ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 366

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
20 ta' Diċembru 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1367/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 li jiffissa għall-2015 u l-2016 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta' ħut tal-baħar fond

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1368/2014 tas-17 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1372/2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 ( 1 )

15

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1369/2014 tas-17 ta’ Diċembru 2014 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Garda (DPO)]

17

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1370/2014 tad-19 ta' Diċembru 2014 li jistipula għajnuna temporanja eċċezzjonali lill-produtturi tal-ħalib fil-Finlandja

18

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1371/2014 tad-19 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2014 li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali oħra ta' appoġġ għall-produtturi ta' ċertu frott u ħaxix

20

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1372/2014 tad-19 ta' Diċembru 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

32

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1373/2014 tad-19 ta' Diċembru 2014 li jiffissal-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandha tapplika għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni mressqa mill-1 sas-7 ta' Diċembru 2014 fil-qafas tal-kwoti tariffarji miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 413/2014 għal-laħam tat-tjur li joriġina mill-Ukraina

34

 

*

Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta' Novembru 2014 dwar rekwiżiti ta'rapportar statistiku għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (BĊE/2014/50)

36

 

*

Regolament (UE) Nru 1375/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-10 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1071/2013 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/33) (BĊE/2014/51)

77

 

*

Regolament (UE) Nru 1376/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-10 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 dwar l-applikazzjoni ta' riżervi minimi (BĊE/2003/9) (BĊE/2014/52)

79

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2014/110/UE tas-17 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Direttiva 2004/33/KE fir-rigward tal-kriterji ta' differiment temporanju għad-donaturi tad-demm alloġeniku ( 1 )

81

 

*

Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/111/UE tas-17 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Direttiva 2009/15/KE fir-rigward tal-adozzjoni mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) ta' ċerti Kodiċijiet u emendi relatati f'ċerti konvenzjonijiet u protokolli ( 1 )

83

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/938/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Lulju 2014 dwar il-miżura SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) implimentata mid-Danimarka u l-Isvezja għal Scandinavian Airlines (notifikata bid-dokument C(2014) 4532)  ( 1 )

88

 

 

2014/939/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/833/UE dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni marbuta mat-tifqigħat reċenti tal-influwenza avjarja b'patogeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fil-Pajjiżi il-Baxxi (notifikata bid-dokument C(2014) 9741)  ( 1 )

104

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

20.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 366/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1367/2014

tal-15 ta' Diċembru 2014

li jiffissa għall-2015 u l-2016 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta' ħut tal-baħar fond

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 43(3) tat-Trattat jipprevedi li l-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jirrikjedi li jiġu adottati miżuri ta' konservazzjoni b'kont meħud tal-parir xjentifiku, tekniku u ekonomiku disponibbli, inklużi, fejn ikun rilevanti, rapporti mfassla mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF).

(3)

Il-Kunsill għandu r-responsabbiltà li jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd, inklużi ċerti kondizzjonijiet funzjonalment konnessi magħhom, skont kif ikun meħtieġ. L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jitqassmu fost l-Istati Membri b'mod li tkun żgurata għal kull Stat Membru l-istabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd għal kull stokk jew tip ta' sajd u b'kont debitament meħud tal-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd stabbiliti mir-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(4)

Il-qabdiet totali permissibbli (TACs) għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-parir xjentifiku disponibbli, b'kont meħud tal-aspetti bijoloġiċi u soċjoekonomiċi u filwaqt li jiġi żgurat trattament ġust bejn is-setturi tas-sajd, kif ukoll fid-dawl tal-opinjonijiet espressi matul il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati, u b'mod partikolari l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali kkonċernati.

(5)

L-opportunitajiet tas-sajd għandhom ikunu f'konformità ma' ftehimiet u prinċipji internazzjonali, bħall-Ftehim tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1995 dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni ta' stokkijiet ta' ħut transżonali u stokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna (2), u skont il-prinċipji dettaljati ta' ġestjoni stabbiliti fil-Linji Gwida Internazzjonali tal-2008 għall-Ġestjoni tas-Sajd f'Baħar Fond fl-Ibħra Miftuħa tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Biedja tan-Nazzjonijiet Uniti, li skonthom, b'mod partikolari, regolatur għandu jkun aktar kawt meta l-informazzjoni ma tkunx ċerta, ma tkunx affidabbli jew ma tkunx adegwata. In-nuqqas ta' informazzjoni xjentifika adegwata ma għandux jintuża bħala raġuni biex ikunu posposti jew biex ma jittiħdux miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni.

(6)

Il-pariri xjentifiċi l-aktar riċenti mill-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) u mill-STECF jindikaw li l-biċċa l-kbira tal-istokkijiet tal-baħar fond għadhom jinħasdu b'mod mhux sostenibbli u li l-opportunitajiet tas-sajd għal dawk l-istokkijiet, biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tagħhom, għandhom jitnaqqsu iktar sakemm l-evoluzzjoni tal-istokkijiet turi xejra pożittiva. L-ICES jagħti wkoll il-parir li ma għandu jkun permess ebda sajd dirett għall-mera tal-Atlantiku fiż-żoni kollha u għal ċerti stokkijiet tal-paġella tal-garġi u tar-roundnose grenadier.

(7)

Fir-rigward tal-erba' ħażniet tar-roundnose grenadier, il-pariri xjentifiċi u d-diskussjonijiet riċenti fil-Kummissjoni tas-Sajd għall-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC) jindikaw li l-qabdiet ta' din l-ispeċi jistgħu jiġu rrappurtati b'mod żbaljat bħala qabdiet tar-roughhead grenadier. F'dan il-kuntest, hemm bżonn tiġi stabbilita TAC li tkopri ż-żewġ speċijiet filwaqt li jkun possibbli li jsir rappurtar separat għal kull waħda minnhom.

(8)

Dwar il-klieb il-baħar tal-fond, l-ispeċijiet kummerċjali ewlenin jitqiesu li tbattlu, u, għalhekk, ma għandux isir sajd dirett għalihom. Barra minn hekk, minħabba n-natura migratorja tal-klieb il-baħar tal-fond u l-firxa kbira tagħhom madwar l-Atlantiku tal-Grigal, l-STECF irrakkomanda li l-miżuri ta' ġestjoni għal dawn l-ispeċijiet jiġu estiżi għall-ilmijiet tal-Unjoni koperti mill-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali u tal-Lvant (CECAF) madwar Madeira.

(9)

L-opportunitajiet tas-sajd għall-ispeċijiet tal-baħar fond kif definiti fl-Artikolu 2(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 (3) jiġu deċiżi fuq bażi biannwali. Madankollu, issir eċċezzjoni għall-istokkijiet tal-arġentina silus u l-istokkijiet tal-linarda. Fir-rigward ta' dan tal-aħħar, is-sajd ewlieni tal-linarda huwa marbut man-negozjati annwali man-Norveġja; għal raġunijiet ta' simiplifikazzjoni, it-TACs kollha tal-linarda għandhom jiġu stabbiliti skont dik u fl-istess att legali. Għalhekk, l-opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet tal-arġentina silus u tal-linarda għandhom jiġu stabbiliti f'regolament annwali rilevanti ieħor li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd.

(10)

F'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 (4) l-istokkijiet li huma suġġetti għal diversi miżuri msemmija hawnhekk għandhom jiġu identifikati. It-TACs prekawzjonarji għandhom japplikaw għal stokkijiet li għalihom ma hemm disponibbli ebda evalwazzjoni b'bażi xjentifika tal-opportunitajiet tas-sajd għas-sena li fiha jkunu jeħtieġu jiġu ffissati t-TACs; it-TACs analitiċi għandhom japplikaw mod ieħor. Fid-dawl tal-pariri mill-ICES u l-STECF għall-istokkijiet tal-baħar fond, dawk l-istokkijiet li għalihom ma hemm disponibbli ebda evalwazzjoni b'bażi xjentifika tal-opportunitajiet tas-sajd rilevanti għandhom ikunu soġġetti għal TACs prekawzjonarji f'dan ir-Regolament.

(11)

Sabiex tiġi evitata l-interruzzjoni tal-attivitajiet tas-sajd u sabiex jiġi żgurat l-għajxien tas-sajjieda tal-Unjoni, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2015. Għal raġunijiet ta' urġenza, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jiffissa għas-snin 2015 u 2016 l-opportunitajiet tas-sajd annwali disponibbli għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għall-istokkijiet ta' ħut ta' ċerti speċijiet tal-baħar fond fl-ilmijiet tal-Unjoni u f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni fejn huma meħtieġa limiti tal-qbid.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

(1)   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“bastiment tas-sajd tal-Unjoni” tfisser bastiment li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru u li jkun irreġistrat fl-Unjoni;

(b)

“ilmijiet tal-Unjoni” tfisser l-ilmijiet taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni tal-Istati Membri ħlief ilmijiet li jmissu mat-territorji msemmija fl-Anness II tat-Trattat;

(c)

“qabda totali permissibbli” (TAC) tfisser il-kwantità li tista' tinqabad u tinħatt l-art minn kull stokk ta' ħut kull sena;

(d)

“kwota” tfisser proporzjon mit-TAC allokat lill-Unjoni jew lil Stat Membru;

(e)

“ilmijiet internazzjonali” tfisser ilmijiet li ma jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' ebda Stat.

(2)   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet taż-żoni li ġejjin:

(a)

iż-żoni tal-ICES (il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma ż-żoni ġeografiċi speċifikati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

(b)

iż-żoni tas-CECAF (il-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant) huma ż-żoni ġeografiċi speċifikati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

Artikolu 3

TACs u allokazzjonijiet

It-TACs għall-ispeċijiet tal-baħar fond li jinqabdu mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni jew f'ċerti ilmijiet li mhumiex tal-Unjoni, l-allokazzjoni ta' tali TACs fost l-Istati Membri u l-kondizzjonijiet funzjonalment konnessi magħhom, skont il-każ, huma stipulati fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd

(1)   L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri kif stipulat f'dan ir-Regolament għandha tkun bla preġudizzju għal:

(a)

skambji magħmula skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(b)

tnaqqis u riallokazzjonijiet magħmula skont l-Artikolu 37 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (7) jew skont l-Artikolu 10(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (8);

(c)

ħatt l-art addizzjonali permess skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(d)

tnaqqis magħmul skont l-Artikoli 105, 106 u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

(2)   L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika għal stokkijiet li huma suġġetti għal TAC prekawzjonarja, filwaqt li l-Artikolu 3(2) u (3) u l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament għandhom japplikaw għall-istokkijiet li huma suġġetti għal TAC analitika, ħlief fejn ikun speċifikat mod ieħor fl-Anness ta' dan ir-Regolament,.

Artikolu 5

Kondizzjonijiet għall-ħatt l-art tal-qabdiet u tal-qabdiet inċidentali

Il-ħut minn stokkijiet li għalihom huma stabbiliti t-TACs għandu jinżamm abbord jew jinħatt l-art biss jekk jinqabad minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru li jkollu kwota u dik il-kwota ma tkunx eżawrita.

Artikolu 6

Trażmissjoni ta' dejta

Meta, skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-Istati Membri jippreżentaw lill-Kummissjoni dejta relattiva għall-ħatt l-art ta' kwantitajiet ta' stokkijiet maqbudin, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet mogħtija fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

M. MARTINA


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Il-Ftehim dwar l-Implimentazzjoni tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 relatati mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna (ĠU L 189, 3.7.1998, p. 16).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 tas-16 ta' Diċembru 2002 li jistabbilixxi ħtiġijiet speċifiċi ta' aċċess u kundizzjonijiet relattivi għas-sajd ta' ħażniet tal-baħar fond (ĠU L 351, 28.12.2002, p. 6).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TACs u l-kwoti (ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-Grigal tal-Atlantiku (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'ċerti żoni li mhumiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 1).

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet tal-Komunità u l-aċċess ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi għall-ilmijiet tal-Komunità, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93 u (KE) Nru 1627/94 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 3317/94 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 33).


ANNESS

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għaż-żoni tal-ICES, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

PARTI 1

Definizzjoni tal-ispeċijiet u l-gruppi tal-ispeċijiet

1.

Fil-lista li tinsab fil-Parti 2 ta' dan l-Anness, ir-riferiment għall-istokkijiet ta' ħut isegwi l-ordni alfabetiku tal-ismijiet bil-Latin tal-ispeċijiet. Madankollu, il-klieb il-baħar tal-fond huma mqegħdin fil-bidu ta' dik il-lista. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament qed tingħata t-tabella komparattiva, ta' hawn taħt, ta' ismijiet komuni u ta' ismijiet bil-Latin:

Isem komuni

Kodiċi Alpha-3

Isem xjentifiku

Ċinturin iswed

BSF

Aphanopus carbo

Alfonsinos

ALF

Beryx spp.

Roundnose grenadier

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roughhead grenadier

RHG

Macrourus berglax

Mera tal-Atlantiku

ORY

Hoplostethus atlanticus

Paġella tal-garġi

SBR

Pagellus bogaraveo

Lipp Abjad

GFB

Phycis blennoides

2.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “klieb il-baħar tal-fond” tfisser il-lista tal-ispeċijiet li ġejja:

Isem komuni

Kodiċi Alpha-3

Isem xjentifiku

Gattarelli tal-baħar fond

API

Apristurus spp.

Frilled shark

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Żagħrun

CWO

Centrophorus spp.

Mazzola Portugiża

CYO

Centroscymnus coelolepis

Longnose velved dogfish

CYP

Centroscymnus crepidater

Mazzola sewda

CFB

Centroscyllium fabricii

Mazzola munqar l-għasfur

DCA

Deania calcea

Murruna sewda

SCK

Dalatias licha

Mazzola tal-fanal maġġuri

ETR

Etmopterus princeps

Mazzola tal-fanal

ETX

Etmopterus spinax

Murruna b'sitt garġi

GAM

Galeus murinus

Bluntnose sixgill shark

SBL

Hexanchus griseus

Sailfin roughshark (Sharpback shark)

OXN

Oxynotus paradoxus

Knifetooth dogfish

SYR

Scymnodon ringens

Kelb il-baħar tal-Groenlandja

GSK

Somniosus microcephalus

PARTI 2

Opportunitajiet tas-sajd annwali appikabbli għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni f'żoni fejn it-TACs jeżistu skont l-ispeċi u skont iż-żona (f'tunnellati ta' piż ħaj)

Speċijiet:

Klieb il-baħar tal-fond

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI, VII, VIII u IX; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1, 34.1.2 u 34.2

(DWS/56789-)

Sena

2015

2016

 

 

Ġermanja

0

0

 

 

Estonja

0

0

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spanja

0

0

 

 

Franza

0

0

 

 

Litwanja

0

0

 

 

Polonja

0

0

 

 

Portugall

0

0

 

 

Renju Unit

0

0

 

 

Unjoni

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.


Speċijiet:

Klieb il-baħar tal-fond

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona X

(DWS/10-)

Sena

2015

2016

 

 

Portugall

0

0

 

 

Unjoni

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.


Speċijiet:

Klieb il-baħar tal-fond, Deania hystricosa u Deania profundorum

Żona:

L-ilmijiet internazzjonali taż-żona XII

(DWS/12INT-)

Sena

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spanja

0

0

 

 

Franza

0

0

 

 

Renju Unit

0

0

 

 

Unjoni

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.


Speċijiet:

Ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III u IV

(BSF/1234-)

Sena

2015

2016

 

 

Ġermanja

3

3

 

 

Franza

3

3

 

 

Renju Unit

3

3

 

 

Unjoni

9

9

 

 

TAC

9

9

 

TAC prekawzjonarja


Speċijiet:

Ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

(BSF/56712-)

Sena

2015

2016

 

 

Ġermanja

42

39

 

 

Estonja

20

19

 

 

Irlanda

104

96

 

 

Spanja

208

191

 

 

Franza

2 918

2 684

 

 

Latvja

136

125

 

 

Litwanja

1

1

 

 

Polonja

1

1

 

 

Renju Unit

208

191

 

 

Oħrajn (1)

11

10

 

 

Unjoni

3 649

3 357

 

 

TAC

3 649

3 357

 

TAC Analitika


Speċijiet:

Ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX u X

(BSF/8910-)

Sena

2015

2016

 

 

Spanja

12

12

 

 

Franza

29

29

 

 

Portugall

3 659

3 659

 

 

Unjoni

3 700

3 700

 

 

TAC

3 700

3 700

 

TAC Analitika


Speċijiet:

Ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali tas-CECAF 34.1.2

(BSF/C3412-)

Sena

2015

2016

 

 

Portugall

3 141

2 827

 

 

Unjoni

3 141

2 827

 

 

TAC

3 141

2 827

 

TAC prekawzjonarja


Speċijiet:

Alfonsinos

Beryx spp.

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

(ALF/3X14-)

Sena

2015

2016

 

 

Irlanda

9

9

 

 

Spanja

67

67

 

 

Franza

18

18

 

 

Portugall

193

193

 

 

Renju Unit

9

9

 

 

Unjoni

296

296

 

 

TAC

296

296

 

TAC Analitika


Speċijiet:

Roundnose grenadier u roughhead grenadier

Coryphaenoides rupestris u Macrourus berglax

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II u IV

(RNG/124-) għar-roundnose grenadier;

(RHG/124-) għar-roughhead grenadier

Sena

2015

2016

 

 

Danimarka

1

1

 

 

Ġermanja

1

1

 

 

Franza

10

10

 

 

Renju Unit

1

1

 

 

Unjoni

13

13

 

 

TAC

13

13

 

TAC prekawzjonarja


Speċijiet:

Roundnose grenadier u roughhead grenadier

Coryphaenoides rupestris u Macrourus berglax

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona III

(RNG/03-) għar-roundnose grenadier; (2)

(RHG/03-) għar-roughhead grenadier

Sena

2015

2016

 

 

Danimarka

412

329

 

 

Ġermanja

2

2

 

 

Svezja

21

17

 

 

Unjoni

435

348

 

 

TAC

435

348

 

TAC prekawzjonarja


Speċijiet:

Roundnose grenadier u roughhead grenadier

Coryphaenoides rupestris u Macrourus berglax

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI u VII

(RNG/5B67-) għar-roundnose grenadier; (5)

(RHG/5B67-) għar-roughhead grenadier

Sena

2015 (3)  (4)

2016 (3)  (4)

 

 

Ġermanja

8

8

 

 

Estonja

59

60

 

 

Irlanda

260

265

 

 

Spanja

65

66

 

 

Franza

3 302

3 358

 

 

Litwanja

76

77

 

 

Polonja

38

39

 

 

Renju Unit

194

197

 

 

Oħrajn (4)

8

8

 

 

Unjoni

4 010

4 078

 

 

TAC

4 010

4 078

 

TAC Analitika


Speċijiet:

Roundnose grenadier u roughhead grenadier

Coryphaenoides rupestris u Macrourus berglax

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

(RNG/8X14-) għar-roundnose grenadier; (7)

(RHG/8X14-) għar-roughhead grenadier

Sena

2015 (6)

2016 (6)

 

 

Ġermanja

24

21

 

 

Irlanda

5

5

 

 

Spanja

2 617

2 354

 

 

Franza

121

109

 

 

Latvja

42

38

 

 

Litwanja

5

5

 

 

Polonja

819

737

 

 

Renju Unit

11

10

 

 

Unjoni

3 644

3 279

 

 

TAC

3 644

3 279

 

TAC Analitika


Speċijiet:

Mera tal-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona VI

(ORY/06-)

Sena

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spanja

0

0

 

 

Franza

0

0

 

 

Renju Unit

0

0

 

 

Unjoni

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.


Speċijiet:

Mera tal-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona VII

(ORY/07-)

Sena

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spanja

0

0

 

 

Franza

0

0

 

 

Renju Unit

0

0

 

 

Oħrajn

0

0

 

 

Unjoni

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.


Speċijiet:

Mera tal-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII u XIV

(ORY/1CX14)

Sena

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spanja

0

0

 

 

Franza

0

0

 

 

Portugall

0

0

 

 

Renju Unit

0

0

 

 

Oħrajn

0

0

 

 

Unjoni

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC Analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika.


Speċijiet:

Paġella tal-garġi

Pagellus bogaraveo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VI, VII u VIII

(SBR/678-)

Sena

2015

2016

 

 

Irlanda

5

5

 

 

Spanja

135

128

 

 

Franza

7

6

 

 

Renju Unit

17

16

 

 

Oħrajn (8)

5

5

 

 

Unjoni

169

160

 

 

TAC

169

160

 

TAC Analitika


Speċijiet:

Paġella tal-garġi

Pagellus bogaraveo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona IX

(SBR/09-)

Sena

2015 (9)

2016 (9)

 

 

Spanja

294

144

 

 

Portugall

80

39

 

 

Unjoni

374

183

 

 

TAC

374

183

 

TAC Analitika


Speċijiet:

Paġella tal-garġi

Pagellus bogaraveo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona X

(SBR/10-)

Sena

2015

2016

 

 

Spanja

6

5

 

 

Portugall

678

507

 

 

Renju Unit

6

5

 

 

Unjoni

690

517

 

 

TAC

690

517

 

TAC Analitika


Speċijiet:

Lipp abjad

Phycis blennoides

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II, III u IV

(GFB/1234-)

Sena

2015

2016

 

 

Ġermanja

10

10

 

 

Franza

10

10

 

 

Renju Unit

17

17

 

 

Unjoni

37

37

 

 

TAC

37

37

 

TAC Analitika


Speċijiet:

Lipp abjad

Phycis blennoides

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII

(GFB/567-)

Sena

2015 (10)

2016 (10)

 

 

Ġermanja

12

12

 

 

Irlanda

312

312

 

 

Spanja

706

706

 

 

Franza

427

427

 

 

Renju Unit

977

977

 

 

Unjoni

2 434

2 434

 

 

TAC

2 434

2 434

 

TAC Analitika


Speċijiet:

Lipp abjad

Phycis blennoides

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII u IX

(GFB/89-)

Sena

2015 (11)

2016 (11)

 

 

Spanja

290

290

 

 

Franza

18

18

 

 

Portugall

12

12

 

 

Unjoni

320

320

 

 

TAC

320

320

 

TAC Analitika


Speċijiet:

Lipp abjad

Phycis blennoides

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni X u XII

(GFB/1012-)

Sena

2015

2016

 

 

Franza

10

10

 

 

Portugall

45

45

 

 

Renju Unit

10

10

 

 

Unjoni

65

65

 

 

TAC

65

65

 

TAC Analitika

(1)  Esklużivament għall-qabdiet inċidentali. Mhux permess sajd dirett taħt din il-kwota.

(2)  Fiż-żona IIIa tal-ICES ma għandu jsir ebda sajd dirett għar-roundnose grenadier sakemm isiru l-konsultazzjonijiet bejn l-UE u n-Norveġja.

(3)  Minn kull kwota jista' jinqabad massimu ta' 10 % fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV (RNG/*8X14-).

(4)  Esklużivament għall-qabdiet inċidentali. Mhux permess ebda sajd dirett.

(5)  Il-ħatt ta' roundnose grenadier ma għandux jaqbeż il-95 % tal-kwota ta' kull Stat Membru.

(6)  Minn kull kwota jista' jinqabad massimu ta' 10 % fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VI, VII (RNG/*5B67-).

(7)  Il-ħatt ta' roundnose grenadier ma għandux jaqbeż it-80 % tal-kwota ta' kull Stat Membru.

(8)  Esklużivament għall-qabdiet inċidentali. Mhux permess sajd dirett taħt din il-kwota.

(9)  Minn kull kwota jista' jinqabad massimu ta' 8 % fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VI, VII u VIII (SBR/*678-).

(10)  Minn kull kwota jista' jinqabad massimu ta' 8 % fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII u IX (GFB/*89-).

(11)  Minn kull kwota jista' jinqabad massimu ta' 8 % fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI, VII (GFB/*567-).


20.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 366/15


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1368/2014

tas-17 ta' Diċembru 2014

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1372/2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 48 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 72(f) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali (2), u b'mod partikolari l-Artikoli 8, 9 u 92 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Istati Membri ressqu talbiet lill-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali biex jiġu emendati l-entrati tal-Anness 1 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 sabiex dak l-Anness jiġi magħmul konformi mal-iżviluppi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.

(2)

L-Anness 1 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 għandu l-għan li jagħti ħarsa ġenerali dwar id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni għall-ftehimiet bilaterali bejn l-Istati Membri li jibqgħu fis-seħħ fuq il-bażi tal-Artikolu 8(1) ta' dak ir-Regolament jew li jiġu konklużi u elenkati fuq il-bażi tal-Artikoli 8(2) u 9(2) tal-istess Regolament.

(3)

Il-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali għamlet proposti rilevanti lill-Kummissjoni għall-emendi mitluba fuq il-bażi tal-Artikolu 72(f) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004.

(4)

Il-Kummissjoni qablet li tinkludi l-proposti għall-emendi tekniċi tal-Anness 1 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009.

(5)

Fl-Artikolu 1(2) tiegħu, ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1372/2013 (3) emenda, bi żball, l-Anness XI tar-Regolament (KE) Nru 883/2004. B'hekk, dik id-dispożizzjoni ta' emenda għandha tiġi mħassra. Għal raġunijiet ta' ċarezza ġuridika, it-tħassir tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1372/2013 għandu japplika b'mod retroattiv mill-1 ta' Jannar 2014.

(6)

Għalhekk, ir-Regolamenti (KE) Nru 987/2009 u (KE) Nru 1372/2013 għandhom jiġu emendati skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

(1)

L-Anness 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

It-taqsima “DANIMARKA — ITALJA” hija mħassra;

(2)

Fit-taqsima “FRANZA — LUSSEMBURGU”, il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

“(b)

L-Iskambju ta' Ittri tas-17 ta' Lulju u tal-20 ta' Settembru 1995 li jikkonċerna l-kondizzjonijiet dwar ir-riżoluzzjoni ta' pretensjonijiet reċiproċi taħt l-Artikoli 93, 95 u 96 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72 u l-Iskambju ta' Ittri tal-10 ta' Lulju u tat-30 ta' Awwissu 2013”

.

Artikolu 2

Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1372/2013 huwa mħassar.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu.

Huwa japplika mill-1 ta' Jannar 2015, bl-eċċezzjoni ta' l-Artikolu 2, li japplika mill-1 ta' Jannar 2014.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Diċembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1372/2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (ĠU L 346, 20.12.2013, p. 27).


20.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 366/17


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1369/2014

tas-17 ta’ Diċembru 2014

li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Garda (DPO)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat l-applikazzjoni tal-Italja għall-approvazzjoni ta' emenda fl-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Garda”, irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2325/97 (2).

(2)

Billi l-emenda kkonċernata mhijiex minuri fis-sens tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni ppubblikat it-talba għall-emenda f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3), kif stipulat fl-Artikolu 50(2)(a) ta ' dak ir-Regolament.

(3)

Billi l-Kummissjoni ma ġiet mgħarrfa bl-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-emenda tal-ispeċifikazzjoni għandha tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emenda tal-ispeċifikazzjoni ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea dwar id-denominazzjoni “Garda” (DPO), hija b'dan approvata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2325/97 tal-24 ta' Novembru 1997 (ĠU L 322, 25.11.1997, p. 33-35).

(3)  ĠU C 260, 9.8.2014, p. 17.


20.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 366/18


REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1370/2014

tad-19 ta' Diċembru 2014

li jistipula għajnuna temporanja eċċezzjonali lill-produtturi tal-ħalib fil-Finlandja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 219(1) flimkien mal-Artikolu 228 tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-7 ta' Awwissu 2014, il-gvern Russu introduċa projbizzjoni fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti mill-Unjoni lejn ir-Russja, inklużi prodotti tal-ħalib.

(2)

B'aktar minn 25 % tal-produzzjoni tagħha tal-ħalib esportata lejn ir-Russja, valur li jirrappreżenta l-64 % tat-total tal-esportazzjonijiet tagħha tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib lil pajjiżi terzi, il-Finlandja tgħodd fost l-Istati Membri li l-produzzjoni tal-ħalib tagħhom kienet l-aktar dipendenti fuq l-esportazzjonijiet lejn ir-Russja qabel l-introduzzjoni tal-projbizzjoni.

(3)

Il-prezzijiet tal-ħalib mal-ħruġ mill-azjendi agrikoli esperjenzaw tnaqqis f'daqqa f'Settembru 2014, li jista' jiġi attribwit b'mod esklussiv lill-projbizzjoni Russa fuq l-importazzjonijiet. Filwaqt li l-prezz tal-ħalib medju fil-Finlandja huwa relattivament għoli meta kkumparat mal-prezzijiet fl-Unjoni b'mod ġenerali, l-ispejjeż tal-produzzjoni fil-Finlandja huma l-ogħla fl-Unjoni.

(4)

Il-kontinwità tas-settur Finlandiż tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib hija mhedda mill-projbizzjoni Russa fuq l-importazzjonijiet, hekk kif dak is-settur kien investa fi prodotti b'valur miżjud għoli maħsuba biex jissodisfaw il-gosti u l-ħtiġijiet tas-suq Russu. Prodotti tal-ħalib immanifatturati għas-suq Russu jridu jiġu assorbiti mis-suq bl-imnut Finlandiż bi prezzijiet imnaqqsa. Is-settur jeħtieġ iż-żmien biex isib żbokki ġodda jew biex jadatta l-produzzjoni għal prodotti ġodda li jistgħu jissodisfaw id-domanda. Id-dipendenza fuq l-intervent pubbliku u l-ħżin privat hija insuffiċjenti biex tindirizza din it-theddida.

(5)

Għalhekk, sabiex jiġi indirizzat ix-xkiel eżistenti fis-suq b'mod effiċjenti u effettiv, huwa xieraq li tingħata għajnuna lill-Finlandja fil-forma ta' pakkett finanzjarju ta' darba bil-ħsieb li jingħata appoġġ lill-produtturi tal-ħalib li huma affettwati mill-projbizzjoni Russa fuq l-importazzjonijiet u, bħala riżultat, jiltaqgħu ma' problemi ta' likwidità.

(6)

Il-pakkett finanzjarju disponibbli għall-Finlandja għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta' kwoti nazzjonali tal-produzzjoni tal-ħalib 2013/2014, u proporzjonali għat-tnaqqis osservat fil-prezzijiet tal-ħalib. Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ ikun immirat għal dawk il-produtturi affettwati mill-projbizzjoni filwaqt li jitqies il-baġit limitat tar-riżorsi, il-Finlandja għandha tqassam dak l-ammont abbażi ta' kriterji oġġettivi u b'mod mhux diskriminatorju, filwaqt li tevita kwalunkwe distorsjoni tas-suq u tal-kompetizzjoni.

(7)

Minħabba li l-pakkett finanzjarju allokat lil kull Stat Membru kkonċernat se jikkumpensa biss parti limitata mit-telf reali mġarrab mill-produtturi, il-Finlandja għandha titħalla tagħti appoġġ addizzjonali lill-produtturi tal-ħalib.

(8)

L-appoġġ addizzjonali għandu jingħata taħt l-istess kondizzjonijiet ta' oġġettività, nuqqas ta' diskriminazzjoni u nuqqas ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni u għandu jqis l-għajnuna nazzjonali li l-produtturi jkunu rċevew għall-istess għan fuq il-bażi tal-Artikolu 142 tal-Att ta' Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja.

(9)

L-għajnuna prevista f'dan ir-Regolament għandha tingħata bħala miżura ta' appoġġ tas-swieq agrikoli skont l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(10)

Minħabba raġunijiet ta' baġit, l-Unjoni għandha tiffinanzja n-nefqa mġarrba mill-Finlandja b'rabta mal-appoġġ finanzjarju tal-produtturi tal-ħalib meta dawn il-pagamenti jsiru sa ċertu data ta' skadenza.

(11)

Sabiex tiżgura t-trasparenza u l-monitoraġġ flimkien mal-amministrazzjoni xierqa tal-ammont disponibbli għaliha, il-Finlandja għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar il-kriterji oġġettivi użati biex ikunu ddeterminati l-metodi biex jingħata l-appoġġ u d-dispożizzjonijiet meħuda biex tiġi evitata kwalunkwe distorsjoni tal-kompetizzjoni.

(12)

Sabiex ikun żgurat li l-produtturi tal-ħalib jirċievu l-appoġġ malajr kemm jista' jkun, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jimplimentaw dan ir-Regolament minnufih. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-għajnuna mill-Unjoni tal-ammont totali ta' EUR 10 729 307 għandha tkun disponibbli għall-Finlandja bħala appoġġ immirat għall-produtturi tal-ħalib milquta mill-projbizzjoni Russa fuq l-importazzjonijiet tal-prodotti tal-Unjoni.

Il-Finlandja għandha tuża dan l-ammont abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, dment li l-pagamenti li jirriżultaw ma jikkawżawx distorsjoni tal-kompetizzjoni. Għal dan il-għan, l-Istati Membri kkonċernati għandhom iqisu l-firxa tal-effetti tal-projbizzjoni Russa fuq l-importazzjonijiet fuq il-produtturi kkonċernati.

Il-Finlandja għandha tagħmel dawk il-pagamenti sa mhux aktar tard mill-31 ta' Mejju 2015.

Artikolu 2

Il-Finlandja tista' tagħti appoġġ addizzjonali lill-produtturi tal-ħalib li jirċievu l-għajnuna msemmija fl-Artikolu 1, sa massimu daqs l-ammont stipulat f'dak l-Artikolu.

L-appoġġ addizzjonali għandu jingħata taħt l-istess kondizzjonijiet ta' oġġettività, nuqqas ta' diskriminazzjoni u nuqqas ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni u għandu jqis l-għajnuna nazzjonali li l-produtturi jkunu rċevew għall-istess għan fuq il-bażi tal-Artikolu 142 tal-Att ta' Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja.

Il-Finlandja għandha tħallas l-appoġġ addizzjonali sa mhux aktar tard mill-31 ta' Mejju 2015.

Artikolu 3

Il-Finlandja għandha tinnotifika lill-Kummissjoni b'dan li ġej:

(a)

minnufih u mhux aktar tard mit-30 ta' April 2015, il-kriterji oġġettivi użati biex ikunu ddeterminati l-metodi biex jingħata l-appoġġ immirat u l-miżuri meħuda biex tkun evitata d-distorsjoni tal-kompetizzjoni;

(b)

mhux iktar tard mill-31 ta' Lulju 2015, l-ammonti totali tal-għajnuna mħallsa u l-għadd u t-tip ta' benefiċjarji.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Diċembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).


20.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 366/20


REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1371/2014

tad-19 ta' Diċembru 2014

li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2014 li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali oħra ta' appoġġ għall-produtturi ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 219(1) flimkien mal-Artikolu 228 tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-7 ta' Awwissu 2014 il-gvern Russu introduċa projbizzjoni fuq l-importazzjonijiet ta' ċertu prodotti mill-Unjoni lejn ir-Russja, inklużi l-frott u l-ħaxix.

(2)

Sabiex jiġi evitat li t-tfixkil relatat tas-suq għall-frott u l-ħxejjex, fejn huma involuti kwantitajiet kbar ta' prodotti li jmorru malajr, jinbidel fi tfixkil aktar serju jew imtawwal, ġie adottat ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 932/2014 (2). Dan stipula l-ammonti massimi ta' appoġġ għal operazzjonijiet ta' irtirar, nuqqas ta' ħsad u ħsad bikri. Il-mekkaniżmu introdott b'dak ir-Regolament ġie ssupplimentat aktar tard b'miżuri skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2014 (3) fl-għamla ta' appoġġ addizzjonali mmirat għal ċertu kwantitajiet ta' prodotti, ikkalkulat abbażi tal-esportazzjonijiet tradizzjonali lejn ir-Russja.

(3)

Il-projbizzjoni tal-importazzjonijiet Russa għadha qed toħloq theddida serja ta' tfixkil fis-suq ikkawżat minn tnaqqis sinifikanti fil-prezzijiet minħabba l-fatt li f'daqqa waħda suq importanti tal-esportazzjoni ma baqax disponibbli. F'qagħda tas-suq bħal din, il-miżuri normali disponibbli skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jidhru li m'għadhomx biżżejjed. Għaldaqstant, il-mekkaniżmu bbażat fuq l-appoġġ għal ċerti kwantitajiet ta' prodotti skont ir-Regolament Delegat (UE) Nru 1031/2014 jeħtieġ li jittawwal.

(4)

Filwaqt li jitqiesu l-kwantitajiet stmati affettwati mill-projbizzjoni, l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni għandha tittawwal skont il-kwantitajiet ta' prodotti kkonċernati. Il-kalkolu ta' dawk il-kwantitajiet għandu jsir għal kull Stat Membru skont il-livell tal-esportazzjonijiet medji tiegħu lejn ir-Russja tal-prodotti kkonċernati għat-tliet snin preċedenti f'dawn ix-xhur: April u Mejju għall-frott u minn Jannar sa Mejju għall-ħaxix. Barra minn hekk, minħabba l-esportazzjonijiet staġonali tiegħu, il-lumi tal-kodiċi NM 0805 50 10 għandu jiżdied mal-lista ta' prodotti eliġibbli għall-appoġġ skont ir-Regolament Delegat (UE) Nru 1031/2014.

(5)

Għaldaqstant, ir-Regolament Delegat (UE) Nru 1031/2014 għandu jiġi emendat skont dan.

(6)

Sabiex ikun hemm impatt immedjat fuq is-suq u biex jingħata kontribut għall-istabbilizzazzjoni tal-prezzijiet, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emenda fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2014

Ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1031/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt (r) li ġej:

“(r)

lumi tal-kodiċi NM 0805 50 10.”

;

(b)

Il-paragrafu 3 jinbidel b'li ġej:

“3.   L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkopri l-attivitajiet imwettqa f'perjodu li għandu jinqasam kif ġej:

(a)

perjodu mit-30 ta' Settembru 2014 sad-data li fiha l-kwantitajiet imsemmija fl-Artikolu 2(1) ikunu ġew eżawriti f'kull Stat Membru kkonċernat jew il-31 ta' Diċembru 2014, skont liema data tiġi l-ewwel;

(b)

perjodu mill-1 ta' Jannar 2015 sad-data li fiha l-kwantitajiet imsemmija fl-Artikolu 2(1) ikunu ġew eżawriti f'kull Stat Membru kkonċernat jew it-30 ta' Ġunju 2015, skont liema data tiġi l-ewwel.”

;

(2)

Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 1 jinbidel b'li ġej:

“1.   L-appoġġ imsemmi fl-Artikolu 1(1) għandu jkun magħmul disponibbli għall-Istati Membri għall-kwantitajiet ta' prodotti li ġejjin:

(a)

għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(3)(a), il-kwantitajiet stabbiliti fl-Anness I;

(b)

għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(3)(b), il-kwantitajiet stabbiliti fl-Anness Ia;

Għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(3)(a), dak l-appoġġ għandu jkun disponibbli wkoll fl-Istati Membri kollha għal operazzjonijiet ta' irtirar, ħsad bikri jew nuqqas ta' ħsad, fir-rigward ta' prodott wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fl-Artikolu 1(2) kif determinat mill-Istat Membru, sakemm il-kwantità addizzjonali involuta ma taqbiżx it-3 000 tunnellata għal kull Stat Membru.”

;

(3)

L-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafi 1 u 2 jinbidlu b'li ġej:

“1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom japplikaw għall-ħlas tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni msemmija fl-Artikoli 4, 5 u 6 sal-31 ta' Jannar 2015 fir-rigward ta' operazzjonijiet imwettqa matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(3)(a) u sal-31 ta' Lulju 2015 fir-rigward ta' operazzjonijiet imwettqa matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(3)(b).

2.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom japplikaw għall-ħlas tat-total tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni msemmija fl-Artikoli 4 u 6 ta' dan ir-Regolament skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 72 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 sal-31 ta' Jannar 2015 fir-rigward ta' operazzjonijiet imwettqa tul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(3)(a) ta' dan ir-Regolament u sal-31 ta' Lulju 2015 fir-rigward ta' operazzjonijiet imwettqa tul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(3)(b) ta' dan ir-Regolament.”

;

(b)

Fil-paragrafu 3, il-kliem “sad-data msemmija fil-paragrafu 1” jinbidlu b'“sad-dati msemmija fil-paragrafu 1”;

(4)

Fl-Artikolu 10(1), il-parti introduttorja tal-ewwel subparagrafu tinbidel b'dan li ġej:

“Sat-30 ta' Settembru 2014, il-15 ta' Ottubru 2014, il-31 ta' Ottubru 2014, il-15 ta' Novembru 2014, it-30 ta' Novembru 2014, il-15 ta' Diċembru 2014, il-31 ta' Diċembru 2014, il-15 ta' Jannar 2015, il-31 ta' Jannar 2015 u l-15 ta' Frar 2015 fir-rigward tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(3)(a) u, sat-30 ta' Settembru 2015, sal-15 u l-aħħar jum ta' kull xahar fir-rigward tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(3)(b), l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-informazzjoni segwenti għal kull prodott:”

;

(5)

L-Artikolu 11 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 11

Il-ħlas tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni

In-nefqa tal-Istati Membri fir-rigward tal-ħlasijiet skont dan ir-Regolament għandha tkun eliġibbli biss għall-assistenza finanzjarja tal-Unjoni jekk tkun tħallset sa dawn id-dati:

(a)

it-30 ta' Ġunju 2015 fir-rigward ta' operazzjonijiet imwettqa tul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(3)(a);

(b)

it-30 ta' Settembru 2015 fir-rigward ta' operazzjonijiet imwettqa tul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(3)(b).”

;

(6)

It-titolu tal-Anness I huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Kwantitajiet massimi ta' prodotti allokati għal kull Stat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 2(1)(a)”

(7)

Jiddaħħal l-Anness Ia, li t-test tiegħu huwa stabbilit fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(8)

L-Annessi III u IV jinbidlu bit-test stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Diċembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 932/2014 tad-29 ta' Awwissu 2014 li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali ta' appoġġ għal produtturi ta' ċertu frott u ħaxix u li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 913/2014 (ĠU L 259, 30.8.2014, p. 2).

(3)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2014 tad-29 ta' Awwissu 2014 li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali oħra ta' ċertu frott u ħaxix (ĠU L 284, 30.9.2014, p. 22).


ANNESS I

“ANNESS Ia

Kwantitajiet massimi ta' prodotti allokati għal kull Stat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 2(1)(b)

(tunnellati)

Tuffieħ u lanġas

Għanbaqar, għeneb tal-mejda u frott tal-kiwi

Tadam, zunnarija, bżar ħelu, ħjar u gherkins

Larinġ, klementin, mandolin u lumi

Il-Belġju

21 200

0

13 200

0

Il-Ġermanja

3 450

0

0

0

Il-Greċja

200

3 100

2 000

0

Spanja

300

0

26 650

15 775

Franza

3 800

0

1 450

0

L-Italja

8 400

3 800

0

0

Ċipru

0

0

0

1 750

Il-Litwanja

0

0

6 000

0

Il-Pajjiżi l-Baxxi

9 700

0

24 650

0

L-Awstrija

500

0

0

0

Il-Polonja

155 700

0

18 650

0

Il-Portugall

350

0

0

0”


ANNESS II

ANNESS III

Mudelli għan-notifiki kif imsemmi fl-Artikolu 10

NOTIFIKA DWAR L-IRTIRAR — TQASSIM B'XEJN

Stat Membru:

Perjodu kopert:

Data:


Prodott

Organizzazzjonijiet tal-produtturi

Produtturi mhux membri

Kwantitajiet totali (t)

Total tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni (EUR)

Kwantitajiet (t)

Assistenza finanzjarja tal-Unjoni (EUR)

Kwantitajiet (t)

Assistenza finanzjarja tal-Unjoni (EUR)

irtirar

trasport

għażla u ppakkjar

TOTAL

irtirar

trasport

għażla u ppakkjar

TOTAL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Tuffieħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanġas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Tuffieħ u Lanġas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunnarija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bżar ħelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ħjar u Gherkins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Ħxejjex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għanbaqar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għeneb frisk tal-mejda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frott tal-kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Frott Ieħor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larinġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandolin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Ċitru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaboċċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastard u brokkoli bir-ras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faqqiegħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frott artab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Prodotti Oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Għandha timtela paġna differenti tal-Excel għal kull notifika.

NOTIFIKA DWAR L-IRTIRAR — DESTINAZZJONIJIET OĦRA

Stat Membru:

Perjodu kopert:

Data:


Prodott

Organizzazzjonijiet tal-produtturi

Produtturi mhux membri

Kwantitajiet totali (t)

Total tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni (EUR)

Kwantitajiet

(t)

Assistenza finanzjarja tal-Unjoni

(EUR)

Kwantitajiet

(t)

Assistenza finanzjarja tal-Unjoni

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Tuffieħ

 

 

 

 

 

 

Lanġas

 

 

 

 

 

 

Total ta' Tuffieħ u Lanġas

 

 

 

 

 

 

Tadam

 

 

 

 

 

 

Zunnarija

 

 

 

 

 

 

Bżar ħelu

 

 

 

 

 

 

Ħjar u Gherkins

 

 

 

 

 

 

Total ta' Ħxejjex

 

 

 

 

 

 

Għanbaqar

 

 

 

 

 

 

Għeneb frisk tal-mejda

 

 

 

 

 

 

Frott tal-kiwi

 

 

 

 

 

 

Total ta' Frott Ieħor

 

 

 

 

 

 

Larinġ

 

 

 

 

 

 

Klementin

 

 

 

 

 

 

Mandolin

 

 

 

 

 

 

Lumi

 

 

 

 

 

 

Total ta' Ċitru

 

 

 

 

 

 

Kaboċċi

 

 

 

 

 

 

Pastard u brokkoli bir-ras

 

 

 

 

 

 

Faqqiegħ

 

 

 

 

 

 

Frott artab

 

 

 

 

 

 

Total ta' Prodotti Oħra

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

*

Għandha timtela paġna differenti tal-Excel għal kull notifika.

NOTIFIKA DWAR IN-NUQQAS TA' ĦSAD U L-ĦSAD BIKRI

Stat Membru:

Perjodu kopert:

Data:


Prodott

Organizzazzjonijiet tal-produtturi

Produtturi mhux membri

Kwantitajiet totali

(t)

Total tal-assistenza finanzjarja tal-Unjoni (EUR)

Żona

(ha)

Kwantitajiet

(t)

Assistenza finanzjarja tal-Unjoni

(EUR)

Żona

(ha)

Kwantitajiet

(t)

Assistenza finanzjarja tal-Unjoni

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Tuffieħ

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanġas

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Tuffieħ u Lanġas

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadam

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunnarija

 

 

 

 

 

 

 

 

Bżar ħelu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ħjar u Gherkins

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Ħxejjex

 

 

 

 

 

 

 

 

Għanbaqar

 

 

 

 

 

 

 

 

Għeneb frisk tal-mejda

 

 

 

 

 

 

 

 

Frott tal-kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Frott Ieħor

 

 

 

 

 

 

 

 

Larinġ

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementin

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandolin

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Ċitru

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaboċċi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastard u brokkoli bir-ras

 

 

 

 

 

 

 

 

Faqqiegħ

 

 

 

 

 

 

 

 

Frott artab

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta' Prodotti Oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Għandha timtela paġna differenti tal-Excel għal kull notifika.

ANNESS IV

TABELLI LI GĦANDHOM JINTBAGĦTU MAL-EWWEL NOTIFIKA KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 10(1)

IRTIRAR — DESTINAZZJONIJIET OĦRA

Ammonti massimi ta' appoġġ iffissati mill-Istat Membru skont l-Artikolu 79(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 u l-Artikoli 4 u 5 ta' dan ir-Regolament

Stat Membru:

Data:


Prodott

Kontribut tal-Organizzazzjoni tal-Produtturi

(EUR/100 kg)

Assistenza finanzjarja tal-Unjoni

(EUR/100 kg)

Tuffieħ

 

 

Lanġas

 

 

Tadam

 

 

Zunnarija

 

 

Kaboċċi

 

 

Bżar ħelu

 

 

Pastard u brokkoli bir-ras

 

 

Ħjar u Gherkins

 

 

Faqqiegħ

 

 

Għanbaqar

 

 

Frott artab

 

 

Għeneb frisk tal-mejda

 

 

Frott tal-kiwi

 

 

Larinġ

 

 

Klementin

 

 

Mandolin

 

 

Lumi

 

 

NUQQAS TA' ĦSAD U ĦSAD BIKRI

Ammonti massimi ta' appoġġ iffissati mill-Istat Membru skont l-Artikolu 85(4) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 u l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament

Stat Membru:

Data:


Prodott

Fil-miftuħ

Serra

Kontribut tal-Organizzazzjoni tal-Produtturi

(EUR/ha)

Assistenza finanzjarja tal-Unjoni

(EUR/ha)

Kontribut tal-Organizzazzjoni tal-Produtturi

(EUR/ha)

Assistenza finanzjarja tal-Unjoni

(EUR/ha)

Tuffieħ

 

 

 

 

Lanġas

 

 

 

 

Tadam

 

 

 

 

Zunnarija

 

 

 

 

Kaboċċi

 

 

 

 

Bżar ħelu

 

 

 

 

Pastard u brokkoli bir-ras

 

 

 

 

Ħjar u Gherkins

 

 

 

 

Faqqiegħ

 

 

 

 

Għanbaqar

 

 

 

 

Frott artab

 

 

 

 

Għeneb frisk tal-mejda

 

 

 

 

Frott tal-kiwi

 

 

 

 

Larinġ

 

 

 

 

Klementin

 

 

 

 

Mandolin

 

 

 

 

Lumi

 

 

 

 


20.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 366/32


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1372/2014

tad-19 ta' Diċembru 2014

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Diċembru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

65,6

EG

176,9

IL

88,5

MA

85,1

TN

241,9

TR

106,4

ZZ

127,4

0707 00 05

IL

241,9

TR

149,1

ZZ

195,5

0709 93 10

MA

83,0

TR

137,8

ZZ

110,4

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,5

ZA

50,5

ZW

33,9

ZZ

46,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

97,8

MA

75,3

TR

79,5

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

65,2

US

236,5

ZZ

150,9

0808 10 80

BR

59,1

CL

80,1

NZ

90,6

US

97,4

ZA

54,1

ZZ

76,3

0808 30 90

CN

90,3

US

141,4

ZZ

115,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


20.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 366/34


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1373/2014

tad-19 ta' Diċembru 2014

li jiffissal-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandha tapplika għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni mressqa mill-1 sas-7 ta' Diċembru 2014 fil-qafas tal-kwoti tariffarji miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 413/2014 għal-laħam tat-tjur li joriġina mill-Ukraina

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 188(1) u (3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014 (2) fetaħ il-kwoti tariffarji annwali għall-importazzjoni ta' prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur li joriġina mill-Ukraina.

(2)

Il-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet tal-liċenzji ta' importazzjoni mressqa mill-1 sas-7 ta' Diċembru 2014 għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2015 huma ogħla mill-kwantitajiet disponibbli għall-kwota bin-numru tal-ordni 09.4273. Jeħtieġ għalhekk li jiġi ddeterminat safejn jistgħu jiġu allokati d-drittijiet tal-importazzjoni, billi jiġi ffissat il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li jiġi applikat għall-kwantijiet mitluba, ikkalkulat skont l-Artikolu 6(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 (3) flimkien mal-Artikolu 7(2) tal-istess Regolament.

(3)

Sabiex tiġi ggarantita l-effikaċja tal-miżura, jixraq li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li jidher fl-Anness ta' dan ir-Regolament japplika għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni mressqa skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014 għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2015.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Diċembru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 413/2014 tat-23 ta' April 2014 li jwassal għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-Unjoni għall-importazzjoni tal-laħam tat-tajr li joriġina mill-Ukraina (ĠU L 121, 24.4.2014, p. 37).

(3)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta' Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta' kwoti ta' tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b'sistema ta' liċenzji ta' importazzjoni (ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13).


ANNESS

Numru tal-ordni

Koeffiċjent ta' allokazzjoni — applikazzjonijiet imressqa għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2015

(f'%)

09.4273

3,3555

09.4274


20.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 366/36


REGOLAMENT (UE) Nru 1374/2014 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-28 ta' Novembru 2014

dwar rekwiżiti ta'rapportar statistiku għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni

(BĊE/2014/50)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 5(1) u 6(4) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 2533/98 fl-Artikolu 2(1) jistipula illi, għat-twettiq tar-rekwiżiti ta' rapportar statistiku tiegħu, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), megħjun mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi), għandu d-dritt jiġbor tagħrif statistiku fil-limiti tal-popolazzjoni tar-rapportar ta' referenza u ta' dak li huwa neċessarju sabiex jitwettqu l-kompiti tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ). Jingħad mill-Artikolu 2(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 2533/98 li l-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni jagħmlu parti mill-popolazzjoni tar-rapportar ta' referenza għall-finijiet tat-twettiq tar-rekwiżiti ta' rappurtar statistiku tal-BĊE, inter alia, fil-qasam tal-istatistika monetarja u finanzjarja. Barra minn hekk, l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 2533 jistipula illi, f'każijiet debitament iġġustifikati, il-BĊE għandu d-dritt jiġbor tagħrif statistiku fuq bażi kkonsolidata. L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2533/93 jeħtieġ illi l-BĊE jispeċifika l-popolazzjoni ta' rapportar attwali fil-limiti tal-popolazzjoni ta' rapportar ta' referenza u jipprovdih bis-setgħa li jeżenta kompletament jew parzjalment klassijiet speċifiċi ta' aġenti tar-rapportar mir-rekwiżiti ta' rapportar statistiku tiegħu.

(2)

L-iskop tal-impożizzjoni ta' rekwiżiti ta' rapportar statistiku fuq korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni huwa li l-BĊE jingħata statistika adegwata dwar l-attivitajiet finanzjarji tas-subsettur tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni fl-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (minn hawn 'il quddiem “Stati Membri taż-żona tal-euro”), li għandhom jitqiesu bħala territorju ekonomiku wieħed. Il-ġbir ta' tagħrif statistiku dwar korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni huwa meħtieġ sabiex jissodisfa ħrtiġijiet analitiċi regolari u ad hoc, biex jagħti appoġġ lill-BĊE fit-twettiq ta' analiżi monetarja u finanzjarja, u għall-kontribut tas-SEBĊ għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja.

(3)

Il-BĊNi għandu jkollhom is-setgħa li jiġbru t-tagħrif dwar korporazzjonjiet tal-assigurazzjoni mingħand il-popolazzjoni attwali tar-rapportar bħala parti minn qafas ta' rapportar statistiku aktar wiesa', sakemm it-twettiq tal-obbligi statistiċi tal-BĊE mhuwiex ippreġudikat. F'każijiet bħal dawn, huwa xieraq illi t-trasparenza tiġi żgurata billi l-aġenti tar-rapportar jiġu informati bl-għanijiet statistiċi varji li għalihom tinġabar id-dejta.

(4)

Sabiex jiġi mminimizzat il-piż tar-rapportar fuq il-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni, il-BĊNi għandhom ikollhom is-setgħa illi jikkombinaw l-obbligi ta' rapportar tagħhom taħt dan ir-Regolament mal-obbligi ta' rapportar tagħhom taħt ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2012/24) (3).

(5)

Hemm konnessjoni mill-qrib bejn id-dejta miġbura minn BĊNi għal finijiet statistiċi taħt dan ir-Regolament u d-dejta miġbura minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs) għal finijiet superviżorji taħt il-qafas stabbilit mid-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Minħabba l-mandat ġenerali tal-BĊE skont l-Artikolu 5.1 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn hawn 'il quddiem l-“Istatut tas-SEBĊ”) biex jinvolvu ruħhom f'kooperazzjoni ma' korpi oħra fil-qasam tal-istatistika, u sabiex jillimitaw il-piż amministrattiv u jevitaw d-duplikazzjoni tal-kompiti, il-BĊNi jistgħu jiksbu d-dejta li trid tiġi rrapportata skont dan ir-Regolament minn dejta miġbura taħt id-Direttiva 2009/138/KE, inkluż il-liġi nazzjonali li timplimenta dik id-Direttiva, filwaqt li tikkunsidra debitament it-termini ta' kwalunkwe arranġament ta' kooperazzjoni bejn il-BĊN relevanti u l-NCA relevanti. L-Artikolu 70 tad-Direttiva 2009/138/KE jistipula illi NCAs jistgħu jittrażmettu tagħrif intiż għat-twettiq tal-kompiti tagħhom skont dik id-Direttiva lill-BĊNi u korpi oħrajn b'funzjoni simili fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet monetarji.

(6)

Is-sistema Ewropea ta' kontijiet stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) (minn hawn 'il quddiem l-“ESA 2010”) teħtieġ li l-assi u l-obbligazzjonijiet ta' unitajiet istituzzjonali jiġu rrapportati fil-pajjiż ta' residenza. Sabiex jiġi minimizzat il-piż tar-rapportarm jekk il-BĊNi jiksbu dejta li għandha tiġi rrapportata taħt dan ir-Regolament minn dejta miġbura taħt id-Direttiva 2009/138/KE, l-assi u l-obbligazzjonijiet ta' fergħat ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni li l-uffiċċji prinċipali tagħhom huma residenti fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu jiġu aggregati ma' dawk tal-uffiċċji prinċipali. Informazzjoni limitata dwar fergħat ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni għandha tinġabar għall-finijiet ta' monitoraġġ tad-daqs tagħhom u ta' kwalunkwe devjazzjonijiet mill-ESA 2010.

(7)

L-istandards għall-protezzjoni u l-użu ta' tagħrif statistiku kunfidenzjali kif stipulat fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98 għandhom japplikaw għall-ġbir ta' tagħrif statistiku taħt dan ir-Regolament.

(8)

Filwaqt illi huwa rikonoxxut illi regolamenti adottati skont l-Artikolu 34.1 tal-Istatut tas-SEBĊ ma jagħtu l-ebda dritt jew ma jimponu l-ebda obbligazzjoni fuq l-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro (minn hawn 'il quddiem “Stati Membri li mhumiex fiż- żona tal-euro”), l-Artikolu 5 tal-Istatut tas-SEBĊ japplika kemm lill-Istati Membri taż-żona tal-euro kif ukoll lil dawk li mhumiex fiż-żona tal-euro. Il-premessa 17 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98 tjirreferi għall-fatt illi l-Artikolu 5 tal-Istatut tas-SEBĊ, flimkien mal-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jimplika li hemm obbligu biex jitfasslu u jiġu implimentati f'livell nazzjonali l-miżuri kollha illi l-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro jqisu xierqa sabiex jinġabar it-tagħrif statistiku meħtieġ biex jiġu sodisfatti l-obbligi ta' rapportar statistiku tal-BĊE u jsiru t-tħejjijiet f'waqthom fil-qasam tal-istatistika sabiex huma jsiru Stati Membri taż-żona tal-euro.

(9)

L-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 2533/98 jistipula illi l-BĊE għandu l-poter jimponi sanzjonijiet fuq aġenti tar-rappurtar li jonqsu milli jikkonformaw mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika stabbiliti fir-regolamenti jew id-deċiżjonijiet tal-BĊE.

(10)

Sa mhux aktar tard mill-aħħar tas-sena 2020, il-Kunsill Governattiv għandu jevalwa l-merti u l-kosti ta': (a) żieda fil-kopertura tar-rapportar trimestrali minn 80 % għal 95 % tas-sehem tas-suq totali ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni f'kull Stat Membru taż-żona tal-euro; (b) ir-rapportar separat ta' assi u obbligazzjonijiet ta' fergħat ta' korporazzjonjonijiet tal-assigurazzjoni fejn il-fergħat huma residenti fi Stati Membri taż-żona tal-euro u l-entitajiet prinċipali ta' dawn il-fergħat huma residenti fiż-ŻEE; u (c) tnaqqis ulterjuri fiż-żmien għat-trażmissjoni ta' dejta minn aġenti tar-rapportar għal erba' ġimgħat, wara t-tmiem tat-trimestru li għalih tirreferi d-dejta,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament:

1.

“korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni” u “IC” (subsettur 128 tal-ESA 2010) ifissru korporazzjoni finanzjarja jew kważi-korporazzjoni li hija involuta prinċipalment f'intermedjazzjoni finanzjarja bħala konsegwenza tal-ġbir komuni tar-riskji prinċipalment fil-forma ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni diretta.

Dawn li ġejjin huma inklużi fid-definizzjoni:

(a)

korporazzjoni finanzjarja jew kważi-korporazzjoni li tipprovdi servizzi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja, fejn id-detenturi tal-polza jħallsu pagamenti regolari jew ta' darba lil assiguratur li min-naħa tiegħu jiggarantixxi li jħallas lid-detenturi tal-polza somma miftiehma, jew pagament fis-sena, f'data speċifika jew minn qabel;

(b)

korporazzjoni finanzjarja jew kważi-korporazzjoni li tipprovdi servizzi ta' assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja biex tkopri riskji bħal ma humna, pereżempju, riskji ta' inċidenti, mard, nar jew inadempjenza tal-kreditu;

(c)

korporazzjoni finanzjarja jew kważi-korporazzjoni li tipprovdi servizzi ta' riassigurazzjoni, fejn l-assigurazzjoni tinxtara mill-assiguratur biex jipproteġi lilu nnifsu kontra numru għoli mhux mistenni ta' klejms jew ta' klejms eċċezzjonalment kbar.

Dawn li ġejjin ma humiex inklużi fid-definizzjoni:

(a)

fondi ta' investiment humna ddefiniti fl-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/38) (6);

(b)

korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi transazzjonijiet ta' titolizzazzjoni kif iddefiniti fl-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/40) (7);

(c)

istituzzjonijiet finanzjarji monetarji huma ddefiniti fl-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/33) (8);

(d)

fondi tal-pensjoni kif iddefiniti fil-paragrafu 2.105 tal-ESA 2010.

2.

“fergħa” tfisser aġenzija jew fergħa mhux inkorporata, iżda mhux l-uffiċċju prinċipali, ta' korporazzjoni tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni;

3.

“sussidjarja” tfisser entità inkorporata fejn entità oħra jkollha maġġoranza jew parteċipazzjoni sħiħa.

4.

“aġenti tar-rapportar” għandha t-tifsira kif iddefinita fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98;

5.

“residenti” għandha l-istess tifsira kif iddefinita f'Artiklu 1 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, jekk entità legali jkun jonqosha dimensjoni fiżika, ir-residenza tagħha għandha tiġi ddeterminata mit-territorju ekonomiku li skont il-liġijiet tiegħu l-entità tkun ġiet inkorporata. Jekk l-entità mhijiex inkorporata, ir-residenza tagħha għandha tiġi ddeterminata mid-domiċilju legali tagħha, jiġifieri l-pajjiż li s-sistema legali tiegħu tirregola l-ħolqien u l-eżistenza kontinwata tal-entità;

6.

“BĊN relevanti” tfisser il-BĊN tal-Istat Membru taż-żona tal-euro li fih hija residenti l-korporazzjoni tal-assigurazzjoni;

7.

“NCA relevanti” tfisser l-NCA tal-Istat Membru taż-żona tal-euro li fih hija residenti l-korporazzjoni tal-assigurazzjoni;

8.

“dejta titolu b'titolu” tfisser dejta mqassma skont titoli individwali;

9.

“dejta partita b'partita” tfisser dejta mqassma skont assi jew obbligazzjonijiet individwali;

10.

“dejta aggregata” tfisser dejta li ma tkunx tqassmet f'assi jew obbligazzjonijiet individwali;

11.

“tranżazzjonijiet finanzjarji” tfisser tranżazzjonijiet li jirriżultaw mill-ħolqien, il-likwidazzjoni jew it-tibdil fis-sjieda ta' assi jew obbligazzjonijiet finanzjarji, kif deskritt aktar f'Parti 4 tal-Anness II;

12.

“rivalutazzjonijiet tal-prezz u tar-rata tal-kambju” tirreferi għal bidliet fil-valutazzjoni tal-assi u tal-obbligazzjonijiet li jirriżultaw jew minn bidiliet fil-prezz ta' assi jew ta' obbligazzjonijit u/jew mill-effett tar-rati tal-kambju fuq il-valuri mfissra f'euro ta' assi u obbligazzjonijiet iddenominati f'valuta barranija, kif deskritti aktar f'Parti 5 tal-Anness II..

Artikolu 2

Popolazzjoni attwalment soġġetta għar-rapportar

1.   Fejn BĊNi jiġbru dejta skont l-ESA 2010, li teħtieġ li l-assi u l-obbligazzjonijiet ta' unitajiet istituzzjonali li għandhom jiġu rrapportati fil-pajjiż ta' residenza, il-popolazzjoni attwalment soġġetta għar-rapportar għandha tikkonsisti mill-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni residenti fit-territorju. tal-Istat Membru taż-żona tal-euro relevanti.

2.   Fejn BĊNi jiksbu dejta li għandha tiġi rrapportata skont dan ir-Regolament minn dejta miġbura skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/138/KE jew ta' liġi nazzjonali li timplimenta dik id-Direttiva, il-popolazzjoni attwalment soġġetta għar-rapportar għandha tikkonsisti minn:

(a)

korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni inkorprati u residenti fit-territorju tal-Istat Membru relevanti taż-żona tal-euro, inkluż sussidjarji li l-entitajiet parent tagħhom jinsabu barra minn dak it-territorju;

(b)

fergħat ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni speċifikati fil-punt (a) li huma residenti barra t-territorju tal-Istat Membru relevanti taż-żona tal-euro; u

(c)

fergħat ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni li huma residenti fit-territorju tal-Istat membru relevanti taż-żona tal-euro iżda li l-uffiċċju prinċipali tagħhom jinsab barra miż-ŻEE.

Fergħat ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni li huma residenti fit-territorju ta' Stat Membru taż-żona tal-euro u li l-uffiċċju prinċipali tagħhom jinsab fiż-ŻEE ma humiex parti mill-popolazzjoni attwalment soġġetta għar-rapportar.

3.   Il-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni fil-popolazzjoni attwalment soġġetta għar-rapportar għandhom ikunu soġġetti għar-rekwiżiti ta' rapportar statistiku kollha sakemm ma tapplikax deroga mogħtija bis-saħħa tal-Artikolu 7.

Artikolu 3

Lista ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni għal skopijiet statistiċi

1.   Il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandu jistabbilixxi u jżomm, għal skopijiet statistiċi, lista ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni li jifformaw il-popolazzjoni attwalment soġġetta għar-rapportar skont dan ir-Regolament. Il-lista tista' tkun ibbażata fuq listi ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni li preżentement isiru minn awtoritajiet nazzjonali, fejn dawn il-listi huma disponibbli, u supplimentata minn listi oħra ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni li huma fid-definizzjoni ta' “korporazzjoni tal-assigurazzjoni” fl-Artikolu 1.

2.   Il-BĊN relevanti jista' jitlob lil aġent tar-rapportar speċifikat fl-Artikolu 2(2)(a) biex jipprovdi l-informazzjoni neċessarja dwar il-fergħat tiegħu fejn din l-informazzjoni hija meħtieġa għall-finijiet tal-lista.

3.   Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jagħmlu din il-lista u l-aġġornamenti kollha tagħha disponibbli f'forma xierqa, inkluż b'mezzi elettroniċi, permezz tal-Internet jew, fuq talba mill-aġenti tar-rapportar ikkonċernati, f'forma fuq karta.

4.   Jekk l-aħħar verżjoni elettronika aċċessibbli tal-lista msemmija f'dan l-Artikolu ma tkunx korretta, il-BĊE ma għandux jimponi sanzjonijiet fuq aġent tar-rapportar li ma jkunx wettaq kif suppost l-obbligi ta' rappurtar tiegħu sal-punt li jkun straħ fuq il-lista mhux korretta in bona fede.

Artikolu 4

Rekwiżiti ta' rapportar statistiku

1.   L-aġenti ta' rappurtar għandhom jipprovdu lill-BĊN relevanti, jew direttament jew permezz tal-NCA relevanti, bis-saħħa ta' arranġamenti ta' kooperazzjoni lokali, u skont l-Annessi I u II:

(a)

fuq bażi trimestrali, dejta dwar l-istock ta' tmiem it-trimestru dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta' korporazzjoniiet tal-assigurazzjoni, u b'konformità mal-Artikolu 5, aġġustamenti ta' rivalutazzjoni trimestrali jew tranżazzjonijiet finanzjarji, fejn applikabbli;

(b)

fuq bażi trimestrali, dejta dwar l-istock ta' tmiem it-trimestru dwar riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja, mqassmin skont il-linja tan-negozju;

(c)

fuq bażi annwali, dejta dwar l-istock ta' tmiem is-sena dwar riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja, mqassmin skont il-linja tan-negozju u ż-żona ġeografika.

2.   Minbarra r-rekwiżiti tal-paragrafu 1, l-aġenti tar-rapportar li huma korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni inkorporati u residenti fit-territorju ta' Stat Membru taż-żona tal-euro għandhom jipprovdu lill-BĊN relevanti, direttament jew permezz tal-NCA relevanti bis-saħħa ta' arranġamenti ta' kooperazzjoni lokali, informazzjoni dwar primjums miktubin, klejms imġarrba u kummissjonijiet imħallsin. Din l-informazzjoni għandha tingħata fuq bażi annwali skont l-Annessi I u II.

3.   Il-BĊNi jistgħu jiksbu d-dejta li trid tiġi rrapportata skont dan ir-Regolament mid-dejta li ġejja li tinġabar taħt il-qafas stabbilit mid-Direttiva 2009/138/KE:

(a)

dejta li tinsab f'formoli ta' rapportar kwantitattiv għal rapportar superviżorju, trażmessi lil BĊNi minn NCAs, kemm jekk il-BĊN u l-NCA huma stabbiliti separatament kif ukoll integrati fi ħdan l-istess istituzzjoni, skont it-termini tal-arranġamenti ta' kooperazzjoni lokali bejn iż-żewġ entitajiet; jew

(b)

dejta li tinsab f'formoli ta' rapportar kwantitattiv għal rapportar superviżorju, trażmessi minn aġenti li jirrapportaw direttament u b'mod simultanju lil BĊN u NCA.

Fejn formola ta' rapportar kwantitattiv għal rapportar superviżorju ikun fiha dejta meħtieġa biex jitwettqu r-rekwiżiti ta' rapportar statistiku ta' dan ir-Regolament, il-BĊNi għandhom ikollhom aċċess għall-formola kollha u kwalunkwe formola relatata li tkun meħtieġa għall-finijiet tal-kwalità tad-dejta.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu arranġamenti ta' kooperazzjoni biex jipprovdu ġbir ċentralizzat mill-NCA relevanti ta' informazzjoni li tindirizza kemm ir-rekwiżiti ta' ġbir ta' dejta taħt il-qafas stabbilit mid-Direttiva 2009/138/KE u r-rekwiżiti addizzjonali ta' ġbir ta' dejta ddefiniti f'dan ir-Regolament, b'konformità mal-liġi nazzjonali u termini ta' referenza armonizzati li jistgħu jiġu ddefiniti mill-BĊE.

4.   Il-BĊNi għandhom jinformaw lill-aġenti tar-rapportar bl-iskopijiet varji li għalihom tinġabar id-dejta tagħhom.

Artikolu 5

Aġġustamenti ta' rivalutazzjoni u tranzazzjonijiet finanzjarji

Informazzjoni dwar aġġustamenti ta' rivalutazzjoni u tranżazzjonijiet finanzjarji, kif speċifikata aktar fl-Anness I u deskritti fl-Anness II, għandha tinkiseb kif ġej:

(a)

l-aġenti tar-rapportar għandhom jirrapportaw id-dejta aggregata dwar aġġustamenti ta' rivalutazzjoni u/jew tranżazzjonijiet finanzjarji, skont l-istruzzjonijiet tal-BĊN rilevanti;

(b)

Il-BĊNi għandhom jew iġibu approssimazzjonijiet tal-valur ta' tranżazzjonijiet ta' titoli minn dejta titolu b'titolu jew għandhom indirettament jiġbru dejta dwar tranżazzjonijiet bħal dawn mill-aġenti tar-rappotar fuq bażi ta' titolu b'titolu. Il-BĊNi jistgħu jsegwu approċċ simili għal assi li ma humiex titoli meta jkunu qegħdin jiġbru dejta partita b'partita;

(c)

għandhom jinkisbu approssimazzjonijiet tal-valur ta' tranżazzjonijiet finanzjarji li jikkonċernaw riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni miżmumin minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni:

(i)

minn aġenti tar-rapportar, skont il-gwida tal-BĊN relevanti fuq il-bażi tal-aqwa prattiċi komuini li jistgħu jiġu definiti fil-livell taż-żona tal-euro; jew

(ii)

mill-BĊN relevanti, fuq il-bażi ta' dejta fornita minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni.

Artikolu 6

Regoli tal-kontabilità

1.   Sakemm mhux stipulat mod ieħor f'dan ir-Regolament, ir-regoli tal-kontabilità segwiti minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni għall-finijiet ta' rapportar taħt dan ir-Regolament għandhom ikunu dawn stipulati fil-liġi nazzjonali relevanti li timplimenta d-Direttiva 2009/138/KE jew fi kwalunkwe standards nazzjonali jew internazzjonali oħrajn li għandhom jiġu segwiti minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni abbażi ta' struzzjonijiet mogħtija minn BĊNi.

2.   Minbarra r-rekwiżiti ta' xi regoli ta' kontabilità segwiti minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni skont il-paragrafu 1, depożiti u self miżmumin minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u ddenominati bħala “valur nominali” fit-Tabella 2.1 u fit-Tabella 2.2 tal-Anness I għandhom jiġu rrapportati skont l-ammont tal-kapital pendenti fi tmiem it-trimestru. It-tħassir u tnaqqis fil-valur kif iddeterminat mill-prattiċi ta' kontabilità relevanti għandhom ikunu esklużi minn dan l-ammont.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-prattiċi tal-kontabilità u l-arranġamenti ta' netting l-aktar użati fl-Istati Membri taż-żona tal-euro, l-assi u l-obbligazzjonijiet finanzjarji kollha għandhom jiġu rrapportati fuq bażi gross għal finijiet statistiċi.

Artikolu 7

Derogi

1.   Id-derogi jistgħu jingħataw lil korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni żgħar kif ġej:

(a)

il-BĊNi jistgħu jagħtu derogi lill-iżgħar korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni f'termini ta' sehem tas-suq kif iddefinit fl-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, sakemm il-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni li jikkontribwixxu għall-karta tal-bilanċ aggregata trimestrali jammontaw għal tal-anqas 80 % tas-sehem tas-suq totali ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni f'kull Stat Membru taż-żona tal-euro;

(b)

il-BĊNi jistgħu jagħtu derogi lill-iżgħar korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni f'termini ta' sehem tas-suq kif iddefinit fl-Artikolu 35(4) tad-Direttiva 2009/138/KE, sakemm il-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni li jikkontribwixxu għall-karta tal-bilanċ aggregata trimestrali jammontaw għal tal-anaqas 95 % tas-sehem tas-suq totali ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni f'kull Stat Membru taż-żona tal-euro;

(c)

korporazzjoni tal-assigurazzjoni li ma hijiex meħtieġa tirrapporta xi dejta taħt il-punt (a) u (b) għandha tirrapporta sett ridott ta' informazzjoni, kif iddefinit mill-BĊN relevanti.

(d)

Il-BĊNi għandhom jivverifikaw it-twettiq tal-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (a) u (b) ta' kull sena u fi żmien biżżejjed minn qabel sabiex jagħtu jew jirtiraw, jekk ikun meħtieġ, xi deroga b'effett mill-bidu tas-sena kalendarja ta' wara.

2.   Il-BĊNi jistgħu jagħtu derogi lil korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni fir-rigward tar-rapportar ta' investimenti f'valuta u depożiti skont il-valur nominali.

Jekk id-dejta miġbura f'livell ogħla ta' aggregazzjoni turi li l-investimenti f'valuta u depożiti minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni residenti jammontaw għal anqas minn 10 % tat-total nazzjonali kkombinat tal-karti tal-bilanċ ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u anqas minn 10 % tal-investimenti totali ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni taż-żona tal-euro f'valuta u depożiti f'termini ta' stokks, il-BĊN relevanti jista' jiddeċiedi li ma jitlobx ir-rapportar ta' investimenti f'valuta u depożiti skont il-valur nominali. Il-BĊN relevanti għandu jinforma lill-aġenti tar-rapportar tiegħu b'deċiżjoni bħal din.

3.   Il-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni jistgħu jagħżlu li ma jagħmlux użu minn deroga u li minnflok jissodisfaw l-obbligi ta' rapportar statistiku kollha speċifikati fl-Artikolu 4. Jekk korporazzjoni tal-assigurazzjoni tagħmel għażla bħal din, hija għandha tikseb minn qabel il-kunsens tal-BĊN relevanti qabel kull użu sussegwenti tad-deroga.

Artikolu 8

Tempestività

1.   Għas-sena 2016, l-aġenti tar-rapportar għandhom jittrażmettu lill-BĊN relevanti jew lill-NCA relevanti jew lit-tnejn, skont l-arranġamenti ta' kooperazzjoni lokali, id-dejta trimestrali meħtieġa, ta' mill-inqas tmien ġimgħat wara t-tmiem tat-trimestru li miegħu tkun relatata d-dejta. Din id-data ta' skadenza għandha titressaq 'il quddiem b'ġimgħa fis-sena minn hemm 'il quddiem u għandha tkun ħames ġimgħat għal trimestri li jintemmu fl-2019.

2.   Għas-sena 2016, l-aġenti tar-rapportar għandhom jittrażmettu lill-BĊN relevanti jew lill-NCA relevanti jew lit-tnejn, skont l-arranġamenti ta' kooperazzjoni lokali, id-dejta annwali meħtieġa, ta' mill-inqas 20 ġimgħa wara t-tmiem tas-sena li magħha tkun relatata d-dejta. Din id-data ta' skadenza għandha titressaq 'il quddiem b'ġimgħatejn fis-sena minn hemm 'il quddiem u għandha tkun 14-il ġimgħa għall-2019.

Artikolu 9

Standards minimi u arranġamenti ta' rapportar nazzjonali

1.   L-aġenti tar-rapportat għandhom jikkonformaw mal-obbligi tar-rapportar statistiku b'konformità mal-istandards minimi għat-trażmissjoni, il-preċiżjoni, il-konformità mal-kunċetti u r-reviżjonijiet speċifikati fl-Anness III.

2.   Il-BĊNi għandhom jiddefinixxu u jimplimentaw l-arranġamenti tar-rapportar li jridu jiġu segwiti mill-aġenti li jirrapportaw ll-popolazzjoni attwali li tirrapporta b'konformità mar-rekwiżiti nazzjonali. Il-BĊNi għandhom jiżguraw li dawn l-arranġamenti tar-rapportar jipprovdu l-informazzjoni statistika meħtieġa u jippermettu verifikazzjoni preċiża li huma sodisfatti l-istandards minimi għat-trasmissjoni, il-preċiżjoni u l-konformità mal-kunċetti u reviżjonijiet speċifikati fl-Anness III.

Artikolu 10

Fużjonijiet, diviżjonijiet u riorganizzazzjonijiet

Fil-każ ta' fużjoni, diviżjoni jew riorganizzazzjoni li tista' taffettwa t-twettiq tal-obbligi statistiċi tagħhom, l-aġenti li jirrapportaw ikkonċernati għandhom jinformaw lill-BĊN relevanti, direttament jew permezz tal-NCA relevanti b'mod konformi ma' arranġamenti ta' kooperazzjoni lokali, malli l-intenzjoni li tiġi implimentata l-operazzjoni tkun ġiet ippubblikata u qabel ma tidħol fis-seħħ, bil-proċeduri li huma ppjanati biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta' rapportar statistiku stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Verifika u ġbir obbligatorju

Il-BĊNi għandhom jeżerċitaw id-dritt li jivverifikaw jew li jiġbru b'mod obbligatorju t-tagħrif li l-aġenti li jirrapportaw huma mitluba jagħtu bis-saħħa ta' dan ir-Regolament, mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-BĊE li jivverifika jew jiġbor b'mod obbligatorju din l-informazzjoni huwa stess. B'mod partikolari, il-BĊNi għandhom jeżerċitaw dan id-dritt meta aġent li jirrapporta ma jissodisfax l-istandards minimi tat-trażmissjoni, il-preċiżjoni, u l-konformità mal-kunċetti u r-reviżjonijiet speċifikati fl-Anness III.

Artikolu 12

L-ewwel rapportar

1.   L-ewwel rapportar għandu jibda b'dejta trimestrali għall-ewwel trimestru tal-2016 u dejta annwali għall-2016.

2.   Il-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(1)(b) għandhom jirrapportaw dejta annwali mis-sena ta' referenza 2016. Barra minn hekk, sabiex jikkumpilaw statistika dwar is-sottosettur tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni sa mill-bidu tal-2016, dawn il-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni għandhom jirrapportaw ġabra sħiħa ta' dejta b'mod konformi mal-Artikolu 4(1)(a) għall-ewwel trimestru tal-2016.

Artikolu 13

Dispożizzjoni finali

Dan ir-Regolament ghandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tieghu f'Il-Gurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-28 ta' Novembru 2014.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  ĠU C 427, 28.11.2014, p. 1.

(3)  Regolament (UE) Nru 1011/2012 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2012/24) (ĠU L 305, 1.11.2013, p. 6).

(4)  Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

(5)  Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2013 dwar statistika dwar l-attiv u l-passiv ta' fondi ta' investiment (BĊE/2013/38) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 73).

(7)  Ir-Regolament (UE) Nru 1075/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-10 ta' Ottubru 2013 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta' korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni (BĊE/2013/40) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 107).

(8)  Regolament (UE) Nru 1071/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-24 ta' Settembru 2013 dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/33) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 1).


ANNESS I

REKWIŻITI TA' RAPPURTAR STATISTIKU

PARTI 1

Obbligi ġenerali ta' rapportar statistiku

1.

Il-popolazzjoni attwali li tirrapporta għandha tipprovdi ta' mill-inqas l-informazzjoni statistika li ġejja, fuq bażi trimestrali:

(a)

dejta titolu b'titolu għal titoli b'kodiċi ISIN;

(b)

dejta dwar titoli mingħajr kodiċi ISIN jew fuq bażi ta' titolu b'titolu jew inkella fuq bażi aggregata, imqassma skont il-kategoriji tal-istrument/maturità u kontrapartijiet;

(c)

dejta dwar assi u obbligazzjonijiet minbarra titoli jew fuq bażi ta' titolu b'titolu jew inkella fuq bażi aggregata, imqassma skont il-kategoriji tal-istrument/maturità u kontrapartijiet;

2.

Id-dejta aggregata għandha tiġi pprovduta f'termini ta' stokks u, skont l-istruzzjonijiet tal-BĊN relevanti, f'termini ta' jew: (a) rivalutazzjonijiet minħabba tibdiliet fil-prezz u fir-rata tal-kambju; jew (b) tranżazzjonijiet finanzjarji.

3.

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (insurance corporations — ICs) inkorporati u residenti fit-territorju ta' Stat Membru taż-żona tal-euro għandhom jipprovdu wkoll, fuq bażi annwali, dejta dwar primjums, pretensjonijiet u kummissjonijiet, waqt li jidentifikaw negozju mwettaq b'mod domestiku u permezz ta' fergħat barranin, imqassma skont il-pajjiżi individwali fil-każ ta' pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE).

4.

Id-dejta li għandha tiġi pprovduta lill-BĊN relevanti fuq il-bażi ta' titolu b'titolu hija speċifikata fit-Tabella 2.1 għal titoli b'kodiċi ISIN u fit-Tabella 2.2 għal titoli mingħajr kodiċi ISIN. Ir-rekwiżiti ta' rapportar statistiku trimestrali aggregat għal stokks huma speċifikati fit-Tabelli 1a u 1b u dawk għar-rivalutazzjonijiet minħabba bidliet jew translazzjonijiet relatati mal-prezz u r-rata tal-kambju huma speċifikati fit-Tabelli 3a u 3b. Ir-rekwiżiti ta' rapportar annwali għal primjums, pretensjonijiet u kummissjonijiet huma speċifikati fit-Tabella 4.

PARTI 2

Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni

1.

F'dak li jirrigwarda riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni, għar-rekwiażiti ta' rapportar trimestrali elenkati hawn isfel, l-aġenti li jirrapportaw għandhom jidderivaw approssimazzjonijiet, jekk id-dejta ma tkunx tista' tiġi identifikata b'mod dirett, skont il-gwida tal-BĊN relevanti, fuq il-bażi tal-aħjar prattiki komuni iddefiniti fil-livell taż-żona tal-euro:

(a)

fir-rigward ta' assi, dejta dwar ir-residenza tal-entità li tipprovdi riassigurazzjoni lill-aġent li jirrapporta li tinżamm bħala riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja (assi tar-riassigurazzjoni li jistgħu jiġu rkuprati);

(b)

fir-rigward tal-obbligazzjonijiet, dejta dwar:

(i)

ir-residenza tad-detenturi ta' riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni (fuq il-ħajja u mhux fuq il-ħajja separatament) ipprovduta mill-ICs residenti fi Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (iktar 'il quddiem l-“Istati Membri taż-żona tal-euro”);

(ii)

intitolamenti tal-pensjoni, b'referenza għal pjanijiet tal-pensjoni okkupazzjonali (imqassma skont il-kontribuzzjoni ddefinita, benefiċċju ddefinit u skemi ibridi);

(iii)

transazzjonijiet finanzjarji u/jew aġġustamenti ta' rivalutazzjoni għal kull rendikont meħtieġ, kif muri fit-Tabelli 3a u 3b.

2.

Il-BĊNi jistgħu jagħżlu wkoll li jidderivaw l-informazzjoni meħtieġa minn dejta li jqisu li hija meħtieġa li jitolbu mingħand l-aġenti li jirraportaw għall-finijiet ta' din il-Parti.

PARTI 3

Tabelli ta' rappurtar

Tabella 1a

Stokks trimestrali

 

Total

Żona tal-euro

Il-bqija tad-dinja

Domestiċi

Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi

Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi

(informazzjoni pajjiż b'pajjiż)

Total

Stati Membri li ma jipparteċipawx

(informazzjoni pajjiż b'pajjiż)

Kontropartijiet ewlenin barra mill-Unjoni Ewropea

(informazzjoni pajjiż b'pajjiż għall-Brażil, il-Kanada, iċ-Ċina, Ħong Kong, l-Indja, il-Ġappun, ir-Russja, l-Isvizzera, l-Istati Uniti)

ASSI (F)

1.

Munita u depożiti (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valur ġust

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

SOMMA

 

 

Sa sena (li jifdal sal-maturità)

SOMMA

 

 

 

 

 

 

Aktar minn sena (li jifdal sal-maturità)

SOMMA

 

 

 

 

 

 

1x.

Munita u depożiti li minnhom depożiti trasferibbli (F.22)

SOMMA

 

 

 

 

 

 

1.

Munita u depożiti (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valur nominali

SOMMA

 

SOMMA

 

 

 

 

2.

Titoli ta' dejn (ESA 2010: F.3)

SOMMA

SOMMA

SOMMA

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

maħruġa minn MFIs

 

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

sa sena (maturità oriġinali)

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn MFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

 

 

 

 

 

 

Bejn sena u sentejn (maturità oriġinali)

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn MFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

 

 

 

 

 

 

Aktar minn sentejn (maturità oriġinali)

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn MFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

 

 

 

 

 

 

Sa sena (li jifdal sal-maturità)

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn MFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

 

 

 

 

 

 

Bejn sena u sentejn (li jifdal sal-maturità)

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn MFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

 

 

 

 

 

 

Bejn sentejn u ħames snin (li jifdal sal-maturità)

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn MFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

 

 

 

 

 

 

Aktar minn ħames snin (li jifdal sal-maturità)

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn MFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

 

 

 

 

 

 

3.

Self (ESA 2010: F.4) — valur ġust

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

SOMMA

 

 

maturità oriġinali sa sena — valur ġust

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

lil MFIs

 

 

 

 

 

 

 

lil GG

 

 

 

 

 

 

 

lil IFs

 

 

 

 

 

 

 

lil OFIs

 

 

 

 

 

 

 

lil ICs

 

 

 

 

 

 

 

lil PFs

 

 

 

 

 

 

 

lil NFCs

 

 

 

 

 

 

 

lil HHs u NPISHs

 

 

 

 

 

 

 

maturità oriġinali bejn sena u ħames snin — valur ġust

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

lil MFIs

 

 

 

 

 

 

 

lil GG

 

 

 

 

 

 

 

lil IFs

 

 

 

 

 

 

 

lil OFIs

 

 

 

 

 

 

 

lil ICs

 

 

 

 

 

 

 

lil PFs

 

 

 

 

 

 

 

lil NFCs

 

 

 

 

 

 

 

lil HHs u NPISHs

 

 

 

 

 

 

 

maturità oriġinali aktar minn ħames snin — valur ġust

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

 

 

 

lil MFIs

 

 

 

 

 

 

 

lil GG

 

 

 

 

 

 

 

lil IFs

 

 

 

 

 

 

 

lil OFIs

 

 

 

 

 

 

 

lil ICs

 

 

 

 

 

 

 

lil PFs

 

 

 

 

 

 

 

lil NFCs

 

 

 

 

 

 

 

lil HHs u NPISHs

 

 

 

 

 

 

 

jifdal sa sena sal-maturità — valur ġust

SOMMA

 

 

 

 

 

 

jifdal bejn sena u sentejn sal-maturità — valur ġust

SOMMA

 

 

 

 

 

 

jifdal bejn sentejn u ħames snin sal-maturità — valur ġust

SOMMA

 

 

 

 

 

 

jifdal aktar minn ħames snin sal-maturità — valur ġust

SOMMA

 

 

 

 

 

 

3x

Self li minnhom garanziji tad-depożiti b'rabta ma' negozju tar-riassigurazzjoni — valur ġust

SOMMA

 

SOMMA

 

 

 

 

3.

Self (ESA 2010: F.4) — valur nominali

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

SOMMA

 

 

maturità oriġinali sa sena — valur nominali

SOMMA

 

 

 

 

 

 

maturità oriġinali bejn sena u ħames snin — valur nominali

SOMMA

 

 

 

 

 

 

maturità oriġinali aktar minn ħames snin — valur nominali

SOMMA

 

 

 

 

 

 

4.

Ekwità (ESA 2010: F.51)

SOMMA

SOMMA

SOMMA

SOMMA

SOMMA

SOMMA

SOMMA

4a.

Ekwità li minnhom ishma elenkati

SOMMA

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

SOMMA

 

maħruġa minn MFIs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

4b.

Ekwità li minnhom ishma mhux elenkati

SOMMA

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

SOMMA

 

maħruġa minn MFIs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

4c.

Ekwità li minnha ekwità oħra

SOMMA

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

SOMMA

 

maħruġa minn MFIs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

 

SOMMA

 

 

 

 

5.

Ishma/unitajiet ta' fondi tal-investiment (ESA 2010: F.52)

SOMMA

SOMMA

SOMMA

 

SOMMA

 

 

5a.

Ishma/unitajiet tal-MMF

SOMMA

 

 

 

 

 

 

5b.

Ishma/unitajiet mhux ta' MMF

SOMMA

 

 

 

 

 

 

6.

Derivattivi finanzjarji (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Riservi tekniċi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja (ESA 2010: F.61)  (1)

SOMMA

 

SOMMA

 

 

 

 

8.

Assi mhux finanzjarji (ESA 2010: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Assi li jifdal

 

 

 

 

 

 

 

10.

Assi totali

SOMMA

 

 

 

 

 

 

SOMMA
Ċelloli li jistgħu jiġu dderivati minn rendikonti aktar iddettaljati

Taqsiriet użati f'din it-tabella: l/m = li minnhom, MFI = istituzzjoni finanzjarja monetarja (monetary financial institution), GG = gvern ġenerali (general government), IF = fond ta'investiment (investment fund), OFI = intermedjarju finanzjarju ieħor (other financial intermediary), IC = korporazzjoni tal-assigurazzjoni (insurance corporation), PF = fond tal-pensjoni (pension fund), NFC = korporazzjoni mhux finanzjarja (non-financial corporation), HH = unità domestika (household), NPISH = istituzzjoni mingħajr skop ta' qligħ li sservi l-unitajiet domestiċi (non-profit institution serving households), MMF = fond tas-suq monetarju (money market fund)


Tabella 1b

Stokks trimestrali  (2)

 

Total

Żona tal-euro

Il-bqija tad-dinja

Domestiċi

Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi

Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi

(informazzjoni pajjiż b'pajjiż)

Total

Stati Membri li ma jipparteċipawx

(informazzjoni pajjiż b'pajjiż)

Kontropartijiet ewlenin barra mill-Unjoni Ewropea

(informazzjoni pajjiż b'pajjiż għall-Brażil, il-Kanada, iċ-Ċina, Ħong Kong, l-Indja, il-Ġappun, ir-Russja, l-Isvizzera, l-Istati Uniti)

OBBLIGAZZJONIJIET (F)

1.

Titoli ta' dejn maħruġa (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Self (ESA 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFIs) (3)

SOMMA

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn non-MFIs (3)

SOMMA

 

 

 

 

 

 

2.x.

Self li minnhom garanziji tad-depożiti b'rabta ma' negozju tar-riassigurazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ekwità (ESA 2010: F.51)

SOMMA

 

 

 

 

 

 

3a.

Ekwità l/m ishma elenkati

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Ekwità l/m ishma mhux elenkati

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Ekwità l/m ekwità oħra

 

 

 

 

 

 

 

4

Riservi tekniċi tal-assigurazzjoni (ESA 2010: F.6)  (4)

SOMMA

 

 

 

 

 

 

4.1

Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

SOMMA

 

SOMMA

 

 

 

 

l/m marbuta ma' unità

 

 

 

 

 

 

 

l/m mhux marbuta ma' unità

 

 

 

 

 

 

 

l/m Drittijiet għal pensjoni

SOMMA

 

 

 

 

 

 

l/m skemi ta' kontribuzzjonijiet definiti

 

 

 

 

 

 

 

l/m skemi ta' benefiċċju definiti

 

 

 

 

 

 

 

l/m skemi ibridi

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja

SOMMA

 

SOMMA

 

 

 

 

skont il-linja tan-negozju

 

 

 

 

 

 

 

Assigurazzjoni għall-ispejjeż mediċi

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Assigurazzjoni għall-protezzjoni tad-dħul

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Assigurazzjoni għall-kumpens tal-ħaddiema

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Assigurazzjoni għal responsabbiltà għal vetturi bil-mutur

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Assigurazzjoni oħra għall-muturi

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Assigurazzjoni għal nirien u ħsarat oħrajn lill-proprjetà

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Assigurazzjoni għal responsabbiltà ġenerali

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Assigurazzjoni ta' kreditu u ta' garanzija

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Assigurazzjoni għal spejjeż legali

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Assistenza

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Telf finanzjarju mixxellanju

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

Riassigurazzjoni

 

Annwali

 

Annwali

 

Annwali

Annwali

5

Derivattivi finanzjarji [ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6

Obbligazzjonijiet li jifdal

 

 

 

 

 

 

 

Taqsira użata f'din it-tabella: l/m = li minnhom.

Tabella 2

Dejta meħtieġa titolu b'titolu

Dejta għall-oqsma fit-Tabella 2.1 u t-Tabella 2.2 għandha tiġi rrapportata għal kull titolu kklassifikat taħt il-kategoriji tal-istrumenti “titoli ta' dejn”, “ekwità” u “ishma/unitajiet ta' fond ta' investiment” (kif iddefinit fit-Tabella A tal-Parti 1 tal-Anness II). Waqt li t-Tabella 2.1 tirreferi għal titoli li ġew assenjati kodiċi ISIN, it-Tabella 2.2 tirreferi għal titoli mingħajr kodiċi ISIN.

Tabella 2.1

Investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN

Dejta għal kull qasam għandha tiġi rrapportata għal kull titolu skont ir-regoli li ġejjin:

1.

Id-dejta għall-qasam 1 għandha tiġi rrappurtata.

2.

Jekk il-BĊN relevanti ma jiġborx direttament informazzjoni titolu b'titolu dwar tranżazzjonijiet finanzjarji, id-dejta għal tnejn mit-tliet oqsma 2, 3 u 4 għandha tiġi rrappurtata (jiġifieri l-oqsma 2 u 3; l-oqsma 2 u 4; jew l-oqsma 3 u 4). Jekk tinġabar dejta għall-qasam 3, trid tinġabar ukoll dejta għall-qasam 3b.

3.

Jekk il-BĊN relevanti jiġbor direttament informazzjoni titolu b'titolu dwar transazzjonijiet finanzjarji, trid tiġi rrapportata wkoll dejta għall-oqsma li ġejjin:

(a)

qasam 5; jew oqsma 6 u 7; u

(b)

qasam 4; jew oqsma 2 u 3.

4.

Il-BĊN relevanti jista' jitlob ukoll lill-aġenti li jirrapportaw biex jirrapportaw dejta għall-oqsma 8, 9, 10 u 11.

Qasam

Titolu

1

Kodiċi ISIN

2

Numru ta' unitajiet jew ammont nominali aggregat

3

Prezz

3b

Quotation basis (Bażi ta' kwotazzjoni)

4

Ammont totali skont il-valur tas-suq

5

Transazzjonijiet finanzjarji

6

Titoli mixtrija

7

Titoli mibjugħa

8

Munita li biha t-titolu huwa rreġistrat

9

Bidliet oħra fil-volum b'valur nominali

10

Bidliet oħra fil-volum b'valur tas-suq

11

Investiment f'portafoll jew investiment dirett

Tabella 2.2

Investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN

Id-dejta għal kull qasam għandha tiġi rrappurtata jew: (a) għal kull titolu; jew (b) billi jiġu aggregati kwalunkwe numru ta' titoli bħala oġġett wieħed.

Fil-każ ta' (a) japplikaw ir-regoli li ġejjin:

1.

Għandha tiġi rrapportata dejta għall-oqsma 1, 12, 13, 14 u 15.

2.

Jekk il-BĊN relevanti ma jiġborx direttament informazzjoni titolu b'titolu dwar tranżazzjonijiet finanzjarji, id-dejta għal tnejn mit-tliet oqsma 2, 3 u 4 għandha tiġi rrappurtata (jiġifieri l-oqsma 2 u 3; l-oqsma 2 u 4; jew l-oqsma 3 u 4). Jekk tinġabar dejta għall-qasam 3, trid tinġabar ukoll dejta għall-qasam 3b.

3.

Jekk il-BĊN relevanti jiġbor direttament informazzjoni titolu b'titolu dwar transazzjonijiet finanzjarji, trid tiġi rrapportata wkoll dejta għall-oqsma li ġejjin:

(a)

qasam 5; jew oqsma 6 u 7; u

(b)

qasam 4; jew oqsma 2 u 3.

4.

Il-BĊN relevanti jista' jitlob ukoll lill-aġenti li jirrapportaw biex jirrapportaw dejta għall-oqsma 3b, 8, 9, 10 u 11.

Fil-każ ta' (b) japplikaw ir-regoli li ġejjin:

1.

Għandha tiġi rrapportata dejta għall-oqsma 4, 12, 13, 14 u 15.

2.

Għandha tiġi rrapportata dejta jew għall-qasam 5 jew inkella kemm għall-qasam 10 kif ukoll 16.

3.

Il-BĊN relevanti jista' jitlob ukoll lill-aġenti li jirrapportaw biex jirrapportaw dejta għall-oqsma 8, 9 u 11.

Qasam

Titolu

1

Kodiċi għall-identifikazzjoni tat-titolu

2

Numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat

3

Prezz

3b

Quotation basis (Bażi ta' kwotazzjoni)

4

Ammont totali skont il-valur tas-suq

5

Transazzjonijiet finanzjarji

6

Titoli mixtrija

7

Titoli mibjugħa

8

Munita li fiha huwa rreġistrat it-titolu

9

Bidliet oħra fil-volum b'valur nominali

10

Bidliet oħra fil-volum b'valur tas-suq

11

Investiment f'portafoll jew investiment dirett

12

Strument (bi klassifikazzjoni ta' transazzjoni finanzjarja)

titoli tad-dejn (F.3)

ekwità (F.51)

li minnhom ishma kkwotati (F.511)

li minnhom ishma mhux kkwotati (F.512)

li minnhom ekwità oħra (F.519)

ishma jew unitajiet ta' fondi tal-investiment (F.52)

13

Data ta' ħruġ u data ta' maturità għal titoli ta dejn. B'mod alternattiv, rendikont skont il-kategoriji ta' maturità skont kif ġej: maturità oriġinali sa sena, minn sena sa sentejn, aktar minn sentejn u l-kumplament tal-maturità sa sena, bejn sena u sentejn, sentejn sa ħames snin, aktar minn ħames snin.

14

Settur jew sottosettur tal-emittent:

bank ċentrali (S.121)

korporazzjoniet li jaċċettaw id-depożiti għajr għall-bank ċentrali (S.122)

fondi tas-swieq monetarji (S.123)

fondi ta' investiment ħlief għal fondi tas-suq monetarju (S.124)

intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għal korporazzjonijiet tal-assigurazjoni u fondi tal-pensjonijiet (esklużi korporazzjonijiet li huma veikoli finanzjarji involuti fi transazzjonijiet ta' titolizzazzjoni) + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u mutwanti ta' flus (S.125 esklużi FVCs + S.126 + S.127)

Korporazzjonijiet li huma veikoli finanzjarji involuti fi transazzjonijiet ta' titolizzazzjoni (subdiviżjoni ta' S. 125)

ICs (S.128)

fondi tal-pensjoni (S.129)

korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

gvern ġenerali (S.13)

unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet li ma għandhomx skop ta' qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15) (5)

15

Pajjiż emittent

16

Aġġustamenti ta' rivalutazzjoni

Tabella 3a

Aġġustamenti ta'rivalutazzjoni trimestrali jew transazzjonijiet finanzjarji

 

Total

Żona tal-euro

Il-bqija tad-dinja

Domestiċi

Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi

Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi

(informazzjoni pajjiż b'pajjiż)

Total

Stati Membri li ma jipparteċipawx

(informazzjoni pajjiż b'pajjiż)

Kontropartijiet ewlenin barra mill-Unjoni Ewropea

(informazzjoni pajjiż b'pajjiż għall-Brażil, il-Kanada, iċ-Ċina, Ħong Kong, l-Indja, il-Ġappun, ir-Russja, l-Isvizzera, l-Istati Uniti)

ASSI (F)

1.

Munita u depożiti (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valur ġust

 

 

 

 

 

 

 

Sa sena (li jifdal sal-maturità)

 

 

 

 

 

 

 

Aktar minn sena (li jifdal sal-maturità)

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Munita u depożiti li minnhom depożiti trasferibbli (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Munita u depożiti (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valur nominali

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titoli ta' dejn (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

maħruġa minn MFIs

 

 

 

MINIMU

 

MINIMU

 

maħruġa minn GG

 

 

 

MINIMU

 

MINIMU

 

maħruġa minn OFIs

 

 

 

MINIMU

 

MINIMU

 

maħruġa minn ICs

 

 

 

MINIMU

 

MINIMU

 

maħruġa minn PFs

 

 

 

MINIMU

 

MINIMU

 

maħruġa minn NFCs

 

 

 

MINIMU

 

MINIMU

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

 

 

MINIMU

 

MINIMU

 

sa sena (maturità oriġinali)

 

 

 

 

MINIMU

 

 

maħruġa minn MFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

Bejn sena u sentejn (maturità oriġinali)

 

 

 

 

MINIMU

 

 

maħruġa minn MFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

Aktar minn sentejn (maturità oriġinali)

 

 

 

 

MINIMU

 

 

maħruġa minn MFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

Sa sena (li jifdal sal-maturità)

 

 

 

 

MINIMU

 

 

maħruġa minn MFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

Bejn sena u sentejn (li jifdal sal-maturità)

 

 

 

 

MINIMU

 

 

maħruġa minn MFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

Bejn sentejn u ħames snin (li jifdal sal-maturità)

 

 

 

 

MINIMU

 

 

maħruġa minn MFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

Aktar minn ħames snin (li jifdal sal-maturità)

 

 

 

 

MINIMU

 

 

maħruġa minn MFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn GG

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn OFIs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn ICs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn PFs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn NFCs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

maħruġa minn HHs u NPISHs

 

MINIMU

MINIMU

 

 

 

 

3.

Self (ESA 2010: F.4) — valur ġust

 

 

 

 

 

 

 

maturità oriġinali sa sena — valur ġust

 

MINIMU

MINIMU

 

MINIMU

 

 

lil MFIs

 

 

 

 

 

 

 

lil GG

 

 

 

 

 

 

 

lil IFs

 

 

 

 

 

 

 

lil OFIs