ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 92

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
8 ta' April 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/548 tas-7 ta' April 2015 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 359/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/549 tas-7 ta' April 2015 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

12

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/550 tal-24 ta' Marzu 2015 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Fränkischer Grünkern (DPO))

18

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/551 tal-24 ta' Marzu 2015 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Miel des Cévennes (IĠP))

19

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/552 tas-7 ta' April 2015 li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-1,3-dikloropropen, il-bifenoks, id-dimetenammid-P, il-proeżadjon, it-tolilfluwanid u t-trifluralina f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

20

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/553 tas-7 ta' April 2015 li japprova s-sustanza attiva cerevisane, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

86

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/554 tas-7 ta' April 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

89

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/555 tas-7 ta' April 2015 li temenda d-Deċiżjoni 2011/235/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran

91

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/556 tas-7 ta' April 2015 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

101

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/557 tal-31 ta' Marzu 2015 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2004/211/KE fejn tidħol l-entrata taċ-Ċina fil-lista ta' pajjiżi terzi u ta' partijiet fit-territorju tagħhom li minnhom hija awtorizzata l-importazzjoni fl-Unjoni ta' ekwidi ħajjin u ta' semen, ova u embrijuni tal-ispeċi ekwina (notifikata bid-dokument C(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/558 tal-1 ta' April 2015 li temenda d-Deċiżjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2015) 2160)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

8.4.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 92/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/548

tas-7 ta' April 2015

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 359/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 359/2011 tat-12 ta' April 2011 dwar miżuri restrittivi kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 12(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-12 ta' April 2011, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 359/2011.

(2)

Abbażi ta' rieżami tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/235/PESK (2), il-Kunsill iddeċieda li l-miżuri restrittivi f'dik id-Deċiżjoni għandhom jiġġeddu sat-13 ta' April 2016.

(3)

Il-Kunsill ikkonkluda wkoll li l-entrati li jikkonċernaw ċerti persuni u entità waħda inklużi fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 359/2011 għandhom jiġi aġġornati.

(4)

Barra minn hekk, ma baqax raġunijiet għalfejn żewġ persuni għandhom jibqgħu fil-lista ta' persuni u entitajiet soġġetti għall-miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 359/2011.

(5)

Barra dan, entrata waħda li tikkonċerna persuna diġà inkluża fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 359/2011 għandha titneħħa.

(6)

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 359/2011 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 359/2011 huwa emendat kif jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' April 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

E. RINKĒVIČS


(1)  ĠU L 100, 14.4.2011, p. 1.

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/235/PESK tat-12 ta' April 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran (ĠU L 100, 14.4.2011, p. 51).


ANNESS

(1)

L-entrati għall-persuni li ġejjin jitneħħew mil-lista li tinsab fl-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 359/2011:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

(2)

L-entrati għall-persuni u l-entità li ġejjin li jinsabu fl-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 359/2011 huma sostitwiti bl-entrati ta' hawn taħt:

Persuni

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

10.

RADAN Ahmad-Reza

Post tat-twelid: Isfahan (Iran) — Data tat-twelid:1963

Kap taċ-Ċentru għall-Istudji Strateġiċi tal-Pulizija, eks Viċi Kap tal-Pulizija Nazzjonali tal-Iran sa Ġunju 2014. Bħala Viċi Kap tal-Pulizija Nazzjonali mill-2008, Radan kien responsabbli għal swat, qtil u arresti u detenzjonijiet arbitrarji ta' persuni li ħadu sehem fi protesti, imwettqa mill-forzi tal-pulizija.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Post tat-twelid: Tehran — Data tat-twelid: 1963

Viċi kmandant tal-IRGC għall-Intelligence. Eks Kmandant tal-Basij sa Ottubru 2009. Forzi taħt il-kmand tiegħu ħadu sehem fi swat tal-massa, qtil, detenzjonijiet u torturi ta' persuni li pprotestaw b'mod paċifiku.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Eks Kap tal-Ġudikatura ta' Mashhad sa Settembru 2014. X'aktarx li attwalment jinsab fi proċess ta' riassenjazzjoni għal funzjoni oħra. Proċessi taħt is-superviżjoni tiegħu tmexxew b'mod sommarju u f'sessjonijiet magħluqa, mingħajr konformità mad-drittijiet bażiċi tal-akkużati, u kienu bbażati fuq stqarrijiet li ġew akkwistati bl-użu ta' pressjoni u tortura. Peress li sentenzi ta' eżekuzzjoni nħarġu bil-massa, inħarġu pieni kapitali mingħajr osservanza tajba ta' proċeduri ta' smigħ ġust.

12.4.2011

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Post tat-twelid: Najafabad (Iran) — Data tat-Twelid: 1945

Membru tal-Assemblea tal-Esperti u rappreżentant tal-Mexxej Suprem fil-Provinċja ta' Markazi ('Ċentrali'). Eks Prosekutur Ġenerali tal-Iran sa Settembru 2009, kif ukoll eks Ministru tal-Intelligence matul il-Presidenza ta' Khatami.

Bħala Prosekutur Ġenerali tal-Iran, huwa ordna u ssorvelja l-proċessi spettaklu b'segwitu għall-ewwel protesti ta' wara l-elezzjonijiet, fejn l-akkużati kienu miċħuda d-drittijiet tagħhom, u avukat. Huwa responsabbli wkoll għall-abbużi ta' Kahrizak.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (psewdonimu Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Eks Imħallef, Qorti Rivoluzzjonarja ta' Tehran, fergħa 26. Huwa kien inkarigat mill-każijiet tad-detenuti relatati mal-kriżijiet ta' wara l-elezzjoni u hedded regolarment familji ta' detenuti sabiex jissilenzjahom. Huwa kien strumentali fil-ħruġ ta' ordnijiet ta' detenzjoni għaċ-Ċentru ta' Detenzjoni ta' Kahrizak. F'Novembru 2014, ir-rwol tiegħu fl-imwiet ta' detenuti kienet rikonoxxuta uffiċjalment mill-awtoritajiet Iranjani.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Eks Imħallef, Qorti Rivoluzzjonarja ta' Tehran. Huwa ħa sehem fil-proċessi ta' persuni li pprotestaw. Huwa ġie interrogat mill-Ġudikatura dwar atroċitajiet ta' Kahrizak. Huwa kien strumentali fil-ħruġ ta' ordnijiet ta' detenzjoni biex detenuti jintbagħtu fiċ-Ċentru ta' Detenzjoni ta' Kahrizak. F'Novembru 2014, ir-rwol tiegħu fl-imwiet ta' detenuti kienet rikonoxxuta uffiċjalment mill-awtoritajiet Iranjani.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Post tat-twelid: Yazd (Iran) — Data tat-twelid: 1953

Prosekutur Ġenerali ta' Tehran minn Awwissu 2009. L-uffiċċju ta' Dolatabadi akkuża numru kbir ta' persuni li pprotestaw, inklużi individwi li ħadu sehem fil-protesti ta' Jum l-Ashura f'Diċembru 2009. Huwa ordna l-għeluq tal-uffiċċju ta' Karroubi f' Settembru 2009 u l-arrest ta' diversi politiċi riformisti, u pprojbixxa żewġ partiti politiċi riformisti f'Ġunju 2010. L-uffiċċju tiegħu akkuża lil persuni li pprotestaw bl-akkuża tal-Muharebeh, jew mibegħda kontra Alla, li ġġorr sentenza kapitali, u ċaħad proċess dovut lil dawk li kienu qed jiffaċċjaw sentenza kapitali. L-uffiċċju tiegħu fittex u arresta wkoll riformisti, attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, u membri tal-midja, bħala parti minn repressjoni wiesgħa tal-oppożizzjoni politika.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (psewdonimu NASSERIAN)

 

Imħallef, Kap tal-Qorti Rivoluzzjonarja ta' Tehran, fergħa 28. Kien responsabbli għal każijiet wara l-elezzjoni. Huwa ħareġ sentenzi ta' priġunierija fit-tul matul proċessi inġusti għal attivisti u ġurnalisti soċjali, politiċi, u diversi sentenzi kapitali għal persuni li pprotestaw u attivisti soċjali u politiċi.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Post tat-twelid: Ejiyeh — Data tat-twelid: madwar 1956

Prosekutur Ġenerali tal-Iran minn Settembru 2009 u kelliem għall-Ġudikatura, u eks Ministru tal-Intelligence matul l-elezzjonijiet tal-2009. Waqt li kien Ministru tal-Intelligence matul l-elezzjoni tal-2009, aġenti tal-intelligence taħt il-kmand tiegħu kienu responsabbli għad-detenzjoni, tortura u l-akkwist ta' stqarrijiet foloz bl-użu ta' pressjoni mingħand mijiet ta' attivisti, ġurnalisti, dissidenti u riformisti politiċi. Barra minn hekk, figuri politiċi kienu mġiegħla jagħmlu stqarrijiet foloz taħt interrogazzjonijiet insupportabbli li kienu jinkludu tortura, abbuż, rikatti, u t-theddid ta' membri tal-familja.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Post tat-twelid: Meybod, Yazd (Iran) — Data tat-twelid: 1967

Eks Prosekutur Ġenerali ta' Tehran sa Awwissu 2009.

Bħala Prosekutur Ġenerali ta' Tehran, huwa kien ħareġ ordni ġenerali għad-detenzjoni ta' mijiet ta' attivisti, ġurnalisti u studenti. F'Jannar 2010 investigazzjoni parlamentari sabitu direttament responsabbli għad-detenzjoni ta' tliet ħabsin li sussegwentement mietu fil-ħabs. Huwa ġie sospiż mill-kariga f'Awwissu 2010 wara investigazzjoni mill-ġudikatura Iranjana dwar ir-rwol tiegħu fl-imwiet tat-tliet irġiel miżmuma fuq l-ordnijiet tiegħu wara l-elezzjoni. F'Novembru 2014, ir-rwol tiegħu fl-imwiet ta' detenuti kienet rikonoxxuta uffiċjalment mill-awtoritajiet Iranjani.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Imħallef, Qorti Rivoluzzjonarja ta' Tehran, fergħa 26. Huwa inkarigat bil-każijiet ta' wara l-elezzjoni, ħareġ sentenzi ta' priġunierija fit-tul matul il-proċessi inġusti kontra attivisti għad-drittijiet tal-bniedem u diversi sentenzi kapitali għal persuni li pprotestaw.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Imħallef tal-Qorti Suprema. Eks Imħallef, Qorti Rivoluzzjonarja ta' Mashhad. Proċessi taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu tmexxew b'mod sommarju u f'sessjonijiet magħluqa, mingħajr konformità mad-drittijiet bażiċi tal-akkużati. Peress li sentenzi ta' eżekuzzjoni nħarġu bil-massa, inħarġu pieni kapitali mingħajr osservanza tajba ta' proċeduri ta' smigħ ġust.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Kap tal-Ġudikatura ta' Tehran. Eks Kap tal-Organizzazzjoni tal-Ħabsijiet tal-Iran. F'din il-kariga, huwa kien kompliċi għad-detenzjoni massiva ta' persuni li pprotestaw għal raġunijiet politiċi u għal ħabi ta' abbużi mwettqa fis-sistema ta' priġunerija.

12.4.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Direttur Ġenerali tal-Kwartieri Ġenerali tal-Anti-Narkotiċi tal-Iran. Eks Kmandant tal-Pulizija ta' Tehran. Taħt it-tmexxija tiegħu, il-forza tal-pulizija kienet responsabbli għall-użu ta' forza extraġudizzjarji fuq dawk suspettati waqt l-arrest u d-detenzjoni ta' qabel il-proċess. Il-pulizija ta' Tehran kienet implikata wkoll fi tfittxijiet fid-dormitorji tal-università ta' Tehran f'Ġunju 2009, meta skont kummissjoni Iranjana ta' Majlis, aktar minn 100 student ġie mweġġa' mill-pulizija u Basiji.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (psewdonimu: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Konsulent għall-Qorti Dixxiplinari għall-Imħallfin sa minn April 2014. Eks President tal-Ġudikatura ta' Tehran. Bħala President tal-Ġudikatura ta' Tehran huwa kien responsabbli għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem, arresti arbitrarji, ċaħdiet tad-drittijiet tal-priġunieri u żieda fl-eżekuzzjonijiet.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Konsulent għall-Ġudikatura fl-Iran. Eks Prosekutur ta' Shiraz sal-2012. Huwa kien responsabbli għall-użu eċċessiv u dejjem jiżdied tal-piena tal-mewt bl-għoti ta' tużżani ta' sentenzi għall-mewt. Prosekutur matul il-każ tal-ibbumbardjar ta' Shiraz fl-2008, li ntuża mir-reġim biex jagħtu l-piena tal-mewt lil diversi opponenti tar-reġim.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Viċi Prosekutur ta' Isfahan. Kompliċi fi proċedimenti li jċaħħdu l-imputati minn smigħ ġust — bħal Abdollah Fathi li ngħata l-mewt f'Mejju 2011 wara li d-dritt li jiġi proċessat u l-kwistjonijiet ta' saħħa mentali tiegħu ġew injorati minn Habibi matul is-smigħ tiegħu f'Marzu 2010. Huwa għalhekk kompliċi fi ksur serju tad-dritt għal proċess dovut' li jikkontribwixxi għall-użu eċċessiv u dejjem jiżdied tal-piena tal-mewt u ż-żieda qawwija fl-eżekuzzjonijiet mill-bidu tal-2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Post tat-twelid: Ispahan Data tat-Twelid: 1956

Viċi Kap tal-Forzi Armati, kellu rwol ċentrali fl-intimidazzjoni u theddid tal-'għedewwa' tal-Iran, u l-ibbumbardjar ta' villaġġi Kurdi Iraqini. Eks Kap tal-Korpi ta' Sarollah tal-IRGC f'Tehran, u dak li qabel kien il-Kap tal-Forzi ta' Basij, kellu rwol ċentrali fir-repressjoni ta' wara l-elezzjoni fuq persuni li pprotestaw.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (psewdonimu: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Prosekutur ta' Tabriz. Huwa kien involut fil-każ ta' Sakineh Mohammadi-Ashtani u huwa kompliċi fi ksur serju tad-dritt għal proċess dovut.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (psewdonimu: MAHSULI, Sadeq)

Post tat-twelid: Mashad (Iran) Data tat-Twelid: 1959/60

Konsulent tal-President preċedenti u membru attwali tal-Kunsill ta' Espedjenza Mahmoud Ahmadinejad u Membru tal-Front ta' Perseveranza. Ministru għall-Affarijiet Soċjali u s-Sigurtà Soċjali bejn l-2009 u l-2011. Ministru għall-Intern sa Awwissu 2009. Bħala Ministru tal-Intern, Mahsouli kelli awtorità fuq il-forzi tal-pulizija, l-aġenti tas-sigurtà tal-ministeru tal-intern, u l-aġenti pajżana kollha. Il-forzi taħt it-tmexxija tiegħu kienu responsabbli għall-attakki fuq id-dormitorji tal-Università ta' Tehran fl-14 ta' Ġunju 2009 u t-tortura tal-istudenti fil-kantina tal-Ministeru (il-livell ta' taħt l-art magħruf nru 4). Dimostranti oħrajn ġew abbużati b'mod sever fiċ-Ċentru ta' Detenzjoni ta' Kahrizak, li kien operat mill-pulizija taħt il-kontroll ta' Mahsouli.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Prosekutur ta' Kermanshah. Kellu rwol fiż-żieda drammatika tas-sentenzi tal-mewt li qed jingħataw fl-Iran, inkluż il-prosekuzzjoni tal-każijiet ta' seba' priġunieri misjuba ħatja ta' traffikar ta' drogi li kienu mgħallqa fl-istess ġurnata fit-3 ta' Jannar 2010 fil-ħabs ċentrali ta' Kermanshah.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Post tat-twelid: Tehran (Iran) — Data tat-twelid: 1964

Membru tal-Kumitat għas-Sigurtà Nazzjonali u l-Politika Barranija. Deputat parlamentari għall-Provinċja ta' Lorestan. Membru tal-Kummissjoni Parlamentari għall-Politika Barranija u ta' Sigurtà. Eks Kap tal-Ħabs ta' Evin sal-2012. It-tortura kienet prattika komuni fil-ħabs ta' Evin meta Souri kien il-kap tiegħu. Fis-Sala 209, inżammu bosta attivisti għall-attivitajiet paċifiċi tagħhom f'oppożizzjoni għall-partit fil-gvern.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (Psewdonimu: TALA Hosseyn)

 

MP Iranjan. Eks Gvernatur Ġenerali (“Farmandar”) tal-Provinċja ta' Tehran sa Settembru 2010, kien responsabbli għall-intervent tal-forzi tal-pulizija u għalhekk għar-repressjoni tad-dimostrazzjonijiet.

F'Diċembru 2010 huwa rċieva premju għar-rwol tiegħu fir-repressjoni ta' wara l-elezzjoni.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (Psewdonimu: TAMADON Morteza)

Post tat-twelid: Shahr Kord-Isfahan Data tat-Twelid: 1959

Kap tal-Kunsill tas-Sigurtà Pubblika provinċjali ta' Tehran. Eks Gvernatur Ġenerali tal-IRGC tal-Provinċja ta' Tehran.

Fil-kapaċità tiegħu bħala gvernatur u kap tal-Kunsill tas-Sigurtà Pubblika provinċjali ta' Tehran, kellu r-responsabbiltà ġenerali għall-attivitajiet kollha ta' repressjoni li saru mill-IRGC fil-provinċja ta' Tehran, inkluż ir-repressjoni ta' protesti politiċi minn Ġunju 2009.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Imħallef fil-Qorti Kriminali fil-Provinċja ta' Tehran. Eks Imħallef fl-ewwel awla tal-qorti ta' Evin. Huwa mexxa diversi kawżi ta' proċess kontra d-dimostranti, b'mod partikolari dik ta' Abdol-Reza Ghanbari, għalliem arrestat f'Jannar 2010 u kkundannat għall-mewt għall-attivitajiet politiċi tiegħu. It-tribunal tal-prim istanza ta' Evin ġie stabbilit fil-ħabs ta' Evin u dan ġie ġustifikat minn Jafari Dolatabadi f'Marzu 2010. F'dan il-ħabs, ċerti akkużati ġew iżolati, maltrattati u kostretti li jagħmlu dikjarazzjonijiet foloz.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Post tat-twelid: Mashad (Iran) Data tat-Twelid: 1952

Deputat Avukat Ġenerali, responsabbli għal kwistjonijiet politiċi u ta' sigurtà. Eks Ministru għall-Ġustizzja mill-2009 sal-2013.

Matul il-mandat tiegħu bħala Ministru għall-Ġustizzja, il-kondizzjonijiet fil-ħabs fl-Iran waqgħu sew taħt l-istandards li huma aċċettati internazzjonalment, u kien hemm firxa wiesgħa ta' trattament ħażin ta' priġunieri. Barra minn hekk, huwa kellu rwol ewlieni fit-theddid u l-molestja tad-diaspora Iranjana billi ħabbar l-istabbiliment ta' qorti speċjali biex titratta speċifikament Iranjani li jgħixu barra mill-pajjiż. Huwa ssorvelja wkoll iż-żieda qawwija fin-numru ta' eżekuzzjonijiet fl-Iran, inklużi eżekuzzjonijiet sigrieti mhux imħabbra mill-gvern, u eżekuzzjonijiet għal reati marbuta mad-droga.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (psewdonimu: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed u Sayyid)

Post tat-twelid: Rafsanjan, Kerman Data tat-Twelid: 1961

Konsulent tal-President preċedenti u membru attwali tal-Kunsill ta' Espedjenza Mahmoud Ahmadinejad. Eks Ministru għall-Kultura u l-Gwida Iżlamika (2009-2013). Ex-IRGC, kompliċi fir-repressjoni tal-ġurnalisti.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (Psewdonimu: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Post tat-twelid: Isfahan (Iran) Data tat-Twelid: 1956

Kap tal-Organizzazzjoni għal pubblikazzjonijiet dwar ir-rwol tal-kleru fi gwerra. Eks Ministru tal-Intelligence (2009-2013).

Taħt it-tmexxija tiegħu, il-Ministeru tal-Intelligence kompla l-prassi ta' detenzjoni arbitrarja u persekuzzjoni mifruxin ta' dimostranti u dissidenti. Il-Ministeru għall-Intelligence jmexxi s-Sala 209 tal-Ħabs ta' Evin, fejn ħafna attivisti qed jinżammu għall-attivitajiet paċifiċi tagħhom f'oppożizzjoni għall-gvern. Interrogaturi mill-Ministeru tal-Intelligence ssoġġettaw lill-ħabsin tas-Sala 209 għal swat u abbużi mentali u sesswali.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Post tat-twelid: Dezful (Iran) Data tat-Twelid: 22 ta' Lulju 1959

Kap tal-Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) sa Novembru 2014. X'aktarx li attwalment jinsab fi proċess ta' riassenjazzjoni għal funzjoni oħra. Taħt it-tmexxija tiegħu fl-IRIB, huwa kien responsabbli mid-deċiżjonijiet kollha ta' programmazzjoni. IRIB xandar konfessjonijiet furzati ta' priġunieri u serje ta' “simulazzjonijiet ta' proċessi” f'Awwissu 2009 u f'Diċembru 2011. Dawn jikkostitwixxu ksur ċar tad-dispożizzjonijiet internazzjonali dwar proċess ġust u d-dritt għal proċess legali.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Post tat-twelid: Maragheh (Iran) Data tat-Twelid: 1957

Membru tal-Kunsill tal-Belt ta' Tehran. Ex Ministru tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (2009-2012).

Bħala Ministru tal-informazzjoni, huwa kien wieħed mill-ogħla uffiċjali responsabbli miċ-ċensura u l-kontroll tal-attivitajiet fuq l-Internet u anke kwalunkwe tip ta' komunikazzjoni (partikolarment it-telefons ċellulari). Matul l-interrogazzjonijiet ta' priġunieri politiċi, l-interrogaturi jużaw id-data, l-emails u l-komunikazzjonijiet personali tagħhom. F'diversi okkażjonijiet mill-elezzjoni presidenzjali tal-2009 u matul id-dimostrazzjonijiet fit-toroq, il-linji tat-telefons ċellulari u s-servizzi tal-sms inqatgħu, il-kanali tat-televiżjoni satellitari ġew iġġamjati, l-Internet ġie sospiż lokalment jew mill-anqas, tnaqqsitlu r-rapidità tiegħu.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Kurunell tal-pulizija tat-teknoloġija u l-komunikazzjoni, huwa nieda kampanja ta' reklutaġġ ta' hackers tal-gvern sabiex jikkontrolla aħjar l-informazzjoni fuq l-Internet u jkun ta' preġudizzju għal siti elettroniċi “li jagħmlu ħsara”.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Post tat-twelid: Najaf (Iraq) Data tat-twelid: 1960 jew Awwissu 1961

Kap tal-Ġudikatura. Il-Kap tal-Ġudikatura huwa mitlub li jagħti l-kunsens tiegħu għal u jirreġistra kull kastig għal qisas (retribut), hodoud (reat kontra Alla) u ta'zirat (reat kontra l-istat). Dan jinkludi sentenzi li jġibu magħhom il-piena tal-mewt, is-swat u l-amputazzjonijiet. F'dan ir-rigward, hu personalment awtorizza bosta sentenzi ta' piena tal-mewt, bi ksur tal-istandards internazzjonali, inkluż bi tħaġġir, eżekuzzjonijiet bit-tgħalliq, eżekuzzjonijiet ta' minuri, u eżekuzzjonijiet pubbliċi bħal dawk fejn il-priġunieri kienu mgħallqa mill-pontijiet quddiem folol ta' eluf ta' nies.

Huwa ppermetta wkoll sentenzi ta' kastigi korporali bħal amputazzjonijiet u t-taqtir tal-aċtu f'għajnejn l-ikkundannati. Minn meta Sadeq Larijani ħa l-kariga, l-arresti arbitrarji ta' priġunieri politiċi, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-minoranzi żdiedu konsiderevolment. L-eżekuzzjonijiet żdiedu ferm mill-2009. Sadeq Larijani huwa responsabbli wkoll mill-fallimenti sistemiċi fil-proċess ġudizzjarju Iranjan għar-rispett tad-dritt għal proċess ġust.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Parti miċ-ċirku intern tal-Mexxej Suprem, wieħed minn dawk responsabbli mit-tfassil tas-soppressjoni tal-protesti li ilha tkun implimentata mill-2009, u assoċjat ma' dawk responsabbli sabiex joħonqu l-protesti.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Post tat-twelid: Dezful (Iran) Data tat-Twelid: 1954

Segretarju Ġenerali tad-dinja tal-World Holocaust Foundation, stabbilita fil-Konferenza Internazzjonali biex Tirrevedi l-Viżjoni Globali tal-Olokawst fl-2006, li Ramin kien responsabbli mill-organizzazzjoni f'isem il-Gvern Iranjan. Responsabbli ewlieni miċ-ċensura bħala Viċi Ministru responsabbli mill-Istampa sa Diċembru 2013, direttament responsabbli mill-għeluq ta' bosta fergħat tal-istampa riformaturi (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh, eċċ), mill-għeluq tal-Union Indipendenti tal-Istampa, u mill-intimidazzjoni jew l-arrest tal-ġurnalisti.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Post tat-twelid: Meibod (Iran) Data tat-Twelid: 1967

Sindku tat-tieni l-akbar belt tal-Iran, Mashad, fejn regolarment iseħħu eżekuzzjonijiet pubbliċi. Eks Viċi Ministru tal-Intern għall-Affarijiet Politiċi. Kien responsabbli mill-istruzzjoni ta' repressjoni ta' persuni li tkellmu biex jiddefendu d-drittijiet leġittimi tagħhom, inkluża l-libertà tal-espressjoni. Aktar tard maħtur bħala Kap ta' Kumitat Elettorali Iranjan għall-elezzjonijiet parlamentari fl-2012 u għall-elezzjonijiet Presidenzjali fl-2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Prosekutur ta' Karaj. Responsabbli għal ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż proċessi fejn ingħatat il-piena tal-mewt. Kien hemm għadd kbir ta' eżekuzzjonijiet fir-reġjun ta' Karaj matul il-mandat tiegħu bħala prosekutur.

23.3.2012

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Prosekutur. Responsabbli mill-ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż l-involviment fl-eżekuzzjoni ta' persuna minorenni.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Kap tas-Sigurtà fil-Ministeru għad-Difiża. Eks Kap tal-Protezzjoni u s-Sigurtà fi ħdan l-IRGC sa Marzu 2012. Eks Kmandant tal-intelligence tal-IRGC sa Ottubru 2009. Involut fit-trażżin tal-libertà tal-espressjoni, inkluż billi jiġi assoċjat ma' dawk responsabbli għall-arresti ta' bloggers/ġurnalisti fl-2004, u rrappurtat li kellu rwol fit-trażżin ta' protesti ta' wara l-elezzjoni fl-2009.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Data tat-Twelid: 1967

Konsulent għall-Qorti Dixxiplinari għall-Imħallfin sa minn April 2012. Membru tal-“Kumitat għad-Determinazzjoni tal-Kontenut Kriminali fuq il-Web”, korp responsabbli miċ-ċensura tas-siti web u tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Eks Kap tal-prosekuzzjoni speċjali taċ-ċiberkriminalità bejn l-2007 u l-2012. Kien responsabbli għar-repressjoni tal-libertà ta' espressjoni, inkluż permezz tal-arrest, id-detenzjoni u l-prosekuzzjoni ta' bloggers u ġurnalisti. Persuni arrestati fuq suspett ta' ċiberkriminalità kienu maltrattati u soġġetti għal proċess ġudizzjarju inġust.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Imħallef ta' qorti ordinarja tat-Tramuntana ta' Tehran. Eks Superviżur tal-Uffiċċju għall-Prosekuzzjoni Pubblika f'Tehran. Viċi Kap tal-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Ħabs tal-Provinċja ta' Tehran. Eks Viċi Prosekutur f'Tehran sal-2013. Huwa mexxa ċ-ċentru tal-prosekuzzjoni ta' Ran Evin. Kien responsabbli miċ-ċaħda ta' drittijiet, inklużi drittijiet ta' żjara u drittijiet oħrajn tal-priġunieri, ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u priġunieri politiċi oħrajn.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Kap tal-Ħabs ta' Evin, maħtur f'nofs l-2012. Sa mill-ħatra tiegħu, il-kundizzjonijiet fil-ħabs iddeterjoraw u r-rapporti għamlu referenza għal trattament ħażin intensifikat tal-priġunieri. F'Ottubru 2012, disa' priġunieri nisa għamlu strajk tal-ġuħ bi protesta kontra l-ksur tad-drittijiet tagħhom u t-trattament vjolenti mill-gwardjani tal-ħabs.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Imħallef tal-Qorti Rivoluzzjonarja ta' Ahwaz, il-Fergħa 4, li kkundanna għall-mewt erba' priġunieri politiċi Għarab, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (tliet aħwa) u Ali Sharifi. Dawn ġew arrestati, ittorturati u mgħallqa mingħajr proċess korrett. Saret referenza għal dawn il-każijiet u n-nuqqas ta' proċess korrett f'rapport tat-13 ta' Settembru 2012 mir-Relatur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, ir-rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar l-Iran tat-22 ta' Awwissu 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Imħallef tal-Qorti Rivoluzzjonarja ta' Ahwaz, il-Fergħa 2, li impona l-kundanna tal-mewt fuq ħames Għarab minn Ahwaz, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, fis-17 ta' Marzu 2012 għal “attivitajiet kontra s-sigurtà nazzjonali” u “mibegħda kontra Alla”. Il-kundanni ġew aċċettati mill-Qorti Suprema tal-Iran fid-9 ta' Jannar 2013. Il-ħamsa li huma ġew arrestati mingħajr ma ġew mixlija għal aktar minn sena, ġew ittorturati u kkundannati mingħajr proċess korrett.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (psewdonimu: Haj-agha Sarafraz)

Data tat-Twelid: madwar 1963 Post tat-Twelid: Post tar-Residenza f'Tehran: Post tax-xogħol f'Tehran: IRIB u PressTV HQ, Tehran

President tal-Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Eks Kap ta' IRIB World Service u Press TV, responsabbli mid-deċiżjonijiet kollha ta' programmazzjoni. Assoċjat mill-qrib mal-amministrazzjoni tas-sigurtà tal-istat. Taħt it-tmexxija tiegħu Press TV, flimkien ma' IRIB, ħadem mas-servizzi tas-sigurtà u l-prosekuturi Iranjani biex ixandar konfessjonijiet furzati mid-detenuti, inklużi dawk tal-ġurnalist u l-produttur tal-films Iranjan-Kanadiż Maziar Bahari, fil-programm ta' kull ġimgħa “Iran Today”. Ir-regolatur indipendenti tax-xandir OFCOM ta multa lil Press TV fir-Renju Unit ta' GBP 100 000 talli xandar il-konfessjoni ta' Bahari fl-2011, li ġiet iffilmjata fil-ħabs waqt li Bahari kien mhedded. Sarafraz għalhekk huwa assoċjat mal-ksur tad-dritt ta' proċess korrett u smigħ ġust.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Prosekutur tal-Provinċja ta' Mazandaran, responsabbli għall-arresti illegali u l-ksur tad-drittijiet tad-detenuti ta' Baha'i minn arrest inizjali saż-żamma tagħhom f'iżolament fiċ-Ċentru ta' Detenzjoni tal-Intelligence. Sitt eżempji konkreti ta' każijiet fejn ġie dokumentat il-ksur tal-proċess ġust. Jafari mexxa l-prosekuzzjoni ta' każijiet li rriżultaw f'għadd kbir ta' eżekuzzjonijiet, inklużi eżekuzzjonijiet pubbliċi.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Imħallef tal-Fergħa 1 tal-Qorti Rivoluzzjonarja ta' Tabriz. Responsabbli mill-kundanni serji kontra ġurnalisti u minoranzi etniċi Azeri u attivisti tad-drittijiet tal-ħaddiema, li akkużahom bi spjunaġġ, atti kontra s-sigurtà nazzjonali, propaganda kontra r-reġim Iranjan u insulti kontra l-mexxej tal-Iran. Is-sentenzi tiegħu ma segwewx proċess korrett f'diversi okkażjonijiet u d-detenuti ġew furzati jagħmlu konfessjonijiet foloz. Każ bi profil għoli kien jinvolvi 20 ħaddiem voluntier ta' għajnuna wara terremot (wara terremot fl-Iran f'Awwissu 2012) li tahom kundanni ta' ħabs għat-tentattivi tagħhom li jassistu lill-vittmi tat-terremot. Il-qorti sabet lill-ħaddiema ħatja minn “kollaborazzjoni f'assemblea u kollużjoni biex isiru reati kontra s-sigurtà nazzjonali.”

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Kap tal-Prosekuzzjoni Rivoluzzjonarja ta' Shiraz. Responsabbli mill-arresti illegali u t-trattament ħażin ta' attivisti politiċi, ġurnalisti, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, persuni Baha'i u priġunieri tat-twemmin, li ġew molestati, ittorturati, interrogati u rrifjutati aċċess għal avukati u proċess korrett. Musavi-Tabar iffirma ordnijiet ġudizzjarji fil-famuż Ċentru ta' Detenzjoni Nru 100 (ħabs għall-irġiel), inkluża ordni biex tinżamm priġuniera mara Baha'i Raha Sabet għal tliet snin f'iżolament.

12.3.2013

Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Ċentru għall-Investigazzjoni tal-Kriminalità Organizzata (magħruf ukoll bħala: Uffiċċju tal-Kriminalità Ċibernetika jew Pulizija Ċibernetika)

Post: Tehran, Sit web Iranjan: http://www.cyberpolice.ir

Il-Pulizija Ċibernetika Iranjana, imwaqqfa f'Jannar 2011, hija taqsima tal-Pulizija tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran, li hija mmexxija minn Esmail Ahmadi-Moqaddam (elenkat). Ahmadi-Moqaddam enfasizza li l-Pulizija Ċibernetika ser tfittex lill-gruppi anti-rivoluzzjonarji u ta' protesta li użaw in-netwerks soċjali bbażati fuq l-Internet fl-2009 biex jinħolqu protesti kontra l-elezzjoni mill-ġdid tal-President Mahmoud Ahmadinejad. F'Jannar 2012, il-Pulizija Ċibernetika ħarġet linji gwida ġodda għall-Internet cafés, li jeħtieġu lill-utenti jipprovdu informazzjoni personali li tinżamm mis-sidien tal-café għal sitt xhur, kif ukoll rekord tas-siti elettroniċi li żaru. Ir-regoli jeħtieġu wkoll lis-sidien tal-café biex jinstallaw kameras tat-televixin b'ċirkwit magħluq u jżommu r-reġistrazzjonijiet għal sitt xhur.

Dawn ir-regoli ġodda jistgħu joħolqu logbook li l-awtoritajiet jistgħu jużaw biex jintraċċaw attivisti jew kwalunkwe persuna li titqies bħala theddida għas-sigurtà nazzjonali. F'Ġunju 2012, il-mezzi ta' komunikazzjoni Iranjani rrappurtaw li l-Pulizija Ċibernetika kienet ser tniedi repressjoni fuq in-netwerks privati virtwali (VPNs). Fit-30 ta' Ottubru 2012, il-Pulizija Ċibernetika arrestat lill-blogger Sattar Beheshti mingħajr mandat għal “azzjonijiet kontra s-sigurtà nazzjonali fuq netwerks soċjali u Facebook.” Beheshti kien ikkritika l-gvern Iranjan fil-blog tiegħu. Beheshti nstab mejjet fiċ-ċella tal-ħabs tiegħu fit-3 ta' Novembru 2012, u huwa mifhum li dan ġie ttorturat għall-mewt mill-awtoritajiet tal-Pulizija Ċibernetika.

 


8.4.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 92/12


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/549

tas-7 ta' April 2015

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012 tat-23 ta' Marzu 2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 46 (2) tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-23 ta' Marzu 2012, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 267/2012.

(2)

Permezz tas-sentenza tagħha tat-22 ta' Jannar 2015 fil-Kawżi Konġunti T-420/11 u T-56/12, il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea annullat id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2011/299/PESK (2) u 2011/783/PESK (3) f'dak li jirrigwarda l-inklużjoni tal-entitajiet li ġejjin fil-lista ta' persuni u entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness IX għar-Regolament (UE) Nru 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. u Kish Shipping Line Manning Co..

(3)

Abbażi ta' dikjarazzjoni tar-raġunijiet ġdida, 32 minn dawk l-entitajiet għandhom jiddaħħlu mill-ġdid fuq il-lista ta' persuni u entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi.

(4)

Permezz tas-sentenza tagħha tat-22 ta' Jannar 2015 fil-Kawża T-176/12, il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea annullat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/35/PESK (4) li Bank Tejarat jiġi inkluż fil-lista ta' persuni u entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness IX għar-Regolament (UE) Nru 267/2012.

(5)

Bank Tejarat għandu jerġa' jiġi inkluż fil-lista ta' persuni u entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi, abbażi ta' dikjarazzjoni ġdida tar-raġunijiet.

(6)

Ir-Regolament (UE) Nru 267/2012 għandu jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness IX għar-Regolament (UE) Nru 267/2012 huwa emendat kif jinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' April 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

E. RINKĒVIČS


(1)  ĠU L 88, 24.3.2012, p. 1.

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/299/PESK tat-23 ta' Mejju 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 136, 24.5.2011, p. 65).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/783/PESK tal-1 ta' Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 319, 2.12.2011, p. 71).

(4)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/35/PESK tat-23 ta' Jannar 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 19, 24.1.2012, p. 22).


ANNESS

(1)

L-entità elenkata hawn taħt għandha tiġi inkluża fil-lista li tinsab fil-Parti I tal-Anness IX għar-Regolament (UE) Nru 267/2012:

I.   Persuni u entitajiet involuti f'attivitajiet nukleari jew tal-missili ballistiċi u persuni u entitajiet li jipprovdu appoġġ lill-Gvern tal-Iran

B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

105.

Bank Tejarat

Indirizz postali: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Tehran; Tel. 88826690; Tlx.: 226641 TJTA IR; Fax 88893641; Sit elettroniku: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat jipprovdi appoġġ sinifikanti lill-Gvern tal-Iran billi joffri riżorsi finanzjarji u servizzi ta' finanzjament għal proġetti ta' żvilupp taż-żejt u tal-gass. Is-settur taż-żejt u l-gass jikkostitwixxi sors sinifikanti ta' finanzjament għall-Gvern tal-Iran u diversi proġetti ffinanzjati minn Bank Tejarat jitwettqu minn sussidjarji ta' entitajiet li huma proprjetà ta' u kkontrollati mill-Gvern tal-Iran. Barra minn hekk, Bank Tejarat jibqa' parzjalment proprjetà ta' u hu marbut mill-qrib mal-Gvern tal-Iran li huwa għalhekk f'pożizzjoni li jinfluwenza d-deċiżjonijiet ta' Bank Tejarat, inkluż l-involviment tiegħu fil-finanzjament ta' proġetti meqjusa mill-Gvern Iranjan bħala ta' prijorità għolja.

minn hekk, minħabba li Bank Tejarat jipprovdi finanzjament għal diversi produzzjonijiet taż-żejt mhux raffinat u proġetti ta' raffinar li neċessarjament jeħtieġu l-akkwist ta' tagħmir u teknoloġija partikolari għal dawk is-setturi li l-provvista tagħhom għal użu fl-Iran huwa pprojbit, Bank Tejarat jista' jiġi identifikat bħala li huwa involut fl-akkwist ta' oġġetti u teknoloġija li huma pprojbiti.

8.4.2015

(2)

L-entitajiet elenkati hawn taħt għandhom jiġu inklużi fil-lista li tinsab fil-Parti III tal-Anness IX għar-Regolament (UE) Nru 267/2012:

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB92501 4 ta' Jannar 2005

Kumpannija holding ta' IRISL bbażata fil-Ġermanja li hija proprjetà ta' u kkontrollata minn IRISL.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB94311 21 ta' Lulju 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

5a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102601 19 ta' Settembru 2005; IMO Nr. 9349576

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB94312 21 ta' Lulju 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

6a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102502 24 ta' Awwissu 2005; IMO Nru.: 9349588.

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB94313 21 ta' Lulju 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

7a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102520 29 ta' Awwissu 2005; IMO Nr.: 9349590

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB94314 21 ta' Lulju 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

8a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102600 19 ta' Settembru 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB94315 21 ta' Lulju 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

9a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102599 19 ta' Settembru 2005; IMO Nru.: 9349667

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB94316 21 ta' Lulju 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

10a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102501 24 ta' Awwissu 2005; IMO Nru.: 9349679

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB94829 19 ta' Settembru 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

11a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102655 26 ta' Settembru 2005; IMO Nru.: 9165786

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB94633 24 ta' Awwissu 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

12a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102533 1 ta' Settembru 2005; IMO Nru.: 9165803

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB94698 9 ta' Settembru 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

13a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102565 15 ta' Settembru 2005; IMO Nru.: 9165798

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

14a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102679 27 ta' Settembru 2005; IMO Nru.: 9165815

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB94632 24 ta' Awwissu 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

15a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102544 9 ta' Settembru 2005; IMO Nr. 9209324

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRB94573 18 ta' Awwissu 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

16a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # Maħruġ (il-Ġermanja) HRA102506 25 ta' Awwissu 2005

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja

Proprjetà ta' IRISL permezz ta' Ocean Capital Administration GmbH, li hija kumpannija holding ta' IRISL.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

IRISL Maritime Training Institute huwa proprjetà ta' u kkontrollat mill-IRISL li għandha 90 % tal-ishma tal-kumpannija u li r-rappreżentant tagħha huwa l-Viċi-President tal-Bord tad-Diretturi. Huwa involut fit-taħriġ tal-impjegati ta' IRISL.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Tehran, Iran

Kheibar Co. hija proprjetà ta' u kkontrollata mill-IRISL li għandha 81 % tal-ishma tal-kumpannija u li r-rappreżentant tagħha huwa membru tal-Bord tad-Diretturi tagħha. Tipprovdi spare parts għal bastimenti tal-merkanzija.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island Iran

Kish Shipping Line Manning Co. hija proprjetà ta' u kkontrollata minn IRISL. Hija involuta fir-reklutaġġ u l-ġestjoni tal-persunal ta' IRISL.

8.4.2015


8.4.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 92/18


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/550

tal-24 ta' Marzu 2015

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Fränkischer Grünkern (DPO))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni tal-Ġermanja biex id-denominazzjoni “Fränkischer Grünkern” tiddaħħal fir-reġistru ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012; id-denominazzjoni “Fränkischer Grünkern” għandha għalhekk tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni “Fränkischer Grünkern” (DPO) hija rreġistrata.

Id-denominazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu tidentifika prodott tal-Klassi 1.6. Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipproċessati skont l-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Marzu 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 410, 18.11.2014, p. 12.

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


8.4.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 92/19


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/551

tal-24 ta' Marzu 2015

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Miel des Cévennes (IĠP))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-applikazzjoni ta' Franza biex id-denominazzjoni “Miel des Cévennes” tiddaħħal fir-reġistru ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u dan skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 (2).

(2)

Ladarba ma ġiet innotifikata l-ebda dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, id-denominazzjoni “Miel des Cévennes” għandha tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni “Miel des Cévennes” (IĠP) hija b'dan irreġistrata.

Id-denominazzjoni speċifikata fl-ewwel paragrafu tidentifika prodott fil-Klassi 1.4. Prodotti oħrajn li joriġinaw mill-annimali (bajd, għasel, diversi prodotti mill-ħalib għajr butir, eċċ.), kif elenkat fl-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Marzu 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 412, 19.11.2014, p. 4.

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


8.4.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 92/20


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/552

tas-7 ta' April 2015

li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-1,3-dikloropropen, il-bifenoks, id-dimetenammid-P, il-proeżadjon, it-tolilfluwanid u t-trifluralina f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u partikolarment l-Artikolu 14(1)(a), l-Artikolu 18(1)(b) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Għad-dimetenammid-P u l-proeżadjon, il-livelli massimi ta' residwu (MRL) ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għad-1,3-dikloropropen u l-bifenoks, l-MRLs ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III ta' dak ir-Regolament. Għat-tolilfluwanid u t-trifluralina, l-MRLs ġew stabbiliti fl-Anness V ta' dak ir-Regolament.

(2)

In-nuqqas tal-inklużjoni tal-1,3-dikloropropen fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2) huwa stipulat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2011/36/UE (3). L-awtorizzazzjonijiet kollha eżistenti għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom is-sustanza attiva 1,3-dikloropropen ġew irrevokati. Għaldaqstant, skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, flimkien mal-Artikolu 14(1) tiegħu, l-MRLs stabbiliti għal dik is-sustanza attiva fl-Anness III għandhom jitħassru. Dan ma għandux japplika għal dawk l-MRLs li jikkorrispondu għas-CXLs skont l-użu f'pajjiżi terzi, sakemm dawn ikunu aċċettabbli fir-rigward tas-sikurezza tal-konsumatur. Dan lanqas ma għandu japplika f'każijiet fejn l-MRLs ikunu ġew stabbiliti speċifikament bħala tolleranzi tal-importazzjoni.

(3)

Għall-bifenoks, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”, issottomettiet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (4). Hija rrakkomandat li jitbaxxew l-MRLs għall-ħabba tax-xgħir, il-ħabba tal-ħafur, il-ħabba tas-segala u l-ħabba tal-qamħ. L-Awtorità kkonkludiet li fir-rigward tal-MRLs għaż-żerriegħa tal-ġirasol u għaż-żerriegħa tal-lift xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u li kienet meħtieġa aktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemmx riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawn il-prodotti għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawk l-MRLs; ir-reviżjoni se tqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li fir-rigward tal-MRLs għall-majjal (laħam, xaħam, fwied u kliewi), il-bovini (laħam, xaħam, fwied u kliewi), in-nagħaġ (laħam, xaħam, fwied u kliewi), il-mogħoż (laħam, xaħam, fwied u kliewi), u l-ħalib (ifrat, nagħaġ, mogħoż) xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u li kienet meħtieġa aktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. L-MRLs għal dawk il-prodotti bażiċi għandhom jiġu ffissati skont il-limitu speċifiku stabbilit jew skont l-MRL prestabbilit skont l-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(4)

Għad-dimetenammid-P, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (5). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel. Hija rrakkomandat li jitbaxxew l-MRLs għall-karawett, iż-żerriegħa tal-ġirasol, iż-żerriegħa tal-lift, iż-żerriegħa tas-sojja, iż-żerriegħa tal-qara' aħmar u l-pitravi taz-zokkor (l-għerq). Għal prodotti oħrajn hija rrakkomandat li jitħallew l-MRLs eżistenti. L-Awtorità kkonkludiet li fir-rigward tal-MRLs għall-basal tar-rebbiegħa, ħass u ħxejjex aromatiċi xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemmx riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawk l-MRLs; ir-reviżjoni se tqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(5)

Għall-proeżadjon, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (6). Hija rrakkomandat li jitbaxxew l-MRLs għall-għeneb tal-mejda u tal-inbid, il-frawli, il-frott tal-qasab, u frott żgħir u kukku oħra, xgħir, qamħ, ħops, majjal (laħam, xaħam, fwied u kliewi), bovini (laħam, xaħam, fwied u kliewi), nagħaġ (laħam, xaħam, fwied u kliewi), u mogħoż (laħam, xaħam, fwied, kliewi). Għal prodotti oħrajn huwa rrakomandat li l-MRLs jogħlew jew li jinżammu dawk eżistenti.

(6)

In-nuqqas tal-inklużjoni tat-tolilfluwanid fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE huwa stipulat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2010/20/UE (7). L-awtorizzazzjonijiet kollha eżistenti għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom is-sustanza attiva tolilfluwanid ġew irrevokati.

(7)

Għat-tolilfluwanid, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (8). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel. Hija kkonkludiet li kienet meħtieġa aktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Filwaqt li tqis l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu ffissati skont il-limitu speċifiku stabbilit jew skont -MRL prestabbilit skont l-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(8)

In-nuqqas tal-inklużjoni tat-trifluralina fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE huwa stipulat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2010/355/UE (9). L-awtorizzazzjonijiet kollha eżistenti għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom is-sustanza attiva trifluralina ġew irrevokati.

(9)

Għat-trifularina, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (10). Filwaqt li tqis l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu ffissati skont il-limitu speċifiku stabbilit jew skont l-MRL prestabbilit skont l-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(10)

Fir-rigward tal-prodotti ta' oriġini mill-pjanti u mill-annimali, li għalihom ma ġewx irrapportati awtorizzazzjonijiet rilevanti jew tolleranzi tal-importazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea u lanqas ma kienu disponibbli s-CXLs, l-Awtorità kkonkludiet li kien hemm bżonn ta' iktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Filwaqt li tqis l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu ffissati skont il-limitu speċifiku stabbilit jew skont l-MRL prestabbilit skont l-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(11)

Il-Kummissjoni kkonsultat mal-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea dwar ir-residwi tal-pestiċidi, rigward il-ħtieġa li jiġu adattati ċerti limiti li jiġu stabbiliti. Dwar bosta sustanzi, dawk il-laboratorji kkonkludew li għal ċerti prodotti bażiċi, l-iżvilupp tekniku jippermetti li jiġu stabbiliti limiti speċifiċi li jiġu stabbiliti.

(12)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni l-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, l-emendi xierqa għall-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(13)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu jiġi emendat skont dan.

(14)

Biex jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni, l-ipproċessar u l-konsum normali tal-prodotti, dan ir-Regolament għandu jistipula arranġament tranżizzjonali għall-prodotti li ġew prodotti legalment qabel il-modifika tal-MRLs u li għalihom l-informazzjoni turi li nżamm livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi.

(15)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli ta' żmien qabel ma l-MRLs modifikati jsiru applikabbli, sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel jingħataw żmien biex iħejju ruħhom biex ikunu jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw f'modifika tal-MRLs.

(16)

Is-sħab kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fir-rigward tal-MRLs il-ġodda u l-kummenti tagħhom ittieħdu inkonsiderazzjoni.

(17)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT,

Artikolu 1

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 kif kien qabel ma ġie emendat permezz ta' dan ir-Regolament għandu jibqa' japplika għall-prodotti li kienu prodotti legalment qabel it-28 ta' April 2015.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-28 ta' Ottubru 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' April 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/36/UE tal-20 ta' Jannar 2011 dwar li s-sustanza 1,3-Dikloropropen ma tkunx inkluża fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 18, 21.1.2011, p. 42).

(4)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-reviżjoni tal-livelli massimi ta' residwu (MRLs) eżistenti għall-bifenoks skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3215. [36 pp.].

(5)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-reviżjoni tal-livelli massimi ta' residwu (MRLs) eżistenti għad-dimetenammid-P skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3216. [53 pp.].

(6)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Rieżami tal-limiti massimi tar-residwu (MRLs) eżistenti għall-proeżadjon skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3192. [36 pp.].

(7)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/20/UE tad-9 ta' Marzu 2010 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex jintneħħa t-tolylfluanid bħala sustanza attiva u dwar l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti li jipproteġu l-pjanti li fihom dik is-sustanza (ĠU L 60, 10.3.2010, p. 20).

(8)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-rieżami tal-livelli massimi ta' residwu (MRLs) eżistenti għat-tolilfluwanid skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2013;11(7):3300. [37 pp.].

(9)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/355/UE tal-25 ta' Ġunju 2010 dwar li ma għandux jiġi inkluż trifluralin fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 160, 26.6.2010, p. 30).

(10)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-rieżami tal-livelli massimi ta' residwu (MRLs) eżistenti għat-trifluralina skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3193. [16 pp.].


ANNESS

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-kolonni għad-dimetenammid-P u l-proeżadjon huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Dimetenammid, inkluż taħlitiet oħra ta' isomeri konstitwenti inkluż id-dimetenammid-P (somma ta' isomeri)

Proeżadjon (il-proeżadjon u l-imluħ tiegħu espressi bħala proeżadjon)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW ĠWIEŻ IFFRIŻAT

0,01 (*)

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

 

0,01  (*)

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos,sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli uibridi oħra)

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ tal-bakkaljaw, kinotto u ibridi oħra)

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Buddha' s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Xkomp

 

 

0110050

Mandolin (Klementina, ċitru tat-tanġier, minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

 

0,01  (*)

0120010

Lewż

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

0120040

Qastan

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

 

0120070

Makadamja

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

0120090

Ġewż tal-arżnu

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

0120110

Ġewż

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

 

0,1

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ selvaġġ)

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

0130040

Naspli

 

 

0130050

Naspla tal-Ġappun

 

 

0130990

Oħrajn

 

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

 

0,01  (*)

0140010

Berquq

 

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares )

 

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

 

0140040

Għanbaqar (Għanbaqra ħamra, għanbaqra ħadra, għanbaqra mirabella, pruna selvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

0150000

(v)

Frott irqiq u frott żgħir

 

0,01  (*)

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

 

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

0151020

Għeneb tal-inbid

 

 

0152000

(b)

Frawli

 

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

 

0153010

Tut

 

 

0153020

Ċawsli iswed (Kukku Logan, Kukku Tay, Kukku Boysen, Kukku sħaba u ibridi ta' Rubus oħrajn)

 

 

0153030

Lampun (Vinilampun, lampun Artiku/lampun, (Rubus arcticus), lampun tal-meraq (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

0154000

(d)

Frott żgħir u frott irqiq ieħor

 

 

0154010

Riħan blu (Riħan kuħħal)

 

 

0154020

Cranberries (riħan lingon/riħan kuħħal aħmar (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma' speċi oħra ta' Ribes)

 

 

0154050

Warda Skoċċiża

 

 

0154060

Ċawsli (frawli Arbutus)

 

 

0154070

Għanżalor (naspla Mediterranja) (kukku tal-kiwi (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Sebuq (mirtill aronia iswed/kukku tat-tuffieħ, fraxxnu tal-muntanja, argużier, żagħrun, naspli tas-silġ, u kukku tas-siġar ieħor)

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

0,01  (*)

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

0161010

Tamal

 

 

0161020

Tin

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari (Kumkwat marumi, kumkwat nagami, xkomp fortunella (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

0161060

Persimmon

 

 

0161070

Jambolan(java plum), (Tuffieħa ta' Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħir

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan/liċċi sufin, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

 

 

0162050

Tuffieħa stilla

 

 

0162060

Persimmon Amerikana (Kaki ta' Virġinja) (Kaki sewda, kaki bajda, kaki ħadra, kanistell/kaki safra, kaki mammey)

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papajja

 

 

0163050

Rummien

 

 

0163060

Ċerimojja (Anona ħamra, puma kannella, ilama (Annona diversifolia) u frott ieħor Annonnaceae ta' daqs medju)

 

 

0163070

Gwava (Pitaya ħamra/frott tad-dragun (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frott tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Soursop (guanabana)

 

 

0163990

Oħrajn

 

 

0200000

2.

ĦXEJJEX FRISKI JEW IFFRIŻATI

0,01 (*)

 

0210000

(i)

Ħxejjex tal-għeruq u tuberi

 

0,01  (*)

0211000

(a)

Patata

 

 

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali tal-għeruq u tuberi

 

 

0212010

Kassava (Daxin, eddoe/taro tal-Ġappun, tannja)

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

0212030

Jamm (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

 

0212040

Ararut

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tuberi minbarra l-pitravi

 

 

0213010

Pitravi

 

 

0213020

Zunnarija

 

 

0213030

Ċelerjak

 

 

0213040

Għerq tal-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana )

 

 

0213050

Artiċokks ta' Ġerusalem (Crosne)

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

 

0213070

Għeruq tat-tursin

 

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, ċiperu (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Leħjet il-bodbod (leħjet il-bodbod sewda, sassefrika, leħjet il-bodbod Spanjola/Spanish oysterplant, lappa li tittiekel)

 

 

0213100

Swedes

 

 

0213110

Rapa

 

 

0213990

Oħrajn

 

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

 

0,01  (*)

0220010

Tewm

 

 

0220020

Basal (Basal ieħor tal-basla, basal komuni)

 

 

0220030

Xalott

 

 

0220040

Basal tar-rebbiegħa u basal ta' Wales (Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili)

(+)

 

0220990

Oħrajn

 

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

0,01  (*)

0231000

(a)

Solanacea

 

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, Fisalis spp.,goġiberri, wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense) tadam tas-siġra)

 

 

0231020

Bżar ħelu (Bżar felfel)

 

 

0231030

Brinġiel (Pepino, brinġiel Afrikan/brinġiel abjad (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Okra (swaba tan-nisa)

 

 

0231990

Oħrajn

 

 

0232000

(b)

Kukurbit — qoxra li tittiekel

 

 

0232010

Ħjar

 

 

0232020

Ħjar tal-pikles

 

 

0232030

Courgettes (Kukurbit tas-sajf, qara' (patisson), kalabaxx (Lagenaria siceraria), ċentinarja, karavella/bettiegħ morr, qara' serp, luffa angulata/teroi)

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

0233000

(c)

Kukurbit — qoxra li ma tittikilx

 

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

 

0233020

Qara' aħmar (Qara' tax-xitwa, qara' (varjetà tardiva))

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Qamħirrum żgħir)

 

 

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott ieħor

 

 

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus Brassica

 

0,01  (*)

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

 

0241010

Brokkoli (Brokkoli tal-Kalabrija, brokkoli raab, brokkoli Ċiniż)

 

 

0241020

Pastard

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

0242000

(b)

Brassica bir-ras

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

0242020

Kaboċċa (Kaboċċa bil-ponta, kaboċċa ħamra, kaboċċa Savoy, kaboċċa bajda)

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

 

0243010

Kaboċċa Ċiniża (Mustarda Indjana jew Ċiniża, pak choi, kaboċċa Ċiniża ċatta/tai goo choi, choi sum, kaboċċa ta' Pekin/pe-tsai)

 

 

0243020

Kale (Borecole/kale innukklat) collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

0244000

(d)

Kolrabi

 

 

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħxejjex aromatiċi friski

 

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

 

0,01  (*)

0251010

Valerjanella (valerjanella tal-Italja)

 

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso,ħass iceberg, ħass romaine (cos))

(+)

 

0251030

Skalora (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra selvaġġa, ċikwejra ħamra, radiccho, indivja tal-werqa mberfla, Ċikwejra kaboċċata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), weraq taċ-ċikwejra selvaġġa)

 

 

0251040

Krexxuni (Nebbieta tal-fażola mung, nebbieta tax-xnien)

 

 

0251050

Krexxun tal-art

 

 

0251060

Aruka (Arukasalvaġġa (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 

 

0251080

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp, inklużi l-weraq tat-turnip (xorta ta' Brassika) (Mizuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u pjanti oħra, inklużi tal-brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat), weraq tal-ġidra )

 

 

0251990

Oħrajn

 

 

0252000

(b)

Spinaċi u oħrajn simili (weraq)

 

0,01  (*)

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand,spinaċi amaranthus (pakkhom, tampara), weraq tal-pjanta Tajer, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa/miner's lettuce, burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 

 

0252030

Weraq tal-pitravi (selq) (Weraq tal-pitravi)

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (weraq tal-għeneb) (Spinaċi dielja, weraq tal-banana, rimi tal-akaċja tixxeblek (Acacia pennata))

 

0,01  (*)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma (Kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/spinaċi tal-ilma/kangkung (Ipomea aquatica), felċi tal-ilma, mimoża tal-ilma)

 

0,01  (*)

0255000

(e)

Indivja Belġjana

 

0,01  (*)

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

(+)

0,02  (*)

0256010

Maxxita

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-karwija, weraq tal-karfus tal-muntanji, anġelika, Sorfolja tal-mirra u weraq oħrajn Apiacea, weraq tal-kosbor falz/jintnu/kosbor twil/ħaxixa tinten (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Tursin (Weraq tat-tursin tal-għerq kbir)

 

 

0256050

Salvja (savorja tax-xitwa, savorja tas-sajf, weraq Borago officinalis)

 

 

0256060

Klin

 

 

0256070

Sagħtar (Merqtux, origanu)

 

 

0256080

Ħabaq (Weraq balm, nagħniegħ, pepermint, tulsi, ħabaq ħelu, ħabaq muswaf, fjuri kommestibbli (qronfol Indjan u oħrajn), pennywort, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kari)

 

 

0256090

Weraq tar-rand (Ħaxixa lumija)

 

 

0256100

Stregun (Issopu)

 

 

0256990

Oħrajn

 

 

0260000

(vi)

Ħxejjex legumi (friski)

 

0,01  (*)

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra/fażola Franċiża/fażola tinqasam, fażola ta' Spanja, fażola tat-tqattigħ, fażola twila Ċiniża, fażola guwar, fażola tas-sojja)

 

 

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

 

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Manġxtù/sugar peas/snow peas)

 

 

0260040

Piżelli (mingħajr miżwed) (Piżelli tal-ġonna, piżelli ħodor, ċiċri)

 

 

0260050

Għads

 

 

0260990

Oħrajn

 

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

 

0,01  (*)

0270010

Sfraġ

 

 

0270020

Kardun (Zkuk borago officinalis)

 

 

0270030

Karfus

 

 

0270040

Bużbież

 

 

0270050

Qaqoċċ (Fjura tal-banana)

 

 

0270060

Kurrat

 

 

0270070

Rabarbru

 

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

 

0270090

Qlub tal-palm

 

 

0270990

Oħrajn

 

 

0280000

(viii)

Faqqiegħ

 

0,01  (*)

0280010

Fungi kkultivati (Faqqiegħ komuni, faqqiegħ forma ta' ġajdra, faqqiegħ shiitake, fungus mycelium (partijiet veġetattivi))

 

 

0280020

Fungi selvaġġi (Chanterelle, tartuf, morkell, fungi porċini)

 

 

0280990

Oħrajn

 

 

0290000

(ix)

Alki tal-baħar

 

0,01  (*)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI, MNIXXFA

0,01 (*)

0,02  (*)

0300010

Fażola (Ful, fażola tan-navy, fażola twila, fażola jack, fażola bajda ta' Lima beans, fażola tal-għelieqi, piżelli tal-baqra)

 

 

0300020

Għads

 

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli tal-għelieqi, ġulbiena sewda)

 

 

0300040

Lupini

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01  (*)

 

0401000

(i)

Żrieragħ żejtnija

 

 

0401010

Kittien

 

0,01  (*)

0401020

Karawett

 

0,9

0401030

Żerriegħa tal-pepprin

 

0,01  (*)

0401040

Żerriegħa tal-ġunġlien

 

0,01  (*)

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0,01  (*)

0401060

Żerriegħa tal-lift (Żerriegħa tal-lift tal-għasafar, żerriegħa tal-lift tal-ġidra)

 

0,01  (*)

0401070

Fażola tas-sojja

 

0,01  (*)

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0,01  (*)

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0,01  (*)

0401100

Żrieragħ tal-qara' ħamra (Żrieragħ oħrajn tal-Cucurbitaceae)

 

0,01  (*)

0401110

Għosfor

 

0,01  (*)

0401120

Fiddloqom (Purple viper' s bugloss/Canary flower (Echium planatgineum Corn Gromwell (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (*)

0401130

Kamelina

 

0,01  (*)

0401140

Żerriegħa tal-qanneb

 

0,01  (*)

0401150

Fażola tar-riġnu

 

0,01  (*)

0401990

Oħrajn

 

0,01  (*)

0402000

(ii)

Frott żejtni

 

0,01  (*)

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

0402020

Ġewż tal-palm (żrieragħ tal-palm għaż-żejt)

 

 

0402030

Frott tal-palm

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

0500000

5.

ĊEREALI

0,01 (*)

 

0500010

Xgħir

 

0,1

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, kinoa)

 

0,02  (*)

0500030

Qamħirrum

 

0,02  (*)

0500040

Millieġ (Millieġ denb il-volpi, teff, millieġ tas-swaba, millieġ tal-Indja)

 

0,02  (*)

0500050

Ħafur

 

0,1

0500060

Ross (Ross abjad/selvaġġ (Zizania aquatica))

 

0,02  (*)

0500070

Segala

 

0,1

0500080

Sorgu

 

0,02  (*)

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

 

0,1

0500990

Oħrajn (żrieragħ tal-ħaxix Kanarji (Phalaris canariensis))

 

0,02  (*)

0600000

6.

TÈ, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,05  (*)

0,05  (*)

0610000

(i)

 

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafè

 

 

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 

 

0631000

(a)

Fjuri

 

 

0631010

Fjuri tal-kamumilla

 

 

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 

 

0631030

Petali tal-ward

 

 

0631040

Fjuri tal-ġiżimin (Fjuri tas-sebuqa (Sambucusnigra))

 

 

0631050

Xkomp (linden)

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

0632000

(b)

Weraq

 

 

0632010

Weraq tal-frawli

 

 

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

0633000

(c)

Għeruq

 

 

0633010

Għeruq tal-valerjana

 

 

0633020

Għeruq tal-ġinseng

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 

 

0640000

(iv)

Żrieragħ tal-kakaw (iffermentati jew imnixxfin)

 

 

0650000

(v)

Ħarruba (st johns bread)

 

 

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa)

0,05  (*)

0,01  (*)

0800000

8.

ĦWAWAR

 

 

0810000

(i)

Żrieragħ

0,05  (*)

0,05  (*)

0810010

Ħlewwa

 

 

0810020

Karwija sewda

 

 

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Żerriegħa tal-muntanji)

 

 

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 

 

0810050

Żerriegħa tal-kemmun

 

 

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 

 

0810070

Żerriegħa tal-bużbież

 

 

0810080

Fienu

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

0820000

(ii)

Frott u frott irqiq

0,05  (*)

0,05  (*)

0820010

Bżar tal-Ġamajka

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan (bżar tal-ħlewwa, bżar tal-Ġappun)

 

 

0820030

Karwija

 

 

0820040

Kardamonu

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

0820060

Bżar iswed, aħdar u abjad (Bżar twil tal-Indi, bżar tal-Perù)

 

 

0820070

Mżiewed tal-vanilla

 

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

0830000

(iii)

Qoxra tas-siġar

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Kannella (Kassja)

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

0840000

(iv)

Għeruq jew risomi

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Ġinġer

0,05  (*)

0,05  (*)

0840030

Żagħfran tal-Indja (Kurkuma)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

(+)

0840990

Oħrajn

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

(v)

Blanzuni

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Żagħfran

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

0870000

(vii)

Aril

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Qoxra ta' barra tan-noċemuskata

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (*)

0,01  (*)

0900010

Pitravi taz-zokkor (għerq)

 

 

0900020

Kannamiela

 

 

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 

 

0900990

Oħrajn

 

 

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

(i)

Tessut

0,01  (*)

0,01  (*)

1011000

(a)

Ħnieżer

 

 

1011010

Muskoli

 

 

1011020

Xaħam

 

 

1011030

Fwied

 

 

1011040

Kliewi

 

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1011990

Oħrajn

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

 

1012010

Muskoli

 

 

1012020

Xaħam

 

 

1012030

Fwied

 

 

1012040

Kliewi

 

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1012990

Oħrajn

 

 

1013000

(c)

Nagħaġ

 

 

1013010

Muskoli

 

 

1013020

Xaħam

 

 

1013030

Fwied

 

 

1013040

Kliewi

 

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1013990

Oħrajn

 

 

1014000

(d)

Mogħoż

 

 

1014010

Muskoli

 

 

1014020

Xaħam

 

 

1014030

Fwied

 

 

1014040

Kliewi

 

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1014990

Oħrajn

 

 

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tar-rkib

 

 

1015010

Muskoli

 

 

1015020

Xaħam

 

 

1015030

Fwied

 

 

1015040

Kliewi

 

 

1015050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1015990

Oħrajn

 

 

1016000

(f)

Tjur — tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u farawni, ngħam, ħamiem

 

 

1016010

Muskoli

 

 

1016020

Xaħam

 

 

1016030

Fwied

 

 

1016040

Kliewi

 

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1016990

Oħrajn

 

 

1017000

(g)

Annimali oħra tal-farms (Fniek, kangarus, ċriev)

 

 

1017010

Muskoli

 

 

1017020

Xaħam

 

 

1017030

Fwied

 

 

1017040

Kliewi

 

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1017990

Oħrajn

 

 

1020000

(ii)

Ħalib

0,01  (*)

0,01 (*)

1020010

Frat

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

1030000

(iii)

Bajd tal-għasafar

0,01  (*)

0,01  (*)

1030010

Tiġieġ

 

 

1030020

Papri

 

 

1030030

Wiżż

 

 

1030040

Summien

 

 

1030990

Oħrajn

 

 

1040000

(iv)

Għasel (Ħalib tan-naħal, trab tad-dakra, xehda bl-għasel (għasel tax-xehda))

0,05  (*)

0,05 (*)

1050000

(v)

Anfibji u rettili (Saqajn taż-żrinġijiet, kukkudrilli)

0,01  (*)

0,01  (*)

1060000

(vi)

Bebbux

0,01  (*)

0,01  (*)

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali terrestri oħra (Selvaġġina)

0,01  (*)

0,01  (*)

(b)

Tiżdied il-kolonna li ġejja għall-bifenoks:

“Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (2)

Bifenoks (f)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW ĠWIEŻ IFFRIŻAT

0,01  (**)

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

 

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos,sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ tal-bakkaljaw, kinotto u ibridi oħra)

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Buddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Xkomp

 

0110050

Mandolin (Klementina, ċitru tat-tanġier, minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Oħrajn

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

 

0120010

Lewż

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

0120040

Qastan

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

0120070

Makadamja

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

0120090

Ġewż tal-arżnu

 

0120100

Pistaċċi

 

0120110

Ġewż

 

0120990

Oħrajn

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

 

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ selvaġġ)

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

0130030

Sfarġel

 

0130040

Naspli

 

0130050

Naspla tal-Ġappun

 

0130990

Oħrajn

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

 

0140010

Berquq

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares )

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

0140040

Għanbaqar (Għanbaqra ħamra, għanbaqra ħadra, għanbaqra mirabella, pruna selvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Oħrajn

 

0150000

(v)

Frott irqiq u frott żgħir

 

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

0151020

Għeneb tal-inbid

 

0152000

(b)

Frawli

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

0153010

Tut

 

0153020

Ċawsli iswed (Kukku Logan, Kukku Tay, Kukku Boysen, Kukku sħaba u ibridi ta' Rubus oħrajn)

 

0153030

Lampun (Vinilampun, lampun Artiku/lampun, (Rubus arcticus), lampun tal-meraq (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Oħrajn

 

0154000

(d)

Frott żgħir u frott irqiq ieħor

 

0154010

Riħan blu (Riħan kuħħal)

 

0154020

Cranberries (riħan lingon/riħan kuħħal aħmar (V. vitis-idaea))

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma' speċi oħra ta' Ribes)

 

0154050

Warda Skoċċiża

 

0154060

Ċawsli (frawli Arbutus)

 

0154070

Għanżalor (naspla Mediterranja) (kukku tal-kiwi (Actinidia arguta))

 

0154080

Sebuq (mirtill aronia iswed/kukku tat-tuffieħ, fraxxnu tal-muntanja, argużier, żagħrun, naspli tas-silġ, u kukku tas-siġar ieħor)

 

0154990

Oħrajn

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

0161010

Tamal

 

0161020

Tin

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0161040

Larinġ tal-qsari (Kumkwat marumi, kumkwat nagami, xkomp fortunella (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

0161060

Persimmon

 

0161070

Jambolan (java plum), (Tuffieħa ta' Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam/grumichama (Eugenia uniflora)

 

0161990

Oħrajn

 

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħir

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan/liċċi sufin, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

 

0162050

Tuffieħa stilla

 

0162060

Persimmon Amerikana (Kaki ta' Virġinja) (Kaki sewda, kaki bajda, kaki ħadra, kanistell/kaki safra, kaki mammey)

 

0162990

Oħrajn

 

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbar

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

0163030

Mango

 

0163040

Papajja

 

0163050

Rummien

 

0163060

Ċerimojja (Anona ħamra, puma kannella, ilama (Annona diversifolia) u frott ieħor Annonnaceae ta' daqs medju)

 

0163070

Gwava (Pitaya ħamra/frott tad-dragun (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frott tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

0163100

Durian

 

0163110

Soursop (guanabana)

 

0163990

Oħrajn

 

0200000

2.

ĦXEJJEX FRISKI JEW IFFRIŻATI

 

0210000

(i)

Ħxejjex tal-għeruq u tuberi

0,01  (**)

0211000

(a)

Patata

 

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali tal-għeruq u tuberi

 

0212010

Kassava (Daxin, eddoe/taro tal-Ġappun, tannja)

 

0212020

Patata ħelwa

 

0212030

Jamm (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

0212040

Ararut

 

0212990

Oħrajn

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tuberi minbarra l-pitravi

 

0213010

Pitravi

 

0213020

Zunnarija

 

0213030

Ċelerjak

 

0213040

Għerq tal-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana )

 

0213050

Artiċokks ta' Ġerusalem (Crosne)

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0213070

Għeruq tat-tursin

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, ċiperu (Cyperus esculentus))

 

0213090

Leħjet il-bodbod (leħjet il-bodbod sewda, sassefrika, leħjet il-bodbod Spanjola/Spanish oysterplant, lappa li tittiekel)

 

0213100

Swedes

 

0213110

Rapa

 

0213990

Oħrajn

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

0,01  (**)

0220010

Tewm

 

0220020

Basal (Basal ieħor tal-basla, basal komuni)

 

0220030

Xalott

 

0220040

Basal tar-rebbiegħa u basal ta' Wales (Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili)

 

0220990

Oħrajn

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

0,01  (**)

0231000

(a)

Solanacea

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, Fisalis spp.,goġiberri, wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense) tadam tas-siġra)

 

0231020

Bżar ħelu (Bżar felfel)

 

0231030

Brinġiel (Pepino, brinġiel Afrikan/brinġiel abjad (S. macrocarpon))

 

0231040

Okra (swaba tan-nisa)

 

0231990

Oħrajn

 

0232000

(b)

Kukurbit — qoxra li tittiekel

 

0232010

Ħjar

 

0232020

Ħjar tal-pikles

 

0232030

Courgettes (Kukurbit tas-sajf, qara' (patisson), kalabaxx (Lagenaria siceraria), ċentinarja, karavella/bettiegħ morr, qara' serp, luffa angulata/teroi)

 

0232990

Oħrajn

 

0233000

(c)

Kukurbit — qoxra li ma tittikilx

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

0233020

Qara' aħmar (Qara' tax-xitwa, qara' (varjetà tardiva))

 

0233030

Dulliegħ

 

0233990

Oħrajn

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Qamħirrum żgħir)

 

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott ieħor

 

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus Brassica

0,01  (**)

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

0241010

Brokkoli (Brokkoli tal-Kalabrija, brokkoli raab, brokkoli Ċiniż)

 

0241020

Pastard

 

0241990

Oħrajn

 

0242000

(b)

Brassica bir-ras

 

0242010

Brussels sprouts

 

0242020

Kaboċċa (Kaboċċa bil-ponta, kaboċċa ħamra, kaboċċa Savoy, kaboċċa bajda)

 

0242990

Oħrajn

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

0243010

Kaboċċa Ċiniża (Mustarda Indjana jew Ċiniża, pak choi, kaboċċa Ċiniża ċatta/tai goo choi, choi sum, kaboċċa ta' Pekin/pe-tsai)

 

0243020

Kale (Borecole/kale innukklat) collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

 

0243990

Oħrajn

 

0244000

(d)

Kolrabi

 

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħxejjex aromatiċi friski

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

0,01  (**)

0251010

Valerjanella (valerjanella tal-Italja)

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso,ħass iceberg, ħass romaine (cos))

 

0251030

Skalora (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra selvaġġa, ċikwejra ħamra, radiccho, indivja tal-werqa mberfla, Ċikwejra kaboċċata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), weraq taċ-ċikwejra selvaġġa)

 

0251040

Krexxuni (Nebbieta tal-fażola mung, nebbieta tax-xnien)

 

0251050

Krexxun tal-art

 

0251060

Aruka (Arukasalvaġġa (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Mustarda ħamra

 

0251080

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp, inklużi l-weraq tat-turnip (xorta ta' Brassica) (Mizuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u pjanti oħra, inklużi tal-brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat), weraq tal-ġidra )

 

0251990

Oħrajn

 

0252000

(b)

Spinaċi u oħrajn simili (weraq)

0,01  (**)

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand,spinaċi amaranthus (pakkhom, tampara), weraqtal-pjanta Tajer, bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa/miner's lettuce, burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 

0252030

Weraq tal-pitravi (selq) (Weraq tal-pitravi)

 

0252990

Oħrajn

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (weraq tal-għeneb) (Spinaċi dielja, weraq tal-banana, rimi tal-akaċja tixxeblek (Acacia pennata))

0,01  (**)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma (Kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/spinaċi tal-ilma/kangkung (Ipomea aquatica), felċi tal-ilma, mimoża tal-ilma)

0,01  (**)

0255000

(e)

Indivja Belġjana

0,01  (**)

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

0,02  (**)

0256010

Maxxita

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-karwija, weraq tal-karfus tal-muntanji, anġelika, Sorfolja tal-mirra u weraq oħrajn Apiacea, weraq tal-kosbor falz/jintnu/kosbor twil/ħaxixa tinten (Eryngium foetidum))

 

0256040

Tursin (Weraq tat-tursin tal-għerq kbir)

 

0256050

Salvja (savorja tax-xitwa, savorja tas-sajf, weraq Borago officinalis)

 

0256060

Klin

 

0256070

Sagħtar (Merqtux, origanu)

 

0256080

Ħabaq (Weraq balm, nagħniegħ, pepermint, tulsi, ħabaq ħelu, ħabaq muswaf, fjuri li jittieklu (qronfol Indjan u oħrajn), pennywort, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kari)

 

0256090

Weraq tar-rand (Ħaxixa lumija)

 

0256100

Stregun (Issopu)

 

0256990

Oħrajn

 

0260000

(vi)

Ħxejjex legumi (friski)

0,01  (**)

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra/fażola Franċiża/fażola tinqasam, fażola ta' Spanja, fażola tat-tqattigħ, fażola twila Ċiniża, fażola guwar, fażola tas-sojja)

 

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Manġxtù/sugar peas/snow peas)

 

0260040

Piżelli (mingħajr miżwed) (Piżelli tal-ġonna, piżelli ħodor, ċiċri)

 

0260050

Għads

 

0260990

Oħrajn

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

0,01  (**)

0270010

Sfraġ

 

0270020

Kardun (Zkuk borago officinalis)

 

0270030

Karfus

 

0270040

Bużbież

 

0270050

Qaqoċċ (Fjura tal-banana)

 

0270060

Kurrat

 

0270070

Rabarbru

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

0270090

Qlub tal-palm

 

0270990

Oħrajn

 

0280000

(viii)

Faqqiegħ

0,01  (**)

0280010

Fungi kkultivati (Faqqiegħ komuni, faqqiegħ forma ta' ġajdra, faqqiegħ shiitake, fungus mycelium (partijiet veġetattivi))

 

0280020

Fungi selvaġġi (Chanterelle, tartuf, morkell, fungi porċini)

 

0280990

Oħrajn

 

0290000

(ix)

Alki tal-baħar

0,01  (**)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI, MNIXXFA

0,01  (**)

0300010

Fażola (Ful, fażola tan-navy, fażola twila, fażola jack, fażola bajda ta' Lima beans, fażola tal-għelieqi, piżelli tal-baqra)

 

0300020

Għads

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli tal-għelieqi, ġulbiena sewda)

 

0300040

Lupini

 

0300990

Oħrajn

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01  (**)

0401000

(i)

Żrieragħ żejtnija

 

0401010

Kittien

 

0401020

Karawett

 

0401030

Żerriegħa tal-pepprin

 

0401040

Żerriegħa tal-ġunġlien

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

(+)

0401060

Żerriegħa tal-lift (Żerriegħa tal-lift tal-għasafar, żerriegħa tal-lift tal-ġidra)

(+)

0401070

Fażola tas-sojja

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0401100

Żrieragħ tal-qara' ħamra (Żrieragħ oħrajn tal-Cucurbitaceae)

 

0401110

Għosfor

 

0401120

Fidloqqom (Purple viper's bugloss/Canary flower (Echium planatgineum Corn Gromwell (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Kamelina

 

0401140

Żerriegħa tal-qanneb

 

0401150

Fażola tar-riġnu

 

0401990

Oħrajn

 

0402000

(ii)

Frott żejtni

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

0402020

Ġewż tal-palm (żrieragħ tal-palm għaż-żejt)

 

0402030

Frott tal-palm

 

0402040

Kapok

 

0402990

Oħrajn

 

0500000

5.

ĊEREALI

 

0500010

Xgħir

0,02

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, kinoa)

0,01  (**)

0500030

Qamħirrum

0,01  (**)

0500040

Millieġ (Millieġ denb il-volpi, teff, millieġ tas-swaba, millieġ tal-Indja)

0,01  (**)

0500050

Ħafur

0,02

0500060

Ross (Ross abjad/selvaġġ (Zizania aquatica))

0,01  (**)

0500070

Segala

0,02

0500080

Sorgu

0,01  (**)

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

0,02

0500990

Oħrajn (żrieragħ tal-ħaxix Kanarji (Phalaris canariensis))

0,01  (**)

0600000

6.

TÈ, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,05 (**)

0610000

(i)

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafè

 

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 

0631000

(a)

Fjuri

 

0631010

Fjuri tal-kamumilla

 

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 

0631030

Petali tal-ward

 

0631040

Fjuri tal-ġiżimin (Fjuri tas-sebuqa (Sambucusnigra))

 

0631050

Xkomp (linden)

 

0631990

Oħrajn

 

0632000

(b)

Weraq

 

0632010

Weraq tal-frawli

 

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 

0632030

Maté

 

0632990

Oħrajn

 

0633000

(c)

Għeruq

 

0633010

Għeruq tal-valerjana

 

0633020

Għeruq tal-ġinseng

 

0633990

Oħrajn

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 

0640000

(iv)

Żrieragħ tal-kakaw (iffermentati jew imnixxfin)

 

0650000

(v)

Ħarruba (st johns bread)

 

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa)

0,05 (**)

0800000

8.

ĦWAWAR

 

0810000

(i)

Żrieragħ

0,05 (**)

0810010

Ħlewwa

 

0810020

Karwija sewda

 

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Żerriegħa tal-muntanji)

 

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 

0810050

Żerriegħa tal-kemmun

 

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 

0810070

Żerriegħa tal-bużbież

 

0810080

Fienu

 

0810090

Noċemuskata

 

0810990

Oħrajn

 

0820000

(ii)

Frott u frott irqiq

0,05 (**)

0820010

Bżar tal-Ġamajka

 

0820020

Bżar tas-Sichuan (bżar tal-ħlewwa, bżar tal-Ġappun)

 

0820030

Karwija

 

0820040

Kardamonu

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

0820060

Bżar iswed, aħdar u abjad (Bżar twil tal-Indi, bżar tal-Perù)

 

0820070

Mżiewed tal-vanilla

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

0820990

Oħrajn

 

0830000

(iii)

Qoxra tas-siġar

0,05 (**)

0830010

Kannella (Kassja)

 

0830990

Oħrajn

 

0840000

(iv)

Għeruq jew risomi

 

0840010

Għud is-sus

0,05 (**)

0840020

Ġinġer

0,05 (**)

0840030

Żagħfran tal-Indja (Kurkuma)

0,05 (**)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

0840990

Oħrajn

0,05 (**)

0850000

(v)

Blanzuni

0,05 (**)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

0850020

Kappar

 

0850990

Oħrajn

 

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

0,05 (**)

0860010

Żagħfran

 

0860990

Oħrajn

 

0870000

(vii)

Aril

0,05 (**)

0870010

Qoxra ta' barra tan-noċemuskata

 

0870990

Oħrajn

 

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (**)

0900010

Pitravi taz-zokkor (għerq)

 

0900020

Kannamiela

 

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 

0900990