ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 228

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
31 ta' Lulju 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk

1

 

*

Informazzjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u l- Unjoni tal-Komoros li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjara previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd attwalment fis-seħħ bejn iż-żewġ Partijiet

1

 

*

Informazzjoni dwar id-data ta' dħul fis-seħħ tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles

1

 

*

Avviż dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati Paċifiċi, min-naħa l-oħra

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 827/2014 tat-23 ta' Lulju 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja

3

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 tat-30 ta' Lulju 2014 dwar ir-rekwiżiti għall-għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi rigward in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa ta' glutina fl-ikel ( 1 )

5

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 829/2014 tat-30 ta' Lulju 2014 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi ( 1 )

9

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 830/2014 tat-30 ta' Lulju 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1890/2005, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 2/2012 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 205/2013 fir-rigward tal-prodotti soġġetti għall-miżuri tal-antidumping attwali dwar qfieli tal-azzar inossidabbli u partijiet minnhom, u fir-rigward ta' talbiet għal rieżami għall-parteċipanti l-ġodda, u li jipprevedi, f'ċerti każijiet, il-possibbiltà ta' ħlas lura jew remissjoni tad-dazji

16

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 831/2014 tat-30 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

24

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 832/2014 tat-30 ta' Lulju 2014 li jiffissa l-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandhom jiġu applikati għal applikazzjonijiet għal liċenzji ta' importazzjoni ppreżentati fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 416/2014 għal xi ċereali li joriġinaw mill-Ukraina

27

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/509/UE

 

*

Deċiżjoni Tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-adozzjoni tal-euro mil-Litwanja fl-1 ta' Jannar 2015

29

 

 

2014/510/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Lulju 2014 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/UE li tissospendi temporanjament l-importazzjonijiet mill-Bangladexx ta' oġġetti tal-ikel li fihom il-weraq betel (Piper betle) jew li jikkonsistu minnu, fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħha (notifikata bid-dokument C(2014) 5327)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/1


Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk

Wara l-firma fit-18 ta' Novembru 2013, l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk innotifikaw fis-16 ta' Diċembru u l-15 ta' Lulju 2014 rispettivament, li huma kienu ffinalizzaw il-proċeduri interni tagħhom sabiex jikkonkludu l-Protokoll.

Il-Protokoll għaldaqstant jidħol fis-seħħ fil-15 ta' Lulju 2014 skont l-Artikolu 12 tiegħu.


31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/1


Informazzjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u l- Unjoni tal-Komoros li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjara previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd attwalment fis-seħħ bejn iż-żewġ Partijiet

Wara l-firma fit-23 ta' Diċembru 2013, l-Unjoni tal-Komoros u l-Unjoni Ewropea nnotifikaw fit-23 ta' Diċembru u l-14 ta' Mejju 2014 rispettivament, li huma kienu ffinalizzaw il-proċeduri interni tagħhom sabiex jikkonkludu l-Protokoll.

Il-Protokoll daħal fis-seħħ fl-14 ta' Mejju 2014 skont l-Artikolu 14 tiegħu.


31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/1


Informazzjoni dwar id-data ta' dħul fis-seħħ tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles

Wara l-iffirmar fit-18 ta' Diċembru 2013, l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles innotifikaw fl-14 ta' Mejju u l-25 ta' Ġunju 2014 rispettivament, li huma kienu ffinalizzaw il-proċeduri interni tagħhom sabiex jikkonkludu l-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd (1).

Il-Protokoll għaldaqstant daħal fis-seħħ fil-25 ta' Ġunju 2014 skont l-Artikolu 16 tiegħu.


(1)  Il-Protokoll ġie ppubblikat fil-ĠU L 4, 9.1.2014, p. 3.


31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/2


Avviż dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati Paċifiċi, min-naħa l-oħra (1)

L-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gżejjer Fiġi ħabbru t-tlestija tal-proċeduri meħtieġa għall-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati Paċifiċi, min-naħa l-oħra, f'konformità mal-Artikolu 76(2) ta' dak il-Ftehim. B'konsegwenza ta' dan, il-Ftehim japplika proviżorjament mit-28 ta' Lulju 2014 bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gżejjer Fiġi.


(1)  ĠU L 272, 16.10.2009, p. 1.


REGOLAMENTI

31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/3


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 827/2014

tat-23 ta' Lulju 2014

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 140(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 974/98 (1) jipprovdi għas-sostituzzjoni tal-euro għall-muniti tal-Istati Membri li ssodisfaw il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro fiż-żmien meta l-Komunità daħlet fit-tielet stadju tal-unjoni ekonomika u monetarja.

(2)

Skont l-Artikolu 4 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003, il-Litwanja hija Stat Membru b'deroga kif iddefinit fl-Artikolu 139(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem “it-Trattat”).

(3)

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/509/UE tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-adozzjoni mil-Litwanja tal-euro fl-1 ta' Jannar 2015 (2), il-Litwanja tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro u d-deroga favur il-Litwanja għandha tiġi terminata b'effett mill-1 ta' Jannar 2015.

(4)

L-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja teħtieġ l-estensjoni għal-Litwanja tad-dispożizzjonijiet eżistenti dwar l-introduzzjoni tal-euro stipulati fir-Regolament (KE) Nru 974/98.

(5)

Il-Pjan Nazzjonali tal-Litwanja għall-Bidla għall-Euro jispeċifika li l-karti tal-flus u l-muniti tal-euro għandhom isiru valuta legali fil-Litwanja fil-ġurnata tal-introduzzjoni tal-euro bħala l-munita tagħha. Konsegwentement, id-data tal-introduzzjoni tal-euro u d-data tal-bidla tal-flus kontanti għandha tkun l-1 ta' Jannar 2015. Ma għandu japplika l-ebda perjodu ta' “eliminazzjoni gradwali”.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 974/98 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 974/98 huwa emendat permezz tal-inseriment fit-tabella, bejn l-entrati għal-Latvja u għal-Lussemburgu, tal-linja li ġejja:

“Litwanja

1 Jannar 2015

1 Jannar 2015

Nru”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Lulju 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

S. GOZI


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 974/98 tat-3 ta' Mejju 1998 dwar l-introduzzjoni tal-euro (ĠU L 139, 11.5.1998, p. 1).

(2)  Ara paġna 29 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/5


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 828/2014

tat-30 ta' Lulju 2014

dwar ir-rekwiżiti għall-għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi rigward in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa ta' glutina fl-ikel

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(3)(d) tiegħu,

Billi:

(1)

Persuni li għandhom il-marda tas-coeliac ibatu minn intolleranza permanenti għall-glutina. Il-qamħ (jiġifieri kull speċi ta' Triticum, bħal qamħ durum, spelt, u qamħ khorasan), is-segala u x-xgħir, ġew identifikati u rrappurtati xjentifikament bħala tipi ta' qmuħ li fihom il-glutina. Il-glutina preżenti f'dawn it-tipi ta' qmuħ tista' tikkawża effetti negattivi fuq is-saħħa ta' persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina u għaldaqstant għandhom jevitawhom.

(2)

Informazzjoni dwar in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa ta' glutina fl-ikel għandha sservi biex tgħin persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina biex jidentifikaw u jagħżlu dieta varjata kemm meta jieklu d-dar kif ukoll meta jieklu postijiet oħra.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 (2) jistabbilixxi regoli armonizzati dwar l-informazzjoni mogħtija lill-konsumaturi rigward in-nuqqas (“mingħajr glutina”) jew il-preżenza mnaqqsa ta' glutina (“b'livell baxx ħafna ta' glutina”) fl-ikel. Ir-regoli ta' dak ir-Regolament huma bbażati fuq dejta xjentifika, u jiggarantixxu li l-informazzjoni provvduta fuq bażi diverġenti rigward in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa ta' glutina fl-ikel ma tqarraqx bil-konsumaturi u ma tikkonfondihomx.

(4)

Fil-kuntest tar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-oġġetti tal-ikel maħsuba għal użi nutrizzjonali partikolari, ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 41/2009 mill-20 ta' Lulju 2016. Għandu jiġi żgurat li, wara dik id-data, l-għoti ta' informazzjoni rigward in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa ta' glutina fl-ikel jkompli jkun ibbażat fuq id-dejta xjentifika rilevanti, u li din l-informazzjoni ma tingħatax fuq bażi diverġenti li tista' tqarraq bil-konsumaturi jew tikkonfondihom, b'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 36(2) tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011. Għalhekk, jeħtieġ li fl-Unjoni jinżammu kundizzjonijiet uniformi għall-applikazzjoni ta' dawn ir-rekwiżiti għall-informazzjoni dwar l-ikel mogħtija mill-operaturi tan-negozji tal-ikel rigward in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa tal-glutina fl-ikel, u li dawn il-kundizzjonijiet ikunu bbażati fuq ir-Regolament (KE) Nru 41/2009.

(5)

Ċertu tipi ta' ikel jiġu prodotti, ippreparati u/jew ipproċessati b'mod speċjali li permezz tiegħu l-kontenut ta' glutina ta' wieħed jew aktar mill-ingredjenti li fihom il-glutina jitnaqqas, jew b'mod fejn l-ingredjenti li fihom il-glutina jiġu sostitwiti b'ingredjenti oħra li huma ħielsa mill-glutina b'mod naturali. Tipi oħra ta' ikel jiġu prodotti esklussivament minn ingredjenti li huma ħielsa mill-glutina b'mod naturali.

(6)

It-tneħħija tal-glutina minn dawn it-tipi ta' qmuħ li fihom il-glutina hija problema teknika konsiderevoli u tinvolvi spejjeż kbar, għalhekk il-manifattura ta' ikel ħieles mill-glutina hija diffiċli meta jintużaw tipi ta' qmuħ bħal dawn. B'riżultat ta' dan, ħafna tipi ta' ikel li jkunu ġew ipproċessati b'mod speċjali sabiex jitnaqqas il-kontenut ta' glutina ta' wieħed jew aktar mill-ingredjenti li fihom il-glutina li jinsabu fis-suq jista' jkun għad fihom ammonti baxxi ta' glutina.

(7)

Ħafna min-nies li ma taqbilx magħhom il-glutina jistgħu jinkludu l-ħafur fid-dieta tagħhom mingħajr ma jinħolqu ebda effetti negattivi fuq saħħithom. Dan huwa suġġett li għadu qiegħed jiġi studjat u investigat mill-komunita xjentifika. Madankollu, hemm tħassib serju dwar il-kontaminazzjoni tal-ħafur bil-qamħ, is-segala u x-xgħir, li tista' sseħħ waqt il-ħsad, it-trasport, il-ħażna u l-ipproċessar taż-żrieragħ. Għalhekk, għandu jitqies ir-riskju ta' kontaminazzjoni bil-glutina ta' dawn il-prodotti li fihom il-ħafur b'rabta mal-informazzjoni rilevanti mogħtija mill-operaturi tan-negozji tal-ikel dwar dawk il-prodotti tal-ikel.

(8)

Nies differenti li ma taqbilx magħhom il-glutina jistgħu jittolleraw ammonti varji żgħar ta' glutina f'firxa ristretta ta' possibbiltajiet. Sabiex individwi jkunu jistgħu jsibu varjetà ta' oġġetti tal-ikel fis-suq kif xieraq għall-bżonnijiet u l-livell ta' sensittività tagħhom, għażla ta' prodotti għandha tkun possibbli f'livelli baxxi differenti ta' glutina f'din il-firxa ristretta ta' possibbiltajiet. Madankollu, huwa importanti li l-prodotti differenti jiġu ttikkettjati kif suppost, u li jiġu appoġġjati b'kampanji ta' informazzjoni fl-Istati Membri sabiex jiġi żgurat li dawn jintużaw b'mod korrett min-nies li ma taqbilx magħhom il-glutina.

(9)

Għandu jkun possibbli li fuq tip ta' ikel li jiġi prodott, ippreparat u/jew ipproċessat b'mod speċjali sabiex jitnaqqas il-kontenut ta' glutina ta' wieħed jew aktar mill-ingredjenti li fihom il-glutina jew sabiex dawk l-ingredjenti tal-prodott li fihom il-glutina jiġu sostitwiti b'ingredjenti oħra li huma ħielsa mill-glutina b'mod naturali jintwerew termini li jindikaw jew in-nuqqas (“mingħajr glutina”) jew il-preżenza mnaqqsa ta' glutina (“b'livell baxx ħafna ta' glutina”), b'konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament. Għandu jkun possibbli wkoll li fuq dan it-tip ta' ikel tintwera dikjarazzjoni li tgħarraf lill-konsumaturi li ġie fformulat b'mod speċifiku għal persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina.

(10)

Għandu jkun possibbli wkoll li fuq tipi ta' ikel li jkun fihom ingredjenti li huma ħielsa mill-glutina b'mod naturali jintwerew termini li jindikaw in-nuqqas ta' glutina, b'konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament u sakemm ikun hemm konformità mal-kundizzjonijiet ġenerali dwar prattiki ġusti dwar l-informazzjoni stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1169/2011. B'mod partikolari, l-informazzjoni dwar l-ikel m'għandhiex tkun ta' natura qarrieqa billi tissuġġerixxi li l-ikel għandu karatteristiki speċjali meta fil-fatt it-tipi kollha tal-ikel simili għandhom dawk l-istess karatteristiki.

(11)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/141/KE (4) tipprojbixxi l-użu ta' ingredjenti li fihom il-glutina fil-manifattura ta' formuli tal-ikel tat-trabi u fil-manifattura ta' ħalib tat-trab għat-trabi minn erba' xhur 'il fuq. Għaldaqstant, l-użu tad-dikjarazzjonijiet “b'livell baxx ħafna ta' glutina” jew “mingħajr glutina” fuq dawn il-prodotti għandu jkun ipprojbit, billi skont dan ir-Regolament dawn id-dikjarazzjonijiet għandhom jintużaw biex jiġi indikat, rispettivament, kontenut ta' glutina li ma jaqbiżx il-100 mg/kg u l-20 mg/kg.

(12)

L-Istandard tal-Codex għal Ikel maħsub għall-Użu Dietetiku Speċjali għal Persuni li ma Taqbilx Magħhom il-Glutina (5) għandu jitqies b'mod xieraq għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

(13)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni u suġġett

Dan ir-regolament japplika għall-għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi rigward in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa ta' glutina fl-ikel.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“glutina” tfisser frazzjoni ta' proteini minn qamħ, segala, xgħir, ħafur jew mill-varjetajiet imħallta tagħhom, u minn derivati ta' dawn iċ-ċereali, li ċerti persuni ma taqbilx magħhom u li ma tinħallx la fl-ilma u lanqas f'0,5 M ta' soluzzjoni tal-klorur tas-sodju;

(b)

“qamħ” tfisser kull speci ta' Triticum.

Artikolu 3

Informazzjoni għall-konsumaturi

1.   Meta jintużaw dikjarazzjonijiet biex tiġi pprovduta informazzjoni lill-konsumaturi rigward in-nuqqas jew rigward il-preżenza mnaqqsa ta' glutina fl-ikel, din l-informazzjoni għandha tingħata biss permezz tad-dikjarazzjonijiet, u b'konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness.

2.   L-informazzjoni dwar l-ikel imsemmija fil-paragrafu 1 tista' tiġi akkumpanjata mid-dikjarazzjonijiet “tajjeb għal persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina”, jew “tajjeb għal persuni li għandhom il-marda tas-coeliac”.

3.   L-informazzjoni dwar l-ikel imsemmija fil-paragrafu 1 tista' tiġi akkumpanjata mid-dikjarazzjonijiet “magħmul b'mod speċifiku għal persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina” jew “magħmul b'mod speċifiku għal persuni li għandhom il-marda tas-coeliac” jekk l-ikel jiġi prodott, ippreparat u/jew ipproċessat b'mod speċifiku biex:

(a)

jitnaqqas il-kontenut ta' glutina ta' wieħed jew aktar mill-ingredjenti li fihom il-glutina jew;

(b)

dawk l-ingredjenti li fihom il-glutina jiġu sostitwiti b'ingredjenti oħra li huma ħielsa mill-glutina b'mod naturali.

Artikolu 4

Ħalib tat-trabi u ħalib tat-trabi ta' iktar minn sitt xhur

L-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel b'rabta man-nuqqas jew mal-preżenza mnaqqsa ta' glutina f'formuli tal-ikel tat-trabi u fil-ħalib tat-trab għat-trabi minn erba' xhur 'il fuq kif iddefinit fid- Direttiva 2006/141/KE għandu jkun ipprojbit.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-20 ta' Lulju 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 tal-20 ta' Jannar 2009 li jikkonċerna l-kompożizzjoni u l-ittikkettjar ta' oġġetti tal-ikel għal dawk li ma taqbilx magħhom il-glutina (ĠU L 16, 21.1.2009, p. 3).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 35).

(4)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/141/KE tat-22 ta' Diċembru 2006 dwar formuli tat-trabi u formuli ta' prosegwiment u li temenda d-Direttiva 1999/21/KE (ĠU L 401, 30.12.2006, p. 1).

(5)  STANDARD TAL-CODEX 118-1979.


ANNESS

Dikjarazzjonijietdwar in-nuqqas jew dwar il-preżenza mnaqqsa ta' glutina fl-ikel, u l-kondizzjonijiet relatati magħhom

A.   Rekwiżiti ġenerali

MINGĦAJR GLUTINA

Id-dikjarazzjoni “mingħajr glutina” tista' ssir biss meta l-oġġetti tal-ikel li jinbiegħu lill-konsumatur finali, ma jkunx fihom aktar minn 20 mg/kg ta' glutina.

B'LIVELL BAXX ĦAFNA TA' GLUTINA

Id-dikjarazzjoni “b'livell baxx ħafna ta' glutina” tista' ssir biss meta l-oġġetti tal-ikel li jikkonsistu minn jew li fihom ingredjent jew aktar magħmul/a mill-qamħ, segala, xgħir, ħafur jew mill-varjetajiet imħallta tagħhom li jkunu ġew ipproċessati b'mod speċjali sabiex jitnaqqas il-kontenut ta' glutina ma jkunx fihom aktar minn 100 mg/kg ta' glutina fl-ikel kif mibjugħ lill-konsumatur finali.

B.   Rekwiżiti addizzjonali għal ikel li fih il-ħafur

Ħafur li jinsab f'oġġetti tal-ikel ippreżentati bħala “mingħajr glutina” jew “b'livell baxx ħafna ta' glutina” għandu jiġi prodott, ippreparat u/jew ipproċessat b'mod speċjali u b'tali mod li jiġi evitat li sseħħ kontaminazzjoni b'qamħ, segala, xgħir, jew bil-varjetajiet imħallta tagħhom, filwaqt li l-kontenut ta' glutina ta' dan il-ħafur ma għandux jaqbeż l-20 mg/kg.


31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/9


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 829/2014

tat-30 ta' Lulju 2014

li jemenda u jikkoreġi r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2) u (3) u l-Artikolu 38(d) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 (2) jistabbilixxi l-lista ta' pajjiżi terzi li s-sistemi tal-produzzjoni u l-miżuri tal-kontroll tagħhom għall-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal dawk stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007.

(2)

Bħalissa, ir-rikonoxximent tal-Isvizzera skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 japplika għal prodotti agrikoli li mhumiex ipproċessati u għal prodotti agrikoli pproċessati għall-użu bħala ikel, ħlief għall-ħmira. L-Isvizzera ressqet talba lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi l-ekwivalenza tagħha għall-ħmira organika wkoll. L-eżami tal-informazzjoni li tressaq ma' dik it-talba u l-kjarifiki sussegwenti pprovduti mill-Isvizzera wasslu għall-konklużjoni li f'dak il-pajjiż ir-regoli li jirregolaw il-produzzjoni u l-kontrolli tal-ħmira organika huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 (3). Minħabba f'hekk, ir-rikonoxximent tal-ekwivalenza tas-sistemi tal-produzzjoni u l-miżuri tal-kontroll tal-Isvizzera, fir-rigward ta' prodotti agrikoli pproċessati għall-użu bħala ikel, għandu japplika wkoll għall-ħmira organika.

(3)

Ir-rikonoxximent ta' New Zealand skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 attwalment japplika għal prodotti agrikoli li mhumiex ipproċessati u għal prodotti agrikoli pproċessati għall-użu bħala ikel, ħlief għall-inbid u l-ħmira. L-awtoritajiet ta' New Zealand ippreżentaw talba lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi l-ekwivalenza tagħha wkoll għall-inbid organiku. L-eżami tal-informazzjoni li tressaq ma' dik it-talba u kjarifiki sussegwenti pprovduti minn New Zealand wasslu għall-konklużjoni li f'dak il-pajjiż ir-regoli li jirregolaw il-produzzjoni u l-kontrolli tal-inbid organiku huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007 u fir-Regolament (KE) Nru 889/2008. Għaldaqstant, ir-rikonoxximent tal-ekwivalenza tas-sistemi tal-produzzjoni u l-miżuri tal-kontroll ta' New Zealand, fir-rigward ta' prodotti pproċessati għall-użu bħala ikel, għandhom japplikaw anki għall-inbid organiku.

(4)

Skont l-informazzjoni pprovduta minn New Zealand, inbidlu l-awtorità kompetenti, wieħed mill-korpi tal-kontroll u l-korp għall-ħruġ taċ-ċertifikati. Din il-bidla għandha titniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(5)

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jistabbilixxi lista tal-korpi tal-kontroll u tal-awtoritajiet tal-kontroll li huma kompetenti biex iwettqu l-kontrolli u joħorġu ċ-ċertifikati f'pajjiżi terzi għall-finijiet ta' ekwivalenza.

(6)

Il-Kummissjoni eżaminat it-talbiet li waslu sal-31 ta' Ottubru 2013 għall-inklużjoni fil-lista stabbilita fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Wara l-eżami tal-informazzjoni kollha mogħtija, il-korpi tal-kontroll u l-awtoritajiet tal-kontroll li jinstabu konformi mar-rekwiżiti rilevanti għandhom jitniżżlu f'dik il-lista.

(7)

“LibanCert” hu mniżżel fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Madankollu, dan la għarraf lill-Kummissjoni b'informazzjoni rilevanti relattiva għall-korp tal-akkreditazzjoni msemmi fit-tielet u fir-raba' subparagrafi tal-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 u lanqas b'xi bidliet fid-dossier tekniku tiegħu skont l-Artikolu 12(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Barra minn hekk, ir-rapport annwali li bagħat “LibanCert” fl-2013 juri li dan ma kienx jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet stipulati fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Il-Kummissjoni stiednet lil “LibanCert” biex jiċċara dawn il-kwistjonijiet iżda sad-data tal-iskadenza ma weġibx. Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, “LibanCert” waqaf jopera. U għalhekk għandu jitneħħa mil-lista fl-Anness IV.

(8)

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 kif emendat mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 355/2014 (4) fih żball b'rabta man-numru tal-kodiċi għal pajjiż terz għall-korp tal-kontroll “Abcert AG” li bi żball jirreferi għal “IMO Swiss AG” minflok għal “IMOswiss AG”.

(9)

Għalhekk, l-Annessi III u IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 għandhom jiġu emendati skont dan.

(10)

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, id-dispożizzjonijiet ikkoreġuti dwar Abcert AG u IMOswiss AG għandhom japplikaw minn meta jidħol fis-seħħ ir-Regolament (UE) Nru 355/2014.

(11)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat regolatorju għall-produzzjoni organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 huwa emendat skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 huwa emendat u kkoreġut skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-punti (1) u (5)(a) tal-Anness II għandhom japplikaw mit-12 ta' April 2014.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 tat-8 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 334, 12.12.2008, p. 25).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 tal-5 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku (ĠU L 250, 18.9.2008, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 355/2014 tat-8 ta' April 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 106, 9.4.2014, p. 15).


ANNESS I

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 hu emendat kif ġej:

(1)

Fl-entrata dwar l-Isvizzera, il-punt 1 “Kategoriji tal-prodotti”, ir-ringiela “Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel”, titneħħa n-nota (2) f'qiegħ il-paġna.

(2)

L-entrata dwar New Zealand hija emendata kif ġej:

(a)

Fil-punt 1 “Kategoriji tal-prodotti”, ir-ringiela “Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel”, in-nota (2) f'qiegħ il-paġna tinbidel b'dan li ġej:

“(2)

Ħmira mhux inkluża.”

(b)

Il-punt (4) jinbidel b'dan li ġej:

“4.

L-awtorità kompetenti: Il-Ministeru għall-Industriji Primarji (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/”

(c)

Fil-punt 5, ir-ringiela ta' NZ-BIO-001 tinbidel b'dan li ġej:

“NZ-BIO-001

Il-Ministeru għall-Industriji Primarji (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/”

(d)

Il-punt (6) jinbidel b'dan li ġej:

Il-korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: Il-Ministeru għall-Industriji Primarji (MPI)”


ANNESS II

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 hu emendat u kkoreġut kif ġej:

(1)

Fl-entrata dwar “Abcert AG”, fil-punt 3, ir-ringiela dwar il-Moldova tinbidel b'dan li ġej:

“Il-Moldova

MD-BIO-137

x

—”

(2)

L-entrata dwar “CCPB Srl” hi emendata kif ġej:

(a)

Il-punt (3) jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Iċ-Ċina

CN-BIO-102

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-102

x

x

x

L-Iraq

IQ-BIO-102

x

Il-Libanu

LB-BIO-102

x

x

x

Il-Marokk

MA-BIO-102

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Is-Sirja

SY-BIO-102

x

It-Tuneżija

TN-BIO-102

x

It-Turkija

TR-BIO-102

x

x

x

—”

(b)

Il-punt (4) jinbidel b'dan li ġej:

“4.

Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni, l-inbid u l-prodotti koperti bl-Anness III”;

(3)

Fl-entrata dwar “Control Union Certifications”, il-punt 3 jinbidel b'dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

L-Afganistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Albanija

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Butan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Brażil

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burma/il-Mjanmar

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Kambodja

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Kanada

CA-BIO-149

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Kolombja

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Kosta Rika

CR-BIO-149

x

x

x

Il-Côte d'Ivoire

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ir-Repubblika Dominikana

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Ekwador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Eġittu

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Etjopja

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Gana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Ginea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Ħonduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ħong Kong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Indja

IN-BIO-149

x

x

x

x

L-Indoneżja

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Iżrael

IL-BIO-149

x

x

x

Il-Ġappun

JP-BIO-149

x

x

x

Il-Korea t'Isfel

KR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Kirgiżistan

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Malasja

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Mawrizju

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Moldova

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Możambik

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

In-Nepal

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

In-Niġerja

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

It-Territorju Okkupat mill-Palestinjani

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Paragwaj

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Perù

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Filippini

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ir-Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Is-Serbja

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sjerra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapor

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Afrika t'Isfel

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Is-Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Isvizzera

CH-BIO-149

x

Is-Sirja

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

It-Tanzanija

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

It-Tajlandja

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Timor Leste

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

It-Turkija

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Ukraina

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Emirati Għarab Magħquda

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Istati Uniti

US-BIO-149

x

L-Urugwaj

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

L-Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Il-Vjetnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iż-Żambja

ZN-BIO-149

x

x

x

x

x

x”

(4)

Fl-entrata dwar “IB”dan li ġej:

“3.

Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Pajjiż terz

Numru tal-kodiċi

Kategorija tal-prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Il-Brażil

BR-BIO-122

x

x

x

x

x

Iċ-Ċina

CN-BIO-122

x

x

x

Il-Messiku

MX-BIO-122

x

x

—”

(5)

L-entrata dwar “IMO Swiss AG” hi emendata kif ġej:

(a)

L-isem “IMO Swiss AG” jinbidel bl-isem “IMOswiss AG”;

(b)

Il-punt (4) jinbidel b'dan li ġej:

“4.

Eċċezzjonijiet: il-prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-prodotti koperti bl-Anness III”;

(6)

Titneħħa l-entrata dwar “LibanCert”.


31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/16


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 830/2014

tat-30 ta' Lulju 2014

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1890/2005, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 2/2012 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 205/2013 fir-rigward tal-prodotti soġġetti għall-miżuri tal-antidumping attwali dwar qfieli tal-azzar inossidabbli u partijiet minnhom, u fir-rigward ta' talbiet għal rieżami għall-parteċipanti l-ġodda, u li jipprevedi, f'ċerti każijiet, il-possibbiltà ta' ħlas lura jew remissjoni tad-dazji

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 9(4) u 11(3), (5) u (6) tiegħu,

Billi:

A.   PROĊEDURA

1.   Il-miżuri fis-seħħ

(1)

Bis-saħħa tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1890/2005 (2) (“ir-Regolament oriġinali”) il-Kunsill impona dazju definittiv ta' antidumping (“il-miżuri oiġinali”) fuq importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jittebbax u partijiet minnhom (“QAI — qfieli tal-azzar inossidabbli”) li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (“RPĊ”), l-Indoneżja, it-Tajwan, it-Tajlanda u l-Vjetnam.

(2)

Wara rieżami ta' skadenza (“ir-rieżami ta' skadenza”), ibbażat fuq l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 (“ir-Regolament bażiku”), li kien limitat għall-miżuri imposti fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw mir-RPĊ u t-Tajwan, il-miżuri oriġinali li jvarjaw minn 11,4 % sa 27,4 % għar-RPĊ u minn 8,8 % sa 23,6 % għat-Tajwan ġew estiżi bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 2/2012 (3) (“ir-Regolament ta' rieżami ta' skadenza”).

(3)

Wara investigazzjoni kontra l-evażjoni bbażata fuq l-Artikolu 13(3) tar-Regolament bażiku (“l-investigazzjoni kontra l-evażjoni”) id-dazju antidumping definittiv applikabbli għall-“kumpaniji l-oħra kollha” mir-RPĊ ġie estiż fuq l-importazzjonijiet tal-QAI konsenjati mill-Filippini, kemm jekk dikjarati li joriġinaw mill-Filippini u kemm jekk le, bir-Regolament (UE) Nru 205/2013 (4).

2.   Bidu ta' rieżami interim

(4)

Produttur esportatur mit-Tajwan, Sheh Kai Precision Co., Ltd, (“l-applikant”), ippreżenta talba għal rieżami interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku. L-applikant talab l-esklużjoni ta' ċerti tipi ta' qfieli, jiġifieri l-qfieli bimetalliċi (“QBM”), mill-ambitu tal-miżuri attwali minħabba l-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi allegatament differenti tagħhom.

(5)

Wara li ddeterminat li teżisti evidenza suffiċjenti għall-bidu ta' rieżami interim parzjali, u wara li kkonsultat mal-Kumitat Konsultattiv, fis-6 ta' Ġunju 2013 il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”), permezz ta' notifika (“in-Notifika ta' Bidu”) ippublikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (5), bdiet rieżami parzjali interim tal-miżuri antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar inossidabbli u partijiet tagħhom li joriġinaw mir-RPĊ u mit-Tajwan (6).

(6)

Dan ir-rieżami huwa limitat għall-analiżi tal-ambitu tal-prodott sabiex jiġi ċċarat jekk ċerti tipi ta' prodotti ta' viti tal-azzar inossidabbli, b'mod partikolari l-QBM, jaqgħux fl-ambitu tal-miżuri oriġinali, kif prolongat u estiż.

3.   Partijiet ikkonċernati mill-investigazzjoni

(7)

Il-produtturi tal-Unjoni magħrufa u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, l-importaturi u l-utenti, ir-rappreżentanti tal-pajjiżi esportaturi kif ukoll il-produtturi magħrufa kollha fir-RPĊ u t-Tajwan ġew mgħarrfa mill-Kummissjoni dwar il-bidu tar-rieżami.

(8)

Il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-partijiet kollha msemmija hawn fuq u minn dawk il-partijiet li introduċew ruħhom fiż-żmien stipulat fin-Notifika tal-Bidu. Il-Kummissjoni tat ukoll lill-partijiet interessati l-opportunità li jagħtu l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub u jitolbu seduta ta' smigħ.

(9)

Tlettax-il produttur esportatur Tajwaniż, produttur esportatur Ċiniż wieħed, produttur wieħed tal-Unjoni, seba' importaturi u utent wieħed bagħtu tweġiba għall-kwestjonarju.

(10)

Barra minn hekk, l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-produtturi tal-Unjoni — l-ilmentaturi fl-investigazzjoni oriġinali u fir-rieżami ta' skadenza — ikkonfermaw li l-ebda waħda mill-kumpaniji tal-Unjoni ma tipproduċi QBM u għalhekk dawn ma għandhom l-ebda opinjoni dwar il-karatteristiċi tal-QBM.

(11)

L-ebda waħda mis-sitt assoċjazzjoni ta' produtturi Ewropej addizzjonali magħrufa mill-investigazzjoni oriġinali ma ressqet informazzjoni.

(12)

Matul l-investigazzjoni ma kienet mitluba l-ebda seduta ta' smigħ.

4.   Iż-żjarat ta' verifika

(13)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset meħtieġa. Saru żjarat ta' verifika fil-bini tal-kumpaniji li ġejjin:

Produttur tal-Unjoni:

Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, il-Ġermanja

Importatur tal-Unjoni:

Till and Whitehead Ltd, Cheltenham, ir-Renju Unit

Produtturi esportaturi fit-Tajwan:

Sheh Kai Precision Co., Ltd, Kaohsiung, it-Tajwan

Metalink Precision Industries Co., Ltd, Kaohsiung, it-Tajwan

Sun Through Industrial Co., Ltd, Hemei Township, it-Tajwan

B.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT U L-PRODOTT TAĦT RIEŻAMI

(14)

Il-prodott ikkonċernat, kif definit fl-Artikolu 1(1) tar-rieżami ta' skadenza ta' dan ir-Regolament huwa ċerti qfieli tal-azzar li ma jissaddadx u partijiet tagħhom, li bħalissa huma kklassifikati fil-kodiċi NM 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 u 7318 15 70 li joriġinaw mir-RPĊ u t-Tajwan.

(15)

Fit-talba għar-rieżami l-applikant talab l-esklużjoni ta' ċerti qfieli tal-azzar inossidabbli mill-ambitu tal-miżura antidumping attwali. Il-prodott li għandu jiġi eskluż fit-talba għar-rieżami ġie definit mill-applikant bħala “viti bimetalliċi li jaqbdu kamin waħedhom (self-tapping u self-drilling) li jkollhom sieq u ras tal-azzar inossidabbli u ponta tal-azzar bil-karbonju li tippermetti li l-vit jiddrillja waħdu fit-toqba pilota tiegħu stess u jaqtal-kamin tiegħu stess f'metall ta' azzar iebes, u li bħalissa jaqa' taħt il-kodiċi NM ex 7318 14 10”.

(16)

Wieħed mill-importaturi li kkooperaw iddikjara li l-Kummissjoni kellha tistabbilixxi distinzjoni mhux bejn il-QBM u l-QAI iżda bejn il-qfieli self-drilling u dawk self-tapping bil-għan li teskludi l-qfieli self-drilling mill-ambitu tal-prodott tal-miżuri antidumping irrispettivament jekk humiex QBM jew QAI.

(17)

L-għan ta' dan ir-rieżami kif indikat fit-talba mressqa mill-applikant u kif imsemmi b'mod speċifiku fl-ewwel paragrafu ta' punt 4 tan-Notifika ta' Bidu huwa li janalizza jekk preċiżament il-viti bimetalliċi self-tapping u self-drilling għandhomx jiġu esklużi mill-ambitu tal-prodotti li bħalissa huma soġġetti għal miżuri antidumping. Għaldaqstant, din it-talba kellha tiġi miċħuda.

(18)

Fl-istess waqt, il-Kummissjoni kkunsidrat id-differenzi bejn qfieli self-drilling u dawk self-tapping. Dan jidher fl-emenda tad-definizzjoni pprovduta mill-applikant, ikkwotat fil-premessa 15, kif indikat fil-premessa 19.

(19)

Għall-finijiet ta' dan ir-rieżami “QBM” tfisser: viti bimetalliċi self-drilling li jkollhom sieq u ras tal-azzar inossidabbli u ponta u kamini ewlenin tal-azzar bil-karbonju, iwweldjati flimkien biex jippermettu li l-vit jiddrillja waħdu fit-toqba pilota tiegħu stess u jaqtal-kamin tiegħu stess f'metall ta' azzar iebes, u viti bimetalliċi self-tapping, li jkollhom sieq u ras tal-azzar inossidabbli u kamini ewlenin tal-azzar bil-karbonju, iwweldjati flimkien biex jippermettu li l-vit jaqtal-kamin tiegħu stess f'metall ta' azzar iebes; it-tnejn li huma bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 7318 14 10.

(20)

Il-QBM jikkonsistu fi prodott relattivament ġdid fis-suq li ġie żviluppat sabiex jgħaqqad l-aktar karatteristiċi importanti tal-karbonju u l-qfieli tal-azzar inossidabbli f'qafla waħda jiġifieri l-ebusija tal-azzar bil-karbonju u r-reżistenza tal-korrużjoni tal-azzar li ma jsaddadx. Il-QBM jiġu prodotti permezz tas-saldatura tal-parti tal-azzar bil-karbonju mal-parti tal-azzar inossidabbli li jiffurmaw qafla self-drilling u/jew self-tapping li jkollha ponta u kamini ewlenin (fil-każ ta' qfieli self-tapping il-kamini ewlenin biss billi ma jkunx hemm ponta) magħmula minn azzar bil-karbonju, filwaqt li s-sieq b'aktar kamini u r-ras huma magħmula minn azzar inossidabbli.

(21)

Tali QBM huma kapaċi jippenetraw pjanċi tal-metall anki sa 25 mm ta' ħxuna mingħajr il-ħtieġa ta' titqib minn qabel filwaqt li l-QAI normali jistgħu biss jippenetraw pjanċi tal-metall ta' massimu ta' 3 mm ta' ħxuna. Fl-istess ħin il-QBM iżommu r-reżistenza għall-korrużjoni tagħhom u għalhekk huma adattati għal applikazzjonijiet fuq barra, bħal twieqi u soqfa u f'ambjenti li jkollhom kimika qawwija, bħal pixxini u ċerti fabbriki.

C.   IR-RIŻULTATI TAL-INVESTIGAZZJONI

Metodoloġija

(22)

Kemm matul l-investigazzjoni oriġinali kif ukoll l-investigazzjoni tar-rieżami ta' skadenza ma kien hemm l-ebda differenza bejn il-QBM u l-QAI. Fi kliem ieħor, l-informazzjoni kienet biss miġbura fuq tipi differenti ta' azzar inossidabbli użat bħala materja prima iżda mhux fuq qfieli magħmulin minn kemm azzar inossidabbli kif ukoll azzar bil-karbonju bħala materja prima.

(23)

Wara l-iżvelar finali fir-rieżami ta' skadenza, parti interessata waħda ddikjarat li l-qfieli bimetalliċi ma għandhomx ikunu inklużi fl-ambitu ta' applikazzjoni tal-prodott minħabba d-differenzi sinifikanti rigward il-qfieli tal-azzar inossidabbli f'termini ta' prezz tal-bejgħ tal-unità, il-kost tal-produzzjoni, il-karatteristiċi fiżiċi u tekniċi bażiċi (il-materja prima tagħhom), kif ukoll l-applikazzjonijiet. (7) Madankollu, kif spjegat fil-premessa 21 tar-rieżami ta' skadenza tar-Regolament, l-ambitu tal-prodott ma jistax jiġi mmodifikat fil-kuntest ta' rieżami ta' skadenza.

(24)

Sabiex jiġi vvalutat jekk il-QBM humiex koperti bil-miżuri oriġinali ġie analizzat jekk il-QBM u l-QAI għandhomx l-istess karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi bażiċi u l-istess tipi ta' użu finali. F'dan ir-rigward, ġie valutat ukoll kemm parti tistax tinbidel ma' oħra u l-kompetizzjoni bejn iż-żewġ tipi ta' qfieli.

Il-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi bażiċi

Karatteristiċi fiżiċi

(25)

Id-differenza fiżika ewlenija bejn il-QBM u l-QAI huwa l-fatt li l-QBM huma magħmulin minn żewġ tipi differenti ta' azzar iwweldjati flimkien filwaqt li l-QAI standard huma maqtugħin u magħmula minn wajer wieħed tal-azzar inossidabbli. Fil-każ tal-QBM, it-tliet jew erba' kamini ewlenin u l-ponta użata għat-titqib huma magħmula minn azzar bil-karbonju, filwaqt li r-ras u s-sieq huma magħmula minn azzar inossidabbli.

(26)

Sakemm ma tiġix applikata kisja speċjali, id-differenza bejn il-parti tal-azzar inossidabbli u l-parti tal-azzar bil-karbonju tal-QBM tkun tidher. Għandu jiġi osservat li f'bosta każijiet, il-qfieli jgħaddu minn proċess ta' kisi sabiex tittejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni tagħhom u għalhekk il-QAI u l-QBM jistgħu ma jkunux jintgħarfu mad-daqqa ta' għajn.

(27)

Madankollu, il-QBM ikollhom proprjetajiet manjetiċi fil-parti tal-azzar bil-karbonju tagħhom, li hija karatteristika importanti użata sabiex dawn jiġu distinti mill-QAI.

Karatteristiċi tekniċi

(28)

Il-QBM għandhom il-kapaċità li jtaqqbu u jidħlu fi pjanċi tal-metall iebsin u ħoxnin permezz tal-materjal tagħhom tal-azzar bil-karbonju. Il-QAI ma għandhomx din il-kapaċità minħabba l-karatteristiċi tal-azzar inossidabbli.

Karatteristiċi kimiċi

(29)

Minħabba l-kontenut tal-azzar bil-karbonju tagħhom, il-kompożizzjoni tal-element kimiku tal-QBM hija differenti meta mqabbla mal-QAI li jkunu magħmulin biss minn azzar inossidabbli.

Konklużjoni

(30)

Fuq il-bażi ta' dan ta' hawn fuq, jiġi konkluż li anki jekk il-QBM jidhru fiżikament bħall-QAI (meta miksija), dawn għandhom karatteristiċi fiżiċi, tekniċi u kimiċi bażiċi differenti minn dawk tal-QAI.

L-użu finali u l-interskambjalità

(31)

Il-Kummissjoni vvalutat jekk id-differenzi identifikati f'karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi differenti jwasslux għal użu aħħari u perċezzjoni tas-suq differenti tal-QBM u tal-QAI.

(32)

Ġie stabbilit li l-QBM jintużaw primarjament għal xogħlijiet ta' tisqif fuq barra u kisi bl-użu tal-metall, kisi tat-twieqi u xogħlijiet fuq ġewwa f'ambjenti li jkollhom kimika qawwija bħal pixxini u ċerti fabbriki. Dawn ix-xogħlijiet kollha normalment jeħtieġu pjanċi tal-metall ta' ħxuna differenti li jitwaħħlu flimkien jew ma' materjali oħra bħas-saffi tal-insulazzjoni ta' diversi kompożizzjonijiet. F'dawn ix-xogħlijiet kollha l-użu ta' qfieli li huma reżistenti għall-korrużjoni huwa importanti ħafna mill-perspettiva tal-klijent u f'xi każijiet/pajjiżi huwa saħansitra rekwiżit legali.

(33)

Il-QBM huma speċifikament żviluppati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' xogħlijiet bħal dawn minħabba li dawn jistgħu jtaqqbu t-tipi kollha ta' uċuh inklużi pjanċi tal-metall ħoxnin (bħall-qfieli tal-azzar bil-karbonju) u fl-istess ħin jirreżistu għall-korrużjoni (bħall-qfieli tal-azzar inossidabbli).

(34)

Il-produttur uniku kooperattiv tal-Unjoni sostna li l-istess riżultat, jiġifieri t-twaħħil ta' uċuħ differenti flimkien, jista' jinkiseb mit-tnejn li huma kemm mill-QBM kif ukoll mill-QAI. Skont din il-kumpanija l-unika differenza hija l-mod kif jiddaħħal il-vit, jiġifieri b'titqib minn qabel jew mingħajru. Titqib minn qabel ifisser li, bħala l-ewwel pass jiġu mtaqqba toqob bi trapani li jvarjaw skont il-materjal. Il-viti jiddaħħlu wara, b'hekk jinvolvi pass ieħor. It-titqib minn qabel ikun meħtieġ meta jintużaw il-QAI u pjanċi tal-metall. Għal din ir-raġuni l-kumpanija msemmija tikkunsidra li l-għażla bejn il-QAI u l-QBM hija biss deċiżjoni ekonomika bejn li taċċetta aktar kostijiet ta' xogħol jew materjal.

(35)

Madankollu, l-investigazzjoni wriet li fil-prattika l-metodu ta' titqib minn qabel mhux biss huwa ħela ta' ħin u jinvolvi xogħol żejjed iżda f'ċerti xogħlijiet (notevolment fil-kisi ta' twieqi) lanqas huwa fattibbli. Ir-raġuni hija li dan il-metodu jeħtieġ tliet uċuħ differenti jew saħansitra aktar li jiġu mtaqqba minn qabel, kull wieħed b'tip differenti ta' trapan, imbagħad jitpoġġew eżatt flimkien biex tkun tista' tiddaħħal il-QAI. Għaldaqstant, f'dan il-każ, jintużaw biss qfieli magħmulin minn azzar bil-karbonju biss bħala alternattiva għall-QBM, aktar milli QAI biss. Is-soluzzjoni tal-qfieli tal-azzar bil-karbonju biss ma tissodisfax ir-rekwiżit tar-reżistenza kontra l-korrużjoni.

(36)

Barra minn hekk, meta jsir it-titqib minn qabel, fil-każ ta' uċuħ tal-metall eħxen, il-QAI mdaħħlin ma jkunux jistgħu jiffurmaw il-kamini minn ġewwa tagħhom stess u għalhekk is-saħħa fil-ġbid tkun inqas milli meta jintużaw il-QBM (jew qafla tal-azzar bil-karbonju).

(37)

Abbażi ta' li ntqal hawn fuq it-talba stabbilita fil-premessa 34 għandha tiġi miċħuda.

(38)

Huwa konkluż li d-differenzi identifikati fil-karatteristiċi fiżiċi, tekniċi u kimiċi jkollhom impatt fuq l-użu aħħari tal-QBM. Għall-kuntrarju tal-QAI, il-QBM jissodisfaw aktar funzjonijiet speċifiċi u l-użu tagħhom huwa limitat għal segmenti tas-suq definiti sew, bħal xogħlijiet fuq barra bl-użu tal-metall, kisi tat-twieqi u ċerti xogħlijiet fuq ġewwa f'ambjenti li jkollhom kimika qawwija.

Differenzi fil-proċess tal-produzzjoni, il-kostijiet u l-prezzijiet

(39)

L-investigazzjoni wriet li l-proċess tal-produzzjoni tal-QBM huwa differenti ħafna minn dak tal-QAI minħabba li jinvolvi għadd ta' passi addizzjonali ta' produzzjoni, makkinarju u teknika differenti. B'mod partikolari l-iwweldjar u t-tisħin tal-induzzjoni jistgħu jitqiesu bħala għaljin, uniċi u passi tal-produzzjoni teknoloġikament sensittivi li huma rilevanti biss għall-QBM.

(40)

Ġie kkonfermat ukoll li dawn id-differenzi fil-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f'kostijiet tal-manifattura u l-prezzijiet ogħla ħafna tal-QBM. Id-differenza fil-kost tal-manifattura għal tip simili ta' QBM u QAI tista' tvarja bejn 40 % sa 150 % skont il-metodu ta' produzzjoni u t-tip/it-tul tal-qafla, filwaqt li d-differenzi fil-prezzijiet jistgħu jaqbżu l-400 %.

(41)

Id-differenza konsiderevoli fil-prezzijiet (u l-kostijiet) bejn il-QBM u l QAI timplika li l-QBM ma jintużawx għal finijiet li l-QAI jistgħu jintużaw bl-istess riżultat, partikolarment biex jitwaħħlu uċuħ differenti minn dawk ta' metall oħxon. Dan jappoġġa l-konklużjoni tal-premessa 38 li l-konsumaturi jagħrfu d-differenzi bejn dawn iż-żewġ tipi ta' qfieli u jarawhom bħala prodotti differenti.

D.   KONKLUŻJONI DWAR L-AMBITU TAL-PRODOTT

(42)

Is-sejbiet ta' hawn fuq juru li l-QBM għandhom karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi differenti meta mqabbla mal-QAI u li dawn id-differenzi huma rilevanti għall-użu aħħari u l-perċezzjoni tas-suq tal-QBM.

(43)

Huwa pjuttost limitat li l-QBM jistgħu jintużaw minflok il-QAI u viċiversa minħabba li fil-maġġoranza tal-każijiet il-QAI ma jistgħux jintużaw bl-istess riżultat bħall-QBM. Fin-nuqqas tal-QBM, l-utenti jippreferu jduru għal qfieli tal-azzar bil-karbonju. Barra minn hekk, il-fatt jekk il-QAI jistgħux jintużaw minflok il-QBM jiġi affettwat minn differenza sostanzjali fil-prezz ta' dawn iż-żewġ prodotti.

(44)

Fid-dawl tad-differenzi msemmija, jiġi konkluż li l-QBM ma jaqgħux fl-ambitu tal-prodott tal-investigazzjoni oriġinali u li l-miżuri imposti mill-investigazzjoni oriġinali ma kellhomx jiġu applikati għall-importazzjonijiet tal-QBM. Għaldaqstant, l-ambitu tal-applikazzjoni tal-miżuri eżistenti għandu jiġi ċċarat b'mod retroattiv permezz ta' emendi għar-Regolament (KE) Nru 1890/2005, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 2/2012 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 205/2013.

E.   RIEŻAMI GĦALL-PARTEĊIPANTI L-ĠODDA

(45)

Skont l-Artikolu 11(4) tar-Regolament bażiku għandha ssir dispożizzjoni fir-rieżami ta' skadenza tar-Regolament biex takkomoda talbiet għal rieżami mill-parteċipanti l-ġodda.

F.   APPLIKAZZJONI RETROATTIVA

(46)

Billi din l-investigazzjoni ta' rieżami preżenti kienet limitata għall-kjarifika tal-ambitu tal-prodott u billi l-QBM ma kellhomx ikunu koperti bil-miżuri oriġinali, biex jiġi evitat li ssir ħsara konsegwenti lill-importaturi tal-prodott, jitqies xieraq li l-konklużjonijiet jibdew japplikaw b'mod retroattiv mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament oriġinali, inklużi kull importazzjoni soġġetta għal dazji proviżorji bejn it-22 ta' Mejju 2005 u d-19 ta' Novembru 2005.

(47)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-partijiet interessati kienu espliċitament mistiedna biex jikkummentaw dwar effett possibbli retroattiv li l-konklużjonijiet jista' jkollhom. Żewġ importaturi esprimew l-appoġġ tagħhom għall-applikazzjoni retroattiva u ħadd mill-partijiet interessati ma esprimew oppożizzjoni għall-applikazzjoni tar-retroattività tar-riżultati tar-rieżami.

(48)

Għaldaqstant, id-dazji proviżorji miġbura definittivament u d-dazji antidumping definittivi mħallsa fuq l-importazzjoni tal-QBM fl-Unjoni skont ir-Regolament Nru (KE) Nru 1890/2005 kif ukoll id-dazji antidumping definittivi mħallsa fuq l-importazzjonijiet tal-QBM fl-Unjoni skont ir-Regolament Nru (UE) Nru 2/2012, kif estiż bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 205/2013 fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jissaddadx konsenjat mill-Filippini, kemm jekk dikjarati li joriġinaw mill-Filippini u kemm jekk le, għandhom jitħallsu lura jew jiġu rimessi. Il-ħlas lura jew ir-remissjoni jridu jintalbu mingħand l-awtoritajiet doganali nazzjonali skont il-leġiżlazzjoni doganali applikabbli.

(49)

Dan ir-rieżami ma jaffettwax id-data ta' meta r-Regolament (UE) Nru 2/2012 jintemm skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku.

(50)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 15(1) tar-Regolament bażiku.

G.   DIVULGAZZJONI

(51)

Il-partijiet kollha interessati ġew mgħarrfa bil-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li wasslu għall-konklużjonijiet imsemmija u ġew mistiedna biex jikkummentaw. Huma ngħataw ukoll perjodu biex jissottomettu l-kummenti wara d-divulgazzjoni. L-ebda sottomissjoni u kummenti ma waslu.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1890/2005, il-paragrafu 1 jiġi mibdul b'dan li ġej:

“1.   Qed jiġi hawnhekk impost dazju definittiv ta' antidumping fuq importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jittebbax u partijiet tagħhom, li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 7318 12 10, ex 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 u 7318 15 70 u li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, l-Indoneżja, it-Tajwan, it-Tajlandja u l-Vjetnam.

Il-qfieli bimetalliċi, iddefiniti bħala: viti bimetalliċi self-drilling, li jkollhom sieq u ras tal-azzar inossidabbli u ponta u kamini ewlenin tal-azzar bil-karbonju, iwweldjati flimkien biex jippermettu li l-vit jiddrillja waħdu fit-toqba pilota tiegħu stess u jaqtal-kamin tiegħu stess f'metall ta' azzar iebes; u viti bimetalliċi self-tapping, li jkollhom sieq u ras tal-azzar inossidabbli u kamini ewlenin tal-azzar bil-karbonju, iwweldjati flimkien biex jippermettu li l-vit jaqtal-kamin tiegħu stess f'metall ta' azzar iebes; it-tnejn li huma bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 7318 14 10, ma jkunux koperti mid-dazju definittiv ta' antidumping.”

Artikolu 2

Fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 2/2012, l-Artikolu 1 jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Qed jiġi hawnhekk impost dazju definittiv ta' antidumping fuq importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jissaddadx u partijiet tagħhom, li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 7318 12 10, ex 7318 14 10 (il-kodiċi TARIC mill-jum wara l-publikazzjoni tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 830/2014 (*)7318141051, 7318141059, 7318141081 u 7318141089), 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 u 7318 15 70 u li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u t-Tajwan.

Il-qfieli bimetalliċi, iddefiniti bħala: viti bimetalliċi self-drilling, li jkollhom sieq u ras tal-azzar inossidabbli u ponta u kamini ewlenin tal-azzar bil-karbonju, iwweldjati flimkien biex jippermettu li l-vit jiddrillja waħdu fit-toqba pilota tiegħu stess u jaqtal-kamin tiegħu stess f'metall ta' azzar iebes; u viti bimetalliċi self-tapping, li jkollhom sieq u ras tal-azzar inossidabbli u kamini ewlenin tal-azzar bil-karbonju, iwweldjati flimkien biex jippermettu li l-vit jaqtal-kamin tiegħu stess f'metall ta' azzar iebes; it-tnejn li huma bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 7318 14 10, ma jkunux koperti mid-dazju definittiv ta' antidumping.

(*)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 830/2014 tat-30 ta' Lulju 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1890/2005, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 2/2012 u Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 205/2013 fir-rigward tal-prodotti soġġetti għall-miżuri tal-antidumping attwali dwar qfieli tal-azzar inossidabbli u partijiet minnhom, u fir-rigward ta' talbiet għal rieżami għall-parteċipanti l-ġodda, u li jipprevedi, f'ċerti każijiet, il-possibbiltà ta' ħlas lura jew remissjoni tad-dazji (ĠU L 226, 31.7.2014, p. 16).”"

(b)

jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:

“4.   Fejn kull produttur esportatur ġdid fit-Tajwan jipprovdi xhieda suffiċjenti lill-Kummissjoni li:

(a)

ma jkunx esporta lejn l-Unjoni l-prodott deskritt fl-Artikolu 1(1) matul il-perjodu ta' investigazzjoni (mill-1 ta' Lulju 2003 sat-30 ta' Ġunju 2004);

(b)

mhuwiex relatat ma' xi wieħed mill-esportaturi jew produtturi fit-Tajwan li huma soġġetti għall-miżuri imposti minn dan ir-Regolament; kif ukoll

(c)

ikun effettivament esporta lejn l-Unjoni l-prodott ikkonċernat wara l-perjodu ta' investigazzjoni jew li jkun daħal f'obbligu kuntrattwali irrevokabbli sabiex jesporta kwantità sinifikanti lejn l-Unjoni,

l-Anness jista' jiġi emendat billi jiżdied il-produttur esportatur il-ġdid mal-kumpaniji li jikkooperaw mhux inklużi fil-kampjun u għalhekk soġġetti għar-rata tad-dazju medja differenzjata ta' 15,8 %.”

Artikolu 3

Fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 205/2013, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

“1.   Id-dazju antidumping definittiv applikabbli għall-‘kumpaniji l-oħra kollha’ mir-RPĊ impost mill-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 2/2012, kif emendat bl-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 830/2014 (**), fuq importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jissaddadx u partijiet tagħhom li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, permezz ta' dan huwa estiż għal importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jissaddadx u partijiet tagħhom konsenjati mill-Filippini, kemm jekk dikjarati bħala li joriġinaw mill-Filippini u kemm jekk le, li bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 u ex 7318 15 70 (kodiċijiet TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141051, 7318141081, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 u 7318157081), minbarra dawk prodotti mill-kumpaniji elenkati hawn taħt:

Kumpanija

Il-kodiċi Taric Addizzjonali

Multi-Tek Fasteners Inc., Clark Freeport Zone, Pampanga, il-Filippini

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, il-Filippini

B356

Artikolu 4

Għal oġġetti li mhumiex koperti bl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 1890/2005 u l-Artikolu 1(1) tar-Regolament (UE) Nru 2/2012 kif estiż bir-Regolament (UE) Nru 205/2013 u emendat b'dan ir-Regolament, id-dazji definittivi ta' antidumping imħallsa jew imdaħħlin fil-kontijiet skont l-Artikolu 1(1) u l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1890/2005 u l-Artikolu 1(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 2/2012 kif estiż bir-Regolament (UE) Nru 205/2013 qabel l-emenda b'dan ir-Regolament, jitħallsu lura jew jiġu rimessi.

Il-ħlas lura u r-remissjoni jintalbu mill-awtoritajiet doganali nazzjonali skont il-leġiżlazzjoni doganali applikabbli. F'każijiet fejn il-limiti ta' żmien stipulati fl-Artikolu 236(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (8) jkunu skadew qabel jew fid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jew jekk ikunu skadew fi żmien sitt xhur wara dik id-data, qed jiġu b'dan estiżi biex jiskadu sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika b'mod retroattiv mill-20 ta' Novembru 2005.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1890/2005 tal-14 ta' Novembru 2005 jimponi dazju definittiv ta' antidumping u li jiġbor b'mod definittiv id-dazju proviżorju impost fuq importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jittebbax u partijiet tagħhom li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, l-Indoneżja, it-Tajwan, it-Tajlandja u l-Vjetnam u li jtemm il-proċediment fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jittebbax u partijiet tagħhom li joriġinaw fil-Malasja u l-Filippini (ĠU L 302, 19.11.2005 p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 2/2012 tal-4 ta' Jannar 2012 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jissaddadx u partijiet tagħhom li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u t-Tajwan wara reviżjoni ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 (ĠU L 5, 7.1.2012 p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 205/2013 tas-7 ta' Marzu 2013 li jestendi d-dazju antidumping definittiv impost mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 2/2012 fuq importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jissaddadx u partijiet tagħhom li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għal importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jissaddadx konsenjat mill-Filippini, kemm jekk dikjarat li joriġina mill-Filippini u kemm jekk le, u li jtemm l-investigazzjoni dwar evażjoni possibbli ta' miżuri antidumping imposti minn dak ir-regolament permezz ta' importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-azzar li ma jissaddadx u partijiet tagħhom konsenjati mill-Malasja u t-Tajlandja, kemm jekk dikjarati bħala li joriġinaw fil-Malasja u fit-Tajlandja u kemm jekk le (ĠU L 68, 12.3.2013 p. 1).

(5)  ĠU C 160, 6.6.2013, p. 3.

(6)  Ir-rieżami interim beda ex officio għar-RPĊ minħabba li l-miżuri attwalment japplikaw kemm għat-Tajwan kif ukoll għar-RPĊ.

(7)  Il-Premessa 22 tar-rieżami ta' skadenza tar-Regolament.

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/24


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 831/2014

tat-30 ta’ Lulju 2014

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS unika) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 KG)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

TR

41,5

ZZ

41,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

81,4

ZZ

73,2

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

108,3

BO

98,4

CL

153,6

MGB

99,6

UY

153,1

ZA

145,8

ZZ

126,5

0806 10 10

BR

152,3

CL

90,0

EG

159,6

MA

148,6

TR

160,3

ZZ

142,2

0808 10 80

AR

178,9

BR

62,3

CL

91,5

NZ

128,6

US

155,0

ZA

116,9

ZZ

122,2

0808 30 90

AR

76,6

CL

104,1

NZ

177,1

TR

191,6

ZA

82,4

ZZ

126,4

0809 10 00

MK

106,1

TR

255,2

XS

133,5

ZZ

164,9

0809 29 00

CA

324,1

TR

360,9

US

408,0

ZZ

364,3

0809 30

MK

73,7

TR

148,9

ZZ

111,3

0809 40 05

BA

43,7

MK

49,3

TR

141,2

ZZ

78,1


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/27


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 832/2014

tat-30 ta' Lulju 2014

li jiffissa l-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandhom jiġu applikati għal applikazzjonijiet għal liċenzji ta' importazzjoni ppreżentati fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 416/2014 għal xi ċereali li joriġinaw mill-Ukraina

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 tal-Kunsill (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 188(1) u (3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 416/2014 (2) fetaħ kwoti tariffarji tal-importazzjoni għal xi ċereali li joriġinaw mill-Ukraina.

(2)

Notifiki magħmula skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 416/2014 juru li l-applikazzjonijiet tal-liċenzji għall-importazzjoni ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti mis-13:00 'il quddiem fit-18 ta' Lulju 2014 sas-13:00 ħin ta' Brussel fil-25 ta' Lulju 2014, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1) ta' dak ir-Regolament, għall-kwota li għandha n-numru tal-ordni 09.4308, ikopru kwantitajiet li huma akbar minn dawk li hemm disponibbli. Għalhekk, jeħtieġ li jiġi ddeterminat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji għall-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent tal-allokazzjoni li għandu jiġi applikat għall-kwantitajiet mitluba taħt il-kwota kkonċernata.

(3)

M'għandhomx jinħarġu aktar liċenzji għall-importazzjoni għall-kwota tariffarja li għandha n-numru tal-ordni 09.4308.

(4)

Sabiex tkun żgurata ġestjoni effettiva tal-proċedura tal-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Għandhom jinħarġu liċenzji għall-importazzjoni għal prodotti koperti mill-kwota li għandha n-numru tal-ordni 09.4308 u li hija elenkata fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 416/2014, għall-applikazzjonijiet li ġew ippreżentati mis-13:00 'il quddiem fit-18 ta' Lulju 2014 sas-13:00 ħin ta' Brussel fil-25 ta' Lulju 2014, għall-kwantitajiet li tkun saret applikazzjoni għalihom, immultiplikati b'koeffiċjent ta' allokazzjoni ta' 80.115428 % għall-applikazzjonijiet ippreżentati fil-kuntest tal-kwota tariffarja li għandha numru tal-ordni 09.4308.

2.   Il-ħruġ ta' liċenzji għall-kwantitajiet li tkun saret applikazzjoni għalihom mis-13:00 ħin ta' Brussel fil-25 ta' Lulju 2014 fil-kuntest tal-kwota li għandha n-numru tal-ordni 09.4308, imsemmija fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 416/2014 għandu jiġi sospiż.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-iżvilupp rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 416/2014 tat-23 ta' April 2014 li jwassal għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-Unjoni għall-importazzjoni ta' ċerti ċereali li joriġinaw mill-Ukraina (ĠU L 121, 24.4.2014, p. 53).


DEĊIŻJONIJIET

31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/29


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-23 ta' Lulju 2014

dwar l-adozzjoni tal-euro mil-Litwanja fl-1 ta' Jannar 2015

(2014/509/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 140(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-rapport mill-Bank Ċentrali Ewropew,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra d-diskussjoni fil-Kunsill Ewropew,

Wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-membri tal-Kunsill li jirrappreżentaw l-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro,

Billi:

(1)

It-tielet stadju tal-unjoni ekonomika u monetarja (“UEM”) beda fl-1 ta' Jannar 1999. Il-Kunsill, li ltaqa' fi Brussell fit-3 ta' Mejju 1998 fil-kompożizzjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew Gvern, iddeċieda li l-Belġju, il-Ġermanja, Spanja, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Awstrija, il-Portugall u l-Finlandja kienu jissodisfaw il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro fl-1 ta' Jannar 1999 (1).

(2)

Permezz tad-Deċiżjoni 2000/427/KE (2) il-Kunsill iddeċieda li l-Greċja ssodisfat il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro fl-1 ta' Jannar 2001. Permezz tad-Deċiżjoni 2006/495/KE (3) il-Kunsill iddeċieda li s-Slovenja ssodisfat il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro fl-1 ta' Jannar 2007. Permezz tad-Deċiżjonijiet 2007/503/KE (4) u 2007/504/KE (5) il-Kunsill iddeċieda li Ċipru u Malta ssodisfaw il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro fl-1 ta' Jannar 2008. Permezz tad-deċiżjoni 2008/608/KE (6) il-Kunsill iddeċieda li s-Slovakkja ssodisfat il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro. Permezz tad-Deċiżjoni 2010/416/UE (7) il-Kunsill iddeċieda li l-Estonja ssodisfat il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro. Permezz tad-Deċiżjoni 2013/387/UE (8) il-Kunsill iddeċieda li l-Latvja ssodisfat il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro.

(3)

F'konformità mal-paragrafu 1 tal-Protokoll dwar ċerti dispożizzjonijiet rigward ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq anness mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (“it-Trattat tal-KE”), ir-Renju Unit innotifika lill-Kunsill li ma kienx beħsiebu jgħaddi għat-tielet fażi tal-UEM fl-1 ta' Jannar 1999. Dik in-notifika ma tbiddlitx. F'konformità mal-paragrafu 1 tal-Protokoll dwar ċerti dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mad-Danimarka anness mat-Trattat tal-KE u d-Deċiżjoni meħuda mill-Kapijiet ta' Stat jew Gvern f'Edinburgh f'Diċembru 1992, id-Danimarka nnotifikat lill-Kunsill li ma kinitx se tieħu sehem fit-tielet fażi tal-UEM. Id-Danimarka ma talbitx li tinbeda l-proċedura msemmija fl-Artikolu 140(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“it-Trattat”).

(4)

Permezz tad-Deċiżjoni 98/317/KE l-Isvezja għandha deroga kif definit fl-Artikolu 139(1) tat-TFUE. F'konformità mal-Artikolu 4 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003 (9), ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, l-Ungerija u l-Polonja għandhom deroga kif definit fl-Artikolu 139(1) tat-TFUE. F'konformità mal-Artikolu 5 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2005 (10), il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom deroga kif definit fl-Artikolu 139(1) tat-TFUE. F'konformità mal-Artikolu 5 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2012 (11), il-Kroazja għandha deroga kif definit fl-Artikolu 139(1) tat-TFUE.

(5)

Il-Bank Ċentrali Ewropew (“BĊE”) ġie stabbilit fl-1 ta' Lulju 1998. Is-Sistema Monetarja Ewropea ġiet sostitwita minn mekkaniżmu tar-rati tal-kambju, li t-twaqqif tiegħu ġie miftiehem permezz ta' riżoluzzjoni tal-Kunsill Ewropew dwar it-twaqqif ta' mekkaniżmu tar-rati tal-kambju fit-tielet fażi tal-unjoni ekonomika u monetarja tas-16 ta' Ġunju 1997 (12). Il-proċeduri għal mekkaniżmu tar-rati tal-kambju fit-tielet fażi tal-unjoni ekonomika u monetarja (ERM II) ġew stabbiliti fil-Ftehim tas-16 ta' Marzu 2006 bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rati tal-kambju fit-tielet fażi tal-unjoni ekonomika u monetarja (13).

(6)

L-Artikolu 140(2) tat-TFUE jistabbilixxi l-proċeduri għat-terminazzjoni tad-deroga tal-Istati Membri kkonċernati. Mill-inqas darba kull sentejn, jew fuq talba ta' Stat Membru b'deroga, il-Kummissjoni u l-BĊE għandhom jirrappurtaw lill-Kunsill skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 140(1) tat-TFUE.

(7)

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali fl-Istati Membri, inklużi l-istatuti tal-banek ċentrali nazzjonali, għandha tiġi adattata skont il-ħtieġa bil-għan li tiġi żgurata l-kompatibbiltà mal-Artikoli 130 u 131 tat-TFUE u mal-Istatuti tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (“Statuti tas-SEBĊ u tal-BĊE”). Ir-rapporti tal-Kummissjoni u tal-BĊE jipprovdu valutazzjoni dettaljata tal-kompatibbiltà tal-leġiżlazzjoni tal-Litwanja mal-Artikoli 130 u 131 tat-TFUE u mal-Istatuti tas-SEBĊ u tal-BĊE.

(8)

Skont l-Artikolu 1 tal-Protokoll Nru 13 dwar il-kriterji ta' konverġenza msemmija fl-Artikolu 140 tat-TFUE, il-kriterju dwar l-istabbiltà tal-prezzijiet imsemmi fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 140(1) tat-TFUE ifisser li l-prestazzjoni ta' Stat Membru relattiva għall-prezzijiet tkun sostenibbli u li jkollu rata medja ta' inflazzjoni, osservata matul perjodu ta' sena qabel l-analiżi, li ma tkunx taqbeż b'iżjed minn punt perċentwali u nofs dik ta', l-aktar, it-tliet Stati Membri bl-aħjar riżultati f'termini ta' stabbiltà tal-prezzijiet. Għall-finijiet tal-kriterju dwar l-istabbiltà tal-prezzijiet, l-inflazzjoni titkejjel permezz tal-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet tal-konsum (HICPs) definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 (14). Għall-valutazzjoni tal-kriterju tal-istabbiltà tal-prezzijiet, l-inflazzjoni ta' Stat Membru titkejjel permezz tal-bidla perċentwali fil-medja aritmetika ta' 12-il indiċi mensili relattivament għall-medja aritmetika ta' 12-il indiċi mensili tal-perjodu ta' qabel. Fir-rapporti tal-Kummissjoni u tal-BĊE tqies valur referenzjarju kkalkulat bħala l-medja artimetika sempliċi tar-rati ta' inflazzjoni tat-tliet Stati Membri bl-aħjar riżultati f'dik li hija l-istabbiltà tal-prezzijiet, bl-addizzjoni ta' 1,5 punti perċentwali. Fil-perjodu ta' sena sa' April 2014, il-valur referenzjarju tal-inflazzjoni ġie kkalkulat li kien 1,7 fil-mija, bil-Latvja, il-Portugall u l-Irlanda bħala t-tliet Stati Membri bl-aħjar prestazzjoni f'dik li hija l-istabbiltà ta' prezzijiet, b'rati ta' inflazzjoni ta', rispettivament, 0,1 fil-mija 0,3 fil-mija u 0,3 fil-mija. Huwa ġustifikat li jiġu esklużi l-Istati Membri bl-aqwa prestazzjoni li r-rati ta' inflazzjoni tagħhom ma jistgħux jitqiesu bħala valur referenzjarju sinifikanti għal Stati Membri oħra. Tali pajjiżi fil-passat kienu identifikati fir-Rapporti dwar il-Konverġenza tal-2004, l-2010 u l-2013. Fl-istadju attwali, huwa ġustifikat li jiġu esklużi l-Greċja, il-Bulgarija u Ċipru mill-pajjiżi bl-aħjar prestazzjoni (15). Dawn jiġu sostitwiti mil-Latvja, il-Portugall u l-Irlanda, l-Istati Membri b'rati ta' inflazzjoni medji li jkunu l-inqas li jmiss, għall-kalkolu tal-valur referenzjarju.

(9)

Skont l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 13, il-kriterju dwar il-pożizzjoni baġitarja tal-gvern imsemmija fit-tieni inċiż tal-Artikolu 140(1) tat-TFUE ifisser li fil-waqt tal-analiżi, l-Istat Membru ma jkunx is-suġġett ta' deċiżjoni tal-Kunsill taħt l-Artikolu 126(6) tat-TFUE dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv.

(10)

Skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 13, il-kriterju dwar il-parteċipazzjoni fil-mekkaniżmu tar-rati tal-kambju tas-Sistema Monetarja Ewropea li jissemma fit-tielet inċiż tal-Artikolu 140(1) tat-TFUE jeħtieġ li Stat Membru jkun ikkonforma mal-marġnijiet normali ta' fluttwazzjoni li jipprovdi għalihom il-mekkaniżmu tar-rati tal-kambju (ERM) tas-Sistema Monetarja Ewropea mingħajr tensjonijiet severi għal tal-anqas l-aħħar sentejn qabel l-analiżi. B'mod partikolari, l-Istat Membru ma jridx ikun żvaluta r-rata bilaterali ċentrali tal-munita tiegħu kontra l-euro fuq inizjattiva tiegħu stess għall-istess perjodu. Mill-1 ta' Jannar 1999, l-ERM II jipprovdi l-qafas għall-valutazzjoni tat-twettiq tal-kriterju tar-rata tal-kambju. Fil-valutazzjoni tat-twettiq ta' dan il-kriterju fir-rapporti tagħhom, il-Kummissjoni u l-BĊE analizzaw il-perjodu ta' sentejn li ntemm fil-15 ta' Mejju 2014.

(11)

F'konformità mal-Artikolu 4 tal-Protokoll Nru 13, il-kriterju ta' konverġenza tar-rati ta' imgħax li jissemma fir-raba' inċiż tal-Artikolu 140(1) tat-TFUE jeħtieġ li, fuq osservazzjoni matul perjodu ta' sena qabel l-analiżi, Stat Membru kellu medja tar-rati ta' imgħax nominali fuq perjodu fit-tul li ma taqbiżx b'aktar minn żewġ punti perċentwali dik ta', l-aktar, it-tliet Stati Membri bl-aħjar riżultati f'termini ta' stabbiltà tal-prezzijiet. Għall-finijiet tal-kriterju ta' konverġenza tar-rati ta' imgħax, intużaw rati ta' imgħax komparabbli fuq bonds ta' referenza ta' għaxar snin maħruġa mill-gvern. Fir-rapporti tal-Kummissjoni u tal-BĊE, sabiex jiġi vvalutat it-twettiq tal-kriterju tar-rati ta' interess, tqies il-valur referenzjarju kkalkulat bħala l-medja artimetika sempliċi tar-rati ta' interessi nominali fuq perjodu fit-tul tat-tliet Stati Membri bl-aħjar riżultati f'dik li hija l-istabbiltà tal-prezzijiet, bl-addizzjoni ta' żewġ punti perċentwali. Il-valur referenzjarju huwa bbażat fuq ir-rati tal-imgħax fuq perjodu fit-tul fil-Latvja (3,3 fil-mija), l-Irlanda (3,5 fil-mija) u l-Portugall (5,9 fil-mija) u fil-perjodu ta' sena li ntemm f'April 2014 kien 6,2 fil-mija.

(12)

F'konformità mal-Artikolu 5 tal-Protokoll Nru 13, id-dejta użata fil-valutazzjoni tal-kriterji ta' konverġenza għandha tiġi pprovduta mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni pprovdiet dik id-dejta. Ġiet ipprovduta dejta baġitarja mill-Kummissjoni wara li l-Istati Membri rrappurtaw sal-1 ta' April 2014 f'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2009 (16).

(13)

Abbażi tar-rapporti mressqin mill-Kummissjoni u l-BĊE dwar il-progress li sar mil-Litwanja fit-twettiq tal-obbligi tagħha fir-rigward tal-ksib tal-unjoni ekonomika u monetarja, ġie konkluż li:

(a)

fil-Litwanja, il-leġiżlazzjoni nazzjonali, inkluż l-Istatut tal-bank ċentrali nazzjonali, hija kompatibbli mal-Artikoli 130 u 131 tat-TFUE u mal-Istatuti tas-SEBĊ u tal-BĊE;

(b)

fir-rigward tat-twettiq mil-Litwanja tal-kriterji ta' konverġenza msemmija fl-erba' inċiżi tal-Artikolu 140(1) tat-TFUE:

ir-rata medja tal-inflazzjoni fil-Litwanja fis-sena li ntemmet f'April 2014 kienet ta' 0,6 %, li hija aktar baxxa mill-valur referenzjarju, u x'aktarx tibqa' taħt il-valur referenzjarju fix-xhur li ġejjin,

il-Litwanja mhijiex is-suġġett ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv, b'defiċit baġitarju ta' 2,1 % tal-PGD fl-2013,

il-Litwanja ilha membru tal-ERM II mit-28 ta' Ġunju 2004; mad-dħul tagħha fl-ERM II, l-awtoritajiet b'mod unilaterali impenjaw ruħhom biex iżommu l-Bord tal-Valuta fil-mekkaniżmu. Matul is-sentejn qabel din il-valutazzjoni, ir-rata ta' kambju tal-litas ma ddevjatx mir-rata ċentrali tagħha u ma kenitx soġġetta għal tensjonijiet,

fis-sena li ntemmet f'April 2014, ir-rata tal-imgħax fuq perjodu fit-tul fil-Litwanja kienet, fuq medja, ta' 3,6 fil-mija, li hija taħt il-valur referenzjarju.

(c)

fid-dawl tal-valutazzjoni tal-kompatibbiltà legali u tat-twettiq tal-kriterji ta' konverġenza kif ukoll il-fatturi addizzjonali, il-Litwanja tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Litwanja tissodisfa l-kondizzjonjiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-euro. Id-deroga favur il-Litwanja msemmija fl-Artikolu 4 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003 tintemm b'effett mill-1 ta' Jannar 2015.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Lulju 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

S. GOZI


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 98/317/KE tat-3 ta' Mejju 1998 skont l-Artikolu 109j(4) tat-Trattat (ĠU L 139, 11.5.1998, p. 30).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/427/KE tad-19 ta' Ġunju 2000 skont l-Artikolu 122(2) tat-Trattat dwar l-adozzjoni tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2001 min-naħa tal-Greċja (ĠU L 167, 7.7.2000, p. 19).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/495/KE tal-11 ta' Lulju 2006 skont l-Artikolu 122(2) tat-Trattat dwar l-adozzjoni tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2007 min-naħa tas-Slovenja (ĠU L 195, 15.7.2006, p. 25).

(4)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/503/KE tal-10 ta' Lulju 2007 skont l-Artikolu 122(2) tat-Trattat dwar l-adozzjoni minn Ċipru tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2008 (ĠU L 186, 18.7.2007, p. 29).

(5)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/504/KE tal-10 ta' Lulju 2007 skont l-Artikolu 122(2) tat-Trattat dwar l-adozzjoni minn Malta tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2008 (ĠU L 186, 18.7.2007, p. 32).

(6)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/608/KE tat-8 ta' Lulju 2008 skont l-Artikolu 122(2) tat-Trattat dwar l-adozzjoni mis-Slovakkja tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2009 (ĠU L 195, 24.7.2008, p. 24).

(7)  Deċiżjoni tal-Kunsill (2010/416/UE) tat-13 ta' Lulju 2010 f'konformità mal-Artikolu 140(2) tat-Trattat dwar l-adozzjoni tal-euro fl-Estonja fl-1 ta' Jannar 2011, ĠU L 196, 28.7.2010, p. 24.

(8)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/387/UE tad-9 ta' Lulju 2013 dwar l-adozzjoni tal-euro fil-Latvja fl-1 ta' Jannar 2014 (ĠU L 195, 18.7.2013, p. 24).

(9)  ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33.

(10)  ĠU L 157, 21.6.2005, p. 203.

(11)  ĠU L 112, 24.4.2012, p. 21.

(12)  ĠU C 236, 2.8.1997, p. 5.

(13)  ĠU C 73, 25.3.2006, p. 21.

(14)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 tat-23 ta' Ottubru 1995 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (ĠU L 257, 27.10.1995, p. 1).

(15)  F'April 2014, ir-rata ta' inflazzjoni medja fuq 12-il xahar tal-Greċja, il-Bulgarija u Ċipru kienu – 1,2 %, – 0,8 % u – 0,4 % rispettivament u dik taż-żona tal-euro 1,0 %.

(16)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2009 tat-25 ta' Mejju 2009 dwar l-applikazzjoni tal-Protokoll dwar il-proċedura tal-iżbilanċ eċċessiv anness mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (ĠU L 145, 10.6.2009, p. 1).


31.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 228/33


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-29 ta' Lulju 2014

li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/UE li tissospendi temporanjament l-importazzjonijiet mill-Bangladexx ta' oġġetti tal-ikel li fihom il-weraq betel (“Piper betle”) jew li jikkonsistu minnu, fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħha

(notifikata bid-dokument C(2014) 5327)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2014/510/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 53(1)(b)(i) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/88/UE (2) ġiet adottata wara għadd kbir ta' notifiki maħruġa bis-Sistema ta' Allarm Malajr għall-Ikel u l-Għalf (RASFF) minħabba l-preżenza ta' firxa wiesgħa ta' razez tas-salmonella, inkluża s-salmonella typhimurium, misjuba f'oġġetti tal-ikel. Dan huwa t-tieni serotip l-aktar irrappurtat f'każijiet fil-bniedem u nstabu prevalenzi għolja f'oġġetti tal-ikel li fihom jew jikkonsistu minn weraq betel (“Piper betle”, magħrufa komunement bħala “Paan leaf” jew “Betel quid”) mill-Bangladexx. Mill-2011, ir-Renju Unit irrapporta bosta tifqigħat ta' avvelenament tas-salmonella minn weraq Betel. Barra minn hekk, huwa probabbli li mhux il-każijiet kollha jiġu rrapurtati fl-Unjoni.

(2)

Għalhekk, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/UE tipprojbixxi l-importazzjoni fl-Unjoni ta' oġġetti tal-ikel li fihom jew jikkonsistu minn weraq betel mill-Bangladexx sal-31 ta' Lulju 2014.

(3)

Fi Frar 2014, il-Bangladexx ppreżenta aġġornament dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni tiegħu biex jindirizza n-nuqqasijiet identifikati matul awditu mill-Uffiċċju Alimentari u Veterinarju tal-Kummissjoni Ewropea fl-2013. Dan indika li l-implimentazzjoni għadha għaddejja u għadha ma tlestietx.

(4)

Għalhekk, għad baqa' għadd ta' kwistjonijiet pendenti li jridu jiġu indirizzati. B'mod partikolari, il-programm ta' esportazzjoni mressaq mill-industrija għall-esportazzjoni ta' weraq Betel għadu ma daħalx fis-seħħ. Il-projbizzjoni awtoimposta fuq l-esportazzjoni tal-weraq Betel introdotta mill-Bangladexx f'Mejju 2013 tibqa' fis-seħħ. Madankollu, din ma tatx prova li hi effettiva għal kollox u mill-adozzjoni tagħha ir-RASFFirċiviet rapporti għal disa' każijiet ta' tentattiv ta' importazzjoni ta' weraq betel fl-Unjoni. Għalhekk, ma jistax jiġi konkluż li l-garanziji mogħtija mill-Bangladexx huma biżżejjed biex jindirizzaw ir-riskji serji għas-saħħa tal-bniedem. Il-miżuri ta' emerġenza stabbiliti bid-Deċiżjoni 2014/88/UE għandhom għalhekk jibqgħu fis-seħħ.

(5)

Il-perjodu ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/UE għandu għalhekk jiġi estiż sat-30 ta' Ġunju 2015.

(6)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/88/UE jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sat-30 ta' Ġunju 2015.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Tonio BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/88/UE tat-13 ta' Frar 2014 tissospendi temporanjament l-importazzjonijiet mill-Bangladexx ta' oġġetti tal-ikel li fihom jew jikkonsistu minn weraq betel (“Piper betle”) (ĠU L 45, 15.2.2014, p. 34).