ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 249

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
22 ta' Awwissu 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 901/2014 tat-18 ta’ Lulju 2014 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti amministrattivi għall-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

22.8.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 249/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 901/2014

tat-18 ta’ Lulju 2014

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti amministrattivi għall-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 22(7), 27(4), 29(4), 30(2), 30(3), 30(6), 32(1), 38(2), 39(3), 40(4), 50(2), 51(3), 57(8) u l-Artikolu 72 tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-interess taċ-ċarezza, il-previdibbiltà, ir-razzjonalità u s-simplifikazzjoni u sabiex jitnaqqas il-piż fuq il-manifatturi tal-vetturi, dan ir-Regolament għandu, skont il-prattika eżistenti, jissimplifika u jistandardizza ulterjorment id-dokumenti użati għall-proċeduri ta’ approvazzjoni tat-tip.

(2)

Ġew introdotti teknoloġiji ġodda fil-vetturi (eż. il-magni tal-elettriku jew l-applikazzjoni tal-livelli ta’ emissjonijiet Euro) minn mindu tfasslu l-mudelli użati għal proċeduri għall-approvazzjoni tat-tip ġew stipulati fid-Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Konsegwentement, il-mudelli għandhom jiġu adattati.

(3)

Biex jiġi indikat liema proċedura ntgħażlet mill-manifattur meta ssir applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip, għandu jiġi introdott mudell ġdid għal ‘skeda tal-folder ta’ informazzjoni’.

(4)

Biex jiġi żgurat li l-vetturi jinbnew biex jibqgħu siguri matul perjodu ta’ żmien raġonevoli, għandhom jinħolqu mudelli għad-dikjarazzjonijiet tal-manifattur fir-rigward tar-reżistenza tas-sistemi, il-parts u t-tagħmir funzjonali essenzjali għas-sikurezza, u l-integrità tal-istruttura tal-vettura, skont ir-Regolament (UE) Nru 168/2013.

(5)

Sabiex jiġi żgurat aċċess raġonevoli għal operaturi indipendenti għall-informazzjoni dwar it-tiswija tal-vetturi, inkluż informazzjoni relatata mas-sistemi dijanjostiċi abbord u l-interazzjonijiet tagħhom ma’ sistemi oħra tal-vettura, il-manifatturi għandhom jipprovdu aċċess mhux ristrett għal dik l-informazzjoni u jissottomettu prova tal-konformità tagħhom ma’ dak ir-rekwiżit għall-awtoritajiet ta’ approvazzjoni. Għandu jiġi stabbilit mudell għal ċertifikat korrispondenti tal-manifattur.

(6)

Għandu jkun hemm disponibbli tliet mudelli ta’ ċertifikat ta’ konformità, li jikkorrispondu għal proċeduri ta’ approvazzjoni tat-tip għal vetturi sħaħ, ikkompletati u mhux sħaħ.

(7)

Biex tiġi ffaċilitata l-konverżjoni tal-livell ta’ prestazzjoni tas-sottokategoriji (L3e/L4e)-A2 għal (L3e/L4e)-A3 u viċi versa, għandu jiġi pprovdut mudell għal dikjarazzjoni korrispondenti tal-manifattur li jrid jinhemeż mal-folder ta’ informazzjoni. Barra minn hekk, għandhom jiżdiedu xi informazzjoni u elementi ġodda fiċ-ċertifikat ta’ konformità u l-karatteristiċi ta’ pjanċa statutorja speċifika għas-sottokategoriji kkonċernati.

(8)

Skont l-Artikolu 82(2) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013, il-manifatturi jistgħu jitolbu approvazzjoni tat-tip tal-UE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tipi ta’ vetturi ġodda li diġà jkunu jaqgħu taħt dak ir-Regolament minn qabel jum l-applikazzjoni. Sabiex titħaffef l-applikazzjoni bikrija ta’ dak ir-Regolament, għandu jiġi awtorizzat l-użu tal-mudell taċ-ċertifikat ta’ konformità stipulat fl-Anness IV tad-Direttiva 2002/24/KE sal-31 ta’ Diċembru 2015 bil-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 5(2).

(9)

Sabiex jiġu ssimplifikati l-kontrolli, filwaqt li jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-manifatturi, il-pjanċa ta’ kontroll kontra t-tbagħbis ma għadhiex meħtieġa u l-informazzjoni rilevanti li kien fiha għandha tiġi inkluża fuq il-pjanċa statutorja.

(10)

Sabiex jiġi ssimplifikat l-iktar ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE komuni, għandu jiġi żviluppat mudell ġdid esklussivament għal approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vettura kollha ta’ tip ta’ vettura kompluta, filwaqt li għall-kombinazzjonijiet l-oħrajn ta’ tipi ta’ vetturi; għandu jiġi stabbilit mudell differenti ta’ ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vettura kollha.

(11)

Meta l-manifattur jagħżel il-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip b’pass wieħed, lista ta’ rekwiżiti jew atti applikabbli li t-tip ta’ vettura jikkonforma magħhom għandha tinthemeż maċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vettura kollha.

Għandu jiġi stabbilit mudell għal ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE sabiex jiġu armonizzati l-mudelli differenti li ġew ipprovduti preċedentement fid-Direttivi separati tal-Unjoni għal sistemi u komponenti jew unitajiet tekniċi separati.

(12)

Is-sistema ta’ numerar taċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE pprovduta fl-Anness V tad-Direttiva 2002/24/KE għandha tiġi mmodifikata biex tirrifletti l-istruttura legali l-ġdida tal-atti li fihom ir-rekwiżiti ta’ approvazzjoni tat-tip li magħhom hija ċċertifikata l-konformità.

(13)

Biex tiġi armonizzata l-preżentazzjoni tal-informazzjoni l-aktar rilevanti fir-rapporti tat-testijiet, għandu jiġi stabbilit sett minimu ta’ rekwiżiti għall-format tar-rapporti tat-testijiet.

(14)

Biex jiġu identifikati b’mod faċli r-riżultati tat-testijiet imwettqa fuq il-vettura ta’ tip approvat, skeda tar-riżultati tat-testijiet li fiha sett minimu meħtieġ ta’ informazzjoni għandha tinhemeż maċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE.

(15)

Għandha tiġi stabbilita l-lista ta’ parts jew tagħmir li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi li huma essenzjali għas-sigurtà tal-vetturi jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha.

(16)

Għandu jiġi stabbilit il-mudell għal ċertifikat li jawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ parts jew tagħmir li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi li huma essenzjali għas-sigurtà tal-vetturi jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha, flimkien ma’ sistema ta’ numerazzjoni taċ-ċertifikat.

(17)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 73(1) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jipprovdi għall-miżuri ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 72 tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti amministrattivi għall-approvazzjoni ta’ vetturi b’żewġ roti u tliet roti u kwadriċikli, kif ukoll sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati ddisinjati u kkostruwiti għal tali vetturi Jistabbilixxi wkoll ir-rekwiżiti amministrattivi għat-tqegħid fis-suq u l-bidu tat-tħaddim ta’ partijiet jew tagħmir li jistgħu jkunu ta’ riskju serju għall-funzjonament xieraq ta’ sistemi essenzjali.

Artikolu 2

Mudelli għad-dokument ta’ informazzjoni u għall-folder ta’ informazzjoni

Il-manifatturi li japplikaw għal approvazzjoni tat-tip tal-UE għandhom jipprovdu d-dokument ta’ informazzjoni u l-folder ta’ informazzjoni msemmi fl-Artikolu 27(1) u l-Artikolu 27(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 abbażi tal-mudell stabbilit fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Mudelli għad-dikjarazzjonijiet tal-manifattur dwar l-ittestjar tar-reżistenza u l-integrità tal-istruttura tal-vettura

Il-manifatturi li japplikaw għal approvazzjoni tat-tip tal-UE għandhom jipprovdu dikjarazzjonijiet dwar ir-reżistenza tas-sistema, il-parts u t-tagħmir funzjonali essenzjali għas-sikurezza msemmija fl-Artikolu 22(2) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 u dwar l-integrità tal-istruttura tal-vettura kif imsemmi fl-Anness XIX tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014 (3) abbażi tal-mudell stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Mudelli għaċ-ċertifikati tal-manifattur li jipprovdu evidenza ta’ konformità lill-awtorità għall-approvazzjoni tat-tip dwar l-aċċess għad-djanjostika abbord vettura (OBD) u għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi

Il-manifatturi li japplikaw għal approvazzjoni tat-tip tal-UE għandhom jipprovdu lill-awtorità ta’ approvazzjoni b’ċertifikat ta’ konformità dwar l-aċċess għall-OBD tal-vettura u l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni skont l-Artikolu 57(8) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 abbażi tal-mudelli stabbiliti fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Mudelli għaċ-ċertifikati ta’ konformità

1.   Il-manifatturi għandhom joħorġu ċertifikat ta’ konformità msemmi fl-Artikolu 38(1) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 skont il-mudelli stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

2.   Skont l-Artikolu 82(2) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 li jippermetti lill-manifaturri sabiex jitolbu approvazzjonijiet tat-tip skont dak ir-Regolament mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2015, il-manifatturi, għal vetturi ta’ tipi approvati ġodda bħal dawn, b’mod alternattiv għall-mudell għaċ-Ċertifikat ta’ Konformità stabbilit fl-Appendiċi 1 tal-Anness IV, jistgħu jużaw il-mudell għaċ-Ċertifikat ta’ Konformità stabbilit fl-Anness IV tad-Direttiva 2002/24/KE li jrid jinkludi fl-entrati tiegħu Nru 04 “Kategorija ta’ vettura” u Nru 50 “Kummenti:” l-informazzjoni u l-entrati mniżżlin fl-Appendiċi 2 tal-Anness IV.

Artikolu 6

Mudelli għall-pjanċa statutorja u l-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

Il-manifatturi għandhom joħorġu l-pjanċa statutorja u l-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE msemmija fl-Artikolu 39(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 skont il-mudelli stabbiliti fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Mudelli taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

L-awtoritajiet ta’ approvazzjoni għandhom joħorġu ċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip imsemmija fl-Artikolu 30(1) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 fuq il-bażi tal-mudelli stabbiliti fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Sistema ta’ numerar taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE

F’konformità mal-Artikolu 29(4) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013, iċ-ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE għandhom jiġu nnumerati skont is-sistema armonizzata stabbilita fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Mudell għall-iskeda tar-riżultati tat-testijiet

L-awtoritajiet ta’ approvazzjoni għandhom joħorġu l-iskeda tar-riżultati tat-testijiet imsemmija fl-Artikolu 30(3) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 abbażi tal-mudell stabbilit fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Format tar-rapporti tat-testijiet

Il-format tar-rapporti tat-testijiet imsemmija fl-Artikolu 32(1) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandu jikkonforma mar-rekwiżiti ġenerali stabbiliti fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Lista ta’ parts jew tagħmir li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi essenzjali

Il-lista ta’ parts jew tagħmir, li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament korrett tas-sistemi li huma essenzjali għas-sigurtà tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha msemmija fl-Artikolu 50(2) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 hija stabbilita fl-Anness X ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Mudell u sistema ta’ numerar għaċ-ċertifikat għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta’ parts jew tagħmir li jistgħu joħolqu riskju serju għall-funzjonament korrett ta’ sistemi essenzjali

L-awtoritajiet ta’ approvazzjoni għandhom joħorġu ċ-ċertifikat għat-tqegħid fis-suq u l-installazzjoni ta’ parts jew tagħmir li jista’ joħloq riskju serju għall-funzjonament korrett tas-sistemi li huma essenzjali għas-sigurtà tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha msemmija fl-Artikolu 51(2) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 abbażi tal-mudell u skont is-sistema ta’ numerazzjoni stabbilita fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 60, 2.3.2013, p. 52.

(2)  Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Marzu 2002 li għandha x’taqsam mal-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew tliet roti u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE (ĠU L 124, 9.5.2002, p. 1).

(3)  Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014 tal- 24 ta’ Ottubru 2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vetturi għall-approvazzjoni ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 7, 10.1.2014, p. 1).


LISTA TA' ANNESSI

Numru tal-Anness

Titolu tal-Anness

Paġna

I

Mudelli għad-dokument tal-informazzjoni u għall-folder tal-informazzjoni

6

II

Mudelli għad-dikjarazzjonijiet tal-manifatturi dwar l-ittestjar tar-reżistenza u tal-integrità tal-istruttura tal-vettura

128

III

Mudelli għaċ-ċertifikati tal-manifattur li jagħtu prova ta’ konformità lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip dwar l-aċċess għad-dijanjostika abbord tal-vettura (OBD) u għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura

130

IV

Mudelli għaċ-ċertifikati ta’ konformità

134

V

Mudelli għall-pjanċa statutorja u għall-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

149

VI

Mudelli għaċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

158

VII

Sistema ta’ numerazzjoni taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

175

VIII

Format tar-rapporti tat-testijiet u mudell għall-folja tar-riżultati tat-test

179

IX

Mudell u sistema ta’ numerazzjoni għaċ-ċertifikat għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta’ partijiet jew ta’ tagħmir li jista’ jkun ta’ riskju kbir għall-funzjonament xieraq ta’ sistemi essenzjali

198

X

Lista ta’ partijiet jew ta’ tagħmir li jista’ jkun ta’ riskju kbir għall-funzjonament xieraq ta’ sistemi essenzjali

202

ANNESS I

Mudelli għad-dokument tal-informazzjoni u għall-folder tal-informazzjoni

LISTA TA' APPENDIĊIJIET

Numru tal-Appendiċi

Titolu tal-Appendiċi

Paġna

1

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ (jew tat-tip ta' vettura fir-rigward ta') sistema li tikkontrolla t-tniġġis mill-iżbokk tal-egżost

59

2

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ (jew tat-tip ta' vettura fir-rigward ta') sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet tal-kaxxa tal-krank u dawk evaporattivi

62

3

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ (jew tat-tip ta' vettura fir-rigward ta') sistema ta’ dijanjostika abbord (OBD)

64

4

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ (jew tat-tip ta' vettura fir-rigward ta') sistema ta’ livell tal-ħoss

68

5

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ (jew tat-tip ta' vettura fir-rigward ta') sistema ta’ prestazzjoni ta’ unità ta’ propulsjoni

70

6

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ apparat ta’ kontroll tat-tniġġis bħala UTS

72

7

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ apparat li jnaqqas il-ħoss bħala UTS

76

8

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ egżost (apparat li jikkontrolla t-tniġġis u apparat li jnaqqas il-ħoss) bħala UTS

78

9

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ (jew tat-tip ta' vettura fir-rigward ta') sistema tal-ibbrejkjar

82

10

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ tip ta' (jew tat-tip ta' vettura fir-rigward ta') l-installazzjoni tad-dwal u tal-apparat għas-sinjalar bid-dawl

85

11

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ (jew tat-tip ta' vettura fir-rigward ta') sistema ta' struttura protettiva għal kontra l-qlib (ROPS)

87

12

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ tip ta' (jew tat-tip ta' vettura fir-rigward ta') l-installazzjoni tat-tajers

89

13

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ apparat ta’ twissija permezz tal-ħoss bħala komponent

92

14

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ windskrin ta’ quddiem mhux magħmul mill-ħġieġ bħala komponent/UTS

94

15

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni rigward l-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ tagħmir tal-ħasil tal-windskrin bħala komponent/UTS

96

16

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni rigward l-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ tagħmir għall-viżibbiltà fuq wara bħala komponent/UTS

98

17

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ ċintorini tas-sikurezza bħala UTS Numru tal-Appendiċi Titolu tal-Appendiċi

100

18

Paġna Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ pożizzjoni tas-sit (banketta/sit) bħala komponent /UTS)

102

19

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ apparat għall-igganċjar ma’ karru bħala UTS

104

20

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ apparat li ma jħallix użu mhux awtorizzat bħala UTS

106

21

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ mqabad għall-idejn tal-passiġġieri bħala UTS

108

22

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ mserrħiet għas-saqajn bħala UTS

110

23

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ sidecar bħala UTS

111

24

Dikjarazzjoni tal-manifattur għall-vetturi li kapaċi jikkonvertu l-livell ta’ prestazzjoni tagħhom mis-subkategorija (L3e/L4e)-A2 għal (L3e/L4e)-A3 u viċeversa

120

25

Dikjarazzjoni tal-manifattur dwar il-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tbagħbis fis-sistema ta’ motopropulsjoni (kontra t-tbagħbis)

123

PARTI A

IL-FOLDER TAL-INFORMAZZJONI

1.   Rekwiżiti ġenerali

1.1.

Meta japplika għal approvazzjoni tat-tip tal-UE għal vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, il-manifattur għandu jipprovdi, skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 168/2013, folder ta’ informazzjoni li għandu jinkludi dan li ġej:

1.1.1.

werrej;

1.1.2.

l-informazzjoni dwar il-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip magħżula skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013, li l-mudell tagħha huwa stabbilit fil-punt 2 (folja tal-folder ta’ informazzjoni);

1.1.3.

id-dokument tal-informazzjoni kif stabbilit fil-Parti B ta’ dan l-Anness;

1.1.4.

id-dejta, it-tpinġijiet, ir-ritratti u l-informazzjoni l-oħra kollha rilevanti kif meħtieġ fid-dokument ta’ informazzjoni;

1.1.5.

id-dikjarazzjoni tal-manifattur dwar ir-reżistenza ta’ sistemi funzjonali essenzjali għas-sikurezza, partijiet u tagħmir kif imsemmija fl-Artikolu 22(2) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 u stabbilita fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;

1.1.6.

id-dikjarazzjoni tal-manifattur dwar l-integrità tal-istruttura tal-vettura kif imsemmija fl-Artikolu 22(5) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 u fil-punt 1.1. tal-Anness XIX tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vetturi għall-approvazzjoni ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (1), kif stabbilit fil-punt 1.4. tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

1.1.7.

iċ-ċertifikat tal-manifattur li jagħti prova tal-konformità mal-awtorità għall-approvazzjoni tat-tip dwar l-aċċess għas-sistemi tad-dijanjostika abbord (OBD) il-vettura u għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura kif imsemmija fl-Artikolu 57(8) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 u stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-Regolament;

1.1.8.

id-dikjarazzjoni tal-manifattur dwar tal-konverżjoni tal-karatteristiċi tal-mutur (L3e/L4e)-A2 għal (L3e/L4e)-A3 u l-integrità viċeversa kif imsemmija fl-Artikolu 25(8) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 u fil-punt 4.2.6. tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 44/2014 tal-21 ta’ Novembru 2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kostruzzjoni tal-vettura u tar-rekwiżiti ġenerali għall-approvazzjoni ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (2), kif stabbilit fl-Appendiċi 24 ta’ dan l-Anness;

1.1.9.

id-dikjarazzjoni tal-manifattur dwar il-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tbagħbis fis-sistema ta’ motopropulsjoni (kontra t-tbagħbis) kif imsemmija fl-Artikolu 20(2) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 u fil-punti 2.2., 2.6. u 5.2. tal-Anness II tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 44/2014 skont il-mudelli stabbiliti fl-Appendiċi 25 ta’ dan l-Anness;

1.1.10.

kwalunkwe informazzjoni oħra mitluba mill-awtorità ta’ approvazzjoni bħala parti mill-proċedura tal-approvazzjoni.

1.2.

L-applikazzjonijiet sottomessi fuq karta għandhom ikunu fi tliet kopji. Kwalunkwe tpinġija għandha tkun fuq skala xierqa u dettaljata biżżejjed fuq folji ta’ daqs A4 jew f’folder ta’ format A4. Ritratti, jekk applikabbli, juru dettall biżżejjed.

1.3.

Jekk is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati jkollhom kontrolli elettroniċi, l-informazzjoni rigward il-prestazzjoni tagħhom għandha tkun ipprovduta.

2.   Mudell tal-folja tal-folder ta’ informazzjoni.

Informazzjoni

dwar il-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip magħżula skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013

Il-folja tal-folder ta’ informazzjoni -

Verżjoni ta’ din id-dikjarazzjoni mimlija kif suppost għandha tkun inkluża fil-folder tal-Informazzjoni.

Is-sottoskritt: [… (isem sħiħ u kariga)]

L-isem u l-indirizz tal-kumpanija tal-manifattur: …

L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk hemm): …

Hawnhekk japplika għall-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip(4):

(a)

approvazzjoni tat-tip pass pass

(b)

approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed

(c)

approvazzjoni tat-tip imħallta

Meta jintgħażlu l-proċeduri (a) jew (c), il-konformità mar-rekwiżiti bħal f’(b) tiġi ddikjarata għas-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati kollha.

Approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji magħżula skont l-Artikolu 25(5) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013: iva/le(4)

Informazzjoni li għandha timtela dwar il-vettura(vetturi), jekk l-applikazzjoni hija għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vettura sħiħa(3) :

0.1

Għamla (isem kummerċjali tal-manifattur): …

0.2.

Tip(17): …

0.2.1.

Varjant(i)(17): …

0.2.2

Verżjoni(jiet)(17): …

0.2.3

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.3.

Kategorija, subkategorija u sub-subkategorija tal-vettura(2): …

Informazzjoni li għandha timtela, jekk l-applikazzjoni hija għall-approvazzjoni tat-tip ta’ sistema/ komponent/unità teknika separata(3)(4) :

0.7.

Għamla (għamliet) (isem(ismijiet) kummerċjali tal-manifattur): …

0.8.

Tip: …

0.8.1.

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

1.6.

Ittestjar virtwali u/jew awto-ittestjar(3)

1.6.1.

Lista ġenerali b’sistemi virtwali u/jew awto-ittestjati, komponenti jew unitajiet tekniċi separati skont il-punt 6 tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 44/2014 hawn taħt:

Tabella ġenerali ta’ ttestjar virtwali u/jew awto-ittestjar

Att delegat

Anness

Suġġett

Ittestjar virtwali u/jew awto-ittestjar: iva/le(4)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 134/2014 (*)

IX

Proċeduri ta’ ttestjar fuq il-veloċità massima tal-vettura ddisinjata

Awto-ittestjar iva/le(4)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014

II

L-apparati tat-twissija permezz tal-ħoss

Awto-ittestjar iva/le(4)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014

VIII

Kontrolli mħaddma mis-sewwieq, inklużi l-identifikazzjoni tal-kontrolli, sinjalaturi u indikaturi

Awto-ittestjar iva/le(4)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014

IX

Installazzjoni ta’ tagħmir tad-dawl u tas-sinjalazzjoni bid-dawl

Ittestjar virtwali: iva/le(4)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014

X

Viżibilità għall-wara

Ittestjar virtwali iva/le(4)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014

XIV

Installazzjoni ta’ tajers

Ittestjar virtwali iva/le(4)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 44/2014

XIV

Spazju tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni

Awto u Ittestjar virtwali iva/le(4)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 44/2014

XVI

Stands

Awto-ittestjar iva/le(4)

Dan ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni

VIII

Pjanċi statutorji and EU Marka ta' approvazzjoni tat-tip

Awto-ittestjar iva/le(4)

1.6.2

Rapport dettaljat dwar il-validazzjoni tal-ittestjar virtwali u/jew tal-awto-ittestjar miżjud: iva/le(4)

Il-Post: …

Data: …

Firma: …

L-isem u l-kariga fil-kumpanija: …

PARTI B

DOKUMENT TA’ INFORMAZZJONI

1.   Rekwiżiti ġenerali

1.1.   Id-dokument ta’ informazzjoni għandu jkollu numru ta’ referenza pprovdut mill-applikant.

1.2.   Fejn il-karatteristiċi li jidhru fid-dokument ta’ informazzjoni għall-approvazzjoni tal-vetturi jkunu nbidlu, il-manifattur għandu jissottometti l-paġni riveduti lill-awtorità ta’ approvazzjoni li fihom juri b’mod ċar in-natura tal-bidla/bidliet u d-data tal-ħruġ mill-ġdid.

1.3.   In-numri tal-approvazzjoni tat-tip

1.3.1.

Il-manifattur għandu jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa mit-tabella li ġejja fir-rigward tas-suġġetti applikabbli għall-vettura fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 168/2013. L-approvazzjonijiet u r-rapporti tat-testijiet kollha rilevanti (jekk ikunu disponibbli) għal kull suġġett għandhom ikunu inklużi. Madankollu, l-informazzjoni dwar is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati m’għandhiex għalfejn tingħata hawnhekk diment li din l-informazzjoni tingħata fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni korrispondenti.

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip u ħarsa ġenerali tar-rapport tat-test

In-numru tal-oġġett u s-suġġett

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip jew in-numru tar-rapport tat-test (****)

Id-data tal-ħruġ tal-approvazzjoni tat-tip jew tal-estensjoni tagħha jew tar-rapport tat-test

L-Istat Membru jew il-parti kontraenti (**) li qiegħda toħroġ l-approvazzjoni tat-tip (***) jew is-servizz tekniku li qed joħroġ ir-rapport tat-test (****)

Ir-referenza għall-att regolatorju u l-aħħar emenda tiegħu

Varjant(i)/ verżjoni(jiet

eż.

B1 apparat ta’ twissija permezz tal-ħoss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: …

Kariga fil-kumpanija: …

Data: …

2.   Kontenut tad-dokument ta’ informazzjoni

Id-dokumenti ta’ informazzjoni kollha għandhom jinkludu dan li ġej:

2.1.   Għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura sħiħa l-manifattur għandu jimla:

il-matriċi fil-punt 2.3. sabiex jidentifika l-verżjonijiet u l-varjanti tal-vettura maħsuba għall-approvazzjoni tat-tip;

lista tal-oġġetti applikabbli għas-(sub-)kategorija u għall-karatteristiċi tekniċi li minnhom ittieħed il-kontenut, filwaqt li jibqa’ jżomm is-sistema ta’ numerazzjoni tal-lista sħiħa stipulata fil-punt 2.6.

2.2.   Għal sistema, komponent jew unità teknika separata kif elenkata fit-tabella 1 il-manifattur għandu jimla l-Appendiċi applikabbli għal dan l-Anness.

Minbarra l-Annessi msemmija fit-tabella 1, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

l-arranġamenti għall-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip (Anness III tar-Regolament 44/2014)

il-konformità tal-produzzjoni (CoP) (Anness IV tar-Regolament 44/2014)

l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni (Anness XV tar-Regolament 44/2014)

Tabella 1

Listi ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li jistgħu jiġu soġġetti għal approvazzjoni tat-tip tal-UE

LISTA I — Rekwiżiti dwar il-prestazzjoni ambjentali u tal-unità ta’ propulsjoni

Appendiċi

Sistema jew komponent/unità teknika separata (UTS)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 134/2014 Numru tal-Anness

Kif emendat minn u/jew fl-istadju ta’ implimentazzjoni

1

Sistema: sistema ta’ kontroll tat-tniġġis mill-iżbokk tal-egżost

II, III, V, VI

 

2

Sistema: emissjonijiet tal-kaxxa tal-krank u dawk evaporattivi

IV, V

 

3

Sistema: dijanjostika ambjentali u funzjonali abbord (OBD)

VIII

(u l-Anness XII tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 44/2014)

 

4

Sistema: Livell ta' ħoss

IX

 

5

Sistema: prestazzjoni tal-unità ta’ propulsjoni

X

 

6

UTS: apparat ta’ kontroll tat-tniġġis

II, III, IV, V, VI

 

7

UTS: apparat g]at-tnaqqis tal-ħoss

IX

 

8

UTS: apparat tal-egżost (apparat għall-kontroll tat-tniġġis u apparat għat-tnaqqis tal-ħoss)

II, III, V, VI, IX

 


LISTA II — Rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vettura

Appendiċi

Sistema jew komponent/unità teknika separata (UTS)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014 Numru tal-Anness

Kif emendat minn u/jew fl-istadju ta’ implimentazzjoni

9

Sistema: tal-ibbrejkjar

III

 

10

Sistema: installazzjoni ta’ dawl u mezzi ta’ sinjalizzazzjoni bid-dawl

IX

 

11

Sistema: Struttura protettiva għal kontra l-qlib (ROPS)

XI

 

12

Sistema: Installazzjoni ta’ tajers

XV

 

13

Komponent: apparat tat-twissija permezz tal-ħoss

II

 

14

Komponent/UTS: windskrin ta’ quddiem mhux magħmul mill-ħġieġ

VII

 

15

Komponent/UTS: apparat għall-ħasil tal-windskrin

VII

 

16

Komponent/UTS: apparat għall-viżibilità għall-wara

X

 

17

UTS: ċintorini tas-sikurezza

XII

 

18

Komponent/UTS: pożizzjoni tas-sit (sedil/sit)

XIII

 


LISTA III — Rekwiżiti għall-bini tal-vettura u rekwiżiti ġenerali għall-approvazzjoni tat-tip

Appendiċi

Sistema jew komponent/unità teknika separata (UTS)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 44/2014 Numru tal-Anness

Kif emendat minn u/jew fl-istadju ta’ implimentazzjoni

19

UTS: apparat għall-igganċjar ma' karru

V

 

20

UTS: tagħmir li ma jħallix użu mhux awtorizzat

VI

 

21

UTS: mqabad għall-idejn tal-passiġġieri

XIII

 

22

UTS: mserrħiet għas-saqajn

XIII

 

23

UTS: sidecar

VIII, XI, XIII;

(u l-Annessi III, V, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII u XIX tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014)

 

2.3.   Matriċi li turi l-kombinazzjonijiet tal-entrati elenkati fil-punt 2.6. fil-verżjonijiet u l-varjanti tat-tip ta’ vettura

Matriċi tal-varjanti u tal-verżjoni

Nru tal-Oġġett

Kollha

Verżjoni 1

Verżjoni 2

Verżjoni 3

Verżjoni n

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

Għandha tiġi kkompilata matriċi separata għal kull varjant fi ħdan kull tip.

2.3.2.

Entrati bl-ebda restrizzjoni fuq il-kombinazzjoni tagħhom f’varjant għandhom ikunu elenkati fil-kolonna intitolata ‘Kollha’.

2.3.3.

L-informazzjoni ta’ hawn fuq tista’ tkun ippreżentata f’format alternattiv jew miżjuda mal-informazzjoni pprovduta taħt il-punt 2.6.

2.4   Ismijiet tat-tip, varjant u verżjoni

2.4.1.   Il-manifattur għandu jalloka kodiċi alfanumeriku għal kull tip ta’ vettura, varjant u verżjoni, magħmul minn ittri Rumani u/jew numri Għarab, li għandhom ikunu indikati wkoll fiċ-ċertifikat ta’ konformità (ara l-Anness IV) tal-vettura kkonċernata.

L-użu ta’ parentesi u sinkijiet hu permess sakemm ma jiħdux post ittra jew numru.

2.4.2.   Il-kodiċi sħiħ għandu jkun indikat: Tip-Varjant-Verżjoni jew ‘TVV’.

2.4.3.   It-TVV għandu b’mod ċar u b'mod mhux ekwivoku jidentifika kombinazzjoni unika ta’ karatteristiċi tekniċi b’rabta mal-kriterji definiti fil-Parti B ta’ dan l-Anness.

2.4.4.   L-istess fabbrikant għandu juża l-istess kodiċi biex jiddefinixxi tip ta’ vettura meta din tkun taqa’ taħt żewġ kategoriji jew iżjed.

2.4.5.   L-istess fabbrikant ma għandux juża l-istess kodiċi biex jiddefinixxi tip ta’ vettura għal iżjed minn approvazzjoni waħda tat-tip fi ħdan l-istess kategorija tal-vettura.

2.4.6.   Numru ta’ karattri għat-TVV

2.4.6.1.

In-numru ta’ karattri ma għandux jaqbeż:

(a)

15 għall-kodiċi tat-tip ta’ vettura;

(b)

25 għall-kodiċi ta’ varjant wieħed;

(c)

35 għall-kodiċi ta’ verżjoni waħda.

2.4.6.2.

It-‘TVV’ alfanumeriku sħiħ m’għandux ikollu aktar minn 75 karattru.

2.4.6.3.

Meta t-TVV jintuża b’mod sħiħ, għandu jitħalla spazju bejn it-tip, il-varjant u l-verżjoni.

Eżempju ta’ TVV bħal dan: 159AF[… spazju]0054[… spazju]977K(BE).

2.5.   Għal dawk is-suġġetti msemmija fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 li l-approvazzjonijiet tagħhom ingħataw skont ir-regolamenti tan-NU/KEE msemmija fl-Artikolu 54 tar-Regolament (UE) 168/2013 (approvazzjonijiet tan-NU/KEE), il-manifattur għandu jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa fil-punt 2.7. biss jekk ma tkunx diġà ngħatat fiċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni korrispondenti u/jew fir-rapport tat-test. Madankollu, l-informazzjoni msemmija fiċ-ċertifikat ta’ konformità (Anness IV) għandha tingħata fi kwalunkwe każ.

2.6.   Il-manifattur għandu jimla n-numri tal-oġġetti applikabbli tal-mudell stabbilit fil-punt 2.8. u jissottometti din il-lista mimlija lill-awtorità ta’ approvazzjoni li tagħti l-approvazzjoni tat-tip, maqsuma f’żewġ dokumenti separati. L-oġġetti applikabbli mmarkati b’ * għandhom jibqgħu għand l-awtorità ta’ approvazzjoni li tagħti l-approvazzjoni tat-tip u l-oġġetti l-oħra kollha applikabbli għandhom jagħmlu parti mill-folder tal-informazzjoni. Il-Kolonna ‘(Sub)kategoriji’ tindika għal liema subkategoriji tapplika kull entrata (eż. ‘L1e - L7e’ tfisser li l-entrata tapplika għall-kategoriji u s-subkategoriji kollha).

2.7.   It-tip ta’ entrati ta’ dejta li ġejjin jistgħu jitħallew barra mid-dokument ta’ informazzjoni bil-kundizzjoni li tpinġija teknika xierqa bħala dokument fuq karta jew inkella bħala fajl pdf tiġi pprovduta fil-folder ta’ informazzjoni u fuqha jintwerew b’mod ċar u li jinqara tajjeb dawn l-oġġetti elenkati:

2.7.1.

L-għamla (bl-eżenzjoni tal-Entrata Nru 0.1);

2.7.2.

Tip (bl-eżenzjoni tal-Entrata Nru 0.2);

2.7.3.

Il-post / fejn;

2.7.4.

Il-prinċipju ta’ tħaddim (bl-eżenzjoni tal-Entrata Nru 3.2.1.2);

2.7.5.

Karatteristiċi:

2.7.6.

Numru ta’ (bl-eżenzjoni tal-Entrati Nru 1.3.,, 3.2.1.1. u 6.16.1.);

2.7.7.

Identifikazzjoni / numru tal-parti;

2.7.8.

Deskrizzjoni (qasira) / (teknika);

2.7.9.

Disinn;

2.7.10.

Tpinġija / dijagramma skematika;

2.7.11.

Materjal (ta’ kostruzzjoni) użat;

2.7.12.

Angoli / inklinazzjoni u qisien oħrajn (għoli, tul, wisgħa, distanza) (bl-eżenzjoni tal-Entrati Nru 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.17., 7.6.1. u 7.6.2.);

2.7.13.

Tolleranza;

2.7.14.

Marka ta’ referenza;

2.7.15.

Id-daqs (bl-eżenzjoni tal-punt 6.18.1.1.1., 6.18.1.1.2. u 6.18.1.1.3.);

2.7.16.

Konfigurazzjoni.

2.8.   ENTRATI TA’ DEJTA FID-DOKUMENT TA’ INFORMAZZJONI

Nru tal-Oġġett

(Sotto)kategoriji

Informazzjoni dettaljata

0.

 

INFORMAZZJONI ĠENERALI

A.

 

Informazzjoni ġenerali dwar il-vetturi

0.1.

L1e — L7e

Għamla (isem kummerċjali tal-manifattur): …

0.2.

L1e — L7e

Tip(17) : …

0.2.1

L1e — L7e

Varjant(i)(17): …

0.2.2

L1e — L7e

Verżjoni(jiet)(17): …

0.2.3.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.3.

L1e — L7e

Kategorija, subkategorija u sub-subkategorija tal-vettura(2) : …

0.4.

L1e — L7e

Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur: …

0.4.1.

L1e — L7e

L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) tal-impjanti tal-assemblaġġ: …

0.4.2.

L1e — L7e

Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur, jekk hemm: …

0.5.

L1e — L7e

Il-pjanċa/i statutorja/i tal-manifattur: …

0.5.1.

L1e — L7e

Post tal-pjanċa statutorja tal-manifattur(15)(18): …

0.5.2.

L1e — L7e

Metodu tat-twaħħil: …

0.5.3.

L1e — L7e

Ritratti u/jew tpinġijiet tal-pjanċa statutorja (eżempju komplut bil-qisien): …

0.6.

L1e — L7e

Post tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura(15) : …

0.6.1.

L1e — L7e

Ritratti u/jew tpinġijiet tal-postijiet tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura (eżempju komplut bil-qisien): …

0.6.1.1.

L1e — L7e

In-numru tas-serje tat-tip jibda bi: …

B.

 

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati units

0.7.

L1e — L7e

Għamla (għamliet) (isem(ismijiet) kummerċjali tal-manifattur): …

0.8.

L1e — L7e

Tip: …

0.8.1.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.8.2.

L1e — L7e

In-numru(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli): …

0.8.3.

L1e — L7e

Approvazzjoni(jiet) tat-tip maħruġa fi (data, jekk disponibbli): …

0.9.

L1e — L7e

Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur: …

0.9.1.

L1e — L7e

L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) tal-impjanti tal-immuntar: …

0.9.2.

L1e — L7e

Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur, jekk hemm: …

0.10.

 

Il-vettura/i li għaliha/hom l-unità teknika separata hija maħsuba(21) : …

0.10.1.

L1e — L7e

Tip(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Varjant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Verżjoni(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.10.5.

L1e — L7e

Kategorija, subkategorija u sub-subkategorija tal-vettura(2): …

0.11.

L1e — L7e

Marki ta’ approvazzjoni tat-tip għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati(19) : …

0.11.1.

L1e — L7e

Metodu tat-twaħħil: …

0.11.2.

L1e — L7e

Ritratti u/jew disinni tal-pożizzjoni tal-marka ta' approvazzjoni tat-tip (eżempju sħiħ bil-qisien): …

C.

 

Informazzjoni ġenerali dwar il-konformità tal-produzzjoni u l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni

0.12.

 

Konformità tal-produzzjoni

0.12.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-assigurazzjoni ġenerali tal-kwalità.

0.13.

 

Aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni

0.13.1.

L1e — L7e

Indirizz ta' websajt ewlenija għal aċċess għal tagħrif ta' tiswija u żamma tal-vettura: …

0.13.2.

L1e — L7e

Fil-każ ta’ approvazzjoni tat-tip f’diversi fażijiet, l-indirizz ta' websajt ewlenija għal aċċess għal tagħrif ta' tiswija u żamma tal-vettura mingħand il-manifattur(i) fil-fażi(jiet) preċedenti:

1.

 

KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI

1.1.

L1e — L7e

Ritratti u/jew tpinġijiet ta' vettura rappreżentattiva: …

1.2.

L1e — L7e

Tpinġija fuq skala tal-vettura sħiħa: …

1.3.

L1e — L7e

Numru ta’ fusien u roti: …

1.3.1.

L1e — L7e

Fusien b’roti doppji(23): …

1.3.2.

L1e — L7e

Fusien motorizzati(23): …

1.4.

L1e — L7e

Xażi (jekk hemm) (illustrazzjoni globali): …

1.5.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Materjal użat għall-karrozzerija:

1.6.

L1e — L7e

Pożizzjoni u arranġament tal-propulsjoni(jiet): …

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Naħa tas-sewqan: xellug/lemin/fin-nofs(4): …

1.7.1.

L1e — L7e

Il-vettura hija mgħammra biex tinstaq fit-traffiku fuq in-naħa tal-lemin/tax-xellug tat-triq u f’pajjiżi li jużaw unitajiet metriċi/metriċi u imperjali.(4): …

1.8.

 

Prestazzjoni tal-unità ta’ propulsjoni

1.8.1.

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Veloċità massima tal-vettura ddikjarata: … km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Veloċità massima tal-vettura ddisinjata (22): … km/h u ger li fih tintlaħaq: …

1.8.3.

L1e — L7e

Il-potenza netta massima tal-magna ta' kombustjoni: … kW fi … min-1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.4.

L1e — L7e

It-torque nett massimu tal-magna ta' kombustjoni: … Nm fi … min-1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.5.

L1e — L7e

Potenza massima tal-mutur elettriku b’rata kontinwa ta’ (15/30(4) minuta(27)): … kW f' … min-1

1.8.6.

L1e — L7e

Torque massimu b'rata kontinwa tal-mutur elettriku: … Nm f' … min-1

1.8.7.

L1e — L7e

Potenza totali kontinwa massima għall-propulsjoni(jiet): … kW f’ … min-1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.8.

L1e — L7e

Torque total massimu kontinwu għall-propulsjoni(jiet): … Nm fi … min-1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.9.

L1e — L7e

L-ogħla potenza massima għall-propulsjoni(jiet): … kW fi … min-1 fil-proporzjon A/F: …

2.

 

MASES U DIMENSJONIJIET

(f’kg u mm.) irreferi għad-disinni fejn ikun applikabbli

2.1

 

Medda tal-massa tal-vettura (globali)

2.1.1.

L1e — L7e

Il-massa fi stat operattiv: … kg

2.1.1.1.

L1e — L7e

Distribuzzjoni tal-massa fi stat operattiv bejn il-fusien: … kg

2.1.2.

L1e — L7e

Massa attwali: … kg

2.1.2.1.

L1e — L7e

Distribuzzjoni tal-massa attwali bejn il-fusien: … kg

2.1.3.

L1e — L7e

Massa massima mgħobbija teknikament permissibbli: … kg

2.1.3.1.

L1e — L7e

Massa massima teknikament permessa fuq il-fus ta’ quddiem: … kg

2.1.3.2.

L1e — L7e

Massa massima teknikament permessa fuq il-fus ta’ wara: … kg

2.1.3.3.

L4e

Massa massima teknikament permessa fuq il-fus tas-sidecar: … kg

2.1.4.

L1e — L7e

Kapaċità massima ta’ qligħ fit-telgħa fil-massa massima teknikament permessa ddikjarata mill-manifattur: … % ta' pendil

2.1.5.

L1e — L7e

Massa massima ta’ ħlas iddikjarata mill-manifattur: … kg

2.1.6.

L1e — L7e

Kapaċità sigura tal-ġarr tat-tagħbija tal-pjattaforma ta’ tagħbija ddikjarata mill-manifattur: … kg

2.1.7.

L1e — L7e

Il-massa massima tal-irmunkar teknikament permissibbli fil-każ ta (4): Bil-brejkijiet: … kg Mingħajr brejkijiet: … kg

2.1.7.1

L1e — L7e

Massa mgħobbija massima teknikament permissibbli tal-kombinazzjoni: … kg

2.1.7.2.

L1e — L7e

Massa massima teknikament permessa fil-punt tal-igganċjar ta’ karru: … kg

2.1.8.

L1e — L7e

Massa tat-tagħmir fakultattiv: … kg

2.1.9.

L1e — L7e

Massa tas-superstruttura: … kg

2.1.10.

L1e — L7e

Massa tal-batterija ta’ propulsjoni: … kg

2.1.11.

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Massa tal-bibien: … kg

2.1.12.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-CU

Massa tal-magni jew tat-tagħmir installat fuq iż-żona tal-pjattaforma tat-tagħbija: … kg

2.1.13.

L1e — L7e

Massa tas-sistema ta’ fjuwil gassuż kif ukoll tankijiet tal-ħażna għall-fjuwil gassuż: … kg

2.1.14.

L1e — L7e

Massa tat-tankijiet għall-ħażna ta’ arja kkompressata: … kg

2.2.

 

Firxa tad-dimensjonijiet tal-vettura (globali)

2.2.1.

L1e — L7e

Tul: … mm

2.2.2.

L1e — L7e

Wisgħa: … mm

2.2.3.

L1e — L7e

Għoli: … mm

2.2.4.

L1e — L7e

Bażi tar-roti: … mm

2.2.4.1.

L4e

Bażi tar-roti tas-sidecar(28): … mm

2.2.5.

 

Wisgħa tas-sarbut

2.2.5.1.

L1e — L7e jekk mgħammar b’roti doppji

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Wisgħa tas-sarbut ta’ quddiem: … mm.

2.2.5.2.

L1e — L7e jekk mgħammar b’roti doppji

Wisgħa tas-sarbut ta’ wara: … mm.

2.2.5.3.

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Wisgħa tas-sarbut bis-side car: … mm.

2.2.6.

L7e-B

Sporġenza ta’ quddiem: … mm.

2.2.7.

L7e-B

Sporġenza ta’ wara: … mm.

2.2.8.

 

Daqsijiet tal-pjattaforma tat-tagħbija

2.2.8.1.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Tul tal-pjattaforma tat-tagħbija: … mm.

2.2.8.2.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Wisgħa tal-pjattaforma tat-tagħbija: …

2.2.8.3.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Tul tal-pjattaforma tat-tagħbija: … mm

2.2.9.

 

Ċentru tal-gravità

2.2.9.1.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Post taċ-ċentru tal-gravità ’l quddiem mil-Lcg tal-fus ta’ wara: … mm.

2.2.9.2.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Post taċ-ċentru tal-gravità ’l fuq mill-Hcg tal-pjan tal-art: … mm.

2.2.9.3.

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Post taċ-ċentru tal-gravità tal-pjattaforma mgħobbija ’l quddiem mil-LcgLP tal-fus ta’ wara: … mm.

2.2.10.

 

Daqsijiet mixxelanji

2.2.10.1.

L7e-B2

Angolu tal-avviċinament(11): … grad.

2.2.10.2.

L7e-B2

Angolu tat-tluq(11): … grad.

2.2.10.3.

L7e-B2

Angolu tar-rampa(11): … grad.

2.2.10.4.

L7e-B2

Qtugħ mill-art taħt il-fus ta’ quddiem(11): … mm.

2.2.10.5.

L7e-B2

Qtugħ mill-art taħt il-fus ta’ wara(11): … mm.

2.2.10.6.

L3e-AxE (x=1, 2 jew 3), L3e-AxT (x=1, 2 jew 3)

L7e-B

Qtugħ mill-art bejn il-fusien(11): … mm.

2.2.10.7.

L7e-B

Proporzjon bejn il-bażi tar-roti u l-għoli mill-art. … [l-ebda unità]

2.2.10.8.

L7e-B2

Koeffiċjent tal-istabbilità statika — Kst: … [l-ebda unità]

2.2.10.9.

L3e-AxE, L3e-AxT

Għoli tas-sit: … mm

2.2.10.10.

L3e-AxE, L3e-AxT

Qtugħ mill-art: … mm

3.

 

KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAS-SISTEMA TAL-MOTOPROPULSJONI

3.1

 

Il-manifattur tal-unità ta’ propulsjoni

3.1.1.

 

Magna bil-kombustjoni

3.1.1.1.

L1e — L7e

Il-manifattur: …

3.1.1.2.

L1e — L7e

Il-kodiċi tal-magna (kif immarkat fuq il-magna jew mezzi oħrajn ta’ identifikazzjoni): …

3.1.1.3.

L1e — L7e

Immarkar tal-identifikazzjoni tal-fjuwil (jekk ikun disponibbli): …

3.1.2.

 

Mutur elettriku

3.1.2.1.

L1e — L7e

Il-manifattur: …

3.1.2.2.

L1e — L7e

Il-kodiċi mutur elettriku (kif immarkat fuq il-magna jew mezzi oħrajn ta’ identifikazzjoni): …

3.1.3.

 

Applikazzjoni ibrida

3.1.3.1.

L1e — L7e

Il-manifattur: …

3.1.3.2.

L1e — L7e

Il-kodiċi tal-applikazzjoni (kif immarkat fuq il-magna jew mezzi oħrajn ta’ identifikazzjoni): …

3.1.3.3.

L1e — L7e

Immarkar tal-identifikazzjoni tal-fjuwil (jekk ikun disponibbli): …

3.1.3.4.

L1e — L7e

Ritratti u/jew tpinġijiet tal-pożizzjoni tal-kodiċi(jiet) u/jew tan-numri tal-approvazzjoni tat-tip (eżempju komplut bil-qisien)(20): …

3.2.

 

Magna bil-kombustjoni

3.2.1.

 

Informazzjoni speċfika dwar il-magna

3.2.1.1.

L1e — L7e

Numru ta’ magni bil-kombustjoni: …

3.2.1.2.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim: magna bil-kombustjoni interna (ICE)/tqabbid bl-ispark/tqabbid bil-kompressjoni /magna bil-kombustjoni esterna (ECE)/turbina/arja kkompressata(4): …

3.2.1.3.

L1e — L7e

Ċiklu: four-stroke/two-stroke/bir-rotors/oħrajn(4): …

3.2.1.4.

L1e — L7e

Ċilindri

3.2.1.4.1.

L1e — L7e

Numru: …

3.2.1.4.2.

L1e — L7e

Arranġament(26): …

3.2.1.4.3.

L1e — L7e

Bor(12): … mm

3.2.1.4.4.

L1e — L7e

Strowk(12): … mm

3.2.1.4.5.

L1e — L7e

Numru u konfigurazzjoni tal-partijiet stazzjonarji fil-każ ta’ magna bil-pistuni rotanti: …

3.2.1.4.6.

L1e — L7e

Volum ta’ kompartimenti tal-kombustjoni fil-każ ta’ magna bil-pistuni rotanti: … cm3

3.2.1.4.7.

L1e — L7e

L-ordni tal-'firing': …

3.2.1.5.

L1e — L7e

Kapaċità tal-magna(6): … cm3

3.2.1.6.

L1e — L7e

Proporzjon ta’ kompressjoni volumetrika(7): …

3.2.1.7.

L1e — L7e

Numru ta’ valvi tad-dħul u tal-egżost

* 3.2.1.7.1.

L1e — L7e

Numru u żoni trażversali minimi ta’ bokok ta’ dħul u tal-ħruġ: …

* 3.2.1.7.2.

L1e — L7e

It-twaqqit tal-valvola jew dejta ekwivalenti: …

* 3.2.1.7.3.

L1e — L7e

L-għoli massimu tal-valvi, l-angoli tal-ftuħ u ta’ l-għeluq, jew id-dettalji tal-ħin ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni alternattivi, f’relazzjoni għal ċentri mejta. Għal sistema ta' timing varjabbli, timing minimu u massimu: …

* 3.2.1.7.4.

L1e — L7e

Meded ta’ referenza u/jew ta’ ssettjar(4): …

3.2.1.8.

L1e — L7e

Tpinġijiet tal-kompartiment tal-kombustjoni, tar-ras taċ-ċilindru, tal-pistun, u tas-segmenti tal-pistun: …

3.2.1.9.

L1e — L7e

Il-veloċità normali tal-magna sħuna mhux ingranata: … min-1

3.2.1.10.

L1e — L7e

Sistema stop-start: iva/le(4)

* 3.2.2.

 

Sistema ta’ ġestjoni tal-motopropulsjoni/propulsjoni/ mototrażmissjoni

3.2.2.1.

L1e — L7e

Numru/i tal-identifikazzjoni tas-softwer tal-PCUs/ECUs(4): … u n-numru/i tal-verifika tal-kalibrazzjoni: …

3.2.3.

 

Fjuwil

3.2.3.1.

L1e — L7e

Tip ta’ fjuwil: (9)

3.2.3.2.

L1e — L7e

Konfigurazzjoni tal-fjuwil tal-vettura: fjuwil wieħed/ żewġ fjuwils/fjuwils flessibbli (4)

3.2.3.2.1.

L1e — L7e

Ammont massimu ta’ bijofjuwil aċċettabbli fil-fjuwil: … % skont il-volum

3.2.4.

 

Provvista u kontroll tal-pressjoni tal-fjuwil

3.2.4.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika ta’ sistema/i likwidi ta’ provvista ta’ fjuwil bi pressjoni baxxa u/jew għolja(4): …

3.2.4.2.

L1e — L7e

Pompa/i tal-fjuwil bi pressjoni baxxa u/jew għolja: iva/le(4)

3.2.4.2.1.

L1e — L7e

Kontroll tal-pompa tal-fjuwil: elettriku mekkaniku/mixgħul/mitfi, tħaddim kontinwu/tħaddim varjabbli kkontrollat b’mod elettroniku(4): …

3.2.4.2.2.

L1e — L7e

Għal magni b’kombustjoni CI u magni bifjuwil il-provvista ta’ fjuwil biss (4)(7): … g/s jew mm3/strowk jew ċiklu f’veloċità tal-magna ta’: … min-1 jew, inkella, dijagramma tal-karatteristiċi: …

(Jekk il-vettura jkollha kontroll ta' spinta, agħti t-twassil karatteristiku tal-fjuwil u l-pressjoni ta' spinta meta mqabbla mal-veloċità tal-magna)

3.2.4.3.

L1e — L7e

Common rail: iva/le(4)

3.2.4.4.

L1e — L7e

Distributur/rail/pajpijiet tal-fjuwil(4): iva/le(4)

3.2.4.5.

L1e — L7e

Regolatur(i) tal-pressjoni tal-fjuwil u/jew tal-fluss tal-fjuwil: iva/le(4)

3.2.5.

 

Kejl u kontroll tal-massa tal-fjuwil

3.2.5.1.

L1e — L7e

Permezz tal-karburatur(i): iva/le(4)

* 3.2.5.1.1.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim u kostruzzjoni: …

* 3.2.5.1.2.

L1e — L7e

Rata massima tal-fluss tal-fjuwil: … g/s fil-potenza u f’torque massimi: …

3.2.5.1.3.

L1e — L7e

Settings tal-karburatur(i)(7): …

* 3.2.5.1.4.

L1e — L7e

Diffużuri tal-karburatur: …

* 3.2.5.1.5.

L1e — L7e

Livell tal-fjuwil tal-karburatur fil-kompartiment tal-galleġġjant: …

* 3.2.5.1.5.1.

L1e — L7e

Massa tal-karburatur tal-galleġġjant: …

3.2.5.1.6.

L1e — L7e

Sistema tal-karburatur għall-istartjar tal-magna meta tkun għadha kiesħa(4): iva/le(4)

3.2.5.1.6.1.

L1e — L7e

Prinċipju/i tat-tħaddim tas-sistema tal-karburatur għall-istartjar tal-magna meta tkun għadha kiesħa: …

3.2.5.1.7.

L1e — L7e

Bokka tal-kompartiment tal-kombustjoni tat-taħlita: iva/le(4)

3.2.5.1.7.1.

L1e — L7e

Il-qisien tal-bokka tal-kompartiment tal-kombustjoni tat-taħlita: …

3.2.5.2.

L1e — L7e

Permezz ta’ injezzjoni tal-fjuwil ikkontrollata b’mod mekkaniku/idrawliku(4): iva/le(4)

3.2.5.2.1.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim: …

3.2.5.2.2.

L1e — L7e

Aġġustament mekkaniku/elettroniku(4) tal-provvista tal-massa tal-fjuwil: iva/le(4)

3.2.5.3.

L1e — L7e

Permezz ta’ sistema ta’ injezzjoni tal-fjuwil ikkontrollata b’mod elettroniku: iva/le(4)

3.2.5.3.1.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim: injezzjoni mill-bokka/injezzjoni diretta/pre-chamber/swirl chamber(4): …

3.2.5.3.2.

L1e — L7e

Injettatur(i) tal-fjuwil: singolu/b’diversi bnadi/injezzjoni diretta/oħrajn (speċifika) (4): …

3.2.5.3.3.

L1e — L7e

Ammont totali u għal kull ċilindru ta’ injettaturi tal-fjuwil: …

3.2.5.4.

L1e — L7e

Injettatur tal-fjuwil assistit bl-arja: iva/le(4)

3.2.5.4.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni u pressjoni ta’ tħaddim tal-assistenza bl-arja: …

3.2.5.5.

L1e — L7e

Sistema ta’ startjar tal-magna kiesħa: iva/le(4)

3.2.5.5.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tas-sistema ta’ startjar tal-magna kiesħa: …

3.2.5.6.

L1e — L7e

Għajnuna awżiljarja għall-istartjar: iva/le(4)

3.2.5.7.

L1e — L7e

Injezzjoni CI speċifika: iva/le

3.2.5.7.1.

L1e — L7e

Ħin tal-injezzjoni statika(7): …

3.2.5.7.2.

L1e — L7e

Kurva tal-avvanz tal-injezzjoni(7): …

3.2.6.

 

Sistema u kontroll tal-provvista ta’ fjuwil gassuż

3.2.6.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema/i ta’ provvista ta’ fjuwil gassuż: …

3.2.6.2.

L1e — L7e

Sistema ta’ provvista ta’ fjuwil ta’ gass likwidu (LPG): iva/le(4)

3.2.6.2.1.

L1e — L7e

Numru tal-approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament Nru 67 (3) tan-NU/KEE: …

3.2.6.2.2.

L1e — L7e

Unità ta’ kontroll ta’ ġestjoni tal-magna elettronika għall-provvista ta’ LPG: iva/le(4)

3.2.6.2.2.1.

L1e — L7e

Possibilitajiet ta’ aġġustament relatat mal-emissjonijiet: …

3.2.6.2.3.

L1e — L7e

Aktar dokumentazzjoni: …

* 3.2.6.2.3.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tas-salvagwardja tal-katalista fil-qlib minn petrol għal LPG jew il-kontra: …

3.2.6.2.3.2.

L1e — L7e

L-arranġament tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, konnessjonijiet tal-vakwu, pajpijiet ta’ kumpens, eċċ.): …

3.2.6.2.4.

L1e — L7e

It-tpinġija tas-simbolu: …

3.2.6.3.

L1e — L7e

Sistema ta’ provvista ta’ fjuwil ta’ gass naturali (NG): iva/le(4)

3.2.6.3.1.

L1e — L7e

Numru tal-approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament Nru 110 (4) tan-NU/KEE: …

3.2.6.3.2.

L1e — L7e

Unità ta’ kontroll ta’ ġestjoni tal-magna elettronika għall-provvista ta’ NG: iva/le(4)

3.2.6.3.2.1.

L1e — L7e

Possibilitajiet ta’ aġġustament relatat mal-emissjonijiet: …

3.2.6.3.3..

L1e — L7e

Aktar dokumentazzjoni: …

* 3.2.6.3.3.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tas-salvagwardja tal-katalista fil-qlib minn petrol għal NG jew il-kontra: …

3.2.6.3.3.2.

L1e — L7e

L-arranġament tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, pajpijiet ta’ kumpens għall-konnessjonijiet tal-vakwu, eċċ.): …

3.2.6.3.4.

L1e — L7e

It-tpinġija tas-simbolu: …

3.2.6.4.

L1e — L7e

Fjuwil gassuż: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL(4): iva/le(4)

3.2.6.4.1.

L1e — L7e

Regolatur(i) tal-pressjoni jew evaporaturi/ regolatur(i) tal-pressjoni(4)

* 3.2.6.4.1.1.

L1e — L7e

Numru ta’ stadji ta’ tnaqqis fil-pressjoni: …

3.2.6.4.1.2.

L1e — L7e

Pressjoni fl-istadju finali, minima: … kPa — massima: … kPa

3.2.6.4.1.3.

L1e — L7e

Numru ta' punti prinċipali ta' aġġustament: …

3.2.6.4.1.4.

L1e — L7e

Numru ta' punti prinċipali ta' aġġustament newtrali: …

3.2.6.4.1.5.

L1e — L7e

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip: …

3.2.6.4.2.

L1e — L7e

Sistema ta’ provvista ta’ fjuwil: unità ta’ taħlit/injezzjoni ta’ gass/injezzjoni likwida/injezzjoni diretta(4)

* 3.2.6.4.2.1.

L1e — L7e

Regolament dwar is-saħħa tat-taħlita: …

3.2.6.4.2.2.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tas-sistema u/jew dijagramma u disinji …

3.2.6.4.2.3.

L1e — L7e

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip: …

3.2.6.4.3.

L1e — L7e

Unità ta’ taħlit: iva/le(4)

3.2.6.4.3.1.

L1e — L7e

Numru: …

3.2.6.4.3.2.

L1e — L7e

Pożiżżjoni: …

3.2.6.4.3.3.

L1e — L7e

Possibiltajiet ta' aġġustament: …

3.2.6.4.3.4.

L1e — L7e

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip: …

3.2.6.4.4.

L1e — L7e

Injezzjoni bil-manifold tad-dħul: iva/le(4)

3.2.6.4.4.1.

L1e — L7e

Injezzjoni: punt wieħed/diversi punti(4)

3.2.6.4.4.2.

L1e — L7e

Injezzjoni: kontinwa/simultanjament ittajmjata/sekwenzjalment ittajmjata(4)

3.2.6.4.5.

L1e — L7e

Tagħmir għall-injezzjoni: iva/le(4)

3.2.6.4.5.1.

L1e — L7e

Possibiltajiet ta' aġġustament: …

3.2.6.4.5.2.

L1e — L7e

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip: …

3.2.6.4.6.

L1e — L7e

Pompa tal-provvista: iva/le(4)

3.2.6.4.6.1.

L1e — L7e

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip: …

3.2.6.4.7.

L1e — L7e

L-injettur(i): …

3.2.6.4.7.1.

L1e — L7e

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip: …

3.2.6.4.8.

L1e — L7e

Injezzjoni diretta/mil-bokka: iva/le(4)

3.2.6.4.9.

L1e — L7e

Pompa tal-injezzjoni/regolatur tal-pressjoni: iva/le(4)

3.2.6.4.9.1.

L1e — L7e

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip: …

3.2.6.4.10.

L1e — L7e

Unità ta’ kontroll elettroniku separata (ECU) għas-sistema ta’ provvista ta’ fjuwil gassuż: iva/le(4)

3.2.6.4.10.1.

L1e — L7e

Possibiltajiet ta' aġġustament: …

3.2.6.4.10.2.

L1e — L7e

Numru/i tal-identifikazzjoni tas-softwer: …

3.2.6.4.10.3.

L1e — L7e

Numru/i tal-verifika tal-kalibrazzjoni: …

3.2.6.5.

L1e — L7e

Tagħmir speċifiku għall-fjuwil NG: …

3.2.6.5.1.

L1e — L7e

Varjant 1 (fil-każ biss ta’ approvazzjonijiet ta’ magni għal diversi kompożizzjonijiet ta’ fjuwil speċifiċi): …

3.2.6.5.2.

L1e — L7e

Kompożizzjoni tal-fjuwil:

 

 

Ħarsa ġenerali

metanu (CH4):

bażi: … %mole

min. … %mole

max. … %mole

etan (C2H6):

bażi: … %mole

min. … %mole

max. … %mole

propan (C3H8):

bażi: … %mole

min. … %mole

max. … %mole

butan (C4H10):

bażi: … %mole

min. … %mole

max. … %mole

C5/C5+:

bażi: … %mole

min. … %mole

max. … %mole

ossiġenu (O2):

bażi: … %mole

min. … %mole

max. … %mole

inerti (N2, He, eċċ.):

bażi: … %mole

min. … %mole

max. … %mole

3.2.6.5.3.

L1e — L7e

Injettatur(i) tal-fjuwil gassuż: …

3.2.6.5.4.

L1e — L7e

Varjant 2 (fil-każ biss ta’ approvazzjonijiet għal diversi kompożizzjonijiet ta’ fjuwil speċifiċi): …

3.2.6.6.

L1e — L7e

Tagħmir speċifiku għall-fjuwil idroġenu: iva/le(4)

3.2.6.6.1.

L1e — L7e

Numru tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE skont ir-Regolament (KE) Nru 79/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) : 3 …

* 3.2.6.6.2.

L1e — L7e

Aktar dokumentazzjoni

3.2.6.6.3.

L1e — L7e)

L-arranġament tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, konnessjonijiet tal-vakwu, pajpijiet ta’ kumpens, eċċ.): …

* 3.2.6.6.4.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tas-salvagwardja tal-katalista fil-qlib minn petrol għal idroġenu/H2NG(4) jew il-kontra: …

3.2.6.6.5.

L1e — L7e

It-tpinġija tas-simbolu: …

3.2.6.7.

L1e — L7e

Sistema ta’ provvista ta’ fjuwil ta’ H2NG: iva/le(4)

3.2.6.7.1.

L1e — L7e

Perċentwal ta' idroġenu fil-fjuwil (il-massimu speċifikat mill-fabbrikant): …

3.2.7.

 

Sistema ta’ induzzjoni tal-arja

3.2.7.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tal-fluss tal-arja tad-dħul gassuż u tas-sistema ta’ induzzjoni: …

3.2.7.2.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tal-manifold tad-dħul u l-prinċipju ta’ tħaddim (eż. tul fiss/tul varjabbli/valvi li jduru)(4) (inkludi tpinġijiet dettaljati u/jew ritratti): …

* 3.2.7.2.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni u tpinġijiet tal-pajpijiet tad-dħul u l-aċċessorji tagħhom (plenum chamber, apparat ta’ tisħin bi strateġija ta’ kontroll, dħul ieħor tal-arja, eċċ.): …

3.2.7.3.

L1e — L7e

Ċarġer tal-pressjoni tal-arja tad-dħul: iva/le(4)

3.2.7.3.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema taċ-ċarġer tal-pressjoni tal-arja tad-dħul: …

3.2.7.3.2.

L1e — L7e

Prinċipji ta’ tħaddim u ta’ kontroll: …

3.2.7.3.3.

L1e — L7e

Tip(i) (turbo jew karikakatur tal-pressjoni, oħrajn)(4): …

3.2.7.3.4.

L1e — L7e

Pressjoni massima taċ-ċarġ tal-arja tad-dħul u r-rata tal-fluss fl-ogħla torque u potenza: … kPa u g/s jew mappa tal-pressjoni taċ-ċarġ u tar-rata tal-fluss: … kPa u g/s

3.2.7.4.

L1e — L7e

Żbokk għar-rimi: iva/le(4)

3.2.7.5.

L1e — L7e

Intercooler: iva/le(4)

3.2.7.5.1.

L1e — L7e

Tip: arja-arja/arja-ilma/oħrajn(4)

* 3.2.7.5.2.

L1e — L7e

Vakum tal-manifold fil-veloċità tal-magna stmata u b’tagħbija ta’ 100 % (magni ta’ tqabbid bil-kompressjoni biss): … kPa

3.2.7.6.

L1e — L7e

Filtru tal-arja, (tpinġijiet, ritratti): …

3.2.7.7.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tas-silenzjatur tal-arja tad-dħul (tpinġijiet, ritratti): …

* 3.2.7.7.1.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim: …

3.2.8.

 

Kejl u kontroll tal-massa tal-arja

3.2.8.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema ta’ kejl u kontroll tal-massa tal-arja: …

3.2.8.2.

L1e — L7e

Kompartiment mekkaniku tal-aċċeleratur: iva/le(4)

3.2.8.3.

L1e — L7e

Kontroll elettroniku tal-aċċeleratur (ETC): iva/le(4)

3.2.8.3.1.

L1e — L7e

Tpinġija skematika tal-kontroll elettroniku tal-aċċeleratur: …

* 3.2.8.3.1.2.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tad-duplikazzjoni tal-ħardwer tal-ETC rigward sensuri/attwaturi/ potenza elettrika/ert/kontroll elettroniku: …

3.2.9.

 

Sistema u kontroll tat-twassil tal-ispark

3.2.9.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema ta’ twassil u kontroll tal-ispark: …

3.2.9.1.1.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim: …

 

L1e — L7e

Mappa jew kurva taż-żieda tat-tqabbid(7) b’aċċeleratur miftuħ kollu: …

3.2.9.1.3.

L1e — L7e

Tajming tat-tqabbid statiku (7): … gradi qabel TDC fl-ogħla torque u potenza

3.2.9.2.

L1e — L7e

Kapaċità ta’ detezzjoni tal-joni: iva/le(4)

3.2.9.3.

L1e — L7e

Spark plaggs:

3.2.9.3.1.

L1e — L7e

Fetħa tal-ispark plagg: … mm

3.2.9.4.

L1e — L7e

Kojl(ijiet) tal-ignixin:

* 3.2.9.4.1.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim: …

* 3.2.9.4.2.

L1e — L7e

Angolu u tajming tad-dwell bl-aċċeleratur miftuħ kollu: …

3.2.10.

 

Sistema u kontroll tat-tberrid tal-motopropulsjoni

3.2.10.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema ta’ tberrid u kontroll tal-motopropulsjoni: …

3.2.10.2.

L1e — L7e

Sistema ta’ tberrid: b'likwidi: iva/le(4)

3.2.10.2.1.

L1e — L7e

Temperatura massima fil-bokka: … K

3.2.10.2.2.

L1e — L7e

Is-setting nominali tal-mekkaniżmu ta’ kontroll tat-temperatura tal-magna: …

3.2.10.2.3.

L1e — L7e

In-natura tal-likwidu: …

3.2.10.2.4.

L1e — L7e

Pompa/i taċ-ċirkolazzjoni: iva/le(4)

3.2.10.2.4.1.

L1e — L7e

Karatteristiċi: …

3.2.10.2.5.

L1e — L7e

Il-proporzjon(ijiet) tas-sewqan: …

3.2.10.2.6.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tal-fann u tal-mekkaniżmu ta’ tħaddim tiegħu: …

3.2.10.3.

L1e — L7e

Tberrid bl-arja: iva/le(4)

3.2.10.3.1.

L1e — L7e

Punt ta’ referenza: …

3.2.10.3.2.

L1e — L7e

Temperatura massima fil-punt ta’ referenza: … K

3.2.10.3.3.

L1e — L7e)

Fann: iva/le(4)

3.2.10.3.3.1.

L1e — L7e

Karatteristiċi: …

3.2.10.3.3.2.

L1e — L7e

Il-proporzjon(ijiet) tas-sewqan: …

3.2.11.

 

Sistema u kontroll tal-lubrifikazzjoni tal-motopropulsjoni

3.2.11.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema ta’ lubrifikazzjoni u kontroll tal-motopropulsjoni: …

3.2.11.2.

L1e — L7e

Konfigurazzjoni(jiet) tas-sistema ta’ lubrifikazzjoni (samp imxarrab, samp xott, oħrajn, pompa/injezzjoni fis-sistema ta’ induzzjoni/imħallta mal-fjuwil, eċċ.)(4): …

3.2.11.3.

L1e — L7e

Pożizzjoni tal-kontenitur taż-żejt (jekk ikun hemm wieħed): …

3.2.11.4.

L1e — L7e

Sistema ta’ provvista (pompa/injezzjoni f’sistema ta’ induzzjoni/imħallta mal-fjuwil, eċċ.)(4): …

3.2.11.5.

L1e — L7e

Pompa ta’ lubrifikazzjoni: iva/le(4)

3.2.11.6.

L1e — L7e

Berried taż-żejt: iva/le(4)

3.2.11.6.1.

L1e — L7e

Tpinġija …

3.2.11.7.

L1e — L7e

Karatteristiċi tal-lubrifikant(i): …

3.2.11.8.

L1e — L7e

Lubrifikant imħallat mal-fjuwil: iva/le(4)

3.2.11.8.1.

L1e — L7e

Medda tal-perċentwal ta’ lubrifikant imħallat mal-fjuwil: …

3.2.12.

 

Sistema u kontroll tal-egżost

3.2.12.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tal-apparat tal-egżost għall-kontroll tal-ħoss u tal-emissjonijiet mill-iżbokk tal-egżost: …

3.2.12.2.

L1e — L7e

Deskrizzjoni u tpinġija tal-manifold tal-egżost: …

3.2.12.3.

L1e — L7e

Deskrizzjoni u tpinġija dettaljata tal-apparat tal-egżost: …

3.2.12.4.

L1e — L7e

Pressjoni opposta massima permissibbli tal-egżost fil-veloċità stmata tal-magna u b’tagħbija ta’ 100 %: … kPa(29)

3.2.12.5.

L1e — L7e

Tip, immarkar tal-apparat(i) għat-tnaqqis tal-ħoss tal-egżost: …

* 3.2.12.6.

L1e — L7e

Miżuri għat-tnaqqis tal-ħoss fil-kompartiment tal-magna u fuq il-magna fejn ikun rilevanti għall-ħoss estern: …

3.2.12.7.

L1e — L7e

Fejn jinsab l-iżbokk tal-egżost: …

3.2.12.8.

L1e — L7e

Apparat għat-tnaqqis tal-ħoss tal-egżost li fih materjal fibruż: iva/le(4)

3.2.13.

 

Sistemi u kontroll elettriċi oħrajn minbarra dawk maħsuba għall-propulsjoni elettrika

3.2.13.1.

L1e — L7e

Vultaġġ nominali: … V, ert pożittiv/negattiv(4)

3.2.13.2.

L1e — L7e

Ġeneratur: iva/le(4):

3.2.13.2.1.

L1e — L7e

Ħruġ nominali: … VA

3.2.13.3.

L1e — L7e

Batterija/i: iva/le(4)

3.2.13.3.1.

L1e — L7e

Kapaċità u karatteristiċi oħrajn (massa,…): …

3.2.13.4.

L1e — L7e

Sistemi ta’ tisħin elettriku għall-kompartiment tal-passiġġieri: iva/le(4)

3.3.

 

Propulsjoni u kontroll elettriċi u ibridi biss

3.3.1.

L1e — L7e

Konfigurazzjoni tal-vettura elettrika: elettrika biss/ibrida elettrika/manpower — elettrika(4):

3.3.2.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tal-propulsjonijiet elettriċi biss u ibridi elettriċi u s-sistema/i ta’ kontroll tagħhom: …

3.3.3.

 

Mutur ta' propulsjoni elettrika

3.3.3.1.

L1e — L7e

Numru ta’ muturi elettriċi għall-propulsjoni: …

3.3.3.2.

L1e — L7e

It-tip (koljatura, eċċitazzjoni): …

3.3.3.3.

L1e — L7e

Vultaġġ operattiv: … V

3.3.4.

 

Batteriji ta’ propulsjoni

3.3.4.1.

L1e — L7e

Batterija ewlenija ta’ propulsjoni

3.3.4.1.1.

L1e — L7e

Numru ta’ ċelluli: …

3.3.4.1.2.

L1e — L7e

Massa: … kg

3.3.4.1.3.

L1e — L7e

Kapaċità: … Ah (Amp-sigħat) / … V

3.3.4.1.4.

L1e — L7e

Vultaġġ: … V

3.3.4.1.5.

L1e — L7e

Pożizzjoni fil-vettura: …

3.3.4.2.

L1e — L7e

Batterija sekondarja ta’ propulsjoni

3.3.4.2.1.

L1e — L7e

Numru ta’ ċelluli: …

3.3.4.2.2.

L1e — L7e

Massa: … kg

3.3.4.2.3.

L1e — L7e

Kapaċità: … Ah (Amp-sigħat) / … V

3.3.4.2.4.

L1e — L7e

Vultaġġ: … V

3.3.4.2.5.

L1e — L7e

Pożizzjoni fil-vettura: …

3.3.5.

 

Vettura ibrida elettrika

3.3.5.1.

L1e — L7e

Kombinazzjoni ta’ magna jew mutur (numru tal-mutur(i) elettriku/ċi u/jew magna/i bil-kombustjoni/oħrajn)(4): …

3.3.5.2.

L1e — L7e

Il-kategorija tal-vettura elettrika ibrida: il-batterija trid tinqala’ biex tiġi ċċarġjata/il-batterija tiċċarġja fil-vettura stess:

3.3.5.3.

L1e — L7e

Swiċċ operattiv: bih/mingħajru(4)

3.3.5.4.

L1e — L7e

Modalitajiet fakultattivi: iva/le(4)

3.3.5.5.

L1e — L7e

Konsum ta’ fjuwil pur: iva/le(4)

3.3.5.6.

L1e — L7e

Vettura li taħdem b’ċelloli tal-fjuwil: iva/le(4)

3.3.5.7.

L1e — L7e

Modalitajiet ta’ tħaddim ibridi: iva/le(4) (jekk iva, deskrizzjoni qasira): …

3.3.6.

 

Apparat għall-ħażna tal-enerġija

3.3.6.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni: (batterija, kapasiter, flajwil/ġeneratur)(4)

3.3.6.2.

L1e — L7e

Numru ta' identifikazzjoni: …

* 3.3.6.3.

L1e — L7e

It-tip ta’ akkoppjar elettrokimiku: …

3.3.6.4.

L1e — L7e

Enerġija (għall-batterija: vultaġġ u kapaċità Ah f’2h, għall-kapasiter: J,…, għall-flajwil/ġeneratur: J,…,): …

3.3.6.5.

L1e — L7e

Ċarġer: abbord/estern/mingħajru(4)

3.3.7.

 

Mutur elettriku (iddeskrivi kull tip ta’ mutur elettriku b’mod separat)

3.3.7.1.

L1e — L7e

Użu ewlieni: mutur ta’ propulsjoni/ġeneratur(4)

3.3.7.2.

L1e — L7e

Meta jintuża bħala mutur ta’ propulsjoni: mutur wieħed/diversi muturi (ammont)(4): …

3.3.7.3.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim: …

3.3.7.4.

L1e — L7e

Kurrent dirett/kurrent li jalterna/għadd ta' fażijiet: …

3.3.7.5.

L1e — L7e

Tqanqil/serje/kompost separat(a)(4):

3.3.7.6.

L1e — L7e

Sinkroniku/asinkroniku(4):

3.3.8.

 

Unità ta’ kontroll tal-mutur elettriku

3.3.8.1.

L1e — L7e

Numru ta' identifikazzjoni: …

3.3.9.

 

Kontrollur tal-potenza

3.3.9.1.

L1e — L7e

Numru ta' identifikazzjoni: …

3.4.

 

Magni oħrajn, muturi elettriċi jew kombinazzjonijiet (informazzjoni speċifika dwar il-partijiet ta’ dawn il-muturi)

3.4.1.

 

Sistema ta’ tberrid (temperaturi permessi mill-manifattur)

3.4.1.1.

L1e — L7e

It-tkessiħ bil-likwidi: …

3.4.1.1.1.

L1e — L7e

Temperatura massima fil-bokka: … K

3.4.1.2.

L1e — L7e

Tberrid bl-arja: …

3.4.1.2.1.

L1e — L7e

Punt ta’ referenza: …

3.4.1.2.2.

L1e — L7e

Temperatura massima fil-punt ta’ referenza: … K

3.4.2.

 

Sistema ta’ lubrifikazzjoni

3.4.2.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tas-sistema ta’ lubrifikazzjoni: …

3.4.2.2.

L1e — L7e

Pożizzjoni tal-kontenitur taż-żejt (jekk ikun hemm wieħed): …

3.4.2.3.

L1e — L7e

Sistema ta’ provvista (pompa/injezzjoni f’sistema ta’ induzzjoni/imħallta mal-fjuwil, eċċ.)(4): …

3.4.2.4.

L1e — L7e

Lubrifikant imħallat mal-fjuwil: …

3.4.2.4.1.

L1e — L7e

Perċentwal: …

3.4.2.5.

L1e — L7e

Berried taż-żejt: iva/le(4): …

*3.4.2.5.1.

L1e — L7e

Tpinġija(tpinġijiet): …

3.5.

 

Mototrażmissjoni u kontroll (13)

3.5.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tal-mototrażmissjoni tal-vettura u s-sistema ta’ kontroll tagħha (kontroll tat-tibdil tal-gerijiet, kontroll tal-klaċċ jew kwalunkwe element ieħor ta’ mototrażmissjoni): …

3.5.2.

 

Klaċċ

3.5.2.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tal-klaċċ u tas-sistema ta’ kontroll tiegħu: …

3.5.3.

 

Trażmissjoni

3.5.3.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema/i ta’ tibdil tal-gerijiet u l-kontroll tagħha: …

3.5.3.2.

L1e — L7e

Dettalji tat-trażmissjoni: …

3.5.3.3.

L1e — L7e

Tip (mekkanika, idrawlika, elettrika, manwali/ manwali awtomatizzata/awtomatika/CVT/ oħrajn (indikahom).)(4): …

3.5.3.4.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti tal-elettriku/elettroniċi: …

3.5.3.5.

L1e — L7e

Il-post relattiv għall-magna: …

3.5.3.6.

L1e — L7e

Il-metodu ta’ kontroll: …

3.5.4.

L1e — L7e

Proporzjonijiet tal-gerijiet

 

 

Ħarsa ġenerali lejn il-proporzjonijiet tal-gerijiet

Ingranaġġ

Proporzjonijiet tat-trażmissjoni interna (proporzjonijiet tal-magna mat-tidwiriet tax-xaft tal-ħruġ ta’ trażmissjoni)

Proporzjon(ijiet) tas-sewqan finali (proporzjon tax-xaft tal-ħruġ ta’ trażmissjoni mat-tidwiriet tar-rota misjuqa)

Proporzjonijiet totali tal-gerijiet

Proporzjon (veloċità tal-magna/veloċità tal-vettura) għat-trażmissjoni manwali biss

Massimu għal CVT (1)

1

2

3

Minimu għal CVT (1)

 

 

 

 

Ir-rivers

 

 

 

 

3.5.4.1.

L3e-AxE,

L3e-AxT

Il-proporzjon finali ta’ ingranaġġ: …

3.5.4.2.

L3e-AxE,

L3e-AxT

Proporzjon globali tal-gerijiet fl-ogħla ger: …

3.6.

 

Apparat għat-tidwir sigur mal-kantunieri

3.6.1.

L1e — L7e mgħammra b’roti kkoppjati, L2e, L5e, L6e, L7e

Apparat għat-tidwir sigur mal-kantunieri (Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 168/2013: iva/le(4); differenzjali/oħrajn(4)

3.6.2.

L1e — L7e mgħammra b’roti kkoppjati, L2e, L5e, L6e, L7e

Lokk tad-differenzjal: iva/le/fakultattiv(4)

3.6.3.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tal-apparat għat-tidwir sigur mal-kantunieri, il-lokk tad-differenzjal u s-sistemi ta’ kontroll tagħhom: …

3.7.

 

Sospensjoni u kontroll

3.7.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sospensjoni u s-sistema ta’ kontroll tagħha: …

3.7.2.

L1e — L7e

Illustrazzjoni tal-arranġamenti tas-suspensions: …

3.7.3.

L1e — L7e

Aġġustament tal-livell: iva/le/fakultattiv(4)

3.7.4.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi: …

3.7.5.

L1e — L7e

Stabbilizzaturi: iva/le/fakultattiv(4)

3.7.6.

L1e — L7e

Smorzaturi: iva/le/fakultattiv(4)

3.8.

 

Sistema ta’ tisħin tal-kompartiment tal-passiġġier u l-arja kondizzjonata

3.8.1.

 

Sistema ta’ tisħin tal-kompartiment tal-passiġġier

3.8.1.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Tpinġija ġenerali tas-sistema ta’ tisħin li turi l-pożizzjoni tagħha fuq il-vettura (u l-arranġament tal-apparat li jmewwet il-ħoss (inkluża l-pożizzjoni tal-punti ta’ skambju tas-sħana)): …

3.8.1.2.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Tpinġija ġenerali tal-iskambjatur tas-sħana użat fis-sistemi li jużaw is-sħana mill-gassijiet tal-egżost, jew tal-partijiet fejn iseħħ l-iskambju (fil-każ ta’ sistemi ta’ tisħin li jużaw is-sħana pprovduta mill-arja li tberred il-magna): …

3.8.1.3.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Tpinġija trażversali tal-iskambjatur tas-sħana jew tal-partijiet fejn iseħħ l-iskambju tas-sħana, flimkien ma’ dikjarazzjoni dwar il-ħxuna tal-ħajt, tal-materjal użat u l-karatteritiċi tal-uċuħ tagħhom: …

3.8.1.4.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Speċifikazzjonijiet rigward il-metodu ta’ manifattura u dejta teknika relatata ma’ komponenti oħrajn ewlenin tas-sistema ta’ tisħin, bħall-fann: …

3.8.2.

 

Arja kondizzjonata

3.8.2.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tal-arja kondizzjonata u s-sistema ta’ kontroll tagħha: …

3.8.2.2.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Gass użat bħala refriġerant fis-sistema ta' kundizzjonament ta' l-arja: …

3.8.2.3.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Is-sistema tal-arja kondizzjonata hija ddisinjata b’mod li trażżan il-gassijiet b’effett ta’ serra fluworinati b’potenzjal ta’ tisħin globali ogħla minn 150: iva/le(4). Jekk Iva, imla t-taqsimiet li ġejjin:

3.8.2.3.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Tpinġija u deskrizzjoni qasira tas-sistema tal-arja kondizzjonata, li tinkludi n-numru ta’ referenza jew tal-parti u l-materjal tal-komponenti ta’ tnixxija: …

3.8.2.3.2.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Tnixxija tas-sistema tal-arja kondizzjonata

3.8.2.3.3.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Numru ta’ referenza jew tal-parti u l-materjal tal-komponenti tas-sistema u informazzjoni dwar it-test (eż. in-numru tar-rapport tat-test, in-numru tal-approvazzjoni tat-tip, eċċ.): …

3.8.2.3.4.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Tnixxija/sena globali tas-sistema sħiħa: … g/sena

3.9.

 

Ċikli mfassla għall-pedala

3.9.1.

L1e

Proporzjon ta’ manodopera/potenza elettrika: …

3.9.2.

L1e

Fattur massimu ta’ assistenza: …

3.9.3.

L1e

Veloċità massima tal-vettura li għaliha l-mutur elettriku jipprovdi assistenza: … km/h

3.9.4.

L1e

Distanza sat-tifi: … km

4.

 

INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IL-PRESTAZZJONI AMBJENTALI U TA’ PROPULSJONI

4.0

 

Informazzjoni ġenerali dwar il-prestazzjoni ambjentali u ta’ propulsjoni

4.0.1.

L1e — L7e

Pass ambjentali(16): Euro … (3/4/5) (4)

4.1.

 

Sistema ta’ kontroll tal-emissjoni tat-Tailpipe

4.1.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema ta’ kontroll tal-emissjoni tal-iżbokk tal-egżost: …

4.1.2.

 

Konvertitur katalitiku:

4.1.2.1.

L1e — L7e

Il-konfigurazzjoni, numru ta’ konvertituri katalitiċi u elementi (informazzjoni li għandha tingħata għal kull unità separata): …

4.1.2.2.

L1e — L7e

Tpinġija bid-dimensjonijiet, il-forma u l-volum tal-konvertitur(i) katalitiku(katalitiċi): …

4.1.2.3.

L1e — L7e

Reazzjoni katalitika: …

* 4.1.2.4.

L1e — L7e

Ċarġ totali tal-metalli prezzjużi: …

* 4.1.2.5.

L1e — L7e

Konċentrazzjoni relattiva: …

* 4.1.2.6.

L1e — L7e

Sottostrat (struttura u materjal): …

* 4.1.2.7.

L1e — L7e

Densità taċ-ċelluli: …

* 4.1.2.8.

L1e — L7e

Kejsing għall-konvertitur(i) katalitiku (katalitiċi): …

4.1.2.9.

L1e — L7e

Post tal-konvertitur(i) katalitiku(katalitiċi) (post u distanza ta’ referenza fil-linja tal-egżost): …

4.1.2.10.

L1e — L7e

Ilqugħ kontra s-sħana katalist: iva/le(4)

4.1.2.11.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema/tal-metodu ta’ riġenerazzjoni ta’ sistemi tal-egżost ta’ wara t-trattament u s-sistema ta’ kontroll tagħha: …

*4.1.2.11.1.

L1e — L7e

Medda normali ta' temperatura operattiva: … K

4.1.2.11.2.

L1e — L7e

Reaġenti li jinħarqu: iva/le(4)

4.1.2.11.3.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema (likwida) tal-fluss tar-reaġent u s-sistema ta’ kontroll tagħha: …

4.1.2.11.4.

L1e — L7e

Tip u konċentrazzjoni ta’ reaġent meħtieġ għal azzjoni katalittika: …

*4.1.2.11.5.

L1e — L7e

Medda normali ta' temperatura operattiva tar-reaġent: … K

4.1.2.11.6.

L1e — L7e

Frekwenza tal-mili mill-ġdid ta’ reaġent: kontinwu/manutenzjoni(4)

4.1.2.12.

L1e — L7e

In-numru ta’ identifikazzjoni tal-parti: …

4.1.3.

 

Sensur(i) tal-ossiġnu

4.1.3.1.

L1e — L7e

Disinn(i) tal-komponent(i) tas-sensur tal-ossiġnu: …

4.1.3.2.

L1e — L7e

Tpinġija tat-tagħmir tal-egżost bil-pożizzjoni(jiet) tas-sensur tal-ossiġnu (Qisien relatati mal-valvoli tal-egżost): …

4.1.3.3.

L1e — L7e

Medda (meded) ta’ kontroll: …

4.1.3.4.

L1e — L7e

L-identifikazzjoni tan-numru/i tal-parti: …

4.1.3.5.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tas-sistema ta’ tisħin tas-sensur tal-ossiġnu u l-istrateġija tat-tisħin: …

4.1.3.6.

L1e — L7e

Ilqugħ kontra s-sħana tas-sensur tal-ossiġnu: iva/le(4)

4.1.4.

 

Injezzjoni tal-arja sekondarja (injezzjoni tal-arja fl-egżost)

4.1.4.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema ta’ injezzjoni tal-arja sekondarja u s-sistema ta’ kontroll tagħha: …

4.1.4.2.

L1e — L7e

Il-konfigurazzjoni (mekkanika, arja pulsanti, pompa tal-arja eċċ.)(4): …

4.1.4.3.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim: …

4.1.5.

 

Riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost estern (EGR)

4.1.5.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema tal-EGR (il-fluss tal-egżost) u s-sistema ta’ kontroll tagħha: …

4.1.5.2.

L1e — L7e

Karatteristiċi: …

4.1.5.3.

L1e — L7e

Sistema tal-EGR imkessħa bl-ilma: iva/le(4)

4.1.5.4.

L1e — L7e

Sistema tal-EGR imkessħa bl-arja: iva/le(4)

4.1.6.

 

Il-filtru għall-partikulati

4.1.6.1.

L1e — L7e

Tpinġija tal-komponent PT bil-qisien, il-forma u l-kapaċità tal-filtru għall-partikulati: …

4.1.6.2.

L1e — L7e

Disinn tal-filtru għall-partikulati: …

4.1.6.3.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tal-filtru għall-partikulati u s-sistema ta’ kontroll tiegħu: …

4.1.6.4.

L1e — L7e

Il-post (id-distanza ta’ referenza fil-linja ta’ l-egżost): …

4.1.6.5.

L1e — L7e

Metodu jew sistema ta’ riġenerazzjoni, deskrizzjoni u tpinġija: …

4.1.6.6.

L1e — L7e

In-numru ta’ identifikazzjoni tal-parti: …

4.1.7.

 

Apparat li jnaqqas l-NOx

4.1.7.1.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim tal-apparat li jnaqqas l-NOx: …

4.1.8.

 

Apparat ieħor li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-iżbokk tal-egżost (jekk xi wħud ma jkunux koperti taħt intestatura oħra)

4.1.8.1.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim: …

4.2.

 

Is-sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet tal-kaxxa tal-krank

4.2.1.

L1e — L7e

Il-konfigurazzjoni tas-sistema ta’ riċiklar tal-gass tal-kaxxa tal-krank (sistema ta’ ventilaturi, sistema pożittiva ta’ ventilazzjoni tal-kaxxa tal-krank, oħrajn)(4) (deskrizzjoni u tpinġijiet).

4.3.

 

Is-sistema ta’ kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi.

4.3.1.

L1e — L7e

Is-sistema għall-kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi: iva/le(4)

4.3.2.

L1e — L7e

Tpinġija tas-sistema ta’ kontroll evaporattiva:

4.3.3.

L1e — L7e

Tpinġija tal-kaxxetta (li tinkludi l-qisien u li tindika l-mekkaniżmu tal-bokok u tat-tneħħija)

4.3.4.

L1e — L7e

Il-kapaċità operattiva: … g

4.3.5.

L1e — L7e

Materjal ta’ adsorbiment: … (eż. tal-faħam, tal-karbonju, sintetiku, …)

4.3.6.

L1e — L7e

Materjal tal-kompartiment: … (eż. plastik, azzar, …)

4.3.7.

L1e — L7e

Tpinġija skematika tat-tank tal-fjuwil, li tindika l-kapaċità u l-materjal: …

4.3.8.

L1e — L7e

Tpinġija tal-ilqugħ kontra s-sħana bejn it-tank u l-apparat tal-egżost: …

4.4.

 

Informazzjoni addizzjonali dwar il-prestazzjoni ambjentali u tal-unità ta’ propulsjoni

4.4.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni u/jew tpinġijiet skematiċi ta’ apparat addizzjonali għall-kontroll tat-tniġġis: …

4.4.2.

L1e — L7e

Pożizzjoni tal-koeffiċjent tas-simbolu ta’ assorbiment (magni li jaqbdu bil-kompressjoni biss): …

4.4.3.

L1e — L7e

Dokument applikabbli ta’ informazzjoni stabbilit rispettivament fir-Regolament Nru 9, 41 jew 63 tan-NU għandu jissupplimenta dan id-dokument ta’ informazzjoni fir-rigward tal-livell tal-ħoss.

4.4.4.

L1e — L7e

Dokument applikabbli ta’ informazzjoni stabbilit rispettivament fir-Regolament Nru 92 tan-NU għandu jissupplimenta dan id-dokument ta’ informazzjoni fir-rigward tal-apparat li jnaqqas il-ħoss installat fil-vettura.

5.

 

IL-FAMILJA TA’ PROPULSJONI TAL-VETTURA

5.1.

L1e — L7e

Biex jiddefinixxi l-familja ta’ propulsjoni tal-vettura, il-manifattur għandu jissottometti l-informazzjoni meħtieġa għall-kriterji ta’ klassifikazzjoni stabbiliti fil-punt 3 tal-“ANNESS XI tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 134/2014, jekk ma tkunx ingħatat diġà fid-dokument ta’ informazzjoni.

6.

 

INFORMAZZJONI DWAR IS-SIGURTÀ FUNZJONALI

6.1.

 

L-apparati tat-twissija permezz tal-ħoss

6.1.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira tal-apparat(i) użat(i) u l-iskop tiegħu/tagħhom: …

6.1.2.

L1e — L7e

Tpinġija(tpinġijiet) li juru l-pożizzjoni tal-apparat(i) ta' twissija permezz tal-ħoss) b’rabta mal-istruttura tal-vettura: …

6.1.3.

L1e — L7e

Dettalji dwar il-metodu ta’ twaħħil, li jinkludu l-parti tal-istruttura tal-vetturi li magħha jitwaħħal l-apparat ta’ twissija bil-ħoss: …

6.1.4.

L1e — L7e

Dijagramma taċ-ċirkwit elettriku/pnewmatiku: …

6.1.4.1.

L1e — L7e

Vultaġġ: AC/DC(4)

6.1.4.2.

L1e — L7e

Vultaġġ jew pressjoni nominali: …

6.1.5.

L1e — L7e

Tpinġija tal-apparat tal-immuntar: …

6.2.

 

Ibbrejkjar, inklużi sistemi tal-brejkijiet antilokk u kombinati

6.2.1.

L1e — L7e

Il-karatteristiċi tal-brejkijiet, inklużi dettalji u tpinpijiet tat-tnabar, tad-diski, tal-pajpijiet, l-għamla u t-tip ta’ assemblaġġi tan-nagħla/tal-peddijiet u/jew firrodi, żoni effettivi ta’ bbrejkjar, ir-raġġ tat-tnabar, tan-nagħliet jew tad-diski, il-massa tat-tnabar, l-apparat ta’ aġġustament, il-partijiet rilevanti tal-fus(ijiet) u s-sospensjoni, il-livers, il-pedali(4): …

6.2.2.

L1e — L7e

Dijagramma ta’ kif taħdem, deskrizzjoni u/jew tpinġija tas-sistema tal-ibbrejkjar, inklużi dettalji u tpinpijiet tat-trażmissjoni u l-kontrolli kif ukoll deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi u/jew elettroniċi użati fis-sistema tal-ibbrejkjar(4):

6.2.2.1.

L1e — L7e

Brejkijiet, diski u/jew tnabar ta’ quddiem, ta’ wara u tas-sidecar(4):

6.2.2.2.

L1e — L7e

Sistema ta' bbrejkar għall-ipparkjar: …

6.2.2.3.

L1e — L7e

Kull sistema ta' brejkijiet addizzjonali: …

6.2.3.

L1e — L7e

Il-vettura hija mgħammra sabiex tirmonka karru bl-ebda brejkijiet/ brejkijiet bl-inerzja/brejkijiet ta’ servizz elettriċi/pnewmatiċi/idroliċi: iva/le(4): …

6.2.4.

L1e — L7e

Sistema tal-ibbrejkjar Antilokk/Kombinata

6.2.4.1.

L1e — L7e

Sistema tal-ibbrejkjar Antilokk: iva/le/fakultattiv(4)

6.2.4.2.

L1e — L7e

Sistema tal-ibbrejkjar kombinata: iva/le/fakultattiv(4)

6.2.4.3.

L1e — L7e

Sistema tal-ibbrejkjar antilokk u kombinata: iva/le/fakultattiv(4)

6.2.4.4.

L1e — L7e

Tpinġija (tpinġijiet) skematiċi: …

6.2.5.

L1e — L7e

Tank(ijiet) idrawliku/idrawliċi (volum u pożizzjoni): …

6.2.6.

L1e — L7e

Karatteristiċi partikolari tas-sistema/sistemi tal-brejkijiet:

6.2.6.1.

L1e — L7e

Nagħliet u/jew peddijiet tal-brejkijiet(4): …

6.2.6.2.

L1e — L7e

Firrodi u/jew peddijiet (indika l-għamla, it-tip, il-grad tal-materjal jew il-marka ta’ identifikazzjoni): …

6.2.6.3.

L1e — L7e

Livers u/jew pedali tal-brejkijiet(4): …

6.2.6.4.

L1e — L7e

Apparat ieħor (fejn ikun applikabbli): tpinġija u deskrizzjoni: …

6.3.

 

Sigurtà elettrika

6.3.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira tal-installazzjoni tal-komponenti taċ-ċirkwit tal-elettriku u tpinġijiet/ritratti li juru l-pożizzjoni tal-installazzjoni tal-komponenti taċ-ċirkwit tal-elettriku: …

6.3.2.

L1e — L7e

Dijagramma skematika tal-funzjonijiet elettriċi kollha inklużi fiċ-ċirkwit tal-elettriku: …

6.3.3.

L1e — L7e

Vultaġġ(i) operattiv(i) (V): …

6.3.4.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tal-protezzjoni kontra xokkijiet elettriċi: …

6.3.5.

L1e — L7e

Fjus u/jew salvavita iva/le/fakultattiv(4)

6.3.5.1.

L1e — L7e

Dijagramma li turi l-medda funzjonali: …

6.3.6.

L1e — L7e

Konfigurazzjoni taċ-ċineg tal-wajers tal-elettriku: …

6.4.

 

L-istrutturi protettivi ta' quddiem u ta' wara

6.4.1.

 

Struttura protettiva ta’ quddiem

6.4.1.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni teknika dettaljata (li tinkludi ritratti jew tpinġijiet): …

6.4.1.2.

L1e — L7e

Materjali użati: …

6.4.2.

 

Struttura protettiva ta’ wara

6.4.2.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni teknika dettaljata (li tinkludi ritratti jew tpinġijiet): …

6.4.2.2.

L1e — L7e

Materjali użati: …

6.5.

 

Ħġieġ, Wajpers u washers tal-windskrin, u sistemi ta’ Tneħħija tal-ġelu u tat-titpin

6.5.1.

 

Windskrin

6.5.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Materjali użati: …

6.5.1.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Metodu ta’ mmuntar: …

6.5.1.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Angolu ta' inklinazzjoni: …

6.5.1.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Aċċessorji tal-windskrin u l-pożizzjoni li fiha huma mmuntati, flimkien ma’ deskrizzjoni qasira ta’ kull komponent elettriku/elettroniku: …

6.5.1.5.

L2e, L5e, L6e, L7e

Tpinġija tal-windskrin bil-qisien: …

6.5.2.

 

Twieqi oħrajn

6.5.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Materjali użati: …

6.5.2.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm) tal-mekkaniżmu li jtella' t-twieqi: …

6.5.3.

 

Ħġieġ tas-saqaf li jinfetaħ

6.5.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Materjali użati: …

6.5.4.

 

Ħġiġietoħrajn

6.5.4.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Materjali użati: …

6.6.

 

Wajper(s) tal-windskrin

6.6.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Deskrizzjoni teknika dettaljata (li tinkludi ritratti jew tpinġijiet): …

6.7.

 

Washer tal-windskrin

6.7.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Deskrizzjoni teknika dettaljata (li tinkludi ritratti jew tpinġijiet): …

6.7.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Kapaċità tat-tank: … l

6.8.

 

Tneħħija tal-ġelu u tat-titpin

6.8.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Deskrizzjoni teknika dettaljata (li tinkludi ritratti jew tpinġijiet): …

6.9.

 

Kontrolli mħaddma mis-sewwieq, inklużi l-identifikazzjoni tal-kontrolli, sinjalaturi u indikaturi

6.9.1.

L1e — L7e

Arranġament u identifikazzjoni tal-kontrolli, sinjalaturi u indikaturi: …

6.9.2.

L1e — L7e

Ritratti u/jew tpinġijiet tal-arranġament tas-simboli u l-kontrolli, is-sinjalaturi u l-indikaturi: …

6.9.3.

L1e — L7e

Kontrolli, sinjalaturi u indikaturi li, meta jiġu installati, l-identifikazzjoni tagħhom hija obbligatorja, inklużi s-simboli ta’ identifikazzjoni li għandhom jintużaw għal dak l-iskop:

6.9.4.

L1e — L7e

Tabella sommarja: il-vettura hija mgħammra bil-kontrolli li ġejjin imħaddma mis-sewwieq, inklużi l-indikaturi u s-sinjalaturi (4)

Kontrolli, sinjalaturi u indikaturi li, meta jiġu installati, l-identifikazzjoni tagħhom hija obbligatorja, u s-simboli li għandhom jintużaw għal dak l-iskop

Nru tas-Simbolu

Apparat

Kontroll / indikatur disponibbli (2)

Identifikat bis-simbolu (2)

Fejn (3)

Sinjalatur disponibbli (2)

Identifikat bis-simbolu (2)

Fejn (3)

1

Dawl prinċipali

 

 

 

 

 

 

2

Fanali tad-dawl baxx ta’ quddiem

 

 

 

 

 

 

3

Lampi ta’ quddiem tar-raġġ prinċipali

 

 

 

 

 

 

4

Fanali tal-pożizzjoni (tal-ġenb)

 

 

 

 

 

 

5

Fanali taċ-ċpar ta’ quddiem

 

 

 

 

 

 

6

Bozza għaċ-ċpar fuq wara

 

 

 

 

 

 

7

L-apparat għall-invellar tal-fanali

 

 

 

 

 

 

8

Fanali tal-ipparkjar

 

 

 

 

 

 

9

Indikaturi tad-direzzjoni

 

 

 

 

 

 

10

Tagħmir għat-twissija ta' periklu

 

 

 

 

 

 

11

Wajper tal-windskrin

 

 

 

 

 

 

12

Washer tal-windskrin

 

 

 

 

 

 

13

Wajper tal-windskrin u washer

 

 

 

 

 

 

14

Apparat li jnaddaf il-fanali ta’ quddiem

 

 

 

 

 

 

15

Iddefrostjar u tneħħija taċ-ċpar mill-windskrin

 

 

 

 

 

 

16

Iddefrostjar u tneħħija taċ-ċpar mit-tieqa ta' wara

 

 

 

 

 

 

17

Fann ta' ventilazzjoni

 

 

 

 

 

 

18

Tisħin minn qabel tad-diżil

 

 

 

 

 

 

19

Ċowk

 

 

 

 

 

 

20

Ħsara fil-brejkijiet

 

 

 

 

 

 

21

Livell tal-fjuwil

 

 

 

 

 

 

22

Kundizzjoni taċ-ċarġ tal-batterija

 

 

 

 

 

 

23

Temperatura tal-likwidu għat-tkessiħ tal-magna

 

 

 

 

 

 

24

Dawl li jindika ħsara (MI)

 

 

 

 

 

 

6.9.5.

L1e — L7e

Kontrolli, sinjalaturi u indikaturi li, meta jiġu installati, l-identifikazzjoni tagħhom hija fakultattiva, u s-simboli li għandhom jintużaw jekk għandhom ikunu identifikati

Nru tas-Simbolu

Apparat

Kontroll / indikatur disponibbli (4)

Identifikat bis-simbolu (4)

Fejn (5)

Sinjalatur disponibbli (4)

Identifikat bis-simbolu (4)

Fejn (5)

1

Il-brejk tal-ipparkjar:

 

 

 

 

 

 

2

Wajper tat-tieqa ta' wara

 

 

 

 

 

 

3

Woxer tat-tieqa ta' wara

 

 

 

 

 

 

4

Woxer u wajper tat-tieqa ta' wara

 

 

 

 

 

 

5

Wajper tal-windskrin intermittenti

 

 

 

 

 

 

6

L-apparati tat-twissija li jinstema' (ħorn)

 

 

 

 

 

 

7

Kappa ta' quddiem (bonit)

 

 

 

 

 

 

8

Kappa ta' wara (boot)

 

 

 

 

 

 

9

Ċinturin tas-sigurtà

 

 

 

 

 

 

10

Pressjoni taż-żejt tal-magna

 

 

 

 

 

 

11

Petrol bla ċomb

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

6.10.

 

Strument li jkejjel il-veloċità u odometru

6.10.1.

 

Strument li jkejjel il-veloċità

6.10.1.1.

L1e — L7e

Ritratti u/jew tpinġijiet tas-sistema sħiħa: …

6.10.1.2.

L1e — L7e

Medda ta’ veloċità tal-vettura murija: …

6.10.1.3.

L1e — L7e

Tolleranza tal-mekkaniżmu ta’ kejl tal-istrument li jkejjel il-veloċità: …

6.10.1.4.

L1e — L7e

Kostant tekniku tal-istrument li jkejjel il-veloċità: …

6.10.1.5.

L1e — L7e

Metodu ta’ tħaddim u deskrizzjoni tal-mekkaniżmu tas-sewqan: …

6.10.1.6.

L1e — L7e

Proporzjon ta’ trażmissjoni globali tal-mekkaniżmu tat-trażmissjoni: …

6.10.2.

 

Odometru

6.10.2.1.

L1e — L7e

Tolleranza tal-mekkaniżmu ta’ kejl tal-odometru: …

6.10.2.2.

L1e — L7e

Metodu ta’ tħaddim u deskrizzjoni tal-mekkaniżmu tas-sewqan: …

6.11.

 

Installazzjoni tad-dawl, tal-apparat għas-sinjalar bid-dawl, inkluż it-tħaddim awtomatiku tad-dwal

6.11.1.

L1e — L7e

Lista tal-apparati kollha (li ssemmi n-numru, l-għamla (għamliet), it-tip, il-marka (marki) ta’ approvazzjoni tat-tip tal-komponenti, l-intensità massima tal-fanali b’raġġ ewlieni, il-kulur, is-sinjalatur korrispondenti): …

6.11.2.

L1e — L7e

Dijagramma li juri l-pożizzjoni tad-dwal u tal-apparat għas-sinjalar bid-dawl: …

6.11.3.

L1e — L7e

Il-fanali ta’ twissija ta’ periklu: …

6.11.4.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi u/jew elettroniċi użati fis-sistema tad-dwal u fis-sistema ta’ sinjalazzjoni bid-dawl: …

6.11.5.

L1e — L7e

Għal kull fanal u riflettur, ipprovdi l-informazzjoni li ġejja (bil-kliem u/jew b’dijagramma):

6.11.5.1.

L1e — L7e

Tpinġija li turi d-daqs tal-wiċċ li jdawwal: …

6.11.5.2.

L1e — L7e

Il-metodu użat sabiex jiġi definit il-wiċċ skont il-punt 2.10 tar-Regolament NU/KEE Nru 48 (ĠU L 323, 6.12.2011, p. 46): …

6.11.5.3.

L1e — L7e

Assi ta' referenza u ċentru ta' referenza: …

6.11.5.4.

L1e — L7e

Metodu ta' operazzjoni tal-fanali li jinħbew: …

6.11.6.

L1e — L7e

Deskrizzjoni/tpinġija u tip ta’ apparat għall-invellar tal-fanali ta’ quddiem (eż. awtomatiku, aġġustabbli gradwalment manwalment, aġġustabbli kontinwament manwalment)(4): …

6.11.6.1.

L1e — L7e

Tagħmir ta' kontroll: …

6.11.6.2.

L1e — L7e

Marki ta' referenza: …

6.11.6.3.

L1e — L7e

Marki assenjati għal-kundizzjonijiet ta' tagħbija: …

6.12.

 

Viżibilità għall-wara

6.12.1.

 

Mirja li minnhom tista' tara fuq wara (għal kull mera ddikjara):

6.12.1.1.

L1e — L7e

Tpinġija (tpinġijiet) għall-identifikazzjoni tal-mera li turi l-pożizzjoni tal-mera fir-rigward tal-istruttura tal-vettura: …

6.12.1.2.

L1e — L7e

Id-dettalji rigward il-metodu tat-twaħħil inkluża dik il-parti tal-istruttura tal-vettura li magħha tkun imwaħħla: …

6.12.1.3.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettroniċi tas-sistema ta' aġġustament: …

6.12.2.

L1e — L7e

It-tagħmir għall-viżjoni indiretta għajr il-mirja

6.12.2.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tat-tagħmir: …

6.12.2.2.

L1e — L7e

Fil-każ ta’ apparat kamera-monitor, id-distanza ta’ detezzjoni (mm), il-kuntrast, il-medda ta’ luminanza, il-korrezzjoni tar-riflessi, il-prestazzjoni tad-displej (iswed u abjad/bil-kulur)(4)), il-frekwenza ta’ ripetizzjoni tal-immaġni, safejn twassal il-luminanza tal-monitor(4): …

6.12.2.3.

L1e — L7e

Tpinġijiet ddettaljati biżżejjed biex jidentifikaw it-tagħmir komplut, inklużi l-istruzzjonijiet ta' installazzjoni; il-pożizzjoni għall-marka ta' approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tkun indikata fuq it-tpinġija: …

6.13.

 

Struttura protettiva għal kontra l-qlib (ROPS)

6.13.1.

L7e-B2

Deskrizzjoni teknika dettaljata, pożizzjoni, iffissar, eċċ. (inklużi ritratti jew tpinġijiet): …

6.13.2.

 

ROPS b’Qafas(4)

6.13.2.1.

L7e-B2

Daqs intern u estern: …

6.13.2.2.

L7e-B2

Materjal(i) u metodu tal-kostruzzjoni: …

6.13.3.

 

ROPS bil-Kabina (4)

6.13.3.1.

L7e-B2

Arranġamenti oħra ta' protezzjoni kontra t-temp (deskrizzjoni): …

6.13.3.2.

L7e-B2

Daqs intern u estern: …

6.13.4.

 

ROPS permezz ta’ virga (vireg) tal-qlib immuntati quddiem/wara(4), li tintewa (jintwew)/li ma tintewiex (jintwewx) (4)

6.13.4.1.

L7e-B2

Qisien: …

6.13.4.2.

L7e-B2

Materjal(i) u metodu tal-kostruzzjoni: …

6.14.

 

Ċintorini tas-sikurezza u/jew trażżin ieħor

6.14.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Numru u pożizzjoni taċ-ċintorini tas-sikurezza u s-sistemi l-oħra ta' trażżin u s-sits li fuqhom jistgħu jintużaw, jekk jogħġbok imla t-tabella li ġejja:

(L = xellug, R = lemin, C = fin-nofs)

 

 

Il-konfigurazzjoni taċ-ċintorin tas-sikurezza u informazzjoni assoċjata

 

 

 

Marka ta' approvazzjoni tat-tip tal-UE kompluta

Varjanti, jekk applikabbli

L-apparat ta’ aġġustament taċ-ċinturin għall-għoli (indika iva/le/fakultattiv)

L-ewwel ringiela tas-sits

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

It-tieni ringiela ta’ sits

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = xellug, C= fin-nofs, R=lemin

6.14.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Deskrizzjoni ta’ tip speċifiku ta’ ċintorin, b’ankraġġ imwaħħal mad-dahar tas-sit jew li jinkorpora apparat ta’ dissipazzjoni tal-enerġija: …

6.14.3.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

In-numru u l-pożizzjoni tal-ankraġġi: …

6.14.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi: …

6.15.

 

Ankraġġi taċ-ċintorini tas-sikurezza

6.15.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Ritratti u/jew tpinġijiet tal-qafas li juru l-pożizzjoni u l-qisien reali u effettivi tal-ankraġġi, flimkien ma’ indikazzjoni tal-punt R: …

6.15.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Tpinġijiet tal-ankraġġi u l-partijiet tal-istruttura tal-vettura li magħhom huma mwaħħla (flimkien ma’ dikjarazzjoni dwar in-natura tal-materjali użati): …

6.15.3.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Deżinjazzjoni tat-tipi ta’ ċintorini(14) awtorizzati għat-twaħħil mal-ankraġġi fuq il-vettura: …

 

 

Il-konfigurazzjoni tal-ankraġġ taċ-ċintorini tas-sikurezza u informazzjoni assoċjata

 

Pożizzjoni tal-ankraġġ

Struttura tal-vettura

Struttura tas-sits

L-ewwel ringiela tas-sits

 

 

Sit fuq il-lemin

 

Ankraġġi ta' isfel

Ankraġġi ta' fuq

 

fuq barra fuq ġewwa

 

 

Is-sit tan-nofs

 

Ankraġġi ta' isfel

Ankraġġi ta' fuq

 

lemin xellug

 

 

Sit fuq ix-xellug

 

Ankraġġi ta' isfel

Ankraġġi ta' fuq

 

fuq barra fuq ġewwa

 

 

It-tieni ringiela ta’ sits

 

 

Sit fuq il-lemin

 

Ankraġġi ta' isfel

Ankraġġi ta' fuq

 

fuq barra fuq ġewwa

 

 

Is-sit tan-nofs

 

Ankraġġi ta' isfel

Ankraġġi ta' fuq

 

lemin xellug

 

 

Sit fuq ix-xellug

 

Ankraġġi ta' isfel

Ankraġġi ta' fuq

 

fuq barra fuq ġewwa

 

 

6.15.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Marka ta' approvazzjoni tat-tip għal kull pożizzjoni: …

6.15.5.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Apparat speċjali (Eżempju: aġġustament tal-għoli tas-sit, apparat ta’ tensjoni taċ-ċintorin, eċċ.): …

6.15.6.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Ritratti u/jew tpinġijiet tal-qafas li juru l-pożizzjoni u l-qisien reali u effettivi tal-ankraġġi, flimkien ma’ indikazzjoni tal-punt R: …

6.15.7.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Osservazzjoni: …

6.16.

 

Pożizzjonijiet bilqiegħda (sedili u sits)

6.16.1.

L1e — L7e

Numru ta’ pożizzjonijiet bilqiegħda: …

6.16.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Post u arranġament(8): …

6.16.2.

L1e — L7e

Il-konfigurazzjoni ta’ pożizzjonijiet bilqiegħda: sit/sedil(4)

6.16.3.

L1e — L7e

Deskrizzjoni u tpinġijiet ta’:

6.16.3.1.

L1e — L7e

Is-sits u l-ankraġġ tagħhom: …

6.16.3.2.

L1e — L7e

Is-sistema ta' aġġustament: …

6.16.3.3.

L1e — L7e

Is-sistemi ta' tressiq u ta' llokkjar: …

6.16.3.4.

L1e — L7e

L-ankoraġġi għaċ-ċintorini ta’ sikurezza inkorporati fl-istruttura tas-sits: …

6.16.3.5.

L1e — L7e

Il-partijiet tal-vettura użati bħala ankraġġi: …

6.16.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Il-koordinati jew it-tpinġija tal-punt(i) R ta’ kull pożizzjoni bilqiegħda: …

6.16.4.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Sit tax-xufier: …

6.16.4.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Il-postijiet ta’ bilqiegħda l-oħra kollha: …

6.16.5.

L1e — L7e

L-angolu tat-torso skont id-disinn: …

6.16.5.1.

L1e — L7e

Sit tax-xufier: …

6.16.5.2.

L1e — L7e

Il-postijiet ta’ bilqiegħda l-oħra kollha: …

6.16.6.

L1e — L7e

Medda tal-aġġustamenti tas-sit: …

6.16.6.1.

L1e — L7e

Sit tax-xufier: …

6.16.6.2.

L1e — L7e

Il-postijiet ta’ bilqiegħda l-oħra kollha: …

6.17.

 

Kapaċità ta’ manuvrar, karatteristiċi tat-tidwir mal-kantunieri, u l-kapaċità ta’ tidwir

6.17.1.

L1e — L7e

Dijagrammaskematika tal-fus(ien) tal-istering li turi l-ġeometrija tal-istering: …

6.17.2.

 

Trażmissjoni u kontroll tal-istering

6.17.2.1.

L1e — L7e

Il-konfigurazzjoni tat-trażmissjoni tal-istering (speċifika għall-quddiem u wara): …

6.17.2.2.

L1e — L7e

Irbit mar-roti (inklużi mezzi oħrajn għajr dawk mekkaniċi; speċifika għall-quddiem u wara): …

6.17.2.2.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi: …

6.17.2.3.

L1e — L7e

Dijagramma tat-trażmissjoni tal-istering: …

6.17.2.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Dijagramma(i) skematiku(ċi) tal-kontroll(i) tal-isteering: …

6.17.2.5.

L2e, L5e, L6e, L7e

Medda u metodu ta’ aġġustament tal-kontroll(i) tal-istering: …

6.17.2.6.

L2e, L5e, L6e, L7e

Metodu ta’ assistenza: …

6.17.3.

 

Angolu massimu ta’ manuvrar tar-roti

6.17.3.1.

L1e — L7e

Lejn il-lemin: … grad; numru ta' dawriet tar-rota tal-istering (jew dejta ekwivalenti): …

6.17.3.2.

L1e — L7e

Lejn ix-xellug: … grad; numru ta' dawriet tar-rota tal-istering (jew dejta ekwivalenti): …

6.18.

 

Kombinazzjoni ta’ tajers/roti

6.18.1.

 

It-tajers:

6.18.1.1.

 

Id-deżinjazzjoni tad-daqs:

6.18.1.1.1.

L1e — L7e

Fus 1: …

6.18.1.1.2.

L1e — L7e

Fus 2: …

6.18.1.1.3.

L4e

Ir-rota tas-sidecar: …

6.18.1.2.

L1e — L7e

Indiċi minimu tal-kapaċità ta’ tagħbija: … bit-tagħbija massima fuq kull tajer: … Kg

6.18.1.3.

L1e — L7e

Simbolu tal-kategorija tal-veloċità minima kompatibbli mal-veloċità massima tal-vettura skont id-disinn: …

6.18.1.4.

L1e — L7e

Pressjoni(jiet) tat-tajer kif rakkomandat mill-manifattur tal-vettura: … kPa

6.18.2.

 

Roti:

6.18.2.1.

L1e — L7e

Daqs(ijiet) tar-rimm: …

6.18.2.2.

L1e — L7e

Kategoriji tal-użu kompatibbli mal-vettura: …

6.18.2.3.

L1e — L7e

Ċirkonferenza tat-tidwir nominali: …

6.19.

 

Il-pjanċa tal-limitazzjoni tal-veloċità massima tal-vettura u l-pożizzjoni tagħha fuq il-vettura

6.19.1.

L7e-B1 u L7e-B2

Il-pjanċa tal-limitazzjoni tal-veloċità massima (indika l-materjal ta’ riflessjoni użat; tpinġijiet u ritratti jistgħu jintużaw skont il-bżonn): …

6.19.2.

L7e-B1 u L7e-B2

Il-pożizzjoni tal-pjanċa tal-limitazzjoni tal-veloċità massima (indika l-varjanti fejn meħtieġ; tpinġijiet u ritratti jistgħu jintużaw skont il-bżonn): …

6.19.3.

L7e-B1 u L7e-B2

Għoli ‘l fuq mill-wiċċ tal-art, xifer ta’ fuq: … mm

6.19.4.

L7e-B1 u L7e-B2

Għoli ‘l fuq mill-wiċċ tal-art, xifer ta’ isfel: … mm

6.19.5.

L7e-B1 u L7e-B2

Id-distanza tal-linja ċentrali mill-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura: … mm

6.19.6.

L7e-B1 u L7e-B2

Id-distanza mix-xifer tax-xellug tal-vettura: … mm

6.20.

 

Protezzjoni għall-okkupant tal-vettura, inklużi l-fittings ta’ ġewwa u l-bibien tal-vettura

6.20.1.

 

Karrozzerija

6.20.1.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Materjali użati u metodi ta’ kostruzzjoni: …

6.20.2.

 

Bibien, lukketti u ċappetti tal-okkupant

6.20.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Numru ta’ bibien, il-konfigurazzjoni tagħhom, il-qisien u l-angolu massimu ta’ ftuħ tagħhom (5): …

6.20.2.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Disinn tal-lukketti u ċ-ċappetti u tal-pożizzjoni tagħhom fil-bibien: …

6.20.2.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Deskrizzjoni teknika tal-lukketti u ċ-ċpiepet: …

6.20.2.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Dettalji, inklużi dimensjonijiet, ta' entraturi, tarġiet u manilji meħtieġa fejn applikabbli: …

6.20.3.

 

Protezzjoni interna għall-okkupanti)

6.20.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Ritratti, tpinġijiet u/jew dijagramma kompożittiva tal-fittings interni, li juru l-partijiet fil-kompartiment tal-passiġġier u l-materjali użati (bl-eċċezzjoni tal-mirja interni biex tara fuq wara, l-arranġamenti tal-kontrolli, is-sits u l-parti ta’ wara tas-sits), is-saqaf u s-saqaf li jinfetaħ, id-dahar: …

6.20.4.

 

Trażżin għar-ras

6.20.4.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Trażżin għar-ras: integrat/jista’ jinqala’/separat(4)

6.20.4.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Deskrizzjoni dettaljata tat-trażżin għar-ras, li tispeċifika b’mod partikolari n-natura tal-materjal jew il-materjali tal-pedding u, fejn ikun applikabbli, il-pożizzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet tal-ċineg u l-biċċiet ta’ ankraġġ għat-tip ta’ sit li għalih qiegħda tintalab l-approvazzjoni: …

6.20.4.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Fil-każ ta' trażżin għar-ras ‘separat’

6.20.4.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Deskrizzjoni dettaljata taz-zona strutturali li magħha t-trażżin għar-ras huma maħsub li jitwaħħal: …

6.20.4.3.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Tpinġijiet fuq skala tal-partijiet sinifikanti tal-istruttura u tat-trażżin għar-ras: …

6.21.

 

Potenza totali kontinwa massima u/jew Limitazzjoni tal-veloċità massima tal-vettura skont id-disinn

6.21.1.

 

Regolaturi tal-propulsjoni u/jew tal-ħruġ tal-mototrażmissjoni

6.21.1.1.

L1e — L7e

Numru (minimu ta’ tnejn, ħlief għal L3e-A3 u L4e-A3):

6.21.1.2.

L1e — L7e

Kif inhi aċċertata d-duplikazzjoni tar-regolaturi?: …

6.21.1.3.

L1e — L7e

Punt ta’ qtugħ nominali Nru 1: …

6.21.1.3.1.

L1e — L7e

Veloċità tat-tidwir tal-magna/mutur/mototrażmissjoni li fiha jibda l-qtugħ bit-tagħbija: … min-1

6.21.1.3.2.

L1e — L7e

Veloċità massima ta’ rotazzjoni fl-inqas tagħbija tal-magna: … min-1

6.21.1.4.

L1e — L7e

Punt ta’ qtugħ nominali Nru 2: …

6.21.1.4.1

L1e — L7e

Veloċità tat-tidwir tal-magna/mutur/mototrażmissjoni li fiha jibda l-qtugħ bit-tagħbija(4): … min-1

6.21.1.4.2.

L1e — L7e

Veloċità massima ta’ rotazzjoni fl-inqas tagħbija tal-magna: … min-1

6.21.1.5.

L1e — L7e

L-iskop iddikjarat tar-regolatur(i): it-tnaqqis tal-veloċità massima tal-vettura ddisinjata/it-tnaqqis tal-potenza massima/il-protezzjoni mill-veloċità eċċessiva tal-magna(4): …

7.

 

INFORMAZZJONI DWAR IL-KOSTRUZZJONI TAL-VETTURA

7.1.

 

Tagħmir u aċċessorji ta' gganċjar

7.1.1.

L1e — L7e

Vettura ta’ kategorija L mgħammra b’tagħmir ta’ gganċjar: iva/le/fakultattiv(4)

7.1.2.

L1e — L7e

Linji gwida u informazzjoni għall-konsumaturi fil-lingwi kollha tal-UE rigward l-impatt fuq il-kapaċità tas-sewqan f’każ ta’ użu ta’ karru ma’ vettura tal-kategorija L inklużi fil-manwal ta’ sid il-vettura: iva/le(4)

7.1.3.

L1e — L7e

Għat-tagħmir ta’ gganċjar approvat bħala unità teknika separata: l-istruzzjonijiet ta’ installazzjoni u ta’ tħaddim miżjuda fid-dokumenti: iva/le(4)

7.1.4.

L1e — L7e

Ritratti u/jew tpinġijiet li juru l-pożizzjoni u l-kostruzzjoni tat-tagħmir ta’ gganċjar: …

7.1.5.

L1e — L7e

Istruzzjonijiet għat-twaħħil tat-tip ta’ gganċjar mal-vettura u ritratti jew tpinġijiet tal-punti ta’ twaħħil fuq il-vettura kif iddikjarati mill-manifattur; informazzjoni addizzjonali, jekk l-użu tat-tip ta’ gganċjar ikun limitat għal ċerti varjanti jew verżjonijiet tat-tip ta’ vettura: …

7.1.6.

L1e — L7e

Punti ta’ twaħħil għal kejbil tal-igganċjar sekondarju u/jew ta’ distakkament(jistgħu jintużaw tpinġijiet u stampi skont il-bżonn): iva/le(4)

7.2.

 

Tagħmir li ma jħallix użu mhux awtorizzat

7.2.1.

 

Tagħmir protettiv

7.2.1.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira tat-tagħmir protettiv użat: …

7.2.2.

 

Immobilizzatur tal-vettura

7.2.2.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni teknika tal-immobilizzatur tal-vettura u tal-miżuri meħuda kontra l-attivazzjoni aċċidentali: …

7.2.3.

 

Sistema ta' allarm

7.2.3.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tas-sistema ta' allarm u tal-partijiet tal-vettura involuti fl-installazzjoni tagħha: …

7.2.3.2.

L1e — L7e

Lista tal-komponenti ewlenin li jinkludu s-sistema ta' allarm: …

7.3.

 

Kompatibbiltà elettromanjetika (EMC)

7.3.1.

L1e — L7e

Ir-rekwiżiti taħt ir-Regolament Nru 10 tan-NU/KEE (ĠU L 254, 20.9.2012, p. 1) huma ssodisfati bid-dokumentazzjoni rilevanti inkluża fid-dokument ta’ informazzjoni: iva/le(4)

7.3.2.

L1e — L7e

Tabella jew tpinġija tat-tagħmir ta’ kontroll tal-interferenza tar-radju: …

7.3.3.

L1e — L7e

Dettalji tal-valur nominali tar-reżistenza tal-kurrent dirett, u, fil-każ ta’ kejbils reżistenti tal-istartjar, tar-reżistenza nominali tagħhom għal kull metru: …

7.4.

 

Sporġenzi esterni

7.4.1.

Vetturi L1e — L7e bil-karrozzerija

Arranġament ġenerali (tpinġija jew ritratti akkumpanjati jekk ikun meħtieġ mid-dettalji u/jew il-kitba tad-daqsijiet) li jindikaw il-pożizzjoni tas-sezzjonijiet imwaħħla u d-dehra, ta’ kwalunkwe parti mill-wiċċ estern li tista’ titqies essenzjali għall-isporġenzi esterni, pereżempju, u fejn ikun rilevanti: il-bampers, il-linja tal-art, il-pilastri tal-bibien u tat-twieqi, ix-xbieki tad-dħul tal-arja, ix-xibka tar-radjatur, il-wajpers tal-windskrin, il-kanali għall-ilma tax-xita, il-pumi, il-linji skorrevoli, flaps, ċappetti u lokkijiet tal-bibien, ganċijiet, fetħiet, winċijiet, tirqim dekorattiv, badges, emblemi u kanali u kwalunkwe parti oħra tal-wiċċ estern li tista’ titqies essenzjali (eż. tagħmir tad-dawl): …

7.5.

 

Ħażna tal-fjuwil

7.5.1.

 

Tank(ijiet) tal-fjuwil

7.5.1.1.

 

Tank(ijiet) tal-fjuwil prinċipali

7.5.1.1.1.

L1e — L7e

Kapaċità massima: …

7.5.1.1.2.

L1e — L7e

Materjali użati: …

7.5.1.1.3.

L1e — L7e

Bokka tat-tank għall-fjuwil: fetħa/tikketta ristretta(4)

7.5.1.2.

 

Tank(ijiet) ta' fjuwil ta' riserva

7.5.1.2.1.

L1e — L7e

Kapaċità massima: …

7.5.1.2.2.

L1e — L7e

Materjali użati: …

7.5.1.2.3.

L1e — L7e

Bokka tat-tank għall-fjuwil: fetħa/tikketta ristretta(4)

7.5.1.3.

L1e — L7e

Tpinġija u deskrizzjoni teknika tat-tank(ijiet) bil-konnessjonijiet u l-linji tas-sistema tal-evaporazzjoni u ta’ ventilazzjoni, lokkijiet, valvi, u apparat ta’ qfil: …

7.5.1.4.

L1e — L7e

Disinn li juri b'mod ċar il-pożizzjoni tat-tank(ijiet) fil-vettura: …

7.5.1.5.

L1e — L7e

Tpinġija tal-ilqugħ tas-sħana bejn it-tank u l-apparat tal-egżost: …

7.5.2.

 

Kontenitur(i) tal-gass naturali kompressat (CNG)

7.5.2.1.

L1e — L7e

Dokument ta’ informazzjoni applikabbli stabbilit fir-Regolament Nru 110 (6) tan-NU/KEE kif preskritt għall-kategorija ta’ vetturi M1 għandu jissupplimenta dan id-dokument ta’ informazzjoni fir-rigward tat-tankijiet tas-CNG installati fil-vettura.

7.5.3.

L1e — L7e

Kontenitur(i) tal-fjuwil ta’ gass likwidu (LPG)

7.5.3.1.

L1e — L7e

Dokument ta’ informazzjoni applikabbli stabbilit fir-Regolament Nru 67 (7) tan-NU/KEE kif preskritt għall-kategorija ta’ vetturi M1 għandu jissupplimenta dan id-dokument ta’ informazzjoni fir-rigward tat-tankijiet tal-LPG installati fil-vettura.

7.6.

 

Rekwiżiti funzjonali tad-Dijanjostika Abbord (OBD)

7.6.1

 

Sistema dijanjostika abbord

7.6.1.1.

L1e — L7e

Stadju I: iva/le(4) u/jew

7.6.1.2.

L1e — L7e

Stadju II: iva/le(4)

7.6.2.

 

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistema tal-OBD

7.6.2.1.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni miktuba u/jew tpinġija tal-indikatur tal-ħsara (MI): …

7.6.2.2.

L3e — L7e(10)

Lista u għan tal-komponenti kollha kkontrollati bis-sistema tal-OBD: …

7.6.2.3.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni bil-miktub (prinċipji ġenerali ta' tħaddim) tad-dijanjosi sħiħa taċ-ċirkwit tal-OBD tal-Istadju I (ċirkwit miftuħ, ixxortjat baxx u għoli, razzjonalità) u tal-elettronika (PCU/ECU interna u komunikazzjoni): …

7.6.2.4.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni bil-miktub (prinċipji ġenerali ta' tħaddim) tal-funzjonalità tad-dijanjosi sħiħa taċ-ċirkwit tal-OBD tal-Istadju I li tagħti bidu għal kwalunkwe mod ta’ tħaddim li jnaqqas b’mod sinifikanti t-torque tal-magna f’każ ta’ ħsara: …

7.6.2.5.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni bil-miktub tal-protokoll(i) ta’ komunikazzjoni appoġġjat(i): …

7.6.2.6.

L3e — L7e(10)

Pożizzjoni fiżika tal-konnettur tad-dijanjostika (inkludi tpinġijiet u ritratti): …

7.6.2.7.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni bil-miktub f’każ ta’ konformità volontrarja mal-istadju II tal-OBD (prinċipji ġenerali ta’ tħaddim):

7.6.2.7.1.

L3e — L7e(10)

Magni ta’ tqabbid bl-ispark

7.6.2.7.1.1.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tal-katalizzatur: …

7.6.2.7.1.2.

L3e — L7e(10)

Detezzjoni ta' misfire: …

7.6.2.7.1.3.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tas-sensur tal-ossiġnu: …

7.6.2.7.1.4.

L3e — L7e(10)

Komponenti oħra osservati bis-sistema tal-OBD: …

7.6.2.7.2.

L3e — L7e(10)

Magni ta’ tqabbid bil-kompressjoni

7.6.2.7.2.1.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tal-katalizzatur: …

7.6.2.7.2.2.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tal-filtru għall-partikulati: …

7.6.2.7.2.3.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tas-sistema elettronika ta' teħid ta' fjuwil: …

7.6.2.7.2.4.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tas-sistema deNOx: …

7.6.2.7.2.5.

L3e — L7e(10)

Komponenti oħra osservati bis-sistema tal-OBD: …

7.6.2.7.3

L3e — L7e(10)

Kriterji għall-attivazzjoni MI (numru fiss ta’ ċikli tas-sewqan jew metodu statistiku): …

7.6.2.7.4.

L3e — L7e(10)

Lista tal-kodiċijiet u formati kollha tal-prodott OBD użati (bi spjegazzjoni ta’ kull wieħed): …

7.6.3.

 

Kompatibbiltà mal-OBD

L-informazzjoni addizzjonali li ġejja għandha tingħata mill-manifattur tal-vettura sabiex jippermetti l-manifattura ta’ partijiet ta’ sostituzzjoni jew ta’ servizz kompatibbli mal-OBD, għodod dijanjostiċi u tagħmir tal-ittestjar:

7.6.3.1.

L3e — L7e(10)

Dokument komprensiv li jiddeskrivi l-komponenti sensittivi kollha kkonċernati bl-istrateġija għad-detezzjoni tal-ħsara u l-attivazzjoni tal-MI (numru fiss ta’ ċikli ta’ sewqan jew metodu statistiku). Dan għandu jinkludi lista tal-parametri sensittivi sekondarji rilevanti għal kull komponent immonitorjat mis-sistema tal-OBD. Id-dokument għandu jelenka wkoll il-kodiċijiet u formati kollha tal-prodott OBD (bi spjegazzjoni ta’ kull wieħed) użati b’rabta mal-komponenti individwali tas-sistema ta’ motopropulsjoni relatati mal-emissjoni u l-komponenti individwali mhux relatati mal-emissjoni, meta l-monitoraġġ tal-kompontent jintuża biex tiġi ddeterminata l-attivazzjoni tal-MI. Dan għandu jinkludi, b’mod partikolari, spjegazzjoni komprensiva għad-dejta mogħtija fis-servizz $05 ID tat-Test $ 21 sa FF u d-dejta mogħtija fis-servizz $06: …

7.6.3.2.

L3e — L7e(10)

Għat-tipi ta’ vettura li jużaw link ta’ komunikazzjoni f’konformità mal-ISO 15765-4 ‘Vetturi tat-triq, dijanjostika fuq netwerk ta’ żona ta’ kontrollur (CAN) — Parti 4: rekwiżiti għal sistemi relatati mal-emissjonijiet’, il-manifattur għandu jipprovdi spjegazzjoni komprensiva għad-dejta mogħtija fis-servizz $06 ID tat-Test $00 sa FF, għal kull ID tal-monitor tal-OBD appoġġjat: …

7.6.3.3.

L3e — L7e(10)

L-informazzjoni meħtieġa hawn fuq tista’ tingħata f’forma ta’ tabella kif deskritt hawn taħt.

 

Eżempju ta’ lista ġenerali ta’ kodiċijiet ta’ ħsara tal-OBD

Komponent

Kodiċi tal-ħsara

Strateġija ta’ monitoraġġ

Kriterji għall-identifikazzjoni tal-ħsara

Kriterji għall-attivazzjoni tal-MI

Parametri sekondarji

Prekundizzjonament

Test ta’ dimostrazzjoni

Ċirkwit miftuħ tas-sensur tat-temperatura tal-arja li dieħla

P0xxxxzz

Paragun mal-mudell ta’ temperatura wara l-istartjar tal-magna kiesħa

differenza ta’ > 20 grad bejn it-temperatura tal-arja li dieħla mkejla u dik tal-mudell

it-3 ċiklu

Sinjali tal-fluwidu berried u tas-sensur tal-arja li dieħla

Żewġ ċikli tat-tip I

Tip I

7.6.3.4.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni tal-kodiċijiet ta’ ħsara dijanjostiċi tal-ETC: …

7.6.4.

 

Informazzjoni dwar il-protokoll ta’ komunikazzjoni

L-informazzjoni li ġejja għandha tagħmel referenza għal għamla speċifika, mudell u varjant ta’ vettura, jew identifikata permezz ta’ definizzjonijiet operabbli bħall-VIN jew identifikazzjoni tal-vettura u tas-sistemi:

7.6.4.1.

L3e — L7e(10)

Kwalunkwe informazzjoni dwar il-protokoll ta’ komunikazzjoni meħtieġa biex titlesta d-dijanjostika minbarra l-istandards preskritti fil-punt 3.8. tal-Appendiċi 1 għall-Anness XII tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 44/2014, bħal informazzjoni dwar il-protokoll tal-ħardwer jew tas-softwer, l-identifikazzjoni tal-parametri, il-funzjonijiet tat-trasferiment, rekwiżiti ta’ persistenza, jew kundizzjonijiet ta’ żball;

7.6.4.2.

L3e — L7e(10)

Dettalji ta’ kif wieħed jikseb u jinterpreta l-kodiċijiet ta’ ħsara kollha mhux konformi mal-istandards preskritti fil-punt 3.11. tal-Appendiċi 1 għall-Anness XII tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 44/2014

7.6.4.3.

L3e — L7e(10)

Lista tal-parametri kollha disponibbli tad-dejta attiva inkluża informazzjoni dwar skalar u aċċess;

7.6.4.4.

L3e — L7e(10)

Lista tat-testijiet funzjonali disponibbli kollha li jinkludu l-attivazzjoni jew il-kontroll tat-tagħmir u l-mezz biex ikunu implimentati;

7.6.4.5.

L3e — L7e(10)

Id-dettalji ta’ kif tinkiseb l-informazzjoni kollha dwar il-komponenti u l-istatus, it-timbri skond il-ħin, id-DTC pendenti u l-frejms iffriżati;

7.6.4.6.

L3e — L7e(10)

Identifikazzjoni tal-PCU/ECU u l-kodifikazzjoni tal-varjant;

7.6.4.7.

L3e — L7e(10)

Id-dettalji ta’ kif jiġu ssettjati mill-ġdid id-dwal tas-servizz;

7.6.4.8.

L3e — L7e(10)

Il-post tal-konnettur dijanjostiku u d-dettalji tal-konnettur;

7.6.4.9.

L3e — L7e(10)

L-identifikazzjoni tal-kodiċi tal-magna.

7.6.5.

 

It-test u d-dijanjosi tal-komponenti mmonitorjati mill-OBD

7.6.5.1.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni tat-testijiet biex tkun ikkonfermata l-funzjonalità tagħha, fuq il-komponent jew fuq it-tagħmir li jikkontrolla ċ-ċaqliq:

7.7.

 

Imqabad għall-idejn u mserħiet għal saqajn il-passiġġier

7.7.1.

 

Imqabad għall-idejn

7.7.1.1.

L1e — L7e

Il-konfigurazzjoni: ċinga u/jew pum(4)

7.7.1.3.

L1e — L7e

Ritratti u/jew tpinġijiet li juru l-pożizzjoni u l-kostruzzjoni:

7.7.2.

 

Mserħiet għal saqajn il-passiġġier

7.7.2.1.

L1e — L7e

Ritratti u/jew tpinġijiet li juru l-pożizzjoni u l-kostruzzjoni:

7.8.

 

Spazju tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni

7.8.1.

L1e — L7e

Il-pożizzjoni tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara (indika l-varjanti fejn meħtieġ; tpinġijiet jistgħu jintużaw skont il-bżonn): …

7.8.1.1.

L1e — L7e

Għoli ‘l fuq mill-wiċċ tal-art, xifer ta’ fuq: … mm

7.8.1.2.

L1e — L7e

Għoli ‘l fuq mill-wiċċ tal-art, xifer ta’ isfel: … mm

7.8.1.3.

L1e — L7e

Id-distanza tal-linja ċentrali mill-pjan ċentrali lonġitudinali tal-vettura: … mm

7.8.1.4.

L1e — L7e

Qisien (tul x wisgħa): … mm x … mm

7.8.1.5.

L1e — L7e

Inklinazzjoni tal-pjan mal-vertikal: … grad

7.8.1.6.

L1e — L7e

Angolu ta’ viżibbiltà fil-pjan orizzontali: … grad

7.9.

 

Stands

7.9.1.

L1e, L3e

Il-konfigurazzjoni: ċentrali u/jew laterali(4): …

7.9.2.

L1e, L3e

Materjal ta’ kostruzzjoni użat: …

7.9.3.

L1e, L3e

Ritratti u tpinġijiet li juru l-pożizzjoni tal-istand(s) b’konnessjoni mal-istruttura tal-vettura: …

7.9.4.

L1e, L3e

Deskrizzjoni tal-metodu li jipprevjeni l-kuntatt tal-istand mal-art meta l-vettura tkun miexja: …


(1)  ĠU L 7, 10.1.2014, p. 1.

(2)  ĠU L 25, 28.1.2014, p. 1.

(*)  Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 134/2014 tas-16 ta’ Diċembru 2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni ambjentali u tal-unità ta’ propulsjoni u li jemenda l-Anness V tiegħu (ĠU L 53, 21.2.2014, p. 1).

(**)  Partijiet kontraenti għall-Ftehim tal-1958 Rivedut.

(***)  Għandu jkun indikat jekk ma jistax jinkiseb min-numru tal-approvazzjoni tat-tip.

(****)  L-awtorità ta’ approvazzjoni għandha timla r-referenzi għar-rapporti dwar it-testijiet, stabbiliti mill-atti regolatorji, li għalihom ma hemm l-ebda ċertifikat għall-approvazzjoni tat-tip.

(3)  ĠU L 72, 14.3.2008, p. 1.

(4)  ĠU L 120, 7.5.2011, p. 1.

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 79/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi motorizzati li jaħdmu bl-idroġenu u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 35, 4.2.2009, p. 32).

(6)  ĠU L 120, 7.5.2011, p. 1.

(7)  ĠU L 72, 14.3.2008, p. 1.

(1)  

(+)

Trażmissjoni kontinwament varjabbli

(2)  

(+)

x

=

iva

-

=

le jew mhux disponibbli b'mod separat

o

=

fakultattiv.

(3)  

(++)

d

=

direttament fuq il-kontroll, l-indikatur jew is-sinjalatur

c

=

fil-qrib.

(4)  

(+)

x

=

iva

-

=

le jew mhux disponibbli b'mod separat

o

=

fakultattiv.

(5)  

(++)

d

=

direttament fuq il-kontroll, l-indikatur jew is-sinjalatur

c

=

fil-qrib.

Appendiċi 1

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’/ tip ta' vettura fir-rigward ta'(4) sistema li tikkontrolla t-tniġġis mill-iżbokk tal-egżost

Nru tal-Oġġett

(Sotto)kategoriji

Informazzjoni dettaljata

B.

 

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati units

0.7.

L1e — L7e

Għamla (għamliet) (isem(ismijiet) kummerċjali tal-manifattur): …

0.8.

L1e — L7e

Tip: …

0.8.1.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.8.2.

L1e — L7e

In-numru(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli): …

0.8.3.

L1e — L7e

Approvazzjoni(jiet) tat-tip maħruġa fi (data, jekk disponibbli): …

0.9.

L1e — L7e

Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur: …

0.9.1.

L1e — L7e

L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) tal-impjanti tal-immuntar: …

0.9.2.

L1e — L7e

Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur, jekk hemm: …

0.10.

 

Il-vettura/i li għaliha/hom l-unità teknika separata hija maħsuba(21) :

0.10.1.

L1e — L7e

Tip(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Varjant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Verżjoni(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.10.5.

L1e — L7e

Kategorija, subkategorija u sub-subkategorija tal-vettura(2): …

0.11.

L1e — L7e

Marki ta’ approvazzjoni tat-tip għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati(19) : …

0.11.1.

L1e — L7e

Metodu tat-twaħħil: …

0.11.2.

L1e — L7e

Ritratti u/jew disinni tal-pożizzjoni tal-marka ta' approvazzjoni tat-tip (eżempju sħiħ bil-qisien): …

C.

 

Informazzjoni ġenerali dwar il-vettura, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati

0.12.

 

Konformità tal-produzzjoni

0.12.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-assigurazzjoni ġenerali tal-kwalità.

1.

 

KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI

1.8.

 

Prestazzjoni tal-unità ta’ propulsjoni

1.8.1.

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Veloċità massima tal-vettura ddikjarata: … km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Veloċità massima tal-vettura ddisinjata (22): … km/h u ger li fih tintlaħaq: …

1.8.3.

L1e — L7e

Il-potenza netta massima tal-magna ta' kombustjoni: … kW fi … min–1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.4.

L1e — L7e

It-torque nett massimu tal-magna ta' kombustjoni: … Nm fi … min–1 fil-proporzjon A/F …

1.8.5.

L1e — L7e

Potenza massima tal-mutur elettriku b’rata kontinwa ta’ (15/30(4) minuta(27)): … kW f' … min–1

1.8.6.

L1e — L7e

Torque massimu b'rata kontinwa tal-mutur elettriku: … Nm f' … min–1

1.8.7.

L1e — L7e

Potenza totali kontinwa massima għall-propulsjoni(jiet): … kW f’ … min–1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.8.

L1e — L7e

Torque total massimu kontinwu għall-propulsjoni(jiet): … Nm fi … min–1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.9.

L1e — L7e

L-ogħla potenza massima għall-propulsjoni(jiet): … kW fi … min–1 fil-proporzjon A/F: …

4.

 

INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IL-PRESTAZZJONI AMBJENTALI U TAL-UNITÀ TA’ PROPULSJONI

4.1.

 

Sistema ta’ kontroll tal-emissjoni tat-Tailpipe

4.1.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema ta’ kontroll tal-emissjoni tal-iżbokk tal-egżost:

4.1.2.

 

Konvertitur katalitiku:

4.1.2.1.

L1e — L7e

Il-konfigurazzjoni, numru ta’ konvertituri katalitiċi u elementi (informazzjoni li għandha tingħata għal kull unità separata): …

4.1.2.2.

L1e — L7e

Tpinġija bid-dimensjonijiet, il-forma u l-volum tal-konvertitur(i) katalitiku(katalitiċi): …

4.1.2.3.

L1e — L7e

Reazzjoni katalitika: …

* 4.1.2.4.

L1e — L7e

Ċarġ totali tal-metalli prezzjużi: …

* 4.1.2.5.

L1e — L7e

Konċentrazzjoni relattiva: …

* 4.1.2.6.

L1e — L7e

Sottostrat (struttura u materjal): …

* 4.1.2.7.

L1e — L7e

Densità taċ-ċelluli: …

* 4.1.2.8.

L1e — L7e

Kejsing għall-konvertitur(i) katalitiku (katalitiċi): …

4.1.2.9.

L1e — L7e

Post tal-konvertitur(i) katalitiku(katalitiċi) (post u distanza ta’ referenza fil-linja tal-egżost): …

4.1.2.10.

L1e — L7e

Ilqugħ kontra s-sħana katalist: iva/le(4)

4.1.2.11.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema/tal-metodu ta’ riġenerazzjoni ta’ sistemi tal-egżost ta’ wara t-trattament u s-sistema ta’ kontroll tagħha: …

4.1.2.11.1.

L1e — L7e

Medda normali ta' temperatura operattiva: … K

4.1.2.11.2.

L1e — L7e

Reaġenti li jinħarqu: iva/le(4)

4.1.2.11.3.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema (likwida) tal-fluss tar-reaġent u s-sistema ta’ kontroll tagħha: …

4.1.2.11.4.

L1e — L7e

Tip u konċentrazzjoni ta’ reaġent meħtieġ għal azzjoni katalittika: …

4.1.2.11.5.

L1e — L7e

Medda normali ta' temperatura operattiva tar-reaġent: … K

4.1.2.12.

L1e — L7e

In-numru ta’ identifikazzjoni tal-parti: …

4.1.3.

 

Sensur(i) tal-ossiġnu

4.1.3.1.

L1e — L7e

Disinn(i) tal-komponent(i) tas-sensur tal-ossiġnu: …

4.1.3.2.

L1e — L7e

Tpinġija tat-tagħmir tal-egżost bil-pożizzjoni(jiet) tas-sensur tal-ossiġnu (Qisien relatati mal-valvoli tal-egżost): …

4.1.3.3.

L1e — L7e

Medda (meded) ta’ kontroll: …

4.1.3.4.

L1e — L7e

L-identifikazzjoni tan-numru/i tal-parti: …

4.1.3.5.

L1e — L7e

Deskrizzjoni tas-sistema ta’ tisħin tas-sensur tal-ossiġnu u l-istrateġija tat-tisħin: …

4.1.3.6.

L1e — L7e

Ilqugħ kontra s-sħana tas-sensur tal-ossiġnu: iva/le(4)

4.1.4.

 

Injezzjoni tal-arja sekondarja (injezzjoni tal-arja fl-egżost)

4.1.4.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema ta’ injezzjoni tal-arja sekondarja u s-sistema ta’ kontroll tagħha: …

4.1.4.2.

L1e — L7e

Il-konfigurazzjoni (mekkanika, arja pulsanti, pompa tal-arja eċċ.)(4): …

4.1.4.3.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim: …

4.1.5.

 

Riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost estern (EGR)

4.1.5.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tas-sistema tal-EGR (il-fluss tal-egżost) u s-sistema ta’ kontroll tagħha: …

4.1.6.

 

Il-filtru għall-partikulati

4.1.6.1.

L1e — L7e

Tpinġija tal-komponent PT bil-qisien, il-forma u l-kapaċità tal-filtru għall-partikulati: …

4.1.6.2.

L1e — L7e

Disinn tal-filtru għall-partikulati: …

4.1.6.3.

L1e — L7e

Deskrizzjoni qasira u tpinġija skematika tal-filtru għall-partikulati u s-sistema ta’ kontroll tiegħu: …

4.1.6.4.

L1e — L7e

Il-post (id-distanza ta’ referenza fil-linja ta’ l-egżost): …

4.1.6.5.

L1e — L7e

Metodu jew sistema ta’ riġenerazzjoni, deskrizzjoni u tpinġija: …

4.1.6.6.

L1e — L7e

In-numru ta’ identifikazzjoni tal-parti: …

4.1.7.

 

Apparat li jnaqqas l-NOx

4.1.7.1.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim tal-apparat li jnaqqas l-NOx: …

4.1.8.

 

Apparat ieħor li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-iżbokk tal-egżost (jekk xi wħud ma jkunux koperti taħt intestatura oħra)

4.1.8.1.

L1e — L7e

Prinċipju ta’ tħaddim: …

5.

 

IL-FAMILJA TA’ PROPULSJONI TAL-VETTURA

5.1.

L1e — L7e

Biex jiddefinixxi l-familja ta’ propulsjoni tal-vettura, il-manifattur għandu jissottometti l-informazzjoni meħtieġa għall-kriterji ta’ klassifikazzjoni stabbiliti fil-punt 3 tal-“ANNESS XI tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 134/2014, jekk ma tkunx ingħatat diġà fid-dokument ta’ informazzjoni.

Appendiċi 2

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’/ tip ta' vettura fir-rigward ta'(4) sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet tal-kaxxa tal-krank u dawk evaporattivi

Nru tal-Oġġett

(Sotto)kategoriji

Informazzjoni dettaljata

B.

 

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati units

0.7.

L1e — L7e

Għamla (għamliet) (isem(ismijiet) kummerċjali tal-manifattur): …

0.8.

L1e — L7e

Tip: …

0.8.1.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.8.2.

L1e — L7e

In-numru(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli): …

0.8.3.

L1e — L7e

Approvazzjoni(jiet) tat-tip maħruġa fi (data, jekk disponibbli): …

0.9.

L1e — L7e

Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur: …

0.9.1.

L1e — L7e

L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) tal-impjanti tal-immuntar: …

0.9.2.

L1e — L7e

Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur, jekk hemm: …

0.10.

 

Il-vettura/i li għaliha/hom l-unità teknika separata hija maħsuba(21) : …

0.10.1.

L1e — L7e

Tip(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Varjant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Verżjoni(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.10.5.

L1e — L7e

Kategorija, subkategorija u sub-subkategorija tal-vettura(2): …

0.11.

L1e — L7e

Marki ta’ approvazzjoni tat-tip għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati(19) : …

0.11.1.

L1e — L7e

Metodu tat-twaħħil: …

0.11.2.

L1e — L7e

Ritratti u/jew disinni tal-pożizzjoni tal-marka ta' approvazzjoni tat-tip (eżempju sħiħ bil-qisien): …

C.

 

Informazzjoni ġenerali dwar il-vettura, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati

0.12.

 

Konformità tal-produzzjoni

0.12.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-assigurazzjoni ġenerali tal-kwalità.

4.

 

INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IL-PRESTAZZJONI AMBJENTALI U TAL-UNITÀ TA’ PROPULSJONI

4.2.

 

Is-sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet tal-kaxxa tal-krank

4.2.1.

L1e — L7e

Il-konfigurazzjoni tas-sistema ta’ riċiklar tal-gass tal-kaxxa tal-krank (sistema ta’ ventilaturi, sistema pożittiva ta’ ventilazzjoni tal-kaxxa tal-krank, oħrajn)(4) (deskrizzjoni u tpinġijiet).

4.3.

 

Is-sistema ta’ kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi.

4.3.1.

L1e — L7e

Is-sistema għall-kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi: iva/le(4)

4.3.2.

L1e — L7e

Tpinġija tas-sistema ta’ kontroll evaporattiva: …

4.3.3.

L1e — L7e

Tpinġija tal-kaxxetta (li tinkludi l-qisien u li tindika l-mekkaniżmu tal-bokok u tat-tneħħija): …

4.3.4.

L1e — L7e

Il-kapaċità operattiva: … g

4.3.5.

L1e — L7e

Materjal ta’ adsorbiment: … (eż. tal-faħam, tal-karbonju, sintetiku, …)

4.3.6.

L1e — L7e

Materjal tal-kompartiment: … (eż. plastik, azzar, …)

4.3.7.

L1e — L7e

Tpinġija skematika tat-tank tal-fjuwil, li tindika l-kapaċità u l-materjal: …

4.3.8.

L1e — L7e

Tpinġija tal-ilqugħ kontra s-sħana bejn it-tank u l-apparat tal-egżost: …

5.

 

IL-FAMILJA TA’ PROPULSJONI TAL-VETTURA

5.1.

L1e — L7e

Biex jiddefinixxi l-familja ta’ propulsjoni tal-vettura, il-manifattur għandu jissottometti l-informazzjoni meħtieġa għall-kriterji ta’ klassifikazzjoni stabbiliti fil-punt 3 tal-“ANNESS XI tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 134/2014, jekk ma tkunx ingħatat diġà fid-dokument ta’ informazzjoni.

Appendiċi 3

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’/ tip ta' vettura fir-rigward ta'(4) sistema ta’ dijanjostika abbord (OBD)

Nru tal-Oġġett

(Sotto)kategoriji

Informazzjoni dettaljata

B.

 

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati units

0.7.

L1e — L7e

Għamla (għamliet) (isem(ismijiet) kummerċjali tal-manifattur):

0.8.

L1e — L7e

Tip:…

0.8.1.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.8.2.

L1e — L7e

In-numru(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli): …

0.8.3.

L1e — L7e

Approvazzjoni(jiet) tat-tip maħruġa fi (data, jekk disponibbli): …

0.9.

L1e — L7e

Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

0.9.1.

L1e — L7e

L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) tal-impjanti tal-immuntar: …

0.9.2.

L1e — L7e

Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur, jekk hemm: …

0.10.

 

Il-vettura/i li għaliha/hom l-unità teknika separata hija maħsuba(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Tip(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Varjant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Verżjoni(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.10.5.

L1e — L7e

Kategorija, subkategorija u sub-subkategorija tal-vettura(2): …

0.11.

L1e — L7e

Marki ta’ approvazzjoni tat-tip għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati(19):

0.11.1.

L1e — L7e

Metodu tat-twaħħil: …

0.11.2.

L1e — L7e

Ritratti u/jew disinni tal-pożizzjoni tal-marka ta' approvazzjoni tat-tip (eżempju sħiħ bil-qisien): …

C.

 

Informazzjoni ġenerali dwar il-vettura, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati

0.12.

 

Konformità tal-produzzjoni

0.12.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-assigurazzjoni ġenerali tal-kwalità.

4.

 

INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IL-PRESTAZZJONI AMBJENTALI U TAL-UNITÀ TA’ PROPULSJONI

4.0

 

Informazzjoni ġenerali dwar il-prestazzjoni ambjentali u ta’ propulsjoni

4.0.1.

L1e — L7e

Pass ambjentali(16): Euro … (3/4/5) (4)

5.

 

IL-FAMILJA TA’ PROPULSJONI TAL-VETTURA

5.1.

L1e — L7e

Biex jiddefinixxi l-familja ta’ propulsjoni tal-vettura, il-manifattur għandu jissottometti l-informazzjoni meħtieġa għall-kriterji ta’ klassifikazzjoni stabbiliti fil-punt 3 tal-“ANNESS XI tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 134/2014, jekk ma tkunx ingħatat diġà fid-dokument ta’ informazzjoni.

7.

 

INFORMAZZJONI DWAR IL-KOSTRUZZJONI TAL-VETTURA

7.6.

 

Rekwiżiti funzjonali tad-Dijanjostika Abbord (OBD)

7.6.1

 

Sistema dijanjostika abbord

7.6.1.1.

L1e — L7e

Stadju I: iva/le(4) u/jew

7.6.1.2.

L1e — L7e

Stadju II: iva/le(4)

7.6.2.

 

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistema tal-OBD

7.6.2.1.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni miktuba u/jew tpinġija tal-indikatur tal-ħsara (MI): …

7.6.2.2.

L3e — L7e(10)

Lista u għan tal-komponenti kollha kkontrollati bis-sistema tal-OBD: …

7.6.2.3.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni bil-miktub (prinċipji ġenerali ta' tħaddim) tad-dijanjosi sħiħa taċ-ċirkwit tal-OBD tal-Istadju I (ċirkwit miftuħ, ixxortjat baxx u għoli, razzjonalità) u tal-elettronika (PCU/ECU interna u komunikazzjoni): …

7.6.2.4.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni bil-miktub (prinċipji ġenerali ta' tħaddim) tal-funzjonalità tad-dijanjosi sħiħa taċ-ċirkwit tal-OBD tal-Istadju I li tagħti bidu għal kwalunkwe mod ta’ tħaddim li jnaqqas b’mod sinifikanti t-torque tal-magna f’każ ta’ ħsara: …

7.6.2.5.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni bil-miktub tal-protokoll(i) ta’ komunikazzjoni appoġġjat(i): …

7.6.2.6.

L3e — L7e(10)

Pożizzjoni fiżika tal-konnettur tad-dijanjostika (inkludi tpinġijiet u ritratti): …

7.6.2.7.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni bil-miktub f’każ ta’ konformità volontrarja mal-istadju II tal-OBD (prinċipji ġenerali ta’ tħaddim):

7.6.2.7.1.

L3e — L7e(10)

Magni ta’ tqabbid bl-ispark

7.6.2.7.1.1.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tal-katalizzatur: …

7.6.2.7.1.2.

L3e — L7e(10)

Detezzjoni ta' misfire: …

7.6.2.7.1.3.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tas-sensur tal-ossiġnu: …

7.6.2.7.1.4.

L3e — L7e(10)

Komponenti oħra osservati bis-sistema tal-OBD: …

7.6.2.7.2.

L3e — L7e(10)

Magni ta’ tqabbid bil-kompressjoni

7.6.2.7.2.1.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tal-katalizzatur: …

7.6.2.7.2.2.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tal-filtru għall-partikulati: …

7.6.2.7.2.3.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tas-sistema elettronika ta' teħid ta' fjuwil: …

7.6.2.7.2.4.

L3e — L7e(10)

Monitoraġġ tas-sistema deNOx: …

7.6.2.7.2.5.

L3e — L7e(10)

Komponenti oħra osservati bis-sistema tal-OBD: …

7.6.2.7.3

L3e — L7e(10)

Kriterji għall-attivazzjoni MI (numru fiss ta’ ċikli tas-sewqan jew metodu statistiku): …

7.6.2.7.4.

L3e — L7e(10)

Lista tal-kodiċijiet u formati kollha tal-prodott OBD użati (bi spjegazzjoni ta’ kull wieħed): …

7.6.3.

 

Kompatibbiltà mal-OBD

L-informazzjoni addizzjonali li ġejja għandha tingħata mill-manifattur tal-vettura sabiex jippermetti l-manifattura ta’ partijiet ta’ sostituzzjoni jew ta’ servizz kompatibbli mal-OBD, għodod dijanjostiċi u tagħmir tal-ittestjar:

7.6.3.1.

L3e — L7e(10)

Dokument komprensiv li jiddeskrivi l-komponenti sensittivi kollha kkonċernati bl-istrateġija għad-detezzjoni tal-ħsara u l-attivazzjoni tal-MI (numru fiss ta’ ċikli ta’ sewqan jew metodu statistiku). Dan għandu jinkludi lista tal-parametri sensittivi sekondarji rilevanti għal kull komponent immonitorjat mis-sistema tal-OBD. Id-dokument għandu jelenka wkoll il-kodiċijiet u formati kollha tal-prodott OBD (bi spjegazzjoni ta’ kull wieħed) użati b’rabta mal-komponenti individwali tas-sistema ta’ motopropulsjoni relatati mal-emissjoni u l-komponenti individwali mhux relatati mal-emissjoni, meta l-monitoraġġ tal-kompontent jintuża biex tiġi ddeterminata l-attivazzjoni tal-MI. Dan għandu jinkludi, b’mod partikolari, spjegazzjoni komprensiva għad-dejta mogħtija fis-servizz $05 ID tat-Test $ 21 sa FF u d-dejta mogħtija fis-servizz $06: …

7.6.3.2.

L3e — L7e(10)

Għat-tipi ta’ vettura li jużaw link ta’ komunikazzjoni f’konformità mal-ISO 15765-4 ‘Vetturi tat-triq, dijanjostika fuq netwerk ta’ żona ta’ kontrollur (CAN) — Parti 4: rekwiżiti għal sistemi relatati mal-emissjonijiet’, il-manifattur għandu jipprovdi spjegazzjoni komprensiva għad-dejta mogħtija fis-servizz $06 ID tat-Test $00 sa FF, għal kull ID tal-monitor tal-OBD appoġġjat: …

7.6.3.3.

L3e — L7e(10)

L-informazzjoni meħtieġa hawn fuq tista’ tingħata f’forma ta’ tabella kif deskritt hawn taħt.

Eżempju ta’ lista ġenerali ta’ kodiċijiet ta’ ħsara tal-OBD

Komponent

Kodiċi tal-ħsara

Strateġija ta’ monitoraġġ

Kriterji għall-identifikazzjoni tal-ħsara

Kriterji għall-attivazzjoni tal-MI

Parametri sekondarji

Prekundizzjonament

Test ta’ dimostrazzjoni

Ċirkwit miftuħ tas-sensur tat-temperatura tal-arja li dieħla

P0xxxxzz

Paragun mal-mudell ta’ temperatura wara l-istartjar tal-magna kiesħa

differenza ta’ > 20 grad bejn it-temperatura tal-arja li dieħla mkejla u dik tal-mudell

it-3 ċiklu

Sinjali tal-fluwidu berried u tas-sensur tal-arja li dieħla

Żewġ ċikli tat-tip I

Tip I

7.6.3.4.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni tal-kodiċijiet ta’ ħsara dijanjostiċi tal-ETC: …

7.6.3.5.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni tal-metodi u l-istrateġiji prestabbiliti f’każ ta’ ħsara fl-ETC li xufier jista' jkollu:

7.6.4.

 

Informazzjoni dwar il-protokoll ta’ komunikazzjoni

L-informazzjoni li ġejja għandha tagħmel referenza għal għamla speċifika, mudell u varjant ta’ vettura, jew identifikata permezz ta’ definizzjonijiet operabbli bħall-VIN jew identifikazzjoni tal-vettura u tas-sistemi:

7.6.4.1.

L3e — L7e(10)

Kwalunkwe informazzjoni dwar il-protokoll ta’ komunikazzjoni meħtieġa biex titlesta d-dijanjostika minbarra l-istandards preskritti fil-punt 3.8. tal-Appendiċi 1 għall-Anness XII tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 134/2014, bħal informazzjoni dwar il-protokoll tal-ħardwer jew tas-softwer, l-identifikazzjoni tal-parametri, il-funzjonijiet tat-trasferiment, rekwiżiti ta’ persistenza, jew kundizzjonijiet ta’ żball;

7.6.4.2.

L3e — L7e(10)

Dettalji ta’ kif wieħed jikseb u jinterpreta l-kodiċijiet ta’ ħsara kollha mhux konformi mal-istandards preskritti fil-punt 3.1 tal-Appendiċi 1 għall-Anness XII tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 134/2014

7.6.4.3.

L3e — L7e(10)

Lista tal-parametri kollha disponibbli tad-dejta attiva inkluża informazzjoni dwar skalar u aċċess;

7.6.4.4.

L3e — L7e(10)

Lista tat-testijiet funzjonali disponibbli kollha li jinkludu l-attivazzjoni jew il-kontroll tat-tagħmir u l-mezz biex ikunu implimentati;

7.6.4.5.

L3e — L7e(10)

Id-dettalji ta’ kif tinkiseb l-informazzjoni kollha dwar il-komponenti u l-istatus, it-timbri skond il-ħin, id-DTC pendenti u l-frejms iffriżati;

7.6.4.6.

L3e — L7e(10)

Identifikazzjoni tal-PCU/ECU u l-kodifikazzjoni tal-varjant;

7.6.4.7.

L3e — L7e(10)

Id-dettalji ta’ kif jiġu ssettjati mill-ġdid id-dwal tas-servizz;

7.6.4.8.

L3e — L7e(10)

Il-post tal-konnettur dijanjostiku u d-dettalji tal-konnettur;

7.6.4.9.

L3e — L7e(10)

L-identifikazzjoni tal-kodiċi tal-magna.

7.6.5.

 

It-test u d-dijanjosi tal-komponenti mmonitorjati mill-OBD

7.6.5.1.

L3e — L7e(10)

Deskrizzjoni tat-testijiet biex tkun ikkonfermata l-funzjonalità tagħha, fuq il-komponent jew fuq it-tagħmir li jikkontrolla ċ-ċaqliq:

Appendiċi 4

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’/ tip ta' vettura fir-rigward ta'(4) sistema ta’ livell tal-ħoss

Nru tal-Oġġett

(Sotto)kategoriji

Informazzjoni dettaljata

B.

 

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati units

0.7.

L1e — L7e

Għamla (għamliet) (isem(ismijiet) kummerċjali tal-manifattur):

0.8.

L1e — L7e

Tip:

0.8.1.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.8.2.

L1e — L7e

In-numru(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli): …

0.8.3.

L1e — L7e

Approvazzjoni(jiet) tat-tip maħruġa fi (data, jekk disponibbli): …

0.9.

L1e — L7e

Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

0.9.1.

L1e — L7e

L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) tal-impjanti tal-immuntar: …

0.9.2.

L1e — L7e

Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur, jekk hemm: …

0.10.

 

Il-vettura/i li għaliha/hom l-unità teknika separata hija maħsuba(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Tip(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Varjant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Verżjoni(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.10.5.

L1e — L7e

Kategorija, subkategorija u sub-subkategorija tal-vettura(2): …

0.11.

L1e — L7e

Marki ta’ approvazzjoni tat-tip għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati(19):

0.11.1.

L1e — L7e

Metodu tat-twaħħil: …

0.11.2.

L1e — L7e

Ritratti u/jew disinni tal-pożizzjoni tal-marka ta' approvazzjoni tat-tip (eżempju sħiħ bil-qisien): …

C.

 

Informazzjoni ġenerali dwar il-vettura, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati

0.12.

 

Konformità tal-produzzjoni

0.12.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-assigurazzjoni ġenerali tal-kwalità.

1.

 

KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI

1.8.

 

Prestazzjoni tal-unità ta’ propulsjoni

1.8.1.

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Veloċità massima tal-vettura ddikjarata: … km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Veloċità massima tal-vettura ddisinjata (22): … km/h u ger li fih tintlaħaq: …

1.8.3.

L1e — L7e

Il-potenza netta massima tal-magna ta' kombustjoni: … kW fi … min–1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.4.

L1e — L7e

It-torque nett massimu tal-magna ta' kombustjoni: … Nm fi … min–1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.5.

L1e — L7e

Potenza massima tal-mutur elettriku b’rata kontinwa ta’ (15/30(4) minuta(27)): … kW f' …min–1

1.8.6.

L1e — L7e

Torque massimu b'rata kontinwa tal-mutur elettriku: … Nm f' … min–1

1.8.7.

L1e — L7e

Potenza totali kontinwa massima għall-propulsjoni(jiet): … kW f’ … min–1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.8.

L1e — L7e

Torque total massimu kontinwu għall-propulsjoni(jiet): … Nm fi … min–1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.9.

L1e — L7e

L-ogħla potenza massima għall-propulsjoni(jiet): … kW fi … min–1 fil-proporzjon A/F: …

4.

 

INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IL-PRESTAZZJONI AMBJENTALI U TAL-UNITÀ TA’ PROPULSJONI

4.0

 

Informazzjoni ġenerali dwar il-prestazzjoni ambjentali u ta’ propulsjoni

4.0.2.

 

Livell tal-ħoss

4.0.2.1

L1e — L7e

Wieqfa: … dB(A) fil-veloċità tal-magna: … min–1

4.0.2.2.

L1e — L7e

Waqt is-sewqan: … f’dB(A)

4.4.

 

Informazzjoni addizzjonali dwar il-prestazzjoni ambjentali u tal-unità ta’ propulsjoni

4.4.3.

L1e — L7e

Dokument applikabbli ta’ informazzjoni stabbilit rispettivament fir-Regolament Nru 9, 41 jew 63 tan-NU għandu jissupplimenta dan id-dokument ta’ informazzjoni fir-rigward tal-livell tal-ħoss.

Appendiċi 5

Mudell ta’ dokument ta’ informazzjoni relatat mal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’/ tip ta' vettura fir-rigward ta'(4) sistema ta’ prestazzjoni tal-unità ta’ propulsjoni

Nru tal-Oġġett

(Sotto)kategoriji

Informazzjoni dettaljata

B.

 

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati units

0.7.

L1e — L7e

Għamla (għamliet) (isem(ismijiet) kummerċjali tal-manifattur):

0.8.

L1e — L7e

Tip:

0.8.1.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.8.2.

L1e — L7e

In-numru(i) tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli): …

0.8.3.

L1e — L7e

Approvazzjoni(jiet) tat-tip maħruġa fi (data, jekk disponibbli): …

0.9.

L1e — L7e

Isem u indirizz tal-kumpanija tal-manifattur:

0.9.1.

L1e — L7e

L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) tal-impjanti tal-immuntar: …

0.9.2.

L1e — L7e

Isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur, jekk hemm: …

0.10.

 

Il-vettura/i li għaliha/hom l-unità teknika separata hija maħsuba(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Tip(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Varjant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Verżjoni(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk dan/dawn huwa/huma disponibbli): …

0.10.5.

L1e — L7e

Kategorija, subkategorija u sub-subkategorija tal-vettura(2): …

0.11.

L1e — L7e

Marki ta’ approvazzjoni tat-tip għall-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati(19):

0.11.1.

L1e — L7e

Metodu tat-twaħħil: …

0.11.2.

L1e — L7e

Ritratti u/jew disinni tal-pożizzjoni tal-marka ta' approvazzjoni tat-tip (eżempju sħiħ bil-qisien): …

C.

 

Informazzjoni ġenerali dwar il-vettura, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati

0.12.

 

Konformità tal-produzzjoni

0.12.1.

L1e — L7e

Deskrizzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-assigurazzjoni ġenerali tal-kwalità.

1.

 

KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI

1.8.

 

Prestazzjoni tal-unità ta’ propulsjoni

1.8.1.

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Veloċità massima tal-vettura ddikjarata: km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Veloċità massima tal-vettura ddisinjata (22): … km/h u ger li fih tintlaħaq: …

1.8.3.

L1e — L7e

Il-potenza netta massima tal-magna ta' kombustjoni: … kW fi … min–1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.4.

L1e — L7e

It-torque nett massimu tal-magna ta' kombustjoni: … Nm fi … min–1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.5.

L1e — L7e

Potenza massima tal-mutur elettriku b’rata kontinwa ta’ (15/30(4) minuta(27)): … kW f' … min–1

1.8.6.

L1e — L7e

Torque massimu b'rata kontinwa tal-mutur elettriku: … Nm f' … min–1

1.8.7.

L1e — L7e

Potenza totali kontinwa massima għall-propulsjoni(jiet): … kW f’ … min–1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.8.

L1e — L7e

Torque total massimu kontinwu għall-propulsjoni(jiet): … Nm fi … min–1 fil-proporzjon A/F: …

1.8.9.

L1e — L7e

L-ogħla potenza massima għall-propulsjoni(jiet): … kW fi … min–1 fil-proporzjon A/F: …

3.