ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 209

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
16 ta' Lulju 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 763/2014 tal-11 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward tal-karatteristiċi tekniċi tal-miżuri ta' informazzjoni u pubbliċità u l-istruzzjonijiet gћall-ћolqien tal-emblema tal-Unjoni

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 764/2014 tal-11 ta' Lulju 2014 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

5

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 765/2014 tal-11 ta' Lulju 2014 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

7

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 766/2014 tal-11 ta' Lulju 2014 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

9

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 767/2014 tal-11 ta' Lulju 2014 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

12

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 768/2014 tal-11 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tal-alfonsinos fl-ilmijiet tal-UE u internazzjonali fiż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

14

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 769/2014 tal-11 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-pollakkju iswed fiż-żona VI; L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, XII u XIV minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

16

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 770/2014 tal-11 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-arġentina silus fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni III u IV minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Irlanda

18

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 771/2014 tal-14 ta' Lulju 2014 li jistipula regoli skont ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward tal-mudell għall-programmi operattivi, fir-rigward tal-istruttura tal-pjanijiet ta' kumpens tal-kostijiet addizzjonali mġarrba mill-operaturi fis-sajd, fit-trobbija, fl-ipproċessar u fil-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura mir-reġjuni l-aktar imbiegħda, fir-rigward tal-mudell għat-trażmissjoni ta' dejta finanzjarja, fir-rigward tal-kontenut tar-rapporti ta' evalwazzjoni ex-ante u r-rekwiżiti minimi għall-pjan ta' evalwazzjoni li għandu jitressaq fil-qafas tal-FEMS

20

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 772/2014 tal-14 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli dwar l-intensità tal-għajnuna pubblika li għandha tiġi applikata għan-nefqa eliġibbli totali ta' ċerti operazzjonijiet iffinanzjati taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

47

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 773/2014 tal-15 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

49

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 774/2014 tal-15 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta' Lulju 2014

51

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/462/UE

 

*

Deciżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Lulju 2014 li taħtar membri u membri supplenti tal-Bord ta' Tmexxija tal-Fondazzjoni Ewropea għal Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għall-Ungerija

54

 

 

2014/463/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Lulju 2014 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' żejt mill-mikroalga Schizochytrium sp. bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjonijiet 2003/427/KE u 2009/778/KE (notifikata bid-dokument C(2014) 4670)

55

 

 

2014/464/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Lulju 2014 li tidentifika l-prijoritajiet tal-Unjoni għall-politika ta' infurzar u kontroll fil-qafas tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

59

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 763/2014

tal-11 ta' Lulju 2014

li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward tal-karatteristiċi tekniċi tal-miżuri ta' informazzjoni u pubbliċità u l-istruzzjonijiet gћall-ћolqien tal-emblema tal-Unjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 119(4) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 119 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 jistabbilixxi regoli ġenerali fir-rigward tal-informazzjoni u l-pubbliċità li għandhom jiġu applikati lill-programmi operazzjonali u l-operazzjonijiet kollha iffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd ('FEMS'). Regoli dettaljati li jikkonċernaw il-miżuri ta' informazzjoni u pubbliċità għall-applikanti u l-benefiċjarji huma stabbiliti fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

(2)

Sabiex tiġi żgurata identità viżwali armonizzata għal miżuri ta' informazzjoni u komunikazzjoni għall-operazzjonijiet fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni, inkluż operazzjonijiet iffinanzjati mill-FEMS, għandhom jiġu stabbiliti l-istruzzjonijiet għall-ħolqien ta' emblema tal-Unjoni u definizzjoni tal-kuluri standard, kif ukoll karatteristiċi tekniċi għall-wiri tal-emblema tal-Unjoni u r-referenza għall-Fond jew Fondi li jappoġġaw l-operazzjoni.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Rikonoxximent tal-appoġġ mill-Fond Marittimu u tas-Sajd

L-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni għandhom ikunu responsabbli milli jiżguraw li l-miżuri ta' informazzjoni u ta' pubbliċità kollha mmirati lejn il-benefiċjarji, il-benefiċjarji potenzjali u l-pubbliku jirrikonoxxu s-sostenn mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd lill-operazzjoni rilevanti billi juru:

(a)

(a) l-emblema tal-Unjoni, skont l-Artikolu 2, flimkien ma' referenza għall-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 3;

(b)

referenza għall-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, jew, fil-każ ta' operazzjoni ta' finanzjament minn diversi sorsi, referenza għall-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment, f'konformità mal-Artikolu 4.

Artikolu 2

L-emblema tal-Unjoni

1.   L-emblema tal-Unjoni tinħoloq skont l-istandards grafiċi stabbiliti fl-Anness.

2.   Fuq websajts, l-emblema tal-Unjoni għandha tintwera bil-kulur. Fuq il-midja l-oħra kollha, il-kulur għandu jintuża kull meta jkun possibbli. Verżjoni monokromatika tista' tintuża biss f'każijiet ġustifikati.

3.   L-emblema tal-Unjoni għandha dejjem tidher ċara u tkun imqiegħda f'pożizzjoni prominenti. Il-pożizzjoni u d-daqs tagħha għandhom ikunu xierqa għall-iskala tal-materjal jew tad-dokument li jkun qed jiġi użat. L-għoli minimu tal-emblema tal-Unjoni għandu jkun 1 ċm. Għal oġġetti promozzjonali iżgħar, l-għoli minimu tal-emblema tal-Unjoni jkun 5 mm.

4.   Meta l-emblema tal-Unjoni u r-referenza għall-Fond rilevanti jintwerew fuq websajt, dawn għandhom ikunu jidhru fil-parti viżwali tal-apparat diġitali, mingħajr ma l-utent ikollu jiskrollja 'l isfel fil-paġna.

5.   Jekk jintwerew logos oħrajn ħdejn l-emblema tal-Unjoni, l-emblema tal-Unjoni għandu jkollha mill-inqas l-istess daqs, imkejjel f'għoli u wisgħa, daqs l-akbar wieħed mil-logos l-oħrajn. Huwa rrakkomandat li l-emblema tal-UE titqiegħed lil hinn sew mil-logo tal-organizzazzjoni tal-parti terza.

Artikolu 3

Referenza għall-Unjoni Ewropea'

1.   L-isem Unjoni Ewropea dejjem jinkiteb sħiħ. It-tipa li tintuża flimkien mal-emblema tal-Unjoni tista' tkun kwalunkwe waħda minn dawn il-fonts: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, u Verdana. Varjazzjonijiet bil-korsiv u sottolineati u l-użu ta' tipa bl-effetti mhumiex permessi.

2.   Il-pożizzjoni tat-test f'relazzjoni mal-emblema tal-Unjoni mhix preskritta b'xi mod partikolari iżda t-test ma għandu bla ebda mod jinterferixxi mal-emblema.

3.   Id-daqs tat-tipa użata jkun proporzjonat għad-daqs tal-emblema. Il-kulur tat-tipa għandu jkun blu reflex, iswed jew abjad skont l-isfond.

Artikolu 4

Referenza għall-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

Meta l-emblema tal-Unjoni u r-referenza għall-Fond rilevanti jintwerew fuq websajt, dawn għandhom jidhru fil-parti viżwali tal-apparat diġitali, mingħajr ma l-utent ikollu jiskrollja 'l isfel fil-paġna.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jose Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 149 20.5.2014, p. 1.


ANNESS

Standards grafiċi għall-ħolqien tal-emblema tal-Unjoni u d-definizzjoni tal-kuluri standard

Għad-dettalji sħaħ u gwida ara:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

DESKRIZZJONI SIMBOLIKA

Fuq sfond ta' sema blu, tnax-il stilla tad-deheb jiffurmaw ċirku li jirrappreżenta l-unjoni tal-popli tal-Ewropa. In-numru ta' stilel huwa fiss, u tnax huwa s-simbolu tal-perfezzjoni u l-unità.

DESKRIZZJONI ARALDIKA

Fuq sfond ta' ikħal ċar, ċirku ta' tnax-il stilla tad-deheb (mullets), u l-ponot tagħhom ma jmissux.

DESKRIZZJONI ĠEOMETRIKA

Image

L-emblema hi forma ta' bandiera rettangolari blu bil-wisa' tal-perpura (in-naħa ta' barra) darba u nofs it-tul tal-fissa (in-naħa ta' mal-arblu). Tnax-il stilla tad-deheb li jinsabu f'intervalli ndaqs jiffurmaw ċirku inviżibbli li ċ-ċentru tiegħu huwa l-punt fejn jaqsmu d-djagonali tar-rettangolu. Ir-raġġ taċ-ċirklu hu daqs terz tat-tul tal-fissa. Kull waħda mill-istilel għandha ħames ponot li jinsabu fiċ-ċirkonferenza ta' ċirku inviżibbli b' raġġ daqs wieħed minn tmintax tat-tul tal-fissa. L-istilel kollha rashom 'il fuq, jiġifieri b'ponta vertikali u żewġ ponot f'linja dritta f'angoli retti mal-arblu. Iċ-ċirku rranġat sabiex l-istilel ikunu fil-pożizzjoni tas-sigħat fuq il-wiċċ ta' arloġġ. L-għadd tagħhom ma jinbidilx.

IL-KULURI REGOLAMENTARI

L-emblema għandha dawn il-kuluri:

BLU REFLEX PANTONE għall-wiċċ tar-rettangolu:

ISFAR PANTONE għall-istillel.

IL-PROĊESS TA' ERBA' KULURI

Jekk jintuża l-proċess ta' erba' kuluri, erġa' oħloq iż-żewġ kuluri standard billi tuża l-erba' kuluri tal-proċess ta' erba' kuluri.

L-ISFAR PANTONE jinkiseb bl-użu ta' 100 % “Process Yellow”.

IL-BLU REFLEX PANTONE jinkiseb bit-taħlita ta' 100 % “Process Cyan” u 80 % “Process Magenta”.

INTERNET

Il-BLU REFLEX PANTONE jikkorrispondi fil-kulur tal-paletta tal-web RGB:0/51/153 (eżadeċimali 003399): u l-ISFAR PANTONE jikkorrispondi fil-kulur tal-paletta tal-web RGB: 255/204/0 (eżadeċimali: FFCC00).

IL-PROĊESS TAR-RIPRODUZZJONI MONOKROMATIKA

Bl-iswed, pinġi r-rettangolu bl-iswed u stampa l-istilel bl-iswed fuq l-abjad.

Image

Meta tuża l-blu (Blu Reflex), uża 100 % bl-istilel riprodotti f'abjad negattiv.

Image

RIPRODUZZJONI FUQ SFOND KULURIT

Jekk ma hemmx alternattiva għal sfond ikkulurit, poġġi bordura bajda mar-rettangolu, b'wisa' li hu daqs 1/25 tal-għoli tar-rettangolu.

Image

16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/5


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 764/2014

tal-11 ta' Lulju 2014

dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda mehmuża mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, jeħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqha, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita b'dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bl-għan tal-applikazzjoni ta' tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta'din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jiġi pprovdut li informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa fir-rigward tal-prodotti kkonċernati minn dan ir-Regolament li ma tikkonformax ma' dan ir-Regolament tista', għal ċertu perjodu, tibqa' tiġi invokata mid-detentur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (2). Dan il-perjodu għandu jkun ta' tliet xhur.

(5)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-merkanzija deskritta fil-kolonna (1) tat-tabella li tinsab fl-Anness hija kklassifikata fin-Nomenklatura Magħquda skont il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta' din it-tabella.

Artikolu 2

L-informazzjoni tariffarja vinkolanti li ma tikkonformax ma' dan ir-Regolament tista' tibqa' tiġi invokata skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 għal perjodu ta' tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi tan-NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Prodott ippreżentat bħala kapsuli mingħajr kulur mimlija bi trab safrani, ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut fi flixkun tal-plastik żgħir li fuqu għandu tikketta, b'tapp tal-kamin, li fih 60 kapsula. Kull kapsula jkun fiha l-komponenti li ġejjin:

-idroklorid tal-glukosamin (300 mg),

-sulfat tal-kondrojtin,

-metan tas-sulfonil tal-metil,

-kwantitajiet żgħar ta' esteri ta' aċidu askorbiku (vitamina C).

Skont it-tabella l-prodott huwa ppreżentat bħala suppliment tal-ikel għall-konsum mill-bnedmin. Id-doża ta' kuljum rakkomandata indikata fuq it-tikketta hija ta' tliet kapsuli.

2106 90 92

Il-klassifikazzjoni hija determinata mir-Regoli Ġenerali 1 sa 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, nota addizzjonali 5 għall-Kapitolu 21 u l-kliem tal-kodiċijiet tan-NM 2106 , 2106 90 u 2106 90 92 .

Fil-kunsiderazzjoni tad-doża ta' kuljum rakkomandata, indikata fuq it-tikketta, il-prodott m'għandux karatteristiċi profilattiċi jew terapewtiċi ddefiniti b'mod ċar. Konsegwentement, ma jistax jiġi kklassifikat bħala mediċina taħt l-intestatura 3004 .

Peress illi l-prodott huwa preparazzjoni tal-ikel ippreżentat f'forma ta' dożi mkejla u intenzjonat biex jintuża bħala suppliment għal mal-ikel, ir-rekwiżiti tan-nota addizzjonali 5 tal-Kapitolu 21 huma ssodisfati.

Għalhekk, il-prodott irid jiġi kklassifikat taħt l-intestatura 2106 bħala preparazzjoni tal-ikel, li mhux speċifikat jew inkluż band'oħra.


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/7


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 765/2014

tal-11 ta' Lulju 2014

dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda mehmuża mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, jeħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqu, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita b'dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bl-għan tal-applikazzjoni ta' tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta' din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jiġi pprovdut li informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa fir-rigward tal-prodotti kkonċernati minn dan ir-Regolament li ma tikkonformax ma' dan ir-Regolament tista', għal ċertu perjodu, tibqa' tiġi invokata mid-detentur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (2). Dan il-perjodu għandu jkun ta' tliet xhur.

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella li tinsab fl-Anness huma kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda skont il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta' din it-tabella.

Artikolu 2

L-informazzjoni vinkolanti tat-tariffa li ma tikkonformax ma' dan ir-Regolament tista' tibqa' tiġi invokata skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 għal perjodu ta' tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Taħlita ta' frott iffriżat li tikkonsisti minn (% bil-piż):

frawli

55

banana

20

ananas

15

mirtill

10

Il-prodott jitpoġġa f'boroż li jkun fihom il-frott iffriżat f'biċċiet lesti biex jitħalltu f'mikser.

0811 10 90

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-regoli ġenerali 1, 3(b) u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda u l-kliem tal-kodiċijiet NM 0811 , 0811 10 u 0811 10 90 .

Il-prodott huwa taħlita ta' frott iffriżati differenti. Il-karattru essenzjali tiegħu jingħata mill-frawli peress li dawn jikkostitwixxu l-akbar proporzjon tal-prodott.

Għaldaqstant, il-prodott għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi NM 0811 10 90 bħala frawli.


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/9


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 766/2014

tal-11 ta' Lulju 2014

dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Biex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, jeħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqu, jew li żżid kwalunkwe sottodiviżjoni magħha u li hija stabbilita b'dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bl-għan tal-applikazzjoni ta' tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċijiet NM indikati fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta' din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jiġi pprovdut li informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa fir-rigward tal-prodotti kkonċernati minn dan ir-Regolament li ma tikkonformax ma' dan ir-Regolament tista', għal ċertu perjodu, tibqa' tiġi invokata mid-detentur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (2). Dan il-perjodu għandu jkun ta' tliet xhur.

(5)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċijiet NM indikati fil-kolonna (2) ta' din it-tabella.

Artikolu 2

L-informazzjoni tariffarja vinkolanti li ma tikkonformax ma' dan ir-Regolament tista' tibqa' tiġi invokata skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 għal perjodu ta' tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

F'isem il-President

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi Kodiċi Doganali Komunitarju (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

1.

Prodott ippreżentat f'forma likwida u ppreżentat għall-bejgħ bl-imnut fi fliexken b'kontenut ta' 200 ml, 500 ml jew 1 000  ml.

Il-prodott jikkonsisti minn:

klorur tas-sodju (0,9 %),

ilma sterili.

Kull flixkun huwa mgħammar bi skutella okulari ergonomika, tapp għal kontra t-trab u huwa għal użu uniku.

Skont it-tikketta, il-prodott jintuża għat-tlaħliħ tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza biex jitneħħew organiżmi barranin u kimiċi.

3307 90 00

Il-Klassifikazzjoni hija stabbilita mir-regoli ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda (GIR), in-nota 2 tat-Taqsima VI, in-nota 3 tal-Kapitolu 33 kif ukoll il-kliem tal-kodiċijiet NM 3307 u 3307 90 00 .

Peress li l-prodott hu ppreżentat f'pakketti ta' tip li jinbiegħu bl-imnut, tajjeb għal użu bħala preparati kożmetiċi jew tat-twaletta, huwa kkunsidrat bħala preparati kożmetiċi jew tat-twaletta. Il-klassifikazzjoni tiegħu f'Kapitolu 25 jew Kapitolu 30 hija għalhekk eskluża (ara n-nota 2(d) tal-Kapitolu 25 u n-nota 1(e) tal-Kapitolu 30).

Il-prodott għandu għalhekk jiġi kklassifikat taħt l-intestatura 3307 bħala preparati kożmetiċi jew tat-twaletta, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra.

2.

Prodott ippreżentat f'forma likwida u ppreżentat għall-bejgħ bl-imnut fi fliexken b'kontenut ta' 200 ml, jew 1000 ml.

Il-prodott jikkonsisti minn:

fosfat disodju (1 — 5 %),

fosfat tal-potassju (1 %),

ilma sterili.

Kull flixkun huwa mgħammar bi skutella okulari ergonomika, tapp għal kontra t-trab u huwa għal użu uniku.

Skont it-tikketta, il-prodott jintuża għat-tlaħliħ tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza biex jiġu nnewtralizzati aċidi u alkali mill-għajnejn.

3307 90 00

Il-Klassifikazzjoni hija stabbilita mil-GIR 1 u 6, in-nota 2 tat-Taqsima VI, in-nota 3 tal-Kapitolu 33 kif ukoll il-kliem tal-kodiċijiet NM 3307 u 3307 90 00 .

Peress li l-prodott mhux kompost separat definit b'mod kimiku, il-klassifikazzjoni tiegħu fl-intestatura 2835 bħala fosfati hija eskluża (ara n-nota 1 tal-Kapitolu 28).

Peress li l-prodott hu ppreżentat f'pakketti ta' tip li jinbiegħu bl-imnut, tajjeb għal użu bħala preparati kożmetiċi jew tat-twaletta, huwa kkunsidrat bħala preparati kożmetiċi jew tat-twaletta. Il-klassifikazzjoni tiegħu f'Kapitolu 30 hija għalhekk eskluża (ara n-nota 1(e) tal-Kapitolu 30).

Il-prodott għandu għalhekk jiġi kklassifikat taħt l-intestatura 3307 bħala preparati kożmetiċi jew tat-twaletta, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra.


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/12


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 767/2014

tal-11 ta' Lulju 2014

dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, jeħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kull nomenklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqu, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni addizzjonali magħha u li hija stabbilita b'dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni, bl-għan tal-applikazzjoni ta' tariffi u miżuri oħra relatati mal-kummerċ tal-prodotti.

(3)

Skont dawn ir-regoli ġenerali, il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella mniżżla fl-Anness għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2), minħabba r-raġunijiet stabbiliti fil-kolonna (3) ta'din it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li tiġi pprovduta din l-informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa fir-rigward tal-prodotti kkonċernati minn dan ir-Regolament li ma tikkonformax ma' dan ir-Regolament tista', għal ċertu perjodu, tibqa' tiġi invokata mid-detentur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (2). Dan il-perjodu għandu jkun ta' tliet xhur.

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti deskritti fil-kolonna (1) tat-tabella li tinsab fl-Anness hija kklassifikata fin-Nomenklatura Magħquda skont il-kodiċi NM indikat fil-kolonna (2) ta' din it-tabella.

Artikolu 2

L-informazzjoni vinkolanti tat-tariffa li ma tikkonformax ma' dan ir-Regolament tista' tibqa' tiġi invokata skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 għal perjodu ta' tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

F'isem il-President,

Algirdas ŠEMETA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi Kodiċi Doganali Komunitarju (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

Prodott magħmul minn blokka taljarini niexfa u msajra minn qabel (bejn wieħed u ieħor 65 g), qartas bit-taħwir (bejn wieħed u ieħor 3,4 g), qartas b'żejt għall-ikel (bejn wieħed u ieħor 2 g), u qartas bi ħxejjex imnixxfa (bejn wieħed u ieħor 0,8 g).

Il-prodott huwa ppreżentat bħala sett (ippakkjat flimkien) imqiegħed għall-bejgħ bl-imnut għall-preparazzjoni ta' platt taljarini.

Skont l-istruzzjonijiet stampati fuq l-imballaġġ, ilma jagħli għandu jiġi miżjud qabel il-konsum.

1902 30 10

Il-klassifikazzjoni hija ddeterminata mir-regoli ġenerali 1, 3(b) u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda (GIR) u l-kliem tal-kodiċijiet NM 1902 , 1902 30 u 1902 30 10 .

Il-prodott huwa sett għall-bejgħ bl-imnut skont it-tifsira tal-GIR 3(b). Il-karattru essenzjali tal-prodott jingħata permezz tat-taljarini meta jiġi kkunsidrat li huma jikkostitwixxu l-ikbar proporzjon tiegħu. Il-klassifikazzjoni tal-prodott taħt l-intestatura 2104 bħala sopop jew brodu jew preparazzjonijiet tiegħu hija għalhekk eskluża.

Il-prodott għandu jiġi kklassifikat taħt l-intestatura 1902 bħala għaġin, kemm jekk imsajjar kemm jekk mimli jew kemm jekk ippreparat mod ieħor u kemm jekk le.


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 768/2014

tal-11 ta' Lulju 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tal-alfonsinos fl-ilmijiet tal-UE u internazzjonali fiż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1262/2012 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Skont l-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, il-qabdiet li saru tal-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2014.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd għall-2014 allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1262/2012 tal-20 ta' Diċembru 2012 li jiffissa għall-2013 u l-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-UE għal ċerti stokkijiet ta' ħut tal-baħar fond (ĠU L 356, 22.12.2012, p. 22).


ANNESS

Nru

08/DSS

Stat Membru

Spanja

Stokk

ALF/3X14-

Speċi

Alfonsinos (Beryx spp.)

Żona

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali taż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

Data tal-għeluq

17.5.2014


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/16


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 769/2014

tal-11 ta' Lulju 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-pollakkju iswed fiż-żona VI; L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, XII u XIV minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Skont l-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, il-qabdiet li saru tal-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament, minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2014.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd għall-2014 allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESS

Nru

09/TQ43

Stat Membru

Spanja

Stokk

POK/56-14

Speċi

Pollakkju iswed (Pollachius virens)

Żona

VI; L-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, XII u XIV

Data tal-għeluq

23.6.2014


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/18


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 770/2014

tal-11 ta' Lulju 2014

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-arġentina silus fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni III u IV minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Irlanda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 (2), jistabbilixxi l-kwoti għall-2014.

(2)

Skont l-informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni, il-qabdiet li saru tal-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata lilhom għall-2014.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li jiġu pprojbiti l-attivitajiet tas-sajd għal dak l-istokk,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd għall-2014 allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

L-attivitajiet tas-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness ta' dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istat Membru msemmi hemmhekk jew irreġistrati fih, għandhom jiġu pprojbiti mid-data stipulata f'dak l-Anness. B'mod partikolari, għandu jkun ipprojbit li jinżamm abbord, jiġi ttrażbordat, ittrasportat, jew jinħatt l-art, ħut minn dak l-istokk li jinqabad minn dawk il-bastimenti wara dik id-data.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

F'isem il-President,

Lowri EVANS

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 43/2014 tal-20 ta' Jannar 2014 li jiffissa għall-2014 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 24, 28.1.2014, p. 1).


ANNESSI

Nru

10/TQ43

Stat Membru

L-Irlanda

Stokk

ARU/34-C

Speċi

Arġentina silus (Argentina silus)

Żona

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni III u IV

Data tal-għeluq

25.6.2014


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/20


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 771/2014

tal-14 ta' Lulju 2014

li jistipula regoli skont ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward tal-mudell għall-programmi operattivi, fir-rigward tal-istruttura tal-pjanijiet ta' kumpens tal-kostijiet addizzjonali mġarrba mill-operaturi fis-sajd, fit-trobbija, fl-ipproċessar u fil-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura mir-reġjuni l-aktar imbiegħda, fir-rigward tal-mudell għat-trażmissjoni ta' dejta finanzjarja, fir-rigward tal-kontenut tar-rapporti ta' evalwazzjoni ex-ante u r-rekwiżiti minimi għall-pjan ta' evalwazzjoni li għandu jitressaq fil-qafas tal-FEMS

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b'mod partikulari l-Artikoli 18(3), 72(3), 98(2), u 115(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, jeħtieġ li jiġu adottati dispożizzjonijiet li jistipulaw:

il-mudell għat-tressiq ta' programmi operattivi li jikkonċernaw miżuri li għandhom jiġu kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS);

l-istruttura tal-pjanijiet għall-kumpens tal-kostijiet addizzjonali mġarrba mill-operaturi fis-sajd, fit-trobbija, fl-ipproċessar u fil-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura mir-reġjuni l-aktar imbiegħda msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE (“pjanijiet ta' kumpens”);

il-mudell għat-trażmissjoni mill-Istati Membri ta' dejta finanzjarja b'rabta mat-tbassir tal-ammont li għalih ikunu mistennija li jressqu applikazzjonijiet għall-ħlas;

l-elementi li għandhom jiġu inklużi fir-rapporti dwar l-evalwazzjoni ex-ante tal-programmi operattivi; u

ir-rekwiżiti minimi għall-pjanijiet dwar l-evalwazzjoni tal-programmi operattivi matul il-perjodu ta' programmar.

(2)

Dawk id-dispożizzjonijiet huma marbutin mill-qrib, billi jikkonċernaw aspetti differenti tal-kontenut u tal-preżentazzjoni tal-programmi operattivi u l-pjanijiet ta' kumpens li għandhom jitressqu mill-Istati Membri fil-qafas tal-FEMS. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza meħtieġa bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u biex titħaffef l-applikazzjoni tagħhom mill-awtorità ta' ġestjoni, huwa mixtieq li dawk id-dispożizzjonijiet jiġu inklużi f'dan ir-Regolament.

(3)

Il-mudell għall-programmi operattivi għandhom jarmonizza l-preżentazzjoni tad-dejta f'kull sezzjoni tal-programm operattiv. Dan huwa meħtieġ sabiex ikun żgurat li d-dejta tkun konsistenti, komparabbli u, fejn meħtieġ, li tkun tista' tiġi aggregata.

(4)

Il-mudell għall-programmi operattivi se jifforma l-bażi għall-iżvilupp tas-sistema tal-iskambju tad-dejta elettronika msemmija fl-Artikolu 74(4) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) fir-rigward tal-programmi operattivi. Il-mudell għalhekk għandu jistabbilixxi l-mod kif id-dejta dwar il-programmi operattivi tkun se tiddaħħal fis-sistema tal-iskambju ta' dejta elettronika. Madankollu, dan m'għandux jaffettwa l-preżentazzjoni finali tal-programmi operattivi, inkluż it-tqassim tat-test u t-tabelli, billi s-sistema tal-iskambju ta' dejta elettronika għandha tippermetti strutturar u preżentazzjoni differenti tad-dejta li tkun iddaħħlet f'din is-sistema.

(5)

Il-mudell għall-programmi operattivi għandu jirrifletti l-kontenut tal-programm operattiv stabbilit fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 u fl-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet konsistenti għad-dħul tad-data, il-mudell għandu jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' kull sezzjoni fis-sistema tal-iskambju ta' dejta elettronika. Minbarra d-data strutturata, il-mudell għandu jipprovdi għall-possibbiltà li tiġi ppreżentata informazzjoni mhux strutturata fil-forma ta' annessi obbligatorji jew mhux obbligatorji. Għal dawn l-annessi, m'hemmx bżonn li jiġu stabbiliti speċifikazzjonijiet tekniċi.

(6)

L-Artikolu 72 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 jistipula li l-Istati Membri kkonċernati għandhom iressqu lill-Kummissjoni pjan għall-kumpens tal-kostijiet addizzjonali mġabbra mill-operaturi fis-sajd, fit-trobbija, fl-ipproċessar u fil-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura mir-reġjuni l-iktar imbiegħda msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE.

(7)

Skont l-Artikolu 73 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, dawk il-pjanijiet ta' kumpens għandhom jinkludu wkoll informazzjoni dwar għajnuna mill-istat mogħtija mill-Istati Membri fil-forma ta' finanzjament addizzjonali għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' kumpens.

(8)

L-istruttura tal-pjan ta' kumpens għandha tiżgura l-konsistenza u l-kwalità tal-informazzjoni, livell minimu ta' dettall u format standardizzat. Barra minn hekk, għandha tippermetti li jsir paragun fost ir-reġjuni kkonċernati, kif ukoll bejn snin differenti ta' implimentazzjoni.

(9)

L-istruttura tal-pjan ta' kumpens għandha tinkludi t-tqassim, skont ir-reġjun l-aktar imbiegħed, tal-lista ta' prodotti eliġibbli tas-sajd u l-akkwakultura u t-tip ta' operaturi msemmija fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

(10)

L-istruttura tal-pjan ta' kumpens għandha tinkludi wkoll il-livell ta' kumpens ikkalkulat skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014..

(11)

L-Artikolu 98 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 jistipula li l-Istati Membri għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni tbassir tal-ammont li għalih huma mistennija li jressqu applikazzjonijiet għal ħlas għas-sena finanzjarja kurrenti u għas-sena ta' wara.

(12)

Il-mudell li għandu jintuża mill-Istati Membri meta jressqu dak it-tbassir għandu jiżgura li informazzjoni uniformi tkun għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni mingħajr dewmien, sabiex jiġu ssalvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, u sabiex jiġu pprovduti l-mezzi għal implimentazzjoni effettiva tal-programm filwaqt li titħaffef il-ġestjoni finanzjarja.

(13)

Skont l-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, l-Istati Membri huma meħtieġa jwettqu evalwazzjonijiet ex ante sabiex itejbu l-kwalità tat-tfassil ta' kull programm. L-Artikolu 55(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 jirrikjedi li dawk l-evalwazzjonijiet ex ante jitressqu lill-Kummissjoni fl-istess ħin mal-programm, flimkien ma' sommarju eżekuttiv. L-elementi li għandhom jiġu inklużi fir-rapporti ta' evalwazzjoni ex-ante skont l-Artikolu 115(1) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 għandhom jippermettu l-armonizzazzjoni meħtieġa tad-dejta li tippermetti lill-Kummissjoni twettaq is-sinteżi tar-rapporti ex ante fil-livell tal-Unjoni kif meħtieġ skont l-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

(14)

Skont l-Artikolu 56 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, pajn għall-evalwazzjoni tal-programm operattiv matul il-perjodu ta' programmar għandu jitfassal mill-awtorità ta' ġestjoni. L-Artikolu 18(1)(j) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 jirrikjedi li l-pjan ta' evalwazzjoni jiġi inkluż fil-programmi operattivi. Ir-rekwiżiti minimi għall-pjan ta' evalwazzjoni għandhom jippermettu lill-Kummissjoni tivverifika jekk l-attivitajiet ta' evalwazzjoni u r-riżorsi previsti fil-pjan humiex realistiċi, u jippermettu lill-Istati Membri jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-evalwazzjoni inklużi fl-Artikolu 54(1) u (2) u l-Artikolu 56(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(15)

Sabiex il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament ikunu jistgħu jiġu applikati mingħajr dewmien, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(16)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Preżentazzjoni tal-kontenut tal-programmi operattivi

Il-kontenut tal-programm operattiv deskritt fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 għandu jiġi ppreżentat skont il-mudell imfassal fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Struttura tal-pjan ta' kumpens għar-reġjuni l-aktar imbiegħda

L-istruttura għall-pjan ta' kumpens għar-reġjuni l-aktar imbiegħda kif prevista fl-Artikolu 72 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 hija mfassla fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Mudell għat-trażmissjoni ta' dejta finanzjarja

Meta jippreżentaw id-dejta finanzjarja lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 98 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, l-Istati Membri għandhom jużaw il-mudell imfassal fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Kontenut tal-evalwazzjoni ex ante

L-evalwazzjoni ex ante msemmija fl-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 għandha tinhemeż mal-programm operattiv fil-forma ta' rapport li jinkludi l-elementi li ġejjin:

(a)

sommarju eżekuttiv bl-Ingliż;

(b)

sommarju eżekuttiv fil-lingwa/i tal-Istat Membru rilevanti;

(c)

l-elementi speċifiċi stipulati fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Rekwiżiti minimi għall-pjan ta' evalwazzjoni

Ir-rekwiżiti minimi għall-pjan ta' evalwazzjoni previsti fl-Artikolu 56 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 huma stabbiliti fil-punt 10 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).


ANNESS I

Mudell għall-programmi operattivi taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Titolu

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Verżjoni

<0.3 type="N" input="G">

L-ewwel sena

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

L-aħħar sena

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Eliġibbli minn

<0.6 type="D" input="G">

Eliġibbli sa

<0.7 type="D" input="G">

Numru tad-deċiżjoni tal-KE

<0.8 type="S" input="G">

Data tad-deċiżjoni tal-KE

<0.9 type="D" input="G">

1.   PREPARAZZJONI TAL-PROGRAMM OPERATTIV U INVOLVIMENT TAL-IMSIEĦBA

1.1.   Preparazzjoni tal-programm operattiv u involviment tal-imsieħba (skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Riżultat tal-evalwazzjoni ex ante (skont l-Artikolu 18(1)(b)(ii) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

1.2.1.   Deskrizzjoni tal-proċess ta' evalwazzjoni ex ante

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Ħarsa ġenerali lejn ir-rakkomandazzjonijiet tal-evalwaturi ex ante u deskrizzjoni fil-qosor ta' kif ġew indirizzati

Suġġett [Definit minn qabel mill-KUMM]

Rakkomandazzjoni

Kif ġiet indirizzata r-rakkomandazzjoni, jew għaliex ma ġietx ikkunsidrata

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   SWOT U IDENTIFIKAZZJONI TAL-ĦTIĠIJIET (SKONT L-ARTIKOLU 18(1) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014)

2.1.   Analiżi SWOT u identifikazzjoni tal-ħtiġijiet

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni għall-FEMS

Prijorità tal-Unjoni għall-FEMS

Titolu tal-prijorità tal-Unjoni għall-FEMS <2.1 type="S" input="S">]

Punti pożittivi

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Dgħufijiet

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Opportunitajiet

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Theddidiet

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Identifikazzjoni tal-ħtiġijiet abbażi tal-analiżi SWOT

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Konsistenza tal-analiżi SWOT mal-Pjan Strateġiku Nazzjonali Multiannwali għall-akkwakultura (*)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Konsistenza tal-analiżi SWOT mal-progress sabiex jinkiseb status ambjentali tajjeb permezz tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' MSFD

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Ħtiġijiet speċifiċi rigward l-impjiegi, l-ambjent, il-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-promozzjoni tal-innovazzjoni

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Indikaturi tal-kuntest li jippreżentaw is-sitwazzjoni inizjali

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni għall-FEMS

Prijorità tal-Unjoni għall-FEMS

Titolu tal-prijorità tal-Unjoni għall-FEMS <2.2 type="S" input="S">

Indikatur tal-kuntest li jippreżenta s-sitwazzjoni inizjali

Sena bażi

Valur

Unità tal-kejl

Sors tal-informazzjoni

Kummenti/Ġustifikazzjoni

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   DESKRIZZJONI TAL-ISTRATEĠIJA GĦALL-KONTRIBUT TAL-PROGRAMM OPERATTIV LIT-TKABBIR INTELLIĠENTI, SOSTENIBBLI U INKLUSSIV (SKONT L-ARTIKOLU 27 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013)

3.1.   Deskrizzjoni tal-istrateġija

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Għanijiet speċifiċi u indikaturi tar-riżultati

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni għall-FEMS

Prijorità tal-Unjoni

Titolu tal-prijorità tal-Unjoni <3.2 type="S" input="S">

Għan speċifiku

Titolu tal-għan speċifiku <3.2 type="S" input="S">

Indikatur tar-riżultat, jiġifieri, il-mira, li l-Istat Membru jipprova jilħaq bl-appoġġ tal-FEMS

Titolu tal-indikatur tar-riżultat u l-unità tal-kejl tiegħu

Valur fil-mira għall-2023

Unità tal-kejl

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Miżuri rilevanti u indikaturi tar-riżultati

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull għan speċifiku magħżul qabel tal-prijorità rilevanti tal-Unjoni

Prijorità tal-Unjoni

Titolu tal-prijorità tal-Unjoni <3.3 type="S" input="G">

Għan speċifiku

Titolu tal-għan speċifiku <3.3 type="S" input="G">

Titolu tal-miżura rilevanti magħżula

 

Indikaturi tar-riżultati għal kull miżura

Ġustifikazzjoni għall-kombinazzjoni tal-miżuri tal-FEMS (appoġġata mill-evalwazzjoni ex ante u l-analiżi SWOT)

Għan tematiku li għalih qiegħda tikkontribwixxi l-miżura magħżula

L-indikatur għandu jiġi inkluż fil-Qafas tal-Prestazzjoni

Titolu tal-indikatur tar-riżultati bl-unità tal-kejl tiegħu

Valur fil-mira għall-2023

Unità tal-kejl

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Deskrizzjoni tal-kumplimentarjetà tal-programm ma' Fondi ESI oħra

3.4.1.   Kumplimentarjetà u arranġamenti ta' koordinazzjoni ma' Fondi ESI oħra u strumenti ta' finanzjament rilevanti oħra tal-Unjoni u nazzjonali

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Azzjonijiet prinċipali ppjanati sabiex jinkiseb tnaqqis fil-piż amministrattiv

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informazzjoni dwar l-istrateġiji makroreġjonali jew tal-baċini tal-baħar (fejn rilevanti)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   REKWIŻITI FIR-RIGWARD TA' MIŻURI SPEĊIFIĊI TAL-FEMS

4.1.   Deskrizzjoni tal-ħtiġijiet speċifiċi taż-żoni ta' Natura 2000 u l-kontribut tal-programm għall-istabbiliment ta' netwerk koerenti taż-żoni ta' rkupru ta' stokkijiet tal-ħut kif stabbilit fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (2)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Deskrizzjoni tal-pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp, il-kompetittività u s-sostenibbiltà tas-sajd kostali fuq skala żgħira (skont l-Artikolu 18(1)(i) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Deskrizzjoni tal-metodu għall-kalkolu tal-ispejjeż simplifikati skont l-Artikolu 67(1)(b) sa (d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Deskrizzjoni tal-metodu għall-kalkolu tal-ispejjeż addizzjonali jew dħul mitluf skont l-Artikolu96 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Deskrizzjoni tal-metodu għall-kalkolu tal-kumpens skont il-kriterji rilevanti identifikati għal kull waħda mill-attivitajiet implimentati skont l-Artikoli 40(1), 53, 54, 55 u 67 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   Rigward il-miżuri għall-waqfien permanenti mill-attivitajiet tas-sajd skont l-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, din id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-miri u l-miżuri li għandhom jittieħdu għat-tnaqqis tal-kapaċità tas-sajd skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Għandha tiġi inkluża wkoll deskrizzjoni tal-metodu għall-kalkolu tal-primjum li għandu jingħata skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Fondi reċiproċi għal ġrajjiet klimatiċi negattivi u għal inċidenti ambjentali (skont l-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Deskrizzjoni tal-użu tal-assistenza teknika (skont l-Artikolu 78 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

4.8.1.   Assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Istat Membru

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Stabbiliment ta' netwerks nazzjonali

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   INFORMAZZJONI SPEĊIFIKA DWAR L-IŻVILUPP TERRITORJALI INTEGRAT

5.1.   Informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' CLLD

L-informazzjoni għandha tiffoka fuq ir-rwol tas-CLLD fil-PO tal-FEMS, bi qbil mal-informazzjoni kontenuta fil-Ftehim ta' Sħubija u tevita d-duplikazzjoni tal-informazzjoni diġà inkluża f'dan tal-aħħar.

5.1.1.   Deskrizzjoni tal-istrateġija għas-CLLD (skont l-Artikolu 60 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   lista tal-kriterji applikati għall-għażla taż-żoni tas-sajd (skont l-Artikolu 18(1)(g) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   lista tal-kriterji applikati għall-istrateġiji ta' żvilupp lokali (skont l-Artikolu 18(1)(g) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   deskrizzjoni ċara tar-rwoli rispettivi tal-FLAGs, l-awtorità ta' ġestjoni jew l-entità maħtura għall-kompiti kollha ta' implimentazzjoni b'rabta mal-istrateġiaj (skont l-Artikolu 18(1)(m)(ii) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informazzjoni dwar ħlasijiet bil-quddiem lill-FLAGs (skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

Għas-sezzjoni dwar in-netwerks nazzjonali għall-FLAGs jekk jogħġbok irreferi għall-punt 4.8.2 (assistenza teknika)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informazzjoni dwar l-Investimenti Territorjali Integrati (ITIs) (skont l-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013)

Fejn ITI stabbilit taħt il-Fond Strutturali jkun kumplimentat b'appoġġ finanzjarju mill-FEMS, jekk jogħġbok imla t-tabella ta' hawn taħt:

Miżuri tal-FEMS koperti [agħżel minn lista li tinżel]

Allokazzjoni finanzjarja indikattiva mill-FEMS, euro

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   SODISFAZZJONI TAL-KUNDIZZJONALITAJIET EX ANTE (SKONT L-ARTIKOLU 55 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013)

6.1.   Identifikazzjoni tal-kundizzjonalitajiet ex ante applikabbli u valutazzjoni tal-issodisfar tagħhom

6.1.1.   Tabella: Kundizzjonalitajiet ex ante speċifiċi applikabbli tal-FEMS u valutazzjoni tal-issodisfar tagħhom

Kundizzjonalità ex ante (EAC)

Prijorità jew prijoritajiet tal-Unjoni li għalihom tapplika l-kundizzjonalità applikabbli

Il-kundizzjonalità applikabbli qiegħda tiġi ssodisfata

IVA

/

LE

/

PARZJALMENT

Kriterji

Kriterji ssodisfati

(Iva/Le)

Awtovalutazzjoni bi spjegazzjonijiet dwar l-issodisfar ta' kull kriterju tal-kundizzjonalitajiet ex ante applikabbli

Referenzi

(għal strateġiji, atti legali jew dokumenti rilevanti oħra, inklużi sezzjonijiet rilevanti, artikoli jew paragrafi, akkumpanjati minn web-links jew aċċess għat-test sħiħ)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterju 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterju 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabella: Kundizzjonalitajiet ex ante ġenerali applikabbli u valutazzjoni tal-issodisfar tagħhom

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom jittieħdu, l-entitajiet responsabbli u l-iskeda ta' żmien għall-implimentazzjoni tagħhom

6.2.1.   Tabella: Azzjonijiet previsti sabiex jiġu ssodisfati l-kundizzjonalitajiet ex ante speċifiċi tal-FEMS

Kundizzjonalità ex ante

Kriterji mhux issodisfati

Azzjonijiet li jridu jittieħdu

Data ta' skadenza (data)

Korpi responsabbli għall-issodisfar

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Azzjoni 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Entità x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabella: Azzjonijiet previsti sabiex jiġu ssodisfati l-kundizzjonalitajiet ex ante ġenerali

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   DESKRIZZJONI TAL-QAFAS TAL-PRESTAZZJONI (SKONT L-ARTIKOLU 22 U L-ANNESS II TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013)

7.1.   Tabella: Qafas tal-prestazzjoni

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni għall-FEMS

Prijorità tal-Unjoni

 

Indikatur u unità tal-kejl, fejn ikun xieraq [Indikaturi tar-riżultati minn dawk magħżula qabel fis-sezzjoni 3.3 taħt il-prijoritajiet tal-Unjoni li għandhom jiġu inklużi fil-qafas tal-prestazzjoni]

Stadju importanti għall-2018

Miri għall-2023

[iġġenerati b'mod awtomatiku mill-kapitolu tal-PO li jittratta l-Istrateġija tal-PO]

Indikatur finanzjarju

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Indikatur tar-riżultati 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Indikatur tar-riżultati 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabella: ġustifikazzjoni għall-għażla tal-indikaturi tar-riżultati li għandhom jiġu inklużi fil-qafas tal-prestazzjoni

It-tabella ta' hawn taħt għandha tiġi ripetuta għal kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni għall-FEMS

Prijorità tal-Unjoni

 

Ir-raġuni għall-għażla tal-indikaturi tar-riżultati inklużi fil-qafas tal-prestazzjoni (3), inkluża spjegazzjoni tas-sehem tal-allokazzjoni finanzjarja rappreżentata mill-operazzjonijiet, li se jipproduċi r-riżultati, kif ukoll il-metodu applikat biex jiġi kkalkulat is-sehem, li jrid jaqbeż 50 % tal-allokazzjoni finanzjarja għall-prijorità

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Dejta jew evidenza użati biex jiġi stmat il-valur tal-istadji importanti u l-miri u l-metodu tal-kalkolu (eż. kostijiet ta' unità, valuri referenzjarji, rata standard jew imgħoddija tal-implimentazzjoni, parir espert, konklużjonijiet tal-evalwazzjoni ex ante)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informazzjoni dwar kif il-metodoloġija u l-mekkaniżmi sabiex jassiguraw il-konsistenza fil-funzjonament tal-qafas tal-prestazzjoni ġew applikati skont id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Sħubija

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   PJAN TA' FINANZJAMENT (SKONT L-ARTIKOLU 20 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013 U FLIMKIEN MAL-ATT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 16(2) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014).

8.1.   Kontribuzzjoni totali tal-FEMS ippjanata għal kull sena, euro

Sena

Allokazzjoni prinċipali tal-FEMS  (4)

Riżerva għall-prestazzjoni mill-FEMS

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Total

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Kontribuzzjoni tal-FEMS u r-rata ta' kofinanzjament għall-Prijoritajiet tal-Unjoni, Assistenza Teknika u appoġġ ieħor (f'euro)

 

 

Appoġġ totali

Allokazzjoni prinċipali (finanzjament totali tnaqqas minnu r-riżerva għall-prestazzjoni)

Riżerva għall-prestazzjoni

Ammont ta' riżerva għall-prestazzjoni bħala proporzjon tal-appoġġ totali tal-Unjoni

Prijoritajiet tal-Unjoni

Miżura/i taħt il-Prijorità tal-Unjoni

Kontribuzzjoni tal-FEMS

(inkluża r-riżerva għall-prestazzjoni)

Kontroparti nazzjonali

(inkluża r-riżerva għall-prestazzjoni)

Rata ta' kofinanzjament tal-FEMS

Appoġġ mill-FEMS

Kontroparti nazzjonali

Riżerva għall-prestazzjoni tal-FEMS

Kontroparti nazzjonali (5)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Il-promozzjoni ta' sajd ambjentalment sostenibbli, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, innovattiv, kompetittiv u bbażat fuq l-għarfien

L-Artikolu 33, l-Artikolu 34 u l-Artikolu 41(2) (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Allokazzjoni finanzjarja għall-bqija tal-prijorità 1 tal-Unjoni (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 75 %,

min 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

It-trawwim ta' akkwakultura ambjentalment sostenibbli, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, innovattiva, kompetittiva u bbażata fuq l-għarfien (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 75 %,

min 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

It-trawwim tal-implimentazzjoni tal-PKS

it-titjib u l-forniment ta' għarfien xjentifiku u l-ġbir u l-ġestjoni tad-data (l-Artikolu 13(4) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

l-appoġġ għall-monitoraġġ, il-kontroll u l-infurzar, it-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika effiċjenti mingħajr ma jiżdied il-piż amministrattiv (l-Artikolu 76(2)(a) sa (d) u (f) sa (l)) (l-Artikolu 13(3) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

l-appoġġ għall-monitoraġġ, il-kontroll u l-infurzar, it-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika effiċjenti mingħajr ma jiżdied il-piż amministrattiv (l-Artikolu 76(2)(e)) (l-Artikolu 13(3) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Żieda fl-impjiegi u l-koeżjoni territorjali (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 85 %,

min 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Promozzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar

Għajnuna għall-ħżin (l-Artikolu 67) (l-Artikolu 13(6) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Kumpens għar-reġjuni l-aktar imbiegħda (l-Artikolu 70) (l-Artikolu 13(5) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Allokazzjoni finanzjarja għall-bqija tal-prijorità 5 tal-Unjoni (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 75 %,

min 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Promozzjoni tal-implimentazzjoni tal-Politika Marittima Integrata (l-Artikolu 13(7) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 75 %,

min 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Assistenza Teknika (l-Artikolu 13(2) tal-FEMS)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

mass 75 %,

min 20 %

 

 

0

0

0

Total [ikkalkulat b'mod awtomatiku]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

MA

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

MA

8.3.   Kontribuzzjoni tal-FEMS għall-objettivi tematiċi tal-Fondi ESI

Objettiv tematiku

Kontribuzzjoni tal-FEMS, euro

(3)

tisħiħ tal-kompetittività tal-SMEs, tas-settur agrikolu (għall-FAEŻR) u tas-settur tas-sajd u l-akkwakultura (għall-FEMS)

<8.3 type="N" input="M">

(4)

appoġġ għall-bidla lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju fis-setturi kollha;

<8.3 type="N" input="M">

(6)

preżervazzjoni u protezzjoni tal-ambjent u promozzjoni tal-użu effiċjenti tar-riżorsi;

<8.3 type="N" input="M">

(8)

promozzjoni ta' impjiegi sostenibbli u ta' kwalità u appoġġ għall-mobbiltà tax-xogħol.

<8.3 type="N" input="M">

9.   PRINĊIPJI ORIZZONTALI

9.1.   Deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom iqisu l-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 5  (**) , 7 u 8 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013

9.1.1.   Promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u nondiskriminazzjoni (l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Żvilupp sostenibbli

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Indikazzjoni tal-ammont indikattiv ta' appoġġ li għandu jinutża għall-għanijiet b'rabta mat-tibdil fil-klima (skont l-Artikolu 18(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014)

Miżuri tal-FEMS li jikkontribwixxu g ħall-objettivi tat-tibdil fil-klima [il-miżuri rilevanti tal-FEMS inklużi mill-Istati Membri fil-kapitolu tal-PO “Deskrizzjoni tal-istrateġija”]

Koeffiċjent  (***)

Il-kontribuzzjoni indikattiva tal-FEMS, euro [ammont għal kull miżura miġburin flimkien]

Sehem tal-allokazzjoni totali tal-FEMS għall-programm operazzjonali ( %)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (***)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   PJAN TA' EVALWAZZJONI (SKONT L-ARTIKOLU 56 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013) U L-ARTIKOLU 18(1)(J) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014

Objettivi u għan tal-Pjan ta' Evalwazzjoni

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

L-analiżi SWOT u l-evalwazzjoni ex ante għandha tipprovdi valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta' evalwazzjoni għall-perjodu. L-objettivi u l-għan għandhom jindirizzaw dawk il-ħtiġijiet u b'hekk jassiguraw li jitwettqu attivitajiet ta' evalwazzjoni suffiċjenti u xierqa, b'mod partikolari sabiex tiġi pprovduta l-informazzjoni meħtieġa għat-tmexxija tal-programm, għall-AIRs fl-2017 u fl-2019 u l-evalwazzjoni ex-post, u sabiex jassiguraw li tkun disponibbli d-data meħtieġa għall-evalwazzjonijiet tal-FEMS.

Governanza u koordinazzjoni

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Deskrizzjoni fil-qosor tal-arranġamenti ta' monitoraġġ u evalwazzjoni, li tipprovdi informazzjoni dwar il-koordinazzjoni mal-implimentazzjoni tal-PO tal-FEMS. Identifikazzjoni tal-korpi prinċipali involuti u r-responsabbiltajiet tagħhom. Informazzjoni dwar il-ġestjoni tal-evalwazzjoni, inklużi l-istrutturi organizzattivi bħal unità ta' evalwazzjoni u/jew Grupp ta' Tmexxija, kontroll tal-kwalità, simplifikazzjoni, eċċ.

Suġġetti u attivitajiet tal-evalwazzjoni

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Ipprovdi informazzjoni dwar is-suġġetti u l-attivitajiet antiċipati tal-evalwazzjoni, li jinkludu, iżda li mhumiex limitati għall-issodisfar tar-rekwiżiti tal-UE. Hija għandha tkopri l-attivitajiet meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-kontribut ta' kull prijorità għall-objettivi, valutazzjoni tal-valur u l-impatti tal-indikaturi tar-riżultati, analiżi tal-effett nett, kwistjonijiet tematiċi, kwistjonijiet trażversali bħall-iżvilupp sostenibbli, it-tibdil fil-klima, u kwalunkwe ħtieġa speċifika oħra ta' evalwazzjoni.

Strateġija tad-data u l-informazzjoni

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Deskrizzjoni fil-qosor tas-sistema biex tirreġistra, iżżomm, timmaniġġja u tirrapporta informazzjoni statistika dwar l-implimentazzjoni tal-PO u l-forniment ta' data ta' monitoraġġ għall-evalwazzjoni. Identifikazzjoni tas-sorsi ta' data li għandhom jintużaw, in-nuqqasijiet ta' data, kwistjonijiet istituzzjonali potenzjali relatati mal-forniment ta' data, u soluzzjonijiet proposti. Din is-sezzjoni għandha turi li sistemi xierqa ta' ġestjoni tad-data se jkunu operattivi maż-żmien.

Skeda ta' żmien

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Iddeskrivi l-ippjanar indikattiv tal-attivitajiet sabiex tkun assigurata d-disponibbiltà tar-riżultati tal-evalwazzjoni fil-ħin meħtieġ, b'mod partikolari fir-rigward tal-evalwazzjonijiet obbligatorji previsti fis-CPR, l-input meħtieġ għal AIRs imtejba fl-2017 u fl-2019, u r-rapport ta' evalwazzjoni ex-post.

Rekwiżiti speċifiċi għall-evalwazzjoni tas-CLLD

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Deskrizzjoni tal-appoġġ previst għall-evalwazzjoni fil-livell tal-FLAGs b'mod partikolari dwar l-użu ta' metodi ta' awto-evalwazzjoni, gwida għall-FLAGs sabiex il-kisbiet aggregati jkunu jistgħu jintwerew fil-livell tal-PO tal-FEMS.

Komunikazzjoni

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Deskrizzjoni tal-informazzjoni dwar id-disseminazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni lill-partijiet interessati u dawk li jfasslu l-politika, mekkaniżmi għas-segwitu dwar l-użu tar-riżultati tal-evalwazzjoni.

Riżorsi

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Deskrizzjoni tar-riżorsi meħtieġa u previsti għall-implimentazzjoni tal-pjan, li tinkludi indikazzjoni tal-kapaċità amministrattiva, id-data, ir-riżorsi finanzjarji, il-ħtiġijiet tal-IT. Deskrizzjoni tal-attivitajiet ta' bini tal-kapaċità previsti sabiex jassiguraw li l-pjan ta' evalwazzjoni jkun jista' jiġi implimentat b'mod sħiħ.

11.   ARRANĠAMENTI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGRAMMI (SKONT L-ARTIKOLU 18(1)(m) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014)

11.1.   Identifikazzjoni tal-awtoritajiet u l-entitajiet intermedji

Awtorità/entità

Isem tal-awtorità/entità

Awtorità ta' ġestjoni (MA)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Entità intermedja tal-MA (jekk rilevanti)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Awtorità taċ-ċertifikazzjoni (jekk rilevanti)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Entità intermedja tas-CA (jekk rilevanti)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Awtorità tal-awditjar

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Deskrizzjoni tal-proċeduri ta' monitoraġġ u evalwazzjoni

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Kompożizzjoni ġenerali tal-Kumitat ta' Monitoraġġ

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Deskrizzjoni fil-qosor tal-miżuri ta' informazzjoni u pubbliċità li jridu jitwettqu

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMAZZJONI DWAR L-ENTITAJIET RESPONSABBLI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAS-SISTEMA TA' KONTROLL, SPEZZJONI U INFURZAR (SKONT L-ARTIKOLU 18(1)(o) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014)

12.1.   Entitajiet li jimplimentaw is-sistema ta' kontroll, spezzjoni u infurzar

Ismijiet tal-awtorità/entità

Entità Nru.x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Entità Nru.y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Deskrizzjoni fil-qosor tar-riżorsi umani u finanzjarji disponibbli għall-kontroll, spezzjoni u infurzar tas-sajd

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   It-tagħmir prinċipali disponibbli, b'mod partikolari n-numru ta' bastimenti, inġenji tal-ajru u ħelikopters

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Lista ta' tipi magħżula ta' operati

Tip ta' operat

Deskrizzjoni

Tip magħżul ta' operat

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Rabta mal-prijoritajiet definiti mill-Kummissjoni kif stabbilit fl-Artikolu 20(3) tal-FEMS

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   ĠBIR TAD-DEJTA (SKONT L-ARTIKOLU 18(1)(p) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 508/2014)

13.1.   Deskrizzjoni ġenerali tal-attivitajiet ta' ġbir tad-dejta previsti għall-perjodu 2014-2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Deskrizzjoni tal-metodi ta' ħżin tad-dejta, ġestjoni tad-dejta u użu tad-dejta

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Deskrizzjoni ta' kif se tinkiseb ġestjoni finanzjarja u amministrattiva tajba fil-ġbir tad-dejta

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   STRUMENTI FINANZJARJI (SKONT IT-TITOLU IV TAT-TIENI TAQSIMA TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1303/2013)

14.1.   Deskrizzjoni tal-użu ppjanat tal-istrumenti finanzjarji

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Għażla tal-miżuri tal-FEMS ippjanati għall-implimentazzjoni permezz tal-istrumenti finanzjarji

Miżura tal-FEMS [agħżel il-miżuri minn lista li tinżel definita minn qabel mill-KUMM]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Ammonti indikattivi ppjanati sabiex jintużaw permezz tal-istrumenti finanzjarji

Ammont totali tal-FEMS 2014-2020, euro

<14.3 type="N" input="M">

Dokumenti mehmużin mal-programm

Lista tal-imsieħba kkonsultati

Rapport tal-evalwazzjoni ex ante b'sommarju eżekuttiv

Rapport dwar il-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika (SEA)

Deskrizzjoni fil-qosor tas-sistema ta' ġestjoni u kontroll (id-deskrizzjoni fil-qosor għandha tinkludi wkoll spjegazzjoni dwar kif kien assigurat il-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet u l-indipendenza funzjonali)

Pjan ta' kumpens għar-reġjuni l-aktar imbiegħda

Mapep li juru d-daqs u l-pożizzjoni tas-setturi tas-sajd u l-akkwakultura, il-pożizzjoni tal-portijiet prinċipali tas-sajd u s-siti tal-akkwakultura, u l-pożizzjoni taż-żoni protetti (ICZM, MPAs, Natura 2000).


(1)  Didaskalija għall-karatteristiċi tas-sezzjonijiet:

 

tip: N = Numru, D = Data, S = String, C = Kaxxa ta' verifika, P = Perċentwal, B = Boolean

 

input: M = Manwali, S = Għażla, G = Iġġenerat mis-sistema

 

“maxlength” = Numru massimu ta' karattri li jinkludi l-ispazji

(*)  applikabbli għall-prijorità numru 2 tal-Unjoni.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(3)  L-indikaturi tar-riżultati huma definiti mill-għażla tal-miżuri, iżda s-subsett ta' indikaturi tar-riżultati użati fil-qafas tal-prestazzjoni jrid jiġi ġustifikat

(4)  Allokazzjoni prinċipali tal-FEMS = Allokazzjoni totali tal-Unjoni tnaqqas minnha l-allokazzjoni għar-riżerva għall-prestazzjoni.

(5)  Il-kontroparti nazzjonali hija maqsuma pro-rata bejn l-allokazzjoni prinċipali u r-riżerva għall-prestazzjoni

(**)  L-Artikolu 5 huwa deskritt fis-sezzjoni 1 tal-PO “Preparazzjoni tal-PO u involviment tal-imsieħba”

(***)  Għal xi miżuri, l-Istati Membri jistgħu jibdlu l-perċentwal propost minn '0 %' għal '40 %' kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 215/2014 (ĠU L 69. 8.3.2014, p. 65)


ANNESS II

STRUTTURA TAL-PJAN TA' KUMPENS

1.   Identifikazzjoni tal-prodotti jew kategoriji ta' prodotti tas-sajd u l-akkwakultura eliġibbli  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategoriji  (2)

Deżinjazzjoni kummerċjali

Isem xjentifiku

Kodiċi tal-FAO

Preżentazzjoni  (3)

Kodiċi NM

Kwantità  (4)

1.

Krustaċji

Gamblu aħmar

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

iffriżat

 

X tunnellati/sena

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Identifikazzjoni tal-operaturi  (5)

#

(1)

(2)

Operaturi jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom

Kategoriji ta' prodotti jew prodotti

(skont il-kolonni (1) jew (2) tat-tabella 1)

1.

Sajjieda

Krustaċji (jekk skont il-kategorija)/gamblu aħmar (jekk skont il-prodott)

2.

Kultivaturi tal-ħut

 

 

3.   Livell ta' kumpens għall-ispejjeż addizzjonali, ikkalkulat skont il-prodotti jew il-kategoriji ta' prodotti

Prodott jew kategorija ta' prodotti  (*)

Kategorija u elementi tal-ispejjeż

Spiża medja (**)/sena

Ġustifikazzjoni tal-ispejjeż addizzjonali

Spiża mġarrba mill-operatur fir-reġjun l-aktar imbiegħed

Spiża mġarrba mill-operatur fil-parti kontinentali tat-territorju tal-Istat Membru

Spiża addizzjonali (***) (livell massimu ta' kumpens)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategorija 1-A: Spejjeż tal-produzzjoni għall-prodotti tas-sajd

Fjuwil

 

 

 

 

Lubrikant

 

 

 

 

Partijiet li jitkiddu bl-użu

 

 

 

 

Manutenzjoni

(inkluż l-inkarinaġġ)

 

 

 

 

Tagħmir tas-sajd, navigazzjoni u sigurtà

 

 

 

 

Lixka

 

 

 

 

Silġ tal-kompartiment tal-ħut

 

 

 

 

Tariffi għall-infrastruttura tal-portijiet

 

 

 

 

Tariffi tal-banek

 

 

 

 

Assigurazzjoni

 

 

 

 

Telekomunikazzjoni (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servizzi ta' konsulenza

 

 

 

 

Spejjeż relatati ma' attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni skont l-Artikolu 68 tal-FEMS

 

 

 

 

Provvista tal-ikel (ekwipaġġ)

 

 

 

 

Spejjeż tal-persunal

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

Ammont totali ta' spejjeż addizzjonali  (***) għall-kategorija 1A

 

 

 

 

Kategorija 1-B: Spejjeż tal-produzzjoni għall-prodotti tal-akkwakultura

Żgħar

 

 

 

 

Għalf (xiri u preżervazzjoni)

 

 

 

 

Enerġija u ossiġnu

 

 

 

 

Manutenzjoni (inkluż fitosanitarja)

 

 

 

 

Materjal żgħir u spare parts

 

 

 

 

Tariffi għall-infrastruttura tal-portijiet

 

 

 

 

Tariffi tal-banek

 

 

 

 

Assigurazzjoni

 

 

 

 

Telekomunikazzjoni (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servizzi ta' konsulenza

 

 

 

 

Spejjeż relatati ma' attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni skont l-Artikolu 68 tal-FEMS

 

 

 

 

Spejjeż tal-persunal

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

Ammont totali  (***) tal-ispejjeż addizzjonali għall-kategorija 1B

 

 

 

 

Kategorija 2: Spejjeż tal-ipproċessar

Materja prima

 

 

 

 

Trattament tal-iskart

 

 

 

 

Għażla u newtralizzazzjoni ta' speċijiet tossiċi jew velenużi

 

 

 

 

Enerġija

 

 

 

 

Tariffi tal-banek

 

 

 

 

Assigurazzjoni

 

 

 

 

Telekomunikazzjoni (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servizzi ta' konsulenza

 

 

 

 

Spejjeż relatati ma' attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni skont l-Artikolu 69 tal-FEMS

 

 

 

 

Spejjeż tal-persunal

 

 

 

 

Ippakkjar

 

 

 

 

Refriġerazzjoni u ffriżar

 

 

 

 

Spejjeż relatati ma' miżuri rilevanti tal-Artikolu 69 tal-FEMS

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

Ammont totali ta' spejjeż addizzjonali  (***) għall-kategorija 2

 

 

 

 

Kategorija 3: Spejjeż tal-kummerċjalizzazzjoni

Ippakkjar (inkluż is-silġ għall-prodotti friski)

 

 

 

 

Trasport fiżiku (bl-art, bil-baħar u bl-ajru), inkluż kwalunkwe spejjeż tal-assigurazzjoni u approvazzjoni doganali

 

 

 

 

Tariffi tal-banek

 

 

 

 

Assigurazzjoni

 

 

 

 

Telekomunikazzjoni (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Servizzi ta' konsulenza

 

 

 

 

Spejjeż finanzjarji li jirriżultaw miż-żminijiet tal-konsenja

 

 

 

 

Spejjeż tal-persunal

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

Ammont totali ta' spejjeż addizzjonali  (***) għall-kategorija 3

 

 

 

 

Ammont totali ta' spejjeż addizzjonali  (***) : somma tal-ispejjeż addizzjonali mill-kolonna (c)

 

 

 

 

Ammont totali ta' intervent pubbliku ieħor tip ieħor ta' intervent pubbliku li jaffettwa l-livell tal-ispejjeż addizzjonali  (****)

 

 

 

 

Livell totali ta' kumpens (spejjeż addizzjonali totali + intervent pubbliku totali)

 

 

 

 

Informazzjoni addizzjonali:

Jekk il-livell ta' kumpens ikun aktar baxx mill-ispejjeż addizzjonali, għandha tiġi pprovduta spjegazzjoni dwar ir-raġunament wara d-determinazzjoni tal-livell magħżul ta' kumpens

 

4.   Identifikazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti

 

Isem l-istituzzjoni

Awtorità ta' ġestjoni

Isem l-istituzzjoni msemmija fil-punt 11.1 “Identifikazzjoni tal-awtoritajiet u tal-entitajiet intermedji” tal-Programm Operattiv

5.   Finanzjament addizzjonali għall-implimentazzjoni tal-pjan ta' kumpens (għajnuna mill-Istat)

Informazzjoni li għandha tingħata għal kull skema/għajnuna ad hoc prevista

Reġjun

Isem tar-Reġjun(i) (NUTS  (6))

Awtorità tal-għoti

Isem

Indirizz postali

Indirizz elettroniku

Titolu tal-miżura ta' għajnuna

Bażi legali nazzjonali (Referenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali rilevanti)

Web link għat-test sħiħ tal-miżura ta' għajnuna

Tip ta' miżura

Skema

 

Għajnuna ad hoc

Isem il-benefiċjarju u l-grupp (7) li għalih jappartjeni

Emenda ta' skema ta' għajnuna eżistenti jew ta' għajnuna ad hoc

 

Referenza tal-għajnuna tal-Kummissjoni

Estensjoni

Modifika

Tul ta' żmien (8)

Skema

jj/xx/ssss sa jj/xx/ssss

Data tal-għoti (9)

Għajnuna ad hoc

jj/xx/ssss

Settur(i) ekonomiku/ekonomiċi kkonċernat(i)

Is-setturi ekonomiċi kollha eliġibbli li jirċievu għajnuna

 

Limitata għal ċerti setturi: Jekk jogħġbok speċifika fil-livell tal-grupp NACE (10)

Tip ta' benefiċjarju

SME

 

Impriżi kbar

 

Baġit

Ammont annwali totali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema (11)

Munita nazzjonali … (ammonti sħaħ)

Ammont globali tal-għajnuna ad hoc mogħtija lill-impriża (12)

Munita nazzjonali … (ammonti sħaħ)

Għal garanziji (13)

Munita nazzjonali … (ammonti sħaħ)

Strument ta' għajnuna

Għotja/Sussidju tar-rata tal-imgħax

Selfa/Ħlasijiet bil-quddiem ripagabbli

Garanzija (fejn ikun xieraq b'referenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni (14))

Benefiċċju fuq it-taxxa jew eżenzjoni mit-taxxa

Forniment ta' finanzjament ta' riskju

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)

Motivazzjoni

Indika għaliex ġiet stabbilita skema ta' għajnuna mill-Istat jew ingħatat għajnuna ad hoc, minflok assistenza taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS):

miżura mhux koperta mill-programm operattiv nazzjonali;

prijoritizzazzjoni fl-allokazzjoni tal-fondi taħt il-programm operattiv nazzjonali;

finanzjament mhux aktar disponibbli taħt il-FEMS;

oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)


(1)  kategorija ta' prodott hija ġabra ta' prodotti li jistgħu jkunu soġġetti għal approċċ komuni għall-kalkolu tal-ispejjeż addizzjonali

(2)  fakultattiva f'każ li l-kumpens jiġi kkalkulat fil-livell tal-prodotti

(3)  frisk, friżat, ippreparat, preservat

(4)  espressa f'tunnellati ta' piż ħaj, kif definit mir-Regolament (KE) Nru 1224/2009

(5)  Skont l-Artikolu 70(6) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

(*)  It-tabella għandha tiġi ppreparata għal kull prodott jew kategorija ta' prodotti

(**)  Kalkolu abbażi tal-kriterji stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) …/2014.

(***)  L-ispejjeż addizzjonali għandhom ikunu espressi f'euros għal kull tunnellata ta' piż ħaj, kif definit mir-R(KE) Nru 1224/2009

(****)  Skont l-Artikolu 71(b) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

(6)  NUTS — Klassifikazzjoni ta' Unitajiet Territorjali għall-Istatistika. Tipikament, ir-reġjun huwa speċifikat fil-livell 2. Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS), ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1.

(7)  Impriża għall-finijiet tar-regoli dwar il-kompetizzjoni stabbiliti fit-Trattat u għall-finijiet ta' dan ir-Regolament hija kwalunkwe entità involuta f'attività ekonomika, irrispettivament mill-istatus legali tagħha u l-mod kif tkun iffinanzjata. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-entitajiet li jkunu kkontrollati (fuq bażi legali jew de facto) mill-istess entità għandhom jitqiesu bħala impriża waħda.

(8)  Il-perjodu li matulu l-awtorità tal-għoti tista' timpenja ruħha li tagħti l-għajnuna.

(9)  “data tal-għoti tal-għajnuna” tfisser id-data meta d-dritt legali tar-riċeviment tal-għajnuna jiġi konferit fuq il-benefiċjarju skont ir-reġim legali nazzjonali applikabbli

(10)  NACE Rev. 2 — Klassifikazzjoni statistika tal-Attivitajiet Ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea. Tipikament, is-settur għandu jiġi speċifikat fil-livell ta' grupp.

(11)  Fil-każ ta' skema ta' għajnuna: Indika l-ammont globali annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema jew it-telf stmat ta' taxxa kull sena għall-istrumenti kollha ta' għajnuna kontenuti fl-iskema.

(12)  Fil-każ ta' għoti ta' għajnuna ad hoc: Indika l-ammont globali ta' għajnuna/telf ta' taxxa.

(13)  Għall-garanziji, indika l-ammont (massimu) tas-self garantit.

(14)  Fejn ikun xieraq, referenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-metodoloġija għall-kalkolu tal-ekwivalenti tal-għotja grossa.


ANNESS III

Previżjoni tal-ammont li għalih l-Istat Membru jistenna li jissottometti applikazzjonijiet għal ħlas għas-sena finanzjarja attwali u dik ta' warajha

 

Kontribuzzjoni tal-Unjoni (f'EUR)

[sena finanzjarja attwali]

[sena finanzjarja ta' wara]

Jannar — Ottubru

Novembru — Diċembru

Jannar- Diċembru

Programm operattiv (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


ANNESS IV

Elementi li għandhom ikunu inklużi f'rapport ta' evalwazzjoni ex ante

SEZZJONI I: INTRODUZZJONI

1.

Għan u objettivi tal-evalwazzjoni ex ante

2.

Deskrizzjoni tal-passi meħuda fit-twettiq tal-evalwazzjoni ex ante

3.

Interazzjonijiet bejn l-evalwatur ex ante, l-Awtorità ta' Ġestjoni u l-evalwatur tas-SEA

SEZZJONI II: IR-RAPPORT TA' EVALWAZZJONI EX-ANTE

1.   Analiżi SWOT u valutazzjoni tal-ħtiġijiet

2.   Strateġija u struttura tal-Programm Operattiv

2.1

Kontribut għall-Istrateġija “Ewropa 2020”

2.2

Kontribut għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd

2.3

Konsistenza mas-CSF, il-Ftehim ta' Sħubija, ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u strumenti rilevanti oħra

2.4

Il-loġika tal-intervent tal-programm

2.5

Forom proposti ta' appoġġ

2.6

Kontribut mistenni tal-miżuri magħżula sabiex jintlaħqu l-miri

2.7

Konsistenza tal-allokazzjoni baġitarja mal-objettivi

2.8

Dispożizzjonijiet għas-CLLD

2.9

Użu tal-Assistenza Teknika

2.10

Rilevanza u koerenza tal-programm

3.   Valutazzjoni tal-miżuri meħuda sabiex jiġu mmonitorjati l-progress u r-riżultati tal-PO

3.1

Valuri kwantifikati tal-miri għall-indikaturi

3.2

Idoneità tal-istadji importanti għall-qafas tal-prestazzjoni

3.3

Sistema proposta ta' monitoraġġ u evalwazzjoni

3.4

Il-Pjan ta' Evalwazzjoni

4.   Valutazzjoni tal-arranġamenti ppjanati għall-implimentazzjoni tal-PO

4.1

Adegwatezza tal-kapaċità umana u amministrattiva għall-ġestjoni

4.2

Tnaqqis tal-piż amministrattiv

5.   Il-valutazzjoni tat-temi orizzontali

5.1

Promozzjoni tal-opportunitajiet indaqs, prevenzjoni tad-diskriminazzjoni

5.2

Promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/47


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 772/2014

tal-14 ta' Lulju 2014

li jistabbilixxi r-regoli dwar l-intensità tal-għajnuna pubblika li għandha tiġi applikata għan-nefqa eliġibbli totali ta' ċerti operazzjonijiet iffinanzjati taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 95(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 jistabbilixxi fl-Artikolu 95(1) regoli ġenerali fir-rigward l-intensità tal-għajnuna pubblika li għandha tiġi applikata għan-nefqa eliġibbli totali ta' operazzjoni ffinanzjata taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (“FEMS”).

(2)

Permezz ta' deroga, l-Artikolu 95(4) jipprovdi għal punti perċentwali addizzjonali ta' intensità tal-għajnuna pubblika applikabbli għal tipi speċifiċi ta' operazzjonijiet li huma stabbiliti fl-Anness I tar- Regolament (UE) Nru 508/2014. Fl-istess ħin, sabiex ma jipperikolawx is-sostenibbiltà tar-riforma tal-politika komuni tas-sajd (“PKS”), l-Artikoli 94(3)(c) u l-Artikolu 69(2) tar- Regolament (UE) Nru 508/2014 jillimitaw l-appoġġ tal-FEMS għal ċerti tipi ta' operazzjonijiet billi jimponu rata ta' kofinanzjament mnaqqsa. Din il-loġika hija riflessa wkoll fil-livelli differenti ta' punti perċentwali addizzjonali ta' intensità ta' għajnuna elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 508/2014. Il-konformità ma' ċerti kundizzjonijiet tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 tista' għalhekk twassal għal żieda ta' punti perċentwali ta' intensità tal-għajnuna pubblika jew għandha twassal għal tnaqqis ta' punti perċentwali ta' intensità tal-għajnuna pubblika.

(3)

Hu għalhekk meħtieġ li jiġi żgurat li l-akkumulazzjoni ta' punti perċentwali addizzjonali ta' intensità tal-għajnuna f'każ ta' konformità ma' diversi kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 fir-rigward ta' operazzjoni waħda ma tipperikolax l-objettivi tal-PKS u ma twassalx għal kumpens żejjed jew distorsjoni eċċessiva tar-regoli tas-suq fis-setturi tas-sajd u l-akwakultura.

(4)

Għalhekk, fejn operazzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 li jippermettu żieda addizzjonali ta' punti perċentwali, l-Istati Membri jistgħu japplikaw intensità ta' għajnuna pubblika akbar. Madankollu, fil-każ ta' konformità ma' aktar minn kundizzjoni waħda tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 li jippermetti għal bosta żidiet f'punti perċentwali f'dak li għandu x'jaqsam ma' operazzjoni waħda, iż-żieda possibbli għandha tkun limitata għall-akbarżieda. Madankollu, fil-każ ta' konformità ma' aktar minn kundizzjoni waħda tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 li jimponi tnaqqis fil-punti perċentwali f'dak li għandu x'jaqsam ma' operazzjoni waħda, it-tnaqqis għandu jkun limitat għall-akbar tnaqqis.

(5)

Fl-aħħarnett, sabiex ikun hemm konformità ma' obbligu biex jitnaqqsu punti perċentwali għal ċerti tipi ta' operazzjonijiet stipulati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, fejn operazzjoni tista' tibbenefika minn waħda jew diversi żidiet u tnaqqis ta' punti perċentwali fl-istess ħin minħabba l-konformità ma' diversi kriterji skont l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, iż-żidiet possibbli għandhom jiġu injorati u l-akbar tnaqqis biss għandu jiġi applikat.

(6)

Sabiex il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament ikunu jistgħu jiġu applikati mingħajr dewmien, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Intensità speċifika tal-għajnuna pubblika

Fejn diversi kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I tar- Regolament (UE) Nru 508/2014 huma sodisfati fir-rigward ta' operazzjoni waħda, id-diversi żidiet u tnaqqis perċentwali addizzjonali ta' intensità tal-għajnuna pubblika kif hemm provdut f'dak l-Anness għandhom japplikaw kif ġej:

(a)

jekk bosta żidiet f'punti perċentwali huma applikabbli skont l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, biss l-akbar minn dawn iż-żidiet jista' japplika;

(b)

jekk bosta tnaqqis f'punti perċentwali huwa applikabbli skont l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, biss l-akbar minn dan it-tnaqqisjista' japplika;

(c)

jekk operazzjoni tista' tibbenefika minn wieħed jew bosta żidiet addizzjonali ta' punti perċentwali u fl-istess ħin tnaqqis jew aktar ta' punti perċentwali huwa applikabbli kif imsemmi fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, għandu japplika l-akbar tnaqqis biss;

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1.


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/49


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 773/2014

tal-15 ta’ Lulju 2014

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS unika) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 KG)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/51


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 774/2014

tal-15 ta' Lulju 2014

li jistabbilixxi d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta' Lulju 2014

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 183 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 1(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 642/2010 (2) jipprevedi li, għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tan-NM 1001 11 00, 1001 19 00, dak li kien il-kodiċi 1001 91 20 [il-qamħ komuni għaż-żrigħ], dak li kien il-kodiċi 1001 99 00 [il-qamħ komuni ta' kwalità għolja minbarra dak għaż-żrigħ], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 u 1007 90 00, id-dazju tal-importazzjoni huwa daqs il-prezz tal-intervent li jgħodd għal dawn il-prodotti fil-waqt tal-importazzjoni tagħhom, biż-żieda ta' 55 % u bit-tnaqqis tal-prezz tal-importazzjoni tas-CIF applikabbli għall-kunsinna kkonċernata. Madankollu, dan id-dazju ma jistax jaqbeż ir-rata tad-dazju tat-Tariffa Doganali Komuni.

(2)

L-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010 jipprevedi li, għall-finijiet tal-kalkolu tad-dazju tal-importazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 ta' dak l-Artikolu, kull tant żmien għandhom jiġu stabbiliti prezzijiet rappreżentattivi tal-importazzjoni tas-CIF għall-prodotti kkonċernati.

(3)

Skont l-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010, il-prezz tal-importazzjoni li għandu jintuża għall-kalkolu tad-dazju tal-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1) ta' dak ir-Regolament huwa l-prezz rappreżentattiv tal-importazzjoni tas-CIF tal-ġurnata stabbilit skont il-metodu previst fl-Artikolu 5 ta' dak ir-Regolament.

(4)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti d-dazji tal-importazzjoni għall-perjodu li jibda fis-16 ta' Lulju 2014, li jkunu applikabbli sa ma jidħlu fis-seħħ dazji tal-importazzjoni ġodda.

(5)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010, jeħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Mis-16 ta' Lulju 2014, id-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali msemmija fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010 għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament abbażi tal-fatturi msemmija fl-Anness II.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

f'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Id-Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 642/2010 tal-20 ta' Lulju 2010 dwar regoli ta' applikazzjoni għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 dwar id-dazju ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali (ĠU L 187, 21.7.2010, p. 5).


ANNESS I

Id-dazji tal-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010 li japplikaw mis-16 ta' Lulju 2014

Il-Kodiċi tan-NM

Deskrizzjoni tal-prodotti

Dazju tal-importazzjoni (1)

(EUR/t)

1001 11 00

QAMĦ durum għaż-żrigħ

0,00

1001 19 00

QAMĦ durum ta' kwalità għolja minbarra dak għaż-żrigħ

0,00

ta' kwalità medja minbarra dak għaż-żrigħ

0,00

ta' kwalità baxxa minbarra dak għaż-żrigħ

0,00

ex 1001 91 20

QAMĦ komuni għaż-żrigħ

0,00

ex 1001 99 00

QAMĦ komuni ta' kwalità għolja minbarra dak għaż-żrigħ

0,00

1002 10 00

SEGALA għaż-żrigħ

5,32

1002 90 00

SEGALA minbarra dik għaż-żrigħ

5,32

1005 10 90

QAMĦIRRUM għaż-żrigħ minbarra l-qamħirrum ibridu

5,32

1005 90 00

QAMĦIRRUM minbarra dak għaż-żrigħ (2)

5,32

1007 10 90

SORGU tal-qamħ minbarra dak ibridu għaż-żrigħ

5,32

1007 90 00

SORGU tal-qamħ minbarra dak għaż-żrigħ

5,32


(1)  Bl-applikazzjoni tal-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010, l-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fid-dazji ta':

EUR 3 għal kull tunnellata, jekk il-port tal-ħatt ikun jinsab fil-Baħar Mediterran (lil hinn mill-Istrett ta' Ġibiltà) jew fil-Baħar l-Iswed u jekk il-merkanzija tasal fl-Unjoni mill-Oċean Atlantiku jew permezz tal-Kanal ta' Suez,

EUR 2 għal kull tunnellata, jekk il-port tal-ħatt ikun jinsab fid-Danimarka, fl-Estonja, fl-Irlanda, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja, fil-Finlandja, fl-Iżvezja, fir-Renju Unit jew mal-kosta tal-Atlantiku tal-Peniżola Iberika u jekk il-merkanzija tasal fl-Unjoni mill-Oċean Atlantiku.

(2)  L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 għal kull tunnellata jekk jitħarsu l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 642/2010.


ANNESS II

Fatturi għall-kalkolu tad-dazji stabbiliti fl-Anness I

1.

Il-prezzijiet medji għall-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010:

(EUR/t)

 

Qamħ komuni (1)

Qamħirrum

Il-Borża

ta' Minneapolis

ta' Chicago

Kwotazzjoni

 

 

Primjum fuq il-Golf

 

Primjum fuq l-Għadajjar il-Kbar

 

2.

Il-prezzijiet medji għall-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010:

Spejjeż għat-trasport: Il-Golf tal-Messiku–Rotterdam

11,87 EUR/t

Spejjeż għat-trasport: L-Għadajjar il-Kbar–Rotterdam

46,07 EUR/t


(1)  Primjum pożittiv ta' 14-il euro għal kull tunnellata inkorporata (l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010).


DEĊIŻJONIJIET

16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/54


DECIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta' Lulju 2014

li taħtar membri u membri supplenti tal-Bord ta' Tmexxija tal-Fondazzjoni Ewropea għal Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għall-Ungerija

(2014/462/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1365/75 tas-26 ta' Mejju 1975 dwar il-ħolqien ta' Fondazzjoni Ewropea għal Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 6 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-listi tal-kandidati ppreżentati lill-Kunsill mill-Gvernijiet tal-Istati Membri u mill-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u tal-ħaddiema,

Billi:

(1)

Fid-Deċiżjonijiet tiegħu tat-2 ta' Diċembru 2013 (2), il-Kunsill ħatar il-membri u l-membri supplenti tal-Bord ta' Tmexxija tal-Fondazzjoni Ewropea għal Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għall-perijodu mill-1 ta' Diċembru 2013 sat-30 ta' Novembru 2016, bl-eċċezzjoni ta' ċerti membri.

(2)

Il-Gvern tal-Ungerija ppreżenta n-nomini ta' kandidati għal żewġ postijiet li jridu jimtlew,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dawn li ġejjin huma b'dan maħtura membru u membru supplenti tal-Bord ta' Tmexxija tal-Fondazzjoni Ewropea għal Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għall-perijodu li jintemm fit-30 ta' Novembru 2016:

I.   RAPPREŻENTANTI TAL-GVERN

Pajjiż

Membru

Supplenti

Ungerija

Is-Sinjura Katalin KISSNÉ BENCZE

Is-Sinjura Mariann GÉHER

Artikolu 2

Il-Kunsill ser jaħtar il-membri u l-membri supplenti li għadhom ma ġewx innominati f'data aktar tard.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Lulju 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

P. C. PADOAN


(1)  ĠU L 139, 30.5.1975, p. 1.

(2)  ĠU C 358, 7.12.2013, p. 5.


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/55


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-14 ta' Lulju 2014

li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' żejt mill-mikroalga Schizochytrium sp. bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjonijiet 2003/427/KE u 2009/778/KE

(notifikata bid-dokument C(2014) 4670)

(Il-verżjoni bl-Ingliż biss hija awtentika)

(2014/463/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tiegħu,

Billi:

(1)

L-ispeċifikazzjoni taż-żejt mill-mikroalga Schizochytrium sp. ġiet stabbilita u t-tqegħid tiegħu fis-suq ġie awtorizzat f'bosta ikel f'ċertu livelli massimi tal-użu bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/427/KE (2). L-ewwel estensjoni tal-użi taż-żejt mill-mikroalga Schizochytrium sp. ingħatat bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/778/KE (3).

(2)

Fis-16 ta' Jannar 2013, lill-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit, il-kumpanija DSM Nutritional Products talbithom estensjoni tal-użi taż-żejt mill-mikroalga Schizochytrium sp. bħala ingredjent ġdid tal-ikel. B'kuntratt datat it-30 ta' Ġunju 2012, il-kumpanija DSM Nutritional Products akkwistat lill-kumpanija Martek Biosciences li kienet id-destinatarju tad-deċiżjonijiet preċedenti.

(3)

Fid-29 ta' April 2013 il-korp kompetenti tal-valutazzjoni tal-ikel tar-Renju Unit ħareġ rapport ta' valutazzjoni inizjali. Dak ir-rapport jikkonkludi li l-estensjoni tal-użi ta' dan iż-żejt tal-alga tissodisfa tissodisfa l-kriterji tal-ikel ġdid stabbilit fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 258/97.

(4)

Fid-9 ta' Lulju 2013, il-Kummissjoni għaddiet ir-rapport ta' valutazzjoni inizjali lill-Istati Membri l-oħra.

(5)

Matul il-perjodu ta' 60 jum stabbilit fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(4) tar-Regolament (KE) Nru 258/97, tqajmu xi oġġezzjonijiet motivati. L-oġġezzjonijiet kellhom x'jaqsmu l-aktar mal-livelli għolja ta' konsum tal-aċidu dokosaeżaneojku (DHA). B'konformità mal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 258/97, trid issir Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tqis l-oġġezzjonijiet li saru. Għaldaqstant l-applikant biddel it-talba dwar l-ammont massimu ta' DHA fis-supplimenti tal-ikel. B'din il-bidla u spjegazzjonijiet oħra li ta l-applikant, ittaffa dan it-tħassib, u l-Istati Membri u l-Kummissjoni ġew issodisfati.

(6)

Id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) tistabbilixxi rekwiżiti dwar is-supplimenti tal-ikel. Ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jistabbilixxi rekwiżiti dwar iż-żieda ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra mal-ikel. Id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) tistabbilixxi rekwiżiti dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu ta' nutriment partikolari Id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/8/KE (7) tistabbilixxi rekwiżiti dwar ikel maħsub sabiex jintuża f'dieti ta' restrizzjoni tal-enerġija għat-tnaqqis fil-piż. L-użu taż-żejt mill-mikroalga Schizochytrium sp. għandu jkun awtorizzat mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' dawk il-leġiżlazzjonijiet.

(7)

Minħabba ċ-ċarezza legali, id-Deċiżjonijiet 2003/427/KE u 2009/778/KE għandhom jitħassru u jinbidlu b'din id-Deċiżjoni.

(8)

In-notifiki dwar it-tqegħid fis-suq ta' ingredjent sostanzjalment ekwivalenti għaż-żejt tal-alga kif jawtorizzaw id-Deċiżjonijiet 2003/427/KE u 2009/778/KE, li tressqu lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 258/97, jibqgħu validi.

(9)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Iż-żejt mill-mikroalga Schizochytrium sp. kif jispeċifika l-Anness I, jista' jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni bħala ingredjent ġdid tal-ikel għall-użi definiti u fil-livelli massimi stabbiliti fl-Anness II mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2002/46/KE, ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006, id-Direttiva 2009/39/KE u d-Direttiva 96/8/KE.

Artikolu 2

Id-deżinjazzjoni taż-żejt mill-mikroalga Schizochytrium sp. awtorizzata b'din id-Deċiżjoni dwar it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ingredjent, għandha tkun “żejt mill-mikroalga Schizochytrium sp.”.

Artikolu 3

Għalhekk jitħassru d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2003/427/KE u 2009/778/KE.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, l-Istati Uniti.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Tonio BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/427/KE tal-5 ta' Ġunju 2003 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' żejt mogħni bid-DHA (l-aċidu dokosaeżaneojku) mill-mikroalga Schizochytrium sp. bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 144, 12.6.2003, p. 13).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/778/KE tat-22 ta' Ottubru 2009 dwar l-estensjoni tal-użu taż-żejt tal-alga mill-mikroalga Schizochytrium sp. bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 278, 23.10.2009, p. 56).

(4)  Id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Ġunju 2002 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-supplimenti tal-ikel (ĠU L 183, 12.7.2002, p. 51).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar iż-żieda ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra mal-ikel (ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26).

(6)  Id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu ta' nutriment partikolari (ĠU L 124, 20.5.2009, p. 21).

(7)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/8/KE tas-26 ta' Frar 1996 dwar ikel maħsub sabiex jintuża f'dieti ta' restrizzjoni tal-enerġija għat-tnaqqis fil-piż (ĠU L 55, tas-6.3.1996, p. 22).


ANNESS I

SPEĊIFIKAZZJONI TA' ŻEJT MILL-MIKROALGA SCHIZOCHYTRIUM SP.

Test

Speċifikazzjoni

Il-valur aċiduż

Mhux iktar minn 0,5 mg KOH/g

Il-valur perossidu (PV)

Mhux iktar minn 5,0meq/kg żejt

L-umdità u l-volatili

Mhux aktar minn 0,05 %

Sustanzi li ma jistgħux jinbidlu f'sapun

Mhux aktar minn 4,5 %

Aċidi grassi trans

Mhux aktar minn 1,0 %

Kontenut ta' DHA

Mhux anqas minn 32,0 %


ANNESS II

UŻI AWTORIZZATI TA' ŻEJT MILL-MIKROALGA SCHIZOCHYTRIUM SP.

Kategorija tal-ikel

Livell massimu tal-użu tad-DHA

Prodotti magħmula mill-ħalib għajr xarbiet magħmula mill-ħalib

200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Analogi magħmula mill-ħalib għajr xarbiet

200 mg/100 g, jew 600 mg/100 g għal prodotti tal-ġobon

Xaħam li jiddellek u ħwawar

600 mg/100 g

Ċereali tal-kolazzjon

500 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel

250 mg DHA kuljum kif jirrakkomanda l-manifattur għal popolazzjoni normali

450 mg DHA kuljum kif jirrakkomanda l-manifattur għal nisa tqal u li jreddgħu

Ikel maħsub għall-użu f'dieti ristretti mill-enerġija għal tnaqqis fil-piż kif jissemma fid-Direttiva 96/8/KE

250 mg għal kull sostitut tal-ikel

Ikel għal użi nutrizzjonali partikolari kif tiddefinixxi d-Direttiva 2009/39/KE ħlief il-formula tal-ikel tat-tfal żgħar u ta' prosegwiment

200 mg/100 g

Ikel tad-dieta għal skopijiet mediċi speċjali

Skont ir-rekwiżiti nutrizzjonali partikolari tal-persuni li għalihom il-prodotti huma maħsuba

Prodotti tal-forn, (ħobż u panini), gallettini ħelwin

200 mg/100 g

Biċċiet taċ-ċereali

500 mg/100 g

Xaħam għat-tisjir

360 mg/100 g

Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi analogu tal-ħalib u xarbiet abbażi tal-ħalib)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 209/59


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-15 ta' Lulju 2014

li tidentifika l-prijoritajiet tal-Unjoni għall-politika ta' infurzar u kontroll fil-qafas tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

(2014/464/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 17(3) tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kumitat dwar il-Fond Ewropew tas-Sajd Marittimu,

Billi:

(1)

Jeħtieġ li l-prijoritajiet tal-Unjoni għall-politika tal-infurzar u l-kontroll jiġu ddefiniti biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jħejju l-programmi operattivi marbutin mal-miżuri ffinanzjati skont ir-Regolament (UE) Nru 508/2014.

(2)

L-appoġġ tal-Unjoni għandu jagħti prijorità lill-iżjed azzjonijiet effettivi biex titjieb l-effiċjenza fl-attivitajiet ta' kontroll, filwaqt li titqies il-prestazzjoni tal-Istati Membri biex implimentaw ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (2) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (3).

(3)

Il-prijoritajiet tal-Unjoni għall-politika tal-infurzar u tal-kontroll għandhom jinkludu:

L-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni skont l-Artikolu 102(4) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 biex jitneħħew in-nuqqasijiet fis-sistema ta' kontroll ta' Stat Membru,

L-implimentazzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi biex jiġu sodisfatti ċerti kondizzjonalitajiet ex ante stabbiliti fl-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, kif previst mill-Artikolu 19(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, fejn ma jiġux sodisfatti l-kondizzjonalitajiet, il-programm għandu jkun fih deskrizzjoni tal-azzjoni li għandha titwettaq li tinkludi l-miżuri li se jiġu ffinanzjati,

L-implimentazzjoni tas-sistemi ta' validazzjoni tad-dejta kif previst fl-Artikolu 109 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, u b'mod partikolari l-proġetti li għandhom l-għan li jistabbilixxu l-interoperabbiltà bejn is-sistemi rispettivi tal-Istati Membri, billi sistema ta' rappurtar tal-qabdiet u tat-tentattivi sħiħa u affidabbli hija fattur ewlieni fil-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd tal-Unjoni,

L-infurzar u l-kontroll tal-obbligu li l-qabdiet kollha jittellgħu l-art, kif stipulat fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). Dan l-obbligu ġdid huwa żieda importanti ħafna għall-Politika Komuni tas-Sajd il-ġdida, u ddaħħal biex jikkontribwixxi għas-sostenibbiltà tal-isfruttar tal-istokkijiet tal-ħut li jista' jinstad. L-implimentazzjoni ta' dan l-obbligu l-ġdid se joħloq l-addattazzjonijiet fis-sistemi ta' kontroll tal-Istati Membri, li se jinvolvu nfiq ġdid,

L-infurzar u l-kontroll tal-iskema ta' ċertifikazzjoni tal-qabdiet għall-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' prodotti tas-sajd kif stipulat fil-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008. L-implimentazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni tal-qabdiet hija l-qofol tal-ġlieda kontra l-attivitajiet IUU (illegali, mhux rapportat u mhux regolat),

Azzjonijiet effettivi li l-għan tagħhom hu li jinfurzaw l-limiti tal-kapaċità tal-flotot. Biex żgur ikun hemm bilanċ bejn l-opportunitajiet għas-sajd u l-kapaċità tas-sajd, l-Istati Membri jridu jiżguraw li l-limiti tal-kapaċitajiet jiġu rispettati, u għandhom jimplimentaw proġetti li l-għan tagħhom ikun iċ-ċertifikazzjoni, il-verifikazzjoni u l-kejl tas-saħħa tal-magni li qed jintalab finanzjament għalihom,

L-implimentazzjoni tal-Programmi Speċifiċi ta' Kontroll u Spezzjoni (SCIP) jew tal-koordinazzjoni tal-kontroll marbut ma' żona tas-sajd jew ma' żona li mhijiex koperta minn SCIP, skont l-Artikolu 95(4) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 u l-Artikolu 15 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005 (6). Dawn it-tipi ta' azzjoni jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-kultura ta' konformità, għar-rinforz tal-kooperazzjoni fost l-Istati Membri, u joħolqu sinerġija bejn l-għodda ta' kontroll diversi,

L-infurzar u l-kontroll tar-rekwiżiti tat-traċċabbiltà kif stabbilit fl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 u l-Artikolu 67(6) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011 (7). L-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 jeżiġi li l-lottijiet kollha tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura għandhom ikunu traċċabbli fl-istadji kollha tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u tad-distribuzzjoni, mill-qbid jew il-ġbir sal-istadju tal-bejgħ bl-imnut. L-Artikolu 67(6) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011 jeżiġi li l-operaturi kollha jwaħħlu l-informazzjoni fuq il-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura msemmijin fl-Artikolu 58(5) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 bħala għodda ta' identifikazzjoni, bħal kodiċi, barcode, ċippa elettronika jew mezz jew sistema ta' mmarkar simili; dan ir-rekwiżit japplika mill-1 ta' Jannar 2013 għall-prodotti minn żoni tas-sajd li jagħmlu parti minn pjan multiannwali, u mill-1 ta' Jannar 2015, għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura l-oħrajn kollha. L-infurzar u l-kontroll tar-rekwiżiti tat-traċċabbiltà għandhom ikunu prijorità tal-Unjoni. L-implimentazzjoni tas-sistema ta' traċċabbiltà hija l-qofol tal-politika ta' kontroll tas-sajd biex tkun żgurata t-trasparenza tal-oriġini tal-prodotti tas-sajd.

(4)

Il-prijoritajiet tal-Unjoni għandhom jiġu applikati b'mod flessibbli, skont il-punti tajbin u l-punti dgħajfin tal-politika ta' infurzar u kontroll f'kull Stat Membru. Jekk Stat Membru jkun diġà indirizza ċerti prijoritajiet, dak l-Istat Membru għandu, fil-prinċipju, jindirizza prijoritajiet oħrajn.

(5)

Skont l-Artikolu 20(2) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, il-prijoritajiet tal-Unjoni għall-politika ta' infurzar u kontroll jistgħu jiġu emendati kull sentejn permezz ta' atti ta' implimentazzjoni biex jiġu addattati għall-ħtiġijiet tal-kontroll li jevolvu.

(6)

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni immedjata tal-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni, din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-prijoritajiet tal-Unjoni għall-politika ta' infurzar u kontroll, kif imsemmijin fl-Artikolu 17(3) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni adottati skont l-Artikolu 102(4) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 biex jitneħħew in-nuqqasijiet fis-sistema ta' kontroll ta' Stat Membru;

(b)

l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet iddefiniti skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 biex tkun żgurata d-disponibbiltà tal-kapaċità amministrattiva li tikkonforma mal-implimentazzjoni ta' sistema ta' kontroll, spezzjoni u infurzar tal-Unjoni, kif stabbilit fl-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 508/2014;

(c)

l-implimentazzjoni tas-sistemi ta' validazzjoni tad-dejta kif imsemmija fl-Artikolu 109 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, u b'mod partikolari l-implimentazzjoni ta' proġetti li jużaw formati standard komuni jew li jtejbu l-interoperabbiltà bejn is-sistemi tal-Istati Membri;

(d)

il-kontroll u l-infurzar tal-obbligu li l-qabdiet kollha jittellgħu l-art, kif stipulat fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, inklużi l-addattamenti marbutin mal-implimentazzjoni ta' dak l-obbligu fis-sistemi ta' kontroll tal-Istati Membri;

(e)

il-kontroll u l-infurzar tal-iskema ta' ċertifikazzjoni tal-qabdiet stipulat fil-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, u

(f)

l-implimentazzjoni ta' proġetti li l-għan tagħhom huwa ċ-ċertifikazzjoni, il-verifika u l-kejl tas-saħħa tal-muturi;

(g)

l-implimentazzjoni tal-programmi speċifiċi ta' kontroll u ta' spezzjoni stabbiliti b'konformità mal-Artikolu 95(4) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(h)

il-koordinazzjoni tal-kontroll skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 768/2005;

(i)

il-kontroll u l-infurzar tar-rekwiżiti tat-traċċabbiltà, fosthom is-sistemi ta' tikkettar biex ikun żgurat li l-konsumaturi jingħataw informazzjoni affidabbli, kif stipulat fl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 u l-Artikolu 67(6) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 404/2011.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005 tas-26 ta' April 2005 li jistabbilixxi Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-Politika Komuni tas-Sajd (ĠU L 128, 21.5.2005, p. 1).

(7)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 tat-8 ta' April 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (ĠU L 112, 30.4.2011, p. 1).