħud speċjalment tal-karriera professjonali tagħhom wara is-sekondar, meta tittieħed deċiżjoni sabiex jingħata permess jattendu xi kors.

Artikolu 23

Dispożizzjonijiet amministrattivi

1.   Fl-ewwel jum tas-sekondar, l-espert għandu jirrapporta għand id-dipartiment rilevanti tad-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni sabiex isiru l-formalitajiet amministrattivi meħtieġa. Id-dħul fis-servizz tal-espert għandu jkun fl-ewwel jew fis-sittax tax-xahar.

2.   Is-SĠK għandu jibgħat ħlasijiet, f'euro, f'kont bankarju miftuħ f'istituzzjoni bankarja fl-Unjoni.

KAPITOLU IV

ESPERTI SEKONDATI GĦAL PERIJODU QASIR BLA SPEJJEŻ

Artikolu 24

Esperti ssekondati għal perijodu qasir bla spejjeż

1.   Espert speċjalizzat ħafna jista' jiġi sekondat mas-SĠK fuq CFSS biex iwettaq dmirijiet speċifiċi għal perijodu massimu ta' sitt xhur li jista' jiġi estiż f'konformità mal-Artikolu 25(1).

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe ftehim kuntrarju bejn is-SĠK u l-amministrazzjoni li tissekonda l-espert fuq CFSS, dan is-sekondar ma għandu jinvolvi l-ħlas tal-ebda benefiċċju jew spiża għas-SĠK ħlief, fejn ikun xieraq, dawk previsti fl-Artikolu 29.

2.   Soġġett għall-Artikoli 25 sa 29, ir-regoli previsti fl-Artikoli 1 sa 17, 21 sa 23 u 30 sa 32 għandhom japplikaw ukoll għal esperti fuq CFSS.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-imġiba ta' esperti fuq CFSS għandha dejjem tirrifletti l-fatt li l-esperti fuq CFSS huma sekondati mas-SĠK u ma għandha qatt tirrifletti ħażin fuq il-kariga tagħhom fis-SĠK.

Artikolu 25

It-tiġdid u l-estensjoni ta' sekondar għal perijodu qasir bla spejjeż

1.   Il-perijodu msemmi fl-Artikolu 24(1) jista' jiġi estiż darba b'perijodu massimu ta' sitt xhur. Madankollu, f'każijiet eċċezzjonali, is-SĠK jista' jiddeċiedi li jagħti estensjoni ta' iktar minn sitt xhur.

2.   L-espert fuq CFSS jista' jiġi sekondat mill-ġdid mas-SĠK skont ir-regoli stabbiliti f'din id-Deċiżjoni, dment li jkun għadda perijodu ta' mill-inqas sena bejn tmiem il-perijodu tal-ewwel sekondar u s-sekondar il-ġdid.

3.   F'każijiet eċċezzjonali, il-perijodu ta' sena msemmi fil-paragrafu 2 jista' jkun iqsar.

Artikolu 26

Id-deskrizzjoni tad-dmirijiet

1.   Fl-iskambju ta' ittri previst fl-Artikolu 4(1), għandha ssir referenza għall-persuna responsabbli fi ħdan id-Direttorat Ġenerali jew id-direttorat, l-unità, jew dipartiment ieħor li l-espert fuq CFSS ser ikun sekondat miegħu kif ukoll ikun hemm deskrizzjoni dettaljata tal-kompiti li jridu jitwettqu minn dan tal-aħħar.

2.   L-espert fuq CFSS għandu jirċievi istruzzjonijiet mill-persuna responsabbli msemmija fil-paragrafu 1 dwar id-dmirijiet speċifiċi li għandhom jinqdew.

Artikolu 27

Assigurazzjoni

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 29 u minkejja l-Artikolu 11(2) u (3), espert fuq CFSS għandu jkun kopert mis-SĠK kontra r-riskju ta' inċidenti, f'każijiet fejn l-espert fuq CFSS ma jkunx kopert mill-assigurazzjoni ta' min iħaddem kontra l-istess riskju.

Artikolu 28

Kondizzjonijiet ta' xogħol

1.   Minkejja t-tieni sentenza tal-Artikolu 12(2), espert fuq CFSS għandu jaħdem biss fuq bażi full-time matul is-sekondar.

2.   L-Artikolu 12(4) mhux applikabbli għal espert fuq CFSS.

3.   L-Artikolu 14(3) u (5) mhux applikabbli għal espert fuq CFSS. Madankollu, abbażi ta' applikazzjoni motivata mressqa mill-espert fuq CFSS, l-espert fuq CFSS jista' jingħata leave speċjali b'deċiżjoni tad-Direttur Ġenerali tad-dipartiment li miegħu l-espert fuq CFSS ikun sekondat. Dak il-leave speċjali ma jistax ikun iktar minn tlett ijiem matul il-perijodu kollu tas-sekondar. Id-Direttur Ġenerali tad-dipartiment għandu jikkonsulta minn qabel mad-Direttur Ġenerali tal-Amministrazzjoni.

Artikolu 29

Missjonijiet

1.   Jekk espert fuq CFSS jipparteċipa f'missjonijiet f'post li mhux il-post tas-sekondar, l-espert fuq CFSS għandu jiġi rimborżat skont ir-regoli fis-seħħ għar-rimborż tal-missjonijiet li jinvolvu uffiċjali, ħlief jekk ikun sar arranġament ieħor bejn is-SĠK u min iħaddem.

2.   Jekk, fl-ambitu ta' missjoni, tingħata assigurazzjoni speċjali għal “riskji kbar” mis-SĠK lill-uffiċjali, din il-faċilità għandha tapplika wkoll għal espert fuq CFSS li jipparteċipa fl-istess missjoni.

3.   Espert fuq CFSS li jipparteċipa f'missjoni barra t-territorju tal-UE għandu jkun soġġett għall-arranġamenti ta' sigurtà fis-seħħ fis-SĠK għal missjonijiet bħal dawn.

KAPITOLU V

ILMENTI

Artikolu 30

Ilmenti

Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jibda proċedimenti wara li jieħu kariga, skont il-kondizzjonijiet u l-limiti ta' żmien stabbiliti fl-Artikolu 263 TFUE, kull espert jista' jressaq ilment lill-unità tad-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni responsabbli għal ilmenti u talbiet skont ir-Regolamenti tal-Persunal rigward att mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill skont din id-Deċiżjoni li jaffettwa ħażin lill-espert, bl-eċċezzjoni ta' atti li jirriżultaw direttament minn deċiżjonijiet meħuda minn min iħaddem.

L-ilment għandu jiġi ppreżentat fi żmien xahrejn. Il-perijodu għandu jibda mid-data ta' notifika tad-deċiżjoni lill-persuna konċernata, iżda fl-ebda każ aktar tard mid-data meta din tal-aħħar tkun irċeviet tali notifika. Id-Direttur Ġenerali tal-Amministrazzjoni għandu jinnotifika lill-persuna konċernata b'deċiżjoni motivata fi żmien erba' xhur mid-data meta jkun ġie ppreżentat l-ilment. Jekk fl-aħħar ta' dak il-perijodu l-espert ma jirċevix risposta għall-ilment, l-ilment għandu jitqies li jkun ġie impliċitament miċħud.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 31

Għoti ta' informazzjoni

Ir-Rappreżentanzi Permanenti tal-Istati Membri kollha għandhom jinżammu infurmati kull sena bl-għadd ta' esperti fis-SĠK. Din l-informazzjoni għandha tinkludi wkoll:

(a)

iċ-ċittadinanzi tal-esperti sekondati minn OIG kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(4);

(b)

kwalunkwe eċċezzjoni għall-proċedura ta' selezzjoni skont l-Artikolu 3(4);

(c)

l-assenjazzjoni tal-esperti kollha;

(d)

kwalunkwe sospensjoni u terminazzjoni bikrija ta' sekondar ta' esperti msemmija fl-Artikoli 9 u 10;

(e)

l-aġġornament annwali tal-benefiċċji tal-ENS skont l-Artikolu 19.

Artikolu 32

Delegazzjoni ta' setgħat

Is-setgħat kollha konferiti fuq is-SĠK skont din id-Deċiżjoni għandhom jiġu eżerċitati mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill. Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill huwa awtorizzat li jiddelega kwalunkwe waħda minn dawk is-setgħat jew dawk is-setgħat kollha lid-Direttur Ġenerali għall-Amministrazzjoni tas-SĠK.

Artikolu 33

Tħassir

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/829/KE hija b'dan imħassra. Madankollu, l-Artikolu 2(1) u l-Artikoli 15 sa 19 tagħha għandhom jibqgħu japplikaw għal kull sekondar li jkun għaddej fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 34.

Artikolu 34

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandha tapplika għal kull sekondar ġdid jew għal kull tiġdid jew estensjoni ta' sekondar mill-ewwel jum tax-xahar wara d-dħul fis-seħħ tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-23 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

E. RINKĒVIČS


(1)  Id-Deċiżjoni 2007/829/KE tal-Kunsill tal-5 ta' Diċembru 2007 dwar ir-regoli applikabbli għall-esperti nazzjonali u għall-persunal militari nazzjonali sekondati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u li tħassar id-Deċiżjoni 2003/479/KE (ĠU L 327, 13.12.2007, p. 10).

(2)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 15).

(3)  Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1).


30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/53


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1028

tas-26 ta' Ġunju 2015

li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/UE li tissospendi temporanjament l-importazzjonijiet mill-Bangladexx ta' oġġetti tal-ikel li fihom il-weraq Betel (“Piper betle”) jew li jikkonsistu minnu, fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħha

(notifikata bid-dokument C(2015) 4187)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (1), u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel, u b'mod partikolari l-Artikolu 53(1)(b)(i) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/88/UE (2) ġiet adottata wara għadd kbir ta' notifiki kienu trażmessi lis-Sistema ta' Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf (RASFF) minħabba l-preżenza ta' firxa wiesgħa ta' razez tal-mikrobu tas-salmonella, inkluża s-salmonella typhimurium, misjuba f'oġġetti tal-ikel. Dan huwa t-tieni serotip l-aktar irrappurtat f'każijiet fil-bniedem u nstabu prevalenzi għolja f'oġġetti tal-ikel li fihom jew jikkonsistu mill-weraq tal-betel (“Piper betle”, magħrufa b'mod aktar komuni bħala “Paan leaf” jew “Betel quid”) mill-Bangladexx. Mill-2011, ir-Renju Unit irrapporta bosta tifqigħat ta' avvelenament tas-salmonella mill-weraq tal-betel. Barra minn hekk, huwa probabbli li mhux il-każijiet kollha jiġu rrapurtati fl-Unjoni.

(2)

B'konformità ma' dan, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/UE tipprojbixxi l-importazzjoni fl-Unjoni ta' oġġetti tal-ikel li fihom jew jikkonsistu mill-weraq tal-betel mill-Bangladexx sal-31 ta' Lulju 2014.

(3)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/510/UE (3) estendiet il-perjodu ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2014/88/UE sat-30 ta' Ġunju 2015.

(4)

Il-pjan ta' azzjoni ppreżentat mill-Bangladexx f'Mejju 2015 mhix kompluta u ma hemm l-ebda garanzija dwar l-applikazzjoni u l-infurzar effettivi tagħha. Il-projbizzjoni awtoimposta fuq l-esportazzjoni tal-weraq tal-betel introdotta mill-Bangladexx f'Mejju 2013 tibqa' fis-seħħ. Madankollu, din ma tatx prova li hi effettiva għalkollox u mill-adozzjoni tagħha ir-RASFF irċiviet rapporti dwar 25 każ ta' tentattiv ta' importazzjoni tal-weraq tal-betel fl-Unjoni. Għalhekk, ma jistax jiġi konkluż li l-garanziji mogħtija mill-Bangladexx huma biżżejjed biex jindirizzaw ir-riskji serji għas-saħħa tal-bniedem. Il-miżuri ta' emerġenza stabbiliti bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/UE għalhekk għandhom jibqgħu fis-seħħ.

(5)

Il-perjodu ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/UE għalhekk għandu jerġa' jiġi estiż.

(6)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/UE huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tapplika sat-30 ta' Ġunju 2016.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/88/UE tat-13 ta' Frar 2014 li tissospendi temporanjament l-importazzjonijiet mill-Bangladexx ta' oġġetti tal-ikel li fihom il-weraq Betel (“Piper betle”) jew li jikkonsistu minnu (ĠU L 45, 15.2.2014, p. 34).

(3)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/510/UE tad-29 ta' Lulju 2014 temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/EU li tissospendi temporanjament l-importazzjonijiet mill-Bangladexx ta' oġġetti tal-ikel li fihom il-weraq betel (“Piper betle”) jew li jikkonsistu minnu fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tiegħu (ĠU L 228, 31.7.2014, p. 33).


RAKKOMANDAZZJONIJIET

30.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 163/55


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/1029

tad-19 ta' Ġunju 2015

bil-għan li s-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv tal-amministrazzjoni pubblika fir-Renju Unit tinġieb fi tmiemha

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 126(7) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 126 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Istati Membri għandhom jevitaw li jkollhom defiċits eċċessivi tal-amministrazzjoni pubblika.

(2)

Skont il-paragrafu 4 tal-Protokoll (Nru 15) dwar ċerti dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-TFUE, l-obbligu fl-Artikolu 126(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex jiġu evitati defiċits eċċessivi tal-amministrazzjoni pubblika ma japplikax għar-Renju Unit sakemm ma jadottax l-euro. Il-paragrafu 5 ta' dak il-Protokoll jistipula li r-Renju Unit għandu jipprova jevita defiċit eċċessiv tal-amministrazzjoni pubblika.

(3)

Il-Patt ta' Stabbilità u Tkabbir huwa bbażat fuq l-objettiv ta' finanzi sodi tal-gvern bħala mezz biex jissaħħu l-kundizzjonijiet għall-istabbilità tal-prezzijiet u għal tkabbir sostenibbli b'saħħtu li jwassal għall-ħolqien tal-impjiegi.

(4)

Fit-8 ta' Lulju 2008, il-Kunsill iddeċieda, skont l-Artikolu 104(6) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (TKE), li fir-Renju Unit kien hemm defiċit eċċessiv u ħareġ Rakkomandazzjoni sabiex jiġi kkoreġġut id-defiċit eċċessiv sa mhux aktar tard mis-sena finanzjarja tal-2009–10, skont l-Artikolu 104(7) TKE u l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97 (1)  (2).

(5)

Skont l-Artikolu 104(8) tat-TKE, il-Kunsill iddeċieda fis-27 ta' April 2009 li r-Renju Unit ma kienx ħa azzjoni b'rispons għar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Lulju 2008 (3). Fit-2 ta' Diċembru 2009, il-Kunsill ħareġ rakkomandazzjoni riveduta taħt l-Artikolu 126(7) tat-TFUE fejn irrakkomanda li r-Renju Unit itemm is-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv sal-2014–15. Fis-6 ta' Lulju 2010, il-Kummissjoni kkonkludiet li abbażi tal-previżjoni tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2010, ir-Renju Unit kien ħa azzjoni effettiva f'konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Diċembru 2009 u kkunsidrat li l-ebda pass addizzjonali fil-proċedura ta' defiċit eċċessiv, ma kien għalhekk neċessarju f'dak il-mument.

(6)

Fid-19 ta' Ġunju 2015, skont l-Artikolu 126(8) tat-TFUE, il-Kunsill stabbilixxa li r-Renju Unit ma kienx ħa azzjoni effettiva fil-perjodu 2010–11 sa 2014–15 b'reazzjoni għar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Diċembru 2009.

(7)

Skont l-Artikolu 126(7) tat-TFUE u l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1467/97, il-Kunsill huwa obbligat lijagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru kkonċernat bil-ħsieb li tintemm is-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv fi żmien determinat. Ir-rakkomandazzjoni għandha tistabbilixxi żmien massimu ta' sitt xhur għal azzjoni effettiva li għandha tittieħed mill-Istat Membru kkonċernat biex jikkoreġi d-defiċit eċċessiv. Barra minn dan, f'rakkomandazzjoni biex jiġi kkoreġut defiċit eċċessiv, il-Kunsill għandu jirrikjedi l-kisba ta' miri baġitarji annwali li, abbażi tal-previżjoni li fuqha tissejjes ir-rakkomandazzjoni, jkunu konsistenti ma' titjib minimu annwali fil-bilanċ strutturali, jiġifieri l-bilanċ aġġustat ċiklikament minbarra miżuri ta' darba u miżuri temporanji oħrajn, ta' mill-inqas 0,5 % tal-PDG bħala valur ta' referenza.

(8)

Il-previżjoni aġġornata tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2015 (4) tipprojetta żieda fil-PDG reali ta' 2,4 % fl-2015–16 u 2,1 % fl-2016–17, wara tkabbir ta' 2,8 % fl-2014–15 (5). Il-kontribuzzjonijiet ewlenin għat-tkabbir f'dawn is-sentejn joriġinaw mid-domanda domestika. Il-konsum privat huwa mistenni li jirkupra gradwalment matul il-perjodu ta' previżjoni hekk kif it-tkabbir tal-pagi nominali jaċċellera u l-inflazzjoni għadha baxxa. L-inflazzjoni kienet qiegħda tonqos malajr ferm mill-quċċata tagħha ta' 5,2 % f'Settembru 2011, biex jintlaħaq 0,1 % fl-ewwel tliet xhur tal-2015. Huwa mistenni li jiżdied għal 1,1 % fl-aħħar tliet xhur tal-2015 bi stima annwali ta' 0,4 %, u aktar għal 1,6 % fl-2016. L-investiment huwa proġettat li jonqos kemxejn mill-2014, iżda għandu jibqa' relattivament b'saħħtu bbażat fuq kundizzjonijiet favorevoli ta' kreditu, profitti korporattivi b'saħħithom u domanda qawwija. Huwa projettat li s-settur estern ikompli jikkontribwixxi b'mod negattiv għat-tkabbir, iżda f'miżura anqas, hekk kif il-prospettivagħaż-Żona tal-Euro, l-akbar sieħba kummerċjali tar-Renju Unit, titjieb. L-impjiegi kienu b'saħħithom u r-rata ta' qgħad hija mistennija li tinżel għal 5,4 % fl-2015 u b'mod ulterjuri għal 5,3 % fl-2016.

(9)

Id-defiċit tal-amministrazzjoni pubblika niżel minn quċċata ta' 10,9 % tal-PDG fl-2009–10 għal 5,2 % tal-PDG fl-2014–15. Il-bilanċ strutturali naqas minn 8,0 % tal-PDG għal 4,7 % tal-PDG matul l-istess perjodu. It-titjib annwali medju fl-isforz strutturali ammonta għal 0,7 % bejn l-2010–11 u l-2014–15. Meta aġġustat għall-impatt tar-reviżjonijiet tat-tkabbir potenzjali tal-produzzjoni bejn il-previżjoni kurrenti u dik li fuqha huma msejsa r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Diċembru 2009 kif ukoll għall-impatt tal-iżviluppi fl-introjtu meta mqabbla ma' elastiċitajiet standard fit-tkabbir tal-PDG, l-isforz strutturali annwali medju aġġustat matul il-perjodu huwa stmat li hu ta' 1,1 % tal-PDG. Il-maġġoranza l-kbira ta' miżuri għall-pjan ta' konsolidament kienu stabbiliti f'baġit ta' emerġenza f'Ġunju 2010 li jammonta għal 2,5 % tal-PDG matul il-perjodu 2010–11 sa 2014–15. Ftit aktar minn kwart minn dawn kienu miżuri ta' tassazzjoni u t-tnaqqis fl-infiq irrappreżenta t-tliet kwarti li jifdal. Il-konsolidazzjoni fiskali li tifdal, ta' madwar 1 % tal-PDG, kienet implimentata permezz ta' żewġ avviżi fiskali qabel il-Baġit ta' Ġunju 2010 u l-baġits sussegwenti u d-Dikjarazzjonijiet tal-Ħarifa sa Novembru 2014. Kien hemm xi spostamenti bejn l-infiq attwali u l-infiq kapitali u l-perjodu tal-konsolidazzjoni ġie estiż sal-2018–19.

(10)

Id-dejn gross tal-amministrazzjoni pubblika żdied minn 42,7 % tal-PDG fl-2007–08 għal 88,4 % fl-2014–15; kostantement ogħla mill-valur ta' referenza stabbilit fit-Trattati mill-2009–10. Id-dinamika tad-defiċit primarju u interventi fis-settur finanzjarju, li effettivament nazzjonalizzaw żewġ banek, ikkontribwixxew għal din iż-żieda fid-dejn. Abbażi tal-previżjoni tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2015, il-proporzjon tad-dejn għall-PDG huwa projettat li jkompli jiżdied marġinalment. Fl-istess ħin entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali relatati ma' interventi fis-settur finanzjarju jista' jkollhom effett pożittiv fuq l-iżvilupp ta' dejn fil-futur.

(11)

Billi d-defiċit nominali fl-2014–15 ammonta għal 5,2 % tal-PDG, ir-Renju Unit ma kkoreġix id-defiċit eċċessiv sad-data ta' skadenza ffissata fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Diċembru 2009. Dan kien minħabba n-nuqqas ta' azzjoni suffiċjenti, flimkien ma' pożizzjoni inizzjali ta' tkabbir sew aktar sfavorevoli fejn reviżjonijiet deklassifikaw it-tkabbir tal-PDG b'1,0 pps fl-2008–09 għal – 2,3 %. Rakkomandazzjoni riveduta għar-Renju Unit taħt l-Artikolu 126(7) tat-TFUE, li tistipula skadenza ġdida għall-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv hija ġġustifikata, f'konformità mar-regoli tal-Patt ta' Stabbilità u Tkabbir.

(12)

Fl-isfond ta' inċertezzi rigward l-iżviluppi ekonomiċi u baġitarji, il-mira baġitarja rrakkomandata għall-aħħar sena tal-perjodu ta' korrezzjoni għandha tkun stabbilita f'livell xi ftit taħt il-valur ta' referenza tat-Trattat sabiex ikun garantit li l-korrezzjoni tinkiseb b'mod effikaċi u dejjiemi u qabel l-iskadenza mitluba.

(13)

L-għoti ta' sena addizzjonali lir-Renju Unit, li hija r-regola ġenerali skont ir-Regolament (KE) Nru 1467/97, ikun eċċessivament diffiċli fil-każ tar-Renju Unit, peress li dan ikun jimplika aġġustament fid-defiċit nominali ta' 2,2 % tal-PDG. Aġġustament bħal dan fl-2015–16 jista' jaffettwa b'mod sinifikanti ż-żieda riċenti tat-tkabbir tal-pagi reali u b'hekk ikollu implikazzjonijiet negattivi għat-tkabbir. Dan ikun jitlob ukoll l-implimentazzjoni ta' miżuri addizzjonali fi żmien qasir ħafna. Abbażi tal-previżjoni aġġornata tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2015, aġġustament bħal dan jista' jkollu impatt negattiv ħafna fuq it-tkabbir ekonomiku. Għalhekk, jidher xieraq li l-iskadenza tar-Renju Unit biex itemm is-sitwazzjoni ta' defiċit eċċessiv tiġi estiża b'sentejn.

(14)

L-għoti ta' sentejn addizzjonali għall-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv jimplika miri intermedji tad-defiċit nominali ta' 4,1 % tal-PDG fl-2015–16 u 2,7 % tal-PDG fl-2016–17. It-titjib sottostanti fil-bilanċ tal-baġit strutturali implikat minn dawn il-miri huwa 0,5 % tal-PDG u 1,1 % tal-PDG, rispettivament. Ix-xenarju bażi fil-previżjoni aġġornata tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2015 jinkludi miżuri diskrezzjonarji li diġà tħabbru ta' 1,4 % tal-PDG fl-2015–16 u 2016–17, fejn madwar tliet kwarti minnhom huma tnaqqis fin-nefqa. Dan il-pjan ta' aġġustament jipprevedi marġni ta' sikurezza suffiċjenti kontra referenza ta' defiċit ta' 3 % tal-PDG u huwa preżunt li huwa l-anqas detrimentali għat-tkabbir, filwaqt li jippermetti wkoll l-aderenza għall-minimu meħtieġ għal titjib strutturali annwali ta' 0,5 % tal-PDG. Biex jintlaħqu dawn il-miri, ir-Renju Unit jeħtieġ li jimplimenta b'mod sħiħ u f'waqtu, il-miżuri mħabbra sal-baġit 2015 u inkluż dan il-baġit, u kull modifika li tirrigwarda dawn il-pjanijiet għandha tkun fiskalment newtrali; f'dak il-każ, l-ebda miżuri ulterjuri barra dawk diġà mħabbra se jkunu meħtieġa,

ADOTTA DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

(1)

Ir-Renju Unit għandu jġib fi tmiem is-sitwazzjoni preżenti ta' defiċit eċċessiv sa mhux aktar tard mill-2016–17.

(2)

Ir-Renju Unit għandu jilħaq il-mira tad-defiċit nominali ta' 4,1 % tal-PDG fl-2015–16 u 2,7 % tal-PDG fl-2016–17, li huwa konsistenti ma' titjib annwali fil-bilanċ strutturali ta' mill-inqas 0,5 % tal-PDG fl-2015–16 u 1,1 % tal-PDG fl-2016–17, abbażi tal-previżjoni aġġornata tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2015.

(3)

Ir-Renju Unit għandu jimplimenta bis-sħiħ il-miżuri ta' konsolidazzjoni inkorporati fil-baġits u fid-dikjarazzjonijiet tal-ħarifa kollha sal-baġit 2015 u inkluż dan il-baġit biex jikseb l-isforz strutturali rakkomandat, bi kwalunkwe modifiki li jkunu fiskalment newtrali f'dak li għandu x'jaqsam mal-pjanijiet attwali. Ir-Renju Unit għandu jagħti aktar dettalji dwar it-tnaqqis fin-nefqa fir-Reviżjoni tal-Infiq li ġejja. Dawn huma meħtieġa biex tiġi żgurata l-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv sal-2016–17.

(4)

Ir-Renju Unit għandu jaċċellera t-tnaqqis tad-defiċit nominali fl-2015–16 u l-2016–17 jekk il-kundizzjonijiet ekonomiċi jew baġitarji jkunu aħjar milli mistenni bħalissa; Miżuri ta' konsolidazzjoni baġitarji għandhom jiżguraw titjib dejjiemi fil-bilanċ strutturali tal-amministrazzjoni pubblika b'mod li jiffavorixxi t-tkabbir. B'mod partikolari, għandu jiġi evitat tnaqqis ulterjuri fin-nefqa kapitali.

(5)

Il-Kunsill jiffissa d-data ta' skadenza tal-15 ta' Ottubru 2015 biex ir-Renju Unit (i) jieħu azzjoni effettiva; u (ii) skont l-Artikolu 3(4a) tar-Regolament (KE) Nru 1467/97 jirrapporta fid-dettall l-istrateġija ta' konsolidazzjoni li hi prevista biex jintlaħqu l-miri.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet tar-Renju Unit għandhom (i) jikkonformaw mal-obbligu li jiġi stabbilit objettiv baġitarju fuq terminu medju kif stabbilit fil-Patt ta' Stabbilità u Tkabbir u (ii) jimplimentaw ir-riformi ppjanati għaż-żieda tal-età tal-pensjoni tal-Istat sabiex jikkontribwixxu lejn it-tisħiħ tas-sostenibbiltà fit-tul tal-finanzi pubbliċi.

Fl-aħħarnett, biex jiġi żgurat is-suċċess tal-istrateġija ta' konsolidazzjoni fiskali, se jkun importanti li l-konsolidazzjoni fiskali tkun appoġġata minn riformi strutturali komprensivi, f'konformità mar-Rakkomandazzonijiet tal-Kunsill indirizzati lir-Renju Unit fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u b'mod partikolari dawk relatati mal-fergħa preventiva tal-Proċedura tal-Iżbilanċi Makroekonomiċi.

Din ir-rakkomandazzjoni hi indirizzata lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Magħmul fil-Lussemburgu, id-19 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

J. REIRS


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv (ĠU L 209, 2.8.1997, p. 6).

(2)  Id-dokumenti kollha relatati mal-proċedura tad-defiċit eċċessiv tar-Renju Unit jinsabu hawn: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/uk_en.htm

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/409/KE tas-27 ta' April 2009 li tistabbilixxi, konformement mal-Artikolu 104(8) tat-Trattat, jekk itteħditx azzjoni effettiva mir-Renju Unit b'reazzjoni għar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Lulju 2008 taħt l-Artikolu 104(7) (ĠU L 132, 29.5.2009, p. 11).

(4)  It-tkabbir tal-PDG għall-ewwel tliet xhur tal-2015 ġie ppubblikat wara l-finalizzazzjoni tal-previżjoni tal-Kummissjoni tar-rebbiegħa tal-2015, għalhekk din il-valutazzjoni ta' azzjoni effettiva hija bbażata fuq previżjoni aġġornata.

(5)  Il-previżjoni tar-rebbiegħa ppubblikata tippreżenta ċifri biss għal sena kalendarja. Il-valuri għal snin finanzjarji huma kkalkolati mill-profil ta' kull tliet xhur tal-previżjoni ppubblikata.