ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 3

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
7ta' Jannar 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/6 tal-31 ta' Ottubru 2014 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex iqis l-evoluzzjoni tal-massa tal-karozzi l-ġodda tal-passiġġieri rreġistrati fl-2011, l-2012 u l-2013 ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/7 tas-6 ta' Jannar 2015 li jawtorizza ċertu dikjarazzjonijiet sanitarji dwar l-ikel, ħlief dawk li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/8 tas-6 ta' Jannar 2015 li jiċħad l-awtorizzazzjoni ta' ċerti stqarrijiet dwar l-effetti tal-prodotti tal-ikel fuq is-saħħa, minbarra dawk li jirreferu għat-tnaqqis tar-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal ( 1 )

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/9 tas-6 ta' Jannar 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 142/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva ( 1 )

10

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/10 tas-6 ta' Jannar 2015 dwar kriterji għall-applikanti għall-kapaċità tal-infrastruttura ferrovjarja u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 870/2014 ( 1 )

34

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/11 tas-6 ta' Jannar 2015 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-deżinjazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Kranjska klobasa (IGP)]

37

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/12 tas-6 ta' Jannar 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

40

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/13 tal-31 ta' Ottubru 2014 li temenda l-Anness III tad-Direttiva 2014/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-firxa tar-rata tal-fluss għall-arloġġi tal-ilma ( 1 )

42

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/14 tal-5 ta' Jannar 2015 li temenda d-Deċiżjoni 2012/88/UE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-kontroll-kmand u sinjalazzjoni tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea (notifikata bid-dokument C(2014) 9909)  ( 1 )

44

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/15 tal-5 ta' Jannar 2015 dwar miżura meħuda mill-Finlandja f'konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq tal-apparat għall-protezzjoni tar-ras Ribcap (notifikata bid-dokument C(2014) 10114)

59

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/16 tas-6 ta' Jannar 2015 dwar il-pubblikazzjoni b'restrizzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tar-referenza tal-istandard EN 1870-17:2012 dwar magni tas-serrar trasversali manwali bi qtugħ orizzontali b'unità ta' serrar waħda skont id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

61

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

7.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 3/1


REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/6

tal-31 ta' Ottubru 2014

li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex iqis l-evoluzzjoni tal-massa tal-karozzi l-ġodda tal-passiġġieri rreġistrati fl-2011, l-2012 u l-2013

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 li jistabbilixxi standards ta' rendiment għall-emissjonijiet minn karozzi ġodda tal-passiġġieri bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi ħfief (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 13(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-valur tal-massa medja użat għall-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 għal kull karozza ġdida tal-passiġġieri, irid jiġi aġġustat kull tliet snin biex iqis kull bidla fil-massa medja tal-vetturi l-ġodda rreġistrati fl-Unjoni.

(2)

Mill-monitoraġġ tal-massa fi stat operattiv tal-vetturi l-ġodda rreġistrati fis-snin kalendarji 2011, 2012 u 2013 huwa evidenti li l-massa medja żdiedet u li ċ-ċifra M0 imsemmija fil-punt 1(b) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 għandha għalhekk tiġi aġġustata.

(3)

Eċċezzjonalment għal dan l-aġġustament, huwa xieraq li jitqies li l-kwalità tad-dejta mmonitorjata fis-snin 2011, 2012 u 2013 kienet differenti. Għalhekk, il-valur il-ġdid għandu jiġi ddeterminat billi jitiqiesu biss dawk il-valuri tal-massa li setgħu jiġu vverifikati mill-manifatturi kkonċernati, filwaqt li jiġu esklużi mill-kalkolu l-valuri li kienu ovvjament mhux korretti, jiġifieri l-valuri li huma aktar minn 2 840 kg jew anqas minn 500 kg, kif ukoll il-valuri relatati mal-vetturi li ma kinux jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 443/2009. Barra minn hekk, il-valur il-ġdid huwa bbażat fuq il-medja ponderata billi jitqies l-għadd ta' reġistrazzjonijiet ġodda f'kull sena ta' referenza.

(4)

F'dan l-isfond, il-valur M0 li jrid jiġi applikat mill-1 ta' Jannar 2016 għandu jiżdied b'20,4 kg minn 1 372,0 għal 1 392,4,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Punt 1(b) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Mill-2016:

L-emissjoni speċifika ta' CO2 = 130 + a × (M – M0)

Fejn:

M

=

il-massa tal-vettura f'kilogrammi (kg)

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1.


7.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 3/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/7

tas-6 ta' Jannar 2015

li jawtorizza ċertu dikjarazzjonijiet sanitarji dwar l-ikel, ħlief dawk li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 432/2012

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 18(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 jistipula li d-dikjarazzjonijiet sanitarji dwar l-ikel huma pprojbiti ħlief meta tawtorizzahom il-Kummissjoni skont dan ir-Regolament u jkunu inklużi f'lista ta' dikjarazzjonijiet permessi.

(2)

F'konformità mal-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, ġie adottat ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 432/2012 (2) li jistabbilixxi lista ta' dikjarazzjonijiet sanitarji permessi dwar l-ikel, ħlief dawk li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 jistipula wkoll li l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet tad-dikjarazzjonijiet sanitarji għandhom iressquhom l-operaturi tan-negozji tal-ikel lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta' Stat Membru. L-awtorità kompetenti nazzjonali għandha tibgħat l-applikazzjonijiet validi lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-EFSA), minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”, għal valutazzjoni xjentifika, kif ukoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri għall-informazzjoni.

(4)

Filwaqt li tqis l-opinjoni li tagħti l-Awtorità, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-awtorizzazzjoni tad-dikjarazzjonijiet sanitarji.

(5)

Sabiex titrawwem l-innovazzjoni, id-dikjarazzjonijiet sanitarji li jkunu jistrieħu fuq evidenza xjentifika friska u/jew li jkun fihom talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata għandhom jgħaddu minn tip ta' awtorizzazzjoni mgħaġġla.

(6)

Wara li Aptonia ressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni fuq dikjarazzjoni sanitarja relatata mal-karboidrati glikaemiċi u l-irkupru tal-funzjonament normali tal-muskoli (kontrazzjoni) wara eżerċizzju iebes (il-Mistoqsija bin-numru EFSA-Q-2013-00234) (3). Id-dikjarazzjoni proposta mill-applikant kienet tgħid: “Il-karboidrati glikaemiċi jżidu l-kompletezza tal-glikoġenu fil-muskoli wara eżerċizzju iebes”.

(7)

Fil-25 ta' Ottubru 2013, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika tal-Awtorità li kkonkludiet li, abbażi tad-dejta ppreżentata, instabet relazzjoni ta' kawża u effett bejn il-konsum tal-karboidrati glikaemiċi u l-effett mistqarr. Għaldaqstant, dikjarazzjoni sanitarja li tirrifletti din il-konklużjoni għandha titqies konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 u għandha tiddaħħal fil-lista tal-Unjoni tad-dikjarazzjonijiet permessi li jistabbilixxi r-Regolament (UE) Nru 432/2012.

(8)

Wieħed mill-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 hu li jiżgura li d-dikjarazzjonijiet sanitarji jkunu veri, ċari, affidabbli u siewja għall-konsumatur, u li għal dan il-għan jitqiesu l-mod kif jitqiegħed il-kliem u l-preżentazzjoni. Għalhekk, meta l-kliem li juża l-applikant fid-dikjarazzjonijiet ikollu l-istess tifsira għall-konsumaturi bħal dak ta' dikjarazzjoni sanitarja awtorizzata, għax ikun juri l-istess relazzjoni li hemm bejn kategorija tal-ikel, tip ta' ikel jew xi wieħed mill-kostitwenti tiegħu u s-saħħa, dawn id-dikjarazzjonijiet għandhom ikunu soġġetti għall-istess kundizzjonijiet tal-użu li jelenka l-Anness ta' dan ir-Regolament.

(9)

Skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, ir-Reġistru tad-dikjarazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa li fih kull dikjarazzjoni sanitarja awtorizzata għandu jiġi aġġornat biex iqis dan ir-Regolament.

(10)

Meta ġiet biex tistabbilixxi l-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni qieset il-kummenti li bagħtu l-applikanti u l-membri tal-pubbliku skont l-Artikolu 16(6) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

(11)

Għaldaqstant, ir-Regolament (UE) Nru 432/2012 għandu jiġi emendat skont dan.

(12)

L-Istati Membri ġew ikkonsultati,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-dikjarazzjoni sanitarja stabbilita fl-Anness ta' dan ir-Regolament għandha tiddaħħal fil-lista tal-Unjoni tad-dikjarazzjonijiet permessi kif jistabbilixxi l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

Artikolu 2

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 432/2012 hu emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Jannar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 432/2012 tas-16 ta' Mejju 2012 li jistabbilixxi lista ta' indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel, barra dawk li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (ĠU L 136, 25.5.2012, p. 1).

(3)  The EFSA Journal 2013;11(10):3409.


ANNESS

Fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 432/2012 tiddaħħal din l-entrata f'ordni alfabetika:

Nutriment, sustanza, ikel jew kategorija tal-ikel

Dikjarazzjoni

Kundizzjonijiet għall-użu tad-dikjarazzjoni

Kundizzjonijiet u/jew restrizzjonijiet għall-użu tal-ikel u/jew dikjarazzjoni jew twissija addizzjonali

In-numru tal-EFSA Journal

Numru rilevanti tal-entrata fil-Lista Konsolidata mressqa lill-EFSA għall-valutazzjoni tagħha

“Il-karboidrati

Il-karboidrati jikkontribwixxu fl-irkupru tal-funzjonament normali tal-muskoli (kontrazzjoni) wara eżerċizzju fiżiku intensiv ħafna u/jew fit-tul li jikkawża għeja fil-muskoli u tnaqqis fil-ħażniet tal-glikoġenu fil-muskoli skeletriċi.

Id-dikjarazzjoni tista' tintuża biss għall-ikel li jipprovdi karboidrati li l-bniedem jimmetabolizza (ħlief il-polioli).

Il-konsumatur għandu jiġi mgħarraf li l-effett pożittiv jinkiseb bil-konsum tal-karboidrati, minn kull sors, jekk b'kollox jittieħdu 4 g għal kull kilogramma ta' piż tal-ġisem, b'dożi, fl-ewwel 4 sigħat u mhux wara 6 sigħat, wara eżerċizzju fiżiku intensiv ħafna u/jew fit-tul, li jikkawża għeja fil-muskoli u tnaqqis fil-ħażniet tal-glikoġenu fil-muskoli skeletriċi.

Id-dikjarazzjoni għandha tintuża biss għall-ikel maħsub għal adulti li jagħmlu eżerċizzju fiżiku intensiv ħafna u/jew fit-tul li jikkawża għeja fil-muskoli u tnaqqis fil-ħażniet tal-glikoġenu fil-muskoli skeletriċi.

2013;11(10):3409”

 


7.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 3/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/8

tas-6 ta' Jannar 2015

li jiċħad l-awtorizzazzjoni ta' ċerti stqarrijiet dwar l-effetti tal-prodotti tal-ikel fuq is-saħħa, minbarra dawk li jirreferu għat-tnaqqis tar-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 18(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 jistipula li l-istqarrijiet dwar l-effetti tal-prodotti tal-ikel fuq is-saħħa huma pprojbiti ħlief meta tawtorizzahom il-Kummissjoni skont dan ir-Regolament u jkunu inklużi f'lista ta' stqarrijiet permessi.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 jistipula wkoll li l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet tal-istqarrijiet tas-saħħa għandhom jiġu sottomessi mill-operaturi tan-negozji tal-ikel lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta' Stat Membru. L-awtorità kompetenti nazzjonali għandha tibgħat l-applikazzjonijiet validi lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-EFSA), minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”, biex issir valutazzjoni xjentifika tagħhom, kif ukoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri għall-informazzjoni tagħhom.

(3)

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-awtorizzazzjoni tal-istqarrijiet dwar l-effetti fuq is-saħħa filwaqt li tqis l-opinjoni mogħtija mill-Awtorità. L-evalwazzjoni xjentifika tar-riskji waħidha ma tistax, f'ċerti każi, tipprovdi l-informazzjoni kollha li fuqha trid tiġi bbażata deċiżjoni ta' ġestjoni tar-riskji, u għalhekk jafu jkunu jridu jiġu kkunsidrati wkoll fatturi leġittimi oħra għall-kwistjoni li qed tiġi eżaminata.

(4)

Wara applikazzjoni mill-kumpanija Dextro Energy GmbH & Co. imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni fir-rigward ta' stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa marbuta mal-glukożju u l-kontribut għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija (Mistqosija Nru EFSA-Q-2012-00266)  (2). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Il-glukożju huwa metabolizzat bħala parti mill-metaboliżmu tal-enerġija normali tal-ġisem”.

(5)

Fil-11 ta' Mejju 2012, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika tal-Awtorità, li kkonkludiet li, abbażi tad-dejta mressqa, ma ġietx stabbilita rabta ta' kawża u effett bejn il-konsum tal-glukożju u l-kontribut lill-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija. Il-popolazzjoni fil-mira hija l-popolazzjoni ġenerali.

(6)

Wara applikazzjoni mill-kumpanija Dextro Energy GmbH & Co. imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni fir-rigward ta' stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa marbuta mal-glukożju u l-kontribut għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija (Mistqosija Nru EFSA-Q-2012-00267) (3). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Il-glukożju jappoġġa attività fiżika normali”.

(7)

Fil-11 ta' Mejju 2012, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika mingħand l-Awtorità li kkonkludiet li stqarrija dwar il-glukożju u l-kontribuzzjoni għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija diġà ġiet ivvalutata b'eżitu favorevoli u rreferiet għall-opinjoni tagħha dwar stqarrija dwar is-saħħa relatata mal-glukożju u l-kontribuzzjoni għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija (Mistoqsija Nru EFSA-Q-2012-00266).

(8)

Wara applikazzjoni mill-kumpanija Dextro Energy GmbH & Co. imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni fir-rigward ta' stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa marbuta mal-glukożju u l-kontribut għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija (Mistqosija Nru EFSA-Q-2012-00268) (4). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Il-glukożju jikkontribwixxi għall-metaboliżmu normali li jipproduċi l-enerġija”.

(9)

Fil-11 ta' Mejju 2012, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika mingħand l-Awtorità li kkonkludiet li stqarrija dwar il-glukożju u l-kontribuzzjoni għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija diġà ġiet ivvalutata b'eżitu favorevoli u rreferiet għall-opinjoni tagħha dwar stqarrija dwar is-saħħa relatata mal-glukożju u l-kontribuzzjoni għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija (Mistoqsija Nru EFSA-Q-2012-00266).

(10)

Wara applikazzjoni mill-kumpanija Dextro Energy GmbH & Co. imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni fir-rigward ta' stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa marbuta mal-glukożju u l-kontribut għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija (Mistqosija Nru EFSA-Q-2012-00269) (5). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Il-glukożju jikkontribwixxi għall-metaboliżmu normali li jipproduċi l-enerġija waqt l-eżerċizzju”.

(11)

Fil-11 ta' Mejju 2012, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika mingħand l-Awtorità li kkonkludiet li stqarrija dwar il-glukożju u l-kontribuzzjoni għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija diġà ġiet ivvalutata b'eżitu favorevoli u rreferiet għall-opinjoni tagħha dwar stqarrija dwar is-saħħa relatata mal-glukożju u l-kontribuzzjoni għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija (Mistoqsija Nru EFSA-Q-2012-00266).

(12)

Wara applikazzjoni mill-kumpanija Dextro Energy GmbH & Co. imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni fir-rigward ta' stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa marbuta mal-glukożju u l-kontribut għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija (Mistqosija Nru EFSA-Q-2012-00270) (6). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Il-glukożju jikkontribwixxi għall-funzjoni normali tal-muskoli”.

(13)

Fil-11 ta' Mejju 2012, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika mingħand l-Awtorità li kkonkludiet li stqarrija dwar il-glukożju u l-kontribuzzjoni għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija diġà ġiet ivvalutata b'eżitu favorevoli u rreferiet għall-opinjoni tagħha dwar stqarrija dwar is-saħħa relatata mal-glukożju u l-kontribuzzjoni għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija (Mistoqsija Nru EFSA-Q- 2012-00266).

(14)

Skont l-Artikoli 6(1) u 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-istqarrijiet dwar is-saħħa għandhom ikunu bbażati fuq evidenza xjentifika ġeneralment aċċettata. Awtorizzazzjoni tista' tkun ukoll irrifjutata b'mod leġittimu jekk l-istqarrijiet dwar is-saħħa mhumiex konformi ma' rekwiżiti oħra ġenerali u speċifiċi tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, anke fil-każ ta' valutazzjoni xjentifika favorevoli mill-awtorità. M'għandhomx isiru stqarrijiet dwar is-saħħa li huma inkonsistenti mal-prinċipji ġeneralment aċċettati tan-nutrizzjoni u s-saħħa. L-Awtorità kkonkludiet li ma ġietx stabbilita relazzjoni ta' kawża u effett bejn il-konsum tal-glukożju u l-kontribuzzjoni għall-metaboliżmu li jipproduċi l-enerġija. Madanakollu, l-użu ta' dawn l-istqarrijiet dwar is-saħħa jwassal messaġġ konfliġġenti u li jfixkel lill-konsumaturi, għax jinkoraġġixxi konsum ta' zokkrijiet li, abbażi ta' parir xjentifiku ġeneralment aċċettat, l-awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali jgħarrfu lill-konsumatur li l-użu tagħhom għandu jitnaqqas. Għalhekk, stqarrija bħal din mhix konformi mal-punt (a) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 li jipprevedi li l-użu tal-istqarrijiet m'għandux ikun ambigwu jew qarrieqi. Barra minn hekk, anke jekk l-istqarrijiet dwar is-saħħa kkonċernati kellhom jiġu awtorizzati biss taħt kundizzjonijiet speċifiċi tal-użu u/jew akkumpanjati minn dikjarazzjonijiet jew twissijiet addizzjonali, dawn ma jkunux biżżejjed biex jevitaw il-konfużjoni tal-konsumatur, u għalhekk m'għandhomx jiġu awtorizzati.

(15)

L-istqarrijiet dwar is-saħħa koperti minn dan ir-Regolament huma stqarrijiet dwar is-saħħa kif imsemmija fl-Artikolu 13(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 li, sakemm jikkonformaw ma' dak ir-Regolament, huma soġġetti għall-perjodu tranżizzjonali stabbilit fl-Artikolu 28(5) ta' dak ir-Regolament sa ma jiġi adottat l-elenku tal-indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa.

(16)

Il-lista tal-istqarrijiet permessi dwar l-effetti fuq is-saħħa ġiet stabbilita fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 432/2012 (7) u ilha li bdiet tapplika mill-14 ta' Diċembru 2012. F'dak li għandu x'jaqsam mal-istqarrijiet imsemmijin fl-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, li l-evalwazzjoni tagħhom mill-Awtorità jew il-kunsiderazzjoni tagħhom mill-Kummissjoni kienet għadha ma tlestietx sal-14 ta' Diċembru 2012 u li, bis-saħħa ta' dan ir-Regolament, mhumiex inklużi fil-lista tal-istqarrijiet permessi dwar l-effetti fuq is-saħħa, huwa xieraq li jiġi stipulat perjodu ta' tranżizzjoni li matulu jkunu jistgħu jibqgħu jintużaw, sabiex kemm l-operaturi tan-negozji tal-ikel u kemm l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jkunu jistgħu jadattaw ruħhom għall-projbizzjoni tat-tali stqarrijiet.

(17)

Il-kummenti mill-applikant u l-membri tal-pubbliku li waslu għand il-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(6) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tqiesu meta tfasslu l-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament.

(18)

L-Istati Membri ġew ikkonsultati,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-istqarrijiet dwar is-saħħa stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament ma għandhomx jiġu inklużi fil-lista tal-Unjoni ta' stqarrijiet permessi stipulati fl-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

2.   Madanakollu, l-istqarrijiet dwar l-effetti fuq is-saħħa msemmijin fil-paragrafu 1 użati qabel ma daħal fis-seħħ dan ir-Regolament, jistgħu jibqgħu jintużaw għal perjodu massimu ta' sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Jannar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal 2012;10(5):2694.

(3)  The EFSA Journal 2012;10(5):2695.

(4)  The EFSA Journal 2012;10(5):2696.

(5)  The EFSA Journal 2012;10(5):2697.

(6)  The EFSA Journal 2012;10(5):2698.

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 432/2012 tas-16 ta' Mejju 2012 li jistabbilixxi lista ta' indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel, barra dawk li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (ĠU L 136, 25.5.2012, p. 1).


ANNESS

Stqarrijiet dwar l-effetti fuq is-saħħa miċħudin

Applikazzjoni — Dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006

Nutrijent, sustanza, prodott tal-ikel jew kategorija tal-ikel

Stqarrija

Referenza tal-opinjoni mogħtija mill-EFSA

Stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa skont l-Artikolu 13(5) ibbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Glukożju

Il-glukożju jiġi metabolizzat bħala parti mill-metaboliżmu tal-enerġija normali tal-ġisem

Q-2012-00266

Stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa skont l-Artikolu 13(5) ibbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Glukożju

Il-glukożju jappoġġja attività fiżika normali

Q-2012-00267

Stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa skont l-Artikolu 13(5) ibbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Glukożju

Il-glukożju jikkontribwixxi għall-metaboliżmu normali li jipproduċi l-enerġija

Q-2012-00268

Stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa skont l-Artikolu 13(5) ibbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Glukożju

Il-glukożju jikkontribwixxi għall-metaboliżmu tal-enerġija normali waqt l-eżerċizzju

Q-2012-00269

Stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa skont l-Artikolu 13(5) ibbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Glukożju

Il-glukożju jikkontribwixxi għall-funzjoni normali tal-muskoli

Q-2012-00270


7.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 3/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/9

tas-6 ta' Jannar 2015

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 142/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat l-Att tal-Adeżjoni tal-Kroazja, u b'mod partikolari l-Artikolu 50 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (ir-Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (1), u b' mod partikolari l-Artikolu 15(1)(b), (c), (d) u (g), l-Artikolu 18(3)(b)(i), l-Artikolu 19(4)(c), l-Artikolu 20(11), l-Artikolu 21(6)(d), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 27(c), l-Artikolu 31(2), l-Artikolu 40(f), l-Artikolu 41(3) u l-Artikolu 42(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 jistabbilixxi regoli tas-saħħa pubblika u tal-annimali għall-prodotti sekondarji tal-annimali u derivati minnhom, sabiex jiġu evitati u minimizzati r-riskji għas-saħħa pubblika u tal-animali li ġejjin minn dawn il-prodotti. Dan jiddetermina wkoll punt tat-tmiem fil-katina tal-manifattura għal ċerti prodotti derivati li lil hinn minnu ma jkunux aktar soġġetti għar-rekwiżiti ta' dak ir-Regolament.

(2)

Commission Regulation (EU) No 142/2011 (2) lays down implementing rules for Regulation (EC) No 1069/2009, including rules on the adoption of alternative methods of use or disposal of animal by-products or derived products and the requirements for placing on the market of organic fertilisers and certain other animal by-products.

(3)

Skont l-Artikolu 19(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw il-ġbir, it-trasport u r-rimi tal-materjali tal-Kategorija 3, kif imsemmi fl-Artikolu 10(f) ta' dak ir-Regolament, b'mezzi oħra stabbiliti fil-Kapitolu IV tal-Anness VI tar-Regolament (UE) Nru 142/2011. Skont l-Artikolu 36(3) tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, din il-possibbiltà kienet limitata għall-perjodu tranżitorju sal-31 ta' Diċembru 2014. Ċerti Stati Membri jawtorizzaw il-ġbir, it-trasport u r-rimi bil-mezzi l-oħra stabbiliti fil-Kapitolu IV tal-Anness VI tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 ta' kwantitajiet żgħar ta' oġġetti tal-ikel preċedenti sa 20 kg kull ġimgħa.

(4)

Fin-nuqqas ta' rappurtar tal-konsegwenzi negattivi għas-saħħa tal-annimali u filwaqt li jitqies li f'ċerti każijiet għar-rimi skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 ikunu onerużi b' mod esaġerat meta mqabbla mar-rimi lokali, jidher li hu ġġustifikat li tiġi stabbilita deroga tranżitorja bħala għażla permanenti, sakemm tali rimi ma jikkawżax riskji mhux aċċettabbli għas-saħħa. L-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, li jipprovdi regoli speċjali għall-applikazzjoni tal-Artikolu 19(1)(a), (b), (c), (e) u (f) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, għandhom għalhekk jiġu supplimentati b'referenza għall-miżuri previsti fil-Kapitolu IV tal-Anness VI tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, li għandu wkoll jiġi emendat skont dan. Wara konsultazzjoni ma' Stati Membri u organizzazzjonijiet ta' partijiet interessati, l-għażla li l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jżidu l-volum għall-massimu ta' 50 kg fil-ġimgħa għandha titneħħa meta d-deroga tranżitorja ssir għażla permanenti. Barra minn hekk, il-paragrafu 3 tal-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jitħassar.

(5)

Minħabba r-riskju baxx ta' kuntatti possibbli ta' annimali tat-trobbija b'fertilizzanti organiċi u tejjieba tal-ħamrija mwassla minn ċerti operaturi u utenti, b'mod partikolari meta dawn joperaw barra mill-katina alimentari u tal-għalf, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jeżentaw dawk l-operaturi u l-utenti mill-obbligu ta' reġistrazzjoni skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009. Dawk l-operaturi u l-utenti għandhom jiżdiedu mal-lista ta' operaturi eżentati mill-obbligu li jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 20(4) tar-Regolament (UE) Nru 142/2011. L-Artikolu 20(4) tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jiġi emendat skont dan.

(6)

Il-materjal tat-tkabbir, inkluża l-ħamrija tax-xtieli, bi ftit kontenut ta' prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati ippakkjati għall-użu mill-konsumatur finali ma jippreżentawx xi riskju li jintużaw bħala għalf għall-annimali tat-trobbija. Il-limitazzjoni tal-kontenut għal inqas minn 5 % tal-volum tal-prodotti derivati mill-materjali tal-Kategorija 2 jew 3 fil-materjali tat-tkabbir, inkluża l-ħamrija tax-xtieli, ittaffi r-riskju li jintuża bħala għalf għall-annimali tat-trobbija, peress li l-kontenut għoli tal-ħamrija u materjali oħra jrendu t-togħma ta' tali prodotti ħażina għall-annimali mrobbija fl-irziezet. Fil-produzzjoni tal-materjali tat-tkabbir, jista' jintuża d-demel ipproċessat. Madankollu, id-demel ipproċessat ma għandux ikun l-uniku komponent tal-meterjali tat-tkabbir. Ma għandux ikun hemm aktar minn 50 % minnu fil-volum tal-materjali tat-tkabbir. Id-demel ipproċessat ma għandux jintuża għall-produzzjoni tal-materjali tat-tkabbir meta l-post tal-oriġini huwa suġġett għall-projbizzjoni minħabba suspett jew konferma ta' tifqigħa ta' mard serju li jittieħed li jaffettwa lill-annimali tat-trobbija. Għalhekk, dawn il-prodotti jistgħu jiġu eżentati mill-kontrolli veterinarji għat-tqegħid fis-suq għajr l-importazzjonijiet. L-Artikolu 22(2) tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jiġi emendat skont dan.

(7)

Id-definizzjonijiet ta' “prodotti intermedji” u “kampjuni tal-kummerċ” fil-punti 35 u 39 rispettivament tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandhom jiġu ċċarati sabiex jiġu evitati ostakoli mhux ġustifikati għall-kummerċ. Id-definizzjoni ta' “prodotti intermedji” tinkludi wkoll destinazzjoni ta' dawk il-prodotti intermedji. Huwa ġustifikat li tiġi estiża d-definizzjoni attwali ma' użi oħra possibbli fl-industrija kożmetika. Derived products which comply with the requirements of Directive 76/768/KEE (3) may be in accordance with Article 5(1) of Regulation (EC) No 1069/2009 declared as the end point in the manufacturing chain. Barra minn hekk, hemm bżonn li jiġi ċċarat li ikel għall-annimali domestiċi jista' jiġi introdott fl-UE bħala kampjun kummerċjali għal għanijiet tal-provi, l-ittestjar ta' makkinarju jew ta' tagħmir tal-għalf. Id-definizzjoni ta' “prodotti intermedji” u “kampjuni tal-kummerċ” fil-punti 35 u 39 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jiġi emendat skont dan.

(8)

Minkejja li, skont l-Artikolu 3(6) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, l-equidae huma kkunsidrati bħala annimali mrobbijin fl-irziezet, ċerti annimali ekwini individwali jgawdu relazzjoni mill-qrib partikolari mas-sidien tagħhom. Għalhekk, huwa ġustifikat li tingħata l-possibbiltà tal-kremazzjoni tal-equidae mejtin f'inċineraturi approvati għal dak l-għan mill-awtorità kompetenti, sakemm l-equidae joriġinaw minn impriżi agrikoli li ma jkunux soġġetti għal ordnijiet ta' projbizzjoni ta' mard li għandu jkun notifikat. Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/156/KE (4) tistipula l-kundizzjonijiet dwar is-saħħa tal-annimali li jirregolaw, fost l-oħrajn, il-moviment tal-equidae, inklużi l-kundizzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-equidae. L-equidae mejtin biss, li jikkonformaw ma' dik id-Direttiva, jistgħu jkunu individwalment jiġu kkremati f'inċineraturi ta' kapaċità baxxa. Il-Kapitolu III tal-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jiġi emendat skont dan.

(9)

L-Artikolu 13(g) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 jistipula li l-prodotti sekondarji tal-annimali li joriġinaw minn annimali akkwatiċi tal-materjal tal-Kategorija 2 jistgħu jinħażnu f' silos jew jiġu ttrasformati f'kompost jew f'bijogass. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“EFSA”) ippubblikat Opinjoni Xjentifika dwar l-evalwazzjoni ta' metodu ġdid għall-ipproċessar tal-prodotti sekondarji tal-annimali tal-materjali tal-Kategorija 2 ta' oriġini mill-ħut (5). Skont l-opinjoni tal-EFSA, ir-riskji li jirriżultaw mill-materjali tal-Kategorija 2 li joriġinaw mill-ħut huma imnaqqsa adegwatament bil-metodu tal-ipproċessar, u għalhekk prodotti derivati jistgħu jintużaw għall-produzzjoni ta' fertilizzanti organiċi, kompost, ttrasformati f'bijogass jew użati għall-manifattura tal-għalf għall-annimali tal-pil jew annimali oħra mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem. L-opinjoni tal-EFSA tikkonkludi li m'hemm l-ebda żieda fir-riskju, jekk il-metodu tal-ipproċessar jiġi wkoll applikat għall-ipproċessar tal-prodotti sekondarji li joriġinaw mill-annimali akkwatiċi tal-materjali tal-Kategorija 3. Il-materjal tal-Kategorija 3 miksub mll-annimali akkwatiċi jistgħu għalhekk ikunu destinati għall-għanijiet elenkati fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

(10)

Wara l-eżitu b'suċċess tal-valutazzjoni tar-riskju tal-EFSA, l-insilaġġ ta' materjal ta' ħut għandhom jiżdiedu mal-lista ta' metodi alternattivi ta' proċessar fil-Kapitolu IV tal-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011. L-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jiġi emendat skont dan.

(11)

Ir-residwi ta' diġestjoni u l-kompost ta' oriġini mill-annimali fil-prattika jista' jitħallat b'materjali ta' oriġini mhux mill-annimali. L-operaturi għandhom ikunu jafu liema regoli japplikaw għar-rimi ta' tali residwi ta' diġestjoni u kompost. Barra minn hekk, h uwa neċessarju li jiġi ċċarat f'liema każijiet il-kompost u r-residwi tad-diġestjoni derivati mill-iskart tal-forniment tal-ikel jistgħu jintremew f'miżbla awtorizzata. Il-Kapitolu III tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għaldaqstant għandu jiġi emendat skont dan.

(12)

Il-Kroazja nnotifikat lista ta' speċijiet ta' għasafar nekrofaġi selvaġġi li għandhom ikunu suġġetti għad-deroga għal finijiet ta' għalf speċjali stabbiliti fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009. Il-lista ta' għasafar nekrofaġi fl-Anness VI tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandha tiġi emendata skont dan.

(13)

L-EFSA evalwat ir-riskju ppreżentat mit-trażżin tal-kompost u l-inċinerazzjoni sussegwenti tal-annimali porċini (6) li jmutu fir-razzett u kkonkludiet li t-trażżin tal-kompost kif imsemmi fil-parametri alternattivi stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu III tal-Anness V tar- Regolament (UE) Nru 142/2011 mhux trattament suffiċjenti għar-rimi sigur tal-materjal tal-Kategorija 2 u li għalhekk ma jistgħux jiġu deskritti bħala metodu alternattiv tal-ipproċessar fil-Kapitolu IV tal-Anness IV ta' dak ir-Regolament. Wara l-valutazzjoni tal-EFSA, imsemmija hawn fuq, “il-maturazzjoni aerobika u l-ħażna tal-ħnieżer li jmutu fir-razzett bl-inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni sussegwenti” għandha titqies bħala metodu ta' trażżin speċifiku għall-ħażna ta' prodotti sekondarji tal-annimali sakemm isir ir-rimi sussegwenti tagħhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009. Sabiex tiddifferenzja dak il-metodu minn il-metodi approvati tal-kompostaġġ u sabiex tiġi evitata l-proċedura tal-approvazzjoni meħtieġa għall-impjanti tal-kompostaġġ stabbiliti fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, huwa xieraq li jiġi inkluż dak il-metodu f'Kapitolu ġdid fl-Anness IX ta' dak ir-Regolament flimkien mal-metodu “L-idrolisi u r-rimi sussegwenti”, attwalment imsemmi fil-punt H tat-Taqsima II tal-Kapitolu IV tal-Anness IV, li huwa bbażat fuq l-istess prinċipji. Barra minn hekk ir-referenza għall-Anness IV fit-Taqsima 11 tal-Kapitolu II tal-Anness XVI għandhom jiġu adattati skont dan. Għalhekk l-Annessi IV, IX u XVI tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandhom jiġu emendati skont dan.

(14)

Ix-xaħam imdewweb (rendered) mill-materjal tal-Kategorija 3 huwa suġġett għar-rekwiżiti speċifiċi skont it-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 142/2011. Madankollu, ma hemm l-ebda raġuni tas-saħħa tal-annimali li tipprojbixxi l-ipproċessar tal-materjal tal-Kategorija 3 mill-annimali akkwatiċi u l-prodotti sekondarji tal-annimali mill-annimali akkwatiċi kif imsemmi fl-Artikolu 10(i) u (j) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, flimkien ma' prodotti sekondarji tal-annimali tal-Kategorija 3 miksuba minn annimali terrestri f'xaħam imdewweb imħallat. Għalhekk għandu jkun possibbli li jintużaw materjali tal-Kategorija 3 minn annimali akkwatiċi u prodotti sekondarji tal-annimali minn annimali akkwatiċi kif imsemmi fl-Artikolu 10(i) u (j) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, għall-produzzjoni ta' xaħam imdewweb. Għalhekk il-Punt A(1) tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jiġi emendat kif xieraq.

(15)

Ir-rekwiżiti għat-trattament bis-sħana tal-ħama miċ-ċentrifuga jew is-separatur li tista' tintuża aktar tard bħala jew fil-produzzjoni ta' fertilizzanti organiċi u li titqiegħed fis-suq huma stabbiliti fil-Parti III tat-Taqsima 4 tal-Kapitolu II tal-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 142/2011. Huwa opportun li tiġi introdotta deroga biex l-awtorità kompetenti tista' tawtorizza parametri alternattivi għat-trattament bis-sħana tal-ħama miċ-ċentrifuga jew is-separatur maħsuba għall-użu fi ħdan l-Istati Membri, bil-kundizzjoni li l-operaturi jistgħu juru li t-trattament bis-sħana mwettaq skont parametri alternattivi jiġġarantixxi mill-inqas l-istess tnaqqis tar-riskju bħat-trattament imwettaq skont il-parametri stabbiliti diġà applikabbli għat-tqegħid fis-suq. Għalhekk il-Parti III tat-Taqsima 4 tal-Kapitolu II tal-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandha tiġi emendata kif xieraq.

(16)

Il-prodotti intermedji jistgħu jintużaw inter alia għall-produzzjoni tar-reaġenti tal-laboratorju jew id-dijanjostiċi in vitro għall-finijiet tal-annimali. Wara l-kontrolli fil-post ta' spezzjoni fil-fruntiera skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE (7), il-prodott għandu jkun ittrasportat direttament lejn l-istabbiliment jew l-impjant reġistrat tad-destinazzjoni. Sabiex jiġu ċċarati l-kundizzjonijiet għall-importazzjoni tal-prodotti intermedji, l-Anness XII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jiġi emendat skont dan.

(17)

Prodotti tad-demm maħsubin għall-produzzjoni tal-għalf għal annimali tat-trobbija, inklużi demm u plażma tad-demm porċin imnixxfin bl-isprej tal-annimali porċini, għandhom ikunu ġew prodotti skont it-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tal-Anness X tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011. B' referenza għall-punt B ta' dik it-Taqsima, il-prodotti tad-demm għandhom jiġu sottomessi għal xi wieħed mill-metodi tal-ipproċessar minn 1 sa 5 jew mill-metodu tal-ipproċessar 7, kif stabbilit fil-Kapitolu III tal-Anness IV ta' dak ir-Regolament, jew metodu ieħor li jiżgura li l-prodotti tad-demm jkunu konformi mal-istandards mikrobijoloġiċi għal prodotti derivati stabbilit fil-Kapitolu I tal-Anness X tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011. Ir-Regolament (UE) Nru 142/2011 jipprevedi wkoll, b'mod partikolari fil-kolonna 6 ringiela 2 fit-Tabella 1 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV, li l-prodotti tad-demm mhux maħsubin għall-konsum mill-bniedem li jistgħu jintużaw bħala għalf, għandhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa skont il-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa stabbilit fil-Kapitolu 4(B) tal-Anness XV meta huma maħsuba biex jintbagħtu lejn l-Unjoni jew jgħaddu bi tranżitu minnha.

(18)

Id-Dijarea Porċina Epidemika, inklużi l-infezzjoni tal-ħnieżer bil-Vajrus tad-Dijarea Porċina Epidemika (PEDv) u d-Deltakoronavajrus tal-Ħnieżer (SDCv), ġiet rappurtata fl-Asja, l-Amerika ta' Fuq, il-Karibew, l-Amerika Ċentrali u ta' Isfel. Is-SDCv qatt ma nstab fl-Unjoni. Jidher li l-kawża tat-tixrid tal-vajrus hija marbuta ma ' trattament bis-sħana mhux xieraq jew kontaminazzjoni wara trattament bis-sħana ta' demm u plażma tad-demm porċin imnixxfin bl-isprej, ingredjent tradizzjonali tal-għalf għall-ħnienes.

(19)

Il-Kummissjoni, li taġixxi fuq l-inizjattiva tagħha stess, adottat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 483/2014 (8) bħala miżura interim ta' salvagwardja rigward is-sigurtà tad-demm u plażma tad-demm porċin imnixxfin bl-isprej maħsuba għall-produzzjoni tal-għalf għal annimali tal-ispeċi tal-majjali. Billi r-riskju għas-saħħa tal-annimali se jibqa ', huwa meħtieġ li jiġu riveduti r-rekwiżiti għal importazzjonijiet ta' demm u plażma tad-demm porċin imnixxfin bl-isprej maħsuba għall-produzzjoni ta' għalf għal annimali tal-ispeċi tal-porċini u timplimenta miżuri interim bħala rekwiżit permanenti.

(20)

Osservazzjoni xjentifika tindika li l-koronavajrus tal-porċini jiġu inattivati fil-feċi tal-majjali jekk jissaħħnu għal f' temperatura ta' 71 °C u jinżammu f' dik it-temperatura għal 10 minuta jew jitħallew f' temperatura ambjentali ta' 20 °C għal sebat ijiem. Il-vajrus ma kampax f' għalf niexef infettat għall-għan sperimentali maħżun f' temperatura ta' 24 °C għal tal-inqas ġimgħatejn. Fl-Unjoni u f' pajjiżi terzi, it-temperatura applikata b' mod komuni għat-tnixxif bi sprej tad-demm u l-plażma tad-demm hija 80 °C fis-sustanza kollha.

(21)

Fuq il-bażi ta' din l-informazzjoni disponibbli, jidher opportun li jinħtieġ li demm u plażma tad-demm porċin imnixxfin bl-isprej introdotti minn pajjiżi terzi u maħsuba għat-tagħlif ta' annimali porċini jkun ġie suġġett għal trattament f' temperatura għolja segwita minn ħażna sussegwenti għal ċertu żmien f' temperatura ambjentali sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' kontaminazzjoni wara t-trattament.

(22)

Importazzjoni ta' għadam u prodotti mill-għadam (eskluż għadam mitħun), qrun u prodotti mill-qrun (esklużi qran mitħuna) u qwieqeb u prodotti mill-qwieqeb (esklużi qwieqeb mitħuna) maħsuba għal użu ieħor għajr bħala materjal tal-għalf, fertilizzanti organiċi jew materjali li jtejbu l-ħamrija għandha tkun awtorizzata wkoll meta dawk il-materjali huma trasportati bl-ajruplan, sakemm jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009. L-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jiġi emendat skont dan.

(23)

Wara l-emendi fid-definizzjoni tal-'prodotti intermedji' u r-rekwiżiti addizzjonali għall-importazzjonijiet tal-prodotti tad-demm, il-mudell tad-dikjarazzjoni li jrid tintuża għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi ta' prodotti intermedji u l-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-importazzjonijiet tal-prodotti tad-demm maħsuba bħala materjal tal-għalf għandhom jiġu modifikati kif xieraq. Għalhekk il-Kapitolu 4(B) tal-Kapitolu 20 tal-Anness XV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għandu jiġi emendat kif xieraq.

(24)

Sabiex jiġi evitat ix-xkiel għall-kummerċ, għandu jiġi stabbilit perjodu tranżitorju li matulu l-importazzjonijiet tal-prodotti intermedji li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, kif emendat minn dan ir-Regolament, għandhom jiġu aċċettati mill-Istati Membri skont ir-regoli fis-seħħ qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(25)

Il-miżuri stipulati f' dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 142/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 15, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“B'deroga mill-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw il-ġbir, it-trasport u r-rimi ta' kwantitajiet żgħar ta' materjali tal-Kategorija 3 msemmijin fl-Artikolu 10(f) ta' dak ir-Regolament b'mezzi msemmija fl-Artikolu 19(1)(d) ta' dak ir-Regolament, bla ħsara għall-konformità mar-rekwiżiti dwar rimi b'mezzi oħra stabbiliti fil-Kapitolu IV tal-Anness VI ta' dan ir-Regolament.”

(2)

Fl-Artikolu 19, il-punt (c) jinbidel b' dan li ġej:

“(c)

il-Kapitolu III, fejn jaħżnu prodotti derivati għal ċerti għanijiet intiżi kif imsemmi fl-Artikolu 24(1)(j) ta' dak ir-Regolament;

(d)

il-Kapitolu V, fir-razzett fejn jaħżnu prodotti sekondarji tal-annimali intiżi għar-rimi sussegwenti kif imsemmi fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament.”

(3)

L-Artikolu 20(4) għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-punt (d) jinbidel b'dan li ġej:

“(d)

operaturi li jużaw kwantitajiet żgħar ta' materjali tal-Kategoriji 2 u 3 msemmija fl-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 jew ta' prodotti derivati minnhom, bil-għan ta' forniment dirett tal-prodotti fi ħdan ir-reġjun lill-utent aħħari, fis-suq lokali jew lil stabbilimenti lokali tal-bejgħ bl-imnut, jekk l-awtorità kompetenti ma tqisx li din l-attività tippreżenta riskju ta' tixrid ta' xi marda serja li tittieħed mill-bnedmin jew mill-annimali; dan il-punt ma għandux japplika fejn dawk il-materjali jintużaw bħala għalf għall-annimali tat-trobbija għajr l-annimali tal-pil;”

(b)

jiżdiedu l-punti (e) u (f) li ġejjin:

“(e)

l-utenti ta' fertilizzanti organiċi jew materjali li jtejbu l-ħamrija f'postijiet fejn l-annimali tat-trobbija mhumiex miżmuma;

(f)

l-operaturi li jimmaniġġaw u jiddistribwixxu fertilizzanti organiċi jew materjali li jtejbu l-ħamrija esklussivament f'imballaġġ lest li jinbigħ bl-imnut ta' mhux aktar minn 50 kg fil-piż għal użijiet barra mill-katina tal-għalf u tal-ikel.”

(4)

Fl-Artikolu 22, il-paragrafu 2 jinbidel b' dan li ġej:

“2.   It-tqegħid fis-suq ta' dawn li ġejjin mhumiex soġġetti għal kondizzjonijiet ta' saħħa tal-annimal.

(a)

gwanu minn għasafar salvaġġi tal-baħar, miġbura fl-Unjoni jew importati minn pajjiżi terzi;

(b)

lest li jbigħu materjali tat-tkabbir, minbarra dak importat, b'kontenut ta' inqas minn:

(i)

5 % fil-volum ta' prodotti dderivati minn materjal tal-Kategorija 3 jew minn materjal tal-Kategorija 2 għajr għad-demel ipproċessat;

(ii)

50 % fil-volum ta' demel ipproċessat.”

(5)

Fl-Artikolu 23, il-paragrafu 3 jinbidel b' dan li ġej:

“3.   L-operatur jew is-sid tal-istabbiliment jew tal-impjant ta' destinazzjoni tal-prodotti intermedji jew ir-rappreżentant tagħhom għandhom jużaw u/jew jibagħtu l-prodotti intermedji esklussivament għall-użu fil-manifattura skont id-definizzjoni tal-prodotti intermedji taħt il-Punt 35 tal-Anness I.”

(6)

Fl-Artikolu 36, għandu jitħassar il-paragrafu 3.

(7)

L-Annessi I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV u XVI huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Għal perjodu tranżitorju sas-27 ta' Settembru 2015, il-kunsinni ta' prodotti sekondarji mill-annimali u ta' prodotti dderivati akkumpanjati minn dikjarazzjoni mudell, li mtela u ġie ffirmat skont il-mudell stabbilit fil-Kapitolu 20 tal-Anness XV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 fil-verżjoni tiegħu qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament għandhom ikomplu jiġu aċċettati għall-importazzjoni fl-Unjoni, sakemm iċ-certifikati id-dikjarazzjonijiet mudell imtlew u ġew iffirmati qabel is-27 ta' Lulju 2015.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-23 ta' Frar 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Jannar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta' Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi (ĠU L 262, 27.9.1976, p. 169).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/156/KE tat-30 ta' Novembru 2009 dwar kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta' ekwidi (ĠU L 192, 23.7.2010, p. 1).

(5)  EFSA Journal 2011; 9 (9): 2389 [11 pp.].

(6)  EFSA Journal 2012; 10 (2): 2559 [11 pp.].

(7)  Id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta' Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9).

(8)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 483/2014 tat-8 ta' Mejju 2014 dwar miżuri ta' protezzjoni fir-rigward tad-dijarea fil-porċini kkawżata minn deltakoronavirus fir-rigward tar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta' sprej ta' demm imnixxef u plażma tad-demm ta' oriġini porċina maħsuba għall-produzzjoni tal-għalf għall-annimali porċini mrobbija (ĠU L 138, 13.5.2014, p. 52).


ANNESS

L-Annessi I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV u XVI tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 huma emendati kif ġe:

(1)

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 35 jinbidel b'dan li ġej:

“35.

prodott intermedju’ tfisser prodott derivat:

(a)

li huwa maħsub għal użi fi ħdan il-manifattura ta' prodotti mediċinali, prodotti mediċinali veterinarji, apparati mediċi għal skopijiet mediċi u veterinarji, apparati mediċi attivi impjantabbli, apparati mediċi dijanjostiċi in vitro għal skopijiet mediċi u veterinarji, reaġenti tal-laboratorju, u prodotti kosmetiċi kif ġej:

(i)

bħala materjal fil-proċess tal-manifattura jew fil-produzzjoni finali ta' prodott lest;

(ii)

fil-validazzjoni jew il-verifika matul il-proċess tal-manifattura; jew

(iii)

fil-kontroll tal-kwalità ta' prodott lest;

(b)

li l-istadji ta' disinn, trasformazzjoni u manifattura tiegħu jkunu tlestew biżżejjed biex jitqies bħala prodott derivat u biex il-materjal jikkwalifika direttament bħala prodott jew bħala komponent ta' prodott għal dak l-għan;

(c)

li madankollu jkun jeħtieġlu aktar trattament jew trasformazzjoni bħal taħlit, kisi, tgħaqqid, jew ippakkjar biex ikun tajjeb li jitqiegħed fis-suq jew għal servizz, skont il-każ, prodott mediċinali, prodott mediċinali veterinarju, apparat mediku għal skopijiet mediċi u veterinarji, apparat mediku attiv impjantabbli, apparati mediċi dijanjostiċi in vitro għal skopijiet mediċi u veterinarji, reaġenti tal-laboratorju, u prodotti kosmetiċi;”

(b)

il-punt 39 jinbidel b'dan li ġej:

“39.

kampjuni tal-kummerċ’ tfisser prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati maħsuba għal studji jew analiżijiet partikulari awtorizzati mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 bl-ħsieb li jsir proċess ta' produzzjoni, inkluż l-ipproċessar ta' prodotti sekondarji tal-annimali jew prodotti derivati, l-iżvilupp ta' oġġetti tal-għalf, ikel tal-annimali domestiċi jew prodotti derivati, jew l-ittestjar ta' makkinarju jew tagħmir;”

(c)

il-punt 58 jinbidel b'dan li ġej:

“58.

impjant tal-ipproċessar’ tfisser bini jew faċilitajiet għall-proċessar ta' prodotti sekondarji tal-annimali kif imsemmi fl-Artikolu 24(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, li fih ikunu pproċessati prodotti sekondarji tal-annimali skont l-Anness IV u/jew l-Anness X.”

(d)

jiżdied il-punt li ġej:

“59.

materjal għat-tkabbir’ tfisser materjali, inkluż ħamrija tax-xtieli, għajr ħamrija in situ, li fihom jitkabbru l-pjanti u li hija użata indipendentement minn ħamrija in situ.”

(2)

Fl-Anness III, il-Kapitolu III, il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

jintużaw biss għar-rimi ta'

(i)

annimali domestiċi mejtin imsemmija fl-Artikolu 8(a)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009;

(ii)

il-materjali tal-Kategorija 1 imsemmijin fl-Artikolu 8 (b), (e) u (f), il-materjali tal-Kategorija 2 imsemmijin fl-Artikolu 9 jew il-materjali tal-Kategorija 3 imsemmijin fl-Artikolu 10 ta' dak ir-Regolament; jew

(iii)

annimali ekwini mejta identifikati individwalment minn impriżi agrikola li mhumiex soġġetti għal restrizzjonijiet tas-saħħa skont l-Artikolu 4(5) jew 5 tad-Direttiva 2009/156/KE, jekk awtorizzati mill-Istat Membru;”

(3)

Fl-Anness IV, il-Kapitolu IV huwa emendat kif ġej:

(a)

It-Taqsima 2 hija emendata kif ġej:

(i)

il-punt H jitħassar;

(ii)

jiżdied il-punt li ġej:

“K.   L-insilaġġ tal-materjal tal-ħut

1.   Il-materjali tal-bidu

Għal dan il-proċess, jistgħu jintużaw il-prodotti sekondarji miksubin mill-annimali akwatiċi li ġejjin biss:

(a)

Il-materjali tal-Kategorija 2 imsemmijin fl-Artikolu 9(f)(i) u (iii) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009;

(b)

Il-materjali tal-Kategorija 3:

2.   Metodu ta' proċessar

2.1.

Il-materjali li jridu jiġu ttrattati għandhom jinġabru f'farms tal-akkwakultura u tal-istabbilimenti li jipproċessaw l-ikel fuq bażi ta' kuljum u mingħajr dewmien żejjed, mitħun jew imqatta', u wara li jinħażen f'sajlos f'pH ta' 4 jew inqas, b'aċidu formiku jew aċidi organiċi awtorizzati skont leġiżlazzjoni dwar l-għalf. L-insilaġġ tal-ħut li jirriżulta għandu jkun sospensjoni tal-partijiet tal-annimali akkwatiċi likwifikati permezz tal-azzjoni ta' enżimi endoġeni fil-preżenza ta' aċidu miżjud. Il-proteini tal-annimali akkwatiċi għandhom jiċċekknu f'unitajiet iżgħar li jinħallu, permezz tal-enzimi u l-aċidu, sabiex jiġi evitat it-taħsir mikrobjali. Il-materjal maħżun fis-sajlo jiġi trasportat lejn l-impjant tal-ipproċessar.

2.2.

Fl-impjant tal-ipproċessar il-materjal tal-annimali akkwatiċi maħżun fis-sajlos għandu jitwassal f'tankijiet tal-ħżin magħluqa. Il-ħin tal-inkubazzjoni għandu jkun mill-inqas 24 siegħa f'pH ta' 4 jew inqas qabel ma t-trattament bis-sħana jista' jitwettaq. Qabel it-trattament bis-sħana, l-insilaġġ tal-annimali akkwatiċi għandu jkollu pH ta' 4 jew inqas u li jkollu daqs ta' partiċella ta' inqas minn 10 mm wara l-filtrazzjoni jew l-maċerazzjoni fl-impjant. Matul l-ipproċessar, dan għandu jkun soġġett għal tisħin minn qabel għal temperatura ogħla minn 85 °C, segwita minn inkubazzjoni f'kontejner insulat biex tinkiseb it-temperatur 85 °C, fil-materjal tal-ħut kollu għal 25 minuta. Il-proċess għandu jseħħ f'linja ta' produzzjoni magħluqa bit-tankijiet u l-pajpijiet.

2.3.

Qabel ma tingħata awtorizzazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tiġi eżaminata l-proċedura permanenti bil-miktub tal-operatur imsemmija fl-Artikolu 29(1) sa (3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.”

(b)

Fit-Taqsima 3, il-punt 2(d) jinbidel b 'dan li ġej:

“(d)

it-taħlita ta' demel tal-ħnieżer u tat-tjur trattata bil-ġir tista' tintuża għall-art bħala demel ipproċessat;”

(c)

Fit-Taqsima 3, jiżdied il-punt 2(e) li ġej:

“(e)

Il-prodott finali derivat mill-insilaġġ tal-materjal tal-ħut jista':

(i)

għall-materjali tal-Kategorija 2, jintuża għal skopijiet imsemmija fl-Artikolu 13(a) sa (d) u (g) sa (i) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 mingħajr aktar ipproċessar jew bħala għalf għall-annimali msemmija fl-Artikolu 18 jew fl-Artikolu 36(a)(ii) ta' dak ir-Regolament; jew

(ii)

għall-materjali tal-Kategorija 3, jintuża għall-finijiet imsemmija fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.”

(4)

Fl-Anness V, il-Kapitolu III, it-Taqsima 2 hija emendata kif ġej:

(a)

fil-punt 2(b), il-punt (x) jinbidel b'dan li ġej:

“(x)

il-prodotti sekondarji tal-annimali msemmijin fl-Artikolu 10(f) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, li jkunu ġew ipproċessati kif definit fl-Artikolu 2(1)(m) tar-Regolament (KE) Nru 852/2004.”

(b)

fil-punt 2(b), jiżdied il-punt (d) li ġej:

“(xi)

taħlita ta' prodotti sekondarji tal-annimali msemmija fil-punt 2 (b) ma' materjali ta' prodotti sekondarji mhux tal-annimali.”

(c)

fil-punt 3, il-punt (b) jinbidel b'li ġej:

“(b)

tqis li r-residwi tad-diġestjoni jew il-kompost ikunu materjal mhux ipproċessat, u tobbliga lill-operaturi li jimmaniġġawhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009, skont dan ir-Regolament jew, fil-każ ta' kompost jew residwi tad-diġestjoni huwa derivat mill-iskart tal-forniment tal-ikel, li jirkupraw jew jarmu f'konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali.”

(5)

L-Anness VI huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-Kapitolu II, it-Taqsima 2, il-punt 1(a)(i) jinbidel b'dan li ġej:

“(i)

waħda mill-ispeċijiet li ġejjin ta' għasafar nekrofaċi fl-Istati Membri li ġejjin:

Kodiċi tal-pajjiż

Stat Membru

Speċijiet tal-Annimali

L-isem lokali

L-isem bil-Latin

BG

Il-Bulgarija

avultun tal-ħrief

avultun qassis

avoltun Eġizzjan

avultun grifun

ajkla rjali

ajkla imperjali

ajkla tad-denb abjad

astun iswed

astun aħmar

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila helíaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

EL

Il-Ġreċja

avultun tal-ħrief

avultun qassis

avoltun Eġizzjan

avultun grifun

ajkla rjali

ajkla imperjali

ajkla tad-denb abjad

astun iswed

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

ES

Spanja

avultun tal-ħrief

avultun qassis

avoltun Eġizzjan

avultun grifun

ajkla rjali

ajkla imperjali Spanjola

astun iswed

astun aħmar

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila adalberti

Milvus migrans

Milvus milvus

FR

Franza

avultun tal-ħrief

avultun qassis

avoltun Eġizzjan

avultun grifun

ajkla rjali

ajkla tad-denb abjad

astun iswed

astun aħmar

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

HR

Il-Kroazja

avultun tal-ħrief

avultun qassis

avoltun Eġizzjan

avultun grifun

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

IT

L-Italja

avultun tal-ħrief

avultun qassis

avoltun Eġizzjan

avultun grifun

ajkla rjali

astun iswed

astun aħmar

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Milvus migrans

Milvus milvus

CY

Ċipru

avultun qassis

avultun grifun

Aegypius monachus

Gyps fulvus

PT

Il-Portugall

avultun qassis

avoltun Eġizzjan

avultun grifun

ajkla rjali

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

SK

Is-Slovakkja

ajkla rjali

ajkla imperjali

ajkla tad-denb abjad

astun iswed

astun aħmar

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus”

(b)

Fil-Kapitolu IV, jitneħħa t-tieni paragrafu.

(6)

Fl-Anness IX, jiżdied il-Kapitolu V li ġej:

“KAPITOLU V

METODI TA' TRAŻŻIN

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.

Il-materjali li jirriżultaw minn metodu ta' trażżin jistgħu jintużaw jew jintremew fl-Istat Membru biss fejn dak il-metodu ta' konteniment huwa awtorizzat mill-awtorità kompetenti.

2.

L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru għandha tara li r-riżultati ta' kontrolli uffiċjali jkunu dispobibbli lil awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor meta jintalbu, fejn metodu ta' trażżin jintuża għall-ewwel darba f'dak l-Istat Membru, biex titħaffef l-introduzzjoni tal-metodu ta' trażżin il-ġdid.

Taqsima 2

Metodoloġija

A.   Il-maturazzjoni aerobika u l-ħażna tal-ħnieżer li jmutu fir-razzett bl-inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni sussegwenti.

1.   L-Istati Membri konċernati

Il-proċess tal-maturazzjoni aerobika u l-ħażna tal-ħnieżer li jmutu fir-razzett bl-inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni sussegwenti jista'jintuża fi Franza, l-Irlanda, il-Latvja, il-Portugall u r-Renju Unit.

Wara maturazzjoni aerobika u l-ħażna tal-materjal, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat għandha tiżgura li l-materjali jinġabru u jintremew fit-territorju ta' dak l-Istat Membru.

2.   Il-materjali tal-bidu

Għal dan il-proċess, il-materjali li ġejjin biss minn annimali tal-ispeċi porċina jistgħu jintużaw:

(a)

il-materjali tal-Kategorija 2 msemmija fl-Artikolu 9(f)(i) sa (iii) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009;

(b)

il-materjali tal-Kategorija 3 msemmija fl-Artikolu 10(h) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009;

Dan il-metodu huwa applikabbli biss għar-rimi ta' annimali tal-ispeċi porċina li joriġinaw fl-istess impriża agrikola, sakemm din l-impriża agrikola ma tkunx suġġetta għal restrizzjonijiet minħabba tifqigħa ssuspettata jew ikkonfermata ta' mard serju li jittieħed li jaffettwa annimali tal-ispeċi porċina. Dan il-metodu ma jistax jintuża għall-annimali li jkunu mietu minħabba dak il-mard jew inqatlu għall-finijiet ta' kontroll ta' mard, jew partijiet ta' dawk l-annimali.

3.   Metodoloġija

3.1.   Il-prinċipji ġenerali

Il-metodu hu proċess awtorizzat mill-awtorità kompetenti:

Is-sit għandu jkun mibni u organizzat skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni għall-ħarsien tal-ambjent, sabiex jiġu evitati l-irwejjaħ u r-riskji għall-ħamrija u għall-ilma ta' taħt l-art.

L-operatur għandu:

(a)

jieħu miżuri preventivi kontra aċċess tal-annimali u jdaħħal fis-seħħ programm dokumentat għall-kontroll tal-annimali qerrieda;

(b)

jistabbilixxi proċeduri biex ikun evitat it-tixrid ta' mard;

(c)

jistabbilixxi proċeduri biex ikun evitat it-tixrid ta' serratura użata barra mis-sistema magħluqa.

Il-proċess għandu jsir b'sistema magħluqa li tikkonsisti f'diversi ċelel, b'art li ma jgħaddix ilma minnha u delimitata b'ħitan solidi. Kwalunkwe ilma skartat għandu jinġabar; iċ-ċelel għandhom jiġu konnessi ma' pajp tad-drenaġġ b'grilja ta' 6 mm biex jinqabdu l-oġġetti solidi.

Id-daqs u n-numru taċ-ċelel għandhom jiġu adattati għal-livell ta' mortalità definit fil-proċedura permanenti bil-miktub msemmija fl-Artikolu 29(1) sa (3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 b'kapaċità suffiċjenti għall-imwiet fir-rażżett li jseħħ matul perjodu ta' tmien xhur tal-anqas.

3.2.   Fażijiet

3.2.1.   Il-fażi tal-mili u l-ħżin

Il-ħnieżer mejta u materjal ieħor tal-porċini għandhom ikunu individwalment koperti bis-serratura u stivati sakemm iċ-ċella timtela. L-ewwel, fl-art għandu jitqiegħad saff ta' serratura ta' mill-inqas ta' 30 cm. Il-karkassi u materjal tal-porċini ieħor għandu mbagħad jitpoġġa fuq dan l-ewwel saff ta' serratura u kull saff ta' karkassi u materjal tal-porċini ieħor għandu jitgħatta b'saff ta' serratura ta' mill-inqas 30 cm oħxon.

Il-persunal ma għandux jimxi fuq il-materjal maħżun.

3.2.2.   Il-fażi ta' maturazzjoni

Meta timtela ċella u jkun hemm żieda fit-temperatura li tippermetti d-degradazzjoni tat-tessuti rotob kollha, il-perjodu ta' maturazzjoni jibda u għandu jdum mill-inqas tliett (3) xhur.

Fi tmiem il-fażi tal-mili u l-ħżin u matul il-fażi kollha tal-maturazzjoni, l-operatur għandu jimmonitorja t-temperatura f'kull ċella b'senser tat-temperatura, mqiegħed bejn 40 cm u 60 cm taħt wiċċ tal-munzell tal-aħħar saff mibni.

Il-qari elettroniku u l-monitoraġġ tat-temperatura għandhom ikunu rreġistrati mill-operatur.

Fi tmiem il-fażi tal-mili u l-ħżin, il-monitoraġġ tat-temperatura huwa indikatur tat-tqassim sodisfaċenti tal-munzell. It-temperatura għandha titkejjel b'apparat li jirreġsitra b'mod awtomatiku. L-għan huwa li tintlaħaq it-temperatura ta' 55 °C matul it-tlitt (3) ijiem konsekuttivi biex b'hekk jinkixef li l-proċess tal-maturazzjoni huwa attiv u li t-tqassim bil-munzell huwa effettiv u li l-fażi ta' maturazzjoni bdiet.

L-operatur għandu jimmonitorja t-temperatura darba kuljum u l-miżuri li ġejjin għandhom jittieħdu skont l-eżitu ta' dawn il-qisien:

(a)

fejn it-temperatura ta' 55 °C jew aktar tinżamm matul it-tliett (3) ijiem konsekuttivi, il-munzell jista' jitneħħa wara fażi tal-maturazzjoni ta' tliet (3) xhur konsekuttivi, jew jista' jibqa' maħżun fil-bini għal tneħħija aktar tard;

(b)

fejn it-temperatur ta' 55 °C ma tintlaħaqx fit-tlitt (3) ijiem konsekuttivi, l-operatur għandu jistabbilixxi l-miżuri definiti fil-proċedura permanenti miktuba msemmija fl-Artikolu 29(1) sa (3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009; jekk hemm bżonn, l-awtorità kompetenti tista' twaqqaf l-metodu tal-ipproċessar u l-materjal għandu jintrema skont l-Artikolu 13 tar-Regolament isemmi hawn fuq.

L-awtorità kompetenti tista' tiddetermina limitu ta' żmien għall-fażi ta' ħażna.

3.2.3.   Trasport u inċinerazzjoni u koinċinerazzjoni

It-trasport tal-materjal li jirriżulta wara l-fażi ta' maturazzjoni lejn impjant approvat ta' inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni huwa soġġett għall-kontrolli msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 jew id- Direttiva 2008/98/KE.

B.   L-idrolisi u r-rimi sussegwenti

1.   L-Istati Membri konċernati

Il-proċess ta' idrolisi u r-rimi sussegwenti jista' jintuża fi Spanja, fl-Irlanda, fil-Latvja, fil-Portugall u fir-Renju Unit.

Wara l-idrolisi, l-awtorità kompetenti li tawtorizza għandha tiżgura li l-materjali jinġabru u jintremew fl-istess Stat Membru msemmi hawn fuq.

2.   Il-materjali tal-bidu

Għal dan il-proċess, jistgħu jintużaw il-materjali ta' oriġini porċina li ġejjin biss:

(a)

il-materjali tal-Kategorija 2 msemmija fl-Artikolu 9(f)(i) sa (iii) u (h) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009;

(b)

il-materjali tal-Kategorija 3 msemmija fl-Artikolu 10(h) ta' dan ir-Regolament.

Dan il-metodu huwa applikabbli biss għar-rimi ta' annimali tal-ispeċi porċina li joriġinaw fl-istess impriża agrikola, u sakemm din l-impriża agrikola mhijiex soġġetta għall-projbizzjoni minħabba suspett jew konferma ta' tifqigħa ta' mard serju li jittieħed li jaffettwa annimali tal-ispeċi porċina, jew l-annimali nqatlu għal finijiet ta' kontroll ta' mard.

3.   Metodoloġija

L-idrolisi u r-rimi sussegwenti hija ħażna temporanja fil-post. Għandha titwettaq skont l-istandards li ġejjin:

(a)

Wara l-ġbir tagħhom minn azjenda li għaliha l-awtorità kompetenti awtorizzat l-użu tal-metodu tal-ipproċessar, fuq il-bażi ta' valutazzjoni tad-densità tal-annimali tal-impriża agrikola, ir-rata probabbli tal-mortalità u r-riskji potenzjali għas-saħħa pubblika u tal-annimali li jistgħu jinqalgħu, il-prodotti sekondarji tal-annimali għandhom jitqiegħdu f'kontenitur li nbena skont il-punt (b)(‘il-kontenitur’) u li tqiegħed f'sit apposta skont il-punti (c) u (d) (‘is-sit apposta’).

(b)

Il-kontenitur għandu:

(i)

jkollu apparat biex jingħalaq;

(ii)

ma joħroġx ilma minnu u jkun issiġillat ermetikament;

(iii)

jkun miksi b'mod li jevita l-korrużjoni;

(iv)

jkun mgħammar b'apparat għall-kontroll tal-emissjonijiet skont il-punt (e).

(c)

Il-kontenitur għandu jitqiegħed f'sit apposta li huwa fiżikament separat mill-impriża agrikola.

Dan is-sit għandu jkollu rotot għall-aċċess apposta għall-moviment ta' materjali u għall-vetturi tal-ġbir.

(d)

Il-kontenitur u s-sit għandhom jibnew u organizzati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni għall-ħarsien tal-ambjent, sabiex jiġu evitati l-irwejjaħ u r-riskji għall-ħamrija u għall-ilma ta' taħt l-art.

(e)

Il-kontenitur għandu jkun mqabbad ma' pajp għall-emissjonijiet tal-gassijiet, li għandu jkun mgħammar b'filtri xierqa sabiex tiġi evitata t-trasmissjoni ta' mard li jista' jittieħed mill-bniedem u mill-annimali.

(f)

Il-kontenitur għandu jkun magħluq għall-proċess ta' idrolisi għal perjodu ta' mill-inqas tliet xhur, b'tali mod li jiġi evitat kwalunkwe ftuħ mhux awtorizzat.

(g)

L-operatur għandu jistabbilixxi proċeduri li jevitaw it-trasmissjoni ta' mard li jista' jittieħed mill-bniedem u mill-annimali permezz tal-movimenti tal-persunal.

(h)

L-operatur għandu:

(i)

jieħu miżuri ta' prevenzjoni kontra l-għasafar, l-annimali gerriema, l-insetti u annimali oħra li jagħmlu l-ħsara;

(ii)

jistabbilixxi programm dokumentat għall-kontroll tal-annimali qerrieda.

(i)

L-operatur għandu jżomm rekords ta':

(i)

kwalunkwe tpoġġija ta' materjal fil-kontenitur;

(ii)

kwalunkwe ġbir ta' materjal idrolizzat mill-kontenitur.

(j)

L-operatur għandu jiżvojta l-kontenitur f'intervalli regolari għal verifika:

(i)

għall-assenza ta' korrużjoni;

(ii)

għas-sejba u l-prevenzjoni ta' tnixxija possibbli ta' materjali likwidi fl-art.

(k)

Wara l-idrolisi, il-materjali għandhom jinġabru, jintużaw u jintremew skont l-Artikolu 13(a), (b), (c) jew l-Artikolu 13(e)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 jew l-Artikolu 14 ta' dak ir-Regolament għall-materjali tal-Kategorija 3.

(l)

Il-proċess għandu jsir permezz ta' lottijiet.

(m)

Kwalunkwe mmaniġġjar jew użu ieħor tal-materjali idrolizzati, inkluża l-applikazzjoni tagħhom għall-art, għandu jkun projbit.”

(7)

Fl-Anness X, il-Kapitolu II huwa emendat kif ġej:

(a)

fit-Taqsima 3, il-punt A, il-punt 1 jinbidel b'dan li ġej:

“1.   Grass immaċinat

Jista' jintuża biss il-materjal tal-Kategorija 3, minbarra dawk il-materjali tal-Kategorija 3 imsemmijin fl-Artikolu 10(n), (o) u (p) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, għall-produzzjoni tal-grass immaċinat.”

(b)

Fit-Taqsima 4, il-Parti III, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Permezz ta' deroga mill-ewwel paragrafu, l-awtorità kompetenti tista' tawtorizza parametri alternattivi għat-trattament bis-sħana ta' ħama taċ-ċentrifugi jew tas-separaturi maħsuba għall-użi fl-Istati Membri li jkunu awtorizzaw dawk il-parametri alternattivi, sakemm l-operaturi jistgħu juru li t-trattament bis-sħana skont parametri alternattivi ta' mill-inqas l-istess jiggarantixxi l-istess tnaqqis tar-riskju mwettaq skont il-parametri stabbiliti fl-ewwel paragrafu.”

(8)

Fl-Anness XI, il-Kapitolu II, tiżdied it-Tqasima 3 l-ġdida:

“Taqsima 3

Rekwiżiti għall-approvazzjoni tal-istabbilimenti jew l-implanti

Sabiex jiġu approvati skont l-Artikolu 24(1)(f) tar- Regolament (KE) Nru 1069/2009, l-operaturi għandhom jiżguraw li l-istabbilimenti jew l-impjanti li jwettqu l-attivitajiet imsemmija fil-punt 1 tat-Taqsima 1 jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament u:

(a)

ikollhom faċilitajiet adegwati għall-ħażna ta' ingredjenti li deħlin għall-prevenzjoni ta' kontaminazzjoni kroċjata u tiġi evitata l-kontaminazzjoni matul il-ħażna;

(b)

rimi ta' prodotti sekondarji tal-annimali mhux użati jew derivati skont l-Artikoli minn 13 sa 14 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.”

(9)

Fl-Anness XII, il-punt 3(a) jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-prodotti intermedji importati fl-Unjoni għandhom ikunu eżaminati fil-post ta' spezzjoni fil-fruntiera skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 97/78/KE u ttrasportati direttament mill-post ta' spezzjoni fil-fruntiera jew lil:

(a)

stabbiliment jew impjant reġistrat għall-produzzjoni tar-reaġenti tal-laboratorju, apparati mediċi u apparati mediċi dijanjostiċi in vitro għal skopijiet mediċi u veterinarji jew prodotti derivati msemmijin fl-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, fejn il-prodotti intermedjarji għandhom imbagħad jitħalltu aktar, jintużaw għall-kisi, jintgħaqdu, ikunu ppakkjati jew jitwaħħlulhom it-tikketti qabel ma jitqiegħdu fis-suq jew għal servizzi skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni applikabbli għall-prodott derivat,”

(10)

L-Anness XIV huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Kapitolu I huwa emendat kif ġej:

(i)

Fit-Taqsima 1, fir-ringiela nru 2 tat-Tabella 1, it-test fir-raba' kolonna jinbidel b'dan li ġej:

“Il-prodotti tad-demm għandhom ikunu ġew prodotti skont it-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tal-Anness X u t-Taqsima 5 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV.”

(ii)

tiżdied Taqsima 5 ġdida:

“Taqsima 5

Importazzjonijiet tal-prodotti tad-demm għat-tagħlif tal-annimali mrobbijin fir-razzett

Ir-rekwiżiti li ġejjin għandhom japplikaw għall-importazzjoni ta' prodotti tad-demm, inkluż l-isprej ta' demm imnixxef u l-plażma tad-demm li kienu derivati minn annimali porċini maħsuba għall-għalf ta' annimali porċini:

Dawn il-prodotti derivati għandhom:

(a)

soġġett għal trattament tas-sħana f'temperatura ta' mill-anqas 80 °C fis-sustanza u demm imnixxef, il- plażma tad-demm ma jkollix aktar minn 8 % umdità b'attività tal-ilma (Aw) ta' inqas minn 0,60;

(b)

maħżuna f'kondizzjonijiet nexfin ta' maħżen taħt temperatura ambjentali għal mill-inqas sitt (6) ġimgħat.”

(b)

fil-Kapitolu II, it-Taqsima 7, il-punt 1(b) jinbidel b'dan li ġej:

“(b)

il-prodotti jinġarru biss mill-pajjiż terz ta' oriġini tagħhom direttament għal post ta' spezzjoni fil-fruntiera għad-dħul fl-Unjoni u ma jkunux ittrasbordati fl-ebda port jew post barra mill-Unjoni;”

(11)

L-Anness XV huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Kapitolu 4(B) jinbidel b'dan li ġej:

“KAPITOLU 4(B)

Ċertifikat tas-saħħa

Għal prodotti tad-demm mhux maħsubin għall-konsum mill-bniedem li jistgħu jintużaw bħala materjal ta' għalf, maħsubin biex jintbagħtu l-Unjoni Ewropea jew għal tranżitu minnha (2)

Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

(b)

Il-Kapitolu 20 jinbidel b'dan li ġej:

“KAPITOLU 20

Dikjarazzjoni Mudell

Dikjarazzjoni għall-importazzjoni minn pajjiżi terzi u għal tranżitu mill-Unjoni Ewropea ta' prodotti intermedji biex jintużaw għall-manifattura ta' prodotti mediċinali, prodotti mediċinali veterinarji, apparati mediċi għal skopijiet mediċi u veterinarji, apparati mediċi attivi impjantabbli, apparati mediċi dijanjostiċi in vitro għal skopijiet mediċi u veterinarji, reaġenti tal-laboratorju, u prodotti kosmetiċi;

Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

(12)

Fl-Anness XVI, il-Kapitolu III, it-Taqsima 11 tinbidel b'dan li ġej:

“Taqsima 11

Kontrolli uffiċjali rigward l-idrolisi u r-rimi sussegwenti

L-awtorità kompetenti għandha twettaq kontrolli fis-siti fejn titwettaq l-idrolisi u r-rimi sussegwenti skont il-punt B tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu V tal-Anness IX.

Għall-iskop ta' rikonċiljazzjoni tal-kwantitajiet ta' materjali idrolizzati mibgħuta u mormija, tali kontrolli għandhom jinkludu verifiki dokumentarji:

(a)

tal-ammont ta' materjali li huma idrolizzati fis-sit;

(b)

fl-istabbilimenti jew l-impjanti fejn jintremew il-materjali idrolizzati.

Il-kontrolli għandhom jitwettqu b'mod regolari fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskji.

Waqt il-perjodu tal-ewwel 12-il xahar ta' tħaddim, għandha titwettaq żjara ta' kontroll f'sit fejn jinsab kontenitur għall-idrolisi, kull darba li l-materjal idrolizzat jinġabar mill-kontenitur.

Wara l-perjodu tal-ewwel 12-il xahar ta' tħaddim, għandha titwettaq żjara ta' kontroll f'tali sit kull darba li jiġi żvujtat il-kontenitur u jiġi vverifikat għall-assenza ta' korrużjoni u tnixxija skont il-punt B(3)(j) tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV tal-Anness IV.”


7.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 3/34


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/10

tas-6 ta' Jannar 2015

dwar kriterji għall-applikanti għall-kapaċità tal-infrastruttura ferrovjarja u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 870/2014

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 41(3) tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 41(2) tad-Direttiva 2012/34/UE jistipula l-possibbiltà għall-maniġers tal-infrastruttura li jistabbilixxu r-rekwiżiti fir-rigward tal-applikanti, li jiżguraw li jiġu ssalvagwardjati l-aspettattivi leġittimi tagħhom dwar id-dħul futur u l-użu tal-infrastruttura.

(2)

Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikunu adegwati, trasparenti u nondiskriminatorji. Dawn jistgħu jinkludu biss l-għoti ta' garanzija finanzjarja li ma għandhiex tkun aktar minn livell xieraq proporzjonali għal-livell ikkontemplat tal-attività, u l-iżgurar tal-kapaċità tal-applikant li jħejji offerti konformi għall-kapaċità infrastrutturali.

(3)

Il-garanziji finanzjarji jistgħu jieħdu l-forma ta' pagamenti bil-quddiem jew garanziji pprovduti mill-istituzzjonijiet finanzjarji.

(4)

L-adegwatezza tar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 41(2) tad-Direttiva 2012/34/UE għandha tqis il-fatt li l-infrastruttura ta' modi ta' trasport kompetittivi, bħat-trasport bit-triq u tal-ajru, il-bastimenti tal-baħar u l-passaġġi fuq l-ilma interni, ħafna drabi hija bla ħlas ta' imposti għall-utenti u b'hekk hija ħielsa wkoll minn garanziji finanzjarji fuqha. Sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni ġusta bejn il-modi tat-trasport, il-garanziji finanzjarji għandhom ikunu limitati għall-minimu strettament neċessarju f'termini ta' livell u ta' tul ta' żmien.

(5)

Dawk il-garanziji finanzjarji huma adegwati biss jekk ikunu meħtieġa biex il-maniġer tal-infrastruttura jserraħ moħħu dwar id-dħul futur u l-użu tal-infrastruttura. Jekk jitqies li l-maniġers tal-infrastruttura jistgħu jserrħu fuq il-kontrolli u s-sorveljanza tal-qagħda finanzjarja tajba tal-impriżi ferrovjarji skont il-proċedura għall-għoti ta' liċenzji skont il-Kapitolu III tad-Direttiva 2012/34/UE, u b'mod partikolari l-Artikolu 20 ta' dik id-Direttiva, il-ħtieġa għal garanziji finanzjarji tkompli tonqos.

(6)

Il-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni japplika għal dawk il-garanziji, u għalhekk ma għandu jkun hemm l-ebda distinzjoni bejn ir-rekwiżiti ta' garanzija għal applikanti tas-settur pubbliku u privat.

(7)

Il-garanziji għandhom ikunu proporzjonali għal-livell ta' riskju ppreżentat mill-applikant għall-maniġer tal-infrastruttura fi stadji differenti tal-allokazzjoni tal-kapaċità. Ġeneralment, ir-riskju jitqies li huwa baxx sakemm il-kapaċità tkun tista' tiġi allokata mill-ġdid għal impriżi ferrovjarji oħrajn.

(8)

Garanzija li tintalab b'rabta mat-tħejjija ta' offerti konformi tista' biss titqies bħala adegwata, trasparenti u nondiskriminatorja jekk il-maniġer tal-infrastruttura jistabbilixxi regoli ċari u trasparenti għat-tħejjija ta' talba tal-kapaċità fid-dikjarazzjoni tan-netwerk, u jekk toffri l-għodod ta' appoġġ meħtieġa lill-applikanti. Billi mhuwiex possibbli li tiġi ddeterminata b'mod oġġettiv il-kapaċità ta' tħejjija ta' offerti konformi qabel il-proċedura ta' applikazzjoni, kwalunkwe nuqqas ta' kapaċità jista' jiġi ddeterminat biss wara dik il-proċedura, fuq il-bażi ta' nuqqas ripetut li jitressqu dawk l-offerti jew li jingħata t-tagħrif meħtieġ lill-maniġer tal-infrastruttura. L-applikant huwa responsabbli għal dak in-nuqqas, li jfisser sanzjoni li tinvolvi l-esklużjoni tal-applikant mill-applikazzjoni għal mogħdija tal-ferrovija speċifika.

(9)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 870/2014 (2) bi żball, ġie adottat f'verżjoni oħra minflok f'dik li kienet irċeviet l-opinjoni pożittiva tal-Kumitat. Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 870/2014 għandu għalhekk jitħassar.

(10)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 62(1) tad-Direttiva 2012/34/UE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti għal garanziji finanzjarji li maniġer ta' infrastruttura jista' jitlob biex jiżgura li l-aspettattivi leġittimi tiegħu dwar id-dħul futur jiġu ssodisfati mingħajr ma jinqabeż livell proporzjonali għal-livell ta' attivitajiet ikkontemplati mill-applikant. Ir-rekwiżiti jinkludu b'mod partikolari l-kundizzjonijiet meta tista' tintalab garanzija jew pagament bil-quddiem u l-livell u t-tul ta' żmien ta' garanzija finanzjarja. Barra minn hekk, dan ir-Regolament jistabbilixxi ċerti dettalji fir-rigward tal-kriterji biex tiġi vvalutata l-kapaċità ta' applikant li jħejji offerti konformi għall-kapaċità infrastrutturali.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament għandha tapplika din id-definizzjoni:

 

'garanzija finanzjarja' tfisser (a) pagamenti bil-quddiem biex jitnaqqsu u jiġu antiċipati obbligi futuri ta' ħlas tal-imposti fuq l-infrastruttura jew (b) arranġamenti kuntrattwali li permezz tagħhom istituzzjoni finanzjarja bħal bank, timpenja ruħha li tiżgura li pagamenti bħal dawn isiru fil-mument meta jkunu jridu jitħallsu.

Artikolu 3

Kundizzjonijiet għal garanziji finanzjarji

1.   L-applikant jista' jagħżel li jissodisfa talba għal garanzija finanzjarja permezz ta' pagament bil-quddiem jew arranġament kuntrattwali skont it-tifsira tal-Artikolu 2. Jekk applikant jipprovdi ħlas bil-quddiem għal imposti tal-infrastruttura, il-maniġer tal-infrastruttura ma jistax fl-istess ħin jitlob garanziji finanzjarji oħra għall-istess attivitajiet ikkontemplati.

2.   Maniġer tal-infrastruttura jista' jitlob lill-applikanti sabiex jipprovdu garanziji finanzjarji, fil-każ fejn il-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-applikant tissuġġerixxi li dan jista' jkollu diffikultajiet fit-twettiq ta' pagamenti regolari għall-imposti tal-infrastruttura. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu jsemmi tali klassifikazzjonijiet tal-kreditu fit-taqsima dwar il-prinċipji tat-tariffar tad-dikjarazzjoni dwar in-netwerk tiegħu, jekk applikabbli. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu jibbaża t-talba tiegħu għal garanzija finanzjarja fuq klassifikazzjonijiet li ma għandhomx aktar minn sentejn, ipprovduti minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jew minn entità oħra tal-klassifikazzjoni professjonali jew tal-immarkar tal-kreditu.

3.   Il-maniġer tal-infrastruttura ma għandux jitlob garanzija finanzjarja:

(a)

mill-impriża ferrovjarja nnominata jekk tkun diġà ngħatat jew tħallset garanzija finanzjarja mill-applikant, li mhuwiex impriża ferrovjarja, biex jiġu koperti pagamenti futuri għall-istess attivitajiet ikkontemplati;

(b)

jekk l-imposta tal-infrastruttura trid titħallas direttament lill-maniġer tal-infrastruttura minn awtorità kompetenti skont ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

Artikolu 4

Livell u tul ta' żmien tal-garanziji finanzjarji

1.   Il-livell ta' garanziji finanzjarji rigward applikant wieħed ma għandux jaqbeż l-ammont stmat ta' imposti mħallsa matul xahrejn ta' operazzjonijiet ferrovjarji mitluba.

2.   Maniġer tal-infrastruttura ma għandux jesiġi li garanzija finanzjarja tidħol fis-seħħ jew titħallas aktar minn għaxart ijiem qabel l-ewwel jum tax-xahar li fih l-impriża ferrovjarja tibda l-operazzjonijiet ferrovjarji marbuta mal-imposti tal-infrastruttura li għandha tkopri din il-garanzija finanzjarja. Jekk il-kapaċità tiġi allokata wara dan iż-żmien, il-maniġer tal-infrastruttura jista' jitlob il-garanzija finanzjarja b'avviż fi żmien qasir.

Artikolu 5

Kapaċità ta' preparazzjoni ta' offerti li jkunu konformi mal-kapaċità infrastrutturali

Il-maniġer tal-infrastruttura ma għandux jiċħad applikazzjoni għal mogħdija ferrovjarja speċifika għar-raġuni li l-applikant ma jiggarantixxix il-kapaċità li tiġi ppreparata offerta li tkun konformi mal-kapaċità infrastrutturali, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 41(2) tad-Direttiva 2012/34/UE, ħlief jekk:

(a)

l-applikant ikun naqas milli jwieġeb żewġ talbiet sussegwenti li jeżiġu l-għoti tat-tagħrif nieqes jew ikun wieġeb ripetutament b'mod li ma jissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti fid-dikjarazzjoni tan-netwerk, imsemmija fl-Artikolu 27 tad-Direttiva 2012/34/UE u fl-Anness IV ta' dik id-Direttiva rigward il-proċeduri ta' applikazzjoni għall-mogħdijiet tal-ferrovija, u

(b)

il-maniġer tal-infrastruttura jkun kapaċi juri b'talba tal-korp regolatorju u għas-sodisfazzjon ta' dan li jkun ħa l-passi raġjonevoli kollha biex isostni s-sottomissjoni korretta u f'waqtha tal-applikazzjonijiet.

Artikolu 6

Dispożizzjoni tranżitorja

Fejn meħtieġ, il-maniġers tal-infrastruttura għandhom jallinjaw id-dikjarazzjonijiet tan-netwerk tagħhom mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għall-ewwel perjodu ta' skeda wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 870/2014 huwa mħassar.

Artikolu 8

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mis-16 ta' Ġunju 2015 bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 7 li għandu japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Jannar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 32.

(2)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 870/2014 tal-11 ta' Awwissu 2014 dwar kriterji għall-applikanti għall-kapaċità tal-infrastruttura ferrovjarja (ĠU L 239, 12.8.2014, p. 11).

(3)  Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 1191/69 u 1107/70 (ĠU L 315, 3.12.2007, p. 1).


7.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 3/37


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/11

tas-6 ta' Jannar 2015

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-deżinjazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Kranjska klobasa (IGP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 15(2) u 52(3)(b) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 daħal fis-seħħ fit-3 ta' Jannar 2013. Dan ħassar u ssostitwixxa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 (2).

(2)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2), l-applikazzjoni Slovena għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Kranjska klobasa” ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3).

(3)

Il-Ġermanja fit-3 ta' Lulju 2012, il-Kroazja fis-16 ta' Awwissu 2012 u l-Awstrija fis-17 ta' Awwissu 2012, ressqu oġġezzjonijiet kontra r-reġistrazzjoni skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006 (4). L-oġġezzjonijiet tqiesu bħala ammissibbli.

(4)

Bl-ittri tal-24 ta' Ottubru 2012, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati biex jinvolvu rwieħhom fil-konsultazzjonijiet xierqa biex jilħqu qbil bejniethom fi żmien sitt xhur skont il-proċeduri interni tagħhom.

(5)

Is-Slovenja u l-Ġermanja fuq naħa waħda, u s-Slovenja u l-Awstrija fuq in-naħa l-oħra, laħqu ftehim. Bil-kontra ta' dan, ma ntlaħaq l-ebda qbil bejn is-Slovenja u l-Kroazja.

(6)

Peress li ma ntlaħaq l-ebda qbil bejn is-Slovenja u l-Kroazja fiż-żmien stipulat, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 52(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012.

(7)

Rigward l-allegat nuqqas ta' konformità mal-Artikolu 2(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, sostitwit bl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, fir-rigward tad-delimitazzjoni taż-żona ġeografika, jiġifieri li l-prodott ma joriġinax minn post, reġjun jew pajjiż speċifiku jew li l-konsumatur jiġi żgwidat, l-ebda żball ovvju ma ġie identifikat. Fir-rigward tal-allegat nuqqas li jikkonċerna l-użu tal-isem ta' pajjiż li kien permess f'każijiet eċċezzjonali, “Kranjska” mhuwiex l-isem ta' pajjiż iżda ta' reġjun (kif kien qabel). Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 ma jipprevedix għall-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti l-użu tal-isem ta' pajjiż f'każijiet eċċezzjonali biss. Fir-rigward tal-allegazzjoni li ż-żona ġeografika ma għandha l-ebda karatteristika fiżika li tiddistingwiha minn żoni ġirien, ma hemmx lok li tiġi evalwata s-sustanza ta' din l-allegazzjoni billi dan mhux meħtieġ mir-Regolament (UE) Nru 1151/2012.

(8)

It-termini “Krainer”, “Käsekrainer”, “Schweinskrainer”, “Osterkrainer” u “Bauernkrainer” minn naħa, u t-termini “Kranjska” u “Kranjska kobasica” min-naħa l-oħra nstabu li kienu l-ismijiet ta' zalzett simili bil-lingwa Ġermaniża u bil-lingwa Kroata rispettivament u għandhom oriġini storiċi komuni li jirreferu għall-art li kienet tissejjaħ “Kranjska” li ma għadhiex teżisti amministrattivament llum. Minħabba li l-ismijiet għandhom oriġini komuni u minħabba x-xebh viżiv bejn il-prodotti, l-applikazzjoni tal-protezzjoni prevista mill-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, u b'mod partikolari l-punt (b) tal-paragrafu (1) tiegħu, tista' tirriżulta li l-“Kranjska klobasa”, jekk reġistrat, ikun jista' jżomm lil dawk il-produtturi li mhumiex konformi mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott tal-“Kranjska klobasa” milli jużaw it-termini “Krainer”, “Käsekrainer”, “Schweinskrainer”, “Osterkrainer”, “Bauernkrainer”, “Kranjska” u “Kranjska kobasica”.

(9)

L-evidenza turi li l-użu tat-termini “Krainer”, “Käsekrainer”, “Schweinskrainer”, “Osterkrainer”, “Bauernkrainer”, “Kranjska” u “Kranjska kobasica” kien jirreferi għal prodotti li għandhom oriġini komuni mal-“Kranjska klobasa”, bla ma kien hemm l-intenzjoni li tiġi sfruttata r-reputazzjoni tal-aħħar isem filwaqt li l-konsumatur ma ġiex jew ma setax jiġi żgwidat rigward l-oriġini vera tal-prodotti. Barra minn hekk, intwera li dawn id-deżinjazzjonijiet ilhom jintużaw legalment b'mod konsistenti u ġust għal mill-inqas 25 sena qabel ma l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-isem “Kranjska klobasa” ġiet sottomessa lill-Kummissjoni.

(10)

Madankollu, għandu jiġi nnutat li bil-lingwa Ġermaniża, wara żewġ sekli, l-isem “Krainer”, u l-ismijiet komposti tiegħu tilfu definittivament ir-rabta ġeografika mar-Reġjun Carniola. Dan huwa kkonfermat mill-fatt li kemm fil-ftehimiet konklużi mal-Ġermanja u mal-Awstrija rispettivament is-Slovenja rrikonoxxiet li l-użu tat-termini “Krainer”, “Käsekrainer”, “Schweinskrainer”, “Osterkrainer” u “Bauernkrainer” ma għandux jinftiehem bħala abbuż tal-isem “Kranjska klobasa”.

(11)

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, fl-interess tal-ġustizzja u tal-użu tradizzjonali, irrispettivament minn jekk “Krainer”, “Käsekrainer”, “Schweinskrainer”, “Osterkrainer”, “Bauernkrainer”, “Kranjska” u “Kranjska kobasica” jistgħux jiġu kkunsidrati bħala ġeneriċi skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, u sakemm il-prinċipji u r-regoli applikabbli fl-ordni ġuridika tal-Unjoni huma rispettati, l-użu liberu tat-termini “Krainer”, “Käsekrainer”, “Schweinskrainer”, “Osterkrainer” u “Bauernkrainer” għandu jinżamm mingħajr restrizzjonijiet ta' żmien, u l-użu tat-termini “Kranjska” u “Kranjska kobasica” għandu jiġi permess għall-perjodu tranżitorju massimu stabbilit mill-Artikolu 15(2) tar- Regolament (UE) Nru 1151/2012.

(12)

L-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 jipprojbixxi r-reġistrazzjoni ta' ismijiet li jkunu saru ġeneriċi. L-oġġezzjonijiet jgħidu li l-konsumaturi fl-Awstrija, fil-Kroazja u fil-Ġermanja ma jassoċjawx l-ismijiet u t-termini użati fis-swieq tagħhom bħal “Krainer”, “Krainer Wurst”, “Kranjska” u “Kranjska kobasica” ma' xi oriġini partikolari. Filwaqt li l-isem propost għar-reġistrazzjoni huwa “Kranjska klobasa”, l-evidenza provduta fid-dikjarazzjonijiet ta' oġġezzjoni tirreferi għall-allegat użu ġenerali tat-termini “Krainer”, “Krainer Wurst”, “Kranjska” u “Kranjska kobasica” fl-Awstrija, fil-Kroazja u fil-Ġermanja, u mhux għal dak ta' “Kranjska klobasa”. L-oġġezzjonijiet ma kkunsidrawx is-sitwazzjoni fis-Slovenja. Ma kienet provduta l-ebda evidenza fid-dikjarazzjonijiet ta' oġġezzjonijiet li turi użu ġenerali li jinvolvi jew li jinkludi l-isem propost għar-reġistrazzjoni. Għalhekk, abbażi tal-informazzjoni pprovduta l-isem “Kranjska klobasa” ma jistax jiġi kkunsidrat bħala ġeneriku u ma hemm għalhekk l-ebda nuqqas ta' konformità mal-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012.

(13)

Filwaqt li tingħata protezzjoni lit-terminu sħiħ “Kranjska klobasa”, il-komponent li mhuwiex ġeografiku ta' dak it-terminu jista' jintuża, anke fit-traduzzjonijiet, fl-Unjoni kollha, dejjem jekk jiġu rrispettati l-prinċipji u r-regoli applikabbli fl-ordni ġuridika tal-Unjoni.

(14)

Fid-dawl ta' dan kollu, id-denominazzjoni “Kranjska klobasa” għandha tiddaħħal fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti.

(15)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Politika tal-Kwalità tal-Prodotti Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-isem “Kranjska klobasa” (IĠP) huwa rreġistrat.

L-isem fl-ewwel inċiż jidentifika prodott minn Klassi 1.2. Prodotti tal-laħam (imsajra, immellħa, affumikati, eċċ.) tal-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (5).

Artikolu 2

It-termini “Krainer”, “Käsekrainer”, “Schweinskrainer”, “Osterkrainer” u “Bauernkrainer” jistgħu jkomplu jintużaw fi ħdan it-territorju tal-Unjoni, sakemm il-prinċipji u r-regoli applikabbli fl-ordni ġuridika tagħha jitħarsu.

It-termini “Kranjska” u “Kranjska kobasica” jistgħu jintużaw sabiex jiġi ddeżinjat zalzett li ma jikkonformax mal-ispeċifikazzjoni tal-“Kranjska klobasa” għal perijodu ta' ħmistax-il sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Jannar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta' Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12).

(3)  ĠU C 48, 18.2.2012, p. 23.

(4)  Sadanittant ġew sostitwiti mill-punti (a), (c) u (d) tal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012.

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


7.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 3/40


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/12

tas-6 ta' Jannar 2015

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Jannar 2015.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

70,5

IL

102,8

MA

89,8

TR

103,2

ZZ

91,6

0707 00 05

TR

159,9

ZZ

159,9

0709 93 10

MA

89,1

SN

80,8

TR

156,9

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

41,2

MA

68,6

TR

61,7

ZA

36,4

ZW

32,9

ZZ

48,2

0805 20 10

MA

57,5

ZZ

57,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

85,5

JM

105,9

TR

76,3

ZZ

89,2

0805 50 10

TR

59,7

ZZ

59,7

0808 10 80

AR

164,5

BR

62,9

CL

82,5

MK

39,8

US

145,8

ZA

147,0

ZZ

107,1

0808 30 90

US

171,4

ZZ

171,4


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DIRETTIVI

7.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 3/42


DIRETTIVA TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/13

tal-31 ta' Ottubru 2014

li temenda l-Anness III tad-Direttiva 2014/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-firxa tar-rata tal-fluss għall-arloġġi tal-ilma

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq ta' strumenti tal-kejl (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 47(b) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2014/32/UE tistabbilixxi r-rekwiżiti li jridu jissodisfaw ċerti strumenti tal-kejl bl-għan li jitqiegħdu fis-suq u/jew jintużaw għal kompiti tal-kejl speċifiċi preskritti mill-Istati Membri.

(2)

L-ewwel wieħed mir-rekwiżiti speċifiċi għall-arloġġi tal-ilma (ir-Rekwiżit 1) inkluż fl-Anness III tad-Direttiva 2014/32/UE jirreferi għall-kundizzjoni operattiva stipulata għall-firxa tar-rata tal-fluss Q3/Q1 ≥ 10.

(3)

Fil-31 ta' Ottubru 2011 daħal fis-seħħ aġġornament tal-istandard EN 14154 li inkluda l-firxa tar-rata tal-fluss Q3/Q1 ≥ 40. L-istandard EN 14154 rivedut jirrifletti l-istandard internazzjonali. Huwa aktar esiġenti f'dak li jirrigwarda l-firxa tar-rata tal-fluss meta mqabbel mar-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fl-Anness III tad- Direttiva 2014/32/UE u jirriżulta f'kejl aktar preċiż.

(4)

Qabel l-introduzzjoni tal-firxa tar-rata tal-fluss Q3/Q1 ≥ 10 permezz tad-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) dwar l-istrumenti tal-kejl, l-istandard OIML internazzjonali li diġà kien jinkludi rekwiżit għall-firxa tar-rata tal-fluss ta' Q3/Q1 ≥ 40, ġie applikat fl-Istati Membri kollha. B'riżultat tad-dispożizzjonijiet tranżitorji previsti fl-Artikolu 50(2) tad-Direttiva 2014/32/UE, il-biċċa l-kbira tal-arloġġi tal-ilma li bħalissa huma mqiegħda fis-suq diġà jikkonformaw mar-rekwiżit ta' Q3/Q1 ≥ 40.

(5)

L-arloġġi tal-ilma bil-firxa tar-rata tal-fluss Q3/Q1 ≥ 10 jistgħu jkunu ferm orħos minn dawk li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-istandard EN 14154 (Q3/Q1 ≥ 40). Il-punt 10 tal-Anness III tad-Direttiva 2014/32/UE jagħti setgħa diskrezzjonali lill-utilità jew lill-persuna nnominata legalment biex tinstalla l-arloġġ tal-ilma biex tiddetermina, inter alia, liema livell ta' firxa tar-rata tal-fluss ikun xieraq għall-kejl eżatt tal-konsum li hu previst jew li jista' jiġi previst (3). Għaldaqstant, l-arloġġi tal-ilma li ma jikkonformawx mal-istandard EN 14154 għall-firxa tar-rata tal-fluss iżda jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva 2014/32/UE, jistgħu jiġu installati. Madankollu, dan jista' jżid il-possibbiltà ta' żbalji fil-kontijiet tal-klijenti, li jirriżultaw minn kejl inqas preċiż tal-arloġġ.

(6)

Il-firxa tar-rata tal-fluss ta' Q3/Q1 ≥ 40 tirrappreżenta l-aktar livell avvanzat inkorporat fl-istandard u fil-prattika attwali tal-manifattura internazzjonali, kif ukoll il-kwalità minima disponibbli bħalissa fis-suq tal-Unjoni. Din tipprevedi kejl aktar preċiż u b'hekk tiżgura livell ogħla ta' protezzjoni tal-konsumaturi. Billi l-firxa tar-rata tal-fluss ta' Q3/Q1 ≥ 40 għal ħafna snin kienet u għadha l-livell minimu installat mis-suq, il-konformità ma tinvolvix spejjeż addizzjonali għall-utenti.

(7)

Id-Direttiva 2014/32/UE għandha tiġi emendata skont dan,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Fl-Anness III tad-Direttiva 2014/32/UE, il-punt 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.

Il-firxa tar-rata tal-fluss tal-ilma.

Il-valuri għall-firxa tar-rata tal-fluss għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

 

Q3/Q1 ≥ 40

 

Q2/Q1 = 1,6

 

Q4/Q3 = 1,25”

Artikolu 2

1.   Sa mhux aktar tard mid-19 ta' April 2016, l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-20 ta' April 2016.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, il-31 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 96, 29.3.2014, p. 149.

(2)  tad-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar l-istrumenti tal-kejl (ĠU L 135, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Ara l-punt 10 tal-Anness III tad-Direttiva 2014/32/UE.


DEĊIŻJONIJIET

7.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 3/44


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/14

tal-5 ta' Jannar 2015

li temenda d-Deċiżjoni 2012/88/UE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-kontroll-kmand u sinjalazzjoni tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea

(notifikata bid-dokument C(2014) 9909)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id- Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (1), u b'mod partikolari l-Artikolu (6) tagħha,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni C (2010) 2576 (2), il-Kummissjoni tat lill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (l-Aġenzija) mandat biex tiżviluppa u tirrevedi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (TSI) bil-għan li testendi l-kamp ta' applikazzjoni tagħhom għas-sistema ferrovjarja kollha fl-Unjoni skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 2008/57/KE. Fl-10 ta' Jannar 2013, l-Aġenzija ressqet ir-rakkomandazzjoni tagħha li temenda l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistemi tal-kontroll-kmand u s-sinjalazzjoni tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea.

(2)

Skont l-Artikolu 8(4) tad-Direttiva 2008/57/KE dwar l-estensjoni tal-kamp tal-applikazzjoni ta' TSIs, Stat Membru m'għandux japplika t-TSI riveduta fil-każ ta' proġetti fi stat avvanzat ta' żvilupp jew li jkunu suġġetti għal xi kuntratt li jkun qed jitwettaq, li kien barra mill-kamp tal-applikazzjoni tat-TSIs preċedenti.

(3)

It-TSI riveduta dwar il-kontroll-kmand u s-sinjalazzjoni (CCS TSI) għandha tapplika għal netwerks b'wisa' nominali ta' bejn il-linji ta' 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm, and 1 668 mm Dan jipprovdi għall-interoperabilità fi ħdan sistemi b'wisa' waħda (one-track-gauge) u jagħmilha possibbli li jiġu żviluppati u operati vetturi għal wisgħat metriċi multipli. Jagħmilha wkoll possibbli li jiġu żviluppati u użati subsistemi tal-kontroll-kmand u tas-sinjalizzazzjoni u l-kostitwenti tal-interoperabilità indipendentement mill-wisa' bejn il-linji. Perċentwal għoli ta' vetturi jivjaġġaw sew fuq in-netwerk ferrovjarju trans-Ewropew u fuq in-netwerk ferrovjarju li mhuwiex parti mit-TEN. Il-parametri tas-subsistemi tal-kontroll-kmand u tas-sinjalazzjoni abbord u mal-binarji għandhom għalhekk ikunu l-istess għan-netwerk kollu.

(4)

Ċerti punti miftuħa relatati mal-kompatibilità tas-sistemi tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji jistgħu jingħalqu, filwaqt li jiġu kkunsidrati r-rekwiżiti għall-qisien standard tal-binarju differenti (speċifikazzjoni referenzjata bħala indiċi 77 fl-Anness A). Il-punt miftuħ dwar ir-rekwiżiti tas-sikurezza għall-funzjoni tal-Interfaċċa ECTS Sewwieq-Magna (DMI) jista' jingħalaq u sar progress biex jiġi ċċarat il-punt miftuħ dwar l-“affidabbiltà/disponibbiltà”.

(5)

Id-dispożizzjonijiet dwar il-valutazzjoni tal-kostitwenti tal-interoperabilità u tas-subsistemi, fil-każ fejn ir-rekwiżiti huma parzjalment sodisfati, jeħtieġ li jiġu ċċarati.

(6)

Fir-rwol ta' awtorità tas-sistema għas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS), l-Aġenzija ħejjiet aġġornament tal-ispeċifikazzjonijiet ERTMS obbligatorji referenzjati fl-Anness A tat-TSI tas-CCS. Sakemm l-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-interfaċċa ferrovjarja (FFFIS) jilħqu, fuq iż-żewġ naħat tal-interfaċċa, livell ta' kunsens fost il-partijiet ikkonċernati kollha biex jitqiesu bħala obbligatorji, l-Aġenzija għandha tirreferi għalihom fil-gwida għall-applikazzjoni sabiex ikunu jistgħu jintużaw fis-sejħa għall-offerti.

(7)

L-Aġenzija għandha tippubblika speċifikazzjonijiet tat-testijiet relatati mal-linja bażi 3 malajr kemm jista' jkun.

(8)

Instabu żbalji fit-test tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/88/UE (3) u jeħtieġ li jiġu kkoreġuti.

(9)

Id-disponibbiltà u l-kwalità ta' sinjali GSM-R hija essenzjali għall-operazzjonijiet ferrovjarji.

(10)

Ir-roaming GSM-R għal netwerks pubbliċi hija funzjoni fakultattiva. Jekk jintuża fi Stat Membru, l-implimentazzjoni tiegħu għandha tkun indikata fil-linja numru 1.1.1.3.3.3 tar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja skont id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/880/EU (4).

(11)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2008/57/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2012/88/UE hija emendata kif ġej:

(1)

It-titlu jinbidel b'dan li ġej: “Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/88/UE tal-25 ta' Jannar 2012 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistemi tal-kontroll-kmand u s-sinjalazzjoni tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea

(2)

L-Anness III hu emendat kif ġej:

(a)

It-test li ġej jiżdied fl-aħħar tat-Taqsima 1.1:

“Din it-TSI hija applikabbli għal subsistemi tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni maġenb il-binarji tan-netwerk ferrovjarju definiti fit-Taqsima 1.2. (Geographical scope) ta' din it-TSI u għas-subsistemi tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni abbord il-vetturi li huma (jew maħsuba li jiġu) mħaddma fuqu. Dawn il-vetturi huma ta' wieħed mit-tipi li ġejjin (kif definit fl-Anness I, taqsimiet 1.2. u 2.2. tad-Direttiva 2008/57/KE):

(1)

ferroviji b'awtopropulsjoni termali jew elettrika;

(2)

unitajiet tal-ġbid termali jew elettriċi;

(3)

vaguni tal-passiġġieri, jekk mgħammra b'kabina tas-sewqan;

(4)

tagħmir mobbli għall-bini u l-manutenzjoni ta' infrastruttura ferrovjarja, jekk mgħammar b'kabina tas-sewqan u maħsub biex jintuża f'mod ta' trasport fuq ir-roti tiegħu stess.”

;

(b)

It-test tat-Taqsima 1.2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“the geographical scope of this TSI is the network of the whole rail system, composed of:

(1)

the trans-European conventional rail system network (TEN) as described in Annex I section 1.1 ‘Network’ of Directive 2008/57/KE;

(2)

the trans-European high-speed rail system network (TEN) as described in Annex I section 2.1 ‘Network’ of Directive 2008/57/KE;

(3)

other parts of the network of the whole rail system, following the extension of scope as described in Annex I section 4 of Directive 2008/57/KE.

and excludes the cases referred to in Article 1(3) of Directive 2008/57/KE.

The TSI shall apply to networks with 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm and 1 668 mm track gauges. However, it shall not apply to short border crossing lines with 1 520 mm track gauges that are connected to the network of third countries”

;

(c)

It-test tal-ħames paragrafu tat-Taqsima 2.2 qiegħed jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Class B systems for the trans-European rail system network are a limited set of legacy control-command and signalling systems that were in use in the trans- European rail network before 20 April 2001.

Class B systems for other parts of the network of the rail system in the European Union are a limited set of legacy control-command and signalling systems that were in use in that networks before 1 July 2015.

The list of Class B systems is established in the European Railway Agency technical documents ‘List of CCS Class B systems’, ERA/TD/2011-11, version 2.0

(d)

Fit-tabella tat-Taqsima 4.1., tiżdied “4.2.1” mal-parametri bażiċi relatati mas-subsistema tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni maġenb il-binarji, il-parti tal-protezzjoni tal-ferrovija (“train protection”) u tiżdied “4.2.1.2” mal-parametri bażiċi relatati mas-subsistema tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni abbord, il-parti tal-komunikazzjoni bir-radju (“radio communication”), u lis-subsistema tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni maġenb il-binarji, il-parti tal-komunikazzjoni bir-radju (“radio communication”);

(e)

It-test tat-Taqsima 4.2.1.2 hu mibdul bit-test li ġej:

“4.2.1.2   Availability/Reliability

This section refers to the occurrence of failure modes not causing safety hazards but creating degraded situations, the management of which could decrease the overall safety of the system.

In the context of this parameter, ‘failure’ means the termination of the ability of an item to perform a required function with the required performance and ‘failure mode’ means the effect by which the failure is observed.

To ensure that the relevant infrastructure managers and railway undertakings are given all the information they need to define appropriate procedures for managing degraded situations, the technical file accompanying the EC declaration of verification for an on-board or track-side CCS subsystem shall contain the calculated availability/reliability values related to failure modes having an impact on the capability of the CCS subsystem to supervise the safe movement of one or more vehicles or to establish radio voice communication between traffic control and the train drivers.

Compliance with the following calculated values shall be ensured:

(1)

Mean time of hours of operation between failures of a CCS on-board subsystem requiring the isolation of the train protection functions: [open point];

(2)

Mean time of hours of operation between failures of a CCS on-board subsystem preventing radio voice communication between traffic control and the train driver: [open point].

To allow the infrastructure managers and railway undertakings to monitor, during the life of the subsystems, the level of risk and the respect of the reliability/availability values used for the definition of procedures to manage degraded situations, the requirements for maintenance stated in Section 4.5 (Maintenance rules) shall be respected”

(f)

It-tieni ringiela tat-tabella fit-Taqsima 4.3.2 “Interface to the rolling stock subsystem” hija emendata kif ġej:

“Electromagnetic compatibility between rolling stock and Control-Command and Signalling track-side equipment

4.2.11

Rolling stock characteristics to be compatible with train detection systems based on track circuits

HS RS TSI

LOC & PAS TSI

Wagon TSI

4.2.6.6.1

4.2.3.3.1.1

None

 

Rolling stock characteristics to be compatible with train detection systems based on axle counters

HS RS TSI

LOC & PAS TSI

Wagon TSI

4.2.6.6.1

4.2.3.3.1.2

None”

(g)

It-test li ġej jiżdied fl-aħħar tat-Taqsima 6.1.1.:

“With regard to checking if essential requirements are fulfilled through compliance with the basic parameters, and without prejudice to the obligations set out in Chapter 7 of this TSI, control-command and signalling interoperability constituents and subsystems that do not implement all functions, performance and interfaces as specified in Chapter 4 (including the specifications referred to in Annex A), can obtain EC certificates of conformity or, respectively, EC certificates of verification, under the following conditions for issuing and using the certificates:

(1)

The applicant for EC verification of a track-side control-command and signalling subsystem is responsible for deciding which functions, performance and interfaces need to be implemented to meet the objectives for the service and to ensure that no requirements contradicting or exceeding the TSIs are exported to the on-board control-command and signalling subsystems;

(2)

The operation of an on-board control-command and signalling subsystem, that does not implement all functions, performance and interfaces specified in this TSI, may be subject to conditions or restrictions due to compatibility and/or safe integration with track-side control-command and signalling subsystems. Without prejudice to the tasks of a notified body described in respective EU legislation and related documents, the applicant for EC verification is responsible for ensuring that the technical file provides all the information that an operator needs to identify such conditions and restrictions;

(3)

The Member State may refuse for duly justified reasons the authorisation for placing in service, or place conditions and restrictions on the operation, of control-command and signalling subsystems that do not implement all functions, performance and interfaces specified in this TSI.

If some essential requirements are fulfilled by national rules or if a control-command and signalling interoperability constituent or subsystem does not implement all functions, performance and interfaces specified in this TSI, the provisions of section 6.4.2 shall apply.”

(h)

It-test tat-tielet paragrafu tat-Taqsima 6.1.2 huwa emendat kif ġej: fis-subparagrafu 2 “See Annex A 4.2.2c” titħassar u fis-subparagrafu 3 “unless otherwise specified in Annex A 4.2.2c” titħassar.

(i)

It-test tat-Taqsima 6.4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“6.4   Provisions in case of the partial fulfilment TSI requirements

6.4.1   Assessment of parts of control-command and signalling subsystems

Pursuant to Article 18(5) of the Railway Interoperability Directive, the notified body may issue certificates of verification for certain parts of a subsystem, if allowed to do so under the relevant TSI.

As pointed out in section 2.2 (Scope) of this TSI, the track-side control-command and signalling subsystem contains three parts, while the on-board control-command and signalling subsystem contains two parts, specified in section 4.1 (Introduction).

A certificate of verification may be issued for each part specified in this TSI; the notified body only checks if that particular part fulfils the TSI requirements.

Regardless of which module is chosen, the notified body shall check that:

(1)

the TSI requirements for the part in question have been fulfilled and

(2)

the TSI requirements already assessed for other parts of the same subsystem are still fulfilled.

6.4.2   Control-command and signalling subsystems' partial fulfilment of the requirements due to limited application of the TSI.

If some essential requirements are fulfilled by national rules, the EC certificate of conformity for an interoperability constituent and the EC certificate of verification for a subsystem shall make precise reference to the parts of this TSI whose conformity has been assessed and the parts whose conformity has not been assessed.

If an interoperability constituent does not implement all functions, performance and interfaces specified in this TSI, an EC certificate of conformity may only be issued if the unimplemented functions, interfaces or performance are not required to integrate the interoperability constituent into a subsystem for the use indicated by the applicant, for example (*),

(a)

the on-board ERTMS/ETCS interface to STM if the interoperability constituent is intended for installation on vehicles in which no external STM is needed,

(b)

the RBC interface to other RBCs, if the RBC is intended for use in an application for which no neighbouring RBCs are planned.

The EC certificate of conformity (or accompanying documents) for the interoperability constituent shall fulfil all the following requirements:

(a)

it indicates which functions, interfaces or performance are not implemented,

(b)

it provides enough information to make it possible to identify the conditions under which the interoperability constituent can be used,

(c)

it provides enough information to make it possible to identify the conditions of and restriction on the use that will apply to the interoperability of a subsystem incorporating it.

If a control-command and signalling subsystem does not implement all functions, performance and interfaces of this TSI (e.g. because they are not implemented by an interoperability constituent integrated into it), the EC certificate of verification shall indicate which requirements have been assessed and the corresponding conditions and restrictions on the use of the subsystem and its compatibility with other subsystems.

In any event, notified bodies shall coordinate with the Agency the way in which conditions and limits of use of interoperability constituents and subsystems are managed in the relevant certificates and technical files in the working group set up under Article 21a (5) of Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council (**).

6.4.3   Intermediate Statement of Verification.

If conformity is assessed for parts of subsystems specified by the applicant and different from the parts allowed by section 4.1 (Introduction) of this TSI, or if only certain stages of the verification procedure have been performed, only an intermediate statement of verification may be issued.

(*)  The procedures described in this Chapter do not prejudice the possibility of grouping constituents together."

(**)  Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European Railway Agency (Agency Regulation) (OJ L 164, 30.4.2004, p. 1).”"

(j)

Fit-Taqsima 7.2.9.3, jiżdiedu r-ringieli li ġejjin fl-aħħar tat-tabella::

“4.2.10   Track-side Train Detection Systems

Index 77, Section 3.1.3.1:

The minimum wheel rim width (BR) for 1 600  mm track gauge network is 127 mm

T3

Applicable in North Ireland

4.2.10   Track-side Train Detection Systems

Index 77, Section 3.1.3.3:

The minimum flange thickness (Sd) for 1 600  mm track gauge network is 24 mm

T3

Applicable in North Ireland”

(k)

It-titolu tat-Taqsima 7.2.9.6 huwa mibdul b' “'Lithuania, Latvia and Estonia”

(l)

It-tabella fit-taqsima 7.2.9.6 hija mibdula b'dan li ġej:

Specific case

Category

Notes

“4.2.10   Track-side Train Detection Systems

Index 77, Section 3.1.3.3:

The minimum flange thickness (Sd) for 1 520  mm track gauge network is 20 mm

T3

This specific case is needed as long as ČME locomotives operate on 1 520  mm network

4.2.10   Track-side Train Detection Systems

Index 77, Section 3.1.3.4:

The minimum flange height (Sh) for 1 520  mm track gauge network is 26,25 mm

T3

This specific case is needed as long as ČME locomotives operate on 1 520  mm network”

(m)

Fit-Taqsima 7.2.9.7, “index 65” hija mibdula bi “index 33”;

(n)

It-test tat-Taqsima 7.3.3. huwa mibdul b'li ġej:

“7.3.3.   ERTMS on-board implementation

7.3.3.1.   New vehicles

New vehicles authorised to be placed in service for the first time shall be equipped with ERTMS in line either with the set of specifications #1 or the set of specifications #2 listed in Table A2 of Annex A.

From 1 January 2018, new vehicles authorised to be placed in service for the first time shall be equipped with ERTMS only in line with the set of specifications # 2 listed in Table A2 of Annex A.

The requirement to be equipped with ERTMS does not apply to new mobile railway infrastructure construction and maintenance equipment, new shunting locomotives or other new vehicles not intended for high speed service, if they are intended exclusively for national service operated outside the corridors defined in section 7.3.4 and outside the lines ensuring the connections to the main European ports, marshalling yards, freight terminals and freight transport areas defined in section 7.3.5., or if they are intended for off-TEN cross-border service, i.e. service until the first station in the neighbouring country or to the first station where there are connections further in the neighbouring country.

7.3.3.2.   Upgrading and renewal of existing vehicles

It is mandatory to fit ERTMS/ETCS on-board existing vehicles if installing any new train protection part of a control-command and signalling on-board subsystem on existing vehicles intended for high-speed service

7.3.3.3.   Additional requirements

Member States may introduce additional requirements at national level, in particular with a view to

(1)

allowing only ERTMS-equipped vehicles to access ERTMS-equipped lines, so that existing national systems can be decommissioned;

(2)

requesting that new and upgraded or renewed mobile railway infrastructure construction and maintenance equipment, shunting locomotives and/or other vehicles, even if intended exclusively for national service, be equipped with ERTMS.”

(o)

L-Anness A jiġi emendat b'konformità mal-Anness ta' din id-Deċiżjoni;

(p)

It-tabella fl-Anness G hija emendata kif ġej:

(1)

Il-linja relatata ma' “Vehicle metal mass” titħassar;

(2)

Il-linja relatata ma' “DC and low frequency components of traction current” titħassar;

(3)

Il-linja relatata ma' “safety requirements for ETCS DMI functions” titħassar.

Artikolu 2

L-Artikolu li ġej jiżdied mad-Deċiżjoni 2012/88/UE:

“Artikolu 7a

1.   Sal-1 ta' Lulju 2015, l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għandha tippubblika l-ispeċifikazzjonijiet obbligatorji msemmija fit-Tabella A2 tal-Anness A għal din id-Deċiżjoni, fl-Indiċi 37b u 37c, kolonna ‘Set of specifications # 2’.

Qabel il-pubblikazzjoni tagħhom, għandha tibgħat lill-Kummissjoni opinjoni teknika dwar l-inklużjoni ta' dawn id-dokumenti fit-Tabella A2 tal-Anness A għal din id-Deċiżjoni, b'referenza, l-isem u l-verżjoni. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf skont dan lill-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva 2008/57/KE.

2.   L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għandha tippubblika l-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-interfaċċa tal-ferroviji (FFFIS — Form Fit Functional Interface Specification — Indiċi 81 u 82 tat-Tabella A2 tal-Anness A għal din id-Deċiżjoni) meta tqis li huma maturi. L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għandha tirrapporta regolarment dwar l-istima ta' din il-maturità lill-Kumitat stabbilit taħt l-Artikolu 29 tad-Direttiva 2008/57/KE. Qabel il-pubblikazzjoni tagħhom, għandha tibgħat lill-Kummissjoni opinjoni teknika dwar l-inklużjoni ta' dawn id-dokumenti fit-Tabella A2 tal-Anness A għal din id-Deċiżjoni, b'referenza, l-isem u l-verżjoni. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf skont dan lill-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva 2008/57/KE.”

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta' Lulju 2015.

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri u lill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Jannar 2015.

Għall-Kummissjoni

Violeta BULC

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2010) 2576 final tad-29 ta' April 2010 dwar mandat lill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea biex tiżviluppa u tirrevedi l-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi tal-Interoperabbiltà bil-għan li testendi l-kamp ta' applikazzjoni tagħhom għas-sistema ferrovjarja kollha tal-Unjoni Ewropea.

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/88/KE tal-25 ta' Jannar 2012 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema tal-kontroll-kmand u sinjalazzjoni tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea (ĠU L 51, 23.2.2012, p. 1).

(4)  Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/880/UE tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni tar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/633/UE (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 489)


ANNESS

Annex A to Decision 2012/88/EU is amended as follows:

(1)

The following line is deleted in Table A1:

“4.2.1 b

28”

(2)

The following line in Table A1 is modified as follows:

“4.2.2.f

7, 81, 82”

(3)

Table A2 is replaced by the following table and related notes:

“Index N

Set of specifications # 1

(ETCS baseline 2 and GSM-R baseline 0)

Set of specifications # 2

(ETCS baseline 3 and GSM-R baseline 0)

Reference

Name of Specification

Version

Notes

Reference

Name of Specification

Version

Notes

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Intentionally deleted

 

 

 

2

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

3

SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.1.0

 

4

SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

SUBSET-026

System Requirements Specification

3.4.0

 

5

SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Note 1

SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.1.0

 

6

SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.4.0

 

7

SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

SUBSET-034

Train Interface FIS

3.1.0

 

8

SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.1.0

 

9

SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.1.0

 

11

SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

3.1.0

 

13

SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.3.0

 

14

SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Intentionally deleted

 

 

 

16

SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

18

SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Intentionally deleted

 

 

 

19

SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Intentionally deleted

 

 

 

22

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

23

SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

25

SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.3.0

 

28

Intentionally deleted

 

 

Note 8

Intentionally deleted

 

 

Note 8

29

SUBSET-102

Test specification for interface ‘K’

1.0.0

 

SUBSET-102

Test specification for interface ‘K’

2.0.0

 

30

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

31

SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.2

 

SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

3.0.0

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.4.0

Note 10

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.4.0

Note 10

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.4.0

Note 10

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.4.0

Note 10

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

36 a

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

36 b

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

36 c

SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

3.0.0

 

37 a

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

37 b

SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

Note 11

37 c

SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Reserved

Test sequences generation: methodology and rules

 

Note 11

37 d

SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

3.0.0

 

37 e

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

42

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

43

SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

Note 9

45

SUBSET-101

Interface ‘K’ Specification

1.0.0

 

SUBSET-101

Interface ‘K’ Specification

2.0.0

 

46

SUBSET-100

Interface ‘G’ Specification

1.0.1

 

SUBSET-100

Interface ‘G’ Specification

2.0.0

 

47

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

48

Reserved

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

Note 4

Reserved

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

Note 4

49

SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0

 

50

SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Reserved

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

52

SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.1.0

 

53

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

54

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

55

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

56

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

57

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

58

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

59

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

60

Intentionally deleted

 

 

 

SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.2.0

 

61

Intentionally deleted

 

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

62

Reserved

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Intentionally deleted

 

 

 

63

SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 3

66

TS 103169

ASCI Options for Interoperability

1.1.1

 

TS 103169

ASCI Options for Interoperability

1.1.1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.2

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.2

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.3.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.3.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4.1

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4.1

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

2.0

Note 7

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

2.0

Note 7

78

Reserved

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Intentionally deleted

 

 

Note 6

79

Not applicable

Not applicable

 

 

SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Not applicable

Not applicable

 

 

Intentionally deleted

 

 

Note 5

81

Not applicable

Not applicable

 

 

SUBSET-119

Train Interface FFFIS

 

Note 12

82

Not applicable

Not applicable

 

 

SUBSET-120

FFFIS TI — Safety Analysis

 

Note 12

Note 1:

only the functional description of information to be recorded is mandatory, not the technical characteristics of the interface.

Note 2:

the clauses of the specifications listed in section 2.1 of EN 301 515 which are referenced in Index 32 and Index 33 as ‘MI’ are mandatory.

Note 3:

the change requests (CRs) listed in table 1 and 2 of TS 102 281 which affect clauses referenced in Index 32 and Index 33 as ‘MI’ are mandatory.

Note 4:

Index 48 refers only to test cases for GSM-R mobile equipment. It is kept ‘reserved’ for the time being. The application guide will contain a catalogue of available harmonised test cases for the assessment of mobile equipment and networks, according to the steps indicated in section 6.1.2 of this TSI.

Note 5:

the products which are on the market are already tailored to the needs of the RU related to GSM-R Driver Machine Interface and fully interoperable so there is no need for a standard in the TSI CCS.

Note 6:

information that was intended for index 78 is now incorporated in Index 27 (SUBSET-091).

Note 7:

this document is ETCS and GSM-R baseline independent.

Note 8:

the requirements on reliability/availability are now in the TSI (section 4.2.1.2).

Note 9:

ERA analysis showed there is no need for a mandatory specification for odometry interface.

Note 10:

Only the (MI) requirements are mandated by TSI CCS.

Note 11:

Specifications to be managed through a Technical opinion of the European Railway Agency

Note 12:

Reference to these specifications will be published in the Application Guide, waiting for clarifications on the rolling stock side of the interface.”

(4)

Table A 3 is replaced by the following table and a related note.

“No

Reference

Document name and comments

Version

Note

1

EN 50126

Railway applications —The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

1999

1

2

EN 50128

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Software for railway control and protection systems

2011 or 2001

 

3

EN 50129

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Safety related electronic systems for signalling

2003

1

4

EN 50159

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Safety-related communication in transmission systems

2010

1

Note 1:

this standard is harmonised, see Commission Communication in the framework of the implementation of the Directive 2008/57/KE of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the interoperability of the rail system within the Community (ĠU C 345, 26.11.2013, p. 3), where also published editorial corrigenda are indicated.”


7.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 3/59


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/15

tal-5 ta' Jannar 2015

dwar miżura meħuda mill-Finlandja f'konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq tal-apparat għall-protezzjoni tar-ras “Ribcap”

(notifikata bid-dokument C(2014) 10114)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE tal-21 ta' Diċembru 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward l-apparat personali protettiv (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Billi:

(1)

F'Ġunju 2014, l-awtoritajiet Finlandiżi nnotifikaw lill-Kummissjoni b'miżura ta' projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq tal-apparat għall-protezzjoni tar-ras immanifatturat minn Ribcap AG, Berbegraben 4, CH- 3110 Münsingen (l-Isvizzera). Il-prodotti, imsejħa “Ribcap”, kellhom il-marka KE, skont id-Direttiva 89/686/KEE dwar l-apparat personali protettiv.

(2)

Il-prodotti huma kkummerċjalizzati bħala apparat għall-protezzjoni tar-ras PPE tal-kategorija I, li fost l-oħrajn jintuża għall-iskejzjar fis-silġ u għall-iskijjar.

(3)

Skont l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 89/686/KEE, eżami tat-tip KE ma għandux ikun meħtieġ fil-każ tal-mudelli PPE li jkollhom disinn sempliċi (Kategorija I) meta d-disinjatur jassumi li min jużah jista' jivvaluta hu stess il-livell ta' protezzjoni kontra r-riskji minimi kkonċernati li l-effetti tagħhom, meta jkunu gradwali, jistgħu jkunu identifikati b'mod sigur minn min jużahom fi żmien adegwat.

(4)

Il-prodott huwa impurtat u mqassam minn Brandsense Oy/Classic Bike Finland, Mechelininkatu 15, FI-00100 Helsinki (il-Finlandja). Skont il-websajt tagħha, il-kumpanija timporta u tikkummerċjalizza roti.

(5)

Il-websajt tal-importatur fiha links għall-fuljett tar-Ribcap magħmula mill-manifattur u għal ċertifikat tar-Ribcap ibbażat fuq testijiet fuq il-prodott li saru mill-Università ta' Strasburgu, li juru li Ribcap jipprevjeni korrimenti fir-ras; il-kliem “Sigurtà ċċertifikata” huma preżenti fl-imballaġġ u l-materjal ta' kummerċjalizzazzjoni. Il-kliem “Sigurtà ċċertifikata” jista' jagħti l-impressjoni li fuq il-prodott twettaq eżami tat-tip KE minn korp notifikat, filwaqt li l-Università ta' Strasburgu mhijiex korp notifikat.

(6)

Skont ma hemm miktub fil-fuljett promozzjonali, Ribcap jipproteġi r-ras waqt impatt. Mill-fuljett, il-konsumaturi jistgħu jieħdu l-impressjoni li l-prodotti huma adattati biex jintużaw għal tipi varji ta' sport u bħala protezzjoni għar-ras — ara, pereżempju, “Ribcap hija l-għata għall-protezzjoni tar-ras komda, ħafifa u effettiva li nuża meta nagħmel xi sport”. Anke jekk fuq l-imballaġġ tal-prodott jidhru l-kliem “No protective effect like helmet”, dawn l-istqarrijiet jagħtu xbieha qarrieqa tal-karatteristiċi ta' sigurtà tal-prodott u l-konsumatur jieħu l-impressjoni li l-prodotti jipproteġu kontra riskji mhux minimi.

(7)

Skont il-gwida ta' kategorizzazzjoni inkluża fil-linji gwida dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 89/686/KEE, l-elmi kollha, inklużi l-elmi tal-isport huma PPE tal-Kategorija II, u għalhekk, huma soġġetti għal eżami tat-tip KE minn korp notifikat.

(8)

Il-prodotti mhumiex akkumpanjati minn struzzjonijiet għall-utent bil-Finlandiż u l-Isvediż, il-lingwi uffiċjali tal-Finlandja.

(9)

Fl-opinjoni tal-awtoritajiet Finlandiżi, minħabba li l-prodotti mhumiex akkumpanjati minn struzzjonijiet għall-utent li jiddeskrivu f'liema sitwazzjonijiet huma intenzjonati li jintużaw jew liema huma l-limiti tal-użu, il-prodotti jistgħu jagħtu sens ta' sigurtà falz u jiżgwidaw lill-konsumatur biex jemmen li prodotti bħal dawn għandhom l-istess kwalitajiet protettivi bħal elmu (PPE Kat. II).

(10)

Id-dikjarazzjoni ta' konformità mħejjija mill-manifattur ntbagħtet mid-distributur lill-awtoritajiet Finlandiżi; dikjarazzjoni bħal din mhix magħmula skont il-mudell mogħti fl-Anness VI tad-Direttiva 89/686/KEE.

(11)

Il-Kummissjoni kitbet lill-manifattur u lid-distributur fil-Finlandja u stednithom jibagħtu l-osservazzjonijiet tagħhom dwar il-miżura meħuda mill-awtoritajiet Finlandiżi. Fit-tweġiba tiegħu, il-manifattur afferma mill-ġdid il-fehma tiegħu li Ribcap mhuwiex elmu iżda pjuttost kappell tas-suf bi protetturi, li għandu jiġi kklassifikat bħala PPE tal-kategorija I skont id-Direttiva 89/686/KEE. Il-manifattur ammetta li l-użu tal-kliem “sigurtà ċċertifikata” jista' forsi jkun ta' tfixkil u mhuwiex adattat.

(12)

Mat-tweġiba tiegħu, il-manifattur hemeż rapport maħruġ mill-Awtoritajiet Svizzeri. Fir-rapport tissemma ittra mingħand l-Awtoritajiet Svizzeri lil Ribcap, fejn fost affarijiet oħra, huma jitolbu li “il-prodott ma jistax jibqa' jiġi reklamat b'tali mod li jagħti l-impressjoni li se jipproteġi r-ras minn korriment f'każ ta' waqgħa esperjenzata waqt il-moviment bl-użu ta' tagħmir bħal skis, snowbord, rota, eċċ.”. Id-deskrizzjoni tal-prodott aġġornata, flimkien ma' twissija estensiva, ippermettiet lil Ribcap jikkumerċjalizza l-prodotti tiegħu bħala “kpiepel bi protetturi meħjuta fihom”, PPE tal-Kategorija I.

(13)

La d-deskrizzjoni tal-prodott u lanqas it-twissija għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti fil-Finlandja ma jidhru li huma konformi mar-rekwiżiti meħtieġa għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti bħala PPE tal-Kategorija I, minħabba li fid-deskrizzjoni l-prodotti huma kkummerċjalizzati bħala apparat għall-protezzjoni tar-ras għall-iskejzjar fis-silġ, l-iskijjar u attivitajiet oħrajn fil-beraħ.

(14)

Fid-dawl tad-dokumentazzjoni disponibbli u l-kummenti espressi mill-partijiet ikkonċernati, il-Kummissjoni tqis li l-apparat għall-protezzjoni tar-ras “Ribcap” naqas milli jikkonforma mar-rekwiżiti bażiċi tas-saħħa u tas-sigurtà 1.1.2 Livelli u gruppi ta' protezzjoni, 1.4 Informazzjoni mogħtija mill-manifattur u 3.1.1 Impatt ikkawżat minn oġġetti li jaqgħu jew ħerġin 'il barra u ħbit ta' partijiet tal-ġisem ma' xi xkiel.,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-miżura meħuda mill-awtoritajiet Finlandiżi, li tikkonsisti fi projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' apparat għall-protezzjoni tar-ras “Ribcap” immanifatturat minn Ribcap AG, hija ġġustifikata.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Jannar 2015.

Għall-Kummissjoni

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 399, 30.12.1989, p. 18.


7.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 3/61


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/16

tas-6 ta' Jannar 2015

dwar il-pubblikazzjoni b'restrizzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tar-referenza tal-istandard EN 1870-17:2012 dwar magni tas-serrar trasversali manwali bi qtugħ orizzontali b'unità ta' serrar waħda skont id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

Billi:

(1)

Meta standard nazzjonali li jittrasponi standard armonizzat, li r-referenza tiegħu tkun ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikopri wieħed jew aktar mir-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sigurtà stipulati fl-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE, il-magna mibnija skont dan l-istandard titqies li tissodisfa r-rekwiżiti essenzjali kkonċernati.

(2)

F'Mejju 2013, Franza ressqet oġġezzjoni formali skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2006/42/KE fir-rigward tal-istandard EN 1870-17:2012 “Sigurtà tal-magni għax-xogħol tal-injam — Magni tas-serrar bix-xafra tonda — Parti 17: Magni tas-serrar trasversali manwali bi qtugħ orizzontali b'unità ta' serrar waħda (srieraq bi driegħ radjali)”, propost mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) biex jiġi armonizzat skont id-Direttiva 2006/42/KE.

(3)

L-oġġezzjoni formali hija bbażata fuq in-nuqqas fid-dispożizzjonijiet previsti fil-paragrafu 3 tal-klawżola 5.3.6.1 Guarding of the saw blade (Mezz ta' lqugħ tax-xafra tas-sega) tal-istandard li tgħid li l-ilqugħ jista' jkun fiss jew mobbli bla ma jindika meta jkun meħtieġ wieħed jew l-ieħor kull wieħed minnhom ikun meħtieġ, u dan meta dawn iż-żewġ kategoriji tal-apparati għandhom natura differenti u joffru livelli ta' sigurtà differenti li jikkorrispondu għal tipi differenti ta' analiżi tal-perikli.

(4)

Wara li eżaminat l-istandard EN 1870-17:2012 flimkien mar-rappreżentanti tal-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 22 tad-Direttiva 2006/42/KE, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-istandard ma jissodisfax ir-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sigurtà previsti fil-punt 1.4.2 “Rekwiżiti speċjali għall-mezzi ta' lqugħ” tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE, peress li tippermetti lid-disinjatur il-possibbiltà li jinstalla mezzi ta' lqugħ li joffru livelli differenti ta' sigurtà mingħajr ma jirreferi għal analiżi tal-perikli.

(5)

L-inklużjoni ta' opzjonijiet fi standard armonizzat, li waħda minnhom ma tkunx konformi mar-rekwiżiti essenzjali rilevanti tas-saħħa u s-sigurtà tad-Direttiva 2006/42/KE, tista' toħloq konfużjoni fir-rigward tal-preżunzjoni ta' konformità mogħtija mill-applikazzjoni tal-istandard.

(6)

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jittejbu l-aspetti tas-sigurtà tal-istandard EN 1870-17:2012 u sakemm isseħħ reviżjoni xierqa ta' dak l-istandard, il-pubblikazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tar-referenza tal-istandard EN 1870-17:2012 għandha tkun akkumpanjata bi twissija xierqa,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ir-referenza tal-istandard EN 1870-17:2012 “Sigurtà tal-magni għax-xogħol tal-injam — Magni tas-serrar bix-xafra tonda — Parti 17: Magni tas-serrar trasversali manwali bi qtugħ orizzontali b'unità ta' serrar waħda (srieraq bi driegħ radjali)” għandha tiġi pubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea b'restrizzjoni kif stabbilit fl-Anness.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Jannar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24.

(2)  ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12.


ANNESS

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI FIL-QAFAS TAL-IMPLIMENTAZZJONI TAD-DIRETTIVA 2006/42/KE

(Pubblikazzjoni ta' titli u referenzi ta' standards armonizzati skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni)

ESO (1)

Referenza u titlu tal-istandard armonizzat

(u d-dokument ta' referenza)

L-ewwel pubblikazzjoni fil-ĠU

Referenza tal-istandard sostitwit

Data tat-tmiem tal-preżunzjoni ta' konformità tal-istandard sostitwit

Nota 1

CEN

EN 1870-17:2012

Sigurtà tal-magni għax-xogħol tal-injam — Magni tas-serrar bix-xafra tonda — Parti 17: Magni tas-serrar trasversali manwali bi qtugħ orizzontali b'unità ta' serrar waħda (srieraq bi driegħ radjali)

Din hija l-ewwel pubblikazzjoni

EN 1870-17:2007+A2:2009

Nota 2

Id-data tal-pubblikazzjoni

Twissija: Fir-rigward l-għażla ta' mezzi ta' lqugħ tax-xafra tas-sega, din il-pubblikazzjoni ma tikkonċernax il-paragrafu 3 tal-klawżola 5.3.6.1 ta' dan l-istandard, li l-applikazzjoni tiegħu ma tagħtix preżunzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sigurtà previsti fil-punt 1.4.2 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE.

Nota 1:

Ġeneralment id-data li fiha tintemm il-preżunzjoni ta' konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f'ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista' jkun mod ieħor.

Nota 2:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess kamp ta' applikazzjoni bħall-istandard sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard sostitwit ma jibqax jagħti preżunżjoni ta' konformità mar-rekwiżiti essenzjali jew rekwiżiti oħra fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.


(1)  ESO: Organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussell, Tel.+32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)