ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 331

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
18 ta' Novembru 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1225/2014 tas-17 ta' Novembru 2014 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1226/2014 tas-17 ta' Novembru 2014 dwar l-awtorizzazzjoni ta' dikjarazzjonijiet sanitarji fuq l-ikel u li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard ( 1 )

3

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1227/2014 tas-17 ta' Novembru 2014 dwar l-iffissar ta' rata ta' aġġustament għall-pagamenti diretti previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tas-sena kalendarja 2014 u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 879/2014

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1228/2014 tas-17 ta' Novembru 2014 li jawtorizza u jirrifjuta li jawtorizza ċerti stqarrijiet dwar xi prodotti tal-ikel li jiddikjaraw li jnaqqsu r-riskju ta' xi mard ( 1 )

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1229/2014 tas-17 ta' Novembru 2014 li jiċħad l-awtorizzazzjoni ta' ċerti stqarrijiet dwar l-effetti tal-prodotti tal-ikel fuq is-saħħa, minbarra dawk li jirreferu għat-tnaqqis tar-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal ( 1 )

14

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2014 tas-17 ta' Novembru 2014 dwar l-awtorizzazzjoni tal-bilisinat tar-ram bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

18

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1231/2014 tas-17 ta' Novembru 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

22

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/800/PESK tas-17 ta' Novembru 2014 li tniedi l-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukraina (EUAM Ukraine) u li temenda d-Deċiżjoni 2014/486/PESK

24

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/801/PESK tas-17 ta' Novembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina

26

 

 

2014/802/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Novembru 2014 li temenda d-Deċiżjonijiet 2010/470/UE u 2010/472/UE fir-rigward tar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali li huma marbuta mal-iscrapie għall-kummerċ u l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina (notifikata bid-dokument C(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2014/803/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2014 tal-Kumitat Konġunt UE-Svizzera tal-10 ta' Ottubru 2014 li tiddetermina l-każijiet ta' eżenzjoni mit-trasmissjoni tad-data msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tal-Anness I tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera tal-25 ta' Ġunju 2009 dwar is-simplifikazzjoni tal-kontrolli u tal-formalitajiet fir-rigward tat-trasport ta' oġġetti kif ukoll dwar miżuri doganali ta' sigurtà

38

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/252/UE tal-14 ta' April 2014 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar ir-riammissjoni ta' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni ( ĠU L 134, 7.5.2014 )

40

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 ( ĠU L 304, 22.11.2011 )

40

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 552/2009 tat-22 ta' Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Anness XVII ( ĠU L 164, 26.6.2009 )

41

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 1225/2014

tas-17 ta' Novembru 2014

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 tas-17 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-17 ta' Marzu 2014, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 269/2014.

(2)

L-informazzjoni għal persuna waħda elenkata taħt ir-Regolament (UE) Nru 269/2014 għandha tiġi emendata.

(3)

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014 huwa b'dan emendat kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  ĠU L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANNESS

L-entrata għall-persuna li ġejja stipulata fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014 hija sostitwita bl-entrata ta' hawn taħt.

 

“Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Dikjarazzjoni tar-raġunijiet

Data tal-elenkar

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Imwieled fil-25.4.1946 f'Almaty (qabel magħruf ukoll bħala Alma-Ata), il-Kazakistan.

Membru tal-Kunsill tad-Duma tal-Istat; mexxej tal-partit LDPR. Appoġġa b'mod attiv l-użu tal-Forzi Armati Russi fl-Ukraina u l-annessjoni tal-Krimea. Appella b'mod attiv li tinqasam l-Ukraina. Iffirma, f'isem il-partit LDPR li huwa jippresiedi, ftehim mal-hekk imsejħa ‘Repubblika Popolari ta' Donetsk’.

12.9.2014”


18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1226/2014

tas-17 ta' Novembru 2014

dwar l-awtorizzazzjoni ta' dikjarazzjonijiet sanitarji fuq l-ikel u li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 17(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 id-dikjarazzjonijiet sanitarji fuq ikel huma pprojbiti diment li ma tkunx tawtorizzahom il-Kummissjoni skont dak ir-Regolament u ma ddaħħlux f'lista ta' dikjarazzjonijiet permessi.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 jistipula wkoll li l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet ta' dikjarazzjonijiet sanitarji jistgħu jressquhom operaturi tan-negozji tal-ikel lill-awtorità kompetenti nazzjonali ta' Stat Membru. L-awtorità kompetenti nazzjonali għandha tibgħat l-applikazzjonijiet validi lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-EFSA), minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”.

(3)

Meta tirċievi applikazzjoni, l-Awtorità għandha tgħarraf bla dewmien lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni biha, u tagħti opinjoni fuq id-dikjarazzjoni sanitarja kkonċernata.

(4)

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-awtorizzazzjoni tad-dikjarazzjonijiet sanitarji filwaqt li tqis l-opinjoni tal-Awtorità.

(5)

Wara applikazzjoni mingħand Lactalis B&C imressqa skont l-Artikolu 14(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni dwar dikjarazzjoni sanitarja relatata ma' “Kontenut baxx ta' xaħam u kontenut baxx ta' xaħam trans li jiddellek, li huma rikki b'aċidi xaħmin insaturati u omega-3” u t-tnaqqis ta' konċentrazzjonijiet tal-kolesterol LDL (Mistoqsija Nru EFSA-Q-2009-00458) (2). Id-dikjarazzjoni li jipproponi l-applikant kienet tgħid hekk: “Jekk kontenut ta' xaħam rikk b'aċidi xaħmin saturati/trans jinbidel b'kontenut ta' xaħam rikk b'aċidi xaħmin insaturati, dan jgħin biex jonqos il-kolesterol LDL. Il-kolesterol LDL hu fattur tar-riskju kardjovaskulari”.

(6)

Fil-25 ta' Mejju 2011 il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika tal-Awtorità li kkonkludiet li, skont id-dejta mressqa, instabet rabta ta' kawża u effett bejn il-konsum ta' taħlitiet ta' aċidi xaħmin saturati (SFAs) fid-dieta u żieda f'konċentrazzjonijiet tal-kolesterol LDL fid-demm, u li t-tibdil ta' taħlita ta' SFAs b'aċidi xaħmin ċis-monoinsaturati u/jew aċidi xaħmin ċis-poliinsaturati fl-ikel jew fid-dieti, abbażi ta' gramma għal kull gramma, inaqqas il-konċentrazzjonijiet tal-kolesterol LDL. Għaldaqstant, dikjarazzjoni sanitarja li tirrifletti din il-konklużjoni għandha titqies konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, u għandha iddaħħal fil-lista tal-Unjoni ta' dikjarazzjonijiet permessi. Studju ta' intervent kliniku li l-applikant iddikjara bħala dejta riżervata, l-Awtorità ma qisitux meħtieġ biex tasal għall-konklużjoni tagħha. Hu meqjus li ma ntlaħaqx ir-rekwiżit stipulat fl-Artikolu 21(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 u għaldaqstant ma għandhiex tingħata protezzjoni tad-dejta riżervata.

(7)

Fl-opinjoni tagħha, l-Awtorità tikkonkludi li sabiex iġorru d-dikjarazzoni, għadd sinifikanti ta' aċidi xaħmin saturati għandu jinbidel b'aċidi xaħmin monoinsaturati u/jew poliinsaturati fl-ikel jew fid-dieti, abbażi ta' gramma għall kull gramma Għalhekk, sabiex ikun żgurat li prodott tal-ikel jipprovdi ammonti sinifikanti ta' aċidi xaħmin monoinsaturati u/jew poliinsaturati, jixraq li l-użu tad-dikjarazzjoni jiġi limitat għax-xaħmijiet u ż-żjut u li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet tal-użu bħal dawk li ssemmi d-dikjarazzjoni nutrizzjonali “FIH ĦAFNA XAĦAM INSATURAT” stabbilita fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

(8)

L-Artikolu 16(4) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 jistipula li opinjoni favur l-awtorizzazzjoni ta' dikjarazzjoni sanitarja għandu jkun fiha ċerti dettalji. Għaldaqstant, dawk id-dettalji għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament fir-rigward tad-dikjarazzjoni awtorizzata u għandu jkun fihom, skont il-każ, il-kliem rivedut tad-dikjarazzjoni, il-kundizzjonijiet speċifiċi tal-użu tad-dikjarazzjoni u, meta japplika, il-kundizzjonijiet jew ir-restrizzjonijiet tal-użu tal-prodott tal-ikel u/jew dikjarazzjoni jew twissija addizzjonali, skont ir-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 u f'konformi mal-opinjonijiet tal-Awtorità.

(9)

Fost l-għanijiet tiegħu, ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 irid jiżgura li d-dikjarazzjonijiet sanitarji jkunu veri, ċari u affidabbli, u siewja għall-konsumatur, u li l-kontenut u l-preżentazzjoni jitqiesu f'dan ir-rigward. Għalhekk, meta l-kliem tad-dikjarazzjoni jkollu l-istess tifsira għall-konsumatur bħal dak tad-dikjarazzjoni sanitarja awtorizzata, għax ikun juri l-istess rabta li teżisti bejn kategorija tal-ikel, prodott tal-ikel jew wieħed mill-kostitwenti tiegħu u s-saħħa, dawn id-dikjarazzjonijiet għandhom ikunu soġġetti għall-istess kundizzjonijiet tal-użu msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(10)

Waqt li kienet qed tfassal il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni qieset il-kummenti li rċeviet mingħand l-applikanti u mingħand il-membri tal-pubbliku skont l-Artikolu 16(6) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

(11)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Id-dikjarazzjoni sanitarja mniżżla fl-Anness ta' dan ir-Regolament tista' ssir għal oġġetti tal-ikel li jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

2.   Id-dikjarazzjoni sanitarja msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiddaħħal fil-lista tal-Unjoni ta' dikjarazzjonijiet permessi kif stipulat fl-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal 2011; 9(5):2168.


ANNESS

Dikjarazzjoni sanitarja permessa

Applikazzjoni — Id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006

Applikant — Indirizz

Nutrijent, sustanza, prodott tal-ikel jew kategorija tal-ikel

Dikjarazzjoni

Kundizzjonijiet tal-użu tad-dikjarazzjoni

Kundizzjonijiet u/jew restrizzjonijiet tal-użu ta' prodott tal-ikel u/jew dikjarazzjoni jew twissija addizzjonali

Referenza tal-opinjoni tal-EFSA

Dikjarazzjoni sanitarja skont l-Artikolu 14(1)(a) li tirreferi għal tnaqqis fir-riskju tal-mard

Lactalis B&C, ZA Les Placis, 35230, Bourgbarré, Franza

Aċidi xaħmin monoinsaturati u/jew poliinsaturati

Jekk ix-xaħam saturat jinbidel b'xaħam insaturat fid-dieta, dan were li jnaqqas/ibaxxi l-kolesterol fid-demm. Il-kolesterol għoli hu fattur tar-riskju fl-iżvilupp tal-mard koronarju tal-qalb.

Id-dikjarazzjoni tista' tintuża biss għal prodotti tal-ikel għandhom kontenut għoli ta' aċidi xaħmin insaturati, kif jissemma fid-dikjarazzjoni FIH ĦAFNA XAĦAM INSATURAT kif elenkata fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

Id-dikjarazzjoni tista' tintuża biss għax-xaħmijiet u ż-żjut.

Q-2009-00458


18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/6


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1227/2014

tas-17 ta' Novembru 2014

dwar l-iffissar ta' rata ta' aġġustament għall-pagamenti diretti previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tas-sena kalendarja 2014 u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 879/2014

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 26(4) tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Fil-21 ta' Marzu 2014 il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffissar ta' rata ta' aġġustament għall-pagamenti diretti previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tas-sena kalendarja 2014 (2). Madankollu, sat-30 ta' Ġunju 2014, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill kienu għadhom ma ffissawx din ir-rata. Għaldaqstant, skont l-Artikolu 26(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni stabbilixxiet ir-rata ta' aġġustament fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 879/2014 (3).

(2)

Il-previżjonijiet għall-pagamenti diretti u n-nefqa relatata mas-suq li hemm fl-Ittra ta' Emenda tal-Kummissjoni Nru 1 tal-Abbozz tal-Baġit għall-2015 juru l-bżonn li tiġi adattata r-rata ta' dixxiplina finanzjarja li tqieset fl-Abbozz tal-Baġit għall-2015. Biex ġiet stabbilita dik l-Ittra ta' Emenda, l-ammont ta' dixxiplina finanzjarja hu EUR 433 miljun għar-riżerva tal-kriżijiet fis-settur agrikolu li tissemma fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Sabiex titqies din l-informazzjoni ġdida, il-Kummissjoni għandha tadatta r-rata ta' aġġustament stabbilita fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 879/2014.

(3)

Bħala regola ġenerali, il-bdiewa li jressqu applikazzjoni tal-għajnuna għall-pagamenti diretti għal sena kalendarja waħda (N) jitħallsu matul perjodu fiss tal-pagamenti li jkun fis-sena finanzjarja (N + 1). Madankollu lill-bdiewa, l-Istati Membri jistgħu jagħtuhom pagamenti tardivi, sa ċertu limiti, li jaqbżu dan il-perjodu ta' pagament bla ebda limiti taż-żmien. Dawn il-pagamenti tardivi jistgħu jkunu jaqgħu f'sena finanzjarja sussegwenti. Meta għal sena kalendarja partikolari tiġi applikata d-dixxiplina finanzjarja, ir-rata ta' aġġustament m'għandhiex tiġi applikata għal pagamenti li għalihom l-applikazzjonijiet tal-għajnuna jkunu tressqu fis-snin kalendarji ħlief matul is-sena kalendarja meta tapplika d-dixxiplina finanzjarja. Għaldaqstant, sabiex il-bdiewa jkollhom trattament ugwali, jixraq li jkun previst li r-rata ta' aġġustament tkun tapplika biss għal pagamenti li għalihom l-applikazzjonijiet tal-għajnuna jkunu tressqu matul is-sena kalendarja li għaliha tapplika d-dixxiplina finanzjarja, irrispettivament minn meta l-bdiewa jingħataw il-pagament.

(4)

L-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jistipula li r-rata ta' aġġustament applikata għal pagamenti diretti stabbilita skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandha tapplika biss għal pagamenti diretti li jaqbżu l-EUR 2 000 u li jkunu se jingħataw lill-bdiewa fis-sena kalendarja korrispondenti. Barra minn hekk, l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jistipula li minħabba l-introduzzjoni gradwali tal-pagamenti diretti, ir-rata ta' aġġustament tapplika biss għall-Bulgarija u għar-Rumanija mill-1 ta' Jannar 2016 u għall-Kroazja mill-1 ta' Jannar 2022. Għalhekk, ir-rata ta' aġġustament li trid tiġi ffissata b'dan ir-Regolament m'għandhiex tapplika għal pagamenti lill-bdiewa f'dawk l-Istati Membri.

(5)

Sabiex ikun żgurat li r-rata ta' aġġustament adattata tkun tapplika minn meta għandhom jibdew il-pagamenti lill-bdiewa skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta' Diċembru 2014.

(6)

Fil-kalkolu ta' kull pagament li jrid jingħata lill-bdiewa għal applikazzjoni tal-għajnuna li tressqet għas-sena kalendarja 2014, għandha titqies ir-rata ta' aġġustament adattata. Għalhekk, għaċ-ċarezza, għandu jitħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 879/2014,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Sabiex jiġi applikat l-aġġustament previst fl-Artikoli 25 u 26 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-ammonti tal-pagamenti skont it-tifsira tal-Artikolu 2(d) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (5) li jaqbżu l-EUR 2 000 u li jridu jingħataw lil bdiewa għal applikazzjoni tal-għajnuna mressqa għas-sena kalendarja 2014, għandhom jitnaqqsu b'1,302214 %.

2.   It-tnaqqis previst fil-paragrafu 1 m'għandux japplika għall-Bulgarija, għall-Kroazja u għar-Rumanija.

Artikolu 2

Jitħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 879/2014.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika mill-1 ta' Diċembru 2014.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  COM(2014)175.

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 879/2014 tat-12 ta' Awwissu 2014 li jiffissa rata ta' aġġustament għall-pagamenti diretti stipulata fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 għas-sena kalendarja 2014 (ĠU L 240, 13.8.2014, p. 20).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċertu skemi ta' appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16).


18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1228/2014

tas-17 ta' Novembru 2014

li jawtorizza u jirrifjuta li jawtorizza ċerti stqarrijiet dwar xi prodotti tal-ikel li jiddikjaraw li jnaqqsu r-riskju ta' xi mard

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 17(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-istqarrijiet dwar l-effetti tal-prodotti tal-ikel fuq is-saħħa huma pprojbiti sakemm dawn ma jkunux awtorizzati mill-Kummissjoni bi qbil ma' dak ir-Regolament u ma jkunux inklużi f'lista ta' stqarrijiet awtorizzati.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 jistipula wkoll li l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet tal-istqarrijiet dwar l-effetti fuq is-saħħa jistgħu jitressqu mill-operaturi tan-negozji tal-ikel lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta' Stat Membru. L-awtorità kompetenti nazzjonali għandha tibgħat l-applikazzjonijiet li jkunu validi lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-EFSA), minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”.

(3)

Wara li tirċievi applikazzjoni, l-Awtorità għandha tgħarraf bla dewmien lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni u tipprovdi opinjoni fuq l-istqarrija kkonċernata dwar is-saħħa.

(4)

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-awtorizzazzjoni tal-istqarrijiet dwar l-effetti fuq is-saħħa filwaqt li tqis l-opinjoni mogħtija mill-Awtorità.

(5)

Wara applikazzjoni mingħand Abtei Pharma Vertriebs GmbH, imressqa skont l-Artikolu 14(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni dwar stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti tal-Kalċju u l-vitamina D3 f'pilloli li tomgħodhom u d-demineralizzazzjoni tal-għadam. (il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2008-721) (2). L-istqarrija proposta mill-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Il-pilloli bil-kalċju u l-vitamina D li tomgħodhom iżidu d-densità tal-għadam fin-nisa ta' età minn 50 sena 'l fuq. B'hekk il-pilloli li tomgħodhom jistgħu jnaqqsu r-riskju ta' ksur ikkawżat mill-osteoporożi”.

(6)

Abbażi tad-dejta mogħtija, f'opinjoni li rċivew mingħandha l-Kummissjoni u l-Istati Membri fis-7 ta' Awwissu 2009, l-Awtorità kkonkludiet li kienet ġiet stabbilita relazzjoni ta' kawża u effett bejn il-konsum tal-kalċju, kemm waħdu kif ukoll ikkumbinat mal-vitamina D, u t-tnaqqis tad-demineralizzazzjoni tal-għadam fin-nisa wara l-menopawsa. It-tnaqqis tad-demineralizzazzjoni jista' jgħin biex jitnaqqas ir-riskju ta' ksur tal-għadam. Għaldaqstant, żewġ stqarrijiet dwar is-saħħa li jirriflettu din il-konklużjoni għandhom jitqiesu bħala konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, u għandhom jiddaħħlu fil-lista tal-Unjoni ta' stqarrijiet li huma awtorizzati. Madankollu, l-Awtorità kkonkludiet li l-informazzjoni li ngħatat ma kinitx biżżejjed biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-użu tal-istqarrijiet. Sussegwentement, il-Kummissjoni reġgħet ikkonsultat mal-Awtorità biex tieħu parir ulterjuri dwar kif il-maniġers tar-riskju jkunu jistgħu jiddeċiedu l-kundizzjonijiet tal-użu tal-istqarrijiet dwar is-saħħa rilevanti. Fl-opinjoni tagħha li waslet għand il-Kummissjoni u l-Istati Membri fis-17 ta' Mejju 2010 (Il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2009-00940) (3), l-Awtorità kkonkludiet li, biex jinkiseb l-effett iddikjarat, ta' kuljum iridu jiġu kkunsmati mill-inqas 1 200 mg ta' kalċju mis-sorsi kollha jew mill-inqas 1 200 mg ta' kalċju u 800 I.U. (20 μg) ta' vitamina D mis-sorsi kollha.

(7)

Meta l-istqarrija ssir biss dwar il-kalċju, biex ikun żgur li oġġett tal-ikel jipprovdi kwantità sinifikanti ta' kalċju, jixraq li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet tal-użu li jippermettu li l-istqarrija tkun tgħodd biss għall-oġġetti tal-ikel li jipprovdu mill-inqas 400 mg ta' kalċju għal kull porzjon ikkwantifikat.

(8)

Fil-kuntest tal-livell għoli ta' vitamina D li jrid jittieħed biex jinkiseb l-effett iddikjarat (20 μg), meta l-istqarrija ssir fuq il-kombinazzjoni ta' kalċju u vitamina D ikun f'loku li l-istqarrija tintuża biss mas-supplimenti tal-ikel. Biex ikun żgur li suppliment tal-ikel ikun jipprovdi kwantità sinifikanti ta' kalċju u vitamina D fil-kuntest ta' din l-istqarrija, jixraq li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-użu li jippermettu li l-istqarrija ssir biss dwar is-supplimenti tal-ikel li jipprovdu mill-inqas 400 mg ta' kalċju u 15 μg ta' vitamina D fil-porzjon ta' kuljum.

(9)

Wara applikazzjoni mingħand DSM Nutritional Products Europe AG, li tressqet skont l-Artikolu 14(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni fuq stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti tal-vitamina D u mar-riskju ta' waqgħat mill-irġiel u n-nisa ta' 60 sena jew iżjed (Mistoqsija Nru EFSA-Q-2010-01233) (4). L-istqarrija proposta mill-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Il-vitamina D tnaqqas ir-riskju li wieħed jaqa'. Meta wieħed jaqa' jkun qed jirriskja li jikser xi għadam”.

(10)

Abbażi tad-dejta mogħtija, f'opinjoni li rċevew mingħandha l-Kummissjoni u l-Istati Membri fit-30 ta' Settembru 2011, l-Awtorità kkonkludiet li kienet ġiet stabbilita relazzjoni ta' kawża u effett bejn il-konsum tal-vitamina D u t-tnaqqis tar-riskju li wieħed jaqa', li hu assoċjat ma' instabbiltà fil-qagħda tal-ġisem u ma' dgħjufija tal-muskoli. It-tnaqqis tar-riskju li jaqgħu l-irġiel u n-nisa li jkollhom 60 sena jew iktar huwa ta' benefiċċju għas-saħħa tal-bniedem għaliex inaqqas ir-riskju ta' ksur tal-għadam. Għaldaqstant, stqarrija dwar is-saħħa li tirrifletti din il-konklużjoni għandha titqies li tikkonforma mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, u għandha tiġi inkluża fil-lista tal-Unjoni ta' stqarrijiet li huma permessi.

(11)

Fl-opinjoni tagħha, l-Awtorità kkonkludiet ukoll li, biex jinkiseb l-effett iddikjarat, ta' kuljum iridu jittieħdu 800 I.U. (20 μg) ta' vitamina D mis-sorsi kollha.. Meta jitqies il-livell għoli ta' vitamina D li jrid jittieħed biex jinkiseb l-effett mistqarr (20 μg), huwa f'loku li l-istqarrija tintuża biss mas-supplimenti tal-ikel. Biex ikun żgurat li suppliment tal-ikel ikun jipprovdi kwantità sinifikanti ta' vitamina D fil-kuntest ta' din l-istqarrija, jixraq li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-użu li jippermettu li l-istqarrija tkun tgħodd biss għas-supplimenti tal-ikel li jipprovdu mill-inqas 15 μg ta' vitamina D fil-porzjon ta' kuljum.

(12)

L-Artikolu 16(4) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 jistipula li opinjoni favur l-awtorizzazzjoni ta' stqarrija dwar is-saħħa għandha tinkludi ċerti dettalji. Għaldaqstant, dawk id-dettalji għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-istqarrijiet awtorizzati u għandhom jinkludu, skont il-każ, ir-reviżjoni tal-kliem tal-istqarrija, il-kundizzjonijiet speċifiċi dwar l-użu tal-istqarrija, u, fejn japplikaw, il-kundizzjonijiet jew ir-restrizzjonijiet tal-użu tal-ikel u/jew dikjarazzjoni jew twissija addizzjonali, skont ir-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 u konformi mal-opinjoni tal-Awtorità.

(13)

Wieħed mill-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 huwa li jiżgura li l-istqarrijiet dwar is-saħħa jkunu veri, ċari u affidabbli, u siewja għall-konsumatur, u li l-mod kif jitpoġġa l-kliem u l-preżentazzjoni jitqiesu f'dan ir-rigward. Għalhekk, meta l-kliem tal-istqarrija jkollu l-istess tifsira għall-konsumaturi bħal dak fi stqarrija dwar is-saħħa awtorizzata, għaliex juri l-istess relazzjoni li teżisti bejn kategorija tal-ikel, tip ta' ikel jew wieħed mill-kostitwenti tiegħu u s-saħħa, dan il-kliem għandu jkun suġġett għall-istess kundizzjonijiet tal-użu indikati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(14)

Wara applikazzjoni mingħand GP International Holding B.V., imressqa skont l-Artikolu 14(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni fuq stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti tal-kloridrat tal-glukożamina u t-tnaqqis fid-diġenerazzjoni tal-qarquċa (Mistoqsija Nru EFSA-Q-2009-00412) (5). L-istqarrija proposta mill-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Tbaxxi r-rata/tnaqqas il-proċess li bih tinqered il-qarquċa fis-sistema muskuloskeletali u b'hekk jitnaqqas ir-riskju tal-ostjoartrite”.

(15)

Abbażi tad-dejta ppreżentata, fl-opinjoni li rċevew mingħandha l-Kummissjoni u l-Istati Membri fid-29 ta' Ottubru 2009, l-Awtorità kkonkludiet li ma kienet ġiet stabbilita ebda relazzjoni bejn il-konsum tal-kloridrat tal-glukożamina u l-effett mistqarr. Għaldaqstant, billi l-istqarrija ma tikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, din ma għandhiex tiġi awtorizzata.

(16)

Wara applikazzjoni mingħand l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Manifatturi tal-Ikel tas-Sojja Naturali (ENSA), mingħand il-Federazzjoni Ewropea tal-Proteina Veġetali (EUVEPRO) u l-Assoċjazzjoni tal-Proteina tas-Sojja (SPA), imressqa skont l-Artikolu 14(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni dwar stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti tal-proteina iżolata tas-sojja fuq it-tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet tal-kolesterol LDL fid-demm (Il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2011-00784) (6). L-istqarrija proposta mill-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Intwera li l-komponent tal-fażola tas-sojja li fih ħafna proteina jbaxxi/jnaqqas il-kolesterol fid-demm; it-tnaqqis tal-kolesterol fid-demm jista' jnaqqas ir-riskju tal-mard tal-qalb (koronarju)”.

(17)

Abbażi tad-dejta ppreżentata, fl-opinjoni tagħha li waslet għand il-Kummissjoni u għand l-Istati Membri fit-2 ta' Frar 2012, l-Awtorità kkonkludiet li ma kienet ġiet stabbilita ebda relazzjoni bejn il-konsum tal-proteina iżolata tas-sojja kif iddefinita mill-applikant u l-effett iddikjarat. Għaldaqstant, billi l-istqarrija ma tikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, din ma għandhiex tiġi awtorizzata.

(18)

Wara applikazzjoni minn Health Concern B.V., imressqa skont l-Artikolu 14(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni rigward stqarrija dwar is-saħħa marbuta ma' taħlita ta' steroli tal-pjanti u Cholesternorm®mix u tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet tal-kolesterol LDL fid-demm (il-Mistoqsijiet Nru EFSA-Q-2009-00237, u EFSA-Q-2011-01114) (7).). L-istqarrija proposta mill-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Tnaqqas il-kolesterol b'mod attiv”.

(19)

Abbażi tad-dejta ppreżentata, fl-opinjoni li rċevew mingħandha l-Kummissjoni u l-Istati Membri fis-17 ta' Lulju 2012 l-Awtorità kkonkludiet li ma kienet ġiet stabbilita ebda relazzjoni ta' kawża u effett bejn il-konsum tat-taħlita tal-isteroli tal-pjanti u l-Cholesternorm®mix u l-effett iddikjarat fil-kundizzjonijiet proposti tal-użu. Għaldaqstant, billi l-istqarrija ma tikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, din ma għandhiex tiġi awtorizzata.

(20)

Wara applikazzjoni mingħand Minami Nutrition Health BVBA, imressqa skont l-Artikolu 14(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni dwar stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti tal-aċidu ejkosapentenojku (EPA) biex jitnaqqas il-proporzjon tal-Aċidu Arakidoniku AA)/EPA fid-demm tat-tfal bil-kundizzjoni ta' iperattività u nuqqas ta' konċentrazzjoni (attention deficit hyperactivity disorder — ADHD) (il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2012-00573) (8). L-istqarrija proposta mill-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Intwera li l-EPA inaqqas il-proporzjon tal-AA/EPA fid-demm. Livell għoli ta' AA/EPA huwa fattur ta' riskju fl-iżvilupp ta' diffikultajiet biex wieħed jikkonċentra fit-tfal li jkollhom sintomi li jixbhu l-ADHD. Dawn it-tfal huma karatterizzati wkoll minn inqas iperattività u/jew imġiba oppożizzjonali koeżistenti”.

(21)

Abbażi tad-dejta mressqa, fl-opinjoni li rċevew mingħandha l-Kummissjoni u l-Istati Membri fit-8 ta' April 2013, l-Awtorità kkonkludiet li l-popolazzjoni fil-mira ta' din l-istqarrija hija popolazzjoni marida (jiġifieri tfal li jbatu mill-ADHD) u li l-effett iddikjarat huwa marbut mat-trattament ta' marda.

(22)

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 jikkumplimenta l-prinċipji ġenerali mogħtija fid-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni ta' liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' tikkettar, preżentazzjoni u riklamar ta' oġġetti tal-ikel (9). L-Artikolu 2(1)(b) tad-Direttiva 2000/13/KE jistipula li t-tikkettar ma għandux jattribwixxi lill-prodotti tal-ikel il-kwalità li jipprevjenu, jittrattaw jew jikkuraw marda tal-bniedem, jew jirreferi għal kwalitajiet simili. Għaldaqstant, billi l-attribuzzjoni ta' proprjetajiet mediċinali għall-oġġetti tal-ikel hija pprojbita, l-istqarrija marbuta mal-effetti tal-aċidu ejkosapentenojku (EPA) biex jitnaqqas il-proporzjon tal-AA/EPA fid-demm tat-tfal li jbatu mill-ADHD ma għandhiex tiġi awtorizzata.

(23)

Wara applikazzjoni mingħand McNeil Nutritionals u Raisio Nutrition Ltd., ippreżentata skont l-Artikolu 14(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni dwar stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-konsum ta' 2 g stanoli tal-pjanti kuljum (fil-forma ta' esteri tal-istanoli tal-pjanti) bħala parti minn dieta li ma jkunx fiha wisq xaħam saturat, u daqs darbtejn aktar tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet tal-kolesterol-LDL fid-demm, meta mqabbel ma' dieta waħedha li ma jkunx fiha wisq xaħam saturat (il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2012-00915) (10). L-istqarrija proposta mill-applikant kienet tgħid dan li ġej: “Il-konsum ta' 2 g stanoli tal-pjanti kuljum (fil-forma ta' esteri tal-istanoli tal-pjanti) bħala parti minn dieta li ma jkunx fiha wisq xaħam saturat, tnaqqas il-kolesterol-LDL fid-demm daqs darbtejn aktar minn dieta waħeda li fiha ftit xaħam saturat. Il-kolesterol għoli huwa fattur ta' riskju fl-iżvilupp tal-mard koronarju tal-qalb”.

(24)

Abbażi tad-dejta ppreżentata, fl-opinjoni tagħha li waslet għand il-Kummissjoni u għand l-Istati Membri fit-8 ta' April 2013, l-Awtorità kkonkludiet li l-evidenza li pprovda l-applikant ma tistabbilixxix li l-konsum ta' 2 g ta' stanoli tal-pjanti kuljum (fil-forma ta' esteri tal-istanoli tal-pjanti) bħala parti minn dieta li ma fihiex wisq xaħam saturat għandu effett li jirdoppja t-tnaqqis tal-konċentazzjoni tal-kolesterol-LDL fid-demm meta mqabbel ma' dieta waħedha li ma fihiex wisq xaħam saturat. Għaldaqstant, billi l-istqarrija ma tikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, din ma għandhiex tiġi awtorizzata.

(25)

Hija u tistabbilixxi l-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni qieset il-kummenti li rċeviet mingħand l-applikanti u mingħand il-membri tal-pubbliku skont l-Artikolu 16(6) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

(26)

Is-sustanzi miżjuda fil-prodotti tal-ikel jew l-użu ta' sustanzi fil-prodotti tal-ikel huma regolati minn leġiżlazzjoni speċifika nazzjonali u tal-Unjoni, hekk kif inhi l-klassifikazzjoni tal-prodotti bħala prodotti tal-ikel jew prodotti mediċinali. Kull deċiżjoni li tirrigwarda indikazzjoni dwar is-saħħa skont ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 bħal pereżempju l-inklużjoni fil-lista ta' indikazzjonijiet awtorizzati msemmija fl-Artikolu 14(1) tiegħu ma tikkostitwixxix awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-suq tas-sustanza li dwarha ssir l-indikazzjoni, deċiżjoni dwar jekk is-sustanza tistax tintuża fil-prodotti tal-ikel, jew klassifikazzjoni ta' ċertu prodott bħala prodott tal-ikel.

(27)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-istqarrijiet dwar is-saħħa elenkati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament jistgħu jsiru dwar oġġetti tal-ikel fis-suq tal-Unjoni b'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

2.   L-istqarrijiet dwar is-saħħa msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu inklużi fil-lista tal-Unjoni ta' stqarrijiet awtorizzati kif stipulat fl-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

Artikolu 2

L-istqarrijiet dwar is-saħħa elenkati fl-Anness II ta' dan ir-Regolament ma għandhomx jiddaħħlu fil-lista tal-Unjoni ta' stqarrijiet permessi kif stipulat fl-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 1180, 1-13.

(3)  The EFSA Journal (2010);8(5):1609.

(4)  The EFSA Journal (2011);9(9):2382.

(5)  The EFSA Journal 2009;7(10):1358.

(6)  The EFSA Journal 2012;10(2):2555.

(7)  The EFSA Journal 2012;10(7):2810.

(8)  The EFSA Journal 2013;11(4):3161.

(9)  ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.

(10)  The EFSA Journal 2013;11(4):3160.


ANNESS I

Stqarrijiet dwar is-saħħa aċċettati

Applikazzjoni — Id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006

L-indirizz — tal-applikant

Nutrijent, sustanza, oġġett tal-ikel jew kategorija ta' ikel

Stqarrija

Il-kundizzjonijiet tal-użu tal-istqarrija

Il-kundizzjonijiet tal-użu u/jew ir-restrizzjonijiet fuq l-użu tal-oġġett tal-ikel u/jew stqarrija jew twissija addizzjonali

in-numru ta' referenza tal-opinjoni tal-EFSA

L-Artikolu 14(1)(a) stqarrija dwar is-saħħa li tirreferi għal tnaqqis ta' riskju ta' mard

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, il-Ġermanja.

Il-kalċju

Il-kalċju jgħin biex inaqqas id-demineralizzazzjoni tal-għadam fin-nisa wara l-menopawsa. Densità baxxa ta' minerali fl-għadam hija fattur ta' riskju għall-ksur ikkawżat mill-ostjoporożi

L-istqarrija tista' tintuża biss mal-ikel li jipprovdi mill-inqas 400 mg ta' kalċju f'kull porzjon ikkwantifikat.

Għandu jingħata tagħrif lill-konsumaturi li din l-istqarrija hija maħsuba b'mod speċifiku għan-nisa li għandhom 50 sena jew iżjed, u li l-benefiċċju jinkiseb b'konsum ta' mill-inqas 1 200  mg ta' kalċju mis-sorsi kollha kuljum.

Fir-rigward ta' oġġetti tal-ikel li jkollhom il-kalċju miżjud, l-istqarrija tista' tintuża biss ma' dawk li għandhom fil-mira n-nisa ta' 50 sena u iżjed

Q-2008-721

Q- 2009-00940

L-Artikolu 14(1)(a) stqarrija dwar is-saħħa li tirreferi għal tnaqqis ta' riskju ta' mard

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, il-Ġermanja.

Il-kaċju u l-vitamina D

Il-kalċju u l-vitamina D jgħinu biex inaqqsu d-demineralizzazzjoni tal-għadam fin-nisa wara l-menopawsa. Densità baxxa ta' minerali fl-għadam hija fattur ta' riskju għall-ksur ikkawżat mill-ostjoporożi

L-istqarrija tista' tintuża biss mas-supplimenti tal-ikel li jipprovdu mill-inqas 400 mg ta' kalċju u 15 μg ta' vitamina D f'porzjon li jittieħed kuljum.

Għandu jingħata tagħrif lill-konsumaturi li din l-istqarrija hija maħsuba b'mod speċifiku għan-nisa li għandhom 50 sena jew iżjed, u li l-benefiċċju jinkiseb b'konsum ta' mill-inqas 1 200  mg ta' kalċju u 20 μg ta' vitamina D mis-sorsi kollha kuljum.

Fir-rigward ta' supplimenti tal-ikel li jkollhom il-kalċju u l-vitamina D miżjuda, l-istqarrija tista' tintuża biss dwar dawk li għandhom fil-mira n-nisa ta' 50 sena u iżjed

Q-2008-721

Q- 2009-00940

L-Artikolu 14(1)(a) stqarrija dwar is-saħħa li tirreferi għal tnaqqis ta' riskju ta' mard

DSM Nutritional Products Europe AG, P.O. Box 2676, 4002 Basel, l-Iżvizzera.

Il-vitamina D

Il-vitamina D tgħin biex tnaqqas ir-riskju li wieħed jaqa', li huwa assoċjat ma' instabbiltà fil-qagħda tal-ġisem u ma' dgħjufija tal-muskoli. Li wieħed jaqa' huwa fattur ta' riskju għall-ksur tal-għadam fost l-irġiel u n-nisa ta' 60 sena u fuqhom.

L-istqarrija tista' tintuża biss dwar supplimenti tal-ikel li jipprovdu mill-inqas 15 μg ta' vitamina D f'porzjon li jittieħed kuljum

Għandu jingħata tagħrif lill-konsumaturi li l-benefiċċju jinkiseb b'konsum kuljum ta' 20 μg ta' vitamina D mis-sorsi kollha.

Fir-rigward ta' supplimenti tal-ikel li jkollhom il-vitamina D miżjuda, l-istqarrija tista' tintuża biss ma' dawk li għandhom fil-mira l-irġiel u n-nisa ta' 60 sena u iżjed

Q-2010-01233


ANNESS II

Stqarrijiet dwar is-saħħa miċħudin

Applikazzjoni — Id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006

Nutrijent, sustanza, oġġett tal-ikel jew kategorija ta' ikel

Stqarrija

in-numru ta' referenza tal-opinjoni tal-EFSA

L-Artikolu 14(1)(a) stqarrija dwar is-saħħa li tirreferi għal tnaqqis ta' riskju ta' mard

Il-kloridrat tal-glukożamina

Tbaxxi r-rata/tnaqqas il-proċess li bih tinqered il-qarquċa fis-sistema muskuloskeletali u b'hekk jitnaqqas ir-riskju tal-ostjoartrite.

Q-2009-00412

L-Artikolu 14(1)(a) stqarrija dwar is-saħħa li tirreferi għal tnaqqis ta' riskju ta' mard

Il-proteina iżolata tas-sojja

Intwera li l-komponent tal-fażola tas-sojja li fih ħafna proteina jbaxxi/jnaqqas il-kolesterol fid-demm; it-tnaqqis tal-kolesterol fid-demm jista' jnaqqas ir-riskju tal-mard tal-qalb (koronarju).

Q-2011-00784

L-Artikolu 14(1)(a) stqarrija dwar is-saħħa li tirreferi għal tnaqqis ta' riskju ta' mard

Taħlita tal-isteroli tal-pjanti u l-Cholesternorm®mix

Tnaqqas il-kolesterol b'mod attiv.

Q-2009-00237

Q-2011-01114

L-Artikolu 14(1)(a) stqarrija dwar is-saħħa li tirreferi għal tnaqqis ta' riskju ta' mard

L-aċidu ejkosapentenojku (EPA)

Intwera li l-EPA inaqqas il-proporzjon tal-AA/EPA fid-demm. Livell għoli ta' AA/EPA huwa fattur ta' riskju fl-iżvilupp ta' diffikultajiet biex wieħed jikkonċentra fit-tfal li jkollhom sintomi li jixbhu l-ADHD. Dawn it-tfal huma karatterizzati wkoll minn inqas iperattività u/jew imġiba oppożizzjonali koeżistenti.

Q-2012-00573

L-Artikolu 14(1)(a) stqarrija dwar is-saħħa li tirreferi għal tnaqqis ta' riskju ta' mard

L-istanoli tal-pjanti (fil-forma ta' esteri tal-istanoli tal-pjanti)

Il-konsum ta' 2 g stanoli tal-pjanti kuljum (fil-forma ta' esteri tal-istanoli tal-pjanti) bħala parti minn dieta li ma jkunx fiha wisq xaħam saturat, tnaqqas il-kolesterol-LDL fid-demm daqs darbtejn aktar minn dieta waħeda li fiha ftit xaħam saturat. Il-kolesterol għoli huwa fattur ta' riskju fl-iżvilupp tal-mard koronarju tal-qalb.

Q-2012-00915


18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1229/2014

tas-17 ta' Novembru 2014

li jiċħad l-awtorizzazzjoni ta' ċerti stqarrijiet dwar l-effetti tal-prodotti tal-ikel fuq is-saħħa, minbarra dawk li jirreferu għat-tnaqqis tar-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 18(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-istqarrijiet dwar l-effetti tal-prodotti tal-ikel fuq is-saħħa huma pprojbiti sakemm dawn ma jkunux awtorizzati mill-Kummissjoni skont dak ir-Regolament u ma jkunux inklużi f'lista ta' stqarrijiet permessi.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 jistipula wkoll li l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet tal-istqarrijiet dwar l-effetti fuq is-saħħa jistgħu jitressqu mill-operaturi tan-negozji tal-ikel lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta' Stat Membru. L-awtorità kompetenti nazzjonali għandha tibgħat l-applikazzjonijiet validi lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-EFSA), minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”, biex issir valutazzjoni xjentifika tagħhom, kif ukoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri għall-informazzjoni tagħhom.

(3)

L-Awtorità għandha tagħti l-opinjoni tagħha rigward l-istqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa kkonċernata.

(4)

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-awtorizzazzjoni tal-istqarrijiet dwar l-effetti fuq is-saħħa filwaqt li tqis l-opinjoni tal-Awtorità.

(5)

Wara applikazzjoni mingħand il-kumpanija “Italsur s.r.l.”, imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni rigward stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti ta' taħlita magħmula mill-kaboċċa s-sewda tat-Toskana, mill-weraq tal-pitravi “ta' tliet kuluri” mill-Iżvizzera, mill-ispinaċi “ta' żewġ kuluri” u mill-kaboċċa “blu savoy” u l-protezzjoni tal-lipidi tad-demm mill-ħsara ossidattiva (il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2013-00574) (2). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-lipidi tad-demm mill-ħsara ossidattiva”.

(6)

Fit-30 ta' Ottubru 2013, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika tal-Awtorità, li kkonkludiet li, abbażi tad-dejta mressqa, ma ġietx stabbilita rabta ta' kawża u effett bejn il-konsum ta' taħlita magħmula mill-kaboċċa s-sewda tat-Toskana, mill-weraq tal-pitravi “ta' tliet kuluri” mill-Iżvizzera, mill-ispinaċi “ta' żewġ kuluri” u mill-kaboċċa “blu savoy” u l-effett mistqarr. Għaldaqstant, billi l-istqarrija ma tikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, din m'għandhiex tiġi awtorizzata.

(7)

Wara applikazzjoni mingħand il-kumpanija “Italsur s.r.l.”, imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni rigward stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti ta' taħlita magħmula mill-ispinaċi l-ħamra, l-ispinaċi l-ħadra, miċ-ċikwejra l-ħamra, miċ-ċikwejra l-ħadra, mill-weraq tal-pitravi l-aħdar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar mill-Iżvizzera, mill-weraq tal-pitravi dehbi mill-Iżvizzera u mill-weraq tal-pitravi l-abjad mill-Iżvizzera u l-protezzjoni tal-lipidi tad-demm mill-ħsara ossidattiva (il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2013-00575) (3). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-lipidi tad-demm mill-ħsara ossidattiva”.

(8)

Fit-30 ta' Ottubru 2013, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika tal-Awtorità, li kkonkludiet li, abbażi tad-dejta mressqa, ma ġietx stabbilita rabta ta' kawża u effett bejn il-konsum ta' taħlita magħmula mill-ispinaċi l-ħamra, mill-ispinaċi l-ħadra, miċ-ċikwejra l-ħamra, miċ-ċikwejra l-ħadra, mill-weraq tal-pitravi l-aħdar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar mill-Iżvizzera, mill-weraq tal-pitravi dehbi mill-Iżvizzera u mill-weraq tal-pitravi l-abjad mill-Iżvizzera u l-effett mistqarr. Għaldaqstant, billi l-istqarrija ma tikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, din m'għandhiex tiġi awtorizzata.

(9)

Wara applikazzjoni mingħand il-kumpanija “Italsur s.r.l.”, imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni rigward stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti ta' taħlita magħmula mill--kaboċċa s-sewda tat-Toskana, mill-weraq tal-pitravi “ta' tliet kuluri” mill-Iżvizzera, mill-ispinaċi “ta' żewġ kuluri” u mill-kaboċċa “blu savoy”u ż-żamma ta' konċentrazzjoni normali tal-kolesterol LDL fid-demm (il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2013-00576) (4). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “iżomm konċentrazzjoni normali tal-kolesterol fid-demm”.

(10)

Fit-30 ta' Ottubru 2013, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika tal-Awtorità, li kkonkludiet li, abbażi tad-dejta mressqa, ma ġietx stabbilita rabta ta' kawża u effett bejn il-konsum ta' taħlita magħmula mill-kaboċċa s-sewda tat-Toskana, mill-weraq tal-pitravi “ta' tliet kuluri” mill-Iżvizzera, mill-ispinaċi “ta' żewġ kuluri” u mill-kaboċċa “blu savoy” u l-effett mistqarr. Għaldaqstant, billi l-istqarrija ma tikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, din m'għandhiex tiġi awtorizzata.

(11)

Wara applikazzjoni mingħand il-kumpanija “Italsur s.r.l.”, imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni rigward stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti ta' taħlita magħmula mill-ispinaċi l-ħamra, mill-ispinaċi l-ħadra, miċ-ċikwejra l-ħamra, miċ-ċikwejra l-ħadra, mill-weraq tal-pitravi l-aħdar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar mill-Iżvizzera, mill-weraq tal-pitravi dehbi mill-Iżvizzera u mill-weraq tal-pitravi l-abjad mill-Iżvizzera u ż-żamma ta' konċentrazzjoni normali tal-kolesterol LDL fid-demm (il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2013-00579) (5). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “iżomm konċentrazzjoni normali tal-kolesterol fid-demm”.

(12)

Fit-30 ta' Ottubru 2013, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika tal-Awtorità, li kkonkludiet li, abbażi tad-dejta mressqa, ma ġietx stabbilita rabta ta' kawża u effett bejn il-konsum ta' taħlita magħmula mill--ispinaċi l-ħamra, mill-ispinaċi l-ħadra, miċ-ċikwejra l-ħamra, miċ-ċikwejra l-ħadra, mill-weraq tal-pitravi l-aħdar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar mill-Iżvizzera, mill-weraq tal-pitravi dehbi mill-Iżvizzera u mill-weraq tal-pitravi l-abjad mill-Iżvizzera u l-effett mistqarr. Għaldaqstant, billi l-istqarrija ma tikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, din m'għandhiex tiġi awtorizzata.

(13)

Wara applikazzjoni mill-kumpanija “Omikron Italia S.r.l.”, imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni rigward stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti ta' taħlita magħmula mid--diosmin, mit-trosserutin u mill-ħesperidin u ż-żamma tal-permeabbiltà normali tal-vini u tal-kapillari (il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2013-00353) (6). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “it-taħlita ta' flavonojd bi 300 mg ta' diosmin, 300 mg ta' trosserutin u 100 mg ta' ħesperidin hija koaġġuvant siewi għaż-żamma tal-permeabbiltà fiżjoloġika vaskulari u tal-kapillari”.

(14)

Fit-13 ta' Jannar 2014, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika tal-Awtorità, li kkonkludiet li, abbażi tad-dejta mressqa, ma ġietx stabbilita rabta ta' kawża u effett bejn il-konsum ta' taħlita magħmula mid-diosmin, mit-trosserutin u mill-ħesperidin u l-effett mistqarr. Għaldaqstant, billi l-istqarrija ma tikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, din m'għandhiex tiġi awtorizzata.

(15)

Wara applikazzjoni mill-kumpanija “Omikron Italia S.r.l.”, imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni rigward stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti ta' taħlita magħmula mid-diosmin, mit-trosserutin u mill-ħesperidinu ż-żamma ta' ton vaskulari normali (il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2013-00354) (7). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “it-taħlita ta' flavonojd bi 300 mg ta' diosmin, 300 mg ta' trosserutin u 100 mg ta' ħesperidin hija koaġġuvant siewi għaż-żamma tat-ton vaskulari fiżjoloġiku”.

(16)

Fit-13 ta' Jannar 2014, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika tal-Awtorità, li kkonkludiet li, abbażi tad-dejta mressqa, ma ġietx stabbilita rabta ta' kawża u effett bejn il-konsum ta' taħlita magħmula mid-diosmin, mit-trosserutin u mill-ħesperidin u l-effett mistqarr. Għaldaqstant, billi l-istqarrija ma tikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, din m'għandhiex tiġi awtorizzata.

(17)

Wara applikazzjoni mill-kumpanija “Italsur s.r.l.”, imressqa skont l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-Awtorità ntalbet tagħti opinjoni rigward stqarrija dwar is-saħħa marbuta mal-effetti tas-soppa tax-xgħir “Orzotto” u l-protezzjoni tal-lipidi tad-demm mill-ħsara ossidattiva (il-Mistoqsija Nru EFSA-Q-2013-00578) (8). L-istqarrija li ppropona l-applikant kienet tgħid dan li ġej: “jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-lipidi tad-demm mill-ħsara ossidattiva”.

(18)

Fl-10 ta' Jannar 2014, il-Kummissjoni u l-Istati Membri rċevew l-opinjoni xjentifika tal-Awtorità, li kkonkludiet li, abbażi tad-dejta mressqa, ma ġietx stabbilita rabta ta' kawża u effett bejn il-konsum tas-soppa tax-xgħir “Orzotto” u l-effett mistqarr. Għaldaqstant, billi l-istqarrija ma tikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, din m'għandhiex tiġi awtorizzata.

(19)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-istqarrijiet dwar l-effetti fuq is-saħħa mniżżlin fl-Anness ta' dan ir-Regolament ma għandhomx jiġu inklużi fil-lista tal-Unjoni tal-istqarrijiet permessi kif previst fl-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  Il-Ġurnal tal-EFSA 2013;11(10):3413.

(3)  Il-Ġurnal tal-EFSA 2013;11(10):3414.

(4)  Il-Ġurnal tal-EFSA 2013;11(10):3415.

(5)  Il-Ġurnal tal-EFSA 2013;11(10):3416.

(6)  Il-Ġurnal tal-EFSA 2014;12(1):3511.

(7)  Il-Ġurnal tal-EFSA 2014;12(1):3512.

(8)  Il-Ġurnal tal-EFSA 2014;12(1):3519.


ANNESS

Stqarrijiet dwar l-effetti fuq is-saħħa miċħudin

Applikazzjoni — Dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006

Nutrijent, sustanza, prodott tal-ikel jew kategorija tal-ikel

Stqarrija

Referenza tal-opinjoni mogħtija mill-EFSA

L-Artikolu 13(5) — stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa bbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Taħlita magħmula mill-kaboċċa s-sewda tat-Toskana, mill-weraq tal-pitravi “ta' tliet kuluri” mill-Iżvizzera, mill-ispinaċi “ta' żewġ kuluri” u mill-kaboċċa “blu savoy”

Jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-lipidi tad-demm mill-ħsara ossidattiva

Q-2013-00574

L-Artikolu 13(5) — stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa bbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Taħlita magħmula mill-ispinaċi l-ħamra, mill-ispinaċi l-ħadra, miċ-ċikwejra l-ħamra, miċ-ċikwejra l-ħadra, mill-weraq tal-pitravi l-aħdar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar mill-Iżvizzera, mill-weraq tal-pitravi dehbi mill-Iżvizzera u mill-weraq tal-pitravi l-abjad mill-Iżvizzera

Jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-lipidi tad-demm mill-ħsara ossidattiva

Q-2013-00575

L-Artikolu 13(5) — stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa bbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Taħlita magħmula mill-kaboċċa s-sewda tat-Toskana, mill-weraq tal-pitravi “ta' tliet kuluri” mill-Iżvizzera, mill-ispinaċi “ta' żewġ kuluri” u mill-kaboċċa “blu savoy”

Iżomm konċentrazzjoni normali tal-kolesterol fid-demm

Q-2013-00576

L-Artikolu 13(5) — stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa bbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Taħlita magħmula mill-ispinaċi l-ħamra, mill-ispinaċi l-ħadra, miċ-ċikwejra l-ħamra, miċ-ċikwejra l-ħadra, mill-weraq tal-pitravi l-aħdar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar, mill-weraq tal-pitravi l-aħmar mill-Iżvizzera, mill-weraq tal-pitravi dehbi mill-Iżvizzera u mill-weraq tal-pitravi l-abjad mill-Iżvizzera

Iżomm konċentrazzjoni normali tal-kolesterol fid-demm

Q-2013-00579

L-Artikolu 13(5) — stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa bbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Taħlita magħmula mid-diosmin, mit-trosserutin u mill-ħesperidin

It-taħlita ta' flavonojd bi 300 mg ta' diosmin, 300 mg ta' trosserutin u 100 mg ta' ħesperidin hija koaġġuvant siewi għaż-żamma tal-permeabbiltà fiżjoloġika vaskulari u tal-kapillari

Q-2013-00353

L-Artikolu 13(5) — stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa bbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Taħlita magħmula mid-diosmin, mit-trosserutin u mill-ħesperidin

It-taħlita ta' flavonojd bi 300 mg ta' diosmin, 300 mg ta' trosserutin u 100 mg ta' ħesperidin hija koaġġuvant siewi għaż-żamma tat-ton vaskulari fiżjoloġiku

Q-2013-00354

L-Artikolu 13(5) — stqarrija dwar l-effetti fuq is-saħħa bbażata fuq evidenza xjentifika żviluppata dan l-aħħar u/jew li tinkludi talba għall-protezzjoni tad-dejta riżervata

Is-soppa tax-xgħir “Orzotto

Jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-lipidi tad-demm mill-ħsara ossidattiva

Q-2013-00578


18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/18


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1230/2014

tas-17 ta' Novembru 2014

dwar l-awtorizzazzjoni tal-bilisinat tar-ram bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-awtorizzazzjoni.

(2)

B'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-bilisinat tar-ram. Flimkien ma' dik l-applikazzjoni ntbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-bisilinat tar-ram bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, biex jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi nutrittivi”.

(4)

Fl-opinjoni tagħha tat-3 ta' Lulju 2014 (2), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li skont il-kundizzjonijiet ta' użu proposti, il-bisilinat tar-ram ma għandux effett ħażin fuq is-saħħa tal-annimali, fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent u l-użu tiegħu jista' jitqies bħala sors effikaċi ta' ram għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. L-Awtorità mhijiex tal-fehma li jinħtieġu rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ wara l-kummerċjalizzazzjoni. L-Awtorità vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu tal-analiżi tal-addittivi tal-għalf fl-għalf, li ġie ppreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza mwaqqaf bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

L-evalwazzjoni tal-bisilinat tar-ram turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Għaldaqstant, l-użu ta' din is-sustanza għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-sustanza speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta' addittivi “addittivi nutrittivi” u mill-grupp funzjonali “komposti ta' mikroelementi”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali, suġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2014); 12(7):3796.


ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni

Kontenut tal-element (Cu) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %

Kategorija tal-addittivi nutrittivi. Grupp funzjonali: komposti ta' mikroelementi

3b411

Bisilinat tar-ram

Karatterizzazzjoni tal-addittiv:

Trab jew ramel b'kontenut ta' ram ≥ 14,5 % u ta' liżina ≥ 84,0 %.

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Kelat tar-ram ta' liżinat-L-HCl

Formula kimika: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

Numru CAS: 53383-24-7

Metodi analitiċi  (1):

Għall-kwantifikazzjoni tal-kontenut ta' Liżina fl-addittiv tal-għalf:

Kromotografia tal-iskambju tal-jonji kkumbinata ma' derivatizzazzjoni postkolonna u detezzjoni kolorimetrika jew tal-fluworexxenza — EN ISO 17180.

Għall-kwantifikazzjoni tal-kontenut totali tar-ram fl-addittiv u fit-taħlitiet minn qabel:

Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament (ICP-AES) — EN 15510;

jew

Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara d-diġestjoni tal-pressjoni, (ICP-AES) — EN 15621.

Għall-kwantifikazzjoni tat-total tar-ram fil-materjali tal-għalf u fl-għalf kompost:

Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku (AAS) — Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009 jew

Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament (ICP-AES) — EN 15510 jew

Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara d-diġestjoni tal-pressjoni (ICP-AES) — EN 15621.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

Bovini:

Bovini qabel ma jibdew jixtarru: 15 (total);

Bovini oħra: 35 (total).

Ovini: 15 (total).

Ħnienes sa 12-il ġimgħa: 170 (total).

Krostaċeji: 50 (total).

Annimali oħrajn: 25 (total).

1.

L-addittiv jiġi inkorporat fl-għalf f'forma ta' taħlita minn qabel.

2.

Għas-sikurezza tal-utent: waqt l-użu għandhom jintlibsu l-ingwanti, in-nuċċali tas-sikurezza u t-tagħmir għall-protezzjoni tan-nifs.

3.

It-tikketta għandha tinkludi dan il-kliem:

Għall-għalf tan-nagħaġ jekk il-livell tar-ram ikun ogħla minn 10 mg/kg:

“Il-livell tar-ram f'dan l-għalf jista' jikkawża l-ivvelenar f'ċerti razez ta' nagħaġ.”

Għall-għalf tal-bovini wara li jibdew jixtarru jekk il-livell tar-ram fl-għalf ikun inqas minn 20 mg/kg:

“Il-livell tar-ram f'dan l-għalf jista' jikkawża nuqqas ta' ram fil-bovini li jirgħu f'mergħat b'kontenut għoli ta' molibdenu jew ta' kubrit.”

“Il-kontenut ta' liżina fl-addittiv għandu jitqies meta jkun qed jiġi fformulat l-għalf.”

It-8 ta' Diċembru 2024


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi jinstabu fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/22


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1231/2014

tas-17 ta' Novembru 2014

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

94,9

MA

77,1

MK

78,8

ZZ

83,6

0707 00 05

AL

67,4

JO

194,1

TR

128,5

ZZ

130,0

0709 93 10

AL

65,0

MA

52,3

TR

125,4

ZZ

80,9

0805 20 10

MA

130,6

ZZ

130,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

TR

74,4

ZZ

74,4

0805 50 10

TR

78,7

ZZ

78,7

0806 10 10

BR

293,5

LB

337,2

PE

282,9

TR

149,1

US

303,0

ZZ

273,1

0808 10 80

BR

54,0

CA

135,3

CL

80,6

MD

29,7

NZ

144,2

US

102,4

ZA

108,6

ZZ

93,5

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/24


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/800/PESK

tas-17 ta' Novembru 2014

li tniedi l-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukraina (EUAM Ukraine) u li temenda d-Deċiżjoni 2014/486/PESK

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 28, l-Artikolu 42(4) u l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/486/PESK tat-22 ta' Lulju 2014 dwar il-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukraina (EUAM Ukraine) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-22 ta' Lulju 2014, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2014/486/PESK.

(2)

Fl-20 ta' Ottubru 2014, il-Kunsill approva l-pjan operattiv EUAM Ukraine.

(3)

Wara r-rakkomandazzjoni tal-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili u wara li EUAM Ukraine kisbet kapaċità operattiva inizjali, EUAM Ukraine għandha tiġi mnedija fl-1 ta' Diċembru 2014.

(4)

Id-Deċiżjoni 2014/486/PESK ipprevediet l-ammont ta' referenza finanzjarja ta' EUR 2 680 000 għall-perijodu sat-30 ta' Novembru 2014. Ammont ta' referenza finanzjarja ġdid għall-perijodu ta' 12-il xahar li jibda fl-1 ta' Diċembru 2014 għandu jiġi previst. Id-Deċiżjoni 2014/486/PESK għandha għalhekk tiġi emendata.

(5)

EUAM Ukraine ser titwettaq fil-kuntest ta' sitwazzjoni li tista' tiddeterjora u li tista' timpedixxi l-kisba tal-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukraina (EUAM Ukraine) għandha tiġi mnedija fl-1 ta' Diċembru 2014.

Artikolu 2

Il-Kmandant tal-Operazzjoni Ċivili għall-EUAM Ukraine huwa b'dan awtorizzat b'effett immedjat li jagħti bidu għall-eżekuzzjoni tal-operazzjoni.

Artikolu 3

L-Artikolu 14(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/486/PESK huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   L-ammont ta' referenza finanzjarja maħsub sabiex ikopri n-nefqa relatata ma' EUAM Ukraine sat-30 ta' Novembru 2014 għandu jkun ta' EUR 2 680 000. L-ammont ta' referenza finanzjarja maħsub biex ikopri n-nefqa marbuta mal-EUAM Ukraine għall-perijodu mill-1 ta' Diċembru 2014 sat-30 ta' Novembru 2015 għandu jkun EUR 13 100 000. L-ammont ta' referenza finanzjarja għall-perijodi sussegwenti għandu jiġi deċiż mill-Kunsill.”

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  ĠU L 217, 23.7.2014, p. 42.


18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/26


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/801/PESK

tas-17 ta' Novembru 2014

li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-17 ta' Marzu 2014, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2014/145/PESK (1).

(2)

L-informazzjoni għal persuna waħda elenkata taħt id-Deċiżjoni 2014/145/PESK għandha tiġi emendata.

(3)

L-Anness għad-Deċiżjoni 2014/145/PESK għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness għad-Deċiżjoni 2014/145/PESK huwa b'dan emendat kif jinsab fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/145/PESK tas-17 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina (ĠU L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANNESS

L-entrata għall-persuna li ġejja stipulata fl-Anness għad-Deċiżjoni 2014/145/PESK hija sostitwita bl-entrata ta' hawn taħt.

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Dikjarazzjoni tar-raġunijiet

Data tal-elenkar

 

“Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Imwieled fil-25.4.1946 f'Almaty (qabel magħruf ukoll bħala Alma-Ata), il-Kazakistan.

Membru tal-Kunsill tad-Duma tal-Istat; mexxej tal-partit LDPR. Appoġġa b'mod attiv l-użu tal-Forzi Armati Russi fl-Ukraina u l-annessjoni tal-Krimea. Appella b'mod attiv li tinqasam l-Ukraina. Iffirma, f'isem il-partit LDPR li huwa jippresiedi, ftehim mal-hekk imsejħa ‘Repubblika Popolari ta' Donetsk’.

12.9.2014”


18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/28


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-14 ta' Novembru 2014

li temenda d-Deċiżjonijiet 2010/470/UE u 2010/472/UE fir-rigward tar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali li huma marbuta mal-iscrapie għall-kummerċ u l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina

(notifikata bid-dokument C(2014) 8339)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2014/802/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta' Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta', u l-importazzjoni fil-Komunità ta' annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta' saħħa tal-annimali meħtieġa f'regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A(I) tad-Direttiva 90/425/KEE (1), u b'mod partikolari t-tielet inċiż tal-Artikolu 11(3), l-Artikolu 17(2)(b), l-ewwel inċiż tal-Artikolu 18(1), u l-frażi introduttorja u l-punt (b) tal-Artikolu 19 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Parti A tal-Anness IV tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/470/UE (2) tistabbilixxi mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ fl-Unjoni f'kunsinji ta' ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina miġbura jew maħluqa wara l-31 ta' Awwissu 2010.

(2)

Il-Parti 2 tal-Anness IV tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/472/UE (3) tistabbilixxi l-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-importazzjoni fl-Unjoni ta' kunsinji ta' ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċijiet ovina u kaprina.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija spongiformi li tinxtered (TSEs) f'annimali bovini, ovini u kaprini. Il-Kapitolu A tal-Anness VIII ta' dak ir-Regolament jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għal kummerċ fl-Unjoni ta' annimali ħajjin, semen u embrijuni. Barra minn hekk, l-Anness IX ta' dak ir-Regolament jistipula l-kundizzjonijiet għall-importazzjoni fl-Unjoni ta' annimali ħajjin, embrijuni, ova u prodotti li joriġinaw minn annimali minn pajjiżi terzi.

(4)

Fid-dawl ta' evidenza xjentifika ġdida, ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 ġie emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 630/2013 (5). Dawk l-emendi, fir-rigward tal-iscrapie, ġew riflessi fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/470/UE (6) fil-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ fl-Unjoni ta' kunsinji ta' ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina stipulat fil-Parti A tal-Anness IV tad-Deċiżjoni 2010/470/UE u l-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għal importazzjonijiet fl-Unjoni ta' kunsinji ta' ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina stipulat fil-Parti 2 tal-Anness IV tad-Deċiżjoni 2010/472/UE, b'perjodu tranżitorju sal-31 ta' Diċembru 2014.

(5)

Skont opinjoni xjentifika dwar ir-riskju ta' trażmissjoni tal-iscrapie klassika permezz ta' trasferiment ta' embrijuni miksuba in vivo fl-annimali ovini tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) adottata fl-24 ta' Jannar 2013, fejn ġie konkluż li r-riskju ta' trażmissjoni tal-iscrapie klassika bl-impjantazzjoni ta' embrijuni ARR ta' ovini omozigoti jew eterożigoti jistgħu jitqiesu negliġibbli, sakemm jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet OIE u l-proċeduri dwar trasferiment ta' embrijuni, id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 ġew emendati bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1148/2014 (7).

(6)

Il-mudelli taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ fl-Unjoni f'kunsinji ta' ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina stipulati fil-Parti A tal-Anness IV tad-Deċiżjoni 2010/470/UE u l-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għal importazzjonijiet fl-Unjoni ta' kunsinji ta' ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina stipulati fil-Parti 2 tal-Anness IV tad-Deċiżjoni 2010/472/UE għandhom għalhekk jiġu emendati sabiex jirriflettu r-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 999/2001, kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 1148/2014.

(7)

Barra minn hekk, fil-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-kummerċ fl-Unjoni ta' kunsinji ta' ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina stipulat fil-Parti A tal-Anness IV tad-Deċiżjoni 2010/470/UE, ċerti referenzi għar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jeħtieġ li jiġu emendati sabiex titneħħa kull ambigwità.

(8)

Barra minn hekk, fil-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa għal importazzjonijiet fl-Unjoni ta' kunsinji ta' ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina stipulat fil-Parti 2 tal-Anness IV tad-Deċiżjoni 2010/472/UE, hemm ħtieġa li jiġi inkluż kliem iktar preċiż biex jiġi żgurat fehim ċar li r-reġimi tal-ittestjar li jirreferu għall-marda emorraġika epiżootika (EHD) japplikaw għad-donaturi femminili ta' speċijiet ovina jew kaprina.

(9)

Id-Deċiżjonijiet 2010/470/UE u 2010/472/UE għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan.

(10)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness IV tad-Deċiżjoni 2010/470/UE huwa emendat skont l-Anness I ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

L-Anness IV tad-Deċiżjoni 2010/472/UE huwa emendat skont l-Anness II ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2015.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/470/UE tas-26 ta' Awwissu 2010 li tistabbilixxi mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa għall-kummerċ fl-Unjoni tas-semen, l-ova u l-embrijuni ta' annimali tal-ispeċijiet ekwina, ovina u kaprina u tal-ova u l-embrijuni ta' annimali tal-ispeċi porċina (ĠU L 228, 31.8.2010, p. 15).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/472/UE tas-26 ta' Awwissu 2010 dwar l-importazzjonijiet ta' semen, ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina fl-Unjoni (ĠU L 228, 31.8.2010, p. 74).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċerti enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 630/2013 tat-28 ta' Ġunju 2013 li jemenda l-Annessi għar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 999/2001 li jistabblixxi r-regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (ĠU L 179, 29.6.2013, p. 60).

(6)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/470/UE tal-20 ta' Settembru 2013 li temenda d-Deċiżjonijiet 2010/470/UE u 2010/472/UE fir-rigward tar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali li huma marbuta għall-iscrapie għall-kummerċ fl-Unjoni u l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' semen, ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina (ĠU L 252, 24.9.2013, p. 32).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1148/2014 tat-28 ta' Ottubru 2014 li jemenda l-Annessi II, VII, VIII, IX u X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (ĠU L 308, 29.10.2014, p. 66).


ANNESS I

Fl-Anness IV tad-Deċiżjoni 2010/470/UE, il-Parti A tinbidel b'dan li ġej:

“PARTI A

Iċ-ċertifikat mudell tas-saħħa IVA għall-kummerċ fl-Unjoni ta' kunsinni ta' ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovini u kaprini miġbura jew prodotti skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE wara l-31 ta' Awwissu 2010 u mibgħuta minn tim approvat tal-ġbir jew tal-produzzjoni tal-embrijuni tal-oriġini tal-ova jew l-embrijuni

Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

ANNESS II

Fl-Anness IV tad-Deċiżjoni 2010/472/UE, il-Parti 2 tinbidel b'dan li ġej:

“PARTI 2

Mudelli taċ-ċertifikat tas-saħħa għall-importazzjonijiet ta' kunsinni ta' ova u embrijuni ta' annimali tal-ispeċi ovina u kaprina

Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/38


DEĊIŻJONI Nru 1/2014 TAL-KUMITAT KONĠUNT UE-SVIZZERA

tal-10 ta' Ottubru 2014

li tiddetermina l-każijiet ta' eżenzjoni mit-trasmissjoni tad-data msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tal-Anness I tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera tal-25 ta' Ġunju 2009 dwar is-simplifikazzjoni tal-kontrolli u tal-formalitajiet fir-rigward tat-trasport ta' oġġetti kif ukoll dwar miżuri doganali ta' sigurtà

(2014/803/UE)

IL-KUMITAT KONĠUNT,

Wara li kkunsidra l-Ftehim tal-25 ta' Ġunju 2009 bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar is-simplifikazzjoni tal-kontrolli u tal-formalitajiet fir-rigward tat-trasport ta' oġġetti kif ukoll dwar miżuri doganali ta' sigurtà (“il-Ftehim”), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(3) tiegħu, flimkien mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tal-Anness I tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Ftehim għandu l-għan li jżomm, kif inhuma, is-simplifikazzjoni tal-kontrolli u tal-formalitajiet fir-rigward tat-trasport ta' oġġetti ta' merkanzija mill-fruntieri u l-fluss bla xkiel tal-kummerċ bejn iż-żewġ Partijiet Kontraenti, filwaqt li jiżgura livell għoli ta' sigurtà fil-katina tal-provvista.

(2)

Il-Partijiet Kontraenti impenjaw ruħhom li jiggarantixxu fit-territorju rispettiv tagħhom livell ta' sigurtà ekwivalenti permezz ta' miżuri bbażati fuq il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea.

(3)

Meta oġġetti ta' merkanzija ddestinati għal pajjiż terz jitilqu mit-territorju doganali ta' Parti Kontraenti billi jaqsmu t-territorju doganali tal-Parti Kontraenti l-oħra, id-data ta' sigurtà kontenuta fid-dikjarazzjoni sommarja ta' ħruġ ippreżentata lill-awtorità kompetenti tal-ewwel Parti Kontraenti għandha tiġi trasmessa minn din tal-aħħar lill-awtorità kompetenti tal-Parti Kontraenti l-oħra.

(4)

Il-Kumitat Konġunt jista' jiddetermina l-każijiet li fihom ma tkunx meħtieġa din it-trasmissjoni ta' informazzjoni sakemm ma jkunx affettwat il-livell ta' sigurtà garantit mill-Ftehim.

(5)

L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera huma Partijiet Kontraenti għall-Konvenzjoni ta' Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali; taħt l-Anness 17 tal-Konvenzjoni, bil-għan li l-avjazzjoni internazzjonali tkun protetta minn atti ta' interferenza illegali, it-trasportaturi tal-ajru jassoġġettaw il-merkanzija kollha ta' inġenju tal-ajru għall-kontrolli tas-sigurtà qabel ma din titgħabba abbord.

(6)

Il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera huma marbuta bil-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru tal-21 ta' Ġunju 1999, li jirregola b'mod partikolari s-sigurtà u s-sikurezza tal-avjazzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

F'dak li jikkonċerna l-esportazzjonijiet ta' oġġetti taħt l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tal-Anness I tal-Ftehim, it-trasmissjoni tad-data ma tkunx meħtieġa sakemm:

(a)

fir-rigward tal-oġġetti jkun hemm l-aċċettazzjoni minn kumpannija tal-ajru biex tittrasportahom 'il barra mit-territorju doganali tal-Partijiet Kontraenti;

(b)

il-ħruġ tal-oġġetti permezz tal-uffiċċju tad-dwana tat-tieni Parti Kontraenti jsir bl-ajru;

(c)

tkun ġiet ippreżentata dikjarazzjoni sommarja ta' ħruġ jew dikjarazzjoni doganali ta' esportazzjoni li tissodisfa r-rekwiżiti għal dikjarazzjoni sommarja lill-uffiċċju tad-dwana responsabbli għall-post li minnu jiġu esportati l-oġġetti;

(d)

meta l-oġġetti jaslu fl-uffiċċju tad-dwana fil-post tal-ħruġ tat-territorju doganali tat-tieni Parti Kontraenti, it-trasportatur jipprovdi lil dak l-uffiċċju doganali, fuq it-talba tiegħu, kopja tad-dokument ta' akkumpanjament ta' esportazzjoni tal-Unjoni jew kwalunkwe dokument simili maħruġ mill-awtoritajiet doganali Svizzeri u li jkollu fih id-data ta' sigurta għall-oġġetti esportati.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Vacallo, l-10 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kumitat Konġunt UE-Svizzera,

Il-President

Michaela SCHÄRER-RICKENBACHER


Rettifika

18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/40


Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/252/UE tal-14 ta' April 2014 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar ir-riammissjoni ta' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 134 tas-7 ta' Mejju 2014 )

F'paġna 1, il-premessa 3:

minflok:

“(3)

Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 tal-imsemmi Protokoll, ir-Renju Unit mhuwiex qed jieħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni u mhuwiex marbut biha jew soġġett għall-applikazzjoni tagħha.”

aqra:

“(3)

Skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit innotifika, b'ittra tal-21 ta' Settembru 2012, ix-xewqa tiegħu li jieħu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.”


18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/40


Rettifika tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 304 tat-22 ta' Novembru 2011 )

F'paġna 54, il-kolonna fuq il-lemin, it-tielet element:

minflok:

“Aġent li jagħmel l-ikel ileqq”

aqra:

“Aġent ta' glazing”

F'paġna 56, l-Anness IX, il-punt 5, it-tieni sentenza tal-ewwel subparagrafu:

minflok:

“5.

Fejn ikel solidu jiġi ppreżentat f'forma likwida, il-piż nett tal-ikel imsoffi mil-likwidu għandu jiġi indikat ukoll. Fejn l-ikel ikun ġie miksi, il-piż nett iddikjarat tal-ikel għandu jkun mingħajr il-kisi.”

aqra:

“5.

Fejn ikel solidu jiġi ppreżentat f'forma likwida, il-piż nett tal-ikel imsoffi mil-likwidu għandu jiġi indikat ukoll. Fejn l-ikel ikun ġie suġġett għall-glazing, il-piż nett iddikjarat tal-ikel għandu jkun mingħajr il-glazing.”


18.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 331/41


Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 552/2009 tat-22 ta' Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Anness XVII

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 164 tas-26 ta' Ġunju 2009 )

F'paġna 26, fil-punt 2 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 552/2009 li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, fil-kolonna 2, fil-punt 51(1):

minflok:

“skont il-piż ta' materjal plastiku”,

aqra:

“skont il-piż ta' materjal plastifikat”.