ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 132

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
29 ta' Mejju 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/827 tat-28 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri ristrettivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/828 tat-28 ta' Mejju 2015 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

3

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/829 tas-27 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 dwar l-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u l-bajd kif ukoll tal-albumina tal-bajd

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/830 tat-28 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) ( 1 )

8

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/831 tat-28 ta' Mejju 2015 li jaġġorna l-lista ta' partijiet eżentati mid-dazju antidumping estiż fuq uħud mill-partijiet ta' biċikletti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina skont ir-Regolament (KE) Nru 88/97 wara l-iskrinjar li beda permezz tal-Avviż tal-Kummissjoni 2014/C 299/08

32

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/832 tat-28 ta' Mejju 2015 li jniedi investigazzjoni dwar il-possibbiltà ta' ċirkomvenzjoni ta' miżuri kompensatorji imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1239/2013 fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw minn jew huma kkunsinjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina b'importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) kkunsinjati mill-Malasja u t-Tajwan, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Malasja kif ukoll jekk le, u li jagħmel tali importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

53

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/833 tat-28 ta' Mejju 2015 li jniedi investigazzjoni dwar il-possibbiltà ta' ċirkomvenzjoni ta' miżuri antidumping imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1238/2013 fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw minn jew huma kkunsinjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina b'importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) kkunsinjati mill-Malasja u t-Tajwan, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Malasja kif ukoll jekk le, u li jagħmel tali importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

60

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/834 tas-28 ta' Mejju 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

67

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/835 tal-11 ta' Mejju 2015 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt UE-EFTA dwar it-tranżitu komuni fir-rigward tal-adozzjoni ta' Deċiżjoni li temenda l-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta' tranżitu

69

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/836 tal-11 ta' Mejju 2015 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea dwar l-adozzjoni ta' Deċiżjoni mill-Kumitat Konġunt UE-EFTA dwar it-tranżitu komuni u Deċiżjoni mill-Kumitat Konġunt UE-EFTA dwar is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija fir-rigward ta' stediniet lill-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja biex taderixxi mal-Konvenzjoni dwar proċedura ta' tranżitu komuni u l-Konvenzjoni dwar is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija

78

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/837 tat-28 ta' Mejju 2015 li temenda d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja

82

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/838 tat-28 ta' Mejju 2015 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/909/UE billi testendi l-perijodu ta' applikazzjoni tal-miżuri protettivi f'dak li għandu x'jaqsam mal-koleotteru tal-ġabsala fl-Italja (notifikata bid-dokument C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Deċiżjoni (UE) 2015/839 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-27 ta' April 2015 li tidentifika l-istituzzjonijiet ta' kreditu li huma suġġetti għal valutazzjoni komprensiva (BĊE/2015/21)

88

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2015/827

tat-28 ta' Mejju 2015

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri ristrettivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/255/PESK tal-31 ta' Mejju 2013 dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (1),

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 36/2012 (2) jagħti effett lil miżuri previsti fid-Deċiżjoni 2013/255/PESK, inkluż projbizzjoni fuq il-kummerċ ta' proprjetà kulturali u oġġetti oħrajn li tneħħew mis-Sirja mid-9 ta' Mejju 2011.

(2)

Fit-12 ta' Frar 2015 il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta r-Riżoluzzjoni KSNU 2199 (2015), li l-paragrafu 17 tagħha jipprojbixxi l-kummerċ ta' proprjetà kulturali Sirjana u oġġetti oħra li tneħħew illegalment mis-Sirja mill-15 ta' Marzu 2011. Fit-28 ta' Mejju 2015 l-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2015/837 (3) li temenda d-Deċiżjoni 2013/255/PESK sabiex tallinja d-Deċiżjoni 2013/255/PESK mal-KSNU 2199 (2015) billi tapplika dik id-Deċiżjoni għall-oġġetti li tneħħew illegalment mis-Sirja mill-15 ta' Marzu 2011.

(3)

Din il-miżura taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, għalhekk, partikolarment bil-ħsieb li tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-miżura mill-operaturi ekonomiċi fl-Istati Membri kollha, hija meħtieġa azzjoni regolatorja fil-livell tal-Unjoni sabiex tiġi implimentata.

(4)

Għaldaqstant, ir-Regolament (UE) Nru 36/2012 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 11c(2) tar-Regolament (UE) Nru 36/2012, il-punt (a) jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“(a)

l-oġġetti ġew esportati mis-Sirja qabel il-15 ta' Marzu 2011; jew”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

E. RINKĒVIČS


(1)  ĠU L 147, 1.6.2013, p. 14.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 36/2012 tat-18 ta' Jannar 2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 442/2011 (ĠU L 16, 19.1.2012, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/837 tat-28 ta' Mejju 2015 li temenda d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (ara l-paġna 82 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/3


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/828

tat-28 ta' Mejju 2015

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 36/2012 tat-18 ta' Jannar 2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 442/2011 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 32(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-18 ta' Jannar 2012, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 36/2012.

(2)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni, għandha tiżdied persuna waħda fuq il-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi soġġetti għal miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012.

(3)

Persuna waħda ma għandhiex tibqa' tinżamm fuq il-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi soġġetti għal miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012.

(4)

B'segwitu tas-sentenzi tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta' Lulju 2014 fil-kawżi konġunti T-329/12 u T-74/13; Mazen Al-Tabba vs. Il-Kunsill (2), u s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta' Frar 2015 fil-kawża T-652/11, Bassam Sabbagh vs. Il-Kunsill (2), Mazen Al-Tabbaa u Bassam Sabbagh mhumiex inklużi fuq il-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi soġġetti għal miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012.

(5)

L-informazzjoni marbuta ma' ċerti persuni elenkati fl-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012 għandha tiġi aġġornata.

(6)

L-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012 huwa emendat kif jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

E. RINKĒVIČS


(1)  ĠU L 16, 19.1.2012, p. 1.

(2)  Għadha mhijiex ippubblikata.


ANNESS

I.

Il-persuna li ġejja hija miżjuda mal-lista ta' persuni li tinsab fit-Taqsima A tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 36/2012:

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

206.

Il-Ġeneral Muhamad (

Image

) (magħruf ukoll bħala Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (magħruf ukoll bħala Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Imwieled fil-Provinċja ta' Jableh/Lattakia.

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana (SMI), Fergħa 293 (Affarijiet Interni), minn April 2015. Responsabbli għar-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili f'Damasku/fil-kampanja ta' Damasku.

Eks Viċi Kap tas-Sigurtà Politika (2012), Uffiċjal tal-Gwardja Repubblikana Sirjana u Viċi-Direttur tad-Direttorat għas-Sigurtà Politika. Kap tal-Pulizija Militari, Membru tal-Uffiċċju tas-Sigurtà Nazzjonali.

29.5.2015

II.

L-entrata li tikkonċerna l-persuna li ġejja hija mħassra mil-lista ta' persuni li tinsab fit-Taqsima A tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 36/2012:

Nru 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

L-entrati għall-persuni konċernati elenkati hawn taħt, kif jinsab fit-Taqsima A tal-Anness I għad-Deċiżjoni 2013/255/PESK, huma sostitwiti bl-entrati li ġejjin:

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (magħruf ukoll bħala Mamlouk)

Data tat-twelid: 19 ta' Frar 1946;

Post tat-twelid: Damasku;

Passaport diplomatiku Nru 983

Kap tal-Uffiċċju tas-Sigurtà Nazzjonali. Eks Kap tad-Direttorat tal-Intelligence Sirjana (GID) involut fil-vjolenza kontra d-dimostranti.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (magħruf ukoll bħala Mohammed Dib Zeitoun; magħruf ukoll bħala Mohamed Dib Zeitun)

Data tat-twelid: 20 ta' Mejju 1951;

Post tat-twelid: Damasku;

Passaport diplomatiku Nru D000001300

Kap tad-Direttorat tas-Sigurtà Ġenerali; involut fil-vjolenza kontra d-dimostranti.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (magħruf ukoll bħala Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (magħruf ukoll bħala Al Char', Al Shara', Al Shara)

Data tat-twelid: 10 ta' Diċembru 1938

Eks Viċi President tas-Sirja; involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili

23.5.2011

37.

Brigadier Ġeneral Rafiq (

Image

) (magħruf ukoll bħala Rafeeq) Shahadah (

Image

) (magħruf ukoll bħala Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana (SMI) Fergħa 293 (Affarijiet Interni) f'Damasku. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili f'Damasku. Konsulent għall-President Bashar Al-Assad għal kwistjonijiet strateġiċi u ta' intelligence militari.

23.8.2011

42.

Brigadier Ġeneral Nawful (

Image

) (magħruf ukoll bħala Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (magħruf ukoll bħala Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Kap tal-Fergħa tal-Intelligence Militari Sirjana (SMI) ta' Idlib. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili fil-provinċja ta' Idlib.

23.8.2011

44.

Brigadier Ġeneral Muhammed (

Image

) (magħruf ukoll bħala Muhamad) Zamrini (

Image

) (magħruf ukoll bħala Zamreni)

 

Kap ta' Fergħa għall-Intelligence Militari Sirjana (SMI) f'Homs. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili f'Homs.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (magħruf ukoll bħala André Mayard)

Data tat-twelid: 15 ta' Mejju 1955

Post tat-twelid: Bassir

Adib Mayaleh huwa responsabbli għall-għoti ta' appoġġ ekonomiku u finanzjarju lir-reġim Sirjan permezz tal-funzjoni tiegħu bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali tas-Sirja.

15.5.2012

55.

Kurunell Lu'ai (

Image

) (magħruf ukoll bħala Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana, Fergħa ta' Dara'a. Responsabbli għall-vjolenza kontra d-dimostranti f'Dara'a.

14.11.2011

80.

Brigadier Nazih (

Image

) (magħruf ukoll bħala Nazeeh) Hassun (

Image

) (magħruf ukoll bħala Hassoun)

 

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana tal-Fergħa tal-Kampanja ta' Damasku/Rif Dimashq, eks Intelligence tal-Forza tal-Ajru Sirjana. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs.

1.12.2011

137.

Brigadier Ġeneral Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (magħruf ukoll bħala Maala, Maale, Ma'la)

 

Kap tal-Fergħa 285 (Damasku) tad-Direttorat tal-Intelligence Ġenerali (minflok Brig. Ġen. Hussam Fendi fi tmiem l-2011). Responsabbli għat-tortura ta' avversarji detenuti.

24.7.2012


29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/6


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/829

tas-27 ta' Mejju 2015

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 dwar l-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u l-bajd kif ukoll tal-albumina tal-bajd

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 183(b) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli u jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 u (KE) Nru 614/2009 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 (3) stabbilixxa regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' sistema ta' dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni u ffissal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u l-bajd kif ukoll tal-albumina tal-bajd.

(2)

Minn kontroll regolari tal-informazzjoni li abbażi tagħha jiġu stabbiliti l-prezzijiet rappreżentattivi għall-prodotti tas-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd, jirriżulta li l-prezzijiet rappreżentattivi għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti għandhom ikunu emendati biex jitqiesu l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet skont l-oriġini.

(3)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1484/95 għandu jiġi emendat.

(4)

Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat li din il-miżura tibda tapplika mill-aktar fis wara li toħroġ id-dejta, jeħtieġ li r-Regolament preżenti jidħol fis-seħħ dakinhar li jiġi ppubblikat,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1484/95 qed jinbidel bit-test fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ dakinhar li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Mejju 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 150, 20.5.2014, p. 1.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 tat-28 ta' Ġunju 1995 li jistabbilixxi r-regolamenti dettaljati għall-implimentazzjoni tas-sistema ta' dazji addizzjonali tal-importazzjoni u l-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u biex iħassar ir-Regolament Nru 163/67/KEE (ĠU L 145, 29.6.1995, p. 47).


ANNESS

“ANNESS I

Kodiċi tan-NM

Deskrizzjoni tal-prodotti

Prezz rappreżentattiv

(f'EUR/100 kg)

Garanzija msemmija fl-Artikolu 3

(f'EUR/100 kg)

Oriġini (1)

0207 12 10

Karkassi tat-tiġieġ, preżentazzjoni 70 %, iffriżati

141,4

0

AR

0207 12 90

Karkassi tat-tiġieġ, preżentazzjoni 65 %, iffriżati

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

Qatgħat mingħajr għadam, ta' sriedaq jew ta' tiġieġ, iffriżati

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Qatgħat mingħajr għadam tad-dundjan, iffriżati

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Bajd imnixxfin mhux fil-qoxra

468,7

0

AR

1602 32 11

Preparazzjonijiet nejjin ta' sriedaq u ta' tiġieġ

259,1

8

BR


(1)  Nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 471/2009 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi ‘ZZ’ ifisser ‘oriġini oħrajn’.”


29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/830

tat-28 ta' Mejju 2015

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 131 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 jistipula r-rekwiżiti għall-kumpilazzjoni tal-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza, użati biex tingħata informazzjoni dwar sustanzi u taħlitiet kimiċi fl-Unjoni Ewropea.

(2)

Is-Sistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta' Sustanzi Kimiċi (GHS), żviluppata fi ħdan l-istruttura tan-Nazzjonijiet Uniti, tistabbilixxi kriterji armonizzati fuq livell internazzjonali għall-klassifikazzjoni u t-tikkettar ta' sustanzi kimiċi u r-regoli għal skedi tad-dejta dwar is-sikurezza.

(3)

Ir-rekwiżiti għall-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandhom jiġu adattati skont il-ħames reviżjoni tar-regoli għall-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza tal-GHS.

(4)

Fl-1 ta' Ġunju 2015, se jidħlu fis-seħħ f'daqqa żewġ emendi konfliġġenti tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, waħda permezz tal-Artikolu 59(5) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u l-oħra permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 453/2010 (3). Sabiex tiġi evitata konfużjoni dwar liema verżjoni tal-Anness II tapplika, jinħtieġ li din il-verżjoni emendata tal-Anness tinbidel b'Anness II ġdid.

(5)

Jekk l-operaturi ekonomiċi li diġà lestew l-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza jkun jeħtiġilhom jaġġornawhom minnufih skont l-Anness II emendat tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, dan ikun piż sproporzjonat. Għaldaqstant, għal xi żmien partikolari, l-operaturi għandhom jitħallew jibqgħu jużaw dawk l-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza li jkunu ngħataw lir-riċevituri qabel l-1 ta' Ġunju 2015.

(6)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, kif emendat bl-Artikolu 59(5) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 453/2010, għandu jinbidel bit-test stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 31(9) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, l-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza li jkunu ngħataw lir-riċevituri qabel l-1 ta' Ġunju 2015 jistgħu jibqgħu jintużaw u sal-31 ta' Mejju 2017 m'għandhomx għalfejn jikkonformaw mal-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika mill-1 ta' Ġunju 2015.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 453/2010 tal-20 ta' Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 133, 31.5.2010, p. 1).


ANNESS

“ANNESS II

REKWIŻITI GĦAT-TFASSIL TAL-ISKEDI TAD-DEJTA DWAR IS-SIKUREZZA

PARTI A

0.1.   Introduzzjoni

0.1.1.   Dan l-Anness jistipula r-rekwiżiti li l-fornitur għandu jilħaq għall-kumpilazzjoni ta' skeda tad-dejta dwar is-sikurezza li tingħata għal sustanza jew taħlita skont l-Artikolu 31.

0.1.2.   L-informazzjoni mogħtija fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni fir-rapport dwar is-sikurezza kimika, meta dan ikun meħtieġ. Fil-każ li jitlesta rapport dwar is-sikurezza kimika, ix-xenarji rilevanti ta' esponiment għandhom jitqiegħdu f'anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

0.2.   Rekwiżiti ġenerali għat-tfassil ta' skeda tad-dejta dwar is-sikurezza

0.2.1.   L-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tippermetti li l-utenti jieħdu l-miżuri meħtieġa relatati mal-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza umana fuq il-post tax-xogħol, u l-ħarsien tal-ambjent. Min jimla l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandu jikkunsidra li skeda tad-dejta dwar is-sikurezza trid tinforma lill-udjenza tagħha bil-perikli ta' sustanza jew taħlita u trid tagħti informazzjoni dwar il-ħażna, il-ġestjoni u r-rimi bla periklu tas-sustanza jew it-taħlita.

0.2.2.   L-informazzjoni mogħtija fl-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza għandha wkoll tikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 98/24/KE. B'mod partikolari, mill-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, min iħaddem għandu jkun jista' jiddetermina jekk fuq il-post tax-xogħol hemmx xi aġenti kimiċi perikolużi, u jkun jista' jistma kull riskju għas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema meta dawn jintużaw.

0.2.3.   L-informazzjoni fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun miktuba b'mod ċar u konċiż. L-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tħejjiha persuna kompetenti li tikkunsidra r-rekwiżiti u l-għarfien speċifiċi tal-utenti indirizzati, sa fejn dawn ikunu magħrufa. Il-fornituri ta' sustanzi u taħlitiet għandhom jiżguraw li dawn il-persuni kompetenti jkunu ħadu taħriġ xieraq, inkluż taħriġ ta' aġġornament.

0.2.4.   Il-lingwaġġ użat fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandu jkun sempliċi, ċar u preċiż, u jkun jevita l-lingwaġġ speċjalizzat, l-akronimi u t-taqsiriet. Ma għandhomx jintużaw dikjarazzjonijiet bħal ‘jista' jkun perikoluż’, ‘mingħajr effetti fuq is-saħħa’, ‘bla periklu fil-biċċa l-kbira tal-kundizzjonijiet ta' użu’ jew ‘bla periklu’ jew xi dikjarazzjoni oħra li tindika li s-sustanza jew it-taħlita mhix perikoluża jew xi dikjarazzjoni oħra li tkun inkonsistenti mal-klassifikazzjoni ta' dik is-sustanza jew taħlita.

0.2.5.   Id-data ta' kumpilazzjoni tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tinkiteb fl-ewwel paġna. Meta skeda tad-dejta dwar is-sikurezza tkun ġiet riveduta u l-verżjoni l-ġdida u riveduta tingħata lill-benefiċjarji, fit-Taqsima 16 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandhom jitniżżlu l-bidliet għall-attenzjoni tal-benefiċjarji, sakemm ma jkunux ġew indikati bandoħra. Għall-iskedi riveduti tad-dejta dwar is-sikurezza, fl-ewwel paġna għandhom jidhru d-data tal-kumpilazzjoni identifikata bħala ‘Reviżjoni: (data)’ kif ukoll in-numru tal-verżjoni, in-numru tar-reviżjoni, id-data tas-sostituzzjoni jew xi indikazzjoni oħra ta' liema verżjoni nbidlet.

0.3.   Il-format tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

0.3.1.   L-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza m'għandhiex tul fiss, iżda dan għandu jkun proporzjonat mal-periklu tas-sustanza jew it-taħlita u l-informazzjoni disponibbli.

0.3.2.   Il-paġni kollha ta' skeda tad-dejta dwar is-sikurezza, inkluż kull Anness, għandhom ikunu numerati u għandu jkollhom indikazzjoni tat-tul tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza (pereżempju ‘paġna 1 minn 3’) jew inkella indikazzjoni dwar jekk hemmx paġna wara (pereżempju ‘Ikompli fil-paġna li ġejja’ jew ‘Tmiem l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza’).

0.4.   Il-kontenut tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

L-informazzjoni mitluba minn dan l-Anness għandha tiġi inkluża fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, meta applikabbli u disponibbli, fis-subtaqsimiet rilevanti stipulati fil-Parti B. L-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza m'għandux ikollha subtaqsimiet vojta.

0.5.   Rekwiżiti oħra ta' informazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' proprjetajiet tas-sustanzi u t-taħlitiet, xi mindaqqiet jista' jkun jinħtieġ li tiġi inkluża informazzjoni rilevanti u disponibbli addizzjonali fis-subtaqsimiet rilevanti.

L-informazzjoni addizzjonali dwar is-sikurezza u dwar l-ambjent tinħtieġ biex tindirizza l-ħtiġijiet tal-baħħara u ħaddiema oħra tat-trasport bl-ingrossa ta' oġġetti perikolużi bil-baħar jew fuq passaġġi tal-ilma interni jew bastimenti tat-tankijiet permezz tal-passaġġi tal-ilma interni soġġetti għall-IMO jew għal regolamenti nazzjonali. Is-Subtaqsima 14.7 tħeġġeġ l-inklużjoni tal-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni bażika meta dan it-tip ta' merkanziji jkunu ttrasportati bl-ingrossa skont l-Anness II tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis mill-Vapuri, l-1973, kif mibdula mill-Protokoll tal-1978 relatat magħha (MARPOL) (1) u l-Kodiċi Internazzjonali għall-Bini u t-Tagħmir ta' Vapuri li jġorru Kimiki Perikolużi fil-Massa (il-Kodiċi Internazzjonali għat-Trasport ta' Volumi Kbar ta' Kimika jew il-Kodiċi IBC). (2). Barra minn hekk, il-bastimenti li jġorru żejt jew karburant taż-żejt, kif definit fl-Anness I tal-MARPOL, bl-ingrossa jew karburant tal-bastimenti għall-forniment, huma mitluba li qabel it-tagħbija jingħataw ‘skeda tad-dejta dwar is-sikurezza tal-materjali’ skont ir-riżoluzzjoni tal-Kumitat għas-Sikurezza Marittima (l-MSC) tal-IMO imsejħa ‘Rakkomandazzjonijiet għall-Iskedi tad-Dejta dwar is-sSikurezza tal-Materjali (MSDS) għall-Anness I tal-MARPOL dwar Merkanzija ta' Żejt u Karburant taż-Żejt’ (MSC.286(86)). Għalhekk, sabiex ikun hemm skeda tad-dejta dwar is-sikurezza unika u armonizzata għall-użu marittimu u mhux marittimu, meta xieraq fl-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza jistgħu jiddaħħlu d-dispożizzjonijiet addizzjonali tar-Riżoluzzjoni MSC.286(86) għat-trasport marittimu tal-merkanziji u ż-żjut tal-karburant tal-baħar tal-Anness I tal-MARPOL.

0.6.   Unitajiet

Għandhom jintużaw l-unitajiet ta' kejl kif stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE. (3).

0.7.   Każijiet speċjali

L-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza għandhom ikunu mitluba wkoll għall-każijiet speċjali elenkati fil-paragrafu 1.3 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 li għalihom hemm derogi tat-tikkettar.

1.    TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tippreskrivi l-mod kif għandha tiġi identifikata s-sustanza jew it-taħlita u l-mod kif l-użi rilevanti identifikati, l-isem tal-fornitur tas-sustanza jew tat-taħlita u l-informazzjoni bid-dettalji tal-kuntatt tal-fornitur tas-sustanza jew it-taħlita inkluż kuntatt ta' emerġenza għandhom jingħataw fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

1.1.   Identifikatur tal-prodott

Fil-każ ta' sustanza, l-identifikatur tal-prodott għandu jingħata skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, filwaqt li fil-każ ta' taħlita għandu jingħata skont l-Artikolu 18(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, kif stipulat fit-tikketta bl-ilsna uffiċjali tal-Istati Membri fejn titqiegħed fis-suq is-sustanza jew it-taħlita, sakemm l-Istati Membri kkonċernati ma jkunux jistipulaw mod ieħor.

Għal sustanzi soġġetti għal reġistrazzjoni, l-identifikatur tal-prodott għandu jkun konsistenti ma' dak pprovvdut fir-reġistrazzjoni u għandu jiġi indikat ukoll in-numru tar-reġistrazzjoni assenjat skont l-Artikolu 20(3) ta' dan ir-Regolament.

Mingħajr ma jintlaqtu l-obbligi tal-utenti downstream stipulati fl-Artikolu 39 ta' dan ir-Regolament, fornitur li huwa distributur jew utent downstream jista' jħalli barra dik il-parti tan-numru tar-reġistrazzjoni li tirreferi għar-reġistrant individwali ta' sottomissjoni konġunta, bil-kundizzjoni li:

(a)

dan il-fornitur jerfa' r-responsabbiltà li jagħti n-numru sħiħ tar-reġistrazzjoni malli jintalab għal skopijiet ta' infurzar jew, jekk in-numru sħiħ tar-reġistrazzjoni ma jkunx disponibbli għalih, li jibgħat it-talba lill-fornitur tiegħu skont il-punt (b); u

(b)

dan il-fornitur jipprovdi n-numru sħiħ tar-reġistrazzjoni lill-awtorità tal-Istat Membru responsabbli għall-infurzar (‘l-awtorità tal-infurzar’) fi żmien sebat ijiem malli jintalab, jew direttament mingħand l-awtorità tal-infurzar inkella mingħand id-destinatarju tiegħu, jew jekk in-numru sħiħ tar-reġistrazzjoni mhuwiex disponibbli għalih, dan il-fornitur għandu jgħaddi t-talba lill-fornitur tiegħu fi żmien sebat ijiem minn meta tasallu t-talba u fl-istess waqt jinforma lill-awtorità tal-infurzar b'dan.

Tista' tingħata skeda tad-dejta dwar is-sikurezza waħda li tkun tkopri aktar minn sustanza jew taħlita waħda diment li l-informazzjoni f'dik l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza tkun tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan l-Anness għal kull waħda minn dawk is-sustanzi jew taħlitiet.

Mezzi oħra ta' identifikazzjoni

Jistgħu jingħataw ismijiet jew sinonimi oħra li bihom hija tikkettata s-sustanza jew it-taħlita jew li bihom hija spiss magħrufa, bħalma huma ismijiet alternattivi, numri, kodiċi tal-prodotti tal-kumpanija, jew identifikaturi uniċi oħra.

1.2.   Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-użi mhux rakkomandati

Tal-inqas għandhom jiġu indikati l-użi rilevanti identifikati għad-destinatarji tas-sustanza jew it-taħlita. Dan għandu jsir permezz ta' deskrizzjoni qasira ta' dak li s-sustanza jew it-taħlita hija maħsuba li tagħmel, bħal pereżempju ‘twaqqaf it-tixrid tan-nar’, ‘antiossidant’.

Meta applikabbli, għandhom jiġu ddikjarati l-użi li l-fornitur iwissi kontrihom u r-raġunijiet għaliex iwissi kontrihom. Din ma hemmx għalfejn tkun lista eżawrjenti.

Fejn ikun jinħtieġ rapport dwar is-sikurezza kimika, l-informazzjoni f'din is-subtaqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun konsistenti mal-użi identifikati fir-rapport dwar is-sikurezza kimika u x-xenarji ta' esponiment mir-rapport dwar is-sikurezza kimika stipulat fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

1.3.   Id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

Għandu jiġi identifikat il-fornitur, kemm jekk huwa l-manifattur, l-importatur, l-unika rappreżentant, l-utent downstream jew id-distributur. Għandhom jingħataw ukoll l-indirizz sħiħ u n-numru tat-telefown tal-fornitur kif ukoll indirizz elettroniku ta' persuna kompetenti responsabbli mill-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Barra minn hekk, jekk il-fornitur ma jkunx jinsab fl-Istat Membru fejn is-sustanza jew it-taħlita titqiegħed fis-suq u dan ikun innomina persuna responsabbli għal dak l-Istat Membru, għandhom jingħataw l-indirizz sħiħ u n-numru tat-telefown ta' dik il-persuna responsabbli.

Għar-reġistranti, l-informazzjoni għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni dwar l-identità tal-manifattur jew l-importatur mogħtija fir-reġistrazzjoni.

Meta jkun inħatar rappreżentant uniku, jistgħu jingħataw ukoll id-dettalji tal-manifattur jew tal-formulatur li mhuwiex fl-Unjoni.

1.4.   Numru tat-telefown ta' emerġenza

Għandhom jingħataw referenzi għas-servizzi ta' informazzjoni ta' emerġenza. Jekk jeżisti korp konsultattiv fl-Istat Membru fejn is-sustanza jew it-taħlita titqiegħed fis-suq (dan jista' jkun korp responsabbli li jirċievi informazzjoni relatata mas-saħħa msemmi fl-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008), għandu jingħata n-numru tat-telefown tiegħu u dan għandu jkun biżżejjed. Jekk id-disponibilità ta' servizzi bħal dawn tkun limitata għal xi restrizzjoni, pereżempju s-sigħat tal-operat, jew jekk ikun hemm limiti fuq tipi speċifiċi ta' informazzjoni mogħtija, dan għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar.

2.    TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza tiddeskrivi l-perikli tas-sustanza jew it-taħlita u l-informazzjoni xierqa ta' twissija assoċjata ma' dawk il-perikli.

2.1.   Klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

Għandha tingħata l-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita li toħroġ meta jiġu applikati l-kriterji tal-klassifikazzjoni li hemm fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Meta l-fornitur ikun innotifika informazzjoni fir-rigward tas-sustanza għall-inventarju tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar skont l-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, il-klassifikazzjoni mogħtija fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun l-istess bħall-klassifikazzjoni mogħtija f'dik in-notifika.

Jekk it-taħlita ma tkunx tissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, dan għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar.

L-informazzjoni dwar is-sustanzi fit-taħlita tingħata skont is-Subtaqsima 3.2.

Jekk il-klassifikazzjoni, inkluż id-dikjarazzjonijiet tal-periklu, ma tkunx inkitbet b'mod sħiħ, għandha ssir referenza għat-Taqsima 16, fejn għandu jingħata t-test sħiħ ta' kull klassifikazzjoni, inkluża kull dikjarazzjoni tal-periklu.

Għandhom jiġu mniżżlin l-iktar effetti fiżiċi, sanitarji u ambjentali ħżiena importanti skont it-Taqsimiet minn 9 sa 12 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, b'tali mod li persuni bla għarfien espert fil-qasam ikunu jistgħu jidentifikaw il-perikli tas-sustanza jew it-taħlita.

2.2.   Elementi tat-tikketta

Abbażi tal-klassifikazzjoni, fuq it-tikketta għandhom jingħataw tal-inqas dawn l-elementi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008: stampa/stampi ta' periklu, kliem ta' sinjal, dikjarazzjonijiet ta' periklu u dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni. Riproduzzjoni grafika tal-pittogramma sħiħa tal-periklu bajda u sewda jew riproduzzjoni grafika tas-simbolu biss jistgħu jiġu sostitwiti bl-istampa bil-kulur prevista fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Għandhom jingħataw l-elementi applikabbli tat-tikketta skont l-Artikolu 25 u l-Artikolu 32(6) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

2.3.   Perikli oħra

Għandha tingħata informazzjoni dwar jekk is-sustanza jew it-taħlita tissodisfax il-kriterji għal PBT jew vPvB skont l-Anness XIII.

Għandha tingħata informazzjoni dwar perikli oħra li ma jirriżultawx fil-klassifikazzjoni iżda li jistgħu jikkontribwixxu għall-perikli globali tas-sustanza jew it-taħlita, bħalma huma l-formazzjoni ta' elementi li jniġġsu l-arja waqt it-twebbis jew l-ipproċessar, il-ħolqien ta' ħafna trab, proprjetajiet splussivi li ma jissodisfawx il-kriterji tal-klassifikazzjoni ta' parti 2, it-Taqsima 2.1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, perikli ta' splużjoni tat-trab, transensitizzazzjoni, soffokazzjoni, iffriżar, qawwa kbira għax-xamm jew it-togħma, jew effetti ambjentali bħal perikli għall-organizmi li jgħixu fil-ħamrija, jew il-potenzjal ta' ħolqien ta' ożonu fotokimiku. Id-dikjarazzjoni ‘Jekk tixxerred, tista' tifforma taħlita ta' trab splussiv fl-arja’ hija xierqa fil-każ ta' periklu ta' splużjoni tat-trab.

3.    TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi l-identità kimika tal-ingredjenti tas-sustanza jew it-taħlita, inklużi l-impuritajiet u l-addittivi ta' stbbiltà kif stipulat hawn taħt. Għandha tiġi indikata informazzjoni xierqa u disponibbli dwar il-kimika tas-superfiċje.

3.1.   Sustanzi

L-identità kimika tal-kostitwent ewlieni tas-sustanza għandha tingħata billi jingħata tal-inqas identifikatur tal-prodott jew wieħed mill-mezzi l-oħra ta' identifikazzjoni mogħtija fis-subtaqsima 1.1.

L-identità kimika ta' kull impurità, addittiv ta' stabbilizzazzjoni jew kostitwent individwali ieħor minbarra l-kostitwent ewlieni, li hija min-naħa tagħha klassifikata u li tikkontribwixxi għall-klassifikazzjoni tas-sustanzi għandha tingħata kif ġej:

(a)

l-identifikatur tal-prodott skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(b)

jekk l-identifikatur tal-prodott mhuwiex disponibbli, wieħed mill-ismijiet l-oħra (l-isem tas-soltu, l-isem kummerċjali, it-taqsira) jew numri ta' identifikazzjoni.

Il-fornituri tas-sustanzi jistgħu jagħżlu li jelenkaw ukoll il-kostitwenti kollha inklużi dawk mhux klassifikati.

Din is-subtaqsima tista' tintuża wkoll biex tagħti informazzjoni dwar sustanzi multikostitwenti.

3.2.   Taħlitiet

Għandhom jingħataw l-identifikatur tal-prodott, il-konċentrazzjoni jew il-meded ta' konċentrazzjoni tal-inqas għas-sustanzi kollha msemmija fil-punti 3.2.1 jew 3.2.2. Il-fornituri tat-taħlitiet jistgħu jagħżlu li minbarra hekk jelenkaw is-sustanzi kollha fit-taħlita, inklużi s-sustanzi li ma jikkonformawx mal-kriterji għall-klassifikazzjoni. L-informazzjoni għandha tippermetti li d-destinatarju jidentifika mill-ewwel il-perikli tas-sustanzi fit-taħlita. Il-perikli tat-taħlita nnifisha għandhom jingħataw fit-Taqsima 2.

Il-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi f'taħlita għandhom jiġu deskritti b'mod wieħed minn dawn it-tnejn li ġejjin:

(a)

il-perċentwali eżatta f'ordni tal-ikbar l-ewwel mil-lat ta' massa jew volum, jekk teknikament possibbli;

(b)

il-meded ta' perċentwali f'ordni tal-ikbar l-ewwel mil-lat ta' massa jew volum, jekk teknikament possibbli.

Meta tintuża medda ta' perċentwali, il-perikli għas-saħħa u l-ambjent għandhom jiddeskrivu l-effetti tal-ogħla konċentrazzjonijiet ta' kull ingredjent.

Jekk l-effetti tat-taħlita bħala entità sħiħa huma disponibbli, din l-informazzjoni għandha tiġi inkluża fit-Taqsima 2.

Meta l-użu ta' isem kimiku alternattiv ikun permess skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, dak l-isem jista' jintuża.

3.2.1.   Għal taħlita li tissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, is-sustanzi li ġejjin għandhom jiġu indikati, flimkien mal-konċentrazzjoni jew mal-medda tal-konċentrazzjoni tagħhom fit-taħlita:

(a)

is-sustanzi li jippreżentaw periklu għas-saħħa jew għall-ambjent fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, jekk ikunu preżenti f'konċentrazzjonijiet li jsarrfu daqs jew iktar mill-inqas minn kull wieħed minn dawn li ġejjin:

(ia)

il-valuri ġeneriċi ta' limitu stipulati fit-Tabella 1.1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(ib)

il-limiti ġeneriċi ta' konċentrazzjoni mogħtija fil-partijiet 3 sa 5 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1272/2008, filwaqt li jitqiesu l-konċentrazzjonijiet imsemmija fin-noti ta' ċertu tabelli fil-parti 3 fejn jidħol l-obbligu li skeda tad-dejta dwar is-sikurezza ta' xi taħlita trid issir disponibbli meta tintalab, u għall-periklu ta' aspirazzjoni (it-Taqsima 3.10 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008) ≥ 10 %;

Lista ta' klassijiet tal-periklu, kategoriji tal-periklu u limiti ta' konċentrazzjoni li għalihom sustanza għandha titniżżel bħala sustanza f'taħlita fis-subtaqsima 3.2.

1.1.

Klassi u kategorija ta' periklu

Limitu ta' konċentrazzjoni

(%)

Tossiċità akuta, il-kategorija 1, 2 u 3

≥ 0,1

Tossiċità akuta, il-kategorija 4

≥ 1

Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda, il-kategorija 1, is-subkategoriji 1 A, 1B, 1C u l-kategorija 2

≥ 1

Ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn, il-kategorija 1 u 2

≥ 1

Sensitizzazzjoni respiratorja/tal-ġilda

≥ 0,1

Mutaġenità taċ-ċelloli ġerminali, il-kategorija 1 A u1B

≥ 0,1

Mutaġeniċità taċ-ċelloli ġerminali, il-kategorija 2

≥ 1

Karċinoġenità, il-kategorija 1 A, 1B u 2

≥ 0,1

Tossiċità riproduttiva, il-kategorija 1 A, 1B, 2 u effetti fuq jew permezz tat-treddigħ

≥ 0,1

Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) — esponiment uniku, il-kategorija 1 u 2

≥ 1

Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) — esponiment ripetut, il-kategorija 1 u 2

≥ 1

Periklu ta' aspirazzjoni

≥ 10

Perikoluża għall-ambjent akkwatiku — Akuta, il-kategorija 1

≥ 0,1

Perikoluża għall-ambjent akkwatiku — Kronika, il-kategorija 1

≥ 0,1

Perikoluża għall-ambjent akkwatiku — Kronika, il-kategorija 2, 3 u 4

≥ 1

Perikoluża għas-saff tal-ożonu

≥ 0,1

(ii)

il-limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni speċifikati fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(iii)

jekk ingħata fattur M (fattur multiplikanti) fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, il-valur ġeneriku ta' limitu fit-Tabella 1.1 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament, aġġustat bl-użu tal-kalkolu stabbilit fit-Taqsima 4.1 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament;

(iv)

il-limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni mogħtija lill-inventarju tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar stabbilit skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(v)

il-limiti ta' konċentrazzjoni stipulati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(vi)

jekk ingħata fattur M lill-inventarju tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar stabbilit skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, il-valur ġeneriku ta' limitu fit-Tabella 1.1 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament, aġġustat bl-użu tal-kalkolu stipulat fit-Taqsima 4.1 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament.

(b)

sustanzi li għalihom ikun hemm limiti tal-Unjoni dwar l-esponiment fuq il-post tax-xogħol, li ma jkunux diġà inklużi taħt il-punt (a);

(c)

sustanzi li huma persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi jew persistenti ħafna u bijoakkumulattivi ħafna skont il-kriterji stipulati fl-Anness XIII, jew sustanzi inklużi fil-lista stabbilita skont l-Artikolu 59(1), għal raġunijiet għajr il-perikli msemmija fil-punt (a), jekk il-konċentrazzjoni ta' sustanza individwali tkun daqs jew aktar minn 0,1 %.

3.2.2.   Għal taħlita li ma tissodisfax il-kriterji għall-klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, għandhom jiġu indikati s-sustanzi preżenti f'konċentrazzjoni individwali li ssarraf daqs jew iktar mill-konċentrazzjonijiet li ġejjin, flimkien mal-konċentrazzjoni tagħhom jew mal-medda ta' konċentrazzjoni tagħhom:

(a)

1 % mil-lat ta' piż f'taħlitiet mhux gassużi u 0,2 % mil-lat ta' volum f'taħlitiet gassużi għal:

(i)

sustanzi li jippreżentaw periklu għas-saħħa jew għall-ambjent fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008; jew

(ii)

tas-sustanzi li għalihom ġew assenjati limiti ta' esponiment fuq il-post tax-xogħol mill-Unjoni;

(b)

0,1 % mil-lat ta' piż għal sustanzi li huma persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi skont il-kriterji stipulati fl-Anness XIII, persistenti ħafna u bijoakkumulattivi ħafna skont il-kriterji stipulati fl-Anness XII, jew inklużi fil-lista stabbilita skont l-Artikolu 59(1) għal raġunijiet oħra għajr il-perikli msemmija fil-punt (a).

3.2.3.   Għas-sustanzi indikati fis-subtaqsima 3.2, il-klassifikazzjoni tas-sustanza skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, inklużi l-klassijiet tal-periklu u l-kodiċi tal-kategorija kif mogħtija fit-Tabella 1.1 tal-Anness VI għal dak ir-Regolament, u kif ukoll id-dikjarazzjonijiet tal-periklu li jitqassmu skont il-perikli fiżiċi tagħhom, dawk tas-saħħa umana u dawk ambjentali, għandhom jingħataw ukoll. Id-dikjarazzjonijiet ta' periklu ma hemmx għalfejn jinkitbu b'mod sħiħ f'din it-taqsima; il-kodiċi tagħhom għandha tkun biżżejjed. F'każijiet fejn ma jinkitbux b'mod sħiħ, għandha ssir referenza għat-Taqsima 16, fejn it-test sħiħ ta' kull dikjarazzjoni rilevanti ta' periklu għandu jkun elenkat. Jekk is-sustanza ma tissodisfax il-kriterji ta' klassifikazzjoni, għandha tingħata deskrizzjoni tar-raġuni tal-indikazzjoni tas-sustanza fis-subtaqsima 3.2, pereżempju ‘sustanza vPvB mhux klassifikata’ jew ‘sustanza b'limitu ta' esponiment fuq il-post tax-xogħol mill-Unjon’.

3.2.4.   Għas-sustanzi indikati fis-subtaqsima 3.2 għandhom jingħataw l-isem u, jekk ikun disponibbli, in-numru tar-reġistrazzjoni, kif assenjat skont l-Artikolu 20(3) ta' dan ir-Regolament.

Mingħajr ma taffettwa l-obbligi tal-utenti downstream stipulati fl-Artikolu 39 ta' dan ir-Regolament, il-parti tan-numru ta' reġistrazzjoni li tirreferi għar-reġistrant individwali ta' sottomissjoni konġunta tista' titħalla barra mill-fornitur tat-taħlita bil-kundizzjoni li:

(a)

dan il-fornitur jerfa' r-responsabbiltà li jagħti numru sħiħ ta' reġistrazzjoni malli jintalab għal skopijiet ta' infurzar jew, jekk in-numru sħiħ ta' reġistrazzjoni ma jkunx disponibbli għalih, li jibgħat it-talba lill-fornitur tiegħu skont il-punt (b); u

(b)

dan il-fornitur jipprovdi n-numru sħiħ ta' reġistrazzjoni lill-awtorità tal-Istat Membru responsabbli għall-infurzar (minn issa 'l quddiem ‘l-awtorità tal-infurzar’) fi żmien sebat ijiem malli jintalab, jew direttament mill-awtorità tal-infurzar inkella mid-destinatarju tiegħu, jew jekk in-numru sħiħ ta' reġsitrazzjoni mhuwiex disponibbli għalih, dan il-fornitur għandu jgħaddi t-talba lil fornitur tiegħu fi żmien sebat ijiem minn meta tasallu t-talba u fl-istess waqt jinforma l-awtorità tal-infurzar b'dan.

Għandu jingħata n-numru tal-KE, jekk disponibbli, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008. jistgħu jingħataw ukoll in-numru CAS u l-isem IUPAC, jekk dawn ikunu disponibbli.

Għas-sustanzi indikati f'din is-subtaqsima permezz ta' isem kimiku alternattiv skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, in-numru tar-reġistrazzjoni, in-numru KE u identifikaturi kimiċi preċiżi oħra mhumiex meħtieġa.

4.    TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi l-ewwel kura b'tali mod li tista' tinftiehem u tista' tingħata minn persuna mhux imħarrġa mingħajr l-użu ta' tagħmir sofistikat u mingħajr id-disponibbiltà ta' għażla wiesgħa ta' medikamenti. Jekk ikun hemm il-bżonn ta' attenzjoni medika, l-istruzzjonijiet għandhom jiddikjaraw dan, inkluża l-urġenza tagħha.

4.1.   Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1.1.   L-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna għandhom jingħataw permezz tar-rotot rilevanti ta' esponiment. Għandhom jintużaw subdiviżjonijiet biex jindikaw il-proċedura għal kull rotta, pereżempju permezz tan-nifs meħud 'il ġewwa, il-ġilda l-għajnejn jew ġrigħ.

4.1.2.   Għandu jingħata parir dwar jekk:

(a)

ikunx hemm bżonn ta' attenzjoni medika immedjata u jekk wieħed jistax jistenna effetti rritardjati wara l-esponiment;

(b)

huwiex rakkomandat il-moviment tal-individwu espost miż-żona għall-arja friska;

(c)

humiex rakkomandati t-tneħħija u t-trattament tal-ilbies u ż-żraben mill-individwu; u

(d)

huwiex rakkomandat tagħmir personali protettiv għall-persuni li qed jagħtu l-ewwel għajnuna.

4.2.   Iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Għandha tingħata informazzjoni fil-qosor dwar l-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati, mill-esponiment.

4.3.   Indikazzjoni ta' kull attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Fejn xieraq, għandha tingħata informazzjoni dwar l-ittestjar kliniku u s-sorveljanza medika għal effetti rritardjati, dettalji speċifiċi dwar antidoti (meta magħrufa) u kontraindikazzjonijiet.

Għal xi sustanzi jew taħlitiet, jista' jkun importanti li jiġi enfasizzat li għandhom ikunu disponibbli fuq il-post tax-xogħol mezzi speċjali biex jingħata trattament speċifiku u immedjat.

5.    TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi r-rekwiżiti għat-tifi tan-nar ikkawżat mis-sustanza jew it-taħlita, jew li jseħħ fl-akkwati tagħha.

5.1.   Mezzi għat-tifi tan-nar

 

Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar:

Għandha tingħata informazzjoni dwar il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar.

 

Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar:

Għandhom jingħataw indikazzjonijiet jekk hemm xi mezzi għat-tifi tan-nar li mhumiex adattati għal sitwazzjoni partikolari li tinvolvi s-sustanza jew it-taħlita (eż. jiġu evitati tal-mezzi ta' pressjoni għolja li jistgħu jikkawżaw il-formazzjoni ta' taħlita ta' trab potenzjalment splussiv fl-arja).

5.2.   Perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Għandha tingħata informazzjoni dwar perikli li jistgħu joriġinaw minn sustanza jew taħlita, bħal prodotti perikolużi ta' kombustjoni li jiffurmaw meta s-sustanza jew it-taħlita tinħaraq, pereżempju ‘jekk tinħaraq, tista' tipproduċi dħaħen tossiċi ta' monossidu tal-karbonju’ jew ‘tipproduċi ossidi tal-kubrit u nitroġenu waqt il-kombustjoni’.

5.3.   Parir lil min jiġġieled in-nar

Għandu jingħata parir dwar kull azzjoni protettiva li trid tittieħed waqt it-tifi tan-nar, pereżemju ‘il-kontenituri għandhom jinżammu friski bi sprej tal-ilma’, u dwar tagħmir protettiv speċjali, bħalma huma bwiez, owverols, ingwanti, protezzjoni tal-għajnejn u l-wiċċ u apparat biex tieħu n-nifs.

6.    TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tirakkomanda r-reazzjoni adattata għal tixrid, nixxigħat jew rilaxxi, biex jiġu evitati jew minimizzati l-effetti ta' ħsara fuq persuni, proprjetà u l-ambjent. Hija għandha tiddistingwi bejn reazzjonijiet għal tixrid kbir u żgħir, fil-każ fejn il-volum tat-tixrid iħalli impatt sinifikanti fuq il-periklu. Jekk il-proċeduri għat-trażżin u l-irkupru jindikaw li tinħtieġ prassi differenti, dawn għandhom jiġu indikati fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

6.1.   Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

6.1.1.   Għal persunal li mhuwiex persunal ta' emerġenza

Għandu jingħata parir relatat mat-tixrid u r-rilaxx aċċidentali tas-sustanza jew it-taħlita bħalma huma:

(a)

l-ilbies ta' tagħmir protettiv adattat (inkluż tagħmir protettiv personali msemmi fit-Taqsima 8 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza) biex tiġi evitata xi kontaminazzjoni tal-ġilda, l-għajnejn u l-ilbies personali;

(b)

it-tneħħija ta' sorsi li jaqbdu n-nar, il-provvista ta' ventilazzjoni biżżejjed, il-kontroll tat-trab; u

(c)

il-proċeduri ta' emerġenza bħalma hija l-ħtieġa li ż-żona ta' periklu tiġi evakwata jew li tikkonsulta espert.

6.1.2.   Għal min jintervjeni f'emerġenza

Għandu jingħata parir relatat ma' tessut adattat għal ilbies protettiv personali (pereżempju ‘adattat: Butilen’; ‘mhux adattat: PVC’).

6.2.   Prekawzjonijiet ambjentali

Għandu jingħata parir dwar kull prekawzjoni ambjentali li għandha tittieħed relatata mat-tixrid u r-rilaxx aċċidentali tas-sustannza jew it-taħlita, bħal pereżempju li iż-żamma 'l bogħod minn katusi, ilma tal-wiċċ u tal-qiegħ.

6.3.   Metodi u materjal għat-trażżin u t-tindif

6.3.1.   Għandu jingħata parir adattat dwar kif jitrażżan it-tixrid. Tekniki adattati ta' trażżin jistgħu jinkludu xi wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

il-katusi jiġu iżolati jew jitgħattew;

(b)

proċeduri ta' limitazzjoni.

6.3.2.   Għandu jingħata parir adattat dwar kif jitnaddaf it-tixrid. Tekniki adattati ta' tindif jistgħu jinkludu xi wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

tekniki ta' newtralizzazzjoni;

(b)

tekniki ta' dekontaminazzjoni;

(c)

materjali ta' adsorbiment;

(d)

tekniki ta' tindif;

(e)

tekniki ta' vvakumjar;

(f)

tagħmir mitlub għat-trażżin/tindif (inkluż l-użu ta' għodod u tagħmir li ma jisparkjawx fejn applikabbli).

6.3.3.   Għandha tingħata kull informazzjoni oħra relatata ma' tixrid u rilaxxi, inkluż parir dwar trażżin jew tekniki ta' tindif mhux adattati, pereżempju permezz ta' indikazzjonijiet bħal ‘qatt tuża …’.

6.4.   Referenza għal taqsimiet oħra

Fejn xieraq, għandha ssir referenza għat-Taqsimiet 8 u 13.

7.    TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tipprovdi parir dwar prassi ta' ġestjoni bla periklu. Hija għandha tenfasizza l-prekawzjonijiet li huma adattati għall-użi identifikati msemmija fis-subtaqsima 1.2 u għall-proprjetajiet uniċi tas-sustanza jew it-taħlita.

L-informazzjoni f'din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tirrelata mal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, mas-sikurezza u l-ambjent. Hija għandha tgħin lil min iħaddem biex ifassal proċeduri ta' xogħol u miżuri organizzattivi adegwati skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/24/KE u l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Fejn jinħtieġ rapport dwar is-sikurezza kimika, l-informazzjoni f'din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija għall-użi identifikati fir-rapport dwar is-sikurezza kimika u x-xenarji ta' esponiment li juru kontroll tar-riskju mir-rapport dwar is-sikurezza kimika stipulat fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Minbarra l-informazzjoni mogħtija f'din it-taqsima, tista' tinstab informazzjoni relevanti fit-Taqsima 8.

7.1.   Prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

7.1.1.   Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu speċifikati li:

(a)

jippermettu l-ġestjoni bla periklu tas-sustanza jew it-taħlita, bħal trażżin u miżuri li jipprevjenu n-nar kif ukoll il-ġenerazzjoni ta' ajrusols u trab;

(b)

jipprevjenu l-ġestjoni ta' sustanzi jew taħlitiet inkompatibbli;

(c)

jiġbdu l-attenzjoni għall-operazzjonijiet u l-kundizzjonijiet li joħolqu riskji ġodda billi jbiddlu l-proprjetajiet tas-sustanza jew it-taħlita, u l-kontromiżuri xierqa; u

(d)

inaqqsu r-rilaxx tas-sustanza jew it-taħlita fl-ambjent, bħal pereżempju jevitaw it-tixrid jew jinżammu 'l bogħod mill-katusi.

7.1.2.   Għandu jingħata parir dwar l-iġjene ġenerali fuq il-lant tax-xogħol, pereżempju:

(a)

biex persuni ma jiklux, ma jixorbux u ma jpejpux f'żoni tax-xogħol;

(b)

biex persuni jaħslu jdejhom wara l-użu; u

(c)

biex persuni jneħħu l-ilbies u t-tagħmir protettiv kontaminat qabel jidħlu fiż-żoni għall-ikel.

7.2.   Kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluża xi inkompatibbiltà

Il-parir mogħti għandu jkun konsistenti mal-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi deskritti fit-Taqsima 9 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza. Jekk rilevanti, għandu jingħata parir dwar rekwiżiti speċifiċi ta' ħżin inkluż:

(a)

kif tittratta riskji assoċjati ma':

(i)

atmosferi splussivi;

(ii)

kundizzjonijiet korrużivi;

(iii)

perikli ta' fjammabbiltà;

(iv)

sustanzi jew taħlitiet inkompatibbli;

(v)

kundizzjonijiet evaporattivi; u

(vi)

sorsi potenzjali li jaqbdu n-nar (inkluż tagħmir elettriku).

(b)

kif għandhom jiġu kkontrollati l-effetti ta':

(i)

il-kundizzjonijiet tat-temp;

(ii)

il-pressjoni ambjentali;

(iii)

it-temperatura;

(iv)

id-dawl tax-xemx;

(v)

l-umdità; u

(vi)

il-vibrazzjoni;

(c)

il-modi kif għandha tinżamm l-integrità tas-sustanza jew it-taħlita bl-użu ta':

(i)

stabbilizzaturi; u

(ii)

antiossidanti;

(d)

pariri oħra inklużi:

(i)

rekwiżiti ta' ventilazzjoni;

(ii)

tfassil speċifiku għall-kmamar jew kontenituri ta' ħżin (inklużi ħitan ta' konteniment u ventilazzjoni);

(iii)

limiti tal-kwantità f'kundizzjonijiet ta' ħżin (jekk rilevanti); u

(iv)

kompatibbiltajiet ta' ppakkjar.

7.3.   L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Għal sustanzi u taħlitiet imfassla għal użi finali speċifiċi, ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jirrelataw mal-użu jew l-użi identifikati msemmija fis-subtaqsima 1.2 u jkunu dettaljati u operattivi. Jekk xenarju ta' esponiment huwa mehmuż, trid issir referenza għalih jew trid tingħata l-informazzjoni kif mitlub fis-subtaqsimiet 7.1 u 7.2. Jekk operatur fil-katina tal-forniment wettaq valutazzjoni tas-sikurezza kimika għat-taħlita, huwa biżżejjed li l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza u x-xenarji tal-esponiment ikunu konsistenti mar-rapport dwar is-sikurezza kimika għat-taħlita pjuttost milli mar-rapporti dwar is-sikurezza kimika għal kull sustanza fit-taħlita. Jekk teżisti gwida speċifika għall-industrija jew is-settur, tista' ssir referenza dettaljata għaliha (inklużi s-sors u d-data tal-ħruġ).

8.    TAQSIMA 8: Kontrolli tal-espożizzjoni/protezzjoni personali

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi l-limiti applikabbli ta' esponiment waqt ix-xogħol.

Fejn jinħtieġ rapport dwar is-sikurezza kimika, l-informazzjoni f'din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija għall-użi identifikati fir-rapport dwar is-sikurezza kimika u x-xenarji ta' esponiment li juru kontroll tar-riskju mir-rapport dwar is-sikurezza kimika stipulat fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

8.1.   Parametri ta' kontroll

8.1.1.   Meta disponibbli, għandhom jiġu elenkati għas-sustanza jew għal kull waħda mis-sustanzi fit-taħlita, il-valuri nazzjonali ta' limitu li ġejjin, inkluża l-bażi legali ta' kull wieħed minnhom, li bħalissa huma applikabbli fl-Istat Membru li fih qed tingħata l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza. Meta jiġu elenkati l-valuri ta' limitu ta' esponiment, għandha tintuża l-identità kimika kif speċifikat fit-Taqsima 3:

8.1.1.1.

il-valuri nazzjonali tal-limitu ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol li jikkorrispondu għall-valuri ta' limitu ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol tal-Unjoni skont id-Direttiva 98/24/KE, inkluż kull notament kif imsemmi fl-Artikolu 2(3) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/113/UE (4);

8.1.1.2.

il-valuri nazzjonali tal-limitu ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol li jikkorrispondu għall-valuri ta' limitu tal-Unjoni skont id-Direttiva 2004/37/KE, inkluż kull notament kif imsemmi fl-Artikolu 2(3) tad-Deċiżjoni 2014/113/UE;

8.1.1.3.

kull valur nazzjonali ieħor ta' limitu ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol;

8.1.1.4.

il-valuri nazzjonali tal-limitu bijoloġiku li jikkorrispondu għall-valuri ta' limitu bijoloġiku tal-Unjoni skont id-Direttiva 98/24/KE, inkluż kull notament kif imsemmi fl-Artikolu 2(3) tad-Deċiżjoni 2014/113/UE;

8.1.1.5.

kull valur nazzjonali ieħor ta' limitu bijoloġiku fuq il-lant tax-xogħol.

8.1.2.   Għandha tingħata informazzjoni dwar proċeduri rakkomandati bħalissa ta' monitoraġġ mill-inqas għall-aktar sustanzi rilevanti.

8.1.3.   Jekk meta s-sustanza jew it-taħlita tintuża kif suppost jiffurmaw kontaminanti tal-arja, il-valuri applikabbli tal-limitu ta' esponiment waqt xogħol u/jew il-valuri bijoloġiċi ta' limitu għal dawn għandhom jiġu elenkati wkoll.

8.1.4.   Meta jintalab rapport dwar is-sikurezza kimika jew jekk ikun disponibbli DNEL kif imsemmi fit-Taqsima 1.4 tal-Anness I jew PNEC kif imsemmi fit-Taqsima 3.3 tal-Anness I, id-DNELs u l-PNECs rilevanti għas-sustanza għandhom jingħataw għax-xenarji ta' esponiment mir-rapport dwar is-sikurezza kimika stipulat fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

8.1.5.   Meta tintuża strateġija ta' kontrolli raggruppati biex issir deċiżjoni dwar miżuri ta' ġestjoni tar-riskju fir-rigward ta' użi speċifiċi, għandu jingħata biżżejjed dettall biex jippermetti l-ġestjoni effettiva tar-riskju. Il-kuntest u l-limitazzjonijiet tar-rakkomandazzjoni speċifika ta' kontrolli raggruppati għandhom ikunu ċari.

8.2.   Kontrolli ta' esponiment

Għandha tingħata l-informazzjoni mitluba fis-subtaqsima attwali, sakemm ma jkunx hemm xenarju ta' esponiment li fih dik l-informazzjoni mehmuż mal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Meta l-fornitur ma jkunx applika test skont it-Taqsima 3 tal-Anness XI, huwa għandu jindika l-kundizzjonijiet speċifiċi ta' użu li ntrabat fuqhom biex jiġġustifika li jwarrab it-test.

Meta sustanza tkun ġiet irreġistrata bħala sustanza intermedja iżolata (fuq il-post jew trasportata), il-fornitur għandu jindika li din l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza hija konsistenti mal-kundizzjonijiet speċifiċi li tqiesu għall-ġustifikazzjoni tar-reġistrazzjoni skont l-Artikoli 17 jew 18.

8.2.1.   Kontrolli xierqa ta' inġinerija

Id-deskrizzjoni ta' miżuri xierqa ta' kontroll ta' esponiment għandha tirrelata mal-użi identifikati tas-sustanza jew it-taħlita kif imsemmi fis-Subtaqsima 1.2. Din l-informazzjoni għandha tkun biżżejjed biex tippermetti lil min iħaddem li jwettaq valutazzjoni tar-riskju għas-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema li joriġina mill-preżenza tas-sustanza jew it-taħlita skont l-Artikoli 4 sa 6 tad-Direttiva 98/24/KE u l-Artikoli 3 sa 5 tad-Direttiva 2004/37/KE, fejn xieraq.

Din l-informazzjoni għandha tikkumplimenta dik mogħtija diġà fit-Taqsima 7.

8.2.2.   Miżuri individwali ta' protezzjoni, bħalma huwa tagħmir personali protettiv

8.2.2.1.   L-informazzjoni dwar l-użu ta' tagħmir personali protettiv għandha tkun konsistenti ma' prassi tajba ta' iġjene waqt ix-xogħol u flimkien ma' miżuri oħra ta' kontroll, inklużi kontrolli ta' inġinerija, ventilazzjoni u iżolazzjoni. Meta xieraq, għandha ssir referenza għat-Taqsima 5 għal parir speċifiku tat-tagħmir protettiv dwar nar/kimika.

8.2.2.2.   Filwaqt li tiġi kkunsidrata d-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE (5) u b'referenza għall-istandards CEN xierqa, għandhom jingħataw speċifikazzjonijiet dettaljati dwar liema tagħmir għandu jipprovdi protezzjoni adegwata u xierqa, inklużi:

(a)

Protezzjoni tal-għajn/tal-wiċċ

It-tip ta' tagħmir ta' protezzjoni tal-għajn/tal-wiċċ rikjest għandu jiġi speċifikat abbażi tal-periklu tas-sustanza jew it-taħlita u l-potenzja ta' kuntatt, bħalma huma nuċċalijiet tas-sikurezza, goggles tas-sikurezza, maskri tal-protezzjoni tal-wiċċ.

(b)

Protezzjoni tal-ġilda

(i)

Protezzjoni tal-id

It-tip ta' ingwanti li għandhom jintlibsu meta tkun qed tinżamm sustanza jew taħlita għandu jiġi speċifikat b'mod ċar abbażi tal-periklu tas-sustanza jew it-taħlita u l-potenzjal ta' kuntatt u fir-rigward tal-ammont u t-tul ta' ħin ta' esponiment għall-ġilda, inklużi:

it-tip tal-materjal u l-ħxuna tiegħu,

ir-reżistenza tipika jew minima tal-materjal tal-ingwanti.

Jekk meħtieġ għandha tiġi indikata kwalunkwe miżura addizzjonali ta' protezzjoni għall-id.

(ii)

Oħra

Jekk ikun meħtieġ li tiġi protetta parti tal-ġisem apparti l-idejn, it-tip u l-kwalità tat-tagħmir tal-protezzjoni rikjest għandhom jiġu speċifikati, bħalma huma ingwanti twal, bwiez, bodysuit abbażi tal-perikli assoċjati mas-sustanza jew it-taħlita u l-potenzjal ta' kuntatt.

Jekk neċessarju, għandha tiġi indikata kwalunkwe miżura addizzjonali ta' protezzjoni tal-ġilda u miżura speċifika ta' iġjene.

(c)

Protezzjoni respiratorja

Għal gassijiet, fwar, nida jew trab, it-tip ta' tagħmir protettiv li għandu jintuża għandu jkun speċifikat abbażi tal-periklu u l-potenzjal ta' esponiment, inklużi respiraturi li jippurifikaw l-arja, filwaqt li jiġi speċifikat l-element xieraq ta' purifikazzjoni (kontenitur issiġillat jew ċilindru), il-filtri adegwati għal partiċelli minuskoli separati u l-maskri adegwati, jew apparat awtonomu għan-nifs.

(d)

Perikli termiċi

Meta jiġi speċifikat tagħmir protettiv li għandu jintlibes għal materjali li joffru periklu termali, għandha tiġi kkunsidrata b'mod speċjali l-ħadma tat-tagħmir personali protettiv.

8.2.3.   Kontrolli ta' esponiment ambjentali

Għandha tiġi speċifikata l-informazzjoni mitluba mill-impjgatur biex jissodisfa l-impenji tiegħu skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni ambjentali.

Meta jkun rikjest rapport dwar is-sikurezza, għandha tingħata taqsira tal-miżuri tal-ġestjoni tar-riskju li jikkontrollaw b'mod xieraq l-esponiment tal-ambjent għas-sustanza għal xenarji ta' esponiment stipulati fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

9.    TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi d-dejta empirika relatata mas-sustanza jew it-taħlita, jekk rilevanti. Għandu japplika l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. L-informazzjoni f'din it-taqsima għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija fir-reġistrazzjoni u/jew fir-rapport dwar is-sikurezza kimika fejn mitlub, u flimkien mal-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita.

9.1.   Informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiċiżi u kimiċi bażiċi

Il-proprjetajiet li ġejjin għandhom jiġu identifikati b'mod ċar inkluż, fejn xieraq, referenza għall-metodi ta' ttestjar użati u speċifikazzjoni tal-unitajiet xierqa ta' kejl u/jew kundizzjonijiet ta' referenza fejn xieraq. Jekk rilevanti għall-interpretazzjoni tal-valur numeriku, il-metodu ta' determinazzjoni għandu jingħata wkoll (pereżempju l-metodu għall-punt ta' fjammabbiltà, il-metodu open-cup/il-metodu closed-cup):

(a)

Id-dehra:

Għandu jiġi indikat l-istat fiżiku (solidu (inkluża informazzjoni xierqa u disponibbli dwar is-sikurezza rigward il-granulometrija u l-erja speċifika tas-superfiċje jekk mhijiex speċifikata bandoħra f'din l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza), likwidu, gass) u l-lewn tas-sustanza jew it-taħlita kif fornuta;

(b)

Ir-riħa:

Jekk ir-riħa tista' tinxtamm, għandha tingħata deskrizzjoni fil-qosor tagħha;

(c)

Il-limitu massimu tar-riħa;

(d)

Il-pH:

Għandu jiġi indikat il-pH tas-sustanza jew it-taħlita kif fornuta jew tas-soluzzjoni milwiema; fil-każ ta' soluzzjoni milwiema, għandha tiġi indikata l-konċentrazzjoni wkoll;

(e)

Il-punt tat-tidwib/il-punt tal-iffriżar;

(f)

Il-punt inizjali tat-togħlija u l-medda tat-togħlija;

(g)

Il-punt tal-fjammabbiltà;

(h)

Ir-rata tal-evaporazzjoni;

(i)

Il-fjammabbiltà (solidu, gass);

(j)

Il-limiti superjuri/inferjuri tal-fjammabbiltà jew tal-isplużjoni;

(k)

Il-pressjoni tal-fwar;

(l)

Id-densità tal-fwar;

(m)

Id-densità relattiva;

(n)

Is-solubbiltà(jiet);

(o)

Il-koeffiċjent tal-partizzjoni: n-ottanol/ilma;

(p)

It-temperatura tal-awtofjammabbiltà;

(q)

It-temperatura tad-dikompożizzjoni;

(r)

Il-viskożità;

(s)

Il-proprjetajiet splussivi;

(t)

Il-proprjetajiet ossidanti.

Jekk ikun iddikjarat li proprjetà partikolari ma tapplikax, jew jekk l-informazzjoni dwar proprjetà partikolari mhix disponibbli, għandhom jingħataw ir-raġunijiet.

Biex ikunu jistgħu jittieħdu miżuri xierqa ta' kontroll, għandha tingħata l-informazzjoni rilevanti kollha dwar sustanza jew taħlita. L-informazzjoni f'din it-taqsima għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija fir-reġistrazzjoni, fejn din tkun metieġa.

Fil-każ ta' taħlita, l-entrati għandhom jindikaw b'mod ċar għal-liema sustanza fit-taħlita tapplika d-dejta, sakemm ma tkunx valida għat-taħlita sħiħa.

9.2.   Informazzjoni oħra

Parametri fiżiċi u kimiċi oħra għandhom jiġu indikati kif meħtieġ, bħalma huma l-kapaċità li titħallat mal-ilma, is-solubbiltà fix-xaħam (is-solvent — żejt li jrid jiġi speċifikat), il-konduttività, jew il-grupp tal-gass. Għandha tiġi indikata informazzjoni xierqa u disponibbli tas-sikurezza dwar il-potenzjal riduzzjoni/ossidazzjoni, il-potenzjal ta' formazzjoni radikali u l-proprjetajiet fotokatalitiċi.

10.    TAQSIMA 10: Stabbiltà u reattività

Din it-taqsima fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi l-istabilità tas-sustanza jew it-taħlita u l-possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi li jseħħu f'ċerti kundizzjonijiet ta' użu u wkoll jekk rilaxxati fl-ambjent, inkluża, meta xierqa, referenza għall-metodi tal-ittestjar użati. Jekk ikun iddikjarat li proprjetà partikolari ma tapplikax, jew jekk l-informazzjoni dwar proprjetà partikolari mhiex disponibbli, għandhom jingħataw ir-raġunijiet.

10.1.   Reattività

10.1.1.   Għandhom jiġu deskritti l-perikli ta' reattività tas-sustanza jew it-taħlita. Meta disponibbli, għandha tingħata dejta speċifika tat-test għas-sustanza jew it-taħlita bħala entità sħiħa. Minkejja dan, l-informazzjoni tista' tkun ibbażata wkoll fuq dejta ġenerali għall-klassi jew il-familja ta' sustanza jew taħlita jekk dejta bħal din tirrappreżenta b'mod adegwat il-periklu antiċipat tas-sustanza jew it-taħlita.

10.1.2.   Jekk id-dejta għat-taħlitiet ma tkunx disponibbli, għandha tingħata d-dejta dwar sustanzi fit-taħlita. Fid-determinazzjoni tal-inkompatibbiltà, għandhom jiġu kkunsidrati l-kontenituri u l-kontaminanti li s-sustanza jew it-taħlita tista' tkun esposta għalihom matul it-trasport, il-ħażna u l-użu.

10.2.   Stabbiltà kimika

Għandu jiġi indikat jekk is-sustanza jew it-taħlita hiex stabbli jew instabbli f'akkwati normali u f'kundizzjonijiet antiċipati ta' ħażna u ġestjoni ta' temperatura u pressjoni. Għandu jiġi deskritt kwalunkwe stabbilizzatur li huwa, jew jeħtieġ li jkun, użat biex tinżamm l-istabbiltà kimika tas-sustanza jew it-taħlita. Għandu jiġi indikat is-sinifikat ta' sikurezza ta' kwalunkwe bidla fl-apparenza fiżika tas-sustanza jew it-taħlita.

10.3.   Possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu

Jekk rilevanti, għandu jiġi ddikjarat jekk is-sustanza jew it-taħlita hiex se tirreaġixxi jew tippolimerizza, u b'hekk tirrilaxxa pressjoni jew sħana eċċessiva, jew toħloq kundizzjonijiet oħra ta' periklu. Għandhom jiġu deskritti l-kundizzjonijiet li fihom jistgħu jseħħu r-reazzjonijiet perikolużi.

10.4.   Kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Għandhom jiġu elenkati l-kundizzjonijiet bħalma huma t-temperatura, il-pressjoni, id-dawl, it-trawma, l-iskarika tal-istatika, il-vibrazzjonijiet jew il-pressjonijiet fiżiċi l-oħra li jistgħu jirriżultaw f'sitwazzjoni ta' periklu u jekk xieraq għandha tingħata deskrizzjoni qasira tal-miżuri li għandhom jittieħdu għall-ġestjoni tar-riskji assoċjati ma' perikli bħal dawn.

10.5.   Materjali inkompatibbli

Għandhom jiġu elenkati l-familji tas-sustanzi jew tat-taħlitiet jew tas-sustanzi speċifiċi, bħalma huma l-ilma, l-arja, l-aċti, il-bażijiet, l-aġenti tal-ossidazzjoni, li magħhom tista' tirreaġixxi s-sustanza jew it-taħlita biex tipproduċi sitwazzjoni perikoluża (bħal splużjoni, rilaxx ta' materjali tossiċi jew fjammabbli, jew liberazzjoni ta' sħana eċċessiva) u jekk xieraq għandha tingħata deskrizzjoni qasira tal-miżuri li għandhom jittieħdu għall-ġestjoni tar-riskji assoċjati ma' perikli bħal dawn.

10.6.   Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

Għandhom jiġu elenkati l-prodotti magħrufa u raġonevolment antiċipati ta' dekompożizzjoni bħala riżultat tal-użu, l-ħżin, it-tixrid u t-tisħin. Il-prodotti perikolużi tal-kombustjoni għandhom jiġu inklużi fit-Taqsima 5 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

11.    TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

Din it-taqsima fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza hija maħsuba primarjament għall-użu mill-professjonisti mediċi, il-professjonisti tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol u t-tossikologi. Għandha tingħata deskrizzjoni konċiża iżda kompluta u komprensibbli tal-effetti (fuq is-saħħa) tossikoloġiċi varji u d-dejta disponibbli użata biex tidentifika dawk l-effetti, inkluż fejn xieraq informazzjoni dwar tossikokinetika, il-metaboliżmu u d-distribuzzjoni. L-informazzjoni f'din it-taqsima għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija fir-reġistrazzjoni u/jew fir-rapport dwar is-sikurezza kimika fejn mitlub, u flimkien mal-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita.

11.1.   Informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

Il-klassijiet rilevanti ta' periklu, li għalihom għandha tingħata informazzjoni, huma:

(a)

tossiċità akuta;

(b)

korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda;

(c)

ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn;

(d)

sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda;

(e)

mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali;

(f)

karċinoġeniċità;

(g)

tossiċità riproduttiva;

(h)

tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)- esponiment uniku;

(i)

tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)- esponiment ripetut;

(j)

periklu ta' aspirazzjoni.

Dawn il-perikli għandhom dejjem jiġu elenkati fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Għal sustanzi suġġetti għal reġistrazzjoni, għandhom jingħataw sommarji qosra tal-informazzjoni derivata mill-applikazzjoni tal-Annessi VII sa XI, inkluża, meta xierqa, referenza għall-metodi ta' ttestjar użati. Għal sustanzi soġġetti għal reġistrazzjoni, l-informazzjoni għandha tinkludi wkoll ir-riżultat tat-tqabbil tad-dejta disponibbli mal-kriterji mogħtija fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 għal CMR, il-kategoriji 1 A u 1B, wara l-punt 1.3.1 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

11.1.1.   L-informazzjoni għandha tingħata għal kull klassi ta' periklu jew diffrenzjar. Jekk ikun iddikjarat li s-sustanza jew it-taħlita mhiex klassifikata għal klassi partikolari ta' periklu jew diffrenzjar, l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddikjara b'mod ċar jekk dan hux dovut minħabba nuqqas ta' dejta, impossibilità teknika li tinkiseb id-dejta, dejta inkonklussiva jew dejta konklussiva għalkemm mhiex biżżejjed għall-klassifikazzjoni; fil-każ tal-aħħar, l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, għandha tispeċifika ‘abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex issodisfati’.

11.1.2.   Id-dejta inkluża f'din is-subtaqsima għandha tapplika għas-sustanza jew it-taħlita kif imqiegħda fis-suq. Fil-każ ta' taħlita, id-dejta għandha tiddeskrivi l-proprjetajiet tossikoloġiċi tat-taħlita bħala entità sħiħa, ħlief jekk japplika l-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Jekk disponibbli, għandhom jingħataw ukoll il-proprjetajiet tossikoloġiċi rilevanti tas-sustanzi perikolużi f'taħlita, bħalma huma l-LD50, l-istimi tat-tossiċità akuta jew l-LC50.

11.1.3.   Meta jkun hemm ammont sostanzjali tad-dejta tat-test dwar is-sustanza jew it-taħlita, jista' jkun meħtieġ li r-riżultati jingħataw f'sommarju tal-istudji kritiċi użati, pereżempju permezz ta' rotta ta' esponiment.

11.1.4.   Meta l-kriterji ta' klassifikazzjoni għal klassi partikolari ta' periklu ma jiġux sodisfatti, għandha tingħata informazzjoni li tappoġġa din il-konklużjoni.

11.1.5.   Informazzjoni dwar rotot probabbli ta' esponiment

Għandha tingħata informazzjoni dwar rotot probabbli ta' esponiment u l-effetti tas-sustanza jew it-taħlita permezz ta' kull rotta possibbli ta' esponiment, jiġifieri, permezz ta' ġrigħ (meta tinbela'), min-nifs, jew esponiment tal-għajnejn/tal-ġilda. Jekk l-effetti fuq is-saħħa ma jkunux magħrufa, dan għandu jiġi ddikjarat.

11.1.6.   Sintomi relatati mal-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tossikoloġi

Għandhom jiġu deskritti l-effetti potenzjali ta' ħsara u s-sintomi assoċjati mal-esponiment għas-sustanza jew it-taħlita u l-ingredjenti jew il-prodotti sekondarji tagħha. Għandha tingħata informazzjoni disponibbli dwar is-sintomi relatati mal-karatteristiċi, fiżiċi, kimiċi u tossikoloġiċi tas-sustanza jew it-taħlita wara esponiment. Għandhom jiġu deskritti l-ewwel sintomi fl-iktar livelli baxxi ta' esponiment u jibqgħu sejrin sal-konsegwenzi ta' esponiment qawwi, pereżempju ‘jistgħu jseħħu wġigħ ta' ras u sturdament, li jwasslu għal ħass ħażin jew telf mis-sensi; dożi kbar jistgħu jirriżultaw f'koma jew mewt’.

11.1.7.   Effetti rritardjati u immedjati kif ukoll effetti kroniċi minn esponiment li jifrex fuq medda qasira u medda twila ta' żmien

Għandha tingħata informazzjoni dwar jekk għandhomx jiġu mistennija effetti rritardjati jew immedjati wara esponiment li jifrex fuq medda qasira jew medda twila ta' żmien. Għandha tingħata wkoll informazzjoni dwar effetti akuti u kroniċi relatati mal-esponiment uman għas-sustanza jew it-taħlita. Fejn mhijiex disponibbli dejta umana, għandu jingħata sommarju tad-dejta tal-annimali u l-ispeċi għandha tiġi identifikata b'mod ċar. Għandu jiġi indikat jekk id-dejta tossikoloġika hijiex ibbażata fuq dejta umana jew inkella fuq dejta tal-annimali.

11.1.8.   L-effetti interattivi

Għandha tiġi inkluża informazzjoni dwar interazzjonijiet jekk rilevanti u disponibbli.

11.1.9.   In-nuqqas ta' dejta speċifika

Mhux dejjem jista' jkun possibbli li tinkiseb informazzjoni dwar il-perikli ta' sustanza jew taħlita. F'każijiet fejn id-dejta dwar is-sustanza jew it-taħlita speċifika ma tkunx disponibbli, tista' tintuża dejta dwar sustanzi jew taħlitiet simili, jekk xieraq, bil-kundizzjoni li s-sustanza jew it-taħlita simili rilevanti tkun identifikata. Fejn ma tintużax dejta speċifika, jew meta dejta ma tkunx disponibbli, dan għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar

11.1.10.   Taħlitiet

Għal effett speċifiku fuq is-saħħa, jekk taħlita ma tkunx ġiet ittestjata bħala entità sħiħa għall-effett tagħha fuq is-saħħa, għandha tingħata informazzjoni rilevanti fuq is-sustanzi elenkati fit-Taqsima 3.

11.1.11.   Taħlita b'paragun mal-informazzjoni tas-sustanza

11.1.11.1.   Is-sustanzi f'taħlita jistgħu jinteraġixxu ma' xulxin fil-ġisem li jirriżulta f'rati differenti ta' assorbiment, ta' metaboliżmu u ta' ekskrezzjoni. Bħala riżultat, l-azzjonijiet tossiċi jistgħu jinbidlu u t-tossiċità tat-taħlita tista' tkun differenti minn dik tas-sustanzi fiha. Dan għandu jiġi kkunsidrat meta tingħata l-informazzjoni tossikoloġika f'din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

11.1.11.2.   Jeħtieġ li jitqies jekk il-konċentrazzjoni ta' kull sustanza hiex biżżejjed biex tikkontribwixxi għall-effetti globali ta' saħħa tat-taħlita. L-informazzjoni dwar effetti tossiċi għandha tiġi ppreżentata għal kull sustanza, minbarra għall-każijiet li ġejjin:

(a)

Jekk l-informazzjoni hija duplikata, din għandha tiġi elenkata b'kollox darba biss għat-taħlita, pereżempju meta żewġ sustanzi jikkawżaw ir-rimettar u d-dijarea t-tnejn li huma;

(b)

jekk ikun improbabbli li dawn l-effetti jseħħu fil-konċentrazzjonijiet preżenti, bħal meta irritant minuri jiġi dilwit f'inqas minn ċerta konċentrazzjoni f'soluzzjoni mhux irritanti;

(c)

meta informazzjoni jew interazzjonijiet bejn is-sustanzi f'taħlita mhumiex disponibbli, ma għandhomx isiru assunzjonijiet u minflok għandhom jiġu elenkati l-effetti fuq is-saħħa ta' kull sustanza b'mod separat.

11.1.12.   Informazzjoni oħra

L-informazzjoni rilevanti l-oħra fuq effetti negattivi tas-saħħa għandha tiġi inkluża anki jekk ma tkunx mitluba mill-kriterji tal-klassifikazzjoni.

12.    TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tipprovdi l-informazzjoni biex tkun tista' ssir l-evalwazzjoni l-impatt ambjentali tas-sustanza jew it-taħlita fejn tiġi rilaxxata fl-ambjent. Is-Subtaqsimiet 12.1 sa 12.6 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandhom jagħtu sommarju qasir tad-dejta inkluża, fejn disponibbli, id-dejta rilevanti tat-test u għandhom jindikaw b'mod ċar l-ispeċi, il-mezzi, l-unitajiet, it-tul ta' żmien tat-test u l-kundizzjonijiet tat-test. Din l-informazzjoni tista' tgħin fil-ġestjoni tat-tixrid, u l-evalwazzjoni tal-prassi ta' trattament tal-iskart, fil-kontroll ta' rilaxx, fil-miżuri ta' rilaxx aċċidentali u fit-trasport. Għandhom jiġu indikati r-raġunijiet fil-każ li jkun iddikjarat li proprjetà partikolari ma tapplikax (għaliex id-dejta disponibbli turi li s-sustanza jew it-taħlita ma tissodisfax il-kriterji għall-klassifikazzjoni) jew fil-każ li l-informazzjoni dwar proprjetà partikolari am tkunx disponibbli. Barra minn hekk, jekk sustanza jew taħlita mhiex klassifikata għal raġunijiet oħra (pereżempju, minħabba impossibbiltà teknika li tinġabar id-dejta jew dejta inkonklużiva), dan għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar fuq l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Xi proprjetajiet bħall-bijoakkumulazzjoni, il-persistenza u d-degradabbiltà, huma speċifiċi għal sustanza partikolari, u din l-informazzjoni għandha tingħata fejn disponibbli u fejn ikun xieraq, għal kull sustanza rilevanti fit-taħlita (jiġifieri dawk li huma mitluba li jiġu elenkati fit-Taqsima 3 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza u jkunu ta' periklu għall-ambjent jew sustanzi PBT/vPvB). Għandha tingħata wkoll informazzjoni għal prodotti ta' trasformazzjoni perikoluża li toriġina mid-degradazzjoni ta' sustanzi jew taħlitiet.

L-informazzjoni f'din it-taqsima għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija fir-reġistrazzjoni u/jew fir-rapport dwar is-sikurezza kimika fejn mitlub, u flimkien mal-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita.

12.1.   Tossiċità

Meta din tkun disponibbli, għandha tingħata informazzjoni dwar it-tossiċità bl-użu ta' dejta minn testijiet magħmula fuq organiżmi tal-ilma u/jew tal-art. Din għandha tinkludi dejta rilevanti disponibbli dwar it-tossiċità akkwatika, kemm akuta kif ukoll kronika għall-ħut, il-krustaċji, l-alga u l-pjanti akkwatiċi l-oħra. Barra minn hekk, għandha tiġi inkluża meta tkun disponibbli, dejta dwar it-tossiċità tal-mikrorganiżmi u l-makrorganiżmi tal-ħamrija u organiżmi oħra ambjentalment rilevanti, bħall-għasafar, in-naħal u l-pjanti. Fejn is-sustanza jew it-taħlita jkollha effetti inibitorji fuq l-attività tal-mikrorganiżmi, għandu jissemma l-impatt possibbli fuq l-impjanti tat-trattament tad-drenaġġ.

Għal sustanzi suġġetti għal reġistrazzjoni, għandhom jiġu inklużi sommarji ta' informazzjoni derivata mill-applikazzjoni tal-Annessi VII sa XI ta' dan ir-Regolament.

12.2.   Persistenza u degradabbiltà

Il-persistenza u d-degradabilità huma l-potenzjal li sustanza, jew li s-sustanzi xierqa f'taħlita, jiddegradaw fl-ambjent permezz tal-bijodegradazzjoni jew inkella bi proċessi oħra bħall-ossidizzazzjoni jew l-idrolożi. Meta disponibbli, għandhom jingħataw ir-riżultati tat-testijiet rilevanti biex jivvalutaw il-persistenza u d-degradabilità. Jekk id-degradazzjoni qed tiġi kkwotata fil-forma ta' nofs ħajjiet, irid jiġi indikat jekk dawn in-nofs ħajjiet jirreferux għal mineralizzazzjoni inkella għal degradazzjoni primarja. Għandu jissemma wkoll il-potenzjal tas-sustanza, jew ta' ċerti sustanzi f'taħlita, li jiddegradaw fl-impjanti tat-trattament tad-drenaġġ.

Din l-informazzjoni għandha tingħata meta disponibbli u xierqa, għal kull sustanza individwali fit-taħlita li mitluba li tiġi elenkata fit-Taqsima 3 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

12.3.   Potenzjal bijoakkumulattiv

Il-potenzjal bijoakkumulattiv huwa l-potenzjal tas-sustanza, jew ta' ċerti sustanzi f'taħlita, li jakkumulaw f'bijota u, eventwalment jgħaddu mill-katina tal-ikel. Għandhom jingħataw ir-riżultati tat-testijiet rilevanti biex jiġi vvalutat il-potenzjal bijoakkumulattiv. Dawn għandhom jinkludu referenza għall-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Kow) u l-fattur ta' bijokonċentrazzjoni (BCF), jekk disponibbli.

Din l-informazzjoni għandha tingħata meta disponibbli u xierqa, għal kull sustanza individwali fit-taħlita li mitluba tiġi elenkata fit-Taqsima 3 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

12.4.   Mobbiltà fil-ħamrija

Il-mobbiltà fil-ħamrija hija l-potenzjal tas-sustanza jew il-komponenti ta' taħlita, jekk rilaxxati fl-ambjent, li jiċċaqilqu taħt forzi naturali għall-ilma tal-pjan jew għal distanza mil-lok tar-rilaxx. Meta disponibbli, għandu jingħata l-potenzjal għall-mobbiltà fil-ħamrija. L-informazzjoni dwar il-mobbiltà fil-ħamrija tista' tiġi determinata mid-dejta rilevanti tal-mobbiltà bħalma huma l-istudji tal-assorbiment jew l-istudji tal-iskular, id-distribuzzjoni magħrufa jew imbassra għal kompartimenti ambjentali, jew it-tensjoni tal-wiċċ. Pereżempju, il-valuri Koc jistgħu jitbassru mill-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Kow). L-iskular u l-mobbiltà jistgħu jitbassru minn mudelli.

Din l-informazzjoni għandha tingħata meta disponibbli u xierqa, għal kull sustanza individwali fit-taħlita li mitluba tiġi elenkata fit-Taqsima 3 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Fejn teżisti dejta esperimentali, dik id-dejta, b'mod ġenerali, għandha tieħu preċedenza fuq mudelli u tbassir.

12.5.   Riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Meta jinħtieġ rapport dwar is-sikurezza kimika, għandhom jingħataw ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB kif stipulat fir-rapport dwar is-sikurezza kimika.

12.6.   Effetti l-oħra ta' ħsara

Meta tkun disponibbli, għandha tiġi inkluża informazzjoni dwar kwalunkwe effett ieħor ta' ħsara fuq l-ambjent, pereżempju d-destin ambjentali (l-esponiment), il-potenzjal tal-ħolqien ta' ożonu fotokimiku, il-potenzjal tat-tnaqqis tal-ożonu, il-potenzjal tal-effett ta' tħarbit endokrinali u/jew il-potenzjal tat-tisħin globali.

13.    TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tipprovdi informazzjoni għall-ġestjoni xierqa tal-iskart tas-sustanza jew it-taħlita u/jew il-kontenitur tagħha, biex tgħin fid-determinazzjoni ta' alternattivi ta' ġestjoni tal-iskart bla periklu u ambjentalment preferiti, f'konsistenza mar-rekwiżiti skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) mill-Istat Membru li fih l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza qed tiġi fornuta. L-informazzjoni rilevanti għas-sikurezza tal-persuni li jwettqu attivitajiet ta' ġestjoni tal-iskart għandha tikkomplimenta l-informazzjoni mogħtija fit-Taqsima 8.

Fejn jinħtieġ rapport dwar is-sikurezza kimika u fejn tkun twettqet analiżi tal-isadju tal-iskart, l-informazzjoni dwar il-miżuri ta' ġestjoni tal-iskart għandha tkun konsistenti mal-użi identifikati fir-rapport dwar is-sikurezza kimika u x-xenarji ta' esponiment mir-rapport dwar is-sikurezza kimika stipulat fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

13.1.   Metodi ta' trattament tal-iskart

Din is-subtaqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha:

(a)

tispeċifika l-kontenituri u l-metodi tat-trattament tal-iskart inklużi l-metodi xierqa tat-trattament tal-iskart kemm tas-sustanza jew it-taħlita kif ukoll għal kwalunkwe ippakkjar kontaminat (pereżempju l-inċinerazzjoni, ir-riċiklaġġ, ir-rimi fir-radam);

(b)

tispeċifika proprjetajiet fiżiċi/kimiċi li jistgħu jaffettwaw alternattivi ta' trattament tal-iskart;

(c)

tevita r-rimi tad-drenaġġ;

(d)

fejn xieraq, tidentifika prekawzjoni speċjali għal xi alternattiva rakkomandata tat-trattament tal-iskart.

Għandha ssir referenza għal dispożizzjoni tal-Unjoni dwar l-iskart jew, fin-nuqqas ta' dawn, għal dispożizzjoni nazzjonali jew reġjonali fis-seħħ.

14.    TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tagħti l-informazzjoni bażika ta' klassifikazzjoni għat-trasport/trasport bil-baħar ta' sustanzi jew taħlitiet imsemmija fit-Taqsima 1 bit-triq, il-ferrovija, il-baħar, il-passaġġi fuq l-ilma intern jew bl-ajru. Meta informazzjoni bħal din ma tkunx disponibbli jew rilevanti dan għandu jiġi ddikjarat.

Fejn rilevanti, f'din it-taqsina għandha tingħata informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni ta' trasport għal kull wieħed mir-Regolamenti Mudelli tan-NU: il-Ftehim Ewropew dwar it-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti Perikolużi bit-Triq (ADR) (7), ir-Regolamenti dwar it-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti Perikolużi bil-Ferrovija (RID) (8) u l-Ftehim Ewropew dwar it-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti Perikolużi fuq Passaġġi fuq l-Ilma Interni (ADN) (9), li kollha kemm huma ġew implimentati permezz tad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10), kif ukoll il-Kodiċi Marittimu Internazzjonali tal-Merkanzija Perikoluża (IMDG) (11) (baħar) u l-Istruzzjonijiet Tekniċi għat-Trasport Sikur ta' Oġġetti Perikolużi bl-Ajru (ICAO) (12) (ajru).

14.1.   Numru tan-NU

Għandu jingħata n-numru tan-NU (jiġifieri n-numru ta' identifikazzjoni b'erba' ċifri tas-sustanza, taħlita jew l-artikolu preċedut mill-ittri ‘NU’) mir-Regolamenti Mudell tan-NU.

14.2.   Isem proprju tal-kumpanija ta' trasport

Għandu jingħata l-isem proprju tal-kumpanija ta' trasport mir-Regolamenti Mudell tan-NU, sakemm ma jkunx deher bħala identifikatur tal-prodott fis-Subtaqsima 1.1

14.3.   Klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport

Għandha tingħata l-klassi tal-periklu tat-trasport (u riskji sussidjarji) assenjati lis-sustanzi jew it-taħlitiet abbażi tal-periklu predominanti li jippreżentaw skont ir-Regolamenti Mudell NU.

14.4.   Grupp tal-ippakkjar

Għandu jingħata n-numru tal-grupp tal-ippakkjar mir-Regolamenti Mudell tan-NU, jekk applikabbli. In-numru tal-grupp tal-ippakkjar huwa assenjat lil ċerti sustanzi skont il-grad tagħhom ta' periklu.

14.5.   Perikli ambjentali

Għandu jiġi indikat jekk is-sustanza jew it-taħlita hijiex ambjentalment perikoluża skont il-kriterji tar-Regolamenti Mudell tan-NU (kif riflessi fil-Kodiċi IMDG, l-ADR, l-RID u l-ADN) u/jew tniġġisx il-baħar skont il-Kodiċi IMDG. Jekk is-sustanza jew it-taħlita tkun awtorizzata, jew maħsuba għat-trasport f' bastimenti tat-tankijiet permezz tal-passaġġi fuq l-ilma intern, għandu jiġi indikat jekk is-sustanza jew it-taħlita hijiex ambjentalment perikoluża fil-bastimenti tat-tankijiet skont l-ADN biss.

14.6.   Prekawzjonijiet speċjali għall-utent

Għandha tingħata informazzjoni dwar kwalunkwe prekawzjoni speċjali li l-utent għandu jew irid jieħu jew inkella jkun konxju minnha fir-rigward tat-trasport jew tal-ġarr kemm 'il ġewwa kif ukoll 'il barra mill-proprjetà tiegħu.

14.7.   Trasport bl-ingrossa skont l-Anness II tal-MARPOL u l-Kodiċi IBC

Din is-subtaqsima tapplika biss meta l-merkanzija tkun maħsuba biex tinġarr bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-IMO li ġejjin: l-Anness II tal-MARPOL u l-Kodiċi IBC.

L-isem tal-prodott għandu jingħata (jekk l-isem ikun differenti minn dak mogħti fis-Subtaqsima 1.1) kif mitlub mid-dokument ta' trażbord u skont l-isem użat fil-listi ta' ismijiet ta' prodotti mogħtija fil-kapitoli 17 jew 18 tal-Kodiċi IBC jew l-aħħar edizzjoni tal-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ambjent Marittimu tal-IMO (MEPC).2/Ċirkulari. (13) Għandhom jiġu indikati t-tip ta' bastiment mitlub u l-kategorija tat-tniġġis.

15.    TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi l-informazzjoni regolatorja l-oħra dwar is-sustanza jew it-taħlita li ma tkunx ingħatat fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza (pereżempju jekk is-sustanza jew it-taħlita hiex soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14), ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) jew ir-Regolament (KE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16)).

15.1.   Regolamenti/leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

Għandha tingħata informazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent (pereżempju l-kategorija Seveso/is-sustanzi msemmija fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE (17)) jew informazzjoni dwar l-istatus regolatorju nazzjonali tas-sustanza jew it-taħlita (inklużi s-sustanzi fit-taħlita), inkluż parir dwar l-azzjoni li għandha tittieħed mir-riċevitur bħala riżultat ta' dawk id-dispożizzjonijiet. Jekk rilevanti, għandha ssir referenza għal-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri rilevanti li jimplimentaw dawk id-dispożizzjonijiet u kull miżura nazzjonali oħra li tista' tkun rilevanti.

Jekk is-sustanza jew it-taħlita koperta minn din l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza hija soġġetta għal dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent f'livell tal-Unjoni (pereżempju awtorizzazzjonijiet mogħtija taħt it-Titolu VII jew restrizzjonijiet taħt it-Titolu VIII) dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu ddikjarati.

15.2.   Valutazzjoni tas-sikurezza kimika

Din is-subtaqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tindika jekk il-fornitur ikunx wettaq valutazzjoni tas-sikurezza kimika għas-sustanza jew it-taħlita.

16.    TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tinkludi inflormazzjoni oħra li mhix inkluża fit-Taqsimiet 1 sa 15, fosthom l-informazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza bħal:

(a)

fil-każ ta' skeda riveduta tad-dejta dwar is-sikurezza, indikazzjoni ċara ta' fejn saru t-tibdiliet fil-verżjoni preċedenti tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, sakemm ma tkunx ingħatat indikazzjoni ta' dan it-tip xi mkien ieħor fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, bi spjegazzjoni tat-tibdiliet, jekk xieraq. Fornitur ta' sustanza jew taħlita għandu jkun kapaċi jipprovdi spjegazzjoni għat-tibdiliet jekk din tintalab;

(b)

kjavi jew tifsira għat-taqsiriet u l-akronomi użati fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza;

(c)

referenzi ewlenin tal-letteratura u s-sorsi għad-dejta;

(d)

fil-każ tat-taħlitiet, indikazzjoni ta' liema metodu ta' valutazzjoni tal-informazzjoni minn fost il-metodi msemmija fl-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 intuża għall-iskop tal-klassifikazzjoni;

(e)

lista bid-dikjarazzjonijiet tal-periklu, u/jew bid-dikjarazzjonijiet tal-prekawzjoni rielvanti. Ikteb it-test sħiħ ta' kull dikjarazzjoni li ma tkunx inkitbet kompletament fit-Taqsimiet 2 sa 15;

(f)

parir dwar xi taħriġ adattat għall-ħaddiema biex jiżguraw il-protezzjoni tas-saħħa umana u l-ambjent.

PARTI B

L-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tinkludi s-16-il intestatura li ġejjin skont l-Artikolu 31(6) u flimkien magħhom is-subintestaturi elenkati wkoll minbarra t-Taqsima 3, fejn is-Subtaqsimiet 3.1 jew 3.2 biss jeħtieġ li jiġu inklużi kif xieraq:

TAQSIMA 1:

Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża

1.1.

L-identifikatur tal-prodott

1.2.

L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-użi mhux rakkomandati

1.3.

Id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

1.4.

In-numru tat-telefown ta' emerġenza

TAQSIMA 2:

Identifikazzjoni tar-riskji

2.1.

Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

2.2.

L-elementi tat-tikketta

2.3.

Il-perikli l-oħra

TAQSIMA 3:

Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.1.

Is-sustanzi

3.2.

It-taħlitiet

TAQSIMA 4:

Miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1.

Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

4.2.

L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

4.3.

L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

TAQSIMA 5:

Miżuri għat-tifi tan-nar

5.1.

Il-mezzi għat-tifi tan-nar

5.2.

Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

5.3.

Il-parir lil min jiġġieled in-nar

TAQSIMA 6:

Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

6.1.

Il-prekawzjonijiet personali, it-tagħmir protettiv u l-proċeduri ta' emerġenza

6.2.

Il-prekawzjonijiet ambjentali

6.3.

Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

6.4.

Ir-referenza għal taqsimiet oħra

TAQSIMA 7:

Ġestjoni u ħżin

7.1.

Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

7.2.

Il-kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà

7.3.

L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

TAQSIMA 8:

Kontrolli tal-esposizzjoni/il-protezzjoni personali

8.1.

Il-parametri ta' kontroll

8.2.

Il-kontrolli ta' esponiment

TAQSIMA 9:

Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1.

L-informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiċiżi u kimiċi bażiċi

9.2.

Informazzjoni oħra

TAQSIMA 10:

Stabbiltà u reattività

10.1.

Ir-reattività

10.2.

L-istabbiltà kimika

10.3.

Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu

10.4.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

10.5.

Il-materjali inkompatibbli

10.6.

Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

TAQSIMA 11:

Informazzjoni tossikoloġika

11.1.

L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

TAQSIMA 12:

Informazzjoni ekoloġika

12.1.

It-tossiċità

12.2.

Il-persistenza u d-degradabbiltà

12.3.

Il-potenzjal bijoakkumulattiv

12.4.

Il-mobbiltà fil-ħamrija

12.5.

Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

12.6.

L-effetti l-oħra ta' ħsara

TAQSIMA 13:

Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1.

Il-metodi ta' trattament tal-iskart

TAQSIMA 14:

Informazzjoni dwar it-trasport

14.1.

In-numru tan-NU

14.2.

L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

14.3.

Il-klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport

14.4.

Il-grupp tal-ippakkjar

14.5.

Il-perikli ambjentali

14.6.

Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

14.7.

It-trasport bl-ingrossa skont l-Anness II tal-MARPOL u l-Kodiċi IBC

TAQSIMA 15:

Informazzjoni regolatorja

15.1.

Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

15.2.

Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika

TAQSIMA 16:

Informazzjoni oħra.”

(1)  Il-MARPOL — Edizzjoni konsolidata tal-2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Il-Kodiċi IBC, edizzjoni tal-2007, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE tal-20 ta' Diċembru 1979 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar l-unitajiet ta' kejl u dwar it-tħassir tad-Direttiva 71/354/KEE (ĠU L 39, 15.2.1980, p. 40).

(4)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/113/UE tat-3 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol u li tħassar id-Deċiżjoni 95/320/KE 2014/113/UE (ĠU L 62, 4.3.2014, p. 18).

(5)  Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE tal-21 ta' Diċembru 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward l-apparat personali protettiva (ĠU L 399, 30.12.1989, p. 18).

(6)  Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

(7)  Il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti, il-verżjoni applikabbli mill-1 ta' Jannar 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  L-Anness I tal-Appendiċi B (Regoli Uniformi dwar il-Kuntratt għat-Trasport Internazzjonali tal-Oġġetti bil-Ferrovija) tal-Konvenzjoni li tirrigwarda t-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija, il-verżjoni bid-dħul fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009.

(9)  Il-verżjoni kif riveduta mill-1 ta' Jannar 2007.

(10)  Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).

(11)  L-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, edizzjoni 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, edizzjoni 2007-2008.

(13)  MEPC.2/Ċirkulari, Kategorizzazzjoni proviżorja ta' sustanzi likwidi, il-verżjoni 19, effettiva mis-17 ta' Diċembru 2013.

(14)  Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (ĠU L 286, 31.10.2009, p. 1).

(15)  Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7).

(16)  Regolament (KE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 60).

(17)  Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta' perikoli ta' aċċidenti kbar fl-użu ta' sustanzi perikolużi (ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13).


29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/32


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/831

tat-28 ta' Mejju 2015

li jaġġorna l-lista ta' partijiet eżentati mid-dazju antidumping estiż fuq uħud mill-partijiet ta' biċikletti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina skont ir-Regolament (KE) Nru 88/97 wara l-iskrinjar li beda permezz tal-Avviż tal-Kummissjoni 2014/C 299/08

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet ta' oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 13(4) tiegħu,

Wara li kkonisdrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 71/97 tal-10 ta' Jannar 1997, li jestendi d-dazju definittiv antidumping impost bir-Regolament (KEE) Nru 2474/93 fuq biċikletti li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għal importazzjoni ta' ċerti parts tal-biċikletti mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u l-impożizzjoni ta' dazju estiż fuq dawn l-importazzjoni rreġistrati fir-Regolament (KE) Nru 703/96 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 88/97 tal-20 ta' Jannar 1997 dwar l-awtorizzazzjoni għall-eżenzjoni tal-importazzjoni ta' wħud mill-partijiet ta' biċikletti li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina mill-estensjoni permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 71/97 tad-dazju antidumping impost bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2474/93 (3), u b'mod partikolari l-Artikoli 7, 10 u 16 tiegħu,

Wara li infurmat lill-Istati Membri,

Billi:

(1)

Id-dazju antidumping bħalissa japplika fuq l-importazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea ta' partijiet essenzjali ta' biċikletti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (“id-dazju estiż”) bħala riżultat tal-estensjoni permezz tar-Regolament (KE) Nru 71/97 (“ir-Regolament ta' estensjoni”) tad-dazju antidumping impost fuq l-importazzjonijiet tal-biċikletti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina.

(2)

Skont l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-estensjoni, il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) tingħata s-setgħa biex tadotta l-miżuri meħtieġa biex tawtorizza l-eżenzjoni tal-importazzjonijiet ta' partijiet essenzjali tar-rota li ma jevitawx id-dazju antidumping. Dawn il-miżuri ta' implimentazzjoni jinsabu fir-Regolament (KE) Nru 88/97 (“ir-Regolament ta' eżenzjoni”) li jistabbilixxi eżenzjoni speċifika (“is-sistema ta' eżenzjoni”).

(3)

Fuq din il-bażi, l-Kummissjoni eżentat għadd ta' persuni li jarmaw il-biċikletti mid-dazju estiż (“il-partijiet eżentati”). Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni l-aktar reċenti tal-Kummissjoni dwar l-eżenzjonijiet mid-dazju estiż skont ir-Regolament ta' eżenzjoni kienet adottata fis-16 ta' April 2014 (4). Kif previst fl-Artikolu 16(2) tar-Regolament ta' eżenzjoni, il-Kummissjoni ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea listi suċċessivi tal-partijiet eżentati (5).

(4)

Kif stipulat fil-premessa (44) tar-Regolament ta' estensjoni, il-Kummissjoni trid iżżomm is-sistema ta' eżenzjoni taħt rieżami b'mod kostanti sabiex din tkun tista' tiġi adattata fejn meħtieġ biex tqis l-esperjenza miksuba bit-tħaddim ta' din is-sistema.

(5)

Il-Kummissjoni identifikat li għadd ta' partijiet eżentati ma baqgħux jeżistu jew biddlu l-attività tagħhom jew id-dettalji tal-kumpanija (bħall-isem tal-kumpanija, il-forma ġuridika u l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat).

(6)

Sabiex tiġi żgurata ġestjoni soda tas-sistema ta' eżenzjoni, fil-5 ta' Settembru 2014, il-Kummissjoni ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2014/C 299/08 (6) li telenka l-partijiet eżentati kollha u tagħti bidu għall-iskrinjar tagħhom (“l-Avviż ta' skrinjar”).

(7)

L-objettiv ta' dan l-iskrinjar kien li:

(a)

jallinja r-referenzi għall-partijiet eżentati fil-bażi tad-dejta TARIC skont id-dettalji tal-kumpanija tagħhom kif irreġistrati fir-reġistri kummerċjali;

(b)

jidentifika l-eżenzjonijiet li ma għadhomx ġustifikati (eż. f'każijiet meta parti eżentata li ma tkunx għadha fis-sistema, titlob ir-revoka tal-eżenzjoni tagħha jew ma tikkooperax); kif ukoll

(c)

jiġbor informazzjoni bażika dwar il-partijiet eżentati, bħalma huma d-dettalji tal-kuntatt tagħhom u tagħrif rilevanti dwar l-operazzjonijiet ta' mmuntar tagħhom.

(8)

L-Avviż ta' Skrinjar ġie wkoll notifikat lill-partijiet eżentati kollha tagħhom fl-aħħar indirizz magħruf u lill-Istati Membri. Il-partijiet eżentati kollha ġew mitluba jwieġbu l-kwestjonarju ta' skrinjar sa mhux aktar tard mill-20 ta' Ottubru 2014.

(9)

L-informazzjoni miġbura permezz ta' skrinjar hija essenzjali għal ġestjoni tajba tas-sistema ta' eżenzjoni. Għalhekk, l-attenzjoni tal-partijiet eżentati tpoġġiet fuq il-fatt li nuqqas ta' tweġib b'mod sħiħ u korrett għal dan il-kwestjonarju fil-ħin se jitqies bħala nuqqas ta' kooperazzjoni għall-iskop tal-Artikolu 10 tar-Regolament ta' eżenzjoni.

(10)

Għal dawk il-partijiet eżentati li ma tawx tweġiba għall-kwestjonarju ta' skrinjar fi żmien l-iskadenza inizjali l-Kummissjoni estendiet ulterjorment id-data ta' skadenza għal tweġiba tal-kwestjonarju ta' skrinjar sal-21 ta' Novembru 2014. Dawn il-partijiet ġew avżati individwalment dwar dan u dwar il-konsegwenzi ta' nuqqas ta' kooperazzjoni. Il-Kummissjoni kkonsultat ukoll lill-Istati Membri sabiex jiġi ddeterminat l-istatus tagħhom.

(11)

Abbażi tat-tweġibiet li waslu mingħand il-partijiet eżentati, mill-Istati Membri u minn assoċjazzjonijiet tal-industrija, il-Kummissjoni ddeterminat il-partijiet eżentati li l-eżenzjoni tagħhom għandha tinżamm u l-partijiet li l-eżenzjoni tagħhom għandha tiġi rrevokata. Il-partijiet eżentati ngħataw l-opportunità li jinstemgħu u li jressqu kummenti dwar is-sejbiet tal-iskrinjar. Fil-każ ta' revoka bbażata fuq l-ineżistenza ta' parti, dan il-fatt ġie ikkonfermat mill-Istat Membru rilevanti.

Partijiet eżentati li l-eżenzjonijiet tagħhom qed jinżammu

(12)

Il-partijiet eżentati li l-eżenzjonijiet tagħhom jikkonformaw mal-kundizzjonijiet tar-Regolament ta' eżenzjoni u għalhekk għandhom jinżammu huma elenkati fl-Anness I.

(13)

Għal xi wħud minn dawn il-partijiet eżentati r-referenzi (isem, indirizz, pajjiż u kodiċi addizzjonali TARIC) għandu jiġi aġġornat minħabba bidliet stabbiliti matul l-iskrinjar. Il-Kummissjoni, wara li eżaminat l-informazzjoni mressqa, ikkonkludiet li dawn il-bidliet bl-ebda mod ma jaffettwaw l-operazzjonijiet ta' assemblaġġ fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta' eżenzjoni stabbiliti fir-Regolament ta' eżenzjoni.

(14)

Għal ġestjoni soda tas-sistema ta' eżenzjoni, jeħtieġ li l-kodiċijiet addizzjonali TARIC li jkopru diversi partijiet eżentati jiġu sostitwiti b'kodiċi individwali ġodda.

(15)

Billi s-sospensjoni se tapplika biss għall-partijiet speċifikament imsemmija fl-Anness I bl-ismijiet u l-indirizzi tagħhom, jeħtieġ li l-partijiet jinnotifikaw lill-Kummissjoni (7) minnufih dwar kwalunkwe bidliet għal dawn (pereżempju wara bidla fl-isem, fil-forma legali jew fl-indirizz jew wara t-twaqqif ta' entitajiet ġodda ta' assemblaġġ). F'każ bħal dan, huwa meħtieġ li l-parti li tipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha, b'mod partikolari kwalunkwe modifika fl-attivitajiet tagħha relatata ma' operazzjonijiet ta' assemblaġġ. Fejn xieraq, il-Kummissjoni se taġġorna r-referenzi għal din il-parti.

Partijiet eżentati li l-eżenzjonijiet tagħhom huma revokati

(16)

L-eżenzjoni tal-partijiet eżentati li talbu r-revoka ta' eżenzjoni tagħhom, naqsu milli jwieġbu l-kwestjonarju sal-21 ta' Novembru 2014 jew ma baqgħux jeżistu għandha tiġi revokata. Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni tajba tal-iskema ta' eżenzjoni, ir-revoka għandha tidħol fis-seħħ minn dik id-data.

(17)

Il-partijiet eżentati li l-eżenzjoni tagħhom hija revokata huma elenkati fl-Anness II,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 88/97 qed jiġi sostitwit bl-Anness I għal dan ir-Regolament; L-eżenzjonijiet awtorizzati skont dan l-Anness japplikaw biss lill-partijiet speċifikament imsemmija fih bl-ismijiet u l-indirizzi tagħhom. Kull parti eżentata tinnotifika lill-Kummissjoni minnufih, b'kull tibdil f'dawn, waqt li tipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha, partikolarment dwar kull modifika fl-attivitajiet tal-parti marbuta mal-operazzjonijiet ta' assemblaġġ fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta' eżenzjoni.

2.   L-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 88/97 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 12

Partijiet Eżentati

Il-partijiet elenkati fl-Anness II huma b'dan eżentati mid-dazju estiż b'effett mill-20 ta' April 1996, jew il-jum li fih tkun ingħatat l-eżenzjoni permezz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni, skont liema minnhom tiġi l-aktar tard.”

Artikolu 2

L-eżenzjonijiet skont ir-Regolament (KE) Nru 88/97 tal-partijiet stipulati fl-Anness II għal dan ir-Regolament huma b'dan revokati b'effett mill-21 ta' Novembru 2014.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tletin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU L 16, 18.1.1997, p. 55.

(3)  ĠU L 17, 21.1.1997, p. 17.

(4)  ĠU L 119, 23.4.2014, p. 67.

(5)  ĠU C 45, 13.2.1997, p. 3, ĠU C 112, 10.4.1997, p. 9, ĠU C 220, 19.7.1997, p. 6, ĠU C 378, 13.12.1997, p. 2, ĠU C 217, 11.7.1998, p. 9, ĠU C 37, 11.2.1999, p. 3, ĠU C 186, 2.7.1999, p. 6, ĠU C 216, 28.7.2000, p. 8, ĠU C 170, 14.6.2001, p. 5, ĠU C 103, 30.4.2002, p. 2, ĠU C 35, 14.2.2003, p. 3, ĠU C 43, 22.2.2003, p. 5, ĠU C 54, 2.3.2004, p. 2, ĠU C 299, 4.12.2004, p. 4, ĠU L 17, 21.1.2006, p. 16, u ĠU L 313, 14.11.2006, p. 5, ĠU L 81, 20.3.2008, p. 73, ĠU C 310, 5.12.2008, p. 19, ĠU L 19, 23.1.2009, p. 62, ĠU L 314, 1.12.2009, p. 106, ĠU L 136, 24.5.2011, p. 99 ĠU L 343, 23.12.2011, p. 86, ĠU L 119, 23.4.2014, p. 67.

(6)  ĠU C 299, 5.9.2014, p. 7.

(7)  Il-partijiet huma rrakkomandati li jużaw l-indirizz tal-posta elettronika li ġej: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu


ANNESS I

Lista aġġornata ta' partijiet eżentati

Referenzi qodma

Referenzi aġġornati

Isem

Indirizz

Kodiċi TARIC addizzjonali

Isem Aġġornat

Indirizzi Aġġornati

Kodiċi TARIC addizzjonali aġġornati (*)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike – Fábrico de bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike — Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7 A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale — Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa “Mexller” — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã — Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã — Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9 A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader — 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG — 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3 A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3 A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal — Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado — Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal — Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado — Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35 A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35 A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE — 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI — 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI — 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566


(*)  Dawn il-partijiet eżentati li oriġinarjament kienu koperti mill-kodiċi TARIC addizzjonali 8963 huma attribwiti l-kodiċijiet uniċi ġodda: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). Din il-parti eżentata li oriġinarjament kienet koperta mill-kodiċi TARIC addizjonali 8065 kienet attribwita dan il-kodiċi: Esmaltina (C011). Dawn il-partijiet eżentati li oriġinarjament kienu koperti mill-kodiċi TARIC addizzjonali 8067 huma assenjati dawn il-kodiċi: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). Dawn il-partijiet eżentati li oriġinarjament kienu koperti mill-kodiċi TARIC addizzjonali 8068 huma assenjati dawn il-kodiċi: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).


ANNESS II

Lista ta' partijiet li għandhom l-eżenzjoni rrevokata

Isem

Indirizz

Pajjiż

Kodiċi TARIC addizzjonali

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Ir-Renju Unit

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32-40, 90616 Neuhof/Zenn

Il-Ġermanja

8963

ADD SA

28820 Madrid

Spanja

8085

AGECE - Montagem e Comercio De Bicicletas, S.A.

Zona Ind. Barro - Apartado 514, 3754-909 Agueda

Il-Portugall

A466

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Is-Slovakkja

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

L-Italja

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75-202 Koszalin

Il-Polonja

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

L-Italja

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Il-Ġermanja

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG)

L-Italja

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Il-Portugall

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

L-Ungerija

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas - N.Santa Dimou Gallikou - Kilkis 61100

Il-Greċja

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

L-Ungerija

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

L-Italja

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

L-Italja

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Il-Ġermanja

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

L-Italja

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., - 35028 Piove di Sacco (PD)

L-Italja

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

L-Italja

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

L-Italja

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Ir-Renju Unit

8622

Confersil - Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Il-Portugall

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47, 1211

L-Ungerija

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Ir-Renju Unit

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

Franza

8069

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warsaw

Il-Polonja

A696

Denver France

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

Franza

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

In-Netherlands

A287

Enik GmbH

57473 Wenden, Germany

Il-Ġermanja

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg,1 87700 Memmingen

Il-Ġermanja

A376

EUROBIK, s.r.o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Is-Slovakkja

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

L-Ungerija

A624

EXPLORER group s.r.o.

74267 Ženklava 167

Ir-Repubblika Ċeka

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Il-Ġermanja

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Il-Ġermanja

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

L-Italja

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Il-Greċja

8034

Forza A/S

Industrivej 20, DK-5750 Ringe

Id-Danimarka

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Il-Greċja

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

L-Italja

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Il-Ġermanja

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

Franza

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

In-Netherlands

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Il-Ġermanja

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55,49610 Quakenbrück

Il-Ġermanja

A284

Larcom Life Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

In-Netherlands

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

Franza

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Ir-Renju Unit

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

L-Italja

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Franza

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

Franza

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93 A m. 62, 03-185 Warszawa

Il-Polonja

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Ir-Renju Unit

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

L-Awstrija

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

L-Italja

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

L-Italja

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

L-Italja

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Ir-Renju Unit

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Il-Ġermanja

A349

Quantum International SA

59770 Marly

Franza

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Ir-Renju Unit

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

L-Iżvezja

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

L-Italja

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

L-Italja

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Ir-Renju Unit

8062

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi - 27/b, 36027 Rosa (VI)

L-Italja

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

In-Netherlands

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

L-Italja

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Il-Portugall

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

In-Netherlands

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Il-Ġermanja

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Ir-Renju Unit

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen

Il-Ġermanja

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italy

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90-646 Łódź

Il-Polonja

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Il-Belġju

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Il-Belġju

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Il-Ġermanja

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

L-Italja

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

L-Italja

8077

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Il-Polonja

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas S.A.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Il-Portugall

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

L-Italja

A428


29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/53


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/832

tat-28 ta' Mejju 2015

li jniedi investigazzjoni dwar il-possibbiltà ta' ċirkomvenzjoni ta' miżuri kompensatorji imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1239/2013 fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw minn jew huma kkunsinjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina b'importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) kkunsinjati mill-Malasja u t-Tajwan, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Malasja kif ukoll jekk le, u li jagħmel tali importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 tal-11 ta' Ġunju 2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b'mod partikolari l-Artikolu 23(4) u 24(5) tiegħu,

Wara li infurmat lill-Istati Membri,

Billi:

A.   TALBA

(1)

Il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) rċeviet talba skont l-Artikoli 23(4) u 24(5) tar-Regolament bażiku biex tinvestiga l-possibbiltà ta' cirkumvenzjoni tal-miżuri kompensatorji imposti fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkunsinjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u biex tagħmel l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) kkunsinjati mill-Malasja u t-Tajwan, kemm jekk iddikjarati bħala li joriġinaw mill-Malasja u mit-Tajwan u kemm jekk le, suġġetti għal reġistrazzjoni.

(2)

It-talba tressqet fil-15 ta' April 2015 minn SolarWorld AG, produttur tal-Unjoni ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) u għalhekk parti interessata skont it-tifsira tal-Artikolu 23(4) tar-Regolament bażiku.

B.   PRODOTT

(3)

Il-prodott ikkonċernat miċ-ċirkomvenzjoni possibbli huwa moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin jew pannelli u ċelloli tat-tip użat f'moduli jew pannelli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin (iċ-ċelloli għandhom ħxuna li ma taqbiżx l-400 mikrometru), li bħalissa jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 u ex 8541 40 90 u li joriġinaw fi jew li huma kkunsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, sakemm ma jkunux fi tranitu fis-sens tal-Artikolu V GATT (“il-prodott ikkonċernat”).

(4)

It-tipi ta' prodotti li ġejjin huma esklużi mid-definizzjoni tal-prodott ikkonċernat:

ċarġers solari li jikkonsistu f'inqas minn sitt ċelloli, huma portabbli u jfornu elettriku f'apparati jew jiċċarġjaw batteriji,

prodotti fotovoltajċi b'rita rqiqa,

prodotti fotovoltajċi tas-siliċju kristallin li huma integrati b'mod permanenti fi prodotti elettriċi, fejn il-funzjoni tal-prodotti elettriċi hija differenti mill-ġenerazzjoni tal-enerġija, u fejn dawn il-prodotti elettriċi jikkunsmaw l-elettriku ġġenerat miċ-ċellola/i fotovoltajka/ċi integrata/i tas-siliċju kristallin,

moduli jew pannelli b'vultaġġ ta' output li ma jaqbiżx 50 V DC u output ta' enerġija li ma jaqbiżx 50 W unikament għal użu dirett bħala ċarġers tal-batteriji f'sistemi bl-istess vultaġġ u karatteristiċi ta' enerġija

(5)

Il-prodott investigat huwa l-istess bħal dak definit fil-premessi (3) u (4) iktar 'il fuq, iżda kkunsinjati mill-Malasja, kemm jekk iddikjarat li joriġina mill-Malasja u kemm jekk le, u li bħalissa jaqa' taħt l-istess kodiċi NM bħall-prodott ikkonċernat (“il-prodott investigat”).

C.   MIŻURI EŻISTENTI

(6)

Il-miżuri li bħalissa huma fis-seħħ u li prima facie qiegħed ikun hemm ċirkomvenzjoni tagħhom huma miżuri antidumping imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1239/2013 (2) (“il-miżuri eżistenti”).

D.   RAĠUNIJIET

(7)

It-talba fiha evidenza biżżejjed li l-miżuri kompensatorji fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkunsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina qegħdin jiġu ċikumvenzjonati permezz ta' importazzjonijiet tal-prodott taħt l-investigazzjoni kkunsinjat mill-Malasja u t-Tajwan.

(8)

L-evidenza mressqa hija kif ġej.

(9)

It-talba turi li wara l-impożizzjoni tal-miżuri fuq il-prodott ikkonċernat, kien hemm bidla sinifikanti fil-mod kif isir il-kummerċ li jinvolvi l-esportazzjonijiet mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, mill-Malasja u mit-Tajwan lejn l-Unjoni, u din il-bidla m'għandhiex raġuni jew ġustifikazzjoni b'saħħitha biżżejjed, għajr dik tal-impożizzjoni tad-dazju.

(10)

Din il-bidla tidher li ġejja mill-kunsinna tal-prodott ikkonċernat li jgħaddi mill-Malasja u mit-Tajwan lejn l-Unjoni. Madankollu, l-investigazzjoni tkopri kwalunkwe prattika, proċess jew ħidma li għaliha ma hemmx raġuni valida jew ġustifikazzjoni ekonomika biżżejjed, għajr dik tal-impożizzjoni tad-dazju kumpensatorju.

(11)

Barra minn hekk, it-talba għandha biżżejjed evidenza li l-effetti ta' rimedju tal-miżuri kumpensatorji eżistenti fuq il-prodott ikkonċernat qegħdin jiġu mnaqqsa kemm f'termini ta' kwantità kif ukoll f'termini ta' prezz. L-importazzjonijiet ta' volumi sinifikanti tal-prodott investigat jidher li ħadu post l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat. Barra minn hekk, hemm biżżejjed evidenza li l-importazzjonijiet tal-prodott investigat qed isiru bi prezzijiet aktar baxxi mill-prezz mhux dannuż stabbilit fl-investigazzjoni li wasslet għall-miżuri eżistenti.

(12)

Fl-aħħarnett, it-talba tinkludi biżżejjed evidenza prima facie li l-prezzijiet tal-prodott investigat qed ikomplu jkunu ssussidjati kif kien stabbilit qabel.

E.   PROĊEDURA

(13)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li teżisti biżżejjed evidenza biex tiġġustifika t-tnedija ta' investigazzjoni skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament bażiku u tagħmel obbligatorja r-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet tal-prodott investigat, kemm jekk jiġi ddikjarat li joriġinaw mill-Malasja u t-Tajwan kif ukoll jekk le, f'konformità mal-Artikolu 24(5) tar-Regolament bażiku.

(14)

Il-Gvernijiet tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, il-Malasja u t-Tajwan ġew mistiedna għal konsultazzjonijiet.

(a)   Kwestjonarji

(15)

Sabiex tikseb l-informazzjoni meqjusa neċessarja għall-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni se tibgħat kwestjonarji lill-esportaturi/produtturi magħrufa u lill-assoċjazzjonijiet tal-esportaturi/produtturi magħrufa fil-Malasja, lill-esportaturi/produtturi magħrufa u l-assoċjazzjonijiet tal-esportaturi/produtturi magħrufa fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, lill-importaturi magħrufa u lill-assoċjazzjonijiet tal-importaturi magħrufa fl-Unjoni u lill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, tal-Malasja u t-Tajwan. Jekk ikun meħtieġ, jista' wkoll jintalab tagħrif mingħand l-industrija tal-Unjoni.

(16)

F'kull eventwalità, il-partijiet interessati kollha għandhom jikkuntattjaw lill-Kummissjoni minnufih, u mhux iktar tard mil-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament, u jitolbu kwestjonarju fil-limitu ta' żmien stipulat fl-Artikolu 3(1) ta' dan ir-Regolament, ġaladarba l-limitu ta' żmien stipulat fl-Artikolu 3(2) ta' dan ir-Regolament japplika għall-partijiet interessati kollha.

(17)

L-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u tal-Malasja u t-Tajwan ser jiġu nnotifikati f'dan is-sens bit-tnedija tal-investigazzjoni.

(b)   Ġbir ta' tagħrif u seduti ta' smigħ

(18)

Il-partijiet kollha interessati huma b'dan mistiedna jippreżentaw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u jipprovdu evidenza ta' sostenn. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista' tisma' lill-partijiet interessati, sakemm jagħmlu talba bil-miktub u juru li hemm raġunijiet partikolari għalfejn dawn għandhom jinstemgħu.

(c)   Eżenzjoni mir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet jew mill-miżuri

(19)

F'konformità mal-Artikolu 23(5) tar-Regolament bażiku, importazzjonijiet tal-prodott investigat jistgħu jiġu eżentati mir-reġistrazzjoni jew mill-miżuri jekk l-importazzjoni ma tkunx tikkostitwixxi ċirkomvenzjoni.

(20)

Billi l-possibbiltà ta' ċirkomvenzjoni ssir barra mill-Unjoni, jistgħu jingħataw eżenzjonijiet, skont l-Artikolu 23(5) tar-Regolament bażiku, lill-produtturi tal-prodott investigat fil-Malasja u t-Tajwan li jistgħu juru li mhuma relatati (3) ma' ebda produttur suġġett għall-miżuri eżistenti (4) u li jinstab li mhumiex involuti fi prassi ta' ċirkumvenzjoni kif ġie ddefinit fl-Artikolu 23(3) tar-Regolament bażiku. Il-produtturi li jixtiequ jiksbu eżenzjoni għandhom iressqu talba sostnuta kif dovut minn evidenza fil-limitu ta' żmien indikat fl-Artikolu 3(3) ta' dan ir-Regolament.

F.   REĠISTRAZZJONI

(21)

Skont l-Artikolu 24(5) tar-Regolament bażiku, l-importazzjonijiet tal-prodott investigat għandhom ikunu soġġetti għar-reġistrazzjoni sabiex ikun żgurat li, jekk l-investigazzjoni twassal għall-konklużjonijiet ta' ċirkomvenzjoni, ikun jista' jiġi impost ammont xieraq ta' dazji kumpensatorji mid-data ta' impożizzjoni tar-reġistrazzjoni ta' tali importazzjonijiet ikkunsinjati mill-Malasja u mit-Tajwan.

G.   DIKJARAZZJONI DOGANALI

(22)

Statistika dwar moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) ta' spiss hija espressa f'Watt. Madankollu, ma teżistix unità supplimentari bħal din għal moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin tagħhom (jiġifieri ċelloli) speċifikati fin-Nomenklatura Magħquda stabbilita fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (5). Għalhekk huwa meħtieġ li jiġi stipulat li mhux biss il-piż f'kilogrammi jew tunnellati iżda wkoll in-numru ta' Watt għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat iridu jiddaħħlu fid-dikjarazzjoni għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa. In-numru ta' Watt ikun indikat għal kodiċi TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 u 8541409033.

H.   LIMITI TA' ŻMIEN

(23)

Sabiex ikun hemm amministrazzjoni tajba, għandhom jiġu ddikjarati l-limiti ta' żmien li fihom:

il-partijiet interessati jkunu jistgħu jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-eżistenza tagħhom, jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom bil-miktub u jressqu t-tweġibiet għall-kwestjonarju jew kull tagħrif ieħor li għandu jitqies matul l-investigazzjoni,

il-produtturi fil-Malasja u t-Tajwan jistgħu jitolbu eżenzjoni mir-reġistrazzjoni ta' importazzjonijiet jew miżuri,

il-partijiet interessati jistgħu jagħmlu talba bil-miktub biex jinstemgħu mill-Kummissjoni.

(24)

Ta' min jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-eżerċitar tal-biċċa l-kbira tad-drittijiet proċedurali stipulati fir-Regolament bażiku jiddependi mill-fatt li l-parti tgħarraf lill-Kummissjoni bl-eżistenza tagħha fil-limiti ta' żmien indikati fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.

I.   NUQQAS TA' KOOPERAZZJONI

(25)

Jekk jagħti l-każ li xi parti interessata tiċħad l-aċċess jew ma tipprovdix it-tagħrif meħtieġ fil-limiti ta' żmien, jew tfixkel b'mod sinifikattiv l-investigazzjoni, il-konklużjonijiet, sew jekk pożittivi kif ukoll jekk negattivi, ikunu jistgħu jintlaħqu fuq il-bażi tal-fatti disponibbli, f'konformità mal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku.

(26)

Fejn jinstab illi xi parti interessata tkun ipprovdiet tagħrif mhux minnu jew qarrieqi, tali tagħrif ma jitqiesx u jistgħu jintużaw il-fatti disponibbli.

(27)

Jekk parti interessata ma tikkooperax jew tikkoopera biss parzjalment, u s-sejbiet ikunu għalhekk imsejsa fuq il-fatti disponibbli skont l-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku, ir-riżultat jista' jkun anqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku kkooperat.

(28)

In-nuqqas li tingħata risposta kompjuterizzata ma jiġix ikkunsidrat bħala nuqqas ta' kooperazzjoni, dejjem jekk il-parti interessata turi li biex tippreżenta r-risposta kif mitlub ikun ifisser piż żejjed mhux raġonevoli jew spiża addizzjonali mhux raġonevoli. Il-parti interessata għandha tagħmel kuntatt mal-Kummissjoni immedjatament.

J.   SKEDA TAL-INVESTIGAZZJONI

(29)

L-investigazzjoni ser tintemm, skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament bażiku, fi żmien disa' xhur mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

K.   L-IPPROĊESSAR TA' DEJTA PERSONALI

(30)

Ta' min jinnota li kull dejta personali miġbura f'din l-investigazzjoni ser tiġi trattata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

L.   UFFIĊJAL TAS-SEDUTA

(31)

Il-partijiet interessati jistgħu jitolbu l-intervent tal-Uffiċjal tas-Seduta fi proċedimenti kummerċjali. L-Uffiċjal tas-Seduta jagħmilha ta' medjatur bejn il-partijiet interessati u s-servizzi ta' investigazzjoni tal-Kummissjoni. L-Uffiċjal tas-Seduta jeżamina t-talbiet għal aċċess għall-fajl, it-tilwim dwar il-kunfidenzjalità tad-dokumenti, it-talbiet għal estensjoni tal-limiti ta' żmien u t-talbiet minn partijiet terzi għal smigħ. L-Uffiċjal tas-Seduta jista' jorganizza seduta ta' smigħ ma' parti interessata individwali u jagħmilha ta' medjatur sabiex jiżgura li d-drittijiet tad-difiża tal-partijiet interessati jkunu qed jiġu eżerċitati b'mod sħiħ.

(32)

It-talba għal seduta ta' smigħ mal-Uffiċjal tas-Seduta għandha ssir bil-miktub u għandha tispeċifika r-raġunijiet għat-talba. Għal seduti ta' smigħ dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-fażi inizjali tal-investigazzjoni, it-talba trid titressaq fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Wara dan, it-talba għal smigħ trid titressaq fl-iskadenzi speċifiċi stipulati mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha mal-partijiet.

(33)

L-Uffiċjal tas-Seduta jipprovdi wkoll opportunitajiet biex issir seduta ta' smigħ li tinvolvi lill-partijiet u li tippermetti li jiġu ppreżentati fehmiet differenti u li jitressqu argumenti kuntrarji dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu, fost aspetti oħra, mal-eżistenza ta' modifika tal-konfigurazzjoni tal-kummerċ, ma' raġuni valida jew ġustifikazzjoni ekonomika (in-)suffiċjenti għal tali bidla, mal-imminar tal-effetti ta' rimedju tal-miżuri eżistenti, u jekk il-prodott simili importat u/jew partijiet tiegħu jibbenefikawx mis-sussidju.

(34)

Għal aktar informazzjoni u għad-dettalji ta' kuntatt, il-partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġni elettroniċi tal-Uffiċjal tas-Seduta fuq is-sit elettroniku tad-DĠ Kummerċ: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B'dan qiegħda tinbeda investigazzjoni skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament (KE) Nru 597/2009, sabiex jiġi ddeterminat jekk l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' moduli jew pannelli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u ċelloli tat-tip użat f'moduli jew pannelli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin (iċ-ċelloli għandhom ħxuna li ma taqbiżx l-400 mikrometru), li bħalissa jaqgħu fi ħdan il-kodiċijiet tan-NM ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 u ex 8541 40 90 (kodiċijiet TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) u li joriġinaw mill-Malasja u t-Tajwan, kemm jekk iddikjarat li joriġina mill-Malasja u kemm jekk le, humiex qed jiċċirkomvenzjonaw il-miżuri imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1239/2013.

L-investigazzjoni ma tikkonċernax l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta':

ċarġers solari li jikkonsistu f'inqas minn sitt ċelloli, huma portabbli u jfornu elettriku f'apparati jew jiċċarġjaw batteriji,

prodotti fotovoltajċi b'rita rqiqa,

prodotti fotovoltajċi tas-siliċju kristallin li huma integrati b'mod permanenti fi prodotti elettriċi, fejn il-funzjoni tal-prodotti elettriċi hija differenti mill-ġenerazzjoni tal-enerġija, u fejn dawn il-prodotti elettriċi jikkunsmaw l-elettriku ġġenerat miċ-ċellola/i fotovoltajka/ċi integrata/i tas-siliċju kristallin,

moduli jew pannelli b'vultaġġ ta' output li ma jaqbiżx 50 V DC u output ta' enerġija li ma jaqbiżx 50 W unikament għal użu dirett bħala ċarġers tal-batteriji f'sistemi bl-istess vultaġġ u karatteristiċi ta' enerġija.

Artikolu 2

L-awtoritajiet Doganali, skont l-Artikolu 23(4) u l-Artikolu 24(5) tar-Regolament (KE) Nru 597/2009, jieħdu l-passi xierqa biex jirreġistraw l-importazzjonijiet fl-Unjoni identifikati fl-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament.

Ir-reġistrazzjoni tiskadi disa' xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni tista', permezz ta' regolament, titlob lill-awtoritajiet Doganali jwaqqfu r-reġistrazzjoni ta' importazzjonijiet lejn l-Unjoni ta' prodotti manifatturati minn produtturi li jkunu applikaw għal eżenzjoni mir-reġistrazzjoni u li jkunu nstabu li jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-għoti ta' eżenzjoni.

Meta dikjarazzjoni għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa hija ppreżentata fir-rigward tal-importazzjonijiet ta' dawk il-moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċijiet TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 u 8541409033 XX, dawk il-kodiċijiet TARIC u n-numru ta' Watt tal-prodotti importati għandhom jitniżżlu fil-qasam rilevanti ta' dik id-dikjarazzjoni.

L-Istati Membri jinnotifikaw, fuq bażi ta' kull xahar, lill-Kummissjoni bin-numru ta' Watt għal kodiċijiet TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 u 8541409033.

Artikolu 3

(1)   Il-kwestjonarji għandhom jintalbu mill-Kummissjoni fi żmien 15-il jum mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(2)   Sabiex l-osservazzjonijiet tagħhom jiġu kkunsidrati matul l-investigazzjoni, il-partijiet interessati jridu jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-eżistenza tagħhom billi jikkuntattjawha, jippreżentaw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u jressqu t-tweġibiet għall-kwestjonarju jew kull tagħrif ieħor fi żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm mhux speċifikat mod ieħor.

(3)   Il-produtturi fil-Malasja u t-Tajwan li jitolbu eżenzjoni mir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet jew mill-miżuri, għandhom iressqu talba sostnuta b'evidenza xierqa fl-istess limitu taż-żmien ta' 37 jum.

(4)   Il-partijiet interessati jistgħu wkoll japplikaw sabiex jinstemgħu mill-Kummissjoni fl-istess limitu ta' żmien ta' 37 jum.

(5)   L-użu tal-informazzjoni mibgħuta lill-Kummissjoni għall-fini tal-investigazzjonijiet għad-difiża tal-kummerċ li hija suġġetta għad-drittijiet tal-awtur tkun permessa mid-detenturi tad-drittijiet tal-awtur. Il-partijiet interessati, qabel ma jippreżentaw lill-Kummissjoni tagħrif u/jew dejta soġġetti għad-drittijiet tal-awtur ta' partijiet terzi, iridu jitolbu permess speċifiku lid-detentur tad-drittijiet li jippermetti b'mod espliċitu (a) lill-Kummissjoni tuża t-tagħrif u d-dejta għall-iskop ta' dan il-proċediment tad-difiża tal-kummerċ, inkluż il-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u (b) tipprovdi t-tagħrif u/jew id-dejta lill-partijiet interessati għal din l-investigazzjoni.

(6)   Il-preżentazzjonijiet kollha bil-miktub, inkluż it-tagħrif mitlub f'dan ir-Regolament tal-Kummissjoni, il-kwestjonarji mimlijin u l-korrispondenza pprovduta mill-partijiet interessati li għaliha jintalab trattament kunfidenzjali jiġu mmarkati “Limited”  (7) (Ristrett). Fejn jintalab trattament kunfidenzjali, il-partijiet interessati jridu juru raġuni tajba skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament bażiku.

(7)   Il-partijiet interessati li jipprovdu tagħrif immarkat bħala “Ristrett” huma mitluba jipprovdu sommarji mhux kunfidenzjali ta' dan skont l-Artikolu 29(2) tar-Regolament bażiku, li jridu jiġu mmarkati “For inspection by interested parties” (“Għall-ispezzjoni mill-partijiet interessati”). Dawn is-sommarji jridu jkunu ddettaljati tant li jippermettu li l-qofol tat-tagħrif imressaq b'mod kunfidenzjali jinftiehem raġonevolment. Jekk parti interessata li tippreżenta informazzjoni kunfidenzjali ma tipprovdix taqsira mhux kunfidenzjali tagħha fil-format u l-kwalità mitluba, din l-informazzjoni tista' tiġi injorata, ħlief fejn il-partijiet interessati jistgħu juru li tali informazzjoni mhijiex suxxettibbli għal sommarju. F'ċirkostanzi eċċezzjonali bħal dawn, għandha tiġi mogħtija dikjarazzjoni tar-raġunijiet għaliex tali sommarju mhuwiex possibbli.

(8)   Il-partijiet interessati huma mistiedna jressqu l-preżentazzjonijiet u t-talbiet kollha permezz tal-posta elettronika inklużi dokumenti skennjati ta' prokuri u ta' ċertifikazzjoni, bl-eċċezzjoni ta' tweġibiet voluminużi li għandhom jiġu mressqa fuq CD-ROM jew DVD bl-idejn jew permezz ta' ittra reġistrata. Meta jużaw il-posta elettronika, il-partijiet interessati jkunu qed jesprimu l-qbil tagħhom mar-regoli applikabbli għall-preżentazzjonijiet elettroniċi li jinsabu fid-dokument “CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” (korrispondenza mal-Kummissjoni Ewropea f'każijiet relatati mad-difiża tal-kummerċ) ippubblikat fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Il-partijiet interessati jridu jindikaw l-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefown u l-indirizz tal-posta elettronika validu tagħhom u għandhom jiżguraw li l-indirizz elettroniku pprovdut ikun indirizz elettroniku tan-negozju uffiċjali operattiv u ċċekkjat kuljum. Ladarba d-dettalji ta' kuntatt ikunu stabbiliti, il-Kummissjoni tikkomunika mal-partijiet interessati permezz tal-posta elettronika biss, sakemm ma jkunx hemm talba speċifika li d-dokumenti kollha mill-Kummissjoni jintbagħtu b'mezz ieħor ta' komunikazzjoni jew sakemm in-natura tad-dokument li għandu jintbagħat ma tkunx teħtieġ l-użu ta' posta rreġistrata. Għal aktar regoli u informazzjoni dwar il-korrispondenza mal-Kummissjoni inklużi l-prinċipji li japplikaw għas-sottomissjonijiet bil-posta elettronika, il-partijiet interessati għandhom jikkonsultaw l-istruzzjonijiet ta' komunikazzjoni mal-partijiet interessati msemmija hawn fuq.

(9)   L-indirizz tal-Kummissjoni għall-korrispondenza:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Brussels

BELGIUM

Posta elettronika: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Artikolu 4

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 188, 18.7.2009, p. 93.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1239/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew li huma kkunsinjati mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina ĠU L 325, 5.12.2013, p. 66.

(3)  B'konformità mal-Artikolu 143 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali Komunitarju, il-persuni jitqiesu relatati biss jekk: (a) ikunu uffiċjali jew diretturi tan-negozji ta' xulxin; (b) ikunu legalment rikonoxxuti bħala sħab fin-negozju; (c) ikunu min jimpjega u impjegat; (d) kull persuna li direttament jew indirettament tippossjedi, tikkontrolla jew ikollha 5 % jew aktar tal-istokk tal-voti li fadal jew tal-ishma jew it-tnejn; (e) wieħed minnhom, direttament jew indirettament jikkontrolla lill-ieħor; (f) it-tnejn li huma huma direttament jew indirettament ikkontrollati minn terza persuna; (g) flimkien huma direttament jew indirettament jikkontrollaw terza persuna; jew (h) huma membri tal-istess familja. Persuni għandhom jitqiesu li jkunu membri tal-istess familja jekk ikollhom biss ir-relazzjonijiet li ġejjin bejniethom: (i) konjuġi, (ii) ġenituri u wild, (iii) aħwa (sew jekk tal-istess ġenituri jew aħwa minn ġenitur wieħed), (iv) nanniet u neputijiet, (v) ziju jew zija u neputi jew neputija, (vi) ġenituri jew ulied tar-rispett, (vii) aħwa tar-rispett. (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1). F'dan il-kuntest “persuna” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika.

(4)  Madankollu, anke jekk, skont kif jissemma hawn fuq, il-produtturi jkunu relatati ma' kumpaniji soġġetti għall-miżuri eżistenti, xorta waħda tkun tista' tingħata eżenzjoni jekk ma jkunx hemm evidenza li r-relazzjoni mal-kumpaniji soġġetti għall-miżuri eżistenti tkun ġiet stabbilita jew użata biex ikun hemm ċirkomvenzjoni ta' tali miżuri.

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(7)  Dokument “Ristrett” huwa dokument meqjus bħala kunfidenzjali skont l-Artikolu 29 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 93) u l-Artikolu 12 tal-Ftehim tad-WTO dwar is-Sussidji u l-Miżuri Kumpensatorji. Huwa wkoll dokument protett skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).


29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/60


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/833

tat-28 ta' Mejju 2015

li jniedi investigazzjoni dwar il-possibbiltà ta' ċirkomvenzjoni ta' miżuri antidumping imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1238/2013 fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw minn jew huma kkunsinjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina b'importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) kkunsinjati mill-Malasja u t-Tajwan, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Malasja kif ukoll jekk le, u li jagħmel tali importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b'mod partikolari l-Artikoli 13(3) u 14(5) tiegħu,

Wara li infurmat lill-Istati Membri,

Billi:

A.   TALBA

(1)

Il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) rċeviet talba skont l-Artikoli 13(3) u 14(5) tar-Regolament bażiku biex tinvestiga l-possibbiltà ta' cirkumvenzjoni tal-miżuri kompensatorji imposti fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkunsinjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u biex tagħmel l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin aċidu u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) kkunsinjati mill-Malasja u t-Tajwan, kemm jekk iddikjarati bħala li joriġinaw mill-Malasja u mit-Tajwan u kemm jekk le, suġġetti għal reġistrazzjoni.

(2)

It-talba tressqet fil-15 ta' April 2015 minn SolarWorld AG, produttur tal-Unjoni ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) u għalhekk parti interessata skont it-tifsira tal-Artikolu 13(3) tar-Regolament bażiku.

B.   PRODOTT

(3)

Il-prodott ikkonċernat miċ-ċirkomvenzjoni possibbli huwa moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin jew pannelli u ċelloli tat-tip użat f'moduli jew pannelli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin (iċ-ċelloli għandhom ħxuna li ma taqbiżx l-400 mikrometru), li bħalissa jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 u ex 8541 40 90 u li joriġinaw fi jew li huma kkunsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, sakemm ma jkunux fi tranitu fis-sens tal-Artikolu V GATT (“il-prodott ikkonċernat”).

(4)

It-tipi ta' prodotti li ġejjin huma esklużi mid-definizzjoni tal-prodott ikkonċernat:

ċarġers solari li jikkonsistu f'inqas minn sitt ċelloli, huma portabbli u jfornu elettriku f'apparati jew jiċċarġjaw batteriji,

prodotti fotovoltajċi b'rita rqiqa,

prodotti fotovoltajċi tas-siliċju kristallin li huma integrati b'mod permanenti fi prodotti elettriċi, fejn il-funzjoni tal-prodotti elettriċi hija differenti mill-ġenerazzjoni tal-enerġija, u fejn dawn il-prodotti elettriċi jikkunsmaw l-elettriku ġġenerat miċ-ċellola/i fotovoltajka/ċi integrata/i tas-siliċju kristallin,

moduli jew pannelli b'vultaġġ ta' output li ma jaqbiżx 50 V DC u output ta' enerġija li ma jaqbiżx 50 W unikament għal użu dirett bħala ċarġers tal-batteriji f'sistemi bl-istess vultaġġ u karatteristiċi ta' enerġija.

(5)

Il-prodott investigat huwa l-istess bħal dak definit fil-premessi (3) u (4) iktar 'il fuq, iżda kkunsinjati mill-Malasja, kemm jekk iddikjarat li joriġina mill-Malasja u kemm jekk le, u li bħalissa jaqa' taħt l-istess kodiċi NM bħall-prodott ikkonċernat (“il-prodott investigat”).

C.   MIŻURI EŻISTENTI

(6)

Il-miżuri li bħalissa huma fis-seħħ u li prima facie qiegħed ikun hemm ċirkomvenzjoni tagħhom huma miżuri antidumping imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1238/2013 (2) (“il-miżuri eżistenti”).

D.   RAĠUNIJIET

(7)

It-talba fiha evidenza biżżejjed li l-miżuri kompensatorji fuq l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkunsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina qegħdin jiġu ċikumvenzjonati permezz ta' importazzjonijiet tal-prodott taħt l-investigazzjoni kkunsinjat mill-Malasja u t-Tajwan.

(8)

L-evidenza mressqa hija kif ġej.

(9)

It-talba turi li wara l-impożizzjoni tal-miżuri fuq il-prodott ikkonċernat, kien hemm bidla sinifikanti fil-mod kif isir il-kummerċ li jinvolvi l-esportazzjonijiet mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, mill-Malasja u mit-Tajwan lejn l-Unjoni, u din il-bidla m'għandhiex raġuni jew ġustifikazzjoni b'saħħitha biżżejjed, għajr dik tal-impożizzjoni tad-dazju.

(10)

Din il-bidla tidher li ġejja mill-kunsinna tal-prodott ikkonċernat li jgħaddi mill-Malasja u mit-Tajwan lejn l-Unjoni. Madankollu, l-investigazzjoni tkopri kwalunkwe prattika, proċess jew ħidma li għaliha ma hemmx raġuni valida jew ġustifikazzjoni ekonomika biżżejjed, għajr dik tal-impożizzjoni tad-dazju antidumping.

(11)

Barra minn hekk, it-talba għandha biżżejjed evidenza li l-effetti ta' rimedju tal-miżuri antidumping eżistenti fuq il-prodott ikkonċernat qegħdin jiġu mnaqqsa kemm f'termini ta' kwantità kif ukoll f'termini ta' prezz. L-importazzjonijiet ta' volumi sinifikanti tal-prodott investigat jidher li ħadu post l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat. Barra minn hekk, hemm biżżejjed evidenza li l-importazzjonijiet tal-prodott investigat qed isiru bi prezzijiet aktar baxxi mill-prezz mhux dannuż stabbilit fl-investigazzjoni li wasslet għall-miżuri eżistenti.

(12)

Fl-aħħarnett, it-talba tinkludi biżżejjed evidenza prima facie li l-prezzijiet tal-prodott investigat qed ikomplu jkun iddumpjat fir-rigward tal-valur normali stabbilit qabel.

E.   PROĊEDURA

(13)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li teżisti biżżejjed evidenza biex tiġġustifika t-tnedija ta' investigazzjoni skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament bażiku u tagħmel suġġetti għar-reġistrazzjoni l-importazzjonijiet tal-prodott investigat, kemm jekk jiġi ddikjarat li joriġinaw mill-Malasja u t-Tajwan kif ukoll jekk le, f'konformità mal-Artikolu 14(5) tar-Regolament bażiku.

(a)   Kwestjonarji

(14)

Sabiex tikseb l-informazzjoni meqjusa neċessarja għall-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni se tibgħat kwestjonarji lill-esportaturi/produtturi magħrufa u lill-assoċjazzjonijiet tal-esportaturi/produtturi magħrufa fil-Malasja, lill-esportaturi/produtturi magħrufa u l-assoċjazzjonijiet tal-esportaturi/produtturi magħrufa fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, lill-importaturi magħrufa u lill-assoċjazzjonijiet tal-importaturi magħrufa fl-Unjoni u lill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, tal-Malasja u t-Tajwan. Jekk ikun meħtieġ, jista' wkoll jintalab tagħrif mingħand l-industrija tal-Unjoni.

(15)

F'kull eventwalità, il-partijiet interessati kollha għandhom jikkuntattjaw lill-Kummissjoni minnufih, u mhux iktar tard mil-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament, u jitolbu kwestjonarju fil-limitu ta' żmien stipulat fl-Artikolu 3(1) ta' dan ir-Regolament, ġaladarba l-limitu ta' żmien stipulat fl-Artikolu 3(2) ta' dan ir-Regolament japplika għall-partijiet interessati kollha.

(16)

L-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u tal-Malasja u t-Tajwan ser jiġu nnotifikati f'dan is-sens bit-tnedija tal-investigazzjoni.

(b)   Ġbir ta' tagħrif u seduti ta' smigħ

(17)

Il-partijiet kollha interessati huma b'dan mistiedna jippreżentaw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u jipprovdu evidenza ta' sostenn. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista' tisma' lill-partijiet interessati, sakemm jagħmlu talba bil-miktub u juru li hemm raġunijiet partikolari għalfejn dawn għandhom jinstemgħu.

(c)   Eżenzjoni mir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet jew mill-miżuri

(18)

F'konformità mal-Artikolu 13(4) tar-Regolament bażiku, importazzjonijiet tal-prodott investigat jistgħu jiġu eżentati mir-reġistrazzjoni jew mill-miżuri jekk l-importazzjoni ma tkunx tikkostitwixxi ċirkomvenzjoni.

(19)

Billi l-possibbiltà ta' ċirkomvenzjoni ssir barra mill-Unjoni, jistgħu jingħataw eżenzjonijiet, skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament bażiku, lill-produtturi tal-prodott investigat fil-Malasja u t-Tajwan li jistgħu juru li mhuma relatati (3) ma' ebda produttur suġġett għall-miżuri eżistenti (4) u li jinstab li mhumiex involuti fi prassi ta' ċirkumvenzjoni kif ġie ddefinit fl-Artikolu 13(1) u 13(2) tar-Regolament bażiku. Il-produtturi li jixtiequ jiksbu eżenzjoni għandhom iressqu talba sostnuta kif dovut minn evidenza fil-limitu ta' żmien indikat fl-Artikolu 3(3) ta' dan ir-Regolament.

F.   REĠISTRAZZJONI

(20)

Skont l-Artikolu 14(5) tar-Regolament bażiku, l-importazzjonijiet tal-prodott investigat għandhom ikunu soġġetti għar-reġistrazzjoni sabiex ikun żgurat li, jekk l-investigazzjoni twassal għall-konklużjonijiet ta' ċirkomvenzjoni, ikun jista' jiġi impost ammont xieraq ta' dazji antidumping mid-data ta' impożizzjoni tar-reġistrazzjoni ta' tali importazzjonijiet ikkunsinjati mill-Malasja u mit-Tajwan.

G.   DIKJARAZZJONI DOGANALI

(21)

Statistika dwar moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) ta' spiss hija espressa f'Watt. Madankollu, ma teżistix unità supplimentari bħal din għal moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin tagħhom (jiġifieri ċelloli) speċifikati fin-Nomenklatura Magħquda stabbilita fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (5). Għalhekk huwa meħtieġ li jiġi stipulat li mhux biss il-piż f'kilogrammi jew tunnellati iżda wkoll in-numru ta' Watt għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat iridu jiddaħħlu fid-dikjarazzjoni għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa. In-numru ta' Watt ikun indikat għal kodiċi TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 u 8541409033.

H.   LIMITI TA' ŻMIEN

(22)

Sabiex ikun hemm amministrazzjoni tajba, għandhom jiġu ddikjarati l-limiti ta' żmien li fihom:

il-partijiet interessati jkunu jistgħu jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-eżistenza tagħhom, jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom bil-miktub u jressqu t-tweġibiet għall-kwestjonarju jew kull tagħrif ieħor li għandu jitqies matul l-investigazzjoni;

il-produtturi fil-Malasja u t-Tajwan jistgħu jitolbu eżenzjoni mir-reġistrazzjoni ta' importazzjonijiet jew miżuri;

il-partijiet interessati jistgħu jagħmlu talba bil-miktub biex jinstemgħu mill-Kummissjoni.

(23)

Ta' min jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-eżerċitar tal-biċċa l-kbira tad-drittijiet proċedurali stipulati fir-Regolament bażiku jiddependi mill-fatt li l-parti tgħarraf lill-Kummissjoni bl-eżistenza tagħha fil-limiti ta' żmien indikati fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.

I.   NUQQAS TA' KOOPERAZZJONI

(24)

Jekk jagħti l-każ li xi parti interessata tiċħad l-aċċess jew ma tipprovdix it-tagħrif meħtieġ fil-limiti ta' żmien, jew tfixkel b'mod sinifikattiv l-investigazzjoni, il-konklużjonijiet, sew jekk pożittivi kif ukoll jekk negattivi, ikunu jistgħu jintlaħqu fuq il-bażi tal-fatti disponibbli, f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku.

(25)

Fejn jinstab illi xi parti interessata tkun ipprovdiet tagħrif mhux minnu jew qarrieqi, tali tagħrif ma jitqiesx u jistgħu jintużaw il-fatti disponibbli.

(26)

Jekk parti interessata ma tikkooperax jew tikkoopera biss parzjalment, u s-sejbiet ikunu għalhekk imsejsa fuq il-fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, ir-riżultat jista' jkun anqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku kkooperat.

(27)

In-nuqqas li tingħata risposta kompjuterizzata ma jiġix ikkunsidrat bħala nuqqas ta' kooperazzjoni, dejjem jekk il-parti interessata turi li biex tippreżenta r-risposta kif mitlub ikun ifisser piż żejjed mhux raġonevoli jew spiża addizzjonali mhux raġonevoli. Il-parti interessata għandha tagħmel kuntatt mal-Kummissjoni immedjatament.

J.   SKEDA TAL-INVESTIGAZZJONI

(28)

L-investigazzjoni ser tintemm, skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament bażiku, fi żmien disa' xhur mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

K.   L-IPPROĊESSAR TA' DEJTA PERSONALI

(29)

Ta' min jinnota li kull dejta personali miġbura f'din l-investigazzjoni ser tiġi trattata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

L.   UFFIĊJAL TAS-SEDUTA

(30)

Il-partijiet interessati jistgħu jitolbu l-intervent tal-Uffiċjal tas-Seduta fi proċedimenti kummerċjali. L-Uffiċjal tas-Seduta jagħmilha ta' medjatur bejn il-partijiet interessati u s-servizzi ta' investigazzjoni tal-Kummissjoni. L-Uffiċjal tas-Seduta jeżamina t-talbiet għal aċċess għall-fajl, it-tilwim dwar il-kunfidenzjalità tad-dokumenti, it-talbiet għal estensjoni tal-limiti ta' żmien u t-talbiet minn partijiet terzi għal smigħ. L-Uffiċjal tas-Seduta jista' jorganizza seduta ta' smigħ ma' parti interessata individwali u jagħmilha ta' medjatur sabiex jiżgura li d-drittijiet tad-difiża tal-partijiet interessati jkunu qed jiġu eżerċitati b'mod sħiħ.

(31)

It-talba għal seduta ta' smigħ mal-Uffiċjal tas-Seduta għandha ssir bil-miktub u għandha tispeċifika r-raġunijiet għat-talba. Għal seduti ta' smigħ dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-fażi inizjali tal-investigazzjoni, it-talba trid titressaq fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Wara dan, it-talba għal smigħ trid titressaq fl-iskadenzi speċifiċi stipulati mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha mal-partijiet.

(32)

L-Uffiċjal tas-Seduta jipprovdi wkoll opportunitajiet biex issir seduta ta' smigħ li tinvolvi lill-partijiet u li tippermetti li jiġu ppreżentati fehmiet differenti u li jitressqu argumenti kuntrarji dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu, fost aspetti oħra, mal-eżistenza ta' modifika tal-konfigurazzjoni tal-kummerċ, ma' raġuni valida jew ġustifikazzjoni ekonomika (in-)suffiċjenti għal tali bidla, mal-imminar tal-effetti ta' rimedju tal-miżuri eżistenti, dumping fir-rigward tal-valur normali stabbilit qabel.

(33)

Għal aktar informazzjoni u għad-dettalji ta' kuntatt, il-partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġni elettroniċi tal-Uffiċjal tas-Seduta fuq is-sit elettroniku tad-DĠ Kummerċ: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B'dan qiegħda tinbeda investigazzjoni skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009, sabiex jiġi ddeterminat jekk l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' moduli jew pannelli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u ċelloli tat-tip użat f'moduli jew pannelli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin (iċ-ċelloli għandhom ħxuna li ma taqbiżx l-400 mikrometru), li bħalissa jaqgħu fi ħdan il-kodiċijiet tan-NM ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 and ex 8541 40 90 (TARIC codes 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) u li joriġinaw mill-Malasja u t-Tajwan, kemm jekk iddikjarat li joriġina mill-Malasja u kemm jekk le, humiex qed jiċċirkomvenzjonaw il-miżuri imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1238/2013.

L-investigazzjoni ma tikkonċernax l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta':

ċarġers solari li jikkonsistu f'inqas minn sitt ċelloli, huma portabbli u jfornu elettriku f'apparati jew jiċċarġjaw batteriji,

prodotti fotovoltajċi b'rita rqiqa,

prodotti fotovoltajċi tas-siliċju kristallin li huma integrati b'mod permanenti fi prodotti elettriċi, fejn il-funzjoni tal-prodotti elettriċi hija differenti mill-ġenerazzjoni tal-enerġija, u fejn dawn il-prodotti elettriċi jikkunsmaw l-elettriku ġġenerat miċ-ċellola/i fotovoltajka/ċi integrata/i tas-siliċju kristallin,

moduli jew pannelli b'vultaġġ ta' output li ma jaqbiżx 50 V DC u output ta' enerġija li ma jaqbiżx 50 W unikament għal użu dirett bħala ċarġers tal-batteriji f'sistemi bl-istess vultaġġ u karatteristiċi ta' enerġija.

Artikolu 2

L-awtoritajiet Doganali, skont l-Artikolu 13(3) u l-Artikolu 14(5) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009, jieħdu l-passi xierqa biex jirreġistraw l-importazzjonijiet fl-Unjoni identifikati fl-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament.

Ir-reġistrazzjoni tiskadi disa' xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni tista', permezz ta' regolament, titlob lill-awtoritajiet Doganali jwaqqfu r-reġistrazzjoni ta' importazzjonijiet lejn l-Unjoni ta' prodotti manifatturati minn produtturi li jkunu applikaw għal eżenzjoni mir-reġistrazzjoni u li jkunu nstabu li jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-għoti ta' eżenzjoni.

Meta dikjarazzjoni għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa hija ppreżentata fir-rigward tal-importazzjonijiet ta' dawk il-moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċijiet TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 u 8541409033, dawk il-kodiċijiet TARIC u n-numru ta' Watt tal-prodotti importati għandhom jitniżżlu fil-qasam rilevanti ta' dik id-dikjarazzjoni.

L-Istati Membri jinnotifikaw, fuq bażi ta' kull xahar, lill-Kummissjoni bin-numru ta' Watt għal kodiċijiet TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 u 8541409033.

Artikolu 3

1.   Il-kwestjonarji għandhom jintalbu mill-Kummissjoni fi żmien 15-il jum mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Sabiex l-osservazzjonijiet tagħhom jiġu kkunsidrati matul l-investigazzjoni, il-partijiet interessati jridu jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-eżistenza tagħhom billi jikkuntattjawha, jippreżentaw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u jressqu t-tweġibiet għall-kwestjonarju jew kull tagħrif ieħor fi żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm mhux speċifikat mod ieħor.

3.   Il-produtturi fil-Malasja u t-Tajwan li jitolbu eżenzjoni mir-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet jew mill-miżuri, għandhom iressqu talba sostnuta b'evidenza xierqa fl-istess limitu taż-żmien ta' 37 jum.

4.   Il-partijiet interessati jistgħu wkoll japplikaw sabiex jinstemgħu mill-Kummissjoni fl-istess limitu ta' żmien ta' 37 jum.

5.   L-użu tal-informazzjoni mibgħuta lill-Kummissjoni għall-fini tal-investigazzjonijiet għad-difiża tal-kummerċ li hija suġġetta għad-drittijiet tal-awtur tkun permessa mid-detenturi tad-drittijiet tal-awtur. Il-partijiet interessati, qabel ma jippreżentaw lill-Kummissjoni tagħrif u/jew dejta soġġetti għad-drittijiet tal-awtur ta' partijiet terzi, iridu jitolbu permess speċifiku lid-detentur tad-drittijiet li jippermetti b'mod espliċitu a) lill-Kummissjoni tuża t-tagħrif u d-dejta għall-iskop ta' dan il-proċediment tad-difiża tal-kummerċ, inkluż il-pubblikazzjoni tagħha f'il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b) tipprovdi t-tagħrif u/jew id-dejta lill-partijiet interessati għal din l-investigazzjoni.

6.   Il-preżentazzjonijiet kollha bil-miktub, inkluż it-tagħrif mitlub f'dan ir-Regolament, il-kwestjonarji mimlijin u l-korrispondenza pprovduta mill-partijiet interessati li għaliha jintalab trattament kunfidenzjali jiġu mmarkati “Limited (7) (Ristrett). Fejn jintalab trattament kunfidenzjali, il-partijiet interessati jridu juru raġuni tajba skont l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009.

7.   Il-partijiet interessati li jipprovdu tagħrif immarkat bħala “Ristrett” huma mitluba jipprovdu sommarji mhux kunfidenzjali ta' dan skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009, li jridu jiġu mmarkati “For inspection by interested parties” (“Għall-ispezzjoni mill-partijiet interessati”). Dawn is-sommarji jridu jkunu ddettaljati tant li jippermettu li l-qofol tat-tagħrif imressaq b'mod kunfidenzjali jinftiehem raġonevolment. Jekk parti interessata li tippreżenta informazzjoni kunfidenzjali ma tipprovdix taqsira mhux kunfidenzjali tagħha fil-format u l-kwalità mitluba, din l-informazzjoni tista' tiġi injorata, ħlief fejn il-partijiet interessati jistgħu juru li tali informazzjoni mhijiex suxxettibbli għal sommarju. F'ċirkostanzi eċċezzjonali bħal dawn, għandha tiġi mogħtija dikjarazzjoni tar-raġunijiet għaliex tali sommarju mhuwiex possibbli.

8.   Il-partijiet interessati huma mistiedna jressqu l-preżentazzjonijiet u t-talbiet kollha permezz tal-posta elettronika inklużi dokumenti skennjati ta' prokuri u ta' ċertifikazzjoni, bl-eċċezzjoni ta' tweġibiet voluminużi li għandhom jiġu mressqa fuq CD-ROM jew DVD bl-idejn jew permezz ta' ittra reġistrata. Meta jużaw il-posta elettronika, il-partijiet interessati jkunu qed jesprimu l-qbil tagħhom mar-regoli applikabbli għall-preżentazzjonijiet elettroniċi li jinsabu fid-dokument “CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” (korrispondenza mal-Kummissjoni Ewropea f'każijiet relatati mad-difiża tal-kummerċ) ippubblikat fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Il-partijiet interessati jridu jindikaw l-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefown u l-indirizz tal-posta elettronika validu tagħhom u għandhom jiżguraw li l-indirizz elettroniku pprovdut ikun indirizz elettroniku tan-negozju uffiċjali operattiv u ċċekkjat kuljum. Ladarba d-dettalji ta' kuntatt ikunu stabbiliti, il-Kummissjoni tikkomunika mal-partijiet interessati permezz tal-posta elettronika biss, sakemm ma jkunx hemm talba speċifika li d-dokumenti kollha mill-Kummissjoni jintbagħtu b'mezz ieħor ta' komunikazzjoni jew sakemm in-natura tad-dokument li għandu jintbagħat ma tkunx teħtieġ l-użu ta' posta rreġistrata. Għal aktar regoli u informazzjoni dwar il-korrispondenza mal-Kummissjoni inklużi l-prinċipji li japplikaw għas-sottomissjonijiet bil-posta elettronika, il-partijiet interessati għandhom jikkonsultaw l-istruzzjonijiet ta' komunikazzjoni mal-partijiet interessati msemmija hawn fuq.

9.   L-indirizz tal-Kummissjoni għall-korrispondenza:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Brussels

BELGIUM

Posta elettronika: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

Artikolu 4

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1238/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw jew li huma kkunsinjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (ĠU L 325, 5.12.2013, p. 1).

(3)  B'konformità mal-Artikolu 143 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali Komunitarju, il-persuni jitqiesu relatati biss jekk: (a) ikunu uffiċjali jew diretturi tan-negozji ta' xulxin; (b) ikunu legalment rikonoxxuti bħala sħab fin-negozju; (c) ikunu min jimpjega u impjegat; (d) kull persuna li direttament jew indirettament tippossjedi, tikkontrolla jew ikollha 5 % jew aktar tal-istokk tal-voti li fadal jew tal-ishma jew it-tnejn; (e) wieħed minnhom, direttament jew indirettament jikkontrolla lill-ieħor; (f) it-tnejn li huma huma direttament jew indirettament ikkontrollati minn terza persuna; (g) flimkien huma direttament jew indirettament jikkontrollaw terza persuna; jew (h) huma membri tal-istess familja. Persuni għandhom jitqiesu li jkunu membri tal-istess familja jekk ikollhom biss ir-relazzjonijiet li ġejjin bejniethom: (i) konjuġi, (ii) ġenituri u wild, (iii) aħwa (sew jekk tal-istess ġenituri jew aħwa minn ġenitur wieħed), (iv) nanniet u neputijiet, (v) ziju jew zija u neputi jew neputija, (vi) ġenituri jew ulied tar-rispett, (vii) aħwa tar-rispett. (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1). F'dan il-kuntest “persuna” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika.

(4)  Madankollu, anke jekk, skont kif jissemma hawn fuq, il-produtturi jkunu relatati ma' kumpaniji soġġetti għall-miżuri eżistenti, xorta waħda tkun tista' tingħata eżenzjoni jekk ma jkunx hemm evidenza li r-relazzjoni mal-kumpaniji soġġetti għall-miżuri eżistenti tkun ġiet stabbilita jew użata biex ikun hemm ċirkomvenzjoni ta' tali miżuri.

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(7)  Dokument “Ristrett” huwa dokument meqjus bħala kunfidenzjali skont l-Artikolu 19 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51) u l-Artikolu 6 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VI tal-GATT 1994 (Ftehim Antidumping). Huwa wkoll dokument protett skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).


29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/67


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/834

tas-28 ta' Mejju 2015

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-28 ta' Mejju 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/69


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/835

tal-11 ta' Mejju 2015

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt UE-EFTA dwar it-tranżitu komuni fir-rigward tal-adozzjoni ta' Deċiżjoni li temenda l-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta' tranżitu

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 207(4), flimkien mal-Artikolu 218(9), tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 15a tal-Konvenzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Repubblika tal-Iżlanda, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Renju tal-Iżvezja u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar proċedura komuni ta' tranżitu (1) (il-“Konvenzjoni”) jippermetti li pajjiż terz isir Parti Kontraenti għall-Konvenzjoni wara deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt stabbilit mill-Konvenzjoni biex jistieden lill-pajjiż.

(2)

L-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni jagħti s-setgħa lill-Kumitat Konġunt UE-EFTA biex permezz ta' deċiżjonijiet jirrakkomanda u jadotta emendi għall-Konvenzjoni u l-Appendiċijiet tagħha.

(3)

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja esprimiet formalment ix-xewqa li tingħaqad mas-sistema ta' tranżitu komuni.

(4)

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ssodisfat ir-rekwiżiti legali, strutturali u dawk tat-teknoloġija tal-informazzjoni meħtieġa, li huma prekundizzjonijiet għall-adeżjoni, u wara l-proċedura formali tal-adeżjoni, tista' taderixxi mal-Konvenzjoni.

(5)

Għat-tkabbir tas-sistema ta' tranżitu komuni hemm bżonn li jsiru emendi fil-Konvenzjoni li jikkonċernaw referenzi lingwistiċi ġodda fil-lingwa uffiċjali tal-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u l-adattamenti xierqa tad-dokumenti ta' garanzija.

(6)

L-emendi proposti ġew preżentati u diskussi fil-Grupp ta' Ħidma EU-EFTA dwar “tranżitu komuni” u “s-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija” u t-test ingħata approvazzjoni preliminarja.

(7)

Għaldaqstant il-pożizzjoni tal-Unjoni dwar l-emendi proposti għandha tibbaża fuq l-abbozz ta' Deċiżjoni mehmuż,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni fil-Kumitat Konġunt UE-EFTA dwar it-tranżitu komuni għandha tibbaża fuq l-abbozz ta' Deċiżjoni mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Fl-abbozz ta' Deċiżjoni jistgħu jsiru xi bidliet żgħar jekk ikunu qablu dwarhom ir-rappreżentanti tal-Unjoni fil-Kumitat Konġunt UE-EFTA.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2015.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Mejju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

J. DŪKLAVS


(1)  ĠU L 226, 13.8.1987, p. 2.


ABBOZZ

DEĊIŻJONI Nru …/2015 TAL-KUMITAT KONĠUNT UE-EFTA DWAR IT-TRANŻITU KOMUNI

ta' …

li temenda l-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta' tranżitu

IL-KUMITAT KONĠUNT UE-EFTA,

Wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-20 ta' Mejju 1987 dwar proċedura komuni ta' tranżitu (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 15(3)(a) tagħha,

Billi:

(1)

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja esprimiet ix-xewqa tagħha li taderixxi mal-Konvenzjoni tal-20 ta' Mejju 1987 dwar proċedura komuni ta' tranżitu (il-“Konvenzjoni”) u ġiet mistiedna tagħmel dan wara d-Deċiżjoni Nru …/2015 tal-… 2015 (*) mill-Kumitat Konġunt stabbilit mill-Konvenzjoni.

(2)

Għalhekk il-verżjonijiet fil-lingwa uffiċjali tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja tar-referenzi li jintużaw fil-Konvenzjoni għandhom jiddaħħlu fil-Konvenzjoni fl-ordni xierqa.

(3)

L-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni hija marbuta mad-data tal-adeżjoni tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja mal-Konvenzjoni.

(4)

Sabiex ikunu jistgħu jintużaw il-formoli ta' garanzija stampati skont il-kriterji fis-seħħ qabel id-data tal-adeżjoni tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja mal-Konvenzjoni, għandu jiġi stabbilit perjodu tranżitorju li matulu jkunu jistgħu jibqgħu jintużaw il-formoli stampati b'xi adattamenti.

(5)

Għaldaqstant il-Konvenzjoni għandha tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Appendiċi III tal-Konvenzjoni dwar proċedura komuni ta' tranżitu huwa emendat kif stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta' Lulju 2015.

2.   Il-formoli bbażati fuq il-formoli mudell fl-Annessi C1, C2, C3, C4, C5, C6 tal-Appendiċi III kif kienu fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 2012 jistgħu jibqgħu jintużaw, soġġetti għall-adattamenti ġeografiċi meħtieġa u għall-adattamenti li jikkonċernaw l-indirizz għal servizz jew l-aġent awtorizzat, sal-1 ta' Mejju 2016.

Magħmul fi Brussell, … 2015

Għall-Kumitat Konġunt UE-EFTA

Il-President


(1)  ĠU L 226, 13.8.1987, p. 2.

(*)  ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru ta' referenza u d-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni li tinsab fid-dok. ST08194/2015.


ANNESS

1.

Fl-Anness B1, fil-kaxxa 51 bejn il-Latvja u Malta jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) L-Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja”

.

2.

Fl-Anness B6, it-Titolu III jiġi emendat kif ġej:

2.1.

fl-ewwel parti tat-tabella “Validità limitata — 99200”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Ограничено важење”

.

2.2.

fit-tieni parti tat-tabella “Rinunzja — 99201”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Изземање”

.

2.3.

fit-tielet parti tat-tabella “Prova alternattiva — 99202”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Алтернативен доказ”

.

2.4.

fir-raba' parti tat-tabella “Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) — 99203”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)”

.

2.5.

fil-ħames parti tat-tabella “Ħruġ mill-… soġġett għar-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regolament/Direttiva/Deċiżjoni Nru… — 99204”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № …”

.

2.6.

fis-sitt parti tat-tabella “Tneħħija tal-itinerarju preskitt — 99205”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Изземање од пропишан правец на движење”

.

2.7.

fis-seba' parti tat-tabella “Awtorizzat li jibgħat — 99206”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Овластен испраќач”

.

2.8.

fit-tmien parti tat-tabella “Firma mhux meħtieġa — 99207”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Изземање од потпис”

.

2.9.

fid-disa' parti tat-tabella “MHUX PERMESS GARANZIJA KOMPRENSIVA — 99208”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА”

.

2.10.

fl-għaxar parti tat-tabella “UŻU MHUX RISTRETT — 99209”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ”

.

2.11.

fil-ħdax-il parti tat-tabella “Maħruġ b'mod retrospettiv — 99210”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Дополнително издадено”

.

2.12.

fit-tnax-il parti tat-tabella “Diversi — 99211”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Различни”

.

2.13.

fit-tlettax-il parti tat-tabella “Bil-kwantità — 99212”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Рефус”

.

2.14.

fl-erbatax-il parti tat-tabella “Konsenjatur — 99213”, qabel MT jiżdied l-inċiż li ġej:

“MK (*) Испраќач

.

3.

L-Anness C1 jinbidel b'dan li ġej:

“ANNESS C1

Proċedura Ta' Tranżitu Komuni/Komunitarju

Dokument Ta' Garanzija

Garanzija Individwali

I.   Impenn mill-garanti

1.

Is-sottoskritt (1) … residenti f'dan l-indirizz (2) … hawn konġuntament u separatament jiggarantixxi, fl-uffiċċju tal-garanzija ta' … sa ammont massimu ta' … favur l-Unjoni Ewropea (li tinkludi r-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika tal-Kroazja, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Renju tan-Netherlands, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Iżvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq) u r-Repubblika tal-Iżlanda, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Renju tan-Norveġja, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Repubblika tat-Turkija, il-Prinċipat ta' Andorra u r-Repubblika ta' San Marino (3), kull ammont ta' kapital, obbligazzjonijiet, spejjeż u inċidentali ulterjuri — iżda mhux multi — li għalihom il-prinċipal (4) … hu jew jista' jsir responsabbli għall-pajjiżi hawn fuq imsemmija għad-dejn fil-forma ta' dazju u spejjeż oħra applikabbli għall-oġġetti deskritti hawn taħt imqiegħda fil-proċedura ta' tranżitu komuni jew ta' tranżitu Komunitarju mill-uffiċċju tat-tluq ta' … lejn l-uffiċċju tad-destinazzjoni ….

Deskrizzjoni tal-merkanzija: …

2.

Is-sottoskritt jimpenja ruħu li mal-ewwel applikazzjoni bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi msemmija fil-punt 1 u mingħajr ma jkun jista' jipposponi l-ħlas lil hinn mill-perjodu ta' 30 jum mid-data tal-applikazzjoni, iħallas l-ammonti mitluba sakemm hu jew xi persuna oħra kkonċernata ma tistabilixxix, qabel l-għeluq ta' dak il-perjodu, għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet kompetenti, li l-proċedura tkun intemmet.

Fuq it-talba tas-sottoskritt u għal raġunijiet meqjusa validi, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipposponu l-ħlas lil hinn mill-perjodu ta' 30 jum mid-data tal-applikazzjoni li matulu jkun obbligat iħallas l-ammonti mitluba. L-ispejjeż imġarrba minħabba l-għoti tal-perjodu addizzjonali, b'mod partikulari xi mgħax, għandhom jiġu kkalkulati b'tali mod li l-ammont ikun bħal dak imħallas f'ċirkustanzi simili fis-suq monetarju jew fis-suq finanzjarju tal-pajjiż ikkonċernat.

3.

Dan l-impenn għandu jibda jgħodd minn meta jaċċettah l-uffiċċju tal-garanzija. Is-sottoskritt jibqa' responsabbli għall-ħlas ta' kull dejn li jsir waqt operazzjonijiet ta' tranżitu komuni jew Komunitarju koperti b'dan l-impenn u mibdijin qabel tidħol fis-seħħ xi revoka jew kanċellazzjoni tal-garanzija, anki jekk it-talba għall-ħlas issir wara dik id-data.

4.

Għall-finijiet ta' dan l-impenn, is-sottoskritt jagħti l-indirizz tiegħu għal servizz (5) f'kull wieħed mill-pajjiżi l-oħra msemmija fil-paragrafu 1 bħala:

Il-pajjiż

Il-kunjom u l-isem, jew isem l-impriża, u l-indirizz sħiħ

 

 

Is-sottoskritt jirrikonoxxi li kull korrispondenza u avviż u kull formalità jew proċedura marbuta ma' dan l-impenn indirizzat lil wieħed mill-indirizzi għal servizz tiegħu jew magħmul bil-miktub f'wieħed minnhom, għandhom jiġu aċċettati bħala li twasslulu kif meħtieġ.

Is-sottoskritt jirrikonoxxi l-ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-postijiet fejn għandu indirizz għal servizz.

Is-sottoskritt jimpenja ruħu li ma jibdilx l-indirizzi tiegħu għal servizz jew, jekk ikollu jibdel xi wieħed jew aktar minn dawk l-indirizzi, javża lill-uffiċċju tal-garanzija bil-quddiem.

Magħmul fi …, nhar il-…

(Firma) (6)

II.   L-aċċettazzjoni mill-uffiċċju tal-garanzija

L-uffiċċju tal-garanzija …

L-impenn tal-garanti aċċettat nhar il- … sabiex ikopri l-operazzjoni ta' tranżitu komuni/Komunitarju effettwata bid-dikjarazzjoni ta' tranżitu Nru … ta' … (7).

(Timbru u firma)”

4.

L-Anness C2 jinbidel b'dan li ġej:

“ANNESS C2

Proċedura ta' Tranżitu Komuni/Komunitarju

Dokument ta' Garanzija

Garanzija Individwali fil-Forma ta' Vawċers

I.   Impenn mill-garanti

1.

Is-sottoskritt (8) … residenti f'dan l-indirizz (9) … hawn konġuntament u separatament jiggarantixxi, fl-uffiċċju tal-garanzija ta' … favur l-Unjoni Ewropea (li tinkludi r-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika tal-Kroazja, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Renju tan-Netherlands, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Iżvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq) u r-Repubblika tal-Iżlanda, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Renju tan-Norveġja, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Repubblika tat-Turkija, il-Prinċipat ta' Andorra u r-Repubblika ta' San Marino (10), kull ammont ta' kapital, obbligazzjonijiet, spejjeż u inċidentali ulterjuri — iżda mhux multi — li għalihom il-prinċipal hu jew jista' jsir responsabbli għall-Istati hawn fuq imsemmija għad-dejn fil-forma ta' dazju u spejjeż oħra applikabbli għall-oġġetti mqiegħda fil-proċedura ta' tranżitu komuni jew ta' tranżitu Komunitarju li fir-rigward tagħhom is-sottoskritt intrabat li joħroġ vawċers ta' garanzija individwali sa massimu ta' EUR 7 000 għal kull vawċer.

2.

Is-sottoskritt jimpenja ruħu li mal-ewwel applikazzjoni bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi msemmija fil-punt 1 u mingħajr ma jkun jista' jipposponi l-ħlas lil hinn mill-perjodu ta' 30 jum mid-data tal-applikazzjoni, iħallas l-ammonti mitluba sa EUR 7 000 għal kull vawċer ta' garanzija individwali, sakemm hu jew xi persuna oħra kkonċernata ma tistabilixxix, qabel l-għeluq ta' dak il-perjodu, għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet kompetenti, li l-proċedura tkun intemmet.

Fuq it-talba tas-sottoskritt u għal raġunijiet meqjusa validi, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipposponu l-ħlas lil hinn mill-perjodu ta' 30 jum mid-data tal-applikazzjoni li matulu jkun obbligat iħallas l-ammonti mitluba. L-ispejjeż imġarrba minħabba l-għoti tal-perjodu addizzjonali, b'mod partikulari xi mgħax, għandhom jiġu kkalkulati b'tali mod li l-ammont ikun bħal dak imħallas f'ċirkustanzi simili fis-suq monetarju jew fis-suq finanzjarju tal-pajjiż ikkonċernat.

3.

Dan l-impenn għandu jibda jgħodd minn meta jaċċettah l-uffiċċju tal-garanzija. Is-sottoskritt jibqa' responsabbli għall-ħlas ta' kull dejn li jsir waqt operazzjonijiet ta' tranżitu komuni jew Komunitarju koperti b'dan l-impenn u mibdijin qabel tidħol fis-seħħ xi revoka jew kanċellazzjoni tal-garanzija, anki jekk it-talba għall-ħlas issir wara dik id-data.

4.

Għall-finijiet ta' dan l-impenn, is-sottoskritt jagħti l-indirizz tiegħu għal servizz (11) f'kull wieħed mill-pajjiżi l-oħra msemmija fil-paragrafu 1 bħala:

Il-pajjiż

Il-kunjom u l-isem, jew isem l-impriża, u l-indirizz sħiħ

 

 

Is-sottoskritt jirrikonoxxi li kull korrispondenza u avviż u kull formalità jew proċedura marbuta ma' dan l-impenn indirizzat lil wieħed mill-indirizzi għal servizz tiegħu jew magħmul bil-miktub f'wieħed minnhom, għandhom jiġu aċċettati bħala li twasslulu kif meħtieġ.

Is-sottoskritt jirrikonoxxi l-ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-postijiet fejn għandu indirizz għal servizz.

Is-sottoskritt jimpenja ruħu li ma jibdilx l-indirizzi tiegħu għal servizz jew, jekk ikollu jibdel xi wieħed jew aktar minn dawk l-indirizzi, javża lill-uffiċċju tal-garanzija bil-quddiem.

Magħmul fi …, nhar il-…

(Firma) (12)

II.   L-aċċettazzjoni mill-uffiċċju tal-garanzija

L-uffiċċju tal-garanzija

L-impenn tal-garanti aċċettat nhar il-

(Timbru u firma)”

5.

L-Anness C4 jinbidel b'dan li ġej:

“ANNESS C4

Proċedura ta' Tranżitu Komuni/Komunitarju

Dokument ta' Garanzija

Garanzija Komprensiva

I.   Impenn mill-garanti

1.

Is-sottoskritt (13)… residenti f'dan l-indirizz (14)… hawn konġuntament u separatament jiggarantixxi, fl-uffiċċju tal-garanzija ta' … sa ammont massimu ta' … jiġifieri 100/50/30 % (15) tal-ammont ta' referenza, favur l-Unjoni Ewropea (li tinkludi r-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika tal-Kroazja, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Renju tan-Netherlands, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Iżvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq) u r-Repubblika tal-Iżlanda, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Renju tan-Norveġja, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Repubblika tat-Turkija, il-Prinċipat ta' Andorra u r-Repubblika ta' San Marino (16), kull ammont ta' kapital, obbligazzjonijiet, spejjeż u inċidentali ulterjuri — iżda mhux multi — li għalihom il-prinċipal (17) … hu jew jista' jsir responsabbli għall-pajjiżi hawn fuq imsemmija għad-dejn fil-forma ta' dazju u spejjeż oħra applikabbli għall-oġġetti mqiegħda fil-proċedura ta' tranżitu komuni jew ta' tranżitu Komunitarju.

2.

Is-sottoskritt jimpenja ruħu li mal-ewwel applikazzjoni bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi msemmija fil-punt 1 u mingħajr ma jkun jista' jipposponi l-ħlas lil hinn mill-perjodu ta' 30 jum mid-data tal-applikazzjoni, iħallas l-ammonti mitluba sa mhux aktar mill-ammonti massimi msemmija hawn fuq, sakemm hu jew xi persuna oħra kkonċernata ma tistabilixxix, qabel l-għeluq ta' dak il-perjodu, għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet kompetenti, li l-proċedura tkun intemmet.

Fuq it-talba tas-sottoskritt u għal raġunijiet meqjusa validi, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipposponu l-ħlas lil hinn mill-perjodu ta' 30 jum mid-data tal-applikazzjoni li matulu jkun obbligat iħallas l-ammonti mitluba. L-ispejjeż imġarrba minħabba l-għoti tal-perjodu addizzjonali, b'mod partikulari xi mgħax, għandhom jiġu kkalkulati b'tali mod li l-ammont ikun bħal dak imħallas f'ċirkustanzi simili fis-suq monetarju jew fis-suq finanzjarju tal-pajjiż ikkonċernat.

L-ammont ma jistax jitnaqqas b'xi ammonti li jkunu diġà tħallsu skont it-termini ta' dan l-impenn, sakemm is-sottoskritt ma jintalabx iħallas dejn maħluq waqt operazzjoni ta' tranżitu komuni jew Komunitarju li tkun bdiet qabel tkun waslet it-talba preċedenti għall-ħlas jew sa 30 jum wara.

3.

Dan l-impenn għandu jibda jgħodd minn meta jaċċettah l-uffiċċju tal-garanzija. Is-sottoskritt jibqa' responsabbli għall-ħlas ta' kull dejn li jsir waqt operazzjonijiet ta' tranżitu komuni jew Komunitarju koperti b'dan l-impenn u mibdijin qabel tidħol fis-seħħ xi revoka jew kanċellazzjoni tal-garanzija, anki jekk it-talba għall-ħlas issir wara dik id-data.

4.

Għall-finijiet ta' dan l-impenn, is-sottoskritt jagħti l-indirizz tiegħu għal servizz (18) f'kull wieħed mill-pajjiżi l-oħra msemmija fil-paragrafu 1 bħala:

Il-pajjiż

Il-kunjom u l-isem, jew isem l-impriża, u l-indirizz sħiħ

 

 

Is-sottoskritt jirrikonoxxi li kull korrispondenza u avviż u kull formalità jew proċedura marbuta ma' dan l-impenn indirizzat lil wieħed mill-indirizzi għal servizz tiegħu jew magħmul bil-miktub f'wieħed minnhom, għandhom jiġu aċċettati bħala li twasslulu kif meħtieġ.

Is-sottoskritt jirrikonoxxi l-ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-postijiet fejn għandu indirizz għal servizz.

Is-sottoskritt jimpenja ruħu li ma jibdilx l-indirizzi tiegħu għal servizz jew, jekk ikollu jibdel xi wieħed jew aktar minn dawk l-indirizzi, javża lill-uffiċċju tal-garanzija bil-quddiem.

Magħmul fi …, nhar il-…

(Firma) (19)

II.   L-aċċettazzjoni mill-uffiċċju tal-garanzija

L-uffiċċju tal-garanzija

L-impenn tal-garanti aċċettat nhar il-

(Timbru u firma)”

6.

Fil-kaxxa 7 tal-Anness C5, bejn il-kliem “l-Iżlanda” u “in-Norveġja” jiddaħħlu l-kliem “l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja”.

7.

Fil-kaxxa 6 tal-Anness C6, bejn il-kliem “l-Iżlanda” u “in-Norveġja” jiddaħħlu l-kliem “l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja”.


(1)  Il-kunjom u isem, jew isem l-impriża.

(2)  L-indirizz sħiħ.

(3)  Ħassar l-isem tal-Parti/Partijiet Kontraenti jew tal-Istati (Andorra jew San Marino) li t-territorju tagħhom ma jiġix tranżitat. Ir-referenzi għall-Prinċipat ta' Andorra u għar-Repubblika ta' San Marino japplikaw biss għal operazzjonijiet ta' tranżitu Komunitarju.

(4)  Il-kunjom u isem, jew isem l-impriża.

(5)  Jekk fil-liġi tal-pajjiż m'hemm l-ebda dispożizzjoni għal indirizz għal servizz, il-garanti għandu jaħtar aġent awtorizzat f'dan il-pajjiż biex jirċievi kull komunikazzjoni indirizzata lilu u r-rikonoxximent fit-tieni subparagrafu u l-impenn fir-raba' subparagrafu tal-paragrafu 4 iridu jkunu korrispondenti. Il-qrati tal-pajjiżi li fihom jinsabu l-indirizzi għal servizz tal-garanti jew tal-aġenti tiegħu għandu jkollhom ġuriżdizzjoni fi kwistjonijiet rigward din il-garanzija.

(6)  Qabel jiffirma d-dokument, il-firmatarju tad-dokument għandu jikteb b'idejh ‘Garanzija għal ammont ta'…’ u l-ammont irid jitniżżel bl-ittri.

(7)  Din għandha timtela mill-uffiċċju tal-garanzija

(8)  Il-kunjom u isem, jew isem l-impriża.

(9)  L-indirizz sħiħ.

(10)  Għal operazzjonijiet ta' tranżitu Komunitarju biss.

(11)  Jekk fil-liġi tal-pajjiż m'hemm l-ebda dispożizzjoni għal indirizz għal servizz, il-garanti għandu jaħtar aġent awtorizzat f'dan il-pajjiż biex jirċievi kull komunikazzjoni indirizzata lilu u r-rikonoxximent fit-tieni subparagrafu u l-impenn fir-raba' subparagrafu tal-paragrafu 4 iridu jkunu korrispondenti. Il-qrati tal-pajjiżi li fihom jinsabu l-indirizzi għal servizz tal-garanti jew tal-aġenti tiegħu għandu jkollhom ġuriżdizzjoni fi kwistjonijiet rigward din il-garanzija.

(12)  Qabel jiffirma, il-firmatarju għandu jikteb b'idejh dan li ġej: ‘Garanzija’

(13)  Il-kunjom u isem, jew isem l-impriża.

(14)  L-indirizz sħiħ.

(15)  Ħassar dak li ma japplikax.

(16)  Ħassar isem il-Parti/Partijiet Kontraenti jew l-Istati (Andorra jew San Marino) li t-territorju tagħhom ma jiġix tranżitat. Ir-referenzi għall-Prinċipat ta' Andorra u għar-Repubblika ta' San Marino japplikaw biss għal operazzjonijiet ta' tranżitu Komunitarju.

(17)  Il-kunjom u isem, jew isem l-impriża.

(18)  Jekk fil-liġi tal-pajjiż m'hemm l-ebda dispożizzjoni għal indirizz għal servizz, il-garanti għandu jaħtar aġent awtorizzat f'dan il-pajjiż biex jirċievi kull komunikazzjoni indirizzata lilu u r-rikonoxximent fit-tieni subparagrafu u l-impenn fir-raba' subparagrafu tal-paragrafu 4 iridu jkunu korrispondenti. Il-qrati tal-pajjiżi li fihom jinsabu l-indirizzi għal servizz tal-garanti jew tal-aġenti tiegħu għandu jkollhom ġuriżdizzjoni fi kwistjonijiet rigward din il-garanzija.

(19)  Qabel jiffirma, il-firmatarju għandu jikteb b'idejh dan li ġej: ‘Garanzija għall-ammont ta'…’ bl-ammont miktub sħiħ.


29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/78


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/836

tal-11 ta' Mejju 2015

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea dwar l-adozzjoni ta' Deċiżjoni mill-Kumitat Konġunt UE-EFTA dwar it-tranżitu komuni u Deċiżjoni mill-Kumitat Konġunt UE-EFTA dwar is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija fir-rigward ta' stediniet lill-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja biex taderixxi mal-Konvenzjoni dwar proċedura ta' tranżitu komuni u l-Konvenzjoni dwar is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 207(4), flimkien mal-Artikolu 218(9), tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 15(3) tal-Konvenzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Repubblika tal-Iżlanda, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Renju tal-Iżvezja u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar proċedura ta' tranżitu komuni (1) (il-“Konvenzjoni dwar proċedura ta' tranżitu komuni”) jagħti s-setgħa lill-Kumitat Konġunt stabbilit minn dik il-Konvenzjoni biex, permezz ta' deċiżjoni, jadotta stediniet lil pajjiżi terzi fis-sens tal-Artikolu 3(1)(c) biex jaderixxu ma' dik il-Konvenzjoni f'konformità mal-Artikolu 15a.

(2)

L-Artikolu 11(3) tal-Konvenzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Repubblika tal-Iżlanda, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Renju tal-Iżvezja u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija (2) (il-“Konvenzjoni dwar is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija”) jagħti s-setgħa lill-Kumitat Konġunt stabbilit minn dik il-Konvenzjoni biex, permezz ta' deċiżjoni, jadotta stediniet lil pajjiżi terzi fis-sens tal-Artikolu 1(2) biex jaderixxu ma' dik il-Konvenzjoni f'konformità mal-Artikolu 11a.

(3)

Jixraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fi ħdan dawk il-Kumitati Konġunti fir-rigward ta' deċiżjonijiet biex tiġi mistiedna l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja biex taderixxi ma' dawk il-Konvenzjonijiet.

(4)

Għaldaqstant il-pożizzjoni tal-Unjoni fi ħdan dawk il-Kumitati Konġunti għandha tibbaża fuq l-abbozzi ta' Deċiżjonijiet mehmużin,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Kumitat Konġunt UE-EFTA dwar it-tranżitu komuni fir-rigward ta' stedina lill-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja biex taderixxi mal-Konvenzjoni dwar proċedura ta' tranżitu komuni għandha tibbaża fuq l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' dak il-Kumitat Konġunt mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Kumitat Konġunt UE-EFTA dwar is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija fir-rigward ta' stedina lill-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja biex taderixxi mal-Konvenzjoni dwar is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija għandha tibbaża fuq l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' dak il-Kumitat Konġunt mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Ladarba l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja tkun issodisfat il-kondizzjonijiet tekniċi għall-adeżjoni, ir-rappreżentant tal-UE fil-Kumitati Konġunti msemmija fl-Artikolu 1 u fl-Artikolu 2 rispettivament għandu jipproponi d-deċiżjonijiet li tiġi mistiedna l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja biex taderixxi mal-Konvenzjonijiet u jivvota fuq dawn id-deċiżjonijiet f'konformità mal-Artikolu 1 u mal-Artikolu 2 ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2015.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Mejju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

J. DŪKLAVS


(1)  ĠU L 226, 13.8.1987, p. 2.

(2)  ĠU L 134, 22.5.1987, p. 2.


ANNESS I

ABBOZZ

DEĊIŻJONI Nru …/2015 TAL-KUMITAT KONĠUNT UE-EFTA DWAR IT-TRANŻITU KOMUNI

ta' …

dwar stedina lill-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja biex taderixxi mal-Konvenzjoni dwar proċedura ta' tranżitu komuni

IL-KUMITAT KONĠUNT UE-EFTA,

Wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-20 ta' Mejju 1987 dwar proċedura ta' tranżitu komuni (1) (“il-Konvenzjoni”), u b'mod partikolari l-Artikolu 15(3)(e) tagħha,

Billi:

(1)

Il-promozzjoni tal-kummerċ mal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja tkun faċilitata permezz ta' proċedura ta' tranżitu komuni għall-merkanzija trasportata bejn l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u l-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika tal-Iżlanda, ir-Renju tan-Norveġja, il-Konfederazzjoni Żvizzera u r-Repubblika tat-Turkija.

(2)

Sabiex issir tali proċedura, jixraq li l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja tkun mistiedna taderixxi mal-Konvenzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

F'konformità mal-Artikolu 15a tal-Konvenzjoni dwar proċedura ta' tranżitu komuni, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja għandha tkun mistiedna taderixxi mal-Konvenzjoni mill-1 ta' Lulju 2015.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi …,

Għall-Kumitat Konġunt UE-EFTA

Il-President


(1)  ĠU L 226, 13.8.1987, p. 2.


ANNESS II

ABBOZZ

DEĊIŻJONI Nru …/2015 TAL-KUMITAT KONĠUNT UE-EFTA DWAR IS-SIMPLIFIKAZZJONI TAL-FORMALITAJIET FIL-KUMMERĊ TAL-MERKANZIJA

ta' …

dwar stedina lill-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja biex taderixxi mal-Konvenzjoni dwar is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija

IL-KUMITAT KONĠUNT UE-EFTA,

Wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-20 ta' Mejju 1987 dwar is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija (1) (“il-Konvenzjoni”), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(3) tagħha,

Billi:

(1)

L-iskambju tal-merkanzija mal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja jkun faċilitat bis-simplifikazzjoni tal-formalitajiet li jaffettwaw il-kummerċ tal-merkanzija trasportata bejn l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u l-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika tal-Iżlanda, ir-Renju tan-Norveġja, il-Konfederazzjoni Żvizzera u r-Repubblika tat-Turkija.

(2)

Sabiex issir tali faċilitazzjoni, jixraq li l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja tkun mistiedna taderixxi mal-Konvenzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

F'konformità mal-Artikolu 11a tal-Konvenzjoni dwar is-simplifikazzjoni tal-formalitajiet fil-kummerċ tal-merkanzija, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja għandha tkun mistiedna taderixxi mal-Konvenzjoni mill-1 ta' Lulju 2015.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi …,

Għall-Kumitat Konġunt UE-EFTA

Il-President


(1)  ĠU L 134, 22.5.1987, p. 2.


29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/82


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2015/837

tat-28 ta' Mejju 2015

li temenda d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fil-31 ta' Mejju 2013, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2013/255/PESK (1).

(2)

Fit-28 ta' Mejju 2014, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2014/309/PESK (2), li testendi l-miżuri restrittivi li jinsabu fid-Deċiżjoni 2013/255/PESK sal-1 ta' Ġunju 2015.

(3)

Abbażi ta' rieżami tad-Deċiżjoni 2013/255/PESK, il-miżuri restrittivi għandhom jiġu estiżi sal-1 ta' Ġunju 2016.

(4)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni, persuna waħda għandha tiżdied mal-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi soġġetti għal miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness I għad-Deċizjoni 2013/255/PESK.

(5)

Persuna waħda ma għandhiex tibqa' tinżamm fuq il-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi soġġetti għal miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness I għad-Deċiżjoni 2013/255/PESK.

(6)

L-informazzjoni marbuta ma' ċerti persuni elenkati fit-Taqsima A tal-Anness I għad-Deċiżjoni 2013/255/PESK għandha tiġi aġġornata.

(7)

B'segwitu għas-sentenzi tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta' Lulju 2014 fil-kawżi konġunti T-329/12 u T-74/13, Mazen Al-Tabbaa vs Il-Kunsill (3), u s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta' Frar 2015 fil-kawża T-652/11, Bassam Sabbagh vs. Il-Kunsill (3), Mazen Al-Tabbaa u Bassam Sabbagh mhumiex inklużi fuq il-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi soġġetti għal miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness I għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/255/PESK.

(8)

Minbarra dan, fit-12 ta' Frar 2015, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta r-Riżoluzzjoni 2199 (2015), li l-paragrafu 17 tagħha jipprojbixxi l-kummerċ ta' proprjetà kulturali Sirjani u oġġetti oħra ta' importanza arkeoloġika, storika, kulturali, ta' rarità xjentifika u reliġjuża li tneħħew illegalment mis-Sirja mill-15 ta' Marzu 2011.

(9)

Id-Deċiżjoni 2013/255/PESK għalhekk għandha tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2013/255/PESK hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 13a huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 13a

Għandhom ikunu projbiti l-importazzjoni, l-esportazzjoni, it-trasferiment jew in-negozjar fil-proprjetà kulturali u oġġetti oħra ta' importanza arkeoloġika, storika, kulturali, ta' rarità xjentifika, u reliġjuża, li jkunu tneħħew illegalment mis-Sirja, jew jeżisti suspett raġonevoli li tneħħew illegalment mis-Sirja, fi jew wara l-15 ta' Marzu 2011. Il-projbizzjoni m'għandhiex tapplika jekk jintwera li l-oġġetti kulturali qed jiġu ritornati b'sikurezza lis-sidien leġittimi tagħhom fis-Sirja.

L-Unjoni għandha tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tiddetermina l-oġġetti rilevanti li għandhom ikunu koperti b'dan l-Artikolu.”

.

(2)

L-Artikolu 34 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 34

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-1 ta' Ġunju 2016. Hija għandha tinżamm taħt reviżjoni kostanti. Tista' tiġġedded, jew tiġi emendata kif adatt, jekk il-Kunsill iqis li l-objettivi tagħha ma jkunux intlaħqu.”

.

Artikolu 2

L-Anness I għad-Deċiżjoni 2013/255/PESK huwa emendat kif jidher fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

E. RINKĒVIČS


(1)  Id-Deċiżjoni 2013/255/PESK tal-31 ta' Mejju 2013 dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (ĠU L 147, 1.6.2013, p. 14).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/309/PESK tat-28 ta' Mejju 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (ĠU L 160, 29.5.2014, p. 37).

(3)  Għadha mhijiex ippubblikata.


ANNESS

I.

Il-persuna li ġejja hija miżjuda mal-lista ta' persuni li tinsab fit-Taqsima A tal-Anness I għad-Deċiżjoni 2013/255/PESK:

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

206.

Il-Ġeneral Muhamad (

Image

) (magħruf ukoll bħala Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (magħruf ukoll bħala Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Imwieled fil-Provinċja ta' Jableh/Lattakia.

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana (SMI), Fergħa 293 (Affarijiet Interni), minn April 2015. Responsabbli għar-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili f'Damasku/fil-kampanja ta' Damasku.

Eks Viċi Kap tas-Sigurtà Politika (2012), Uffiċjal tal-Gwardja Repubblikana Sirjana u Viċi-Direttur tad-Direttorat għas-Sigurtà Politika. Kap tal-Pulizija Militari, Membru tal-Uffiċċju tas-Sigurtà Nazzjonali.

29.5.2015

II.

L-entrata li tikkonċerna l-persuna li ġejja hija mħassra mil-lista ta' persuni li tinsab fit-Taqsima A tal-Anness I għad-Deċiżjoni 2013/255/PESK:

Nru 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

L-entrati li jikkonċernaw il-persuni elenkati hawn taħt, kif hemm fit-Taqsima A tal-Anness I għad-Deċiżjoni 2013/255/PESK, huma sostitwiti bl-entrati li ġejjin:

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (magħruf ukoll bħala Mamlouk)

Data tat-twelid: 19 ta' Frar 1946;

Post tat-twelid: Damasku;

Passaport diplomatiku Nru 983

Kap tal-Uffiċċju tas-Sigurtà Nazzjonali. Eks Kap tad-Direttorat tal-Intelligence Sirjana (GID) involut fil-vjolenza kontra d-dimostranti.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (magħruf ukoll bħala Mohammed Dib Zeitoun; magħruf ukoll bħala Mohamed Dib Zeitun)

Data tat-twelid: 20 ta' Mejju 1951;

Post tat-twelid: Damasku;

Passaport diplomatiku Nru D000001300

Kap tad-Direttorat tas-Sigurtà Ġenerali; involut fil-vjolenza kontra d-dimostranti.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (magħruf ukoll bħala Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (magħruf ukoll bħala Al Char', Al Shara', Al Shara)

Data tat-twelid: 10 ta' Diċembru 1938

Eks Viċi President tas-Sirja; involut fil-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili

23.5.2011

37.

Brigadier Ġeneral Rafiq (

Image

) (magħruf ukoll bħala Rafeeq) Shahadah (

Image

) (magħruf ukoll bħala Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana (SMI) Fergħa 293 (Affarijiet Interni) f'Damasku. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili f'Damasku. Konsulent għall-President Bashar Al-Assad għal kwistjonijiet strateġiċi u ta' intelligence militari.

23.8.2011

42.

Brigadier Ġeneral Nawful (

Image

) (magħruf ukoll bħala Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (magħruf ukoll bħala Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Kap tal-Fergħa tal-Intelligence Militari Sirjana (SMI) ta' Idlib. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili fil-provinċja ta' Idlib.

23.8.2011

44.

Brigadier Ġeneral Muhammed (

Image

) (magħruf ukoll bħala Muhamad) Zamrini (

Image

) (magħruf ukoll bħala Zamreni)

 

Kap ta' Fergħa għall-Intelligence Militari Sirjana (SMI) f'Homs. Involut direttament fir-repressjoni u l-vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili f'Homs.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (magħruf ukoll bħala André Mayard)

Data tat-twelid: 15 ta' Mejju 1955

Post tat-twelid: Bassir

Adib Mayaleh huwa responsabbli għall-għoti ta' appoġġ ekonomiku u finanzjarju lir-reġim Sirjan permezz tal-funzjoni tiegħu bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali tas-Sirja.

15.5.2012

55.

Kurunell Lu'ai (

Image

) (magħruf ukoll bħala Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana, Fergħa ta' Dara'a. Responsabbli għall-vjolenza kontra d-dimostranti f'Dara'a.

14.11.2011

80.

Brigadier Nazih (

Image

) (magħruf ukoll bħala Nazeeh) Hassun (

Image

) (magħruf ukoll bħala Hassoun)

 

Kap tal-Intelligence Militari Sirjana tal-Fergħa tal-Kampanja ta' Damasku/Rif Dimashq, eks Intelligence tal-Forza tal-Ajru Sirjana. Uffiċjal militari involut fil-vjolenza f'Homs.

1.12.2011

137

Brigadier Ġeneral Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (magħruf ukoll bħala Maala, Maale, Ma'la)

 

Kap tal-Fergħa 285 (Damasku) tad-Direttorat tal-Intelligence Ġenerali (minflok Brig. Ġen. Hussam Fendi fi tmiem l-2011). Responsabbli għat-tortura ta' avversarji detenuti.

24.7.2012


29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/86


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/838

tat-28 ta' Mejju 2015

li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/909/UE billi testendi l-perijodu ta' applikazzjoni tal-miżuri protettivi f'dak li għandu x'jaqsam mal-koleotteru tal-ġabsala fl-Italja

(notifikata bid-dokument C(2015) 3558)

(It-test bit-Taljan biss huwa awtentiku)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar, veterinarju u żootekniku, applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni 2014/909/UE (3) stabbiliet ċerti miżuri protettivi wara notifika mill-Italja fil-11 ta' Settembru 2014 dwar il-preżenza tal-koleotteru tal-ġabsala (Aethina tumida) fir-reġjuni tal-Kalabrija u ta' Sqallija.

(2)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/909/UE tapplika sal-31 ta' Mejju 2015. Madankollu, peress li l-ispezzjonijiet u l-investigazzjonijiet epidemjoloġiċi kif speċifikat fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/909/UE, kif ukoll is-sorveljanza attiva rigward il-preżenza tal-koleotteru tal-ġabsala fir-reġjuni Taljani ikkonċernati għadhom ma tlestewx, is-sitwazzjoni epidemjoloġika għadha ma ġietx stabbilita, minkejja n-nuqqas ta' okkorrenzi minn Diċembru li għadda.

(3)

Għalhekk, fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni tranżitorja u sakemm ikun hemm aktar informazzjoni dwar is-sorveljanza li għaddejja, huwa neċessarju li l-applikazzjoni tal-miżuri previsti fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/909/UE tiġi estiża sat-tmiem mistenni tal-istaġun attwali tat-trobbija tan-naħal f'dawk ir-reġjuni, fl-aħħar ta' Novembru 2015.

(4)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/909/UE għandha tiġi emendata skont dan.

(5)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/909/UE huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sat-30 ta' Novembru 2015.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Taljana.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2015.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Id-Deċizjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/909/UE tat-12 ta' Diċembru 2014 dwar ċerti miżuri protettivi fir-rigward tal-okkorrenzi konfermati tal-koleotteru tal-ġabsala fl-Italja (ĠU L 359, 16.12.2014, p. 161).


29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/88


DEĊIŻJONI (UE) 2015/839 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-27 ta' April 2015

li tidentifika l-istituzzjonijiet ta' kreditu li huma suġġetti għal valutazzjoni komprensiva (BĊE/2015/21)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 127(6) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal- 15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1)(f), l-Artikolu 4(3), l-Artikolu 6(5)(d) u l-Artikoli 9 sa 13 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Bord Superviżorju,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 33(3) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, fl-2014 il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) wettaq valutazzjoni komprensiva, inkluża valutazzjoni tal-karta tal-bilanċ, tal-istituzzjonijiet ta' kreditu identifikati fid-Deċiżjoni BĊE/2014/3 (2).

(2)

Il-BĊE għandu jwettaq valutazzjoni komprensiva kumparabbli f'termini tal-ambitu u l-profondità ma' dik imwettqa fl-2014 fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu mhux koperti mill-valutazzjoni preċedenti li saru sinifikanti wara li ġiet adotata d-Deċiżjoni BĊE/2014/3.

(3)

Din il-valutazzjoni għandha tinkludi tliet istituzzjonijiet ta' kreditu kklassifikati bħala sinifikanti mill-BĊE fuq il-bażi tas-sinifikanza tal-attivitajiet transkonfinali ta' grupp taħt superviżjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 6(4) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u l-Artikoli 59 u 60 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/17) (3). Għandha tinkludi wkoll istituzzjoni ta' kreditu kklassifikata bħala sinifikanti fuq il-bażi tal-Artikolu 6(4) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 għaliex hija waħda mit-tliet istituzzjonijiet l-aktar sinifikanti fi Stat Membru parteċipanti, u istituzzjoni ta' kreditu sinifikanti li nħolqot fl-2014 bħala riżultat tal-miżuri ta' riżoluzzjoni meħuda minn awtorità nazzjonali kompetenti fil-konfront ta' istituzzjoni ta' kreditu li qabel kienet ikklassifikata bħala sinifikanti.

(4)

Peress li l-assi ta' din tal-aħħar kienu soġġetti għal rieżami tal-kwalità tal-assi u għal verifika speċjali, iżda l-istituzzjoni nfisha ma għamlitx test tal-istress, l-istituzzjoni għandha tkun soġġetta għal test tal-istress biss fl-2015.

(5)

Barra minn hekk, u sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet indaqs għal kullħadd, erba' istituzzjonijiet ta' kreditu oħrajn li jistgħu jissodisfaw il-kriterji għas-sinifikanza speċifikati fl-Artikolu 6(4) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 fuq il-bażi tad-dejta kif kienet fi tmiem is-sena tal-kontabilità għas-sena finanzjarja 2014 għandhom jiġu inklużi wkoll f'din il-valutazzjoni.

(6)

Il-BĊE jista' jeħtieġ li l-persuni msemmija fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jipprovdu t-tagħrif kollu rilevanti biex il-BĊE jwettaq din l-valutazzjoni komprensiva. Il-BĊE jista' wkoll juża s-setgħat tiegħu taħt l-Artikoli 11 sa 13 ta' dak ir-Regolament.

(7)

Il-BĊE għandu jaħdem mill-qrib flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti relevanti fit-twettiq ta' din il-valutazzjoni komprensiva,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Entitajiet suġġetti għall-valutazzjoni komprensiva

1.   L-entitajiet elenkati fl-Anness għandhom ikunu suġġetti għal valutazzjoni komprensiva li għandha ssir mill-BĊE.

2.   Novo Banco, SA għandha tkun soġġetta biss għall-parti tat-test tal-istress tal-valutazzjoni komprensiva.

3.   Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, l-istituzzjonijiet ta' kreditu identifikati fl-Anness bħala soġġetti għall-valutazzjoni komprensiva għandhom jissottomettu kull informazzjoni li tkun relevanti għal din il-valutazzjoni li tintalab mill-BĊE.

Artikolu 2

Setgħat investigatorji

1.   B'konformità mal-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, il-BĊE jista' jeżerċita s-setgħat investigatorji tiegħu fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu identifikati fl-Anness.

2.   Il-BĊE għandu jivverifika l-informazzjoni li jirċievi mingħand l-istituzzjonijiet ta' kreditu, inkluż, fejn ikun meħtieġ, permezz ta' spezzjonijiet fuq il-post, u għandu jiġi assistit minn awtoritajiet kompetenti nazzjonali, fejn xieraq, bl-involviment ta' terzi, skont l-Artikoli 9 sa 13 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013. Il-BĊE jista' jistieden, kull meta jkun meħtieġ, lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jaħtru awdituri mhux statutorji għat-twettiq tar-rieżami tal-kwalità tal-assi bħala parti mill-valutazzjoni komprensiva.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-6 ta' Mejju 2015.

Magħmul fi Frankfurt am Main, is-27 ta' April 2015.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Deċiżjoni BĊE/2014/3 tal-4 ta' Frar 2014 li tidentifika l-istituzzjonijiet ta' kreditu li huma soġġetti għall-valutazzjoni komprensiva (ĠU L 69, 8.3.2014, p. 107).

(3)  Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-qafas għal kooperazzjoni fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u mal-awtoritajiet nazzjonali ddenominati (Regolament Qafas dwar l-MSU) (BĊE/2014/17) (ĠU L 141, 14.5.2014, p. 1).


ANNESS

ISTITUZZJONIJIET INKLUŻI FIL-VALUTAZZJONI KOMPRENSIVA

Il-Belġju

Banque Degroof S.A.

Franza

Agence Française de Développement (*)

Il-Lussemburgu

J.P. Morgan Bank Lussemburgu S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

L-Awstrija

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Il-Portugall

Novo Banco, SA (biss għat-test tal-istress)

Is-Slovenja

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Il-Finlandja

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Istituzzjonijiet inqas sinifikanti li jistgħu jiġu kklassifikati mill-ġdid bħala istituzzjonijiet ta' kreditu sinifikanti fuq il-bażi ta' dejta fit-tmiem tas-sena tal-kontabilità għas-sena finanzjarja 2014.