ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 255

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
28 ta' Awwissu 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 906/2014 tal-11 ta' Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-infiq b’intervent pubbliku

1

 

*

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro

18

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 tas-6 ta’ Awwissu 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni ta’ kontijiet, ir-regoli dwar kontrolli, garanziji u trasparenza

59

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

28.8.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 255/1


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 906/2014

tal-11 ta' Marzu 2014

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-infiq b’intervent pubbliku

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 (1) u (KE) Nru 485/2008, u b’mod partikolari l-Artikolu 20(2) u (3) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont il-punt (a) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, miżuri ta’ intervent li jirregolaw swieq agrikoli, għandhom jiġu ffinanzjati mill-Unjoni skont it-termini tal-leġiżlazzjoni agrikola settorjali. Fir-rigward tal-miżuri ta’ intervent pubbliku, l-ammont li jrid jiġi ffinanzjat mill-Unjoni jiġi stabbilit mill-kontijiet annwali ppreparati mill-aġenziji tal-pagamenti.

(2)

L-infiq b’intervent pubbliku jista’ jvarja b’mod sostanzjali. Għaldaqstant huwa neċessarju li jiġi speċifikat għal kull kategorija ta’ operat, liema nfiq huwa eliġibbli għall-finanzjament mill-Unjoni u, b’mod partikolari, taħt liema termini jista’ jiġi kopert dak l-infiq. Għal dan l-għan, għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà u l-metodi għall-kalkolu tal-infiq eliġibbli. Barra minn hekk, għandu jiġi speċifikat meta nfiq bħal dan għandu jiddaħħal abbażi tal-elementi rreġistrati attwalment mill-aġenziji tal-pagamenti jew abbażi tal-ammonti standard stabbiliti mill-Kummissjoni.

(3)

Sabiex l-Istati Membri li jinsabu barra miż-żona tal-euro jkunu jistgħu jikkonsolidaw in-nefqa u l-ispejjeż tagħhom fil-munita nazzjonali tagħhom u fl-euro b’mod armonizzat, għandhom jiġu speċifikati t-termini li skonthom jiġu rreġistrati l-operazzjonijiet tal-ħżin pubbliku fil-kontijiet tagħhom flimkien mar-rata tal-kambju applikabbli.

(4)

Il-valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ ħżin pubbliku tiddependi wkoll fuq it-tip ta’ operazzjonijiet u fuq il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali applikabbli. Għaldaqstant għandha tiġi stabbilita regola ġenerali li tistipula li l-valur tal-kwantitajiet mixtrija u mibjugħa għandu jkun ugwali għas-somma tal-ħlas u tal-irċevuti li jsiru jew li għandhom isiru għal operazzjonijiet fiżiċi, flimkien ma’ regoli speċifiċi u każijiet speċjali li jridu jiġu kkunsidrati.

(5)

Il-miżuri f’dan ir-Regolament jieħdu post id-dispożizzjonijiet rilevanti stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 884/2006 (2), li tħassar mir-Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jiddetermina l-kundizzjonijiet u r-regoli applikabbli għall-finanzjament mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) tan-nefqa fuq miżuri ta’ intervent relatati mal-ħżin pubbliku.

Artikolu 2

Miżuri ta’ intervent taħt forma ta’ ħżin pubbliku

Il-miżuri ta’ intervent taħt forma ta’ ħżin pubbliku jistgħu jikkonsistu minn xiri, ħżin, trasport u trasferimenti ta’ stokkijiet, u l-bejgħ u d-disponiment permezz ta’ mezzi oħra ta’ prodotti agrikoli skont it-termini stabbiliti permezz tal-leġiżlazzjoni agrikola settorjali applikabbli u permezz ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Finanzjament tal-infiq ta’ intervent li jirriżulta fil-kuntest tal-operazzjonijiet ta’ ħżin pubbliku

1.   Fil-kuntest tal-operazzjonijiet ta’ ħżin pubbliku li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 2, il-FAEG għandu jiffinanzja l-infiq li ġej taħt l-intestatura ta’ intervent, sakemm l-infiq korrispondenti ma jkunx ġie stabbilit skont il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali applikabbli:

(a)

l-ispejjeż ta’ finanzjament għall-fondi miġbura mill-Istati Membri għax-xiri ta’ prodotti, skont il-metodi ta’ kalkolu stabbiliti fl-Anness I;

(b)

in-nefqa fuq operazzjonijiet fiżiċi relatati ma’ xiri sfurzat, bejgħ jew forom oħra ta’ trasferiment ta’ prodotti (dħul, ħżin u tneħħija ta’ prodotti taħt skemi ta’ ħżin pubbliku), kif hemm referenza fl-Anness II, abbażi ta’ ammonti standard uniformi għall-Unjoni, ikkalkolata skont il-metodi stabbiliti fl-Anness III;

(c)

in-nefqa fuq operazzjonijiet fiżiċi mhux neċessarjament marbuta max-xiri sfurzat, il-bejgħ jew forom oħra ta’ trasferiment ta’ prodotti, abbażi ta’ ammonti standard jew ammonti mhux standard skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissjoni skont il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali relatata mal-prodotti kkonċernati u l-Anness IV;

(d)

in-nefqa li tirriżulta mit-trasport ġewwa jew barra t-territorju tal-Istat Membru jew mill-esportazzjoni, abbażi tal-ammonti standard jew l-ammonti mhux standard, li għandha tiġi approvata skont il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 229(2) tar-Regolament (KE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4);

(e)

id-deprezzament ta’ prodotti maħżuna, skont il-metodi tal-kalkolu stabbiliti fl-Anness V;

(f)

id-differenzi (dħul u telf) bejn il-valur tal-kontabbiltà u l-prezz tad-disponiment tal-prodotti, jew id-differenzi li jirriżultaw minn fatturi oħra.

2.   Fil-każ ta’ Stati Membri li jinsabu barra miż-żona tal-euro, mingħajr ħsara għar-regoli speċifiċi u l-avvenimenti operattivi stipulati fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament jew fil-leġiżlazzjoni agrikola, l-infiq kif imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, ikkalkolat fuq abbażi tal-ammonti stabbiliti f’euro u l-infiq jew id-dħul fil-munita nazzjonali skont dan ir-Regolament għandhom jiġu kkonvertiti, skont il-każ, fil-munita nazzjonali jew f’euro abbażi tal-aħħar rata tal-kambju stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew qabel is-sena fiskali li matulha, l-operazzjonijiet ikunu ġew irreġistrati fil-kontijiet tal-aġenzija tal-pagamenti.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, sena fiskali tfisser il-perjodu msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 3(3) tar-Regolament ta’ delega (UE) Nru 907/2014.

Artikolu 4

Valutazzjoni tal-operazzjonijiet tal-ħżin pubbliku

1.   Il-valur tal-kwantitajiet mixtrija u mibjugħa għandu jkun ugwali għas-somma tal-ħlas jew tal-irċevuti li jkunu saru jew li għandhom isiru għal operazzjonijiet fiżiċi, minbarra fil-każ tad-dispożizzjonijiet speċifiċi li hemm referenza għalihom f’dan l-Artikolu u soġġetti għal:

(a)

l-Anness VI, għal kwantitajiet neqsin;

(b)

l-Anness VII, għall-prodotti deterjorati jew meqruda;

(c)

l-Anness VIII, għal prodotti li ddaħħlu għall-ħżin iżda li l-akkwiżizzjoni tagħhom ġiet irrifjutata.

2.   Il-valur tal-kwantitajiet mixtrija għandu jkun stabbilit għall-kwantitajiet tal-prodotti li jiddaħħlu fil-ħżin, abbażi tal-prezz ta’ intervent pubbliku, b’kunsiderazzjoni taż-żidiet, il-primjums, it-tnaqqis, il-perċentwali u l-koeffiċjenti applikabbli għall-prezz ta’ intervent pubbliku fiż-żmien tax-xiri skont il-kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni agrikola settorjali.

Madankollu, fil-każijiet u fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Anness VI u l-punti 2(a) u (c) tal-Anness VII, iż-żidiet, il-primjums, it-tnaqqis, il-perċentwali u l-koeffiċjenti ma għandhomx jiġu kkunsidrati.

Il-valur tal-prodotti li ddeterjoraw jew ġew meqruda, jew minħabba diżastri naturali jew minħabba perjodu ta’ ħżin twil wisq kif imsemmi fil-punt 2 tal-Anness VII ta’ dan ir-Regolament, għandu jiġi stabbilit minn att ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni. Dak l-att għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ eżami li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 229(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

3.   Mingħajr ħsara għall-Anness V, il-valur tal-prodotti li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni u jiġu ffinanzjati fi ħdan il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn għandu jkun il-prezz ta’ intervent pubbliku applikabbli fl-1 ta’ Ottubru ta’ kull sena. Għall-Istati Membri li mhumiex parti miż-żona tal-euro, il-valur tal-kontijiet tal-prodotti ta’ intervent għandu jiġi kkonvertit fil-munita nazzjonali bir-rata tal-kambju applikabbli fl-1 ta’ Ottubru ta’ dik is-sena.

Meta jiġu ttrasferiti l-prodotti ta’ intervent minn Stat Membru lejn ieħor, l-Istat Membru fornitur għandu jirreġistra l-prodott ikkunsinjat bħala entrata żero fil-kontijiet u l-Istat Membru ta’ destinazzjoni għandu jirreġistrah bħala introjtu fix-xahar meta jsir id-dispaċċ, billi juża l-prezz ikkalkolat skont l-ewwel subparagrafu.

4.   L-ispejjeż imħallsa jew iċċarġjati meta l-prodotti jinxtraw għall-operazzjonijiet fiżiċi li hemm referenza għalihom fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1), skont ir-regoli tal-Unjoni, għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet bħala nfiq jew dħul relatat mal-ispejjeż tekniċi, separatament mill-prezz tax-xiri sfurzat.

5.   Fil-kontijiet finanzjarji li hemm referenza għalihom fil-punt (a) tal-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 907/2014, il-kwantitajiet fil-ħżin fl-aħħar tas-sena fiskali u li għandhom jiġu ttrasferiti għas-sena fiskali ta’ wara għandhom jiġu vvalutati skont il-valur medju fil-kotba tagħhom (il-valur riportat), kif stabbilit mill-kont ta’ kull xahar tal-aħħar xahar tas-sena fiskali.

6.   Il-kwantitajiet li jidħlu fil-ħżin li jinstabu li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet għall-ħżin għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet fiż-żmien tat-tneħħija mill-ħżin bħala bejgħ għall-prezz li nxtraw bih.

Madankollu, jekk fiż-żmien tat-tneħħija reali mill-ħżin jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-punt (b) tal-Anness VI, il-Kummissjoni għandha tiġi kkonsultata qabel it-tneħħija tal-oġġetti.

7.   Meta kont juri bilanċ pożittiv, dan għandu jitnaqqas mill-infiq għas-sena tal-kontabbiltà kurrenti.

8.   Meta jkun hemm bidla fl-ammonti standard, fil-ħin permess għall-ħlas, fir-rati tal-imgħax jew f’elementi oħra ta’ kalkolu wara l-ewwel jum ta’ xahar, l-elementi l-ġodda għandhom japplikaw għall-operazzjonijiet fiżiċi b’effett mix-xahar ta’ wara.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 884/2006 tal-21 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 rigward il-finanzjament mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) tal-miżuri ta’ intervent taħt forma ta’ operazzjonijiet ta’ ħżin pubbliku u l-kontabbiltà tal-operazzjonijiet ta’ ħżin pubbliku mill-aġenziji tal-ħlas tal-Istati Membri (ĠU L 171, 23.6.2006, p. 35).

(3)  Ir-Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014, li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġenziji ta’ pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, is-sigurtajiet u l-użu tal-euro (Ara l-paġna 18 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).


ANNESS I

KALKOLU TAR-RATI TA’ RIMBORŻ TAL-ISPEJJEŻ GĦALL-FINANZJAMENT

(Artikolu 3(1)(a))

I.   RATI TA’ IMGĦAX APPLIKABBLI

1.

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-ispejjeż ta’ finanzjament imġarrba mill-FAEG għall-fondi mobilizzati mill-Istat Membru għax-xiri ta’ prodotti, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi rata tal-imgħax uniformi għall-Unjoni kollha fil-bidu ta’ kull sena fiskali, skont l-Artikolu 20(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Ir-rata tal-imgħax uniformi tkun tikkorrispondi mal-medja tar-rati tal-Euribor fuq perjodu ta’ tliet (3) xhur u ta’ 12-il xahar, irreġistrati matul perjodu ta’ referenza ta’ sitt (6) xhur li għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni, b’ippeżar ta’ terz u żewġ terzi rispettivament.

2.

Biex jiġu stabbiliti r-rati ta’ imgħax applikabbli għal sena fiskali partikolari, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, meta titlob dan, dwar ir-rata tal-imgħax medja li jkunu ħallsu fil-verità matul il-perjodu ta’ referenza li hemm referenza għalih fil-punt 1 sa mhux aktar tard mid-data ta’ skadenza li hemm referenza għaliha f’dik it-talba. In-notifika għandha ssir permezz tal-formola li titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri mill-Kummissjoni.

Jekk Stat Membru ma jibgħat l-ebda notifika, fil-forma u sad-data tal-iskadenza li hemm referenza għaliha fl-ewwel subparagrafu, ir-rata tal-imgħax imġarrba minn dak l-Istat Membru għandha titqies bħala 0 %.

Jekk Stat Membru jiddikjara li ma ġarrab l-ebda spiża tal-imgħax minħabba li ma kellux prodotti agrikoli fil-ħżin pubbliku matul il-perjodu ta’ referenza, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi dik ir-rata abbażi tal-medja tar-rati tal-imgħax ta’ referenza matul il-perjodu ta’ referenza li hemm referenza għalih fl-ewwel paragrafu ta’ dan il-punt b’żieda ta’ punt perċentwali wieħed. Dawn ir-rati ta’ imgħax ta’ referenza għandhom ikunu:

(a)

Għal Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, ir-rata offruta ta’ self interbankarju f’Euro għal tliet xhur (EURIBOR);

(b)

Għal Stati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro, ir-rata offruta ta’ self interbankarju f’Euro għal tliet xhur applikabbli f’kull Stat Membru (IBOR)

Jekk ir-rati tal-imgħax ta’ referenza jew ir-rati Euribor li hemm referenza għalihom fil-punt (a) ma jkunux kollha disponibbli għall-perjodu kollu ta’ referenza, għandhom jintużaw ir-rati disponibbli għal dak il-perjodu.

3.

Għal kull Stat Membru kkonċernat, ir-rata tal-imgħax stabbilita abbażi tad-dispożizzjoni fil-punt (b) għandha titqabbel mar-rata tal-imgħax uniformi stabbilita abbażi tad-dispożizzjonijiet fil-punt (a). L-imgħax applikabbli għal kull Stat Membru għandu jkun l-aktar wieħed baxx minn dawn iż-żewġ rati tal-imgħax.

Ir-rati tal-imgħax iffissati fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni adottat abbażi tal-Artikolu 20(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għal kull sena fiskali għandhom jiġu aġġustati sa punt deċimali wieħed (1).

II.   KALKOLU TAL-ISPEJJEŻ TA’ FINANZJAMENT

1.

Il-kalkolu tal-ispejjeż ta’ finanzjament għandu jiġi subdiviż skont il-perjodi ta’ validità tar-rati tal-imgħax stabbiliti mill-Kummissjoni skont il-Parti I.

2.

L-ispejjeż ta’ finanzjament li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 3(1)(a) għandhom jiġu kkalkolati billi tiġi applikata r-rata tal-imgħax tal-Istat Membru għall-valur medju għal kull tunnellata tal-prodott mixtri, u mbagħad jiġi mmultiplikat il-prodott b’hekk miksub bil-ħażna medja għas-sena fiskali.

Il-valur medju għal kull tunnellata ta’ prodott għandu jiġi kkalkolat billi jiġi diviż it-total tal-valuri tal-prodotti fil-ħażna fl-ewwel jum tas-sena fiskali u tax-xiri tal-prodotti mixtrija matul dik is-sena bit-total tal-kwantitajiet ta’ prodotti fil-ħażna fl-ewwel jum tas-sena fiskali u tax-xiri ta’ prodotti matul is-sena fiskali.

Il-ħażna medja għas-sena fiskali għandha tiġi kkalkolata billi jiġi diviż it-total tal-ħażna fil-bidu ta’ kull xahar u l-ħażna fit-tmiem ta’ kull xahar b’numru li jkun darbtejn in-numru ta’ xhur fis-sena fiskali.

3.

Fejn ikun stabbilit koeffiċjent ta’ deprezzament għal prodott skont il-punt 1 tal-Anness V, il-valur tal-prodotti mixtrija matul is-sena fiskali għandu jiġi kkalkolat billi mill-prezz tax-xiri sfurzat jitnaqqas l-ammont ta’ deprezzament miksub billi jiġi applikat dan il-koeffiċjent.

4.

Fil-każ ta’ prodotti li għalihom ġie stabbilit it-tieni deprezzament skont it-tieni subparagrafu tal-punt 3 tal-Anness V, il-kalkolu tal-ħażniet medji għandu jsir qabel id-data attwali ta’ kull deprezzament li jitqies għall-finijiet tal-valur medju.

5.

Fejn ir-regoli li jirregolaw l-organizzazzjonijiet tas-suq komuni jistipulaw li ma jistax jitwettaq pagament minn aġenzija tal-pagamenti għax-xiri sfurzat ta’ prodott sakemm ma jkunx għadda mill-inqas xahar mid-data tax-xiri, il-ħażna medja kkalkulata għandha titnaqqas bi kwantità li tirriżulta mill-kalkolu li ġej:

Formula

fejn

Q

=

il-kwantitajiet mixtrija matul is-sena fiskali,

N

=

in-numru ta’ xhur ta’ perjodu minimu qabel il-pagament.

Għall-finijiet ta’ dan il-kalkolu, il-perjodu minimu mogħti fir-regoli għandu jitqies bħala l-perjodu għall-pagament. Xahar għandu jitqies li jikkonsisti minn 30 jum. Kull parti ta’ xahar itwal minn 15-il jum għandha tkun ikkunsidrata bħala xahar sħiħ; kull parti ta’ xahar daqs jew inqas minn 15-il jum m’għandiex titqies għal dan il-kalkolu.

Fejn il-kalkolu tal-ħażna medja fi tmiem is-sena fiskali tagħti riżultat negattiv ladarba jsir it-tnaqqis imsemmi fl-ewwel subparagrafu, dak l-ammont għandu jitnaqqas mill-ħażna medja kkalkolata għas-sena fiskali ta’ wara.

III.   REGOLI SPEĊJALI FIR-RESPONSABBILTÀ TAL-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI

1.

Fejn, għall-bejgħ ta’ prodotti mill-aġenziji tal-pagamenti, ir-regoli li jirregolaw l-organizzazzjoni tas-suq komuni jew l-avviżi ta’ stedina għal sejħa għall-offerti joffru lix-xerrej ta’ tali prodotti, perjodu fejn jista’ jneħħihom ladarba jkun sar il-pagament, u fejn tali perjodu jaqbeż it-30 jum, l-ispejjeż ta’ finanzjament ikkalkolati skont il-Parti II għandhom jitnaqqsu, fil-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti, bl-ammont miksub mill-kalkolu li ġej:

Formula

fejn

V

=

l-ammont imħallas mix-xerrej,

J

=

in-numru ta’ jiem bejn l-irċevuta tal-pagament u t-tneħħija tal-prodott, imnaqqas bi 30 jum,

i

=

ir-rata ta’ imgħax applikabbli matul is-sena fiskali.

2.

Fil-każ tal-bejgħ ta’ prodotti agrikoli mill-aġenziji tal-pagamenti abbażi tar-regolamenti speċifiċi tal-Unjoni, fejn il-perjodu attwali għall-pagament wara t-tneħħija ta’ tali prodotti jaqbeż it-30 jum, l-ispejjeż ta’ finanzjament kkalkolati skont il-Parti II għandhom jiżdiedu fil-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti bl-ammont miksub mill-kalkolu li ġej:

Formula

fejn

M

=

l-ammont li jrid jitħallas mix-xerrej,

D

=

in-numru ta’ jiem bejn it-tneħħija tal-prodott u l-irċevuta tal-prodott, imnaqqas bi 30 jum,

i

=

ir-rata ta’ imgħax applikabbli matul is-sena fiskali.

3.

Fi tmiem kull sena fiskali, l-ispejjeż ta’ finanzjament li hemm referenza għalihom fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet għal dik is-sena finanzjarja agrikola għan-numru ta’ jiem li għandu jiġi kkunsidrat sa dik id-data u l-bqija għandu jiddaħħal taħt is-sena fiskali li jmiss.


ANNESS II

OPERAZZJONIJIET FIŻIĊI KOPERTI MILL-AMMONTI STANDARD

(Artikolu 3(1)(b))

Ċereali u ross

I.   AĊĊETTAZZJONI U DĦUL FIL-ĦAŻNA

(a)

il-moviment fiżiku ta’ ċereali mill-mezz ta’ trasport sal-wasla fiċ-ċellola tal-ħażna (is-silo jew il-kompartiment tal-maħżen) - l-ewwel trasferiment;

(b)

l-ippeżar;

(c)

it-teħid ta’ kampjuni/l-analiżi/l-istabbiliment tal-kwalità;

II.   ĦAŻNA

(a)

il-kiri ta’ bini bil-prezz tal-kuntratt;

(b)

l-ispejjeż tal-assigurazzjoni (sakemm dawn mhumiex inklużi taħt (a));

(c)

l-ispejjeż tal-kontroll tal-pesti li jiżguraw il-kwalità inizjali tal-prodott fil-maħżen (sakemm dawn mhumiex inklużi taħt (a));

(d)

l-inventarju annwali (sakemm mhuwiex inkluż taħt (a));

(e)

il-ventilazzjoni, jekk ikun hemm (sakemm din mhijiex inkluża taħt (a)).

III.   TNEĦĦIJA MILL-ĦAŻNA

(a)

l-ippeżar taċ-ċereali;

(b)

it-teħid ta’ kampjuni/l-analiżi (jekk dovuti minħabba intervent);

(c)

it-tneħħija fiżika u t-tagħbija taċ-ċereali fuq l-ewwel mezz ta’ trasport.

Ċanga/vitella

I.   AĊĊETTAZZJONI TA’ KUNSINNA, DISSUSSAR U DĦUL FIL-ĦAŻNA (LAĦAM DISSUSSAT)

(a)

il-kontroll tal-kwalità tal-laħam bl-għadam;

(b)

l-ippeżar tal-laħam bl-għadam;

(c)

l-immaniġġar;

(d)

l-ispiża tal-kuntratt għad-dissussar, inkluż:

(i)

it-tkessiħ inizjali,

(ii)

it-trasport mill-post tal-ħażna tal-intervent lejn il-post tat-tqattigħ (sakemm il-bejjiegħ ma jikkunsinnax il-merkanzija lill-istabbilimenti tat-tqattigħ),

(iii)

id-dissussar, it-tirqim, l-ippeżar, l-ippakkjar u l-iffriżar rapidu,

(iv)

il-ħżin temporanju tal-qatgħat; it-tagħbija, it-trasport u d-dħul mill-ġdid fil-maħżen kiesaħ tal-post tal-ħażna tal-intervent,

(v)

l-ispiża tal-materjal għall-ippakkjar: boroż tal-politen, kaxxex tal-kartun, stokinetti,

(vi)

il-valur tal-għadam, il-biċċiet ta’ xaħam u tirqim ieħor li jifdal fl-istabbiliment tat-tqattigħ (l-irċevuti għandhom jitnaqqsu mill-ispejjeż).

II.   ĦAŻNA

(a)

il-kiri tal-bini bil-prezz tal-kuntratt;

(b)

l-ispejjeż tal-assigurazzjoni (sakemm dawn mhumiex inklużi taħt (a));

(c)

il-kontroll tat-temperatura (sakemm dan mhuwiex inkluż taħt (a));

(d)

l-inventarju annwali (sakemm dan mhuwiex inkluż taħt (a));

III.   TNEĦĦIJA MILL-ĦAŻNA

(a)

l-ippeżar;

(b)

il-verifika tal-kwalità (jekk tkun responsabbiltà tal-awtoritajiet ta’ intervent).

(c)

it-trasferiment tal-laħam mill-maħżen kiesaħ lejn ir-rampa ta’ tagħbija tal-maħżen.

Butir

I.   AĊĊETTAZZJON U DĦUL FIL-MAĦŻEN

(a)

il-moviment tal-butir mill-mezz ta’ trasport mal-wasla fil-maħżen saċ-ċellola tal-ħażna;

(b)

l-ippeżar u l-identifikazzjoni ta’ pakketti;

(c)

it-teħid ta’ kampjuni/il-kontroll tal-kwalità;

(d)

id-dħul fil-maħżen kiesaħ u l-iffriżar;

(e)

it-tieni teħid ta’ kampjuni/il-verifika tal-kwalità fi tmiem il-perjodu tal-ittestjar.

II.   ĦAŻNA

(a)

il-kiri tal-bini bil-prezz tal-kuntratt;

(b)

l-ispejjeż tal-assigurazzjoni (sakemm dawn mhumiex inklużi taħt (a));

(c)

il-kontroll tat-temperatura (sakemm dan mhuwiex inkluż taħt (a));

(d)

l-inventarju annwali (sakemm dan mhuwiex inkluż taħt (a));

III.   TNEĦĦIJA MILL-ĦAŻNA

(a)

l-ippeżar u l-identifikazzjoni ta’ pakketti;

(b)

il-moviment tal-butir mill-kamra kiesħa sar-rampa tat-tagħbija tal-maħżen jekk il-mezz tat-trasport ikun kontejner, jew sat-tagħbija fir-rampa tal-maħżen jekk il-mezz ta’ trasport huwa trakk jew vagun tal-ferrovija.

IV.   TIKKETTAR JEW IMMARKAR SPEĊIFIKU

Jekk dan it-tikkettar ikun obbligatorju skont il-liġi tal-Unjoni dwar ir-rimi.

Trab tal-ħalib xkumat

I.   AĊĊETTAZZJON U DĦUL FIL-MAĦŻEN

(a)

il-moviment tat-trab tal-ħalib xkumat mill-mezz ta’ trasport mal-wasla fiċ-ċellola tal-ħażna;

(b)

l-ippeżar;

(c)

it-teħid ta’ kampjuni/il-kontroll tal-kwalità;

(d)

il-verifika fuq l-immarkar u l-imballaġġ.

II.   ĦAŻNA

(a)

il-kiri tal-bini bil-prezz tal-kuntratt;

(b)

l-ispejjeż tal-assigurazzjoni (sakemm dawn mhumiex inklużi taħt (a));

(c)

il-kontroll tat-temperatura (sakemm dan mhuwiex inkluż taħt (a));

(d)

l-inventarju annwali (sakemm dan mhuwiex inkluż taħt (a));

III.   TNEĦĦIJA MILL-ĦAŻNA

(a)

l-ippeżar;

(b)

it-teħid ta’ kampjuni/l-ispezzjoni tal-oġġetti (jekk ikunu responsabbiltà tal-awtoritajiet ta’ intervent);

(c)

il-moviment tat-trab tal-ħalib xkumat lejn ir-rampa ta’ tagħbija tal-maħżen u t-tagħbija, minbarra l-istivar, fuq mezz ta’ trasport, f’każ ta’ trakk jew vagun tal-ferrovija; il-moviment ta’ trab tal-ħalib xkumat lejn ir-rampa ta’ tagħbija tal-maħżen jekk jintuża mezz ieħor ta’ trasport, eż. kontejner.

IV.   TIKKETTAR JEW IMMARKAR SPEĊIFIKU

Jekk dan it-tikkettar ikun obbligatorju skont il-liġi tal-Unjoni dwar ir-rimi.


ANNESS III

ANNESS III AMMONTI STANDARD GĦALL-UNJONI

(Artikolu 3(1)(b))

I.   AMMONTI STANDARD APPLIKABBLI

1.

Għandhom japplikaw ammonti standard madwar l-Unjoni, skont il-prodott, abbażi tal-ispejjeż l-aktar baxxi rreġistrati matul perjodu ta’ referenza li jibda fl-1 ta’ Ottubru tas-sena n u li jispiċċa fit-30 ta’ April tas-sena ta’ wara.

2.

“L-ispejjeż irreġistrati” tfisser l-ispejjeż għall-operazzjonijiet fiżiċi li hemm referenza għalihom fl-Anness II li seħħew matul il-perjodu ta’ referenza, abbażi ta’ fatturi individwali għal dawn l-operazzjonijiet jew kuntratt iffirmat biex ikoprihom. Jekk teżisti ħażna ta’ prodott partikolari matul il-perjodu ta’ referenza mingħajr ma kien hemm ebda entrata jew tneħħija, jistgħu jintużaw ukoll l-ispejjeż ta’ referenza fil-kuntratti ta’ ħżin għal dak il-prodott.

L-ispejjeż għall-aċċettazzjoni u d-dħul fil-maħżen (I) u għat-tneħħija mill-maħżen (III) għandhom jiġu ddikjarati għal kull tunnellata ta’ prodott involut għal kull azzjoni individwali (a, b, c,….) kif iddefinit fl-Anness II. L-ispejjeż tal-ħażna (II) għandhom jiġu ddikjarati abbażi ta’ xahar b’xahar għal kull tunnellata maħżuna għal kull azzjoni individwali (a, b, c,…) kif iddefinit fl-Anness II.

3.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-10 ta’ Mejju dwar l-ispejjeż imsemmija fil-punt 2 li huma relatati mal-operazzjonijiet li hemm referenza għalihom fl-Anness II mġarrba matul il-perjodu ta’ referenza. L-ammonti standard li hemm referenza għalihom fil-punt 1 għandhom jiġu stabbiliti f’euro abbażi tal-medja ppeżata ta’ dawn l-ispejjeż irreġistrati matul il-perjodu ta’ referenza f’tal-anqas erba’ Stati Membri bl-ispejjeż l-aktar baxxi għal operazzjoni fiżika partikolari, jekk dawn tal-aħħar jikkorrispondu għal tal-anqas 33 % tal-kwantitajiet medji totali maħżuna tal-prodott inkwistjoni matul il-perjodu ta’ referenza. Inkella, l-ispejjeż tal-Istati Membri l-oħrajn għandhom jiġu inklużi fl-ippeżar sakemm il-perċentwal jilħaq 33 % tal-kwantitajiet maħżuna.EAGF

4.

Jekk inqas minn erba’ Stati Membri jqiegħdu prodott partikolari fil-ħżin pubbliku, l-ammonti standard għal dak il-prodott għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-ispejjeż irreġistrati fl-Istati Membri kkonċernati. Madankollu, l-ammont standard finali għal dak il-prodott ma jistax ikun differenti mill-ammont stabbilit għas-sena ta’ qabel b’aktar minn 2 %.

5.

Jekk l-ispejjeż għal prodott fil-ħżin iddikjarati minn Stat Membru u użati fil-kalkolu msemmi fil-paragrafi 3 u 4 ikunu aktar minn darbtejn mill-medja artimetika tal-ispejjeż iddikjarati għal dan il-kalkolu mill-Istati Membri l-oħra, allura dik l-ispiża għandha titnaqqas għal-livell tal-medja artimetika.

6.

L-ispejjeż użati għall-kalkolu li hemm referenza għalih fil-punti 3 u 4 għandhom jiġu ppeżati abbażi tal-kwantitajiet maħżuna mill-Istat Membru inkluż fil-kalkolu.

7.

L-ispejjeż iddikjarati mill-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro għandhom jinqelbu f’euro abbażi tar-rata ta’ konverżjoni medja għall-munita tagħhom matul il-perjodu ta’ referenza li hemm referenza għalih fil-punt 1.

II.   DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI

1.

L-ispiża standard tat-tneħħija mill-ħażna tista’ tiżdied b’ammont li għandu jiġi kkalkolat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 20(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 sakemm l-Istat Membru jissottometti dikjarazzjoni, li tkopri s-sena fiskali kollha involuta u l-ħażna kollha tal-prodott inkwistjoni, li mhux se japplika l-limiti tat-tolleranza li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament Iddelegat (UE) Nru 907/2014 u se jagħti garanzija tal-kwantità.

Din id-dikjarazzjoni għandha tiġi indirizzata lill-Kummissjoni u għandha tasal għandha qabel ma din tirċievi l-ewwel dikjarazzjoni ta’ kull xahar tas-sena fiskali kkonċernata jew, jekk il-prodott inkwistjoni ma jkunx fi ħżin ta’ intervent fil-bidu tas-sena fiskali, sa mhux aktar tard mix-xahar ta’ wara dak li fih il-prodott jidħol għall-ewwel fil-ħażna.

Iż-żieda li hija prevista fl-ewwel subparagrafu, għandha tiġi kkalkolata billi l-valur referenzjarju tal-prodott ikkonċernat, kif hemm referenza fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, jiġi mmultiplikat bil-limitu ta’ tolleranza għal dak il-prodott stabbilit fl-Anness IV tar-Regolament Iddelegat (UE) Nru 907/2014.

2.

L-ammonti standard stabbiliti għall-ispiża tad-dħul fl-imħażen jew it-tneħħija minnhom tal-prodotti kollha fil-ħżin ħlief għaċ-ċanga/il-vitella għandhom jitnaqqsu bil-koeffiċjenti li ġejjin jekk il-kwantitajiet ikkonċernati ma jkunux imċaqalqa fiżikament.

Prodott

Dħul fil-ħażna

Tneħħija mill-ħażna

Ċereali

36,50  %

22,80  %

Ross

17,50  %

20,30  %

Butir

25,90  %

22,20  %

Trab tal-ħalib xkumat

21,00  %

35,10  %

3.

Il-Kummissjoni tista’ żżomm l-ammonti standard stabbiliti preċedentement għal prodott f’każ li ma kien hemm ebda ħżin pubbliku jew ma kien hemm ebda ħżin pubbliku għas-sena fiskali attwali.


ANNESS IV

ELEMENTI SPEĊIFIĊI LI JRIDU JIĠU KKUNSIDRATI GĦALL-INFIQ U D-DĦUL RELATATI MAĊ-ĊANGA U L-VITELLA

(Artikolu 3(1)(c))

Għall-finijiet tal-Anness VI u l-punti 2(a) u (c) tal-Anness VII, il-prezz bażiku li għandu jintuża għaċ-ċanga ddissussata huwa l-limitu ta’ referenza, kif hemm referenza fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, immultiplikat b’koeffiċjent ta’ 1,47.


ANNESS V

DEPREZZAMENT TAL-PRODOTTI FIL-ĦAŻNA

(Artikolu 3(1)(e))

1.

Jekk, għal prodott partikolari, il-prezz tal-bejgħ stmat f’intervent ta’ ħżin pubbliku ikun anqas mill-prezz tax-xiri sfurzat, għandu jiġi applikat perċentwal ta’ deprezzament, imsejjaħ il-“koeffiċjent k”, fil-waqt tax-xiri sfurzat. Dan għandu jiġi stabbilit għal kull prodott fil-bidu ta’ kull sena fiskali skont l-Artikolu 20(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

2.

Il-perċentwal ta’ deprezzament ma għandux jaqbeż id-differenza bejn il-prezz tax-xiri sfurzat u l-prezz għad-disponiment stmat għal kull prodott ikkonċernat.

3.

Meta jsir ix-xiri sfurzat, il-Kummissjoni tista’ tillimita d-deprezzament għal frazzjoni tal-perċentwal ikkalkulat skont il-punt 2. Dik il-frazzjoni ma tistax tkun inqas minn 70 % tad-deprezzament deċiż skont il-punt 1.

F’każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni għandha twettaq it-tieni deprezzament fi tmiem kull sena fiskali skont il-metodu stabbilit fil-punt 5.

4.

Fil-każ tad-deprezzamenti kif imsemmmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi ammonti ta’ deprezzament ġenerali skont il-prodott u skont l-Istat Membru qabel il-bidu tas-sena fiskali ta’ wara.

Għal dan il-għan, il-prezz tal-bejgħ stmat għall-prodotti fil-ħażna għandu jitqabbel mal-valur ittrasferit skont il-prodott u skont l-Istat Membru. L-ammonti ta’ deprezzament ġenerali skont il-prodott u l-Istat Membru kkonċernat għandhom jinkisbu billi jiġu mmultiplikati d-differenzi bejn il-valuri ttrasferiti stmati u l-prezzijiet ta’ bejgħ stmati skont il-kwantitajiet stmati fil-ħżin fi tmiem is-sena fiskali.

5.

L-istima tal-kwantitajiet fil-ħżin pubbliku u tal-valuri ttrasferiti skont il-prodott u l-Istat Membru għandha tiġi bbażata fuq in-notifika mill-Istati Membri, mibgħuta lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mis-7 ta’ Settembru tas-sena n+1, dwar il-prodotti fil-ħażna sat-30 ta’ Settembru ta’ dik is-sena, li tkun tinkludi l-elementi li ġejjin:

il-kwantitajiet mixtrija matul il-perjodu mill-1 ta’ Ottubru tas-sena n sal-31 ta’ Awwissu tas-sena n+1;

il-kwantitajiet fil-ħżin sal-31 ta’ Awwissu tas-sena n+1;

il-valur f’euro tal-prodotti fil-ħażna sal-31 ta’ Awwissu tas-sena n+1;

il-kwantitajiet stmati fil-ħżin sat-30 ta’ Settembru tas-sena n+1;

il-kwantitajiet stmati mixtrija bejn l-1 u t-30 ta’ Settembru tas-sena n+1;

il-valur stmat f’euro tal-kwantitajiet mixtrija bejn l-1 u t-30 ta’ Settembru tas-sena n+1.

6.

Il-valuri fil-munita nazzjonali nnotifikati mill-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro bil-għan li jiġi kkalkolat id-deprezzament fi tmiem sena fiskali għandhom jiġu kkonvertiti f’euro permezz tar-rati applikabbli fil-waqt tal-kalkolu tar-rati ġenerali ta’ deprezzament applikabbli fi tmiem dik is-sena fiskali.

7.

Il-Kummissjoni għandha tinnotifika l-ammonti ta’ deprezzament globali skont il-prodott, lil kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati biex b’hekk ikunu jistgħu jinkluduhom fid-dikjarazzjoni finali ta’ kull xahar tal-infiq lill-FAEG għas-sena fiskali kkonċernata.


ANNESS VI

VALUTAZZJONI TAL-KWANTITAJIET NIEQSA

(Artikolu 4(1)(a))

Soġġett għar-regoli speċifiċi stabbiliti fl-Anness IV, il-valur tal-kwantitajiet nieqsa għandu jiġi kkalkolat kif ġej:

(a)

Meta jinqabżu l-limiti ta’ tolleranza, li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament Iddelegat (UE) Nru 907/2014, għal ħżin jew ipproċessar ta’ prodotti, jew fejn jinstabu nieqsa kwantitajiet minħabba serq jew kawżi oħra identifikabbli, il-valur tal-kwantitajiet nieqsa għandu jiġi kkalkolat billi dawn il-kwantitajiet jiġu mmultiplikati bil-limitu ta’ referenza, kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, fis-seħħ għall-kwalità standard għal kull prodott fl-ewwel jum tas-sena fiskali li fiha jinqabżu l-limiti tat-tolleranza jew li fiha jinstabu neqsin il-kwantitajiet, b’żieda ta’ 5 %.

(b)

Jekk, dakinhar jinstab li l-kwantitajiet ikunu neqsin, il-prezz medju tas-suq għall-kwalità standard fl-Istat Membru tal-ħżin ikun ogħla minn 105 % tal-valur referenzjarju bażiku, kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, il-kuntratturi għandhom jirrimborżaw lill-aġenziji ta’ intervent, il-prezz tas-suq irreġistrat mill-Istat Membru, miżjud b’5 %.

Il-prezz medju tas-suq għandu jiġi stabbilit mill-Istat Membru abbażi tal-informazzjoni fin-notifiki regolari tiegħu lill-Kummissjoni.

Id-differenzi bejn l-ammonti miġbura billi jiġi applikat il-prezz tas-suq u l-ammonti mniżżla mal-FAEG billi jiġi applikat il-limitu ta’ referenza, kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, għandhom jiġu kkreditati lill-FAEG fi tmiem is-sena fiskali, fost l-elementi l-oħrajn ta’ kreditu.

(c)

Fejn jinstab li hemm xi kwantitajiet neqsin wara li l-prodotti jkunu ġew ittrasferiti jew ittrasportati minn post tal-ħżin ta’ intervent jew post tal-ħżin magħżul mill-aġenzija tal-pagamenti lejn post ieħor, u fejn ma jkun stabbilit l-ebda valur speċifiku skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, il-valur ta’ dawn il-kwantitajiet nieqsa għandu jiġi stabbilit skont il-punt (a).


ANNESS VII

VALUTAZZJONI TA’ PRODOTTI LI DDETERJORAW JEW ĠEW MEQRUDA

(Artikolu 4(1)(b))

1.

Sakemm regoli speċifiċi tal-Unjoni ma jistipulawx mod ieħor, prodott għandu jitqies li jkun iddeterjora jekk ma jibqax jissodisfa r-rekwiżiti tal-kwalità applikabbli meta kien inxtara.

2.

Il-valur tal-prodotti li jkunu ddeterjoraw jew inqerdu għandu jiġi kkalkolat skont it-tip ta’ kawża, kif ġej:

(a)

aċċidenti, sakemm dispożizzjonijiet speċjali fl-Anness IV ma jistipulawx mod ieħor: il-valur tal-prodotti għandu jiġi kkalkolat billi jiġu mmultiplikati l-kwantitajiet affettwati bil-limitu ta’ referenza bażiku, kif hemm referenza fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, fis-seħħ għall-kwalità standard fl-ewwel jum tas-sena fiskali attwali, bi tnaqqis ta’ 5 %.

(b)

diżastri naturali: il-valur tal-kwantitajiet milquta għandu jiġi determinat permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jiġi adottat skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(2);

(c)

kundizzjonijiet ta’ konservazzjoni ħżiena b’mod partikolari minħabba metodi ta’ ħżin mhux xierqa: il-valur tal-prodott għandu jiġi kkunsidrat skont il-punti (a) u (b) tal-Anness VI;

(d)

perjodu ta’ ħażna twil wisq: il-valur kontabilistiku għandu jiġi stabbilit abbażi tal-prezz tal-bejgħ fil-waqt meta jinbiegħ il-prodott permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jiġi adottat skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(2);

Id-deċiżjoni tal-bejgħ tal-prodott għandha tittieħed skont il-leġiżlazzjoni agrikola applikabbli għall-prodott inkwistjoni. Id-dħul mill-bejgħ għandu jitqies għax-xahar meta ssir it-tneħħija.


ANNESS VIII

REGOLI TAL-KONTABILITÀ APPLIKABBLI GĦAL PRODOTTI LI DDAĦĦLU FIL-ĦŻIN IŻDA X-XIRI TAGĦHOM ĠIE RIFJUTAT

(Artikolu 4(1)(c))

1.

Sakemm regoli speċifiċi tal-Unjoni ma jistipulawx mod ieħor, l-ispejjeż tad-dħul, tat-tneħħija, tal-ħżin u tal-finanzjament li jkunu diġà ddaħħlu fil-kontijiet għal kull waħda mill-kwantitajiet irrifjutati għandhom jitnaqqsu u jitqiesu b’mod separat, kif ġej:

(a)

l-ispejjeż tad-dħul u t-tneħħija li għandhom jitnaqqsu għandhom jiġu kkalkolati billi l-kwantitajiet irrifjutati jiġu mmultiplikati bis-somma tal-ammonti standard rispettivi fix-xahar tat-tneħħija;

(b)

l-infiq fuq il-ħżin li jrid jitnaqqas għandu jiġi kkalkolat billi l-kwantitajiet irrifjutati jiġu mmultiplikati bin-numru ta’ xhur li jgħaddu bejn id-dħul u t-tneħħija u bl-ammont standard għax-xahar ta’ tneħħija;

(c)

l-ispejjeż finanzjarji li jridu jitnaqqsu, għandhom jiġu kkalkolati billi l-kwantitajiet irrifjutati jiġu mmultiplikati bin-numru ta’ xhur li jgħaddu bejn id-dħul u t-tneħħija, wara t-tnaqqis tan-numru ta’ xhur ta’ dewmien fil-pagament applikabbli fil-waqt tad-dħul, bir-rata ta’ finanzjament applikabbli matul ix-xahar tat-tneħħija diviża bi 12 u bil-medja tal-valur kontabilistiku tal-ħażniet ittrasferiti fil-bidu tas-sena fiskali, jew bil-medja tal-valur kontabilistiku tal-ħażniet fl-ewwel xahar ta’ dikjarazzjoni, jekk ma tkun teżisti l-ebda medja tal-valur kontabilistiku riportat tal-ħażniet.

2.

L-ispejjeż li hemm referenza għalihom fil-punt 1 għandhom jitniżżlu taħt l-operazzjonijiet fiżiċi fix-xahar tat-tneħħija.


28.8.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 255/18


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 907/2014

tal-11 ta’ Marzu 2014

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 8(1), 40, 46(1), 46(2), 46(3), 46(4), 53(3), 57(1), 66(3), 79(2), 106(5) u (6) u 120 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 stabbilixxa d-dispożizzjonijiet bażiċi li jikkonċernaw, fost oħrajn, l-akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti u tal-korpi ta’ koordinazzjoni, l-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti rigward l-intervent pubbliku, il-ġestjoni finanzjarja u l-proċeduri ta’ approvazzjoni, il-garanziji u l-użu tal-euro. Biex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tal-qafas legali l-ġdid, iridu jiġu adottati ċerti regoli biex jissupplimentaw id-dispożizzjonijiet stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fl-oqsma kkonċernati. Ir-regoli l-ġodda għandhom jieħdu post ir-Regolamenti tal-Kummissjoni eżistenti (KE) Nru 883/2006 (2), (KE) Nru 884/2006 (3), (KE) Nru 885/2006 (4), (KE) Nru 1913/2006 (5), (UE) Nru 1106/2010 (6), ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 282/2012 (7), li kienu bbażati fuq Regolamenti tal-Kunsill li diġà ġew sostitwiti bir-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Għal raġunijiet ta’ ċarezza u ċertezza legali, ir-Regolamenti (KE) Nru 883/2006, (KE) Nru 884/2006, (KE) Nru 885/2006, (KE) Nru 1913/2006, (UE) Nru 1106/2010 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 282/2012 għandhom jiġu revokati.

(2)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 l-aġenziji tal-pagamenti għandhom jiġu akkreditati mill-Istati Membri biss jekk jikkonformaw ma’ ċerti kriterji minimi stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Dawk il-kriterji għandhom ikopru erba’ oqsma ġenerali: l-ambjent intern, l-attivitajiet ta’ kontroll, l-informazzjoni u l-komunikazzjoni, u l-monitoraġġ. L-Istati Membri għandhom ikunu liberi li jistabbilixxu kriterji ta’ akkreditazzjoni addizzjonali li jqisu kull karatteristika speċifika ta’ aġenzija tal-pagamenti. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti regoli rigward il-kriterji għall-akkreditazzjoni tal-korpi ta’ koordinazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

(3)

Il-miżuri ta’ intervent pubbliku jistgħu jiġu ffinanzjati biss jekk in-nefqa kkonċernata tiġġarrab mill-aġenziji tal-pagamenti maħturin bħala responsabbli minn ċerti obbligi li jikkonċernaw l-intervent pubbliku mill-Istati Membri. Madankollu, it-twettiq tax-xogħol marbut, b’mod partikolari, mal-amministrazzjoni u l-verifika tal-miżuri ta’ intervent, minbarra l-ħlas tal-għajnuna, jista’ jiġi ddelegat skont it-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Għandu jkun possibbli wkoll li jwettqu dan ix-xogħol diversi aġenziji tal-pagamenti. Għandu jiġi stabbilit ukoll li l-ġestjoni ta’ ċerti miżuri ta’ ħżin pubbliku tiġi fdata lil partijiet terzi, kemm korpi pubbliċi kif ukoll privati, taħt ir-responsabbiltà tal-aġenzija tal-pagamenti. Għalhekk jixraq li jiġi speċifikat l-ambitu tar-responsabbiltà tal-aġenziji tal-pagamenti f’dan il-kuntest, li jiġu speċifikati l-obbligi tagħhom u jiġi ddeterminat taħt liema kundizzjonijiet u skont liema regoli tista’ tiġi fdata l-ġestjoni ta’ ċerti miżuri ta’ ħżin pubbliku lil partijiet terzi, li jkunu korpi pubbliċi jew privati. F’dan il-każ, għandu jiġi stipulat li l-korpi konċernati għandhom jaġixxu taħt kuntratt fuq il-bażi tal-obbligi ġenerali u l-prinċipji li għandhom jiġu ddefiniti.

(4)

Il-leġiżlazzjoni agrikola tal-Unjoni, għall-FAEG, tinkludi perjodi għall-ħlas tal-għajnuniet lill-benefiċjarji li għandhom jitħarsu mill-Istati Membri. Il-pagamenti kollha mwettqa barra dawk il-perjodi, għandhom jitqiesu bħala pagamenti mhux eliġibbli għall-Unjoni, u għalhekk ma jistgħux ikunu rimborzati mill-Kummissjoni, kif previst fl-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. L-analiżi tal-pagamenti ta’ għajnuna tardivi mill-Istati Membri wriet li għadd minn dawn saru minħabba verifiki addizzjonali mill-Istati Membri, marbutin ma’ talbiet kontroversjali, ma’ appelli u ma’ tilwimiet legali nazzjonali oħrajn. Bi qbil mal-prinċipju tal-proporzjonalità, għandu jiġi stabbilit marġini fiss marbut mal-infiq, li sakemm jinżammu l-limiti tiegħu, ma għandux ikun hemm tnaqqis fil-pagamenti fix-xahar għal dawn il-każijiet. Barra minn hekk, ladarba dan il-marġini jinqabeż, biex jiġi aġġustat l-impatt finanzjarju bi proporzjon mad-dewmien imġarrab fil-pagament, għandha ssir dispożizzjoni biex il-Kummissjoni tkun tista’ tnaqqas il-pagamenti proporzjonalment skont il-perjodu ta’ dewmien tal-pagament irreġistrat. Il-ħlas ta’ għajnuniet qabel l-ewwel data possibbli tal-pagament, kif stipulat fil-leġiżlazzjoni agrikola tal-Unjoni, ma jistax jiġi ġġustifikat bl-istess raġunament bħall-ħlas wara l-aħħar data possibbli għall-pagament. Għaldaqstant, ma għandux ikun previst tnaqqis proporzjonali għal dawn il-pagamenti bikrin. Madankollu għandu jkun hemm stipulata eċċezzjoni għall-każijiet fejn il-leġiżlazzjoni agrikola tal-Unjoni tipprevedi l-ħlas ta’ avvanz sa ċertu ammont massimu.

(5)

Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-pagamenti ta’ kull xahar jew f’intervalli regolari oħrajn lill-Istati Membri abbażi tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq mibgħuta minn dawn tal-aħħar. Madankollu, għandha tqis id-dħul tal-pagamenti f’isem il-baġit tal-Unjoni li jirċievu l-aġenziji. Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet li taħthom għandhom jiġu kkumpensati ċerti tipi ta’ nfiq u dħul imwettqa skont l-FAEG u l-FAEŻR.

(6)

Jekk il-baġit tal-Unjoni ma jkunx ġie adottat sal-bidu tas-sena finanzjarja, skont it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), il-pagamenti jistgħu jsiru kull xahar għal kull kapitolu sa massimu ta’ wieħed minn tnax tal-approprjazzjonijiet allokati fil-kapitolu inkwistjoni tas-sena finanzjarja preċedenti. Biex l-approprjazzonijiet disponibbli jiġu allokati b’mod ġust fost l-Istati Membri, għandha ssir dispożizzjoni għall-pagamenti ta’ kull xahar skont l-FAEG u l-pagamenti interim skont il-FAEŻR li f’dan il-każ għandhom isiru bħala perċentwal tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq sottomessi minn kull Stat Membru u għall-bilanċ li ma jintużax f’xahar partikolari li għandu jiġi riallokat fid-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar pagamenti ta’ kull xahar jew interim sussegwenti.

(7)

Ir-rati tal-kambju applikabbli għandhom jiġu stabbilti skont jekk ġiex iddefinit avveniment operattiv jew le fil-leġiżlazzjoni agrikola settorjali. Biex tiġi evitata l-applikazzjoni, mill-Istati Membri li ma jiffurmawx parti miż-żona tal-euro, ta’ rati tal-kambju differenti fil-kontijiet ta’ dħul irċevut jew tal-għajnuna mħallsa lill-benefiċjarji f’munita differenti mill-euro, minn naħa waħda, u d-dikjarazzjoni tan-nefqa ppreparata mill-aġenzija tal-pagamenti, min-naħa l-oħra, l-Istati Membri kkonċernati għandhom japplikaw l-istess rata tal-kambju fid-dikjarazzjonijiet tagħhom ta’ nfiq skont l-FAEG bħal dik użata meta jiġbru dan id-dħul jew jagħmlu dawn il-pagamenti lill-benefiċjarji. Barra minn hekk, biex jiġu ssimplifikati l-formalitajiet amministrattivi fir-rigward tal-irkupru għal aktar minn operazzjoni waħda, għandha tiġi applikata rata tal-kambju unika meta dawn l-irkupri jiddaħħlu fil-kontijiet.

(8)

Biex il-Kummissjoni tkun tista’ tħares l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u biex tkun żgurata applikazzjoni effiċjenti tal-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità stipulata fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. għandhom jiġu stabbiliti d-dispożizzjonijiet dwar il-kriterji u l-metodoloġija li jridu jiġu applikati għall-korrezzjonijiet. It-tipi diversi ta’ korrezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandhom jiġu ddefiniti u għandhom jiġu stabbiliti l-prinċipji dwar kif se jitqiesu ċ-ċirkostanzi ta’ kull każ biex l-ammonti tal-korrezzjonijiet jiġu ddefiniti. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti r-regoli dwar kif se jiġu kkreditati lill-fondi l-irkupri li l-Istati Membri jieħdu mingħand il-benefiċjarji.

(9)

Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jittratta l-iskrutinju tad-dokumenti kummerċjali ta’ dawk l-entitajiet li jirċievu jew iħallsu l-pagamenti li jkollhom x’jaqsmu direttament jew indirettament mas-sistema tal-iffinanzjar tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG), sabiex jiġi aċċertat jekk it-tranżazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-sistema ta’ ffinanzjar mill-FAEG ikunux attwalment twettqu u ġew eżegwiti b’mod korrett. Jixraq li mill-applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament jitħallew barra l-miżuri li fin-natura tagħhom mhumiex addattati għall-verifiki ex post bħala skrutinju tad-dokumenti kummerċjali, kif ukoll dawk il-miżuri li huma kkonċernati bil-pagamenti li jkunu marbutin ma’ qasam jew mhux marbutin ma’ dokumenti kummerċjali li jistgħu jiġu ssuġġettati għal skrutinju.

(10)

Diversi dispożizzjonijiet fir-regolamenti agrikoli tal-Unjoni jeħtieġu li tingħata garanzija biex jiġi żgurat il-pagament ta’ somma dovuta jekk ma jiġix sodisfatt obbligu. Madankollu, l-esperjenza wriet li dan ir-rekwiżit fil-prattika huwa interpretat b’modi ferm differenti. Għalhekk, biex jiġu evitati kundizzjonijiet kompetittivi mhux ugwali, għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet li japplikaw għal dak ir-rekwiżit.

(11)

L-ispejjeż imġarrba fid-depożitu ta’ garanzija, kemm mill-parti li tagħti l-garanzija kif ukoll mill-awtorità kompetenti, jistgħu jkunu sproporzjonati għas-somma li tkun qed tiggarantixxi l-ħlas tagħha l-garanzija jekk dik is-somma tkun taħt ċertu limitu. Għaldaqstant l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom id-dritt li jneħħu dan ir-rekwiżit ta’ garanzija għall-ħlas ta’ somma taħt dak il-limitu. Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti għandha tingħata s-setgħa li tneħħi r-rekwiżit ta’ garanzija fejn minħabba n-natura tal-persuna li trid tissodisfa l-obbligi dak ir-rekwiżit ikun żejjed.

(12)

Awtorità kompetenti għandu jkollha d-dritt li tirrifjuta garanzija li hija tqisha li mhix sodisfaċenti.

(13)

Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 saħħaħ ir-regoli li jeżiġu li tiġi ddepożitata garanzija biex ikun żgurat il-ħlas ta’ somma dovuta f’każ li ma jitħarisx obbligu. Dak il-qafas legali orizzontali għandu jiġi ssupplimentat b’regoli orizzontali dwar il-force majeure, dwar iċ-ċediment jew ir-rilaxx tal-garanzija. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2008 (9) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 612/2009 (10) jittrattaw ir-regoli dwar ir-rilaxx u ċ-ċediment tal-garanziji fil-qasam tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u fil-qasam tas-sistema tar-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni. Ir-regoli l-ġodda li jingħataw f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw ukoll f’dawn is-setturi. Bil-għan ta’ ċarezza u ċertezza legali, id-dispożizzjonijiet rilevanti fir-Regolamenti (KE) Nru 376/2008 u (KE) Nru 612/2009 għandhom jitħassru.

(14)

Bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 282/2012, saret distinzjoni bejn ir-rekwiżiti primarji, sekondarji u subordinati, filwaqt li għadd limitat ta’ Regolamenti tal-Kummissjoni jirreferu biss għar-rekwiżiti primarji. Il-garanzija li tkopri rekwiżit speċifiku kienet tiċċeda kompletament jew b’mod proporzjonali jekk dan ma kienx sodisfatt, b’metodi ta’ kalkolazzjoni kkumplikati li kienu jikkawżaw il-konfużjoni. Filwaqt li jiġi rrispettat il-prinċipju tal-proporzjonalità, aproċċ aktar sempliċi għaċ-ċediment għandu jibqa’ jżomm mas-sitwazzjoni prattika li fiha obbligu ma jkunx ġie rispettat, jew mhux rispettat fil-ħin, jew fejn ma jkunux tressqu provi fil-ħin stabbilit, li l-obbligu ġie rispettat.

(15)

Diversi dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni agrikola tal-Unjoni jistipulaw li l-garanzija mogħtija għandha tiġi ċeduta jekk jinkiser xi obbligu garantit, mingħajr ma ssir ebda distinzjoni bejn it-tipi ta’ ksur. Fl-interessi tal-ekwità, għandha ssir distinzjoni bejn il-konsegwenzi tal-ksur ta’ obbligi differenti. B’mod partikolari, għandha ssir dispożizzjoni, biex tiġi ċeduta parti biss mil-garanzija f’każijiet speċjali.

(16)

Ma għandha ssir l-ebda distinzjoni bejn il-konsegwenzi ta’ nuqqas li jiġi sodisfatt obbligu abbażi ta’ jekk ikunx sar ħlas bil-quddiem jew le. Għaldaqstant, il-garanziji mogħtija għall-ħlasijiet bil-quddiem għandhom jiġu koperti minn regoli separati.

(17)

L-avvenimenti operattivi għar-rati tal-kambju applikabbli għas-sitwazzjonijiet differenti li jistgħu jinqalgħu fil-qafas tal-leġiżlazzjoni agrikola settorjali għandhom jiġu stabbiliti, mingħajr ħsara għal kwalunkwe definizzjoni jew eżenzjoni speċifika stipulata fir-regoli għas-setturi kkonċernati fuq il-bażi tal-kriterji msemmija fl-Artikolu 106(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

(18)

Fir-rigward tal-prezzijiet jew l-ammonti kollha li għandhom jiġu stabbiliti fil-qafas tal-kummerċ ma’ pajjiżi terzi, l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tad-dwana hija l-avveniment operattiv l-aktar xieraq għall-kisba tal-għan kummerċjali kkonċernat. L-istess japplika għar-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni u għad-determinazzjoni tal-prezz tad-dħul tal-frott u l-ħxejjex fl-Unjoni, li fuq il-bażi tagħhom il-prodotti jiġu kklassifikati fit-Tariffa Komuni Doganali. Dan l-avveniment operattiv għalhekk għandu jiġi adottat.

(19)

Għar-rifużjonijiet fuq il-produzzjoni, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju huwa bħala regola ġenerali marbut mat-twettiq ta’ ċerti formalitajiet speċifiċi. Biex jiġu armonizzati r-regoli, għandu jiġi stabbilit li l-avveniment operattiv huwa d-data li fiha l-prodotti jiġu ddikjarati li laħqu d-destinazzjoni mixtieqa, fejn din id-destinazzjoni hija mixtieqa, u fil-każijiet l-oħra kollha hija l-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni għall-ħlas tar-rifużjoni mill-aġenzija tal-pagamenti.

(20)

Għall-għajnuna mogħtija permezz ta’ kwantità ta’ prodott kummerċjalizzat jew li għandu jintuża f’mod speċifiku, l-obbligu li jrid ikun hemm konformità miegħu għall-finijiet tal-għoti tal-għajnuna huwa avveniment li jiggarantixxi l-użu xieraq tal-prodotti kkonċernati. Ix-xiri tal-prodotti mill-operatur ikkonċernat huwa prerekwiżit li jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti li jwettqu l-kontrolli jew l-ispezzjonijiet meħtieġa fuq il-kontijiet tal-operatur u li jiggarantixxi trattament uniformi tal-fajls. L-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għalhekk għandu jiġi stabbilit fir-rigward tax-xiri tal-prodotti.

(21)

Għal għajnuna oħra mogħtija fis-settur agrikolu, is-sitwazzjonijiet jistgħu jvarjaw ħafna. Madankollu, din l-għajnuna tingħata dejjem fuq il-bażi ta’ applikazzjoni u fi żmien id-dati tal-iskadenza stabbiliti bil-leġiżlazzjoni. L-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju f’dan il-każ għalhekk għandu jiġi stabbiliti bħala d-data tal-iskadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet.

(22)

Rigward is-sostenn, l-għajnuniet u l-primjums fis-settur tal-inbid, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun marbut, skont il-każ, mad-data tal-bidu tas-sena tal-inbid, mat-tlestija ta’ ċerti operazzjonijiet jew ma’ data speċifika. L-avveniment operattiv li għandu jitqies għalhekk għandu jkun speċifikat għal kull sitwazzjoni.

(23)

Is-sitwazzjonijiet li jitqiesu għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-avveniment operattiv huma differenti ħafna minn settur għal ieħor. Għalhekk, l-avveniment operattiv għandu jiġi stipulat skont in-natura speċifika ta’ kull sitwazzjoni u miżura koperta minn dawk is-setturi agrikoli, b’mod partikolari għall-għajnuna fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib, għall-għajnuna tal-Iskema tal-Frott għall-Iskejjel, fis-settur taz-zokkor, l-għajnuna tal-miżuri ta’ promozzjoni, għal għadd ta’ miżuri fis-settur tal-frott u l-ħaxix.

(24)

Rigward l-ammonti li jkunu għal għanijiet strutturali jew ambjentali, kif imsemmi fir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), u ammonti approvati b’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (12), li l-pagamenti tagħhom huma żgurati mill-programmi ta’ żvilupp rurali approvati skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013, l-ammonti jiġu stabbiliti għal sena tas-suq jew sena kalendarja. L-għan kummerċjali għalhekk jinkiseb jekk l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju jiġi stabbilit għas-sena kkonċernata. Fuq il-bażi ta’ dan, l-avveniment operattiv għandu jiġi stabbilit għall-1 ta’ Jannar tas-sena li fiha tittieħed id-deċiżjoni li tingħata għajnuna.

(25)

Fil-każ ta’ ħlasijiet bil-quddiem u garanziji, l-ammonti li jridu jitħallsu jew l-ammonti garantiti huma stabbiliti f’euro skont il-leġiżlazzjoni settorjali agrikola. Ir-rata tal-kambju applikabbli għal dawn l-ammonti għalhekk għandha tkun viċin tad-data li fiha jingħata l-ħlas bil-quddiem jew tad-data li fiha jiġu depożitati l-garanziji. Jekk jintużaw il-garanziji, l-ammont ta’ dawk il-garanziji għandu jkopri wkoll ir-riskji kollha li ġew stabbiliti għalihom. L-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju f’dawn iċ-ċirkostanzi għandu jiġi ddefinit jew abbażi tal-ġurnata li fiha l-ammont tal-ħlas bil-quddiem jiġi stabbilit, jew li fih tiġi depożitata l-garanzija, jew id-data li fiha dawn jitħallsu.

(26)

B’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (13), id-diżimpenn awtomatiku ta’ impenn fil-baġit fuq programm ta’ żvilupp rurali għall-perjodu 2007-2013 li ma ntużax jitwettaq mill-Kummissjoni fi tmiem it-tieni sena wara dik ta’ meta jkun sar l-impenn fil-baġit. Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 biddel ir-regola billi stipula id-diżimpenn awtomatiku fi tmiem it-tielet sena wara dik ta’ meta jkun sar l-impenn fil-baġit. Għall-konsistenza, għall-programmi ta’ żvilupp rurali tal-perjodu 2007-2013 għandha tkompli tapplika r-regola ta’ N+2, u għandha tiġi stipulata regola tranżizzjonali skont dan. Bl-istess mod, għall-programmi ta’ żvilupp rurali tal-perjodu 2007-2013, il-pagamenti interim għandhom jibqgħu jkunu soġġetti għar-rispett tal-kontribuzzjoni sħiħa tal-FAEŻR lejn kull prijorità għall-perjodu kollu kopert mill-programm ikkonċernat. Barra minn hekk, biex tkun żgurata l-kontinwità fil-ġestjoni ta’ dawk il-programmi, dawn ir-regoli tranżizzjonali għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2014,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

L-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI U KORPI OĦRAJN

Artikolu 1

Il-kundizzjonijiet għall-akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti

1.   L-aġenziji tal-pagamenti li jwettqu l-ġestjoni u l-kontroll tal-infiq, kif iddefinit fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandhom jipprovdu, fir-rigward tal-pagamenti li jsiru minnhom u fir-rigward tal-komunikazzjoni u ż-żamma tal-informazzjoni, biżżejjed garanziji li:

(a)

l-eliġibbiltà tat-talbiet u, fil-qafas tal-iżvilupp rurali, il-proċedura għall-allokazzjoni tal-għajnuna, kif ukoll il-konformità tagħhom mar-regoli tal-Unjoni jiġu vverifikati qabel ma jiġi awtorizzat il-pagament;

(b)

jinżammu kontijiet preċiżi u eżawrjenti tal-pagamenti li jkunu saru;

(c)

isiru l-verifiki stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

(d)

id-dokumenti mitluba jiġu ppreżentati sal-limiti ta’ żmien u fl-għamla stipulata mir-regoli tal-Unjoni;

(e)

id-dokumenti jkunu aċċessibbli u jinżammu b’tali mod li jiżgura li jibqgħu sħaħ, validi u leġġibbli tul iż-żmien, inkluż fir-rigward tad-dokumenti elettroniċi fis-sens tar-regoli tal-Unjoni.

2.   L-Istati Membri għandom jakkreditaw lil dawk id-dipartimenti jew l-entitajiet li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1, bħala aġenziji tal-pagamenti. Barra minn hekk, biex tiġi akkreditata, aġenzija tal-pagamenti għandu jkollha organizzazzjoni amministrattiva u sistema ta’ kontroll intern li jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fl-Anness I (“il-kriterji ta’ akkreditazzjoni”) fir-rigward ta’

(a)

l-ambjent intern,

(b)

l-attivitajiet ta’ kontroll,

(c)

l-informazzjoni u l-komunikazzjoni,

(d)

is-sorveljanza.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kriterji ta’ akkreditazzjoni addizzjonali biex jitqiesu d-daqs, ir-responsabbiltajiet u karatteristiċi speċifiċi oħrajn tal-aġenzija tal-pagamenti.

Artikolu 2

Il-kundizzjonijiet għall-akkreditazzjoni tal-korpi ta’ koordinazzjoni

1.   Meta jkunu akkreditati aktar minn aġenzija tal-pagamenti waħda, skont l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istat Membru kkonċernat għandu, b’att formali fil-livell ministerjali, jiddeċiedi dwar l-akkreditazzjoni tal-korp ta’ koordinazzjoni wara li jkun issodisfa ruħu li l-arranġamenti amministrattivi tal-korp joffru biżżejjed assigurazzjoni li l-korp huwa kapaċi jissodisfa l-kompiti msemmija f’dak l-Artikolu.

2.   Biex jiġi akkreditat, il-korp ta’ koordinazzjoni għandu jkollu fis-seħħ il-proċeduri biex jiżgura li:

(a)

id-dikjarazzjonijiet lill-Kummissjoni jkunu bbażati fuq informazzjoni minn sorsi awtorizzati kif xieraq;

(b)

id-dikjarazzjonijiet lill-Kummissjoni huma awtorizzati kif xieraq qabel it-trażmissjoni;

(c)

ikun jeżisti rendikont tal-awditu li jappoġġa l-informazzjoni trażmessa lill-Kummissjoni;

(d)

ikun maħżun b’mod sigur reġistru tal-informazzjoni li tasal u dik mibgħuta, jew fuq il-karta jew f’format kompjuterizzat.

Artikolu 3

L-obbligi tal-aġenzija tal-pagamenti fejn jikkonċerna l-intervent pubbliku

1.   L-aġenziji tal-pagamenti msemmija fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandhom jamministraw u jiżguraw il-kontroll tal-operazzjonijiet marbuta mal-miżuri ta’ intervent relatati mal-ħżin pubbliku li huma responsabbli għalih, skont it-termini stabbiliti fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament u, fejn jixraq, fil-leġiżlazzjoni agrikola settorjali, b’mod partikolari fuq il-bażi tar-rati minimi ta’ verifika stabbiliti f’dak l-Anness.

L-aġenziji tal-pagamenti jistgħu jiddelegaw is-setgħat tagħhom f’dan ir-rigward lill-aġenziji tal-intervent li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-approvazzjoni stabbiliti fil-punt 1.C tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament jew jaġixxu permezz ta’ aġenziji tal-pagamenti oħra.

2.   L-aġenziji tal-pagamenti jew l-aġenziji tal-intervent jistgħu, mingħajr ħsara għar-responsabbiltà totali tagħhom b’rabta mal-ħżin pubbliku:

(a)

jafdaw il-ġestjoni ta’ ċerti miżuri ta’ ħżin pubbliku lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jaħżnu prodotti agrikoli mixtrija, (“maħżniera”);

(b)

jaħtru lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi biex iwettqu ċerti kompiti speċifiċi stabbiliti permezz tal-leġiżlazzjoni settorjali agrikola.

Jekk l-aġenziji tal-pagamenti jafdaw il-ġestjoni f’idejn il-maħżniera kif imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel sottoparagrafu, din il-ġestjoni għandha titwettaq skont kuntratti tal-ħżin abbażi tal-obbligi u l-prinċipji ġenerali stipulati fl-Anness III.

3.   L-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti fir-rigward tal-ħżin pubbliku għandhom ikunu, b’mod partikolari, dawn li ġejjin:

(a)

li jżommu kontijiet tal-ħażniet u kontijiet finanzjarji għal kull prodott kopert minn miżura ta’ intervent li tinvolvi l-ħżin pubbliku, abbażi tal-operazzjonijiet li jwettqu mill-1 ta’ Ottubru ta’ sena waħda sat-30 ta’ Settembru tas-sena ta’ wara, dan il-perjodu għandu jissejjaħ “is-sena tal-kontabbiltà”;

(b)

li jżommu lista aġġornata tal-maħżniera li magħhom jkunu kkonkludew kuntratti ta’ ħżin pubbliku. Din il-lista għandu jkun fiha referenzi li jippermettu l-identifikazzjoni eżatta tal-punti tal-ħżin kollha, il-kapaċità tagħhom, l-għadd ta’ mħażen, imħażen kiesħa u sajlos, u l-pjanti u d-dijagrammi tagħhom;

(c)

li jagħmlu disponibbli lill-Kummissjoni l-kuntratti standard użati għall-ħżin pubbliku, ir-regoli stabbiliti għax-xiri ta’ prodotti, il-ħażna u t-tneħħija tal-prodotti mill-imħażen tal-maħżniera, u r-regoli applikabbli għar-responsabbiltà tal-maħżniera;

(d)

li jżommu kontijiet tal-ħażniet ċentralizzati u kompjuterizzati tal-ħażniet kollha, li jkopru l-postijiet kollha tal-ħżin, il-prodotti kollha u l-kwantitajiet u l-kwalitajiet tal-prodotti differenti kollha, u jispeċifikaw f’kull każ il-piż (nett u gross, skont kif japplika) jew il-volum;

(e)

li jwettqu l-operazzjonijiet kollha marbutin mal-ħżin, il-konservazzjoni, it-trasportazzjoni jew it-trasferiment ta’ prodotti ta’ intervent skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali, mingħajr ħsara għar-responsabbiltà tax-xerrejja, tal-aġenziji tal-pagamenti l-oħra involuti f’operazzjoni u kull persuna oħra li taġixxi skont l-istruzzjonijiet f’dan ir-rigward;

(f)

li jwettqu verifiki matul is-sena kollha fuq bażi ta’ żmien mhux regolari u mingħajr twissija minn qabel, fuq il-postijiet fejn jinżammu l-ħażniet tal-intervent. Madankollu, sakemm l-iskop tal-kontroll ma jiġix ipperikolat, jista’ jingħata avviż minn qabel, strettament limitat għall-perjodu ta’ żmien minimu meħtieġ. Dan l-avviż ma għandux jaqbeż l-24 siegħa, minbarra f’każijiet ġustifikati kif dovut;

(g)

li jsir inventarju annwali skont l-Artikolu 4.

Fejn, fi Stat Membru, il-ġestjoni tal-kontijiet ta’ ħżin pubbliku għal prodott wieħed jew iżjed titwettaq minn iżjed minn aġenzija tal-pagamenti waħda, il-kontijiet tal-ħażniet u l-kontijiet finanzjarji msemmija fil-punti (a) u (d) għandhom jiġu kkonsolidati fil-livell ta’ Stat Membru qabel ma tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni l-informazzjoni korrispondenti.

4.   L-aġenziji tal-pagamenti għandhom jieħdu l-passi meħtieġa kollha biex jiżguraw li:

(a)

l-prodotti koperti mill-miżuri ta’ intervent tal-Unjoni jinżammu b’mod xieraq billi tiġi kkontrollata l-kwalità tal-prodotti maħżuna mill-inqas darba fis-sena;

(b)

l-integrità tal-ħażniet ta’ intervent.

5.   L-aġenziji tal-pagamenti għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih:

(a)

bil-każijiet fejn l-estenzjoni tal-perjodu tal-ħżin ta’ prodott x’aktarx jirriżulta fid-deterjorazzjoni tiegħu;

(b)

dwar telf kwantitattiv jew deterjorazzjoni tal-prodott minħabba diżastri naturali.

Meta jkunu applikabbli s-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel sottoparagrafu, il-Kummissjoni għandha tadotta d-deċiżjoni x-xierqa:

(a)

fir-rigward tas-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel sottoparagrafu, skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 229(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14);

(b)

fir-rigward tas-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel sottoparagrafu, skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 116(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

6.   L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu responsabbli għal kull konsegwenza finanzjarja tal-ħżin ħażin tal-prodotti koperti mill-miżuri ta’ intervent tal-Unjoni, b’mod partikolari dawk li jirriżultaw minn metodi ta’ ħżin mhux xierqa. Mingħajr ħsara għal ebda rikors kontra l-maħżniera, dawn għandhom ikunu responsabbli finanzjarjament għan-nuqqas ta’ konformità mal-impenji jew l-obbligi tagħhom.

7.   L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ipoġġu l-kontijiet tal-ħżin pubbliku u d-dokumenti, il-kuntratti u l-fajls kollha ppreparati jew li jkunu rċevew fil-kuntest tal-operazzjonijiet ta’ intervent, għad-dispożizzjoni permanenti tal-aġenti tal-Kummissjoni jew ta’ persuni maħturin mill-Kummissjoni, jew f’forma elettronika jew fil-post tal-aġenziji tal-pagamenti.

Artikolu 4

Inventarju

1.   Matul kull sena ta’ kontabbiltà, l-aġenziji tal-pagamenti għandhom jippreparaw inventarju għal kull prodott li kien is-suġġett ta’ intervent tal-Unjoni.

Dawn għandhom jipparagunaw ir-riżultati tal-inventarju mad-dejta tal-kontabbiltà. Kull differenza fil-kwantitajiet li tinstab, u l-ammonti li jirriżultaw mid-differenzi fil-kwalità misjuba matul il-verifiki, għandhom jiġu ġġustifikati skont ir-regoli adottati skont l-Artikolu 46(6)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

2.   Għall-fini tal-paragrafu 1, il-kwantitajiet nieqsa li jirriżultaw mill-operazzjonijiet tal-ħżin normali għandhom ikunu ugwali għad-differenza bejn il-ħażniet teoretiċi li jidhru fl-inventarju tal-kontijiet, minn naħa waħda, u l-ħażniet fiżiċi reali stabbiliti abbażi tal-inventarju stipulat fil-paragrafu 1 jew il-ħażniet li jifdal fil-kotba wara li jiġu eżawriti l-ħażniet fiżiċi ta’ maħżen min-naħa l-oħra, u għandhom ikunu soġġetti għal-limiti ta’ tolleranza stipulati fl-Anness IV.

KAPITOLU II

IL-ĠESTJONI FINANZJARJA

Artikolu 5

Nuqqas ta’ konformità mal-aħħar limitu ta’ żmien għall-pagament

1.   Rigward il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG), skont l-eċċezzjonijiet imsemmija fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, u skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, l-infiq li jsir wara l-limiti ta’ żmien għall-pagamenti għandhom ikunu eliġibbli għall-pagamenti tal-Unjoni taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 u 6 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Meta l-infiq imwettaq wara l-iskadenzi jkun ugwali għal 5 % jew inqas tal-infiq imwettaq qabel l-iskadenzi, ma għandu jsir ebda tnaqqis tal-pagamenti ta’ kull xahar.

Meta l-infiq li jitwettaq wara l-limiti jkun ‘il fuq mil-livell limitu ta’ 5 %, l-infiq kollu addizzjonali mwettaq tard għandu jitnaqqas skont ir-regoli li ġejjin:

(a)

l-infiq imwettaq fl-ewwel xahar wara x-xahar li fih tkun skadiet id-data ta’ skadenza għall-pagamenti, għandu jitnaqqas b’10 %,

(b)

l-infiq imwettaq fit-tieni xahar wara x-xahar li fih tkun skadiet id-data ta’ skadenza għall-pagamenti, għandu jitnaqqas b’25 %,

(c)

l-infiq imwettaq fit-tielet xahar wara x-xahar li fih tkun skadiet id-data ta’ skadenza għall-pagamenti, għandu jitnaqqas b’45 %,

(d)

l-infiq imwettaq fir-raba’ xahar wara x-xahar li fih tkun skadiet id-data ta’ skadenza għall-pagamenti, għandu jitnaqqas b’70 %,

(e)

l-infiq imwettaq aktar tard mir-raba’ xahar wara x-xahar li fih tkun skadiet id-data ta’ skadenza għall-pagamenti, għandu jitnaqqas b’100 %,

3.   B’deroga mill-paragrafu 2, fil-każ tal-pagamenti diretti li jaqgħu taħt il-valur limitu msemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15), għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

fejn il-limitu msemmi fl-ewwel sottoparagrafu tal-paragrafu 2 ma jkunx intuża kollu għall-pagamenti li jkunu saru għas-sena kalendarja N sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Ottubru tas-sena N + 1 u dak li jifdal mil-limitu jaqbeż it-2 %, dak li jifdal għandu jitnaqqas għal 2 %;

(b)

waqt sena finanzjarja N+1, il-pagamenti diretti li mhumiex stipulati fir-Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) u fir-Regolament (UE) Nru 229/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17), għas-snin kalendarji N-1 jew qabel, li jsiru wara l-iskadenza taż-żmien għall-pagament, ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-FAEG biss jekk l-ammont totali tal-pagamenti diretti li jsiru fis-sena finanzjarja N+1, fejn hu applikabbli kkoreġuti għall-ammonti ta’ qabel l-aġġustament stipulat fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, ma jaqbiżx il-limitu stipulat fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għas-sena kalendarja N, b’konformità mal-Artikolu 7 ta’ dak ir-Regolament;

(c)

l-infiq li jaqbeż il-limiti msemmija fil-punti (a) jew (b) għandu jitnaqqas bil-100 %

L-ammonti tar-rifużjonijiet imsemmija fl-Artikolu 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 ma għandhomx jitqiesu biex jiġi vverifikat il-ħarsien tal-kundizzjoni stipulata fil-punt (b) tal-ewwel sottoparagrafu ta’ dan il-paragrafu.

4.   Il-Kummissjoni għandha tapplika stadji progressivi differenti minn dawk stipulati fil-paragrafi 2 u 3 u/jew rati ta’ tnaqqis inferjuri jew l-ebda tnaqqis jekk jitfaċċjaw kundizzjonijiet partikolari ta’ ġestjoni għal ċerti miżuri, jew jekk jiġu ppreżentati ġustifikazzjonijiet leġittimi mill-Istati Membri.

Madankollu, l-ewwel sottoparagrafu ma għandux japplika għall-infiq li jaqbeż il-limitu msemmi fil-paragrafu 3(b).

5.   Darbtejn f’kull sena finanzjarja għandhom isiru verifiki dwar il-konformità mad-dati ta’ skadenza għall-pagamenti, fil-kuntest tal-pagamenti ta’ kull xahar:

(a)

fuq l-infiq imwettaq sal-31 ta’ Lulju,

(b)

fuq l-infiq imwettaq sal-15 ta’ Ottubru.

Kull data ta’ skadenza maqbuża f’Awwissu, f’Settembru u f’Ottubru għandha titqies fid-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

6.   It-tnaqqis imsemmi f’dan l-Artikolu għandu jiġi applikat mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni sussegwenti dwar l-approvazzjoni tal-konformità, kif imsemmi fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 6

Nuqqas ta’ konformità mal-ewwel data tal-pagament

Rigward l-FAEG, jekk l-Istati Membri jitħallew iħallsu l-avvanzi sa ċertu ammont massimu qabel l-ewwel data stabbilita fil-leġiżlazzjoni settorjali agrikola, kull infiq li jitħallas iktar minn dan l-ammont massimu għandu jitqies bħala nfiq li jkun sar qabel l-ewwel data għall-pagamenti. Madankollu, bi qbil mal-eċċezzjonijiet imsemmija fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, dan l-infiq ikun eliġibbli għall-pagamenti tal-Unjoni suġġett għal tnaqqis ta’ 10 %.

Artikolu 7

Kumpens mill-aġenziji tal-pagamenti

1.   Fid-deċiżjoni tagħha dwar il-pagamenti ta’ kull xahar li għandha tiġi adottata skont l-Artikolu 18(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ tal-infiq iddikjarat minn kull Stat Membru, li minnu jitnaqqas id-dħul assenjat li dak l-Istat Membru jkun inkluda fl-istess dikjarazzjoni ta’ nfiq. Din it-tpaċija għandha titqies bħala ekwivalenti għall-ġbir tad-dħul korrispondenti.

L-approprazzjonijiet ta’ impenn u l-approprazzjonijiet ta’ pagament iġġenerati mid-dħul assenjat għandhom ikunu miftuħin ladarba dan id-dħul ikun ġie assenjat għall-intestaturi baġitarji. L-assenjazzjoni għandha ssir meta d-dħul assenjat jiddaħħal fil-kontijiet, mhux aktar tard minn xahrejn wara l-irċevuta tad-dikjarazzjonijiet mibgħuta mill-Istati Membri, skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 43(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

2.   Jekk is-somom imsemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 ikunu nżammu qabel il-ħlas tal-għajnuna kkonċernata minħabba l-irregolarità jew in-negliġenza, dawn għandhom jitnaqqsu mill-infiq korrispondenti.

3.   L-ammonti tal-kontribuzzjonijiet mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) irkuprati mill-benefiċjarji skont il-programm ta’ żvilupp rurali kkonċernat matul kull perjodu ta’ referenza għandhom jitnaqqsu mill-ammont li għandu jitħallas mill-FAEŻR fid-dikjarazzjoni tal-infiq għal dak il-perjodu.

4.   L-ammonti akbar jew iżgħar li jirriżultaw, fejn ikun applikabbli, mill-approvazzjoni tal-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 li jistgħu jintużaw mill-ġdid għall-programm ta’ żvilupp rurali għandhom jiżdiedu jew jitnaqqsu mill-ammont tal-kontribuzzjoni tal-FAEŻR meta tiġi ppreparata l-ewwel dikjarazzjoni wara li ssir l-approvazzjoni tad-deċiżjoni fuq il-kontijiet.

5.   Il-finanzjament mill-FAEG għandu jkun ugwali għall-infiq, ikkalkolat abbażi tal-informazzjoni nnotifikata mill-aġenzija tal-pagamenti, wara t-tnaqqis ta’ kwalunkwe dħul li jakkumula mill-miżuri ta’ intervent, ivvalidat bis-sistema kompjuterizzata stabbilita mill-Kummissjoni u inkluż mill-aġenzija tal-pagamenti fid-dikjarazzjoni tal-infiq tagħha ppreparata.

Artikolu 8

L-adozzjoni tardiva tal-baġit tal-Unjoni

1.   Fir-rigward tal-FAEG, jekk il-baġit tal-Unjoni ma jkunx ġie adottat sal-bidu tas-sena finanzjarja, il-pagamenti ta’ kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandhom jingħataw bħala perċentwal tad-dikjarazzjonijiet ta’ nfiq riċevuti minn kull Stat Membru, stabbiliti għal kull kapitolu tal-infiq u fil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. Il-Kummissjoni għandha tqis il-bilanċ tal-ammonti mhux rimborżati lill-Istati Membri fid-deċiżjonijiet dwar rimborżi sussegwenti.

2.   Fir-rigward tal-FAEŻR, jekk il-baġit tal-Unjoni ma jkunx ġie adottat sal-bidu tas-sena baġitarja:

(a)

il-pagamenti interim imsemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandhom jingħataw b’mod proporzjonali għall-krediti disponibbli bħala perċentwal tad-dikjarazzjonijiet ta’ nfiq irċevuti għal kull programm ta’ żvilupp rurali. Il-Kummissjoni għandha tqis il-bilanċ tal-ammonti mhux rimborżati lill-Istati Membri fil-pagamenti interim sussegwenti.

(b)

fir-rigward tal-impenji tal-baġit imsemmija fl-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-ewwel pagamenti annwali wara l-adozzjoni tal-programmi ta’ żvilupp rurali għandhom jirrispettaw l-ordni ta’ adozzjoni ta’ dawn il-programmi. L-impenji baġitarji għall-pagamenti annwali sussegwenti għandhom isiru fl-ordni tal-programmi wara li jkunu ġew eżawriti l-impenji rispettivi. Il-Kummissjoni tista’ tagħmel impenji annwali parzjali għall-programmi ta’ żvilupp rurali jekk l-approprazzjonijiet ta’ impenn disponibbli jkunu limitati. Il-bilanċ li jifdal għal dawn il-programmi għandu jiġi impenjat l-ewwel, ladarba jkunu disponibbli l-approprazzjonijiet ta’ impenn.

Artikolu 9

Id-differiment tal-pagamenti ta’ kull xahar

Il-Kummissjoni, wara li tkun infurmat lill-Istati Membri kkonċernati, tista’ tiddiferixxi l-pagamenti ta’ kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għall-Istati Membri fejn il-komunikazzjonijiet kif imsemmija fl-Artikolu 102(1) punt (c)(i) u (ii) ta’ dak ir-Regolament jaslu tard jew fihom diskrepanzi li jeħtieġu verifiki ulterjuri.

Artikolu 10

Is-sospensjoni tal-pagament f’każ ta’ sottomissjoni tardiva

1.   Is-sospensjoni tal-pagamenti msemmija fl-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandha tapplika għall-miżuri elenkati fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

2.   Rigward l-infiq fi ħdan l-FAEG, għandhom japplikaw ir-rati tas-sospensjoni tal-pagamenti li ġejjin:

(a)

jekk ir-riżultati tal-verifiki ma jkunux intbagħtu sal-15 ta’ Ottubru, 1 % tal-infiq li dwaru ma ntbagħtitx l-informazzjoni rilevanti fil-ħin;

(b)

jekk ir-riżultati tal-verifiki ma jkunux intbagħtu sal-1 ta’ Diċembru, 1,5 % tal-infiq li dwaru ma ntbagħtitx l-informazzjoni rilevanti fil-ħin.

3.   Rigward l-infiq fi ħdan l-FAEŻR, għandhom japplikaw ir-rati tas-sospensjoni tal-pagamenti li ġejjin:

(a)

jekk ir-riżultati tal-verifiki ma jkunux intbagħtu sal-15 ta’ Ottubru, 1 % tal-infiq li dwaru ma ntbagħtitx l-informazzjoni rilevanti fil-ħin;

(b)

jekk ir-riżultati tal-verifiki ma jkunux intbagħtu sal-15 ta’ Jannar, 1,5 % tal-infiq li dwaru ma ntbagħtitx l-informazzjoni rilevanti fil-ħin;

Artikolu 11

Ir-rata tal-kambju applikabbli għat-tfassil tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq

1.   B’konformità mal-Artikolu 106(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tal-FAEG, għall-preparazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tagħhom ta’ nfiq, l-Istati Membri li ma jagħmlux parti miż-żona tal-euro għandhom japplikaw l-istess rata tal-kambju bħal dik li użaw biex jagħmlu l-pagamenti lill-benefiċjari jew jirċievu l-introjtu, b’konformità mal-Kapitolu V u l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali. Għad-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni li hemm referenza għalihom fl-Artikoli 51 u 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istati Membri għandhom jużaw l-ewwel rata tal-kambju stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew wara d-data tal-adozzjoni ta’ dawk id-deċiżjonijiet.

F’każijiet differenti minn dawk imsemmija fl-ewwel sottoparagrafu, b’mod partikolari għall-programmi ta’ promozzjoni approvati skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 (18), kif ukoll għall-operazzjonijiet li għalihom ma ġiex stabbilit avveniment operattiv mil-leġiżlazzjoni agrikola settorjali, ir-rata tal-kambju applikabbli għandha tkun ir-rata tal-kambju ta’ qabel tal-aħħar stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew qabel ix-xahar li għalih jiġi ddikjarat l-infiq jew id-dħul assenjat.

2.   Fir-rigward tal-programmi ta’ żvilupp rurali, għall-preparazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ nfiq tagħhom, l-Istati Membri li ma jagħmlux parti miż-żona tal-euro għandhom japplikaw, għal kull pagament jew operazzjoni ta’ rkupru, ir-rata tal-kambju ta’ qabel tal-aħħar stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew qabel ix-xahar li fih jiġu rreġistrati l-operazzjonijiet fil-kontijiet tal-aġenzija tal-pagamenti.

KAPITOLU III

L-APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET U VERIFIKI OĦRA

Artikolu 12

Il-kriterji u l-metodoloġija għall-applikazzjoni tal-korrezzjonijiet fil-qafas tal-approvazzjoni tal-konformità

1.   Biex tiġi adottata d-deċiżjoni skont l-Artikolu 52(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 dwar l-ammonti li għandhom jitħallew barra mill-finanzjament tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tagħmel distinzjoni bejn dawk l-ammonti jew partijiet tal-ammonti identifikati bħala ammonti li ntnefqu b’mod mhux xieraq u dawk l-ammonti li ġew iddeterminati billi saru korrezzjonijiet b’riżultat tal-estrapolazzjoni jew b’rata fissa.

Għad-determinazzjoni tal-ammonti li jistgħu jitħallew barra mill-finanzjament tal-Unjoni, meta jinsab li l-infiq ma sarx b’konformità mar-regoli tal-Unjoni, il-Kummissjoni, u fejn jikkonċerna l-FAEŻR, b’konformità mal-liġijiet applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tuża s-sejbiet tagħha u għandha tqis l-informazzjoni li jkunu taw l-Istati Membri waqt il-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità mwettqa kif jitlob l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

2.   Il-Kummissjoni għandha tibbaża l-esklużjoni tal-ammonti li jiġu identifikati li ma ntnefqux b’mod xieraq, mill-finanzjament tal-Unjoni, biss meta dawn l-ammonti jkunu jistgħu jiġu identifikati bi sforz proporzjonat. Meta l-Kummissjoni ma tkunx qiegħda f’pożizzjoni li tidentifika l-ammonti li ma jkunux intnefqu b’mod xieraq bi sforz proporzjonat, l-Istati Membri jistgħu, fil-limiti taż-żmien li ttihom il-Kummissjoni waqt il-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità, jissottomettu d-dejta dwar il-verifikazzjoni ta’ dawn l-ammonti abbażi ta’ eżami tal-każijiet kollha individwali li potenzjalment jistgħu jkunu affettwati min-nuqqas ta’ konformità. Il-verifika għandha tkun fuq l-infiq sħiħ li jkun sar bi ksur tal-liġi applikabbli u ċċarġjat għall-baġit tal-Unjoni. Id-dejta li titressaq għandha tinkludi l-ammonti individwali kollha li jkunu mhux eliġibbli minħabba n-nuqqas ta’ konformità.

3.   Meta ma jkunx possibblili jiġu identifikati l-ammonti li ntnefqu b’mod mhux xieraq skont il-paragrafu 2, il-Kummissjoni tista’ tiddetermina l-ammonti li għandhom jitħallew barra billi tuża korrezzjonijiet estrapolati. Biex il-Kummissjoni tkun tista’ tiddetermina l-ammonti rilevanti, l-Istati Membri jistgħu, fil-perjodu ta’ żmien li ttihom il-Kummissjoni waqt il-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità, iressqu kalkolu tal-ammont li għandu jitħalla barra mill-finanzjament tal-Unjoni billi jestrapolaw permezz tal-istatistika, ir-riżultati tal-verifiki li jitwettqu fuq kampjun rappreżentattiv ta’ dawk il-każijiet. Il-kampjun għandu jittieħed mill-popolazzjoni li minnha jkun mistenni b’mod raġunat li jsir in-nuqqas ta’ konformità.

4.   Biex jitqiesu r-riżultati mressqin mill-Istati Membri kif imsemmi fil-paragrafi 2 u 3, il-Kummissjoni għandha tkun f’pożizzjoni li:

(a)

tivvaluta l-metodi li jibqgħu jintużaw għall-identifikazzjoni jew l-estrapolazzjoni, li għandhom jiġu deskritti b’mod ċar mill-Istati Membri;

(b)

tivverifika kemm hu rappreżentattiv il-kampjun imsemmi fil-paragrafu 3;

(c)

tivverifika l-kontenut u r-riżultati tal-identifikazzjoni jew l-estrapolazzjoni li tkun ingħatat;

(d)

tikseb biżejjed evidenza tal-awditjar rilevanti dwar id-dejta bażika li minnha jkunu ttieħdu r-riżultati.

5.   Meta jkunu qegħdin japplikaw il-paragrafu 3, l-Istati Membri jistgħu jużaw l-istatistika ta’ verifika tal-aġenziji tal-pagamenti li jkunu ġew ikkonfermati mill-entità taċ-ċertifikazzjoni, jew l-istima ta’ dawn l-entitajiet tal-livell tal-iżbalji fil-kuntest tal-awditu tagħhom stipulat fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, dejjem jekk:

(a)

il-Kummissjoni tkun sodisfatta bix-xogħol li jkun twettaq mill-entitajiet taċ-ċertifikazzjoni, kemm mil-lat tal-istrateġija tal-awditjar, kif fejn jikkonċerna l-kontenut, l-estent u l-kwalità tax-xogħol reali tal-awditjar;

(b)

l-ambitu tax-xogħol tal-entità taċ-ċertifikazzjoni jkun konsistenti mal-ambitu tal-inkjesta għall-approvazzjoni tal-konformità inkwistjoni, b’mod partikolari fejn jikkonċerna l-miżuri jew l-iskemi;

(c)

l-ammont tal-penali li kellu jiġi applikat ikun tqies fil-valutazzjonijiet.

6.   Meta l-kundizzjonijiet għad-determinazzjoni tal-ammonti li jridu jitħallew barra mill-finanzjament tal-Unjoni kif imsemmi fil-paragrafi 2 u 3 ma jiġux sodisfatti jew il-każ ikun wieħed fejn l-ammonti li jridu jitħallew barra ma jistgħux jiġu ddeterminati bil-mod previst minn dawk il-paragrafi, il-Kummissjoni għandha tapplika l-korrezzjonijiet xierqa b’rata fissa filwaqt li tqis it-tip u s-serjetà tal-ksur u l-istima tagħha tar-riskju ta’ ħsara finanzjarja li ġġarrab l-Unjoni.

Il-livell tal-korrezzjoni b’rata fissa għandu jiġi stabbilit billi jitqies, b’mod partikolari, it-tip ta’ nuqqas ta’ konformità identifikat. Għal dan il-għan, in-nuqqasijiet ta’ kontroll għandhom ikunu maqsumin bejn dawk li huma marbuta ma’ verifiki ewlenin u dawk li huma marbuta ma’ verifiki subordinati, kif ġej:

(a)

Il-verifiki ewlenin għandhom ikunu l-verifiki amministrattivi u fuq il-post li huma meħtieġa għad-determinazzjoni tal-eliġibbiltà tal-għajnuna u l-applikazzjoni rilevanti tat-tnaqqis u l-penali;

(b)

Il-verifiki subordinati għandhom ikunu l-operazzjonijiet amministrattivi l-oħrajn kollha meħtieġa għall-ipproċessar korrett tat-talbiet.

Jekk, fil-qafas tal-istess proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità, jiġi stabbilit li hemm nuqqasijiet ta’ konformità differenti li kull wieħed minnhom iwassal għal korrezzjonijiet b’rati fissi diversi, għandha tapplika l-korrezzjoni bl-ogħla rata fissa bill.

7.   Waqt li jkun qed jiġi stabbilit il-livell tal-korrezzjonijiet b’rata fissa, il-Kummissjoni għandha tqis b’mod speċifiku ċ-ċirkostanzi li jidhru hawn taħt li juru aktar serjetà fin-nuqqasijiet li juru riskju akbar ta’ ħsara għall-baġit tal-Unjoni:

(a)

verifika ewlenija waħda jew aktar mhux applikati jew applikati b’mod tant ħażin, jew tant rarament li jitqiesu mhux effettivi biex jiddeterminaw l-eliġibbiltà tat-talba jew biex jipprevjenu l-irregolaritajiet; jew

(b)

jinsabu tliet nuqqasijiet jew aktar fl-istess sistema ta’ verifika; jew

(c)

l-applikazzjoni minn Stat Membru ta’ sistema ta’ verifika tinsab kompletament nieqsa jew b’nuqqasijiet serji, u hemm evidenza ta’ irregolaritajiet mifruxa u ta’ negliġenza biex jirribattu prattiki irregolari jew frodulenti; jew

(d)

tkun diġà saret korrezzjoni għal dak l-Istat Membru għal nuqqasijiet simili fl-istess settur, iżda jkunu tqiesu l-miżuri korrettivi jew ta’ kumpens li jkun wettaq l-Istat Membru diġà.

8.   Meta Stat Membru jissottometti ċerti elementi oġġettivi, li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, iżda li juru li l-ikbar telf għall-fondi huwa limitat għal somma li tkun inqas minn dik li toħroġ mill-applikazzjoni tar-rata fissa proposta, il-Kummissjoni għandha tuża r-rata fissal-aktar baxxa biex tiddeċiedi l-ammonti li għandhom jitħallew barra mill-finanzjament tal-Unjoni skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

9.   L-ammonti rkuprati realment mill-benefiċjarji u kkreditati għall-fondi qabel data rilevanti li għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni waqt il-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità, għandhom jitnaqqsu mill-ammont li l-Kummissjoni tiddeċiedi li għandu jitħalla barra mill-finanzjament tal-Unjoni skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 13

L-obbligu wara l-proċeduri ta’ rkupru

Wara t-tlestija tal-proċeduri ta’ rkupru msemmijin fl-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istati Membri għandhom:

(a)

jakkreditaw 50 % tal-ammonti rkuprati lill-FAEG wara t-tnaqqis tal-ispejjeż tal-irkupru, kif stipulat fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 55 ta’ dak ir-Regolament;

(b)

jakkreditaw 50 % lill-FAEŻR jew tal-ammonti rkuprati wara li jingħalaq il-programm ta’ żvilupp rurali, jew tal-ammonti rkuprati qabel ma jingħalaq il-programm, iżda li ma setgħux jiġu allokati mill-ġdid skont l-Artikolu 56 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 14

L-iskrutinju tat-tranżazzjonijiet

Is-sistema ta’ skrutinju stabbilita fil-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 ma għandhiex tapplika għall-miżuri elenkati fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

IL-KAPITOLU IV

GARANZIJI

TAQSIMA 1

Il-Kamp Ta’ Applikazzjoni u L-Użu ta’ termini

Artikolu 15

Il-kamp ta’ applikazzjoni

Dan il-Kapitolu għandu japplika fil-każijiet kollha fejn il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali tipprevedi garanzija, kemm jekk it-terminu partikolari “garanzija” jintuża kif ukoll jekk le.

Dan il-Kapitolu ma għandux japplika għall-garanziji mogħtija biex jiġi żgurat il-pagament tad-dazji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni msemmija fir-Regolament (KEE) Nru 2913/92 (19).

Artikolu 16

It-termini użati f’dan il-Kapitolu

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu:

(a)

“awtorità kompetenti” hija jew parti awtorizzata li taċċetta garanzija jew parti awtorizzata li tiddeċiedi skont ir-Regolament rilevanti jekk garanzija għandhiex tiġi rrilaxxata jew ċeduta;

(b)

“garanzija fi blokk wieħed” hija garanzija disponibbli għall-awtorità kompetenti bl-iskop li tiżgura illi jintlaħaq aktar minn obbligu wieħed;

(c)

“il-parti rilevanti tas-somma ggarantita” tfisser il-parti tas-somma ggarantita li tikkorrispondi għall-kwantità li għaliha jkun inkiser rekwiżit.

TAQSIMA 2

Rekwiżit ta’ Garanzija

Artikolu 17

Il-parti responsabbli

Għandha tingħata garanzija mill-parti responsabbli, jew f’isem il-parti responsabbli, għall-pagament tas-somma ta’ flus dovuta jekk ma jiġix sodisfatt obbligu.

Artikolu 18

Rinunzja ta’ rekwiżit ta’ garanzija

1.   L-awtorità kompetenti tista’ tirrinunzja r-rekwiżit ta’ garanzija meta l-parti responsabbli biex tissodisfa l-obbligu tkun:

(a)

korp pubbliku responsabbli għall-eżekuzzjoni tad-dmirijiet ta’ awtorità pubblika; jew

(b)

korp privat li jwettaq id-dmirijiet imsemmija fil-punt (a) taħt is-superviżjoni tal-Istat.

2.   L-awtorità kompetenti tista’ tirrinunzja r-rekwiżit ta’ garanzija fejn il-valur tas-somma ggarantita huwa anqas minn EUR 500. F’dak il-każ, il-parti kkonċernata għandha timpenja ruħha bil-miktub li tħallas somma ugwali għall-garanzija rinunzjata jekk l-obbligu korrispondenti ma jiġix sodisfatt.

Fl-applikazzjoni tal-ewwel sottoparagrafu, il-valur tal-garanzija għandu jitqies li fih l-obbligi rilevanti kollha li huma marbutin mal-istess operazzjoni.

Artikolu 19

Il-kundizzjonijiet li japplikaw għall-garanziji

1.   L-awtorità kompetenti għandha tirrifjuta li taċċetta, jew għandha titlob is-sostituzzjoni ta’ kull garanzija li hi tikkunsidra mhux biżżejjed jew mhux xierqa jew li ma tipprovdix kopertura għal perjodu twil biżżejjed.

2.   Fejn jiġu ddepożitati l-flus kontanti permezz ta’ trasferiment, dan ma għandux jitqies li jistabbilixxi garanzija sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx sodisfatta li għandha l-ammont għad-dispożizzjoni tagħha.

3.   Ċekk ta’ somma li l-pagament tagħha huwa ggarantit minn istituzzjoni finanzjarja rikonoxxuta għal dak l-għan mill-Istat Membru tal-awtorità kompetenti kkonċernata, għandu jiġi ttrattat bħala depożitu fi flus kontanti. L-awtorità kompetenti ma teħtieġx li tippreżenta ċekk bħal dan għall-ħlas sakemm il-perjodu taż-żmien li għalih huwa garantit ikun sejjer jiskadi.

Ċekk, minbarra kif imsemmi fl-ewwel sottoparagrafu, għandu jikkostitwixxi garanzija biss meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li għandha l-ammont għad-dispożizzjoni tagħha.

4.   Kull impost magħmul minn istituzzjoni finanzjarja għandhu jitħallas mill-parti li tagħti l-garanzija.

5.   Ma għandu jitħallas ebda imgħax lill-parti li tagħti garanzija fil-forma ta’ depożitu fi flus kontanti.

Artikolu 20

L-użu tal-euro

1.   Il-garanziji għandhom ikunu f’euro.

2.   Jekk il-garanzija tiġi aċċettata fi Stat Membru barra miż-żona tal-euro, l-ammont tal-garanzija f’euro għandu jinqaleb fil-munita nazzjonali rilevanti skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu V. L-impenn li jikkorrispondi għall-garanzija u kull ammont miżmum f’każ ta’ irregolaritajiet jew ksur għandu jibqa’ stabbilit f’euro.

Artikolu 21

Il-garanti

1.   Il-garanti għandu jkollu r-residenza rreġistrata uffiċjalment jew l-istabbiliment tiegħu fl-Unjoni u, soġġett għad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċerna l-libertà ta’ forniment ta’ servizzi, ikun approvat mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn jingħata t-titolu. Il-garanti għandu jkun marbut minn garanzija bil-miktub.

2.   Il-garanzija bil-miktub trid mill-inqas tiddikjara:

(a)

l-obbligu jew, fil-każ ta’ garanzija fi blokk wieħed, it-tip(i) ta’ obbligi li meta jiġu sodisfatti, jiġi ggarantit il-pagament ta’ somma ta’ flus;

(b)

l-ogħla obbligu ta’ ħlas li l-garanti jaċċetta;

(c)

li l-garanti jimpenja ruħu b’mod konġunt u b’mod individwali mal-parti responsabbli biex jiġi sodisfatt l-obbligu ta’ ħlas, fi żmien 30 jum mit-talba tal-awtorità kompetenti, kull somma, fil-limitu tal-garanzija, li tkun dovuta ladarba l-garanzija tiġi ddikjarata bħala ċeduta.

3.   Fejn tkun diġà ngħatat garanzija fi blokk wieħed bil-miktub, l-awtorità kompetenti għandha tiddetermina l-proċedura li trid tiġi segwita li permezz tagħha, il-garanzija fi blokk sħiħa jew parti minnha għandha tiġi allokata għal obbligu partikolari.

Artikolu 22

L-applikazzjoni ta’ force majeure

Kull persuna responsabbli minn obbligu kopert minn garanzija li tiddikjara li n-nuqqas ta’ ħarsien tal-obbligu huwa kkawżat minn force majeure għandu jagħti l-provi li jissodisfaw lill-awtoritajiet kompetenti li tapplika l-force majeure. Jekk l-awtorità kompetenti tirrikonoxxi każ ta’ force majeure, l-obbligu jiġi kkanċellat għall-għan uniku tar-rilaxx tal-garanzija.

TAQSIMA 3

Ir-Rilaxx u ċ-Ċediment tal-Garanziji, Minbarra Dawk Imsemmija fit-Taqsima 4

Artikolu 23

Iċ-ċediment tal-garanziji

1.   L-obbligu msemmi fl-Artikolu 66(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 huwa r-rekwiżit li titwettaq jew ma titwettaqx azzjoni, li tkun bażika għall-għanijiet tar-Regolament li jimponih.

2.   Jekk obbligu ma jiġix sodisfatt u ma jkun ingħata l-ebda limitu ta’ żmien biex jiġi sodisfatt, il-garanzija għandha tiġi ċeduta meta l-awtorità kompetenti tistabbilixxi li dan ma ġiex sodisfatt.

3.   Jekk l-issodisfar ta’ obbligu huwa soġġett għal ċertu limitu ta’ żmien, u l-issodisfar seħħ biss wara dak il-limitu ta’ żmien, il-garanzija tiġi ċeduta.

F’każ bħal dan, il-garanzija għandha tiġi ċeduta għal 10 % minnufih u għandu jiġi applikat ukoll perċentwal addizzjonali fuq il-bilanċ li jifdal għal:

(a)

2 % għal kull jum kalendarju li jaqbeż il-limitu ta’ żmien, jekk l-obbligu jkun jikkonċerna l-importazzjoni ta’ prodotti f’pajjiż terz;

(b)

5 % għal kull jum kalendarju li jaqbeż il-limitu ta’ żmien, jekk l-obbligu jkun jikkonċerna t-tluq ta’ prodotti mit-territorju doganali tal-Unjoni.

4.   Jekk obbligu jiġi sodisfatt fil-ħin, u l-preżentazzjoni tal-prova li dan ġie sodisfatt tkun soġġetta għal limitu ta’ żmien fiss, il-garanzija li tkopri dak l-obbligu għandha tiġi ċeduta għal kull jum kalendarju li jaqbeż il-limitu ta’ żmien skont il-formola 0,2/il-limitu ta’ żmien stabbilit fi ġranet u filwaqt li jitqies l-Artikolu 25.

Jekk il-prova msemmija fl-ewwel sottoparagrafu tikkonsisti fil-preżentazzjoni ta’ liċenzja użata jew skaduta tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni, jew fit-tressiq ta’ prova li l-prodotti jkunu ħarġu mit-territorju doganali tal-Unjoni, il-garanzija li għandha tiġi rinunzjata għandha tkun ta’ 15 % jekk il-prova titressaq wara l-limitu ta’ żmien iffissat imsemmi fl-ewwel sottoparagrafu iżda mhux wara is-730 jum kalendarju wara d-data tal-iskadenza tal-liċenzja. Wara dawk is-730 jum kalendarju, dak li jkun fadal mill-garanzija għandu jiġi ċedut kollu kemm hu.

Jekk il-prova msemmija fl-ewwel sottoparagrafu tikkonċerna s-sottomissjoni ta’ liċenzja ta’ esportazzjoni użata jew skaduta b’iffissar bil-quddiem tar-rifużjonijiet, il-garanzija li għandha tiġi ċeduta għandha tkun:

(a)

10 % jekk il-liċenzja tiġi sottomessa bejn il-61 u d-90 jum kalendarju wara d-data ta’ skadenza tal-liċenzja;

(b)

50 % jekk il-liċenzja tiġi sottomessa bejn il-91 u l-120 jum kalendarju wara d-data ta’ skadenza tal-liċenzja;

(c)

70 % jekk il-liċenzja tiġi sottomessa bejn il-121 u l-150 jum kalendarju wara d-data ta’ skadenza tal-liċenzja;

(d)

80 % jekk il-liċenzja tiġi sottomessa bejn il-151 u l-180 jum kalendarju wara d-data ta’ skadenza tal-liċenzja;

(e)

100 % jekk il-liċenzja tiġi sottomessa wara l-180 jum kalendarju wara d-data ta’ skadenza tal-liċenzja.

5.   L-ammont tal-garanzija li għandu jintilef jew jiġi ċedut għandu jiġi aġġustat għall-ewwel ammont l-aktar baxx f’somma ta’ euro sħaħ jew fil-munita nazzjonali applikabbli.

Artikolu 24

Iċ-ċediment tal-garanziji

1.   Ladarba tintwera l-prova kif stabbilit mir-regoli speċifiċi tal-Unjoni li obbligu ġie rispettat, jew li parti mill-garanzija ġiet ċeduta skont l-Artikolu 66(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u l-Artikolu 23 ta’ dan ir-Regolament, dak li jifdal mill-garanzija għandu jiġi rilaxxat mingħajr dewmien.

2.   Garanzija għandha tiġi rilaxxata parzjalment fejn tkun ingħatat l-evidenza rilevanti fir-rigward ta’ parti minn kwantità ta’ prodott, sakemm dik il-parti ma tkunx anqas mill-kwantità minima speċifikata fir-regolament li jitlob il-garanzija, jew fin-nuqqas tiegħu, kif speċifikat mill-Istat Membru.

3.   Fejn ma hemmx perjodu ta’ żmien stabbilit biex tiġi ppreżentata l-evidenza li tinħtieġ għar-rilaxx ta’ somma ggarantita, dan il-perjodu għandu jkun ta’ 365 jum kalendarju mil-limitu ta’ żmien speċifikat għall-ħarsien tal-obbligu li għalih kienet iddepożitata l-garanzija. Fejn ma jkun speċifikat l-ebda limitu ta’ żmien, il-perjodu għandu jkun 365 jum kalendarju wara d-data sa liema jkunu ġew sodisfatti l-obbligi kollha.

Il-perjodu stabbilit fl-ewwel sottoparagrafu ma għandux jaqbeż il-1 095 jum kalendarju minn meta l-garanzija tkun ġiet assenjata għal obbligu partikolari.

Artikolu 25

Livelli Limitu

1.   Is-somma kollha li tintilef bi dritt ma għandhiex taqbeż il-100 % tal-parti rilevanti tas-somma ggarantita.

2.   L-awtorità kompetenti tista’ tirrinunzja li tikkonfiska ammont ta’ anqas minn EUR 100 mill-garanzija, diment li jiġu stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva, dispożizzjonijiet nazzjonali simili għal każijiet paragunabbli.

TAQSIMA 4

Garanziji fir-Rigward tal-Ħlasijiet bil-Quddiem

Artikolu 26

Il-kamp ta’ applikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima għandhom japplikaw fil-każijiet kollha fejn regoli speċifiċi tal-Unjoni jipprevedu li somma tista’ titħallas qabel ma jkun issodisfatt l-obbligu stabbilit biex tinkiseb għajnuna jew vantaġġ.

Artikolu 27

Ir rilaxx tal-garanziji

1.   Il-garanzija għandha tiġi rrilaxxjata:

(a)

jew meta jkun ġie stabbilit dritt finali għas-somma mogħtija bħala ħlas bil-quddiem;

(b)

jew meta s-somma mogħtija, flimkien ma’ kull żieda prevista fir-regoli speċifiċi tal-Unjoni, tkun tħallset lura.

2.   Ladarba d-data ta’ skadenza biex tingħata prova tad-dritt finali għas-somma mogħtija tkun għaddiet mingħajr ma tkun ġiet prodotta evidenza ta’ intitolament, l-awtorità kompetenti għandha immedjatament issegwi l-proċedura għall-konfiska tal-garanzija.

Madankollu, fejn il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tipprevedi hekk, tista’ tiġi prodotta l-evidenza wara dik id-data permezz tal-ħlas lura parzjali tal-garanzija.

KAPITOLU V

L-UŻU TAL-EURO

Artikolu 28

Rimborżi tal-esportazzjoni u kummerċ ma’ pajjiżi terzi

1.   Għall-ammonti li jirrigwardaw l-importazzjoni u għat-taxxi fuq l-esportazzjoni, li jkunu ffissati bħala euro bil-liġi tal-Unjoni dwar l-istrateġija agrikola komuni li jkunu applikabbli fl-Istati Membri fil-munita nazzjonali, ir-rata tal-konverżjoni għandha tkun speċifikament ugwali għar-rata applikabbli bi qbil mal-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

2.   Għar-rimborżi fuq l-esportazzjonijiet stabbiliti f’euro u għall-prezzijiet u l-ammonti espressi f’euro fil-leġiżlazzjoni agrikola tal-Unjoni dwar il-kummerċ ma’ pajjiżi terzi, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tad-dwana.

3.   Għall-kalkolu tal-valur standard tal-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex imsemmi fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 (20), biex jiġi stabbilit il-prezz tad-dħul imsemmi fl-Artikolu 137(1) ta’ dak ir-Regolament, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għall-prezzijiet rappreżentattivi użati għall-kalkolu tal-valur standard u l-ammont tat-tnaqqis imsemmi fl-Artikolu 134(3) ta’ dak ir-Regolament għandu jkun il-jum li jirrelataw għalih il-prezzijiet rappreżentattivi.

Artikolu 29

Rifużjonijiet fuq il-produzzjoni u tipi speċifiċi ta’ għajnuna

1.   Għar-rifużjonijiet fuq il-produzzjoni stabbiliti f’euro bil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun id-data tad-dikjarazzjoni li l-prodotti jkunu waslu fid-destinazzjoni meħtieġa, skont il-każ, minn dik il-leġiżlazzjoni. Fil-każijiet fejn din id-destinazzjoni mhijiex meħtieġa, l-avveniment operattiv għandu jkun l-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni għall-ħlas tar-rifużjoni mill-aġenzija tal-pagamenti.

2.   Għall-għajnuna mogħtija bħala kwantità ta’ prodott kummerċjalizzat jew prodott li jrid jintuża b’mod speċifiku, mingħajr ħsara għall-Artikoli 30 u 33, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-ewwel operazzjoni li tiggarantixxi, wara li l-prodotti jinxtraw mill-operatur ikkonċernat, l-użu xieraq tal-prodotti kkonċernati u tinvolvi l-għoti tal-għajnuna.

3.   Għall-għajnuna għall-ħżin privat l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-ewwel ġurnata tal-perjodu li għalih tingħata l-għajnuna relatata mal-istess kuntratt.

4.   Għal għajnuna oħra minbarra dik imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu u fl-Artikoli 30 u 31, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun id-data tal-iskadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet.

Artikolu 30

Is-settur tal-inbid

1.   L-avveniment operattiv għar-rati tal-kambju għandu jkun l-ewwel jum tas-sena tal-għasra li fiha jingħata l-appoġġ għal dan li ġej:

(a)

ir-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji msemmija fl-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(b)

l-istabbilment ta’ fondi mutwi msemmija fl-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(c)

l-assigurazzjoni fuq il-ħsad imsemmija fl-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

2.   Għall-għajnuniet imħallsa għad-distillazzjoni volontarja jew obbligatorja ta’ prodotti sekondarji mill-vitikultura, imsemmija fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-ewwel jum tas-sena tal-għasra li fiha jiġi distribwit il-prodott sekondarju.

3.   Għall-investimenti msemmija fl-Artikolu 50 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u l-innovazzjoni fis-settur tal-inbid imsemmija fl-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-1 ta’ Jannar tas-sena li fiha tkun ittieħdet id-deċiżjoni li tingħata l-għajnuna.

4.   Għall-operazzjonijiet ta’ ħsad bikri msemmija fl-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun il-jum li fih isir il-ħsad bikri.

Artikolu 31

Ammonti u ħlasijiet fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

1.   Għal għajnuna mogħtija għall-provvista ta’ ċerti prodotti tal-ħalib lill-istudenti kif imsemmi fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2008 (21), l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-ewwel jum tal-perjodu li tirrelata għalih l-applikazzjoni tal-għajnuna msemmija fl-Artikolu 11 ta’ dak ir-Regolament.

2.   Għall-ħlas tat-taxxa msemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 595/2004 (22), għal perjodu ta’ tnax-il xahar partikolari skont it-tifsira tal-Kapitolu III tat-Titolu I tal-Parti II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (23), l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-1 ta’ April ta’ wara l-perjodu konċernat.

3.   Għall-ispejjeż tat-trasport imsemmija fl-Artikolu 30(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1272/2009 (24), l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun il-jum li fih l-awtorità kompetenti tirċievi l-offerta valida.

Artikolu 32

L-ammonti u l-pagamenti tal-għajnuna marbuta mal-implimentazzjoni tal-Iskema tal-Frott għall-Iskejjel

Għall-għajnuna mogħtija għall-forniment ta’ frott u ħaxix, frott u ħaxix ipproċessat u prodotti tal-banana lit-tfal kif imsemmi fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 288/2009 (25), l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-1 ta’ Jannar ta’ qabel il-perjodu msemmi fl-Artikolu 4(1) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 33

Il-prezz minimu għall-pitravi, l-imposta fuq il-produzzjoni żejda u t-tariffa fuq il-produzzjoni fis-settur taz-zokkor

Għat-tariffa fuq il-produzzjoni tal-pitravi, u l-imposta fuq il-produzzjoni żejda msemmijin fl-Artikoli 128, 135 u 142 rispettivament tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-1 ta’ Ottubru tas-sena tas-suq li fir-rigward tagħha jiġu applikati jew imħallsal-prezzijiet u l-ammonti.

Artikolu 34

L-ammonti għall-operazzjonijiet strutturali jew ambjentali u spejjeż ġenerali tal-programmi operattivi

1.   Għall-ammonti msemmija fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, kif ukoll għall-ammonti marbutin mal-miżuri approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005, li għalihom jiġu assigurati l-ħlasijiet lill-benefiċjarji permezz tal-programmi tal-iżvilupp rurali approvati skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-1 ta’ Jannar tas-sena li fiha tittieħed id-deċiżjoni li tingħata għajnuna.

Madankollu, fejn, skont ir-regoli tal-Unjoni, il-ħlas tal-ammonti msemmija fl-ewwel sottoparagrafu jsir bin-nifs tul diversi snin, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għal kull wieħed mill-ħlasijiet bin-nifs annwali għandu jkun l-1 ta’ Jannar tas-sena li fiha jsir l-ħlas bin-nifs ikkonċernat.

2.   Għas-somom imsemmija fil-punt 2(a) tal-Anness IX tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, maħsuba biex ikopru l-ispejjeż ġenerali speċifikament marbutin mal-fondi operattivi jew il-programmi msemmija fl-Artikoli 32 u 33 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-1 ta’ Jannar tas-sena li għaliha jirrelataw dawn l-ispejjeż ġenerali.

Artikolu 35

L-ammonti marbuta mal-awtorizzazzjoni biex tingħata għajnuna finanzjarja nazzjonali lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-frott u l-ħxejjex u r-rimborż parzjali ta’ din l-għajnuna finanzjarja nazzjonali

1.   Għat-talba tal-awtorizzazzjoni biex tingħata l-għajnuna finanzjarja nazzjonali msemmija fl-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-avveniment operattiv għandu jkun id-data tal-iskadenza għas-sottomissjoni tat-talba lill-Kummissjoni, kif stipulat fl-Artikolu 92(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011.

2.   Għar-rimborż mill-Unjoni tal-għajnuna finanzjarja nazzjonali skont l-Artikolu 95 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun id-data tal-iskadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont l-Artikolu 69(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011.

Artikolu 36

Ammonti u prezzijiet oħra

Għal prezzijiet jew ammonti differenti minn dawk imsemmija fl-Artikoli 28 sa 35, jew l-ammonti konnessi ma’ dawk il-prezzijiet, espressi f’euro fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, jew espressi f’euro permezz ta’ proċedura ta’ offerti, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun il-jum li fih jseħħ wieħed mill-atti legali li ġejjin:

(a)

għax-xiri, meta tkun waslet l-offerta valida;

(b)

għall-bejgħ, meta tkun waslet l-offerta valida;

(c)

għall-irtirar tal-prodotti fis-settur tal-frott u l-ħxejjex, il-jum li fih iseħħ l-irtirar;

(d)

għall-operazzjonijiet li mhumiex tal-ħsad u għall-operazzjonijiet ta’ ħsad bikri fis-settur tal-frott u l-ħxejjex, il-jum li fih iseħħ l-operat li mhuwiex ta’ ħsad u l-ħsad bikri;

(e)

għall-ispejjeż tat-trasport, l-ipproċessar jew il-ħżin pubbliku u għall-ammonti allokati għall-istudji bħala parti minn proċedura tal-offerti, l-aħħar jum għas-sottomissjoni tal-offerti;

(f)

għar-reġistrazzjoni tal-prezzijiet, l-ammonti jew l-offerti fis-suq, il-jum li għalih jiġi rreġistrat il-prezz, l-ammont jew l-offerta;

(g)

għall-penali marbutin man-nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni agrikola, id-data tal-att tal-awtorità kompeteti li jistabbilixxi l-fatti;

(h)

għad-dħul jew l-ammonti marbutin mal-volumi tal-produzzjoni, il-bidu tal-perjodu ta’ referenza stabbilit bil-leġiżlazzjoni agrikola.

Artikolu 37

Il-ħlas bil-quddiem

Għall-ħlasijiet bil-quddiem, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-avveniment operattiv applikabbli għall-prezz jew għall-ammont li jirrelata għalih il-ħlas bil-quddiem, fejn dan l-avveniment ikun seħħ saż-żmien meta jsir il-ħlas bil-quddiem, jew, f’każijiet oħra, id-data tal-istabbiliment f’euro tal-ħlas bil-quddiem jew, fin-nuqqas ta’ dan, id-data tal-ħlas bil-quddiem. L-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jiġi applikat għall-ħlas bil-quddiem mingħajr ħsara għall-applikazzjoni tal-prezz jew l-ammont sħiħ ikkonċernat tal-avveniment operattiv għal dak il-prezz jew ammont.

Artikolu 38

Garanziji

Għall-garanziji, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun id-data li fiha tiġi ddepożitata l-garanzija.

Madankollu, għandhom japplikaw l-eċċezzjonijiet li ġejjin:

(a)

għal garanziji marbutin ma’ ħlas bil-quddiem, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun l-avveniment operattiv iddefinit għall-ammont tal-ħlas bil-quddiem, fil-każ li l-avveniment ikun seħħ saż-żmien li titħallas il-garanzija;

(b)

għall-garanziji relatati mas-sottomissjoni tal-offerti, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun il-jum li fih tiġi sottomessal-offerta;

(c)

għall-garanziji relatati mal-eżekuzzjoni tal-offerti, l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju għandu jkun id-data tal-għeluq tas-sejħa għall-offerti.

Artikolu 39

L-iskrutinju tat-tranżazzjonijiet

L-ammonti f’euro li jidhru fil-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandhom jiġu kkonvertiti fejn jixraq fil-munità nazzjonali billi tiġi applikata r-rata ta’ kambju li tkun qed titħaddem fl-ewwel jum tax-xogħol tas-sena meta jibda l-perjodu ta’ skrutinju u jkun ippubblikat fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 40

Stabbiliment tar-rata tal-kambju

Meta avveniment operattiv jiġi stabbilit skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, ir-rata tal-kambju li għandha tintuża għandha tkun ir-rata l-aktar reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) qabel l-ewwel juma tax-xahar li fih iseħħ l-avveniment operattiv.

Madankollu, fil-każijiet li ġejjin, ir-rata tal-kambju li għandha tintuża għandha tkun:

(a)

għall-każijiet li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 28(2) ta’ dan ir-Regolament li fihom l-avveniment operattiv għar-rata tal-kambju huwa l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali, ir-rata li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92;

(b)

għall-infiq tal-intervent fil-kuntest tal-operazzjonijiet tal-ħżin pubbliku, ir-rata li tirriżulta mill-applikazzjoni tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) Nru 906/2014 (26);

(c)

għall-prezz minimu tal-pitravi msemmi fl-Artikolu 33 ta’ dan ir-Regolament, ir-rata medja stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għax-xahar ta’ qabel l-avveniment operattiv.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONI FINALI

Artikolu 41

Id-dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   F’każ li aġenzija tal-pagamenti li tkun akkreditata kif jitlob ir-Regolament (KE) Nru 1290/2005, tassumi r-responsabbiltà għall-infiq li għalih hi ma kinitx responsabbli qabel, din għandha tiġi akkreditata bir-responsabbiltajiet il-ġodda sal-1 ta’ Jannar 2015.

2.   Il-miżuri elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1106/2010 ma għandhomx jiġu soġġetti għas-sistema ta’ skrutinju stabbilita fil-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għall-fini tal-iskrutinju marbut mal-infiq ta’ qabel is-sena fiskali 2014.

3.   Fejn issir referenza fil-leġiżlazzjoni speċifika, għal rekwiżiti primarji, sekondarji jew subordinati, kif imsemmi fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 282/2012, għandu japplika l-Artikolu 23(2), (3) u (4) ta’ dan ir-Regolament.

4.   Għall-programmi ta’ żvilupp rurali msemmijin fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005:

(a)

għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 38(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għall-impenji baġitarji li ma jkunux intużaw sal-31 ta’ Diċembru tat-tieni sena wara dik tal-impenn baġitarju. Fl-Artikolu 38 ta’ dak ir-Regolament, ir-referenzi li hemm għas-sena N+3 għandhom jitqiesu bħala referenzi għas-sena N+2;

(b)

il-pagamenti interim li tħallas il-Kummissjoni, kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 36(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, ma għandhomx ikunu soġġetti għal tifrix tal-kontribuzzjoni tal-FAEŻR għal kull prijorità għall-perjodu kollu kopert mill-programm ikkonċernat;

(c)

biex jiġu applikati l-Artikoli 37 u 38 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-aħħar data tal-eliġibbiltà tal-infiq għandha tkun dik stabbilita fl-Artikolu 71(1) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

5.   Biex jiġi applikat l-Artikolu 54(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għall-każijiet irrappurtati jew li se jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni rigward is-snin fiskali 2013 u 2014, kif imsemmi fil-punt (h) tal-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2006, is-sena fiskali tas-sejba primarja ta’ irregolarità fit-tifsira tal-Artikolu 35 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 għandha tibqa’ titqies. Fil-każijiet li dwarhom ma tinstabx irregolarità primarja amministrattiva jew ġudizzjarja qabel is-16 ta’ Ottubru 2014, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 54(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Rigward il-FAEŻR, biex jiġu approvati l-kontijiet bi qbil mal-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 54(2) ta’ dak ir-Regolament u jibdew bl-approvazzjoni tal-kontijiet għas-sena fiskali 2014.

Artikolu 42

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 376/2008

Il-Paragrafi 6 u 7 tal-Artikolu 34 u tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2008 huma mħassra.

Madankollu, dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jibqgħu japplikaw għall-garanziji ddepożitati b’mod validu skont dak ir-Regolament qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 43

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 612/2009

L-Artikolu 47(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 612/2009 huwa mħassar.

Madankollu, dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jibqgħu japplikaw għall-garanziji ddepożitati b’mod validu skont dak ir-Regolament qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 44

Revoka

Ir-Regolamenti (KE) Nru 883/2006, (KE) Nru 884/2006, (KE) Nru 885/2006, (KE) Nru 1913/2006, (UE) Nru 1106/2010 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 282/2012 huma revokati.

Madankollu, għandu japplika dan li ġej:

(a)

Madankollu, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 282/2012 għandu jibqa’ japplika għall-garanziji ddepożitati b’mod validu skont dak ir-Regolament qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament;

(b)

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 883/2006 għandu jibqa’ japplika għall-infiq li jsir sal-15 ta’ Ottubru 2014;

(c)

Għandhom jibqgħu japplikaw l-Artikolu 11 u l-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 885/2006 sal-31 ta’ Diċembru 2014.

Artikolu 45

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 41(4) għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 883/2006 tal-21 ta’ Ġunju 2006 li jistipula l-modalitajiet ta’ implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005, rigward iż-żamma tal-kotba tal-aġenziji tal-ħlas, id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż u tad-dħul u l-kundizzjonijiet ta’ ħlas lura tal-ispejjeż fil-qafas tal-EAGF u tal-EAFRD (ĠU L 171, 23.6.2006, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 884/2006 tal-21 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 rigward il-finanzjament mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (EAGF) tal-miżuri ta’ intervent taħt forma ta’ operazzjonijiet ta’ ħżin pubbliku u l-kontabilità tal-operazzjonijiet ta’ ħżin pubbliku mill-aġenziji tal-ħlas tal-Istati Membri (ĠU L 171, 23.6.2006, p. 35).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2006 tal-21 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 dwar l-akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-ħlas u ta’ korpi oħrajn u l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-FAEG u tal-FAEŻR (ĠU L 171, 23.6.2006, p. 90).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1913/2006 tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistipula regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tas-sistema agrimonetarja tal-euro fis-settur agrikolu u jemenda ċerti regolamenti (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1106/2010 tat-30 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi l-lista ta’ miżuri li għandhom ikunu esklużi mill-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 485/2008 dwar l-iskrutinju mill-Istati Membri ta’ tranżazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-sistema ta’ finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (ĠU L 315, 1.12.2010, p. 16).

(7)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 282/2012 tat-28 ta’ Marzu 2012 li jistabbilixxi r-regoli komuni ddettaljati sabiex tiġi applikata s-sistema tal-garanziji għall-prodotti agrikoli (ĠU L 92, 30.3.2012, p. 4).

(8)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(9)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2008 tat-23 ta’ April 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u ta’ ċertifikati ta’ ffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 114, 26.4.2008, p. 3).

(10)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 612/2009 tas-7 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti agrikoli (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 186, 17.7.2009, p. 1).

(11)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487).

(12)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1).

(13)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1).

(14)  Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671)

(15)  Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).

(16)  Ir-Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Marzu 2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 (ĠU L 78, 20.3.2013, p. 23).

(17)  Ir-Regolament (UE) Nru 229/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Marzu 2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 (ĠU L 78, 20.3.2013, p. 41).

(18)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2007 dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi (ĠU L 3, 5.1.2008 p. 1).

(19)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).

(20)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għas-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat (ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1).

(21)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2008 tal- 10 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 rigward l-għajnuna Komunitarja għall-provvista tal-ħalib u ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal tal-iskola f’ċerti stabbilimenti tal-edukazzjoni (ĠU L 183, 11.7.2008, p. 17).

(22)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 595/2004 tat-30 ta’ Marzu 2004 li jniżżel regoli dettaljati biex japplika r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003 li jistabbilixxi imposta fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (ĠU L 94, 31.3.2004, p. 22).

(23)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1).

(24)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1272/2009 tal-11 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li għandu x’jaqsam max-xiri u l-bejgħ ta’ prodotti agrikoli taħt intervent pubbliku (ĠU L 349, 29.12.2009, p. 1).

(25)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 288/2009 tas-7 ta’ April 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-għajnuna Komunitarja għall-forniment ta’ frott u ħaxix, frott u ħaxix ipproċessat u prodotti tal-banana lit-tfal fl-istabbilimenti edukattivi, fil-qafas tal-Iskema tal-Frott għall-Iskejjel (ĠU L 94, 8.4.2009, p. 38).

(26)  Ir-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 906/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infiq pubbliku ta’ intervent (ara l-paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS I

IL-KRITERJI TA’ AKKREDITAZZJONI

(Artikolu 1)

1.   L-AMBJENT INTERN

(A)   Struttura organizzazzjonali

L-istruttura organizzazzjonali tal-aġenzija tal-pagamenti għandha tippermettilha twettaq il-funzjonijiet ewlenin li ġejjin fir-rigward tal-infiq tal-FAEG u tal-FAEŻR:

(i)

L-awtorizzazzjoni u l-kontroll tal-pagamenti biex ikun stabbilit li l-ammont li għandu jitħallas lill-benefiċjarju ikun skont ir-regoli tal-Unjoni, li għandhom jinkludu, b’mod partikolari, verifiki amministrattivi u dawk fuq il-post;

(ii)

L-eżekuzzjoni tal-pagamenti tal-ammont awtorizzat lill-benefiċjarji (jew iċ-ċessjonarji tagħhom) jew, fil-każ ta’ żvilupp rurali, il-parti tal-kofinanzjament mill-Unjoni;

(iii)

L-għoti ta’ rendikont biex jiġu rreġistrati l-pagamenti kollha fil-kontijiet separati tal-aġenzija tal-pagamenti tal-FAEG u tal-FAEŻR, fil-forma ta’ sistema ta’ informazzjoni, u t-tħejjija ta’ taqsiriet perjodiċi ta’ nfiq, inklużi d-dikjarazzjonijiet ta’ kull xahar (għall-FAEG), ta’ kull tliet xhur (għall-FAEŻR), u annwali lill-Kummissjoni. Il-kontijiet tal-aġenzija tal-pagamenti għandhom jirreġistraw ukoll l-assi ffinanzjati mill-Fondi, b’mod partikolari rigward il-ħażniet ta’ intervent, il-ħlasijiet bil-quddiem mhux approvati, il-garanziji u d-debituri.

L-istruttura organizzattiva tal-aġenzija tal-pagamenti għandha tipprevedi l-assenjazzjoni ċara ta’ awtorità u ta’ responsabbiltà fil-livelli operattivi kollha kif ukoll is-separazzjoni tat-tliet funzjonijiet imsemmija fl-ewwel paragrafu, li r-responsabbiltajiet tagħhom jiġu ddefiniti fiċ-ċart organizzattiva. Din għandha tinkludi s-servizzi tekniċi u s-servizz ta’ awditjar intern imsemmija fil-punt 4.

(B)   L-istandard tar-riżorsi umani

L-aġenzija għandha tiżgura li:

(i)

Riżorsi umani adegwati huma allokati biex jitwettqu l-operazzjonijiet u l-eżistenza ta’ ħiliet tekniċi xierqa kif meħtieġ f’livelli operattivi differenti.

(ii)

Id-diviżjoni tad-dmirijiet tkun tali li l-ebda uffiċjal ma jkollu responsabbiltà għal aktar minn waħda mir-responsabbiltajiet biex jawtorizza, iħallas jew jagħti rendikont tas-somom iċċarġjati lill-FAEG jew lill-FAEŻR, u li l-ebda uffiċjal ma jwettaq xi wieħed minn dawk il-kompiti mingħajr is-superviżjoni ta’ uffiċjal ieħor.

(iii)

Ir-responsabbiltajiet ta’ kull uffiċjal jiġu ddefiniti bil-miktub fid-deskrizzjoni tal-impjieg, inkluż l-iffissar ta’ limiti finanzjarji għall-awtorità tiegħu/tagħha.

(iv)

It-taħriġ tal-istaff ikun adegwat fil-livelli operattivi kollha, inkluż fejn jidħol l-għarfien dwar il-frodi, u jkun hemm politika biex il-persunal f’pożizzjonijiet sensittivi jinbidel regolarment, jew alternattivament ikun hemm superviżjoni akbar.

(v)

Jittieħdu miżuri adegwati biex jiġi evitat kunflitt ta’ interess fejn persuna li tokkupa pożizzjoni ta’ responsabbiltà jew pożizzjoni sensittiva fir-rigward tal-verifika, tal-awtorizzazzjoni, tal-ħlas u tal-għoti ta’ rendikont tal-pretensjonijiet jew tal-pagamenti twettaq ukoll funzjonijiet oħrajn barra mill-aġenzija tal-pagamenti.

(C)   Delegazzjoni

(C.1)

Jekk l-aġenzija tal-pagamenti tiddelega xi wieħed mill-kompiti tagħha lil korp ieħor, skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandhom jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

Irid jiġi konkluż ftehim bil-miktub bejn l-aġenzija tal-pagamenti u dak il-korp li jispeċifika, minbarra l-kompiti ddelegati, in-natura tal-informazzjoni u d-dokumenti ta’ sostenn li għandhom jitressqu quddiem l-aġenzija tal-pagamenti u l-limitu ta’ żmien li fih iridu jitressqu. Il-ftehim irid jagħmila possibbli li l-aġenzija tal-pagamenti tkun konformi mal-kriterji ta’ akkreditazzjoni.

(ii)

Fil-każijiet kollha, l-aġenzija tal-pagamenti għandha tibqa’ responsabbli għall-ġestjoni effiċjenti tal-Fondi kkonċernati. Din tibqa’ għalkollox responsabbli mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti, inkluż il-ħarsien tal-interess finanzjarju tal-Unjoni, kif ukoll li tiddikjara n-nefqa korrispondenti lill-Kummissjoni u li tħejji l-kontijiet kif xieraq.

(iii)

Ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tal-korp l-ieħor, jiġifieri dawk li jikkonċernaw il-kontroll u l-verifika tal-konformità mar-regoli tal-Unjoni, għandhom jiġu ddefiniti b’mod ċar.

(iv)

L-aġenzija tal-pagamenti għandha tiżgura li l-korp l-ieħor ikollu sistemi effettivi biex ikun żgurat li jwettaq il-kompiti tiegħu b’mod sodisfaċenti.

(v)

Il-korp l-ieħor għandu jikkonferma b’mod espliċitu lill-aġenzija tal-pagamenti li fil-fatt qed iwettaq il-kompiti tiegħu u għandu jiddeskrivi l-mezzi li qed jintużaw.

(vi)

L-aġenzija tal-pagamenti għandha tanalizza ta’ sikwit, il-kompiti ddelegati biex tikkonferma li x-xogħol li qed jitwettaq hu ta’ standard sodisfaċenti u skont ir-regoli tal-Unjoni.

(C.2)

Il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (C. 1) (i), (ii), (iii) u (v) hawn fuq għandhom japplikaw mutatis mutandis fil-każijiet fejn il-funzjonijiet tal-aġenzija tal-pagamenti jitwettqu minn korp ieħor bħala parti mill-kompiti regolari tagħha abbażi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali.

2.   L-ATTIVITAJIET TA’ KONTROLL

(A)   Il-proċeduri biex jiġu awtorizzati l-pretensjonijiet

L-aġenzija tal-pagamenti għandha tadotta l-proċeduri li ġejjin:

(i)

L-aġenzija tal-pagamenti għandha tistabbilixxi proċeduri dettaljati dwar kif għandha tirċievi, tirreġistra u tipproċessal-pretensjonijiet, inkluża deskrizzjoni tad-dokumenti kollha li għandhom jintużaw.

(ii)

Kull uffiċjal responsabbli mill-awtorizzazzjoni jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu lista ddettaljata ta’ kontroll b’rabta mal-verifiki li għandhom jitwettqu, u għandu jixhed fid-dokumenti ta’ sostenn tal-pretensjoni li dawk il-verifiki jkunu twettqu. Dik l-attestazzjoni tista’ ssir b’mezzi elettroniċi. Għandu jkun hemm evidenza ta’ analiżi sistematika tax-xogħol imwettaq, pereżempju analiżi abbażi ta’ kampjun, sistema jew pjan, liema analiżi trid tkun twettqet minn membru għoli tal-persunal.

(iii)

Pretensjoni għandha tkun awtorizzata biss wara li jkunu saru biżżejjed kontrolli biex tiġi vverifikata l-konformità mar-regoli tal-Unjoni.

Il-verifiki għandhom jinkludu dawk mitluba mir-Regolament rilevanti li jirregola l-miżura speċifika li skontha tkun qed tintalab l-għajnuna, u dawk mitluba mill-Artikolu 58 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 biex jiġu miġġielda u mikxufa l-każijiet ta’ frodi u ta’ irregolarità filwaqt li jitqiesu b’mod partikolari r-riskji involuti. Għall-FAEŻR, għandu jkun hemm ukoll proċeduri biex jivverifikaw li l-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ għajnuna, inkluż l-għoti tal-kuntratti, ikunu ġew rispettati, u li r-regoli applikabbli tal-Unjoni u dawk nazzjonali kollha, inklużi dawk stabbiliti fil-programm tal-iżvilupp rurali, ġew sodisfatti.

(iv)

Il-maniġment tal-aġenzija tal-pagamenti, fil-livell adegwat, għandu jiġi mgħarraf fuq bażi regolari u f’waqtha bir-riżultati tal-verifiki amministrattivi u dawk fuq il-post li jkun ġew imwettqa, u dan biex qabel ma jsir il-pagament għal pretensjoni, ikun dejjem jista’ jitqies il-livell ta’ dawk il-kontrolli.

(v)

Ix-xogħol imwettaq għandu jiġi dettaljat f’rapport li jakkumpanja kull pretensjoni, kull grupp ta’ pretensjonijiet jew, jekk ikun f’loku, f’rapport li jkopri sena ta’ kummerċjalizzazzjoni waħda. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn attestazzjoni dwar l-eliġibbiltà tal-pretensjonijiet approvati u dwar in-natura, l-ambitu u l-limiti tax-xogħol li jkun sar. Barra minn hekk, għall-FAEŻR, għandu jkun hemm assigurazzjoni li l-kriterji għall-għoti ta’ għajnuna, inkluż l-għoti tal-kuntratti, ikunu ġew rispettati, u li r-regoli applikabbli tal-Unjoni u dawk nazzjonali kollha, inklużi dawk stabbiliti fil-programm tal-iżvilupp rurali, ġew sodisfatti. Jekk ikun hemm verifika fiżika jew amministrattiva li ma tkunx kopriet kollox, imma tkun saret fuq kampjun tal-pretensjonijiet, għandhom jiġu identifikati l-pretensjonijiet magħżula, jiġi deskritt il-metodu tat-teħid tal-kampjuni, u jsir rapport dwar ir-riżultati tal-ispezzjonijiet kollha u l-miżuri meħuda rigward id-diskrepanzi u l-irregolaritajiet. Id-dokumenti ta’ sostenn għandhom ikunu biżżejjed biex jagħtu assigurazzjoni li jkunu twettqu l-verifiki kollha meħtieġa dwar l-eliġibbiltà tal-pretensjonijiet awtorizzati.

(vi)

Fejn dokumenti (fuq karta jew f’forma elettronika) relatati mal-pretensjonijiet awtorizzati u mal-verifiki mwettqa jinżammu minn korpi oħrajn, kemm dawk il-korpi kif ukoll l-aġenzija tal-pagamenti għandhom jistabbilixxu proċeduri biex jiżguraw li jiġi rreġistrat il-post fejn qed jinżammu dawk id-dokumenti kollha li jkunu rilevanti għall-pagamenti speċifiċi li saru mill-aġenzija.

(B)   Il-proċeduri għall-ħlas

L-aġenzija tal-pagamenti għandha tadotta l-proċeduri meħtieġa biex tiżgura li l-pagamenti jsiru biss f’kontijiet bankarji li jappartjenu jew lill-benefiċjarji jew liċ-ċessjonarji tagħhom. Il-pagament għandu jiġi magħmul mill-bank tal-aġenzija tal-pagamenti jew, skont il-każ xi jkun, minn uffiċċju tal-pagamenti tal-gvern, fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol mid-data tal-iċċarġjar lill-FAEG jew lill-FAEŻR. Għandhom jiġu adottati proċeduri biex jiġi żgurat li l-pagamenti kollha li għalihom ma jsirux trasferimenti jkunu kkreditati mill-ġdid lill-Fondi. Jekk tali pagamenti diġà ġew iddikjarati lill-Fondi, dawn għandhom jiġu kkreditati mill-ġdid lill-Fondi permezz ta’ dikjarazzjonijiet kull xahar/kull tliet xhur li jmiss jew fil-kontijiet annwali l-aktar tard. M’għandu jsir l-ebda ħlas bi flus kontanti. L-approvazzjoni tal-uffiċjal li jawtorizza u/jew tas-superviżur tiegħu tista’ ssir b’mezzi elettroniċi, sakemm jiġi żgurat livell xieraq ta’ sigurtà fuq dawk il-mezzi, u l-identità tal-firmatarju titniżżel fir-rekords elettroniċi.

(C)   Il-proċeduri għall-kontabbiltà

L-aġenzija tal-pagamenti għandha tadotta l-proċeduri li ġejjin:

(i)

Il-proċeduri tal-kontabbiltà għandhom jiżguraw li d-dikjarazzjonijiet mensili (għall-FAEG), dawk ta’ kull tliet xhur (għall-FAEŻR) u dawk annwali jkunu sħaħ, preċiżi u f’waqthom, u li kwalunkwe żball jew ommissjoni jiġi skopert u kkoreġut, b’mod partikolari permezz ta’ verifiki u rikonċiljazzjonijiet imwettqa f’intervalli regolari.

(ii)

Il-kontabbiltà għal ħażna ta’ intervent għandha tiżgura li l-kwantitajiet u l-ispejjeż assoċjati jiġu pproċessati u rreġistrati b’mod korrett u fil-pront għal kull lott identifikabbli u fil-kont korrett f’kull stadju mill-aċċettazzjoni ta’ offerta sat-tneħħija fiżika tal-prodott, skont ir-regolamenti applikabbli, u għandha tiżgura li l-kwantità u n-natura tal-ħażniet f’kull post jistgħu jiġu ddeterminati fi kwalunkwe ħin.

(D)   Il-proċeduri għall-pagamenti bil-quddiem u għall-garanziji

Għandhom jiġu adottati proċeduri biex jiġi żgurat li:

(i)

Il-pagamenti ta’ ħlas bil-quddiem għandhom jiġu identifikati b’mod separat fir-rekords tal-kontabbiltà jew fir-rekords sussidjarji.

(ii)

Il-garanziji jinkisbu biss minn istituzzjonijiet finanzjarji li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Kapitolu IV ta’ dan ir-Regolament u li jkunu approvati mill-awtoritajiet xierqa u li jibqgħu validi sakemm jiġu approvati jew invokati fuq is-sempliċi talba tal-aġenzija tal-pagamenti.

(iii)

Il-ħlas bil-quddiem jiġi approvat fil-limiti ta’ żmien stipulati u dawk li misshom diġà ġew approvati għandhom jiġu identifikati fil-pront u l-garanziji għandhom jiġu invokati fil-pront.

(E)   Il-proċeduri għad-djun

Il-kriterji kollha pprovduti fil-punti minn A) sa D) għandhom japplikaw, mutatis mutandis, għall-imposti, għall-garanziji mitlufa, għall-pagamenti rimborsati, għad-dħul assenjat, eċċ., li l-aġenzija tal-pagamenti tkun mitluba tiġbor f’isem il-FAEG u l-FAEŻR.

L-aġenzija tal-pagamenti għandha tistabbilixxi sistema għar-rikonoxximent tal-ammonti kollha dovuti u biex tirreġistra f’reġistru tad-debituri id-djun kollha bħal dawn qabel ma jiġu riċevuti. Ir-reġistru tad-debituri għandu jiġi spezzjonat f’intervalli regolari u għandha tittieħed azzjoni biex jinġabru d-djun li misshom diġà tħallsu.

(F)   Ir-rekord ta’ verifika

L-informazzjoni dwar l-evidenza dokumentarja tal-awtorizzazzjoni, tal-kontabbiltà u tal-pagamenti tal-pretensjonijiet u tal-immaniġġjar tal-ħlas bil-quddiem, tal-garanziji u tad-djun għandha tkun disponibbli fl-aġenzija tal-pagamenti sabiex dejjem ikun hemm rekord dettaljat għall-verifika.

3.   INFORMAZZJONI U KOMUNIKAZZJONI

(A)   Il-komunikazzjoni

L-aġenzija tal-pagamenti għandha tadotta l-proċeduri meħtieġa sabiex tiżgura ruħha li kull bidla fir-regolamenti tal-Unjoni, u b’mod partikolari fir-rati tal-għajnuna applikabbli, jiġu rreġistrati u l-istruzzjonijiet, il-bażijiet ta’ dejta u l-listi ta’ verifika jiġu aġġornati fi żmien xieraq.

(B)   Is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni

(i)

Mingħajr preġudizzju għall-punt (ii) hawn taħt, is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-kriterji stabbiliti f’verżjoni applikabbli fis-sena finanzjarja kkonċernata ta’ wieħed mill-istandards li ġejjin:

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni 27002: Kodiċi tal-prassi għall-kontrolli tas-Sikurezza tal-Informazzjoni (ISO);

Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/IT Baseline Protection Manual (BSI);

L-Assoċjazzjoni għall-Awditjar u l-Kontroll tas-Sistemi tal-Informazzjoni: L-objettivi ta’ kontroll għat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u dik relatata (Control objectives for Information and related Technology) (COBIT).

(ii)

Mis-16 ta’ Ottubru 2016, is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni għandha tiġi ċċertifikata skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni 27001: Is-sistemi għall-Immaniġġjar tas-Sigurtà tal-Informazzjoni — Rekwiżiti (ISO).

Il-Kummissjoni tista’ tawtorizza lill-Istati Membri jiċċertifikaw is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni tagħhom skont standards aċċettati oħra jekk dawk l-istandards jiggarantixxu livell ta’ sigurtà tal-inqas ekwivalenti għal dak stipulat minn ISO 27001.

Għall-aġenziji tal-pagamenti responsabbli mill-immaniġġjar u l-kontroll ta’ nefqa annwali ta’ mhux aktar minn EUR 400 miljun, l-Istat Membru jista’ jiddeċiedi li ma japplikax id-dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. Dawk l-Istati Membri għandhom ikomplu japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-punt (i). Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħhom.

4.   MONITORAĠĠ

(A)   Monitoraġġ kontinwu permezz ta’ attivitajiet ta’ kontroll intern

L-attivitajiet ta’ kontroll intern għandhom ikopru tal-inqas l-oqsma li ġejjin:

(i)

Il-monitoraġġ tas-servizzi tekniċi u tal-korpi ddelegati responsabbli mit-twettiq tal-kontrolli u ta’ funzjonijiet oħrajn biex tkun żgurata l-implimentazzjoni xierqa tar-regolamenti, tal-linji gwida u tal-proċeduri.

(ii)

L-introduzzjoni ta’ bidliet fis-sistemi sabiex is-sistemi ta’ kontroll jittejbu b’mod ġenerali.

(iii)

L-analiżi tal-pretensjonijiet u tat-talbiet imressqa quddiem l-aġenzija tal-pagamenti kif ukoll ta’ kull informazzjoni oħra li tqajjem suspett ta’ xi irregolaritajiet.

(iv)

Il-proċeduri ta’ monitoraġġ sabiex jipprevjenu u jikxfu każijiet ta’ frodi u ta’ irregolarità b’attenzjoni partikolari għal dawk l-oqsma tan-nefqa tal-PAK li jaqgħu fil-kompetenza tal-aġenzija tal-pagamenti u li huma esposti għal riskju sinifikanti ta’ frodi jew irregolaritajiet serji oħra.

Il-monitoraġġ kontinwu jkun parti mill-attivitajiet operattivi normali u rikorrenti tal-aġenzija tal-pagamenti. Fil-livelli kollha, l-operazzjonijiet u l-attivitajiet ta’ kontroll ta’ kuljum tal-aġenzija għandhom jiġu mmonitorjati fuq bażi kontinwa sabiex dejjem ikun hemm rekord dettaljat tal-entrati.

(B)   Evalwazzjonijiet separati permezz ta’ servizz ta’ awditjar intern

F’dan ir-rigward, l-aġenzija tal-pagamenti għandha tadotta l-proċeduri li ġejjin:

(i)

Is-servizz ta’ awditjar intern għandu jkun indipendenti mid-dipartiment l-oħra tal-aġenzija tal-pagamenti u għandu jirrapporta direttament lid-direttur tal-aġenzija tal-pagamenti.

(ii)

Is-servizz ta’ verifika interna għandu jivverifika li l-proċeduri adottati mill-aġenzija jkunu adegwati biex ikun żgurat li l-konformità mar-regoli tal-Unjoni tkun ivverifikata u li l-kontijiet ikunu preċiżi, kompluti u f’waqthom. Il-verifiki jistgħu jkunu limitati għal miżuri magħżula u għal kampjuni ta’ tranżazzjonijiet, u dan kemm-il darba pjan ta’ awditjar jiżgura li l-oqsma kollha sinifikanti, inklużi d-dipartimenti responsabbli mill-awtorizzazzjoni, ikunu koperti tul perjodu li ma jaqbiżx il-ħames snin.

(iii)

Ix-xogħol tas-servizz tal-awditu intern għandu jitwettaq skont standards aċċettati f’livell internazzjonali, għandu jiġi rreġistrat fil-karti tal-ħidma u għandu jwassal għal rapporti u rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-ogħla maniġment tal-aġenzija.


ANNESS II

L-OBBLIGI TAL-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI U L-PROĊEDURI TAL-ISPEZZJONIJIET FIŻIĊI

(Artikolu 3)

A.   L-OBBLIGI TAL-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI

I.   Verifiki

1.   Frekwenza u rappreżentanza

Kull punt ta’ ħażna għandu jiġi spezzjonat tal-anqas darba f’sena skont ir-regoli stabbiliti fil-punt B, biex b’mod partikolari jiġu żgurati dawn li ġejjin:

il-proċedura għall-ġbir tal-informazzjoni dwar il-ħażna pubblika;

jekk id-dejta tal-kontabbiltà miżmuma fuq il-post mill-maħżnier taqbilx mal-informazzjoni mibgħuta lill-aġenzija tal-pagamenti;

il-preżenża fiżika fil-maħżen tal-kwantitajiet imsemmija fir-rekords kontabilistiċi tal-maħżnier u li serviet bħala bażi għall-aħħar dikjarazzjoni ta’ kull xahar ipprovduta mill-maħżnier, ivvalutata viżwalment jew, f’każ ta’ dubju jew tilwima, billi tintiżen jew titkejjel;

il-kwalità tajba, ġusta u kummerċjabbli tal-prodotti maħżuna.

Il-preżenza fiżika għandha tiġi stabbilita bi spezzjoni fiżika li tkun rappreżentattiva biżżejjed, li tal-anqas tkun tkopri l-perċentwali stabbiliti fil-punt B u li tippermetti li wieħed jikkonkludi li l-kwantitajiet sħaħ elenkati fil-kontijiet tal-ħażniet huma fil-fatt preżenti.

Il-verifiki tal-kwalità għandhom jinkludu verifiki viżwali, bix-xamm u/jew organolettiċi u, jekk ikun hemm xi dubju, analiżi fid-dettall.

2.   Verifiki addizzjonali

Jekk tiġi identifikata xi anomalija waqt l-ispezzjoni fiżika, perċentwal ieħor tal-kwantitajiet fil-ħażna ta’ intervent għandu jiġi spezzjonat bl-istess metodu. Jekk ikun meħtieġ, l-ispezzjoni tista’ tiġi estiża b’mod li jintiżnu l-prodotti kollha fil-lott jew fil-maħżen li jkun qiegħed jiġi spezzjonat.

II.   Rapporti ta’ spezzjoni

1.

Il-korp ta’ spezzjoni intern tal-aġenzija tal-pagamenti jew il-korp awtorizzat minn din tal-aħħar għandu jipprepara rapport fuq kull waħda mill-verifiki jew l-ispezzjonijiet fiżiċi mwettqa.

2.

Ir-rapport għandu jinkludi tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-isem tal-maħżnier, l-indirizz tal-maħżen li fih tkun saret iż-żjara u d-deskrizzjoni tal-lottijiet spezzjonati;

(b)

id-data u l-ħin meta bdiet u spiċċat l-ispezzjoni;

(c)

il-post fejn saret l-ispezzjoni u deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet tal-ħażna, tal-imballaġġ u tal-aċċessibbiltà;

(d)

l-identità sħiħa tal-persuni li jwettqu l-ispezzjoni, l-istatus tagħhom u t-termini tal-awtorizzazzjoni tagħhom;

(e)

il-miżuri ta’ spezzjoni mwettqa u l-proċeduri użati biex jiġi stabbilit il-volum, bħall-metodi ta’ kejl, il-kalkoli, ir-riżultati provviżorji u dawk finali, u l-konklużjonijiet li joħorġu minn dawn;

(f)

għal kull lott jew kwantità maħżuna, il-kwantità fil-kotba tal-aġenzija tal-pagamenti, il-kwantità fil-kotba tal-maħżen u kull diskrepanza bejn iż-żewġ settijiet ta’ kotba;

(g)

għal kull lott jew kwalità spezzjonata fiżikament, l-informazzjoni msemmija fil-punt (f) u l-kwantità vverifikata fuq il-post u kwalunkwe diskrepanza, in-numru tal-lott jew tal-kwalità, il-pelits, il-kaxex, is-sajlos, il-btieti jew reċipjenti oħra involuti u l-piż (kemm dak nett kif ukoll dak gross, jekk ikun lokhom) jew il-volum;

(h)

id-dikjarazzjonijiet li jagħmel il-maħżnier f’każ ta’ diskrepanzi jew differenzi;

(i)

il-post, id-data u l-firma tal-persuna li tipprepara r-rapport u tal-maħżnier jew ta’ rappreżentant tiegħu;

(j)

kull spezzjoni estiża mwettqa fil-każ ta’ anomaliji, li tispeċifika l-perċentwal tal-kwantitajiet maħżuna koperti mill-ispezzjoni estiża, id-diskrepanzi misjuba u l-ispjegazzjonijiet mogħtija.

3.

Ir-rapporti għandhom jintbagħtu immedjatament lill-kap tad-dipartiment responsabbli għaż-żamma tar-reġistri tal-aġenzija tal-pagamenti.

Eżatt wara li jasal ir-rapport, il-kontijiet tal-aġenzija tal-pagamenti jiġu kkoreġuti fid-dawl tad-diskrepanzi u d-differenzi misjuba.

4.

Ir-rapporti għandhom jinżammu fl-uffiċċju prinċipali tal-aġenzija tal-pagamenti u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-persunal tal-Kummissjoni u ta’ persuni awtorizzati mill-Kummissjoni.

5.

Għandu jitħejja dokument sommarju mill-aġenzija tal-pagamenti li jelenka:

il-verifiki mwettqa, li jindikaw b’mod ċar liema huma l-ispezzjonijiet fiżiċi (verifiki tal-inventarju),

il-kwantitajiet ivverifikati,

l-anomaliji misjuba fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet ta’ kull xahar u annwali, u r-raġunijiet għal dawn l-anomaliji.

Il-kwanitajiet ivverifikati u l-anomaliji misjuba għandhom jiġu indikati għal kull prodott ikkonċernat, f’termini ta’ piż jew volum u bħala perċentwal tal-kwantitajiet totali miżmuma.

Dan id-dokument sommarju għandu jelenka b’mod separat il-verifiki tal-kwalità tal-prodotti maħżuna. Għandu jintbagħat lill-Kummissjoni fl-istess ħin mal-kontijiet annwali msemmija fl-Artikolu 7(3)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

B.   PROĊEDURA TA’ SPEZZJONI FIŻIKA SKONT IS-SETTUR TAL-POLITIKA AGRIKOLA KOMUNI GĦALL-VERIFIKI MSEMMIJA FIL-PUNT A

I.   Butir

1.

Il-kampjun tal-lottijiet li jkun se jiġi vverifikat irid jirrappreżenta tal-linqas 5 % tal-kwantità totali f’ħażna pubblika. Il-lottijiet li jkunu se jiġu vverifikati għandhom jintgħażlu qabel iż-żjara fil-maħżen fuq il-bażi tad-dejta tal-kontabbiltà tal-aġenzija tal-pagamenti, iżda l-maħżnier ma għandux jiġi infurmat.

2.

Il-preżenza tal-lottijiet magħżula u l-kompożizzjoni tagħhom għandhom jiġu vverifikati fuq il-post permezz ta’:

l-identifikazzjoni tan-numri ta’ kontroll tal-lottijiet u l-kaxex abbażi tan-noti ta’ xiri jew dħul,

l-użin tal-pelits (waħda minn kull 10) u l-kaxex (waħda minn kull pelit),

l-ivverifikar viżwali tal-kontenut ta’ kaxxa (waħda minn kull ħames pelits),

l-ivverifikar tal-kundizzjoni tal-imballaġġ.

3.

Fir-rapport ta’ spezzjoni għandhom jiġu inklużi deskrizzjoni tal-lottijiet spezzjonati fiżikament u kull nuqqas innotat.

II.   Trab tal-ħalib xkumat

1.

Il-kampjun tal-lottijiet li jkun se jiġi vverifikat għandu jirrappreżenta tal-inqas 5 % tal-kwantità f’ħażna pubblika. Il-lottijiet li jkunu se jiġu vverifikati għandhom jintgħażlu qabel iż-żjara fil-maħżen fuq il-bażi tad-dejta tal-kontabbiltà tal-aġenzija tal-pagamenti, iżda l-maħżnier ma għandux jiġi infurmat.

2.

Il-preżenza tal-lottijiet magħżula u l-kompożizzjoni tagħhom għandhom jiġu vverifikati fuq il-post permezz ta’:

l-identifikazzjoni tan-numri ta’ kontroll tal-lottijiet u l-boroż abbażi tan-noti ta’ xiri jew dħul,

l-użin tal-pelits (waħda minn kull 10) u l-boroż (waħda minn kull 10),

l-ivverifikar viżwali tal-kontenut ta’ borża (waħda minn kull ħames pelits),

l-ivverifikar tal-kundizzjoni tal-imballaġġ.

3.

Fir-rapport ta’ spezzjoni għandhom jiġu inklużi deskrizzjoni tal-lottijiet spezzjonati fiżikament u kull nuqqas innotat.

III.   Ċereali u Ross

1.   Proċedura ta’ spezzjoni fiżika

(a)

L-għażla tal-kaxex jew tal-imħażen li għandhom jiġu vverifikati, li jirrappreżentaw tal-anqas 5 % tal-kwantità totali taċ-ċereali jew ross fil-ħażna pubblika.

L-għażla għandha tkun ibbażata fuq ir-reġistri tal-ħażniet tal-aġenzija tal-pagamenti, iżda l-maħżnier ma għandux jiġi infurmat.

(b)

Spezzjoni fiżika:

verifika tal-preżenża taċ-ċereali jew tar-ross fil-kaxex jew l-imħażen magħżula,

l-identifikazzjoni taċ-ċereali jew tar-ross,

l-ispezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-verifika tal-kwalità tal-prodotti maħżuna skont il-kundizzjonijiet previsti fir-Regolament (UE) Nru 1272/2009 (1),

paragun bejn il-post tal-ħażna u l-identità taċ-ċereali jew tar-ross mar-reġistri tal-maħżen,

evalwazzjoni tal-kwantitajiet maħżuna permezz ta’ metodu approvat preċedentement mill-aġenzija tal-pagamenti; deskrizzjoni ta’ dan il-metodu għandha tiġi ppreżentata fl-uffiċċju prinċipali tagħha.

(c)

F’kull punt tal-ħażna għandu jkun hemm disponibbli pjanta tal-maħżen u l-qisien ta’ kull sajlo jew kamra ta’ ħżin.

Iċ-ċereali jew ir-ross għandhom jinħażnu b’tali mod li l-volum tagħhom ikun jista’ jiġi vverifikat.

2.   Il-proċedura meta jinstabu diskrepanzi

Waqt l-ivverifikar tal-volum hija awtorizzata ftit tat-tolleranza.

Ir-regoli stabbiliti fil-punt II tal-Anness III għandhom b’hekk japplikaw meta l-piż tal-prodotti maħżuna kif irreġistrat matul l-ispezzjoni fiżika jkun differenti mill-piż tal-ktieb b’5 % jew aktar għaċ-ċereali u għar-ross fil-każ ta’ ħażna f’sajlos jew fuq l-art.

Meta ċ-ċereali jew ir-ross ikunu maħżunin f’maħżen, il-kwantitajiet li jintiżnu mad-dħul fil-punt tal-ħażna jistgħu jiġu rreġistrati minflok dawk li jirriżultaw minn estimi tal-volum jekk dan tal-aħħar ma jipprovdix grad ta’ preċiżjoni li jitqies adegwat u d-differenza bejn iż-żewġ ċifri ma tkunx eċċessiva.

L-aġenzija tal-pagamenti għandha tagħmel użu minn din l-għażla meta tkun iġġustifikata b’ċirkostanzi, abbażi ta’ każ b’każ u taħt ir-reponsabbiltà tagħha stess. Għandha tindika li tkun għamlet hekk fir-rapport ta’ spezzjoni tagħha, abbażi tal-mudell li ġej:

(Mudell indikattiv)

ĊEREALI - SPEZZJONI TAL-ĦAŻNA

Prodott:

Il-maħżnier: Maħżen, sajlo:

Numru taċ-ċellula:

Data:

Lott

Kwantità ddikjarata fil-kontijiet tal-ħażniet


A.   Ħażniet fis-sajlo

Nru tal-Kamra

Volum iddikjarat fl-ispeċifikazzjoni m3 (A)

Volum ħieles irreġistrat m3 (B)

Volum taċ-ċereali maħżuna m3 (A-B)

Gravità speċifika rreġistrata kg/hl = 100

Piż taċ-ċereali jew ir-ross

 

 

 

 

 

 

Total (A): …

B.   Ħażniet fil-maħżen fuq l-art

 

Nru tal-Maħżen

Nru tal-Maħżen

Nru tal-Maħżen

Żona koperta …

Għoli …

… m2

… m

… m3

… m2

… m

… m3

… m2

… m

… m3

Korrezzjonijiet …

… m3

… m3

… m3

Volum …

… m3

… m3

… m3

Gravità speċifika …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Piż totali

… tunnellati

… tunnellati

… tunnellati

Total (B): …

Piż totali fil-maħżen: …

Differenza mill-piż tal-ktieb: …

F’ %: …

…, [data]

… (Timbru u firma)

Spettur tal-aġenzija tal-pagamenti:

IV.   Ċanga u Vitella

1.

Il-kampjun tal-lottijiet li jkun se jiġi vverifikat għandu jirrappreżenta tal-inqas 5 % tal-kwantità totali f’ħażna pubblika. Il-lottijiet li jkunu se jiġu vverifikati għandhom jintgħażlu qabel iż-żjara fil-maħżen fuq il-bażi tad-dejta tal-kontabbiltà tal-aġenzija tal-pagamenti, iżda l-maħżnier ma għandux jiġi infurmat.

2.

Fil-każ ta’ laħam bl-għadam, il-preżenza tal-lottijiet magħżula u l-kompożizzjoni tagħhom għandhom jiġu vverifikati fuq il-post permezz ta’:

l-identifikazzjoni tal-lottijiet u l-pelits u verifika tan-numru ta’ kaxex,

l-ivverifikar tal-piż ta’ 10 % tal-pelits jew il-kontenituri,

l-ivverifikar tal-piż ta’ 10 % tal-kaxex minn kull pelit li tintiżen,

l-ivverifikar viżwali tal-kontenuti tal-kaxex u l-kundizzjoni tal-imballaġġ f’kull kaxxa.

Il-pelits għandhom jintgħażlu filwaqt li jittieħed kont tal-qatgħat differenti maħżuna.

3.

Fir-rapport ta’ spezzjoni għandhom jiġu inklużi deskrizzjoni tal-lottijiet spezzjonati fiżikament u kull nuqqas innotat.


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1272/2009 tal-11 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li għandu x’jaqsam max-xiri u l-bejgħ ta’ prodotti agrikoli taħt intervent pubbliku (ĠU L 349, 29.12.2009, p. 1).


ANNESS III

OBBLIGI U PRINĊIPJI ĠENERALI RELATATI MAR-RESPONSABBILTAJIET TAL-MAĦŻNIERA, LI JRIDU JIĠU INKLUŻI FIL-KUNTRATTI TAL-ĦAŻNA MAGĦMULA BEJN L-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI U L-MAĦŻNIERA

(Artikolu 3)

Il-maħżniera għandhom jiżguraw li l-prodotti koperti mill-miżuri ta’ intervent tal-Unjoni jinħażnu kif xieraq. Jekk jonqsu milli jagħmlu dan, iġarrbu l-konsegwenzi finanzjarji involuti.

I.   IL-KWALITÀ TAL-PRODOTTI

Fejn il-kwalità tal-prodotti ta’ intervent li jkunu nħażnu tiddeterjora kawża ta’ kundizzjonijiet tal-ħżin foqra jew mhux adegwati, it-telf għandu jagħmel tajjeb għalih il-maħżnier u jrid jiddaħħal fil-kontijiet ta’ ħażna pubblika bħala telf kawża tad-deterjorament tal-prodott minħabba l-kundizzjonijiet tal-ħżin.

II.   KWANTITAJIET NIEQSA

1.

Il-maħżnier għandu jkun responsabbli għad-diskrepanzi kollha bejn il-kwantitajiet maħżuna u d-dettalji mogħtija fid-dikjarazzjoni tal-ħażna mibgħuta lill-aġenzija tal-pagamenti.

2.

Fejn il-kwantitajiet nieqsa jaqbżu dawk awtorizzati u li jirrispettaw il-limitu/limiti ta’ tolleranza rilevanti, skont l-Artikolu 4, il-punt B. III(2) tal-Anness II, u l-Anness IV, jew skont il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali, l-ammont sħiħ għandu jiġi impost fuq il-maħżnier bħala telf mhux identifikabbli. Il-maħżniera li jikkontestaw il-kwantitajiet neqsin jistgħu jitolbu li l-prodott jintiżen jew jitkejjel, f’liema każ għandhom iġarrbu l-ispejjeż tal-operazzjoni sakemm ma jinstabx li l-kwantitajiet iddikjarati huma fil-fatt preżenti jew id-differenza ma taqbiżx il-limitu/limiti ta’ tollerenza rilevanti, f’liema każ, l-ispejjeż tal-użin jew tal-kejl għandhom jiġu imposti fuq l-aġenzija tal-pagamenti.

Il-limiti ta’ tolleranza previsti fil-punt B. III(2) tal-Anness II, għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għat-tolleranzi l-oħrajn imsemmija fl-ewwel subparagrafu.

III.   ID-DOKUMENTI TA’ SOSTENN U D-DIKJARAZZJONIJIET TA’ KULL XAHAR U DAWK ANNWALI

1.   Id-dokumenti ta’ sostenn u d-dikjarazzjonijiet ta’ kull xahar

(a)

Id-dokumenti relatati mad-dħul, mal-ħażna u mal-ħruġ tal-prodotti użati biex jitħejjew il-kontijiet annwali għandhom ikunu fil-pussess tal-maħżnier u jkun fihom tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

il-post tal-ħażna (bl-identifikazzjoni tal-kaxxa jew tal-bettija fejn ikun rilevanti),

il-kwantità ttrasferita mix-xahar ta’ qabel,

id-dħul u l-ħruġ minn kull lott,

il-ħażniet fi tmiem il-perjodu.

Dawn id-dokumenti għandhom jippermettu li jiġu identifikati b’mod preċiż il-kwantitajiet maħżuna fi kwalunkwe ħin, u jridu jqisu x-xiri u l-bejgħ li jkun sar qbil fuqhom iżda li fil-każ tagħhom ma jkunx għadu sar id-dħul jew il-ħruġ korrispondenti tal-ħażniet.

(b)

Id-dokumenti relatati mad-dħul, il-ħażna u l-ħruġ tal-prodotti jintbagħtu mill-maħżnier lill-aġenzija tal-pagamenti tal-anqas darba f’xahar, u dan biex isostnu d-dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħażniet ta’ kull xahar. Iridu jkunu fil-pussess tal-aġenzija tal-pagamenti qabel l-għaxar jum tax-xahar ta’ wara dak ix-xahar li tkun tirreferi għalih id-dikjarazzjoni tal-ħażniet.

(c)

Dan li ġej hu mudell ta’ dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħażniet ta’ kull xahar (mudell indikattiv). Dan jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-maħżniera f’forma elettronika mill-aġenziji tal-pagamenti.

Dikjarazzjoni tal-ħażniet ta’ kull xahar

Prodotti:

Il-maħżnier:

Maħżen: Nru:

Indirizz:

Xahar:

Lott

Deskrizzjoni

Kwantità (kg, tunnellati, hl, kaxex, oġġetti, eċċ.)

Data

Kummenti

Dħul

Ħruġ

 

Kwantitajiet ittrasferiti ‘l quddiem

 

 

 

 

 

Kwantità li trid tiġi ttrasferita ‘l quddiem

 

 

 

(Timbru u firma)

Post u data:

Isem:

2.   Dikjarazzjoni annwali

(a)

Il-maħżnier għandu jipprepara dikjarazzjoni tal-ħażniet annwali abbażi tad-dikjarazzjonijiet ta’ kull xahar deskritti fil-punt 1. Din għandha tintbagħat lill-aġenzija tal-pagamenti mhux aktar tard mill-15 ta’ Ottubru wara li tagħlaq is-sena fiskali.

(b)

Id-dikjarazzjoni annwali tal-ħażniet trid tagħti sommarju tal-kwantitajiet maħżuna, b’rendikont skont il-prodott u l-post tal-ħażna, u għal kull prodott trid tagħti l-kwantitajiet maħżuna, in-numri tal-lott (ħlief fil-każ taċ-ċereali), is-sena tad-dħul tagħhom fil-maħżen u spjegazzjoni f’każ li tinstab xi anomalija.

(c)

Dan li ġej huwa mudell ta’ dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħażniet annwali (mudell indikattiv).

Dan irid jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-maħżniera f’forma elettronika mill-aġenziji tal-pagamenti.

Dikjarazzjoni annwali tal-ħażniet

Prodotti:

Il-maħżnier:

Maħżen: Nru:

Indirizz:

Sena:

Lott

Deskrizzjoni

Kwantità u/jew piż imniżżel fil-ktieb

Kummenti

 

 

 

 

(Timbru u firma)

Post u data:

Isem:

IV.   KONTIJIET TA’ ĦAŻNIET KOMPJUTERIZZATI U AĊĊESS GĦALL-INFORMAZZJONI

Il-kuntratti ta’ ħażna pubblika konklużi bejn l-aġenzija tal-pagamenti u l-maħżnier irid ikun fihom dispożizzjonijiet li jagħmluha possibbli li tiġi ggarantita l-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Għandhom jitolbu dan li ġej:

iż-żamma ta’ kontijiet ta’ ħażniet ta’ intervent kompjuterizzati,

aċċess immedjat u dirett għal inventarju permanenti,

aċċess, f’kull mument, għad-dokumenti relatati mad-dħul, il-ħażna u l-ħruġ tal-ħażniet u għad-dokumenti ta’ kontabbiltà u għar-reġistri mħejjija skont dan ir-Regolament u li jinżammu mill-maħżnier,

aċċess permanenti għal dawk id-dokumenti mill-persunal tal-aġenzija tal-pagamenti u mill-Kummissjoni, u minn kull persuna awtorizzata minnhom.

V.   L-GĦAMLA U L-KONTENUT TAD-DOKUMENTI MIBGĦUTA LILL-AĠENZIJA TAL-PAGAMENTI

L-għamla u l-kontenut tad-dokumenti msemmija fil-punti 1 u 2 tal-paragrafu III għandhom jiġu stabbiliti skont l-Artikolu 104 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

VI.   IŻ-ŻAMMA TAD-DOKUMENTI

Id-dokumenti ta’ sostenn relatati mal-operazzjonijiet ta’ ħażna pubblika għandhom jinżammu mill-maħżnier tul il-perjodu kollu mitlub mir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 104 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għall-approvazzjoni tal-proċeduri tal-kontijiet, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet nazzjonali rilevanti.


ANNESS IV

IL-LIMITI TA’ TOLLERANZA

(Artikolu 4)

1.

Il-limiti ta’ tolleranza għat-telf ta’ kwantitajiet li jirriżulta minn operazzjonijiet ta’ ħażna pubblika mwettqa skont ir-regoli huma hawnhekk stabbiliti għal kull prodott agrikolu li huwa soġġett għal miżura ta’ ħażna pubblika, kif ġej:

ċereali 0,2 %

ross fil-fosdqa, qamħirrun 0,4 %

trab tal-ħalib xkumat 0,0 %

butir 0,0 %

ċanga u vitella 0,6 %

2.

Il-perċentwal ta’ telf permissibbli waqt id-dissussar tal-laħam taċ-ċanga għandu jkun 32. Dan il-perċentwal japplika għall-kwantitajiet kollha dissussati matul is-sena fiskali.

3.

Il-limiti ta’ tolleranza msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti bħala perċentwal tal-piż reali, mingħajr l-imballaġġ, tal-kwantitajiet li jiddaħħlu fil-maħżen u li jinxtraw matul is-sena fiskali inkwistjoni, flimkien mal-kwantitajiet maħżuna fil-bidu ta’ dik is-sena.

Dawn it-tolleranzi għandhom jiġu applikati matul l-ispezzjonijiet fiżiċi tal-ħażniet. Għandhom jiġu kkalkolati, għal kull prodott, abbażi tal-kwantitajiet maħżuna minn aġenzija tal-pagamenti.

Il-piż attwali fil-ħin tad-dħul u fil-ħin tal-ħruġ għandu jkun il-piż irreġistrat li minnu jitnaqqas il-piż tal-imballaġġ standard, kif stabbilit fil-kundizzjonijiet tad-dħul jew, jekk ma jkunux ġew stabbiliti dawn il-kundizzjonijiet, li minnu titnaqqas il-medja tal-piż tal-imballaġġ użat mill-aġenzija.

4.

It-tolleranza ma għandhiex tkopri telf marbut mal-għadd ta’ pakketti jew mal-għadd ta’ biċċiet irreġistrati.

5.

It-telf li jirriżulta minn serq jew minn telf identifikabbli ieħor ma għandux jiġi inkluż fil-kalkolu tal-limiti ta’ tolleranza previsti fil-paragrafi 1 u 2.


ANNESS V

Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 10

1.

L-iskemi elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u, mill-2016, l-iskemi elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013;

2.

Il-miżuri tal-iżvilupp rurali fil-qafas tat-Titoli I u II tal-Parti II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2011 (1) u l-miżuri tal-iżvilupp rurali li jissemmew fil-Kapitolu I tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2011 tas-27 ta’ Jannar 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005, dwar l-implimentazzjoni ta’ proċeduri ta’ kontroll kif ukoll kundizzjonalità fir-rigward ta’ miżuri ta’ appoġġ għall-iżvilupp rurali (ĠU L 25, 28.1.2011, p. 8).


ANNESS VI

Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 14

1.

Ristrutturar u konverżjoni tal-vinji skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

2.

Ħsad bikri skont l-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;


28.8.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 255/59


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 908/2014

tas-6 ta’ Awwissu 2014

li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni ta’ kontijiet, ir-regoli dwar kontrolli, garanziji u trasparenza

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 8(2), 9(2), 23, 36(6), 46(5) u (6), 50(2), 53(1), 57(2), 62(2), 66(4), 88, 104, 114 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jistabbilixxi r-regoli bażiċi dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni, inkluż dwar l-akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti u l-korpi ta’ koordinazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-proċeduri ta’ approvazzjoni, is-sistemi ta’ kontroll u penali, inkluż l-iskrutinju tat-tranżazzjoni, il-garanziji u t-trasparenza. Sabiex jiġi żgurat li l-qafas legali l-ġdid stabbilit minn dak ir-Regolament jiffunzjona tajjeb u japplika b’mod uniformi, il-Kummissjoni ngħatat is-setgħa li tadotta ċerti regoli f’dawk l-oqsma kkonċernati. Ir-regoli l-ġodda għandhom jieħdu post id-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 601/94 (2), (KE) Nru 4/2004 (3), (KE) Nru 883/2006 (4), (KE) Nru 884/2006 (5), (KE) Nru 885/2006 (6), (KE) Nru 259/2008 (7) u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 282/2012 (8). Ir-Regolamenti (KE) Nru 883/2006, (KE) Nru 884/2006, (KE) Nru 885/2006 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 282/2012 ġew revokati mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 (9). Għall-fini taċ-ċarezza u taċ-ċertezza legali, ir-Regolamenti (KE) Nru 601/94 (KE) Nru 4/2004 u (KE) Nru 259/2008 għandhom jitħassru b’dan ir-Regolament.

(2)

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom jiġu akkreditati biss mill-Istati Membri jekk ikunu konformi ma’ ċerti kriterji minimi stabbiliti fil-livell tal-Unjoni kif hemm referenza fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014. Dawk il-kriterji ta’ akkreditazzjoni huma stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014. Għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar il-proċeduri għall-ħruġ, ir-reviżjoni u l-irtirar tal-akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-pagamenti u l-korpi ta’ koordinazzjoni.

(3)

L-Istati Membri għandhom iżommu l-aġenziji tal-pagamenti tagħhom taħt superviżjoni kontinwa. Għandhom jistabbilixxu sistema ta’ skambju ta’ informazzjoni biex jirrapportaw u jżommu lill-awtoritajiet kompetenti infurmati dwar każijiet ta’ suspett ta’ nuqqas ta’ konformità. Għandha tidħol fis-seħħ proċedura li l-Istati Membri jimxu magħha fit-trattament ta’ każijiet bħal dawn, u din għandha tinkludi l-obbligu li jitħejja pjan biex xi nuqqas identifikat jiġi rimedjat f’limitu ta’ żmien stabbilit. Fir-rigward ta’ nfiq li jkun sar mill-aġenziji tal-pagamenti li l-akkreditazzjoni tagħhom tinżamm mill-Istat Membru tagħhom, anke jekk dawn ikunu naqsu milli jimplimentaw pjan bħal dan fil-limitu ta’ żmien stabbilit, il-Kummissjoni għandu jkollha l-possibilità li tiddeċiedi li tindirizza n-nuqqasijiet permezz tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-konformità stipulata fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

(4)

Skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-persuni responsabbli mill-aġenziji tal-pagamenti akkreditati huma meħtieġa jħejju dikjarazzjonijiet tal-ġestjoni dwar il-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet u l-funzjonament tajjeb tas-sistemi interni ta’ kontroll, kif ukoll il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti. Għandhom jiġu stabbiliti regoli fir-rigward tal-kontenut u l-format ta’ dikjarazzjonijiet tal-ġestjoni bħal dawn.

(5)

Ir-regoli għat-tħaddim tal-korpi ta’ koordinazzjoni li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, kif ukoll il-kompiti tal-korpi ta’ ċertifikazzjoni li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 9 ta’ dak ir-Regolament għandhom ikunu stabbiliti. Barra minn hekk, il-kontenut taċ-ċertifikati u r-rapporti li għandhom jitfasslu mill-korpi ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun speċifikat biex jiżgura li dawn ikunu ta’ għajnuna għall-Kummissjoni fil-proċedura tal-approvazzjoni tal-kontijiet.

(6)

Sabiex tkun żgurata ġestjoni tajba tal-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit tal-Unjoni għall-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (“il-Fondi”), l-aġenziji tal-pagamenti għandhom iżommu kontijiet separati b’rabta esklussiva mal-pagamenti magħmula minn kull Fond u d-dħul assenjat għal kull Fond. Minħabba dan, il-kontijiet miżmuma mill-aġenziji tal-pagamenti għandhom juru b’mod ċar, għal kull wieħed miż-żewġ Fondi, l-infiq li jkun sar u d-dħul assenjat skont l-Artikolu 4(1), l-Artikoli 5 u l-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, u għandhom jippermettu li dan l-infiq u d-dħul jintrabatu mar-riżorsi li tpoġġew għad-dispożizzjoni tagħhom mill-baġit tal-Unjoni.

(7)

Il-Politika Agrikola Komuni hija ffinanzjata f’euro, filwaqt li tippermetti Stati Membri li ma adottawx l-euro jagħmlu l-pagamenti lill-benefiċjarji fil-munita nazzjonali tagħhom. Sabiex tkun possibbli l-konsolidazzjoni tal-infiq u d-dħul kollu, għaldaqstant huwa meħtieġ li jkun stipulat li l-aġenziji tal-pagamenti relevanti għandhom ikunu f’qagħda li jipprovdu d-dejta marbuta mal-infiq u d-dħul kemm f’euro kif ukoll fil-munita li biha jkun sar l-infiq u tħallas id-dħul.

(8)

L-infiq kofinanzjat mill-baġit tal-Unjoni u mill-baġits nazzjonali, bħala sostenn għall-iżvilupp rurali skont il-FAEŻR, huwa bbażat fuq programmi mqassma f’miżuri, rata ta’ kontribuzzjoni speċifika u qasam fokali. Skont il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba, dak l-infiq għandu jiġi segwit u mdaħħal fil-kontijiet abbażi ta’ dan sabiex l-operazzjonijiet kollha jkunu jistgħu jiġu identifikati skont il-programm, il-miżura, ir-rata ta’ kontribuzzjoni speċifika u l-qasam fokali. Permezz ta’ dan ikun hemm iċ-ċertezza li l-korrispondenza bejn in-nefqa li tkun saret u r-riżorsi finanzjarji assenjati tkun tista’ tiġi vverifikata. F’dan il-kuntest, għandhom jiġu speċifikati l-elementi li jridu jiġu kkunsidrati mill-aġenziji tal-pagamenti. B’mod partikolari, l-aġenziji tal-pagamenti għandhom juru b’mod ċar l-oriġini tal-Fondi pubbliċi u tal-Unjoni fil-kontijiet b’rabta mal-iffinanzjar effettwat. Barra minn hekk, l-ammonti li jridu jiġu rkuprati minn benefiċjarji u l-ammonti li diġà ġew irkuprati għandhom jiġu identifikati u jintwerew b’rabta mal-operazzjonijiet oriġinali.

(9)

L-Istati Membri jimmobilizzaw ir-riżorsi meħtieġa biex jiffinanzjaw in-nefqa tal-FAEG li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 qabel ma l-Kummissjoni tiffinanzja din in-nefqa fil-forma ta’ rimborżi ta’ kull xahar tal-infiq effettwat. B’mod alternattiv, l-Istati Membri jirċievu pagament inizjali għan-nefqa tal-FAEŻR li aktar tard jiġi approvat mal-approvazzjoni finanzjarja annwali skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Sabiex tiġi żgurata ġestjoni tajba tal-flussi finanzjarji, l-Istati Membri għandhom jiġbru l-informazzjoni meħtieġa biex juru l-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-infiq li jkun sar għal dawn r-rimborżi ta’ kull xahar, u jżommu din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni dwar kif u meta l-infiq u d-dħul jiġu effettwati, jew inkella jibagħtuha lill-Kummissjoni f’intervalli regolari. L-informazzjoni għandha tiġi provduta lill-Kummissjoni mill-Istati Membri f’intervalli adattati għall-metodu ta’ ġestjoni ta’ kull Fond. L-għoti ta’ informazzjoni f’intervalli bħal dawn ma għandux jaffettwa l-obbligu tal-Istati Membri li jżommu l-informazzjoni sħiħa miġbura għal monitoraġġ xieraq tal-infiq għad-dispożizzjoni tal-verifika tal-Kummissjoni.

(10)

L-obbligi ġenerali dwar l-agenziji tal-pagamenti rigward iż-żamma tal-kontijiet ikopru d-dejta meħtieġa għall-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi tal-Unjoni. Madankollu, dawn l-obbligi ma jkoprux ir-rekwiżiti fir-rigward tar-rimborż tan-nefqa u d-dettalji li jridu jingħataw lill-Kummissjoni sabiex jinkiseb tali rimborż. Għaldaqstant l-informazzjoni u d-dettalji, b’rabta mal-infiq li se jiġi ffinanzjat mill-Fondi, li għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni f’intervalli regolari għandhom jiġu speċifikati. In-notifiki ta’ informazzjoni mill-Istati Membri lill-Kummissjoni għandhom jippermettulha tuża l-informazzjoni, mibgħuta direttament u bl-aktar mod effikaċi possibbli, għall-ġestjoni tal-kontijiet tal-Fondi u għall-pagamenti relevanti. Biex jintlaħaq dan l-għan, l-informazzjoni kollha li għandha tkun disponibbli jew komunikata bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandha tintbagħat b’mod elettroniku.

(11)

Skont il-punt (c) tal-ewwel subpragrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għall-miżuri b’rabta ma’ operazzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi, id-dikjarazzjonijiet tal-infiq, li jservu wkoll bħala talba għall-pagament, għandhom jintbagħtu wkoll lill-Kummissjoni flimkien mal-informazzjoni mitluba. Sabiex l-Istati Membri u l-aġenziji tal-pagamenti jkunu jistgħu jħejju dawk id-dikjarazzjonijiet tal-infiq skont regoli armonizzati, u biex il-Kummissjoni tkun tista’ tikkunsidra t-talbiet għall-pagamenti, għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet li skonthom dan l-infiq jista’ jiġi kkunsidrat skont il-baġits rispettivi tal-FAEG u l-FAEŻR. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom jispeċifikaw ir-regoli li japplikaw għar-reġistrazzjoni tal-infiq u d-dħul, b’mod partikolari d-dħul assenjat u kull korrezzjoni li għandha ssir, kif ukoll għad-dikjarazzjoni reali tagħhom.

(12)

Meta, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq li jaslu mingħand l-Istati Membri skont il-FAEG, it-total tal-impenji bil-quddiem li jistgħu jiġu awtorizzati skont l-Artikolu 170(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) jaqbeż il-75 % tal-approprjazzjonijiet għal dik is-sena finanzjarja, il-Kummissjoni għandha tnaqqas dawk l-ammonti. Skont il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba, dak it-tnaqqis għandu jinqasam bejn l-Istati Membri kollha b’mod proporzjonali, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq li jaslu mingħandhom. Għall-allokazzjoni ġusta tal-approprjazzjonijiet disponibbli bejn l-Istati Membri, għandha ssir dispożizzjoni għall-pagamenti ta’ kull xahar skont il-FAEG biex dawn jitnaqqsu b’persentaġġ, stabbilit għal kull kapitolu, tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq ippreżentati minn kull Stat Membru, u għall-bilanċ mhux użat f’xahar partikolari biex dan ikun allokat mill-ġdid mid-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar pagamenti ta’ kull xahar sussegwenti.

(13)

Il-Kummissjoni, wara li tkun approvat il-pagamenti ta’ kull xahar, għandha tpoġġi r-riżorsi meħtieġa biex tkopri l-infiq li jrid jiġi ffinanzjat mill-Fondi għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, skont arranġamenti u kundizzjonijiet prattiċi li għandhom jiġu stabbiliti abbażi ta’ informazzjoni komunikata mill-Istati Membri lill-Kummissjoni u ta’ sistemi ta’ informazzjoni stipulati mill-Kummissjoni.

(14)

Kundizzjoni għar-rimborż ta’ nefqa ta’ intervent pubbliku mġarrba mill-aġenziji tal-pagamenti hija l-inklużjoni fid-dikjarazzjonijiet tal-infiq tagħhom, tal-valuri u l-ammonti entrati matul ix-xahar li jsegwi x-xahar li huma marbuta miegħu l-operazzjonijiet tal-ħżin pubbliku. Sabiex jiġi żgurat li l-proċedura ta’ rimborż timxi sew, huwa meħtieġ li jiġi speċifikat kif din l-informazzjoni, li hija meħtieġa għall-kalkolu tal-kosti u l-infiq, għandha tiġi notifikata lill-Kummissjoni.

(15)

Skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014, il-kontijiet tal-istokk ta’ intervent pubbliku għandhom jippermettu ċ-ċertezza kemm tal-ammont imħallas f’finanzjament tal-Unjoni u tas-sitwazzjoni tal-istokk ta’ intervent. Għal dan il-għan, l-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu meħtieġa jżommu kontijiet tal-istokk u kontijiet finanzjarji separatament, li għandu jkun fihom l-elementi meħtieġa għall-monitoraġġ tal-istokk u għall-iżgurar tal-ġestjoni finanzjarja tal-infiq u tad-dħul iġġenerati permezz tal-miżuri ta’ intervent pubbliku.

(16)

Skont il-miżuri tal-ħżin ta’ intervent pubbliku, l-aġenziji tal-pagamenti huma meħtieġa li jdaħħlu fil-kontijiet tagħhom l-elementi marbuta mal-kwantitajiet, il-valuri u ċerti medji. Madankollu, jeżistu ċirkustanzi li fihom ċerti operazzjonijiet u nfiq ma għandhomx jiddaħħlu fil-kontijiet, jew għandhom jiġu rreġistrati skont regoli speċifiċi. Sabiex jiġi żgurat trattament ugwali u jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, ċirkostanzi bħal dawn għandhom ikunu speċifikati, inklużi, fejn applikabbli, l-arranġamenti għad-dħul tal-operazzjonijiet u l-infiq fil-kontijiet.

(17)

Id-data li fiha l-elementi differenti ta’ nfiq u dħul li jirriżultaw mill-miżuri ta’ intervent ta’ ħżin pubbliku għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet tiddependi fuq it-tip ta’ operazzjoni jirrelataw magħha u tista’ tiġi determinata skont il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali applikabbli. F’dan il-kuntest, hemm il-ħtieġa li tiġi adottata regola ġenerali li tispeċifika l-elementi differenti li għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet fid-data li fiha sseħħ l-operazzjoni fiżika li tirriżulta mill-miżura ta’ intervent, u tispeċifika l-każijiet speċjali li għandhom jiġu kkunsidrati.

(18)

Fl-interess tal-ġestjoni finanzjarja tajba, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bi previżjonijiet tal-ammonti li jridu jiġu ffinanzjati mill-FAEŻR għal sena finanzjarja agrikola u stimi tat-talbiet għas-sena finanzjarja ta’ wara. Dik l-informazzjoni għandha tinbagħat lill-Kummissjoni fi żmien suffiċjenti biex din tkun tista’ tissodisfa l-obbligi tagħha, u darbtejn fis-sena f’kull eventwalità, mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Awwissu ta’ kull sena.

(19)

Skont l-Artikolu 36(6) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandhom jiġu stipulati l-iskadenzi għat-tfassil tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq dwar l-operazzjonijiet li jaqgħu taħt il-FAEŻR. Fid-dawl tal-karatteristiċi speċifiċi tar-regoli tal-kontabbiltà li japplikaw għall-FAEŻR, l-użu ta’ prefinanzjament u l-finanzjament tal-miżuri għal kull sena kalendarja, għandha ssir dispożizzjoni għal dik in-nefqa li għandha tiġi ddikjarata f’intervalli adattati għal dawn il-kundizzjonijiet speċifiċi.

(20)

L-iskambji tal-informazzjoni u d-dokumenti bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni, kif ukoll it-tpoġġija d-dispożizzjoni u n-notifika ta’ informazzjoni mill- Istati Membri lill-Kummissjoni ġeneralment isiru b’mod elettroniku. Sabiex jittejjeb il-mod kif skambji ta’ informazzjoni bħal din, b’rabta mal-Fondi, jiġu ttrattati u sabiex l-użu tagħhom jiġi estiż, twaqqfu sistemi ta’ informatika skont ir-Regolament (KE) Nru 883/2006. Dawn is-sistemi għandhom jibqgħu jintużaw u jkomplu jiġu implimentati wara li l-Istati Membri jiġu infurmati permezz tal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli.

(21)

Il-kundizzjonijiet li skonthom tiġi pproċessata l-informazzjoni permezz ta’ dawk is-sistemi tal-informatika, kif ukoll il-format u l-kontenut tad-dokumenti li jridu jiġu kkomunikati skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandhom jiġu aġġustati spiss f’konformità ma’ tibdiliet fir-regolamenti applikabbli jew fil-ħtiġijiet tal-ġestjoni. Għandhom jiġu stabbiliti wkoll regoli uniformi dwar id-dokumenti relevanti li għandhom jintbagħtu mill-Istati Membri. Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet u biex jiġu ssimplifikati l-proċeduri u jkun żgurat li s-sistemi tal-informatika kkonċernati jitħaddmu malajr, għandhom ikunu stabbiliti l-format u l-kontenut tad-dokumenti abbażi ta’ mudelli u protokolli standardizzati, li għandhom ikunu adattati u aġġornati mill-Kummissjoni wara li tinforma lill-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli.

(22)

Skont l-Artikolu 58 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istati Membri, permezz tal-aġenziji tal-pagamenti tagħhom, huma responsabbli għall-ġestjoni u l-kontroll tal-infiq tal-Fondi. Għaldaqstant id-dejta dwar l-operazzjonijiet finanzjarji għandha tiġi kkomunikata jew imdaħħla fis-sistemi tal-informatika u aġġornata taħt ir-responsabbiltà tal-aġenziji tal-pagamenti, mill-istess aġenziji tal-pagamenti jew mill-korpi li lilhom tkun ġiet iddelegata din il-funzjoni, permezz tal-korp ta’ koordinazzjoni akkreditat, fejn huwa applikabbli.

(23)

Ċerti dokumenti jew dikjarazzjonijiet, stipulati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jew l-atti tal-Kummissjoni adottati għall-fini ta’ dak l-Artikolu jirrikjedu l-firma ta’ persuna awtorizzata jew l-approvazzjoni ta’ persuna fi stadju wieħed jew aktar tal-proċedura kkonċernata. F’każijiet bħal dawn, is-sistemi tal-informatika stabbiliti għall-komunikazzjoni ta’ dawk id-dokumenti għandhom jippermettu li tkun identifikata kull persuna b’mod mhux ambigwu u jipprovdu garanzija raġonevoli li l-kontenut tad-dokumenti, inklużi l-istadji tal-proċedura, ma jistax jinbidel. B’mod partikolari, dan għandu japplika fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq u d-dikjarazzjoni tal-ġestjoni mehmużin mal-kontijiet annwali li hemm referenza għalihom fil-punt (c)(iii) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, u d-dokumenti kkomunikati b’mod elettroniku skont dawn il-proċeduri.

(24)

Skont il-punt (e) tal-Artikolu 58(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istati Membri, permezz tal-aġenziji tal-pagamenti tagħhom huma responsabbli għall-irkupru ta’ pagamenti mhux dovuti flimkien mal-imgħax. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni xierqa u effettiva ta’ dawk id-dispożizzjonijiet, huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli armonizzati fir-rigward tal-interess applikabbli għall-irkupru ta’ pagamenti mhux dovuti. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 54(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-obbligu tal-Istati Membri li jirkupraw l-ammonti mhux dovuti jista’ jitwettaq b’modi differenti. Mingħajr ħsara għal kwalunkwe azzjoni oħra ta’ infurzar stipulata fil-liġi nazzjonali, mezz ieħor ta’ rkupru effettiv u kosteffiċenti tad-dejn, huwa li jitnaqqsu kwalunkwe ammonti dovuti minn pagamenti futuri lid-debitur, ladarba d-dejn ikun ġie stabbilit skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Għaldaqstant l-Istati Membri għandhom ikunu obbligati japplikaw dak il-metodu ta’ rkupru tad-dejn u għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet komuni għall-applikazzjoni ta’ dan il-metodu.

(25)

Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati kemm għall-proċedura tal-approvazzjoni tal-kontijiet stipulata fl-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 kif ukoll għall-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità stipulata fl-Artikolu 52 ta’ dak ir-Regolament, inkluż mekkaniżmu li permezz tiegħu l-ammonti li jirriżultaw, skont kif ikun il-każ, jitnaqqsu minn wieħed mill-pagamenti sussegwenti magħmula mill-Kummissjoni lill-Istati Membri jew jiżdiedu miegħu.

(26)

Fir-rigward tal-proċedura tal-approvazzjoni tal-kontijiet stipulata fl-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, huwa meħtieġ li jiġi speċifikat il-kontenut tal-kontijiet annwali tal-aġenziji tal-pagamenti u li tiġi stabbilita data għat-trażmissjoni lill-Kummissjoni ta’ dawk il-kontijiet u ta’ dokumenti relevanti oħrajn. Għandu jiġi ċċarat ukoll il-perjodu li matulu l-aġenziji tal-pagamenti jridu jżommu d-dokumenti ta’ sostenn dwar l-infiq u d-dħul assenjat kollu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, għandu jiġi speċifikat li l-Kummissjoni tistabbilixxi l-format u l-kontenut tal-informazzjoni dwar il-kontabbiltà li għandhom jippreżentaw l-aġenziji tal-pagamenti.

(27)

Sabiex ikun żgurat li f’każijiet normali l-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità tiġi konkluża f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, huwa xieraq li jiġu stabbiliti perjodi ta’ żmien speċifiċi għall-istadji differenti tal-proċedura, li għandhom jiġu rrispettati mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri. Fl-istess ħin, madankollu, għandu jkun possibbli li, fejn ikun meħtieġ, il-Kummissjoni testendi dawk il-perjodi taż-żmien fid-dawl tal-kumplessità ta’ każ li jkun qiegħed jiġi investigat. Il-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità għandha tagħti d-dritt lill-Istati Membri għal proċedimenti kontradittorji u biex jivvalutaw kif xieraq l-informazzjoni meħtieġa għall-evalwazzjoni tar-riskju tal-Fond.

(28)

Skont l-Artikolu 59(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istati Membri huma meħtieġa jiżguraw livell minimu ta’ verifika fuq il-post meħtieġ għal ġestjoni effettiva tar-riskju. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu, taħt ir-responsabbiltà tagħhom stess, inaqqsu l-livell minimu ta’ dawk il-verifiki fuq il-post meta s-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll ikunu nstabu li jiffunzjonaw kif xieraq u r-rati ta’ żball jibqgħu f’livell aċċettabbli. Filwaqt li l-livelli minimi meħtieġa ta’ verifiki fuq il-post għandhom jiġu stipulati fil-leġiżlazzjoni agrikola settorjali, għandhom jiġu stabbiliti regoli orizzontali rigward il-possibilità li jitnaqqas il-livell minimu ta’ verifiki fuq il-post, applikabbli għall-miżuri kollha ffinanzjati mill-Fondi, u l-kundizzjonijiet applikabbli. Barra minn dawn ir-regoli orizzontali, il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali tista’ tistipula regoli oħrajn.

(29)

Huwa xieraq ukoll li jiġu stabbiliti regoli dwar il-prestazzjoni tal-Istati Membri tal-iskrutinju ta’ tranżazzjonijiet li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 80 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, b’mod partikolari l-għażla tal-impriżi, ir-rata u l-kalendarju għall-iskrutinju.

(30)

Skont il-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 dwar l-iskrutinju ta’ tranżazzjonijiet, l-Istati Membri jridu jibagħtu numru ta’ komunikazzjonijiet lill-Kummissjoni. Peress li l-istandardizzazzjoni tal-format u l-kontenut ta’ komunikazzjonijiet bħal dawn tiffaċilita l-użu tagħhom u taċċerta approċċ ta’ uniformità, huwa xieraq li jiġu addottati regoli dettaljati dwar il-format u l-kontenut tagħhom. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar il-konservazzjoni ta’ dokumenti kummerċjali, dwar azzjonijiet konġunti li jinvolvu assistenza reċiproka kif hemm referenza fl-Artikolu 83 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, kif ukoll dwar dipartimenti speċjali li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 85 ta’ dak ir-Regolament.

(31)

Ir-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014 jistabbilixxi regoli li jissupplimentaw il-qafas legali dwar il-garanziji, b’mod partikolari fir-rigward tal-ħtieġa li tiġi ddepożitata garanzija, il-kundizzjonijiet li japplikaw għall-garanziji, kif ukoll regoli dwar id-depożitu, ir-rilaxx u l-konfiska ta’ garanzija. Għall-assigurazzjoni tal-applikazzjoni uniformi ta’ dawk ir-regoli, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar il-format u l-proċeduri għad-depożitu u r-rilaxx ta’ garanzija, kif ukoll dwar l-iskambju ta’ informazzjoni u l-komunikazzjonijiet meħtieġa f’dak ir-rigward.

(32)

Skont il-Kapitolu IV tat-Titolu VII tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 dwar it-trasparenza, l-Istati Membri huma meħtieġa jippublikaw kull sena l-benefiċjarji tal-Fondi, u, inter alia, l-ammonti li kull benefiċjarju rċieva skont kull wieħed minn dawk il-Fondi. Għal dan il-għan u skont l-Artikolu 111 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandu jiġi stabbilit il-format ta’ dik il-pubblikazzjoni. Dik il-pubblikazzjoni ma għandhiex tmur lil hinn minn dak meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet tat-trasparenza segwiti.

(33)

Il-pubblikazzjoni għandha tkun skont l-informazzjoni fil-pussess tal-aġenziji tal-pagamenti fil-kotba u fir-reġistri tagħhom u għandha tikkonċerna l-pagamenti li jkunu daħlu fis-sena finanzjarja ta’ qabel. L-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata lill-pubbliku b’mod ċar, armonizzat u b’mod li jkun jista’ jsir tiftix dwarha sal-31 ta’ Mejju.

(34)

Skont il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 111(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-ammonti ta’ pagamenti li jikkorrispondu ma’ kull miżura ffinanzjata mill-Fondi riċevuti minn benefiċjarju għandhom jiġu ppubblikati. Madankollu, sabiex jiġi żgurat il-ħarsien tal-obbligu stabbilit fl-Artikolu 112 ta’ dak ir-Regolament, huwa meħtieġ ukoll li jiġu stipulati limiti stabbiliti li taħthom ma jiġux ippublikati l-ismijiet tal-benefiċjarji.

(35)

Skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 111(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-pubblikazzjoni tal-benefiċjarji tal-Fondi hija meħtieġa biex tkun identifikata l-muniċipalità fejn benefiċjarju huwa residenti jew irreġistrat. Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli wkoll fir-rigward ta’ benefiċjarji li huma persuni fiżiċi u li l-ismijiet tagħhom ma għandhomx jiġu ppubblikati skont l-Artikolu 112 ta’ dak ir-Regolament. Madankollu, jekk, minħabba n-numru limitat ta’ benefiċjarji li huma residenti jew irreġistrati f’muniċipalità partikolari, il-pubblikazzjoni tal-muniċipalità jkollha s-saħħa li tidentifika benefiċjarju li huwa persuna fiżika, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet sabiex jiġi evitat ksur tal-privatezza sproporzjonat u bla bżonn.

(36)

Il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni għandha tkun implimentata permezz tal-Internet fil-format ta’ għodda ta’ tiftix li tiżgura li l-pubbliku ġenerali jkun f’pożizzjoni li jikkonsultaha. L-għodda ta’ tiftix għandha tippermetti t-tiftix abbażi ta’ ċerti kriterji u r-riżultati tat-tiftix għandhom jiġu ppreżentati b’mod li jkun aċċessibbli faċilment.

(37)

Għall-konformità mar-rekwiżiti applikabbli għall-protezzjoni tad-dejta, il-benefiċjarji tal-Fondi għandhom ikunu infurmati dwar il-pubblikazzjoni tad-dejta tagħhom qabel ma ma tiġi ppubblikata. L-informazzjoni għandha tingħata lill-benefiċjarji permezz tal-formoli tal-applikazzjoni għall-għajnuna jew meta tinġabar id-dejta. Fir-rigward tal-infiq li seħħ fis-snin finanzjarji 2014 u 2015, sakemm l-informazzjoni dwar il-benefiċjarji ma tkunx disponibbli fil-ħin tal-ġbir tad-dejta personali, il-benefiċjarji għandhom xorta jiġu informati f’perjodu ta’ żmien raġonevoli qabel il-pubblikazzjoni filfatt isseħħ.

(38)

Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess pubbliku għad-dejta ppubblikata, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu websajts li jkun fihom informazzjoni dwar il-benefiċjarji tal-Fondi u l-limiti stabbiliti li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 112 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Fid-dawl tad-diversi strutturi organizattivi fi ħdan l-Istati Membri, huma għandhom jiddeterminaw liema korp huwa responsabbli għall-istabbiliment u ż-żamma tal-websajt unika u għall-pubblikazzjoni tad-dejta. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi websajt li jkun fiha links għall-websajts tal-Istati Membri.

(39)

L-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament għandu japplika għall-infiq li seħħ u d-dħul assenjat li rċevew l-Istati Membri mis-16 ta’ Ottubru 2014 sabiex jipprevedi għall-kontinwità ta’ rappurtar matul l-istess sena.

(40)

Biex tkun żgurata l-konsistenza fit-trattament tal-konformità kontinwa tal-proċeduri tal-approvazzjoni, il-perjodi taż-żmien kif stipulati fl-Artikolu 34(3) u 34(4) ta’ dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw għal dawk il-proċeduri li għalihom il-komunikazzjoni skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 885/2006 tintbagħat qabel l-1 ta’ Jannar 2015.

(41)

Peress li l-Kapitolu IV tat-Titolu VII tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 dwar it-trasparenza japplika għal pagamenti magħmula mis-sena finanzjarja 2014 ‘il quddiem, id-dispożizzjonijiet relevanti ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw għal dawk il-pagamenti.

(42)

Sabiex l-Istati Membri ikollhom żmien biżżejjed għall-implimentazzjoni, l-informazzjoni trażmessa skont l-Anness II, il-kolonni V1 u V2, għandha tingħata mill-bidu tas-sena finanzjarja 2016.

(43)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

L-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI U KORPI OĦRA

Artikolu 1

Proċedura għall-akkreditazzjoni ta’ aġenziji tal-pagamenti

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità fuq livell ministerjali li tkun responsabbli:

(a)

għall-ħruġ, ir-reviżjoni u l-irtirar ta’ akkreditazzjonijiet ta’ aġenziji tal-pagamenti;

(b)

it-twettiq ta’ kompiti assenjati lill-awtorità kompetenti skont dan il-Kapitolu.

2.   L-awtorità kompetenti għandha, permezz ta’ att formali, tiddeċiedi dwar il-ħruġ jew, wara r-rieżami, l-irtirar ta’ akkreditazzjoni ta’ aġenzija tal-pagamenti abbażi ta’ eżami tal-kriterji ta’ akkreditazzjoni li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014 (“il-kriterji tal-akkreditazzjoni”). L-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar l-akkreditazzjoni u l-irtirar ta’ akkreditazzjonijiet mingħajr telf ta’ żmien.

3.   L-awtorità kompetenti għandha taħtar korp ta’ awditjar biex iwettaq eżami qabel ma tingħata akkreditazzjoni (l-analiżi ta’ qabel l-akkreditazzjoni). Il-korp tal-awditjar għandu jkun awtorità tal-awditjar, jew organizzazzjoni oħra pubblika jew privata jew unità organizzattiva ta’ awtorità bil-kompetenzi, il-ħiliet u l-kapaċità meħtieġa biex jitwettaq l-eżerċizzju tal-awditjar. Il-korp tal-awditjar għandu jkun indipendenti mill-aġenzija tal-pagamenti li qed tiġi akkreditata.

L-eżami (l-analiżi ta’ qabel l-akkreditazzjoni) li għandu jitwettaq mill-korp tal-awditjar għandu jkopri b’mod partikolari:

(a)

il-proċeduri u s-sistemi fis-seħħ għall-awtorizzazzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ pagamenti;

(b)

id-diviżjoni tad-dmirijiet u l-adegwatezza ta’ kontroll intern u estern, fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet iffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (il-FAEG) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (il-FAEŻR), li minn hawn ‘il quddiem jissemmew bħala “l-Fondi”;

(c)

sa liema punt il-proċeduri u s-sistemi li qegħdin fis-seħħ huma adattati biex jissalvagwardjaw il-baġit tal-Unjoni inklużi miżuri kontra l-frodi bbażati fuq ir-riskji,

(d)

is-sigurtà ta’ sistemi ta’ informazzjoni;

(e)

iż-żamma ta’ rekords kontabilistiċi.

Il-korp tal-awditjar għandu jħejji rapport li jagħti dettalji tax-xogħol tal-awditjar imwettaq, ir-riżultati ta’ dak ix-xogħol u l-valutazzjoni tiegħu dwar jekk l-aġenzija tal-pagamenti tikkonformax mal-kriterji tal-akkreditazzjoni. Ir-rapport għandu jiġi ppreżentat lill-awtorità kompetenti li mbagħad għandha toħroġ l-att tal-akkreditazzjoni jekk tkun sodisfatta li l-aġenzija tal-pagamenti tikkonforma mal-kriterji ta’ akkreditazzjoni.

4.   Jekk l-awtorità kompetenti jidhrilha li l-aġenzija tal-pagamenti mhijiex konformi mal-kriterji tal-akkreditazzjoni, hija għandha tinforma lill-aġenzija tal-pagamenti bil-kundizzjonijiet speċifiċi li hija teħtieġ tissodisfa qabel ma tkun tista’ tingħata l-akkreditazzjoni.

Sakemm tiġi implimentata kwalunkwe bidla meħtieġa, sabiex jiġu ssodisfati kundizzjonijiet speċifiċi, l-akkreditazzjoni tista’ tingħata b’mod provviżorju għal perjodu li għandu jiġi ddeterminat billi titqies il-gravità tal-problemi identifikati, li m’għandux jeċċedi t-12-il xahar. F’każijiet debitament iġġustifikati, il-Kummissjoni, fuq talba tal-Istat Membru kkonċernat, tista’ tagħti estensjoni ta’ dak il-perjodu.

5.   L-informazzjoni, stipulata fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandha tiġi kkomunikata minnufih wara li l-aġenzija tal-pagamenti tiġi akkreditata għall-ewwel darba u, fi kwalunkwe każ, qabel ma kull infiq li tkun għamlet jiġi ċċarġjat lill-Fondi. Dik l-informazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjonijiet u dokumenti li jikkonċernaw:

(a)

ir-responsabbiltajiet mogħtija lill-aġenzija tal-pagamenti;

(b)

l-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet bejn id-dipartimenti tal-aġenzija tal-pagamenti;

(c)

ir-relazzjoni tal-aġenzija tal-pagamenti ma’ korpi oħra, pubbliċi jew privati, li huma responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ kwalunkwe miżura li skontha l-aġenzija tal-pagamenti tiċċarġja l-infiq lill-Fondi;

(d)

il-proċeduri li skonthom jaslu, jiġu vverifikati u vvalidati l-pretensjonijiet mill-benefiċjarji, u li skonthom jiġi awtorizzat, imħallas u konfermat l-infiq;

(e)

id-dispożizzjonijiet dwar is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni;

(f)

ir-rapport tal-analiżi ta’ qabel l-akkreditazzjoni mwettqa mill-korp tal-awditjar li hemm refernza għalih fil-paragrafu 3.

6.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli bl-aġenziji tal-pagamenti akkreditati f’kull Stat Membru.

Artikolu 2

Analiżi tal-akkreditazzjoni

1.   L-awtorità kompetenti għandha żżomm l-aġenziji tal-pagamenti responsabbli minhom taħt superviżjoni kostanti, b’mod partikolari, abbażi taċ-ċertifikati u r-rapporti mħejjija mill-korp ta’ ċertifikazzjoni li hemm referenza għalih fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, u għandha ssegwi kull nuqqas identifikat.

Kull tliet snin, l-awtorità kompetenti għandha tirrapporta bil-miktub lill-Kummissjoni dwar is-superviżjoni tal-aġenziji tal-pagamenti u l-monitoraġġ tal-attivitajiet tagħhom. Ir-rapport għandu jinkludi analiżi tal-konformità kontinwa tal-aġenziji tal-pagamenti mal-kriterji tal-akkreditazzjoni, flimkien ma’ sommarju tal-azzjonijiet meħuda biex jissemmew in-nuqqasijiet. L-awtorità kompetenti għandha tikkonferma jekk l-aġenzija tal-pagamenti taħt ir-responsabbiltà tagħha, baqgħtex tikkonforma mal-kriterji ta’ akkreditazzjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema li tiżgura li kull informazzjoni li tissuġġerixxi li aġenzija tal-pagamenti mhijiex konformi mal-kriterji tal-akkreditazzjoni tiġi kkomunikata lill-awtorità kompetenti mingħajr dewmien.

3.   Meta l-awtorità kompetenti tkun stabbiliet li aġenzija tal-pagamenti akkreditata ma għadhiex tirrispetta wieħed jew aktar mill-kriterji tal-akkreditazzjoni b’mod li tista’ tostakola t-twettiq tal-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014, l-awtorità kompetenti għandha tqiegħed l-akkreditazzjoni tal-aġenzija tal-pagamenti taħt prova mingħajr dewmien. Hija għandha tfassal pjan li jinkludi l-azzjonijiet u l-iskadenzi biex jiġu rrimedjati n-nuqqasijiet misjuba f’perjodu li għandu jiġi ddeterminat skont is-severità tal-problema, li ma għandux jaqbeż 12-il xahar mid-data li fiha l-akkreditazzjoni tkun tqiegħdet taħt prova. F’każijiet debitament iġġustifikati, il-Kummissjoni, fuq talba tal-Istat Membru kkonċernat, tista’ tagħti estensjoni ta’ dak il-perjodu.

4.   L-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħha li tqiegħed l-akkreditazzjoni tal-aġenzija tal-pagamenti taħt prova, bi pjan imħejji skont il-paragrafu 3 u, sussegwentement, bil-progress fl-implimentazzjoni ta’ dawn il-pjanijiet.

5.   Jekk l-akkreditazzjoni tiġi rtirata, l-awtorità kompetenti, mingħajr dewmien, għandha takkredita aġenzija tal-pagamenti oħra li tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 biex tkun żgura li l-pagamenti tal-benefiċjarji ma jiġux interrotti.

6.   Fejn il-Kummissjoni ssib li l-awtorità kompetenti ma kinitx konformi mal-obbligu tagħha li tħejji pjan rimedjali skont il-paragrafu 3 jew li l-aġenzija tal-pagamenti għadha akkreditata mingħajr ma implimentat b’mod sħiħ tali pjan fil-perjodu determinat, hija għandha titlob lill-awtorità kompetenti biex tirtira l-akkreditazzjoni ta’ dik l-aġenzija tal-pagamenti sakemm ma jseħħux it-tibdiliet meħtieġa f’perjodu ta’ żmien li għandu jkun determinat mill-Kummissjoni skont is-severità tal-problema. F’sitwazzjoni bħal din, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li ssegwi n-nuqqasijiet permezz tal-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 3

Dikjarazzjoni tal-ġestjoni

1.   Id-dikjarazzjoni tal-ġestjoni li hemm referenza għaliha fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandha titfassal fi żmien biżżejjed biex il-korp taċ-ċertifikazzjoni joħroġ l-opinjoni li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 9(1) ta’ dak ir-Regolament.

Id-dikjarazzjoni tal-ġestjoni għandha tkun fil-formula stabbilita fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament u tista’ tkun ikkwalifikata b’riservi li jikkwantifikaw l-impatt finanzjarju potenzjali. F’każ li jiġu espressi riżervi, id-dikjarazzjoni għandha tinkludi pjan ta’ azzjoni ta’ rimedju u skeda preċiża ta’ żmien għall-implimentazzjoni tiegħu.

2.   Id-dikjarazzjoni tal-ġestjoni għandha tkun ibbażata fuq superviżjoni effettiva tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll fis-seħħ tul is-sena kollha.

Artikolu 4

Il-korp ta’ koordinazzjoni

1.   Il-korp ta’ koordinazzjoni li hemm referenza għalih fl-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandu jaġixxi bħala l-uniku interlokutur tal-Kummissjoni għall-Istat Membru kkonċernat għall-kwistjonijiet kollha marbuta mal-Fondi fir-rigward ta’:

(a)

id-distribuzzjoni tal-informazzjoni u l-linji ta’ gwida b’rabta mal-funzjonament u l-operat tal-aġenziji tal-pagamenti lil dawk l-aġenziji tal-pagamenti u lill-korpi responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ linji ta’ gwida bħal dawn, kif ukoll il-promozzjoni tal-applikazzjoni armonizzata tagħhom;

(b)

il-komunikazzjoni tal-informazzjoni lill-Kummissjoni li hemm referenza għaliha fl-Artikoli 7 u 102 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013;

(c)

id-disponibbiltà lill-Kummissjoni ta’ reġistrazzjoni sħiħa tal-informazzjoni kollha dwar il-kontabbiltà meħtieġa għal għanijiet ta’ statistika u ta’ kontroll.

2.   Aġenzija tal-pagamenti tista’ taġixxi bħala korp ta’ koordinazzjoni sakemm iż-żewġ funzjonijiet jinżammu separati.

3.   Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-korp ta’ koordinazzjoni, f’konformità mal-proċeduri nazzjonali, jista’ jitlob korpi jew dipartimenti amministrattivi oħra, b’mod partikolari dawk b’għarfien espert tekniku jew dwar il-kontabbiltà.

4.   Il-kunfidenzjalità, l-integrità u d-disponibbiltà tad-dejta kollha tal-kompjuter miżmuma mill-korp ta’ koordinazzjoni għandhom jiġu assikurati permezz ta’ miżuri adattati għall-istruttura amministrattiva, għall-istaff u għall-ambjent teknoloġiku ta’ kull korp ta’ koordinazzjoni. L-isforz finanzjarju u teknoloġiku għandu jkun proporzjonat għar-riskji effettivi ffaċċjati.

5.   Il-komunikazzjonijiet stipulati fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandhom isiru minnufih wara li l-korp ta’ koordinazzjoni jiġi akkreditat għall-ewwel darba u, fi kwalunkwe każ, qabel ma kull infiq li jkun responsabbli għalih jiġi ċċarġjat lill-Fondi. Dawn għandhom ikunu akkumpanjati mid-dokument ta’ akkreditazzjoni tal-korp kif ukoll minn informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet amministrattivi, tal-kontabbiltà u tal-kontroll intern relatati mal-operat tiegħu.

Artikolu 5

Ċertifikazzjoni

1.   L-awtorità kompetenti għandha taħtar il-korp ta’ ċertifikazzjoni stipulat fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

2.   Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jorganizza l-ħidma tiegħu b’mod effettiv u effiċjenti, u jwettaq il-kontrolli tiegħu fi żmien xieraq, filwaqt li jqis in-natura u t-twaqqit tat-tranżazzjonijiet għas-sena finanzjarja kkonċernata.

3.   L-opinjoni li għandha tingħata mill-korp taċ-ċertifikazzjoni skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (ue) Nru 1306/2013 għandha titħejja darba f’sena.

L-opinjoni għandha tkun ibbażata fuq ix-xogħol tal-awditjar li għandu jitwettaq skont l-Artikoli 6 u 7 ta’ dan ir-Regolament.

4.   Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jħejji rapport dwar is-sejbiet tiegħu. Ir-rapport għandu jkopri l-funzjonijiet delegati. Ir-rapport għandu jgħid jekk, għall-perjodu kopert mir-rapport:

(a)

l-aġenzija tal-pagamenti kkonformatx mal-kriterji tal-akkreditazzjoni;

(b)

il-proċeduri tal-aġenzija tal-pagamenti humiex tali li jagħtu assigurazzjoni raġonevoli li l-infiq iċċarġjat lill-Fondi sar skont ir-regoli tal-Unjoni, u għaldaqstant jaċċertaw li t-tranżazzjonijiet sottostanti kienu legali u regolari, u li jekk saru rakkomandazzjonijiet għal titjib, dawn ġew segwiti;

(c)

il-kontabbiltà annwali li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 29 ta’ dan ir-Regolament inżammitx skont il-kotba u r-rekords tal-aġenzija tal-pagamenti;

(d)

id-dikjarazzjonijiet tal-infiq u tal-operazzjonijiet ta’ intervent humiex rekord materjalment veritier, sħiħ u preċiż tal-operazzjonijiet iċċarġjati lill-Fondi;

(e)

l-interessi finanzjarji tal-Unjoni tħarsux kif xieraq fir-rigward tal-avvanzi mħallsa, il-garanziji miksuba, l-istokkijiet ta’ intervent u l-ammonti li għandhom jinġabru.

Ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar l-għadd u l-kwalifiki tal-istaff li jagħmel l-awditjar, ix-xogħol li jkun sar, l-għadd ta’ tranżazzjonijiet eżaminati, il-livell miksub ta’ materjalità u ta’ kunfidenza, kwalunkwe nuqqas misjub u rakkomandazzjonijiet għal titjib li saru u l-operazzjonijiet kemm tal-korp ta’ ċertifikazzjoni kif ukoll ta’ korpi oħra ta’ awditjar, interni u esterni għall-aġenzija tal-pagamenti, li minnhom inkisbet l-assigurazzjoni kollha jew parti minnha tal-korp ta’ ċertifikazzjoni dwar il-kwistjonijiet irrapportati

Artikolu 6

Prinċipji tal-awditjar

1.   L-awditjar taċ-ċertifikazzjoni għandu jitwettaq skont standards tal-awditjar aċċettati internazzjonalment.

2.   Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jħejji strateġija ta’ awditjar li tistabbilixxi l-ambitu, iż-żmien u d-direzzjoni tal-awditjar ta’ ċertifikazzjoni, tal-metodi tal-awditjar u l-metodoloġija tat-teħid ta’ kampjuni. Għandu jiġu żviluppat pjan ta’ awditjar għal kull sena finanzjarja awditjata abbażi tal-istima tar-riskju tal-awditu. Jekk ikun mitlub, il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jagħti l-istrateġija tal-awditjar u l-pjan tal-awditjar lill-Kummissjoni.

3.   Il-livell raġonevoli tal-assigurazzjoni tal-awditu li għandu jinkiseb mill-ittestjar tal-awditu għandu joħroġ mill-valutazzjoni tas-sistema ta’ kontroll, inkluż l-ittestjar ta’ konformità u l-ittestjar sostantiv tal-infiq, magħmul minn test tad-dettalji u l-proċeduri analitiċi.

4.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji gwida li jkun fihom, b’mod partikolari:

(a)

aktar kjarifika u gwida rigward l-awditjar ta’ċ-ċertifikazzjoni li għandu jitwettaq;

(b)

id-determinazzjoni ta’ livell raġonevoli tal-assigurazzjoni tal-awditu li għandu jinkiseb mill-ittestjar tal-awditu.

Artikolu 7

Metodi tal-awditjar

1.   Il-metodi tal-awditjar relevanti għall-awditu ta’ ċertifikazzjoni għandhom jiġu definiti fl-istrateġija tal-awditu stipulata fl-Artikolu 6(2).

2.   Biex jintlaħqu l-għanijiet tal-awditjar u biex tingħata l-opinjoni kif stipulat fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-passi tal-awditu għandhom jinkludu awditjar tas-sistemi, ittestjar sostantiv, u l-verifika ta’ rikonċiljazzjonijiet dwar dikjarazzjonijiet finanzjarji u tal-ġestjoni.

3.   L-ittestjar sostantiv tal-infiq għandu jkopri l-verifika tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti fil-livell tal-benefiċjarji finali. Għal dawk il-finijiet, il-korp taċ-ċertifikazzjoni jista’ jakkumpanja lill-aġenzija tal-pagamenti meta din tkun qed twettaq il-kontrolli fuq il-post fil-livell sekondarju. Il-korp ta’ ċertifikazzjoni ma jistax jakkumpanja lill-aġenzija tal-pagamenti meta din tkun qed twettaq il-kontrolli inizjali fuq il-post, bl-eċċezzjoni ta’ dawk is-sitwazzjonijiet fejn ikun fiżikament impossibbli li ssir verifika mill-ġdid tal-kontroll inizjali mwettaq mill-aġenzija tal-pagamenti. Fir-rigward tal-ittestjar sostantiv, il-korpi ta’ ċertifikazzjoni jistgħu jużaw approċċ integrat tal-kampjuni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi aktar kundizzjonijiet u gwida dwar it-tfassil tal-proċeduri tal-awditjar, l-integrazzjoni tat-teħid ta’ kampjuni, l-ippjanar u t-twettiq tal-verifika mill-ġdid fuq il-post tat-tranżazzjonijiet permezz tal-linji gwida kif hemm referenza fl-Artikolu 6(4).

KAPITOLU II

IL-ĠESTJONI FINANZJARJA TAL-FONDI

TAQSIMA 1

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Artikolu 8

Il-kontabbiltà tal-aġenziji tal-pagamenti

1.   Kull aġenzija tal-pagamenti għandha żżomm sett ta’ kontijiet li jkopru biss l-infiq u d-dħul li hemm referenza għalih fl-Artikolu 4(1), fl-Artikol 5 u fl-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u l-użu tal-fondi disponibbli għalih biex jitħallas l-infiq li jikkorrispondi. Dawk il-kontijiet għandhom jippermettu li d-dejta finanzjarja tal-FAEG u l-FAEŻR tkun distinta u mogħtija separatament.

2.   L-aġenziji tal-pagamenti tal-Istati Membri li mhumiex parti miż-żona euro għandhom iżommu kontijiet li jkopru l-ammonti espressi fil-munita li biha tħallas l-infiq jew inġabar id-dħul. Madankollu, biex ikun possibbli li l-infiq u d-dħul kollu tagħhom ikun ikkonsolidat, huma għandhom ikunu f’pożizzjoni li jagħtu d-dejta korrispondenti fil-munita nazzjonali u f’euro.

3.   Fir-rigward tal-FAEŻR, kull aġenzija tal-pagamenti maħtura għal programm għall-iżvilupp rurali għandu jkollha kontijiet li jippermettu l-operazzjonijiet kollha għal kull programm u għal kull miżura identifikata. Dawn il-kontijiet jinkludu b’mod partikolari:

(a)

l-ammont tal-infiq pubbliku u l-ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni mħallsa għal kull operazzjoni;

(b)

l-ammonti li għandhom jiġu rkuprati minn benefiċjarji minħabba irregolaritajiet jew in-negliġenza misjuba;

(c)

l-ammonti rkuprati, b’indikazzjoni tal-operazzjoni oriġinali.

TAQSIMA 2

Kontijiet tal-FAEG

Artikolu 9

Dispożizzjoni tal-informazzjoni mill-Istati Membri

L-Istati Membri għandhom jiġbru u jżommu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni informazzjoni dwar s-somma totali tan-nefqa mħallsa u tad-dħul assenjat miġbur kull ġimgħa kif ġej:

(a)

mhux aktar tard mit-tielet jum ta’ xogħol ta’ kull ġimgħa, l-informazzjoni dwar is-somma totali tan-nefqa mħallsa u tad-dħul assenjat miġbur mill-bidu tax-xahar sat-tmiem tal-ġimgħa preċedenti;

(b)

mhux aktar tard mit-tielet jum ta’ xogħol ta’ kull xahar, meta l-ġimgħa tkun mifruxa fuq xahrejn, l-informazzjoni dwar is-somma totali tan-nefqa mħallsa u d-dħul assenjat miġbur matul ix-xahar preċedenti.

Artikolu 10

Komunikazzjoni tal-informazzjoni mill-Istati Membri

1.   Skont il-punti (c)(i) u (ii) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istati Membri għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni, permezz ta’ mezzi elettroniċi, l-informazzjoni u d-dokumenti li ġejjin, soġġetti għall-Artikoli 11 u 12 ta’ dan ir-Regolament:

(a)

mhux aktar tard mit-tielet jum ta’ xogħol ta’ kull xahar, l-informazzjoni dwar is-somma totali tan-nefqa mħallsa u tad-dħul assenjat miġbur matul ix-xahar preċedenti, abbażi tal-mudell li l-Kummissjoni għamlet disponibbli għall-Istati Membri permezz ta’ sistemi ta’ informazzjoni, u kull informazzjoni li tispjega d-differenzi notevoli bejn l-istimi msejsa skont il-paragrafu 2(a)(iii), ta’ dan l-Artikolu u l-infiq li seħħ u d-dħul assenjat miġbur;

(b)

mhux aktar tard mit-tnax-il jum ta’ kull xahar, id-dikjarazzjoni tal-infiq li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 18(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Madankollu, il-komunikazzjoni dwar in-nefqa li tkun saret u d-dħul assenjat miġbur bejn l-1 u l-15 ta’ Ottubru għandha tintbagħat sas-27 ta’ Ottubru.

2.   Id-dikjarazzjoni ta’ nfiq li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1(b) għandha tikkonsisti:

(a)

f’dikjarazzjoni, imfassla minn kull aġenzija tal-pagamenti abbażi tal-mudell li l-Kummissjoni għamlet għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri permezz ta’ sistemi ta’ informazzjoni, imqassma skont in-nomenklatura tal-baġit tal-Unjoni u t-tip ta’ nfiq u dħul, abbażi ta’ nomenklatura dettaljata disponibbli lill-Istati Membri u li tkopri:

(i)

l-infiq imħallas u d-dħul assenjat miġbur matul ix-xahar preċedenti,

(ii)

it-total tal-infiq imħallas u tad-dħul assenjat mill-bidu tas-sena finanzjarja sat-tmiem tax-xahar preċedenti,

(iii)

l-istimi tal-infiq u tad-dħul assenjat, li jkopru, kif xieraq:

fuq ix-xahar attwali u x-xahrejn ta’ wara biss,

ix-xahar attwali, ix-xahrejn ta’ wara u sat-tmiem tas-sena finanzjarja;

(iv)

dejta oħra, jekk meħtieġa;

(b)

sommarju, magħmul mill-Istat Membru kkonċernat abbażi tal-mudell li l-Kummissjoni poġġiet għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri permezz tas-sistemi ta’ informazzjoni, tad-dejta li hemm referenza għaliha fil-punt (a), għall-aġenziji tal-pagamenti kollha ta’ dak l-Istat Membru;

(c)

il-kontijiet li juru l-infiq u d-dħul relatati mal-intervent pubbliku, kif hemm referenza fl-Artikolu 19(2).

3.   L-informazzjoni finanzjarja kollha mitluba skont dan l-Artikolu għandha tkun komunikata f’euro.

Artikolu 11

Regoli ġenerali applikabbli għad-dikjarazzjoni tal-infiq u d-dħul assenjat

1.   Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet speċjali dwar id-dikjarazzjonijiet tal-infiq u d-dħul relatati mal-ħżin pubbliku li hemm referenza għalih fl-Artikolu 12, l-infiq u d-dħul assenjat iddikjarati mill-aġenziji tal-pagamenti fir-rigward ta’ xahar partikolari għandhom jikkorrispondu mal-pagamenti u l-introjti li attwalment saru matul dak ix-xahar.

Dak l-infiq u d-dħul għandu jiddaħħal fil-kontijiet tal-baġit tal-FAEG fir-rigward tas-sena finanzjarja N.

Madankollu:

(a)

jista’ jiġi ddikjarat biss l-infiq li jista’ jitħallas qabel l-implimentazzjoni tad-dispożizzjoni li tippermetti li jitqies fl-intjier jew parzjalment mill-FAEG:

fir-rigward tax-xahar li matulu tkun ġiet implimentata d-dispożizzjoni inkwistjoni;

jew

fir-rigward tax-xahar ta’ wara dak tal-implimentazzjoni ta’ dik d-dispożizzjoni;

(b)

id-dħul assenjat li l-Istat Membru għandu jagħti lill-Kummissjoni għandu jiġi ddikjarat fir-rigward tax-xahar li matulu jiskadi ż-żmien, stipulat fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, tal-pagament tal-ammonti korrispondenti;

(c)

il-korrezzjonijiet deċiżi mill-Kummissjoni skont il-verifika tal-kontijiet u dik tal-konformità, għandha titnaqqas mill-pagamenti ta’ kull xahar jew tiżdied magħhom, kif xieraq, u kif hemm referenza fl-Artikolu 33(2) jew fl-Artikolu 34(8) direttament mill-Kummissjoni. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jinkludu l-ammonti li jikkorrispondu ma’ dawk il-korrezzjonijiet fid-dikjarazzjoni mfassla għax-xahar li għalih isiru l-korrezzjonijiet.

2.   L-infiq u d-dħul assenjat għandhom jitqiesu fid-data li fiha l-kont tal-aġenzija tal-pagament ikun ġie debitat jew kreditat. Madankollu, għal pagamenti, id-data li għandha tiġi kkunsidrata tista’ tkun dik li fiha l-aġenzija kkonċernata tkun ħarġet u bagħtet id-dokument tal-ħlas lill-istituzzjoni finanzjarja jew lill-benefiċjarju. Kull aġenzija tal-pagamenti għandha tuża l-istess metodu matul is-sena finanzjarja kollha.

3.   L-infiq u d-dħul assenjat iddikjarati skont il-paragrafu 1 jistgħu jinkludu korrezzjonijiet tal-ammonti ddikjarati għax-xhur preċedenti tal-istess sena finanzjarja.

Meta l-korrezzjonijiet tad-dħul assenjat iwasslu, fil-livell tal-aġenzija tal-pagamenti, għad-dikjarazzjoni ta’ dħul assenjat negattiv għal linja tal-baġit, il-korrezzjonijiet żejda għandhom jiddaħħlu fix-xahar ta’ wara. Dawn għandhom jiġu regolarizzati, kif xieraq, matul il-verifika tal-kontijiet tas-sena konċernata.

4.   Ordinijiet ta’ ħlas mhux esegwiti kif ukoll pagamenti debitati fil-kont, li wara jerggħu jiġu kreditati, għandhom jiddaħħlu fil-kotba bħala tnaqqis mill-infiq fir-rigward tax-xahar li matulu jkun ġie rraportat lill-aġenzija tal-pagamenti n-nuqqas tal-eżekuzzjoni jew l-annullazzjoni.

5.   Meta xi pagamenti dovuti taħt il-FAEG huma aggravati minn talbiet, għandhom jitqiesu li ġew affettwati fit-totalità tagħhom għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-paragrafu 1:

(a)

fid-data tal-pagament tas-somma dovuta lill-benefiċjarju, jekk it-talba tkun anqas min-nefqa mħallsa;

(b)

fid-data tat-tpaċija, jekk in-nefqa tkun anqas mit-talba jew daqsha.

6.   Id-dejta kumulattiva relatata mal-infiq u d-dħul assenjat li jista’ jiġi ċċarġjat f’sena finanzjarja speċifika, u li trid tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-27 ta’ Ottubru, tista’ tiġi kkoreġuta biss fil-kontijiet annwali li għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni skont il-punt (c)(iii) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 12

Regoli speċjali dwar id-dikjarazzjonijiet tal-infiq relatat mal-ħżin pubbliku

1.   L-operazzjonijiet li jridu jiġu kkunsidrati għat-tfassil tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq relatati mal-ħżin pubbliku, għandhom ikunu dawk imdaħħla fi tmiem xahar speċifiku fil-kontijiet tal-aġenzija tal-pagamenti, li jkunu seħħew mill-bidu tas-sena ta’ kontabbiltà skont it-tifsira tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014, sa tmiem dak ix-xahar.

2.   Dikjarazzjonijiet tal-infiq bħal dawn għandhom jinkludu l-valuri u l-ammonti determinati skont l-Artikoli 17 u 18 ta’ dan ir-Regolament u l-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014 (11) imdaħħla fil-kontijiet mill-aġenziji tal-pagamenti matul ix-xahar li jsegwi dak li għalih jirreferu l-operazzjonijiet.

Madankollu:

(a)

fil-każ ta’ operazzjonijiet imwettqa matul ix-xahar ta’ Settembru, il-valuri u l-ammonti għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet mill-aġenziji tal-pagamenti sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Ottubru;

(b)

fil-każ tal-ammonti globali tad-deprezzament li hemm referenza għalihom fil-punt (e) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014, l-ammonti għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet sad-data stabbilita mid-deċiżjoni li tistipulahom.

Artikolu 13

Deċiżjoni tal-pagament tal-Kummissjoni

1.   Abbażi tad-dejta mibgħuta skont il-punt (b) tal-Artikolu 10(1) ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li tagħmel pagamenti ta’ kull xahar skont l-Artikolu 18(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, mingħajr ħsara għall-korrezzjonijiet li jistgħu jsiru permezz ta’ deċiżjonijiet sussegwenti skont l-Artikoli 51 u 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, u bil-kunsiderazzjoni tat-tnaqqis u s-sospensjonijiet deċiżi skont l-Artikolu 41 ta’ dak ir-Regolament.

2.   Jekk it-total tal-infiq iddikjarat mill-Istati Membri, għas-sena finanzjarja li jmiss, jaqbeż it-tliet kwarti tat-total tal-approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja kurrenti, l-impenji bil-quddiem li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 170(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 u l-pagamenti ta’ kull xahar korrispondenti għandhom jingħataw b’mod proporzjonali mad-dikjarazzjonijiet tal-infiq, sa massimu ta’ 75 % tal-approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja kurrenti. Il-Kummissjoni għandha tqis il-bilanċ mhux rimborżat lill-Istati Membri f’deċiżjonijiet dwar rimborżi ulterjuri.

Artikolu 14

Id-dispożizzjoni tar-riżorsi għall-Istati Membri

1.   Meta tiddeċiedi li tagħmel il-pagamenti ta’ kull xahar, il-Kummissjoni għandha tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, fil-qafas tal-approprjazzjonijiet tal-baġit, ir-riżorsi meħtieġa biex ikopru l-infiq li ser jiġi ffinanzjat mill-FAEG, wara t-tnaqqis tal-ammont tad-dħul assenjat li jikkorrispondi, fil-kont li jinfetaħ minn kull Stat Membru.

Meta l-pagamenti li jridu jiġu effettwati mill-Kummissjoni, wara li jkun tnaqqas id-dħul assenjat, iwasslu għal somma negattiva f’livell ta’ Stat Membru, it-tnaqqis żejjed għandu jiġi riportat fix-xhur ta’ wara.

2.   Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni l-isem u n-numru tal-kont li hemm referenza għalih fil-paragrafu 1, skont il-format impoġġi għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni.

Artikolu 15

Komunikazzjoni skont l-intervent pubbliku

1.   L-aġenziji tal-pagamenti għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni:

(a)

fuq talba tal-Kummissjoni, id-dokumenti u l-informazzjoni li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 3(7) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014 u d-dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali addizzjonali adottati għall-applikazzjoni u l-ġestjoni tal-miżuri ta’ intervent;

(b)

sal-jum stipulat fil-punt (b) tal-Artikolu 10(1) ta’ dan ir-Regolament, l-informazzjoni dwar il-ħżin pubbliku, abbażi tal-mudelli li l-Kummissjoni poġġiet għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri permezz ta’ sistemi ta’ informazzjoni.

2.   Is-sistemi ta’ informazzjoni relevanti li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 24 għandhom jintużaw biex jitwettqu n-notifiki u l-iskambji ta’ informazzjoni u biex jitħejjew id-dokumenti b’rabta mal-infiq ta’ intervent pubbliku.

Artikolu 16

Il-kontenut tal-kontijiet tal-ħżin pubbliku li għandhom jinżammu mill-aġenziji tal-pagamenti

1.   Il-kontijiet tal-istokk stipulati fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014 għandhom jinkludu dawn il-kategoriji ta’ elementi li ġejjin, murija separatament:

(a)

il-kwantitajiet tal-prodotti reġistrati mad-dħul u l-ħruġ mill-ħażna, b’ċaqliq fiżiku jew mingħajru;

(b)

il-kwantitajiet użati għad-distribuzzjoni b’xejn lill-persuni l-aktar fil-bżonn taħt il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn, u ġġustifikati skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014, b’distinzjoni ta’ dawk li huma soġġetti għal trasferiment lil Stat Membru ieħor;

(c)

il-kwantitajiet meħudin bħala kampjuni, b’distinzjoni tal-kampjuni meħudin mix-xerrejja;

(d)

il-kwantitajiet li, wara l-verifika b’eżami viżwali fil-kuntest tal-inventarju annwali jew matul l-ispezzjoni wara t-teħid għall-intervent, ma jistgħux jerġgħu jiġu ppakkjati u huma soġġetti għal bejgħ dirett;

(e)

il-kwantitajiet nieqsa, għal raġunijiet identifikabbli jew mhux identifikabbli, inklużi dawk li jikkorrispondu mal-limiti ta’ tolleranza legali;

(f)

il-kwantitajiet li ddeterjoraw;

(g)

il-kwantitajiet żejda;

(h)

il-kwantitajiet nieqsa li jaqbżu l-limiti ta’ tolleranza;

(i)

il-kwantitajiet li jkunu daħlu fil-ħżin u nstabu li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti u li għalhekk għalihom tkun ġiet rifjutata l-akkwiżizzjoni;

(j)

il-kwantitajiet netti maħżuna fl-aħħar ta’ kull xahar jew sena ta’ kontabbiltà, li jiġu riportati għax-xahar jew is-sena ta’ kontabbiltà ta’ wara.

2.   Il-kontijiet finanzjarji stipulati fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 907/2014 għandhom jinkludu:

(a)

il-valur tal-kwantitajiet li hemm referenza għalihom fil-punt (a) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, li juri separatament il-valur tal-kwantitajiet mixtrija u tal-kwantitajiet mibjugħa;

(b)

il-valur tal-kotba tal-kwantitajiet użati jew meqjusa skont l-arranġamenti tad-distribuzzjoni b’xejn li hemm referenza għalihom fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(c)

l-ispejjeż tal-finanzjament li hemm referenza għalihom fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014;

(d)

l-infiq fuq operazzjonijiet fiżiċi li hemm referenza għalihom fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014;

(e)

l-ammonti li jirriżultaw mid-deprezzament li hemm referenza għalihom fil-punt (e) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014;

(f)

l-ammonti miġbura jew irkuprati mill-bejjiegħa, ix-xerrejja u d-depożitanti, minbarra dawk li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 20(2) ta’ dan ir-Regolament;

(g)

l-ammont mill-bejgħ dirett riportat wara l-inventarju annwali jew wara l-verifiki li jseħħu wara li l-prodotti jittieħdu fil-ħżin tal-intervent;

(h)

it-telf u d-dħul mat-tneħħija tal-prodotti, bil-kunsiderazzjoni tad-deprezzament kif hemm referenza fil-punt (e) ta’ dan il-paragrafu;

(i)

debiti u krediti oħra, b’mod partikolari dawk li jikkorrispondu mal-kwantitajiet imsemmija fil-paragrafu minn (c) sa (g) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(j)

il-valur medju fil-kotba, espress bħala kull tunnellata jew kull ettolitru, skont il-każ.

Artikolu 17

Kontabbiltà relatata ma’ intervent pubbliku

1.   L-elementi li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 16 għandhom jiddaħħlu għall-kwantitajiet, il-valuri, l-ammonti u l-medji reġistrati attwalment mill-aġenziji tal-pagamenti jew għall-valuri u l-ammonti kkalkulati abbażi tal-ammonti standard stabbiliti mill-Kummissjoni.

2.   Ir-rekords u l-kalkoli li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 għandhom ikunu soġġetti għall-applikazzjoni tar-regoli li ġejjin:

(a)

l-ispejjeż tat-tneħħija b’rabta mal-kwantitajiet li għalihom ġie rreġistrat telf jew deterjorazzjoni kwantitattiva, skont ir-regoli stabbiliti fl-Annessi VI u VII tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014, għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet biss għall-kwantitajiet attwalment mibjugħin jew imneħħija mill-ħżin;

(b)

il-kwantitajiet irreġistrati bħala nieqsa mat-trasferiment bejn l-Istati Membri ma għandhomx jitqiesu li ddaħħlu fil-ħżin fl-Istat Membru tad-destinazzjoni u ma għandhomx ikunu koperti mill-ispejjeż tad-dħul standard;

(c)

l-ispejjeż standard tad-dħul u tat-tneħħija stabbiliti għat-trasport u t-trasferiment għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet jekk dawk l-ispejjeż ma jiġux kkunsidrati, skont ir-regoli tal-Unjoni, bħala parti integrali mill-ispejjeż tat-trasport;

(d)

sakemm ir-regoli speċifiċi tal-Unjoni ma jistipulawx mod ieħor, l-ammonti li jakkumulaw mill-bejgħ tal-prodotti li ddeterjoraw u kull ammont ieħor riċevut f’dan il-kuntest ma għandux jiddaħħal fir-rekords tal-kontijiet tal-FAEG;

(e)

kull kwantità żejda rreġistrata għandha tiddaħħal fil-kontijiet bħala ammont negattiv, fil-kwantitajiet nieqsa fis-sitwazzjoni u l-movimenti tal-ħażniet. Dawn il-kwantitajiet għandhom jiġu inklużi meta jiġu determinati l-kwantitajiet li jaqbżu l-limitu ta’ tolleranza;

(f)

kampjuni oħra barra dawk meħuda mix-xerrejja għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet skont il-punt 2(a) tal-Anness VII tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014.

3.   Korrezzjonijiet li jsiru mill-Kummissjoni, fir-rigward tal-elementi li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 16 għas-sena ta’ kontabbiltà attwali, għandhom jiġu notifikati lill-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli. Dawn jistgħu jiġu notifikati lill-Istati Membri fl-okkażjoni ta’ deċiżjoni ta’ pagament kull xahar jew, fl-assenza ta’ dan, fiż-żmien tad-deċiżjoni dwar l-ikklerjar tal-kontijiet. Dawn għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet mill-aġenziji tal-pagamenti skont it-termini ta’ dik id-deċiżjoni.

Artikolu 18

Dati biex jiddaħħlu l-infiq u d-dħul u l-movimenti tal-prodotti fil-kontijiet għal intervent pubbliku

1.   L-entrati varji tal-infiq u tad-dħul għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet fid-data li fiha sseħħ l-operazzjoni fiżika skont il-miżura ta’ intervent pubbliku u bl-użu tar-rata tal-kambju kif hemm referenza fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014.

Madankollu, id-dati li ġejjin għandhom japplikaw fil-każijiet stabbiliti hawn taħt:

(a)

id-data tal-wasla, fil-każ ta’ ammonti riċevuti jew irkuprati, kif hemm referenza fil-punti (f) u (g) tal-Artikolu 16(2) ta’ dan ir-Regolament;

(b)

id-data tal-ħlas attwali tal-ispejjeż relatati mal-operazzjonijiet fiżiċi, fejn tali spejjeż mhumiex koperti minn ammonti standard.

2.   L-elementi varji relatati mal-moviment fiżiku tal-prodotti u l-ġestjoni tal-ħażniet għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet fid-data li fiha sseħħ l-operazzjoni fiżika taħt il-miżura ta’ intervent.

Madankollu, id-dati li ġejjin għandhom japplikaw fil-każijiet stabbiliti hawn taħt:

(a)

id-data tal-akkwiżizzjoni tal-prodotti mill-aġenzija tal-pagamenti, skont l-Artikolu 31(2) u l-Artikolu 33 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1272/2009 (12), għal kwantitajiet li jidħlu fi ħżin pubbliku mingħajr xi bidla fil-post tal-ħażna;

(b)

rigward kwantitajiet nieqsa jew deterjorati u żejda, id-data tas-sejba tal-fatti fil-każ ta’ kwantitajiet nieqsa jew deterjorati u żejda;

(c)

id-data tat-tneħħija attwali mill-ħżin, fil-każ ta’ bejgħ dirett ta’ prodotti li jibqgħu fil-ħżin u ma jistgħux jerġgħu jiġu ppakkjati wara eżami viżwali fil-kuntest tal-inventarju annwali jew matul l-ispezzjoni wara t-teħid tal-intervent,

(d)

l-aħħar jum tas-sena ta’ kontabbiltà, għal kwalunkwe telf li jaqbeż il-limitu ta’ tolleranza li hemm referenza għalih fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014.

Artikolu 19

Ammont iffinanzjat taħt intervent pubbliku

1.   L-ammont li għandu jiġi ffinanzjat skont il-miżuri ta’ intervent li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014 għandu jiġi determinat abbażi tal-kontijiet imfassla u miżmuma mill-aġenziji tal-pagamenti skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014, u li għalihom l-entrati varji tan-nefqa u tad-dħul li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament ikunu ġew debitati u kreditati, rispettivament, billi jitqiesu fejn meħtieġ l-ammonti tan-nefqa stabbiliti skont il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali.

2.   L-aġenziji tal-pagamenti jew il-korpi ta’ koordinament għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni, kull xahar u kull sena, permezz ta’ mezzi elettroniċi, abbażi tal-mudelli li l-Kummissjoni poġġiet għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri permezz ta’ sistemi ta’ informazzjoni, l-informazzjoni meħtieġa għall-finanzjament tal-infiq tal-ħżin pubbliku u l-kontijiet li jiġġustifikaw l-infiq u d-dħul relatat mal-ħżin pubbliku f’forma ta’ tabella (Tabelli P-STO), sal-jum stipulat fil-punt (b) tal-Artikolu 10(1) u sad-data stipulata fl-Artikolu 30(2).

Artikolu 20

Dikjarazzjonijiet tal-infiq u d-dħul ta’ intervent pubbliku

1.   Finanzjament tal-FAEG taħt il-miżuri ta’ intervent li hemm referenza għalih fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014 għandu jkunu ugwali għall-infiq, ikkalkulat abbażi tal-informazzjoni nnotifikata mill-aġenzija tal-pagamenti, wara t-tnaqqis ta’ kull dħul li ġej minn miżuri ta’ intervent, ivvalidat minn sistema informatika mwaqqfa mill-Kummissjoni u inkluża mill-aġenzija tal-pagamenti fid-dikjarazzjoni tagħha tan-nefqa mfassla skont l-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Somom irkuprati skont l-Artikolu 54 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u ammonti rċevuti jew irkuprati minn bejjiegħa, xerrejja jew depożitanti, li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 43 ta’ dak ir-Regolament għandhom jiġu dikjarati fil-baġit tal-FAEG taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a) tal-Artikolu 10(2) ta’ dan ir-Regolament.

TAQSIMA 3

Kontijiet faeżr

Artikolu 21

Il-previżjoni tal-bżonnijiet tal-iffinanzjar

Għal kull programm għall-iżvilupp rurali kif hemm referenza fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13), u skont il-punt (c)(ii) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, darbtejn fis-sena, mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Awwissu, il-previżjonijiet tagħhom tal-ammonti li jridu jiġu ffinanzjati mill-FAEŻR għas-sena finanzjarja. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jibagħtu stima aġġornata tat-talbiet għall-finanzjament tagħhom għas-sena finanzjarja ta’ wara.

Dawk il-previżjonijiet u dik l-istima aġġornata għandhom jintbagħtu permezz ta’ dejta strutturata bl-użu tas-sistema tal-informatika SFC2014, stipulata fil-Kapitolu I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 184/2014 (14).

Artikolu 22

Id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż

1.   L-aġenziji tal-pagamenti għandhom jiddikjaraw l-infiq għal kull programm għall-iżvilupp rurali kif hemm referenza fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

Għal kull miżura ta’ żvilupp rurali, l-aġenziji tal-pagamenti għandhom jispeċifikaw f’dikjarazzjoni tal-infiq:

(a)

l-ammont tan-nefqa pubblika eliġibbli li għaliha l-aġenzija tal-pagamenti fil-fatt ħallset il-kontribuzzjoni korrispondenti tal-FAEŻR matul kull perjodu ta’ referenza speċifikat fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;

(b)

l-informazzjoni addizzjonali dwar strumenti finanzjarji li hemm referenza għalihom fit-Titolu IV tal-Parti Tnejn tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15);

(c)

l-informazzjoni addizzjonali dwar avvanzi mħallsa lil benefiċjarji kif hemm referenza fl-Artikolu 75(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013;

(d)

l-ammont irkuprat matul il-perjodu attwali kif hemm referenza fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Ladarba l-Kummissjoni tkun approvat programm għall-iżvilupp rurali, l-Istati Membri għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni, skont il-punt (c)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, id-dikjarazzjonijiet tal-infiq tagħhom mhux aktar tard mit-termini taż-żmien li ġejjin:

(a)

it-30 ta’ April fil-każ tal-infiq fil-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Marzu;

(b)

il-31 ta’ Lulju fil-każ tal-infiq fil-perjodu bejn l-1 ta’ April u t-30 ta’ Ġunju;

(c)

l-10 ta’ Novembru fil-każ tal-infiq fil-perjodu bejn l-1 ta’ Lulju u l-15 ta’ Ottubru;

(d)

il-31 ta’ Jannar fil-każ tal-infiq fil-perjodu bejn is-16 ta’ Ottubru u l-31 ta’ Diċembru.

Madankollu, l-infiq kollu mħallas mill-aġenziji tal-pagamenti lill-benefiċjarji skont l-Artikolu 65(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 qabel l-approvazzjoni ta’ programm għall-iżvilupp rurali kif hemm referenza fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jitpoġġa taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri u għandu jiġi ddikjarat lill-Kummissjoni fl-ewwel dikjarazzjoni tan-nefqa wara l-adozzjoni ta’ dak il-programm. L-istess regola għandha tapplika, mutatis mutandis, fil-każ ta’ emenda ta’ programm għall-iżvilupp rurali kif hemm referenza fl-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

3.   Dikjarazzjonijiet tal-infiq għandhom jiddaħħlu fil-forma ta’ dejta strutturata mill-aġenziji tal-pagamenti għal programmi għall-iżvilupp rurali fis-sistema tal-informatika SFC2014, stipulata fil-Kapitolu I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru [IA-CPR].

4.   Meta l-Kummissjoni titlob verifiki ulterjuri minħabba l-għoti ta’ informazzjoni mhux kompluta jew mhux ċara jew nuqqas ta’ qbil, differenzi fl-interpretazzjoni jew kull inkonsistenza b’rabta mad-dikjarazzjoni tal-infiq għal perjodu ta’ referenza, li jirriżultaw partikolarment minħabba li l-informazzjoni meħtieġa ma tiġix ikkomunikata skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 u u l-attti tal-Kummissjoni adottati skont dak ir-Regolament, jew fid-dawl ta’ indikazzjonijiet serji li l-infiq inkluż fid-dikjarazzjoni tal-infiq jista’ jkun affetwat minn irregolarità jew li jista’ jkun hemm nuqqasijiet fil-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll għall-iżvilupp rurali, l-Istat Membru kkonċernat għandu, fuq talba tal-Kummissjoni, jipprovdi informazzjoni addizzjonali fi żmien perjodu stabbilit f’dik it-talba skont is-serjetà tal-problema.

Il-limitu taż-żmien tal-ħlas stipulat fl-Artikolu 36(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jista’ jiġi interrott għall-ammont kollu li jkun is-suġġett tat-talba tal-ħlas, jew għal parti minnu, u jibda jgħodd mid-data tal-komunikazzjoni tat-talba għall-informazzjoni sakemm tasal l-informazzjoni mitluba, iżda mhux iktar tard mill-perjodu massimu stabbilit fl-Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

Meta Stat Membru kkonċernat jonqos milli jwieġeb għat-talba għal informazzjoni addizzjonali fil-perjodu stipulat f’dik it-talba jew jekk it-tweġiba titqies mhux sodisfaċenti jew tindika nuqqas ta’ konformità mar-regoli applikabbli, jew jekk il-fondi tal-Unjoni ma jkunux ġew użati b’mod adatt, il-Kummissjoni tista’ tissospendi jew tnaqqas il-pagamenti skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

5.   L-infiq iddikjarat għal perjodu ta’ referenza jista’ jinkludi korrezzjoni tad-dejta ddikjarata għall-perjodi ta’ dikjarazzjoni preċedenti tal-istess sena finanzjarja.

Il-korrezzjoni tal-infiq u d-dħul assenjat li għandu jiġi ċċarġjat fuq is-sena finanzjarja li mhix introdotta fid-dikjarazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2(a), (b) u (c), tista’ tiġi kkoreġuta biss fil-kontijiet annwali li għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni skont il-punt (c)(iii) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 23

Il-kalkolu tal-ammont li jrid jitħallas

1.   Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni li għandha titħallas għall-infiq pubbliku eliġibbli, għandha tiġi kkalkulata għal kull miżura u għal kull perjodu ta’ referenza abbażi tal-pjan ta’ finanzjament, li hemm referenza għalih fil-punt (h) tal-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, fis-seħħ fl-ewwel ġurnata ta’ dak il-perjodu. Il-kalkolu għandu jqis il-korrezzjonijiet għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni kif dikkjarat fid-dikjarazzjoni tal-infiq ta’ dak il-perjodu.

2.   Mingħajr ħsara għal-limitu stipulat fl-Artikolu 34(2), tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, meta t-total ikkombinat tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni mħallas għall-programm ta’ żvilupp rurali jaqbeż it-total ipprogrammat għal miżura ta’ żvilupp rurali, l-ammont li jrid jitħallas għandu jitnaqqas għall-ammont ipprogrammat għal dik il-miżura. Kull kontribuzzjoni tal-Unjoni eskluża b’riżultat ta’ dan tista’ titħallas aktar tard, sakemm ikun ġie ppreżentat pjan ta’ finanzjament aġġustat mill-Istat Membru, u dan ikun ġie aċċettat mill-Kummissjoni.

3.   Il-ħlas tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandu jsir mill-Kummissjoni, suġġett għad-disponibbiltà tar-riżorsi, fil-kont jew fil-kontijiet miftuħa minn kull Stat Membru.

Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni l-isem jew in-numri tal-kont skont il-format li l-Kummissjoni poġġiet għad-dispożizzjoni tiegħu.

TAQSIMA 4

Dispożizzjonijiet komuni għall-FAEG u għall-FAEŻR

Artikolu 24

L-iskambju elettroniku tal-informazzjoni u d-dokumenti

1.   Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi s-sistemi tal-informatika li jippermettu skambji elettroniċi ta’ dokumenti u informazzjoni, bejnha u bejn l-Istati Membri għall-komunikazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-informazzjoni stipulati mill-Artikolu 102 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u l-arranġamenti meħtieġa għall-applikazzjoni tagħhom. Għandha tinforma lill-Istati Membri bil-kundizzjonijiet ġenerali għall-implimentazzjoni ta’ dawk is-sistemi permezz tal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli.

2.   Is-sistemi tal-informatika li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1, għandhom jipproċessaw partikolarment:

(a)

id-dejta meħtieġa għat-tranżazzjonijiet finanzjarji, b’mod partikolari dawk b’rabta mal-kontijiet ta’ kull xahar u annwali tal-aġenziji tal-pagamenti, id-dikjarazzjonijiet tal-infiq u tad-dħul u t-trażmissjoni tal-informazzjoni u tad-dokumenti li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 3, tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014, u fl-Artikoli 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 u 29 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

id-dokumenti ta’ interess komuni li jippermettu l-monitoraġġ tal-kontijiet ta’ kull xahar u annwali u l-konsultazzjoni tal-informazzjoni u tad-dokumenti li l-aġenzija tal-pagamenti trid tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni;

(c)

it-testi tal-Unjoni u l-linji gwida tal-Kummissjoni dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni mill-awtoritajiet akkreditati u maħtura skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013, u l-linji gwida dwar l-applikazzjoni armonizzata tal-leġiżlazzjoni relevanti.

3.   Il-forma u l-kontenut tad-dokumenti li hemm referenza għalihom fl-Artikoli 10, 19, 20, 23 u l-punti (a), (b) u (d) ta’ 30(1) għandhom ikunu disponibbli mill-Kummissjoni għall-Istati Membri f’forma ta’ mudelli permezz ta’ sistemi ta’ informazzjoni.

Dawk il-mudelli għandhom jiġu adattati u aġġornati mill-Kummissjoni, wara li tkun informat lill-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli.

4.   Is-sistemi tal-informatika, li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1, jistgħu jinkludu l-għodda meħtieġa għall-ħżin tad-dejta u għall-ġestjoni tal-kontijiet tal-Fondi mill-Kummissjoni, u dawk meħtieġa għall-kalkolazzjoni tan-nefqa b’rata fissa jew dik li teħtieġ l-użu ta’ metodi uniformi, b’mod partikolari fir-rigward tal-ispejjeż finanzjarji u d-deprezzament.

5.   Id-dejta dwar it-tranżazzjonijiet finanzjarji għandha tiġi kkomunikata, imdaħħla u aġġornata fis-sistemi tal-informatika li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1, taħt ir-responsabbiltà tal-aġenzija tal-pagamenti, mill-aġenziji tal-pagamenti stess jew mill-korpi li lilhom tkun ġiet delegata din il-funzjoni, jekk ikun il-każ permezz tal-korpi tal-koordinament akkreditati skont l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

6.   Meta dokument jew proċedura, stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jew fl-atti tal-Kummissjoni adottati skont dak ir-Regolament, jirrikjedu l-firma ta’ persuna awtorizzata jew l-approvazzjoni ta’ persuna fi stadju wieħed jew aktar ta’ dik il-proċedura, is-sistemi tal-informatika stabbiliti għall-komunikazzjoni ta’ dokumenti bħal iridu jippermettu li kull persuna tkun identifikata b’mod mhux ambigwu u joffru garanziji raġonevoli li l-kontenut tad-dokumenti ma jistax jinbidel, inkluż fir-rigward tal-istadji tal-proċedura, f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq u d-dikjarazzjoni tal-ġestjoni annessi mal-kontijiet annwali li hemm referenza għalihom fil-punti (c)(i) u (iii) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, id-dokumenti li jintbagħtu b’mod elettroniku għandhom jinżammu wkoll fil-forma oriġinali tagħhom mill-aġenziji tal-pagamenti jew, fejn applikabbli, mill-korpi tal-koordinament akkreditati f’konformità mal-Artikolu 7(2) u (4) ta’ dak ir-Regolament.

7.   Id-dokumenti elettroniċi u diġitali għandhom jinżammu għall-perjodu taż-żmien kollu stipulat fl-Artikolu 32.

8.   F’każ li s-sistema tal-informatika ma taħdimx sew jew il-konnessjoni ma tkunx stabbli, l-Istat Membru jista’, bl-approvazzjoni bil-quddiem tal-Kummissjoni, jibgħat id-dokumenti f’forma oħra, skont il-kundizzjonijiet stipulati mill-Kummissjoni.

Artikolu 25

Sospensjoni ta’ pagament f’każ ta’ preżentazzjoni tard

L-atti ta’ implimentazzjoni li jiddeterminaw il-pagamenti ta’ kull xahar li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 18(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jew il-pagamenti interim li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 36 ta’ dak ir-Regolament għandhom iqisu s-sospensjoni tal-pagamenti li tkun deċiża skont l-Artikolu 42 ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 26

L-akkwist ta’ immaġni bis-satellita

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Novembru ta’ kull sena, dwar:

(a)

jekk jixtieqx li l-Kummissjoni tikseb l-immaġni bis-satellita meħtieġa għall-programm tagħha ta’ verifiki u/jew għall-Valutazzjoni tal-Kwalità tas-Sistema ta’ Identifikazzjoni tal-Ħbula tar-Raba’ tagħha,

(b)

iż-żona li għandha tiġi ċċekkjata u l-għadd ta’ żoni ta’ kontroll ippjanati.

2.   L-Istati Membri li jitolbu lill-Kummissjoni tikseb immaġni bis-satellita għandhom jiffinalizzaw, b’koperazzjoni ma’ din tal-aħħar u qabel il-15 ta’ Jannar wara l-komunikazzjoni ta’ informazzjoni li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1, iż-żoni li għandhom ikunu koperti u l-iskeda ta’ żmien biex jinkisbu dawn l-immaġini.

3.   Il-Kummissjoni għandha tforni mingħajr ħlas l-immaġni bis-satellita li tkun kisbet lill-aġenti awtorizzati tal-Istati Membri. Dawn l-aġenti għandhom josservaw id-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-awtur stabbiliti fil-kuntratti mal-fornituri u r-ritorn tal-immaġni mat-tlestija tax-xogħol.

4.   Jekk it-total tat-talbiet riċevuti mill-Istati Membri jaqbeż il-baġit disponibbli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar limitazzjoni tal-immaġni bis-satellita li għandha tiġi pprovduta, bil-għan li jsir l-aktar użu effiċjenti tar-riżorsi disponibbli.

KAPITOLU III

L-APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET

TAQSIMA 1

Irkupru tad-dejn

Artikolu 27

Imgħaxx applikabbli għall-irkupru ta’ pagamenti mhux dovuti

1.   Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fil-leġiżlazzjoni agrikola settorjali, l-imgħax fuq pagamenti mhux dovuti li għandu jiġi rkuprat bħala konsegwenza ta’ irregolarità jew negliġenza, għandu jiġi kkalkulat għall-perjodu li jgħaddi bejn id-data tal-iskadenza tal-pagament għall-benefiċjarju indikata fl-ordni tal-irkupru u d-data tal-ħlas lura jew tat-tnaqqis. L-iskadenza tal-pagament ma għandhiex tkun aktar minn 60 jum wara l-ordni tal-irkupru.

2.   Ir-rata tal-imgħax li għandha tkun applikata, fi kwalunkwe każ, ma għandhiex tkun anqas mir-rata tal-imgħax stipulata mil-liġi nazzjonali għall-irkupru ta’ nfiq mhux dovut komparabbli jew għall-ġbir ta’ riċevibbli dovuti.

Artikolu 28

Irkupru permezz ta’ tpaċija

Mingħajr ħsara għal kwalunkwe azzjoni ta’ infurzar oħra stipulata fil-liġi nazzjonali, l-Istati Membri għandhom ipaċu kwalunkwe dejn pendenti ta’ benefiċjarju li jkun ġie stabbilit skont il-liġi nazzjonali ma’ kwalunkwe pagament futur li għandu jsir mill-aġenzija tal-pagamenti responsabbli mill-irkupru tad-dejn lil dak il-benefiċjarju.

TAQSIMA 2

Approvazzjoni

Artikolu 29

Il-kontenut tal-kontijiet annwali

Il-kontijiet annwali li hemm referenza għalihom fil-punt (c)(iii) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandhom jinkludu:

(a)

d-dħul asssenjat li hemm referenza għalih fl-Artikolu 43 ta’ dak ir-Regolament;

(b)

in-nefqa tal-FAEG wara t-tnaqqis ta’ kull pagament mhux dovut li ma ġiex irkuprat sa tmiem is-sena finanzjarja għajr dawk li hemm referenza għalihom fil-punt (f) ta’ dan l-Artikolu, inkluż kull imgħax fuqhom, magħmul f’sommarju skont l-entrata u s-subpartita tal-baġit tal-Unjoni;

(c)

in-nefqa tal-FAEŻR, skont il-programm, il-miżura u r-rata ta’ kontribuzzjoni speċifika. Id-dikjarazzjoni annwali tal-infiq għandha wkoll tinkludi informazzjoni dwar l-ammonti rkuprati. Ladarba programm jingħalaq, kull pagament mhux dovut u mhux irkuprat għajr dawk li hemm referenza għalihom fil-punt (f) ta’ dan l-Artikolu, inkluż kull imgħax fuqhom, għandu jiġi mnaqqas min-nefqa tas-sena finanzjarja inkwistjoni;

(d)

tabella tad-differenzi skont l-entrata u s-subpartita jew, fil-każ tal-FAEŻR, skont il-programm, il-miżura, ir-rata ta’ kontribuzzjoni speċifika u l-qasam fokali, bejn l-infiq u d-dħul assenjat iddikjarat fil-kontijiet annwali u dak iddikjarat għall-istess perjodu fid-dokumenti li hemm referenza għalihom fil-punt (b) tal-Artikolu 10(1) ta’ dan ir-Regolament, f’dak li jirrigwardja l-FAEG, u fl-Artikolu 22(2) ta’ dan ir-Regolament, f’dak li jirrigwardja l-FAEŻR, akkumpanjata minn spjega ta’ kull differenza;

(e)

b’mod separat, l-ammonti li għandhom jitħallsu, rispettivament, mill-Istat Membru kkonċernat u mill-Unjoni skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 54(2) u tal-Artikolu 54(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013;

(f)

it-tabella tal-pagamenti mhux dovuti li jridu jiġu rkuprati sa tmien is-sena finanzjarja bħala konsegwenza ta’ irregolaritajiet skont it-tifsira tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 (16), inkluż kull penali stipulata mir-regoli settorjali tal-Unjoni applikabbli u kull imgħax fuqhom, skont il-mudell stipulat fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament;

(g)

estratt mill-ktieb tad-debituri tal-ammonti li għandhom jiġu rkuprati u kkreditati jew lill-FAEG jew lill-FAEŻR għajr dawk li hemm referenza għalihom fil-punti (b), (c) u (f) ta’ dan l-Artikolu, inkluż kull penali u mgħax fuqhom, skont il-mudell stipulat fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament;

(h)

sommarju tal-operazzjonijiet ta’ intervent u dikjarazzjoni tal-kwantità u tal-lokalità tal-ħażniet fl-aħħar tas-sena finanzjarja;

(i)

konferma li l-infiq, id-dħul assenjat u d-dettalji ta’ kull moviment tal-ħażna ta’ intervent jinżammu fil-fajls u fir-rekords tal-kontabbiltà tal-aġenzija tal-pagamenti.

(j)

il-bilanċ tal-għeluq fl-aħħar tas-sena finanzjarja ta’ avvanzi mhux użati/approvati akkumulati mħallsa mill-Istati Membri lill-benefiċjarji, għall-FAEG iddettaljati skont il-miżura u għall-FAEŻR skont il-programm, u għal dan tal-aħħar, inklużi l-istrumenti finanzjarji. Għall-istrumenti finanzjarji, il-bilanċ tal-għeluq jikkonċerna l-ammonti mħallsa mill-Kummissjoni li la ġew użati mill-Istati Membri għall-pagamenti lil riċevituri finali u lanqas ġew impenjati għal kuntratti ta’ garanzija skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

Artikolu 30

It-trażmissjoni tal-informazzjoni

1.   Biex ikunu approvati l-kontijiet, skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (KE) Nru 1306/2013, kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni:

(a)

il-punti inklużi fil-kontijiet annwali, kif imsemmi fl-Artikolu 29 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

iċ-ċertifikati u r-rapporti stabbiliti mill-korp jew mill-korpijiet ta’ ċertifikazzjoni, kif hemm referenza għalihom fl-Artikolu 5(3) u (4) ta’ dan ir-Regolament;

(c)

rekords sħaħ tal-informazzjoni dwar il-kontabbiltà kollha meħtieġa għall- finijiet ta’ statistika u ta’ kontroll;

(d)

id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni kif hemm referenza fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament;

2.   Id-dokumenti u l-informazzjoni dwar il-kontabbiltà li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar tas-sena ta’ wara t-tmiem tas-sena finanzjarja li jkunu relatati magħha. Id-dokumenti msemmija fil-punti (a), (b) u (d) ta’ dak il-paragrafu għandhom jintbagħtu f’kopja waħda flimkien ma’ kopja elettronika skont il-format u l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 24.

3.   Fuq it-talba tal-Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tal-Istat Membru, aktar informazzjoni dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tista’ tiġi indirizzata lill-Kummissjoni f’perjodu ta’ żmien iddeterminat mill-Kummissjoni, filwaqt li jitqies l-ammont ta’ xogħol meħtieġ biex tiġi pprovduta dik l-informazzjoni. Fin-nuqqas ta’ tali informazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tapprova l-kontijiet fuq il-bażi tal-informazzjoni li jkollha fil-pussess tagħha.

4.   F’każijiet debitament iġġustifikati, il-Kummissjoni tista’ taċċetta talba għal sottomissjoni tard tal-informazzjoni, jekk dik it-talba tkun indirizzata lilha qabel l-iskadenza għas-sottomissjoni kkonċernata.

Artikolu 31

Il-format u l-kontenut tal-informazzjoni dwar il-kontabbiltà

1.   Il-format u l-kontenut tal-informazzjoni dwar il-kontabbiltà li hemm referenza għalihom fil-punt (c) tal-Artikolu 30(1) u l-mod kif għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni għandhom ikunu dawk stipulati skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 991/2013 (17).

2.   L-informazzjoni dwar il-kontabbiltà għandha tintuża mill-Kummissjoni għal dawn il-finijiet biss:

(a)

biex twettaq il-funzjonijiet tagħha fil-kuntest tal-approvazzjoni tal-kontijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013;

(b)

biex timmonitorja l-iżviluppi u tipprovdi tbassir fis-settur agrikolu.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) għandu jkollhom aċċess għal dik l-informazzjoni sabiex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom.

3.   Kwalunkwe dejta personali inkluża fl-informazzjoni dwar il-kontabbiltà miġbura għandha tiġi pproċessata biss għall-finijiet speċifikati fil-paragrafu 2. B’mod partikolari, jekk l-informazzjoni dwar il-kontabbiltà tintuża mill-Kummissjoni għall-fini msemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tagħmel tali dejta anonima u tipproċessaha biss f’forma aggregata.

4.   Kwalunkwe mistoqsija dwar l-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom għandha tiġi indirizzata mill-persuni kkonċernati lill-Kummissjoni kif stabbilit fl-Anness IV.

5.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-informazzjoni dwar il-kontabbiltà tinżamm kunfidenzjali u fiż-żgur.

Artikolu 32

Il-konservazzjoni tal-informazzjoni dwar il-kontabbiltà

1.   Id-dokumenti ta’ sostenn dwar l-infiq iffinanzjat u d-dħul assenjat li għandu jinġabar mill-FAEG għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni għal mill-inqas tliet snin wara s-sena li fiha l-Kummissjoni tapprova l-kontijiet tas-sena finanzjarja kkonċernata skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

2.   Id-dokumenti ta’ sostenn dwar l-infiq iffinanzjat u d-dħul assenjat li għandu jinġabar mill-FAEŻR għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni għal mill-inqas tliet snin ta’ wara s-sena li fiha jkun sar il-ħlas finali mill-aġenzija tal-pagamenti.

3.   Fil-każ ta’ irregolaritajiet jew ta’ negliġenzi, id-dokumenti ta’ sostenn li hemm referenza għalihom fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni għal mill-inqas tliet snin wara s-sena li fiha s-somom ikunu ġew irkuprati kollha mill-benefiċjarju u u jkunu ġew ikkreditati lill-Fondi, jew li fiha l-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta’ rkupru jkunu ġew iddeterminati skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

4.   Fil-każ tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-konformità pprovduta fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, id-dokumenti ta’ sostenn imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni għal mill-inqas sena waħda wara s-sena li fiha ġiet konkluża dik il-proċedura jew, jekk deċiżjoni ta’ konformità tkun is-suġġett ta’ proċeduri legali quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, għal mill-inqas sena waħda wara s-sena li fiha jiġu konklużi dawk il-proċeduri.

5.   Id-dokumenti ta’ sostenn li hemm referenza għalihom fil-paragrafi minn 1 sa 4 għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni jew f’forma stampata, f’forma elettronika u/jew fiż-żewġ forom.

Id-dokumenti jistgħu jinżammu esklussivament f’forma elettronika jekk il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat tippermetti l-użu ta’ dokumenti elettroniċi bħala evidenza tat-tranżazzjonijiet sottostanti fil-proċeduri tal-qorti nazzjonali.

Jekk id-dokumenti jinżammu f’forma elettronika biss, is-sistema għal dan l-iskop għandha tikkonforma mat-Taqsima 3(B) tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014.

Artikolu 33

Approvazzjoni finanzjarja

1.   Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandha tiddetermina l-ammonti ta’ nfiq li sar f’kull Stat Membru matul is-sena finanzjarja inkwistjoni li għandhom jiġu rikonoxxuti bħala ċarġabbli lill-Fondi abbażi tal-kontijiet li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 29 ta’ dan ir-Regolament u kull tnaqqis u sospensjoni skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Id-deċiżjoni għandha tiddetermina wkoll l-ammonti li għandhom jiġu ċċarġjati lill-Unjoni u lill-Istat Membru kkonċernat skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Għall-FAEŻR, l-ammont iddeterminat mid-deċiżjoni tal-approvazzjoni tal-kontijiet għandu jinkludi l-fondi li jistgħu jerġgħu jintużaw permezz ta’ allokazzjoni mill-ġdid mill-Istat Membru kkonċernat skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 56 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

2.   Fir-rigward tal-FAEG, l-ammont li, minħabba d-deċiżjoni tal-approvazzjoni tal-kontijiet, jista’ jiġi rkuprat minn jew imħallas lil kull Stat Membru, għandu jiġi stabbilit billi l-pagamenti ta’ kull xahar fir-rigward tas-sena finanzjarja kkonċernata jitnaqqsu mill-infiq rikonoxxut għall-istess sena skont il-paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha tnaqqas dak l-ammont mill-pagament ta’ kull xahar relatat mal-infiq li sar fit-tieni xahar ta’ wara d-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-kontijiet, jew iżżidu miegħu.

Fir-rigward tal-FAEŻR, l-ammont li, minħabba d-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-kontijiet, jista’ jiġi rkuprat minn jew jista’ jiġi mħallas lil kull Stat Membru, għandu jiġi stabbilit billi l-ħlasijiet intermedji fir-rigward tas-sena finanzjarja kkonċernata jitnaqqsu mill-infiq rikonoxxut għall-istess sena skont il-paragrafu 1.

Il-Kummissjoni għandha tnaqqas dak l-ammont mill-ewwel ħlas li għalih titressaq id-dikjarazzjoni tal-infiq mill-Istat Membru wara li tkun ġiet adottata d-deċiżjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, jew iżżidu miegħu.

3.   Il-Kummissjoni għandha tikkomunika lill-Istat Membru kkonċernat ir-riżultati tal-verifika tagħha tal-informazzjoni pprovduta, flimkien ma’ kwalunkwe emenda li qed tipproponi, mhux aktar tard mit-30 ta’ April ta’ wara tmiem is-sena finanzjarja.

4.   Jekk, għal raġunijiet li jistgħu jiġu attribwiti lill-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni ma tkunx tista’ tapprova l-kontijiet ta’ Stat Membru qabel it-31 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara, il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istat Membru bl-istħarriġ addizzjonali li qed tipproponi li tagħmel skont l-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

5.   Il-paragrafi minn 1 sa 4 għandhom japplikaw mutatis mutandis, għad-dħul assenjat skont it-tifsira tal-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 34

Approvazzjoni tal-konformità

1.   Sabiex jiġu ddeterminati liema ammonti għandhom jiġu esklużi mill-finanzjament tal-Unjoni, meta jinstab li l-infiq ma jkunx sar b’konformità mar-regoli tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tuża wkoll is-sejbiet tagħha u għandha tqis l-informazzjoni disponibbli mill-Istati Membri, sakemm din l-informazzjoni tal-aħħar hija pprovduta f’waqtha fil-limiti ta’ żmien stabbiliti mill-Kummissjoni fil-qafas tal-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità mwettqa skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u skont dan l-Artikolu.

2.   Fejn, minħabba kwalunkwe stħarriġ, il-Kummissjoni tqis li l-infiq ma sarx skont ir-regoli tal-Unjoni, hija għandha tikkomunika s-sejbiet tagħha lill-Istat Membru kkonċernat, fejn tispeċifika l-miżuri korrettivi meħtieġa biex tkun żgurata l-konformità ma’ dawk ir-regoli fil-futur, u tindika l-livell provviżorju ta’ korrezzjoni finanzjarja li f’dak l-istadju tal-proċedura tikkunsidra li jikkorrispondi mas-sejbiet tagħha. Dik il-komunikazzjoni għandha wkoll tiskeda laqgħa bilaterali fi żmien erba’ xhur wara li jiskadi l-perjodu għar-risposta mill-Istat Membru. Il-komunikazzjoni għandha tagħmel referenza għal dan l-Artikolu.

L-Istat Membru għandu jwieġeb fi żmien xahrejn minn meta jirċievi l-komunikazzjoni. Fit-tweġiba tiegħu l-Istat Membru għandu jkollu l-opportunità, b’mod partikolari, li:

(a)

juri lill-Kummissjoni li l-livell attwali ta’ nuqqas ta’ konformità jew ta’ riskju għall-Fondi huwa anqas minn dak li kien ġie indikat mill-Kummissjoni;

(b)

jinforma lill-Kummissjoni bil-miżuri korrettivi li jkun ħa biex jiżgura l-konformità mar-regoli tal-Unjoni u bid-data effettiva tal-implimentazzjoni tagħhom.

F’każijiet iġġustifikati, l-Kummissjoni, fuq talba raġunata tal-Istat Membru, tista’ tawtorizza estensjoni tal-perjodu ta’ xahrejn b’massimu ta’ xahrejn. It-talba għandha tiġi indirizzata lill-Kummissjoni qabel ma jiskadi dak il-perjodu.

Jekk l-Istat Membru jikkunsidra li laqgħa bilaterali mhix meħtieġa, għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar dan fit-tweġiba tagħha għall-komunikazzjoni msemmija hawn fuq.

3.   Fil-laqgħa bilaterali, ż-żewġ partijiet għandhom jagħmlu ħilithom biex jilħqu ftehim dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu kif ukoll dwar l-evalwazzjoni tal-gravità tal-ksur u tad-dannu finanzjarju kkawżat lill-baġit tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha, fi żmien 30 jum ta’ ħidma mill-laqgħa bilaterali, tfassal il-minuti u tibgħathom lill-Istat Membru. L-Istat Membru jista’ jibgħat l-osservazzjonijiet tiegħu lill-Kummissjoni fi żmien 15-il jum ta’ ħidma minn wara li jirċievi l-minuti.

Fi żmien sitt xhur minn wara li tibgħat il-minuti tal-laqgħa bilaterali, il-Kummissjoni għandha tikkomunika formalment il-konklużjonijiet tagħha lill-Istat Membru abbażi tal-informazzjoni riċevuta fil-qafas tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-konformità. Dik il-komunikazzjoni għandha tevalwa l-infiq li għandu jiġi eskluż mill-finanzjament tal-Unjoni skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u l-Artikolu 12 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014. Il-komunikazzjoni għandha tagħmel referenza għall-Artikolu 40(1) ta’ dan ir-Regolament.

4.   Meta Stat Membru jkun għamel użu tal-proċedura ta’ konċiljazzjoni li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 40, il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tagħha lill-Istat Membru mhux aktar tard minn sitt xhur wara li:

(a)

tirċievi rapport tal-Korp tal-Konċiljazzjoni; jew

(b)

tirċievi informazzjoni addizzjonali mill-Istat Membru qabel l-iskadenza li hemm referenza għaliha fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 40(3), sakemm il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 6 ta’ dan l-Artikolu jiġu ssodisfati.

5.   Sabiex japplikaw il-paragrafi 3 u 4 fi ħdan il-perjodi ta’ żmien rispettivi, il-Kummissjoni għandu jkollha disponibbli l-informazzjoni kollha relevanti f’dak il-pass partikolari tal-proċedura. Fejn il-Kummissjoni tqis li hemm nuqqas ta’ informazzjoni, tista’ f’kull ħin fi żmien il-perjodi ta’ żmien stipulati fil-paragrafi 3 u 4:

(a)

titlob għal informazzjoni addizzjonali minn Stat Membru, u l-Istat Membru għandu jwieġeb għal dan fi żmien xahrejn minn meta jirċievi l-komunikazzjoni; u/jew

(b)

tinforma lill-Istat Membru bl-intenzjoni tagħha li twettaq missjoni ta’ awditjar addizzjonali sabiex tagħmel il-verifiki meħtieġa.

F’dan il-każ, il-perjodi ta’ żmien li hemm referenza għalihom fil-paragrafi 3 u 4 għandhom jerġgħu jibdew jew mal-wasla tal-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-Kummissjoni jew mill-aħħar jum tal-missjoni ta’ awditjar addizzjonali.

6.   Meta tevalwa l-infiq li għandu li għandu jiġi eskluż mill-finanzjament tal-Unjoni, tista’ titqis biss l-informazzjoni kkomunikata mill-Istat Membru wara l-komunikazzjoni formali tal-Kummissjoni li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 3:

(a)

meta huwa meħtieġ li tiġi evitata stima eċċessiva tad-dannu finanzjarju kkawżat lill-baġit tal-Unjoni; u

(b)

jekk it-trażmissjoni tard tal-informazzjoni hija debitament ġustifikata minn fatturi esterni u ma tipperikolax l-adozzjoni fil-ħin mill-Kummissjoni tad-deċiżjoni skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

7.   Wara li tkun ikkomunikat il-konklużjonijiet tagħha lill-Istati Membri skont il-paragrafu 3 jew 4 tal-Artikolu 34 ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta, fejn ikun meħtieġ, deċiżjoni waħda jew aktar skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 sabiex teskludi, mill-finanzjament tal-Unjoni, infiq li jkun sar minħabba n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista’ ssegwi proċeduri ta’ approvazzjoni tal-konformità konsekuttivi sakemm l-Istat Membru jimplimenta l-miżuri korrettivi.

8.   Fir-rigward tal-FAEG, it-tnaqqis mill-finanzjament Komunitarju għandu jsir mill-Kummissjoni mill-pagamenti ta’ kull xahar relatati mal-infiq li sar fit-tieni xahar ta’ wara d-deċiżjoni skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Fir-rigward tal-FAEŻR, it-tnaqqis mill-finanzjament tal-Unjoni għandu jsir mill-Kummissjoni mill-pagament li għalih titressaq id-dikjarazzjoni tal-infiq mill-Istat Membru wara li tkun ġiet adottata d-deċiżjoni skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Madankollu, fuq talba tal-Istat Membru u wara konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli, il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni li tistabbilixxi data differenti għat-tnaqqis jew tawtorizza r-rimborż tagħhom f’pagamenti parzjali, fejn dan huwa ġġustifikat minħabba l-materjalità tat-tnaqqis inkluż f’att ta’ implimentazzjoni adottat abbażi tal-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

9.   F’każijiet debitament ġustifikati u li għandhom jiġu nnotifikati lill-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni tista’ testendi l-perjodi ta’ żmien stabbiliti fil-paragrafi 3 u 4.

10.   Il-paragrafi minn 1 sa 9 għandhom japplikaw mutatis mutandis, għad-dħul assenjat skont it-tifsira tal-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 35

Deċiżjoni biex ma titnedhiex inkjesta dwar l-approvazzjoni tal-konformità

1.   Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li ma tnedix jew ma ssegwix inkjesta dwar l-approvazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fejn tistenna l-possibilità li l-korrezzjoni finanzjarja, għan-nuqqas ta’ konformità identifikata bħala riżultat ta’ inkjesta li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 34, ma taqbiżx il-EUR 50 000 u t-2 % tan-nefqa relevanti jew tal-ammonti li għandhom jiġu rkuprati.

2.   Fejn il-Kummissjoni tnaqqas il-pagamenti mensili skont l-Artikolu 41(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, hija tista’ tiddeċiedi li ma tnedix jew ma ssegwix inkjesta dwar l-approvazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 52 ta’ dak ir-Regolament, sakemm l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx esprima oġġezzjoni għall-applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu fil-qafas tal-proċedura stipulata fl-Artikolu 41(1) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 36

Il-Korp ta’ Konċiljazzjoni

Għall-fini tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-konformità stipulata fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandu jiġi stabbilit Korp ta’ Konċiljazzjoni. Dan għandu jwettaq dawn il-kompiti:

(a)

jeżamina kwalunkwe kwistjoni referita lilu minn Stat Membru li jkun irċieva komunikazzjoni formali mill-Kummissjoni skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 34(3) ta’ dan ir-Regolament, inkluża evalwazzjoni tal-infiq li l-Kummissjoni jkollha l-ħsieb teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni;

(b)

jipprova jirrikonċilja l-pożizzjonijiet diverġenti tal-Kummissjoni u tal-Istat Membru kkonċernat;

(c)

fi tmiem l-eżami tiegħu, iħejji rapport dwar ir-riżultati tal-isforzi ta’ rikonċiljazzjoni tiegħu, filwaqt li jagħmel rimarki li jqis li huma utli jekk il-punti kollha tat-tilwima jew uħud minnhom jibqgħu mhux riżolti.

Artikolu 37

Il-kompożizzjoni tal-Korp ta’ Konċiljazzjoni

1.   Il-Korp ta’ Konċiljazzjoni għandu jkun magħmul minn ħames membri magħżulin minn fost persuni prominenti li joffru kull garanzija ta’ indipendenza u li huma kwalifikati ħafna fi kwistjonijiet dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni, inkluż l-iżvilupp rurali, jew fil-prattika tal-awditjar finanzjarju.

Għandhom ikunu ċittadini ta’ Stat Membru differenti.

2.   Il-president, il-membri u l-membri sostituti għandhom jinħatru mill-Kummissjoni għal mandat inizjali ta’ tliet snin wara konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli.

Il-mandat jista’ jiġġedded kull darba għal sena biss, wara li jkun ġie informat il-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli. Madankollu, jekk il-president li għandu jinħatar diġà jkun membru tal-Korp ta’ Konċiljazzjoni, il-mandat inizjali tiegħu bħala president għandu jkun ta’ tliet snin.

L-ismijiet tal-president, tal-membri u tal-membri sostituti għandhom jiġu ppubblikati fis-serje “C” f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Il-membri tal-Korp ta’ Konċiljazzjoni għandhom jiġu remunerati billi jitqies iż-żmien li jkunu meħtieġa jiddedikaw għall-kompitu. L-ispejjeż għandhom jiġu kkumpensati skont ir-regoli fis-seħħ għall-persunal tal-Kummissjoni.

4.   Wara li jiskadi l-mandat, il-president u l-membri għandhom jibqgħu fil-kariga sakemm jinbidlu jew il-mandat tagħhom jiġġedded.

5.   Il-mandat ta’ membri li ma għadhomx jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa biex iwettqu dmirijiethom mal-Korp ta’ Konċiljazzjoni jew li, għal kwalunkwe raġuni, ma jkunux disponibbli għal perjodu indeterminat, jista’ jintemm mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli.

F’dak il-każ, il-membru kkonċernat għandu jiġi sostitwit minn membru sostitut għall-bqija tal-perjodu li nħatar għalih, u l-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli għandu jiġi informat.

Jekk il-mandat tal-president jittemm, il-membru li għandu jwettaq id-dmirijiet tal-president għall-bqija tal-perjodu li għalih ikun inħatar il-president għandu jinħatar mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli.

Artikolu 38

L-Indipendenza tal-Korp ta’ Konċiljazzjoni

1.   Il-membri tal-Korp ta’ Konċiljazzjoni għandhom iwettqu dmirijiethom b’mod indipendenti, fejn la jfittxu u lanqas jaċċettaw istruzzjonijiet minn kwalunkwe gvern jew korp.

Il-membri m’għandhomx jieħu sehem fix-xogħol tal-Korp ta’ Konċiljazzjoni jew jiffirmaw rapport jekk, f’kariga preċedenti, kienu personalment involuti fil-kwistjoni diskussa.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 287 tat-Trattat, il-membri m’għandhom jiżvelaw l-ebda informazzjoni miksuba minnhom waqt ix-xogħol li jagħmlu għall-Korp ta’ Konċiljazzjoni. Informazzjoni bħal din għandha tkun kunfidenzjali u koperta mill-obbligu tas-sigriet professjonali.

Artikolu 39

L-arranġamenti tax-xogħol

1.   Il-Korp ta’ Konċiljazzjoni għandu jiltaqa’ fil-kwartieri ġenerali tal-Kummissjoni. Il-president għandu jħejji u jorganizza x-xogħol. Fl-assenza tiegħu, u mingħajr ħsara għall-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 37(5), għandu jippresjedi l-aktar membru anzjan.

Is-segretarjat tal-Korp ta’ Konċiljazzjoni għandu jiġi stipulat mill-Kummissjoni.

2.   Mingħajr ħsara għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 38(1), ir-rapporti għandhom jiġu adottati minn maġġoranza assoluta tal-membri preżenti, u l-kworum għad-deliberazzjonijiet għandu jkun ta’ tlieta.

Ir-rapporti għandhom jiġu ffirmati mill-president u mill-membri li jkunu ħadu sehem fid-deliberazzjonijiet. Għandhom jiġu ffirmati wkoll mis-segretarjat.

Artikolu 40

Il-proċedura ta’ konċiljazzjoni

1.   Stat Membru jista’ jirreferi kwistjoni lill-Korp ta’ Konċiljazzjoni fi żmien 30 jum ta’ xogħol minn meta jirċievi l-komunikazzjoni formali tal-Kummissjoni li hemm referenza għaliha fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 34(3) billi jibgħat talba raġunata għal konċiljazzjoni lis-segretarjat tal-Korp ta’ Konċiljazzjoni.

Il-proċedura li għandha tiġi segwita u l-indirizz tas-segretarjat għandu jiġi nnotifikat lill-Istati Membri permezz tal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli.

2.   Talba għal konċiljazzjoni għandha tkun ammissibbli biss fejn l-ammont li huwa previst li se jiġi eskluż mill-finanzjament tal-Unjoni skont il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni jew:

(a)

jeċċedi l-EUR 1 miljun;

jew

(b)

jirrappreżenta tal-anqas 25 % tal-infiq annwali totali tal-Istat Membru skont l-intestaturi baġitarji kkonċernati.

Barra minn dan, jekk, matul id-diskussjonijiet preċedenti, l-Istat Membru jkun saħaq u wera li l-kwistjoni hija waħda ta’ prinċipju relatata mal-applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni, il-president tal-Korp ta’ Konċiljazzjoni jista’ jiddikjara li talba għal konċiljazzjoni tkun ammissibbli. Madankollu, tali talba m’għandhiex tkun ammissibbli jekk tkun relatata biss ma’ kwistjoni ta’ interpretazzjoni legali.

3.   Il-Korp ta’ Konċiljazzjoni għandu jwettaq l-investigazzjonijiet tiegħu b’mod kemm jista’ jkun informali u fil-pront, filwaqt li jibbaża ruħu fuq l-evidenza disponibbli għall-Kummissjoni fiż-żmien meta l-konklużjonijiet formali jkunu komunikati skont l-Artikolu 34(3) u billi jagħti smigħ ġust lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati.

Madankollu jekk l-Istat Membru jikkunsidra li huwa meħtieġ li fit-talba għal konċiljazzjoni tiegħu tiġi ppreżentata informazzjoni li tkun għadha ma ġietx ikkomunikata lill-Kummissjoni, il-Korp ta’ Konċiljazzjoni jista’ jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta dik l-informazzjoni ġdida biss jekk ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 34(6). L-informazzjoni għandha tiġi kkomunikata lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn xahrejn wara li r-rapport li hemm referenza għalih fil-punt (c) tal- Artikolu 36 ikun intbagħat.

4.   Jekk, fi żmien erba’ xhur minn meta każ jiġi referit lilu, il-Korp ta’ Konċiljazzjoni ma jkunx jista’ jirrikonċilja l-pożizzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Istat Membru, għandu jitqies li l-proċedura ta’ konċiljazzjoni ma tkunx irnexxiet.

Ir-rapport li hemm referenza għalih fil-punt (C) tal-Artikolu 36 għandu jiddikjara r-raġunijiet għalfejn il-pożizzjonijiet ma setgħux jiġu kkonċiljati. Għandu jindika jekk intlaħaqx xi ftehim parzjali matul il-proċedimenti u jekk il-Korp ta’ Konċiljazzjoni jistedinx lill-Kummissjoni tivvaluta informazzjoni ġdida skont it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3.

Ir-rapport għandu jintbagħat lil:

(a)

l-Istat Membru kkonċernat;

(b)

il-Kummissjoni, biex teżaminah qabel ma tikkomunika l-konklużjonijiet tagħha lill-Istat Membru;

(c)

l-Istati Membri l-oħra fil-qafas tal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli.

KAPITOLU IV

REGOLI DWAR IL-VERIFIKI

TAQSIMA 1

Regoli ġenerali

Artikolu 41

Tnaqqis fil-verifiki fuq il-post

1.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jnaqqsu l-livell minimu ta’ verifiki fuq il-post, skont l-Artikolu 59(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

il-korp taċ-ċertifikazzjoni, skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, ikun wassal opinjoni li tivvalida kemm li s-sistema ta’ kontroll intern qed tiffunzjona kif suppost kif ukoll li r-rata ta’ żbalji għall-popolazzjoni kkonċernata kienet taħt il-limitu ta’ materjalità ta’ 2,0 % għal mill-anqas sentejn finanzjarji konsekuttivi qabel is-sena li fiha hija maħsuba li se tapplika r-rata ta’ kontroll imnaqqsa;

(b)

il-Kummissjoni ma tkunx infurmat lill-Istat Membru kkonċernat li ma tistax taċċetta l-opinjoni li hemm referenza għaliha fil-punt (a) ta’ dan il-paragrafu stipulata mill- korp taċ-ċertifikazzjoni fil-kuntest tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013; u

(c)

il-Kummissjoni:

(i)

ma tkunx infurmat lill-Istat Membru kkonċernat, skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, dwar in-nuqqasijiet fis-sistema tal-kontroll tal-iskema ta’ sostenn individwali jew tal-miżura kkonċernata, jew

(ii)

tkun sodisfatta, fl-applikazzjoni tal-Artikolu 34 ta’ dan ir-Regolament, bl-azzjonijiet korrettivi meħuda mill-Istat Membru kkonċernat fejn dan tal-aħħar ikun ġie infurmat, skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, dwar in-nuqqasijiet fis-sistema tal-kontroll tal-iskema ta’ sostenn individwali jew tal-miżura kkonċernata u tkun informat lill-Istat Membru b’dan.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jnaqqsu l-livell minimu ta’ verifiki fuq il-post skont il-livelli u, fejn xieraq, il-kundizzjonijiet addizzjonali stabbiliti fil-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħhom li jnaqqsu l-livell minimu ta’ verifiki fuq il-post immedjatament wara l-adozzjoni tagħha. Din l-informazzjoni għandha tinkludi:

(a)

l-iskema ta’ appoġġ jew il-miżura kkonċernata;

(b)

il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ livell minimu mnaqqas ta’ verifiki fuq il-post;

(c)

il-livell minimu ta’ verifiki fuq il-post imnaqqas li għandu jiġi applikat.

3.   Fejn kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet kumulattivi stabbiliti fil-paragrafu 1, jew xi kundizzjoni addizzjonali stipulata taħt il-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur ma tibqax issodisfata, l-Istati Membri għandhom, immedjatament, jirrevokaw id-deċiżjoni tagħhom biex jitnaqqas il-livell minimu ta’ verifiki fuq il-post u biex japplikaw, mis-sena tat-talba ta’ wara, il-livell minimu ta’ verifiki fuq il-post stabbilit fil-leġiżlazzjoni agrikola settorjali.

TAQSIMA 2

Skrutinju tat-tranżazzjonijiet

Artikolu 42

Skrutinju tal-Istati Membri

1.   L-iskrutinju sistematiku tad-dokumenti kummerċjali ta’ impriżi li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 80(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandu japplika, għal kull perjodu ta’ skrutinju li hemm referenza għalih fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, għal numru ta’ impriżi li ma jistax ikun anqas minn nofs in-numru tal-impriżi li l-introjti jew il-pagamenti tagħhom, jew is-somma tagħhom, skont is-sistema ta’ finanzjament mill-FAEG, jaqbeż il-EUR 150 000 għas-sena finanzjarja tal-FAEG ta’ qabel il-bidu tal-perjodu ta’ skrutinju inkwistjoni.

2.   Fir-rigward ta’ kull perjodu ta’ skrutinju, l-Istati Membri għandhom, mingħajr ħsara għall-obbligi tagħhom stabbiliti fl-Artikolu 80(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, jagħżlu l-impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati abbażi tal-analiżi tar-riskju għall-miżuri kollha meta huwa prattiku li jsir hekk. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-proposti tagħhom għall-użu tal-analiżi tar-riskju mill-anqas sitt (6) xhur qabel il-bidu tal-perjodu ta’ skrutinju. Il-proposti għandhom jinkludu l-informazzjoni relevanti kollha dwar l-approċċ, it-tekniki u d-dejta użata għall-analiżi, u l-kriterji u l-metodu mistenni ta’ implimentazzjoni tal-kontrolli li għandhom jitwettqu. Il-proposta għandha titfassal skont l-Anness V ta’ dan ir-Regolament. Kull Stat Membru għandu jikkunsidra l-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-proposta tal-analiżi tar-riskju, li għandhom jingħataw fi żmien tmien ġimgħat mill-wasla.

3.   Għal miżuri li għalihom Stat Membru jqis li l-użu ta’ analiżi tar-riskju mhuwiex prattiku, għandu jkun obbligatorju li l-impriżi li s-somma tad-dħul jew tal-pagamenti tagħhom jew is-somma ta’ dawk iż-żewġ ammonti fi ħdan is-sistema ta’ finanzjament tal-FAEG taqbeż it-EUR 350 000 u li ma jkunux ġew skrutinizzati skont dan ir-Regolament u l-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 matul xi wieħed miż-żewġ perjodi ta’ skrutinju preċedenti, jiġu skrutinizzati.

4.   Il-perjodu ta’ skrutinju għandu jdum mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara. L-iskrutinju għandu jkopri perjodu ta’ mill-inqas 12-il xahar li jintemmu waqt il-perjodu ta’ skrutinju ta’ qabel; dan jista’ jiġi estiż għal perjodi, li għandhom jiġu determinati mill-Istat Membru, li jiġu qabel jew wara l-perjodu ta’ 12-il xahar.

Artikolu 43

Aċċess għal dokumenti kummerċjali

L-impriżi għandhom iżommu d-dokumenti kummerċjali għal mill-anqas tliet snin, li jibdew mill-aħħar tas-sena meta jkunu saru. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal ta’ kemm iżommu dawn id-dokumenti.

Artikolu 44

Azzjonijiet konġunti

Il-Kummissjoni, filwaqt li taġixxi fuq inizjattiva tagħha stess jew abbażi ta’ proposta minn Stat Membru, u bi qbil mal-Istat Membru kkonċernat, tista’ tiddeċiedi li tikkoordina azzjonijiet konġunti li jinvolvu assistenza reċiproka bejn żewġ Stati Membri jew aktar, kif stipulat fl-Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 45

Assistenza reċiproka

1.   Waqt l-ewwel tliet xhur wara s-sena finanzjarja ta’ pagament mill-FAEG, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lista tal-impriżi li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 lil kull Stat Membru li fih hija stabbilita impriża bħal din. Il-lista għandu jkollha fiha d-dettalji kollha meħtieġa sabiex l-Istat Membru tad-destinazzjoni jkun jista’ jidentifika l-impriżi u jeżegwixxi l-obbligi ta’ skrutinju tiegħu. L-Istat Membru tad-destinazzjoni għandu jkun responsabbli għall-iskrutinju ta’ dawn l-impriżi skont l-Artikolu 80 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Kopja ta’ kull lista għandha tintbagħat lill-Kummissjoni.

L-Istat Membru li jirċevi jew jagħmel il-pagament jista’ jitlob lill-Istat Membru li fih hija stabbilita l-impriża sabiex jiskrutinizza wħud mill-impriżi fuq dik il-lista skont l-Artikolu 80 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, waqt li jindika għalfejn huwa meħtieġ li jagħmel talba bħal din u b’mod partikolari r-riskji assoċjati magħha.

L-Istat Membru li jirċievi t-talba għandu jikkunsidra kif xieraq ir-riskji assoċjati mal-impriża, u għandu jikkomunika dan mal-Istat Membru li jkun qiegħed jagħmel it-talba.

L-Istat Membru li jirċevi t-talba għandu jinforma lill-Istat Membru li jagħmel it-talba bl-azzjoni meħuda wara t-talba. Meta jsir l-iskrutinju ta’ impriża fuq il-lista, l-Istat Membru li jkun irċeva t-talba u li jkun wettaq l-iskrutinju għandu jinforma lill-Istat Membru li jkun għamel it-talba bir-riżultati ta’ dak l-iskrutinju mhux aktar tard minn tliet xhur wara t-tmiem tal-perjodu tal-iskrutinju.

Deskrizzjoni fil-qosor ta’ dawn it-talbiet għandha tintbagħat lill-Kummissjoni kull tliet xhur, mhux aktar minn xahar wara li jagħlaq il-perijodu ta’ tliet xhur. Il-Kummissjoni tista’ titlob li tingħata kopja ta’ kull talba individwali.

Il-lista ta’ impriżi li hemm referenza għaliha fl-ewwel subparagrafu għandha titħejja skont il-formola mudell li qed jidher fl-Anness VI.

2.   Il-lista ta’ impriżi li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 83(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandha titħejja skont il-formola mudell li qed tidher fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament.

3.   Talba minn Stat Membru għal skrutinju li tikkonċerna impriża fi Stat Membru ieħor, kif hemm referenza għaliha fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 u fl-Artikolu 83(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandha titħejja skont il-formola mudell li qed tidher fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament.

4.   L-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-iskrutinji li hemm referenza għalihom fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 u fl-Artikolu 83(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandha titħejja skont il-formola mudell li qed tidher fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament.

5.   L-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-iskrutinji li hemm referenza għalihom fil-ħames subparagrafu tal-paragrafu 1 u fl-Artikolu 83(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, inklużi r-riżultati tal-iskrutinji, għandha titħejja skont il-formola mudell li qed tidher fl-Anness X ta’ dan ir-Regolament.

6.   L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont il-paragrafu 1 għandha tiġi kkomunikata fil-forma elettronika, fil-format stipulat fit-Taqsima 2 tal-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 991/2013.

Artikolu 46

Programmi u rapporti annwali

1.   Il-programm annwali ta’ skrutinji li hemm referenza għalih fl-Artikolu 84 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandu jsir skont il-formola mudell li qed tidher fl-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.

2.   Ir-rapport annwali li hemm referenza għalih fl-Artikolu 86(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandu juri xi diffikultajiet iffaċċjati u l-miżuri li ttieħdu sabiex jingħelbu u, fejn hu xieraq, iwassal suġġerimenti għal titjib.

Għandu jinkludi informazzjoni dettaljata dwar kull wieħed mill-aspetti tal-applikazzjoni tal-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 elenkati fl-Anness XII ta’ dan ir-Regolament, stabbiliti f’taqsimiet identifikati b’mod ċar taħt l-intestaturi li hemm referenza għalihom f’dak l-Anness.

3.   L-informazzjoni li għandha tingħata skont l-Artikolu 45 tista’ tiġi kkomunikata f’formola stampata jew f’formola elettronika, f’format li għandu isir qbil dwaru bejn il-persuna li qed tibgħat u r-riċevitur.

4.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa kull sena l-progress miksub fir-rapport finanzjarju annwali dwar l-amministrazzjoni tal-Fondi li hemm referenza għalihom Artikolu 109 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 47

Dipartimenti speċjali

1.   Id-dipartimenti speċjali li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 85 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandhom ikunu responsabbli, minbarra għall-kompiti msemmija f’dak l-Artikolu:

(a)

għat-taħriġ ta’ uffiċjali nazzjonali responsabbli mit-twettiq tal-iskrutinju li hemm referenza għalih f’din it-Taqsima, sabiex jippermettilhom jakkwistaw biżżejjed għarfien sabiex iwettqu d-doveri tagħhom;

(b)

għall-amministrazzjoni tar-rapporti ta’ skrutinju u għal dokumenti oħra li għandhom x’jaqsmu mal-iskrutinji mwettqa u stipulati skont il-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013

(c)

għall-preparazzjoni u l-komunikazzjoni tal-programmi li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 84 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u r-rapporti li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 86(1) ta’ dak ir-Regolament.

2.   Id-dipartimenti speċjali għandhom ikunu fdati mill-Istati Membri bis-setgħat kollha meħtieġa biex iwettqu l-kompiti li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1.

Dawn għandhom ikunu magħmula minn numru biżżejjed ta’ uffiċjali li jkunu mħarrġa b’mod adegwat għat-twettiq ta’ dawk il-kompiti.

3.   L-Istati Membri fejn in-numru minimu ta’ impriżi li għandhom jiġu kkontrollati huwa anqas minn 10, ma għandhomx ikunu meħtieġa jistabbilixxu dipartiment speċjali.

KAPITOLU V

GARANZIJI

TAQSIMA 1

Kamp ta’ Applikazzjoni, teknoloġija tal-informatika, force majeure

Artikolu 48

Kamp ta’ Applikazzjoni

Dan il-Kapitolu għandu japplika fil-każijiet kollha fejn il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali tistipula garanmziji, kemm jekk it-terminu partikolari “garanzija” jintuża kif ukoll jekk le.

Dan il-Kapitolu ma għandux japplika għal garanziji mogħtija biex jiġi żgurat il-pagament ta’ dazji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni li hemm referenza għalihom fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (18).

Artikolu 49

Amministrazzjoni elettronika

Komunikazzjonijiet, dokumenti u garanziji jistgħu jiġu prodotti, ipproċessati, u ġestiti bl-użu ta’ teknoloġija tal-informatika (information technology - IT) bil-kundizzjoni li s-sistemi applikabbli huma ġestiti skont il-kwalità approvata uffiċjalment u l-protokolli tal-garanziji tajbin għal dawk is-sistemi.

Jekk l-awtoritajiet kompetenti ma jkunux jistgħu jaċċessaw id-dokumenti meħtieġa għall-verifika minħabba differenzi fis-sistemi tal-IT, dawk id-dokumenti għandhom jiġu stampati u ċċertifikati bħala ġenwini mill-awtorità kompetenti għall-ġestjoni ta’ dawk is-sistemi tal-IT (“l-awtorità tal-ħruġ”) jew minn awtorità kompetenti biex tiċċertifika dokumenti bħala kopja vera.

Kopji stampati bħal dawn jistgħu jiġu sostitwiti minn messaġġ elettroniku bejn l-awtorità tal-ħruġ u l-benefiċjarju jew l-awtorità kompetenti, bil-kundizzjoni li l-awtorità tal-ħruġ tipprovdi, f’ċertifikazzjoni approvata uffiċjalment, il-protokoll li jiżgura l-ġenwinità tal-messaġġ.

Artikolu 50

Limiti taż-żmien tal-Force majeure

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika meta Regolament speċifiku jirreferi għalih.

2.   Talba għar-rikonoxximent ta’ force majeure ma għandhiex tkun ammessibbli jekk tasal għand l-awtorità kompetenti aktar minn 30 jum kalendarju wara:

(a)

id-data li fiha l-operatur kien informat mill-awtorità kompetenti dwar id-deċiżjoni ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-obbligu relevanti skont it-tifsira tal-Artikolu 23(2) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014, l-iskadenza ta’ limitu ta’ żmien għall eżekuzzjoni tal-obbligu relevanti kif hemm referenza fl-Artikolu 23(3) ta’ dak ir-Regolament jew l-iskadenza ta’ limitu ta’ żmien għall-preżentazzjoni tal-prova tal-eżekuzzjoni tal-obbligu relevanti kif hemm referenza fl-Artikolu 23(4) ta’ dak ir-Regolament;

(b)

id-data tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-offerti f’pajjiż terz fejn l-offerta hija marbuta ma’ ċertifikat tal-iffissar bil-quddiem għal rifużjonijiet tal-esportazzjoni;

3.   L-operaturi għandhom jipprovdu prova, għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti, taċ-ċirkostanzi li jikkunsidraw li jikkostitwixxu l-force majeure, fi żmien 181 jum kalendarju mill-iskadenza tal-perjodu li fih ikun ġie sodisfatt kompletament l-obbligu. L-operaturi jistgħu jingħataw aktar żmien jekk ma jkunux jistgħu jagħtu prova f’dak il-limitu ta’ żmien minkejja li jkunu ħadmu bid-diliġenza kollha meħtieġa sabiex jiksbuha u jwassluha.

4.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-każijiet ta’ force majeure li jkunu rrikonoxxew, u jipprovdu l-informazzjoni relevanti ta’ kull każ.

TAQSIMA 2

Forom ta’ GARANZIJI

Artikolu 51

Forma

1.   Garanzija tista’ tingħata:

(a)

bħala depożitu ta’ flus kontanti kif hemm referenza fl-Artikolu 19(2) u (3) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014; u/jew

(b)

billi jiġi pprovdut garanti skont l-Artikolu 21 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014.

2.   Fid-deskrizzjoni tal-awtorita kompetenti, garanzija tista’ tingħata billi:

(a)

isir rahan ta’ flus kontanti ddepożitati f’bank;

(b)

isir rahan ta’ talbiet rikonoxxuti fuq korp pubbliku jew fondi pubbliċi, li jkunu għalqu u li jridu jitħallsu u li fuqhom ma hemm l-ebda talba oħra bi preċedenza; u/jew

(c)

isir rahan kollaterali negozzjabbli fl-Istat Membru kkonċernat sakemm dan ikun maħruġ u garantit minn dak l-Istat Membru.

3.   L-awtorità kompetenti tista’ timponi kundizzjonijiet addizzjonali sabiex taċċetta l- garanziji tat-tip elenkati fil-paragrafu 2.

Artikolu 52

Kollaterali negozzjabbli

1.   Ir-rahan kollaterali skont il-punt (c) tal-Artikolu 51(2) għandu, fiż-żmien meta tingħata l- garanzija, ikollu l-valur disponibbli ta’ mill-anqas 115 % tal-valur tal- garanzija meħtieġ.

2.   Awtorità kompetenti tista’ taċċetta garanzija kif hemm referenza fil-punt (c) tal-Artikolu 51(2), biss jekk il-parti li toffriha timpenja ruħha, bil-miktub, jew li tagħti garanzija addizzjonali jew li tibdel il-garanzija oriġinali jekk il-valur disponibbli tat- garanzija inkwistjoni, jkun, għal perjodu ta’ tliet xhur, taħt il-105 % tal-valur tal-garanzija meħtieġa. Dan l-impenn bil-miktub ma għandux jinħtieġ fejn il-liġijiet nazzjonali jipprovdu għal dan. L-awtorità kompetenti għandha tirrivedi regolarment il-valur ta’ garanzija bħal din.

3.   Il-valur disponibbli ta’ garanzija kif hemm referenza fil-punt (c) tal-Artikolu 51(2), għandu jiġi stmat mill-awtorità kompetenti, billi tqis l-ispejjeż kollha tad-disponiment.

4.   Il-valur disponibbli tal-garanziji għandu jiġi stmat fuq l-aħħar kwotazzjoni disponibbli.

5.   Il-parti li tagħmel il-garanzija għandha, fuq it-talba tal-awtorità kompetenti, tipprovdi prova tal-valur disponibbli tiegħu.

Artikolu 53

Sostituzzjoni u assenjar

1.   Kull forma ta’ garanzija tista’ tinbidel b’oħra.

Madankollu, għandu jkun meħieġ il-qbil tal-awtorità kompetenti fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta d-dritt għal-garanzija oriġinali jkun ġie kkonfiskat iżda jkun għadu ma ġiex irrealizzat; jew

(b)

fejn il-garanzija mibdula tkun tat-tip elenkat fl-Artikolu 51(2).

2.   Garanzija fi blokk wieħed tista’ tinbidel b’garanzija oħra fi blokk wieħed bil-kundizzjoni li l-garanzija fi blokk il-ġdida tkopri mill-anqas dik il-parti tal-garanzija fi blokk wieħed oriġinali assenjata fiż-żmien tas-sostituzzjoni sabiex tiżgura t-twettiq ta’ obbligu wieħed jew aktar li jkunu għadhom ma twettqux.

3.   Malli parti minn garanzija fi blokk wieħed tiġi assenjata għal xi obbligu partikolari, għandu jiġi nnotat il-bilanċ tal-garanzija fi blokk wieħed li jifdal.

TAQSIMA 3

Rilaxx u konfiska

Artikolu 54

Rilaxx parzjali

Fejn ir-regoli speċifiċi tal-Unjoni ma jispeċifikawx kwantità minima, l-awtorità kompetenti tista’ hija stess tirrestrinġi n-numru tar-rilaxxamenti parzjali ta’ kull waħda mill-garanziji, u tista’ tispeċifika somma minima għal kull rilaxx bħal dan.

Qabel ma tirrilaxxa l-garanzija kollha jew parti minnha l-awtorità kompetenti tista’ teħtieġ li tingħata talba bil-miktub għar-rilaxx.

Fil-każ ta’ garanziji li jkopru, aktar minn 100 % tas-somma meħtieġa li tkun garantita, dik il-parti tal-garanzija li taqbeż il-100 % għandha tiġi rrilaxxata meta l-bqija tas-somma garantita tkun irrilaxxata jew ikkonfiskata.

Artikolu 55

Konfiska

1.   Ladarba l-awtorità kompetenti tkun konxja miċ-ċirkustanzi li qed iwasslu għall-konfiska tal-garanzija, kollha kemm hi jew parti minnha, l-awtorità għandha mingħajr dewmien titlob lill-parti li tkun meħtieġa li tissodisfa l-obbligu li tħallas is-somma kkonfiskata, sa 30 jum mill-ġurnata tal-wasla tat-talba għall-pagament.

Meta l-pagament ma jsirx sal-aħħar ta’ dan il-perjodu, l-awtorità kompetenti għandha:

(a)

mingħajr dewmien twarrab kwalunkwe garanzija tat-tip deskritt fl-Artikolu 51(1)(a) għall-kont xieraq;

(b)

mingħajr dewmien titlob lill-garanti li hemm referenza għalih fl-Artikolu 51(1)(b) li jħallas, sa 30 jum mill-ġurnata tal-wasla tat-talba għall-pagament;

(c)

mingħajr dewmien tieħu l-passi biex:

(i)

tikkonverti l-garanziji deskritti fl-Artikolu 51(2)(b), u (c), fi flus bżżejjed għall-irkuprar tas-somma dovuta;

(ii)

twarrab ir-rahar tad-depożiti ta’ flus li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 51(2)(a) fil-kont tagħha stess.

L-awtorità kompetenti tista’ mingħajr dewmien twarrab kwalunkwe garanzija tat-tip deskritt fl-Artikolu 51(1)(a) lejn il-kont xieraq mingħajr ma tkun teħtieġ li l-persuna kkonċernata tagħmel l-pagament.

2.   Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1:

(a)

fejn tittieħed id-deċiżjoni li tiġi kkonfiskata garanzija imma fuq appell tiġi sussegwentement posposta skont il-liġi nazzjonali, il-parti kkonċernata għandha tħallas l-imgħax fuq is-somma attwalment ikkonfiskata matul il-perjodu li jibda 30 jum mill-ġurnata tal-wasla tat-talba għall-pagament kif hemm referenza fil-paragrafu 1, u li jispiċċa fil-jum ta’ qabel il-pagament tas-somma attwalment ikkonfiskata.

(b)

meta b’segwiment tar-riżultat tal-proċedura ta’ appell, il-parti kkonċernata tintalab tħallas, fi żmien 30 jum is-somma kkonfiskata, għall-finijiet tal-kalkolu tal-imgħax, l-Istat Membru jista jikkunsidra li jagħmel il-pagament nhar l-20 jum wara d-data ta’ dik it-talba;

(c)

ir-rata tal-imgħax applikabbli hija kkalkulata skont il-liġi nazzjonali, iżda fl-ebda każ ma għandha tkun anqas mir-rata tal-imgħax applikabbli fil-każ ta’ rkupru tal-ammonti nazzjonali;

(d)

l-aġenziji tal-pagamenti għandhom inaqqsu l-imgħax imħallas mill-infiq tal-FAEG jew tal-FAEŻR skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013;

(e)

L-Istati Membri jistgħu perjodikalment jitolbu żieda tal-garanzija fir-rigward tal-imgħax involut.

3.   Meta garanzija tkun ġiet ikkonfiskata u l-ammont jkun diġà kkreditat lill-Fondi u, b’segwiment tar-riżultat tal-proċedura ta’ appell, is-somma kkonfiskata kollha kemm hi jew parti minha, inkluż l-imgħax b’rata skont il-liġi nazzjonali, jkollha jitħallas lura, is-somma li għandha titħallas lura għandha tintrefa’ mill-Fondi sakemm il-pagament mill-ġdid tal-garanzija ma jkunx attribwit għan-negliġenza jew għal żball serju tal-awtoritajiet amministrattivi jew ta’ korpi oħra tal-Istat Membru.

TAQSIMA 4

Informazzjoni

Artikolu 56

Informazzjoni dwar konfiska ta’ garanziji, tipi ta’ garanziji u garanti

1.   L-Istati Membri għandhom iżommu disponibbli għall-Kummissjoni, għal kull sena, in-numru totali u s-somma ta’ garanziji kkonfiskati, ikun xi jkun l-istadju milħuq tal-proċedura stipulata fl-Artikolu 55, b’distinzjoni fiż-żewġ każijiet bejn dawk ikkreditati fuq il-baġits nazzjonali u dawk ikkreditati fuq il-baġit tal-Unjoni. Dik l-informazzjoni għandha tinżamm għal dak li għandu x’jaqsam mal-garanziji kollha kkonfiskati għal ammont ta’ aktar minn EUR 1 000 u kull dispożizzjoni tal-Unjoni li teħtieġ li tingħata garanzija. L-informazzjoni għandha tkopri kemm is-somom imħallsa direttament mill-parti interessata kif ukoll is-somom irkuprati permezz ta’ rilaxx ta’ garanzija.

2.   L-Istati Membri għandhom iżommu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni lista ta’:

(a)

it-tipi tal-istituzzjonijiet awtorizzati li jaġixxu bħala garanti u r-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-rigward;

(b)

it-tipi ta’ garanziji aċċettati skont l-Artikolu 51(2) u r-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-rigward.

KAPITOLU VI

TRASPARENZA

Artikolu 57

Kontenut tal-pubblikazzjoni

1.   L-informazzjoni li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 111(1)(c) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandha tinkludi:

(a)

it-tqassim tal-ammonti ta’ pagamenti li hemm referenza għalihom fil-punt (c) ta’ dak l-Artikolu għal kull miżura individwali elenkata fl-Anness XIII ta’ dan ir-Regolament, kif ukoll is-somma ta’ dawk l-ammonti rċevuti minn kull benefiċjarju fis-sena finanzjarja kkonċernata;

(b)

deskrizzjoni tal-miżuri ffinanzjati mill-Fondi, kif li hemm referenza fil-punt (d) ta’ dak l-Artikolu u elenkati fl-Anness XIII ta’ dan ir-Regolament, inklużi n-natura u l-għan ta’ kull miżura.

2.   L-ammonti li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 huma espressi f’euro fl-Istati Membri li adottaw l-euro u fil-munita nazzjonali fi Stati Membri oħra.

3.   L-Istati Membri jistgħu jippubblikaw informazzjoni aktar dettaljata minn dik stipulata fil-paragrafi 1 u 2, mingħajr ħsara għall-protezzjoni tal-privatezza meħtieġa.

Artikolu 58

Pubblikazzjoni tal-muniċipalità

Meta l-informazzjoni li għandha tiġi ppubblikata għall-fini tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 112 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tkun, minħabba n-numru limitat ta’ benefiċjarji residenti jew irreġistrati f’muniċipalità partikolari, tippermetti l-identifikazzjoni ta’ benefiċjarju persuna fiżika, l-Istat Membru għandu jippubblika bħala informazzjoni, għall-fini tal-Artikolu 111(1) ta’ dak ir-Regolament, l-ikbar entità amministrattiva li jmiss li l-muniċipalità inkwistjoni tagħmel parti minnha.

Artikolu 59

Format u data tal-pubblikazzjoni

1.   L-informazzjoni li għandha tkun disponibbli fuq websajt unika, kif hemm referenza fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 111(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għandha tkun aċċessibbli permezz ta’ għodda tat-tiftix li tippermetti lill-utenti jfittxu għal benefiċjarji skont l-isem, il-muniċipalità, kif hemm referenza fl-Artikolu 58 ta’ dan ir-Regolament, jew l-ammonti li jkunu waslu jew b’kombinament tagħhom, u joħorġu l-informazzjoni korrispondenti f’sett wieħed ta’ dejta. Dik l-informazzjoni għandha tingħata fil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru u/jew f’waħda mit-tliet lingwi ta’ ħidma tal-Kummissjoni.

2.   L-informazzjoni li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1 għandha tiġi ppubblikata sal-31 ta’ Mejju ta’ kull sena, għas-sena finanzjarja ta’ qabel.

3.   Skont dak l-Artikolu, l-informazzjoni għandha tibqa’ disponibbli fuq il-websajt għal sentejn wara d-data tal-pubblikazzjoni inizjali.

Artikolu 60

Informazzjoni dwar il-benefiċjarji

L-informazzjoni tal-benefiċjarji li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 113 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandha tingħata lill-benefiċjarji billi tiddaħħal fil-formoli tal-applikazzjoni għall-ksib tal-fondi li joħorġu mill-Fondi, jew inkella fil-ħin meta tinġabar id-dejta.

Permezz ta’ deroga mill-ewwel subparagrafu, fir-rigward tad-dejta relatata ma’ pagamenti riċevuti fis-snin finanzjarji 2014 u 2015, l-informazzjoni tal-benefiċjarji għandha tingħata tal-anqas xahrejn qabel id-data tal-pubblikazzjoni.

Artikolu 61

Pubblikazzjoni tal-limiti relatati mal-iskema ta’ bdiewa Żgħar

L-ammonti notifikati mill-Istati Membri skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 112 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandhom jiġu ppubblikati fuq il-websajt tal-Unjoni li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 62(1) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 62

Kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri

1.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u żżomm websajt tal-Unjoni taħt l-indirizz tal-Internet ċentrali tagħha u li tkun tinkludi l-links mal-websajts tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi aġġornamenti tal-links tal-Internet skont l-informazzjoni mibgħuta mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-indirizzi tal-Internet tal-websajts tagħhom hekk kif dawn jiġu stabbiliti kif ukoll kull tibdil li jsir fuqhom jekk dan ikollu influwenza fuq l-aċċessibbiltà għall-websajts tagħhom mill-websajt tal-Unjoni.

3.   L-Istati Membri għandhom jaħtru entità li tkun responsabbli għall-istabbiliment u ż-żamma tal-websajt unika li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 59(1). Huma għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bl-isem u l-indirizz ta’ dik l-entità.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONI FINALI

Artikolu 63

Revoka

Ir-Regolamenti (KE) Nru 601/94, (KE) Nru 4/2004 u (KE) Nru 259/2008 huma revokati.

Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 259/2008 għandu jkompli japplika għal pagamenti magħmula għas-sena finanzjarja 2013. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 3(3) ta’ dak ir-Regolament, l-informazzjoni li hemm referenza għaliha f’dak l-Artikolu għandha tinżamm disponibbli fuq il-websajt għal sena waħda mid-data tal-pubblikazzjoni inizjali tagħha.

Artikolu 64

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum mill-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu:

(a)

L-Artikolu 10 għandu japplika għal infiq li seħħ u d-dħul assenjat li rċevew l-Istati Membri mis-16 ta’ Ottubru 2014;

(b)

L-Artikoli minn 34 sa 40 għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2015. Madankollu, il-perjodi ta’ żmien stipulati fl-Artikolu 34(3) u (4), ma għandhomx japplikaw għall-inkjesti tal-approvazzjoni tal-konformità li għalihom intbagħtet komunikazzjoni skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 885/2006 qabel l-1 ta’ Jannar 2015;

(c)

Il-Kapitolu VI għandhom japplika għal pagamenti li saru mis-sena finanzjarja 2014 ‘il quddiem;

(d)

L-informazzjoni trażmessa mill-Istati Membri skont l-Anness II, il-kolonni V1 u V2, għandha tingħata mill-bidu tas-sena finanzjarja 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Awwissu 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 601/94 tas-17 ta’ Marzu 1994 għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 165/94 fir-rigward tal-istabbiliment ta’ regoli dettaljati dwar il-kofinanzjament mill-Komunità ta’ kontrolli b’remote sensing fuq oqsma agrikoli (ĠU L 76, 18.3.1994, p. 20).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 4/2004 tat-23 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4045/89 dwar is-sindakar mill-Istati Membri ta’ operazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-sistema ta’ finanzjament mit-Taqsima tal-Garanziji tal-Fond Ewropew għall-Gwida Agrikolturali u l-Garanziji (ĠU L 2, 6.1.2004, p. 3).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 883/2006 tal-21 ta’ Ġunju 2006 li jistipula l-modalitajiet ta’ implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005, rigward iż-żamma tal-kotba tal-aġenziji tal-ħlas, id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż u tad-dħul u l-kundizzjonijiet ta’ ħlas lura tal-ispejjeż fil-qafas tal-EAGF u tal-EAFRD (ĠU L 171, 23.6.2006, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 884/2006 tal-21 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 rigward il-finanzjament mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) tal-miżuri ta’ intervent taħt forma ta’ operazzjonijiet ta’ ħżin pubbliku u l-kontabbiltà tal-operazzjonijiet ta’ ħżin pubbliku mill-aġenziji tal-ħlas tal-Istati Membri (ĠU L 171, 23.6.2006, p. 35).

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2006 tal-21 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 dwar l-akkreditazzjoni tal-aġenziji tal-ħlas u ta’ korpijiet oħrajn u l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-FAEG u tal-FAEŻR (ĠU L 171, 23.6.2006, p. 90).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 259/2008 tat-18 ta’ Marzu 2008 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 rigward il-pubblikazzjoni ta’ tagħrif dwar il-benefiċjarji tal-fondi ġejjin mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 76, 19.3.2008, p. 28).

(8)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 282/2012 tat-28 ta’ Marzu 2012 li jistabbilixxi r-regoli komuni ddettaljati sabiex tiġi applikata s-sistema tal-garanziji għall-prodotti agrikoli (ĠU L 92, 30.3.2012, p. 4).

(9)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, it-titoli u l-użu tal-euro (Ara paġna 18 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(10)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(11)  Ir-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-infiq ta’ intervent pubbliku (Ara paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(12)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1272/2009 tal-11 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li għandu x’jaqsam max-xiri u l-bejgħ ta’ prodotti agrikoli taħt intervent pubbliku (ĠU L 349, 29.12.2009, p. 1).

(13)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487).

(14)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 184/2014 tal- 25 ta’ Frar 2014 li jistabbilixxi skont ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, it-termini u l-kundizzjonijiet li japplikaw għas-sistema elettronika ta’ skambju ta’ dejta bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni u li jadotta skont ir-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-mira ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, in-nomenklatura tal-kategoriji ta’ intervent għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali taħt il-mira ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (ĠU L 57, 27.2.2014, p. 7).

(15)  Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).

(16)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).

(17)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 991/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-forma u l-kontenut tal-informazzjoni dwar il-kontabbiltà li għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni għall-fini tal-approvazzjoni tal-kontijiet tal-FAEG u tal-FAEŻR kif ukoll għall-finijiet ta’ monitoraġġ u tbassir (ĠU L 275, 16.10.2013, p. 7)

(18)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANNESS I

DIKJARAZZJONI AMMINISTRATTIVA

(Artikolu 3)

Jiena, …, id-Direttur tal-Aġenzija tal-Pagamenti ta’ …, nippreżenta l-kontijiet għal din l-Aġenzija tal-Pagamenti għas-sena finanzjarja 16/10/xx sa 15/10/xx+1.

Niddikjara, abbażi tal-ġudizzju tiegħi stess u fuq l-informazzjoni li għandi għad-dispożizzjoni tiegħi, inkluż, fost l-oħrajn, ir-riżultati tax-xogħol tas-servizz ta’ awditjar intern, li:

il-kontijiet ippreżentati jagħtu, safejn naf jiena, perspettiva vera, sħiħa u preċiża tal-infiq u tal-introjti għas-sena finanzjarja li hemm referenza għaliha hawn fuq. B’mod partikolari, id-djun, il-ħlasijiet bil-quddiem, il-garanziji u l-ħażniet kollha li naf bihom jien ġew irreġistrati fil-kontijiet, u l-introjtu kollu miġbur relatat mal-FAEG u mal-FAEŻR ġie kkreditat kif suppost lill-fondi xierqa;

Jien implimentajt sistema li tipprovdi assigurazzjoni raġonevoli dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti, inkluż li l-eliġibbiltà tat-talbiet u, għall-iżvilupp rurali, il-proċedura għall-attribuzzjoni tal-għajnuna, huma ġestiti, ikkontrollati u ddokumentati skont ir-regoli tal-Unjoni;

In-nefqa mdaħħla fil-kontijiet intużat għall-iskop intiż tagħha, kif definit fir-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Barra minn hekk, nikkonferma li hemm fis-seħħ miżuri effettivi u proporzjonati kontra l-frodi skont l-Artikolu 58 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u li dawn iqisu r-riskji identifikati.

Madankollu, din l-assigurazzjoni, hija soġġetta għar-riżervi li ġejjin:

Finalment, nikkonferma li ma naf bl-ebda kwistjoni mhux żvelata li tista’ tkun ta’ dannu għall-interess finanzjarju tal-Unjoni.

Firma


ANNESS II

IT-TABELLA MUDELL LI HEMM REFERENZA GĦALIHA FL-ARTIKOLU 29(f)

L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(f) għandha tiġi pprovduta għal kull aġenzija tal-pagamenti billi tintuża din it-tabella:

 

A

B

AA

V1 (4)

V2 (5)

C

D

E

F

G

H

I

W

J

X

K

L

L1

L2

Y1

Y2

M

N

O

O1

O2

P

Q

R

R1

R2

Z

S

S1

S2

T

T1

T2

BB

U

 

Aġenzija tal-Pagamenti

Fond

Każ (Ġdid/Antik):

Sena finanzjarja tal-infiq tal-oriġini

Kodiċijiet tal-baġit tal-infiq tal-oriġini

Sena finanzjarja n

Unità tal-munita

In-numru tal-identifikazzjoni tal-każ

Identifikazzjoni tal-OLAF jekk applikabbli (1)

Każ fil-ktieb tad-debituri?

L-identifikazzjoni tal-benefiċjarju

Il-programm magħluq? (għall-FAEŻR biss)

Data tal-approvazzjoni tar-rapport tal-kontroll jew dokument simili kif imsemmi fl-Artikolu 54(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013

Sena finanzjarja tas-sejba primarja tal-irregolarità

Data tat-talba tal-irkupru

Soġġett għal proċeduri ġudizzjarji?

L-ammont oriġinali li għandu jiġi rkuprat

L-ammont oriġinali li għandu jiġi rkuprat (kapital)

L-ammont oriġinali li għandu jiġi rkuprat (interessi)

L-ammont kapitali li għalih kien għaddej l-irkupru fl-aħħar tas-sena finanzjarja n-1

L-interessi li għalihom kien għaddej l-irkupru fl-aħħar tas-sena finanzjarja n-1

L-ammont totali kkoreġut (il-perjodu kollu ta’ rkupru)

L-ammont totali rkuprat (il-perjodu kollu ta’ rkupru)

L-ammont li ġie ddikjarat bħala ammont irrekuperabbli

L-ammont (kapital) iddikjarat mhux rekuperabbli

L-ammont (interessi) iddikjarat irrekuperabbli

Is-sena finanzjarja tal-istabbiliment tal-irrekuperabbiltà

Ir-raġuni għaliex ma jistgħux jiġu rkuprati

L-ammont ikkoreġut (fis-sena finanzjarja n)

L-ammont ikkoreġut (kapital) (fis-sena finanzjarja n)

L-ammont ikkoreġut (interessi) (fis-sena finanzjarja n)

L-interessi (fis-sena finanzjarja n)

L-ammonti irkuprati (fis-sena finanzjarja n)

L-ammonti irkuprat (kapital) (fis-sena finanzjarja n)

L-ammonti irkuprat (interessi) (fis-sena finanzjarja n)

L-ammonti li għalih għadu għaddej l-irkupru

L-ammonti (kapital) li għalih għadu għaddej l-irkupru

L-interessi li għalihom għadu għaddej l-irkupru

L-ammont soġġett għar-regola 50/50 % kif stabbilita fl-Artikolu 54 (2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fl-aħħar tas-sena finanzjarja n

L-ammonti li jrid jiġi kkreditat lill-baġit tal-UE

Każijiet antiki (2)

x

x

O

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

x

(L+M+N+O)

 

 

 

x

Każijiet ġodda (3)

x

x

N

x

x

x

x

x

x

(x)

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

(L1+L2+M+N+O1+O2)

x

x

x

x


(1)  Dan jikkonċerna n-numru(i) ta’ referenza tal-OLAF (numri ta’ notifikazzjoni tal-IMS)

(2)  Dan jikkonċerna l-każijiet irrappurtati billi ntuża l-mudell stabbilit f’dan l-Anness sas-sena finanzjarja 2014 inkluża.

(3)  Dan jikkonċerna l-każijiet irrappurtati billi ntuża l-mudell stabbilit f’dan l-Anness sas-sena finanzjarja 2015.

(4)  L-informazzjoni għandha tingħata mill-bidu tal-2016.

(5)  L-informazzjoni għandha tingħata mill-bidu tal-2016.


ANNESS III

IT-TABELLA MUDELL LI HEMM REFERENZA GĦALIHA FL-ARTIKOLU 29(g)

L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(g) għandha tiġi pprovduta għal kull aġenzija tal-pagamenti billi tintuża din it-tabella:

a

b

c

i

d

e

f

g

h

Aġenzija tal-Pagamenti

Fond

Unità tal-munita

Kategorija tal-ammont pendenti (sanzjoni tal-kundizzjonalità, sanzjoni multi-annwali jew oħrajn)

Bilanċ 15 ta’ Ottubru N-1

Każijiet ġodda (sena N)

Irkupri totali (sena N)

Korrezzjonijiet totali inklużi ammonti irrekuperabbli (sena n)

Ammont li għandu jiġi rkuprat 15 ta’ Ottubru N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS IV

TRASMISSJONI TAL-MISTOQSIJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 31(4)

Il-mistoqsijiet imsemmija fl-Artikolu 31(4) għandhom jintbagħtu lil:

European Commission, DG AGRI-J1, B-1049 Brussels,

jew

AGRI-J1@ec.europa.eu.


ANNESS V

INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TINSTAB FL-ANALIŻI TAR-RISKJU ANNWALI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 42(2)

1.   Valutazzjoni tal-analiżi tar-riskju tas-sena ta’ qabel

Għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-valutazzjoni tal-effikaċja tal-analiżi tar-riskju tas-sena ta’ qabel, inkluża l-evalwazzjoni tal-punti pożittivi u d-dgħjufijiet tagħha. Kull possibbiltà għal titjib għandha tiġi identifikata b’mod ċar u l-implimentazzjoni tagħha għandha tiġi kkunsidrata.

2.   Librerija ta’ informazzjoni

Għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar l-għejun kollha ta’ informazzjoni meqjusa sabiex tiġi ppreparata u mwettqa l-analiżi tar-riskju. Għandha ssir referenza partikolari għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 612/2009 (1).

3.   Il-proċedura tal-għażla

Għandha tiġi pprovduta deskrizzjoni tal-proċedura li għandha tiġi applikata sabiex jintgħażlu l-impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati. Għandha ssir indikazzjoni ċara tan-numru/perċentwal ta’ impriżi u s-setturi/miżuri li għalihom għandhom jiġu applikati analiżi tar-riskju, għażla b’mod każwali, awtomatika u/jew manwali. Is-setturi/miżuri li għandhom jiġu esklużi għandhom jiġu identifikati b’mod ċar u għandhom jiġu deskritti r-raġunijiet għall-esklużjoni.

4.   Fatturi ta’ riskju u valuri ta’ riskju li għandhom jiġu applikati

Fejn għandha tiġi applikata analiżi tar-riskju, għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-fatturi ta’ riskju kollha meqjusin u l-valuri possibbli sussegwenti assenjati għal dawk il-fatturi ta’ riskju. Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta skont it-tabelli kampjuni pprovduti hawn taħt.

Fatturi ta’ riskju u valuri ta’ riskju applikabbli għall-miżuri kollha soġġetti għall-analiżi tar-riskju

Fatturi ta’ riskju

Valuri ta’ riskju

Deskrizzjoni

Valuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fatturi ta’ riskju u valuri ta’ riskju speċifiċi applikabbli għar-rifużjonijiet għall-esportazzjonijiet

Fatturi ta’ riskju

Valuri ta’ riskju

Deskrizzjoni

Valuri

 

 

 

 

 

 


Fatturi ta’ riskju u valuri ta’ riskju speċifiċi applikabbli għal … (settur/miżura)

Fatturi ta’ riskju

Valuri ta’ riskju

Deskrizzjoni

Valuri

 

 

 

 

 

 

5.   L-ippeżar tal-fatturi ta’ riskju

Fejn xieraq, għandha tingħata deskrizzjoni tal-proċedura li għandha tiġi applikata għall-ippeżar tal-fatturi ta’ riskju.

6.   Ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju

Għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar kif ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju u l-istabbiliment ta’ “lista ta’ punteġġ” (għal kull settur/miżura speċifiku/a — fejn xieraq) sejrin jiġu riflessi fl-għażla tal-impriżi fil-pjan ta’ skrutinju finali.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-possibbiltà ta’ azzjonijiet konġunti kif ipprovdut skont l-Artikolu 44.

7.   Diffikultajiet misjuba u suġġerimenti għat-titjib

Għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar xi diffikultajiet li nstabu u l-miżuri li ttieħdu biex dawn jingħelbu jew proposti għal dan l-għan. Fejn hu xieraq, għandhom isiru suġġerimenti għal titjib.


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 612/2009 tas-7 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti agrikoli (ĠU L 186, 17.7.2009, p. 1):


ANNESS VI

LISTA TA’ IMPRIŻI STABBILITI FI STAT MEMBRU MINBARRA DAK FEJN SAR IL-PAGAMENT TAL-AMMONT IN KWISTJONI FEJN KELLU JSIR JEW JIĠI RIĊEVUT

(Artikolu 45(1))

L-Istat Membru li fih sar jew ġie riċevut il-pagament

Id-data li fiha ntbagħatet il-lista

 

L-Istat Membru fejn l-impriża hija stabbilita

 

 


(1)

L-isem u l-indirizz

(2)

In-natura tal-infiq (uri kull pagament separatament mil-linja baġitarja tal-FAEG u t-tip ta’ pagament)

(3)

L-ammont (fil-munita nazzjonali) għal kull pagament individwali li waqt is-sena finanzjarja tal-FAEG kien:

(4)

Indika jekk l-ispezzjoni tal-impriża mitluba skont

Artikolu 45

(ara nota A)

(i)

ta’ impriża fl-Istat Membru fejn stabbilita

(ii)

li għaliha sar pagament jew li minnha sar pagament

(i)

mħallas lill-impriża

(ii)

mħallas mill-impriża

 

 

 

 

 

 

Noti:

A.

Jekk hu hekk, għandha tinbagħat talba speċifika, permezz tal-formola kampjun stabbilita fl-Anness VIII, inkluż l-informazzjoni kollha li hemm bżonn biex tippermetti lir-riċevitur jidentifika b’mod tajjeb l-impriża konċernata.

B.

Kopja ta’ din il-lista għandha tintbagħat lill-Kummissjoni.

C.

Fejn mhemmx impriżi stabbiliti fi Stati Membri oħrajn sakemm ikun ikkonċernat il-pajjiż tiegħek, dan għandu jiġi kkomunikat lill-Istati Membri l-oħra kollha u lill-Kummissjoni.

D.

Jekk talba għall-iskrutinju ta’ impriża skont l-Artikolu 45 issir wara li tintbagħat din il-lista, kopja tat-talba, skont l-Anness VIII, għandha tintbagħat lill-Kummissjoni.


ANNESS VII

LISTA TA’ IMPRIŻI STABBILITI F’PAJJIŻ TERZ FEJN IL-PAGAMENT TAL-AMMONT IN KWISTJONI SAR JEW KELLU JSIR JEW RIĊEVUT FI STAT MEMBRU

(Artikolu 45(2))

L-Istat Membru li fih sar jew ġie riċevut il-pagament

Id-data li fiha ntbagħatet il-lista

 

Il-pajjiż terz fejn l-impriża hija stabbilita

 

 


(1)

L-isem u l-indirizz

(2)

In-natura tal-infiq (uri kull pagament separatament mil-linja baġitarja tal-FAEG u t-tip ta’ pagament)

(3)

L-ammont (fil-munita nazzjonali) għal kull pagament individwali li waqt is-sena finanzjarja tal-FAEG kien:

(4)

Kummenti oħrajn (eż. elenka punt punt id-diffikultajiet waqt il-kontroll, suspetti ta’ irregolarità, analiżi ta’ riskju, eċċ.)

(i)

ta’ impriża fil-pajjiż terz fejn stabbilita

(ii)

li għaliha sar pagament jew li minnha sar pagament

(i)

mħallas lill-impriża

(ii)

mħallas mill-impriża

 

 

 

 

 

 

Nota:

Jekk mhemmx impriżi stabbiliti fi Stati Membri oħrajn fir-rigward tal-pajjiż tiegħek, kopja ta’ dan l-Anness għandha tintbagħat lill-Kummissjoni fejn jiġi indikat b’mod ċar li dan hu l-każ.


ANNESS VIII

TALBA GĦALL-SKRUTINJU SKONT L-ARTIKOLU 45(3)

L-entrati mmarkati b’asterisk għandhom jimtlew fil-każijiet kollha; entrati oħra għandhom jimtlew fejn xieraq

Din it-talba hija bbażata fuq:

L-Artikolu 83(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013

 


A

(*) 1.

L-Istat Membru rikjedent

(*) 2.

Isem id-dipartiment speċjali

(*) 3.

L-indirizz

(*) 4.

In-numru tat-telefon

5.

In-numru tal-faks

6.

E-mail

7.

L-uffiċjal responsabbli

8.

Isem l-organizzazzjoni tal-kontroll responsabbli

9.

L-indirizz

10.

In-numru tat-telefon

11.

In-numru tal-faks

12.

E-mail

13.

L-uffiċjal responsabbli

B

(*) 1.

L-Istat Membru li jirċievi t-talba

(*) 2.

L-organizzazzjoni

C

(*) 1.

Id-data tat-talba

(*) 2.

Il-programm ta’ skrutinju

D

Id-dejta tal-benefiċjarju

 

(*) 1.

Isem

 

(a)

fl-Istat Membru rikjedenti

(b)

fl-Istat Membru li jirċievi t-talba

(*) 2.

In-numru ta’ referenza

(*) 3.

L-indirizz:

 

(a)

fl-Istat Membru rikjedenti

(b)

fl-Istat Membru li jirċievi t-talba

E

Għat-talbiet skont l-Artikolu 45(3) biss

 

Id-dejta tal-pagament

 

(*) 1.

L-aġenzija tal-pagamenti

(*) 2.

In-numru ta’ referenza tal-pagament

(*) 3.

It-tip ta’ pagament

(*) 4.

L-ammont (indika l-munita)

(*) 5.

Id-data kontabbli

(*) 6.

Id-data tal-pagament

(*) 7.

Il-kodiċi tal-baġit tal-FAEG (kapitolu - artikolu - post - linja)

(*) 8.

Is-sena tal-kummerċjalizzazzjoni jew il-perjodu li għalih japplika l-pagament

(*) 9.

Ir-Regolament li jservi bħala bażi legali għall-pagament

F

Dettalji tat-tranżazzjoni

 

1.

(Esportazzjoni) id-dikjarazzjoni jew in-numru tal-applikazzjoni

2.

Kuntratt:

 

in-numru

id-data

il-kwantità

il-valur

3.

Fattura:

 

in-numru

id-data

il-kwantità

il-valur

4.

Id-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni

5.

L-uffiċċju tal-awtorizzazzjoni

6.

In-numru taċ-ċertifikat jew tal-liċenzja

7.

In-numru taċ-ċertifikat jew tal-liċenzja

Għall-iskemi ta’ ħażna

 

8.

In-numru tal-offerta

9.

Id-data tal-offerta

10.

Il-prezz għal kull unità

11.

Id-data tal-entrata

12.

Id-data tal-ħruġ

13.

Iż-żieda jew t-tnaqqis fil-kwalità

Għal rifużjonijiet għall-esportazzjonijiet

 

14.

In-numru tal-klejm (jekk differenti min-numru tad-dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni)

15.

L-uffiċċju tad-dwana li ħa l-kontroll tad-dwana

16.

Id-data tal-kontroll tad-dwana

17.

Il-prefinanzjament (kodiċi)

18.

Il-kodiċi tar-rifużjoni tal-esportazzjoni (11-il ċifra)

19.

Il-kodiċi tad-destinazzjoni

20.

Ir-rata prefissa

 

f’EUR

fil-munita nazzjonali

21.

Id-data tat-talba

G

Analiżi tar-Riskju

 

(*) 1.

Klassifikazzjoni

 

għolja

medja

baxxa

(*) 2.

Ġustifikazzjoni narrattiva għar-rata

 

(jekk hemm bżonn kompli fuq folja separata)

 

 

 

 

 

 

 

H

L-ambitu u l-għan tal-kontroll

 

1.

Il-kamp ta’ applikazzjoni propost

2.

L-objettivi u d-dettalji tekniċi tagħhom ta’ appoġġ

 

(jekk hemm bżonn kompli fuq folja separata)

 

I

(*)

Lista ta’ dokumenti ta’ sostenn ipprovdut

 

(jekk hemm bżonn kompli fuq folja separata)

 

 


ANNESS IX

IR-RIŻULTATI TAL-ISKRUTINJU SKONT L-ARTIKOLU 45(4)

Ir-rapport tal-iskrutinju wara t-talba tal-Assistenza Reċiproka skont il-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013

NB.

L-entrati b’tipa skura huma identiċi għal dawk użati fl-Anness VIII.

L-identifikazzjoni

B.1.   L-Istat Membru li jirċievi t-talba

2.

L-organizzazzjoni

3.

L-uffiċċju reġjonali

4.

Isem il-kontrollur:

A.1.   L-Istat Membru rikjedenti:

2.

Isem id-dipartiment speċjali:

8.

Isem l-organizzazzjoni tal-kontroll responsabbli:

14.

In-numru tat-talba/ir-referenza tar-rapport:

C.1.   Id-data tat-talba u n-numru ta’ referenza:

2.

Il-programm ta’ skrutinju:

3.

Id-data tar-risposta u n-numru ta’ referenza:

D.   Id-dejta tal-benefiċjarju

1.   L-isem

(a)

fl-Istat Membru rikjedenti

(b)

fl-Istat Membru li jirċievi t-talba:

2.   In-numru ta’ referenza

(a)

fl-Istat Membru rikjedenti

(b)

fl-Istat Membru li jirċievi t-talba:

4.   Impriżi oħrajn skrutinizzati:

H.   L-ambitu u l-għan tal-kontroll:

I.   Lista ta’ dokumenti ta’ sostenn ipprovdut:

J.   Riżultat:

Ir-rapport ta’ skrutinju

1.

Preparazzjoni/sfond/ambitu

2.

Deskrizzjoni tal-impriża/sistema ta’ kontroll

3.

Ix-xogħol magħmul/Id-dokumenti eżaminati/Is-sejbiet

4.

Konklużjonijiet

5.

Osservazzjonijiet oħrajn/rakkomandazzjonijiet


ANNESS X

ĦARSA ĠENERALI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 45(5)

Ħarsa ġenerali kif ipprovduta fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 83(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 ta’ … (l-Istat Membru) dwar talbiet għall-iskurtinju u dwar ir-riżultati tal-iskrutinji għall-1el [ ], it-2ni [ ], it-3et [ ], ir-4a’ [ ] kwart tas-sena 20…

IT-TALBIET mibgħuta lil:

L-Istat Membru

In-numru totali għal kull Stat Membru

IT-TALBA

Id-data mibgħuta

In-numru ta’ referenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

 

IT-TWEĠIBIET mibgħuta lil:

L-Istat Membru

In-numru totali għal kull Stat Membru

IR-RISPOSTA

Id-data mibgħuta

In-numru ta’ referenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

 

Noti dwar il-kaxxi:

Kull talba/risposta mibgħuta matul il-kwart tas-sena għandha tiġi inkluża fit-tabella tal-perspettiva ġenerali.

Fejn jgħodd, għandhom jiżdiedu ringieli oħra.

In-numru ta’ referenza għat-tweġibiet mibgħuta għandu jkun l-istess bħan-numru ta’ referenza fuq it-talba korrispondenti għall-ispezzjoni.


ANNESS XI

DOKUMENTI TAL-PROGRAMM ANNWALI (L-ARTIKOLU 46(1)

FOLJA A

PROGRAMM TA’ SKRUTINJU PROPOST GĦALL-PERJODU

(l-Artikolu 84 tar-Regolament (KE) Nru 1306/2013)

1.   Kalkolu tan-numru minimu ta’ impriżi

 

A (1)

In-numru ta’ impriżi li l-introjti jew il-pagamenti tagħhom, jew is-somma tagħhom, ammontaw għal aktar minn EUR 150 000 għas-sena finanzjarja tal-FAEG …

 

A (2)

In-numru minimu

jiġifieri

 

x 1/2 =

 


2.   Il-popolazzjoni li minnha ssir l-għażla

In-numru totali tal-impriżi li rċevew jew għamlu pagamenti soġġetti għal skrutinju tal-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 matul is-sena finanzjarja … kien kif ġej:

A (3)

Numru totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In-numru totali li l-introjti jew il-pagamenti tagħhom, jew it-total tagħhom, kienu fil-kategoriji li ġejjin:

A (4)

Aktar minn EUR 350 000

 

A (5)

EUR 350 000 jew inqas, iżda mhux inqas minn EUR 40 000

 

A (6)

Inqas minn EUR 40 000

 

 

 

 

 

 

 


3.   Impriżi proposti għall-iskrutinju:

A (7)

Numru totali

 

A (8)

Total ibbażat fuq l-analiżi tar-riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In-numru totali li l-introjti jew il-pagamenti tagħhom, jew it-total tagħhom, kienu fil-kategoriji li ġejjin:

A (9)

Aktar minn EUR 350 000

 

A (10)

EUR 350 000 jew inqas, iżda mhux inqas minn EUR 40 000

 

A (11)

Inqas minn EUR 40 000

 

 

 

 

 

 

 

Noti dwar il-kaxxi:

A (4)

Huwa obbligatorju li jiġu skrutinizzati l-impriżi f’din il-kategorija li ma kinux skrutinizzati skont l-Artikolu 42(3) matul iż-żewġ perjodi ta’ skrutinju qabel dan il-perjodu ta’ skrutinju, kemm-il darba l-pagamenti li jkunu rċevew kienu skont miżura jew miżuri li għaliha/hom ġew adottati tekniki ta’ analiżi tar-riskji.

A (9)

L-impriżi f’din il-kategorija għandhom jiġu skrutinizzati għal raġunijiet speċifiċi biss, li għandhom jiġu indikati fil-folja D ta’ dan l-Anness.

FOLJA B

PROGRAMM TA’ SKRUTINJU PROPOST GĦALL-PERJODU

(l-Artikolu 84 tar-Regolament (KE) Nru 1306/2013)

Skema ta’ skrutinji fir-rigward tal-intestaturi tal-baġit tal-FAEG

Sena finanzjarja tal-FAEG …

B(1)

In-Nru tal-Artikolu jew tal-Partita tal-baġit tal-FAEG

B(2)

L-infiq totali skont l-intestatura tal-baġit tal-FAEG …

(EUR)

 

B(3)

L-infiq totali mill-intestatura tal-baġit tal-FAEG dwar impriżi li l-introjti jew il-pagamenti tagħhom, jew it-total tagħhom, kienu aktar minn EUR 40 000 …

(EUR)

 

B(4)

L-infiq totali mill-intestatura tal-baġit tal-FAEG dwar impriżi inklużi fil-programm ta’ skrutinju …

(EUR)

B(5)

Numru ta’ impriżi mill-intestatura tal-baġit tal-FAEG inklużi fil-programm ta’ skrutinju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLJA C

PROGRAMM TA’ SKRUTINJU PROPOST GĦALL-PERJODU

(l-Artikolu 84 tar-Regolament (KE) Nru 1306/2013)

Il-kriterji adottati fit-tfassil tal-programm fil-qafas ta’ rifużjonijiet għall-esportazzjonijiet u setturi oħrajn fejn ġew adottati tekniki ta’ analiżi tar-riskju fejn dawn huma differenti minn dawk inklużi fil-proposti għall-analiżi tar-riskju mibgħuta lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 42(2).

Is-settur fejn huwa propost l-iskrutinju

(uri l-intestatura tal-baġit tal-FAEG kif stabbilit fil-kolonna B (1) tal-Folja B ta’ dan l-Anness)

Kummenti dwar il-kriterji tar-riskju u tal-għażla

(agħti dettalji fil-qosor — eż., irregolaritajiet skoperti jew żieda eċċezzjonali fl-infiq)

 

 

FOLJA D

PROGRAMM TA’ SKRUTINJU PROPOST GĦALL-PERJODU

(l-Artikolu 84 tar-Regolament (KE) Nru 1306/2013)

Skrutinji proposti, jekk hemm, ta’ impriżi li l-introjti jew il-pagamenti tagħhom, jew it-total tagħhom, kienu ta’ inqas minn EUR 40 000 matul is-sena finanzjarja tal-FAEG …

Intestatura tal-baġit tal-FAEG

(kif stabbilit fil-kolonna B (1) tal-Folja B)

In-numru ta’ impriżi li hu propost li jiġu skrutinizzati

Ir-raġuni speċifika għall-iskrutinju

 

 

 

FOLJA E

PROGRAMM TA’ SKRUTINJU PROPOST GĦALL-PERJODU

(l-Artikolu 84 tar-Regolament (KE) Nru 1306/2013)

TOTAL:

 

IL-KORP TA’ KONTROLL: …

E (1)

In-numru totali ta’ impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati:

 

E (2)

In-numru ta’ impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati:

 

 

 

IL-KORP TA’ KONTROLL: …

 

IL-KORP TA’ KONTROLL: …

E (3)

In-numru ta’ impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati:

 

E (4)

In-numru ta’ impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati:

 

 

 

IL-KORP TA’ KONTROLL: …

 

IL-KORP TA’ KONTROLL: …

E (5)

In-numru ta’ impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati:

 

E (6)

In-numru ta’ impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati:

 

 

 

Noti dwar il-kaxxi:

Fejn jgħodd, għandhom jiżdiedu ringieli oħraeż. E (7), E (8) eċċ.


ANNESS XII

DOKUMENTI TAR-RAPPORT ANNWALI (L-ARTIKOLU 46(2)

PARTI I

L-informazzjoni li għandha tinstab fir-rapport annwali pprovdut fl-Artikolu 86(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013

1.   L-Amministrazzjoni tal-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013

Għandha tingħata informazzjoni dwar l-amministrazzjoni tal-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, inklużi tibdiliet fl-organizzazzjonijiet responsabbli għall-iskrutinji u fid-dipartiment speċjali responsabbli għas-sorveljanza ta’ dak ir-Regolament, kif imsemmi fl-Artikolu 85 tiegħu, u fil-kompetenzi ta’ dawk l-organizzazzjonijiet.

2.   Tibdiliet leġiżlattivi

Għandha tingħata informazzjoni dwar kwalunkwe tibdil leġiżlattiv nazzjonali rilevanti għall-applikazzjoni tal-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 li sar mill-aħħar rapport annwali.

3.   Emendi għall-programm ta’ skrutinju

Għandha tingħata deskrizzjoni ta’ kwalunkwe emenda li saret fil-programm ta’ skrutinju sottomess lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 84(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 mid-data tas-sottomissjoni ta’ dak il-programm.

4.   L-applikazzjoni tal-programm ta’ skrutinju kopert minn dan ir-rapport

Għandha tingħata informazzjoni rigward l-applikazzjoni tal-programm ta’ skrutinji għall-perjodu li jintemm fit-30 ta’ Ġunju qabel id-data tal-għeluq għas-sottomissjoni tar-rapport, kif hemm referenza għal dan fl-Artikolu 86(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, li tinkludi dawn il-punti li ġejjin, kemm fit-total tagħhom kif ukoll imqassma skont il-korp tal-kontroll (fejn aktar minn korp wieħed iwettaq il-kontroll skont dak ir-Regolament):

(a)

in-numru ta’ impriżi li ġew skrutinizzati matul il-perjodu ta’ skrutinju, skont il-formola kampjun murija fil-Folja A tal-Parti II dan l-Anness;

(b)

in-numru ta’ impriżi li għadhom qed jiġu skrutinizzati, skont il-formola kampjun murija fil-Folja A tal-Parti II ta’ dan l-Anness;

(c)

in-numru ta’ impriżi li ma kinux soġġetti għal skrutinju matul il-perjodu konċernat b’riżultat tan-non-eżekuzzjoni ta’ xi skrutinji, skont il-formola kampjun murija fil-Folja A tal-Parti II ta’ dan l-Anness;

(d)

ir-raġunijiet għaliex l-iskrutinji msemmija fil-punt(c) ma twettqux;

(e)

it-tqassim, skont l-ammonti rċevuti minn jew imħallsa lil, u skont il-miżura, tal-iskrutinji msemmija fil-punti (a), (b), u (c), skont il-formula kampjun murija fil-Folja B tal-Parti II dan l-Anness;

(f)

ir-riżultati tal-iskrutinji msemmija fil-punt (a), skont il-formula kampjun murija fil-Folja C tal-Parti II ta’ dan l-Anness, inkluż:

(i)

in-numru ta’ skrutinji li għalihom ġew skoperti l-irregolaritajiet, u n-numru ta’ impriżi involuti,

(ii)

in-natura ta’ dawk l-irregolaritajiet,

(iii)

il-miżura konċernata fejn ġiet skoperta irregolarità,

(iv)

il-konsegwenza finanzjarja stmata ta’ kull irregolarità;

(g)

indikazzjoni tal-medja tad-dewmien tal-iskrutinji f’persuni/jiem, li tindika, fejn prattikabbli, il-ħin imqatta’ fuq l-ippjanar, il-preparazzjoni, l-eżekuzzjoni tal-kontrolli u r-rapportar.

5.   L-eżekuzzjoni tal-programmi tal-iskrutinji qabel dak kopert minn dan il-programm

Ir-rapport għandu jkun fih ir-riżultati tal-iskrutinji mwettqa fir-rigward tal-perjodi tal-iskrutinju ta’ qabel, li għalihom ir-riżultati ma kinux disponibbli fil-ħin tas-sottomissjoni tar-rapporti għal dawk il-perjodi ta’ skrutinju, li jinkludu għal kull perjodu tal-iskrutinju ta’ qabel:

(a)

l-istat tal-iskrutinji kkomunikati skont il-punt 4 (b) u (c) fir-rapporti ta’ skrutinji ta’ qabel, skont il-formula kampjun murija fil-Folja D tal-Parti II ta’ dan l-Anness;

(b)

in-numru ta’ skrutinji li permezz tagħhom ġew skoperti l-irregolaritajiet u n-numru ta’ impriżi involuti, skont il-formula kampjun murija fil-Folja C tal-Parti II ta’ dan l-Anness;

(c)

in-natura ta’ dawn l-irregolaritajiet, skont il-formula kampjun murija fil-Folja C tal-Parti II ta’ dan l-Anness;

(d)

il-miżura konċernata fejn ġiet skoperta irregolarità, skont il-formula kampjun murija fil-Folja C tal-Parti II ta’ dan l-Anness,

(e)

il-konsegwenza finanzjarja stmata ta’ kull irregolarità, skont il-formula kampjun murija fil-Folja C tal-Parti II ta’ dan l-Anness.

6.   Assistenza reċiproka

Sommarju ta’ talbiet ta’ assistenza reċiproka magħmula jew riċevuti skont il-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

7.   Riżorsi

Għandhom jiġu trażmessi dettalji dwar ir-riżorsi disponibbli għat-twettiq tal-iskrutinji skont il-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, inkluż:

(a)

in-numru ta’ impjegati, indikat bħala persuni/snin, allokati għall-iskrutinji, għal kull korp ta’ kontroll, u fejn xieraq, kull reġjun;

(b)

taħriġ mogħti lill-impjegati li jaħdmu fuq l-iskrutinji, b’indikazzjoni tal-proporzjon ta’ staff imsemmi fil-punt (a) li rċieva dan it-taħriġ, u n-natura tat-taħriġ stess;

(c)

tagħmir tal-kompjuter u għodda disponibbli għall-istaff li jaħdem fuq dawk l-iskrutinji.

8.   Diffikultajiet fl-applikazzjoni tal-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013

Għandha tingħata informazzjoni dwar diffikultajiet li qamu fl-applikazzjoni tal-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u l-miżuri meħudin biex dawn jiġu jingħelbu jew proposti għal dan il-għan.

9.   Suġġerimenti għal titjib

Fejn xieraq, għandhom isiru suġġerimenti għat-titjib, jew tal-applikazzjoni tal-Kapitolu III tat-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, jew ta’ dak ir-Regolament stess.

PARTI II

FOLJA A

IR-RAPPORT TAL-ISKRUTINJU GĦALL-PERJODU

(L-Artikolu 86(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013)

TOTAL:

 

IL-KORP TA’ KONTROLL: …

 

1 (A)

In-numru totali ta’ impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati:

(B)

In-numru ta’ impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati:

 

 

 

 

2. (A)

In-numru totali ta’ impriżi skrutinizzati:

(B)

In-numru ta’ impriżi skrutinizzati:

 

 

 

 

3. (A)

In-numru totali ta’ impriżi fil-fażi tal-iskrutinju:

(B)

In-numru ta’ impriżi fil-fażi tal-skrutinju:

 

 

 

 

4. (A)

In-numru totali ta’ impriżi li għadhom mhux skrutinizzati:

(B)

In-numru ta’ impriżi li għadhom mhux skrutinizzati:

 

 

 

 


IL-KORP TA’ KONTROLL: …

 

IL-KORP TA’ KONTROLL: …

 

1. (C)

In-numru ta’ impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati:

(D)

In-numru ta’ impriżi li għandhom jiġu skrutinizzati:

 

 

 

 

2. (C)

In-numru ta’ impriżi skrutinizzati:

(D)

In-numru ta’ impriżi skrutinizzati:

 

 

 

 

3. (C)

In-numru ta’ impriżi fil-fażi tal-iskrutinju:

(D)

In-numru ta’ impriżi fil-fażi tal-koiskrutinjuntroll:

 

 

 

 

4. (C)

In-numru ta’ impriżi li għadhom mhux skrutinizzati:

(D)

In-numru ta’ impriżi li għadhom mhux skrutinizzati:

 

 

 

 

Noti dwar il-kaxxi:

Fejn jgħodd, għandhom jiżdiedu kaxxi oħra eż. (E), (F), eċċ

FOLJA B

RAPPORT TAL-ISKRUTINJU GĦALL-PERJODU …

(L-Artikolu 86(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013)

Rapport tal-kontroll fir-rigward tal-intestaturi tal-baġit tal-FAEG fir-rigward tas-sena finanzjarja tal-FAEG …

Programm ta’ skrutinju …

B(1)

Nru tal-Artikolu jew tal-Partita tal-baġit tal-FAEG

 

B(2)

Valur totali ta’ nfiq marbut ma’ impriżi magħżula għall-iskrutinju …

(EUR)

B(3)

L-impriżi skrutinizzati

B(4)

L-impriżi fil-fażi tal-iskrutinju

B(5)

L-impriżi mhux skrutinizzati

 

 

 

 

(i)

l-infiq attwalment skrutinizzati

(EUR)

 

(ii)

l-infiq totali relatat ma’ dawk l-impriżi

(EUR)

(i)

l-infiq totali relatat ma’ dawk l-impriżi

(EUR)

(i)

l-infiq totali relatat ma’ dawk l-impriżi

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali:

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLJA C

RAPPORT TAL-ISKRUTINJU GĦALL-PERJODU …

(L-Artikolu 86(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013)

Irregolaritajiet potenzjali skoperti fir-rigward tal-intestaturi tal-baġit tal-FAEG fir-rigward tas-sena finanzjarja tal-FAEG …

Programm ta’ skrutinju …

C(1)

In-Nru tal-Artikolu jew tal-Partita tal-baġit tal-FAEG

C(2)

In-numru ta’ irregolaritajiet potenzjali skoperti

C(3)

In-numru ta’ pagamenti kkonċernati

C(4)

In-numru ta’ impriżi kkonċernati

C(5)

Il-valur stmat tal-irregolaritajiet potenzjali

C(6)

Deskrizzjoni u natura ta’ kull irregolarità potenzjali skoperta, in-numru/i ta’ referenza tal-impriża/i kkonċernata(i) u n-numru/i ta’ referenza tal-OLAF (numri tan-notifika tal-IMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali:

 

 

 

 

 

FOLJA D

RAPPORT TAL-ISKRUTINJU GĦALL-PERJODU

(L-Artikolu 86(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013)

L-eżekuzzjoni tal-iskrutinji relatati ma’ programmi ta’ skrutinju ta’ qabel; programm ta’ skrutinju …

D(1) Numru ta’ impriżi ddikjarati fir-rapport ta’ qabel bħala fil-fażi tal-kontroll: [ jekk jogħġbok adotta terminoloġija matul id-dokument kollu ]

 

D(2) Numru ta’ impriżi f’D(1) li għalihom tlestew l-iskrutinji:

 

D(3) Numru ta’ impriżi f’D(1) li għalihom l-iskrutinji għadhom għaddejjin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(4) Il-valur tat-tranżazzjonijiet ikkonċernati f’D(1):

 

D(5) Il-valur tat-tranżazzjonijiet ikkonċernati f’D(2):

 

D(6) Il-valur tat-tranżazzjonijiet ikkonċernati f’D(3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(7) Numru ta’ impriżi li għalihom l-iskrutinjii fir-rapport ta’ qabel kienu ddikjarati li għadhom ma bdewx:

 

D(8) Numru ta’ impriżi f’D(7) li għalihom tlestew l-iskrutinji:

 

D(9) Numru ta’ impriżi f’D(7) li għalihom l-iskrutinji għadhom għaddejjin:

 

D(10) Numru ta’ impriżi f’D(7) li għalihom l-iskrutinji ma nbdewx:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(11) Il-valur tat-tranżazzjonijiet ikkonċernati f’D(7):

 

D(12) Il-valur tat-tranżazzjonijiet ikkonċernati f’D(8):

 

D(13) Il-valur tat-tranżazzjonijiet ikkonċernati f’D(9):

 

D(14) Il-valur tat-tranżazzjonijiet ikkonċernati f’D(10):

 


ANNESS XIII

IL-MIŻURI LI HEMM REFERENZA GĦALIHOM FL-ARTIKOLU 57

1.

L-iskemi ta’ appoġġ stabbiliti fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

2.

L-iskemi u l-miżuri li ġejjin stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

intervent pubbliku;

għajnuna għal ħażna privata;

skema ta’ frott u ħxejjex għall-iskejjel;

skema ta’ ħalib għall-iskejjel;

għajnuna fis-settur tal-frott u l-ħxejjex;

miżuri ta’ appoġġ għas-settur tal-inbid;

għajnuna fis-settur tal-apikultura;

għajnuna fis-settur tal-ħops;