ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 316

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
4 ta' Novembru 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1173/2014 tal-24 ta' Ottubru 2014 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet geografiċi protetti (Salama da sugo (IĠP))

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1174/2014 tal-24 ta' Ottubru 2014 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IĠP)]

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1175/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 452/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-istatistika dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja, f'dak li għandu x'jaqsam mal-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja u li jirrevoka r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 823/2010 ( 1 )

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1176/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-rebekkini u r-raj fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona VIId minn bastimenti bil-bandiera tar-Renju Unit

44

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1177/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għal-lingwata komuni fiż-żona VIIa minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Irlanda

46

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-pollakkju iswed fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

48

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1179/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-bakkaljaw fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

50

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1180/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-bakkaljaw fiż-żona VIIa minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Irlanda

52

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1181/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-rebekkini u r-raj fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni VIa, VIb, VIIa-c u VIIe-k minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Belġju

54

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1182/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-rebekkini u r-raj fl-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żoni VIa, VIb, VIIa-c u VIIe-k minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Pajjiżi l-Baxxi

56

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1183/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd għal-lingwata komuni fiż-żona VIIa minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Belġju

58

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1184/2014 tat-30 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-pollakkju iswed fiż-żoni IIIa u IV; fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IIIb, IIIc, u fis-Sottodiviżjonijiet 22-32 minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

60

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1185/2014 tat-3 ta' Novembru 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

62

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1186/2014 tat-3 ta' Novembru 2014 li jistabbilixxi d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-4 ta' Novembru 2014

64

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/773/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Ottubru 2014 li tagħti derogi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 452/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-istatistika dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja fir-rigward tal-Belġju, l-Irlanda, Franza, Malta, u l-Finlandja (notifikata bid-dokument C(2014) 7865)

67

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/392/KE tat-23 ta' Marzu 1998 li tirrigwarda l-konklużjoni mill-Komunità Ewropea tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta' Diċembru 1982 dwar il-Liġi tal-Baħar u l-Ftehim tat-28 ta' Lulju 1994 li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni tal-Parti XI tiegħu ( ĠU L 179, 23.6.1998 ) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 4, Volum 3)

69

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1173/2014

tal-24 ta' Ottubru 2014

li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet geografiċi protetti (Salama da sugo (IĠP))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni tal-Italja għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Salama da sugo” ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, u għalhekk id-denominazzjoni “Salama da sugo” għandha tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni “Salama da sugo” (IĠP) hija rreġistrata.

Id-denominazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu tidentifika prodott tal-Klassi 1.2. Prodotti li l-ingredjent prinċipali tagħhom huwa laħam (imsajrin, immellħin, affumikati, eċċ.) tal-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Dacian CIOLOȘ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 178, 12.6.2014, p. 38.

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/3


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1174/2014

tal-24 ta' Ottubru 2014

li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni tal-Italja biex id-denominazzjoni “Piadina Romagnola”/“Piada Romagnola” tiddaħħal fir-reġistru, ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Billi l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda stqarrija ta' oġġezzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, id-denominazzjoni “Piadina Romagnola”/“Piada Romagnola” għandha tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni “Piadina Romagnola”/“Piada Romagnola” (IĠP) hija rreġistrata.

Id-denominazzjoni li hemm referenza għaliha fl-ewwel paragrafu tidentifika prodott tal-klassi 2.3. Ħobż, għaġina, kejkijiet, ħelu, gallettini u prodotti oħra tal-furnara tal-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Dacian CIOLOȘ

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 153, 21.5.2014, p. 9.

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/4


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1175/2014

tat-30 ta' Ottubru 2014

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 452/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-istatistika dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja, f'dak li għandu x'jaqsam mal-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja u li jirrevoka r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 823/2010

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 452/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 dwar il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-istatistika dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja (1), u partikolarment l-Artikolu 6(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 452/2008 jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika Ewropea dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 823/2010 (2) introduċa miżuri għat-twettiq ta' azzjonijiet individwali ta' statistika għall-produzzjoni ta' statistika dwar il-parteċipazzjoni ta' adulti fit-tagħlim tul il-ħajja kopert mit-Taqsima 2 tar-Regolament (KE) Nru 452/2008.

(3)

Meta jipproduċu u jxerrdu l-istatistika Ewropea dwar il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja, l-awtoritajiet nazzjonali u tal-UE tal-istatistika għandhom iqisu l-prinċipji stipulati fil-Kodiċi ta' Prattika tal-Istatistika Ewropea approvat mill-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika f'Settembru 2011.

(4)

Il-ġbir tad-dejta dwar il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja jeħtieġ li jiġi adattat b'mod regolari għall-bidliet u l-iżviluppi ġodda fit-tagħlim tul il-ħajja u sabiex iwieġeb għal ħtiġijiet ġodda ta' informazzjoni.

(5)

Bil-ħsieb li tippromwovi livell għoli ta' armonizzazzjoni tar-riżultati tal-istħarriġ bejn pajjiż u ieħor, il-Kummissjoni għandha tabbozza linji gwida metodoloġiċi għall-implimentazzjoni tal-istħarriġ.

(6)

Ir-Regolament (UE) Nru 823/2010 għandu għalhekk jiġi rrevokat.

(7)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema tal-Istatistika Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-ġbir tad-dejta għat-tieni stħarriġ dwar il-parteċipazzjoni jew le tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja (minn hawn 'l quddiem “It-Tieni Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti”) għandu jsir bejn l-1 ta' Lulju 2016 u l-31 ta' Marzu 2017. Il-perjodu ta' referenza li għalih se tinġabar id-dejta dwar il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja għandu jkun it-12-il xahar qabel l-intervista.

Artikolu 2

Il-firxa ta' etajiet tal-popolazzjoni koperta mill-istħarriġ għandha tkun 25-64. Il-gruppi ta' etajiet 18-24 u 65-69 għandhom jistgħu jiġu koperti fuq bażi fakultattiva.

Artikolu 3

Il-varjabbli li jikkonċernaw is-suġġetti koperti mit-Tieni Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti kif speċifikat fit-Taqsima 2 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 452/2008 u t-tqassim tagħhom għandhom ikunu kif stipulat fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Standards ta' teħid ta' kampjuni u ta' preċiżjoni meħtieġa sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti marbuta mas-sorsi ta' dejta u d-daqsijiet tal-kampjuni speċifikati fit-Taqsima 2 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 452/2008 għandhom jiġu stabbiliti kif imniżżel fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jittrażmettu rapport standard dwar il-kwalità fir-rigward tat-Tieni Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti lill-Kummissjoni (Eurostat). L-istruttura tar-rapport għandha tkun konformi mal-Istandard tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika, b'mod partikolari meta tqis il-kriterji ta' kwalità msemmija fl-Artikolu 4(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 452/2008 u r-rekwiżiti l-oħra stabbiliti fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Artikolu 6

1.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu fajls tal-mikrodejta nodfa rigward it-Tieni Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien sitt xhur wara tmiem il-perjodu nazzjonali tal-ġbir tad-dejta.

2.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu r-rapport standard dwar il-kwalità fir-rigward tat-Tieni Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien tliet xhur mill-wasla tal-fajls tal-mikrodejta.

Artikolu 7

Ir-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament huma r-rekwiżiti minimi. L-Istati Membri jistgħu jintroduċu rekwiżiti nazzjonali oħra rigward it-Tieni Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti, kemm il-darba jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta' kwalità stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Ir-Regolament (UE) Nru 823/2010 huwa rrevokat.

Ir-referenzi għar-Regolament revokat għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 145, 4.6.2008, p. 227.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 823/2010 tas-17 ta' Settembru 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 452/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-istatistika dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja, f'dak li għandu x'jaqsam mal-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja (ĠU L 246, 18.9.2010, p. 33).


ANNESS I

Fatturi varjabbli

Nota għat-tabella:

Il-varjabbli kollha għandhom jiġu trażmessi. Id-dejta u l-metadejta msemmija fl-Artikolu 6 għandhom ikunu disponibbli għall-Eurostat permezz ta' Servizzi ta' Punt tad-Dħul Uniku. Il-kodiċijiet u l-listi ta' kodiċijiet fit-tabella hawn taħt huma indikattivi biss. Id-definizzjonijiet tal-istruttura tad-dejta u l-formati ta' trażmissjoni huma pprovduti mill-Kummissjoni (Eurostat).

1.   Informazzjoni ta' sfond dwar l-individwu

Isem il-varjabbli

Il-kodiċi

Deskrizzjoni

Filtru

COUNTRY

 

IL-PAJJIŻ TAR-RESIDENZA

Kulħadd

 

2 ċifri

Abbażi tal-klassifika ISO tal-pajjiżi

 

REGION

 

IR-REĠJUN TAR-RESIDENZA

Kulħadd

 

2 ċifri

Kodiċi skont in-NUTS fil-livell ta' 2 ċifri

 

DEG_URB

 

IL-LIVELL TA' URBANIZZAZZJONI TAŻ-ŻONA LI L-UNITÀ DOMESTIKA TGĦIX FIHA

Kulħadd

 

1

Żona b'densità għolja tal-popolazzjoni

 

 

2

Żona intermedja

 

 

3

Żona b'densità baxxa tal-popolazzjoni

 

REFYEAR

 

IS-SENA TAL-INTERVISTA

Kulħadd

 

4 ċifri

 

 

REFMONTH

 

IX-XAHAR TAL-INTERVISTA

Kulħadd

 

1-12

 

 

RESPID

 

L-IDENTIFIKAZZJONI TA' MIN WIEĠEB

Kulħadd

 

numeriku

Il-kodiċi tal-identifikazzjoni ta' kull rekord

 

RESPWEIGHT

 

IL-FATTUR TA' DIFFERENZAZZJONI GĦALL-INDIVIDWI

Kulħadd

 

numeriku

Il-fattur ta' differenzazzjoni għall-individwi (bi 3 ċifri ta' deċimali sseparati b'punt)

 

NFEACTWEIGHT

 

IL-FATTUR TA' DIFFERENZAZZJONI GĦAL ATTIVITAJIET MHUX FORMALI

NFENUM ≥ 1

 

numeriku

Il-fattur ta' differenzazzjoni għall-attivitajiet mhux formali magħżula f'NFERAND1 u NFERAND2 (bi 3 ċifri ta' deċimali sseparati b'punt)

 

 

0

NFENUM = 0

 

INTMETHOD

 

IL-METODU UŻAT GĦALL-ĠBIR TAD-DEJTA

Kulħadd

 

10

Verżjoni postali, mhux elettronika

 

 

11

Verżjoni elettronika u postali

 

 

20

Wiċċ imb 'wiċċ, verżjoni mhux elettronika

 

 

21

Wiċċ imb 'wiċċ, verżjoni elettronika

 

 

30

Telefown, verżjoni mhux elettronika

 

 

31

Telefown, verżjoni elettronika

 

 

40

Użu tal-internet

 

 

50

Mod ta' ġbir imħallat (eż. postali u intervista wiċċ imb'wiċċ)

 

(HHNBPERS)

 

L-GĦADD TA' PERSUNI LI JGĦIXU FL-ISTESS UNITÀ DOMESTIKA (INKLUŻ MIN WIEĠEB)

Kulħadd

HHNBPERS_tot

0-98

Numru totali ta' persuni li jgħixu fl-unità domestika

 

HHNBPERS_0_13

0-98

bejn 0 u 13-il sena

 

HHNBPERS_14_24

0-98

bejn 14 u 24 sena

 

HHNBPERS_25plus

0-98

25 sena jew iktar

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

HHTYPE

 

IT-TIP TA' UNITÀ DOMESTIKA

Kulħadd

 

10

Unità domestika b'persuna waħda

 

 

21

Ġenitur waħdu b'wild/tfal taħt il-25 sena

 

 

22

Koppja mingħajr tfal taħt il-25 sena

 

 

23

Koppja b'wild/tfal taħt il-25 sena

 

 

24

Koppja jew ġenitur waħdu b'wild/tfal taħt il-25 sena u persuni oħra li jgħixu magħhom

 

 

30

Ieħor

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

HHINCOME

 

ID-DĦUL NETT EKWIVALIZZAT TA' KULL XAHAR TAL-UNITÀ DOMESTIKA

Kulħadd

 

1

Taħt l-ewwel kwintil

 

 

2

Bejn l-ewwel u t-t-tieni kwintil

 

 

3

Bejn it-tieni u t-tielet kwintil

 

 

4

Bejn it-tielet u r-raba' kwintil

 

 

5

Fuq ir-raba' kwintila

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

SEX

 

SESS

Kulħadd

 

1

Raġel

 

 

2

Mara

 

 

 

IS-SENA U X-XAHAR TAT-TWELID

 

BIRTHYEAR

4 ċifri

L-4 ċifri tas-sena tat-twelid

Kulħadd

BIRTHMONTH

1-12

Iż-2 ċifri tax-xahar tat-twelid

Kulħadd

CITIZEN

 

IĊ-ĊITTADINANZA

Kulħadd

 

0

L-istess bħall-pajjiż tar-residenza

 

 

2 ċifri

Abbażi tal-klassifika ISO tal-pajjiżi

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

BIRTHPLACE

 

IL-PAJJIŻ TAT-TWELID

Kulħadd

 

0

Imwieled/Imwielda f'dan il-Pajjiż

 

 

2 ċifri

Abbażi tal-klassifika ISO tal-pajjiżi

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

RESTIME

 

IN-NUMRU TA' SNIN TA' RESIDENZA F'DAN IL-PAJJIŻ

BIRTHPLACE ≠ 0

 

1

Residenza ta' sena jew inqas

 

 

2-10

Numru ta' snin għal persuni li ilhom f'dan il-pajjiż minn 2 sa 10 snin.

 

 

11

Residenza ta' aktar minn 10 snin

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (BIRTHPLACE = 0)

 

MARSTADEFACTO

 

STAT TAŻ-ŻWIEĠ DE FACTO (unjoni konsenswali)

Kulħadd

 

1

Il-persuna tgħix f'unjoni konsenswali

 

 

2

Il-persuna ma tgħixx f'unjoni konsenswali

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

HATLEVEL

 

IL-LIVELL EDUKATTIV MIKSUB (l-ogħla livell ta' edukazzjoni jew taħriġ mitmum b'suċċess kif definit mill-ISCED 2011, kodifikar ibbażat fuq l-immeppjar tal-ISCED irid jitwassal lill-Eurostat)

Kulħadd

 

000

Ebda edukazzjoni formali jew anqas mill-ISCED 1

 

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (inklużi l-programmi tal-ISCED 3 b'tul ta' anqas minn sentejn)

 

 

302

il-programm tal-ISCED 3 li b'tul ta' sentejn u aktar, sekwenzjali (jiġifieri aċċess għal programm tal-ISCED 3 li jmiss biss)

 

 

303

il-programm tal-ISCED 3 b'tul ta' sentejn u aktar, terminali jew aċċess għall-ISCED 4 biss

 

 

304

l-ISCED 3 b'aċċess għall- ISCED 5, 6 jew 7

 

 

300

il-programm tal-ISCED 3 b'tul ta' sentejn u aktar, mingħajr distinzjoni possibbli ta' aċċess għal livelli oħra tal-ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

HATFIELD

 

L-OGĦLA LIVELL TA' EDUKAZZJONI JEW TAĦRIĠ MITMUM B'SUĊĊESS

HATLEVEL = 300 sa 800

 

0000-9998

Il-Livell 1 tal-klassifikazzjoni tal-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ

 

 

jew

fakultattiv

jew subdiviżjonijiet tal-klassifikazzjoni tal-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (HATLEVEL ≠ 300 sa 800)

 

HATYEAR

 

IS-SENA META NTLAĦAQ B'SUĊĊESS L-OGĦLA LIVELL TA' EDUKAZZJONI JEW TAĦRIĠ

HATLEVEL ≠ 000, -1

 

4 ċifri

L-erba' numri tas-sena meta nkiseb b'suċċess l-ogħla livell ta' edukazzjoni jew taħriġ

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (HATLEVEL = 000, -1)

 

HATVOC

 

ORJENTAZZJONI TAL-OGĦLA LIVELL TA' EDUKAZZJONI JEW TAĦRIĠ MITMUM B'SUĊĊESS

HATLEVEL = 300 sa 400 u (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Edukazzjoni ġenerali

 

 

2

Edukazzjoni vokazzjonali

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (HATLEVEL ≠ 300 sa 400 jew (REFYEAR — HATYEAR) > 20

 

DROPEDUC

 

EDUKAZZJONI JEW TAĦRIĠ FORMALI ABBANDUNAT (programm bl-ogħla livell f'każ ta' diversi programmi abbandunati)

HATLEVEL ≠ 000, -1 u (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (HATLEVEL= 000, -1 jew (REFYEAR- HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUCLEVEL

 

LIVELL TAL-EDUKAZZJONI FORMALI JEW TAĦRIĠ MHUX KOMPLUT

DROPEDUC = 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (inklużi l-programmi tal-ISCED 3 b'tul ta' anqas minn sentejn)

 

 

302

il-programm tal-ISCED 3 b'tul ta' sentejn u aktar, sekwenzjali (jiġifieri aċċess għal programm tal-ISCED 3 li jmiss biss)

 

 

303

il-programm tal-ISCED 3 b'tul ta' sentejn u aktar, terminali jew aċċess għall-ISCED 4 biss

 

 

304

l-ISCED 3 b'aċċess għall-ISCED 5, 6 jew 7

 

 

300

il-programm tal-ISCED 3 b'tul ta' sentejn u aktar, mingħajr distinzjoni possibbli ta' aċċess għal livelli oħra tal-ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (DROPEDUC ≠ 1)

 

DROPEDUCVOC

 

L-ORJENTAZZJONI TAL-EDUKAZZJONI FORMALI JEW TAĦRIĠ MHUX KOMPLUTI

HATLEVEL = 300 sa 400 u (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Edukazzjoni ġenerali

 

 

2

Edukazzjoni vokazzjonali

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (DROPEDUCLEVEL ≠ 300 to 400 jew (REFYEAR — HATYEAR) > 20)

 

MAINSTAT

 

L-ISTATUS TAX-XOGĦOL EWLIENI BĦALISSA

Kulħadd

 

 

Il-persuna għandha impjieg jew professjoni, fiż-żmien tal-intervista inkluż xogħol mingħajr ħlas għal xi negozju jew azjenda tal-familja, inkluż apprendistat jew taħriġ bi ħlas, eċċ.:

 

 

11

Full time

 

 

12

Part time

 

 

20

Qiegħed

 

 

31

Student, taħriġ avvanzat, esperjenza ta' xogħol bla ħlas

 

 

32

Persuna rtirata jew li rtirat kmieni jew refgħet minn negozju

 

 

33

Persuna b'diżabilità permanenti

 

 

34

F'servizz komunitarju jew militari obbligatorju;

 

 

35

Persuna li qed taqdi xogħol tad-dar

 

 

36

Persuna mhux attiva oħra

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

EMP12M

 

IMPJIEG MATUL L-AĦĦAR 12-IL XAHAR

HATLEVEL = 20 sa 36

 

 

Il-persuna għandha impjieg jew professjoni, fi kwalunkwe żmien tul l-aħħar 12-il xahar inkluż xogħol mingħajr ħlas għal xi negozju jew azjenda tal-familja, inkluż apprendistat jew taħriġ bi ħlas, eċċ.:

 

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (MAINSTAT = 11, 12)

 

JOBSTAT

 

STAT PROFESSJONALI

MAINSTAT = 11, 12

 

11

Taħdem għal rasha u bl-impjegati

 

 

12

Taħdem għal rasha mingħajr impjegati

 

 

21

L-impjegat għandu xogħol permanenti jew kuntratt ta' xogħol għal żmien mingħajr limitu

 

 

22

L-impjegat għandu kuntratt ta' xogħol temporanju għal żmien limitat

 

 

30

Ħaddiem mal-familja

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

JOBISCO

 

XOGĦOL

MAINSTAT = 11, 12

 

2 ċifri

ISCO-08 ikkodifikat fil-livell ta' 2 ċifri

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCNACE

 

ATTIVITÀ EKONOMIKA TAL-UNITÀ LOKALI

MAINSTAT = 11, 12

 

2 ċifri

NACE Rev.2 ikkodifikat fil-livell ta' 2 ċifri

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCSIZEFIRM

 

NUMRU TA' PERSUNI LI JAĦDMU FL-UNITÀ LOKALI

JOBSTAT = 11, 21, 22, 30

 

1

minn 1 sa 9 persuni

 

 

2

minn 10 sa 19-il persuna

 

 

3

minn 20 sa 49-il persuna

 

 

4

minn 50 sa 249 persuna

 

 

5

250 persuna jew aktar

 

 

7

Xejn preċiż iżda 10 persuni jew aktar

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)

 

JOBTIME

 

IS-SENA LI FIH IL-PERSUNA BDIET TAĦDEM FL-IMPJIEG EWLIENI LI GĦANDHA BĦALISSA

MAINSTAT = 11, 12

 

4 ċifri

L-4 ċifri tas-sena kkonċernata

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

 

 

L-OGĦLA LIVELL TA' EDUKAZZJONI JEW TAĦRIĠ MITMUM B'SUĊĊESS MILL-ĠENITURI (PERSUNA KUSTODJA) TIEGĦEK

 

HATFATHER

 

MISSIER (PERSUNA KUSTODJA MASKILI)

Kulħadd

 

1

Mhux aktar minn sekondarju baxx

 

 

2

Il-livell sekondarju għoli

 

 

3

Terzjarju

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (missier mhux magħruf)

 

HATMOTHER

 

OMM (PERSUNA KUSTODJA FEMMINILI)

Kulħadd

 

1

Mhux aktar minn sekondarju baxx

 

 

2

Il-livell sekondarju għoli

 

 

3

Terzjarju

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (l-omm mhux magħrufa)

 

 

 

ART TWELID IL-ĠENITURI TIEGĦEK

 

BIRTHFATHER

 

ART TWELID IL-MISSIER

Kulħadd

 

0

Imwieled/Imwielda f'dan il-Pajjiż

 

 

2 ċifri

Abbażi tal-klassifika ISO tal-pajjiżi

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (missier mhux magħruf)

 

BIRTHMOTHER

 

PAJJIŻ TAT-TWELID TAL-OMM

Kulħadd

 

0

Imwieled/Imwielda f'dan il-Pajjiż

 

 

2 ċifri

Abbażi tal-klassifika ISO tal-pajjiżi

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (l-omm mhux magħrufa)

 

2.   Aċċess għal informazzjoni dwar possibilitajiet ta' tagħlim u gwida

Isem il-varjabbli

Il-kodiċi

Deskrizzjoni

Filtru

SEEKINFO

 

TFITTXET KULL INFORMAZZJONI MARBUTA MAL-POSSIBBILTAJIET TAT-TAGĦLIM F'DAWN L-AĦĦAR 12-IL XAHAR (l-edukazzjoni u t-taħriġ formali u mhux formali)

Kulħadd

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

GUIDEINST

 

INFORMAZZJONI JEW PARIR/GĦAJNUNA DWAR POSSIBILITAJIET TA' TAGĦLIM LI WASLET MINN ISTITUZZJONIJIET/ORGANIZZAZZJONIJIET F'DAWN L-AĦĦAR 12-IL XAHAR

Kulħadd

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

 

Lista ta' punti (tista' tingħata iktar minn tweġiba waħda):

 

GUIDEINST_1

 

Iva, jien rċevejt mingħajr ħlas, informazzjoni jew pariri/għajnuna dwar opportunitajiet ta' tagħlim minn istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet

 

GUIDEINST_ 2

 

Iva, jien ħallast għal informazzjoni jew parir/għajnuna dwar opportunitajiet ta' tagħlim minn istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet

 

GUIDEINST_ 3

 

Le, jien ma rċevejt l-ebda tagħrif jew parir/għajnuna dwar opportunitajiet ta' tagħlim minn istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet

 

 

 

Kull varjabbli GUIDEINST_x huwa kkodifikat: 1 jekk magħżul, 2 jekk mhux magħżul, -1 jekk mhemmx tweġiba

 

GUIDESOURCE

 

SORS TA' INFORMAZZJONI JEW PARIRI/GĦAJNUNA DWAR POSSIBILITAJIET TA' TAGĦLIM MINGĦAJR ĦLAS LI WASLET FL-AĦĦAR 12-IL XAHAR

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Lista ta' punti (tista' tingħata iktar minn tweġiba waħda):

 

GUIDESOURCE_1

 

Minn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni jew ta' taħriġ (skola, kulleġġ, ċentru tal-VET, università, istituzzjoni għat-tagħlim tal-adulti, ċentru ta' validazzjoni)

 

GUIDESOURCE_2

 

Minn servizzi ta' impiegi

 

GUIDESOURCE_3

 

Mingħand min iħaddem jew organizzazzjonijiet ta' min iħaddem

 

GUIDESOURCE_4

 

Minn trejdjunjins jew kunsill dwar ix-xogħol

 

GUIDESOURCE_5

 

Minn istituzzjonijiet oħra/organizzazzjonijiet li jipprovdu informazzjoni jew pariri/għajnuna b'xejn dwar l-opportunitajiet tat-tagħlim (għajr dak imsemmi qabel)

 

 

 

Kull varjabbli GUIDESOURCE_x huwa kkodifikat: 1 jekk magħżul, 2 jekk mhux magħżul, — 2 jekk mhux applikabbli (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 jekk ma jkunx hemm tweġiba

 

GUIDETYPE

 

TIP TA' INFORMAZZJONI JEW PARIR/GĦAJNUNA BLA ĦLAS DWAR POSSIBILITAJIET TA' TAGĦLIM LI WASLET FL-AĦĦAR 12-IL XAHAR

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Lista ta' punti (tista' tingħata iktar minn tweġiba waħda):

 

GUIDETYPE_1

 

Informazzjoni jew parir/għajnuna dwar possibilitajiet ta' tagħlim

 

GUIDETYPE_2

 

Evalwazzjoni tal-ħiliet u l-kompetenzi permezz ta' intervisti, testijiet jew verifiki tal-ħiliet

 

GUIDETYPE_3

 

Informazzjoni jew parir/għajnuna dwar proċedura għall- validazzjoni/ir-rikonoxximent tal-ħiliet, il-kompetenzi jew tagħlim minn qabel

 

GUIDETYPE_4

 

Tip ieħor ta' informazzjoni jew parir/għajnuna

 

 

 

Kull varjabbli GUIDETYPE_x huwa kkodifikat: 1 jekk magħżul, 2 jekk mhux magħżul, — 2 jekk mhux applikabbli (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 jekk ma jkunx hemm tweġiba

 

GUIDEMODE

 

MOD TA' TWASSIL TA' INFORMAZZJONI JEW PARIRI/GĦAJNUNA DWAR POSSIBILITAJIET TA' TAGĦLIM LI WASLU FL-AĦĦAR 12-IL XAHAR

GUIDEINST_1 = 1

 

0

Ebda wieħed mill-punti hawn taħt

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Lista ta' punti (tista' tingħata iktar minn tweġiba waħda):

 

GUIDEMODE_1

 

L-interazzjoni wiċċ imb' wiċċ

 

GUIDEMODE_2

 

L-interazzjoni ma' persuna permezz tal-internet, telefown, e-mail jew kwalunkwe mezzi oħra

 

GUIDEMODE_3

 

L-interazzjoni applikazzjoni abbażi tal-kompjuter għal informazzjoni jew pariri/l-għajnuna (inklużi għodda onlajn għal awto-evalwazzjoni)

 

GUIDEMODE_4

 

Ebda interazzjoni, informazzjoni permezz ta' materjal iddedikat biss (kotba, posters, websajts, fuljetti, programm tat-TV, eċċ.)

 

 

 

Kull varjabbli GUIDEMODE_x huwa kkodifikat: 1 jekk magħżul, 2 jekk mhux magħżul, — 2 jekk mhux applikabbli (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 jekk ma jkunx hemm tweġiba

 

3.   Parteċipazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ formali

Isem il-varjabbli

Il-kodiċi

Deskrizzjoni

Filtru

FED

 

PARTEĊIPAZZJONI F'EDUKAZZJONI FORMALI MATUL L-AĦĦAR 12-IL XAHAR

Kulħadd

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

FEDNUM

 

GĦADD TA' ATTIVITAJIET TA' EDUKAZZJONI FORMALI LI ĦADT SEHEM FIHOM FL-AĦĦAR 12-IL XAHAR

Kulħadd

 

0

Xejn (FED = 2)

 

 

1-99

Għadd ta' attivitajiet

 

FEDLEVEL

 

IL-LIVELL TAL-AKTAR ATTIVITÀ TA' EDUKAZZJONI FORMALI RIĊENTI

FEDNUM ≥ 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (inklużi l-programmi tal-ISCED 3 b'tul ta' anqas minn sentejn)

 

 

302

il-programm tal-ISCED 3 b'tul ta' sentejn u aktar, sekwenzjali (jiġifieri aċċess għal programm tal-ISCED 3 li jmiss biss)

 

 

303

il-programm tal-ISCED 3 b'tul ta' sentejn u aktar, terminali jew aċċess għall-ISCED 4 biss

 

 

304

l-ISCED 3 b'aċċess għall- ISCED 5, 6 jew 7

 

 

300

il-programm tal-ISCED 3 b'tul ta' sentejn u aktar, mingħajr distinzjoni possibbli ta' aċċess għal livelli oħra tal-ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

IL-QASAM TAL-AKTAR ATTIVITÀ RIĊENTI TA' EDUKAZZJONI FORMALI

FEDNUM ≥ 1 u FEDLEVEL = 300 sa 800

 

0000-9998

Il-Livell 1 tal-klassifikazzjoni tal-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ

 

 

jew

fakultattiv

jew subdiviżjonijiet tal-klassifikazzjoni tal-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0 jew FEDLEVEL ≠ 300 sa 800

 

FEDVOC

 

L-ORJENTAZZJONI TAL-AKTAR ATTIVITÀ RIĊENTI TA' EDUKAZZJONI FORMALI

FEDLEVEL = 300 sa 400

 

1

Edukazzjoni ġenerali

 

 

2

Edukazzjoni vokazzjonali

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDLEVEL ≠ 300 sa 400)

 

FEDSTARTYEAR

 

IS-SENA META TKUN BDIET L-ORJENTAZZJONI TAL-AKTAR ATTIVITÀ RIĊENTI TA' EDUKAZZJONI FORMALI

FEDNUM ≥ 1

 

4 ċifri

Is-sena meta tkun bdiet l-orjentazzjoni tal-aktar attività riċenti ta' edukazzjoni formali

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDSTARTMONTH

 

IX-XAHAR META BDIET L-AKTAR ATTIVITÀ RIĊENTI TA' EDUKAZZJONI FORMALI

FEDNUM ≥ 1

 

1-12

Ix-xahar meta bdiet l-aktar attività riċenti ta' edukazzjoni formali

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDCOMP

 

TKOMPLIJA TAL-AKTAR ATTIVITÀ TA' EDUKAZZJONI FORMALI RIĊENTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Le, jien tlaqt qabel it-tmiem mistenni

 

 

2

Le, għadni għaddej

 

 

3

Iva, jien spiċċajtha

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDDIST

 

L-AKTAR ATTIVITÀ RIĊENTI TA' EDUKAZZJONI FORMALI ORGANIZZATA BĦALA TAGĦLIM MILL-BOGĦOD

FEDNUM ≥ 1

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDDISTOL

 

TAGĦLIM MILL-BOGĦOD ORGANIZZAT BĦALA KORS ONLAJN

FEDDIST = 1

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDDIST ≠ 1)

 

FEDOERA

 

L-UŻU TA' RIŻORSI EDUKATTIVI ONLAJN GĦALL-AKTAR ATTIVITÀ TA' EDUKAZZJONI FORMALI RIĊENTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Spiss ħafna

 

 

2

Spiss

 

 

3

Ġieli

 

 

4

Qatt

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDOERB

 

INTERAZZJONI MA' NIES OĦRA (EŻ. GĦALLIEMA, STUDENTI) PERMEZZ TA' PORTALI EDUKATTIVI/WEBSAJTS GĦALL-AKTAR ATTIVITÀ TA' EDUKAZZJONI FORMALI RIĊENTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDREASON

 

IR-RAĠUNIJIET GĦALL-PARTEĊIPAZZJONI FL-AKTAR ATTIVITÀ RIĊENTI TA' EDUKAZZJONI FORMALI

FEDNUM ≥ 1

 

0

Ebda wieħed mill-punti hawn taħt

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

 

 

Lista ta' punti (tista' tingħata iktar minn tweġiba waħda):

 

FEDREASON_ 01a

 

Biex nagħmel xogħli aħjar

 

FEDREASON_ 01b

 

Biex intejjeb il-prospetti tal-karriera tiegħi

 

FEDREASON_02

 

Biex ikolli inqas ċans nitlef xogħli

 

FEDREASON_03

 

Biex inżid il-possibbiltajiet tiegħi li nsib xogħol, jew li nibdel l-impjieg/il-professjoni

 

FEDREASON_04

 

Biex niftaħ negozju għar-rasi

 

FEDREASON_05

 

Kont obbligat nieħu sehem

 

FEDREASON_06

 

Biex nikseb l-għarfien/il-ħiliet li huma utli għall-ħajja ta' kuljum

 

FEDREASON_07

 

Biex inżid l-għarfien/il-ħiliet tiegħi dwar suġġett li jinteressani

 

FEDREASON_08

 

Biex nikseb ċertifikat

 

FEDREASON_09

 

Biex niltaqa' ma nies ġodda/għad-divertiment

 

 

 

Kull varjabbli FEDREASON_x huwa kkodifikat: 1 jekk magħżul, 2 jekk mhux magħżul, -2 jekk mhux applikabbli (FEDNUM = 0), -1 jekk mhemmx tweġiba

 

FEDWORKTIME

 

L-AKTAR ATTIVITÀ RIĊENTI TA' EDUKAZZJONI FORMALI WAQT IL-ĦINIJIET TAX-XOGĦOL IMĦALLSA (INKLUŻ LIV JEW RIKUPERAZZJONI BI ĦLAS)

FEDNUM ≥ 1

 

1

Matul is-sigħat ta' xogħol bi ħlas biss

 

 

2

L-aktar matul is-sigħat ta' xogħol bi ħlas

 

 

3

L-aktar barra s-sigħat ta' xogħol bi ħlas

 

 

4

Barra s-sigħat ta' xogħol bi ħlas biss

 

 

5

Ma kontx naħdem dak iż-żmien

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDNBHOURS

 

IN-NUMRU TOTALI TA' SIGĦAT TA' TAGĦLIM TAL-AKTAR ATTIVITÀ TA' EDUKAZZJONI FORMALI RIĊENTI

FEDNUM ≥ 1

 

1-9999

Għadd totali ta' sigħat ta' tagħlim

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDPAID

 

IL-ĦLAS GĦAT-TAGĦLIM, IR-REĠISTRAZZJONI, L-EŻAMIJIET, L-ISPEJJEŻ GĦAL KOTBA JEW MEZZI GĦAL STUDJU TEKNIKU GĦALL-AKTAR ATTIVITÀ TA' EDUKAZZJONI FORMALI RIĊENTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Kompletament imħallsa minnek innifsek

 

 

2

Parzjalment minnek innifsek u parzjalment minn xi ħadd ieħor

 

 

3

Kompletament imħallsa minn xi ħadd ieħor

 

 

4

Attività libera

 

 

5

Ma tafx

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDBY

 

ĦLAS PARZJALI JEW SĦIĦ GĦAT-TAGĦLIM, IR-REĠISTRAZZJONI, L-EŻAMIJIET, L-ISPEJJEŻ GĦAL KOTBA JEW MEZZI GĦAL STUDJU TEKNIKU GĦALL-AKTAR ATTIVITÀ TA' EDUKAZZJONI FORMALI RIĊENTI MINN:

FEDNUM ≥ 1 and FEDPAID = 2 or 3

 

0

Ebda wieħed mill-punti hawn taħt

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0 jew (FEDPAID ≠ 2 u FEDPAID ≠ 3))

 

 

 

Lista ta' punti (tista' tingħata iktar minn tweġiba waħda):

 

FEDPAIDBY_1

 

Impjegatur jew impjegatur prospettiv

 

FEDPAIDBY_2

 

Ċentru tal-impjiegi pubbliku

 

FEDPAIDBY_3

 

Istituzzjonijiet pubbliċi oħra

 

FEDPAIDBY_4

 

Membru ta' unità domestika jew qarib

 

 

 

Kull varjabbli FEDPAIDBY_x huwa kkodifikat: 1 jekk magħżul, 2 jekk mhux magħżul, — 2 jekk mhux applikabbli (FEDNUM = 0 jew (FEDPAID ≠ 2 and FEDPAID ≠ 3)), -1 jekk ma jkunx hemm tweġiba

 

FEDUSEA

 

L-UŻU ATTWALI TAL-ĦILIET JEW L-GĦARFIEN AKKWISTATI MILL-AKTAR ATTIVITÀ TA' EDUKAZZJONI FORMALI RIĊENTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Użu kbir

 

 

2

Użu medju

 

 

3

Ftit li xejn

 

 

4

Xejn

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDUSEB

 

L-UŻU MISTENNI TAL-ĦILIET JEW L-GĦARFIEN AKKWISTATI MILL-AKTAR ATTIVITÀ TA' EDUKAZZJONI FORMALI RIĊENTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Użu kbir

 

 

2

Użu medju

 

 

3

Ftit li xejn

 

 

4

Xejn

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

FEDOUTCOME

 

IR-RIŻULTATI TAL-ĦILIET JEW L-GĦARFIEN AKKWISTATI MILL-AKTAR ATTIVITÀ TA' EDUKAZZJONI FORMALI RIĊENTI

FEDNUM ≥ 1

 

0

Ebda wieħed mill-punti hawn taħt

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (FEDNUM = 0)

 

 

 

Lista ta' punti (tista' tingħata iktar minn tweġiba waħda):

 

FEDOUTCOME_1

 

Sejba ta' impjieg (ġdid)

 

FEDOUTCOME_3

 

Salarju/pagi ogħla

 

FEDOUTCOME_2

 

Promozzjoni fl-impjieg

 

FEDOUTCOME_4

 

Ħidmiet ġodda

 

FEDOUTCOME_5

 

Rendiment aħjar fuq ix-xogħol

 

FEDOUTCOME_6

 

Raġunijiet personali relatati (iltqajt ma' nies ġodda, iffriskajt l-għarfien f'suġġetti ġenerali, eċċ.)

 

FEDOUTCOME_7

 

Sa issa ebda riżultat

 

 

 

Kull varjabbli FEDOUTCOME_x huwa kkodifikat: 1 jekk magħżul, 2 jekk mhux magħżul, -2 jekk mhux applikabbli (FEDNUM = 0), -1 jekk mhemmx tweġiba

 

4.   Parteċipazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ mhux formali

Isem il-varjabbli

Il-kodiċi

Deskrizzjoni

Filtru

(NFE)

 

IL-PARTEĊIPAZZJONI FI KWALUNKWE WAĦDA MILL-ATTIVITAJIET LI ĠEJJIN BIL-ĦSIEB LI TTEJJEB L-GĦARFIEN JEW IL-ĦILIET FI KWALUNKWE QASAM (INKLUŻ IL-PASSATEMPI) MATUL DAWN L-AĦĦAR 12-IL-XAHAR

Kulħadd

NFECOURSE

 

a.

KORSIJIET

Kulħadd

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

NFEWORKSHOP

 

b.

WORKSHOPS U SEMINARS

Kulħadd

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

NFEGUIDEDJT

 

c.

TAĦRIĠ IGGWIDAT FUQ IX-XOGĦOL

Kulħadd

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

NFELESSON

 

d.

LEZZJONIJIET PRIVATI

Kulħadd

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

NFENUM

 

GĦADD TA' ATTIVITAJIET TA' EDUKAZZJONI MHUX FORMALI FL-AĦĦAR 12-IL XAHAR

Kulħadd

 

0

Xejn (NFECOURSE = 2 u NFEWORKSHOP = 2 u NFEGUIDEDJT = 2 u NFELESSON = 2)

 

 

1-99

Għadd ta' attivitajiet

 

 

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-ATTIVITAJIET (SA 7)

 

(NFEACT01)

 

01 — Identifikazzjoni tal-ewwel attività

 

NFEACT01_TYPE

 

TIP TAL-ATTIVITÀ

NFENUM ≥ 1

 

1

Korsijiet

 

 

2

Workshops u seminars

 

 

3

Taħriġ iggwidat fuq ix-xogħol

 

 

4

Lezzjonijiet privati

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PURP

 

L-GĦAN TAL-ATTIVITÀ

NFENUM ≥ 1

 

1

Primarjament relatat mal-impjieg

 

 

2

Prinċipalment personali/raġunijiet mhux relatati max-xogħol

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_WORKTIME

 

ATTIVITÀ TAT-TAGĦLIM SARET KOMPLETAMENT JEW FIL-PARTI L-KBIRA TAGĦHA WAQT IL-ĦIN TAX-XOGĦOL IMĦALLAS (INKLUŻ LIV U RIKUPERAZZJONI BIL-ĦLAS)

NFENUM ≥ 1

 

1

Iva

 

 

2

Le (inkluż mhux f'impjieg dak iż-żmien

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PAIDBY

 

L-ATTIVITÀ TA' TAGĦLIM KIENET PARZJALMENT JEW KOMPLETAMENT IMĦALLSA MINN MIN IĦADDEM

NFENUM ≥ 1

 

1

Iva

 

 

2

Le (inkluż mhux f'impjieg dak iż-żmien

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFENUM = 0)

 

(NFEACT02)

 

02 — Identifikazzjoni tat-tieni attività

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT02_PURP

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT02_WORKTIME

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT02_PAIDBY

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

(NFEACT03)

 

03 — Identifikazzjoni tat-tielet attività

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT03_PURP

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT03_WORKTIME

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT03_PAIDBY

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

(NFEACT04)

 

04 — Identifikazzjoni tar-raba' attività

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT04_PURP

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT04_WORKTIME

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT04_PAIDBY

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

(NFEACT05)

 

05 — Identifikazzjoni tal-ħames attività

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT05_PURP

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT05_WORKTIME

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT05_PAIDBY

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

(NFEACT06)

 

06 — Identifikazzjoni tas-sitt attività

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT06_PURP

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT06_WORKTIME

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT06_PAIDBY

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

(NFEACT07)

 

07 — Identifikazzjoni tas-seba' attività

NFENUM ≥ 7

NFEACT07_TYPE

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT07_PURP

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT07_WORKTIME

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFEACT07_PAIDBY

 

Ikkodifikata bħala (NFEACT01)

 

NFERAND1

 

IL-KODIĊI TAL-EWWEL ATTIVITÀ MAGĦŻULA B'MOD KAŻWALI

NFENUM ≥ 1

 

01-07

Il-kodiċi tal-identifikazzjoni tal-ewwel attività magħżula b'mod każwali (il-kodiċi tal-attività bħal fil-varjabbli NFEACTxx)

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFENUM = 0)

 

NFERAND1_TYPE

 

Kif irrappurtat f'NFEACT01_TYPE sa NFEACT07_TYPE għall-ewwel attività magħżula b'mod każwali

 

NFEFIELD1

 

IL-QASAM TAL-EWWEL ATTIVITÀ

NFERAND1 ≠ -2

 

0000-9998

Il-Livell 1 tal-klassifikazzjoni tal-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ

 

 

jew

fakultattiv

jew subdiviżjonijiet tal-klassifikazzjoni tal-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFERAND1 = -2)

 

NFEDIST1

 

L-EWWEL ATTIVITÀ ORGANIZZATA BĦALA TAGĦLIM MILL-BOGĦOD

NFENUM ≥ 1

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFENUM = 0)

 

NFEDISTOL1

 

TAGĦLIM MILL-BOGĦOD GĦALL-EWWEL ATTIVITÀ ORGANIZZATA BĦALA KORS ONLAJN

NFEDIST1 = 1

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFEDIST1 ≠ 1)

 

NFEOERA1

 

L-UŻU TA' RIŻORSI EDUKATTIVI ONLAJN GĦALL-EWWEL ATTIVITÀ

NFENUM ≥ 1

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFENUM = 0)

 

NFEOERB1

 

INTERAZZJONI MA' NIES OĦRA (EŻ. GĦALLIEMA, STUDENTI) PERMEZZ TA' PORTALI EDUKATTIVI WEBSAJTS/ATTIVITÀ GĦALL-EWWEL ATTIVITÀ

NFENUM ≥ 1

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFENUM = 0)

 

NFEREASON1

 

IR-RAĠUNIJIET GĦALL-PARTEĊIPAZZJONI FL-EWWEL ATTIVITÀ

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Ebda wieħed mill-punti hawn taħt

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Lista ta' punti (tista' tingħata iktar minn tweġiba waħda):

 

NFEREASON 1_ 01a

 

Biex nagħmel xogħli aħjar

Attività marbuta max-xogħol

NFEREASON 1_ 01b

 

Biex intejjeb il-prospetti tal-karriera tiegħi

Attività marbuta max-xogħol

NFEREASON1_02

 

Biex ikolli inqas ċans nitlef xogħli

Attività marbuta max-xogħol

NFEREASON1_03

 

Biex inżid il-possibbiltajiet tiegħi li nsib xogħol, jew li nibdel l-impjieg/il-professjoni

Attività marbuta max-xogħol

NFEREASON1_04

 

Biex niftaħ negozju għar-rasi

Attività marbuta max-xogħol

NFEREASON1_13

 

Minħabba bidliet organizzattivi u/jew teknoloġiċi fuq il-post tax-xogħol

Attività marbuta max-xogħol

NFEREASON1_11

 

Mitlub minn min iħaddem jew mil-liġi

 

NFEREASON1_06

 

Biex nikseb l-għarfien/il-ħiliet li huma utli għall-ħajja ta' kuljum

 

NFEREASON1_07

 

Biex inżid l-għarfien/il-ħiliet tiegħi dwar suġġett li jinteressani

 

NFEREASON1_08

 

Biex nikseb ċertifikat

 

NFEREASON1_09

 

Biex niltaqa' ma nies ġodda/għad-divertiment

 

NFEREASON1_10

 

Għal raġunijiet tas-saħħa

 

NFEREASON1_12

 

Biex isir aħjar ix-xogħol volontarju

 

 

 

Kull varjabbli NFEREASON1_x huwa kkodifikat: 1 jekk magħżul, 2 jekk mhux magħżul, -2 jekk mhux applikabbli (NFERAND1 = -2), -1 jekk ma jkun hemm ebda tweġiba

 

NFENBHOURS1

 

GĦADD TOTALI TA' SIGĦAT TA' TAGĦLIM TA' ATTIVITÀ 1

NFERAND1 ≠ -2

 

1-9999

Għadd ta' sigħat ta' tagħlim

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFERAND1 = -2)

 

NFEPROVIDER1

 

IL-FORNITUR TAL-EWWEL ATTIVITÀ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Istituzzjoni tal-edukazzjoni formali

 

 

2

Istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ mhux formali

 

 

3

Istituzzjoni kummerċjali fejn l-edukazzjoni u t-taħriġ mhumiex l-attività prinċipali (eż. fornituri tat-tagħmir)

 

 

4

Min iħaddem

 

 

5

L-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, il-kmamar tal-kummerċ

 

 

6

It-trejdjunjins

 

 

7

Assoċjazzjonijiet bla qligħ, eż. soċjetà kulturali, partit politiku

 

 

8

Individwi (eż. studenti li jagħtu l-lezzjonijiet privati)

 

 

9

Istituzzjoni mhux kummerċjali fejn l-edukazzjoni u t-taħriġ mhumiex l-attività prinċipali (eż. libreriji, mużewijiet, ministeri)

 

 

10

Ieħor

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFERAND1 = -2)

 

NFECERT1

 

IĊ-ĊERTIFIKAT MIKSUB WARA L-EWWEL ATTIVITÀ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Iva, mitlub minn min iħaddem jew korp professjonali jew mil-liġi

 

 

2

Iva, mhux mitlub minn min iħaddem jew korp professjonali jew mil-liġi

 

 

3

Le (ċertifikat ta' attendenza)

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAID1

 

ĦLAS GĦAT-TAGĦLIM, IR-REĠISTRAZZJONI, L-EŻAMIJIET, L-ISPEJJEŻ GĦAL KOTBA JEW MEZZI GĦAL STUDJU TEKNIKU

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Kompletament imħallsa minnek innifsek

 

 

2

Parzjalment imħallsa minnek innifsek u parzjalment minn xi ħadd ieħor

 

 

3

Kompletament imħallsa minn xi ħadd ieħor

 

 

4

Attività ħielsa

 

 

5

Ma tafx

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAIDBY1

 

ĦLAS PARZJALI JEW SĦIĦ GĦAT-TAGĦLIM, IR-REĠISTRAZZJONI, L-EŻAMIJIET, L-ISPEJJEŻ GĦAL KOTBA JEW MEZZI GĦAL STUDJU TEKNIKU GĦALL-EWWEL ATTIVITÀ

NFERAND1 ≠ -2 u NFEPAID1 = 2 jew 3

 

0

Ebda wieħed mill-punti hawn taħt

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFERAND1 = -2 or (NFEPAID1 ≠ 2 or 3))

 

 

 

Lista ta' punti (tista' tingħata iktar minn tweġiba waħda):

 

NFEPAIDBY1_1

 

Impjegatur jew impjegatur prospettiv

 

NFEPAIDBY1_2

 

Ċentru tal-impjiegi pubbliku

 

NFEPAIDBY1_3

 

Istituzzjonijiet pubbliċi oħra

 

NFEPAIDBY1_4

 

Membru ta' unità domestika jew qarib

 

 

 

Kull varjabbli NFEPAIDBY1_x huwa kkodifikat: 1 jekk magħżul, 2 jekk mhux magħżul, -2 jekk mhux applikabbli (NFERAND1 = -2 jew (NFEPAID1 ≠ 2 jew 3)), — 1 jekk ma jkunx hemm tweġiba

 

NFEPAIDVAL1

 

L-ISPEJJEŻ IMĦALLSA PERSONALMENT JEW MINN MEMBRU TAL-UNITÀ DOMESTIKA JEW QARIB GĦAT-TAGĦLIM, IR-REĠISTRAZZJONI, L-EŻAMIJIET, L-ISPEJJEŻ GĦAL KOTBA JEW MEZZI GĦAL STUDJU TEKNIKU GĦALL-EWWEL ATTIVITÀ

NFEPAID1 = 1 jew NFEPAID1 = 2 jew (NFEPAID1 = 3 u NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

F'euro

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli [NFEPAID1 ≠ 1 u NFEPAID1 ≠ 2 u (NFEPAID1 = 3 u NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)]

 

NFEUSEA1

 

L-UŻU TAL-ĦILIET JEW L-GĦARFIEN AKKWISTATI MILL-EWWEL ATTIVITÀ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Użu kbir

 

 

2

Użu medju

 

 

3

Ftit li xejn

 

 

4

Xejn

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFERAND1 = -2)

 

NFEUSEB1

 

L-UŻU TAL-ĦILIET JEW L-GĦARFIEN AKKWISTATI MILL-EWWEL ATTIVITÀ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Użu kbir

 

 

2

Użu medju

 

 

3

Ftit li xejn

 

 

4

Xejn

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFERAND1 = -2)

 

NFEOUTCOME1

 

IR-RIŻULTATI TAL-ĦILIET JEW L-GĦARFIEN AKKWISTATI MILL-EWWEL ATTIVITÀ

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Ebda wieħed mill-punti hawn taħt

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Lista ta' punti (tista' tingħata iktar minn tweġiba waħda):

 

NFEOUTCOME1_1

 

Sejba ta' impjieg (ġdid)

 

NFEOUTCOME1_3

 

Salarju/pagi ogħla

 

NFEOUTCOME1_2

 

Promozzjoni fl-impjieg

 

NFEOUTCOME1_4

 

Ħidmiet ġodda

 

NFEOUTCOME1_5

 

Rendiment aħjar fuq ix-xogħol

 

NFEOUTCOME1_6

 

Raġunijiet personali relatati (iltqajt ma' nies ġodda, iffriskajt l-għarfien f'suġġetti ġenerali, eċċ.)

 

NFEOUTCOME1_7

 

Sa issa ebda riżultat

 

 

 

Kull varjabbli NFEOUTCOME1_x huwa kkodifikat: 1 jekk magħżul, 2 jekk mhux magħżul, -2 jekk mhux applikabbli (NFERAND1 = -2), -1 jekk ma jkun hemm ebda tweġiba

 

NFERAND2

 

IL-KODIĊI TAT-TIENI ATTIVITÀ MAGĦŻULA B'MOD KAŻWALI

Fatturi varjabbli u kodifikar b'mod analogu għal NFERAND1

 

5.   Diffikultajiet fil-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni formali u mhux formali u fit-taħriġ

Isem il-varjabbli

Il-kodiċi

Deskrizzjoni

Filtru

DIFFICULTY

 

DIFFIKULTAJIET MARBUTA MAL-PARTEĊIPAZZJONI (JEW MA' IKTAR PARTEĊIPAZZJONI) FL-EDUKAZZJONI U T-TAĦRIĠ FORMALI U MHUX FORMALI MATUL DAWN L-AĦĦAR 12-IL XAHAR

Kulħadd

 

1

Il-persuna ħadet sehem f'edukazzjoni u taħriġ formali jew mhux formali u ma riditx tibqa' tieħu sehem

 

 

2

Il-persuna ħadet sehem f'edukazzjoni u taħriġ formali jew mhux formali u ridet tibqa' tieħu sehem

 

 

3

Il-persuna ma ħaditx sehem f'edukazzjoni u taħriġ formali jew mhux formali u ma riditx tieħu sehem

 

 

4

Il-persuna ma ħaditx sehem f'edukazzjoni u taħriġ formali jew mhux formali iżda ridet tieħu sehem

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

NEED

 

EBDA ĦTIEĠA GĦAL (IKTAR) EDUKAZZJONI U TAĦRIĠ

DIFFICULTY = 1 jew 3

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (DIFFICULTY ≠ 1 sa 3)

 

DIFFTYPE

 

TIPI TA' DIFFIKULTAJIET

(DIFFICULTY = 2 jew 4) jew NEED = 2

 

0

Ebda wieħed mill-punti hawn taħt

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli [(DIFFICULTY ≠ 2 or 4) u NEED ≠ 2]

 

 

 

Lista ta' punti (tista' tingħata iktar minn tweġiba waħda):

 

DIFFTYPE_01

 

Diffikultà 01 — Il-prerekwiżiti

 

DIFFTYPE_02

 

Diffikultà 02 — L-ispejjeż

 

DIFFTYPE_03

 

Diffikultà 03 — In-nuqqas ta' appoġġ ta' min iħaddem jew in-nuqqas ta' appoġġ tas-servizzi pubbliċi

 

DIFFTYPE_04

 

Diffikultà 04 — Skeda

 

DIFFTYPE_05

 

Diffikultà 05 — Id-distanza

 

DIFFTYPE_06

 

Diffikultà 06 — Nuqqas ta' aċċess għal kompjuter jew internet

 

DIFFTYPE_07

 

Diffikultà 07 — Responsabbiltajiet tal-familja

 

DIFFTYPE_08a

 

Diffikultà 08a — Saħħa

 

DIFFTYPE_ 08b

 

Diffikultà 08b — Età

 

DIFFTYPE_09

 

Diffikultà 09 — Raġunijiet personali oħra

 

DIFFTYPE_10

 

Diffikultà 10 — Nuqqas ta' attività ta' edukazzjoni jew taħriġ xierqa

 

DIFFTYPE_12

 

Diffikultà 12 — Esperjenza negattiva ta' taħriġ preċedenti

 

 

 

Kull varjabbli DIFFICULTY huwa kkodifikat: 1 jew magħżul, 2 jew mhux magħżul, -2 jekk mhux applikabbli (DIFFICULTY ≠ 2 or 4), -1 jekk mhemmx tweġiba

 

DIFFMAIN

 

L-IKTAR DIFFIKULTÀ IMPORTANTI

(DIFFICULTY = 2 jew 4) jew NEED = 2

 

3 ċifri

Il-kodiċi tar-raġuni minn 01 sa 12 (il-kodiċi tad-diffikultà bħal fil-varjabbli DIFFTYPE)

 

 

-2

Mhux applikabbli [(DIFFICULTY ≠ 2 jew 4) u NEED ≠ 2]

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

6.   Parteċipazzjoni f'tagħlim informali

Isem il-varjabbli

Il-kodiċi

Deskrizzjoni

Filtru

(INF)

 

IL-PARTEĊIPAZZJONI F'ATTIVITAJIET OĦRA F'DAWN L-AĦĦAR 12-IL XAHAR (TAGĦLIM APPOSTA BIEX JITJIEB L-GĦARFIEN JEW IL-ĦILIET FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL JEW WAQT IL-ĦIN LIBERU)

Kulħadd

INFFAMILY

 

TAGĦLIM MINGĦAND MEMBRI TAL-FAMILJA, ĦBIEB JEW KOLLEGI

 

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

INFMATERIAL

 

BL-UŻU TA' MATERJAL STAMPAT (KOTBA, RIVISTI PROFESSJONALI…)

 

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

INFCOMPUTER

 

BL-UŻU TAL-KOMPJUTERS (ONLAJN JEW LE)

 

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

INFMEDIA

 

PERMEZZ TAT-TELEVIŻJONI/IR-RADJU/IL-VIDJOW

 

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

INFMUSEUM

 

TAGĦLIM PERMEZZ TA' ŻJAJJAR GWIDATI F'MUŻEWIJIET, STORIĊI JEW NATURALI JEW SITI INDUSTRIJALI

 

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

INFLIBRARIES

 

TAGĦLIM BILLI JŻURU ĊENTRI TA' TAGĦLIM (INKLUŻ FIL-LIBRERIJI)

 

 

1

Iva

 

 

2

Le

 

7.   Lingwi

Isem il-varjabbli

Il-kodiċi

Deskrizzjoni

Filtru

LANGMOTHER

 

LINGWA/I MATERNA:

Kulħadd

 

 

Il-kodiċijiet li huma bbażati fuq il-klassifika ISO tal-pajjiżi

 

 

2 ċifri

L-ewwel lingwa

 

 

2 ċifri

It-tieni lingwa (00 jekk m'hemmx)

 

LANGUSED

 

LINGWI OĦRA MINBARRA L-LINGWA/I MATERNA/I

Kulħadd

 

0-99

Għadd ta' lingwi oħra

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

LANGUSED_1

2 ċifri

1 — Il-kodiċi tal-ewwel lingwa jew 00 (xejn)

 

LANGUSED_2

2 ċifri

2 — Il-kodiċi tat-tieni lingwa jew 00 (xejn)

 

LANGUSED_3

2 ċifri

3 — Il-kodiċi tat-tielet lingwa jew 00 (xejn)

 

LANGUSED_4

2 ċifri

4 — Il-kodiċi tar-raba' lingwa jew 00 (xejn)

 

LANGUSED_5

2 ċifri

5 — Il-kodiċi tal-ħames lingwa jew 00 (xejn)

 

LANGUSED_6

2 ċifri

6 — Il-kodiċi tas-sitt lingwa jew 00 (xejn)

 

LANGUSED_7

2 ċifri

7 — Il-kodiċi tas-seba' lingwa jew 00 (xejn)

 

 

 

Kull varjabbli LANGUSED_x huwa kkodifikat abbażi tal-klassifika ISO tal-pajjiż

 

LANGBEST1

 

L-EWWEL LINGWA BARRANIJA MAGĦRUFA (MINBARRA L-LINGWA/I MATERNA/I)

LANGUSED ≠ 0, -1

 

 

Abbażi tal-klassifika ISO tal-pajjiżi

 

 

2 ċifri

L-ewwel lingwa (kodiċi ta' 2 ċifri)

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (LANGUSED = 0, -1)

 

LANGLEVEL1

 

L-EWWEL LINGWA BARRANIJA BL-AĦJAR GĦARFIEN (MINBARRA L-LINGW/I MATERNA/I)

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

0

Jien nifhem u nuża ftit kliem u frażijiet

 

 

1

Jien nifhem u nuża l-aktar espressjonijiet komuni ta' kuljum. Jiena nuża l-lingwa għal oġġetti u sitwazzjonijiet familjari.

 

 

2

Jiena nifhem l-essenzjal tal-lingwa ċara u nista' nipproduċi kitba sempliċi. Nista' niddeskrivi l-esperjenzi u l-ġrajjiet u nikkomunika relattivament tajjeb.

 

 

3

Nista' nifhem firxa wiesgħa ta' testi diffiċli u nuża l-lingwa b'mod flessibbli. Għandi għarfien kważi komplut tal-lingwa.

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (LANGBEST1 = -1, -2)

 

LANGBEST2

 

IT-TIENI LINGWA BARRANIJA BL-AĦJAR GĦARFIEN (MINBARRA L-LINGWA/I MATERNA/I)

LANGUSED ≠ 0, 1, -1

 

 

Abbażi tal-klassifika ISO tal-pajjiżi

 

 

2 ċifri

It-tieni lingwa (kodiċi ta' 2 ċifri)

 

 

-1

Ebda tweġiba

 

 

-2

Mhux applikabbli (LANGUSED = 0, 1, -1)

 

LANGLEVEL2

 

IT-TIENI LINGWA BARRANIJA BL-AĦJAR GĦARFIEN (MINBARRA L-LINGWA/I MATERNA/I

LANGBEST2 ≠ -1, -2

 

 

Ikkodifikata bħala LANGLEVEL1

 


ANNESS II

Rekwiżiti għat-teħid tal-kampjuni u għall-preċiżjoni

1.

Id-dejta tat-Tieni Stħarriġ tal-Edukazzjoni tal-Adulti għandha tkun ibbażata fuq kampjuni ta' probabbiltà rappreżentati lokalment.

Il-fatturi tal-ippeżar għandhom jiġu kkalkulati billi jitqiesu b'mod partikolari l-probabbiltà tal-għażla u d-dejta esterna disponibbli marbuta mad-distribuzzjoni tal-popolazzjoni mistħarrġa, skont is-sess, il-gruppi ta' età [25-34; 35-54 55-64], edukazzjoni [l-iktar l-iktar is-sekondarja inferjuri (ISCED livell 1 jew inqas, programmi ISCED 2 u ISCED 3 ta' inqas minn sentejn(2); sekondarja superjuri (livelli ISCED 3 u 4); edukazzjoni terzjarja (livelli 5 sa 8)]; impieg [impjegat jew qiegħed]; reġjun [livell NUTS II], fejn dejta esterna bħal din titqies affidabbli biżżejjed fil-livell nazzjonali.

2.

Skont l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 452/2008, id-daqs tal-kampjuni għall-Istħarriġ tal-Edukazzjoni tal-Adulti għandu jkun stabbilit fuq il-bażi ta' rekwiżiti ta' preċiżjoni li ma għandhomx jirrikjedu li d-daqsijiet effettivi ta' kampjuni nazzjonali jkunu akbar minn 5 000 individwu, ikkalkulati bis-suppożizzjoni ta' ikkampjunar każwali sempliċi.

Il-marġni ta' żball assolut għall-indikatur imsemmi fil-punt 3 ma jaqbiżx il-limitu stipulat fil-punt 3, sakemm dan ma jeħtieġx daqs effettiv ta' kampjun nazzjonali li jkun akbar minn 5 000 individwu. F'dan il-każ tal-aħħar, id-daqs meħtieġ ta' kampjun nazzjonali effettiv għandu jkun ta' 5 000 individwu.

3.

It-Tieni Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti għandu jitfassal b'tali mod li l-istima ta' marġni ta' żball assoluta ma taqbiżx 1,4 punti perċentwali stmat għar-rata ta' parteċipazzjoni f'edukazzjoni u taħriġ mhux formali u taħriġ għall-popolazzjoni referenzjarja totali ta' età bejn 25 u 64.

L-istess rekwiżit huwa inqas strett għal limitu ta' 1,7 punti perċentwali għal pajjiżi b'popolazzjoni bejn il-25 u l-64 sena ta' bejn miljun u tliet miljuni u nofs.

L-istess rekwiżit huwa inqas strett għal limitu ta' 2,0 punti perċentwali għal pajjiżi b'popolazzjoni bejn il-25 u l-64 sena ta' inqas minn miljun.

4.

Il-marġni ta' żball assolut msemmi fil-punt 3 huwa nofs it-tul tal-intervall tal-fiduċja ta' 95 %.

Daqsijiet effettivi ta' kampjun nazzjonali għandhom jiġu aġġustati għal effetti ta' disinn u nuqqas ta' tweġiba tal-unitá antiċipat biex jiddeterminaw id-daqsijiet reali tal-kampjuni fl-istadju tal-ippjanar.

Dawn ir-rekwiżiti jirreferu għal kampjun ta' unitajiet residenti li għandhom bejn il-25 u l-64 sena. Fil-każ tal-kampjuni nazzjonali b'ambitu usa', estimi għall-popolazzjoni residenti ta' bejn il-25 u l-64 għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' preċiżjoni stipulati hawn fuq.


ANNESS III

Ir-rekwiżiti tal-kwalità u r-rappurtar tal-istandard ta' kwalità

Rapport dwar l-istandard ta' kwalità għandu jiġi ppreżentat skont l-Istruttura ta' rapport standard dwar il-kwalità tas-sistema statistika Ewropea. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lir-relevanza, il-preċiżjoni, l-attwalità u l-puntwalità, l-aċċessibbiltà u ċ-ċarezza, il-komparabbiltà u l-koerenza skont l-Artikolu 4(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 452/2008.

L-Istati Membri għandhom jibagħtu rapport standard dwar il-kwalità kif definit fl-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament. Għandhom jagħmlu dan billi jużaw il-formati ta' trażmissjoni li tipprovdi l-Kummissjoni (Eurostat). Kopja tal-kwestjonarju nazzjonali għandha tkun mehmuża mar-rapport.

Il-kriterji ta' kwalità standard għandhom ikunu applikati kif ġej.

1.   RILEVANZA

Implimentazzjoni tal-istħarriġ u sa liema grad l-istatistika tissodisfa l-ħtiġijiet tal-utenti kurrenti u potenzjali,

Deskrizzjoni u klassifikazzjoni tal-utenti,

Ħtiġijiet individwali ta' kull grupp ta' utenti,

Jekk dawn il-ħtiġijiet kinux issodisfatti u sa liema grad.

2.   PREĊIŻJONI

2.1.   Żbalji fit-teħid ta' kampjuni

Deskrizzjoni tal-forma tal-kampjun ippjanat u l-kampjun proprja.

Deskrizzjoni tal-kalkolu tal-fatturi ta' differenzazzjoni finali inklużi l-mudell tan-nuqqas ta' tweġiba u l-fatturi varjabbli awżiljari użati.

Il-koeffiċjenti tal-varjazzjoni tal-estimi skont l-istrata tal-kampjun għall-indikaturi ta' interess elenkati fil-punt 3 tal-Anness II.

Softwer biex issir stima tad-differenza,

Deskrizzjoni tal-varjabbli awżiljarji jew l-informazzjoni użati.

Fir-rigward tan-nuqqas ta' tweġiba, id-deskrizzjoni tax-xaqliba fil-kampjun u r-riżultati.

2.2.   Żbalji fin-nuqqas ta' teħid ta' kampjuni

2.2.1.   Żbalji fil-kopertura

Deskrizzjoni tar-reġistru użat għat-teħid tal-kampjun u l-kwalità ġenerali tiegħu.

Informazzjoni inkluża fir-reġistru u kemm spiss tkun aġġornata,

Żbalji dovuti għad-diskrepanzi bejn il-qafas tat-teħid tal-kampjun u l-popolazzjoni u t-taqsimiet tagħha li jkunu fil-mira (kopertura żejda, kopertura nieqsa, klassifikazzjonijiet ħżiena),

Metodi użati biex tinkiseb din l-informazzjoni,

Noti dwar l-ipproċessar tal-klassifikazzjonijiet ħżiena.

2.2.2.   Żbalji fil-kejl

Valutazzjoni tal-iżbalji li seħħew fl-istadju tal-ġbir tad-dejta minħabba, pereżempju:

Il-format tal-kwestjonarju (ir-riżultati tat-testijiet ta' qabel jew il-metodi tal-laboratorju; l-istrateġiji tal-mistoqsijiet).

Unità tar-rapportaġġ/min iwieġeb (reazzjonijiet ta' dawk li wieġbu).

Għodod ta' ġbir ta' dejta ta' min iwieġeb u l-użu ta'dokumenti amministrattivi (korrispondenza bejn il-kunċetti amministrattivi u ta' stħarriġ, eż. il-perjodu ta' referenza, id-disponibilità tad-dejta individwali),

Mod ta' ġbir ta' dejta.

2.2.3.   Żbalji ta' ipproċessar

Deskrizzjoni tal-proċess ta' editjar tad-dejta:

Sistema ta' pproċessar u l-għodda użata,

Żbalji minħabba kodifikar, editjar, differenzjazzjoni, u tabulazzjoni eċċ.

Kontrolli tal-kwalità fil-livell makro/mikro.

Tqassim tal-korrezzjonijiet u ta' editjar li falla f'valuri nieqsa, żbalji u anomaliji.

2.2.4.   Żbalji ta' nuqqas ta' tweġiba

Deskrizzjoni tal-miżuri meħuda biex tikkuntattja l-kontributuri għal darb' oħra:

Rati ta' tweġiba dwar l-unitajiet u l-partiti,

Valutazzjoni tan-nuqqas ta' tweġiba totali jew parzjali,

Rapport sħiħ dwar il-proċeduri tal-attribuzzjoni inklużi l-metodi użati għall-attribuzzjoni u/jew ippeżar mill-ġdid.

Noti ta' metodoloġija u riżultati tal-analiżi tan-nuqqas ta' tweġiba jew metodi oħra biex ikunu vvalutati l-effetti tan-nuqqas ta' tweġiba.

3.   ŻMIEN OPPORTUN U PUNTWALITÀ

Tabella tad-dati li juru meta bdiet u ntemmet kull waħda mill-fażijiet li ġejjin tal-proġett bħall-ġbir tad-dejta; it-tfakkiriet u s-segwitu, il-kontroll tad-dejta u l-editjar, iktar validazzjoni u imputazzjoni, l-istħarriġ tan-nuqqas ta' tweġibiet (skont il-każ), stimi, it-trażmissjoni tad-dejta lill-Eurostat u t-tqassim tar-riżultati nazzjonali.

4.   AĊĊESSIBILITÀ U ĊAREZZA

Kundizzjonijiet tal-aċċess għad-dejta.

Pjan għat-tixrid tar-riżultati.

Kopja tad-dokumenti kollha metodoloġiċi li għandhom x'jaqsmu ma' l-istatistika provvduta.

5.   KOMPARABILITÀ

Skont il-każ u jekk rilevanti l-pajjiżi għandhom jikkummentaw fuq:

Devjazzjonijiet mill-kwestjonarju u d-definizzjonijiet Ewropej.

Jekk l-istħarriġ kienx marbut ma' stħarriġ nazzjonali ieħor.

Sa liema punt l-istħarriġ twettaq permezz tad-dejta eżistenti fir-reġistri.

Deskrizzjoni ta' kif ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament ġew sodisfatti sabiex il-komparabbiltà tad-dejta tkun tista' tiġi vvalutata.

6.   KOERENZA

Paragun mal-istatistika għall-istess fenomenu jew punt minn stħarriġiet jew fonti oħrajn,

Deskrizzjoni ta' kif ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament ġew sodisfatti sabiex il-komparabbiltà ġeografika tad-dejta tkun tista' tiġi vvalutata.

7.   SPEJJEŻ U PIŻ

Analiżi tal-piż u l-benefiċċju fil-livell nazzjonali permezz, pereżempju, bil-kunsiderazzjoni ta':

Iż-żmien medju biex jitwieġeb il-kwestjonarju,

Il-mistoqsijiet u l-moduli problematiċi mill-istħarriġ.

Problemi bil-klassifikazzjoni u d-definizzjoni tal-attivitajiet tat-tagħlim, problemi ma' klassifikazzjonijiet oħrajn.

Liema varjabbli kienu l-aktar/l-inqas utli fil-ġbir tad-dejta dwar il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja.

Livell ta' sodisfazzjon, stmat jew attwali, tal-utenti tad-dejta nazzjonali.

Piż ta' min wieġeb.

Sforzi magħmula biex jitnaqqas il-piż.


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/44


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1176/2014

tat-30 ta' Ottubru 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-rebekkini u r-raj fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona VIId minn bastimenti bil-bandiera tar-Renju Unit

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (2) jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Skont l-informazzjoni li rċeviet il-Kummissjoni, il-qabdiet mill-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti bil-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2014.

(3)

Għalhekk l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk jeħtieġ jiġu pprojbiti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2014 għandha titqies eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti bil-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jiġi ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi trażbordat, trasportat, jew jinħatt l-art ħut minn dak l-istokk li jaqbdu dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċertu stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċertu ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESS

Nru

63/TQ43

Stat membru

Ir-Renju Unit

Stokk

SRX/07D.

Speċi

Rebekkini u raj (Rajiformes)

Żona

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona VIId

Data tal-għeluq

3.10.2014


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/46


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1177/2014

tat-30 ta' Ottubru 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għal-lingwata komuni fiż-żona VIIa minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Irlanda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2014.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2014 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESS

Nru

62/TQ43

Stat Membru

L-Irlanda

Stokk

SOL/07 A.

Speċi

Lingwata komuni (Solea solea)

Żona

VIIa

Data tal-għeluq

2.10.2014


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/48


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1178/2014

tat-30 ta' Ottubru 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-pollakkju iswed fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-politika komuni tas-sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (2) jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2014.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istati Membri msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2014 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESS

Nru

59/TQ43

Stat Membru

L-Isvezja

Stokk

POK/04-N.

Speċi

Pollakkju iswed (Pollachius virens)

Żona

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

Data tal-għeluq

6.10.2014


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/50


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1179/2014

tat-30 ta' Ottubru 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-bakkaljaw fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (2) jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2014.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istati Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2014 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESS

Nru

60/TQ43

Stat Membru

L-Isvezja

Stokk

COD/04-N.

Speċi

Bakkaljaw (Gadus Morhua)

Żona

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N

Data tal-għeluq

6.10.2014


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/52


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1180/2014

tat-30 ta' Ottubru 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-bakkaljaw fiż-żona VIIa minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Irlanda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2014.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istati Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2014 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESS

Nru

61/TQ43

Stat Membru

L-Irlanda

Stokk

COD/07 A.

Speċi

Bakkaljaw (Gadus morhua)

Żona

VIIa

Data tal-għeluq

2.10.2014


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/54


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1181/2014

tat-30 ta' Ottubru 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-rebekkini u r-raj fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni VIa, VIb, VIIa-c u VIIe-k minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Belġju

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2014.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2014 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESS

Nru

64/TQ43

Stat membru

Il-Belġju

Stokk

SRX/67AKXD

Speċi

Rebekkini u raj (Rajiformes)

Żona

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni VIa, VIb, VIIa-c u VIIe-k

Data tal-għeluq

11.10.2014


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/56


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1182/2014

tat-30 ta' Ottubru 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-rebekkini u r-raj fl-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żoni VIa, VIb, VIIa-c u VIIe-k minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Pajjiżi l-Baxxi

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (2) jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera jew irreġistrati fl-Istat Membru msemmi hemmhekk, eżawrew il-kwota allokata għall-2014.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd għall-2014 allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi fl-istess Anness, għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata fl-istess l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, li jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għall-bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESS

Nru

67/TQ43

Stat Membru

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Stokk

SRX/67AKXD

Speċi

Rebekkini u raj (Rajiformes)

Żona

L-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żoni VIa, VIb, VIIa-c u VIIe-k

Data tal-għeluq

16.10.2014


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/58


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1183/2014

tat-30 ta' Ottubru 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd għal-lingwata komuni fiż-żona VIIa minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Belġju

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-politika komuni tas-sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet li saru mill-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2014.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2014 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, jiġi ttrasportat, jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESSI

Nru

68/TQ43

Stat membru

Il-Belġju

Stokk

SOL/07 A.

Speċi

Lingwata komuni (Solea solea)

Żona

VIIa

Data tal-għeluq

21.10.2014


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/60


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1184/2014

tat-30 ta' Ottubru 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-pollakkju iswed fiż-żoni IIIa u IV; fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IIIb, IIIc, u fis-Sottodiviżjonijiet 22-32 minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Mill-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, jirriżulta li l-qabdiet tal-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament li saru minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2014.

(3)

Għalhekk jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2014 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art ħut minn dak l-istokk li jaqbdu dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESSI

Nru

65/TQ43

Stat membru

L-Isvezja

Stokk

POK/2A34.

Speċi

Pollakkju iswed (Pollachius virens)

Żona

Iż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Sottodiviżjonijiet 22-32

Data tal-għeluq

20.10.2014


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/62


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1185/2014

tat-3 ta' Novembru 2014

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

AL

55,3

MA

90,6

MK

57,9

ZZ

67,9

0707 00 05

AL

71,2

JO

193,6

TR

126,5

ZZ

130,4

0709 93 10

MA

43,5

TR

137,0

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

72,8

TR

86,7

UY

29,5

ZZ

63,0

0806 10 10

BR

292,5

LB

283,5

MD

36,9

PE

351,3

TR

146,2

US

400,6

ZZ

251,8

0808 10 80

BA

34,8

BR

51,7

CA

88,6

CL

86,8

NZ

145,5

US

231,6

ZA

139,5

ZZ

111,2

0808 30 90

CN

75,3

TR

99,6

ZZ

87,5


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/64


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1186/2014

tat-3 ta' Novembru 2014

li jistabbilixxi d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-4 ta' Novembru 2014

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 183 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 1(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 642/2010 (2) jipprevedi li, għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tan-NM 1001 11 00, 1001 19 00, dak li kien il-kodiċi ex 1001 91 20 [il-qamħ komuni għaż-żrigħ], dak li kien il-kodiċi ex 1001 99 00 [il-qamħ komuni ta' kwalità għolja minbarra dak għaż-żrigħ], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 u 1007 90 00, id-dazju tal-importazzjoni huwa daqs il-prezz tal-intervent li jgħodd għal dawn il-prodotti fil-waqt tal-importazzjoni tagħhom, biż-żieda ta' 55 % u bit-tnaqqis tal-prezz tal-importazzjoni tas-CIF applikabbli għall-kunsinna kkonċernata. Madankollu, dan id-dazju ma jistax jaqbeż ir-rata tad-dazju tat-Tariffa Doganali Komuni.

(2)

L-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010 jipprevedi li, għall-finijiet tal-kalkolu tad-dazju tal-importazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 ta' dak l-Artikolu, kull tant żmien għandhom jiġu stabbiliti prezzijiet rappreżentattivi tal-importazzjoni tas-CIF għall-prodotti kkonċernati.

(3)

Skont l-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010, il-prezz tal-importazzjoni li għandu jintuża għall-kalkolu tad-dazju tal-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1) ta' dak ir-Regolament huwa l-prezz rappreżentattiv tal-importazzjoni tas-CIF tal-ġurnata stabbilit skont il-metodu previst fl-Artikolu 5 ta' dak ir-Regolament.

(4)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti d-dazji tal-importazzjoni għall-perjodu li jibda fl-4 ta' Novembru 2014, li jkunu applikabbli sa ma jidħlu fis-seħħ dazji tal-importazzjoni ġodda.

(5)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010, jeħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Mill-4 ta' Novembru 2014, id-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali msemmija fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010 għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament abbażi tal-fatturi msemmija fl-Anness II.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Novembru 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Id-Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 642/2010 tal-20 ta' Lulju 2010 dwar regoli ta' applikazzjoni għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 dwar id-dazju ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali (ĠU L 187, 21.7.2010, p. 5).


ANNESS I

Id-dazji tal-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010 li japplikaw mill-4 ta' Novembru 2014

Il-Kodiċi tan-NM

Deskrizzjoni tal-prodotti

Dazju tal-importazzjoni (1)

(EUR/t)

1001 11 00

QAMĦ durum għaż-żrigħ

0,00

1001 19 00

QAMĦ durum ta' kwalità għolja minbarra dak għaż-żrigħ

0,00

ta' kwalità medja minbarra dak għaż-żrigħ

0,00

ta' kwalità baxxa minbarra dak għaż-żrigħ

0,00

ex 1001 91 20

QAMĦ komuni għaż-żrigħ

0,00

ex 1001 99 00

QAMĦ komuni ta' kwalità għolja minbarra dak għaż-żrigħ

0,00

1002 10 00

SEGALA għaż-żrigħ

4,49

1002 90 00

SEGALA minbarra dik għaż-żrigħ

4,49

1005 10 90

QAMĦIRRUM għaż-żrigħ minbarra l-qamħirrum ibridu

4,49

1005 90 00

QAMĦIRRUM minbarra dak għaż-żrigħ (2)

4,49

1007 10 90

SORGU tal-qamħ minbarra dak ibridu għaż-żrigħ

4,49

1007 90 00

SORGU tal-qamħ minbarra dak għaż-żrigħ

4,49


(1)  Bl-applikazzjoni tal-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010, l-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fid-dazji ta':

EUR 3 għal kull tunnellata, jekk il-port tal-ħatt ikun jinsab fil-Baħar Mediterran (lil hinn mill-Istrett ta' Ġibiltà) jew fil-Baħar l-Iswed u jekk il-merkanzija tasal fl-Unjoni mill-Oċean Atlantiku jew permezz tal-Kanal ta' Suez,

EUR 2 għal kull tunnellata, jekk il-port tal-ħatt ikun jinsab fid-Danimarka, fl-Estonja, fl-Irlanda, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja, fil-Finlandja, fl-Iżvezja, fir-Renju Unit jew mal-kosta tal-Atlantiku tal-Peniżola Iberika u jekk il-merkanzija tasal fl-Unjoni mill-Oċean Atlantiku.

(2)  L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 għal kull tunnellata jekk jitħarsu l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 642/2010.


ANNESS II

Fatturi ghall-kalkolu tad-dazji stabbiliti fl-anness I

1.

Il-prezzijiet medji għall-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010:

(EUR/t)

 

Qamħ komuni (1)

Qamħirrum

Il-Borża

ta' Minneapolis

ta' Chicago

Kwotazzjoni

179,86

112,48

Primjum fuq il-Golf

25,89

Primjum fuq l-Għadajjar il-Kbar

68,56

2.

Il-prezzijiet medji għall-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010:

Spejjeż għat-trasport: Il-Golf tal-Messiku–Rotterdam

13,71 EUR/t

Spejjeż għat-trasport: L-Għadajjar il-Kbar–Rotterdam

48,85 EUR/t


(1)  Primjum pożittiv ta' 14-il euro għal kull tunnellata inkorporata (l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010).


DEĊIŻJONIJIET

4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/67


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-30 ta' Ottubru 2014

li tagħti derogi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 452/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-istatistika dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja fir-rigward tal-Belġju, l-Irlanda, Franza, Malta, u l-Finlandja

(notifikata bid-dokument C(2014) 7865)

(It-testi bl-Olandiz, bl-Ingliż, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Malti u bl-Isvediż biss huma awtentiċi)

(2014/773/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 452/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 dwar il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-istatistika dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja (1), u partikolarment l-Artikolu 6(3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat it-talbiet mir-Renju tal-Belġju, l-Irlanda, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika ta' Malta u r-Repubblika tal-Finlandja,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 452/2008 jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika Ewropea dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja. Dan japplika għall-produzzjoni ta' statistika dwar il-parteċipazzjoni ta' adulti fit-tagħlim tul il-ħajja.

(2)

L-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 452/2008 jipprevedi li, jekk meħtieġ, jistgħu jiġu adottati derogi limitati għall-Istati Membri, sakemm ikunu msejsa fuq raġunijiet oġġettivi.

(3)

Ir-Renju tal-Belġju, l-Irlanda, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika ta' Malta u r-Repubblika tal-Finlandja ressqu talbiet għal derogi minħabba l-ħtieġa għal adattamenti importanti fis-sistemi statistiċi nazzjonali tagħhom sabiex jikkonformaw b'mod sħiħ mar-Regolament (KE) Nru 452/2008.

(4)

Għalhekk dawn id-derogi għandhom jingħataw lill dawk l-Istati Membri.

(5)

Il-miżuri stabbiliti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Statistika Ewropea,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Irlanda, il-ġbir tad-dejta għall-ewwel stħarriġ dwar il-parteċipazzjoni jew le tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja (minn hawn 'il quddiem “it-Tieni Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti”) għandu jsir bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru 2017. Il-perjodu ta' referenza li għalih se tinġabar id-dejta dwar il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja għandu jkun it-12-il xahar qabel l-intervista.

Fi Franza u fil-Finlandja, il-ġbir tad-dejta għat-Tieni Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti għandu jsir bejn l-1 ta' Jannar u t-30 ta' Ġunju 2017. Il-perjodu ta' referenza li għalih se tinġabar id-dejta dwar il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja għandu jkun it-12-il xahar qabel l-intervista.

Il-Belġju u Malta għandhom jittrażmettu fajls tal-mikrodejta nodfa fir-rigward tat-Tieni Stħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien disa' xhur wara tmiem il-perjodu nazzjonali tal-ġbir tad-dejta.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Belġju, lill-Irlanda, lir-Repubblika Franċiża, lir-Repubblika ta' Malta u lir-Repubblika tal-Finlandja.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2014.

Għall-Kummissjoni

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 145, 4.6.2008, p. 227.


Rettifika

4.11.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 316/69


Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/392/KE tat-23 ta' Marzu 1998 li tirrigwarda l-konklużjoni mill-Komunità Ewropea tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta' Diċembru 1982 dwar il-Liġi tal-Baħar u l-Ftehim tat-28 ta' Lulju 1994 li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni tal-Parti XI tiegħu

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej L 179 tat-23 ta' Ġunju 1998 )

(Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 4, Volum 3)

It-titolu tad-Deċiżjoni fil-paġna tal-Werrej u fil-paġna 260:

minflok:

“Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Marzu 1998 li tirrigwarda l-konklużjoni mill-Komunità Ewropea tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta' Diċembru 1982 dwar il-Liġi tal-Baħar u l-Ftehim tat-28 ta' Lulju 1994 li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni tal-Parti XI tiegħu (98/392/KE)”

aqra:

“Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Marzu 1998 li tirrigwarda l-konklużjoni mill-Komunità Ewropea tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta' Diċembru 1982 dwar il-Liġi tal-Baħar u l-Ftehim tat-28 ta' Lulju 1994 li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni tal-Parti XI tagħha (98/392/KE)”

F'paġna 260, l-ewwel premessa:

minflok:

“Billi l-Komunità Ewropea hija firmatarja tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar (minn issa 'l quddiem imsejħa ‘l-Konvenzjoni’) u tal-Ftehim li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni tal-Parti XI tiegħu (minn issa 'l quddiem imsejjaħ ‘il-Ftehim’);”

aqra:

“Billi l-Komunità Ewropea hija firmatarja tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar (minn issa 'l quddiem imsejħa ‘l-Konvenzjoni’) u tal-Ftehim li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni tal-Parti XI tagħha (minn issa 'l quddiem imsejjaħ ‘il-Ftehim’);”